03.07.2019 Views

We Smile magazine issue July 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

JULY <strong>2019</strong><br />

WWW.WESMILEMAGAZINE.COM


จิตอาสา เราทำาความดี ด้วยหัวใจ<br />

ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว<br />

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10<br />

แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท าให้ประเทศชาติมั่นคง และพสกนิกรของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น<br />

ทรงห่วงใยและคานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎร์ ทรงตระหนักว่าความมั่นคงของบ้านเมืองจะบังเกิดได้<br />

ด้วยความสามัคคี และความเกื้อกูลของคนไทยด้วยกัน<br />

เรื่อง: วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ<br />

FORCE OF VOLUNTEER SPIRIT INITIATED BY KING RAMA X<br />

HIS MAJESTY KING MAHA VAJIRALONGKORN PHRA VAJIRAKLAOCHAOYUHUA (RAMA X) HAS A FIRM INTENTION TO BRING<br />

STABILITY TO THE COUNTRY AND A BETTER QUALITY OF LIFE TO THE PEOPLE. HE REALIZES THAT NATIONAL STABILITY<br />

CAN BE ACHIEVED THROUGH UNITY AND SUPPORT FOR ONE ANOTHER AMONG THE THAI PEOPLE.<br />

Words: Wineenart Phanvut<br />

n early 2017, His Majesty<br />

initiated the volunteer project<br />

“<strong>We</strong> Do Good Deeds with<br />

Our Hearts” on the basis of<br />

sharing and unity. Later,<br />

on 1 June <strong>2019</strong>, the Bureau of<br />

the Royal Household announced that His<br />

Majesty had renamed the project “Royally<br />

Granted Volunteer Spirit 904 Wo Po Ro.”<br />

New cartoon images created by<br />

His Majesty in various related activities.<br />

Under the Royally Granted Volunteer<br />

Spirit 904 Wo Po Ro project, activities<br />

initiated by His Majesty the King<br />

have been continuing and the network<br />

of the project has also expanded to<br />

cover various provinces nationwide.<br />

Good management systems have been<br />

introduced for the implementation of<br />

the project. Volunteer leaders will also be<br />

trained, as they will play an important role<br />

in leading the people to carry out public<br />

services for the benefit of the majority.<br />

They must attend the “Volunteer Spirit<br />

904” programme, so that they will be<br />

equipped with knowledge and skills to<br />

offer useful advice to participants in the<br />

project and help solve problems more<br />

effectively in response to the needs of<br />

local communities.<br />

The training programme consists of<br />

basic, regular, and special courses, which<br />

will lead to unified and sustainable<br />

operations in the future.<br />

Activities under this project are<br />

divided into three categories. The first<br />

one involves local development to<br />

upgrade the quality of life and living<br />

conditions of local residents. The second<br />

activity involves disaster preparedness<br />

and relief operations after disasters.<br />

In the third activity, volunteer task<br />

forces will be arranged to work with<br />

various government agencies in royal<br />

ceremonies, or public audiences, on<br />

various occasions.<br />

His Majesty King Maha Vajiralongkorn<br />

Phra Vajiraklaochaoyuhua intends to<br />

continue the royally initiated projects<br />

of His Majesty King Bhumibol Adulyadej<br />

the Great (Rama IX), in harmony with<br />

the Royal Father’s aspiration and<br />

approach. King Rama IX learned about<br />

the problems of his subjects during his<br />

travels to every corner of the country.<br />

The force of volunteer spirit, initiated by<br />

King Rama X, in various areas nationwide<br />

will serve as a mechanism to mobilize<br />

efforts to promote unity and unite Thai<br />

hearts as one in tackling local problems<br />

and developing communities for the<br />

benefit of the people.<br />

The royal wishes and firm intentions<br />

of His Majesty King Rama X reflect<br />

his first Royal Command during his<br />

coronation: “I shall reign with righteousness<br />

for the benefit and happiness of the people<br />

forever.”<br />

ด้<br />

วยพระราชดาริดังนี้ จึงทรงพระกรุณา<br />

โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหน่วย-<br />

พระราชทาน และประชาชนจิตอาสา<br />

“เราทาความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อต้นปี 2560<br />

ซึ่งปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน<br />

ชื่อใหม่ว่า “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”<br />

พร้อมภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ<br />

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.<br />

ดาเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดาริอย่างต่อเนื่อง<br />

และขยายขอบเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ<br />

ทั่วประเทศ มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีผู้น าที่มีความรู้<br />

ความสามารถที่จะให้คาแนะนา และแก้ปัญหา<br />

ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของชุมชน ผ่านการ<br />

ฝึกอบรมตามหลักสูตรจิตอาสา 904 ซึ่งจะต้อง<br />

ทาหน้าที่สาคัญในการเป็นผู้นาของประชาชนจิตอาสา<br />

ร่วมทากิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม<br />

ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย หลักสูตร<br />

พื้นฐาน หลักสูตรหลักประจา และหลักสูตรพิเศษ<br />

ที่นาไปสู่การบูรณาการในการปฏิบัติงานในอนาคต<br />

อย่างยั่งยืนต่อไป<br />

และสาหรับประเภทของกิจกรรมจิตอาสา<br />

พระราชทานนั้น แบ่งเป็นสามประเภท คือ<br />

จิตอาสาพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ<br />

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน<br />

จิตอาสาภัยพิบัติ เฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับ<br />

ภัยพิบัติ บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ<br />

และจิตอาสาเฉพาะกิจที่ใช้กาลังพลจิตอาสาปฏิบัติ<br />

งานร่วมมือกับส่วนราชการในงานพระราชพิธี<br />

หรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ<br />

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว<br />

ทรงมีพระราโชบายในการสืบสาน รักษา ต่อยอด<br />

พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดาริของ<br />

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อย่างชัดเจน<br />

ทุกย่างก้าวของพระองค์ที่ได้ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัว<br />

รัชกาลที่ 9 คือย่างก้าวของการทรงเรียนรู้ปัญหา<br />

ของอาณาประชาราษฎร์อย่างแท้จริง พลังจิตอาสา<br />

ของพระองค์ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ<br />

คือกลไกหนึ่งที่กาลังทาหน้าที่ขับเคลื่อนให้ความ<br />

สามัคคี ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกัน<br />

แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนเพื่อประโยชน์ของ<br />

ส่วนรวมบังเกิดผล<br />

พระราชปณิธานแน่วแน่นี้สะท้อนถึงพระปฐม<br />

บรมราชโองการที่ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และ<br />

ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข<br />

แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” อย่างแท้จริง<br />

WITH THE GREAT CONTRIBUTION OF HIS MAJESTY THE KING,<br />

THAI PEOPLE SHOW THEIR LOYALTY TO HIS MAJESTY AND WISH HIM LONGEVITY.<br />

พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแจ่มชัดในความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั่วหล้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย<br />

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


สารจากผู้บริหาร<br />

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562<br />

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม<br />

ถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน<br />

เดือนกรกฎาคมนี้ สายการบินไทยสมายล์ครบรอบ 7 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ในการปฏิบัติการบิน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา<br />

เรารักษาระดับมาตรฐานความปลอดภัยจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสาร<br />

ที่เลือกใช้บริการและคอยให้ข้อเสนอแนะ ทำให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น<br />

สำหรับแผนดำเนินการต่อจากนี้ เราจะดำเนินการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเที่ยวบินร่วม กับกลุ่มพันธมิตรสายการบิน<br />

สตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance Connecting Partner) รวมทั้งขยายการจัดทำสัญญาเที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share)<br />

กับสายการบินอื่นๆ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ด้วยตระหนักถึง<br />

ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เรามีแผนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บริการบนเที่ยวบิน<br />

เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ ลดการใช้พลาสติกในอุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียว หรือน ำพลาสติกบางประเภทกลับสู่กระบวนการ<br />

Upcycling อีกด้วย<br />

สุดท้ายนี้ สำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางกับเรา ระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2562 นี้ เราขอมอบเมนูขนมหวาน<br />

ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษร่วมกับ S&P เพื่อขอบคุณท่านผู้โดยสารในโอกาสที่ไทยสมายล์ครบรอบ 7 ปี<br />

และดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในการเดินทางครั้งต่อไปค่ะ<br />

ชาริตา ลีลายุทธ<br />

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br />

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด<br />

On the auspicious Birthday Anniversary of His Majesty King Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua<br />

on <strong>July</strong> 28, <strong>2019</strong>, the Executives, Board of Directors and Staff of THAI <strong>Smile</strong> Airways Company Limited<br />

extend their best wishes to His Majesty the King.<br />

In <strong>July</strong>, THAI <strong>Smile</strong> Airways celebrates its 7 th anniversary and takes a step towards the 8 th year<br />

in aviation service. The airline has maintained international standard on safety and built<br />

confidence among passengers, resulting in continuous development and increasing recognition<br />

both locally and globally.<br />

THAI <strong>Smile</strong> is becoming the Star Alliance Connecting Partner and expanding code share<br />

agreements with other airlines in order to serve connecting passengers worldwide. In addition,<br />

THAI <strong>Smile</strong> is planning to use biodegradable materials on board with the objectives of reducing<br />

single use plastic products or sending some types of plastic to upcycling process.<br />

For passengers travelling on <strong>July</strong> 7-13, <strong>2019</strong>, we offer a special dessert menu which we jointly<br />

created with S&P Restaurant as a gesture of appreciation to passengers on the 7 th anniversary.<br />

I do hope that we will have the opportunity to welcome you in your next trip.<br />

<strong>2019</strong> 年 7 月 28 日 , 正 值 拉 玛 十 世 国 王 生 辰 之 际 , 我 代<br />

表 泰 国 微 笑 航 空 管 理 层 及 工 作 人 员 祝 国 王 陛 下 洪 福 齐<br />

天 、 万 寿 无 疆 !<br />

7 月 是 泰 国 微 笑 航 空 运 行 满 七 周 年 并 开 始 迈 入 第<br />

八 年 , 我 们 一 如 既 往 的 执 行 高 标 准 安 全 运 行 , 不 仅 得<br />

到 了 国 际 的 认 可 , 也 得 到 了 广 大 旅 客 的 信 任 并 给 予 了<br />

我 们 宝 贵 建 议 , 推 动 着 我 们 不 断 的 发 展 和 改 善 , 提 高<br />

了 我 们 在 国 内 外 的 知 名 度 。<br />

我 们 的 下 一 步 计 划 是 加 入 星 空 联 盟 优 连 伙 伴 , 成<br />

为 其 联 盟 的 成 员 航 空 公 司 , 并 扩 大 与 其 他 航 空 公 司 签<br />

订 代 码 共 享 协 议 , 以 支 持 来 自 世 界 各 地 的 更 多 航 班 连<br />

接 。 此 外 , 为 了 增 强 环 保 意 识 的 重 要 性 , 在 产 品 和 服<br />

务 方 面 , 我 们 计 划 将 客 舱 服 务 使 用 的 器 具 改 成 可 生 物<br />

降 解 材 料 , 减 少 使 用 一 次 性 塑 料 制 品 , 并 将 其 中 一 部<br />

分 的 塑 料 制 品 回 收 用 于 其 他 用 途 。<br />

最 后 , 为 了 庆 祝 泰 国 微 笑 航 空 成 立 7 周 年 , 凡 于<br />

<strong>2019</strong> 年 7 月 7 日 至 13 日 期 间 搭 乘 我 们 的 航 班 , 都 有 机 会<br />

品 尝 到 我 们 与 S&P 合 作 推 出 的 点 心 。 在 此 , 诚 心 欢 迎<br />

并 希 望 能 在 下 一 次 旅 途 中 给 您 提 供 服 务 , 谢 谢 !<br />

à¹×èͧã¹âÍ¡ÒÊÇѹà©ÅÔÁ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉÒ<br />

¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ<br />

Çѹ·Õè òø ¡Ã¡®Ò¤Á òõöò<br />

Charita Leelayudth<br />

Acting Chief Executive Officer<br />

THAI <strong>Smile</strong> Airways Company Limited<br />

查 瑞 塔 - 里 拉 育 德<br />

代 理 首 席 执 行 官<br />

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司<br />

* หากมีคำแนะนำหรือข้อติชมประการใด กรุณาส่งมาที่<br />

customer.service@thaismileair.com ความคิดเห็นของท่าน<br />

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการ เพื่อให้<br />

ผู้โดยสารของเราได้รับความพอใจสูงสุด สำหรับข้อมูลต่างๆ<br />

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่<br />

เว็บไซต์ www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หน้าเฟซบุ๊ก<br />

www.facebook.com/thaismileairways เพื่อได้รับข่าวสาร<br />

ล่าสุดของเรา<br />

* Please send us an email at customer.service@thaismileair.com to let us<br />

know your ideas on how we may further improve our services. For more<br />

information, please explore our website at www.thaismileair.com and ‘like’<br />

our Facebook page at www.facebook.com/thaismileairways for the latest news.<br />

´ŒÇÂà¡ÅŒÒ´ŒÇ¡ÃÐËÁ‹ÍÁ ¢Íà´ªÐ<br />

¢ŒÒ¾Ãоط¸à¨ŒÒ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ½†ÒºÃÔËÒà áÅо¹Ñ¡§Ò¹<br />

ºÃÔÉÑ· ä·ÂÊÁÒÂÅáÍÃàÇ ¨Ó¡Ñ´


JULY <strong>2019</strong><br />

WWW.WESMILEMAGAZINE.COM<br />

Cover<br />

Photographer : Bunluesak Boonroungkaw<br />

THAI <strong>Smile</strong> Airways<br />

Company Limited<br />

Editorial Advisory Board<br />

Building 9, 1 st - 2 nd Floors<br />

89 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,<br />

Bangkok 10900<br />

Nednapang Teeravas<br />

Chief Customer Service Officer<br />

Sancharn Sathaphornwuthikhun<br />

In-Flight Service Director<br />

Sirikwan Songsittichok<br />

Branding & Marketing<br />

Communications Director<br />

Publisher<br />

MPMI Group Co., Ltd.<br />

1 Soi Lasalle 23/2,<br />

Bangna, Bangkok 10260, Thailand<br />

Tel: +66(0) 2744 4975<br />

Fax: +66(0) 2744 5271<br />

Managing Director<br />

Steven Fong Chookiat Pangviphas<br />

steven@mpmith.com<br />

Editorial<br />

Email: editorial@wesmile<strong>magazine</strong>.com<br />

Editor-in-Chief Supattra Sooksawud<br />

Assistant Editor (English) Manote Tripathi<br />

Assistant Editor (Chinese) Suda Amornchalanun<br />

Proofreader Chuleeporn Wiriyawongchai<br />

Photographer Termsit Siriphanich<br />

Art<br />

Contributors<br />

Chaton Chokpattara<br />

Tomorn Sookprecha<br />

Korakot Punlopruksa<br />

Piyalak Nakayodhin<br />

Sayan Chuenudomsavad<br />

Garagay Sriparinyasin<br />

Chumpol Akkapantanon<br />

Production<br />

Advertising<br />

Graphic Designer<br />

Panyaporn Panyachote<br />

Colour Separation Soontorn Film<br />

Printer WPS (Thailand) Co., Ltd.<br />

Media Manager<br />

Niramol Suwandee<br />

niramol@mpmith.com<br />

Marketing Executive<br />

Lapassathorn Sangvalpech<br />

lapassathorn@mpmith.com<br />

Advertising Sales Hotlines<br />

Niramol +668 1315 9814<br />

Guitar +668 7929 6611<br />

advertising@wesmile<strong>magazine</strong>.com<br />

Overseas Advertising Representatives<br />

AUSTRALIA<br />

The Media Company<br />

Leanne Richardson<br />

Tel: +612 9960 4392<br />

leanne@themediaco.com.au<br />

CHINA, HONG KONG, MACAU<br />

China Media Options Co., Ltd.<br />

Rebecca Tsang-Pereira<br />

Tel: +852 2321 9788<br />

rebeccaCMOsupport@gmail.com<br />

INDIA, MALDIVES<br />

RMA Media<br />

Faredoon Kuka<br />

Tel: +9122 2925 3735<br />

kuka@rmamedia.com<br />

KOREA<br />

Medirep Co.<br />

Soohoon Oh<br />

Tel: +822 734 0786<br />

soohoonoh@medireponline.com<br />

SINGAPORE, INDONESIA<br />

MPMI Pte Ltd.<br />

S. S. Hoo<br />

Tel: +65 6464 6261<br />

mpmisg@gmail.com<br />

UNITED KINGDOM<br />

Major Media Ltd.<br />

David Hammond<br />

Tel: +44(0) 20 8467 8884<br />

david@majormedia.co.uk<br />

FRANCE, GERMANY,<br />

SWITZERLAND<br />

Infopac Media House<br />

Jean Charles Abeille<br />

Tel: +331 4643 0066<br />

jcabeille@infopac.fr<br />

MALAYSIA<br />

MPMI Sdn Bhd<br />

Alvin Tan<br />

Tel: +603 7880 2185<br />

mpmimy@gmail.com<br />

USA<br />

The Multimedia Inc.<br />

Fernando Mariano<br />

Tel: +14 0790 3500<br />

fmar@multimediausa.com<br />

wesmile<strong>magazine</strong>.com<br />

“WE <strong>Smile</strong>” is the in-flight <strong>magazine</strong> of THAI <strong>Smile</strong><br />

Airways Company Limited and is edited and published<br />

by MPMI Group Co., Ltd. All articles and photographs<br />

published herein are created by the authors and<br />

photographers at their own discretion and do not<br />

necessarily represent the views of the airline. THAI <strong>Smile</strong><br />

Airways holds no responsibility or liability arising out of<br />

the publication of such articles and photographs.<br />

All rights reserved. No part of this <strong>magazine</strong> may be reproduced,<br />

stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any<br />

means without the prior written permission of THAI <strong>Smile</strong> Airways<br />

Company Limited and MPMI Group Co., Ltd.


สารบัญ Contents JULY <strong>2019</strong><br />

12 Calendar<br />

วันสำคัญและเทศกาลเด่นประจำเดือน<br />

Interesting Festivals of the Month<br />

本 月 有 趣 节 日<br />

14 Update<br />

ข่าวสารและกิจกรรมน่าสนใจ<br />

ประจำเดือน<br />

Monthly News and Latest Events<br />

每 月 新 闻 和 活 动 更 新<br />

18 Beauty<br />

9 สกินแคร์ดูแลความงาม<br />

9 Beauty Lists<br />

9 个 美 容 护 理 清 单<br />

20 Packing<br />

สนุกกับการแต่งชุดสีนีออนสดใส<br />

แล้วเที่ยวเพลินใจในอุบลราชธานี<br />

For Her : Vivid Colour Look<br />

打 扮 清 新 鲜 亮 , 游 玩 乌 汶<br />

จัดเสื้อผ้าสไตล์สตรีทแวร์เท่ๆ<br />

พร้อมสำหรับท่องเที่ยว<br />

ในฮ่องกง<br />

For Him : Street Style<br />

非 凡 街 头 服 饰 出 游 香 港<br />

22 Taste<br />

อร่อยได้สุขภาพ ตำรับอาหารญี่ปุ่น<br />

Tasty and Healthy the Japanese Way<br />

营 养 美 味 之 日 料 食 谱<br />

อาหารพื้นบ้านภูเก็ต รสเด็ดแบบดั้งเดิม<br />

Authentic Phuket Food<br />

舌 尖 正 宗 味 的 普 吉 当 地 菜 肴<br />

26 Relax<br />

ที่สุดแห่งการผ่อนคลาย<br />

ณ ใจกลางกรุงเทพฯ<br />

Ultimate Relaxation<br />

in Central Bangkok<br />

曼 谷 中 心 最 佳 养 生 体 验<br />

28 Stay<br />

โรงแรมโฮเทลโคลเวอร์ ป่าตอง<br />

ภูเก็ต<br />

Hotel Clover Patong Phuket<br />

客 莱 福 巴 东 普 吉 岛 酒 店<br />

โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล<br />

Buri Sriphu Boutique Hotel<br />

武 里 斯 利 普 精 品 酒 店<br />

94 Horoscopes<br />

เที่ยวทั่วไทยไปตามดวง<br />

เดือนกรกฎาคม 2562<br />

Enjoy Travelling with Your Stars :<br />

<strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

随 着 <strong>2019</strong> 年 7 月 星 座 运 势 舒 畅 旅 游<br />

Art & Culture<br />

32 งานแกะสลักเทียน<br />

ศิลปะแห่งความศรัทธา<br />

Candle Carving : Art, Faith and Tradition<br />

乌 汶 蜡 烛 节 雕 刻 作 品 , 佛 教 信 仰 之 艺 术<br />

40 ภูเก็ตหลากรส<br />

Multi-Charm Phuket<br />

多 彩 普 吉<br />

52 ฮ่องกงเที่ยวล่าสุด<br />

A Joyful Twist of Hong Kong<br />

香 港 最 近 旅 程<br />

62 Reflections<br />

ตลาดน้ำา วิถีไทยบนสายน้ำา<br />

Floating Market : Thai Way of Life<br />

on Waterways<br />

水 上 市 场 , 河 畔 泰 国 生 活 方 式<br />

68 พิพิธภัณฑ์คำาปุน<br />

งามสง่าผ้าทอเมืองอุบลฯ<br />

Khampun Museum : Showcasing<br />

Remarkable Textiles<br />

康 邦 博 物 馆 , 乌 汶 雅 致 织 物<br />

76 กิน ดื่ม พัก<br />

ไปกับเมืองอุบลฯ<br />

Dine, Drink and Stay in<br />

Ubon Ratchathani<br />

乌 汶 吃 喝 玩 乐 指 南<br />

82 WHERE WE FLY<br />

84 FOOD<br />

85 SPECIAL SERVICE REQUEST<br />

86 FOOD<br />

87 BEST OF LUCK, BEST OF SMILE<br />

88 NEWS<br />

90 FOR YOUR SAFETY<br />

92 TALK<br />

98 WEFIE


WHAT’S ON<br />

Calendar<br />

INTERESTING FESTIVALS<br />

OF THE MONTH<br />

5-7 กรกฎาคม 2562<br />

<strong>July</strong> 5-7, <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 7 月 5 日 -7 日<br />

ประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน<br />

ประจำปี 2562 / เลย<br />

ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอด่านซ้าย ด้วยการสัมผัสกับการละเล่นผีตาโขน<br />

อย่างใกล้ชิด พร้อมชมขบวนแห่ตระการตา และกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย รวมทั้งบูธ<br />

จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ในงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ประจ ำปี 2562<br />

ณ วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย<br />

Bun Luang and Phi Ta Khon Festival <strong>2019</strong> / Loei<br />

The quiet town of Dan Sai becomes lively as Phi Ta Khon ghosts roam<br />

major streets in a colourful and highly-entertained parade. There is an<br />

open-air market selling local products. The festival is held simultaneously<br />

with the Bun Luang religious ceremony at Wat Phon Chai and on the<br />

grounds of Dan Sai district office.<br />

<strong>2019</strong> 年 行 善 传 统 节 和 鬼 节 活 动 / 黎<br />

节 日 将 在 丹 赛 县 丹 赛 区 政 府 和 蓬 猜 寺 举 办 , 来 亲 密 体 验 鬼 节 乐 趣 活 动 , 观 赏 壮 观 鬼 节 游<br />

行 , 观 光 各 种 娱 乐 活 动 和 当 地 产 品 展 览 。<br />

18-27 กรกฎาคม 2562<br />

<strong>July</strong> 18-27, <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 7 月 18 日 -27 日<br />

ประเพณีดอกจูดบาน งานกาชาด<br />

และของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2562 /<br />

นครศรีธรรมราช<br />

อำเภอชะอวด เป็นเจ้าภาพจัดงาน ‘ประเพณีดอกจูดบาน<br />

งานกาชาด และของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2562’<br />

โดยรังสรรค์ขบวนรถบุปผชาติและของดีเมืองชะอวด<br />

มาอวดสายตานักท่องเที่ยว รวมทั้งยังมีนิทรรศการ<br />

ประกวดผลไม้และพันธุ์สัตว์ การออกร้านจากส่วนราชการ<br />

สินค้าพื้นบ้าน และการแสดงเพื่อความบันเทิง<br />

อีกมากมาย ณ หน้าเทศบาลชะอวด อำเภอชะอวด<br />

จังหวัดนครศรีธรรมราช<br />

Flower Blooming, Red Cross Fair<br />

and Cha-uad Market Fair <strong>2019</strong>/<br />

Nakhon Si Thammarat<br />

Cha-uad District is the venue of the annual<br />

festival highlighted by a flower parade and<br />

fruit/animal contests. A specially-organised<br />

flea market and entertainment are held on the<br />

grounds of Cha-uad municipal office.<br />

<strong>2019</strong> 年 蒲 草 花 节 、 红 十 字 节 和 差 雾 县 特 产 节 /<br />

洛 坤<br />

于 差 雾 市 政 府 举 办 , 此 节 日 活 动 包 括 鲜 花 展 览 和 差 雾 县 特<br />

产 陈 列 , 还 有 水 果 及 动 物 种 类 的 展 览 比 赛 、 当 地 产 品 及 政<br />

府 店 铺 展 览 和 许 多 娱 乐 表 演 节 目 。<br />

15-17 กรกฎาคม 2562<br />

<strong>July</strong> 15-17, <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 7 月 15 日 -17 日<br />

ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2562 / สระบุรี<br />

ร่วมสืบทอดเอกลักษณ์ของประเพณีโบราณที่มีหนึ่งเดียวในโลก ในงานประเพณี<br />

ตักบาตรดอกเข้าพรรษา หรือตักบาตรดอกไม้ ประเพณีที่ยิ่งใหญ่<br />

ซึ่งจะมีพระสงฆ์จำนวน 3,000 รูปออกมาบิณฑบาตพร้อมกัน<br />

ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี<br />

Khao Phansa Flower Offering Festival <strong>2019</strong> / Saraburi<br />

The ceremony of offering flowers on the occasion of Khao Phansa<br />

is held annually in a grand style with 3,000 Buddhist monks showing<br />

up to receive flowers from devout Buddhists at Wat Phra Phutthabat<br />

Ratchaworamahawihan, Phra Phutthabat District in Saraburi.<br />

<strong>2019</strong> 年 守 夏 献 鲜 花 节 / 北 标<br />

参 加 世 界 唯 一 独 特 古 老 节 日 —— 守 夏 献 鲜 花 节 , 在 此 盛 大 节 日 里 ,3000 位 僧 侣 将<br />

前 来 沙 拉 武 里 府 帕 拉 普 塔 班 县 佛 陀 足 印 寺 化 缘 。<br />

16-28 กรกฎาคม 2562<br />

<strong>July</strong> 16-28, <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 7 月 16 日 -28 日<br />

ประเพณีแข่งเรือยาวและของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2562 / ลพบุรี<br />

งานประเพณีแข่งเรือยาวและของดีบ้านหมี่ กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับความสนุกหรรษา<br />

ของการแข่งขันเรือยาวประเภทต่างๆ จัดเต็มการแสดง แสง สี เสียง ประกวดการแต่งกาย<br />

ชุดผ้าไทย ประกวดแม่สาวลูกสวย การจำหน่ายสินค้าโอทอป เครื่องเรือน และอื่นๆ<br />

อีกมากมาย ณ บริเวณริมคลองชลประทาน สี่แยกไฟแดง (บ้านกล้วย) อำเภอบ้านหมี่<br />

จังหวัดลพบุรี<br />

12-17 กรกฎาคม 2562<br />

<strong>July</strong> 12-17, <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 7 月 12 日 -17 日<br />

118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน /<br />

อุบลราชธานี<br />

ชวนชมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษายิ่งใหญ่แห่งปีของ<br />

ชาวอุบลฯ ที่อลังการด้วยขบวนแห่เทียนพรรษาสุดตระการตา<br />

และความวิจิตรของงานศิลป์แบบไทยๆ ที่มีพุทธศาสนาเป็น<br />

แรงบันดาลใจ พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยในปีนี้<br />

จัดภายใต้ชื่องาน ‘118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน’<br />

ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี<br />

Candle Festival, 118 th Anniversary in<br />

Honour of Thailand’s Monarch / Ubon<br />

Ratchathani<br />

The annual festival is one of the much-awaited<br />

festivities for Ubon Ratchathani people. A procession<br />

of artistically-crafted candles, inspired by Buddhist<br />

teachings, moves along major streets. The main venue<br />

is Thung Sri Muang in the town centre.<br />

第 118 年 守 夏 节 巡 烛 仪 式 / 乌 汶<br />

到 乌 汶 吞 史 明 广 场 参 加 乌 汶 守 夏 节 巡 烛 仪 式 , 见 证 宏 观 蜡 烛 游 行<br />

和 泰 国 精 美 佛 教 艺 术 作 品 , 节 日 里 还 有 各 种 活 动 呼 唤 游 客 前 往<br />

体 验 。<br />

Long-tail Boat Race and Ban Mee<br />

Market Fair <strong>2019</strong> / Lopburi<br />

The traditional long-tail boat race and Ban Mee<br />

market fair are always colourful and entertaining.<br />

There are live performances, a Thai costume contest<br />

and a mother-and-daughter beauty pageant.<br />

OTOP products are sold at the market fair near the<br />

Irrigation Canal at Ban Kluay intersection, Ban Mee<br />

District.<br />

<strong>2019</strong> 年 长 尾 船 赛 节 和 万 面 县 特 产 节 / 华 富 里<br />

届 时 , 活 动 在 华 富 里 万 面 县 举 办 , 各 种 节 日 活 动 , 包 括 长 尾 船<br />

赛 活 动 、 泰 国 服 装 比 赛 、 选 美 比 赛 、 一 乡 一 特 产 及 各 种 产 品<br />

展 览 。<br />

12 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

13


UPDATE<br />

ASIA PLUS EXHIBITION / BANGKOK<br />

นิทรรศการภายใต้แนวคิด ‘มลังเมลืองเรืองรุ้ง’ รวมผลงานการประกวด<br />

จิตรกรรมเอเชีย พลัส จำนวน 57 ชิ้น เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง<br />

เพื่อสนับสนุนผู้มีแนวคิดและทักษะด้านจิตรกรรมให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ผลงาน<br />

อันมีคุณค่า ครั้งที่ 9 นี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2562<br />

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ<br />

57 paintings from the Asia Plus Contest are put on display under the<br />

theme ‘Malang Malueng Ruang Rung’ at the Queen’s Gallery on<br />

<strong>July</strong> 8-August 4, <strong>2019</strong>. The exhibition has been organised for 9<br />

consecutive years with the objectives of letting artists display their<br />

creative works of art.<br />

PANTOMIME IN BANGKOK<br />

EXERCISE YOUR IMAGINATION /<br />

BANGKOK<br />

ได้เวลาเรียกรอยยิ้มให้ผู้ชมอีกครั้ง กับงาน Pantomime<br />

in Bangkok Exercise Your Imagination ครั้งที่ 16<br />

การแสดงละครใบ้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมบริหารจินตนาการ<br />

ของตนเอง แบบไร้ข้อจำกัดด้านภาษาและวัฒนธรรม<br />

โดยเหล่านักละครใบ้ชั้นนำระดับเอเชีย จัดแสดงในวันที่<br />

20-21 กรกฎาคมนี้ ณ โรงละครเอ็มเธียเตอร์<br />

ติดตามรายละเอียดและซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์<br />

It’s time for laughter and endless imagination<br />

at the 16 th Pantomime in Bangkok Exercise Your<br />

Imagination by Asia’s top pantomime performers.<br />

The performances are held at the M Theatre,<br />

New Petchaburi Road, on <strong>July</strong> 20-21, Tickets are<br />

available at Thai Ticket Major.<br />

EAT EXHIBITION / BANGKOK<br />

ทาคาโนบุ โคบายาชิ จิตรกรร่วมสมัยชาวญี่ปุ่น เผยบทสรุปของโปรเจกต์มหากาพย์ศิลปะ<br />

ในชื่อชุดนิทรรศการ EAT หรือ ภาชนะว่างเปล่า โดยศิลปินใช้ภาพถ่ายอาหารกับภาชนะ<br />

ที่ว่างเปล่ามาถ่ายทอด ชวนร่วมขยายความหมายในมุมมองที่แตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้ -11<br />

สิงหาคม 2562 ณ 100 ต้นสนแกลเลอรี<br />

Takanobu Kobayashi, Japan’s contemporary artist,<br />

displays his painting project in an<br />

exhibition entitled EAT.<br />

His collection comprises images<br />

of food and empty containers,<br />

compelling viewers to diverse<br />

interpretations. The exhibition<br />

is held at 100 Tonson Gallery<br />

from today till August 11, <strong>2019</strong>.<br />

RUN FOR HEROES / NAKHON PATHOM<br />

มูลนิธิเอสซีจี ชวนร่วมกิจกรรม ‘Run for Heroes – วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า’<br />

หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Hands for Heroes รวมมือเราเพื่อคนเฝ้าป่า<br />

ในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ ณ สวนพุทธมณฑล สาย 4 จังหวัดนครปฐม<br />

รายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมไม่หักค่าใช้จ่าย น ำไปจัดซื้ออุปกรณ์<br />

ลาดตระเวนที่จำเป็นมอบให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ เพื่อสร้างขวัญ<br />

กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาต่อไป รายละเอียดติดตามได้ที่<br />

www.runlah.com/events/c/rfh19<br />

SCG Foundation organises the ‘Run for Heroes’ (or forest rangers in this<br />

context). The activity which is part of the Hands for Heroes Project is<br />

on <strong>July</strong> 6, at Buddha Monthon Park Sai 4, Nakhon Pathom. Proceeds<br />

from the event are donated to purchase forest patrol equipment for<br />

forest rangers nationwide. Check www.runlah.com/events/rfh19.<br />

PAI JAZZ & BLUES FEST <strong>2019</strong> / MAE HONG SON<br />

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร จัดงานดนตรีที่จะท ำให้สีสัน<br />

แห่งฤดูกาลในเมืองปายมีเสน่ห์กว่าที่เคย กับงาน Pai Jazz & Blues Fest<br />

ขับกล่อมดนตรีแจ๊สและบลูส์ในบรรยากาศซึ่งโอบล้อมด้วยธรรมชาติอันรื่นรมย์<br />

ในวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2562 รายละเอียดติดตามได้ที่<br />

FB : Pai Jazz and Blues Fest<br />

The Tourism Authority of Thailand collaborates with several<br />

agencies in organising Pai Jazz & Blues Fest in a relaxed,<br />

nature-surrounded atmosphere in Mae Hong Son’s charming town<br />

of Pai, on <strong>July</strong> 5-7, <strong>2019</strong>. Check FB : Pai Jazz and Blues Fest<br />

for more information.<br />

14 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

15


UPDATE<br />

TWISTED TIKI POOL PARTY <strong>2019</strong> / HONG KONG<br />

ต้อนรับฤดูกาลซัมเมอร์สุดหฤหรรษ์บนเกาะฮ่องกง ด้วยเทศกาลพูลปาร์ตี้บนเรือยอชต์<br />

ลำหรู จัดเต็มแสง สี เสียง และจังหวะดนตรีสนุกๆ ท่ามกลางบรรยากาศหมู่ดาวเต็มฟ้า<br />

สุดโรแมนติกให้ได้สัมผัสกัน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นี้ ติดตามรายละเอียดและ<br />

สำรองบัตรได้ที่ https://whongkong.qrd.by/dvtj4s<br />

Say hello to summer with a pool party on a luxurious yacht, fully equipped<br />

with light and music, while watching the stars. The event is on <strong>July</strong> 20, <strong>2019</strong>.<br />

For information and reservations, check https://whongkong.qrd.by/dvtj4s.<br />

STREET ART FEST /<br />

LAMPANG<br />

ถนนศิลปะ ลานเด็กยิ้ม ริมน้ำวัง<br />

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อต่อยอด<br />

จินตนาการทางศิลปะทุกประเภท<br />

ให้แก่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็น การวาด<br />

การเล่นดนตรี ศิลปะทำมือ กางจอดูหนัง<br />

รถอ่านฉัน และอีกหลากหลายกิจกรรม<br />

สำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้ จัดขึ้น<br />

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562<br />

ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น.<br />

ณ สตรีทอาร์ต ริมแม่น้ำวัง<br />

Children are invited to join<br />

the Street Art Festival held on a street near the Wang River on <strong>July</strong> 6 at<br />

05.00-09.00 pm. The event includes an exhibition of paintings, musical<br />

entertainment, hand-made artworks, movies, books and many other<br />

interesting activities.<br />

MON RAK MAENAM PRAN /<br />

PRACHUAP KHIRI KHAN<br />

เทศกาลดนตรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เสียงเพลง<br />

เป็นมนต์สะกด ให้ ‘ต้องมนต์รัก’ ทะเลปากน้ำปราณ<br />

โดยมีศิลปินดังร่วมขับขานบทเพลงให้ทุกคนได้ใช้เวลา<br />

แห่งความสุขร่วมกัน พร้อมทั้งอิ่มตากับงานหัตถกรรม<br />

และศิลปะท้องถิ่น อิ่มท้องกับของดี ร้านเด็ดเมืองปราณ<br />

จัดแสดงในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ ณ ชายหาดเขากะโหลก<br />

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตามรายละเอียดได้ที่<br />

FB : มนต์รักปากน้ำปราณ<br />

The environmentally-friendly Music Festival will<br />

be participated by many well-known artists and<br />

musicians. There is also food galore. The event<br />

is held on the beach near Khao Kaloke, Pranburi<br />

on <strong>July</strong> 13. FB : มนต์รักปากน้ำาปราณ<br />

16 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

17


BEAUTY<br />

WORDS & PHOTOS : NAKORN KAEOSUTTHI<br />

สกินแคร์ดูแลความงาม<br />

Beauty Lists<br />

นอกจากรักษาสุขภาพแล้ว เราควรดูแลความงามอย่างสม่ ำเสมอ โดยเฉพาะเวลาเดินทาง<br />

ยิ่งต้องดูแลมากขึ้น ด้วยสกินแคร์ที่คัดสรรแล้วว่าคุณภาพดี มีคุณประโยชน์สูง และปลอดภัย<br />

1. PANPURI REVIVE<br />

AMINO ACIDS REPAIR<br />

HAIR CLEANSER<br />

ขนาด 185 มล.<br />

ราคา 850 บาท ผลิตภัณฑ์<br />

ทำาความสะอาดเส้นผม<br />

สูตรโฟมน้อย อุดมด้วย<br />

กรดอะมิโนและส่วนผสม<br />

จากธรรมชาติ เน้นฟื้นฟู<br />

ผมเสีย พร้อมคืน<br />

ความเงางาม<br />

2. PANPURI REVIVE<br />

AMINO ACIDS REPAIR<br />

HAIR CONDITIONER<br />

ขนาด 125 มล. ราคา 850<br />

บาท คอนดิชันเนอร์บำารุง<br />

เส้นผม ด้วยส่วนผสม<br />

โปรตีนจากถั่วและน้ำามัน<br />

จากเมล็ดอินคา ช่วยให้<br />

เส้นผมแข็งแรง นุ่มลื่น และ<br />

หนังศีรษะชุ่มชื้น สมดุล<br />

3. DII TIME REVERSAL<br />

EYE CREAM<br />

ขนาด 15 มล.<br />

ราคา 3,200 บาท<br />

ครีมบำารุงรอบดวงตา<br />

ด้วยสารสกัดเปปไทด์<br />

จากปลาดาวและ<br />

สาหร่ายทะเลสีเขียว<br />

ช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวใต้ตา<br />

และลดเลือนริ้วรอย<br />

รอบดวงตา<br />

4. AESOP ARRIVAL<br />

สำาหรับนักเดินทาง<br />

ขนาดละ 50 มล.<br />

ราคา 1,300 บาท<br />

ชุดเซ็ตประกอบด้วย<br />

แชมพูทำาความสะอาดเส้นผม<br />

ครีมบำารุงเส้นผม คลีนเซอร์<br />

ทำาความสะอาดร่างกาย<br />

และบาล์มบำารุงผิวกาย<br />

5. BURT’S BEES CONDI-<br />

TIONING LIP SCRUB<br />

ขนาด 7.08 กรัม ราคา<br />

890 บาท สครับผลัดเซลล์<br />

ผิวบนริมฝีปาก ด้วยส่วน<br />

ผสมของฮันนีคริสตัล<br />

โกโก้บัตเตอร์ และแคสเตอร์<br />

ออยล์ ช่วยปรับสภาพ<br />

ริมฝีปากให้เนียนนุ่ม<br />

ใช้ขัดสครับแล้วล้างออก<br />

6. JURLIQUE NEW<br />

HYDRATING MISTS<br />

ขนาด 100 มล. ราคา<br />

1,450 บาท ผลิตภัณฑ์<br />

บำารุงผิวหน้า เพิ่มความ<br />

สดชื่นและชุ่มชื้นให้กับผิว<br />

ประกอบไปด้วย 3 กลิ่น<br />

Rosewater Balancing<br />

Mist, Lavender<br />

Hydrating Mist,<br />

Sweet Violet &<br />

Grapefruit Hydrating<br />

Mist<br />

7. LOLANE INTENSE<br />

CARE KERATIN REPAIR<br />

MASK ขนาด 200 กรัม<br />

ราคา 135 บาท มาสก์<br />

สำาหรับฟื้นบำารุงเส้นผม<br />

แห้งเสียจากการยืด ดัด<br />

หรือทำาสี ช่วยซ่อมแซม<br />

เกล็ดผมที่อ่อนแอ และ<br />

ทำาให้เม็ดสีเชื่อมติดบน<br />

เส้นผมได้นานขึ้น สีผม<br />

จึงสวย เปล่งประกาย<br />

มีชีวิตชีวา<br />

8. IPSA POWDER<br />

FOUNDATION N<br />

6 เฉดสี ขนาด 8 กรัม<br />

ราคา 2,300 บาท<br />

แป้งผสมรองพื้น<br />

เนื้อสัมผัสละมุน บางเบา<br />

ปกปิดได้เรียบเนียน<br />

มอบผิวสวยกระจ่างใส<br />

อย่างเป็นธรรมชาติ<br />

9. PURE CARE BY BSC<br />

ROYAL RICE MIRACLE<br />

FACE OIL ขนาด 30 มล.<br />

ราคา 1,200 บาท<br />

ทรีตเมนต์ออยล์เข้มข้น<br />

ด้วยคุณค่าสารสกัดจาก<br />

น้ำามันรำาข้าว อุดมด้วย<br />

วิตาวินอี บำารุงผิวหน้า<br />

ให้อ่อนเยาว์ เนียนนุ่ม<br />

และลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย<br />

18 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

19


PACKING<br />

STYLE : ASAWAPAT JINDACHOTIRAZ<br />

กระเป๋าหนังทรงถุง<br />

ราคา 83,000 บาท<br />

จาก MARNI<br />

ต่างหูระย้า<br />

ราคา 499 บาท<br />

จาก H&M<br />

กิ๊บติดผมไข่มุก<br />

ราคา 990 บาท<br />

จาก ZARA<br />

กระเป๋าสะพายข้าง<br />

รุ่น MINDBLOWER<br />

COLLECTION<br />

ราคา 1,190 บาท<br />

จาก FILA x CARNIVAL<br />

แว่นตากันแดดกรอบพลาสติก<br />

ราคา 890 บาท จาก TOPMAN<br />

FOR HER :<br />

UBON RATCHATHANI<br />

FOR HIM :<br />

HONG KONG<br />

เสื้อยืดทรงโอเวอร์ไซส์<br />

สีเขียวนีออนพิมพ์ลาย<br />

ราคา 990 บาท<br />

จาก CARNIVAL<br />

สร้อยคอลูกปัด<br />

ราคา 990 บาท<br />

จาก ZARA<br />

FLIGHT<br />

BKK-UBP<br />

WE020/WE024/<br />

WE028<br />

VIVID COLOUR LOOK<br />

สนุกกับการแต่งชุดสีนีออนสดใส แล้วเที่ยวเพลินใจในอุบลราชธานี<br />

เมืองแห่งแม่น้ำาสองสี ดินแดนพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใคร<br />

และสวยงามด้วยหาดทรายแก่งหิน รวมทั้งดอกไม้ป่าน่าชม<br />

FLIGHT<br />

BKK-HKG<br />

WE630<br />

STREET STYLE<br />

จัดเต็มเสื้อผ้าสไตล์สตรีทแวร์เท่ๆ พร้อมสำาหรับเดินช้อปปิ้งเก๋ๆ<br />

หรือท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานในฮ่องกง เมืองแห่งสีสันและความทันสมัย<br />

รองเท้าสนีกเกอร์รุ่น M2K TEKNO<br />

ราคา 3,600 บาท จาก NIKE<br />

กางเกงขา 5 ส่วน ลายตารางสีเหลือง<br />

ราคา 2,450 บาท จาก TOPMAN<br />

เสื้อยืดสีชมพูสกรีนลาย<br />

ราคา 1,350 บาท<br />

จาก CONVERSE X JUST DON<br />

หมวกแก๊ปสีม่วงพิมพ์ลาย<br />

ราคา 3,900 บาท จาก DIESEL<br />

ถุงเท้าลายม้าลาย<br />

ราคา 149 บาท<br />

จาก H&M<br />

รองเท้าสนีกเกอร์รุ่น AIR MAX 720<br />

ราคา 6,400 บาท จาก NIKE<br />

สถานที่จำาหน่าย<br />

CONVERSE X JUST DON ร้าน CARNIVAL สยามสแควร์ซอย 1 และซอย 7<br />

H&M ชั้น 2 สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์<br />

MARNI ชั้น 1 เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 2 เอราวัณ แบงค็อก NIKE ชั้น 1 สยามสแควร์วัน, ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์<br />

TOPSHOP ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 สยามพารากอน ZARA ชั้น 1 สยามพารากอน, ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์<br />

กระโปรงคัลเลอร์บล็อกผ้าไหม<br />

ราคา 5,990 บาท<br />

จาก TOPSHOP<br />

สถานที่จำาหน่าย<br />

CARNIVAL สยามสแควร์ซอย 1 และซอย 7<br />

DIESEL ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี, ชั้น 4 แผนกเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 1 เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า<br />

FILA x CARNIVAL สยามสแควร์ซอย 1 และซอย 7 H&M ชั้น 2 สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์<br />

NIKE ชั้น 1 สยามสแควร์วัน, ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์<br />

TOPMAN ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 3 เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช<br />

20 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

21


TASTE<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

Sushi Set<br />

寿 司 套 餐<br />

Steak Lunch Set<br />

牛 排 午 市 套 餐<br />

อร่อยได้สุขภาพ ตำรับอาหารญี่ปุ่น<br />

Tasty and Healthy the Japanese Way<br />

สำหรับภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นรุ่นบุกเบิกในเมืองไทยอย่างฟูจิ ยืนหยัดด้วย<br />

เอกลักษณ์ของอาหารญี่ปุ่นที่นำมาปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทย ภายใต้สโลแกน<br />

‘อร่อยได้สุขภาพ’ มาจนถึงวันนี้ได้ ไม่เพียงเพราะเน้นการรักษาคุณภาพและพัฒนา<br />

มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น แต่ยังคัดสรรเมนูใหม่ๆ มาให้แขกทุกเพศทุกวัย<br />

สนุกสนานกับการเลือกรับประทานตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อย<br />

เมนูหลัก หรือเครื่องดื่มสารพัด โดยวัตถุดิบเปี่ยมคุณภาพส่วนหนึ่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่น<br />

โดยตรง และบางส่วนมีการผลิตขึ้นเอง เช่น ข้าวญี่ปุ่นที่บริการในภัตตาคารฟูจิ<br />

เป็นข้าวปรับปรุงเมล็ดพันธุ์จนสามารถปลูกได้ดีในจังหวัดเชียงราย นอกจากเป็นการ<br />

นำพืชพันธุ์ที่ผลิตเองมาใช้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกร<br />

ไทยด้วย ดังนั้นทุกครั้งที่แวะมาอิ่มเอมกับตำรับอาหารญี่ปุ่นรสชาติคนไทยที่นี่<br />

จึงได้รับทั้งความอร่อยของอาหาร ผสานไปกับความภูมิใจที่ได้สนับสนุนคนไทย<br />

ด้วยกัน<br />

A pioneer of Japanese food chain in Thailand, Fuji has<br />

consistently offered tasty and healthy food to customers.<br />

Many of the raw materials are imported from Japan<br />

while some are home made. Rice served at Fuji is specially<br />

grown in Chiang Rai.<br />

营 养 美 味 之 日 料 食 谱<br />

泰 国 富 士 餐 厅 致 力 于 供 应 “ 营 养 美 味 ” 概 念 的 日 餐 , 通 过 不 断<br />

保 持 高 品 质 , 餐 厅 还 不 停 地 创 造 出 新 颖 菜 肴 来 满 足 顾 客 的 需<br />

求 , 每 道 菜 都 使 用 日 本 进 口 材 料 和 泰 国 农 业 产 品 如 清 莱 日 米<br />

来 烹 饪 。 在 富 士 餐 厅 享 受 日 餐 美 味 的 同 时 , 也 可 以 体 验 到 泰<br />

国 农 产 品 的 可 口 。<br />

SASHIMI DELUXE<br />

ชุดรวมทะเลแบบจัดเต็ม ประกอบด้วยปลาโอ ปลาแซลมอน<br />

ปลาฮามาจิ หนวดปลาหมึกทาโกะ หอยเชลล์ และปลาไหลย่าง<br />

ซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมด เสิร์ฟเย็นอย่างอลังการบนจาน<br />

รูปเรือ ให้อารมณ์คล้ายกับนั่งรับประทานอยู่ริมทะเล<br />

SALMON TARTAR SAUCE FRY SET<br />

ชุดปลาแซลมอนไส้ซอสทาร์ทาร์มายองเนส ชุบเกล็ดขนมปัง<br />

ทอด กรอบนอกนุ่มใน และยังสดอร่อยด้วยปลาแซลมอนนำเข้า<br />

จากญี่ปุ่น เสิร์ฟพร้อมรับประทาน หรือจะจิ้มกับนำ้ำจิ้มทงคัตสึ<br />

เพื่อเพิ่มรสชาติยิ่งขึ้นก็ได้<br />

SUSHI SET<br />

ชุดข้าวปั้นหรือซูชิที่จัดหนักด้วยหน้าปลาดิบที่หลากหลาย เช่น<br />

หน้าปลามากุโรหรือปลาโอ ปลาแซลมอน ปลาฮามาจิ รวมถึง<br />

หน้าปูอัด และหน้ากุ้ง รับประทานคู่กับซุปมิโซะร้อนๆ กิมจิ<br />

และไข่หวาน จะอร่อยโดนใจมาก<br />

STEAK LUNCH SET (BEEF, PORK, CHICKEN)<br />

เมนูสเต็กชุดพิเศษ เสิร์ฟเฉพาะมื้อกลางวัน มีให้เลือกทั้ง<br />

สเต็กเนื้อวากิว (เนื้อวัว) หมู และไก่ โดยเฉพาะเนื้อวากิว<br />

บอกคำเดียวว่าอร่อยลำ้ำจริงๆ<br />

SPICY AVOCADO SALAD<br />

ยำสลัดอะโวคาโด เด่นด้วยรสชาติจัดจ้านของนำ้ำยำที่มีส่วนผสม<br />

ของเนื้ออะโวคาโดบด และอร่อยด้วยรสชาติมันเนยของ<br />

ผลอะโวคาโด ที่อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ<br />

FUJICHA FIT / FUJICHA NATURAL / FUJICHA TASTY<br />

ชุดเครื่องดื่มฟูจิชา 3 สูตร ได้แก่ Fujicha Fit ชาเขียว<br />

สูตรสุขภาพ Fujicha Natural ชาเขียวสูตรธรรมชาติ และ<br />

Fujicha Tasty ชาเขียวสูตรหวาน สามารถเลือกดื่มได้ตามใจ<br />

ชอบ โดยทุกสูตรมอบความสดชื่น และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ<br />

แต่สูตรสุขภาพจะดีต่อสุขภาพที่สุด<br />

Spicy Avocado Salad<br />

牛 油 果 辣 色 拉<br />

Sashimi Deluxe<br />

豪 华 刺 身 套 餐<br />

SASHIMI DELUXE<br />

A sushi boat of fresh seafood<br />

imported from Japan, including<br />

fresh fishes: Maguro, Salmon and<br />

Hamachi, Tako octopuses, scallops<br />

and grilled eels<br />

SALMON TARTAR SAUCE FRY SET<br />

Imported salmon, stuffed with tartarmayonnaise<br />

sauce and coated with<br />

bread crumbs, fried and served hot<br />

with sauce<br />

SUSHI SET<br />

A sushi set with a variety of fishes,<br />

crab sticks and shrimps served<br />

with hot miso soup, kimchi and<br />

tamagoyaki<br />

Fujicha Fit / Fujicha Natural /<br />

Fujicha Tasty<br />

富 士 茶 Fit/ 富 士 茶 Natural/ 富 士 茶 Tasty<br />

STEAK LUNCH SET<br />

(BEEF, PORK, CHICKEN)<br />

A steak set specially served at lunch<br />

with a choice of Wagyu beef, pork or<br />

chicken<br />

SPICY AVOCADO SALAD<br />

A mixture of avocado and tasty<br />

dressing rich in Vitamin C and other<br />

minerals<br />

FUJICHA FIT / FUJICHA NATURAL /<br />

FUJICHA TASTY<br />

A selection of healthy tea: Fujicha Fit,<br />

Fujicha Natural and Fujicha Tasty<br />

• ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ สาขาสยามเซ็นเตอร์ ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์<br />

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 0 2658 1160-61, 0 2636 3949,<br />

FB : Fuji, www.fuji.co.th<br />

• Fuji Japanese Restaurant, Siam Centre branch, is located on the 2 nd floor of Siam Centre<br />

and open daily at 10.00 am-10.00 pm. Tel. 0 2658 1160-61, 0 2636 3949,<br />

FB : Fuji, www.fuji.co.th<br />

• 富 士 日 料 餐 厅 , 暹 罗 中 心 商 场 分 店 2 层 、 每 天 10.00-22.00 营 业 , 电 话 : 0 2658 1160-61, 0 2636 3949,<br />

FB : Fuji, www.fuji.co.th.<br />

22 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

23


TASTE<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

ต้มกะทิผักเหลียงกุ้งสด<br />

Coconut Soup with<br />

Pak Liang and Fresh Prawns<br />

鲜 虾 良 菜 椰 汤<br />

แกงพระยาสุวรรณวารี<br />

Praya Suwan Varee Hot Soup<br />

帕 亚 素 万 瓦 里 咖 喱<br />

อาหารพื้นบ้านภูเก็ต รสเด็ดแบบดั้งเดิม<br />

Authentic Phuket Food<br />

พูดถึงอาหารพื้นบ้านภูเก็ตแท้ๆ แล้ว ทุกครั้งที่แวะมาเยือนภูเก็ต ต้องไม่พลาด<br />

การลองลิ้มความอร่อยเด็ดแบบดั้งเดิมที่ ร้านครัวพระยาภูเก็ต เพราะร้านนี้เสิร์ฟ<br />

อาหารพื้นบ้านภูเก็ตที่คนภูเก็ตทั้งหลายต่างชื่นชอบมาตั้งแต่เด็ก นอกจากอร่อย<br />

สมคำาร่ำาลือ เวลารับประทานยังทำาให้นึกถึงกับข้าวแม่ และความอบอุ่นในวงข้าวของ<br />

ครอบครัวสมัยอดีต ส่วนนักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไป ก็จะได้สัมผัสกับรสชาติอาหาร<br />

พื้นบ้านของที่นี่ในแบบดั้งเดิมอย่างแท้จริง ซึ่งรับรองไม่ทำ าให้ผิดหวังแน่นอน<br />

โดยทุกเมนูร้านได้เลือกสรรไว้บริการอย่างพิถีพิถัน จนกลายเป็นร้านอาหารรับรอง<br />

แขกบ้านแขกเมืองทีเดียว สำาหรับบรรยากาศของร้านนั้นก็แสนร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่<br />

น้อย สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย เสมือนนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่บ้าน หรือในเรือน<br />

พระยาท่ามกลางธรรมชาติอันเย็นสบาย และสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถาน<br />

