03.07.2019 Views

We Smile magazine issue July 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

JULY 2019

WWW.WESMILEMAGAZINE.COM


จิตอาสา เราทำาความดี ด้วยหัวใจ

ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10

แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท าให้ประเทศชาติมั่นคง และพสกนิกรของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น

ทรงห่วงใยและคานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎร์ ทรงตระหนักว่าความมั่นคงของบ้านเมืองจะบังเกิดได้

ด้วยความสามัคคี และความเกื้อกูลของคนไทยด้วยกัน

เรื่อง: วิณีนารถ พันธุ์วุฒิ

FORCE OF VOLUNTEER SPIRIT INITIATED BY KING RAMA X

HIS MAJESTY KING MAHA VAJIRALONGKORN PHRA VAJIRAKLAOCHAOYUHUA (RAMA X) HAS A FIRM INTENTION TO BRING

STABILITY TO THE COUNTRY AND A BETTER QUALITY OF LIFE TO THE PEOPLE. HE REALIZES THAT NATIONAL STABILITY

CAN BE ACHIEVED THROUGH UNITY AND SUPPORT FOR ONE ANOTHER AMONG THE THAI PEOPLE.

Words: Wineenart Phanvut

n early 2017, His Majesty

initiated the volunteer project

We Do Good Deeds with

Our Hearts” on the basis of

sharing and unity. Later,

on 1 June 2019, the Bureau of

the Royal Household announced that His

Majesty had renamed the project “Royally

Granted Volunteer Spirit 904 Wo Po Ro.”

New cartoon images created by

His Majesty in various related activities.

Under the Royally Granted Volunteer

Spirit 904 Wo Po Ro project, activities

initiated by His Majesty the King

have been continuing and the network

of the project has also expanded to

cover various provinces nationwide.

Good management systems have been

introduced for the implementation of

the project. Volunteer leaders will also be

trained, as they will play an important role

in leading the people to carry out public

services for the benefit of the majority.

They must attend the “Volunteer Spirit

904” programme, so that they will be

equipped with knowledge and skills to

offer useful advice to participants in the

project and help solve problems more

effectively in response to the needs of

local communities.

The training programme consists of

basic, regular, and special courses, which

will lead to unified and sustainable

operations in the future.

Activities under this project are

divided into three categories. The first

one involves local development to

upgrade the quality of life and living

conditions of local residents. The second

activity involves disaster preparedness

and relief operations after disasters.

In the third activity, volunteer task

forces will be arranged to work with

various government agencies in royal

ceremonies, or public audiences, on

various occasions.

His Majesty King Maha Vajiralongkorn

Phra Vajiraklaochaoyuhua intends to

continue the royally initiated projects

of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

the Great (Rama IX), in harmony with

the Royal Father’s aspiration and

approach. King Rama IX learned about

the problems of his subjects during his

travels to every corner of the country.

The force of volunteer spirit, initiated by

King Rama X, in various areas nationwide

will serve as a mechanism to mobilize

efforts to promote unity and unite Thai

hearts as one in tackling local problems

and developing communities for the

benefit of the people.

The royal wishes and firm intentions

of His Majesty King Rama X reflect

his first Royal Command during his

coronation: “I shall reign with righteousness

for the benefit and happiness of the people

forever.”

ด้

วยพระราชดาริดังนี้ จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหน่วย-

พระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

“เราทาความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อต้นปี 2560

ซึ่งปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

ชื่อใหม่ว่า “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”

พร้อมภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ดาเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดาริอย่างต่อเนื่อง

และขยายขอบเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ

ทั่วประเทศ มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีผู้น าที่มีความรู้

ความสามารถที่จะให้คาแนะนา และแก้ปัญหา

ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของชุมชน ผ่านการ

ฝึกอบรมตามหลักสูตรจิตอาสา 904 ซึ่งจะต้อง

ทาหน้าที่สาคัญในการเป็นผู้นาของประชาชนจิตอาสา

ร่วมทากิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม

ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย หลักสูตร

พื้นฐาน หลักสูตรหลักประจา และหลักสูตรพิเศษ

ที่นาไปสู่การบูรณาการในการปฏิบัติงานในอนาคต

อย่างยั่งยืนต่อไป

และสาหรับประเภทของกิจกรรมจิตอาสา

พระราชทานนั้น แบ่งเป็นสามประเภท คือ

จิตอาสาพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน

จิตอาสาภัยพิบัติ เฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับ

ภัยพิบัติ บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ

และจิตอาสาเฉพาะกิจที่ใช้กาลังพลจิตอาสาปฏิบัติ

งานร่วมมือกับส่วนราชการในงานพระราชพิธี

หรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระราโชบายในการสืบสาน รักษา ต่อยอด

พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดาริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อย่างชัดเจน

ทุกย่างก้าวของพระองค์ที่ได้ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9 คือย่างก้าวของการทรงเรียนรู้ปัญหา

ของอาณาประชาราษฎร์อย่างแท้จริง พลังจิตอาสา

ของพระองค์ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

คือกลไกหนึ่งที่กาลังทาหน้าที่ขับเคลื่อนให้ความ

สามัคคี ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกัน

แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนเพื่อประโยชน์ของ

ส่วนรวมบังเกิดผล

พระราชปณิธานแน่วแน่นี้สะท้อนถึงพระปฐม

บรมราชโองการที่ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และ

ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข

แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” อย่างแท้จริง

WITH THE GREAT CONTRIBUTION OF HIS MAJESTY THE KING,

THAI PEOPLE SHOW THEIR LOYALTY TO HIS MAJESTY AND WISH HIM LONGEVITY.

พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแจ่มชัดในความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั่วหล้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


สารจากผู้บริหาร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เดือนกรกฎาคมนี้ สายการบินไทยสมายล์ครบรอบ 7 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ในการปฏิบัติการบิน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

เรารักษาระดับมาตรฐานความปลอดภัยจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสาร

ที่เลือกใช้บริการและคอยให้ข้อเสนอแนะ ทำให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น

สำหรับแผนดำเนินการต่อจากนี้ เราจะดำเนินการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเที่ยวบินร่วม กับกลุ่มพันธมิตรสายการบิน

สตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance Connecting Partner) รวมทั้งขยายการจัดทำสัญญาเที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share)

กับสายการบินอื่นๆ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ด้วยตระหนักถึง

ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เรามีแผนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บริการบนเที่ยวบิน

เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ ลดการใช้พลาสติกในอุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียว หรือน ำพลาสติกบางประเภทกลับสู่กระบวนการ

Upcycling อีกด้วย

สุดท้ายนี้ สำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางกับเรา ระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2562 นี้ เราขอมอบเมนูขนมหวาน

ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษร่วมกับ S&P เพื่อขอบคุณท่านผู้โดยสารในโอกาสที่ไทยสมายล์ครบรอบ 7 ปี

และดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในการเดินทางครั้งต่อไปค่ะ

ชาริตา ลีลายุทธ

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

On the auspicious Birthday Anniversary of His Majesty King Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua

on July 28, 2019, the Executives, Board of Directors and Staff of THAI Smile Airways Company Limited

extend their best wishes to His Majesty the King.

In July, THAI Smile Airways celebrates its 7 th anniversary and takes a step towards the 8 th year

in aviation service. The airline has maintained international standard on safety and built

confidence among passengers, resulting in continuous development and increasing recognition

both locally and globally.

THAI Smile is becoming the Star Alliance Connecting Partner and expanding code share

agreements with other airlines in order to serve connecting passengers worldwide. In addition,

THAI Smile is planning to use biodegradable materials on board with the objectives of reducing

single use plastic products or sending some types of plastic to upcycling process.

For passengers travelling on July 7-13, 2019, we offer a special dessert menu which we jointly

created with S&P Restaurant as a gesture of appreciation to passengers on the 7 th anniversary.

I do hope that we will have the opportunity to welcome you in your next trip.

2019 年 7 月 28 日 , 正 值 拉 玛 十 世 国 王 生 辰 之 际 , 我 代

表 泰 国 微 笑 航 空 管 理 层 及 工 作 人 员 祝 国 王 陛 下 洪 福 齐

天 、 万 寿 无 疆 !

7 月 是 泰 国 微 笑 航 空 运 行 满 七 周 年 并 开 始 迈 入 第

八 年 , 我 们 一 如 既 往 的 执 行 高 标 准 安 全 运 行 , 不 仅 得

到 了 国 际 的 认 可 , 也 得 到 了 广 大 旅 客 的 信 任 并 给 予 了

我 们 宝 贵 建 议 , 推 动 着 我 们 不 断 的 发 展 和 改 善 , 提 高

了 我 们 在 国 内 外 的 知 名 度 。

我 们 的 下 一 步 计 划 是 加 入 星 空 联 盟 优 连 伙 伴 , 成

为 其 联 盟 的 成 员 航 空 公 司 , 并 扩 大 与 其 他 航 空 公 司 签

订 代 码 共 享 协 议 , 以 支 持 来 自 世 界 各 地 的 更 多 航 班 连

接 。 此 外 , 为 了 增 强 环 保 意 识 的 重 要 性 , 在 产 品 和 服

务 方 面 , 我 们 计 划 将 客 舱 服 务 使 用 的 器 具 改 成 可 生 物

降 解 材 料 , 减 少 使 用 一 次 性 塑 料 制 品 , 并 将 其 中 一 部

分 的 塑 料 制 品 回 收 用 于 其 他 用 途 。

最 后 , 为 了 庆 祝 泰 国 微 笑 航 空 成 立 7 周 年 , 凡 于

2019 年 7 月 7 日 至 13 日 期 间 搭 乘 我 们 的 航 班 , 都 有 机 会

品 尝 到 我 们 与 S&P 合 作 推 出 的 点 心 。 在 此 , 诚 心 欢 迎

并 希 望 能 在 下 一 次 旅 途 中 给 您 提 供 服 务 , 谢 谢 !

à¹×èͧã¹âÍ¡ÒÊÇѹà©ÅÔÁ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉÒ

¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ

Çѹ·Õè òø ¡Ã¡®Ò¤Á òõöò

Charita Leelayudth

Acting Chief Executive Officer

THAI Smile Airways Company Limited

查 瑞 塔 - 里 拉 育 德

代 理 首 席 执 行 官

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司

* หากมีคำแนะนำหรือข้อติชมประการใด กรุณาส่งมาที่

customer.service@thaismileair.com ความคิดเห็นของท่าน

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการ เพื่อให้

ผู้โดยสารของเราได้รับความพอใจสูงสุด สำหรับข้อมูลต่างๆ

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หน้าเฟซบุ๊ก

www.facebook.com/thaismileairways เพื่อได้รับข่าวสาร

ล่าสุดของเรา

* Please send us an email at customer.service@thaismileair.com to let us

know your ideas on how we may further improve our services. For more

information, please explore our website at www.thaismileair.com and ‘like’

our Facebook page at www.facebook.com/thaismileairways for the latest news.

´ŒÇÂà¡ÅŒÒ´ŒÇ¡ÃÐËÁ‹ÍÁ ¢Íà´ªÐ

¢ŒÒ¾Ãоط¸à¨ŒÒ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ½†ÒºÃÔËÒà áÅо¹Ñ¡§Ò¹

ºÃÔÉÑ· ä·ÂÊÁÒÂÅáÍÃàÇ ¨Ó¡Ñ´


JULY 2019

WWW.WESMILEMAGAZINE.COM

Cover

Photographer : Bunluesak Boonroungkaw

THAI Smile Airways

Company Limited

Editorial Advisory Board

Building 9, 1 st - 2 nd Floors

89 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,

Bangkok 10900

Nednapang Teeravas

Chief Customer Service Officer

Sancharn Sathaphornwuthikhun

In-Flight Service Director

Sirikwan Songsittichok

Branding & Marketing

Communications Director

Publisher

MPMI Group Co., Ltd.

1 Soi Lasalle 23/2,

Bangna, Bangkok 10260, Thailand

Tel: +66(0) 2744 4975

Fax: +66(0) 2744 5271

Managing Director

Steven Fong Chookiat Pangviphas

steven@mpmith.com

Editorial

Email: editorial@wesmilemagazine.com

Editor-in-Chief Supattra Sooksawud

Assistant Editor (English) Manote Tripathi

Assistant Editor (Chinese) Suda Amornchalanun

Proofreader Chuleeporn Wiriyawongchai

Photographer Termsit Siriphanich

Art

Contributors

Chaton Chokpattara

Tomorn Sookprecha

Korakot Punlopruksa

Piyalak Nakayodhin

Sayan Chuenudomsavad

Garagay Sriparinyasin

Chumpol Akkapantanon

Production

Advertising

Graphic Designer

Panyaporn Panyachote

Colour Separation Soontorn Film

Printer WPS (Thailand) Co., Ltd.

Media Manager

Niramol Suwandee

niramol@mpmith.com

Marketing Executive

Lapassathorn Sangvalpech

lapassathorn@mpmith.com

Advertising Sales Hotlines

Niramol +668 1315 9814

Guitar +668 7929 6611

advertising@wesmilemagazine.com

Overseas Advertising Representatives

AUSTRALIA

The Media Company

Leanne Richardson

Tel: +612 9960 4392

leanne@themediaco.com.au

CHINA, HONG KONG, MACAU

China Media Options Co., Ltd.

Rebecca Tsang-Pereira

Tel: +852 2321 9788

rebeccaCMOsupport@gmail.com

INDIA, MALDIVES

RMA Media

Faredoon Kuka

Tel: +9122 2925 3735

kuka@rmamedia.com

KOREA

Medirep Co.

Soohoon Oh

Tel: +822 734 0786

soohoonoh@medireponline.com

SINGAPORE, INDONESIA

MPMI Pte Ltd.

S. S. Hoo

Tel: +65 6464 6261

mpmisg@gmail.com

UNITED KINGDOM

Major Media Ltd.

David Hammond

Tel: +44(0) 20 8467 8884

david@majormedia.co.uk

FRANCE, GERMANY,

SWITZERLAND

Infopac Media House

Jean Charles Abeille

Tel: +331 4643 0066

jcabeille@infopac.fr

MALAYSIA

MPMI Sdn Bhd

Alvin Tan

Tel: +603 7880 2185

mpmimy@gmail.com

USA

The Multimedia Inc.

Fernando Mariano

Tel: +14 0790 3500

fmar@multimediausa.com

wesmilemagazine.com

“WE Smile” is the in-flight magazine of THAI Smile

Airways Company Limited and is edited and published

by MPMI Group Co., Ltd. All articles and photographs

published herein are created by the authors and

photographers at their own discretion and do not

necessarily represent the views of the airline. THAI Smile

Airways holds no responsibility or liability arising out of

the publication of such articles and photographs.

All rights reserved. No part of this magazine may be reproduced,

stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any

means without the prior written permission of THAI Smile Airways

Company Limited and MPMI Group Co., Ltd.


สารบัญ Contents JULY 2019

12 Calendar

วันสำคัญและเทศกาลเด่นประจำเดือน

Interesting Festivals of the Month

本 月 有 趣 节 日

14 Update

ข่าวสารและกิจกรรมน่าสนใจ

ประจำเดือน

Monthly News and Latest Events

每 月 新 闻 和 活 动 更 新

18 Beauty

9 สกินแคร์ดูแลความงาม

9 Beauty Lists

9 个 美 容 护 理 清 单

20 Packing

สนุกกับการแต่งชุดสีนีออนสดใส

แล้วเที่ยวเพลินใจในอุบลราชธานี

For Her : Vivid Colour Look

打 扮 清 新 鲜 亮 , 游 玩 乌 汶

จัดเสื้อผ้าสไตล์สตรีทแวร์เท่ๆ

พร้อมสำหรับท่องเที่ยว

ในฮ่องกง

For Him : Street Style

非 凡 街 头 服 饰 出 游 香 港

22 Taste

อร่อยได้สุขภาพ ตำรับอาหารญี่ปุ่น

Tasty and Healthy the Japanese Way

营 养 美 味 之 日 料 食 谱

อาหารพื้นบ้านภูเก็ต รสเด็ดแบบดั้งเดิม

Authentic Phuket Food

舌 尖 正 宗 味 的 普 吉 当 地 菜 肴

26 Relax

ที่สุดแห่งการผ่อนคลาย

ณ ใจกลางกรุงเทพฯ

Ultimate Relaxation

in Central Bangkok

曼 谷 中 心 最 佳 养 生 体 验

28 Stay

โรงแรมโฮเทลโคลเวอร์ ป่าตอง

ภูเก็ต

Hotel Clover Patong Phuket

客 莱 福 巴 东 普 吉 岛 酒 店

โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล

Buri Sriphu Boutique Hotel

武 里 斯 利 普 精 品 酒 店

94 Horoscopes

เที่ยวทั่วไทยไปตามดวง

เดือนกรกฎาคม 2562

Enjoy Travelling with Your Stars :

July 2019

随 着 2019 年 7 月 星 座 运 势 舒 畅 旅 游

Art & Culture

32 งานแกะสลักเทียน

ศิลปะแห่งความศรัทธา

Candle Carving : Art, Faith and Tradition

乌 汶 蜡 烛 节 雕 刻 作 品 , 佛 教 信 仰 之 艺 术

40 ภูเก็ตหลากรส

Multi-Charm Phuket

多 彩 普 吉

52 ฮ่องกงเที่ยวล่าสุด

A Joyful Twist of Hong Kong

香 港 最 近 旅 程

62 Reflections

ตลาดน้ำา วิถีไทยบนสายน้ำา

Floating Market : Thai Way of Life

on Waterways

水 上 市 场 , 河 畔 泰 国 生 活 方 式

68 พิพิธภัณฑ์คำาปุน

งามสง่าผ้าทอเมืองอุบลฯ

Khampun Museum : Showcasing

Remarkable Textiles

康 邦 博 物 馆 , 乌 汶 雅 致 织 物

76 กิน ดื่ม พัก

ไปกับเมืองอุบลฯ

Dine, Drink and Stay in

Ubon Ratchathani

乌 汶 吃 喝 玩 乐 指 南

82 WHERE WE FLY

84 FOOD

85 SPECIAL SERVICE REQUEST

86 FOOD

87 BEST OF LUCK, BEST OF SMILE

88 NEWS

90 FOR YOUR SAFETY

92 TALK

98 WEFIE


WHAT’S ON

Calendar

INTERESTING FESTIVALS

OF THE MONTH

5-7 กรกฎาคม 2562

July 5-7, 2019 / 2019 年 7 月 5 日 -7 日

ประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน

ประจำปี 2562 / เลย

ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอด่านซ้าย ด้วยการสัมผัสกับการละเล่นผีตาโขน

อย่างใกล้ชิด พร้อมชมขบวนแห่ตระการตา และกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย รวมทั้งบูธ

จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ในงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ประจ ำปี 2562

ณ วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Bun Luang and Phi Ta Khon Festival 2019 / Loei

The quiet town of Dan Sai becomes lively as Phi Ta Khon ghosts roam

major streets in a colourful and highly-entertained parade. There is an

open-air market selling local products. The festival is held simultaneously

with the Bun Luang religious ceremony at Wat Phon Chai and on the

grounds of Dan Sai district office.

2019 年 行 善 传 统 节 和 鬼 节 活 动 / 黎

节 日 将 在 丹 赛 县 丹 赛 区 政 府 和 蓬 猜 寺 举 办 , 来 亲 密 体 验 鬼 节 乐 趣 活 动 , 观 赏 壮 观 鬼 节 游

行 , 观 光 各 种 娱 乐 活 动 和 当 地 产 品 展 览 。

18-27 กรกฎาคม 2562

July 18-27, 2019 / 2019 年 7 月 18 日 -27 日

ประเพณีดอกจูดบาน งานกาชาด

และของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2562 /

นครศรีธรรมราช

อำเภอชะอวด เป็นเจ้าภาพจัดงาน ‘ประเพณีดอกจูดบาน

งานกาชาด และของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2562’

โดยรังสรรค์ขบวนรถบุปผชาติและของดีเมืองชะอวด

มาอวดสายตานักท่องเที่ยว รวมทั้งยังมีนิทรรศการ

ประกวดผลไม้และพันธุ์สัตว์ การออกร้านจากส่วนราชการ

สินค้าพื้นบ้าน และการแสดงเพื่อความบันเทิง

อีกมากมาย ณ หน้าเทศบาลชะอวด อำเภอชะอวด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

Flower Blooming, Red Cross Fair

and Cha-uad Market Fair 2019/

Nakhon Si Thammarat

Cha-uad District is the venue of the annual

festival highlighted by a flower parade and

fruit/animal contests. A specially-organised

flea market and entertainment are held on the

grounds of Cha-uad municipal office.

2019 年 蒲 草 花 节 、 红 十 字 节 和 差 雾 县 特 产 节 /

洛 坤

于 差 雾 市 政 府 举 办 , 此 节 日 活 动 包 括 鲜 花 展 览 和 差 雾 县 特

产 陈 列 , 还 有 水 果 及 动 物 种 类 的 展 览 比 赛 、 当 地 产 品 及 政

府 店 铺 展 览 和 许 多 娱 乐 表 演 节 目 。

15-17 กรกฎาคม 2562

July 15-17, 2019 / 2019 年 7 月 15 日 -17 日

ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2562 / สระบุรี

ร่วมสืบทอดเอกลักษณ์ของประเพณีโบราณที่มีหนึ่งเดียวในโลก ในงานประเพณี

ตักบาตรดอกเข้าพรรษา หรือตักบาตรดอกไม้ ประเพณีที่ยิ่งใหญ่

ซึ่งจะมีพระสงฆ์จำนวน 3,000 รูปออกมาบิณฑบาตพร้อมกัน

ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

Khao Phansa Flower Offering Festival 2019 / Saraburi

The ceremony of offering flowers on the occasion of Khao Phansa

is held annually in a grand style with 3,000 Buddhist monks showing

up to receive flowers from devout Buddhists at Wat Phra Phutthabat

Ratchaworamahawihan, Phra Phutthabat District in Saraburi.

2019 年 守 夏 献 鲜 花 节 / 北 标

参 加 世 界 唯 一 独 特 古 老 节 日 —— 守 夏 献 鲜 花 节 , 在 此 盛 大 节 日 里 ,3000 位 僧 侣 将

前 来 沙 拉 武 里 府 帕 拉 普 塔 班 县 佛 陀 足 印 寺 化 缘 。

16-28 กรกฎาคม 2562

July 16-28, 2019 / 2019 年 7 月 16 日 -28 日

ประเพณีแข่งเรือยาวและของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2562 / ลพบุรี

งานประเพณีแข่งเรือยาวและของดีบ้านหมี่ กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับความสนุกหรรษา

ของการแข่งขันเรือยาวประเภทต่างๆ จัดเต็มการแสดง แสง สี เสียง ประกวดการแต่งกาย

ชุดผ้าไทย ประกวดแม่สาวลูกสวย การจำหน่ายสินค้าโอทอป เครื่องเรือน และอื่นๆ

อีกมากมาย ณ บริเวณริมคลองชลประทาน สี่แยกไฟแดง (บ้านกล้วย) อำเภอบ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี

12-17 กรกฎาคม 2562

July 12-17, 2019 / 2019 年 7 月 12 日 -17 日

118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน /

อุบลราชธานี

ชวนชมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษายิ่งใหญ่แห่งปีของ

ชาวอุบลฯ ที่อลังการด้วยขบวนแห่เทียนพรรษาสุดตระการตา

และความวิจิตรของงานศิลป์แบบไทยๆ ที่มีพุทธศาสนาเป็น

แรงบันดาลใจ พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยในปีนี้

จัดภายใต้ชื่องาน ‘118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน’

ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Candle Festival, 118 th Anniversary in

Honour of Thailand’s Monarch / Ubon

Ratchathani

The annual festival is one of the much-awaited

festivities for Ubon Ratchathani people. A procession

of artistically-crafted candles, inspired by Buddhist

teachings, moves along major streets. The main venue

is Thung Sri Muang in the town centre.

第 118 年 守 夏 节 巡 烛 仪 式 / 乌 汶

到 乌 汶 吞 史 明 广 场 参 加 乌 汶 守 夏 节 巡 烛 仪 式 , 见 证 宏 观 蜡 烛 游 行

和 泰 国 精 美 佛 教 艺 术 作 品 , 节 日 里 还 有 各 种 活 动 呼 唤 游 客 前 往

体 验 。

Long-tail Boat Race and Ban Mee

Market Fair 2019 / Lopburi

The traditional long-tail boat race and Ban Mee

market fair are always colourful and entertaining.

There are live performances, a Thai costume contest

and a mother-and-daughter beauty pageant.

OTOP products are sold at the market fair near the

Irrigation Canal at Ban Kluay intersection, Ban Mee

District.

2019 年 长 尾 船 赛 节 和 万 面 县 特 产 节 / 华 富 里

届 时 , 活 动 在 华 富 里 万 面 县 举 办 , 各 种 节 日 活 动 , 包 括 长 尾 船

赛 活 动 、 泰 国 服 装 比 赛 、 选 美 比 赛 、 一 乡 一 特 产 及 各 种 产 品

展 览 。

12 July 2019

13


UPDATE

ASIA PLUS EXHIBITION / BANGKOK

นิทรรศการภายใต้แนวคิด ‘มลังเมลืองเรืองรุ้ง’ รวมผลงานการประกวด

จิตรกรรมเอเชีย พลัส จำนวน 57 ชิ้น เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสนับสนุนผู้มีแนวคิดและทักษะด้านจิตรกรรมให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ผลงาน

อันมีคุณค่า ครั้งที่ 9 นี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2562

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

57 paintings from the Asia Plus Contest are put on display under the

theme ‘Malang Malueng Ruang Rung’ at the Queen’s Gallery on

July 8-August 4, 2019. The exhibition has been organised for 9

consecutive years with the objectives of letting artists display their

creative works of art.

