Microsoft PowerPoint - Psykoedukation p\345r\370rende OPUS vest ...

regionmidtjylland.dk

Microsoft PowerPoint - Psykoedukation p\345r\370rende OPUS vest ...

OPUS

Velkommen til

psykoedukation for pårørende

p rende

Undervisning om psykisk sygdom -

I dette tilfælde tilf lde skizofreni

Klinik for unge med skizofreniPsykoedukation

Psykoedukation for pårørende p rende


Program for

pårørendeundervisning rendeundervisning 2010

Mandag d. 12. april: Introduktion

Velkomst og præsentationsrunde

pr sentationsrunde

Introduktion af undervisningsprogrammet

Lidt om OPUS

Formål Form l med psykoedukation

Film: Åbenhed benhed gør g r stærk st rk – om skizofreni i familien

Opsamling på p dagen

Mandag d. 26. april: Samarbejde med pårørende

p rende

Baggrund for inddragelse af pårørende p rende

Kriser og krisereaktioner

Almindelige og forståelige forst elige reaktioner hos pårørende p rende

Gode råd r d til pårørende p rende

Pårørendesamtaler

rendesamtaler

”Portr Portræt” af en pårørende p rende

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Program for

pårørendeundervisning rendeundervisning 2010

Mandag d. 3. maj: Forståelse Forst else af sygdommen skizofreni v. overlæge overl ge

Anne Grethe Viuff

Historisk perspektiv

Forekomst, årsager, rsager, forløb forl b og symptomer

Hvordan stilles diagnosen?

Skizofreni og misbrug

Prognose

Mandag d. 10. maj: Medicinsk behandling. V. overlæge overl ge Anne Grethe

Viuff

Hvad er psykofarmaka?

Formålet Form let med og virkningen af antipsykotisk medicin

Bivirkninger

Opstart og skift af medicin

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Program for

pårørendeundervisning rendeundervisning 2010

Torsdag d. 17. maj: Psykiatriske og sociale rettigheder og tilbud. tilbud.

V.

socialrådgiver socialr dgiver Lise Skouboe

Psykiatriloven

Økonomi/fors

konomi/forsørgelse rgelse

Beskæftigelse

Besk ftigelse

Fritid

Bolig

Støtteforanstaltninger

St tteforanstaltninger

Behandlingsmuligheder efter OPUS

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Program for

pårørendeundervisning rendeundervisning 2010

Mandag d. 31. maj: Behandlingselementer i OPUS

Opsamling og afslutning

Fase- Fase og behovsspecifik behandling

Individuel behandling hos primærbehandler

prim rbehandler

Kognitiv terapi

Social færdighedstr

f rdighedstræningsgruppe

ningsgruppe

Kognitiv terapigruppe

Flerfamiliegruppe

Information om psykiatri og pårørende p rende organisationer

Tidlige advarselssignaler og tilbagefaldsforebyggelse

Evaluering og opsamling

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Rammer for forløbet forl bet

Tidsramme – samme sted, tid og gruppe

Faste undervisere + gæsteunderviser

g steunderviser

Pause og kaffe/te og rygning

Afbud – til sekretær sekret r tlf. xxxx-xxxx xxxx xxxx

Undervisningsform

Faste emner

Oplæg, Opl g, diskussion, spørgsm sp rgsmål l – vekselvirkning

Undervisningsmappe

Evaluering af forløbet forl bet

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Opus er et begreb fra

musikkens verden, det

betyder ”værk rk” og

skal afspejle ønsket nsket

om at få f mange forskellige

tiltag/behandlere

til at spille sammen og

skabe en meningsgivende

helhed til patientens bedste

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Hvad er OPUS


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Lidt om OPUS

Startede i 1998 som et projekt i Århus rhus og København K benhavn

Formålet let var at undersøge unders ge om en intensiv psykosocial behandling bedre

sygdomsforløbet sygdomsforl bet for unge med debuterende skizofreni

Form

Tidlig intervention virker

Opstart af OPUS i Horsens i jan. 2008 og i Herning jan. 2009

2–årigt rigt behandlingstilbud med evt. evt.

videre opfølgning opf lgning i distriktspsykiatrien

Tværfagligt

Tv rfagligt behandlerteam

Ca. 79 patienter i løbet bet af 2 år


Geografisk område omr de

OPUS Herning dækker d kker den

vestlige del af regionen –

det gule område omr de

OPUS Herning har et

befolkningsgrundlag på p

424.733 personer og skal

dække kke et areal på p

størrelse st rrelse med Sjælland Sj lland

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Målgruppe lgruppe

Unge med nydiagnosticeret skizofreni

Alder 18 – 30 år


Hvad sker der, når n r

den unge starter i OPUS

Psykiatrisk udredning

Samtale med overlæge overl ge og psykiater Anne Grethe Viuff

Somatisk udredning:

klinisk undersøgelse

unders gelse

Blodprøver, Blodpr ver, EKG, EEG, CT af hjernen

Regelmæssig Regelm ssig screening af bivirkninger

Psykologisk udredning

Social udredning

Tildeling af primærbehandler

prim rbehandler

Evt. deltagelse i kvalitetssikringsprogram

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Formål Form med

psykoedukation for pårørende rende

At erstatte usikkerhed og gamle myter med nutidig realistisk viden

At øge ge forståelsen

forst elsen for sygdommens indvirkning på den unge

At reducere skyld- skyld og skamfølelser

skamf lelser

At

At

At forstå forst og evt. evt.

hjælpe hj lpe med at træffe tr ffe beslutninger om

behandlingen

At identificere tilbagefaldssymptomer og dermed være re med til at reducere

risiko for tilbagefald

de andre i samme situation, lære re af andres erfaringer, erfaringer,

evt. evt.

knytte

venskaber/netværk

venskaber/netv rk

Møde

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Pårørende rende psykoedukation

Samarbejde med pårørende

p rende

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


At

Formål Form med samarbejde med pårørende rende

At bedre samarbejdet mellem den unge, unge,

de pårørende rende

og behandlere

At reducere risiko for tilbagefald

At give de pårørende rende:

Viden

Støtte St tte og råd

At hjælpe hj lpe de pårørende rende med at:

Forstå Forst patienten bedre

Mestre vanskelige situationer bedre

Lette byrden

At

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Hvordan inddrages pårørende p rende i OPUS

Tre indledende samtaler med pårørende p rende

Undervisning i psykisk sygdom (psykoedukation)

Deltagelse i flerfamiliegruppe

Individuelle aftaler om vedligeholdelse af samarbejdet

med OPUS

Primærbehandleren Prim rbehandleren kan altid kontaktes på p mobil eller

via mail ved behov.

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Hvorfor inddrage pårørende p rende i behandlingen

Psykisk sygdom og psykose påvirker p virker også ogs de

pårørende rende

Den kendte og trygge hverdag kan forsvinde med ét t

slag, hvilket kan være v re skræmmende skr mmende og give

anledning til mange forskellige følelser f lelser

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Hvorfor inddrage pårørende p rende i

behandlingen (fortsat)

Holdningen til pårørende p rende i OPUS:

De pårørende p rende er de vigtigste samarbejdspartnere, der

kan blive en uvurderlig hjælp, hj lp, og som på p grund af

den særlige s rlige tilknytning har et stort engagement i

den unge. De pårørende p rende er en unik ressource, hvis

lige ikke findes.

Unikt og tæt t t kendskab til sit barn

En vigtig del af den unges netværk netv rk

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Hvorfor inddrage pårørende p rende i

behandlingen (fortsat)

Det kræver kr ver hjælp hj lp og støtte st tte

at kunne yde hjælp hj lp og støtte st tte

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Velkendte følelser lelser hos pårørende rende

Angst

Angst

Forvirring

Vrede

Forvirring

Frustration

Skam

Frustration

Skam

Sorg

Ensomhed

Isolation

Ensomhed

Isolation

Panik

Benægtelse gtelse

Ben

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Fortvivlelse

Rådvildhed dvildhed

Skyldfølelse

Skyldf lelse

Selvbebrejdelse

Magtesløshed

Magtesl shed

Afmagt

”Stempling Stempling”

Bekymring for

fremtiden


Almindelige og forståelige forst elige reaktioner

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

hos pårørende rende

Forsøger Fors ger at tilpasse sig patientens opførsel opf rsel

Belærer rer og overbeviser patienten om hvilken

virkelighed,

virkelighed,

der er den rigtige

Bel

Forsøger Fors ger at skabe fornuft ud af det uforståelige

uforst elige

Forsøger ger at ignorere eller benægte ben gte symptomernes

betydning eller alvor

Fors


Almindelige og forståelige forst elige reaktioner

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

hos pårørende rende

Påtager tager sig ekstra forpligtelser

Lader ikke patienten ude af syne

Tager sig af patienten på bekostning af egne

interesser

Tager

Forsømmer Fors mmer andre familiemedlemmers behov


Expressed Emotions (EE)

Ekspressed Emotions = grad af følelsesudtryk

f lelsesudtryk

Teorien bag er, at visse følelsesm f lelsesmæssige ssige reaktioner hos pårørende p rende er

belastende for patienterne at leve i.

