13.07.2023 Views

Casino Life & Business Magazine 160

Casino Life & Business Magazine 160 / June 2023

Casino Life & Business Magazine 160 / June 2023

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

No. 160 iunie / june 2023 www.casino-magazine.ro Edi]ie Român\ - Englez\ / Romanian - English Edition

17

ani

years

ALEXANDRU

PETRESCU

Amit Sharma

Dan Ghiță

IGT

Pre]: 74,90 LEI

Central European Gambling Summit - CEGS23

The Only Romanian

Gambling Magazine

Awarded!


CALEA SPRE

FRUMUSE}E!


Best Magazine in the Gambling

Industry - Bucharest, Romania 2020

Media partner of the year -

Sofia, Bulgaria 2019

WE INNOVATE,

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2017

OTHERS

JUST COPY…

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2016

“Best Industry Publication”

nomination at the

International Gaming Awards -

London, UK 2011 & 2012

WWW.CASINO-MAGAZINE.RO


4

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

Alexandru Petrescu, Senior Vicepresident

BMM Big Cyber despre Big Cyber Defense

Summit 2023 / Alexandru Petrescu,

Senior Vice President BMM Big Cyber

​about the Big Cyber Defense Summit 2023

Amit Sharma, CEO of BMM

Innovation Group, BIG Cyber

Central European Gambling

Summit la cea de a 11a ediție –

CEGS23 / Central European Gambling

Summit at its 11th edition - CEGS23

Distracție și nu pentru câștig! /

Fun and not for gain!

Interviu cu Dan Alexandru Ghiță /

Interview with Dan Alexandru Ghita

Criptomonedele, între metodă

de plată universală și jocuri de noroc

sau schemă PONZI / Cryptocurrencies,

between universal payment method

and gambling or PONZI scheme

USwitch Multi-Game Momentum

de la IGT / IGT’s USwitch

Multi-Game Momentum

Proiecte de lege care propun

închiderea jocurilor de noroc

tradiționale din România /

Bills proposing the closure

of traditional gambling in Romania

10

12

16

30

32

38

40

44

50

52

54

56

62

66

68

72

PROTECȚIA DATELOR ÎN MAI 2023 /

DATA PROTECTION IN MAY 2023

The white paper - Propuneri privind

actualizarea legislației jocurilor de noroc din

Marea Britanie / The white paper - Proposals

to update UK gambling legislation

CasinoBeats Summit realizează

un triumf important dublându-și cifrele /

CasinoBeats Summit achieves a momentous

triumph by doubling its numbers

Jocurile de casino reprezintă o industrie care

apune? / Is casino gaming a sunset industry?

Caesars Virginia a deschis

casinoul din Danville / Caesars

Virginia opened casino in Danville

Chanracy Khun îl învinge pe Doug Polk pentru

a câștiga WSOP Heads-Up Championship

/ Chanracy Khun defeats Doug Polk to win

WSOP Heads-Up Championship

Therma Village, resort desprins din basme

cu apă termală, plajă și parcare gratuite /

Therma Village, a fairytale-like resort with

thermal water, free beach, and parking

Formula 16

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

CASINO MAGAZINE Nr. 160

iunie 2023

Best Magazine in the

Gambling Industry

- Bucharest,

Romania 2020

Media partner of the year

- Sofia, Bulgaria 2019

Este interzisă preluarea, reproducerea parțială sau totală a oricărui text, fotografie sau imagine grafică,

fără acordul scris al editorului, care deține toate drepturile asupra lor. Orice abatere sau nerespectare

a condițiilor și termenilor menționați anterior va fi sancționată conform legislației în vigoare.

Răspunderea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor acestora. Toate materialele

din revistă au caracter informativ și nu trebuie tratate ca fiind sfaturi ale specialiștilor.

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2017

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2016

“Best Industry

Publication”

nomination at the

International Gaming

Awards - London,

UK 2011 & 2012

Media Project Manager

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Editor-in-chief

Mihnea Paul Popescu-Grisogono

mihnea.popescu@topengineering.ro

Senior Art Directing

Ionu] Nedelcu

Senior Editors

K.Sino, Poker Player, Laura Camelia,

Andra Adam (andra.adam@

casino-magazine.ro), Roxana Ene

(roxana.ene@ casino-magazine.ro)

Translator

Iris Popescu, Dorina Oprea

Photo

Iris Popescu, PhotoNXT,

Sabin Mali[evschi, Adrian Stoicoviciu,

Advertising

redactie@casino-magazine.ro

Printed by Everest

Published by

IRIS MULTIMEDIA

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Tel.: +40 744 428 866

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

Publicatia

auditata

ISSN: 1843-3316

www.casino-magazine.ro


contact@fedbet.ro


www.casino-magazine.ro

Casino Life & Business Magazine

POARTA CĂTRE

INDUSTRIA

JOCURILOR DE

NOROC


EDITORIAL / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

9

Vine vara,

bine-mi pare...

Summer is coming,

and I love it...

by K. Sino

Odată cu luna iunie vine și vara cea mult

așteptată. Cu vacanțe, cu vreme bună și

caldă, cu mare, cu munte și cu plimbări cât

cuprinde.

Parcă altfel se vede lumea când e soare

și cald afară!

Poate vremea frumoasă o să aducă

chibzuință și gândire matură atât în Parlament

cât și în mass-media, așa încât industria

jocurilor de noroc, pe care o servim de 17

ani, să poată să-și tragă sufletul după atâtea

atacuri și să poată să se dezvolte în liniște și

armonie, așa cum se întâmplă în mai toate

țările unde ea există.

With June comes the long-awaited

summer. With holidays, with good and warm

weather, with the sea, with mountains and with

long walks and trips as much as possible.

It’s a totally different world when it’s sunny

and warm outside!

Perhaps the good weather will bring

some prudence and mature thinking to

both Parliament and the media, so that the

gambling industry, which we have served for

17 years, can take a breather after so many

attacks and be able to develop in peace

and harmony, as happens in most countries

where it exists.

www.casino-magazine.ro


10 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

Alexandru Petrescu,

Senior Vicepresident BMM Big Cyber

despre Big Cyber Defense Summit 2023

Apărarea cibernetică este o componentă esențială a afacerilor moderne de succes

By Laura Camelia

Pe data de 22 mai 2023,

a avut loc la JW Marriott

București, Big Cyber Defense

Summit 2023. Evenimentul a

reunit experți din domeniul

securității cibernetice din

România, Israel și Statele Unite

ale Americii, incluzând prezența

lui Nadav Ardel, CEO și fondator

Cyberhat, alături de decidenți

de prim rang din sectorul

bancar, al serviciilor esențiale,

al asociațiilor IT&C, mediul

academic și al structurilor de

apărare națională.

Reuniunea a marcat

lansarea portfoliului de soluții

de securitate cibernetică al

companiei Big Cyber Defense,

integrator de soluții complexe de

securitate cibernetică, incluzând

monitorizare 24/7/365 prin

Centrul de Operațiuni de

Securitate (SOC) din Tel-

Aviv, prin soluții de detectare

proactivă a amenințărilor

din spațiul digital, sesiuni

de training pentru creșterea

On May 22, 2023, the

Big Cyber ​Defense Summit

2023 took place at the JW

Marriott Bucharest. The

event brought together cyber

security experts from

Romania, Israel and the

United States of America,

including the presence

of Nadav Ardel, CEO and

founder of Cyberhat, alongside

top decision-makers

from the banking sector,

essential services, IT&C associations,

academia and

national defense structures.

The meeting marked the

launch of the cyber security

solutions portfolio of Big

Cyber ​Defense, an integrator

of complex cyber security solutions,

including 24/7/365

monitoring through the

Security Operations Center

(SOC) in Tel-Aviv, through

proactive detection solutions

of threats in the digital

space, training sessions to

Alexandru Petrescu, Senior Vice President BMM Big

Cyber ​about the Big Cyber Defense Summit 2023

Cyber defense is an essential component of successful modern businesses

www.casino-magazine.ro


vip / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 11

nivelului de conștientizare a

potențialelor riscuri cibernetice,

servicii de pentest și soluții

adaptate pentru gestionarea

elementelor stringente de

securitate cibernetică.

Evenimentul, primul

dintr-o serie ce se va desfășu

ra în mai multe centre

importante europene, a avut

loc la București, marcând astfel

importanța României în

structura de securitate ciberne

tică europeană.

Summitul BIG Cyber

Defense 2023 a fost împărțit în

două conferințe de jumătate

de zi fiecare, prima sesiune

adresându-se organizațiilor

guvernamentale, mediului

de afaceri și companiilor care

administrează servicii esențiale,

a doua sesiune fiind destinată

industriei de gaming și gambling,

cu participarea reprezentanților

marilor platforme tehnologice

în domeniu.

Alexandru Petrescu, Senior

Vicepresident BMM Big Cyber, a

declarat: „Apărarea cibernetică

este o componentă esențială a

afacerilor moderne de succes

și este crucial ca organizațiile

să fie mereu cu un pas înainte

pentru a-și proteja atât clienții

cât și resursele proprii de

posibile amenințări cibernetice.

În cadrul summitului BIG

Cyber Defense 2023 au avut

loc dezbateri despre modul de

abordare a provocărilor din

domeniul securității cibernetice,

aducând împreună experți din

numeroase industrii, pentru a

crea o imagine de ansamblu.

Prin intermediul evenimentului

nostru, participanții au avut

acces la informații valoroase

puse la dispoziție de experți în

domeniu, ceea ce îi va ajuta săși

crească nivelul de securitate

cibernetică și să-și consolideze

capabilitățile de a detecta

atacurile cibernetice și a limita

efectele acestora.

BIG Cyber Defense, parte a

BMM Innovation Group (BIG),

oferă la nivel global, soluții de

securitate cibernetică. Echipa

de experți BIG Cyber utilizează

cele mai avansate tehnologii

disponibile în domeniul securității

cibernetice.”

increase the level of awareness

of potential cyber risks,

pentest services and tailored

solutions for managing the

pressing elements of cyber

security.

The event, the first of a

series that will take place in

several important European

centers, took place in

Bucharest, thus marking the

importance of Romania in

the European cyber security

structure.

The BIG Cyber ​Defense

2023 Summit was divided

into two conferences of half a

day each, the first session addressing

government organizations,

the business environment

and companies that

administer essential services,

the second session being intended

for the gaming and

gambling industry, with the

participation of representatives

of the big technological

platforms in the field.

Alexandru Petrescu,

Senior Vice President of

BMM Big Cyber, declared:

“Cyber ​defense is an essential

component of successful

modern businesses and

it is crucial that organizations

are always one step

ahead to protect both their

customers and their own

resources from possible

threats cybernetic. The BIG

Cyber ​Defense 2023 Summit

saw debates on how to tackle

cyber security challenges,

bringing together experts

from many industries to create

a bigger picture. Through

our event, participants had

access to valuable information

provided by experts in

the field, which will help

them increase their level of

cyber security and strengthen

their capabilities to detect

cyber attacks and limit their

effects.

BIG Cyber ​Defense, part

of BMM Innovation Group

(BIG), offers global cyber security

solutions. BIG Cyber’s

team of experts uses the

most advanced technologies

available in the field of cyber

security.”

www.casino-magazine.ro


12 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

Amit Sharma,

CEO of BMM Innovation Group, BIG Cyber

➤ De ce este crucială securitatea

cibernetică pentru

domeniul de afaceri? Cum

afectează aceasta succesul

general, reputația

și sustenabilitatea unei

companii?

Securitatea cibernetică are

o importanță primordială pentru

afaceri, contribuind direct

la succesul general, reputația

și sustenabilitatea acestora.

În lumea interconectată de

astăzi, afacerile depind în

mare măsură de sistemele

digitale pentru a stoca și

procesa informații critice, a

efectua tranzacții și a comunica

cu clienții și partenerii.

Măsurile eficiente de securitate

cibernetică asigură

confidențialitatea, integritatea

și disponibilitatea acestor date,

protejându-le de accesul neautorizat,

furt sau manipulare.

O breșă de securitate cibernetică

poate avea consecințe

severe pentru o companie. Din

punct de vedere financiar, costurile

asociate cu răspunsul la

incidente, investigația, recuperarea

sistemelor și posibilele

acțiuni legale pot fi semnificative.

Mai mult, aceasta poate

duce la pierderea informațiilor

sensibile, a secretelor comerciale

și a proprietății intelectuale,

creând un dezavantaj față de

competiție și posibile pierderi

financiare în ceea ce privește

cota de piață sau perturbarea

operațiunilor.

În ceea ce privește reputația,

un incident de securitate cibernetică

poate eroda încrederea

și loialitatea clienților. Știrile

despre compromiterea datelor

sau a informațiilor clienților

pot afecta imaginea unei companii,

ducând la pierderea

clienților, publicitate negativă

și diminuarea oportunităților

de afaceri. Reconstruirea

încrederii cu clienții și părțile

interesate poate fi un proces

dificil și consumator de timp.

Prioritizarea securității cibernetice

demonstrează ca pacitatea

organizațiilor de a proteja

informațiile sensibile, de a

respecta reglementările și de a

asigura continuitatea opera țiu-

➤ In the context of business

operations, why is

cybersecurity crucial?

How does it impact the

overall success, reputation,

and sustainability of

a company?

Cybersecurity is of paramount

importance for businesses

as it directly impacts

their overall success, reputation,

and sustainability. In

today’s interconnected world,

businesses heavily rely on

digital systems to store and

process critical information,

conduct transactions, and

communicate with customers

and partners. Effective cybersecurity

measures ensure the

confidentiality, integrity, and

availability of this data, safeguarding

it from unauthorized

access, theft, or manipulation.

A cybersecurity breach can

have severe consequences for

a company. Financially, the

costs associated with incident

response, investigation, system

recovery, and potential

legal actions can be significant.

Moreover, a breach can lead to

the loss of sensitive business

information, trade secrets, and

intellectual property, resulting

in a competitive disadvantage

and potential financial losses

in terms of market share or disrupted

operations.

Regarding reputation, a

cybersecurity incident can

erode customer trust and loyalty.

News of a data breach or

compromised customer information

can damage a company’s

brand image, leading to

customer churn, negative publicity,

and a decline in business

opportunities. Rebuilding trust

with customers and stakeholders

can be a challenging and

time-consuming process. By

prioritizing cybersecurity, businesses

demonstrate their ability

to protect sensitive information,

comply with regulations,

and ensure the continuity of

sustainable operations.

➤ Cyberattacks have become

increasingly sophisticated,

posing significant

www.casino-magazine.ro


vip / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 13

➤ As businesses increasingly

rely on digital technologies,

what are the key

cybersecurity measures

that organizations should

prioritize to protect their

sensitive data, intellectual

property, and customer

information? Are there

any industry-specific

considerations that businesses

should take into

account?

Businesses should prioritize

several key cybersecurity

measures to protect sensitive

data, intellectual property, and

customer information. First,

it is essential to implement

strong access controls and

user authentication mechanisms

by enforcing complex

and unique passwords, multifactor

authentication, and limnilor

în mod sustenabil.

➤ Atacurile cibernetice au

devenit din ce în ce mai

complexe, reprezentând

riscuri semnificative

pentru afaceri de toate

dimensiunile. Cum pot

companiile mai mici, cu

resurse și bugete limitate,

să se asigure că au

o protecție adecvată împotriva

atacurilor cibernetice?

O încălcare a securității

cibernetice poate avea consecințe

severe pentru companii,

atât din punct de vedere

financiar, cât și în ceea ce

privește reputația mărcii. Din

punct de vedere financiar,

costurile asociate unui incident

pot fi de zece ori mai mari

decât costul implementării

unui sistem de securitate.

Există câteva opțiuni evidente

pentru companii, începând cu

crearea unei echipe de securitate

internă. Aceasta presupune

câteva pro vocări, cum ar

fi costurile ridicate pentru construirea

unei echipe interne cu

abilități multiple și experiență

vastă, precum și păstrarea

experților calificați, în contextul

unei prezențe scăzute pe

piață de experți în domeniul

securității cibernetice. În peisajul

global de astăzi, există

mai multe locuri de muncă

în domeniul securității cibernetice

decât experți calificați

pentru a le ocupa.

O alternativă este utilizarea

serviciilor unor companii de

renume din domeniul securitatii

cibernetice. Securitatea

ca serviciu (SECaaS) este o

opțiune viabilă pentru companiile

mici și mijlocii, cu

resurse și bugete limitate, care

asigură același nivel ridicat de

protecție împotriva atacurilor

fără investiții inițiale semnificative.

Prin valorificarea

competențelor și experienței

furnizorilor de servicii de securitate,

cum ar fi BIG Cyber,

companiile pot beneficia de

monitorizare și răspuns 24/7,

scalabilitate, acces la tehnologii

avansate și experiența

profesioniștilor în domeniul

securității. Degrevarea echipelor

IT interne de această

responsabilitate, le permite să

se concentreze pe activitățile

de bază ale companiei, economisind

totodată timp și bani.

Este crucial pentru companiile

mai mici să își asigure

un nivel adecvat de protecție

împotriva atacurilor cibernetice.

Astfel pot evita consecințele

iminente pe care acestea le pot

avea din punct de vedere financiar

și asupra reputației companiei.

SECaaS este o metodă

demonstrată de a avansa.

➤ Pe măsură ce afacerile

depind tot mai mult de

tehnologiile digitale, care

sunt principalele măsuri

de securitate cibernetică

pe care organizațiile ar

trebui să le prioritizeze

pentru a-și proteja

datele sensibile, propri-

risks to businesses of all

sizes. How can smaller

companies, with limited

resources and budget, ensure

they have adequate

protection from cyberattacks?

A cybersecurity breach can

have severe consequences for

businesses, both financially

and in terms of brand reputation.

Financially, the costs

associated with a breach can

sometimes be ten times the

cost of securing your business.

There are some obvious

response choices for businesses,

starting with building

a security team in-house. This

poses real challenges, including

the heavy costs of building

an internal team with broad

skills and experience, and finding

and retaining those qualified

security experts in a world

of cyber expertise scarcity. In

today’s global landscape, there

are more open cybersecurity

jobs than there are trained

experts to fill them.

Another solution is to use

reputable security organizations

to help secure your

business. Security as a Service

(SECaaS) is a viable option for

small to medium size companies

with limited resources and

budgets to ensure adequate

protection from cyberattacks.

SECaaS provides cost-effective

access to enterprise-level security

solutions without significant

upfront investments. By

leveraging the expertise and

experience of security service

providers, such as BIG Cyber,

companies can benefit from

24/7 monitoring and response,

scalability, access to advanced

technologies, and the experience

of trained security professionals.

This reduces the

burden on internal IT teams,

allowing them to focus on core

business activities while also

saving the business time and

money.

It is crucial for smaller companies

to ensure their adequate

protection from cyberattacks

to avoid these immediate

financial and reputational consequences.

