Genopfrisk din viden om kort på side 8

gst.dk

Genopfrisk din viden om kort på side 8

præcist, frem for at man laver en risikoanalyse

for hvert land og med hvert enkelt

lands model, forklarer Peter Poulsen.

Han pointerer, at det dermed bliver

muligt at vurdere risikoen hvor som

helst i Østersøen uden hensyntagen til

landegrænserne.

Et vigtigt element i risikoanalysen er

en kortlægning af sårbarheden over for

forurening i hele Østersøen. Når det er

sket, vil der blive foretaget en kapacitetsundersøgelse,

hvor hvert enkelt

lands eller regions miljøskibe, flydespærringer,

olieopsamlere og andet materiel

optælles.

– På basis af en sammenligning af kapaciteten

og den risiko, der måtte være

inden for de forskellige områder, laver

vi en investeringsplan for det materiel,

som vi mener er optimalt at indkøbe for

at minimere risikoen, fortæller Peter

Poulsen.

Det er erfaringer fra dette tværnationale

samarbejde, vadehavssamarbejdet

ønsker at trække i de kommende år.

Sigtet er, at risikoen for skibsforlis kan

blive bedre belyst – både med hensyn

til faremomenter og med hensyn til sårbarheden

i forskellige dele af Vadehavet.

Redningssamarbejde

Et andet udbytte af regeringskonferencen

var en aftale om en tættere koordinering

mellem vadehavssamarbejdet og

DENGERNETH, der er et redningssamarbejde

mellem Danmark, Tyskland og

Nederlandene. Dette redningssamar-

bejde indeholder en aftale om at bistå

hinanden i tilfælde af olieforurening

i Nordsøen og et samarbejde omkring

miljø-flyovervågning af havområdet.

John Frederiksen peger også et

tredje element, som regeringskonferencen

fokuserede . Den internationale

søfartsorganisation, IMO, har udpeget

vadehavsområdet som et såkaldt PSSA

område (Particular Sensitive Sea Area),

altså et havområde med specielt store

naturkvaliteter, der er særligt sårbart

over for forurening.

Det betyder, at området skal indtegnes

kort for at gøre skibstrafikken

opmærksom , at her er der nogle naturværdier,

som kræver særlig beskyttelse

– og dermed særlig agtgivenhed

fra skibsfartens side. Men ikke alle søfartsnationer

lever op til denne forpligtelse.

Derfor vil der i vadehavssamarbejdet

blive gjort en ekstra indsats for

at gøre opmærksom Vadehavets helt

særlige status.

På trods af dette fokus forureningsrisiko

i vadehavsområdet, peger

John Frederiksen, at risikoen for det

danske område er begrænset – sammenlignet

med de tyske og nederlandske

områder.

– Det skyldes to forhold. Dels har vi

kun få anløbshavne i det danske vadehavsområde.

Dels ligger den langsgående

skibstrafik i Nordsøen langt fra

kysten, slutter han.

Der kan blive lidt trangt i

Vadehavet, når tusindvis af

nye havvindmøller skal slås

om pladsen med en stigende

skibstrafik. I sidste ende kan

taberen blive det helt unikke

miljø i verdens største,

sammenhængende tidevandsområde.

f O T O: S C A N P I X

M I L J Ø D A N M A R K N R . 3 J U N I 2 0 1 0 33

More magazines by this user
Similar magazines