Vandforsyningsplan 2009-2019 - Frederikshavn Kommune

frederikshavn.dk

Vandforsyningsplan 2009-2019 - Frederikshavn Kommune

Vandforsyningsplan

Frederikshavn Kommune

2009-2019


Forord

Vandforsyningsplan 2009-2019 er udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde

med de almene vandforsyninger i kommunen. Grontmij | Carl Bro har været rådgiver

på opgaven.

Planen er screenet efter bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer og programmer.

Planforslaget blev behandlet første gang af Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2009 og

af Byrådet den 24. juni 2009.

Planforslaget er sendt i offentlig høring i perioden 6. august til 8. oktober 2009.

Planen er endelig vedtaget af Frederikshavn Byråd den 24. marts 2010.

Frederikshavn den 24. marts 2010

Lars M. Møller Mikael Jentsch

Borgmester Teknisk direktør


Resumé

Denne vandforsyningsplan er en sammenskrivning af de eksisterende vandforsyningsplangrundlag

i de tidligere kommuner, Frederikshavn, Skagen og Sæby. Planen

er gældende i perioden 2009-2019. Der er således skabt et ensartet administrations-

og plangrundlag til udbygningen af den fremtidige vandforsyningsstruktur i Frederikshavn

Kommune.

Planen fastlægger de målsætninger, der arbejdes efter i planperioden – målsætninger,

der bl.a. skal følge retningslinierne fra Regionplan 2005. Målsætningerne er at

sikre en robust vandforsyning, baseret på decentral indvindings- og forsyningsstruktur

med høj grad af forsyningssikkerhed, samt at sikre godt og tilstrækkeligt drikkevand til

husholdningsbrug baseret på en effektiv udnyttelse af grundvandsressourcen. Målsætningen

udmøntes i 8 delmål.

Der er udarbejdet prognoser for det fremtidige vandbehov i kommunen, hvilket er

sammenholdt med vandværkernes nuværende forsyningskapaciteter. Enkelte vandværker

skal udvide kapaciteten, men generelt vurderes det, at forsyningskapaciteten

er tilstrækkelig til at opfylde målsætningen for planen.

En forsyningsplan beskriver de fremtidige afgrænsninger for vandværkernes forsyningsområder.

Hele kommunen er fordelt mellem vandværkerne, således at alle borgere

i planperioden har mulighed for at få vand fra et vandværk. Flere ejendomme i

nabokommunerne får vand fra vandværker i Frederikshavn Kommune, ligesom flere

ejendomme i kommunen får vand fra vandværker beliggende i nabokommunerne.

De eksisterende forhold på vandværkerne, tekniske som hygiejniske, er beskrevet og

der er lavet en tilstandsvurdering af det enkelte vandværk. Sammenholdt med forsyningsplan

og fremtidigt vandbehov udmønter dette sig i en handleplan, der både

dækker tiltag på det enkelte vandværk, men også generelle tiltag, som etablering af

forbindelsesledninger mellem vandværker i kommunen for således at øge forsyningssikkerheden.

I planperioden skal Frederikshavn Vand afklare og gennemføre handleplan for overholdelse

af vandkvalitetskravene ved Skagen Vandværk. Der forventes lukning af

Bunken Vandværk i planperioden. Desuden planlægges forbindelsesledninger mellem

Frederikshavn og Skagen og senere mellem Frederikshavn og Sæby.

Hvert vandværk er i planperioden forpligtet til at gennemføre de tiltag, der er beskrevet

i handleplanerne. Derved sikres det, at både kapacitet og teknisk tilstand lever op

til det fremtidige behov, ligesom forsyningssikkerheden forbedres gennem samarbejde

med et eller flere vandværker.

Der er foretaget en screening af planen efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering

af planer og programmer. Der er ikke fundet væsentlige negative indvirkninger på miljøet

ved de beskrevne initiativer i vandforsyningsplanen.


INDHOLDSFORTEGNELSE

1 INDLEDNING ................................................................................................ 5

2 MÅLSÆTNINGER FOR VANDFORSYNINGEN .................................... 6

3 VANDBEHOV ............................................................................................... 9

3.1 PROGNOSEGRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER .......................................... 9

3.2 PROGNOSE FOR VANDFORBRUG ............................................................. 11

3.3 FORSYNINGSKRAV ................................................................................. 12

4 FORSYNINGSPLAN ................................................................................. 15

4.1 INDLEDNING ........................................................................................... 15

4.2 FORSYNINGSGRÆNSER ........................................................................... 16

4.3 VANDLEVERANCE OVER KOMMUNEGRÆNSEN ........................................ 16

4.4 FORSYNING I LANDOMRÅDERNE ............................................................ 17

4.5 FREMTIDIGT LEDNINGSNET .................................................................... 17

4.6 STØRRE ENKELTANLÆG ......................................................................... 17

5 HANDLEPLAN ........................................................................................... 18

6 EKSISTERENDE FORHOLD................................................................... 20

6.1 GENERELT .............................................................................................. 20

6.2 VANDINDVINDING OG VANDKVALITET ................................................... 21

6.3 TEKNISKE ANLÆG .................................................................................. 28

6.4 LEDNINGSANLÆG ................................................................................... 30

6.5 ENKELTINDVINDERE .............................................................................. 30

6.6 VANDFORBRUG OG DISTRIBUTION.......................................................... 31

7 ORDLISTE .................................................................................................. 34

8 REFERENCER ........................................................................................... 39

BILAG 1 - TEKNISK BESKRIVELSE AF VANDVÆRKER ....................... 40

8.1 FREDERIKSHAVN VAND – FREDERIKSHAVN ........................................... 40

8.2 FREDERIKSHAVN VAND – SKAGEN ........................................................ 58

8.3 FREDERIKSHAVN VAND – SÆBY ............................................................ 68

8.4 DYBVAD VANDVÆRK ............................................................................ 76

8.5 PRÆSTBRO VANDVÆRK ......................................................................... 80

8.6 RAVNSHØJ VANDVÆRK ......................................................................... 84

8.7 RUGTVED FÆLLED VANDVÆRK ............................................................. 88

8.8 SKÆRUM VANDVÆRK ............................................................................ 92

8.9 THORSHØJ VANDVÆRK .......................................................................... 96

8.10 TOFTELUND VANDVÆRK ..................................................................... 100

8.11 TRY VANDVÆRK .................................................................................. 104

8.12 UNDERSTED VANDVÆRK ..................................................................... 108

8.13 VOERSÅ VANDVÆRK ........................................................................... 112

8.14 ØSTERVRÅ VANDVÆRK ....................................................................... 116

8.15 ÅLBÆK VANDVÆRK ............................................................................ 120

BILAG 2 – SIGNATURER TIL VANDVÆRKSSKEMAER ....................... 124

BILAG 3 – VANDPROGNOSER ................................................................... 125

BILAG 4 – BEREGNING AF FORSYNINGSKRAV ................................... 126

BILAG 5 – OVERSIGT OVER EKSPORT/IMPORT AF VAND ............... 127

KORT 1 – FORSYNINGSOMRÅDER M.M. .............................................. 1311


Planperiode

Hvad skal planen

bruges til?

Indhold

Planens rammer

Vandforsyningsstrukturen

i kommunen

Indledning

1 Indledning

I forbindelse med kommunesammenlægningen har der været et ønske

om at samle de eksisterende plangrundlag for de tre gamle kommuner for

på den måde at få et nyt og ensartet grundlag at arbejde videre på.

Gl. Frederikshavn og gl. Sæby Kommuners sidste vandforsyningsplaner

blev udarbejdet i 2006 /1/ og /2/, mens et udkast til vandforsyningsplanlægning

er udført for gl. Skagen Kommune i 2003 /3/. Nærværende vandforsyningsplan

er udarbejdet med udgangspunkt i ovennævnte planer og

udgør Frederikshavn Kommunes planlægning af vandforsyningen for perioden

2009-2019.

Vandforsyningsplaner bruges generelt til at fordele forsyningsområder

mellem vandværkerne i kommunen, samt at sikre, at vandværkerne efterfølgende

kan levere godt og tilstrækkeligt vand til forbrugerne indenfor

planperioden. Dette indebærer, at værkerne skal fungere tilfredsstillende

både teknisk og hygiejnisk, at ledningsnettet udbygges og at der opnås

god forsyningssikkerhed.

Med planen ønskes der øget opmærksomhed på vandværkernes forsyningssikkerhed.

Det ønskes, at vandværkerne indgår i samarbejder og at

der i planperioden etableres forbindelsesledninger mellem de enkelte

vandværker.

Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. målsætninger for vandforsyningsområdet,

en prognose for vandbehovet, en teknisk beskrivelse af de enkelte

vandværker, samt en plan for, hvilke handlinger, der skal udføres for

at opnå målsætningerne i planperioden.

Vandforsyningsplanlægningen sker indenfor de rammer, der er givet i lovgivningen

/4/, samt målene i Regionplan 2005 /5/, som er ophøjet til

landsplandirektiv.

I Frederikshavn Kommune er der 19 vandværker, heraf 12 private, 6 under

Frederikshavn Vand A/S samt Hirsholmene Vandværk, der ejes af

Miljøministeriet men drives af Frederikshavn Vand A/S i henhold til lejeaftale.

Herudover er der ca. 450 ejendomme med egen indvinding, samt en række

markvandinger og industrielle indvindinger.

5


Overordnede

målsætninger

for vandforsyningen

Retningslinier

fra Regionplan

2005 (udvalg)

Målsætning for vandforsyningen

2 Målsætninger for vandforsyningen

Frederikshavn Kommunes overordnede målsætninger for vandforsyningen

er:

• at sikre en robust vandforsyning fra almene vandværker,

• at sikre godt og tilstrækkeligt drikkevand til husholdningsbrug og

erhverv,

• at vandforsyningen baseres på en decentral indvindings- og forsyningsstruktur

med høj grad af forsyningssikkerhed,

• at der sker en effektiv udnyttelse af den begrænsede grundvandsressource.

Som nævnt i indledningen skal vandforsyningsplanen bl.a. operere indenfor

rammerne af Regionplan 2005, der udstikker følgende retningslinier på

området:

• Amtsrådet prioriterer forbruget af vandressourcerne således:

1. Forsyning med drikkevand

2. Miljøtilstanden i omgivelserne

3. Vandforbrug til erhvervsformål

• Indvinding af grundvand og overfladevand i et område må ikke

overstige, hvad ressourcens størrelse og kvalitet betinger – på kort

og langt sigt.

• Indvinding af grundvand og overfladevand til formål, som ikke forudsætter

vand af drikkevandskvalitet skal, så vidt muligt, ske fra

vandforekomster, der ikke er egnede til drikkevandsforsyning.

• Vandforbruget skal begrænses mest muligt.

• Vandindvinding må ikke medføre væsentlig nedgang i vandføringen

i vandløb eller sænkning af vandstanden i vådområder, så der

sker en væsentlig påvirkning af dyre- og plantelivet.

• Beskyttelse og udnyttelse af vandressourcen skal tilrettelægges, så

den ikke er til hinder for opfyldelse af [...] målsætninger for vandløb

og søer, [...] samt af de kvalitetsmål for overfladevand, som er fastsat

i henhold til gældende lovgivning.

• Indvinding af overfladevand tillades kun undtagelsesvist.

• Drikkevandsforsyningen skal sikres bedst mulig kvalitet og stabilitet

for alle borgere i amtet. Vandkvaliteten skal sikres ved bedst mulig

placering og beskyttelse af indvindingsanlæggene.

• Vandforsyningen skal så vidt muligt baseres på uforurenet grundvand.

Udvidet vandrensning tillades kun undtagelsesvist og i givet

fald kun for en midlertidig periode.

• Stabiliteten i driften og forsyningen bør sikres gennem vandforsyningsplanlægning

og tilsyn.

• Gennem den kommunale vandforsyningsplanlægning bør der tages

stilling til, hvordan den enkelte ejendom sikres tilfredsstillende

vandforsyning.

6


Mål 1

Mål 2

Mål 3

Mål 4

Mål 5

Målsætninger for Vandforsyningen

• Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande

til almene vandværker bør optages i kommune- og lokalplaner.

• Tilsvarende bør kildepladszoner optages i kommune- og lokalplaner,

efterhånden som de udpeges.

• I områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande

til almene vandværker skal indsatsen mod forurening prioriteres

særligt højt. Dette gælder overfor såvel kendte som fremtidige forureningskilder.

I områderne må der som udgangspunkt ikke etableres

grundvandstruende aktiviteter.

• Hensynet til grundvandet prioriteres højere end arealanvendelser,

der udgør en trussel mod grundvandet.

• I områder med drikkevandsinteresser skal grundvandsressourcen

sikres gennem en generel beskyttelse af grundvandet - både overfor

kendte og fremtidige forureningskilder.

• I områder med begrænsede drikkevandsinteresser begrænses

grundvandsbeskyttelsen til at omfatte eksisterende drikkevandsboringer

og hensynet til vådområder, der fødes fra grundvandet.

For at opfylde ovenstående overordnede mål og samtidig holde sig indenfor

Regionplanens retningslinier er der opstillet følgende mål:

Vandværkerne skal arbejde hen mod at have en reservekapacitet af

grundvandressourcen på minimum 25 % af den indvundne mængde. Dette

kan betyde etablering af nye (fælles) kildepladser. Alternativt kan der

indgås aftale om mulighed for levering af supplerende vand fra andet

vandværk.

Kildepladserne skal være indrettet således, at der i tilfælde af forurening

ikke sker samtidig forurening af alle vandværkets boringer og de uforurenede

boringers kapacitet skal være tilstrækkelig til at opretholde normal

drift.

Vandværkerne skal have en leveringskapacitet på minimum 125 % af det

maksimale timeforbrug.

Drikkevandet skal, de steder, hvor grundvandskvaliteten tillader det, baseres

på grundvand, der kun undergår normal vandværksbehandling, hvilket

vil sige iltning og sandfiltrering. De steder, hvor der midlertidigt gives tilladelse

til udvidet vandbehandling på grund af menneskeskabt forurening,

skal der altid følges op med forebyggende arbejde, der skal sikre, at

vandværket på sigt baserer sig på normal behandling af grundvandet.

Alle vandværker skal råde over en ajourført beredskabsplan, der utvetydigt

redegør for hvilke handlinger, der skal foretages i en beredskabssituation.

7


Mål 6

Mål 7

Mål 8

Målsætninger for Vandforsyningen

Der skal etableres forbindelsesledninger mellem de enkelte vandværker,

således at hvert enkelt vandværk er sikret nødforsyning i en beredskabssituation.

Vandspild skal reduceres på både vandværk og ledningsnet. Ved vandspild

over 10 % bør der igangsættes lækagesøgning, medmindre vandværket

kan dokumentere et større tab ved enkelthændelser (større ledningsbrud,

brandslukning, andet).

Der skal etableres en langsigtet målrettet indsats med hensyn til drift, renovering

og vedligeholdelse af vandforsyningsanlæggene. Dette gælder

både indvindings-, behandlings- og distributionsanlæg.

8


Prognosegrundlag

Tabel 3.1

Prognose for

befolkningsudvikling

Tabel 3.2

Prognose for

forbrug ved

storforbrugere -

% ifht. 2008

Vandbehov

3 Vandbehov

Der forventes et fald i vandbehovet på 2 %, svarende til ca. 310.000 m 3 , i

planperioden. Faldet tilskrives primært et fald i befolkningstallet.

Den forventede indvinding i 2019 er beregnet som forbruget plus 5 % for

at tage højde for ledningstab, umålt forbrug m.m. Den forventede indvinding

i 2019 er sammenholdt med både vandværkernes nuværende forsyningskapacitet

og indvindingstilladelse. Generelt er der rigelig reservekapacitet,

men enkelte vandværker må indstille sig på at udvide kapaciteten

på selve vandværket, samt ansøge om udvidet indvindingstilladelse.

3.1 Prognosegrundlag og forudsætninger

Til vurdering af det fremtidige behov for vand er der taget udgangspunkt i

følgende:

• Befolkningsudvikling /6/

• udvikling i vandforbrug ved storforbrugere /7/

• antallet af potentielle nye tilslutninger til vandværkerne /8/.

Det er forudsat, at forbruget i kategorier som parcelhuse, landhuse, institutioner

er relativt stabile i planperioden.

3.1.1 Befolkningsudvikling

Prognosen for befolkningstallet i kommunen ses i nedenstående tabel /6/.

Der findes kun befolkningsprognose på kommuneplan og det er således

svært at sige noget om udviklingen i de enkelte forsyningsområder.

Hele kommunen

2008 2009 2014 2019

Befolkning (antal)

62.751 62.415 60.999 59.945

% ifht. 2008 - -0,54 -2,79 -4,47

3.1.2 Udvikling i vandforbrug ved storforbrugere

Nedenstående tabel viser udviklingen i forbruget ved storforbrugerne. Af

de oplysninger, der har været tilgængelige og væsentlige er medtaget

data fra Frederikshavn Vands forsyningsområde (se bilag 3). Det er forudsat,

at forbruget ved storforbrugere ved de private vandværker er stabilt.

Forsyningsområde 2009 2014 2019

Frederikshavn +4,04 +4,04 +4,04

Skagen +0,81 +0,28 -0,17

Sæby 0 0 0

9


Tabel 3.3

Fordelingen af

mulige forbrugere

i forsyningsområderne

Vandbehov

3.1.3 Antallet af mulige nye forbrugere

Denne kategori omfatter de ejendomme, der pt. er i forsyningsområdet,

men endnu ikke er tilsluttet et alment vandværk. I beregningerne er forudsat,

at alle husstande er tilsluttet et alment vandværk. Dette behøver ikke

at være tilfældet, men i konsekvens af en plan om fuld udbygning af ledningsnettet

inden for planperioden er det naturligt at tage højde for en

fuldstændig tilslutning.

Nedenstående tabel viser fordelingen af mulige forbrugere i hvert forsyningsområde.

Der er taget udgangspunkt i et gennemsnitsforbrug på 200

m 3 pr. forbrugssted.

Vandforbrug m 3

Antal Anslået forbrug i m 3

Frederikshavn Vand i alt 341 68.200

- Frederikshavn 176 34.200

- Hirsholm 0 0

- Skagen 5 1.000

- Sæby 160 31.200

- Danish Crown 1 500.000

Dybvad Vandværk 0 0

Præstbro Vandværk 4 800

Ravnshøj Vandværk 0 0

Rugtved Fælled Vandværk 4 800

Skærum Vandværk 15 3.000

Thorshøj Vandværk 12 2.400

Toftelund Vandværk 0 0

Try Vandværk 5 1.000

Understed Vandværk 2 400

Voerså Vandværk 6 1.200

Østervrå Vandværk 52 10.400

Ålbæk Vandværk 0 0

Mulige nye forbrugere 441 589.200

De mulige nye forbrugere forudsættes tilsluttet løbende gennem planperioden.

10


Tabel 3.4

Prognose for

vandforbrug

2009-2019

opdelt på vandværker.Enkeltindvindere

er

medregnet

Umålt forbrug

Vandbehov

3.2 Prognose for vandforbrug

Prognosen for vandforbruget i de enkelte forsyningsområder er angivet i

nedenstående tabel.

Forsyningsområde Målt forbrug

[m 3 Prognose [m

/år]

2007

3 /år]

2009 2014 2019

Frederikshavn Vand i alt 5.440.525 5.468.254 5.339.813 5.243.534

- Frederikshavn 2.284.280 2.309.170 2.257.624 2.219.256

- Hirsholm 1)

700 700 700 700

- Skagen 1.806.302 1.805.699 1.759.250 1.724.002

- Sæby 1.349.243 1.352.685 1.322.239 1.299.576

- Danish Crown 500.000 500.000 500.000 500.000

Dybvad Vandværk 100.477 99.939 97.672 95.984

Præstbro Vandværk 72.141 72.021 70.393 69.182

Ravnshøj Vandværk 32.333 32.160 31.430 30.877

Rugtved Fælled Vand-

19.830 19.990 19.543 19.210

værk

Skærum Vandværk 2) 8.969 9.870 9.668 9.517

Thorshøj Vandværk 46.617 47.167 46.115 45.332

Toftelund Vandværk 10.586 10.529 10.290 10.113

Try Vandværk 9.775 10.056 9.835 9.671

Understed Vandværk 23.452 23.460 22.931 22.537

Voerså Vandværk 63.608 63.667 62.232 61.164

Østervrå Vandværk 179.743 182.247 178.191 175.172

Ålbæk Vandværk 79.528 79.102 77.308 75.972

Enkeltindvindere 90.000 60.000 30.000 0

I alt 6.677.584 6.678.462 6.505.421 6.368.265

1) Indvindingstilladelse

2) Estimeret på baggrund af indvinding i 2007

Det totale vandforbrug i kommunen forventes at falde i planperioden med

samlet ca. 2 %, svarende til ca. 310.000 m 3 set i forhold til 2007. Dog kan

de almene vandforsyninger opleve en stigning i takt med at enkeltindvindere

ophører med egen indvinding og overgår til forsyning fra et alment

vandværk.

En del af den vandmængde, der produceres på vandværkerne, når ikke

ud til forbrugerne. Den væsentligste del af dette umålte forbrug er lækagetab

i ledningssystemet. Forbrug i forbindelse med udskylninger af ledningsanlægget

og aftapninger i forbindelse med brug eller test af brandhaner

indgår ligeledes som umålt forbrug.

Det umålte forbrug antages generelt at blive reduceret fremover, så det i

2019 maksimalt udgør 10 % af det samlede vandforbrug i samtlige almene

vandværkers forsyningsområder. De fleste vandværker har allerede

umålt forbrug under 10 %. I disse områder antages en yderligere reduktion

eller fastholdelse på et niveau mellem 2 % og 6 % af det samlede forbrug.

