Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

pbw.kielce.pl

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka - Pedagogiczna ...

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw KielcachUwarunkowania rozwojufizycznego dzieckazestawienie bibliograficzne w wyborzeWybór i opracowanieBożena LewandowskaKielce 2010


2Wydawnictwa zwarte1. Bartkowiak, Zbigniew : Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.Cz. 1 / Zbigniew Bartkowiak. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1986. – 191, [1] s. – Bibliogr.Sygn.188149 CzytelniaSygn.188151-188153 Wypożyczalnia2. Bartkowiak, Zbigniew : Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.Cz. 2 / Zbigniew Bartkowiak. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1986. – 222, [1] s. – Bibliogr.Sygn. 188154 CzytelniaSygn. 188155-188158 Wypożyczalnia3. Bee, Helen L. : Psychologia rozwoju człowieka / Helen Bee ; przeł.Aleksander Wojciechowski. Poznań : Zysk i S-ka, 2004. – XXIII, [1],723 s. – Bibliogr. s. 659-723 i przy rozdz.Sygn. 240331 Czytelnia4. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania : podręcznikdla studentów uczelni pedagogicznych : praca zbiorowa / podred. Andrzeja Jaczewskiego ; [współaut. Andrzej Jaczewski et al.]. –Wyd. 3 rozsz. – Warszawa : „Żak”, 2005. – 314, [1] s.Sygn. 245184 CzytelniaSygn. 245185 Wypożyczalnia5. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania / pod red. NapoleonaWolańskiego ; przy współpracy Anny Siniarskiej ; zespół aut. KrystynaDłużniewska [et al.]. – Warszawa : Państwowe WydawnictwoNaukowe, 1983. – Wyd. 2. – 546, [2] s. – Bibliogr. s. 540-541Sygn. 148609 CzytelniaSygn. 148605-148608, 170953-170955 Wypożyczalnia


6. Bogdanowicz, Marta : Psychologia kliniczna dziecka w wiekuprzedszkolnym / Marta Bogdanowicz. – Wyd. 2 popr. – Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 263, [1] s.Sygn. 209015 CzytelniaSygn. 209016, 218720, 218721 Wypożyczalnia7. Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży / pod red. Jadwigi Kopczyńskiej-Sikorskiej; [aut. Krystyna Bożkowa . et al.]. – Wyd. 2 zm.– Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986. –286, [2] s.Sygn. 184195 Wypożyczalnia8. Dutkiewicz, Waldemar : Zmiany w procesach rozwoju biologicznegoi sprawności fizycznej młodzieży w świetle poprawy warunkówbytowych / Waldemar Dutkiewicz. – Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna,1985. – 201 s.Sygn. 179591, 182633-182635 Wypożyczalnia9. Hurlock, Elizabeth Bergner : Rozwój dziecka. T. 1 / Elizabeth B.Hurlock ; [przetł. z ang. Bolesław Hornowski, Kinga Lewandowska,Barbara Rosemann ; przedm. i przypisy Maria Tyszkowa]. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. – 555, [5] s.Sygn. 182541 CzytelniaSygn. 182543, 182545, 182547 Wypożyczalnia10. Jopkiewicz, Andrzej : Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania/ Andrzej Jopkiewicz, Edyta Suliga. – Wyd. 2. – Radom ; Kielce: Instytut Technologii Eksploatacji, 2008. – 318, [1] sSygn. 245369 CzytelniaSygn. 245370-245371 Wypożyczalnia3


411. Nowak-Starz, Grażyna : Rozwój fizyczny i społeczny dzieci zprzejawami zaburzeń emocjonalnych / Grażyna Nowak-Starz. – Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1998.– 172 s.Sygn. 227178 CzytelniaSygn. 228337, 228338, 229101 Wypożyczalnia12. Romanowski, Józef : Rozwój fizyczny a środowisko społeczne :z badań młodzieży szkół koszalińskich / Józef Romanowski ; KoszalińskiOśrodek Naukowo-Badawczy. – Koszalin : Koszaliński OśrodekNaukowo-Badawczy, 1974. – 137, [2] s.Sygn. 109725, 109726 Wypożyczalnia13. Romer, Tomasz : Zaburzenia wzrostu / Tomasz Romer. – Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979. – 231, [1]s.Sygn. 147280 Wypożyczalnia14. Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci i młodzieży / red. AndrzejJopkiewicz. – Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego,1999. – 134. – Bibliogr. po rozdz.Sygn. 228849 CzytelniaSygn. 233311 Wypożyczalnia15. Suliga, Edyta : Rozwój fizyczny dzieci niskorosłych / Edyta Suliga.– Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego,2000. – 149 s.Sygn. 230396, 231435, 232296 Wypożyczalnia16. Turner, Jeffrey S. : Rozwój człowieka / Jeffrey Turner S. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 725 s.Sygn. 227107 CzytelniaSygn. 227109, 227111, 227544, 227638 Wypożyczalnia


