26.07.2013 Views

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

T ilva lgiN icar agu a

Februar 200 1 www.dhf-net.dk

www.dhf-net.dk

Handicap· nyt


Frihed

tilatkomme videre

Ved fremstilling af proteser

og ortoser er tillid en nød-

vendighed. Hos Sahva følger

vores bandagister dig derfor

på nært hold både inden,

under og efter fremstilling af det indivi-

duelle produkt. Derigennem sikrer vi dig

et produkt af høj kvalitet med det formål

at give dig et fortsat aktivt liv.

Sahva er Skandinaviens førende virk-

somhed inden for udvikling, design og

produktion af fysiske hjælpemidler.

Vores mission er at være en vidensvirk-

somhed, der anvender den nyeste

teknologi og skaber øget livskvalitet for

mennesker med bevægelseshandicap.

Kontakt os og hør, hvordan du kommer

videre.

Sahva hovedkontor ·Borgervænget5·2100 KøbenhavnØ·Telefon70110711·www.sahva.dk

Sahva A/S · Sahva Auto·Sahva Care · Sahva Ryg-center


Indhold

Aftenskolen Være-Vide-Virke i

Århus har blandt andet korsang

på programmet

s. 38

Det er blevet nemmere at stemme..................................................... 6

Der var valg i Nicaragua i november. Forholdene for mennesker med handicap

var væsentligt forbedrede.

Kort nyt.............................................................................................. 9

Dansk Handicap Dag.........................................................................12

Med ”Lige Muligheder for Alle” som slogan markeres Dansk Handicap Dag

den 17. marts.

Hvad laver de i RYK? .........................................................................14

Interview med Mikkel Bundgaard, formand for RYK, en specialkreds i

Dansk Handicap Forbund.

Hjulspind ..........................................................................................16

Hovedbestyrelsens adresser.............................................................19

Midt i bladet .....................................................................................21

Læserne skriver ............................................................................... 30

Et godt liv i London.......................................................................... 32

Det er vanskeligt at finde ud af det sociale system i et land, man ikke kender

godt. Men at det kan lykkes, viser Bente Sorensens beretning fra London.

Når folkeoplysning går i blodet ....................................................... 38

I Århus laver Være-Vide-Virke folkeoplysning specielt rettet mod mennesker

med handicap.

Netværksgruppe er livline til de gode liv..........................................41

Unge med handicap bliver selvstændige gennem netværksgruppe.

Sommerhuse ................................................................................... 44

www.dhf-net.dk

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2007

Foto: C hrIstIan Korsgaard

Der sker langsomt forbedringer for

mennesker med handicap i Nicaragua.

Det viste sig ved valget i november.

s.6

”Lige

Muligheder

for alle”

Temaet for Dansk Handicap Dag 2007

s.12

Dansk Handicap Forbunds protest over

infostander gav resultat.

s.9


Ventetid

Oplever du ventetid påombygning af din nye handicapbil?

F ørst var der ventetid på bevillingen, derefter ventetid på

bilen, ogtil sidst ventetid påombygningen!

TJ Karrosseri A /S er flyttet til nye handicapvenlige lokaler og har udvidet

vores kapacitet, således at ventetiden på din nye bil er blevet reduceret.

Kontakt osfor yderligere information.

B ROE N GE 6 · 2635 ISHØJ · TL F .43541700

www.tjkarrosseri.dk


Handicap-nyt’s

produktion er

godkendt til

Svanemærket

efter Nordisk

Ministerråds

miljøregler

Leder

Retten til en

værdig bolig

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2007

Fra tid til anden bliver dansk handicap Forbund opmærksom på endog meget unge mennesker

med handicap,som formentlig af mangel på tilbud og økonomiske årsager bliver placeret

på plejehjem.Vi har ikke overblik over,om det er et problem, der eksisterer i hele landet,

men vi ved, at det eksisterer,fordi vi gang på gang hører om enkeltsager af denne art.

den ansvarlige minister har åbenbart heller ikke noget overblik. Folketingsmedlem Mette

Frederiksen (s) ønskede at vide,hvor mange unge og yngre mennesker,der i dag bor på

et plejehjem beregnet for ældre mennesker og spurgte socialminister Eva Kjer hansen om

aldersfordelingen blandt de mennesker under 60 år,som befinder sig i denne situation. En

sådan opgørelse findes ikke, svarede ministeren, der dog kunne slå fast,at der p.t. bor 5 9

personer under 60 år på landets plejehjem.

hvordan opleves det mon for et ungt menneske i tyverne at blive placeret på et plejehjem

blandt ældre og ofte stærkt demente borgere? Er det ikke en menneskeret at leve blandt

mennesker,man kan identificere sig med? Jeg er alvorligt bekymret for, at et ungt menneske

med et indgribende handicap,som bliver placeret på et plejehjem, risikerer at få sin situation

alvorligt forværret, fordi den psykiske belastning bliver meget stor.I det hele taget forek ommer

det mig lige så absurd at placere et ungt menneske på et plejehjem som at sætte vedkommende

i børnehave!

dansk handicap Forbund er meget bekymret for denne gruppe unge mennesker,og vi

ønsker os brændende at få en opgørelse over,hvor stort problemet er på landsplan. I et brev

til socialministeren har vi spurgt,om ministeren i nær fremtid vil iværksætte initiativer for

at undersøge problemets omfang,eller om hun alternativt vil finansiere en undersøgelse af

problemet – forankret i handicaporganisationerne.

I mellemtiden hører vi meget gerne fra personer,som er unge og bor på plejehjem, eller

som kender til yngre mennesker,der er blevet henvist til en plejehjemsbolig.den viden vil vi

i dansk handicap Forbund anvende til at kæmpe for, at alle - unge som gamle - opnår retten

til en værdig bolig.

S usa nne O l s en

Lands for m a nd

5

Kontroleret oplag i perioden

1. juli 2005 - 30. juni 2006: 9.426

Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø. Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk, Hjemmeside: www.dhf-net.dk.

Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs. Design og tryk: KLS Grafisk Hus. Oplag: 10.250.

Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55. Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund. Handicap-nyt fås på lydbånd gratis for medlemmer. Ring 39 29 35 55

for bestilling. ISSN: 0904-8081. 81. årgang. Giro: 6 00 34 35. Kontortid: Mandag til torsdag kl. 9.00 – 16.00, Fredag kl. 9.00 – 14.15. Landsformand: Jan Jørgensen.

Hovedkasserer: Erna Christensen. Direktør: Helge Barnewitz. Næste nummer: Udkommer 14. april 2007. Deadline: 9. marts 2007.


tEKst & Foto:ChrIstIan Korsgaard

nicaragua

Freddy Trejos når uden de stor forhindringer frem til at kunne putte stemmesedlen i valgurnen.

www.DHf-Net.Dk

Det er blevet nemmere

at stemme

I november 2006 valgte nicaragua ny præsident.Vi fulgte to vælgere med handicap og fik

en snak om politik, adgangsforhold og en mere forstående omverden

stemningen foran valglokalet er anspændt. de forreste

i køen kom klokken fem og regnede med,at døren

som lovet blev åbnet klokken syv. nu er den halv ti, solen

bager ned i den lille skolegård og kalder svedperler

frem på de ophidsede pander.Folk er vrede,og tonen

er hård, de valgtilforordnede må lægge ører til den ene

fornærmelse efter den anden, når de frustrerede vælgere

råber ind gennem de åbenstående vinduer.

david López ankommer lige da stemmelokalet endelig

åbner.For en gangs skyld kan det betale sig at være

blind i nicaragua, og ganske som valgloven foreskriver,

bliver han sammen med sin søster sendt helt foran i

6

køen. Et par ældre damer skal lige ind først med deres

bud på landets næste præsident, så bliver gitterdøren

åbnet for david,og vagten lader ham og søsteren

komme ind.henne ved valgbordet får david udleveret

de nødvendige stemmesedler med en forklaring på,

hvad det er,han skal gøre. Valgbordets formand ser

først på davids søster,derefter på david.

”du ved, at du må få en til at hjælpe dig med at sætte

krydset. stoler du på hende,du har med?”,spørger

han. david bekræfter, at det gør han, men formanden

spørger lige én gang til: ”har du fuld tillid til hende?”.

det har david.


Ingen sure miner

Faktisk har david meget stor tillid til sin søster.de

stemmer nemlig på samme parti, og selvom det egentlig

var davids plan, at han selv ville sætte krydset,så

fortryder han alligevel, da han står i stemmeboksen.

tænk hvis han nu sætter krydset lidt uden for cirklen,

og de så erklærer den ugyldig! den chance tør han

ikke tage,så søsteren ender med at sætte krydset for

ham.

da stemmesedlen er puttet i valgurnen, går david tilbage

til valgbordet,hvor han atter får udleveret sit idkort,

mens en assistent farver hans højre tommelfinger

sort med noget,der ligner en roll-on deodorant. Farven

kan ikke vaskes af de næste par dage,og ingen kan

derfor stemme to gange.david kan naturligvis ikke

selv se den sorte tommelfinger,men han ved, den er

der,og stritter tilfreds med den, da han forlader stemmelokalet.

han har gjort sin borgerpligt og forlader

stemmelokalet.

der er nu gået en time,siden david ankom, og de

forreste i køen har ventet fem en halv time.stemningen

er ikke blevet bedre. Men ingen kommer med

kommentarer til david,ingen brokker sig over,at han

kom først. Forståelsen for davids handicap er til at tage

at føle på, næsten som varmen der nu har lagt sig som

en tung dyne over de mange mennesker i skolegården.

Ingen politisk forståelse

”det er en af de store forandringer,vi har opnået de

senere år.I dag har nicaraguanerne en bedre forståelse

for, at mennesker med handicap er ligeværdige

borgere med specielle behov. det oplevede vi ikke tidligere,

og jeg er ikke i tvivl om, at det primært skyldes,

at handicaporganisationerne har været gode til at lave

oplysningsarbejde,”forklarer david,som i fem år har

arbejdet i den nicaraguanske blindeorganisation, oCn.

han vurderer,at omkring 80 procent af oplysningsarbejdet

finansieres af private organisationer,resten

står staten for, men kun fordi Finland har doneret en

del penge.handicappede mennesker og deres behov

tages der ikke højde for i finansloven, og selv da landet

i 2004 udarbejdede den nationale udviklingsplan, optrådte

de blot som en gruppe,der i udpræget grad var

afhængig af udenlandsk filantropi.

”det mener vi, er helt skudt ved siden af,og derfor

sigter vores kampagner på at få ændret synet på handicappede,således

at politikerne anerkender os som

en social udfordring,ikke som et sygdomsproblem,”

forklarer david.

Men der er lang vej igen. For selvom befolkningen

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2007

efterhånden er ved at få øjnene op for argumenterne,

så har politikerne endnu ikke helt fattet budskabet.

Tvang kandidaterne til løfter

I den anden ende af nicaraguas hovedstad Managua

sidder Freddy trejos.han skal også stemme i dag,og

han er spændt på hvor vanskeligt,det bliver at komme

ind i stemmelokalet i år med kørestolen.

”Jeg synes også, at befolkningens indstilling til mennesker

med handicap har ændret sig til det bedre. den

er ikke 100 procent god,men dog b edre. Folk er holdt

op med at se på os som hjælpeløse stakler.Men vi har

altså fortsat meget at arbejde for. der er en tendens til,

at nicaraguanere med handicap er meget passive, vi er

vant til at blive set ned på og være afhængige af andre.

derfor er det vigtigt for os at organisere os og dermed

arbejde for fortsatte forbedringer,”mener Freddy.

Et eksempel på, at det går den rette vej, kom netop

i forbindelse med valgkampen. Med støtte fra blandt

andre dansk handicap Forbund inviterede de nicaraguanske

handicaporganisationer præsidentkandidaterne

til et valgmøde,som mundede ud i underskrivelsen

af en række valgløfter om forbedringer af forholdene

for mennesker med handicap.der var en god

mediedækning af begivenheden, og Freddy er overbevist

om, at det var et godt og nødvendigt initiativ.

”Viskaludnyttedemuligheder,vihar,for at aftvinge

politikerne løfter. også selvom det egentlig mest er fantasiløfter,

som vi inderst inde g odt ved, de ikkevil opfylde.

Mennuhar vi noget at

holde dem fast på,”

siger han med et

smil.

Forskel på

folk

Ude på

valgstedet

bliver Freddy

glædeligt

overrasket over

forbedringerne

i forhold til sidste

valg.En trærampe

gør

det muligt

for

ham

at komme

op på

Stemmesedlen til præsidentvalget prydes af såvel

partinavne som af billeder af kandidaterne.


www.DHf-Net.Dk

Vælgerne stod i kø i mange timer, men ingen besværede sig over, at mennesker med handicap kom ind før andre. Her bliver David López, der er

blind, lukket ind.

fortovet uden hjælp,men rampen videre op til stemmelokalet

er for stejl. Freddys kone må hjælpe til, men

først skal en ældre kvinde i kørestol ned.hun har en

spinkel hjælper med,og alle kan se,at det vil gå galt,

og en valgbetjent kommer straks til og overtager.

”det var ikke sket for et par år siden,”kommenterer

Freddy.”da ville ingen have hjulpet hende.”

Vel oppe af rampen styrer Freddy mod den lange

kø foran valgbordet,men betjenten kalder ham straks

frem. stemmesedlerne udleveres med samme forklaring,som

david fik, og så triller Freddy over til stemmeboksen.

det kniber lidt med at nå helt op,men det

lykkes til sidst,og krydset bliver sat ud for den kandidat,

som han mener både tager hensyn til dem med

handicap og til landets fattige befolkning som helhed.

stemmeurnen bliver fodret,tommelfingeren farves,

og så er han klar til afgang.ti minutter er der gået fra

Freddy kom, til han forlader lokalet igen.

På vej ud møder han en døv bekendt,som pænt må

vente som alle andre i den lange kø. der er forskel på

folk, og der er forskel på handicap.selv i nicaragua. ■

Christian Korsgaard er freelancejournalist.Hans ophold i

Nicaragua er finansieret af Danidas Oplysningsbevilling.

8

Handicap og lovgivning i Nicaragua

I 1995 vedtog Nicaraguas parlament den såkaldte

Lov 202, som afstikker rammerne for rettighederne

for mennesker med handicap. Loven er holdt i generelle

vendinger, forklarer Dansk Handicap Forbunds

repræsentant i Nicaragua, Henry Lind, og det gør

den vanskelig at implementere. I 2005 blev der vedtaget

et tillæg til loven, som blandt andet pålægger

ejerne af offentligt tilgængelige bygninger at sikre,

at mennesker med handicap har fuld adgang. Tillægget

er langt mere operativt og konkret, så Henry

Lind forventer, at det nu bliver meget nemmere at

følge op på implementeringen af lovene.

Freddy Trejos fra foreningen af fysisk-motorisk handicappede,

ADIFIM, siger:

”Vi skal arbejde både med holdningsændring og

med fysisk adgang. Og adgangen er enorm vigtig,

for det nytter ikke noget, at folk anser os for ligeværdige,

hvis vi ikke er det i praksis. Vi skal have

adgang til skoler, til uddannelsesinstitutioner, til

ministerier og til transport. Derfor er tillægget til

loven en stor sejr for handicaporganisationerne og

for mennesker med handicap.”

Dansk Handicap Forbunds projekt er finansieret af

Danida.


Kort nyt

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2007

Kort nyt • Kort nyt

Infostandere i Odense forkortes

På grund af protester fra dansk handicap Forbund

(dhF) vil odense Kommune nu skære 20 cm af byens

infostandere, så kørestolsbrugere kan betjene dem.

sagen startede i 2005, da herluf hansen fra odense

afdeling i dhF så i et referat fra et byrådsmøde,at kommunen

havde købt otte infostandere, og at de fire allerede

var sat op på prøve. han prøvede kort efter en

og konstaterede,at han hverken kunne se eller trykke

på den touchskærm, der var anvendt.

så protesterede han på odense afdelings vegne

over,at kommunen ikke opfyldte de krav,der er i bygningsreglementet

eller i de forskrifter,som telestyrelsen

har.nu efter to år, et ringbind med korrespondance

og mange møder er sagen endt med,at infostanderne

beskæres med 20 cm. der monteres tillige en

mus på midten af standeren, så kørestolsbrugere også

kan betjene den. herefter skulle alle borgere kunne få

oplysninger om busafgange,se bykort og læse om arrangementer.

Pris for beskæringen er ca. 6000 kr.pr. stk.

En stander koster 65.000 kr.

Bente Rødsgaard

Om igen til Jyske Bank i Korsør

En ombygningsbestemmelse,der trådte i kraft

den 1. januar 2005, betyder,at man ved ombygninger

skal skabe mindst én niveaufri dør til bygningen

- uanset hvad ombygningen går ud på og

uanset udgiften til ombygningen. ombygningsbestemmelserne

kan ses på side otte i Erhvervs-

og Byggestyrelsens ”Vejledning til kommunerne

om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbe

stemmelser”www.ebst.dk/file/2862/vejl_byggesagsbehandling_tilgaengelighed.pdf

¨

det havde de glemt i Jyske Bank i Korsør,og

det opdagede lokale dhF’ere med Merete Pedersen

i spidsen, og så rullede lavinen. Efter en

del tovtrækkerier og korrespondance med kommunen

og bankens arkitekter,ender sagen med,

at banken får både niveaufri adgang og handicaptoilet.

Bente Rødsgaard

Ændring af kommunalt serviceniveau

hvad sker der,hvis en kommune beslutter sig foratændre

sit generelle serviceniveau? hvilken betydning får det for

borgerne, som jo har krav på en individuel vurdering af deres

situation?

En kvinde som fik hjælp til nødvendige praktiskeopgaver

ihjemmet,fik indskrænket hjælpen fra1,5 time til 1time.Begrundelsen

var, at kommunenhavde ændret sit serviceniveau,

således at bevillingenblevbevaret,men tiden blevnedsat. at

nedsætteden iforvejen beskedne hjælp til rengøring med en

tredjedel må siges at væreenbetragtelig forringelse.

ankestyrelsen hjemvistesagen til det sociale nævn. Begrundelsen

var, at et kommunalt serviceniveau er et udtryk foren

generel standard, som ikkekan bruges til at nedjustereen

borgers hjælp. deterafgørende,atder iethvert tilfælde foretages

en individuel konkretvurdering af borgerens behov.

dhF skal derforværeopmærksom på, om de nyekommuners

justering iservicestandarder medfører ændringer af

voresmedlemmers forhold,uden at der har været foretaget

en konkretindividuel vurdering.

