25.07.2013 Views

Til nærmeste udgang – - Elbo

Til nærmeste udgang – - Elbo

Til nærmeste udgang – - Elbo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

20. november 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening<br />

<strong>Til</strong> <strong>nærmeste</strong> <strong>udgang</strong> <strong>–</strong><br />

Fyringsrunder gør ondt. Ikke kun på den, der må finde <strong>udgang</strong>sdøren,<br />

men også på de ledere og medarbejdere, der bliver tilbage.<br />

Side 3<br />

21


Leder<br />

Lille skridt i rigtig retning<br />

Efter adskillige års indsats for at skaffe en bedre<br />

økonomi til psykologuddannelsen på universiteterne<br />

begynder tingene omsider at rykke<br />

på sig. Der er indgået forlig på Christiansborg<br />

mellem regeringen og oppositionen, så<br />

vi i en treårig periode vil se en forøgelse af<br />

økonomien på den laveste taxametertakst.<br />

Også basismidlerne får et nøk opad.<br />

Både de studerendes repræsentanter og de<br />

universitetsansatte forskere og undervisere<br />

har peget på problemet med for små bevillinger<br />

til psykologstudiet. Glædeligt derfor,<br />

at folketingspolitikerne har lyttet.<br />

I forhold til psykologi er det bydende nødvendigt<br />

at fokusere på antallet af studerende<br />

på undervisningsholdene, så der skabes sammenhæng<br />

mellem faget og dets rammer. Vi<br />

ved også noget om at lære af egne erfaringer.<br />

Opgaveskrivningen er essentiel i en forskningsbaseret<br />

uddannelse, for det er her, man<br />

får tid til fordybelse. Her er der lagt alt for<br />

megen vægt på kontrol og alt for lidt på, at<br />

opgaveskrivningen er et glimrende <strong>udgang</strong>spunkt<br />

for den læring, der foregår gennem<br />

feedback. Hvis der ikke er tid nok, spilder<br />

man megen læring.<br />

Vi mødes med et forståeligt krav om evidens<br />

i mange sammenhænge. Men evidens<br />

er altså et videnskabeligt begreb, der har sine<br />

klare afgrænsninger og betyder, at vi videnskabeligt<br />

kan dokumentere noget. Evidens<br />

er uløseligt knyttet til forskning og videnskab.<br />

Derfor skal vores uddannelser indrettes<br />

derefter, og derfor kan skal man ikke løse<br />

et stort undervisningspres ved at maksimere<br />

på antallet af undervisere, der ikke får stillet<br />

tid til forskning til rådighed. Vi skal have ansat<br />

flere fastansatte underviserer for at forøge<br />

den forskningsbaserede undervisning.<br />

Finansieringen af vores grunduddannelse<br />

består af basismidler, taxametermidler, eksterne<br />

forskningsmidler og ”øvrige”. Logikken<br />

omkring basismidlerne er, at der skal være<br />

et fast fundament at gå ud fra, som knytter<br />

sig til universitetsuddannelsers særkende:<br />

forskning. Taxametersystemet handler groft<br />

sagt om, hvor mange kandidater der bliver<br />

uddannet <strong>–</strong> således at jo højere antal kandidater,<br />

des større indtægt.<br />

Gennem denne ordning skaber centraladministrationen<br />

sig en vis form for styring.<br />

Det er et vilkår. Det er ideelt set også fint, at<br />

vi på denne måde kan dokumentere, at vi bidrager<br />

til at løse en samfundsopgave. Problemet<br />

et, at man fra brede politiske kredse<br />

ikke vil værne om sin egen model og den filosofi,<br />

der ligger bag den. McKinsey-rapporten<br />

pegede tidligere dette år på, at der er behov<br />

for en stigning på den laveste taxametersats<br />

på godt 11.000 kr. pr. studerende pr.<br />

år. Forliget på Christiansborg indebærer imidlertid<br />

langt mere beskedne stigninger, således<br />

at man i 2012 når op på ca. 5.000 kr. Hertil<br />

kommer regulering af basismidlerne.<br />

Selv om systemet kan være godt nok, læderes<br />

det altså af underfinansiering. Det har<br />

betydet, at man har skullet hente de manglende<br />

penge fra basismidlerne, dvs. de penge,<br />

der skulle finansiere forsk ningen, over til<br />

undervisning eller kandidatproduktion. Det<br />

bliver lidt som at fodre hunden med sin egen<br />

hale, for ved at hente pengene på basismidlerne<br />

sætter man finansieringen af forskningen<br />

under pres. Altså nedprioriteres forskningen,<br />

hvad der selvfølgelig er uholdbart.<br />

Det er års pres og opmærksomhed, der nu<br />

fører til et lille skridt i den rigtige retning.<br />

Det skal vi selvfølgelig hilse velkommen, men<br />

samtidig holde fast i, at ønsker man at bryste<br />

sig af at have universiteter i verdensklasse,<br />

så kræver det om end ikke verdens økonomi,<br />

så dog et anstændigt fundament at uddanne<br />

kom mende psykologer på, så de kan<br />

leve op til kravet om kompetent kunnen.<br />

Medlemsblad for<br />

Dansk Psykolog Forening<br />

Dansk Psykolog Forening<br />

Stockholmsgade 27,<br />

2100 København Ø.<br />

Tlf. 35 26 99 55.<br />

E­mail: dp@dp.dk<br />

www.danskpsykologforening.dk<br />

Psykolog Nyt<br />

Stockholmsgade 27,<br />

2100 København Ø.<br />

Tlf. 35 26 99 55.<br />

E­mail: p­nyt@dp.dk<br />

Fax/Psykolog Nyt: 35 25 97 07.<br />

Redaktion:<br />

Arne Grønborg Johansen, ansv. redaktør<br />

Jørgen Carl, redaktør<br />

Mille Madsen, journalist (vikar)<br />

Heidi Strehmel, bladsekretær/annoncer<br />

DK ISSN: 0901­7089<br />

Produceret af:<br />

<strong>Elbo</strong> Grafisk A/S, Fredericia<br />

Trykt med vegetabilske farver<br />

på miljøgodkendt papir<br />

Oplag:<br />

Kontrolleret oplag (FMK): 8.332 ex.<br />

Trykoplag: 8.800 ex.<br />

Medlem af<br />

Danske Specialmedier<br />

Indsendt stof: Indsendte artikler dæk ker ikke<br />

nødvendigvis redaktionens eller foreningens<br />

holdninger. Redaktionen forbeholder sig ret<br />

til at afvise, forkorte eller redigere indsendte<br />

artikler. Redaktionen påtager sig ikke<br />

ansvar for artikler, der indsendes uopfordret.<br />

Alle fotos: BAM/Scanpix<br />

Jobannoncer 2009<br />

Psykolog Nyt + www.psykologjob.dk<br />

Ved manus Ved reproklar<br />

Helsider:<br />

176 x 237 mm:<br />

Kr. 11.570,- Kr. 9.985,-<br />

Halvsider: Kr. 6.665,- Kr. 5.835,-<br />

86 x 237 mm eller 176 x 118 mm:<br />

Priserne gælder jobannoncer med 1 stilling.<br />

Prisliste: www.danskpsykologforening.dk<br />

Farvetillæg (CMyK):<br />

Sort + 1, 2 eller 3 farver: Kr. 1.400,-<br />

Alle priser ekskl. moms.<br />

Abonnement/2009: 1.150 kr. + moms.<br />

Deadline (kl. 12)<br />

Nr. Deadline Udgivelse<br />

23 30/11 18/12<br />

1 4/1 22/1<br />

2 18/1 5/2


Når kollegerne bliverFYRET<br />

Arbejdsmarked Af Dorthe la Cour<br />

I kølvandet på den globale finanskrise er fyringsrunder blevet<br />

hverdagskost i virksomhederne. Det har ikke kun konsekvenser for de<br />

opsagte, men også for lederne og for de medarbejdere, der bliver tilbage.<br />

I går var du til møde med ham, hvor I sammen planlagde,<br />

hvordan projektet skulle køres. I dag er hans kontor tomt,<br />

hans navneskilt taget ned, og han findes ikke længere på firmaets<br />

mailingliste. Hans navn optræder heller ikke længere<br />

på organisationsplanen, og du har fået overdraget et par af<br />

hans arbejdsopgaver, som du nu skal løse.<br />

Science fiction? Nej, det er virkelighed for mange medar-<br />

bejdere i danske virksomheder, som har mærket den globale<br />

krise lufte godt og grundigt ud i medarbejderstaben. Svigtende<br />

efterspørgsel, økonomisk nedtur og ingen sikre fingerpeg<br />

om, hvornår tilstanden vender, gør det nødvendig for<br />

virksomhederne at stramme livremmen ind.<br />

Det gør ondt på de opsagte, som i kortere eller længere tid<br />

skal forholde sig til en arbejdsfri periode. Men det gør også<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 3


ondt på de medarbejdere, der bliver tilbage i virksomheden.<br />

Og der opstår usikkerhed om, hvorvidt der kommer yderligere<br />

fyringsrunder og hvem, der i givet fald bliver ramt. Men<br />

mennesker reagerer forskelligt på disse situationer.<br />

- Som psykolog ser jeg mange flere nuancerede reaktioner,<br />

end jeg ser entydighed, fastslår erhvervspsykolog Kit Sanne<br />

Nielsen.<br />

- Det er faktisk først, når det kommer rigtig tæt på, at der<br />

kommer en egentlig reaktion. Hvis du sidder i en servicevirksomhed<br />

i København og hører om en produktionsvirksomhed,<br />

der har det svært i det nordjyske, så vil du nok have empati<br />

med virksomheden og dens ansatte, men det vil ikke betyde<br />

så meget for dig. Men når det rykker ind i din egen branche,<br />

bliver du bekymret, for her kan du identificere dig med<br />

det. Det kommer tættere på, og du kan spejle dig i situationen.<br />

Du bliver personligt påvirket, og du tænker: Mon dette<br />

også rammer mig?<br />

- Alle i en virksomhed bliver ramt af en opsigelsesrunde.<br />

Hvordan og hvor meget man rammes, afhænger af den enkeltes<br />

egen håndtering og indre billeder af konsekvenserne<br />

af opsigelserne. Desuden vil den måde, virksomheden gør<br />

det på, være medvirkende til, hvordan den enkelte tackler si-<br />

4 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

tuationen. Der findes ingen perfekt opskrift på at sige farvel<br />

til medarbejdere, men der er en række dilemmaer, som både<br />

virksomhed og medarbejdere må håndtere i en sådan proces.<br />

For eksempel om opsigelsesprocessen skal gå hurtigt eller<br />

langsomt, og om og i hvor høj grad der skal ydes hjælp til de<br />

opsagte medarbejdere til at finde et nyt job.<br />

Lederens ansvar<br />

De fleste virksomheder vælger en hurtig opsigelsesproces af<br />

hensyn til både virksomheden og de medarbejdere, der bliver<br />

tilbage. Men selv om processen er hurtig, betyder det ikke,<br />

at det er hurtigt overstået:<br />

- Det er vigtigt at huske på, at topledelsen ofte har kendt<br />

til en opsigelsesrunde i længere tid. De har haft tid til at bearbejde<br />

den, og desuden har de en eller anden form for direkte<br />

indflydelse på beslutningerne. Sådan er det ikke nødvendigvis<br />

for de ledere, som skal føre beslutningen ud i livet,<br />

siger Kit Sanne Nielsen.<br />

Fra sin hverdag kender hun alt til det pres, lederne oplever,<br />

og til følgerne af det.<br />

- Lederen er ansat til blandt andet at føre opsigelser ud i livet,<br />

men det er rigtig ubehageligt for ham. Det er hårdt at


FAKTA Psykologer og ledighed<br />

skulle besegle en andens skæbne og fortælle den svære besked.<br />

Lederen skal fyre folk, som han måske selv har været<br />

fuldt tilfreds med, og det sker også, at lederen ikke er enig i<br />

beslutningen, der er truffet af topledelsen, men det kan han<br />

af loyalitets hensyn selvfølgelig ikke give udtryk for.<br />

- Nogle af de medarbejdere, der bliver tilbage i virksomheden,<br />

har dårlig samvittighed og føler måske endda skyld,<br />

når en kollega bliver sagt op. Nogle af de overvejelser, de gør<br />

sig, er, om de har bidraget til opsigelsen? Har de sagt et eller<br />

andet, som har været medvirkende til, at den pågældende<br />

kollega blev opsagt? Har de en andel i det? Kunne de have<br />

gjort noget for at hjælpe den kollega, som måske ikke var så<br />

dygtig?<br />

- Det er tid til selvransagelse. Medarbejderne bliver kede<br />

af det og føler utryghed <strong>–</strong> opsigelsen kunne jo måske lige så<br />

godt have ramt dem selv. Og så synes de ofte, at det er synd<br />

for den opsagte.<br />

- Jeg har set det mange gange. Opsagte kolleger, som folk<br />

dybest set ønsker hen, hvor peberet gror, får alligevel sympati<br />

i det øjeblik, de bliver fyret. Som mennesker skaber vi bånd<br />

til andre, så selv om man godt kan se fornuften i en opsigelse,<br />

så bliver man alligevel vred og frustreret på kollegaens<br />

vegne. Båndene brydes, og det gør jo ondt. Medarbejdere kan<br />

altid finde et eller andet at udsætte på processen. For følelserne<br />

kommer naturligt nok i kog, og man ser så mest det<br />

negative i forløbet, siger Kit Sanne Nielsen.<br />

Nice to know<br />

Der findes ifølge erhvervspsykologen ikke en perfekt opskrift<br />

på at opsige medarbejdere og samle organisationen op igen.<br />

Hver virksomhed må tage <strong>udgang</strong>spunkt i dens egen kultur<br />

og værdisæt og derudfra fastlægge spillereglerne. Information<br />

er altid en vigtig ingrediens, men det er ikke mængden<br />

af information, det kommer an på.<br />

- I en opsigelsessituation er der tendens til, at medarbejderne<br />

ikke lytter primært med ørerne, men snarere med maven,<br />

og den hører man ikke særlig godt med. Virksomheden<br />

kan give en masse information og alligevel opleve en række<br />

misforståelser. Dybest set må virksomheden gøre op med sig<br />

selv, hvem den vil tage mest hensyn til. Baggrunden for opsigelserne<br />

skal ikke være offentligt kendt, for der er et hensyn<br />

at tage til den opsagte. Omvendt har de øvrige medarbej-<br />

Trods tidernes ugunst oplever ikke mange psykologer at blive prikket ud.<br />

Læs om beskæftigelsessitua tionen for psykologer i artiklen side 24.<br />

dere brug for at vide, hvad det overordnede <strong>udgang</strong>spunkt<br />

for opsigelserne har været.<br />

Kit Sanne Nielsen foreslår, at virksomhederne udarbejder<br />

en beredskabsplan, som man følger ved opsigelsesrunder.<br />

Det er afgørende, at virksomheden i overskrifter melder<br />

ud, hvilke hensyn der ligger til grund for opsigelserne, men<br />

samtidig skal den også oplyse om, hvordan processen er, og<br />

hvilke hensyn der bliver taget. For eksempel er det en god idé<br />

at understrege, at man af hensyn til de opsagte ikke går nærmere<br />

ind i de enkelte opsigelser.<br />

Den fælles historie<br />

Det er Kit Sanne Nielsen erfaring, at beslutningen om, hvem<br />

der skal opsiges, og hvem der skal blive i virksomheden, væsentligst<br />

sker ud fra overvejelser af to forskellige forhold. For<br />

det første markedsforholdene, dvs. hvilke funktioner virksomheden<br />

ikke længere har brug for. For det andet medarbejderkompetenceforholdene,<br />

dvs. hvordan den enkelte medarbejders<br />

faglige kompetence og samarbejdskompetence er<br />

og svarer til virksomhedens behov.<br />

- Den enkelte person vil på et eller andet plan opleve sig personligt<br />

ramt af en fyring. Også selv om han får en forklaring<br />

om, at det skyldes, at virksomhedens indtjening er faldende.<br />

Der kan sagtens også ligge nogle vurderinger af den enkeltes<br />

adfærd eller type bag en fyring, men at sige farvel, fordi markedet<br />

er i bund, rammer ikke i hjertekulen på samme måde<br />

som at få at vide, at man bliver fyret, fordi der er noget forkert<br />

ved én som menneske, anfører Kit Sanne nielsen.<br />

- Det er mere ordentligt af ledelsen at sige til omverdenen,<br />

at opsigelsen skyldes nedgangstider. På den måde kan det<br />

blive en bedre historie for den fyrede. For når man sidder ved<br />

sin næste ansættelsessamtale i en anden virksomhed, bliver<br />

man altid spurgt om, hvorfor man blev opsagt, og der bliver<br />

taget referencer <strong>–</strong> så historien skal hænge sammen<br />

Det er ikke kun i relationen til den opsagte medarbejder,<br />

at der skal skabes en historie. Den ny virkelighed skal italesættes<br />

i hele virksomheden, men det kan ikke ske fra den ene<br />

dag til den anden.<br />

- Virksomhederne er blevet rigtig gode til at træffe beslutninger<br />

og føre dem ud i livet. Det kniber lidt mere med det<br />

efterfølgende forløb. Organisationen har brug for at slikke<br />

sine sår, sige farvel til de tidligere kolleger og sige god dag til<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 5


en ny virkelighed. Det er vigtigt at pleje medarbejderne ordentligt<br />

i denne fase <strong>–</strong> det er ligesom med et fysisk sår, hvis<br />

du plejer såret ordentligt, går der ikke betændelse i det, og<br />

healingprocessen bliver god.<br />

Tidligere var det ikke usædvanligt, at der i kølvandet på<br />

opsigelser var en række medarbejdere, der selv valgte at forlade<br />

virksomheden. Det har krisen dog sat en midlertidig<br />

stopper for:<br />

- Folk bliver, hvor de er. Det er en helt naturlig menneskelig<br />

reaktion i en krisetid at holde fast i det, man har. Medarbejderne<br />

bliver meget disciplinerede, og man gør mindre<br />

vrøvl. Folk er mere nervøse for at fremstå som utilfredse. De<br />

løber ikke lige et lille ærinde i arbejdstiden <strong>–</strong> de bliver på arbejdspladsen<br />

og er til rådighed af frygt for, at nogen skal mene,<br />

at de ikke passer deres arbejde eller er ineffektive. De passer<br />

deres job og arbejder for deres løn, og de er endda tilbage-<br />

6 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

I en opsigelsessituation er der tendens til, at medarbejderne<br />

ikke lytter primært med ørerne, men snarere med<br />

maven, og den hører man ikke særlig godt med.<br />

”<br />

”<br />

holdende med at bruge de privilegier, som virksomheden<br />

måske giver dem.<br />

Reaktionsfasen<br />

Efterspillet oven på en opsigelsesrunde varer typisk fra et antal<br />

uger op til nogle måneder. Mange medarbejdere bliver<br />

mere tillukkede og stille i reaktionsfasen, mens andre brokker<br />

sig mere end ellers. Motivationen til at udføre sit arbejde<br />

kan falde, og utryghed, usikkerhed og angst er følelser, der<br />

dagligt kan melde sig. Kan det også ske for mig? er en almindelig<br />

tanke blandt medarbejderne.<br />

- Vi mennesker har forskellige reaktionsmønstre, nogle er<br />

mere tykhudede, mens andre er mere tyndhudede. Vi antager,<br />

at det ligger i folks temperament som en del af deres<br />

grundlæggende særtræk. De tykhudede har en mere flegmatisk<br />

tilgang og kan bevare hovedet mere klart. De har fordelen<br />

af at kunne se tiden an og være mere velovervejede, men<br />

de har også en risiko for at vente for længe. De tyndhudede<br />

reagerer hurtigere og bliver lettere påvirkede i situationen.<br />

- For begge typer gælder det, at de befinder sig i et copingspektrum,<br />

en slags handlingsrum, og hvis de kommer uden<br />

for det, sættes et ellers godt handleberedskab ud af kraft. Og<br />

i den tilstand er man ikke i samme grad i stand til at foretage<br />

hensigtsmæssige og fornuftige valg, fastslår Kit Sanne Nielsen.<br />

Uanset om opsigelsesprocessen er lang eller kort, så er der<br />

en separationsproces, som alle i virksomheden skal igennem.<br />

Mænd og kvinder tackler typisk en sådan situation forskelligt.<br />

En virksomhed med en overvejende maskulin kultur<br />

lægger op til en hurtig proces og klare udmeldinger. I andre<br />

virksomhedskulturer er processen mere dialogbaseret.<br />

Mænd vil gerne hurtigt videre, de vil handle, mens kvinder<br />

gerne vil forstå og kommunikere. Men det betyder ikke,<br />

at mændene ikke reagerer. Mænd kommunikerer bare ikke<br />

om de ting, de bekymrer sig om. De tager for eksempel et<br />

ekstra glas rødvin og sover dårligt om natten. Kønsopdragelsen<br />

slår også igennem her <strong>–</strong> drenge skal klare det selv, mens<br />

pigerne kan bruge hinanden, men situationen er lige sårende<br />

og smertefuld for begge køn. Også her betyder det meget at<br />

have et socialt netværk at dele sine bekymringer med. Kvinder<br />

er bedre til relationer, også på arbejdspladsen, og det betyder,<br />

at de ofte klarer sig bedre.<br />

Dorthe la Cour, journalist


Noget nyt<br />

at klikke på <strong>–</strong><br />

Et besøg på www.danskpsykologforening.dk<br />

er et besøg på en hjemmeside,<br />

der har gennemgået en<br />

større skønhedsoperation, så den<br />

kan leve op til de stadigt stigende<br />

krav, udviklingen på internettet<br />

stiller til den gode hjemmeside.<br />

Besøg siden, kig på det nye design<br />

med topmenu og en masse<br />

kighuller ind til sidens indhold. Se<br />

den nye kalenderfunktion, som vil<br />

holde brugere opdateret om aktuelle<br />

aktiviteter i foreningen <strong>–</strong> og<br />

glæd dig til, at siden løbende vil<br />

blive udbygget med flere forbedrede<br />

og nye funktioner.<br />

Webredaktionen


ET<br />

BJØRNESPOR<br />

I LIVET <strong>–</strong><br />

8 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

Rejsebrev Af Anders Kjærgaard


PrIVAtfotoS<br />

Vejen fra studiestart til eksamensbevis<br />

behøver ikke være snorlige. Da Anders<br />

Kjærgaard efter tre års psykologistudier<br />

trængte til en pause fra bøgerne, var det<br />

tid til at forfølge drømmen om at blive<br />

medlem af Siriuspatruljen.<br />

Det begyndte i september 2008 med optagelsesprøver. Ud af 50 ansøgere<br />

mellem 20 og 30 år, alle ugifte, blev 35 indkaldt til muskel-, løbe,<br />

svømme- & koordinationsprøver, helbredsundersøgelse samt en række<br />

interview med tidligere Siriusfolk. Herfra gik 15 videre til nye fysiske test,<br />

psykolog- og intelligensprøver, samarbejdsøvelser og interview med psykologer<br />

fra Forsvaret.<br />

I november 2008 begyndte syv af os på det såkaldte forskoleforløb, en<br />

8 måneders uddannelse bestående af kurser, der skal forberede os til tjenesten<br />

i Grønland. Der var kurser i våben, symaskine, sanitet, rendegraver,<br />

dyrlæge, hundeskole, speedbåd, madlavning, vintertræning på Grønland,<br />

teknikskole m.fl. Undervejs blev der sorteret yderligere, og så var vi<br />

fem tilbage, der 16. juli 2009 blev sendt af sted til Grønland som nye medlemmer<br />

af Siriuspatruljen.<br />

Selve tjenesten ved Siriuspatruljen varer 26 måneder, kun afbrudt efter<br />

et år af en enkelt uges ophold på Island, hvor man skal til tandlægekontrol.<br />

Man kommer ikke til Danmark, medmindre man bliver alvorligt<br />

skadet eller mister et nærtstående familiemedlem, dvs. forældre eller søskende.<br />

Man skal derfor gøre sig grundige overvejelser over, om man er<br />

villig til at undvære familie og venner i mere end to år. Kærester er selvsagt<br />

en udfordring, men det er før set, at det holder. Dog nærmere undtagelsen<br />

end reglen.<br />

For mig var der ingen tvivl. Jeg har altid været fascineret af det arktiske<br />

miljø og fysiske og mentale udfordringer. Udsigten til og udfordringen<br />

i et ophold i verdens største nationalpark, hvor temperaturen kan nå<br />

ned på minus 55, og hvor man i selskab med elleve gode kammerater, 85<br />

glade slædehunde, enestående rå og uspoleret natur skal få et minisamfund<br />

til at fungere, gjorde det til et nemt valg.<br />

Et år ved Sirius<br />

Siriuspatruljen er Danmarks militære tilstedeværelse i Nordøstgrønland<br />

og har hovedsæde på Daneborg, midt på østkysten af Grønland. De primære<br />

opgaver er suverænitetshåndhævelse og overvågning af operationsområdet,<br />

og der patruljeres ca. otte måneder om året. Enten med slæde,<br />

skib eller fly. Endvidere føres der som politimyndighed kontrol med<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 9


ekspeditioner og fredningsbestemmelser samt ydes støtte til<br />

videnskabelige undersøgelser.<br />

Tjenesten ved Sirius foregår i en ganske bestemt årscyklus,<br />

hvor det meget af tiden er vind og vejr, der dikterer arbejdsopgaverne.<br />

Fra medio juni til ultimo august, er der stort set<br />

isfrit i fjordsystemerne syd for Danmarkshavn og snefrit på<br />

land, og det er her, den vigtige depotudlægning til slæderejserne<br />

foregår, især ved skib.<br />

Omkring 1. september ’lukker’ kysten, som det hedder på<br />

disse kanter, og så er vi kun tolv mand tilbage på Daneborg,<br />

der overvintrer indtil næste sommer. Tiden frem mod den<br />

første slæderejse bruges på forberedelse til denne, fod- og<br />

sejlpatruljer samt stationsarbejde på Daneborg. Der er seks<br />

slædehold ved Sirius, hver rådende over 14 hunde, som det<br />

enkelte hold har ansvaret for at træne, dressere, fodre og i øvrigt<br />

sørge for har det godt.<br />

Omkring 1. november begynder slædesæsonen og efterårsrejsen.<br />

Den varer indtil juleaften og varierer i længde fra<br />

ca. 700 til 1500 km. Den følgende halvanden måned bruges<br />

på at reparere, udbygge, tælle op og vedligeholde. Både hunde,<br />

mand og station. Fra omkring 20. januar begynder så den<br />

lange forårsrejse. Den varer indtil først i juni og varierer i<br />

længde fra ca. 1500 til 3500 km. Så starter sommeren og depotudlægningen<br />

igen, et nyt hold siriusfupper ankommer til<br />

kysten, et andet hold tager hjem, og så er cirklen fuldendt.<br />

Den første tid<br />

Sammen med fire andre fupper startede jeg ud med at åbne<br />

stationen Ella Ø, der danner base for sommerdepotudlægningen<br />

i sydområdet. Vores job bestod i at få tilkoblet strøm<br />

og klargjort bådene til sejlads samt udbedre de skader, der<br />

var kommet i løbet af vinteren. Vejret var i top, så vi kunne<br />

gå rundt i t-shirt og nyde den grønlandske sommer og midnatssolen.<br />

Sidstnævnte krævede noget tilvænning, da man<br />

’glemmer’, at man er træt, og kan have svært ved at falde i<br />

søvn. Det kom dog efterhånden helt naturligt efter en arbejdsdag<br />

på 14 timer.<br />

Vi fik også lejlighed til at sludre med de to ældre fupper,<br />

der havde kommandoen, og stille alle de dumme spørgsmål.<br />

Ét er, hvad vi havde øvet under hjemlige forhold. Nu var vi<br />

landet midt i vores nye tilværelse og skulle være skarpe. Det<br />

var interessant at lære dem nærmere at kende, og de virkede<br />

på trods af vildmandshår- & -skæg og vejrbidte ansigter meget<br />

afbalancerede, rolige og langt fra udbrændte, om end de<br />

erkendte, at de snart trængte til ny stimulering fra andre miljøer.<br />

Jeg kunne efterfølgende ikke lade være med at tænke<br />

over den udvikling, vi nye selv kommer til at gennemgå. 26<br />

måneder i disse omgivelser gør noget ved folk, det er sikkert.<br />

Det er et generelt træk ved folk heroppe, at de er yderst dedikerede,<br />

føler stort ansvar for deres opgave og i det hele taget<br />

er meget til stede i nuet. Samtidig er der altid en hjælpende<br />

hånd, hvis man møder udfordringer større, end evnerne<br />

rækker, og altid er der nogen, der vil lytte, ikke bare høre efter.<br />

Tolerance er andet nøgleord. Vi er det meste af året kun<br />

tolv mand, der skal få det hele til at fungere, og alle er vi forskellige.<br />

Det skal der være plads til, også selv om det indebærer,<br />

at man skal sluge nogle kameler undervejs.<br />

Efter en uge gik turen med fly videre nordpå til Daneborg,<br />

mit nye hjem. Her får man som ny fup tildelt en række ansvarsområder,<br />

som man skal varetage,<br />

når man er på stationen. I<br />

alt er der ca. 20 større<br />

eller mindre ansvarsområder.<br />

<strong>Til</strong> hvert område<br />

er tilknyttet en ny<br />

og en gammel fup (yngste- og<br />

ældstemanden), så der i bed-


ste mesterlærestil sker en optimal overlevering i løbet af året.<br />

Heroppe er det erfaringen, der tæller.<br />

Selv skal jeg de næste to år have ansvaret for provianten<br />

(herunder daglig forsyning til køkkenet samt planlægning af<br />

depotudlægninger), VVS og vandforsyningen (som foregår<br />

via et osmoseanlæg, der omdanner saltvand til drikkevand)<br />

og endelig læge. Forudsætningerne for at bestride opgaverne<br />

kom mer dels fra forberedelseskurserne, dels den vigtige overlevering<br />

og endelig andetsteds erhvervede personlige kompetencer.<br />

En del af stationstjenesten foregår også i køkkenet. Er det<br />

i sommerperioden, hvor der er besøgende teknikere på stedet,<br />

kan der være over 30 mennesker, og så er der nok at se<br />

til. Jeg fik som velkomstgave kokketjansen dagen efter min<br />

ankomst, og den står på en uge ad gangen. Der er ganske bestemte<br />

regler for, hvor mange lune retter og friskbagte brød<br />

der skal være, så man skal stå tidligt op, hvis man skal nå det<br />

hele. Har man ikke lært at lave mad, før man kom herop, lærer<br />

man det helt naturligt, når man har køkkentjansen. Kokkens<br />

mad må i øvrigt aldrig kritiseres.<br />

Nøgleord: natur og samarbejde<br />

En typisk hverdag på stationen kan se således ud: 07.45: Kokken<br />

vækker stationen over radio. 08.00-08.30: Morgenmad.<br />

08.30-11.30: Arbejde på de forskellige fagområder. 11.30-<br />

12.00: Rengøring af hundegård + petning (snakke med +<br />

kontrol af den enkelte hund). 12.00-12.30: Frokost. 12.30-<br />

16.30: Arbejde på de forskellige fagområder. 16.30-17.00:<br />

Fodring, rengøring af hundegård + petning. 17.00-17.30: Aftensmad.<br />

Efterfølgende er aftenen ’fri’, som det hedder. I praksis har<br />

man dog aldrig fri. Er der en generator, der går i stykker, eller<br />

en pumpe, der ikke virker, kan det få fatale følger, så fejlen<br />

skal udbedres med det samme. Endvidere er der altid noget<br />

at lave på de forskellige ansvarsområder. Er man færdig<br />

med de presserende opgaver, kan man altid udbedre, forberede<br />

eller blive klogere på.<br />

Senere på sommeren kom jeg med på depotudlægningen<br />

for det nordligste område, som udelukkende foregår med fly.<br />

Det blev en enestående rejse gennem et måneagtigt og snedækket<br />

landskab med uendelige fjordsystemer og indlandsisens<br />

mægtige bræer, som majestætisk løber ud i ishavet. Helt<br />

specielt var det, da Hall Land-depot blev udlagt. Herfra kunne<br />

man se Canada, og så er man vist bogstavelig talt langt<br />

ude vestpå. Vejret var i hele perioden fint, og der var sol på,<br />

men kølige vinde varsler om den kommende vinter. <strong>Til</strong> hvert<br />