SECaaS is a proven

way forward.

www.casino-magazine.ro


14 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / VIP

etatea intelectuală și

informațiile clienților?

Există aspecte specifice

industriei pe care afacerile

ar trebui să le ia în

considerare?

Companiile ar trebui să

prioritizeze mai multe măsuri

cheie de securitate cibernetică

pentru a proteja datele sensibile,

proprietatea intelectuală

și informațiile clienților. În

primul rând, este esențial să

se implementeze metode solide

de control al accesului și

mecanisme de autentificare a

utilizatorilor, prin impunerea

de parole complexe și unice,

autentificare multifactorială și

limitarea privilegiilor de acces

doar pentru acele activități

necesare responsabilităților de

serviciu. Multe atacuri cibernetice

exploatează softwareul

învechit pentru a obține

acces neautorizat, așadar

actualizarea și remedierea

continuă a software-ului și a

sistemelor este crucială pentru

soluționarea vulnerabilităților

cunoscute. Utilizarea sistemelor

automate de gestionare

a remedierilor poate

ajuta la simplificarea acestui

proces și asigură efectuarea

actualizărilor in timp util.

Programele de formare și

conștientizare a angajaților

joacă un rol vital în asigurarea

unei posturi solide de securitate

cibernetică. Patruzeci și doi

la sută dintre atacurile cibernetice

au fost realizate prin

erori ale angajaților. Educarea

angajaților cu privire la atacurile

de tip phishing, tehnicile

de inginerie socială și cele mai

bune practici pentru protecția

datelor contribuie la crearea

unei culturi conștiente de securitate

în cadrul organizației. De

asemenea, trebuie utilizate

metode de criptare a datelor

pentru a le securiza, acestea

rămânând protejate, chiar dacă

sunt interceptate.

Evaluarea recurentă a se curității,

scanarea pentru vul nerabilități

și testarea de penetrare

pot ajuta la identificarea

și remedierea potențialelor

puncte slabe din infrastructura

unei organizații. Această

abordare pro activă permite

companiilor să detecteze și

să remedieze vulnerabilitățile

înainte ca acestea să poată

fi exploatate de actorii rău

intenționați.

În cele din urmă, dar

foarte important, implementarea

unei soluții fiabile de

monitorizare, disponibilă

24/7/365, oferă companiilor

siguranța necesară. BIG Cyber

oferă soluții unice de securitate

pentru afacerile mici și

mijlocii, inclusiv monitorizare

a securității la nivel înalt, cu

o reacție imediată la orice

amenințare. Experții BIG Cyber

utilizează cea mai avansată și

sigură tehnologie disponibilă

din domeniul securității cibernetice.

În concluzie, companiile

trebuie să prioritizeze măsurile

de securitate cibernetică. Prin

implementarea măsurilor de

securitate discutate mai sus,

organizațiile își pot îmbunătății

poziția în ceea ce privește securitatea

cibernetică și pot reduce

riscurile asociate amenințărilor

cibernetice. Abordarea pro

acti vă a securității cibernetice

protejează bunăstarea

financiară a companiei, menține

reputația mărcii și ga rantează

încrederea clien ților.

iting access privileges to only

those necessary for job responsibilities.

Many cyberattacks

exploit outdated software to

gain unauthorized access, so

regularly updating and patching

software and systems is

crucial to address known vulnerabilities.

Using automated

patch management systems

can help streamline this process

and ensure timely updates.

Employee training and

awareness programs play a

vital role in ensuring a strong

cybersecurity posture. Fortytwo

percent of all cyber breaches

were achieved via employee

errors. Educating employees

about phishing attacks, social

engineering techniques, and

best practices for data protection

helps create a security-conscious

culture within

the organization. Also, data

encryption should be utilized

to transform data into an

unreadable format, ensuring

that even if it is intercepted, it

remains protected from unauthorized

access.

Regular security assessments,

vulnerability scans, and

penetration testing can help

identify and address potential

weaknesses in an organization’s

infrastructure. This

proactive approach enables

businesses to detect and mitigate

vulnerabilities before they

can be exploited by malicious

actors.

Finally, and very importantly,

having a trusted

24/7/365 monitoring solution

in place watching your business

gives the business stakeholders

peace of mind. BIG

Cyber offers unique security

solutions for small and medium

size businesses, including

state-level cybersecurity

monitoring that responds to

threats within seconds. Our

expert team at BIG Cyber utilizes

the most advanced and

secure technology available

within the cybersecurity sector.

In conclusion, businesses

must prioritize cybersecurity

measures. By implementing

the cybersecurity measures

discussed above, organizations

can enhance their cybersecurity

posture and mitigate the

risks associated with cyber

threats. Taking a proactive

approach to cybersecurity not

only safeguards the financial

well-being of the business but

also preserves its brand reputation

and ensures the trust

and loyalty of customers and

stakeholders.

www.casino-magazine.ro


HOROSCOP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

grisogono

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro


16

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Central European Gambling Summit

la cea de a 11a ediție – CEGS23

By Laura Camelia

Lucrările conferinței

Singurul eveniment combinat (expoziție & conferință), dedicat industriei

jocurilor de noroc, ce are loc anual în România, Central European

Gambling Summit, s-a desfășurat în perioada 23-24 mai la Magic Place

Grant din București.

Peste 125 de participanți din 10 țări au depășit capacitatea sălii de

conferițe și au asistat la dezbaterile, pe teme de mare actualitate și de

larg interes, ținute de cei peste 40 de speakeri și moderatori invitați.

Succesul evenimentului s-a demonstrat și la finalul celei de a doua

zile de conferințe când, în sală, erau circa 100 de persoane știut fiind

faptul că, de regulă, în cea de a doua zi a unui eveniment de acest

gen sunt prezenți puțin peste jumătate din numărul participanților de

la deschidere.

De notat deschiderea de care continuă să dea dovadă Oficiului

Național pentru Jocuri de Noroc care, prin vicepreședintele Silviu Pocora

a participat activ la două paneluri din agenda conferinței și a răspuns

tuturor întrebărilor adresate de către cei prezenți.

Totodată, un alt fapt deosebit de important a fost și participarea, în

ziua a doua a lucrărilor CEGS23, a domnului Mihai Botez, Deputat USR,

inițiatorul proiectului ce prevede distanța de 300 de metrii dintre sălile

de joc și diferite obiective sociale. Acesta, în discursul său ad-hoc și-a

exprimat dorința de dialog și de informare pentru a realiza o propunere

Proceedings of the conference

The only combined event (exhibition & conference), dedicated to the

gambling industry, which takes place annually in Romania, the Central

European Gambling Summit, took place on May 23-24 at Magic Place

Grant in Bucharest.

More than 125 participants from 10 countries exceeded the capacity

of the conference room and attended the debates, on topics of great

topicality and wide interest, held by the more than 40 guest speakers

and moderators.

The success of the event was also demonstrated at the end of the

second day of conferences when, in the hall, there were about 100 people,

knowing that, as a rule, on the second day of an event of this kind,

a little over half of the number of participants since the opening.

It should be noted the openness of the National Office for Gambling,

which, through its vice-president Silviu Pocora, actively participated in

two panels on the conference agenda and answered all the questions

asked by those present.

At the same time, another particularly important fact was the participation,

on the second day of the CEGS23 works, of Mr. Mihai Botez,

Deputy USR, the initiator of the project that foresees the distance

of 300 meters between the gaming halls and various social objectives.

He, in his ad hoc speech, expressed his desire for dialogue and infor-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 17

Central European Gambling Summit

at its 11th edition - CEGS23

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


18 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

legislativă care să ajute și nicidecum să încurce.

Toate prezentările din cadrul evenimentului se află postate pe siteul

revistei noastre www.casino-magazine.ro iar panelurile, în integralitatea

lor, se află postate pe canalul TV pe care revista noastră îl deține

pe Youtube.

Expoziția

Pe perioada a două zile a avut loc și expoziția B2B boutique style,

eveniment ce s-a bucurat de succes, având cu 25% o suprafață mai

mare ca la ediția precedentă, la ea participând, în calitate de expozanți

cu 12% mai multe companii.

Casino Party în prima seară

Prima seară a evenimentului a fost momentul în care cunoscutul

club Gilda Music Lounge din Centru Vechi a găzduit petrecerea de socializare

a CEGS23.

mation in order to create a legislative proposal that would help and in

no way confuse.

All the presentations from the event are posted on the website of

our magazine www.casino-magazine.ro and the panels, in their entirety,

are posted on the TV channel that our magazine owns on Youtube.

The exhibition

The B2B boutique style exhibition also took place over the course of

two days, an event that enjoyed success, having a 25% larger area than

the previous edition, with 12% more companies participating as exhibitors.

Casino Party on the first night

The first evening of the event was when the well-known club Gilda

Music Lounge in the Old Town hosted the socializing party of CEGS23.

With this background of the good disposition, a richly assorted menu

and a comprehensive palette of drinks, the more than 50 invited gu-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


CENTRAL

EUROPEAN

GAMBLING

EXPO & CONFERENCE

SUMMIT

24

details: redactie@casino-magazine.ro

MAY 15-16, 2024

BUCHAREST, ROMANIA

CEGS

powered by

www.casino-magazine.ro


20

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Pe fondul bunei dipoziții, a unui meniu bogat asortat și a unei palete

cuprinzătoare de băuturi, cei peste 50 de invitați au putut socializa

și s-au bucurat de programul pus la dispoziție de către organizatori.

În acest mediu deosebit de plăcut au fost acordate cele două premii

tradiționale: Premiul pentru Cel Mai Bun Partener al CEGS23 și Premiul

pentru Cea Mai Bună Prezentare la CEGS23.

Premiul pentru Cel Mai Bun Partener al CEGS23 a fost atribuit companiei

BMM testlabs, Partener de Diamant al ediției din acest an.

Premiul pentru Cea Mai Bună Prezentare la CEGS23 a revenit, așa

cum era și normal judecând atât după aparatele prezentate cât și după

mărimea standului, companiei NOVOMATIC.

Detalii organizatorice

Parteneri ai ediției din acest an a Central European Gambling Summit:

Partener de diamant: BMM testlabs

Partener de aur: Federația FEDBET, NOVOMATIC și asociația ROMBET

ests were able to socialize and enjoy the program made available by

the organizers.

In this particularly pleasant environment, the two traditional awards

were granted: the Award for the Best Partner of CEGS23 and the Award

for the Best Presentation at CEGS23.

The award for the Best Partner of CEGS23 was granted to BMM testlabs,

Diamond Partner of this year’s edition.

The award for the Best Presentation at CEGS23 was granted, as

was normal judging both by the devices presented and by the size of

the booth, to the NOVOMATIC company.

Organizational details

Partners of this year’s edition of the Central European Gambling

Summit:

Diamond Partner: BMM testlabs

Gold partner: FEDBET Federation, NOVOMATIC and ROMBET association

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 21

Partener de argint: Mozzart Bet, Get’s Bet și Power of Scent

Parteneri de bronz: Asociația ROMSLOT, Cyberteam Solutions,

EasyPay System, Global Lab, UNIGENS, OKTO, Commodity Trust AG,

DGL PRO, Net4Media, Smart Games și asociația AOPJNR

Partener: GRISOGONO

Parteneri media: CANAL 33, Club Casino, casino-magazine.ro, aesthetic-magazine.ro

și gioconews.it.

Organizator: Casino Life & Business Magazine.

Mulțumim și pe această cale partenerilor, expozanților, speakerilor

români și străini, moderatorilor și nu în ultimul rând vizitatorilor și

participanților care, prin numărul lor, au depășit toate așteptările!

Ne revedem la cea de a 12a ediție a Central European Gambling

Summit – CEGS24, eveniment combinat Expoziție & Conferință, ce va

avea loc în perioada 15-16 mai 2024!

Silver Partner: Mozzart Bet, Get’s Bet and Power of Scent

Bronze Partners: ROMSLOT Association, Cyberteam Solutions,

EasyPay System, Global Lab, UNIGENS, OKTO, Commodity Trust AG,

DGL PRO, Net4Media, Smart Games and AOPJNR Association

Partner: GRISOGONO

Media partners: CANAL 33, Club Casino, casino-magazine.ro, aesthetic-magazine.ro

and gioconews.it.

Organizer: Casino Life & Business Magazine.

We like to thank the partners, exhibitors, Romanian and foreign speakers,

moderators and last but not least the visitors and participants who,

by their number, exceeded all expectations!

See you again at the 12th edition of the Central European Gambling

Summit - CEGS24, a combined Exhibition & Conference event, which

will take place on May 15-16, 2024!

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


22

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 23

CLUB

ÎN CURÂND PE


24

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 25

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


26 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Despre / About CEGS22 By

K.Sino

În primul rând aș dori să mulțumesc sincer pentru invitația generoasă

de a participa la CEGS23. A fost o experiență extraordinară și o onoare

pentru mine să fiu inclus în acest eveniment deosebit și la care mi-a

fost oferită ocazia să-mi exprim opiniile și să împărtășesc cunoștințele

mele, în fața unui public atât de numeros și interesat de noutățile

din domeniu, dar mai ales prezentarea unor perspective a

jocurilor de noroc, în condițiile în care realitatea următoare

pare să fie una deosebit de îngrijorătoare.

Evenimentul a fost organizat într-un mod impecabil,

iar profesionalismul și eforturile depuse, pentru a

face ca fiecare aspect al conferinței să fie memorabil

și productiv, au fost evidente. Aprecierea mea se extinde

și către întreaga echipă de organizare, care a lucrat

neobosit pentru a asigura o experiență excelentă

pentru toți participanții.

De asemenea, aș dori să îmi exprim recunoștința

față de colegii mei moderatori sau prezentatori. Fiecare

prezentare a fost captivantă și relevantă, iar diversitatea tematică

și nivelul înalt de expertiză au contribuit la o perspectivă

amplă asupra subiectului în discuție. A fost o oportunitate unică de

a învăța de la ceilalți și de a beneficia de viziunea lor unică asupra domeniului

nostru comun de interes.

Anchidim Zăgrean /

Președinte ROMBET și Vicepreședinte FEDBET

First of all I would like to sincerely thank for the generous invitation

to participate in CEGS23. It was an extraordinary experience

and an honor for me to be included in this special event and where

I was given the opportunity to express my opinions and share my

knowledge, in front of such a large audience interested in

the newest in the field, but especially the presentation of

gambling perspectives, given that the following reality

seems to be a particularly worrying one.

The event was impeccably organized and the

professionalism and effort put into making every

aspect of the conference memorable and productive

was evident. My appreciation also extends

to the entire organizing team who worked

tirelessly to ensure an excellent experience for

all participants.

I would also like to express my gratitude to my

fellow moderators or speakers. Each presentation

was engaging and relevant, and the thematic diversity

and high level of expertise contributed to a broad perspective

on the topic under discussion. It was a unique opportunity

to learn from others and benefit from their unique perspective on our

shared field of interest.

Anchidim Zăgrean /

President ROMBET & Vice President FEDBET

An event that exceeded my expectations. Those who

were absent motivated or not, missed out on interesting

presentations and debates. Congratulations also for

the organization of the related event – the Exhibition.

A perfect space for presenting industry news, but also

for networking.

Thank you, Casino Life & Business Magazine!

Dan Iliovici / Vice-president ROMBET

Un eveniment care a întrecut așteptările mele. Cei

care au lipsit, motivat sau nu, au pierdut prezentări

și dezbateri interesante.Felicitări și pentru organizarea

evenimentului conex – Expoziția. Un spațiu

perfect pentru prezentarea unor noutăți din industrie,

dar și pentru networking.

Mulțumesc, Casino Life & Business Magazine!

Dan Iliovici / Vicepreședinte ROMBET

grisogono

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 27

We draw the line for the passion!

The Patronage of Betting Organizers in Romania

• Since 2005, the Romanian

sports betting industry

representation

We ensure:

• All the premises for

a balanced and unitary

betting industry

• A permanent dialogue with

Romanian authorities or other

institutions which influence

this sector of business

www.romanianbookmakers.ro

www.casino-magazine.ro

• Promotion of a fair

competition between

operators of the industry

that we represent


28 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Evenimentul organizat de Casino Life and Business

Magazine a fost ales într-un moment foarte oportun,

când tot moralul industriei a sucombat din cauza

puzderiei de propuneri politice care vin în mod constant

peste noi. Un eveniment în care producătorii

vin cu oferte adaptate contextului actual, și în care

operatorii pot să mai interacționeze și să ia pulsul real

al vremurilor, mai ales prin discuții cu reprezentații

ONJN, nu poate decât să aducă un suflu proaspăt în

aceste vremuri tulburi prin care trecem.

Bogdan Coman / Director Executiv ROMBET

The event organized by Casino Life and Business

Magazine was chosen at a very opportune moment,

when the whole morale of the industry has succumbed

to the dust of political proposals that are constantly

coming at us. An event in which producers

come with offers adapted to the current context,

and in which operators can interact and take the real

pulse of the times, especially through discussions

with ONJN representatives, can only bring a breath of

fresh air in these turbulent times through which we pass.

Bogdan Coman / Executive Director ROMBET

Cu siguranță a fost o experiență foarte utilă pentru

mine, ținând cont că am intrat în această industrie în

luna ianuarie 2023.Toate panelurile au livrat informații

relevante și utile, atât pentru proprietarii de businessuri

din domeniul gamblingului dar și pentru noi, furnizorii

de servicii. A fost atinsă o gamă foarte variată de

subiecte, începând cu cele legislative și continuând cu

soluții pentru toate nevoile generate de acest domeniu.

Mihai Corodescu /

Sales Manager NEWTON Romania

It was definitely a very useful experience for me,

considering that I entered this industry in January

2023. All the panels delivered relevant and useful

information, both for gambling business owners

and for us, the providers of services. A very varied

range of topics was touched, starting with legislative

ones and continuing with solutions for all the

needs generated by this field.

Mihai Corodescu /

Sales Manager NEWTON Romania

CEGS 2023 a fost extrem de valoros și a fost grozav

să fiu la București pentru a ne întâlni și a socializa

atât cu furnizorii, cât și cu operatorii din regiune.

Line-up-ul divers de vorbitori și paneliști a oferit o

mulțime de cunoștințe din industrie pe mai multe

segmente.

Dafydd Williams / Head of Business

Development BIG Cyber ​LLC

CEGS 2023 was immensely valuable, and it was

great to be in Bucharest to meet and network with

both suppliers and operators across the region.

The diverse range of speakers and panelists

provided a wealth of industry knowledge across

many segments.

Dafydd Williams / Head of Business

Development BIG Cyber LLC

Suprapunându-se cu o perioadă cu intense provocări

pentru industrie din partea politicului, CEGS23 a facilitat dialogul

pe ambele direcții, între piața de jocuri de noroc,

autoritatea și mediul politic.

Evenimentul a fost și o foarte bună ocazie de a

prezenta tuturor eforturile depuse și profesionalismul

arătat de FedBet în acțiunile derulate pentru reprezentarea

și apărarea industriei.