Jeppe Kerckhoffs

Foto:JØrgEn hansEn

9


Kort nyt www.DHf-Net.Dk 10

Søg ALTID kommunen FØR du reparerer din bil

Indehavere af en handicapbil er som regel dybt afhængige

af deres køretøj.hvad gør man, hvis den pludselig

går i stykker? rigtig mange oplever problemer,når

dette sker,og perioden, mens bilen er på værksted,

kan være noget af en udfordring.reparationen haster,

men desværre har kommunen ikke altid lige så travlt

som borgeren og bevilger ikke reparationen med det

samme.

dhF har været i forbindelse med medlemmer,som er

kommet i en ubehagelig klemme.de har haft så svært

ved at få kommunen til at tage stilling til en reparation

i tide,at de selv har sat bilen på værksted og derefter

henvendt sig til kommunen. Men gør det aLdrIg!

Kommunen kan nægte at betale for reparationen, hvis

du ikke har ansøgt først.

dette er blevet bekræftet af et § 20 spørgsmål, stillet

i Folketinget af rene skau Björnsson (s). han har

spurgt: ”Forudsætter bevillig af reparationsudgifter til

særlige indretninger i handicapbiler,at der forud er

indgivet ansøgning og meddelt bevilling?”

socialministeren svarer,at det er et almindeligt

princip i den sociale lovgivning,at en ansøgning skal

indgives,og at bevilling skal modtages,inden støtten

kan gives.der er ikke fastsat regler om, at sager om

bevilling til reparationsudgifter til særlige indretninger

i handicapbiler ikke skal være omfattet af dette princip.

tilbage står så blot at krydse fingre for, at kommunerne

bliver bedre til at behandle ansøgningerne i

rimelig tid.

Jeppe Kerckhoffs

Bil til beboere i bofællesskab

der er blevet truffet tre afgørelser i ankestyrelsen. sagerne

drejer sig om personer,der bor i bofællesskab

uden fælles kørselsordning,og som ikke selv er i stand

til at køre bil. Formålet med bilen har været at give personerne

en øget grad af trivsel.

der er i sagerne blevet lagt vægt på, at ansøgerne

opfyldte de helbredsmæssige krav,at kørselsbehovet

var til stede (primært trivselsformål), og at der herudover

i størstedelen af døgnet er chauffører til rådighed.

to fik medhold i deres klage hos ankestyrelsen, medens

en fik afslag.afslaget blev givet med den begrundelse,at

der ikke i tilstrækkelig grad var chauffører til

rådighed på alle tider af døgnet,og at borgeren derfor

ikke ville blive tilstrækkelig selvhjulpen.

Konklusionen må derfor være, at det godt kan betale

sig at søge om handicapbil, selvom man bor i bofællesskab

og ikke selv kan køre bilen.

Jeppe Kerckhoffs

Rettigheder for mennesker med handicap

sikret af FN

Fn’sgeneralforsamling vedtog 14. december sidsteår

en ny menneskerettighedskonvention. Konventionen

sikrermennesker med handicap de samme rettigheder

som alle andre, hverkenmereeller mindre.

hidtil har den minoritet,som mennesker med

handicap udgør,kun hafthensigtserklæringer

og uvirksomme rettigheder.

”Konventionen gør vore rettigheder synlige og klare.

dethar vi ventet længe på,”siger stig Langvad,formand

fordesamvirkende Invalideorganisationer (dsI). ”Viøn -

sker ikkefortrin eller privilegier,men lige muligheder.og

det er,hvadkonventionen nu siger,vihar rettil.”

Efterfølgende skal konventionen ratificeres –under-


Kort nyt

skrives-afmedlemslandenes parlamenter. denproces

startersidst imarts,ogkonventionen træder ikraft,når 20

lande har ratificeret. når detteersket, skal medlemslandene

indarbejde konventionen iden nationale lovgivning.

holger Kallehauge,der har deltaget i forhandlingerne

som medlem af den danske delegation som

repræsentant for dsI siger:”handicaporganisationerne

har med denne konvention fået det retligt bindende

instrument i hånden, som er nødvendigt for at skabe

lige muligheder for en minoritet som mennesker med

handicap.der er milevid forskel på at skulle tigge om

noget og pege på konventionsrettigheder og kræve

dem opfyldt.”

Læs mere på dsI’s hjemmeside www.handicap.dk/

rettigheder/fn-konventionen.

Solveig Andersen

Tegn et postkort!

Er du god til at tegne eller male -med tusch,pen,farver, pensel

eller på computer -såtegn et korttil dansk handicap Forbund

(dhF).Kortetskalkunne anvendes hele året til enhverlejlighed.

deterdansk handicap Forbunds informationsudvalg,der indbyder

alle interesserede til at tegne et kort.Bliver dit kortfundet

egnet til trykning,vil du foruden æ renfåensymbolsk præmie.

alle rettigheder til brugen af det vindende forslag tilhører

dhF,ligesom dhF forbeholder sig retten til ikkeatbruge nogle

af de indsendteforslag.

alle kandeltage ikonkurrencen også ikkemedlemmer,og

hvis du mener,det er er lige noget forendukender,såtøv ikke

med at ringe til vedkommende.husk at oplyse betingelserne.

du kanindsende dit bidrag til dansk handicap Forbund,

hans Knudsens Plads 1a,2100 København Ø-skriv postkort -

konkurrenceuden på kuverten -eller på mail til info@dhf-net.

dk senest den 29.marts. husk at angive navn og adresse.

Vinderkortet vil blive præsenteret i handicap-nyt.

Bente Rødsgaard

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2007 11

DARO

Klæder dig på til

nye oplevelser…

Ring

75 88 16 22

DARO ·SØSKOVVEJ 7·7182 BREDSTEN

Ellebjergvej 52 1. A.H. Winges Vej 1-3

2450 København SV 8200 Århus N

3634 7900 8621 2703

bhf@formidlingen.dk

www.formidlingen.dk


dansk handicap dag 200

Tema:

Region Hovedstaden,

Nordsjælland

(tidligere Frederiksborg

amtskreds)

Dato: Lørdag den 1 . marts

kl.1 .00 til 20.00.

Sted: Melbyhallen, Melbyvej

1 4, Melby.

Hovedtaler: Landsformand

susanne olsen.

Gæstetalere: Velkomst ved borgmester helge Friis,

Frederiksværk- hundested kommune.Konferencier:1.

viceborgmester hans schwennesen, Frederiksværkhundested

kommune.

Program: Festmiddag,kaffe/te med kage.gaver på

adgangsbilletten: 1 uges ferieophold i sommerhus/

blomster/gaver. Festlotteri med flotte gevinster.Underholdning

ved Bjørn tidemann.

Musik og dans: Kastor Band.

Servering: sct. georgsgilderne i Frederiksværk.

Pris: Voksne 1 5 kr.Børn indtil 12 år 105 kr.

dertil kommer kørsel

Tilmelding: Bindende tilmelding senest 5. . til hanne

Ulvedal, tlf.4 2 4 8 eller Birgit Jacobsen, tlf.4 94

00 28 eller Knud Knudsen, tlf.4 50 5 0.

(ret til ændringer forbeholdes).

www.DHf-Net.Dk

L ige M u ligheder

for ALLE

dansk handicap Forbund markerer lørdag den 1 . marts dansk handicap dag over hele

landet. I år sættes der fokus på ”Lige Muligheder for alle”.

Kredsene i dansk handicap Forbund er erstattet af fem regioner,men i nogle regioner har

man valgt at holde flere mindre arrangementer

12

Region Hovedstaden,

Bornholm

Dato: søndag den 25. marts

kl.12. 0 – 16. 0.

Sted: sagahuset,rønne.

Hovedtaler: Landsformand

susanne olsen.

Program: taler,to-retters

middag,kaffe, underholdning

og musik ved Kaj Munch.

Pris: 90 kr.

Tilmelding: tilmelding senest den 21. . kl.1 .00 til

rigmor Pedersen, tlf.56 95 6 55 eller Inger speht hansen,

tlf.46 48 08 20.

Region Sjælland,syd

(tidligerestorstrøms amtskreds)

Dato: Lørdag den 1 . marts

kl.14.00 – 22.00.

Sted: Bangs have,Maribo.

Hovedtaler: Medlem af

hovedbestyrelsen, Ulla trøjmer.

Program: Kaffebord, taler,festmiddag,musik

og dans.

Pris: 185 kr.drikkevarer og kørsel

for egen regning.

Tilmelding: senest 1. . til Lone Jørgensen,

tlf.54 8 00 81.


Region Syddanmark, Fyn

(tidligere Fynskredsen)

Dato: Lørdag den 1 . marts

kl.1 . 0 – ca. 2 . 0.

Sted: assens Bowlingcenter,

Korsvangcentret 1,assens.

Hovedtaler: næstformand i

dhF John sørensen.

Gæstetaler: Borgmester Finn

Brunse,assens Kommune.

Program: Faneindmarch, festtaler,festmiddag,kaffe,

natmad,musik, dans og lotteri.

Pris: Voksne 200 kr., børn under 12 år 5 kr.der arrangeres

kørsel for dem, som har brug for det. Pris 50 kr.

Tilmelding: Bindende tilmelding til din egen lokalafdeling

senest 12. . Kørsel og eventuel specialkost

oplyses ved tilmelding.

Region Syddanmark, syd

(tidligeresønderjyllandskredsen)

Dato: Fredag den 16. marts

kl.1 .00 – 2 .00.

Sted: sI Centret, Øbeningvej ,

rødekro.

Hovedtaler: ove Enggaard

nielsen.

Program: Festmiddag,kaffe,

natmad,musik, dans og lotteri.

Pris: Pris oplyses ved tilmelding.

Tilmelding: tilmelding skal ske til din afdelingsformand.

Region Syddanmark, nord

(tidligereMidtjyllandskredsen)

Dato: Lørdag den 1 . marts

kl.12.00 – 18.00.

Sted: hejse Kro, skærbækvej 1 ,

Fredericia.

Hovedtaler: Medlem af hovedbestyrelsen

solveig hansen.

Gæstetaler: Byrådsmedlem

hanne dam, Kolding kommune.

Program: Festtaler,festmiddag,kaffe, musik, dans og

lotteri. natmad skal bestilles og betales særskilt.

Pris: 225 kr.uden natmad.natmad 55 kr.Begge dele

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2007

betales ved ankomsten. drikkevarer eksklusiv velkomstdrik

er for egen regning.

Tilmelding: Bindende tilmelding og evt. bestilling af

natmad senest 11. . til gudrun: tlf.86 52 6 0 , mail:

gudrunbudde@pc.dk eller John: tlf. 6 2 12 18 dsivejleamt@mail1.stofanet.dk.

Kørsel aftales i lokalafdelingen.

Region Midtjylland

(tidligere Århus amtskreds)

Dato: Lørdag den 1 . marts

kl.14. 0 – 21.45.

Sted: Paarup Kro, ringkøbingvej

1, Paarup,Engesvang.

Hovedtaler: hovedkasserer

Erna Christensen.

Gæstetalere og deltagere i

paneldebat: regionsmedlem Conni Jensen (s), regionsmedlem

Kate runge (V), Byrådsmedlem i herning,

henning Peter Villadsen (sF).

Program: Paneldebat om lige muligheder for alle,

festmiddag,kaffe, musik og dans med duoen Claus og

Morten.

Pris: 1 5 kr.ekskl. drikkevarer.

Tilmelding: senest 26. 2. til din lokalafdelingsformand.

Region Nordjylland

(tidligere nordjyllandskredsen)

Dato: Lørdag den 1 . marts

kl.12.00 – 19.00.

Sted: Feriecenter slettestrand.

Hovedtaler: Medlem af hovedbestyrelsen,

Lillian Madsen.

Gæstetalere: Lokalpolitikere.

Program: Festtaler,det kolde

bord med lune retter,kaffe, ”natmad”, underholdning,

musik og dans.

Pris: 1 5 kr.

Tilmelding: tilmelding til din afdelingsformand

senest 6. .

1


Mikkel Bundgaard,

formand for RYK.

aF BEntE rØdsgaard

ryk – rygmarvsskadede i danmark

”rYKerne er en bred flok, og vi er meget forskellige.

det fælles er,at vi er rygmarvsskadede.rYK er en specialkreds,som

varetager de helt specielle interesser,

som vi har på grund af vores handicap”, siger Mikkel

Bundgaard, som blev formand i april måned.Mikkel

Bundgaard er år og kom til skade for 11 år siden

ved et hændeligt uheld.han mistede balancen på en

badebro, faldt og brækkede nakken på lavt vand.det

var ikke nogens skyld,og det har han altid været glad

for. de venner,han var sammen med i sommerhus den

skæbnesvangre dag,ser han stadig.

gruppearbejde er i højsædet

ryk har 1200 medlemmer,og tallet har været nogenlunde

stabilt i mange år.”Men vi tænker meget på,

hvordan vi kan fastholde medlemmerne og få flere. Vi

har mange aktive tillidsfolk. det gør rYK til et sjovt og

spændende sted at lægge sine kræfter, fordi alle tillidsfolk

føler,at de er med til at gøre en forskel”.når rYK

arbejder sker det i høj grad i grupper.

sundhedspolitisk gruppe

rYKs sundhedspolitiske gruppe arbejder for, at al be-

www.DHf-Net.Dk

Hvad laver de i RYK?

Kontakt til forskere, mentorplaner,toggruppe og meget mere. specialkredsen rYK i dansk

handicap Forbund har mange jern i ilden. handicap-nyt har talt med Mikkel Bundgaard,

formand for rYK

RYK afholder hvert år et sommerseminar fyldt med forskellige aktiviteter blandt andet vandsport.

14

handling af rygmarvsskadede centraliseres på hospitalerne

i hornbæk og i Viborg. ”Vi er kun 5.000 - 6.000

rygmarvsskadede på landsplan, derfor er det meget

vigtigt,at der nogle steder i landet kan tilbydes en højt

specialiseret behandling.Vi vil ikke spredes på forskellige

sygehuse.der har været nogle kedelige eksempler

på, at folk er blevet indlagt,hvor man ikke har gjort

optimalt for at forebygge tryksår.det er vigtigt,at man

kender de mange følgesygdomme,vi har”.

dog er der enkelte rYKere, som helst vil indlægges

så tæt på familien som muligt. ”I så fald er det vigtigt,

at det enkelte hospital kontakter hornbæk og Viborg,

for at få viden, men vi mener faktisk, at det optimale er

to steder i landet ”.

socialpolitisk rådgivning

sidste år lancerede rYK en medlemsservice - en slags

hotline-rådgivning om fx biler eller hjælpeordning.

”det har været en ”skræmmende succes”, griner Mikkel

Bundgaard. ”rådgivningen har fungeret et år.Man

ringer til en telefonsvarer med sit spørgsmål, og så

ringer rådgiverne tilbage.der er kun to i gruppen, og

de kunne sagtens være flere. I ganske principielle sager

Foto: r YK


har de også været med som bisiddere, men det er sjældent.

Behovet er stort, der er mange,der sidder med en

sag,der er gået i hårdknude”.

”gå Johnny gå – gruppen”

gruppen har taget navn efter en populær rocksang

fra 1950erne og har tæt kontakt til forskermiljøer og

læger.den har inden for de seneste ti år afholdt to

symposier med forskere fra mange lande,og det har

resulteret i et internationalt forskernetværk. Men det

har ikke fået gruppen til at hvile på laurbærrene.For

nylig samlede den en million ind til et forskningsprojekt

med stamceller her i danmark. En anden opgave

er at formidle forskningsresultater videre til medlemmerne

i fx medlemsbladet,rYK Magasin. ”den slags

stof har i høj grad vore medlemmers interesse – især

de nystilskadekomne”, siger Mikkel Bundgaard.

Mentorgruppe

Mikkel Bundgaard er lige nu meget optaget af at

starte en mentorgruppe.Ideen er at få nogle erfarne

rygmarvsskadede tilknyttet hospitalerne i hornbæk

og Viborg, så nytilskadekomne bliver forberedt på det

liv,der venter efter ulykken. den slags projekter er der

gode erfaringer med i andre lande.og de to genoptræningssteder,som

rYK i forvejen har god kontakt til,

har da også vist interesse.

”Man er typisk indlagt tre–tolv måneder,ogtiden går

med hårdfysisk træning og med at bearbejde, at man

er rygmarvsskadet deterden førstestore omvæltning.

dennæsteer, når man kommer hjem eller flytter til en

ny bolig.Enmentors opgave er at værerollemodel og

fokuserepåmuligheder istedet forbegrænsninger

–fxved besøg ihjemmet. determeget sværtmentalt

at komme ud blandt andremenneske rigen efteren

ulykke, men der er meget,der kanfungereogså med en

rygmarvsskade”, siger Mikkel Bundgaard.

seminar gav en ”toggruppe”

to gange om året inviterer rYK medlemmerne til

seminarer.På det seneste var emnet tilgængelighed,

og nogle af kursisterne dannede en ”toggruppe”, som

i samarbejde med Bygge- og trafikpolitisk Udvalg i

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2007

dansk handicap Forbund vil satse på at gøre det muligt

at køre spontant med toget. som det er i dag,skal

man bestille service mindst 48 timer før afgang.

”Jeg håber virkelig,at gruppen bliver ved med at

arbejde – emnet er langt fra nyt i dhF sammenhæng,

men det er det i rYK”,fortæller Mikkel Bundgaard.

næste gang er seminarieemnet økonomi, pension,

erstatning og jobmuligheder.En anden tilbagevendende

begivenhed er sommerkurset på Egmont højskolen.

