Views
1 year ago

qronika179

maka mosiaSvili goga

maka mosiaSvili goga rexviaSvils uSiSroeba- Si muSaobis xangrZlivi gamocdileba hqonda, iyo niWieri operi da misi sityva mxolod sityvad rom ar darCeboda, es cnobili gaxldaT. aseve yvelam kargad icoda, rom mas „qeqiasTan” (eldar griSikaSvili) gansakuTrebuli axlo urTierTobebi akavSirebda. Sesabamisad, rexviaSvilis arsebobis dRis wesrigic iq unda damdgariyo, sadac griSikaSvilebis ojaxis ganadgurebis sakiTxi gadawyda. ramdenime TveSi goga rexviaSvili mokles(!!!)! misi mkvleloba SemTxveviTi iyo Tu gamiznuli, dRes amas mniSvneloba aRar aqvs, radgan danaSauli vinc Caidina, is daisaja, misi uzenaesi sasamarTlos ganaCeni dRemde am formiT inaxeba arqivSi: g a n C i n e b a #1290-ap 12 marti, 2007 w., q. Tbilisi saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis saqme- Ta palata: 1998 wlis 24 ivniss g. kazaliani Tavis megobrebTan erTad imyofeboda q. TelavSi arsebul kafe „barokoSi”. kafeSi, daaxloebiT, 22 saaTze mivida Telavis raionis sof. ... mcxovrebi, g. rexviaSvili. g. kazalianma kafeSi Sesul g. rexviaSvils SesTavaza, rom maTTan erTad daelia Sampanuri, razedac am ukanasknelma ukmexad upasuxa. g. kazalianma hkiTxa, Tu rom ratom eqceoda ase, jer erTi, skolelebi iyvnen da aseve kargi damokidebuleba hqonda mis sidedrTan da sxva naTesavebTan. amaze g. rexviaSvili ganawyenda da g. kazaliani waiyvana sasadilo „afsaidis” mimdebare teritoriaze, sadac igi scema da miayena sxeulis msubuqi dazianeba janmrTelobis xanmokle moSliT. nacemi g. kazaliani g. rexviaSvilma aRniSnul sasadilosTan datova. aseTi SeuracxyofiT ganawyenebulma g. kazalianma gadawyvita, Suri eZia da moekla g. rexviaSvili. ganzraxvis sisruleSi moyvanis mizniT igi Tavisi kuTvnili avtomanqana „vaz-2106" markis JiguliT Tavis avtofarexSi mivida ... quCis #37-Si, saidanac aiRo 5,44 mm kalibriani, 1974 wlis nimuSis „kalaSnikovis” konstruqciis „aks-74" sistemis avtomaturi cecxlsasroli iaraRi ori mWidiTa da sabrZolo vazniT. avtomatTan erTad man aiRo 16 mm kalibriani, erTluliani sanadiro Tofi, romelsac yovelgvari nebarTvis gareSe inaxavda. SeiaraRda ra g. kazaliani, dauwyo Zebna g. rexviaSvils, raTa moekla igi. g. kazaliani kvlav mivida kafe „barokosTan”, sadac mis avtomanqanaSi Casxdnen misi megobrebi _ g. suxitaSvili da b. mzeqalaSvili. g. kazalianma g. suxitaSvili miiyvana Tavis saxlSi, kavkasionis quCaze da iq datova, xolo TviTon da b. mzeqala- Svili gaemarTnen qalaqis cen- 599 97 25 55 eldar griSikaSvilis ojaxis mkvlelobis Semdeg TelavSi cnobili gaxda, rom gansvenebuli mama-Svilis winaSe maTi ojaxis uaxloesma megobarma, goga rexviaSvilma, daifica da Tqva, rom mkvlelsac ipovida da mkvlelobis damkveTsac. 