Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

kulturarv.dk

Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

149. Vordingborg Slotsruin

05.02.13 Vordingborg

Selvvalgt forskning

Grube/borganlæg

Y.st./midd./nyere tid

sb. 168. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 156), hvor der på den nordre forborg blev genåbnet 75 m af

en grøft fra 1943. Formålet hermed var at belyse et dogme om, at Valdemar Atterdag her i 1360erne

nedlagde en bebyggelse ved sin borgudvidelse. Ud over en neolitisk grube fandtes blot et formodet

grubehus fra 1200-tallet, og en 1300-tals, "finstenet" brolægning med tydelige hjulspor, det ældste spor

efter en mere intens udnyttelse af arealet. Desuden frilagdes dele af fundamenter til flere sen- og

eftermiddelalderlige bygninger

SMV 7473

Dorthe Wille-Jørgensen

Grube - Yngre stenalder

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

150. Tystrup II

05.03.02 Fakse

Andet anlægsarbejde

Boplads

St./y.br./germ.

sb. 36. Ved fortsat undersøgelse (AUD 1995, 103), hvor der i 1998 blev frilagt 15.000 m2. Ældst er

løsfundne flintgenstande fra stenalderen samt en hustomt og grube med keramik fra den seneste del af

yngre bronzealder. Fra 5.-6. årh. e.Kr. delundersøgtes fem gårde, alle med langhus i to faser, hvor kun

spor efter tre eller fire sæt tagbærende stolper var bevaret. Til husene kan knyttes mindre bygninger

samt spor efter hegn; desuden fandtes nogle brønde

SMV 7453

Palle Østergaard Sørensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Bebyggelse - Yngre jernalder

151. Næs

05.04.03 Kastrup

Skovrejsning

Anløbsplads/boplads

Germ./vik.

sb. 39. Fortsat undersøgelse (AUD 1998, 158) hvorefter følgende kan siges. Bebyggelsen har bestået af

et langhus og flere udhuse i tre faser, samt 69 grubehuse og 57 brønde. Smykkefund viser, at pladsen

højst har været i brug fra anden halvdel af 700-tallet til ind i 900-tallet, og dendrokronologiske

dateringer fra to brønde lyder på 784 og 785. Hørbearbejdning synes at være pladsens vigtigste

aktivitet, medens handel og håndværk kom i anden række

SMV 7546

Henrik Høier

Keld Møller Hansen

Anløbsplads/handelsplads - Germansk jern

Bebyggelse - Vikingetid

152. Lundby Mose

05.04.05 Lundby

Selvvalgt forskning

Offerfund

Ældre stenalder

sb. 29. I den sydlige del af et dødishul udgravedes tre knoglebunker fra i alt seks elsdyr. Knoglerne var

fyldt med snitmærker efter skindlægning og partering, og næsten alle var marvspaltede. Der kunne i

øvrigt gøres en række andre, vigtige iagttagelser i forbindelse med knoglerne, bl.a. af rituel art; desuden

sås spor af hundegnav, de ældste fra Danmark. En af bunkerne indeholdt en elgtakøkse, en anden et

brystben med en knækket pil. Pollenanalyser daterer fundene til præboreal tid, hvilket understøttes af

tre 14C dateringer, der ligger mellem 9380 og 9280 BC - de hidtil ældste mesolitiske dateringer i Europa

SMV 7667

Depotfund/skattefund/offerfund - Ældre ste

Keld Møller Hansen

More magazines by this user
Similar magazines