Caféaftener

”hvertårafholder v iisamarbejde med firmaet astra

tech to caféaftener,hvordet ikkehandler om handicap,

men hvor der kommer en spændende foredragsholder.

sidstegang vardet en bjergbestiger,som fortalteog

vistelysbilleder om at bestige Matterhorn. Efterarrangementerneerder

mad,hvorfolk så kanhyggesnakkeog

udveksle erfaringer –enanden måde at mødes på, som

nogle af vore medlemmer sætter meget pris på. deter

et god tradition, og vi prøver at sprede os over mange

emner.Møderne afholdes både på sjælland og iJylland”.

Medlemsblad,hjemmeside og sammenhold

rYK kommer i kontakt med samtlige sine medlemmer

gennem rYK Magasin, som tilrettelægges af en redaktør

og en arbejdsgruppe.

Bag rYKs hjemmeside står også en arbejdsgruppe.

Lige nu arbejder den på højtryk med at ændre design

og opbygning på siden. På hjemmesiden findes også

tilgængelighedsbasen - en guide over tilgængelige

steder,hvor man kan søge efter restauranter, biografer,

butikker,seværdigheder,museer og meget mere. Basen

er flittigt brugt og der kommer hele tiden nye registreringer.For

tiden er er der ca. 2.500 steder i basen.

En gang om året indkaldes repræsentanterne fra de

enkelte arbejdsgrupper til en weekend for at orientere

hinanden. ”tilbagemeldingen sidste gang var, at

deltagerne syntes, det var en givende og inspirerende

weekend.Personligt synes jeg,at det er en god måde,

at tillidsfolkene kommer til orde på. alle gør et stort

stykke arbejde,og det skal man huske at rose.Man kan

nemt glemme det i farten, men det er værd at huske,

for det styrker sammenholdet”. ■

Fakta om RYK

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark har ca. 1200 medlemmer og er en specialkreds i Dansk Handicap

Forbund.

RYK hed tidligere Paraplegikerkredsen og blev dannet i 1972. I 2002 skiftede den navn til RYK.

Du finder RYKs hjemmeside på www.ryk.dk

15


hjulspind

Danmark er ramt af Go‘ Galskab

En godhedsepidemi vil iden kommende tid sprede

sig over danmark. go’ go’galskaben, galskaben,

der er en uforklarlig lyst til at

gøre gørenogetgodt noget godt for forandre, andre,

kan kanfølges følges fra frade denn26. 26. februar februar

på www.dhf-net.dk. .

tusindvis af danskere

er efter eftersigende sigende blevet

smittet med go’

galskab. galskab.Vil Vil du også o gså

være væremed,såkig med, så kig forbi

www.dhf-net.dk efter

den 26. 2. og se, se,hvad hvad

Køb en nøglering med vognpolet

så er det slut med at stå og lede efter en

10er eller en 20er i supermarkedet. På medlemmernes

opfordring har dansk handicap

Forbund fremstillet en nøglering med

vognpolet.

den kan købes på hovedkontoret, ring på

tlf. 9 29 5 55 eller send en mail til

js@dhf-net.dk. Prisen er 20 kr.hertil skal

lægges porto og ekspeditionsgebyr.

der sker. Støt Dansk Handicap Forbund og køb en nøglering

Ebeltoft Glasmuseum

har fået en tilbygning,

som er tilgængelig for

kørestolsbrugere.

med vognpolet.

www.DHf-Net.Dk

Ny tilbygning til Glasmuseet i Ebeltoft

glasmuseet i Ebeltoft, hvor 650 kunstnere fra 44 forskellige lande har deponeret nogle af deres værker har fået en ny og tilgængelig

tilbygning.I bygningen, hvor der også afholdes forskellige arrangementer, er der café, udstilling og handicaptoilet,og man kan se glaspustere

i aktion i et arbejdende værksted.

Indtil videre er kun denne nye bygning tilgængelig for kørestole.I den gamle kan man komme ind i stuetagen, men der er endnu

ingen elevator. Museet håber at få en i løbet af 2008.

Museet har også en glasbutik, nogle af varernekan du se på hjemmesiden. Flereinformationer på tlf.86 41 99eller www.glasmuseet.dk

Billunds Lufthavn sætter tilgængelighed højt på dagsordenen

arly dalgaard, der døde sidste år,havde som formand for Bygge- og trafikpolitisk Udvalg i dansk handicap Forbund og pilot i årevis

en korrespondance med Billund Lufthavn om tilgængeligheden. han opnåede også at deltage i mange byggemøder om udvidelsen af

lufthavnen for at påvirke den til at tænke i tilgængelighedsbaner.arbejdet har båret frugt,for Billund Lufthavn er nu blevet registreret

på www.godadgang.dk, som foreningen tilgængelighed for alle står bag.det forpligtiger lufthavnen til at tænke på tilgængelighed for

samtlige handicapgrupper.Lufthavnen har i dag gode ankomstforhold for personer i kørestole og har fx fået konstrueret en speciel lift,

som kan køre mellem flyets sæder,så personer kan liftes fra kørestol til deres plads i flyet.

Foto: s oLVEIg andErsEn.

16

Et forsinket tillykke

stig Langvad blev for nylig 50 år.Flertallet kender ham formodentligt som formand

for de samvirkende Invalideorganisationer (dsI), men han er også medlem

af dansk handicap Forbunds hovedbestyrelse.stig repræsenterer mennesker med

handicap i en lang række råd og nævn, fx i det Centrale handicapråd,Beskæftigelsesrådet,nordisk

handicappolitisk råd og det Europæiske handicapforum. han

er uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet i 1984. I 19 , da stig var 16 år,

kørte han galt på sin knallert. Ulykken betød et lammende brud på en nakkehvirvel

og medførte et langvarigt hospitalsophold,et års genoptræning og et liv som

kørestolsbruger med hjælpeordning.han bor i Århus og pendler flittigt mellem

hovedlandet og hovedstaden.

Stig Langvad hovedbestyrelsesmedlem i Dansk

Handicap Forbund og formand for De Samvir-

kende Invalideorganisationer (DSI) blev for

nylig 50 år.

Foto: a rKIVFoto


aF BEntE rØdsgaard

Stormflod på Stranden

den 2. november oplevede store dele af landet en

kraftig storm. Øresund legede ocean og gik over

sine bredder.dansk handicap Forbunds private

strand - ”stranden”i Charlottenlund gik heller

ikke fri. græsarealerne blev fyldt op med saltvand,

sand og tang.trappen og forenden af badebroen

blev revet væk og fundet ca. 100 meter borte.

heldigvis reagerede gentoftes kommunes beredskab

hurtigt samt Iss skadesservice, som pumpede Øresund

tilbage,hvor det hører hjemme.hele arealet og

klubhuset er rengjort, og stormrådet har meddelt,at

vi er omfattet af lovgivningen om stormflodskade.

så alt er klart og parat til en ny sæson i 200 .

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2007

En støjfri el-knallert

hvis du kan lide fred og ro

og tænker på miljøet,så er

den trehjulede knallert EVt

– 25 måske noget for dig?

den kan køre 25 km i timen

og ca. 60 km pr. opladning.

den kan tilsluttes en almindelig

stikkontakt. den er

godt affjedret på alle tre hjul

og har bakgear.Prisen for en

standardmodel er ca. .500

kr., og man kan købe en del

ekstraudstyr.det er firmaet

sportster i herning,som har

den i sit sortiment. Drop benzinen og kør en stille tur på en miljørigtig og støjfri trehjulet knallert.

Kvinder med handicap som skønhedsdronninger

Unge kvinder i badedragter eller balkjoler,som på stiletter skrider ind på scenen. det er vist det billede,mange

får på nethinden, når de tænker på skønhedskonkurrencer.Men på hollandsk tv dystede

12 kvinder med synlige handicap om at være den skønneste at se på, og 25 % af seerne så med.

Bag programmet står ”absolutely independent”som blev verdensberømte på at opfinde ”Big

Brother”konceptet. Konkurrencen som hedder ”Miss ability”er blevet solgt til både Frankrig, tyskland,Usa

og England.

Firmaets slogan i holland var: ”har du nogensinde

fløjtet af en kvinde i kørestol? Eller har du

tjekket babserne på en blind? hvis svaret er

nej,så vil vores show bryde alle grænser.”

hvornår programmet løber af stabelen i de

nævnte lande,vides endnu ikke. heather Mills,

fotomodel, benamputeret og ekskone til Poul

McCartney er blevet bedt om at stå i spidsen

for den engelske udgave. Prøv at skrive Miss

ability i en søgemaskine og læs diverse indlæg.

Smukke kvinder i kørestole bedømt på udseende, personlighed og charme. Vinderen i Holland i den orange kjole

hedder Roos Prommenschenckel. 25% af de hollandske seere så med, da vinderen blev fundet.

Foto: P rEssEFoto.

Foto: I ngE roLstEd

Væltede krukker og tang overalt. Stormfloden

gik hårdt ud over ” Stranden” i Charlottenlund.

Foto: P rEssEFoto.

1

Vidste du, at ...

sahvaikkegiver ferielegatertil enkeltpersoner,som

skal på feriepåsct.

Knudsborgarrangeret af dansk handicap

Forbund,fordi sahvaiforvejen

støtter disse ferieophold.

somenkeltperson kanman derimod

godt søge sahvaomtilskud til andre

ferierejser.her gælder,atkun enkeltpersoner

kansøge,mens grupper som

fx dhFs afdelinger ikkekan søge.

de samvirkende Invalideorganisationer

(dsI) ønsker at styrke tilgængelighedsarbejdet

o ghar derforlagt en

masse fakta om tilgængelighed ind

på deres hjemmeside.www.handicap.

dk/tilgaengelighed/fakta/index_html

Egmonthøjskolen har købt et 20 meterbredt

og firemeter højt maleriaf

kunstneren JørnBie.Billedet viser den

socialpolitiskehistorie frastenalderen

og til idag.det skal hænge iskolens

nyeforhal, som endnu ikkeerbygget.

hvis du vil smugkigge på billedet så

gå ind på www.Jorn-bie.dk.

IoF –Invalideredes oplysningsforbund

-fylder 50 år.det fejres på Københavns

rådhus den 18.-19. april. se

merepåwww.iof.dk.

dansk handicap Idræts Forbund

(dhIF) fik femverdensmestrei2006.

trekvinder blevverdensmestre-to

isvømning og en icykelsport–og

to mænd ihenholdsvis kuglestød og

bordtennis.det blevogså til syvsølvmedaljer

og fireibronze. detsamlede

resultaterikkehelt tilfredsstilende for

dhIF,som mener,atdanmarkerved at

sakkebagud.derforvil dhIF oprette

et eliteakademi i200 foratstyrke

talentudviklingen.

at den svenskebyMalmø har lavet

en tilgængelighedsguide på nettet.

du finder den på www.malmo.se.

En forsker ved navn Inge storgaard

Bonfils har skrevet en ph.d.

afhandling med titlen”den handicappolitiske

aktør”, som bl.a.

belyser,hvordan mennesker med

handicap via deres organisering i

de samvirkende Invalideorganisationer

(dsI) og ved at være med i

handicapråd opnår resultater.du

kan donwloade hele afhandlingen

på www.samf.ku.dk/phd/afhandling_bonfils.pdf


Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


hovedbestyrelse

* susanne olsen

(landsformand)

skovgårds alle 189

500 Værløse

tlf.: 44 48 41 55/20 6 01 01

E-mail: susanne@dhf-net.dk

E-mail: olsen@dhf-net.dk

* John sørensen

(næstformand)

snebærvej 92

6000 Kolding

tlf.: 6 2 12 18

E-mail: dsivejleamt@mail1.

stofanet.dk

* Erna Christensen

(hovedkasserer)

højgårdstoften 6

26 0 tåstrup

tlf.: 4 52 1 88/40 54 88

E-mail:

christensen@dhf-net.dk

* anders J. andersen

Keidamsvej

4 60 Vordingborg

tlf.: 55 4 1 2 /21 64 0 2

E-mail: anders@ryk.dk

Bjarne Müller

trompeterager 12, hørup

64 0 sydals

tlf.: 68 50 40

E-mail:

f-moeller@tdcadsl.dk

Brian damsgaard

nørrebjerg runddel 186 C

5220 odense sØ

tlf.: 51 94 82 8

E-mail: bbd@webspeed.dk

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2007

Hovedbestyrelsen i

Dansk Handicap Forbund:

* Kirsten Ferdinand

Klintevej 422

4 91 Borre

tlf.: 55 81 28 40/21 40 52

fax: 55 81 28 40

E-mail: kirsten.ferdinand@

hotmail.com

Lena nielsen

holtevej 10, holte

45 1 grevinge

tlf.: 59 65 95 86/40 0 95 86

E-mail: lena.nielsen@c.dk

Lis schou

Ægirsvej 9

00 rønne

tlf.: 56 95 41 04/20 41 4 04

E-mail: lis@schou.mail.dk

Marianne rosenvold

Farum hovedgade 98

520 Farum

tlf.: 44 95 5 20

E-mail:

rosenvold@mail.tele.dk

rikke Kastbjerg

Østerby allé 20

8 10 tranbjerg J

tlf.: 86 15 04 2 /20 22 04 2

E-mail: k@stbjerg.dk

stig Langvad

graven 10, st. th.

8000 Århus

tlf.: 86 12 8 40

E-mail: stla@post11.tele.dk

sven astrup Knudsen

Ågade 120, st. tv.

* Medlem af Forretningsudvalget

2200 København n

tlf.: 8 4 06 61/40 4 00 61

E-mail: sven@kak.dk

Region Nordjylland

Lillian Madsen

skovbrynet 24

9240 nibe

tlf.: 98 5 25 5 /40 21 5 86

E-mail: lima@post12.tele.dk

* Laurits søgaard

Christensen

nordmarken 2

Vester hassing

9 10 Vodskov

tlf.: 98 25 6 14/50 94 48 8

E-mail: lsc@fkhb.dk

Region Midtjylland

Christian sørensen

h.C. Ørstedsvej 19 d, st. 2

400 herning

tlf.: 51 24 99 8

E-mail:

dhf.herning@mail.tele.dk

Michael Pedersen

Frederiks allé 28 B, 1.

8000 Århus C

tlf.: 86 19 84 9 /51 26 28 9

E-mail:

micped@stofanet.dk

Region Syddanmark

gudrun Budde gade

skovbrynet 10

6580 Vamdrup

tlf.: 86 52 6 0 /29 8 12 6

E-mail:

gudrunbudde@pc.dk

Jørgen havndrup

Lyøvej 4, Båring

5466 asperup

tlf.:tlf.64 48 1 60

E-mail:

jhavndrup@dbmail.dk

Region Sjælland

anni Kvisgård

Vestre Fælledvej

4600 Køge

tlf.: 56 65 84 5

E-mail:

a.kvis@vip.cybercity.dk

Lone Jørgensen

dampmølleparken 1

49 0 Maribo

tlf.:54 8 00 81/21 26 84 81

E-mail: dina@mknet.dk

Region Hovedstaden

* hans Jørgen Møller

dalslandsgade 12, st.

2 00 København s

tlf.: 2 5 05 2 /40 41 25 45

E-mail: lemon@oncable.dk

Ulla trøjmer

høje gladsaxe 112, kld.

2860 søborg

tlf.: 5 10 15 5

E-mail:

u.troejmer@vip.cybercity.dk

Amputationskredsen:

solveig hansen

remstrupvej 41

8600 silkeborg

tlf.: 98 22 89/41 1 29 45

E-mail: sol@dhf-net.dk

annelise hansen

hillerødvejen 62

250 gilleleje

tlf.: 49 1 98 61/40 19 98 61

E-mail:

laase-arne@mail.tele.dk

Forældrekredsen:

Lis Frederiksen

Klostermarksvej 5

2 00 Brønshøj

19

tlf.: 8 60 08 6 /40 5 45 80

E-mail: lf@fkhb.dk

henning dalsgaard

Munkgårdkvarteret 191

snejbjerg

400 herning

tlf.: 9 16 12 8 /28 4 4 00

E-mail: hd@fkhb.dk

Ungdomskredsen:

Marie Louise -Mille- hahn

Myrholmsvej 1

8260 Viby J

tlf.: 86 11 9 2

E-mail: marielouisehahn@

hotmail.com

rasmus Lund-sørensen

obovej 6, Bolig 1

4 00 næstved

tlf.: 24 2 10 8

E-mail:

lund-soerensen@jubii.dk

RYK:

Mikkel Bundgaard

Frederiks alle 28, 2.

8000 Århus C

tlf.: 86 12 5 6 /22 92 52 12

E-mail: mb@ryk.dk

Bente rey

Vesterbakken 4, høruphav

64 0 sydals

tlf.: 4 41 68 6

E-mail: rey@city.dk

Udpeget af Sahvafonden

torben svanberg

Borgervænget 5

2100 København Ø

tlf.: 9 25 01 00


Folkeoplysning

i50år

med

IOF

Københavns Rådhus

den 18. og 19. april 2007

B egge dage åbent kl. 10-18

Mød:

F lemming Jensen

Peter Qvortrup G eisling

A nne-Marie Helger

D et Røde Kapel

m.fl.

Program:

iof.dk

Invalideredes Oplysningsforbund • 3860 7111• iof@iof.dk

Officiel jubilæumsåbning

den 18. april kl. 11

F oto: Hanne Loop


midt ibladet

Indhold side 21–28

DHF på nettet

Nyt fra afdelingerne

Rejser

Annoncer

Legater

DUKH

Regionskontor

Videnscenter for Bevægelseshandicap

Indmeldelseskupon

DHF på nettet

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du

på adressen: www.dhf-net.dk

Du kan skrive til DHF på flere e-mail adresser:

Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dk

Socialrådgiver: social@dhf-net.dk

Socialpolitisk konsulent: konsulent@dhf-net.dk

Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder: info@dhf-net.dk

Ulandssekretariatet: uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen: fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@dfh.net.dk

Webmaster: webmaster@dhf-net.dk

www.dhf-net.dk

nYtFRA AFDelIngeRne

Februar · 2007

Assens

tirsdag den 20. februar kl.18.00: Fællesspisning med

Banko.Bindende tilmelding.pris kr.70.

tirsdag den 6. marts kl.18.00: generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.Afdelingen er vært

denne aften for kaffe og brød.

lørdag den 17. marts i Bowlingcentrets selskabsloka -

ler i Assens: Dansk Handicap Dag.(Se program side 12).

tilmelding til egen afdeling.

tirsdag den 20. marts kl.19.00: Foredrag: Hvad vil det

sige at være pårørende til en handicappet? en med

personlige erfaringer kommer og fortæller.

