07.05.2019 Views

We Smile - April 2019

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

• ฉบับอภินันทนาการ<br />

• COMPLIMENTARY COPY<br />


สารจากผู้บริหาร<br />

เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม<br />

ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 เราจึงขอนาประวัติความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก<br />

มานาเสนอ เพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชพิธีสาคัญนี้มากขึ ้น<br />

นอกจากนี้ ในเดือนเมษายน ยังมีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน<br />

ดิฉันในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม<br />

ถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ ่งยืนนาน<br />

เมษายน เป็นเดือนที่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันผู ้สูงอายุ<br />

แห่งชาติอีกด้วย ชาวไทยจึงนิยมเดินทางกลับภูมิลาเนาเพื่อรดน้าดาหัวและถือโอกาสใช้เวลาอยู ่กับญาติผู ้ใหญ่ที่เคารพ รวมถึงเดินทาง<br />

ไปพักผ่อนตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งสายการบินไทยสมายล์มีบัตรโดยสารราคาพิเศษสาหรับผู ้สูงอายุ และบริการช่วยเหลือพิเศษต่างๆ<br />

เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทาง โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากศูนย์บริการลูกค้าของเรา นอกจากนี้ เดือนเมษายน<br />

ยังเป็นช่วงเริ่มของตารางการบินภาคฤดูร้อน ไทยสมายล์ได้ปรับเพิ ่มเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปเมืองย่างกุ ้ง ประเทศพม่า<br />

เป็น 11 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และได้ปฏิบัติการบินเส้นทางใหม่บินตรงจากกรุงเทพฯ สู ่เมืองกัลกัตตา ประตูสู ่อินเดียตะวันออก<br />

จานวน 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์อีกด้วยค่ะ<br />

สาหรับวีสมายล์ฉบับต้อนรับสงกรานต์นี้ เราขอแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวรับลมร้อน ตามเกาะและชายหาดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต<br />

ซึ่งถือเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน พร้อมทั้งพาท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมสงกรานต์ 4 ภาคที่จังหวัดกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และ<br />

อุบลราชธานี หากท่านได้มีโอกาสเดินทางด้วยสายการบินไทยสมายล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี ้ เราได้คัดเลือกเมนูพิเศษที่รังสรรค์<br />

จากผลไม้ฤดูร้อนของไทยจากร้าน Audrey Café & Bistro มาให้บริการผู ้โดยสารทุกท่าน<br />

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านมีความสุขในการเดินทางกับเรา แล้วพบกันฉบับหน้า สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ<br />

ชาริตา ลีลายุทธ<br />

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br />

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด<br />

As the Royal Coronation Ceremony of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun<br />

will be held from 4-8 May <strong>2019</strong>, we chart the history of the Royal Coronation Ceremony<br />

in this issue so that our readers have a etter understandin of this sinicant ceremon.<br />

<strong>April</strong> also marks another auspicious occasion: the birthday of Her Royal Highness Princess<br />

Maha Chari Sirindhorn on 2 pri. On ehaf of TI Smies manaement and empoees<br />

I oud ie to sa on ive the rincess and ish er oa ihness ood heath and onevit.<br />

pri is the time hen Thaiands tourism industr is at its most virant especia durin the<br />

Sonran estiva. The 1 st da of Sonran is aso Thaiands ationa der a. urin the festiva<br />

Thais ourne to their hometons to unite ith their famiies pa their respects to their<br />

eders pourin ater on their hands and tae a edeserved vacation to various provinces.<br />

TI Smie offers ticets at specia prices for the eder as e as specia services to faciitate air<br />

trave for their convenience. ease contact our customer service centre for more information.<br />

urthermore pri mars the start of our summer iht schedue. TI Smie has increased the<br />

numer of direct ihts from ano to anon in Manmar to 11 ihts per ee. TI Smie<br />

aso ies to one of our ne destinations oata the atea to ast India 5 times per ee.<br />

As this issue celebrates Songkran, we introduce some of the extraordinary summer attractions<br />

incudin isands and eaches in huet non as the ear of the ndaman. e aso tae ou<br />

on a ourne to eperience the charms of Sonran in cities in Thaiands 4 reions: ano<br />

Chian Mai huet and on atchathani. If oure pannin to TI Smie over Sonran<br />

pease note that e serve specia dishes on oard usin Thai tropica fruits created <br />

udre Caf istro.<br />

ast I ish ou happiness on our ourne ith us. See ou in the net issue and<br />

have a happ Thai e ear.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Charita Leelayudth<br />

ctin Chief ecutive Officer<br />

TI Smie iras Compan imited<br />

<br />

<br />

<br />

* หากมีคาแนะนาหรือข้อติชมประการใด กรุณาส่งมาที่ customer.<br />

service@thaismileair.com ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์<br />

ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการเพื่อให้ผู้โดยสารของเราได้รับ<br />

ความพอใจสูงสุด สาหรับข้อมูลต่างๆ<br />

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่<br />

เว็บไซต์ www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หน้าเฟซบุ๊ก<br />

www.facebook.com/thaismileairways เพื่อได้รับข่าวสาร<br />

ล่าสุดของเรา<br />

ease send us an emai at customer.service@thaismieair.com to et us<br />

no our ideas on ho e ma further improve our services. or more<br />

information pease epore our esite at .thaismieair.com and ie<br />

our aceoo pae at .faceoo.comthaismieairas for the atest nes.


Cover<br />

Model : Nunchaya Lorsirinant<br />

Photographer : Termsit Siriphanich<br />

Stylist : Winny T.Saengsuwan<br />

Makeup & Hair : Nakarin Yokchom<br />

Clothing : MARIMEKKO<br />

Accessories : PORSHZ<br />

Location : Central Phuket, Phuket<br />

THAI <strong>Smile</strong> Airways<br />

Company Limited<br />

Editorial Advisory Board<br />

Building 9, 1 st - 2 nd Floors<br />

89 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,<br />

Bangkok 10900<br />

Nednapang Teeravas<br />

Chief Customer Service Officer<br />

Sancharn Sathaphornwuthikhun<br />

In-Flight Service Director<br />

Sirikwan Songsittichok<br />

Branding & Marketing<br />

Communications Director<br />

Publisher<br />

MPMI Group Co., Ltd.<br />

1 Soi Lasalle 23/2,<br />

Bangna, Bangkok 10260, Thailand<br />

Tel: +66(0) 2744 4975<br />

Fax: +66(0) 2744 5271<br />

Managing Director<br />

Chaovanee Ajanant<br />

chaovanee@mpmith.com<br />

Chief Operations Officer<br />

Steven Fong Chookiat Pangviphas<br />

steven@mpmith.com<br />

Advertising<br />

Editorial<br />

Email: editorial@wesmilemagazine.com<br />

Editor-in-Chief Supattra Sooksawud<br />

Assistant Editor (English) Manote Tripathi<br />

Assistant Editor (Chinese) Suda Amornchalanun<br />

Proofreader Pannathon Saisaeng<br />

Photographers Termsit Siriphanich<br />

Pangchanak Pangviphas<br />

Art<br />

Graphic Designer<br />

Panyaporn Panyachote<br />

Contributors<br />

Chaton Chokpattara<br />

Tomorn Sookprecha<br />

Korakot Punlopruksa<br />

Piyalak Nakayodhin<br />

Sayan Chuenudomsavad<br />

Garagay Sriparinyasin<br />

Chumpol Akkapantanon<br />

Production<br />

Colour Separation Soontorn Film<br />

Printer WPS (Thailand) Co., Ltd.<br />

Media Manager<br />

Niramol Suwandee<br />

niramol@mpmith.com<br />

Marketing Executive<br />

Lapassathorn Sangvalpech<br />

lapassathorn@mpmith.com<br />

Advertising Sales Hotlines<br />

Niramol +668 1315 9814<br />

Guitar +668 7929 6611<br />

advertising@wesmilemagazine.com<br />

Overseas Advertising Representatives<br />

AUSTRALIA<br />

The Media Company<br />

Leanne Richardson<br />

Tel: +612 9960 4392<br />

leanne@themediaco.com.au<br />

CHINA, HONG KONG, MACAU<br />

China Media Options Co., Ltd.<br />

Rebecca Tsang-Pereira<br />

Tel: +852 2321 9788<br />

rebeccaCMOsupport@gmail.com<br />

INDIA, MALDIVES<br />

RMA Media<br />

Faredoon Kuka<br />

Tel: +9122 2925 3735<br />

kuka@rmamedia.com<br />

KOREA<br />

Medirep Co.<br />

Soohoon Oh<br />

Tel: +822 734 0786<br />

soohoonoh@medireponline.com<br />

SINGAPORE, INDONESIA<br />

MPMI Pte Ltd.<br />

S. S. Hoo<br />

Tel: +65 6464 6261<br />

mpmisg@gmail.com<br />

UNITED KINGDOM<br />

Major Media Ltd.<br />

David Hammond<br />

Tel: +44(0) 20 8467 8884<br />

david@majormedia.co.uk<br />

FRANCE, GERMANY,<br />

SWITZERLAND<br />

Infopac Media House<br />

Jean Charles Abeille<br />

Tel: +331 4643 0066<br />

jcabeille@infopac.fr<br />

MALAYSIA<br />

MPMI Sdn Bhd<br />

Alvin Tan<br />

Tel: +603 7880 2185<br />

mpmimy@gmail.com<br />

USA<br />

The Multimedia Inc.<br />

Fernando Mariano<br />

Tel: +14 0790 3500<br />

fmar@multimediausa.com<br />

wesmilemagazine.com<br />

“WE <strong>Smile</strong>” is the in-flight magazine of THAI <strong>Smile</strong><br />

Airways Company Limited and is edited and published<br />

by MPMI Group Co., Ltd. All articles and photographs<br />

published herein are created by the authors and<br />

photographers at their own discretion and do not<br />

necessarily represent the views of the airline. THAI <strong>Smile</strong><br />

Airways holds no responsibility or liability arising out of<br />

the publication of such articles and photographs.<br />

All rights reserved. No part of this magazine may be reproduced,<br />

stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any<br />

means without the prior written permission of THAI <strong>Smile</strong> Airways<br />

Company Limited and MPMI Group Co., Ltd.


On The<br />

Cover<br />

OUR COVER GIRL FOR THIS MONTH!<br />

ทชา ลิริท ิรธ<br />

Nunchaya Lorsirinant - Earth<br />

<br />

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไทยสมายล์<br />

THAI SMILE FLIGHT ATTENDANT<br />

<br />

าุายาร<br />

ราลารทาาทีีาทีุ<br />

หากชีวิตหมายถึงการเดินทางเพื่อค้นหาและพบเจอคำาตอบที่ใช่<br />

การได้มาสวมเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไทยสมายล์<br />

ก็คือการเดินทางบนเส้นทางตามความหมายนั้นของสาวสวย<br />

หน้าหวานและอ่อนโยนคนนี้อย่างถ่องแท้ สำาหรับเธอแล้ว อาชีพ<br />

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทำาให้ได้เรียนรู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่<br />

ในหลายๆ ด้าน และพัฒนาตัวเองในการทำางานทุกๆ วัน โดยมี<br />

เสียงสะท้อนจากผู้โดยสาร เป็นเสมือนคะแนนผลักดันให้มีความมุ่งมั่น<br />

มากขึ้น ทุกๆ ครั้งยามเมื่อได้ดูแลผู้โดยสารในฐานะลูกเรือแล้วได้รับ<br />

คำาขอบคุณกลับมา จึงเป็นกำาลังใจและรางวัลของการทำางานที ่มีค่าที ่สุด<br />

PASSENGERS’ GRATITUDE IS THE GREATEST<br />

PRIZE OF ALL.<br />

If life is a journey to find a true calling, being able to don<br />

THAI <strong>Smile</strong>’s flight attendant uniform is exactly that journey<br />

our sweet and gentle flight attendant Nunchaya “Earth”<br />

Lorsirinant is going on. For her, working as a flight attendant<br />

has given her the opportunities to learn and grow as an<br />

adult in just about every way and to develop herself every<br />

day, too. Feedback from the passengers is like a score that<br />

propels her to be more determined. Every time passengers<br />

express their warmest thanks to the care that she’s given<br />

to them as a crew member, that’s like the greatest boost to<br />

her morale and the most valuable prize for her work.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Watch Me<br />

8 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

9


าร Contents APRIL <strong>2019</strong><br />

12 Calendar<br />

วันสาคัญและเทศกาลเด่นประจาเดือน<br />

<br />

<br />

14 Update<br />

ข่าวสารและกิจกรรมน่าสนใจ<br />

ประจาเดือน<br />

Monthly News and Latest Events<br />

<br />

18 Beauty<br />

ชุ่มฉ่าตานานไทย<br />

Legendary Beauty Items for Summer<br />

<br />

20 Packing<br />

สนุกกับการสวมชุดพริ้วสบาย<br />

เดินเล่นชายหาดภูเก็ตในฤดูร้อน<br />

For Her : Beach Style<br />

<br />

จัดเสื้อผ้าพร้อมเปียก<br />

เที่ยวสงกรานต์เมืองเชียงใหม่<br />

For Him : Summer Look<br />

<br />

22 Taste<br />

เลอค่าอาหารไทย สไตล์โอเรียนทอล<br />

Luxurious Thai Cuisine<br />

in an Oriental Style<br />

<br />

อร่อยระดับตานาน<br />

อาหารพื้นเมืองภูเก็ต<br />

Phuket’s Delicious Classic Delicacies<br />

<br />

26 Relax<br />

คืนความสมดุลด้วยพลังแห่งธาตุทั้ง 4<br />

Rebalancing with Elements of Life<br />

<br />

30 Stay<br />

ดินสอรีสอร์ท อยู่สบาย<br />

ใกล้ชิดธรรมชาติ<br />

Dinso Resort : Comfort<br />

in Nature’s Lap<br />

<br />

94 Horoscopes<br />

เที่ยวทั่วไทยไปตามดวง<br />

เดือนเมษายน 2562<br />

Enjoy Travelling<br />

with Your Stars : <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

<br />

<br />

รราชิธีรราชาิ<br />

รราชิธีิิทธิ<br />

ชาติทย<br />

The Royal Coronation Ceremony<br />

One of the Most Significant Events<br />

in Thailand<br />

<br />

<br />

ต ุา<br />

Phuket, the Pearl of the Andaman<br />

<br />

รทย<br />

ราต า<br />

Songkran in 4 Regions<br />

<br />

<br />

หลากสีสันในกัลกัตตา<br />

The Myriad Colours of Kolkata<br />

<br />

ลาต ร<br />

Charming Southern Laos<br />

<br />

82 WHERE WE FLY<br />

84 SPECIAL SERVICE REQUEST<br />

85 BEST OF LUCK, BEST OF SMILE<br />

86 FOOD<br />

88 NEWS<br />

90 FOR YOUR SAFETY<br />

92 TALK<br />

98 WEFIE


WHAT’S ON<br />

Calendar<br />

INTERESTING FESTIVALS<br />

OF THE MONTH<br />

าย <br />

11-15 <strong>April</strong> <strong>2019</strong> / <br />

ราตาต ต<br />

ความสนุกสุขหรรษาประจาเทศกาลสงกรานต์ที่สร้างชื่อไปทั่วโลก<br />

ต้องไม่พลาดสงกรานต์ ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งรวมทั้ง<br />

ความสนุกบันเทิงและวิถีไทยเข้าไว้ด้วยกัน อยากมาสัมผัสสงกรานต์<br />

ริมหาดให้ได้สักครั้ง ต้องมาที่นี่<br />

<br />

With Songkran now becoming a world-renowned festival,<br />

Patong Beach in Phuket annually hosts the Water Festival<br />

that combines entertainment with the Thai way of living.<br />

The event looks set to draw revellers from everywhere<br />

keen on experiencing the festival on the beach once in<br />

their lives.<br />

<br />

<br />

<br />

ี าย <br />

Today-7 <strong>April</strong> <strong>2019</strong> / <br />

าย <br />

11-14 <strong>April</strong> <strong>2019</strong> / <br />

ทาลราต รุท<br />

กรุงเทพฯ ปักหมุดสาดสุข เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณสวนลุมพินี เขตปทุมวัน<br />

ซึ่งปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ “สงกรานต์กรุงเทพมหานคร สาดสุข เพื่อทุกคน รื่นรมย์วิถีไทย”<br />

จาลองบรรยากาศงานวัด ให้คนกรุงและนักท่องเที่ยวได้ชื่นฉ่าสุดใจ ทั้งนี้ยังคงยกเอา<br />

ประเพณีดั้งเดิมของไทย อาทิ การสรงน้าพระ การก่อพระเจดีย์ทราย การละเล่นพื้นบ้าน<br />

และการประกวดเทพีสงกรานต์ มารวมไว้ให้ได้สัมผัสและร่วมกันสืบสานเช่นเคย<br />

<br />

Songkran takes place at Lumpini Park under the concept of “Songkran<br />

Bangkok : Happy Splashes in the Thai Way”. The atmosphere will be that<br />

of a Thai-style temple carnival that aims to highlight the traditional activities<br />

of the festival like the bathing of Buddha images, creation of sand chedis,<br />

folk performances and a traditional Miss Songkran beauty contest.<br />

<br />

<br />

<br />

าาาย รที ชีย<br />

งานรวมผ้าฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ<br />

จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 21 โดยในปีนี้<br />

มาพร้อมแนวคิด “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย<br />

ใส่สีธรรมชาติ 2562” เชิญชมความงาม<br />

ของงานคราฟต์ผ้าฝ้ายสไตล์ล้านนาไทย<br />

ได้ที่อาคาร ITC ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม<br />

ภาคที่ 1 ถนนทุ ่งโฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่<br />

<br />

The biggest cotton event in northern<br />

Thailand, the 21 st edition of the cotton<br />

fair is on the theme “<strong>We</strong>aving Cotton,<br />

Making Natural Fibre and Using Natural<br />

Dye”. The fair showcases beautiful<br />

handwoven Lanna-style textiles. It’s held<br />

at ITC Building, Industrial Promotion<br />

Centre Region 1, Thung Hotel Road,<br />

Chiang Mai.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

าย <br />

8-15 <strong>April</strong> <strong>2019</strong> / <br />

รีุยราตีา ทาล<br />

ีย ลาีย <br />

เทศกาลสงกรานต์อันสุดแสนจะคึกคักของภาคอีสาน ต้องยกให้ขอนแก่น<br />

เจ้าของงานเทศกาลประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน<br />

และถนนข้าวเหนียว ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี และได้รับเสียงตอบรับอย่างดี<br />

จากนักท่องเที่ยว มาร่วมสนุกกันได้ ณ บริเวณสวนสาธารณะ 200 ปี<br />

ริมบึงแก่นนคร และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์)<br />

<br />

<br />

One of the most exciting Songkran events in Thailand’s northeast,<br />

the annual festival attracts lots of tourists keen on taking part<br />

in the water-splashing festival that takes place at 200 Years Park on<br />

Bueng Kaen Nakhon Lake and on Khao Nieo Road (Sri Chan Road).<br />

<br />

<br />

<br />

าย า <br />

26 <strong>April</strong>-14 May <strong>2019</strong> / <br />

ิทรราร ธรรชาติ รุท<br />

นิทรรศการจิตรกรรม ผลงานโดย สาโรจน์ อนันตอวยพร<br />

ผู ้ต้องมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ จนต้องถ่ายทอดเสน่ห์อันเย้ายวน<br />

ของธรรมชาติออกมาผ่านฝีแปรง จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1<br />

ห้องนิทรรศการ 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br />

รายละเอียดติดตามได้ที่ FB : Chamchuri Art Gallery<br />

<br />

The exhibition features paintings by Saroj Anantaauoyporn<br />

who was inspired by the charms of nature so much so<br />

that he wanted to convey its beauty through his fine brush<br />

strokes. The exhibition is on view at Exhibition Room 2<br />

on the 1 st floor of Chulalongkorn University’s Charmchuri<br />

Art Gallery. For more info, visit FB : Charmchuri Art Gallery.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

12 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

13


UPDATE<br />

KHAO CHAE SPIRIT JIM THOMPSON / BANGKOK<br />

สารับพิเศษเฉพาะช่วงดูร้อนที่ จิม ทอมป์สัน จัดให้อย่างพิถีพิถันตามตารับครัวไทยโบราณ<br />

พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูข้าวแช่ ปรุงจากฝีมือเชฟชั้นยอดและหัวใจของสปริต จิม ทอมป์สัน<br />

ได้ในราคาชุดละ 50 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้15 มิถุนายน 2562 ที่สปริต จิม ทอมป์สัน<br />