PANTOMIME IN BANGKOK

EXERCISE YOUR IMAGINATION /

BANGKOK

ได้เวลาเรียกรอยยิ้มให้ผู้ชมอีกครั้ง กับงาน Pantomime

in Bangkok Exercise Your Imagination ครั้งที่ 16

การแสดงละครใบ้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมบริหารจินตนาการ

ของตนเอง แบบไร้ข้อจำกัดด้านภาษาและวัฒนธรรม

โดยเหล่านักละครใบ้ชั้นนำระดับเอเชีย จัดแสดงในวันที่

20-21 กรกฎาคมนี้ ณ โรงละครเอ็มเธียเตอร์

ติดตามรายละเอียดและซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

It’s time for laughter and endless imagination

at the 16 th Pantomime in Bangkok Exercise Your

Imagination by Asia’s top pantomime performers.

The performances are held at the M Theatre,

New Petchaburi Road, on July 20-21, Tickets are

available at Thai Ticket Major.

EAT EXHIBITION / BANGKOK

ทาคาโนบุ โคบายาชิ จิตรกรร่วมสมัยชาวญี่ปุ่น เผยบทสรุปของโปรเจกต์มหากาพย์ศิลปะ

ในชื่อชุดนิทรรศการ EAT หรือ ภาชนะว่างเปล่า โดยศิลปินใช้ภาพถ่ายอาหารกับภาชนะ

ที่ว่างเปล่ามาถ่ายทอด ชวนร่วมขยายความหมายในมุมมองที่แตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้ -11

สิงหาคม 2562 ณ 100 ต้นสนแกลเลอรี

Takanobu Kobayashi, Japan’s contemporary artist,

displays his painting project in an

exhibition entitled EAT.

His collection comprises images

of food and empty containers,

compelling viewers to diverse

interpretations. The exhibition

is held at 100 Tonson Gallery

from today till August 11, 2019.

RUN FOR HEROES / NAKHON PATHOM

มูลนิธิเอสซีจี ชวนร่วมกิจกรรม ‘Run for Heroes – วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า’

หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Hands for Heroes รวมมือเราเพื่อคนเฝ้าป่า

ในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ ณ สวนพุทธมณฑล สาย 4 จังหวัดนครปฐม

รายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมไม่หักค่าใช้จ่าย น ำไปจัดซื้ออุปกรณ์

ลาดตระเวนที่จำเป็นมอบให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ เพื่อสร้างขวัญ

กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาต่อไป รายละเอียดติดตามได้ที่

www.runlah.com/events/c/rfh19

SCG Foundation organises the ‘Run for Heroes’ (or forest rangers in this

context). The activity which is part of the Hands for Heroes Project is

on July 6, at Buddha Monthon Park Sai 4, Nakhon Pathom. Proceeds

from the event are donated to purchase forest patrol equipment for

forest rangers nationwide. Check www.runlah.com/events/rfh19.

PAI JAZZ & BLUES FEST 2019 / MAE HONG SON

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร จัดงานดนตรีที่จะท ำให้สีสัน

แห่งฤดูกาลในเมืองปายมีเสน่ห์กว่าที่เคย กับงาน Pai Jazz & Blues Fest

ขับกล่อมดนตรีแจ๊สและบลูส์ในบรรยากาศซึ่งโอบล้อมด้วยธรรมชาติอันรื่นรมย์

ในวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2562 รายละเอียดติดตามได้ที่

FB : Pai Jazz and Blues Fest

The Tourism Authority of Thailand collaborates with several

agencies in organising Pai Jazz & Blues Fest in a relaxed,

nature-surrounded atmosphere in Mae Hong Son’s charming town

of Pai, on July 5-7, 2019. Check FB : Pai Jazz and Blues Fest

for more information.

14 July 2019

15


UPDATE

TWISTED TIKI POOL PARTY 2019 / HONG KONG

ต้อนรับฤดูกาลซัมเมอร์สุดหฤหรรษ์บนเกาะฮ่องกง ด้วยเทศกาลพูลปาร์ตี้บนเรือยอชต์

ลำหรู จัดเต็มแสง สี เสียง และจังหวะดนตรีสนุกๆ ท่ามกลางบรรยากาศหมู่ดาวเต็มฟ้า

สุดโรแมนติกให้ได้สัมผัสกัน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นี้ ติดตามรายละเอียดและ

สำรองบัตรได้ที่ https://whongkong.qrd.by/dvtj4s

Say hello to summer with a pool party on a luxurious yacht, fully equipped

with light and music, while watching the stars. The event is on July 20, 2019.

For information and reservations, check https://whongkong.qrd.by/dvtj4s.

STREET ART FEST /

LAMPANG

ถนนศิลปะ ลานเด็กยิ้ม ริมน้ำวัง

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อต่อยอด

จินตนาการทางศิลปะทุกประเภท

ให้แก่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็น การวาด

การเล่นดนตรี ศิลปะทำมือ กางจอดูหนัง

รถอ่านฉัน และอีกหลากหลายกิจกรรม

สำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้ จัดขึ้น

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น.

ณ สตรีทอาร์ต ริมแม่น้ำวัง

Children are invited to join

the Street Art Festival held on a street near the Wang River on July 6 at

05.00-09.00 pm. The event includes an exhibition of paintings, musical

entertainment, hand-made artworks, movies, books and many other

interesting activities.

MON RAK MAENAM PRAN /

PRACHUAP KHIRI KHAN

เทศกาลดนตรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เสียงเพลง

เป็นมนต์สะกด ให้ ‘ต้องมนต์รัก’ ทะเลปากน้ำปราณ

โดยมีศิลปินดังร่วมขับขานบทเพลงให้ทุกคนได้ใช้เวลา

แห่งความสุขร่วมกัน พร้อมทั้งอิ่มตากับงานหัตถกรรม

และศิลปะท้องถิ่น อิ่มท้องกับของดี ร้านเด็ดเมืองปราณ

จัดแสดงในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ ณ ชายหาดเขากะโหลก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตามรายละเอียดได้ที่

FB : มนต์รักปากน้ำปราณ

The environmentally-friendly Music Festival will

be participated by many well-known artists and

musicians. There is also food galore. The event

is held on the beach near Khao Kaloke, Pranburi

on July 13. FB : มนต์รักปากน้ำาปราณ

16 July 2019

17


BEAUTY

WORDS & PHOTOS : NAKORN KAEOSUTTHI

สกินแคร์ดูแลความงาม

Beauty Lists

นอกจากรักษาสุขภาพแล้ว เราควรดูแลความงามอย่างสม่ ำเสมอ โดยเฉพาะเวลาเดินทาง

ยิ่งต้องดูแลมากขึ้น ด้วยสกินแคร์ที่คัดสรรแล้วว่าคุณภาพดี มีคุณประโยชน์สูง และปลอดภัย

1. PANPURI REVIVE

AMINO ACIDS REPAIR

HAIR CLEANSER

ขนาด 185 มล.

ราคา 850 บาท ผลิตภัณฑ์

ทำาความสะอาดเส้นผม

สูตรโฟมน้อย อุดมด้วย

กรดอะมิโนและส่วนผสม

จากธรรมชาติ เน้นฟื้นฟู

ผมเสีย พร้อมคืน

ความเงางาม

2. PANPURI REVIVE

AMINO ACIDS REPAIR

HAIR CONDITIONER

ขนาด 125 มล. ราคา 850

บาท คอนดิชันเนอร์บำารุง

เส้นผม ด้วยส่วนผสม

โปรตีนจากถั่วและน้ำามัน

จากเมล็ดอินคา ช่วยให้

เส้นผมแข็งแรง นุ่มลื่น และ

หนังศีรษะชุ่มชื้น สมดุล

3. DII TIME REVERSAL

EYE CREAM

ขนาด 15 มล.

ราคา 3,200 บาท

ครีมบำารุงรอบดวงตา

ด้วยสารสกัดเปปไทด์

จากปลาดาวและ

สาหร่ายทะเลสีเขียว

ช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวใต้ตา

และลดเลือนริ้วรอย

รอบดวงตา

4. AESOP ARRIVAL

สำาหรับนักเดินทาง

ขนาดละ 50 มล.

ราคา 1,300 บาท

ชุดเซ็ตประกอบด้วย

แชมพูทำาความสะอาดเส้นผม

ครีมบำารุงเส้นผม คลีนเซอร์

ทำาความสะอาดร่างกาย

และบาล์มบำารุงผิวกาย

5. BURT’S BEES CONDI-

TIONING LIP SCRUB

ขนาด 7.08 กรัม ราคา

890 บาท สครับผลัดเซลล์

ผิวบนริมฝีปาก ด้วยส่วน

ผสมของฮันนีคริสตัล

โกโก้บัตเตอร์ และแคสเตอร์

ออยล์ ช่วยปรับสภาพ

ริมฝีปากให้เนียนนุ่ม

ใช้ขัดสครับแล้วล้างออก

6. JURLIQUE NEW

HYDRATING MISTS

ขนาด 100 มล. ราคา

1,450 บาท ผลิตภัณฑ์

บำารุงผิวหน้า เพิ่มความ

สดชื่นและชุ่มชื้นให้กับผิว

ประกอบไปด้วย 3 กลิ่น

Rosewater Balancing

Mist, Lavender

Hydrating Mist,

Sweet Violet &

Grapefruit Hydrating

Mist

7. LOLANE INTENSE

CARE KERATIN REPAIR

MASK ขนาด 200 กรัม

ราคา 135 บาท มาสก์

สำาหรับฟื้นบำารุงเส้นผม

แห้งเสียจากการยืด ดัด

หรือทำาสี ช่วยซ่อมแซม

เกล็ดผมที่อ่อนแอ และ

ทำาให้เม็ดสีเชื่อมติดบน

เส้นผมได้นานขึ้น สีผม

จึงสวย เปล่งประกาย

มีชีวิตชีวา

8. IPSA POWDER

FOUNDATION N

6 เฉดสี ขนาด 8 กรัม

ราคา 2,300 บาท

แป้งผสมรองพื้น

เนื้อสัมผัสละมุน บางเบา

ปกปิดได้เรียบเนียน

มอบผิวสวยกระจ่างใส

อย่างเป็นธรรมชาติ

9. PURE CARE BY BSC

ROYAL RICE MIRACLE

FACE OIL ขนาด 30 มล.

ราคา 1,200 บาท

ทรีตเมนต์ออยล์เข้มข้น

ด้วยคุณค่าสารสกัดจาก

น้ำามันรำาข้าว อุดมด้วย

วิตาวินอี บำารุงผิวหน้า

ให้อ่อนเยาว์ เนียนนุ่ม

และลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย

18 July 2019

19


PACKING

STYLE : ASAWAPAT JINDACHOTIRAZ

กระเป๋าหนังทรงถุง

ราคา 83,000 บาท

จาก MARNI

ต่างหูระย้า

ราคา 499 บาท

จาก H&M

กิ๊บติดผมไข่มุก

ราคา 990 บาท

จาก ZARA

กระเป๋าสะพายข้าง

รุ่น MINDBLOWER

COLLECTION

ราคา 1,190 บาท

จาก FILA x CARNIVAL

แว่นตากันแดดกรอบพลาสติก

ราคา 890 บาท จาก TOPMAN

FOR HER :

UBON RATCHATHANI

FOR HIM :

HONG KONG

เสื้อยืดทรงโอเวอร์ไซส์

สีเขียวนีออนพิมพ์ลาย

ราคา 990 บาท

จาก CARNIVAL

สร้อยคอลูกปัด

ราคา 990 บาท

จาก ZARA

FLIGHT

BKK-UBP

WE020/WE024/

WE028

VIVID COLOUR LOOK

สนุกกับการแต่งชุดสีนีออนสดใส แล้วเที่ยวเพลินใจในอุบลราชธานี

เมืองแห่งแม่น้ำาสองสี ดินแดนพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใคร

และสวยงามด้วยหาดทรายแก่งหิน รวมทั้งดอกไม้ป่าน่าชม

FLIGHT

BKK-HKG

WE630

STREET STYLE

จัดเต็มเสื้อผ้าสไตล์สตรีทแวร์เท่ๆ พร้อมสำาหรับเดินช้อปปิ้งเก๋ๆ

หรือท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานในฮ่องกง เมืองแห่งสีสันและความทันสมัย

รองเท้าสนีกเกอร์รุ่น M2K TEKNO

ราคา 3,600 บาท จาก NIKE

กางเกงขา 5 ส่วน ลายตารางสีเหลือง

ราคา 2,450 บาท จาก TOPMAN

เสื้อยืดสีชมพูสกรีนลาย

ราคา 1,350 บาท

จาก CONVERSE X JUST DON

หมวกแก๊ปสีม่วงพิมพ์ลาย

ราคา 3,900 บาท จาก DIESEL

ถุงเท้าลายม้าลาย

ราคา 149 บาท

จาก H&M

รองเท้าสนีกเกอร์รุ่น AIR MAX 720

ราคา 6,400 บาท จาก NIKE

สถานที่จำาหน่าย

CONVERSE X JUST DON ร้าน CARNIVAL สยามสแควร์ซอย 1 และซอย 7

H&M ชั้น 2 สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์

MARNI ชั้น 1 เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 2 เอราวัณ แบงค็อก NIKE ชั้น 1 สยามสแควร์วัน, ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์

TOPSHOP ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 สยามพารากอน ZARA ชั้น 1 สยามพารากอน, ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์

กระโปรงคัลเลอร์บล็อกผ้าไหม

ราคา 5,990 บาท

จาก TOPSHOP

สถานที่จำาหน่าย

CARNIVAL สยามสแควร์ซอย 1 และซอย 7

DIESEL ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี, ชั้น 4 แผนกเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 1 เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

FILA x CARNIVAL สยามสแควร์ซอย 1 และซอย 7 H&M ชั้น 2 สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์

NIKE ชั้น 1 สยามสแควร์วัน, ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์

TOPMAN ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 3 เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช

20 July 2019

21


TASTE

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD

Sushi Set

寿 司 套 餐

Steak Lunch Set

牛 排 午 市 套 餐

อร่อยได้สุขภาพ ตำรับอาหารญี่ปุ่น

Tasty and Healthy the Japanese Way

สำหรับภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นรุ่นบุกเบิกในเมืองไทยอย่างฟูจิ ยืนหยัดด้วย

เอกลักษณ์ของอาหารญี่ปุ่นที่นำมาปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทย ภายใต้สโลแกน

‘อร่อยได้สุขภาพ’ มาจนถึงวันนี้ได้ ไม่เพียงเพราะเน้นการรักษาคุณภาพและพัฒนา

มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น แต่ยังคัดสรรเมนูใหม่ๆ มาให้แขกทุกเพศทุกวัย

สนุกสนานกับการเลือกรับประทานตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อย

เมนูหลัก หรือเครื่องดื่มสารพัด โดยวัตถุดิบเปี่ยมคุณภาพส่วนหนึ่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่น

โดยตรง และบางส่วนมีการผลิตขึ้นเอง เช่น ข้าวญี่ปุ่นที่บริการในภัตตาคารฟูจิ

เป็นข้าวปรับปรุงเมล็ดพันธุ์จนสามารถปลูกได้ดีในจังหวัดเชียงราย นอกจากเป็นการ

นำพืชพันธุ์ที่ผลิตเองมาใช้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกร

ไทยด้วย ดังนั้นทุกครั้งที่แวะมาอิ่มเอมกับตำรับอาหารญี่ปุ่นรสชาติคนไทยที่นี่

จึงได้รับทั้งความอร่อยของอาหาร ผสานไปกับความภูมิใจที่ได้สนับสนุนคนไทย

ด้วยกัน

A pioneer of Japanese food chain in Thailand, Fuji has

consistently offered tasty and healthy food to customers.

Many of the raw materials are imported from Japan

while some are home made. Rice served at Fuji is specially

grown in Chiang Rai.

营 养 美 味 之 日 料 食 谱

泰 国 富 士 餐 厅 致 力 于 供 应 “ 营 养 美 味 ” 概 念 的 日 餐 , 通 过 不 断

保 持 高 品 质 , 餐 厅 还 不 停 地 创 造 出 新 颖 菜 肴 来 满 足 顾 客 的 需

求 , 每 道 菜 都 使 用 日 本 进 口 材 料 和 泰 国 农 业 产 品 如 清 莱 日 米

来 烹 饪 。 在 富 士 餐 厅 享 受 日 餐 美 味 的 同 时 , 也 可 以 体 验 到 泰

国 农 产 品 的 可 口 。

SASHIMI DELUXE

ชุดรวมทะเลแบบจัดเต็ม ประกอบด้วยปลาโอ ปลาแซลมอน

ปลาฮามาจิ หนวดปลาหมึกทาโกะ หอยเชลล์ และปลาไหลย่าง

ซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมด เสิร์ฟเย็นอย่างอลังการบนจาน

รูปเรือ ให้อารมณ์คล้ายกับนั่งรับประทานอยู่ริมทะเล

SALMON TARTAR SAUCE FRY SET

ชุดปลาแซลมอนไส้ซอสทาร์ทาร์มายองเนส ชุบเกล็ดขนมปัง

ทอด กรอบนอกนุ่มใน และยังสดอร่อยด้วยปลาแซลมอนนำเข้า

จากญี่ปุ่น เสิร์ฟพร้อมรับประทาน หรือจะจิ้มกับนำ้ำจิ้มทงคัตสึ

เพื่อเพิ่มรสชาติยิ่งขึ้นก็ได้

SUSHI SET

ชุดข้าวปั้นหรือซูชิที่จัดหนักด้วยหน้าปลาดิบที่หลากหลาย เช่น

หน้าปลามากุโรหรือปลาโอ ปลาแซลมอน ปลาฮามาจิ รวมถึง

หน้าปูอัด และหน้ากุ้ง รับประทานคู่กับซุปมิโซะร้อนๆ กิมจิ

และไข่หวาน จะอร่อยโดนใจมาก

STEAK LUNCH SET (BEEF, PORK, CHICKEN)

เมนูสเต็กชุดพิเศษ เสิร์ฟเฉพาะมื้อกลางวัน มีให้เลือกทั้ง

สเต็กเนื้อวากิว (เนื้อวัว) หมู และไก่ โดยเฉพาะเนื้อวากิว

บอกคำเดียวว่าอร่อยลำ้ำจริงๆ

SPICY AVOCADO SALAD

ยำสลัดอะโวคาโด เด่นด้วยรสชาติจัดจ้านของนำ้ำยำที่มีส่วนผสม

ของเนื้ออะโวคาโดบด และอร่อยด้วยรสชาติมันเนยของ

ผลอะโวคาโด ที่อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ

FUJICHA FIT / FUJICHA NATURAL / FUJICHA TASTY

ชุดเครื่องดื่มฟูจิชา 3 สูตร ได้แก่ Fujicha Fit ชาเขียว

สูตรสุขภาพ Fujicha Natural ชาเขียวสูตรธรรมชาติ และ

Fujicha Tasty ชาเขียวสูตรหวาน สามารถเลือกดื่มได้ตามใจ

ชอบ โดยทุกสูตรมอบความสดชื่น และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ

แต่สูตรสุขภาพจะดีต่อสุขภาพที่สุด

Spicy Avocado Salad

牛 油 果 辣 色 拉

Sashimi Deluxe

豪 华 刺 身 套 餐

SASHIMI DELUXE

A sushi boat of fresh seafood

imported from Japan, including

fresh fishes: Maguro, Salmon and

Hamachi, Tako octopuses, scallops

and grilled eels

SALMON TARTAR SAUCE FRY SET

Imported salmon, stuffed with tartarmayonnaise

sauce and coated with

bread crumbs, fried and served hot

with sauce

SUSHI SET

A sushi set with a variety of fishes,

crab sticks and shrimps served

with hot miso soup, kimchi and

tamagoyaki

Fujicha Fit / Fujicha Natural /

Fujicha Tasty

富 士 茶 Fit/ 富 士 茶 Natural/ 富 士 茶 Tasty

STEAK LUNCH SET

(BEEF, PORK, CHICKEN)

A steak set specially served at lunch

with a choice of Wagyu beef, pork or

chicken

SPICY AVOCADO SALAD

A mixture of avocado and tasty

dressing rich in Vitamin C and other

minerals

FUJICHA FIT / FUJICHA NATURAL /

FUJICHA TASTY

A selection of healthy tea: Fujicha Fit,

Fujicha Natural and Fujicha Tasty

• ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ สาขาสยามเซ็นเตอร์ ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 0 2658 1160-61, 0 2636 3949,

FB : Fuji, www.fuji.co.th

• Fuji Japanese Restaurant, Siam Centre branch, is located on the 2 nd floor of Siam Centre

and open daily at 10.00 am-10.00 pm. Tel. 0 2658 1160-61, 0 2636 3949,

FB : Fuji, www.fuji.co.th

• 富 士 日 料 餐 厅 , 暹 罗 中 心 商 场 分 店 2 层 、 每 天 10.00-22.00 营 业 , 电 话 : 0 2658 1160-61, 0 2636 3949,

FB : Fuji, www.fuji.co.th.

22 July 2019

23


TASTE

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD

ต้มกะทิผักเหลียงกุ้งสด

Coconut Soup with

Pak Liang and Fresh Prawns

鲜 虾 良 菜 椰 汤

แกงพระยาสุวรรณวารี

Praya Suwan Varee Hot Soup

帕 亚 素 万 瓦 里 咖 喱

อาหารพื้นบ้านภูเก็ต รสเด็ดแบบดั้งเดิม

Authentic Phuket Food

พูดถึงอาหารพื้นบ้านภูเก็ตแท้ๆ แล้ว ทุกครั้งที่แวะมาเยือนภูเก็ต ต้องไม่พลาด

การลองลิ้มความอร่อยเด็ดแบบดั้งเดิมที่ ร้านครัวพระยาภูเก็ต เพราะร้านนี้เสิร์ฟ

อาหารพื้นบ้านภูเก็ตที่คนภูเก็ตทั้งหลายต่างชื่นชอบมาตั้งแต่เด็ก นอกจากอร่อย

สมคำาร่ำาลือ เวลารับประทานยังทำาให้นึกถึงกับข้าวแม่ และความอบอุ่นในวงข้าวของ

ครอบครัวสมัยอดีต ส่วนนักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไป ก็จะได้สัมผัสกับรสชาติอาหาร

พื้นบ้านของที่นี่ในแบบดั้งเดิมอย่างแท้จริง ซึ่งรับรองไม่ทำ าให้ผิดหวังแน่นอน

โดยทุกเมนูร้านได้เลือกสรรไว้บริการอย่างพิถีพิถัน จนกลายเป็นร้านอาหารรับรอง

แขกบ้านแขกเมืองทีเดียว สำาหรับบรรยากาศของร้านนั้นก็แสนร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่

น้อย สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย เสมือนนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่บ้าน หรือในเรือน

พระยาท่ามกลางธรรมชาติอันเย็นสบาย และสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถาน

บ้านพระยาวิชิตสงคราม ซึ่งเป็นที่มาของชื่อร้านครัวพระยาภูเก็ตนั่นเอง

Krua Praya Phuket cannot be skipped when you crave for

real southern food, Phuket style. Even Phuket inhabitants

praise the authenticity of Phuket cuisine here. They

say every dish reminds them of their mothers’ cooking.

Surrounded by big trees, the restaurant is pleasant for

dining. It is located near the original house of Praya

Vichitsongkram, thus the name Krua Praya Phuket.

舌 尖 正 宗 味 的 普 吉 当 地 菜 肴

来 普 吉 岛 一 定 要 来 廓 帕 亚 普 吉 餐 厅 品 尝 正 宗 普 吉 当 地 美 食 ,

吃 出 普 吉 小 时 候 的 味 道 和 家 里 的 温 暖 。 餐 厅 的 每 一 道 菜 , 精

心 烹 饪 , 颜 值 独 特 。 在 绿 色 园 林 的 舒 适 气 氛 中 用 餐 , 享 受 安

逸 轻 松 气 息 , 带 来 家 里 般 的 温 馨 。

MOO HONG

Streaky pork is simmered with

herbs for 3-4 hours until it’s tender

and chewy. Its smell really arouses

the appetite.

COCONUT SOUP WITH PAK LIANG

AND FRESH PRAWNS

Pak Liang (Gnetum gnemon) in

coconut milk is one of the favourite

dishes in Thailand’s South.

The leaves of gnenom plant are

tasty when cooked with coconut

milk. Prawns definitely enhance

the flavour of the dish.

SATOR AND PORK

WITH SHRIMP PASTE

Flat edible beans, known in Thai

as sator (Parkia speciosa),

are stir-fried with streaky pork

and shrimp paste. This is another

signature dish of the South.

FRESH SHRIMP CHILLI PASTE

Also called ‘Nam Chub Yam,’

this dish is a combination of

best-quality shrimp paste, chillies

and several other ingredients.

It is served with a variety of fresh

vegetables.

PRAYA SUWAN VAREE HOT SOUP

Moo Hong or streaky pork is

cooked with chilli soup and

tamarind juice, then added with

coconut shoot. It is served with

white turmeric, baby corns and

Phuket pineapple.

