Morten Westergaard - ATV Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Morten Westergaard - ATV Jord og Grundvand

Risikovurdering af

kritisk grundvandssænkning

14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1


Grundvandssænkning ved etablering af

parkeringskælder ved Musikkens Hus

– Baggrund og introduktion til projektet

– Kendte og potentielle udfordringer

– Forundersøgelser

– Opsætning af geologisk model

– Simulering af langtidspåvirkning – grundvandsmodel

– Moniteringsprogram

– Resultater

14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 2


Parkeringskælder

Musikkens Hus

Aalborg

Baggrund

– Aalborg Kommune ønsker at etablere et underjordisk

parkeringsanlæg ved Musikkens Hus (HoM) i Aalborg

– A. Enggaard A/S står for opførelsen

– Placering i Aalborg centrum, ved kajkanten til Limfjorden

– Byggeriet kræver at der udføres grundvandssænkning

Limfjorden

14/03/2013 PRESENTATION OF NIRAS 3


Udsigt til store udfordringer…

- Der konstateres store problemer under opførelsen af

Musikkens Hus

- Enorme vandmængder – op mod 270 m 3 /h

- Stor ydre påvirkning m. mobilisering af forureninger til

følge

- Naturlig bekymring hos Aalborg Kommune omkring

etableringen af en grundvandssænkning på nabogrunden

- Øvrige problemstillinger

- Sætningsskader på bygninger

- Nedbrydning af træpæle

- Vandkvalitet og muligheder for udledning af oppumpet

grundvand

- Stærkt forurenet lokalitet

14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 4


Forureningssituation på lokaliteten

– Området har tidligere (1854 – 1903) huset Aalborg Gasværk.

– Der truffet i alt 4 murede nedgravede gasværkstanke (diameter

mellem ca. 12 og 20 m og dybde op til ca. 6 m). Tankene har været

brugt til oplag af produkter og restprodukter i forbindelse med

gasværksproduktionen (bl.a. tjære, olieprodukter og myremalm).

– Det antages at der har været fremstillet (destilleret) benzol på

gasværket, da der er truffet meget høje koncentrationer af benzen i

og ved en af gasværkstankene.

– I alt er der ved projektet bortskaffet mere end 30.000 tons

benzenforurenet lerjord.

– Massiv forurening med tjære og olieprodukter (primært i og ved

tankene)

– Begrænset omfang truffet forurening med cyanid (fra brugt

myremalm).

– I begrænset omfang truffet forurening med phenoler og arsen.

14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 5


Træpælefundering

Kilde: Rambøll A/S

PRESENTATION OF NIRAS

Påvirkning fra Musikkens Hus

HoM

Shell

Tullip

Østre Anlæg

Shell: Benzinforurening

- 4 m sænkning

- 550 m afstand

Østre Anlæg:

- 0,5 m Sænkning

- 600 m afstand


Forundersøgelser

– Hvordan kan vi designe en løsning som minimerer påvirkningen

– Prøveboringer på lokaliteten

– Træffer uventet et ca. 1 m tykt siltlag i 15-16 m.u.t. som har

udbredelse i hele området (S4).

– Pejlinger af vandstand og analyse af mulig tidevandspåvirkning

– Prøvepumpninger af S4 (ca. 1 md.)

– Vandmængder (3-4 m 3 /h)

– Bestemme hydrauliske parametre

– Påvirkning i moniteringsboringer (anvendes senere til

kalibrering)

– Kan vi etablere grundvandssænkningen her?

– Vandprøver fra S4

– Ok - men hvad med overfladevand?

14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 7


Strategi for etablering af

grundvandssænkning

– Afsænkning til min. kote -6 etableres i S4 med filteraflastningsboringer

– sikre stabilitet - grundbrud!

