Views
1 year ago

qronika179

daviT dvali _ quTaisis

daviT dvali _ quTaisis sakrebulos Tavmjdomare: _ Tu parlamenti TbilisSi unda gadavides, maSin quTaiss sxva Rirseuli alternativa unda SevTavazoT, unda ganvix- xviCa vaSaymaZe gasul SabaT-kviras quTaisis mosaxleobis erT nawilSi mediasaSualebebiT gavrcelebulma informaciam vnebaTaRelva gamoiwvia. mizezi „saqarTvelos patriotTa aliansis” wevris, parlamentar ada marSanias gancxadeba gaxda, romelic sakonstitucio cvlilebebis komisiaSi miRweul SeTanxmebas exeboda da romliTac, TiTqos, parlamentis quTaisidan Tbilis- Si gadatanis Sesaxeb poziciebi Sejerebulia. marSanias TqmiT, parlamenti dedaqalaqSi imuSavebs da es moxdeba maSin, roca konstituciaSi Sesabamisi cvlileba ganxorcieldeba. deputati xazs usvams, rom sakonstitucio organos gadatanis winaaRmdegi aravinaa da SeTanxmeba miRweulia. winasaarCevno kampaniis dros „qarTuli ocnebis” maJo- 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com eba. sayuradReboa isic, rom, Tavis droze, deputatebis cxovrebis xarjebis Semcirebis mizniT, wyaltubos erT-erT ubanSi sastumros tipis korpusebis ageba igegmeboda, rac 2012 wlis Semdeg ganuxorcielebeli darCa. quTaisSi sakanonmdeblo organos srulfasovnad funqcionirebis momxreebi miiCneven, rom qalaqisTvis saparlamento dedaqalaqis statusis SenarCuneba investiciebis mozidvas Seuwyobs xels da quTaisidan mosaxleobis gadinebas SeaCerebs. isini msxvili biznesis mxridan 2012 wlamde daanonsebuli proeqtebis ganxorcielebaze uaris Tqmas swored im gancxadebebs ukavSireben, romelsac mmarTveli gundi periodulad akeTebda. „me piradad mqonda saubari baton giorgi kvirikaSvilTan. man Tavad mkiTxa, Tu ras vfiqrobdi parlamentis gadatanasTan dakavSirebiT. mas vuTxari, rom winaaRmdegi var. premierma miTxra, rom Cven ar gvaqvs es ganzraxva, magram radganac sazogadoebaSi am sakiTx- Tan dakavSirebiT saubroben, Seni azri mainteresebdao. garkveviT miTxra, rom aseT rames ar vgegmavTo. samomavlod, parlamentTan dakavSirebiT Tu rame daigegmeba, es aucileblad xalxTan SeTanxmdeba”, _ ganacxada quTaisis erT-erTma SemTxvevaSi ki amis safuZveli ar arsebobs. uamravi sakiTxia saqarTveloSi gadasawyveti, vidre parlamentis erTi Senobidan meoreSi gadatanaa, amitom yuradReba gamaxvilebulia sxva Temebze. Tumca CemTvisac, rogorc quTaiselisTvis, bunebrivia, mniSvneloba aqvs, sad iqneba parlamenti. aqedan gamomdinare, igive poziciaze vr- Cebi, romelic adre mqonda. genadi margvelaSvili _ qu- Taisis maJoritari deputati: _ TiTqmis darwmunebuli var, rom am oTxi wlis ganmavlobaSi araferi msgavsi ar iqne- ba gavrcelda. _ ra Canawerze dayrdnobiT gaakeTa man msgavsi gancxadeba, ar vici. iqneb, Tqven hkiTxoT? _ Tuki es Tema isev gaxdeba aqtualuri, ras hpirdeba koba narCemaSvili sakuTar amom- rCevels? _ rasakvirvelia, Cemi pozicia iseTive iqneba, rogorc es winasaarCevnod iyo. oficialuri quTaisis pasuxi ada marSanias, romlisTvisac parlamentis adgilmdebareoba uintereso Temaa ritarobis quTaiseli kandidatebi erTxmad acxadebdnen, rom parlamentis TbilisSi gadatana dRis wesrigSi ar dadgeboda, xolo Tu am sakiTxis inicireba moxdeboda, maSin isini gadawyvetilebas xmas ar dau- Werdnen. qveynis umaRlesi sakanonmdeblo organos dedaqalaqSi dabrunebis aucileblobis