depot skal der udlægges proviant (til hund og mand), fuel,<br />

slædegrejer, og hytten skal repareres og vedligeholdes, såfremt<br />

der fx har været bjørnebesøg i løbet af vinteren. Bjørnene<br />

bruger nemlig ikke hoveddøren til at komme ind og tager<br />

heller ikke hensyn til, at der ikke er en bagdør!<br />

Efter hjemkosten var det videre mod nye oplevelser, idet<br />

jeg med fire andre skulle sejle to af vores både 150 km til et<br />

andet depot og gå et par fodpatruljer i området. Det gik fint,<br />

men hjemturen slog to ting fast: 1) Naturen bestemmer heroppe.<br />

2) Samarbejde er et nøgleord. En ’sommerstorm’ på 50<br />

knob fra nord havde ført en masse isskosser/-bjerge mod syd,<br />

og de var tilfældigvis havnet i det farvand, vi skulle sejle igennem<br />

på vej hjem. Det tvang os til en spændende sejlads mellem<br />

isskosser, hvor ældstemanden måtte stå i fronten af båden<br />

og forsøge at stage skosserne væk fra os, mens jeg forsøgte<br />

at styre igennem islabyrinten i meget lav fart. Det lød<br />

ikke rart, når isskosserne ramte det tynde glasfiberskrog, og<br />

det bekræftede de utrolige kræfter, der er på spil i isfuldt farvand.<br />

Det lykkedes os at komme igennem med fuld koncentration<br />

og kolde fingre, og efterfølgende kunne vi nikke samstemmende<br />

til, at det havde været en god samarbejdsøvelse.<br />

Klargøring til slæderejser<br />

Primo september, når depotudlægningen er overstået, bliver<br />

slædeholdene inddelt. Det sker ved, at man til en samtale med<br />

chefen prioriterer de andre fupper ud fra, hvem man helst vil<br />

køre sammen med. Det kan til tider være et puslespil at tilfredsstille<br />

alles ønsker, men som regel er alle glade. Ellers lærer<br />

man at blive det. Opgaven kommer altid i første række.<br />

Herefter begynder så en målrettet forberedelse mod slæderejserne,<br />

hvor alle slædegrejer (og der er en del) skal efterses<br />

og eventuelt fornys. Det foregår som oftest foran symaskinen,<br />

i tømmerværkstedet eller smedjen.<br />

Jeg kom til at indgå i Slædehold 5, og som en del af vores<br />

forberedelse skulle vi bygge en ny slæde. Slædebyg er noget,<br />

alle kommer igennem, enten som yngste- eller ældstemand.<br />

Der tildeles slædeholdet en uge til at bygge slæden, og samtidig<br />

er det for flere, i hvert fald mig, en fin måde at tilegne<br />

sig nye færdigheder på og overtrumfe de grydeskeer eller træskåle,<br />

der hidtil har været det ypperste, man har præsteret<br />

inden for træproduktion.<br />

Det skulle vise sig, at der ikke gik lang tid før slædens navn,<br />

”Die Eisbären”, levede op til forventningerne. En fredag i oktober<br />

blev der lige pludselig meldt ’bjørn i landbrækket’ over<br />

radioen, og der var den så. Langsomt luskede den rundt på<br />

Young Sund, mens den nysgerrigt snusede mod stationen. 14<br />

dage senere kom en ny bjørn med to unger forbi, og scenariet<br />

udspillede sig lige foran mig, hvad der virkelig var en unik<br />

oplevelse. At se dette majestætiske dyr i sit rette miljø fik mig<br />

til at føle mig utrolig privilegeret.<br />

Et hundeliv<br />

Hundene udgør en stor del af vores hverdag heroppe. Det er<br />

dem, der skal trække slæden på slæderejserne, og derfor bruger<br />

man også meget tid på at træne dem, vedligeholde dem<br />

og i det hele taget bare være sammen med dem. Det er allerede<br />

nu meget interessant at se, hvor forskellige de enkelte<br />

hunde er, og hvordan deres respektive personlighed kommer<br />

til udtryk.<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 11


Inden for spandet er der en evig kamp om hierarkiet, og<br />

er man ikke konsekvent over for dem, ryger de i flæsket på<br />

hinanden ved førstkommende lejlighed. Og så er de langt fra<br />

søde mere, men bidske og bider gerne på hunde, der ligger<br />

ned i forvejen. Tæverne er faktisk (uden at være politisk ukorrekt!)<br />

de værste. Vi har kun to i spandet, men de hader hinanden<br />

af et godt hjerte og er i konstant kamp om hannernes<br />

opmærksomhed, og når de først har fået fat i modparten, giver<br />

de ikke slip. Vi måtte således aflyse en af de første træningsture<br />

efter en seriøs kamp, hvor alle hunde var involveret.<br />

Det resulterede i, at vi måtte sy fire af dem. I løbet af efteråret<br />

har det heldigvis reguleret sig, men man skal til stadighed<br />

passe på, at der ikke går for meget kæledyr i den, for<br />

når alt kommer til alt, er de ’blot’ redskaber, selv om de selvfølgelig<br />

bliver behandlet ordentligt. De er trods alt livslinjen<br />

ude i nationalparken …<br />

Alle hunde vurderes efter hver slæderejse ud fra flere kriterier,<br />

fx træklyst, disciplin, temperament, rolle i spandet, fysik,<br />

fuppegladhed osv., og med dette in mente selekteres de<br />

bedste fra til førerhunde (og avlshunde). Generelt kan man<br />

om disse sige, at de vælges ud fra flere kriterier, hvoraf de primære<br />

er, at de skal have lysten til at ville løbe fremad samt<br />

modet til at løbe foran de andre hunde. Det kan synes banalt,<br />

men det er faktisk langt fra alle, der kan honorere det sidste.<br />

I foråret måtte et slædehold gå foran deres hundespand hele<br />

1000 km (!), fordi deres førerhund var psykisk træt og ikke<br />

ville trække forrest mere. Ja, det kan altså også ske.<br />

Refleksioner<br />

Den første tid har været et bombardement af storslåede naturindtryk,<br />

informationer og praktiske opgaver, og hver dag<br />

har været alsidig og givet ny viden og nye, brugbare erfaringer.<br />

Samtidig er forberedelserne til slæderejserne blevet intensiveret,<br />

og der sys og reppes på livet løs. Det er på disse,<br />

hvor det hele gerne skulle gå op i en højere enhed. Om vejret<br />

vil!<br />

Dagene er nu blevet mærkbart kortere, der er kommet masser<br />

af sne, som garanterer en hvid jul, temperaturen sniger<br />

sig ned under 25 frostgrader om natten, og havet er ved at<br />

blive godt stift. Særlig mørket er specielt. Det er en stor kontrast<br />

til midnatssolen i sommer, og inden oktober er forbi,<br />

har vi set solen for sidste gang i år, før den vender tilbage i<br />

februar. Selvfølgelig vil sneen reflektere en del lys, og Månen<br />

og stjernerne hjælper også med at finde vej, men hvis det først<br />

er overskyet, er der helt mørkt.<br />

Jeg glæder mig og er samtidig spændt på, hvordan det påvirker<br />

os ikke at se solens stråler i næsten fire måneder. Dette<br />

og andet kan samtidig mærkes på adfærden hos de forskellige.<br />

Hvor der i sommer herskede en mere afslappet stemning,<br />

virker alle nu meget fokuserede, fåmælte og tydeligvis<br />

koncentrerede om de forestående slæderejser. Selv har jeg<br />

kunnet mærke det ved, at jeg har sat kontakten til Danmark<br />

væsentligt i bero og er gledet ind i en rytme, hvor alting handler<br />

om nuet, dvs. grejer, slæderuter og hunde.<br />

Endelig er der ’noget’ med den fantastiske natur heroppe.<br />

Især stilheden er iørefaldende! Den gør noget ved én og forfører<br />

til at reflektere mere over tilværelsen, end man hidtil<br />

har gjort. Sanserne skærpes, hver dag står man op til fantastiske<br />

omgivelser, nye udfordringer og lærdom, og så kan det<br />

for tiden være lige meget, hvad der ellers sker rundt om i verden.<br />

Det føles, som om man forsvinder ind i en tidløs lomme,<br />

hvor man lever i et parallelt univers langt væk fra alting,<br />

nøjagtig som det sker fx på et skib. Når man er del af en isoleret<br />

gruppe mennesker så langt fra alting, opblødes ens individualitet<br />

og erstattes delvis af en fornemmelse af helheden,<br />

og det er en ret fantastisk følelse.<br />

Anders Kjærgaard, stud.psych., p.t. Daneborg, Grønland


Det mener jeg!<br />

”Jeg synes, at den nye generalforsamlingsmodel<br />

skal være levende, reflekterende<br />

og perspektiverende, hvor<br />

alle medlemmer, der har lyst, engagement<br />

og gejst, kan deltage. Som det<br />

foregår i dag, kunne man lige så godt<br />

sidde hjemme i sin stue og afgive sin<br />

stemme, da der aldrig er tid til en ordentlig<br />

udredning alligevel …”. (Helgi<br />

Rasmussen)<br />

”Hvorfor er vi fusioneret ind i DJØF<br />

inden 2015? Hvad betyder dette for<br />

vores organisering på kort og længe-<br />

Børnene fra Seest<br />

Mange menneskers huse gik op i<br />

røg og flammer efter den voldsomme<br />

ulykke på fyrværkerifabrikken i Seest<br />

ved Kolding i november 2004. En ny<br />

rapport har samlet erfaringerne fra arbejdet<br />

med at hjælpe familierne videre.<br />

Konklusionen er, at børnene ofte<br />

bliver overset, hvis forældrene også er<br />

traumatiserede.<br />

Der har været eksempler på PTSDsymptomer<br />

hos børn helt ned til 6-årsalderen.<br />

Det positive er, at det er muligt<br />

at bearbejde kroniske PTSDsymp<br />

tomer selv fire år efter en trau-<br />

Psykoterapi:<br />

Svarfrist rykket<br />

Op mod 1500 psykologer, der arbejder<br />

med psykoterapi, modtager i<br />

disse dage et spørgeskema med posten.<br />

Svarene skal danne materiale i<br />

en omfattende dataindsamling, som<br />

skal benyttes til international forsk-<br />

re sigt? Vil Psykologforeningen fremover<br />

primært være a) en underorganisering<br />

af de privatpraktiserende<br />

psykologer i DJØF og ramme for udvikling<br />

af den psykologiske faglighed?”<br />

(Dan Rasmussen)<br />

Meningerne om Dansk Psykolog<br />

Forenings nuværende og kommende<br />

struktur er delte. Læs om Strukturarbejdsgruppens<br />

overvejelser på www.<br />

dp.dk → ’Aktuelle temaer’. Og skriv<br />

selv et debatindlæg på hjemmesiden<br />

med en tilkendegivelse af, hvor du<br />

står!<br />

jc<br />

matiserende begivenhed. Erfaringer<br />

viser nemlig, at det har stor effekt at<br />

behandle de traumatiserede børn, selv<br />

om ulykken er kommet på afstand.<br />

Professor Ask Elklit står bag undersøgelsen<br />

i samarbejde med Louise<br />

Hjort Nielsen, Charlotte Staal Dinesen<br />

og Maja Jacobsen.<br />

Rapporten kan rekvireres ved henvendelse<br />

til Videnscenter for Psykotraumatologi,<br />

tlf. 65 50 27 82. Prisen<br />

er 50 kr.<br />

mim<br />

ning. Undersøgelsens indhold og mål<br />

var omtalt i en artikel i Psykolog Nyt<br />

20/2009. Forfatterne gør efterfølgende<br />

opmærksom på, at svarfristen er rykket<br />

til 30. november 2009.<br />

jc<br />

I kort form<br />

Optaget på ny<br />

forskningsliste<br />

Det danske tidsskrift ”Pædagogisk<br />

Psykologisk Tidsskrift” er med på en ny<br />

liste, Den bibliometriske forskningsindikator,<br />

fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.<br />

Redaktør Palle Johansen ser det som<br />

en blåstempling af bladets indhold og<br />

faglige niveau: ”Det er et stort løft for<br />

os at komme på autorisationslisten, og<br />

vi vil bruge anerkendelsen til at få endnu<br />

flere gode forskningsartikler udgivet<br />

inden for det skolepsykologiske<br />

felt.”<br />

På listen over psykologiske tidsskrifter<br />

med internationalt format ligger<br />

også titler som Nordic Psychology, Matrix<br />

og Nordisk Sexologi.<br />

mim<br />

FAKTA<br />

Som en anden kanon har Forsknings-<br />

og Innovationsstyrelsen<br />

med hjælp fra en række fageksperter<br />

lavet en liste over anerkendte<br />

forskningstidsskrifter<br />

og -forlag. Listen skal bruges<br />

til at opmåle og udregne det,<br />

som styrelsen kalder den bibliometriskeforskningsindikator.<br />

Hvem: 20.000 titler på tidsskrifter<br />

og forlag inddelt efter<br />

fag og forskningsområde.<br />

Hvorfor: Regeringen vil fremme<br />

offentliggørelsen af dansk<br />

forskning i internationale tidsskrifter.<br />

Det er planen, at opgørelsen<br />

skal danne grundlag<br />

for fordeling af basismidler til<br />

universiteterne.<br />

Læs mere om listen på<br />

www.fi.dk/forskning.<br />

!Psykolog nyt • 2 • 2009 13


I stedet for at fokusere på teoretisk og metodemæssig evidens<br />

appellere ny forskningen til, at psykologer kvalitetssikrer deres<br />

arbejde ved hele tiden at følge effekten af behandlingen<br />

NYE VEJE FOR EVIDENS<br />

Evidens Af Susanne Østervig Bargmann, Bruno Vinther, Mogens Holme<br />

I ”En kritik af evidenskravet i psykoterapi” (Psykolog Nyt<br />

8/2009) satte psykolog Peter Søndergaard fokus på den stigende<br />

optagethed af evidensbaseret viden i forhold til psykoterapeutisk<br />

praksis. Efterfølgende har der i Psykolog Nyt<br />

været en interessant debat om emnet, senest med Stefan Czartoryskis<br />

(2009) indlæg, der anbefaler, at vi som psykologer<br />

skal arbejde for at evidensbasere flere psykoterapeutiske metoder<br />

frem for at bruge evidensbegrebet til at fremhæve vores<br />

egen metode som mere virksom end andre metoder.<br />

Søndergaard (2009) fremsætter en kritik af den videnskabelige<br />

forskningsmodel, som ligger til grund for evidensbaseret<br />

viden (den medicinske forskningsmodel) og stiller<br />

spørgsmål ved, om denne model overhovedet egner sig til at<br />

beskrive psykoterapi. Han påpeger, at det ikke er meningsfuldt,<br />

at man forskningsmæssigt udskiller en metode uden<br />

også at kigge på terapeuten, som udfører metoden, fordi terapeuten<br />

og alliancen er så væsentlig i forhold til psykoterapeutisk<br />

effekt. Søndergaards kritik peger altså på problemet<br />

i at anvende et forskningsparadigme, når man studerer psykoterapi,<br />

som bygger på en medicinsk-naturvidenskabelig<br />

forståelse, og at dette paradigme ikke er velegnet, når man<br />

skal forske i psykoterapeutisk effekt.<br />

Denne kritik er Søndergaard ikke ene om. Bruce Wampold<br />

(2001) påpeger, at den medicinske-naturvidenskabelige<br />

forskningsmodel bygger på en idé om, at man ved at kunne<br />

fremsætte en præcis diagnose kan komme med en psykologisk<br />

forklaring på problemet/symptomet og på den baggrund<br />

udvikle en terapi, som har til formål at forandre problemet<br />

med en specifik terapeutisk tilgang (Wampold, 2001). Wam-<br />

14 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

pold fremhæver imidlertid, at der kan sås tvivl om, hvorvidt<br />

diagnoser (som er grundstenen i at forske ud fra en medicinsk<br />

model) rent faktisk er reliable og valide. Oftest er det<br />

reelle billede af klienten mere broget, dvs. klienten har ofte<br />

flere diagnoser eller passer ikke helt ind i nogen ”diagnostisk<br />

kategori”, jf. også Pedersen & Katznelson (2009). Derudover<br />

anfører flere forskere (fx Lambert, 2002; Wampold, 2001), at<br />

diagnoser ikke har nogen prognostisk værdi, idet patientens<br />

diagnose kun forklarer 1 % af variansen ved psykoterapeutisk<br />

behandling.<br />

Et andet problem er, at den medicinske forskningsmodel<br />

foreskriver, at bestemte behandlinger burde være mere effektive<br />

end andre i forhold til specifikke diagnoser (fx at der<br />

fandtes én behandling som var mere effektiv til at behandle<br />

Anorexia Nervosa end nogen anden behandling). Dette er<br />

imidlertid ikke tilfældet: Siden 1936, hvor Saul Rosenzweig<br />

præsenterede os for The Dodo Bird Verdict: ”Alle har vundet,<br />

alle skal have en præmie”, har man i psykoterapiforskningen<br />

fundet, at forskellige psykoterapeutiske metoder virker lige<br />

effektivt. (Miller et al., 1997, Hubble et al., 1999, Duncan et<br />

al., 2000). Senest har en række meta-analyser af behandling<br />

af fx PTSD, alkohol- og stofmisbrug, opmærksomhedsforstyrrelser,<br />

angst, depression hos børn og unge alle, at der ikke<br />

er én tilgang, som opnår bedre behandlingsmæssige resultater<br />

over for én problemstilling/diagnose, men at effekten af<br />

psykoterapi er den samme på tværs af metoder (Benish et al.,<br />

2007; Imel et al., 2008; Miller et al., 2008).<br />

Konklusionen bliver rent logisk, at det er nødvendigt at<br />

lede andre steder efter, hvad der skaber forandring i psyko-


BEGREBET<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 15


terapeutisk behandling, end ved at se på den konkrete teoretiske/metodiske<br />

tilgang. Et godt bud på dette andet sted er de<br />

faktorer, som alle psykoterapier har til fælles, nemlig de nonspecifikke<br />

faktorer. Wampold fremhæver, at dette også har<br />

konsekvenser for psykoterapeutisk forskning, idet han foreslår<br />

et paradigmeskift, en ny videnskabelig forskningsmodel:<br />

Den kontekstuelle model. I stedet for at lede efter en generel<br />

evidens i en specifik metode til behandling af en specifik diagnose<br />

skal vi se på, hvad der virker i forhold til den enkelte<br />

klient, og hvordan vi som klinikere kan blive bedre til at tilpasse<br />

vores behandling til den enkelte klient og skærpe fx alliancen.<br />

Wampolds (2001) grundige analyse af psykoterapiforskningen<br />

viser, at den terapeutiske alliance er otte gange<br />

vigtigere for at skabe en effekt i et psykoterapeutisk forløb<br />

end den konkrete teknik eller metode.<br />

Vi ønsker her at bidrage til debatten ved at pege på en anden<br />

måde at tænke evidensbasering på. Czartoryski (2009)<br />

henviser til den definition af evidensbegrebet, man anvender<br />

i USA, på baggrund af American Psychological Associations<br />

anbefalinger (APA, 2006). Disse anbefalinger siger, at evidensbegrebet<br />

skal forstås mere nuanceret, end man hidtil har<br />

gjort, så at man ud over videnskabelig evidens også vægter<br />

klinikerens og klientens vurderinger og præferencer samt påpeger<br />

betydningen af, at terapeuten løbende monitorerer effekten<br />

af behandlingen med det formål at justere på behandlingen,<br />

hvis den ønskede effekt udebliver. Disse anbefalinger<br />

tegner en ny måde at tænke psykoterapeutisk evidens, som<br />

har sine rødder i forskningen omkring feedback.<br />

En ny form for evidensbasering?<br />

Nogle af de mest dedikerede fortalere for den kontekstuelle<br />

model er Scott Miller og Barry Duncan, som i bøger og artikler<br />

har beskæftiget sig med muligheden for at operationalisere<br />

og fremme de nonspecifikke faktorer i terapeutisk arbejde<br />

(Hubble et al. 1999). De har udviklet CDOI (Client Directed<br />

Outcome Informed = klientrettet effektinformeret),<br />

som er et forsøg på at anvende den viden, vi har om, hvad<br />

der øger effekten af psykoterapi.<br />

Første inspirationskilde til deres arbejde er forskningen i de<br />

nonspecifikke faktorer, hvor især alliancen mellem klient og<br />

terapeut har vist sig at være virksom til at skabe terapeutisk<br />

forandring. På baggrund af den eksisterende forskning i den<br />

terapeutiske alliance har de opstillet et enkelt allianceskema,<br />

SRS (Session Rating Scale), som gives til klienten i slutningen<br />

af hver session. Ved at sikre at sikre klienten mulighed for løbende<br />

at give terapeuten tilbagemelding på, hvordan han vurderer<br />

alliancen, får terapeuten en chance for at rette op på en<br />

alliance, som ikke er tilfredsstillende for klienten.<br />

Den anden inspirationskilde er Howard et al.’s (1986) ar-<br />

16 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

tikel om ”The dose effect response in psychotherapy”, hvor<br />

det beskrives, at den største del af forandringen i psykoterapi<br />

sker tidligt i processen. Der er i dag solid empirisk evidens<br />

for, at tidlig bedring i klientens tilstand også er den tydeligste<br />

indikation for et succesfuldt terapeutisk forløb ved afslutningen<br />

af terapien. Miller og Duncan har derfor udviklet et<br />

enkelt skema, ORS (Outcome Rating Scale), til at måle klientens<br />

subjektive oplevelse af forpinthed. Skemaet giver terapeuten<br />

mulighed for at monitorere effekten af hver enkelt<br />

klients forløb. Klienten får dette skema i starten af hver session,<br />

og hermed foretages der en måling fra gang til gang for<br />

at se, om terapien har en effekt på klientens funktionsniveau.<br />

Terapeuten får mulighed for at gribe ind i forløb, hvor den<br />

forventede effekt af terapien ikke indtræder, og ændre behandlingsstrategi.<br />

Den tredje inspirationskilde til udviklingen af CDOI er<br />

den efterhånden overbevisende forskning i effekten af at give<br />

terapeuter løbende feedback fra deres klienter om effekten af<br />

behandlingen og klientens vurdering af alliancen. En af de<br />

største bidragydere til feedbackstudier er amerikaneren Michael<br />

Lambert.<br />

Lambert udviklede sine egne skemaer til at måle klienters<br />

oplevede effekt af terapi, og terapeuten administrerede dem<br />

til klienten i hver eneste session. På baggrund af en stor mængde<br />

data (og med <strong>udgang</strong>spunkt i dose-effect-modellen) udviklede<br />

Lambert en algoritme, som kunne forudsige, hvilke<br />

klienter der var i fare for et negativt forløb eller i fare for at<br />

droppe ud af behandlingen, og terapeuterne fik besked omkring<br />

denne feedback. Igennem adskillige studier (fx Hawkins<br />

et al. 2004; Lambert et al. 2001; Whipple et al. 2003) har Lambert<br />

kunne påvise, at anvendelsen af løbende feedback i terapi<br />

øger effekten af terapi betydeligt (effectsize omkring 0.4),<br />

reducerer antallet af drop-outs betydeligt og gør det muligt<br />

for terapeuter at identificere og stoppe de terapier, hvor klienten<br />

ikke profiterer <strong>–</strong> i stedet for at klienten bliver i det samme<br />

ufrugtbare forløb i årevis.<br />

Hannan et al. (2005) designede et studie, hvor de sammenlignede<br />

terapeuters evne til at forudsige, hvilke klienter der<br />

fik det værre i behandlingen med et computerprograms forudsigelser<br />

(baseret på Lamberts algoritmer). Ud af 550 klienter<br />

var terapeuterne kun i stand til at forudsige 1 af de 40<br />

klienter, som fik det værre i behandlingen. <strong>Til</strong> sammenligning<br />

kunne computerprogrammet identificere 36 ud af de 40<br />

klienter, som fik det værre. Med andre ord fandt de, at vi som<br />

terapeuter er ret dårlige til at opdage, når vores klienter ikke<br />

profiterer af den behandling, vi tilbyder dem. Sådanne resultater<br />

understreger nødvendigheden af en mere formaliseret<br />

løbende feedback til terapeuter omkring deres klienter (Zimmerman<br />

2008).