Pe de altă parte, auditoriul a avut ocazia să ia

contact cu ultimele noutăți tehnologice în domeniu,

care nu au fost deloc puține.

Liviu Popovici /

Președinte Romanian Bookmakers

Coinciding with a period of intense political challenges

for the industry, CEGS23 facilitated dialogue in both

directions, between the gambling market, the authority

and the political environment.

The event was also a very good opportunity to present

to everyone the efforts made and the professionalism

shown by FedBet in the actions carried out

for the representation and defense of the industry.

On the other hand, the audience had the opportunity

to get in touch with the latest technological

innovations in the field, which were not few at all.

Liviu Popovici /

President Romanian Bookmakers

Summit-ul a fost organizat exemplar pe parcursul celor

două zile.

Panelurile au abordat tematicile specifice industriei,

iar speakerii au prezentat evoluțiile și tendințele de

actualitate cu profesionalism și viziuni pragmatice.

Petrecerea s-a remarcat cu meniul variat, discuțiile

interactive și a culminat cu acordarea celor două

premii.

Excelentă manifestare și felicitări organizatorului

pentru implicare și reușită!

Mugurel Olariu /

Director General RPD Protecție Date

The summit was organized in an exemplary manner

during the two days.

The panels addressed industry-specific topics, and

the speakers presented current developments and

trends with professionalism and pragmatic visions.

The party was notable for its varied menu, interactive

discussions and culminated with the awarding

of the two awards.

Excellent event and congratulations to the organizer

for their involvement and success!

Mugurel Olariu /

General Manager RPD Data Protection

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

29

www.casino-magazine.ro


30

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

Distracție și nu

pentru câștig!

De Palace Casino

Casino Palace este renumit pentru personalul său bine instruit

pentru a face față diferitelor situații. Pentru echipa noastră este

mai important confortul și plăcerea vizitatorului decât rezultatele

de la final, de ce? Pentru că în final ambele părți sunt recunoscătoare.

Diferitele noastre evenimente desfășurate în ultima perioadă

au făcut ca acest Casino să-și câștige locul în istorie, nu

numai prin valoroasa arhitectură ci și de la unicitatea cu care ne

desfășurăm activitatea de zi cu zi. Deși nu a fost anunțat, un eveniment

va fi aproape de expunere. Prezența vizitatorilor în număr

cât mai mare după fiecare eveniment ne-a făcut să realizăm că

munca noastră este apreciată. Poziționați în inima capitalei, avem

posibilitatea să fim alături de voi și în weekend-urile ”Străzi deschise”,

unde de fiecare dată vă oferim ocazia de a vedea cele mai

frumoase mașini de epocă.

Modificări au fost aduse în palat, modificări sesizabile care

pun pe primul loc oaspeții. Nu am început un capitol nou dar cu

siguranță unul îmbunătățit în ceea ce privește prezența noastră în

industria jocurilor de noroc.

Introducerea noului meniu al acestui sezon ne-a poziționat

pe o treaptă mai sus în lista ”Locuri de vizitat” când vine vorba de

restaurante de 5 stele. Casa Vernescu găzduiește în incinta sa de la

începutul anului 1993 un restaurant destinat tuturor vizitatorilor,

acoperind o mare parte din dorințele culinare ale acestora. Un

concept nou, mai de vară, mai simplu dar în același timp complicat

care să facă vizita în Palace Casino mai satisfăcătoare.

Modificări au fost aduse și în mediul online, noul nostru site,

-palacecasino.eu- bine definit și gata să capteze atenția tuturor

este structurat astfel încât să răspundă la toate întrebările doritorilor

de informații.

Acolo puteți vedea în timp real limitele jocurilor: Caribbean

Stud Poker (5 cărți), Ultimate Texas Poker (2 cărți), Palace Poker

(o variantă modificată a Poker-ului Rusesc), Blackjack și Ruletă

precum și cele mai noi și preferate aparate din zona de sloturi.

Totodată aveți posibilitatea să urmăriți evenimentele și petrecerile

private ce s-au organizat în Casa Vernescu. Meniul este și

el afișat cu toate preparatele și băuturile favorite urmat de toate

beneficiile ce le putem oferi.

Întotdeauna vă punem la dispoziție toate detaliile necesare și

prin intermediul celorlalte platformelor de socializare. Ne puteți

scrie întrebările dumneavoastră dar și altele când doriți iar noi

vă vom răspunde. – Facebook: ”Palace Casino at Casa Vernescu

Bucharest” sau pe pagina noastră de Instagram : ”palace_casino_at_casa_vernescu”

Precizăm faptul că jocurile de noroc nu sunt o sursă de

îmbogățire rapidă sau de altă natură!

Intrarea în incinta palatului este strict interzisă pentru persoane

sub 18 ani.

Joacă Responsabil!

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

31

Fun and not

for gain!

Casino Palace is famous for its well-trained staff to handle

different situations. For our team, the comfort and pleasure

of the visitor is more important than the final results,

why? Because in the end both parties are grateful.

Our various events held recently have made this Casino

earn its place in history, not only through the valuable architecture

but also from the uniqueness with which we carry

out our daily activity. Although it has not been announced,

an event will be close to the exhibition. The presence of

visitors in large numbers after each event made us realize

that our work is appreciated. Positioned in the heart of the

capital, we have the opportunity to be with you also during

the „Open Streets” weekends, where every time we offer you

the opportunity to see the most beautiful vintage cars.

Changes have been made to the palace, noticeable changes

that put the guests first. We have not started a new chapter

but certainly an improved one in terms of our presence

in the gambling industry.

The introduction of this season’s new menu has positioned

us one step higher on the „Places to visit” list when it

comes to 5-star restaurants. Casa Vernescu has housed in its

premises since the beginning of 1993 a restaurant intended

for all visitors, covering a large part of their culinary desires.

A new concept, more summery, simpler but at the same

time complicated to make the visit to Palace Casino more

satisfying.

Changes have also been made in the online environment,

our new site, -palacecasino.eu- well defined and ready to

capture everyone’s attention is structured in such a way as to

answer all the questions of those seeking information.

There you can see the game limits in real time: Caribbean

Stud Poker (5 cards), Ultimate Texas Poker (2 cards), Palace

Poker (a modified version of Russian Poker), Blackjack and

Roulette as well as the latest and favorite machines in the

slots area. At the same time, you can follow the events and

private parties organized in Casa Vernescu. The menu is also

displayed with all the favorite dishes and drinks followed by

all the benefits we can offer them.

We always provide you with all the necessary details

through the other social media platforms as well. You can

write us your questions and others when you want and

we will answer you. – Facebook: ”Palace Casino at Casa

Vernescu Bucharest” or on our Instagram page: ”palace_

casino_at_casa_vernescu” –

Please note that gambling is not a get-rich-quick or other

source!

Entry into the palace premises is strictly prohibited for

persons under 18 years of age.

Play Responsibly!

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


32 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

i

n

Dan

Alexandru

t

Ghiță

By K.Sino

e

r

v

i

u

➤ Viziunea asociației Rombet este de a crea o piață

a jocurilor de noroc „mai profesionistă și mai

apropiată de variantele europene, o transparență

ca acest domeniu nu a cunoscut-o niciodată în

România” – citat de pe site-ul asociației. Care este

percepția dumneavoastră în prezent cu privire la

activitatea de jocuri de noroc din România?

Adoptată în urmă cu aproape 10 ani, cu unele modificări

ulterioare, România are o legislație a jocurilor de noroc

care a fost considerată un exemplu de bună practică la

nivel european. Desigur, nu este perfect, iar acum, după

un deceniu de practică, sunt necesare unele modificări

și adaptări, așa cum este normal, mai ales ca urmare a

evoluției tehnologiei, a apariției unor noi tipuri de activități/

jocuri, la granița dintre gaming și jocurile de noroc și unele

probleme identificate în legislația actuală, în funcție de

evoluția și nevoile pieței.

Jocurile de noroc se desfășoară preponderent în

zona tehnologiei și întrucât tehnologia este în continuă

schimbare, este normal ca legislația să fie adaptată în funcție

de schimbări și evoluție.

Dar putem spune că avem o piață matură, cu operatori

corecți, care asigură direct peste 40.000 de locuri de muncă,

și care contribuie semnificativ la bugetul de stat.

Din păcate, ca și în alte state, unele inițiative legislative

cu un profund caracter populist pot apărea în jurul unor

ani electorali.

Fără să aibă ca bază cercetări și date științifice, fără

niciun studiu de impact social și bugetar, sperând să capteze

rapid atenția publicului, inițiatorii acestui gen de propuneri

se gândesc probabil la niște voturi obținute pe un fond

emoțional sintetizat de credința adânc înrădăcinată că

jocurile de noroc sunt cel mai rău lucru care poate fi într-o

societate. Greu de luptat cu o credință irațională ca aceasta.

Greu de venit cu propuneri socio-economice, cu propuneri

de politici publice coerente, care să asigure o dezvoltare

durabilă a țării. Jocurile de noroc trebuie scoase din această

zonă de subiect tabu și trebuie înțeles că industria face parte

din orice societate modernă și ca orice inițiativă legislativă

By Laura Camelia

www.casino-magazine.ro

grisogono

Președinte Onorific ROMBET

Honorary President ROMBET

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 33

dusă la extrem va face cu siguranță mai mult rău decât bine,

cu siguranță piața neagră va înflori.

➤ În ce măsură considerați că legislația în domeniul

jocurilor de noroc include îndeplinirea principiilor

și obiectivelor jocurilor de noroc în raport cu nevoile

reale ale organizatorilor de jocuri de noroc?

După cum am mai spus, legislația este perfectabilă

datorită schimbărilor continue din industrie. Acest lucru

este necesar, iar dialogul dintre autorități, producători și

operatori de jocuri, specialiști, reprezentanți ai jucătorilor

și societatea civilă este singura modalitate de a veni cu

propuneri de îmbunătățire a legislației. Avem modele

bune în Europa, dar și cazuri „nu așa”, precum decizia de

a interzice publicitatea la jocurile de noroc, în cazul Italiei.

Trebuie să învățăm din toate acestea. O interdicție, de orice

fel, ne duce doar într-o zonă periculoasă, să ne referim la

interzicerea alcoolului în SUA, perioada care s-a dovedit a fi

una dintre cele mai negre din istoria țării în ceea ce privește

creșterea criminalității.

➤ Cum se manifestă raporturile juridice fiscale în mediul

offline și online asupra organizatorilor de jocuri

de noroc?

Majoritatea aspectelor legale și fiscale fac parte

din legea jocurilor de noroc, care este o lege specială,

reglementările fiind gândite astfel datorită specificului

domeniului și în același timp pentru o mai bună și mai

eficientă colectare a taxelor și impozitelor. Desigur, lucrurile

pot fi îmbunătățite și aici în

funcție de evoluția pieței, de

exemplu, debirocratizarea și

digitalizarea fiind un element

important în relația cu

contribuabilul.

➤ La nivelul Uniunii

Europene, activitatea

de jocuri de noroc

nu este reglementată

din punct de vedere al

cadrului normativ. În

ce măsură considerați

adecvată existența unor

reglementări europene

pentru mediul offline și

online?

Avem reglementări la nivel

național în majoritatea statelor

europene, dar nu avem un

cadru normativ comunitar.

Motivele inexistenței acestui

cadru unitar sunt multe, unele

legate de cultura și specificul

național al fiecărui stat, de

strategia țării, de interese

fiscale (ca în cazul Maltei, de

exemplu), dar ca și discuțiile

se întâmplă la Bruxelles, nu

prevăd că se va ajunge la un

acord într-un orizont de timp

mediu sau lung, diferențele

dintre statele membre sunt

➤ The vision of the Rombet association is to create a

gambling market „more professional and closer to

the European variants, a transparency like this field

has never known in Romania” - quote from the association’s

website. What is your perception currently

regarding gambling activity in Romania?

Adopted almost 10 years ago, with some subsequent

modifications, Romania has a gambling legislation that was

considered an example of good practice at the European

level. Of course, it is not perfect, and now, after a decade of

practice, some modifications and adaptations are necessary,

as is normal, especially as a result of the evolution of

technology, the emergence of new types of activities/games,

on the border between gaming and gambling and some

problems identified in the current legislation, according

to the evolution and needs of the market.

Gambling takes place predominantly in the area of ​

technology and as technology is constantly changing, it

is normal for the legislation to be adapted according to

changes and evolution.

But we can say that we have a mature market, with

correct operators, which provide more than 40,000 jobs

directly, and which contribute significantly to the state

budget.

Unfortunately, as is the case in other states, some

legislative initiatives with a deep populist character may

appear around some electoral years.

Without having research and scientific data as a basis,

without any study of social and budgetary impact, hoping

to quickly capture the attention

of the public, the initiators

of this kind of proposals are

probably thinking of some

votes obtained on an emotional

background synthesized by

the deep-rooted belief that

gambling is the worst thing that

can be in a society. Hard to fight

an irrational belief like this.

Difficult to come up with socioeconomic

proposals, with

proposals for coherent public

policies, which would ensure

a sustainable development of

the country. Gambling must

be removed from this area of ​

taboo subject and it must be

understood that the industry is

part of any modern society and

that any legislative initiative

taken to the extreme will

certainly do more harm than

good, the black market will

certainly flourish.

➤ To what extent do you

consider that the legislation

in the field of gambling

includes the fulfillment

of the principles and

objectives of gambling in

relation to the real needs

of gambling organizers?

I

n

tervie

w

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


34 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

prea mari pentru a putea armoniza legislația.

Cel mult se pot da recomandări, în puținele situații, în

care lucrurile stau cumva similar. Nici măcar legislația privind

combaterea spălării banilor nu a putut fi transpusă uniform în

domeniul jocurilor de noroc la nivel comunitar.

➤ Cum afectează legislația și taxele operatorii de jocuri de

noroc licențiați?

Toată lumea, întregul mediu economic își dorește o legislație

corectă și STABILĂ. A veni cu schimbări care nu sunt discutate

cu oamenii de afaceri direct implicați - și este vorba despre orice

domeniu, nu neapărat jocuri de noroc - fără studii de impact,

fără să cunoască măcar specificul unei industrii, este imaginea

unui elefant care se mișcă haotic într-un magazin cu porțelanuri.

Poate că inițiatorii au intenții bune, cel puțin așa spun ei în

expunerea de motive.

Pune-te în pielea oricărui

manager, din orice domeniu. Ce

planuri de afaceri îți poți face când

ai sabia lui Damocles peste cap, când

legiuitorul amenință că va limita

drastic domeniile în care îți poți

desfășura activitatea, că va interzice

publicitatea, ca să nu mai vorbim

de majorarea taxelor peste noapte.

Toate acestea în condițiile în care

ați obținut o licență de operator pe

o perioadă de zece ani, în anumite

condiții și cu anumite reguli.

Schimbarea regulilor „în timpul

jocului” pare a fi un sport național.

➤ Care credeți că este perspectiva

jocurilor de noroc în România?

Dacă ar fi respectate niște

principii de bază, niște reguli clare

de tehnică legislativă, da,

constituția ar fi legea supremă

în stat, iar dacă - așa cum am

menționat - am avea un dialog

sincer, deschis, real între toți factorii

implicați, perspectivele ar fi bune:

am avea un domeniu reglementat

echitabil, previzibil, ar oferi protecție

jucătorilor, persoanelor vulnerabile,

ar pune accent pe educație și

prevenirea problemelor legate de

jocurile de noroc. Am avea și o piață

neagră complet marginală, care ar

aduce mai mulți bani la bugetul de

stat.

Pentru că, să nu uităm, o legislație

care pune accentul pe restricții

iraționale, pe „interzicere”, nu duce

decât la migrarea jucătorilor în zona

pieței negre, cu reducerea veniturilor

statului și lipsa oricărei protecție a jucătorilor..

➤ Factorul politic influențează piața jocurilor de noroc și în

ce mod? Vă rugăm să specificați cum se realizează această

influență.

Pe lângă cele spuse, răspunsul este categoric da.

Pe de o parte, așa cum am spus mai sus, faptul că industria este

As I said before, the legislation is perfectable due to the

continuous changes in the industry. This is necessary, and the

dialogue between the authorities, game producers and operators,

specialists, representatives of players and civil society is the only

way to come up with proposals to improve the legislation. We

have good models in Europe, but also „not so” cases, such as

the decision to ban gambling advertising, in the case of Italy. We

have to learn from all of this. A ban, of any kind, only takes us

to a dangerous area, let’s refer to the prohibition of alcohol in

the USA, the period that proved to be one of the blackest in the

country’s history in terms of the increase in criminality.

➤ How do the fiscal legal relations manifest themselves

in the organizers of gambling games in the offline and

online environment?

Most of the legal and fiscal aspects

are part of the gambling law, which

is a special law, the regulations being

thought that way due to the specifics

of the field and at the same time for a

better and more efficient collection of

fees and taxes. Of course, things can

be improved here as well depending

on the evolution of the market, for

example, de-bureaucratization and

digitalization being an important

element in relation to the taxpayer.

➤ At the level of the European

Union, the gambling activity

is not regulated from the

point of view of the normative

framework. To what extent do

you consider the existence of

European regulations for the

offline and online environment

appropriate?

We have regulations at the

national level in most European

states, but we do not have a

community normative framework.

The reasons for the non-existence

of this unitary framework are many,

some related to the culture and

national specifics of each state, to the

country’s strategy, to fiscal interests

(as in the case of Malta, for example),

but as the discussions are going on

in Brussels, I do not foresee that will

reach an agreement in a medium or

long time horizon, the differences

between the member states are too

great to be able to harmonize the

legislation.

At most, recommendations can

be given, in the few situations, where

things are somehow similar. Even the legislation on anti money

laundering could not be transposed uniformly in the field of

gambling at the community level.

➤ How does tax and gambling legislation affect licensed

gambling operators?

Everyone, the entire economic environment wants fair

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 35

grisogono

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro


36 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

and STABLE legislation. Coming up with changes that are not

discussed with the business people directly involved - and it

is about any field, not necessarily gambling - without impact

studies, without even knowing the specifics of an industry, is

the image of an elephant moving chaotically in a porcelain shop.

Maybe the initiators have good intentions, at least that’s

what they say in the statement of reasons.

Put yourself in the shoes of any manager, from any field.

What business plans can you make when you have the sword

of Damocles over your head, when the legislature threatens to

drastically limit the areas in which you can carry out your activity,

to ban advertising, not to mention the overnight increase in taxes.

All this under the conditions in which you obtained an operator’s

license for a period of ten years, under certain conditions and

with certain rules .

Changing the rules „during the game” seems to be a national

sport.

➤ What do you think is the perspective of gambling in

Romania?