Taobaze gancxadebebi periodulad keTdeba mmarTveli gundis wevrebis mxridan. argumentad ki yovelTvis saxeldeba is, rom sakanonmdeblo organos quTaisSi arseboba xarjebs zrdis da biujeti zaraldeba. Tu ra daujdeba saxelmwifos ufunqcio da daclili quTaisi, amis Sesaxeb, ratomRac, ideis momxreebi ar saubroben da rCeba STabeWdileba, rom maincdamainc ar anaRvlebT. bunebrivia, arseboben adamianebi, romlebic kategoriulad ar eTanxmebian zemoT aRniSnul mosazrebas da Semxvedr argumentebsac aJRereben. maTi azriT, Senoba, romelic quTais- Sia, energoefeqtiania da misi Senaxva saxelmwifos gacilebiT iafi ujdeba, vidre TbilisSi arsebuli nageboba. swored xarjebis Semcirebis mizniT aSenda parlamentis gverdiT, amJamad, ufunqc i o d darCenili mTavrobis saxli, romlis proeqtic italiel arqiteqtors ekuTvnis. SenobaSi saministroebis warmomadgen- 22 lebisTvis yvelanairi piroba Seiqmna, raTa maT sakanonmdeblo organosTan komunikacia gaadvilebodaT da rac, bunebrivia, dRis wesrigidan moxsnida im pretenziebs, romelic, parlamentis gadatanis momxreebis gancxadebiT, deputatebis aRmasrulebel xelisuflebasTan siSoriT gamowveul diskomforts ukavSird- SoTa murRulia maJoritarma deputatma, dimitri mxeiZem, gasuli wlis noemberSi, „qronika+”-isTvis micemul interviuSi. bunebrivia, amjeradac davinteresdiT, floben Tu ara informacias quTaiseli maJoritarebi, ris safuZvelze gaakeTa ada marSaniam gancxadeba sakonstitucio cvlilebebis komisiaSi miRweuli SeTanxmebis Sesaxeb da ucvlelia Tu ara maTi pozicia parlamentis adgilmdebareobasTan dakavSirebiT? dimitri mxeiZe _ quTaisis maJoritari deputati: _ ara mgonia, es simarTle iyos. komisiis muSaobiT vinteresdebi. zogierT sakiTxSi Caxedulic var, magram parlamentis quTaisidan TbilisSi gadatanaze saubari ar yofila. _ samwuxarod, imformacia gavrcelda da bunebrivia, mosaxleoba ganmartebebs iTx- ovs, Tu ramdenad realuria igi? _ gancxadeba am Temaze SeiZleba gakeTdes maSin, Tu problema realuria. am ba. ara mgonia, konstituciaSi aseTi cvlileba Sevides. am Sem- TxvevaSi vimeoreb premier-ministris gancxadebas, roca man aRniSna, rom quTaisSi ar iqneba parlamentis problema, ar gadava parlamenti. koba narCemaSvili _ quTai- sis maJoritari deputati: _ amasTan dakavSirebiT msjeloba ar yofila. ubralod, am jgufis muSaobaSi monawileoba ar mimiRia, magram msjeloba ar yofila. _ sainformacio saSualebebSi ada marSanias gancxade- am droisTvis SegviZlia ganvacxadoT, rom quTaisis samive maJoritari deputati winasaarCevnod gacemuli pirobis er- Tguli rCeba da sakiTxis inicirebis SemTxvevaSi parlamentis TbilisSi gadatanas mxars ar dauWers. „qronika+” dainteresda, ras fiqroben quTaisis pirveli pirebi, romlebic aseve im adamianTa Soris iyvnen, romlebsac saparlamento qalaqis statusis SenarCuneba quTaisis- Tvis sasicocxlod mniSvnelovan saqmed miaCndaT? `Cemi pozicia, ra Tqma unda, aris is, rom parlamenti quTaisSi unda darCes. amas vambob dRidan mosvlisa. aRniSnulze arCevnebis dros iTqva da ara mgonia, dRes sxvagvarad iyos dayenebuli sakiTxi. mec varkvev, ramdenad Seesabameba realobas es gancxadeba. albaT, erTi pirovnebis mosazrebaa, an sxvagvarad gaiges. ararealurad meCveneba amxela sakiTxis garSemo diskusia ise midiodes, rom ar vicodeT~ 22 N2 (179) 24.01-30.01.2017 w.