Miller et al. (2006) har med ORS og SRS lavet tilsvarende<br />

forskning, og påviser, at feedback øger effekten af psykoterapi<br />

med 65 %. Senest har en stor Randomized Clinical Trial<br />

vist lignende resultater (Anker et al. 2009). Undersøgelsen<br />

inkluderede 461 norske par, som blev randomiseret til to typer<br />

behandling: Sædvanlig behandling (dvs. parterapi uden<br />

feedback) eller parterapi med feedback (ved hjælp af ORS og<br />

SRS). Behandlingsgrupperne var identiske med hensyn til alder,<br />

køn, grad af problemer ved behandlingsstart. Resultaterne<br />

viser store forskelle på effekten af parterapi med og uden<br />

feedback, idet feedback-gruppen opnåede tre gange større<br />

effekt af parterapien (effekt size 0.5) og drop out rate blev halveret.<br />

Derudover var skilsmisseprocenter for feedback gruppen<br />

18,4 % sammenlignet med 34.2 % i gruppen, der modtog<br />

terapi uden feedback.<br />

Praksisbaseret evidens<br />

Med <strong>udgang</strong>spunkt i ovenstående forskning kan man derfor<br />

spørge: Når vi taler om evidensbaseret praksis, hvilken form<br />

for evidens bør vi stræbe efter?<br />

Miller et al. (2004) skriver: “Instead of empirically support-<br />

Spar op og spar skat<br />

• Betaler du selv ekstra til livrente eller ratepension, er<br />

det samlede fradragsloft i 2009 på 46.000 kr. For kapitalpension<br />

gælder et tilsvarende loft på 46.000 kr.<br />

• Får du din arbejdsgiver til at forhøje indbetalingen til din<br />

pensionsordning, er der ingen øvre grænse på livrente og<br />

ratepension. Indbetaling til kapitalpension kan ske op til<br />

50.000 kr. inkl. arbejdsmarkedsbidrag. Beløbet skal kunne<br />

indeholdes i din løn. Fordelen ved at betale via arbejdsgiver<br />

er, at beløbet trækkes fra i din løn inden beskatning.<br />

Frist for indbetaling<br />

Pengene skal overføres til pensionskassens konto senest<br />

29. december, så de er til disposition 30. december (valørdato).<br />

ed therapies, consumers would have access to empirically<br />

validated therapists. Rather than evidence-based practice,<br />

therapists would tailor their work to the individual client via<br />

practice-based evidence.”<br />

De introducerer med andre ord begrebet “praksisbaseret<br />

evidens” som et alternativ til evidensbaseret praksis. Deres<br />

pointe er, at vi ikke kan evidensbasere en specifik teoretiskterapeutisk<br />

tilgang, men at vi i stedet kan evidensbasere os<br />

som terapeuter. En måde at gøre dette på er ved løbende at<br />

monitorere effekten af vores arbejde for dermed at dokumentere<br />

effekten af det arbejde, vi laver <strong>–</strong> uanset tilgang og metode.<br />

Ved at benytte ORS og SRS er der mulighed for at omsætte<br />

sine data til kvantitative målinger af effekt. Hermed<br />

undgår vi at støde på de problemer, som K. Pedersen (2009)<br />

beskriver: at man ender med at begrænse psykologens valgfrihed<br />

med hensyn til metode, vurdering og dømmekraft i<br />

forhold til den enkelte klient, når man bliver for fokuseret på<br />

evidens i en snæver forstand. I stedet kvalitetssikrer vi vores<br />

arbejde ved at søge evidens for vores eget kliniske virke, hvad<br />

der stemmer overens med anbefalingerne fra American Psychological<br />

Association’s anbefalinger: ”Evidence-based prac-<br />

Du kan endnu nå at udnytte dine fradragsmuligheder i år ved at betale ekstra til din pension inden nytår.<br />

Vær opmærksom på at overførsler mellem to forskellige<br />

banker kan tage mere end en dag.<br />

Indbetaler du med girokort, er sidste frist 23. december.<br />

Sådan gør du<br />

Læs mere om dine vilkår og indbetalingsmuligheder på<br />

www.mppension.dk/MPekstra. Du kan også ringe til os på<br />

3915 0102 mandag til torsdag 9-16 og fredag 9-15. Vi holder<br />

åbent mellem jul og nytår.<br />

Lyngbyvej 20 . DK-2100 København Ø . telefon 3915 0102 . post@unipension.dk . www.unipension.dk<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 17


tice in psychology (EBPP) is the integration of the best available<br />

research with clinical expertise in the context of patient<br />

characteristics, culture and preferences.” (APA, 2006, s.<br />

273)<br />

Videre anbefaler APA, at kliniske beslutninger skal træffes<br />

i samarbejde med patienten og anbefaler løbende monitorering<br />

af effekten af behandlingen for patienten med det formål<br />

at kunne justere behandlingen, hvis den ikke virker:<br />

”Clinical expertise also entails the monitoring of patient<br />

progress (and of changes in the patient’s circumstances <strong>–</strong> e.g.<br />

job loss, major illness) that may suggest the need to adjust<br />

the treatment (Lambert, Bergin, & Garfield, 2004). If progress<br />

is not proceeding adequately, the psychologist alters or addresses<br />

problematic aspects of the treatment (e.g., problems<br />

in the therapeutic relationship or in the implementation of<br />

the goals of the treatment) as appropriate”. (ibid., s. 276-77)<br />

- - -<br />

18 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

Med <strong>udgang</strong>spunkt i den solide viden, der er om effekten<br />

af rutinemæssig monitorering af effekt og alliance, er det nærliggende<br />

at foreslå Dansk Psykolog Forening at lægge sig op<br />

ad APA’s anbefalinger. I stedet for at fokusere på teoretisk og<br />

metodemæssig evidens peger forskningen i retning af at appellere<br />

til, at psykologer kvalitetssikrer deres arbejde ved hele<br />

tiden at følge effekten af behandlingen, ved at tilpasse sig klientens<br />

præferencer, kulturelle <strong>udgang</strong>spunkt mv. og konstant<br />

leve op til den etiske forpligtelse til at sikre den bedste behandling.<br />

Susanne Bargmann, privatpraktiserende psykolog,<br />

specialist i psykoterapi<br />

Bruno Vinther, aut. psykolog, Neurologisk Afdeling<br />

Glostrup Hospital<br />

Mogens Holme, privatpraktiserende psykolog,<br />

specialist og supervisor i psykoterapi


REFERENCER<br />

Anker, M.G., Duncan, B.L., & Sparks, J.A. Using client feedback to improve couple therapy outcomes:<br />

A randomized clinical trial in a naturalistic setting. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2009,<br />

Vol. 77, No. 4, 693-704.<br />

APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice: Evidence-Based Practice in Psychology.<br />

American Psychologist, May-June 2006.<br />

Benish, S., Imel, Z.E., & Wampold, B.E. The relative efficacy of bona fide psychotherapies for treating<br />

post-traumatic stress disorder: A meta-analysis of direct comparisons. Clinical Psychology Review, 28,<br />

2009, 746-759.<br />

Czartoryski, S.: Evidens <strong>–</strong> et etisk valg, Psykolog Nyt 16, 2009: 16-19.<br />

Hannan, C., Lambert, M.J., Harmon, C., Nielsen, S.L., Smart, D.W., Shimokawa, K. et al. A lab test and<br />

algorithms for identifying clients at risk for treatment failure. Journal of Clinical Psychology:<br />

In Session, 61, 2005: 155-63.<br />

Hawkins, E.J, Lambert, M.J., Vermeersch, D.A., Slade, K.L.& Tuttle, K.C. The therapeutic effects of<br />

providing patient progress information to therapists and patients. Psychotherapy Research 14(3),<br />

2004: 308-327.<br />

Howard et al.: The dose effect response in psychotherapy. American Psychologist, 41 (2), 1986: 159-164.<br />

Hubble, M.A, Duncan, B.L & Miller, S.D. The Heart and Soul of Change. What Works in Therapy.<br />

American Psychological Association, 1999.<br />

Imel, Z.E, Wampold, B.E., Miller, S.D., Flemming, R.R. Distinctions Without a Difference: Direct<br />

Comparisons of Psychotherapies for Alcohol Use Disorders. Psychology of Addictive Behaviors Vol. 22,<br />

No. 4, 2008: 533-543.<br />

Lambert, M.J., Whipple, J.L., Smart, D.W., Vermeersch, D.A., Nielsen, S.L., Hawkins, E.J. The Effects<br />

of Providing Therapists with Feedback on Patient Progress During Psychotherapy: Are Outcomes<br />

Enhanced? Psychotherapy Research 11 (1), 2001: 49-68.<br />

Miller, S.D., Duncan, B.L. & Hubble, M.A.: Beyond Integration: the Triumph of Outcome Over Process<br />

in Clinical Practice”, Psychotherapy in Australia, vol. 10 (2), 2004.<br />

Miller, S.D., Duncan, B.L., Brown, J., Sorrell, R. and Chalk, M.B. Using Formal Client Feedback to<br />

Improve Retention and Outcome: Making Ongoing, Real-time Assessment Feasible. Journal of Brief<br />

Therapy, vol. 5 (1), 2006: 5-22.<br />

Miller, S.D., Wampold, B.E. and Varhely, K. Direct comparisons of treatment modalities for youth<br />

disorders: a meta-analysis. Psychotherapy Research, 18:1, 2008: 5-14.<br />

Pedersen, K: “Inflation i evidensen”, Psykolog Nyt 13, 2009: 14-16.<br />

Pedersen, S. & Katznelson, H. Psykodynamisk Terapi <strong>–</strong> og evidens!, Psykolog Nyt 14, 2009: 8-14.<br />

Rosenzweig, S. Some implicit common factors in diverse methods in psychotherapy.<br />

American Journal of Orthopsychiatry, 6, 1936: 414-415.<br />

Søndergaard, P. Kritik af evidenskravet i psykoterapi. Psykolog Nyt 8, 2009.<br />

Wampold, B.E., 2001. The great psychotherapy debate: Models, methods, and findings. Hillsdale, NJ:<br />

Lawrence Erlbaum.<br />

Whipple, J.L., Lambert, M.J., Vermeersch, D.A., Smart, D.W., Nielsen, S.L., & Hawkins, E.J., 2003. Improving<br />

the effects of psychotherapy: The use of early identification of treatment and problem-solving<br />

strategies in routine practice. Journal of Counseling Psychology, 50, 59-68.<br />

Zimmerman, M., McGlinchey, J.B. & Chelminski, I. An Inadequate Community Standard of Care:<br />

Lack of Measurement of Outcome When Treating Depression in Clinical Practice, Primary Psychiatry.<br />

2008;15(6): 67-75.<br />

Fuldstændig referenceliste samt gennemsynskopier af ORS og SRS kan rekvireres fra<br />

susanne@susannebargmann.dk<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 19


Designet<br />

til udvikling og coaching<br />

De traditionelle personlighedstest har flere svagheder, fx at<br />

personlighedstrækkene opfattes som uforanderlige. Det synes i hvert fald<br />

tre psykologer, der har taget konsekvensen og udviklet deres egen test.<br />

Test Af Jane Bruun, Carsten Rosenberg Hansen og Benny Karpatschof<br />

Vi er tre psykologer, som har arbejdet en del år med udvikling<br />

og brug af personlighedspsykologiske test i erhvervslivet.<br />

Under indtryk af det skift, der den sidste halve snes år<br />

er sket på dette område, besluttede vi at udvikle en ny type<br />

personlighedstest, som vi har kaldt ProPerson.<br />

Incitamentet har været vores voksende forbehold over for<br />

de traditionelle test, der anvendes inden for arbejds- og organisationslivet.<br />

Disse test har nemlig efter vores opfattelse<br />

to alvorlige svagheder: 1) Testene har oftest en profilopbygning<br />

med sidestillede personlighedstræk uden indbyrdes<br />

sammenhæng og uden relation til konkrete arbejdsprocesser.<br />

2) Testenes personlighedstræk opfattes som grundlæggende<br />

uforanderlige.<br />

20 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

Svaghederne skyldes, at de personlighedspsykologiske<br />

test oprindelig udviklede sig inden for to forskellige områder.<br />

Det kliniske område brugte personlighedstest i diagnostikken,<br />

og inden for arbejdspsykologien var det selektion<br />

og vurdering af personale, som var hovedopgaven. I<br />

begge tilfælde forudsatte man, at en person har nogle ret<br />

uforanderlige personlighedstræk, og derfor kaldes dette<br />

grundlag for trækteorien.<br />

Inden for arbejdslivet er der imidlertid sket en ændring<br />

til det, nogle kalder det andre det postindustrielle samfund,<br />

informationssamfundet eller det postmoderne samfund.<br />

Altså overgangen til et mindre statisk, mere omskifteligt<br />

samfund.


Når organisationsformerne og arbejdsopgaverne ændrer<br />

sig hastigt, har man ikke brug for at udvælge en person med<br />

en uforanderlig personlighed. Derfor må trækteorien udskiftes<br />

med en opfattelse af personlighedens plasticitet og<br />

udviklingsmuligheder, ligesom udvælgelse af uforanderlige<br />

personer må erstattes af arbejds- og organisationspsykologiens<br />

støtte til den ansattes selvudvikling. Og denne støtte<br />

er netop det, man kalder coaching.<br />

Navnet ProPerson henviser til, at testen ikke er designet<br />

primært til chefen, som bestiller den, men til den enkelte<br />

person, der lægger krop og især psyke til den. Det er for<br />

ham eller hende, testen er designet. Testen skal altså ikke<br />

forsyne chefen med autoritative udsagn om den ansatte.<br />

Heller ikke give en envejs feedback til den ansatte. Men den<br />

skal understøtte en samtale om udviklingsmuligheder med<br />

den ansatte.<br />

Grundlæggende model og arkitektur<br />

Vi besluttede altså at bryde med trækteori og profilstruktur<br />

i testen. Vi ønskede at se testpersonen som en aktuel eller<br />

potentiel medarbejder i en organisation med bestemte arbejdsopgaver.<br />

Testen skulle være <strong>udgang</strong>spunkt for en samtale<br />

med testpersonen om dennes aktuelle ressourcer og begrænsninger<br />

og om mulighederne for at forstærke ressourcerne<br />

og overvinde begrænsningerne.<br />

Vi udviklede til dette formål en procesmodel, hvor testpersonens<br />

aktuelle testresultat sættes i forhold til den problemløsningsproces,<br />

som et projekt og dermed medarbejderen<br />

i en organisation typisk gennemløber. Det vil sige<br />

med de problemer og de opgaver, en medarbejder står over<br />

for af kognitiv, motivationel og interpersonel art.<br />

I denne procesmodel forestiller vi os, at et projekt gennemløber<br />

en række arbejdsfaser: 1) Idéfase. 2) Analysefase.<br />

3) Planudviklingsfase. 4) Afgørelsesfase. 5) Realisationsfase.<br />

I idéfasen fødes en ny idé til løsning af et problem. I analysefasen<br />

bliver ideen nærmere undersøgt og belyst. I planudviklingsfasen<br />

implementeres ideen til en egentlig plan. I<br />

afgørelsesfasen afgøres, om planen skal på dagsordenen og<br />

sættes i værk. I realisationsfasen sker det daglige arbejde<br />

med at realisere projektet.<br />

I hver af faserne er der nu en række funktioner, som bliver<br />

afgørende for, om medarbejderen bidrager positivt eller<br />

negativt til virkeliggørelsen af projektet. Denne arbejds-<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 21


FAKTA Hvad gør man så <strong>–</strong><br />

Man kan læse mere om ProPerson Personlighedstest<br />

på www.properson.dk . Ligeså<br />

præsenteres testen på et møde den 2. december<br />

2009 i Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi,<br />

se annonceringen side<br />

37­38. Yderligere oplysning kan fås hos psykolog<br />

Jane Bruun, jb@properson.dk.<br />

proces og dens faser ligger til grund for opbygningen af testens<br />

procesmodel. <strong>Til</strong> hver fase hører en funktionsblok,<br />

idet nogle af disse har to sideordnede underblokke. For hver<br />

af funktionsblokkene (hoved- eller underblokke) har vi opstillet<br />

kognitive funktioner eller personlighedsmæssige forholdemåder,<br />

således at testen består af 26 personlighedsskalaer.<br />

I sin helhed er testens design opbygget med hovedfaser<br />

fulgt af funktionsgrupper med underliggende enkeltskalaer.<br />

Disse personlighedsskalaer konstitueres gennem svarene<br />

på ti forskellige spørgsmål, hvortil der er knyttet en ordinal<br />

svarskala på fem svarkategorier. Disse skalaer skal altså ikke<br />

opfattes som mere eller mindre permanente træk, men derimod<br />

som aktuelle dispositioner, der alle i større eller mindre<br />

grad må forstås som foranderlige, specielt når der udøves<br />

en målbevidst indsats af den implicerede person, og<br />

især når denne støttes af en kompetent coach.<br />

Udviklings- og coachingprocesserne kan i princippet opfattes<br />

som en problemløsningsproces. Derfor anvendes den<br />

skitserede problemløsningsmodel som en fasemodel for testens<br />

opbygning.<br />

Selve fasemodellen er vores egen idé, men med hensyn<br />

til de enkelte funktioner og dermed skalaer har vi hentet<br />

inspiration fra en lang række psykologer. Hvad angår de<br />

kognitive funktioner har vi især været inspireret af Sternbergs<br />

model for tænkestile. Med hensyn til de emotive og<br />

motivationelle indstillinger har vi dels trukket på en lang<br />

række personlighedstest, dels på vores egne erfaringer med<br />

udvikling og anvendelse af test i arbejds- og organisationslivet.<br />

(Figur 1)<br />

Anvendelse og erfaringer<br />

Formålet med ProPerson er, at testpersonen bliver klogere<br />

på sig selv og efterfølgende kan bruge denne viden til sin<br />

personlige udvikling. Anvendelsen af personlighedstest in-<br />

22 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

Figur 1. Faser og funktioner i ProPersons procesmodel.<br />

I. IDEFASE<br />

1. Åbenhed over for nye ideer<br />

2. Idemæssigt nyskabende<br />

3. Intuition<br />

II. ANALYSEFASE<br />

II.a. Opfattelsesfunktioner<br />

4. Helhed<br />

5. Detalje<br />

6. Lokal-global perspektiv<br />

II.b Tænkestilsfunktioner<br />

7. Abstrakt tænkning<br />

8. Konkret tænkning<br />

9. Følelsesmæssig tænkning<br />

III. AFGØRELSESFASE<br />

10. Regelbundethed<br />

11. Selvstændighed<br />

12. Behov for anerkendelse<br />

IV. UDFØRELSESFASE<br />

IV.a Impressive funktioner<br />

13. Situationsfornemmelse<br />

14. Empati<br />

15. Engagement<br />

IV.b Expressive funktioner<br />

16. Synlighed<br />

17. Målrettethed<br />

18. Overbevisningsevne<br />

V. REALISATIONSFASE<br />

V.a Selvforvaltningsfunktioner<br />

19. Handleevne<br />

20. Risikovillighed<br />

21. Selvtillid<br />

22. Stresshåndtering<br />

V.b. Relationsforvaltning<br />

23. Gennemslagskraft<br />

24. Delegering<br />

25. Ansvarsforvaltning<br />

26. Konflikthåndtering


deholder altid dilemmaer, idet mødet mellem konsulenten<br />

og testpersonen også er en asymmetrisk magtrelation, både<br />

når testen anvendes i traditionel sammenhæng og i forbindelse<br />

med coaching.<br />

Vi har lagt vægt på, at formidlingen af testresultatet sker<br />

på et ligeværdigt grundlag, som kan danne <strong>udgang</strong>spunkt<br />

for en åben dialog, hvor resultatet bliver gennemskueligt for<br />

testpersonen. Resultatet formidles derfor i form af en arbejdsbog,<br />

som er skrevet i et let forståeligt og ikke-akademisk<br />

sprog. Testrapporten er skabt til anvendelse i en dialogisk<br />

diskurs, som står i modsætning til den monologiske<br />

diskurs. Efterfølgende fungerer rapporten som en personlig<br />

log- og notesbog, som kan anvendes over et længere tidsrum,<br />

hvilket efter vores erfaring kan være i op til to år.<br />

Rapporten indeholder definitioner og forklarer testens<br />

faser og skalaer udførligt. Tolkningen af testresultatet finder<br />

sted ved tilbagemeldingen og opstår i dialogen mellem<br />

konsulenten og testpersonen. Resultatet kommer ikke til at<br />

fungere som et facit, hvor konsulenten på forhånd har lagt<br />

sig fast på en endelig tolkning. Det skyldes tre ting: For det<br />

første testens konstruktion, hvor beslutningsprocessen indkredses<br />

på en måde, som giver mening for testpersonen.<br />

For det andet testrapportens udformning, som er let at forstå.<br />

For det tredje sikrer uddannelsen af konsulenterne, at<br />

testen administreres i overensstemmelse med principperne<br />

i den dialogiske diskurs.<br />

I arbejdsbogen lægger resultatets udformning op til en<br />

BAGGRUNDSLITTERATUR<br />

åben dialog. Det blev hurtigt klart, at testpersonerne genkender<br />

sig selv, både når de læser resultatet første gang og<br />

senere i dialogen med konsulenten. Fra tidligere er det vores<br />

erfaring, at en testperson sjældent kan rumme mere end<br />

18 skalaer. Med ProPerson har det vist sig, at når beslutningsprocessen<br />

præsenteres i faser fra idé til realisering i en<br />

dialogisk struktur, kan testpersonen rumme flere skalaer.<br />

Også konsulenten får meget forærende i kraft af testens<br />

opbygning. Materialet er klar til brug, straks efter at spørgeskemaet<br />

er besvaret. Alle scoringer er lagt åbent frem og<br />

beskrives uden tolkninger. Forberedelsestiden er minimeret,<br />

da ProPerson ikke kræver nogen ’oversættelse’ og konsulenten<br />

ikke inden mødet med testpersonen skal foretage<br />

en tolkning, endsige kunne fremlægge et facit. Den dialogiske<br />

diskurs og det eksistentialistiske <strong>udgang</strong>spunkt bag<br />

testen indebærer, at det først er under selve gennemgangen<br />

af resultatet, at tolkningen finder sted. Udfordringen for<br />

konsulenten ligger primært i evnen til at tolke sammenhænge<br />

(clusteranalyse) og finde frem til de mønstre og udviklingsmuligheder,<br />

som viser sig i processen.<br />

Jane Bruun, cand.psych.aut., test- og erhvervspsykolog,<br />

ProPerson<br />

Carsten Rosenberg Hansen, cand.pæd.psych.<br />

Lektor emeritus, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole<br />

Benny Karpatschof, dr.phil., cand.stat., Institut for Psykologi,<br />

Lektor emeritus, Københavns Universitet<br />

Allport, G.W. (1927), Concepts Of Trait And Personality, Psychological Bulletin, 24, 284-293<br />

McCrae, R.R. & Costa, P.T. (1990). Personality in adulthood. New York: The Guildford Press.<br />

Foucault, M.(1982) Technologies of the Self, in Luther H. Martin, Huck Gutman and Patrick H. Hutton<br />

(eds) Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault, pp. 16-49. Amherst: The University of Massachusetts<br />

Press, 1988.<br />

Mischel, W. (1969) Continuity and Change in Personality, American Pychologist 24(11):1012-1018.<br />

Mischel, W. Shoda, Y. (1995) A Cognitive-Affective System Theory of Personality: Reconceptualizing Situations,<br />

Dispositions, Dynamics, and Invariance in Personality Structure, Psychological Review 102(2), 246-268.<br />

Sternberg, R.J. (1990) Thinking Styles. Cambridge: Cambridge University Press.<br />

Seikkula, J. & Arnkil, T.E. (2006) Sociale netværk i dialog. Akademisk forlag, København.<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 23


STADIG HØJ<br />

ESKÆFTIG<br />

Selv om de rekordlave ledighedstal i foråret er under begyndende pres, står<br />

psykologer meget gunstigt. og der ser ud til at være endnu bedre tider i vente.<br />

Analyse Af Roal Ulrichsen og Niels Kjeldsen<br />

I årtier har Dansk Psykolog Forenings strategi på beskæftigelsesområdet<br />

populært sagt været ’at gå på tre ben’: altså<br />

at styrke faggruppen ved at brede os over sektorerne og satse<br />

på jobmuligheder i både den offentlige og private sektor og<br />

på det liberale område. Under svære konjunkturer har der altid<br />

været åbninger, det ene eller det andet sted. Den strategi<br />

står uantastet.<br />

En anden del af strategien har gået på vores videnskabeligt<br />

funderede kvalitet. Vi skabte med succes vores egen autorisation,<br />

senere kom specialistuddannelserne til, og vi har nu til<br />

en begyndelse en finansieret specialpsykolog i psykiatrien.<br />

Vi har bevaret initiativet, og det skal vi blive ved med. Det<br />

handler om lønkroner på ordentlig vis, for der er kvalitet for<br />

pengene. Vi er væsentligt efterspurgte og har verdens bedste<br />

ambassadører: vores tidligere klienter. Det handler ikke primært<br />

om image <strong>–</strong> her er strategien også intakt.<br />

At vi har været hjulpet af globale strømninger er én ting,<br />

og det skal vi huske, både når det går op og ned. Men den<br />

”menneskelige faktor” har aldrig før spillet så stor en rolle i<br />

arbejdslivet, samfundslivet og i produktionen. Er der noget<br />

galt i, at vi så bidrager?! <strong>–</strong> man kan næppe argumentere for<br />

det modsatte.<br />

Men om beskæftigelsen altså: op og ned. Det første var tilfældet<br />

i begyndelsen af 2009, hvor vi oplevede den laveste ledighed<br />

nogen sinde: 2,0 procent! Midt i den hedeste finanskrise<br />

så vi så en lille stigning i ledigheden <strong>–</strong> forståeligt <strong>–</strong> men vi<br />

lå og ligger stadig langt under dominerende AC faggrupper.<br />

Ledigheden steg marginalt sidst på sommeren, men faldt<br />

atter først på efteråret. Det er altså netop marginale udsving<br />

24 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

<strong>–</strong> men jo altafgørende for dem, for hvem det ikke handler om<br />

statistik, men om job eller ikke job.<br />

Gode udsigter fremover<br />

Der er ingen tvivl om, at de privatansatte psykologer i konsulentvirksomhederne<br />

og i de større private virksomheder<br />

oplever stramme tider og ligefrem afskedigelser. Opbremsningen<br />

i den globale økonomi har ramt en række brancher<br />

på indtjeningen og resulterer i besparelser i fx human ressource-opgaverne.<br />

De selvstændige psykologer med ydernummer har oplevet<br />

en voldsom stigning i antal klienter. Omsættes regeringens<br />

program, vil der ske en yderligere stigning. Her er problemet<br />

et lidt andet på grund af den skæve fordeling mellem<br />

psykologer med og uden ydernummer, men også på grund<br />

af lægernes meget liberale henvisningspolitik.<br />

Den offentlige sektor har ikke på samme måde været påvirket<br />

af stagnation. Inden for det sidste år er der skabt 105<br />

nye stillinger til psykologer i kommuner, regioner og i staten.<br />

I dette regnestykke indgår det omfattende generationsskifte<br />

i den offentlige sektor, især på det kommunale område. Samlet<br />

set forlader 150 psykologer årligt den offentlige sektor for<br />

at gå på pension. Og udviklingen vil nødvendigvis forsætte.<br />

44 procent af cand.pæd.psych. er nu over 55 år, mens det tilsvarende<br />

tal for cand.psych. er 21 procent.<br />

På det foreliggende grundlag må vi vurdere, at væksten inden<br />

for vores område vil fortsætte i et vist omfang. Lige nu<br />

hvor kommuner og regioner er i gang med budgetlægningen<br />

for 2010, meldes der ganske vist om besparelser og nedlæggelse<br />

af stillinger, men de offentlige besparelser i efteråret


ELSE<br />

15<br />

12<br />

9<br />

6<br />

3<br />

0<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Figur 1. Psykologernes ledighedsprocent gennem de<br />

sidste 15 år sammenlignet med akademikere bredt.<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

Figur 2. Ledighedsprocent efter kandidatalder. Kurven viser,<br />

at ledigheden for de nye kandidater er højest i august hvert år.<br />

aug-03<br />

feb-04<br />

aug-04<br />

feb-05<br />

aug-05<br />

feb-06<br />

aug-06<br />

feb-07<br />

2004<br />

aug-07<br />

2005<br />

feb-08<br />

2006<br />

2007<br />

aug-08<br />

2008<br />

feb-09<br />

2009<br />

sep-09<br />

Psykologer<br />

Øvrige akademikere<br />

-1 år<br />

1-4 år<br />

5-9 år<br />

10-14 år<br />

over 15 år<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 25


2009 er ikke større end sidste år. Dermed tror vi, at der ved<br />

årets <strong>udgang</strong> vil være en samlet vækst i den offentlige sektor.<br />

Vi ser flere stillinger i den kommende tid i fx foreningens<br />

psykiatriprojekt, i en fortsat specialisering i kommunerne, i<br />

en række ny tiltag i kommuner og regioner i forbindelse med<br />

udmøntningen af de såkaldte SATS-midler samt en generel<br />

vækst, som skyldes øget fokus på fagligheden. Samlet set kan<br />

den offentlige sektor sandsynligvis aftage 250 til 300 nye kandidater<br />

hvert år til at dække afgang til pension og efterløn<br />

samt den forsatte vækst. Hertil kommer en mulig vækst på<br />

det liberale område. Da en årgang nyuddannede psykologer<br />

er på cirka 300, er det ikke sandsynligt, at vores ledighed kommer<br />

under pres.<br />

Lidt længere til første job<br />

Faldet i ledigheden fra efteråret 2005 til marts 2009 skyldes<br />

ud over væksten i den offentlige sektor, at der har været stabil<br />

vækst i den private sektor og på det liberale område. Finanskrisen<br />

har dog betydet, at denne vækst er stoppet på det<br />

private område, og nogle steder er den erstattet af en tilbagegang.<br />

Ledighedsprocenten for dimittenderne er fortsat lav historisk<br />

set. De 27 procent ledige, vi havde i august 2009, skal<br />

holdes op mod den tilsvarende augustledighed i 2004 til 2006<br />

<strong>–</strong> her var gennemsnittet 43 procent. Kun sidste år var den lavere<br />

med 17 procent. Den gode nyhed understreges af, at<br />

august altid er den måned på året, hvor ledigheden topper.<br />

Ledigheden for de nyuddannede var i september 2009 allerede<br />

nede på 20 %.<br />

Der er nu 143 medlemmer uden job, heraf omkring 70 nyuddannede.<br />

Medens fx de nyuddannede ingeniører og økonomer<br />

har oplevet, at jobmarkedet er helt væk for dem, ser<br />

vi stadig mange nyuddannede psykologer få job.<br />

Igennem foråret 2009 har erfaringen i øvrigt været, at en<br />

del offentlige arbejdsgivere har søgt forgæves efter psykologer<br />

<strong>–</strong> særligt i udkantsområderne. I perioder har vi således<br />

26 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

oplevet, at der var næsten fuld beskæftigelse i hele Region<br />

Syddanmark. Når situationen er den, at arbejdsgiverne ikke<br />

kan rekruttere psykologer, bør det nu være muligt at besætte<br />

de stillinger, som eventuelt står vakante rundt omkring.<br />

Hvordan omsætter foreningen det så?<br />

Hele rækken af foreningens kursus- og rådgivningsaktiviteter<br />

imødekommer centralt dimittenderne. Vores Åben Rådgivning<br />

fungerer nu også mere og mere som karriererådgivning<br />

<strong>–</strong> og her er der også mulighed for hjælp i overgangen<br />

fra studium til job. <strong>Til</strong>svarende afholder vi På vej-møder, jobsøgningskurser<br />

og kandidattemadage. <strong>Til</strong>bud, som man kan<br />

læse om på vores hjemmeside.<br />

Den helt overordnede politiske indsats sker naturligvis primært<br />

gennem vores arbejde i AC, hvor vi sidder centralt repræsenteret,<br />

og hvor vi er med til at præge arbejdsmarkedslovgivningen.<br />

Som bekendt lykkedes det ikke at komme igennem<br />

med en afkortning af dagpengeperioden fra fire til to år<br />

mod en forhøjelse af taksten.<br />

Endelig har vi et meget nært samarbejde med Akademikernes<br />

A-kasse, AAK, som har alle forudsætninger for at yde<br />

rådgivning til ledige.<br />

Vi er altså i tæt kontakt med vores <strong>nærmeste</strong> samarbejdspartnere<br />

om beskæftigelsesindsatsen. Det er en stor og afgørende<br />

bistand.<br />

Men vi trækker også på vores helt egne strategier og projekter.<br />

De tre ben er afgørende, vores faglige høje fane psykologer<br />

i psykiatrien, de mange ny udfordringer i kommuner<br />

er betydningsfulde, den voldsomme udvidelse på ydernumrene<br />

med en stigning på 225 over en treårig periode.<br />

Hertil kommer projektet om psykologer i somatikken, som<br />

er efterspurgt fra vores samarbejdspartnere.<br />

Så selv om ledigheden fik et lille nøk opad i en kort periode,<br />

kan vi ikke andet end gå optimistiske ind i 2010.<br />

Roal Ulrichsen, formand<br />

Niels Kjeldsen, cand.oecon., konsulent


Kristian Dahl. Andreas Granhof Juhl:<br />

Den professionelle proceskonsulent.<br />

Præsenterer feltet proceskonsultation, og hvordan man<br />

professionelt kan bidrage til løsning af organisatoriske<br />

udfordringer. Det belyses, hvordan konsulenten møder<br />

sin kunde og kommer godt i gang, når en ny konsulentopgave<br />

skal tilrettelægges. Ligeledes vises det, hvilke teoretiske<br />

overvejelser og redskaber man kan gøre brug<br />

af for at skabe en kvalitetsproces.<br />

Hans Reitzels Forlag, 2009, 354 sider, 398 kr.<br />

Susan Hart:<br />

Den følsomme hjerne.<br />

Introduktion til, hvordan vores hjerne udvikler sig igennem<br />

tilknytning og samhørighedsbånd. Bogen introducerer<br />

de dele af hjernen, som er vigtige for vores mulighed<br />

for at gå i samspil med hinanden, for personlighedsudvikling<br />

og for vores følelsesmæssige liv. Forfatteren<br />

beskriver også, hvilken støtte eller behandling der<br />

skal til, hvis nervesystemet ikke har haft mulighed for<br />

optimal følelsesmæssig udvikling.<br />

Hans Reitzels Forlag, 2009, 280 sider, 298 kr.<br />

Martin L. Kutscher:<br />

ADHD. Et liv uden grænser.<br />

Bogen videregiver, hvad især forældre, men også fagfolk,<br />

som arbejder med børn, har brug for at vide om<br />

ADHD. Forfatteren forklarer, hvad ADHD er, symptomerne<br />

og de almindelige vanskeligheder, forældrene<br />

møder. Resten af bogen sætter fokus på løsninger, centreret<br />

om fire gennemgående regler. Et af bogens kapitler<br />

er målrettet til barnets lærere, og et andet kapitel er<br />

skrevet direkte til barnet. Forfatteren diskuterer også<br />

medicinering i forhold til ADHD.<br />

Dansk psykologisk Forlag, 2009, 200 sider, 328 kr.<br />

”BØGER” præsenterer løbende de<br />

nye bogudgivelser primært inden for<br />

det psykologiske område. Det redaktionelle<br />

princip er at søge inspiration<br />

til omtalen fx i forlagenes pressemeddelelser.<br />

En omtale er en omtale<br />

<strong>–</strong> ikke redaktionens anbefaling af bogen.<br />

Prisangivelserne er vejledende.<br />

Richard Meisel. David Epston. Ali Burdon:<br />

Nye bøger<br />

Anoreksi og bulimi.<br />

Uanset terapeutisk tradition kan bogen hjælpe i kampen<br />

mod spiseforstyrrelserne. Anoreksi og bulimi <strong>–</strong> inspiration<br />

til modstand viser en hel særlig måde at tænke<br />

og tale om anoreksi og bulimi på. Ved at se problemet<br />

som en udefrakommende påvirkning snarere end<br />

som en del af personen, viser bogens forfattere, hvordan<br />

man kan gennemskue anoreksiens og bulimiens<br />

taktik, udstille bedraget, bryde fortryllelsen og inspirere<br />

til modstand mod det tyranniske styre.<br />

Dansk psykologisk Forlag, 2009, 395 sider, 368 kr.<br />

Dan Gardner:<br />

Frygtens anatomi.<br />

Terrorangrebet 11. september 2001 kostede 2.974 mennesker<br />

livet. Det følgende år steg antallet af trafikdræbte<br />

på de amerikanske veje drastisk, fordi folk i højere<br />

grad benyttede bilen, som er et farligt transportmiddel,<br />

frem for fly, som er langt sikrere. Vi er ikke gode til at<br />

vurdere risiko. Det gælder ikke blot banker og investorer,<br />

det gælder os alle. Bogen forklarer, hvorfor vi er så<br />

dårlige til at vurdere risiko, og hvorfor irrationel frygt i<br />

så høj grad påvirker vores handlemåde.<br />

Nyt Nordisk forlag, Arnold Busck, 2009, 383 sider, 269 kr.<br />

Majken Matzau:<br />

Stresscoaching.<br />

Fænomenet stresscoaching har på få år spredt sig som<br />

en steppebrand. I denne bog gør en erhvervspsykolog<br />

skarpt op med trenden og understreger, at man ikke kan<br />

coache alvorlig stress væk. I stedet tilbyder hun en nyskabende<br />

tilgang til stressbehandlingsprocessen, hvor<br />

ledelse, krisehjælp og coaching går hånd i hånd.<br />

Børsens Forlag, 2009, 269 sider, 269,95 kr.<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 27