ซอยสมคิด โทร 0 201 26 หรืออีเมล iritimthmretauratcm<br />

Jim Thompson is celebrating the Thai summer with the traditional<br />

Thai delicacy khao chae based on an ancient recipe and created by<br />

a talented chef. Khao chae is available in sets with prices starting<br />

from BT 950 until 15 June <strong>2019</strong> at Spirit Jim Thompson.<br />

Call 0 2017 7268-9, or e-mail spirit@jimthompsonrestaurant.com.<br />

STYLE BANGKOK <strong>2019</strong> / BANGKOK<br />

สุดยอดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์แห่งเอเชียที่ทุกคนรอคอย<br />

ครองพื้นที่กว่า 0000 ตารางเมตร หรือ ฮอลล์<br />

ของไบเทค บางนา เพื่อนาเสนอสินค้าทุกประเภทอย่าง<br />

ครบครันที่สุด โดยปีนี้เนรมิตงานในแนวคิด “Creatie<br />

rii ภูมิปัญญา สร้างสรรค์ อย่างมีสไตล์”<br />

จัดขึ้นในวันที่ 121 เมษายนนี้ ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่<br />

tyleaaircm<br />

Asia’s largest lifestyle fair with a gross floor space<br />

of 40,000 square metres spanning 8 halls, Style<br />

Bangkok <strong>2019</strong>, under the theme “Crenovative Origin”,<br />

features a plethora of lifestyle products and services<br />

under the sun from 17-21 <strong>April</strong> <strong>2019</strong> at Bitec Bangna.<br />

To register, visit www.stylebangkokfair.com.<br />

LITTLE WILD EXHIBITION / BANGKOK<br />

ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพของ<br />

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ กับนิทรรศการ<br />

ittle il ที่พระองค์ได้สะท้อนความเป็นธรรมชาติที่ได้รับรอบพระองค์<br />

เมื่อครั้งเสด็จไปยัง ประเทศเคนย่า ทวีปแอฟริกา ออกมาเป็นภาพถ่ายแนว<br />

atial Gerahic จัดแสดง ณ ไลก้า แกลเลอรี แบงค็อก<br />

ชั้น 2 ศูนย์การค้าเกษร วิลเลจ ตั้งแต่วันนี้2 เมษายน 2562<br />

The art exhibition features a collection of photographs taken<br />

by HRH Princess Sirivannavari Nariratana during her travels in<br />

Kenya. The photos - shot in the same style as those in National<br />

Geographic - are on view until 28 <strong>April</strong> <strong>2019</strong> at Leica Gallery<br />

Bangkok on the 2 nd floor of Gaysorn Village.<br />

NONG SAENG RUN <strong>2019</strong> / NAKHON NAYOK<br />

เพื่อประสบการณ์วิ่งบนเส้นทางวิถีชุมชน ณ ตาบลหนองแสง จังหวัดนครนายก<br />

ขอชวนคุณมาร่วมวิ่งเก็บวิว 2 ข้างทางที่เป็นทุ ่งนาป่าเขียวริมเขาใหญ่ พร้อมชื่นใจ<br />

กับทัศนียภาพอ่างเก็บน้า และสัมผัสความอบอุ ่นแบบชาวชุมชนหนองแสง<br />

ในวันที่ เมษายนนี้ รายละเอียดติดตามได้ที่ FB : หนองแสง <br />

To promote the local communities of Tambon Nong Saeng in Nakhon Nayok,<br />

Nong Saeng Run <strong>2019</strong> takes place on 7 <strong>April</strong> <strong>2019</strong> on one of the province’s<br />

most scenic routes that runs through green paddy fields and past a reservoir<br />

on the edge of Khao Yai. The run provides runners with the opportunity<br />

to experience the locals’ warm hospitality on <strong>April</strong> 7. Visit the event’s at<br />

FB : Nong Saeng RUN.<br />

14 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

15


UPDATE<br />

www.monkhamhatyai.com<br />

SONGKRAN MESA PHA KHAO MA<br />

SANAN LOKE / BANGKOK<br />

สงกรานต์นี้เป็นอีกปีที่ความสนุกจะถูกแชร์สนั่นไปทั่วพื้นที่<br />

ย่านสยาม กับกิจกรรมสงกรานต์ที่เกที่สุด ภายใต้ชื่อ<br />

“สงกรานต์ เมษาผ้าขาวม้า สนั่นโลก” ยกความสนุก เบิกบาน<br />

มารวมไว้ในที่เดียว วันที่ 115 เมษายนนี้ ณ สยามสแควร์<br />

ติดตามรายละเอียดได้ที่ FB : raiam<br />

The Songkran Festival is celebrated from 13-15 <strong>April</strong><br />

at Siam Square with a unique theme that’s a fusion<br />

of tradition and the Thai culture of having fun.<br />

Find out more at FB : Songkransiam.<br />

LIFE EXHIBITION / BANGKOK<br />

นิทรรศการแสดงฝีมือในทางจิตรกรรม วาดเส้น ภาพพิมพ์แกะไม้ และงานวัสดุปะติด<br />

ของศิลปน แคทลียา พันธ์โตดี ที่เลือกใช้ศิลปะมาบอกเล่าการเดินทางของชีวิต<br />

สะท้อนอารมณ์ความรู ้สึกที่เข้ามากระทบใจในแต่ละช่วงตอน โดยมี “แมว” เป็นสะพาน<br />

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง จัดแสดง ณ Arel Gallery er Art<br />

ระหว่างวันที่ 2 เมษายน1 พษภาคม 2562<br />

On display are Kattliya Phantodee’s works of art including paintings,<br />

drawings and wood engravings to tell the story of her life’s journey with her<br />

cat serving as bridge between her relationships. The exhibition is on view<br />

from 2 <strong>April</strong>-19 May, <strong>2019</strong> at Ardel Gallery of Modern Art.<br />

PHUKET BIKE WEEK <strong>2019</strong> / PHUKET<br />

กิจกรรมชวนตื่นเต้นของเหล่าไบค์เกอร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย<br />

ต้อนรับคนรักมอเตอร์ไซค์จากทั่วโลก รอบนี้มาในคอนเซ็ปต์<br />

rl ie Tether จัดขึ้น 2 ช่วงเวลา<br />

วันที่ 121 เมษายน 2562 ณ บริเวณหาดป่าตอง<br />

อาเภอกะทู ้ และวันที่ 120 เมษายน 2562<br />

ณ บริเวณ ภูเก็ตโบทลากูน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต<br />

รายละเอียดติดตามได้ที่ huetieeecm<br />

One of Asia’s biggest festivals of bikers, Phuket Bike<br />

<strong>We</strong>ek <strong>2019</strong> looks set to attract bikers from all around<br />

the world with this year’s theme of “World Ride<br />

Together”. The festival runs from 12-14 <strong>April</strong> <strong>2019</strong> at<br />

Kathu district’s Patong Beach and 19-20 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

at Phuket Boat Lagoon, Muang district, Phuket.<br />

Learn more at www.phuketbikeweek.com.<br />

ART LANE #16 / KHON KAEN<br />

เทศกาลถนนศิลปะ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 16 โดยมีคณะศิลปกรรมศาสตร์<br />

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ ชวนทุกท่านมาเดินชิลพร้อมช้อปป งและเสพย์<br />

งานศิลป์ไปด้วยในตัว กับงาน Art ae ซึ่งจะมีการแสดงและออกร้านแนวศิลปะ<br />

แถมยังได้เห็นวิถีท้องถิ่นแบบไทย ภายในงานเดียวกันด้วย งานจัดที่ สะพานขาว<br />

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 56 เมษายน 2562<br />

The 16 th edition of Art Lane takes place at the Sapan Khao (the White Bridge)<br />

at the Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University from<br />

5-6 <strong>April</strong> <strong>2019</strong>, featuring rows of art stalls offering stylish products and<br />

fine works of art. The art fair also offers a glimpse into a local way of living.<br />

The Bliss of Lanna Heritage<br />

Monkham Village is a boutique hotel with a luxury concept.<br />

Its charming Lanna design transports guests to another world in northern Thailand.<br />

Lanna life is alive and well at Monkham Village Hatyai.<br />

16 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

Monkham Village Hatyai : Rajyindee Soi 6/1 Rd., Tambon Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110 Tel : +66 (0) 7422 0033<br />

17<br />

Reservation@monkhamhatyai.com โรงแรมม่อนคำ วิลเลจ MonKham Village Hatyai


BEAUTY<br />

WORDS & PHOTOS : NAKORN KAEOSUTTHI<br />

ชุ ่มฉํ่าตํานานไทย<br />

Legendary Beauty Items for Summer<br />

าารชราตี ทาราาตาาทย<br />

ทีตชยุยายลชยุุยา<br />

ุีาราทุาลรล ยยตราิา<br />

ทีราิยยาลาย รรุ ยาทที<br />

1. PARROT BOTANICALS<br />

สบู่พฤกษานกแก้ว ตานาน<br />

กว่า 6 ปี ขนาด กรัม<br />

ราคา 1 บาท หอม<br />

สดชื่นด้วยกลิ่นพฤกษา<br />

นานาพรรณ เพื่อผิวสะอาด<br />

สดชื่น ติดทนนาน<br />

2. MONQ LEYA<br />

แปงน้าหอมมองเล่ย่ะ<br />

ตราหญิงชูช้าง<br />

ขนาด มล<br />

ราคา 2 บาท แปงน้า<br />

ให้ความหอมเย็น สดชื่น<br />

สบายตัว ช่วยให้ผิวพรรณ<br />

นุ่มนวล<br />

3. NANGLOY<br />

น้าอบไทยนางลอย<br />

ตานานกว่า 1 ปี<br />

ขนาด 12 ซีซี ราคา 2<br />

บาท น้าอบไทยสูตร<br />

ต้นตารับ ทาจากสมุนไพร<br />

และเครื่องหอมหลายชนิด<br />

ช่วยประทินผิวและ<br />

มอบความหอมยาวนาน<br />

4. VISET-NIYOM<br />

ยาสีนวิเศษนิยม<br />

ตานานเกือบ 1 ปี<br />

ขนาด 1 กรัม<br />

ราคา 11 บาท ยาสีน<br />

สมุนไพรประจาบ้าน<br />

เพื่อความสดชื่น<br />

ช่วดลดคราบหินปูน<br />

กลิ่นปาก และอาการ<br />

เสียวน<br />

5. LOLANE<br />

โลแลน แร์ สเปรย์<br />

ขนาด 5 มล<br />

ราคา 1 บาท สเปรย์<br />

กระปองทอง ตานานกว่า<br />

4 ปี ใช้จัดแต่งทรงผม<br />

เซ็ตทรงผมได้ดี ช่วยให้<br />

อยู่ทรงตลอดวัน<br />

6. HAPPY<br />

แปงน้ารองพื้นแปปี<br />

ตานานกว่า 6 ปี<br />

ขนาด 1 มล<br />

ราคา บาท<br />

ใช้รองพื้นให้สวยเนียน<br />

ด้วยสูตรน้า และเนื้อแปง<br />

บางเบา ช่วยให้ผิว<br />

ดูเป็นธรรมชาติ<br />

7. SRICHAND<br />

ศรีจันทร์ ทรานส์ลูเซนท์<br />

คอมแพค พาวเดอร์<br />

ขนาด กรัม<br />

ราคา 5 บาท<br />

จากตานานผงหอม<br />

อายุกว่า ปี สู่แปงพั<br />

โปร่งแสงคุมมันได้ดี<br />

เนื้อแปงละเอียดบางเบา<br />

เหมาะกับทุกโทนสีผิว<br />

8. SNAKE BRAND<br />

แปงเย็นตรางู คลาสสิก<br />

ตานานกว่า 1 ปี<br />

ขนาด 14 กรัม<br />

ราคา บาท<br />

ช่วยให้หอมเย็น และลด<br />

ผด ผื่น คันตามผิวหนัง<br />

บรรจุภัณ์คลาสสิก<br />

เก็บความหอมและเย็นได้นาน<br />

9. BHAESAJ<br />

เภสัช สกินไลท์เทนนิ่ง<br />

ตานานกว่า 4 ปี ขนาด<br />

มล ราคา 2 บาท<br />

โลชั่นบารุงผิวหน้า<br />

เนื้อบางเบาซึมสู่ผิวได้ดี<br />

ใช้บารุงผิวก่อนแต่งหน้า<br />

ด้วยส่วนผสมของสาร<br />

สกัดจากจมูกข้าวและ<br />

วิตามินบี <br />

10. LOLANE<br />

โลแลน รีสไตล์<br />

สไตล์ลิ่ง มูส ตานานกว่า<br />

4 ปี ขนาด 1 มล<br />

ราคา 5 บาท ผลิตภัณ์<br />

จัดแต่งทรงผมดัด<br />

ให้ดูมีวอลลุ่ม พร้อมสปริง<br />

ตัวสวยงาม ผมชุ่มชื้น<br />

ไม่แห้งเสีย<br />

18 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

19


PACKING<br />

STYLE : ASAWAPAT JINDACHOTIRAZ<br />

ต่างหูระย้าประดับเปลือกหอย<br />

ราคา 4 บาท<br />

จาก &<br />

แว่นตากันแดดกรอบอะซิเตท<br />

ราคา 6 บาท<br />

จาก CAC<br />

หมวกแกปสีทูโทนปกลาย<br />

ราคา บาท<br />

จาก C<br />

ชุดเดรสรัดรูปลายขวาง<br />

ราคา 15 บาท<br />

จาก <br />

FOR HER :<br />

PHUKET<br />

<br />

BKK-HKT<br />

WE275/WE281/<br />

WE283/WE285<br />

FOR HIM :<br />

CHIANG MAI<br />

<br />

BKK-CNX<br />

WE160/WE164/<br />

WE166/WE168/<br />

WE176<br />

กระเปาสะพาย<br />

รุ่น aier<br />

ราคา 1 บาท<br />

จาก BA BA<br />

ISSEY MIYAKE<br />

เสื้อกล้ามสีม่วง<br />

สกรีนลาย<br />

ราคา 5 บาท<br />

จาก A<br />

กระเปาเปสีแดง<br />

รุ่น <br />

ราคา 16 บาท<br />

จาก BA BA A<br />

BEACH STYLE<br />

เมื่อฤดูร้อนเดินทางมาเยือน ก็ถึงเวลาได้สนุกกับการสวมชุดสบายๆ<br />

สไตล์เดินเล่นชายหาดออกไปอาบแดดหรือว่ายน้าให้หนาใจ<br />

โดยเฉพาะกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง ภูเก็ต เกาะสวรรค์แห่งแดนใต้<br />

ซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างใฝ่ฝนอยากมาท่องเที่ยวสักครั้ง<br />

รองเท้าแตะพิมพ์ลายมิกกี้เมาส์<br />

ราคา 1 บาท<br />

จาก AAAA<br />

SUMMER LOOK<br />

จองตัวเครื่องบินให้ไว แล้วจัดเสื้อผ้าพร้อมเปียกใส่กระเปาใบเก่ง<br />

เตรียมไปสนุกกับการเล่นน้ารอบคูเมืองเชียงใหม่ ในเทศกาลสงกรานต์ที่ทั้งคนไทยและคนต่างชาติรอคอย<br />

แว่นตากรอบพลาสติก<br />

ราคา บาท จาก &<br />

รองเท้าแตะสีน้าเงินรัดส้น<br />

ราคา 15 บาท จาก AA<br />

ชุดว่ายน้าไหล่ปาด<br />

ราคา 1 บาท<br />

จาก &<br />

เซ็ตกาไลข้อมือ<br />

ราคา 11 บาท<br />

จาก <br />

กางเกงว่ายน้าพิมพ์ลาย<br />

ราคา 115 บาท จาก A<br />

นาิกาออกกาลังกาย<br />

รุ่น ei 5 <br />

ขนาด 4 มิลลิเมตร<br />

ราคา บาท<br />

จาก A<br />

สถานที่จาหน่าย<br />

BA BA A ชั้น สยามดิสคัเวอรี ชั้น ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 1 เซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว<br />

CAC-A ชั้น สยามดิสคัเวอรี AAAA ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น เซ็นทรัล อีสต์วิลล์<br />

ชั้น 1 เซ็นทรัล เสติวัล สมุย ชั้น 1 เซ็นทรัล ภูเก็ต ลอเรสต้า & ชั้น 2 สยามพารากอน ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์<br />

ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 สยามพารากอน<br />

สถานที่จาหน่าย<br />

BA BA A ชั้น สยามดิสคัเวอรี ชั้น ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 1 เซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว<br />

C แผนกกีา ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไป A บีเทรนด์ ชั้น สยามพารากอน<br />

& ชั้น 2 สยามพารากอน ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์ AA ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 1 สยามพารากอน ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น เทอมินอล 21 ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์<br />

A ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น เซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1 เซ็นทรัล เสติวัล พัทยา บีช<br />

20 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

21


TASTE<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD PHOTOS : TERMSIT SIRIPHANICH<br />

าย<br />

อาหารจีนกวางตุ้งที่ทุกคนติดใจ<br />

ในรสชาติ ด้วยการนาผักจาก่องกง<br />

มาอบนาชานานถึง ชั่วโมง<br />

ก่อนอบกับหมู ชันตุนแล้วปรุงด้วย<br />

ซีอิวจนเข้าเนือกัน ทาให้เนือหมูนุ่มลื่น<br />

ละลายในปาก รับประทานคู่กับ<br />

หมั่นโถว อร่อยลงตัวที่สุด<br />

ีา<br />

หมูทอดสูตร่องกง เมนูยอดนิยม<br />

ของร้าน เนือหมูติดมันหั่นชินหนา<br />

พอดี ทอดจนกรอบนอกนุ่มใน<br />

พร้อมแซ่บกับนาจิมแจ่วรสจัดจ้าน<br />

ตยาุา<br />

ต้มยาสูตรเพาะ คัดสรรกุ้งแม่นา<br />

มาอย่างพิเศษ นาซุปเข้มข้น<br />

อร่อยครบรส เปรียว เค็ม เผ็ด<br />

ลารี<br />

ลาบหมูเนือนุ่มฟู รสชาติกลมกล่อม<br />

และหวานหอมด้วยนาผึงปาเดือนห้า<br />

รับประทานแกล้มกับผักสด<br />

ลย<br />

ขนมหวานมงคล เรียกอีกอย่างว่า<br />

โมจิ่องกง เนือนุ่ม หอมงาคั่ว<br />

ทังงาขาวงาดา เสิร์ฟอุ่นๆ<br />

อร่อยอย่าบอกใคร<br />

ายิร<br />

นาแข็งไสเกล็ดละเอียด รสกลมกล่อม<br />

และสีสันสวยงาม เสิร์ฟพร้อมขนมปง<br />

นมข้นหวาน และเม็ดไข่มุกเนือนุ่มๆ<br />

เคาหยกหมั่นโถว<br />

Steamed Pork<br />

with Preserved Vegetables<br />

<br />

จี๊ผา<br />

Deep Fried Pork Chop<br />

<br />

น้าแข็งไสยูนิคอร์น<br />

Unicorn Shaved Ice<br />

<br />

ลาาารทย ตลรียทล<br />

Luxurious Thai Cuisine in an Oriental Style<br />

จากร้านไก่ทองสาขาแรกที ่เมืองทองานี เมื ่อ ปที ่แล้ว<br />

สู ่การลองก้าวขึ นปที ่ ด้วยการเปดสาขาที ่ ณ<br />

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ูเก็ต งฟลอเรสต้า จังหวัดูเก็ต<br />

ในบรรยากาศการตกแต่งอันสวยงาม ได้รับแรงบันดาลใจ<br />

มาจากสีสันของท้องทะเลอันดามัน เส้นขอบฟา แสงแดด<br />

และเรือยอร์ชแห่งูเก็ต ชวนให้รู ้สึกผ่อนคลายเมื ่อเข้ามาเยือน<br />

โดยอาหารยังคงคุณาพมาตรานระดับพรีเมียมของร้าน<br />

ไก่ทองดังเดิมทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์<br />

ขึนชื่อ วัตถุดิบที่คัดสรรมาใช้ เทคนิคในการปรุง หรือ<br />

รสชาติความอร่อย ซึ่งจุดเด่นของไก่ทองเป็นที่เลื่องลือ<br />

อยู ่แล้วในความเป็นร้านอาหารไทยสไตล์โอเรียนทอล<br />

ที ่อาหารทุกจานจะมีรสชาติในแบบบับของตนเอง<br />

จึงอร่อยแตกต่างจากร้านทั่วไป ทาให้ลูกค้าติดใจ<br />

ทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ<br />

Since openin its rst ranch at Muanthon Thani 20 ears ao oden<br />

Chicen restaurant has ron into a successfu restaurant chain ith its<br />

3 rd ranch recent opened at Centra huet (oresta) to ceerate its 21 st<br />

anniversar. ith its dcor inspired the turuoise ndaman Sea sunshine<br />

and achts the huet ranch maintains its premium standards and menus<br />

ie other ranches. opuar ith Thai and forein diners the restaurant uses<br />

carefu sourced inredients and distinctive cooin techniues to create its<br />

sinature dishes. The rea hihiht of oden Chicen ies in its orientaste<br />

cuisine ith its on uniue avour thats unie that of an other restaurant.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