If some basic principles were respected, some clear rules of

legislative technique, yes

the constitution would be the supreme law in the state, and

if - as I mentioned - we had an honest, open, real dialogue

between all the factors involved, the prospects would be good:

we would have a fair, predictable regulated field, it would offer

protection to players, individuals vulnerable, would emphasize

education and prevention of gambling problems. We would also

have a completely marginal black market, which would bring

more money to the state budget.

Because let’s not forget, a legislation that emphasizes

irrational restrictions, on „banning”, only leads to the migration

of players to the black market area, with the reduction of state

revenues and the lack of any protection for players.

întotdeauna unul dintre subiectele preferate în ajunul alegerilor

fiind lovit de tot felul de inițiative făcute așa cum am descris

anterior, vorbim și despre modul în care managementul Oficiul

Național pentru Jocuri de Noroc este sprijinit pentru a-și îndeplini

atribuțiile. De asemenea, putem vorbi despre modul în care sunt

aleși și schimbați președinții, de cele mai multe ori neavând timp

să implementeze programul de management. O astfel de funcție

trebuie să aibă continuitate pentru ca instituția să poată îndeplini.

➤ La finalul interviului, dorim să precizați, care ar fi

schimbările aduse cadrului normativ în domeniul jocurilor

de noroc și speranțele organizatorilor de jocuri de

noroc în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor cu factorii

de decizie?

Am menționat așteptările oricărui operator economic,

indiferent de sectorul de activitate: stabilitate legislativă,

predictibilitate, o reglementare echilibrată. Dialogul cu factorii

de decizie politici este esențial.

Calea de urmat este aceea a colaborării, a dialogului.

Industria este întotdeauna deschisă unui dialog constructiv

cu date și studii bine documentate pentru a crea o imagine mai

clară, în acest context pot fi luate cele mai „sănătoase” decizii

pentru toate părțile implicate.

➤ Does the political factor influence the gambling market

and in what way? Please specify how this influence is

achieved.

In addition to what was said , the answer is categorically yes.

On the one hand, as I said above, the fact that the industry

is always one of the favorite topics on the eve of elections being

hit by all kinds of initiatives made as I described previously , we

are also talking about how the management of the national

office for gambling it is supported to fulfill its duties . Also we

can talk about the way the presidents are elected and changed,

most of the time not having time to implement the management

program. Such a position must have continuity for the institution

to perform.

➤ At the end of the interview, we would like you to specify,

what would be the changes to the normative framework

in the field of gambling and the hopes of gambling

organizers regarding the improvement of relations with

decision-makers?

I mentioned the expectations of any economic operator,

regardless of the activity sector: legislative stability, predictability,

a balanced regulation. Dialogue with political decision-makers

is essential.

The way forward is that of collaboration, dialogue.

The industry is always open to constructive dialogue with

data and well-documented studies to create a clearer picture,

in this context the most ‚healthy’ decisions can be made for all

parts involved.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 37

GENTLEMEN'S CLUB INTERNATIONAL

GTM is t he inspirational and motivational social club that keeps you

motivated, driven, and helps you connect with other like minded people.

Cornel Istrate

Gentlemen's Club Founder

SEE IF YOU QUALIFY! APPLY NOW!

www.gentlemensclubinternational.com

|Social Club | Events | Online Shop | Community App |


38

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Era Digital|

Criptomonedele, între metodă

de plată universală și jocuri

de noroc sau schemă PONZI

Cea mai echilibrată părere despre investițiile în criptomonede

By Marius Morra, CEO and Co-founder of TOKERO Crypto Exchange

De la metodă de plată la

asset investițional

În ultimii ani, criptomonedele

au atras atenția lumii

financiare, atât a investitorilor

cât și a spectatorilor, provocând

opinii extrem de polarizate. De

la crypto maximaliști care cred

că vor revoluționa sistemul

financiar global cu Bitcoin sau

altă criptomonedă ca metodă

unică de plată până la cei care

consideră criptomonedele

păcănele, jocuri de noroc,

o înșelătorie sau o schemă

piramidală, opinia publică este

destul de împărțită.

Mai întâi de toate, pentru

context, creatorul Bitcoin,

Satoshi Nakamoto, a prezentat

Bitcoin ca monedă electronică

descentralizată,

con cepută pentru a permite

tranzacții directe între părți,

fără a fi nevoie de intermediari

financiari, cum ar fi băncile.

Pe măsură ce Bitcoinul și

alte criptomonede au crescut

în popularitate, au devenit

ușor-ușor, pe lângă metodă

de plată acceptată atât de

persoane fizice cât și juridice,

un instrument de investiții și

de stocare a valorii pentru

mulți oameni din întreaga

lume. Principalii factori care

au determinat acest lucru au

fost în ordinea importanței:

- Posibilitatea unor profituri

de neimaginat pe alte clase

de active investiționale pe fondul

volatilității crescute;

- Ușurința tranzacționării

datorită interfețelor din ce în

ce mai simple alte platformelor

de tranzacționare;

- Accesibilitatea investițiilor

prin posibilitatea de a investi

sume mici, începând de la

10-20 euro sau chiar mai puțin;

Pe măsură ce entuziasmul

și adopția cresc apare și valul

de neîncredere sau chiar ură:

criticii afirmă: „Crypto este un

SCAM, o înșelătorie sau chiar

păcănele. Nu investiți pentru

că o să pierdeți banii, criptomonedele

nu au acoperire în

nimic.”

Să tratăm individual aceste

acuzații:

- „Crypto este un SCAM”.

Aici principala problemă

este generalizarea. În acest

moment (26.05.2023), conform

CoinMarketCap.com există

From payment method to

investment asset

In recent years, cryptocurrencies

have attracted the

attention of the financial world,

both from investors and spectators,

causing extremely polarized

opinions. From crypto

maximalists who believe they

will revolutionize the global

financial system with Bitcoin

or another cryptocurrency as

the sole payment method, to

those who consider cryptocurrencies

to be pawns, gambling,

a scam or a pyramid scheme,

public opinion is quite divided.

First of all, for context, the

creator of Bitcoin, Satoshi

Nakamoto, introduced Bitcoin

as a decentralized electronic

currency, created to enable

direct transactions between

parties without the need for

financial intermediaries such

as banks.

As Bitcoin and other cryptocurrencies

have grown in

popularity, they have gradually

become, in addition to

being a payment method

accepted by individuals and

businesses, an investment and

store of value tool for many

people around the world.

The main factors driving

this were, in order of importance:

- The possibility of unimaginable

returns on other investment

asset classes amid

increased volatility;

- Ease of trading due to the

increasingly simple interfaces

of other trading platforms;

- The accessibility of investments

through the possibility

of investing small amounts,

starting from 10-20 euro or

even less;

As enthusiasm and adoption

grows, so does the wave of

distrust or even hatred: critics

state: “Crypto is a SCAM, scam

or even slot-machines. Don’t

invest because you’re going to

lose money, cryptocurrencies

have no hedge.”

Let’s deal with these charges

individually:

- „Crypto is a SCAM”. Here

the main problem is generalization.

At this moment

(26.05.2023), according to

CoinMarketCap.com there

are 24,817 cryptocurrency

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Era Digital| / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 39

Cryptocurrencies, between

universal payment method and

gambling or PONZI scheme

The most balanced opinion on cryptocurrency investing

24.817 de proiecte de criptomonede.

Da, dintre acestea

sunt și proiecte slabe sau chiar

posibile înșelătorii, dar acest

lucru depinde doar de fondatorii

proiectelor, care sunt

diferiți la cele mai multe dintre

proiecte, nu de tehnologie.

Bitcoin spre exemplu, are deja

o vechime de 15 ani, o capitalizare

de piață imensă, așadar

un istoric foarte bun. La fel și

Ethereum, a 2-a criptomonedă

ca și capitalizare, cu o vechime

pe piață de aproape 9 ani; și

exemplele pot continua.

- „Nu investiți pentru că o

să pierdeți banii”. Dacă ar fi

să ne luăm fix după acest sfat,

nu ar trebui să investim nici la

bursa clasică unde, conform

studiilor publice, o majoritate

covârșitoare – 85-90% dintre

investitori își pierd banii.

Sau în start-up-uri unde

doar 18-20% dintre companii

supraviețuiesc. Să nu mai

discutăm despre asiguratori

sau chiar bănci mari care în

ultima vreme, care au dat faliment

în ciuda reglementărilor

puternice în aceste domenii.

- „Criptomonedele nu au

acoperire în nimic”. Aici o să

fim scurți: Bitcoin are în spate

“proof of work” (dovada muncii)

– minerii care validează

tranzacțiile cu echipamente

costisitoare și energofage care

costă, de la producție, instalare

și până la mentenanță. Și

cel mai important, în spatele

proiectelor stă TEHNOLOGIA

BLOCKCHAIN, acest Internet

2.0 care începe să fie utilizat în

tot mai multe domenii.

Așadar, după toate aceste

argumente cred că este

momentul să așezăm investițiile

în criptomonede acolo

unde le este locul – în vârful

piramidei investiționale, în

topul investițiilor în funcție

de nivel de risc. Asset-uri

investiționale cu grad mare de

risc, dar fără dubiu asset-uri.

Nu SCAM-uri, nu păcănele.

Piramida explicată? Dacă

la bază avem investițiile percepute

ca stabile sau mult mai

stabile – depozite, titluri de stat,

imobiliare, spre mijloc metale

prețioase, acțiuni (stocks),

obligațiuni (bonds) și ETF-uri,

apoi, spre vârf zona de investiții

în startup-uri și crypto.

Criptomonedele, la rândul

lor se pot împărți pe nivele de

risc – la bază binecunoscutele

Bitcoin și Ethereum, locul 1 si

2 la nivel mondial, apoi criptomonede

din top 100 și în vârf

așa-numitele GEMS – proiecte

subevaluate, cu potențial

masiv. Dincolo de linie, în zona

gamblingului, putem cădea de

acord să lăsăm așa-numitele

„shitcoins” – criptomonede

inutile, create fără un scop

anume și al căror viitor este

extrem de incert. DogeCoin,

meme coin-ul favorit al lui

Elon Musk poate fi excepția

care întărește regula. Și mai

nou $PEPE.

(continuarea

în numărul viitor)

projects. Yes, among them

there are also weak projects or

even possible scams, but this

depends only on the founders

of the projects, which are

different in most of the projects,

not on the technology.

Bitcoin for example is already

15 years old, a huge market

capitalization, so a very good

track record. So is Ethereum,

the 2nd largest cryptocurrency

by capitalization, with a market

age of almost 9 years; and the

examples can go on.

- “Don’t invest because

you will lose money”. If we

were to follow this advice, we

should not even invest in the

classic stock market where,

according to public studies,

an overwhelming majority –

85-90% of investors lose their

money. Or in start-ups where

only 18-20% of companies

survive. Let’s not talk about

insurers or even big banks that

lately, that have gone bankrupt

despite strong regulations in

these areas.

- “Cryptocurrencies are

not hedged in anything.”

Here we will be brief: Bitcoin

has behind it “proof of work”

- miners who validate transactions

with expensive and

energy-consuming equipment

that costs, from production,

installation to maintenance.

And most importantly, behind

the projects is BLOCKCHAIN

TECHNOLOGY, this Internet

2.0 that is starting to be used

in more and more fields.

So, after all these arguments,

I think it’s time to

place cryptocurrency investments

where they belong -

at the top of the investment

pyramid, at the top of investments

according to risk level.

Investment assets with a high

degree of risk, but without a

doubt assets. No SCAMs, no

slot machines.

The Pyramid explained?

If at the base we have investments

perceived as stable or

much more stable - deposits,

government bonds, real estate,

in the middle precious metals,

stocks, bonds and ETFs, then,

towards the top, the area of

investments in startups- uri

and crypto.

Cryptocurrencies, in turn,

can be divided into risk levels

– based on the well-known

Bitcoin and Ethereum, the 1st

and 2nd places worldwide,

then cryptocurrencies from

the top 100 and at the top the

so-called GEMS – undervalued

projects with massive potential.

Beyond the line, in the area

of gambling, we can agree to

leave the so-called “shitcoins”

- useless cryptocurrencies, created

without a specific purpose

and whose future is extremely

uncertain. DogeCoin, Elon

Musk’s favorite meme coin

may be the exception that

proves the rule. And newer

$PEPE.

(to be continued

in the next edition)

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


40 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

USwitch Multi-Game Momentum de la IGT

IGT’s USwitch Multi-Game Momentum

By K.Sino

Anul acesta, la Belgrade

Future Gaming Expo din

Serbia, liderul global de jocuri

de noroc IGT a prezentat

cel mai recent portofoliu

de jocuri adaptate pieței și

hardware de înaltă calitate

pentru a duce experiența

jucătorului la noi niveluri.

Punctele importante ale

expoziției companiei au inclus

noile sale pachete multijocuri

USwitch, poziționate

pentru a stimula succesul

operatorilor comerciali de

jocuri de noroc din întreaga

regiune.

„IGT rămâne angajat să

satisfacă cerințele pieței în

evoluție cu oferta noastră

multi-joc USwitch, care

oferă în mod constant rezultate

pozitive de performanță

pentru clienții noștri”, a declarat

Oana Sebe, Director de

Vânzări IGT, Europa de Est.

„Biblioteca noastră diversă

grisogono

www.casino-magazine.ro

This year at the Belgrade

Future Gaming Expo in Serbia,

global gaming leader IGT introduced

its latest portfolio of market-attuned

games and highquality

hardware to take the

player experience to new levels.

Highlights in the Company’s

exhibit included its new USwitch

multi-game packs, positioned to

drive the success of commercial

gaming operators throughout the

region.

“IGT remains committed

to meeting evolving market

demands with our USwitch multigame

offering, which consistently

returns positive performance

results for our customers,” said

Oana Sebe, IGT Sales Manager,

Eastern Europe. “Our diverse

game library and industry-leading

hardware provide an entertaining

experience that has proven to be

embraced by players.”

Developing engaging multigame

packs has been an important

area of focus for IGT. Last

year, IGT introduced the USwitch

Clover Edition Purple multigame

pack, which won “Casino

Product of the Year” at the 2022

BEGE awards. Based on the success

of Clover Edition Purple, IGT

expanded its multi-game offering

with the new USwitch Yellow and

Green multi-game packs, which

went live in April in Romania on

the PeakSlant32 cabinet and will

be available in Serbia later this

year. The 40-game bundles, which

have received positive feedback

from players and operators, feature

a game chooser with regionally

attuned fruit, bonus, and

number games.

Sevens Edition Green has

a fruit-game focus with 12 new

titles, including Fruit Pursuit,

plus the new feature game Red

Hot Joker Extreme. Taking the

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 41

THE WINNING COMBINATION

FOR YOUR MARKET!

Versatile multi-game packs, award-winning hardware and exciting

Mystery Progressives, specifically packaged for Eastern Europe.

For more information please visit IGT.com/USwitch

©2023 IGT.

The trademarks and/or service marks used herein are either trademarks or registered trademarks of IGT, its affiliates or its licensors.

Artwork, descriptions, game play, photographs, videos, and other product details depicted are subject to change.

www.casino-magazine.ro


42 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

de jocuri și hardware-ul

lider în industrie oferă o

experiență distractivă care

s-a dovedit a fi acceptată de

jucători.”

Dezvoltarea pachetelor

de jocuri multiple a fost

un domeniu important de

atenție pentru IGT. Anul

trecut, IGT a introdus pachetul

multi-joc USwitch

Clover Edition Purple, care

a câștigat „Produsul de cazinou

al anului” la premiile

BEGE 2022. Pe baza succesului

Clover Edition Purple, IGT

și-a extins oferta multi-jocuri

cu noile pachete multi-jocuri

USwitch Yellow și Green,

care au fost lansate în aprilie

în România pe cabinetul

PeakSlant32 și vor fi disponibile

în Serbia la sfârșitul

acestui an. Pachetele de 40

de jocuri, care au primit feedback

pozitiv de la jucători și

operatori, includ un selector

de jocuri cu fructe, bonusuri

și jocuri cu numere adaptate

la nivel regional.

Sevens Edition Green

se concentrează pe jocurile

de fructe, cu 12 titluri noi,

inclusiv Fruit Pursuit, plus

noul joc de caracteristici Red

Hot Joker Extreme. Ducând

tema fructelor preferate de

jucători la un nou nivel, Fruit

Pursuit oferă o caracteristică

sălbatică frecventă, mecanici

matematice dovedite și

imagini îmbunătățite pentru

o experiență distractivă.

De asemenea, este inclusă

continuarea jocului popular

Red Hot Joker, Red Hot

Joker Extreme, un joc cu caracteristici

actualizate, cu o

caracteristică sălbatică în expansiune

cu un multiplicator

de până la 10 ori mai mare.

Sevens Edition Yellow

se concentrează pe jocuri

cu caracteristici și aduce

13 noi titluri în biblioteca

multi-jocuri a IGT, cu jocuri

centrate pe jucător, precum

Money Mage Alcina „Cash

Eruption” și Lucky Bay. Cu

o prezentare vizuală izbitoare,

Money Mage Alcina

„Cash Eruption” prezintă

bonusuri frecvente și simboluri

speciale în sferă care

îmbunătățesc mecanismul

de reținere și rotire pentru

un potențial de câștig sporit.

Lucky Bay implică jucătorii

cu jocuri gratuite și wilduri

interesante, cu până la

16.807 de moduri de a câștiga

prin funcția SuperMultiWay.

Pachetele multi-joc

distractive Sevens Edition

Green și Sevens Edition

Yellow de la IGT sunt disponibile

pe cabinetul premiat

PeakSlant32, cu trei

ecrane integrate de 32 de

inchi, full-HD, cu tehnologie

avansată de sunet și

iluminare sincronizată cu

experiența de joc. Creând în

continuare noi oportunități

pentru etajele operatorilor,

pachetele multi-jocuri sunt

disponibile și pe cabinetul

modern Cobalt 27 al IGT,

cu două ecrane de înaltă

definiție de 27 inchi și un

topper video de 24 inchi.

Ofertă multi-joc de la

IGT USwitch completează

comorile Neon Treasures și

misterele progresive Coins

o’ Luck. Dispunând de până

la patru niveluri de jackpot

configurabile de operator,

progresivul bolt-on

poate conecta jocurile

la sistemul de sunet al unui

cazinou și poate reda muzica

cu tema animată auzită în

timpul câștigării unui jackpot

în întreaga locație în

același timp. O prezentare

puternică, Neon Treasures

și Coins o’ Luck vor fi afișate

pe cabinetele PeakSlant32 și

Cobalt 27.

“IGT’s multi-game portfolio,

premier hardware, and

custom-centric approach

have helped IGT establish

itself as a key supplier

in Eastern Europe,” added

IGT’s Oana Sebe. “Backed

by a dedicated team, IGT

delivers innovative gaming

solutions to help operators

achieve their short- and

long-term goals.”