– Terrænnær grundvandssænkning – dræn og lænsning

– 8 måneders varighed

– Udledning til Limfjorden

– Indvinding opdeles i tre faser løbende nedlukning af indvinding

14/03/2013 PRESENTATION OF NIRAS 8


Geologi og hydrogeologi

– Detaljeret geologisk kortlægning

– Digitalisere borejournaler (B-boringer)

Transmissivitet m 2 /s

S4 5*10 -5

S2 5*10 -4

S1 2*10 -3

7 m

14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 9


Geologisk model

– Tolkning af S4, samt justering af øvrige lag (fokus på

magasinsammenhænge)

14/03/2013 PRESENTATION OF NIRAS 10


Påvirkning ved

Prøvepumpning:

B35 = 65 cm

B52 = 10 cm

Geologisk model

– Udbredelse af S4 og påvirkning ved prøvepumpning

14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 11


Grundvandsmodel

– Dynamisk grundvandsmodel

– Parameterværdier for S4 indlagt i modellen

– Kalibrering – prøvepumpningsresultater brugt – justering på

den hydrauliske kontakt til de underliggende magasiner

(S2/S1)

– Ydelse på 8m 3 /h mod de 250 m 3 /h på naboarealet

– Simulering af langtidspåvirkning

– Sænkninger i S4 og i S2/S1

– Partikler placeret i alle lag på forurenede lokaliteter

(konservativt) sammenholdes med naturlig transport (ingen

ren partikeltransport, ingen adsorption, dispersion og

fortynding anvendt)

– Balance mellem modsat rettede hensyn

14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 12


Benzen, Olieprodukter og

Xylen i det overfladenære

grundvand. Borejournalen

for F35 viser at der er ca.

6 m yoldialer mellem

niveauet for den

konstaterede forurening

og magasinet S4 hvorfra

grundvandsindvindingen

foregår.

Modelsimuleringer af langtidspåvirkning

– Partikelbanesimulering af forureningsspredning

– B35 i Kjellerupsgade styrende udfordring – dog acceptabel påvirkning!

14/03/2013 PRESENTATION OF NIRAS 13


Kjellerupsgade

B35L

1,75 m

Modelsimuleringer af langtidspåvirkning

– Beregnet afsænkning i S4 (1,75 m i B35L)

Tullip

0,2 m

B52L

0,3 m Shell

0,1 m

14/03/2013 PRESENTATION OF NIRAS 14


40% udledes til

Limfjorden

Parkeringskælderareal

Kompenserende tiltag

– Begrænsning af sænkningsudbredelsen

– Planlægge og ansøge i forbindelse med opstart (her reinfiltration)

– Tilladelse klar i skuffen – tid kostbar ved uforudsete påvirkninger

(sagsbehandling er overstået)

– Dyb spuns ikke en mulighed

Max. 60% reinfiltreres

Yoldialer

Sandlag S4

Yoldialer/moræneler

Sandlag S1

Indvindingsboringer Reinfiltrationsboring

70 m

14/03/2013 PRESENTATION OF NIRAS 15

Profil 1


Kompenserende tiltag

- Reinfiltratrion

14/03/2013 PRESENTATION OF NIRAS 16


Moniteringsprogram

– Tidlig opstart af monitering af vandstanden på 21 nøglelokaliteter - forurenede

lokaliteter mm. (referencevandstand)

– Moniteringsnotat fremsendes til Aalborg Kommune hver 14. dag (sænkninger,

vandmængder og prognose)

14/03/2013 PRESENTATION OF NIRAS 17


Resultater

– Det har vist sig at grundvandsmodellen har givet gode estimater

for afsænkningsniveauerne og indvindingsmængden

– Modelberegnet ydelse = 8 m 3 /h

– Modelberegnet maksimal sænkning i B35L = 1,75 m

– Der er observeret flere påvirkninger " udefra"

0

01-08-12 20-09-12 09-11-12 29-12-12

14/03/2013 PRESENTATION OF NIRAS 18

m3/t

14

12

10

8

6

4

2

Prognose: 45.000 m 3


Konklusioner

– Inddragelse af myndigheder i planlægningsfasen

– Med en kombination af undersøgelser er det lykkedes at

planlægge og gennemføre et projektet og overholde

påvirkningen af nærområdet på et acceptabelt niveau.

– Prøvepumpningen afgørende for succes troværdig

grundvandsmodel

– Ved at granske geologien er det lykkedes at reducere

påvirkningen til et minimum (kompenserende tiltag)

– Planlæg og ansøg om kompenserende tiltag tidligt

– Detaljerede undersøgelser bedre datagrundlag smartere

løsninger besparelse tid/penge for bygherre

- Kommuner burde have moniteringsprogram – dækkende

byområder m. kortlagte forureninger – opnå vigtig viden

omkring magasinsammenhænge

14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 19

More magazines by this user
Similar magazines