บ้านพระยาวิชิตสงคราม ซึ่งเป็นที่มาของชื่อร้านครัวพระยาภูเก็ตนั่นเอง<br />

Krua Praya Phuket cannot be skipped when you crave for<br />

real southern food, Phuket style. Even Phuket inhabitants<br />

praise the authenticity of Phuket cuisine here. They<br />

say every dish reminds them of their mothers’ cooking.<br />

Surrounded by big trees, the restaurant is pleasant for<br />

dining. It is located near the original house of Praya<br />

Vichitsongkram, thus the name Krua Praya Phuket.<br />

舌 尖 正 宗 味 的 普 吉 当 地 菜 肴<br />

来 普 吉 岛 一 定 要 来 廓 帕 亚 普 吉 餐 厅 品 尝 正 宗 普 吉 当 地 美 食 ,<br />

吃 出 普 吉 小 时 候 的 味 道 和 家 里 的 温 暖 。 餐 厅 的 每 一 道 菜 , 精<br />

心 烹 饪 , 颜 值 独 特 。 在 绿 色 园 林 的 舒 适 气 氛 中 用 餐 , 享 受 安<br />

逸 轻 松 气 息 , 带 来 家 里 般 的 温 馨 。<br />

MOO HONG<br />

Streaky pork is simmered with<br />

herbs for 3-4 hours until it’s tender<br />

and chewy. Its smell really arouses<br />

the appetite.<br />

COCONUT SOUP WITH PAK LIANG<br />

AND FRESH PRAWNS<br />

Pak Liang (Gnetum gnemon) in<br />

coconut milk is one of the favourite<br />

dishes in Thailand’s South.<br />

The leaves of gnenom plant are<br />

tasty when cooked with coconut<br />

milk. Prawns definitely enhance<br />

the flavour of the dish.<br />

SATOR AND PORK<br />

WITH SHRIMP PASTE<br />

Flat edible beans, known in Thai<br />

as sator (Parkia speciosa),<br />

are stir-fried with streaky pork<br />

and shrimp paste. This is another<br />

signature dish of the South.<br />

FRESH SHRIMP CHILLI PASTE<br />

Also called ‘Nam Chub Yam,’<br />

this dish is a combination of<br />

best-quality shrimp paste, chillies<br />

and several other ingredients.<br />

It is served with a variety of fresh<br />

vegetables.<br />

PRAYA SUWAN VAREE HOT SOUP<br />

Moo Hong or streaky pork is<br />

cooked with chilli soup and<br />

tamarind juice, then added with<br />

coconut shoot. It is served with<br />

white turmeric, baby corns and<br />

Phuket pineapple.<br />

LIAM TOR (PORK)<br />

WITH SHRIMP PASTE<br />

Almost all customers order this<br />

dish which is a combination<br />

of pork and home-made<br />

shrimp paste.<br />

• ครัวพระยาภูเก็ต 216/19 หมู่ที่ 3 ซอยหัวท่า ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร<br />

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.<br />

โทร. 083 138 6789, FB : KRUAPRAYAPHUKET9<br />

• Krua Praya Phuket on Thep Kasattri Road, Thalang District, Phuket is open daily<br />

from 10.00 am-09.00 pm. Tel. 083 138 6789, FB : KRUAPRAYAPHUKET9<br />

• 廓 帕 亚 普 吉 餐 厅 , 普 吉 岛 他 朗 县 喜 顺 通 区 特 噶 萨 迪 路 华 塔 巷 第 3 村 216/19 号 , 每 天 10.00-21.00 营 业 ,<br />

หมูฮ้อง<br />

เมนูพื้นบ้านภูเก็ต ที่โดดเด่นด้วยการตุ๋นหมู 3 ชั้นกับสมุนไพร<br />

นาน 3-4 ชั่วโมง จนเนื้อเปื่อยนุ่มหวาน และส่งกลิ่นหอมยั่วนำ้ำลาย<br />

เวลารับประทานหนังจะหนึบพอดี และเนื้อหมูละลายในปาก<br />

ต้มกะทิผักเหลียงกุ้งสด<br />

ต้มกะทิยอดนิยมของภาคใต้ รสหวานมัน กลมกล่อม ด้วยนำ้ำกะทิสด<br />

คั้นเอง นำามาต้มกับผักเหลียง พร้อมใส่กุ้งสดเพิ่มความอร่อย<br />

รับประทานคล่องคอเหมือนนำ้ำซุป<br />

ผัดกะปิสะตอกับหมู 3 ชั้น<br />

อีกหนึ่งเมนูปักษ์ใต้ เด็ดที่รสชาติความเข้มข้นของกะปิชั้นดีที่ร้าน<br />

ทำาเอง นำามาผัดกับหมู 3 ชั้น และสะตอสดๆ จากสวน หอมกรุ่น<br />

อร่อยแซ่บจนหยุดไม่ได้<br />

น้ำพริกกะปิกุ้งสด<br />

เมนูนี้เรียกอีกอย่างว่า นำ้ำชุบหยำา เป็นนำ้ำพริกกะปิที่ใช้กะปิชั้นดี<br />

ที่ร้านทำาเองเช่นกัน และใช้มือขยำาส่วนผสมต่างๆ แทนการ<br />

ใช้ครกตำา รสชาติจัดจ้าน รับประทานกับเครื่องจิ้ม<br />

ประเภทผักพื้นบ้านตามฤดูกาล<br />

แกงพระยาสุวรรณวารี<br />

นี่คือแกงส้มที่มีความพิเศษด้วยสูตรเฉพาะของร้าน ซึ่งนำาเอา<br />

หมูฮ้องมาแกงรวมกับเครื่องแกงและนำ้ำมะขามเปียก แล้วใส่<br />

ยอดมะพร้าวเข้าไป พร้อมลดความหวานปกติลงมา ทำาให้แกงมีรส<br />

เปรี้ยวกลมกล่อม รับประทานกับเครื่องเคียง อย่างขมิ้นขาว<br />

ยอดข้าวโพดอ่อน หรือสับปะรดภูเก็ต อร่อยเข้ากันที่สุด<br />

เหลี่ยมต้อผัดเคยเค็ม<br />

เมนูเด่นที่ใครๆ ก็ต้องสั่ง<br />

คือเหลี่ยมต้อหรือชิ้นเนื้อ<br />

ที่อยู่ระหว่างราวนมกับ<br />

ช่วงขาของหมู นำามาหั่น<br />

เป็นแผ่นบางๆ แล้วผัดกับ<br />

เคยเค็ม (กะปิเคยทำาเอง)<br />

ให้รสหวานๆ เค็มๆ อร่อย<br />

ชวนรับประทาน<br />

เหลี่ยมต้อผัดเคยเค็ม<br />

电 话 :083 138 6789, FB : KRUAPRAYAPHUKET9。<br />

Liam Tor (Pork)<br />

with Shrimp Paste<br />

下 五 花 肉 炒 腌 磷 虾<br />

24 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

25<br />

หมูฮ้อง<br />

Moo Hong<br />

普 吉 红 烧 肉<br />

น้ำพริกกะปิกุ้งสด<br />

Fresh Shrimp Chilli Paste<br />

鲜 虾 辣 虾 酱


RELAX<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

ที่สุดแห่งการผ่อนคลาย<br />

ณ ใจกลางกรุงเทพฯ<br />

Ultimate Relaxation in Central Bangkok<br />

การดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมในปัจจุบัน กำาลังเป็นที่<br />

นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคนเมือง<br />

หรือคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆ ซึ่งหนึ่งในการดูแลเพื่อให้ร่างกายและ<br />

จิตใจผ่อนคลายนั้นก็คือ การใช้น้ำ ามาบำาบัดนั่นเอง หรือเรียกว่า<br />

ออนเซ็น ที่มีต้นตำารับมาจากญี่ปุ่น แต่ประสบการณ์พิเศษเช่นนี้<br />

ไม่ต้องบินไกลไปถึงญี่ปุ่น เพราะที่นี่ ปัญญ์ปุริ เวลเนส<br />

ณ ใจกลางเมือง ย่านราชประสงค์ ได้เปิดบริการความผ่อนคลาย<br />

อันหรูหรา บนชั้น 12 ของเกษร โซนเกษร เออร์เบิน รีทรีต<br />

อาคารเกษร ทาวเวอร์ ให้แขกผู้มาเยือนได้สัมผัสอย่างสมบูรณ์แล้ว<br />

นั่นหมายความว่า ปัญญ์ปุริ เวลเนส มิได้ตอบโจทย์ชีวิตให้<br />

ผ่อนคลาย สมดุล และสุขภาพดี ด้วยบริการออนเซ็นชั้นเลิศเท่านั้น<br />

แต่ยังนำาเสนอทรีตเมนต์อื่นๆ ในรูปแบบ Preventive Approach<br />

ที่เน้นดูแลสุขภาพด้วยการป้องกันเป็นหลักด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ<br />

นวดออร์แกนิกทรีตเมนต์ การใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก อาหาร<br />

สุขภาพ คลาสออกกำาลังกายต่างๆ เช่น ไทชิ โยคะ พิลาทิส หรือ<br />

การขัดผิวแบบ Akasuri สไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม เพื่อช่วยกระตุ้นการ<br />

สร้างเซลล์ผิวใหม่ และทำาให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ฯลฯ<br />

สำาหรับการออนเซ็นนั้น ถือเป็นบริการอันโดดเด่นของที่นี่<br />

ด้วยความอลังการของบ่อแช่น้ำาแร่แบบต้นตำารับออนเซ็นของญี่ปุ่น<br />

มีทั้งหมด 5 บ่อ ได้รับการออกแบบเป็นอินฟินิตี้ พูล<br />

ให้ยาวต่อกันแบบไร้รอยต่อ ประกอบด้วย บ่อซิกเนเจอร์<br />

ที่นำาน้ำาแร่ออนเซ็นมาจากคุซัทสึ เมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขา<br />

1 ใน 3 ออนเซ็นที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น โดยคุณประโยชน์หลัก<br />

ของน้ำาแร่คุซัทสึคือ จะช่วยลดการอักเสบของผิวหนังและไขข้อ<br />

พร้อมคลายความปวดตึงกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังมีบ่อตามฤดูกาล<br />

ที่จะมีการนำาน้ำาแร่ที่ดีที่สุดจากเมืองต่างๆ ของญี่ปุ่นมาหมุนเวียน<br />

พร้อมทั้งบ่อโซดา บ่อน้ำาเย็น และบ่อเจ็ท ทำาให้สามารถ<br />

เลือกผ่อนคลายกับการออนเซ็น ท่ามกลางวิวสกายไลน์<br />

ที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ ได้อย่างหลากหลายและมีความสุข<br />

เต็มอิ่มกับการผ่อนคลายด้วยบริการออนเซ็นและทรีตเมนต์<br />

เหนือระดับ แล้วยังได้ฟื้นฟูสุขภาพกายใจอย่างครบวงจร<br />

ณ ปัญญ์ปุริ เวลเนส ใจกลางกรุงเทพฯ เช่นนี้ นับเป็นสุดยอด<br />

ประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้จริงๆ<br />

More urban people are turning to holistic approach<br />

for their physical and mental health. The Japaneseborn<br />

onsen or hot spring bath is 1 of the processes<br />

of stimulating vitality. Panpuri <strong>We</strong>llness, on the<br />

12 th floor of Gaysorn Tower, offers such an excellent<br />

rejuvenation. Nevertheless, Panpuri has much more<br />

interesting wellness and relaxation programmes<br />

as well as preventive-approached treatments. In<br />

addition to organic treatment massage, it offers<br />

organic cuisines and organises exercise classes<br />

such as Taichi, Yoga, Pilates and Akasuri scrub.<br />

Since Panpuri <strong>We</strong>llness is distinguished for<br />

its onsen, it offers 5 infinity pools. The signature<br />

Kusatsu pool features mineral waters from Kusatsu,<br />

a valley town with the best onsen in Japan. There<br />

are a soda bath, vitality pool and jet pool where<br />

you can relax as you watch the Bangkok’s skyline.<br />

To relax and receive superb treatments at<br />

Panpuri <strong>We</strong>llness in the heart of Bangkok is<br />

definitely an excellent experience.<br />

曼 谷 中 心 最 佳 养 生 体 验<br />

当 今 , 整 体 健 康 及 美 容 护 理 深 受 人 们 的 欢<br />

迎 , 而 日 式 温 泉 亦 作 为 身 心 呵 护 的 最 佳 疗 法<br />

之 一 。 曼 谷 闹 市 中 的 班 布 里 健 康 养 生 馆 以 预<br />

防 性 疗 法 进 行 护 理 、 放 松 及 平 衡 健 康 , 理 疗<br />

服 务 包 括 有 机 按 摩 治 疗 、 使 用 健 康 餐 和 有 机<br />

产 品 、 各 种 运 动 课 程 、 日 式 身 体 磨 砂 等 。<br />

温 泉 作 为 这 里 的 卓 越 服 务 , 设 有 顶 级 无<br />

• ปัญญ์ปุริ เวลเนส ชั้น 12, 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ถนนราชประสงค์ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ<br />

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 0 2253 8899, www.panpuri.com<br />

• Panpuri <strong>We</strong>llness, 12 th Floor, 127 Gaysorn Tower, Ratchprasong Road, Lumpini, Pathumwan,<br />

Bangkok. Open daily from 10.00 am-10.00 pm. Tel. 0 2253 8899, www.panpuri.com<br />

• 班 布 里 健 康 养 生 馆 , 曼 谷 巴 吞 旺 县 伦 披 尼 区 拉 差 帕 颂 路 127 号 盖 颂 大 楼 12 层 , 每 天 10.00-22.00 营 业 ,<br />

电 话 :0 2253 8899, www.panpuri.com。<br />

边 泳 池 的 日 式 温 泉 , 包 括 有 助 于 减 轻 皮 肤 炎<br />

症 和 风 湿 病 , 缓 解 肌 肉 疼 痛 僵 硬 的 日 本 草<br />

津 市 泉 水 、 根 据 季 节 而 变 更 的 来 自 日 本 各<br />

个 城 市 的 泉 水 、 苏 打 泉 池 、 凉 水 池 和 按 摩<br />

池 。 在 曼 谷 无 际 的 云 层 美 景 中 , 享 受 温 泉 的<br />

放 松 体 验 。<br />

在 班 布 里 健 康 养 生 馆 享 受 顶 级 温 泉 及 疗<br />

法 , 让 身 心 充 分 放 松 、 恢 复 健 康 。<br />

26 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

27


STAY<br />

WORDS : YAMIN<br />

โรงแรมโฮเทลโคลเวอร์ ป่าตอง ภูเก็ต<br />

ความสุขแห่งการพักผ่อนที่ไม่เหมือนใคร<br />

Hotel Clover Patong Phuket The Ideal Destination for Your Breaks<br />

โรงแรมโฮเทลโคลเวอร์ ป่าตอง ภูเก็ต ไลฟ์สไตล์โฮเทลที่ปักหมุดต้อนรับผู้มาเยือน<br />

ท่ามกลางความมีชีวิตชีวาและสวยงามของหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต อยู่ใกล้ทะเลเพียง<br />

ไม่กี่ย่างก้าว และไม่ไกลจากสีสันยามค่ำคืนของถนนคนเดินบางลา ทำให้ช่วงเวลา<br />

แห่งการพักผ่อนที่นี่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขที่ไม่เหมือนใคร สมกับสโลแกนของ<br />

โรงแรมที่ว่า ‘No One Does Happiness Like Us’<br />

จากบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาภายนอก สู่ภายในโรงแรมที่สวยงามด้วย<br />

สถาปัตยกรรมสีโทนขาวและฟ้าน้ำทะเล ได้รับการตกแต่งอย่างทันสมัย โดยมีแรง<br />

บันดาลใจมาจากท้องทะเล ผสานเข้ากับความคลาสสิกและแซมด้วยความสดชื่นของ<br />

ธรรมชาติ สะท้อนผ่านของประดับที่จะทำให้ตกหลุมรักแสงแดด สายลม และกีฬา<br />

เซิร์ฟบอร์ดอันแสนมีเสน่ห์ ทุกรายละเอียดของโรงแรมได้รับการสร้างสรรค์เพื่อมอบ<br />

ความสุขสงบ ปลอดโปร่ง โล่งสบาย ให้แก่แขกผู้มาพักมากที่สุด ซึ่งสามารถเลือกรูป<br />

แบบของห้องพักได้อย่างหลากหลายตามใจชอบ อาทิเช่น ห้องซูพีเรีย บัลโคนี,<br />

ห้องซูพีเรีย เดย์เบด, ห้องเดอลักซ์ จากุชชี ฯลฯ<br />

อีกหนึ่งความโดดเด่น คือแขกผู้มาพักยังจะได้รับความประทับใจจากการให้บริการ<br />

ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานสูงสุด และความละเมียดละไมในการมอบความผ่อนคลาย<br />

อย่างแท้จริง จึงทำให้โฮเทลโคลเวอร์ ป่าตอง ภูเก็ต เป็นโรงแรมซึ่งเพียบพร้อมสำหรับ<br />

การมาเยือนในทุกประการ โดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์ความสุขแห่งการพักผ่อน<br />

ที่ไม่เหมือนใครจริงๆ<br />

Hotel Cover Patong Phuket is a lifestyle<br />

hotel perfectly located in the midst of<br />

vibrancy and beauty of Patong Beach,<br />

Phuket. It is just a few steps from the sea<br />

and yet close to Bangla walking street<br />

which is full of energy at nighttime.<br />

Your vacation at the Hotel Clover Patong<br />

Phuket will definitely be joyful and<br />

true to the hotel’s slogan: No One Does<br />

Happiness Like Us.<br />

The atmosphere outside the hotel<br />

is lively while the hotel’s interior is<br />

attractive and modern in white and<br />

aqua blue tone. Inspired by the vast<br />

ocean and refreshing nature, the interior<br />

decoration reflects sun, breeze and<br />

surfing. Every single detail is created<br />

to provide the atmosphere of tranquility,<br />

serene and comfort. There are several<br />

types of rooms including superior<br />

with balcony, superior with daybed<br />

and delux with jacuzzi.<br />

The service is of highest standard<br />

to ensure an exclusive relaxation<br />

during your stay. The management’s<br />

special attention to every detail has<br />

made the Hotel Clover Patong Phuket<br />

a unique haven for total happiness.<br />

客 莱 福 巴 东 普 吉 岛 酒 店<br />

享 受 独 特 的 休 息 时 光<br />

该 生 活 时 尚 酒 店 临 近 活 跃 美 丽 之 巴 东 海 滩 和 邦 拉 步 行<br />

街 , 让 您 的 休 闲 时 光 充 满 了 与 众 不 同 的 休 息 娱 乐 。<br />

酒 店 装 饰 受 到 海 洋 和 大 自 然 的 灵 感 启 示 , 以 白 色 及<br />

海 蓝 色 和 现 代 风 格 装 饰 , 空 间 宽 敞 , 气 氛 静 谧 。 酒 店 提<br />

供 各 种 客 房 如 高 级 房 、 豪 华 套 房 、 按 摩 浴 缸 套 房 等 。<br />

游 客 将 通 过 酒 店 的 优 质 及 体 贴 服 务 , 留 下 难 忘 的<br />

印 象 , 让 客 莱 福 巴 东 普 吉 岛 酒 店 作 为 创 造 与 众 不 同 的 休<br />

息 体 验 之 地 。<br />

• โรงแรมโฮเทลโคลเวอร์ ป่าตอง ภูเก็ต 162/8-11 ถนนทวีวงศ์<br />

ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร. 0 7668 5088,<br />

FB : Hotel Clover Patong Phuket,<br />

www.patongphuket.hotelclover.com<br />

• Hotel Clover Patong Phuket is located at 162/8-11<br />

Thaweewong Rd, Tambon Patong, Katu District, Phuket.<br />

Tel. 0 7668 5088, FB : Hotel Clover Patong Phuket,<br />

www.patongphuket.hotelclover.com<br />

• 客 莱 福 巴 东 普 吉 岛 酒 店 坐 落 于 普 吉 岛 甲 涂 县 巴 东 区 塔 威 翁 路<br />

162/8-11 号 , 电 话 :0 7668 5088,<br />

FB : Hotel Clover Patong Phuket,<br />

www.patongphuket.hotelclover.com。<br />

28 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

29


STAY<br />

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN<br />

คุณค่าที่น่าจดจำ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล<br />

Buri Sriphu Boutique Hotel Pride of Hat Yai<br />

ท่ามกลางบรรยากาศโอบล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว จากสวนแนวตั้ง<br />

ขนาดใหญ่อันร่มรื่นที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล ซึ ่งตกแต่งสวยงาม<br />

และเพียบพร้อมด้วยบริการครบครัน อีกทั้งตั้งอยู่ในทำเลกลางเมือง<br />

หาดใหญ่ สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย<br />

ทำให้โรงแรมแห่งนี้เหมาะกับการมาพักอย่างยิ่ง<br />

สำหรับห้องพัก ที่นี่ตกแต่งอย่างหรูหรามีสไตล์ด้วยห้องพัก 2 แบบ<br />

ได้แก่ แบบล้านนาร่วมสมัย และแบบโมเดิร์นโอเรียนทอล รวมทั้งหมด<br />

168 ห้อง ประกอบด้วยห้องพักซูพีเรีย, เดอลักซ์ โอเรียนทอลสวีท,<br />

จูเนียร์สวีท และฮันนีมูนสวีท ใช้ระบบประตูคีย์การ์ด มีเตียงนอนดูเอ้<br />

ช่วยให้หลับสบาย ห้องอาบน้ำเน้นความโปร่งโล่งแบบซีทรู โดยเฉพาะ<br />

ห้องโอเรียนทอลสวีทและห้องจูเนียร์สวีท มีระบบน้ำ Rain Shower<br />

เพื่อให้การอาบน้ำเป็นไปอย่างผ่อนคลาย ส่วนห้องฮันนีมูนสวีทมี<br />

อ่างอาบน้ำแบบลอยตัว ในบรรยากาศล้านนาร่วมสมัยสุดโรแมนติก<br />

ขณะที่อาหารไทยและจีนก็พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งวันที่ห้องอาหารบานบุรี<br />

นอกจากความหรูหรามีสไตล์ เหมาะกับการพักผ่อนแล้ว โรงแรมบุรี<br />

ศรีภู บูติกโฮเต็ล ยังโดดเด่นในฐานะเป็นโรงแรมที่ใช้จัดเลี้ยง ประชุม<br />

และสัมมนาในทุกโอกาส โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Thailand<br />

MICE Venue Standard (TMVS) และ ASEAN MICE Venue<br />

Standard (AMVS) ด้วยศักยภาพด้านสถานที่ที่มีให้เลือกหลายขนาด<br />

ห้องประชุมหลักๆ คือห้องเทพทาโร ห้องราชาวดี ห้องแมกโนเลีย และ<br />

ห้องบุรีศรีภูแกรนด์บอลรูม ซึ ่งสามารถรองรับแขกได้ถึง 2,000 คน<br />

อุปกรณ์การประชุมทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่<br />

คมชัด ระบบเสียง ไมโครโฟนหลากหลายรูปแบบ ตอบรับความต้องการ<br />

ของวิทยากร และผู้ร่วมประชุมจะได้รับการบริการอย่างมืออาชีพ<br />

จากทีมงานที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส<br />

พร้อมดูแลช่วยเหลือเสมอ ที่สำคัญอาหารอร่อย โดยเฉพาะเมนูอาหารใต้<br />

เช่น แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว หัวปลาต้มเผือก น้ำพริกกุ้งเสียบ<br />

ไก่ทอดหาดใหญ่ ฯลฯ<br />

ในทุกช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน ในทุกโอกาสของการจัดเลี้ยง<br />

ประชุม หรือสัมมนา โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จึงเป็นหนึ่งเดียว<br />

ของโรงแรมในหาดใหญ่ ที่จะสร้างคุณค่าที่น่าจดจำให้กับทุกคน<br />

ได้อย่างแน่นอน<br />

Buri Sriphu Boutique Hotel is centrally located in<br />

Thailand’s southern city of Hat Yai. The decorations<br />

are modern and stylish with northern Lanna designs.<br />

The hotel is close to the airport, a public park,<br />

shopping centres and tourist attractions.<br />

There are 168 rooms designed with 2 concepts:<br />

Lanna contemporary and modern oriental. All rooms<br />

are fully furnished and equipped, and the bathrooms,<br />

some installed with rain showers or free-standing<br />

tubs, are meant for the guests’ total relaxation. Ban<br />

Buri Restaurant in the hotel serves Thai and Chinese<br />

food all day.<br />

Buri Sriphu Boutique Hotel also offers services<br />

for social function, conference and seminar. It is<br />

recognised by Thailand MICE Venue Standard (TMVS)<br />

and ASEAN MICE Venue Standard (AMVS). The grand<br />

ballroom accommodates up to 2,000 guests.<br />

珍 贵 之 纪 念 , 武 里 斯 利 普 精 品 酒 店<br />

酒 店 立 于 绿 色 树 林 怀 中 , 以 现 代 兰 纳 风 格 装 饰 , 位 置 优<br />

越 , 坐 落 在 合 艾 市 中 心 , 交 通 十 分 便 利 , 临 近 机 场 、 各<br />

种 商 圈 及 景 点 , 是 休 闲 度 假 的 不 二 之 选 。<br />

酒 店 总 有 168 间 现 代 兰 纳 风 格 和 东 方 风 格 装 饰 的 豪 华<br />

客 房 , 包 括 高 级 房 、 豪 华 东 方 套 房 、 普 通 套 房 和 度 假 套<br />

房 。 客 房 设 备 使 用 钥 匙 卡 系 统 , 有 羽 绒 床 品 、 液 晶 电 视<br />

等 , 浴 室 宽 敞 通 透 , 带 有 淋 浴 功 能 。 度 假 套 房 充 满 浪 漫<br />

兰 纳 气 息 , 设 有 浮 式 浴 缸 。 还 有 , 酒 店 班 武 里 餐 厅 全 天<br />

提 供 泰 - 中 餐 。<br />

除 外 , 酒 店 宴 会 及 会 议 服 务 , 专 业 极 佳 , 会 议 设 备<br />

及 场 地 受 到 泰 国 和 亚 洲 会 展 场 地 标 准 认 证 。 酒 店 场 地 设<br />

有 四 间 会 议 室 , 设 备 先 进 、 安 全 , 可 容 纳 2000 人 。<br />

在 每 个 休 闲 的 时 刻 、 在 每 个 场 合 的 会 议 或 宴 会 里 ,<br />

武 里 斯 利 普 精 品 酒 店 简 直 是 合 艾 市 唯 一 给 您 难 以 忘 怀 纪<br />

念 之 酒 店 。<br />

• โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล 310 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่<br />

จังหวัดสงขลา โทร. 0 7424 7111, FB : buri.sriphu,<br />

www.burisriphuhotel.com<br />

• Buri Sriphu Boutique Hotel, 310 Sripoovanart Rd,<br />

Hat Yai District, Songkhla. Tel. 0 7424 7111,<br />

FB : buri.sriphu, www.burisriphuhotel.com<br />

• 武 里 斯 利 普 精 品 酒 店 , 宋 卡 府 合 艾 县 斯 普 哇 纳 路 310 号 ,<br />

电 话 :0 7424 7111, FB : buri.sriphu,<br />

www.burisriphuhotel.com。<br />

30 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

31


ART & CULTURE<br />

งานแกะสลักเทียน<br />

ศิลปะแห่งความศรัทธา<br />

เพื่อประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี<br />

อุบลราชธานี ดินแดนแห่งพุทธศาสนา มีงานประจำปียิ่งใหญ่โด่งดังทั้งในหมู่คนไทยและ<br />

ชาวต่างชาติ คืองานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี<br />

แต่ละปีจะมีผลงานแกะสลักต้นเทียนอันอลังการจากหลากหลายตัวแทนและสถาบัน<br />

เข้าร่วมแห่แหนอย่างเอิกเกริก<br />

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN PHOTOS : KRITTHAPOL<br />

สำหรับปีนี้ทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งเคย<br />

สร้างชื่อเสียงจากการคว้ารางวัลแกะสลักหิมะนานาชาติที่เมืองฮาร์บิน<br />

ประเทศจีน เข้าร่วมแสดงพลังความศรัทธาด้วยการแกะสลักอย่างงาม<br />

วิจิตร ในนามของวัดแสนสุขเป็นครั้งแรก โดยได้รับการสนับสนุนจาก<br />

สายการบินไทยสมายล์ ซึ่งมีส่วนร่วมอัญเชิญเทียนพระราชทานมา<br />

ร่วมงานแห่เป็นปีที่ 4 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดย<br />

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์ธวัชชัย พันธ์นิกุล สนับสนุนนักศึกษา<br />

เต็มที่ให้ได้ลงมือเป็นช่างใหญ่แกะสลักเทียนพรรษา เพื่อสร้างและ<br />

พัฒนาคนให้มีฝีมือ พร้อมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต<br />

จากประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ที่คนโบราณ<br />

ใช้ขี้ผึ้งทำเทียนเล่มเล็กๆ มัดรวมกันเป็นเทียนเล่มใหญ่ ตั้งขบวนนำ<br />

ไปถวายวัด พัฒนาต่อมาเป็นการหล่อเทียนเล่มใหญ่ ให้ช่างฝีมือแกะ<br />

สลักเป็นลวดลายไทย แล้วนำต้นเทียนมาประกอบเป็นขบวนแห่ บอก<br />

เล่าพุทธประวัติ จนเป็นงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่สืบทอดมา<br />

นับร้อยปี โดยเฉพาะที่อุบลราชธานี ถือเป็นงานใหญ่แสดงเอกลักษณ์<br />

ประจำท้องถิ่นที่ยังคงรูปแบบการทำเทียนประเพณีนิยมเรื่องราวพุทธ<br />

ศาสนาแฝงปริศนาธรรม และบรรจงแกะสลักลวดลายอีสานดั้งเดิม<br />

ถ่ายทอดจิตวิญญาณ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวอุบลฯ ไว้อย่างงดงาม<br />

ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกๆ ปี บรรดาเทศบาล อำเภอ<br />

วัดต่างๆ จะส่งขบวนแห่เทียนพรรษาที่แกะสลักอย่างวิจิตร เข้าร่วม<br />

ประกวดและเดินขบวนแห่โดยมีนางรำฟ้อนรำประกอบขบวนสวยงาม<br />

ไปยังทุ่งศรีเมือง ใจกลางเมืองอุบลฯ ซึ่งรถบรรทุกต้นเทียนจะจอด<br />

รวมกันไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม รวมถึงคณะกรรมการที่มาตัดสิน<br />

การประกวดต้นเทียนพรรษา ซึ่งจำแนกเป็นขนาดใหญ่ กลาง เล็ก<br />

ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณแบบ<br />

ดั้งเดิม โดยพิจารณาที่องค์ประกอบทั้งหมด เช่น การออกแบบรูปทรง<br />

และสัดส่วนต้นเทียนและฐาน ความคิดสร้างสรรค์ ลวดลาย<br />

บนซ้าย : ผู้อำานวยการและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ ช่วยกันต้มเทียนขี้ผึ้ง<br />

และเทียนพาราฟิน<br />

Top left : The director and students of Ubonratchathani Vocational College<br />

melt wax and paraffin to make candles.<br />

左 上 方 : 乌 汶 职 业 技 术 学 院 学 生 正 烧 煮 蜂 蜡 蜡 烛 、 石 蜡 蜡 烛 。<br />

บนขวา : ขั้นตอนการตัดเทียนในถาดเป็นแผ่นๆ เพื่อนำาไปแปะหรือโอบตามรูปทรงต้นเทียน<br />

Top right : Cutting candle wax into pieces to be decorated on the huge candle<br />

右 上 方 : 蜡 烛 切 片 过 程 , 以 便 将 蜡 烛 片 贴 封 模 型 。<br />

ล่าง : ขั้นตอนการร่างแบบงานแกะสลักต้นเทียนพรรษา<br />

Bottom : An outline of the carving designs of the Phansa candle<br />

下 方 : 守 夏 蜡 烛 雕 刻 作 品 的 构 图 过 程 。<br />

32 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

33


ART & CULTURE<br />

ซ้าย-ล่าง : ต้นเทียนพรรษาที่แกะสลัก<br />

ว่าด้วยเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกอย่างประณีตสวยงาม<br />

Left-Bottom : The huge wax sculpture<br />

is elaborately carved to tell the story<br />

of Gautama Buddha’s past life.<br />

左 方 - 下 方 : 根 据 《 太 子 须 达 拿 经 》 故 事 精 致 雕 刻 的 守 夏 蜡 烛 。<br />

ทีมนักศึกษาร่วมกันแกะสลักต้นเทียนพรรษา<br />

ตั้งแต่เริ่มต้นจนปรากฏเป็นผลงานใกล้แล้วเสร็จด้วยความอุตสาหะ<br />

Students diligently work on the Phansa candle<br />

from the start to completion.<br />

学 生 团 队 正 不 遗 余 力 雕 刻 守 夏 蜡 烛 。<br />

ความประณีตงดงาม การตกแต่งประดับรถต้นเทียน การสื่อ<br />

ความหมายทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น<br />

และอัตลักษณ์ของเมืองอุบลฯ<br />

สำหรับขั้นตอนการแกะสลักต้นเทียนของนักศึกษาวิทยาลัย<br />

อาชีวศึกษาฯ จากแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ จำนวน 5 คน นำโดย<br />

อัฐกร แก้วหาวงศ์ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์<br />

สุระชาติ พละศักดิ์ เริ่มจากนำเทียนขี้ผึ้ง เทียนพาราฟิน รวมถึง<br />

เทียนของปีที่แล้วหมุนเวียนใช้ใหม่ มาต้มละลายแล้วกรองผ่าน<br />

ตะแกรงลวดหรือผ้าขาวบาง เทลงถาด ทิ้งไว้ให้จับตัวแล้วตัด<br />

เป็นแผ่นๆ นำมาโอบตามรูปทรง แล้วจึงแกะสลักตามแนวคิด<br />

ที่มีการร่างแบบ วางตัวละคร วางองค์ประกอบ จากนั้นขยาย<br />

แบบเท่าจริง นำเหล็กมาวางตามโครงสร้างที่ขึ้นโครงมัดตาข่าย<br />

ใยมะพร้าวเพื่อลดน้ำหนัก ใช้ปูนปลาสเตอร์ผสมใยมะพร้าว<br />

แล้วโบกหรือพอกเป็นหุ่น ก่อนใช้แผ่นเทียนมาโอบไปตาม<br />

รูปทรง ตกแต่งรอยต่อ แล้วแกะลวดลายไล่ไปทีละจุดๆ จน<br />

เสร็จสิ้น พร้อมตกแต่งประดับโดยรอบต้นเทียนก่อนถึงวันแห่<br />

โดยในปีนี้ต้นเทียนพรรษาวัดแสนสุข ได้นำเสนอเรื่องราว<br />

ทางพุทธศาสนาจากพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 10 ว่าด้วย<br />

พระอินทร์เกรงจะมีคนไปขอพระนางมัทรีจากพระเวสสันดร<br />

และพระเวสสันดรก็จะให้เหมือนอย่างที่ให้ 2 กุมารแก่ชูชก<br />

จึงจำแลงกายเป็นพราหมณ์เข้าไปขอพระนางมัทรี และพระ<br />

เวสสันดรก็ได้ประทานให้ แต่พราหมณ์ถวายพระนางคืนเพื่อให้<br />

ปรนนิบัติพระเวสสันดรต่อไป แล้วกลับร่างเป็นพระอินทร์ ซึ่ง<br />

ให้ข้อคิดเรื่องการให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่บุตรและภรรยา<br />

ด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาดังกล่าว และได้รับโอกาส<br />

จากครูอาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ จึงตั้งใจ<br />

สร้างสรรค์ผลงานแกะสลักเทียนพรรษาอย่างประณีต ปรากฏ<br />

เป็นศิลปะอันงดงาม โดยฝีมือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่เพียง<br />

สืบทอดอาชีพช่างแกะสลักเทียนเท่านั้น หากยังเป็นการสาน<br />

ประเพณีไทยให้ยั่งยืนสืบไปด้วย<br />

• งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำาปีนี้ ภายใต้ชื่องาน<br />

‘118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน’ จัดขึ้นวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562<br />

ณ ลานทุ่งศรีเมือง ถนนอุปราช โดยมีพิธีเปิดงานประเพณี<br />

และปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562<br />

• ในโอกาสเดียวกัน ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการศิลปะ<br />

ณ หอศิลปราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ถนนพรหมราช<br />

34 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

35


ART & CULTURE<br />

CANDLE CARVING :<br />

ART, FAITH AND TRADITION<br />

UBON RATCHATHANI IN THAILAND’S NORTHEAST ORGANISES THE CANDLE FESTIVAL<br />

IN JULY EVERY YEAR, SHOWCASING THE TRADITIONAL SKILLS OF CARVING HUGE CANDLES.<br />

บน : อัฐกร แก้วหาวงศ์<br />

หัวหน้าทีมนักศึกษา<br />

ทุ่มเทแกะสลักต้นเทียนพรรษา<br />

ด้วยศรัทธาแรงกล้า<br />

Top : Atthakorn Kaewhawong<br />

leads the student carving team.<br />

上 方 : 学 生 队 长 —— 阿 特 功 · 考 萨 旺 ,<br />

以 坚 强 的 信 仰 专 心 致 志 地 雕 刻 守 夏 蜡 烛 。<br />

The century-old Candle Festival which<br />

dates back to the Sukhothai period has<br />

been adopted by Ubon Ratchathani<br />

residents and eventually become a<br />

symbolic ceremony of the province.<br />

During Khao Pansa or Buddhist Lent<br />

every year, several sectors send their<br />

candle processions to participate in the<br />

festival which attracts tourists and local<br />

celebrants. Candles are creatively carved<br />

with different designs and patterns,<br />

reflecting Buddhism, culture, local<br />

tradition and Ubon Ratchathani identity.<br />

THAI <strong>Smile</strong> has sponsored the<br />

candle procession in the festival for<br />

the 4 th year. This year is the 1 st time the<br />

students of Ubonratchathani Vocational<br />

College, who won the International Snow<br />

Sculpture Competition in Harbin, China,<br />

are supported by Director Thawatchai<br />

Punnikul to develop their artistic ability<br />

in candle carving. The group of 5 students<br />

led by Atthakorn Kaewhawong elaborately<br />

create a giant wax sculpture under the close<br />

supervision of their mentor Surachat Palasak.<br />

The sculpture depicts the story of one of the<br />

Buddha’s past life as a compassionate prince,<br />

Vessantara.<br />

It was faith in Buddhism that inspired the<br />

carvers to meticulously hand-crafted a unique,<br />

carved candle which has become an outstanding<br />

work of art. The new generation is seriously<br />

pursing the age-old craftsmanship to ensure<br />

that the valuable tradition is well preserved.<br />

• The Candle Festival, themed ‘118 Years: Candles<br />

in Honour of the Monarch’ this year, is held on<br />

<strong>July</strong> 12-17, <strong>2019</strong> at Thung Sri Muang, Upparat Road.<br />

The Candle Parade is on <strong>July</strong> 17.<br />

• The public is welcome to an art exhibition at<br />

Ratchathani Sriwanalai Gallery on the campus of<br />

Ubonratchathani Vocational College, Promrat Road.<br />

36 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

37


ART & CULTURE<br />

SACICT: มองวิถีไทยในปัจจุบันผ่านงานหัตถศิลป์<br />

乌 汶 蜡 烛 节 雕 刻 作 品 ,<br />

佛 教 信 仰 之 艺 术<br />

บน : อาจารย์ที่ปรึกษากำาลังให้คำาแนะนำาการแกะสลักต้นเทียนพรรษา<br />

Top : The carving mentor giving advice to student<br />

上 方 : 导 师 正 在 给 予 关 于 雕 刻 守 夏 蜡 烛 的 建 议 。<br />

ล่าง : คุณเนตรนภางค์ ธีระวาส (ที่ 3 จากซ้าย)<br />

ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำากัด<br />

พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ<br />

ร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดแสนสุข<br />

Bottom : Nednapang Teeravas (3 rd left),<br />

THAI <strong>Smile</strong>’s Chief Customer Service Officer,<br />

with teachers and students of Ubonratchathani Vocational College<br />

in the candle casting ceremony at Wat Saen Suk<br />

下 方 : 泰 国 微 笑 航 空 首 席 客 户 服 务 官 —— 婑 纳 磅 · 提 拉 瓦 ( 左 边 第 3 位 )<br />

与 乌 汶 职 业 技 术 学 院 老 师 和 学 生 一 起 在 汕 苏 寺 参 加 守 夏 蜡 烛 铸 造 仪 式 。<br />

佛 教 圣 地 之 乌 汶 , 每 年 7 月 间 的 盛 大 守 夏 节 巡 烛 游 行<br />

闻 名 遐 迩 , 每 年 将 有 来 自 各 个 机 关 单 位 带 壮 观 的 蜡 烛<br />

雕 刻 作 品 来 参 加 。<br />

今 年 , 泰 国 微 笑 航 空 已 第 4 届 恭 请 国 王 恩 赐 的 御 蜡 烛 来 参 加 游 行 , 并 支 持 了 曾 获<br />

中 国 哈 尔 滨 国 际 冰 雕 比 赛 奖 品 的 乌 汶 职 业 技 术 学 院 团 队 首 次 代 表 汕 苏 寺 参 加 蜡 烛<br />

节 。<br />

素 可 泰 时 代 , 在 守 夏 节 , 人 们 会 将 小 蜡 烛 绑 在 一 起 献 给 寺 院 , 到 后 来 就 改 变<br />

铸 造 大 型 蜡 烛 , 雕 刻 花 样 , 组 成 蜡 烛 游 行 , 从 而 传 承 下 来 的 蜡 烛 节 。 乌 汶 蜡 烛 节<br />

作 为 盛 大 节 日 , 呈 现 当 地 独 特 的 特 征 , 传 达 佛 教 故 事 和 泰 国 优 美 文 化 。<br />

守 夏 节 期 间 , 各 个 市 政 府 及 寺 院 将 带 精 美 蜡 烛 雕 刻 作 品 参 加 比 赛 和 游 行 , 蜡<br />

烛 游 行 将 前 往 乌 汶 市 中 心 吞 史 明 广 场 集 合 , 蜡 烛 比 赛 通 过 考 虑 作 品 的 各 方 面 如 设<br />

计 、 创 意 性 、 佛 教 文 化 及 乌 汶 当 地 特 性 的 特 征 等 来 决 定 比 赛 。<br />

对 于 乌 汶 职 业 技 术 学 院 美 术 系 的 雕 刻 程 序 , 他 们 将 蜂 蜡 蜡 烛 、 石 蜡 蜡 烛 和 在<br />

去 年 节 日 用 过 的 蜡 烛 循 环 使 用 , 将 钢 材 组 织 成 桁 架 , 再 将 椰 子 纤 维 网 绑 在 结 构<br />

中 , 之 后 使 用 石 膏 与 椰 子 纤 维 混 合 涂 抹 , 再 用 蜡 烛 片 封 闭 结 构 , 最 后 再 进 行 雕 刻<br />

和 装 饰 。 他 们 的 作 品 概 念 讲 述 了 第 10 卷 《 太 子 须 达 拿 经 》, 即 太 子 须 达 拿 , 乐 善<br />

好 施 , 甚 至 施 舍 子 女 和 妻 子 , 也 无 怨 无 悔 , 呈 现 了 佛 教 里 施 舍 的 精 神 。<br />

鉴 于 对 佛 教 的 浓 厚 信 仰 , 乌 汶 职 业 技 术 学 院 的 学 生 团 队 亦 尽 心 尽 力 创 造 出 守<br />

夏 蜡 烛 的 雕 刻 作 品 , 从 而 让 蜡 烛 雕 刻 工 匠 和 泰 国 优 美 之 传 统 节 日 传 承 下 去 。<br />

• 今 年 守 夏 蜡 烛 节 第 118 年 守 夏 节 巡 烛 仪 式 于 12 日 -17 日 在 乌 汶 吞 史 明<br />

广 场 举 办 , 节 日 开 幕 仪 式 和 蜡 烛 游 行 在 7 月 17 日 进 行 。<br />

• 游 客 也 可 以 前 往 乌 汶 职 业 技 术 学 院 的 艺 术 楼 参 观 艺 术 展 。<br />

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)<br />

หรือ The Support Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public<br />

Organization) : SACICT จัดตั้งขึ้นเพื่อสานภารกิจศึกษาและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม<br />

ไทยอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด ‘หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน’ (Today Life’s<br />

Crafts) ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี SACICT ได้แสดงเจตจานงอย่างเป็นรูปธรรม<br />

ให้ทักษะฝีมือเชิงศิลป์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทยไม่สูญหายไป ในขณะเดียวกันก็ได้<br />

ต่อยอดองค์ความรู้ ให้ส่งต่อไปสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างไม่เคอะเขิน ทั้งในระดับประเทศ<br />

และนานาชาติ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2562 นี้ ซึ่งเป็น ‘ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน’<br />

ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ได้ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรพันธมิตรด้าน<br />

ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมที่มีรากเหง้าร่วมกัน ผ่านงาน<br />

พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยในวัฒนธรรมร่วม (Cross Cultural Crafts)<br />

ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานหัตถกรรมที่ใกล้สูญหาย<br />

ล่าสุด SACICT ได้รับการเชื้อเชิญจาก Ateliers d’Art de France องค์กรเอกชน<br />

ด้านศิลปะที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ให้นาความเป็นไทยไปเผยแพร่ให้<br />

นานาอารยประเทศทาความรู้จักในงาน Revelations <strong>2019</strong> ซึ่งเป็นงานแสดงศิลปะ<br />

ร่วมสมัยที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในยุโรป โดยเปิดพื้นที่ในโซน The Exhibition<br />

Le Banquet ซึ่งเป็นหนึ่งในโซนที่โดดเด่นให้จัดแสดงผลงาน จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้<br />

อวดโฉมศักยภาพของคนไทยในเชิงศิลปหัตถกรรมปัจจุบัน ที่มีความร่วมสมัยและ<br />

เป็นสากล รวมถึงเผยให้เห็นพัฒนาการทางนวัตกรรมของงานศิลปะที่สอดคล้องกับ<br />

ชีวิตผู้คนอย่างลงตัว โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นกระแสความนิยมของ<br />

การสร้างสรรค์ผลงานในยุคนี้<br />

แต่เหนืออื่นใดนั้น งานหัตถศิลป์ของไทยจะไม่สามารถอวดโฉมต่อสายตาชาว<br />

โลกได้เลย หากไร้ผู้สืบทอด และ ‘ครู’ ผู้ส่งต่อ SACICT เล็งเห็นถึงความสาคัญของ<br />

คู่องค์ความรู้ดังกล่าว จึงมีการดูแลเชิดชูผู้มีองค์ความรู้ทางศิลปหัตถกรรม ถอดองค์<br />

ความรู้ของครูมาต่อยอดร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่ๆ เกิดเป็น<br />

นวัตกรรมทางความคิดที่ประยุกต์เป็นผลงานที่ทุกคนเข้าถึงได้จริงในยุคปัจจุบัน<br />

เพราะองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านหัตถศิลป์ของไทย จะเป็นมรดกที่มี<br />

คุณค่าได้ ก็ต่อเมื่อคนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สาคัญ มีมุมมองที่ดีต่อหัตถศิลป์ และ<br />

ร่วมกันเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งถ้าย้อนมองจากเมื่อ 16 ปีที่แล้ว ก็คง<br />

ต้องบอกว่า SACICT เดินมาได้ไกล และยกระดับหัตถศิลป์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ได้จริง<br />

38 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

39


TRAVEL<br />

ภูเก็ตหลากรส<br />

ภูเก็ต เกาะที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ฉายา ไข่มุกแห่งอันดามัน เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์<br />

หลากหลาย ทั้งทะเลสวย น้ำใส หาดทรายขาว ธรรมชาติสมบูรณ์ และยังอาบอิ่ม<br />

ด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะในย่านเก่า<br />

รวมทั้งวัดวาอาราม อันหลอมรวมจากวัฒนธรรมผสมผสานของคนท้องถิ่น<br />

และต่างถิ่นมาอย่างยาวนาน ทำให้ภูเก็ตในดินแดนใต้นี้เป็น ภูเก็ตหลากรส<br />

อันชวนหลงใหลและน่าไปเยือนตลอดเวลา<br />

WORDS : CHATON CHOKPATTARA<br />

40 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

41


TRAVEL<br />

บน : หาดราไวย์ หาดทรายขาว น้ำทะเลใส<br />

Top : Clear water at Rawai beach<br />

上 方 : 拉 威 海 滩 白 色 沙 滩 及 清 澈 海 水 。<br />

กลาง : พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว<br />

Centre : Phuket Thai Hua Museum<br />

中 间 : 普 吉 泰 华 博 物 馆 。<br />

ล่าง : บ้านชินประชา ในย่านเมืองเก่าของภูเก็ต<br />

Bottom : Chinpracha House in Phuket Old Town<br />

下 方 : 普 吉 古 城 的 钦 普 拉 察 故 居 。<br />

บน : ทิวทัศน์อันสวยงามของหาดกะตะ<br />

Top : Kata Beach’s<br />

beautiful scenery<br />

上 方 : 卡 塔 海 滩 优 美 风 景 。<br />

ล่าง : บรรยากาศคึกคักของหาดสุรินทร์<br />

Bottom : Vibrant Surin Beach<br />

下 方 : 苏 林 海 滩 热 闹 气 氛 。<br />

รสเสน่ห์ ทะเลสีคราม<br />

แน่นอนว่าภาพของหาดทราย ชายทะเล ทิวมะพร้าว<br />

โอนเอน ไอแดดเจิดจ้า และเกลียวคลื่นซัดสาดกระทบฝั่ง<br />

บนเกาะภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยเกาะนับสิบๆ เกาะนั้น<br />

สวยงามเป็นหนึ่ง โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตก ไล่เลียงตั้งแต่<br />

หัวเกาะทางเหนือจรดทางใต้ เริ่มจากหาดใกล้สุดซึ่งมอง<br />

เห็นเครื่องบินลงจอดได้ ก็คือหาดไม้ขาว แนวหาดทอดยาว<br />

สุดสายตา สงบเงียบ บนหาดมีต้นเตยทะเลและสนทะเล<br />

เหมาะกับการนั่งพักผ่อน นอนขุดหลุมเอาทรายกลบตัว<br />

เพื่อสุขภาพ และดูจักจั่นทะเลที่ฝังตัวอยู่ใต้ทรายของหาดนี้<br />

จากนั้นลงใต้ไปจนถึงช่วงกลางเกาะ จะพบกับหาดสุรินทร์<br />

และหาดกมลา ที่อยู่ใกล้กันนิดเดียว หาดสุรินทร์เป็นอ่าว<br />

เล็กๆ ยาว 1 กิโลเมตร สงบงาม น้ำทะเลใสทรายขาว<br />

มีความเป็นธรรมชาติมาก ส่วนหาดกมลายาว 2 กิโลเมตร<br />

ไม่มีผับบาร์ จึงสงบงามเช่นกัน น่าหลบไปผ่อนคลายให้<br />

เย็นใจอย่างยิ่ง<br />

จากหาดกมลาลงมาทางใต้ของเกาะ จะเริ่มมีแสงสี<br />

ความเจริญ หาดที่หลายคนคุ้นชื่อ ได้แก่ หาดป่าตอง<br />

หาดกะตะ หาดกะรน หาดในหาน และหาดราไวย์<br />

ซึ่งบรรยากาศคึกคัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากหน้า<br />

หลายตามานอนอาบแดด เล่นเรือกล้วย เรือลากร่ม ว่ายน้ำ<br />

ขี่เจ็ตสกี และพายเรือคายัคกันอย่างสนุกสนาน<br />

นอกจากนั้นห่างจากภูเก็ตออกไปทางตะวันออกเพียง<br />

20 นาที โดยการนั่งเรือสปีดโบ๊ตที่ท่าเรืออ่าวฉลอง ก็จะได้<br />

สัมผัสกับหมู่เกาะไข่ หมู่เกาะนี้มีด้วยกัน 3 เกาะ คือเกาะไข่ใน<br />

เกาะไข่นอก และเกาะไข่นุ้ย แม้จะมีขนาดเล็กแต่สวยงามไม่แพ้<br />

เกาะใด ด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนเกาะไข่ดาว แถมหาดทรายขาว<br />

สะอาด มีโขดหินผลุบโผล่ ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีคราม<br />

มองเห็นหมู่ปลาแหวกว่ายเพลินตา แนะนำให้ไปดื่มด่ำกับ<br />

เสน่ห์ทะเลสีครามที่นี่แบบ One Day Trip รับรองสุขกาย<br />

สบายใจที่สุด<br />

รสเมืองเก่า เล่าเรื่องอดีต<br />

หนึ่งในความหลากรสของภูเก็ต ก็คือสามารถพาทุกคน<br />

ย้อนคืนสู่อดีตได้ไม่ยาก เพราะในย่านเมืองเก่ากลางอำเภอ<br />

เมืองนั้น ถือเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมและชุมชนเก่าแก่<br />

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยว่าสมัยนั้นการทำเหมืองแร่ดีบุก<br />

ในภูเก็ตรุ่งเรืองถึงขีดสุด ทั้งชาวจีนฮกเกี้ยน ชาวมลายู<br />

ชาวยุโรป และพ่อค้าชาวไทยต่างก็เข้ามาอาศัยตั้งรกราก<br />

42 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

43


TRAVEL<br />

บน : หาดป่าตองที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูเก็ต<br />

Top : Patong, Phuket’s most famous beach<br />

上 方 : 普 吉 最 著 名 巴 东 海 滩 。<br />

ล่าง : พระอาทิตย์ตกยามเย็นที่หาดไม้ขาว<br />

Bottom : Sunset at Mai Khao Beach<br />

下 方 : 迈 考 海 滩 的 夕 阳 风 景 。<br />

ทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตก<br />

และท้องถิ่น โดยเฉพาะในแถบถนนภูเก็ต ถนนพังงา<br />

ถนนกระบี่ ถนนดีบุก ถนนถลาง และซอยมณีรมย์<br />

จะพบเห็นอาคารเก่าแก่สไตล์ชิโน-โปรตุกีส เรียงราย<br />

สวยงามเป็นเอกลักษณ์กว่า 150 คูหา ซึ่งอาคารเหล่านี้<br />

ยังคงทรงคุณค่าและมีชีวิต มีทั้งที่เป็นบ้านพักอาศัย<br />

ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านขนม ร้านอาหาร ร้านขาย<br />

ของที่ระลึก โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สำนักงาน ธนาคาร<br />

พิพิธภัณฑ์ และจุดท่องเที่ยว ให้ได้เดินชม ชิม ช้อป<br />

รวมทั้งแชะภาพบรรยากาศอย่างมีความสุข<br />

สถานที่ท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่านี้ นอกจาก<br />

สตรีทอาร์ตเก๋ๆ บนถนนที่เชื่อมต่อกันแล้ว ก็ต้องไม่<br />

พลาดชมอาคารศูนย์รวมข่าวพรหมเทพ อาคารสีขาว<br />

เก่าแก่ที่แหงนมองขึ้นไปเห็นหอนาฬิกาอยู่ด้านหลัง<br />

บริเวณหัวมุมถนนภูเก็ตตัดกับถนนพังงา, พิพิธภัณฑ์<br />

ภูเก็ตไทยหัว อาคารชิโน-โปรตุกีสสีขาว 2 ชั้น<br />

ที่มีห้องจัดแสดงบอกเล่าประวัติของชาวจีนโพ้นทะเล<br />

ผู้อพยพเข้ามาอยู่ภูเก็ตตั้งแต่อดีต บริเวณถนนกระบี่<br />

และถนนสตูล, พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต<br />

อาคารสีขาวงามสง่าด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น<br />

ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 ปัจจุบันจัดแสดงดวงตรา<br />

ไปรษณีย์เก่าแก่หายาก พร้อมด้วยอุปกรณ์สื่อสาร<br />

ยุคโบราณ บริเวณถนนมนตรี ตลอดจนบ้านชินประชา<br />

อาคารชิโน-โปรตุกีสหลังแรกของภูเก็ต อายุกว่าร้อยปี<br />

ที่ถนนกระบี่ และโรงแรมออน ออน โรงแรมเก่าแก่<br />

มีชื่อเสียง โครงสร้างอาคารสไตล์ชิโน-โปรตุกีส และ<br />

ตกแต่งภายในแบบจีนโบราณ บนถนนพังงา<br />

44 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

45


TRAVEL<br />

บน : วัดฉลอง<br />

หนึ่งในวัดศักดิ์สิทธิ์<br />

ของภูเก็ต<br />

Top : Wat Chalong,<br />

one of Phuket’s<br />

sacred temple<br />

上 方 : 查 龙 寺 ,<br />

普 吉 神 圣 寺 院 之 一 。<br />

ล่าง : หอนาฬิกา<br />

และอาคารศูนย์รวมข่าว<br />

พรหมเทพ<br />

Bottom : The Clock<br />

Tower and<br />

Promthep News<br />

Centre<br />

下 方 : 蓬 贴 新 闻<br />

社 及 钟 楼 。<br />

รสพระธรรม เลิศล้ำประวัติศาสตร์<br />

ภูเก็ตไม่ได้โดดเด่นเฉพาะทะเลและอาคารเก่าเท่านั้น<br />

ทว่ายังน่าท่องเที่ยวในแง่ของประวัติศาสตร์และธรรมะด้วย<br />

อย่างเช่น ณ ยอดเขานาคเกิด ที่ซึ่งประดิษฐานพระพุทธ<br />

มิ่งมงคลเอกนาคคีรี องค์สีขาวขนาดมหึมา เป็นพระพุทธรูป<br />

คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต สามารถขับรถขึ้นไปสักการะ และชมวิว<br />