LIAM TOR (PORK)

WITH SHRIMP PASTE

Almost all customers order this

dish which is a combination

of pork and home-made

shrimp paste.

• ครัวพระยาภูเก็ต 216/19 หมู่ที่ 3 ซอยหัวท่า ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.

โทร. 083 138 6789, FB : KRUAPRAYAPHUKET9

• Krua Praya Phuket on Thep Kasattri Road, Thalang District, Phuket is open daily

from 10.00 am-09.00 pm. Tel. 083 138 6789, FB : KRUAPRAYAPHUKET9

• 廓 帕 亚 普 吉 餐 厅 , 普 吉 岛 他 朗 县 喜 顺 通 区 特 噶 萨 迪 路 华 塔 巷 第 3 村 216/19 号 , 每 天 10.00-21.00 营 业 ,

หมูฮ้อง

เมนูพื้นบ้านภูเก็ต ที่โดดเด่นด้วยการตุ๋นหมู 3 ชั้นกับสมุนไพร

นาน 3-4 ชั่วโมง จนเนื้อเปื่อยนุ่มหวาน และส่งกลิ่นหอมยั่วนำ้ำลาย

เวลารับประทานหนังจะหนึบพอดี และเนื้อหมูละลายในปาก

ต้มกะทิผักเหลียงกุ้งสด

ต้มกะทิยอดนิยมของภาคใต้ รสหวานมัน กลมกล่อม ด้วยนำ้ำกะทิสด

คั้นเอง นำามาต้มกับผักเหลียง พร้อมใส่กุ้งสดเพิ่มความอร่อย

รับประทานคล่องคอเหมือนนำ้ำซุป

ผัดกะปิสะตอกับหมู 3 ชั้น

อีกหนึ่งเมนูปักษ์ใต้ เด็ดที่รสชาติความเข้มข้นของกะปิชั้นดีที่ร้าน

ทำาเอง นำามาผัดกับหมู 3 ชั้น และสะตอสดๆ จากสวน หอมกรุ่น

อร่อยแซ่บจนหยุดไม่ได้

น้ำพริกกะปิกุ้งสด

เมนูนี้เรียกอีกอย่างว่า นำ้ำชุบหยำา เป็นนำ้ำพริกกะปิที่ใช้กะปิชั้นดี

ที่ร้านทำาเองเช่นกัน และใช้มือขยำาส่วนผสมต่างๆ แทนการ

ใช้ครกตำา รสชาติจัดจ้าน รับประทานกับเครื่องจิ้ม

ประเภทผักพื้นบ้านตามฤดูกาล

แกงพระยาสุวรรณวารี

นี่คือแกงส้มที่มีความพิเศษด้วยสูตรเฉพาะของร้าน ซึ่งนำาเอา

หมูฮ้องมาแกงรวมกับเครื่องแกงและนำ้ำมะขามเปียก แล้วใส่

ยอดมะพร้าวเข้าไป พร้อมลดความหวานปกติลงมา ทำาให้แกงมีรส

เปรี้ยวกลมกล่อม รับประทานกับเครื่องเคียง อย่างขมิ้นขาว

ยอดข้าวโพดอ่อน หรือสับปะรดภูเก็ต อร่อยเข้ากันที่สุด

เหลี่ยมต้อผัดเคยเค็ม

เมนูเด่นที่ใครๆ ก็ต้องสั่ง

คือเหลี่ยมต้อหรือชิ้นเนื้อ

ที่อยู่ระหว่างราวนมกับ

ช่วงขาของหมู นำามาหั่น

เป็นแผ่นบางๆ แล้วผัดกับ

เคยเค็ม (กะปิเคยทำาเอง)

ให้รสหวานๆ เค็มๆ อร่อย

ชวนรับประทาน

เหลี่ยมต้อผัดเคยเค็ม

电 话 :083 138 6789, FB : KRUAPRAYAPHUKET9。

Liam Tor (Pork)

with Shrimp Paste

下 五 花 肉 炒 腌 磷 虾

24 July 2019

25

หมูฮ้อง

Moo Hong

普 吉 红 烧 肉

น้ำพริกกะปิกุ้งสด

Fresh Shrimp Chilli Paste

鲜 虾 辣 虾 酱


RELAX

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD

ที่สุดแห่งการผ่อนคลาย

ณ ใจกลางกรุงเทพฯ

Ultimate Relaxation in Central Bangkok

การดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมในปัจจุบัน กำาลังเป็นที่

นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคนเมือง

หรือคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆ ซึ่งหนึ่งในการดูแลเพื่อให้ร่างกายและ

จิตใจผ่อนคลายนั้นก็คือ การใช้น้ำ ามาบำาบัดนั่นเอง หรือเรียกว่า

ออนเซ็น ที่มีต้นตำารับมาจากญี่ปุ่น แต่ประสบการณ์พิเศษเช่นนี้

ไม่ต้องบินไกลไปถึงญี่ปุ่น เพราะที่นี่ ปัญญ์ปุริ เวลเนส

ณ ใจกลางเมือง ย่านราชประสงค์ ได้เปิดบริการความผ่อนคลาย

อันหรูหรา บนชั้น 12 ของเกษร โซนเกษร เออร์เบิน รีทรีต

อาคารเกษร ทาวเวอร์ ให้แขกผู้มาเยือนได้สัมผัสอย่างสมบูรณ์แล้ว

นั่นหมายความว่า ปัญญ์ปุริ เวลเนส มิได้ตอบโจทย์ชีวิตให้

ผ่อนคลาย สมดุล และสุขภาพดี ด้วยบริการออนเซ็นชั้นเลิศเท่านั้น

แต่ยังนำาเสนอทรีตเมนต์อื่นๆ ในรูปแบบ Preventive Approach

ที่เน้นดูแลสุขภาพด้วยการป้องกันเป็นหลักด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ

นวดออร์แกนิกทรีตเมนต์ การใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก อาหาร

สุขภาพ คลาสออกกำาลังกายต่างๆ เช่น ไทชิ โยคะ พิลาทิส หรือ

การขัดผิวแบบ Akasuri สไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม เพื่อช่วยกระตุ้นการ

สร้างเซลล์ผิวใหม่ และทำาให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ฯลฯ

สำาหรับการออนเซ็นนั้น ถือเป็นบริการอันโดดเด่นของที่นี่

ด้วยความอลังการของบ่อแช่น้ำาแร่แบบต้นตำารับออนเซ็นของญี่ปุ่น

มีทั้งหมด 5 บ่อ ได้รับการออกแบบเป็นอินฟินิตี้ พูล

ให้ยาวต่อกันแบบไร้รอยต่อ ประกอบด้วย บ่อซิกเนเจอร์

ที่นำาน้ำาแร่ออนเซ็นมาจากคุซัทสึ เมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขา

1 ใน 3 ออนเซ็นที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น โดยคุณประโยชน์หลัก

ของน้ำาแร่คุซัทสึคือ จะช่วยลดการอักเสบของผิวหนังและไขข้อ

พร้อมคลายความปวดตึงกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังมีบ่อตามฤดูกาล

ที่จะมีการนำาน้ำาแร่ที่ดีที่สุดจากเมืองต่างๆ ของญี่ปุ่นมาหมุนเวียน

พร้อมทั้งบ่อโซดา บ่อน้ำาเย็น และบ่อเจ็ท ทำาให้สามารถ

เลือกผ่อนคลายกับการออนเซ็น ท่ามกลางวิวสกายไลน์

ที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ ได้อย่างหลากหลายและมีความสุข

เต็มอิ่มกับการผ่อนคลายด้วยบริการออนเซ็นและทรีตเมนต์

เหนือระดับ แล้วยังได้ฟื้นฟูสุขภาพกายใจอย่างครบวงจร

ณ ปัญญ์ปุริ เวลเนส ใจกลางกรุงเทพฯ เช่นนี้ นับเป็นสุดยอด

ประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้จริงๆ

More urban people are turning to holistic approach

for their physical and mental health. The Japaneseborn

onsen or hot spring bath is 1 of the processes

of stimulating vitality. Panpuri Wellness, on the

12 th floor of Gaysorn Tower, offers such an excellent

rejuvenation. Nevertheless, Panpuri has much more

interesting wellness and relaxation programmes

as well as preventive-approached treatments. In

addition to organic treatment massage, it offers

organic cuisines and organises exercise classes

such as Taichi, Yoga, Pilates and Akasuri scrub.

Since Panpuri Wellness is distinguished for

its onsen, it offers 5 infinity pools. The signature

Kusatsu pool features mineral waters from Kusatsu,

a valley town with the best onsen in Japan. There

are a soda bath, vitality pool and jet pool where

you can relax as you watch the Bangkok’s skyline.

To relax and receive superb treatments at

Panpuri Wellness in the heart of Bangkok is

definitely an excellent experience.

曼 谷 中 心 最 佳 养 生 体 验

当 今 , 整 体 健 康 及 美 容 护 理 深 受 人 们 的 欢

迎 , 而 日 式 温 泉 亦 作 为 身 心 呵 护 的 最 佳 疗 法

之 一 。 曼 谷 闹 市 中 的 班 布 里 健 康 养 生 馆 以 预

防 性 疗 法 进 行 护 理 、 放 松 及 平 衡 健 康 , 理 疗

服 务 包 括 有 机 按 摩 治 疗 、 使 用 健 康 餐 和 有 机

产 品 、 各 种 运 动 课 程 、 日 式 身 体 磨 砂 等 。

温 泉 作 为 这 里 的 卓 越 服 务 , 设 有 顶 级 无

• ปัญญ์ปุริ เวลเนส ชั้น 12, 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ถนนราชประสงค์ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 0 2253 8899, www.panpuri.com

• Panpuri Wellness, 12 th Floor, 127 Gaysorn Tower, Ratchprasong Road, Lumpini, Pathumwan,

Bangkok. Open daily from 10.00 am-10.00 pm. Tel. 0 2253 8899, www.panpuri.com

• 班 布 里 健 康 养 生 馆 , 曼 谷 巴 吞 旺 县 伦 披 尼 区 拉 差 帕 颂 路 127 号 盖 颂 大 楼 12 层 , 每 天 10.00-22.00 营 业 ,

电 话 :0 2253 8899, www.panpuri.com。

边 泳 池 的 日 式 温 泉 , 包 括 有 助 于 减 轻 皮 肤 炎

症 和 风 湿 病 , 缓 解 肌 肉 疼 痛 僵 硬 的 日 本 草

津 市 泉 水 、 根 据 季 节 而 变 更 的 来 自 日 本 各

个 城 市 的 泉 水 、 苏 打 泉 池 、 凉 水 池 和 按 摩

池 。 在 曼 谷 无 际 的 云 层 美 景 中 , 享 受 温 泉 的

放 松 体 验 。

在 班 布 里 健 康 养 生 馆 享 受 顶 级 温 泉 及 疗

法 , 让 身 心 充 分 放 松 、 恢 复 健 康 。

26 July 2019

27


STAY

WORDS : YAMIN

โรงแรมโฮเทลโคลเวอร์ ป่าตอง ภูเก็ต

ความสุขแห่งการพักผ่อนที่ไม่เหมือนใคร

Hotel Clover Patong Phuket The Ideal Destination for Your Breaks

โรงแรมโฮเทลโคลเวอร์ ป่าตอง ภูเก็ต ไลฟ์สไตล์โฮเทลที่ปักหมุดต้อนรับผู้มาเยือน

ท่ามกลางความมีชีวิตชีวาและสวยงามของหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต อยู่ใกล้ทะเลเพียง

ไม่กี่ย่างก้าว และไม่ไกลจากสีสันยามค่ำคืนของถนนคนเดินบางลา ทำให้ช่วงเวลา

แห่งการพักผ่อนที่นี่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขที่ไม่เหมือนใคร สมกับสโลแกนของ

โรงแรมที่ว่า ‘No One Does Happiness Like Us’

จากบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาภายนอก สู่ภายในโรงแรมที่สวยงามด้วย

สถาปัตยกรรมสีโทนขาวและฟ้าน้ำทะเล ได้รับการตกแต่งอย่างทันสมัย โดยมีแรง

บันดาลใจมาจากท้องทะเล ผสานเข้ากับความคลาสสิกและแซมด้วยความสดชื่นของ

ธรรมชาติ สะท้อนผ่านของประดับที่จะทำให้ตกหลุมรักแสงแดด สายลม และกีฬา

เซิร์ฟบอร์ดอันแสนมีเสน่ห์ ทุกรายละเอียดของโรงแรมได้รับการสร้างสรรค์เพื่อมอบ

ความสุขสงบ ปลอดโปร่ง โล่งสบาย ให้แก่แขกผู้มาพักมากที่สุด ซึ่งสามารถเลือกรูป

แบบของห้องพักได้อย่างหลากหลายตามใจชอบ อาทิเช่น ห้องซูพีเรีย บัลโคนี,

ห้องซูพีเรีย เดย์เบด, ห้องเดอลักซ์ จากุชชี ฯลฯ

อีกหนึ่งความโดดเด่น คือแขกผู้มาพักยังจะได้รับความประทับใจจากการให้บริการ

ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานสูงสุด และความละเมียดละไมในการมอบความผ่อนคลาย

อย่างแท้จริง จึงทำให้โฮเทลโคลเวอร์ ป่าตอง ภูเก็ต เป็นโรงแรมซึ่งเพียบพร้อมสำหรับ

การมาเยือนในทุกประการ โดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์ความสุขแห่งการพักผ่อน

ที่ไม่เหมือนใครจริงๆ

Hotel Cover Patong Phuket is a lifestyle

hotel perfectly located in the midst of

vibrancy and beauty of Patong Beach,

Phuket. It is just a few steps from the sea

and yet close to Bangla walking street

which is full of energy at nighttime.

Your vacation at the Hotel Clover Patong

Phuket will definitely be joyful and

true to the hotel’s slogan: No One Does

Happiness Like Us.

The atmosphere outside the hotel

is lively while the hotel’s interior is

attractive and modern in white and

aqua blue tone. Inspired by the vast

ocean and refreshing nature, the interior

decoration reflects sun, breeze and

surfing. Every single detail is created

to provide the atmosphere of tranquility,

serene and comfort. There are several

types of rooms including superior

with balcony, superior with daybed

and delux with jacuzzi.

The service is of highest standard

to ensure an exclusive relaxation

during your stay. The management’s

special attention to every detail has

made the Hotel Clover Patong Phuket

a unique haven for total happiness.

客 莱 福 巴 东 普 吉 岛 酒 店

享 受 独 特 的 休 息 时 光

该 生 活 时 尚 酒 店 临 近 活 跃 美 丽 之 巴 东 海 滩 和 邦 拉 步 行

街 , 让 您 的 休 闲 时 光 充 满 了 与 众 不 同 的 休 息 娱 乐 。

酒 店 装 饰 受 到 海 洋 和 大 自 然 的 灵 感 启 示 , 以 白 色 及

海 蓝 色 和 现 代 风 格 装 饰 , 空 间 宽 敞 , 气 氛 静 谧 。 酒 店 提

供 各 种 客 房 如 高 级 房 、 豪 华 套 房 、 按 摩 浴 缸 套 房 等 。

游 客 将 通 过 酒 店 的 优 质 及 体 贴 服 务 , 留 下 难 忘 的

印 象 , 让 客 莱 福 巴 东 普 吉 岛 酒 店 作 为 创 造 与 众 不 同 的 休

息 体 验 之 地 。

• โรงแรมโฮเทลโคลเวอร์ ป่าตอง ภูเก็ต 162/8-11 ถนนทวีวงศ์

ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร. 0 7668 5088,

FB : Hotel Clover Patong Phuket,

www.patongphuket.hotelclover.com

• Hotel Clover Patong Phuket is located at 162/8-11

Thaweewong Rd, Tambon Patong, Katu District, Phuket.

Tel. 0 7668 5088, FB : Hotel Clover Patong Phuket,

www.patongphuket.hotelclover.com

• 客 莱 福 巴 东 普 吉 岛 酒 店 坐 落 于 普 吉 岛 甲 涂 县 巴 东 区 塔 威 翁 路

162/8-11 号 , 电 话 :0 7668 5088,

FB : Hotel Clover Patong Phuket,

www.patongphuket.hotelclover.com。

28 July 2019

29


STAY

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN

คุณค่าที่น่าจดจำ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล

Buri Sriphu Boutique Hotel Pride of Hat Yai

ท่ามกลางบรรยากาศโอบล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว จากสวนแนวตั้ง

ขนาดใหญ่อันร่มรื่นที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล ซึ ่งตกแต่งสวยงาม

และเพียบพร้อมด้วยบริการครบครัน อีกทั้งตั้งอยู่ในทำเลกลางเมือง

หาดใหญ่ สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

ทำให้โรงแรมแห่งนี้เหมาะกับการมาพักอย่างยิ่ง

สำหรับห้องพัก ที่นี่ตกแต่งอย่างหรูหรามีสไตล์ด้วยห้องพัก 2 แบบ

ได้แก่ แบบล้านนาร่วมสมัย และแบบโมเดิร์นโอเรียนทอล รวมทั้งหมด

168 ห้อง ประกอบด้วยห้องพักซูพีเรีย, เดอลักซ์ โอเรียนทอลสวีท,

จูเนียร์สวีท และฮันนีมูนสวีท ใช้ระบบประตูคีย์การ์ด มีเตียงนอนดูเอ้

ช่วยให้หลับสบาย ห้องอาบน้ำเน้นความโปร่งโล่งแบบซีทรู โดยเฉพาะ

ห้องโอเรียนทอลสวีทและห้องจูเนียร์สวีท มีระบบน้ำ Rain Shower

เพื่อให้การอาบน้ำเป็นไปอย่างผ่อนคลาย ส่วนห้องฮันนีมูนสวีทมี

อ่างอาบน้ำแบบลอยตัว ในบรรยากาศล้านนาร่วมสมัยสุดโรแมนติก

ขณะที่อาหารไทยและจีนก็พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งวันที่ห้องอาหารบานบุรี

นอกจากความหรูหรามีสไตล์ เหมาะกับการพักผ่อนแล้ว โรงแรมบุรี

ศรีภู บูติกโฮเต็ล ยังโดดเด่นในฐานะเป็นโรงแรมที่ใช้จัดเลี้ยง ประชุม

และสัมมนาในทุกโอกาส โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Thailand

MICE Venue Standard (TMVS) และ ASEAN MICE Venue

Standard (AMVS) ด้วยศักยภาพด้านสถานที่ที่มีให้เลือกหลายขนาด

ห้องประชุมหลักๆ คือห้องเทพทาโร ห้องราชาวดี ห้องแมกโนเลีย และ

ห้องบุรีศรีภูแกรนด์บอลรูม ซึ ่งสามารถรองรับแขกได้ถึง 2,000 คน

อุปกรณ์การประชุมทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่

คมชัด ระบบเสียง ไมโครโฟนหลากหลายรูปแบบ ตอบรับความต้องการ

ของวิทยากร และผู้ร่วมประชุมจะได้รับการบริการอย่างมืออาชีพ

จากทีมงานที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส

พร้อมดูแลช่วยเหลือเสมอ ที่สำคัญอาหารอร่อย โดยเฉพาะเมนูอาหารใต้

เช่น แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว หัวปลาต้มเผือก น้ำพริกกุ้งเสียบ

ไก่ทอดหาดใหญ่ ฯลฯ

ในทุกช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน ในทุกโอกาสของการจัดเลี้ยง

ประชุม หรือสัมมนา โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จึงเป็นหนึ่งเดียว

ของโรงแรมในหาดใหญ่ ที่จะสร้างคุณค่าที่น่าจดจำให้กับทุกคน

ได้อย่างแน่นอน

Buri Sriphu Boutique Hotel is centrally located in

Thailand’s southern city of Hat Yai. The decorations

are modern and stylish with northern Lanna designs.

The hotel is close to the airport, a public park,

shopping centres and tourist attractions.

There are 168 rooms designed with 2 concepts:

Lanna contemporary and modern oriental. All rooms

are fully furnished and equipped, and the bathrooms,

some installed with rain showers or free-standing

tubs, are meant for the guests’ total relaxation. Ban

Buri Restaurant in the hotel serves Thai and Chinese

food all day.

Buri Sriphu Boutique Hotel also offers services

for social function, conference and seminar. It is

recognised by Thailand MICE Venue Standard (TMVS)

and ASEAN MICE Venue Standard (AMVS). The grand

ballroom accommodates up to 2,000 guests.

珍 贵 之 纪 念 , 武 里 斯 利 普 精 品 酒 店

酒 店 立 于 绿 色 树 林 怀 中 , 以 现 代 兰 纳 风 格 装 饰 , 位 置 优

越 , 坐 落 在 合 艾 市 中 心 , 交 通 十 分 便 利 , 临 近 机 场 、 各

种 商 圈 及 景 点 , 是 休 闲 度 假 的 不 二 之 选 。

酒 店 总 有 168 间 现 代 兰 纳 风 格 和 东 方 风 格 装 饰 的 豪 华

客 房 , 包 括 高 级 房 、 豪 华 东 方 套 房 、 普 通 套 房 和 度 假 套

房 。 客 房 设 备 使 用 钥 匙 卡 系 统 , 有 羽 绒 床 品 、 液 晶 电 视

等 , 浴 室 宽 敞 通 透 , 带 有 淋 浴 功 能 。 度 假 套 房 充 满 浪 漫

兰 纳 气 息 , 设 有 浮 式 浴 缸 。 还 有 , 酒 店 班 武 里 餐 厅 全 天

提 供 泰 - 中 餐 。

除 外 , 酒 店 宴 会 及 会 议 服 务 , 专 业 极 佳 , 会 议 设 备

及 场 地 受 到 泰 国 和 亚 洲 会 展 场 地 标 准 认 证 。 酒 店 场 地 设

有 四 间 会 议 室 , 设 备 先 进 、 安 全 , 可 容 纳 2000 人 。

在 每 个 休 闲 的 时 刻 、 在 每 个 场 合 的 会 议 或 宴 会 里 ,

武 里 斯 利 普 精 品 酒 店 简 直 是 合 艾 市 唯 一 给 您 难 以 忘 怀 纪

念 之 酒 店 。

• โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล 310 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา โทร. 0 7424 7111, FB : buri.sriphu,

www.burisriphuhotel.com

• Buri Sriphu Boutique Hotel, 310 Sripoovanart Rd,

Hat Yai District, Songkhla. Tel. 0 7424 7111,

FB : buri.sriphu, www.burisriphuhotel.com

• 武 里 斯 利 普 精 品 酒 店 , 宋 卡 府 合 艾 县 斯 普 哇 纳 路 310 号 ,

电 话 :0 7424 7111, FB : buri.sriphu,

www.burisriphuhotel.com。

30 July 2019

31


ART & CULTURE

งานแกะสลักเทียน

ศิลปะแห่งความศรัทธา

เพื่อประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี ดินแดนแห่งพุทธศาสนา มีงานประจำปียิ่งใหญ่โด่งดังทั้งในหมู่คนไทยและ

ชาวต่างชาติ คืองานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี

แต่ละปีจะมีผลงานแกะสลักต้นเทียนอันอลังการจากหลากหลายตัวแทนและสถาบัน

เข้าร่วมแห่แหนอย่างเอิกเกริก

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN PHOTOS : KRITTHAPOL

สำหรับปีนี้ทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งเคย

สร้างชื่อเสียงจากการคว้ารางวัลแกะสลักหิมะนานาชาติที่เมืองฮาร์บิน

ประเทศจีน เข้าร่วมแสดงพลังความศรัทธาด้วยการแกะสลักอย่างงาม

วิจิตร ในนามของวัดแสนสุขเป็นครั้งแรก โดยได้รับการสนับสนุนจาก

สายการบินไทยสมายล์ ซึ่งมีส่วนร่วมอัญเชิญเทียนพระราชทานมา

ร่วมงานแห่เป็นปีที่ 4 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์ธวัชชัย พันธ์นิกุล สนับสนุนนักศึกษา

เต็มที่ให้ได้ลงมือเป็นช่างใหญ่แกะสลักเทียนพรรษา เพื่อสร้างและ

พัฒนาคนให้มีฝีมือ พร้อมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต

จากประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ที่คนโบราณ

ใช้ขี้ผึ้งทำเทียนเล่มเล็กๆ มัดรวมกันเป็นเทียนเล่มใหญ่ ตั้งขบวนนำ

ไปถวายวัด พัฒนาต่อมาเป็นการหล่อเทียนเล่มใหญ่ ให้ช่างฝีมือแกะ

สลักเป็นลวดลายไทย แล้วนำต้นเทียนมาประกอบเป็นขบวนแห่ บอก

เล่าพุทธประวัติ จนเป็นงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่สืบทอดมา

นับร้อยปี โดยเฉพาะที่อุบลราชธานี ถือเป็นงานใหญ่แสดงเอกลักษณ์

ประจำท้องถิ่นที่ยังคงรูปแบบการทำเทียนประเพณีนิยมเรื่องราวพุทธ

ศาสนาแฝงปริศนาธรรม และบรรจงแกะสลักลวดลายอีสานดั้งเดิม

ถ่ายทอดจิตวิญญาณ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวอุบลฯ ไว้อย่างงดงาม

ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกๆ ปี บรรดาเทศบาล อำเภอ

วัดต่างๆ จะส่งขบวนแห่เทียนพรรษาที่แกะสลักอย่างวิจิตร เข้าร่วม

ประกวดและเดินขบวนแห่โดยมีนางรำฟ้อนรำประกอบขบวนสวยงาม

ไปยังทุ่งศรีเมือง ใจกลางเมืองอุบลฯ ซึ่งรถบรรทุกต้นเทียนจะจอด

รวมกันไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม รวมถึงคณะกรรมการที่มาตัดสิน

การประกวดต้นเทียนพรรษา ซึ่งจำแนกเป็นขนาดใหญ่ กลาง เล็ก

ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณแบบ

ดั้งเดิม โดยพิจารณาที่องค์ประกอบทั้งหมด เช่น การออกแบบรูปทรง

และสัดส่วนต้นเทียนและฐาน ความคิดสร้างสรรค์ ลวดลาย

บนซ้าย : ผู้อำานวยการและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ ช่วยกันต้มเทียนขี้ผึ้ง

และเทียนพาราฟิน

Top left : The director and students of Ubonratchathani Vocational College

melt wax and paraffin to make candles.