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com trisken. g. kazalianma moZebna Tavisi Zma d. kazaliani, uambo massa da g. rexviaSvils Soris momxdari konfliqtis Sesaxeb da Tavisi ganzraxva gaando, ris Semdegac daiwyes qalaqSi siaruli, raTa enaxaT g. rexviaSvili. q. TelavSi moZraobisas isini Sexvdnen k. elaniZes, romelic imyofeboda g. urCuxaSvilis manqanaSi. g. kazalianma ma- Tac uambo massa da g. rexviaSvils Soris momxdari konfliqtis Sesaxeb da uTxra, rom undoda moeZebna g. rexviaSvili, raTa saqme gaerCiaT da gaego, Tu ratom scema. b. mzeqalaSvili, k. elaniZe da g. urCuxaSvili Seecadnen, daewynarebinaT igi, magram g. kazaliani mainc wavida Telavis raionis sof. ... mimarTulebiT. k. elaniZe da g. urCuxaSvili gahyvnen mas am ukanasknelis manqaniT. g. rexviaSvilis saxlTan mividnen, daaxloebiT, 01 saaTze. g. kazalianma dauZaxa g. rexviaSvils, romelic „tts-1" sistemis #nJ- 2518 pistoletiT SeiaraRebuli gamovida sacxovrebeli saxlis ezos WiSkarTan. avtomatiT SeiaraRebulma g. kazalianma, yovelgvari saubrisa da saqmis garCevis gareSe, ganzrax mkvlelobis mizniT, erTjeradi reJimiT, avtomatidan srola dauwyo g. rexviaSvils. g. kazalianma esrola, daaxloebiT, 22 tyvia. srolis Sedegad miRebuli dazianebebis gamo g. rexviaSvili miwaze daeca, ris Semdegac sanadiro Tofidan esrola g. kazalianis Zmam _ d. kazalianma. srolebis Sedegad g. rexviaSvilma miiRo sicocxlis- Tvis saxifaTo, mZime xarisxis TamazaSvilis damokles maxvili _ ori! dazianeba. cecxlsasroli iaraRidan gasrolili vaznebis Sedegad Tavis qalasa da mimdebare organoebis tlanqi dazianeba gaxda sikvdilis uSualo mizezi. igi SemTxvevis adgilzeve gardaicvala. danaSaulis Cadenis Semdeg g. kazaliani da sxvebi SemTxvevis adgilidan miimalnen, xolo g. kazalianma danaSaulis Cadenis iaraRi gadamala. mogvianebiT, msjavrdadebul g. kazalianis advokat T. goga rexviaSvili beJaSvilis sakasacio saCivari nawilobriv dakmayofilda. aucilebeli gaxda kazalianis samedicino Semowmeba. kazalianma, bunebrivia, danaSauli aRiara da sasjeli moixada, Tumca rexviaSvilis mkvlelobis iqiT kvlav darCa kiTxvebi. Tamaz TamazaSvilis kaxeTis sammarTvelos ufrosobis xana- Si momxdari es gaxmaurebuli mkvleloba dRemde gauxsnelia. vinc am saqmis gaxsna an gamoZieba gadawyvita, yvela saeWvo vi- TarebaSi gardaicvala. pirveli iyo rexviaSvili, meore ki vano axalmosuliSvili, romelic eldar griSikaSvilis biznespartniori gaxldaT. misi gardacvalebac saeWvo garemoebebs emTxveva, dRemde ojaxi da misi axloblebi miiCneven, rom axalmosuliSvili mowamles. mas ara infarqti, aramed mowamvlis simptomebi hqonda. mTavari argumenti ki erTia _ yvela gardacvlili dainteresebuli iyo griSikaSvilebis mkvlelobis gamoZiebiT. aseve absurduli braldebiT daakaves luka ramazaSvili, romelic eldar griSikaSvilis ojaxis axloblad da biznespartniorad saxeldeba. mTavari kiTxva, rac sazogadoebas awuxebs, kvlav ucvlelia. cnobilia, rom goga rexviaSvili gardacvalebamde gaafrTxiles, SeSveboda griSikaSvilis saqmis gamoZiebas, razedac misgan mkvaxe uari miiRes. aseve cnobilia, rom griSikaSvilis mkvlelobis saqmeSi inaxeboda nivTmtkicebebi mkvlelis qurTukis saxiT, romelic SeZlebda mkvlelobis gaxsnas, Tumca saqme kvlav Tarozea. griSikaSvilis ojaxis amowyvetas mohyva misi axloblebis unauri gardacvalebebi. 