03.07.2019 Views

We Smile magazine issue July 2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JULY <strong>2019</strong><br />

WWW.WESMILEMAGAZINE.COM


จิตอาสา เราทำาความดี ด้วยหัวใจ<br />

ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว<br />

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10<br />

แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท าให้ประเทศชาติมั่นคง และพสกนิกรของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น<br />

ทรงห่วงใยและคานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎร์ ทรงตระหนักว่าความมั่นคงของบ้านเมืองจะบังเกิดได้<br />

ด้วยความสามัคคี และความเกื้อกูลของคนไทยด้วยกัน<br />

เรื่อง: วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ<br />

FORCE OF VOLUNTEER SPIRIT INITIATED BY KING RAMA X<br />

HIS MAJESTY KING MAHA VAJIRALONGKORN PHRA VAJIRAKLAOCHAOYUHUA (RAMA X) HAS A FIRM INTENTION TO BRING<br />

STABILITY TO THE COUNTRY AND A BETTER QUALITY OF LIFE TO THE PEOPLE. HE REALIZES THAT NATIONAL STABILITY<br />

CAN BE ACHIEVED THROUGH UNITY AND SUPPORT FOR ONE ANOTHER AMONG THE THAI PEOPLE.<br />

Words: Wineenart Phanvut<br />

n early 2017, His Majesty<br />

initiated the volunteer project<br />

“<strong>We</strong> Do Good Deeds with<br />

Our Hearts” on the basis of<br />

sharing and unity. Later,<br />

on 1 June <strong>2019</strong>, the Bureau of<br />

the Royal Household announced that His<br />

Majesty had renamed the project “Royally<br />

Granted Volunteer Spirit 904 Wo Po Ro.”<br />

New cartoon images created by<br />

His Majesty in various related activities.<br />

Under the Royally Granted Volunteer<br />

Spirit 904 Wo Po Ro project, activities<br />

initiated by His Majesty the King<br />

have been continuing and the network<br />

of the project has also expanded to<br />

cover various provinces nationwide.<br />

Good management systems have been<br />

introduced for the implementation of<br />

the project. Volunteer leaders will also be<br />

trained, as they will play an important role<br />

in leading the people to carry out public<br />

services for the benefit of the majority.<br />

They must attend the “Volunteer Spirit<br />

904” programme, so that they will be<br />

equipped with knowledge and skills to<br />

offer useful advice to participants in the<br />

project and help solve problems more<br />

effectively in response to the needs of<br />

local communities.<br />

The training programme consists of<br />

basic, regular, and special courses, which<br />

will lead to unified and sustainable<br />

operations in the future.<br />

Activities under this project are<br />

divided into three categories. The first<br />

one involves local development to<br />

upgrade the quality of life and living<br />

conditions of local residents. The second<br />

activity involves disaster preparedness<br />

and relief operations after disasters.<br />

In the third activity, volunteer task<br />

forces will be arranged to work with<br />

various government agencies in royal<br />

ceremonies, or public audiences, on<br />

various occasions.<br />

His Majesty King Maha Vajiralongkorn<br />

Phra Vajiraklaochaoyuhua intends to<br />

continue the royally initiated projects<br />

of His Majesty King Bhumibol Adulyadej<br />

the Great (Rama IX), in harmony with<br />

the Royal Father’s aspiration and<br />

approach. King Rama IX learned about<br />

the problems of his subjects during his<br />

travels to every corner of the country.<br />

The force of volunteer spirit, initiated by<br />

King Rama X, in various areas nationwide<br />

will serve as a mechanism to mobilize<br />

efforts to promote unity and unite Thai<br />

hearts as one in tackling local problems<br />

and developing communities for the<br />

benefit of the people.<br />

The royal wishes and firm intentions<br />

of His Majesty King Rama X reflect<br />

his first Royal Command during his<br />

coronation: “I shall reign with righteousness<br />

for the benefit and happiness of the people<br />

forever.”<br />

ด้<br />

วยพระราชดาริดังนี้ จึงทรงพระกรุณา<br />

โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหน่วย-<br />

พระราชทาน และประชาชนจิตอาสา<br />

“เราทาความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อต้นปี 2560<br />

ซึ่งปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน<br />

ชื่อใหม่ว่า “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”<br />

พร้อมภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ<br />

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.<br />

ดาเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดาริอย่างต่อเนื่อง<br />

และขยายขอบเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ<br />

ทั่วประเทศ มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีผู้น าที่มีความรู้<br />

ความสามารถที่จะให้คาแนะนา และแก้ปัญหา<br />

ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของชุมชน ผ่านการ<br />

ฝึกอบรมตามหลักสูตรจิตอาสา 904 ซึ่งจะต้อง<br />

ทาหน้าที่สาคัญในการเป็นผู้นาของประชาชนจิตอาสา<br />

ร่วมทากิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม<br />

ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย หลักสูตร<br />

พื้นฐาน หลักสูตรหลักประจา และหลักสูตรพิเศษ<br />

ที่นาไปสู่การบูรณาการในการปฏิบัติงานในอนาคต<br />

อย่างยั่งยืนต่อไป<br />

และสาหรับประเภทของกิจกรรมจิตอาสา<br />

พระราชทานนั้น แบ่งเป็นสามประเภท คือ<br />

จิตอาสาพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ<br />

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน<br />

จิตอาสาภัยพิบัติ เฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับ<br />

ภัยพิบัติ บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ<br />

และจิตอาสาเฉพาะกิจที่ใช้กาลังพลจิตอาสาปฏิบัติ<br />

งานร่วมมือกับส่วนราชการในงานพระราชพิธี<br />

หรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ<br />

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว<br />

ทรงมีพระราโชบายในการสืบสาน รักษา ต่อยอด<br />

พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดาริของ<br />

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อย่างชัดเจน<br />

ทุกย่างก้าวของพระองค์ที่ได้ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัว<br />

รัชกาลที่ 9 คือย่างก้าวของการทรงเรียนรู้ปัญหา<br />

ของอาณาประชาราษฎร์อย่างแท้จริง พลังจิตอาสา<br />

ของพระองค์ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ<br />

คือกลไกหนึ่งที่กาลังทาหน้าที่ขับเคลื่อนให้ความ<br />

สามัคคี ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกัน<br />

แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนเพื่อประโยชน์ของ<br />

ส่วนรวมบังเกิดผล<br />

พระราชปณิธานแน่วแน่นี้สะท้อนถึงพระปฐม<br />

บรมราชโองการที่ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และ<br />

ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข<br />

แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” อย่างแท้จริง<br />

WITH THE GREAT CONTRIBUTION OF HIS MAJESTY THE KING,<br />

THAI PEOPLE SHOW THEIR LOYALTY TO HIS MAJESTY AND WISH HIM LONGEVITY.<br />

พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแจ่มชัดในความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั่วหล้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย<br />

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


สารจากผู้บริหาร<br />

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562<br />

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม<br />

ถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน<br />

เดือนกรกฎาคมนี้ สายการบินไทยสมายล์ครบรอบ 7 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ในการปฏิบัติการบิน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา<br />

เรารักษาระดับมาตรฐานความปลอดภัยจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสาร<br />

ที่เลือกใช้บริการและคอยให้ข้อเสนอแนะ ทำให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น<br />

สำหรับแผนดำเนินการต่อจากนี้ เราจะดำเนินการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเที่ยวบินร่วม กับกลุ่มพันธมิตรสายการบิน<br />

สตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance Connecting Partner) รวมทั้งขยายการจัดทำสัญญาเที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share)<br />

กับสายการบินอื่นๆ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ด้วยตระหนักถึง<br />

ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เรามีแผนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บริการบนเที่ยวบิน<br />

เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ ลดการใช้พลาสติกในอุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียว หรือน ำพลาสติกบางประเภทกลับสู่กระบวนการ<br />

Upcycling อีกด้วย<br />

สุดท้ายนี้ สำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางกับเรา ระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2562 นี้ เราขอมอบเมนูขนมหวาน<br />

ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษร่วมกับ S&P เพื่อขอบคุณท่านผู้โดยสารในโอกาสที่ไทยสมายล์ครบรอบ 7 ปี<br />

และดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในการเดินทางครั้งต่อไปค่ะ<br />

ชาริตา ลีลายุทธ<br />

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br />

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด<br />

On the auspicious Birthday Anniversary of His Majesty King Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua<br />

on <strong>July</strong> 28, <strong>2019</strong>, the Executives, Board of Directors and Staff of THAI <strong>Smile</strong> Airways Company Limited<br />

extend their best wishes to His Majesty the King.<br />

In <strong>July</strong>, THAI <strong>Smile</strong> Airways celebrates its 7 th anniversary and takes a step towards the 8 th year<br />

in aviation service. The airline has maintained international standard on safety and built<br />

confidence among passengers, resulting in continuous development and increasing recognition<br />

both locally and globally.<br />

THAI <strong>Smile</strong> is becoming the Star Alliance Connecting Partner and expanding code share<br />

agreements with other airlines in order to serve connecting passengers worldwide. In addition,<br />

THAI <strong>Smile</strong> is planning to use biodegradable materials on board with the objectives of reducing<br />

single use plastic products or sending some types of plastic to upcycling process.<br />

For passengers travelling on <strong>July</strong> 7-13, <strong>2019</strong>, we offer a special dessert menu which we jointly<br />

created with S&P Restaurant as a gesture of appreciation to passengers on the 7 th anniversary.<br />

I do hope that we will have the opportunity to welcome you in your next trip.<br />

<strong>2019</strong> 年 7 月 28 日 , 正 值 拉 玛 十 世 国 王 生 辰 之 际 , 我 代<br />

表 泰 国 微 笑 航 空 管 理 层 及 工 作 人 员 祝 国 王 陛 下 洪 福 齐<br />

天 、 万 寿 无 疆 !<br />

7 月 是 泰 国 微 笑 航 空 运 行 满 七 周 年 并 开 始 迈 入 第<br />

八 年 , 我 们 一 如 既 往 的 执 行 高 标 准 安 全 运 行 , 不 仅 得<br />

到 了 国 际 的 认 可 , 也 得 到 了 广 大 旅 客 的 信 任 并 给 予 了<br />

我 们 宝 贵 建 议 , 推 动 着 我 们 不 断 的 发 展 和 改 善 , 提 高<br />

了 我 们 在 国 内 外 的 知 名 度 。<br />

我 们 的 下 一 步 计 划 是 加 入 星 空 联 盟 优 连 伙 伴 , 成<br />

为 其 联 盟 的 成 员 航 空 公 司 , 并 扩 大 与 其 他 航 空 公 司 签<br />

订 代 码 共 享 协 议 , 以 支 持 来 自 世 界 各 地 的 更 多 航 班 连<br />

接 。 此 外 , 为 了 增 强 环 保 意 识 的 重 要 性 , 在 产 品 和 服<br />

务 方 面 , 我 们 计 划 将 客 舱 服 务 使 用 的 器 具 改 成 可 生 物<br />

降 解 材 料 , 减 少 使 用 一 次 性 塑 料 制 品 , 并 将 其 中 一 部<br />

分 的 塑 料 制 品 回 收 用 于 其 他 用 途 。<br />

最 后 , 为 了 庆 祝 泰 国 微 笑 航 空 成 立 7 周 年 , 凡 于<br />

<strong>2019</strong> 年 7 月 7 日 至 13 日 期 间 搭 乘 我 们 的 航 班 , 都 有 机 会<br />

品 尝 到 我 们 与 S&P 合 作 推 出 的 点 心 。 在 此 , 诚 心 欢 迎<br />

并 希 望 能 在 下 一 次 旅 途 中 给 您 提 供 服 务 , 谢 谢 !<br />

à¹×èͧã¹âÍ¡ÒÊÇѹà©ÅÔÁ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉÒ<br />

¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ<br />

Çѹ·Õè òø ¡Ã¡®Ò¤Á òõöò<br />

Charita Leelayudth<br />

Acting Chief Executive Officer<br />

THAI <strong>Smile</strong> Airways Company Limited<br />

查 瑞 塔 - 里 拉 育 德<br />

代 理 首 席 执 行 官<br />

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司<br />

* หากมีคำแนะนำหรือข้อติชมประการใด กรุณาส่งมาที่<br />

customer.service@thaismileair.com ความคิดเห็นของท่าน<br />

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการ เพื่อให้<br />

ผู้โดยสารของเราได้รับความพอใจสูงสุด สำหรับข้อมูลต่างๆ<br />

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่<br />

เว็บไซต์ www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หน้าเฟซบุ๊ก<br />

www.facebook.com/thaismileairways เพื่อได้รับข่าวสาร<br />

ล่าสุดของเรา<br />

* Please send us an email at customer.service@thaismileair.com to let us<br />

know your ideas on how we may further improve our services. For more<br />

information, please explore our website at www.thaismileair.com and ‘like’<br />

our Facebook page at www.facebook.com/thaismileairways for the latest news.<br />

´ŒÇÂà¡ÅŒÒ´ŒÇ¡ÃÐËÁ‹ÍÁ ¢Íà´ªÐ<br />

¢ŒÒ¾Ãоط¸à¨ŒÒ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ½†ÒºÃÔËÒà áÅо¹Ñ¡§Ò¹<br />

ºÃÔÉÑ· ä·ÂÊÁÒÂÅáÍÃàÇ ¨Ó¡Ñ´


JULY <strong>2019</strong><br />

WWW.WESMILEMAGAZINE.COM<br />

Cover<br />

Photographer : Bunluesak Boonroungkaw<br />

THAI <strong>Smile</strong> Airways<br />

Company Limited<br />

Editorial Advisory Board<br />

Building 9, 1 st - 2 nd Floors<br />

89 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,<br />

Bangkok 10900<br />

Nednapang Teeravas<br />

Chief Customer Service Officer<br />

Sancharn Sathaphornwuthikhun<br />

In-Flight Service Director<br />

Sirikwan Songsittichok<br />

Branding & Marketing<br />

Communications Director<br />

Publisher<br />

MPMI Group Co., Ltd.<br />

1 Soi Lasalle 23/2,<br />

Bangna, Bangkok 10260, Thailand<br />

Tel: +66(0) 2744 4975<br />

Fax: +66(0) 2744 5271<br />

Managing Director<br />

Steven Fong Chookiat Pangviphas<br />

steven@mpmith.com<br />

Editorial<br />

Email: editorial@wesmile<strong>magazine</strong>.com<br />

Editor-in-Chief Supattra Sooksawud<br />

Assistant Editor (English) Manote Tripathi<br />

Assistant Editor (Chinese) Suda Amornchalanun<br />

Proofreader Chuleeporn Wiriyawongchai<br />

Photographer Termsit Siriphanich<br />

Art<br />

Contributors<br />

Chaton Chokpattara<br />

Tomorn Sookprecha<br />

Korakot Punlopruksa<br />

Piyalak Nakayodhin<br />

Sayan Chuenudomsavad<br />

Garagay Sriparinyasin<br />

Chumpol Akkapantanon<br />

Production<br />

Advertising<br />

Graphic Designer<br />

Panyaporn Panyachote<br />

Colour Separation Soontorn Film<br />

Printer WPS (Thailand) Co., Ltd.<br />

Media Manager<br />

Niramol Suwandee<br />

niramol@mpmith.com<br />

Marketing Executive<br />

Lapassathorn Sangvalpech<br />

lapassathorn@mpmith.com<br />

Advertising Sales Hotlines<br />

Niramol +668 1315 9814<br />

Guitar +668 7929 6611<br />

advertising@wesmile<strong>magazine</strong>.com<br />

Overseas Advertising Representatives<br />

AUSTRALIA<br />

The Media Company<br />

Leanne Richardson<br />

Tel: +612 9960 4392<br />

leanne@themediaco.com.au<br />

CHINA, HONG KONG, MACAU<br />

China Media Options Co., Ltd.<br />

Rebecca Tsang-Pereira<br />

Tel: +852 2321 9788<br />

rebeccaCMOsupport@gmail.com<br />

INDIA, MALDIVES<br />

RMA Media<br />

Faredoon Kuka<br />

Tel: +9122 2925 3735<br />

kuka@rmamedia.com<br />

KOREA<br />

Medirep Co.<br />

Soohoon Oh<br />

Tel: +822 734 0786<br />

soohoonoh@medireponline.com<br />

SINGAPORE, INDONESIA<br />

MPMI Pte Ltd.<br />

S. S. Hoo<br />

Tel: +65 6464 6261<br />

mpmisg@gmail.com<br />

UNITED KINGDOM<br />

Major Media Ltd.<br />

David Hammond<br />

Tel: +44(0) 20 8467 8884<br />

david@majormedia.co.uk<br />

FRANCE, GERMANY,<br />

SWITZERLAND<br />

Infopac Media House<br />

Jean Charles Abeille<br />

Tel: +331 4643 0066<br />

jcabeille@infopac.fr<br />

MALAYSIA<br />

MPMI Sdn Bhd<br />

Alvin Tan<br />

Tel: +603 7880 2185<br />

mpmimy@gmail.com<br />

USA<br />

The Multimedia Inc.<br />

Fernando Mariano<br />

Tel: +14 0790 3500<br />

fmar@multimediausa.com<br />

wesmile<strong>magazine</strong>.com<br />

“WE <strong>Smile</strong>” is the in-flight <strong>magazine</strong> of THAI <strong>Smile</strong><br />

Airways Company Limited and is edited and published<br />

by MPMI Group Co., Ltd. All articles and photographs<br />

published herein are created by the authors and<br />

photographers at their own discretion and do not<br />

necessarily represent the views of the airline. THAI <strong>Smile</strong><br />

Airways holds no responsibility or liability arising out of<br />

the publication of such articles and photographs.<br />

All rights reserved. No part of this <strong>magazine</strong> may be reproduced,<br />

stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any<br />

means without the prior written permission of THAI <strong>Smile</strong> Airways<br />

Company Limited and MPMI Group Co., Ltd.


สารบัญ Contents JULY <strong>2019</strong><br />

12 Calendar<br />

วันสำคัญและเทศกาลเด่นประจำเดือน<br />

Interesting Festivals of the Month<br />

本 月 有 趣 节 日<br />

14 Update<br />

ข่าวสารและกิจกรรมน่าสนใจ<br />

ประจำเดือน<br />

Monthly News and Latest Events<br />

每 月 新 闻 和 活 动 更 新<br />

18 Beauty<br />

9 สกินแคร์ดูแลความงาม<br />

9 Beauty Lists<br />

9 个 美 容 护 理 清 单<br />

20 Packing<br />

สนุกกับการแต่งชุดสีนีออนสดใส<br />

แล้วเที่ยวเพลินใจในอุบลราชธานี<br />

For Her : Vivid Colour Look<br />

打 扮 清 新 鲜 亮 , 游 玩 乌 汶<br />

จัดเสื้อผ้าสไตล์สตรีทแวร์เท่ๆ<br />

พร้อมสำหรับท่องเที่ยว<br />

ในฮ่องกง<br />

For Him : Street Style<br />

非 凡 街 头 服 饰 出 游 香 港<br />

22 Taste<br />

อร่อยได้สุขภาพ ตำรับอาหารญี่ปุ่น<br />

Tasty and Healthy the Japanese Way<br />

营 养 美 味 之 日 料 食 谱<br />

อาหารพื้นบ้านภูเก็ต รสเด็ดแบบดั้งเดิม<br />

Authentic Phuket Food<br />

舌 尖 正 宗 味 的 普 吉 当 地 菜 肴<br />

26 Relax<br />

ที่สุดแห่งการผ่อนคลาย<br />

ณ ใจกลางกรุงเทพฯ<br />

Ultimate Relaxation<br />

in Central Bangkok<br />

曼 谷 中 心 最 佳 养 生 体 验<br />

28 Stay<br />

โรงแรมโฮเทลโคลเวอร์ ป่าตอง<br />

ภูเก็ต<br />

Hotel Clover Patong Phuket<br />

客 莱 福 巴 东 普 吉 岛 酒 店<br />

โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล<br />

Buri Sriphu Boutique Hotel<br />

武 里 斯 利 普 精 品 酒 店<br />

94 Horoscopes<br />

เที่ยวทั่วไทยไปตามดวง<br />

เดือนกรกฎาคม 2562<br />

Enjoy Travelling with Your Stars :<br />

<strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

随 着 <strong>2019</strong> 年 7 月 星 座 运 势 舒 畅 旅 游<br />

Art & Culture<br />

32 งานแกะสลักเทียน<br />

ศิลปะแห่งความศรัทธา<br />

Candle Carving : Art, Faith and Tradition<br />

乌 汶 蜡 烛 节 雕 刻 作 品 , 佛 教 信 仰 之 艺 术<br />

40 ภูเก็ตหลากรส<br />

Multi-Charm Phuket<br />

多 彩 普 吉<br />

52 ฮ่องกงเที่ยวล่าสุด<br />

A Joyful Twist of Hong Kong<br />

香 港 最 近 旅 程<br />

62 Reflections<br />

ตลาดน้ำา วิถีไทยบนสายน้ำา<br />

Floating Market : Thai Way of Life<br />

on Waterways<br />

水 上 市 场 , 河 畔 泰 国 生 活 方 式<br />

68 พิพิธภัณฑ์คำาปุน<br />

งามสง่าผ้าทอเมืองอุบลฯ<br />

Khampun Museum : Showcasing<br />

Remarkable Textiles<br />

康 邦 博 物 馆 , 乌 汶 雅 致 织 物<br />

76 กิน ดื่ม พัก<br />

ไปกับเมืองอุบลฯ<br />

Dine, Drink and Stay in<br />

Ubon Ratchathani<br />

乌 汶 吃 喝 玩 乐 指 南<br />

82 WHERE WE FLY<br />

84 FOOD<br />

85 SPECIAL SERVICE REQUEST<br />

86 FOOD<br />

87 BEST OF LUCK, BEST OF SMILE<br />

88 NEWS<br />

90 FOR YOUR SAFETY<br />

92 TALK<br />

98 WEFIE


WHAT’S ON<br />

Calendar<br />

INTERESTING FESTIVALS<br />

OF THE MONTH<br />

5-7 กรกฎาคม 2562<br />

<strong>July</strong> 5-7, <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 7 月 5 日 -7 日<br />

ประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน<br />

ประจำปี 2562 / เลย<br />

ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอด่านซ้าย ด้วยการสัมผัสกับการละเล่นผีตาโขน<br />

อย่างใกล้ชิด พร้อมชมขบวนแห่ตระการตา และกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย รวมทั้งบูธ<br />

จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ในงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ประจ ำปี 2562<br />

ณ วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย<br />

Bun Luang and Phi Ta Khon Festival <strong>2019</strong> / Loei<br />

The quiet town of Dan Sai becomes lively as Phi Ta Khon ghosts roam<br />

major streets in a colourful and highly-entertained parade. There is an<br />

open-air market selling local products. The festival is held simultaneously<br />

with the Bun Luang religious ceremony at Wat Phon Chai and on the<br />

grounds of Dan Sai district office.<br />

<strong>2019</strong> 年 行 善 传 统 节 和 鬼 节 活 动 / 黎<br />

节 日 将 在 丹 赛 县 丹 赛 区 政 府 和 蓬 猜 寺 举 办 , 来 亲 密 体 验 鬼 节 乐 趣 活 动 , 观 赏 壮 观 鬼 节 游<br />

行 , 观 光 各 种 娱 乐 活 动 和 当 地 产 品 展 览 。<br />

18-27 กรกฎาคม 2562<br />

<strong>July</strong> 18-27, <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 7 月 18 日 -27 日<br />

ประเพณีดอกจูดบาน งานกาชาด<br />

และของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2562 /<br />

นครศรีธรรมราช<br />

อำเภอชะอวด เป็นเจ้าภาพจัดงาน ‘ประเพณีดอกจูดบาน<br />

งานกาชาด และของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2562’<br />

โดยรังสรรค์ขบวนรถบุปผชาติและของดีเมืองชะอวด<br />

มาอวดสายตานักท่องเที่ยว รวมทั้งยังมีนิทรรศการ<br />

ประกวดผลไม้และพันธุ์สัตว์ การออกร้านจากส่วนราชการ<br />

สินค้าพื้นบ้าน และการแสดงเพื่อความบันเทิง<br />

อีกมากมาย ณ หน้าเทศบาลชะอวด อำเภอชะอวด<br />

จังหวัดนครศรีธรรมราช<br />

Flower Blooming, Red Cross Fair<br />

and Cha-uad Market Fair <strong>2019</strong>/<br />

Nakhon Si Thammarat<br />

Cha-uad District is the venue of the annual<br />

festival highlighted by a flower parade and<br />

fruit/animal contests. A specially-organised<br />

flea market and entertainment are held on the<br />

grounds of Cha-uad municipal office.<br />

<strong>2019</strong> 年 蒲 草 花 节 、 红 十 字 节 和 差 雾 县 特 产 节 /<br />

洛 坤<br />

于 差 雾 市 政 府 举 办 , 此 节 日 活 动 包 括 鲜 花 展 览 和 差 雾 县 特<br />

产 陈 列 , 还 有 水 果 及 动 物 种 类 的 展 览 比 赛 、 当 地 产 品 及 政<br />

府 店 铺 展 览 和 许 多 娱 乐 表 演 节 目 。<br />

15-17 กรกฎาคม 2562<br />

<strong>July</strong> 15-17, <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 7 月 15 日 -17 日<br />

ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2562 / สระบุรี<br />

ร่วมสืบทอดเอกลักษณ์ของประเพณีโบราณที่มีหนึ่งเดียวในโลก ในงานประเพณี<br />

ตักบาตรดอกเข้าพรรษา หรือตักบาตรดอกไม้ ประเพณีที่ยิ่งใหญ่<br />

ซึ่งจะมีพระสงฆ์จำนวน 3,000 รูปออกมาบิณฑบาตพร้อมกัน<br />

ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี<br />

Khao Phansa Flower Offering Festival <strong>2019</strong> / Saraburi<br />

The ceremony of offering flowers on the occasion of Khao Phansa<br />

is held annually in a grand style with 3,000 Buddhist monks showing<br />

up to receive flowers from devout Buddhists at Wat Phra Phutthabat<br />

Ratchaworamahawihan, Phra Phutthabat District in Saraburi.<br />

<strong>2019</strong> 年 守 夏 献 鲜 花 节 / 北 标<br />

参 加 世 界 唯 一 独 特 古 老 节 日 —— 守 夏 献 鲜 花 节 , 在 此 盛 大 节 日 里 ,3000 位 僧 侣 将<br />

前 来 沙 拉 武 里 府 帕 拉 普 塔 班 县 佛 陀 足 印 寺 化 缘 。<br />

16-28 กรกฎาคม 2562<br />

<strong>July</strong> 16-28, <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 7 月 16 日 -28 日<br />

ประเพณีแข่งเรือยาวและของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2562 / ลพบุรี<br />

งานประเพณีแข่งเรือยาวและของดีบ้านหมี่ กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับความสนุกหรรษา<br />

ของการแข่งขันเรือยาวประเภทต่างๆ จัดเต็มการแสดง แสง สี เสียง ประกวดการแต่งกาย<br />

ชุดผ้าไทย ประกวดแม่สาวลูกสวย การจำหน่ายสินค้าโอทอป เครื่องเรือน และอื่นๆ<br />

อีกมากมาย ณ บริเวณริมคลองชลประทาน สี่แยกไฟแดง (บ้านกล้วย) อำเภอบ้านหมี่<br />

จังหวัดลพบุรี<br />

12-17 กรกฎาคม 2562<br />

<strong>July</strong> 12-17, <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 7 月 12 日 -17 日<br />

118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน /<br />

อุบลราชธานี<br />

ชวนชมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษายิ่งใหญ่แห่งปีของ<br />

ชาวอุบลฯ ที่อลังการด้วยขบวนแห่เทียนพรรษาสุดตระการตา<br />

และความวิจิตรของงานศิลป์แบบไทยๆ ที่มีพุทธศาสนาเป็น<br />

แรงบันดาลใจ พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยในปีนี้<br />

จัดภายใต้ชื่องาน ‘118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน’<br />

ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี<br />

Candle Festival, 118 th Anniversary in<br />

Honour of Thailand’s Monarch / Ubon<br />

Ratchathani<br />

The annual festival is one of the much-awaited<br />

festivities for Ubon Ratchathani people. A procession<br />

of artistically-crafted candles, inspired by Buddhist<br />

teachings, moves along major streets. The main venue<br />

is Thung Sri Muang in the town centre.<br />

第 118 年 守 夏 节 巡 烛 仪 式 / 乌 汶<br />

到 乌 汶 吞 史 明 广 场 参 加 乌 汶 守 夏 节 巡 烛 仪 式 , 见 证 宏 观 蜡 烛 游 行<br />

和 泰 国 精 美 佛 教 艺 术 作 品 , 节 日 里 还 有 各 种 活 动 呼 唤 游 客 前 往<br />

体 验 。<br />

Long-tail Boat Race and Ban Mee<br />

Market Fair <strong>2019</strong> / Lopburi<br />

The traditional long-tail boat race and Ban Mee<br />

market fair are always colourful and entertaining.<br />

There are live performances, a Thai costume contest<br />

and a mother-and-daughter beauty pageant.<br />

OTOP products are sold at the market fair near the<br />

Irrigation Canal at Ban Kluay intersection, Ban Mee<br />

District.<br />

<strong>2019</strong> 年 长 尾 船 赛 节 和 万 面 县 特 产 节 / 华 富 里<br />

届 时 , 活 动 在 华 富 里 万 面 县 举 办 , 各 种 节 日 活 动 , 包 括 长 尾 船<br />

赛 活 动 、 泰 国 服 装 比 赛 、 选 美 比 赛 、 一 乡 一 特 产 及 各 种 产 品<br />

展 览 。<br />

12 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

13


UPDATE<br />

ASIA PLUS EXHIBITION / BANGKOK<br />

นิทรรศการภายใต้แนวคิด ‘มลังเมลืองเรืองรุ้ง’ รวมผลงานการประกวด<br />

จิตรกรรมเอเชีย พลัส จำนวน 57 ชิ้น เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง<br />

เพื่อสนับสนุนผู้มีแนวคิดและทักษะด้านจิตรกรรมให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ผลงาน<br />

อันมีคุณค่า ครั้งที่ 9 นี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2562<br />

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ<br />

57 paintings from the Asia Plus Contest are put on display under the<br />

theme ‘Malang Malueng Ruang Rung’ at the Queen’s Gallery on<br />

<strong>July</strong> 8-August 4, <strong>2019</strong>. The exhibition has been organised for 9<br />

consecutive years with the objectives of letting artists display their<br />

creative works of art.<br />

PANTOMIME IN BANGKOK<br />

EXERCISE YOUR IMAGINATION /<br />

BANGKOK<br />

ได้เวลาเรียกรอยยิ้มให้ผู้ชมอีกครั้ง กับงาน Pantomime<br />

in Bangkok Exercise Your Imagination ครั้งที่ 16<br />

การแสดงละครใบ้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมบริหารจินตนาการ<br />

ของตนเอง แบบไร้ข้อจำกัดด้านภาษาและวัฒนธรรม<br />

โดยเหล่านักละครใบ้ชั้นนำระดับเอเชีย จัดแสดงในวันที่<br />

20-21 กรกฎาคมนี้ ณ โรงละครเอ็มเธียเตอร์<br />

ติดตามรายละเอียดและซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์<br />

It’s time for laughter and endless imagination<br />

at the 16 th Pantomime in Bangkok Exercise Your<br />

Imagination by Asia’s top pantomime performers.<br />

The performances are held at the M Theatre,<br />

New Petchaburi Road, on <strong>July</strong> 20-21, Tickets are<br />

available at Thai Ticket Major.<br />

EAT EXHIBITION / BANGKOK<br />

ทาคาโนบุ โคบายาชิ จิตรกรร่วมสมัยชาวญี่ปุ่น เผยบทสรุปของโปรเจกต์มหากาพย์ศิลปะ<br />

ในชื่อชุดนิทรรศการ EAT หรือ ภาชนะว่างเปล่า โดยศิลปินใช้ภาพถ่ายอาหารกับภาชนะ<br />

ที่ว่างเปล่ามาถ่ายทอด ชวนร่วมขยายความหมายในมุมมองที่แตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้ -11<br />

สิงหาคม 2562 ณ 100 ต้นสนแกลเลอรี<br />

Takanobu Kobayashi, Japan’s contemporary artist,<br />

displays his painting project in an<br />

exhibition entitled EAT.<br />

His collection comprises images<br />

of food and empty containers,<br />

compelling viewers to diverse<br />

interpretations. The exhibition<br />

is held at 100 Tonson Gallery<br />

from today till August 11, <strong>2019</strong>.<br />

RUN FOR HEROES / NAKHON PATHOM<br />

มูลนิธิเอสซีจี ชวนร่วมกิจกรรม ‘Run for Heroes – วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า’<br />

หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Hands for Heroes รวมมือเราเพื่อคนเฝ้าป่า<br />

ในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ ณ สวนพุทธมณฑล สาย 4 จังหวัดนครปฐม<br />

รายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมไม่หักค่าใช้จ่าย น ำไปจัดซื้ออุปกรณ์<br />

ลาดตระเวนที่จำเป็นมอบให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ เพื่อสร้างขวัญ<br />

กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาต่อไป รายละเอียดติดตามได้ที่<br />

www.runlah.com/events/c/rfh19<br />

SCG Foundation organises the ‘Run for Heroes’ (or forest rangers in this<br />

context). The activity which is part of the Hands for Heroes Project is<br />

on <strong>July</strong> 6, at Buddha Monthon Park Sai 4, Nakhon Pathom. Proceeds<br />

from the event are donated to purchase forest patrol equipment for<br />

forest rangers nationwide. Check www.runlah.com/events/rfh19.<br />

PAI JAZZ & BLUES FEST <strong>2019</strong> / MAE HONG SON<br />

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร จัดงานดนตรีที่จะท ำให้สีสัน<br />

แห่งฤดูกาลในเมืองปายมีเสน่ห์กว่าที่เคย กับงาน Pai Jazz & Blues Fest<br />

ขับกล่อมดนตรีแจ๊สและบลูส์ในบรรยากาศซึ่งโอบล้อมด้วยธรรมชาติอันรื่นรมย์<br />

ในวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2562 รายละเอียดติดตามได้ที่<br />

FB : Pai Jazz and Blues Fest<br />

The Tourism Authority of Thailand collaborates with several<br />

agencies in organising Pai Jazz & Blues Fest in a relaxed,<br />

nature-surrounded atmosphere in Mae Hong Son’s charming town<br />

of Pai, on <strong>July</strong> 5-7, <strong>2019</strong>. Check FB : Pai Jazz and Blues Fest<br />

for more information.<br />

14 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

15


UPDATE<br />

TWISTED TIKI POOL PARTY <strong>2019</strong> / HONG KONG<br />

ต้อนรับฤดูกาลซัมเมอร์สุดหฤหรรษ์บนเกาะฮ่องกง ด้วยเทศกาลพูลปาร์ตี้บนเรือยอชต์<br />

ลำหรู จัดเต็มแสง สี เสียง และจังหวะดนตรีสนุกๆ ท่ามกลางบรรยากาศหมู่ดาวเต็มฟ้า<br />

สุดโรแมนติกให้ได้สัมผัสกัน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นี้ ติดตามรายละเอียดและ<br />

สำรองบัตรได้ที่ https://whongkong.qrd.by/dvtj4s<br />

Say hello to summer with a pool party on a luxurious yacht, fully equipped<br />

with light and music, while watching the stars. The event is on <strong>July</strong> 20, <strong>2019</strong>.<br />

For information and reservations, check https://whongkong.qrd.by/dvtj4s.<br />

STREET ART FEST /<br />

LAMPANG<br />

ถนนศิลปะ ลานเด็กยิ้ม ริมน้ำวัง<br />

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อต่อยอด<br />

จินตนาการทางศิลปะทุกประเภท<br />

ให้แก่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็น การวาด<br />

การเล่นดนตรี ศิลปะทำมือ กางจอดูหนัง<br />

รถอ่านฉัน และอีกหลากหลายกิจกรรม<br />

สำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้ จัดขึ้น<br />

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562<br />

ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น.<br />

ณ สตรีทอาร์ต ริมแม่น้ำวัง<br />

Children are invited to join<br />

the Street Art Festival held on a street near the Wang River on <strong>July</strong> 6 at<br />

05.00-09.00 pm. The event includes an exhibition of paintings, musical<br />

entertainment, hand-made artworks, movies, books and many other<br />

interesting activities.<br />

MON RAK MAENAM PRAN /<br />

PRACHUAP KHIRI KHAN<br />

เทศกาลดนตรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เสียงเพลง<br />

เป็นมนต์สะกด ให้ ‘ต้องมนต์รัก’ ทะเลปากน้ำปราณ<br />

โดยมีศิลปินดังร่วมขับขานบทเพลงให้ทุกคนได้ใช้เวลา<br />

แห่งความสุขร่วมกัน พร้อมทั้งอิ่มตากับงานหัตถกรรม<br />

และศิลปะท้องถิ่น อิ่มท้องกับของดี ร้านเด็ดเมืองปราณ<br />

จัดแสดงในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ ณ ชายหาดเขากะโหลก<br />

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตามรายละเอียดได้ที่<br />

FB : มนต์รักปากน้ำปราณ<br />

The environmentally-friendly Music Festival will<br />

be participated by many well-known artists and<br />

musicians. There is also food galore. The event<br />

is held on the beach near Khao Kaloke, Pranburi<br />

on <strong>July</strong> 13. FB : มนต์รักปากน้ำาปราณ<br />

16 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

17


BEAUTY<br />

WORDS & PHOTOS : NAKORN KAEOSUTTHI<br />

สกินแคร์ดูแลความงาม<br />

Beauty Lists<br />

นอกจากรักษาสุขภาพแล้ว เราควรดูแลความงามอย่างสม่ ำเสมอ โดยเฉพาะเวลาเดินทาง<br />

ยิ่งต้องดูแลมากขึ้น ด้วยสกินแคร์ที่คัดสรรแล้วว่าคุณภาพดี มีคุณประโยชน์สูง และปลอดภัย<br />

1. PANPURI REVIVE<br />

AMINO ACIDS REPAIR<br />

HAIR CLEANSER<br />

ขนาด 185 มล.<br />

ราคา 850 บาท ผลิตภัณฑ์<br />

ทำาความสะอาดเส้นผม<br />

สูตรโฟมน้อย อุดมด้วย<br />

กรดอะมิโนและส่วนผสม<br />

จากธรรมชาติ เน้นฟื้นฟู<br />

ผมเสีย พร้อมคืน<br />

ความเงางาม<br />

2. PANPURI REVIVE<br />

AMINO ACIDS REPAIR<br />

HAIR CONDITIONER<br />

ขนาด 125 มล. ราคา 850<br />

บาท คอนดิชันเนอร์บำารุง<br />

เส้นผม ด้วยส่วนผสม<br />

โปรตีนจากถั่วและน้ำามัน<br />

จากเมล็ดอินคา ช่วยให้<br />

เส้นผมแข็งแรง นุ่มลื่น และ<br />

หนังศีรษะชุ่มชื้น สมดุล<br />

3. DII TIME REVERSAL<br />

EYE CREAM<br />

ขนาด 15 มล.<br />

ราคา 3,200 บาท<br />

ครีมบำารุงรอบดวงตา<br />

ด้วยสารสกัดเปปไทด์<br />

จากปลาดาวและ<br />

สาหร่ายทะเลสีเขียว<br />

ช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวใต้ตา<br />

และลดเลือนริ้วรอย<br />

รอบดวงตา<br />

4. AESOP ARRIVAL<br />

สำาหรับนักเดินทาง<br />

ขนาดละ 50 มล.<br />

ราคา 1,300 บาท<br />

ชุดเซ็ตประกอบด้วย<br />

แชมพูทำาความสะอาดเส้นผม<br />

ครีมบำารุงเส้นผม คลีนเซอร์<br />

ทำาความสะอาดร่างกาย<br />

และบาล์มบำารุงผิวกาย<br />

5. BURT’S BEES CONDI-<br />

TIONING LIP SCRUB<br />

ขนาด 7.08 กรัม ราคา<br />

890 บาท สครับผลัดเซลล์<br />

ผิวบนริมฝีปาก ด้วยส่วน<br />

ผสมของฮันนีคริสตัล<br />

โกโก้บัตเตอร์ และแคสเตอร์<br />

ออยล์ ช่วยปรับสภาพ<br />

ริมฝีปากให้เนียนนุ่ม<br />

ใช้ขัดสครับแล้วล้างออก<br />

6. JURLIQUE NEW<br />

HYDRATING MISTS<br />

ขนาด 100 มล. ราคา<br />

1,450 บาท ผลิตภัณฑ์<br />

บำารุงผิวหน้า เพิ่มความ<br />

สดชื่นและชุ่มชื้นให้กับผิว<br />

ประกอบไปด้วย 3 กลิ่น<br />

Rosewater Balancing<br />

Mist, Lavender<br />

Hydrating Mist,<br />

Sweet Violet &<br />

Grapefruit Hydrating<br />

Mist<br />

7. LOLANE INTENSE<br />

CARE KERATIN REPAIR<br />

MASK ขนาด 200 กรัม<br />

ราคา 135 บาท มาสก์<br />

สำาหรับฟื้นบำารุงเส้นผม<br />

แห้งเสียจากการยืด ดัด<br />

หรือทำาสี ช่วยซ่อมแซม<br />

เกล็ดผมที่อ่อนแอ และ<br />

ทำาให้เม็ดสีเชื่อมติดบน<br />

เส้นผมได้นานขึ้น สีผม<br />

จึงสวย เปล่งประกาย<br />

มีชีวิตชีวา<br />

8. IPSA POWDER<br />

FOUNDATION N<br />

6 เฉดสี ขนาด 8 กรัม<br />

ราคา 2,300 บาท<br />

แป้งผสมรองพื้น<br />

เนื้อสัมผัสละมุน บางเบา<br />

ปกปิดได้เรียบเนียน<br />

มอบผิวสวยกระจ่างใส<br />

อย่างเป็นธรรมชาติ<br />

9. PURE CARE BY BSC<br />

ROYAL RICE MIRACLE<br />

FACE OIL ขนาด 30 มล.<br />

ราคา 1,200 บาท<br />

ทรีตเมนต์ออยล์เข้มข้น<br />

ด้วยคุณค่าสารสกัดจาก<br />

น้ำามันรำาข้าว อุดมด้วย<br />

วิตาวินอี บำารุงผิวหน้า<br />

ให้อ่อนเยาว์ เนียนนุ่ม<br />

และลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย<br />

18 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

19


PACKING<br />

STYLE : ASAWAPAT JINDACHOTIRAZ<br />

กระเป๋าหนังทรงถุง<br />

ราคา 83,000 บาท<br />

จาก MARNI<br />

ต่างหูระย้า<br />

ราคา 499 บาท<br />

จาก H&M<br />

กิ๊บติดผมไข่มุก<br />

ราคา 990 บาท<br />

จาก ZARA<br />

กระเป๋าสะพายข้าง<br />

รุ่น MINDBLOWER<br />

COLLECTION<br />

ราคา 1,190 บาท<br />

จาก FILA x CARNIVAL<br />

แว่นตากันแดดกรอบพลาสติก<br />

ราคา 890 บาท จาก TOPMAN<br />

FOR HER :<br />

UBON RATCHATHANI<br />

FOR HIM :<br />

HONG KONG<br />

เสื้อยืดทรงโอเวอร์ไซส์<br />

สีเขียวนีออนพิมพ์ลาย<br />

ราคา 990 บาท<br />

จาก CARNIVAL<br />

สร้อยคอลูกปัด<br />

ราคา 990 บาท<br />

จาก ZARA<br />

FLIGHT<br />

BKK-UBP<br />

WE020/WE024/<br />

WE028<br />

VIVID COLOUR LOOK<br />

สนุกกับการแต่งชุดสีนีออนสดใส แล้วเที่ยวเพลินใจในอุบลราชธานี<br />

เมืองแห่งแม่น้ำาสองสี ดินแดนพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใคร<br />

และสวยงามด้วยหาดทรายแก่งหิน รวมทั้งดอกไม้ป่าน่าชม<br />

FLIGHT<br />

BKK-HKG<br />

WE630<br />

STREET STYLE<br />

จัดเต็มเสื้อผ้าสไตล์สตรีทแวร์เท่ๆ พร้อมสำาหรับเดินช้อปปิ้งเก๋ๆ<br />

หรือท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานในฮ่องกง เมืองแห่งสีสันและความทันสมัย<br />

รองเท้าสนีกเกอร์รุ่น M2K TEKNO<br />

ราคา 3,600 บาท จาก NIKE<br />

กางเกงขา 5 ส่วน ลายตารางสีเหลือง<br />

ราคา 2,450 บาท จาก TOPMAN<br />

เสื้อยืดสีชมพูสกรีนลาย<br />

ราคา 1,350 บาท<br />

จาก CONVERSE X JUST DON<br />

หมวกแก๊ปสีม่วงพิมพ์ลาย<br />

ราคา 3,900 บาท จาก DIESEL<br />

ถุงเท้าลายม้าลาย<br />

ราคา 149 บาท<br />

จาก H&M<br />

รองเท้าสนีกเกอร์รุ่น AIR MAX 720<br />

ราคา 6,400 บาท จาก NIKE<br />

สถานที่จำาหน่าย<br />

CONVERSE X JUST DON ร้าน CARNIVAL สยามสแควร์ซอย 1 และซอย 7<br />

H&M ชั้น 2 สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์<br />

MARNI ชั้น 1 เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 2 เอราวัณ แบงค็อก NIKE ชั้น 1 สยามสแควร์วัน, ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์<br />

TOPSHOP ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 สยามพารากอน ZARA ชั้น 1 สยามพารากอน, ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์<br />

กระโปรงคัลเลอร์บล็อกผ้าไหม<br />

ราคา 5,990 บาท<br />

จาก TOPSHOP<br />

สถานที่จำาหน่าย<br />

CARNIVAL สยามสแควร์ซอย 1 และซอย 7<br />

DIESEL ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี, ชั้น 4 แผนกเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 1 เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า<br />

FILA x CARNIVAL สยามสแควร์ซอย 1 และซอย 7 H&M ชั้น 2 สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์<br />

NIKE ชั้น 1 สยามสแควร์วัน, ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์<br />

TOPMAN ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 3 เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช<br />

20 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

21


TASTE<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

Sushi Set<br />

寿 司 套 餐<br />

Steak Lunch Set<br />

牛 排 午 市 套 餐<br />

อร่อยได้สุขภาพ ตำรับอาหารญี่ปุ่น<br />

Tasty and Healthy the Japanese Way<br />

สำหรับภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นรุ่นบุกเบิกในเมืองไทยอย่างฟูจิ ยืนหยัดด้วย<br />

เอกลักษณ์ของอาหารญี่ปุ่นที่นำมาปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทย ภายใต้สโลแกน<br />

‘อร่อยได้สุขภาพ’ มาจนถึงวันนี้ได้ ไม่เพียงเพราะเน้นการรักษาคุณภาพและพัฒนา<br />

มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น แต่ยังคัดสรรเมนูใหม่ๆ มาให้แขกทุกเพศทุกวัย<br />

สนุกสนานกับการเลือกรับประทานตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อย<br />

เมนูหลัก หรือเครื่องดื่มสารพัด โดยวัตถุดิบเปี่ยมคุณภาพส่วนหนึ่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่น<br />

โดยตรง และบางส่วนมีการผลิตขึ้นเอง เช่น ข้าวญี่ปุ่นที่บริการในภัตตาคารฟูจิ<br />

เป็นข้าวปรับปรุงเมล็ดพันธุ์จนสามารถปลูกได้ดีในจังหวัดเชียงราย นอกจากเป็นการ<br />

นำพืชพันธุ์ที่ผลิตเองมาใช้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกร<br />

ไทยด้วย ดังนั้นทุกครั้งที่แวะมาอิ่มเอมกับตำรับอาหารญี่ปุ่นรสชาติคนไทยที่นี่<br />

จึงได้รับทั้งความอร่อยของอาหาร ผสานไปกับความภูมิใจที่ได้สนับสนุนคนไทย<br />

ด้วยกัน<br />

A pioneer of Japanese food chain in Thailand, Fuji has<br />

consistently offered tasty and healthy food to customers.<br />

Many of the raw materials are imported from Japan<br />

while some are home made. Rice served at Fuji is specially<br />

grown in Chiang Rai.<br />

营 养 美 味 之 日 料 食 谱<br />

泰 国 富 士 餐 厅 致 力 于 供 应 “ 营 养 美 味 ” 概 念 的 日 餐 , 通 过 不 断<br />

保 持 高 品 质 , 餐 厅 还 不 停 地 创 造 出 新 颖 菜 肴 来 满 足 顾 客 的 需<br />

求 , 每 道 菜 都 使 用 日 本 进 口 材 料 和 泰 国 农 业 产 品 如 清 莱 日 米<br />

来 烹 饪 。 在 富 士 餐 厅 享 受 日 餐 美 味 的 同 时 , 也 可 以 体 验 到 泰<br />

国 农 产 品 的 可 口 。<br />

SASHIMI DELUXE<br />

ชุดรวมทะเลแบบจัดเต็ม ประกอบด้วยปลาโอ ปลาแซลมอน<br />

ปลาฮามาจิ หนวดปลาหมึกทาโกะ หอยเชลล์ และปลาไหลย่าง<br />

ซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมด เสิร์ฟเย็นอย่างอลังการบนจาน<br />

รูปเรือ ให้อารมณ์คล้ายกับนั่งรับประทานอยู่ริมทะเล<br />

SALMON TARTAR SAUCE FRY SET<br />

ชุดปลาแซลมอนไส้ซอสทาร์ทาร์มายองเนส ชุบเกล็ดขนมปัง<br />

ทอด กรอบนอกนุ่มใน และยังสดอร่อยด้วยปลาแซลมอนนำเข้า<br />

จากญี่ปุ่น เสิร์ฟพร้อมรับประทาน หรือจะจิ้มกับนำ้ำจิ้มทงคัตสึ<br />

เพื่อเพิ่มรสชาติยิ่งขึ้นก็ได้<br />

SUSHI SET<br />

ชุดข้าวปั้นหรือซูชิที่จัดหนักด้วยหน้าปลาดิบที่หลากหลาย เช่น<br />

หน้าปลามากุโรหรือปลาโอ ปลาแซลมอน ปลาฮามาจิ รวมถึง<br />

หน้าปูอัด และหน้ากุ้ง รับประทานคู่กับซุปมิโซะร้อนๆ กิมจิ<br />

และไข่หวาน จะอร่อยโดนใจมาก<br />

STEAK LUNCH SET (BEEF, PORK, CHICKEN)<br />

เมนูสเต็กชุดพิเศษ เสิร์ฟเฉพาะมื้อกลางวัน มีให้เลือกทั้ง<br />

สเต็กเนื้อวากิว (เนื้อวัว) หมู และไก่ โดยเฉพาะเนื้อวากิว<br />

บอกคำเดียวว่าอร่อยลำ้ำจริงๆ<br />

SPICY AVOCADO SALAD<br />

ยำสลัดอะโวคาโด เด่นด้วยรสชาติจัดจ้านของนำ้ำยำที่มีส่วนผสม<br />

ของเนื้ออะโวคาโดบด และอร่อยด้วยรสชาติมันเนยของ<br />

ผลอะโวคาโด ที่อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ<br />

FUJICHA FIT / FUJICHA NATURAL / FUJICHA TASTY<br />

ชุดเครื่องดื่มฟูจิชา 3 สูตร ได้แก่ Fujicha Fit ชาเขียว<br />

สูตรสุขภาพ Fujicha Natural ชาเขียวสูตรธรรมชาติ และ<br />

Fujicha Tasty ชาเขียวสูตรหวาน สามารถเลือกดื่มได้ตามใจ<br />

ชอบ โดยทุกสูตรมอบความสดชื่น และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ<br />

แต่สูตรสุขภาพจะดีต่อสุขภาพที่สุด<br />

Spicy Avocado Salad<br />

牛 油 果 辣 色 拉<br />

Sashimi Deluxe<br />

豪 华 刺 身 套 餐<br />

SASHIMI DELUXE<br />

A sushi boat of fresh seafood<br />

imported from Japan, including<br />

fresh fishes: Maguro, Salmon and<br />

Hamachi, Tako octopuses, scallops<br />

and grilled eels<br />

SALMON TARTAR SAUCE FRY SET<br />

Imported salmon, stuffed with tartarmayonnaise<br />

sauce and coated with<br />

bread crumbs, fried and served hot<br />

with sauce<br />

SUSHI SET<br />

A sushi set with a variety of fishes,<br />

crab sticks and shrimps served<br />

with hot miso soup, kimchi and<br />

tamagoyaki<br />

Fujicha Fit / Fujicha Natural /<br />

Fujicha Tasty<br />

富 士 茶 Fit/ 富 士 茶 Natural/ 富 士 茶 Tasty<br />

STEAK LUNCH SET<br />

(BEEF, PORK, CHICKEN)<br />

A steak set specially served at lunch<br />

with a choice of Wagyu beef, pork or<br />

chicken<br />

SPICY AVOCADO SALAD<br />

A mixture of avocado and tasty<br />

dressing rich in Vitamin C and other<br />

minerals<br />

FUJICHA FIT / FUJICHA NATURAL /<br />

FUJICHA TASTY<br />

A selection of healthy tea: Fujicha Fit,<br />

Fujicha Natural and Fujicha Tasty<br />

• ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ สาขาสยามเซ็นเตอร์ ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์<br />

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 0 2658 1160-61, 0 2636 3949,<br />

FB : Fuji, www.fuji.co.th<br />

• Fuji Japanese Restaurant, Siam Centre branch, is located on the 2 nd floor of Siam Centre<br />

and open daily at 10.00 am-10.00 pm. Tel. 0 2658 1160-61, 0 2636 3949,<br />

FB : Fuji, www.fuji.co.th<br />

• 富 士 日 料 餐 厅 , 暹 罗 中 心 商 场 分 店 2 层 、 每 天 10.00-22.00 营 业 , 电 话 : 0 2658 1160-61, 0 2636 3949,<br />

FB : Fuji, www.fuji.co.th.<br />

22 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

23


TASTE<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

ต้มกะทิผักเหลียงกุ้งสด<br />

Coconut Soup with<br />

Pak Liang and Fresh Prawns<br />

鲜 虾 良 菜 椰 汤<br />

แกงพระยาสุวรรณวารี<br />

Praya Suwan Varee Hot Soup<br />

帕 亚 素 万 瓦 里 咖 喱<br />

อาหารพื้นบ้านภูเก็ต รสเด็ดแบบดั้งเดิม<br />

Authentic Phuket Food<br />

พูดถึงอาหารพื้นบ้านภูเก็ตแท้ๆ แล้ว ทุกครั้งที่แวะมาเยือนภูเก็ต ต้องไม่พลาด<br />

การลองลิ้มความอร่อยเด็ดแบบดั้งเดิมที่ ร้านครัวพระยาภูเก็ต เพราะร้านนี้เสิร์ฟ<br />

อาหารพื้นบ้านภูเก็ตที่คนภูเก็ตทั้งหลายต่างชื่นชอบมาตั้งแต่เด็ก นอกจากอร่อย<br />

สมคำาร่ำาลือ เวลารับประทานยังทำาให้นึกถึงกับข้าวแม่ และความอบอุ่นในวงข้าวของ<br />

ครอบครัวสมัยอดีต ส่วนนักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไป ก็จะได้สัมผัสกับรสชาติอาหาร<br />

พื้นบ้านของที่นี่ในแบบดั้งเดิมอย่างแท้จริง ซึ่งรับรองไม่ทำ าให้ผิดหวังแน่นอน<br />

โดยทุกเมนูร้านได้เลือกสรรไว้บริการอย่างพิถีพิถัน จนกลายเป็นร้านอาหารรับรอง<br />

แขกบ้านแขกเมืองทีเดียว สำาหรับบรรยากาศของร้านนั้นก็แสนร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่<br />

น้อย สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย เสมือนนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่บ้าน หรือในเรือน<br />

พระยาท่ามกลางธรรมชาติอันเย็นสบาย และสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถาน<br />

