پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۲۰

exittheatre
  • No tags were found...


شاهد ندیم، پاکستانتئاتر به مثابه یک معبد

ترجمه فارسی

آخرالزمان»‏ را شنید.(‏‎١٢‎‏)‏ ما باید قدرت معنوی مان را ‏بجتبججدید کنیم؛ باید با

‏بىببىی تفاوبىتبىی،‏ رخوت،‏ بدبیبىنبىی،‏ طمع و ‏بىببىی توجهی نسبت به جهابىنبىی که در آن زندگی

می کنیم،‏ و سیاره ای که روی آن زندگی می کنیم ‏بجببججنگیم.‏ تئاتر نقشی دارد،‏

نقشی والا،‏ در نبریبررو ‏بجببجخشیدن و بسیج کردن بشریت برای بالا کشاندن خود از

هبوطش در مغا ک.‏ می تواند صحنه را،‏ فضای اجرا را به امری مقدس ارتقاء

ببخشد.‏

در جنوب آسیا،‏ هبرنبررمندان کف صحنه را پیش از قدم ‏بهنبههادن بر روی آن با احبرتبررام

‏لمللممس می کنند،‏ سنبىتبىی کهن از زمابىنبىی که امر معنوی و فرهنگی با یکدیگر در آمیخته

بودند.‏ زمان آن شده است که آن رابطه ی ‏همھهممزیسبىتبىی را میان هبرنبررمند و ‏مجممجخاطب،‏

گذشته و آینده دوباره به دست بیاور ‏بمیبمم.‏ ساخبنتبنن تئاتر می تواند عملی مقدس باشد

و بازیگران یقیناً‏ می توانند ‏«آواتار»‏ نقش هابىیبىی باشند که بازی می کنند.‏ تئاتر هبرنبرر

بازیگری را به سطح معنوی بالاتری تعالىللىی می ‏بجببجخشد.‏ تئاتر توان آن را دارد که به

معبد تبدیل شود،‏ و معبد هم فضابىیبىی برای ‏بمنبممایش.‏

—————————————————————

١. مدبجیبجحه گوهر (١٩۶۵-٢٠١٨) : کارگردان تئاتر،‏ بازیگر،‏ فمینست و پایه گذار تئاتر اجوکا،‏

دارنده ی مدرک کارشناسی ارشد تئاتز از رویال هالووی کالجللجج لندن،‏ مدال افتخار از دولت

پا کستان و جایزه ی پرنس کلاوس از هلند.‏

٢. تئاتر اجوکا:‏ تاسیس شده در سال ١٩٨۴. کلمه ی اجوکا به زبان پنجابىببىی یعبىنبىی ‏«معاصر».‏

رپرتوار آن متشکل است از ‏بمنبممایش هابىیبىی با موضوعابىتبىی چون مدارای مذهبىببىی،‏ صلح،‏ خشونت جنسیبىتبىی،‏

حقوق بشر.‏

٣. صوفىففىی گری:‏ سنت عرفان اسلامی که به دنبال یافبنتبنن حقیقت عشق آسمسسممابىنبىی از راه ‏بجتبججربه ی شخصی

خدا است و به خاطر تبلیغ برادری جهابىنبىی و ‏مجممجخالفت با اِعمال سختگبریبررانه و جزمی آموزه های مذهبىببىی

‏مجممجحبوب شد.‏ شعر صوفیانه که غالباً‏ به قالب موسیقی در می آمد،‏ وصل عرفابىنبىی را از راه استعارات

عشق دنیوی بیان می کند.‏

۴. بلهىٰ شاه (١٧۵٧-١۶٨٠): شاعر برجسته ی صوفىففىی پنجابىببىی که درباره ی موضوعات پیچیده ی

فلسفی به زبابىنبىی ساده می نوشت،‏ او منتقد جدی سنت غالب مذهبىببىی و اشرافیت حا کم بود،‏ از شهر

6

More magazines by this user
Similar magazines