2012 wlamde saqme aravis gamouZiebia, 2012 wlis mere ki sul aravin dainteresdeboda. pasuxi martivia: es mkvlelobebi saxelmwifo dakveTa iyo? maSin imdroindeli pasuxismgebeli piri TamazaSvili saqmes ar gaxsnida. Savi samyaros mier Sekve- Tili mkvleloba iyo? maSin ra uSlida xels Zalovan struqturebs, rom es saqme gamoeZiebinaT?! TelavSi yvelam icis erTi mniSvnelovani faqti: rodesac Tamaz TamazaSvili kaxeTis Ss sammarTvelos ufrosad dainiSna, eldar griSikaSvili sammarTveloSi daibara, biznesmenma ki SeuTvala, _ SegiZlia, CemTan moxvide, visac saqme aqvs, Tavad modis CemTan. amis Semdeg maTi gadakveTis wertilebi Seicvala. „qeqia” (eldar griSikaSili) TamazaSvils ar aRiarebda, TamazaSvilis gavlenebis gaZlierebas ki Telavsa da kaxeTSi „qeqia” uSlida xels. „qeqiebis” ojaxis amowyvetis Semdeg pankisi gaixsna da narkovaWrobac zenitSi avida! `Tamaz TamazaSvilis kaxeTis sammarTvelos ufrosobis xanaSi momxdari es gaxmaurebuli mkvleloba dRemde gauxsnelia. vinc am saqmis gaxsna an gamoZieba gadawyvita, yvela saeWvo viTarebaSi gardaicvala. pirveli iyo rexviaSvili, meore ki vano axalmosuliSvili, romelic eldar griSikaSvilis biznespartniori gaxldaT. misi gardacvalebac saeWvo garemoebebs emTxveva, dRemde ojaxi da misi axloblebi miiCneven, rom axalmosuliSvili mowamles. mas ara infarqti, aramed mowamvlis simptomebi hqonda. mTavari argumenti ki erTia - yvela gardacvlili dainteresebuli iyo griSikaSvilebis mkvlelobis gamoZiebiT~ 6 N2 (179) 24.01-30.01.2017 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com `sosoNEWS~-i mediabazarze?! „Zalaufleba ryvnis, xolo abso- maka mosiaSvili luturi Zalaufleba absolutur- 599 97 25 55 ad ryvnis”. didi axsna ar unda imas, rom adamianebi mopovebuli Zalauflebis daTmobas ver eguebian da bolomde agrZeleben brZo- las mis SesanarCuneblad. miuxedavad imisa, rom soso gogaSvils Zalaufleba, jer kidev, gasuli wlis Semodgomidan, nel-nela, Seumcires, misi swrafva gaZlierebisken ar Senelebula. ratom?! amas martivi mizezi aqvs. roca gogaSvils yvelaze mniSvnelovani kontrdazvervis departamentis kuratoroba CamoarTves da gomelaurma igi sxva moadgiles gadaabara, es sososTvis signali unda yofiliyo, rom saxlSi wasvlis droa, magram amaod _ gogaSvili ar gaCerda. amis Semdeg `don sosos” regionis ramdenime mmarTvel kadrze uSualod uTxres, rom isini unda ganTavisuflebuliyvnen. gogaSvili ganrisxda, dava da kamaTi xangrZlivad gagrZelda, Tumca gomelauri mainc ver daiTanxma martivi mizezis gamo, _ sus-Si gogaSvilis kadrebis wmenda daiwyo. dabolos, Tavad ivaniSvilis ojaxis wevrisgan