For more information on

IGT’s latest products from its

premier gaming portfolio,

visit IGT.com.

player-favorite fruit theme to

a new level, Fruit Pursuit offers

a frequent wild feature, proven

math mechanics, and upgraded

visuals for a fun experience. Also

included is the sequel to the wellliked

Red Hot Joker game, Red Hot

Joker Extreme, an updated feature

game with an expanding wild feature

with up to 10x the multiplier.

Sevens Edition Yellow focuses

on feature games and brings

13 new titles to IGT’s multigame

library with player-centric

games like Money Mage Alcina

‘Cash Eruption,’ and Lucky Bay.

With a striking visual presentation,

Money Mage Alcina ‘Cash

Eruption’ features frequent

bonuses and special orb symbols

that enhance the hold and

spin mechanic for increased win

potential. Lucky Bay engages

players with free games and exciting

wilds with up to 16,807 ways to

win through the SuperMultiWay

feature.

IGT’s entertaining Sevens

Edition Green and Sevens Edition

Yellow multi-game bundles are

available on the award-winning

PeakSlant32 cabinet featuring

three integrated 32-inch, full-HD

screens, with advanced audio and

lighting technology synchronized

to the gaming experience. Further

creating new opportunities for

operators’ floors, the multigame

packs are also available on

IGT’s modern Cobalt 27 cabinet

with two high-definition 27-inch

screens and a 24-inch video topper.

Completing IGT’s USwitch

multi-game offering are the Neon

Treasures and Coins o’ Luck

mystery bolt-on progressives.

Featuring up to four operatorconfigurable

jackpot levels, the

bolt-on progressives

can connect the games to a

casino’s sound system and play

the animated theme music heard

during a jackpot win throughout

the venue at the same time.

A powerful presentation, Neon

Treasures, and Coins o’ Luck will

be displayed on the PeakSlant32

and Cobalt 27 cabinet.

“IGT’s multi-game portfolio,

premier hardware, and customcentric

approach have helped IGT

establish itself as a key supplier

in Eastern Europe,” added IGT’s

Oana Sebe. “Backed by a dedicated

team, IGT delivers innovative

gaming solutions to help operators

achieve their short- and longterm

goals.”

For more information on IGT’s

latest products from its premier

gaming portfolio, visit IGT.com.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


event / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 43

promoveazĂ

JOCUL RESPONSABIL

Jucăm să ne distrăm!

www.casino-magazine.ro


44 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Practica

jocurilor

de noroc

`n 2023

Proiecte de lege care propun

închiderea jocurilor de noroc

tradiționale din România

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Z\grean, Vicepre[edinte FedBet [i Pre[edinte ROMBET

În sesiunea parlamentară

de primăvară a acestui an o

serie de inițiative legislative,

care au curs pe bandă rulantă,

vizează practic dispariția jocurilor

de noroc tradiționale din

România, chiar dacă inițiatorii

acestora sunt conștienți de

faptul că încalcă în mod flagrant,

prin propunerile făcute,

drepturile și libertățile fundamentale

garantate atât de legea

fundamentală a României cât

și de Carta drepturilor fundamentale

a Uniunii Europene.

Să parcurgem, sumar,

unele prevederi ale acestor

inițiative legislative depuse în

parlament, cu scopul declarat,

în expunerile de motive, de a

diminua efectul jocurilor de

noroc asupra tinerilor precum

și reducerea dependenței

jucătorilor de această activitate

distractivă:

1. Proiectul de lege,

aflat în dezbatere la Senat,

sub numărul L312/2023,

susținut în mass- media de

Simonis Alfred-Robert - deputat

PSD, șef grup parlamentar

în Camera Deputaților

– purtând semnătura a 135

parlamentari PSD, care are

următoarele prevederi:

a) Interzicerea în incinta

locațiilor de jocuri de noroc a

persoanelor autoexcluse sau

indezirabile;

b) Spațiul propus spre

autorizare să fie situat la cel

mult 50 m de limita teritorială

a orașului/municipiului ori a

grisogono

www.casino-magazine.ro

In the spring parliamentary

session of this year, a series of

legislative initiatives, which

ran on a conveyor belt, practically

aim at the disappearance

of traditional gambling

in Romania, even if their initiators

are aware of the fact

that they flagrantly violate,

through the proposals made,

the rights and the fundamental

freedoms guaranteed by

both the fundamental law of

Romania and the Charter of

Fundamental Rights of the

European Union.

Let’s go through, briefly,

some provisions of these legislative

initiatives submitted to

the parliament, with the stated

purpose, in the statements of

reasons, to reduce the effect of

gambling on young people as

well as to reduce the dependence

of players on this entertaining

activity:

1. The draft law, under

debate in the Senate, under

the number L312/2023, supported

in the mass media

by Simonis Alfred-Robert

- PSD deputy, head of the

parliamentary group in the

Chamber of Deputies - bearing

the signature of 135 PSD

parliamentarians, which has

the following provisions:

a) Prohibition of selfexcluded

or undesirable persons

on the premises of gambling

venues;

b) The space proposed

for authorization must be

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

45

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


46

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

comunei, inclusiv a municipiului

București, astfel cum

este prevăzută la art. 95 din

Ordonanța de urgență nr.

57/2019 privind Codul administrativ,

cu modificările și

completările ulterioare;

c) Solicitanții trebuie să

dețină avizul de amplasament,

eliberat de consiliul local al

unității administrativ teritoriale

competente. Conținutul

avizului și procedura de

obținere a acestuia se stabilesc

prin normele metodologice de

aplicare a legii;

d) Spațiul propus spre

autorizare nu este situat la

mai puțin de 300 m de un

așezământ de învățământ,

inclusiv campusurile aferente

acestuia, un așezământ

de cultură, artă, sănătate, cu

Bills proposing the closure of

traditional gambling in Romania

Article from the series “Gambling Practice“, by Anchidim Z\grean, FedBet Vice President and President of ROMBET

caracter social, de culte religioase

și altele asemenea sau

în incinta acestora; se interzice

desfășurarea de jocuri de

noroc în spații care datorită

amplasării ar conduce Ia

obstrucționarea

traficului

sau la limitarea liberului acces

către alte locații de interes

(intrări în imobile, pasaje

pietonale, stații ale mijloacelor

de transport în comun etc.);

e) În localitățile cu mai

puțin de 5.000 de locuitori nu

se poate acorda autorizație

de exploatare a jocurilor de

noroc;

f) Aceste prevederi nu

se aplică spațiilor în care se

des fășoară jocurile loto tradițio

nale și la distanță, noroc,

noroc plus și super noroc,

expres și lozuri;

The

practice of

gambling

in 2023

located no more than 50

m from the territorial limit

of the city/municipality or

commune, including the

municipality of Bucharest, as

provided for in art. 95 of the

Emergency Ordinance no.

57/2019 on the Administrative

Code, with subsequent

amendments and additions;

c) Applicants must have

a location permit, issued by

the local council of the competent

territorial administrative

unit. The content of the

opinion and the procedure for

obtaining it are established by

the methodological norms of

law enforcement;

d) The space proposed

for authorization is not located

less than 300 m from an educational

establishment, including

its related campuses, a

culture, art, health, social,

religious and other similar

establishment or within their

premises; it is forbidden to

carry out gambling in spaces

which, due to their location,

would lead to the obstruction

of traffic or to the limitation of

free access to other locations

of interest (entrances to buildings,

pedestrian passages,

public transport stations, etc.);

e) In localities with less

than 5,000 inhabitants, no

license to operate gambling

can be granted;

f) These provisions do

not apply to the premises

where traditional and remote

lotto games are held, luck, luck

plus and super luck, express

and lotteries;

(continuarea

în numărul viitor)

grisogono

www.casino-magazine.ro

(to be continued

in the next edition)

www.grisogono.ro


ROMBET

Strada Buzești, nr. 61, Bl. 6, Sc. 1,

Et. 6, Ap. 38 - București

e-mail: office@rombet.com

tel: + 40 (0)314 251 381

+ 40 (0)737 577 804

business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

47


grisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER50 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / GDPR

CEPD - Comitetul European

pentru Protecția Datelor, a

desfășurat în 24/25 mai 2023 cea

de-a 80-a ședință plenară, fiind

adoptate mai multe documente,

dintre care menționăm:

n Ghidul nr. 4/2022 privind

calcularea amenzilor administrative,

forma finală (după consultare

publică);

n Ghidul nr. 3/2021 privind

aplicarea art. 65 alin. (1) lit. a)

din RGPD, forma finală (după

consultare publică).

Precizăm câteva aspecte

referitoare la Ghidul 4/2022,

astfel:

Comitetul European pentru

Protecția Datelor (CEPD) a

adoptat aceste orientări pentru a

armoniza metodologia utilizată

de autoritățile de supraveghere

la calculul cuantumului amenzii.

Aceste orientări completează

Orientările adoptate anterior

privind aplicarea și stabilirea

amenzilor administrative în

scopul Regulamentul 2016/679

(WP253), care se concentrează

fică efectuată în fiecare caz, în

parametrii prevăzuți de RGPD.

Luând în considerare cele

menționate mai sus, CEPD a

elaborat Versiunea 2.0 a metodologiei,

constând din cinci pași,

pentru calcularea amenzilor

administrative pentru încălcări

ale RGPD.

EDPB - European Data

Protection Board, held its

80th plenary session on 24/25

May 2023, several documents

were adopted, among which

we mention:

n Guide no. 4/2022

regarding the calculation of

administrative fines, final

form (after public consulta-

discretion of the supervisory

authority, subject to the rules

set out in the GDPR. In this

context, the GDPR requires

that the amount of the fine be

effective, proportionate and

dissuasive in each individual

case (Article 83 paragraph (1)

GDPR). Moreover, when setting

the amount of the fine,

the supervisory authorities

duly take into account a list

of circumstances that refer to

characteristics of the infringement

(its gravity) or of the

character of the perpetrator

(Article 83 paragraph (2)

GDPR). Finally, the amount

of the fine cannot exceed

the maximum amounts provided

for in Article 83, paragraph

(4), paragraph (5) and

(6) GDPR. The quantification

of the amount of the fine is

therefore based on a specific

assessment carried out in

each case, within the parameters

provided by the GDPR.

Taking into account the

above, the EDPB has developed

Version 2.0 of the five-

PROTECȚIA DATELOR ÎN MAI 2023

asupra circumstanțelor în care

să se aplice o amendă.

Calculul cuantumului amenzii

este la latitudinea autorității

de supraveghere, sub rezerva

regulilor prevăzute în RGPD. În

acest context, RGPD impune ca

valoarea amenzii să fie în fiecare

caz individual, să fie eficace,

proporțională și disuasivă (articolul

83 alineatul (1) RGPD).

Mai mult, la setarea cuantumului

amenzii, autoritățile de

supraveghere țin seama în mod

corespunzător de o listă de

circumstanțe la care se referă

caracteristici ale încălcării (gravitatea

acesteia) sau ale caracterului

făptuitorului (articolul 83

alineatul (2) RGPD). În sfârșit,

cuantumul amenzii nu poate

depăși sumele maxime prevăzute

la articolul 83 alineatul (4) alineatul

(5) și (6) RGPD. Cuantificarea

cuantumului amenzii se bazează,

așadar, pe o evaluare speci-

Pe parcursul tuturor etapelor

de urmat, trebuie avut în vedere

că, calculul unei amenzi nu

este un simplu exercițiu matematic.

Mai degrabă, împrejurările

cazului specific sunt factorii

determinanți la care conduc

suma finală, care poate fi – în

toate cazurile – orice sumă până

la și inclusiv maximul legal.

Aceste orientări și metodologia

acesteia vor rămâne în curs

de revizuire constantă de către

CEPD.

În data de 25 mai, au avut

loc alegeri pentru funcțiile de

președinte și vicepreședinte al

Comitetului European pentru

Protecția Datelor.

CEPD a ales pe Anu Talus ca

noul președinte al Comitetului

European pentru Protecția

Datelor (CEPD) pentru a înlocui

președintele în funcție, Andrea

Jelinek. Ea a fost aleasă cu 19

voturi din 27, în două tururi.

tion);

n Guide no. 3/2021

regarding the application

of art. 65 para. (1) lit. a) of

GDPR, final form (after public

consultation).

We specify some aspects

related to Guide 4/2022, as

follows:

The European Data

Protection Board (EDPB)

adopted these guidelines to

harmonize the methodology

used by supervisory authorities

to calculate the amount

of the fine. These guidelines

complement the previously

adopted Guidelines on the

application and determination

of administrative fines

for the purposes of Regulation

2016/679 (WP253), which

focus on the circumstances

in which a fine should be

imposed.

The calculation of the

amount of the fine is at the

step methodology for calculating

administrative fines for

breaches of the GDPR.

During all the steps to follow,

it must be borne in mind

that the calculation of a fine

is not a simple mathematical

exercise. Rather, the circumstances

of the specific case

are the determining factors

leading to the final amount,

which can be – in all cases –

any amount up to and including

the legal maximum.

These guidelines and its

methodology will remain

under constant review by

the EDPB.

On May 25, elections

were held for the positions

of president and vice-president

of the European Data

Protection Board.

The EDPB has elected Anu

Talus as the new Chair of the

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


GDPR / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

51

Anu Talus este șefa Autorității

Finlandeze pentru Protecția

Datelor (Fi DPA), o funcție pe

care o va combina de astăzi cu

rolul de președinte al CEPD.

Președintele CEPD, Anu

Talus a declarat: „Sunt onorată

și recunoscătoare să fiu aleasă

președinte CEPD și văd acest

lucru ca un semn de apreciere

din partea colegilor mei șefi

ai DPA. Fiind o rețea strâns

integrată de APD, CEPD are sarcina

importantă de a se asigura

că 450 de milioane de europeni

se bucură de același nivel de

protecție a datelor, indiferent

de locul în care locuiesc.”

„O parte din legislația digitală

a UE recent adoptată se suprapune

cu RGPD. În viitor, este

esențial să se garanteze că, cadrul

juridic legat de protecția datelor

este coerent, că, competențele

CEPD sunt protejate și că fragmentarea

este evitată. Zonele

gri nu sunt în favoarea nimănui,

nici persoanelor ale căror date

cu caracter personal le protejăm,

În urma deciziei cu caracter

obligatoriu de soluționare a

litigiilor a CEPD din 13 aprilie

2023, Meta Platforms Ireland

Limited (Meta IE) a primit o

amendă de 1,2 miliarde de euro

în urma unei anchete asupra

serviciului său Facebook, de

către Autoritatea irlandeză

pentru protecția datelor (IE

DPA). Această amendă, care este

cea mai mare amendă impusă

vreodată în baza RGPD, a fost

impusă pentru transferurile de

date cu caracter personal ale

Meta către S.U.A. pe baza clauzelor

contractuale standard

(SCC) începând cu 16 iulie 2020.

În plus, Meta a primit ordin să-și

aducă transferurile de date în

conformitate cu RGPD.

Andrea Jelinek, președintele

CEPD, a declarat: „CEPD a constatat

că încălcarea Meta IE este

foarte gravă, deoarece se referă la

transferuri care sunt sistematice,

repetitive și continue. Facebook

are milioane de utilizatori în

Europa, astfel încât volumul de

European Data Protection

Board (EDPB) to replace outgoing

Chair Andrea Jelinek.

She was elected with 19 votes

out of 27, in two rounds.

Anu Talus is the head of

the Finnish Data Protection

Authority (DPA), a function

she will as of today combine

with the role of EDPB Chair.

EDPB Chair, Anu Talus

said: “I am honoured and

grateful to be elected EDPB

Chair and I see it as a token

of appreciation by my fellow

heads of DPA. As a closely

integrated network of DPAs,

the EDPB has the important

task of ensuring that 450 million

Europeans enjoy the

same level of data protection,

regardless of where they live.”

“Part of the newly adopted

EU digital legislation overlaps

with the GDPR. Going forward,

it is crucial to ensure that the

legal framework related to the

data protection is coherent,

that the competences of the

EDPB are safeguarded and

that fragmentation is avoid-

who need legal certainty.”

Outgoing Chair, Andrea

Jelinek said: “The new EDPB

Chair has exciting challenges

ahead and Anu has solid foundations

to build upon. In the

past five years, the GDPR has

become a global landmark

as the world’s most comprehensive

data protection law. I

am confident that the EDPB,

this unique body with great

responsibilities and a farreaching

impact, will benefit

greatly from the expertise of

Anu.”

The EDPB also elected

Irene Loizidou Nikolaidou

(CY DPA) as new Deputy Chair

to replace outgoing Deputy

Chair Ventsislav Karadjov.

1.2 billion euro fine for

Facebook as a result of the

EDPB binding decision

Following the EDPB’s

binding dispute resolution

decision of 13 April 2023, Meta

Platforms Ireland Limited

(Meta IE) was issued a 1.2

billion euro fine following

DATA PROTECTION IN MAY 2023

by Mugurel Olariu, RPD protectie date

nici operatorii economici care

au nevoie de securitate juridică.”

Președintele în funcție,

Andrea Jelinek a declarat: „Noul

președinte CEPD are provocări

interesante în față, iar Anu

are baze solide pe care să le

construiască. În ultimii cinci

ani, RGPD a devenit un reper

global ca cea mai cuprinzătoare

lege privind protecția datelor

din lume. Sunt încrezător

că CEPD, acest organism unic

cu responsabilități mari și un

impact de anvergură, va beneficia

foarte mult de expertiza lui

Anu.”

CEPD a ales-o, de asemenea,

pe Irene Loizidou Nikolaidou (CY

DPA) ca nou vicepreședinte pentru

a înlocui vicepreședintele în

funcție, Ventsislav Karadjov.

1,2 miliarde de euro amendă

pentru Facebook ca urmare a

deciziei obligatorii a CEPD

date personale transferate este

masiv. Amenda fără precedent

este un semnal puternic pentru

organizații că încălcările grave au

consecințe de amploare.”

ed. Grey areas are in no one’s

favour, not the individuals

whose personal data we protect,

nor economic operators

an inquiry into its Facebook

service, by the Irish Data

Protection Authority (IE

DPA). This fine, which is the

largest GDPR fine ever, was

imposed for Meta’s transfers

of personal data to the U.S. on

the basis of standard contractual

clauses (SCCs) since 16

July 2020. Furthermore, Meta

has been ordered to bring its

data transfers into compliance

with the GDPR.

Andrea Jelinek, EDPB

Chair, said: “The EDPB found

that Meta IE’s infringement is

very serious since it concerns

transfers that are systematic,

repetitive and continuous.

Facebook has millions of users

in Europe, so the volume of

personal data transferred is

massive. The unprecedented

fine is a strong signal to organisations

that serious infringements

have far-reaching consequences.”