STEAMED PORK WITH PRESERVED VEGETABLES<br />

This tast Cantonese dish uses veetaes imported<br />

from on on infused in tea for 36 hours and<br />

roasted ith steed strea por avoured ith<br />

so sauce. The por so so and smooth that it mets<br />

in our mouthis enoed ith steamed uns.<br />

DEEP FRIED PORK CHOP<br />

This on onste por chop one of the popuar<br />

dishes has chun pieces of por that are crisp<br />

on the outside and so on the inside. Its served<br />

aonside a spic Isaanste dip.<br />

SPICY CREAMY TOM YUM SOUP WITH RIVER PRAWN<br />

This is a avourfu speciarecipe tom um that uses<br />

specia sourced river prans. It has a avours:<br />

sour sat and spic.<br />

SPICY MINCED PORK SALAD<br />

This por saad has a aanced avour siht<br />

seetened ith id hone and is served aonside<br />

fresh reens.<br />

DRIED SESAME BALLS<br />

This arm auspicious seet treat aa on on<br />

mochi is so and frarant ith roasted hite and<br />

ac sesame seeds.<br />

UNICORN SHAVED ICE<br />

This Thaiste shaved ice is oth coourfu and tast<br />

and comes ith read condensed mi and che<br />

pears (tapioca as).<br />

บัวลอยแห้ง<br />

Dried Sesame Balls<br />

<br />

• ร้านไก่ทอง ชั้น 3 เซ็นทรัล ภูเก็ต ฝั่งฟลอเรสต้า<br />

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 099 415 2446<br />

• Golden Chicken, located on the 3 rd floor of entral huket loresta,<br />

is open daily from 10.00-22.00. all 099 15 26.<br />

• <br />

22 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

23


TASTE<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD PHOTOS : TERMSIT SIRIPHANICH<br />

าริา<br />

หนึ่งในเมนูรางวัลมิชลิน ไกด์ รสชาติจัดจ้าน เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงจัดเต็ม<br />

อย่างผักสดชนิดต่างๆ รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ เพิ่มความอร่อยทวีคูณ<br />

<br />

อร่อยด้วยสูตรเพาะแบบบับพืนเมือง ด้วยเนือหมู ชันเคี่ยวจนนุ่ม<br />

รสหวานและเค็มนาเข้าเนือ หอมกระเทียมพริกไทยเวลาเข้าปาก<br />

ชลลี<br />

เมนูเด่นของร้าน ซึ่งมีส่วนผสมของเนือปูสดใหม่ก้อนให่ และเผ็ดหอมด้วย<br />

เครื่องแกงเข้มข้น ปรุงขึนทุกวัน รับประทานคู่กับเส้นหมี่ อร่อยเต็มคาทุกคา<br />

ตาต<br />

สาหรับคนชอบอาหารรสเผ็ดกาลังดี ย่อมไม่พลาดส้มตาูเก็ตสูตรนี<br />

เพราะนอกจากความหอมของพริกไทยที่เพิ่มลงไปแล้ว ยังพิเศษ<br />

ด้วยการใส่ปลาิง้างตัวเล็กๆ ให้อร่อยขึนเป็นเท่าตัว<br />

<br />

ของหวานท้องถิ่นที่มีส่วนประกอบของวุ้นจากเมล็ดโอ๊ะเอว ถั่วแดงเชื่อม<br />

และแตงโม ตามด้วยนาแข็งเกล็ดราดนาแดงด้านบน มอบความสดชื่น<br />

ตบท้ายอาหารมือหลัก<br />

น้าพริกคั่วกากหมู<br />

Thai Paste<br />

with Pork Crackling<br />

<br />

โอ๊ะเอ๋ว<br />

O-Aew<br />

<br />

THAI PASTE WITH PORK CRACKLING<br />

One of the dishes recommended <br />

the Michein uide the Thai paste is spic<br />

and served ith assorted fresh reens<br />

and fresh steamed rice.<br />

PHUKET SOMTAM<br />

or those ho ove spiciness<br />

the huet somtam comes mied<br />

ith pepper and anchovies for<br />

etra tastiness.<br />

รยรตาา าารต<br />

MOO HONG (STEWED PORK BELLY)<br />

This oriinarecipe steed por e is so<br />

seet and sat ith the mouthaterin aroma<br />

of aric and pepper.<br />

CRAB MEET CURRY WITH GREENS AND RICE<br />

VERMICELLI<br />

aten ith rice vermicei the curr<br />

uses chun fresh cra meat and<br />

housemade curr paste.<br />

O-AEW<br />

huets traditiona shaved ice dessert<br />

has seet toppins such as seeds<br />

of a Chinese her red eans<br />

atermeon and red srup.<br />

Phuket’s Delicious Classic Delicacies<br />

หากมาเยือนูเก็ต แล้วไม่แวะชิมอาหารระดับรางวัลมิชลิน ไกด์<br />

อย่างร้านชมจันทร์ในเครือเดียวกับร้านวันจันทร์ ถือว่ายังมา<br />

ไม่ถึงจริง ด้วยร้านอาหารแห่งนีมีจุดเด่นที่การเสิร์ฟเมนูอาหาร<br />

พืนเมืองูเก็ตดังเดิม ซึ่งหาชิมได้ยากในปจจุบัน และอร่อยเด็ด<br />

ชนิดทาให้ทุกคนต้องติดใจ ไม่ว่าจะเป็นคนูเก็ตเองหรือ<br />

นักท่องเที่ยวก็ตาม อีกทังบรรยากาศของร้าน ยังเป็นบ้าน<br />

ที ่มีกลิ ่นอายสไตล์ชิโนโปรตุกีส ตั งอยู ่ท่ามกลางสวนสวยๆ<br />

อันร่มรื่น ยิ่งชวนให้นึกถึงการนั่งรับประทานอาหารกับ<br />

คนในครอบครัวอย่างอบอุ ่น โดยมีเมนูคุ ้นเคยสมัยเด็กๆ<br />

เหล่านี เป็นสื ่อกลางเชื ่อมความผูกพัน<br />

trip to huet isnt compete ithout a sumptuous mea at the<br />

Micheinaarded restaurant Chomchan part of the Onechun roup of<br />

restaurants. The restaurant serves up huets rare deicious traditiona<br />

speciaities incudin chidhood favourites that continue to dra oth<br />

oca food overs and tourists. ith its ove Sinoortuuese dcor and<br />

eautifu arden Chomchan is a reat venue for famiste dinin.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

• ร้านชมจันทร์ 242/2 ถนนเยาวราช<br />

ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต<br />

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.<br />

โทร. 076 605 954<br />

• homchan is at 222 aowara oad,<br />

Tamon Talad ai, uang district, huket.<br />

pening hours 10.00-22.00.<br />

all 076 605 95.<br />

• <br />

<br />

<br />

<br />

ส้มตาภูเก็ต<br />

Phuket Somtam<br />

<br />

แกงเนื้อปูใบชะพลูและเส้นหมี่<br />

Crab Meet Curry<br />

with Greens and Rice Vermicelli<br />

<br />

24 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

25


RELAX<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

าุล<br />

ยลธาตุท <br />

Rebalancing with<br />

Elements of Life<br />

ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของเมืองและารกิจการทางาน<br />

อันมากมาย ส่งผลให้เราทุกคนเคร่งเครียดและอ่อนล้า<br />

การเติมเต็มความสดชื่นและฟนคืนความสมดุลให้กับร่างกายและ<br />

จิตใจ โดยอาศัยพลังแห่งาตุทัง ได้แก่ ดิน นา ลม ไฟ ตามหลัก<br />

แพทย์แผนโบราณ จึงเป็นวิีช่วยผ่อนคลายที่ดีวิีหนึ่ง<br />

สาหรับระรินจินดา เวลเนส สปา ซึ่งเป็นสปาหรูระดับ<br />

เวิลด์คลาส มีทังหมด สาขา เริ่มจากสาขาแรกที่จังหวัดเชียงใหม่<br />

ก่อนขยายมายังเพลินจิตและราชดาริ โดยเน้นเอกลักษณ์<br />

ของความเป็นไทย โดยเพาะระรินจินดา เวลเนส สปา ราชดาริ<br />

จะเน้นการตกแต่งายในแนวไทยร่วมสมัย และนาเอาสายนา<br />

ตามความหมายแห่งชื่อระริน มาผสานกับโทนสีที่ให้ความรู้สึก<br />

สงบเย็น นับแต่ก้าวแรกที่ก้าวมาเยือน พร้อมกับมอบประสบการณ์<br />

แห่งการฟนคืนความสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ ด้วยทรีตเมนต์<br />

ยอดนิยม ายใต้ชื่อ lemets of ife ซึ่งน้อมนาการบาบัดด้วย<br />

ตัวแทนแห่งาตุทัง มาผสมกับศาสตร์การนวดแผนไทย<br />

เริ่มต้นทรีตเมนต์ที่การนอนบนเตียงทรายอุ่นๆ ซึ่งทรายนี<br />

ทามาจากหินควอตซ์บดละเอียดเม็ดเล็กๆ เป็นตัวแทนแห่งาตุ<br />

ดินและไฟ ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนือและกระตุ้นการไหลเวียนของ<br />

โลหิต จากนันนวดศีรษะแล้วส่งผ่านความรู้สึกสงบสบาย ด้วยเสียง<br />

เคาะขันทิเบตเป็นจังหวะตามศาสตร์ทิเบต และวางขันบนจุดต่างๆ<br />

ของร่างกาย เป็นตัวแทนแห่งาตุลม ช่วยปรับความสมดุล<br />

กระตุ้นการทางานของอวัยวะ และลดความเครียด เสร็จแล้วค่อย<br />

นวดปรนนิบัติตามแนวกล้ามเนือส่วนต่างๆ ลดอาการปวดเกร็ง<br />

ก่อนจบทรีตเมนต์ด้วยการสเปรย์นาแร่กุหลาบบนร่างกาย<br />

เป็นตัวแทนแห่งาตุนา เพื่อช่วยสร้างความสดชื่นกระปรีกระเปร่า<br />

ทาให้ร่างกายและจิตใจฟนคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครัง<br />

26 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

27


RELAX<br />

Caught in the midst of confusion in the city and greater<br />

workload, many are suffering from stress and exhaustion.<br />

One way of relaxing is by tapping the healing powers<br />

of the 4 elements - earth, water, air and fire - to rebalance<br />

the body and mind.<br />

Rarinjinda <strong>We</strong>llness Spa, a world-class luxury spa,<br />

has 3 branches in Chiang Mai, Ploenchit and Ratchadamri<br />

respectively. Rarinjinda <strong>We</strong>llness Spa, Ratchadamri is<br />

contemporary Thai in design and soothes visitors the<br />

moment they step inside with the use of flowing water<br />

and a gentle colour scheme. “Elements of Life”, one of<br />

its popular treatments, uses the 4 elements and<br />

Thai massage to rejuvenate the body and mind.<br />

The session starts with a warm sand bed therapy,<br />

the warm sand made from ground quartz representing<br />

earth and fire, to relax tense muscles and goose up<br />

your circulation. Then a scalp massage helps induce<br />

relaxation with Tibetan sound therapy that stimulates<br />

the functions of internal organs and reduces stress.<br />

A full body massage is next, targeting different<br />

muscle areas to relieve the tension and pain.<br />

The treatment wraps up with a cold rose body<br />

freshener to revitalise the body and mind.<br />

• ระรินจินดา เวลเนส สปา ราชดำริ<br />

ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พ้อยท์ ลุมพินี ปทุมวัน<br />

กรุงเทพฯ โทร. 0 2091 9088, www.rarinjinda.com<br />

• Rarinjinda <strong>We</strong>llness Spa, Ratchadamri is on the 8 th floor<br />

of the Grande Centre Point Hotel, Lumpini, Pathumwan,<br />

Bangkok. Call 0 2091 9088 or visit www.rarinjinda.com.<br />

• 拉 林 金 达 养 生 水 疗 馆 拉 查 丹 利 路 分 店 , 曼 谷 巴 吞 旺 县 伦 披 尼 区 拉 查<br />

丹 利 格 兰 德 中 心 点 酒 店 8 层 , 电 话 :0 2091 9088,<br />

www.rarinjinda.com。<br />

以 四 大 元 素 的 力 量 恢 复 平 衡<br />

在 忙 碌 的 城 市 生 活 中 , 致 生 活 有 压 力 又<br />

疲 倦 , 来 通 过 古 代 医 疗 的 天 然 四 元 素 疗<br />

法 , 让 身 心 焕 发 活 力 , 恢 复 平 衡 。<br />

世 界 级 豪 华 拉 林 金 达 养 生 水 疗 馆 拥<br />

有 3 家 分 店 位 于 清 迈 和 曼 谷 的 奔 集 路 和<br />

拉 查 丹 利 路 。 拉 查 丹 利 路 分 店 以 现 代 泰<br />

国 风 格 和 冷 调 色 装 饰 , 给 予 放 松 之 感 ,<br />

这 里 提 供 以 四 大 元 素 与 泰 式 按 摩 相 结 合<br />

的 生 命 元 素 疗 法 , 通 过 代 替 土 和 火 元 素<br />

的 沙 床 , 放 松 肌 肉 , 刺 激 血 液 循 环 , 再<br />

以 代 表 气 之 元 素 的 西 藏 疗 法 来 调 整 身<br />

心 平 衡 , 减 少 压 力 。 之 后 , 呵 护 按 摩 肌<br />

肉 , 最 后 , 通 过 代 表 水 之 元 素 的 玫 瑰 泉<br />

水 喷 雾 , 完 美 恢 复 平 衡 , 充 满 活 力 。<br />

C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

28 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

29


STAY<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

PHOTOS : TERMSIT SIRIPHANICH<br />

ิรีรท<br />

อยู่สบาย ใกล้ชิดธรรมชาติ<br />

Dinso Resort :<br />

Comfort in<br />

Nature’s Lap<br />

Those looking for a place for sheer relaxation<br />

in Phuket that’s close to nature and not<br />

far from attractions, then look no further<br />

than Dinso Resort Patong. Operated by<br />

the same owner of Baan Dinso Hostel on<br />

Ratchadamnoen Road, Dinso Resort, with its<br />

nature-themed design and décor, welcomes<br />

all to experience simplicity and comfort that<br />

reects reat vaue that the hote paces on<br />

the use of authentic materials for the interior<br />

decoration and its classic colour scheme.<br />

True to its “Be Touched” hospitality concept,<br />

the hote strives to touch the hearts of<br />

its guests.<br />

Located close to Patong attractions and<br />

surrounded by big trees and nature, the hotel<br />

ushers uests into a haven of peace and<br />

serenity that’s so accessible and brimming<br />

ith taste. The hote offers vies of the sea<br />

that’s not far away.<br />

The hotel has 82 guestrooms across<br />

4 categories such as the Family 2 Bedroom<br />

that’s ideal for a family or a group of friends.<br />

The real highlight is the newly introduced pool<br />

vias for reater privac. aciities incude an<br />

outdoor simmin poo tness centre<br />

“The Street Restaurant” or a street food-style<br />

eatery, and Jamuna Spa that’s open from<br />

10.00-22.00 and ideal for anyone back in<br />

the hote aer a niht out. The hote runs a<br />

cooking class that attracts guests who want to<br />

rea ith an activit in the hote a da.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

สาหรับผู้ที่ต้องการการพักผ่อนอย่างแท้จริง<br />

ใกล้ชิดรรมชาติ และห่างจากแหล่งท่องเที่ยว<br />

ไม่มาก ดินสอรีสอร์ท ปาตอง ซึ่งเป็นโรงแรมโดย<br />

เจ้าของเดียวกันกับโรงแรมดินสอ บนถนนราชดาเนิน<br />

คือคาตอบที่ตอบโจทย์ที่สุดในการมาเยือนูเก็ต<br />

ด้วยการออกแบบและตกแต่งสไตล์รรมชาติ เชิชวน<br />

ให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสความเรียบง่าย อยู ่สบาย<br />

อันสะท้อนคุณค่าจากการตกแต่งโดยใช้เนือวัสดุ<br />

ที่เป็นของจริง ใช้สีสันที่คลาสสิก ายใต้แนวคิดการ<br />

ให้บริการแบบ e ouche หรือสัมผัสจิตใจของ<br />

ผู ้มาเยือน โดยสถานที่ตังอยู ่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว<br />

ต่างๆ ของปาตอง ตัวโรงแรมอยู ่บนพืนที่ซึ่ง<br />

รายล้อมด้วยต้นไม้ให่และรรมชาติ นาพาแขก<br />

ผู ้มาเยือนเข้าสู ่บรรยากาศของความสงบเงียบได้อย่าง<br />

สมบูรณ์ บรรณาการความรู ้สึกที่เข้าถึงง่าย<br />

เป ยมล้นด้วยรสนิยม และยังมองเห็นทิวทัศน์ทะเลได้<br />

ในระยะไกล<br />

นอกจากนันโรงแรมยังพรั่งพร้อมด้วยบริการ<br />

ต่างๆ อย่างครบถ้วน ตังแต่ห้องพักบนอาคารมีให้<br />

เลือกถึง แบบ จานวน ห้อง เช่น ห้องพัก amily<br />

eroom ซึ่งเหมาะมากสาหรับแขกที่มาเป็น<br />

ครอบครัวหรือกลุ ่มเพื่อน และไไลท์สาคัคือ<br />

ห้องพักส่วนตัวแบบ ool illa ซึ่งเพิ ่งเปดตัวในเดือน<br />

นี โดยแขกผู ้เข้าพักทางโรงแรมมีบริการ สระว่ายนา<br />

กลางแจ้ง ฟตเนส ห้องอาหารสไตล์สตรีทฟู ดคุณาพ<br />

ที่ he treet estaurat และ amua a<br />

เอาใจคนไปเที่ยวกลับดึก ซึ่งให้บริการสปาตังแต่เวลา<br />

.. น. พร้อมกิจกรรม ooki lass<br />

สาหรับแขกที่ต้องการพักผ่อนและทากิจกรรมายใน<br />

โรงแรมตลอดทังวัน<br />

• ดินสอรีสอร์ท 117 ถนนนาใน ตาบลปาตอง<br />

อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 3150<br />

โทร 076 342 130 OO<br />

www.e.<br />

• Dinso Resort, 117 Na Nai Road,<br />

Tambon Patong, Kathu, Phuket 83150<br />

Call 076 342 130, FB : DINSORESORT,<br />

WEBSITE : www.dinsoresort.com.<br />

• <br />

<br />

<br />

<br />

30 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

31


HISTORICAL EVENT<br />

พระราชพิีบรมราชาภิเก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ <br />

วันที่ พภาคม พุทักราช <br />

e ee e <br />

May 15, 1851<br />

พระราชพิีบรมราชาภิเก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ <br />

วันที่ พจิกายน พุทักราช <br />

e ee e <br />

November 16,1873<br />

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก<br />

พระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาติไทย<br />

WORDS : WINEENART PHANVUT PHOTOS : SPECIAL THANKS TO THE MINISTRY OF CULTURE<br />

เครื่องราชกกุภั์<br />

The Royal Regalia<br />

พุทศักราช ถือเป็นปมหามงคลที่จะมีพระราชพิีบรมราชาิเษก<br />

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเสด็จ<br />

เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย และ<br />

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตังการพระราชพิี<br />

บรมราชาิเษกในวันที่ พษาคม พุทศักราช <br />

เพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมืองตามที่กาหนดในโบราณราชประเพณี<br />

เป็นแบบแผนอันศักดิสิทิที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุยาเป็นราชานี<br />

เพาะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี พระราชพิีบรมราชาิเษกมีมาตังแต่<br />

สมัยรัชกาลที่ เสด็จขึนครองราชย์ เมื่อพุทศักราช ในสมัยนัน<br />

พระองค์ทรงรวบรวมรูปแบบพระราชพิี สร้างเครื่องราชกกุัณ์<br />

พระมหาเศวตัตร เครื่องราชูปโค และพระแสงอัษาวุ แล้วจึงทรงประกอบ<br />

พระราชพิีบรมราชาิเษก เพื่อความสมบูรณ์แห่งพระมหากษัตริย์<br />

ในสมัยรัชกาลที ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาูมิพลอดุลยเดช<br />

บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพระราชพิี<br />

อย่างย่นย่อ และมีการตัดทอนการพิีลงหลายประการ โดยมีกาหนด<br />

พระราชพิีเพียง วัน คือ วันที่ พษาคม พุทศักราช <br />

ครังนันมีเหตุการณ์สาคัที่คนไทยจดจาอย่างไม่เคยลืมเลือน คือ<br />

พระปมบรมราชโองการที่ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยรรม<br />

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม<br />

พระราชพิีบรมราชาิเษกหากนับตังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ<br />

พระพุทยอดฟาจุาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็น<br />

ราชานี ได้มีการประกอบพระราชพิีดังกล่าวแล้วจานวน ครังดังนี<br />

พระบาทสมเด็จพระพุทยอดฟาจุาโลกมหาราช จานวน ครัง<br />

พระบาทสมเด็จพระพุทเลิศหล้านาลัย จานวน ครัง<br />

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จานวน ครัง<br />

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จานวน ครัง<br />

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จานวน ครัง<br />

พระบาทสมเด็จพระมงกุเกล้าเจ้าอยู่หัว จานวน ครัง<br />

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จานวน ครัง<br />

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร<br />

จานวน ครัง<br />

สาหรับพระราชพิีบรมราชาิเษกในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br />

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเป็นการประกอบพระราชพิี<br />

ครังที่ <br />

ส่วนขันตอนการประกอบพระราชพิีบรมราชาิเษกสมัย<br />

กรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย หลักสาคั ได้แก่<br />

ขั้นตอนที่ ๑ พิีเชินาจากแหล่งนาสาคั มาเสกทานาพระพุทมนต์<br />

และนาเทพมนต์ เพื่อเตรียมนาอิเษกและนาสรงพระมุราิเษก<br />

ซึ่งตักมาจากแม่นาสายสาคัของประเทศ และมาตังพิีเสกที่<br />

พุทเจดียสถานและวัดสาคัต่างๆ ประกอบด้วย<br />

. แม่นาปาสัก ณ ตาบลท่าราบ ไปทาพิีเสกนาที่พระพุทบาท<br />

อันเป็นมหาเจดียสถานอยู ่ในมณลประเทศ ที่ตังกรุงละโว้และ<br />

กรุงศรีอยุยา<br />

. ทะเลแก้วและสระแก้ว แขวงเมืองพิษณุโลก ไปทาพิีใน<br />

32 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

33


HISTORICAL EVENT<br />

พระราชพิีบรมราชาภิเก พระบาทสมเด็จพระมงกุเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ <br />

วันที่ พจิกายน พุทักราช <br />

e ee e <br />

November 11, 1910<br />

พระราชพิีบรมราชาภิเก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ <br />

วันที่ กุมภาพัน์ พุทักราช <br />

e ee e <br />

February 25, 1925<br />

พระวิหารพระพุทชินราช วัดพระศรีมหาาตุ จังหวัดพิษณุโลก<br />

อันเป็นมหาเจดียสถานอยู่ในโบราณราชานีายเหนือ<br />

. นาโชกชมู่ นาบ่อแก้ว นาบ่อทอง แขวงเมืองสวรรคโลก ไปทาพิี<br />

ที่วัดพระมหาาตุ เมืองสวรรคโลก อันเป็นมหาเจดียสถานโบราณราชานี<br />

ครังสมเด็จพระร่วง ปจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัย<br />

. แม่นานครไชยศรี ที่ตาบลบางแก้ว ไปทาพิีที่พระปมเจดีย์<br />

เมืองนครไชยศรี อันเป็นโบราณมหาเจดีย์ตังแต่สมัยทวารวดี<br />

. บ่อนาวัดหน้าพระลาน บ่อวัดเสมาไชย บ่อวัดเสมาเมือง<br />

บ่อวัดประตูขาว ห้วยเขามหาชัย และนาบ่อปากนาคราช ในเมือง<br />

นครศรีรรมราช ไปทาพิีที่วัดพระมหาาตุ เมืองนครศรีรรมราช<br />

อันเป็นมหาเจดียสถานอยู่ในโบราณราชานีนครศรีรรมราช<br />

. บ่อทิพย์ เมืองนครลาพูน ไปทาพิีที่วัดพระมหาาตุหริุไชย<br />

อันเป็นมหาเจดียสถานในแว่นแคว้นโบราณราชานีทังหลายในายเหนือ<br />

คือ นครหริุไชย นครเขลางค์ นครเชียงแสน นครเชียงราย นครพะเยา<br />

และนครเชียงใหม่<br />

. บ่อวัดาตุพนม ทาพิีเสกที่พระาตุพนม เมืองนครพนมมณลอุดร<br />

อันเป็นมหาเจดียสถานอยู่ในประเทศที่ตังโบราณราชานีโคตรบูรพ์หลวง<br />

ขั้นตอนที่ ๒ พระราชพิีจารึกดวงพระบรมราชสมพและ<br />

พระนามาิไยพระเจ้าอยู ่หัว ซึ่งจะเสด็จขึนครองราชสมบัติลงพระสุพรรณบั<br />

ขั้นตอนที่ ๓ พระราชพิีโสรจสรงพระมุราิเษก รับนาพระพุทมนต์<br />

และนาเทพมนต์ เพื่อสรงสนานพระองค์และสรงสนานพระเศียร<br />

ด้วยสหัสารา อันเป็นการชาระและบังเกิดสิริสวัสดิมงคลยิ่งโดยโบราณ<br />

ราชประเพณี<br />

ขั้นตอนที่ ๔ พระราชพิีถวายพระราชสมบัติอันบริบูรณ์ใน<br />

พระราชอาณาจักร ประมวลเป็นประมาณมาทังอัทิศแด่พระเจ้าอยู่หัว<br />

เพื่อทรงรับไว้อิรักษ์ และอิบาลให้เป็นอาณาประโยชน์แก่พสกนิกร<br />

ขั้นตอนที่ ๕ พระราชพิีถวายดวงพระบรมราชสมพ<br />

พระนามาิไย พระมหาราชครูพราหมณ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อม<br />

ถวายเครื่องมงคลสิริเบจราชกกุัณ์ แสดงพระราชานะสมเด็จ<br />

พระมหากษัตริยาิราชเจ้าโดยสมบูรณ์ ทรงรับเครื่องมงคลสิริเบจราช<br />

กกุัณ์ แล้วจึงมีพระราชดารัสพระปมบรมราชโองการ<br />

การพระราชพิีบรมราชาิเษกอันศักดิสิทินี ถือเป็นโอกาส<br />

มหามงคล เป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรที่คนไทย<br />

ทุกหมู่เหล่ารอคอยด้วยความปลืมปติโดยถ้วนหน้า<br />

พระราชพิีบรมราชาภิเก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ <br />

วันที่ พภาคม พุทักราช <br />

e ee e Ae <br />

May 5, 1950<br />

34 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

35


HISTORICAL EVENT<br />

THE ROYAL<br />

CORONATION<br />

CEREMONY<br />

One of the Most Significant Events in Thailand<br />

The year <strong>2019</strong> will go down in Thai<br />

history as one of the nation’s most<br />

auspicious occasions, as it marks the<br />

Royal Coronation of His Majesty King Maha<br />

Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.<br />

His Majesty the King deems it appropriate<br />

for the Royal Coronation Ceremony<br />

to be conducted on 4-6 May <strong>2019</strong> for<br />

the auspiciousness of the country, in<br />

accordance with ancient Thai traditions<br />

since the Ayutthaya period.<br />

In the Rattanakosin period, the Royal<br />

Coronation Ceremony has been performed<br />

since King Rama I acceeded to the throne<br />

in 1782. At that time, the King collected<br />

records of the coronation ceremony and<br />

created the Royal Regalia, the Royal Ninetiered<br />

Umbrella of State, the Royal Utensils,<br />

and the <strong>We</strong>apons of Sovereignty. With all<br />

these ceremonial objects, the King then<br />

commanded that the Royal Coronation<br />

Ceremony be performed to complete the<br />

procedure of his enthronement.<br />

In the reign of King Bhumibol<br />

Adulyadej (Rama IX), the scale of the Royal<br />

Coronation Ceremony was reduced to<br />

some extent. The ceremony took place<br />

for 3 days, from 3-5 May 1950. Thai people<br />

have always remembered the Oath of<br />

Accession pronounced by the King at the<br />

Royal Coronation Ceremony: “<strong>We</strong> shall<br />

rein ith rihteousness for the enet and<br />

happiness of the Siamese people.”<br />

Since King Rama I established Bangkok<br />

as the royal capital, the Royal Coronation<br />

Ceremony has been performed for 11 times<br />

as follows:<br />

King Rama I: two;<br />

King Rama II: one;<br />

King Rama III: one;<br />

King Rama IV: one;<br />

King Rama V: two;<br />

King Rama VI: two;<br />

King Rama VII: one;<br />

King Rama IX: one.<br />

The Coronation of His<br />

Majesty King Maha Vajiralongkorn<br />

Bodindradebayavarangkun (Rama X) will be<br />

the 12 th Royal Coronation Ceremony in the<br />

Rattanakosin period.<br />

The Royal Coronation Ceremony in<br />

the Rattanakosin period has been divided<br />

into 5 major stages.<br />

The 1 st stage involves the gathering<br />

of waters to be blessed and used for<br />

the sacred ater in the urication and<br />

Anointment Ceremonies, as well as religious<br />

ceremonies. The waters are collected from<br />

different important ater sources in the<br />

Kingdom and are consecrated at major<br />

pagodas and temples in respective<br />

areas. These important water sources<br />

are as follows:<br />

1. Pa Sak River in Tha Rap<br />

subdistrict, Saraburi. The water from<br />

this river was taken for consecration<br />

at Phra Phutthabat, which is the Great<br />

Chedi (Maha Chedi Sathan), located<br />

in one of the precincts of Lawo and<br />

Ayutthaya kingdoms;<br />

2. Thale Kaeo and Sa Kaeo in<br />

Phitsanulok. The waters from these<br />

sources were taken to be consecrated<br />

at the Vihara of Phra Buddha Chinnarat,<br />

Wat Phra Si Maha That, Phitsanulok<br />

province. This Buddhist structure is<br />

recognised as the Great Pagoda of the<br />

ancient northern capital;<br />

3. Nam Chok Chomphu, Nam<br />

Bo Kaeo, and Nam Bo Thong in<br />

Sawankhalok. The waters from these<br />

sources were taken for a consecration<br />

rite at Wat Phra Mahathat, the Great<br />

Pagoda (presently located in Sukhothai<br />

province) during the reign of King Phra<br />

Ruang;<br />

4. Nakhon Chai Si River in Bang<br />

Kaeo subdistrict, Nakhon Pathom.<br />

The water from this river was taken<br />

for consecration at the Great Pagoda<br />

(Phra Pathom Chedi) in Nakhon Chai Si.<br />

This Great Pagoda has served as Maha<br />

Chedi Sathan since the Dvaravati period;<br />

5. The ponds at Wat Na Phra Lan, Wat<br />

Sema Chai, Wat Sema Mueang, and Wat<br />

Pratu Khao, the stream at Khao Maha Chai,<br />

and the Pak Nakkharat pond in Nakhon<br />

Si Thammarat. The waters from these<br />

sources were taken for a consecration rite<br />

at Wat Phra Mahathat, the Great Pagoda in<br />

the ancient Nakhon Si Thammarat capital;<br />

6. Bo Thip in Lamphun. The water from<br />

this pond was taken for a consecration<br />

rite at Wat Phra Mahathat Hariphunchai,<br />

which is recognised as the Great Pagoda in<br />

ancient northern capitals, namely Nakhon<br />

Hariphunchai, Nakhon Khelang, Nakhon<br />

Chiang Saen, Nakhon Chiang Rai, Nakhon<br />

Phayao and Nakhon Chiang Mai;<br />

7. The pond at Wat That Phanom.<br />

The water from this pond was taken to<br />

be consecrated at Phra That Phanom in<br />

Nakhon Phanom, Udon precinct. Phra That<br />

Phanom is recognised as the Great Pagoda,<br />

located in the ancient capital of Khot Bun<br />

Luang.<br />

The 2 nd stage is the process of making<br />

an inscription on the Royal Golden Plaque,<br />

ith the officia tite of the ruin in<br />

and the Royal Golden Plaque of the<br />

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ <br />

e Ae <br />

King’s horoscope.<br />

The 3 rd stage is caed the urication<br />

Ceremony, referring to the action of pouring<br />

holy water (Muratha Bhisek) over the head of<br />

the King. According to Brahmanism, before<br />

the beginning of any other ritual procedures<br />

of the coronation ceremony, the person<br />

must e puried throuh the ution.<br />

The 4 th stage involves the ceremony<br />

for the presentation of the Royal Throne<br />

to the King.<br />

The 5 th stage involves the ceremony<br />

for the presentation of the royal horoscope<br />

and the officia tite of the in. The<br />

Chief Brahmin also presented the Five<br />

Royal Regalia, symbolising the full royal<br />

authorities of the in. er receivin<br />

the Royal Regalia, the newly crowned<br />

in presented the rst oa Command.<br />

The Royal Coronation Ceremony<br />

is considered sacred and it has special<br />

sinicance marin an auspicious<br />

occasion for the country and the people,<br />

who are eagerly looking forward to it with<br />

joy and the highest honours bestowed in<br />

accordance with royal traditions.<br />

36 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

37


TRAVEL<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

ทรล ต<br />

ช้อปปงเนอระดั รทุกประสการ์<br />

ูเก็ต เกาะสวรรค์แห่งดินแดนใต้ ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม<br />

ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเพื่อการพักผ่อนตากอากาศเท่านัน<br />

หากทว่ายังเป็นจุดหมายแห่งการจับจ่ายและใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน<br />

นี่จึงเป็นที่มาของการเปดตัวโมใหม่ของศูนย์การค้า เซ็นทรัล ูเก็ต<br />

เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งการใช้ชีวิตมีระดับแห่งใหม่ใจกลางเมืองูเก็ต<br />

ซึ่งพร้อมตอบสนองทังการช้อปปง การใช้ชีวิต ที่ครบทุกไลฟสไตล์<br />

ในจุดหมายเดียว<br />

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ูเก็ต ประกอบด้วย อาคารเชื่อมต่อกัน<br />

ด้วยสะพานเชื่อมระบบอัตโนมัติ แบ่งเป็น ง งเฟสติวัล และ<br />

งฟลอเรสต้า ตังอยู่บริเวณสี่แยกดาราสมุทร สะดวกทุกการเดินทาง<br />

โดยก่อนหน้านีชาวูเก็ตและนักท่องเที่ยว มีความคุ้นเคยกับเซ็นทรัล<br />

ูเก็ต งเฟสติวัล มาพอสมควรแล้ว งฟลอเรสต้าซึ่งเป็นงใหม่ได้ถูก<br />

เนรมิตขึน ายใต้แนวคิด uury eets ature ด้วยการเอารรมชาติ<br />

มาสอดแทรกทั่วศูนย์การค้า โดดเด่นด้วยการออกแบบตกแต่งที่เป็น<br />

เอกลักษณ์ อันเกิดจากการนาเรื่องราวของวรรณคดีและความเป็นไทย<br />

ผสมผสานเข้ากับสีสันและงานสถาปตยกรรมสมัยใหม่ ในการสะท้อน<br />

การใช้ชีวิตอันหรูหราและสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง โดยมีโซนไไลท์<br />

ที่น่าสนใจหลายโซนด้วยกัน<br />

CLOTHING : CK CALVIN KLEIN<br />

CLOTHING : MANGO, ACCESSORIES : PORSHZ<br />

• The Enchanted Garden โซนที่มีการจาลองเมืองสวรรค์ชันดาวดึงส์<br />

อันเป็นที่ประทับของพระอินทร์ตามตานาน มาใช้ในการออกแบบให้มี<br />

ความร่วมสมัย โดยมีความโดดเด่นอยู่ที่ประติมากรรมซุ้มชาหวายถัก<br />

ที่มียอดชาสูงเทียบเท่าอาคาร ชัน โอบล้อมด้วยร้านค้าแบรนด์เนม<br />

ระดับโลกชันนามากมาย บริเวณรอบๆ ยังเนรมิตเป็นสวนดอกบัวสวรรค์<br />

และเหล่าพันุ์ไม้สวยงามสร้างความผ่อนคลายให้กับทุกคน<br />

• Cocoon การออกแบบส่วนโค้งของโครงเพดาน ที่ได้รับแรงบันดาลใจ<br />

จากเอกลักษณ์ของูเก็ต ในด้านวิถีประมงและหัตถกรรมถักทอ ทาให้<br />

ตัวเพดานมีรูปร่างเหมือนรังไหมอันหรูหราและงดงาม รวมถึงสอดแทรก<br />

กลิ่นอายสไตล์ชิโนโปรตุกีสของเมืองูเก็ตเข้าไปอย่างกลมกลืนด้วย<br />

• Tales of Thailand โซนที่ได้รับการรังสรรค์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว<br />

ของไทยในสไตล์ไทยร่วมสมัย โดยสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยทุกูมิาค<br />

ทังาคเหนือ ใต้ อีสาน และกลาง มาไว้ในรูปแบบของศูนย์อาหาร<br />

ที่มีของอร่อยและของากขึนชื่อละลานตา ตลาดน าขนาดให่ที่จาลอง<br />

บรรยากาศค้าขายริมนาเหมือนจริง และมีของกินชวนชิมมากมาย<br />

พร้อมร้านขายของที่ระลึกที่รวบรวมของดีจากทั่วประเทศ มาให้ได้<br />

กินเพลิน เดินช้อป แวะชม และถ่ายรูป ได้อย่างเต็มที่<br />

38 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

39


TRAVEL<br />

CLOTHING & BAG : KATE SPADE<br />

• The Great Epic บริเวณที่สะกดสายตาผู้คน ด้วยประติมากรรม<br />

รูปยักษ์รบเทพ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีเรื่อง<br />

รามเกียรติ มีขนาดมหึมาเทียบเท่าอาคาร ชัน งามวิจิตรดึงดูด<br />

นักท่องเที่ยวให้มาชมและถ่ายรูปอย่างต่อเนื่อง<br />

• Rakang ประติมากรรมระังใบให่น้อย ประดับประดาอยู่บน<br />

เพดานที่มีใบโพิสีทองตกแต่งล้อมรอบ เป็นอีกหนึ่งจุดที่มี<br />

มนต์ขลังและความงดงามตราตรึงผู้มาเยือนตลอดเวลา<br />

• Spice of Tropical โซนที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหารชื่อดัง<br />

ระดับพรีเมียม ท่ามกลางบรรยากาศของการผสานเสน่ห์<br />

แห่งเกาะเขตร้อน และความงามของพืชพรรณไม้นานาชนิด<br />

เพื่อให้การลิมรสอาหารชันเลิศมีความรื่นรมย์และสุนทรีย์<br />

• Tribhum สวนสนุกผจัยแฟนตาซีที่จะสร้างความสนุกตื่นเต้น<br />

ไปกับีมปาร์คแนวผจัย ในรูปแบบ วอล์คทรูแห่งแรก<br />

และแห่งเดียวของโลก ผสมผสานตานานความเชื่อในการตามหา<br />

นาอมตระหว่าง พาครุ กับ พานาค โดยผู้เข้าชม<br />

จะตื่นตาตื่นใจไปกับการผจัยใน โลก ได้แก่ ูเขาสีเงิน<br />

นครบาดาล และตื่นตากับเทคนิค aleioscoe ปาเวทย์มนตร์<br />

ขนาดให่<br />

• Aquaria พิพิัณ์สัตว์นารูปแบบใหม่ครังแรกในประเทศไทย<br />

ซึ่งรวบรวมสัตว์นานาชนิดกว่า ตัว พร้อมเปดเร็วๆ นี<br />

นับว่าเซ็นทรัล ูเก็ต เป็นศูนย์การค้าที่ตอบโจทย์การช้อปปง<br />

และใช้ชีวิตแบบเหนือระดับไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทังสาหรับชาวไทย<br />

และนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกอย่างแท้จริง...<br />

• เซ็นทรัล ภูเก็ต ฝั่งฟลอเรสต้า ถนนวิชิตสงคราม ตาบลวิชิต<br />

อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น.<br />

โทร. 0 7629 1111 www.ee.<br />

CLOTHING : MARIMEKKO<br />

BAG : KATE SPADE<br />

ACCESSORIES : PORSHZ<br />

<br />

ima in oin<br />

or r in rinc<br />

Phuket, an island paradise in southern Thailand, is not only a popular resort for<br />

international tourists, but a fun shopping and lifestyle paradise as well. Central Phuket<br />

has just unveiled its new look as a new landmark for every lavish lifestyle set in<br />

the heart of Phuket. The shopping centre is designed to meet all lifestyle and<br />

shopping needs.<br />

Central Phuket comprises 2 buildings - “Festival” and “Floresta” - that interconnect<br />

via a bridge with escalators. Located right at the Dara Samut intersection, the shopping<br />

centre is highly accessible. Locals and tourists are already familiar with the Festival<br />

side. The newly opened Floresta side, under the concept of “Luxury Meets Nature”,<br />

is decorated ith pants and other natura eements. Its manicent desin a fusion of<br />

Thai literature, Thainess, colours and modern architecture - is synonymous with perfect<br />

and luxurious living.<br />

Floresta has an array of standout zones.<br />

• THE ENCHANTED GARDEN is a contemporary replica of the Daowadung level of heaven<br />

in Buddhism, the abode of Indras (deities). The centrepiece of this zone is<br />

the woven rattan sculpture inspired by the chada headdress worn by traditional<br />