24. - 31. marts: Sommerhustur.Sommerhusudvalget

har arrangeret en hel uge i sommerhuse ved Ringkøbing

Fjord. pris kr.800 pr.person inklusiv alt,dog ikke

transport.Vi vil prøve at lave fællestransport. Bindende

tilmelding senest den 6.3. til Hanne Holm, tlf.64 75 14

46 eller Hanne larsen, tlf.64 71 52 15.

tirsdag den 3. april kl.17.45 på Korsvangscenteret i

Assens: Bowlingaften med spisning Bindende tilmelding

senest den 23. 3. pris kr.110.

tirsdag den 17. april kl.19.00: Sociallovgivning.Hvad

er der sket i sociallovgivningen siden sidst,og hvilke

konsekvenser har det for os som handicappede?

Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne

på Stadionvej 10 og tilmeldinger skal ske til Bitten, tlf.

62 63 23 25 eller lis,tlf.64 79 15 19.

Ballerup/Herlev

lørdag den 24. marts kl.13.00 i lille Birkholm, Sennepshaven

2, Herlev: generalforsamling.Dagsorden

ifølge vedtægterne.Spisning kl.15. 00 – 17.00. Af hensyn

til arrangementet tilmelding senest den 19.3. til

Villy,tlf.44 65 17 49 eller e-mail bh.va@webspeed.dk

Bornholm

Søndag den 18. februar kl.13.30 - 16.30: Fastelavnsfest.

Vi slår katten af tønden. Kaffe, æbleskiver,småkager.

præmie til den bedst udklædte. pris kr.45.tilmelding

senest den 14.2. kl.13.00.

Søndag den. 25. marts kl.12.30 - 16.30: Dansk Handicap

Dag. to retter mad samt kaffe pris kr.90. Kaj

Munch spiller.Det er tilladt at tage en gæst med.tilmelding

senest 21. 3. kl.13.00.

lørdag den 14. april kl.13.30 - 16.30: generalforsam

1


Midt i bladet

ling.Derefter bankospil om medbragte pakker til en værdi

af kr.25. Foreningen er vært med kaffe ,hjemmebag og lagkage.tilmelding

senest den 11. 4 kl.13.00. Samtlige arran -

gementer foregår i Sagahuset i Rønne.

tilmeldinger til Rigmor pedersen, tlf.56 95 36 55 eller Inger

Speht Hansen, tlf.56 48 08 20.

Esbjerg

torsdag den 22. februar kl.19.00 i festsalen Kvaglundsparken

1: Hyggeaften.

lørdag den 17. marts: Dansk Handicap Dag. (Se program

side 12).

torsdag den 22. marts kl.19.00 i festsalen Kvaglundsparken

1: generalforsamling.

Yderligere oplysninger hos lilian lykou,tlf.31 71 02 15 eller

24 90 30 71.

Frederiksberg

Onsdag den 28. februar kl.18.30: Banko.

Onsdag den 14. marts: Foredrag v/ landsformand Susanne

Olsen om Dansk Handicap Forbund nu og i fremtiden – herunder

kommunalreformen og handicapråd.

Onsdag den 28. marts: generalforsamling.

Onsdag den 11. april kl.18.00 – 21.30: påskefrokost.

tilmeldinger til Connie pedersen, tlf.35 35 67 21 eller ved

personlig henvendelse til hende i Dagcenter norden tirsdage

og fredage.

Frederikshavn/Sæby

Mandag den 19. februar kl.19.30: generalforsamling.Dagsorden

ifølge vedtægterne.

torsdage den 1., 15. og 29. marts og 19. april samt onsdag

den 4. april: Banko.

Mandag den 12. marts i lendum Forsamlingshus: Dilettant.

Vi skal se stykket ”nej – nu vil jeg skilles”. Bus afgår fra Frederikshavn

Rutebilsstation kl.17.30.tilmelding senest den 5.3.

Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne på

Dagcentret Ingeborgvej,Frederikshavn.

tilmeldinger til Orla, tlf.98 43 91 31 eller Christian, tlf.98 48

18 46.

Frederikssund/Frederiksværk

Onsdag den 21. februar kl.18. 30 – 22.00 i Fritidscentret,

Jernbanegade 2: Banko.gæster er velkomne.tilmelding senest

den 19.2.

lørdag den 17. marts kl.13. 000 – 20.00 i Melbyhallen,

Melbyvej 134, Melby: Dansk Handicap Dag. pris kr.175, Børn

indtil 12 år pris 105.tilmelding senest den 5. 3. (Se program

side 12).

Onsdag den 11. april kl.18.30 – 22.00 i Fritidscentret,Jernbanegade

2: Fungerer handicaprådene? Den 1. januar trådte

de nye kommuner i kraft, og der er oprettet lovpligtige

handicapråd.Aftenen vil belyse handicaprådenes arbejde.

gæster er velkomne.Der sælges lotteri. Husk en lille pakke.

tilmelding senest den 4. 4. Husk at oplyse,om du er diabetiker.

22

tilmeldinger for medlemmer i Jægerspris,Skibby, Slangerup,

Ølstykke eller Frederikssund til Knud Knudsen, tlf.47 50

35 30 eller 21 90 58 53.tilmelding for medlemmer i Hundested,Frederiksværk,

Helsinge,græsted eller gilleleje til Birgit

Jacobsen, tlf.47 94 00 28.

Grenå

tirsdage den 20. februar kl.14.00 i posthaven den 6. og 20.

marts samt 3. og 17. april: Håndarbejdsmøde.

tirsdag den 27. februar kl.18.30 i posthaven: generalforsamling.Derefter

gratis minibanko.

Alle tilmeldinger kan ske til følgende: Doris, tlf.86 32 45 21,

else,tlf.86 32 38 76, Karen, tlf.86 32 70 56.

gevinstliste til D.H.F grenå afdelings lodseddel:

(1).10.257, (2) 3.898, (3). 9.802, (4) 6.867, (5) 9.503, (6)11.995,

(7) 5.473, (8) 8.253, (9) 9.186, (10) 5.312, (11) 10.254, (12)

7.091, (13) 10.950, (14). 3.723, (15) 3.894, (16) 4.016, (17)

3.672, (18)11.220, (19) 9.278, (20) 6.093.

Helsingør

lørdag den 24. februar kl.18.00 i Folkets Hus i Søstræde:

Hamlet revyen inkl. teatermenu.Vi har forudbestilt 50 billetter.

Vi samler op med liftbusser 1,5 time før.pris kr.200. Kørsel

kr.25. Bindende tilmelding senest den 17.2.

Onsdag den 21. februar på Hamlet: generalforsamling.tilmelding

senest den 17.2.

tilmeldinger på tlf.49 21 82 21 eller til afdelingens kontor i

lundegade torsdage kl.10.00 – 12.00, tlf.50 99 58 72.

Herning

Onsdag den 28. februar kl.19.00 i Holtbjerg Aktivitetscenter,

thyrasvej 9, Herning: generalforsamling.Dagsorden ifølge

vedtægterne.Forslag skal være formanden i hænde senest

den 20.2. gyldigt medlemsbevis forevises.Kun medlemmer,

der ikke er i restance har stemmeret.

lørdag den 17. marts kl.17.00 – 22.30 i Holtbjerg Aktivitetscenter:Forårsfest

med underholdning.pris kr.150 for medlemmer

inkl. spisning,musik/dans og underholdning.

Onsdag den 21. marts kl.19.00 i VUC Brorsonsvej,Herning:

Fællesarrangement med flere foreninger.Se annoncering i

Herning Folkeblad.

torsdag den 19. april kl.18.00: Big Bowl i Ikast. Bus afgår fra

kollektivcentret i Bytoften,tjørring kl.17.15.

Hillerød

Mandag den 5. marts kl.19.15: generalforsamling.Dagsorden

ifølge vedtægterne.(gratis spisning kl.18.00). Kun for

medlemmer af Hillerød afdeling.

Mandag den 2. april kl.18.00: Afslutning med smørrebrød.

pris kr.50 for medlemmer,ikke medlemmer kr.75.

lørdag den 12. maj kl.9.00: Udflugt til gavnø blomsterpark.

pris kr.200 for medlemmer,ikke medlemmer kr.420.

Alle arrangementer foregår i grønnegadecentret i Hillerød,

hvor andet ikke er nævnt.

tilmelding til arrangement og kørsel til Bente Meling,tlf.48

26 24 85 eller 28 34 44 26 senest fem dage før.


Holbæk

torsdag den 15. marts på Vadestedet kl.19.30: generalforsamling.Forslag

til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde

senest otte dage før.Bestyrelsen er vært kl.18 med middag

og kaffe.

tilmelding til Ole, tlf.59 43 35 77 eller Bente, tlf.59 18 27 69.

Hørsholm, Birkerød,Allerød,Karlebo

og Farum

torsdage den 22. februar,1., 22. og 29. marts samt 12. og 19.

april kl.18.45 i festsalen på toftevangsskolen (røgfrit område):

Bankospil.

lørdag den 17. marts kl.13. 00 – 20.00 i Melbyhallen, Melbyvej

134 i Melby: Dansk Handicap Dag. tilmelding til Børge

Rasmussen senest den 5.3. på tlf.26 21 48 65. (Se program

side 12).

Mandag den 23. april kl.18.00 – 21.00 i Rådhusets store sal,

Stationsvej 36, Birkerød: generalforsamling.Birkerød og Søllerød

lægges sammen til en kommune,og der skal derfor

skabes en Rudersdal afdeling.Dagsorden udsendes sammen

med de nye vedtægter.Kl. 18.00 smørrebrød,kl. 19.00: generalforsamling.Medlemmer

i Rudersdal Kommune har stemmeret.tilmelding

af hensyn til maden senest 14 dage før til

Børge Rasmussen, tlf.26 21 48 65.

Korsør/Skælskør

Mandag den 19. februar kl.18.00 – 21.30 på Svenstrupgård

i Korsør:Medlemsaften og fastelavnsfest. Middag,kaffe og

fastelavnsboller.Vi skal ”slå katten af tønden”. Kom udklædt,

så vi får en sjov aften. pris kr.60.transport kr.50.tilmelding

senest den 15. 2. (OBS lagt tlf.besked vedr.tilmeldingsfrist

ikke besvaret endnu).

Mandag den 26. marts kl.18.00 – 21.30 i teglværksparken

i Korsør:generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægter.Kl.

18.00 smørrebrød,senere kaffe og te.Drikkevarer kan købes.

pris kr.60.transport kr.50.tilmelding senest den 22. 3.

Alle tilmeldinger til bestyrelsen.

på nuværende tidspunkt er der ikke tilrettelagt nogen

ferierejse.Vi vil gerne vide,om der er stemning for en ferierejse

enten i Danmark eller lidt syd for grænsen. Kontakt

bestyrelsen, hvis du har ideer eller gerne vil ud at rejse med

afdelingen.

Køge

Onsdag den 14. marts kl.19.00 i festsalen på Møllebo,nørre

Boulevard 101, Køge: generalforsamling.Dagsorden ifølge

vedtægterne.Forslag,der ønskes behandlet,skal være Anni

Kvisgård i hænde senest otte dage før.tilmelding til tove,tlf.

56 65 52 05.

Middelfart

lørdag den 17. marts kl.17.30 – ca. 23.00 i Assens Bowlingcenter,Korsvangscentret

1, Assens: Dansk Handicap Dag.

Kørsel samt evt. specialkost oplyses ved tilmelding.tilmelding

senest den 12. 3. (Se program side 12).

torsdag den 22. marts kl.19.00 i Middelfart Bowlingcenter:

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2007

23

generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægterne.nye vedtægter

skal godkendes på grund af strukturændringerne i

DHF.Vi starter med spisning kl.18, generalforsamling kl.19.

Vi bowler fra kl.21 – 22.tilmelding til spisning er nødvendig

senest mandag den 19.3. til Irma, tlf.64 40 66 00 eller Jørgen,

tlf.64 48 13 60.

Møn

Mandag den 19. februar kl.17.00 i Hollænderhaven i Vordingborg:

generalforsamling.Regnskab for Møn og Vordingborg

afdelingerne skal godkendes.Kl. 19.00 er der fastelavnsfest

og Vordingborg folkedansere underholder.

lørdag den 17. marts kl.14.00 – 22.00 i Bangs Have i Ma -

ribo.Dansk Handicap Dag. Bindende tilmelding senest den

28. 2. (Se program side 12).

Onsdag den 21. marts kl.17-30 – 21.30 på Ulvsund: Film,

spisning,kaffe/te, lagkage.pris kr.50.tilmelding senest den

14.3.

lørdag den 21. april på Ulvsund: 33 års fødselsdag,spisning

kaffe m.m., pris kr.100. Bindende tilmelding senest den 14. 4.

Alle tilmeldinger til Jytte, tlf.55 81 05 16.

Nibe

torsdag den 1. marts kl.19.00 i Bymidten i Aars: generalforsamling.Dagsorden

ifølge vedtægterne.Betalt medlemsbevis

skal forevises.

Nordvest

Onsdag den 29. marts kl.18.30 i Cafeteriet i Forsamlingsbygning,Østergade

9, Hjørring.Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag sendes til formand senest otte dage før.på grund af

mad ønskes tilmelding til kasserer Kim Brogaard, tlf.96 56

04 22.

Nykøbing Falster

lørdag den 17. februar kl.13. 00 – 17.00 i kælderen Vendsysselvej

31-33: generalforsamling.

lørdag den 17. marts kl.17.00 i Maribo: Dansk Handicap

Dag. (Se program side 12).

lørdag den 14. april kl.13.00 – 17.00: Bankospil. pris kr.50.

tilmeldinger til Anna lise,tlf.54 85 86 29 eller Jørn, tlf.28 64

00 13.

Næstved

Onsdag den 21. februar:Action v/ Kriminalkommissær per

larsen.

lørdag den 17. marts i Bangs Have Maribo: Dansk Handicap

Dag. (Se program side 12).

Onsdag den 21. marts: generalforsamling.Dagsorden ifølge

lovene.

Onsdag den 4. april kl.18. 00 – 23.00 i gulerodshuset: Afslutning.

Arrangementerne foregår i engparken kl.19.00, hvor andet

ikke er nævnt.tilmeldinger samt kørsel til Bent nicolajsen, tlf.

55 73 55 15.


Midt i bladet

Odder

tirsdage den 20. februar,6.og 20. marts kl.19.00: Banko.

Medbring et krus til gratis kaffe.

tirsdag den 27. marts kl.19.00: Aften med kryddersnapse.

Hans erik Harboe fortæller og giver smagsprøver.pris kr.10.

Foreningen giver ost,kiks,te og k affe.

Arrangementerne afholdes i ålykkecentret.tilmelding til

Anne K. Jensen, tlf.86 55 14 76.

Odense

torsdag den 1. marts kl.18.00 – 22.00 kl.19.00: Forårsbanko.

Smørrebrød skal bestilles senest den 28.2.

lørdag den 17. marts i Bowlingcentrets selskabslokaler i Assens:

Dansk Handicap Dag.(Se program side 12).

tirsdag den 27. marts kl.19.30: generalforsamling.Dagsorden

ifølge vedtægterne.Mulighed for spisning kl.18.00,

pris kr.75 inkl. en øl eller vand - samt kørsel til de,som spiser

med.tilmelding senest 23. 3.

torsdage den 15. marts og 12. april kl.18.00 – 21.45: Hobby/

porcelænsmaling.

Arrangementerne foregår på tarup gl.præstegård, hvor

andet ikke er nævnt.

tilmeldinger til Susanne og Jørn, tlf.24 25 87 42 eller 24 24

59 86 eller Annette, tlf.30 25 22 71.

Randers

Onsdag den 21. februar kl.19.00 på Industrivej 10: generalforsamling.Dagsorden

kan ses i det lokale blad.

Roskilde

Mandag den 26. februar kl.19.30 i Vor Frue Sognegård: generalforsamling.Dagsorden

ifølge lovene.evt. forslag skal

være formand tove Hygom i hænde senest den 15. 2. Sidste

tilmelding er den 20.2. Opsamling begynder kl.18.15. Foreningen

er vært ved kaffen.

Vedr.Dansk Handicap Dag, så ved vi ikke, hvad det bliver til

i år på grund af kommunesammenlægningerne.

Mandag den 23. april kl.19.30 i Vor Frue Sognegård: Banko.

Der serveres kaffe og brød.pris kr.60. Sidste tilmelding den

16. 4. Opsamling begynder kl.18.15.tilmeldinger til Ragnhild,tlf.46

35 69 02. Husk at give besked,om du er diabetiker.

Rudersdal

Se 23. april under Hørsholm, Birkerød,Allerød,Karlebo og

Farum.

Silkeborg

Onsdag den 21. februar kl.19.30: Bankospil.

Onsdag den 7. marts kl.19.30: lene de Hemmer Hansen

fortæller og spiller for os.

lørdag den 17. marts på pårup Kro: Dansk Handicap Dag.

(Se program side 12).

Onsdag den 21. marts kl.19.30: generalforsamling.Dags

orden ifølge vedtægterne.

Søndag den 25. marts kl.12. 00 – 18.00 på Sdr.ege i Ry:Af

24

delingens 50 års jubilæum.treretters festmenu,kaffe, biksemad

inden vi tager hjem. Underholdning ved pottemagerne

fra Sorring og musik v/ Kalle.Vi køre fra norman Super kl.

11.00. Kørestolsbrugere hentes fra kl.10. pris kr.150, plus kørsel

og drikkevarer.tilmelding senest 10. 3.

Hvor intet andet er nævnt foregår arrangementerne på

pensionistcentret Remstruplund.tilmeldinger til Inga Salling,

tlf.86 82 37 76.