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


52

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

The white paper - Propuneri privind

actualizarea legislației jocurilor de

noroc din Marea Britanie

By Dan Iliovici, Vice-president ROMBET

În luna aprilie 2023, Guvernul

Marii Britanii a publicat

un mult așteptat document,

așa-numitul White

Paper, în mod oficial

intitulat “High Stakes: gambling

reform for the digital age” 1 . Actul

a apărut ca urmare a unei necesare

actualizări a legislației jocurilor

de noroc din 2005. Cred că

acest document poate reprezenta

o sursă de inspirație pentru o la

fel de necesară dezbatere pentru

revizuirea legislației gamblingului

din țara noastră.

Pe parcursul câtorva episoade

voi aduce în atenția tuturor celor

implicați în domeniul gamblingului

din țara noastră (autorități,

politicieni, operatori, jucători)

cele mai importante aspecte din

acest document.

În decembrie 2020, guvernul

Regatului Unit a lansat revizuirea

Legii privind jocurile de noroc din

2005 cu publicarea Termenilor de

Referință și a Apelului de Dovezi.

Examinarea a fost creată pentru

a se asigura că legile privind

jocurile de noroc sunt potrivite

pentru era digitală și este cea mai

amplă examinare a cadrului de

reglementare pentru jocurile de

noroc de la Legea privind jocurile

de noroc din 2005. 2.

Termenii de Referință spuneau

că cele trei obiective ale

guvernului pentru revizuirea legii

au fost:

l „Să examineze dacă sunt

necesare modificări ale sistemu-

1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/

system/uploads/attachment_data/

file/1153228/1286-HH-E02769112-

Gambling_White_Paper_Book_Accessible1.pdf

grisogono

www.casino-magazine.ro

In April 2023, the UK

Government published

a long-awaited document,

the so-called

White Paper, officially

titled “High Stakes: gambling

reform for the digital age” 1 .

The act appeared as a result of

a necessary update of gambling

legislation since 2005. I believe

that this document can represent

a source of inspiration for

an equally necessary debate for

the revision of gambling legislation

in our country.

Over the course of several

episodes, I will bring to the

attention of all those involved

in the field of gambling in our

country (authorities, politicians,

operators, players) the

most important aspects of this

document.

In december 2020, the UK

government launched the

Review of the Gambling Act

2005 with the publication of the

Terms of Reference and Call for

Evidence. The Review was set

up to ensure our gambling laws

are fit for the digital age and is

the broadest examination of the

regulatory framework for gambling

since the 2005 Gambling

Act. 2.

The Terms of Reference said

that the government’s three

objectives for the Act Review

were to:

l “Examine whether changes

are needed to the system of

1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/

system/uploads/attachment_data/

file/1153228/1286-HH-E02769112-

Gambling_White_Paper_Book_Accessible1.pdf

www.grisogono.ro


joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 53

The white paper -

Proposals to update

UK gambling legislation

lui de reglementare a jocurilor de

noroc din Marea Britanie pentru a

reflecta schimbările aduse peisajului

jocurilor de noroc din 2005,

în special datorită progreselor

tehnologice;

l Să se asigure că există un

echilibru adecvat între libertățile

și alegerea consumatorilor,

pe de o parte, și prevenirea

vătămării grupurilor vulnerabile

și comunităților mai largi, pe de

altă parte

l Să se asigure că jucătorii sunt

protejați în mod corespunzător

oricând și oriunde practică jocrurile

de noroc și că există o abordare

echitabilă a reglementării

industriilor online și land-based,

tradiționale.”

Această carte albă prezintă

viziunea guvernului pentru

viitorul reglementării jocurilor de

noroc cu un pachet de măsuri care

îndeplinesc obiectivele guvernului

și reflectă cele mai recente

dovezi, inclusiv din decembrie

2020 până în martie 2021.

Cartea albă este structurată în

jurul celor șase teme principale

din cererea de probe, urmate de

anexe privind impactul general

estimat al propunerilor noastre

și un rezumat al propunerilor primite

la cererea de probe.

1. Protecții online – jucători

și produse

2. Marketing și publicitate

3. Competențele și resursele

Comisiei pentru jocuri de noroc

4. Soluționarea litigiilor și

despăgubirea consumatorilor

5. Copii și adulți tineri

6. Jocuri de noroc land-based

(continuarea

în numărul viitor)

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

gambling regulation in Great

Britain to reflect changes to the

gambling landscape since 2005,

particularly due to technological

advances

l Ensure there is an appropriate

balance between consumer

freedoms and choice on

the one hand, and prevention of

harm to vulnerable groups and

wider communities on the other

l Make sure customers are

suitably protected whenever

and wherever they are gambling,

and that there is an equitable

approach to the regulation

of the online and the land-based

industries”

This white paper sets out

the government’s vision for

the future of gambling regulation

with a package of measures

which meet the government’s

objectives and reflect the latest

evidence, including from our

December 2020 to March 2021

call for evidence.

The white paper is structured

around the six main

themes in the call for evidence,

followed by annexes on the

estimated overall impact of our

proposals and a summary of the

submissions received to the call

for evidence.

1. Online protections – players

and products

2. Marketing and advertising

3. The Gambling Commission’s

powers and resources

4. Dispute resolution and

consumer redress

5. Children and young adults

6. Land-based gambling

(to be continued

in the next edition)

grisogono


54

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

CasinoBeats Summit realizează un

triumf important dublându-și cifrele

Casino Life & Business Magazine, singurul partener media din România al acestui important eveniment

By K.Sino

SBC sărbătorește succesul

răsunător al celei de-a 5-a ediții

a CasinoBeats Summit, care a

doborât toate recordurile anterioare.

Asistând la o creștere excepțională

de 50% a participanților,

atrăgând peste 3.000 de delegați

înregistrați, acest eveniment axat

pe cazinou, desfășurat între 23 și

25 mai la Hotelul InterContinental

din Malta, a dublat, de asemenea,

numărul de sponsori și expozanți

dornici să-și prezinte mărcile și

ofertele.

Unind crème de la crème a

industriei, evenimentul a prezen

tat o agendă de conferințe

ex trem de captivantă, centrată

pe discuții axate pe produs și pe

piață. Summit-ul a prezentat o

gamă excepțională de peste 200

de speakeri distinși care au abordat

o gamă largă de subiecte, de la

conducere, afiliere și reglementări

ale pieței până la mecanica jocului

și psihologia jucătorului.

Printre speakerii de seamă s-au

numărat Andrew Rhodes (CEO,

UKGC), Silvia Hoppe (Group CMO,

Wunderino & Mybet), Alexander

Martin (CEO, SKS365), Dainis

Niedra (CEO, Enlabs, Entain),

Elena Shaterova (CCO, 7777

Gaming) , Andrew Rushgrove

(Managing Director – Gaming, Sky

Betting & Gaming) și multe alte

persoane importante.

„Ceea ce m-a remarcat a fost

selecția subiectelor și varietatea,

precum și profunzimea la care

au fost explorate. Am observat

că alte conferințe acoperă adesea

idei generice, în timp ce aici

ne aprofundăm în subiecte profunde

și specifice. Avem oameni

care lucrează efectiv pe site-uri,

oameni care lucrează în mod constant

cu comisii de reglementare,

așa că a fost cu adevărat un plus

important”, a declarat Mariya

Sayapina, Head of Performance

la Game Lounge.

În plus, Summit-ul a oferit

participanților o expoziție dinamică,

prezentând un ansam-

SBC celebrates the

resounding success of its 5th

edition of the CasinoBeats

Summit, which has shattered

all previous records.

Witnessing an exceptional

50% surge in attendee

participation, attracting

over 3,000 registered delegates,

this casino-focused

event held from 23rd to 25th

May at the InterContinental

Hotel in Malta, also doubled

the number of sponsors and

exhibitors eager to showcase

their brands and offerings.

Uniting the industry’s

crème de la crème, the event

presented a highly engaging

conference agenda centred

around product and market-focused

discussions.

The summit featured an

exceptional lineup of over

200 distinguished speakers

who delved into a wide

range of topics, spanning

from leadership, affiliation

and market regulations to

game mechanics and player

psychology.

Among the notable speakers

were Andrew Rhodes

(CEO, UKGC), Silvia Hoppe

(Group CMO, Wunderino &

Mybet), Alexander Martin

(CEO, SKS365), Dainis Niedra

(CEO, Enlabs, Entain),

Elena Shaterova (CCO, 7777

Gaming), Andrew Rushgrove

(Managing Director –

Gaming, Sky Betting &

Gaming) and many other

esteemed individuals.

„What stood out to me

was the selection of topics

and the variety, as well

as the depth to which they

were explored. I’ve noticed

that other conferences often

cover generic ideas, whereas

here we delve into deep

and specific subjects. We

have people who actually

work on sites, people who

work constantly with regulatory

commissions, so that

was really a nice addition,”

said Mariya Sayapina, Head

of Performance at Game

Lounge.

In addition, the Summit

provided attendees with a

dynamic show floor, featuring

a diverse ensemble of 50

exhibitors. Notably, game

providers were presented

with the opportunity to

showcase their work at the

newly-introduced Game

Innovation Stage, unveiling

and pitching their latest titles

and innovations to event

attendees. Furthermore,

attendees had the chance to

deepen their engagement by

visiting the presenting game

studios in the dedicated

Game Innovation Zone.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 55

blu divers de 50 de expozanți. În

special, furnizorilor de jocuri li

s-a oferit oportunitatea de a-și

prezenta munca la noua etapă de

inovare a jocurilor, dezvăluind și

prezentând cele mai recente titluri

și inovații participanților la eveniment.

În plus, participanții au avut

șansa de a-și aprofunda implicarea

vizitând studiourile de jocuri de

prezentare în Zona dedicată Game

Innovation.

Rasmus Sojmark, CEO și

Fondator al SBC, „Summitul

CasinoBeats din acest an a depășit

toate așteptările, devenind ediția

noastră cea mai mare și cea mai

de succes de până acum. Ne-am

angajat într-o călătorie pentru a

reinventa conceptul, străduindune

să creăm o experiență și mai

captivantă pentru industria cazinourilor.

Prezentarea jocurilor,

sesiunile de streamer la etajul

expoziției, șase ateliere dedicate

și discuții la mese rotunde s-au

dovedit a fi schimbătoare de joc.

„A fi martor la o expoziție plină

de viață și săli de conferințe pline

a fost cu adevărat incredibil, deoarece

participanții au îmbrățișat pe

deplin multitudinea de oportunități

de afaceri și educaționale oferite de

eveniment.”

CasinoBeats Summit din acest

an a oferit, de asemenea, o gamă

largă de evenimente de networking

în timpul zilei și seara, maximizând

oportunitățile pentru participanți

de a-și optimiza experiența. Gama

evenimentului a inclus mai multe

întruniri și petreceri, inclusiv micul

dejun IMGL Meetup, Women

in Gaming Breakfast, Affiliate

Lunchtime Meetup, preînregistrarea

și recepția de networking

la SKYBeach, InterContinental,

petrecerea oficială CasinoBeats

Summit Networking la The Edge,

Radisson și Petrecere de încheiere

CasinoBeats la Infinity de la

Hugo’s.

„Am considerat că elementele

de networking sunt extrem

de valoroase și ceea ce este cu

adevărat uimitor este că oferiți

tuturor delegaților posibilitatea

de a participa la toate petrecerile

de networking, ceea ce este crucial

în această industrie. Am făcut

numeroase contacte și m-am angajat

în conversații perspicace cu

mulți lideri din industrie. Întreaga

experiență a fost puternică”, a

declarat Dorota Gruszka, Marketing

Manager la Booming Games.

În plus, afaceri exclusive, cum

ar fi cina VIP pentru lideri afiliați și

cina VIP pentru lideri SBC și C-level,

au oferit o ambianță perfectă pentru

ca indivizii cu gânduri similare

să se angajeze în conversații semnificative

într-un mediu formal, dar

relaxat.

Game Developer Awards a marcat

marea finală a evenimentului,

legenda lui Arsenal, Gilberto Silva,

și gazda care a revenit Trudy Kerr,

urcând pe scenă. Un total de 23 de

premii au fost prezentate, recunoscând

realizările remarcabile din

industrie și onorând cele mai bune

companii, titluri de cazinou și persoane

fizice. Câștigătorii de seamă

au inclus Relax Gaming, BGaming,

Brian Christopher, Barbara Bang și

AvatarUX, printre mulți alți

Câștigători.

„Suntem extrem de norocoși să

avem un astfel de calibru mare de

studiouri de dezvoltatori de jocuri

care participă la evenimentul

nostru. Această seară a reprezentat

o oportunitate excelentă de a

sărbători munca lor și de a contribui

la ridicarea în continuare a

profilurilor acestor studiouri”, a

adăugat Sojmark.

După succesul memorabil, mult

așteptatul CasinoBeats Summit

este programat să revină în perioada

21 - 23 mai 2024, având loc din

nou la Hotelul InterContinental din

Malta.

Rasmus Sojmark, CEO

& Founder of SBC, „This

year’s CasinoBeats Summit

has surpassed all expectations,

emerging as our largest

and most successful edition

to date. We embarked

on a journey to reinvent the

concept, striving to create a

more engaging and immersive

experience for the casino

industry. Introducing game

presentations, streamer sessions

on the exhibition floor,

six dedicated workshops,

and roundtable discussions

proved to be game-changers.

„Witnessing a bustling

exhibition floor and packed

conference rooms was truly

incredible, as attendees fully

embraced the myriad of business

and educational opportunities

offered by the event.”

This year’s CasinoBeats

Summit also offered an extensive

array of daytime and

evening networking events,

maximising opportunities for

attendees to optimise their

experience. The event lineup

featured multiple gatherings

and parties including the

IMGL Breakfast Meetup, the

Women in Gaming Breakfast,

the Affiliate Lunchtime

Meetup, the pre-registration

and networking reception at

SKYBeach, InterContinental,

the official CasinoBeats

Summit Networking Party at

The Edge, Radisson and the

CasinoBeats Closing Party at

Infinity by Hugo’s.

„I found the networking

elements to be extremely

valuable, and what is truly

amazing is that you provide

the opportunity for all delegates

to attend all the networking

parties, which is crucial

in this industry. I made

numerous contacts and

engaged in insightful conversations

with many industry

leaders. The entire experience

was powerful,” said

Dorota Gruszka, Marketing

Manager at Booming Games.

Additionally, exclusive

affairs such as the Affiliate

Leaders VIP Dinner and the

SBC Leaders & C-level VIP

Dinner provided a perfect

ambience for like-minded

individuals to engage in

meaningful conversations

in a formal yet relaxed environment.

The Game Developer

Awards marked the grand

finale of the event, with

Arsenal legend Gilberto Silva

and returning host Trudy

Kerr taking the stage. A total

of 23 awards were presented,

recognising outstanding

achievements in the industry

and honouring the best

companies, casino titles,

and individuals. Notable

winners included Relax

Gaming,BGaming, Brian

Christopher, Barbara Bang

and AvatarUX, among many

other deserving recipients.

„We are extremely fortunate

to have such a high

calibre of game developer

studios attending our event.

This night presented a great

opportunity to celebrate

their work and contribute to

further elevating the profiles

of these studios,” Sojmark

added.

Following the momentous

success, the highly

anticipated CasinoBeats

Summit is set to make its

return on 21 - 23 May 2024,

once again taking place at

the InterContinental Hotel

in Malta.

CasinoBeats Summit achieves a momentous

triumph by doubling its numbers

www.grisogono.ro

Casino Life & Business Magazine, the only media partner from Romania for this important event

www.casino-magazine.ro

grisogono


56

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pres| Str|in|

Jocurile de casino reprezintă

o industrie care apune?

By Andrew W Scott în Inside Asian Gaming

Vicepreședintele și CEO-ul IAG, Andrew W Scott, subliniază de ce consideră industria mondială a jocurilor de noroc

ca fiind una în plină ascensiune – un contrast puternic cu cei care o condamnă ca fiind o industrie care apune.

Aici, la IAG, suntem întotdeauna

încântați să primim

feedback de la cititorii noștri.

Vine printr-o varietate de canale,

cum ar fi pagina noastră

LinkedIn, evenimente în persoană

din industrie sau chiar e-

mailuri. Un astfel de feedback

ne ajută să ne modelăm gândirea

cu privire la acoperirea

industriei.

Recent, am primit câteva

feedback la editorialul numărului

de mai al IAG, care a fost

scris de editorul nostru șef Ben

Blaschke. Editorialul, intitulat

„Japonia: este ceva mai bun

decât nimic?”, a deplâns faptul

că ceea ce vom obține în

cele din urmă în Japonia va fi

probabil mult mai puțin decât

ceea ce ar fi putut fi.

Iată feedback-ul, ușor editat

pentru concizie și claritate:

Sunt din Japonia, stabilit

în Las Vegas și sunt în industria

jocurilor de noroc din

2005. Personal, am și o viziune

Here at IAG we’re always

delighted to receive feedback

from our readers. It comes

through a variety of channels

such as our LinkedIn page,

in-person industry events or

even just plain old email. Such

feedback helps to shape our

thinking on industry coverage.

We recently received some

feedback to the editorial of

the May issue of IAG, which

was written by our Managing

Editor Ben Blaschke. The

editorial, titled “Japan:

Is something better than

nothing?”, lamented the fact

that what we will ultimately

get in Japan will likely be so

much less than what could

have been.

Here’s the feedback,

slightly edited for brevity and

clarity:

I am from Japan, based

in Las Vegas and have been

in the gaming industry since

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Pres| Str|in| / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 57

„nu foarte optimistă” pentru

Japonia. Recent, l-am întâlnit

pe domnul Kenichi Ohmae,

un consultant de management

celebru la nivel mondial,

care este, de asemenea, sceptic

cu privire la MGM Osaka. Pe

lângă faptul că se îndoiește de

capacitatea MGM de a atrage

destui jucători de top, el descrie

industria cazinourilor

ca fiind o industrie la amurg,

foarte diferită de o industrie

emergentă.

Voi lăsa problema atragerii

jucătorilor de mare valoare

pentru o altă zi, dar aș dori

să abordez această propunere

conform căreia cazinourile

sunt o industrie „apus de

soare” sau „amurg”.

Această idee s-a prezentat

cu o oarecare frecvență în

ultimii ani. Argumentul este

de obicei cam așa: „Copiii și

tinerii adulți din zilele noastre

sunt mai interesați de jocurile

video, rețelele sociale și alte

activități online decât baccarat,

alte jocuri de masă sau

sloturi, care sunt într-adevăr o

activitate de „bătrâni”. Odată

cu trecerea timpului, jocurile

de cazinou – cel puțin în

locațiile terestre – vor muri.”

Oricât de seducător ar

părea acest argument, nu sunt

în totalitate de acord. Aș dori

să ofer patru dovezi separate

pentru a susține afirmația conform

căreia cazinourile nu sunt

o industrie la apus.

1. Cazinourile nu mai sunt

cazinouri

Prima dintre acestea este

că în această eră modernă,

cazinourile arată din ce în ce

mai puțin ca niște cazinouri.