左 上 方 : 乌 汶 职 业 技 术 学 院 学 生 正 烧 煮 蜂 蜡 蜡 烛 、 石 蜡 蜡 烛 。

บนขวา : ขั้นตอนการตัดเทียนในถาดเป็นแผ่นๆ เพื่อนำาไปแปะหรือโอบตามรูปทรงต้นเทียน

Top right : Cutting candle wax into pieces to be decorated on the huge candle

右 上 方 : 蜡 烛 切 片 过 程 , 以 便 将 蜡 烛 片 贴 封 模 型 。

ล่าง : ขั้นตอนการร่างแบบงานแกะสลักต้นเทียนพรรษา

Bottom : An outline of the carving designs of the Phansa candle

下 方 : 守 夏 蜡 烛 雕 刻 作 品 的 构 图 过 程 。

32 July 2019

33


ART & CULTURE

ซ้าย-ล่าง : ต้นเทียนพรรษาที่แกะสลัก

ว่าด้วยเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกอย่างประณีตสวยงาม

Left-Bottom : The huge wax sculpture

is elaborately carved to tell the story

of Gautama Buddha’s past life.

左 方 - 下 方 : 根 据 《 太 子 须 达 拿 经 》 故 事 精 致 雕 刻 的 守 夏 蜡 烛 。

ทีมนักศึกษาร่วมกันแกะสลักต้นเทียนพรรษา

ตั้งแต่เริ่มต้นจนปรากฏเป็นผลงานใกล้แล้วเสร็จด้วยความอุตสาหะ

Students diligently work on the Phansa candle

from the start to completion.

学 生 团 队 正 不 遗 余 力 雕 刻 守 夏 蜡 烛 。

ความประณีตงดงาม การตกแต่งประดับรถต้นเทียน การสื่อ

ความหมายทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

และอัตลักษณ์ของเมืองอุบลฯ

สำหรับขั้นตอนการแกะสลักต้นเทียนของนักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษาฯ จากแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ จำนวน 5 คน นำโดย

อัฐกร แก้วหาวงศ์ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์

สุระชาติ พละศักดิ์ เริ่มจากนำเทียนขี้ผึ้ง เทียนพาราฟิน รวมถึง

เทียนของปีที่แล้วหมุนเวียนใช้ใหม่ มาต้มละลายแล้วกรองผ่าน

ตะแกรงลวดหรือผ้าขาวบาง เทลงถาด ทิ้งไว้ให้จับตัวแล้วตัด

เป็นแผ่นๆ นำมาโอบตามรูปทรง แล้วจึงแกะสลักตามแนวคิด

ที่มีการร่างแบบ วางตัวละคร วางองค์ประกอบ จากนั้นขยาย

แบบเท่าจริง นำเหล็กมาวางตามโครงสร้างที่ขึ้นโครงมัดตาข่าย

ใยมะพร้าวเพื่อลดน้ำหนัก ใช้ปูนปลาสเตอร์ผสมใยมะพร้าว

แล้วโบกหรือพอกเป็นหุ่น ก่อนใช้แผ่นเทียนมาโอบไปตาม

รูปทรง ตกแต่งรอยต่อ แล้วแกะลวดลายไล่ไปทีละจุดๆ จน

เสร็จสิ้น พร้อมตกแต่งประดับโดยรอบต้นเทียนก่อนถึงวันแห่

โดยในปีนี้ต้นเทียนพรรษาวัดแสนสุข ได้นำเสนอเรื่องราว

ทางพุทธศาสนาจากพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 10 ว่าด้วย

พระอินทร์เกรงจะมีคนไปขอพระนางมัทรีจากพระเวสสันดร

และพระเวสสันดรก็จะให้เหมือนอย่างที่ให้ 2 กุมารแก่ชูชก

จึงจำแลงกายเป็นพราหมณ์เข้าไปขอพระนางมัทรี และพระ

เวสสันดรก็ได้ประทานให้ แต่พราหมณ์ถวายพระนางคืนเพื่อให้

ปรนนิบัติพระเวสสันดรต่อไป แล้วกลับร่างเป็นพระอินทร์ ซึ่ง

ให้ข้อคิดเรื่องการให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่บุตรและภรรยา

ด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาดังกล่าว และได้รับโอกาส

จากครูอาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ จึงตั้งใจ

สร้างสรรค์ผลงานแกะสลักเทียนพรรษาอย่างประณีต ปรากฏ

เป็นศิลปะอันงดงาม โดยฝีมือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่เพียง

สืบทอดอาชีพช่างแกะสลักเทียนเท่านั้น หากยังเป็นการสาน

ประเพณีไทยให้ยั่งยืนสืบไปด้วย

• งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำาปีนี้ ภายใต้ชื่องาน

‘118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน’ จัดขึ้นวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562

ณ ลานทุ่งศรีเมือง ถนนอุปราช โดยมีพิธีเปิดงานประเพณี

และปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562

• ในโอกาสเดียวกัน ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการศิลปะ

ณ หอศิลปราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ถนนพรหมราช

34 July 2019

35


ART & CULTURE

CANDLE CARVING :

ART, FAITH AND TRADITION

UBON RATCHATHANI IN THAILAND’S NORTHEAST ORGANISES THE CANDLE FESTIVAL

IN JULY EVERY YEAR, SHOWCASING THE TRADITIONAL SKILLS OF CARVING HUGE CANDLES.

บน : อัฐกร แก้วหาวงศ์

หัวหน้าทีมนักศึกษา

ทุ่มเทแกะสลักต้นเทียนพรรษา

ด้วยศรัทธาแรงกล้า

Top : Atthakorn Kaewhawong

leads the student carving team.

上 方 : 学 生 队 长 —— 阿 特 功 · 考 萨 旺 ,

以 坚 强 的 信 仰 专 心 致 志 地 雕 刻 守 夏 蜡 烛 。

The century-old Candle Festival which

dates back to the Sukhothai period has

been adopted by Ubon Ratchathani

residents and eventually become a

symbolic ceremony of the province.

During Khao Pansa or Buddhist Lent

every year, several sectors send their

candle processions to participate in the

festival which attracts tourists and local

celebrants. Candles are creatively carved

with different designs and patterns,

reflecting Buddhism, culture, local

tradition and Ubon Ratchathani identity.

THAI Smile has sponsored the

candle procession in the festival for

the 4 th year. This year is the 1 st time the

students of Ubonratchathani Vocational

College, who won the International Snow

Sculpture Competition in Harbin, China,

are supported by Director Thawatchai

Punnikul to develop their artistic ability

in candle carving. The group of 5 students

led by Atthakorn Kaewhawong elaborately

create a giant wax sculpture under the close

supervision of their mentor Surachat Palasak.

The sculpture depicts the story of one of the

Buddha’s past life as a compassionate prince,

Vessantara.

It was faith in Buddhism that inspired the

carvers to meticulously hand-crafted a unique,

carved candle which has become an outstanding

work of art. The new generation is seriously

pursing the age-old craftsmanship to ensure

that the valuable tradition is well preserved.

• The Candle Festival, themed ‘118 Years: Candles

in Honour of the Monarch’ this year, is held on

July 12-17, 2019 at Thung Sri Muang, Upparat Road.

The Candle Parade is on July 17.

• The public is welcome to an art exhibition at

Ratchathani Sriwanalai Gallery on the campus of

Ubonratchathani Vocational College, Promrat Road.

36 July 2019

37


ART & CULTURE

SACICT: มองวิถีไทยในปัจจุบันผ่านงานหัตถศิลป์

乌 汶 蜡 烛 节 雕 刻 作 品 ,

佛 教 信 仰 之 艺 术

บน : อาจารย์ที่ปรึกษากำาลังให้คำาแนะนำาการแกะสลักต้นเทียนพรรษา

Top : The carving mentor giving advice to student

上 方 : 导 师 正 在 给 予 关 于 雕 刻 守 夏 蜡 烛 的 建 议 。

ล่าง : คุณเนตรนภางค์ ธีระวาส (ที่ 3 จากซ้าย)

ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำากัด

พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ

ร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดแสนสุข

Bottom : Nednapang Teeravas (3 rd left),

THAI Smile’s Chief Customer Service Officer,

with teachers and students of Ubonratchathani Vocational College

in the candle casting ceremony at Wat Saen Suk

下 方 : 泰 国 微 笑 航 空 首 席 客 户 服 务 官 —— 婑 纳 磅 · 提 拉 瓦 ( 左 边 第 3 位 )

与 乌 汶 职 业 技 术 学 院 老 师 和 学 生 一 起 在 汕 苏 寺 参 加 守 夏 蜡 烛 铸 造 仪 式 。

佛 教 圣 地 之 乌 汶 , 每 年 7 月 间 的 盛 大 守 夏 节 巡 烛 游 行

闻 名 遐 迩 , 每 年 将 有 来 自 各 个 机 关 单 位 带 壮 观 的 蜡 烛

雕 刻 作 品 来 参 加 。

今 年 , 泰 国 微 笑 航 空 已 第 4 届 恭 请 国 王 恩 赐 的 御 蜡 烛 来 参 加 游 行 , 并 支 持 了 曾 获

中 国 哈 尔 滨 国 际 冰 雕 比 赛 奖 品 的 乌 汶 职 业 技 术 学 院 团 队 首 次 代 表 汕 苏 寺 参 加 蜡 烛

节 。

素 可 泰 时 代 , 在 守 夏 节 , 人 们 会 将 小 蜡 烛 绑 在 一 起 献 给 寺 院 , 到 后 来 就 改 变

铸 造 大 型 蜡 烛 , 雕 刻 花 样 , 组 成 蜡 烛 游 行 , 从 而 传 承 下 来 的 蜡 烛 节 。 乌 汶 蜡 烛 节

作 为 盛 大 节 日 , 呈 现 当 地 独 特 的 特 征 , 传 达 佛 教 故 事 和 泰 国 优 美 文 化 。

守 夏 节 期 间 , 各 个 市 政 府 及 寺 院 将 带 精 美 蜡 烛 雕 刻 作 品 参 加 比 赛 和 游 行 , 蜡

烛 游 行 将 前 往 乌 汶 市 中 心 吞 史 明 广 场 集 合 , 蜡 烛 比 赛 通 过 考 虑 作 品 的 各 方 面 如 设

计 、 创 意 性 、 佛 教 文 化 及 乌 汶 当 地 特 性 的 特 征 等 来 决 定 比 赛 。

对 于 乌 汶 职 业 技 术 学 院 美 术 系 的 雕 刻 程 序 , 他 们 将 蜂 蜡 蜡 烛 、 石 蜡 蜡 烛 和 在

去 年 节 日 用 过 的 蜡 烛 循 环 使 用 , 将 钢 材 组 织 成 桁 架 , 再 将 椰 子 纤 维 网 绑 在 结 构

中 , 之 后 使 用 石 膏 与 椰 子 纤 维 混 合 涂 抹 , 再 用 蜡 烛 片 封 闭 结 构 , 最 后 再 进 行 雕 刻

和 装 饰 。 他 们 的 作 品 概 念 讲 述 了 第 10 卷 《 太 子 须 达 拿 经 》, 即 太 子 须 达 拿 , 乐 善

好 施 , 甚 至 施 舍 子 女 和 妻 子 , 也 无 怨 无 悔 , 呈 现 了 佛 教 里 施 舍 的 精 神 。

鉴 于 对 佛 教 的 浓 厚 信 仰 , 乌 汶 职 业 技 术 学 院 的 学 生 团 队 亦 尽 心 尽 力 创 造 出 守

夏 蜡 烛 的 雕 刻 作 品 , 从 而 让 蜡 烛 雕 刻 工 匠 和 泰 国 优 美 之 传 统 节 日 传 承 下 去 。

• 今 年 守 夏 蜡 烛 节 第 118 年 守 夏 节 巡 烛 仪 式 于 12 日 -17 日 在 乌 汶 吞 史 明

广 场 举 办 , 节 日 开 幕 仪 式 和 蜡 烛 游 行 在 7 月 17 日 进 行 。

• 游 客 也 可 以 前 往 乌 汶 职 业 技 术 学 院 的 艺 术 楼 参 观 艺 术 展 。

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

หรือ The Support Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public

Organization) : SACICT จัดตั้งขึ้นเพื่อสานภารกิจศึกษาและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม

ไทยอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด ‘หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน’ (Today Life’s

Crafts) ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี SACICT ได้แสดงเจตจานงอย่างเป็นรูปธรรม

ให้ทักษะฝีมือเชิงศิลป์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทยไม่สูญหายไป ในขณะเดียวกันก็ได้

ต่อยอดองค์ความรู้ ให้ส่งต่อไปสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างไม่เคอะเขิน ทั้งในระดับประเทศ

และนานาชาติ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2562 นี้ ซึ่งเป็น ‘ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน’

ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ได้ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรพันธมิตรด้าน

ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมที่มีรากเหง้าร่วมกัน ผ่านงาน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยในวัฒนธรรมร่วม (Cross Cultural Crafts)

ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานหัตถกรรมที่ใกล้สูญหาย

ล่าสุด SACICT ได้รับการเชื้อเชิญจาก Ateliers d’Art de France องค์กรเอกชน

ด้านศิลปะที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ให้นาความเป็นไทยไปเผยแพร่ให้

นานาอารยประเทศทาความรู้จักในงาน Revelations 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงศิลปะ

ร่วมสมัยที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในยุโรป โดยเปิดพื้นที่ในโซน The Exhibition

Le Banquet ซึ่งเป็นหนึ่งในโซนที่โดดเด่นให้จัดแสดงผลงาน จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้

อวดโฉมศักยภาพของคนไทยในเชิงศิลปหัตถกรรมปัจจุบัน ที่มีความร่วมสมัยและ

เป็นสากล รวมถึงเผยให้เห็นพัฒนาการทางนวัตกรรมของงานศิลปะที่สอดคล้องกับ

ชีวิตผู้คนอย่างลงตัว โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นกระแสความนิยมของ

การสร้างสรรค์ผลงานในยุคนี้

แต่เหนืออื่นใดนั้น งานหัตถศิลป์ของไทยจะไม่สามารถอวดโฉมต่อสายตาชาว

โลกได้เลย หากไร้ผู้สืบทอด และ ‘ครู’ ผู้ส่งต่อ SACICT เล็งเห็นถึงความสาคัญของ

คู่องค์ความรู้ดังกล่าว จึงมีการดูแลเชิดชูผู้มีองค์ความรู้ทางศิลปหัตถกรรม ถอดองค์

ความรู้ของครูมาต่อยอดร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่ๆ เกิดเป็น

นวัตกรรมทางความคิดที่ประยุกต์เป็นผลงานที่ทุกคนเข้าถึงได้จริงในยุคปัจจุบัน

เพราะองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านหัตถศิลป์ของไทย จะเป็นมรดกที่มี

คุณค่าได้ ก็ต่อเมื่อคนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สาคัญ มีมุมมองที่ดีต่อหัตถศิลป์ และ

ร่วมกันเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งถ้าย้อนมองจากเมื่อ 16 ปีที่แล้ว ก็คง

ต้องบอกว่า SACICT เดินมาได้ไกล และยกระดับหัตถศิลป์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ได้จริง

38 July 2019

39


TRAVEL

ภูเก็ตหลากรส

ภูเก็ต เกาะที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ฉายา ไข่มุกแห่งอันดามัน เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์

หลากหลาย ทั้งทะเลสวย น้ำใส หาดทรายขาว ธรรมชาติสมบูรณ์ และยังอาบอิ่ม

ด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะในย่านเก่า

รวมทั้งวัดวาอาราม อันหลอมรวมจากวัฒนธรรมผสมผสานของคนท้องถิ่น

และต่างถิ่นมาอย่างยาวนาน ทำให้ภูเก็ตในดินแดนใต้นี้เป็น ภูเก็ตหลากรส

อันชวนหลงใหลและน่าไปเยือนตลอดเวลา

WORDS : CHATON CHOKPATTARA

40 July 2019

41


TRAVEL

บน : หาดราไวย์ หาดทรายขาว น้ำทะเลใส

Top : Clear water at Rawai beach

上 方 : 拉 威 海 滩 白 色 沙 滩 及 清 澈 海 水 。

กลาง : พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

Centre : Phuket Thai Hua Museum

中 间 : 普 吉 泰 华 博 物 馆 。

ล่าง : บ้านชินประชา ในย่านเมืองเก่าของภูเก็ต

Bottom : Chinpracha House in Phuket Old Town

下 方 : 普 吉 古 城 的 钦 普 拉 察 故 居 。

บน : ทิวทัศน์อันสวยงามของหาดกะตะ

Top : Kata Beach’s

beautiful scenery

上 方 : 卡 塔 海 滩 优 美 风 景 。

ล่าง : บรรยากาศคึกคักของหาดสุรินทร์

Bottom : Vibrant Surin Beach

下 方 : 苏 林 海 滩 热 闹 气 氛 。

รสเสน่ห์ ทะเลสีคราม

แน่นอนว่าภาพของหาดทราย ชายทะเล ทิวมะพร้าว

โอนเอน ไอแดดเจิดจ้า และเกลียวคลื่นซัดสาดกระทบฝั่ง

บนเกาะภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยเกาะนับสิบๆ เกาะนั้น

สวยงามเป็นหนึ่ง โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตก ไล่เลียงตั้งแต่

หัวเกาะทางเหนือจรดทางใต้ เริ่มจากหาดใกล้สุดซึ่งมอง

เห็นเครื่องบินลงจอดได้ ก็คือหาดไม้ขาว แนวหาดทอดยาว

สุดสายตา สงบเงียบ บนหาดมีต้นเตยทะเลและสนทะเล

เหมาะกับการนั่งพักผ่อน นอนขุดหลุมเอาทรายกลบตัว

เพื่อสุขภาพ และดูจักจั่นทะเลที่ฝังตัวอยู่ใต้ทรายของหาดนี้

จากนั้นลงใต้ไปจนถึงช่วงกลางเกาะ จะพบกับหาดสุรินทร์

และหาดกมลา ที่อยู่ใกล้กันนิดเดียว หาดสุรินทร์เป็นอ่าว

เล็กๆ ยาว 1 กิโลเมตร สงบงาม น้ำทะเลใสทรายขาว

มีความเป็นธรรมชาติมาก ส่วนหาดกมลายาว 2 กิโลเมตร

ไม่มีผับบาร์ จึงสงบงามเช่นกัน น่าหลบไปผ่อนคลายให้

เย็นใจอย่างยิ่ง

จากหาดกมลาลงมาทางใต้ของเกาะ จะเริ่มมีแสงสี

ความเจริญ หาดที่หลายคนคุ้นชื่อ ได้แก่ หาดป่าตอง

หาดกะตะ หาดกะรน หาดในหาน และหาดราไวย์

ซึ่งบรรยากาศคึกคัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากหน้า

หลายตามานอนอาบแดด เล่นเรือกล้วย เรือลากร่ม ว่ายน้ำ

ขี่เจ็ตสกี และพายเรือคายัคกันอย่างสนุกสนาน

นอกจากนั้นห่างจากภูเก็ตออกไปทางตะวันออกเพียง

20 นาที โดยการนั่งเรือสปีดโบ๊ตที่ท่าเรืออ่าวฉลอง ก็จะได้

สัมผัสกับหมู่เกาะไข่ หมู่เกาะนี้มีด้วยกัน 3 เกาะ คือเกาะไข่ใน

เกาะไข่นอก และเกาะไข่นุ้ย แม้จะมีขนาดเล็กแต่สวยงามไม่แพ้

เกาะใด ด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนเกาะไข่ดาว แถมหาดทรายขาว

สะอาด มีโขดหินผลุบโผล่ ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีคราม

มองเห็นหมู่ปลาแหวกว่ายเพลินตา แนะนำให้ไปดื่มด่ำกับ

เสน่ห์ทะเลสีครามที่นี่แบบ One Day Trip รับรองสุขกาย

สบายใจที่สุด

รสเมืองเก่า เล่าเรื่องอดีต

หนึ่งในความหลากรสของภูเก็ต ก็คือสามารถพาทุกคน

ย้อนคืนสู่อดีตได้ไม่ยาก เพราะในย่านเมืองเก่ากลางอำเภอ

เมืองนั้น ถือเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมและชุมชนเก่าแก่

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยว่าสมัยนั้นการทำเหมืองแร่ดีบุก

ในภูเก็ตรุ่งเรืองถึงขีดสุด ทั้งชาวจีนฮกเกี้ยน ชาวมลายู

ชาวยุโรป และพ่อค้าชาวไทยต่างก็เข้ามาอาศัยตั้งรกราก

42 July 2019

43


TRAVEL

บน : หาดป่าตองที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูเก็ต

Top : Patong, Phuket’s most famous beach

上 方 : 普 吉 最 著 名 巴 东 海 滩 。

ล่าง : พระอาทิตย์ตกยามเย็นที่หาดไม้ขาว

Bottom : Sunset at Mai Khao Beach

下 方 : 迈 考 海 滩 的 夕 阳 风 景 。

ทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตก

และท้องถิ่น โดยเฉพาะในแถบถนนภูเก็ต ถนนพังงา

ถนนกระบี่ ถนนดีบุก ถนนถลาง และซอยมณีรมย์

จะพบเห็นอาคารเก่าแก่สไตล์ชิโน-โปรตุกีส เรียงราย

สวยงามเป็นเอกลักษณ์กว่า 150 คูหา ซึ่งอาคารเหล่านี้

ยังคงทรงคุณค่าและมีชีวิต มีทั้งที่เป็นบ้านพักอาศัย

ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านขนม ร้านอาหาร ร้านขาย

ของที่ระลึก โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สำนักงาน ธนาคาร

พิพิธภัณฑ์ และจุดท่องเที่ยว ให้ได้เดินชม ชิม ช้อป

รวมทั้งแชะภาพบรรยากาศอย่างมีความสุข

สถานที่ท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่านี้ นอกจาก

สตรีทอาร์ตเก๋ๆ บนถนนที่เชื่อมต่อกันแล้ว ก็ต้องไม่

พลาดชมอาคารศูนย์รวมข่าวพรหมเทพ อาคารสีขาว

เก่าแก่ที่แหงนมองขึ้นไปเห็นหอนาฬิกาอยู่ด้านหลัง

บริเวณหัวมุมถนนภูเก็ตตัดกับถนนพังงา, พิพิธภัณฑ์

ภูเก็ตไทยหัว อาคารชิโน-โปรตุกีสสีขาว 2 ชั้น

ที่มีห้องจัดแสดงบอกเล่าประวัติของชาวจีนโพ้นทะเล

ผู้อพยพเข้ามาอยู่ภูเก็ตตั้งแต่อดีต บริเวณถนนกระบี่

และถนนสตูล, พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต

อาคารสีขาวงามสง่าด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น

ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 ปัจจุบันจัดแสดงดวงตรา

ไปรษณีย์เก่าแก่หายาก พร้อมด้วยอุปกรณ์สื่อสาร

ยุคโบราณ บริเวณถนนมนตรี ตลอดจนบ้านชินประชา

อาคารชิโน-โปรตุกีสหลังแรกของภูเก็ต อายุกว่าร้อยปี

ที่ถนนกระบี่ และโรงแรมออน ออน โรงแรมเก่าแก่

มีชื่อเสียง โครงสร้างอาคารสไตล์ชิโน-โปรตุกีส และ

ตกแต่งภายในแบบจีนโบราณ บนถนนพังงา

44 July 2019

45


TRAVEL

บน : วัดฉลอง

หนึ่งในวัดศักดิ์สิทธิ์

ของภูเก็ต

Top : Wat Chalong,

one of Phuket’s

sacred temple

上 方 : 查 龙 寺 ,

普 吉 神 圣 寺 院 之 一 。

ล่าง : หอนาฬิกา

และอาคารศูนย์รวมข่าว

พรหมเทพ

Bottom : The Clock

Tower and

Promthep News

Centre

下 方 : 蓬 贴 新 闻

社 及 钟 楼 。

รสพระธรรม เลิศล้ำประวัติศาสตร์

ภูเก็ตไม่ได้โดดเด่นเฉพาะทะเลและอาคารเก่าเท่านั้น

ทว่ายังน่าท่องเที่ยวในแง่ของประวัติศาสตร์และธรรมะด้วย

อย่างเช่น ณ ยอดเขานาคเกิด ที่ซึ่งประดิษฐานพระพุทธ

มิ่งมงคลเอกนาคคีรี องค์สีขาวขนาดมหึมา เป็นพระพุทธรูป

คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต สามารถขับรถขึ้นไปสักการะ และชมวิว

แบบพาโนรามาจากบนยอดเขาได้, วัดพระทองหรือ

วัดพระผุด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปหนึ่งเดียวของเมือง

ไทย ที่มีลักษณะองค์พระสีทองขนาดใหญ่โผล่พ้นดินขึ้นมา

เพียงครึ่งองค์ ส่วนอีกครึ่งองค์จมอยู่ใต้ดิน และมีการสร้าง

โบสถ์ครอบไว้ โดยชาวภูเก็ตเชื่อว่าเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มาก

และวัดฉลอง (วัดไชยธาราราม) วัดแห่งการรำลึกถึง

หลวงพ่อแช่ม พระอริยสงฆ์ชื่อดังในอดีตผู้มีความเชี่ยวชาญ

ในเรื่องยาสมุนไพร และช่วยรักษาโรคให้กับชาวบ้าน

อีกทั้งเป็นวัดที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี

ซึ่งภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมา

จากเมืองอนุราชปุระ เมืองหลวงเก่าของศรีลังกา อายุกว่า

2,200 ปี

ยิ่งไปกว่านั้น ภูเก็ตยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ของคุณหญิงจันและ

คุณหญิงมุก 2 วีรสตรีที่นำชาวถลาง (ภูเก็ตในอดีต)

ต่อสู้กับทัพพม่าจนได้ชัยชนะในสมัยรัชกาลที่ 1 ด้วย

ซึ่งปัจจุบันอนุสาวรีย์ของท่าน ตั้งอยู่บนวงเวียนสี่แยกท่าเรือ

ตำบลศรีสุนทร เขตอำเภอถลาง ให้ผู้คนได้กราบไหว้และ

รำลึกถึงวีรกรรมที่ท่านสร้างไว้ในสมัยนั้น

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : เดินทางสะดวกปลอดภัยกับสายการบิน

THAI Smile จากกรุงเทพฯ-ภูเก็ต มีเที่ยวบินทุกวัน

วันละ 5 เที่ยว ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที

สำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com

More info : ททท. สำนักงานภูเก็ต โทร. 0 7621 2213

46 July 2019

47


TRAVEL

MULTI-CHARM PHUKET

THAILAND’S LARGEST ISLAND OF PHUKET, OR THE PEARL OF ANDAMAN,

IS NOT ONLY ABOUT BLUE SEA, BEACHES AND WHITE SAND. IT IS ALSO

A MELTING POT OF HISTORY, ART, ARCHITECTURE, RELIGION AND CULTURE.

