Dokument - Blankt DK - Frederikshavn Kommune

frederikshavn.dk

Dokument - Blankt DK - Frederikshavn Kommune

Indkomne spørgsmål og svar

Ref.: Offentligt EU-udbud på levering af Lovinformationssystem, nr. 2012/S 157-262490.

Udbudsbetingelserne,

afsnit 9. Vurdering af

tilbud.

Spørgsmål

I Udbudsbetingelserne, afsnit 9. Vurdering af tilbud, 9.4 Tildelingskriterier, ad 1)

– Økonomi (35%), står der i afsnittet "Tillæg":

"… Hvis et tilbud indebærer, at der skal ske konvertering af kommunens selvstændige

drev på arbejdsmarkedsområdet, herunder overførsel af indhold og

indsættelse af links m.v., vil optionen på konvertering derfor blive tillagt tilbuddets

samlede udgifter i kontraktperioden …".

Samtidig står der angivet i Bilag 3 – Tilbudsliste, afsnit 3. Optioner på ydelser:

"Obligatoriske optioner på ydelser

(Tilbudsgiver skal afgive tilbud på disse)

Konvertering af kommunens selvstændige drev på arbejdsmarkedsområdet til

CMS. Angiv samlet pris inkl. bl.a. evt. tillæg for arbejde uden for almindelig arbejdstid,

transporttid og transportomkostninger. […] kr."

Leverandøren vil gerne have uddybet sammenhængen imellem disse to forhold,

som virker modstridende?

Svar: I bilag 3 skal pris for obligatoriske optioner udfyldes – det kan udfyldes

med beløb kr. 0,00, hvis man ikke har en selvstændig pris for ydelsen. Beløbet

vil efterfølgende blive tillagt tilbuddets samlede udgifter i kontraktperioden jf.

Udbudsbetingelserne, afsnit 9.4.

Bilag 3 - Tilbudsliste Bilag 3 - Tilbudsliste, 1. Initialomkostninger: Under Systemvederlag ønskes angivet

pris på "Systemvederlag i alt". "Systemvederlag i alt" vil være forskelligt

alt efter hvilke pakker (jf. "Bilag 1 – Tilbudshæfte. Pakker"), der bydes ind på.

For at sikre fuld sammenlignelighed i tilbudsvurderingen, ønskes vejledning til,

hvorledes leverandøren skal udfylde dette felt, såfremt leverandøren byder ind

på alle tre pakker?

Samme problematik og ønske om vejledning er også gældende for feltet "Initialomkostninger

i alt" i samme afsnit samt for feltet "Løbende ydelser i alt" i afsnit

"2. Løbende ydelser".

Leverandøren foreslår, at der tilføjes to kolonner i de relevante skemaer, således

at priserne på de tre pakker angives i hver sin kolonne i samme skema?

Svar: I det reviderede udbudsmateriale er pris på ”systemvederlag i alt”

- 1 -


Bilag 4b, AFSNIT II,

3.1 Fagligt indhold

Bilag 4a AFSNIT II,

3.9, punkt 64

Bilag 4a, AFSNIT III

– KRAV TIL

OBLIGATORISKE

OPTIONER, 2. Konvertering

af Arbejdsmarkedetsdokumenter

på selvstændigt

drev

samt ”Initialomkostninger i alt” slettet. Frederikshavn Kommune vil ligeledes

slette feltet ”Løbende ydelser i alt”. Efter ovenstående rettelser findes

det ikke relevant at tilføje yderligere kolonner i bilaget. Bilag 3, rev. 1., kan hentes

Frederikshavn Kommunes hjemmeside.

Bilag 4b, AFSNIT II, 3.1 Fagligt indhold: Arbejdsløshedsforsikringslovgivningen

ligger normalt uden for de kommunale forvaltningsområder. Dog stilles der under

"Fagområde: Social og jobcenter" krav om fortolkningshjælp vedr. emnet

"Arbejdsløshedsforsikring". Ønsker Frederikshavn Kommune at fastholde dette

krav?

Svar: Frederikshavn Kommune fastholder kravet.

Bilag 4a AFSNIT II, 3.9, punkt 64 – i kravformuleringen står:

"Hvis leverandøren har redigeret en af sine egne tekster, skal brugeren kunne

se, hvilke ændringer der er sket, uden at skulle gennemlæse begge tekster.