Skagen

Mandage den 19. og 26. februar,5., 12., 19. og 26. marts samt

2., 16. og 23. april kl.14.00 – 16.30: Mandagsklub.

torsdage den 1. marts og 12. april kl.19. 00 – 22.00: Bankospil.

Mandag den 12. marts kl.16.45 – 22.30: Dilettant i lendum

og kaffe, brød og kringle.Vi kører fra Klitrosen. pris kr.150,

ikke medlemmer kr.225.

torsdag den 22. marts kl.19.00 – 22.00: generalforsamling.

Spisning fra kl.18.00 – 19.00.tilmelding til spisning senest

den 19.3. Drikkevarer kan købes.

Hvis arrangementet er med spisning,er tilmelding senest

fem dage før.

tilmeldinger til Kaj Hansen, tlf.98 44 45 54 eller Chelly Ras -

mussen, tlf.98 44 63 37.

Skive

tirsdag den 13. marts kl.19.30 i Aktivitetscenteret, Odgaardsvej

15 A: generalforsamling.Kl. 18.00 biksemad m/spejlæg.

pris pr.person kr.50 for medlemmer,kr. 75 for ikke medlemmer

inkl. en øl eller vand.tilmelding til spisning senest 6.

3. efter generalforsamlingen spiller vi pakkespil, og drikker

kaffe/te med kage.Medbring pakke til max kr.20.

tirsdag den 10. april kl.19.00 på Sct. Ibsgården, Søvej 2,

8800 Viborg: Foredrag v/ René nielsen tidligere professionel

håndboldspiller,der efter en ulykke mistede sine ben og i

dag er kørestolsbruger.Han har siden vundet guld og bronze

ved de paralympiske lege i Sydney og Athen i spydkast

og skal deltage i ironmankonkurrence på Hawaii. pris kommer

senere inkl. kaffe/te med brød.Senest tilmelding 1. 4. Kl.

18.00 mødes vi til samkørsel på Skive Banegård.

8. –10. maj: Udflugt til Skagen og omegn.Vi skal bo på

Hjørring Vandrehjem. Afgang fra Skive Banegård kl.8.30

den 8. maj.Medbring madpakke til frokost første dag samt

håndklæder.Vi får kaffe/te m.m. i bussen, indkvarteres på

vandrehjemmet,eftermiddagen til fri benyttelse,aftensmad

på vandrehjemmet. Onsdag den 9. maj: efter morgenmaden

udflugt til Skagens Museer,frokost i Skagen, aftensmad på

Hjørring Kro. torsdag 10. maj: Morgenmad,udflugt til nord -

sømuseet m/ madpakker fra vandrehjemmet,derefter til

Skive - forventet hjemkomst sidst på eftermiddagen. pris pr.

person kr.900 for medlemmer og kr.1100 for ikke medlemmer.Alt

inkl. dog ikke drikkevarer.tillæg kr.250 for enkeltværelse.Bindende

tilmelding senest 10. 4. Minimum 25 deltagere

ellers aflyses turen. Mulighed for afhentning i Skive by.

pris kr.20 tur/retur.

Samtlige tilmeldinger til Hanne Skipper,tlf.97 52 78 56.


Slagelse/Sorø

Mandag den 26. februar:Fællespisning.enten gule ærter

eller frikadeller.pris kr.45.tilmeldingsfristen er overskredet,

ring om ledige pladser.

Mandag den 2. april: Smørrebrød og banko.Medbring en

pakke til mindst kr.20.tilmelding senest den 29.3.

Arrangementerne foregår i Kongehavecentret, Svendsgade

102, Slagelse.Bindende tilmeldinger til Aase,tlf.20 43 82 70

eller Mads,tlf.58 50 39 97.

Stevns/Fakse/Rønnede

torsdag den 1. marts kl.19.00 i Kantinen på Stevnshøj: generalforsamling.efter

generalforsamlingen - gratis smørrebrød

og kaffe. Kørsel denne aften er gratis.tilmelding af hensyn til

spisning senest den 24. 2.

lørdag den 17. marts i Bangs Have i Maribo: Dansk Handicap

Dag.tilmelding senest den 28.2. (Se program side 12).

tilmeldinger til Ruth larsen, tlf.56 50 35 43, Karina, tlf.56 56

62 22 eller elaine,tlf.56 72 51 13.

Svendborg

torsdag den 8. marts kl.19.00: generalforsamling.Dagsorden

ifølge vedtægterne.Indkomne forslag skal være formanden

i hænde senest otte dage før.efter generalforsamlingen vil

afdelingen være vært med et par stykker smørrebrød.

torsdag den 12. april kl.18.00: Forårsfest.to retters menu

og kaffe. Amerikansk lotteri. pris kr.135. Bindende tilmelding

senest den 2.4.

Onsdag den 25.april kl.14.00 i SH Hallen. Samvirket. Foredrag

v/ sognepræst Anders Bonde fra Hadsten ”er der noget

at grine af,når vi bliver ældre?” efter kaffen kommer Birthe

Kjær og synger nogle sine kendte slagere. pris inkl. kaffe og

kringle oplyses ved tilmelding.Bindende tilmelding senest.

1.4.

7. – 10. juni: Miniferie til Slette Strand.Mulighed for en tur i

hestevogn og heldagstur til Skagen. pris kr.1875 inkl. halvpension,

tillæg for enkeltværelse kr.500 kr.Ved stort hjælpebehov

skal du selv have hjælper med,derudover stiller

afdelingen også hjælpere til rådighed.Mulighed for at låne

hjælpemidler på stedet. Bindende tilmelding senest den 1.4.

tilmeldinger til Hanna, tlf.62 54 17 80 eller Svend erik, tlf.62

22 65 51. Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne

i Skallen, Møllergade 99 i Svendborg.

Vejle

Onsdag den 28. marts kl.18.30 i Vejle Handicap Center,grønnegade

7: generalforsamling.

Dagsorden i henhold til lovene.Denne gang skal lokalvedtægterne

godkendes efter

strukturændringerne.Forslag der ønskes behandlet skal

være formanden i hænde senest 14 dage før.

på grund af traktement og evt. transport tilmelding til else

Olesen, tlf.75 83 49 86.

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2007

25

Vestegnen

Mandag den 19. februar kl.19.00 på gilbroskolen i Ishøj:

Ordinær generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vestegnen giver kaffe og brød.

Mandag den 5. marts kl.18.00 - ca. 21.30 i Multisalen på

gilbroskolen i Ishøj: Forårsbanko med lotteri. Bindende tilmelding

senest 21.2.

lørdag den 17. marts: Dansk Handicap Dag. Se nærmere i

Vestegnens blad.(Se program side 12).

tirsdag den 3. april kl.19.00-22.00 på gilbroskolen, Ishøj:

Modeaften med tøjsalg.

Bindende tilmelding senest 23.3.

tilmeldinger til Kirsten, tlf.23 84 01 49 mellem 19-20.

Vordingborg

Mandag den 19. februar kl.17.00- 19.00: generalforsamling.

Dagsorden efter vedtægterne,bl.a. med godkendelse af

regnskab for Vordingborg – langebæk afd. for 2006.tilmelding

nødvendigt på grund af en mindre traktement. efter

generalforsamlingen ca. kl.19.00: Fastelavnsfest med underholdning

af Vordingborg Folkedansere.

Mandage den 26. februar og 5., 12., 19. og 26. marts kl.

19.00: Banko.

lørdag den 17. marts i Bangs Have i Maribo: Dansk Handicap

Dag.tilmelding senest den 28.2. (Se program side 12).

Mandag den 2. april kl.18.00: Sæsonafslutning.

Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne i Hollænderhaven.

Alle tilmeldinger til Svend Olufsen, tlf.55 34

46 85.

Aalborg

tirsdag den 20. februar:Ferie.

tirsdage den 27. februar,6., 13., 20. og 27. marts

kl.18.00 – 22.00: Svømning og klub.

Mandag den 12. marts kl.19. 00 – 22.00: generalforsamling.

tirsdag den 3. april: Sidste klubaften.

Skal man ikke med på kørselsordningen til/fra lejbjergcentret

om tirsdagen, skal der meldes fra direkte til Olesens Busser,tlf.98

37 11 50 senest tirsdag kl.12.00.

Aarhus

Onsdag den 14. marts på Aros: generalforsamling.Vi starter

kl.16.00. Der serveres kaffe. efter generalforsamlingen er der

rundvisning på Aros samt spisning.egenbetaling kr.75.tilmelding

til spisning senest den 7.3.

tirsdag den 20. marts kl.19.00 – 21.00 på Sct. Anna gades

skole i kantinen: Møde med gert Bjerregaard (V), rådmand

for Social- og Beskæftigelsesforvaltningen i århus Kommune.

tilmeldinger til Michael pedersen, tlf.86 19 84 97/51 26 28

79 eller per Jacobsen, tlf.86 99 54 30/ 23 82 42 11.


ReJSeR

Midt i bladet

Remagen v/Rhinen

7. – 11. maj

Himmerlands afdeling (tidligere nibe) arrangerer busrejse til Remagen. Ophold på Hotel ”Haus Oberwinter”med halvpension.

pris: medlemmer kr.3.350 - ikke medlemmer kr.3.600 inkl. udflugter,men uden forsikring og entreer.Børn under 14 år,halv pris.tillæg

for eneværelse kr.500.turen gennemføres kun ved mindst 30 betalende deltagere. Oplysning og tilmelding inden den 1.marts til lillian,

tlf.98 35 25 53/40 21 75 86.

Bornholm/Balka Strand

13. – 16. maj

Slagelse/Sorø afdelinger arrangerer liftbusrejse til Hotel Balka Strand.

pris: kr.3.295 kr.inkl. kørsel med liftbus,broafgift, færge og halvpension.tillæg for enkeltværelse 165 kr.pr. nat. Bindende tilmelding til

Susanne,tlf.58 52 65 19 eller Ayoe,tlf.26 41 51 79.

Sønderjylland/Slukefter Kro

21. – 25. maj

Stevns,Fakse,Rønnede afdeling arrangerer busrejse til Sønderjylland.

pris kr.3.400 inkl. rejse,helpension, udflugter,festaften m. underholdning.Der er hjælpere med på rejsen.tillæg for enkeltværelse

kr.700.tillæg for ekstra hjælp om natten kr.400.tilmelding senest den 1. marts til Hjørdis Olsen, tlf.21 44 16 40 efter kl.16.00.

Sauerland/Tyskland

1. – 5. juni

Vestfyns Ferieklub arrangerer en femdages rejse til Sauerland med liftbus med handicaptoilet.Vi har to chauffører med på rejsen, som

er meget behjælpelige,samt fælleshjælpere, så de som har brug for hjælp også kan komme med.

pris kr.4.300 inkl. afbestillingsforsikring,udflugter,entreer og halvpension. Sidste tilmelding den 15.4. Spørgsmål og tilmelding til lis

lund,tlf.64 79 15 19 eller preben Hansen, tlf.64 47 24 53.

Cypern

10. – 17. september

Vestfyns Ferieklub arrangerer en uges flyrejse til Cypern.Vi skal bo på et hotel med handicapvenlige lejligheder.Vi har fælleshjælpere

med,så de som har brug for hjælp også kan komme med.

pris kr.7.500 inkl. afbestillingsforsikring,fly tur/retur med alle skatter og afgifter og halvpension.tillæg for eneværelse kr.1750. Sidste

tilmelding den 15.4. Spørgsmål og tilmelding til lis lund,tlf.64 79 15 19 eller preben Hansen, tlf.64 47 24 53.

Thüringer Wald

5. – 10. august

gammel Midtjyllandskredsen arrangerer rejse til tyskland med liftbus.

pris kr.4.995 inkl. halvpension.tillæg for eneværelse kr.300. Rejsen sælges fra 17. 2 kl.12.00. Henvendelse til formand for rejseudvalget

v/ esbjerg afdeling lillian lykou,tlf.31 71 02 15 eller tlf.24 90 30 71.

Kalmar

9. – 13. august

næstved afdeling arrangerer ferierejse til Kalmar i Sverige på et hotel med handicapegnede værelser.Udflugter i Småland.Der vil være

hjælpere med.

pris kr.3.265 inkl. helpension.tillæg for enkeltværelse kr.625. Afbestillingsforsikring er frivillig,pris kr.130 pr.person. program for rejsen

oplyses ved tilmelding,som skal ske til turleder Helmer Hansen, tlf.55 99 24 12 eller den øvrige bestyrelse.

Bulgarien

25. august – 1. september

Slagelse/Sorø arrangerer flyrejse til golden Sands.Vi skal bo på hotel Atlas,som er et firestjernet hotel.

pris kr.5.200 inkl. flyrejse,mad på flyet,transfer,halvpension, bidrag til rejsegarantifonden, olietillæg,skatter og forsikringer.Bindende

tilmelding til Susanne,tlf.58 52 65 19 eller Ayoe,tlf.26 41 51 79.

Rhodos

29. august – 5. september

Aalborg afdeling arrangerer ferierejse til lindos på Rhodos, 60 km fra Rhodos by.Vi skal bo på Hotel Sungarden Rhodos, som er bygget

i 2000 og ligger nær havet. Hotellet har handicapvenlige etværelses lejligheder med kombineret sove- og opholdsstue og veludstyret

køkkenniche.

pris kr.5.700 inkl. helpension og en halv flaske vin, en øl eller vand til måltiderne.Der er ti hjælpere med på rejsen. Afbestillingsforsikring

kr.200.Yderligere oplysninger og tilmelding til Ulla Ussing,tlf.98 11 17 01 eller tlf.25 30 08 57.

26


ReJSeR

Kreta

Middelfart

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2007

15.– 22. september

Onsdag den. 18. januar kl.19.00 i Rudbækshøj,Strib landevej torsdag den 26. januar kl.18.00 – 22.00: Vi forsøger at få fat i

Himmerlands afdeling (tidligere nibe) arrangerer flyrejse til Maleme på Kreta.Vi skal bo på hotel ”louis Creta”med alt inklusive.

58, Strib, Middelfart: Foredrag og film: når mine hænder er Bjergbankens Cabaret. Smørrebrød kan bestilles.tilmelding

pris kr.6.500 inkl. sygdomsafbestillingsforsikring.tillæg for eneværelse kr.2205. Der er fælles hjælpere med,men man må påregne at

dine”v/ Michael pedersen, medlem af Dansk Handicap For - senest den 18. 1.

betale ekstra til hjælpers rejse,hvis man ikke kan nøjes med en ”ekstra hånd”ind imellem.

bunds Hovedstyrelse,cand.theol., journalist og underviser torsdage den 2. februar og 2. marts: Hobby og porcelæns-

Oplysninger og tilmelding inden den 1. marts til lillian, tlf.98 35 25 53/40 21 75 86.

på egmont Højskolen. Michael pedersen har været med til at maling.

lave filmen ”når mine hænder er dine" om at have eller være

Tenerife hjælper.Kaffe og et stk. kage pris kr.25.tilmelding senest 12.

torsdag den 16. marts kl.18.00 – 22.00: Forårsbanko.Smørrebrød

bestilles senest den 15. 3.

November 1. 2007

lørdag den 18. marts: Dansk Handicap Dag. (Se side 10).

Vestfyns Onsdag Ferieklub den 15. vil februar forsøge kl.19.00 at arrangere – 21.30 en på rejse,for Fænøsund,Ve- de,som der evt. ikke tirsdag skulle den være 28. marts plads i til kl.19.30 på vores i tarup andre gamle rejser,da præstegård: der er mange,

som stre gerne Hougvej vil ud 70, at Middelfart: rejse.evt. spørgsmål Foredrag: ”Fra til lis gedser lund,tlf.64 til Skagen 79 15 19 eller generalforsamling.Mulighed preben Hansen, tlf.64 47 24 for 53. spisning kl.18.00. For de

til fods”v/ ejnar thomsen, mangeårig bestyrelsesmedlem og der spiser med er der mulighed for kørsel.tilmelding til spis-

sekretær i Middelfart Afdelingen. ejnar fortæller og viser lys - ning nødvendig.

billeder fra sin tur i august 2004, hvor han tilbagelagde 750 tilmeldinger til samtlige arrangementer er nødvendig og

km til fods.Kaffe og brød kr.25.

kan ske til Susanne og Jørn garp,tlf.66 16 99 22 eller

tilmelding senest 13. 2. Kørsel koster 50 kr.og oplyses ved tlf.24 25 87 42. Hvis du bor i Odense Kommune har du mu-

AnnOnCeR tilmeldingen.tilmeldinger til Irma, tlf.64 40 66 00 eller Jørgen,

tlf.64 48 13 60.

lighed legAteR for kørsel kr.24 FRASAHVAFOnDen

pr.gang,beløbet stiger muligvis.

Lift

Nibe

Sælges

Fredag den 17. februar kl.17.00 – 18.00 i gatten: Bowling.

Stor Ricon foldelift med dørautomatik samt elfastspænding til

pris kr.20. Børn halv pris.Mulighed for spisning bagefter. til-

Roltec-elstol. Alt meget Velholdt. Sælges for halv pris.

melding senest den 3. 2. til gurli.

tlf.55 81 68 80/23 63 50 55.

torsdag den 2. marts kl.19.00 i Bymidten i Aars: generalforsamling.Dagsorden

ifølge vedtægterne.Betalt medlemsbe-

Charmerende vis skal forevises. feriehus

Sælges lørdag den 18. marts på Feriecenter Slettestrand: Dansk

Feriehus Handicap indrettet Dag. til (Se kørestolsbruger side 10). ved thorsager på Djursland,

(en halv tilmelding times kørsel til lillian fra tlf.98352553eller århus) på idyllisk skovgrund.Huset mobil 40 21 75 86. er fra

1988, velholdt og malet svensk rødt. De 50 kvadratmeter er fordelt

på stue Nykøbing med åbent køkken, Falster to værelser,samt brusebadeværelse.

