تئاتر علیه دیکتاتوری | آرژانتین ۱۹۷۶ - ۱۹۸۱

exittheatre
  • No tags were found...

روایت مارتا کوکو
۲۰۱۸
ترجمه: شیرین میرزانژاد

اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد تئاتر علیه دیکتاتوری | آرژانتبنیبنن ١٩٧۶-١٩٨١ مارتا کوکو

تئاتر علیه دیکتاتوری‏

آرژانتبنیبنن ١٩٧۶-١٩٨١

روایت:‏ مارتا کوکو

٢٠١٨

ترجمججممه:‏ شبریبررین مبریبررزانژاد

اردیبهشت ماه ١٣٩٩

٢

More magazines by this user
Similar magazines