En reduktion i det umålte forbrug vurderes at være realistisk ud fra forventninger

om en generel større indsats mod ledningstab gennem systematisk

lækagesøgning, renoveringsplanlægning og lignende.

11


Tabel 3.5

Indvindingstilladelser

og

indvindingsbehov

Vandbehov

3.3 Forsyningskrav

I Tabel 3.5 er angivet det forventede indvindingsbehov i år 2019 beregnet

på baggrund af vandbehovsprognosen i afsnit 3.2. Den årlige indvinding

er fastsat 5 % over det prognosticerede vandforbrug. Hermed er der taget

højde for vandværkernes eget forbrug til filterskyl mv., samt ledningstab.

Forsyningsområde Aktuel

indvindingstilladelse

[m 3 /år]

Indvinding

2019

[m³/år]

Reservekapacitet

i forhold til indv

tilladelse

[%]

Udløbsdato

Frederikshavn Vand i alt 7.651.700 5.505.676 28 -

- Tolne

- Åsted

2.300.000

1.600.000

2.330.219 40 31/3 2010

- Hirsholm 700 700 0 11/11 2011

- Skagen

- Bunken

1.951.000 1.810.202

20

31/12 2038

1)

309.000 - 31/3 2010

- Sæbygårdværket

- Ørnedalsværket

1.500.000 1.364.555 9 31/3 2010

- Danish Crown 600.000 525.000 13 31/12 2014

Dybvad Vandværk 130.000 100.783 22 31/3 2010

Præstbro Vandværk 98.300 72.641 26 31/3 2010

Ravnshøj Vandværk 52.900 32.432 39 1/1 2025

Rugtved Fælled Vandværk

22.950 20.170 12 31/3 2010

Skærum Vandværk 13.500 10.018 26 31/3 2010

Thorshøj Vandværk 60.000 47.599 21 31/3 2010

Toftelund Vandværk 20.300 10.618 48 31/3 2010

Try Vandværk 12.400 10.155 18 31/12 2021

Understed Vandværk 25.000 23.663 5 31/3 2010

Voerså Vandværk 85.000 64.222 24 1/8 2033

Østervrå Vandværk 190.000 183.931 3 1/2 2031

Ålbæk Vandværk 110.000 79.770 27 31/3 2010

I alt 9.072.050 6.686.678 28 -

1)

Indvinding og behandling udfases.

Som det fremgår af Tabel 3.5 har vandforsyningerne typisk en ekstra indvindingsret

i forhold til det forventede forbrug i 2019 på 15-25 %. Det kan

dog blive nødvendigt med en ændring af indvindingstilladelsen for Understed

Vandværk og Østervrå Vandværk. Frederikshavn Vands vandværker

i Sæby nærmer sig fuld udnyttelse af indvindingstilladelserne. Resten af

vandværkerne ser ikke ud til at få behov for ændringer.

I denne vandforsyningsplan (mål 1) er det formuleret, at vandforsyningerne

skal have en dokumenteret grundvandsressource på 125 % af det aktuelle

behov. Der er i ovenstående ikke taget stilling til om indvindingsretten

afspejler størrelsen af den tilgængelige grundvandsressource.

Frederikshavn Kommune vil tage stilling til den tilgængelige ressource i

forbindelse med revideringen af vandværkernes indvindingstilladelser i

takt med at tilladelserne udløber. Udløbsdato for indvindingstilladelser ses

ligeledes i Tabel 3.5.

Figur 3.1 er en grafisk fremstilling af Tabel 3.5, hvor den forventede indvinding

i 2019 er sat i forhold til den aktuelle indvindingstilladelse.

12


Figur 3.1

Procentuel

sammenligning

af aktuel indvindingstilladelse

og forventet

indvinding 2019

%

120

100

80

60

40

20

0

Frederikshavn

Hirsholm

Skagen

Sæby

Danish Crown

Dybvad Vandværk

Præstbro Vandværk

Ravnshøj Vandværk

Vandbehov

I Tabel 3.6 er der angivet nøgletal for en række af de forsyningskrav, som

det fremtidige vandforbrug jf. prognosen for 2019 stiller til vandforsyningernes

kapacitet for hvert af de nuværende forsyningsområder. Til sammenligning

er anført de almene vandforsyningers nuværende forsyningsevne,

som er beregnet for hver enkelt vandforsyning.

Rugtved Fælled Vandværk

Aktuel indvindingstilladelse 100 % Indvinding 2019 i % af indvindingstilladelse

Skærum Vandværk

Thorshøj Vandværk

Toftelund Vandværk

Try Vandværk

Understed Vandværk

Voerså Vandværk

Østervrå Vandværk

Ålbæk Vandværk

13


Tabel 3.6

Forsyningskrav-

og evne

Vandbehov

Forsyningskravene er beregnet på basis af vandbehovsprognosen, som

er omtalt i afsnit 3.2. Eksempel på beregning af forsyningskrav kan ses i

bilag 4.

Forsyningsområde

Frederikshavn

Vand

- Frederikshavn

Indvindingskapacitet

Krav

2019

1)

m³/h

Evne

2007

Filterkapacitet

m³/h

Krav

2019

2)

Evne

2007

Beholderkapacitet


Krav

2019

3)

Evne

2007

Udpumpningskapacitet

Krav

2019

4)

m³/h

Evne

2007

Max. døgnforbrug

m³/døgn

Krav

2019

5)

Evne

2007 6)

Max. timeforbrug

m³/h

Krav

2019

7)

14

Evne

2007

426 1.605 426 1.220 2.128 5.075 567 940 8.512 18.80

0

567 940

- Hirsholm 0,2 ? 0,2 1,5 0,8 10 0,2 4 3,3 20 0,2 1

- Skagen 350 615 350 375 1.749 2.940 466 600 6.996 13.38

0

466 669

- Sæby 258 762 258 450 1.290 2.940 344 450 5.160 9.000 344 450

Dybvad 25 32 25 34 123 130 33 57 491 900 33 45

Præstbro 18 24 18 20 90 150 ? ? 359 ? 25 ?

Ravnshøj 12 42 12 20 60 110 16 24 240 620 16 31

Rugtved

Fælled

7 16 6,6 7,2 - - 9 16 132 144 9 7

Skærum 3 30 3 17 - - 5 30 69 340 5 17

Thorshøj 11 16 11 14 53 100 14 24 211 488 14 24

Toftelund 1,5 24 1,5 5 - - 3 24 47 96 3 4,8

Try 2 20 2 7 - - 3 20 47 144 3 7

Understed 6 18 6 40 28 35 7 18 112 360 7 18

Voerså 15 24 15 60 77 120 21 24 309 720 21 36

Østervrå 35 79 35 50 176 435 47 80 703 1870 47 94

Ålbæk 17 80 17 40 85 225 23 64 341 1.250 23 63

1)

Indvindingskapacitet = filterkapacitet

2)

Filterkapacitet = max. døgnforbrug fordelt over 20 timer

3)

Beholderkapacitet = 20 % af max. døgnforbrug + 5 % til returskyl

4)

Rentvandspumper = max. timeforbrug

5)

Max. døgnforbrug = (årsforbrug/365) * døgnfaktor

6)

Max. døgnforbrug = max. timeforbrug evne 2007 over 20 timer

7)

Max. timeforbrug = 2/3 af max. døgnforbrug fordelt over 10 timer.

?) Ikke oplyst.

Ved at sammenligne de fremtidige forsyningskrav med den nuværende

forsyningsevne for de almene vandforsyninger opnås et indtryk af, om der

er anlæg eller anlægsafsnit, der bør udbygges for at sikre en god og sikker

vandforsyning i planperioden.

Det fremgår af Tabel 3.6, at der generelt er en stor kapacitet i forhold til de

beregnede forsyningskrav. Der er således en stor reservekapacitet, hvilket

bl.a. skyldes de seneste års faldende vandforbrug. Dog kan det for

Rugtved fælled Vandværk blive nødvendigt at udvide filterkapaciteten.

Det ses, at indvindingskapaciteten for vandværkerne er meget stor i forhold

til det fornødne. Der er på dette område altså her mulighed for en

meget skånsom og energieffektiv drift.


Tabel 4.1

Forsyningskrav-

og evne

samt reservekapacitet

Forsyningsplan

4 Forsyningsplan

Forsyningsområderne er fordelt mellem vandværkerne, således at hele

kommunen er dækket. Dette betyder, at alle borgere kan få vand fra et

alment vandværk i planperioden.

Enkelte vandværker forsyner forbrugere udenfor kommunen (eksport) og

enkelte vandværker udenfor kommunen forsyner forbrugere i Frederikshavn

Kommune (import).

Der skal i planperioden etableres forbindelsesledninger mellem vandværker,

således at forsyningssikkerheden øges.

Det forventes, at de eksisterende vandværker også er en del af forsyningsstrukturen

i 2019. Bunken Vandværk forventes dog udfaset mht. indvinding

og behandling.

4.1 Indledning

Målsætningerne for vandforsyningsplanlægningen i Frederikshavn Kommune

er beskrevet i foregående afsnit. I det følgende vurderes de enkelte

vandforsyningsanlæg i forhold til målsætningerne.

Nedenstående tabel viser vandværkernes reservekapacitet i forhold til det

maksimale timeforbrug.

Forsyningsområde Forsyningskrav

2019*

[m³/t]

Forsyningsevne

2008

[m³/t]

Forsyningsevne

i forhold til krav

[%]

Frederikshavn Vand - - -

- Frederikshavn 567 940 166

- Hirsholm 0,2 1 460

- Skagen 466 669 143

- Sæby 344 450 131

Dybvad Vandværk 33 45 138

Præstbro Vandværk 24 ? ?

Ravnshøj Vandværk 16 31 194

Rugtved Fælled Vand-

9 7 82

værk

Skærum Vandværk 5 17 372

Thorshøj Vandværk 14 24 174

Toftelund Vandværk 3 5 153

Try Vandværk 3 7 232

Understed Vandværk 7 18 241

Voerså Vandværk 21 36 175

Østervrå Vandværk 47 94 200

Ålbæk Vandværk 23 63 275

* Forsyningskravet i 2019 er fastsat som 2/3 af det maksimale døgnforbrug målt over 10

timer.

Tabellen viser, at Rugtved Fælled Vandværk ikke har en forsyningsevne,

der lever op til målet om 125 % af det maksimale forbrug.

15


Eksport og

import af vand

på tværs af

kommunegrænsen

Tabel 4.2

Eksport af vand

fra Frederikshavn

Kommune

Tabel 4.3

Import af vand

til Frederikshavn

Kommune

Forsyningsplan

Rent kapacitetsmæssigt er der generelt ikke noget problem med at efterkomme

kravene i planperioden.

4.2 Forsyningsgrænser

Forsyningsgrænserne til de enkelte vandværker er fastlagt i forbindelse

med de forrige vandforsyningsplaner /1/, /2/ og /3/. Eneste ændring i forhold

til de tidligere planer er, at Frederikshavn Vand overtager forsyningsområdet

omkring Studsbjerg ved Katsig Bakker, der tidligere var udlagt til

privat selvforsyning. Vandværkernes forsyningsområder er vist på Kort 1.

Forsyningsgrænserne kan kun ændres ved en revision af eller tillæg til

vandforsyningsplanen.

I vandforsyningsplanen er forsyningsområderne fastlagt, så alle ejendomme

i Frederikshavn Kommune i fremtiden kan forsynes fra et alment

vandværk.

4.3 Vandleverance over kommunegrænsen

Enkelte vandværker forsyner forbrugere udenfor kommunen (eksport) og

enkelte vandværker udenfor kommunen forsyner forbrugere i Frederikshavn

Kommune (import). En oversigt ses i nedenstående tabeller.

Vandværk Eksport til kommune

Frederikshavn Vand -

- Frederikshavn Hjørring

- Skagen Hjørring

- Sæby Hjørring/Brønderslev

Dybvad Vandværk Brønderslev

Præstbro Vandværk Brønderslev

Rugtved Fælled Vandværk Brønderslev

Voerså Vandværk Brønderslev

Østervrå Vandværk Hjørring

Vandværk Import fra kommune

Hjørring Vandselskab Hjørring

Lendum Vandværk Hjørring

Flauenskjold Vandværk Brønderslev

Agersted Fælled Vandværk Brønderslev

Der forventes ikke at ske ændringer i disse forhold i løbet af planperioden.

I bilag 5 findes en liste over ejendomme i Frederikshavn Kommune, der

forsynes fra vandværker, hvor andre kommuner fører tilsyn. Ligeledes

findes en liste over ejendomme i andre kommuner, der forsynes fra vandværker,

hvor Frederikshavn Kommune fører tilsyn.

16


Forsyningsplan

4.4 Forsyning i landområderne

Foruden de almene vandværker i kommunen findes der ca. 450 mindre

enkeltanlæg, der forsyner til husholdning og landbrug primært i det åbne

land.

I Frederikshavn Kommune er de almene vandværkers forsyningsgrænser

fastlagt, så alle ejendomme i kommunen kan blive tilsluttet en almen

vandforsyning.

Der vil normalt ikke blive givet tilladelse til etablering af nye boringer til

enkeltindvindere i vandværkernes indvindingsoplande.

4.5 Fremtidigt ledningsnet

ningssikkerheden.

Ledningsnettet i Frederikshavn

Kommune er stort set

udbygget. Gennem de sidste

år er der lagt en del ledninger

i det åbne land, så det i

dag er muligt for de fleste

enkeltanlæg at blive tilkoblet

et alment vandværk.

Der skal i planperioden regnes

med yderligere udbygning

af forbindelsesledninger

mellem de enkelte vandværker

til forbedring af forsy-

Det umålte forbrug for enkelte af vandværkernes forsyningsområder var i

2007 relativt højt.

Det er vigtigt at udføre aktiviteter til nedsættelse af det umålte forbrug som

en del af den daglige drift for at fastholde et lavt niveau.

4.6 Større enkeltanlæg

Den fremtidige forsyning fra de større enkeltanlæg vil blive baseret på de

eksisterende indvindingsanlæg. Der forventes ikke at blive etableret nye

indvindingsanlæg.

Det eksisterende industrianlæg (Danish Crown) forventes opretholdt som

selvstændigt indvindingsanlæg i planperioden.

17


Tabel 5.1

Fælles handleplan

for alle

vandværker

Tabel 5.2

Handleplan for

de enkelte

vandværker

Handleplan

5 Handleplan

Handleplanen er den konkrete udmøntning af de aktiviteter og handlinger,

der skal til for at opfylde målsætninger og mål for vandforsyningen i planperioden.

Vandværkerne er forpligtet til at følge handleplanen.

Handleplanen i Tabel 5.1 og Tabel 5.2 viser i skematisk form de fremtidige

aktiviteter med forventet tidspunkt for at udføre de pågældende aktiviteter.

Planen indeholder ikke udgifter til anlæg og drift af de enkelte aktiviteter.

Aktivitet 2009-

2014

Der skal imellem de enkelte vandværker optages

drøftelser om etablering af forbindelsesledninger.

Der kan i den forbindelse igangsættes undersøgelser,

der belyser de bedste forbindelsesmuligheder

Hvert vandværk er forpligtet til at indgå i samarbejde

om at etablere forbindelsesledning til mindst et

andet vandværk, således at der ved

uheld/forurening kan opnås fuld nødforsyning fra

nabovandværk indtil normal drift på eget vandværk

er genoprettet

Vandværkerne skal sikre sig et kendskab til ledningsnettet

hvad angår længde, alder og beskaffenhed

for at forbedre indsats ved lækagetab og

renoveringsplaner

Beredskabsplan X

Langsigtet plan for vedligehold og drift af ledningsnet,

vandværksinstallationer m.m.

Plan for indvindingsstrategi for de vandværker,

hvor råvandspumper er markant større end nødvendigt

og hvor der derfor kan foretages en mere

skånsom og energieffektiv indvinding

X

2014-

2019

X (X)

X X

X X

Bemærkninger

Der skal i 2009-2010

foreligge plan for etablering

samt overslag over

anlægsomkostninger.

Takstændringer kan herefter

vedtages.

Digital indmåling, hvor det

er muligt

Alle vandværker skal råde

over en ajourført beredskabsplan,

der utvetydigt

redegør for hvilke handlinger,

der skal foretages i en

beredskabssituation.

X Jf. Tabel 3.6

For at sikre en god teknisk

og hygiejnisk standard på

vandværkerne skal alle

vandværker udarbejde

plan for vedligehold og

drift

Vandværk Aktivitet 2009- 2014- Bemærkninger

2014 2019

Frederikshavn Vand Afklare og gennemføre

A/S

handleplan for overholdelse

af vandkvalitetskravene

ved Skagen

Vandværk

X Inden udgangen af 2010

Forbindelse mellem

Skagen og Frederiks-

havn ledningsnet

Indvinding fra Bunken

Vandværk skal udfases

senest 2018

X Inden udgangen af 2010

X X

Jf. indvindingstilladelse til

Skagen Vandværk 2008

18


Handleplan

Vandværk Aktivitet 2009- 2014- Bemærkninger

Afklaring af problematikken

om afledning af

2014 2019

afværgepumpet vand fra

boringer ved Tolne

Vandværk

X Jf. side 20.

Hirsholm Vandværk

Strategi for Hirsholm

Vandværk

Vandforsyningen på Hirsholm

renoveres med henblik

på at overholde de

X

bakteriologiske drikkevandskrav.

Frederikshavn

Vand A/S fortsætter levering

af vand til drikkevandsautomater

på øen.

Dybvad Vandværk Sløjfning af tidligere

indvindingsboringer

Rugtved Fælled Vandværk

Iltningen af råvandet skal

øges.

Udvidelse af filterkapacitet

Sløjfning af boringer på

gl. kildeplads

Toftelund Vandværk Undersøgelse af lækagetab

Voerså Vandværk

Der skal findes permanent

løsning på filterproblemer/problemer

med

aggressiv CO2

Ålbæk Vandværk Der skal findes en permanent

løsning på problemet

med aluminium,

således at vandkvalitetskravet

kan overholdes

X

X

X Jf. Tabel 3.6

X

X

X

Lækagetabet i 2007 var 14

%

Teknisk Forvaltning foretager i hver byrådsperiode en vurdering af vandforsyningsplanen.

5.1.1 Ledningsanlæg

Der er ikke noget generelt mønster med hensyn til samlede områder med

dårlig vandkvalitet hos enkeltindvindere og der er derfor heller ikke foretaget

en prioritering af, hvilke områder ledningsnettet skal udbygges til først.

Omkostninger til etablering af ledningsanlæg finansieres helt eller delvist

via tilslutningsbidrag.

5.1.2 Sløjfning af boringer/brønde

I forbindelse med en ejendoms tilslutning til vandværk, skal ejendommens

brønd/ boring sløjfes, hvis denne ikke skal benyttes.

X

19


Handleplan

6 Eksisterende forhold

Generelt har vandværkerne i Frederikshavn Kommune en god kvalitet,

hvad angår tekniske anlæg, hygiejne og vandkvalitet. På enkelte anlæg

kræves der dog forbedringer. Specielt Hirsholm, Bunken og Skagen

Vandværk er nedslidte.

Kun få vandværker har en god forsyningssikkerhed, i form af mulighed for

at få vand fra et andet vandværk i en nødsituation.

Frederikshavn Vand varetager ca. 81 % af den totale drikkevandsforsyning,

mens de private vandværker tilsammen varetager ca. 10 %. Herudover

har Danish Crown eget vandværk, der ligeledes står for ca. 8 % af

drikkevandsforsyningen. Det anslås, at ca. 1 % varetages af private enkeltanlæg

i kommunen.

6.1 Generelt

Vandforsyningen i Frederikshavn Kommune er baseret på 12 private almene

vandværker, Frederikshavn Vand A/S, der består af 6 vandværker

samt Hirsholmene Vandværk, der ejes af Miljøministeriet men pt. drives af

Ffrederikshavn Vand A/S. Herudover findes ca. 450 anlæg, som forsyner

enkeltejendomme i det åbne land. Hertil kommer et mindre antal anlæg

for vanding og 1 større industriindvinding til levnedsmiddelproduktion (Danish

Crown). Et begrænset antal forbrugere forsynes fra vandværker i

kommunerne Hjørring og Brønderslev. Disse vandværker er ikke nærmere

beskrevet i denne plan.

Vandværkernes forsyningsområder, placeringen af vandværker, ledningsnet

samt placeringen af enkeltindvindere kan ses på Kort 1. En nærmere

beskrivelse af de enkelte anlæg fremgår af den tekniske gennemgang af

de enkelte vandværker i Bilag 1.

20


Vandværk/

kildeplads

Eksisterende forhold

6.2 Vandindvinding og vandkvalitet

I det følgende beskrives kort forhold om vandindvinding og vandkvalitet

ved det enkelte vandværk.

Frederikshavn Vand A/S

Frederikshavn Vand A/S, som ejes af Frederikshavn Kommune, driver

følgende 7 vandværker.

Råvand i

2008

[m3]

Rentvand i

2008

[m3]

% af samlet

forsyning

Indvindingstilladelse

[m3]

Varighed

tilladelse

Myndighed

indv. till.