แบบพาโนรามาจากบนยอดเขาได้, วัดพระทองหรือ<br />

วัดพระผุด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปหนึ่งเดียวของเมือง<br />

ไทย ที่มีลักษณะองค์พระสีทองขนาดใหญ่โผล่พ้นดินขึ้นมา<br />

เพียงครึ่งองค์ ส่วนอีกครึ่งองค์จมอยู่ใต้ดิน และมีการสร้าง<br />

โบสถ์ครอบไว้ โดยชาวภูเก็ตเชื่อว่าเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มาก<br />

และวัดฉลอง (วัดไชยธาราราม) วัดแห่งการรำลึกถึง<br />

หลวงพ่อแช่ม พระอริยสงฆ์ชื่อดังในอดีตผู้มีความเชี่ยวชาญ<br />

ในเรื่องยาสมุนไพร และช่วยรักษาโรคให้กับชาวบ้าน<br />

อีกทั้งเป็นวัดที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี<br />

ซึ่งภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมา<br />

จากเมืองอนุราชปุระ เมืองหลวงเก่าของศรีลังกา อายุกว่า<br />

2,200 ปี<br />

ยิ่งไปกว่านั้น ภูเก็ตยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์<br />

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ของคุณหญิงจันและ<br />

คุณหญิงมุก 2 วีรสตรีที่นำชาวถลาง (ภูเก็ตในอดีต)<br />

ต่อสู้กับทัพพม่าจนได้ชัยชนะในสมัยรัชกาลที่ 1 ด้วย<br />

ซึ่งปัจจุบันอนุสาวรีย์ของท่าน ตั้งอยู่บนวงเวียนสี่แยกท่าเรือ<br />

ตำบลศรีสุนทร เขตอำเภอถลาง ให้ผู้คนได้กราบไหว้และ<br />

รำลึกถึงวีรกรรมที่ท่านสร้างไว้ในสมัยนั้น<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดินทางสะดวกปลอดภัยกับสายการบิน<br />

THAI <strong>Smile</strong> จากกรุงเทพฯ-ภูเก็ต มีเที่ยวบินทุกวัน<br />

วันละ 5 เที่ยว ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที<br />

สำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com<br />

More info : ททท. สำนักงานภูเก็ต โทร. 0 7621 2213<br />

46 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

47


TRAVEL<br />

MULTI-CHARM PHUKET<br />

THAILAND’S LARGEST ISLAND OF PHUKET, OR THE PEARL OF ANDAMAN,<br />

IS NOT ONLY ABOUT BLUE SEA, BEACHES AND WHITE SAND. IT IS ALSO<br />

A MELTING POT OF HISTORY, ART, ARCHITECTURE, RELIGION AND CULTURE.<br />

บน : อนุสาวรีย์<br />

ท้าวเทพกระษัตรี-<br />

ท้าวศรีสุนทร<br />

Top : The monument<br />

of Thao Thep<br />

Kasattri<br />

and Thao<br />

Si Sunthorn<br />

上 方 : 珍 珠 姐 妹<br />

英 雄 纪 念 碑 。<br />

GIFTS FROM THE SEA<br />

The island province is dotted with tens of<br />

pristine islets and stunning beaches. Particularly<br />

along the western coastline of Phuket, Mai Khao,<br />

the closest beach from the airport, is a heaven for<br />

sun-worshippers. Also, Surin and Kamala beaches are<br />

peaceful and perfect for swimming and relaxation.<br />

Kamala is free from nightlife while several beaches<br />

further south—Patong, Kata, Karon, Nai Han and<br />

Rawai—are colourful and lively during daytime<br />

and nighttime.<br />

About 20 minutes by speedboat from nearby<br />

Chalong Bay takes you to a group of 3 islets: Koh<br />

Khai Nai, Koh Khai Nok and Koh Khai Nui. They are<br />

tiny islands but their natural beauties and refined<br />

sand are a real eye-opener. A one-day trip to the 3<br />

islets is highly recommended.<br />

BACK TO THE PAST<br />

It’s a good idea to take a step back in time by<br />

visiting the Old Town in the heart of Phuket. The<br />

area is distinctive for architecture and community<br />

lifestyle from the period of King Rama V when mining<br />

industry reached its zenith. Hokkien Chinese, Malays<br />

and Europeans were among early settlers in Phuket,<br />

resulting in a mixture of local and western cultures.<br />

More than 150 units of Sino-Portuguese buildings<br />

line on both sides of several roads in the city centre.<br />

The buildings have been renovated as shops, cafes,<br />

restaurants, guesthouses, banks and museums.<br />

In addition to street art paintings, you should visit<br />

the white building which houses Promthep News<br />

Centre on the corner of Phuket and Phang-nga roads.<br />

Look upward and you’ll see a clock tower on the<br />

building. Other landmarks include the Thai Hua Museum<br />

in a 2-storey Sino-Portuguese building, the Phuket<br />

Philatelic Museum in another Sino-Portuguese building<br />

built in 1930 and the old On On Hotel.<br />

HARMONY OF RELIGION AND<br />

HISTORY<br />

Phuket’s Big Buddha, one of the most revered<br />

images, sits majestically on Nakkerd Hills where you<br />

can have a panoramic view of the town. Another<br />

religious landmark, Wat Phra Thong (Golden Buddha)<br />

or Wat Phra Phud is unique for the half-buried Buddha<br />

image. Wat Chalong (Wat Chai Tararam) features the<br />

statue of Luang Poh Chaem, an ex-abbot. Wat Chalong<br />

also houses the Lord Buddha’s relics from Sri Lanka<br />

dating back more than 2,200 years.<br />

The monument of Thao Thep Kasattri and Thao Si<br />

Sunthorn, the heroines who defended Phuket during<br />

the Burmese-Siamese war in the reign of King Rama I,<br />

is another highly-revered landmark on the island.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : Fly with THAI <strong>Smile</strong>, Bangkok-Phuket<br />

daily, 5 flights a day. The flight takes 1 hour and 20<br />

minutes. For reservations: www.thaismileair.com<br />

More info : Phuket Tourism Office, Tel. 0 7621 2213<br />

48 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

49


TRAVEL<br />

C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

多 彩 普 吉<br />

普 吉 , 泰 国 最 大 岛 屿 , 享 有 安 达 曼 明 珠 之 美 誉 , 自 然 风<br />

光 明 媚 , 历 史 文 化 悠 久 雅 致 , 充 满 秀 丽 多 彩 之 魅 力 。<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

湛 蓝 海 洋 之 魅<br />

普 吉 海 洋 风 景 美 丽 一 绝 , 岛 屿 西 边 拥 有 众 多 海 滩 , 从 北 到 南 按 序 , 如 气 氛<br />

静 谧 , 海 面 壮 丽 , 大 自 然 丰 富 的 迈 考 海 滩 、 苏 林 海 滩 和 卡 玛 拉 海 滩 。 岛 屿 南<br />

部 , 气 息 繁 华 热 闹 , 五 彩 缤 纷 , 坐 落 着 名 誉 海 滩 如 巴 东 海 滩 、 卡 塔 海 滩 、 卡 隆<br />

海 滩 、 奈 涵 海 滩 和 拉 威 海 滩 。 而 在 东 部 , 距 离 普 吉 岛 仅 20 分 钟 船 程 , 坐 落 着 内<br />

蛋 岛 、 蛋 岛 、 蛋 黄 岛 , 岛 上 海 滩 白 净 、 清 澈 海 水 围 绕 , 适 合 一 日 海 洋 休 闲 游 。<br />

บน : เกาะไข่นอกอันสวยงามและมีเสน่ห์<br />

อยู่ไม่ห่างจากภูเก็ต<br />

Top : The charming Koh Khai Nok<br />

not too far from Phuket<br />

上 方 : 离 普 吉 岛 不 远 处 的 美 丽 蛋 岛 。<br />

ล่าง : หาดกมลา อีกหนึ่งหาด<br />

ที่เหมาะกับการมาพักผ่อน<br />

Bottom : Kamala Beach,<br />

fit for relaxation<br />

下 方 : 适 合 休 闲 度 假 的 卡 玛 拉 海 滩 。<br />

古 城 , 昔 日 之 故 事<br />

普 吉 古 城 作 为 拉 玛 五 世 国 王 时 代 建 筑 和 老 社 区 的 聚 集 地 。 在 昔 日 , 普 吉 的<br />

锡 矿 极 致 繁 荣 昌 旺 , 吸 引 许 多 来 自 国 内 外 人 来 居 住 , 从 而 西 方 及 当 地 文 化 就 在<br />

这 里 交 汇 相 融 。 古 城 里 充 满 着 许 多 雅 致 中 葡 老 建 筑 和 街 头 艺 术 , 气 氛 非 凡 别<br />

致 , 瞩 目 建 筑 物 比 如 蓬 贴 新 闻 社 、 普 吉 泰 华 博 物 馆 、 普 吉 岛 集 邮 博 物 馆 、 普 吉<br />

岛 第 一 中 葡 萄 建 筑 的 钦 普 拉 察 故 居 以 及 以 古 中 式 装 饰 的 昂 昂 回 忆 酒 店 。<br />

宝 贵 佛 教 及 历 史 之 魅<br />

普 吉 佛 教 和 历 史 景 点 丰 富 多 彩 , 如 坐 落 着 巨 大 白 色 佛 像 的 纳 克 山 顶 、 保 藏<br />

一 尊 下 半 身 被 埋 在 地 下 的 半 身 佛 像 的 金 佛 寺 、 珍 藏 佛 祖 舍 利 的 查 龙 寺 、<br />

珍 珠 姐 妹 英 雄 纪 念 碑 , 在 拉 玛 一 世 时 期 , 她 们 带 领 普 吉 岛 村 民 与 缅 甸 军 作 战 ,<br />

至 今 , 两 位 的 英 勇 行 为 , 让 人 们 尊 崇 并 铭 记 在 心 。<br />

旅 游 指 南<br />

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 曼 谷 至 普 吉 , 每 天 5 班 , 飞 行 1 小 时 20 分 钟 , 预 订 机 票<br />

www.thaismileair.com。<br />

详 情 : 泰 国 旅 游 局 普 吉 办 公 室 , 电 话 :0 7621 2213。<br />

50 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

51


TRAVEL<br />

ฮ่องกงเที่ยวล่าสุด<br />

ฮ่องกงเป็นหนึ่งในจุดหมายสุดฮอตของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพราะทั้งเมืองเต็มไปด้วยความหลากหลาย<br />

ดังที่แอนโทนี บอร์เดน เชฟนักเขียนชาวอเมริกันชื่อดัง เคยกล่าวไว้ว่า ฮ่องกงนั้นน่าตื่นตา<br />

มันผสมผสานทั้งความเป็นเมืองที่ทันสมัย อาหารอร่อย และให้ความรู้สึกของความเป็นนักผจญภัย<br />

ดังนั้นไม่ว่าจะไปเยือนฮ่องกงกี่เที่ยว ก็มักได้รับอรรถรสไม่ซ้ำกัน ยิ่งเที่ยวล่าสุดในช่วงเทศกาลลดทั้งเกาะ<br />

ฮ่องกงยิ่งมอบความรู้สึกสนุกขึ้นอีกหลายเท่า ทั้งการเที่ยวในย่านฮอตฮิตตลอดกาลและย่านใหม่สุดฮิป<br />

WORDS & PHOTOS : EKASART SAPPACHANG<br />

ต่ายกุ๋น ศูนย์กลางมรดก<br />

ทางวัฒนธรรมและศิลปะ<br />

Tai Kwun, the heritage,<br />

art and culture centre<br />

大 馆 , 艺 术 及 文 化 遗 产 中 心 。<br />

52 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

53


TRAVEL<br />

ฮอตฮิตตลอดกาล กับฮาร์เบอร์ซิตี้<br />

และถนนแคนตัน<br />

เริ่มกันที่ฮาร์เบอร์ซิตี้และถนนแคนตัน (Harbour City<br />

and Canton Road) ที่คึกคักที่สุดในย่านจิมซาจุ่ย<br />

โดยเฉพาะศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ซิตี้ ด้วยขนาดของสถานที่<br />

ใหญ่โตกว้างขวาง จึงมีทุกอย่างให้เลือกสรร ตั้งแต่<br />

แบรนด์เนมไปจนถึงสตรีทแวร์ โดยแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ<br />

ได้แก่ โอเชียน เทอร์มินอล, โรงแรมเดอะ มาร์โค โปโล<br />

ฮ่องกง, โอเชียน เซ็นเตอร์ และเกตอะเวย์ อาร์เคด พร้อม<br />

บริการด้วยร้านค้ากว่า 700 ร้าน และยังมีห้างสรรพสินค้า<br />

ย่อยๆ อยู่ในฮาร์เบอร์ซิตี้อีกด้วย อย่างเช่น เลนครอว์ฟอร์ด<br />

และเอสลิท สเปกตรัม ส่วนถนนแคนตันด้านตรงข้ามกับ<br />

ฮาร์เบอร์ซิตี้ ก็เป็นที่ตั้งแฟลกชิปสโตร์ของแบรนด์ดังจาก<br />

ทั่วโลก ตั้งแต่หลุยส์ วิตตอง, เฟนดิ, ดิออร์, กุชชี ฯลฯ<br />

สำหรับย่านนี้มาแล้วอยากชวนไปเยือนที่เอสลิทฯ ซึ่ง<br />

เก๋ไก๋เหมาะกับคนรักเครื่องเขียนและร้านหนังสือ ที่นี่มีทั้ง<br />

ที่ใส่เครื่องเขียนทำจากหนัง สมุด ดินสอ และของฝากที่<br />

หาจากที่ไหนไม่ได้ ถัดไปต้องแวะไปที่วิเวียน เวสต์วู้ด<br />

คาเฟ่ของเจ้าแม่แฟชั่นอังกฤษ วิเวียน เวสต์วู้ด ซึ่งได้รับ<br />

การโหวตจาก TripAdvisor ให้เป็นหนึ่งในคาเฟ่ที่มี<br />

อาฟเตอร์นูนทีที่ดีที่สุด<br />

ต่ายกู๋น ขวัญใจแห่งใหม่<br />

เดิมหมู่ตึกในต่ายกู๋น (Tai Kwun) เป็นสถานีตำรวจ<br />

กลางของฮ่องกง ตั้งอยู่บนถนนฮอลลีวู้ดในเขตเซ็นทรัล<br />

ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นศูนย์กลางมรดกทาง<br />

วัฒนธรรมและศิลปะ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวและช้อปปิ้งด้วย<br />

เรียกกันทั่วไปว่า ‘ต่ายกู๋น’ ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิก<br />

ระดับโลกอย่าง Herzog & de Meuron จากสวิตเซอร์แลนด์<br />

ซึ่งมีผลงานชิ้นเอกอย่างโชว์รูมของปราด้าในโตเกียว และ<br />

เทตโมเดิร์น พิพิธภัณฑ์ในลอนดอน สำหรับการออกแบบ<br />

ต่ายกู๋น เขาก็ไม่ทำให้คนฮ่องกงผิดหวัง เพราะสามารถ<br />

ออกแบบพื้นที่ใช้งานหลากหลายส่วนได้อย่างยอดเยี่ยม<br />

ทั้งส่วนแสดงนิทรรศการถาวร ส่วนแสดงงานศิลปะ<br />

หมุนเวียน ลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ คาเฟ่ ร้านอาหาร<br />

และร้านรวงต่างๆ<br />

สีสันของย่านนี้ที่ควรไปอย่างยิ่ง ก็มีร้านมาดามฟู ที่กูรู<br />

สายกินของฮ่องกงจัดให้เป็นหนึ่งในร้านที่มีคนไปกินและ<br />

ถ่ายรูปมากที่สุด เป็นร้านอาหารจีนกวางตุ้ง ตกแต่งแบบ<br />

ร่วมสมัย เมนูแนะนำ ได้แก่ ติ่มซำ หมูกรอบ และหมูแดง<br />

ที่อร่อยมากๆ ส่วนอีกร้านคือ Café Claudel คาเฟ่สไตล์<br />

ฝรั่งเศสขนาดเล็กๆ มีพื้นที่กลางแจ้งไว้นั่งเล่น อาหารเป็น<br />

สไตล์แคชชวลฟู้ด อร่อยและกินง่าย ซึ่งเด็ดสุดต้องลอง<br />

ลิงกวินีไก่<br />

สำหรับสายอาร์ต นอกจากห้ามพลาดนิทรรศการและ<br />

กิจกรรมทางศิลปะที่น่าสนใจในต่ายกู๋นแล้ว ยังจะตกหล่น<br />

ร้านแวนโก๊ะเซนส์ (Van Gogh SENSES) ไม่ได้เด็ดขาด<br />

ร้านนี้บริหารงานโดยพิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะที่อัมสเตอร์ดัม<br />

ของทุกอย่างที่จำหน่ายจึงคุณภาพเดียวกับที่เนเธอร์แลนด์<br />

สิ่งที่ควรซื้อกลับมาบ้านคือกาแฟและชา ซึ่งแต่ละถุงเบลนด์<br />

บน : มุมมองท้องฟ้า<br />

จากด้านล่างระหว่าง<br />

กลุ่มอาคารในต่ายกุ๋น<br />

Top : Looking up<br />

from the ‘courtyard’<br />

of Tai Kwun<br />

上 方 : 从 大 馆 楼 群 中<br />

往 上 望 的 天 空 。<br />

บน : ความคึกคักของย่านฮาร์เบอร์ซิตี้<br />

Top : Vibrant Harbour City<br />

上 方 : 海 港 城 区 的 热 闹 气 氛 。<br />

ล่างซ้าย : อีกมุมหนึ่งของอาคารในต่ายกุ๋น<br />

Bottom left : Another side of Tai Kwun<br />

左 下 方 : 大 馆 的 另 一 个 非 凡 角 落 。<br />

ล่างขวา : วิเวียน เวสต์วู้ด คาเฟ่ หนึ่งในคาเฟ่แสนเก๋ย่านฮาร์เบอร์ซิตี้<br />

Bottom right : Vivienne <strong>We</strong>stwood Cafe, one of the chic cafes in Habour City<br />

右 下 方 : 西 太 后 咖 啡 厅 , 海 港 城 的 绝 妙 咖 啡 厅 之 一 。<br />

54 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

55


TRAVEL<br />

และคั่วโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดของแวนโก๊ะ<br />

แถมยังมีชาจำหน่ายกว่า 20 กลิ่น ทั้งแบบเป็นชุด<br />

Tea Bag และแบบใบชา<br />

เก๋สุด ต้องหยุดที่พีเอ็มคิว<br />

พีเอ็มคิว หรือ PMQ ย่อมาจาก Police Married<br />

Quarters ตั้งอยู่บนถนนอะเบอร์ดีนและฮอลลีวู้ด ในอดีต<br />

ตึกแห่งนี้ถูกใช้งานมาหลากหลาย รวมทั้งเคยเป็นแฟลต<br />

ตำรวจเก่ามาก่อน ภายหลังมีการบูรณะใหม่เป็นอนุสรณ์<br />

สถานเกี่ยวกับตำรวจ แต่สุดท้ายรัฐบาลได้อนุมัติให้พัฒนา<br />

เป็นศูนย์กลางการออกแบบและการสร้างสรรค์ของคน<br />

หนุ่มสาว โดยแปลงสภาพเป็นพื้นที่เช่าสำหรับผู้ประกอบ<br />

การเกี่ยวกับงานออกแบบ งานศิลปะ และเอสเอ็มอีรุ่นใหม่<br />

ที่ต้องการเปิดหน้าร้าน ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงงานกว่า<br />

1,000 ตารางเมตร อีกทั้งมีร้านอาหาร ร้านหนังสือ คาเฟ่<br />

สตูดิโอ ร้านเสื้อผ้าจากดีไซเนอร์ท้องถิ่น และอื่นๆ มากมาย<br />

สำหรับย่านนี้ ความเก๋อยู่ที่ร้านรวงต่างๆ เช่น AZ<br />

CREATIVE ร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่สวมใส่ได้ทั้ง<br />

หญิงชาย แต่ละคอลเลกชั่นจะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ ทำให้<br />

งานที่นี่แตกต่างจากงานของดีไซเนอร์อื่น ส่วนร้าน Sake<br />

Central ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า อุทิศให้กับวัฒนธรรมการ<br />

ดื่มของญี่ปุ่น หากร้านอื่นเริ่มต้นด้วยการสั่งอาหารเข้ากับ<br />

เครื่องดื่ม ที่ร้านนี้ก็อาจต้องทำในสิ่งที่กลับกัน และหาก<br />

ถูกใจสาเกขวดไหนอยากหิ้วกลับบ้าน ร้านก็มีบริการ<br />

ปิดท้ายกันที่ร้านเท่ๆ อย่างโบนาเวนทูรา ร้านเครื่อง<br />

หนังก่อตั้งโดยเรียวอิชิ โฮริ (Ryoichi Hori) ชาวญี่ปุ่น แต่<br />

ไปเปิดร้านแรกที่มิลาน และที่พีเอ็มคิวเป็นสาขาที่ 2 ชื่อ<br />

ร้านได้มาจากชื่อของเรือขนส่งสินค้าในสมัยก่อน ที่ใช้ขนส่ง<br />

สินค้าหรูหราของอิตาลีไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าทุก<br />

ชิ้นของที่นี่เป็นสินค้าทำมือ ใช้วัตถุดิบหนังฟอกจากอิตาลี<br />

เกรดดีที่สุด และตั้งใจทำอย่างประณีต มีทั้งเคสโทรศัพท์<br />

มือถือ ซองใส่แว่นตา และกระเป๋าเงิน<br />

บนซ้าย-ล่าง : พีเอ็มคิว ย่านฮิปของคนรุ่นใหม่<br />

Top left-Bottom : PMQ, a hangout for hipsters<br />

左 上 方 - 下 方 :PMQ 元 创 方 , 香 港 创 意 新 地 标 。<br />

บนขวา : งานออกแบบสะท้อนความเท่และทันสมัยของอาคารต่ายกุ๋น<br />

Top right : Designs reflecting elegant and modern Tai Kwun<br />

右 上 方 : 大 馆 楼 群 反 应 现 代 化 及 独 特 性 的 作 品 。<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดินทางสะดวกปลอดภัยกับสายการบิน THAI <strong>Smile</strong><br />

จากกรุงเทพฯ-ฮ่องกง มีเที่ยวบินทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที<br />

สำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com<br />

More info : www.taikwun.hk, www.pmq.org.hk, www.discoverhongkong.com<br />

A JOYFUL TWIST OF HONG KONG<br />

บน : รูปโฉมของพีเอ็มคิว<br />

ที่มีพื้นที่ภายในกว้างขวาง<br />

ประกอบด้วยร้านรวงเก๋ๆ<br />

หลากหลายร้าน<br />

Top : Spacious PMQ<br />

with many<br />

stylish shops<br />

上 方 :PMQ 元 创 方 拥 有 广<br />

阔 面 积 , 充 满 了 多 种 多 样 独<br />

MULTIFACETED HONG KONG IS ALWAYS A FAVOURITE DESTINATION FOR TRAVELLERS.<br />

EVERY VISIT TO THE ISLAND CITY BRINGS NEW EXPERIENCES. THE LATEST SHOPPING<br />

SPREE CAMPAIGN, FOR EXAMPLE, HAS ADDED ENJOYMENT AND EXCITEMENT TO THE TRIP.<br />

特 商 铺 。<br />

HARBOUR CITY AND CANTON ROAD : ALL-TIME<br />

FAVOURITES<br />

Harbour City and Canton Road, the most bustling<br />

neighbourhood in Tsim Sha Tsui, are packed with<br />

shopping outlets from brand-name products to<br />

streetwear outfits. More than 700 shops are located in<br />

the area which is divided into different zones: Ocean<br />

Terminal, the Marco Polo Hong Kong Hotel, Ocean Centre<br />

and Getaway Arcade. Many flagship stores of luxurious<br />

brands such as Louis Vuitton, Fendi, Dior and Gucci line<br />

on Canton Road opposite Harbour City.<br />

Stationery lovers should visit the Eslite Spectrum<br />

which offers charming materials for writing and<br />

souvenirs. Vivienne <strong>We</strong>stwood Café is highly<br />

recommended by TripAdvisor for afternoon tea.<br />

TAI KWUN : A RISING STAR<br />

Tai Kwun, the former police station on Hollywood<br />

Road in Central, has been developed into a heritage,<br />

arts and commercial centre by Swiss architecture firm<br />

Herzog & de Meuron. The site and buildings have been<br />

revitalised to include spaces for art exhibitions and<br />

multipurpose activities, cafes, restaurants and shops.<br />

The area is lively with top-rated restaurants such<br />

as Madame Fu which serves contemporary Cantonese<br />

food, and Café Claudel, French culinary hub for guests<br />

who long for stylish and casual food especially<br />

chicken linguine.<br />

Fellow art lovers should visit Van Gogh SENSES,<br />

operated by Van Gogh Museum in Amsterdam. It brings<br />

an array of artistic gifts including coffee and tea.<br />

PMQ : NEW AGE CHIC<br />

PMQ (Police Married Quarters) on Aberdeen and<br />

Hollywood Roads is a historic site redeveloped into<br />

a mixed-used venue for young artists and designers.<br />

In addition to a courtyard for exhibition covering over<br />

1,000 square metres, PMQ houses restaurants, bookshops,<br />

cafes, studios, and fashion outlets by local designers.<br />

The area is outstanding for many stylish shops such<br />

as AZ CREATIVE which features clothes and accessories for<br />

young fashionistas. Sake Central is devoted to Japanese<br />

drinking culture: you order your drink (sake) to be followed<br />

by food—a reverse from normal dining practice.<br />

PMQ is proud to feature the 2 nd branch of Bonaventura,<br />

a Milan-born leather shop founded by Japanese craftsman<br />

Ryoichi Hori. All Bonaventura’s products are<br />

hand-crafted from the best leather material in Italy.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : THAI <strong>Smile</strong> operates Bangkok-Hong Kong<br />

flights daily. The flight takes 2 hours and 45 minutes.<br />

For reservations: www.thaismileair.com<br />

More info : www.taikwun.hk, www.pmq.org.hk,<br />

www.discoverhongkong.com<br />

56 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

57


TRAVEL<br />

香 港 最 近 旅 程<br />

香 港 , 充 满 多 样 化 之 城 , 如 美 国 著 名 厨 师 兼 作 者 安 东 尼 ·<br />

布 尔 丹 的 赞 成 , 说 香 港 是 充 满 令 人 炫 目 的 乐 趣 和 美 食 的 先 进<br />

城 市 。 因 此 , 不 论 去 了 几 次 香 港 , 也 会 体 验 不 同 的 经 历 ,<br />

尤 其 是 在 最 近 的 香 港 狂 购 节 , 让 旅 行 加 倍 的 欢 乐 。<br />

热 门 商 圈 , 海 港 城 及 广 东 道<br />

作 为 尖 沙 咀 最 热 闹 区 域 , 尤 其 是 海<br />

港 城 , 面 积 广 阔 , 有 700 多 家 商 店 和 小<br />

商 场 驻 足 于 此 , 比 如 连 卡 佛 和 诚 品 生<br />

活 , 这 一 圈 还 坐 落 着 世 界 名 牌 旗 舰 店<br />

如 路 易 威 登 、 迪 奥 等 。<br />

到 了 这 里 别 错 过 到 诚 品 书 店 逛 逛 ,<br />

这 里 充 满 文 具 、 图 书 及 别 致 伴 手 礼 。<br />

必 打 卡 地 点 还 有 被 猫 途 鹰 评 价 为 香 港<br />

最 佳 中 午 茶 的 西 太 后 咖 啡 厅 。<br />

大 馆 , 香 港 新 地 标<br />

位 于 中 环 区 荷 李 活 道 , 大 馆 原 作<br />

为 香 港 中 央 警 署 , 当 今 被 改 造 为 艺 术<br />

及 文 化 遗 产 中 心 和 购 物 旅 游 区 , 该 建<br />

筑 力 作 由 瑞 士 公 司 世 界 顶 级 赫 尔 佐 格<br />

和 德 梅 隆 建 筑 师 设 计 , 里 面 设 有 许 多<br />

区 域 包 括 常 设 展 览 区 、 多 功 能 活 动 广<br />

场 , 咖 啡 厅 和 餐 厅 等 。<br />

来 中 环 区 一 定 要 到 网 红 餐 厅 打<br />

卡 ,Madame Fu 餐 厅 , 推 荐 菜 如 点 心<br />

系 列 和 叉 烧 等 。Café Claudel 咖 啡 厅 也<br />

是 比 打 卡 去 处 , 提 供 休 闲 快 餐 , 美 味<br />

又 方 便 。 对 于 艺 术 爱 好 者 也 不 要 错 过<br />

到 梵 高 艺 术 体 验 馆 坐 坐 , 推 荐 购 买 这<br />

家 咖 啡 和 茶 当 作 伴 手 礼 。<br />

PMQ 元 创 方 , 香 港 创 意 新<br />

地 标<br />

由 已 婚 警 察 旧 宿 舍 改 造 的 PMQ 元<br />

创 方 位 于 荷 李 活 道 和 鸭 巴 甸 道 , 这 里<br />

作 为 设 计 和 艺 术 作 品 中 心 和 中 小 企 业<br />

的 出 租 区 域 , 里 面 设 有 餐 厅 、 书 店 、<br />

咖 啡 厅 和 各 种 店 铺 。<br />

该 区 域 具 有 许 多 瞩 目 店 铺 比 如 提<br />

供 独 特 设 计 服 装 系 列 的 AZ Creative 服<br />

装 店 、 香 港 Sake Central 日 式 清 酒 吧 、<br />

售 卖 高 品 质 手 工 皮 具 的 Bonaventura<br />

店 铺 。<br />

旅 游 指 南<br />

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 每 天 提 供 曼 谷 至<br />

香 港 航 班 , 飞 行 约 2 小 时 45 分 钟 ,<br />

预 订 机 票 www.thaismileair.com。<br />

详 情 :www.taikwun.hk, www.pmq.<br />

org.hk, www.discoverhongkong.com。<br />

58 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

59


REFLECTIONS<br />

ตลาดน ้ำ วิถีไทยบนสายน้ำ<br />

FLOATING MARKET :<br />

THAI WAY OF LIFE ON WATERWAYS<br />

แม่น้ำลำคลองผูกพันกับวิถีคนไทยมายาวนาน จากการตั้งถิ่นฐานของผู้คนริมแม่น้ำ<br />

ในสมัยก่อน โดยมีการสัญจรทางน้ำเป็นหลัก จนก่อให้เกิดตลาดน้ำ พื้นที่ที่พ่อค้าแม่ค้า<br />

พายเรือบรรทุกสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน สร้างเสน่ห์แห่งวิถีไทยบนสายน้ำมาถึงทุกวันนี้<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

62 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

63


REFLECTIONS<br />

• ตลาดน้ำาดำาเนินสะดวก, ราชบุรี<br />

ตลาดน้ำาในเมืองไทยมีหลากหลายแห่ง<br />

แต่ตลาดน้ำาเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดมีอยู่ 2 แห่ง<br />

หนึ่งนั้นคือตลาดน้ำาดำาเนินสะดวกที่มีอายุกว่าร้อยปี<br />

ในแต่ละวันที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวจำานวนมากทั้งชาวไทย<br />

และชาวต่างชาติ เดินทางมาชม ช้อป และชิม<br />

พร้อมกับซึมซับบรรยากาศของตลาดน้ำาที่ยังคงเอกลักษณ์<br />

ไม่ต่างจากในอดีตอย่างเพลิดเพลิน<br />

• Damnoen Saduak Floating Market, Ratchaburi<br />

There are many floating markets in Thailand.<br />

One of the 2 famous markets is Damnoen Saduak<br />

which is over a century old. It has become a favourite<br />

attraction among local and foreign tourists.<br />

64 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

65


REFLECTIONS<br />

• ตลาดน้ำาอัมพวา, สมุทรสงคราม<br />

ตลาดน้ำาแห่งนี้เป็นอีกแห่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก<br />

ด้วยสีสันและความหนาแน่นของเรือพายขายสินค้าหลากชนิด<br />

ผสานกับความสวยงามของบ้านเรือนและวิถีชุมชนโบราณ<br />

รวมถึงเสน่ห์วิบวับของแสงหิ่งห้อยยามค่ำาคืน<br />

ทำาให้ผู้มาเยือนประทับใจเสมอมา<br />

• Amphawa Floating Market, Samut Songkhram<br />

Another well-known floating market, Amphawa is<br />

colourful and crowded with trading boats.<br />

Amphawa Canal is interesting with houses and<br />

old communities on the banks. Tourists also enjoy<br />

watching fireflies at night.<br />

66 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

67


TRAVEL<br />

พิพิธภัณฑ์คำปุน<br />

งามสง่าผ้าทอเมืองอุบลฯ<br />

อุบลราชธานี เมืองงามนามดอกบัว มิเพียงสืบทอดประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า<br />

และวัฒนธรรมอันงดงามมายาวนานกว่า 200 ปีเท่านั้น หากยังเป็นเมืองที่วางตัวอยู่ทางตะวันออกสุด<br />

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนพื้นที่ใดๆ จนก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจ<br />

ประทับลงบนผ้าทอเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ภายใต้ชื่อ ‘ผ้ากาบบัวแสงแรก’<br />

โดยครูมีชัย แต้สุจริยา ผู้ก่อตั้ง ‘พิพิธภัณฑ์คำปุน’ และ ‘บ้านคำปุน’<br />

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN PHOTOS : KRITTHAPOL<br />

ครูมีชัย แต้สุจริยา<br />

Meechai Taesujariya<br />

米 猜 · 德 苏 乍 里 雅 老 师<br />

68 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

69


TRAVEL<br />

บนซ้าย-ขวา : บรรยากาศอันร่มรื่นของบ้านคาปุน<br />

ที่มีสระบัวงดงามอยู่ตรงกลาง<br />

Top left-right : The atmosphere at Ban Khampun<br />

with a lotus pond in the middle<br />

左 右 上 方 : 康 邦 屋 成 荫 的 风 景 。<br />

ล่างขวา : ครูมีชัยกับกี่ทอผ้าที่ออกแบบและสร้างเป็นของขวัญ<br />

ให้กับคุณแม่คาปุน<br />

Bottom right : Meechai and the loom which he<br />

designed and built as a gift to his mother, Khampun<br />

右 下 方 : 由 米 猜 老 师 设 计 及 创 造 的 织 布 机 。<br />

บน : โรงทอผ้าไหมคำปุน<br />

ส่วนหนึ่งของบ้านคำปุน<br />

Top : Khampun<br />

silk weaving workshop,<br />

a part of Ban Khampun<br />

上 方 : 康 邦 屋 区 内 的<br />

康 邦 丝 绸 纺 织 厂 。<br />

จากผ้ากาบบัวแสงแรก ย้อนสู่ตำนานแห่งผ้าไหมคำปุน<br />

สำหรับคนรักผ้าไทยแล้ว ย่อมรู้จักชื่อเสียงผ้าไหมนามนี้<br />

กันเป็นอย่างดี ด้วยความประณีตของเส้นใย การประกอบสี<br />

หลากหลายกลมกลืนสวยงาม โดยฝีมือปราชญ์ทอผ้า<br />

คุณแม่คำปุน ศรีใส ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์<br />

(ประณีตศิลป์-ทอผ้า) ปี พ.ศ. 2561 และครูศิลป์ของแผ่นดิน<br />

ปี พ.ศ. 2553 และบุตรชาย-ครูมีชัย ผู้คิดค้นเทคนิคและ<br />

ออกแบบลายผ้ากาบบัว อันเลื่องลือไปทั่วโลก ทั้ง 2 ท่าน<br />

ต่างมีปณิธานในการสืบสานผ้าอดีตมิให้สูญหาย และ<br />

ต้องการแบ่งปันความรู้ด้านการทอผ้า จึงเปิด ‘พิพิธภัณฑ์<br />

คำปุน’ ขึ้นในพื้นที่ติดกับบ้านค ำปุน ณ อำเภอวารินชำราบ<br />

โดยบ้านคำปุนอันร่มรื่นมีสระบัวงดงามตรงกลางนั้น<br />

จะเปิดให้เข้าชมโรงทอผ้าเพียงปีละครั้งในช่วงเทศกาลแห่<br />

เทียนเข้าพรรษาของจังหวัด ส่วนพิพิธภัณฑ์ค ำปุน เปิดให้<br />

แวะเยือนได้ทุกวัน ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งกลุ่มอาคาร<br />

แบบเรือนไทยอีสานประยุกต์เป็น 3 หลัง ได้แก่ อาคาร<br />

หอพระธาตุพิพิธภัณฑ์, อาคารหอไตร เก็บรักษา<br />

ตู้พระไตรปิฎกโบราณ และอาคารคำปุนมิวเซียมคาเฟ่<br />

ซึ่งเป็นคาเฟ่กับร้านขายของที่ระลึก<br />

จากประตูด้านหน้าพิพิธภัณฑ์คำปุน ซ้ายสุดจะเป็น<br />

อาคารคำปุนมิวเซียมคาเฟ่ มีอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม<br />

บริการท่ามกลางบรรยากาศโอ่อ่าสง่างาม พร้อมจำหน่าย<br />

ของที่ระลึกจากฝีมือบ้านคำปุนโดยตรง ส่วนตรงกลาง<br />

เป็นอาคารหอไตร และถัดไปจึงเป็นอาคารหอพระธาตุ<br />

พิพิธภัณฑ์ อาคารหลักที่จัดแสดงประวัติ ผลงาน<br />

เครื่องมือเครื่องใช้ในการทอผ้าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน<br />

ขณะเดียวกันที่นี่ยังเป็นหอพระธาตุ มีบุษบกประดิษฐาน<br />

พระบรมสารีริกธาตุ บนปูนปั้นนกหัสดีลิงค์ นกในต ำนาน<br />

ที่มีศีรษะ (หัว) เป็นเศียรช้าง แสดงถึงศรัทธาทางศาสนา<br />

และวัฒนธรรม ที่นี่จึงเป็นพิพิธภัณฑ์ทอผ้าที่สืบสาน<br />

ศรัทธาต่อพุทธศาสนาด้วย โดยครูมีชัยรับแนวคิดมาจาก<br />

คุณยายว่า การทำเพื่อสัมมาอาชีพนั้นน่ายกย่อง แต่ถ้าได้ท ำ<br />

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือทำสิ่งทอในพระพุทธศาสนา<br />

ยิ่งเป็นเรื่องน่ายกย่องกว่า ผู้มาเยือนพิพิธภัณฑ์จึงสัมผัส<br />

ได้ถึงความสุขสงบในหอพระธาตุ ซึ่งจะมีการนิมนต์<br />

พระสงฆ์มาแสดงธรรมให้ฟังตามโอกาส ผสานไปกับ<br />

คุณค่าแห่งผ้าทอ อันสะท้อนจากการจัดแสดงเครื่องมือทอ<br />

ผ้าที่เก่าแก่ เลอค่า และหายาก อุปกรณ์การท ำเส้นใยด้วย<br />

พวงสาว (สาวเส้นไหม), เหล่ง (ทำใจไหม), ไน (ปั่นเพื่อ<br />

ปรับปรุงคุณภาพของเส้นใยด้วยมือ), อัก (เก็บเส้นไหม)<br />

และกรรมวิธีทอผ้ารูปแบบต่างๆ เช่น มัดหมี่ (มัดไหม<br />

ผูกให้เป็นลวดลายแล้วย้อมสี), ขิด (ยก), จก (ควัก ล้วง ดึง<br />

เส้นด้ายพุ่งพิเศษขึ้นลงเพื่อสร้างลวดลาย) ที่มีช่างทอผ้า<br />

ของบ้านคำปุนนั่งทอให้ชมอย่างใกล้ชิด ตลอดเวลาเดินชม<br />

เสียงตีกระทบฟืม เหยียบตะกอ สอดกระสวยเส้นพุ่ง<br />

ดังมาให้ได้ยินเป็นระยะ บ่งบอกถึงภูมิปัญญาในอดีตให้<br />

ประจักษ์ว่า ด้วยเครื่องมือไม่ซับซ้อนเพียงไม้กับไม้ไผ่<br />

ก็สามารถสร้างสิ่งทออันมหัศจรรย์เช่นนี้ได้<br />

ก่อนก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ค ำปุน ครูมีชัยเคยทำงาน<br />

สายการบินมาก่อน แต่ด้วยความที่เติบโตและผูกพันกับ<br />

ผ้าทอ อันเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น<br />

ผ้าปูมที่เป็นของพระราชทานให้ขุนนางชั้นพระยาพานทอง<br />

ขึ้นไป เครื่องมือทอผ้าของคุณยายที่มีลายรดน้ ำ ปิดทอง<br />

ประดับกระจก ทำให้ปรารถนาจะสืบสานคุณค่าแห่งศิลปะ<br />

นี้ไว้ ประกอบกับเกิดแรงกระตุ้นจากหลายคนที่อยากเห็น<br />

ผ้าทอเมืองอุบลฯ แบบใหม่ นอกเหนือจากแบบดั้งเดิม<br />

อย่างผ้าซิ่นล่อง ผ้าซิ่นตีนตวย ผ้ายกอุบลฯ ครูมีชัยจึง<br />

ตัดสินใจออกมาพัฒนางานผ้าทอในแบบที่ไม่เคยทำมา<br />

ก่อน ด้วยการคิดค้นลายผ้าและเทคนิคทอผ้าใหม่ๆ เช่น<br />

ผ้ากาบบัว ซึ่งกลายมาเป็นผ้าประจำจังหวัดที่ใช้เทคนิค<br />

4 ชนิดรวมกัน คือเทคนิคมัดหมี่ ควบเส้นสีมับไม<br />

(ไหม 2 สีปั่นเกลียวเป็นหางกระรอก) จกด้วยดิ้นเงิน<br />

ดิ้นทอง และขิดหรือยกเป็นลาย, ผ้าธัญพัสตร์ ใช้เทคนิค<br />

จากแป้งและธัญพืช มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างลวดลาย<br />

บนผ้า รวมถึงการฟื้นฟูผ้าทอโบราณขึ้นมาเพื่อมิให้<br />

สูญหาย อย่างผ้าซิ่นทิวมุกที่หายไปเกือบร้อยปี และ<br />

ผ้าเยียรบับลาว ซึ่งมีหลักฐานพระราชหัตถเลขาในรัชกาล<br />

ที่ 5 ถึงกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์<br />

สำเร็จราชการมณฑลอีสาน ชมเชยความงดงามของ<br />

ผ้าเยียรบับลาวจากเมืองอุบลฯ ว่า “...ผ้านี้ทอดีมาก<br />

เชียงใหม่สู้ไม่ได้เลย...” และยังเป็นผู้มีส่วนส ำคัญในการ<br />

70 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

71


TRAVEL<br />

บนซ้าย : ด้านหน้าอาคารหอพระธาตุพิพิธภัณฑ์<br />

Top left : The front of Buddha relic hall<br />

左 上 方 : 佛 祖 舍 利 阁 博 物 馆 前 面 景 观 。<br />

บนขวา : บริเวณหอพระธาตุ ที่มีบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ บนปูนปั้นนกหัสดีลิงค์<br />

Top right : Buddha relic hall with a movable throne and relics of the Buddha<br />

on Hatsadiling mythical bird<br />

右 上 方 : 佛 祖 舍 利 阁 里 珍 藏 舍 利 子 区 域 。<br />

กลาง-ล่างซ้าย : ภายในพิพิธภัณฑ์คำปุนที่จัดแสดงเครื่องมือทอผ้าเก่าแก่<br />

Top-Bottom right : Inside Khampun Museum which displays antique<br />

weaving equipment<br />

中 间 - 左 下 方 : 康 邦 博 物 馆 里 古 代 纺 织 工 具 展 。<br />

ล่างขวา : ผ้ากาบบัวแบบต่างๆ และผ้าซิ่นทิวมุก<br />

Bottom right : Different designs of Kabbua silk and Thiew Muk sarongs<br />

右 下 方 : 各 种 类 型 卡 捕 织 物 和 斜 纹 传 统 筒 裙 。<br />

อนุรักษ์ผลักดันให้ผ้าทอเมืองอุบลฯ 18 รายการ ได้รับการจดจารเป็น<br />

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วย<br />

เมื่อเอ่ยถึงพิพิธภัณฑ์ค ำปุน จึงหมายถึงการหลอมรวมความเป็น<br />

ครูมีชัย และภูมิปัญญาแห่งผ้าค ำปุนเมืองอุบลฯ ตั้งแต่รุ่นคุณทวด<br />

คุณยาย และคุณแม่ของครูมีชัย ไว้ด้วยกัน ซึ่งครูมีชัยมุ่งหวังให้ผู้มาเยือน<br />

โดยเฉพาะเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ค ำปุน เกิดความ<br />

ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมนี้และอยากสืบสานให้ยาวนานต่อไป...<br />

Khampun Museum :<br />

Showcasing Remarkable Textiles<br />

UBON RATCHATHANI, THE NORTHEASTERNMOST PROVINCE IN THAILAND,<br />

BOASTS THE COUNTRY’S FIRST SUNLIGHT EACH MORNING. THE PHENOMENON<br />

HAS INSPIRED TEXTILE ARTIST MEECHAI TAESUJARIYA TO CREATE A UNIQUE FABRIC PATTERN<br />

WHICH HE PROUDLY CALLS ‘KABBUA FIRST RAY OF THE DAWN.’<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดินทางไปกับสายการบิน THAI <strong>Smile</strong> จาก<br />

กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 5 นาที ส ำรองที่นั่งได้ที่<br />

www.thaismileair.com จากนั้นนั่งรถแท็กซี่จากสนามบินอุบลฯ<br />

ไปยังบ้านคำปุน ประมาณ 20 นาที<br />

More info : บ้านคำปุน เปิดให้เข้าชมปีละครั้ง สำหรับปีนี้เปิดให้เข้าชม<br />

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.<br />

ส่วนพิพิธภัณฑ์คำปุน และคำปุนมิวเซียมคาเฟ่ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่<br />

เวลา 09.00-17.00 น. โทร. 0 4525 4830, FB : Khampun Museum<br />

บน : อีกมุมหนึ่งภายใน<br />

พิพิธภัณฑ์คาปุน<br />

Top : A corner inside<br />

Khampun Museum<br />

上 方 : 康 邦 博 物 馆 的<br />

另 一 个 角 落 。<br />

Years before the ‘Kabbua First Ray of the Dawn’<br />

was born, Meechai has been preoccupied with the<br />

intricacy of hand-woven Thai textiles—the obsession<br />

he absolutely inherited from his mother, Khampun<br />

Srisai. Khampun was named a National Artist for<br />

Visual Arts in 2018 and Heritage Artist in 2010.<br />

Together with Khampun, Meechai has invented<br />

weaving techniques and designed textile patterns.<br />

They vowed to conserve the age-old skills and<br />

knowledge, consequently the founding of Khampun<br />

Museum in the compound of Ban (House) Khampun<br />

in Warin Chamrap District. Ban Khampun is open<br />

to the public once a year during the Candle Festival<br />

while the museum is open daily.<br />

In addition to the museum building, the<br />

compound includes a café, Buddhist scripture hall<br />

and Buddha relic hall. Age-old weaving tools and<br />

history of textiles are housed in the main building.<br />

The entire museum reflects the faith in Buddhism<br />

and culture—a teaching implanted on Meechai by his<br />

grandmother. Walking in the museum compound,<br />

you may feel that you are in an oasis of serenity only<br />

to be awakened by the noise of weaving instruments<br />

and looms in a workshop.<br />

Inherited the love of textiles since childhood,<br />

Meechai has a strong desire to preserve the artistic<br />

values and created new designs in addition to the<br />

traditional ones. He invented new patterns and weaving<br />

techniques which have culminated into 4 different<br />

methods exclusively adopted in Ubon Ratchathani.<br />

He also played a vital role in having 18 types of handwoven<br />

textiles in the province registered as Thailand’s<br />

Cultural Heritage.<br />

Khampun Museum is an outstanding showcase of<br />

Meechai’s textile craftsmanship and the textile-weaving<br />

talents of his mother and ancestors. Meechai’s major<br />

wish is to disseminate the pride of traditional Thai<br />

culture among the next generation.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : Fly THAI <strong>Smile</strong> from Bangkok to Ubon<br />

Ratchathani, 1 hour and 5 minutes. For reservations:<br />

www.thaismileair.com. From Ubon Ratchathani airport,<br />

take a taxi for 20 minutes to Ban Khampun.<br />

More info : Ban Khampun is open once a year.<br />

This year, it is open on <strong>July</strong> 15-17, from 09.00 am-07.00 pm.<br />

Khampun Museum and Khampun Museum Café are<br />

open daily from 09.00 am-05.00 pm. Tel. 0 4525 4830,<br />

FB : Khampun Museum<br />

72 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

73


TRAVEL<br />

康 邦 博 物 馆 , 乌 汶 雅 致 织 物<br />

乌 汶 承 载 200 年 悠 久 历 史 文 化 , 凭 借 位 于 泰 国 最 东 北 的 独 特 地 理 位 置 , 使 这 里 作 为 泰 国<br />

太 阳 最 早 升 起 的 区 域 , 从 而 成 为 创 造 第 一 缕 曙 光 花 样 的 独 特 卡 捕 织 物 的 灵 感 。<br />

康 邦 丝 绸 闻 名 天 下 , 丝 线 精 致 , 多 彩 优 美 , 为 了 保 护 古 代 织 物 , 分 享 织 物 的 知<br />

识 , 康 邦 丝 绸 的 创 造 人 ,2018 年 泰 国 国 家 视 觉 艺 术 家 和 2010 年 泰 国 国 家 工 匠 师<br />

的 康 邦 · 斯 赛 女 士 与 发 明 卡 捕 织 物 的 技 术 和 花 样 的 米 猜 老 师 一 起 建 立 康 邦 博 物<br />

馆 。<br />

博 物 馆 区 分 为 3 座 泰 式 伊 森 房 屋 , 包 括 位 于 最 左 边 位 置 的 康 邦 博 物 馆 咖 啡<br />

厅 , 气 氛 宽 敞 优 雅 , 提 供 美 食 及 饮 料 , 还 有 售 卖 康 邦 屋 手 工 伴 手 礼 。 中 间 位<br />

置 设 有 藏 经 阁 , 而 旁 边 便 是 佛 祖 舍 利 阁 博 物 馆 , 这 里 是 纺 织 及 其 作 品 展 览 的 主<br />

楼 , 里 面 还 珍 藏 了 佛 祖 舍 利 , 参 观 者 可 观 赏 织 物 的 宝 贵 价 值 和 各 种 编 织 过 程 和<br />

设 备 , 同 时 也 能 享 受 到 佛 教 带 来 的 静 谧 之 气 氛 。<br />

由 于 对 织 物 有 着 亲 密 的 关 系 , 米 猜 老 师 亦 有 意 想 持 续 其 艺 术 的 价 值 , 加 上<br />

许 多 人 的 支 持 , 让 他 决 定 更 一 步 发 展 织 物 , 从 而 发 明 新 颖 织 物 的 花 样 和 技 术 ,<br />

如 使 用 四 种 纺 织 技 术 做 成 的 卡 捕 织 物 、 使 用 谷 物 技 术 做 成 的 谭 雅 帕 织 物 , 并 且<br />

还 将 古 代 织 物 来 修 复 及 保 护 , 如 拉 玛 五 世 国 王 时 期 有 记 载 的 颜 遍 老 织 物 等 。 米<br />

猜 老 师 还 作 为 18 种 乌 汶 府 织 物 的 保 护 及 推 动 的 重 要 贡 献 者 , 让 其 织 物 被 评 为 泰<br />

国 文 化 遗 产 。<br />

因 此 , 康 邦 博 物 馆 亦 呈 现 了 米 猜 老 师 的 本 身 特 性 和 康 邦 织 物 智 慧 的 完 善 融<br />

合 , 并 期 望 参 观 者 能 为 其 泰 国 文 化 遗 产 感 到 自 豪 , 让 该 宝 贵 艺 术 将 持 续 保 护 下<br />

去 。<br />

บน : ภาพคุณยายครูมีชัยกาลังใช้เครื่องทอผ้าตกแต่งด้วยลวดลายรดน้า<br />

Top : Photo of Meechai’s grandmother creating designs on a loom<br />

上 方 : 米 猜 老 师 祖 母 正 使 用 纺 织 工 具 的 照 片 。<br />

ล่าง : กี่ทอผ้าอันเลอค่าของครูมีชัย<br />

Bottom : Meechai’s valuable loom<br />

下 方 : 米 猜 老 师 的 宝 贵 纺 织 机 。<br />

旅 游 指 南<br />

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 曼 谷 至 乌 汶 航 班 , 飞 行 约 1 小 时 ,<br />

预 定 机 票 www.thaismileair.com。 从 乌 汶 机 场 乘 的 士 至 万 康 邦 约 20 分 钟 。<br />

详 情 : 万 康 邦 屋 每 年 对 外 开 放 一 次 , 今 年 于 7 月 15 日 -17 日 09.00-19.00 开 放 。<br />

康 邦 博 物 馆 和 康 邦 博 物 馆 咖 啡 厅 每 天 09.00-17.00 营 业 , 电 话 :0 4525 4830,<br />

FB : Khampun Museum。<br />

74 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

75


TRAVEL<br />

กิน ดื่ม พัก<br />

ไปกับเมืองอุบลฯ<br />

บรรยากาศภายในร้าน<br />

อินโดจีน<br />

The atmosphere<br />

inside Indochine<br />

印 度 支 那 餐 厅 里 的 气 息 。<br />

นอกจากร่วมชมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งจัดช่วงเดือน<br />

กรกฎาคมของทุกปี ในจังหวัดอุบลราชธานี และแวะเยือนพิพิธภัณฑ์คำปุนกับบ้านคำปุน<br />

แลนด์มาร์กสำคัญของเมืองแห่งนี้แล้ว ที่นี่ก็ยังมีสถานที่ สำหรับกิน ดื่ม พักหลายแห่ง<br />

ที่ไม่ควรพลาดด้วยเช่นกัน<br />

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเต็ลฯ<br />

Sunee Grand Hotel<br />

苏 妮 会 务 中 心 大 酒 店 。<br />

WORDS : SUPATTRA, PIYALAK PHOTOS : KRITTHAPOL<br />

แหนมเนือง เมนูขึ้นชื่อของร้านอินโดจีน<br />

Nam Nueng, Indochine’s signature dish<br />

印 度 支 那 餐 厅 招 牌 菜 —— 越 南 春 卷 。<br />

เริ่มต้นกันที่สถานที่พักอย่างโรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์<br />

คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมอันดับ 1 ของจังหวัด ตั้งอยู่บนถนน<br />

ชยางกูร ห่างจากสนามบินไม่มากนัก มีจำนวนห้องพัก 222 ห้อง<br />

โดยห้องนอนและห้องน้ำกว้างขวาง อีกทั้งยังมีห้องอาหาร<br />

ห้องประชุมสัมมนา ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ และสวนน้ำ<br />

ของโรงแรมให้ดื่มด่ำผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ ส่วนโรงแรมยู โฮเต็ล<br />

แอนด์ คาเฟ่ บนถนนอุปราช เป็นโรงแรมสวยเก๋ที่มีคาเฟ่อยู่ในตัว<br />

ตกแต่งสไตล์วินเทจ ห้องพักน่ารัก และคาเฟ่บริการเครื่องดื่มหลาก<br />

หลาย เช่น เอสเปรสโซน้ำมะพร้าวหอม เอสเปรสโซกับไอศกรีม<br />

กะทิสด รวมถึงเบเกอรีและอาหารอิตาเลียน<br />

สำหรับร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อ หากมาแล้วไม่แวะชิม จะเหมือน<br />