De følelsesm f lelsesmæssige ssige reaktioner der specielt rettes fokus på p er:

Kritiske kommentarer

Fjendtlighed

Følelsesm lelsesmæssig ssig overinvolvering

Hypotesen er:

At et højt h jt niveau af følelsesudtryk f lelsesudtryk (EE) belaster og stresser den unge og

dermed forværrer forv rrer sygdommen

Undgå overinvolvering

Undgå høj j grad af kritik

Undg

Undg

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Undgå Undg tankelæsning

tankel sning

Tal for egen regning

Enkel kommunikation

Respekter andres udsagn

Undgå Undg abstrakt tale og for mange detaljer

Undgå Undg ”dybe dybe” diskussioner

Hjælp Hj lp hinanden med at forstå, forst , hvad der bliver sagt

Giv tydelig opmuntring, støtte st tte og positive

kommentarer

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Hvad har mennesker,

mennesker,

der lider af

skizofreni brug for?

Ro og hvile

Forudsigelighed

Tryghed

Relevante aktiviteter

Klare rammer

Klare grænser gr nser

Relevant medicinsk behandling

Mulighed for at trække tr kke sig

Opretholdelse af sociale kontakter

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Guidelines - gode huskeregler

Bevar håb h b og optimisme

Bedring tager tid – vær r tålmodig t lmodig

Gå langsomt frem.

Det er vigtigt at tage det roligt og lade tingene ske i

deres eget tempo.

Tag det roligt - hold hovedet koldt.

Det er normalt at være v re engageret og entusiastisk , prøv pr v

at nedtone det.

Det er normalt at være v re uenig, prøv pr v at begrænse begr nse det.

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Guidelines - gode huskeregler

Giv plads til dig selv og hinanden.

Alle kan have brug for ”timeout timeout”

Det er i orden at bede om hjælp. hj lp. Det er i orden at sige

nej.

Sæt t grænser gr nser. .

Klare grænser gr nser er gode for alle. Få F gode regler skaber

klarhed.

Ignorer det, du ikke kan ændre.

ndre.

Lad nogle af problemerne ligge.

Vær r opmærksom opm rksom på p det, der fungerer

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Guidelines - gode huskeregler

Gør r tingene enkle

Sig tingene på p en klar, rolig og positiv måde m de

Stil spørgsm sp rgsmål l til det, du ikke forstår forst

Undgå Undg at tolke

Lad det almindelige liv fortsætte forts tte

Fortsæt Forts t dagligdagen som sædvanlig. s dvanlig. Oprethold og genoptag rutinerne i

familien.

Hold kontakten med familie og venner ved lige.

Motiver den unge til at undgå undg alkohol & stoffer.

Det forværrer forv rrer symptomerne.

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Guidelines - gode huskeregler

Motiver patienten til at følge f lge den medicinske

behandling.

Vær r opmærksom opm rksom på p tidlige advarselstegn.

Læg g mærke m rke til forandringer. Tal med behandleren

Løs s problemerne trin for trin.

Forandringer sker gradvist.

Arbejd med én n ting ad gangen.

Sænk nk forventningerne midlertidigt.

Brug en personlig målestok. m lestok.

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


En

Hvad er en krise ?

En uventet situation man har svært sv rt ved at forlige

sig med

En krisetilstand er en for så vidt normal reaktion på en

unormal begivenhed

En

Individuelt, , hvordan man oplever, oplever,

reagerer og

kommer igennem en krise. krise

Individuelt

Bl.a. Bl.a.

afhængig afh ngig af: af

ens sårbarhed rbarhed overfor stress

grad af belastning i forvejen

personlighedsmæssige ssige træk tr

tidligere erfaringer med traumatiske episoder

ens

grad

personlighedsm

tidligere

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Varighed

Erkendels

e

/tanker

Følelser lelser

Reaktione

r/ adfærd adf rd

Chok

Timer - dage

Mangler

- Overvældet

Overv ldet

- Angst

- Vrede

- Skyld

- Sorg

- Afmagt

- Uretfærdighed

Uretf rdighed

- Uvirkeligt

- Benægtende

Ben gtende

- Handlinglammelse

- Trække Tr kke sig ind i sig selv

- Irrationel adfærd adf rd

- Søvnproblemer

vnproblemer

- Koncentrationsprobl.

Koncentrationsprobl

- Irritabel, vrissende

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Faser i et kriseforløb

kriseforl

Reaktion

1 – 6 uger

Begyndend

e

- Sorg

-

Fortvivlelse

- Afmagt

Bearbejdning

1 – 6 mdr.

-realistisk realistisk og

nuanceret syn

- Klar til at tænke t nke i

løsninger sninger Mere

Frustration, ex.

Hvis manglende

tilbud

-

Handlingsorienteret

- Søger ger oplysninger

Nyorientering

År r

- Lagt krisen bag sig

- Aldrig det samme som

før, r,

men forlige sig med det

- Klar til at vende blikket

- Ro, udad balance

igen

- Mere plads til glæde gl de

Vender tilbage til sit liv


Hvis

Komplikationer i et kriseforløb kriseforl

Hvis ens ægtef gtefælle lle, , den pårørende rende eller

behandlingssystemet befinder sig i en anden fase i

kriseforløbet

kriseforl bet end én selv

Ved tilbagefald i sygdommen

Andre sammenfaldende svære sv re hændelser ndelser

Ingen at tale med, eller oplevelsen heraf, heraf,

fordi

psykisk sygdom opleves som et tabubelagt emne

Ingen

Hvis der ikke er mulighed for at give kriseprocessen

den tid og ro den kræver kr ver

Hvis

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Hvad har man brug for i en krisesituation

Tid, Tid,

ro, ro,

omsorg og støtte st tte

Tag følelser lelser og reaktioner alvorligt

Søg viden om situationen / sygdommen.

sygdommen.

Det kan give ro

og overskuelighed

Tal om de samme ting igen og igen

Pas på med at dulme ubehaget med alkohol eller

beroligende medicin

Pas

Find tilbage til hverdagen

Mulighed for tilskud til psykologhjælp

psykologhj lp via sygesikring og

pårørendeforeninger

rendeforeninger

Mulighed

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


En

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Psykologhjælp

Psykologhj lp

En krise udløst udl st af, af,

at en pårørende rende har fået et en

alvorlig psykisk lidelse, lidelse,

giver ret til henvisning til

psykologhjælp

psykologhj lp hos praktiserende læge ge via

sygesikringen

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler

Egenbetaling: : 1. konsultation: konsultation:

ca. 364 kr.

Efterfølgende

Efterf lgende konsultationer: konsultationer:

ca. 300 kr.

Egenbetaling

Medlemskab af Danmark giver yderligere tilskud på

100 kr. pr. time

Medlemskab


Psykologhjælp

Psykologhj lp - fortsat

Kommunen kan i visse tilfælde tilf lde med afsæt afs t i serviceloven yde

hel eller delvis dækning d kning af egenbetalingen. Forskelligt fra

kommune til kommune

Med en henvisning i hånden h nden kan man frit vælge v lge mellem de

psykologer, der er tilknyttet overenskomsten med

sygesikringens forhandlingsudvalg

Andre tilskudsmuligheder:

Medlemskab af nogle pårørendeorganisationer

p rendeorganisationer

Private sundhedsforsikringer

Forsikringsselskaber

Se ex. www.psykologeridanmark.dk

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Historisk perspektiv og forekomst

Årsager, rsager, forløb forl b og prognose

Hvordan stilles diagnosen, symptomer

Skizofreni og misbrug

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Program


Flere personligheder

Kriminelle, farlige, uforudsigelige

Skyldes ”dårlig rlig opdragelse”, opdragelse , forkælelse fork lelse eller

dovenskab

Skyldes

Myter om skizofreni

Skyldes dårlige d rlige forældre for ldre

Kan ikke helbredes

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Dårlig prognose

Traditionelle antipsykotika

Mange bivirkninger

Tidligere

Syg mange år før diagnose

Fremadskridende, kronisk

”Dårlige forældre” = årsag til

sygdommen

Terapi med fokus på fortid

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Mere rummelig diagnose (1 mdr.)