(kommune)

Tolne 1.451.000 1.427.000 27 1.900.000 31/3 2010 Hjørring

- Dvergtved - - - 400.000 31/3 2010 Hjørring

Åsted

853.000 847.000 16 1.300.000

31/3 2010 Frederikshavn

- Stenhøj - - - 300.000 31/3 2010 Hjørring

Hirsholm

700 700 0,01 700

31/3 2010 Frederikshavn

Skagen

1.772.000 1.452.000 27 1.951.000

31/12 2038 Frederikshavn

Bunken

299.000 272.000 5 300.000

31/3 2010 FrederikshavnSæbygårdværket

Ørnedalsværket

691.000

664.000

668.000

658.000

13

12

1.500.000

31/3 2010

31/3 2010

FrederikshavnFrederikshavn

I alt 5.730.700 5.324.700 100 7.651.700 - -

6.2.1 Tolne Vandværk

Tilfredsstillende vandkvalitet.

Der er fundet spor af hexazinon

i behandlet vand. Der er

fundet pesticidrester (hexazinon)

i flere indvindingsboringer

ved Tolne Vandværk. Der

afværgepumpes fra 3 boringer

på kildepladsen. Undersøgelser

viser at dette fænomen

kan udvikle sig til at omfatte

flere boringer, og at problemet

ved fortsat pumpning først vil aftage fra 2015 til 2025.

Der er udarbejdet indsatsplaner for kildepladsområdet (Område med Særlige

Drikkevandsinteresser – NJA-OSD 4), og Frederikshavn Vand A/S

følger løbende op på disse ved at indgå dyrkningsaftaler for et område på

ca. 60 ha i kildepladsområdet.

21


6.2.2 Åsted Vandværk

Tilfredsstillende kvalitet af behandlet

vand. Pesticider ikke

påvist i behandlet vand. Der er

fundet mindre mængder pesticidrester

i 1 boring ved Åsted

kildeplads og 1 boring ved Stenhøj

Kildeplads.

Indsatsplanlægningen for kildepladsområdet

(NJA-OSD 5) er

endnu ikke afsluttet ved indgangen

til 2009.

6.2.3 Hirsholm Vandværk

Vandværket har problemer med

forhøjede værdier af E. coli bakterier,

coliforme bakterier,

NVOC, jern, fosfor, klorid, og

arsen. Vandkvaliteten er meget

svingende. Vandforsyningen på

Hirsholm renoveres med henblik

på at overholde de bakteriologiske

drikkevandskrav. Frederikshavn

Vand A/S fortsætter levering

af vand til drikkevandsautomater

på øen.

6.2.4 Skagen Vandværk

På grund af råvandets sammensætning

er det nødvendigt med

udvidet rensning af vandet på

Skagen Vandværk. Vandværket

har dispensation for vandkvalitetskravene

til NVOC (ikke flygtigt

organisk kulstof), farvetal

samt turbiditet (uklarhed). Dispensationen

udløber 31. marts

2010, hvorefter en ny dispensation

skal søges hos EU.

Eksisterende forhold

Frederikshavn Vand A/S skal

udarbejde en handleplan, som skal sikre, at vandkvaliteten fremover kan

overholde kravene. Der foreligger ikke indsatsplan for kildepladsområdet

fra hverken Nordjyllands Amt eller Frederikshavn Kommune.

Der er fundet pesticider i 3 af vandværkets indvindingsboringer (2,6 dichlorbenzamid

(BAM) og hydroxyatrazin) og der er ligeledes 2,6 dichlorbenzamid

(BAM) i afgangsvandet fra vandværket, dog under vandkvalitetskravet.

22


Eksisterende forhold

Kildepladsen i Skagen Klitplantage er velbeskyttet mod forureninger, og

Frederikshavn Vand A/S har gennem lejeaftale om arealer til vandboringerne

indgået aftale med Skov- og Naturstyrelsen, som sikrer, at der ikke

anvendes miljøfremmede stoffer på kildepladsen.

6.2.5 Bunken Vandværk

Vandværket har problemer med

forhøjede værdier af jern, nitrit,

aggressiv kuldioxid, farvetal,

NVOC (ikke flygtigt organisk

kulstof), turbiditet samt aluminium.

Der er desuden fundet spor

af pesticid i en af boringerne.

Aluminiumindholdet ligger dog

under den midlertidigt forhøjede

kravværdi på 500 mikrogram pr.

liter. Dispensationen gælder til

31. marts 2010, hvorefter en ny

dispensation skal søges hos EU. Aluminiumindholdet skyldes at der tilsættes

aluminiumssalt som fældningsmiddel.

Der foreligger ikke indsatsplan for kildepladsområdet fra hverken Nordjyllands

Amt eller Frederikshavn

Kommune.

6.2.6 Sæbygårdværket

Generelt leveres en tilfredsstillende

vandkvalitet. Der har været

en enkelt overskridelse af

aggressiv kuldioxid i 2008 samt

spor af pesticid (BAM) i en af

boringerne.

Indsatsplanlægning for beskyttelse

af kildeplads er ikke afsluttet.

6.2.7 Ørnedalsværket

Vandværket har de sidste par år

haft problemer med forhøjet

indhold af nitrit ellers ingen bemærkninger.

Indsatsplanlægning for beskyttelse

af kildeplads er ikke afsluttet.

23


Private vandværker

6.2.8 Dybvad Vandværk

Vandværket har et tilbagevendende

problem med forhøjede

kimtal på afgangsvandet. Kortlægning

af problemet er foretaget

og løsningsforslag afprøves

i nær fremtid.

Der er tidligere konstateret 2, 6

Dichlorbenzamid i boring

17.171, men dette er ikke fundet

ved seneste boringskontrol fra

2008 – ligesom der ikke er fundet

pesticider i afgangsvandet fra vandværket (prøve fra 2007).

Der foreligger ikke indsatsplan for kildepladsområdet.

6.2.9 Præstbro Vandværk

Tilfredsstillende vandkvalitet

efter ombygning af vandværk.

Indhold af nitrat i behandlet

vand holdes under 50 mg/l ved

blanding af nitratholdigt råvand

fra de øvre jordlag med råvand

fra dyb boring med lavt nitratindhold.

Endvidere findes der

nedpumpningsboring, der pumper

vand fra 80 meter dyb boring

ned i de øvre jordlag for at

reducere nitratmængden i det

indvundne vand.

Ingen pesticider.

Eksisterende forhold

Der er udarbejdet en indsatsplan for indvindingsoplandet (NJA-OSD 7

Sæby Syd).

6.2.10 Ravnshøj Vandværk

Vandværket har problemer forhøjede

værdier af nitrit. Der er

desuden registreret pesticid i

drikkevandet. I vandet fra 2 af

værkets 3 boringer er der fundet

pesticider. I den ene boring ligger

pesticidindholdet over

grænseværdien.

Der foreligger ikke indsatsplan

for kildepladsområdet.

24


6.2.11 Rugtved Fælled Vandværk

Vandets iltindhold er under 5

mg/l ved afgang fra vandværk.

Der er fundet let forhøjet nitritindhold

i afgangsvand i november

2008.

Ingen pesticider i boringerne.

Der er udarbejdet en indsatsplan

for indvindingsoplandet

(NJA-OSD 7 Sæby Syd).

6.2.12 Skærum Vandværk

Vandkvaliteten overholder

kravværdierne. Der er fundet

spor af pesticid i begge vandværkets

boringer.

Der foreligger ikke indsatsplan

for kildepladsområdet.

6.2.13 Thorshøj Vandværk

Vandværket har problemer

med forhøjede værdier af nitrit

og ammonium. Vandværket

har hyret firma Silhorko A/S til

at optimere vandrensningen

på anlægget. Der er ikke konstateret

pesticider i råvandet.

Der foreligger ikke indsatsplan

for kildepladsområdet.

Eksisterende forhold

25


6.2.14 Toftelund Vandværk

Tilfredsstillende vandkvalitet

efter ombygning af vandværk.

Der er fundet indhold af pesticider

(under kravværdi for

behandlet vand) i vandværkets

ene boring.

Der foreligger ikke indsatsplan

for kildepladsområdet.

6.2.15 Try Vandværk

Vandværket har til tider haft

coliforme bakterier i afgangsvandet.

Vandværket

har siden forbedret de 2 boringer.

Kvaliteten overholder

kvalitetskrav ved seneste

prøve. Der er pesticider i

boring 10.658 (2,6 dichlorbenzamid)

men under kravværdien

for drikkevand.

Der foreligger ikke indsatsplan

for kildepladsområdet.

6.2.16 Understed Vandværk

Tilfredsstillende vandkvalitet.

Ingen pesticider i boringer.

Der foreligger ikke indsatsplan

for kildepladsområdet.

Eksisterende forhold

26


6.2.17 Voerså Vandværk

Igennem en årrække er der

fundet en mindre mængde

aggressiv kulsyre i vandet, 4-6

mg/l.

Det er forsøgt at neutralisere

kulsyre ved tilsætning af kalk

til toppen af filtrene. Der er

skiftet materiale i filtrene efteråret

2008. Hvis ikke dette

tiltag løser problemet, bør der

overvejes en alternativ procedure

for neutralisation af vandet.

Eksisterende forhold

Vandværket har indimellem overskridelse på indhold af fosfor i vandet,

hvilket tilskrives det meget varierende indhold af fosfor i de enkelte indvindingsboringer.

Det er derfor vigtigt, at vand fra boringerne blandes i

rette forhold ved indpumpning på værket.

Herudover er der for højt nitritindhold i afgangsvand fra vandværket.

Ingen pesticider i vand fra boringer.

Der er udarbejdet en indsatsplan for indvindingsoplandet (NJA-OSD 7

Sæby Syd).

6.2.18 Østervrå Vandværk

Vandværket overholder alle

kravværdier. Der er registeret

pesticider i flere af vandværkets

boringer. I afgangsvandet

er der ved den seneste prøve

(oktober 2007) registreret indhold

af 2,6 dichlorbenzamid

(BAM) på 0,019 µg/l, hvilket er

under kravværdien for drikkevand.

Der foreligger ikke indsatsplan

for kildepladsområdet.

Østervrå Vandværk er pt. i gang med at undersøge muligheder for en

supplerende/ny kildeplads.

27


Tabel 6.1

Anlægsbedømmelse,

teknisk, bygning

og hygiejne

Eksisterende forhold

6.2.19 Ålbæk Vandværk

Råvandet fra kildepladsen har

højt indhold af organisk stof,

jern og methan, hvilket nødvendiggør

tilsætning af aluminiumsulfat.

Afgangsvandet har

til tider forhøjet indhold af

NVOC ligesom pH til tider ikke

overholder kvalitetskravene.

På ledningsnettet er der til tider

forhøjet indhold af aluminium.

Vandværket har hyret et

firma til at optimere driften, så

kravværdierne kan overholdes. Vandværket har dispensation for forhøjet

aluminiumsværdier. Dispensationen udløber 1. september 2009. Der er

ikke konstateret pesticider i råvandet.

Der foreligger ikke indsatsplan for kildepladsområdet.

6.3 Tekniske anlæg

6.3.1 Anlægskvalitet

På grundlag af observationer under det seneste tekniske tilsyn med vandværkerne

er der i Tabel 6.1 givet en bedømmelse af vandværkerne.

Vandværk

Tolne

Boringer Iltningsanlæg

Teknisk stand

Filtre Rentvand

sbeholder

Udpumpning

Bygning

Hygiejne

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Åsted ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Hirsholm ☺ ☺ ☺ ☺

Skagen ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Bunken ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Sæbygårdværket

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Ørnedalsvær-

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

ket

Dybvad ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Præstbro ☺ - ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Ravnshøj ☺ - ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Rugtved Fæl-

☺ ☺ - - ☺ ☺

led

Skærum ☺ - ☺ - - ☺ ☺

Thorshøj ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Toftelund ☺ - ☺ - - ☺ ☺

Try ☺ - ☺ - - ☺ ☺

Understed ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Voerså ☺ ☺ ☺ - ☺ ☺

Østervrå ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Ålbæk ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺Tilfredsstillende, Mindre tilfredsstillende, Uacceptabel, - Findes ikke på vandværket

28


Eksisterende forhold

Teknisk stand

Bedømmelsen viser, at de tekniske anlæg overvejende er i tilfredsstillende

stand. Hvor der ikke er givet karakteren ”Tilfredsstillende” ☺, kommenteres

der efterfølgende herpå.

Hirsholm Vandværk:

Filterfunktion er ikke tilfredsstillende og forventes udskiftet. Rentvandsbeholderen

er for stor og opholdstiden for vandet er derfor for stor.

Rugtved Fælled Vandværk:

Iltningen af råvandet bør øges.

Voerså Vandværk:

Arbejde med filtre pågår, da der er problemer med aggressiv kuldioxid.

Bygningsmæssig stand

Anlægsbedømmelsen viser, at de bygningsmæssige anlæg i form af

vandværker og trykforøgerstationer generelt er i tilfredsstillende stand.

Der er dog følgende kommentarer.

Skagen Vandværk:

Ved tilstandsvurdering i 2002 /3/ er der bygningsmæssigt registreret behov

for såvel afhjælpende som forebyggende vedligehold samt genopretning.

Udvendigt er bygningsfacader generelt i mindre god tilstand. Der er

planer om etablering af nyt vandværk i Skagen inden udgangen af 2010.

Bunken Vandværk:

Ved tilstandsvurdering i 2002 /3/ er der bygningsmæssigt registreret behov

for såvel afhjælpende som forebyggende vedligehold samt genopretning.

Udvendigt er bygningen i dårlig til kritisk stand.

Hygiejnisk stand

Anlægsbedømmelsen

viser, at vandværkerneshygiejniske

stand er tilfredsstillende,hvilket

vil sige, at der

ikke er risiko for

forringet vandkvalitet

som følge af

anlæggenes tilstand

og udformning

og vandkvaliteten

i hygiejnisk

henseende er god.

Hirsholm Vandværk:

På grund af indhold af E. coli og coliforme bakterier er klordoseringen

øget med 50 % siden tilsyn i 2007. Kulfilteret er stadig ikke sat i drift.

29


Eksisterende forhold

6.3.2 Kapacitet og forsyningsevne

Alle vandværker har stort set tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme

behovet. Kapaciteten forventes generelt at være stor nok til at klare det

behov, der kan forudses i planperioden.

6.3.3 Forsyningssikkerhed

Vandværkernes forsyningssikkerhed er meget svingende. Vandværkerne

Dybvad, Toftelund, Voerså og Ålbæk har nødforbindelse til Frederikshavn

Vand. Dog kan der ikke forventes fuld opretholdelse af tryk i Dybvad eller

fuld levering til Voerså.

Thorshøj Vandværk og Østervrå Vandværk har etableret nødforbindelse

og det vurderes, at Østervrå kan forsyne Thorshøj i en nødsituation, mens

Thorshøj kun i begrænset omfang kan forsyne Østervrå.

Voerså Vandværk og Rugtved Fælled Vandværk har ledningsnet, der

krydser hinanden, men som ikke er forbundet.

Enkelte vandværker har etableret nødstrøm, der for visses vandværkers

vedkommende også starter automatisk, mens andre skal startes manuelt.

6.4 Ledningsanlæg

Vandforsyningerne i Frederikshavn Kommune har et udstrakt ledningsnet,

som dækker næsten hele kommunen, samt rækker ind i både Hjørring og

Brønderslev kommuner. Kun meget få områder i kommunen kan ikke

umiddelbart forsynes fra de almene vandværker. En oversigt over ledningsanlæggene

kan ses på Kort 1.

Ledningsanlægget er af varierende kvalitet og alder. Flere strækninger er

udført i støbejern og eternit. I byområder etableret siden 1970 og i det åbne

land er der typisk anvendt plastledninger.

Enkelte vandværker har relativt høje ledningstab.

6.5 Enkeltindvindere

Som nævnt er der omkring 450 husstande i det åbne land i Frederikshavn

Kommune, der indvinder vand fra egne brønde og boringer. Vandkvaliteten

er stærkt varierende og ikke alle overholder kvalitetskravene.

30


Decentral struktur

Figur 6.1

Forsyning 2007

Eksisterende forhold

De fleste af disse ligger i nærheden af en eksisterende vandledning med

umiddelbar mulighed for tilslutning til et alment vandværk. Den almene

vandforsyning er for mange således et reelt alternativ til at renovere eller

nyetablere en privat indvinding.

Enkeltanlæg indenfor vandværkernes forsyningsområde, men udenfor

kommunen, er under tilsyn af Hjørring og Brønderslev kommuner.

Placering af enkeltindvindere kan ses i Kort 1.

6.6 Vandforbrug og distribution

Frederikshavn Vand varetager ca. 81 % af den totale drikkevandsforsyning,

mens de private vandværker tilsammen varetager ca. 10 %. Herudover

har Danish Crown eget vandværk, der ligeledes står for ca. 8 % af

drikkevandsforsyningen. Det anslås, at ca. 1 % varetages af private enkeltanlæg

i kommunen.

Selvom Frederikshavn Vand har denne store andel af leveringen, må

vandforsynings- og indvindingsstrukturen betegnes som værende decentral.

Indvindingen er fordelt på 21 kildepladser (9 kommunale og 12 private),

og vandbehandlingen sker på 19 anlæg (7 kommunale og 12 private).

[1.000 m³/år]

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Frederikshavn Vand Private Vandværker Danish Crown Enkeltanlæg (anslået)

31


Figur 6.2

Fordeling af

vandforbrug i

Frederikshavn

Kommune i

2007(alle vandværker

samt

Danish Crown)

Eksisterende forhold

6.6.1 Eksisterende vandforbrug

I Frederikshavn Kommune var der i 2007 et samlet forbrug af drikkevand

på ca. 6,7 mio. m 3 . Forbruget fordeles efter Figur 6.2.

[1.000 m3/år]

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Hustande

Hustande i

etageejendomme

Landbrugsejd.

uden dyrehold

Sommerhuse

Landbrugsejd.

med dyrehold

Husholdning (parcelhuse, etageboliger, landhuse, og sommerhuse) står

for ca. 44 % af forbruget. Industrien (inkl. Danish Crown) står for ca. 39 %

af forbruget, mens landbruget står for ca. 12 % af forbruget.

6.6.2 Lækagetab og umålt forbrug

En del af den vandmængde, der produceres på vandværkerne, når ikke

ud til forbrugerne. Den væsentligste del af dette umålte forbrug er lækagetab

i ledningssystemet. Forbrug i forbindelse med udskylninger af ledningsanlægget

og aftapninger i forbindelse med brug eller test af brandhaner

indgår ligeledes som umålt forbrug.

I Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. er det umålte forbrug for 2007 opgjort

for de enkelte vandforsyninger og sammenlignet med landsgennemsnittet

(for 2003) /9/. Tabet er opgjort som procentdel af den samlede udpumpning.

Gartnerier

Industri

Institutioner

Skoler

Hoteller

Campingpladser

32


Figur 6.3

Oversigt over

umålt forbrug

(vandtab) 2007

[Tab %]

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Frederikshavn

Skagen

Sæby

Dybvad

Præstbro

Ravnshøj

Eksisterende forhold

Toftelund Vandværk har et meget højt umålt forbrug på 14 %, hvilket tyder

på stort ledningstab.

Understed Vandværk har et umålt forbrug på 13 %, hvilket tilskrives et

større ledningsbrud.

Rugtved Fælled

Ved Frederikshavn Vands vandværker i Frederikshavn, er der et umålt

forbrug på knap 11 %. Dette tilskrives primært et relativt højt antal ledningsbrud

og der er derfor afsat penge til ekstra ledningsrenovering i dette

område.

Ved flere vandværker har det ikke været muligt at udregne ledningstabet

pga. mangler eller fejl i indberetning af det årlige vandforbrug.

Skærum

Thorshøj

Toftelund

Try

Understed

Voerså

Østervrå

Ålbæk

33


Ordliste

7 Ordliste

Ordlisten indeholder en lang række ord, der har tilknytning til vandforsyningsområdet,

hvoraf mange er brugt i denne plan.

Afværgepumpning

Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes.

Almene vandværker

Vandforsyningsanlæg, der forsyner mindst 10 ejendomme.

BAM

Forkortelse for 2,6-dichlorbenzamid, der er et nedbrydningsprodukt fra

pesticidet dichlobenil. Stoffet findes blandt andet i midlerne Prefix og Casoron.

Behandlingskapacitet

Den vandmængde, som vandværket kan behandle.

Beholderkapacitet

Beholderens volumen.

Bekæmpelsesmidler

Fælles betegnelse for midler, der bruges til bekæmpelse af skadedyr,

ukrudt, svampe og insekter.

Beredskabsplan

Plan, hvor arbejdsprocedurer og alternative forsyningsmuligheder er beskrevet

i tilfælde af en akut forurening af kildeplads eller vandværk.

Drikkevandsområde

Område, som amterne skal udpege i Regionplan 97, hvorfra produktionen

af drikkevand hovedsagligt skal foregå, og som derfor kræver særlig beskyttelse.

Dæklag

Den jordtykkelse, der er over grundvandsmagasinet, og som til en vis

grad beskytter mod forurening. Jo tykkere dæklaget er, jo længere tid tager

det for forureningen at nå grundvandet.

Enhedsforbrug

Vandforbruget i m 3 /år/enhed opdelt på forskellige kategorier. De forskellige

enheder kan være husstande, erhvervsvirksomheder, institutioner m.v.

Enkeltanlæg

Vandforsyningsanlæg, der forsyner mindre end 10 ejendomme.

34


Ordliste

Forbrugskategori

Forskellige grupper af vandforbrugere, f.eks. husholdninger, erhverv og

institution.

Forbrugsmønster

Vandforbrugets variation over døgnet og over året.

Forsyningsevne

Beskrivelse af den vandmængde et vandforsyningsanlæg kan levere til

forbrugerne ud fra kapaciteter af anlæggets enkelte dele.

Forsyningsgrad

Antal husstande, der forsynes fra almene anlæg i forhold til det totale antal

husstande i kommunen.

Forsyningsgrænse

Forsyningsområdets afgrænsning.