บน : อนุสาวรีย์

ท้าวเทพกระษัตรี-

ท้าวศรีสุนทร

Top : The monument

of Thao Thep

Kasattri

and Thao

Si Sunthorn

上 方 : 珍 珠 姐 妹

英 雄 纪 念 碑 。

GIFTS FROM THE SEA

The island province is dotted with tens of

pristine islets and stunning beaches. Particularly

along the western coastline of Phuket, Mai Khao,

the closest beach from the airport, is a heaven for

sun-worshippers. Also, Surin and Kamala beaches are

peaceful and perfect for swimming and relaxation.

Kamala is free from nightlife while several beaches

further south—Patong, Kata, Karon, Nai Han and

Rawai—are colourful and lively during daytime

and nighttime.

About 20 minutes by speedboat from nearby

Chalong Bay takes you to a group of 3 islets: Koh

Khai Nai, Koh Khai Nok and Koh Khai Nui. They are

tiny islands but their natural beauties and refined

sand are a real eye-opener. A one-day trip to the 3

islets is highly recommended.

BACK TO THE PAST

It’s a good idea to take a step back in time by

visiting the Old Town in the heart of Phuket. The

area is distinctive for architecture and community

lifestyle from the period of King Rama V when mining

industry reached its zenith. Hokkien Chinese, Malays

and Europeans were among early settlers in Phuket,

resulting in a mixture of local and western cultures.

More than 150 units of Sino-Portuguese buildings

line on both sides of several roads in the city centre.

The buildings have been renovated as shops, cafes,

restaurants, guesthouses, banks and museums.

In addition to street art paintings, you should visit

the white building which houses Promthep News

Centre on the corner of Phuket and Phang-nga roads.

Look upward and you’ll see a clock tower on the

building. Other landmarks include the Thai Hua Museum

in a 2-storey Sino-Portuguese building, the Phuket

Philatelic Museum in another Sino-Portuguese building

built in 1930 and the old On On Hotel.

HARMONY OF RELIGION AND

HISTORY

Phuket’s Big Buddha, one of the most revered

images, sits majestically on Nakkerd Hills where you

can have a panoramic view of the town. Another

religious landmark, Wat Phra Thong (Golden Buddha)

or Wat Phra Phud is unique for the half-buried Buddha

image. Wat Chalong (Wat Chai Tararam) features the

statue of Luang Poh Chaem, an ex-abbot. Wat Chalong

also houses the Lord Buddha’s relics from Sri Lanka

dating back more than 2,200 years.

The monument of Thao Thep Kasattri and Thao Si

Sunthorn, the heroines who defended Phuket during

the Burmese-Siamese war in the reign of King Rama I,

is another highly-revered landmark on the island.

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : Fly with THAI Smile, Bangkok-Phuket

daily, 5 flights a day. The flight takes 1 hour and 20

minutes. For reservations: www.thaismileair.com

More info : Phuket Tourism Office, Tel. 0 7621 2213

48 July 2019

49


TRAVEL

C

M

Y

CM

多 彩 普 吉

普 吉 , 泰 国 最 大 岛 屿 , 享 有 安 达 曼 明 珠 之 美 誉 , 自 然 风

光 明 媚 , 历 史 文 化 悠 久 雅 致 , 充 满 秀 丽 多 彩 之 魅 力 。

MY

CY

CMY

K

湛 蓝 海 洋 之 魅

普 吉 海 洋 风 景 美 丽 一 绝 , 岛 屿 西 边 拥 有 众 多 海 滩 , 从 北 到 南 按 序 , 如 气 氛

静 谧 , 海 面 壮 丽 , 大 自 然 丰 富 的 迈 考 海 滩 、 苏 林 海 滩 和 卡 玛 拉 海 滩 。 岛 屿 南

部 , 气 息 繁 华 热 闹 , 五 彩 缤 纷 , 坐 落 着 名 誉 海 滩 如 巴 东 海 滩 、 卡 塔 海 滩 、 卡 隆

海 滩 、 奈 涵 海 滩 和 拉 威 海 滩 。 而 在 东 部 , 距 离 普 吉 岛 仅 20 分 钟 船 程 , 坐 落 着 内

蛋 岛 、 蛋 岛 、 蛋 黄 岛 , 岛 上 海 滩 白 净 、 清 澈 海 水 围 绕 , 适 合 一 日 海 洋 休 闲 游 。

บน : เกาะไข่นอกอันสวยงามและมีเสน่ห์

อยู่ไม่ห่างจากภูเก็ต

Top : The charming Koh Khai Nok

not too far from Phuket

上 方 : 离 普 吉 岛 不 远 处 的 美 丽 蛋 岛 。

ล่าง : หาดกมลา อีกหนึ่งหาด

ที่เหมาะกับการมาพักผ่อน

Bottom : Kamala Beach,

fit for relaxation

下 方 : 适 合 休 闲 度 假 的 卡 玛 拉 海 滩 。

古 城 , 昔 日 之 故 事

普 吉 古 城 作 为 拉 玛 五 世 国 王 时 代 建 筑 和 老 社 区 的 聚 集 地 。 在 昔 日 , 普 吉 的

锡 矿 极 致 繁 荣 昌 旺 , 吸 引 许 多 来 自 国 内 外 人 来 居 住 , 从 而 西 方 及 当 地 文 化 就 在

这 里 交 汇 相 融 。 古 城 里 充 满 着 许 多 雅 致 中 葡 老 建 筑 和 街 头 艺 术 , 气 氛 非 凡 别

致 , 瞩 目 建 筑 物 比 如 蓬 贴 新 闻 社 、 普 吉 泰 华 博 物 馆 、 普 吉 岛 集 邮 博 物 馆 、 普 吉

岛 第 一 中 葡 萄 建 筑 的 钦 普 拉 察 故 居 以 及 以 古 中 式 装 饰 的 昂 昂 回 忆 酒 店 。

宝 贵 佛 教 及 历 史 之 魅

普 吉 佛 教 和 历 史 景 点 丰 富 多 彩 , 如 坐 落 着 巨 大 白 色 佛 像 的 纳 克 山 顶 、 保 藏

一 尊 下 半 身 被 埋 在 地 下 的 半 身 佛 像 的 金 佛 寺 、 珍 藏 佛 祖 舍 利 的 查 龙 寺 、

珍 珠 姐 妹 英 雄 纪 念 碑 , 在 拉 玛 一 世 时 期 , 她 们 带 领 普 吉 岛 村 民 与 缅 甸 军 作 战 ,

至 今 , 两 位 的 英 勇 行 为 , 让 人 们 尊 崇 并 铭 记 在 心 。

旅 游 指 南

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 曼 谷 至 普 吉 , 每 天 5 班 , 飞 行 1 小 时 20 分 钟 , 预 订 机 票

www.thaismileair.com。

详 情 : 泰 国 旅 游 局 普 吉 办 公 室 , 电 话 :0 7621 2213。

50 July 2019

51


TRAVEL

ฮ่องกงเที่ยวล่าสุด

ฮ่องกงเป็นหนึ่งในจุดหมายสุดฮอตของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพราะทั้งเมืองเต็มไปด้วยความหลากหลาย

ดังที่แอนโทนี บอร์เดน เชฟนักเขียนชาวอเมริกันชื่อดัง เคยกล่าวไว้ว่า ฮ่องกงนั้นน่าตื่นตา

มันผสมผสานทั้งความเป็นเมืองที่ทันสมัย อาหารอร่อย และให้ความรู้สึกของความเป็นนักผจญภัย

ดังนั้นไม่ว่าจะไปเยือนฮ่องกงกี่เที่ยว ก็มักได้รับอรรถรสไม่ซ้ำกัน ยิ่งเที่ยวล่าสุดในช่วงเทศกาลลดทั้งเกาะ

ฮ่องกงยิ่งมอบความรู้สึกสนุกขึ้นอีกหลายเท่า ทั้งการเที่ยวในย่านฮอตฮิตตลอดกาลและย่านใหม่สุดฮิป

WORDS & PHOTOS : EKASART SAPPACHANG

ต่ายกุ๋น ศูนย์กลางมรดก

ทางวัฒนธรรมและศิลปะ

Tai Kwun, the heritage,

art and culture centre

大 馆 , 艺 术 及 文 化 遗 产 中 心 。

52 July 2019

53


TRAVEL

ฮอตฮิตตลอดกาล กับฮาร์เบอร์ซิตี้

และถนนแคนตัน

เริ่มกันที่ฮาร์เบอร์ซิตี้และถนนแคนตัน (Harbour City

and Canton Road) ที่คึกคักที่สุดในย่านจิมซาจุ่ย

โดยเฉพาะศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ซิตี้ ด้วยขนาดของสถานที่

ใหญ่โตกว้างขวาง จึงมีทุกอย่างให้เลือกสรร ตั้งแต่

แบรนด์เนมไปจนถึงสตรีทแวร์ โดยแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ

ได้แก่ โอเชียน เทอร์มินอล, โรงแรมเดอะ มาร์โค โปโล

ฮ่องกง, โอเชียน เซ็นเตอร์ และเกตอะเวย์ อาร์เคด พร้อม

บริการด้วยร้านค้ากว่า 700 ร้าน และยังมีห้างสรรพสินค้า

ย่อยๆ อยู่ในฮาร์เบอร์ซิตี้อีกด้วย อย่างเช่น เลนครอว์ฟอร์ด

และเอสลิท สเปกตรัม ส่วนถนนแคนตันด้านตรงข้ามกับ

ฮาร์เบอร์ซิตี้ ก็เป็นที่ตั้งแฟลกชิปสโตร์ของแบรนด์ดังจาก

ทั่วโลก ตั้งแต่หลุยส์ วิตตอง, เฟนดิ, ดิออร์, กุชชี ฯลฯ

สำหรับย่านนี้มาแล้วอยากชวนไปเยือนที่เอสลิทฯ ซึ่ง

เก๋ไก๋เหมาะกับคนรักเครื่องเขียนและร้านหนังสือ ที่นี่มีทั้ง

ที่ใส่เครื่องเขียนทำจากหนัง สมุด ดินสอ และของฝากที่

หาจากที่ไหนไม่ได้ ถัดไปต้องแวะไปที่วิเวียน เวสต์วู้ด

คาเฟ่ของเจ้าแม่แฟชั่นอังกฤษ วิเวียน เวสต์วู้ด ซึ่งได้รับ

การโหวตจาก TripAdvisor ให้เป็นหนึ่งในคาเฟ่ที่มี

อาฟเตอร์นูนทีที่ดีที่สุด

ต่ายกู๋น ขวัญใจแห่งใหม่

เดิมหมู่ตึกในต่ายกู๋น (Tai Kwun) เป็นสถานีตำรวจ

กลางของฮ่องกง ตั้งอยู่บนถนนฮอลลีวู้ดในเขตเซ็นทรัล

ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นศูนย์กลางมรดกทาง

วัฒนธรรมและศิลปะ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวและช้อปปิ้งด้วย

เรียกกันทั่วไปว่า ‘ต่ายกู๋น’ ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิก

ระดับโลกอย่าง Herzog & de Meuron จากสวิตเซอร์แลนด์

ซึ่งมีผลงานชิ้นเอกอย่างโชว์รูมของปราด้าในโตเกียว และ

เทตโมเดิร์น พิพิธภัณฑ์ในลอนดอน สำหรับการออกแบบ

ต่ายกู๋น เขาก็ไม่ทำให้คนฮ่องกงผิดหวัง เพราะสามารถ

ออกแบบพื้นที่ใช้งานหลากหลายส่วนได้อย่างยอดเยี่ยม

ทั้งส่วนแสดงนิทรรศการถาวร ส่วนแสดงงานศิลปะ

หมุนเวียน ลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ คาเฟ่ ร้านอาหาร

และร้านรวงต่างๆ

สีสันของย่านนี้ที่ควรไปอย่างยิ่ง ก็มีร้านมาดามฟู ที่กูรู

สายกินของฮ่องกงจัดให้เป็นหนึ่งในร้านที่มีคนไปกินและ

ถ่ายรูปมากที่สุด เป็นร้านอาหารจีนกวางตุ้ง ตกแต่งแบบ

ร่วมสมัย เมนูแนะนำ ได้แก่ ติ่มซำ หมูกรอบ และหมูแดง

ที่อร่อยมากๆ ส่วนอีกร้านคือ Café Claudel คาเฟ่สไตล์

ฝรั่งเศสขนาดเล็กๆ มีพื้นที่กลางแจ้งไว้นั่งเล่น อาหารเป็น

สไตล์แคชชวลฟู้ด อร่อยและกินง่าย ซึ่งเด็ดสุดต้องลอง

ลิงกวินีไก่

สำหรับสายอาร์ต นอกจากห้ามพลาดนิทรรศการและ

กิจกรรมทางศิลปะที่น่าสนใจในต่ายกู๋นแล้ว ยังจะตกหล่น

ร้านแวนโก๊ะเซนส์ (Van Gogh SENSES) ไม่ได้เด็ดขาด

ร้านนี้บริหารงานโดยพิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะที่อัมสเตอร์ดัม

ของทุกอย่างที่จำหน่ายจึงคุณภาพเดียวกับที่เนเธอร์แลนด์

สิ่งที่ควรซื้อกลับมาบ้านคือกาแฟและชา ซึ่งแต่ละถุงเบลนด์

บน : มุมมองท้องฟ้า

จากด้านล่างระหว่าง

กลุ่มอาคารในต่ายกุ๋น

Top : Looking up

from the ‘courtyard’

of Tai Kwun

上 方 : 从 大 馆 楼 群 中

往 上 望 的 天 空 。

บน : ความคึกคักของย่านฮาร์เบอร์ซิตี้

Top : Vibrant Harbour City

上 方 : 海 港 城 区 的 热 闹 气 氛 。

ล่างซ้าย : อีกมุมหนึ่งของอาคารในต่ายกุ๋น

Bottom left : Another side of Tai Kwun

左 下 方 : 大 馆 的 另 一 个 非 凡 角 落 。

ล่างขวา : วิเวียน เวสต์วู้ด คาเฟ่ หนึ่งในคาเฟ่แสนเก๋ย่านฮาร์เบอร์ซิตี้

Bottom right : Vivienne Westwood Cafe, one of the chic cafes in Habour City

右 下 方 : 西 太 后 咖 啡 厅 , 海 港 城 的 绝 妙 咖 啡 厅 之 一 。

54 July 2019

55


TRAVEL

และคั่วโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดของแวนโก๊ะ

แถมยังมีชาจำหน่ายกว่า 20 กลิ่น ทั้งแบบเป็นชุด

Tea Bag และแบบใบชา

เก๋สุด ต้องหยุดที่พีเอ็มคิว

พีเอ็มคิว หรือ PMQ ย่อมาจาก Police Married

Quarters ตั้งอยู่บนถนนอะเบอร์ดีนและฮอลลีวู้ด ในอดีต

ตึกแห่งนี้ถูกใช้งานมาหลากหลาย รวมทั้งเคยเป็นแฟลต

ตำรวจเก่ามาก่อน ภายหลังมีการบูรณะใหม่เป็นอนุสรณ์

สถานเกี่ยวกับตำรวจ แต่สุดท้ายรัฐบาลได้อนุมัติให้พัฒนา

เป็นศูนย์กลางการออกแบบและการสร้างสรรค์ของคน

หนุ่มสาว โดยแปลงสภาพเป็นพื้นที่เช่าสำหรับผู้ประกอบ

การเกี่ยวกับงานออกแบบ งานศิลปะ และเอสเอ็มอีรุ่นใหม่

ที่ต้องการเปิดหน้าร้าน ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงงานกว่า

1,000 ตารางเมตร อีกทั้งมีร้านอาหาร ร้านหนังสือ คาเฟ่

สตูดิโอ ร้านเสื้อผ้าจากดีไซเนอร์ท้องถิ่น และอื่นๆ มากมาย

สำหรับย่านนี้ ความเก๋อยู่ที่ร้านรวงต่างๆ เช่น AZ

CREATIVE ร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่สวมใส่ได้ทั้ง

หญิงชาย แต่ละคอลเลกชั่นจะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ ทำให้

งานที่นี่แตกต่างจากงานของดีไซเนอร์อื่น ส่วนร้าน Sake

Central ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า อุทิศให้กับวัฒนธรรมการ

ดื่มของญี่ปุ่น หากร้านอื่นเริ่มต้นด้วยการสั่งอาหารเข้ากับ

เครื่องดื่ม ที่ร้านนี้ก็อาจต้องทำในสิ่งที่กลับกัน และหาก

ถูกใจสาเกขวดไหนอยากหิ้วกลับบ้าน ร้านก็มีบริการ

ปิดท้ายกันที่ร้านเท่ๆ อย่างโบนาเวนทูรา ร้านเครื่อง

หนังก่อตั้งโดยเรียวอิชิ โฮริ (Ryoichi Hori) ชาวญี่ปุ่น แต่

ไปเปิดร้านแรกที่มิลาน และที่พีเอ็มคิวเป็นสาขาที่ 2 ชื่อ

ร้านได้มาจากชื่อของเรือขนส่งสินค้าในสมัยก่อน ที่ใช้ขนส่ง

สินค้าหรูหราของอิตาลีไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าทุก

ชิ้นของที่นี่เป็นสินค้าทำมือ ใช้วัตถุดิบหนังฟอกจากอิตาลี

เกรดดีที่สุด และตั้งใจทำอย่างประณีต มีทั้งเคสโทรศัพท์

มือถือ ซองใส่แว่นตา และกระเป๋าเงิน

บนซ้าย-ล่าง : พีเอ็มคิว ย่านฮิปของคนรุ่นใหม่

Top left-Bottom : PMQ, a hangout for hipsters

左 上 方 - 下 方 :PMQ 元 创 方 , 香 港 创 意 新 地 标 。

บนขวา : งานออกแบบสะท้อนความเท่และทันสมัยของอาคารต่ายกุ๋น

Top right : Designs reflecting elegant and modern Tai Kwun

右 上 方 : 大 馆 楼 群 反 应 现 代 化 及 独 特 性 的 作 品 。

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : เดินทางสะดวกปลอดภัยกับสายการบิน THAI Smile

จากกรุงเทพฯ-ฮ่องกง มีเที่ยวบินทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที

สำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com

More info : www.taikwun.hk, www.pmq.org.hk, www.discoverhongkong.com

A JOYFUL TWIST OF HONG KONG

บน : รูปโฉมของพีเอ็มคิว

ที่มีพื้นที่ภายในกว้างขวาง

ประกอบด้วยร้านรวงเก๋ๆ

หลากหลายร้าน

Top : Spacious PMQ

with many

stylish shops

上 方 :PMQ 元 创 方 拥 有 广

阔 面 积 , 充 满 了 多 种 多 样 独

MULTIFACETED HONG KONG IS ALWAYS A FAVOURITE DESTINATION FOR TRAVELLERS.

EVERY VISIT TO THE ISLAND CITY BRINGS NEW EXPERIENCES. THE LATEST SHOPPING

SPREE CAMPAIGN, FOR EXAMPLE, HAS ADDED ENJOYMENT AND EXCITEMENT TO THE TRIP.

特 商 铺 。

HARBOUR CITY AND CANTON ROAD : ALL-TIME

FAVOURITES

Harbour City and Canton Road, the most bustling

neighbourhood in Tsim Sha Tsui, are packed with

shopping outlets from brand-name products to

streetwear outfits. More than 700 shops are located in

the area which is divided into different zones: Ocean

Terminal, the Marco Polo Hong Kong Hotel, Ocean Centre

and Getaway Arcade. Many flagship stores of luxurious

brands such as Louis Vuitton, Fendi, Dior and Gucci line

on Canton Road opposite Harbour City.

Stationery lovers should visit the Eslite Spectrum

which offers charming materials for writing and

souvenirs. Vivienne Westwood Café is highly

recommended by TripAdvisor for afternoon tea.

TAI KWUN : A RISING STAR

Tai Kwun, the former police station on Hollywood

Road in Central, has been developed into a heritage,

arts and commercial centre by Swiss architecture firm

Herzog & de Meuron. The site and buildings have been

revitalised to include spaces for art exhibitions and

multipurpose activities, cafes, restaurants and shops.

The area is lively with top-rated restaurants such

as Madame Fu which serves contemporary Cantonese

food, and Café Claudel, French culinary hub for guests

who long for stylish and casual food especially

chicken linguine.

Fellow art lovers should visit Van Gogh SENSES,

operated by Van Gogh Museum in Amsterdam. It brings

an array of artistic gifts including coffee and tea.

PMQ : NEW AGE CHIC

PMQ (Police Married Quarters) on Aberdeen and

Hollywood Roads is a historic site redeveloped into

a mixed-used venue for young artists and designers.

In addition to a courtyard for exhibition covering over

1,000 square metres, PMQ houses restaurants, bookshops,

cafes, studios, and fashion outlets by local designers.

The area is outstanding for many stylish shops such

as AZ CREATIVE which features clothes and accessories for

young fashionistas. Sake Central is devoted to Japanese

drinking culture: you order your drink (sake) to be followed

by food—a reverse from normal dining practice.

PMQ is proud to feature the 2 nd branch of Bonaventura,

a Milan-born leather shop founded by Japanese craftsman

Ryoichi Hori. All Bonaventura’s products are

hand-crafted from the best leather material in Italy.

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : THAI Smile operates Bangkok-Hong Kong

flights daily. The flight takes 2 hours and 45 minutes.

