Eline Begtrup Weeth - ATV - Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Eline Begtrup Weeth - ATV - Jord og Grundvand

ATV Jord og Grundvands møde den 28. november 2012,

Afværgeteknologier – State of the Art

Udfordringer og erfaringer med at

gå fra design til implementering af

SRD i lavpermeable aflejringer

Eline Begtrup Weeth og Bernt Grosen, COWI

Neal Durant og Matt Bogaart, GeoSyntec

Svenning L. Jensen og Kim Jensen, Arkil

Peder Johansen, Region Hovedstaden

1

28 NOVEMBER 2012


Disposition

› Formål med indlægget

› Kort beskrivelse af lokaliteterne

› Injektionsforsøg til fastlæggelse af designparametre

› Design i udbudsmateriale

› Udfordringer ved implementering

› Erfaringer og anbefalinger

› Kort om moniteringsresultater

2

28 NOVEMBER 2012

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


Lokaliteterne i Hørsholm

› 2 lokaliteter i Hørsholm

› Ahornvej

› Rungstedvej

› Forurening med klorerede

opløsningsmidler

› Ahornvej, overvejende PCE

› Rungstedvej, PCE og cDCE

› Forurening beliggende i mættet zone

› Ahornvej: 10-25 m u.t.

› Rungstedvej: 5-20 m u.t.

› Overvejende sandede/siltede

aflejringer

› Nitrat- til jernreducerende

redoxforhold

3

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


Design

› Passiv løsning uden hydraulisk kontrol

› Injektion ved direct push injektioner

med top-down teknik

› Pulserende tryk

› Tilsætning af donor (Newman Zone) og

deklorerende bakterier (KB-1)

› Injektion af bromid-tracer i enkelte

injektionsboringer

4

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


Injektionsforsøg

› Injektionsforsøg på Rungstedvej

› Udført i forbindelse med

skitseprojekteringen

› Fastlæggelse af designparametre

› Injektion af bromid-tracer

› Ledningsevnemålinger, niveauspecifikke

vandprøver og kerneprøvetagning

› Designparametre:

› Det er muligt at injicere store mængder

væske til magasinet

› 3 m mellem injektionsboringer

› Vertikal afstand mellem injektionspunkter

på 0,5 m

5

28 NOVEMBER 2012

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


Injektionsstrategi

› Skråinjektioner ind under

ejendommen

› Injektion af deklorerende bakterier

for hver 1,5 meter

› Injektion udefra og ind

› Injektion på 4 sonder samtidig ved

brug af en rig

6

28 NOVEMBER 2012

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


Design

› Donor opblandes i grundvand fra lokaliteterne

› Til reduktion af donorvand tilsættes EHC-A i de injektionspunkter, hvor der

injiceres deklorerende bakterier

› KB-1 bakterier tilsættes vha. dougnutmetode

7

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


Opsætning

8

28 NOVEMBER 2012

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


› Design; injektion på 4 strenge på en gang

› Baseret på injektion med langsomt flow og tryk

› Opstart på 1 streng

› injektion hurtigere end forventet, dvs. mindre ventetid = mindre "flyttetid"

› nemmere for entreprenøren at styre

› Ulemper ved injektion på flere strenge

› Plads forhold

› Mange slanger og forskelligt donorvand

› Stort slid på borerør

› Injektioner kan påvirke hinanden indbyrdes

Kræver meget større erfaring og et mere afprøvet setup, hvis det skal fungere

9

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


Gennembrud af donor

› Op langs borestammen

› Til terræn

› Til moniteringsboringer

› Design, løsning:

› Sæt flow/tryk ned

› ryk 2 meter længere ned

› hvis ikke nok, injektion i boringen opgives

› Løsningsforslag i felten, så gennembrud undgås

› Hvordan sikres tætning langs borestammen

› Forskellige injektionshoveder

› Geologien den vigtigste faktor

10

28 NOVEMBER 2012

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


Impermeable lag, Ahornvej

› Meget hård lag

omkring 17,5 m u.t.

› Meget svært at injicere

› Knækkede prober

› Sand vs. silt

11

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


Reduktion af donorvand

12

28 NOVEMBER 2012

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


Skift fra grundvand til postevand

› Rungstedvej; vanskeligt at oppumpe tilstrækkelig mængder grundvand

› Design ændres, så der i stedet anvendes postevand

› Udførelse af små feltforsøg inden opstart

› Endvidere besluttes det, at alt vand skal reduceres

› mere simpel design

› færre slanger skal håndteres

› ved gennembrud langs borestammen ikke risiko for kontakt mellem aerobt vand og

de anaerobe bakterier

13

28 NOVEMBER 2012

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


Injektion Rungstedvej

› Injektionsforsøg, muligt at

injicere store mængder væske

› Meget stor forskel på hvor nemt

det er at injicere donor

› Meget ofte gennembrud til

terræn og til moniteringsboringer

› Donor observeres langt fra

injektionspunkt

› Heterogen geologi, ikke noget

der tydede på det inden opstart

14

28 NOVEMBER 2012

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


Permanente filtre

› Etablering af permanente filtre (11 stk)

› Semipassiv injektion

› Donor kunne sive ud i formationen

› Kræver ikke tilstedeværelse af rig

15

28 NOVEMBER 2012

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


Erfaringer og anbefalinger

› Svært at injicere i aflejringer, hvor silt er hovedbestanddelen

› Undersøgelser i forbindelse med skitseprojekteringen

› Tracerforsøg

› HPT sonderinger

› Detaljerede geologiske beskrivelser

› Feltforsøg inden opstart

› eks. reduktion med EHC-A

› Enkelt design ved metoder med kun lille erfaring

› Ved brug af afværgeteknikker med kun lille erfaring - vær realistisk i forhold til

tidsplanen

16

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


Hvordan ser det ud i dag?

½ år efter injektionen

› Baseret på 2-3 moniteringsrunder

› Højt indhold af NVOC i moniteringsboringer

› Hurtigt fald i redoxpotentialet:

100

Redoxpotentiale (mV)

0

‐100

‐200

‐300

‐400

‐500

17

28 NOVEMBER 2012

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


Sulfaten er reduceret og der er metanproduktion

B2Ø (4‐7 m u.t.) C8 (13‐17 m u.t.) C12M (9‐12 m u.t.)

C12N (14‐16 m u.t.) C23N (18‐20 m u.t.) C28Ø (5‐6,1 m u.t)

C28N (13‐16 m u.t.) C15Ø (6‐8 m u.t.) C25 (5‐8 m u.t.)

Metan (mg/l)

20

15

10

5

0

18

28 NOVEMBER 2012

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


PCE er nedbrudt i grundvandet (stort set)

19

28 NOVEMBER 2012

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


cDCE er dannet

20

28 NOVEMBER 2012

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER


Vi ser en stigende dekloreringsgrad

B2Ø (4‐7 m u.t.) B2N (10‐13 m u.t) C8 (13‐17 m u.t.)

C12M (9‐12 m u.t.) C28Ø (5‐6,1 m u.t.) C15Ø (6‐8 m u.t.)

C25 (5‐8 m u.t.) C26 (5‐8 m u.t.) C32 (5‐7 m u.t)

Dekloreringsgrad %

100

80

60

40

20

0

21

28 NOVEMBER 2012

UDFORDRINGER OG ERFARINGER MED AT GÅ FRA DESIGN TIL IMPLEMENTERING AF SRD I LAVPERMEABLE AFLEJRINGER

More magazines by this user
Similar magazines