تئاتر علیه دیکتاتوری | آرژانتین ۱۹۷۶ - ۱۹۸۱

exittheatre
  • No tags were found...

روایت مارتا کوکو
۲۰۱۸
ترجمه: شیرین میرزانژاد

اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد تئاتر علیه دیکتاتوری | آرژانتبنیبنن ١٩٧۶-١٩٨١ مارتا کوکو

طی چند سال گذشته از زمابىنبىی که پژوهش ام را ابجنبججام دادم،‏ موجودیت این نوع جنبش کم کم مورد شناسابىیبىی

قرار گرفت.‏ بسیاری ‏بهنبههادها ‏‐بهنبههادهای تئاتری در آرژانتبنیبنن‐‏ آن را امری مهم تلقی کرده اند،‏ امری که به مقاومت

در آرژانتبنیبنن کمک کرد.‏

چرا سازمان ‏مجممجخفی بود و چطور کار می کرد؟ یکی از کارهای اصلی که دیکتاتوری ابجنبججامش داد،‏ اپراسیون

کلاریدادi ‏(عملیات تصفیه)‏ بود.‏ عملیات بزرگی بود:‏ پروژه ای برای پا کسازی ایدئولوژیک اجتماع،‏ برای پا کسازی

ایدئولوژی.‏ برای آبهنبهها معبىنبىی اش سوزاندن کتاب ها،‏ کشبنتبنن روشنفکران،‏ ناپدید کردن معلمان،‏ و ‏بهتبههیه ی لیست های

سیاه ‏(لیستاس نگراسii ( از میان هبرنبررمندان،‏ نویسندگان و بازیگران بود.‏ فهرست بلندی از افراد وارد شده به

لیست سیاه وجود داشت.‏

در این وضعیت،‏ تیت تنها می توانست خود را به صورت ‏مجممجخفی یا نیمه ‏مجممجخفی سازماندهی ‏بمنبمماید.‏ خانه هابىیبىی را شبیه به

‏همھهممبنیبنن جا ‏[می دی رومز]‏ اجاره می کردند،‏ بدون آن که کسی بداند آبجنبججا چه می گذرد.‏

معرفىففىی پدیده ی تیت بسیار دشوار است،‏ چرا که ‏همھهممواره این پرسش هست که:‏ چه بود؟ تئاتر بود یا سیاست؟

سیاست بود یا تئاتر؟ پدیده ی فرهنگی مقاومت بود که پدیدار شده بود،‏ تا حدی به این علت که بسیاری از

اشکال سازماندهی با خشونت بر هم زده شده بودند:‏ سندیکاها،‏ احزاب سیاسی،‏ ابجنبججمن های سیاسی…‏ حبىتبىی

دست راسبىتبىی ها هم منحل شده بودند.‏

‏بمتبممام فضای اجتماعی که در آن فعالیت می کردند خالىللىی بود.‏ بنابراین از نسلی که می خواستند با دیکتاتوری مبارزه

کنند این پدیده ی فرهنگی پدیدار شد که داشت فضای تئاتر را می گرفت تا کار سیاسی کند؛ نه کار تئاتری،‏ بلکه

کار سیاسی.‏ هم زمان،‏ برای کار سیاسی،‏ نیاز داشتیم که تئاتر کار کنیم.‏ اما ما عاشق تئاتر شدبمیبمم و هبرنبررمند

شدبمیبمم‐‏ پس ما هر دو بودبمیبمم:‏ هبرنبررمند و مبارز،‏ ‏همھهممان چبریبرزی که امروز ‏«آرتیویست»‏ ‏[ا کتیویست + آرتیست]‏ نامیده

می شود.‏ آبجنبجچه درکش برای برخی از مردم دشوار است این است که این پدیده ی جنون آمبریبرز راهی جدید برای

کار سیاسی بود ‏‐بىببىی هیچ چبریبرزی،‏ بدون هیچ پولىللىی،‏ بدون هیچ ساختاری.‏ در نظریه ی انتقادی،‏ برخی از افراد

آ کادمیک آن را راه جدیدی برای کار سیاسی توصیف می کنند.‏

این تصویر جلسه ای نیمه ‏مجممجخفی را نشان می دهد ‏‐یک ‏بمتبممرین‐‏ و در این ‏بمتبممرین می شد درباره ی سیاست ‏بجببجحث کرد

و هم زمان ‏بمنبممایش اجرا کرد،‏ ‏بمتبممرین کرد و تئاتر کار کرد.‏

Operación Claridad i

٦

listas negras ii

More magazines by this user
Similar magazines