บ้านพระยาวิชิตสงคราม ซึ่งเป็นที่มาของชื่อร้านครัวพระยาภูเก็ตนั่นเอง<br />

Krua Praya Phuket cannot be skipped when you crave for<br />

real southern food, Phuket style. Even Phuket inhabitants<br />

praise the authenticity of Phuket cuisine here. They<br />

say every dish reminds them of their mothers’ cooking.<br />

Surrounded by big trees, the restaurant is pleasant for<br />

dining. It is located near the original house of Praya<br />

Vichitsongkram, thus the name Krua Praya Phuket.<br />

舌 尖 正 宗 味 的 普 吉 当 地 菜 肴<br />

来 普 吉 岛 一 定 要 来 廓 帕 亚 普 吉 餐 厅 品 尝 正 宗 普 吉 当 地 美 食 ,<br />

吃 出 普 吉 小 时 候 的 味 道 和 家 里 的 温 暖 。 餐 厅 的 每 一 道 菜 , 精<br />

心 烹 饪 , 颜 值 独 特 。 在 绿 色 园 林 的 舒 适 气 氛 中 用 餐 , 享 受 安<br />

逸 轻 松 气 息 , 带 来 家 里 般 的 温 馨 。<br />

MOO HONG<br />

Streaky pork is simmered with<br />

herbs for 3-4 hours until it’s tender<br />

and chewy. Its smell really arouses<br />

the appetite.<br />

COCONUT SOUP WITH PAK LIANG<br />

AND FRESH PRAWNS<br />

Pak Liang (Gnetum gnemon) in<br />

coconut milk is one of the favourite<br />

dishes in Thailand’s South.<br />

The leaves of gnenom plant are<br />

tasty when cooked with coconut<br />

milk. Prawns definitely enhance<br />

the flavour of the dish.<br />

SATOR AND PORK<br />

WITH SHRIMP PASTE<br />

Flat edible beans, known in Thai<br />

as sator (Parkia speciosa),<br />

are stir-fried with streaky pork<br />

and shrimp paste. This is another<br />

signature dish of the South.<br />

FRESH SHRIMP CHILLI PASTE<br />

Also called ‘Nam Chub Yam,’<br />

this dish is a combination of<br />

best-quality shrimp paste, chillies<br />

and several other ingredients.<br />

It is served with a variety of fresh<br />

vegetables.<br />

PRAYA SUWAN VAREE HOT SOUP<br />

Moo Hong or streaky pork is<br />

cooked with chilli soup and<br />

tamarind juice, then added with<br />

coconut shoot. It is served with<br />

white turmeric, baby corns and<br />

Phuket pineapple.<br />

LIAM TOR (PORK)<br />

WITH SHRIMP PASTE<br />

Almost all customers order this<br />

dish which is a combination<br />

of pork and home-made<br />

shrimp paste.<br />

• ครัวพระยาภูเก็ต 216/19 หมู่ที่ 3 ซอยหัวท่า ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร<br />

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.<br />

โทร. 083 138 6789, FB : KRUAPRAYAPHUKET9<br />

• Krua Praya Phuket on Thep Kasattri Road, Thalang District, Phuket is open daily<br />

from 10.00 am-09.00 pm. Tel. 083 138 6789, FB : KRUAPRAYAPHUKET9<br />

• 廓 帕 亚 普 吉 餐 厅 , 普 吉 岛 他 朗 县 喜 顺 通 区 特 噶 萨 迪 路 华 塔 巷 第 3 村 216/19 号 , 每 天 10.00-21.00 营 业 ,<br />

หมูฮ้อง<br />

เมนูพื้นบ้านภูเก็ต ที่โดดเด่นด้วยการตุ๋นหมู 3 ชั้นกับสมุนไพร<br />

นาน 3-4 ชั่วโมง จนเนื้อเปื่อยนุ่มหวาน และส่งกลิ่นหอมยั่วนำ้ำลาย<br />

เวลารับประทานหนังจะหนึบพอดี และเนื้อหมูละลายในปาก<br />

ต้มกะทิผักเหลียงกุ้งสด<br />

ต้มกะทิยอดนิยมของภาคใต้ รสหวานมัน กลมกล่อม ด้วยนำ้ำกะทิสด<br />

คั้นเอง นำามาต้มกับผักเหลียง พร้อมใส่กุ้งสดเพิ่มความอร่อย<br />

รับประทานคล่องคอเหมือนนำ้ำซุป<br />

ผัดกะปิสะตอกับหมู 3 ชั้น<br />

อีกหนึ่งเมนูปักษ์ใต้ เด็ดที่รสชาติความเข้มข้นของกะปิชั้นดีที่ร้าน<br />

ทำาเอง นำามาผัดกับหมู 3 ชั้น และสะตอสดๆ จากสวน หอมกรุ่น<br />

อร่อยแซ่บจนหยุดไม่ได้<br />

น้ำพริกกะปิกุ้งสด<br />

เมนูนี้เรียกอีกอย่างว่า นำ้ำชุบหยำา เป็นนำ้ำพริกกะปิที่ใช้กะปิชั้นดี<br />

ที่ร้านทำาเองเช่นกัน และใช้มือขยำาส่วนผสมต่างๆ แทนการ<br />

ใช้ครกตำา รสชาติจัดจ้าน รับประทานกับเครื่องจิ้ม<br />

ประเภทผักพื้นบ้านตามฤดูกาล<br />

แกงพระยาสุวรรณวารี<br />

นี่คือแกงส้มที่มีความพิเศษด้วยสูตรเฉพาะของร้าน ซึ่งนำาเอา<br />

หมูฮ้องมาแกงรวมกับเครื่องแกงและนำ้ำมะขามเปียก แล้วใส่<br />

ยอดมะพร้าวเข้าไป พร้อมลดความหวานปกติลงมา ทำาให้แกงมีรส<br />

เปรี้ยวกลมกล่อม รับประทานกับเครื่องเคียง อย่างขมิ้นขาว<br />

ยอดข้าวโพดอ่อน หรือสับปะรดภูเก็ต อร่อยเข้ากันที่สุด<br />

เหลี่ยมต้อผัดเคยเค็ม<br />

เมนูเด่นที่ใครๆ ก็ต้องสั่ง<br />

คือเหลี่ยมต้อหรือชิ้นเนื้อ<br />

ที่อยู่ระหว่างราวนมกับ<br />

ช่วงขาของหมู นำามาหั่น<br />

เป็นแผ่นบางๆ แล้วผัดกับ<br />

เคยเค็ม (กะปิเคยทำาเอง)<br />

ให้รสหวานๆ เค็มๆ อร่อย<br />

ชวนรับประทาน<br />

เหลี่ยมต้อผัดเคยเค็ม<br />

电 话 :083 138 6789, FB : KRUAPRAYAPHUKET9。<br />

Liam Tor (Pork)<br />

with Shrimp Paste<br />

下 五 花 肉 炒 腌 磷 虾<br />

24 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

25<br />

หมูฮ้อง<br />

Moo Hong<br />

普 吉 红 烧 肉<br />

น้ำพริกกะปิกุ้งสด<br />

Fresh Shrimp Chilli Paste<br />

鲜 虾 辣 虾 酱


RELAX<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

ที่สุดแห่งการผ่อนคลาย<br />

ณ ใจกลางกรุงเทพฯ<br />

Ultimate Relaxation in Central Bangkok<br />

การดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมในปัจจุบัน กำาลังเป็นที่<br />

นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคนเมือง<br />

หรือคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆ ซึ่งหนึ่งในการดูแลเพื่อให้ร่างกายและ<br />

จิตใจผ่อนคลายนั้นก็คือ การใช้น้ำ ามาบำาบัดนั่นเอง หรือเรียกว่า<br />

ออนเซ็น ที่มีต้นตำารับมาจากญี่ปุ่น แต่ประสบการณ์พิเศษเช่นนี้<br />

ไม่ต้องบินไกลไปถึงญี่ปุ่น เพราะที่นี่ ปัญญ์ปุริ เวลเนส<br />

ณ ใจกลางเมือง ย่านราชประสงค์ ได้เปิดบริการความผ่อนคลาย<br />

อันหรูหรา บนชั้น 12 ของเกษร โซนเกษร เออร์เบิน รีทรีต<br />

อาคารเกษร ทาวเวอร์ ให้แขกผู้มาเยือนได้สัมผัสอย่างสมบูรณ์แล้ว<br />

นั่นหมายความว่า ปัญญ์ปุริ เวลเนส มิได้ตอบโจทย์ชีวิตให้<br />

ผ่อนคลาย สมดุล และสุขภาพดี ด้วยบริการออนเซ็นชั้นเลิศเท่านั้น<br />

แต่ยังนำาเสนอทรีตเมนต์อื่นๆ ในรูปแบบ Preventive Approach<br />

ที่เน้นดูแลสุขภาพด้วยการป้องกันเป็นหลักด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ<br />

นวดออร์แกนิกทรีตเมนต์ การใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก อาหาร<br />

สุขภาพ คลาสออกกำาลังกายต่างๆ เช่น ไทชิ โยคะ พิลาทิส หรือ<br />

การขัดผิวแบบ Akasuri สไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม เพื่อช่วยกระตุ้นการ<br />

สร้างเซลล์ผิวใหม่ และทำาให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ฯลฯ<br />

สำาหรับการออนเซ็นนั้น ถือเป็นบริการอันโดดเด่นของที่นี่<br />

ด้วยความอลังการของบ่อแช่น้ำาแร่แบบต้นตำารับออนเซ็นของญี่ปุ่น<br />

มีทั้งหมด 5 บ่อ ได้รับการออกแบบเป็นอินฟินิตี้ พูล<br />

ให้ยาวต่อกันแบบไร้รอยต่อ ประกอบด้วย บ่อซิกเนเจอร์<br />

ที่นำาน้ำาแร่ออนเซ็นมาจากคุซัทสึ เมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขา<br />

1 ใน 3 ออนเซ็นที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น โดยคุณประโยชน์หลัก<br />

ของน้ำาแร่คุซัทสึคือ จะช่วยลดการอักเสบของผิวหนังและไขข้อ<br />

พร้อมคลายความปวดตึงกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังมีบ่อตามฤดูกาล<br />

ที่จะมีการนำาน้ำาแร่ที่ดีที่สุดจากเมืองต่างๆ ของญี่ปุ่นมาหมุนเวียน<br />

พร้อมทั้งบ่อโซดา บ่อน้ำาเย็น และบ่อเจ็ท ทำาให้สามารถ<br />

เลือกผ่อนคลายกับการออนเซ็น ท่ามกลางวิวสกายไลน์<br />

ที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ ได้อย่างหลากหลายและมีความสุข<br />

เต็มอิ่มกับการผ่อนคลายด้วยบริการออนเซ็นและทรีตเมนต์<br />

เหนือระดับ แล้วยังได้ฟื้นฟูสุขภาพกายใจอย่างครบวงจร<br />

ณ ปัญญ์ปุริ เวลเนส ใจกลางกรุงเทพฯ เช่นนี้ นับเป็นสุดยอด<br />

ประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้จริงๆ<br />

More urban people are turning to holistic approach<br />

for their physical and mental health. The Japaneseborn<br />

onsen or hot spring bath is 1 of the processes<br />

of stimulating vitality. Panpuri <strong>We</strong>llness, on the<br />

12 th floor of Gaysorn Tower, offers such an excellent<br />

rejuvenation. Nevertheless, Panpuri has much more<br />

interesting wellness and relaxation programmes<br />

as well as preventive-approached treatments. In<br />

addition to organic treatment massage, it offers<br />

organic cuisines and organises exercise classes<br />

such as Taichi, Yoga, Pilates and Akasuri scrub.<br />

Since Panpuri <strong>We</strong>llness is distinguished for<br />

its onsen, it offers 5 infinity pools. The signature<br />

Kusatsu pool features mineral waters from Kusatsu,<br />

a valley town with the best onsen in Japan. There<br />

are a soda bath, vitality pool and jet pool where<br />

you can relax as you watch the Bangkok’s skyline.<br />

To relax and receive superb treatments at<br />

Panpuri <strong>We</strong>llness in the heart of Bangkok is<br />

definitely an excellent experience.<br />

曼 谷 中 心 最 佳 养 生 体 验<br />

当 今 , 整 体 健 康 及 美 容 护 理 深 受 人 们 的 欢<br />

迎 , 而 日 式 温 泉 亦 作 为 身 心 呵 护 的 最 佳 疗 法<br />

之 一 。 曼 谷 闹 市 中 的 班 布 里 健 康 养 生 馆 以 预<br />

防 性 疗 法 进 行 护 理 、 放 松 及 平 衡 健 康 , 理 疗<br />

服 务 包 括 有 机 按 摩 治 疗 、 使 用 健 康 餐 和 有 机<br />

产 品 、 各 种 运 动 课 程 、 日 式 身 体 磨 砂 等 。<br />

温 泉 作 为 这 里 的 卓 越 服 务 , 设 有 顶 级 无<br />

• ปัญญ์ปุริ เวลเนส ชั้น 12, 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ถนนราชประสงค์ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ<br />

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 0 2253 8899, www.panpuri.com<br />

• Panpuri <strong>We</strong>llness, 12 th Floor, 127 Gaysorn Tower, Ratchprasong Road, Lumpini, Pathumwan,<br />

Bangkok. Open daily from 10.00 am-10.00 pm. Tel. 0 2253 8899, www.panpuri.com<br />

• 班 布 里 健 康 养 生 馆 , 曼 谷 巴 吞 旺 县 伦 披 尼 区 拉 差 帕 颂 路 127 号 盖 颂 大 楼 12 层 , 每 天 10.00-22.00 营 业 ,<br />

电 话 :0 2253 8899, www.panpuri.com。<br />

边 泳 池 的 日 式 温 泉 , 包 括 有 助 于 减 轻 皮 肤 炎<br />

症 和 风 湿 病 , 缓 解 肌 肉 疼 痛 僵 硬 的 日 本 草<br />

津 市 泉 水 、 根 据 季 节 而 变 更 的 来 自 日 本 各<br />

个 城 市 的 泉 水 、 苏 打 泉 池 、 凉 水 池 和 按 摩<br />

池 。 在 曼 谷 无 际 的 云 层 美 景 中 , 享 受 温 泉 的<br />

放 松 体 验 。<br />

在 班 布 里 健 康 养 生 馆 享 受 顶 级 温 泉 及 疗<br />

法 , 让 身 心 充 分 放 松 、 恢 复 健 康 。<br />

26 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

27


STAY<br />

WORDS : YAMIN<br />

โรงแรมโฮเทลโคลเวอร์ ป่าตอง ภูเก็ต<br />

ความสุขแห่งการพักผ่อนที่ไม่เหมือนใคร<br />

Hotel Clover Patong Phuket The Ideal Destination for Your Breaks<br />

โรงแรมโฮเทลโคลเวอร์ ป่าตอง ภูเก็ต ไลฟ์สไตล์โฮเทลที่ปักหมุดต้อนรับผู้มาเยือน<br />

ท่ามกลางความมีชีวิตชีวาและสวยงามของหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต อยู่ใกล้ทะเลเพียง<br />

ไม่กี่ย่างก้าว และไม่ไกลจากสีสันยามค่ำคืนของถนนคนเดินบางลา ทำให้ช่วงเวลา<br />

แห่งการพักผ่อนที่นี่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขที่ไม่เหมือนใคร สมกับสโลแกนของ<br />

โรงแรมที่ว่า ‘No One Does Happiness Like Us’<br />

จากบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาภายนอก สู่ภายในโรงแรมที่สวยงามด้วย<br />

สถาปัตยกรรมสีโทนขาวและฟ้าน้ำทะเล ได้รับการตกแต่งอย่างทันสมัย โดยมีแรง<br />

บันดาลใจมาจากท้องทะเล ผสานเข้ากับความคลาสสิกและแซมด้วยความสดชื่นของ<br />

ธรรมชาติ สะท้อนผ่านของประดับที่จะทำให้ตกหลุมรักแสงแดด สายลม และกีฬา<br />

เซิร์ฟบอร์ดอันแสนมีเสน่ห์ ทุกรายละเอียดของโรงแรมได้รับการสร้างสรรค์เพื่อมอบ<br />

ความสุขสงบ ปลอดโปร่ง โล่งสบาย ให้แก่แขกผู้มาพักมากที่สุด ซึ่งสามารถเลือกรูป<br />

แบบของห้องพักได้อย่างหลากหลายตามใจชอบ อาทิเช่น ห้องซูพีเรีย บัลโคนี,<br />

ห้องซูพีเรีย เดย์เบด, ห้องเดอลักซ์ จากุชชี ฯลฯ<br />

อีกหนึ่งความโดดเด่น คือแขกผู้มาพักยังจะได้รับความประทับใจจากการให้บริการ<br />

ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานสูงสุด และความละเมียดละไมในการมอบความผ่อนคลาย<br />

อย่างแท้จริง จึงทำให้โฮเทลโคลเวอร์ ป่าตอง ภูเก็ต เป็นโรงแรมซึ่งเพียบพร้อมสำหรับ<br />

การมาเยือนในทุกประการ โดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์ความสุขแห่งการพักผ่อน<br />

ที่ไม่เหมือนใครจริงๆ<br />

Hotel Cover Patong Phuket is a lifestyle<br />

hotel perfectly located in the midst of<br />

vibrancy and beauty of Patong Beach,<br />

Phuket. It is just a few steps from the sea<br />

and yet close to Bangla walking street<br />

which is full of energy at nighttime.<br />

Your vacation at the Hotel Clover Patong<br />

Phuket will definitely be joyful and<br />

true to the hotel’s slogan: No One Does<br />

Happiness Like Us.<br />

The atmosphere outside the hotel<br />

is lively while the hotel’s interior is<br />

attractive and modern in white and<br />

aqua blue tone. Inspired by the vast<br />

ocean and refreshing nature, the interior<br />

decoration reflects sun, breeze and<br />

surfing. Every single detail is created<br />

to provide the atmosphere of tranquility,<br />

serene and comfort. There are several<br />

types of rooms including superior<br />

with balcony, superior with daybed<br />

and delux with jacuzzi.<br />

The service is of highest standard<br />

to ensure an exclusive relaxation<br />

during your stay. The management’s<br />

special attention to every detail has<br />

made the Hotel Clover Patong Phuket<br />

a unique haven for total happiness.<br />

客 莱 福 巴 东 普 吉 岛 酒 店<br />

享 受 独 特 的 休 息 时 光<br />

该 生 活 时 尚 酒 店 临 近 活 跃 美 丽 之 巴 东 海 滩 和 邦 拉 步 行<br />

街 , 让 您 的 休 闲 时 光 充 满 了 与 众 不 同 的 休 息 娱 乐 。<br />

酒 店 装 饰 受 到 海 洋 和 大 自 然 的 灵 感 启 示 , 以 白 色 及<br />

海 蓝 色 和 现 代 风 格 装 饰 , 空 间 宽 敞 , 气 氛 静 谧 。 酒 店 提<br />

供 各 种 客 房 如 高 级 房 、 豪 华 套 房 、 按 摩 浴 缸 套 房 等 。<br />

游 客 将 通 过 酒 店 的 优 质 及 体 贴 服 务 , 留 下 难 忘 的<br />

印 象 , 让 客 莱 福 巴 东 普 吉 岛 酒 店 作 为 创 造 与 众 不 同 的 休<br />

息 体 验 之 地 。<br />

• โรงแรมโฮเทลโคลเวอร์ ป่าตอง ภูเก็ต 162/8-11 ถนนทวีวงศ์<br />

ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร. 0 7668 5088,<br />

FB : Hotel Clover Patong Phuket,<br />

www.patongphuket.hotelclover.com<br />

• Hotel Clover Patong Phuket is located at 162/8-11<br />

Thaweewong Rd, Tambon Patong, Katu District, Phuket.<br />

Tel. 0 7668 5088, FB : Hotel Clover Patong Phuket,<br />

www.patongphuket.hotelclover.com<br />

• 客 莱 福 巴 东 普 吉 岛 酒 店 坐 落 于 普 吉 岛 甲 涂 县 巴 东 区 塔 威 翁 路<br />

162/8-11 号 , 电 话 :0 7668 5088,<br />

FB : Hotel Clover Patong Phuket,<br />

www.patongphuket.hotelclover.com。<br />

28 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

29


STAY<br />

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN<br />

คุณค่าที่น่าจดจำ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล<br />

Buri Sriphu Boutique Hotel Pride of Hat Yai<br />

ท่ามกลางบรรยากาศโอบล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว จากสวนแนวตั้ง<br />

ขนาดใหญ่อันร่มรื่นที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล ซึ ่งตกแต่งสวยงาม<br />

และเพียบพร้อมด้วยบริการครบครัน อีกทั้งตั้งอยู่ในทำเลกลางเมือง<br />

หาดใหญ่ สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย<br />

ทำให้โรงแรมแห่งนี้เหมาะกับการมาพักอย่างยิ่ง<br />

สำหรับห้องพัก ที่นี่ตกแต่งอย่างหรูหรามีสไตล์ด้วยห้องพัก 2 แบบ<br />

ได้แก่ แบบล้านนาร่วมสมัย และแบบโมเดิร์นโอเรียนทอล รวมทั้งหมด<br />

168 ห้อง ประกอบด้วยห้องพักซูพีเรีย, เดอลักซ์ โอเรียนทอลสวีท,<br />

จูเนียร์สวีท และฮันนีมูนสวีท ใช้ระบบประตูคีย์การ์ด มีเตียงนอนดูเอ้<br />

ช่วยให้หลับสบาย ห้องอาบน้ำเน้นความโปร่งโล่งแบบซีทรู โดยเฉพาะ<br />

ห้องโอเรียนทอลสวีทและห้องจูเนียร์สวีท มีระบบน้ำ Rain Shower<br />

เพื่อให้การอาบน้ำเป็นไปอย่างผ่อนคลาย ส่วนห้องฮันนีมูนสวีทมี<br />

อ่างอาบน้ำแบบลอยตัว ในบรรยากาศล้านนาร่วมสมัยสุดโรแมนติก<br />

ขณะที่อาหารไทยและจีนก็พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งวันที่ห้องอาหารบานบุรี<br />

นอกจากความหรูหรามีสไตล์ เหมาะกับการพักผ่อนแล้ว โรงแรมบุรี<br />

ศรีภู บูติกโฮเต็ล ยังโดดเด่นในฐานะเป็นโรงแรมที่ใช้จัดเลี้ยง ประชุม<br />

และสัมมนาในทุกโอกาส โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Thailand<br />

MICE Venue Standard (TMVS) และ ASEAN MICE Venue<br />

Standard (AMVS) ด้วยศักยภาพด้านสถานที่ที่มีให้เลือกหลายขนาด<br />

ห้องประชุมหลักๆ คือห้องเทพทาโร ห้องราชาวดี ห้องแมกโนเลีย และ<br />

ห้องบุรีศรีภูแกรนด์บอลรูม ซึ ่งสามารถรองรับแขกได้ถึง 2,000 คน<br />

อุปกรณ์การประชุมทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่<br />

คมชัด ระบบเสียง ไมโครโฟนหลากหลายรูปแบบ ตอบรับความต้องการ<br />

ของวิทยากร และผู้ร่วมประชุมจะได้รับการบริการอย่างมืออาชีพ<br />

จากทีมงานที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส<br />

พร้อมดูแลช่วยเหลือเสมอ ที่สำคัญอาหารอร่อย โดยเฉพาะเมนูอาหารใต้<br />

เช่น แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว หัวปลาต้มเผือก น้ำพริกกุ้งเสียบ<br />

ไก่ทอดหาดใหญ่ ฯลฯ<br />

ในทุกช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน ในทุกโอกาสของการจัดเลี้ยง<br />

ประชุม หรือสัมมนา โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จึงเป็นหนึ่งเดียว<br />

ของโรงแรมในหาดใหญ่ ที่จะสร้างคุณค่าที่น่าจดจำให้กับทุกคน<br />

ได้อย่างแน่นอน<br />

Buri Sriphu Boutique Hotel is centrally located in<br />

Thailand’s southern city of Hat Yai. The decorations<br />

are modern and stylish with northern Lanna designs.<br />

The hotel is close to the airport, a public park,<br />

shopping centres and tourist attractions.<br />

There are 168 rooms designed with 2 concepts:<br />

Lanna contemporary and modern oriental. All rooms<br />

are fully furnished and equipped, and the bathrooms,<br />

some installed with rain showers or free-standing<br />

tubs, are meant for the guests’ total relaxation. Ban<br />

Buri Restaurant in the hotel serves Thai and Chinese<br />

food all day.<br />

Buri Sriphu Boutique Hotel also offers services<br />

for social function, conference and seminar. It is<br />

recognised by Thailand MICE Venue Standard (TMVS)<br />

and ASEAN MICE Venue Standard (AMVS). The grand<br />

ballroom accommodates up to 2,000 guests.<br />

珍 贵 之 纪 念 , 武 里 斯 利 普 精 品 酒 店<br />

酒 店 立 于 绿 色 树 林 怀 中 , 以 现 代 兰 纳 风 格 装 饰 , 位 置 优<br />

越 , 坐 落 在 合 艾 市 中 心 , 交 通 十 分 便 利 , 临 近 机 场 、 各<br />

种 商 圈 及 景 点 , 是 休 闲 度 假 的 不 二 之 选 。<br />

酒 店 总 有 168 间 现 代 兰 纳 风 格 和 东 方 风 格 装 饰 的 豪 华<br />

客 房 , 包 括 高 级 房 、 豪 华 东 方 套 房 、 普 通 套 房 和 度 假 套<br />

房 。 客 房 设 备 使 用 钥 匙 卡 系 统 , 有 羽 绒 床 品 、 液 晶 电 视<br />

等 , 浴 室 宽 敞 通 透 , 带 有 淋 浴 功 能 。 度 假 套 房 充 满 浪 漫<br />

兰 纳 气 息 , 设 有 浮 式 浴 缸 。 还 有 , 酒 店 班 武 里 餐 厅 全 天<br />

提 供 泰 - 中 餐 。<br />

除 外 , 酒 店 宴 会 及 会 议 服 务 , 专 业 极 佳 , 会 议 设 备<br />

及 场 地 受 到 泰 国 和 亚 洲 会 展 场 地 标 准 认 证 。 酒 店 场 地 设<br />

有 四 间 会 议 室 , 设 备 先 进 、 安 全 , 可 容 纳 2000 人 。<br />

在 每 个 休 闲 的 时 刻 、 在 每 个 场 合 的 会 议 或 宴 会 里 ,<br />

武 里 斯 利 普 精 品 酒 店 简 直 是 合 艾 市 唯 一 给 您 难 以 忘 怀 纪<br />

念 之 酒 店 。<br />

• โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล 310 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่<br />

จังหวัดสงขลา โทร. 0 7424 7111, FB : buri.sriphu,<br />

www.burisriphuhotel.com<br />

• Buri Sriphu Boutique Hotel, 310 Sripoovanart Rd,<br />

Hat Yai District, Songkhla. Tel. 0 7424 7111,<br />

FB : buri.sriphu, www.burisriphuhotel.com<br />

• 武 里 斯 利 普 精 品 酒 店 , 宋 卡 府 合 艾 县 斯 普 哇 纳 路 310 号 ,<br />

电 话 :0 7424 7111, FB : buri.sriphu,<br />

www.burisriphuhotel.com。<br />

30 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

31


ART & CULTURE<br />

งานแกะสลักเทียน<br />

ศิลปะแห่งความศรัทธา<br />

เพื่อประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี<br />

อุบลราชธานี ดินแดนแห่งพุทธศาสนา มีงานประจำปียิ่งใหญ่โด่งดังทั้งในหมู่คนไทยและ<br />

ชาวต่างชาติ คืองานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี<br />

แต่ละปีจะมีผลงานแกะสลักต้นเทียนอันอลังการจากหลากหลายตัวแทนและสถาบัน<br />

เข้าร่วมแห่แหนอย่างเอิกเกริก<br />

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN PHOTOS : KRITTHAPOL<br />

สำหรับปีนี้ทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งเคย<br />

สร้างชื่อเสียงจากการคว้ารางวัลแกะสลักหิมะนานาชาติที่เมืองฮาร์บิน<br />

ประเทศจีน เข้าร่วมแสดงพลังความศรัทธาด้วยการแกะสลักอย่างงาม<br />

วิจิตร ในนามของวัดแสนสุขเป็นครั้งแรก โดยได้รับการสนับสนุนจาก<br />

สายการบินไทยสมายล์ ซึ่งมีส่วนร่วมอัญเชิญเทียนพระราชทานมา<br />

ร่วมงานแห่เป็นปีที่ 4 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดย<br />

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์ธวัชชัย พันธ์นิกุล สนับสนุนนักศึกษา<br />

เต็มที่ให้ได้ลงมือเป็นช่างใหญ่แกะสลักเทียนพรรษา เพื่อสร้างและ<br />

พัฒนาคนให้มีฝีมือ พร้อมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต<br />

จากประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ที่คนโบราณ<br />

ใช้ขี้ผึ้งทำเทียนเล่มเล็กๆ มัดรวมกันเป็นเทียนเล่มใหญ่ ตั้งขบวนนำ<br />

ไปถวายวัด พัฒนาต่อมาเป็นการหล่อเทียนเล่มใหญ่ ให้ช่างฝีมือแกะ<br />

สลักเป็นลวดลายไทย แล้วนำต้นเทียนมาประกอบเป็นขบวนแห่ บอก<br />

เล่าพุทธประวัติ จนเป็นงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่สืบทอดมา<br />

นับร้อยปี โดยเฉพาะที่อุบลราชธานี ถือเป็นงานใหญ่แสดงเอกลักษณ์<br />

ประจำท้องถิ่นที่ยังคงรูปแบบการทำเทียนประเพณีนิยมเรื่องราวพุทธ<br />

ศาสนาแฝงปริศนาธรรม และบรรจงแกะสลักลวดลายอีสานดั้งเดิม<br />

ถ่ายทอดจิตวิญญาณ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวอุบลฯ ไว้อย่างงดงาม<br />

ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกๆ ปี บรรดาเทศบาล อำเภอ<br />

วัดต่างๆ จะส่งขบวนแห่เทียนพรรษาที่แกะสลักอย่างวิจิตร เข้าร่วม<br />

ประกวดและเดินขบวนแห่โดยมีนางรำฟ้อนรำประกอบขบวนสวยงาม<br />

ไปยังทุ่งศรีเมือง ใจกลางเมืองอุบลฯ ซึ่งรถบรรทุกต้นเทียนจะจอด<br />

รวมกันไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม รวมถึงคณะกรรมการที่มาตัดสิน<br />

การประกวดต้นเทียนพรรษา ซึ่งจำแนกเป็นขนาดใหญ่ กลาง เล็ก<br />

ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณแบบ<br />

ดั้งเดิม โดยพิจารณาที่องค์ประกอบทั้งหมด เช่น การออกแบบรูปทรง<br />

และสัดส่วนต้นเทียนและฐาน ความคิดสร้างสรรค์ ลวดลาย<br />

บนซ้าย : ผู้อำานวยการและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ ช่วยกันต้มเทียนขี้ผึ้ง<br />

และเทียนพาราฟิน<br />

Top left : The director and students of Ubonratchathani Vocational College<br />

melt wax and paraffin to make candles.<br />

左 上 方 : 乌 汶 职 业 技 术 学 院 学 生 正 烧 煮 蜂 蜡 蜡 烛 、 石 蜡 蜡 烛 。<br />

บนขวา : ขั้นตอนการตัดเทียนในถาดเป็นแผ่นๆ เพื่อนำาไปแปะหรือโอบตามรูปทรงต้นเทียน<br />

Top right : Cutting candle wax into pieces to be decorated on the huge candle<br />

右 上 方 : 蜡 烛 切 片 过 程 , 以 便 将 蜡 烛 片 贴 封 模 型 。<br />

ล่าง : ขั้นตอนการร่างแบบงานแกะสลักต้นเทียนพรรษา<br />

Bottom : An outline of the carving designs of the Phansa candle<br />

下 方 : 守 夏 蜡 烛 雕 刻 作 品 的 构 图 过 程 。<br />

32 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

33


ART & CULTURE<br />

ซ้าย-ล่าง : ต้นเทียนพรรษาที่แกะสลัก<br />

ว่าด้วยเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกอย่างประณีตสวยงาม<br />

Left-Bottom : The huge wax sculpture<br />

is elaborately carved to tell the story<br />

of Gautama Buddha’s past life.<br />

左 方 - 下 方 : 根 据 《 太 子 须 达 拿 经 》 故 事 精 致 雕 刻 的 守 夏 蜡 烛 。<br />

ทีมนักศึกษาร่วมกันแกะสลักต้นเทียนพรรษา<br />

ตั้งแต่เริ่มต้นจนปรากฏเป็นผลงานใกล้แล้วเสร็จด้วยความอุตสาหะ<br />

Students diligently work on the Phansa candle<br />

from the start to completion.<br />

学 生 团 队 正 不 遗 余 力 雕 刻 守 夏 蜡 烛 。<br />

ความประณีตงดงาม การตกแต่งประดับรถต้นเทียน การสื่อ<br />

ความหมายทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น<br />

และอัตลักษณ์ของเมืองอุบลฯ<br />

สำหรับขั้นตอนการแกะสลักต้นเทียนของนักศึกษาวิทยาลัย<br />

อาชีวศึกษาฯ จากแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ จำนวน 5 คน นำโดย<br />

อัฐกร แก้วหาวงศ์ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์<br />

สุระชาติ พละศักดิ์ เริ่มจากนำเทียนขี้ผึ้ง เทียนพาราฟิน รวมถึง<br />

เทียนของปีที่แล้วหมุนเวียนใช้ใหม่ มาต้มละลายแล้วกรองผ่าน<br />

ตะแกรงลวดหรือผ้าขาวบาง เทลงถาด ทิ้งไว้ให้จับตัวแล้วตัด<br />

เป็นแผ่นๆ นำมาโอบตามรูปทรง แล้วจึงแกะสลักตามแนวคิด<br />

ที่มีการร่างแบบ วางตัวละคร วางองค์ประกอบ จากนั้นขยาย<br />

แบบเท่าจริง นำเหล็กมาวางตามโครงสร้างที่ขึ้นโครงมัดตาข่าย<br />

ใยมะพร้าวเพื่อลดน้ำหนัก ใช้ปูนปลาสเตอร์ผสมใยมะพร้าว<br />

แล้วโบกหรือพอกเป็นหุ่น ก่อนใช้แผ่นเทียนมาโอบไปตาม<br />

รูปทรง ตกแต่งรอยต่อ แล้วแกะลวดลายไล่ไปทีละจุดๆ จน<br />

เสร็จสิ้น พร้อมตกแต่งประดับโดยรอบต้นเทียนก่อนถึงวันแห่<br />

โดยในปีนี้ต้นเทียนพรรษาวัดแสนสุข ได้นำเสนอเรื่องราว<br />

ทางพุทธศาสนาจากพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 10 ว่าด้วย<br />

พระอินทร์เกรงจะมีคนไปขอพระนางมัทรีจากพระเวสสันดร<br />

และพระเวสสันดรก็จะให้เหมือนอย่างที่ให้ 2 กุมารแก่ชูชก<br />

จึงจำแลงกายเป็นพราหมณ์เข้าไปขอพระนางมัทรี และพระ<br />

เวสสันดรก็ได้ประทานให้ แต่พราหมณ์ถวายพระนางคืนเพื่อให้<br />

ปรนนิบัติพระเวสสันดรต่อไป แล้วกลับร่างเป็นพระอินทร์ ซึ่ง<br />

ให้ข้อคิดเรื่องการให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่บุตรและภรรยา<br />

ด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาดังกล่าว และได้รับโอกาส<br />

จากครูอาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ จึงตั้งใจ<br />

สร้างสรรค์ผลงานแกะสลักเทียนพรรษาอย่างประณีต ปรากฏ<br />

เป็นศิลปะอันงดงาม โดยฝีมือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่เพียง<br />

สืบทอดอาชีพช่างแกะสลักเทียนเท่านั้น หากยังเป็นการสาน<br />

ประเพณีไทยให้ยั่งยืนสืบไปด้วย<br />

• งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำาปีนี้ ภายใต้ชื่องาน<br />

‘118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน’ จัดขึ้นวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562<br />

ณ ลานทุ่งศรีเมือง ถนนอุปราช โดยมีพิธีเปิดงานประเพณี<br />

และปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562<br />

• ในโอกาสเดียวกัน ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการศิลปะ<br />

ณ หอศิลปราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ถนนพรหมราช<br />

34 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

35


ART & CULTURE<br />

CANDLE CARVING :<br />

ART, FAITH AND TRADITION<br />

UBON RATCHATHANI IN THAILAND’S NORTHEAST ORGANISES THE CANDLE FESTIVAL<br />

IN JULY EVERY YEAR, SHOWCASING THE TRADITIONAL SKILLS OF CARVING HUGE CANDLES.<br />

บน : อัฐกร แก้วหาวงศ์<br />

หัวหน้าทีมนักศึกษา<br />

ทุ่มเทแกะสลักต้นเทียนพรรษา<br />

ด้วยศรัทธาแรงกล้า<br />

Top : Atthakorn Kaewhawong<br />

leads the student carving team.<br />

上 方 : 学 生 队 长 —— 阿 特 功 · 考 萨 旺 ,<br />

以 坚 强 的 信 仰 专 心 致 志 地 雕 刻 守 夏 蜡 烛 。<br />

The century-old Candle Festival which<br />

dates back to the Sukhothai period has<br />

been adopted by Ubon Ratchathani<br />

residents and eventually become a<br />

symbolic ceremony of the province.<br />

During Khao Pansa or Buddhist Lent<br />

every year, several sectors send their<br />

candle processions to participate in the<br />

festival which attracts tourists and local<br />

celebrants. Candles are creatively carved<br />

with different designs and patterns,<br />

reflecting Buddhism, culture, local<br />

tradition and Ubon Ratchathani identity.<br />

THAI <strong>Smile</strong> has sponsored the<br />

candle procession in the festival for<br />

the 4 th year. This year is the 1 st time the<br />

students of Ubonratchathani Vocational<br />

College, who won the International Snow<br />

Sculpture Competition in Harbin, China,<br />

are supported by Director Thawatchai<br />

Punnikul to develop their artistic ability<br />

in candle carving. The group of 5 students<br />

led by Atthakorn Kaewhawong elaborately<br />

create a giant wax sculpture under the close<br />

supervision of their mentor Surachat Palasak.<br />

The sculpture depicts the story of one of the<br />

Buddha’s past life as a compassionate prince,<br />

Vessantara.<br />

It was faith in Buddhism that inspired the<br />

carvers to meticulously hand-crafted a unique,<br />

carved candle which has become an outstanding<br />

work of art. The new generation is seriously<br />

pursing the age-old craftsmanship to ensure<br />

that the valuable tradition is well preserved.<br />

• The Candle Festival, themed ‘118 Years: Candles<br />

in Honour of the Monarch’ this year, is held on<br />

<strong>July</strong> 12-17, <strong>2019</strong> at Thung Sri Muang, Upparat Road.<br />

The Candle Parade is on <strong>July</strong> 17.<br />

• The public is welcome to an art exhibition at<br />

Ratchathani Sriwanalai Gallery on the campus of<br />

Ubonratchathani Vocational College, Promrat Road.<br />

36 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

37


ART & CULTURE<br />

SACICT: มองวิถีไทยในปัจจุบันผ่านงานหัตถศิลป์<br />

乌 汶 蜡 烛 节 雕 刻 作 品 ,<br />

佛 教 信 仰 之 艺 术<br />

บน : อาจารย์ที่ปรึกษากำาลังให้คำาแนะนำาการแกะสลักต้นเทียนพรรษา<br />

Top : The carving mentor giving advice to student<br />

上 方 : 导 师 正 在 给 予 关 于 雕 刻 守 夏 蜡 烛 的 建 议 。<br />

ล่าง : คุณเนตรนภางค์ ธีระวาส (ที่ 3 จากซ้าย)<br />

ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำากัด<br />

พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ<br />

ร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดแสนสุข<br />

Bottom : Nednapang Teeravas (3 rd left),<br />

THAI <strong>Smile</strong>’s Chief Customer Service Officer,<br />

with teachers and students of Ubonratchathani Vocational College<br />

in the candle casting ceremony at Wat Saen Suk<br />

下 方 : 泰 国 微 笑 航 空 首 席 客 户 服 务 官 —— 婑 纳 磅 · 提 拉 瓦 ( 左 边 第 3 位 )<br />

与 乌 汶 职 业 技 术 学 院 老 师 和 学 生 一 起 在 汕 苏 寺 参 加 守 夏 蜡 烛 铸 造 仪 式 。<br />

佛 教 圣 地 之 乌 汶 , 每 年 7 月 间 的 盛 大 守 夏 节 巡 烛 游 行<br />

闻 名 遐 迩 , 每 年 将 有 来 自 各 个 机 关 单 位 带 壮 观 的 蜡 烛<br />

雕 刻 作 品 来 参 加 。<br />

今 年 , 泰 国 微 笑 航 空 已 第 4 届 恭 请 国 王 恩 赐 的 御 蜡 烛 来 参 加 游 行 , 并 支 持 了 曾 获<br />

中 国 哈 尔 滨 国 际 冰 雕 比 赛 奖 品 的 乌 汶 职 业 技 术 学 院 团 队 首 次 代 表 汕 苏 寺 参 加 蜡 烛<br />

节 。<br />

素 可 泰 时 代 , 在 守 夏 节 , 人 们 会 将 小 蜡 烛 绑 在 一 起 献 给 寺 院 , 到 后 来 就 改 变<br />

铸 造 大 型 蜡 烛 , 雕 刻 花 样 , 组 成 蜡 烛 游 行 , 从 而 传 承 下 来 的 蜡 烛 节 。 乌 汶 蜡 烛 节<br />

作 为 盛 大 节 日 , 呈 现 当 地 独 特 的 特 征 , 传 达 佛 教 故 事 和 泰 国 优 美 文 化 。<br />

守 夏 节 期 间 , 各 个 市 政 府 及 寺 院 将 带 精 美 蜡 烛 雕 刻 作 品 参 加 比 赛 和 游 行 , 蜡<br />

烛 游 行 将 前 往 乌 汶 市 中 心 吞 史 明 广 场 集 合 , 蜡 烛 比 赛 通 过 考 虑 作 品 的 各 方 面 如 设<br />

计 、 创 意 性 、 佛 教 文 化 及 乌 汶 当 地 特 性 的 特 征 等 来 决 定 比 赛 。<br />

对 于 乌 汶 职 业 技 术 学 院 美 术 系 的 雕 刻 程 序 , 他 们 将 蜂 蜡 蜡 烛 、 石 蜡 蜡 烛 和 在<br />

去 年 节 日 用 过 的 蜡 烛 循 环 使 用 , 将 钢 材 组 织 成 桁 架 , 再 将 椰 子 纤 维 网 绑 在 结 构<br />

中 , 之 后 使 用 石 膏 与 椰 子 纤 维 混 合 涂 抹 , 再 用 蜡 烛 片 封 闭 结 构 , 最 后 再 进 行 雕 刻<br />

和 装 饰 。 他 们 的 作 品 概 念 讲 述 了 第 10 卷 《 太 子 须 达 拿 经 》, 即 太 子 须 达 拿 , 乐 善<br />

好 施 , 甚 至 施 舍 子 女 和 妻 子 , 也 无 怨 无 悔 , 呈 现 了 佛 教 里 施 舍 的 精 神 。<br />

鉴 于 对 佛 教 的 浓 厚 信 仰 , 乌 汶 职 业 技 术 学 院 的 学 生 团 队 亦 尽 心 尽 力 创 造 出 守<br />

夏 蜡 烛 的 雕 刻 作 品 , 从 而 让 蜡 烛 雕 刻 工 匠 和 泰 国 优 美 之 传 统 节 日 传 承 下 去 。<br />

• 今 年 守 夏 蜡 烛 节 第 118 年 守 夏 节 巡 烛 仪 式 于 12 日 -17 日 在 乌 汶 吞 史 明<br />

广 场 举 办 , 节 日 开 幕 仪 式 和 蜡 烛 游 行 在 7 月 17 日 进 行 。<br />

• 游 客 也 可 以 前 往 乌 汶 职 业 技 术 学 院 的 艺 术 楼 参 观 艺 术 展 。<br />

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)<br />

หรือ The Support Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public<br />

Organization) : SACICT จัดตั้งขึ้นเพื่อสานภารกิจศึกษาและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม<br />

ไทยอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด ‘หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน’ (Today Life’s<br />

Crafts) ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี SACICT ได้แสดงเจตจานงอย่างเป็นรูปธรรม<br />

ให้ทักษะฝีมือเชิงศิลป์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทยไม่สูญหายไป ในขณะเดียวกันก็ได้<br />

ต่อยอดองค์ความรู้ ให้ส่งต่อไปสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างไม่เคอะเขิน ทั้งในระดับประเทศ<br />

และนานาชาติ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2562 นี้ ซึ่งเป็น ‘ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน’<br />

ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ได้ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรพันธมิตรด้าน<br />

ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมที่มีรากเหง้าร่วมกัน ผ่านงาน<br />

พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยในวัฒนธรรมร่วม (Cross Cultural Crafts)<br />

ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานหัตถกรรมที่ใกล้สูญหาย<br />

ล่าสุด SACICT ได้รับการเชื้อเชิญจาก Ateliers d’Art de France องค์กรเอกชน<br />

ด้านศิลปะที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ให้นาความเป็นไทยไปเผยแพร่ให้<br />

นานาอารยประเทศทาความรู้จักในงาน Revelations <strong>2019</strong> ซึ่งเป็นงานแสดงศิลปะ<br />

ร่วมสมัยที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในยุโรป โดยเปิดพื้นที่ในโซน The Exhibition<br />

Le Banquet ซึ่งเป็นหนึ่งในโซนที่โดดเด่นให้จัดแสดงผลงาน จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้<br />

อวดโฉมศักยภาพของคนไทยในเชิงศิลปหัตถกรรมปัจจุบัน ที่มีความร่วมสมัยและ<br />

เป็นสากล รวมถึงเผยให้เห็นพัฒนาการทางนวัตกรรมของงานศิลปะที่สอดคล้องกับ<br />

ชีวิตผู้คนอย่างลงตัว โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นกระแสความนิยมของ<br />

การสร้างสรรค์ผลงานในยุคนี้<br />

แต่เหนืออื่นใดนั้น งานหัตถศิลป์ของไทยจะไม่สามารถอวดโฉมต่อสายตาชาว<br />

โลกได้เลย หากไร้ผู้สืบทอด และ ‘ครู’ ผู้ส่งต่อ SACICT เล็งเห็นถึงความสาคัญของ<br />

คู่องค์ความรู้ดังกล่าว จึงมีการดูแลเชิดชูผู้มีองค์ความรู้ทางศิลปหัตถกรรม ถอดองค์<br />

ความรู้ของครูมาต่อยอดร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่ๆ เกิดเป็น<br />

นวัตกรรมทางความคิดที่ประยุกต์เป็นผลงานที่ทุกคนเข้าถึงได้จริงในยุคปัจจุบัน<br />

เพราะองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านหัตถศิลป์ของไทย จะเป็นมรดกที่มี<br />

คุณค่าได้ ก็ต่อเมื่อคนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สาคัญ มีมุมมองที่ดีต่อหัตถศิลป์ และ<br />

ร่วมกันเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งถ้าย้อนมองจากเมื่อ 16 ปีที่แล้ว ก็คง<br />

ต้องบอกว่า SACICT เดินมาได้ไกล และยกระดับหัตถศิลป์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ได้จริง<br />

38 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

39


TRAVEL<br />

ภูเก็ตหลากรส<br />

ภูเก็ต เกาะที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ฉายา ไข่มุกแห่งอันดามัน เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์<br />

หลากหลาย ทั้งทะเลสวย น้ำใส หาดทรายขาว ธรรมชาติสมบูรณ์ และยังอาบอิ่ม<br />

ด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะในย่านเก่า<br />

รวมทั้งวัดวาอาราม อันหลอมรวมจากวัฒนธรรมผสมผสานของคนท้องถิ่น<br />

และต่างถิ่นมาอย่างยาวนาน ทำให้ภูเก็ตในดินแดนใต้นี้เป็น ภูเก็ตหลากรส<br />

อันชวนหลงใหลและน่าไปเยือนตลอดเวลา<br />

WORDS : CHATON CHOKPATTARA<br />

40 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

41


TRAVEL<br />

บน : หาดราไวย์ หาดทรายขาว น้ำทะเลใส<br />

Top : Clear water at Rawai beach<br />

上 方 : 拉 威 海 滩 白 色 沙 滩 及 清 澈 海 水 。<br />

กลาง : พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว<br />

Centre : Phuket Thai Hua Museum<br />

中 间 : 普 吉 泰 华 博 物 馆 。<br />

ล่าง : บ้านชินประชา ในย่านเมืองเก่าของภูเก็ต<br />

Bottom : Chinpracha House in Phuket Old Town<br />

下 方 : 普 吉 古 城 的 钦 普 拉 察 故 居 。<br />

บน : ทิวทัศน์อันสวยงามของหาดกะตะ<br />

Top : Kata Beach’s<br />

beautiful scenery<br />

上 方 : 卡 塔 海 滩 优 美 风 景 。<br />

ล่าง : บรรยากาศคึกคักของหาดสุรินทร์<br />

Bottom : Vibrant Surin Beach<br />

下 方 : 苏 林 海 滩 热 闹 气 氛 。<br />

รสเสน่ห์ ทะเลสีคราม<br />

แน่นอนว่าภาพของหาดทราย ชายทะเล ทิวมะพร้าว<br />

โอนเอน ไอแดดเจิดจ้า และเกลียวคลื่นซัดสาดกระทบฝั่ง<br />

บนเกาะภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยเกาะนับสิบๆ เกาะนั้น<br />

สวยงามเป็นหนึ่ง โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตก ไล่เลียงตั้งแต่<br />

หัวเกาะทางเหนือจรดทางใต้ เริ่มจากหาดใกล้สุดซึ่งมอง<br />

เห็นเครื่องบินลงจอดได้ ก็คือหาดไม้ขาว แนวหาดทอดยาว<br />

สุดสายตา สงบเงียบ บนหาดมีต้นเตยทะเลและสนทะเล<br />

เหมาะกับการนั่งพักผ่อน นอนขุดหลุมเอาทรายกลบตัว<br />

เพื่อสุขภาพ และดูจักจั่นทะเลที่ฝังตัวอยู่ใต้ทรายของหาดนี้<br />

จากนั้นลงใต้ไปจนถึงช่วงกลางเกาะ จะพบกับหาดสุรินทร์<br />

และหาดกมลา ที่อยู่ใกล้กันนิดเดียว หาดสุรินทร์เป็นอ่าว<br />

เล็กๆ ยาว 1 กิโลเมตร สงบงาม น้ำทะเลใสทรายขาว<br />

มีความเป็นธรรมชาติมาก ส่วนหาดกมลายาว 2 กิโลเมตร<br />

ไม่มีผับบาร์ จึงสงบงามเช่นกัน น่าหลบไปผ่อนคลายให้<br />

เย็นใจอย่างยิ่ง<br />

จากหาดกมลาลงมาทางใต้ของเกาะ จะเริ่มมีแสงสี<br />

ความเจริญ หาดที่หลายคนคุ้นชื่อ ได้แก่ หาดป่าตอง<br />

หาดกะตะ หาดกะรน หาดในหาน และหาดราไวย์<br />

ซึ่งบรรยากาศคึกคัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากหน้า<br />

หลายตามานอนอาบแดด เล่นเรือกล้วย เรือลากร่ม ว่ายน้ำ<br />

ขี่เจ็ตสกี และพายเรือคายัคกันอย่างสนุกสนาน<br />

นอกจากนั้นห่างจากภูเก็ตออกไปทางตะวันออกเพียง<br />

20 นาที โดยการนั่งเรือสปีดโบ๊ตที่ท่าเรืออ่าวฉลอง ก็จะได้<br />

สัมผัสกับหมู่เกาะไข่ หมู่เกาะนี้มีด้วยกัน 3 เกาะ คือเกาะไข่ใน<br />

เกาะไข่นอก และเกาะไข่นุ้ย แม้จะมีขนาดเล็กแต่สวยงามไม่แพ้<br />

เกาะใด ด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนเกาะไข่ดาว แถมหาดทรายขาว<br />

สะอาด มีโขดหินผลุบโผล่ ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีคราม<br />

มองเห็นหมู่ปลาแหวกว่ายเพลินตา แนะนำให้ไปดื่มด่ำกับ<br />

เสน่ห์ทะเลสีครามที่นี่แบบ One Day Trip รับรองสุขกาย<br />

สบายใจที่สุด<br />

รสเมืองเก่า เล่าเรื่องอดีต<br />

หนึ่งในความหลากรสของภูเก็ต ก็คือสามารถพาทุกคน<br />

ย้อนคืนสู่อดีตได้ไม่ยาก เพราะในย่านเมืองเก่ากลางอำเภอ<br />

เมืองนั้น ถือเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมและชุมชนเก่าแก่<br />

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยว่าสมัยนั้นการทำเหมืองแร่ดีบุก<br />

ในภูเก็ตรุ่งเรืองถึงขีดสุด ทั้งชาวจีนฮกเกี้ยน ชาวมลายู<br />

ชาวยุโรป และพ่อค้าชาวไทยต่างก็เข้ามาอาศัยตั้งรกราก<br />

42 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

43


TRAVEL<br />

บน : หาดป่าตองที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูเก็ต<br />

Top : Patong, Phuket’s most famous beach<br />

上 方 : 普 吉 最 著 名 巴 东 海 滩 。<br />

ล่าง : พระอาทิตย์ตกยามเย็นที่หาดไม้ขาว<br />

Bottom : Sunset at Mai Khao Beach<br />

下 方 : 迈 考 海 滩 的 夕 阳 风 景 。<br />

ทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตก<br />

และท้องถิ่น โดยเฉพาะในแถบถนนภูเก็ต ถนนพังงา<br />

ถนนกระบี่ ถนนดีบุก ถนนถลาง และซอยมณีรมย์<br />

จะพบเห็นอาคารเก่าแก่สไตล์ชิโน-โปรตุกีส เรียงราย<br />

สวยงามเป็นเอกลักษณ์กว่า 150 คูหา ซึ่งอาคารเหล่านี้<br />

ยังคงทรงคุณค่าและมีชีวิต มีทั้งที่เป็นบ้านพักอาศัย<br />

ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านขนม ร้านอาหาร ร้านขาย<br />

ของที่ระลึก โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สำนักงาน ธนาคาร<br />

พิพิธภัณฑ์ และจุดท่องเที่ยว ให้ได้เดินชม ชิม ช้อป<br />

รวมทั้งแชะภาพบรรยากาศอย่างมีความสุข<br />

สถานที่ท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่านี้ นอกจาก<br />

สตรีทอาร์ตเก๋ๆ บนถนนที่เชื่อมต่อกันแล้ว ก็ต้องไม่<br />

พลาดชมอาคารศูนย์รวมข่าวพรหมเทพ อาคารสีขาว<br />

เก่าแก่ที่แหงนมองขึ้นไปเห็นหอนาฬิกาอยู่ด้านหลัง<br />

บริเวณหัวมุมถนนภูเก็ตตัดกับถนนพังงา, พิพิธภัณฑ์<br />

ภูเก็ตไทยหัว อาคารชิโน-โปรตุกีสสีขาว 2 ชั้น<br />

ที่มีห้องจัดแสดงบอกเล่าประวัติของชาวจีนโพ้นทะเล<br />

ผู้อพยพเข้ามาอยู่ภูเก็ตตั้งแต่อดีต บริเวณถนนกระบี่<br />

และถนนสตูล, พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต<br />

อาคารสีขาวงามสง่าด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น<br />

ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 ปัจจุบันจัดแสดงดวงตรา<br />

ไปรษณีย์เก่าแก่หายาก พร้อมด้วยอุปกรณ์สื่อสาร<br />

ยุคโบราณ บริเวณถนนมนตรี ตลอดจนบ้านชินประชา<br />

อาคารชิโน-โปรตุกีสหลังแรกของภูเก็ต อายุกว่าร้อยปี<br />

ที่ถนนกระบี่ และโรงแรมออน ออน โรงแรมเก่าแก่<br />

มีชื่อเสียง โครงสร้างอาคารสไตล์ชิโน-โปรตุกีส และ<br />

ตกแต่งภายในแบบจีนโบราณ บนถนนพังงา<br />

44 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

45


TRAVEL<br />

บน : วัดฉลอง<br />

หนึ่งในวัดศักดิ์สิทธิ์<br />

ของภูเก็ต<br />

Top : Wat Chalong,<br />

one of Phuket’s<br />

sacred temple<br />

上 方 : 查 龙 寺 ,<br />

普 吉 神 圣 寺 院 之 一 。<br />

ล่าง : หอนาฬิกา<br />

และอาคารศูนย์รวมข่าว<br />

พรหมเทพ<br />

Bottom : The Clock<br />

Tower and<br />

Promthep News<br />

Centre<br />

下 方 : 蓬 贴 新 闻<br />

社 及 钟 楼 。<br />

รสพระธรรม เลิศล้ำประวัติศาสตร์<br />

ภูเก็ตไม่ได้โดดเด่นเฉพาะทะเลและอาคารเก่าเท่านั้น<br />

ทว่ายังน่าท่องเที่ยวในแง่ของประวัติศาสตร์และธรรมะด้วย<br />

อย่างเช่น ณ ยอดเขานาคเกิด ที่ซึ่งประดิษฐานพระพุทธ<br />

มิ่งมงคลเอกนาคคีรี องค์สีขาวขนาดมหึมา เป็นพระพุทธรูป<br />

คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต สามารถขับรถขึ้นไปสักการะ และชมวิว<br />