Der kom én,<br />

der kom to ...<br />

Der er langt mellem udgivelsen af bøger om psykodynamisk coaching.<br />

Anmelderne glæder sig over, at der pludselig udkom hele to.<br />

Anmeldelse Af Mette Barfort og Karen Damholt<br />

Så udkom endelig en bog på dansk, der for alvor forsøger<br />

at afgrænse og beskrive begrebet psykodynamisk coaching;<br />

en bog, som nogle af os utålmodigt har ventet på. Ja,<br />

der udkom ikke blot én, men to bøger om samme emne<br />

med få måneders mellemrum. Er dette en tilfældighed? Forhåbentligt<br />

ikke.<br />

Bøgerne er Ulla Charlotte Beck ”Psykodynamisk coaching<br />

<strong>–</strong> fokus og dybde” og Karin Kell Nielsen ”Individuel<br />

ledercoaching. Udvikling af relationelle kompetencer <strong>–</strong> et<br />

psykodynamisk perspektiv”.<br />

Vi ser bøgerne som udtryk for to tidligere adskilte områders<br />

konstruktive tilnærmelse til hinanden:<br />

På den ene side har den psykoanalytiske tænkning de sidste<br />

årtier for alvor overvundet sin modstand mod at nærme<br />

sig det senmodernistiske samfunds, herunder erhvervslivets,<br />

behov for en mere hurtig, resultat- og løsningsfokuseret<br />

tilgang uden at gå på kompromis med grundlæggende<br />

teoretiske og metodiske principper. Moderne psykoanalytisk<br />

tænkning retter sig mere mod en ”up-dating” i forhold<br />

til orientering i og forventninger til samtiden <strong>–</strong> en udvikling,<br />

som også begrebet psykodynamisk korttidsterapi afspejler.<br />

Erhvervslivet på den anden side ser ligeledes ud til i større<br />

udstrækning at have overvundet en tidligere modstand<br />

mod den kliniske psykologi og i højere grad erkendt, at psykologiske<br />

processer indbefatter en kompleksitet og dybde<br />

på både individ-, gruppe- og organisationsniveau. Man er<br />

i de senere år blevet mere optaget af at se på medarbejderne<br />

som hele personligheder, dvs. kreative og følende individer,<br />

i et forsøg på at frigive de bedst mulige ressourcer hos<br />

28 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

disse. I dag stiller enkeltindividet krav om, at arbejdet skal<br />

være meningsgivende, personligt udviklende og følelsesmæssigt<br />

engagerende. Ledelse indbefatter derfor større følelsesmæssige<br />

og personlighedsmæssige udfordringer, hvilket<br />

kan opleves positivt og udviklende, men omvendt også<br />

uoverskueligt for ledere at skulle forholde sig til.<br />

Visse typer coaching kræver et højere niveau af psykologisk<br />

kompetence hos coachen, hvilket netop gælder den<br />

psykodynamiske tilgang, hvor teoretisk viden og praksiserfaring<br />

knyttes sammen (Karin Kell Nielsen). Begge bøger<br />

lægger afstand til en mere letbenet definition af begrebet<br />

coaching (coaching som pep-talk, livsstilscoaching m.m.)<br />

og forsøger i stedet at bidrage til en metodekvalificerende<br />

og dybtgående teoretisk forståelse af begrebet. I psykodynamisk<br />

coaching fastholdes et sammenhængende fokus og<br />

en dybde, hvor fortid og nutid forbindes i et ønske om at<br />

skabe en ønskværdig og realistisk fremtid (Ulla C. Beck).<br />

Bevidste og ubevidste processer anerkendes, og den psykodynamiske<br />

systemteori perspektiveres i coachingøjemed.<br />

Med afsæt i tilknytningsteorien belyser begge forfattere,<br />

hvordan den psykodynamisk funderede relationspsykologi<br />

kan bringes i spil såvel på individ- og gruppe- som organisationsniveau.<br />

Bøgerne har det til fælles, at teorien underbygges af et<br />

gennemarbejdet case-materiale, som gør læsningen mere<br />

nærværende og levende. Ingen af dem tilsigter en fyldestgørende<br />

gennemgang af begrebet coaching, men byder på<br />

et historisk overblik og henvender sig til fagfolk, ledere og<br />

andre praktikere, som er interesserede i at arbejde med den<br />

psykodynamiske metode. Der gives bud på den vanskelige


afgræsning af begreberne coaching, terapi og supervision,<br />

med henblik på at forstå coaching i netop den specifikke<br />

kontekst, som indbefatter ledelse og organisation.<br />

Forskellige i deres opbygning<br />

Ulla C. Beck gennemgår foruden individuel coaching også<br />

coaching af par og grupper. Hun tager grundigt afsæt i en<br />

gennemgang af personlighedsteorier fra Freud til Stern samt<br />

fra Foulkes over Bion til Rogers, hvad angår gruppeteorier.<br />

På den måde tages læseren ved hånden gennem kendte teorier,<br />

nu med coaching-perspektivet for øje. Dette gør umiddelbart<br />

bogen let tilgængelig, også for læsere, der ikke færdes<br />

hjemmevant i psykodynamiske teorier.<br />

I afsnit, hvor bogen giver anvisninger på coaching i praksis,<br />

skinner en grundlæggende psykodynamisk teori igennem<br />

på en for den erfarne terapeut indlysende og forståelig<br />

måde, men dette kan være vanskeligt at fange for den ikkepsykodyna<br />

misk trænede læser. Det er oftest, når man bevæger<br />

sig i beskrivelser af praksis, at man forføres til ikke<br />

at understrege og fastholde de underliggende dynamiske<br />

principper. Man kunne måske også have skelet mere til teorier<br />

om den temafokuserede korttidsterapi, idet der forekommer<br />

flere sammenfald med coachingbegrebet.<br />

Karin K. Nielsen henvender sig bredt til ledere, virksomheder,<br />

konsulenter og studerende. Dog forekommer hendes<br />

bog i endnu højere grad at forudsætte læsere med en psykoanalytisk<br />

og psykodynamisk baggrund og tilgang. Bogen<br />

gør flittigt brug af modeller, tekstbokse og skemaer, hvilket<br />

gør den meget brugbar i undervisningssammenhænge, og<br />

eventuelt når der skal forhandles rammeaftaler for coaching<br />

med virksomheder og organisationer.<br />

Som det fremgår af titlen ”Individuel ledercoaching”, er<br />

der fokus på ledere, men der er bestemt inspiration at hente<br />

også til coaching i bredere forstand. I bogen er der relevant<br />

fokus på den organisatoriske kontekst, lederen og dermed<br />

coachingen indgår i, samt et perspektiv på roller, grupper,<br />

magt og dynamik. Det er nok for meget forlangt, at<br />

konteksten skulle strække sig videre til en beskrivelse af organisationen/virksomheden<br />

på et mere samfundsmæssigt<br />

og globalt niveau.<br />

Frækt og grådigt kunne man ligeledes ønske sig, at casematerialet<br />

i begge bøger medtog eksempler på forløb, der<br />

ikke kun beskrives som vellykkede, og hvor coachen kommer<br />

i klemme fx i faglige eller etiske overvejelser <strong>–</strong> en ikke<br />

helt sjælden problematik!<br />

- - -<br />

Fra vores side skal der lyde et tak for de to bøger. Ulla C.<br />

Beck nævner, at det kan føles risikabelt at udfordre den etablerede<br />

psykoanalyse og coachingindustri ved at medvirke<br />

til formgivning af et nyt fænomen. Vi, der færdes i dette<br />

regi, finder det befriende at få fingre i hele to nye bøger, der<br />

tydeliggør psykoanalysen og den psykodynamiske tænknings<br />

oplagte mulighed for at højne kvaliteten og seriøsiteten<br />

i tilgangen til coaching. Der skabes hermed forudsætning<br />

for en mere teoritung tilgang til fænomenet, hvor de<br />

hurtige og nemme løsninger ikke er målet, og hvor psykologer<br />

har masser at byde på.<br />

Mette Barfort & Karen Damholt<br />

BOGDATA<br />

Ulla Charlotte Beck: ”Psykodynamisk<br />

coaching <strong>–</strong> fokus<br />

og dybde”. Hans Reitzels Forlag,<br />

2009. 184 sider, 298 kr.<br />

Karin Kell Nielsen: ”Individuel<br />

ledercoaching. Udvikling af relationelle<br />

kompetencer <strong>–</strong> et psykodynamisk<br />

perspektiv”. Dansk psykologisk Forlag,<br />

2009. 270 sider, 348 kr.<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 29


Debat<br />

Det er allerede sket!<br />

I sin leder i Psykolog Nyt 17/2009<br />

skriver Roal Ulrichsen følgende i forbindelse<br />

med oplistningen af de mange<br />

positive og glædelige forhold, der<br />

aktuelt hersker for den samlede psykologstab<br />

og ikke mindst den øgede<br />

mængde mennesker, der har adgang<br />

til psykologisk behandling: ” … både<br />

foreningen centralt og Selvstændige<br />

Psykologers Sektion skal holde øje<br />

med, om konteksten ændrer sig. Skulle<br />

tilbuddet om behandling hos ydernummerpsykologer<br />

føre til, at øvrige<br />

liberale psykologer mister klienter, må<br />

vi have en politik klar til at tackle den<br />

udfordring.”<br />

Problemet er, at dette allerede er<br />

sket! Konteksten har ændret sig, og<br />

øvrige liberale psykologer oplever at<br />

miste klienter. Følgende er således eksempler<br />

på den ændrede dagligdag for<br />

en række privatpraktiserende psykologer<br />

uden ydernummer inden for det<br />

sidste år:<br />

• En gennemgang af caseload og arbejdskalender<br />

viser, at depressionsbehandling<br />

i 2007 udgjorde 40 % af<br />

vores samlede arbejdsmængde. I<br />

2008 og 2009 er dette tal reduceret<br />

til 15 %. En reduktion, der tydeligt<br />

mærkes i den samlede caseload, og<br />

som ikke er blevet tilsvarende modsvaret<br />

af andre klientgrupper.<br />

• Vi har i snit pr. uge 5 potentielle klienter,<br />

som kontakter os med hen-<br />

Kommentar:<br />

Indlægget fra Henrik Tingleff m.fl.<br />

indrammer meget præcist nogle af de<br />

dilemmaer, der er i spil i psykologens<br />

private praksis. For ordningen med, at<br />

borgere kan få offentligt tilskud til psykologbehandling,<br />

har undergået store<br />

forandringer, siden den blev lanceret<br />

som et forsøg i 1992. Den har fået en<br />

anden karakter og en helt anden volumen,<br />

der naturligvis har en afsmittende<br />

effekt på den private praksis.<br />

30 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

blik på opstart af et behandlingsforløb<br />

(mennesker, som har brugt<br />

tid og kræfter på at finde frem til<br />

det behandlingstilbud, som de mener,<br />

er det rigtige for dem), men<br />

som vi må sende videre i systemet,<br />

da de ikke kan bruge deres lægehenvisning<br />

hos os.<br />

• Mange af de klienter, som kontakter<br />

os, har ikke kun fået en henvisning<br />

på baggrund af depression eller<br />

en anden af de mulige henvisningsårsager.<br />

Vi får således også<br />

henvendelser fra lægehenviste folk<br />

med primærdiagnoser som jalousi,<br />

vrede, spiseforstyrrelser, angst og<br />

herunder specifikke enkeltfobier<br />

som flyskræk m.m. Gad vide, hvor<br />

stort et tab af klientpotentiale der<br />

dermed reelt er tale om, når dette<br />

er virkeligheden?!<br />

• Vi har alle klienter, som vælger<br />

selv at betale <strong>–</strong> på trods af en lægehenvisning<br />

<strong>–</strong> da de ikke magter at<br />

være ofte 3 måneder på venteliste<br />

hos en ydernummerpsykolog før<br />

behandlingsstart. Denne klientgruppe<br />

udlignes dog af en tilsvarende<br />

mængde klienter, som har<br />

været nødt til at afbryde deres forløb,<br />

da de nu kan få et tilsvarende<br />

forløb finansieret via Sygesikringen.<br />

Og den aktuelle kontekst medfører<br />

også indirekte tab og konsekvenser:<br />

Fra foreningens side er vi optaget<br />

af den udvikling, der omtales, jf. også<br />

den leder, som debatindlægget udspringer<br />

af. Emnet vil naturligvis<br />

være på dagsordenen i Selvstændige<br />

Psykologer Sektion generalforsamling<br />

14. november 2009 <strong>–</strong> det er efter<br />

at dette er gået i trykken. Herefter<br />

fortsætter vi drøftelserne af både<br />

ydernummerproblematikken og nye<br />

klientkategorier, og jeg ser frem til, at<br />

• Vi oplever, at flere og flere forsikringsselskaber<br />

og kommuner nu<br />

stiller det som krav, at behandlingen<br />

skal foretages af en psykolog<br />

med ydernummer.<br />

• Vi stilles over for flere etiske dilemmaer.<br />

Har vi således fx pligt til<br />

at oplyse klienter om henvisningsmuligheden,<br />

såfremt de opfylder<br />

de relevante kriterier, vel vidende<br />

at vi dermed mister det pågældende<br />

behandlingsforløb?<br />

• De mange klienthenvendelser<br />

medfører øget administrationstid,<br />

da vi af medmenneskelige årsager<br />

bruger tid på at besvare alle henvendelser,<br />

informere om, at vi ikke<br />

har overenskomst med Sygesikringen<br />

<strong>–</strong> ofte med frustration til følge<br />

hos det pågældende menneske <strong>–</strong><br />

og derefter være behjælpelige med,<br />

hvordan de kan finde frem til en<br />

relevant psykolog.<br />

Med <strong>udgang</strong>spunkt i disse oplevelser,<br />

er vi derfor nysgerrige efter at få<br />

svar på følgende spørgsmål:<br />

1. Hvordan holder den centrale<br />

forening og Sektionen for Selvstændige<br />

Psykologer øje? 2. Hvilken politik<br />

påtænker I at iværksætte for at<br />

tackle de udfordringer, vi beskriver i<br />

ovennævnte?<br />

Henrik Tingleff, Henriette Kinnerup<br />

og Maja Steenberg Schou,<br />

privatpraktiserende psykologer<br />

vi i fællesskab får udarbejdet de nødvendige<br />

politiske sigtelinjer og indsatsområder.<br />

Hvis de tendenser, debatindlægget<br />

beskriver, er bredt gældende<br />

for udviklingen i ikke-ydernummer<br />

praksis, bliver der noget at<br />

tage fat på!<br />

Da foreningen sammen med Sektionen<br />

af Selvstændige Psykologer<br />

indgik aftalen om behandling af depression<br />

hos 18-37-årige, skete det på


agrung af den hidtidige politik på<br />

området og baseret på de kendte forudsætninger.<br />

Havde vi ikke vist velvilje<br />

til at samarbejde konstruktivt<br />

Positiv varm luft<br />

I Psykolog Nyt 14/2009 havde<br />

Holm Pedersen & Katznelson en fin<br />

artikel om ”Psykodynamisk Terapi <strong>–</strong><br />

og evidens!”. Her var forfatterne chokeret<br />

over, hvor discountpræget det<br />

terapeutiske felt kvalitetsmæssigt er i<br />

Danmark. Undertegnede fulgte op i<br />

næste nummer af bladet med overordnet<br />

talmæssigt at præcisere forskellene<br />

i økonomiske vilkår for at<br />

udøve terapi her og Tyskland.<br />

Det var forventeligt, at foreningens<br />

formand forholdt sig fagforeningspolitisk<br />

til klientvilkårsproblematikken,<br />

men det er ikke sket, og i stedet for<br />

får vi en underlig ubegrundet psykologskamrosende<br />

leder i Psykolog Nyt<br />

17/2009, hvor det tilsyneladende på<br />

trods af krisen går ufattelig godt for<br />

psykologstanden, sammen med et<br />

postulat om, at vi yder kvalitet.<br />

Det mest pinlige i lederen er, at<br />

formanden i disse evidensbaserede<br />

tider fuldstændig glemmer klientmassen<br />

og ikke forholder sig til, om<br />

disse er tilfredse med vores utroligt<br />

afstumpede terapeutiske tilbud, og at<br />

vi tilsyneladende ureflekteret påtager<br />

os en samfundstilpassende symptomreducerende<br />

funktion. Hvis de<br />

kendte til de terapeutiske forhold i<br />

Tyskland ville de korse sig og anklage<br />

os for at acceptere urimelige forhold.<br />

!<br />

<strong>–</strong> må højst fylde en A4-side med enkelt linjeafstand. Indlæg, der forholder sig til navngivne<br />

DEBATindlæg<br />

om denne ordning med dens mangler<br />

og uhensigtsmæssigheder, ville vi<br />

have gravet grøfter for standen og<br />

kørt os selv ud på et sidespor. Siden<br />

Det virker nødvendigt i forhold til<br />

formandens fokus på ”positiv varm<br />

luft” at gentage følgende (udvidede)<br />

tal, som stammer fra en kollega, der i<br />

20 år har praktiseret som psykoanalytiker<br />

i Frankfurt. Her er det muligt<br />

at få betalt:<br />

300 timers psykoanalytisk terapeutisk<br />

bistand (tre gange ugentligt). Timerne<br />

er delt op i portioner af 160 <strong>–</strong><br />

80 <strong>–</strong> 60, og der skal hver gang søges<br />

om forlængelse i en begrundet rapport<br />

om analysens forløb. 100 timers<br />

”dybdepsykologisk psykoterapi ”, der<br />

er en analytisk begrundet terapi, som<br />

udføres en-to gange om ugen i højst<br />

100 timer. Bliver bevilget med 50 <strong>–</strong><br />

30 og 20 timer efter begrundet ansøgning.<br />

80 timers kognitiv adfærdsterapi<br />

i faserne: 45 <strong>–</strong> 15 og 20 timer.<br />

For børn gælder: Analytisk terapi<br />

og Tiefenpsykologisk terapi: 70 <strong>–</strong> 50<br />

<strong>–</strong> 30 timer, i alt altså 150 timer.<br />

For unge gælder i analytisk terapi<br />

og Tiefenpsykologisk terapi: 90 <strong>–</strong> 50<br />

<strong>–</strong> 40 timer, i alt 180 timer. Adfærdsterapi:<br />

45 <strong>–</strong> 15 <strong>–</strong> 20, i alt 80 timer.<br />

For alle grupper gælder, at hvis behandlingen<br />

udføres som gruppeterapi<br />

med dobbelttimer, bliver ca. halvt<br />

så mange dobbelttimer som enkelttimer<br />

bevilget.<br />

Alle terapiformerne kan også af-<br />

personer eller grupper, vil blive forelagt den/de pågældende til eventuel kommentar. Sådanne<br />

indlæg kan altså ikke altid optages i det førstkommende nummer.<br />

Debat<br />

hen er forudsætningerne ændret <strong>–</strong> og<br />

derfor står vi altså med et behov for<br />

at justere politikken.<br />

Roal Ulrichsen<br />

holdes som ”korttidsterapi” med 25<br />

timer. Denne går forud i psykoanalysen,<br />

hvis man er i tvivl om, hvorvidt<br />

patienten kan drage nytte af det analytiske<br />

tilbud. I ”Tiefenpsychologisch<br />

fundierten psychotherapie” kan den<br />

enten bruges som et terapeutisk tilbud,<br />

der er nok <strong>–</strong> eller, for at se, om<br />

der er indikation for langtidsterapi,<br />

fx når folk kommer midt i en livskrise.<br />

Adfærdsterapi kan også bruges på<br />

denne måde. En korttidsterapi kan<br />

dernæst ændres til en langtidsterapi,<br />

hvis det skønnes nødvendigt.<br />

Alle terapiformerne kan udføres af<br />

både læger og psykologer, der har<br />

gennemgået den nødvendige uddannelse<br />

og træning. Videreuddannelsen<br />

kan først startes, når man har afsluttet<br />

studiet som henholdsvis mediciner<br />

eller psykolog og har været ansat<br />

i et år på en psykiatrisk afdeling.<br />

Desværre er der et begrænset antal<br />

stillinger for psykologerne, så mange<br />

af disse må arbejde gratis i det år.<br />

Terapeutuddannelserne/uddannelsen<br />

til psykoanalytiker er dyre og<br />

lange. Den psykoanalytiske varer minimum<br />

5 år og koster mellem 50.000<br />

og 100.000 €. De andre varer 3-5 år,<br />

men er knap så dyre, fordi der ikke<br />

forlanges helt så lange egenanalyser<br />

eller egenterapier. Uddannelserne<br />

forløber typisk, samtidig med at man<br />

er i arbejde.<br />

Behandlingstilbuddet er kun gratis,<br />

hvis det handler om ”livsinvaliderende<br />

sygdom”. At symptomerne ofte<br />

opstår, når patienten ikke kan tackle<br />

sine livsproblemer, er en anden sag.<br />

Så taler man om de ”udløsende faktorer”.<br />

Når tyske tal sammenlignes med<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 31