Thai dancers. dorned ith ustavia and other oerin pants the arden one hosts<br />

a multitude of world-class brand name boutiques.<br />

• COCOON has its own distinctive character with a vaulted ceiling that looks like a<br />

uurious si cocoon reectin huets traditiona a of ife revovin around shin<br />

and eavin. The cocoon motif ends seamess ith eements of huets<br />

Sino-Portuguese architecture.<br />

CLOTHING : MARIMEKKO<br />

Model : Nunchaya Lorsirinant<br />

Photographer : Termsit Siriphanich<br />

Stylist : Winny T.Saengsuwan<br />

Makeup & Hair : Nakarin Yokchom<br />

Location : Central Phuket, Phuket<br />

40 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

41


TRAVEL<br />

CLOTHING : MANGO<br />

ACCESSORIES : PORSHZ<br />

CLOTHING : CK CALVIN KLEIN<br />

ACCESSORIES : PORSHZ<br />

• TALES OF THAILAND is a contemporar repica of a virant oatin maret<br />

offerin deicious provincia deicacies and processed food products.<br />

Celebrating the traditional ways of living of the 4 regions, the zone is lined with<br />

shops selling souvenirs and bric-a-brac including signature products from the<br />

provinces.<br />

• THE GREAT EPIC zone astounds visitors with 2 colossal sculptures of a giant<br />

and deit from the amaana epic cauht in a ht. The modes mae for a<br />

reat photo op as the ones iest o factor.<br />

• RAKANG features a collection of big and small bell-themed sculptures<br />

adorning the ceiling and surrounded by a multitude of golden leaves of the<br />

bodhi tree. It feels sacred and elegant in the eyes of visitors.<br />

• SPICE OF TROPICAL is home to a vast selection of premium restaurants in a<br />

beautiful setting of a tropical island decorated with a wide variety plants that<br />

enhance every dining experience.<br />

• TRIBHUM, the rst of its ind in the ord is a 3 adventure theme par<br />

inspired by legends and beliefs involving 2 mythical creatures, a garuda and a<br />

naa in search of nectar that offers immortait. The par has 3 cities: the ue<br />

mountain, the underworld city and the massive forest of magic that comes alive<br />

with a kaleidoscopic technique.<br />

• AQUARIA is an auarium in a ne ste that i e unveied for the rst time<br />

in Thaiand soon. Its home to over 25000 animas.<br />

Central Phuket sets out to meet all shopping and lifestyle needs of both<br />

Thais and tourists from all around the world.<br />

• Central Phuket Floresta is on Wichit Songkram Road, Tambon Wichit,<br />

Muang district, Phuket. It’s open daily from 10.30-22.00.<br />

Call 0 7629 1111 or visit www.centralphuket.com.<br />

CLOTHING, BAG, SHOES : MICHAEL KORS<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

• <br />

<br />

<br />

CLOTHING : MICHAEL KORS<br />

www.centralphuket.com<br />

42 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

43


TRAVEL<br />

ต ุ<br />

า<br />

ต ชีรรรลาย ราาา<br />

ทีุล ยรียุาทลาทาาตทย<br />

ยีาารทาทราย ชายทล ายล ลลียล<br />

ารารลชรยายิ<br />

WORDS & PHOTOS : CHATON CHOKPATTARA<br />

44 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

45


TRAVEL<br />

บน หาดสวย<br />

ท้องทะเลใส<br />

ที่หาดกะตะ<br />

e<br />

-e<br />

we.<br />

<br />

<br />

ล่างซ้าย <br />

หาดราไวย์ หาดสงบ<br />

เพื่อการพักผ่อน<br />

อย่างแท้จริง<br />

e <br />

ee w<br />

e e<br />

e.<br />

<br />

<br />

หาดแห่งความสุข<br />

เสน่ห์ตรึงใจที่ทาให้หลงรักูเก็ตตังแต่แรกเห็น<br />

คือความงามของหาดทรายชายทะเล นับ หาด<br />

ไล่เรียงตังแต่ทิศเหนือจรดใต้ มีทังหาดสงบ<br />

เป็นส่วนตัวแบบรรมชาติ และหาดที่คลาคล่า<br />

ด้วยนักท่องเที่ยวนานาชาติ พร้อมที่พักหลากหลาย<br />

ูเก็ตจึงเป็นสวรรค์ที่เปดกว้างสาหรับทุกคนจริงๆ<br />

หาดสวยน่าเที่ยวของูเก็ตไล่ลงมาจาก<br />

ทิศเหนือ เช่น หาดไม้ขาว หาดในยาง หาดในทอน<br />

หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดปาตอง หาดกะตะ<br />

หาดกะรน จุดชมวิวสามอ่าว หาดในหาน<br />

แหลมพรหมเทพ หาดราไวย์ ล โดยจะมี<br />

หาดสุดิตเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยว อยู ่ที่<br />

หาดปาตอง หาดกะตะ หาดกะรน ซึ่งบรรยากาศ<br />

คึกคัก มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน ทะเลสวย<br />

ลงเล่นนาได้ และมีกิจกรรมกลางแจ้งสนุกๆ ให้ทา<br />

ด้วย ทังขี่เจ็ตสกี เรือกล้วย เรือลากร่ม ไคท์เซิร์ฟ<br />

เรือใบ พายเรือคายัค ล แต่ถ้าใครชอบหาดที่<br />

สงบกว่า ต้องไม่พลาดหาดไม้ขาว หาดในยาง และ<br />

หาดในทอน ทางตอนเหนือของเกาะ เพราะเป็น<br />

ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ซึ่งมีแนวปา<br />

ชายหาดและทิวสนโอนเอนสงบร่มรื่น<br />

ส่วนจุดชมวิวโด่งดังของูเก็ต ก็คือแหลมพรหมเทพ<br />

ตังอยู ่ตรงปลายแหลมด้านทิศใต้สุดของเกาะ ไม่ห่างจาก<br />

หาดในหานและหาดราไวย์มากนัก แหลมพรหมเทพ<br />

ไปถึงง่าย จากลานจอดรถเดินนิดเดียวก็ถึง ทุกเย็นจะมี<br />

ผู ้คนไปรอชมพระอาทิตย์อัสดงกันเนืองแน่น เพราะแสง<br />

สีบนท้องฟาช่างโรแมนติก ส่วนกลางวันแนะนา จุดชม<br />

วิวสามอ่าว ที่มองเห็นหาดกะตะ หาดกะตะน้อย และ<br />

หาดกะรน โค้งเว้าเรียงกันอย่างลงตัว<br />

เกาะสวยสงบงาม<br />

หากอยากสัมผัสูเก็ตแบบเป็นส่วนตัว ก็ต้องไปเที่ยวที่<br />

เกาะไม้ท่อน อยู ่ห่างจากูเก็ตไปทางตะวันออกเพียง<br />

กิโลเมตร เดินทางด้วยเรือสปดโบ้ทจากท่าเรือ<br />

แหลมพันวา ใช้เวลาแค่ นาทีเท่านัน ก็จะได้พบกับ<br />

เกาะสวยสงบงามและเป็นรรมชาติ<br />

เกาะไม้ท่อนเป็นเกาะส่วนตัวที่ปดมานานหลายป<br />

แต่เพิ่งเปดให้เที่ยวได้แบบ e ay ri เมื่อไม่นาน<br />

มานี โดยบนเกาะปกคลุมด้วยปาไม้เขียวครึม<br />

บน จุดชมวิวสามอ่าว<br />

ที่มองออกไปเห็นทิวทัน์<br />

สวยงามของ 3 อ่าว<br />

e <br />

ew e<br />

3 e .<br />

<br />

46 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

47


TRAVEL<br />

กิจกรรมล่องเรือ<br />

รอบเกาะภูเก็ต<br />

ในช่วงหน้าร้อน<br />

e<br />

e e<br />

ee .<br />

<br />

ถัดลงมาเป็นหาดทรายสีทอง มองไปในทะเลเห็นผืน<br />

นากว้างสีฟาครามปนสีเขียวมรกต บนเกาะไม่มีคน<br />

พลุกพล่าน แนวหาดโล่งสบายตา จากท่าเทียบเรือ<br />

เดินไปนิดเดียวก็ถึงร้านอาหารระเบียงไม้แบบ<br />

utoor เหมาะกับการชมวิวทะเล ถอดรองเท้า<br />

เดินเล่นบนผืนทรายนุ ่มๆ หรือนั่งเล่นพร้อมสั่ง<br />

เครื่องดื่มเย็นๆ มาจิบเป็นที่สุด<br />

กิจกรรม e ay ri บนเกาะไม้ท่อน<br />

ไม่อัดแน่น ใครอยากพักเยๆ ก็ได้ ใครอยาก<br />

ผจัยก็มี เป็นเส้นทางเดินขึนไปยังจุดชมวิว<br />

องศาบนยอดเขา มองเห็นได้ไกลถึง จังหวัด<br />

คือูเก็ต พังงา และกระบี่ นอกจากนียังมีกิจกรรม<br />

ดานาตืนที่หน้าเกาะ ชมปะการังนานาชนิด<br />

ปลาการ์ตูน ดอกไม้ทะเล ปลาดาว และอีกมากมาย<br />

โดยแพ็กเกจเที่ยวเกาะไม้ท่อนเริ่มเวลา .. น.<br />

พร้อมรถรับส่งจากโรงแรมและอาหาร มือบนเกาะ<br />

บน แหลมพรหมเทพ จุดชมพระอาทิตย์ตกยอดนิยม<br />

e e e e ew.<br />

<br />

ล่าง การล่องเรือโบราเที่ยวรอบเกาะ เปนการพักผ่อนที่แสนคลาสสิก<br />

e w e.<br />

<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดินทางกับสายการบิน mile จากกรุงเทพูเก็ต<br />

ใช้เวลา ชั่วโมง นาที สารองที่ได้ที่ www.thaismileair.com<br />

More info : ททท.สานักงานูเก็ต โทร. ล่องเรือใบ ue ahtra<br />

โทร. หรือ www.asiaoasis.com ล่องเรือคาทามาราน<br />

ติดต่อ iscover atamara โทร. <br />

ล่องเรือใบแบบส่วนตัว<br />

ให้รางวัลชีวิตสักครัง ด้วยการล่องเรือเที่ยวรอบเกาะ<br />

ูเก็ต ชมบรรยากาศท้องทะเลกว้าง หมู ่เกาะ<br />

ปาชายเลน และาพสุดคลาสสิกของพระอาทิตย์<br />

อัสดงลงกลางทะเล ตอนนีมีหลายบริษัทจัดทัวร์<br />

พาล่องเรือเที่ยว ทังเรือไม้แบบโบราณที่กางใบสีแดง<br />

แล่นจากูเก็ตไปจนถึงอ่าวพังงาแบบ e ay ri<br />

และมีเรือยอร์ช เรือใบเล็ก เรือคาทามาราน ล่องครึ่ง<br />

วันแล้วพาไปจอดชมพระอาทิตย์ตกหน้าแหลมพรหม<br />

เทพ และดูวิีการล่องเรือโล้คลื่นไปในทะเลอย่าง<br />

ใกล้ชิด เสมือนเป็นนักเดินเรือในอดีตที่พาตัวเอง<br />

ไปอยู ่ในเรือใบลาให่ ล่องไปอย่างแช่มช้า ชมเกาะ<br />

ต่างๆ รอบเกาะูเก็ต พร้อมซึมซับความประทับใจ<br />

48 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

49


TRAVEL<br />

PHUKET<br />

T O T M<br />

หาดในทอน<br />

หาดสวยงามข้นชื่อ<br />

ของภูเก็ต<br />

e<br />

e e<br />

e.<br />

<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : TI Smie ies from ano<br />

to huet. iht time is 1 hour and 20 minutes.<br />

or reservations visit .thaismieair.com .<br />

More info : Ca the TT Office in huet at 0 7621 2213<br />

June Bahtra cruise at 081 979 9918 or<br />

visit .asianoasis.com . or a catamaran cruise<br />

contact Discover Catamaran at 094 597 6111.<br />

THAILAND’S BIGGEST ISLAND, PHUKET, OR THE PEARL OF THE ANDAMAN, IS MUCH TOUTED<br />

AS A KEY TROPICAL PARADISE BLESSED WITH BEAUTIFUL BEACHES AND AZURE WATERS.<br />

บน หาดปาตอง<br />

อันโด่งดังและคกคัก<br />

ตลอดทั้งป<br />

e<br />

<br />

e e<br />

.<br />

<br />

<br />

BLISSFUL BEACHES<br />

Phuket’s biggest draw is its vast collection of beaches<br />

from the serene and secluded to the popular teeming<br />

with international tourists. With a wide range of<br />

accommodation, Phuket is accessible to everyone.<br />

Straddling from north to south, Phuket’s notable<br />

beaches include Mai Khao, Nai Yang, Nai Thon,<br />

Patong, Kata and Rawai. Other top attractions<br />

include the Karon viewpoint and Phromthep Cape.<br />

Patong, Kata and Karon are pulsating with life thanks<br />

to their modern facilities and alluring waters ideal<br />

for frolicking in. Phuket’s outdoor activities include<br />

etsiin itesurn indsurn and aain. or<br />

peace, head to Mai Khao, Nai Yang and Nai Thon, all<br />

part of the Sirinat National Park.<br />

Phromthep Cape, the famous viewpoint on the<br />

island’s southern tip near Nai Harn and Rawai, draws<br />

lots of people every day at sunset. During the day, it’s<br />

worth visiting the Karon viewpoint overlooking crescentshaped<br />

Kata, Kata Noi and Karon beaches.<br />

IDYLLIC ISLAND<br />

or a private etaa head to pristine oh Mai Thon<br />

a 15-minute speedboat ride from Laem Panwa. Koh<br />

Mai Thon welcomes mostly day-trippers from Phuket<br />

and hosts a dense forest surrounded by golden sandy<br />

beaches and turquoise waters. There’s an eatery just a<br />

short walk from its main pier where visitors spend a lazy<br />

aernoon ounin around ith a cod drin.<br />

Interesting activities on Koh Mai Thon include<br />

hiking along a nature trail to the hilltop viewpoint for<br />

a panoramic view of Phuket, Phang Nga and Krabi. It’s<br />

possible to go snorkelling along its northern coast with<br />

cora reefs consh and starsh. tpica tour to the<br />

island runs from 10.00 to 16.00, inclusive of a hotel pickup<br />

service and a meal on the island.<br />

PRIVATE CRUISES<br />

A pleasure cruise along Phuket’s coast is a great<br />

way to explore its beautiful sea, numerous islands<br />

and coastal scenery like mangrove forests. As an<br />

added bonus, a boat tour is a great way to watch the<br />

sunset over the Andaman. Many tour operators offer<br />

leisurely all-day or half-day cruises on classic junks,<br />

yachts, sailboats or catamarans along routes around<br />

Phuket or to as far as Phang Nga Bay. Most cruises<br />

wrap up with a stop near Phromthep Cape at sunset.<br />

Many enjoy a pleasure cruise on an ancient junk with<br />

red sails that takes in islands around Phuket for an<br />

unforgettable Phuket experience.<br />

าา ชีย ีช รีรท<br />

สัมผัสกับการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ บนเกาะแห่งความทรงจำา<br />

ที่ถูก่อนเร้น ณ ที่แห่งนี้ เกาะจำา โอเชียน บีช รีสอร์ท คุณจะได้พบความสงบ<br />

เงียบอย่างแท้จริง ในบรรยากาแสนผ่อนคลาย แวดล้อมด้วยทันียาพ<br />

สวยงาม น้ำาทะเลใสสะอาด และชายหาดที่เป็นส่วนตัว พร้อมสิ่งอำานวย<br />

ความสะดวกครบครัน เช่น สระว่ายน้ำา สวนหย่อม และอาหารทะเลสดอร่อย<br />

ที่จะทำาให้คุณอิ่มเอมและจดจำาความสุขจากการพักผ่อนนี้ตลอดไป...<br />

KOH JUM OCEAN BEACH RESORT<br />

<br />

Experience a stay in the midst of pristine nature on a memorable<br />

hidden island at oh um cean each esort. The resort is a haven<br />

of peace set in a relaxed atmosphere amid magnificent scenery.<br />

The place is surrounded by crystal clear waters gently lapping on<br />

its private beach. Facilities include a swimming pool and a garden.<br />

The resort offers great seafood dining. All this will keep you sated<br />

with pleasure and your happy holiday a memorable one.<br />

KOH JUM OCEAN BEACH RESORT<br />

50 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

51<br />

134/1 Moo 5 Thingrai , Nuaklong Krabi , Thailand 81000 +66(0) 062 245 7899, Email : info@kohjumoceanbeachresort.com, www.kohjumoceanbeachresort.com


TRAVEL<br />

ADVERTORIAL<br />

บน เกาะไม้ท่อน เกาะสงบงามและยังคงเปนรรมชาติมาก<br />

e e ee.<br />

<br />

ล่าง ล่องเรือใบแบบส่วนตัว ชมบรรยาการอบเกาะภูเก็ต<br />

A e e e.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

KRABI RESORT<br />

ธรรมชาติบนหาดอ่าวนางที่คุณจะไม่มีวันลืม<br />

Where its nature is unspoiled with scenery you’ll never forget<br />

• กระบี่รีสอร์ทตั้งอยู่บนหาด “อ่าวนาง” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นชายหาด<br />

ที่สวยงาม และได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่<br />

แวดล้อมด้วยต้นมะพร้าวเขียวชอุ่ม พร้อมทิวทัศน์ตระการตา อีกทั้ง<br />

ยังเป็นรีสอร์ทเพียงแห่งเดียวบนหาดอ่าวนางที่มีพื้นที่ชายหาดส่วนตัว<br />

สามารถชื่นชมทัศนียภาพของท้องทะเลอันดามันได้อย่างกว้างไกล<br />

สุดสายตา ทำาให้ทุกครั้งที่มาเยือน คุณจะได้รับความประทับใจกลับไปเสมอ<br />

• กระบี่รีสอร์ท ส่งมอบการพักผ่อนอันแสนวิเศษให้ผู้มาเยือนด้วย<br />

ห้องพักคุณภาพเยี่ยม 215 ห้อง กระจายตัวอยู่ทั่วอาณาบริเวณรีสอร์ท<br />

ที่ได้รับการออกแบบให้เป็นสวนสวยสไตล์เมืองร้อน มีให้เลือกทั้งแบบ<br />

ที่พักบนอาคาร บังกะโล และวิลล่า ซึ่งทุกห้องตกแต่งอย่างประณีต มีรสนิยม และสื่อถึงความเป็นไทย<br />

ผสานภูมิปัญญาตะวันออก<br />

• การอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ณ ที่พัก ซึ่งพร้อมจะดูแลคุณด้วยการบริการอันยอดเยี่ยมมากมาย นับเป็น<br />

สิ่งดีๆ ในวันหยุดสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นอาหารอร่อย เครื่องดื่มแก้วโปรด สระน้ำาสำาหรับว่ายเล่นให้ชุ่มฉ่ำาใจ<br />

หรือบรรยากาศเพื่อการผ่อนคลายอิริยาบถอย่างเป็นส่วนตัว รวมถึงนานากิจกรรมสันทนาการที่ทางรีสอร์ท<br />

จัดเตรียมไว้ให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทำาให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริง และจะไม่มีวันลืมรีสอร์ทแห่งนี้...<br />

• Krabi Resort is located on the magnificent Ao Nang beach and is the only resort in Ao Nang<br />

that has private beachfront area. Krabi Resort lies amid lush vegetation of coconut palms<br />

with the breathtaking view of the Andaman Sea. Ao Nang beach is the most popular beach<br />

in Krabi and every time you visit will surely make your holiday memorable and unforgettable.<br />

• Krabi Resort assures its guests of complete relaxation with 215 quality accommodations<br />

spread over a charming tropical garden and including bungalows and villas. The tastefully<br />

decorated guestrooms are a fusion of Thainess and the eastern wisdom.<br />

• Staying close to nature in a place known for its excellent hospitality and service is an added<br />

bonus of any special holiday. Here you’ll enjoy delicious food and luscious drinks or frolicking<br />

in the water. The relaxed atmosphere comes with uncompromised privacy. The resort offers<br />

a range of leisure activities to suit guests’ preferences. Your stay here is likely to be a truly<br />

happy and unforgettable one.<br />

• กระบี่รีสอร์ท เลขที่ 232 หมู่ 2 หาดอ่าวนาง อำาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180<br />

โทร. 075 637 030-5, www.krabiresort.net หรืออีเมล reserve@krabiresort.net<br />

52 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

• Krabi Resort is at 232 Moo 2, Ao Nang Beach, Muang district, Krabi, 81180.<br />

Call 075 637 030-5 or e-mail reserve@krabiresort.net. Visit www.krabiresort.net.<br />