sosom SeniSvnebi miiRo arakompetenturi muSaobisa da gaxmaurebuli e. w. saidumlo saqmeebisTvis, rac qveynis pirvel moqalaqes ar moewona. Tu saqme grifiT saidumlod midis da e. w. saidumlo specoperacias raime Sedegi unda mieRo, rogor SeiZleboda, es saqme ase sajaro da xmauriani gamxdariyo? mTavari problema esaa, uniWod Sesrulebuli saqme yovelTvis bols uSvebs, kvamli ki arsad imaleba. marTalia, moqalaqe Tavisi msjelobiT ar cdeba, Tumca kvamli ucecxlod vis unaxavs? sosos e. w. muSaobis cecxls sazogadoeba mudam Sifravda, radgan uniWod Sesrulebuli saqmis amoxsna martivia. Zalauflebis SanarCunebis motiviT gabrazebuli gogaSvili ukve cdilobs Tanamoazreebis Semokrebas, ara samsaxurSi, aramed sxvadasxva sazogadoebriv wreSi. yvelafris miuxedavad, gogaSvilma socialuri mediiT mtkivneuli dacema ganicada. praqtikulad, socialur mediaSi igi saaSkaraoze gamovlenil da gaSiSvlebul Cinovnikad darCa. sakuTari reputaciis aRsadgenad da sazogadoebrivi azris mis mimarT pozitiurad dasabruneblad sosos axali gegma aqvs. male mis intervius vixilavT. rogor? amas Cveni saerTo megobris- gan moismenT: _ gadawyvita, mis dasacavad da gasapiareblad ramdenime mediaportali Seiqmnas. „aitiSnikebs” ukve dawyebuli aqvT 4 sxvadasxva gverdis Seqmna. _ maTi saxelebi cnobilia? _ ara, magram Tebervlidan vici, rom axali mediaportalis saxiT isini bazarze Semovlen da gogaSvilis dasacavad da misi e. w. mtrebis dasaZirad muSaobas daiwyeben. gamoqveyndeba soso gogaSvilTan interviuebi, misi ojaxis wevrebze raRac siuJetebi. sazogadoeba mas gaicnobs, rogorc ojaxis mamas, meuRles da ra vici, kidev ras mohyveba... _ es visi gegmaa? _ ase zustad ar vici, Tumca vici, rom ramdenime e. w. JurnalistTan erTad gaiara es sakiTxi. am mediasaagentoebs swored am Jurnalistebs gadaunawilebs. _ vin unda daafinanson es mediaorganizaciebi? _ Tavad sosom, aba, sxva rogor daafinansebs?! an romelime bizness daafinansebinebs, es misTvis rTuli ar aris. _ magram is ver gadafaravs Tavis gzas 2012-dan dRemde, warsuls xom ver waSlis? _ mTavaria, sosos mimarT arsebuli e. w. interesi, rac sazogadoebas aqvs, gogaSvilma ise daakmayofilos, rom Tavad darCes mogebuli. magaliTad, vebgverdebze iqneba ojaxuri fotoebi, es fotosesia ukve Catarda. arenaze gamoCndeba. savaraudod, sofelSic unda hqondes igive dagegmili. _ gasagebia, rom gogaSvils raRacis Secvla unda da axla gadawyvita, pozitivis Semota- nis gzebi daZebnos, Tumca... _ ara marto pozitivis, erTerT vebgverdze fotoSarJebi iqneba, sadac SeiZleba, nebismieri adamiani aRmoCndes, anu cinikuri pasaJebi sWirdeba. amavdroulad, gaakeTeben e. w. Jurnalistur gamoZiebas da a. S, rac soso gogaSvilis winaaRmdeg gamoqveyndeba, sosos pasuxs im vebgverdidan miiRebT. _ e. i. gogaSvili „soso- niuss” akeTebs? _ albaT, saxalisod ki Tqvi saTauri, magram CaTvale, rom „sosoniusi” socialur