Debat<br />

de terapeutisk vilkår i Danmark, er<br />

det klart, at vi som stand underlægger<br />

os dybt problematiske arbejdsvilkår<br />

i forhold til det offentlige, og at<br />

Kommentar:<br />

Tak til Niels Peter Agger for en frisk<br />

kommentar til min leder.<br />

Hvad var det nu, lederen handlede<br />

om?! Den handlede om, at bestyrelsen<br />

har noteret sig, at vi har en rekordlav<br />

ledighed, ikke mindst når vi sammenligner<br />

os med andre akademikergrupper.<br />

Den handlede om en støt stigning<br />

i antallet af psykologstillinger og om<br />

en positiv lønudvikling. Det er fakta,<br />

som bestyrelsen glæder sig over: Vi<br />

har grund til at glæde os, det gælder<br />

os alle.<br />

Men lederen handler også om svære<br />

ting på det liberale område <strong>–</strong> om at<br />

nogle mister klienter, og at forsikringsselskaberne<br />

medtænker offentlig<br />

finansiering i deres policer. Niels Peter<br />

32 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

Dansk Psykolog Forenings bestyrelse<br />

tilsyneladende ureflekteret accepterer<br />

og ikke forsøger at forandre disse. Og<br />

hvad skal vi så med formandens lidt<br />

Agger kan selvfølgelig have ret i, at jeg<br />

også burde have nævnt finanskrisen,<br />

men det gør jeg nu engang ikke.<br />

Om ”klientmassen” gælder det, at vi<br />

har meget få klager over vores arbejde.<br />

Det kan vi konstatere, når vi ser på<br />

antallet af kompetente klageorganers<br />

opgørelser. Selv om der ikke må sættes<br />

lighedstegn mellem få klager og få<br />

problemer, er det dog en indikator.<br />

Agger skriver om vores ”utroligt afstumpede<br />

terapeutiske tilbud” og om,<br />

at vi ”tilsyneladende påtager os en<br />

samfundstilpassende, symptomreducerende<br />

funktion”. Det er revselse med<br />

svirp i. Enhver psykolog må gøre op<br />

med sig selv, om han føler sig ramt.<br />

Klientperspektivet var ikke et emne<br />

Om ikke at holde i hånden<br />

Jeg er glad for Ken Vagn Hansens<br />

artikel i Psykolog 20/2009, som jeg<br />

oplever som invitation til diskussion.<br />

Jeg er helt enig med ham i det skadelige<br />

for klienten, hvis terapeuten indgår<br />

i en ubevidst alliance med klienten<br />

om at undgå svære eller smertelige<br />

oplevelser og følelser. Uanset om psykologen<br />

arbejder ud fra psykodynamiske,<br />

kognitive, narrative, systemiske<br />

eller andre teoretiske referencer.<br />

Og der slutter enigheden, fordi …<br />

Når en psykoterapeut er på overarbejde,<br />

aktiveres et behov for omsorg <strong>–</strong><br />

eller mere præcist formuleret: et behov<br />

for at få betaling for overarbejdet. Og<br />

hvis dét behov projiceres over på klienten,<br />

bliver det nærliggende at ”tage klienten<br />

i hånden”, fordi man vurderer,<br />

det er hans eller hendes behov.<br />

Denne handling er et klart overgreb<br />

på klientens integritet og gør det<br />

samtidig meget svært at hjælpe ham<br />

til bunds i det nødvendige reparationsarbejde.<br />

Med andre ord: Denne terapeut<br />

har stadig brug for at bearbejde egne<br />

indre konflikter!<br />

Hvis på den anden side psykologen<br />

er i stand til at skabe en alliance/<br />

samar bejdsrelation med klienten om<br />

at nedbryde de forestillinger (kognitive<br />

og emotionelle), som står i vejen<br />

for at forholde sig realistisk og modent<br />

til egen indre virkelighed og til<br />

den ydre verden <strong>–</strong> og til mødet mellem<br />

de to verdener, så er terapeuten<br />

ikke på overarbejde, og så får terapeuten<br />

ikke behov for klientens omsorg<br />

<strong>–</strong> og så bliver et håndtryk eller<br />

anstrengt positivistiske ”Over stok og<br />

sten”-leder: ”Her går det godt fru<br />

Kammerherreinde”?<br />

Niels Peter Agger<br />

denne gang, men jeg må sige, at det<br />

ikke har skortet på det tidligere. Vi<br />

kan sagtens være enige om, at mange<br />

rammer kunne blive bedre, og at megen<br />

offentlig ansvarsfuld finansiering<br />

er tiltrængt.<br />

Det har i det lys været meget inspirerende<br />

at læse Niels Peter Aggers to<br />

debatindlæg om psykoanalytisk terapeutisk<br />

bistand i Tyskland, og det siger<br />

jeg ikke kun for at være imødekommende.<br />

Faktum er imidlertid, at den kritiserede<br />

leder altså handlede om noget<br />

helt andet. Og det må den vel gerne,<br />

ikke?!<br />

Roal Ulrichsen<br />

et farvelknus ikke et overgreb eller en<br />

understøttelse af klientens regressive<br />

forsvar, men et naturligt, livgivende<br />

og gensidigt og anerkendende møde<br />

mellem to ansvarlige mennesker.<br />

Problemet er terapeutens: En psykolog,<br />

som ikke kender sin egen indre<br />

virkeligheds konflikter, skulle<br />

holde sig fra at terapere på andre <strong>–</strong><br />

fordi han nemt kommer til at gøre<br />

skade på sin klient <strong>–</strong> uanset om vi taler<br />

om kropslige eller kognitive eller<br />

emotionelle overgreb.<br />

Udfordringen er terapeutens: Hele<br />

tiden at udvikle sin kunnen og selvforståelse,<br />

så han ikke kommer på<br />

overarbejde <strong>–</strong> til skade for klienten<br />

og for sig selv.<br />

Lars Paaby


NyT JOB<br />

Offentlig ansættelse<br />

Cand.psych.<br />

Ditte Zeest Aaberg<br />

PPR, Hillerød Kommune<br />

Pr. 14.9.2009<br />

Cand.psych.<br />

Line Weller Ballentin<br />

PPR Høje-Tåstrup Kommune<br />

Pr. 1.8.2009<br />

Cand.psych.<br />

Louise Meldgaard Bruun<br />

Team for Misbrugspsykiatri<br />

Psykiatrisk hospital, Risskov<br />

Region Midt<br />

Pr. 1.12.2008<br />

Cand.pæd.psych.<br />

Ann Dalgaard Bødker<br />

PPR, Frederiksberg Kommune<br />

Pr. 1.2.2009<br />

Cand.psych.<br />

Heine Olsen Dyppel<br />

HR-afdelingen<br />

Via University College, Risskov<br />

Pr. 1.5.2009<br />

Cand.psych.<br />

Trine Eilenberg<br />

Forskningsklinikken for Funktionelle<br />

Lidelser, Århus Sygehus<br />

Region Midtjylland<br />

Pr. 1.3.2009<br />

Cand.psych.<br />

Anita Eskildsen<br />

Arbejdsmedicinsk Klinik<br />

Region Midtjylland<br />

Pr. 1.8.2009<br />

Cand.psych.<br />

René Essom<br />

SCS-Socialpsykiatrisk Center<br />

Slagelse, Slagelse Kommune<br />

Pr. 1.11.2009<br />

Cand.psych.<br />

Christoffer Fanø<br />

PPR, Varde kommune<br />

Pr. 14.9.2009<br />

Cand.psych.<br />

Susanne Erbs Fodgaard<br />

Teleinstituttet<br />

Produktionsskoleprojektet<br />

Region Nordjylland<br />

Pr. 1.8.2009<br />

Cand.psych.<br />

Jonas Fischer Frederichsen<br />

Familieteam Centrum<br />

Socialforvaltningen<br />

Århus Kommune<br />

Pr. 1.10.2009<br />

Cand.psych.<br />

Helle Friis<br />

Børn og Unge<br />

Hørsholm Kommune<br />

Pr. 1.8.2009<br />

Cand.psych.<br />

Randi Frøsig Gammeltoft<br />

Sundhedscentret,<br />

Rehabiliteringsteam<br />

Sønderborg Kommune<br />

Pr. 2.11.2009<br />

Cand.pæd.psych.<br />

Bodil Garne<br />

Børne- og Familieafdelingen<br />

Furesø Kommune<br />

Pr. 1.8.2009<br />

Cand.psych.<br />

Sidsel Lemke Geneser<br />

PPR, Tårnby Kommune<br />

Pr. 1.10.2009<br />

Cand.psych.<br />

Mette Foldager Gyldendal<br />

PPR, Silkeborg Kommune<br />

Pr. 26.10.2009<br />

Cand.psych.<br />

Vanja Hahne<br />

PPR, Roskilde Kommune<br />

Pr. 1.4.2009<br />

Cand.psych.<br />

Charlotte Bugge Hansen<br />

Børne- og Familierådgivningen<br />

Gribskov Kommune<br />

Pr. 8.9.2009<br />

Cand.psych.<br />

Rikke Jamborg Hansen<br />

Distriktspsykiatrisk Center<br />

Psykiatrisk Center Amager<br />

Region Hovedstaden<br />

Pr. 1.10.2009<br />

Cand.psych.<br />

Susanne Hjort<br />

PPR, Vesthimmerlands<br />

Kommune<br />

Pr. 1.9.2009<br />

Cand.psych.<br />

Maria Louise Hvidberg<br />

Børne- og Ungdomspsykiatrisk<br />

Center, Ambulatoriet, Herning<br />

Region Midtjylland<br />

Pr. 1.10.2009<br />

Cand.psych.<br />

Kirsten Hvidtfeldt<br />

Socialt Arbejdsmarkeds Center<br />

Holbæk Kommune<br />

Pr. 15.8.2009<br />

Cand.psych.<br />

Anja Jensen<br />

Børne- og Ungd.psykiatrisk<br />

Amb.<br />

Bispebjerg Hospital<br />

Region Hovedstaden<br />

Pr. 1.9.2009<br />

Cand.psych.<br />

Betina Nørgaard Jensen<br />

Institut for Militærpsykologi<br />

Forsvarsakademiet<br />

Pr. 1.5.2009<br />

Indmeldte og Nyt job<br />

Cand.psych.<br />

Sidsel Bondo Jensen<br />

Børne- og Ungerådgivningen<br />

Distrikt 5, Helsingør Kommune<br />

Pr. 1.9.2009<br />

Cand.psych.<br />

Bolette Katborg<br />

Børne- og Familierådgivningen<br />

Vordingborg Kommune<br />

Pr. 1.9.2009<br />

Cand.psych.<br />

Jørgen Kjeldbjerg<br />

Center for Organisation<br />

Social- og Omsorgsforvaltningen<br />

Københavns Kommune<br />

Pr. 17.8.2009<br />

Cand.psych.<br />

Andrea Nissen Klinkby<br />

Baunegård Behandlingshjem<br />

Københavns Kommune<br />

Pr. 1.10.2009<br />

Cand.psych.<br />

Birthe Oest Larsen<br />

Kvalitet, Forskning og<br />

Udvikling<br />

Hillerød Hospital<br />

Region Hovedstaden<br />

Pr. 1.1.2009<br />

Cand.pæd.psych.<br />

Rikke Engelbrecht Larsen<br />

Heimdal, Børne- og Ungdomspsykiatriske<br />

Privathospital A/S<br />

Frederiksberg<br />

Pr. 1.9.2009<br />

Cand.psych.<br />

Mia Lind<br />

Juliane Marie Centret<br />

Center for Voldtægtsofre<br />

Rigshospitalet<br />

Pr. 1.7.2009<br />

Cand.psych.<br />

Christina Lundgaard<br />

PPR, Assens Kommune<br />

Pr. 1.1.2009<br />

Cand.pæd.psych.<br />

Kim Lundqvist<br />

PPR, Langelands Kommune<br />

Pr. 1.9.2009<br />

Cand.psych.<br />

Rikke Korsholm Mathiasen<br />

PPR, Århus Kommune<br />

Pr. 15.8.2009<br />

Cand.psych.<br />

Trine Meincke<br />

PPR, Viborg Kommune<br />

Pr. 1.8.2009<br />

Cand.psych.<br />

Mette Rigmor Weiss Mose<br />

Børne- og Ungdomspsykiatrien<br />

Esbjerg Sygehus<br />

Region Syddanmark<br />

Pr. 4.6.2009<br />

Cand.psych.<br />

Louise Anker Munck<br />

Universitetets Psykologisk<br />

Klinik<br />

Københavns Universitet<br />

Pr. 1.10.2009<br />

Cand.pæd.psych.<br />

Lisbeth Neumann<br />

PPR, Køge Kommune<br />

Pr. 1.3.2009<br />

Cand.psych.<br />

Mette Harpsøe Nielsen<br />

Studenterrådgivningen<br />

Frederiksberg<br />

Pr. 1.4.2009<br />

Cand.psych.<br />

Anna Julie Paulsen<br />

PPR, Ishøj Kommune<br />

Pr. 1.8.2009<br />

Cand.psych.<br />

Camilla Pergi<br />

PPR, Halsnæs Kommune<br />

Pr. 1.10.2009<br />

Cand.psych.<br />

Astrid Ravn Rasmussen<br />

Regionspsykiatrien, Herning<br />

Region Midtjylland<br />

Pr. 1.10.2009<br />

Cand.psych.<br />

Nina Marie Rasmussen<br />

Børn- og Familieområdet<br />

Sønderborg Kommune<br />

Pr. 1.8.2009<br />

Cand.pæd.psych.<br />

Karina Ditte Riel<br />

PPR, Hvidovre Kommune<br />

Pr. 1.4.2009<br />

Cand.psych.<br />

Annalise Rust<br />

Departementet for Sociale<br />

Anliggender,<br />

Grønlands Selvstyre<br />

Pr. 1.7.2009<br />

Cand.psych.<br />

Sanna Schliewe<br />

Psykiatrisk Afd. A 1<br />

Dronning Ingrids Hospital<br />

Det Grønlandske Sundhedsvæsen<br />

Pr. 1.10.2009<br />

Cand.psych.<br />

Bent Berthold Schultz<br />

Voksen og Sundhed<br />

Horsens Kommune<br />

Pr. 1.9.2009<br />

Cand.psych.<br />

Nicolai Sennels<br />

PPR, Lolland Kommune<br />

Pr. 17.8.2009<br />

Cand.psych.<br />

Gry Svanevik<br />

PPR, Ringsted Kommune<br />

Pr. 1.10.2009<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 33


Inge Beese død<br />

Mindeord Af Grønlandskredsen<br />

Vores kære kollega Inge Beese er død efter længere tids<br />

sygdom. Sygdommen kom som et chok for os alle og også<br />

for Inge. Hun var livskraftigt på alle måder.<br />

Vi lærte Inge at kende, da hun kom til Grønland, først for<br />

at besøge sin datter, der arbejdede i Nuuk, senere som ledende<br />

psykolog på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Hun<br />

blev en vigtig del af den Grønlandske Psykologkreds. Inge<br />

var det, vi på grønlandsk kalder inutsialak tunniussimasoq<br />

<strong>–</strong> et generøst og storsindet menneske.<br />

Inge bidrog med sin gedigne faglighed både i det daglige<br />

arbejde og som supervisor. Kombinationen af en omfattende<br />

og solid teoretisk baggrund og en meget pragmatisk tilgang<br />

til det kliniske arbejde gjorde det klart, at Inge var en<br />

kompetent og dertil yderst behagelig kollega. Inge tilførte<br />

således meget faglighed personligt, bl.a. i kraft af sin viden<br />

inden for det neuropsykologiske felt med udredning og testning.<br />

Hun delte desuden generøst ud af sine faglige net-<br />

Mindeord Af Esben Hougaard<br />

Den morgen, da Birgittes Diderichsens dødsannonce stod<br />

at læse i Politiken, cyklede jeg uden at tænke over det forbi<br />

det gamle Psykologiske Institut på Asylvej i Risskov, selv<br />

om dette ikke er min vanlige rute til arbejde. Instituttet, et<br />

barakbyggeri, som var beregnet til at huse psykologerne ved<br />

Aarhus Universitet indtil 1980, er nu endeligt jævnet med<br />

jorden, og en stor grusbunke på grunden venter på bedre<br />

tider til at påbegynde det planlagte luksusbyggeri.<br />

De gamle, til sidst faldefærdige bygninger på Asylvej var<br />

rammen om Birgittes universitetskarriere og vores næsten<br />

30-årige faglige samarbejde. Birgitte kom til Psykologisk<br />

Institut ansat som adjunkt i social- og personlighedspsykologi<br />

i 1973 (et år senere end jeg selv) efter nogle år i psykiatrien<br />

i København. Der var stærke politiske strømninger<br />

ved Psykologisk Institut på det tidspunkt. Undervisningen<br />

skulle være såkaldt ”virkelighedsorienteret”, hvilket betød,<br />

at almenpsykologisk forskning og teoridannelse blev formidlet<br />

med <strong>udgang</strong>spunkt i praksisnære problemstillinger<br />

34 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

værks kontakter. Inge var primus motor på en række kurser<br />

i Grønland.<br />

Som ledende psykolog udviste Inge en sjælden evne til at<br />

forene kompetent ledelse med inddragelse af gruppen og således<br />

skabe tryghed og vise værdsættelse af den enkelte medarbejder.<br />

Også som supervisor udviste hun denne evne til at<br />

forene solid faglighed med menneskeligt nærvær, hvilket<br />

gjorde supervisionstimer med Inge til noget helt særligt.<br />

Inge fik stor betydning for udviklingen af PPR Nuuk, den<br />

første grønlandske kommunale PPR. Hun var med til at<br />

kvalificere arbejdet i en vanskelig opstartsperiode. Hun<br />

kæmpede utrætteligt for at gøre supervisionsmulighederne<br />

mere fleksible for os psykologer i Grønland, og det lykkedes<br />

at få skabt mulighed for godkendelse af supervision, fx<br />

via telefon og internet.<br />

Inges interesser begrænsede sig dog ingenlunde til det<br />

faglige. Hun var nysgerrig af natur og var interesseret og<br />

Birgitte Diderichsen død<br />

for at øge de studerendes<br />

interesse og understrege<br />

psykologiens samfundsforpligtelse.Forelæsningsrækken<br />

i social og<br />

personlighedspsykologi<br />

hed ”Afvigelse og behandling”,<br />

hvilket gav<br />

god anledning til, at Birgitte<br />

kunne trække på<br />

sine kliniske erfaringer.<br />

Hun blev dog relativt hurtigt overflyttet til undervisning i<br />

klinisk psykologi, og i 1982 blev Birgitte den første danske<br />

professor i klinisk psykologi uden for København.<br />

Birgitte efterlader sig en omfattende videnskabelig produktion<br />

i form af artikler og bøger. Blandt bøgerne, hvoraf<br />

nogle var fællesredigerede værker, kan nævnes: ”Den 0-3-årige<br />

samfundsborger”, ”Børns opvækst og vilkår”, ”Småbørns<br />

PrIVAtfoto


engageret i os som kolleger <strong>–</strong> personligt og familiært. Hun<br />

gav næring til et godt fællesskab både i arbejdstiden og fritiden<br />

og formåede at opnå gode relationer med både yngre<br />

og ældre kollegaer i Grønland, som hun bevarede helt til<br />

det sidste.<br />

Vi kendte hende som et varmt og engageret menneske,<br />

som formåede at møde os med ægte interesse. Inge var<br />

autentisk nærværende, et højt udviklet, generøst menneske,<br />

som formåede at give fra sig på en måde, så ingen blev glemt.<br />

Hun var som den gode gartner, der ved, at det ikke nytter<br />

noget at herse med planterne, men væksten kommer af at<br />

skabe de rette jordbundsforhold.<br />

Grønland gik i blodet på Inge, og selv om hun vendte tilbage<br />

til sin klinik i Århus, holdt hun hele tiden fast i kontakten<br />

med det grønlandske psykologfællesskab. Hun vendte<br />

tilbage flere gange både for at arbejde og på ferie.<br />

Hendes uventede sygdom og død har berørt os alle dybt,<br />

opvækst og udvikling”, ”Psykoterapiens hovedtraditioner”<br />

og ”Hinsides forstanden: En psykologisk analyse af forfølgelsesvanviddet”.<br />

Især den sidste var Birgittes hjerteblod, og<br />

den afspejler både hendes særlige interesse for de svære<br />

sindslidelser og hendes livslange troskab over for psykoanalytiske<br />

teoridannelser.<br />

Dette sidste illustreres af en pudsig episode, som Birgitte<br />

selv fortalte mig om. Efter en forelæsning blev hun spurgt<br />

om, hvad hun syntes om adfærdsterapien, og hun svarede,<br />

at hun mente den var god til dyr! Noget, hun selv havde erfaret<br />

med familiens hamster, der kunne dresseres med enkle<br />

belønningsskemaer. Svaret var et spontant indfald og ikke<br />

udtryk for fagligt snæversyn eller arrogance <strong>–</strong> begge dele lå<br />

fjernt fra Birgittes person <strong>–</strong> men snarere for den prisværdige<br />

holdning, at man skal vare sig mod at overforsimple<br />

spørgsmål om psykiske lidelser. Mennesker er ikke simple<br />

instrumenter at spille på. Det forstod Birgitte, om nogen.<br />

Birgitte var også en fremragende underviser, elsket af de<br />

og vi vil savne hendes væsen både fagligt og privat. Vores<br />

tanker går også til Inges familie, som mistede hende alt for<br />

tidligt.<br />

Ingep eqqaaneqarnera ataqqinartuuli.<br />

Ære være Inges minde.<br />

Grønlandskredsen<br />

studerende. Hendes seminarer var altid overfyldte og hendes<br />

vejledningslister overbookede. Mange af hendes tidligere studerende<br />

spørger stadig til hende, når jeg møder dem.<br />

Birgitte forlod Psykologisk Institut i 2002 <strong>–</strong> inden vi flyttede<br />

ind i de nye, tidssvarende bygninger i Nobelparken, og<br />

inden den nye, virksomhedsinspirerede universitetspolitik<br />

vandt indpas. Godt det samme, for hun ville næppe have<br />

bifaldet den nye politik eller passet ind i bibliometriens principper.<br />

Hendes alt for tidlige tilbagetrækning skyldtes, at<br />

hukommelsesproblemer knyttet til den Alzheimer, der formørkede<br />

hendes sidste år, begyndte at gøre sig gældende.<br />

Birgitte blev 69 år. Hendes minde lever i kraft af det aftryk,<br />

hun har sat på dansk klinisk psykologi, såvel som i de<br />

personlige erindringer om hende hos venner, kolleger og<br />

tidligere studerende ved Psykologisk Institut i Århus. Birgitte<br />

vil blive husket som faglig kapacitet, men også som et<br />

usædvanligt elskeligt menneske.<br />

Esben Hougaard<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 35<br />

PrIVAtfoto


Møder og meddelelser<br />

REFERAT AF<br />

BESTyRELSESMØDE<br />

10. SEPTEMBER 2009<br />

<strong>Til</strong> stede: Roal Ulrichsen, Rie Rasmussen,<br />

Kirsten Bjerregaard, Arne<br />

Grønborg Johansen, Elise Nielsen, Anne<br />

Thrane, Rebecca Savery Trojaborg,<br />

Maja Nohr Christensen og Peter Salby<br />

Olsen. Fra sekretariatet: Marie Zelander<br />

(referat), Lis Ethelberg og Ib Andersen.<br />

Afbud: Jørgen Kofoed, Ditte<br />

Söderhamn og Vibeke Søndergaard.<br />

1. Godkendelse af dagsorden.<br />

Dagsordenen blev godkendt.<br />

2. Godkendelse af referat.<br />

Referatet af bestyrelsesmødet 17.<br />

august 2009 blev godkendt.<br />

3. Orientering om referat.<br />

Ingen bemærkninger til referat af<br />

møde i forretningsudvalget den 31.<br />

august 2009.<br />

4. Udvikling af bestyrelsesarbejdet.<br />

Det blev drøftet, hvordan bestyrelsen<br />

løbende kan holde sig orienteret<br />

om arbejdet i de faste udvalg. Sekretariatet<br />

udarbejder et konkret oplæg hertil.<br />

5. Generalforsamling 2010.<br />

a) Udkast til køreplan for generalforsamling<br />

20.-21. marts 2010.<br />

Køreplanen blev godkendt som planlægnings-<br />

og arbejdsgrundlag.<br />

b) Udkast til budget.<br />

Budgettet for GF-2010 blev godkendt<br />

med bemærkning om, at der skal indlægges<br />

udgifter til ekstern dirigent og<br />

merarbejde til medarbejdere fra sekretariatet.<br />

c) Valg af dirigenter.<br />

Det blev besluttet, at der til den ene<br />

af dirigentposterne, ligesom i 2008, entreres<br />

med en ekstern dirigent.<br />

<strong>Til</strong> næste bestyrelsesmøde udarbejdes<br />

et forslag til øvrige medlemmer af<br />

dirigentkollegiet (inklusive forsalgsarbejdsgruppe).<br />

d) Skriftlig beretning 2008-2010, form<br />

og indhold.<br />

Der var enighed om at der er behov<br />

for at forny beretningens form og indhold.<br />

Der blev peget på, at:<br />

- Beretningen skal appellere til med-<br />

36 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

lemmernes nysgerrighed, være lettere<br />

at læse og mere nyhedsagtig.<br />

- Beskrivelsen af organisationen,<br />

medlemstal osv. kan flyttes om bagi<br />

som faktablade<br />

- Udvalg, arbejdsgrupper mv., som<br />

har lavet et stort frivilligt arbejde, bør<br />

krediteres for dette i beretningen.<br />

- Beretningen skal indholdsmæssigt<br />

afspejle handlingsprogrammet og være<br />

et tydeligt afsæt for det nye handlingsprogram.<br />

Sekretariatet igangsætter arbejdet<br />

med beretningen ud fra disse retningslinjer.<br />

Udvalgsformændene for de enkelte<br />

faste udvalg vil blive inddraget<br />

undervejs i arbejdet med at skrive bidragene<br />

til beretningen.<br />

e) Handlingsprogram 2010-2012, forslag<br />

til proces.<br />

Bestyrelsen drøftede sekretariatets<br />

forslag til udarbejdelse af et nyt handlingsprogram,<br />

som er kortere og mere<br />

rammesættende, og som understøtter<br />

de overordnede mål og visionen for<br />

Dansk Psykolog Forening.<br />

Der var enighed om at gå efter et<br />

handlingsprogram, som indeholder<br />

færre og prioriterede hovedemner. Udfordringen<br />

er at kommunikere, at et<br />

sådan handlingsprogram ikke beskriver<br />

hele Dansk Psykolog Forenings<br />

virksomhed, men de områder, som der<br />

politisk lægges størst vægt på. Det kræver<br />

en klar forbindelse til beretningen,<br />

og at det (på en god måde) tydeliggøres,<br />

at der er en række driftsopgaver,<br />

som løbende udføres uden at være<br />

nævnt specifikt i handlingsprogrammet.<br />

Bestyrelsen tiltrådte også forslaget<br />

til proces, som går ud på, at både bestyrelsen<br />

og sekretariatet inddrages aktivt<br />

i startfasen, og at der også bliver et<br />

mere aktivt samspil med de decentrale<br />

enheder i tilblivelsesfasen end tidligere.<br />

6. Etiksag.<br />

Punktet blev udsat til næste møde i<br />

bestyrelsen.<br />

7. Humanitært ophold til afviste<br />

irakiske asylansøgere.<br />

Der var ingen bemærkninger til bre-<br />

vet til integrationsministeren, som var<br />

blevet sendt efter skriftlig høring i bestyrelsen.<br />

8. Valg til MP Pensions bestyrelse.<br />

a) Ny kandidat til MP Pensions bestyrelse.<br />

Arne Grønborg Johansen orienterede<br />

om det forstående valg. Der blev<br />

omdelt en valgudtalelse fra et hold af<br />

kandidater til pensionskassens bestyrelse<br />

til valget i efteråret. Jytte Freisleben<br />

fra Dansk Psykolog Forening genopstiller<br />

ikke. Ny DP-kandidat er Susan<br />

Svensson.<br />

b) Godkendelse af udpegning af eksternt<br />

medlem af MP Pensions bestyrelse.<br />

Bestyrelsen godkendte at Niels Olsen<br />

udpeges som eksternt medlem af<br />

MP Pensions bestyrelse.<br />

8.1. EFPA’s faste udvalg og arbejdsgrupper.<br />

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen<br />

fra professionsudvalget med hensyn<br />

til de forsatte repræsentationer i<br />

EFPA’s stående udvalg (Standing Committees)<br />

on Psychotherapy, Test and<br />

Testing, Scientific Affairs og Disaster<br />

and Crisis.<br />

Der var endvidere enighed om fortsat<br />

at gå efter at have dansk deltagelse<br />

i Standing Committee on Traffic Psychology<br />

og bede om forslag til en ny<br />

repræsentant.<br />

For så vidt angår de nye arbejdsgrupper<br />

(Task Forces) var der enighed om<br />

at forsøge at finde repræsentanter til<br />

Task Force on Cultural and Ethnic Diversity<br />

og Task Force on Environmental<br />

Psychology.<br />

9. Status for strukturarbejdet.<br />

Roal Ulrichsen bød velkommen til<br />

Elsa Schmidt og Henning Damkjær fra<br />

Strukturarbejdsgruppen.<br />

Strukturarbejdsgruppens oplæg til<br />

indholdet af en artikel i Psykolog Nyt<br />

og sigtelinjerne for strukturarbejdet<br />

blev drøftet.<br />

Fra bestyrelsen blev det blandt andet<br />

bemærket, at man fandt, at Strukturarbejdsgruppen<br />

har taget fat i en<br />

række meget interessante temaer, men<br />

at man godt kunne tænke sig et klare-


e billede af arbejdsgruppens forslag<br />

til forbedringer af generalforsamlingen.<br />

Forslaget om at inddrage dirigentkollegiet<br />

tidligere i forberedelsen af GF<br />

blev drøftet, herunder betydningen<br />

heraf, set i forhold til hvilken effekt en<br />

bedre strukturering af GF-materialet<br />

og et mere overordnet handlingsprogram<br />

mv. kan have. Det blev også drøftet,<br />

hvordan en eventuel udvidet adgang<br />

til at gennemføre (vejledende/besluttende)<br />

urafstemninger kan tænkes<br />

at påvirke legitimiteten af de beslutninger,<br />

der træffes på selve generalforsamlingen.<br />

Roal Ulrichsen takkede medlemmerne<br />

af Strukturarbejdsgruppen for<br />

deres deltagelse. Bestyrelsen ville efter<br />

sin opsamling på punktet give arbejdsgruppen<br />

en tilbagemelding.<br />

Bestyrelsen samlede op på punktet,<br />

og der var enighed om, at der er tale<br />

om et spændende oplæg fra arbejdsgruppen,<br />

og at det er en rigtig god idé<br />

at igangsætte en medlemsdebat om foreningens<br />

struktur via en artikel i Psykolog<br />

Nyt. <strong>Til</strong>gangen bør være en åben<br />

og balanceret beskrivelse af de forskellige<br />

dilemmaer. Ideer til forbedringer<br />

af generalforsamlingen bør således beskrives<br />

og vægtes sådan, at der er en<br />

balance i forhold til repræsentantskabstankerne.<br />

Et emne som eventuel indførelse<br />

af urafstemning ved personvalg<br />

kan godt indgå i debatten, men bestyrelsen<br />

advarede mod at lægge op til at<br />

gennemføre en så stor ændring som<br />

denne med effekt allerede fra GF-<br />

2010.<br />

10. Temaplan 2008-2010.<br />

Temaplanen rettes til i overensstemmelse<br />

med rettelsen til referatet af sidste<br />

møde.<br />

11. Nyt fra formanden.<br />

Der var tilfredshed med den skriftlige<br />

orientering. Ingen bemærkninger.<br />

12. Nyt fra sekretariatet.<br />

Der var tilfredshed med den skriftlige<br />

orientering. Marie Zelander orienterede<br />

supplerende om, at Arbejdstilsynet<br />

kom mer på besøg 16. september<br />

2009. Ingen bemærkninger herudover.<br />

13. Evaluering af mødet.<br />

Mødet blev evalueret.<br />

14. Eventuelt.<br />

Kirsten Bjerregaard nævnte: En artikel<br />

om terapi på nettet; udtrykte ønske<br />

om et oplæg om kommunikation<br />

med pressen; problemer i forhold til<br />

forsikringsselskabernes takstpolitik;<br />

arbejdet i arbejdsgruppen psykologer<br />

i ledelse.<br />

Anne Thrane gjorde opmærksom<br />

på, at Psykolognævnets register over<br />

autoriserede psykologer på nævnets<br />

hjemmeside opdateres for sjældent.<br />

Hun spurgte om det er muligt at følge<br />

dette tættere.<br />

Møder og meddelelser<br />

KREDSE<br />

Kreds Fyn<br />

Foredrag og generalforsamling<br />

Foredrag med hospitalsklovn Lene<br />

Kragh om hendes arbejde og teorien,<br />

der ligger bag dette arbejde. Derefter<br />

generalforsamling og til slut en god<br />

middag i kollegers selskab.<br />

Tidspunkt: den 27. november 2009<br />

kl. 15.00. Sted: Ørbækvej 100, Odense<br />

SØ.<br />

Arrangementet er gratis. <strong>Til</strong>melding<br />

til susanne@wichpsyk.dk snarest muligt<br />

af hensyn til bestilling af mad.<br />

Susanne Wich, formand<br />

SEKTIONER<br />

Selvstændige Psykologers Sektion<br />

Kreds Roskilde<br />

Decembermøde<br />

Der afholdes møde onsdag 9. december<br />

2009 kl. 17.00-19.00. Sted: Vindingevej<br />

9, 1. sal, Roskilde. <strong>Til</strong>melding til<br />

psykolog@piabyrgiel.dk senest den 1.<br />

december 2009.<br />

Roal Ulrichsen har lovet at deltage i<br />

mødet, så benyt denne lejlighed til at<br />

møde op, og lad os få en snak om dynamikken<br />

mellem os og Dansk Psykolog<br />

Forening!<br />

Dagsorden i øvrigt: Refleksioner efter<br />

generalforsamlingen, kursusmidlerne<br />

under sygesikringsordningen,<br />

erfaringsudveksling og ideer. Yderligere<br />

punkter til dagsordenen kan sendes<br />

til mig pr. mail eller medbringes på<br />

mødet.<br />

Pia Byrgiel<br />

SELSKABER<br />

Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi<br />

At designe en personlighedstest<br />

Om udviklingen af ProPerson-testen,<br />

v/test- og erhvervspsykolog Jane Bruun,<br />

lektor emeritus Benny Karpatschof,<br />

Kbh. Universitet, og lektor emeritus<br />

Carsten Rosenberg Hansen, DPU.<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 37