Tidlig indsats

Bedre prognose

Forskellige faser

Forældre som vigtige

samarbejdspartnere

Stress-sårbarheds model

Terapi med fokus på her-og-nu

problemløsning og mestring

Atypiske antipsykotika

Færre bivirkninger

I dag


FAKTA OM SKIZOFRENI

1 ud af 100 rammes i løbet l bet af deres liv af

skizofreni

Sygdommens udbredelse er uafhængig uafh ngig af race,

køn n og social status

I Danmark er der 15-25.000 15 25.000 personer med

skizofreni

Hvert år r får f r ca. 500 personer stillet diagnosen

skizofreni i Danmark

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Sygdommen starter oftest i 18-25 18 25 års rs alderen

Sygdommen starter ca. 3 år tidligere hos mænd nd end

hos kvinder

Sygdommen

En kompleks og alvorlig sygdom

Behandling er mulig

Behandling tidligt i forløbet forl bet mindsker risiko for

tilbagefald

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Hvad tror du kan være v re årsag rsag til

skizofreni?

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Årsagerne rsagerne er endnu ikke fuldt afklarede

Arvelig sårbarhed, s rbarhed, koblet til flere gener

Stress og belastninger kan få f sygdommen

til at bryde ud

Biologiske belastninger

Sociale belastninger

Psykiske belastninger

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Høj j sårbarhed/risiko:

s rbarhed/risiko:

Arvelig sårbarhed s rbarhed

Graviditets-/f

Graviditets /fødselskomplikationer

dselskomplikationer

Fødsel dsel i vinterhalvåret vinterhalv ret (måske (m ske pga.

virusinfektioner eller dårlig d rlig ernæring) ern ring)

Infektion i hjernen i barneårene

barne rene

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Almen befolkning

Søskende skende til en person med skizofreni

Tveægget Tve gget tvilling

Enægget En gget tvilling

Børn rn af en forældre for ldre med skizofreni

Børn rn af to forældre for ldre med skizofreni

Nevø/niece

Nev /niece til person med skizofreni

Barnebarn til en person med skizofreni

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

• 1%

• 10%

• 15%

• 50%

• 13%

• 46%

• 3%

• 4%


OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Stress og belastninger kan få f sygdommen til at bryde ud.

Stress er ikke bare at have travlt.

Stress er alle former for krav og belastninger, både b de positive og

negative fx.:

At komme i puberteten eller flytte hjemmefra

Arbejdsløshed

Arbejdsl shed

Afbrudt kæresteforhold

k resteforhold

Start på p ny uddannelse

At få f et barn

Sygdom eller dødsfald d dsfald i familien

Eksamen

Misbrug

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


20% af de der har skizofreni er

ikke tilknyttet

behandlingssystemet.

Af resten vil:

20% have én psykotisk episode og

blive raske (A)

30% have mindre

funktionsnedsættelser (B)

30% få tilbagefald og have

faldende funktionsniveau (C)

20% have vedvarende og faldende

funktionsniveau (D)

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


HUSK:

Livskvalitet og funktionsniveau følges f lges

ikke nødvendigvis n dvendigvis ad.

Man kan altså alts godt have et

godt liv på p trods af et lavt

funktionsniveau.

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

FORLØB FORL

• Sygdommen har ofte en snigende debut, ca. 3 år I snit før de

første rste sygdomstegn opstår opst (prodomalfasen

prodomalfasen)

• Kvinder har ofte et mildere sygdomsforløb sygdomsforl end mænd nd

• Efter udbrud vil sygdomsudviklingen som regel opnå opn et stabilt

niveau efter ca. 5 års rs forløb forl

• Intensiteten af symptomerne afblejes med årene rene


Tegn på et mildt forløb: forl

God social tilpasning før sygdommens start

• Første rste udbrud i sen alder

• Behandling tidligt efter sygdomsudbruddet

• Pludseligt udbrud af sygdommen

Lav grad af “Expressed Expressed Emotions” Emotions

Beboer I et U.land!

U.land

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Hvordan stiller man en diagnose?

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Hvad er et symptom?


OPUS

Klinik for unge med skizofreni


OPUS

Klinik for unge med skizofreni


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Diagnose

Bestemte symptomer giver en diagnose og

diagnosen er et arbejdsredskab til brug i

behandlingen

Diagnosen skizofreni kan (endnu) ikke stilles ved

en scanning eller en blodprøve, blodpr ve, men kun ved en

samtale med en psykiater og ved at høre h re fra

familie og omgivelser.

Diagnosen er ikke personen, men et

øjebliksbillede jebliksbillede af en sygdom patienten har.


Hvilke symptomer kender I på p

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

skizofreni?


Positive symptomer (symptomer

( symptomer, , der er

tilkommet)

Negative symptomer (egenskaber, der

er gået g et tabt)

Kognitive forstyrrelser

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Hallucinationer: Sanseindtryk der ikke er

virkeligt tilstede, kan opleves på alle 5 sanser:

Hørelse, smag, syn, lugt, og følesans

Vrangforestillinger: Tanker og forestillinger

der ikke er i overensstemmelse med

virkeligheden

Bizar adfærd: En adfærd der afspejler en

psykotisk tankegang

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Tankeforstyrrelser: Associationsforstyrrelser,

vaghed i tankegangen,

bogstavelig opfattelse af det der bliver sagt,

dannelse af nye ord,

tanke- og talepres,

tankeblok,

tankemylder,

tanke ekko,

tankehørlighed

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Ændret ndret selvopfattelse

Fastlåst st kropsholdning eller gentagne

bevægelser

bev gelser

Fastl

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Følelsesaffladigelse

lelsesaffladigelse

Sprogfattigdom

Initiativløshed

Initiativl shed

Mangel på p interesser

Kontaktforringelse (vanskeligheder med at forstå forst og læse l se

andres intentioner og hensigter)

Isolation og indsynken i sig selv

Besvær Besv r med at udvise og mærke m rke nærhed n rhed

Ambivalens

Mangel på p energi

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


75%-85% 75% 85% af patienter med skizofreni har markante

forstyrrelser i de kognitive funktioner.

Besvær Besv r med:

Opmærksomhed Opm rksomhed (Holde koncentrationen over

længere ngere tid, gå g i skole, bliver let forvirret)

Reaktionstid (Man har brug for længere l ngere tid til at

udføre udf re dagligdags opgaver)

Problemløsning Probleml sning (Man kan have svært sv rt ved at

planlægge, planl gge, udføre, udf re, holde styr på p madlavning,

rejser, økonomi konomi mm.)

Hukommelse (Man kan have problemer med at

lære re nye ting, holde aftaler, mm.)

Normal intelligens

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Symptomerne kan besværligg besv rliggøre re mange ting i

hverdagen og ændre ndre funktionsniveauet.

Fx. Kan det være v re svært sv rt at fastholde et job eller

uddannelse

Svært Sv rt at være v re sammen med andre

Måske ske have svært sv rt ved at dække d kke sine basale

behov (mad, søvn, s vn, hygiejne)

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Skizofreni kommer sjældent sj ldent alene.

Mange oplever desuden:

Angst

Depression

Tvangstanker og –handlinger handlinger

Søvnforstyrrelser

vnforstyrrelser

Lavt selvværd selvv rd og skyldfølelser

skyldf lelser

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


De negative symptomer er ikke en persons

karakter

Der er forskellige former for skizofreni, alt efter

det dominerende symptom – det medfører medf rer

forskellige behandlingsstrategier

At diagnosen IKKE behøver beh ver at være v re en livslang

etikette, men er et billede af tilstanden her og nu!