For reservations: www.thaismileair.com

More info : www.taikwun.hk, www.pmq.org.hk,

www.discoverhongkong.com

56 July 2019

57


TRAVEL

香 港 最 近 旅 程

香 港 , 充 满 多 样 化 之 城 , 如 美 国 著 名 厨 师 兼 作 者 安 东 尼 ·

布 尔 丹 的 赞 成 , 说 香 港 是 充 满 令 人 炫 目 的 乐 趣 和 美 食 的 先 进

城 市 。 因 此 , 不 论 去 了 几 次 香 港 , 也 会 体 验 不 同 的 经 历 ,

尤 其 是 在 最 近 的 香 港 狂 购 节 , 让 旅 行 加 倍 的 欢 乐 。

热 门 商 圈 , 海 港 城 及 广 东 道

作 为 尖 沙 咀 最 热 闹 区 域 , 尤 其 是 海

港 城 , 面 积 广 阔 , 有 700 多 家 商 店 和 小

商 场 驻 足 于 此 , 比 如 连 卡 佛 和 诚 品 生

活 , 这 一 圈 还 坐 落 着 世 界 名 牌 旗 舰 店

如 路 易 威 登 、 迪 奥 等 。

到 了 这 里 别 错 过 到 诚 品 书 店 逛 逛 ,

这 里 充 满 文 具 、 图 书 及 别 致 伴 手 礼 。

必 打 卡 地 点 还 有 被 猫 途 鹰 评 价 为 香 港

最 佳 中 午 茶 的 西 太 后 咖 啡 厅 。

大 馆 , 香 港 新 地 标

位 于 中 环 区 荷 李 活 道 , 大 馆 原 作

为 香 港 中 央 警 署 , 当 今 被 改 造 为 艺 术

及 文 化 遗 产 中 心 和 购 物 旅 游 区 , 该 建

筑 力 作 由 瑞 士 公 司 世 界 顶 级 赫 尔 佐 格

和 德 梅 隆 建 筑 师 设 计 , 里 面 设 有 许 多

区 域 包 括 常 设 展 览 区 、 多 功 能 活 动 广

场 , 咖 啡 厅 和 餐 厅 等 。

来 中 环 区 一 定 要 到 网 红 餐 厅 打

卡 ,Madame Fu 餐 厅 , 推 荐 菜 如 点 心

系 列 和 叉 烧 等 。Café Claudel 咖 啡 厅 也

是 比 打 卡 去 处 , 提 供 休 闲 快 餐 , 美 味

又 方 便 。 对 于 艺 术 爱 好 者 也 不 要 错 过

到 梵 高 艺 术 体 验 馆 坐 坐 , 推 荐 购 买 这

家 咖 啡 和 茶 当 作 伴 手 礼 。

PMQ 元 创 方 , 香 港 创 意 新

地 标

由 已 婚 警 察 旧 宿 舍 改 造 的 PMQ 元

创 方 位 于 荷 李 活 道 和 鸭 巴 甸 道 , 这 里

作 为 设 计 和 艺 术 作 品 中 心 和 中 小 企 业

的 出 租 区 域 , 里 面 设 有 餐 厅 、 书 店 、

咖 啡 厅 和 各 种 店 铺 。

该 区 域 具 有 许 多 瞩 目 店 铺 比 如 提

供 独 特 设 计 服 装 系 列 的 AZ Creative 服

装 店 、 香 港 Sake Central 日 式 清 酒 吧 、

售 卖 高 品 质 手 工 皮 具 的 Bonaventura

店 铺 。

旅 游 指 南

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 每 天 提 供 曼 谷 至

香 港 航 班 , 飞 行 约 2 小 时 45 分 钟 ,

预 订 机 票 www.thaismileair.com。

详 情 :www.taikwun.hk, www.pmq.

org.hk, www.discoverhongkong.com。

58 July 2019

59


REFLECTIONS

ตลาดน ้ำ วิถีไทยบนสายน้ำ

FLOATING MARKET :

THAI WAY OF LIFE ON WATERWAYS

แม่น้ำลำคลองผูกพันกับวิถีคนไทยมายาวนาน จากการตั้งถิ่นฐานของผู้คนริมแม่น้ำ

ในสมัยก่อน โดยมีการสัญจรทางน้ำเป็นหลัก จนก่อให้เกิดตลาดน้ำ พื้นที่ที่พ่อค้าแม่ค้า

พายเรือบรรทุกสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน สร้างเสน่ห์แห่งวิถีไทยบนสายน้ำมาถึงทุกวันนี้

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD

62 July 2019

63


REFLECTIONS

• ตลาดน้ำาดำาเนินสะดวก, ราชบุรี

ตลาดน้ำาในเมืองไทยมีหลากหลายแห่ง

แต่ตลาดน้ำาเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดมีอยู่ 2 แห่ง

หนึ่งนั้นคือตลาดน้ำาดำาเนินสะดวกที่มีอายุกว่าร้อยปี

ในแต่ละวันที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวจำานวนมากทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติ เดินทางมาชม ช้อป และชิม

พร้อมกับซึมซับบรรยากาศของตลาดน้ำาที่ยังคงเอกลักษณ์

ไม่ต่างจากในอดีตอย่างเพลิดเพลิน

• Damnoen Saduak Floating Market, Ratchaburi

There are many floating markets in Thailand.

One of the 2 famous markets is Damnoen Saduak

which is over a century old. It has become a favourite

attraction among local and foreign tourists.

64 July 2019

65


REFLECTIONS

• ตลาดน้ำาอัมพวา, สมุทรสงคราม

ตลาดน้ำาแห่งนี้เป็นอีกแห่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

ด้วยสีสันและความหนาแน่นของเรือพายขายสินค้าหลากชนิด

ผสานกับความสวยงามของบ้านเรือนและวิถีชุมชนโบราณ

รวมถึงเสน่ห์วิบวับของแสงหิ่งห้อยยามค่ำาคืน

ทำาให้ผู้มาเยือนประทับใจเสมอมา

• Amphawa Floating Market, Samut Songkhram

Another well-known floating market, Amphawa is

colourful and crowded with trading boats.

Amphawa Canal is interesting with houses and

old communities on the banks. Tourists also enjoy

watching fireflies at night.

66 July 2019

67


TRAVEL

พิพิธภัณฑ์คำปุน

งามสง่าผ้าทอเมืองอุบลฯ

อุบลราชธานี เมืองงามนามดอกบัว มิเพียงสืบทอดประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า

และวัฒนธรรมอันงดงามมายาวนานกว่า 200 ปีเท่านั้น หากยังเป็นเมืองที่วางตัวอยู่ทางตะวันออกสุด

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนพื้นที่ใดๆ จนก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจ

ประทับลงบนผ้าทอเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ภายใต้ชื่อ ‘ผ้ากาบบัวแสงแรก’

โดยครูมีชัย แต้สุจริยา ผู้ก่อตั้ง ‘พิพิธภัณฑ์คำปุน’ และ ‘บ้านคำปุน’

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN PHOTOS : KRITTHAPOL

ครูมีชัย แต้สุจริยา

Meechai Taesujariya

米 猜 · 德 苏 乍 里 雅 老 师

68 July 2019

69


TRAVEL

บนซ้าย-ขวา : บรรยากาศอันร่มรื่นของบ้านคาปุน

ที่มีสระบัวงดงามอยู่ตรงกลาง

Top left-right : The atmosphere at Ban Khampun

with a lotus pond in the middle

左 右 上 方 : 康 邦 屋 成 荫 的 风 景 。

ล่างขวา : ครูมีชัยกับกี่ทอผ้าที่ออกแบบและสร้างเป็นของขวัญ

ให้กับคุณแม่คาปุน

Bottom right : Meechai and the loom which he

designed and built as a gift to his mother, Khampun

右 下 方 : 由 米 猜 老 师 设 计 及 创 造 的 织 布 机 。

บน : โรงทอผ้าไหมคำปุน

ส่วนหนึ่งของบ้านคำปุน

Top : Khampun

silk weaving workshop,

a part of Ban Khampun

上 方 : 康 邦 屋 区 内 的

康 邦 丝 绸 纺 织 厂 。

จากผ้ากาบบัวแสงแรก ย้อนสู่ตำนานแห่งผ้าไหมคำปุน

สำหรับคนรักผ้าไทยแล้ว ย่อมรู้จักชื่อเสียงผ้าไหมนามนี้

กันเป็นอย่างดี ด้วยความประณีตของเส้นใย การประกอบสี

หลากหลายกลมกลืนสวยงาม โดยฝีมือปราชญ์ทอผ้า

คุณแม่คำปุน ศรีใส ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์

(ประณีตศิลป์-ทอผ้า) ปี พ.ศ. 2561 และครูศิลป์ของแผ่นดิน

ปี พ.ศ. 2553 และบุตรชาย-ครูมีชัย ผู้คิดค้นเทคนิคและ

ออกแบบลายผ้ากาบบัว อันเลื่องลือไปทั่วโลก ทั้ง 2 ท่าน

ต่างมีปณิธานในการสืบสานผ้าอดีตมิให้สูญหาย และ

ต้องการแบ่งปันความรู้ด้านการทอผ้า จึงเปิด ‘พิพิธภัณฑ์

คำปุน’ ขึ้นในพื้นที่ติดกับบ้านค ำปุน ณ อำเภอวารินชำราบ

โดยบ้านคำปุนอันร่มรื่นมีสระบัวงดงามตรงกลางนั้น

จะเปิดให้เข้าชมโรงทอผ้าเพียงปีละครั้งในช่วงเทศกาลแห่

เทียนเข้าพรรษาของจังหวัด ส่วนพิพิธภัณฑ์ค ำปุน เปิดให้

แวะเยือนได้ทุกวัน ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งกลุ่มอาคาร

แบบเรือนไทยอีสานประยุกต์เป็น 3 หลัง ได้แก่ อาคาร

หอพระธาตุพิพิธภัณฑ์, อาคารหอไตร เก็บรักษา

ตู้พระไตรปิฎกโบราณ และอาคารคำปุนมิวเซียมคาเฟ่

ซึ่งเป็นคาเฟ่กับร้านขายของที่ระลึก

จากประตูด้านหน้าพิพิธภัณฑ์คำปุน ซ้ายสุดจะเป็น

อาคารคำปุนมิวเซียมคาเฟ่ มีอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม

บริการท่ามกลางบรรยากาศโอ่อ่าสง่างาม พร้อมจำหน่าย

ของที่ระลึกจากฝีมือบ้านคำปุนโดยตรง ส่วนตรงกลาง

เป็นอาคารหอไตร และถัดไปจึงเป็นอาคารหอพระธาตุ

พิพิธภัณฑ์ อาคารหลักที่จัดแสดงประวัติ ผลงาน

เครื่องมือเครื่องใช้ในการทอผ้าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ขณะเดียวกันที่นี่ยังเป็นหอพระธาตุ มีบุษบกประดิษฐาน

พระบรมสารีริกธาตุ บนปูนปั้นนกหัสดีลิงค์ นกในต ำนาน

ที่มีศีรษะ (หัว) เป็นเศียรช้าง แสดงถึงศรัทธาทางศาสนา

และวัฒนธรรม ที่นี่จึงเป็นพิพิธภัณฑ์ทอผ้าที่สืบสาน

ศรัทธาต่อพุทธศาสนาด้วย โดยครูมีชัยรับแนวคิดมาจาก

คุณยายว่า การทำเพื่อสัมมาอาชีพนั้นน่ายกย่อง แต่ถ้าได้ท ำ

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือทำสิ่งทอในพระพุทธศาสนา

ยิ่งเป็นเรื่องน่ายกย่องกว่า ผู้มาเยือนพิพิธภัณฑ์จึงสัมผัส

ได้ถึงความสุขสงบในหอพระธาตุ ซึ่งจะมีการนิมนต์

พระสงฆ์มาแสดงธรรมให้ฟังตามโอกาส ผสานไปกับ

คุณค่าแห่งผ้าทอ อันสะท้อนจากการจัดแสดงเครื่องมือทอ

ผ้าที่เก่าแก่ เลอค่า และหายาก อุปกรณ์การท ำเส้นใยด้วย

พวงสาว (สาวเส้นไหม), เหล่ง (ทำใจไหม), ไน (ปั่นเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพของเส้นใยด้วยมือ), อัก (เก็บเส้นไหม)

และกรรมวิธีทอผ้ารูปแบบต่างๆ เช่น มัดหมี่ (มัดไหม

ผูกให้เป็นลวดลายแล้วย้อมสี), ขิด (ยก), จก (ควัก ล้วง ดึง

เส้นด้ายพุ่งพิเศษขึ้นลงเพื่อสร้างลวดลาย) ที่มีช่างทอผ้า

ของบ้านคำปุนนั่งทอให้ชมอย่างใกล้ชิด ตลอดเวลาเดินชม

เสียงตีกระทบฟืม เหยียบตะกอ สอดกระสวยเส้นพุ่ง

ดังมาให้ได้ยินเป็นระยะ บ่งบอกถึงภูมิปัญญาในอดีตให้

ประจักษ์ว่า ด้วยเครื่องมือไม่ซับซ้อนเพียงไม้กับไม้ไผ่

ก็สามารถสร้างสิ่งทออันมหัศจรรย์เช่นนี้ได้

ก่อนก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ค ำปุน ครูมีชัยเคยทำงาน

สายการบินมาก่อน แต่ด้วยความที่เติบโตและผูกพันกับ

ผ้าทอ อันเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น

ผ้าปูมที่เป็นของพระราชทานให้ขุนนางชั้นพระยาพานทอง

ขึ้นไป เครื่องมือทอผ้าของคุณยายที่มีลายรดน้ ำ ปิดทอง

ประดับกระจก ทำให้ปรารถนาจะสืบสานคุณค่าแห่งศิลปะ

นี้ไว้ ประกอบกับเกิดแรงกระตุ้นจากหลายคนที่อยากเห็น

ผ้าทอเมืองอุบลฯ แบบใหม่ นอกเหนือจากแบบดั้งเดิม

อย่างผ้าซิ่นล่อง ผ้าซิ่นตีนตวย ผ้ายกอุบลฯ ครูมีชัยจึง

ตัดสินใจออกมาพัฒนางานผ้าทอในแบบที่ไม่เคยทำมา

ก่อน ด้วยการคิดค้นลายผ้าและเทคนิคทอผ้าใหม่ๆ เช่น

ผ้ากาบบัว ซึ่งกลายมาเป็นผ้าประจำจังหวัดที่ใช้เทคนิค

4 ชนิดรวมกัน คือเทคนิคมัดหมี่ ควบเส้นสีมับไม

(ไหม 2 สีปั่นเกลียวเป็นหางกระรอก) จกด้วยดิ้นเงิน

ดิ้นทอง และขิดหรือยกเป็นลาย, ผ้าธัญพัสตร์ ใช้เทคนิค

จากแป้งและธัญพืช มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างลวดลาย

บนผ้า รวมถึงการฟื้นฟูผ้าทอโบราณขึ้นมาเพื่อมิให้

สูญหาย อย่างผ้าซิ่นทิวมุกที่หายไปเกือบร้อยปี และ

ผ้าเยียรบับลาว ซึ่งมีหลักฐานพระราชหัตถเลขาในรัชกาล

ที่ 5 ถึงกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์

สำเร็จราชการมณฑลอีสาน ชมเชยความงดงามของ

ผ้าเยียรบับลาวจากเมืองอุบลฯ ว่า “...ผ้านี้ทอดีมาก

เชียงใหม่สู้ไม่ได้เลย...” และยังเป็นผู้มีส่วนส ำคัญในการ

70 July 2019

71


TRAVEL

บนซ้าย : ด้านหน้าอาคารหอพระธาตุพิพิธภัณฑ์

Top left : The front of Buddha relic hall

左 上 方 : 佛 祖 舍 利 阁 博 物 馆 前 面 景 观 。

บนขวา : บริเวณหอพระธาตุ ที่มีบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ บนปูนปั้นนกหัสดีลิงค์

Top right : Buddha relic hall with a movable throne and relics of the Buddha

on Hatsadiling mythical bird

右 上 方 : 佛 祖 舍 利 阁 里 珍 藏 舍 利 子 区 域 。

กลาง-ล่างซ้าย : ภายในพิพิธภัณฑ์คำปุนที่จัดแสดงเครื่องมือทอผ้าเก่าแก่

Top-Bottom right : Inside Khampun Museum which displays antique

weaving equipment

中 间 - 左 下 方 : 康 邦 博 物 馆 里 古 代 纺 织 工 具 展 。

ล่างขวา : ผ้ากาบบัวแบบต่างๆ และผ้าซิ่นทิวมุก

Bottom right : Different designs of Kabbua silk and Thiew Muk sarongs

右 下 方 : 各 种 类 型 卡 捕 织 物 和 斜 纹 传 统 筒 裙 。

อนุรักษ์ผลักดันให้ผ้าทอเมืองอุบลฯ 18 รายการ ได้รับการจดจารเป็น

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วย

เมื่อเอ่ยถึงพิพิธภัณฑ์ค ำปุน จึงหมายถึงการหลอมรวมความเป็น

ครูมีชัย และภูมิปัญญาแห่งผ้าค ำปุนเมืองอุบลฯ ตั้งแต่รุ่นคุณทวด

คุณยาย และคุณแม่ของครูมีชัย ไว้ด้วยกัน ซึ่งครูมีชัยมุ่งหวังให้ผู้มาเยือน

โดยเฉพาะเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ค ำปุน เกิดความ

ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมนี้และอยากสืบสานให้ยาวนานต่อไป...

Khampun Museum :

Showcasing Remarkable Textiles

UBON RATCHATHANI, THE NORTHEASTERNMOST PROVINCE IN THAILAND,

BOASTS THE COUNTRY’S FIRST SUNLIGHT EACH MORNING. THE PHENOMENON

HAS INSPIRED TEXTILE ARTIST MEECHAI TAESUJARIYA TO CREATE A UNIQUE FABRIC PATTERN

WHICH HE PROUDLY CALLS ‘KABBUA FIRST RAY OF THE DAWN.’

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : เดินทางไปกับสายการบิน THAI Smile จาก

กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 5 นาที ส ำรองที่นั่งได้ที่

www.thaismileair.com จากนั้นนั่งรถแท็กซี่จากสนามบินอุบลฯ

ไปยังบ้านคำปุน ประมาณ 20 นาที

More info : บ้านคำปุน เปิดให้เข้าชมปีละครั้ง สำหรับปีนี้เปิดให้เข้าชม

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.

ส่วนพิพิธภัณฑ์คำปุน และคำปุนมิวเซียมคาเฟ่ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่

เวลา 09.00-17.00 น. โทร. 0 4525 4830, FB : Khampun Museum

บน : อีกมุมหนึ่งภายใน

พิพิธภัณฑ์คาปุน

Top : A corner inside

Khampun Museum

上 方 : 康 邦 博 物 馆 的

另 一 个 角 落 。

Years before the ‘Kabbua First Ray of the Dawn’

was born, Meechai has been preoccupied with the

intricacy of hand-woven Thai textiles—the obsession

he absolutely inherited from his mother, Khampun

Srisai. Khampun was named a National Artist for

Visual Arts in 2018 and Heritage Artist in 2010.

Together with Khampun, Meechai has invented

weaving techniques and designed textile patterns.

They vowed to conserve the age-old skills and

knowledge, consequently the founding of Khampun

Museum in the compound of Ban (House) Khampun

in Warin Chamrap District. Ban Khampun is open

to the public once a year during the Candle Festival

while the museum is open daily.

In addition to the museum building, the

compound includes a café, Buddhist scripture hall

and Buddha relic hall. Age-old weaving tools and

history of textiles are housed in the main building.

The entire museum reflects the faith in Buddhism

and culture—a teaching implanted on Meechai by his

grandmother. Walking in the museum compound,

you may feel that you are in an oasis of serenity only

to be awakened by the noise of weaving instruments

and looms in a workshop.

Inherited the love of textiles since childhood,

Meechai has a strong desire to preserve the artistic

values and created new designs in addition to the

traditional ones. He invented new patterns and weaving

techniques which have culminated into 4 different

methods exclusively adopted in Ubon Ratchathani.

He also played a vital role in having 18 types of handwoven

textiles in the province registered as Thailand’s

Cultural Heritage.

Khampun Museum is an outstanding showcase of

Meechai’s textile craftsmanship and the textile-weaving

talents of his mother and ancestors. Meechai’s major

wish is to disseminate the pride of traditional Thai

culture among the next generation.

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : Fly THAI Smile from Bangkok to Ubon

Ratchathani, 1 hour and 5 minutes. For reservations:

www.thaismileair.com. From Ubon Ratchathani airport,

take a taxi for 20 minutes to Ban Khampun.

More info : Ban Khampun is open once a year.

This year, it is open on July 15-17, from 09.00 am-07.00 pm.

Khampun Museum and Khampun Museum Café are

open daily from 09.00 am-05.00 pm. Tel. 0 4525 4830,

FB : Khampun Museum

72 July 2019

73


TRAVEL

康 邦 博 物 馆 , 乌 汶 雅 致 织 物

乌 汶 承 载 200 年 悠 久 历 史 文 化 , 凭 借 位 于 泰 国 最 东 北 的 独 特 地 理 位 置 , 使 这 里 作 为 泰 国

太 阳 最 早 升 起 的 区 域 , 从 而 成 为 创 造 第 一 缕 曙 光 花 样 的 独 特 卡 捕 织 物 的 灵 感 。

康 邦 丝 绸 闻 名 天 下 , 丝 线 精 致 , 多 彩 优 美 , 为 了 保 护 古 代 织 物 , 分 享 织 物 的 知

识 , 康 邦 丝 绸 的 创 造 人 ,2018 年 泰 国 国 家 视 觉 艺 术 家 和 2010 年 泰 国 国 家 工 匠 师

的 康 邦 · 斯 赛 女 士 与 发 明 卡 捕 织 物 的 技 术 和 花 样 的 米 猜 老 师 一 起 建 立 康 邦 博 物

馆 。

博 物 馆 区 分 为 3 座 泰 式 伊 森 房 屋 , 包 括 位 于 最 左 边 位 置 的 康 邦 博 物 馆 咖 啡

厅 , 气 氛 宽 敞 优 雅 , 提 供 美 食 及 饮 料 , 还 有 售 卖 康 邦 屋 手 工 伴 手 礼 。 中 间 位

置 设 有 藏 经 阁 , 而 旁 边 便 是 佛 祖 舍 利 阁 博 物 馆 , 这 里 是 纺 织 及 其 作 品 展 览 的 主

楼 , 里 面 还 珍 藏 了 佛 祖 舍 利 , 参 观 者 可 观 赏 织 物 的 宝 贵 价 值 和 各 种 编 织 过 程 和

设 备 , 同 时 也 能 享 受 到 佛 教 带 来 的 静 谧 之 气 氛 。

由 于 对 织 物 有 着 亲 密 的 关 系 , 米 猜 老 师 亦 有 意 想 持 续 其 艺 术 的 价 值 , 加 上

许 多 人 的 支 持 , 让 他 决 定 更 一 步 发 展 织 物 , 从 而 发 明 新 颖 织 物 的 花 样 和 技 术 ,

如 使 用 四 种 纺 织 技 术 做 成 的 卡 捕 织 物 、 使 用 谷 物 技 术 做 成 的 谭 雅 帕 织 物 , 并 且

还 将 古 代 织 物 来 修 复 及 保 护 , 如 拉 玛 五 世 国 王 时 期 有 记 载 的 颜 遍 老 织 物 等 。 米

猜 老 师 还 作 为 18 种 乌 汶 府 织 物 的 保 护 及 推 动 的 重 要 贡 献 者 , 让 其 织 物 被 评 为 泰

国 文 化 遗 产 。

因 此 , 康 邦 博 物 馆 亦 呈 现 了 米 猜 老 师 的 本 身 特 性 和 康 邦 织 物 智 慧 的 完 善 融

合 , 并 期 望 参 观 者 能 为 其 泰 国 文 化 遗 产 感 到 自 豪 , 让 该 宝 贵 艺 术 将 持 续 保 护 下

去 。

บน : ภาพคุณยายครูมีชัยกาลังใช้เครื่องทอผ้าตกแต่งด้วยลวดลายรดน้า

Top : Photo of Meechai’s grandmother creating designs on a loom

上 方 : 米 猜 老 师 祖 母 正 使 用 纺 织 工 具 的 照 片 。

ล่าง : กี่ทอผ้าอันเลอค่าของครูมีชัย

Bottom : Meechai’s valuable loom

下 方 : 米 猜 老 师 的 宝 贵 纺 织 机 。

旅 游 指 南

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 曼 谷 至 乌 汶 航 班 , 飞 行 约 1 小 时 ,

预 定 机 票 www.thaismileair.com。 从 乌 汶 机 场 乘 的 士 至 万 康 邦 约 20 分 钟 。

详 情 : 万 康 邦 屋 每 年 对 外 开 放 一 次 , 今 年 于 7 月 15 日 -17 日 09.00-19.00 开 放 。

康 邦 博 物 馆 和 康 邦 博 物 馆 咖 啡 厅 每 天 09.00-17.00 营 业 , 电 话 :0 4525 4830,

FB : Khampun Museum。

74 July 2019

75


TRAVEL

กิน ดื่ม พัก

ไปกับเมืองอุบลฯ

บรรยากาศภายในร้าน

อินโดจีน

The atmosphere

inside Indochine

印 度 支 那 餐 厅 里 的 气 息 。

นอกจากร่วมชมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งจัดช่วงเดือน

กรกฎาคมของทุกปี ในจังหวัดอุบลราชธานี และแวะเยือนพิพิธภัณฑ์คำปุนกับบ้านคำปุน

แลนด์มาร์กสำคัญของเมืองแห่งนี้แล้ว ที่นี่ก็ยังมีสถานที่ สำหรับกิน ดื่ม พักหลายแห่ง

ที่ไม่ควรพลาดด้วยเช่นกัน

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเต็ลฯ

Sunee Grand Hotel

苏 妮 会 务 中 心 大 酒 店 。

WORDS : SUPATTRA, PIYALAK PHOTOS : KRITTHAPOL

แหนมเนือง เมนูขึ้นชื่อของร้านอินโดจีน

Nam Nueng, Indochine’s signature dish

印 度 支 那 餐 厅 招 牌 菜 —— 越 南 春 卷 。

เริ่มต้นกันที่สถานที่พักอย่างโรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์

คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมอันดับ 1 ของจังหวัด ตั้งอยู่บนถนน

ชยางกูร ห่างจากสนามบินไม่มากนัก มีจำนวนห้องพัก 222 ห้อง

โดยห้องนอนและห้องน้ำกว้างขวาง อีกทั้งยังมีห้องอาหาร

ห้องประชุมสัมมนา ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ และสวนน้ำ

ของโรงแรมให้ดื่มด่ำผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ ส่วนโรงแรมยู โฮเต็ล

