پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۲۰

exittheatre
  • No tags were found...


شاهد ندیم، پاکستانتئاتر به مثابه یک معبد

ترجمه فارسی

قصور تبعید شد،‏ به ارتداد متهم شد و از تدفبنیبنن او در گورستان شهر ‏ممممممانعت شد.‏ در میان

خوانندگان مذهبىببىی و فولکلور بسیار ‏مجممجحبوب است و مورد ‏بجتبجحسبنیبنن گروه های مذهبىببىی گونا گون نبریبرز

هست.‏

۵. قوالىللىی:‏ شعر صوفیانه ی مذهبىببىی که توسط گروهای از خوانندگان ‏(قوال ها)‏ اجرا می شود،‏ در اصل

در خانقاه ها اجرا می شد و شنونده را به حالت خلسه می برد.‏

۶. دمل:‏ رقص وجد آمبریبرز در خانقاه،‏ که معمولاً‏ با ضرب طبل ابجنبججام می شود.‏ ‏[سمسسمماع]‏ ‏(مبرتبررجم.)‏

٧. ذکر:‏ تکرار موزون و آهنگبنیبنن دعا گونه عبارت و خواندن دعا برای رسیدن به تنویر معنوی.‏

٨. سیک ها:‏ پبریبرروان مذهب سیک،‏ که در قرن ١۵ در پنجاب توسط گرو نانک پایه گذاری شد.‏

٩. ایالت مسلمان هندوستان در سال ١٩۴٧ در میانه ی کشتار ‏بىببىی سابقه ی قومی و مهاجرت عظیم

‏جمججممعیت جدا شد.‏

١٠. باباجی:‏ اصطلاحی ‏مجممجحبرتبررمانه برای مرد سالمللممند.‏

١١. آواتار:‏ تناسخ یافته یا ‏بجتبججسد زمیبىنبىی آموزگاری آسمسسممابىنبىی،‏ بر اساس فرهنگ هندو.‏

١٢. چهار سوار آخر الزمان در کتاب مکاشفه ی یوحنا،‏ آخرین کتاب عهد جدید توسط یوحنای

پابمتبمموس توصیف شده است.‏ در اغلب روایات،‏ چهار سوار دیده می شوند که به ترتیب ‏بمنبمماد

کشورگشابىیبىی،‏ جنگ،‏ قحطی و مرگ هستند.‏

ترجمججممه از مبنتبنن اصلی انگلیسی به فارسی توسط شبریبررین مبریبررزانژاد ‐ دببریبرر ‏بجتبجحریریه گروه تئاتر ا گزیت ایران‏

Translate to Persian (Farsi) by Shirin Mirzanejad

Chief editor of Exit Theatre - Iran

منبع:‏ وبسایت انستیتو بین المللی تئاتر(‏ITI‏)‏ - سازمان جهانی هنرهاي نمایشی

https://www.world-theatre-day.org/messageauthor.html

7

More magazines by this user
Similar magazines