Møder og meddelelser<br />

Når man vil udvikle test, som er designet<br />

til coaching, må man bryde med<br />

den trækteori, der ligger bag de fleste<br />

eksisterende personlighedstest. Udviklerne<br />

ser i stedet testpersonen som en<br />

aktuel eller potentiel medarbejder i en<br />

organisation med bestemte arbejdsopgaver.<br />

Testen er <strong>udgang</strong>spunkt for en<br />

samtale med testpersonen om hans eller<br />

hendes aktuelle ressourcer og begrænsninger<br />

og om mulighederne for<br />

at forstærke ressourcerne og overvinde<br />

begrænsningerne. Testen er nærmere<br />

omtalt i en artikel i dette nummer<br />

af Psykolog Nyt.<br />

Tid og sted: Onsdag den 2. december<br />

2009: kl. 19.30-22.00. Dansk Psykolog<br />

Forening, Stockholmsgade 27,<br />

København Ø.<br />

På www.forskningsmetode.dk står<br />

der mere om arrangementerne og om<br />

vores aktiviteter i øvrigt.<br />

Tytte Hetmar<br />

Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi<br />

Ordinær generalforsamling<br />

Der indkaldes til selskabets ordinære<br />

generalforsamling mandag 25. januar<br />

2010 kl. 18.00. Sted: Dansk Psykolog<br />

Forening, Stockholmsgade 27, København<br />

Ø.<br />

Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen<br />

vil blive efterfulgt af: 1.<br />

En let anretning med spise- og drikkevarer.<br />

2. Et medlemsarrangement ved Jan<br />

Ivanouw om: Introduktion til statistiske<br />

modeller latente variable. Se beskrivelsen<br />

på www.forskningsmetode.dk.<br />

Medlemmer har fri entré. Medlemskab<br />

(100 kr. for færdiguddannede og<br />

50 kr. for studerende) kan opnås ved<br />

arrangementet.<br />

Gorm Hetmar, formand<br />

Børneneuropsykologisk Selskab<br />

Generalforsamling<br />

Der afholdes generalforsamling i Børneneuropsykologisk<br />

Selskab 28. januar<br />

2010 kl. 10-16. Sted: Dansk Psykolog<br />

Forening, Stockholmsgade 27, Kø-<br />

38 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

benhavn Ø. Dagsorden udsendes først<br />

i det nye år.<br />

I forbindelse medgeneralforsamlingen<br />

vil der blive et fagligt indslag.<br />

Bestyrelsen<br />

I ØVRIGT<br />

CEKTOS<br />

Fagligt fyraftensmøde<br />

Center for Kognitiv Terapi og Supervision<br />

inviterer på grund af stor tilslutning<br />

endnu en gang til fagligt temamøde<br />

med videoen: ”Five approaches to<br />

Linda”, som vises på storskærm med<br />

efterfølgende faglig diskussion. Videoen<br />

omhandler den samme kvinde som<br />

”udsættes” for fem forskellige terapiretninger:<br />

Psykodynamisk terapi baseret<br />

på objekt-relation med Dr. James<br />

Masterson. Valgteori/realitetsterapi<br />

med Dr. William Glasser. Mulitmodal<br />

terapi med Dr. Arnold Lazarus. Affektiv<br />

Adfærdsterapi (Cognitive affective<br />

behaviour therapy) med Dr. Marvin<br />

Goldfried. Kognitiv adfærdsterapi med<br />

Dr. Frank Dattilio.<br />

Tid og sted: Torsdag 7. januar 2010<br />

kl. 18.00, Cektos, Gammel Kongevej<br />

178, 1. sal, Frederiksberg.<br />

<strong>Til</strong>melding: Arrangementet er gratis,<br />

men tilmelding er nødvendig senest<br />

4. januar 2010 på tlf. 55 73 48 49<br />

eller på info@cektos.dk.<br />

Pia Callesen<br />

Dansk Selskab for Compassion Focused<br />

Therapy (CFT)<br />

Om selskabet<br />

Vi henleder opmærksomheden på selskabet,<br />

stiftet i Århus 8. juni 2009. Formålet<br />

er at udbrede kendskabet til<br />

Compassion Focused Therapy (CFT)<br />

gennem etablering af kurser og workshops.<br />

Metoden er en del af den såkaldt<br />

tredje bølge inden for kognitiv terapi<br />

og har rødder i kognitiv adfærdsterapi,<br />

mindfulnesstræning, moderne neuropsykologi<br />

og neurovidenskab. Desuden<br />

er der inspiration fra psykody-<br />

namisk terapi og humanistisk psykologi.<br />

CFT er særlig rettet mod at facilitere<br />

selv-medfølelse og egenomsorg hos<br />

klienter, der i udpræget grad har tendens<br />

til at opleve skam og selvkritik.<br />

Skam og selvkritik vides i dag at spille<br />

en central rolle i udvikling og vedligeholdelse<br />

af en række lidelser og problemer:<br />

fx angst, depression, personlighedsforstyrrelse<br />

og PTSD.<br />

Selskabet er oprettet af Bodil Andersen,<br />

Else Hellesøe, Lena Isager, Merete<br />

Metz Mørch, Krista Strårup og Joanna<br />

Wieclaw. Man kan læse mere om selskabet<br />

på www.compassionatemind.dk.<br />

Else Hellesøe<br />

Jungforeningen, København/<br />

Forum for analytisk psykologi<br />

Foredrag om Frida Kahlo<br />

Foredrag v. jungian analyst (IAAP),<br />

Ph.D. Kathrin Asper over temaet: Frida<br />

Kahlo. The Expression of suffering<br />

in her art. Frida Kahlo levede sit liv<br />

som handicappet og ofte med store<br />

smerter. Hun kæmpede hele sit liv for<br />

at udtrykke og fastholde sin identitet<br />

som helt menneske. Som kvinde, kunstner,<br />

handicappet og smerteramt i ét.<br />

Foredraget vil bl.a. fokusere på, hvordan<br />

selvudfoldelse kan bidrage til evnen<br />

til at rumme fysisk og psykisk<br />

smerte.<br />

Foredraget holdes på engelsk og foregår<br />

torsdag 3. december 2009 kl. 19.30-<br />

21.30 i Kulturhuset Indre by, Charlotte<br />

Amundsens Plads 3, København K.<br />

<strong>Til</strong>melding, program og yderligere oplysninger<br />

på tlf. 38 81 66 81 samt på<br />

www.cg-jung.dk<br />

Tusse Weidlich<br />

Københavns Universitet<br />

Migrationsunge <strong>–</strong> deltagelse og<br />

demokrati<br />

Københavns Universitet inviterer til<br />

heldags forsknings- og praksisseminar<br />

1. december 2009. På seminaret vil der<br />

blive præsenteret forsknings- og udviklingsprojekter<br />

om og med unge fra


migrationsfamilier. Fokus vil være på<br />

udviklingsperspektiver for de unges<br />

deltagelse i demokratiske processer.<br />

Der vil være oplæg fra såvel forskere<br />

som ledere og unge fra udviklingsprojekter.<br />

Oplæggene spænder fra et stort EUprojekt,<br />

til prisbelønnede lokale initiativer.<br />

Temaer for oplæggene er blandt<br />

andet familiekontrakter, udsatte unges<br />

dannelse, kriminalpræventivt og demokratiopbyggende<br />

arbejde, børn af<br />

krigsramte familier, udsatte unges<br />

grænsefællesskaber og de unges overgang<br />

til arbejdsmarkedet.<br />

Tid og sted: 1. december 2009 kl.<br />

10.00-16.30 på Københavns Universitet,<br />

Annex B, Studiestræde 6, København<br />

K.<br />

Alle er velkomne. <strong>Til</strong>melding kan<br />

ske på www.migration.ku.dk senest 30.<br />

november 2009, hvor der kan hentes<br />

mere information og program for dagen.<br />

Mariane Hedegaard<br />

Dansk Selskab for Psykosocial Medicin<br />

og Sex & Samfund<br />

Seminar: Seksualiteten på sygehus<br />

Fyraftensseminar: Seksualitet er en væsentlig<br />

del af de fleste menneskers selvrapporterede<br />

livskvalitet og udgør desuden<br />

en velkendt ”raskhedsfaktor” ved<br />

kronisk eller livstruende sygdom. Alligevel<br />

er der tale om et både klinisk<br />

og videnskabeligt mørkeland. I dette<br />

fyraftensseminar vil oplægsholderne<br />

give eksempler på, hvordan seksualiteten<br />

kan indgå i sundhedsfaglig forskning<br />

og videregive konkrete erfaringer<br />

med ”hverdagssexologi” i en travl klinisk<br />

praksis.<br />

Program: Kl. 15.30: Velkomst og introduktion.<br />

Kl. 15.40: Sygdom og seksualitet<br />

<strong>–</strong> hvad, hvorfor og hvordan?<br />

ved Christian Graugaard. Kl. 16.00:<br />

Seksualitet i klinisk sygepleje ved Birgitte<br />

Schantz Laursen. Kl. 16.20: Seksualitet<br />

i medicinsk forskning ved Annamaria<br />

Giraldi. Kl. 17.00: At tale seksualitet<br />

med kræftpatienter, ved Niels<br />

Peter Agger. Kl. 17.20: At tale seksua-<br />

litet med hiv-smittede unge ved Tinne<br />

Laursen & Lotte Ø. Rodkjær. Kl. 17.40:<br />

At tale seksualitet med nyrepatienter<br />

ved Hanne Agnholt. Kl. 18.00: Opsamling.<br />

Tid: Onsdag 25. november 2009 kl.<br />

15.30-18.00. Sted: Psykiatrisk auditorium,<br />

Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs<br />

Vej (opgang 61A), København.<br />

Målgruppe: Alle sundhedsprofessionelle.<br />

Fri adgang. <strong>Til</strong>melding anbefales<br />

dog af hensyn til forfriskninger,<br />

hurtigst muligt på ida@ucsf.dk.<br />

Ida Raun-Petersen<br />

Selskabet for Psykisk Forskning<br />

Foredragsaften<br />

Fredag 4. december 2009 kl. 19.00 holder<br />

selskabet et foredrag på engelsk af<br />

Dr. Aleksandra Klim fra Universitetet<br />

i Wroclaw, Polen, med titlen ”De hvirvlende<br />

bordes epidemi”. Klims forskningsområde<br />

er grænseområdet mellem<br />

videnskab og religiøs tro og forestillingsevnen.<br />

Dette grænseområde er<br />

opstået i forbindelse med menneskers<br />

forvisning om, at parapsykologiske fænomener<br />

eksisterer. Modernismen var<br />

den periode, hvor den offentlige interesse<br />

for paranormale fænomener var<br />

så intens, at nogle skribenter skrev om<br />

”de hvirvlende bordes epidemi”, og denne<br />

tendens nåede også Østeuropa.<br />

Foredraget finder sted i Psykoanalytisk<br />

Center, Løngangsstræde 37 B, 4. sal,<br />

København. Entré for ikke-medlemmer<br />

100 kr. Se www.parapsykologi.dk.<br />

Kaare Claudewitz<br />

Gestaltterapeutisk Forum i Danmark<br />

Medlemsmøde<br />

Cand.psych., specialist og supervisor i<br />

psykoterapi Ruth Skovgaard taler om<br />

”The Cape Cod Model”, en gestaltteoretisk<br />

tilgang til arbejdet med par, familier<br />

og organisationer.<br />

Cape Cod-modellen er udviklet gennem<br />

de sidste 30-40 år ved Gestalt Institute<br />

of Cleveland og Gestalt International<br />

Study Center (GISC) på Cape<br />

Cod, USA, af pionererne Sonja og Ed-<br />

Møder og meddelelser<br />

win Nevis samt Joseph Zinker. Modellen<br />

giver praktikeren værktøjer til at<br />

arbejde mere effektivt én-til-én samt<br />

med grupper og organisationer ud fra<br />

en række principper, som gennemgås.<br />

Tid og sted: Torsdag 14. januar 2010<br />

kl. 16-18, Psykologisk Institut, Aarhus<br />

Universitet, Jens Chr. Skous Vej 4, Århus<br />

C. Mødet er gratis for medlemmer<br />

af Gestaltterapeutisk Forum. For andre<br />

er prisen 50 kr.<br />

Ole Emig<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 39


Rubrikannoncer<br />

Pædagogiske Psykologers Forening<br />

40 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

Kursus for psykologer 16.-18. marts 2010<br />

på Hotel Nyborg Strand<br />

Pædagogiske Psykologers Forening afholder fagligt kursus for psykologer 16.-18. marts 2010 på Hotel<br />

Nyborg Strand. Der udbydes tre kvalificerende spor til specialistuddannelsen samt et kursus målrettet<br />

mod ledergruppen. Ledelsessporet er for alle interesserede, også ikke-ledere.<br />

SPOR 1: At gå langs neuroaffektive broer, mens de bygges<br />

Underviser: cand.psych. Gitte Jørgensen, specialist i psykoterapi.<br />

Forventes godkendt til specialistuddannelsen på det tværgående modul: 3.99 med 12 timer.<br />

SPOR 2: Børnepsykologisk udredning i forhold til småbørn med udviklingsvanskeligheder<br />

Underviser: cand.psych. Helle Kjærsgaard, og cand.psych. Linda Spalding, specialist og supervisor<br />

i børnepsykologi.<br />

Forventes godkendt til specialistuddannelsen på børnemodulet: 5.3 med 12 timer.<br />

SPOR 3: Supervision<br />

Underviser: cand.psych. Benedicte Schilling, specialist i børnepsykologi<br />

Godkendt til specialistuddannelsen på det tværgående modul: 3.2 med 12 timer.<br />

LEDELSESSPORET<br />

Udbydes med 12 timer - ikke medtællende i specialistuddannelserne:<br />

Tirsdag: FORVENTNINGER TIL LEDERSKAB I EN REFORMTID<br />

Underviser: Dorthe Pedersen, Lektor Ph.d., CBS<br />

Onsdag: SAMSTEMTE LEDELSESSTYSTEMER<br />

Underviser: Per Bo Nørgaard Andersen, Kontorchef, HR Organisation og Ledelse Midtlab.<br />

FÆLLES FOR ALLE<br />

Torsdag: DEN FEMTE REVOLUTION <strong>–</strong> SJÆLEN ER DØD, HJERNEN LEVE!<br />

Ved Lone Frank, forfatter, journalist, kommentar og foredragsholder<br />

ALMENT<br />

Det faglige er i højsædet, men det er kursusledelsen magtpåliggende også at sikre, at det kollegiale bliver<br />

tilgodeset. Vi afholder derfor traditionen tro onsdag aften en fest, hvor man til fulde vil kunne nyde<br />

kursusejendommens muligheder sammen med kolleger og venner.<br />

KURSUSPRIS<br />

Fuld kursuspakke alt inklusive 4.900 kr. ekskl. moms, 6.125 kr. inkl. moms.<br />

Kursusafgift uden kost og logi 2.600 kr. ekskl. moms, 3.250 kr. inkl. moms.<br />

Se flere priser på vores hjemmeside.<br />

INFO & TILMELDING<br />

For program, uddybning af indhold og tilmelding <strong>–</strong> se foreningens hjemmeside www.skolepsykolog.dk<br />

Kontakt venligst foreningen for fremsendelse af program eller yderligere oplysninger.<br />

Pædagogiske Psykologers Forening<br />

Dansk Psykolog Forening<br />

Stockholmsgade 27<br />

2100 København Ø<br />

Sekretær: Vibeke Hjulmand<br />

Telefon: 35 25 97 25, mail: ppf@dp.dk<br />

FAGLIGT<br />

KURSUS


v/psykologerne Lene Iversen, Peter Rasmussen, Lone Husby og psykiater Bodil Andersen<br />

<strong>Til</strong> psykologer og læger:<br />

Ny 2-årig grunduddannelse i<br />

kognitive behandlingsformer<br />

Kognitiv Center Fyn tilbyder ny<br />

uddannelse til voksenområdet<br />

Vi er et behandlings- og kursussted med årelang og meget bred<br />

erfaring inden for kognitive uddannelser. Nu inddrager vi elementer<br />

fra 3. generations kognitiv terapi: Mindfulness, ACT, Compassionate<br />

Mind og metakognitiv terapi.<br />

Læs mere om kursusindhold, tilmelding og andre praktiske oplysninger<br />

www.kognitivcenterfyn.dk<br />

Tid: 30/8 2010 - 8/6 2012.<br />

Undervisere: Psykologerne og godkendte specialister i psykoterapi<br />

og supervision Lene Iversen, Peter Hørslev Rasmussen og Lone<br />

Husby og speciallæge i psykiatri, Master of Science i kognitiv terapi<br />

fra Oxford University, Bodil Andersen.<br />

<strong>Til</strong>melding: Sidste frist 1. maj 2010.<br />

Sundhedsstyrelsens pointerer i sit referenceprogram vigtigheden<br />

af, at Kognitiv adfærdsterapi indgår som et behandlingstilbud til<br />

ikke-psykotiske lidelser.<br />

Møblerede lokaler til leje<br />

på dagsbasis<br />

30 m fra Nørreport Station, Kbh.K.<br />

Velegnet til fx.samtale,coaching mv.<br />

Se mere:<br />

www.klinikudlejning.dk<br />

København K<br />

Lyse lokaler til leje<br />

ved Nørreport St.<br />

www.n41.dk<br />

København<br />

centrum<br />

Psykologerne<br />

Vesterbrogade 62 (ca. 50<br />

psykologer tilknyttet)<br />

udlejer møblerede lokaler<br />

til samtaleterapi.<br />

Adgang til køkken/venterum.<br />

Husleje (inkl. varme, lys og<br />

rengøring) fra ca. 500 kr.<br />

til 1100 kr. pr. md. for én<br />

hverdag pr. uge.<br />

H.C. Hansen<br />

tlf. 23 60 84 83<br />

Rubrikannoncer<br />

v/psykologerne Lene Iversen, Peter Rasmussen, Lone Husby og psykiater Bodil Andersen<br />

Mindfulness Baseret Kognitiv<br />

Terapi / Stressreduktion<br />

Trin 3 <strong>–</strong> Opfølgning<br />

Toscana uge 23 i 2010<br />

Kognitiv Center Fyn udbyder nu<br />

Opfølgningskursus på Mindfulness-træneruddannelser<br />

i Toscana, Italien<br />

Kurset vil give deltagerne mulighed for:<br />

1. At få supervision og vejledning ifht. arbejde m. egen praksis,<br />

individuel <strong>–</strong> og gruppebehandling.<br />

2. Inspiration til videreudvikling af Mindfulness.<br />

3. Introduktion til Compassionate Mind Training, et af de nyeste<br />

områder inden for 3. generations kognitiv-adfærdsterapi, hvor<br />

Mindfulness indgår som en væsentlig del.<br />

4. Mulighed for at møde og erfaringsudveksle m. kolleger.<br />

Tidspunkt: 5/6 - 12/6 2010 med fly fra Kastrup.<br />

Sted: Hotel/landsted Fattoria Montelucci, beliggende i hjertet af<br />

Toscana.<br />

Undervisere: Psykologerne og godkendte specialister i psykoterapi<br />

og supervision Lene Iversen og Peter Hørslev Rasmussen og speciallæge<br />

i psykiatri, Master of Science i kognitiv terapi fra Oxford<br />

University, Bodil Andersen.<br />

Vi har intensive kurser i Mindfulness Meditation og mange års erfaring<br />

ifht. at udbyde trænerkurser i Mindfulness, bl.a. på Kreta.<br />

Pris: 17.440 kr. inkl. fly, enkeltværelse, fuld forplejning, forsikringer.<br />

<strong>Til</strong>melding: Sidste frist 1. februar 2010.<br />

For tilmeldingsprocedure og yderligere oplysninger om kurset <strong>–</strong> se<br />

www.kognitivcenterfyn.dk eller kontakt sekretær Yvonne på tlf.<br />

51 24 04 50, yw@kognitivcenterfyn.dk, tlf. tid onsdag og fredag<br />

kl. 9-13.<br />

Kurset forventes godkendt af Praktiserende Lægers Efteruddannelsesfond.<br />

TERAPILOKALE<br />

Lyngby<br />

Lyst og venligt møbleret lokale<br />

i klinik i Lyngby centrum<br />

m. adgang til køkken mv.<br />

udlejes 1-2 dg./uge.<br />

Helge Jacobsen<br />

2811 4636 eller<br />

mail@helgejacobsen.dk<br />

I centrum af Roskilde<br />

Lyse lokaler til leje i<br />

psykologfællesskab.<br />

Ring og hør mere<br />

Inge Jensen: 23 30 31 86<br />

Åse Wintlev: 22 44 33 85<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 41


Rubrikannoncer<br />

Institut for Kunstterapi<br />

Lær at bruge kunstterapien<br />

i dit arbejde som behandler<br />

Dette årskursus, på i alt 12 dage, er et metodekursus i kunstterapi<br />

for behandlere.<br />

Hvis du arbejder som behandler og gerne vil bruge de kreative<br />

processer sammen med dine klienter, fordi ord ikke altid slår til,<br />

så vil du på dette kursusforløb stifte bekendtskab med mange af<br />

kunstterapiens forskellige metoder.<br />

Kurserne vil være en vekslen mellem oplæg, metodelære, afprøvning<br />

af metoder, samt supervision.<br />

Vi vil arbejde med emner som:<br />

- Hvordan kan man aktivt støtte klienter til at bruge kreative udtryk,<br />

vel vidende hvad metoderne sætter i gang i den psykologiske<br />

udvikling.<br />

- Hvordan kan man bruge kunstterapien til udvikling af klientens<br />

ressourcer.<br />

- Hvilke metoder egner sig til jeg-svage personer og hvilke metoder<br />

til jeg-stærke personer.<br />

- Hvordan starter man en kunstterapeutisk proces.<br />

- Hvad skal man vide, hvis man bruger kreative udtryksformer i<br />

psykiatrisk arbejde.<br />

- Hvordan kan man bruge billederne sammen med klienten.<br />

- Hvordan kan man veksle mellem symbolske og konkrete samtalemåder.<br />

- Hvordan kan man bruge de kreative udtryksformer i forhold til<br />

klientens forsvar.<br />

- Hvordan kan man som behandler selv bruge de kreative udtryksmåder<br />

til bearbejdelse af klientindtryk.<br />

Årskurset består af 4 internatkurser på hver 3 dage.<br />

Forudsætning for deltagelse:<br />

Som deltager skal du have et arbejde som behandler, samt have<br />

mulighed for at anvende de kunstterapeutiske redskaber i din<br />

praksis imellem kursusperioderne, med henblik på supervision<br />

på efterfølgende kursusmodul.<br />

Undervisere:<br />

Fast underviser er cand.psych. Vibeke Skov, leder af Institut for<br />

kunstterapi.<br />

Oplægsholdere vil være instituttets faste undervisere.<br />

Dato i 2010: 25.-27. maj, 3.-5. august, 19.-21. oktober, 30. november-2.<br />

december.<br />

Pris for alle 4 moduler: 15.000,- kr.<br />

Overnatning og forplejning: 4.000,- kr.<br />

Depositum på 3.000,- kr. betales efter bekræftelse på tilmelding.<br />

Ansøgning kan fås ved henvendelse til:<br />

Institut for Kunstterapi, Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten eller:<br />

kunstterapi@kunstterapi.dk eller www.kunstterapi.dk<br />

42 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

Kreds Frederiksborg<br />

afholder kursus med<br />

Børne- og ungdomspsykiater<br />

SØREN HERTZ:<br />

På udkig efter uanede udviklingsmulig heder <strong>–</strong><br />

konteksternes betydning for<br />

undersøgelses- og behandlingsarbejde<br />

Kursusdagen:<br />

I den moderne kultur bliver problemer reduceret ind i en meget<br />

individuel forståelsesramme. På denne temadag bliver adfærd<br />

forstået som kommunikation og dermed som invitationer til andre.<br />

Det afgørende bliver dermed, hvordan vi forstår invitationerne<br />

og dermed skaber kontekster, hvor vi sammen med de afgørende<br />

personer i børnenes og de unges liv kan få øje på alvoren i<br />

det problematiske <strong>–</strong> men også det, der ligger ved siden af og det,<br />

der kan åbne for nye perspektiver og dermed nye handlemuligheder.<br />

Børn og unge handler ud fra deres forudsætninger og deres<br />

måder at forstå det, der er sket i deres liv og deres tro på fremtiden,<br />

derfor er der brug for, at vi sammen skaber en ny narrativ<br />

ramme for det, der er sket, og det, der er på vej til at skulle udvikle<br />

sig. De alvorligste psykiatriske symptomer må mødes med<br />

”uhelbredelig” optimisme og en tro på, at vi midt i alvoren kan få<br />

øje på det, som kan hjælpe alle videre <strong>–</strong> på måder, hvor alle får<br />

mulighed for at tage vigtig erfaring og lærdom med sig.<br />

Der er i disse år et stort ønske om at fritage for skyld, men risikoen<br />

er, at vi i vores bestræbelser for at fritage for skyld reducerer<br />

vores nysgerrighed efter sammenhænge og efterlader den enkelte<br />

med oplevelsen af individuel sygdom.<br />

Dagen vil pendulere mellem oplæg og drøftelser samt fremlæggelse<br />

af video og andre samtaleforløb. Den vil bygge oven på<br />

moderne teorier og forskningsresultater relateret til hjerneforskning<br />

og udviklings- og tilknytningsteori.<br />

Underviser:<br />

Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater. Arbejder i Psyk-<br />

Centrum i Hillerød, et psykologisk-psykiatrisk team. Forfatter til<br />

”Børne- og ungdomspsykiatri <strong>–</strong> nye perspektiver og uanede muligheder”.<br />

Tid: Fredag d. 29. januar 2010 kl. 9.00-15.30.<br />

Sted: Kedelhuset, Fredensvej 12 B, 3400 Hillerød.<br />

Kursusgebyr: 550,00 inkl. en sandwich, frugt, kaffe og te.<br />

Deltagerkreds: Medlemmer af DP, med arbejdsplads i Kredsen.<br />

Øvrige medlemmer skal spørge kassereren om stand-by plads.<br />

De fordeles efter først-til-mølle princippet.<br />

<strong>Til</strong>melding: Senest d. 8. januar 2010 til kasserer Britta Hartmeyer,<br />

Hostrupvej 17, 3400 Hillerød. Mail: hmeypsych@gmail.com<br />

med angivelse af fulde navn, medlemsnummer og adresse. <strong>Til</strong>meldingen<br />

gælder først, når indbetalingen er registreret på kontonr:<br />

0400 4012353931, Lån og Spar Bank.<br />

Karen Bering, formand for kredsens styrelse


Organisationspsykologisk Selskab<br />

Mindfulness i<br />

organisationspsykologien?<br />

Stand-up arrangement med fokus på, hvilke perspektiver og muligheder<br />

mindfulness åbner inden for det organisationspsykologiske<br />

praksisfelt i København onsdag d. 9. december 2009 kl.<br />

17.00-20.00. Oplægsholdere er cand.pæd. Helle Øbo, direktør i<br />

”Dialog mod Vold” og cand.psych. Jens Bregengård, selvstændig<br />

organisationspsykolog.<br />

Formålet med arrangementet er at diskutere, hvilke perspektiver<br />

og muligheder mindfulness åbner inden for det organisationspsykologiske<br />

praksisfelt fx i forbindelse med ledelsesudvikling.<br />

Mindfulness baseret kognitiv terapi er en nyere metode inden for<br />

den kognitive tradition, som har vist gode resultater i behandling<br />

af fx depression, misbrug, aggression, angst og stress. Metoden<br />

har derfor vundet stor udbredelse inden for klinisk og pædagogisk<br />

praksis, men hvad kan mindfulness bidrage med inden for<br />

organisationspsykologien?<br />

Mindfulness defineres som evnen til at være bevidst nærværende<br />

i det aktuelle øjeblik. Altså at kunne fokusere på det, der faktisk<br />

sker her og nu frem for på tanker om fortid og fremtid. Mindfulness<br />

skaber fleksibilitet i tænkningen og forbedrer muligheden<br />

for at styre opmærksomheden. Eftersom det er tankerne, der skaber<br />

vores følelsesmæssige reaktioner, kan denne kontrol hjælpe<br />

os til at få styr på vrede, bekymringer, selvbebrejdelser og modgang.<br />

Det kan hjælpe til at holde fokus på intentioner, mål og opgaver,<br />

da man bliver bedre til ikke at lade sig rive med af tanker,<br />

følelser og impulser.<br />

I mindfulness træner man en bevidst opmærksomhedskontrol,<br />

bl.a. med <strong>udgang</strong>spunkt meditations- og yogateknik. Målet er at<br />

opnå så stor tilstedeværelse i nuet som muligt. Metoden virker,<br />

da træningen udvikler en ”metakognitiv” opmærksomhed, dvs.<br />

man lærer at observere tankeprocesserne, mens de foregår i stedet<br />

for at identificere sig med tankeprocesserne. Gennem træningen<br />

bliver man opmærksom på egne automatiske vaner i tænkningen.<br />

Dette giver en bedre mulighed for at vælge, hvordan<br />

man vil møde ydre begivenheder og relationer.<br />

Arrangementet indeholder korte oplæg, afprøvning af metoder<br />

og fælles diskussion af muligheden for anvendelse inden for organisationspsykologien.<br />

Undervejs vil der blive serveret lidt at spise og drikke.<br />

Mødet koster 150 kr. for medlemmer af Organisationspsykologisk<br />

Selskab og 400 kr. for øvrige. For ikke-medlemmer kan det <strong>–</strong><br />

såfremt du er medlem af Dansk Psykolog Forening <strong>–</strong> anbefales at<br />

blive medlem af vores selskab. Prisen for medlemskab er 250 kr.<br />

og arrangementet således kun 150 kr. <strong>Til</strong>melding og betaling sker<br />

over vores web shop, som findes på hjemmesiden<br />

www.osidp.dk senest torsdag d. 2. december 2009 <strong>–</strong> Husk at angive<br />

medlemsnummer ved tilmeldingen.<br />

Adressen er Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27,<br />

2100 København Ø.<br />

NB! Begrænset deltagerantal.<br />

Rubrikannoncer<br />

Supervisionsgruppe<br />

Er du på vej mod autorisation, men mangler den<br />

eksterne supervision?<br />

Supervisionsgruppe på systemisk og narrativt<br />

grundlag søger psykologer.<br />

Supervisionen foregår centralt i København og er<br />

fordelt på 20 fredag formiddage fra starten af 2010.<br />

Supervisor: Autoriseret psykolog Jacob Mosgaard.<br />

Pris: 20.000 kr. for 60 timer.<br />

Henvendelse:<br />

51 64 14 99 eller jm@jacobmosgaard.dk<br />

Læs mere om gruppen og om mig på:<br />

www.jacobmosgaard.dk<br />

Psykiatrisk Center Sankt Hans<br />

Center for Kognitiv Terapi<br />

Videregående 2 årig uddannelse<br />

i kognitiv adfærdsterapi<br />

2010-2011<br />

Programmet indeholder 10 workshops a 2 dage samt<br />

afsluttende workshop. Desuden 80 timers supervision,<br />

herunder 20 timers feedback på egen stil.<br />

Uddannelsen omfatter også en skriftlig opgave.<br />

Undervisere<br />

Christine Padesky, ph.d. Center for Cognitive Therapy,<br />

L.A. Christine Barrowclough, ph.d. Professor. Manchester<br />

University, Paul Salkovskis ph.d. Clinical Director,<br />

Centre for Anxiety Disorders and Trauma, London,<br />

Lennart Holm, klinikchef, CEKTOS<br />

Jørn Lykke, overlæge, Irene Oestrich, Ph.d. adj. professor.<br />

Supervisorer<br />

Jørn Lykke, Irene Oestrich, Lennart Holm.<br />

Et omfattende program med datoer kan ses på Psykiatrisk<br />

Center Sct. Hans hjemmeside, der tages dog<br />

forbehold for ændringer.<br />

Ansøgningsskema samt yderligere information kan<br />

rekvireres hos Nette.El.Sammaa@shh.regionh.dk<br />

Lokale udlejes:<br />

Lyst, møbleret lokale<br />

ledigt 3 dage ugentligt<br />

på delebasis med psykolog<br />

Marianne Schmiegelow<br />

Speciallæge, dr.med.<br />

Mobil: +45 28 49 02 57<br />

Terapilokale til leje<br />

2-3 dage om ugen.<br />

Centralt, Strøget, Kbh.<br />

Tlf.: 30 25 90 18<br />

Mail: miramira@tiscali.dk<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 43


Nordic Interventions<br />

Rubrikannoncer<br />

Kurser<br />

Forår 2010<br />

Haim Omer 28 - 29 Jan 2010<br />

Børn og unge med akutte adfærdsproblemer<br />

<strong>–</strong> hvordan kan forældre og lærere håndtere det?<br />

Et 2-dages seminar med Haim Omer, professor i psykologi på Tel Aviv universitet<br />