แอนด์ คาเฟ่ บนถนนอุปราช เป็นโรงแรมสวยเก๋ที่มีคาเฟ่อยู่ในตัว

ตกแต่งสไตล์วินเทจ ห้องพักน่ารัก และคาเฟ่บริการเครื่องดื่มหลาก

หลาย เช่น เอสเปรสโซน้ำมะพร้าวหอม เอสเปรสโซกับไอศกรีม

กะทิสด รวมถึงเบเกอรีและอาหารอิตาเลียน

สำหรับร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อ หากมาแล้วไม่แวะชิม จะเหมือน

มาไม่ถึงเมืองอุบลฯ จริง นั่นก็คือร้านอินโดจีน ของคุณน๋อย-ขยันวิทย์

ศรีสกุลวรรณ ร้านนี้เสิร์ฟอาหารเวียดนามรสชาติดั้งเดิม อร่อยจน

ลูกค้าแน่นตลอด เมนูแนะนำคือ แหนมเนือง (ใช้แผ่นแป้งทำจาก

ข้าวที่ปลูกเองเพื่อให้ได้ข้าวที่มีความแข็งเหมาะเป็นแผ่นแป้ง)

ขนมถ้วยหน้าหมู ขนมเบื้องญวน กุ้งพันอ้อย และขนมข้าวโพด

ข้าวเหนียวเปียก เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม

แต่หากเป็นก๋วยจั๊บญวนเมืองอุบลฯ เจ้าเก่าของแท้ ต้องร้าน

ก๋วยจั๊บตาหมี ซึ่งเด่นตรงเส้นก๋วยจั๊บหนาหนึบ น้ำซุปกลมกล่อม

ใส่เครื่องอย่างหมูยอ หมูสับ เลือด กระดูก ตีนไก่ และไข่นกกระทา

ครบสูตร

ตกดึกหน่อยก็ต้องไปปักหมุดที่ร้านข้าวต้มสันติโภชนา เมนู

อาหารมีให้เลือกเยอะทีเดียว ทั้งผัด พะโล้ ผัดฉ่า ไฟแดง แต่ถูกใจ

ลูกค้าที่สุด เห็นจะเป็นหนำเลี้ยบหมูสับไข่เค็ม รสเปรี้ยวหวาน

มันเค็ม

ส่วนร้านกาแฟนั่งชิลๆ ร้านแรกสุดประทับใจ ก็คือคำปุน

มิวเซียมคาเฟ่ ตั้งอยู่ที่เดียวกับพิพิธภัณฑ์คำปุน เป็นคาเฟ่ร่วมสมัย

เปิดเพลงแจ๊สฟังสบาย นอกจากเครื่องดื่มอย่างกาแฟ ชา น้ำผลไม้

แล้ว ยังมีอาหารจานเดียวและเบเกอรีสไตล์ฟิวชั่นบริการด้วย เช่น

ข้าวตังหน้าเค็มหมากนัด โรตีแกงเขียวหวานเนื้อ-ไก่ หมี่กะทิอุบล

มูสเค้กใบเตย เค้กทุเรียน ชีสเค้กมะม่วง ปรุงอย่างพิถีพิถัน เนื้อ

เค้กแต่ละชิ้นนุ่มนวล และอีกร้านขอแนะนำ Life Coffee Roaster

เจ้าของเป็นคุณหมอที่หันมาทำร้านกาแฟด้วยใจรัก บรรยากาศร้าน

ดีงาม และใส่ใจในทุกขั้นตอนของการคัดสรรและชงกาแฟ

บน-กลาง : คำปุนมิวเซียมคาเฟ่

กับเมนูอาหารจานเด่น

Top centre : Khampun Museum Cafe

and its menu

上 方 - 中 间 : 康 邦 博 物 馆 咖 啡 厅 的 推 荐 菜 。

ล่างซ้าย : เค้กนานาชนิดชวนรับประทาน

ที่คำปุนมิวเซียมคาเฟ่

Bottom left : A variety of cakes

at Khampun Museum Cafe

左 下 方 : 康 邦 博 物 馆 咖 啡 厅 的 诱 人 蛋 糕 。

• คำปุนมิวเซียมคาเฟ่ โทร. 0 4525 4830

• Life Coffee Roaster FB : Life Roaster

• ร้านอินโดจีน โทร. 0 4525 4126

089 719 8647

• ร้านข้าวต้มสันติโภชนา โทร. 0 4524 0233

• โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น

เซ็นเตอร์ โทร. 0 4535 2900

www.suneegrandhotel.com

• ยู โฮเต็ล แอนด์ คาเฟ่ โทร. 085 614 1111

www.yuuhotel.com

• ก๋วยจั๊บตาหมี เลขที่ 193/11

ถนนพิชิตรังสรรค์

76 July 2019

77


TRAVEL

Dine, Drink and Stay in

UBON RATCHATHANI

JULY IS THE MONTH OF CANDLE FESTIVAL

IN UBON RATCHATHANI. IN ADDITION TO

INTERESTING ATTRACTIONS AND LANDMARKS,

THE NORTHEASTERN PROVINCE IS A HOTSPOT

FOR DINERS.

Starting with the Sunee Grand Hotel and Convention Centre on

Chayangkun Road, the hotel accommodates 222 spacious rooms,

restaurants, convention halls, shopping arcade, theater and marine

park. Further on Upparat Road, the Yuu Hotel and Café is nicely

decorated in a vintage style. The cafe offers a variety of drinks,

desserts and Italian food.

The talk of the town is none other than the Indochine which

serves authentic Vietnamese food. Indochine is open daily from

08.00 am-10.00 pm. For the signature Ubon Kuay Jub (noodle),

head for Kuay Jub Ta Mee. Its noodles are chewy and the tasty soup

is topped with pressed pork (moo yor), minced pork, blood tofu,

chicken feet and quail eggs.

For a late-night meal, Santi Pochana is an amazing food shop

with an array of foods to puzzle you. If you want a good cup of

coffee, the Khampun Museum Café

is highly recommended.

Apart from snacks, cakes

and drinks, it also serves

food. We end the food

tour at Life Coffee Roaster,

owned by a medical

practitioner turned

coffee lover.

The atmosphere is

pleasant and the

coffee beans are

meticulously selected.

乌 汶 吃 喝 玩 乐 指 南

乌 汶 府 , 守 夏 节 巡 烛 游 行 闻 名 遐 迩 , 拥 有 康 邦 博 物 馆

及 康 邦 屋 作 为 地 标 性 景 点 之 外 , 这 里 更 多 吃 喝 玩 乐 的

地 点 , 也 的 确 不 能 错 过 。

苏 妮 会 务 中 心 大 酒 店 作 为 乌 汶 府 的 领 先 酒 店 之 一 , 距 离 机 场 不 远 , 客

房 宽 敞 , 设 有 餐 厅 、 会 议 室 、 泳 池 。 余 友 酒 店 及 咖 啡 厅 , 以 经 典 风 格

装 饰 , 客 房 清 新 舒 适 , 酒 店 咖 啡 厅 提 供 各 种 饮 料 , 还 有 面 包 和 意 大

利 菜 。

来 到 乌 汶 , 少 不 了 要 来 这 家 著 名 越 南 餐 厅 打 卡 —— 印 度 支 那 餐

厅 , 推 荐 菜 如 越 南 火 腿 、 越 南 式 煎 饼 等 , 餐 厅 每 天 08.00-22.00 营

业 。 答 米 粿 汁 是 乌 汶 老 店 , 粿 汁 粿 条 软 粘 适 度 ,

汤 底 圆 润 , 加 上 肉 铺 和 其 他 配 料 ,

味 道 简 直 不 要 太 好 了 。 夜 晚 间 再 到 汕

迪 普 查 纳 餐 厅 品 尝 各 种 当 地 家 常 菜 ,

如 咸 鸭 蛋 炒 碎 肉 等 。

推 荐 打 卡 咖 啡 厅 为 康 邦 博 物

馆 咖 啡 厅 , 推 荐 菜 品 如 乌 汶 椰

汁 炒 粉 , 点 心 如 榴 莲 蛋 糕 等 。

另 一 推 荐 是 Life Coffee Roaster

咖 啡 厅 , 每 杯 咖 啡 用 心 挑 选 材

料 并 冲 泡 而 成 。

• 康 邦 博 物 馆 咖 啡 厅 电 话 :0 4525 4830。

• Life Coffee Roaster

咖 啡 厅 FB : Life Roaster。

• 印 度 支 那 餐 厅 电 话 : 0 4525 4126,

089 719 8647。

• 汕 迪 普 查 纳 餐 厅 电 话 :0 4524 0233。

• 苏 妮 会 务 中 心 大 酒 店 电 话 :0 4535 2900,

www.suneegrandhotel.com。

• 余 友 酒 店 及 咖 啡 厅 电 话 :085 614 1111,

www.yuuhotel.com。

• 答 米 粿 汁 匹 其 朗 森 路 193/11 号 。

บนขวา : ยู โฮเต็ล แอนด์ คาเฟ่

Top right : Yuu Hotel and Cafe

右 上 方 : 余 友 酒 店 及 咖 啡 厅 。

บนซ้าย : ขนมถ้วยหน้าหมูจากร้านอินโดจีน

กับเอสเปรสโซน้ำมะพร้าวหอม

จากยู โฮเต็ล แอนด์ คาเฟ่

Top left : A favourite dish at Indochine

and Coconut Juice Expresso

at Yuu Hotel and Cafe

左 上 方 : 印 度 支 那 餐 厅 肉 糕 和 余 友 酒 店 及 咖 啡 厅 的 香

椰 浓 缩 咖 啡 。

กลาง : ข้าวต้มมื้อค่ำกับอาหารหลากหลาย

ที่ร้านสันติโภชนา

Centre : A variety of dishes

at Santi Pochana Shop

中 间 : 汕 迪 普 查 纳 餐 厅 的 多 种 夜 宵 佳 肴 。

ล่าง : ร้านกาแฟ Life Coffee Roaster

Bottom : Life Coffee Roaster

下 方 :Life Coffee Roaster 咖 啡 厅 。

78 July 2019

79


ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม

และดินแดนแห่งตำนานอาหาร

เรื่อง : วรรณา อาลีตระกูล

เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดปัตตานี เรามักจะนึกถึงความสวยงามของ 3 วัฒนธรรม

เสมอ ด้วยเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมซึ่งมีเสน่ห์ชวนให้ผู้คนหลงใหล เปี่ยมด้วย

ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เป็นเมืองท่า เมืองการค้า และการลงทุนของ

ผู้คนหลายเชื้อชาติ ตลอดจนเพียบพร้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม

เริ่มตั้งแต่วัดช้างให้ ศูนย์รวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั่วทุกมุมโลก,

มัสยิดกลางปัตตานี สัญลักษณ์แห่งความสันติสุขแดนใต้, ศาลเจ้าแม่

ลิ้มกอเหนี่ยว ศรัทธาแห่งความกตัญญูและสัจจะข้ามโพ้นทะเล, ป่าชายเลน

ยะหริ่ง สัมผัสแห่งอุโมงค์ธรรมชาติเขียวขจีและความอุดมสมบูรณ์ของ

แมกไม้, แหลมตาชี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน เหมาะกับการบันทึกภาพ

สวยยามพระอาทิตย์ขึ้นและตก จนถึงผาพญางู ณ น้ำตกทรายขาว

ผาหินธรรมชาติที่มีมนต์ขลัง

กล่าวได้ว่า เที่ยวปัตตานีไปได้ทุกที่ทุกเวลา สมดั่งคำขวัญที่ว่าเป็น

เมืองงาม 3 วัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา แหล่ง

ธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้ จริงๆ

นอกจากนั้นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรยังทำให้ปัตตานีมีอาหาร

พื้นถิ่นที่หลากหลาย เป็นตำนานให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสสรรพรสอย่าง

ประทับใจ เสน่ห์แห่งอาหารปัตตานีได้รับการจารึกไว้ในหนังสืออาหาร

เมนูปัตตานี (Pattani Heritage Recipes) ถึง 2 เล่ม ซึ่งจังหวัดปัตตานี

ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว

จังหวัดปัตตานี ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์อาหารคาว

หวานปัตตานี ที่ยังคงหารับประทานได้ไม่ยากในปัจจุบัน

ดังเช่น

• ข้าวยำ หรือนาซิกาบู มาจากชื่อภาษามลายู นาซิ แปลว่า ข้าว

กาบู แปลว่า ยำ คืออาหารที่นำข้าวหุงด้วยใบยอมาคลุกกับสมันปลา

มะพร้าวคั่ว ผักหั่นฝอย และราดด้วยน้ำบูดูปัตตานีรสเด็ด

เติมพริกป่นเพื่อเพิ่มความเข้มข้นและความอร่อย

• นาซิดาแฆ หรือข้าวมันแกงปลาโอพริกหยวก มีสมันกุ้งเป็น

เครื่องชูรสโรยหน้า โดยสูตรปัตตานีจะอร่อยประทับใจอย่างยิ่ง

• ไก่กอและ หรือไก่ฆอและ ต้นตำรับของปัตตานี ถูกพลิกไปมา

บนเตาถ่าน หอมกรุ่นด้วยกลิ่นเครื่องแกง และรสชาติกลมกล่อม

• ละแซ หรือขนมจีนอิสลาม เพราะมีเส้นแต่เป็นเส้นม้วนขดไว้

และน้ำยากะทิปลาเป็นสีขาว ไม่ใช่สีเหลือง รับประทานคู่กับผักสด

• ลอปะตีแก เหมือนเปียกปูนราดน้ำกะทิ ที่น้ำหวานทำจาก

น้ำตาลโตนดแท้ หอมอร่อย มักเรียกกันขำๆ ตามคำแปลว่า

ขนมกระโดดแทง

• อาเก๊าะ ขนมพื้นเมืองทรงดอกไม้ นุ่มลิ้น ชวนรับประทาน

• ปูตูฮาลือบอ ขนมสีเหลืองนวลทรงกลม นึ่งให้นุ่ม ไส้ในเป็น

น้ำตาลแว่นจากตาลโตนด รับประทานคลุกกับมะพร้าว

• ชาชัก หรือแต ตาเระ ของแท้ดั้งเดิมต้องเป็นชาชักของปัตตานี

หลายคนบินข้ามฟ้ามาเพื่อสิ่งนี้

ทั้งสัมผัสความงามแห่ง 3 วัฒนธรรม และได้อิ่มอร่อยกับอาหาร

อันทรงคุณค่าทั้งทางกายและใจ ทุกคนก็คงจะซาบซึ้งแล้วว่า ปัตตานี

เป็นเมืองงามที่มีมนต์เสน่ห์มากแค่ไหน...

* ขอบคุณ ภาพอาหารปัตตานี จากหนังสือ เมนูปัตตานี

และภาพสถานที่ท่องเที่ยวปัตตานี จากสำนักงานการท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดปัตตานี

PATTANI : Cultural Diversity

and Legendary Cuisine

Pattani has been a busy trading post in

Thailand’s South since the old days. Yet, the

province’s natural beauty is second to none

while culture is divergent.

Wat Chang Hai is an assembly venue

for devout Buddhists worldwide while

Pattani Mosque symbolises peace and

Lim Kor Niew Shrine represents the faith and

belief of overseas Chinese. Pattani is also

rich with natural beauties including Yaring

mangrove forest, the jewel Laem Tachi,

Pha (cliff) Phaya Ngu. Sai Khao waterfall

and natural rock cliffs.

Abundant natural resources have

resulted in cooking diversity. The charm of

Pattani cuisine has been highlighted in 2

volumes of Pattani Heritage Recipes, jointly

published by Pattani Administration, Pattani

Food Business Association and Pattani

Tourist Business Association. Some of the

outstanding dishes are as follows:

• Khao Yam or Nasi Kerabu: Rice cooked

with noni (Morinda citrifolia) leaves.

The cooked rice is mixed with fish, roasted

coconut, shredded vegetable and topped

with southern Budu dressing.

Words : Wanna Alee-Trakool

• Nasi Dagae (or Nasi Dagang in Malay):

Rice steamed in coconut milk served with

fish curry.

• Kai Kolae or Grilled Turmeric Chicken:

The aromatic chicken is grilled on charcoal

stove.

• La Sae or Muslim Noodles: The noodles

are served with fish curry and fresh

vegetables.

• Coconut Pancake (Lo Pa Ti Gae):

The pancake is topped with coconut-sugar

dressing when served.

• Flower-shape Custard (Ah Koh): Soft

and tasty snack.

• Traditional Herbal Snack (Putu Halibo):

Yellow round dessert filled with palm syrup

and mixed with coconut.

• Pulled Tea (Teh Tarik): Traditional milk

tea prepared by the process of ‘pulling’

the drink. Some tourists make it a point to

visit Pattani to enjoy the pulled tea.

* Special thanks : Food pictures from Pattani

Heritage Recipes book and tourist destination

pictures from Pattani Tourism and Sport Office


FOOD

หวานละมุนกรุ่นกลิ่นชากับเมนูสุดพิเศษ

ฉลองครบรอบวันเกิดสายการบินไทยสมายล์ ปี 2562

EXCLUSIVELY-BLENDED AROMATIC TEA

IN CELEBRATION OF THAI SMILE’S ANNIVERSARY, 2019

สายการบินไทยสมายล์ ชวนผู้โดยสารมาเพลิดเพลินกับความหวานผสาน

ความละมุนของเค้กเนื้อนุ่ม รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟคู่กับชาที่เข้ากัน 4 เมนู

สุดพิเศษจาก S&P ในโอกาสฉลองครบรอบวันเกิดสายการบิน ปี 2562

ได้แก่ เมนู Berry Fairy Cake กับ Strawberry Cocoa Mousse เสิร์ฟคู่

ชาเอิร์ลเกรย์ และ Banoffee Fairy Cake กับ Yuzu Mango Mousse

เสิร์ฟคู่ชาอิงลิช เบรกฟาสต์ โดยพร้อมให้บริการในวันที่ 7-13 กรกฎาคม

2562 ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ยกเว้น WE011,

WE051, WE177, WE419/420, WE426 และ WE609 หรือจนกว่า

สินค้าจะหมด

THAI Smile celebrates the 2019 birthday anniversary with

a special offer of sumptuous cakes and tea. 4 different

menus, created by S&P for the special occasion, comprise

Berry Fairy Cake and Strawberry Cocoa Mousse with

Earl Grey tea, and Banoffee Fairy Cake and Yuzu Mango

Mousse with English Breakfast tea. The special menus

are available on July 7-13, 2019 on board domestic and

international flights except for flights WE011, WE051,

WE177, WE419/420, WE426 and WE609, or until stock lasts.

84 July 2019

85


FOOD

อร่อยสุขภาพดีด้วยขนมข้าวไรซ์เบอร์รีอบกรอบ

กับสายการบินไทยสมายล์

HEALTHY RICEBERRY SNACKS WITH THAI SMILE

สายการบินไทยสมายล์ ชวนผู้โดยสารมาอร่อยแบบสุขภาพดีกับขนมข้าวไรซ์เบอร์รี

อบกรอบ รสผงผักบาร์บีคิว ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพร้อมเสิร์ฟในทุกเที่ยวบิน สำหรับเส้นทาง

บินไปยังประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และอินเดียทุกเส้นทาง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

2562 นี้ เป็นต้นไป

โดยส่วนใหญ่ เมื่อพูดถึงขนมขบเคี้ยว คนมักนึกถึงขนมบรรจุถุงที่ไม่มีประโยชน์

ต่อสุขภาพ แต่สำหรับขนมข้าวไรซ์เบอร์รีอบกรอบนี้ มีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่าง

ออกไป นอกจากอร่อยชวนรับประทานแล้ว ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจาก

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต เป็นข้าวไรซ์เบอร์รีซึ่งได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง

ข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากจังหวัดน่าน รับรองการพัฒนาพันธุ์

ข้าวพิเศษ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงอุดมด้วย

วิตามินอีและสารต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งผ่านกรรมวิธีการผลิตที่เรียกว่า

กระบวนการเอกซ์ทรูชัน ซึ่งสามารถรักษาคุณสมบัติเชิงสุขภาพของวัตถุดิบที่ใช้

ในการผลิตขนมได้ดี ทำให้ขนมข้าวไรซ์เบอร์รีอบกรอบ รสผงผักบาร์บีคิว ยังคง

คุณค่าทางอาหารสม่ำเสมอ เหมาะกับการรับประทานเป็นของว่างทุกช่วงเวลา

โดยเฉพาะเวลาเดินทางไปกับสายการบินไทยสมายล์

THAI Smile serves riceberry chips, vegetable &

barbecue flavour, on flights to China, Hong Kong,

Taiwan and India, starting July 2019. The chips are

exclusively produced by THAI Smile in collaboration

with Kasetsart University’s Institute of Food Research

and Product Development.

Made from cross-bred Hom Nil (black fragrant)

rice and jasmine rice (khao dok mali 105) from Nan

Province, the riceberry chips are nutritiously rich with

Vitamin E and antioxidant values. ‘Extrusion process’

was conducted in the production to ensure

crispy and healthy snacks. The riceberry snacks

will definitely add enjoyment to your journey on

THAI Smile flights.

86 July 2019

87


NEWS

ไทยสมายล์ เตรียมเข้าร่วมสตาร์อัลไลแอนซ์

มุ่งเชื่อมต่อเส้นทางบินระดับภูมิภาค

เสริมทัพเครือข่ายสายการบินพันธมิตร

หลังจากการประชุม Star Alliance Chief Executive Board

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ซึ่งจัดขึ้นก่อนการประชุม IATA Annual

General Meeting วันที่ 2-3 มิถุนายน 2562 ณ กรุงโซล

สาธารณรัฐเกาหลี สตาร์อัลไลแอนซ์ ได้ประกาศแผนการดำเนิน

การให้สายการบินไทยสมายล์เข้าร่วมเป็น Connecting Partner

ของสตาร์อัลไลแอนซ์ กลุ่มพันธมิตรการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ที่ปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุมสนามบินมากกว่า 1,300 สนามบิน

ใน 194 ประเทศทั่วโลก โดย Connecting Partner Model คือ

รูปแบบใหม่ของการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์

เปิดตัวเมื่อกลางปี 2559 ซึ่งต่างจากสมาชิกแบบเต็มรูปแบบ

ตรงที่กำหนดให้มีสัญญาความตกลงด้านการพาณิชย์กับสายการบิน

ในกลุ่มฯ อย่างน้อย 3 รายเท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้าที่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อ

ระหว่างเที่ยวบินของ Connecting Partner และเที่ยวบินของสาย

การบินในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ จะได้รับความสะดวกสบายจาก

บริการ Through Check-in ส่วนลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรทองใน

กลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ ก็จะได้รับสิทธิ์พิเศษต่างๆ ตามที่ก ำหนด

THAI SMILE TO BECOME NEW CONNECTING PARTNER

WITH THE STAR ALLIANCE

THAI Smile is becoming a new Connecting Partner with

the Star Alliance, the world’s largest airline network.

The announcement was made after the conference of the

Star Alliance Chief Executive Board on June 1, 2019. The

conference was held prior to the IATA Annual General Meeting

in Seoul, Republic of Korea. The Star Alliance network

currently covers over 1,300 airports in 194 countries worldwide.

The Connecting Partner Model is a new partnership feature

launched by the Star Alliance in mid-2016. Different from

the full partnership scheme, it requires commercial aviation

agreements with at least 3 airlines in the Star Alliance network.

The partnership will make it more convenient for connecting

passengers who have to travel to destinations within the

Connecting Partner or Star Alliance network since they will be

offered through check-in services. Star Alliance Gold Status

passengers will be offered privileges as qualified.

สายการบินไทยสมายล์และการบินไทย

ร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จัดฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน ปี 2562

กรณีอากาศยานอุบัติเหตุ (SEMEX-19)

สายการบินไทยสมายล์และการบินไทย ร่วมกับท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ

ตามแผนฉุกเฉิน โดยจำลองสถานการณ์อากาศยานอุบัติเหตุ

ณ ท่าอากาศยาน ประจำปี 2562 โดยมีคุณชาริตา ลีลายุทธ

(ที่ 5 จากซ้าย) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท

ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด, เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ

(ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง

และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ

คุณกิตติพงศ์ กิตติขจร (กลาง) รองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

(มหาชน) ร่วมการฝึกซ้อมฯ เพื ่อให้ทุกส่วนงานเตรียมพร้อมที่จะ

รับสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกู้ภัย

อพยพ และดูแลผู้โดยสารให้เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติตามแผน

ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

THAI SMILE AND THAI AIRWAYS COLLABORATE WITH

SUVARNABHUMI AIRPORT IN 2019 EMERGENCY

EXERCISE

THAI Smile and Thai Airways recently collaborated with

Suvarnabhumi Airport and related agencies in a full-scale

emergency exercise, aircraft accident. Mrs Charita Leelayudth

(5 th left), Acting Chief Executive Officer of THAI Smile Airways

Company Limited, Flt Lt Prathana Pattanasiri, Vice President

of Aviation Safety, Security and Standards Department,

Thai Airways International Public Company Limited (THAI)

and Mr Kittipong Kittikachorn, Executive Vice President, Deputy

General Manager of Suvarnabhumi Airport (Operation Group 1)

of Airports of Thailand Public Company Limited, participated

in the exercise for the emergency preparedness in relocation

and taking of passengers following to emergency procedures.

The exercise is to strengthen passengers’ confidence in the

Airport’s safety management.