Forsyningskrav

Beskrivelse af krav til et vandforsyningsanlægs enkelte dele for at kunne

levere det forventede vandforbrug.

Forsyningsområde

Område, hvor alle forbrugere bliver eller kan blive forsynet fra samme

vandforsyningsanlæg.

Forsyningssikkerhed

Sikkerhed for at vandet leveres.

Forsyningsstruktur

Beskrivelse af de vandforsyningsanlæg, der leverer vandforbruget.

Forsyningstryk

Tryk i ledningsnettet i forsyningsområdet.

Grundvandsmagasin

De jordlag, hvorfra vandindvindingen foregår.

Hovedledning

Drikkevandsledning uden anboring til forbrugerne.

Indsatsplan

Plan til regulering af aktiviteter på arealer over et vandværks indvindingsopland.

Indvindingskapacitet

Den vandmængde, som vandværket kan indvinde fra boringerne.

35


Ordliste

Indvindingsopland

Inden for indvindingsoplandet til en kildeplads dannes det grundvand, som

oppumpes fra boringerne.

Indvindingstilladelse

Tilladelse til at foretage vandindvinding. I tilladelsen indgår gyldighedsperiode

og vandmængde, der må indvindes.

Kildeplads

Område med boringer, hvorfra der oppumpes grundvand.

Klorerede opløsningsmidler

Organiske opløsningsmidler, der indeholder klor, f.eks. triklorethylen. Stofferne

er giftige og kræftfremkaldende.

Kommuneplan

Byrådets samlede rammeplan for blandt andet kommunens arealer. Revideres

hvert fjerde år og udarbejdes inden for rammerne af regionplanen.

Kvalitetskrav

Lovbunden kravværdi, som de enkelte parametre i drikkevandet skal

overholde.

Leveringskapacitet

Vandforsyningsanlæggets leverings-kapacitet angiver, hvor meget vand

forsyningsområdet maksimalt kan tilføres pr. time eller pr. døgn.

Lokalplan

En konkret plan for arealers anvendelse. En del af kommuneplanens virkeliggørelse

sker gennem lokalplaner.

Lækage

Huller eller revner i ledninger, hvor igennem vandet kan sive ud.

Lækagesøgning

Systematisk gennemgang af ledningsnettet, hvor det ved hjælp af målinger

af tryk og flow eller ved lytning afsløres, om der er lækager.

Maks. døgnfaktor

Faktor, som er forholdet mellem det maksimale døgnforbrug, der er observeret

over et år og det gennemsnitlige døgnforbrug.

Maks. timefaktor

Faktor, som er forholdet mellem det maksimale timeforbrug, der er observeret

på et år og det gennemsnitlige timeforbrug i maks. døgn.

36


Ordliste

Miljøfremmede stoffer

Stoffer, som ikke findes naturligt i grundvandet, men som er sivet ned på

grund af forurenende aktiviteter.

Mindre enkeltanlæg

Ejendomme med egen boring eller brønd, der er beliggende i landområder.

Nattimeforbrug

Det mindste timeforbrug i døgnet. Nattimeforbruget er en god indikator på

lækagetabet.

Naturgiven vandkvalitet

Vandkvalitet, som er forårsaget af jordlagenes beskaffenhed.

Nedbrydningsprodukt

Det stof, som moderstoffet bliver nedbrudt til.

Nitrat

Nitrat stammer typisk fra landbrugets gødning af marker. Stoffet er et problem

for mange vandværker.

Nødforsyning

Vandforsyning i nødstilfælde.

Pesticid

Fællesbetegnelse for sprøjtemidler mod ukrudtsplanter, sygdomssvampe

og skadedyr.

Regionplan

Amtets overordnede plan for udviklingen i Nordjylland. Indeholder blandt

andet kortlægning af vandressourcer og retningslinier for deres beskyttelse.

Regionplan 2005 er nu landsplandirektiv indtil vandplaner/handleplaner

bliver vedtaget.

Rentvandspumpekapacitet

Den vandmængde, som vandværkets rentvandspumper kan pumpe ud i

ledningsnettet pr. tidsenhed.

Returskylning

Skylning af filtre på et vandværk for at rense filtret for jern og mangan,

som er filtreret fra.

Sekundavand

Vand, som ikke er egnet til drikkevand, da det ikke opfylder kvalitetskravene.

37


Ordliste

Sprøjtemidler

Kemiske stoffer til bekæmpelse af skadedyr, ukrudt, svampe og insekter.

Større enkeltanlæg

Større enkeltanlæg indvinder f.eks. til vanding og industri.

Teknisk-hygiejnisk stand

Beskrivelse af anlæggets tekniske indretning med hensyn til hygiejniske

forhold. Beskrivelsen foretages bl.a. ud fra rentvandsanalyser.

Trykfilter

Beholder, der indeholder et filtermedie (f.eks. sand/grus), hvor vandet ledes

gennem under tryk.

Trykforøger

Pumpestation, som forøger trykket.

Trykzone

Forsyningsområde, hvor der opretholdes et fastlagt forsyningstryk i ledningsnettet.

Områder med stor terrænforskel opdeles i trykzoner, så forsyningstrykket

er ens.

Umålt forbrug

Vandforbrug, der ikke registreres: ledningstab, brandslukning, byggevand,

målerfejl m.v.

Vandforsyningsanlæg

Fælles betegnelse for anlæg, der indvinder/leverer vand til vandforsyning,

f.eks. vandværker og trykforøgere.

38


Referencer

8 Referencer

/1/ Frederikshavn Kommune: Vandforsyningsplan 2005-2015 – Frederikshavn

Kommune, 2006.

/2/ Sæby Kommune: Vandforsyningsplan 2005-2015 – Sæby Kommune,

2006.

/3/ Niras: Vandforsyningsplanlægning – Skagen Kommune, 2003.

/4/ Miljøministeriet: Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK

nr. 1026 af 20/10/2008 og Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning,

BEK nr 1450 af 11/12/2007.

/5/ Nordjyllands Amt: Regionplan 2005, 2005.

/6/ Danmarks Statistik: Udtræk af befolkningsprognose 2009-2019,

www.dst.dk, 25/11 2008.

/7/ Grontmij | Carl Bro: Spørgerunde ved storforbrugere i Frederikshavn

Kommune, 2008.

/8/ Frederikshavn Kommune: EVAS-database over enkeltindvindere,

2008.

/9/ DANVA: Vandstatistik, Drikkevand og spildevand 2003, 2004.

39


Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Bilag 1 - Teknisk beskrivelse af vandværker

Der henvises til bilag 2 for signaturforklaring til de efterfølgende procesdiagrammer

i dette bilag.

8.1

Frederikshavn Vand – Frederikshavn

Ledningsanlæg (fælles for Åsted og Tolne vandværker)

Ringforbindelser Ja

Sektionering (afsp. ventiler) Ja

Ledningslængde km 429

Mindste/største dimension mm 50 - 500

Passende reservedelslager Ja

Overvågning og alarm Ja

Åsted Vandværk

Vandværk Åsted Vandværk, Frederikshavn Vandforsyning

Beliggenhed Ravnsholtvej 29A, 9900 Frederikshavn

Matrikelnummer 11q, Den sydlige Del, Åsted

Indvinding 2007

Vandindvindingsret 1.300.000 (udløber 31. marts 2010)

Meddelt 16. august 1960 (justeret i oktober 1999)

Opførelsesår 1960

Ombygget/renoveret 1998 (Iltningstrapper)

Registreringsdato 15. december 2008

Indvindingsanlægget (boringer)

DGU-nr. 11.471 11.430 11.462 11.457

Vandværksnummer Å01 Å02 Å03 Å04

Afstand mellem boringer

m 100-500 100-500 100-500 100-500

Terrænkote DNN 40 45,5 35 42

Udførelsesår 1959 1959 1959 1959

Boredybde m.u.t. 68,5 70 63,5 64

Reservoir Sand og grus Sand Sand Sand

Forerørsdiameter mm

Filterdiameter mm

Indstrømningsinterval m.u.t. 61-66 46-47 37-37,5

Specifik kapacitet m³/t/ms 2,3 1,3

Rovandspejl kote 39,5 40,8 33,4 42

Pejledato

Pumpetype

15-01-2003 15-01-2003 15-01-2003 16-01-2003

Pumpeydelse m³/t

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej Nej

40


Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 11.503 11.555 11.501 11.475

Vandværksnummer Å05 Å06 Å07 Å08

Afstand mellem boringer

m 100-500 100-500 200-1.500 200-1.500

Terrænkote DNN 47 45 44 47

Udførelsesår 1960 1959 1960 1959

Boredybde m.u.t. 59,3 57,5 26 29

Reservoir Sand og grus Sand Sand

Forerørsdiameter mm

Filterdiameter mm

Indstrømningsinterval m.u.t. 54,3-59,3 19-24 21-26

Specifik kapacitet m³/t/ms 6,5 2,8 2,4

Rovandspejl kote 43,6 42,5 41,3 40,2

Pejledato

Pumpetype

15-01-2003 15-01-2003 15-01-2003 15-01-2003

Pumpeydelse m³/t

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej Nej

Indvindingsanlægget (boringer)

DGU-nr. 11.524 11.527 11.526 11.476

Vandværksnummer Å09 Å10 Å11 Å12

Afstand mellem boringer

m 200-1.500 200-1.500 200-1.500 200-1.500

Terrænkote DNN 47,5 44 44 45

Udførelsesår 1960 1960 1960 1959

Boredybde m.u.t. 30 70 31 28,5

Reservoir Sand Sand Sand Sand

Forerørsdiameter mm

Filterdiameter mm

Indstrømningsinterval m.u.t. 23,8-28,8 22-27 22-27 23-28

Specifik kapacitet m³/t/ms 2,0 3,6 2,0 2,6

Rovandspejl kote 41,4 41,7 43,0 42,3

Pejledato

Pumpetype

15-01-2003 15-01-2003 15-01-2003 15-01-2003

Pumpeydelse m³/t

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej Nej

Behandlingsanlægget

Værkets terrænkote

Mulighed for råvand udenom iltning

Mulighed for råvand udenom vandværk

Beluftningsmetode Iltningstrapper

Reaktionsbassin m 3

Filtrering (enkelt/dobbelt)

Filtertype (åben/lukket) 4 åbne hurtigfiltre

Filterareal m²

Filterkapacitet m³/t 320

Skyllemetode

Skyllehyppighed

Skyllevandsmængde (2005) m³

Afledning af filterskyllevand Via bundfældningsbassin til offentligt

vandløb

Nødstrømsanlæg

Overvågning og alarm

41


Beholder- og udpumpningsanlægget

Rentvandsbeholder m³ 825

Højdebeholder m³ 3.000

Hydrofor

Udgangstrykkote

Rentvandspumper

Ydelse m³/t 270/320

Trykforøgerstationer

Rentvandsreservoir m³

Pumpekapacitet m³/t

Nødstrømsanlæg

Sikringsanlæg ved rørbrud

Overvågning og alarm

Mindste/største dimension mm

Alternativ forsyning

Forbindelsesmulighed mellem forskellige

trykzoner

Faste nødforbindelser til andre vandværker

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende

Planer om eller mulighed for faste

nødforbindelser til andre vandværker

Andre oplysninger

Planer for nye etableringer/udvidelser

Kommentarer til evt. ringforbindelse

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

42


43

Åsted Vandværk

Samlet

270-320

12 Indvindings-

Boringer

Åsted Kildeplads

FRA STENHØJ

PUMPESTATION

Samlet

50

TIL FORBRUGERE

(LOKAL VANDFORSYNING)

825

4 stk.

TIL FORBRUGERE

320

Samlet 320

3000

Østerdal

TIL OFF.

VANDLØB

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker


Stenhøj Pumpestation

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Vandværk Stenhøj pumpestation, Frederikshavn Vandforsyning

Beliggenhed Rydalvej 88-90, Trøderup, 9900

Frederikshavn

Matrikelnummer 4t, Eget Hgd., Skærum

Indvinding 2007

Vandindvindingsret 300.000

Meddelt 25. november 1968

Opførelsesår 1963

Ombygget/renoveret 2006

Registreringsdato 30. september 2008

Nuværende ydelse 220 m3/t – anbefalet ydelse 145 m3/t

Indvindingsanlægget (boringer)

DGU-nr. 10.260 10.268 10.289 10.294

Vandværksnummer ST01 ST02 ST03 ST04

Afstand mellem boringer

m 250-2.000 250-2.000 250-2.000 250-2.000

Terrænkote DNN 41 46 45 54,6

Udførelsesår 1963 1964 1965 1965

Boredybde m.u.t. 64,8 84 79,5 40

Reservoir Sand Sand Sand Saltvandssand

Forerørsdiameter mm

Filterdiameter mm

Indstrømningsinterval m.u.t. 59,9-64,4 65-71 73-79 30-38

Specifik kapacitet m³/t/ms 2,6 1,2 1,5 2,3

Rovandspejl kote 40,1 42,5 45 52,6

Pejledato

Pumpetype

2004 2004 2003 2003

Pumpeydelse m³/t 30 (anbef. 24 (anbef. 24 (anbef. 25

25)

15)

15)

Nødstrømsanlæg

Indvindingsanlægget (boringer)

Nej Nej Nej Nej

DGU-nr. 10.299 10.312 10.330 10.339

Vandværksnummer ST055 ST06 ST07 8

Afstand mellem boringer

m 250-2.000 250-2.000 250-2.000 250-2.000

Terrænkote DNN 50,2 57,2 50 51,8

Udførelsesår 1965 1965 1966 1967

Boredybde m.u.t. 71 52 43 45,8

Reservoir Saltvandssand Saltvandssand Saltvandssand Saltvandssand

Forerørsdiameter mm 102

Filterdiameter mm 102

Indstrømningsinterval m.u.t. 22-28 36-38 38-42 40,245,8

Specifik kapacitet m³/t/ms 3,5 3,2 1,6 2

Rovandspejl kote 48 51,6 48,3 48,1

Pejledato

Pumpetype

2003 2004 2003 2003

Pumpeydelse m³/t 30 32 24 (anbef. 15) 32 (anbef. 20)

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej

44


Stenhøj Pumpestation

Samlet

180-220

Samlet

120

8 Indvindings-

Boringer

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

TIL ÅSTED

VANDVÆRK

45


Tolne Vandværk

Vandværk Tolne Vandværk

Beliggenhed Kirkevej 100, Tolne, 9870 Sindal

Matrikelnummer 10ac, Tolne

Indvinding 2007 1.347.000 m3 (udløber 31. marts 2010)

Vandindvindingsret 1.900.000

Meddelt 12. maj 1967

Opførelsesår 1974

Ombygget/renoveret

Registreringsdato 15. december 2008

Forbrugersammensætning (pr. 1. januar 2008)

By- og boligejendomme

Landhuse

Landbrug

Øvrige

I alt

Andre oplysninger

Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 6.255 6.259 6.280

Vandværksnummer T01 T04 T06

Status Afværge Afværge Indvinding

Afstand mellem bo- m

ringer

Terrænkote 66 67,5 67,5

Udførelsesår 1969 1969 1970

Boredybde m.u.t. 68 80 79

Reservoir

Forerørsdiameter mm

Filterdiameter mm

Indstrømningsinterval m.u.t. 68 - 69 64,9 – 66,9

Specifik kapacitet m³/t/ms 3,1 2,1 4,4

Rovandspejl kote 34,7 33,5 34,4

Pejledato 16-06-1995 01-10-1995 01-10-1995

Pumpetype

Pumpeydelse m³/t 40 (anbf. 30)

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej

46


Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 6.281 6.290 6.293

Vandværksnummer T07 T12 T15

Status Indvinding Indvinding Indvinding

Afstand mellem bo- m

ringer

Terrænkote 67,5 47,5 50

Udførelsesår 1970 1971 1971

Boredybde m.u.t. 90 56,5 58

Reservoir

Forerørsdiameter mm

Filterdiameter mm

Indstrømningsinterval m.u.t. 48,4-50,4 55,1-57,1

Specifik kapacitet m³/t/ms 1,3 3 3,2

Rovandspejl kote 40 32,8 38

Pejledato 17-08-2005 17-06-2002 17-06-2002

Pumpetype

Pumpeydelse m³/t 33 (anbf. 15) 33 24 (anbf. 15)

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej

Indvindingsanlægget (boringer)

DGU-nr. 6.294 6.298 6.316

Vandværksnummer T16 T18 T21

Status Indvinding Indvinding Indvinding

Afstand mellem bo- m

ringer

Terrænkote 45 62 62,5

Udførelsesår 1971 1971 1972

Boredybde m.u.t. 58 73,5 69

Reservoir

Forerørsdiameter mm

Filterdiameter mm

Indstrømningsinterval m.u.t. 46,2-48,2 58-60 58,5-60,5

Specifik kapacitet m³/t/ms 3,4 5,6 3,8

Rovandspejl kote 35,9 38,6 38,5

Pejledato 01-10-1995 17-06-2002 17-06-2002

Pumpetype

Pumpeydelse m³/t 24 (anbf. 35) 28 (anbf. 50) 30 (anbf. 15)

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej

47


Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 6.439 6.321 6.349

Vandværksnummer T22 T24 T31

Status Indvinding Indvinding Indvinding

Afstand mellem bo- m

ringer

Terrænkote 67,5 54,6 45,5

Udførelsesår 1972 1973

Boredybde m.u.t. 59 62,5 52

Reservoir

Forerørsdiameter mm 200

Filterdiameter mm 200

Indstrømningsinterval m.u.t. 47-59 52,1-54,1

Specifik kapacitet m³/t/ms 4 4,1 3,8

Rovandspejl kote 38,3 40,3 37,5

Pejledato 17-06-2002 17-06-2002

Pumpetype

Pumpeydelse m³/t 37 (anbf. 15) 38 (anbf. 50)

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej

Indvindingsanlægget (boringer)

DGU-nr. 6.353 6.357 6.551 6.550

Vandværksnummer T35 T37 S01 S02

Status Afværge Indvinding Indvinding Indvinding

Afstand mellem bo- m

ringer

Terrænkote 51 44,37 39,9

Udførelsesår 1973 1973 1988 1988

Boredybde m.u.t. 44 56 46 69

Reservoir

Forerørsdiameter mm 225 225

Filterdiameter mm 225 225

Indstrømningsinterval m.u.t. 40,2-42,2 45,9-47,9 37-45 56-68

Specifik kapacitet m³/t/ms 4,1 1,1 1,3

Rovandspejl kote 42 33 30,9 13,7

Pejledato 01-10-1995 01-10-1995 18-08-2005 18-08-2005

Pumpetype

Pumpeydelse m³/t 29 (anbf. 50) 21 (anbf. 15) 21

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej Nej

48


Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 6.552 6.547 6.572

Vandværksnummer S03 S04 S05

Afstand mellem boringer

m

Terrænkote 48 33 48,2

Udførelsesår 1988 1988 1990

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 68 52,5 61

Forerørsdiameter mm 225 225 225

Filterdiameter mm 225 225 225

Indstrømningsinterval m.u.t. 47-63 39,5-51,5 40-60

Specifik kapacitet m³/t/ms 1,3 2,0 6,3

Rovandspejl kote 13,5 32 23,9

Pejledato

Pumpetype

18-08-2005 18-08-2005 18-08-2005

Pumpeydelse m³/t 24 (anbf. 20) Anbf. 15 35 (anbf. 50)

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej

Indvindingsanlægget (boringer)

DGU-nr. 6.546 6.570 6.571

Vandværksnummer S06 S07 S08

Afstand mellem boringer

m

Terrænkote 50 45 41

Udførelsesår 1988 1990 1990

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 68 54 56,5

Forerørsdiameter mm 225 225 225

Filterdiameter mm 225 225 200

Indstrømningsinterval m.u.t. 53,5-65,5 41,5-53,5 45-55

Specifik kapacitet m³/t/ms 2,8 1,6 2,6

Rovandspejl kote 29,9 16,1 17

Pejledato

Pumpetype

18-08-2005 18-08-2005 18-08-2005

Pumpeydelse m³/t 29 20 28

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej

Behandlingsanlægget

Værkets terrænkote 70 m

Mulighed for råvand udenom iltning

Mulighed for råvand udenom vandværk

Beluftningsmetode Inka beluftere

Reaktionsbassin m 3

Filtrering (enkelt/dobbelt)

Filtertype (åben/lukket) Åbne filtre

Filterareal m²

Filterkapacitet m³/t 900

Skyllemetode luft + vand

Skyllehyppighed

Skyllevandsmængde (2005) m³

Afledning af filterskyllevand Via bundfældningsbassin ledes skyllevandet

til offentligt vandløb

Nødstrømsanlæg Ja

Overvågning og alarm Ja

49


Beholder- og udpumpningsanlægget

Rentvandsbeholder m³ 1.250

Højdebeholder m³ 3.000

Hydrofor

Udgangstrykkote

Rentvandspumper

Ydelse m³/t 620

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

50


51

Tolne Vandværk

17 Indvindings-

Boringer

FRA DVERGTVED

PUMPESTATION

Samlet 800

Tolne Kildeplads

4 Indvindings-

Boringer

Skørbækshede Kildeplads

Hødersvej

44

Haldbjerg

34

1250

12 stk.

900

Samlet 620

Kilden

53

TIL FORBRUGERE

TIL OFF.

