Indlæg ved Frederikshavn Kommune

frederikshavn.dk

Indlæg ved Frederikshavn Kommune

Velkommen

Informationsmøde 10. januar 2013

Skifergas-projektets fase 1


Dagsorden

19.00 Velkomst v. ordstyrer

(Centerchef Søren Vestergaard, Fr. Kommune, Center for

Teknik og Miljø)

19.10 Status i myndighedsbehandlingen v. kommunen

(Jette Brønnum, Fr. Kommune, Center for Teknik og Miljø)

19.20 Status fra ansøgers side, info om projektet

(Henrik Nicolaisen, Total)

(Søren Lundgren, Wellperform)

19.40 Høringssvar og godkendelse af boreprogram i fase 1

(Søren Frederiksen, Energistyrelsen)

19.55 Høringssvar og godkendelsesordninger for brugen af

tilsætningsstoffer i borevæsken

(Kontorchef Dorte B Hermansen, Miljøstyrelsen)


Dagsorden

20.05-20.30 Pause m. øl, vand og kaffe

20.30 Spørgsmål til panelet

Panelet udgør:

Jette Brønnum – koordinator på myndighedsbehandlingen

Kirsten Haumann – grundvandsfaglig medarbejder

Lars Lynderup - landzonesagsbehandler

Henrik Nicolaisen/Total – ansøger

Energistyrelsen (rådgiver Søren Frederiksen og geolog Katja

Scharmann)

Miljøstyrelsen (Kontorchef for Jord og Affald, Dorte B Hermansen)

Følgende sidder ikke i panelet, men på første række i tilfælde af

spørgsmål:

Wellperform/Rambøll

Naturstyrelsen (Sune Ribergaard Henriksen)

21.30 Mødet slutter – Tak for i aften ved ordstyrer


Myndighedsbehandling

Jette Brønnum: Frederikshavn Kommune,

Center for Teknik og Miljø

Projektansvarlig for koordinering af kommunens

myndighedsbehandling i projektet


Myndighedsbehandling

Efterforskning af skifergas er opdelt i minimum 2 faser:

Fase 1

dybdeboring

kerneprøver

Fase 2

produktionstest

frakturering

Fase 1 er anmeldt primo oktober 2012 til kommunen

2022

Indvinding


Myndighedsbehandling

Nødvendige afgørelser fra Frederikshavn Kommune i fase 1:

•screening af dybdeboring efter VVM-reglerne

•landzonetilladelse

•tilladelse til 2 vandindvindingsboringer – meddelt 17/10-12

•tilladelse til udledning af overfladevand til Ovnstrup Bæk

•tilladelse til afledning af overfladevand til behandlingsanlæg

•tilladelse til samletank til sanitært spildevand

•tilladelse til vejprojekt

•tilladelse til opstilling af dieseltanke

•skiltetilladelse

•kontrol af bortskaffelse af affald


Myndighedsbehandling

Nødvendig tilladelse fra Energistyrelsen i fase 1:

•Boretilladelse (godkendelse af boreprogram)


Myndighedsbehandling

Der er 17. oktober 2012 givet tilladelse til 2 vandboringer.

2 formål:

• Vand fra boringerne skal bruges til at lave

efterforskningsboringen.

(170 m: salt grundvand, 60 m: grundvand/drikkevand)

• Boringerne skal endvidere give oplysninger om geologien

og grundvandskvaliteten i området.

Tilladelsen er påklaget, men kommunalbestyrelsen kan

tillade at anlægsarbejdet igangsættes. Byrådet har 19.

december 2012 besluttet at det kan ske.


Myndighedsbehandling

Inden Frederikshavn Kommune meddeler landzonetilladelse og

afgørelse ift. VVM:

Partshøring:

• dvs. parter skal kende oplysningerne i sagerne

• parter skal have mulighed for at udtale sig om sagen

Part: Hvis du har en direkte, væsentlig og individuel interesse i

den konkrete tilladelses udfald – særligt påvirket af afgørelsen

Brev er sendt ud den 17. december til parterne (16 stk.)

Senest 16. januar skal eventuelle bemærkninger være modtaget

ved Frederikshavn Kommune


Myndighedsbehandling

Frederikshavn har endvidere sendt ansøgningsmaterialet til:

Energistyrelsen, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen

for at få deres bemærkninger/vurderinger til fase 1.

Konklusion:

Hvis den beskrevne fremgangsmåde og god borepraksis følges

=> ingen væsentlig påvirkning af drikkevandsmagasiner fra

dybdeboringen.

Der er truffet ekstra sikkerhedsforanstaltninger ift.

cementeringen af foringsrør – udover normal praksis


Myndighedsbehandling

Kommunen gennemgår alle bemærkninger fra parter og styrelser

Landzonetilladelse og afgørelse om VVM-screening forventes

fremlagt:

Plan- og Miljøudvalgsmøde 5. februar

Byrådsmøde 27. februar

Hvis Plan- og Miljøudvalget/Byrådet træffer beslutning om at

landzonetilladelse og afgørelse om VVM-screening skal

meddeles sker det umiddelbart efter byrådsmødet.


Myndighedsbehandling

Afgørelserne annonceres i kommunens lokalaviser samt på

kommunens hjemmeside

Derefter 4 ugers klageperiode: udløber ultimo marts/primo april

Landzonetilladelsen må først udnyttes efter klageperiodens udløb

og kun hvis tilladelsen ikke påklages


Myndighedsbehandling – fase 2

Fase 2 kræver en VVM-redegørelse.

Processen er ikke igangsat ved kommunen. Det er ansøger, der

kan igangsætte processen.

Ansøger er ved at gennemføre forundersøgelser, der kan

benyttes i denne fase.

En VVM-redegørelse tager normalt ca. 1 år.

Skal følges op med nye tilladelser.


Myndighedsbehandling

Frederikshavn Kommune har informationer om skifergas på

hjemmesiden:

Skriv skifergas i søgefeltet på www.frederikshavn.dk

• Status

• Tidsplan for kommunens behandling af fase 1

• Væsentlige dokumenter fra ansøger, styrelser mv.

• Meddelte tilladelser/afgørelser

• Oversigt over den politiske behandling (hidtil og fremadrettet)

Man kan abonnere på ændringer af denne side

More magazines by this user
Similar magazines