7 - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk

7 - Hjerneskadeforeningen

træning/rehabilitering med neuropsykologiskbistand.Denne 3. form for speciel avanceret genoptræningmangler i lovgivningen.For at sikre et kvalificeret tilbud medudredning og neurospecialiseret genoptræningforeslår Hjerneskadeforeningenderfor, at der i hver region etableres min.1 hjerneskadecenter, hvor der primærtambulant, foretages udredning, udarbejdesrehabiliteringsplaner – og i særlige tilfældeydes specialiseret neuropsykologiskbaseret genoptræning/rehabilitering.Hjerneskadecentret skal råde over denødvendige kompetencer til en multidisciplinærintervention.OrganiseringMyndighedsansvaret i forhold til alle relevantelovgivninger, der kan komme i spil iforbindelse med en rehabiliteringsplan, erplaceret i kommunerne.Hjerneskadeforeningen finder det derformest hensigtsmæssigt, at kommunernevia lovgivning forpligtes til i et kommunaltfællesskab at stå for driften af etpassende antal hjerneskadecentre i hverregion.Lovgivning, fordi behovet er etablering afet forpligtende fællesskab til at løfte denneopgave. Subsidiært ønsker vi opgavenplaceres i regionalt regi.ØkonomiDa der ikke er tale om løsning af en nyopgave/forpligtelse, men alene en merehensigtsmæssig organisering, er det Hjerneskadeforeningensopfattelse, at forslagetsom udgangspunkt er udgiftsneutralt,måske endog udgiftsreducerende, da enhurtig afklaring uden for meget bureaukratiog en hurtig kvalificeret indsats givetvil medføre besparelser på de kommunalebudgetter på sigt!Det er helt afgørende for fastholdelse ogvidereudvikling af et fagligt miljø, at centrenesikres et stabilt økonomisk grundlagfor deres virke. Centrene bør såledesfinansieres ud fra objektive kriterier – enslags forsikringsordning.En faglig og økonomisk hensigtsmæssigløsning vil være, at placere opgaven i enrække af de centre, der eksisterer i dag ogsom allerede i væsentligt omfang råderover de nødvendige faglige kompetencertil at løfte de beskrevne funktioner.Det er altså Hjerneskadeforeningens klareopfattelse – og heri finder vi også støttei MTV’en – at en kvalificeret rehabiliteringsindsats,er en god samfundsøkonomiskinvestering.FordeleForslaget baseres på 3 grundlæggendeforhold:- Enkelhed og ensartethed- Kvalitet og udvikling- Optimal ressourceudnyttelseForslaget vil sikre enkelhed, idet myndighedsopgavenalene varetages af den kommunalehjerneskadekoordinator og dettværkommunale hjerneskadecenter. Vialovgivning sikres ensartede forhold overhele landet.MTV’ens anbefalinger af hvad den enkeltekommune bør råde over af specialiseredefaglige kompetencer bliver mindre afgørende,og fokus kan i højere grad læggespå den koordinerende funktion.Forslaget vil dels sikre hjerneskaderamteen kvalificeret udredning og udvidet rehabiliteringsplan– dels at hjerneskaderamtesbehov for neurospecialiseret genoptræning/rehabiliteringsikres.Hjerneskadecentret vil også være hjerneskadekoordinatorensfaglige sparringspartner.Hjerneskadecentret vil være et neurofagligtkraftcenter, som sammen med dekommunale hjerneskadekoordinatorer,de højt specialiserede hospitalsafsnit ogbrugerorganisationerne vil kunne være enbetydelig generator for den videre udviklingaf dansk hjerneskaderehabilitering.Hjerneskadecentret vil med sin placeringmellem hospital og kommune være denbro, der vil være ansvarlig for en sammenhængendeindsats. Det betyder også, athospitalet i højere grad kan fokusere påsygehusbehandlingen, men kontaktenmed kommunen vil ligge i Hjerneskadecentret.Indsatsen foreslås monitoreret gennemen fælles landsdækkende database, somtilfældet allerede er for den subakutte rehabiliteringefter apopleksi og svære kranietraumer:Afsluttende bemærkningerForslaget vil indebære lovændringer:Vi er bekendt med henvendelsen fraNetværket af Særlige Hjerneskadetilbud(NHS) som dokumenterer den katastrofaleudvikling. Hjerneskadeforeningen sergode muligheder for at koble netværketsforslag med vores – at bruge de afsattemidler på finansloven til at vende udviklingeni en positiv regning baseret på MTV’enog de kommende forløbsprogrammer ogmed tværkommunale hjerneskadecentresom krumtap.Hjerneskadeforeningens forslag indbefatterogså udredning og specialiseret rådgivningog vejledning. Det vil derfor værenødvendigt nærmere at analysere og udredeberøringsfladen til VISO’s opgavevaretagelse.Hjerneskadeforeningen kommer gerne tilet møde, hvor vi kan få en nærmere drøftelseaf vores forslag.Henvendelse kan rettes til:Landsformand Niels-Anton Svendsen på2637 3777 eller niels-anton@niels-anton.dkellerDirektør Svend-Erik Andreasen på 43432433 eller sea@hjerneskadeforeningen.dkMed venlig hilsenNiels-Anton SvendsenKopi er sendt til:SundhedsstyrelsenKLDanske RegionerHOVEDCIRKLEN | MARTS 2011 29

More magazines by this user
Similar magazines