VANDLØB

3000

Østerdal

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker


Dvergtved pumpestation

Vandværk Dvergtved pumpestation

Beliggenhed Bakkevej 211, Dvergtved, 9870 Sindal

Matrikelnummer

Indvinding 2007

Vandindvindingsret 400.000

Meddelt 12. maj 1967 (justeret i 1999)

Opførelsesår

Ombygget/renoveret

Registreringsdato 30. september 2008

Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 6.228 6.229 6.230

Vandværksnummer D01 D01 D03

Afstand mellem boringer

m

Terrænkote 37,5 38 39

Udførelsesår 1966 1966 1966

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 60 46 49

Forerørsdiameter mm

Filterdiameter mm

Indstrømningsinterval m.u.t. 43-46 38,5-41,5 44-48

Specifik kapacitet m³/t/ms 1,2 1,8

Rovandspejl kote 16,9 17,3 17

Pejledato

Pumpetype

17-08-2005 17-08-2005 17-08-2005

Pumpeydelse m³/t Anbf. 15 Anbf. 15 Anbf. 15

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej

Indvindingsanlægget (boringer)

DGU-nr. 6.231 6.232 6.317 6.337

Vandværksnummer D04 D05 D06 D07

Afstand mellem boringer

m

Terrænkote 41 41 47,5 49

Udførelsesår 1966 1966 1972 1972

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 44,5 49,5 70 62,5

Forerørsdiameter mm

Filterdiameter mm

Indstrømningsinterval m.u.t. 41,5-44,5 44,5-48,5

Specifik kapacitet m³/t/ms 2 2,8

Rovandspejl kote 16,9 17,3 1 18,9

Pejledato

Pumpetype

01-10-1995 18-08-2005 17-08-2005 18-08-2005

Pumpeydelse m³/t 25 (anbf. 15) Anbf. 25 25 35

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej Nej

52


Dvergtved Pumpestation

100

Samlet 120

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

7 Indvindings-

Boringer

Samlet 70

TIL TOLNE

VANDVÆRK

53


Hirsholm Vandværk

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Vandværk Hirsholm Vandværk, ejes af Miljøministeriet, drives pt. af Frederikshavn

Vand A/S jf. lejeaftale af 12.11.2009

Beliggenhed Hirsholm 24

Matrikelnummer 1c

Indvinding 2007 700 m 3 (anslået)

Vandindvindingsret Ukendt (udløber 11. november 2011)

Meddelt 1981 – Nordjyllands Amt 2 boringer Nord

Opførelsesår Ukendt

Ombygget/renoveret 2005

Registreringsdato 30. september 2008

Forbrugersammensætning (pr. 1. januar 2008)

By- og boligejendomme 2

Landhuse

Landbrug

Øvrige 10

I alt 12

Andre oplysninger 1-3 fastboende personer på øen

Indvindingsanlægget (boringer)

DGU-nr.

Vandværksnummer 1 2

Afstand mellem boringer

Terrænkote

m 60 60

Udførelsesår 1981 1981

Boredybde m.u.t. 3 3

Reservoir Sand Sand

Forerørsdiameter mm 200 200

Filterdiameter mm 200 200

Indstrømningsinterval m.u.t. 1,5-3 1,5-3

Specifik kapacitet m³/t/ms

Rovandspejl

Pejledato

Pumpetype

kote

Pumpeydelse

Nødstrømsanlæg

m³/t

54


Behandlingsanlægget

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Værkets terrænkote

Mulighed for råvand udenom iltning

Mulighed for råvand udenom vandværk

Beluftningsmetode Kompressor (Jun Air K1B)

Reaktionsbassin m 3

Filtrering (enkelt/dobbelt)

Filtertype (åben/lukket) 2 stk.

Filterareal m²

Filterkapacitet m³/t 1,5

Skyllemetode

Skyllehyppighed

Skyllevandsmængde (2007) m³

Afledning af filterskyllevand Kloak

Nødstrømsanlæg

Overvågning og alarm

Beholder- og udpumpningsanlægget

Rentvandsbeholder m³ 10

Højdebeholder

Hydrofor m³ 1

Udgangstrykkote

Rentvandspumper 1 stk.

Ydelse m³/t 4

Trykforøgerstationer

Rentvandsreservoir m³

Pumpekapacitet m³/t

Nødstrømsanlæg

Sikringsanlæg ved rørbrud

Overvågning og alarm

Mindste/største dimension mm

Ledningsanlæg

Ringforbindelser

Sektionering (afsp. ventiler)

Ledningslængde km 0,3

Mindste/største dimension mm

Passende reservedelslager

Overvågning og alarm

55


Alternativ forsyning

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Forbindelsesmulighed mellem forskellige

trykzoner

Faste nødforbindelser til andre vandværker

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende

Planer om eller mulighed for faste

nødforbindelser til andre vandværker

Andre oplysninger Frederikshavn Vand A/S har opstillet 10 drikkevandsautomater

på øen som forsynes med

vand leveret af ”Waterproof”. Vand fra vandværket

benyttes kun til vask og lignende, og

der er opsat mærkater som fraråder, at det

benyttes som drikkevand.

Planer for nye etableringer/udvidelser

Kommentarer til evt. ringforbindelse

56


Hirsholm Vandværk

10

1

1,5

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

TIL KLOAK

KULFILTER

4

?

?

TIL FORBRUGERE

?

7.1464

57


8.2 Frederikshavn Vand – Skagen

Skagen Vandværk

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Vandværk Skagen Vandværk

Beliggenhed Gl. Landevej 49, 9990 Skagen

Matrikelnummer 270a – Skagen Markjorder

Indvinding 2007 1.900.000 m3

Vandindvindingsret 1.951.000 m3 (udløber 31. december 2038)

Meddelt

Opførelsesår 1957

Ombygget/renoveret 1984 - 2006

Registreringsdato 30. september 2008

Forbrugersammensætning (pr. 1. januar 2008)

By- og boligejendomme

Landhuse

Landbrug

Øvrige

I alt

Andre oplysninger

Indvindingsanlægget (boringer)

DGU-nr. 1.56 1.82 1.228 1.126 1.172 1.174 1.178

Vandværksnummer SK3Ø SK8Ø SK11Ø SK12Ø SK15Ø SK16Ø SK17Ø

Afstand mellem bo- m 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 -

ringer

1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Terrænkote 5 5 6 7,5 6 6 7,5

Udførelsesår 1954 1954 1979 1961 1967 1967 1968

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 22 20 21 21 21 21 21

Forerørsdiameter mm 152 406 160 156 160 160 150

Filterdiameter mm 76 160 150 150 150 150

Indstrømningsinterval m.u.t. 15,5- 15-20 13,3- 15,5- 15,5- 13,8- 13,4-

20

19,3 20,5 19,5 19,8 19,4

Specifik kapacitet m³/t/ms 2,6 3,8 2,5 2,2 1,8 4,4 2,7

Rovandspejl kote 4,1 4,4 3 6,8 4,6 4,2 4,6

Pejledato 28-01- 17-09- 30-05- 17-04- 09-09- 16-12- 20-05-

Pumpetype

1954 1954 1979 1961 1967 1967 1968

Pumpeydelse m³/t 10,5 14,5 19 10,2 18 24 24

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

58


Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 1.193 1.194 1.195 1.196 1.197 1.198 1.381

Vandværksnummer SK21Ø SK22Ø SK23Ø SK24Ø SK25Ø SK26Ø SK27Ø

Afstand mellem bo- m 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 -

ringer

1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Terrænkote 7,5 6,5 7,5 6,5 6,5 6,5

Udførelsesår 1969 1969 1969 1969 1969 1970 2001

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 21 20 21 21 21 20,5

Forerørsdiameter mm 150 150 150 150 150 150

Filterdiameter mm 150 150 150 150 150 150

Indstrømningsinterval m.u.t. 14-20 14-20 14,5- 14,5- 14,5- 14,5-

20,5 20,5 20,5 20,5

Specifik kapacitet m³/t/ms 2,4 2,3 2,9 3,4 3,6 4,2

Rovandspejl kote 6,9 5,8 6,5 5,5 5,7 5,7

Pejledato 08-01- 09-01- 10-01- 11-01- 12-01- 06-01-

Pumpetype

1969 1969 1969 1969 1969 1970

Pumpeydelse m³/t 18 18 18 18 18

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej Nej Nej Nej

DGU-nr. 1.234 1.252 1.253 1.254 1.248 1.249 1.267

Vandværksnummer SK28Ø SK29Ø SK30Ø SK32Ø SK1V SK2V SK3V

Afstand mellem bo- m 80 - 80 - 80 - 80 - 200- 200- 200ringer

1.800 1.800 1.800 1.800 3.200 3.200 3.200

Terrænkote 10 8 8 8 7 7 7

Udførelsesår 1980 1982 1982 1982 1982 1982 1986

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 22 18 19 18,5 18 18 18

Forerørsdiameter mm 200 200 200 300 200 200 400

Filterdiameter mm 200 200 200 200 200 200 200

Indstrømningsinterval m.u.t. 13,5-

21-5

10-18 10-18 10-18 9-17 8-16 9-18

Specifik kapacitet m³/t/ms 4 5,1 4,9 3 5,3 3,2

Rovandspejl kote 6,3 4,2 4 4,6 5,5 6 4,4

Pejledato 06-01- 11-01- 11-01- 11-01- 09-07- 03-01- 09-01-

Pumpetype

1980 1982 1982 1982 1982 1982 1986

Pumpeydelse m³/t 24 24 24 24 40 22

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

59


Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 1.268 1.269 1.270 1.271 1.250 1.272 1.283

Vandværksnummer SK4V SK5V SK6V SK7V SK8V SK9V SK10V

Afstand mellem bo- m 200- 200- 200- 200- 200- 200- 200ringer

3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

Terrænkote 7 7 7 7 8 7 7,6

Udførelsesår 1986 1985 1985 1985 1982 1984 1991

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 18 20,5 20,5 20,5 18 20 16,5

Forerørsdiameter mm 200 200 200 200 200 200 225

Filterdiameter mm 200 200 200 200 200 200 225

Indstrømningsinterval m.u.t. 9-18 9-18 10,5-

19,5

10-19 9-17 10-19 8-14

Specifik kapacitet m³/t/ms 4,6 3 3,5 3,2 4,1 4 7,5

Rovandspejl kote 5 4,5 5,9 5,7 7 5,4 4,1

Pejledato 08-01- 09-01- 04-01- 01-01- 04-01- 12-01- 08-01-

Pumpetype

1986 1985 1985 1985 1982 1984 1991

Pumpeydelse m³/t 22 24 38 26 27,8 40 30

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Indvindingsanlægget (boringer)

DGU-nr. 1.284 1.380 4.261 4.263 4.264 4.262

Vandværksnummer SK11V SK12V SK13V SK14V SK15V SK16V

Afstand mellem bo- m 200- 200- 200- 200- 200- 200ringer

3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

Terrænkote 8,2 8 8,2 9,4 12,2

Udførelsesår 1991 2001 2005 2006 2006 2006

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 16,5 19 19 20 19

Forerørsdiameter mm 225 225 225 225 225

Filterdiameter mm 225 225 225 225 225

Indstrømningsinterval m.u.t. 8-14 12-18 12-18 13-19 12-18

Specifik kapacitet m³/t/ms 7,9 3,2 2,1 1,8 1,9

Rovandspejl kote 4,5 5,7 6,1 6,3 6,6

Pejledato 08-01-

21-06- 20-07- 28-06- 20-06-

Pumpetype

1991

2005 2006 2006 2006

Pumpeydelse m³/t 30 13,3 14,7 12,9 16,2

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej Nej Nej Nej

60


Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 1.522 1.523 1.524 1.525 1.526 1.527

Vandværksnummer SK17V SK18V SK19V SK20V SK21V SK22V

Afstand mellem bo- m 200- 200- 200- 200- 200- 200ringer

3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

Terrænkote 5,7 5,6

Udførelsesår 2006 2006 2006 2006 2006 2006

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 19 19 19 19 19 19

Forerørsdiameter mm 225 225 225 225 225 225

Filterdiameter mm 225 225 225 225 225 225

Indstrømningsinterval m.u.t. 12-18 12-18 12-18 12-18 12-18 12-18

Specifik kapacitet m³/t/ms 2,1 2 2 1,6 1,9 1,5

Rovandspejl kote ?-2,3 ?-3 ?-3,2 ?-2,9 4 3,2

Pejledato 21-03- 03-04- 20-04- 03-05- 01-06- 11-06-

Pumpetype

2006 2006 2006 2006 2006 2006

Pumpeydelse m³/t 13,3 11,1 17,5 10,4 14 12

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Behandlingsanlægget

Værkets terrænkote m 6

Mulighed for råvand udenom iltning NEJ

Mulighed for råvand udenom vandværk

NEJ

Beluftningsmetode INKA-belufter

Reaktionsbassin m 3 40

Filtrering Bio + sand 4 bio + 10 sand

Filtertype (åben/lukket) åben

Filterareal m² bio 80 + sand 100

Filterkapacitet m³/t 400

Skyllemetode Returskyl med vand fra rentvandsbeholder

Skyllehyppighed Sandfiltre 2 dage – Biofiltre 3 uger

Skyllevandsmængde (2007) m³ 340.000

Afledning af filterskyllevand Kloak

Nødstrømsanlæg JA

Overvågning og alarm SRO

Beholder- og udpumpningsanlægget

Rentvandsbeholder m³ 2.500+2.500+2.000+400

Højdebeholder NEJ

Hydrofor NEJ

Udgangstrykkote bar 4

Rentvandspumper Lille kælder 2 + store kælder 5

Ydelse m³/t 600

Trykforøgerstationer

Rentvandsreservoir m³

Pumpekapacitet m³/t

Nødstrømsanlæg

Sikringsanlæg ved rørbrud

Overvågning og alarm

Mindste/største dimension mm

61


Ledningsanlæg

Ringforbindelser JA

Sektionering (afsp. ventiler) JA

Ledningslængde km

Mindste/største dimension mm 50 – 500

Passende reservedelslager JA

Overvågning og alarm JA

Alternativ forsyning

Forbindelsesmulighed mellem forskellige

trykzoner

Faste nødforbindelser til andre vand- JA – Bunken Vandværk

værker

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende NEJ

Planer om eller mulighed for faste JA

nødforbindelser til andre vandværker

Andre oplysninger

Planer for nye etableringer/udvidelser

Kommentarer til evt. ringforbindelse

Forbindelse til Frederikshavn ledningsnet inden 2010.

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

62


63

Skagen Vandværk

TIL FORBRUGERE

7 stk.

Samlet 480

Samlet 600

UV-stråling

36 Indvindings-

boringer

Samlet 7400

4 stk.

400

10 stk.

sandfiltre

Accelator

400

Natriumpermanganat

40

Jernklorid

4 stk. biofiltre

Natriumhydroxid

TIL KLOAK

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker


Bunken Vandværk

Vandværk Bunken Vandværk

Beliggenhed Råbjergvej 72, Ålbæk

Matrikelnummer 17l, Råbjerg Ejerlav, Råbjerg

Indvinding 2007 329.000 m3

Vandindvindingsret 309.000 m3 (udløber 31. marts 2010)

Meddelt

Opførelsesår 1969

Ombygget/renoveret 1973/74

Registreringsdato 30. september 2008

Forbrugersammensætning (pr. 1. januar 2006)

By- og boligejendomme

Landhuse

Landbrug

Øvrige

I alt

Andre oplysninger

Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 4.64 4.65 4.66

Vandværksnummer SK1B SK2B 3

Afstand mellem boringer

m 20 - 400 20 - 400 20 - 400

Terrænkote m 20,5 20,5 20,5

Udførelsesår 1968 1968 1968

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 18,5 18,8 20,8

Forerørsdiameter mm 160 160 160

Filterdiameter mm 160 160 160

Indstrømningsinterval m.u.t. 14,5 - 18,5 14,8 – 18,8 16,8 – 20,8

Specifik kapacitet m³/t/ms 6 6 6

Rovandspejl kote 14,1 13,2 12,4

Pejledato

Pumpetype

04-01-1968 04-01-1968 04-01-1968

Pumpeydelse m³/t 12 12 12

Nødstrømsanlæg NEJ NEJ NEJ

64


Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 4.83 4.56 4.76

Vandværksnummer SK4B SK5B SK6B

Afstand mellem boringer

m 20 – 400 20 – 400 20 – 400

Terrænkote m 17 17

Udførelsesår 1964 1975

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 15,5 18

Forerørsdiameter mm 160

Filterdiameter mm 160

Indstrømningsinterval m.u.t. 10,5 – 13 12 – 18

Specifik kapacitet m³/t/ms 1,6 2,9

Rovandspejl kote 15,9 16

Pejledato

Pumpetype

07-01-1964 10-01-1975

Pumpeydelse m³/t 8 20

Nødstrømsanlæg NEJ NEJ NEJ

Indvindingsanlægget (boringer)

DGU-nr. 4.89 4.90 4.85

Vandværksnummer SK7B SK8B SK9B

Afstand mellem boringer

m 20 – 400 20 – 400 20 – 400

Terrænkote 20 17 16

Udførelsesår 1981 1981 1978

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 21,5 21 34

Forerørsdiameter mm 200 200 200

Filterdiameter mm 200 200 200

Indstrømningsinterval m.u.t. 14,5 – 20,5 14 – 20 11 – 20

Specifik kapacitet m³/t/ms 2,2 3,1

Rovandspejl kote 14,5 14,7 15,8

Pejledato

Pumpetype

08-01-1981 09-07-1982 19-01-1978

Pumpeydelse m³/t 24 32,1

Nødstrømsanlæg NEJ NEJ NEJ

Behandlingsanlægget

Værkets terrænkote m 15 - 20

Mulighed for råvand udenom iltning Nej

Mulighed for råvand udenom vandværk

Nej

Beluftningsmetode INKA-belufter

Reaktionsbassin m 3

Filtrering (enkelt/dobbelt) Enkelt

Filtertype (åben/lukket) 3 stk. sandfiltre

Filterareal m² 3 x 15m2

Filterkapacitet m³/t 75

Skyllemetode luft - vand

Skyllehyppighed Daglig

Skyllevandsmængde (2007) m³ 25.000

Afledning af filterskyllevand Udledes til overflade i klitplantage

Nødstrømsanlæg Nej

Overvågning og alarm Nej

65


Beholder- og udpumpningsanlægget

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Rentvandsbeholder m³ 1300+100

Højdebeholder Nej

Hydrofor Nej

Udgangstrykkote Kote 15 + 3,3 Bar

Rentvandspumper stk. 5 GRUNDFOS x 50 m3/t

Ydelse m³/t 250

Nødstrømsanlæg Ja

Overvågning og alarm SRO

Trykforøgerstationer

Rentvandsreservoir m³

Pumpekapacitet m³/t

Nødstrømsanlæg

Sikringsanlæg ved rørbrud

Overvågning og alarm

Mindste/største dimension Mm

Ledningsanlæg

Ringforbindelser Ja

Sektionering (afsp. ventiler) Ja

Ledningslængde Km

Mindste/største dimension Mm 50 – 400

Passende reservedelslager Ja

Overvågning og alarm SRO

Alternativ forsyning

Forbindelsesmulighed mellem forskellige

trykzoner

Ja

Faste nødforbindelser til andre vandværker

Skagen Vandværk

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende Nej

Planer om eller mulighed for faste Planlagt forbindelse til Frederikshavn led-

nødforbindelser til andre vandværker

Andre oplysninger

ningsnet senest 2010

Planer for nye etableringer/udvidelser

Planlagt forbindelse til Frederikshavn ledningsnet senest 2010.

Kommentarer til evt. ringforbindelse

66


Bunken Vandværk

Aluminumsulfat

Samlet 75

3 stk.

1300

100

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

TIL KLIT-

PLANTAGE

Samlet 135

5 stk. Samlet 75

9 Indvindingsboringer

TIL FORBRUGERE

67


8.3 Frederikshavn Vand – Sæby

Sæbygårdværket

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Beliggenhed Sæbygårdvej 40, 9300 Sæby

Matrikelnummer 1bd, Sæbygård Hgd., Volstrup

Indvinding 2007 679.000 m 3

Vandindvindingsret 1.500.000 m 3 (samlet for Sæby Vandforsyning – udløber 31.

marts 2010)

Meddelt 1. november 1974

Opførelsesår 1964

Ombygget/renoveret Løbende

Registreringsdato 31. oktober 2008

Indvindingsanlægget

DGU-nr. 11.545 11.947 11.1200

(11.644)

11.619 11.871 11.1027

Vandværksnummer SAE1 SAE2 SAE3 SAE4 SAE5 SAE6

Afstand mellem boringer

m

160-900 160-900 160-900 160-900 160-900 160-900

Terrænkote 22,2 26,3 24,9 24,6 24,7 23,2

Udførelsesår 12/5- 8/1-1987 23/11- 28/2- 24/2- 14/9-

1961

2000 1966 1980 1990

Boredybde m.u.t. 96,5 102 106 97,5 97,0 118,0

Reservoir sand sand sand saltsmelte- sand

vandsvandssandsand/ -grus

Forerørsdiameter mm 150 225 225 150 200-225 225

Filterdiameter mm 102 200 225 127 200 200

Indstrømningsinter- m.u.t. 82,2 - 78-102 80,9- 77,8- 53-59 78-102

val

96,5

97,5 81,8 71-83

85,3-91 87-99

Ydelse ved

Prøvepumpning

m³/t 40,3 47,5 40 43,5 56,2 51,9

Rovandspejl kote 12,6 12,1 11,8 11,4 11,4 11,4

Pejledato 2006 2006 2006 2006 2006 2005

Pumpetype SP 35-8 SP 35-8 SP 46-3 SP 35-6 SP 46-4 SP 46-4

Pumpeydelse m³/t 40 50 41,2 45 57 54,2

Nødstrømsanlæg Ja Nej Nej Nej Nej Nej

68


Behandlingsanlægget

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Værkets terrænkote m 23,4

Mulighed for råvand udenom iltning Ja

Mulighed for råvand udenom vandværk

Ja

Beluftningsmetode Iltningstrappe + bundbeluftning

Reaktionsbassin m 3 95

Filtrering (enkelt/dobbelt) Enkelt

Filtertype (åben/lukket) Åbent

Filterareal m² 21

Filterkapacitet m³/t 150

Skyllemetode Returskyl

Skyllehyppighed 3 – 4 dage efter 12.000 m 3 råvand

Skyllevandsmængde (2007) m³ 21.000

Afledning af filterskyllevand Indhegnet slambassin, herfra til Sæby Å

Nødstrømsanlæg Ja

Overvågning og alarm Ja

Beholder- og udpumpningsanlægget

Rentvandsbeholder m³ 400

Højdebeholder m³ 1.100 (fælles med Ørnedalsværket)

Hydrofor Nej

Udgangstrykkote mVS 35

Rentvandspumper 3 stk.