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Diagnose skizofreni stilles ud fra grundige interviews hvor:

Mindst 1 af følgende f lgende symptomer skal have været v ret til stede i mindst én n måned m ned

Tankepåvirkning:

Tankep virkning:

Tankefradrag

Tankepåføring

Tankep ring

Tankeudspredning

Tankehørlighed

Tankeh rlighed

Tredje-persons

Tredje persons hørehallucinationer

rehallucinationer

Styringsopleveleser

Vedvarende bizarre vrangforestillinger (forestillinger om, at der der

sker ting

som umuligt kan forekomme i virkeligheden)

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Eller:

Min. 2 af følgende f lgende symptomer skal have været v ret tilstede i min. 1 mdr.

Vedvarende hallucinationer ledsaget af vrangforestillinger

Sproglige tankeforstyrrelser

Kataton adfærd adf rd

Negative symptomer

Dog skal følgende f lgende udelukkes:

Legemlig årsag rsag til symptomer

Samtidige depressive eller maniske humørsvingninger

hum rsvingninger

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


• Af dem, dem,

der lige har fået et sygdommen,

sygdommen,

har ca. 25% et misbrug

• Misbruget består best oftest af alkohol og/eller hash

• Misbruget er oftest et forsøg fors på at dulme symptomer på

skizofreni

• Misbruget kan også ogs være re med til at udløse udl se sygdommen (en

stress-faktor

stress faktor)

• Jo længere ngere tid man har været ret uden behandling,

behandling,

jo større st rre er

risikoen for misbrug

• Misbruget er skadeligt, skadeligt,

både de fysisk og psykisk

• Et stort misbrug er mere skadeligt end et mindre misbrug

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


SYGDOMSFORLØB

SYGDOMSFORL

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Perioden før de første rste tegn på sygdom viser sig.

• Opmærksomhedsforstyrrelser

Opm rksomhedsforstyrrelser

• Spring i udviklingen – både de psykisk og fysisk (for langsom

eller for hurtig udvikling) udvikling

• Pigerne kan være re indadvendte og stille

• Drengene kan være re mere voldsomme og udadreagerende

• Nervøsitet Nerv sitet og angst ved kontakt med nye mennesker og

situationer

• Indlæringsvanskeligheder

Indl ringsvanskeligheder, , især is på det sproglige plan

• Manglende følelsesmedsving

lelsesmedsving med andre

• Isolation

• Angst i sociale situationer

• Følelse lelse af at være re anderledes

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Forvarsels fase. fase.

Varighed: Varighed:

Fra uger til flere år

• Ændringer ndringer i følelseslivet lelseslivet

• Manglende interesser

• Aftagende initiativ

• Nedsat lystfølelse lystf lelse

• Depressive symptomer

• Tendens til at isolere sig

(80% af alle unge kan have lignende symptomer)

symptomer

• Symptomerne kan være re vanskelige at skelne fra den

normale udvikling

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Definition; En tilstand med udtalt læderet deret

opfattelse af virkeligheden

- og opfattelsen strider mod den almene

opfattelse af virkeligheden

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Medicinsk behandling

- dagens emner

De forskellige typer medicin

Forskellige slags medicin mod psykose

Hvordan virker medicin mod psykose?

Bivirkninger til antipsykotisk medicin

Fordele og ulemper ved antipsykotisk

behandling

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Behandling af skizofreni

Relations behandling

Psykologisk behandling

Social behandling

Familie terapi

Medicinsk behandling

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Psykofarmaka

Midler mod psykose

Midler mod depression

Beroligende medicin

Sovemedicin

Stemningsstabiliserende medicin

Og så s findes der også ogs medicin mod nogle

bivirkninger

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Psykofarmaka

sykofarmaka

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Hvilke slags medicin

(psykofarmaka) kender I?

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Formål Form l med antipsykotisk

medicin

At hallucinationer, vrangforestillinger,

tankeforstyrrelser bliver svagere og

sjældnere sj ldnere – og måske m ske forsvinder helt

At reducere negative og depressive

symptomer og kognitive forstyrrelser

At dæmpe d mpe angst, uro og aggressioner

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Formål Form l med

antipsykotisk medicin

At få f et sygdomsforløb sygdomsforl b med lettere, færre f rre

og kortere sygdomsgennembrud og

indlæggelser

indl ggelser

At medicinen sammen de andre

behandlingsformer giver mulighed for en

bedre livskvalitet

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Hvordan virker

antipsykotisk medicin?

Man ved at mennesker med skizofreni har

en øget get følsomhed f lsomhed overfor aktivering af

dopaminsystemet

Antipsykotisk medicin forhindrer

overstimulering af dopaminsystemet

Alle slags antipsykotika skal som

udgangspunkt kunne blokere dopamin

receptorer (D2) for at virke antipsykotisk

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Dopaminhypotesen

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Medicin og hjernen

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

PRÆPERATER

PR PERATER

Nyerere præperater:

pr perater:

Abilify – Risperdal - Invega - Zyprexa

– Solian - Seroquel – Zeldox -

Serdolect

Ældre ldre præperater:

pr perater:

Trilafon - Cisordinol

Leponex


Valg af præparat pr parat

Der er ikke stor forskel på p effekten af de

enkelte præparater pr parater indenfor samme

gruppe

Bivirkninger er derimod forskellige og ofte

bestemmende for valg af præparat pr parat

Den effektive dosis varierer meget fra

person til person

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Valg af præparat pr parat

Man kan ved de fleste præparater pr parater vha. en

blodprøve blodpr ve undersøge unders ge koncentrationen af

medicin i blodet. Det kan hjælpe hj lpe lægen l gen

med at finde den rette dosis

Antipsykotika kan gives i tabletform

(dagligt), mikstur (dagligt) eller som

depotmedicin i form af injektion hver 2. –

4. uge

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Bivirkninger til

antipsykotisk medicin

Hvilke bivirkninger kender I ?

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Antipsykotika

Det er forskelligt fra person til person

hvilket præparat pr parat der virker bedst og hvad

man vil mærke m rke af bivirkninger

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


De hyppigste bivirkninger

ved udvalgte præparater pr parater

Abilify: Abilify Hovedpine, kvalme, søvnl s vnløshed shed

og uro

Risperdal: Svimmelhed, tilstoppet

næse, se, bystspændinger, bystsp ndinger, mulig vægt v gtøgning gning

og seksuel dysfunktion

Zyprexa: Vægt gtøgning, gning, svimmelhed,

træthed, tr thed, øget get appetit og forstoppelse

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


De hyppigste bivirkninger

ved udvalgte præparater pr parater

Solian: Søvnl vnløshed, shed, uro, brystspændinger

brystsp ndinger

og svimmelhed

Seroquel: Hovedpine, træthed, tr thed,

mundtørhed, mundt rhed, svimmelhed og vægt v gtøgning gning

Zeldox: Kraftesløshed, Kraftesl shed, kvalme, uro,

muskelstivhed, rastløshed. rastl shed.

Serdolect: Hjerterytme forstyrrelser,

svimmelhed, mundtørhed

mundt rhed

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


De hyppigste bivirkninger

ved udvalgte præparater pr parater

Trilafon: Bevæge Bev ge forstyrrelser, træthed tr thed

Cisordinol: Cisordinol Bevæge Bev ge forstyrrelser,

træthed tr thed

Leponex: Leponex Spytflod, vægt v gtøgning, gning, træthed, tr thed,

påvirkning virkning af hjerterytme og hvide

blodlegemer

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Andre bivirkninger

Stivhed i muskulaturen

Nedsat krampetærskel

krampet rskel

Tardive dyskinesier (BLM)

Malignt neuroleptika syndrom ½-1 1 %

(temperatur forhøjelse, forh jelse, rysten, rysten,

bevisthedspåvirkning

bevisthedsp virkning, , stivhed, sveden og

ændringer ndringer i blodprøver)

blodpr ver)

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Kontrol af bivirkninger

Nogle bivirkninger er sjældne sj ldne og mærkes m rkes ikke

umiddelbart, men kan blive alvorlige, hvis de

ikke opdages

Derfor følges f lges alle i medicinsk behandling med

vekslende kontroller af EKG, blodprøver, blodpr ver, vægt, v gt,

taljemål taljem l og blodtryk samt lægesamtale l gesamtale om

medicin og bivirkninger

Ved blodprøver blodpr ver kontrolleres:

Stofskifte, levertal, væske v ske –og og saltbalance, de hvide

blodlegemer (immunforsvar), blodsukker og

blodfedtstofferne

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Opstart og skift af

medicin

Der går g r uger til måneder m neder før f r fuld effekt

kan mærkes m rkes

Bivirkninger mærkes m rkes derimod fra

begyndelsen, men aftager ofte med tiden

Ændringer ndringer i den medicinske behandling

skal ske én n ad gangen – for at vurdere om

ændringen ndringen virker

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Opstart og skift af

medicin

Positiv såvel s vel som negativ virkning ved

præparatskift pr paratskift kan skyldes:

Ophør Oph r med det tidligere præparat pr parat

Opstart af nyt præparat pr parat

Og skal derfor løbende l bende vurderes sammen

med behandler

Man kan være v re tilbøjelig tilb jelig til at forveksle

skizofrenisymptomer med bivirkninger; f.eks.

initiativløshed initiativl shed og ulystfølelse ulystf lelse

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


HUSK

Antipsykotisk medicin er IKKE

afhængigheds

afh ngigheds-skabende skabende

Alkohol og stoffer mindsker medicinens

effekt på p symptomerne og forstærker forst rker

bivirkningerne

Hvis man planlægger planl gger at blive gravid skal

der skiftes til Trilafon, da graviditet

frarådes frar des på p de nye antipsykotika.

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Medicin og økonomi konomi

En skizofrenidiagnose giver ret til gratis

antipsykotisk medicin i to år r hvis det kan

være re med til at fastholde personen i

medicinsk behandling

For nogen kan det i stedet være v re en fordel

at ansøge ans ge om kronikertilskud

Afhængig Afh ngig af indtægt indt gt kan der søges s ges om

dækning kning af egenbetaling til medicin

OPUS

Klinik for unge ved med skizofreni den kommunale sagsbehandler


Tilbagefalds

forebyggelse

Stopper man med at tage sin medicin, vil

75% i løbet l bet af et til to år r opleve et

psykotisk tilbagefald

Det tager i gennemsnit et år r at komme sig

over et psykotisk tilbagefald

Efter et psykotisk tilbagefald vil de fleste

opleve, at de kun delvist genvinder deres

tidligere funktionsniveau

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Behandlingsvarighed

Efter 1. psykotiske episode anbefales det

at fortsætte forts tte med den medicinske

behandling i mindst 1–2 1 2 år

Efter gentagne psykotiske episoder

anbefales det at fortsætte forts tte med den

medicinske behandling i min. 5 år r eller

ofte livslangt

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Pårørende rende psykoedukation

Psykiatriske og sociale rettigheder og tilbud

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Lov om frihedsberøvelse

frihedsber velse og anden

Bekendtg

Udg

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse relse nr. 849 i psykiatriloven af 2. december 1998

Udgør lovgrundlaget for frihedsberøvelse

frihedsber velse (tvangsindl tvangsindlæggelse ggelse og

tvangstilbageholdelse)

tvangstilbageholdelse)

og anden anvendelse af tvang i psykiatrien

Tvang må kun anvendes på psykiatriske afdelinger og hospitaler

Og først rst når der er gjort alt for at få patienten til at medvirke frivilligt

Tvang

Og

Ved enhver tvangsanvendelse har patienten krav på at få vejledning om

mulighederne for at klage. klage

Ved

Psykiatriske afdelinger skal føre re en protokol over anvendelsen af tvang

Patienten får beskikket en patientrådgiver

patientr dgiver


Betingelser:

Betingelser

1. Patienten

2. Det

Tvangsindlæggelse

Tvangsindl ggelse og

tvangstilbageholdelse

Patienten skal være re sindssyg eller i en tilstand, tilstand,

der kan

sidestilles hermed

Det skal være re uforsvarligt at lade være re med at indlægge indl gge

patienten for at give behandling

Det er tilfældet tilf ldet:

når udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende afg rende

bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig sentlig forringet (gule gule

papirer) papirer

når patienten er til væsentlig sentlig fare for sig selv eller andre

(røde de papirer)

papirer

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Andre former for tvang

Tvangsbehandling

Tvangsfiksering

Anvendelse af fysisk magt

Tilbageførsel

Tilbagef rsel til afdelingen

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Frems

Klager over tvangsindgreb

Fremsættes ttes mundtligt eller skriftligt overfor én af

personalet eller direkte til sygehusmyndigheden

Patientrådgiveren dgiveren kan hjælpe hj lpe med at fremsætte frems tte

klagen

Patientr

Klagen behandles i det psykiatriske

patientklagenævn

patientklagen vn

Klagen

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Tilse

Patientrådgiverens

Patientr dgiverens opgaver

Tilse, , at tvangsindgrebet ikke udstrækkes

udstr kkes

ud over det i loven fastsatte

dgive og vejlede patienten vedr. vedr.

indlæggelse

indl ggelse, , ophold og behandling på

sygehuset

Rådgive

Hjælpe Hj lpe med eventuelle klager

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Sociale lovgivning

ØKONOMI

UNDERVISNING

FRITID

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

INFORMATION

BESKÆFTIGELSE

KULTUR

BOFORMER

ARBEJDE


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Forsørgelse

Fors rgelse

Arbejdsindtægt/arbejdsl

Arbejdsindt gt/arbejdsløshed shed

sdagpenge

Statens uddannelsesstøtte

uddannelsesst tte

Sygedagpenge

Kontanthjælp

Kontanthj lp

Revalidering/forrevalidering

Flexjob

Førtidspension

rtidspension


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Arbejde

Lønnet nnet arbejde

Fleksjob

Skånejob Sk nejob


Statens uddannelses støtte st tte

Videregående Videreg ende uddannelse:

SU

SU lån l n

Enlige forsørgere fors rgere udover alm lån n supplerende lån l

Tillægsstipendium

Till gsstipendium - Handicaptillæg

Handicaptill g

Varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse funktionsneds ttelse som

forhindrer den unge i at have arbejde sammen med

uddannelse

Undtagelser: Må M ikke modtage anden offentlig støtte st tte

som fx revalideringsydelse

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

SU

SU

§ 19. Undervisningsministeren kan

bestemme, at der efter ansøgning ans gning gives

ekstra klip som tillæg till g til rammen og

støttetiden st ttetiden, , hvis den uddannelsessøgende

uddannelsess gende

er blevet forsinket i en uddannelse på p

grund af

2) sygdom eller andre særlige s rlige forhold.


Betingelser

Sygemeldt fra arbejde eller A-kasse A kasse

Har afsluttet erhvervsmæssig erhvervsm ssig uddannelse

Lønnet nnet praktikelev

Flexjob

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Sygedagpenge

Katagorisering ved visitation

Kat. 1 umiddelbar tilbagevenden

Kat 2 risiko for langvarig sygdomsforløb sygdomsforl b eller med risiko for at miste arbejdsevnen

Kat 3 lidelsen eller sygdommen medfører medf rer et længerevarende l ngerevarende sygdomsforløb

sygdomsforl

Dagpengeperiodens varighed

52 uger

Forlængelsesmuligheder:

Forl ngelsesmuligheder:

overvejende sandsynlighed for, at der kan iværks iv rksættes ttes revalidering, virksomhedspraktik som

medfører medf rer tilbagevending til arbejdsmarkedet

det anses nødvendigt n dvendigt at gennemføre gennemf re virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger

med henblik på p at klarlægge klarl gge den sygemeldtes arbejdsevne

rejst pensionsansøgning

pensionsans gning


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Aktivloven

Kontanthjælp

Kontanthj lp

§ 11. Kommunen yder hjælp hj lp i form af kontanthjælp, kontanthj lp, starthjælp starthj lp og tilbud efter

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

besk ftigelsesindsats.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få f hjælpen, hj lpen,

1) at ansøgeren ans geren har været v ret ude for ændringer ndringer i sine forhold, f.eks. i form af

sygdom, arbejdsløshed arbejdsl shed eller samlivsophør,

samlivsoph r,

2) at ændringerne ndringerne bevirker, at ansøgeren ans geren ikke har mulighed for at skaffe det

nødvendige dvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, fors rgelse, og

3) at behovet ikke kan dækkes d kkes gennem andre ydelser.