Termenul „resort integrat” (IR)

ar fi putut inițial să fi fost un pic

de portiță lingvistică pentru a

convinge guvernele să permită

jocurile de cazinou, dar astăzi

termenul reflectă cu adevărat

realitatea. În timp ce zonele de

jocuri din cazinou sunt, fără

îndoială, motoarele economice

ale IR-urilor moderne, practica

actuală este de a nu pune cazinoul

în prim-plan. Operatorii

IR își promovează puternic celelalte

oferte de resort – F&B,

hoteluri de cinci stele, divertisment,

caracteristici arhitecturale,

parcuri acvatice și tematice,

facilități MICE și multe

2005. Personally, I also have

a “not very optimistic” view

for Japan. Recently, I came

across Mr Kenichi Ohmae, a

globally famous management

consultant, who is also skeptical

about MGM Osaka. As well

as doubting MGM’s ability to

attract enough high rollers, he

describes the casino industry

as a twilight industry, very

different from an emerging

industry.

I will leave the issue of

attracting high value players

for another day, but I’d like

to address this proposition

of casinos being a “sunset”

or “twilight” industry.

This idea has presented

with some frequency in recent

years. The argument usually

goes something like this:

“Kids and young adults these

days are more interested in

video games, social media and

other online activities than

baccarat, other table games

or slots, which are really an

‘old people’ activity. As time

goes on, casino gaming – at

least at land-based venues –

will die.”

As seductive as this argument

may appear, I disagree

entirely. I’d like to offer four

separate pieces of evidence

to support the contention

that casinos are not a sunset

industry.

1. Casinos are no longer casinos

The first of these is that

in this modern era, casinos

look less and less like casinos.

The term “integrated resort”

(IR) might have originally

been a bit of linguistic

sleight-of-hand to persuade

governments to allow

ca sino gaming, but today

the term genuinely reflects

reality. While casino gaming

floors are undoubtedly the

economic engines of modernday

IRs, the current practice

is to not put the casino front

and center. IR operators

heavily promote their other

resort offerings – F&B, fivestar

hotels, entertainment,

architectural features, water

and theme parks, MICE

facilities and many more.

While these might have once

been window dressing, non-

Is casino gaming a sunset industry?

IAG’s Vice Chairman and CEO Andrew W Scott outlines why he sees the world’s land-based gaming industry as one

very much on the rise – a stark contrast to those who decry it as a sunset industry.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


58

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pres| Str|in|

altele. În timp ce acestea ar fi

putut fi cândva vitrine, ofertele

de stațiuni care nu sunt legate

de jocuri conduc tot mai mult

la vizitarea unei baze de clienți

cu gusturi mature. Și având în

vedere omogenitatea jocurilor

de cazinou, orice altceva

diferențiază IR-urile unul de

celălalt pentru a crea ceea ce

oamenii de marketing numesc

USP (propunere unică de vânzare).

2. Îți amintești de VCR?

În al doilea rând, aș dori să

invoc argumentul „fenomenului

VCR” din anii 1980. Acesta

a fost deceniul în care videocasetofonul

(VCR) a devenit

omniprezent, aproape fiecare

gospodărie din țările dezvoltate

având un VCR în camera

de lounge conectat la televizorul

familiei. A dat naștere unei

industrie uriașe de închiriere

de filme, dominată de videoclipurile

Blockbuster. Cei

negativi au anunțat moartea

cinematografiei, susținând că

oamenii nu se vor mai deranja

să se îmbrace, să cumpere

un bilet și să vadă proiecții de

filme programate la cinematografe,

când ar putea închiria

mult mai convenabil o casetă

video și să vizioneze filmul în

confortul propriei case.

În mod contra-intuitiv,

acest argument s-a do vedit

complet fals! De fapt, s-a

întâmplat invers. Disponi bilitatea

imediată a filmelor a alimentat

o renaștere a industriei

cinematografice nemaivăzute

încă din zilele dinaintea televiziunii,

fanii filmului devenind

mult mai interesați de „arta

cinematografiei”, urmărinduși

actorii și regizorii preferați,

devenind captivați de stilurile

cinematografice și așa mai

departe. Acest lucru a dus, în

cele din urmă, la un boom al

prezenței la cinema, care continuă

până în zilele noastre,

spectatorii dedicați dorind să

vizioneze filme într-un mediu

fără distracție și în formatul pe

care regizorii l-au dorit inițial

- pe marele ecran cu sunet

surround de calitate cinematografică.

Ce legătură are asta cu

jocurile? Ei bine, susțin că,

creșterea jocurilor de noroc

online care are loc și va continua

să aibă loc – indiferent

dacă le place guvernelor sau

nu – va genera în cele din urmă

interesul pentru a juca jocuri

de noroc în împrejurimi opulente

și pe tărâm verde. Priviți

doar modul în care pokerul

online a impulsionat creșterea

fulgerătoare a versiunii live a

jocului, cum ar fi World Series

of Poker (WSOP) din Las Vegas

în fiecare vară.

3. Când totul este online,

ce a mai rămas?

Al treilea argument al meu

continuă cu tema trecerii omniprezente

de la lumea offline

la cea online. Accelerată

de pandemia de COVID-19,

aproape totul pare să meargă

online, inclusiv lucruri care

odată ar fi fost considerate imposibile.

Fiecare nouă afacere

pare să implice tehnologia și

telefonul mobil – care de mult

a încetat să mai fie un telefon!

Servicii bancare, comunicare,

întâlniri, educație, sănătatea,

mass-media, comerț cu amănuntul,

munca – lista poate

continua și mai departe. Vedeți

unde mă îndrept aici? În cele

gaming resort offerings are

increasingly driving visitation

of a customer base with

maturing tastes. And given the

homogeneousness of casino

gaming, it’s everything else

that differentiates IRs from

each other to create what the

marketing folks call a USP

(unique selling proposition).

2. Remember the VCR?

Secondly, I’d like to invoke

the “VCR phenomenon”

argu ment from the 1980s.

This was the decade that

the video cassette recorder

(VCR) became ubiquitous,

with almost every household

in developed nations having

a VCR in the lounge room

hooked up to the family

television. It gave rise to

a behemoth movie rental

industry, dominated by

Blockbuster video. Naysayers

heralded the death of cinema,

claiming that people would

no longer bother to get

dressed, buy a ticket and view

scheduled movie screenings

at cinemas, when they could

much more conveniently rent

a video cassette and watch the

movie in the comfort of their

own home.

Counter-intuitively,

this argument proved

utterly false! In fact, the

opposite occurred. The

ready availability of movies

powered a movie industry

resurgence unseen since the

days before television, with

movie fans becoming much

more interested in the “art

of cinema”, following their

favorite actors and directors,

becoming captivated by

ci nematic styles and so

on. This ultimately led to a

boom in cinema attendance

which continues to this day,

with dedicated movie-goers

wanting to watch films in an

undistracted environment

and in the format that

directors originally intended –

on the big screen with cinemaquality

surround sound.

What’s this got to do with

gaming? Well, I contend that

the growth in online gaming

that is occurring and will

continue to occur – whether

governments like it or not –

will ultimately drive interest

in playing games of chance

in opulent surroundings and

on green baize. Just look at

how online poker powered

the rampant growth of the

live version of the game, such

as the World Series of Poker

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

59

www.casino-magazine.ro


60

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pres| Str|in|

din urmă, totul va fi online. Nu

va fi un singur lucru pe care

să-l faci pe care să nu-l poți

face online.

Odată ce ajungem în acel

loc de utopie sau distopie – în

funcție de punctul tău de vedere

– ce va rămâne pentru lumea

offline? Un singur lucru

– petrecerea timpului liber.

Oamenii vor face doar lucruri

offline pe care aleg să le facă,

pe care le plac, pe care le consideră

distractive! Și exact asta

sunt IR-urile, locuri de agrement

și distracție.

4. Urmăriți banii

Pentru a patra și ultima

dovadă împotriva afirmației

„cazinourile sunt o industrie

a apusului”, trebuie doar să

studiezi istoria IR la nivel global

și în special în Asia, în ultimele

două decenii. Lăsând

la o parte pandemia, au fost

în plină expansiune și continuă

să crească, fără sfârșit la

vedere. În urmă cu douăzeci

de ani, Macao avea un singur

operator – Stanley Ho a fondat

STDM. Filipine avea câteva

proprietăți PAGCOR dărâmate.

Nu exista nicio industrie din

Singapore. Avansează rapid

până astăzi și uită-te la Cotai

din Macao, Entertainment City

și Clark din Manila și duopolul

MBS și RWS din Singapore. Și

nu uitați de adăugările Crown

din Sydney, Paradise City din

Incheon, City of Dreams din

Cipru și NUSTAR din Cebu,

toate construite incontestabil

pentru a urma modelul modern

IR.

Adăugați la aceasta faptul

că majoritatea companiilor

mari de IR se extind:

faza 3 și 4 pentru Galaxy, numeroase

faze viitoare pentru

ceilalți operatori din Macao,

Solaire North și Cavite plus

Westside în Manila, creșterea

proprietăților Clark (în special

Hann Casino Resort),

mai multe proprietăți în cărți

la Incheon în Coreea, extinderi

majore ale MBS și RWS

în Singapore, MGM Osaka în

Japonia, descuții despre cinci

noi IR în Thailanda și Naga 3 în

Cambodgia. Se pare că fiecare

jurisdicție din Asia vrea să se

alăture partidului! Toate acestea

reprezintă o investiție care

se apropie de 100 de miliarde

de dolari, o sumă uimitoare în

limba oricui. Chiar credem că

investitorii inteligenți continuă

să verse astfel de bani într-o

industrie pe cale de ieșire?

În timp ce unii ar putea

proclama un apus de soare pe

versiunea terestră a industriei

noastre, eu nu văd asta. Tot ce

văd este o serie de zori. Fie ca

soarele să continue să răsară!

(WSOP) in Las Vegas every

summer.

3. When everything is online,

what’s left?

My third argument continues

with the theme of the

omnipresent shift from the

offline world to the online.

Accelerated by the COVID-19

pandemic, almost everything

seems to be going online,

including things that once

might have been thought

impossible. Every hot new

business seems to involve

technology and the mobile

phone – which has long

ceased to be a phone! Banking,

communication, dating, education,

health care, the media,

retail, working – the list goes

on and on and on. Do you

see where I’m headed here?

Ultimately, everything will

be online. There won’t be a

single thing you need to do

that you can’t do online.

Once we get to that

place of utopia or dystopia –

depending on your point of

view – what will be left for the

offline world? Only one thing

– leisure. People will only do

things offline that they choose

to do, that they enjoy, that

they see as fun! And that’s

exactly what IRs are, places

of leisure and fun.

4. Follow the money

For the fourth and final

piece of evidence against

the “casinos are a sunset

industry” assertion, you

need only study the history

of IRs globally, and in Asia in

particular, over the past two

decades. Pandemic aside,

they have been booming,

and continue to boom, with

no end in sight. Twenty

years ago, Macau had only

one operator – the Stanley

Ho founded STDM. The

Philippines had a few rundown

PAGCOR properties.

There was no Singapore

industry at all. Fast forward

to today and look at Cotai in

Macau, Entertainment City

and Clark in Manila, and the

MBS and RWS duopoly in

Singapore. And don’t forget

the additions of Crown in

Sydney, Paradise City in

Incheon, City of Dreams in

Cyprus and NUSTAR in Cebu,

all indisputably built to follow

the modern IR model.

Add to this the fact that

most major IR companies are

expanding: Phase 3 and 4 for

Galaxy, numerous upcoming

phases for the other Macau

operators, Solaire North

and Cavite plus Westside

in Manila, the rise of Clark

properties (particularly

Hann Casino Resort), more

properties on the books at

Incheon in Korea, major

expansions of both MBS and

RWS in Singapore, MGM

Osaka in Japan, hype about

five new IRs in Thailand, and

Naga 3 in Cambodia. It seems

like every jurisdiction in Asia

wants to join the party! All

this represents an investment

approaching US$100 billion,

a stupendous amount in

anyone’s language. Do we

really think smart investors

continue to pour this kind of

cash into an industry on the

way out?

While some may proclaim

a setting sun on the bricks

and mortar version of our

industry, I don’t see it. All I

see is a series of dawns. May

the sun continue to rise!

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


www.aesthetic-magazine.ro

business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 61


62

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

Caesars

Virginia

a deschis

casinoul

din Danville

Source: virginiabusiness

Pe 15 mai, primele pariuri au fost plasate la cazinoul temporar

Caesars Virginia de 40.000 de metri pătrați din Danville, în timp ce

alături este construit un cazinou permanent de 650 de milioane de

dolari.

Caesars și-a deschis acum cazinoul

temporar din Danville, Virginia.

Proprietatea și-a deschis porțile

în urma unei ceremonii de tăiere a

panglicii. Locația tranzitorie este programată

să funcționeze până la lansarea

permanentă Caesars Virginia,

programată să debuteze la sfârșitul

anului 2024. Cazinoul temporar s-a

deschis cu participanții dornici care

își încearcă norocul și văd noul loc

dedicat lor. Conform rapoartelor, cazinoul

temporar va aduce probabil

venituri suplimentare de 12,1 milioane

de dolari, iar cazinoul complet va

genera venituri de peste 39 de milioane

de dolari.

Cazinoul temporar arată ca un

simplu cort alb la exterior, dar în interior

se simte „foarte mult ca în orice

cazinou din țară”, spune Chris Albrecht,

vicepreședinte senior și director

general al Caesars Virginia.

Albrecht a lucrat la cazinourile Caesars

Entertainment Inc. din întreaga

țară în ultimii 18 ani, dar spune că este

prima dată când deschide un cazinou

temporar. Este o provocare să

nu aibă setul complet de facilități și

instrumente ale unui cazinou permanent,

spune el, dar este dedicat să facă

experiența excelentă pentru clienți.

Cazinoul temporar de 40.000 de

metri pătrați include 740 de aparate

de slot, opt chioșcuri de pariuri sportive,

25 de jocuri la mese live, inclusiv

blackjack, ruletă și baccarat, 28 de jocuri

la mese electronice de blackjack,

ruletă și craps și un restaurant cu servicii

rapide, Three Stacks.

Alonzo Jones, primarul orașului

Danville, a declarat: „Danville este

foarte încântat. Telefoanele noastre

au explodat. Caesars au făcut tot ce

au spus că vor face pentru orașul

Danville”.

Angajările au început în ianuarie,

iar cazinoul temporar are aproximativ

400 de lucrători, dintre care aproximativ

un sfert sunt dealeri la mese

de jocuri.

Un parteneriat între Caesars Entertainment

și Eastern Band of Cherokee

Indians (EBCI), Caesars Virginia

a început construcția cazinoului

permanent în august 2022, care este

de așteptat să se deschidă la sfârșitul

anului 2024. Planurile prevăd 500 de

camere de hotel, un centru spa, o piscină,

baruri, un loc de divertisment

pentru 2.500 de persoane și 40.000

de metri pătrați de spațiu pentru întâlniri

și convenții. Va avea cel puțin

1.300 de sloturi, 85 de mese de joc

live, 24 de jocuri de masă electronice,

o sală de poker și pariuri sportive.

Caesars Virginia a primit undă verde

pentru a funcționa pe 26 aprilie,

când Consiliul de loterie din Virginia

a aprobat licența, făcându-l al treilea

cazinou care primește aprobarea

statului.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 63

Caesars

Virginia

opened

casino in

Danville

On May 15, the first bets were taken at the 40,000-square-foot

temporary Caesars Virginia casino in Danville, while a $650 million

permanent resort casino is being built next door.

Caesars has now opened its

temporary Danville, Virginia casino.

The property opened its doors

following a ribbon-cutting ceremony.

The transitory venue is set to

operate until the launch of the permanent

Caesars Virginia, scheduled

to debut in late 2024. The temporary

casino opened with eager

attendees trying out their luck and

seeing the new venue for themselves.

As per reports, the temporary

casino is likely to bring in $12.1

million in additional revenue, and

the full casino is projected to bring

in more than $39 million in revenue.

The temporary casino looks like

a simple white tent on the outside,

but the inside feels “very much

like you’re in any casino in the

country,” says Chris Albrecht, senior

vice president and general manager

of Caesars Virginia.

Albrecht has worked at Caesars

Entertainment Inc. casinos

across the nation for the past 18

years but says it’s the first time

he’s opened a temporary casino.

It’s a challenge not having the full

set of amenities and tools of a permanent

casino, he says, but he’s

dedicated to making the experience

great for customers.

The 40,000-square-foot temporary

casino includes 740 slot

machines, eight sports betting

kiosks, 25 live table games, including

blackjack, roulette and baccarat,

28 electronic table games

of blackjack, roulette and craps,

and a quick-service restaurant,

Three Stacks.

Alonzo Jones, Mayor of Danville,

said: “Danville is really excited.

Our phones have been blowing

off the hook. Caesars have done

everything they said they were

going to do for the City of Danville.”

Hiring began in January, and

the temporary casino has about

400 workers, about a quarter of

who are table games dealers.

A partnership between Caesars

Entertainment and the Eastern

Band of Cherokee Indians (EBCI),

Caesars Virginia started construction

in August 2022 on the permanent

casino, which is expected to

open in late 2024. Plans call for 500

hotel rooms, a spa, a pool, bars, a

2,500-person entertainment venue

and 40,000 square feet of meeting

and convention space. It will have

at least 1,300 slots, 85 live game

tables, 24 electronic table games,

a poker room and sportsbook.

Caesars Virginia received the

green light to operate on April 26,

when the Virginia Lottery Board

approved its license, making it

the third casino to receive state

approval.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogonogrisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER


66

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / poker

Chanracy Khun îl învinge

pe Doug Polk pentru a câștiga

WSOP Heads-Up Championship

By PokerPlayer, Source: pokernews.com

Chanracy Khun câștigă evenimentul #8: $25,000 Heads-Up No-Limit

Hold’em Championship pentru Prima Brățară de Aur WSOP și 507.020 USD

Chanracy Khun a ocupat primul

loc în clasamentul de 64 de jucători

în Event #8: $25,000 Heads-

Up No-Limit Hold’em Championship

pentru prima sa brățară de aur

WSOP și premiul pentru primul loc

de 507.020 USD care îl însoțește.

Khun și-a câștigat victoria corect

după ce s-a confruntat cu unul dintre

cei mai mari jucători heads-up,

Doug Polk, în finală.

Chanracy Khun nu joacă prea

multe turnee în fiecare an la World

Series of Poker. Un element de

bază este Evenimentul Principal

WSOP, pe care îl joacă în fiecare

an și încasează; a ajuns la bani

în 2012, 2014, 2015, 2017, 2018,

2019 și 2022.

„Îmi doresc foarte mult să joc

heads-up pentru că există mai multă

acțiune și este ca un joc de șah,

este puțin mai mult, în timp ce alte

jocuri, nu aș spune că sunt mai

puțin provocatoare, dar poate puțin

mai puțină acțiune”, a spus Khun.