มาไม่ถึงเมืองอุบลฯ จริง นั่นก็คือร้านอินโดจีน ของคุณน๋อย-ขยันวิทย์<br />

ศรีสกุลวรรณ ร้านนี้เสิร์ฟอาหารเวียดนามรสชาติดั้งเดิม อร่อยจน<br />

ลูกค้าแน่นตลอด เมนูแนะนำคือ แหนมเนือง (ใช้แผ่นแป้งทำจาก<br />

ข้าวที่ปลูกเองเพื่อให้ได้ข้าวที่มีความแข็งเหมาะเป็นแผ่นแป้ง)<br />

ขนมถ้วยหน้าหมู ขนมเบื้องญวน กุ้งพันอ้อย และขนมข้าวโพด<br />

ข้าวเหนียวเปียก เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม<br />

แต่หากเป็นก๋วยจั๊บญวนเมืองอุบลฯ เจ้าเก่าของแท้ ต้องร้าน<br />

ก๋วยจั๊บตาหมี ซึ่งเด่นตรงเส้นก๋วยจั๊บหนาหนึบ น้ำซุปกลมกล่อม<br />

ใส่เครื่องอย่างหมูยอ หมูสับ เลือด กระดูก ตีนไก่ และไข่นกกระทา<br />

ครบสูตร<br />

ตกดึกหน่อยก็ต้องไปปักหมุดที่ร้านข้าวต้มสันติโภชนา เมนู<br />

อาหารมีให้เลือกเยอะทีเดียว ทั้งผัด พะโล้ ผัดฉ่า ไฟแดง แต่ถูกใจ<br />

ลูกค้าที่สุด เห็นจะเป็นหนำเลี้ยบหมูสับไข่เค็ม รสเปรี้ยวหวาน<br />

มันเค็ม<br />

ส่วนร้านกาแฟนั่งชิลๆ ร้านแรกสุดประทับใจ ก็คือคำปุน<br />

มิวเซียมคาเฟ่ ตั้งอยู่ที่เดียวกับพิพิธภัณฑ์คำปุน เป็นคาเฟ่ร่วมสมัย<br />

เปิดเพลงแจ๊สฟังสบาย นอกจากเครื่องดื่มอย่างกาแฟ ชา น้ำผลไม้<br />

แล้ว ยังมีอาหารจานเดียวและเบเกอรีสไตล์ฟิวชั่นบริการด้วย เช่น<br />

ข้าวตังหน้าเค็มหมากนัด โรตีแกงเขียวหวานเนื้อ-ไก่ หมี่กะทิอุบล<br />

มูสเค้กใบเตย เค้กทุเรียน ชีสเค้กมะม่วง ปรุงอย่างพิถีพิถัน เนื้อ<br />

เค้กแต่ละชิ้นนุ่มนวล และอีกร้านขอแนะนำ Life Coffee Roaster<br />

เจ้าของเป็นคุณหมอที่หันมาทำร้านกาแฟด้วยใจรัก บรรยากาศร้าน<br />

ดีงาม และใส่ใจในทุกขั้นตอนของการคัดสรรและชงกาแฟ<br />

บน-กลาง : คำปุนมิวเซียมคาเฟ่<br />

กับเมนูอาหารจานเด่น<br />

Top centre : Khampun Museum Cafe<br />

and its menu<br />

上 方 - 中 间 : 康 邦 博 物 馆 咖 啡 厅 的 推 荐 菜 。<br />

ล่างซ้าย : เค้กนานาชนิดชวนรับประทาน<br />

ที่คำปุนมิวเซียมคาเฟ่<br />

Bottom left : A variety of cakes<br />

at Khampun Museum Cafe<br />

左 下 方 : 康 邦 博 物 馆 咖 啡 厅 的 诱 人 蛋 糕 。<br />

• คำปุนมิวเซียมคาเฟ่ โทร. 0 4525 4830<br />

• Life Coffee Roaster FB : Life Roaster<br />

• ร้านอินโดจีน โทร. 0 4525 4126<br />

089 719 8647<br />

• ร้านข้าวต้มสันติโภชนา โทร. 0 4524 0233<br />

• โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น<br />

เซ็นเตอร์ โทร. 0 4535 2900<br />

www.suneegrandhotel.com<br />

• ยู โฮเต็ล แอนด์ คาเฟ่ โทร. 085 614 1111<br />

www.yuuhotel.com<br />

• ก๋วยจั๊บตาหมี เลขที่ 193/11<br />

ถนนพิชิตรังสรรค์<br />

76 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

77


TRAVEL<br />

Dine, Drink and Stay in<br />

UBON RATCHATHANI<br />

JULY IS THE MONTH OF CANDLE FESTIVAL<br />

IN UBON RATCHATHANI. IN ADDITION TO<br />

INTERESTING ATTRACTIONS AND LANDMARKS,<br />

THE NORTHEASTERN PROVINCE IS A HOTSPOT<br />

FOR DINERS.<br />

Starting with the Sunee Grand Hotel and Convention Centre on<br />

Chayangkun Road, the hotel accommodates 222 spacious rooms,<br />

restaurants, convention halls, shopping arcade, theater and marine<br />

park. Further on Upparat Road, the Yuu Hotel and Café is nicely<br />

decorated in a vintage style. The cafe offers a variety of drinks,<br />

desserts and Italian food.<br />

The talk of the town is none other than the Indochine which<br />

serves authentic Vietnamese food. Indochine is open daily from<br />

08.00 am-10.00 pm. For the signature Ubon Kuay Jub (noodle),<br />

head for Kuay Jub Ta Mee. Its noodles are chewy and the tasty soup<br />

is topped with pressed pork (moo yor), minced pork, blood tofu,<br />

chicken feet and quail eggs.<br />

For a late-night meal, Santi Pochana is an amazing food shop<br />

with an array of foods to puzzle you. If you want a good cup of<br />

coffee, the Khampun Museum Café<br />

is highly recommended.<br />

Apart from snacks, cakes<br />

and drinks, it also serves<br />

food. <strong>We</strong> end the food<br />

tour at Life Coffee Roaster,<br />

owned by a medical<br />

practitioner turned<br />

coffee lover.<br />

The atmosphere is<br />

pleasant and the<br />

coffee beans are<br />

meticulously selected.<br />

乌 汶 吃 喝 玩 乐 指 南<br />

乌 汶 府 , 守 夏 节 巡 烛 游 行 闻 名 遐 迩 , 拥 有 康 邦 博 物 馆<br />

及 康 邦 屋 作 为 地 标 性 景 点 之 外 , 这 里 更 多 吃 喝 玩 乐 的<br />

地 点 , 也 的 确 不 能 错 过 。<br />

苏 妮 会 务 中 心 大 酒 店 作 为 乌 汶 府 的 领 先 酒 店 之 一 , 距 离 机 场 不 远 , 客<br />

房 宽 敞 , 设 有 餐 厅 、 会 议 室 、 泳 池 。 余 友 酒 店 及 咖 啡 厅 , 以 经 典 风 格<br />

装 饰 , 客 房 清 新 舒 适 , 酒 店 咖 啡 厅 提 供 各 种 饮 料 , 还 有 面 包 和 意 大<br />

利 菜 。<br />

来 到 乌 汶 , 少 不 了 要 来 这 家 著 名 越 南 餐 厅 打 卡 —— 印 度 支 那 餐<br />

厅 , 推 荐 菜 如 越 南 火 腿 、 越 南 式 煎 饼 等 , 餐 厅 每 天 08.00-22.00 营<br />

业 。 答 米 粿 汁 是 乌 汶 老 店 , 粿 汁 粿 条 软 粘 适 度 ,<br />

汤 底 圆 润 , 加 上 肉 铺 和 其 他 配 料 ,<br />

味 道 简 直 不 要 太 好 了 。 夜 晚 间 再 到 汕<br />

迪 普 查 纳 餐 厅 品 尝 各 种 当 地 家 常 菜 ,<br />

如 咸 鸭 蛋 炒 碎 肉 等 。<br />

推 荐 打 卡 咖 啡 厅 为 康 邦 博 物<br />

馆 咖 啡 厅 , 推 荐 菜 品 如 乌 汶 椰<br />

汁 炒 粉 , 点 心 如 榴 莲 蛋 糕 等 。<br />

另 一 推 荐 是 Life Coffee Roaster<br />

咖 啡 厅 , 每 杯 咖 啡 用 心 挑 选 材<br />

料 并 冲 泡 而 成 。<br />

• 康 邦 博 物 馆 咖 啡 厅 电 话 :0 4525 4830。<br />

• Life Coffee Roaster<br />

咖 啡 厅 FB : Life Roaster。<br />

• 印 度 支 那 餐 厅 电 话 : 0 4525 4126,<br />

089 719 8647。<br />

• 汕 迪 普 查 纳 餐 厅 电 话 :0 4524 0233。<br />

• 苏 妮 会 务 中 心 大 酒 店 电 话 :0 4535 2900,<br />

www.suneegrandhotel.com。<br />

• 余 友 酒 店 及 咖 啡 厅 电 话 :085 614 1111,<br />

www.yuuhotel.com。<br />

• 答 米 粿 汁 匹 其 朗 森 路 193/11 号 。<br />

บนขวา : ยู โฮเต็ล แอนด์ คาเฟ่<br />

Top right : Yuu Hotel and Cafe<br />

右 上 方 : 余 友 酒 店 及 咖 啡 厅 。<br />

บนซ้าย : ขนมถ้วยหน้าหมูจากร้านอินโดจีน<br />

กับเอสเปรสโซน้ำมะพร้าวหอม<br />

จากยู โฮเต็ล แอนด์ คาเฟ่<br />

Top left : A favourite dish at Indochine<br />

and Coconut Juice Expresso<br />

at Yuu Hotel and Cafe<br />

左 上 方 : 印 度 支 那 餐 厅 肉 糕 和 余 友 酒 店 及 咖 啡 厅 的 香<br />

椰 浓 缩 咖 啡 。<br />

กลาง : ข้าวต้มมื้อค่ำกับอาหารหลากหลาย<br />

ที่ร้านสันติโภชนา<br />

Centre : A variety of dishes<br />

at Santi Pochana Shop<br />

中 间 : 汕 迪 普 查 纳 餐 厅 的 多 种 夜 宵 佳 肴 。<br />

ล่าง : ร้านกาแฟ Life Coffee Roaster<br />

Bottom : Life Coffee Roaster<br />

下 方 :Life Coffee Roaster 咖 啡 厅 。<br />

78 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

79


ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม<br />

และดินแดนแห่งตำนานอาหาร<br />

เรื่อง : วรรณา อาลีตระกูล<br />

เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดปัตตานี เรามักจะนึกถึงความสวยงามของ 3 วัฒนธรรม<br />

เสมอ ด้วยเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมซึ่งมีเสน่ห์ชวนให้ผู้คนหลงใหล เปี่ยมด้วย<br />

ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เป็นเมืองท่า เมืองการค้า และการลงทุนของ<br />

ผู้คนหลายเชื้อชาติ ตลอดจนเพียบพร้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม<br />

เริ่มตั้งแต่วัดช้างให้ ศูนย์รวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั่วทุกมุมโลก,<br />

มัสยิดกลางปัตตานี สัญลักษณ์แห่งความสันติสุขแดนใต้, ศาลเจ้าแม่<br />

ลิ้มกอเหนี่ยว ศรัทธาแห่งความกตัญญูและสัจจะข้ามโพ้นทะเล, ป่าชายเลน<br />

ยะหริ่ง สัมผัสแห่งอุโมงค์ธรรมชาติเขียวขจีและความอุดมสมบูรณ์ของ<br />

แมกไม้, แหลมตาชี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน เหมาะกับการบันทึกภาพ<br />

สวยยามพระอาทิตย์ขึ้นและตก จนถึงผาพญางู ณ น้ำตกทรายขาว<br />

ผาหินธรรมชาติที่มีมนต์ขลัง<br />

กล่าวได้ว่า เที่ยวปัตตานีไปได้ทุกที่ทุกเวลา สมดั่งคำขวัญที่ว่าเป็น<br />

เมืองงาม 3 วัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา แหล่ง<br />

ธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้ จริงๆ<br />

นอกจากนั้นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรยังทำให้ปัตตานีมีอาหาร<br />

พื้นถิ่นที่หลากหลาย เป็นตำนานให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสสรรพรสอย่าง<br />

ประทับใจ เสน่ห์แห่งอาหารปัตตานีได้รับการจารึกไว้ในหนังสืออาหาร<br />

เมนูปัตตานี (Pattani Heritage Recipes) ถึง 2 เล่ม ซึ่งจังหวัดปัตตานี<br />

ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว<br />

จังหวัดปัตตานี ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์อาหารคาว<br />

หวานปัตตานี ที่ยังคงหารับประทานได้ไม่ยากในปัจจุบัน<br />

ดังเช่น<br />

• ข้าวยำ หรือนาซิกาบู มาจากชื่อภาษามลายู นาซิ แปลว่า ข้าว<br />

กาบู แปลว่า ยำ คืออาหารที่นำข้าวหุงด้วยใบยอมาคลุกกับสมันปลา<br />

มะพร้าวคั่ว ผักหั่นฝอย และราดด้วยน้ำบูดูปัตตานีรสเด็ด<br />

เติมพริกป่นเพื่อเพิ่มความเข้มข้นและความอร่อย<br />

• นาซิดาแฆ หรือข้าวมันแกงปลาโอพริกหยวก มีสมันกุ้งเป็น<br />

เครื่องชูรสโรยหน้า โดยสูตรปัตตานีจะอร่อยประทับใจอย่างยิ่ง<br />

• ไก่กอและ หรือไก่ฆอและ ต้นตำรับของปัตตานี ถูกพลิกไปมา<br />

บนเตาถ่าน หอมกรุ่นด้วยกลิ่นเครื่องแกง และรสชาติกลมกล่อม<br />

• ละแซ หรือขนมจีนอิสลาม เพราะมีเส้นแต่เป็นเส้นม้วนขดไว้<br />

และน้ำยากะทิปลาเป็นสีขาว ไม่ใช่สีเหลือง รับประทานคู่กับผักสด<br />

• ลอปะตีแก เหมือนเปียกปูนราดน้ำกะทิ ที่น้ำหวานทำจาก<br />

น้ำตาลโตนดแท้ หอมอร่อย มักเรียกกันขำๆ ตามคำแปลว่า<br />

ขนมกระโดดแทง<br />

• อาเก๊าะ ขนมพื้นเมืองทรงดอกไม้ นุ่มลิ้น ชวนรับประทาน<br />

• ปูตูฮาลือบอ ขนมสีเหลืองนวลทรงกลม นึ่งให้นุ่ม ไส้ในเป็น<br />

น้ำตาลแว่นจากตาลโตนด รับประทานคลุกกับมะพร้าว<br />

• ชาชัก หรือแต ตาเระ ของแท้ดั้งเดิมต้องเป็นชาชักของปัตตานี<br />

หลายคนบินข้ามฟ้ามาเพื่อสิ่งนี้<br />

ทั้งสัมผัสความงามแห่ง 3 วัฒนธรรม และได้อิ่มอร่อยกับอาหาร<br />

อันทรงคุณค่าทั้งทางกายและใจ ทุกคนก็คงจะซาบซึ้งแล้วว่า ปัตตานี<br />

เป็นเมืองงามที่มีมนต์เสน่ห์มากแค่ไหน...<br />

* ขอบคุณ ภาพอาหารปัตตานี จากหนังสือ เมนูปัตตานี<br />

และภาพสถานที่ท่องเที่ยวปัตตานี จากสำนักงานการท่องเที่ยว<br />

และกีฬาจังหวัดปัตตานี<br />

PATTANI : Cultural Diversity<br />

and Legendary Cuisine<br />

Pattani has been a busy trading post in<br />

Thailand’s South since the old days. Yet, the<br />

province’s natural beauty is second to none<br />

while culture is divergent.<br />

Wat Chang Hai is an assembly venue<br />

for devout Buddhists worldwide while<br />

Pattani Mosque symbolises peace and<br />

Lim Kor Niew Shrine represents the faith and<br />

belief of overseas Chinese. Pattani is also<br />

rich with natural beauties including Yaring<br />

mangrove forest, the jewel Laem Tachi,<br />

Pha (cliff) Phaya Ngu. Sai Khao waterfall<br />

and natural rock cliffs.<br />

Abundant natural resources have<br />

resulted in cooking diversity. The charm of<br />

Pattani cuisine has been highlighted in 2<br />

volumes of Pattani Heritage Recipes, jointly<br />

published by Pattani Administration, Pattani<br />

Food Business Association and Pattani<br />

Tourist Business Association. Some of the<br />

outstanding dishes are as follows:<br />

• Khao Yam or Nasi Kerabu: Rice cooked<br />

with noni (Morinda citrifolia) leaves.<br />

The cooked rice is mixed with fish, roasted<br />

coconut, shredded vegetable and topped<br />

with southern Budu dressing.<br />

Words : Wanna Alee-Trakool<br />

• Nasi Dagae (or Nasi Dagang in Malay):<br />

Rice steamed in coconut milk served with<br />

fish curry.<br />

• Kai Kolae or Grilled Turmeric Chicken:<br />

The aromatic chicken is grilled on charcoal<br />

stove.<br />

• La Sae or Muslim Noodles: The noodles<br />

are served with fish curry and fresh<br />

vegetables.<br />

• Coconut Pancake (Lo Pa Ti Gae):<br />

The pancake is topped with coconut-sugar<br />

dressing when served.<br />

• Flower-shape Custard (Ah Koh): Soft<br />

and tasty snack.<br />

• Traditional Herbal Snack (Putu Halibo):<br />

Yellow round dessert filled with palm syrup<br />

and mixed with coconut.<br />

• Pulled Tea (Teh Tarik): Traditional milk<br />

tea prepared by the process of ‘pulling’<br />

the drink. Some tourists make it a point to<br />

visit Pattani to enjoy the pulled tea.<br />

* Special thanks : Food pictures from Pattani<br />

Heritage Recipes book and tourist destination<br />

pictures from Pattani Tourism and Sport Office


FOOD<br />

หวานละมุนกรุ่นกลิ่นชากับเมนูสุดพิเศษ<br />

ฉลองครบรอบวันเกิดสายการบินไทยสมายล์ ปี 2562<br />

EXCLUSIVELY-BLENDED AROMATIC TEA<br />

IN CELEBRATION OF THAI SMILE’S ANNIVERSARY, <strong>2019</strong><br />

สายการบินไทยสมายล์ ชวนผู้โดยสารมาเพลิดเพลินกับความหวานผสาน<br />

ความละมุนของเค้กเนื้อนุ่ม รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟคู่กับชาที่เข้ากัน 4 เมนู<br />

สุดพิเศษจาก S&P ในโอกาสฉลองครบรอบวันเกิดสายการบิน ปี 2562<br />

ได้แก่ เมนู Berry Fairy Cake กับ Strawberry Cocoa Mousse เสิร์ฟคู่<br />

ชาเอิร์ลเกรย์ และ Banoffee Fairy Cake กับ Yuzu Mango Mousse<br />

เสิร์ฟคู่ชาอิงลิช เบรกฟาสต์ โดยพร้อมให้บริการในวันที่ 7-13 กรกฎาคม<br />

2562 ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ยกเว้น WE011,<br />

WE051, WE177, WE419/420, WE426 และ WE609 หรือจนกว่า<br />

สินค้าจะหมด<br />

THAI <strong>Smile</strong> celebrates the <strong>2019</strong> birthday anniversary with<br />

a special offer of sumptuous cakes and tea. 4 different<br />

menus, created by S&P for the special occasion, comprise<br />

Berry Fairy Cake and Strawberry Cocoa Mousse with<br />

Earl Grey tea, and Banoffee Fairy Cake and Yuzu Mango<br />

Mousse with English Breakfast tea. The special menus<br />

are available on <strong>July</strong> 7-13, <strong>2019</strong> on board domestic and<br />

international flights except for flights WE011, WE051,<br />

WE177, WE419/420, WE426 and WE609, or until stock lasts.<br />

84 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

85


FOOD<br />

อร่อยสุขภาพดีด้วยขนมข้าวไรซ์เบอร์รีอบกรอบ<br />

กับสายการบินไทยสมายล์<br />

HEALTHY RICEBERRY SNACKS WITH THAI SMILE<br />

สายการบินไทยสมายล์ ชวนผู้โดยสารมาอร่อยแบบสุขภาพดีกับขนมข้าวไรซ์เบอร์รี<br />

อบกรอบ รสผงผักบาร์บีคิว ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์<br />

อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพร้อมเสิร์ฟในทุกเที่ยวบิน สำหรับเส้นทาง<br />

บินไปยังประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และอินเดียทุกเส้นทาง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม<br />

2562 นี้ เป็นต้นไป<br />

โดยส่วนใหญ่ เมื่อพูดถึงขนมขบเคี้ยว คนมักนึกถึงขนมบรรจุถุงที่ไม่มีประโยชน์<br />

ต่อสุขภาพ แต่สำหรับขนมข้าวไรซ์เบอร์รีอบกรอบนี้ มีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่าง<br />

ออกไป นอกจากอร่อยชวนรับประทานแล้ว ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจาก<br />

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต เป็นข้าวไรซ์เบอร์รีซึ่งได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง<br />

ข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากจังหวัดน่าน รับรองการพัฒนาพันธุ์<br />

ข้าวพิเศษ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงอุดมด้วย<br />

วิตามินอีและสารต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งผ่านกรรมวิธีการผลิตที่เรียกว่า<br />

กระบวนการเอกซ์ทรูชัน ซึ่งสามารถรักษาคุณสมบัติเชิงสุขภาพของวัตถุดิบที่ใช้<br />

ในการผลิตขนมได้ดี ทำให้ขนมข้าวไรซ์เบอร์รีอบกรอบ รสผงผักบาร์บีคิว ยังคง<br />

คุณค่าทางอาหารสม่ำเสมอ เหมาะกับการรับประทานเป็นของว่างทุกช่วงเวลา<br />

โดยเฉพาะเวลาเดินทางไปกับสายการบินไทยสมายล์<br />

THAI <strong>Smile</strong> serves riceberry chips, vegetable &<br />

barbecue flavour, on flights to China, Hong Kong,<br />

Taiwan and India, starting <strong>July</strong> <strong>2019</strong>. The chips are<br />

exclusively produced by THAI <strong>Smile</strong> in collaboration<br />

with Kasetsart University’s Institute of Food Research<br />

and Product Development.<br />

Made from cross-bred Hom Nil (black fragrant)<br />

rice and jasmine rice (khao dok mali 105) from Nan<br />

Province, the riceberry chips are nutritiously rich with<br />

Vitamin E and antioxidant values. ‘Extrusion process’<br />

was conducted in the production to ensure<br />

crispy and healthy snacks. The riceberry snacks<br />

will definitely add enjoyment to your journey on<br />

THAI <strong>Smile</strong> flights.<br />

86 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

87


NEWS<br />

ไทยสมายล์ เตรียมเข้าร่วมสตาร์อัลไลแอนซ์<br />

มุ่งเชื่อมต่อเส้นทางบินระดับภูมิภาค<br />

เสริมทัพเครือข่ายสายการบินพันธมิตร<br />

หลังจากการประชุม Star Alliance Chief Executive Board<br />

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ซึ่งจัดขึ้นก่อนการประชุม IATA Annual<br />

General Meeting วันที่ 2-3 มิถุนายน 2562 ณ กรุงโซล<br />

สาธารณรัฐเกาหลี สตาร์อัลไลแอนซ์ ได้ประกาศแผนการดำเนิน<br />

การให้สายการบินไทยสมายล์เข้าร่วมเป็น Connecting Partner<br />

ของสตาร์อัลไลแอนซ์ กลุ่มพันธมิตรการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก<br />

ที่ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุมสนามบินมากกว่า 1,300 สนามบิน<br />

ใน 194 ประเทศทั่วโลก โดย Connecting Partner Model คือ<br />

รูปแบบใหม่ของการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์<br />

เปิดตัวเมื่อกลางปี 2559 ซึ่งต่างจากสมาชิกแบบเต็มรูปแบบ<br />

ตรงที่กำหนดให้มีสัญญาความตกลงด้านการพาณิชย์กับสายการบิน<br />

ในกลุ่มฯ อย่างน้อย 3 รายเท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้าที่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อ<br />

ระหว่างเที่ยวบินของ Connecting Partner และเที่ยวบินของสาย<br />

การบินในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ จะได้รับความสะดวกสบายจาก<br />

บริการ Through Check-in ส่วนลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรทองใน<br />

กลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ ก็จะได้รับสิทธิ์พิเศษต่างๆ ตามที่ก ำหนด<br />

THAI SMILE TO BECOME NEW CONNECTING PARTNER<br />

WITH THE STAR ALLIANCE<br />

THAI <strong>Smile</strong> is becoming a new Connecting Partner with<br />

the Star Alliance, the world’s largest airline network.<br />

The announcement was made after the conference of the<br />

Star Alliance Chief Executive Board on June 1, <strong>2019</strong>. The<br />

conference was held prior to the IATA Annual General Meeting<br />

in Seoul, Republic of Korea. The Star Alliance network<br />

currently covers over 1,300 airports in 194 countries worldwide.<br />

The Connecting Partner Model is a new partnership feature<br />

launched by the Star Alliance in mid-2016. Different from<br />

the full partnership scheme, it requires commercial aviation<br />

agreements with at least 3 airlines in the Star Alliance network.<br />

The partnership will make it more convenient for connecting<br />

passengers who have to travel to destinations within the<br />

Connecting Partner or Star Alliance network since they will be<br />

offered through check-in services. Star Alliance Gold Status<br />

passengers will be offered privileges as qualified.<br />

สายการบินไทยสมายล์และการบินไทย<br />

ร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ<br />

จัดฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน ปี 2562<br />

กรณีอากาศยานอุบัติเหตุ (SEMEX-19)<br />

สายการบินไทยสมายล์และการบินไทย ร่วมกับท่าอากาศยาน<br />

สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ<br />

ตามแผนฉุกเฉิน โดยจำลองสถานการณ์อากาศยานอุบัติเหตุ<br />

ณ ท่าอากาศยาน ประจำปี 2562 โดยมีคุณชาริตา ลีลายุทธ<br />

(ที่ 5 จากซ้าย) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท<br />

ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด, เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ<br />

(ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง<br />

และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ<br />

คุณกิตติพงศ์ กิตติขจร (กลาง) รองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน<br />

สุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด<br />

(มหาชน) ร่วมการฝึกซ้อมฯ เพื ่อให้ทุกส่วนงานเตรียมพร้อมที่จะ<br />

รับสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกู้ภัย<br />

อพยพ และดูแลผู้โดยสารให้เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติตามแผน<br />

ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง<br />

ความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ<br />

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้<br />

THAI SMILE AND THAI AIRWAYS COLLABORATE WITH<br />

SUVARNABHUMI AIRPORT IN <strong>2019</strong> EMERGENCY<br />

EXERCISE<br />

THAI <strong>Smile</strong> and Thai Airways recently collaborated with<br />

Suvarnabhumi Airport and related agencies in a full-scale<br />

emergency exercise, aircraft accident. Mrs Charita Leelayudth<br />

(5 th left), Acting Chief Executive Officer of THAI <strong>Smile</strong> Airways<br />

Company Limited, Flt Lt Prathana Pattanasiri, Vice President<br />

of Aviation Safety, Security and Standards Department,<br />

Thai Airways International Public Company Limited (THAI)<br />

and Mr Kittipong Kittikachorn, Executive Vice President, Deputy<br />

General Manager of Suvarnabhumi Airport (Operation Group 1)<br />

of Airports of Thailand Public Company Limited, participated<br />

in the exercise for the emergency preparedness in relocation<br />

and taking of passengers following to emergency procedures.<br />

The exercise is to strengthen passengers’ confidence in the<br />

Airport’s safety management.<br />

88 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

89


TALK<br />

เสียงจากผู้โดยสาร!<br />

วีสมายล์พูดคุยกับผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์<br />

ถึงความประทับใจในการใช้บริการ<br />

OUR VALUABLE PASSENGERS<br />

SHARE MEMORABLE<br />

EXPERIENCES ON THAI SMILE’S<br />

HOSPITALITY AND SERVICE.<br />

แนะนำตัวให้ผู้อ่านวีสมายล์ได้รู้จักสักนิดค่ะ<br />

ดิฉันชื่อ แจ่มจันทร์ วชิรอนันต์ ทำงานเป็นผู้จัดการภาค<br />

อยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในเรื่องของ<br />

การเดินทาง พูดได้ว่าเป็นลูกค้าที่ใช้บริการสายการบิน<br />

ไทยสมายล์เป็นประจำมาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยเฉพาะกับเส้นทาง<br />

กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และหาดใหญ่-กรุงเทพฯ ซึ่งจนถึงทุกวันนี้<br />

