Views
4 years ago

kv arena - Laverna Romana, sro

kv arena - Laverna Romana, sro

kv arena - Laverna Romana,

KULTURNÍ KALENDÁŘ — CULTURAL CALENDAR — KULTUR KALENDER — КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ Spa-Magazine ŘÍJEN – OCTOBER OKTOBER – ОКТЯБРЬ | 2009 Spa-Magazine OBSAH 2 – 3 | KV Arena 4 – 5 | Lázeňské vycházky 6 | 10 karlovarských NEJ 7 – 10 | Kulturní kalendář 11 | Desatero karlovarské pitné kúry 12 – 13 | AHR – punc kvality 14 – 15 | Františkovy Lázně CONTENTS 2 – 3 | KV Arena 4 – 5 | Spa walks 6 | The Top 10 of Karlovy Vary 7 – 10 | Cultural Events Calendar 11 | The Ten Commandments of the Karlovy Vary Drinking Cure 12 – 13 | AHR – a symbol of quality 14 – 15 | Františkovy Lázně INHALT 2 – 3 | Die KV ARENA 4 – 5 | Kurspaziergänge 6 | Die 10 Karlsbader BESTEN 7 – 10 | Kulturkalender 11 | Zehn Gebote der Karlsbader Trinkkur 12 – 13 | AHR – die Qualitätspunze 14 – 15 | Franzensbad СОДЕРЖАНИЕ 2 – 3 | КВ АРЕНА 4 – 5 | Курортные прогулки 6 | 10 карловарских САМЫХ 7 – 10 | Культурный календарь 11 | Десять правил карловарского питьевого лечения 12 – 13 | AHR – клеймо качества 14 – 15 | Франтишковы Лазни Vážení čtenáři, jsem velice potěšen, že Vás mohu oslovit jako reprezentant největší lázeňské společnosti v ČR, která má sídlo v malebném městečku Františkovy Lázně vzápadním cípu naší republiky. V historii byla návštěva lázní výhradou movitých hostů často z řad šlechtických rodů. Také tomu bývalo tak, že lázeňští hosté absolvovali léčebnou kúru včetně všech společenských povinností v Karlových Varech či v Mariánských Lázních a poté cestou domů na nějaký čas navštívili Františkovy Lázně, aby v klidu dočerpali vydanou energii. V současnosti jsou naše lázně připraveny uvítat hosty z celého světa a jsou přístupné pro každého. Cesta za zdravím se vyplatí každému. Je velice příjemné strávit několik dní, nejlépe týdnů, v klidném prostředí, bez shonu a stresu a k tomu udělat něco pro upevnění svého zdraví. Tělesná schránka každého z nás potřebuje občas nějakou tu opravu či preventivní údržbu. Až budete příště plánovat svou cestu, vzpomeňte kam jezdí vybraní – do lázní. Ing. Josef Ciglanský, generální ředitel Lázně Františkovy Lázně a.s. Dear readers, am very pleased to be able to address you as the representative of the largest spa company in the CZ, with registered premises in the picturesque town of Františkovy Lázně in the western corner of our republic. In the past a visit to the spa was exclusively for wealthy guests, frequently members of the nobility. Practice was also such that spa guests undertook a course of treatment, including all social duties, in Carlsbad or Mariánské Lázně and then visited Františkovy Lázně for a while when returning home to renew their spent energy in peace. At present our spa is prepared to welcome guests from around the world and is open to everyone. Every guest will find the path to health worth it. It is very pleasant to spend several days, or, if possible, weeks in peaceful surroundings, without the rush and stress and simultaneously doing something towards renewing your health. Everyone’s body occasionally needs a repair or some preventive maintenance. When you plan your next trip, remember where select guests travel– to the spa. Ing. Josef Ciglanský, Managing Director Lázně Františkovy Lázně a.s. Geehrte Leser, ich bin sehr erfreut, Sie als Repräsentant der größten Kurgesellschaft der Tschechischen Republik ansprechen zu können , die ihren Sitz im malerischen Städtchen Franzensbad im westlichen Zipfel unserer Republik hat. In der Geschichte war der Besuch des Kurortes vermögenden Gästen, zumeist aus den Reihen der Adelsgeschlechter, vorbehalten. Oft war es auch so, dass die Kurgäste die Heilkur einschließlich aller gesellschaftlichen Pflichten in Karlsbad bzw. in Marienbad absolvierten und danach auf der Heimreise für einige Zeit Franzensbad besuchten, um in Ruhe die verausgabte Energie wieder aufzutanken. In der Gegenwart ist unser Heilbad darauf vorbereitet, Gäste aus aller Welt zu begrüßen, und es ist für jedermann zugänglich. Der Weg zur Gesundheit zahlt sich für jeden aus. Es ist sehr angenehm, einige Tage, am besten Wochen, in ruhiger Umgebung, ohne Stress zu verbringen und dabei etwas für seine Gesundheit zu tun. Der Körper eines jeden von uns braucht ab und zu eine Reparatur oder vorbeugende Wartung. Wenn Sie das nächste Mal Ihre Reise planen, erinnern Sie sich, wohin die Elite fährt – in ein Heilbad. Ing. Josef Ciglanský, Generaldirektor Heilbad Franzensbad AG. Уважаемые читатели, я счастлив тем, что могу обратиться к Вам в качестве представителя самой большой курортной компании в ЧР, резиденция которой располагается в живописном небольшом городке Франтишковы Лазни, на западе нашей республики. Исторически посещение курортов являлось привилегией богатых клиентов, часто из аристократических семей. При этом случалось и так, что гости курорта, пройдя курс лечения, включая все общественные обязанности в Карловых Варах или Марианских Лазнях затем, по дороге домой, некоторое время пребывали во Франтишковых Лазнях, чтобы в спокойной обстановке восстановить потраченную энергию. В настоящее время наш курорт готов к встрече гостей со всего мира и доступен для всех. Путешествие за здоровьем будет полезным для каждого. Очень приятно провести несколько дней, а еще лучше недель, в спокойной обстановке, где отсутствует суета и стресс а к тому же укрепить свое здоровье. Физическое тело каждого из нас временами нуждается в ремонте или предупредительном обслуживании. Когда в будущем Вы будете планировать свои путешествия, вспомните о том, что избранные ездят на курорты. Инж. Йозеф Циглански, генеральный директор Курорта Františkovy Lázně a.s. REKLAMA | ADVERT | REKLAME | РЕКЛАМА Official Visitor’s Centre of Karlovy Vary offers: Mlýnské nábř. 5 360 01 Karlovy Vary Tel.: +420 355 321 176 - 7 Fax: +420 355 321 175 E-mail: infocentrum@karlovy-vary.cz Terminál Dolní nádraží Západní ul., 360 01 Karlovy Vary Tel.: +420 353 232 838 Fax: +420 353 232 839 infocentrum.dn@karlovy-vary.cz Information on spa treatment and tourism Guide services Trips to both the vicinity and environs of Karlovy Vary Tickets to entertainment and cultural events Money exchange Special tours: the Town Theatre, the Jan Becher Museum, the Moser – museum of glass and glassworks, etc. Accommodation to your requirements (all price levels - about 90 hotels, 100 boarding-houses) Spa stays for both individuals and groups Boarding for groups Spa-Magazine | 1

Spa-Magazine - Duben_2012 (2).indd - Laverna Romana, sro
bečov nad teplou guide - Laverna Romana, sro
Noble Life - My Companion, sro