Konfirmationsdagen bok

fitzwilliam.no

Konfirmationsdagen bok

4669nb for bin 6ieleiørger, 0m bin 6jet fuffer unberSgrben.6. San{ogcr Gber lel[, om g ere i lroen, Irrher Gberiett. 2. Sor. 13, 5.?It Ijenbe fig letu er noget Eanffeligt, men ogfaonoget €oligt. øøg berfou cltib ct fornrne pao bet ffienemeb bin fonbe $jertetilitonb. Oerfom ui b/rnte o6 ielu,blere oi iffe børnte. 6aml ofte bine tonfer, i betIJlinbfte en @cng om tlgen, forot Du grunbigt fon un"beriøge, loorlebea bet er meb bin 6je[.Gn forreften itfe tuoenbe Sreit lolbt baglig, fprenbfan gif tilfengø, en l{nbogt, luoti lan enbnu engo4glob ben forfuunbne Oog goo foubi iin 6je[ og ubfoitebe$lcnen fou ben fllgenbe Ong. 6i/r enbnu mere enbbenne $lonb. $alb neb for bin 6ub, grtb [anø Drbø6pej[ og betrogt Oig beri. Sin Eobøfplelie bliuer fac,Iebec oltib fterfere, bin pbmgglleb bliuer oltib mere [e,oenbe og bit Eroeeliu $leutet€ itobige Snæbpjning. Sogolbrig en utilgioet 6jnb nreb til ben næfte Dcg og iben ræfie llge. 8ob loer llften bin for Oig forøfæitebe$relfer ubfletie ol bin 6t9[b.Gn engelit Sueit opiiifiebe fplgenbe Gpgrgønrcal foriin Stenig[eb til boglig 6eluprguefie. Stooffe funne beogfoo bliue Sig til Eelfignelfe.Saler i GberB $jerte pcc Gber6 8eie. 9alm. 4, 5.Sræffer 6ber tilbage luer 2lften i €tilleb og be,fuar fdgenbe €p/rgamocl:.bor 6ub truffet mig enbnu i €engen ben Eib, baieg ffulbe træbe frem for lcm i S/nnen? $ob t, r.6clm" 5, 4.47"$ar mirre Elnner oæret fiertelige, e[eu tlnr minSubøtjeneite urrret forfcengelig forrnebelft mine omflof,fenbe Sanfer?$or ieg mooffe fotlømt ot [æie Gubø Drb, eller$ar ieg unber Se6ningen ueret tcnfe[øå og uben9Inbogt?$or ieg gierrtoget ben fibite Stebifen, oueroeiet benog bebet 6ub om llelfignelfe af ben?,Sor ieg $olbt ,$ufianbogt fun cf Gæbuane eller efterllcnbenø inbre 0riit?$uori lor ieg tbog for 6ub6 €f9lb fornegtet mig felu?$ar ieg cnoenbt min Sib, gobt eller lor jeg tilbrcgtben meb for [cnge og ungttige Sefpg, meb fotiængeligetonfer, baorlig og unøbig €nof effer i uerølige 6orger?$ot leg i benne l/rgelige Eib labet SirfenB Ee ogEe[ Iigge mig pao 9SjertetZ$ar ieg togei rnig iogt for onbt €etftab?Scr leg fori/mt mine $ligter fom $uøbonb efierEiener, iom fiqnb efier $uitru, fom $obet, lJloberefieu $otn?$ar 99nben ogfoa rceret mig en Sgrbe?6cor ogfoo Sonbetø Ggntreu mig tit $iettet?Euter ieg iffe frem i ltoget, lloorom ieg ueb elterton befuggte, at bet er 9nb?$or ieg tenft pcc 6ub, fuffet tit lom og laut$irnlen og €cliglleben for Øje?$ar ieg ofte ffuet inb i mit $jerte og fllt Sebrø,uelle ouer mine foriengelige Eonfer?$or ieg iffe gioet mig tlen tif Erebe eller $oumob?$cr ieg lolbt nrin Eunge i 3ømne eller talt ilbeont Ttonen?

Similar magazines