แบบพาโนรามาจากบนยอดเขาได้, วัดพระทองหรือ<br />

วัดพระผุด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปหนึ่งเดียวของเมือง<br />

ไทย ที่มีลักษณะองค์พระสีทองขนาดใหญ่โผล่พ้นดินขึ้นมา<br />

เพียงครึ่งองค์ ส่วนอีกครึ่งองค์จมอยู่ใต้ดิน และมีการสร้าง<br />

โบสถ์ครอบไว้ โดยชาวภูเก็ตเชื่อว่าเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มาก<br />

และวัดฉลอง (วัดไชยธาราราม) วัดแห่งการรำลึกถึง<br />

หลวงพ่อแช่ม พระอริยสงฆ์ชื่อดังในอดีตผู้มีความเชี่ยวชาญ<br />

ในเรื่องยาสมุนไพร และช่วยรักษาโรคให้กับชาวบ้าน<br />

อีกทั้งเป็นวัดที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี<br />

ซึ่งภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมา<br />

จากเมืองอนุราชปุระ เมืองหลวงเก่าของศรีลังกา อายุกว่า<br />

2,200 ปี<br />

ยิ่งไปกว่านั้น ภูเก็ตยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์<br />

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ของคุณหญิงจันและ<br />

คุณหญิงมุก 2 วีรสตรีที่นำชาวถลาง (ภูเก็ตในอดีต)<br />

ต่อสู้กับทัพพม่าจนได้ชัยชนะในสมัยรัชกาลที่ 1 ด้วย<br />

ซึ่งปัจจุบันอนุสาวรีย์ของท่าน ตั้งอยู่บนวงเวียนสี่แยกท่าเรือ<br />

ตำบลศรีสุนทร เขตอำเภอถลาง ให้ผู้คนได้กราบไหว้และ<br />

รำลึกถึงวีรกรรมที่ท่านสร้างไว้ในสมัยนั้น<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดินทางสะดวกปลอดภัยกับสายการบิน<br />

THAI <strong>Smile</strong> จากกรุงเทพฯ-ภูเก็ต มีเที่ยวบินทุกวัน<br />

วันละ 5 เที่ยว ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที<br />

สำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com<br />

More info : ททท. สำนักงานภูเก็ต โทร. 0 7621 2213<br />

46 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

47


TRAVEL<br />

MULTI-CHARM PHUKET<br />

THAILAND’S LARGEST ISLAND OF PHUKET, OR THE PEARL OF ANDAMAN,<br />

IS NOT ONLY ABOUT BLUE SEA, BEACHES AND WHITE SAND. IT IS ALSO<br />

A MELTING POT OF HISTORY, ART, ARCHITECTURE, RELIGION AND CULTURE.<br />

บน : อนุสาวรีย์<br />

ท้าวเทพกระษัตรี-<br />

ท้าวศรีสุนทร<br />

Top : The monument<br />

of Thao Thep<br />

Kasattri<br />

and Thao<br />

Si Sunthorn<br />

上 方 : 珍 珠 姐 妹<br />

英 雄 纪 念 碑 。<br />

GIFTS FROM THE SEA<br />

The island province is dotted with tens of<br />

pristine islets and stunning beaches. Particularly<br />

along the western coastline of Phuket, Mai Khao,<br />

the closest beach from the airport, is a heaven for<br />

sun-worshippers. Also, Surin and Kamala beaches are<br />

peaceful and perfect for swimming and relaxation.<br />

Kamala is free from nightlife while several beaches<br />

further south—Patong, Kata, Karon, Nai Han and<br />

Rawai—are colourful and lively during daytime<br />

and nighttime.<br />

About 20 minutes by speedboat from nearby<br />

Chalong Bay takes you to a group of 3 islets: Koh<br />

Khai Nai, Koh Khai Nok and Koh Khai Nui. They are<br />

tiny islands but their natural beauties and refined<br />

sand are a real eye-opener. A one-day trip to the 3<br />

islets is highly recommended.<br />

BACK TO THE PAST<br />

It’s a good idea to take a step back in time by<br />

visiting the Old Town in the heart of Phuket. The<br />

area is distinctive for architecture and community<br />

lifestyle from the period of King Rama V when mining<br />

industry reached its zenith. Hokkien Chinese, Malays<br />

and Europeans were among early settlers in Phuket,<br />

resulting in a mixture of local and western cultures.<br />

More than 150 units of Sino-Portuguese buildings<br />

line on both sides of several roads in the city centre.<br />

The buildings have been renovated as shops, cafes,<br />

restaurants, guesthouses, banks and museums.<br />

In addition to street art paintings, you should visit<br />

the white building which houses Promthep News<br />

Centre on the corner of Phuket and Phang-nga roads.<br />

Look upward and you’ll see a clock tower on the<br />

building. Other landmarks include the Thai Hua Museum<br />

in a 2-storey Sino-Portuguese building, the Phuket<br />

Philatelic Museum in another Sino-Portuguese building<br />

built in 1930 and the old On On Hotel.<br />

HARMONY OF RELIGION AND<br />

HISTORY<br />

Phuket’s Big Buddha, one of the most revered<br />

images, sits majestically on Nakkerd Hills where you<br />

can have a panoramic view of the town. Another<br />

religious landmark, Wat Phra Thong (Golden Buddha)<br />

or Wat Phra Phud is unique for the half-buried Buddha<br />

image. Wat Chalong (Wat Chai Tararam) features the<br />

statue of Luang Poh Chaem, an ex-abbot. Wat Chalong<br />

also houses the Lord Buddha’s relics from Sri Lanka<br />

dating back more than 2,200 years.<br />

The monument of Thao Thep Kasattri and Thao Si<br />

Sunthorn, the heroines who defended Phuket during<br />

the Burmese-Siamese war in the reign of King Rama I,<br />

is another highly-revered landmark on the island.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : Fly with THAI <strong>Smile</strong>, Bangkok-Phuket<br />

daily, 5 flights a day. The flight takes 1 hour and 20<br />

minutes. For reservations: www.thaismileair.com<br />

More info : Phuket Tourism Office, Tel. 0 7621 2213<br />

48 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

49


TRAVEL<br />

C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

多 彩 普 吉<br />

普 吉 , 泰 国 最 大 岛 屿 , 享 有 安 达 曼 明 珠 之 美 誉 , 自 然 风<br />

光 明 媚 , 历 史 文 化 悠 久 雅 致 , 充 满 秀 丽 多 彩 之 魅 力 。<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

湛 蓝 海 洋 之 魅<br />

普 吉 海 洋 风 景 美 丽 一 绝 , 岛 屿 西 边 拥 有 众 多 海 滩 , 从 北 到 南 按 序 , 如 气 氛<br />

静 谧 , 海 面 壮 丽 , 大 自 然 丰 富 的 迈 考 海 滩 、 苏 林 海 滩 和 卡 玛 拉 海 滩 。 岛 屿 南<br />

部 , 气 息 繁 华 热 闹 , 五 彩 缤 纷 , 坐 落 着 名 誉 海 滩 如 巴 东 海 滩 、 卡 塔 海 滩 、 卡 隆<br />

海 滩 、 奈 涵 海 滩 和 拉 威 海 滩 。 而 在 东 部 , 距 离 普 吉 岛 仅 20 分 钟 船 程 , 坐 落 着 内<br />

蛋 岛 、 蛋 岛 、 蛋 黄 岛 , 岛 上 海 滩 白 净 、 清 澈 海 水 围 绕 , 适 合 一 日 海 洋 休 闲 游 。<br />

บน : เกาะไข่นอกอันสวยงามและมีเสน่ห์<br />

อยู่ไม่ห่างจากภูเก็ต<br />

Top : The charming Koh Khai Nok<br />

not too far from Phuket<br />

上 方 : 离 普 吉 岛 不 远 处 的 美 丽 蛋 岛 。<br />

ล่าง : หาดกมลา อีกหนึ่งหาด<br />

ที่เหมาะกับการมาพักผ่อน<br />

Bottom : Kamala Beach,<br />

fit for relaxation<br />

下 方 : 适 合 休 闲 度 假 的 卡 玛 拉 海 滩 。<br />

古 城 , 昔 日 之 故 事<br />

普 吉 古 城 作 为 拉 玛 五 世 国 王 时 代 建 筑 和 老 社 区 的 聚 集 地 。 在 昔 日 , 普 吉 的<br />

锡 矿 极 致 繁 荣 昌 旺 , 吸 引 许 多 来 自 国 内 外 人 来 居 住 , 从 而 西 方 及 当 地 文 化 就 在<br />

这 里 交 汇 相 融 。 古 城 里 充 满 着 许 多 雅 致 中 葡 老 建 筑 和 街 头 艺 术 , 气 氛 非 凡 别<br />

致 , 瞩 目 建 筑 物 比 如 蓬 贴 新 闻 社 、 普 吉 泰 华 博 物 馆 、 普 吉 岛 集 邮 博 物 馆 、 普 吉<br />

岛 第 一 中 葡 萄 建 筑 的 钦 普 拉 察 故 居 以 及 以 古 中 式 装 饰 的 昂 昂 回 忆 酒 店 。<br />

宝 贵 佛 教 及 历 史 之 魅<br />

普 吉 佛 教 和 历 史 景 点 丰 富 多 彩 , 如 坐 落 着 巨 大 白 色 佛 像 的 纳 克 山 顶 、 保 藏<br />

一 尊 下 半 身 被 埋 在 地 下 的 半 身 佛 像 的 金 佛 寺 、 珍 藏 佛 祖 舍 利 的 查 龙 寺 、<br />

珍 珠 姐 妹 英 雄 纪 念 碑 , 在 拉 玛 一 世 时 期 , 她 们 带 领 普 吉 岛 村 民 与 缅 甸 军 作 战 ,<br />

至 今 , 两 位 的 英 勇 行 为 , 让 人 们 尊 崇 并 铭 记 在 心 。<br />

旅 游 指 南<br />

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 曼 谷 至 普 吉 , 每 天 5 班 , 飞 行 1 小 时 20 分 钟 , 预 订 机 票<br />

www.thaismileair.com。<br />

详 情 : 泰 国 旅 游 局 普 吉 办 公 室 , 电 话 :0 7621 2213。<br />

50 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

51


TRAVEL<br />

ฮ่องกงเที่ยวล่าสุด<br />

ฮ่องกงเป็นหนึ่งในจุดหมายสุดฮอตของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพราะทั้งเมืองเต็มไปด้วยความหลากหลาย<br />

ดังที่แอนโทนี บอร์เดน เชฟนักเขียนชาวอเมริกันชื่อดัง เคยกล่าวไว้ว่า ฮ่องกงนั้นน่าตื่นตา<br />

มันผสมผสานทั้งความเป็นเมืองที่ทันสมัย อาหารอร่อย และให้ความรู้สึกของความเป็นนักผจญภัย<br />

ดังนั้นไม่ว่าจะไปเยือนฮ่องกงกี่เที่ยว ก็มักได้รับอรรถรสไม่ซ้ำกัน ยิ่งเที่ยวล่าสุดในช่วงเทศกาลลดทั้งเกาะ<br />

ฮ่องกงยิ่งมอบความรู้สึกสนุกขึ้นอีกหลายเท่า ทั้งการเที่ยวในย่านฮอตฮิตตลอดกาลและย่านใหม่สุดฮิป<br />

WORDS & PHOTOS : EKASART SAPPACHANG<br />

ต่ายกุ๋น ศูนย์กลางมรดก<br />

ทางวัฒนธรรมและศิลปะ<br />

Tai Kwun, the heritage,<br />

art and culture centre<br />

大 馆 , 艺 术 及 文 化 遗 产 中 心 。<br />

52 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

53


TRAVEL<br />

ฮอตฮิตตลอดกาล กับฮาร์เบอร์ซิตี้<br />

และถนนแคนตัน<br />

เริ่มกันที่ฮาร์เบอร์ซิตี้และถนนแคนตัน (Harbour City<br />

and Canton Road) ที่คึกคักที่สุดในย่านจิมซาจุ่ย<br />

โดยเฉพาะศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ซิตี้ ด้วยขนาดของสถานที่<br />

ใหญ่โตกว้างขวาง จึงมีทุกอย่างให้เลือกสรร ตั้งแต่<br />

แบรนด์เนมไปจนถึงสตรีทแวร์ โดยแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ<br />

ได้แก่ โอเชียน เทอร์มินอล, โรงแรมเดอะ มาร์โค โปโล<br />

ฮ่องกง, โอเชียน เซ็นเตอร์ และเกตอะเวย์ อาร์เคด พร้อม<br />

บริการด้วยร้านค้ากว่า 700 ร้าน และยังมีห้างสรรพสินค้า<br />

ย่อยๆ อยู่ในฮาร์เบอร์ซิตี้อีกด้วย อย่างเช่น เลนครอว์ฟอร์ด<br />

และเอสลิท สเปกตรัม ส่วนถนนแคนตันด้านตรงข้ามกับ<br />

ฮาร์เบอร์ซิตี้ ก็เป็นที่ตั้งแฟลกชิปสโตร์ของแบรนด์ดังจาก<br />

ทั่วโลก ตั้งแต่หลุยส์ วิตตอง, เฟนดิ, ดิออร์, กุชชี ฯลฯ<br />

สำหรับย่านนี้มาแล้วอยากชวนไปเยือนที่เอสลิทฯ ซึ่ง<br />

เก๋ไก๋เหมาะกับคนรักเครื่องเขียนและร้านหนังสือ ที่นี่มีทั้ง<br />

ที่ใส่เครื่องเขียนทำจากหนัง สมุด ดินสอ และของฝากที่<br />

หาจากที่ไหนไม่ได้ ถัดไปต้องแวะไปที่วิเวียน เวสต์วู้ด<br />

คาเฟ่ของเจ้าแม่แฟชั่นอังกฤษ วิเวียน เวสต์วู้ด ซึ่งได้รับ<br />

การโหวตจาก TripAdvisor ให้เป็นหนึ่งในคาเฟ่ที่มี<br />

อาฟเตอร์นูนทีที่ดีที่สุด<br />

ต่ายกู๋น ขวัญใจแห่งใหม่<br />

เดิมหมู่ตึกในต่ายกู๋น (Tai Kwun) เป็นสถานีตำรวจ<br />

กลางของฮ่องกง ตั้งอยู่บนถนนฮอลลีวู้ดในเขตเซ็นทรัล<br />

ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นศูนย์กลางมรดกทาง<br />

วัฒนธรรมและศิลปะ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวและช้อปปิ้งด้วย<br />

เรียกกันทั่วไปว่า ‘ต่ายกู๋น’ ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิก<br />

ระดับโลกอย่าง Herzog & de Meuron จากสวิตเซอร์แลนด์<br />

ซึ่งมีผลงานชิ้นเอกอย่างโชว์รูมของปราด้าในโตเกียว และ<br />

เทตโมเดิร์น พิพิธภัณฑ์ในลอนดอน สำหรับการออกแบบ<br />

ต่ายกู๋น เขาก็ไม่ทำให้คนฮ่องกงผิดหวัง เพราะสามารถ<br />

ออกแบบพื้นที่ใช้งานหลากหลายส่วนได้อย่างยอดเยี่ยม<br />

ทั้งส่วนแสดงนิทรรศการถาวร ส่วนแสดงงานศิลปะ<br />

หมุนเวียน ลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ คาเฟ่ ร้านอาหาร<br />

และร้านรวงต่างๆ<br />

สีสันของย่านนี้ที่ควรไปอย่างยิ่ง ก็มีร้านมาดามฟู ที่กูรู<br />

สายกินของฮ่องกงจัดให้เป็นหนึ่งในร้านที่มีคนไปกินและ<br />

ถ่ายรูปมากที่สุด เป็นร้านอาหารจีนกวางตุ้ง ตกแต่งแบบ<br />

ร่วมสมัย เมนูแนะนำ ได้แก่ ติ่มซำ หมูกรอบ และหมูแดง<br />

ที่อร่อยมากๆ ส่วนอีกร้านคือ Café Claudel คาเฟ่สไตล์<br />

ฝรั่งเศสขนาดเล็กๆ มีพื้นที่กลางแจ้งไว้นั่งเล่น อาหารเป็น<br />

สไตล์แคชชวลฟู้ด อร่อยและกินง่าย ซึ่งเด็ดสุดต้องลอง<br />

ลิงกวินีไก่<br />

สำหรับสายอาร์ต นอกจากห้ามพลาดนิทรรศการและ<br />

กิจกรรมทางศิลปะที่น่าสนใจในต่ายกู๋นแล้ว ยังจะตกหล่น<br />

ร้านแวนโก๊ะเซนส์ (Van Gogh SENSES) ไม่ได้เด็ดขาด<br />

ร้านนี้บริหารงานโดยพิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะที่อัมสเตอร์ดัม<br />

ของทุกอย่างที่จำหน่ายจึงคุณภาพเดียวกับที่เนเธอร์แลนด์<br />

สิ่งที่ควรซื้อกลับมาบ้านคือกาแฟและชา ซึ่งแต่ละถุงเบลนด์<br />

บน : มุมมองท้องฟ้า<br />

จากด้านล่างระหว่าง<br />

กลุ่มอาคารในต่ายกุ๋น<br />

Top : Looking up<br />

from the ‘courtyard’<br />

of Tai Kwun<br />

上 方 : 从 大 馆 楼 群 中<br />

往 上 望 的 天 空 。<br />

บน : ความคึกคักของย่านฮาร์เบอร์ซิตี้<br />

Top : Vibrant Harbour City<br />

上 方 : 海 港 城 区 的 热 闹 气 氛 。<br />

ล่างซ้าย : อีกมุมหนึ่งของอาคารในต่ายกุ๋น<br />

Bottom left : Another side of Tai Kwun<br />

左 下 方 : 大 馆 的 另 一 个 非 凡 角 落 。<br />

ล่างขวา : วิเวียน เวสต์วู้ด คาเฟ่ หนึ่งในคาเฟ่แสนเก๋ย่านฮาร์เบอร์ซิตี้<br />

Bottom right : Vivienne <strong>We</strong>stwood Cafe, one of the chic cafes in Habour City<br />

右 下 方 : 西 太 后 咖 啡 厅 , 海 港 城 的 绝 妙 咖 啡 厅 之 一 。<br />

54 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

55


TRAVEL<br />

และคั่วโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดของแวนโก๊ะ<br />

แถมยังมีชาจำหน่ายกว่า 20 กลิ่น ทั้งแบบเป็นชุด<br />

Tea Bag และแบบใบชา<br />

เก๋สุด ต้องหยุดที่พีเอ็มคิว<br />

พีเอ็มคิว หรือ PMQ ย่อมาจาก Police Married<br />

Quarters ตั้งอยู่บนถนนอะเบอร์ดีนและฮอลลีวู้ด ในอดีต<br />

ตึกแห่งนี้ถูกใช้งานมาหลากหลาย รวมทั้งเคยเป็นแฟลต<br />

ตำรวจเก่ามาก่อน ภายหลังมีการบูรณะใหม่เป็นอนุสรณ์<br />

สถานเกี่ยวกับตำรวจ แต่สุดท้ายรัฐบาลได้อนุมัติให้พัฒนา<br />

เป็นศูนย์กลางการออกแบบและการสร้างสรรค์ของคน<br />

หนุ่มสาว โดยแปลงสภาพเป็นพื้นที่เช่าสำหรับผู้ประกอบ<br />

การเกี่ยวกับงานออกแบบ งานศิลปะ และเอสเอ็มอีรุ่นใหม่<br />

ที่ต้องการเปิดหน้าร้าน ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงงานกว่า<br />

1,000 ตารางเมตร อีกทั้งมีร้านอาหาร ร้านหนังสือ คาเฟ่<br />

สตูดิโอ ร้านเสื้อผ้าจากดีไซเนอร์ท้องถิ่น และอื่นๆ มากมาย<br />

สำหรับย่านนี้ ความเก๋อยู่ที่ร้านรวงต่างๆ เช่น AZ<br />

CREATIVE ร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่สวมใส่ได้ทั้ง<br />

หญิงชาย แต่ละคอลเลกชั่นจะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ ทำให้<br />

งานที่นี่แตกต่างจากงานของดีไซเนอร์อื่น ส่วนร้าน Sake<br />

Central ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า อุทิศให้กับวัฒนธรรมการ<br />

ดื่มของญี่ปุ่น หากร้านอื่นเริ่มต้นด้วยการสั่งอาหารเข้ากับ<br />

เครื่องดื่ม ที่ร้านนี้ก็อาจต้องทำในสิ่งที่กลับกัน และหาก<br />

ถูกใจสาเกขวดไหนอยากหิ้วกลับบ้าน ร้านก็มีบริการ<br />

ปิดท้ายกันที่ร้านเท่ๆ อย่างโบนาเวนทูรา ร้านเครื่อง<br />

หนังก่อตั้งโดยเรียวอิชิ โฮริ (Ryoichi Hori) ชาวญี่ปุ่น แต่<br />

ไปเปิดร้านแรกที่มิลาน และที่พีเอ็มคิวเป็นสาขาที่ 2 ชื่อ<br />

ร้านได้มาจากชื่อของเรือขนส่งสินค้าในสมัยก่อน ที่ใช้ขนส่ง<br />

สินค้าหรูหราของอิตาลีไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าทุก<br />

ชิ้นของที่นี่เป็นสินค้าทำมือ ใช้วัตถุดิบหนังฟอกจากอิตาลี<br />

เกรดดีที่สุด และตั้งใจทำอย่างประณีต มีทั้งเคสโทรศัพท์<br />

มือถือ ซองใส่แว่นตา และกระเป๋าเงิน<br />

บนซ้าย-ล่าง : พีเอ็มคิว ย่านฮิปของคนรุ่นใหม่<br />

Top left-Bottom : PMQ, a hangout for hipsters<br />

左 上 方 - 下 方 :PMQ 元 创 方 , 香 港 创 意 新 地 标 。<br />

บนขวา : งานออกแบบสะท้อนความเท่และทันสมัยของอาคารต่ายกุ๋น<br />

Top right : Designs reflecting elegant and modern Tai Kwun<br />

右 上 方 : 大 馆 楼 群 反 应 现 代 化 及 独 特 性 的 作 品 。<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดินทางสะดวกปลอดภัยกับสายการบิน THAI <strong>Smile</strong><br />

จากกรุงเทพฯ-ฮ่องกง มีเที่ยวบินทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที<br />

สำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com<br />

More info : www.taikwun.hk, www.pmq.org.hk, www.discoverhongkong.com<br />

A JOYFUL TWIST OF HONG KONG<br />

บน : รูปโฉมของพีเอ็มคิว<br />

ที่มีพื้นที่ภายในกว้างขวาง<br />

ประกอบด้วยร้านรวงเก๋ๆ<br />

หลากหลายร้าน<br />

Top : Spacious PMQ<br />

with many<br />

stylish shops<br />

上 方 :PMQ 元 创 方 拥 有 广<br />

阔 面 积 , 充 满 了 多 种 多 样 独<br />

MULTIFACETED HONG KONG IS ALWAYS A FAVOURITE DESTINATION FOR TRAVELLERS.<br />

EVERY VISIT TO THE ISLAND CITY BRINGS NEW EXPERIENCES. THE LATEST SHOPPING<br />

SPREE CAMPAIGN, FOR EXAMPLE, HAS ADDED ENJOYMENT AND EXCITEMENT TO THE TRIP.<br />

特 商 铺 。<br />

HARBOUR CITY AND CANTON ROAD : ALL-TIME<br />

FAVOURITES<br />

Harbour City and Canton Road, the most bustling<br />

neighbourhood in Tsim Sha Tsui, are packed with<br />

shopping outlets from brand-name products to<br />

streetwear outfits. More than 700 shops are located in<br />

the area which is divided into different zones: Ocean<br />

Terminal, the Marco Polo Hong Kong Hotel, Ocean Centre<br />

and Getaway Arcade. Many flagship stores of luxurious<br />

brands such as Louis Vuitton, Fendi, Dior and Gucci line<br />

on Canton Road opposite Harbour City.<br />

Stationery lovers should visit the Eslite Spectrum<br />

which offers charming materials for writing and<br />

souvenirs. Vivienne <strong>We</strong>stwood Café is highly<br />

recommended by TripAdvisor for afternoon tea.<br />

TAI KWUN : A RISING STAR<br />

Tai Kwun, the former police station on Hollywood<br />

Road in Central, has been developed into a heritage,<br />

arts and commercial centre by Swiss architecture firm<br />

Herzog & de Meuron. The site and buildings have been<br />

revitalised to include spaces for art exhibitions and<br />

multipurpose activities, cafes, restaurants and shops.<br />

The area is lively with top-rated restaurants such<br />

as Madame Fu which serves contemporary Cantonese<br />

food, and Café Claudel, French culinary hub for guests<br />

who long for stylish and casual food especially<br />

chicken linguine.<br />

Fellow art lovers should visit Van Gogh SENSES,<br />

operated by Van Gogh Museum in Amsterdam. It brings<br />

an array of artistic gifts including coffee and tea.<br />

PMQ : NEW AGE CHIC<br />

PMQ (Police Married Quarters) on Aberdeen and<br />

Hollywood Roads is a historic site redeveloped into<br />

a mixed-used venue for young artists and designers.<br />

In addition to a courtyard for exhibition covering over<br />

1,000 square metres, PMQ houses restaurants, bookshops,<br />

cafes, studios, and fashion outlets by local designers.<br />

The area is outstanding for many stylish shops such<br />

as AZ CREATIVE which features clothes and accessories for<br />

young fashionistas. Sake Central is devoted to Japanese<br />

drinking culture: you order your drink (sake) to be followed<br />

by food—a reverse from normal dining practice.<br />

PMQ is proud to feature the 2 nd branch of Bonaventura,<br />

a Milan-born leather shop founded by Japanese craftsman<br />

Ryoichi Hori. All Bonaventura’s products are<br />

hand-crafted from the best leather material in Italy.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : THAI <strong>Smile</strong> operates Bangkok-Hong Kong<br />

flights daily. The flight takes 2 hours and 45 minutes.<br />

For reservations: www.thaismileair.com<br />

More info : www.taikwun.hk, www.pmq.org.hk,<br />

www.discoverhongkong.com<br />

56 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

57


TRAVEL<br />

香 港 最 近 旅 程<br />

香 港 , 充 满 多 样 化 之 城 , 如 美 国 著 名 厨 师 兼 作 者 安 东 尼 ·<br />

布 尔 丹 的 赞 成 , 说 香 港 是 充 满 令 人 炫 目 的 乐 趣 和 美 食 的 先 进<br />

城 市 。 因 此 , 不 论 去 了 几 次 香 港 , 也 会 体 验 不 同 的 经 历 ,<br />

尤 其 是 在 最 近 的 香 港 狂 购 节 , 让 旅 行 加 倍 的 欢 乐 。<br />

热 门 商 圈 , 海 港 城 及 广 东 道<br />

作 为 尖 沙 咀 最 热 闹 区 域 , 尤 其 是 海<br />

港 城 , 面 积 广 阔 , 有 700 多 家 商 店 和 小<br />

商 场 驻 足 于 此 , 比 如 连 卡 佛 和 诚 品 生<br />

活 , 这 一 圈 还 坐 落 着 世 界 名 牌 旗 舰 店<br />

如 路 易 威 登 、 迪 奥 等 。<br />

到 了 这 里 别 错 过 到 诚 品 书 店 逛 逛 ,<br />

这 里 充 满 文 具 、 图 书 及 别 致 伴 手 礼 。<br />

必 打 卡 地 点 还 有 被 猫 途 鹰 评 价 为 香 港<br />

最 佳 中 午 茶 的 西 太 后 咖 啡 厅 。<br />

大 馆 , 香 港 新 地 标<br />

位 于 中 环 区 荷 李 活 道 , 大 馆 原 作<br />

为 香 港 中 央 警 署 , 当 今 被 改 造 为 艺 术<br />

及 文 化 遗 产 中 心 和 购 物 旅 游 区 , 该 建<br />

筑 力 作 由 瑞 士 公 司 世 界 顶 级 赫 尔 佐 格<br />

和 德 梅 隆 建 筑 师 设 计 , 里 面 设 有 许 多<br />

区 域 包 括 常 设 展 览 区 、 多 功 能 活 动 广<br />

场 , 咖 啡 厅 和 餐 厅 等 。<br />

来 中 环 区 一 定 要 到 网 红 餐 厅 打<br />

卡 ,Madame Fu 餐 厅 , 推 荐 菜 如 点 心<br />

系 列 和 叉 烧 等 。Café Claudel 咖 啡 厅 也<br />

是 比 打 卡 去 处 , 提 供 休 闲 快 餐 , 美 味<br />

又 方 便 。 对 于 艺 术 爱 好 者 也 不 要 错 过<br />

到 梵 高 艺 术 体 验 馆 坐 坐 , 推 荐 购 买 这<br />

家 咖 啡 和 茶 当 作 伴 手 礼 。<br />

PMQ 元 创 方 , 香 港 创 意 新<br />

地 标<br />

由 已 婚 警 察 旧 宿 舍 改 造 的 PMQ 元<br />

创 方 位 于 荷 李 活 道 和 鸭 巴 甸 道 , 这 里<br />

作 为 设 计 和 艺 术 作 品 中 心 和 中 小 企 业<br />

的 出 租 区 域 , 里 面 设 有 餐 厅 、 书 店 、<br />

咖 啡 厅 和 各 种 店 铺 。<br />

该 区 域 具 有 许 多 瞩 目 店 铺 比 如 提<br />

供 独 特 设 计 服 装 系 列 的 AZ Creative 服<br />

装 店 、 香 港 Sake Central 日 式 清 酒 吧 、<br />

售 卖 高 品 质 手 工 皮 具 的 Bonaventura<br />

店 铺 。<br />

旅 游 指 南<br />

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 每 天 提 供 曼 谷 至<br />

香 港 航 班 , 飞 行 约 2 小 时 45 分 钟 ,<br />

预 订 机 票 www.thaismileair.com。<br />

详 情 :www.taikwun.hk, www.pmq.<br />

org.hk, www.discoverhongkong.com。<br />

58 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

59


REFLECTIONS<br />

ตลาดน ้ำ วิถีไทยบนสายน้ำ<br />

FLOATING MARKET :<br />

THAI WAY OF LIFE ON WATERWAYS<br />

แม่น้ำลำคลองผูกพันกับวิถีคนไทยมายาวนาน จากการตั้งถิ่นฐานของผู้คนริมแม่น้ำ<br />

ในสมัยก่อน โดยมีการสัญจรทางน้ำเป็นหลัก จนก่อให้เกิดตลาดน้ำ พื้นที่ที่พ่อค้าแม่ค้า<br />

พายเรือบรรทุกสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน สร้างเสน่ห์แห่งวิถีไทยบนสายน้ำมาถึงทุกวันนี้<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

62 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

63


REFLECTIONS<br />

• ตลาดน้ำาดำาเนินสะดวก, ราชบุรี<br />

ตลาดน้ำาในเมืองไทยมีหลากหลายแห่ง<br />

แต่ตลาดน้ำาเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดมีอยู่ 2 แห่ง<br />

หนึ่งนั้นคือตลาดน้ำาดำาเนินสะดวกที่มีอายุกว่าร้อยปี<br />

ในแต่ละวันที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวจำานวนมากทั้งชาวไทย<br />

และชาวต่างชาติ เดินทางมาชม ช้อป และชิม<br />

พร้อมกับซึมซับบรรยากาศของตลาดน้ำาที่ยังคงเอกลักษณ์<br />

ไม่ต่างจากในอดีตอย่างเพลิดเพลิน<br />

• Damnoen Saduak Floating Market, Ratchaburi<br />

There are many floating markets in Thailand.<br />

One of the 2 famous markets is Damnoen Saduak<br />

which is over a century old. It has become a favourite<br />

attraction among local and foreign tourists.<br />

64 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

65


REFLECTIONS<br />

• ตลาดน้ำาอัมพวา, สมุทรสงคราม<br />

ตลาดน้ำาแห่งนี้เป็นอีกแห่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก<br />

ด้วยสีสันและความหนาแน่นของเรือพายขายสินค้าหลากชนิด<br />

ผสานกับความสวยงามของบ้านเรือนและวิถีชุมชนโบราณ<br />

รวมถึงเสน่ห์วิบวับของแสงหิ่งห้อยยามค่ำาคืน<br />

ทำาให้ผู้มาเยือนประทับใจเสมอมา<br />

• Amphawa Floating Market, Samut Songkhram<br />

Another well-known floating market, Amphawa is<br />

colourful and crowded with trading boats.<br />

Amphawa Canal is interesting with houses and<br />

old communities on the banks. Tourists also enjoy<br />

watching fireflies at night.<br />

66 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

67


TRAVEL<br />

พิพิธภัณฑ์คำปุน<br />

งามสง่าผ้าทอเมืองอุบลฯ<br />

อุบลราชธานี เมืองงามนามดอกบัว มิเพียงสืบทอดประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า<br />

และวัฒนธรรมอันงดงามมายาวนานกว่า 200 ปีเท่านั้น หากยังเป็นเมืองที่วางตัวอยู่ทางตะวันออกสุด<br />

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนพื้นที่ใดๆ จนก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจ<br />

ประทับลงบนผ้าทอเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ภายใต้ชื่อ ‘ผ้ากาบบัวแสงแรก’<br />

โดยครูมีชัย แต้สุจริยา ผู้ก่อตั้ง ‘พิพิธภัณฑ์คำปุน’ และ ‘บ้านคำปุน’<br />

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN PHOTOS : KRITTHAPOL<br />

ครูมีชัย แต้สุจริยา<br />

Meechai Taesujariya<br />

米 猜 · 德 苏 乍 里 雅 老 师<br />

68 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

69


TRAVEL<br />

บนซ้าย-ขวา : บรรยากาศอันร่มรื่นของบ้านคาปุน<br />

ที่มีสระบัวงดงามอยู่ตรงกลาง<br />

Top left-right : The atmosphere at Ban Khampun<br />

with a lotus pond in the middle<br />

左 右 上 方 : 康 邦 屋 成 荫 的 风 景 。<br />

ล่างขวา : ครูมีชัยกับกี่ทอผ้าที่ออกแบบและสร้างเป็นของขวัญ<br />

ให้กับคุณแม่คาปุน<br />

Bottom right : Meechai and the loom which he<br />

designed and built as a gift to his mother, Khampun<br />

右 下 方 : 由 米 猜 老 师 设 计 及 创 造 的 织 布 机 。<br />

บน : โรงทอผ้าไหมคำปุน<br />

ส่วนหนึ่งของบ้านคำปุน<br />

Top : Khampun<br />

silk weaving workshop,<br />

a part of Ban Khampun<br />

上 方 : 康 邦 屋 区 内 的<br />

康 邦 丝 绸 纺 织 厂 。<br />

จากผ้ากาบบัวแสงแรก ย้อนสู่ตำนานแห่งผ้าไหมคำปุน<br />

สำหรับคนรักผ้าไทยแล้ว ย่อมรู้จักชื่อเสียงผ้าไหมนามนี้<br />

กันเป็นอย่างดี ด้วยความประณีตของเส้นใย การประกอบสี<br />

หลากหลายกลมกลืนสวยงาม โดยฝีมือปราชญ์ทอผ้า<br />

คุณแม่คำปุน ศรีใส ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์<br />

(ประณีตศิลป์-ทอผ้า) ปี พ.ศ. 2561 และครูศิลป์ของแผ่นดิน<br />

ปี พ.ศ. 2553 และบุตรชาย-ครูมีชัย ผู้คิดค้นเทคนิคและ<br />

ออกแบบลายผ้ากาบบัว อันเลื่องลือไปทั่วโลก ทั้ง 2 ท่าน<br />

ต่างมีปณิธานในการสืบสานผ้าอดีตมิให้สูญหาย และ<br />

ต้องการแบ่งปันความรู้ด้านการทอผ้า จึงเปิด ‘พิพิธภัณฑ์<br />

คำปุน’ ขึ้นในพื้นที่ติดกับบ้านค ำปุน ณ อำเภอวารินชำราบ<br />

โดยบ้านคำปุนอันร่มรื่นมีสระบัวงดงามตรงกลางนั้น<br />

จะเปิดให้เข้าชมโรงทอผ้าเพียงปีละครั้งในช่วงเทศกาลแห่<br />

เทียนเข้าพรรษาของจังหวัด ส่วนพิพิธภัณฑ์ค ำปุน เปิดให้<br />

แวะเยือนได้ทุกวัน ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งกลุ่มอาคาร<br />

แบบเรือนไทยอีสานประยุกต์เป็น 3 หลัง ได้แก่ อาคาร<br />

หอพระธาตุพิพิธภัณฑ์, อาคารหอไตร เก็บรักษา<br />

ตู้พระไตรปิฎกโบราณ และอาคารคำปุนมิวเซียมคาเฟ่<br />

ซึ่งเป็นคาเฟ่กับร้านขายของที่ระลึก<br />

จากประตูด้านหน้าพิพิธภัณฑ์คำปุน ซ้ายสุดจะเป็น<br />

อาคารคำปุนมิวเซียมคาเฟ่ มีอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม<br />

บริการท่ามกลางบรรยากาศโอ่อ่าสง่างาม พร้อมจำหน่าย<br />

ของที่ระลึกจากฝีมือบ้านคำปุนโดยตรง ส่วนตรงกลาง<br />

เป็นอาคารหอไตร และถัดไปจึงเป็นอาคารหอพระธาตุ<br />

พิพิธภัณฑ์ อาคารหลักที่จัดแสดงประวัติ ผลงาน<br />

เครื่องมือเครื่องใช้ในการทอผ้าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน<br />

ขณะเดียวกันที่นี่ยังเป็นหอพระธาตุ มีบุษบกประดิษฐาน<br />

พระบรมสารีริกธาตุ บนปูนปั้นนกหัสดีลิงค์ นกในต ำนาน<br />

ที่มีศีรษะ (หัว) เป็นเศียรช้าง แสดงถึงศรัทธาทางศาสนา<br />

และวัฒนธรรม ที่นี่จึงเป็นพิพิธภัณฑ์ทอผ้าที่สืบสาน<br />

ศรัทธาต่อพุทธศาสนาด้วย โดยครูมีชัยรับแนวคิดมาจาก<br />

คุณยายว่า การทำเพื่อสัมมาอาชีพนั้นน่ายกย่อง แต่ถ้าได้ท ำ<br />

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือทำสิ่งทอในพระพุทธศาสนา<br />

ยิ่งเป็นเรื่องน่ายกย่องกว่า ผู้มาเยือนพิพิธภัณฑ์จึงสัมผัส<br />

ได้ถึงความสุขสงบในหอพระธาตุ ซึ่งจะมีการนิมนต์<br />

พระสงฆ์มาแสดงธรรมให้ฟังตามโอกาส ผสานไปกับ<br />

คุณค่าแห่งผ้าทอ อันสะท้อนจากการจัดแสดงเครื่องมือทอ<br />

ผ้าที่เก่าแก่ เลอค่า และหายาก อุปกรณ์การท ำเส้นใยด้วย<br />

พวงสาว (สาวเส้นไหม), เหล่ง (ทำใจไหม), ไน (ปั่นเพื่อ<br />

ปรับปรุงคุณภาพของเส้นใยด้วยมือ), อัก (เก็บเส้นไหม)<br />

และกรรมวิธีทอผ้ารูปแบบต่างๆ เช่น มัดหมี่ (มัดไหม<br />

ผูกให้เป็นลวดลายแล้วย้อมสี), ขิด (ยก), จก (ควัก ล้วง ดึง<br />

เส้นด้ายพุ่งพิเศษขึ้นลงเพื่อสร้างลวดลาย) ที่มีช่างทอผ้า<br />

ของบ้านคำปุนนั่งทอให้ชมอย่างใกล้ชิด ตลอดเวลาเดินชม<br />

เสียงตีกระทบฟืม เหยียบตะกอ สอดกระสวยเส้นพุ่ง<br />

ดังมาให้ได้ยินเป็นระยะ บ่งบอกถึงภูมิปัญญาในอดีตให้<br />

ประจักษ์ว่า ด้วยเครื่องมือไม่ซับซ้อนเพียงไม้กับไม้ไผ่<br />

ก็สามารถสร้างสิ่งทออันมหัศจรรย์เช่นนี้ได้<br />

ก่อนก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ค ำปุน ครูมีชัยเคยทำงาน<br />

สายการบินมาก่อน แต่ด้วยความที่เติบโตและผูกพันกับ<br />

ผ้าทอ อันเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น<br />

ผ้าปูมที่เป็นของพระราชทานให้ขุนนางชั้นพระยาพานทอง<br />

ขึ้นไป เครื่องมือทอผ้าของคุณยายที่มีลายรดน้ ำ ปิดทอง<br />

ประดับกระจก ทำให้ปรารถนาจะสืบสานคุณค่าแห่งศิลปะ<br />

นี้ไว้ ประกอบกับเกิดแรงกระตุ้นจากหลายคนที่อยากเห็น<br />

ผ้าทอเมืองอุบลฯ แบบใหม่ นอกเหนือจากแบบดั้งเดิม<br />

อย่างผ้าซิ่นล่อง ผ้าซิ่นตีนตวย ผ้ายกอุบลฯ ครูมีชัยจึง<br />

ตัดสินใจออกมาพัฒนางานผ้าทอในแบบที่ไม่เคยทำมา<br />

ก่อน ด้วยการคิดค้นลายผ้าและเทคนิคทอผ้าใหม่ๆ เช่น<br />

ผ้ากาบบัว ซึ่งกลายมาเป็นผ้าประจำจังหวัดที่ใช้เทคนิค<br />

4 ชนิดรวมกัน คือเทคนิคมัดหมี่ ควบเส้นสีมับไม<br />

(ไหม 2 สีปั่นเกลียวเป็นหางกระรอก) จกด้วยดิ้นเงิน<br />

ดิ้นทอง และขิดหรือยกเป็นลาย, ผ้าธัญพัสตร์ ใช้เทคนิค<br />

จากแป้งและธัญพืช มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างลวดลาย<br />

บนผ้า รวมถึงการฟื้นฟูผ้าทอโบราณขึ้นมาเพื่อมิให้<br />

สูญหาย อย่างผ้าซิ่นทิวมุกที่หายไปเกือบร้อยปี และ<br />

ผ้าเยียรบับลาว ซึ่งมีหลักฐานพระราชหัตถเลขาในรัชกาล<br />

ที่ 5 ถึงกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์<br />

สำเร็จราชการมณฑลอีสาน ชมเชยความงดงามของ<br />

ผ้าเยียรบับลาวจากเมืองอุบลฯ ว่า “...ผ้านี้ทอดีมาก<br />

เชียงใหม่สู้ไม่ได้เลย...” และยังเป็นผู้มีส่วนส ำคัญในการ<br />

70 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

71


TRAVEL<br />

บนซ้าย : ด้านหน้าอาคารหอพระธาตุพิพิธภัณฑ์<br />

Top left : The front of Buddha relic hall<br />

左 上 方 : 佛 祖 舍 利 阁 博 物 馆 前 面 景 观 。<br />

บนขวา : บริเวณหอพระธาตุ ที่มีบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ บนปูนปั้นนกหัสดีลิงค์<br />

Top right : Buddha relic hall with a movable throne and relics of the Buddha<br />

on Hatsadiling mythical bird<br />

右 上 方 : 佛 祖 舍 利 阁 里 珍 藏 舍 利 子 区 域 。<br />

กลาง-ล่างซ้าย : ภายในพิพิธภัณฑ์คำปุนที่จัดแสดงเครื่องมือทอผ้าเก่าแก่<br />

Top-Bottom right : Inside Khampun Museum which displays antique<br />

weaving equipment<br />

中 间 - 左 下 方 : 康 邦 博 物 馆 里 古 代 纺 织 工 具 展 。<br />

ล่างขวา : ผ้ากาบบัวแบบต่างๆ และผ้าซิ่นทิวมุก<br />

Bottom right : Different designs of Kabbua silk and Thiew Muk sarongs<br />

右 下 方 : 各 种 类 型 卡 捕 织 物 和 斜 纹 传 统 筒 裙 。<br />

อนุรักษ์ผลักดันให้ผ้าทอเมืองอุบลฯ 18 รายการ ได้รับการจดจารเป็น<br />

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วย<br />

เมื่อเอ่ยถึงพิพิธภัณฑ์ค ำปุน จึงหมายถึงการหลอมรวมความเป็น<br />

ครูมีชัย และภูมิปัญญาแห่งผ้าค ำปุนเมืองอุบลฯ ตั้งแต่รุ่นคุณทวด<br />

คุณยาย และคุณแม่ของครูมีชัย ไว้ด้วยกัน ซึ่งครูมีชัยมุ่งหวังให้ผู้มาเยือน<br />

โดยเฉพาะเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ค ำปุน เกิดความ<br />

ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมนี้และอยากสืบสานให้ยาวนานต่อไป...<br />

Khampun Museum :<br />

Showcasing Remarkable Textiles<br />

UBON RATCHATHANI, THE NORTHEASTERNMOST PROVINCE IN THAILAND,<br />

BOASTS THE COUNTRY’S FIRST SUNLIGHT EACH MORNING. THE PHENOMENON<br />

HAS INSPIRED TEXTILE ARTIST MEECHAI TAESUJARIYA TO CREATE A UNIQUE FABRIC PATTERN<br />

WHICH HE PROUDLY CALLS ‘KABBUA FIRST RAY OF THE DAWN.’<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดินทางไปกับสายการบิน THAI <strong>Smile</strong> จาก<br />

กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 5 นาที ส ำรองที่นั่งได้ที่<br />

www.thaismileair.com จากนั้นนั่งรถแท็กซี่จากสนามบินอุบลฯ<br />

ไปยังบ้านคำปุน ประมาณ 20 นาที<br />

More info : บ้านคำปุน เปิดให้เข้าชมปีละครั้ง สำหรับปีนี้เปิดให้เข้าชม<br />

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.<br />

ส่วนพิพิธภัณฑ์คำปุน และคำปุนมิวเซียมคาเฟ่ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่<br />

เวลา 09.00-17.00 น. โทร. 0 4525 4830, FB : Khampun Museum<br />

บน : อีกมุมหนึ่งภายใน<br />

พิพิธภัณฑ์คาปุน<br />

Top : A corner inside<br />

Khampun Museum<br />

上 方 : 康 邦 博 物 馆 的<br />

另 一 个 角 落 。<br />

Years before the ‘Kabbua First Ray of the Dawn’<br />

was born, Meechai has been preoccupied with the<br />

intricacy of hand-woven Thai textiles—the obsession<br />

he absolutely inherited from his mother, Khampun<br />

Srisai. Khampun was named a National Artist for<br />

Visual Arts in 2018 and Heritage Artist in 2010.<br />

Together with Khampun, Meechai has invented<br />

weaving techniques and designed textile patterns.<br />

They vowed to conserve the age-old skills and<br />

knowledge, consequently the founding of Khampun<br />

Museum in the compound of Ban (House) Khampun<br />

in Warin Chamrap District. Ban Khampun is open<br />

to the public once a year during the Candle Festival<br />

while the museum is open daily.<br />

In addition to the museum building, the<br />

compound includes a café, Buddhist scripture hall<br />

and Buddha relic hall. Age-old weaving tools and<br />

history of textiles are housed in the main building.<br />

The entire museum reflects the faith in Buddhism<br />

and culture—a teaching implanted on Meechai by his<br />

grandmother. Walking in the museum compound,<br />

you may feel that you are in an oasis of serenity only<br />

to be awakened by the noise of weaving instruments<br />

and looms in a workshop.<br />

Inherited the love of textiles since childhood,<br />

Meechai has a strong desire to preserve the artistic<br />

values and created new designs in addition to the<br />

traditional ones. He invented new patterns and weaving<br />

techniques which have culminated into 4 different<br />

methods exclusively adopted in Ubon Ratchathani.<br />

He also played a vital role in having 18 types of handwoven<br />

textiles in the province registered as Thailand’s<br />

Cultural Heritage.<br />

Khampun Museum is an outstanding showcase of<br />

Meechai’s textile craftsmanship and the textile-weaving<br />

talents of his mother and ancestors. Meechai’s major<br />

wish is to disseminate the pride of traditional Thai<br />

culture among the next generation.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : Fly THAI <strong>Smile</strong> from Bangkok to Ubon<br />

Ratchathani, 1 hour and 5 minutes. For reservations:<br />

www.thaismileair.com. From Ubon Ratchathani airport,<br />

take a taxi for 20 minutes to Ban Khampun.<br />

More info : Ban Khampun is open once a year.<br />

This year, it is open on <strong>July</strong> 15-17, from 09.00 am-07.00 pm.<br />

Khampun Museum and Khampun Museum Café are<br />

open daily from 09.00 am-05.00 pm. Tel. 0 4525 4830,<br />

FB : Khampun Museum<br />

72 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

73


TRAVEL<br />

康 邦 博 物 馆 , 乌 汶 雅 致 织 物<br />

乌 汶 承 载 200 年 悠 久 历 史 文 化 , 凭 借 位 于 泰 国 最 东 北 的 独 特 地 理 位 置 , 使 这 里 作 为 泰 国<br />

太 阳 最 早 升 起 的 区 域 , 从 而 成 为 创 造 第 一 缕 曙 光 花 样 的 独 特 卡 捕 织 物 的 灵 感 。<br />

康 邦 丝 绸 闻 名 天 下 , 丝 线 精 致 , 多 彩 优 美 , 为 了 保 护 古 代 织 物 , 分 享 织 物 的 知<br />

识 , 康 邦 丝 绸 的 创 造 人 ,2018 年 泰 国 国 家 视 觉 艺 术 家 和 2010 年 泰 国 国 家 工 匠 师<br />

的 康 邦 · 斯 赛 女 士 与 发 明 卡 捕 织 物 的 技 术 和 花 样 的 米 猜 老 师 一 起 建 立 康 邦 博 物<br />

馆 。<br />

博 物 馆 区 分 为 3 座 泰 式 伊 森 房 屋 , 包 括 位 于 最 左 边 位 置 的 康 邦 博 物 馆 咖 啡<br />

厅 , 气 氛 宽 敞 优 雅 , 提 供 美 食 及 饮 料 , 还 有 售 卖 康 邦 屋 手 工 伴 手 礼 。 中 间 位<br />

置 设 有 藏 经 阁 , 而 旁 边 便 是 佛 祖 舍 利 阁 博 物 馆 , 这 里 是 纺 织 及 其 作 品 展 览 的 主<br />

楼 , 里 面 还 珍 藏 了 佛 祖 舍 利 , 参 观 者 可 观 赏 织 物 的 宝 贵 价 值 和 各 种 编 织 过 程 和<br />

设 备 , 同 时 也 能 享 受 到 佛 教 带 来 的 静 谧 之 气 氛 。<br />

由 于 对 织 物 有 着 亲 密 的 关 系 , 米 猜 老 师 亦 有 意 想 持 续 其 艺 术 的 价 值 , 加 上<br />

许 多 人 的 支 持 , 让 他 决 定 更 一 步 发 展 织 物 , 从 而 发 明 新 颖 织 物 的 花 样 和 技 术 ,<br />

如 使 用 四 种 纺 织 技 术 做 成 的 卡 捕 织 物 、 使 用 谷 物 技 术 做 成 的 谭 雅 帕 织 物 , 并 且<br />

还 将 古 代 织 物 来 修 复 及 保 护 , 如 拉 玛 五 世 国 王 时 期 有 记 载 的 颜 遍 老 织 物 等 。 米<br />

猜 老 师 还 作 为 18 种 乌 汶 府 织 物 的 保 护 及 推 动 的 重 要 贡 献 者 , 让 其 织 物 被 评 为 泰<br />

国 文 化 遗 产 。<br />

因 此 , 康 邦 博 物 馆 亦 呈 现 了 米 猜 老 师 的 本 身 特 性 和 康 邦 织 物 智 慧 的 完 善 融<br />

合 , 并 期 望 参 观 者 能 为 其 泰 国 文 化 遗 产 感 到 自 豪 , 让 该 宝 贵 艺 术 将 持 续 保 护 下<br />

去 。<br />

บน : ภาพคุณยายครูมีชัยกาลังใช้เครื่องทอผ้าตกแต่งด้วยลวดลายรดน้า<br />

Top : Photo of Meechai’s grandmother creating designs on a loom<br />

上 方 : 米 猜 老 师 祖 母 正 使 用 纺 织 工 具 的 照 片 。<br />

ล่าง : กี่ทอผ้าอันเลอค่าของครูมีชัย<br />

Bottom : Meechai’s valuable loom<br />

下 方 : 米 猜 老 师 的 宝 贵 纺 织 机 。<br />

旅 游 指 南<br />

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 曼 谷 至 乌 汶 航 班 , 飞 行 约 1 小 时 ,<br />

预 定 机 票 www.thaismileair.com。 从 乌 汶 机 场 乘 的 士 至 万 康 邦 约 20 分 钟 。<br />

详 情 : 万 康 邦 屋 每 年 对 外 开 放 一 次 , 今 年 于 7 月 15 日 -17 日 09.00-19.00 开 放 。<br />

康 邦 博 物 馆 和 康 邦 博 物 馆 咖 啡 厅 每 天 09.00-17.00 营 业 , 电 话 :0 4525 4830,<br />

FB : Khampun Museum。<br />

74 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

75


TRAVEL<br />

กิน ดื่ม พัก<br />

ไปกับเมืองอุบลฯ<br />

บรรยากาศภายในร้าน<br />

อินโดจีน<br />

The atmosphere<br />

inside Indochine<br />

印 度 支 那 餐 厅 里 的 气 息 。<br />

นอกจากร่วมชมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งจัดช่วงเดือน<br />

กรกฎาคมของทุกปี ในจังหวัดอุบลราชธานี และแวะเยือนพิพิธภัณฑ์คำปุนกับบ้านคำปุน<br />

แลนด์มาร์กสำคัญของเมืองแห่งนี้แล้ว ที่นี่ก็ยังมีสถานที่ สำหรับกิน ดื่ม พักหลายแห่ง<br />

ที่ไม่ควรพลาดด้วยเช่นกัน<br />

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเต็ลฯ<br />

Sunee Grand Hotel<br />

苏 妮 会 务 中 心 大 酒 店 。<br />

WORDS : SUPATTRA, PIYALAK PHOTOS : KRITTHAPOL<br />

แหนมเนือง เมนูขึ้นชื่อของร้านอินโดจีน<br />

Nam Nueng, Indochine’s signature dish<br />

印 度 支 那 餐 厅 招 牌 菜 —— 越 南 春 卷 。<br />

เริ่มต้นกันที่สถานที่พักอย่างโรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์<br />

คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมอันดับ 1 ของจังหวัด ตั้งอยู่บนถนน<br />

ชยางกูร ห่างจากสนามบินไม่มากนัก มีจำนวนห้องพัก 222 ห้อง<br />

โดยห้องนอนและห้องน้ำกว้างขวาง อีกทั้งยังมีห้องอาหาร<br />

ห้องประชุมสัมมนา ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ และสวนน้ำ<br />

ของโรงแรมให้ดื่มด่ำผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ ส่วนโรงแรมยู โฮเต็ล<br />

แอนด์ คาเฟ่ บนถนนอุปราช เป็นโรงแรมสวยเก๋ที่มีคาเฟ่อยู่ในตัว<br />

ตกแต่งสไตล์วินเทจ ห้องพักน่ารัก และคาเฟ่บริการเครื่องดื่มหลาก<br />

หลาย เช่น เอสเปรสโซน้ำมะพร้าวหอม เอสเปรสโซกับไอศกรีม<br />

กะทิสด รวมถึงเบเกอรีและอาหารอิตาเลียน<br />

สำหรับร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อ หากมาแล้วไม่แวะชิม จะเหมือน<br />