Dette i hvert fald i en periode efter ændringen."

Hvordan skal begrebet "egne tekster" forstås?

Er dette SagsHjælp og fortolkningshjælp udarbejdet af leverandøren?

Eller inkluderer "egne tekster" også lov- og regeltekst hvori leverandøren

indarbejder lovgivernes ændringer løbende?

Svar: Med ”Egne tekster” forstås Sagshjælp og fortolkningshjælp udarbejdet af

leverandøren.

Bilag 4a, AFSNIT III – KRAV TIL OBLIGATORISKE OPTIONER, 2. Konvertering

af Arbejdsmarkedets dokumenter på selvstændigt drev. Leverandøren ønsker,

som nævnt i listepunkterne 2 og 3, at få tilsendt oversigt og eksempler på henholdsvis

strukturer og skabeloner.

Svar: Se svar på næste spørgsmål.

Bilag 4a Bilag 4a – Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet

Afsnit III – Krav til obligatoriske optioner

Punkt 2. Konvertering af Arbejdsmarkedscentrets dokumenter på selvstændigt

drev.

Vores firma har stor erfaring med konvertering af dokumenter, men for at kunne

give et kvalificeret estimat på konverteringsopgaven, har vi behov for en

specifikation af de 3.300 dokumenter, som I forventer skal konverteres.

Specifikationen skal indeholde:

Antal dokumenter af hver enkelt dokumenttype

Overslag på hvor mange af dokumenterne som er gældende og historiske

Størrelse på dokumenterne (gennemsnitligt antal A4-sider)

- 2 -


Bilag 4a, AFSNIT III

– KRAV TIL

OBLIGATORISKE

OPTIONER, 3. Kontraktexit

Indhold i dokumenter (ren tekst/tabeller/ grafik)

Hvilke forventninger er der til nødvendige metadata

Der ønskes derudover:

Oversigt over nuværende indholdsmæssige struktur

Eksempler på dokumenter af de enkelte dokumenttyper

Eksempler på skabeloner, samt ca. antal af disse

Svar: Frederikshavn Kommune anvender ikke nogen skabelon til oprettelse af

de nævnte dokumenter.

Dokumenterne findes som word-, Excel- og PDF-filer, og varierer typisk fra 1-10

A4 sider indeholdernde ren tekst/tabeller/grafik.

Det forventes, at metadata som minimum indeholder følgende oplysninger: oprettelsesdato,

redigeret dato, hvem har oprettet dokumentet, hvem har redigeret

dokumentet.

For nuværende er dokumenterne gemt på Frederikshavn Kommunes fællesdrev

ud fra helt almindelig fil- og mappestruktur.

Eksempel på nuværende indholdsmæssige struktur samt dokumenter er vedlagt.

Bilag 4a, AFSNIT III – KRAV TIL OBLIGATORISKE OPTIONER, 3. Kontraktexit –

her står angivet som krav i stk. 3:

"Derudover følger dokumentation (elektronisk eller i hard copy) af, hvor der har

været indsat links / noter m.v. i teksterne."

Vi ønsker at få udspecificeret følgende:

Ønskes der dokumentation for historikken over links / noter, der har været

indsat i teksterne (historik) eller menes der dokumentation for eksisterende

links / noter m.v. i teksterne?

Svar: Frederikshavn Kommune mener dokumentation for eksisterende links /

noter m.v. i teksterne.

Bilag 4b Bilag 4b – Skemaer til besvarelse af kvalitet

Faneblad/ark Personale

Der er under punktet ”Lønoversigter/Lønkort” i kolonnen vedrørende ”Leverandørens

fortolkningshjælp og lign. uofficiel hjælp” angivet at dette er et minimumskrav.

Det er i jeres ordforklaring angivet, at leverandørens fortolkningshjælp kan være:

Leverandørens egne fortolkede tekster

Kommenterede love i elektronisk form

Vejledninger eller lign. fra KL eller andre interesseorganisationer

Vi har behov for en uddybende forklaring og eksempler på hvad der menes med

- 3 -


dette i forhold til Lønoversigter og Lønkort

Svar: I forhold til Lønoversigter og Lønkort, er fortolkningshjælp ikke relevant.

- 4 -

More magazines by this user
Similar magazines