Børn og unge der øver vold, trusler eller selvdestruktiv adfærd, og som tilsyneladende ikke lader sig påvirke af hverken forældre, lærere eller<br />

pædagoger, kan let bringe os i følgende dilemma: Skal barnet forstås og anerkendes eller skal barnet “sættes på plads”? Ofte veksler forældre og<br />

lærere mellem disse tilgange uden held til at ændre barnets adfærd, men risikerer herved tværtimod at skabe en eskalation af adfærden. Professor i<br />

psykologi Haim Omer og hans kolleger fra Tel Aviv Universitet har udviklet en unik 3. vej ud af dilemmaet. En vej til en etisk acceptabel og konstruktiv<br />

form for autoritet, der trækker på hans koncepter “ikke-voldelig modstand” og “forældre/lærer-tilstedeværelse”.<br />

På workshoppens første dag præsenteres principperne og metoderne i arbejdet med “ikke-voldelig modstand” og forøgelsen af tilstedeværelse i<br />

barnets liv og på andendagen præsenteres den nyeste udvikling indenfor feltet. Haim vil demonstrere tilgangen ved live supervision.<br />

Seminaret vil bl.a. introducere: Basale teknikker som kan forøge lærer- og forældretilstedeværelse. Måder at mobilisere netværk på, og træning i<br />

metoder til forebyggelse af konflikteskalering og vold. Kurset henvender sig til lærere, psykologer, familiebehandlere og andre professionelle, der<br />

direkte eller indirekte forholder sig til børn og unge og deres familier. Hvis du ønsker at møde en metode, der virker i arbejdet med udadreagerende<br />

børn og unge og at komme hjem fra en workshop med masser af inspiration og nye muligheder, er dette årets seminar i 2010. Vel mødt på LO<br />

Skolen, Helsingør, 28-29. januar 2010.<br />

Enkeltværelse: kr. 4.950,00, inkl. middag. Dobbeltværelse: kr. 4.675,00, inkl. middag. Uden indkvartering: kr. 3.900,00. Priserne er ex. moms.<br />

Asen Fonagy 25 - 26 Mar 2010<br />

Mentaliseringsbaseret terapeutisk arbejde med børn, voksne og familier<br />

En to dages workshop med Peter Fonagy og Eia Asen<br />

Peter Fonagy og Eia Asen vil præsentere den nyeste udvikling af mentaliseringsbaserede modeller for terapeutisk arbejde med børn, voksne og<br />

familier på en to-dages workshop i marts 2010 i Helsingør. Der vil blive arbejdet praksisnært med mentalisering gennem præsentationer, konkrete<br />

eksempler og rollespil. Vil du blive klogere på mentaliseringsprocesser i et pragmatisk perspektiv, så deltag i denne fantastiske workshop i marts<br />

2010.<br />

Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) er udviklet udfra tilknytnings- og psykodynamiske begreber og ideer. Den har et stærkt relationelt fundament<br />

<strong>–</strong>ligesom den systemiske tilgang- og denne workshop præsenterer en nytænkende måde at skabe bro mellem “det indre” og “det ydre”. Det teoretiske<br />

grundlag for MBT vil blive gennemgået, og rationalet bag tilgangen vil blive forklaret. Der eksisterer nu manualiserede versioner af både MBT<br />

og MBFT (mentaliseringsbaseret familieterapi) og disse vil blive præsenteret og eksemplificeret ved mange kliniske vignetter og videooptagelser.<br />

På de to dage vil der blive lagt vægt på den pragmatiske anvendelse af tilgangen, både individuelt og i en familiekontekst. Underviserne ønsker at<br />

udbrede deres overbevisning om, at et fokus på mentalisering, eller i det mindste som et perspektiv i en række terapeutiske interventioner, er hjælpsomt,<br />

både i forhold til at øge effektiviteten i mange psykosociale behandlingsformer, og i forhold til at reducere riskoen for negative reaktioner på<br />

terapi. Programmet er lagt med en vekslen mellem teoretiske præsentationer, videocases og demonstrationer i praksis. Vi håber på at se dig på LO<br />

Skolen, Helsingør, 25-26. marts 2010.<br />

Dobbeltværelse: kr. 4.575,00. Enkeltværelse: kr. 4.850,00. Uden indkvart.: kr. 3.800,00. Uden indkv. med middag: kr. 4070,00. Priserne er ex. moms.<br />

44 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

Priser fra 3.900,-<br />

Priser fra 3.800,-<br />

Få pladser tilbage Kursusforløb med Eia Asen på Marlborough, London<br />

Mere info og tilmelding på www.nordicinterventions.com


Supervisionsgruppe i Århus<br />

- - for psykologer mhp. autorisation<br />

Der ydes supervision indenfor områderne:<br />

- børn, unge og voksne<br />

- kliniske samtaler<br />

- udredningsopgaver<br />

Supervisor: cand.psych.aut. Tanja Gjerlev Andersen. Har<br />

erfaring fra bl.a. PPR, Børne- og Ungdomspsykiatrien samt<br />

privat praksis. Anvender metoder fra systemisk, narrativ og<br />

kognitiv tradition. For yderligere information se:<br />

www.familiepsykologerne.info<br />

10 fredage kl. 8.30-15.00 med opstart d. 29/01-2010.<br />

<strong>Til</strong>meldning senest d. 15/01-2010<br />

60 timer i gruppe med max 5 psykologer.<br />

Pris: 18.500. Kan evt. betales i rater.<br />

Medlem af Dansk Psykolog Forening<br />

Familiepsykologerne, Eckersbergsgade 27, 2. sal 8000 Århus C<br />

KROPPENS PULS PULS<br />

workshop workshop med psykolog Henrik Henrik Juul Juul<br />

og kropsterapeut kropsterapeut Heather Smith Smith<br />

4.-6. DECEMBER 2009, 2009, ALLÉGADE 8, FREDERIKSBERG 8, FREDERIKSBERG C C<br />

Krop- og essensintegrerende psykoterapi psykoterapi<br />

kombineret med Visionary KranioSakral Terapi Terapi<br />

Træn din evne til til at at forstærke den den terapeutiske eekt effekt af af<br />

meditativ tilstedeværelse, ststilhed, ilhed, sansning og og berøring.<br />

Klientens subtile signaler transmitte transmitteres res til os bl.a. via via billeder,<br />

kropsfornemmelser og og energetiske vibrationer.<br />

Du lærer at erkende og og anvende dette dette <strong>–</strong> i <strong>–</strong> normal i normal forstand forstand <strong>–</strong> tavse <strong>–</strong> tavse<br />

sprog.<br />

Læs mere på på www.body-essence.dk/aktuelt<br />

Yderligere oplysninger og og tilmelding:<br />

info@body-essence.dk eller tlf. 24 40 40 75 75 88 88 /28 /28 84 84 16 16 25 25<br />

Byens<br />

Psykologer<br />

www.byenspsykologer.dk<br />

Veletableret psykologklinik<br />

på H.C. Andersens Boulevard<br />

udlejer lokaler fra kr. 800-1500,- pr. dag/måned.<br />

Mulighed for grupper/kurser.<br />

Stort venteværelse, køkken og to toiletter.<br />

Mulighed for indretning af lokale.<br />

Carina L. Kruse: 30 66 66 30/mail: kimca@mail.dk<br />

Michala Schmidt: 51 51 30 24/mail: ms@michalaschmidt.dk<br />

Rubrikannoncer<br />

Center for Kognitiv Terapi & Supervision<br />

Supertilbud <strong>–</strong> Køb 4 workshops<br />

<strong>–</strong> betal kun for 3!<br />

Mesterklasse i Kognitiv Terapi 2010 består af de største internationale<br />

navne inden for kognitiv terapi:<br />

Den 15. & 16. januar<br />

Professor Willem Kuyken<br />

”Collaborative CBT Case Conceptualization”<br />

(Sagsformulering sammen med klienten)<br />

Kuyken er medforfatter <strong>–</strong> sammen med bl.a. Chris Padesky <strong>–</strong><br />

til en udvidet og ny konceptualisering i kognitiv terapi.<br />

Han arbejder målrettet med at sammenholde forskning og<br />

klinisk praksis.<br />

Den 4. & 5. februar<br />

Dr. Emily Holmes<br />

”The use of imagery in CBT” (Brug af visualisering i kognitiv terapi)<br />

Holmes er ekspert inden for brugen af visualisering bl.a. i arbejdet<br />

med traumer og PTSD. Hun har skrevet flere banebrydende bøger<br />

inden for sit felt.<br />

Den 25. & 26. marts<br />

Dr. Robert Leahy<br />

”Resistance in the Therapeutic Relationship and Treatment Resistant<br />

Anxiety” (Modstand i kognitiv terapi)<br />

Leahy har skrevet og redigeret over 50 bøger om kognitiv terapi og<br />

er i øvrigt formand for the International Association for Cognitive<br />

Psychotherapy. Han har senest modtaget the Aaron T. Beck Award<br />

for Outstanding Contributions in Cognitive-Behavioral Therapy.<br />

Den 21. & 22. april<br />

Dr. Christine Padesky<br />

”NEW Paradigm for CBT of Personality Disorders.”<br />

Christine Padesky anses for at være, vel nok, verdens førende<br />

kognitive psykolog. Hun har gennemført over 300 workshops.<br />

Workshoppen arrangeres i samarbejde med Psykiatrisk Center Sct.<br />

Hans og finder sted i centrets Kursal, Roskilde.<br />

Praktiske oplysninger: <strong>Til</strong>meld dig inden den 4. jan. 2010 og få<br />

4 workshops og supervision for kun 3 stks pris supervision. Dvs. i<br />

alt 8 dages workshop for 12.000 kr. (+ 2 X 3 timers supervision)<br />

inkl. al forplejning. Enkelte workshops 4500 kr. pr. stk. Padesky dog<br />

5000 kr.<br />

Mesterklassen er godkendt som specialistuddannelse under<br />

Dansk Psykolog Forening og Dansk Psykiatrisk Selskab, og supervisorer<br />

er specialister under DP.<br />

Mesterklassen (bortset fra Padesky) finder sted hos CEKTOS København:<br />

Center for Kognitiv Terapi og Supervision, GL. Kongevej 178,<br />

1. sal, 1850 Frb. C, kl. 9-16.<br />

Er du deltager på CKTs 2-årige uddannelse 2010-11 på Psykiatrisk<br />

Center, Sct. Hans, kan du deltage i de tre workshops med Kuyken,<br />

Holmes og Leahy for kr. 3000,- pr. stk. Husk ved tilmelding at anføre,<br />

at du deltager på CKTs uddannelse.<br />

<strong>Til</strong>melding: Skriv info@cektos.dk eller ring 55 73 48 49.<br />

Læs mere www.cektos.dk<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 45


Rubrikannoncer<br />

Generationsskifte i Psykologhuset Strøget<br />

3 andele er ledige i klinikfællesskab i Århus til overtagelse fra den<br />

1.12.2009 eller efter aftale.<br />

Dejlige, herskabelige lokaler danner rammen om klinikfællesskabet,<br />

som har eksisteret i 9 år. Lejemålet på 178 m 2 (momsfri leje) har 5<br />

klinikrum, stort venteværelse, køkken, frokostrum, mv.<br />

Da 3 af de 4 nuværende faste psykologer i huset rejser inden for det<br />

næste halve år, er der mulighed for nyskabelse, indflydelse og medbestemmelse<br />

i forhold til, hvem der skal være dine kommende kollegaer.<br />

Andelen, der er ledig til overtagelse senest pr. 1.3.2010, er<br />

nu nedsat 25 %!<br />

Yderligere oplysninger:<br />

Leif Grundahl, tlf. 87 54 08 20 (arb.) el. 87 88 50 10 (privat).<br />

Søndergade 1b, 1. tv, 8000 Århus C,<br />

www.psykologhusetstroeget.dk<br />

SUPERVISIONSGRUPPE ÅRHUS<br />

Første gang 5. februar 2010. 60 timer fordelt over 10 fredage.<br />

Vi arbejder med sprog, krop og tegning bl.a. med <strong>udgang</strong>spunkt i narrativ teori og<br />

metode.<br />

Læs mere på www.psykologkirsten.dk<br />

Susanne Mathiasen Kirsten Børsting<br />

Cand.psych. Cand.pæd.psych.<br />

Specialist i børnepsykologi Autoriseret<br />

Supervisor i børnepsykologi på specialistniveau Efteruddannet ved Maggie Carey,<br />

Efteruddannet ved Specular i Århus Adeleide Narrative Therapy<br />

Center<br />

Tlf.nr. 2360 9516 Tlf.nr. 5056 9932<br />

susannemathiasen@hotmail.dk kirsten@psykologkirsten.dk<br />

Mandlig psykolog søger praksisfællesskab<br />

Haves: Enepraksis med CVR-nr, klienter, konsulent- og undervisningsarbejde.<br />

Særlige interessefelter: Klienter med kroniske smerter, stress og depression.<br />

Jeg arbejder integrativt, herunder med hypnose og storytelling.<br />

Ønskes: Praksisfællesskab med en eller flere andre psykologer, gerne nord<br />

for København.<br />

Billetmrk. 21112009<br />

(Dansk Psykolog Forening)<br />

46 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

GODKENDTE<br />

SPECIALISTER<br />

Nedenstående er godkendt som specialist og supervisor<br />

på Specialistuddannelsesudvalgets møde 12. november<br />

2009<br />

Specialist i psykoterapi<br />

Beatrice Brockdorff<br />

Christine Eckhardt-Hansen<br />

Karen Skaaning Ellerbæk<br />

Lisbeth Elmann<br />

Susanne Gaun<br />

Birgitte Dahl Jeppesen<br />

Hanne Nielsen<br />

Rikke Kildevæld Simonsen<br />

Hanne Sørensen<br />

Arendse Stensgaard van der Vliet-von Trotsenbury<br />

Specialist i børneneuropsykologi<br />

Gitte Westerskov Schøsler<br />

Specialist i arbejds- og organisationspsykologi<br />

Pernille Dall Brandt<br />

Specialist i neropsykologi<br />

Bjarne Pedersen<br />

Specialist i pykotraumatologi<br />

Nancy Jacobsen<br />

Supervisor i pykoterapi<br />

Vagn Banggaard *<br />

Pernille Holt Larsen<br />

Julia Charlotte Sandros<br />

* tidligere godkendt som specialist


NåR Du søgeR job<br />

Ved forhandling af løn i nyt job af sekretariatet bedes henvendelse<br />

foregå til forhandling@dp.dk.<br />

Henvendelse før ansættelse bør derimod foregå via telefon<br />

35 26 99 55 eller på dp@dp.dk<br />

Stillinger i Psykolog Nyt<br />

Løn og ansættelsesvilkår er kun delvist bestemt ved overenskomst<br />

eller lov. Det er derfor vigtigt, at Dansk Psykolog<br />

Forening ved rådgivning eller forhandling kan varetage psykologernes<br />

fælles og individuelle interesser. Foreningen har<br />

visse regler for, hvornår og på hvilke betingelser medlemmer<br />

kan tiltræde i psykologstillinger. Stillingsannoncerne<br />

er derfor mærket, og mærkerne betyder følgende:<br />

Der skal altid rettes henvendelse til sekretariatet/tillidsrepræsentanten,<br />

hvis du har fået tilbudt<br />

ansættelse i denne stilling. Du skal fortælle arbejdsgiveren,<br />

at lønnen skal forhandles af Dansk<br />

Psykolog Forening. Hvis du tiltræder stillingen uden at have<br />

kontaktet Dansk Psykolog Forening eller imod foreningens<br />

anbefaling, kan det medføre eksklusion af foreningen. Du<br />

må heller ikke opsige din nuværende stilling, før Dansk Psykolog<br />

Forenings forhandling er afsluttet.<br />

Hvis du er i besiddelse af særlige kvalifikationer,<br />

fx autorisation eller specialistuddannelse, eller<br />

har særlig lang eller relevant erfaring inden for<br />

stillingsområdet, skal du rette henvendelse til<br />

Dansk Psykolog Forening/tillidsrepræsentanten, så vi kan<br />

forhandle tillæg til stillingen. Du må altså ikke opsige din<br />

nuværende stilling, før en forhandling er afsluttet.<br />

Der er tale om en privat ansættelse, og du bør<br />

rådføre dig med Dansk Psykolog Forening om<br />

løn og ansættelsesvilkår. Er stillingen dækket af<br />

en overenskomst, vil dette fremgå af annoncen,<br />

ellers skal løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt.<br />

Du er i begge tilfælde velkommen til at indsende et kontraktudkast<br />

til os. Er der ikke overenskomst, skal du selv<br />

forhandle løn og øvrige ansættelsesvilkår. Du er i begge tilfælde<br />

velkommen til at søge rådgivning i Dansk Psykolog<br />

Forenings sekretariat, ligesom du kan få gennemgået et kontraktudkast.<br />

Dansk Psykolog Forenings konsulenter holder øje med stillingsannoncerne<br />

i bladet. På www.dp.dk > Om foreningen<br />

> Sekretariat kan du se vores konsulenter.<br />

!<br />

Stillinger opslået andre steder<br />

Psykologstillinger eller bredt opslåede stillinger, der ikke er<br />

annonceret i Psykolog Nyt eller på psykologjob.dk, kan søges.<br />

Men du må ikke tiltræde eller underskrive kontrakt eller<br />

ansættelsesbrev, før ansættelsesvilkårene er godkendt i<br />

foreningen. Efter godkendelse kan der blive tale om en procedure,<br />

som er beskrevet ovenfor under ”Stillinger i Psykolog<br />

Nyt”.<br />

Når Dansk Psykolog Forening/din tillidsrepræsentant<br />

forhandler<br />

Når du har fået tilbudt en ny stilling og Dansk Psykolog<br />

Forening eller tillidsrepræsentanten skal forhandle løn, vil<br />

vi bede dig sende en mail til forhandling@dp.dk. Vi beder<br />

dig vedhæfte følgende:<br />

• Stillingsopslaget.<br />

• Din ansøgning.<br />

• Dit CV.<br />

• Seneste lønseddel.<br />

• En beskrivelse af, hvad der i øvrigt har været relevant for<br />

valget af dig til stillingen.<br />

Du bedes samtidig angive, hvornår det er meningen du skal<br />

tiltræde. Vær forberedt på, at det kan blive senere end det<br />

forventede tidspunkt, da lønforhandlingen skal være afsluttet,<br />

før du kan tiltræde.<br />

Når din tillidsrepræsentant forhandler<br />

Benyttes samme procedure som ovenfor, hvor Dansk Psykolog<br />

Forening forhandler. Men du skal sende direkte til<br />

tillidsrepræsentanten.<br />

Det er ALTID en god idé at kontakte sekretariatet eller din tillidsrepræsentant forud for en ansættelse.<br />

Der kan være behov for at søge rådgivning om jobsøgning, ansættelsesvilkår og lignende.<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 47


stillinger<br />

Stillinger Århus Kommune<br />

NYT PSYKIATRITILBUD- KATRINEBJERGCENTERET<br />

PERSONALE TIL NYT DØGNTILBUD<br />

Mod på nye udfordringer og lyst til at arbejde med unge med psykiatriske<br />

vanskeligheder!? <strong>–</strong> Vi har jobbet! Nyt døgntilbud for unge<br />

med psykiatriske problemstillinger søger personale til fastansættelse<br />

på fuldtid pr. 1/2 og 1/3-10.<br />

Døgntilbuddet er for unge, i aldersgruppen 14 til 18 år, med udadreagerende<br />

adfærd med baggrund i psykiatriske problemstillinger. Der<br />

er her tale om unge med psykiatriske vanskeligheder, så som ADHD<br />

og/eller andre adfærdsforstyrrelser, men også unge med meget problematiske<br />

reaktionsmønstre, der ikke nødvendigvis kan henføres<br />

en psykiatrisk diagnose, eller hvor der endnu ikke er stillet diagnose.<br />

Døgntilbuddet skal stå klar til rullende opstart primo februar 2010<br />

med forventet fuld belægning fra juni 2010. Som medarbejder vil<br />

man således blive tæt inddraget og involveret i selve opstartsfasen.<br />

Vi forestiller os, at du er interesseret i:<br />

• at stimulere og støtte de unge til at få de bedste muligheder for<br />

trivsel, læring og udvikling<br />

• at skabe en god kontakt til de unge, forældre og dine kollegaer<br />

• at deltage aktivt, engageret og fl eksibelt i et godt personalesamarbejde.<br />

Vi kan tilbyde:<br />

• spændende udfordringer i forbindelse med opstarten og etableringen<br />

af et nyt døgntilbud for unge med psykiatriske vanskeligheder<br />

• et givtigt job med en travl og afvekslende hverdag<br />

• et arbejdsområde i udvikling<br />

• løn efter gældende overenskomst.<br />

Vi forventer, at du:<br />

• er selvstændig, ansvarlig og arbejder ud fra en nærværende og<br />

anerkendende tilgang til de unge, forældre og dine kollegaer<br />

• er fagligt velfunderet <strong>–</strong> gerne med socialfaglige erfaringer og/eller<br />

indsigt i psykiatriområdet<br />

• er i besiddelse af et lyst og positivt livssyn<br />

• har en løsningsorienteret tilgang til de udfordringer og opgaver,<br />

du står overfor<br />

• tør stille krav til dig selv, dine kolleger og din leder<br />

Yderligere oplysninger<br />

Yderligere oplysninger om stillingen og døgntilbuddet kan fås ved<br />

henvendelse til driftschef Lotte Lyhne, tlf. 8713 4157, llyh@aarhus.<br />

dk, eller souschef Lene Van der Raad, tlf. 8713 4161, lvr@aarhus.dk<br />

Ansøgning<br />

Ansøgningsfrist den 1/12-09. Ansøgning med relevante bilag sendes<br />

til Jægergården, Driftsområdet Familier, Børn og Unge, Att.: Lise<br />

Carlsen, Værkmestergade 15, 8100 Århus C. Ansættelsessamtaler<br />

forventes afholdt i december 2009.<br />

Se det fulde stillingsopslag på www.aarhuskommune.dk/job<br />

www.aarhuskommune.dk/job<br />

48 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

forhandling@dp.dk<br />

Drømmer du om at blive<br />

privatpraktiserende psykolog?<br />

Psykolog-Centret i Frederikshavn og Sindal søger psykologer.<br />

Du kan blive medejer af to travle og veldrevne klinikker.<br />

Læs om os på www.psykolog-centret.dk<br />

Har du nogen erfaring og viden at tilbyde, og er du autoriseret, så<br />

hører vi gerne fra dig.<br />

Er du ikke autoriseret, kan vi tilbyde en følordning i henhold til<br />

sygesikringsoverenskomsten med mange spændende opgaver<br />

og supervision.<br />

Vi er i øjeblikket to psykologer med ydernumre (Frederikshavn og<br />

Sindal), to psykologer i følordning og to psykologer tilknyttet ad<br />

hoc. Desuden har vi en række eksterne samarbejdspartnere.<br />

Hvis du er interesseret, så send en ansøgning pr. mail til<br />

bd@psykolog-centret.dk vedlagt CV senest den 30. november<br />

2009.<br />

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 50.<br />

Psykolog-Centret<br />

v/ Bjørn Danielsen<br />

Danmarksgade 71, 1.tv.<br />

9900 Frederikshavn<br />

Yderligere oplysninger gives gerne på telefon 98 42 29 41 eller<br />

på ovenstående mail-adresse.<br />

Aalborg job<br />

Børnepsykolog til Krisecentret<br />

- genopslag<br />

Krisecenter for kvinder i Nørresundby søger en børnepsykolog<br />

til en fast nyoprettet stilling med varierende timetal<br />

med tiltrædelse den 1. februar 2010 eller snarest muligt.<br />

Ansøgningsfrist mandag den 7. december 2009 kl. 9.00 <strong>–</strong><br />

job nr. 3167.<br />

Børn som tager ophold på krisecentret skal iflg. Serviceloven<br />

§ 109 tilbydes psykologbehandling under og efter deres<br />

ophold i et forløb svarende til 4 - 10 timer.<br />

Ansættelsessamtaler holdes i uge 51.<br />

Kontakt: Inger Stistrup, tlf. 9819 0666.<br />

forhandling@dp.dk<br />

Besøg også vores hjemmeside: www.kvindekrisecentret.dk.<br />

Klik ind på www.aalborgkommune.dk/job for at se mere<br />

om jobbet.<br />

forhandling@dp.dk


I Hvidovre Kommune<br />

bygger vores samarbejde<br />

på en anerkendende<br />

og positiv<br />

kultur, hvor forskellighed<br />

er en styrke, og hvor<br />

engagement, nysgerrighed<br />

og arbejdsglæde<br />

fremmer de nye ideer<br />

og den gode service til<br />

borgere, virksomheder,<br />

kulturliv og samarbejdspartnere.<br />

Hvidovre er en grøn<br />

forstad med en stærk<br />

historie; tæt ved vandet<br />

og hovedstaden og lige<br />

midt i Øresundsregionen.<br />

KOMMUNE<br />

Skole- og Kulturforvaltningen<br />

Leder af PPR Hvidovre<br />

Dygtig og engageret leder med psykologfaglig<br />

baggrund søges til udfordrende og spændende<br />

job pr. 1. februar 2010 eller snarest derefter.<br />

Efter mange års arbejde i PPR har vores leder<br />

valgt at gå på pension.<br />

Vi søger derfor en ny leder, der har interesse,<br />

viden og erfaring inden for følgende områder:<br />

• Ledelse af en organisation i forandring<br />

• Tværfagligt samarbejde internt og eksternt<br />

• Konsultative tilgange og processer i arbejdet<br />

med forældre og andre faggrupper<br />

• Udvikling og organisering af specialpædagogiske<br />

tilbud.<br />

Vi søger en leder, der vil:<br />

• Lede 37 dygtige, kompetente og engagerede<br />

medarbejdere i PPR (Psykologer, talepædagoger,<br />

konsulenter, lærer, sekretærer, souschef og<br />

afdelingsleder, i alt 37 personer)<br />

• Arbejde med konsolidering og videreudvikling<br />

af PPR’s arbejdsområder<br />

• Bidrage til udvikling af inkluderende praksis<br />

• Være medaktør i visitation til specialpædagogiske<br />

tilbud i samarbejde med det centrale visitationsudvalg<br />

i Skole- og Kulturforvaltningen<br />

• Medvirke til at videreudvikle og organisere de<br />

specialpædagogiske tilbud<br />

• Have budgetansvar for det specialpædagogiske<br />

område.<br />

Læs nærmere på www.ppr.hvidovre.dk<br />

I følge de personalepolitiske retningslinjer skal<br />

der ved ansættelse forevises straffeattest, indhentes<br />

børneattest, samt tages referencer.<br />

Løn efter gældende overenskomst og efter forhandling<br />

med den forhandlingsberettigede organisation.<br />

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse<br />

til Kulturdirektør Erik Pedersen tlf.nr. 3639 3251<br />

eller konstitueret leder af PPR Aase Hjort tlf.nr.<br />

3639 2405.<br />

Ansøgning med kopier af eksamensbeviser,<br />

anbefalinger og referencer bedes sendt til Skole-<br />

og Kulturforvaltningen, Medborgerhuset,<br />

Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre.<br />

Ansøgningsfrist: den 17. december 2009, kl. 12.<br />

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 21.<br />

december 2009.<br />

forhandling@dp.dk<br />

Job<br />

stillinger<br />

Vores værdier er dialog, dygtighed og dristighed. Vi værdsætter<br />

dialogen med patienter, brugere og medarbejdere og har et højt fagligt<br />

niveau i en kultur med plads til udvikling og faglig nysgerrighed.<br />

Klinisk psykolog<br />

Regionspsykiatrien Viborg - Klinik for psykotiske lidelser<br />

Stillingen som klinisk psykolog er ledig til besættelse pr. 1.<br />

januar 2010 eller snarest derefter - 37 timer pr. uge.<br />

ARBEJDSOPGAVER:<br />

• Behandlingsopgaver, f.eks. psykoterapi, gruppeterapi,<br />

psykologisk undersøgelse, herunder psykopatologisk<br />

udredning, testning, assestments og diagnostiske samtaler.<br />

• Deltage i behandlingskonferencer.<br />

• Supervision og undervisning af personale ansat ved<br />

Regionspsykiatrien Viborg.<br />

Der tilbydes psykologen mulighed for at holde sig fagligt<br />

ajour ved deltagelse i efteruddannelseskurser og intern<br />

undervisning. Psykologen har ret til at modtage supervision.<br />

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos led.<br />

distrikssygeplejerske Pia Jakobsen tlf. 8927 3203.<br />

Ansøgningsfrist fredag den 11. december 2009, kl. 12.00.<br />

Se hele stillingsopslaget på www.rm.dk/job<br />

TR: Troels Møldrup, tlf. 87 27 26 00<br />

Psykolog<br />

søger nyt job <strong>–</strong><br />

Det sikre sted at søge er i Psykolog nyt.<br />

I gennemsnit bliver der opslået 25 ledige psykologjob<br />

på bladets annoncesider. serveret direkte i postkassen<br />

hver anden uge.<br />

lige så sikkert er Psykologjob.dk. siden opdateres<br />

løbende, og har du ikke tid til at vente på næste<br />

Psykolog nyt, kan du klikke dig ind her. Eller opret en<br />

jobagent <strong>–</strong> så får du en mail, når der er spændende nyt.<br />

næsten alle jobannoncer kan ses begge steder.<br />

Men selvfølgelig kan en arbejdsgiver vælge det ene<br />

frem for det andet. som aktiv jobsøger bør du derfor<br />

holde øje med både blad og net.<br />

18. januar 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening<br />

Det sørgende menneske <strong>–</strong><br />

Ene er ikke nødvendigvis stærk, når man har mistet. Læs om en<br />

fynsk ordning med grupper for efterladte til personer døde af kræft.<br />

Side 4<br />

1<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 49


stillinger<br />

Flere gode<br />

udfordringer<br />

Forebyggelsescenteret <strong>–</strong> Børn og Familier <strong>–</strong><br />

i Lyngby-Taarbæk Kommune søger psykolog<br />

www.ltk.dk<br />

Stillinger Århus Kommune<br />

PPR-ENHED 2, ÅRHUS<br />

PSYKOLOG<br />

Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, Enhed 2, Århus Kommune<br />

søger 1 psykolog til fast fuldtidsstilling fra januar 2010.<br />

Yderligere oplysninger<br />

Kontakt teamleder Claus Grønlund på tlf. 8940 3787<br />

Ansøgning<br />

Ansøgningsfrist torsdag den 3/12, kl.12.<br />

Ansættelsessamtaler forventes at foregå i uge 50.<br />

Stillingsopslaget kan ses på www.ppr-aarhus.dk<br />

PPR-enhed 2 dækker en del af det nordlige Århus (område 3 og 4) og er<br />

en del af Børn og Unge-magistraten i Århus Kommune. Den pædagogiskpsykologiske<br />

virksomhed omfatter aldersgruppen 0 <strong>–</strong> 18 år. PPR-enhed 2´s<br />

samlede personale udgør 4 psykologer og 4 talepædagoger og 1 teamleder.<br />

PPR-enhed 2 arbejder tæt sammen med skoler, daginstitutioner, sundhedsplejen,<br />

familiecentre samt en række eksterne samarbejdspartnere.<br />

www.aarhuskommune.dk/job<br />

TR: Anne-Grethe Katrine Mogensen, tlf. 29 61 58 31<br />

50 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE<br />

Så er der lige een psykologstilling tilbage i vores nu 1 årige<br />

Forebyggelsescenter under Børn og Familier i Lyngby-Taarbæk<br />

kommune, til besættelse 1.1.2010<br />

Arbejdsområdet vil være inden for Servicelovens forebyggende<br />

foranstaltninger for børn og unge samt deres familier<br />

og vil omfatte funktionerne:<br />

• Klinisk arbejde med børn, unge og voksne.<br />

• Udfærdigelse af personlighedspsykologiske undersøgelser<br />

af børn og unge samt forældrekompetence undersøgelser<br />

begge omfattende både projektive og kognitive tests.<br />

• Indgå i familiebehandlingsteam, hvor en kombination af<br />

samtaler, familieaktiviteter og netværksarbejde, ud fra en<br />

systemisk referenceramme, udgør metoden.<br />

Vi kan tilbyde et dynamisk miljø med drive, god energi, humør<br />

og fokus på tværfagligt samarbejde, faglig udvikling og stor<br />

selvstændighed.<br />

Medarbejdergruppen udgør p.t. 17 medarbejdere, heraf 3<br />

psykologer samt socialrådgivere, pædagoger og lærere <strong>–</strong> størstedelen<br />

med terapeutisk efteruddannelse.<br />

Yderligere oplysninger: psykolog Pia Sparrebro på telefon<br />

51 48 91 12 og leder Tina Persson på telefon 51 48 90 11.<br />

Ansøgningsfrist: den 3. december 2009 kl. 12.00. Ansøgningen<br />

sendes til Lyngby-Taarbæk Kommune - Mail: lka@ltk.dk.<br />

Ansættelsessamtaler afholdes den 11. og 14. december 2009.<br />

...her finder du flere jobtilbud. Når du søger job hos os, får du faglige udfordringer med mulighed<br />

for at udnytte din uddannelse og dine evner. Vi tilbyder efteruddannelse samt en aktiv ligestillingspolitik.<br />