Ydelse m³/t 225

69


Sæbygårdværket

3 stk. samlet 150

1300

TIL SÆBY Å

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Samlet 263

Samlet 225

1100

Fælles med Ørnedalsværket

6 Indvindingsboringer

95

TIL FORBRUGERE

70


Ørnedalsværket

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Beliggenhed Rønbrovej 2, 9300 Sæby

Matrikelnummer 1qi, Sæbygård Hgd., Volstrup

Indvinding 2007 718.000 m 3

Vandindvindingsret 1.500.000 m 3 (samlet for Sæby Vandforsyning – udløber 31.

marts 2010)

Meddelt 16. marts 1981

Opførelsesår 1974

Ombygget/renoveret Løbende

Registreringsdato 31. oktober 2008

Indvindingsanlægget

DGU-nr. 11.918 11.681 11.1200

11.682

11.782 11.847 11.878

Vandværksnummer OER1 OER2 OER3 OER4 OER5 OER6

Afstand mellem boringer

m

100-600 100-600 100-600 100-600 100-600 100-600

Terrænkote 31,7 29,4 29,3 32,2 30,0 26,4

Udførelsesår 1984 1970 1971 1978 1978 1981

Boredybde m.u.t. 91,5 94,5 86 96 95 97

Reservoir sand sand / saltsalt- sand / smelte-

grus vandsvands silt vandssandsand

/

sand /

ler

grus

Forerørsdiameter mm 200 200 225 225 225

Filterdiameter mm 200 225 225 200 200 200

Indstrømningsinter- m.u.t. 66 – 90 71,1 – 64 – 65 - 96 50 - 92 68,5 –

val

76,5

80 –

94,5

84,5

92,5

Ydelse ved

Prøvepumpning

m³/t 92 72 72 72 72 90

Rovandspejl kote 12,9 12,5 12,8 12,9 13,1 13,8

Pejledato 2006 2006 2000 2006 2006 2006

Pumpetype BPD BPD SP 46-3 SP 70-3 SP 70-3

163-5 163-5

Pumpeydelse m³/t 40 50 41 45 57 54

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej Nej Nej Nej

71


DGU-nr. 11.914 11.942

Vandværksnummer OER7 OER8

Afstand mellem boringer m 100-600 100-600

Terrænkote 19,4 31,7

Udførelsesår 1983 1987

Boredybde m.u.t. 94 97

Reservoir sand saltvandssand

Forerørsdiameter mm 200 150

Filterdiameter mm 200 140

Indstrømningsinterval m.u.t. 57 – 75

82,3 –

Ydelse ved prøvepumpning

72,5 –

96,5

m³/t

87,3

72 72

Rovandspejl kote 12,9 12,5

Pejledato 2006 2006

Pumpetype SP 70-3 SP 75-3

Pumpeydelse m³/t 44 43

Nødstrømsanlæg Nej Nej

Behandlingsanlægget

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Værkets terrænkote 30,50

Mulighed for råvand udenom iltning Ja

Mulighed for råvand udenom vandværk

Ja

Beluftningsmetode INKA-anlæg

Reaktionsbassin m 3 143

Filtrering (enkelt/dobbelt) Enkelt

Filtertype (åben/lukket) Åbent

Filterareal m² 44

Filterkapacitet m³/t 300

Skyllemetode Returskyl

Skyllehyppighed Efter rensning af 20.000 m 3 råvand

Skyllevandsmængde (2005) m³ 10.000

Afledning af filterskyllevand Indhegnet slambassin, herfra til Sæby Å

Nødstrømsanlæg Ja

Overvågning og alarm Ja

Beholder- og udpumpningsanlægget

Rentvandsbeholder m³ 1.000

Højdebeholder m³ 1.000 (fælles med Sæbygårdværket)

Hydrofor Nej

Udgangstrykkote mVS 25

Rentvandspumper 3 stk.

Ydelse m³/t 450 (i alt)

72


73

Ørnedalsværket

35

8 Indvindings-

boringer

143

Lyngså

100 + 50

Brønden

30 + 40

1000

Løgtved

30

TIL FORBRUGERE

3 stk. samlet 300

Samlet 450

Hørby

20

TIL GRØNHEDE Å

1100

Fælles med

Sæbygårdværket

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker


Fælles for Frederikshavn Vand – Sæby

Forbrugersammensætning (pr. 1. januar 2006)

By- og boligejendomme 4399

Landhuse 438

Landbrug 509

Øvrige 1867

I alt 7213

Andre oplysninger -

Trykforøgerstationer

Rentvandsreser- m³

voir

Pumpekapacitet m³/

t

Nødstrømsanlæg

Sikringsanlæg

ved rørbrud

Overvågning og

alarm

Andet

Ledningsanlæg

Lyngså Brønden

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Hørby

Gedebjerg

Løgtved Karup

300 70 70 1.100 0 0

100+50 30+40 30 50 20 0

Ja Ja Ja Ja

Alarm Alarm

SROanlæg

2 trykzoner

SROanlæg

2 trykzoner

Alar

m

SROanlæg

Ja, transportabelt

Ikke

nødvendigt

Alarm Alarm -

SROanlæg

SRO-

anlæg

- - -

Ringforbindelser Ja – delvist, ikke overalt i landområde

Sektionering (afsp. ventiler)

Ja

Ledningslængde km ca. 450

Mindste/største dimension mm 25/315 (400)

Passende reservedelslager

Ja

Overvågning og alarm Ja, SRO overvågning af rørtryk

Alternativ forsyning

SRO-

anlæg

Reduktionsstation

Forbindelsesmulighed mellem forskel- Nej

lige trykzoner

Faste nødforbindelser til andre vand- Ja. Dybvad, Toftelund og Voerså

værker

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende Ikke dækkende for Voerså

Planer om eller mulighed for faste På sigt forbindelse til Frederikshavn ledningsnet

nødforbindelser til andre vandværker

Andre oplysninger Nødforsyning gælder kun til de private vandværker

74


Planer for nye etableringer/udvidelser

På sigt forbindelse til Frederikshavn ledningsnet

Kommentarer til evt. ringforbindelse

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

75


8.4 Dybvad Vandværk

Vandværk Dybvad Vandværk I/S

Beliggenhed Ålborgvej 436, 9352 Dybvad

Matrikelnummer 1dæ, Dybvad Hgd., Skæve

Indvinding 2007 110.334 m 3

Vandindvindingsret 130.000 m 3 (udløber 31. marts 2010)

Meddelt 27. januar 1954

Opførelsesår 1918 (vandværksbygning)

Ombygget/renoveret 2008 (tag på vandværksbygning)

Registreringsdato 31. oktober 2008

Forbrugersammensætning (pr. 1. januar 2008)

By- og boligejendomme 335

Landhuse 0

Landbrug 46

Øvrige 43

I alt 424

Andre oplysninger -

Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 17.716 17.717

Vandværksnummer 3 4

Afstand mellem boringer

Terrænkote

m 180 180

Udførelsesår 1. maj 1982 1. maj 1982

Boredybde m.u.t. 28,5 28

Reservoir Sand Sand

Forerørsdiameter mm 160 160

Filterdiameter mm 160 160

Indstrømningsinterval m.u.t. 20,5-25,5 19,5-24,5

Specifik kapacitet m³/t/ms 25 25

Rovandspejl Kote 2,85 (19,65) 1,3 (21,4)

Pejledato 1. maj 1982 1. maj 1982

Pumpetype Grundfos SP16-8 Grundfos SP16-8

Pumpeydelse m³/t 16 16

Nødstrømsanlæg Nej Nej

76


Behandlingsanlægget

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Værkets terrænkote 20,19

Mulighed for råvand udenom iltning Nej

Mulighed for råvand udenom vandværk

Nej

Beluftningsmetode Kompressor

Reaktionsbassin m 3 -

Filtrering (enkelt/dobbelt) Enkelt

Filtertype (åben/lukket) 2 sandfiltre og et trykfilter (reserve – i drift

1 gang i døgnet)

Filterareal m²

Filterkapacitet m³/t 2 x 12 m³/t + 10 m³/t

Skyllemetode Vand (returskyl)

Skyllehyppighed 1 gang pr. dag

Skyllevandsmængde (2007) m³ 4.300

Afledning af filterskyllevand Kloak

Nødstrømsanlæg Nej

Overvågning og alarm Ja (ved strømsvigt)

Beholder- og udpumpningsanlægget

Rentvandsbeholder m³ 130

Højdebeholder -

Hydrofor -

Udgangstrykkote Zone 1

Rentvandspumper 6 stk. Grundfos CR8-50 2,2 kW

Ydelse m³/t 9,5 (pr. pumpe)

Trykforøgerstationer

Rentvandsreservoir m³ Nej

Pumpekapacitet m³/t Nej

Nødstrømsanlæg Nej

Sikringsanlæg ved rørbrud Nej

Overvågning og alarm

Mindste/største dimension mm 30/140

Ledningsanlæg

Ringforbindelser Ja

Sektionering (afsp. ventiler) Skyllebrønde

Ledningslængde km 35

Mindste/største dimension mm 30/140

Passende reservedelslager Nej

Overvågning og alarm Nej

Alternativ forsyning

Forbindelsesmulighed mellem forskellige

trykzoner

Nej

Faste nødforbindelser til andre vandværker

Ja (Sæby Vandforsyning, ved Badskær)

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende Ja

Planer om eller mulighed for faste

nødforbindelser til andre vandværker

Nej

Andre oplysninger -

77


Planer for nye etableringer/udvidelser

Ny kildeplads.

Kommentarer til evt. ringforbindelse

Ingen.

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

78


Dybvad Vandværk

12 12 10

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

130

16

16

TIL KLOAK

6 x 9,5 (CR8-50)

17.716 17.717

TIL FORBRUGERE

79


8.5 Præstbro Vandværk

Vandværk Præstbro Vandværk I/S

Beliggenhed Sdr. Kirkevej, Præstbro

Matrikelnummer 41a, Den vestlige del, Albæk

Indvinding 2007 80.328 m 3

Vandindvindingsret 98.300 m 3 (udløber 31. marts 2010)

Meddelt 9. september 1981

Opførelsesår 1948

Ombygget/renoveret 2008

Registreringsdato 30. september 2008

Forbrugersammensætning (pr. 1. januar 2008)

By- og boligejendomme 155

Landhuse 91

Landbrug 18

Øvrige 18

I alt 282

Andre oplysninger -

Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 18.118 18.119 18.221 18.278 18.299 18.303

Vandværksnummer - - - - - -

Status Ikke i Ikke i Aktiv Aktiv Aktiv Nedpumpning

drift drift

Afstand mellem boringer

Terrænkote

m

25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30

Udførelsesår 1/9-

1973

1/9-

1973

23/2-

1992

23/6-

1995

22/8-

1997

19/8-1997

Boredybde m.u.t. 39 45 48,5 75 51 80

Reservoir Sand Sand Sand Sand Sand Sand

Forerørsdiameter mm - - 160 125 160 125

Filterdiameter mm - - 160 90 160 90

Indstrømningsinterval m.u.t.

33-39 39-45

41,5-

47,5

64-70 41-47 61-64

Specifik kapacitet m³/t/ms - - 24 8 13 4,5

Rovandspejl kote - - - - - -

Pejledato - - - - - -

Pumpetype - - - - - -

Pumpeydelse m³/t 16 16 16 8 5

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej Nej Nej Nej

80


Behandlingsanlægget

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Værkets terrænkote 34

Mulighed for råvand udenom iltning Nej

Mulighed for råvand udenom vandværk

Nej

Beluftningsmetode Trykfilter

Reaktionsbassin m 3 -

Filtrering (enkelt/dobbelt) Enkelt

Filtertype (åben/lukket) Lukket

Filterareal m²

Filterkapacitet m³/t 2 x 7,8 + 1 x 4,8

Skyllemetode Vand (returskyl)

Skyllehyppighed Dagligt

Skyllevandsmængde (2007) m³ 3.900

Afledning af filterskyllevand Bundfældningstank og nedsivningsanlæg

Nødstrømsanlæg Ja

Overvågning og alarm Ja

Beholder- og udpumpningsanlægget

Rentvandsbeholder m³ 150

Højdebeholder -

Hydrofor

Udgangstrykkote

Rentvandspumper -

Ydelse m³/t

Trykforøgerstationer

Rentvandsreservoir m³ Nej

Pumpekapacitet m³/t -

Nødstrømsanlæg Nej

Sikringsanlæg ved rørbrud Nej

Overvågning og alarm Nej

Mindste/største dimension mm -

Ledningsanlæg

Ringforbindelser Nej

Sektionering (afsp. ventiler) Ja

Ledningslængde km

Mindste/største dimension mm 40/110

Passende reservedelslager Nej (intet)

Overvågning og alarm Nej

Alternativ forsyning

Forbindelsesmulighed mellem forskellige Ja, mulighed for forbindelse mellem ledning til

trykzoner

Mølholt og ledning til Præstbro

Faste nødforbindelser til andre vandværker

Nej

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende -

Planer om eller mulighed for faste nødforbindelser

til andre vandværker

Nej

Andre oplysninger -

81


Planer for nye etableringer/udvidelser

Ingen.

Kommentarer til evt. ringforbindelse

Ingen.

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

82


Præstbro Vandværk

4,8

150

2 x 7,8

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

4 x ?

TIL NEDSIVNING

TIL FORBRUGERE

5

?

8

16

16

16

18.303

18.278

18.299

18.221

18.119

18.118

NEDPUMPNING

83


8.6 Ravnshøj Vandværk

Vandværk Ravnshøj Vandværk

Beliggenhed Hjørringvej 245, 9900 Frederikshavn

Matrikelnummer 17c, Den østlige Del, Åsted

Indvinding 2007 36.653 m 3

Vandindvindingsret 52.900 m 3 (udløber 1. januar 2025)

Meddelt 6. januar 1995

Opførelsesår 1963

Ombygget/renoveret 1976 (Boringer)

Registreringsdato 30. september 2008

Forbrugersammensætning (pr. 1. januar 2008)

By- og boligejendomme 248

Landhuse 5

Landbrug 0

Øvrige 4

I alt 257

Andre oplysninger -

Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 7.1232 7.1183 7.1404

Vandværksnummer 1 2 3

Afstand mellem boringer

Terrænkote

m

Udførelsesår 1963 1968 1979

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 32-35 30-36

Forerørsdiameter mm

Filterdiameter mm

Indstrømningsinterval m.u.t.

Specifik kapacitet m³/t/ms

Rovandspejl

Pejledato

Pumpetype

kote

Pumpeydelse

Nødstrømsanlæg

m³/t 14 8 20

84


Behandlingsanlægget

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Værkets terrænkote

Mulighed for råvand udenom iltning

Mulighed for råvand udenom vandværk

Beluftningsmetode

Reaktionsbassin m 3

Filtrering (enkelt/dobbelt)

Filtertype (åben/lukket) 1 trykfilter

Filterareal m²

Filterkapacitet m³/t 20

Skyllemetode Returskyl

Skyllehyppighed Pr. 300 m 3

Skyllevandsmængde (2007) m³ 4.320

Afledning af filterskyllevand Skyllevand ledes til Åsted Å uden forudgående

bundfældning

Nødstrømsanlæg

Overvågning og alarm

Beholder- og udpumpningsanlægget

Rentvandsbeholder m³ 110

Højdebeholder

Udgangstrykkote

Rentvandspumper 2 stk. Grundfos CRE10, frekvensstyret

Ydelse m³/t 24

Trykforøgerstationer

Rentvandsreservoir m³

Pumpekapacitet m³/t

Nødstrømsanlæg

Sikringsanlæg ved rørbrud

Overvågning og alarm

Mindste/største dimension mm

Ledningsanlæg

Ringforbindelser

Sektionering (afsp. ventiler)

Ledningslængde km

Mindste/største dimension mm 2 stk. 110mm 1 stk. 90 mm

Passende reservedelslager

Overvågning og alarm

Alternativ forsyning

Forbindelsesmulighed mellem forskellige

trykzoner

Faste nødforbindelser til andre vandværker

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende

Planer om eller mulighed for faste

nødforbindelser til andre vandværker

Andre oplysninger

85


Planer for nye etableringer/udvidelser

Ny boring i 2009 (20 m 3 /t).

Kommentarer til evt. ringforbindelse

Ingen.

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

86


Ravnshøj Vandværk

8.7

TIL ÅSTED Å

110

20

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

SAMLET 24

20

14

8

TIL FORBRUGERE

7.1404

7.1232

7.1183

87


Rugtved Fælled Vandværk

Vandværk Rugtved Fælled Vandværk

Beliggenhed Fæbrovej 5

Matrikelnummer 4b, Den mellemste Del, Albæk

Indvinding 2007 18.460 m 3

Vandindvindingsret 23.800 m 3 (udløber 31. marts 2010)

Meddelt 25. oktober 1960

Opførelsesår 1960

Ombygget/renoveret

Registreringsdato 31. oktober 2008

Forbrugersammensætning (pr. 1. januar 2008):

By- og boligejendomme 10

Landhuse -

Landbrug 32

Øvrige -

I alt 42

Andre oplysninger Mistet husdyrhold i 2008 (ca. 5.000 m 3 )

Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr.

Vandværksnummer

18.390 18.397

Afstand mellem boringer

Terrænkote

Udførelsesår

m

Boredybde

Reservoir

m.u.t.

Forerørsdiameter mm

Filterdiameter mm

Indstrømningsinterval m.u.t.

Specifik kapacitet m³/t/ms

Rovandspejl

Pejledato

Pumpetype

kote

Pumpeydelse m³/t

Nødstrømsanlæg Nej Nej

88


Behandlingsanlægget

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Værkets terrænkote

Mulighed for råvand udenom iltning Nej

Mulighed for råvand udenom vandværk

Nej

Beluftningsmetode Ingen

Reaktionsbassin m 3 Nej

Filtrering (enkelt/dobbelt) Enkelt

Filtertype (åben/lukket) -

Filterareal m² -

Filterkapacitet m³/t 7,2

Skyllemetode Returskyl

Skyllehyppighed -

Skyllevandsmængde (2007) m³ 3.120

Afledning af filterskyllevand Til bundfældningstank og derefter bæk

Nødstrømsanlæg Nej

Overvågning og alarm Nej

Beholder- og udpumpningsanlægget

Rentvandsbeholder m³ Nej

Højdebeholder m³ Nej

Hydrofor m³ 2 x 0,325

Udgangstrykkote

Rentvandspumper Nej

Ydelse m³/t -

Trykforøgerstationer

Rentvandsreservoir m³ Nej

Pumpekapacitet m³/t -

Nødstrømsanlæg -

Sikringsanlæg ved rørbrud -

Overvågning og alarm -

Mindste/største dimension mm -

Ledningsanlæg

Ringforbindelser Nej

Sektionering (afsp. ventiler)

Ledningslængde km

Mindste/største dimension mm 32/90

Passende reservedelslager Nej (intet)

Overvågning og alarm Nej

Alternativ forsyning

Forbindelsesmulighed mellem forskellige trykzoner -

Faste nødforbindelser til andre vandværker Nej

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende -

Planer om eller mulighed for faste nødforbindelser til andre vandværker

Ja

Andre oplysninger -

89


Planer for nye etableringer/udvidelser

Ingen.

Kommentarer til evt. ringforbindelse

Ingen.

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

90


Rugtved Fælled Vandværk

3,6

3,6

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

0,325

0,325

TIL BÆK

TIL FORBRUGERE

8

8

91

18.397

18.390


8.8 Skærum Vandværk

Vandværk Skærum Vandværk

Beliggenhed Borgervej 31, 9900 Frederikshavn

Matrikelnummer 55u, Skærum By, Skærum

Indvinding 2007 9.440 m 3

Vandindvindingsret 13.500 m 3 (udløber 31. marts 2010)

Meddelt 7. december 1950 (justeret i 2002)

Opførelsesår 1950

Ombygget/renoveret 1995

Registreringsdato 30. september 2008

Forbrugersammensætning (pr. 1. januar 2008)

By- og boligejendomme 87

Landhuse -

Landbrug 14

Øvrige 2

I alt 103

Andre oplysninger -

Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 10.266 10.609

Vandværksnummer 1 2

Afstand mellem boringer

Terrænkote

m 2 2

Udførelsesår 1950 Ca. 1990

Boredybde m.u.t.

Reservoir 25 Ca. 25

Forerørsdiameter mm

Filterdiameter mm

Indstrømningsinterval m.u.t.

