Konfirmationsdagen bok

fitzwilliam.no

Konfirmationsdagen bok

3Bbliuer uben $?aabeøbeuiøntnger. fien lnb bet ler oæreSig nrogtpooliggenbe nt ilge ben .$efltgoanbø $roft titbiøie S/nner. 9om til olt llnbet, foo ere ui ogionubggtige til ot bebe, betfom tffe ben $efltgaonb gipr oBbggtige bertil. Setænf forgurigt, ot SØnnen iffe eu ioomeget en $ligt fom en $orrettigfeb, lrorreb $erren pooen[oer S?ocbe uil ftemme oort ocnbelige Se[. Eeb et8iu i Sønnen inbfuge ri ben oonbelige Eerben6 Sræfteu.Eor lIanb bliuer bannet efter $elu Sillebe og uor Enn,bel iorflorei ti[ en lellig Oubåtjenefte; $letningen til6ub"og Goigleben blioer 6runbftemrringen i uort inbre8iu, og oi gigrc ba ogfao bet TJlinbfte og €impleite iSjærligleb til 6ub. Srggt, beriom Erangen til ct bebebliueu fuog i Dig, og brug a[ Slib for igjen ot beggnbeberpao reb ben $elligaonbø $roft. Oine Eønner erebit $jerteå Sommere. 6om Ou beber, fao er Ou !3. S en !elligf te Soger Sibfen. ,8cB iffe ioo meget om ben, men $efret me,get i ben. Oen et ej alene for 6fofert, men ret egent,Iig for 8iuet. .$olb bet foit, ot Siblen iffe olene [ar6ub6 Drb i fig, men ot ben er 6ub6 Drb; berior fanben ogfoo oære bin Sebeilielne for [ele 8ioet. $glg ben,og Ou oil albrig gan rilb. Oen er et foit 2[nfer iItøb og Søb. Solb Sig til ben, og Su uit iffe f9nfe.Sen eu €ocsrb og Gfiolb til ?Ingreb og tit $orfuar i$riitetfen. Sjæmp nreb ben og Ou oil felre! Oen etSjæp og 6tou gjennem 8iuet6 Ørtner. 6ac meb berr,og Su oil engang noa $oberfuiet i $imlen !2[[t bette eu og blioer bet gubbommelige Drb for,nenrmelig ogioa berueb, at ben ,Seffigoonb uirfer gjen'tttnem bet. Sbet Ou oltico læieu Gftiften 0g taget bentit $ierte, optoger Srr 6ienføbelfenø Gæbeforn i Oig'Slcor Su oobner bin Eibelbog, iao uib, ot $imlen aob'ner fig ooer Sig. Slrer Ou oeb Siblen, ben 'be[ig- .conbB Sebifob, iao ftoou Ou ogfoo i benne ftore IJleiter6Særffteb. SceB berfor ogfco ofte Gfriftftebeune lllit'Seb, før Su leier om llnnbenø Dplgåning' Eeb ogfcoefter. 8m oeb bet gubbonrmelige Drb ot blioe 6ube6prog tet mægtig. Ttnor Ou føler liben Syit i Oig tilof [efe, fno ifom Sig! Efilben Iigger ene og olene !oåOiS. $uab engong ben lellige gluguftin rocbebe fuoge$ebere ti[: beb, fotrrt Su fcn lcre ot bebe! bet gietberogfoo otn borife Sibellclete {ctl, folot Ou fon foo cltibmere Sgit til at læfe!Gpprger Ou, fiære Sonfiumnnb, i loilfen DrbenOu ffal tæfe be tteflige 6fTifter, fco ril ieg giue Sigbette gtaob: læø lørlt bet nge Eeftomente og be enfelteSpger i bet i ben Drben, tluod be ere optegnebe' $ren;tber lar optoget be tte følite Grangelier i fig, lan til og'foo forftoo bet tanffettgere fierbe. 6ot Su left 9lpofiel'$iitorien, f oa ri[ ogfao SometbTeuet 0g i en ni6 $orftanblibtoget beroi, Golnterbreuet, rære Sig tibeligt' lJlenloo fonr tog be ngteftamentlige €fuifter oretflouebet til$iertet, tlam oil ogfno ben $effigonnb lobe pluffe ogngbe mongen Siuetø $tugt i bet fibfte, $o[onne6'9lcbet'bodng. $on Su ienere bengtte Sibelforfloringer*), iao*) llf foobonne er bet ubfommet iffe fac ogfoc [oø o6' Segrii{ neone Doeriattelfetne of Oerlo4, Sielbfteb, ti[ be[eSiblen, SeBlerB SibefiaBuirrget ooe! @oongelierne og flereSreoe, Sorflor:ing of Oolatetne og Eiergprcebifenen; beø'i"j:1-).

Similar magazines