Formue

§ 14. Kommunen kan ikke yde hjælp, hj lp, hvis ansøgeren ans geren og ægtef gtefællen llen har

formue, som kan dække d kke det økonomiske konomiske behov. Kommunen ser dog bort fra

beløb bel b på p op til 10.000 kr., for ægtef gtefæller ller 20.000 kr.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig n dvendig for at

kunne bevare eller opnå opn en nødvendig n dvendig boligstandard, eller som bør b r bevares af

hensyn til ansøgerens ans gerens og familiens erhvervs- erhvervs eller uddannelsesmuligheder.


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Aktiv loven

Kontanthjælp Kontanthj lp udbetaling

Ung udeboende under 25 år: r:

§ 25. 25... 2.nr. 2.nr. 3: 3: En person under 25 år r som har en dokumenteret psykisk lidelse,

der er diagnosticeret som skizofreni, er berettiget til 9.857 kr. kr.

brutto pr. md. md

Under 25 år, r, hjemmeboende § 25, stk. 12, nr. 4 er berettiget til 2.618 kr.

brutto pr. md. md

Fyldt 25 år, r, enlig § 25, stk. 12, nr. 2 er berettiget til 6.351 kr. brutto pr. md. md.


Særlig rlig tillæg till

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Aktivloven

§ 34. Personer, Personer, der der opfylder opfylder betingelserne betingelserne i i §§ 11, 11, og og

som som har har høøje h je boligudgifter boligudgifter eller eller stor stor forsøørgerbyrde, fors rgerbyrde, kan kan

ssæærskilt rskilt eller eller i i forbindelse forbindelse med med udbetaling udbetaling af af hjæælp hj lp efter efter

§§ 25 25 fåå f en en sæærlig s rlig støøtte. st tte.

Stk. 2. Inden Inden kommunen kommunen giver giver støøtte, st tte, skal skal det det

undersøøges, unders ges, om om der der kan kan skaffes skaffes en en rimelig, rimelig, billigere billigere bolig

bolig


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Aktivloven

Enkeltydelser

Enkeltudgifter

§ 81. Kommunen kan yde hjælp hj lp til rimeligt begrundede

enkeltudgifter til en person, som har været v ret ude for ændringer ndringer

i sine forhold, hvis den pågældendes p ldendes egen afholdelse af

udgifterne i afgørende afg rende grad vil vanskeliggøre vanskeligg re den

pågældendes ldendes og familiens muligheder for at klare sig selv i

fremtiden.

Sygebehandling m.v. m.v.

§ 82. Kommunen kan yde hjælp hj lp til udgifter til

sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der

ikke kan dækkes d kkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ans geren ikke

har økonomisk konomisk mulighed for at betale udgifterne.


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Aktivloven

Revalidering:

§ 46. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk konomisk hjælp, hj lp, der

kan bidrage til, at en person med begrænsninger begr nsninger i arbejdsevnen,

fastholdes eller kommer ind på p arbejdsmarkedet, således s ledes at den

pågældendes ldendes mulighed for at forsørge fors rge sig selv og sin familie forbedres.

Stk. Stk. 2. 2. Kommunen giver tilbud om revalidering, når n r erhvervsrettede

aktiviteter efter denne eller anden lovgivning, herunder lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats, besk ftigelsesindsats, ikke er tilstrækkelige tilstr kkelige til, at den pågældende p ldende kan

klare sig selv.

§ 51.

1) revalideringsydelse svarende svarende til til max max dagpenge dagpenge

2) mindste mindste overenskomstmææssige overenskomstm ssige praktik--, praktik , elev-- elev eller eller læærlingel l rlingeløøn n eller eller

3) mindste mindste overenskomstmææssige overenskomstm ssige løønn

l


Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

besk ftigelsesindsats

Personlig assistance

Lovbekendtgørelse Lovbekendtg relse nr. 71 af 8. februar 2008, lov om kompensation til

handicappede i erhverv m.v.

§ 4. Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere l nmodtagere og selvstændigt

selvst ndigt

erhvervsdrivende, der på p grund af en betydelig fysisk eller psykisk

funktionsnedsættelse funktionsneds ttelse har behov for særlig s rlig personlig bistand.

§ 5. Personlig assistance kan ydes under beskæftigelse besk ftigelse i

1) stillinger på p ordinære ordin re løn- og ansættelsesvilk

ans ttelsesvilkår, r,

2) beskæftigelse besk ftigelse i job med løntilskud l ntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

besk ftigelsesindsats,

3) beskæftigelse besk ftigelse i fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

besk ftigelsesindsats,

4) deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik efter lov om en aktiv aktiv

beskæftigelsesindsats besk ftigelsesindsats eller

Stk. 2. Ledige personer med en varig og betydelig fysisk eller psykisk psykisk

funktionsnedsættelse funktionsneds ttelse kan få f tilskud til personlig assistance under efteruddannelse

forud for påbegyndelse p begyndelse af et konkret ansættelsesforhold.

ans ttelsesforhold.

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

besk ftigelsesindsats

Mentorordning

§ 78. Med henblik på p at styrke introduktionen på p en arbejdsplads eller til en

uddannelse for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-6 1 6 og 8, og som

deltager i tilbud efter kapitel 10-12, 10 12, kan der ydes støtte st tte til en

mentorfunktion.

Stk. 2. Ved en mentorfunktion forstås, forst s, at en medarbejder i virksomheden

henholdsvis på p uddannelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent

varetager en særlig s rlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære opl re

personen, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren henholdsvis

uddannelsesinstitutionen sædvanligvis s dvanligvis forventes at varetage.

Stk. 3. Mentorfunktionen varetages som udgangspunkt af en medarbejder medarbejder

i

virksomheden henholdsvis på p uddannelsesinstitutionen. På P

uddannelsesinstitutionen og i en mindre virksomhed kan mentorfunktionen mentorfunktionen

i

stedet varetages af en ekstern konsulent.

Stk. 4. Det er en betingelse for at yde støtte st tte til en mentorfunktion, at denne

er afgørende afg rende for, at personen kan deltage i tilbuddet.

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Pensionslov

FFøørtidspension

rtidspension

§§ 16. 16. FFøørtidspension rtidspension kan kan tilkendes tilkendes personer personer i i alderen alderen fra fra

18 18 til til 65 65 åår. r.

Stk. Stk. 2. 2. Det Det er er en en betingelse betingelse for for at at fåå f tilkendt tilkendt

fføørtidspension,

rtidspension,

1) 1) at at personens personens arbejdsevne arbejdsevne er er varigt varigt nedsat, nedsat, og og

2) 2) at at nedsæættelsen neds ttelsen er er af af et et såådant s dant omfang, omfang, at at

ppååggæældende ldende uanset uanset mulighederne mulighederne for for støøtte st tte efter efter den den

sociale sociale eller eller anden anden lovgivning, lovgivning, herunder herunder beskææftigelse besk ftigelse i i

fleksjob, fleksjob, ikke ikke vil vil væære v re i i stand stand til til at at blive blive selvforsøørgende

selvfors rgende

ved ved indtæægtsgivende indt gtsgivende arbejde.

arbejde.


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Boformer

Egen bolig evt. evt.

med bostøtte bost tte

Værtsfamilie rtsfamilie

Bofællesskaber

Bof llesskaber

Botilbud med døgnd gndækning kning


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Serviceloven

Botilbud

§ 107. Stk. 2.

Midlertidigt ophold

§ 108.

Længerevarende ngerevarende ophold


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Serviceloven

Støttekontaktperson

St ttekontaktperson

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, hj lp, omsorg eller støtte st tte samt optræning optr ning

og hjælp hj lp til udvikling af færdigheder f rdigheder til personer, der har behov herfor på p grund af

betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige s rlige sociale problemer.

Ledsagelse Ledsagelse og og kontaktperson

§ 97. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden m neden til

personer under 67 år, r, der ikke kan færdes f rdes alene på p grund af betydelig og varigt

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Beskyttet Beskyttet beskææftigelse besk ftigelse og og aktivitets-- aktivitets og og samvæærstilbud

samv rstilbud

§ 103. beskyttet beskæftigelse besk ftigelse til personer under 65 år, r, som på p grund af betydelig

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige s rlige sociale problemer ikke kan

opnå opn eller fastholde beskæftigelse besk ftigelse på p normale vilkår vilk r på p arbejdsmarkedet, og som

ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

§ 104. aktivitets- aktivitets og samværstilbud samv rstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne eller med særlige s rlige sociale problemer til opretholdelse eller

forbedring af personlige færdigheder f rdigheder eller af livsvilkårene.

livsvilk rene.