Desuden lørdag anneks den 25. med februar loft til i kælderen kip. Brændeovn,vaskemaskine,bræn-

Vendsysselsvej 31 – 33:

deskur generalforsamling.

og redskabsrum. Faciliteterne i køkken og bad kan betjenes

fra kørestol. Ramper ved døre og træterrassen. Flisearealer rundt om

hele huset. pris kr.615.000. Mægler medvirker ved handel. Henven -

Næstved

delse til Flemming Rasmussen tlf.24 21 54 55.

Onsdag den 18. januar:Minibanko.Medbring en pakke til

min. kr.25.

El-stol Onsdag den 25. januar:J.O.Hass kommer og fortæller om

Sælges sit politiske liv.

en Flemming lørdag dem Hvid 28. elektrisk januar kl.18.00, stol, 5 zy H.C. med Andersensvej fastmonterede 24: arme. næst-

Standardstof:granit ved Revy.Medbring –beige.Har selv mad,drikkevarer svingbare hjul kan til forben købes. og hjul

med Onsdag bremse den til bagben. 1. februar:Banko Fem år gammel. med 35 nypris gevinster. kr.24.000. nu kr.

8.000. Onsdag Henvendelse den 8. februar:Foredrag til Kirsten Andersen, om tlf.22 næstveds 34 92 historie 77. ved

museumsinspektør palle Birk.

Onsdag den 15. februar:Foredrag.Fhv.redaktør Henning

nielsen fortæller om sin tid på regionalradioen.

Onsdag den 22. februar:Musik og dans ved poul Christian

fra næstved Musikskole.

Onsdag den 1. marts: Banko med 35 gevinster.

Onsdag den 8. marts: Foredrag ved kgl. Staldmester,major

Michael Mentz. Deltagerpris kr.30 inkl. kaffe.

tilmelding til kørsel m/taxa til ninna, tlf.55 73 79 02. Svares

der ikke, så læg besked på telefonsvareren, og du vil blive

ringet op senere.

Odense

Odsherred

27

Der kan hos Sahva Fonden søges legattilskud til afholdelse

Fredag af den ferie 17. i ind-og februar udland.tilskud kl.19.00 i Vig aktivitetscenter: kan kun søges af gene- fysisk hanralforsamling.dicappede,der

modtager pension, dog skal personer med

Se også spastisk om medlemsaftener parese,polio,sclerose,gigt i det udsendte og muskelsvind program. søge

de respektive foreninger.

Roskilde Har en ansøger ikke tidligere søgt ferielegat hos Sahva

lørdag

Fonden,

den 21.

skal

januar:nytårsfest.

der foreligge en lægeerklæring.er der behov

Mandag

for

den

hjælper,kan

27. februar

der

kl.19.30:

samtidig

generalforsamling.Dags-

søges tilskud til denne udgift.

orden ifølge

Der ydes

vedtægterne.evt.

kun ferielegat

forslag

hvert andet

skal være

år,og

formand

dersom ansø-

tove Hygom

geren

tlf.46

modtager

40 34

tilskud

05 i hænde

til afholdelse

senest den

af ferie på Sct. Knuds-

15. 2. Foreningen

borg, kan der

er vært

ikke søges

ved kaffen.

hos Sahva

Sidste

Fonden.

tilmelding

den 20. 2.

Ansøgningsskema

Opsamling begynder

kan rekvireres

kl.18.15.

ved fremsendelse af en

tilmelding

frankeret

til Ragnhild

svarkuvert

tlf.46

mærket

35 69

”Ferielegat”til

02. Begge arrangemen-

Sahva legater,

ter foregår

Borgervænget

i Vor Frue Sognegård.

5, 2100 København

Husk at give

Ø.

besked,om du

er diabetiker.

lørdag den 18. marts: Dansk Handicap Dag. (Se side 10).

lIlI SOFIe MARgRetHe WeRnIngeS FOnD

Rødovre

torsdag

Fra

den

lili

23.

Sofie

februar

Margrethe

kl.19.00

Werninges

– 22.00 på

fond

Ørbygård:

uddeles

Banko.

en gang

tilmelding

årligt

ikke

legater

nødvendig.

til 2-5 kvindelige invalide folkepensionister i

torsdag

Københavns

den 9. marts

Kommune.

kl.19.30 – 22.00 på Ørbygård: generalforsamling.Dagsorden

Ansøgningsskema

ifølge

kan rekvireres

lovene.Forslag

ved fremsendelse

til forman-

af en

den senest

frankeret

otte

svarkuvert

dage før.Foreningen

mærket til

serverer

”Werninges

labskovs

fond”til

for

tilmeldte

Sahva

medlemmer

legater,

kl.18.00.tilmelding til spisning nødvendig.

Borgervænget 5,

lørdag

2100

den

København

18. marts: Dansk

Ø.

Handicap Dag. tilmelding til

egen afdeling. (Se side 10).

tilmeldinger til Jane tlf.36 41 36 05.

Bowlingklub søger nye spillere .DHF Rødovre har en bowlingklub.Vi

ønsker os nye medlemmer til at spille med.Man

kan deltage uanset handicap.Vi spiller hver onsdag kl.14. 00

– 16.00. Ring til Birthe Madsen og hør nærmere tlf.36 41 25 05.

Silkeborg

Onsdag den 25. januar kl.19.30: Alex Mikkelsen viser film fra

en ferietur.


RegIOnSKOntOReR

Dansk Handicap Forbunds

regionskontorer tilbyder

information og vejledning.

Regionskontor Fyn

Østre Stationsvej 27, 2.

5000 Odense

tlf.66 19 34 55/fax 66 13

19 61

e-mail:

dhf-region-fyn@mail.tele.dk

INDMELDINGSKORT

Kontingent 2007

enlige 230 kr.

Undertegnede ønsker at blive medlem af Ægtepar/

Dansk Handicap Forbund.

Samboende 345 kr.

Jeg er: handicappet ikke-handicappet

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

navn:

Adresse:

postnr./By

Fødselsdato:(dag) (måned) (år)

Kommune:

telefon:

e-mail:

Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap

Forbunds fire specialkredse.Det koster ikke ekstra. Ønsker man derudover

at abonnere på et blad fra en specialkreds,man ikke er medlem af,koster det

175 kr.årligt pr.blad.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år)

Oplys venligst barnets fødselsår og navn:

Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)

RYK (rygmarvsskadede)

Amputationskredsen

(underskrift af det nye medlem)

Regionskontor

Aabenraa

Anna Marie nielsen

Bjerggade 4Q

6200 Aabenraa

tlf./fax: 74 62 05 71

email: aabenraa@dhf-net.dk

Kontortid:tirsdag og torsdag

kl.9-12

Videnscenter for Bevægelseshandicap

Videnscentret besvarer henvendelser,forestår konferencer og

projektarbejder samt udarbejder bøger,videoer og andet informationsmateriale.

Kontakt:

Videnscenter for Bevægelseshandicap

MarselisborgCentret,Bygning 3, 2. sal.

p.p. Ørumsgade 11

8000 århus C

telefon 89 49 12 70. Fax 89 49 12 76

e-mail: vb@.vfb.aaa.dk Hjemmeside: http://www.vfb.dk

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2007

Brev

Ufrankeret svarforsendelse

Dansk Handicap Forbund

+++ 1074 +++

Hans Knudsens plads 1A, 1.

2100 København Ø

28

Den Uvildige Konsulentordning

Handicapområdet (DUKH)

postboks 284

Banegårdspladsen 2, 2.

6000 Kolding

tlf.: 76 30 19 30

Fax: 75 54 26 69

Skrivetlf.: 76 30 19 39

e-mail: mail@dukh.dk

Hjemmeside: www.dukh.dk

Telefonerne er åbne:

Mandag og fredag

9.00-15.00

tirsdag 9.00-21.00

Onsdag 9.00-13.00

torsdag 9.00-17.00

Kontoret er åbent for besøgende hverdage undtagen

onsdag.

DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder.

DUKH’s målgruppe er personer med handicap,pårørende,handicaporganisationer

og sagsbehandlere

i amt og kommune.

107

Sendes

ufrankeret

(modtageren

betaler portoen)


Situation Livet er skønt

Ønske At det aldrig ændrer sig

Løsning Spar op tilpensionen

Skal du have n y bil?

Lad Handi M obil v æ re din s a ma

rbejdspa rtner når du a nsøger

om ny inv a lidebil. M ed b a ggrund

ivores l a nge ekspertise k a nvi

rådgive oghj æ lpe dig sikkert

igennem hele a nsøgningsforløbet,

så du får præ cis den

løsning duha rbrug for.

V ed a tvæ lge Handi M obil som

din s a m a rbejdspa rtner h a rdu

a ldrig la ngt til den n æ rmeste

a fdeling, hvor vores konsulenter

står til din rådighed.

Handi M obil H erning

I ndustripa rken 34b

7400 H erning

T lf.: 9712 9622

herning@h a ndi-mobil.dk

Vi kan hjælpe dig med at få overblik over, hvor

meget du skal spare op, hvis du vilhave de

gode dage med ind iden tredje alder. Ogvi

kan rådgive dig om opsparingsmuligheder,

for eksempel investering iværdipapirer. Der

er mange forskellige måder at spare op på

–alt efter temperament.

Hvis du vilhøre mere, så ring og aftal et

møde med os.

www.handi-mobil.dk

Handi M obil A a lborg

V ida lsvej 4 a

9230 S venstrup J

T lf.: 9696 1522

aalborg@h a ndi-mobil.dk

Handi M obil K øbenh a vn

F a brikspa rken 4-6

2600 G lostrup

T lf.: 4320 5700

kobenha vn@ha ndi-mobil.dk


Læserne skriver

Læserne

skriver...

www.dhf-net.dk

Amnesty International gruppe om handicappedes rettigheder?

I Handicap Nyt læste jeg for nogen tid siden følgende efterlysning fra en medarbejder i Amnesty International (AI):

”Interesse for menneskerettigheder?

Brænder du for at udnytte din viden og ressourcer? Kunne du tænke dig at udføre frivilligt arbejde for en vigtig sag? Hvad kunne

få dig til at arbejde frivilligt i en humanitær organisation? Hvilke minimunskrav stiller du til den organisation, som du vil arbejde

for? Kræver din funktionsnedsættelse særlige indretninger i forhold til det frivillige arbejde? ..... Amnesty håber at blive klogere

på, hvordan de skal indrette sig for også at tiltrække personer med funktionsnedsættelser til korpset af frivillige. Er du interesseret

så henvend dig til ...”

Da jeg selv er handicappet (kørestolsbruger) og medlem af AI, mente jeg, mine kompetencer og erfaringer måtte kunne bruges.

Derfor meldte jeg mig straks under fanerne. Men uvist af hvilken grund løb initiativet ud i sandet.

Det syntes jeg var ærgerligt. Derfor vil jeg gerne påtage mig at ”tage handsken op” og arbejde videre med initiativet. Jeg kan

tænke mig at danne en særlig gruppe inden for AI, der bl.a. skal arbejde med problemet diskrimination af handicappede.

På førstkommende årsmøde i AI vil jeg stille forslag om et resolutionsforslag til den internationale generalforsamling i AI om

prioritering af arbejdet for ligestilling af handicappede. Det er tiden inde til nu, da forslaget til en konvention om handicappedes

rettigheder er blevet vedtaget i FNs generalforsamling. Hvis resolutionsforslaget bliver vedtaget på AIs internationale generalforsamling,

vil en verdensomspændende organisation stå bag, hvilket giver enorm styrke.

”De gode viljers fallit” hed en kronik af Jan Jakobsen i Politiken den 8. aug, 2006. Heri hedder det bl.a.: "Danmark har i dag brug

for en lov mod diskrimination af funktionshæmmede, der har overtaget kvindernes plads yderst på arbejdsmarkedet.... Indtil nu

er retten båret af humanisme... Med en erklæret rettighedskamp vil dansk handicapbevægelse se, at de humanistiske og velmenende

støtter skrumper ind". JJ henviser til, at kvinderne har erfaringer, som handicapbevægelsen kan bruge. Jeg mener, at AI

også har brugbare teknikker. Amerikanske handicaporganisationer er kendt for deres effektive lobbyarbejde. Alligevel henviser

en amerikansk organisation til, at AI er i stand til at påvirke regeringers menneskerettighedspolitik.

Efter at konventionen om handicappedes rettigheder er vedtaget i FN, ligger et stort arbejde forude med at få den vedtaget i

landenes parlamenter. Derfor finder jeg, at tiden er inde til, at også AI gør noget aktivt for at forhindre diskrimination af handicappede.

Hvis du er enig, og hvis du er interesseret i at arbejde med dette emne, så kontakt:

Mette Hald Hundewadt, Sprogøvej 19 st tv, 2000 Frederiksberg.

Tlf. 38 86 66 48, e-mail: mettehfh@vip.cybercity.dk

Thisted afdeling på rejse til Malta

Fredag den 18. august tog 37 forventningsfulde deltagere af sted til Malta fra Ålborg lufthavn. Rejsen var arrangeret af ”Bravo

Tours” i Herning, et selskab vi her i Thisted har de bedste erfaringer med.

Vi boede på det firestjernede hotel ”Sun Crest”, men på grund af badeværelserne måtte tre par alle kørestolsbrugere indkvarteres

i et lejlighedskompleks i umiddelbar nærhed.

Hotellet var handicapegnet i den udstrækning, det var stillet os i udsigt, men et uforudseligt og stærkt generende nedbræk i

elevatorerne gav en del problemer med bevægelsesfriheden på hotellet.

Maden var uovertruffen med en buffet, der kunne indfri selv den mest kræsnes forventninger.

Den danske guide på stedet var behjælpelig med at arrangere en heldagsudflugt, hvor vi fik set øens vigtigste seværdigheder,

og vi sluttede dagen med en middag på en af øens bedste restauranter. At turen kunne afholdes på et rimeligt prisniveau var et

ekstra gode. Derudover foretog større og mindre grupper udflugter på egen hånd efter personlige ønsker.

Efter hjemkomsten var der da også almindelig enighed om, at det havde været en vellykket tur, og der blev allerede der stillet

spørgsmål om, hvad ”rejseholdet” mon finder på til næste år.

Ib Bergh Hansen

30


Tanker fra et hovedbestyrelsesmøde i Dansk

Handicap Forbund

Hvor er forbundet på vejhen? Er vi vedatspareosihjel? Er det frivillige

arbejde iforbundet på vejtilbage til datidens hattedameri?

Et underskud på forbundets budget/regnskab har under en

flerårig periode været bygget op bl.a. på grund af manglende

medlemstilgang, mindre arvetilskud, m.m. Dette underskud vil

et samlet Forretningsudvalg (FU) nulstille på første hovedbestyrelsesmøde

efter kongressen i 2006. En sådan nulstilling

har naturligvis sin pris. Derfor foreslår FU bl.a. et budget, hvor

tillidsfolkenes befordringstilskud nedsættes til 2kr. pr.km, og

der er besparelser på personale på hovedkontoret af betydelig

karakter

På trods af handicappolitiske argumenter og alternative forslag

til besparelser, vælger hovedbestyrelsen at stemme for dette

budgetforslag. Sådan ser virkelighedens DHF ud anno 2007.

Som konsekvens af besparelserne på kompensation for kørselsudgifter

til tillidsfolk må vi se følgende i øjnene:

- DHF argumenterer for kompensation, som en naturlig del af

det handicappolitiske arbejde, for at opnå ligestilling for mennesker

med handicap. MEN i vores egen organisation har det

ingen betydning! Det synes nu at blive sværere, at argumentere

handicappolitisk for de lige muligheder i handicapråd, klageråd,

lokale beskæftigelsesråd, mv..

- Det er med et blevet legitimt at udelukke tillidsfolk med store

kørselsudgifter - det vil sige mennesker med store funktionsnedsættelser,

som ofte gør brug af store biler = store udgifter.

Udgifterne til de store biler kan ikke dækkes af en km-takst på

2 kr. På den måde har vi også indsnævret gruppen af tillidsfolk.

I den danske handicappolitik er solidaritetsprincippet beskrevet

som samfundets måde (via skatteopkrævningen) at sørge

for økonomien til kompensation for funktionsevnenedsættelser.

I DHF har vi med denne beslutning også afskaffet begrebet

solidaritet. Solidaritet er kun noget, vi forventer af mennesker

udenfor organisationen – bestemt ikke indenfor gruppen af tillidsvalgte

i DHF.

Fremtidens profil af en tillidsvalgt person i DHF kan sammenfattende

karakteriseres ved en person, der har mindre funktionsnedsættelser

(kan køre i alm. personbil), har en handicappolitisk

holdning, hvor begreberne kompensation og solidaritet

blot er ord ved festtaler. Er det virkelig det flertallet i Hovedbestyrelsen

ønsker sig?

Skal vi sparepåpersonalet på hovedkontoret, således at medlemsservicen

itider med faldende medlemstilgang bliver ekstrahårdt ramt?

Hattedamernes indtog lurer lige rundt om hjørnet, hvis vi ikke

tager de handicappolitiske grundprincipper alvorligt i vores

forbund.

Marianne Rosenvold, medlem af Hovedbestyrelsen

hAndICAP • nyt · nummer 1 · februAr 2007

Ferieoplevelser

Dronningens Ferieby · Kystvej · 8500 Grenaa

Tlf. 87 58 36 50 · post@dronningensferieby.dk

www.dronningensferieby.dk

31

IDronningens Ferieby kan

Iåret rundt holde en indholdsrig

og ubesværet

ferie sammen – også selv

om en af jer er bevægelseshæmmet.

Feriebyen er kåret som et af Danmarks

bedste ferietilbud for bevægelseshæmmede.

Alt er indrettet, så det letter opholdet og I føler jer

godt tilpas i trygge omgivelser. Her er god plads til

5personer i et hus.

Feriehusene danner de perfekte rammer for ferien

med mange aktivitetsmuligheder for børn og voksne,

både ude og inde. I bor centralt ved skov og by

–lige ved en af Danmarks bedste badestrande og i

et charmerende område med masser af oplevelser

og aktivitetstilbud inden for behagelig afstand.

Pris pr. hus pr. uge fra kr. 2.390,-

Pris miniferie* pr. hus fra kr. 1.590,-

*i udvalgte perioder.

