پیام روز جهانی تئاتر ۲۰۲۰

exittheatre
  • No tags were found...


شاهد ندیم، پاکستانتئاتر به مثابه یک معبد

ترجمه فارسی

شاهد ندبمیبمم ‏بمنبممایشنامه نویس برجسته ی پا کستابىنبىی و سرپرست تئاتر مشهور اجوکا است.‏

شاهد ندبمیبمم در سال ١٩۴٧ در سوپور در کشمبریبرر متولد شد.‏ هنگامی که خانواده اش ‏مجممججبور شدند پس از

جنگ میان هند و پا کستان بر سر ایالت مورد نزاع کشمبریبرر،‏ به پا کستان تازه تاسیس مهاجرت کنند،‏ در

سن حساس یک سالگی پناهنده شد.‏ او در لاهور پا کستان زندگی کرد و در آبجنبججا در دانشگاه پنجاب

دوره ی کارشناسی ارشدش را در رشته ی روانشناسی گذراند.‏ او ‏بجنبجخستبنیبنن ‏بمنبممایشنامه اش را در دوران

دانشجو ‏بىیبىی نوشت اما زمابىنبىی به طور خاص ‏بمنبممایشنامه نویس شد که در تبعید سیاسی اش در لندن،‏ برای

گروه تئاتر دگراندیش پا کستابىنبىی،‏ اجوکا ‐ تاسیس شده توسط مدبجیبجحه گوهر کنش گر مبرتبررفىقفىی که بعداً‏ با او

ازدواج کرد‐‏ ‏بمنبممایشنامه می نوشت.‏ شاهد ندبمیبمم مولف بیش از ۵٠ ‏بمنبممایشنامه به زبان های پنجابىببىی و اردو

است و چندین اثر اقتباسی از برشت را هم به رشته ی ‏بجتبجحریر در آورده است.‏

او با تلویزیون پا کستان به عنوان ‏بهتبههیه کننده و عضو ارشد مدیریت در ارتباط بوده است.‏ او سه بار ‏بجتبجحت

حا کمیت دولت های نظامی به خاطر ‏مجممجخالفت با حکومت نظامی زندابىنبىی شده و از سوی سازمان عفو ببنیبنن المللمملل

به عنوان زندابىنبىی عقیدبىتبىی پذیرفته شد.‏ در زندان معروف میانوالىللىی شروع به نوشبنتبنن ‏بمنبممایشنامه های آخر

هفته کرد که به دست و برای زندانیان اجرا می شد.‏ او بعدها به عنوان مسئول ‏همھهمماهنگی ببنیبنن المللممللی کمپبنیبنن

و مسئول ارتباطات آسیا‐پاسیفیک سازمان عفو ببنیبنن المللمملل مشغول به کار شد.‏ او عضو موسسه پژوهش

گبىتبىی،‏ پن اینبرتبررنشنال،‏ و موقوفه ملی برای دمکراسی ‏(آمریکا)‏ است.‏ او عضو شبکه تئاتر بدون مرز نبریبرز

هست.‏

‏بمنبممایشنامه های شاهد ندبمیبمم به طور گسبرتبررده در پا کستان و هند اجرا و منتشر شده اند.‏ ‏بمنبممایشنامه های او در

سرتاسر جهان نبریبرز اجرا شده اند،‏ از ‏جمججممله بلها در تئاتر ‏همھهممرسمسسممیت ‏(لندن،‏ انگلستان)،‏ ترم وِی ‏(گلاسگو،‏

اسکاتلند،‏ انگلستان)،‏ و هلسیگنور ‏(دابمنبممارک)،‏ آمریکا چالو در مرکز هبرنبررهای ‏بمنبممایشی دیویس،‏ دانشگاه

جورج تاون،‏ واشینگبنتبنن ‏(آمریکا)،‏ بالاشاه در تئاتر بلک با کس ‏(اسلو،‏ نروژ)،‏ برقع وا گانزا در آمریکا در

8

More magazines by this user
Similar magazines