Specifik kapacitet m³/t/ms

Rovandspejl

Pejledato

Pumpetype

kote

Pumpeydelse

Nødstrømsanlæg

m³/t 15 15

92


Behandlingsanlægget

Værkets terrænkote

Mulighed for råvand udenom iltning

Mulighed for råvand udenom vand-

værk

Beluftningsmetode

Reaktionsbassin m 3

Filtrering (enkelt/dobbelt)

Filtertype (åben/lukket) Trykfilter

Filterareal m²

Filterkapacitet m³/t 17

Skyllemetode Returskyl

Skyllehyppighed 1 gang om ugen

Skyllevandsmængde (2007) m³ 364

Afledning af filterskyllevand Kloak

Nødstrømsanlæg

Overvågning og alarm

Beholder- og udpumpningsanlægget

Rentvandsbeholder m³ -

Højdebeholder -

Hydrofor m³ 2 x 0,325

Udgangstrykkote

Rentvandspumper

Ydelse m³/t

Trykforøgerstationer

Rentvandsreservoir m³

Pumpekapacitet m³/t

Nødstrømsanlæg

Sikringsanlæg ved rørbrud

Overvågning og alarm

Mindste/største dimension mm

Ledningsanlæg

Ringforbindelser

Sektionering (afsp. ventiler)

Ledningslængde km

Mindste/største dimension mm

Passende reservedelslager

Overvågning og alarm

Alternativ forsyning

Forbindelsesmulighed mellem forskellige

trykzoner

Faste nødforbindelser til andre vandværker

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende

Planer om eller mulighed for faste

nødforbindelser til andre vandværker

Andre oplysninger

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Ja

93


Planer for nye etableringer/udvidelser

Ingen.

Kommentarer til evt. ringforbindelse

Ingen.

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

94


Skærum Vandværk

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

TIL KLOAK

17

0,325

0,325

15 15

TIL FORBRUGERE

15

10.609 10.609

10.266

95


8.9 Thorshøj Vandværk

Vandværk Thorshøj Vandværk

Beliggenhed Tryvej 1

Matrikelnummer 1cl, Den mellemste Del, Torslev

Indvinding 2007 46.556 m 3

Vandindvindingsret 60.000 m 3 (udløber 31. marts 2010)

Meddelt 23. juli 1934

Opførelsesår 1934

Ombygget/renoveret September 2004

Registreringsdato 31. oktober 2008

Forbrugersammensætning (pr. 1. januar 2008)

By- og boligejendomme 193

Landhuse 43

Landbrug 27

Øvrige 3

I alt 266

Andre oplysninger -

Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 10.914 10.915

Vandværksnummer

Afstand mellem boringer m 30 30

Terrænkote

Udførelsesår 23. august 2004 23. juni 2004

Boredybde m.u.t. 45 70

Reservoir Gråt sand Gråt sand

Forerørsdiameter mm 125 125

Filterdiameter mm 90 90

Indstrømningsinterval m.u.t. 32-38 34-40

Specifik kapacitet m³/t/ms

Rovandspejl m.u.t. 4,78 4,58

Pejledato 23. august 2004 23. juni 2004

Pumpetype

Pumpeydelse m³/t 8 8

Nødstrømsanlæg Ja Ja

96


Behandlingsanlægget

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Værkets terrænkote

Mulighed for råvand udenom iltning

Mulighed for råvand udenom vandværk

Beluftningsmetode Luft i vand (afgasning)

Reaktionsbassin m 3

Filtrering (enkelt/dobbelt) Enkelt

Filtertype (åben/lukket) Lukket

Filterareal m²

Filterkapacitet m³/t 12 (2 x 6)

Skyllemetode Returskyl

Skyllehyppighed

Skyllevandsmængde (2007) m³ 408

Afledning af filterskyllevand Kloak

Nødstrømsanlæg Ja. Startes med traktor.

Overvågning og alarm Lampe ved vandværk.

Beholder- og udpumpningsanlægget

Rentvandsbeholder m³ 100

Højdebeholder Nej

Hydrofor Nej

Udgangstrykkote bar 4

Rentvandspumper 3 stk. CR8

Ydelse m³/t 3 x 8

Trykforøgerstationer

Rentvandsreservoir m³ Nej

Pumpekapacitet m³/t -

Nødstrømsanlæg -

Sikringsanlæg ved rørbrud -

Overvågning og alarm -

Mindste/største dimension mm -

Ledningsanlæg

Ringforbindelser Delvis

Sektionering (afsp. ventiler) Ja

Ledningslængde km 20

Mindste/største dimension mm 63/90

Passende reservedelslager Ja (til nødreparationer)

Overvågning og alarm Nej

Alternativ forsyning

Forbindelsesmulighed mellem forskellige trykzoner -

Faste nødforbindelser til andre vandværker Ja, Østervrå Vandværk

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende Ja

Planer om eller mulighed for faste nødforbindelser til andre vandværker

Nej

Andre oplysninger -

97


Planer for nye etableringer/udvidelser

Ingen.

Kommentarer til evt. ringforbindelse

Ingen.

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

98


Thorshøj Vandværk

6

6

100

NØDFORSYNING

FRA ØSTERVRÅ

VANDVÆRK

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Samlet

3 x 8

TIL

REGNVANDS-

LEDNING

TIL FORBRUGERE

8

8

99

10.915

10.914


8.10 Toftelund Vandværk

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Vandværk Toftelund Vandværk

Beliggenhed Andreas Sørensensvej 7

Matrikelnummer 25ee Toftlund, Volstrup

Indvinding 2007 11.901 m 3

Vandindvindingsret 20.300 m 3 (udløber 31. marts 2010)

Meddelt 25. juni 1957

Opførelsesår 1957

Ombygget/renoveret 2006 (mangler skitse over ny indretning)

Registreringsdato 31. oktober 2008

Forbrugersammensætning (pr. 1. januar 2008)

By- og boligejendomme

124

Landhuse -

Landbrug -

Øvrige -

I alt 124

Andre oplysninger -

Indvindingsanlægget (boringer)

DGU-nr. 11.272 11.948

Vandværksnummer 1 2

Afstand mellem boringer

Terrænkote

m 10 10

Udførelsesår 1. marts 1957

Boredybde m.u.t. 34,5 24

Reservoir Sand/grus

Forerørsdiameter mm

Filterdiameter mm

Indstrømningsinterval m.u.t. 30-34,5

Specifik kapacitet m³/t/ms 15

Rovandspejl

Pejledato

Pumpetype

kote

Pumpeydelse m³/t 12 12

Nødstrømsanlæg Nej Nej

100


Behandlingsanlægget

Værkets terrænkote

Mulighed for råvand udenom iltning Nej

Mulighed for råvand udenom vandværk

Nej

Beluftningsmetode Ingen

Reaktionsbassin m 3 Nej

Filtrering (enkelt/dobbelt) Enkelt

Filtertype (åben/lukket) Trykfilter

Filterareal m² -

Filterkapacitet m³/t 4,8

Skyllemetode

Skyllehyppighed

Returskyl

Skyllevandsmængde (2007)

Afledning af filterskyllevand

m³ 1.315

Nødstrømsanlæg Nej

Overvågning og alarm Nej

Beholder- og udpumpningsanlægget

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Rentvandsbeholder m³ Nej

Højdebeholder Nej

Hydrofor m³ 3 trykbeholdere á 0,325

Udgangstrykkote

Rentvandspumper Nej

Ydelse m³/t -

Trykforøgerstationer

Rentvandsreservoir m³ Nej

Pumpekapacitet m³/t -

Nødstrømsanlæg Nej

Sikringsanlæg ved rørbrud -

Overvågning og alarm Nej

Mindste/største dimension mm -

Ledningsanlæg

Ringforbindelser Nej

Sektionering (afsp. ventiler)

Ledningslængde km

Mindste/største dimension mm 30/50

Passende reservedelslager Nej (intet)

Overvågning og alarm Nej

Alternativ forsyning

Forbindelsesmulighed mellem forskellige trykzoner -

Faste nødforbindelser til andre vandværker Ja. Frederikshavn Vand.

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende Ja

Planer om eller mulighed for faste nødforbindelser til

andre vandværker

Nej

Andre oplysninger -

101


Planer for nye etableringer/udvidelser

Ingen.

Kommentarer til evt. ringforbindelse

Ingen.

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

102


Toftelund Vandværk

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

TIL KLOAK

4,8

3 x 0,325

NØDFORSYNING

FRA

FREDERIKSHAVN

VAND

12

12

TIL FORBRUGERE

11.948

11.272

103


8.11 Try Vandværk

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Vandværk Try Vandværk

Beliggenhed Tryvej 146

Matrikelnummer 8ak Try by, Torslev

Indvinding 2007 10.106 m 3

Vandindvindingsret 12.400 m 3 (udløber 31. december 2021)

Meddelt 25. november 1991, ændret 14. oktober 1999

Opførelsesår 1945

Ombygget/renoveret 1982

Registreringsdato 31. oktober 2008

Forbrugersammensætning (pr. 1. august 2008)

By- og boligejendomme 68

Landhuse -

Landbrug 8

Øvrige 1

I alt 77

Andre oplysninger -

Indvindingsanlægget (boringer)

DGU-nr. 10.555 10.658

Vandværksnummer - -

Afstand mellem boringer m 25 25

Terrænkote

Udførelsesår 16. oktober 1980 30. juni 1989

Boredybde m.u.t. 33,5 41,5

Reservoir Smeltevandssand/-ler Sand/ler

Forerørsdiameter mm 160 160

Filterdiameter mm 160 160

Indstrømningsinterval m.u.t. 27-33 32,5-41,5

Specifik kapacitet m³/t/ms 6,1 24

Rovandspejl kote 19,1 20,5

Pejledato

Pumpetype

Pumpeydelse m³/t 10 10

Nødstrømsanlæg Nej Nej

104


Behandlingsanlægget

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Værkets terrænkote

Mulighed for råvand udenom iltning Nej

Mulighed for råvand udenom vandværk

Nej

Beluftningsmetode Ingen

Reaktionsbassin m 3 Nej

Filtrering (enkelt/dobbelt) Enkelt

Filtertype (åben/lukket) Lukket

Filterareal m²

Filterkapacitet m³/t 7,2

Skyllemetode Vand

Skyllehyppighed 1 gang i døgnet

Skyllevandsmængde (2007) m³ 500

Afledning af filterskyllevand Kloak

Nødstrømsanlæg Nej

Overvågning og alarm Nej

Beholder- og udpumpningsanlægget

Rentvandsbeholdere m³ Nej

Højdebeholder Nej

Hydrofor m³ 3 x 0,325 (trykbeholdere)

Udgangstrykkote

Rentvandspumper Nej

Ydelse m³/t -

Trykforøgerstationer

Rentvandsreservoir m³ -

Pumpekapacitet m³/t -

Nødstrømsanlæg -

Sikringsanlæg ved rørbrud -

Overvågning og alarm -

Mindste/største dimension mm -

Ledningsanlæg

Ringforbindelser Nej

Sektionering (afsp. ventiler) Nej

Ledningslængde km 6

Mindste/største dimension mm 50/100

Passende reservedelslager Nej (intet)

Overvågning og alarm Nej

Alternativ forsyning

Forbindelsesmulighed mellem forskellige trykzoner -

Faste nødforbindelser til andre vandværker Nej

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende -

Planer om eller mulighed for faste nødforbindelser til andre vand- Ja

værker

Andre oplysninger Afstand til ledninger

fra Thorshøj

Vandværk er ca.

200 m.

105


Planer for nye etableringer/udvidelser

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Ingen planer. Mangler afslutning af 4 ejendomme indenfor forsyningsområde.

Kommentarer til evt. ringforbindelse

Nødforbindelse til Thorshøj Vandværk under planlægning i 2009-2010.

106


Try Vandværk

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

3 x 0,325

3,6

3,6

TIL FORBRUGERE

TIL REGN-

VANDSLEDNING

10

10

10.658

10.555

107


8.12 Understed Vandværk

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Vandværk Understed Vandværk

Beliggenhed Understedvej 111

Matrikelnummer 1i, Den sydvestlige Del, Understed

Indvinding 2007 27.414 (stort brud i 2007 – skønnet 3.000m 3 )

Vandindvindingsret 25.000 m 3 (udløber 31. marts 2010)

Meddelt 5. marts 1957

Opførelsesår 1957

Ombygget/renoveret 1987

Registreringsdato 31. oktober 2008

Forbrugersammensætning (pr. 1. oktober 2008):

By- og boligejendomme 47

Landhuse 15

Landbrug 6

Øvrige 10

I alt 78

Andre oplysninger -

Indvindingsanlægget (boringer)

DGU-nr. 11.270 11.946

Vandværksnummer

Afstand mellem boringer m 15 15

Terrænkote

Udførelsesår 10. oktober 1956 21. november 1988

Boredybde m.u.t. 20,8 27

Reservoir Sand Sand

Forerørsdiameter mm 160

Filterdiameter mm 125

Indstrømningsinterval m.u.t. 17-20,8 18-23,5

Specifik kapacitet m³/t/ms 6 13

Rovandspejl kote

Pejledato

Pumpetype

Pumpeydelse m³/t 8-9 8-9

Nødstrømsanlæg Nej Nej

108


Behandlingsanlægget

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Værkets terrænkote

Mulighed for råvand udenom iltning

Mulighed for råvand udenom vandværk Nej

Beluftningsmetode -

Reaktionsbassin m 3 Nej

Filtrering (enkelt/dobbelt) Enkelt

Filtertype (åben/lukket) Lukket (2 stk. 360 liter Silhorko)

Filterareal m² -

Filterkapacitet m³/t 40

Skyllemetode Returskyl

Skyllehyppighed 5 gange om ugen

Skyllevandsmængde (2007) m³ 400

Afledning af filterskyllevand Regnvandsledning

Nødstrømsanlæg Nej

Overvågning og alarm Nej

Beholder- og udpumpningsanlægget

Rentvandsbeholder m³ 35

Højdebeholder Nej

Hydrofor Nej

Udgangstrykkote

Rentvandspumper 2 stk.

Ydelse m³/t 8-9

Trykforøgerstationer

Rentvandsreservoir m³ -

Pumpekapacitet m³/t -

Nødstrømsanlæg -

Sikringsanlæg ved rørbrud -

Overvågning og alarm -

Mindste/største dimension mm -

Ledningsanlæg

Ringforbindelser Ja

Sektionering (afsp. ventiler) Ja

Ledningslængde km 10

Mindste/største dimension mm 50/110

Passende reservedelslager Nej (intet)

Overvågning og alarm Nej

Alternativ forsyning

Forbindelsesmulighed mellem forskellige trykzoner -

Faste nødforbindelser til andre vandværker Nej

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende -

Planer om eller mulighed for faste nødforbindelser til

andre vandværker

Andre oplysninger -

Ja, råvandsledninger ligger ikke

langt fra Sæby Vandforsynings

ledningsnet

109


Planer for nye etableringer/udvidelser

Ingen.

Kommentarer til evt. ringforbindelse

Ingen.

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

110


Understed Vandværk

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

35

Samlet

40

8-9

8-9

TIL REGN-

VANDSLEDNING

TIL FORBRUGERE

8-9

8-9

11.946

11.270

111


8.13 Voerså Vandværk

Vandværk Voerså Vandværk

Beliggenhed Holtbjergvej 36A

Matrikelnummer 60c, Den mellemste Del, Albæk

Indvinding 2007 73.272

Vandindvindingsret 85.000 m 3 (udløber 1. august 2033)

Meddelt 24. juli 2003

Opførelsesår 1979-1980

Ombygget/renoveret -

Registreringsdato 31. oktober 2008

Forbrugersammensætning (pr. 1. januar 2008)

By- og boligejendomme 319

Landhuse -

Landbrug 16

Øvrige 12

I alt 347

Andre oplysninger -

Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr.

Vandværksnummer

18.238 18.259 18.269

Afstand mellem boringer

Terrænkote

m

Udførelsesår 17. september

1991

9. februar 1994

Boredybde m.u.t. 93 90

Reservoir Sand Sand

Forerørsdiameter mm 125 125

Filterdiameter mm 90 90

Indstrømningsinterval m.u.t. 78-88 77-85

Specifik kapacitet m³/t/ms 11 7,5

Rovandspejl

Pejledato

Pumpetype

Kote

Pumpeydelse m³/t 8-10 8-10 6

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej

112


Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr.

Vandværksnummer

18.334 18.312

Afstand mellem boringer

m

Terrænkote 50

Udførelsesår 16. novem- 4. januar

ber 2000 2000

Boredybde m.u.t. 65 80

Reservoir Sand/silt Smeltevandssand

Forerørsdiameter mm 125 125

Filterdiameter mm 125 125

Indstrømningsinterval m.u.t. 50-62 70,5-75-5

Specifik kapacitet m³/t/ms 4,2 0,6

Rovandspejl

Pejledato

Pumpetype

Kote

Pumpeydelse m³/t 8-10

Nødstrømsanlæg Nej Nej

Behandlingsanlægget

Værkets terrænkote

Mulighed for råvand udenom iltning Ja

Mulighed for råvand udenom vandværk

Ja (udenom filter og iltning)

Beluftningsmetode Membran

Reaktionsbassin m 3 Nej

Filtrering (enkelt/dobbelt) Enkelt (4 trykfiltre á 2,5 m 3 )

Filtertype (åben/lukket) Lukket

Filterareal m²

Filterkapacitet m³/t 60

Skyllemetode Returskyl

Skyllehyppighed Hver anden dag (filtre på skift)

Skyllevandsmængde (2007) m³ 3.100

Afledning af filterskyllevand Bundfældningstank, derefter udløb til

terræn

Nødstrømsanlæg Nej

Overvågning og alarm Ja

Beholder- og udpumpningsanlægget

Rentvandsbeholder m³ 120

Højdebeholder Rentvandsbeholder

Hydrofor Nej

Udgangstrykkote

Rentvandspumper Nej

Ydelse m³/t -

Trykforøgerstationer

Rentvandsreservoir m³ -

Pumpekapacitet m³/t -

Nødstrømsanlæg -

Sikringsanlæg ved rørbrud -

Overvågning og alarm -

Mindste/største dimension mm -

113


Ledningsanlæg

Ringforbindelser Nej

Sektionering (afsp. ventiler) Ja

Ledningslængde km

Mindste/største dimension mm 32/200

Passende reservedelslager Nej (intet)

Overvågning og alarm Nej

Alternativ forsyning

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Forbindelsesmulighed mellem forskellige trykzoner -

Faste nødforbindelser til andre vandværker Ja. Sæby Vandforsyning.

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende Nej

Planer om eller mulighed for faste nødforbindelser til

andre vandværker

Nej

Andre oplysninger -

Planer for nye etableringer/udvidelser

Ingen.

Kommentarer til evt. ringforbindelse

Ingen.

114


115

Voerså Vandværk

TIL UDLØB

(PÅ TERRÆN)

8-10

18.238

8-10

18.259

6

18.269

8-10

2 stk.

EFTERFILTRE

2 stk.

FORFILTRE

18.334

?

18.312

120

TIL FORBRUGERE

NØDFORSYNING

FRA

FREDERIKSHAVN

VAND (IKKE

TILSTRÆKKELIG)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker


8.14 Østervrå Vandværk

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Vandværk Østervrå Vandværk

Beliggenhed Møllegade 7

Matrikelnummer 3bl, Ø. Vrå By, Torslev

Indvinding 2007 175.324 m 3

Vandindvindingsret 190.000 m 3 (udløber 1. februar 2031)

Meddelt 1. marts 2001

Opførelsesår 1924

Ombygget/renoveret

Registreringsdato 31. oktober 2008

Forbrugersammensætning (pr. 1. januar 2008):

By- og boligejendomme 616

Landhuse 141

Landbrug 41

Øvrige 88

I alt 886

Andre oplysninger

Indvindingsanlægget (boringer)

DGU-nr. 10.429 10.451 10.452 10.571 10.572 10.748

Vandværksnummer 8 10 9 12 11 13

Afstand mellem boringer

Terrænkote

m

10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15

Udførelsesår

1. juli

1974

1. juni

1976

1. juni

1976

6. august

1981

5. august

1981

1. november

1995

Boredybde m.u.t. 34 20,5 13 21 31 40

Reservoir SmelteSmelteSmelteSmelteSmeltevandsvandsvandsvandsvands Sand

sandsandsandsandsand Forerørsdiameter mm 110 110 110 160 160 160

Filterdiameter mm 110 110 110 160 160 125

Indstrømningsinterval m.u.t. 30-34 16-20 10-13 12-18 28-31 31-37

Specifik kapacitet m³/t/ms 8 12 20

Rovandspejl

Pejledato

kote

Pumpetype DykDykDykDykDykDykpumpepumpepumpepumpepumpepumpe Pumpeydelse m³/t 8 8 8 16 21 18

Nødstrømsanlæg Ja Ja Ja Ja Ja Ja

116


Behandlingsanlægget

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Værkets terrænkote

Mulighed for råvand udenom iltning Ja

Mulighed for råvand udenom vandværk Nej

Beluftningsmetode Ingen

Reaktionsbassin m 3 Nej

Filtrering (enkelt/dobbelt) Enkelt (2 trykfiltre)

Filtertype (åben/lukket) Lukket

Filterareal m²

Filterkapacitet m³/t 50

Skyllemetode Returskyl

Skyllehyppighed Hver 700 m 3

Skyllevandsmængde (2007) m³ 2.000

Afledning af filterskyllevand Til bundfældningstank og bæk

Nødstrømsanlæg Ja

Overvågning og alarm Ja

Beholder- og udpumpningsanlægget

Rentvandsbeholder m³ 435

Højdebeholder Nej

Hydrofor Nej

Udgangstrykkote

Rentvandspumper 4

Ydelse m³/t 4 x 20

Trykforøgerstationer

Rentvandsreservoir m³ Nej

Pumpekapacitet m³/t 3 x 4, 1 x 8, 2 x 16

Nødstrømsanlæg Nej

Sikringsanlæg ved rørbrud Nej

Overvågning og alarm Kontrolleres ca. hver anden måned

Mindste/største dimension mm

Ledningsanlæg

Ringforbindelser Nej

Sektionering (afsp. ventiler) Ja. 3 afgange fra vandværk. Gadevis

sektionering.