qselSi male gamoCndeba. _ ramdenime dRis win gavige, _ erT-erTi e. w. eqsJurnalis- ti werda, rom telemediaSi brundeboda da mgonia, rom, raRacnairad, es faqtebi erT- maneTs emTxveva. magram Tu gogaSvili samsaxurs da Zalau- flebas dakargavs, saintere- soa, ratom unda dasWirdes mas ukve mediis mxardaWera?! _ Zalauflebis garda adamianebs yvelaze metad Tavisuflebis dakargvisac eSiniaT, rac imas niSnavs, rom Tavisuflad N2 (179) 24.01-30.01.2017 w. SeiZleba, sosos mimarT sisxlis samarTlis pasuxismgeblobac dadges rig sakiTxebze. amiT ivaniSvili adamianebs daanaxvebs, rom, ai, man gogaSvili iseve mokveTa, rogorc, Tavis droze, RaribaSvili, radgan gogaSvili RaribaSvilze metad jiutia. is ar emorCileba im viTarebas, rom unda wavides da vinc nebiT ar midis, ZaliT gahyavT. dRes sosos uWirs imis gacnobiereba, rom is seriozuli safrTxis winaSe dgas. mas, mxolod da mxolod, Tavisi savarZeli adardebs. am dros, sxva, metad mniSvnelovani _ misi Tavisufleba _ ufro da ufro did safrTxes Seicavs. _ Tu gogaSvilis „sosoniu- si” male daiwyebs muSaobas da dRes Cven es ki ukve viciT, misi ojaxuri suraTebi, statiebi, interviuebi gamoqveynde- ba da sajaro gaxdeba, soso ufro sajaro personas daemsgavseba, amiT sosos mimarT ufro da ufro meti interesi ga- Cndeba. fiqrob, rom es mis 2017 wlamde arsebul kiTxvebs ki ar gadafaravs, ufro gaaaqti- urebs? _ ar vici, ra Sedegebs elian. rac xdeba isaa, rom 2 „aitiSniki” zis da vebgverdebis awyobaze muSaobs, ramdenime JurnalistTan ukve iyo konsultacia da aman sruliad unda Secvalos amindi. es aris mTavari mizani. gamova Tu ar gamova, amas momavali aCvenebs. ase rom, „sosonews”-i male Cven winaSe wardgeba. realurad, misi saxeli jer ucnobia, magram misi gamoCeniT, rogorc Cans, amocanis amoxsna ar gagvi- Wirdeba, uceb vipoviT sosos da mis gacemul interviuebs. P. S. mediamagnatobaRa gak- lda, soso da ahaa, velodebiT Sens „sosoniuss”. `-ramdenime dRis win gavige, - erT-erTi e. w. eqsJurnalisti werda, rom telemediaSi brundeboda da mgonia, rom, raRacnairad, es faqtebi erTmaneTs emTxveva. magram Tu gogaSvili samsaxurs da Zalauflebas dakargavs, sainteresoa, ratom unda dasWirdes mas ukve mediis mxardaWera?! - Zalauflebis garda adamianebs yvelaze metad Tavisuflebis dakargvisac eSiniaT, rac imas niSnavs, rom Tavisuflad SeiZleba, sosos mimarT sisxlis samarTlis pasuxismgeblobac dadges rig sakiTxebze. amiT ivaniSvili adamianebs daanaxvebs, rom, ai, man gogaSvili iseve mokveTa, rogorc, Tavis droze, RaribaSvili, radgan gogaSvili RaribaSvilze metad jiutia. is ar emorCileba im viTarebas, rom unda wavides da vinc nebiT ar midis, ZaliT gahyavT. dRes sosos uWirs imis gacnobiereba, rom is seriozuli safrTxis winaSe dgas. mas, mxolod da mxolod, Tavisi savarZeli adardebs. am dros, sxva, metad mniSvnelovani - misi Tavisufleba - ufro da ufro did safrTxes Seicavs~ 7