Se mere på

dronningensferieby.dk

eller ring til os på

tlf. 87 58 36 50.

-uden forhindringer!

Ferie uden forhindringer…


AF BENTE SOrENSEN

Handicappet i London

Et godt liv i

London

Den dag,jeg fik min el-kørestol stillet gratis til rådighed

af en privat hjælpeorganisation, var frihedens dag.

Jeg havde ikke længere kræfter til at rulle min manuelle

rundt i Londons gader,og det var trættende altid at

være afhængig af andre. Så min el-kørestol blev hurtigt

mit pas til livet uden for hjemmets fire vægge,og i dag

farer jeg rundt i den el-stol, jeg kalder Arthur.Nøjagtigt

som jeg som barn for rundt på min cykel derhjemme i

Danmark.

Det troede jeg ikke, jeg skulle komme til at opleve,

da jeg for 10 år siden fik M.E.* - Kronisk Trætheds Syndrom,

som det meget lidt beskrivende også kaldes.Jeg

boede også dengang i London, som jeg har gjort siden

mit attende år.Stort set fra den ene dag til den anden

www.dhf-net.dk

Har man besvær med at bruge offentlig transport kan man søge om et taxikort, der giver ret til taxature til prisen for en busbillet.

At leve med et handicap kan læres,også selvom det foregår et sted,hvor ens viden om

muligheder for hjælp er på nulpunktet

32

blev jeg 80 procent handicappet,og måtte lære at leve

med det. Nu havde jeg altså med min el-stol fået min

frihed tilbage,og det var en milepæl i mit liv.

Flyrejser til Danmark

Min første tur hjem til Danmark i kørestol var også

en milepæl af de store. Min datter skulle giftes, og så

var det bare med at finde ud af,hvordan jeg kunne

komme hjem til Jylland,for brudens mor ville ikke gå

glip af den fest. Jeg havde ikke været hjemme i tre år,

og rejsen føltes pludselig meget lang.

Gatwick Lufthavn har ry foratgivegod servicetil handicappede

passagerer,ogjeg kendteogstolede på Maersk

Air. Og servicen vargod! Jeg blev hentetafGround

FOTO: S cANpix


Staff vedmin taxa og kørtdirektetil flyet uden om check-in.

Siden har jeg fløjet fleregange mellem Gatwick og Billund.

Adgangsbillet til oplevelser

Min el-stol er også adgangsbillet til Londons kulturliv.

Jeg går i teatret og til rockkoncerter. Billetterne til de

fleste steder er billige for kørestolsbrugere, og jeg kan

som regel tage en skubber med ganske gratis.Alle teatre

i London og koncerthuse har et vist antal pladser til

rådighed for handicappede,og der er mange penge at

spare. Jeg nød fx en Eric clapton-koncert på royal Albert

Hall for et par år siden for £55 for en billet til mig

selv og min skubber.Normal pris for to billetter £210!

Og vi sad godt – på balkonen lige over scenen.

Med mit taxakort til London taxier har jeg adgang

til at køre rundt i taxa til en busbillets pris,min kommune

betaler resten. Alle,der har besvær med at bruge

offentlige transportmidler,kan søge om taxikort.Taxakortet

støttes i princippet af alle Londons kommuner

- men det er frivilligt,om de vil tilslutte sig ordningen

og op til dem selv,hvor meget de vil give. Jeg får tildelt

12 ture om måneden.Ture,jeg ikke bruger den ene

måned,kan gemmes til den næste.

Busserne er ved lov blevet kørestolstilgængelige.Jeg

har prøvet,og de virker fint - men pas på, når man skal

af! chaufføren holder ikke altid ved fortovskanten.

Togene er ligeledes vedlov blevettilgængelige,ogman

kanfåhjælp af togpersonalet,der er meget hjælpsomme.

Undergrundentør jeg ikkeprøve-jeg kanikkeklareden

rullende trappe,ogelevatorernegår alt fortit istykker.

Negativt kan vendes til positivt

Almindelige mennesker her i London er utroligt hjælpsomme.Jeg

kommer sjældent langt hen ad gaden eller

i forretningerne,før nogen spørger,om jeg har brug

for hjælp.Og det er en fryd at komme ud,for jeg falder

altid i snak med nogen.

De første år med M.E.- den sociale isolation og min

egen uvidenhed om det at leve med et handicap oven

i købet langt hjemmefra – var svære. Men som tiden

går,har jeg lært, at selv noget,som syntes meget negativt,kan

vendes til noget positivt. ■

*) M.E.står for det latinske Myalgisk Encephalomyelitis.

På dansk kaldes sygdommen Kronisk Træthedssyndrom.

Symptomerne er blandt andet udmattelse af hele organismen

efter aktivitet.

hAndICAP • nyt · nummer 1 · februAr 2007

Blå bog

Bente Sorensen kommer fra Fyn og rejste til London

første gang i 1967. Siden 1980 har hun haft fast

bopæl i byen. Hun har bl.a. arbejdet som Public

Relations konsulent for danske firmaer i London. En

tidligere artikel om Bente Sorensens liv i London

blev bragt i Handicap-nyt nr. 4, 2006.

Koncert- og teaterbilletter

Også turister med handicap kan få gavn af de billige

koncertbilletter, som Bente Sorensen nævner i

artiklen.

Man ringer direkte til koncerthuset/teatret (ikke

bookingbureauer – de er alt for dyre!) og spørger

efter Disabled Bookings. Billetterne betales via kort

(Visa, American Express, etc.), og billetterne bliver

sendt ved forudbestilling.

Royal Albert Hall oplyser, at billetter også kan

sendes til Danmark ved forudbestilling, som er

absolut nødvendigt ved de større koncerter som fx

Eric Clapton. De skal bestilles i god tid, så der er tid

til forsendelse. Ellers kan de afhentes ved Box Office,

når man ankommer til koncerten. Tel. til Royal

Albert Hall Box Office er 0044 20 7589 8212, spørg

efter Disabled Bookings.

Vil man være spontan kan det altid betale sig at

checke, om der er Disabled tickets. Der er ikke altid

udsolgt, og alle teatre og koncerthuse i London har

et vist antal pladser til rådighed for handicappede.

Ved teatret kan man betale kontant.

33

privATFOTO


AF SOLvEiG ANDErSEN

Handicappet i London

Da BenteSorensen med et slag blevmeget handicappet,skulle

hun udoveratlæreatlevemed et handicap også sættesig ind i

et socialt system,hun ikkekendtemeget til.

Hjælpemidler

BenteSorensen søgteogfik en manuel stol af kommunen,da

hun fik brug foren.Denergratis at låne,sålænge hun har brug

forden,og kommunen betaler også vedligeholdelse.El-stole

derimod leveressom hovedregel ikkelængereafdet offentlige,

men man kansøge om billige lån til at købe en.privat velgørenhed

spiller en stor rolle iEngland,ogBente Sorensen varså

heldig,atenprivathjælpeorganisation gennem hendes socialkontorstillede

fireel-stole gratis til rådighed.Bente Sorensen fik

en af dem.Hun kanbeholde den,så længe behoveterder,men

vedligeholdelsen må hun selv betale for. Hun har dog en gang

søgt og fået en engangsbevilling af hjælpeorganisationen til en

større reparation.

Samme regler gælder forbiler.Man kanikkefådem bevilget,

men man kansøge om specielle lån.

Helt almindelige hjælpemidler,speciellestole til køkken og

badeværelse,hjælp til at komme sikkertiogudafbadekaret

og lignende får man gratis stillet til rådighed det offentlige.For

nylig fik BenteSorensen et nytbrusebad og et skridsikkertgulv

betalt af det offentlige.

”Jeg søgteomdet og fik det gennemførtefter megen tovtrækkerived

hjælp af min lokale kommunalpolitiker,”fortæller

hun.Andrehjælpemidler må hun selv betale for.

Hun får varerleveret,ogleveringsgebyret betales af det offentlige.Dahun

varmeresyg end nu,kom hjemmehjælpen to

gange om dagen.Detkostede intet.

”Man kanmærke,atbudgetterne er blevetkraftigt skåret,så

man nu skal slås merefor at få den hjælp,man har behovfor,”

siger hun.

Økonomi

”Man har rettil pension,når man bliver handicappet,ogdet kan

betalesig at kende lovengodt,for der er mereatfå,end det offentlige

fortæller om,”siger BenteSorensen.”Noget er ’meanstested’-kommeranpåandreindtægter

-nogeterikke.”

Når lønnen forsvinder,træder det offentlige inogengradtil.

www.dhf-net.dk

Levevilkår

Det tager tid og kræfter at finde rundt i ethvert socialt system

34

BenteSorensen får understøttelse af flereoffentlige instanser.

Almindelig ”income support”,fordi hun ikkekan arbejde,plus et

tillæg,fordi hun er langtidssyg.”Housing benefit” betaler 100%

af hendes husleje og ”council tax benefit”gør,athun ikkebetaler

kommuneskat.

Derudoverkan man søge om særlig understøttelse ”DisabilityLiving

Allowance”,når man er handicappet.”Den er lidt

svær at få,og man skal gennem nogle omstændelige og nedværdigende

undersøgelser.Jeg fik DisabilityLiving Allowance

inogleår, men ramtesåentid, hvor jeg ikkevar ”syg”nok (jeg

begyndte at kunne gå lidt) og opgavkampen,”fortæller hun.

Derudovererder de mereskjultegodersom gratis medicin,

tandpleje,brilleglas og henvisning til steder,hvorman kankøbe

billige,brugtemøbler.”Social Grants”erpenge,som bevilliges

vedsærlige tilfælde,og

som ikkeskalbetales

tilbage.Bente Sorensen

fik fx hjælp til flytning og

køb af nyehvidevarer.

Hun fik også hjælp fra

en uventetkant.En dag

ringede en dansk dame

iLondon,som diplomatisk

spurgte, hvordan

hun ville have det med

at modtage et lille beløb

fraenfond,der hjælper

landsmænd inød.”Jeg

har nu modtaget pengegavertogange

fra

denne mig indtil da,helt

ukendtedanskeorganisation,”fortæller

hun.

Endelig har Bente

Sorensen på mange

måder haftgod hjælp

af patientorganisationer

forM.E.-ogsåtil at finde

rundt idet sociale system.


Den første flyvetur som kørestolsbruger gik hjem

til Danmark og var en milepæl for Bente Sorensen.

privATFOTO


M ed en b ilv a r mer kommer D e a l t id u d t il en v a r m b il -ligegy ldigt h v o r D eholder. I ngen du gogfu g t ,

ingen is og s ne p å ruder ne. I ngen d yre ogfo rur enende koldsta rte r,- a l t id v a r mmo t o r. E n b ilv a r mer e r

ener gir igt ig og miljøv enlig –og s å kør e r den u a fhæ ngigt a flysnette t . D en b e t jenes via digi- ur og/ elle r

fje r n b e t jening e vt. t elefon-sta rt. H elt komplet p r ogr a m a f b ilv a r mer efr a de før ende svens ke og tys ke

f abr ika n t e r :Ar dic og Ebe rsp ächer.

BILVARMER GIVER

NY KOMFORT IBILEN

R o vsing s g a de 8 2

2200 K ø b enh a v n N

3 582 95 00

www.kjoeller . c om


Bevar dit helbred

på en sund og fornuftig måde

Motionscyklen »Humanitær«, et dansk kvalitets–

produkt, der er afprøvet og testet gennem

7 år med et godt resultat på følgende:

Hofter –Knæ –Fodled

Blodomløb –Slidgigt –Kredsløb

Har man smerter iarme,

skuldreeller ryg, stiller

man cyklen på et bordog

kører med armene.

Kort sagt: Et multihjælpemiddel,

der indvirker på

hele din krop.

Radiodoktoren Carsten Vagn

Hansen hører til den

kreds af fagfolk,

som ifleremedier

varmt anbefaler brugen

af denne motionscykel.

IntroprIs

595,-

For bestilling, yderligere oplysninger m.m., venligst kontakt Niels Reimer:

Tlf.: 32 53 39 02 eller 22 11 82 80

Mail: papelook@stofanet.dk

Husk: Motion forlænger dit liv

Bemærk: 30 dages returret

Sendes pr. efterkrav over hele landet inden for 8 dage

L40cm,

B22cm, H25cm,

Vægt: 2,8 kg


DSB Handicapservice

Er du handicappet og har legitimationskort til

DSB’s ledsagerordning, kan du bestille hjælp til

dine togrejser.

Du skal blot ringe til DSB Handicapservice på

telefon 70 13 14 15 (tast 6). Starter eller slutter

din rejse med bus, skal du kontakte din egen

region.

I brochuren, Handicapservice, kan du læse mere

om ordningen - brochuren får du på stationen.

Få 500 danske virksomheder til at støtte

Dansk Handicap Forbund!

Køb tøj,musik, film, pizza, bøger,rejser,taletid og meget mere på

internettet og støt samtidig Dansk Handicap Forbund.Det er nemt

og helt gratis for dig.

Gå ind på hjemmesiden www.dhf-net.dk. Klik på det røde felt

og download Det gode program, så støtter du os automatisk.Vi

har brug for din hjælp! Om du handler på nettet ofte eller næsten

aldrig er lige meget - alting gør en forskel!

OBS! Fortæl venner og bekendte om muligheden for at støtte Dansk

Handicap Forbund ganske gratis.


FOTO: L ArS AArØ, FOKUS

AF HANNE KLiTGAArD LArSEN

Folkeoplysning

Lis Torp er direktør ivære-vide-virke og harværet aktiv i

forenings- og oplysnings-arbejde,lige siden hun varganskeung,blandt

andet som fritidskonsulentiArbejdernes

Andelsboligforening iÅrhus og som m angeårig underviser

iaftenskolen.

”på et tidspunkt fik jeg så lyst til at starte et oplysningsforbund

sammen med en kreds af personer med samme

interesse,”fortæller Lis Torp.”Andrefrarådede og anbefalede

www.dhf-net.dk

Når folkeoplysning

går i blodet

Over en kopkaffefortæller Lis Torp og ivan Jacobsen om deres arbejde ioplysningsforbundet

være-vide-virke. Om glæden vedat væremed,glæden vedatvide og vide mereogikkemindst

glæden vedatvirke sammen med andremennesker

38

os istedet at oprettehold under et af de eksisterende oplysningsforbund,fordi

det administrativt er et stortarbejde at få

et oplysningsforbund op at stå.”

virkeligheden er dog,atvære-vide-virke kanfejre10års

jubilæum i2007.Et resultatsom Lis Torp er meget tilfreds med.

At det blevseniorer og handicappede,der primærtblev

målgruppen,skyldes at Lis Torp både isin familie og som ung

folkeskolelærer kom ikontakt med mennesker med handicap.

Være-Vide-Virke samarbejder med kulturforeningen Korona om kurset Korpåhjul, der øver hver onsdag eftermiddag iKulturhuset Officersbygningen iÅrhus.


Navnet være-vide-virke står forglæden vedatværemed,

glæden vedatvide og vide meresamtglæden vedatvirke,

ikkemindst sammen med andre.Deteretoverordnet mål,

som Lis Torp ønsker mennesker,der kommer ikontakt med

være-vide-virke, skal have ibaghovedet.

”vihar også et delmål”,fortæller hun,”nemlig at vi skal udvikle

os itakt med det samfund,vilever i.”

Mund -til -mund er bedst

Oplysningsforbundet bruger ikkemegen tid på kataloger

og brochurer,men foretrækker mund-til-mund metoden,

fordierfaringen siger,atdet når længereudtil de mennesker,devil

have itale.

”Det kanofteværeoverenkop kaffe, de bedsteideer fødes.

på den måde blevfxprojektet viden-Om her ivintersæsonen

skabt sammen med lederen af Århus Musikhus.Det er blevet

til ti arrangementermed spændende kulturpersonligheder

som clementKjersgaard, KarenThisted og claus Meyer,”konstatererhun

og fortsætter:”Samarbejdet med Århus Musikhus

viser,atviudoveratværeetoplysningsforbund også er en

slags kulturel forening”. Sidste forår arrangerede de to parter

desuden en konferenceoverspørgsmålet:Et liv med et handicap

eller et handicappet liv?

Nyeidéer

Lis Torpsfætter ivan Jacobsen er ansativære-vide-virke.

Han har selv muskelsvind og har til opgave at starte nye

aktiviteter indenfor handicapområdet iÅrhus Kommune.

Han skaber kontakt med folk,der har gode idéer og

samtidig kender nogen,der kanundervise ispændende

emner.ivanhar fx startetkurset DenTilgængelige Have for

mennesker med handicap,seniorer og haveinteresserede.

Udgangspunkteter, at havenskalværeennydelse,ikkeen

belastning.Både ældreoghandicappede kanhavebibeholdt

haveinteressen,selvom kræfterneikkeer, hvad de

har været.De vil fx vide,hvordan havenkan omlægges,så

det fortsaterennydelse at færdes iden.

Sideløbende med sin opsøgende funktion har han noget

administrativt arbejde og leder en netværksgruppe forunge

med muskelsvind.

Uenighed styrker

ivan er præget af,athan har formået at leve så tæt på det

normale som muligt.Han er yderligereibesiddelse af en

stædighed og vilje,som ofte giver anledning til spændende

diskussioner.

”ivanogjeg ser ofte forskelligt på tingene,oguenighed er

vigtig,fordi ideen med folkeoplysning udspringer af meningsudveksling”siger

Lis Torp og mener, at de mange debatter

med samarbejdspartnerehar udviklet hende personligt.

”vikan jo ikkeskabe debatoplysende aktiviteter,hvis vi ikkeselv

tør diskutereogkrydse klinger med hinanden engang imellem.

hAndICAP • nyt · nummer 1 · februAr 2007

Fremtiden

Lis Torp har ingen intentioner om at være-vide-virke skal

bliveetstort oplysnings-forbund.Hun vil blot gerne være

med til at udvikle folkeoplysning itakt med samfundsudviklingen

og iforhold til,hvad folk brænder for.