622. Dąbrowski, Dominik : Wewnętrzne uwarunkowania zdolnościmotorycznych – dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu słuchu /Dominik Dąbrowski // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. – 2009,nr 7, s. 12-1923. Klaś-Pupar, Kinga : Aktywność ruchowa w rozwoju dziecka zrodziny z problemem alkoholowym. Cz. 1 / Kinga Klaś-Pupar // „Remedium”.– 2006, nr 2, s. 21[Rola aktywności fizycznej we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieżyz rodzin alkoholowych, z podziałem na fizyczny, mentalny, emocjonalnyi społeczny poziom oddziaływania]24. Kopczyńska-Sikorska, Jadwiga : Stan zdrowia fizycznego populacjiw wieku szkolnym / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // „KulturaFizyczna”. – 1998, nr 5/6, s.3-6, bibliogr[Problemy zdrowotne i zaburzenia zdrowia, tendencje w rozwoju fizycznymi umieralność dzieci i młodzieży]25. Kotarska, Katarzyna : Rodzinne uwarunkowania rozwoju fizycznegomałych dzieci ze Szczecina / Katarzyna Kotarska // „KulturaFizyczna”. – 2001, [nr] 9-10, s. 25-28[Wyniki badań. Wykształcenie rodziców, charakter pracy i warunkimaterialne]26. Leśniak, Lidia : Dziecko w wieku przedszkolnym a wady postawy/ Lidia Leśniak // „Bliżej Przedszkola“. – 2005, nr 1, s.16 - 18[Uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym.Profilaktyka wad postawy]27. Łuczak, Ewa : Poziom rozwoju fizycznego dzieci z trudnościamiszkolnymi / Ewa Łuczak // „Szkoła Specjalna”. – 1994, nr 1, s.17-29[Omówienie wyników badań]


28. Łuczak, Ewa : Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z rodzin zastępczychi domów dziecka / Ewa Łuczak // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 1994, nr 9, s. 15-1829. Łuczak, Ewa : Rozwój fizyczny i stan zdrowia dzieci z rodzinalkoholowych / Teresa Łuczak // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.– 1990, nr 9, s. 140-14330. Nowicki, Dariusz : Społeczne uwarunkowania niskorosłościdziewcząt województwa mazowieckiego / Dariusz Nowicki, KatarzynaMilde, Paweł Tomaszewski // „Wychowanie Fizyczne i Sport”. –2005, z. 4, s. [237]-240[Określenie wpływu czynników społecznych i środowiskowych na występowanieniskiego wzrostu u dziewcząt po okresie dojrzewania]31. Suliga, Edyta : Żywienie a rozwój psychofizyczny i stan zdrowiauczniów klas I-III / Edyta Suliga // „Nauczanie Początkowe : kształceniezintegrowane”. – R. 30 (52), nr 4 (2006/2007), s. 27-34[Wpływ żywienia na rozwój fizyczny i stan zdrowia oraz osiągnięcia wnauce u dzieci we wczesnym wieku szkolnym]32. Szilagyi-Pągowski, J.: Wpływ zachowań na rozwój fizycznydzieci w pierwszych trzech latach życia / J. Szilagyi-Pągowska // „PolskiTygodnik Lekarski”. – 1974, nr 29, nr 30[Brak w PBW]33. Walewska-Paprocka, M. : Rozwój psychofizyczny dziecka astres / M. Walewska-Paprocka // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.– 1990, nr 9, s.135-140 Przysposobienie do Życia w Rodzinie7


834. Wolański, Napoleon : Biokulturowe uwarunkowania aktywnościmotorycznej i rozwoju sprawności człowieka oraz wynikające stądperspektywy kultury fizycznej / Napoleon Wolański // „Kultura Fizyczna”.– 2007, nr 1/2, s. 1-11[Rola czynników biologicznych i kulturowych w procesie rozwoju fizycznegoczłowieka]35. Wolański, Napoleon : Biokulturowe uwarunkowania aktywnościmotorycznej i rozwoju sprawności człowieka oraz wynikające stądperspektywy kultury fizycznej / Napoleon Wolański // ” Kultura Fizyczna”.– 2007, nr 1/2, s. 1-11

More magazines by this user
Similar magazines