27.07.2013 Views

Cityringen - ATV Jord og Grundvand

Cityringen - ATV Jord og Grundvand

Cityringen - ATV Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cityringen

Jens H. Gravgaard

Teknisk Chef – Metroselskabet

Rammerne for projektet

Cityringen

Vingstedmøde 9 marts 2011


Cityringen (Projektet)

17 stationer

4 skakte

3 sporskiftekamre

2 x 15,5 km tunnel

CMC (kontrol- og

vedligeholdelsescenter)

Cityringen

Vingstedmøde 9 marts 2011


Linjeføring

Stationer

v/Rådmandsmarken

Nørrebro

v/Nørrebros Runddel

v/Landsarkivet

v/Aksel Møllers Have

Frederiksberg

v/Platanvej

v/Enghave Plads

v/Vibenshus

Runddel

CMC

v/Poul Henningsens Plads

v/Trianglen

Østerport

v/Frederiks Kirke

Kongens Nytorv

v/Christiansborg

v/Rådhuspladsen

København H

Cityringen

Vingstedmøde 9 marts 2011


Områder med højst 600 m luftlinjeafstand til station

Cityringen

Vingstedmøde 9 marts 2011


Stationer

Cityringen

Vingstedmøde 9 marts 2011


Stationer

14 dybtliggende

stationer

3 overfladenære

stationer

• v/Vibenshus Runddel

• v/Enghave Plads

• Kongens Nytorv

Cityringen

Vingstedmøde 9 marts 2011


ca. 20.5 m

Dyb station - København H – længdesnit

Cityringen

Vingstedmøde 9 marts 2011


ca. 15 m

Overfladenær station - Enghave Plads – længdesnit

Cityringen

Vingstedmøde 9 marts 2011


Gammel Strand

Cityringen

Vingstedmøde 9 marts 2011


Omstigningsstationer

Cityringen

Vingstedmøde 9 marts 2011


Dagslys

Belysningskoncept

Cityringen

Vingstedmøde 9 marts 2011


Sand over Kalk

TBM

boremetode

EPB/slurry

Sætninger

Kontraktsplit

Nord/Syd

Cityringen

Vingstedmøde 9 marts 2011


Cityringen

Vingstedmøde 9 marts 2011


Transportsystem og drift og vedligehold

Jernbaneinfrastruktur

Tog

Kontrol- og vedligeholdelsescenter

Drift og vedligehold

(5+3 år)

Cityringen

Vingstedmøde 9 marts 2011


Overordnet tidsplan for Cityringen

Cityringen

Vingstedmøde 9 marts 2011


Tak

Cityringen

Vingstedmøde 9 marts 2011

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!