”vierselvfølgelig afhængige af offentlige tilskud og holder

derforøje med,hvadder sker på området”,fortæller hun og

fortsætter:”Serjeg ind ikrystalkuglen,vil vi fortsættemed at

videreudvikle det,viergode til.Fortsættedet gode samarbejde

med Århus Kommune og -davores oplysningsforbund

også er blevetgodkendt iSilkeborgKommune -vil vi selvfølgelig

også udbygge samarbejdet der”.Hun har også opmærksomheden

rettet mod sin hjemegn iSalling og Skive-området.

Detville også værespændende at starte aktiviteter der.

”Det vigtigsteerdog,atdemennesker,der deltager ivores

aktiviteter oplever, at de har fået noget værdifuldt med sig

videreudilivet”,fastslår hun til sidst. ■

Fakta:

- Være-Vide-Virke er etableret i 1997 og er en uaf-

hængig folkeoplysende og kulturel forening, som

er hjemmehørende i Århus Kommune.

- Være-Vide-Virke samarbejder med foreninger, lo-

kalcentre, menighedsråd, klubber, organisationer,

virksomheder, kommuner og andre om kurser,

konferencer, temamøder, foredrag, højskoledage,

udflugter, rejser og kulturelle arrangementer.

- Være-Vide-Virke er for alle med særligt øje for han-

dicappede og seniorers ønsker og behov.

39

Glæden ved at virke, ikke mindst sammen med andre er en vigtig del af målsætnin-

gen for oplysningsforbundet Være-Vide-Virke, fortæller Lis Torp. Her sammen med

Ivan Jacobsen, der også er ansat i oplysningsforbundet.

FOTO: L iS GADE


AF HANNE KLiTGAArD LArSEN

Folkeoplysning

ivan Jacobsen har været leder af en netværksgruppe

for unge med muskelsvind i otte år, de sidste seks

år under være-vide-virke.Gruppen blev startet af en

gruppe forældre til unge med muskelsvind.De savnede

et tilbud til de unge,som var droppet ud af et

udannelsesforløb,fordi deres handicap gav så store

praktiske problemer og samtidigt berøvede megen tid

og ikke mindst kræfter i hverdagen.

www.dhf-net.dk

Netværksgruppen ER

livline til

de gode liv

Netvæksgruppen med hjælpere holder pause i forårssolen efter en endt undervisningstime.

være-vide-virkes netværkgruppe for unge med muskelsvind har bestået i otte år.De

unge motiveres blandt andet til at tage ansvar for eget liv og skabe sociale netværk

40

Netværk og visioner

Som leder af netværksgruppen må ivan Jacobsen hele

tiden have fingeren på pulsen for at finde spændende

idéer,emner og undervisere.

”Deltagerne kommer også med ideer,og selvom

nogle emner selvfølgelig fænger mere end andre, er

det vigtigste, at de tager stilling”fortæller ivan Jacobsen.

Nogle af de udadrettede aktiviteter gruppen har

FOTO: L iS GADE


eskæftiget sig med har bl.a. været et besøg på

apoteket på Århus Sygehus,hos fabrikken roltec,

som fremstiller el-kørestole og på et autoværksted,

hvor de lærte noget om invalidebilens røgt og pleje.

Besøgene viser tydeligt,atmeget kan lade sig gøre ,

hvis man har idéerne og lysten til ny viden.

”Der er sket meget positivt med gruppen gennem

de otte år. De er blevet mere aktive, selvstændige

og tør diskutere uenigheder både med hinanden og

med mig”beretter ivan Jacobsen. Det ervigtigt,at

unge med handicap motiveres til at tage ansvar for

deres eget liv,hvor dekan, at de får skabt et godt

solidt netværk oghar ønsker og visioner,som de har

lyst til at forfølge sammen.”

Mangfoldige muligheder

Det erpositivt,når netværksgruppen tager initiativ

til at mødes uden ivan Jacobsen, fx tog detil en fod-

www.mer c e d e s - b enz . d k

hAndICAP • nyt · nummer 1 · februAr 2007

F o rvent en d el b likke. I s æ r a f d en misun d elige s la g s .

D e r e r ikke noget a t s ige t il, at folk kigger ,

n å r d u svinger ind i d in n y M e r c e d e s V i t o.

D en e r en v elly kket komb ina t ion a fenpe r -

s onb il med stjer ne og en d r iftsikker s lid e r .

G ennemført ifinis hogfy ld t med u d styr s om

elrud e r , els pejle og fjer n b e t jent c entra llå s .

†Vi t okommer med f u l dMe r c e d e s

s ikker hed s p a kke, bl.a . ESP® , int elligent e

a i r bag s og BAS b r ems e a ssi stent . O g t ilb u d

om e t kør e t eknis kkursus i d in egen V it o , s å

d u få r d e t b e d ste u daf d en u nikke s ikker hed s -

t eknologi

boldkamp trods stor geografisk afstand fra deres bopæl.

Da en af deltagerne igruppen skulle have respirator,

brugte hele netværksgruppen situationen til at

tage op på respirationscentervest på Århus Sygehus

for atbesøge ham, o ggruppen fik isamme anledning

en god dialog om svære beslutninger ideres liv.

”vi trækker også på undervisere udefra, så gruppen

konfronteres med mange forskellige emner og

mennesker og får lejlighed til at betragte nye emner

ud fra forskellige synsvinkler”, fortæller ivan Jacobsen.

Udover det sociale aspekt har det værdi, at

gruppen hele tiden får viden og indsigt i, hvad livet

kræver af dem som samfundsborgere.

”ved at gå idialog og debattere med deres medmennesker

får de løbende nye erfaringer med,hvad

et demokrati kræver af rettigheder o gpligter,ogvi

har hermed fat ikernen ialfolkeoplysning”, slutter

ivan Jacobsen.

†Såv el CDI-mot o r e rsom b enz ind r e v ne

V 6 ’er e t ilb y d e r d ig k r æ f t e r , kør efor nøjels eog

41

s elv følgelig d en d r iftssikker hed, d u forvent e r

a fen M e r c e d e s . G i v o s e t r ing. Så kommer

v ifo r b i.

B r æ n d stoffor b rug : 11, 6 km/ l ,CO 2 - u d s lip: 227 g / km. B ilen p åbilled e t e r ekstra u d styre t .

B r a n d e : T lf. 7211 6 1 00 •Es b jer g : T lf. 7 514 0355 •Gr e v e : T lf. 4 3 41 5 2 5 2 •Hade rslev : T lf. 7 452 5510 • H e r lev : T lf. 4485 5 7 5 7 •He r ning: T lf. 7211 6200 •Hiller ø d: T lf. 4820 0020 •Hjørring:

T lf. 7211 5 300 •Holbæk : T lf. 5943 4122 •Holste b r o : T lf. 7211 6300 •Ho rsens : T lf. 7211 6660 •Hø rsholm: T lf. 4516 5959 •Kold ing: T lf. 7634 7 8 00 •Ny køb ing F . : T lf. 5485 8466 •Næ stve d:

T lf. 5577 5 6 4 6 •Od ens e : T lf. 6395 3 9 00 •Padbo r g : T lf. 7 4 67 1919 •Ra n d e rs: T lf. 7211 5100 •Ringkøb ing: T lf. 7211 6 4 00 •Ringste d: T lf. 5 761 3355 •Ro s kild e : T lf. 4 634 0 1 20 •Silkeb o r g :

T lf. 7211 6 5 00 •Thiste d: T lf. 7211 6 9 00 •Va r d e : T lf. 7 5 2 1 2 1 33 •Vejle: T lf. 7211 6600 •Vi b o r g : T lf. 7211 6700 •Aa l b o r g : T lf. 7211 5 200 •År h us: T lf. 7211 5 000 •Aa rs: T lf. 7211 6 8 00

4282


W olturn us b y ggersk r æ ddersyede kør e stole,

der p a sse r nøja g t igttil dig

T u k a nfa stra mmekør e stol m. juste r bar fod stø tte , væ g t fr a 6,8kg.

Fås ogs å med juste r bar bag a k s el og folderyg.

W 5 D fa stra mmekør e stol m. juste r bar eopkla ppelige fodpla der,

juste r bar bag a k s el og folderyg. Fås ogs å med fa st bag a k s el og fa st ry g.

W wolturnus

W 5fu ldsvejs e t f a stra mmekør e stol, væ g t fr a 6,0 kg.

Fås ogs å med juste r bar bag a k s el, fod stø tte sa m t folderyg.

Dalt on fa stra mmekør e stol m. a ft a gelige svingbar e b enstø tte r,

juste r bar bag a k s el, folderyg sa m t a r mlæ n.

D e viste modeller k a nle v e r e s med a n t i-t ip, sidepla der med sk æ r m ,ar mlæ n , sk u bbehå ndt a gmm.

W olturn us A / S•Ha lkæ rvej 24 B•9 2 4 0 N ib e •Tel: 9 6 71 71 70 • info @ w olturn us.dk • www.w olturn us.dk


Ferie

Jylland

SØNDErJyLLAND -FEriEKOLONiEN

LODDENHØJ

vore fire dejlige sommerhuse ligger på en af de bedste

grunde i Sønderjylland,tæt ved en dejlig strand og med

udsigt til mark, skov og strand.En dejlig ugeneret grund

med fred og ro.

Husene har nyekøkkener og badeværelser med bruser.Der

er koldt og varmtvand ialle huse og servicetil seks personer

ihvert hus.Grunden er renoveret, så der er vejoptil alle

huse,enparkeringsplads vedhvert hus samtenterrasse.

HAvBLiK:

Det mindste hus med to senge + en dobbelt sovesofa,

køkken med komfur og køleskab og badeværelse med

bruser.Dørene er brede nok til kørestole,og der er ingen

dørtrin.

Pris: 1.300 kr.pr. uge + elforbrug + slutrengøring.

BAKKEHUSET:

To soveværelser,det ene med el-seng og en boxseng.Det

andet hvor man ikke kan komme ind med kørestol har to

senge.istuen er der en dobbelt sovesofa og en briks.Køkken

med komfur og køleskab og badeværelse med bruser.

Der er en rampe op til huset,men ellers ingen dørtrin eller

forhindringer.

Pris: 1.800 kr.pr. uge + elforbrug + slutrengøring.

KirSEBærHyTTEN:

Soveværelse med to senge,værelse med en køjeseng.i

stuen er der en dobbelt sovesofa. Køkken med komfur

og køleskab.Badeværelse med bruser.Ellers tilgængeligt

overalt.

Pris: 1.600 kr.pr. uge + elforbrug + slutrengøring.

TiEDEMANNSHUSET:

Huset er nyrenoveret, og der er bygget til med et ekstra

soveværelse,hvori der findes en el-seng.Derudover et

www.dhf-net.dk

Sommerhuse

Medlemmer af Dansk Handicap Forbund har mulighed for at leje sommerhus gennem

forbundets lokalafdelinger.

44

værelse med en enkeltseng.istuen er der en dobbelt

sovesofa. Køkken med komfur og køleskab.Badeværelse

med bruser.Tilgængeligt overalt.

Pris: 1.800 kr.pr. uge + elforbrug + slutrengøring.

Henvendelse:

Skriftligt til Ove Enggaard Nielsen, Møllevej 13, Hjordkær,

6230 rødekro.ier velkomne til at ringe om yderligere oplysninger

på tlf.74 66 64 19.

KOLDiNG:

Kolding afdelings to sommerhuse har hver tre soverum

med i alt seks sengepladser,nyt køkken med køleskab,

el-komfur,varmt og koldt vand samt service til seks personer.Nyt

badeværelse med håndvask og bruser.carport og

tv med parabolantenne.vaskemaskine og tørretumbler.

Husene opvarmes med el, som afregnes efter måler.ingen

dørtrin.

Adresse: Ørby Hage Strand,et lille sommerhusområde

med ca. 20 huse.15 km nord for Haderslev, 30 km sydøst

for Kolding.Der er ca. 100 m til stranden.

pris og henvendelse: pris oplyses ved henvendelse til

udlejningsbureauet Sol og Strand,ilsigvej 21, Hune,9492

Blokhus.Tlf.99 44 44 44, fax 99 44 44 45, email: info@sologstrand.dk.

Husene har katalognr:61-7501 og 61-7503

og kan ses på Sol og Strands hjemmeside www.sologstrand.dk

Handicapegnethed: Flisebelægning og græsarealer rundt

om husene.Flisebelagt carport. 100 cm brede døre. Niveaufri

adgang til husene.Handicapegnet toilet/bad.God

plads til kørestole.

HALS/BiSNAp


Fire sommerhuse med havudsigt,200 mfra dejlig østvendt

badestrand.Husene e rigod stand, indrettet til kørestolsbrugere,

hverthus på 69 m2, indeholdende stue med sovesofa

og køkken iét. Soveværelse med to senge og værelse

med to køjer.Bad og entré.Tv.Desuden er der flisebelagt

terasse mod både vest og øst.vedden ene er der opsat

hegn, så man ugenertkan benytteden. Havemøbler findes.

Ankomst frakl. 1 5.00, afgang senest kl.10.00.

Hals/Bisnap ligger ca. 30 km fraAalborg. reservation inden

1. april, da husene herefterudlejes til nordiskehandicapforeninger

og andre.

pris: Formedlemmer af DHF fra1.900 -2.300 kr.Slutrengøring

kr.350 kr.

Forikke-medlemmer a fDHF fra2.400 –2.800 kr.Slutrengøring

kr.350 kr.

Henvendelse: Ulla Ussing Houmann, poul Buås vej10, 9000

Aalborg,Tlf.: 98 11 17 01. E-mail: ulla_ussing@hotmail.com

Handicapegnethed: Husene er helt igennem handicapegnede

med bl.a. brede skydedøre, ingen niveauforskelle

mellem hus og grund.Der er køresti rundt om husene og

flisebelagt vejtil strand.

KLUBHUSET KLiTrOSEN -SKAGEN

Klubhuset “Klitrosen”udlejes som sommerbolig i perioden

11. juni - 13. august 2006.

Huset er 170 m2, med køkken, 2 baderum med bruser og

toilet,det ene handicapegnet. Der er 12 senge og 1 hospitalsseng

med dyner og puder + 4 gæstesenge.El-lift +

kørestol. Der er farve-tv og indlagt fælles antenne,stereoanlæg,opvaskemaskine,kaffemaskine

og porcelæn til 80

personer.Fjernvarme.Huset ligger på Markvej 121A. Der

er telefon (98 44 24 97) og postkasse.

Huset er handicapegnet med stor parkeringsplads og lille

have. Man skal selv medbringe sengetøj + linned,håndklæder,viskestykker

m.m.

hAndICAP • nyt · nummer 1 · februAr 2007

pris: 2.300 kr.pruge frauge 24 til 32. De 1000 kr.skalbetales

idepositum vedlejeaftalens start. resten senest 30

dage før lejemålet. Derbetales efterforbrug på vand,kr. 40

pr.m3ogel, kr.2,00 pr.kWh.Telefon +slutrengøring 250 kr.

Lejemålet er fra mandage kl.15. t il mandage kl.12 .

Henvendelse: Skriftligt til Lisbeth Hansen, Markvej 145,

9990 Skagen.

Sjælland

MArGrETHEHUSET

Søsterloge nr.5,Dronning Margrethes ”Margrethehuset”

er på 93 m2 og naturskønt beliggende på en 1.200 m2

grund i Gershøj 200 m fra roskilde Fjord i fritidshusområde.Alle

veje i området er asfalterede og stier er i overvejende

grad med fast overflade og små stigninger og

derfor egnede for kørestole..

pris: Margrethehuset udlånes vederlagsfrit til handicappede

og evt. ledsagere/familie mod betaling af:Elforbrug

3 kr./kWh.Telefon efter tæller.vandafgift 75 kr.pr. uge.Er -

statning af evt. beskadigede bygnings- eller inventardele.

Margrethehuset udlånes fra 1. april til og med uge 42 (en

uge ad gangen).

Henvendelse: Skriftlig ansøgning senest den 21. februar

til Lis Ellegaard, Åbakken 183, Ågerup,4000 roskilde,email:ellegaard@e-box.dk.

Ansøgningen skal indeholde:

Hvilken uge huset ønskes i + evt. alternative uger,navn,

adresse og telefonnummer.Ansøgning fra private skal

tillige indeholde oplysninger om handicappets art samt

om boligforhold.Medsend frankeret svarkuvert.Samtlige

ansøgere vil modtage svar senest 15. marts.

45


RESPEKT …

Udvikler hele mennesker!

Allerede når du sætter dig

ind iden nye VW fornemmer

du, at det erdin bil.

Den personlige indretning,

de ergonomiske hensyn og

rummeligheden gør det

nemt og bekvemt at bevæge

sig rundt. Her er taget

hensyn til det hele.

Besøg Danmarks mest

rummelige højskole på:

www.egmont-hs.dk

Eller på: Villavej 25,

Hou, 8300 Odder

• Busser

• Personbiler

Christian

Rosendahl

Telefon 87 81 79 00

mail@egmont-hs.dk

Per

Zoëga

Vi leverer overalt i Danmark

Villy Vei r up as

Komfort + VW

- den perfekte løsning...

IVWbusserne er der tænkt på alt,

som gør såvel kørslen som opholdet i

bilen attraktiv.

Optimale pladsforhold, fleksibilitet

og righoldigt udstyr gør køreturen til

en oplevelse. Bl.a. kan rattet indstilles

i højde og længde, integreret joystickgearstang

gør den nem at nå

og letter gearskiftet. Sådan kunne vi

blive ved....

VW busserne fås i 3 udstyrsversioner.

Vi er specialister iopbygning og indretning af VW handicapbusser og tilbyder totalløsninger

udførtnøjagtigt efter dine ønsker og behov.

Kontakt Christian Rosendahl eller Per Zoëga for yderligere oplysninger på tlf. 7542 0600.

Industrivej 1•6760 Ribe • 7542 0600

www.vw-ribe.dk •ribe@volkswagen.dk


Maskinel Magasinpost

ID nr. 42111

Afsender:

KLS PortoService ApS

Hjulmagervej 13

9490 Pandrup

Ændringer vedr. abonnementet

ring venligst 39 29 35 55

Udgiver:

Dansk Handicap Forbund

Hans Knudsens Plads 1A

2100 København Ø.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!