ก็ยังใช้บริการมาอย่างต่อเนื่องค่ะ<br />

เหตุผลที่ทำให้ประทับใจสายการบินไทยสมายล์<br />

มาโดยตลอด<br />

ประทับใจโดยภาพรวม ตั้งแต่ตอนซื้อตั๋ว จะไม่มีเพิ่มค่านั่นค่านี่<br />

เหมือนสายการบินอื่น เข้ามาเช็กอินก็ไม่วุ่นวายเรื่องการโหลด<br />

สัมภาระ ทั้งยังมีบริการให้พรีเช็กอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ<br />

ซึ่งบริการนี้ช่วยให้บริหารเวลาเดินทางได้ดี และต้องชื่นชม<br />

สายการบินด้วยที่บางครั้งมีเหตุสุดวิสัยให้ดีเลย์ แต่ก็สามารถ<br />

จัดการแก้ปัญหาการดีเลย์ได้อย่างดี<br />

ความโดดเด่นที่ได้สัมผัสจากการเดินทาง<br />

โดยสายการบินไทยสมายล์<br />

ดิฉันรู้สึกถึงความใส่ใจ และความเป็นมิตรของพนักงาน<br />

สายการบินไทยสมายล์ โดยเฉพาะพนักงานบริการภาคพื้นดิน<br />

จะมีรอยยิ้มให้ตลอดเวลา คอยช่วยอำนวยความสะดวก<br />

จนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย โดยสรุปคือ หากจะต้อง<br />

เดินทางโดยเครื่องบินในระยะทางที่ไม่ไกลมาก สายการบิน<br />

ไทยสมายล์ตอบโจทย์ที่สุด ในราคาที่สมเหตุสมผล คุ้มค่า<br />

ตรงเวลา และปลอดภัยค่ะ<br />

PLEASE INTRODUCE YOURSELF.<br />

My name is Jamjan Vachiraanun. As a regional<br />

manager of Siam Commercial Bank Plc,<br />

I have travelled regularly on THAI <strong>Smile</strong> flights<br />

especially between Bangkok and Hat Yai.<br />

WHAT HAVE IMPRESSED YOU ABOUT<br />

THAI SMILE?<br />

My appreciation starts from making ticket<br />

purchase. Unlike other airlines, THAI <strong>Smile</strong><br />

doesn’t apply any extra charges. Check-in<br />

is convenient particularly with the pre<br />

check-in service at Suvarnabhumi Airport.<br />

The airline also handles flight delays, if any,<br />

efficiently.<br />

WHAT IS OUTSTANDING ABOUT THAI SMILE?<br />

THAI <strong>Smile</strong> staff is caring and friendly.<br />

Ground staff smiles most of the time<br />

and provides assistance to passengers<br />

to ensure their safe journeys. For short flights,<br />

I choose THAI <strong>Smile</strong> because of its reasonable<br />

prices, good value for money, punctuality<br />

and safety.<br />

92 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

93


HOROSCOPES<br />

WORDS : GARAGAY SRIPARINYASIN<br />

ILLUSTRATOR : CHUMPOL AKKAPANTANON<br />

ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง<br />

ท่องเที่ยว<br />

ไปตามดวง<br />

อ่านดวงประจำเดือนกรกฎาคม 2562<br />

Enjoy Travelling<br />

with Your Stars<br />

นักษัตร หมายถึงชื่อรอบเวลากำหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ โดยกำหนดสัตว์ 12 ชนิด<br />

เป็นเครื่องหมายในแต่ละปี เริ่มจากปีชวด (หนู) ฉลู (วัว) ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย)<br />

มะโรง (งูใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก) มะเมีย (ม้า) มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) จอ (สุนัข) กุน (หมู)<br />

子 鼠 丑 牛 寅 虎 卯 兔 辰 龙 巳 蛇<br />

Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake<br />

1924<br />

1936<br />

1948<br />

1960<br />

1972<br />

1984<br />

1996<br />

2008<br />

1925<br />

1937<br />

1949<br />

1961<br />

1973<br />

1985<br />

1997<br />

2009<br />

1926<br />

1938<br />

1950<br />

1962<br />

1974<br />

1986<br />

1998<br />

2010<br />

1927<br />

1939<br />

1951<br />

1963<br />

1975<br />

1987<br />

1999<br />

2011<br />

1916<br />

1928<br />

1940<br />

1952<br />

1964<br />

1976<br />

1988<br />

2000<br />

1917<br />

1929<br />

1941<br />

1953<br />

1965<br />

1977<br />

1989<br />

2001<br />

ปีชวด | Rat | 子 鼠 ปีฉลู | Ox | 丑 牛 ปีขาล | Tiger | 寅 虎 ปีเถาะ | Rabbit | 卯 兔 ปีมะโรง | Dragon | 辰 龙 ปีมะเส็ง | Snake | 巳 蛇<br />

การเงินมีเรื่องให้ต้องลำบากใจ สถานการณ์<br />

ตึงมือ มีความระแวงแคลงใจเกี่ยวกับคน<br />

ที่ร่วมใช้เงิน แต่การงานยังมีจุดที่ดีอยู่มาก<br />

ได้รับความยกย่องชื่นชม มีกิจกรรมใหม่ๆ<br />

ส่วนการเดินทางอาจไม่ค่อยปลอดโปร่ง<br />

ระวังจะมีปัญหากับคู่รักคู่ครอง หรือเพื่อน<br />

ร่วมทริปเกิดปัญหาติดขัดกะทันหัน<br />

การเงินค่อนข้างหนักกว่าช่วงที่ผ่านมา<br />

จะมีความวุ่นวายเดือดร้อนภายในครอบครัว<br />

ทำการค้าเสี่ยงขาดทุน ต้องรับมือให้ดีๆ<br />

ส่วนการงานก็จะต้องใส่ใจลูกน้องลูกจ้าง<br />

ให้มากกว่าปกติ จะมีการเปลี่ยนแปลง<br />

ภายใน การเดินทางนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ดี<br />

ทุกอย่าง ไปไหนมาไหนราบรื่น มีความสุข<br />

การเงินค่อนข้างหนัก แต่ก็ยังประคองตัว<br />

ไปได้ จะได้ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่<br />

ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน มีคนอุปถัมภ์เสมอ<br />

ส่วนการงานสำคัญที่การวางแผนระยะ<br />

ยาว การประสานความร่วมมือ แม้กับคนที่<br />

ทัศนคติไม่ตรงกัน การเดินทางใกล้ไกลนั้น<br />

ไม่ต้องห่วง จะราบรื่นปลอดภัยดี<br />

การเงินยังดีอยู่มาก แม้ติดขัดก็จะผ่านได้<br />

ปัญหาอาจอยู่ที่ความกังวลภายในจิตใจ<br />

มากกว่า เตือนถึงภาวะอารมณ์ไม่มั่นคง<br />

ทำให้ทุกอย่างเหมือนเลวร้ายกว่าที่เป็น<br />

จริง ส่วนการงานควรตรวจสอบว่าเหนื่อย<br />

มากเกินไปหรือเปล่า แบกภาระมากไปไหม<br />

การเดินทางจะดีต่อจิตใจ เหมาะที่จะหา<br />

เวลาพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศ ชาร์จแบต<br />

ให้ตัวเอง<br />

ชีวิตในช่วงนี้จะมีความท้าทายหลายอย่าง<br />

การเงินมีขึ้นมีลง ทำการค้าจะได้ทั้งจังหวะ<br />

กำไรดี และมีความเสี่ยงสูงไปพร้อมๆ กัน<br />

ส่วนการงานให้ใส่ใจนโยบายรัฐ หรือ<br />

แผนงานร่วมกับผู้อื่นมากๆ มักมีจุดหักเห<br />

ต้องเตรียมรับมือ การเดินทางจะประสบ<br />

ความสำเร็จ มีความสุข ได้เพื่อนร่วมทาง<br />

ที่รู้ใจ<br />

การเงินจะมีปัญหาเป็นครั้งคราว มักต้อง<br />

เหนื่อยกับภาระที่เลี่ยงไม่ได้ หรือเรื่อง<br />

ภายในครอบครัวที่จำเป็นต้องรับไว้<br />

ส่วนการงานจะได้รับมอบหมายงานสำคัญ<br />

ทำให้ดีที่สุด ผลลัพธ์จะตามมาอีกมาก<br />

ในภายหลัง สำหรับการเดินทางจะมีเหตุ<br />

ขัดข้องเบาๆ ก่อน แต่หลังจากนั้น<br />

จะราบรื่น แก้ไขปัญหาได้หมด<br />

You will encounter some financial<br />

constraints and become suspicious<br />

of someone who has a say in your<br />

expenditures. However, you still excel<br />

in your career and enjoy new activity.<br />

Your travel will not be so smooth.<br />

You may be involved in a conflict<br />

with your love one or spouse, or your<br />

travel companion may abruptly cancel<br />

the trip.<br />

Your financial situation will be harsher<br />

than before. There may be conflicts<br />

in the family. If you are an entrepreneur,<br />

take special care of your business as<br />

there is a possible loss. Give special<br />

attention to your employees since<br />

there may be some internal changes.<br />

Your journey will be smooth and joyful.<br />

Financial toughness is possible but<br />

you will get through it. Elder people<br />

will unexpectedly assist you. Give more<br />

emphasis to long-term planning and<br />

coordination with others in order to get<br />

your work done successfully. You will<br />

have a safe journey.<br />

You will enjoy a positive financial<br />

situation despite some minor obstacles.<br />

Don’t be stressful and control your<br />

emotion so that things will not<br />

get worse. Make sure you don’t<br />

overwork until you feel overburdened.<br />

It’s time to recharge your energy by<br />

taking a trip.<br />

This is the time of various challenges.<br />

Your money situation will be unsteady<br />

but your business will be profitable<br />

though a high risk should not be<br />

ruled out. Give special interest to<br />

the government’s policy or your<br />

partnership with others. Be on alert<br />

for unpredictable happenings. Your<br />

journey will be successful and cheerful<br />

with understanding companions.<br />

Your financial matters will not<br />

be smooth as you will encounter<br />

irresistible burdens or family problems.<br />

Nevertheless, you will get a significant<br />

assignment. Do your best and a series<br />

of results will follow. There will be<br />

some minor obstacles in your journey<br />

but you will efficiently solve them.<br />

资 金 紧 张 情 况 让 您 发 愁 , 对 他 人 起 疑 心 。 工 作<br />

得 到 称 赞 钦 佩 , 拥 有 新 项 目 活 动 。 旅 行 运 势 不<br />

太 顺 利 , 注 意 与 爱 人 或 旅 伴 发 生 矛 盾 。<br />

资 金 问 题 比 过 去 严 重 , 家 庭 有 麻 烦 事 , 生 意<br />

冒 险 损 失 。 工 作 需 要 比 平 时 多 注 意 下 属 ,<br />

将 发 生 内 部 变 化 。 旅 行 一 切 顺 利 快 乐 。<br />

资 金 问 题 比 较 严 重 , 但 还 是 撑 得 住 , 将 收 到<br />

长 辈 的 帮 助 。 工 作 , 关 键 在 于 长 期 计 划 、<br />

协 力 合 作 。 长 短 旅 行 都 安 全 顺 遂 。<br />

资 金 运 势 非 常 好 , 注 意 情 绪 化 , 内 心 忧 虑 。<br />

工 作 , 应 当 检 查 是 否 过 度 劳 累 , 是 否 承 受 太 多<br />

负 担 。 旅 行 会 让 心 情 开 朗 , 出 游 换 换 环 境 ,<br />

给 自 己 充 上 活 力 。<br />

生 活 会 遇 到 种 种 的 挑 战 , 资 金 不 够 稳 定 , 生 意<br />

有 收 到 利 益 的 趋 势 , 同 时 也 有 高 度 的 风 险 。<br />

工 作 , 多 注 意 政 府 政 策 或 合 作 计 划 , 会 发 生 转<br />

折 点 。 旅 行 非 常 愉 快 , 有 很 好 的 旅 伴 。<br />

资 金 不 时 发 生 问 题 , 经 常 要 为 不 能 避 免 的 负 担<br />

或 家 庭 问 题 而 厌 倦 。 工 作 将 担 任 重 要 任 务 ,<br />

全 力 以 赴 , 好 结 果 即 将 来 临 。 旅 行 前 会 发 生 一<br />

点 障 碍 , 但 一 切 都 顺 利 解 决 。<br />

94 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

95


HOROSCOPES<br />

มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน<br />

12 นักษัตรเป็นธรรมเนียมสืบกันมาในฝั่งเอเชีย มีตำนานเล่าขานมากมาย<br />

เกี่ยวกับที่มาของนักษัตร หนึ่งในนั้นเล่าว่า เกิดจากดำริของเทพเจ้าที่จะตั้ง<br />

สัตว์เป็นเจ้าของปีจากลำดับการเดินทางมาถึง ในบรรดาสัตว์มากมายนั้น<br />

เจ้าวัวรู้ตัวว่าเดินช้า จึงออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืน พอเจ้าหนูเห็นก็กระโดดขึ้น<br />

หลังวัว เมื่อถึงรุ่งเช้า วัวก็เดินทางไปถึงก่อนใครๆ และเมื่อวัวส่งเสียงเรียก<br />

เจ้าหนูรีบกระโดดลงมาจากหลังวัวและวิ่งไปหาเทพเจ้า “เจ้าหนู ยินดีต้อนรับ”<br />

หนูจึงเป็นสัญลักษณ์ของปีนักษัตรปีแรก ติดตามมาด้วยสัตว์ต่างๆ<br />

โดยมีหมูเป็นตัวสุดท้าย<br />

The Chinese Zodiac is a repeating cycle of 12 years, with each year being<br />

represented by an animal and its reputed attributes. The animals are : Rat,<br />

Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, and Pig.<br />

Each Year is associated with a zodiac animal.<br />

According to Chinese legend and mythology, God wanted to assign animals<br />

to each year in the order of which animal won the race. The Ox knew that it<br />

was slow and started at midnight but the Rat jumped on the Ox’s back and<br />

when they reached their destination the Rat ran to God first declaring its<br />

victory. Thus the year started with the Rat and ends with the Pig.<br />

十 二 生 肖 , 又 叫 属 相 , 是 与 十 二 地 支 相 配 以 人 出 生 年 份 的 十 二 种 动 物 ,<br />

包 括 子 ( 鼠 )、 丑 ( 牛 )、 寅 ( 虎 )、 卯 ( 兔 )、 辰 ( 龙 )、 巳 ( 蛇 )、<br />

午 ( 马 )、 未 ( 羊 )、 申 ( 猴 )、 酉 ( 鸡 )、 戌 ( 狗 )、 亥 ( 猪 )。<br />

关 于 老 鼠 为 什 么 是 十 二 生 肖 之 首 的 神 话 故 事 有 很 多 版 本 , 流 传 最 多 的 版 本<br />

是 : 天 界 要 举 办 赛 跑 大 会 , 天 神 规 定 跑 最 快 就 成 为 十 二 生 肖 中 的 动 物 。 老<br />

牛 自 知 跑 得 不 快 , 子 夜 就 出 门 。 小 老 鼠 体 型 很 小 但 头 脑 机 灵 , 它 偷 偷 爬 上<br />

老 牛 的 角 , 等 到 老 牛 到 达 目 的 地 时 , 小 老 鼠 突 然 从 牛 角 上 跳 下 来 , 成 了 第<br />

一 名 。 其 他 动 物 也 相 继 抵 达 , 猪 是 最 后 一 名 。<br />

午 马 未 羊 申 猴 酉 鸡 戌 狗 亥 猪<br />

Horse Goat Monkey Rooster Dog Pig<br />

1918<br />

1930<br />

1942<br />

1954<br />

1966<br />

1978<br />

1990<br />

2002<br />

1919<br />

1931<br />

1943<br />

1955<br />

1967<br />

1979<br />

1991<br />

2003<br />

1920<br />

1932<br />

1944<br />

1956<br />

1968<br />

1980<br />

1992<br />

2004<br />

1921<br />

1933<br />

1945<br />

1957<br />

1969<br />

1981<br />

1993<br />

2005<br />

1922<br />

1934<br />

1946<br />

1958<br />

1970<br />

1982<br />

1994<br />

2006<br />

1923<br />

1935<br />

1947<br />

1959<br />

1971<br />

1983<br />

1995<br />

2007<br />

ปีมะเมีย | Horse | 午 马 ปีมะแม | Goat | 未 羊 ปีวอก | Monkey | 申 猴<br />

ปีระกา | Rooster | 酉 鸡 ปีจอ | Dog | 戌 狗 ปีกุน | Pig | 亥 猪<br />

การเงินจะได้พึ่งพาอาศัยผู้อื่น หรือเป็น<br />

ญาติมิตรยื่นมือมาช่วยเหลือ แต่บางครั้ง<br />

ก็ต้องเป็นฝ่ายช่วยคนอื่นบ้าง ส่วนการงาน<br />

จะได้ทำงานใหญ่ในไม่ช้า หากมีการเจรจา<br />

ติดต่อเข้ามาให้รีบรับไว้ แต่ถ้าเป็นการ<br />

ลงทุนที่มีความเสี่ยงควรพิจารณาให้<br />

รอบคอบ การเดินทางจะปลอดภัยเสมอ<br />

ทุกเส้นทางจะราบรื่น มีคนช่วยเหลือ<br />

ตลอดทริป<br />

รายได้ยังปกติดีอยู่ แต่ค่าใช้จ่ายจะสวน<br />

กระแส คือมีรูรั่วมากมายจนแทบจะอุด<br />

ไม่ไหว ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่โถมประดัง<br />

ต้องตั้งสติให้ดีๆ ส่วนการงานจะมีเรื่อง<br />

ท้าทายเช่นกัน หัวหน้าเจ้านายอาจเพ่งเล็ง<br />

ลูกน้องมีปัญหา แต่ก็จะผ่านไปได้ในที่สุด<br />

การเดินทางจะเป็นสิ่งชุบชูจิตใจ ช่วยให้<br />

คลายเครียดได้ดี<br />

การเงินจะมีความสมหวัง ทำการค้า<br />

ได้กำไร วางบิลไปจะได้รับกลับมา<br />

อย่างเร็ว ส่วนการงานจะได้ทำเรื่องที่<br />

หนักหนาสำหรับคนอื่น แต่ตัวคุณเอง<br />

จะจัดการได้ดี เพราะมีทักษะส่วนตัวที่<br />

นำมาใช้ได้ สำหรับการเดินทางให้ระวัง<br />

มิจฉาชีพ หรือเหตุไม่คาดฝัน เกิดข้อ<br />

ขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่<br />

จนเกินไป<br />

การเงินจะมีเหตุให้ได้ใช้มากกว่าที่วางแผน<br />

ไว้ หรือมีคนมาขอความอนุเคราะห์ช่วย<br />

เหลือ คิดเสียว่าทำบุญกุศลไป ส่วนการงาน<br />

จะมีความวุ่นวายเล็กน้อย มักเกิดจากคน<br />

ที่ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ตัวเอง แต่ก็จะ<br />

แก้ไขได้ในภายหลัง ส่วนการเดินทาง<br />

จะได้รับความสมหวังเป็นอันดี ที่มีทริป<br />

ร่วมกับคู่รักคู่ครองจะมีความสุขดั่งใจ<br />

การเงินจะหนักหนาอยู่พอสมควร รับเข้าไม่<br />

เท่ากับจ่ายออก หากใครกำลังจับงานใหญ่ๆ<br />

ระวังจะมีปัญหางบบานปลาย ต้องใช้สติ<br />

และจัดระบบให้ดีๆ ส่วนการงาน สำคัญ<br />

ที่การบริหารจัดการ กับการทำงานอย่าง<br />

มีวินัย ไม่ประมาทเรื่องเวลา การเดินทาง<br />

จะราบรื่นดีทุกประการ ไม่ว่าไปเรื่องงาน<br />

หรือเรื่องส่วนตัว<br />

การเงินจะมีข่าวดีเข้ามา มีกระแสรายได้<br />

ไหลเข้าสวนกระแสคนอื่น ทำมาค้าขาย<br />

มักได้จังหวะเฮงๆ ส่วนการงานเป็นช่วงที่<br />

อาจรู้สึกอ่อนไหว ไม่แน่ใจสถานภาพ<br />

หรือลึกๆ กังวลเกี่ยวกับตำแหน่ง<br />

ให้พยายามหารือกับผู้ที่เข้าใจสถานการณ์<br />

จริงๆ ส่วนการเดินทางไม่น่าห่วงอะไร<br />

จะปลอดภัยทุกเส้นทาง ได้รับความสุข<br />

สมหวัง<br />

You will receive financial assistance<br />

from other people or relatives.<br />

However, you sometimes need to<br />

reciprocate. You will be approached<br />

for a special assignment soon; so grab<br />

it. Meanwhile, you should be more<br />

careful if it involves an investment risk.<br />

Your journey will be safe and smooth<br />

since others will offer help.<br />

Your income remains stable but<br />

expenditure will be much higher.<br />

Be firm in coping with unexpected<br />

expenses whether minor or major<br />

ones. There’ll be challenges in your job<br />

as your superiors and subordinates<br />

will focus on you. You will eventually<br />

get through the testing experience.<br />

Making a trip will be a good relief.<br />

Finances are gratifying with profits in<br />

your business. You will be assigned<br />

a heavy task but, with your personal<br />

expertise, you will successfully achieve<br />

it. Be more cautious of theft when you<br />

travel. You may encounter some minor<br />

problems on your trips.<br />

Your spending may be higher than<br />

you earlier expected, or someone may<br />

seek your financial assistance. If it’s<br />

inevitable, do it for a good cause.<br />

There will be minor problems in your job<br />

as you’ll have to deal with irresponsible<br />

people. You can do it though. You’ll<br />

have a good time with your love one<br />

when travelling together.<br />

Finances are tough with more spending<br />

than income. There may be excessive<br />

expenditure if you take on a major<br />

project. You should be systematic and<br />

disciplined in managing the project,<br />

and make sure you follow the schedule.<br />

Your trip, whether for work or personal<br />

matter, will be smooth.<br />

Financially, you’ll receive good news<br />

and be rewarded with revenue.<br />

Your business is also smooth and<br />

profitable. If you’re worried about your<br />

current position in the job, consult a<br />

knowledgeable person in the office.<br />

Your trip will be safe and rewarding.<br />

资 金 可 依 靠 他 人 或 亲 戚 , 可 有 时 也 要 主 动 帮<br />

助 他 人 。 工 作 很 快 会 担 任 重 大 任 务 , 若 有 谈<br />

判 事 宜 , 就 赶 快 接 受 , 若 是 有 关 投 资 , 需 要<br />

慎 重 考 虑 。 旅 行 一 直 安 全 , 有 人 伸 手 帮 助 。<br />

收 入 依 然 稳 定 , 可 支 出 漏 洞 百 出 , 大 小 问 题 涌 入<br />

而 来 。 工 作 , 被 上 司 观 察 、 下 属 带 来 问 题 ,<br />

可 一 切 最 终 会 解 决 好 。 旅 行 让 您 焕 发 活 力 ,<br />

放 松 身 心 。<br />

资 金 称 心 如 意 , 生 意 买 卖 收 到 利 润 。 工 作 ,<br />

将 担 任 重 要 事 件 , 并 会 完 美 胜 任 。 旅 行 要 当<br />

心 盗 贼 或 出 乎 意 料 的 事 情 , 会 发 生 小 小 障 碍 。<br />

资 金 支 出 超 支 或 有 人 请 求 您 的 帮 助 。 工 作 会 有<br />

些 不 愉 快 , 主 要 是 与 那 些 不 懂 自 己 的 角 色 和 责<br />

任 的 人 发 生 问 题 。 旅 行 让 心 情 惬 意 , 与 爱 人 出<br />

游 会 很 幸 福 。<br />

资 金 比 较 严 重 , 支 出 比 收 入 多 , 当 心 发 生 超 出<br />

预 算 的 问 题 , 需 要 好 好 管 理 。 工 作 关 键 在 于 管<br />

理 方 面 和 工 作 纪 律 。 旅 行 , 不 论 是 商 务 旅 行 或<br />

私 人 旅 行 都 非 常 顺 畅 。<br />

资 金 运 势 很 好 , 收 入 涌 入 , 生 意 兴 旺 。 工 作<br />

属 于 脆 弱 易 感 期 , 对 职 位 或 状 况 产 生 不 安 。<br />

旅 行 一 切 安 全 无 恙 , 满 意 幸 福 。<br />

96 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

97


WEFIE<br />

#WEfieWE<strong>Smile</strong><br />

Check out this month’s WEfie<br />

ขอเชิญจับกลุ่มกับเพื่อนร่วมทาง ถ้ามาเดี ่ยวลองมองหา<br />

มิตรภาพข้างๆ จากนั้นโพส ยิ้ม และกดชัตเตอร์ได้เลย!<br />

Whether travelling solo or in group, pair up with<br />

your pal or find someone next to you, then strike<br />

a pose, say cheese and click!<br />

สนุกกับ WEFIE WESMILE<br />

เซลฟี่แบบคู่หรือหมู่คณะกัน<br />

Join our fun “WEfie” contest<br />

of couple or group selfies.<br />

加 入 我 们 的 乐 趣 “WEfie”<br />

情 侣 或 团 体 自 拍 竞 赛 。<br />

与 您 的 朋 友 配 对 或 寻 找 旁 边 的 人 , 摆 好 姿 势 ,<br />

微 微 一 笑 , 再 点 击 发 送 !<br />

C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

• คุณสามารถร่วมสนุกชิงรางวัลกับนิตยสาร WE <strong>Smile</strong> ได้ด้วยการแชร์รูป<br />

ลงอินสตาแกรม พร้อมใส่แฮชแท็ก #WEfieWE<strong>Smile</strong> ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ<br />

รางวัลสุดประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทาง<br />

หรือรางวัลสุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล์ ทั้งนี้ชมภาพ<br />

#WEfieWE<strong>Smile</strong> ของผู้อ่านวีสมายล์เพิ่มเติม ได้ที่ www.WE<strong>Smile</strong>Magazine.com<br />

• Join our contest to win prizes by sharing your WEfie on Instagram<br />

with a hashtag : #WEfieWE<strong>Smile</strong>. Prizes up for grabs include air tickets<br />

and other special gifts from THAI <strong>Smile</strong>.<br />

Check out the images taken by WE <strong>Smile</strong> readers at WEfieWE<strong>Smile</strong>.<br />

Learn more at www.WE<strong>Smile</strong>Magazine.com<br />

• 在 Instagram 照 片 墙 上 标 签 #WEfieWE<strong>Smile</strong> 分 享 您 的 自 拍 照 ,<br />

参 加 比 赛 并 赢 取 WE <strong>Smile</strong> 奖 品 。<br />

惊 喜 奖 品 包 括 由 泰 国 微 笑 航 空 提 供 的 全 价 机 票 及 其 他 特 殊 奖 品 。<br />

您 可 在 www.WE<strong>Smile</strong>Magazine.com 查 看 并 了 解 更 多 WE <strong>Smile</strong> 期 刊 读 者 的<br />

#WEfieWE<strong>Smile</strong> 活 动 拍 摄 照 片 。<br />

SUBMIT YOUR WEFIE TO US!<br />

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหมอนผ้าห่มจากไทยสมายล์<br />

ได้แก่ pitt_ok และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ้าพันคอจากไทยสมายล์<br />

ได้แก่ wwaratt_.pb โปรดติดต่อรับของรางวัลได้ที่<br />

กองบรรณาธิการนิตยสาร WE <strong>Smile</strong><br />

โทร. 0 2744 4975, 081 315 9814<br />

• The winner of a THAI <strong>Smile</strong> blanket pillow is pitt_ok and<br />

The winner of a THAI <strong>Smile</strong> scarf is wwaratt_.pb.<br />

Collect your prize at WE <strong>Smile</strong>’s editorial department.<br />

Call 0 2744 4975, 081 315 9814.<br />

• 发 送 您 的 WEfie 自 拍 吧 !<br />

泰 国 微 笑 航 空 毯 子 枕 头 的 奖 品 获 奖 者 为 pitt_ok 和 获 得 泰 国 微 笑 航 空 围 巾<br />

的 获 奖 者 为 wwaratt_.pb, 请 至 WE <strong>Smile</strong> 杂 志 。 编 辑 部 领 取 奖 品 ,<br />

电 话 :0 2744 4975,081 315 9814。<br />

98 <strong>July</strong> <strong>2019</strong><br />

99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!