มาไม่ถึงเมืองอุบลฯ จริง นั่นก็คือร้านอินโดจีน ของคุณน๋อย-ขยันวิทย์<br />

ศรีสกุลวรรณ ร้านนี้เสิร์ฟอาหารเวียดนามรสชาติดั้งเดิม อร่อยจน<br />

ลูกค้าแน่นตลอด เมนูแนะนำคือ แหนมเนือง (ใช้แผ่นแป้งทำจาก<br />

ข้าวที่ปลูกเองเพื่อให้ได้ข้าวที่มีความแข็งเหมาะเป็นแผ่นแป้ง)<br />

ขนมถ้วยหน้าหมู ขนมเบื้องญวน กุ้งพันอ้อย และขนมข้าวโพด<br />

ข้าวเหนียวเปียก เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม<br />

แต่หากเป็นก๋วยจั๊บญวนเมืองอุบลฯ เจ้าเก่าของแท้ ต้องร้าน<br />

ก๋วยจั๊บตาหมี ซึ่งเด่นตรงเส้นก๋วยจั๊บหนาหนึบ น้ำซุปกลมกล่อม<br />

ใส่เครื่องอย่างหมูยอ หมูสับ เลือด กระดูก ตีนไก่ และไข่นกกระทา<br />

ครบสูตร<br />

ตกดึกหน่อยก็ต้องไปปักหมุดที่ร้านข้าวต้มสันติโภชนา เมนู<br />

อาหารมีให้เลือกเยอะทีเดียว ทั้งผัด พะโล้ ผัดฉ่า ไฟแดง แต่ถูกใจ<br />

ลูกค้าที่สุด เห็นจะเป็นหนำเลี้ยบหมูสับไข่เค็ม รสเปรี้ยวหวาน<br />

มันเค็ม<br />

ส่วนร้านกาแฟนั่งชิลๆ ร้านแรกสุดประทับใจ ก็คือคำปุน<br />

มิวเซียมคาเฟ่ ตั้งอยู่ที่เดียวกับพิพิธภัณฑ์คำปุน เป็นคาเฟ่ร่วมสมัย<br />

เปิดเพลงแจ๊สฟังสบาย นอกจากเครื่องดื่มอย่างกาแฟ ชา น้ำผลไม้<br />

แล้ว ยังมีอาหารจานเดียวและเบเกอรีสไตล์ฟิวชั่นบริการด้วย เช่น<br />

ข้าวตังหน้าเค็มหมากนัด โรตีแกงเขียวหวานเนื้อ-ไก่ หมี่กะทิอุบล<br />

มูสเค้กใบเตย เค้กทุเรียน ชีสเค้กมะม่วง ปรุงอย่างพิถีพิถัน เนื้อ<br />

เค้กแต่ละชิ้นนุ่มนวล และอีกร้านขอแนะนำ Life Coffee Roaster<br />

เจ้าของเป็นคุณหมอที่หันมาทำร้านกาแฟด้วยใจรัก บรรยากาศร้าน<br />

ดีงาม และใส่ใจในทุกขั้นตอนของการคัดสรรและชงกาแฟ<br />

บน-กลาง : คำปุนมิวเซียมคาเฟ่<br />

กับเมนูอาหารจานเด่น<br />

Top centre : Khampun Museum Cafe<br />

and its menu<br />

上 方 - 中 间 : 康 邦 博 物 馆 咖 啡 厅 的 推 荐 菜 。<br />

ล่างซ้าย : เค้กนานาชนิดชวนรับประทาน<br />

ที่คำปุนมิวเซียมคาเฟ่<br />

Bottom left : A variety of cakes<br />

at Khampun Museum Cafe<br />

左 下 方 : 康 邦 博 物 馆 咖 啡 厅 的 诱 人 蛋 糕 。<br />

• คำปุนมิวเซียมคาเฟ่ โทร. 0 4525 4830<br />

• Life Coffee Roaster FB : Life Roaster<br />

• ร้านอินโดจีน โทร. 0 4525 4126<br />

089 719 8647<br />

• ร้านข้าวต้มสันติโภชนา โทร. 0 4524 0233<br />

• โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น<br />

เซ็นเตอร์ โทร. 0 4535 2900<br />

www.suneegrandhotel.com<br />

• ยู โฮเต็ล แอนด์ คาเฟ่ โทร. 085 614 1111<br />

www.yuuhotel.com<br />

• ก๋วยจั๊บตาหมี เลขที่ 193/11<br />

ถนนพิชิตรังสรรค์<br />

76 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

77


TRAVEL<br />

Dine, Drink and Stay in<br />

UBON RATCHATHANI<br />

JULY IS THE MONTH OF CANDLE FESTIVAL<br />

IN UBON RATCHATHANI. IN ADDITION TO<br />

INTERESTING ATTRACTIONS AND LANDMARKS,<br />

THE NORTHEASTERN PROVINCE IS A HOTSPOT<br />

FOR DINERS.<br />

Starting with the Sunee Grand Hotel and Convention Centre on<br />

Chayangkun Road, the hotel accommodates 222 spacious rooms,<br />

restaurants, convention halls, shopping arcade, theater and marine<br />

park. Further on Upparat Road, the Yuu Hotel and Café is nicely<br />

decorated in a vintage style. The cafe offers a variety of drinks,<br />

desserts and Italian food.<br />

The talk of the town is none other than the Indochine which<br />

serves authentic Vietnamese food. Indochine is open daily from<br />

08.00 am-10.00 pm. For the signature Ubon Kuay Jub (noodle),<br />

head for Kuay Jub Ta Mee. Its noodles are chewy and the tasty soup<br />

is topped with pressed pork (moo yor), minced pork, blood tofu,<br />

chicken feet and quail eggs.<br />

For a late-night meal, Santi Pochana is an amazing food shop<br />

with an array of foods to puzzle you. If you want a good cup of<br />

coffee, the Khampun Museum Café<br />

is highly recommended.<br />

Apart from snacks, cakes<br />

and drinks, it also serves<br />

food. <strong>We</strong> end the food<br />

tour at Life Coffee Roaster,<br />

owned by a medical<br />

practitioner turned<br />

coffee lover.<br />

The atmosphere is<br />

pleasant and the<br />

coffee beans are<br />

meticulously selected.<br />

乌 汶 吃 喝 玩 乐 指 南<br />

乌 汶 府 , 守 夏 节 巡 烛 游 行 闻 名 遐 迩 , 拥 有 康 邦 博 物 馆<br />

及 康 邦 屋 作 为 地 标 性 景 点 之 外 , 这 里 更 多 吃 喝 玩 乐 的<br />

地 点 , 也 的 确 不 能 错 过 。<br />

苏 妮 会 务 中 心 大 酒 店 作 为 乌 汶 府 的 领 先 酒 店 之 一 , 距 离 机 场 不 远 , 客<br />

房 宽 敞 , 设 有 餐 厅 、 会 议 室 、 泳 池 。 余 友 酒 店 及 咖 啡 厅 , 以 经 典 风 格<br />

装 饰 , 客 房 清 新 舒 适 , 酒 店 咖 啡 厅 提 供 各 种 饮 料 , 还 有 面 包 和 意 大<br />

利 菜 。<br />

来 到 乌 汶 , 少 不 了 要 来 这 家 著 名 越 南 餐 厅 打 卡 —— 印 度 支 那 餐<br />

厅 , 推 荐 菜 如 越 南 火 腿 、 越 南 式 煎 饼 等 , 餐 厅 每 天 08.00-22.00 营<br />

业 。 答 米 粿 汁 是 乌 汶 老 店 , 粿 汁 粿 条 软 粘 适 度 ,<br />

汤 底 圆 润 , 加 上 肉 铺 和 其 他 配 料 ,<br />

味 道 简 直 不 要 太 好 了 。 夜 晚 间 再 到 汕<br />

迪 普 查 纳 餐 厅 品 尝 各 种 当 地 家 常 菜 ,<br />

如 咸 鸭 蛋 炒 碎 肉 等 。<br />

推 荐 打 卡 咖 啡 厅 为 康 邦 博 物<br />

馆 咖 啡 厅 , 推 荐 菜 品 如 乌 汶 椰<br />

汁 炒 粉 , 点 心 如 榴 莲 蛋 糕 等 。<br />

另 一 推 荐 是 Life Coffee Roaster<br />

咖 啡 厅 , 每 杯 咖 啡 用 心 挑 选 材<br />

料 并 冲 泡 而 成 。<br />

• 康 邦 博 物 馆 咖 啡 厅 电 话 :0 4525 4830。<br />

• Life Coffee Roaster<br />

咖 啡 厅 FB : Life Roaster。<br />

• 印 度 支 那 餐 厅 电 话 : 0 4525 4126,<br />

089 719 8647。<br />

• 汕 迪 普 查 纳 餐 厅 电 话 :0 4524 0233。<br />

• 苏 妮 会 务 中 心 大 酒 店 电 话 :0 4535 2900,<br />

www.suneegrandhotel.com。<br />

• 余 友 酒 店 及 咖 啡 厅 电 话 :085 614 1111,<br />

www.yuuhotel.com。<br />

• 答 米 粿 汁 匹 其 朗 森 路 193/11 号 。<br />

บนขวา : ยู โฮเต็ล แอนด์ คาเฟ่<br />

Top right : Yuu Hotel and Cafe<br />

右 上 方 : 余 友 酒 店 及 咖 啡 厅 。<br />

บนซ้าย : ขนมถ้วยหน้าหมูจากร้านอินโดจีน<br />

กับเอสเปรสโซน้ำมะพร้าวหอม<br />

จากยู โฮเต็ล แอนด์ คาเฟ่<br />

Top left : A favourite dish at Indochine<br />

and Coconut Juice Expresso<br />

at Yuu Hotel and Cafe<br />

左 上 方 : 印 度 支 那 餐 厅 肉 糕 和 余 友 酒 店 及 咖 啡 厅 的 香<br />

椰 浓 缩 咖 啡 。<br />

กลาง : ข้าวต้มมื้อค่ำกับอาหารหลากหลาย<br />

ที่ร้านสันติโภชนา<br />

Centre : A variety of dishes<br />

at Santi Pochana Shop<br />

中 间 : 汕 迪 普 查 纳 餐 厅 的 多 种 夜 宵 佳 肴 。<br />

ล่าง : ร้านกาแฟ Life Coffee Roaster<br />

Bottom : Life Coffee Roaster<br />

下 方 :Life Coffee Roaster 咖 啡 厅 。<br />

78 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

79


ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม<br />

และดินแดนแห่งตำนานอาหาร<br />

เรื่อง : วรรณา อาลีตระกูล<br />

เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดปัตตานี เรามักจะนึกถึงความสวยงามของ 3 วัฒนธรรม<br />

เสมอ ด้วยเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมซึ่งมีเสน่ห์ชวนให้ผู้คนหลงใหล เปี่ยมด้วย<br />

ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เป็นเมืองท่า เมืองการค้า และการลงทุนของ<br />

ผู้คนหลายเชื้อชาติ ตลอดจนเพียบพร้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม<br />

เริ่มตั้งแต่วัดช้างให้ ศูนย์รวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั่วทุกมุมโลก,<br />

มัสยิดกลางปัตตานี สัญลักษณ์แห่งความสันติสุขแดนใต้, ศาลเจ้าแม่<br />

ลิ้มกอเหนี่ยว ศรัทธาแห่งความกตัญญูและสัจจะข้ามโพ้นทะเล, ป่าชายเลน<br />

ยะหริ่ง สัมผัสแห่งอุโมงค์ธรรมชาติเขียวขจีและความอุดมสมบูรณ์ของ<br />

แมกไม้, แหลมตาชี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน เหมาะกับการบันทึกภาพ<br />

สวยยามพระอาทิตย์ขึ้นและตก จนถึงผาพญางู ณ น้ำตกทรายขาว<br />

ผาหินธรรมชาติที่มีมนต์ขลัง<br />

กล่าวได้ว่า เที่ยวปัตตานีไปได้ทุกที่ทุกเวลา สมดั่งคำขวัญที่ว่าเป็น<br />

เมืองงาม 3 วัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา แหล่ง<br />

ธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้ จริงๆ<br />

นอกจากนั้นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรยังทำให้ปัตตานีมีอาหาร<br />

พื้นถิ่นที่หลากหลาย เป็นตำนานให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสสรรพรสอย่าง<br />

ประทับใจ เสน่ห์แห่งอาหารปัตตานีได้รับการจารึกไว้ในหนังสืออาหาร<br />

เมนูปัตตานี (Pattani Heritage Recipes) ถึง 2 เล่ม ซึ่งจังหวัดปัตตานี<br />

ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว<br />

จังหวัดปัตตานี ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์อาหารคาว<br />

หวานปัตตานี ที่ยังคงหารับประทานได้ไม่ยากในปัจจุบัน<br />

ดังเช่น<br />

• ข้าวยำ หรือนาซิกาบู มาจากชื่อภาษามลายู นาซิ แปลว่า ข้าว<br />

กาบู แปลว่า ยำ คืออาหารที่นำข้าวหุงด้วยใบยอมาคลุกกับสมันปลา<br />

มะพร้าวคั่ว ผักหั่นฝอย และราดด้วยน้ำบูดูปัตตานีรสเด็ด<br />

เติมพริกป่นเพื่อเพิ่มความเข้มข้นและความอร่อย<br />

• นาซิดาแฆ หรือข้าวมันแกงปลาโอพริกหยวก มีสมันกุ้งเป็น<br />

เครื่องชูรสโรยหน้า โดยสูตรปัตตานีจะอร่อยประทับใจอย่างยิ่ง<br />

• ไก่กอและ หรือไก่ฆอและ ต้นตำรับของปัตตานี ถูกพลิกไปมา<br />

บนเตาถ่าน หอมกรุ่นด้วยกลิ่นเครื่องแกง และรสชาติกลมกล่อม<br />

• ละแซ หรือขนมจีนอิสลาม เพราะมีเส้นแต่เป็นเส้นม้วนขดไว้<br />

และน้ำยากะทิปลาเป็นสีขาว ไม่ใช่สีเหลือง รับประทานคู่กับผักสด<br />

• ลอปะตีแก เหมือนเปียกปูนราดน้ำกะทิ ที่น้ำหวานทำจาก<br />

น้ำตาลโตนดแท้ หอมอร่อย มักเรียกกันขำๆ ตามคำแปลว่า<br />

ขนมกระโดดแทง<br />

• อาเก๊าะ ขนมพื้นเมืองทรงดอกไม้ นุ่มลิ้น ชวนรับประทาน<br />

• ปูตูฮาลือบอ ขนมสีเหลืองนวลทรงกลม นึ่งให้นุ่ม ไส้ในเป็น<br />

น้ำตาลแว่นจากตาลโตนด รับประทานคลุกกับมะพร้าว<br />

• ชาชัก หรือแต ตาเระ ของแท้ดั้งเดิมต้องเป็นชาชักของปัตตานี<br />

หลายคนบินข้ามฟ้ามาเพื่อสิ่งนี้<br />

ทั้งสัมผัสความงามแห่ง 3 วัฒนธรรม และได้อิ่มอร่อยกับอาหาร<br />

อันทรงคุณค่าทั้งทางกายและใจ ทุกคนก็คงจะซาบซึ้งแล้วว่า ปัตตานี<br />

เป็นเมืองงามที่มีมนต์เสน่ห์มากแค่ไหน...<br />

* ขอบคุณ ภาพอาหารปัตตานี จากหนังสือ เมนูปัตตานี<br />

และภาพสถานที่ท่องเที่ยวปัตตานี จากสำนักงานการท่องเที่ยว<br />

และกีฬาจังหวัดปัตตานี<br />

PATTANI : Cultural Diversity<br />

and Legendary Cuisine<br />

Pattani has been a busy trading post in<br />

Thailand’s South since the old days. Yet, the<br />

province’s natural beauty is second to none<br />

while culture is divergent.<br />

Wat Chang Hai is an assembly venue<br />

for devout Buddhists worldwide while<br />

Pattani Mosque symbolises peace and<br />

Lim Kor Niew Shrine represents the faith and<br />

belief of overseas Chinese. Pattani is also<br />

rich with natural beauties including Yaring<br />

mangrove forest, the jewel Laem Tachi,<br />

Pha (cliff) Phaya Ngu. Sai Khao waterfall<br />

and natural rock cliffs.<br />

Abundant natural resources have<br />

resulted in cooking diversity. The charm of<br />

Pattani cuisine has been highlighted in 2<br />

volumes of Pattani Heritage Recipes, jointly<br />

published by Pattani Administration, Pattani<br />

Food Business Association and Pattani<br />

Tourist Business Association. Some of the<br />

outstanding dishes are as follows:<br />

• Khao Yam or Nasi Kerabu: Rice cooked<br />

with noni (Morinda citrifolia) leaves.<br />

The cooked rice is mixed with fish, roasted<br />

coconut, shredded vegetable and topped<br />

with southern Budu dressing.<br />

Words : Wanna Alee-Trakool<br />

• Nasi Dagae (or Nasi Dagang in Malay):<br />

Rice steamed in coconut milk served with<br />

fish curry.<br />

• Kai Kolae or Grilled Turmeric Chicken:<br />

The aromatic chicken is grilled on charcoal<br />

stove.<br />

• La Sae or Muslim Noodles: The noodles<br />

are served with fish curry and fresh<br />

vegetables.<br />

• Coconut Pancake (Lo Pa Ti Gae):<br />

The pancake is topped with coconut-sugar<br />

dressing when served.<br />

• Flower-shape Custard (Ah Koh): Soft<br />

and tasty snack.<br />

• Traditional Herbal Snack (Putu Halibo):<br />

Yellow round dessert filled with palm syrup<br />

and mixed with coconut.<br />

• Pulled Tea (Teh Tarik): Traditional milk<br />

tea prepared by the process of ‘pulling’<br />

the drink. Some tourists make it a point to<br />

visit Pattani to enjoy the pulled tea.<br />

* Special thanks : Food pictures from Pattani<br />

Heritage Recipes book and tourist destination<br />

pictures from Pattani Tourism and Sport Office


FOOD<br />

หวานละมุนกรุ่นกลิ่นชากับเมนูสุดพิเศษ<br />

ฉลองครบรอบวันเกิดสายการบินไทยสมายล์ ปี 2562<br />

EXCLUSIVELY-BLENDED AROMATIC TEA<br />

IN CELEBRATION OF THAI SMILE’S ANNIVERSARY, <strong>2019</strong><br />

สายการบินไทยสมายล์ ชวนผู้โดยสารมาเพลิดเพลินกับความหวานผสาน<br />

ความละมุนของเค้กเนื้อนุ่ม รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟคู่กับชาที่เข้ากัน 4 เมนู<br />

สุดพิเศษจาก S&P ในโอกาสฉลองครบรอบวันเกิดสายการบิน ปี 2562<br />

ได้แก่ เมนู Berry Fairy Cake กับ Strawberry Cocoa Mousse เสิร์ฟคู่<br />

ชาเอิร์ลเกรย์ และ Banoffee Fairy Cake กับ Yuzu Mango Mousse<br />

เสิร์ฟคู่ชาอิงลิช เบรกฟาสต์ โดยพร้อมให้บริการในวันที่ 7-13 กรกฎาคม<br />

2562 ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ยกเว้น WE011,<br />

WE051, WE177, WE419/420, WE426 และ WE609 หรือจนกว่า<br />

สินค้าจะหมด<br />

THAI <strong>Smile</strong> celebrates the <strong>2019</strong> birthday anniversary with<br />

a special offer of sumptuous cakes and tea. 4 different<br />

menus, created by S&P for the special occasion, comprise<br />

Berry Fairy Cake and Strawberry Cocoa Mousse with<br />

Earl Grey tea, and Banoffee Fairy Cake and Yuzu Mango<br />

Mousse with English Breakfast tea. The special menus<br />

are available on <strong>July</strong> 7-13, <strong>2019</strong> on board domestic and<br />

international flights except for flights WE011, WE051,<br />

WE177, WE419/420, WE426 and WE609, or until stock lasts.<br />

84 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

85


FOOD<br />

อร่อยสุขภาพดีด้วยขนมข้าวไรซ์เบอร์รีอบกรอบ<br />

กับสายการบินไทยสมายล์<br />

HEALTHY RICEBERRY SNACKS WITH THAI SMILE<br />

สายการบินไทยสมายล์ ชวนผู้โดยสารมาอร่อยแบบสุขภาพดีกับขนมข้าวไรซ์เบอร์รี<br />

อบกรอบ รสผงผักบาร์บีคิว ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์<br />

อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพร้อมเสิร์ฟในทุกเที่ยวบิน สำหรับเส้นทาง<br />

บินไปยังประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และอินเดียทุกเส้นทาง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม<br />

2562 นี้ เป็นต้นไป<br />

โดยส่วนใหญ่ เมื่อพูดถึงขนมขบเคี้ยว คนมักนึกถึงขนมบรรจุถุงที่ไม่มีประโยชน์<br />

ต่อสุขภาพ แต่สำหรับขนมข้าวไรซ์เบอร์รีอบกรอบนี้ มีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่าง<br />

ออกไป นอกจากอร่อยชวนรับประทานแล้ว ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจาก<br />

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต เป็นข้าวไรซ์เบอร์รีซึ่งได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง<br />

ข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากจังหวัดน่าน รับรองการพัฒนาพันธุ์<br />

ข้าวพิเศษ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงอุดมด้วย<br />

วิตามินอีและสารต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งผ่านกรรมวิธีการผลิตที่เรียกว่า<br />

กระบวนการเอกซ์ทรูชัน ซึ่งสามารถรักษาคุณสมบัติเชิงสุขภาพของวัตถุดิบที่ใช้<br />

ในการผลิตขนมได้ดี ทำให้ขนมข้าวไรซ์เบอร์รีอบกรอบ รสผงผักบาร์บีคิว ยังคง<br />

คุณค่าทางอาหารสม่ำเสมอ เหมาะกับการรับประทานเป็นของว่างทุกช่วงเวลา<br />

โดยเฉพาะเวลาเดินทางไปกับสายการบินไทยสมายล์<br />

THAI <strong>Smile</strong> serves riceberry chips, vegetable &<br />

barbecue flavour, on flights to China, Hong Kong,<br />

Taiwan and India, starting <strong>July</strong> <strong>2019</strong>. The chips are<br />

exclusively produced by THAI <strong>Smile</strong> in collaboration<br />

with Kasetsart University’s Institute of Food Research<br />

and Product Development.<br />

Made from cross-bred Hom Nil (black fragrant)<br />

rice and jasmine rice (khao dok mali 105) from Nan<br />

Province, the riceberry chips are nutritiously rich with<br />

Vitamin E and antioxidant values. ‘Extrusion process’<br />

was conducted in the production to ensure<br />

crispy and healthy snacks. The riceberry snacks<br />

will definitely add enjoyment to your journey on<br />

THAI <strong>Smile</strong> flights.<br />

86 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

87


NEWS<br />

ไทยสมายล์ เตรียมเข้าร่วมสตาร์อัลไลแอนซ์<br />

มุ่งเชื่อมต่อเส้นทางบินระดับภูมิภาค<br />

เสริมทัพเครือข่ายสายการบินพันธมิตร<br />

หลังจากการประชุม Star Alliance Chief Executive Board<br />

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ซึ่งจัดขึ้นก่อนการประชุม IATA Annual<br />

General Meeting วันที่ 2-3 มิถุนายน 2562 ณ กรุงโซล<br />

สาธารณรัฐเกาหลี สตาร์อัลไลแอนซ์ ได้ประกาศแผนการดำเนิน<br />

การให้สายการบินไทยสมายล์เข้าร่วมเป็น Connecting Partner<br />

ของสตาร์อัลไลแอนซ์ กลุ่มพันธมิตรการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก<br />

ที่ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุมสนามบินมากกว่า 1,300 สนามบิน<br />

ใน 194 ประเทศทั่วโลก โดย Connecting Partner Model คือ<br />

รูปแบบใหม่ของการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์<br />

เปิดตัวเมื่อกลางปี 2559 ซึ่งต่างจากสมาชิกแบบเต็มรูปแบบ<br />

ตรงที่กำหนดให้มีสัญญาความตกลงด้านการพาณิชย์กับสายการบิน<br />

ในกลุ่มฯ อย่างน้อย 3 รายเท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้าที่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อ<br />

ระหว่างเที่ยวบินของ Connecting Partner และเที่ยวบินของสาย<br />

การบินในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ จะได้รับความสะดวกสบายจาก<br />

บริการ Through Check-in ส่วนลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรทองใน<br />

กลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ ก็จะได้รับสิทธิ์พิเศษต่างๆ ตามที่ก ำหนด<br />

THAI SMILE TO BECOME NEW CONNECTING PARTNER<br />

WITH THE STAR ALLIANCE<br />

THAI <strong>Smile</strong> is becoming a new Connecting Partner with<br />

the Star Alliance, the world’s largest airline network.<br />

The announcement was made after the conference of the<br />

Star Alliance Chief Executive Board on June 1, <strong>2019</strong>. The<br />

conference was held prior to the IATA Annual General Meeting<br />

in Seoul, Republic of Korea. The Star Alliance network<br />

currently covers over 1,300 airports in 194 countries worldwide.<br />

The Connecting Partner Model is a new partnership feature<br />

launched by the Star Alliance in mid-2016. Different from<br />

the full partnership scheme, it requires commercial aviation<br />

agreements with at least 3 airlines in the Star Alliance network.<br />

The partnership will make it more convenient for connecting<br />

passengers who have to travel to destinations within the<br />

Connecting Partner or Star Alliance network since they will be<br />

offered through check-in services. Star Alliance Gold Status<br />

passengers will be offered privileges as qualified.<br />

สายการบินไทยสมายล์และการบินไทย<br />

ร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ<br />

จัดฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน ปี 2562<br />

กรณีอากาศยานอุบัติเหตุ (SEMEX-19)<br />

สายการบินไทยสมายล์และการบินไทย ร่วมกับท่าอากาศยาน<br />

สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ<br />

ตามแผนฉุกเฉิน โดยจำลองสถานการณ์อากาศยานอุบัติเหตุ<br />

ณ ท่าอากาศยาน ประจำปี 2562 โดยมีคุณชาริตา ลีลายุทธ<br />

(ที่ 5 จากซ้าย) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท<br />

ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด, เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ<br />

(ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง<br />

และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ<br />

คุณกิตติพงศ์ กิตติขจร (กลาง) รองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน<br />

สุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด<br />

(มหาชน) ร่วมการฝึกซ้อมฯ เพื ่อให้ทุกส่วนงานเตรียมพร้อมที่จะ<br />

รับสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกู้ภัย<br />

อพยพ และดูแลผู้โดยสารให้เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติตามแผน<br />

ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง<br />

ความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ<br />

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้<br />

THAI SMILE AND THAI AIRWAYS COLLABORATE WITH<br />

SUVARNABHUMI AIRPORT IN <strong>2019</strong> EMERGENCY<br />

EXERCISE<br />

THAI <strong>Smile</strong> and Thai Airways recently collaborated with<br />

Suvarnabhumi Airport and related agencies in a full-scale<br />

emergency exercise, aircraft accident. Mrs Charita Leelayudth<br />

(5 th left), Acting Chief Executive Officer of THAI <strong>Smile</strong> Airways<br />

Company Limited, Flt Lt Prathana Pattanasiri, Vice President<br />

of Aviation Safety, Security and Standards Department,<br />

Thai Airways International Public Company Limited (THAI)<br />

and Mr Kittipong Kittikachorn, Executive Vice President, Deputy<br />

General Manager of Suvarnabhumi Airport (Operation Group 1)<br />

of Airports of Thailand Public Company Limited, participated<br />

in the exercise for the emergency preparedness in relocation<br />

and taking of passengers following to emergency procedures.<br />

The exercise is to strengthen passengers’ confidence in the<br />

Airport’s safety management.<br />

88 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

89


TALK<br />

เสียงจากผู้โดยสาร!<br />

วีสมายล์พูดคุยกับผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์<br />

ถึงความประทับใจในการใช้บริการ<br />

OUR VALUABLE PASSENGERS<br />

SHARE MEMORABLE<br />

EXPERIENCES ON THAI SMILE’S<br />

HOSPITALITY AND SERVICE.<br />

แนะนำตัวให้ผู้อ่านวีสมายล์ได้รู้จักสักนิดค่ะ<br />

ดิฉันชื่อ แจ่มจันทร์ วชิรอนันต์ ทำงานเป็นผู้จัดการภาค<br />

อยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในเรื่องของ<br />

การเดินทาง พูดได้ว่าเป็นลูกค้าที่ใช้บริการสายการบิน<br />

ไทยสมายล์เป็นประจำมาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยเฉพาะกับเส้นทาง<br />

กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และหาดใหญ่-กรุงเทพฯ ซึ่งจนถึงทุกวันนี้<br />

ก็ยังใช้บริการมาอย่างต่อเนื่องค่ะ<br />

เหตุผลที่ทำให้ประทับใจสายการบินไทยสมายล์<br />

มาโดยตลอด<br />

ประทับใจโดยภาพรวม ตั้งแต่ตอนซื้อตั๋ว จะไม่มีเพิ่มค่านั่นค่านี่<br />

เหมือนสายการบินอื่น เข้ามาเช็กอินก็ไม่วุ่นวายเรื่องการโหลด<br />

สัมภาระ ทั้งยังมีบริการให้พรีเช็กอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ<br />

ซึ่งบริการนี้ช่วยให้บริหารเวลาเดินทางได้ดี และต้องชื่นชม<br />

สายการบินด้วยที่บางครั้งมีเหตุสุดวิสัยให้ดีเลย์ แต่ก็สามารถ<br />

จัดการแก้ปัญหาการดีเลย์ได้อย่างดี<br />

ความโดดเด่นที่ได้สัมผัสจากการเดินทาง<br />

โดยสายการบินไทยสมายล์<br />

ดิฉันรู้สึกถึงความใส่ใจ และความเป็นมิตรของพนักงาน<br />

สายการบินไทยสมายล์ โดยเฉพาะพนักงานบริการภาคพื้นดิน<br />

จะมีรอยยิ้มให้ตลอดเวลา คอยช่วยอำนวยความสะดวก<br />

จนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย โดยสรุปคือ หากจะต้อง<br />

เดินทางโดยเครื่องบินในระยะทางที่ไม่ไกลมาก สายการบิน<br />

ไทยสมายล์ตอบโจทย์ที่สุด ในราคาที่สมเหตุสมผล คุ้มค่า<br />

ตรงเวลา และปลอดภัยค่ะ<br />

PLEASE INTRODUCE YOURSELF.<br />

My name is Jamjan Vachiraanun. As a regional<br />

manager of Siam Commercial Bank Plc,<br />

I have travelled regularly on THAI <strong>Smile</strong> flights<br />

especially between Bangkok and Hat Yai.<br />

WHAT HAVE IMPRESSED YOU ABOUT<br />

THAI SMILE?<br />

My appreciation starts from making ticket<br />

purchase. Unlike other airlines, THAI <strong>Smile</strong><br />

doesn’t apply any extra charges. Check-in<br />

is convenient particularly with the pre<br />

check-in service at Suvarnabhumi Airport.<br />

The airline also handles flight delays, if any,<br />

efficiently.<br />

WHAT IS OUTSTANDING ABOUT THAI SMILE?<br />

THAI <strong>Smile</strong> staff is caring and friendly.<br />

Ground staff smiles most of the time<br />

and provides assistance to passengers<br />

to ensure their safe journeys. For short flights,<br />

I choose THAI <strong>Smile</strong> because of its reasonable<br />

prices, good value for money, punctuality<br />

and safety.<br />

92 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

93


HOROSCOPES<br />

WORDS : GARAGAY SRIPARINYASIN<br />

ILLUSTRATOR : CHUMPOL AKKAPANTANON<br />

ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง<br />

ท่องเที่ยว<br />

ไปตามดวง<br />

อ่านดวงประจำเดือนกรกฎาคม 2562<br />

Enjoy Travelling<br />

with Your Stars<br />

นักษัตร หมายถึงชื่อรอบเวลากำหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ โดยกำหนดสัตว์ 12 ชนิด<br />

เป็นเครื่องหมายในแต่ละปี เริ่มจากปีชวด (หนู) ฉลู (วัว) ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย)<br />

มะโรง (งูใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก) มะเมีย (ม้า) มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) จอ (สุนัข) กุน (หมู)<br />

子 鼠 丑 牛 寅 虎 卯 兔 辰 龙 巳 蛇<br />

Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake<br />

1924<br />

1936<br />

1948<br />

1960<br />

1972<br />

1984<br />

1996<br />

2008<br />

1925<br />

1937<br />

1949<br />

1961<br />

1973<br />

1985<br />

1997<br />

2009<br />

1926<br />

1938<br />

1950<br />

1962<br />

1974<br />

1986<br />

1998<br />

2010<br />

1927<br />

1939<br />

1951<br />

1963<br />

1975<br />

1987<br />

1999<br />

2011<br />

1916<br />

1928<br />

1940<br />

1952<br />

1964<br />

1976<br />

1988<br />

2000<br />

1917<br />

1929<br />

1941<br />

1953<br />

1965<br />

1977<br />

1989<br />

2001<br />

ปีชวด | Rat | 子 鼠 ปีฉลู | Ox | 丑 牛 ปีขาล | Tiger | 寅 虎 ปีเถาะ | Rabbit | 卯 兔 ปีมะโรง | Dragon | 辰 龙 ปีมะเส็ง | Snake | 巳 蛇<br />

การเงินมีเรื่องให้ต้องลำบากใจ สถานการณ์<br />

ตึงมือ มีความระแวงแคลงใจเกี่ยวกับคน<br />

ที่ร่วมใช้เงิน แต่การงานยังมีจุดที่ดีอยู่มาก<br />

ได้รับความยกย่องชื่นชม มีกิจกรรมใหม่ๆ<br />

ส่วนการเดินทางอาจไม่ค่อยปลอดโปร่ง<br />

ระวังจะมีปัญหากับคู่รักคู่ครอง หรือเพื่อน<br />

ร่วมทริปเกิดปัญหาติดขัดกะทันหัน<br />

การเงินค่อนข้างหนักกว่าช่วงที่ผ่านมา<br />

จะมีความวุ่นวายเดือดร้อนภายในครอบครัว<br />

ทำการค้าเสี่ยงขาดทุน ต้องรับมือให้ดีๆ<br />

ส่วนการงานก็จะต้องใส่ใจลูกน้องลูกจ้าง<br />

ให้มากกว่าปกติ จะมีการเปลี่ยนแปลง<br />

ภายใน การเดินทางนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ดี<br />

ทุกอย่าง ไปไหนมาไหนราบรื่น มีความสุข<br />

การเงินค่อนข้างหนัก แต่ก็ยังประคองตัว<br />

ไปได้ จะได้ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่<br />

ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน มีคนอุปถัมภ์เสมอ<br />

ส่วนการงานสำคัญที่การวางแผนระยะ<br />

ยาว การประสานความร่วมมือ แม้กับคนที่<br />

ทัศนคติไม่ตรงกัน การเดินทางใกล้ไกลนั้น<br />

ไม่ต้องห่วง จะราบรื่นปลอดภัยดี<br />

การเงินยังดีอยู่มาก แม้ติดขัดก็จะผ่านได้<br />

ปัญหาอาจอยู่ที่ความกังวลภายในจิตใจ<br />

มากกว่า เตือนถึงภาวะอารมณ์ไม่มั่นคง<br />

ทำให้ทุกอย่างเหมือนเลวร้ายกว่าที่เป็น<br />

จริง ส่วนการงานควรตรวจสอบว่าเหนื่อย<br />

มากเกินไปหรือเปล่า แบกภาระมากไปไหม<br />

การเดินทางจะดีต่อจิตใจ เหมาะที่จะหา<br />

เวลาพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศ ชาร์จแบต<br />

ให้ตัวเอง<br />

ชีวิตในช่วงนี้จะมีความท้าทายหลายอย่าง<br />

การเงินมีขึ้นมีลง ทำการค้าจะได้ทั้งจังหวะ<br />

กำไรดี และมีความเสี่ยงสูงไปพร้อมๆ กัน<br />

ส่วนการงานให้ใส่ใจนโยบายรัฐ หรือ<br />

แผนงานร่วมกับผู้อื่นมากๆ มักมีจุดหักเห<br />

ต้องเตรียมรับมือ การเดินทางจะประสบ<br />

ความสำเร็จ มีความสุข ได้เพื่อนร่วมทาง<br />

ที่รู้ใจ<br />

การเงินจะมีปัญหาเป็นครั้งคราว มักต้อง<br />

เหนื่อยกับภาระที่เลี่ยงไม่ได้ หรือเรื่อง<br />

ภายในครอบครัวที่จำเป็นต้องรับไว้<br />

ส่วนการงานจะได้รับมอบหมายงานสำคัญ<br />

ทำให้ดีที่สุด ผลลัพธ์จะตามมาอีกมาก<br />

ในภายหลัง สำหรับการเดินทางจะมีเหตุ<br />

ขัดข้องเบาๆ ก่อน แต่หลังจากนั้น<br />

จะราบรื่น แก้ไขปัญหาได้หมด<br />

You will encounter some financial<br />

constraints and become suspicious<br />

of someone who has a say in your<br />

expenditures. However, you still excel<br />

in your career and enjoy new activity.<br />

Your travel will not be so smooth.<br />

You may be involved in a conflict<br />

with your love one or spouse, or your<br />

travel companion may abruptly cancel<br />

the trip.<br />

Your financial situation will be harsher<br />

than before. There may be conflicts<br />

in the family. If you are an entrepreneur,<br />

take special care of your business as<br />

there is a possible loss. Give special<br />

attention to your employees since<br />

there may be some internal changes.<br />

Your journey will be smooth and joyful.<br />

Financial toughness is possible but<br />

you will get through it. Elder people<br />

will unexpectedly assist you. Give more<br />

emphasis to long-term planning and<br />

coordination with others in order to get<br />

your work done successfully. You will<br />

have a safe journey.<br />

You will enjoy a positive financial<br />

situation despite some minor obstacles.<br />

Don’t be stressful and control your<br />

emotion so that things will not<br />

get worse. Make sure you don’t<br />

overwork until you feel overburdened.<br />

It’s time to recharge your energy by<br />

taking a trip.<br />

This is the time of various challenges.<br />

Your money situation will be unsteady<br />

but your business will be profitable<br />

though a high risk should not be<br />

ruled out. Give special interest to<br />

the government’s policy or your<br />

partnership with others. Be on alert<br />

for unpredictable happenings. Your<br />

journey will be successful and cheerful<br />

with understanding companions.<br />

Your financial matters will not<br />

be smooth as you will encounter<br />

irresistible burdens or family problems.<br />

Nevertheless, you will get a significant<br />

assignment. Do your best and a series<br />

of results will follow. There will be<br />

some minor obstacles in your journey<br />

but you will efficiently solve them.<br />

资 金 紧 张 情 况 让 您 发 愁 , 对 他 人 起 疑 心 。 工 作<br />

得 到 称 赞 钦 佩 , 拥 有 新 项 目 活 动 。 旅 行 运 势 不<br />

太 顺 利 , 注 意 与 爱 人 或 旅 伴 发 生 矛 盾 。<br />

资 金 问 题 比 过 去 严 重 , 家 庭 有 麻 烦 事 , 生 意<br />

冒 险 损 失 。 工 作 需 要 比 平 时 多 注 意 下 属 ,<br />

将 发 生 内 部 变 化 。 旅 行 一 切 顺 利 快 乐 。<br />

资 金 问 题 比 较 严 重 , 但 还 是 撑 得 住 , 将 收 到<br />

长 辈 的 帮 助 。 工 作 , 关 键 在 于 长 期 计 划 、<br />

协 力 合 作 。 长 短 旅 行 都 安 全 顺 遂 。<br />

资 金 运 势 非 常 好 , 注 意 情 绪 化 , 内 心 忧 虑 。<br />

工 作 , 应 当 检 查 是 否 过 度 劳 累 , 是 否 承 受 太 多<br />

负 担 。 旅 行 会 让 心 情 开 朗 , 出 游 换 换 环 境 ,<br />

给 自 己 充 上 活 力 。<br />

生 活 会 遇 到 种 种 的 挑 战 , 资 金 不 够 稳 定 , 生 意<br />

有 收 到 利 益 的 趋 势 , 同 时 也 有 高 度 的 风 险 。<br />

工 作 , 多 注 意 政 府 政 策 或 合 作 计 划 , 会 发 生 转<br />

折 点 。 旅 行 非 常 愉 快 , 有 很 好 的 旅 伴 。<br />

资 金 不 时 发 生 问 题 , 经 常 要 为 不 能 避 免 的 负 担<br />

或 家 庭 问 题 而 厌 倦 。 工 作 将 担 任 重 要 任 务 ,<br />

全 力 以 赴 , 好 结 果 即 将 来 临 。 旅 行 前 会 发 生 一<br />

点 障 碍 , 但 一 切 都 顺 利 解 决 。<br />

94 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

95


HOROSCOPES<br />

มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน<br />

12 นักษัตรเป็นธรรมเนียมสืบกันมาในฝั่งเอเชีย มีตำนานเล่าขานมากมาย<br />

เกี่ยวกับที่มาของนักษัตร หนึ่งในนั้นเล่าว่า เกิดจากดำริของเทพเจ้าที่จะตั้ง<br />

สัตว์เป็นเจ้าของปีจากลำดับการเดินทางมาถึง ในบรรดาสัตว์มากมายนั้น<br />

เจ้าวัวรู้ตัวว่าเดินช้า จึงออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืน พอเจ้าหนูเห็นก็กระโดดขึ้น<br />

หลังวัว เมื่อถึงรุ่งเช้า วัวก็เดินทางไปถึงก่อนใครๆ และเมื่อวัวส่งเสียงเรียก<br />

เจ้าหนูรีบกระโดดลงมาจากหลังวัวและวิ่งไปหาเทพเจ้า “เจ้าหนู ยินดีต้อนรับ”<br />

หนูจึงเป็นสัญลักษณ์ของปีนักษัตรปีแรก ติดตามมาด้วยสัตว์ต่างๆ<br />

โดยมีหมูเป็นตัวสุดท้าย<br />

The Chinese Zodiac is a repeating cycle of 12 years, with each year being<br />

represented by an animal and its reputed attributes. The animals are : Rat,<br />

Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, and Pig.<br />

Each Year is associated with a zodiac animal.<br />

According to Chinese legend and mythology, God wanted to assign animals<br />

to each year in the order of which animal won the race. The Ox knew that it<br />

was slow and started at midnight but the Rat jumped on the Ox’s back and<br />

when they reached their destination the Rat ran to God first declaring its<br />

victory. Thus the year started with the Rat and ends with the Pig.<br />

十 二 生 肖 , 又 叫 属 相 , 是 与 十 二 地 支 相 配 以 人 出 生 年 份 的 十 二 种 动 物 ,<br />

包 括 子 ( 鼠 )、 丑 ( 牛 )、 寅 ( 虎 )、 卯 ( 兔 )、 辰 ( 龙 )、 巳 ( 蛇 )、<br />

午 ( 马 )、 未 ( 羊 )、 申 ( 猴 )、 酉 ( 鸡 )、 戌 ( 狗 )、 亥 ( 猪 )。<br />

关 于 老 鼠 为 什 么 是 十 二 生 肖 之 首 的 神 话 故 事 有 很 多 版 本 , 流 传 最 多 的 版 本<br />

是 : 天 界 要 举 办 赛 跑 大 会 , 天 神 规 定 跑 最 快 就 成 为 十 二 生 肖 中 的 动 物 。 老<br />

牛 自 知 跑 得 不 快 , 子 夜 就 出 门 。 小 老 鼠 体 型 很 小 但 头 脑 机 灵 , 它 偷 偷 爬 上<br />

老 牛 的 角 , 等 到 老 牛 到 达 目 的 地 时 , 小 老 鼠 突 然 从 牛 角 上 跳 下 来 , 成 了 第<br />

一 名 。 其 他 动 物 也 相 继 抵 达 , 猪 是 最 后 一 名 。<br />

午 马 未 羊 申 猴 酉 鸡 戌 狗 亥 猪<br />

Horse Goat Monkey Rooster Dog Pig<br />

1918<br />

1930<br />

1942<br />

1954<br />

1966<br />

1978<br />

1990<br />

2002<br />

1919<br />

1931<br />

1943<br />

1955<br />

1967<br />

1979<br />

1991<br />

2003<br />

1920<br />

1932<br />

1944<br />

1956<br />

1968<br />

1980<br />

1992<br />

2004<br />

1921<br />

1933<br />

1945<br />

1957<br />

1969<br />

1981<br />

1993<br />

2005<br />

1922<br />

1934<br />

1946<br />

1958<br />

1970<br />

1982<br />

1994<br />

2006<br />

1923<br />

1935<br />

1947<br />

1959<br />

1971<br />

1983<br />

1995<br />

2007<br />

ปีมะเมีย | Horse | 午 马 ปีมะแม | Goat | 未 羊 ปีวอก | Monkey | 申 猴<br />

ปีระกา | Rooster | 酉 鸡 ปีจอ | Dog | 戌 狗 ปีกุน | Pig | 亥 猪<br />

การเงินจะได้พึ่งพาอาศัยผู้อื่น หรือเป็น<br />

ญาติมิตรยื่นมือมาช่วยเหลือ แต่บางครั้ง<br />

ก็ต้องเป็นฝ่ายช่วยคนอื่นบ้าง ส่วนการงาน<br />

จะได้ทำงานใหญ่ในไม่ช้า หากมีการเจรจา<br />

ติดต่อเข้ามาให้รีบรับไว้ แต่ถ้าเป็นการ<br />

ลงทุนที่มีความเสี่ยงควรพิจารณาให้<br />

รอบคอบ การเดินทางจะปลอดภัยเสมอ<br />

ทุกเส้นทางจะราบรื่น มีคนช่วยเหลือ<br />

ตลอดทริป<br />

รายได้ยังปกติดีอยู่ แต่ค่าใช้จ่ายจะสวน<br />

กระแส คือมีรูรั่วมากมายจนแทบจะอุด<br />

ไม่ไหว ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่โถมประดัง<br />

ต้องตั้งสติให้ดีๆ ส่วนการงานจะมีเรื่อง<br />

ท้าทายเช่นกัน หัวหน้าเจ้านายอาจเพ่งเล็ง<br />

ลูกน้องมีปัญหา แต่ก็จะผ่านไปได้ในที่สุด<br />

การเดินทางจะเป็นสิ่งชุบชูจิตใจ ช่วยให้<br />

คลายเครียดได้ดี<br />

การเงินจะมีความสมหวัง ทำการค้า<br />

ได้กำไร วางบิลไปจะได้รับกลับมา<br />

อย่างเร็ว ส่วนการงานจะได้ทำเรื่องที่<br />

หนักหนาสำหรับคนอื่น แต่ตัวคุณเอง<br />

จะจัดการได้ดี เพราะมีทักษะส่วนตัวที่<br />

นำมาใช้ได้ สำหรับการเดินทางให้ระวัง<br />

มิจฉาชีพ หรือเหตุไม่คาดฝัน เกิดข้อ<br />

ขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่<br />

จนเกินไป<br />

การเงินจะมีเหตุให้ได้ใช้มากกว่าที่วางแผน<br />

ไว้ หรือมีคนมาขอความอนุเคราะห์ช่วย<br />

เหลือ คิดเสียว่าทำบุญกุศลไป ส่วนการงาน<br />

จะมีความวุ่นวายเล็กน้อย มักเกิดจากคน<br />

ที่ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ตัวเอง แต่ก็จะ<br />

แก้ไขได้ในภายหลัง ส่วนการเดินทาง<br />

จะได้รับความสมหวังเป็นอันดี ที่มีทริป<br />

ร่วมกับคู่รักคู่ครองจะมีความสุขดั่งใจ<br />

การเงินจะหนักหนาอยู่พอสมควร รับเข้าไม่<br />

เท่ากับจ่ายออก หากใครกำลังจับงานใหญ่ๆ<br />

ระวังจะมีปัญหางบบานปลาย ต้องใช้สติ<br />

และจัดระบบให้ดีๆ ส่วนการงาน สำคัญ<br />

ที่การบริหารจัดการ กับการทำงานอย่าง<br />

มีวินัย ไม่ประมาทเรื่องเวลา การเดินทาง<br />

จะราบรื่นดีทุกประการ ไม่ว่าไปเรื่องงาน<br />

หรือเรื่องส่วนตัว<br />

การเงินจะมีข่าวดีเข้ามา มีกระแสรายได้<br />

ไหลเข้าสวนกระแสคนอื่น ทำมาค้าขาย<br />

มักได้จังหวะเฮงๆ ส่วนการงานเป็นช่วงที่<br />

อาจรู้สึกอ่อนไหว ไม่แน่ใจสถานภาพ<br />

หรือลึกๆ กังวลเกี่ยวกับตำแหน่ง<br />

ให้พยายามหารือกับผู้ที่เข้าใจสถานการณ์<br />

จริงๆ ส่วนการเดินทางไม่น่าห่วงอะไร<br />

จะปลอดภัยทุกเส้นทาง ได้รับความสุข<br />

สมหวัง<br />

You will receive financial assistance<br />

from other people or relatives.<br />

However, you sometimes need to<br />

reciprocate. You will be approached<br />

for a special assignment soon; so grab<br />

it. Meanwhile, you should be more<br />

careful if it involves an investment risk.<br />

Your journey will be safe and smooth<br />

since others will offer help.<br />

Your income remains stable but<br />

expenditure will be much higher.<br />

Be firm in coping with unexpected<br />

expenses whether minor or major<br />

ones. There’ll be challenges in your job<br />

as your superiors and subordinates<br />

will focus on you. You will eventually<br />

get through the testing experience.<br />

Making a trip will be a good relief.<br />

Finances are gratifying with profits in<br />

your business. You will be assigned<br />

a heavy task but, with your personal<br />

expertise, you will successfully achieve<br />

it. Be more cautious of theft when you<br />

travel. You may encounter some minor<br />

problems on your trips.<br />

Your spending may be higher than<br />

you earlier expected, or someone may<br />

seek your financial assistance. If it’s<br />

inevitable, do it for a good cause.<br />

There will be minor problems in your job<br />

as you’ll have to deal with irresponsible<br />

people. You can do it though. You’ll<br />

have a good time with your love one<br />

when travelling together.<br />

Finances are tough with more spending<br />

than income. There may be excessive<br />

expenditure if you take on a major<br />

project. You should be systematic and<br />

disciplined in managing the project,<br />

and make sure you follow the schedule.<br />

Your trip, whether for work or personal<br />

matter, will be smooth.<br />

Financially, you’ll receive good news<br />

and be rewarded with revenue.<br />

Your business is also smooth and<br />

profitable. If you’re worried about your<br />

current position in the job, consult a<br />

knowledgeable person in the office.<br />

Your trip will be safe and rewarding.<br />

资 金 可 依 靠 他 人 或 亲 戚 , 可 有 时 也 要 主 动 帮<br />

助 他 人 。 工 作 很 快 会 担 任 重 大 任 务 , 若 有 谈<br />

判 事 宜 , 就 赶 快 接 受 , 若 是 有 关 投 资 , 需 要<br />

慎 重 考 虑 。 旅 行 一 直 安 全 , 有 人 伸 手 帮 助 。<br />

收 入 依 然 稳 定 , 可 支 出 漏 洞 百 出 , 大 小 问 题 涌 入<br />

而 来 。 工 作 , 被 上 司 观 察 、 下 属 带 来 问 题 ,<br />

可 一 切 最 终 会 解 决 好 。 旅 行 让 您 焕 发 活 力 ,<br />

放 松 身 心 。<br />

资 金 称 心 如 意 , 生 意 买 卖 收 到 利 润 。 工 作 ,<br />

将 担 任 重 要 事 件 , 并 会 完 美 胜 任 。 旅 行 要 当<br />

心 盗 贼 或 出 乎 意 料 的 事 情 , 会 发 生 小 小 障 碍 。<br />

资 金 支 出 超 支 或 有 人 请 求 您 的 帮 助 。 工 作 会 有<br />

些 不 愉 快 , 主 要 是 与 那 些 不 懂 自 己 的 角 色 和 责<br />

任 的 人 发 生 问 题 。 旅 行 让 心 情 惬 意 , 与 爱 人 出<br />

游 会 很 幸 福 。<br />

资 金 比 较 严 重 , 支 出 比 收 入 多 , 当 心 发 生 超 出<br />

预 算 的 问 题 , 需 要 好 好 管 理 。 工 作 关 键 在 于 管<br />

理 方 面 和 工 作 纪 律 。 旅 行 , 不 论 是 商 务 旅 行 或<br />

私 人 旅 行 都 非 常 顺 畅 。<br />

资 金 运 势 很 好 , 收 入 涌 入 , 生 意 兴 旺 。 工 作<br />

属 于 脆 弱 易 感 期 , 对 职 位 或 状 况 产 生 不 安 。<br />

旅 行 一 切 安 全 无 恙 , 满 意 幸 福 。<br />

96 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

97


WEFIE<br />

#WEfieWE<strong>Smile</strong><br />

Check out this month’s WEfie<br />

ขอเชิญจับกลุ่มกับเพื่อนร่วมทาง ถ้ามาเดี ่ยวลองมองหา<br />

มิตรภาพข้างๆ จากนั้นโพส ยิ้ม และกดชัตเตอร์ได้เลย!<br />

Whether travelling solo or in group, pair up with<br />

your pal or find someone next to you, then strike<br />

a pose, say cheese and click!<br />

สนุกกับ WEFIE WESMILE<br />

เซลฟี่แบบคู่หรือหมู่คณะกัน<br />

Join our fun “WEfie” contest<br />

of couple or group selfies.<br />

加 入 我 们 的 乐 趣 “WEfie”<br />

情 侣 或 团 体 自 拍 竞 赛 。<br />

与 您 的 朋 友 配 对 或 寻 找 旁 边 的 人 , 摆 好 姿 势 ,<br />

微 微 一 笑 , 再 点 击 发 送 !<br />

C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

• คุณสามารถร่วมสนุกชิงรางวัลกับนิตยสาร WE <strong>Smile</strong> ได้ด้วยการแชร์รูป<br />

ลงอินสตาแกรม พร้อมใส่แฮชแท็ก #WEfieWE<strong>Smile</strong> ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ<br />

รางวัลสุดประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทาง<br />

หรือรางวัลสุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล์ ทั้งนี้ชมภาพ<br />

#WEfieWE<strong>Smile</strong> ของผู้อ่านวีสมายล์เพิ่มเติม ได้ที่ www.WE<strong>Smile</strong>Magazine.com<br />

• Join our contest to win prizes by sharing your WEfie on Instagram<br />

with a hashtag : #WEfieWE<strong>Smile</strong>. Prizes up for grabs include air tickets<br />

and other special gifts from THAI <strong>Smile</strong>.<br />

Check out the images taken by WE <strong>Smile</strong> readers at WEfieWE<strong>Smile</strong>.<br />

Learn more at www.WE<strong>Smile</strong>Magazine.com<br />

• 在 Instagram 照 片 墙 上 标 签 #WEfieWE<strong>Smile</strong> 分 享 您 的 自 拍 照 ,<br />

参 加 比 赛 并 赢 取 WE <strong>Smile</strong> 奖 品 。<br />

惊 喜 奖 品 包 括 由 泰 国 微 笑 航 空 提 供 的 全 价 机 票 及 其 他 特 殊 奖 品 。<br />

您 可 在 www.WE<strong>Smile</strong>Magazine.com 查 看 并 了 解 更 多 WE <strong>Smile</strong> 期 刊 读 者 的<br />

#WEfieWE<strong>Smile</strong> 活 动 拍 摄 照 片 。<br />

SUBMIT YOUR WEFIE TO US!<br />

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหมอนผ้าห่มจากไทยสมายล์<br />

ได้แก่ pitt_ok และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ้าพันคอจากไทยสมายล์<br />

ได้แก่ wwaratt_.pb โปรดติดต่อรับของรางวัลได้ที่<br />

กองบรรณาธิการนิตยสาร WE <strong>Smile</strong><br />

โทร. 0 2744 4975, 081 315 9814<br />

• The winner of a THAI <strong>Smile</strong> blanket pillow is pitt_ok and<br />

The winner of a THAI <strong>Smile</strong> scarf is wwaratt_.pb.<br />

Collect your prize at WE <strong>Smile</strong>’s editorial department.<br />

Call 0 2744 4975, 081 315 9814.<br />

• 发 送 您 的 WEfie 自 拍 吧 !<br />

泰 国 微 笑 航 空 毯 子 枕 头 的 奖 品 获 奖 者 为 pitt_ok 和 获 得 泰 国 微 笑 航 空 围 巾<br />

的 获 奖 者 为 wwaratt_.pb, 请 至 WE <strong>Smile</strong> 杂 志 。 编 辑 部 领 取 奖 品 ,<br />

电 话 :0 2744 4975,081 315 9814。<br />

98 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!