iloT, vimsjeloT. am Temaze diskusiaa saWiro. es ar aris sakiTxi, romelic ase swrafad gvardeba. Cven movismineT winasaarCevnod dapirebebi mmarTveli gundidan, rom quTaisis mosaxleobis poziciasa da interesebs gaiTvaliswineben. kidev erTxel vambob: Tu vinme fiqrobs, rom parlamenti unda gadavides, maSin mosaxleobas ukeTesi unda SesTavazos, raTa mas ar hqondes imis gancda, rom erT qalaqSi xdeba xelisuflebis yvela Stos koncentrireba da saxelmwifoSi sxva qalaqebisdmi interesi ar aris. erTi adamianis gancxadeba SeiZleba sxvadasxva konteqst- Si iqnes aRqmuli da gangaSis safuZveli SesaZlebelia, realurad, ar arsebobs. Sevecdebi, davazusto, ramdenad safu- Zvliania es informacia da mxolod amis Semdeg meqneba ufleba, gancxadebebi gavakeTo. 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com SoTa murRulia _ quTaisis meri: _ Cemi pozicia, ra Tqma unda, aris is, rom parlamenti quTaisSi unda darCes. amas vambob dRidan mosvlisa. aRniSnulze arCevnebis dros iTqva da ara mgonia, dRes sxvagvarad iyos dayenebuli sakiTxi. mec varkvev, ramdenad Seesabameba realobas es gancxadeba. albaT, erTi pirovnebis mosazrebaa, an sxvagvarad gaiges. ararealurad meCveneba amxela sakiTxis garSemo diskusia ise midiodes, rom ar vicodeT. miuxedavad imisa, rom parlamentis adgilmdebareobis SesaZlo SecvlasTan dakavSirebiT sakonstitucio cvlilebis miRebis Taobaze zusti informacia ar gavrcelebula, opoziciuri partiebis warmomadgenlebmac sakuTari mosazrebebi daafiqsires. „patriot- Ta aliansis” wevris gaJRerebuli gancxadeba maT ukmayofilebas iwvevs. metic, „erTiani nacionaluri moZraoba” ar gamoricxavs, sakiTxis realurad inicireba saprotesto aqciebis mizezi gaxdes. giorgi ukleba _ „erTiani nacionaluri moZraoba”: _ jerjerobiT, ar vici, raze SeTanxmdnen. rTulia isaubro, vidre proeqti ar daideba, magram raRac safuZveli am gancxadebas eqneboda. darwmunebuli var, quTaisi Tavis sityvas ityvis. mjera, bevri adamiani gamova quCaSi, Tu es realuri mcdelobaa da aseT gadawyvetilebas gaaprotestebs. adamianTa sakmaod didi nawili ar dauSvebs aseT sakonstitucio cvlilebas. marTalia, winasaarCevnod Segvpirdnen, magram unda vicodeT, rom es aris Cveulebrivi „Sulerebis” gundi. „qarTuli ocnebisTvis” dapirebas aranairi mniSvneloba rom ar aqvs, es 2012 wlis Semdeg dasturdeba. mTavaria, Cven vTqvaT Cveni sityva, gamovideT quCaSi da msgavsi cvlileba ar davuSvaT. `Tu parlamenti TbilisSi unda gadavides, maSin quTaiss sxva Rirseuli alternativa unda SevTavazoT, unda ganvixiloT, vimsjeloT. am Temaze diskusiaa saWiro. es ar aris sakiTxi, romelic ase swrafad gvardeba. Cven movismineT winasaarCevnod dapirebebi mmarTveli gundidan, rom quTaisis mosaxleobis poziciasa da interesebs gaiTvaliswineben. kidev erTxel vambob: Tu vinme fiqrobs, rom parlamenti unda gadavides, maSin mosaxleobas ukeTesi unda SesTavazos, raTa mas ar hqondes imis gancda, rom erT qalaqSi xdeba xelisuflebis yvela Stos koncentrireba da saxelmwifoSi sxva qalaqebisdmi interesi ar aris~ daviT dvali Temur camciSvili _ poli- tikuri gaerTianeba „girCi”: _ pirvel rigSi, visaubreb quTaisis sam maJoritarze, romelic ar Cans. winasaarCevnod samive maTgani amomrCevels dahpirda, rom isini ar dauWeren mxars parlamentis gadatanas da didi imedi maqvs, rom amave pozicias myarad daicaven. SesaZlebelia, ada marSanias wamoscda es, Jurnalistebma gamostyues informacia. es iqneba Zalian cudi faqti, roca aseT mZime pirobebSi erT qalaqSi xdeba ekonomikis koncentracia srulad da amas emateba administraciuli struqturebi. am oTxi wlis ganmavlobaSi quTaisSi parlamentis arsebobam Sesabamisad ar imuSava erTi faqtoris gamo _ 2012 wels