Meddelelser 2008 - Ole Rømers Venner

oleroemer.dk

Meddelelser 2008 - Ole Rømers Venner

undervisningssprog, der også er deres modersmåI. Professor Kaj Sand-Jensen har

oplyst, at de studerende, der støtter sig til en dansksproget lærebog om ferskvands-

biologi, opnår højere karakterer på det område end på andre økologiske fagområder.

Og han tilføjer: >Endvidere ønskede jeg at integrere opgaver i bogen, så det blev en

lærebog frem for alene en tekstbog, som man sædvanligvis møder på engelsk. Stu-

denterne kan nemmere håndtere denne bog end engelske lærebøger, siger de.< I tilgift

er der jo ydet en prisværdig indsats over for dansk fagsprog. Engelsk skal jo nok kla-

re sig endda.

Fagsproget skal sikres på mange andre måder, bl.a. gennem oprettelse af en natio-

nal termbase. En termbase skal bygge på et klart og fagligt begrebshierarki og en

koordineret indsats fra mange sider. Derfor kan det blive ret bekosteligt at opbygge

en omfattende, offentligt tilgængelig termbase på dansk og engelsk, men en sådan

base vil være nyttig, både for forskningen, erhvervslivet og alle brugere af fagter-

minologi, og dem er der mange af! Der foregår en stadig transport af ord f.a fag-

sprogene til hverdagssproget. En brugbar termbase kræver sprogteknologiske inve-

steringer og en kontinuerlig indsats på et område i stadig udvikling.

Derfor vil både anbefalingeme over for universitetsverdenen og de sprogteknolo-

giske og termbaseorienterede anbefalinger kræve øgede bevillinger. Sprogudvalget

fik imidlenid fra begyndelsen at vide, at anbetalingerne skulle være omkostnings-

neutrale, og det har udvalgsmedlemmerne fra de berørte ministerier måttet tage til

efterretning. Men vi andre tror ikke på, at der kan føres en fremadrettet sprogpolitik

uden øgede midler.

Fremsynetheden var ikke imponerende, da globaliseringsmidlerne skulle udmøntes,

og der ikke blev afsat en pulje til sprog, globaliseringens måske vigtigste redskab. For

det koster naturligvis p€nge at have en stemme, sin egen såvel som andres, i globali-

seringens tidsalder. De penge kan udvalget naturligvis ikke anvise. Udvalgets opgave

har været at kvalificere den politiske og offentlige drøftelse af, hvad der kan gøres for

at fremme dansk sprog og sprogene i Danmark ud fra flere forskellige hensyn. Det

har ikke været opgaven at skrive et lovforslag.

Om der skal formuleres en egentlig sproglov, som man er på vej til i Sverige, må

More magazines by this user
Similar magazines