Ledningslængde km 110

Mindste/største dimension mm 40/200

Passende reservedelslager Ja

Overvågning og alarm Nej

Alternativ forsyning

Forbindelsesmulighed mellem forskellige trykzoner

-

Faste nødforbindelser til andre vandværker Ja. Thorshøj Vandværk

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende Nej

Planer om eller mulighed for faste nødforbindelser

til andre vandværker

Nej

Andre oplysninger -

117


Planer for nye etableringer/udvidelser

Ny indvindingsplads på Gjersholtvej 5.

Kommentarer til evt. ringforbindelse

Ingen.

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

118


119

Østervrå Vandværk

TIL RECIPIENT

(MØLLEBÆK)

8

10.429

8

10.451

8

10.452

16

10.571

SAMLET 50

21

10.572

18

10.748

435

20 20 20

20

TIL FORBRUGERE

Samlet 3 x 4 + 1 x 8 + 2 x 16

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker


8.15 Ålbæk Vandværk

Vandværk Ålbæk Vandværk

Beliggenhed Høvej 30, Ålbæk

Matrikelnummer 39bb, Ålbæk, Råbjerg

Indvinding 2007 93.010 m 3

Vandindvindingsret 130.000 m 3 (udløber 31. marts 2010)

Meddelt

Opførelsesår Begyndelsen af 1940’erne

Ombygget/renoveret Totalrenoveret i 2006/2007

Registreringsdato 31. oktober 2008

Forbrugersammensætning (pr. 1. januar 2008)

By- og boligejendomme 713

Landhuse -

Landbrug 8

Øvrige 164

I alt 885

Andre oplysninger -

Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 4.0069 4.0070 4.0071 4.0123

Vandværksnummer 1 2 3 4

Afstand mellem boringer

Terrænkote

m 15-25 15-25 15-25 15-25

Udførelsesår Renoveret Renoveret Renoveret Renoveret

2005 2005 2005 2005

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 14 14 14 14

Forerørsdiameter mm

Filterdiameter mm 63 63 63 63

Indstrømningsinterval m.u.t.

Specifik kapacitet m³/t/ms

Rovandspejl kote 3,49 3,72 2,88 2,87

Pejledato Aug. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008

Pumpetype SP 8A-7 SP 8A-7 SP 8A-7 SP 8A-7

Pumpeydelse m³/t 8 8 8 8

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej Nej

120


Indvindingsanlægget (boringer)

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

DGU-nr. 4.0127 4.0124 4.0125 4.0126

Vandværksnummer 5 6 7 8

Afstand mellem boringer

Terrænkote

m 15-25 15-25 15-25 15-25

Udførelsesår Renoveret Renoveret Renoveret Renoveret

2005 2005 2005 2005

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 14 14 14 14

Forerørsdiameter mm

Filterdiameter mm 63 63 63 63

Indstrømningsinterval m.u.t.

Specifik kapacitet m³/t/ms

Rovandspejl kote 3,01 2,95 2,98 2,82

Pejledato Aug. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008

Pumpetype SP 8A-7 SP 8A-7 SP 8A-7 SP 8A-7

Pumpeydelse m³/t 8 8 8 8

Nødstrømsanlæg Nej Nej Nej Nej

Indvindingsanlægget (boringer)

DGU-nr. 4.0128 4.0129

Vandværksnummer 9 10

Afstand mellem boringer

Terrænkote

m 15-25 15-25

Udførelsesår Renoveret 2005 Renoveret 2005

Boredybde

Reservoir

m.u.t. 14 14

Forerørsdiameter mm

Filterdiameter mm 63 63

Indstrømningsinterval m.u.t.

Specifik kapacitet m³/t/ms

Rovandspejl kote 2,77 2,78

Pejledato Aug. 2008 Aug. 2008

Pumpetype SP 8A-7 SP 8A-7

Pumpeydelse m³/t 8 8

Nødstrømsanlæg

Behandlingsanlægget

Nej Nej

Værkets terrænkote Ikke kendt

Mulighed for råvand udenom iltning Nej

Mulighed for råvand udenom vandværk

Nej

Beluftningsmetode Iltningstårn med iltningstrappe, mekanisk

indblæsning af luft i bunden.

Reaktionsbassin m 3 50

Filtrering (enkelt/dobbelt) Dobbelt (7 forfiltre, 6 efterfiltre)

Filtertype (åben/lukket) Åbne

Filterareal m² 80

Filterkapacitet m³/t Min. 40 (drift ved 5 boringer)

Skyllemetode Returskyl, rent vand

Skyllehyppighed Hvert andet døgn

Skyllevandsmængde (2007) m³ 13.673

Afledning af filterskyllevand Kloak

Nødstrømsanlæg Nej

Overvågning og alarm Ja, driftsalarm

121


Beholder- og udpumpningsanlægget

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

Rentvandsbeholder m³ 225

Højdebeholder -

Hydrofor -

Udgangstrykkote

Rentvandspumper 2 stk. frekvensstyret (8m 3 ), 3 stk. D. drift

(16m 3 )

Ydelse m³/t 64

Trykforøgerstationer

Rentvandsreservoir m³ -

Pumpekapacitet m³/t -

Nødstrømsanlæg -

Sikringsanlæg ved rørbrud -

Overvågning og alarm -

Mindste/største dimension mm -

Ledningsanlæg

Ringforbindelser Nej

Sektionering (afsp. ventiler)

Ledningslængde km 19

Mindste/største dimension mm 40/360

Passende reservedelslager Vagtaftale med lokal VVS/entreprenør

Overvågning og alarm Driftsalarm

Alternativ forsyning

Forbindelsesmulighed mellem forskellige

trykzoner

Faste nødforbindelser til andre vandværker

Hvis ja, er nødforsyningen dækkende

Planer om eller mulighed for faste

nødforbindelser til andre vandværker

Andre oplysninger

Planer for nye etableringer/udvidelser

Følger byens udvikling af byggegrunde.

Vil på et tidspunkt digitalisere ledningsnettet.

Kommentarer til evt. ringforbindelse

Ingen.

122


Ålbæk Vandværk

Iltningstrappe

med to trin 50

Alle på 8

7 stk. FORFILTER

10 Indvindingsboringer

aluminiumsulfat

6 stk. EFTERFILTER

Bilag 1 – Teknisk beskrivelse af vandværker

225

TIL OFF. KLOAK

16

8 16 16

8

TIL FORBRUGERE

123


124

BORING

MED PUMPE

TRYK-

FILTER

PUMPE

HYDROFOR/

DGU-nr.

TRYKBEHOLDER

RENTVANDS-

BEHOLDER

REAKTIONSBASSIN

BSOFILTER

FILTERKAPACITET, m 3 /t

PUMPEYDELSE, m 3 /t

FILTERKAPACITET, m 3 /t

PUMPEYDELSE, m 3 /t

KAPACITET, m 3

KAPACITET, m 3

SIGNATURFORKLARING

SANDFILTER

FILTERKAPACITET, m 3 /t

BUNDFÆLDNINGS-

BASSIN/-TANK

ILTNINGSTANK

m3 ILTNINGSTRAPPE

BELUFTER

INKABELUFTER

ACCELATOR

TRYKFORØGER

YDELSE, m 3 /t

HØJDEBEHOLDER

KAPACITET, m 3

RÅVAND

ILTET RÅVAND

RENT VAND

FILTERSKYLLEVAND

KEMIKALIE-

TILSÆTNING

UV-STRÅLING

Bilag 2 – Signaturer til vandværksskemaer

Bilag 2 – Signaturer til vandværksskemaer


Tabel 1 Udvikling

i befolkningstal

Tabel 2 Udvikling

i forbrug

(m 3 ) ved storforbrugere

(Frederikshavn

Vand A/S)

Tabel 3 Samlet

udvikling af

vandforbrug og

vandindvinding

(m 3 /år)

Figur 1 Samlet

udvikling af

vandforbrug og

vandindvinding

(mio. m 3 /år)

Bilag 3 – Vandprognoser

[mio. m³/år]

7

6

5

4

3

2

1

0

Bilag 3 – Vandprognoser

Prognoserne indeholder data for udvikling i antal befolkningstal, udvikling i

forbrug ved storforbrugere, samt antallet af potentielle tilslutninger.

Tabel 1 viser udviklingen i befolkningstal i planperioden.

År 2008 2009 2014 2019

Antal 62751 62415 60999 59945

Udvikling % - -0,54 -2,79 -4,47

Tabel 2 viser udviklingen af forbruget ved storforbrugere under Frederikshavn

Vand A/S i planperioden. Prognosen er lavet på baggrund af rundspørge

ved storforbrugerne ultimo 2008. Storforbrugere er her defineret

som forbrugere med et årligt forbrug på mere end 10.000 m 3 /år.

År 2007 2009 2014 2019

Frederikshavn 232.508 241.898 241.898 241.898

Skagen 985.366 993.374 988.159 983.659

Sæby 137.897 137.897 137.897 137.897

Tabel 3 viser udviklingen i det samlede forbrug samt udviklingen i den

forventede indvinding i kommunen i planperioden.

År 2007 2009 2014 2019

Forbrug 6.077.915 6.109.594 5.966.754 5.859.758

Indvinding 6.307.779 6.423.678 6.273.484 6.160.978

Figur 1 viser grafisk udviklingen i forbrug og indvinding i planperioden.

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Indvinding Forbrug

125


Bilag 4 – Beregning af forsyningskrav

Bilag 4 – Beregning af forsyningskrav

Følgende er en beskrivelse af beregningen af de forsyningskrav, der stilles

til vandværkerne ved planperiodens udgang i 2019. Forklaringer for de

enkelte udtryk ses herunder..

Qår, årsforbrug

Det totale vandforbrug i vandværkets forsyningsområde på et år.

Q, døgnforbrug

Det totale vandforbrug i vandværkets forsyningsområde på et døgn.

Qm, middeldøgnforbrug

Det gennemsnitlige døgnforbrug (Qår/365).

fd, døgnfaktor

Forholdet mellem det faktiske døgnforbrug og middeldøgnforbruget.

ft, timefaktor

Forholdet mellem det faktiske timeforbrug og middeltimeforbruget.

Eksempel

Parameter Beregning Resultat Enhed

Årligt forbrug (Qår), 2015 (Prognose) 1.461.915 m 3 Middel døgnforbrug (Qm) 1.461.915/365 4.005

/år

m 3 /år

Døgnfaktor 1,4 -

Maksimalt døgnforbrug 4.005*1,4 5.607 m 3 /d

Maksimalt timeforbrug 1)

(5.607*2/3)/10 374 m 3 /t

Udpumpningskapacitet 2) 374 m 3 /t

Beholderkapacitet 3)

5.607*(0,2+0,05)+150 1.552 m 3

Filterkapacitet 4)

5.607/20 280 m 3 /t

Indvindingskapacitet 5)

280 m 3 /t

1)

Udregnet som 2/3 af maksimalt døgnforbrug fordelt over 10 timer

2)

Maksimalt timeforbrug

3) 3

20 % af max. døgnforbrug+5 % til returskyl+150 m brandreserve

4)

Max. døgnforbrug fordelt over 20 timer

5) Filterkapacitet

Til udregning af det maksimale timeforbrug er det også muligt at benytte

timefaktoren, men der er her valgt at bruge 2/3 af det maksimale døgnforbrug

over 10 timer, da det er et mere konservativt resultat.

126


Tabel 1

Bilag 5 – Oversigt over eksport/import af vand

Bilag 5 – Oversigt over eksport/import af

vand

Ejendomme i nedenstående tabel er beliggende i Frederikshavn Kommune,

men modtager vand fra vandværker beliggende udenfor kommunen.

Vandværk Hjemkommune Forsyningssted

Agersted Fælled Vandværk Brønderslev Agerstedvej 13

Agersted Fælled Vandværk Brønderslev Agerstedvej 17

Agersted Fælled Vandværk Brønderslev Agerstedvej 23

Agersted Fælled Vandværk Brønderslev Agerstedvej 25

Agersted Fælled Vandværk Brønderslev Agerstedvej 26

Agersted Fælled Vandværk Brønderslev Hvidkildevej 11

Flauenskjold Vandværk Brønderslev Dværghøjvej 4

Flauenskjold Vandværk Brønderslev Dværghøjvej 5

Flauenskjold Vandværk Brønderslev Flauenskjoldvej 43

Flauenskjold Vandværk Brønderslev Føltvedvej 1

Flauenskjold Vandværk Brønderslev Lykkesholmvej 10

Flauenskjold Vandværk Brønderslev Lykkesholmvej 11

Flauenskjold Vandværk Brønderslev Lykkesholmvej 15

Flauenskjold Vandværk Brønderslev Solholtvej 20

Flauenskjold Vandværk Brønderslev Solholtvej 24

Flauenskjold Vandværk Brønderslev Svinehavevej 146

Flauenskjold Vandværk Brønderslev Svinehavevej 148

Lendum Vandværk Hjørring Hjortholmvej 6

Hjørring Vandselskab Hjørring Cassiopeiavej 1

Hjørring Vandselskab Hjørring Helenavej 1

Hjørring Vandselskab Hjørring Helenavej 4

Hjørring Vandselskab Hjørring Helenavej 6

Hjørring Vandselskab Hjørring Helenavej 6 A

Hjørring Vandselskab Hjørring Helenavej 8

Hjørring Vandselskab Hjørring Jupitervej 2

Hjørring Vandselskab Hjørring Jupitervej 4

Hjørring Vandselskab Hjørring Jupitervej 6

Hjørring Vandselskab Hjørring Marsvej 1

Hjørring Vandselskab Hjørring Marsvej 2

Hjørring Vandselskab Hjørring Marsvej 4

Hjørring Vandselskab Hjørring Marsvej 5

Hjørring Vandselskab Hjørring Marsvej 6

Hjørring Vandselskab Hjørring Marsvej 7

Hjørring Vandselskab Hjørring Marsvej 8

Hjørring Vandselskab Hjørring Merkurvej 1

Hjørring Vandselskab Hjørring Merkurvej 2

Hjørring Vandselskab Hjørring Merkurvej 3

Hjørring Vandselskab Hjørring Merkurvej 4

Hjørring Vandselskab Hjørring Merkurvej 7

Hjørring Vandselskab Hjørring Merkurvej 9

Hjørring Vandselskab Hjørring Niels Skiverens Vej 1

Hjørring Vandselskab Hjørring Niels Skiverens Vej 4

Hjørring Vandselskab Hjørring Niels Skiverens Vej 5

Hjørring Vandselskab Hjørring Niels Skiverens Vej 6

Hjørring Vandselskab Hjørring Plutovej 11

Hjørring Vandselskab Hjørring Plutovej 13

Hjørring Vandselskab Hjørring Plutovej 15

127


Bilag 5 – Oversigt over eksport/import af vand

Hjørring Vandselskab Hjørring Plutovej 17

Hjørring Vandselskab Hjørring Plutovej 19

Hjørring Vandselskab Hjørring Plutovej 21

Hjørring Vandselskab Hjørring Plutovej 3

Hjørring Vandselskab Hjørring Plutovej 5

Hjørring Vandselskab Hjørring Plutovej 7

Hjørring Vandselskab Hjørring Plutovej 9

Hjørring Vandselskab Hjørring Råbjergvej 444

Hjørring Vandselskab Hjørring Råbjergvej 450

Hjørring Vandselskab Hjørring Råbjergvej 478

Hjørring Vandselskab Hjørring Råbjergvej 486

Hjørring Vandselskab Hjørring Råbjergvej 490

Hjørring Vandselskab Hjørring Råbjergvej 492

Hjørring Vandselskab Hjørring Råbjergvej 496

Hjørring Vandselskab Hjørring Råbjergvej 498

Hjørring Vandselskab Hjørring Råbjergvej 504

Hjørring Vandselskab Hjørring Råbjergvej 530

Hjørring Vandselskab Hjørring Råbjergvej 534

Hjørring Vandselskab Hjørring Råbjergvej 536

Hjørring Vandselskab Hjørring Råbjergvej 573

Hjørring Vandselskab Hjørring Råbjergvej 627

Hjørring Vandselskab Hjørring Råbjergvej 669

Hjørring Vandselskab Hjørring Råbjergvej 711

Hjørring Vandselskab Hjørring Saturnvej 10

Hjørring Vandselskab Hjørring Saturnvej 3

Hjørring Vandselskab Hjørring Saturnvej 4

Hjørring Vandselskab Hjørring Saturnvej 5

Hjørring Vandselskab Hjørring Saturnvej 6

Hjørring Vandselskab Hjørring Saturnvej 7

Hjørring Vandselskab Hjørring Saturnvej 8

Hjørring Vandselskab Hjørring Saturnvej 9

Hjørring Vandselskab Hjørring Skiverenvej 69

Hjørring Vandselskab Hjørring Skiverenvej 71

Hjørring Vandselskab Hjørring Skiverenvej 72

Hjørring Vandselskab Hjørring Skiverenvej 73

Hjørring Vandselskab Hjørring Skiverenvej 75

Hjørring Vandselskab Hjørring Skiverenvej 79

Hjørring Vandselskab Hjørring Skiverenvej 89

Hjørring Vandselskab Hjørring Skiverenvej 93

Hjørring Vandselskab Hjørring Skiverenvej 95

Hjørring Vandselskab Hjørring Slyngestien 7

Hjørring Vandselskab Hjørring Tritonvej 11

Hjørring Vandselskab Hjørring Tritonvej 12

Hjørring Vandselskab Hjørring Tritonvej 13

Hjørring Vandselskab Hjørring Tritonvej 2

Hjørring Vandselskab Hjørring Tritonvej 4

Hjørring Vandselskab Hjørring Tritonvej 7

Hjørring Vandselskab Hjørring Tritonvej 8

Hjørring Vandselskab Hjørring Tritonvej 9

Hjørring Vandselskab Hjørring Uranusvej 1

Hjørring Vandselskab Hjørring Uranusvej 10

Hjørring Vandselskab Hjørring Uranusvej 11

Hjørring Vandselskab Hjørring Uranusvej 12

Hjørring Vandselskab Hjørring Uranusvej 13

Hjørring Vandselskab Hjørring Uranusvej 14

128


Tabel 2

Bilag 5 – Oversigt over eksport/import af vand

Hjørring Vandselskab Hjørring Uranusvej 15

Hjørring Vandselskab Hjørring Uranusvej 16

Hjørring Vandselskab Hjørring Uranusvej 2

Hjørring Vandselskab Hjørring Uranusvej 3

Hjørring Vandselskab Hjørring Uranusvej 4

Hjørring Vandselskab Hjørring Uranusvej 5

Hjørring Vandselskab Hjørring Uranusvej 6

Hjørring Vandselskab Hjørring Uranusvej 7

Hjørring Vandselskab Hjørring Uranusvej 8

Hjørring Vandselskab Hjørring Uranusvej 9

Hjørring Vandselskab Hjørring Venusvej 1

Hjørring Vandselskab Hjørring Venusvej 3

Hjørring Vandselskab Hjørring Venusvej 4

Hjørring Vandselskab Hjørring Venusvej 6

Hjørring Vandselskab Hjørring Venusvej 7

Hjørring Vandselskab Hjørring Venusvej 8

Ejendomme i nedenstående tabel er beliggende i anden kommune, men

modtager vand fra vandværker beliggende i Frederikshavn Kommune.

Forsyningssted Anden kommune Vandværk

Brøndbakkevej 41 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Brøndbakkevej 51 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Brøndbakkevej 115 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Brøndbakkevej 156 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Dybvadvej 164 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Dybvadvej 172 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Endelvej 91 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Grønskovvej 7 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Grønskovvej 10 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Melkærvej 41 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Melkærvej 211 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Mærkemosevej 20 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Mærkemosevej 41 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Mærkemosevej 61 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Mærkemosevej 73 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Oustrup Møllevej 151 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Oustrup Møllevej 167 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

129


Bilag 5 – Oversigt over eksport/import af vand

Søhedenvej 118 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Søhedenvej 179 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Søhedenvej 191 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Søhedenvej 192 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Øster Grønskovvej 24 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Øster Grønskovvej 26 Brønderslev Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Foldbakkevej 9 Hjørring Tolne

Foldbakkevej 55 Hjørring Tolne

Foldbakkevej 66 Hjørring Tolne

Foldbakkevej 68 Hjørring Tolne

Bakkevej 325 Hjørring Tolne

Højbovej 1 Hjørring Tolne

Højbovej 6 Hjørring Tolne

Højbovej 8 Hjørring Tolne

Højbovej 10 Hjørring Tolne

Højbovej 12 Hjørring Tolne

Højbovej 14 Hjørring Tolne

Holmenvej 18 Hjørring Tolne

Holmenvej 22 Hjørring Tolne

Tuenvej 275 Hjørring Tolne

Skagensvej 125 Hjørring Bunken

Brønderslevvej 200a Hjørring Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Brønderslevvej 202 Hjørring Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Brønderslevvej 204 Hjørring Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Halemøllevej 27 Hjørring Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Nordvangsvej 2 Hjørring Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Nordvangsvej 6 Hjørring Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Stenhøjvej 531 Hjørring Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Stenhøjvej 549 Hjørring Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Stenhøjvej 601 Hjørring Sæbygård-

/Ørnedalsværket

Stenhøjvej 605 Hjørring Sæbygård-

/Ørnedalsværket

130


Kort 1 – Forsyningsområder m.m.

131


Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Tel. +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk

www.frederikshavn.dk

132

More magazines by this user
Similar magazines