53


TRAVEL<br />

รทย<br />

ราต า<br />

ีาายารรลาย ราลาาุ<br />

ลารริติชีิต ทาาลทยตร<br />

ราาลที รา ทยตรช ทาลราต<br />

ที าย ยุราชารย าีลิลาา<br />

ราาร ทาุตาตร ลลาาลายร<br />

ยาุา ทาลราตทยีลทล<br />

WORDS : CHATON CHOKPATTARA<br />

54 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

55


TRAVEL<br />

หญิงสาวเล่นสาดน้าสงกรานต์<br />

ตามแบบประเพีไทย<br />

A w eee<br />

w.<br />

<br />

กลาง การก่อพระเจดีย์ทรายเปนหน่งในกิจกรรมสาคัญ<br />

ของเทกาลสงกรานต์<br />

ee e <br />

.<br />

<br />

ล่าง ขันน้าลอยดอกไม้สาหรับสรงน้าพระและรดน้าดาหัวผู้ใหญ่<br />

w we w we<br />

e ee ee.<br />

<br />

บน ประชาชนเล่นสาดน้า<br />

สงกรานต์กันอย่างคกคัก<br />

บนถนนสีลม<br />

eee <br />

e <br />

.<br />

<br />

<br />

เทศกาลสงกรานต์ของไทยเริ่มขึนครังแรกเมื่อใดไม่ปราก<br />

หลักานแน่ชัด สันนิษานเพียงว่า น่าจะได้รับอิทิพล<br />

มาจากเทศกาลโลี เทศกาลสาดสี ของอินเดีย<br />

ซึ่งเทศกาลนีนับเป็นวัฒนรรมร่วมของูมิาค<br />

อุษาคเนย์ ทังไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม<br />

มณลยูนนานทางตอนใต้ของจีน ไปจนถึงศรีลังกา<br />

และทางาคตะวันออกของอินเดีย<br />

สงกรานต์เป็นคาสันสกต หมายถึง ‘การเคลื่อน<br />

ย้าย’ เป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของจักรราศีเข้า<br />

สู่ปใหม่ เรียกว่า ‘วันมหาสงกรานต์’ วันถัดมาเรียกว่า<br />

‘วันเนา’ และวันสุดท้ายเป็นวันเปลี่ยนศักราชใหม่<br />

เรียกว่า ‘วันเถลิงศก’ นอกจากนันยังมีการกาหนดให้<br />

วันที่ เมษายน เป็น ‘วันผู้สูงอายุ’ และวันที่ <br />

เมษายน เป็น ‘วันครอบครัว’ ด้วย<br />

สงกรานต์เมืองกรุง<br />

ช่วงสงกรานต์มีการจัดงานยิ่งให่ทั่วไทย สมกับ<br />

เป็นวันขึนปใหม่อย่างแท้จริง อย่างในกรุงเทพ<br />

มีจัดหลายแห่ง เช่น ที่ท้องสนามหลวง มีการสรงนาพระ<br />

ทาบุตักบาตร และการแสดงมหรสพต่างๆ<br />

ส่วนจุดที่โด่งดังไปทั่วโลกคือ ‘ถนนข้าวสาร’ และ<br />

‘ถนนสีลม’ เพราะจะมีการจัดเป็นถนนคนเดิน<br />

เล่นสาดนากันตังแต่เช้าจรดค่าเคล้าเสียงเพลงและ<br />

แสงสี แต่ละคนอยู่ในสาพพร้อมเปยกปอน มีทัง<br />

ปนีดนา ขันนา และแปงสาหรับประพรมคนรอบข้าง<br />

อย่างไม่เคอะเขิน นอกจากนันตามวัดวาต่างๆ<br />

ทั่วกรุงเทพ ยังมีการจัดงานทาบุตักบาตร ปล่อยนก<br />

ปล่อยปลา และก่อพระเจดีย์ทรายประดับดอกไม้<br />

เพราะถือว่าตลอดปที่เราเข้าวัดจะมีทรายติดเท้าออกไป<br />

เราจึงต้องนาทรายกลับเข้าวัดเป็นการแก้เคล็ด<br />

สงกรานต์เชียงใหม่<br />

งานสงกรานต์ล้านนาาคเหนือ เรียกว่า ‘ปาเวณี<br />

ปใหม่เมือง’ เริ่มตังแต่ เมษายน วันสังขารล่อง<br />

มีการทาความสะอาดบ้านเพื่อสิริมงคล จากนัน <br />

เมษายน วันเนา เป็นวันที่ห้ามว่าร้ายใครเพราะจะ<br />

ทาให้โชคร้ายไปทังป ถัดมาคือ เมษายน วันพาวัน<br />

ต้องตื่นเช้าไปทาบุตักบาตรเข้าวัดฟงรรม รดนาดาหัว<br />

าติผู้ให่ จากนัน เมษายน วันปากป ชาวบ้าน<br />

จะไปรดนาเจ้าอาวาสตามวัดเพื่อขอขมาคารวะ ต่อมา<br />

เมษายน วันปากเดือน ชาวบ้านจะส่งเคราะห์ต่างๆ<br />

ออกจากตัว เพื่อเปดากประเพณีสงกรานต์ล้านนา และ<br />

สุดท้าย เมษายน วันปากวัน จะมีการเล่นสาดนา<br />

กันอย่างสนุกสนาน โดยพิกัดเล่นนาสงกรานต์เชียงใหม่<br />

มีหลายจุด เช่น รอบคูเมืองเชียงใหม่ ประตูท่าแพ<br />

ห้วยแก้ว และประตูช้างเผือก แจ่งศรีูมิ<br />

สงกรานต์อุบลราชธานี<br />

อีสานบ้านเาก็เล่นสงกรานต์กันอย่างชุ่ม่า<br />

โดยคนอีสานเรียกประเพณีสงกรานต์ว่า ‘บุเดือนห้า’<br />

หรือ ‘ตรุษสงกรานต์’ ถือกษ์วันขึน ค่า เดือน <br />

บ่าย โมง เป็นเวลาเริ่มงาน โดยพระสง์จะตีกลองโม<br />

เปดศักราช จากนันาติโยมจะจัดเตรียมนาอบหาบ<br />

ไปรวมกันที่ศาลาวัดเพื่อสรงนาพระพุทรูป ต่อด้วย<br />

การรดนาดาหัวาติผู้ให่ แล้วค่อยเล่นสาดนา<br />

จังหวัดให่ที่มีการจัดงานอย่างเอิกเกริก ก็คือ<br />

อุบลราชานี เมืองแห่งดอกบัวงาม ในระหว่างวันที่<br />

เมษายน ณ ทุ่งศรีเมืองและถนนอุบลวิท<br />

ซึ่งที่ทุ่งศรีเมืองจะจัดงานีมถนนดอกไม้และสายนา<br />

พร้อมเล่นสาดนาตังแต่เช้าจรดเย็น ส่วนที่ถนนอุบลวิท<br />

จะเริ่มเล่นสาดนากันช่วงบ่ายสามไปจนถึง ทุ่ม<br />

56 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

57


TRAVEL<br />

ประเพีสงกรานต์ในเชียงใหม่<br />

จัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกป<br />

eee <br />

e.<br />

<br />

สงกรานต์ูเก็ต<br />

สาหรับาคใต้ เชื่อกันว่าสงกรานต์เป็นช่วงเวลา<br />

แห่งการผลัดเปลี่ยนเทวดาผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมือง<br />

จึงถือเอาวันแรก เมษายน เป็น ‘วันส่งเจ้าเมืองเก่า’<br />

มีพิีสะเดาะเคราะห์สิ่งไม่ดีออกไป ส่วน เมษายน<br />

หรือ ‘วันว่าง’ เป็นวันไปทาบุตักบาตรที่วัด สรงนา<br />

พระพุทรูป และวันสุดท้าย เมษายน หรือ ‘วันรับ<br />

เจ้าเมืองใหม่’ มีพิีต้อนรับเทวดาองค์ใหม่ จังหวัดที่จัด<br />

งานสงกรานต์ยิ่งให่สุดๆ ในาคใต้ ต้องยกใหู้เก็ต<br />

เพราะได้ยกระดับงานให้เป็นสากล อาทิ ‘สงกรานต์<br />

the each’ หาดปาตอง รวมเอาการทาบุ<br />

ตักบาตรและเล่นสาดนาไว้ในที่เดียวกัน ส่วนจุดที่ถ่าย<br />

าพสวยพร้อมเล่นสาดนาไปด้วยคือ ‘งานสงกรานต์<br />

บาบา’ ที่ถนนดีบุกกลางย่านตึกโคโลเนียลโบราณ<br />

ที่ตระการตาด้วยการแต่งกายย้อนยุค และการออกร้าน<br />

หัตถกรรมงานศิลปมากมาย<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดินทางกับสายการบิน<br />

mile เที่ยวบินกรุงเทพ เชียงใหม่<br />

อุบลราชานี และูเก็ต ได้อย่างสะดวกปลอดัย<br />

โดยสารองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com<br />

More info : ททท.สานักงานกรุงเทพ<br />

โทร. ททท.สานักงานเชียงใหม่<br />

โทร. ททท.สานักงานอุบล<br />

โทร. และททท.สานักงานูเก็ต<br />

โทร. <br />

บน ประเพีแห่พระสิงห์ในเชียงใหม่ช่วงเทกาลสงกรานต์<br />

A e w e .<br />

<br />

ล่าง หนุ่มสาวทางเหนือเข้าวัดปักตุงเพื่อเปนสิริมงคลแก่ชีวิต<br />

e e ew e <br />

ee.<br />

<br />

58 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

59


TRAVEL<br />

Songkran in 4 Regions<br />

THE TRADITIONAL THAI NEW YEAR IS THE TIME FOR RENEWAL AND HAPPINESS. BUT OUR<br />

NEW YEAR AND INTERNATIONAL NEW YEAR ARE NOT THE SAME. NEW YEAR’S DAY ON THE<br />

GREGORIAN CALENDAR IS JANUARY 1. THAI NEW YEAR’S DAY, WHICH MARKS THE START OF<br />

SONGKRAN OR THE WATER FESTIVAL, IS APRIL 13 AND CELEBRATED UNTIL APRIL 15.<br />

บน ขบวนแห่<br />

เลิมลองเทกาล<br />

สงกรานต์<br />

ในอุบลราชานี<br />

A <br />

e <br />

.<br />

<br />

<br />

The festival period sees a mass exodus of workforce<br />

from Bangkok to the country to reunite with their<br />

families, pay respect to their elders, engage in meritmaking<br />

and celebrate Songkran by splashing and<br />

spraying water.<br />

Sonran are inuenced the indu<br />

festival of Holi, is celebrated across Southeast Asia in<br />

Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam.<br />

Songkran is derived from a Sanskrit word<br />

meaning “astrological passage”. New Year’s Day is<br />

called Maha Songkran Day while the next day is<br />

known as “Wan Nao” Day and the 3 rd day Thaloeng<br />

Sok Day. In Thailand, <strong>April</strong> 13 is designated National<br />

Elderly Day and <strong>April</strong> 14 Family Day.<br />

BANGKOK’S SONGKRAN<br />

Songkran celebrations take place at various<br />

venues across Bangkok. Sanam Luang hosts a<br />

ceremony in which Buddhists come together to<br />

athe uddha imaes offer ams to mons and see<br />

performances. World-renowned Songkran venues<br />

include Khao San Road and Silom Road, both jampacked<br />

with revellers splashing water from dawn to<br />

dus. In the mornin peope i e into tempes<br />

for meritmain activities such as offerin ams<br />

to mons reeasin irds and sh and uidin<br />

lavishly decorated sand chedis.<br />

CHIANG MAI’S SONGKRAN<br />

The Songkran Festival in Chiang Mai starts on<br />

<strong>April</strong> 13 when most people begin a clean-up of their<br />

homes to ring in the new year. On <strong>April</strong> 14 revellers<br />

refrain from verbal abuse, which is believed to<br />

cause bad luck otherwise. On <strong>April</strong> 15 Buddhists<br />

e into tempes to offer ams to uddhist mons<br />

listen to a sermon and pay their respects to their<br />

older relatives by pouring scented water on their<br />

hands. On <strong>April</strong> 16 Buddhists visit temples to seek<br />

บนซ้าย การสรงน้าพระพุทรูปตามประเพีสงกรานต์<br />

e e e e .<br />

<br />

บนขวา พิีรดน้าดาหัวผู้ใหญ่พร้อมขอพร<br />

we e <br />

e ee ee e e.<br />

<br />

ล่าง กิจกรรมเล่นสาดน้าสงกรานต์อย่างสนุกสนาน<br />

e w we w.<br />

<br />

monks’ blessings. On <strong>April</strong> 17 local folks rid themselves of all bad<br />

luck to welcome the Lanna-style Songkran Festival. <strong>April</strong> 18 is the<br />

day of fun and frolic. Chiang Mai’s main Songkran spots include<br />

the pavements around the city’s moats, Tha Phae Gate, Huay<br />

Kaew and Chang Phuak Gate.<br />

UBON RATCHATHANI’S SONGKRAN<br />

Thailand’s northeast or Isaan is wringing-wet during Songkran,<br />

locally called “Boon Duen Ha”. Songkran starts on the 15 th day<br />

of the waxing moon of the 5 th month on the Thai lunar calendar.<br />

Celebrations start at 15.00 with Buddhist monks pounding drums<br />

to ring in the New Year. Locals prepare perfumed water for<br />

bathing Buddha statues and pouring on the heads of their<br />

close elders. Big Songkran celebrations are held in places like<br />

Ubon Ratchathani that hosts the festival from <strong>April</strong> 13 to 15 at<br />

Thung Sri Muang and on Ubonwit Road. Thung Sri Muang is<br />

transformed into a street of oers ith reveers spashin ater<br />

throughout the day. The water splashing on Ubonwit Road runs<br />

from 15.00-21.00.<br />

PHUKET’S SONGKRAN<br />

Songkran in southern Thailand marks the passage of the<br />

cits uardian ane. pri 13 is the da for the sendoff of the od<br />

guardian angel with a ceremony to cleanse the city of bad luck.<br />

On <strong>April</strong> 14, locals engage in merit-making by giving alms to<br />

Buddhist monks and bathing Buddha images at temples. The last<br />

day of the festival is <strong>April</strong> 15 marked with a ceremony to welcome<br />

the new guardian angel. By far Phuket is the most popular venue<br />

for Songkran in the south with considerable international appeal.<br />

Phuket has “Songkran on the Beach” at Patong Beach, which<br />

combines merit-making with water splashing. For a great photo op,<br />

head to Dibuk Road that’s lined with old colonial buildings<br />

for “Songkran Baba” with revellers turning out in force clad in<br />

traditional costumes.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : TI Smie ies from ano to Chian Mai<br />