88 July 2019

89


TALK

เสียงจากผู้โดยสาร!

วีสมายล์พูดคุยกับผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์

ถึงความประทับใจในการใช้บริการ

OUR VALUABLE PASSENGERS

SHARE MEMORABLE

EXPERIENCES ON THAI SMILE’S

HOSPITALITY AND SERVICE.

แนะนำตัวให้ผู้อ่านวีสมายล์ได้รู้จักสักนิดค่ะ

ดิฉันชื่อ แจ่มจันทร์ วชิรอนันต์ ทำงานเป็นผู้จัดการภาค

อยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในเรื่องของ

การเดินทาง พูดได้ว่าเป็นลูกค้าที่ใช้บริการสายการบิน

ไทยสมายล์เป็นประจำมาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยเฉพาะกับเส้นทาง

กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และหาดใหญ่-กรุงเทพฯ ซึ่งจนถึงทุกวันนี้

ก็ยังใช้บริการมาอย่างต่อเนื่องค่ะ

เหตุผลที่ทำให้ประทับใจสายการบินไทยสมายล์

มาโดยตลอด

ประทับใจโดยภาพรวม ตั้งแต่ตอนซื้อตั๋ว จะไม่มีเพิ่มค่านั่นค่านี่

เหมือนสายการบินอื่น เข้ามาเช็กอินก็ไม่วุ่นวายเรื่องการโหลด

สัมภาระ ทั้งยังมีบริการให้พรีเช็กอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ซึ่งบริการนี้ช่วยให้บริหารเวลาเดินทางได้ดี และต้องชื่นชม

สายการบินด้วยที่บางครั้งมีเหตุสุดวิสัยให้ดีเลย์ แต่ก็สามารถ

จัดการแก้ปัญหาการดีเลย์ได้อย่างดี

ความโดดเด่นที่ได้สัมผัสจากการเดินทาง

โดยสายการบินไทยสมายล์

ดิฉันรู้สึกถึงความใส่ใจ และความเป็นมิตรของพนักงาน

สายการบินไทยสมายล์ โดยเฉพาะพนักงานบริการภาคพื้นดิน

จะมีรอยยิ้มให้ตลอดเวลา คอยช่วยอำนวยความสะดวก

จนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย โดยสรุปคือ หากจะต้อง

เดินทางโดยเครื่องบินในระยะทางที่ไม่ไกลมาก สายการบิน

ไทยสมายล์ตอบโจทย์ที่สุด ในราคาที่สมเหตุสมผล คุ้มค่า

ตรงเวลา และปลอดภัยค่ะ

PLEASE INTRODUCE YOURSELF.

My name is Jamjan Vachiraanun. As a regional

manager of Siam Commercial Bank Plc,

I have travelled regularly on THAI Smile flights

especially between Bangkok and Hat Yai.

WHAT HAVE IMPRESSED YOU ABOUT

THAI SMILE?

My appreciation starts from making ticket

purchase. Unlike other airlines, THAI Smile

doesn’t apply any extra charges. Check-in

is convenient particularly with the pre

check-in service at Suvarnabhumi Airport.

The airline also handles flight delays, if any,

efficiently.

WHAT IS OUTSTANDING ABOUT THAI SMILE?

THAI Smile staff is caring and friendly.

Ground staff smiles most of the time

and provides assistance to passengers

to ensure their safe journeys. For short flights,

I choose THAI Smile because of its reasonable

prices, good value for money, punctuality

and safety.

92 July 2019

93


HOROSCOPES

WORDS : GARAGAY SRIPARINYASIN

ILLUSTRATOR : CHUMPOL AKKAPANTANON

ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง

ท่องเที่ยว

ไปตามดวง

อ่านดวงประจำเดือนกรกฎาคม 2562

Enjoy Travelling

with Your Stars

นักษัตร หมายถึงชื่อรอบเวลากำหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ โดยกำหนดสัตว์ 12 ชนิด

เป็นเครื่องหมายในแต่ละปี เริ่มจากปีชวด (หนู) ฉลู (วัว) ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย)

มะโรง (งูใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก) มะเมีย (ม้า) มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) จอ (สุนัข) กุน (หมู)

子 鼠 丑 牛 寅 虎 卯 兔 辰 龙 巳 蛇

Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake

1924

1936

1948

1960

1972

1984

1996

2008

1925

1937

1949

1961

1973

1985

1997

2009

1926

1938

1950

1962

1974

1986

1998

2010

1927

1939

1951

1963

1975

1987

1999

2011

1916

1928

1940

1952

1964

1976

1988

2000

1917

1929

1941

1953

1965

1977

1989

2001

ปีชวด | Rat | 子 鼠 ปีฉลู | Ox | 丑 牛 ปีขาล | Tiger | 寅 虎 ปีเถาะ | Rabbit | 卯 兔 ปีมะโรง | Dragon | 辰 龙 ปีมะเส็ง | Snake | 巳 蛇

การเงินมีเรื่องให้ต้องลำบากใจ สถานการณ์

ตึงมือ มีความระแวงแคลงใจเกี่ยวกับคน

ที่ร่วมใช้เงิน แต่การงานยังมีจุดที่ดีอยู่มาก

ได้รับความยกย่องชื่นชม มีกิจกรรมใหม่ๆ

ส่วนการเดินทางอาจไม่ค่อยปลอดโปร่ง

ระวังจะมีปัญหากับคู่รักคู่ครอง หรือเพื่อน

ร่วมทริปเกิดปัญหาติดขัดกะทันหัน

การเงินค่อนข้างหนักกว่าช่วงที่ผ่านมา

จะมีความวุ่นวายเดือดร้อนภายในครอบครัว

ทำการค้าเสี่ยงขาดทุน ต้องรับมือให้ดีๆ

ส่วนการงานก็จะต้องใส่ใจลูกน้องลูกจ้าง

ให้มากกว่าปกติ จะมีการเปลี่ยนแปลง

ภายใน การเดินทางนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ดี

ทุกอย่าง ไปไหนมาไหนราบรื่น มีความสุข

การเงินค่อนข้างหนัก แต่ก็ยังประคองตัว

ไปได้ จะได้ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน มีคนอุปถัมภ์เสมอ

ส่วนการงานสำคัญที่การวางแผนระยะ

ยาว การประสานความร่วมมือ แม้กับคนที่

ทัศนคติไม่ตรงกัน การเดินทางใกล้ไกลนั้น

ไม่ต้องห่วง จะราบรื่นปลอดภัยดี

การเงินยังดีอยู่มาก แม้ติดขัดก็จะผ่านได้

ปัญหาอาจอยู่ที่ความกังวลภายในจิตใจ

มากกว่า เตือนถึงภาวะอารมณ์ไม่มั่นคง

ทำให้ทุกอย่างเหมือนเลวร้ายกว่าที่เป็น

จริง ส่วนการงานควรตรวจสอบว่าเหนื่อย

มากเกินไปหรือเปล่า แบกภาระมากไปไหม

การเดินทางจะดีต่อจิตใจ เหมาะที่จะหา

เวลาพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศ ชาร์จแบต

ให้ตัวเอง

ชีวิตในช่วงนี้จะมีความท้าทายหลายอย่าง

การเงินมีขึ้นมีลง ทำการค้าจะได้ทั้งจังหวะ

กำไรดี และมีความเสี่ยงสูงไปพร้อมๆ กัน

ส่วนการงานให้ใส่ใจนโยบายรัฐ หรือ

แผนงานร่วมกับผู้อื่นมากๆ มักมีจุดหักเห

ต้องเตรียมรับมือ การเดินทางจะประสบ

ความสำเร็จ มีความสุข ได้เพื่อนร่วมทาง

ที่รู้ใจ

การเงินจะมีปัญหาเป็นครั้งคราว มักต้อง

เหนื่อยกับภาระที่เลี่ยงไม่ได้ หรือเรื่อง

ภายในครอบครัวที่จำเป็นต้องรับไว้

ส่วนการงานจะได้รับมอบหมายงานสำคัญ

ทำให้ดีที่สุด ผลลัพธ์จะตามมาอีกมาก

ในภายหลัง สำหรับการเดินทางจะมีเหตุ

ขัดข้องเบาๆ ก่อน แต่หลังจากนั้น

จะราบรื่น แก้ไขปัญหาได้หมด

You will encounter some financial

constraints and become suspicious

of someone who has a say in your

expenditures. However, you still excel

in your career and enjoy new activity.

Your travel will not be so smooth.

You may be involved in a conflict

with your love one or spouse, or your

travel companion may abruptly cancel

the trip.

Your financial situation will be harsher

than before. There may be conflicts

in the family. If you are an entrepreneur,

take special care of your business as

there is a possible loss. Give special

attention to your employees since

there may be some internal changes.

Your journey will be smooth and joyful.

Financial toughness is possible but

you will get through it. Elder people

will unexpectedly assist you. Give more

emphasis to long-term planning and

coordination with others in order to get

your work done successfully. You will

have a safe journey.

You will enjoy a positive financial

situation despite some minor obstacles.

Don’t be stressful and control your

emotion so that things will not

get worse. Make sure you don’t

overwork until you feel overburdened.

It’s time to recharge your energy by

taking a trip.

This is the time of various challenges.

Your money situation will be unsteady

but your business will be profitable

though a high risk should not be

ruled out. Give special interest to

the government’s policy or your

partnership with others. Be on alert

for unpredictable happenings. Your

journey will be successful and cheerful

with understanding companions.

Your financial matters will not

be smooth as you will encounter

irresistible burdens or family problems.

Nevertheless, you will get a significant

assignment. Do your best and a series

of results will follow. There will be

some minor obstacles in your journey

but you will efficiently solve them.

资 金 紧 张 情 况 让 您 发 愁 , 对 他 人 起 疑 心 。 工 作

得 到 称 赞 钦 佩 , 拥 有 新 项 目 活 动 。 旅 行 运 势 不

太 顺 利 , 注 意 与 爱 人 或 旅 伴 发 生 矛 盾 。

资 金 问 题 比 过 去 严 重 , 家 庭 有 麻 烦 事 , 生 意

冒 险 损 失 。 工 作 需 要 比 平 时 多 注 意 下 属 ,

将 发 生 内 部 变 化 。 旅 行 一 切 顺 利 快 乐 。

资 金 问 题 比 较 严 重 , 但 还 是 撑 得 住 , 将 收 到

长 辈 的 帮 助 。 工 作 , 关 键 在 于 长 期 计 划 、

协 力 合 作 。 长 短 旅 行 都 安 全 顺 遂 。

资 金 运 势 非 常 好 , 注 意 情 绪 化 , 内 心 忧 虑 。

工 作 , 应 当 检 查 是 否 过 度 劳 累 , 是 否 承 受 太 多

负 担 。 旅 行 会 让 心 情 开 朗 , 出 游 换 换 环 境 ,

给 自 己 充 上 活 力 。

生 活 会 遇 到 种 种 的 挑 战 , 资 金 不 够 稳 定 , 生 意

有 收 到 利 益 的 趋 势 , 同 时 也 有 高 度 的 风 险 。

工 作 , 多 注 意 政 府 政 策 或 合 作 计 划 , 会 发 生 转

折 点 。 旅 行 非 常 愉 快 , 有 很 好 的 旅 伴 。

资 金 不 时 发 生 问 题 , 经 常 要 为 不 能 避 免 的 负 担

或 家 庭 问 题 而 厌 倦 。 工 作 将 担 任 重 要 任 务 ,

全 力 以 赴 , 好 结 果 即 将 来 临 。 旅 行 前 会 发 生 一

点 障 碍 , 但 一 切 都 顺 利 解 决 。

94 July 2019

95


HOROSCOPES

มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน

12 นักษัตรเป็นธรรมเนียมสืบกันมาในฝั่งเอเชีย มีตำนานเล่าขานมากมาย

เกี่ยวกับที่มาของนักษัตร หนึ่งในนั้นเล่าว่า เกิดจากดำริของเทพเจ้าที่จะตั้ง

สัตว์เป็นเจ้าของปีจากลำดับการเดินทางมาถึง ในบรรดาสัตว์มากมายนั้น

เจ้าวัวรู้ตัวว่าเดินช้า จึงออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืน พอเจ้าหนูเห็นก็กระโดดขึ้น

หลังวัว เมื่อถึงรุ่งเช้า วัวก็เดินทางไปถึงก่อนใครๆ และเมื่อวัวส่งเสียงเรียก

เจ้าหนูรีบกระโดดลงมาจากหลังวัวและวิ่งไปหาเทพเจ้า “เจ้าหนู ยินดีต้อนรับ”

หนูจึงเป็นสัญลักษณ์ของปีนักษัตรปีแรก ติดตามมาด้วยสัตว์ต่างๆ

โดยมีหมูเป็นตัวสุดท้าย

The Chinese Zodiac is a repeating cycle of 12 years, with each year being

represented by an animal and its reputed attributes. The animals are : Rat,

Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, and Pig.

Each Year is associated with a zodiac animal.

According to Chinese legend and mythology, God wanted to assign animals

to each year in the order of which animal won the race. The Ox knew that it

was slow and started at midnight but the Rat jumped on the Ox’s back and

when they reached their destination the Rat ran to God first declaring its

victory. Thus the year started with the Rat and ends with the Pig.

十 二 生 肖 , 又 叫 属 相 , 是 与 十 二 地 支 相 配 以 人 出 生 年 份 的 十 二 种 动 物 ,

包 括 子 ( 鼠 )、 丑 ( 牛 )、 寅 ( 虎 )、 卯 ( 兔 )、 辰 ( 龙 )、 巳 ( 蛇 )、

午 ( 马 )、 未 ( 羊 )、 申 ( 猴 )、 酉 ( 鸡 )、 戌 ( 狗 )、 亥 ( 猪 )。

关 于 老 鼠 为 什 么 是 十 二 生 肖 之 首 的 神 话 故 事 有 很 多 版 本 , 流 传 最 多 的 版 本

是 : 天 界 要 举 办 赛 跑 大 会 , 天 神 规 定 跑 最 快 就 成 为 十 二 生 肖 中 的 动 物 。 老

牛 自 知 跑 得 不 快 , 子 夜 就 出 门 。 小 老 鼠 体 型 很 小 但 头 脑 机 灵 , 它 偷 偷 爬 上

老 牛 的 角 , 等 到 老 牛 到 达 目 的 地 时 , 小 老 鼠 突 然 从 牛 角 上 跳 下 来 , 成 了 第

一 名 。 其 他 动 物 也 相 继 抵 达 , 猪 是 最 后 一 名 。

午 马 未 羊 申 猴 酉 鸡 戌 狗 亥 猪

Horse Goat Monkey Rooster Dog Pig

1918

1930

1942

1954

1966

1978

1990

2002

1919

1931

1943

1955

1967

1979

1991

2003

1920

1932

1944

1956

1968

1980

1992

2004

1921

1933

1945

1957

1969

1981

1993

2005

1922

1934

1946

1958

1970

1982

1994

2006

1923

1935

1947

1959

1971

1983

1995

2007

ปีมะเมีย | Horse | 午 马 ปีมะแม | Goat | 未 羊 ปีวอก | Monkey | 申 猴

ปีระกา | Rooster | 酉 鸡 ปีจอ | Dog | 戌 狗 ปีกุน | Pig | 亥 猪

การเงินจะได้พึ่งพาอาศัยผู้อื่น หรือเป็น

ญาติมิตรยื่นมือมาช่วยเหลือ แต่บางครั้ง

ก็ต้องเป็นฝ่ายช่วยคนอื่นบ้าง ส่วนการงาน

จะได้ทำงานใหญ่ในไม่ช้า หากมีการเจรจา

ติดต่อเข้ามาให้รีบรับไว้ แต่ถ้าเป็นการ

ลงทุนที่มีความเสี่ยงควรพิจารณาให้

รอบคอบ การเดินทางจะปลอดภัยเสมอ

ทุกเส้นทางจะราบรื่น มีคนช่วยเหลือ

ตลอดทริป

รายได้ยังปกติดีอยู่ แต่ค่าใช้จ่ายจะสวน

กระแส คือมีรูรั่วมากมายจนแทบจะอุด

ไม่ไหว ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่โถมประดัง

ต้องตั้งสติให้ดีๆ ส่วนการงานจะมีเรื่อง

ท้าทายเช่นกัน หัวหน้าเจ้านายอาจเพ่งเล็ง

ลูกน้องมีปัญหา แต่ก็จะผ่านไปได้ในที่สุด

การเดินทางจะเป็นสิ่งชุบชูจิตใจ ช่วยให้

คลายเครียดได้ดี

การเงินจะมีความสมหวัง ทำการค้า

ได้กำไร วางบิลไปจะได้รับกลับมา

อย่างเร็ว ส่วนการงานจะได้ทำเรื่องที่

หนักหนาสำหรับคนอื่น แต่ตัวคุณเอง

จะจัดการได้ดี เพราะมีทักษะส่วนตัวที่

นำมาใช้ได้ สำหรับการเดินทางให้ระวัง

มิจฉาชีพ หรือเหตุไม่คาดฝัน เกิดข้อ

ขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่

จนเกินไป

การเงินจะมีเหตุให้ได้ใช้มากกว่าที่วางแผน

ไว้ หรือมีคนมาขอความอนุเคราะห์ช่วย

เหลือ คิดเสียว่าทำบุญกุศลไป ส่วนการงาน

จะมีความวุ่นวายเล็กน้อย มักเกิดจากคน

ที่ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ตัวเอง แต่ก็จะ

แก้ไขได้ในภายหลัง ส่วนการเดินทาง

จะได้รับความสมหวังเป็นอันดี ที่มีทริป

ร่วมกับคู่รักคู่ครองจะมีความสุขดั่งใจ

การเงินจะหนักหนาอยู่พอสมควร รับเข้าไม่

เท่ากับจ่ายออก หากใครกำลังจับงานใหญ่ๆ

ระวังจะมีปัญหางบบานปลาย ต้องใช้สติ

และจัดระบบให้ดีๆ ส่วนการงาน สำคัญ

ที่การบริหารจัดการ กับการทำงานอย่าง

มีวินัย ไม่ประมาทเรื่องเวลา การเดินทาง

จะราบรื่นดีทุกประการ ไม่ว่าไปเรื่องงาน

หรือเรื่องส่วนตัว

การเงินจะมีข่าวดีเข้ามา มีกระแสรายได้

ไหลเข้าสวนกระแสคนอื่น ทำมาค้าขาย

มักได้จังหวะเฮงๆ ส่วนการงานเป็นช่วงที่

อาจรู้สึกอ่อนไหว ไม่แน่ใจสถานภาพ

หรือลึกๆ กังวลเกี่ยวกับตำแหน่ง

ให้พยายามหารือกับผู้ที่เข้าใจสถานการณ์

จริงๆ ส่วนการเดินทางไม่น่าห่วงอะไร

จะปลอดภัยทุกเส้นทาง ได้รับความสุข

สมหวัง

You will receive financial assistance

from other people or relatives.

However, you sometimes need to

reciprocate. You will be approached

for a special assignment soon; so grab

it. Meanwhile, you should be more

careful if it involves an investment risk.

Your journey will be safe and smooth

since others will offer help.

Your income remains stable but

expenditure will be much higher.

Be firm in coping with unexpected

expenses whether minor or major

ones. There’ll be challenges in your job

as your superiors and subordinates

will focus on you. You will eventually

get through the testing experience.

Making a trip will be a good relief.

Finances are gratifying with profits in

your business. You will be assigned

a heavy task but, with your personal

expertise, you will successfully achieve

it. Be more cautious of theft when you

travel. You may encounter some minor

problems on your trips.

Your spending may be higher than

you earlier expected, or someone may

seek your financial assistance. If it’s

inevitable, do it for a good cause.

There will be minor problems in your job

as you’ll have to deal with irresponsible

people. You can do it though. You’ll

have a good time with your love one

when travelling together.

Finances are tough with more spending

than income. There may be excessive

expenditure if you take on a major

project. You should be systematic and

disciplined in managing the project,

and make sure you follow the schedule.

Your trip, whether for work or personal

matter, will be smooth.

Financially, you’ll receive good news

and be rewarded with revenue.

Your business is also smooth and

profitable. If you’re worried about your

current position in the job, consult a

knowledgeable person in the office.

Your trip will be safe and rewarding.

资 金 可 依 靠 他 人 或 亲 戚 , 可 有 时 也 要 主 动 帮

助 他 人 。 工 作 很 快 会 担 任 重 大 任 务 , 若 有 谈

判 事 宜 , 就 赶 快 接 受 , 若 是 有 关 投 资 , 需 要

慎 重 考 虑 。 旅 行 一 直 安 全 , 有 人 伸 手 帮 助 。

收 入 依 然 稳 定 , 可 支 出 漏 洞 百 出 , 大 小 问 题 涌 入

而 来 。 工 作 , 被 上 司 观 察 、 下 属 带 来 问 题 ,

可 一 切 最 终 会 解 决 好 。 旅 行 让 您 焕 发 活 力 ,

放 松 身 心 。

资 金 称 心 如 意 , 生 意 买 卖 收 到 利 润 。 工 作 ,

将 担 任 重 要 事 件 , 并 会 完 美 胜 任 。 旅 行 要 当

心 盗 贼 或 出 乎 意 料 的 事 情 , 会 发 生 小 小 障 碍 。

资 金 支 出 超 支 或 有 人 请 求 您 的 帮 助 。 工 作 会 有

些 不 愉 快 , 主 要 是 与 那 些 不 懂 自 己 的 角 色 和 责

任 的 人 发 生 问 题 。 旅 行 让 心 情 惬 意 , 与 爱 人 出

游 会 很 幸 福 。

资 金 比 较 严 重 , 支 出 比 收 入 多 , 当 心 发 生 超 出

预 算 的 问 题 , 需 要 好 好 管 理 。 工 作 关 键 在 于 管

理 方 面 和 工 作 纪 律 。 旅 行 , 不 论 是 商 务 旅 行 或

私 人 旅 行 都 非 常 顺 畅 。

资 金 运 势 很 好 , 收 入 涌 入 , 生 意 兴 旺 。 工 作

属 于 脆 弱 易 感 期 , 对 职 位 或 状 况 产 生 不 安 。

旅 行 一 切 安 全 无 恙 , 满 意 幸 福 。

96 July 2019

97


WEFIE

#WEfieWESmile

Check out this month’s WEfie

ขอเชิญจับกลุ่มกับเพื่อนร่วมทาง ถ้ามาเดี ่ยวลองมองหา

มิตรภาพข้างๆ จากนั้นโพส ยิ้ม และกดชัตเตอร์ได้เลย!

Whether travelling solo or in group, pair up with

your pal or find someone next to you, then strike

a pose, say cheese and click!

สนุกกับ WEFIE WESMILE

เซลฟี่แบบคู่หรือหมู่คณะกัน

Join our fun “WEfie” contest

of couple or group selfies.

加 入 我 们 的 乐 趣 “WEfie”

情 侣 或 团 体 自 拍 竞 赛 。

与 您 的 朋 友 配 对 或 寻 找 旁 边 的 人 , 摆 好 姿 势 ,

微 微 一 笑 , 再 点 击 发 送 !

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

• คุณสามารถร่วมสนุกชิงรางวัลกับนิตยสาร WE Smile ได้ด้วยการแชร์รูป

ลงอินสตาแกรม พร้อมใส่แฮชแท็ก #WEfieWESmile ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ

รางวัลสุดประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทาง

หรือรางวัลสุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล์ ทั้งนี้ชมภาพ

#WEfieWESmile ของผู้อ่านวีสมายล์เพิ่มเติม ได้ที่ www.WESmileMagazine.com

• Join our contest to win prizes by sharing your WEfie on Instagram

with a hashtag : #WEfieWESmile. Prizes up for grabs include air tickets

and other special gifts from THAI Smile.

Check out the images taken by WE Smile readers at WEfieWESmile.

Learn more at www.WESmileMagazine.com

• 在 Instagram 照 片 墙 上 标 签 #WEfieWESmile 分 享 您 的 自 拍 照 ,

参 加 比 赛 并 赢 取 WE Smile 奖 品 。

惊 喜 奖 品 包 括 由 泰 国 微 笑 航 空 提 供 的 全 价 机 票 及 其 他 特 殊 奖 品 。

您 可 在 www.WESmileMagazine.com 查 看 并 了 解 更 多 WE Smile 期 刊 读 者 的

#WEfieWESmile 活 动 拍 摄 照 片 。

SUBMIT YOUR WEFIE TO US!

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหมอนผ้าห่มจากไทยสมายล์

ได้แก่ pitt_ok และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ้าพันคอจากไทยสมายล์

ได้แก่ wwaratt_.pb โปรดติดต่อรับของรางวัลได้ที่

กองบรรณาธิการนิตยสาร WE Smile

โทร. 0 2744 4975, 081 315 9814

• The winner of a THAI Smile blanket pillow is pitt_ok and

The winner of a THAI Smile scarf is wwaratt_.pb.

Collect your prize at WE Smile’s editorial department.

Call 0 2744 4975, 081 315 9814.

• 发 送 您 的 WEfie 自 拍 吧 !

泰 国 微 笑 航 空 毯 子 枕 头 的 奖 品 获 奖 者 为 pitt_ok 和 获 得 泰 国 微 笑 航 空 围 巾

的 获 奖 者 为 wwaratt_.pb, 请 至 WE Smile 杂 志 。 编 辑 部 领 取 奖 品 ,

电 话 :0 2744 4975,081 315 9814。

98 July 2019

99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!