تئاتر علیه دیکتاتوری | آرژانتین ۱۹۷۶ - ۱۹۸۱

exittheatre
  • No tags were found...

روایت مارتا کوکو
۲۰۱۸
ترجمه: شیرین میرزانژاد

اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد تئاتر علیه دیکتاتوری | آرژانتبنیبنن ١٩٧۶-١٩٨١ مارتا کوکو

دیکتاتوری تلاش می کرد مردم را با کشبنتبنن،‏ ناپدید کردن شان،‏ با شکنجه کردن شان،‏ با اقدامات نظامی کنبرتبررل

کند؛ اما هم زمان نیاز داشت داستابىنبىی فرهنگی،‏ دستگاهی فرهنگی بسازد تا حافظه ی ‏جمججممعی،‏ زندگی اجتماعی و

ایدئولوژی ها و تفکرها را کنبرتبررل کند.‏

در سال ١٩٧۶، فضای فرهنگی یکی از مهم ترین فضاها برای کنبرتبررل ارتش بود.‏ آبهنبهها نه تنها به سرکوب،‏ بلکه به

کنبرتبررل وجه فرهنگی سیاست نبریبرز نیاز داشتند.‏ در آن فضا مقاومبىتبىی ‏بجتبجحت دیکتاتوری وجود داشت اما هرگز توان

بالقوه اش عملی نشد.‏ تنها چبریبرزی که توانش عملی شد مبارزه ی بزرگ بر سر ناپدیدشدگان به دست جنبش حقوق

بشر با مادران ‏«پلازا دِ‏ مایو»‏i بود.‏ این زنان پیش قراول بودند:‏ پیش قراول مقاومت در برابر دیکتاتوری.‏

پس از سالیان سال،‏ حدوداً‏ در آستانه ی قرن جدید،‏ این مبارزه کم کم ‏بمنبممایان شد و مورد پذیرش قرار گرفت.‏

معلوم شد که این زنان در حال مقاومت بوده و به غلبه بر دیکتاتوری کمک کرده اند.‏ اما بسیار چبریبرزهای دیگر

‏بمنبممایان نبود:‏ ابجتبجحادیه های ‏مجممجخفی،‏ گروه های کارگری،‏ ابجنبججمن های دانشجو ‏بىیبىی،‏ ابجنبججمن های تئاتری،‏ دیگر صورت های

جامعه ی متمدن.‏

این ‏همھهممان چبریبرزی است که تلاش داشتم در پژوهشی مورد مطالعه قرار دهم که نتیجه اش کتابمببمم شد.‏ من مشغول

‏بجتبجحصیل در مقطع دکبرتبررای مطالعات فرهنگی در کینگز کالجللججii لندن بودم.‏ من این ‏بجببجخت را داشتم که به کتاب ها و

کتابجببجخانه ها دسبرتبررسی داشته باشم،‏ اما ‏همھهممواره چبریبرزی کم بود:‏ این جنبش های مردمی،‏ این تکه های اجتماع که

چبریبرزها را سازماندهی می کردند و زیرساخت مقاومت را بنا ‏بهنبههادند.‏

ما ا کنون می توانیم به روشبىنبىی ببینیم که این زیرساخت مقاومت وجود داشته اشت،‏ می توانیم شبکه های اطراف

گروه ها را ببینیم.‏ اما در آن زمان،‏ شناخبنتبنن این شبکه های کوچک بسیار دشوار بود.‏ اغلب آبهنبهها ‏مجممجخفی بودند.‏ پس

در پژوهشم تلاش کردم داستان کارگاه کاوش های تئاتری را ‏بمنبممایان کنم،‏ چرا که ‏بمنبممونه ای از این نوع جنبش

بود‐جنبشی مردمی،‏ در پیوند با سیاست چپ،‏ سیاست انقلابىببىی،‏ سیاست تروتسکیست.‏ عمدتاً‏ آمبریبرزه ای بود از

جوانابىنبىی که تلاش می کردند در برابر دیکتاتوری مقاومت کنند.‏

جلسه ی ‏بمتبممرین اعضای کارگاه کاوش های تئاتری،‏ آرژانتبنیبنن،‏ اواخر دهه ١٩٧٠

Plaza de Mayo i

٥

Kings College ii

More magazines by this user
Similar magazines