Ubon Ratchathani and Phuket. For reservations,<br />

visit www.thaismileair.com .<br />

More info : Ca TT in ano at 0 2250 5500 or the TT offices<br />

in Chiang Mai, Ubon Ratchathani and Phuket at 0 5324 8604-5,<br />

0 4524 3770 and 0 7621 1036, respectively.<br />

60 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

61


TRAVEL<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

บน-ล่าง ชาวไทยและชาวต่างชาติ<br />

เล่นสาดน้าสงกรานต์ในภูเก็ต<br />

- ee <br />

ee e.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

62 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

63


REFLECTIONS<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

หลากสสันในกัลกัตตา<br />

THE MYRIAD COLOURS OF KOLKATA<br />

กัลกัตตาหรือกลกาตาเมืองหลวงในอดตของอนเดยในสมัยการกครองของอังก<br />

คือดนแดนหลากสสันกกคลุมดวยม่านุนบางเยงัวดออกอย่างเบามือ<br />

กะเยใหเหนงความเนเมืองให่อันงามสง่าและวนตืนตาตลอดเวลา<br />

สะานราหสะพานเล็กนาดมมา ทอด้ามแมน้าลี<br />

อันักดิสิทิองชาวกัลกัตตา แตละวันจะมี้นสัจรปมา<br />

และรยนต์แลนวักวจานวนมาาล<br />

โดยเพาะแท็กซีแอมาสเดอร์ สีเลองสะดุดตา<br />

a massive steel bridge spanning<br />

the Hooghly River, is teeming with people and battered old<br />

vehicles such as classic yellow Ambassador taxis.<br />

64 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

65


REFLECTIONS<br />

L<br />

ัเือวต รอ or o<br />

องแมชีเทเรซา นักุ้อุทิตน<br />

เพอชวยเลอนเจ็ปวยและยากร้นกัลกัตตา<br />

จนวาระสุดท้าย ทีนีนอกจากเปน้าน<br />

และสุสานงพองทานแล้ว<br />

ยังเปนสานักงานององ์กรการกุล<br />

iionari o ari<br />

• MOTHER HOUSE, aka Mother Teresa’s<br />

ouse, is a museum that offers a glimpse<br />

into the life and times of Mother Teresa<br />

who spent a lifetime helping the sick and<br />

destitute in Kolkata until her last breath.<br />

This is the place where she lived and was<br />

laid to rest. The house is the headquarters<br />

of Missionaries of Charity.<br />

Top<br />

วคตอเรยเมมมเรยลจกลางเมองกัลกัตตา<br />

อนุสร์สานแงวามงามตามแโโรเนียล<br />

ตกทอดมาจากยุอาานิมอังก สร้าง้นด้วย<br />

ินออนสีาว เพอเปนการราลกงพระนางเจ้าวิตอเรีย<br />

แงอังก สาปตยกรรมนี้ตั้งตระงานอยางสวยงาม<br />

านกาลเวลามายาวนาน โดยนยามาน<br />

ยิงงดงามเกินพรรนา<br />

in the heart of Kolkata,<br />

is an exquisite colonial-style monument from<br />

the Raj built with white marble in memory of<br />

Queen Victoria. The imposing structure has<br />

impressed visitors through the passage of time.<br />

t looks particularly magnificent at night.<br />

Bottom right<br />

แม่นาคล แมน้าสายเดียวกัแมน้างา<br />

ทีมีสะพานโรา์ทอด้ามอยเนอ้นปเ้องน<br />

เปนทั้งนย์รวมแงชีวิต พิีกรรม และกิจกรรม<br />

ทางรัทามากมาย อีกทั้งยังมีเรอลอง้ามาก<br />

ปมาเปนาพอันชินตา<br />

a distributary of the<br />

Ganges River marked with the famed Howrah Bridge,<br />

is a maelstrom of life, ceremonies and faith-related<br />

activities. Ferries going across the river are a<br />

familiar sight.<br />

66 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

67


REFLECTIONS<br />

Top-bottom<br />

ตลาดมัลลกกาต ตั้งอยริเวเชิงสะพานโรา์<br />

ตลาดายสงดอกม้นาดติดอันดัโลก<br />

อสีสันแงกัลกัตตาอยางแท้จริง มิชเพียงสีสัน<br />

จากดอกม้และพวงมาลัยนัมนนัแสนเทานั้น<br />

ากยังรวมงสีสันอง้นซงเียดเสียดยัดเยียด<br />

อยนตลาดทีมเยลัลแงนี้ด้วย<br />

MALLICK GHAT FLOER MARKET, located at<br />

one end of the Howrah Bridge, is one of the<br />

world’s iggest flower markets. The market<br />

reveals the true colours of Kolkata with its<br />

colourful flowers and human tide flowing in<br />

and out of the market, making it a market<br />

that never sleeps.<br />

Right<br />

ยวดยานบนองนนอีกลากสีสันแงเมองกว้าง<br />

ทียังงว้ซงวามลังองรเมล์ รแท็กซีแอมาสเดอร์<br />

น้าตาลาสสิก และรลากริกชอว์โรานยานเกา<br />

ANOTHER COLOURFUL aspect of Kolkata is its roads<br />

that are choked with traffic made up of attered<br />

old vehicles such as public buses and<br />

classic yellow Hindustan Ambassador taxis.<br />

Rickshaws are a common sight in the old quarters.<br />

68 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

69


REFLECTIONS<br />

T <br />

ระแมุ่รคานงนเทพเจ้าทีประชาชนกัลกัตตา<br />

รัทาแรงกล้า เปนพระเทวี้จัดอสรและวามชัวร้าย<br />

้กัชาวเมอง นอกเนอปจากพระแมกาลี<br />

DURGA is one of Hindu gods and goddesses that<br />

the people of Kolkata worship. She’s a devi<br />

that combats evils and demonic forces like<br />

the goddess Kali.<br />

Opposite-centre and bottom<br />

กัลกัตตาเปนเมองแงเทกาลตระการตา<br />

และนงนเทกาลลองประจาปทีมีสีสันทีสุด<br />

ก็อเทกาลโลี รอเทกาลสาดสี โดยชาวเมอง<br />

จะสนุกสนานกัการสาดสีนชวงดร้อนกันอยางเต็มที<br />

KOLKATA is a city of spectacular festivals,<br />

and one of them is Holi, or the Festival of Colours,<br />

in which Hindus spray colours on each other.<br />

Top<br />

เกาลบาระแมุ่รคามีการจัดลอง<br />

อยางกักง 9 วัน 9 นนทุกรอป<br />

โดยนวันสุดท้ายจะมีวนแรปุนพระแม<br />

เพอนาปลอยลงนแมน้าักดิสิทิตามประเพี<br />

celebrated over<br />

9 days and 9 nights annually. The last day features<br />

a procession carrying a clay statute of the goddess Durga<br />

to a holy river where it is immersed.<br />

70 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

71


TRAVEL<br />

ลาต<br />

ร<br />

ลารทาีย ยีทรยารธรรชาติุรทีุ<br />

าาาร ายา า ลลาธรร<br />

ลิุ าทลย ยาิาลาต<br />

WORDS & PHOTOS : CHATON CHOKPATTARA<br />

น้าตกคอนพะเพ็ง<br />

Khon Phapheng Falls<br />

<br />

74 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

75


่<br />

TRAVEL<br />

บน บรรยากาบ้านชนบท<br />

และท้องทุ่งในปากเซ<br />

e<br />

e<br />

e <br />

e .<br />

<br />

ล่าง น้าตกตาดเยือง<br />

e<br />

e<br />

<br />

บน น้าตกตาดผาส้วม<br />

ารน้าใสสะอาด<br />

แวดล้อมด้วยรรมชาติ<br />

e e <br />

<br />

e we.<br />

<br />

<br />

ลาวใต้มีเมืองปากเซเป็นเมืองหลวงของแขวงจาปาสัก<br />

รวมถึงเป็นศูนย์กลางการปกครองและเศรษกิจ<br />

ซึ่งปจจุบันเติบโตแบบก้าวกระโดด ทังการท่องเที่ยว<br />

และสินค้าส่งออกอย่างชา กาแฟ ที่ปลูกกันมากใน<br />

แถบที่ราบสูงโบลาเวน ดังนันทริปนีจึงขอพาบินตรงสู<br />

อุบลราชานี แล้วข้ามด่านชายแดนสู ่เมืองปากเซ<br />

ไปสัมผัสเสน่ห์ลาวใต้กันอย่างเต็มอิ่ม<br />

ปากเซเป็นเมืองตังอยู ่บริเวณปากแม่นาเซโดนไหล<br />

ออกมาบรรจบกับแม่นาโขง จากด่านชายแดนช่องเม็ก<br />

ของ งไทยในจังหวัดอุบลราชานี ต้องนั่งรถต่อไปอีก<br />

กิโลเมตร จึงจะถึง ระหว่างทางจะเห็นบรรยากาศ<br />

ของท้องทุ ่งนา และการกินอยู ่อันแสนเรียบง่ายของ<br />

ชาวลาว และเมื่อถึงปากเซแล้ว รถก็ต้องข้ามสะพาน<br />

มิตราพลาวี่ปุ นเข้าสู ่ตัวเมือง ซึ่งมีตึกสูงและ<br />

ห้างสรรพสินค้าทันสมัยไม่น้อยหน้าใคร ถนนในเมือง<br />

กว้างขวาง โรงแรมที่พักได้มาตราน เปดบริการ<br />

นักท่องเที่ยวหลากสไตล์ ช่วงเช้าแนะนาให้ไปเดินเที่ยว<br />

ที่ ‘ตลาดดาวเรือง’ เพราะเป็นตลาดให่สุดของเมือง<br />

มีสินค้าพืนเมืองนานาชนิด ปลาจากลานาโขง และพืชผัก<br />

ผลไม้จากที่ราบสูงโบลาเวน นามาวางขายกันดาษดื่น<br />

สาหรับเมืองปากเซวันนีแม้เปลี่ยนไปเพียงใด<br />

ทว่ายังคงมีกลิ่นอายอาณานิคมยุครั่งเศสให้เห็น<br />

เป็นตึกโบราณแบบโคโลเนียลที่งดงาม สามารถเหมา<br />

รถสามล้อสกายแล็บเที่ยวชมเมืองรอบๆ ได้ แต่ไไลท์<br />

ของการมาเยือนลาวใต้นันอยู ่นอกเมืองปากเซออกไป<br />

เริ่มตังแต่บริเวณทางไปเมืองปากซองบนที่ราบสูง<br />

โบลาเวน บนความสูง เมตร เพื่อเยี่ยม<br />

ชมไร่กาแฟอาราบิก้าที่นามาติดแบรนด์ดังส่งออกไป<br />

หลายประเทศ อย่าง ao และ iouk oee<br />

ซึ่งเด่นด้วยรสชาติเข้มข้นและกลิ่นอันหอมกรุ ่น<br />

คนรักรรมชาติมาเที่ยวลาวใต้ไม่ผิดหวังแน่ เพราะ<br />

ในพืนที่ต่าลงไปรอบๆ ที่ราบสูงโบลาเวนนี มีนาตก<br />

น้อยให่นับ แห่งให้เที่ยวชม สะท้อนถึงความอุดม<br />

ของปาไม้และสายนา ไม่ว่าจะเป็น ‘นาตกคอนพะเพ็ง’<br />

ายา ‘ไนแองการ่าแห่งเอเชีย’ นาตกขนาดมหึมาขวาง<br />

ลานาโขงทังสายไว้ โดยสายนาโขงจะลดระดับลงตาม<br />

แก่งหินให่ จนเกิดเสียงนาตกดังสนั่นไปไกล<br />

พร้อมกับละอองไอนาฟุ งกระจายสร้างความชุ ่ม่า<br />

ถ่ายาพได้อลังการสุดๆ ส่วน ‘นาตกหลี่ผี’ อยู ่ไม่ห่าง<br />

จากนาตกคอนพะเพ็งขึนไปทางเหนือ ก็สวยงาม<br />

เช่นเดียวกัน<br />

นอกจากนีนาตกน่าเที่ยวยังมี ‘นาตกตาดผาส้วม’<br />

อยู ่ไม่ไกลจากเมืองปากเซ รรมชาติสวย โอบล้อมด้วย<br />

ปาไม้ร่มรื่น ารนาใสสะอาด มีร้านอาหารอยู ่หน้านาตก<br />

พร้อมด้วยหมู ่บ้านชนเผ่าจาลองให้เดินชมและช้อป<br />

ผ้าทอลายสวยกันด้วย ซึ่งคาว่า ‘ส้วม’ ในาษาลาว<br />

หมายถึง ‘ห้องหอของเจ้าบ่าวเจ้าสาว’ จากนันในวัน<br />

เดียวกันยังสามารถเที่ยวต่อเนื่องไปถึง ‘นาตกตาดเยือง’<br />

และ ‘นาตกตาดฟาน’ ได้อย่างสบาย ซึ่งเป็น นาตก<br />

สวยที่มีขนาดให่ ลักษณะเป็นสายทิงตัวลงมาจาก<br />

หน้าผาสูง สายนาสีขาวราวกับงาช้างตัดกับพงไพร<br />

เขียวขจีโดยรอบอย่างน่ามอง ความต่างของ นาตกนีคือ<br />

นาตกตาดเยืองเป็นนาตกสายเดี่ยวๆ ส่วนนาตกตาดฟาน<br />

เป็นนาตกคู่ ซึ่งถือว่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งในลาว และ<br />

ปจจุบันมีกิจกรรมโหนซิปไลน์ผ่านหุบเหวสูงนับ<br />

ร้อยเมตรหน้านาตก สาหรับคนที่รักการผจัย<br />

แบบสุดขัวอีกด้วย<br />

76 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

77


TRAVEL<br />

Charming Southern Laos<br />

WITH AN ABUNDANCE OF NATURAL RESOURCES, BEAUTIFUL FORESTS, RIVERS AND<br />

MOUNTAINS, LAOS, PART OF ASEAN, ATTRACTS VISITORS FROM ALL AROUND THE WORLD<br />

AND SOUTHERN LAOS IS QUITE ATTRACTIVE.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดินทางกับสายการบิน<br />

mile จากกรุงเทพอุบลราชานี ใช้เวลา<br />

ประมาณ ชั่วโมง นาที สารองที่นั่งได้ที่<br />

www.thaismileair.com จากนันนั่งแท็กซี่จาก<br />

สนามบินอุบลราชานีไปสถานีขนส่ง เพื่อต่อรถบัส<br />

ผ่านด่านชายแดนช่องเม็กไปยังปากเซ หรือเช่ารถตู้<br />

พร้อมคนขับจากงไทยที่สนามบิอุบลราชานีก็ได้<br />

โดยบริษัทรถตู้จะดาเนินการทุกอย่างให้เสร็จสรรพ<br />

More info : www.tourismlaos.or<br />

ททท.สานักงานอุบลราชานี โทร. <br />

บน ตกเก่าในปากเซ ซ่งพบเห็นได้ทั่วไป<br />

O e e.<br />

<br />

ล่างซ้าย ตลาดดาวเรืองในปากเซ มีสินค้าขายหลากหลาย<br />

e e e e<br />

we e .<br />

<br />

Pakse, the capital of the southern Lao province of<br />

Champasak and the seat of government, is currently<br />

witnessing rapid growth in tourism and business<br />

spurred in part its coffee industr ith the oaven<br />

ateau ein the centre of coffee production.<br />

tpica trip to ase eins ith a iht to<br />

Ubon Ratchathani, then a short ride to the Chong Mek<br />

border crossing beyond which the enduring charms<br />

of southern aos ie in aitin.<br />

Pakse is located at the mouth of the Sedone River<br />

here it empties into the Meon iver. rom Chon Me<br />

Pakse is only 45 kilometres away and the ride there is<br />

rewarded with beautiful scenery with miles of green<br />

padd eds.<br />

efore reachin ase visitors need to cross the<br />

aoapan riendship ride. The cit has hihrise<br />

buildings, shopping malls, wide city streets and<br />

hotes that are enera up to standard.<br />

In the morning, try visiting Daoheuang Market<br />

with a plethora of fresh produce from the Mekong River<br />

and the oaven ateau.<br />

Pakse still retains much of its original charm as a<br />

former rench coon ith manicent cooniaste<br />

uidins sti standin. One a of doin a cit tour is<br />

hirin a Sa tricce.<br />

Some of the highlights of southern Laos lie beyond<br />

the cit in ason on the oaven ateau home to<br />

araica coffee pantations. uait coffee from this<br />

region is exported internationally by top brands like<br />

ao and Sinou Coffee. The coffee has a stron avour<br />

and a distinctive aroma.<br />

In the oin areas around oaven more than<br />

10 small and massive waterfalls, set in pristine forests<br />

and rivers econ.<br />

hon haphen as non as iaara of sia<br />

is a are aterfa that ies across the Meon iver.<br />

Raging torrents crash down from the upper level to the<br />

bottom through a series of rocks and islets, creating so<br />

much noise and couds of ne spra.<br />

ear is i hi aterfa thats eua eautifu.<br />

so orth visitin is Tad ha Suam aterfa thats<br />

not far from Pakse and known for its idyllic natural<br />

surroundins. Its possie to mae a side trip to<br />

Tad neuan and Tad ane themseves are<br />

aterfas ith ushin streams fain from the ciffs.<br />

Tad neuan has a sine torrent ut Tad ane has<br />

tin streams tumin don from the ciff top. Tourists<br />

can et the adrenaine oin ith a ipine ride from<br />

a heiht of 100 metres over the aterfa.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : TI Smie ies from ano to on atchathani in 1 hour and 15 minutes. or reservations<br />

visit .thaismieair.com. Tae a tai from on atchathani irport to the main us termina for a transfer to the<br />

Chon Me order crossin. Chauffeured van hire services to ase are avaiae at on atchathani irport.<br />

More info : visit .tourismaos.or or ca the TT Office in on atchathani at 0 4524 3770.<br />

78 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

79


TRAVEL<br />

<br />

<br />

<br />

บนซ้าย ทันียภาพอันสวยงามของโบลาเวน<br />

e e ee e e e.<br />

<br />

บนขวา สะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุน เข้าสู่เมืองปากเซ<br />

e - e e<br />

e e e.<br />

<br />

ล่าง ผลเชอร์รี่ในไร่กาแฟบนโบลาเวน<br />

ee ee e e.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

80 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

81


FOOD<br />

วานซอนเปรี้ยวพร้อมรอยยิ้มด้วยเมนนมวาน<br />

ต้อนรัสงกรานต์กัสายการินทยสมายล์<br />

THAI SMILE SERVES UP DESSERTS LACED WITH A SMILE TO WELCOME SONGKRAN<br />

าชาราทา<br />

สายการบินไทยสมายล์ ชวนผู้โดยสารมาอิ่มเอมกับความหวานซ่อนเปรี้ยว<br />

ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ด้วยเมนูขนมหวานสดชื่นจากร้านออเดรย์ คาเ่<br />

แอนด์ บิสโทร ประกอบด้วยพานาคอตต้าสาคูมะม่วงน้าดอกไม้ และ<br />

พานาคอตต้ามะยงชิด สาหรับผู้โดยสารรับประทานมังสวิรัติ พร้อมบริการด้วย<br />

พานาคอตต้าสาคูมะม่วงน้าดอกไม้เจ และพานาคอนต้ามะยงชิดเจ โดยจะให้บริการ<br />

กับผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 1-1 เมษายน 2562 ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ<br />

และระหว่างประเทศ ยกเว้น 11 51 1 4142 426<br />

6 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด<br />

To welcome Songkran, THAI <strong>Smile</strong> provides special<br />

dessert dishes created by Audrey Café & Bistro as part<br />

of its iniht meas. These incude Mano Sao<br />

anna Cotta and Marian um anna Cotta. or<br />

veetarian passeners there are ean Mano Sao<br />

anna Cotta and ean Marian um anna Cotta.<br />

The new dishes are served from 13-17 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

(or until the food runs out) on domestic and international<br />

ihts ecept 011 051 177 419420<br />

426 and 609.<br />

86 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

87


NEWS<br />

สาสบสิร<br />

กกกาารจาา้าิบิการ<br />

คุณชาริตา ลีลายุท กลาง รักษาการประานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์<br />

มอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่กองกาลังตารวจชายแดนาคใต้ านปิบัติการ ซึ่งเป็น<br />

ความร่วมมือระหว่างสายการบินไทยสมายล์และบริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จากัด<br />

โดยมี พลตารวจตรีชูชาติ น้อยคนดี รองผู้บัชาการตารวจูราค ผู้แทนผู้บัชาการ<br />

พลตารวจตรีโพ สวยสุวรรณ รองผู้บัชาการตารวจูราค และพลตารวจตรีนิตินัย<br />

หลังยาหน่าย หัวหน้าอานวยการและสั่งการศูนย์ปิบัติการ สานักงานตารวจแห่งชาติส่วนหน้า<br />

ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศูนย์ปิบัติการสานักงานตารวจแห่งชาติ<br />

ส่วนหน้า จังหวัดยะลา เมื่อเร็วๆ นี<br />

THAI SMILE SUPPORTED<br />

40 BORDER PATROL POLICE<br />

OPERATION BASES IN<br />

SOUTHERNMOST THAILAND<br />

Recently, Mrs. Charita Leelayudth (centre),<br />

Acting CEO of THAI <strong>Smile</strong> Airways Co., Ltd.<br />

presented computer sets to support<br />

40 border patrol police operation bases<br />

in southernmost Thailand. The activity<br />

was a collaboration between THAI <strong>Smile</strong><br />

Airways Co., Ltd. and Ricoh Services<br />

(Thaiand) Co. td. oice Maor enera<br />

Choochart Noikondee, Deputy<br />

Commissioner of rovincia oice<br />

Region 9, on behalf of the Commissioner,<br />

toether ith oice Maor enera<br />

hoth Suesuan eput Commissioner<br />

of rovincia oice eion 9 and<br />

oice Maor enera itinai ananai<br />

Chief of Command Centre, Royal<br />

Thai oice orard ost have een<br />

honoured as recipients at aa uamai<br />

meeting room, Command Centre,<br />

oa Thai oice orard ost<br />

aa rovince.<br />

THAI SMILE AND PTTOR DEBUT<br />

CAFÉ AMAZON COFFEE SERVED<br />

ON BOARD<br />

Charita Leelayudth (4 th right), Acting CEO<br />

of THAI <strong>Smile</strong> Airways Co., Ltd. and<br />

Jiraphon Kawswat (4 th e) resident<br />

and Chief ecutive Officer TT Oi<br />

and etai usiness c. or TTO<br />

the brand manager of Café Amazon<br />

signed a memorandum of cooperation<br />

to rin a tpica coffee of Caf maon<br />

to serve for passeners in ever iht<br />

for the rst time ith aims to create a<br />

new experience for passengers from<br />

Q4 of <strong>2019</strong>. The signing ceremony<br />

recently held at Nimman Convention<br />

Centre Chiang Mai was honoured by<br />

Nednapang Teeravas, (3 rd right),<br />

Chief Customer Service Officer of<br />

THAI <strong>Smile</strong> Airways Co., Ltd., Sancharn<br />

Sathaphornwuthikhun (2 nd right),<br />

In-Flight Service Director of THAI <strong>Smile</strong><br />

iras Co. td. imarn oosri<br />

(2 nd e) ice resident Caf maon<br />

Store Business Management Department,<br />

TTO and asuda unsiau<br />

(3 rd e) ice resident Corporate<br />

Communication TTO.<br />

สาจบาร<br />

สิรกาา<br />

บบิรรก<br />

คุณชาริตา ลีลายุท ที่ จากขวา รักษาการ<br />

ประานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์<br />

และคุณจิราพร ขาวสวัสดิ ที่ จากซ้าย<br />

ประานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการให่<br />

บริษัท ปตท.นามันและการค้าปลีก จากัด มหาชน<br />

หรือ พีทีที โออาร์ ผู้บริหารแบรนด์ คาเฟ อเมซอน<br />

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นาความ<br />

เข้มข้นของกาแฟตามแบบบับของ คาเฟ อเมซอน<br />

เสิร์ฟให้แก่ผู้โดยสารไทยสมายล์ทุกที่นั่ง ทุกเที่ยวบิน<br />

เป็นครังแรก เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่<br />

ผู้โดยสาร ซึ่งจะเริ่มในไตรมาสที่ ป โดยมี<br />

คุณเนตรนางค์ ีระวาส ที่ จากขวา ประาน<br />

เจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์<br />

คุณสัชา สถาพรวุฒิคุณ ที่ จากขวา ผู้อานวยการ<br />

ายบริการบนเครื ่องบิน สายการบินไทยสมายล์<br />

คุณพิมาน พูลศรี ที่ จากซ้าย ผู้จัดการายบริหาร<br />

ุรกิจร้านคาเฟ อเมซอน บริษัท ปตท.นามันและ<br />

การค้าปลีก จากัด มหาชน และคุณราชสุดา รังสิยากูล<br />

ที่ จากซ้าย ผู้จัดการายสื่อสารองค์กร<br />

บริษัท ปตท.นามันและการค้าปลีก จากัด มหาชน<br />

ร่วมลงนาม ณ นิมมาน คอนเวนชั ่น เซ็นเตอร์<br />

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี<br />

88 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

89


TALK<br />

เสียงจากผู ้โดยสาร<br />

วีสมายล์พูดคุยกับผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์<br />

ถึงความประทับใจในการใช้บริการ<br />

OUR VALUABLE PASSENGERS<br />

SHARE MEMORABLE<br />

EXPERIENCES ON THAI SMILE’S<br />

HOSPITALITY AND SERVICE.<br />

COULD YOU PLEASE INTRODUCE YOURSELF?<br />

I am Assoc. Prof. Dr. Watcharin Gasaluck, Vice<br />

resident for dministrative ffairs of urapha<br />

University. I’m about to be nominated as the<br />

next president. I do a lot of travelling about 4 or 5<br />

times a month, mostly to Khon Kaen for work.<br />

าตาีายลริ<br />

ผม รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ปจจุบันอยู่ในตาแหน่งรองอิการบดีายบริหาร<br />

มหาวิทยาลัยบูรพา และขณะนีได้รับการสรรหาให้เป็นอิการบดีคนต่อไปครับ ปกติผมจะเป็น<br />

คนเดินทางค่อนข้างบ่อย เลี่ยเดือนละ ครัง โดยเส้นทางที่เดินทางประจาคือบินไป<br />

ขอนแก่นเพื่อทางานครับ<br />

ยายาริทยายล ริรที<br />

ในความคิดผมมีอยู ่ สิ่ง คือ สะดวก สบาย และประทับใจ สะดวกคือ ไทยสมายล์มีเที่ยวบินเยอะ<br />

ทาให้สามารถวางแผนการเดินทางหรือทาุระต่างๆ ได้ง่าย ถัดมาสบาย เป็นประสบการณ์<br />

ที่ได้สัมผัสระหว่างนั่งอยู่บนเครื่องบิน จะรู้สึกได้ถึงเก้าอีโดยสารที่กว้างขวาง สบาย ไม่อึดอัด<br />