Psykoedukation for pårørende p rende

Behandling samt

patient- patient og pårørende

p rende

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

organisationer


Oversigt over behandlingstilbud i OPUS

Individuel behandling

Medikamentel

Psykoterapeutisk

Social

Kontakt til pårørende rende

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Gruppebehandling

Psykoedukation for

pårørende rende

Psykoedukation for

patienter

Social færdighedstr rdighedstræning ning

Kognitiv terapigruppe

Flerfamiliegruppe


Hver

Individuel behandling i OPUS

Hver patient og dennes pårørende rende er tilknyttet en primær prim

behandler gennem hele forløbet forl bet.

Hyppighed af, af,

sted for og indhold af kontakt aftales med hver

enkelt patient.

Hyppighed

Som udgangspunkt har behandleren kontakt med patienten

ca. en gang om ugen i 2 år

Som

Enten i OPUS, i patientens hjem eller et helt tredje sted – ex.

møde de med eksterne samarbejdspartnere

Enten

Der tages udgangspunkt i at opfylde patientens mest

fundamentale behov først rst

Der

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


F

u

n

k

t Stabiliseringsfase Vedligeholdelsesfase

i

o

n

s Ny akut fase

n v/ tilbagefald

i

v Akut fase

e

a

u Tid

Psykotiske symptomer

Angst og kaos

Forsømmelse af basale

behov

Manglende

sygdomsindsigt

Faser – et eksempel

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Positive symptomer

begynder at klinge af

Negative symptomer

”Sekundære” psykologiske

problemstillinger

Eventuelle

restsymptomer


F

u

n

k

t Stabiliseringsfase Vedligeholdelsesfase

i

o

n

s Ny akut fase

n v/ tilbagefald

i

v Akut fase

e

a

u Tid

Alliance Medicin Overindlæring

Medicin Sorg/krise arbejde Tilbagefaldsforebyggelse

Ugeskema Realistiske fremtidsmål Samtalehyppighed

Praktiske gøremål Psykoedukation Medicin

Psykoedukation Social færdighedstræning Andet behandlingsregi

Kognitiv adfærdsterapi

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Fasebehandling


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Kognitive

behandlingsformer

Psykoedukation

Social færdighedstr rdighedstræning ning

Kognitiv adfærdsterapi

adf rdsterapi

Kognitiv optræning optr ning


Hensyn til kognitive forstyrrelser

Tydelig og konkret

Gentage og sammenfatte,

sammenfatte,

evt. evt.

skrive ned

Forklare baggrunden for en strategi

Giv positiv feedback umiddelbart og ofte

Giv tid

Faste rutiner

Huskesedler og kalender

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Baggrund

Det

Kognitiv adfærdsterapi

adf rdsterapi

Det er vores måde de at tænke nke om en situation, som bestemmer hvordan

vi reagerer – følelsesm lelsesmæssigt ssigt og handlemæssigt

handlem ssigt – ikke situationen i sig

selv. selv

Tanker er hypoteser, hypoteser,

ikke endegyldige sandheder. sandheder

Igennem livet danner vi nogle grundliggende antagelser om os selv og

andre, andre,

som gør at vi ofte automatisk tænker nker om situationer på en

bestemt måde de.

Igennem

Hvis man har dannet sig nogle grundliggende negative antagelser om

sig selv og andre, andre,

kommer man ofte næsten sten automatisk til at tænke nke

negativt om forskellige situationer (negative (negative automatiske automatiske tanker). tanker).

Hvis

Automatiske tanker opstår opst uvilkårligt uvilk rligt og hurtigt som ”ud ud af det blå”.

bl

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Definition

Kognitiv adfærdsterapi

adf rdsterapi

I kognitiv adfærdsterapi

adf rdsterapi arbejder man med at

identificere og ændre ndre de negative automatiske

tanker til alternative alternative tanker, tanker, så man kommer til at

opfatte situationen mere realistisk og dermed får en

mere behagelig og konstruktiv følelsesm lelsesmæssig ssig og

handlemæssig

handlem ssig reaktion.

reaktion

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Principper:

Principper

Kognitiv adfærdsterapi

adf rdsterapi

Åbenhed benhed om model og metode

Fast dagsorden

Respektfuldt samarbejde med patienten

Terapeuten er tydelig, tydelig,

støttende st ttende og vejledende

Primært Prim rt fokus på konkrete her-og her og-nu nu problemsituationer

Hjemmearbejde

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Kognitiv adfærdsterapi

adf rdsterapi

Eksempel på metoder

Identifikation af problemsituationer

Analyse af problemsituationen

Kognitiv omstrukturering

Adfærdsstrategier

Adf rdsstrategier

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Social færdighedstr

rdighedstræningsgruppe

ningsgruppe

Målgruppe lgruppe:

Unge som har det svært sv rt med sociale færdigheder rdigheder/at /at kommunikere med andre

Formål: Form

At udvikle, udvikle,

generalisere og fastholde gruppedeltagernes sociale færdigheder rdigheder

Inden træningen

tr ningen:

Hver deltager vurderes udfra spørgeskemaer

sp rgeskemaer og personligt. personligt.

Der formuleres individuelle

måls lsætninger tninger

Rammer:

Lukket gruppe, gruppe,

6-10 6 10 gruppemedlemmer, gruppemedlemmer,

2 trænere tr nere, , fast dagsorden hver gang, gang,tr trææning ning

ikke ikke terapi terapi

Varighed: Varighed:

1½ time med pause, 1 gang ugentligt, ugentligt,

16 gange i OPUS, sociale arrangementer i

forbindelse med ferie og afslutning

Metoder: Metoder:

Der arbejdes systematisk,

systematisk,

målrettet lrettet og pædagogisk dagogisk ex. med: Modelindlæring

Modelindl ring, , gradueret

indlæring indl ring, , positiv forstærkning

forst rkning, , rollespil, rollespil,

video, overindlæring

overindl ring, , generalisering,

generalisering,

hjemmearbejde

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Kognitiv terapigruppe

Målgruppe lgruppe:

Unge på vej tilbage til et mere ”almindeligt almindeligt” liv efter en psykotisk episode

Formål: Form

At øge ge den sociale funktion og lære re at håndtere ndtere negativ automatisk tænkning nkning og ændre ndre

på evt. evt.

uhensigtsmæssig

uhensigtsm ssig adfærd adf rd, , der kan restere i forløbet forl bet efter en psykotisk episode

Inden træningen

tr ningen:

Hver deltager vurderes udfra spørgeskemaer

sp rgeskemaer og personligt interview. Der formuleres

individuelle måls lsætninger tninger

Rammer:

Lukket gruppe, gruppe,

7-10 7 10 gruppemedlemmer, gruppemedlemmer,

2 terapeuter

Varighed: Varighed:

1½ time uden pause, 1 gang ugentligt efter arbejdstid, arbejdstid,

8 mdr., mdr.,

sociale arrangementer i

forbindelse med ferie og afslutning

Metoder: Metoder

Kognitiv terapi suppleret med adfærdsterapeutiske

adf rdsterapeutiske metoder

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Flerfamiliegrupper

Målgruppe lgruppe:

Familiemedlemmer med regelmæssig

regelm ssig kontakt til hinanden

Formål: Form

At træne tr ne kommunikationen indenfor familien, familien,

både de i dagligdags- dagligdags og i vanskelige

situationer

Inden træningen

tr ningen:

Alle patienter og pårørende rende kommer til individuelle forsamtaler hos gruppelederne

Rammer:

”Slow Slow open” open gruppe, gruppe,

4-6 4 6 patienter og deres pårørende rende, , 2 gruppeledere

Varighed: Varighed:

1½ time hver 14. dag i ca. 1½ 1 år

Metoder: Metoder

Struktureret problemløsning

probleml sning

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Forebyggelse af tilbagefald

75% af dem, dem,

som har diagnosen skizofreni, skizofreni,

og som ophører oph rer

med medicin, medicin,

vil i løbet bet af 1 – 2 år opleve et psykotisk

tilbagefald

75%

Det tager i gennemsnit 1 år at komme sig efter et tilbagefald

Efter hvert tilbagefald vil en del mennesker opleve, opleve,

at de kun

delvist genvinder deres tidligere funktionsniveau

Efter

Viden om sygdommen og behandlingen – giver mulighed for

mere ansvar for egen behandling og dermed det mest

positive sygdomsforløb

sygdomsforl

Viden

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Symptomer

Tidlige advarselstegn

Symptomer, , som viser sig ved en forværring forv rring af tilstanden, tilstanden,

og

som kan være re et forvarsel til psykotiske tilbagefaldsepisoder

Kommer oftest én til flere uger inden et tilbagefald

Er forskellige fra person til person

Opmærksomhed rksomhed på egne advarselstegn kan forhindre eller

mildne et tilbagefald

Opm

OPUS

Klinik for unge med skizofreni


Søvnl vnløshed shed

Irritabilitet

Eksempler på tidlige

Større St rre tilbøjelighed

tilb jelighed til isolation

Ser mindre til venner

Føler ler sig deprimeret

Mere anspændt ansp ndt og nervøs nerv

Føler ler sig rastløs rastl

Koncentrationsbesvær

Koncentrationsbesv

Manglende livsglæde livsgl de

Manglende appetit

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

advarselstegn

Hukommelsesbesvær

Hukommelsesbesv

Føler ler sig forfulgt

Føler ler andre taler om én

Føler ler sig latterliggjort

Manglende interesse for ting

Føler ler sig dårligt rligt tilpas uden grund

Føler ler sig opstemt

Hører rer stemmer, ser ting

Føler ler sig mindre værd rd

Tankemylder


Symptomer som kan minde om advarselstegn

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Vedvarende symptomer

Bivirkninger

Humørsvingninger

Hum rsvingninger

Alkohol og/eller stoffer


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Patient- Patient og

pårørendeforeninger

rendeforeninger

De9 – Foreninger til pårørende p rende til psykisk syge i Midtjylland

www.de9.dk

Landsforeningen SIND - www.sind.dk

SIND's Pårørender renderådgivning dgivning har til formål form l at yde rådgivning, r dgivning, vejledning, støtte st tte og

undervisning til pårørende p rende til personer med en psykisk sygdom.

SIND's

SIND's Pårørender renderådgivning dgivning Århus rhus

Skovagervej 2, Indg. Indg.

65

8240 Risskov

Tlf.: 86 12 48 22 - 77 89 32 77

e-mail: mail: paa@sind.dk Hjemmeside: http://paarorende.sind.dk

Telefonrådgivning Telefonr dgivning på p tlf. 86 12 48 22

Mandag: 11-17 11 17 (1. mandag i hver måned m ned kl. 17-20) 17 20)

Tirsdag - torsdag: 11-17 11 17

Fredag: 11-14 11 14


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Patient- Patient og

pårørendeforeninger

rendeforeninger

Landsforeningen for bedre psykiatri

www.bedrepsykiatri.dk

BEDRE PSYKIATRIs rådgivning dgivning er et professionelt tilbud

til såvel s vel medlemmer som ikke-medlemmer

ikke medlemmer - og er

målrettet lrettet pårørendes rendes behov og problemer

BEDRE

Telefoniske rådgivning

r dgivning er åben ben alle hverdage mellem

12.00 og 16.00. Dog ikke onsdag.


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Patient- Patient og

pårørendeforeninger

rendeforeninger

PsykInfo i region midtjylland

www.sundhed.dk/Profil.aspx?id=29254.614.52659

PsykInfo er et informationscenter, der tilbyder oplysning om sindslidelser,

sindslidelser,

behandling, sociale forhold og aktivitetstilbud for psykisk syge. syge.

PsykInfo bogsalg

PsykInfo

PsykInfo's lokale afdelinger kan man hente hjælp hj lp og vejledning til at finde

oplysninger om sindslidelser, behandling, sociale forhold, aktivitetstilbud aktivitetstilbud

for

psykisk syge, tilbud til pårørende p rende m.m.

PsykInfo's

PsykInfo´s PsykInfo åbningstider:

bningstider:

Mandag, onsdag og fredag: 12-15 12 15

Tirsdag: Lukket

Torsdag: 10-15 10 15


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Patient- Patient og

pårørendeforeninger

rendeforeninger

Psykiatrifonden - www.psykiatrifonden.dk

PsykiatriFondens formål form l er at forbedre forholdene for mennesker med

psykiske sygdomme og problemer ved at:

PsykiatriFondens

udbrede kendskabet til psykiske sygdommes årsager, rsager, forebyggelse og

behandling.

skabe en positiv holdning til mennesker med psykisk sygdom.

Telefonrådgivning:

Telefonr dgivning:

Information & hjælp. hj lp. Personligt & anonymt.

Tlf. 39 25 25 25

Man-fre Man fre kl. 11-23 11 23

Lør-søn kl. 11-19 11 19

Psykiatrifondens Forlag


OPUS

Klinik for unge med skizofreni

Patient- Patient og

pårørendeforeninger

rendeforeninger

Psykiatriskole vest

www.psykiatriskolevest.dk

Varetager bl.a. opgaver som:

undervisning af brugere og pårørende, p rende,

samarbejde med bruger- bruger og pårørende p rende foreninger

Videnscenter for Socialpsykiatri

www.socialpsykiatri.dk


Andre internet adresser

www.samfundsind.dk

Adresse Adresse påå p SamfundSind SamfundSind -- en en landsdæækkende landsd kkende informationsindsats for, for, med med og og om om sinds--lidende sinds lidende i i

samfundet. samfundet. Bag Bag initiativet initiativet ståår st r Landsforeningen Sind, Sind, Fagligt Fagligt Netvæærk Netv rk Social--psykiatri,

Social psykiatri,

Psykiatrifonden, Kommunernes Kommunernes Landsforening, Landsforening, Amtsråådsforeningen, Amtsr dsforeningen, Sundheds--ministeriet Sundheds ministeriet og og

Socialministeriet.

www.psykiatrifonden.dk

Adresse Adresse påå p Psykiatrifonden Psykiatrifonden –– en en privat, privat, humanitæær humanit r organisation. organisation. Fondens Fondens formåål form l er er ””at at udbrede udbrede

kendskabet kendskabet til til psykiske psykiske lidelser, lidelser, deres deres åårsager, rsager, forebyggende forebyggende muligheder muligheder og og be--handling

be handling af af

sygdommene sygdommene påå p baggrund baggrund af af nye nye forskningsresultater””.

forskningsresultater .

www.aaa.dk/psyk-viden

www.aaa.dk/psyk viden

Adresse Adresse påå p Psykiatrisk Psykiatrisk Videncenter, Videncenter,

Risskov Risskov med med oplysninger oplysninger om om bl.a. bl.a. Psykiatrisk Psykiatrisk Forsk-- Forsk

ningsbibliotek ningsbibliotek og og Psyk--Info Psyk Info i i ÅÅrhus. rhus. Hjemmesiden Hjemmesiden indeholder indeholder en en ræække r kke artikler artikler om om de de mest mest

almindelige almindelige sindslidelser.

sindslidelser.

www.socialpsykiatri.dk

Adresse Adresse påå p Videnscenter Videnscenter for for Socialpsykiatri Socialpsykiatri -- et et statsfinancieret statsfinancieret center, center, der der indsamler indsamler og og formidler formidler

viden viden om om socialpsykiatri. socialpsykiatri. Måålgruppen M lgruppen er er socialpsykiatriens medarbejdere, medarbejdere, men men påårrøørende p rende kan kan

ogsåå ogs have have et et stort stort udbytte udbytte af af informationerne.

www.sum.dk/psykiatri

Adresse Adresse påå p Sundhedsministeriets psykiatri--side psykiatri side med med bl.a. bl.a. beskrivelse beskrivelse af af psykiatri--loven, psykiatri loven, oplysning oplysning

om om landsdæækkende landsd kkende tilbud tilbud til til sindslidende, sindslidende, aktuel aktuel debat debat om om psykiatri psykiatri og og mange mange

nyttige nyttige links links til til

bl.a. bl.a. foreninger, foreninger, råådgivningscentre, r dgivningscentre, litteratur litteratur og og lovgivning

lovgivning

OPUS

Klinik for unge med skizofreni

More magazines by this user
Similar magazines