Konfirmationsdagen bok

fitzwilliam.no

Konfirmationsdagen bok

2627lenø Drb: Oe, iour tierc tel i lttenigfeben, be bcne figielr en gob Sej og erfretne fiS ftot gtinrobigfeb i guocm4. &ib$s Santto.poo Srifiuo $efuo (1. Einr. 3, lB).6. Srgn og llfrlnbfeb. 8øgrren er fnmrnenuoffet ogOen Eib, i luilten ål*nr'*nn" bin Etoeøfrefien'fammenflettet meb \ele bet folbne fienneffeø Ilatur. belfe, Ilor bet llr:geligeSjere Sonfirficnb, er gu 9ærfienbe, ot ei alene monge Gn'enbnu iffe opooft, n, fcc flg telte, men enbog llele $oteninget tiue iig Iøø lra benoeb ben $elligocnb iiærbeleø[eb at fomme Iød frc biøiebellige Efliftå llo og beufot ogioo fro ben eoangelii{e6qrn. $ntet for!ærbeu .giertet, gntet linbrer Dmuen, nAfr. €om en $eftconbe blefet benne Scntroenå llanbbelfen mere enb Sggneu. $orfcerbe6, ncor Su er oont pca ofle Oteber giennem TJlenig!ebertre, og om bennetif et løgnagtigt Eæfen. Sorfcerbeø ouer, ot en cf 6ubforbonbet gfonb forbcrnelige llonbe enb iffe tioer ?IIle meb fig, fco focffeuflgrer bin lunge. Sanfolb 6ub meb og lcmmer ben bog Dlonge. ttben Sillebe: oore Dcge6ben meft oebIolbenbe inbtrcengenbe Søn: glf) forborm dantro riufer Sroeøfuog[eb !oø lllonge' l]tan opitif{euDig otreu mig i l?aabe, for bin Øønø Øtrilb, ber er ofte benne forberuetige fiening: ,,Sro, luob Du oi['for6fæitet ogica for mine 69nber, og leb rnig til al 6onb,glXr bet, Du ffol !beb | * glttfommen et bog tilfibft Xun en Sot'@r Su opuoft, fac 6liu Oig attib rnere beribflt mening: berfor fommer bet iffe on p00 ct oæte ret'Bcrnfunbet rneb . bin 6ub og betæn|, ot $erren altibfBlger Oig nreb fine pine, ber ere iom gtbøluer, troenbe, ncol mon fun er retffoffen"' Slcn pleieu facEeb ofte at fige; ,,Gn!uerleller: 6ub oær mig noobigt enb at bliuer fctig ueb fin Sto"' Setænf'oftcegge fange Se, Iime $onfiunofib, at fom ber Xun er Gn 6ub' foo gi'fjenbe[fer, fonr iffe fommer ret fro bit gjerte. Eeb bel,ueø ber ogfao fun Gn Ganbleb til Srelie, Iun 6n Seiler fott, fun ct bin Eøn itte ev et SIit uben ,gengfel, til Goliglleb, fun Gn Eto. $ rott fiære GocngelitttltDrb uben 8iu. Su ffol iffe imigre bin Sorfængeligfebto[eB ber oltiao itXe om fiettinger' iorn enllueu fon frem'meb monge fromme Eolemoober, nren føg at bliue fteut ,fette efter eget Selog, men 6ubø Drb inbelolbet ttoenfioeb ben ,gefligoonbø fl]ocbe, for:ot Su iffe ifal lrne6 0t€onbleber, meb Iloilfe bet fiooroære )toget, fom Du iffe er. og folber, 6onb!ebeu'Ser er $ntet, ber iao ub, forn i Gfliften ete fco f[crt ubtolte, ioo efterhgffeligtfuger $iertet fom oonbetigt 6naf og €finræfen.$ fe, luilfe garer gientcgne, loo bøitibeligt beftæftebe, ot ben, iom ni[enbog be Sroenbe ere ubfotte fitue iatig, mao gribe bem meb foit Eto ueb Qlonbencfor! $ørit i Sigfiiten funne g berfor oere ben Eoo6en, Srnft.rufining foruben, fom $culue beffriuer, Gie6, 6. - Siflige ligger bet i bet $otl1olb, Iloori ri itooSa til $erren, lor 6ub, ot [an fcn ficere ei olene tlnber'lou be Eroenbe ifgrt iig Gejerlerrenø Slæbnirrq. tcftelie unber iine Soobub, men oglao unber iine ?Ioben'boringer. $et et fang $itie, ion mis ubicnbtc' ot bhrtber, ion bnt ssnnen og trot Pso !ott, ffql [snc ct ebi$t

Similar magazines