และสุดท้ายคือประทับใจ เป็นเรื่องการบริการของลูกเรือที่เอาใจใส่ผู้โดยสารอย่างทั่วถึงครับ<br />

ยาลาราริร ทีีตายาริทยายล<br />

อย่างหนึ่งที่ผมพบก็คือความตรงต่อเวลา ซึ่งจาเป็นกับคนที่ต้องบินไปทางานบ่อยๆ อย่างผม<br />

รวมถึงการบริการที่ดีอย่างสม่าเสมอ และความพร้อมในทุกๆ ด้านของสายการบิน ก็เป็นสิ่งที่<br />

ทาให้ผมยังคงใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนันหากมีโอกาส ผมก็อยากจะไปสัมผัสเส้นทาง<br />

ต่างประเทศของไทยสมายล์ดูบ้าง โดยเพาะประเทศจีน ซึ่งไทยสมายล์มีเที่ยวบินไปในเมือง<br />

ที่มีรรมชาติสวยงามและวัฒนรรมที่น่าสัมผัสครับ<br />

MENTION THAI SMILE AND WHAT IS IT THAT<br />

SPRINGS TO MIND?<br />

In my opinion, there are 3 things: convenience,<br />

comfort and impressiveness. convenience<br />

I mean TI Smie has man ihts hich<br />

makes it possible for me to plan my business<br />

trips so conveniently. Comfort is the experience<br />

you get when sitting on board. I feel the seats<br />

are spacious, comfortable and not cramped.<br />

Impressiveness has to do with the service<br />

provided by the crew who thoroughly take<br />

good care of passengers.<br />

PLEASE TELL US SOME OF YOUR SPECIAL THAI<br />

SMILE EXPERIENCES?<br />

One thing I’ve found is (the airline’s) punctuality,<br />

hich is so important to freuent ers ie<br />

myself. Then, there’s the consistency of excellent<br />

service as well as the airline’s preparedness<br />

in every aspect. That’s why I have been using<br />

the airline’s service continuously. If I had the<br />

opportunity, I would like to experience<br />

TI Smies internationa ihts especia<br />

to China here TI Smie ies to cities ith<br />

beautiful natural scenery and culture worthy<br />

of experiencing.<br />

92 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

93


HOROSCOPES<br />

WORDS : GARAGAY SRIPARINYASIN<br />

ILLUSTRATOR : CHUMPOL AKKAPANTANON<br />

ฉ า า ร <br />

ท่องเที่ยว<br />

ไปตามดวง<br />

าราาย <br />

Enjoy Travelling<br />

with Your Stars<br />

นักษัตร หมายถึงชื่อรอบเวลากาหนด ป เป็น รอบ โดยกาหนดสัตว์ ชนิด<br />

เป็นเครื่องหมายในแต่ละป เริ่มจากปชวด หนู ลู วัว ขาล เสือ เถาะ กระต่าย<br />

มะโรง งูให่ มะเส็ง งูเล็ก มะเมีย ม้า มะแม แพะ วอก ลิง ระกา ไก่ จอ สุนัข กุน หมู<br />

<br />

Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake<br />

1924<br />

1936<br />

1948<br />

1960<br />

1972<br />

1984<br />

1996<br />

2008<br />

1925<br />

1937<br />

1949<br />

1961<br />

1973<br />

1985<br />

1997<br />

2009<br />

1926<br />

1938<br />

1950<br />

1962<br />

1974<br />

1986<br />

1998<br />

2010<br />

1927<br />

1939<br />

1951<br />

1963<br />

1975<br />

1987<br />

1999<br />

2011<br />

1916<br />

1928<br />

1940<br />

1952<br />

1964<br />

1976<br />

1988<br />

2000<br />

1917<br />

1929<br />

1941<br />

1953<br />

1965<br />

1977<br />

1989<br />

2001<br />

ฉ า า ร <br />

การเงินจะมีข่าวดีเข้ามาอย่างไม่น่าเชื่อ<br />

การค้าทากาไร จังหวะซือขายแลกเปลี่ยน<br />

สมหวัง ของเก่ามือสองจะมีมูลค่า ส่วน<br />

การงานเป็นช่วงเด่นในการร่วมมือร่วมใจ<br />

จะได้คนที่เข้าขากันดี แต่การเดินทาง<br />

จะมีเหตุให้ใช้จ่ายเงินมากกว่าที่ประเมินไว้<br />

แต่ถ้าเป็นทริปเพื่อการทาบุทากุศล<br />

จะได้โชคตามมาายหลัง<br />

การเงินต้องลุ้นกันสักหน่อย จะมีค่าใช้จ่าย<br />

นอกรอบเข้ามาบ่อยๆ แต่ถ้าใช้กับการศึกษา<br />

ของลูกหลานบริวาร จะได้ผลลัพ์ยอดเยี่ยม<br />

ตามมา การงานจะเด่นในการร่วมงาน<br />

กับคนรุ่นใหม่ ุรกิจครอบครัวจะมีการ<br />

เปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ๆ ส่วนการ<br />

เดินทางเตือนถึงปหาเรื่องความล่าช้า<br />

การเลื่อนเวลาเพราะัยรรมชาติ แต่ก็จะ<br />

ปลอดัยดี<br />

การเงินจะมีข้อติดขัดเล็กๆ น้อยๆ<br />

ระวังการสื่อสารผิดพลาด จานวนเงิน<br />

ไม่ครบถ้วน ควรตรวจดูบิลต่างๆ ให้ดี<br />

ส่วนการงานจะมีข่าวดีเบาๆ ได้รับ<br />

ประโยชน์ทางอ้อม มีผู้สนับสนุน สาหรับ<br />

การเดินทางจะมีความสุขความพอใจ<br />

ถ้าเป็นทริปส่วนตัว การเดินทางเกี่ยวกับ<br />

ความรักความสัมพัน์จะดีมาก<br />

การเงินจะมีข้อควรระวัง เตือนถึงการ<br />

สูเสียเงินก้อนให่ หรือรายได้หดหาย<br />

ถูกทวงถามหนีสิน ส่วนการงานยังมีาระ<br />

หนักรออยู่ ต้องทางานแข่งกับเวลา หรือ<br />

ต้องทุ่มเทเต็มที่โดยไม่มีใครช่วย สาหรับ<br />

การเดินทางจะมีเรื่องให้ทบทวนหลายชัน<br />

อาจต้องจัดทริปลับส่วนตัว หรือออก<br />

เดินทางเงียบๆ ควรเตรียมเอกสารสาคั<br />

ให้ครบถ้วนไว้เสมอ<br />

การเงินจะหนักหน่วงไปอีกสักระยะหนึ่ง<br />

ปหาาระหนีสินยังไม่อาจเคลียร์ได้<br />

ต้องทาใจอดทนรอเวลา แต่การงาน<br />

จะประคองตัวไปจนได้ สามารถแก้ปหาได้<br />

เป็นเปลาะๆ ส่วนการเดินทางไม่ว่า<br />

จะไปคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะ มักมีาวะ<br />

เหงา มีโลกส่วนตัว อาจต้องเดินทางทังๆ<br />

ที่ใจไม่ค่อยพร้อม<br />

การเงินจะมีข่าวดี ที่เป็นเจ้าหนีจะได้รับ<br />

การชาระ ส่วนถ้าเดือดร้อนจะมีคนพึ่งพาได้<br />

มีคนให้ความช่วยเหลือ ส่วนการงานกาลัง<br />

โดดเด่นขึนเรื่อยๆ มักได้ร่วมงานกับคนเก่ง<br />

มืออาชีพ มีเกณ์การเลื่อนตาแหน่งด้วย<br />

สาหรับการเดินทางจะเหนื่อยมาก<br />

ในช่วงก่อนถึงจุดหมาย แต่สุดท้ายจะ<br />

ปลอดโปร่งใจ ทุกอย่างเป็นไปตาม<br />

ความคาดหวัง<br />

Financially good news is on the cards<br />

ith our usiness set to turn a prot<br />

or your buying or selling activity likely<br />

to produce expected results. Any of<br />

your second-hand accessories will<br />

fetch a huge sum. At work, you will<br />

see closer cooperation from colleagues<br />

and nd a compatie partner. Trave<br />

related spending is on the increase and<br />

contrary to expectations. Merit-making<br />

or charity trips will bring you luck.<br />

Financial matters remain unpredictable<br />

at times with some expected expenses<br />

arising. Education-related spending<br />

for siblings will produce outstanding<br />

results. At work, you’ll be working<br />

ith neeneration staff. If runnin<br />

a family business, be prepared for<br />

policy changes. Travel will face delays or<br />

rescheduling because of a natural<br />

disaster. You’ll be safe.<br />

Financial issues are still problematic.<br />

So take precautions to avoid<br />

miscommunication or a shortfall.<br />

a attention to ures on the is.<br />

On the career front, you’ll get good news,<br />

indirect enets and the fu acin<br />

of others. Travel for pleasure brings<br />

satisfaction. The outlook for a romantic<br />

trip is generally excellent.<br />

Finances cry out for extra attention<br />

as you might lose a fortune or see the<br />

income decrease. If in debt, you’ll get<br />

a reminder. At work, a huge burden<br />

lies in waiting. Be prepared for a race<br />

against time and to go out on a limb.<br />

Travel needs a great deal of planning.<br />

A secret private trip is recommended,<br />

as is settin off in a uiet manner.<br />

Make sure all the paperwork is in<br />

good shape.<br />

Financial matters are weighing you<br />

don for uite a hie as dets remain<br />

unresolved. Be patient. At work, you’re<br />

still able to carry on and solve problems<br />

step by step. Whether travelling solo or<br />

in a group, you’ll feel lonely or want a<br />

bit more privacy. It’s likely you’ll have to<br />

set off despite not feein read.<br />

Financially, there’s good news.<br />

If a creditor, you’ll get repaid. If in<br />

trouble, you’ll have someone to<br />

count on. At work, your performance<br />

looks even more outstanding with<br />

opportunities to collaborate with<br />

talented professionals. A promotion is<br />

in store. Travel is rather tiresome before<br />

you reach your destination. But at the<br />

end, everything will work itself out and<br />

live up to your expectations.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

94 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

95


HOROSCOPES<br />

อก รกา อ กน<br />

นักษัตรเป็นรรมเนียมสืบกันมาในงเอเชีย มีตานานเล่าขานมากมาย<br />

เกี่ยวกับที่มาของนักษัตร หนึ่งในนันเล่าว่า เกิดจากดาริของเทพเจ้าที่จะตัง<br />

สัตว์เป็นเจ้าของปจากลาดับการเดินทางมาถึง ในบรรดาสัตว์มากมายนัน<br />

เจ้าวัวรู้ตัวว่าเดินช้า จึงออกเดินทางตังแต่เที่ยงคืน พอเจ้าหนูเห็นก็กระโดดขึน<br />

หลังวัว เมื่อถึงรุ่งเช้า วัวก็เดินทางไปถึงก่อนใครๆ และเมื่อวัวส่งเสียงเรียก<br />

เจ้าหนูรีบกระโดดลงมาจากหลังวัวและวิ่งไปหาเทพเจ้า เจ้าหนู ยินดีต้อนรับ<br />

หนูจึงเป็นสัลักษณ์ของปนักษัตรปแรก ติดตามมาด้วยสัตว์ต่างๆ<br />

โดยมีหมูเป็นตัวสุดท้าย<br />

The Chinese Zodiac is a repeating cycle of 12 years, with each year being<br />

represented by an animal and its reputed attributes. The animals are: Rat,<br />

Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, Pig.<br />

Each Year is associated with a zodiac animal.<br />

According to Chinese legend and mythology God wanted to assign animals<br />

to each year in the order of which animal won the race. The Ox knew that it<br />

was slow and started at midnight but the Rat jumped on the Ox’s back and<br />

hen the reached their destination the at ran to od rst decarin its<br />

victory. Thus the year started with the Rat and ends with the Pig.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Horse Goat Monkey Rooster Dog Pig<br />

1918<br />

1930<br />

1942<br />

1954<br />

1966<br />

1978<br />

1990<br />

2002<br />

1919<br />

1931<br />

1943<br />

1955<br />

1967<br />

1979<br />

1991<br />

2003<br />

1920<br />

1932<br />

1944<br />

1956<br />

1968<br />

1980<br />

1992<br />

2004<br />

1921<br />

1933<br />

1945<br />

1957<br />

1969<br />

1981<br />

1993<br />

2005<br />

1922<br />

1934<br />

1946<br />

1958<br />

1970<br />

1982<br />

1994<br />

2006<br />

1923<br />

1935<br />

1947<br />

1959<br />

1971<br />

1983<br />

1995<br />

2007<br />

อก <br />

ปหาการเงินจะมีอยู่อีก อาจต้องทาใจ<br />

กับรายได้ที่หดหาย หรือถูกเรียกคืน<br />

ทรัพย์สินบางส่วน แต่การงานยังมีจุดที่ดี<br />

ตราบใดที่ยังมีงานทาก็จะตังหลักชีวิตได้อยู่<br />

แต่การเดินทางให้ฟงสัาณเตือนต่างๆ<br />

ให้ดี อาจมีเหตุพลิกผันระหว่างทริป<br />

แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึนจงมีสติไว้ให้มาก<br />

การเงินจะมีปหาหนักอีกพักให่<br />

ไม่ว่ารายได้มากหรือน้อยจะมีช่วงตึงมือ<br />

าระหนีสินบีบคันเข้ามา ต้องมีกาลัง<br />

ให้มากเพื่อรอวันฟาสดใส การงาน<br />

จะได้ฟงข่าวประกาศสาคั อันมีผลต่อ<br />

อนาคตอันใกล้ การเดินทางปลอดัยดี<br />

แต่จิตใจมักมีความกังวลกับสถานการณ์<br />

รอบด้าน ระหว่างทริปอาจต้องหัวเสีย<br />

เล็กน้อยกับเรื่องที่ได้รับรู้รับฟง<br />

การเงินจะมีจังหวะที่ดีมาก เป็นช่วงเหมาะ<br />

กับการเก็บออม หรือวางแผนลงทุน<br />

วางรากานให้ชีวิตวันข้างหน้า การงาน<br />

ก็จะได้ความเมตตาจากผู้ให่ มีโอกาส<br />

ได้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์มาก ส่วนการ<br />

เดินทางคึกคักแจ่มใส ไม่ว่าไปเรื่องงาน<br />

หรือเรื่องส่วนตัวจะได้ความสุขเต็มที่<br />

ถ้ามีเรื่องความรักเกี่ยวข้องจะสดชื่นมาก<br />

รกา อ กน <br />

การเงินจะมีความวุ่นวายเป็นระยะ<br />

ถ้าใช้เงินร่วมกระเปากับใครจะมีความเห็น<br />

ไม่ตรงกันเรื่องการใช้จ่าย ส่วนการงาน<br />

ต้องปรับตัวอย่างหนัก อาจมีการโยกย้าย<br />

เปลี่ยนแปลงสาพแวดล้อมที่ทางาน<br />

แต่การเดินทางจะราบรื่นและมีความสุข<br />

การเดินทางเป็นหมู่คณะจะสนุกด้วยกัน<br />

ทุกคน<br />

จะได้บริหารเงินก้อนให่ มีข่าวดีเรื่อง<br />

ทรัพย์สิน ถ้าซือที่ดินอสังหา จะได้ที่ดี<br />

การงานสาคัที่การทาความเข้าใจในกติกา<br />

ข้อตกลงร่วมกัน การลงนามเซ็นสัา<br />

จะยุ่งยากก่อนแล้วจึงดีในายหลัง<br />

ส่วนการเดินทางระวังปหาในชีวิตส่วนตัว<br />

มีคนขัดขวางแผนการเดินทาง ต้องาฟน<br />

เพื่อจะได้ไปตามเจตจานง<br />

การเงินโดดเด่นมาก จะมีข่าวดีมาถึง<br />

การซือขายจะสมหวังดังใจ แต่การงาน<br />

จะได้ใช้เทคนิคพิเศษหลายอย่าง<br />

อาจต้องมีการเจรจานอกรอบจึงจะบรรลุผล<br />

ส่วนการเดินทางจะราบรื่นดี ทุกอย่าง<br />

เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ หากมีปหา<br />

จะได้ตัวช่วยอย่างรวดเร็ว ความยุ่งยาก<br />

สะสางได้ และถึงเปาหมายโดยสวัสดิาพ<br />

nancia proem sti persists.<br />

You’ll have to contend with a downturn<br />

in revenue or a recall of assets.<br />

At work, things are looking good.<br />

As long as you’re employed, you’ll be<br />

able to create a solid foundation for<br />

your life. Heed the signals before going<br />

out on a journey as an unexpected<br />

change might happen mid-way.<br />

Stay calm no matter what happens.<br />

nancia crisis is set to dra on for a<br />

while. Whether on high or low income,<br />

ou nd oursef short on our douh<br />

with debts putting some pressure.<br />

Stay hopeful of a sunny day. At work,<br />

you will be hearing an important<br />

announcement that will have a shortterm<br />

impact. Travel is safe, but there<br />

will be nagging worries. Along the way,<br />

you’ll get peeved about something<br />

you hear.<br />

Finances are at the best of times.<br />

It’s the right time to start saving up,<br />

draw up an investment plan or lay<br />

the groundwork for future<br />

developments. At work, you’ll win the<br />

backing of the higher-ups and their<br />

useful advice. Business or leisure travel<br />

goes smoothly and is a constant source<br />

of happiness especially if this involves<br />

your loved one.<br />

Finances are in for occasional<br />

disruptions. Some disagreement over<br />

spending will arise if you’re sharing the<br />

money with someone. At work, you’re<br />

going through a period of adjustment<br />

with opportunities for a transfer or<br />

a change of workplace. Travel goes<br />

smoothly and happily. A group tour<br />

will be enjoyable.<br />

You will have the opportunity to manage<br />

a big budget. Good news revolving<br />

around assets is coming your way.<br />

If planning to buy a plot of land, you’ll<br />

get a nice one. If doing business,<br />

you’ll need to ensure all agreements<br />

are made clear to all parties. Contract<br />

signing can get complicated, but it will<br />

work itself out at last. If planning<br />

a journey, beware of issues in your<br />

private life as someone might stop you<br />

from going. You need to try harder to<br />

make it happen.<br />

Finances are at the best of times,<br />

with good news on the horizon.<br />

Any buying and selling activity will be<br />

in line with expectation. At work, you’ll<br />

need to come up ith specia techniues<br />

or extra rounds of negotiations to get the<br />

desired outcome. Travel goes smoothly<br />

as planned. In case of any problems<br />

along the way, you’ll get help just in<br />

time and an difficuties i e resoved.<br />

You’ll reach your destination safe<br />

and sound.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

96 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

97


EIE<br />

EeE<strong>Smile</strong><br />

heck out this month’s fie<br />

ชิลุรทา าาี ยลา<br />

ิตราา า ยิ ลชตตรลย<br />

Whether travelling solo or in group, pair up with<br />

your pal or find someone next to you, then strike<br />

a pose, say cheese and click!<br />

ุ <br />

ลร<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

EXCLUSIVE FOR<br />

BUDGET CUSTOMERS<br />

คุณสามารถร่วมสนุกชิงรางวัลกับนิตยสาร E <strong>Smile</strong> ได้ด้วยการแชร์รูป<br />

ลงอินสตาแกรม พร้อมใส่แอชแท็ก EfieE<strong>Smile</strong> ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ<br />

รางวัลสุดประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องบินสำาหรับการเดินทาง<br />

หรือรางวัลสุดพิเอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล์ ทั้งนี้ชมาพ<br />

EfieE<strong>Smile</strong> ของผู้อ่านวีสมายล์เพิ่มเติม ได้ที่ www.E<strong>Smile</strong>agazine.com<br />

Join our contest to win prizes by sharing your WEfie on Instagram<br />

with a hashtag : #WEfieWE<strong>Smile</strong>. Prizes up for grabs include air tickets<br />

and other special gis from TA mile.<br />

Check out the images taken by WE <strong>Smile</strong> readers at WEfieWE<strong>Smile</strong>.<br />

Learn more at www.WE<strong>Smile</strong>Magazine.com<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

SBMIT OR EIE TO S<br />

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหมอนผ้าห่มจากไทยสมายล์ ได้แก่<br />

jamnamphaisan และ ppongsakon โปรดติดต่อรับของรางวัล<br />

ได้ที่ กองบรรณาธิการนิตยสาร E <strong>Smile</strong> โทร. ,<br />

<br />

The winners of TA <strong>Smile</strong> blanket pillows are<br />

jam_namphaisan and ppongsakon.<br />

Collect your prize at WE <strong>Smile</strong>’s editorial department.<br />

Call 0 2744 4975, 081 315 9814.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

98 <strong>April</strong> <strong>2019</strong><br />

99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!