pirdapir gaaJRera „qarTulma ocnebam”, rom parlamenti gadava dedaqalaqSi. praqtikaSi rodis ganxorcieldeboda, amas arsebiTi mniSvneloba aRar hqonda, radgan msgavsma gancxadebebma Tavisi saqme gaakeTa da biznesis interesi qalaqisadmi gaqra. winasaarCevnod Segvpirdnen teqnologiur universitets, saerTaSoriso standartis ramdenime sportul darbazs da uamrav rames, magram ar unda gagvikvirdes. ubralod, unda SegveZlos mivxvdeT, vin gvpirdeba da ramdenad Sesruldeba igi. samson gugava _ „leiboris- tuli partia”: _ winasaarCevnod tkbil-tkbili sityvebi uxvad gvesmoda ara marto parlamentTan, aramed swraf ganviTarebasTan da ukeTes cxovrebasTan dakavSirebiT. samwuxarod, sazogadoebis erTma nawilma iseTi tipis xelisufleba airCia, romelsac arc wina 4 wlis ganmavlobaSi Seusrulebia danapirebi da isini arc am danapirebs Seasruleben. arCevnebamde „ocnebis” kandidatebi erTxmad gaiZaxodnen, rom Cven SevewinaaRmdegebiT parlamentis gadatanaso. sad arian axla? cdiloben, Tavi aaridon msgavs sakiTxebs gamomdinare iqidan, rom ase brZana SuSis sasaxlis batonma da erTguli ymebi davalebebs asruleben. „qronika+” ada marSanias daukavSirda, raTa gaerkvia, ramdenad realuria informacia, romelic mediam masze dayrdnobiT gaavrcela da arse- bobs Tu ara safuZveli, par- lamentis gadatanis sakiTxi dRis wesrigSi dadges? ada marSania _ parlamentis wevri: _ arasworad gaavrceles. me qarTul enaze vsaubrobdi da ver gaiges. ase ar iyo naTqvami saerTod da me mgoni, es arcaa saintereso Tema. _ quTaisis mosaxleo- bisTvis es Zalian saintereso sakiTxia da ras unda velo- doT? _ ar vici, amaze msjeloba win gvaqvs. seriozulad Sei- Zleba, konstituciaSi yvelaferi Seicvalos. es damokidebulia imaze, Tu qveynis rogor administraciul-teritoriul dayofas miviRebT da aqedan gamomdinare, rogori parlamenti warmogvidgenia 2020 wels. Tuki 2-palatiani parlamenti iqneba, ar aris gamoricxuli, zeda palatam quTaisSi, xolo qveda palatam TbilisSi imuSaos. ubralod, didi jgufia deputatebis, romelsac miaCnia, rom did xarjTan aris dakavSirebuli quTaisSi yofna da sjobia, parlamenti TbilisSi gadmovides. zogs miaCnia, raRac struqturebi iq unda darCes da 80% gadmovides, magram romelia es 20%, ra azri aqvs da ratom unda darCes, es msjelobis sagania. gaugebroba moxda, raRac ver gaiges da ise gavrcelda informacia. _ e. i., jerjerobiT, SeTanxmeba ar yofila da quT- aislebs SeSfoTebis mizezi ar unda hqondeT? _ ara, ara SeTanxmeba rogor SeiZleba? iq nawili muSaobda, mxolod erTi jgufi. jerjerobiT, am etapze, aranairi SeTanxmeba ar aris. amaze mTlianad komisiam unda miiRos gadawyvetileba da ara erTma jgufma. iq ufro bevrad saintereso sakiTxebia, vidre parlamentis gadatana-gadmotana. Cven gansakuTrebuli xedva gvaqvs teritoriul dayofaze, radgan aqedan gamomdinareobs Cveni da Cveni qveynis cxovreba. Tuki saWirod miviCnevT, mogvianebiT SemiZlia, am sakiTxze dawvrilebiT gesaubroT. rogorc Cans, sakonstitucio cvlilebebze momuSave jgufSi parlamentis adgilmdebareobasTan dakavSirebiT raime saxis SeTanxmeba ar momxdara. marTalia, aseT gancxadebebs deputatebi akeTeben, magram gavrcelebuli informacia quTaiselTa erT nawilSi eWvs mainc iwvevs. bunebrivia, rTulia, vinme SeewinaaRmdegos im adamianebs, romlebic fiqroben, rom statusi qalaqis Semdgomi ganviTarebisTvis gadamwyvetia. parlamentis quTais- Si arseboba ki mniSvnelovania ara marto konkretuli qalaqisTvis, aramed mTlianad regionisTvis. arc isaa sakamaTo, rom saqarTvelos mosaxleobis didi nawilis TbilisSi koncetrireba dedaqalaqis problemacaa, romelmac raRac unda gaiRos, Tuki es qveynis Tanabari ganviTarebisTvisaa aucilebeli. N2 (179) 24.01-30.01.2017 w. 23