STILLIng SOm<br />

FAmILIEKOnSULEnT<br />

forhandling@dp.dk<br />

Familiecentret Spiren søger en medarbejder med god faglig<br />

ballast til familiearbejde. En medarbejder som har lyst og mod<br />

til at være i et tæt samarbejde med familier og kolleger i en<br />

ofte krævende udviklingsproces.<br />

Spiren er Holstebro Kommunes dagbehandlingstilbud til<br />

børnefamilier med psykosociale vanskeligheder. Målet med<br />

indsatsen er at støtte barnets trivsel og udvikling, gennem<br />

fokus på familiens ressourcer. Det fordrer en høj grad af empati,<br />

faglighed og tværfaglighed, at kunne kompensere, støtte og<br />

igangsætte forandringsprocesser. Derfor ligger personlig trivsel<br />

og professionel udvikling os på sinde.<br />

(Se hele stillingsopslaget på www.familiecentret-spiren.dk)<br />

Ansøgningsfrist<br />

Onsdag den 9. december 2009 kl. 12.<br />

VI HAR DRÅBER AF KULTUR I ALT<br />

HOLSTEBRO.DK<br />

Holstebro Kommune Rådhuset 7500 Holstebro<br />

forhandling@dp.dk


Psykolog<br />

<strong>Til</strong> Børne- og ungdomspsykiatrien<br />

Psykolog 37 timer pr. uge til ungdomspsykiatrien<br />

i Næstved, ambulatoriet 01.01.10<br />

eller snarest herefter.<br />

Ungdomspsykiatrien, Næstved er en del af børne- og<br />

ungdomspsykiatrien i Region Sjælland. Ungdomspsykiatrien<br />

består af et døgnafsnit med plads til 10 børn<br />

og unge og et ambulatorium, hvortil den ledige stillings<br />

hovedfunktion er tilknyttet.<br />

Vi tilbyder dig<br />

• At indgå i et engageret og fagligt højt kvali ceret<br />

behandlerteam<br />

• Et afsnit baseret på tværfagligt team-samarbejde med<br />

de andre faggrupper<br />

• Selvstændig og afvekslende arbejdstilrettelæggelse<br />

Arbejdet består af<br />

• Psykologisk vurdering og udredning, herunder kliniske<br />

psykologiske undersøgelser<br />

• Individuelle samtaleforløb/psykoterapi,<br />

familiesamtaler evt. gruppeforløb<br />

Kvali kationer<br />

• Autorisation som psykolog, gerne specialistgodkendt<br />

• Test erfaring (kognitivt og projektivt)<br />

• Psykoterapeutisk viden og erfaring<br />

• Klinisk ungdomspsykologisk/psykiatrisk erfaring<br />

Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingslæge<br />

Peter Fleng Daniel eller Annette Anbert, 20 23 42 82.<br />

Send din ansøgning til<br />

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling<br />

Att.: Poul Erik Ravnsmed<br />

Smedegade 10-16, 4000 Roskilde<br />

Ansøgningsfrist 04.12.09<br />

Se hele opslaget på www.regionsjaelland.dk,<br />

Job og karriere, quicknr. 4671<br />

WWW.REGIONSJAELLAND.DK<br />

TR: Marlene Kirketerp, tlf. 47 32 76 00<br />

stillinger<br />

Center for Hjerneskade søger<br />

neuropsykolog<br />

Center for Hjerneskades timeelevprogram udvider <strong>–</strong> og da vi har<br />

besat stillingen internt, søger vi nu en neuropsykolog til at indgå<br />

i centrets dagprogram fra d. 1.1.2010, evt. før.<br />

Arbejdsområdet er undersøgelser, optræning, samtaler, arbejdsintegration<br />

og pårørendearbejde og foregår i tværfagligt samarbejde<br />

med Centrets neuropsykologer og øvrige faggrupper og i<br />

tæt samarbejde med Centrets opfølgningsteam, hvis speciale er<br />

arbejdsintegration. Centret tilbyder både individuel og gruppesupervision.<br />

Som psykolog på Center for Hjerneskade vil du indgå i en stor<br />

tværfaglig personalegruppe, hvor du får 35 psykologkolleger<br />

med forskellige specialer inden for det neurovidenskabelige felt.<br />

Du får også et bredt tværfagligt samarbejde med audiologopæder,<br />

fysioterapeuter, socialrådgivere og speciallærer og god mulighed<br />

for videre- og efteruddannelse i et spændende, travlt og<br />

iderigt miljø.<br />

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem<br />

Dansk Psykolog Forening og Center for Hjerneskade.<br />

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til direktør Frank<br />

Humle eller programleder Susan Svensson på tlf. 35 32 90 06.<br />

Ansøgning med dokumentation for uddannelse og evt. tidligere<br />

ansættelser stiles til direktør, neuropsykolog Frank Humle, Center<br />

for Hjerneskade, Njalsgade 88, 2300 København S. Ansøgningen<br />

skal være Centret i hænde snarest (sidste frist 25.11.2009).<br />

Ansættelsessamtaler vil finde sted d. 26. og 27. november 2009.<br />

Center for Hjerneskade har i snart 25 år ydet rehabilitering til personer<br />

med erhvervet hjerneskade. Institutionen er et ikke-kommercielt<br />

sygehus med driftsaftale med Region Hovedstaden og<br />

beliggende på Københavns Universitet Amager. Vi er 35 psykologer,<br />

8 audiologopæder, 9 fysioterapeuter, speciallærer og socialrådgivere,<br />

administrativt personale samt studentermedhjælpere.<br />

Se www.cfh.ku.dk for mere information.<br />

TR: Karsten Madsen, tlf. 35 32 90 06<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 51


stillinger<br />

Psykiatrisk afdeling ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger en<br />

børnepsykolog og en ledende psykolog<br />

Det Grønlandske Sundhedsvæsen søger en børnepsykolog<br />

og en ledende psykolog til det psykiatriske<br />

område med ansættelse på Dr. Ingrids Hospital,<br />

psykiatrisk afdeling, fra d. 1. februar 2010 eller efter<br />

nærmere aftale.<br />

Psykiatrien i Grønland består af en åben akut modtageafdeling<br />

i Nuuk med 12 sengepladser, heraf 2 i<br />

en skærmet enhed, og 7 dagpladser, distriktspsykiatri,<br />

børne- og ungdomspsykiatrisk funktion samt<br />

retspsykiatri. Arbejdet foregår i et velfungerende<br />

samarbejde med stedets psykiatere, læger, psykiatriske<br />

sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, tolke,<br />

m.m. Afdelingen varetager også rådgivnings- og<br />

behandlingsmæssige opgaver for Kysten, enten i<br />

form af Kystbesøg eller via telematik.<br />

Børnepsykolog<br />

En fuldtidsstilling som børnepsykolog på psykiatrisk<br />

afdeling er ledig til besættelse snarest eller efter<br />

nærmere aftale. Patientgruppen dækker et<br />

bredt spektrum af børnepsykiatriske tilstande, med<br />

hovedvægt på ADHD og autismespektrumsforstyrrelser<br />

i forhold til børn og unge i alderen 0-15 år. Arbejdet<br />

foregår i nært samarbejde med psykiatrisk<br />

børnekonsulent fra Bispebjerg Hospital i DK.<br />

Opgaver<br />

• Visitation<br />

• Udredning<br />

• Behandling og rådgivning til forældre og eksterne<br />

samarbejdspartnere<br />

• Psykoterapi<br />

• To årlige kystrejser til hhv. Qaqortoq og Ilulissat i<br />

samarbejde med børnepsykiatrisk konsulent fra<br />

DK<br />

• Organisatoriske opgaver som fx tilrettelæggelse<br />

af børnepsykiatriske konsulentrejser og indlogering<br />

af børn på patienthotel<br />

Kvalifikationer<br />

• Autoriseret psykolog eller psykolog, som har interesse<br />

og erfaring med børne- og ungeområdet<br />

• Gode samarbejdsevner<br />

• Handlekraft og godt humør<br />

Vi tilbyder<br />

• En udfordrende og alsidig stilling<br />

• Mulighed for at få en bred og alsidig børnepsykiatrisk<br />

erfaring<br />

• Et positivt og anerkendende arbejdsklima<br />

• Mulighed for supervision<br />

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst<br />

mellem Grønlands Selvstyre og Dansk Psykolog<br />

Forening. Der kan anvises bolig til stillingen, men<br />

det må påregnes, at der i starten kan blive tale om<br />

indkvartering i midlertidig vakant bolig. Der ydes fri<br />

tiltrædelsesrejse og bohaveflytning til ansøgeren og<br />

evt. dennes familie efter gældende regler, samt efter 3<br />

TR: Annette Broberg, anro@sermersooq.gl<br />

52 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

års ansættelse betalt fratrædelsesrejse og bohaveflytning.<br />

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til<br />

konst. adm. ovl. Poul Bisgaard: pobi@peqqik.gl, telefon<br />

(+299) 34 41 31 eller børnepsykolog Dorte<br />

Buus: DODU@peqqik.gl, telefon (+299) 34 41 32.<br />

Besøg sundhedsportalen www.peqqik.gl<br />

ANSØGNING BILAGT:<br />

kopi af autorisations- og eksamensbevis samt dokumentation<br />

for tidligere ansættelser og referencer<br />

sendes til:<br />

Det Grønlandske Sundhedsvæsen<br />

Personaleadministrationen<br />

Postboks 1230<br />

3900 Nuuk<br />

Ansøgning bedes tillige vedlagt bolig-, reference-<br />

og oplysningsskema, samt MRSA erklæring i udfyldt<br />

stand.<br />

Skemaerne rekvireres fra Personaleadministrationen,<br />

telefon (+299) 34 43 84, e-mail<br />

shv-pers-adm@peqqik.gl<br />

Ansøgningsfrist: Mandag d. 7. december 2009<br />

Ledende psykolog<br />

En fuldtidsstilling som ledende psykolog på psykiatrisk<br />

område er ledig til besættelse pr. 1. februar<br />

2010 eller efter nærmere aftale.<br />

Psykiatrien i Grønland består af en åben akut modtageafdeling<br />

i Nuuk med 12 sengepladser, heraf 2 i<br />

en skærmet enhed og 7 dagpladser, distriktspsykiatri,<br />

børne- og ungdomspsykiatrisk funktion samt<br />

retspsykiatri. Arbejdet foregår i et velfungerende<br />

samarbejde med stedets psykiatere, læger, psykiatriske<br />

sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, tolke,<br />

m.m. Afdelingen varetager også rådgivnings- og<br />

behandlingsmæssige opgaver for Kysten, enten i<br />

form af Kystbesøg eller via telematik.<br />

Som ledende psykolog kommer du til at fungere<br />

som daglig leder af psykologteamet, der aktuelt består<br />

af en børnepsykolog og to psykologer på voksenområdet.<br />

Du bliver tilknyttet afdelingens ledelsesteam,<br />

og skal kunne løse såvel akutte psykologiske<br />

opgaver som evne at tænke psykologområdet<br />

ind i en mere langsigtet strategisk planlægning og<br />

skabe udvikling under forandring.<br />

Opgaver<br />

• Koordination af visitation og tilsyn<br />

• Deltagelse på visitationsmøder, behandlingskonferencer<br />

og afdelingsmøder<br />

• Supervision af afdelingens psykologer og ansatte<br />

inden for det psykiatriske område<br />

• Psykologsamtaler, testning og rapporter/erklæringer<br />

• Undervisningsopgaver på hospitalet og uddannelsesplanlægning<br />

på psykologområdet<br />

• Erfaring inden for krisebehandling og debriefing<br />

Kvalifikationer<br />

• Ledelseserfaring eller erfaring med ledelsesopgaver<br />

• Autorisation med klinisk erfaring og kompetencer<br />

på specialistniveau<br />

• Erfaring med kulturmøder<br />

Vi tilbyder<br />

• En udfordrende og alsidig stilling, som du selv<br />

får mulighed for at forme og give indhold<br />

• Et velfungerende og givende samarbejde med<br />

afdelingens psykiatere, afdelingsledelse og øvrige<br />

ansatte<br />

• Et positivt og engageret arbejdsmiljø, hvor der<br />

er fokus på professionalisme og samarbejde<br />

• Mulighed for løbende dialog evt. over videokonference<br />

med en af dig valgt supervisor, ved behov<br />

• Et altid imødekommende, professionelt og positivt<br />

indstillet sekretariat, der har et stort administrativt<br />

overblik<br />

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst<br />

mellem Grønlands Selvstyre og Dansk Psykolog<br />

Forening. Der kan anvises bolig til stillingen,<br />

men det må påregnes, at der i starten kan blive tale<br />

om indkvartering i midlertidig vakant bolig. Der<br />

ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning til ansøgeren<br />

og evt. dennes familie efter gældende regler,<br />

samt efter 3 års ansættelse betalt fratrædelsesrejse<br />

og bohaveflytning.<br />

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til<br />

konst. adm. ovl. Poul Bisgaard: pobi@peqqik.gl, telefon<br />

(+299) 34 41 31 eller psykolog Lisbeth Hartman<br />

Nielsen: lihn@peqqik.gl, telefon (+299) 34 41<br />

23.<br />

Besøg sundhedsportalen www.peqqik.gl<br />

ANSØGNING BILAGT:<br />

kopi af autorisations- og eksamensbevis samt dokumentation<br />

for tidligere ansættelser og referencer<br />

sendes til:<br />

Det Grønlandske Sundhedsvæsen<br />

Personaleadministrationen<br />

Postboks 1230<br />

3900 Nuuk<br />

Ansøgning bedes tillige vedlagt bolig-, reference-<br />

og oplysningsskema, samt MRSA erklæring i udfyldt<br />

stand.<br />

Skemaerne rekvireres fra Personaleadministrationen,<br />

telefon (+299) 34 43 84 e-mail<br />

shv-pers-adm@peqqik.gl<br />

Ansøgningsfrist: Mandag d. 7. december 2009.<br />

forhandling@dp.dk


stillinger<br />

Gazelle med turbo på vækst søger<br />

2 erfarne partnerkandidater til udvikling af forretningen<br />

Type2dialog har gennem 6 år udviklet innovative koncepter<br />

inden for forebyggelse, sundhedsfremme og arbejdsmiljø.<br />

Som gazelle har vi ambitiøse vækstplaner og søger<br />

nye kollegaer, der vil være en del af teamet. Og har du det<br />

rette DNA, inviteres du hurtigt ind i partnerkredsen.<br />

Indgående kendskab til den kommunale sektor og faglige<br />

kompetencer, der matcher et af disse to områder, er en<br />

forudsætning:<br />

Arbejdsmiljø:<br />

organisationsudvikling, som resulterer i øget trivsel og social<br />

kapital.<br />

Kronikerindsats:<br />

forebyggelse og sundhedsfaglig udvikling af ældre-/sundhedssektoren.<br />

Kort om dig<br />

• Forretningsmand/kvinde til fingerspidserne.<br />

• Kan etablere og motivere et stærkt konsulentteam.<br />

• Salgserfaring med dokumenterbare resultater.<br />

• Dygtig strateg og stærk kommunikator.<br />

• Teoretisk uddannelse og praktisk erfaring, også som leder.<br />

Se den fulde jobbeskrivelse på www.type2dialog.dk<br />

Type2dialog er en resultatorienteret SundhedsPartner og en veletableret virksomhed i sund udvikling og vækst - samt netop udnævnt til gazellevirksomhed.<br />

Med afsæt i vores kernekompetencer - forebyggelse, sundhedsfremme samt kultur- og kompetenceudvikling - skaber vi dokumenterbare resultater for vores<br />

samarbejdspartnere. Vi har et engagement og et menneskeligt livssyn, der matcher vores fem kerneværdier: ”banebrydende, handlekraftige, ordentlige, hjertet<br />

med og arbejdsglæde”. Værdierne er nærværende i hele organisationen.<br />

PSYK NYT ANN.indd 1 27/10/09 11.41<br />

forhandling@dp.dk<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 53


stillinger<br />

Vil du arbejde med København?<br />

arbejdsmiljø København<br />

Psykologer<br />

Arbejdsmiljø København søger psykologer til nyt projekt ’Tidlig indsats <strong>–</strong> afklaring og fastholdelse på arbejdspladsen’<br />

Vil du være en del af Arbejdsmiljø<br />

Københavns nye tværfaglige team, der skal<br />

hjælpe Københavns Kommunes medarbejdere<br />

og ledere med konkrete afklarings­ og<br />

fastholdelsesforløb for medarbejdere med<br />

risiko for længerevarende fravær?<br />

Københavns Kommune har besluttet at<br />

iværksætte et treårigt projekt, som lægger<br />

vægt på en tidlig indsats og en stærk inddragelse<br />

af arbejdspladsen. Projektet er forankret<br />

i Arbejdsmiljø København og SYFO.<br />

Du vil blive en del af et team, der arbejder<br />

med individuelle rådgivningsforløb i forhold<br />

til alle kommunens medarbejdere og<br />

arbejdspladser.<br />

Projektets tilbud<br />

• Fraværs-hotline<br />

• Grundlæggende afklarings- og processtøtte<br />

• Korte behandlings- og samtaleforløb<br />

• Ledersparring<br />

Københavns Kommune ser mangfoldighed<br />

som en ressource og værdsætter at medarbejderne<br />

hver især bidrager med deres<br />

særlige baggrund, personlighed og evne.<br />

54 Psykolog nyt • 21 • 2009<br />

• Tidlig visitation til jobcentrenes aktive<br />

tilbud<br />

• Organisatoriske tiltag i form af kurser/<br />

træning, netværk og videndeling<br />

Dine opgaver:<br />

• Individuelle, afklarende og støttende<br />

samtaler<br />

• Samtaleforløb af korttidsterapeutisk<br />

karakter<br />

• Sparring med ledere om håndtering af<br />

fravær, fastholdelse og mistrivsel<br />

• Samarbejde og samtaler på arbejdspladser<br />

med ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter<br />

om fastholdelse<br />

• Koordination mellem forskellige aktører<br />

på området, eksempelvis jobcentre, pensionskasser<br />

og andre.<br />

Dine kvalifikationer og kompetencer:<br />

• Du er autoriseret psykolog<br />

• Du har praktisk erfaring med individuelle<br />

samtaler<br />

• Du har god organisationsforståelse og<br />

kendskab til ledelsesopgaver<br />

• Det er en fordel, hvis du har erfaring<br />

med arbejdsmiljø, fravær, forebyggelse og<br />

fastholdelse.<br />

• Det er også en fordel med kendskab til<br />

social­ og anden lovgivning på området.<br />

Løn og ansættelsesforhold.<br />

Løn efter kvalifikationer og overenskomst.<br />

Ansøgningsfrist<br />

Stillingerne er som <strong>udgang</strong>spunkt på 37<br />

timer pr. uge og ønskes besat pr. 1. februar<br />

2010.<br />

Vi glæder os til at modtage din ansøgning<br />

elektronisk senest torsdag den 3. december<br />

2009 kl. 12.00 på mail til amk@amk.kk.dk.<br />

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 50.<br />

For yderligere information om stillingerne<br />

henvises til www.amk.kk.dk/job.<br />

Har du spørgsmål vedrørende stillingerne,<br />

kan du rette henvendelse til chef for Arbejdsmiljø<br />

København og SYFO Poul Sørensen,<br />

3366 5770 eller leder af SYFO Grethe<br />

Christensen 3366 5722/2710 5722.<br />

Arbejdsmiljø København er en tværgående rådgivningsenhed i Københavns Kommune. Vi arbejder med organisationsudvikling, trivsel, sundhed, fysisk og psykisk<br />

arbejdsmiljø samt udvikling og formidling af metoder i arbejdsmiljøarbejdet.<br />

Vi rådgiver kommunens egne institutioner og virksomheder, arbejder med tværgående kampagner og udvikler projekter i samarbejde med kommunens forvaltninger.<br />

Vi er 35 ansatte og betjener alle (ca. 40.000) ansatte i Københavns Kommune. Vi er arbejdsmiljø- og miljøcertificerede.<br />

SYFO (SYgefravær og FOrebyggelse) er et tilbud om fysioterapeut- og/eller psykologhjælp til alle ansatte i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.<br />

<strong>Til</strong>buddet retter sig mod medarbejdere, som af en eller anden årsag mistrives, og hvor der er risiko for længerevarende fravær. SYFO har 8 ansatte. SYFO er den<br />

1. august 2009 blevet sammenlagt med Arbejdsmiljø København.<br />

Københavns<br />

Kommune<br />

Sundhedsog<br />

Omsorgsforvaltningen<br />

www.kk.dk/job<br />

TR: Anne Kirk, tlf. 33 66 57 75


Dansk Psykolog Forening<br />

Stockholmsgade 27, 2100 København Ø<br />

tlf. 35 26 99 55. telefax 35 25 97 37<br />

Mail: info@dp.dk<br />

Mandag-torsdag kl. 10-16<br />

fredag kl. 10-13<br />

Direktør<br />

Marie Zelander<br />

Århus-kontoret<br />

Guldsmedgade 20B, 1., 8000 Århus C<br />

tlf. 35 26 99 55. fax 86 19 65 17<br />

BEStYrELSE<br />

Formand<br />

Mag.art. Roal Ulrichsen<br />

fuglsbølle Skovvej 11, 5900 rudkøbing<br />

tlf. 35 26 99 55 (foreningen)<br />

Cand.psych. Kirsten Bjerregaard<br />

Albaniensgade 5, st. tv.<br />

2300 København S.<br />

tlf. 32 55 15 67<br />

Arb.tlf. 40 17 85 83<br />

Cand.psych. Arne Grønborg Johansen<br />

Engelstrupvej 9, 4733 tappernøje<br />

tlf. 55 56 42 43<br />

Arb.tlf. 56 20 39 27<br />

Cand.psych. Jørgen Kofoed<br />

thorsvej 17, 6705 Esbjerg Ø.<br />

tlf. 75 14 56 96<br />

Arb.tlf. 20 23 03 60<br />

Cand.pæd.psych. Elise Johanne Nielsen<br />

toftevej 8, Alkestrup, 4682 tureby<br />

tlf. 56 28 34 28<br />

Arb.tlf. 56 20 39 39<br />

Cand.psych. Rie Rasmussen<br />

Sandholmvej 4, 3450 Allerød<br />

tlf. 48 17 18 79<br />

Arb.tlf. 48 49 51 54<br />

Cand.psych. Ditte Söderhamn<br />

Skærvej 25, Nørreby, 5400 Bogense<br />

tlf. 66 19 17 76<br />

Arb.tlf. 64 84 82 03<br />

Cand.psych. Anne Thrane<br />

Sølvgade 93, 1. tv., 1307 København K.<br />

tlf. 33 32 68 31<br />

Arb.tlf. 30 59 70 60<br />

Cand.psych. Rebecca Savery Trojaborg<br />

tlf. 20 75 16 16<br />

Studenterrepræsentanter:<br />

Stud.psych. Maja Nohr Christensen<br />

Skelagervej 40 B, 8200 Århus N<br />

tlf. 28 12 29 28<br />

Stud.psych. Peter Salby Olsen<br />

Jagtvej 102, 1. th., 2200 København N.<br />

tlf. 26 56 34 96<br />

ETIKNÆVN<br />

Formand:<br />

Jørn Nielsen<br />

Øvrige medlemmer:<br />

finn Christensen, Henning Damkjær, Svend<br />

Hjerrild, Lisbeth Sten Jensen.<br />

Suppleanter: Lisbeth Borregaard thorsen,<br />

Annitta Nordkvist Permin, Jytte Gandløse.<br />

Telefonrådgivning<br />

onsdag og fredag kl. 8-9<br />

tlf. 21 45 08 44 • jn@kliniskpsyk.dk<br />

Dette felt<br />

skal ALTID<br />

udfyldes!<br />

Skriv med BLoKBoGStAVEr<br />

Skemaet kan også udskives fra www.dp.dk<br />

æNDRINgsbLaNket<br />

NB. Ændringer i ansættelses-/arbejdsomfang kan have betydning for<br />

kontingentfastsættelsen og meddeles til sekretariatet, umiddelbart efter at<br />

de har fundet sted. Kontingentregulering sker fra kvartalet efter ændringen.<br />

Efternavn: fornavn(e):<br />

Cpr.nr.: titel:<br />

Medlemsnr.: Ændring pr. dato:<br />

Udfyld de af nedenstående felter, hvor der er ændringer:<br />

Ændring af privat adresse, telefon og e-mail:<br />

Adresse: Postnr. & by:<br />

Privat-tlf.: Mobil-tlf: E-mail:<br />

Ændring af hovedbeskæftigelse:<br />

Ansættelsesmyndighed:<br />

Arbejdssted: Afdeling:<br />

Adresse: Postnr. & by:<br />

tlf.: E-mail, arbejdssted:<br />

Ansættelsesdato: timeantal pr. uge:<br />

overenskomstansat tjenestemandsansat<br />

Ny løn Gammel løn<br />

Privatansat Selvstændig<br />

timelønnet Andet:<br />

Jeg overgår fra fuldtids- til deltidsbeskæftigelse<br />

Jeg overgår fra deltids- til fuldtidsbeskæftigelse<br />

Jeg bevarer samtidig med ændringen følgende tidligere beskæftigelse:<br />

NB. For ansatte psykologer: Kopi af seneste ansættelsesbrev eller lønseddel (begge sider) SKAL vedlægges!<br />

Ændring af bibeskæftigelse:<br />

Ansættelsesmyndighed:<br />

Arbejdssted: Afdeling:<br />

Adresse: Postnr. & by:<br />

tlf.: E-mail, arbejdssted:<br />

Ansættelsesdato: timeantal pr. uge:<br />

Jeg bevarer samtidig med ændringen følgende tidligere beskæftigelse:<br />

NB. For ansatte psykologer: Kopi af seneste ansættelsesbrev eller lønseddel (begge sider) SKAL vedlægges!<br />

Anden ændring: (Sæt kryds)<br />

Jeg er dimitteret som psykolog den:<br />

NB. Kopi af eksamensbevis eller udskrift af karakterprotokol SKAL vedlægges!<br />

Jeg er ledig fra den:<br />

NB. Kopi af dagpengerefusion eller anden dokumentation for ledighed SKAL vedlægges!<br />

Jeg har orlov fra: til: orlovens art: orlov med løn<br />

Udlandsmedlem orlov uden løn<br />

Jeg er gået på efterløn fra den:<br />

Jeg er blevet pensionist fra den:<br />

Bemærkninger:<br />

Jeg giver ved min underskrift tilladelse til, at Dansk Psykolog forening i henhold til persondataloven<br />

behandler og opbevarer ovenanførte oplysninger i det omfang, der er nødvendigt.<br />

Dato: Underskrift:<br />

Ændringer i ansættelsessted bringes i Psykolog Nyt, medmindre det frabedes ved kryds her<br />

Psykolog nyt • 21 • 2009 55


Indhold<br />

Når kollegerne bliver fyret<br />

I kølvandet på den globale finanskrise er<br />

fyringsrunder blevet hverdagskost i virksomhederne.<br />

Det gør også ondt på dem,<br />

der bliver tilbage.<br />

Side 3<br />

Nye veje for<br />

evidensbegrebet<br />

Ny forskning appellerer til, at psykologer<br />

kvalitetssikrer deres arbejde ved hele tiden<br />

at følge effekten af behandlingen.<br />

Side 14<br />

Faste rubrikker<br />

Et bjørnespor i livet<br />

Debat side 30<br />

Møder og meddelelser side 36<br />

Rubrikannoncer side 40<br />

Stillinger side 47<br />

Anders læser psykologi, men har taget en<br />

26 måneders pause fra bøgerne. Pausen<br />

holdes i Nordøstgrønland med Siriuspatruljen.<br />

Side 8<br />

Designet til<br />

udvikling og coaching<br />

De traditionelle personlighedstest har flere<br />

svagheder. Det synes tre psykologer, som<br />

derfor har udviklet deres egen test.<br />

Side 20<br />

Al henvendelse til: dansk Psykolog Forening, stockholmsgade 27, 2100 København Ø. tlf. 35 26 99 55<br />

mAgAsinPost - Umm

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!