Când a fost întrebat ce a simțit

după ce a câștigat primul său titlu

WSOP și cea mai mare victorie

din carieră la poker, Khun a rămas

fără cuvinte. “Mă simt foarte

bine. Sunt ușurat. Și este greu să

găsești cuvinte, dar este un amestec

de emoții. Dar, la sfârșitul zilei,

sunt foarte, foarte bucuros că

s-a terminat.” Chan a recunoscut

că a făcut unele greșeli în ultimele

părți ale meciului din cauza presiunii

situației și a zgomotului puternic,

dar a reușit totuși să prevaleze. „Se

simte uimitor”, a spus Khun. „Este

greu să găsești cuvinte. În acest

moment, sunt doar atâtea emoții.

Au trecut trei zile în care nu dormi

atât de bine și ești entuziasmat.

Deci, poate mâine, voi afla mai multe

cum mă simt. În acest moment,

chiar mă simt ușurat.”

„Am vrut să câștig această

brățară mai mult decât banii, pentru

că este un turneu atât de prestigios”,

a spus Khun. „Joci împotriva

celor mai buni jucători din lume și

am fost suficient de norocos să-i

Poziție Jucător Țară Premiu

1 Chanracy Khun Canada $507,020

2 Doug Polk Statele Unite $313,362

3 Chris Brewer Statele Unite $192,513

4 Sean Winter Statele Unite $192,513

5 Roberto Perez Spania $74,648

6 Anthony Zinno Statele Unite $74,648

7 Landon Tice Statele Unite $74,648

8 Eric Wasserson Statele Unite $74,648

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

67

pot învinge. Cu siguranță, probabil

că nu sunt la fel de priceput ca majoritatea

profesioniștilor, dar uneori

ești mai norocos decât alți oameni.”

A fost un moment suprarealist

pentru canadian, învingându-l pe

unul dintre cei mai buni care există

în acest format, dar acum se poate

numi un campion heads-up așa cum

mulți alții nu pot. „Când joci headsup,

vei juca întotdeauna o strategie

diferită împotriva diferiților adversari.

Știam că este foarte, foarte bun, așa

că încerc să fac tot ce pot. Și așa

da, am fost mai norocos decât el

astăzi. Deci în orice altă zi, meciul

ar fi fost diferit. Și da, astăzi a fost

ziua mea norocoasă.”

Polk a intrat cu siguranță în meci

ca favorit cu șanse. Cu toate acestea,

specialistul heads-up și animatorul

YouTube va trebui să aștepte

încă o zi pentru a revendica o altă

brățară de aur WSOP și asta s-ar

putea să nu vină până anul viitor,

când acest eveniment va avea loc

din nou. Polk a susținut adesea că

s-a „retras” din pokerul profesionist.

Cea de-a 54-a WSOP ediție anuală

revine în Las Vegas Strip la Horseshoe

Las Vegas și Paris Las Vegas

Hotel & Casino în perioada 30

mai - 18 iulie 2023, oferind mai multe

mese, mai multă varietate și cea

mai mare listă de evenimente cu

brățări programate vreodată în istoria

sa bogată.

Chanracy Khun defeats

Doug Polk to win WSOP

Heads-Up Championship

Chanracy Khun Wins Event #8: $25,000 Heads-Up No-Limit Hold’em

Championship for First WSOP Gold Bracelet and $507,020

Chanracy Khun has topped the

64-player field in Event #8: $25,000

Heads-Up No-Limit Hold’em Championship

for his first ever WSOP

gold bracelet and the $507,020

first-place prize that goes along

with it. Khun earned his victory fair

and square after facing off against

one of the greatest heads-up players,

Doug Polk, in the finals.

Chanracy Khun doesn’t play

too many tournaments every year

at the World Series of Poker. One

staple is the WSOP Main Event,

which he plays every year and cashes

at an astounding clip; he reached

the money in 2012, 2014,

2015, 2017, 2018, 2019, and 2022.

“I really want to play the heads

up because there’s more action

and it’s like a chess game, whereas

other games, it’s, it’s a bit more,

I wouldn’t say less challenging,

but maybe a little bit less action,”

Khun said.

When asked how he felt after

capturing his first WSOP title and

largest career poker victory, Khun

was merely at a loss for words. “I

feel really good. I’m relieved. And

it’s tough to find any words, but it’s

a mix of emotions. But at the end

of the day, I’m really, really glad it’s

over.” Chan admitted that he made

some mistakes in the latter portions

of the match due to the pressure

of the situation and the loud

rail, but still managed to prevail.

“It feels amazing,” said Khun. “It’s

hard to find words. Right now, it’s

just so many emotions. It’s three

days that you don’t sleep that well,

and you’re excited. So maybe tomorrow,

I’ll know more how I feel.

Right now, I just really feel relief.”

“I wanted to win this bracelet

more than the money because it’s

such a prestigious tournament,”

said Khun. “You’re playing against

the best players in the world and I

was just lucky enough to be able

to beat them. For sure I’m probably

not as skilled as most of the pros,

but sometimes you get luckier than

other people.”

It was a surreal moment for the

Canadian by defeating one of the

best there is to play this format, but

he can now call himself a headsup

champion which many others

cannot. “When you play heads up,

you’re always going to play a different

strategy against different opponents.

I knew he was really, really

good, so I just try to do my best.

And so yeah, I was just luckier than

him today. So any other day, the

match would have been different.

And yeah, today was my lucky day.”

Polk definitely came into the

match as the odds-on favorite.

However, the heads-up specialist

and YouTube entertainer will have

to wait another day to claim another

WSOP gold bracelet and that might

not come until next year when this

event rolls around again. Polk has

often claimed that he has “retired”

from professional poker.

Place Player Country Prize

1st Chanracy Khun Canada $507,020

2nd Doug Polk United States $313,362

3rd Chris Brewer United States $192,513

4th Sean Winter United States $192,513

5th Roberto Perez Spain $74,648

6th Anthony Zinno United States $74,648

7th Landon Tice United States $74,648

8th Eric Wasserson United States $74,648

The 54th annual WSOP returns to the Las Vegas Strip at Horseshoe

Las Vegas and Paris Las Vegas Hotel & Casino from May 30 to

July 18, 2023, offering more tables, more variety and the largest slate

of bracelet events ever scheduled in its rich history.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


68

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Lifestyle

Therma Village, resort desprins din basme

cu apă termală, plajă și parcare gratuite

Cadrilaterul și

frumusețea sa naturală

Cândva aparținând de

România Mare, Cadrilaterul are

peisaje superbe la malul Mării

Negre, care sunt foarte bine conservate

de către vecinii noștri

bulgari. Cel mai cunoscut oraș

este Balcic, sute de mii de români

mergând să viziteze castelul

Reginei Maria, cu a sa grădină

botanică impresionantă.

Kranevo: o descoperire

surprinzătoare

Cadrilaterul și frumusețea sa naturală

By Diana Flintoac\

Traian B\dulescu

La doar 15 kilometri de

acest obiectiv turistic extrem

de cunoscut de români se află

Kranevo, un sat care aparține de

Balcic și care între 1913 și 1940

a aparținut de România, făcând

parte din județul Caliacra.

Atunci era populat de bulgari,

greci, găgăuzi și aromâni.

Astăzi este populat de bulgari

și aici merg o parte dintre vecinii

noștri de la sud de Dunăre

deoarece prețurile la cazare, la

mâncare și în magazine în general

sunt mult mai mici decât

în Balcic, Albena, Nisipurile de

Aur sau alte stațiuni cunoscute

de pe litoralul bulgăresc.

Therma Village -

Un resort de 5 stele

desprins din basme

Kranevo a fost o surpriză extrem

de plăcută și pentru noi.

Am descoperit aici un resort de

5-stele din care fac parte trei

hoteluri, Therma Eco, Therma

Palace și Therma Sport, care este

o bijuterie pentru cei care aleg să

se relaxeze la malul mării, la un

raport calitate-preț extrem de

bun, cu parcare gratuită păzită.

Therma Eco și Therma Palace

sunt deschise tot anul, nu doar

în sezonul estival ca alte hoteluri

de pe litoral, având facilități

SPA extrem de bune și spații

unde-ți poți petrece timpul și

indoor atunci când vremea nu

este favorabilă, fiind una dintre

locațiile care încep să fie tot mai

cunoscute pentru piscinele cu

apă termală și tratamentele care

se fac aici.

Confort și frumusețe

la Therma Eco

Cine este cazat la la Therma

Eco, hotelul care are camere

tematice pentru copii cu

Spiderman sau cu Frozen, dar

și camere normale pentru adulți

extrem de frumoase și care este

foarte aproape de malul mării,

face trei minute până la plaja

privată a hotelului, care este

una dintre cele mai frumoase

din Bulgaria. ”Am investit foarte

mulți bani pentru a nivela

Once belonging to Greater

Romania, the Cadrilater

boasts magnificent landscapes

along the Black Sea coast,

which are well-preserved by

our Bulgarian neighbors. The

most famous city is Balchik,

where hundreds of thousands

of Romanians visit the Queen

Maria’s Castle with its impressive

botanical garden.

Kranevo: A Surprising

Discovery

Just 15 kilometers away

from this highly popular tourist

destination for Romanians

lies Kranevo, a village belonging

to Balchik that, between

1913 and 1940, was part

of Romania, in the Caliacra

county. It was once populated

by Bulgarians, Greeks, Gagauz

and Aromanians. Today, it is

inhabited by Bulgarians, and

many of our neighbors from

south of the Danube come

here because accommodation

prices, food, and general

shopping are much cheaper

than in Balchik, Albena,

Golden Sands, or other wellknown

resorts on the Bulgarian

coast.

Therma Village -

A 5-star Resort Straight

out of Fairytales

Kranevo is a pleasant

surprise for each tourist. We

discover here a 5-star resort

consisting of three hotels:

Therma Eco, Therma Palace,

and Therma Sport. It is a gem

for those who choose to relax

by the sea, offering excellent

value for money, free guarded

parking, and being open yearround,

unlike other coastal

hotels that operate only during

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Lifestyle / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

69

Therma Village, a fairytale-like resort with

thermal water, free beach, and parking

Cadrilater and Its Natural Beauty

această plajă, nispul este foarte

fin și are intrarea foarte lină în

apă”, ne-a declarat managerul

Therma Village, Ion Bondar,

care este român, un specialist

recunoscut în domeniul

ospitalității, la care s-a apelat să

coodoneze activitatea hotelului

mai ales că majoritatea turiștilor

sunt români.

Relaxare și distracție

într-un paradis acvatic

Mai nicăieri în altă parte în

Bulgaria, nu poți vedea copii

mici care să poată înota singuri

în mare fără colac sau aripioare

datorită intrării line în apă. Nu

o să vezi scoici, pietre sau alge

în apă, marea este atât de curată

că se vede nisipul de pe fundul

ei. Șezlonguri cu umbrele sunt

suficiente și sunt gratuite pentru

oaspeții hotelului. De asemenea,

există un bar All Inclusive

pe plajă, loc de joacă pentru

copii amplasat pe nisip, spațiu

unde poți juca volei sau fotbal

pe plajă.

Cei care se plictisesc de stat

pe malul mării se pot întoarce la

hotel, acolo unde chiar ai ce să

faci și în timpul zilei. Principala

atracție pentru adulți, dar mai

ales pentru copii sunt piscinele

cu aquapark. Au trei tobogane

pe care se pot da atât adulții,

cât și cei mici, se organizează

de animatori jocuri de polo

după-amiaza în apă. Afară au

un jacuzzi cu apă termală și

lângă piscină există un loc de

joacă pentru copii, cu o căsuță

pentru copii foarte frumoasă,

iar lângă, este barul de la piscina

exterioară cu aquapark.

Oaze de relaxare și

încântare în cadrul

resortului

Există un bazin în interiorul

hotelului unde există și posibilitatea

unor lecții de înot, piscină

mică cu apă termală, piscină

unde poți face aquabike contracost,

saună, dar și un centru

SPA, unde printre alte proceduri

și masaje au și criosaună.

De asemenea, există o cameră

de sare, sală de fitness, săli de

conferință, la acest resort se pot

organiza și nunți, având o sală

mare pentru aceste evenimente.

Iar ca pont, puteți să aveți o cununie

religioasă de vis în interiorul

castelului Reginei Maria

de la Balcic, acolo unde există

biserica Stella Maris pe malul

mării și se fac constant cununii

acolo și să veniți să petreceți cu

the summer season. Therma

Eco and Therma Palace have

exceptional spa facilities and

indoor spaces where you can

spend time when the weather

is unfavorable. It is becoming

increasingly renowned for its

thermal water pools and treatments.

Comfort and Beauty

at Therma Eco

Guests staying at Therma

Eco, which features themed

rooms for children with

Spiderman or Frozen themes,

as well as beautiful standard

rooms for adults, will find

themselves just three minutes

away from the hotel’s private

beach, one of the most beautiful

in Bulgaria. “We have invested

a lot of money in leveling

this beach; the sand is very fine,

and the entry into the water is

very smooth,” said Ion Bondar,

the manager of Therma Village,

who is Romanian and a recognized

hospitality expert. He

was appointed to coordinate

the hotel’s activities, especially

since the majority of tourists

are Romanians.

Relaxation and Fun in

an Aquatic Paradise

Nowhere else in Bulgaria

will you see young children

swimming without floats or

water wings due to the gentle

entry into the water. You won’t

find seashells, stones, or algae

in the water; the sea is so clean

that you can see the sand at the

bottom. There are sufficient

sun loungers with umbrellas,

which are free for hotel guests.

Additionally, there is an allinclusive

beach bar, a playground

for children on the sand,

and a space for playing beach

volleyball or football.

Those who get bored

staying by the seaside can

return to the hotel, where

there are plenty of activities

throughout the day. The

main attraction for adults and

especially for children is the

aqua park pools. They have

three water slides that can be

enjoyed by both adults and

children, and in the afternoon,

the animators organize water

polo games. Outside, there is

a jacuzzi with thermal water,

and next to the pool, there is a

beautiful children’s playhouse,

as well as the outdoor pool bar

with the aqua park.

Oases of Relaxation

and Delight within

the Resort

There is an indoor pool in

the hotel where swimming lessons

can be arranged, a small

thermal water pool, an aqua

bike pool for an additional

fee, a sauna, and a spa center

where various treatments and

massages are offered, including

cryosauna. There is also

a salt room, a fitness center,

conference rooms, and the

resort can even host weddings,

as it has a large venue for such

events. As a tip, you can have a

dreamlike religious ceremony

inside Queen Maria’s castle in

Balchik, where the Stella Maris

church is located by the sea,

and then come to celebrate

with your guests here.

An Unforgettable View

and All-Inclusive Services

From the windows or bal-

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


70 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / lifestyle

invitații aici.

O priveliște de neuitat și

servicii All Inclusive

De la ferestrele sau balcoanele

hotelului puteți avea

una dintre cele mai frumoase

priveliști din cameră la Marea

Neagră. Mâncarea este foarte

bună fiind preparată în general

din produse ecologice. Există

supe pentru copii, iar legumele

și fructele, mai ales castraveții

și roșiile au cu adevărat gustul

acela de legume de țară. Therma

Eco are trei restaurante, dintre

care două sunt All Inclusive.

Primul este la nivel cu recepția,

iar cel de-al doilea este la etajul

2. La ambele pot merge oaspeții

care au ales pachet All Inclusive,

dar în general se spune de la

recepție la care ești repartizat.

O varietate de opțiuni de

cazare și facilități

În fața hotelului Therma

Eco se află vile de lux care pot fi

închiriate la prețuri accesibile

pentru cei care doresc intimitate,

dar și servicii All Inclusive.

Unele vile au jacuzzi privat pe

terasă și vedere la mare, fiind

situate la 2 minute de plajă.

Hotelul Therma Palace este

la 4 minute de mers pe jos de

Therma Eco și este unul fabulos

pentru serviciile SPA pe care le

oferă. Am fost doar în vizită o

oră pentru a-l vedea, dar sigur

mă voi întoarce să stau acolo.

Au mai multe piscine cu apă

termală, jacuzii, locuri de joacă

pentru copii, teren de volei și

fotbal care pot fi utilizate gratuit

de oaspeții hotelului. Tot

aici puteți găsi bowling, biliard

și alte jocuri unde-ți poți petrece

timpul liber, iar camerele sunt

decorate în așa fel încât chiar să

simți că locuiești într-un palat.

Distanța pe jos este de doar 7

minute, dar cei care vor pot fi

duși gratuit cu niște mașinuțe

electrice ale căror orar este afișat

la recepție.

Distracție și relaxare

pentru sportivi

În interiorul resortului este și

un hotel pentru sportivi, care se

deschide doar când sunt evenimente

sau cantonamente pentru

aceștia. În resort este și un

patinoar profesionist mare, Ice

Arena bazin olimpic, teren de

fotbal sintetic, terenuri de tenis,

sală de forță pentru sportivi.

O experiență de casino

într-un decor luxos

La 10 minute de hotel se

află stațiunea Nisipurile de

Aur, unde se află două cazinouri

mari, unde vin în general turiști

din Israel, special pentru a juca.

Este vorba despre cazinoul de

la Hotel Internațional, 5 stele,

și de cel de la Hotel Havana

Casino&SPA, 4 stele, ambele

fiind foarte cunoscute în zonă.

Evenimente și

divertisment de calitate

Pe lângă facilitățile excelente

de cazare și jocurile de noroc,

Therma Village găzduiește și

o varietate de evenimente și

activități de divertisment. De

la concerte și spectacole live

până la seri tematice și petreceri

private, resortul oferă o

gamă diversă de opțiuni pentru

a vă bucura de timpul liber. De

asemenea, există posibilitatea

organizării nunților și a altor

evenimente speciale în spațiile

elegante și bine amenajate ale

resortului.

conies of the hotel, you can

enjoy one of the most beautiful

views of the Black Sea. The

food is excellent, mainly prepared

with organic products.

There are soups for children,

and the vegetables and fruits,

especially cucumbers and

tomatoes, truly taste like fresh

farm produce. Therma Eco

has three restaurants, two of

which are all-inclusive. The

first one is at the reception

level, and the second one is on

the second floor. Guests who

have chosen the all-inclusive

package can dine at both, but

the reception will inform you

which one you are assigned to.

A Variety of

Accommodation

Options and Facilities

In front of the Therma Eco

hotel, there are luxury villas

that can be rented at affordable

prices for those seeking

privacy but also all-inclusive

services. Some villas have a

private Jacuzzi on the terrace

and a sea view, and they are

located just 2 minutes away

from the beach.

Therma Palace Hotel is

a fabulous hotel located a

4-minute walk from Therma

Eco and is known for its excellent

spa services. I only visited

it for an hour to see it, but I will

definitely return to stay there.

They have multiple thermal

water pools, Jacuzzis, playgrounds

for children, and volleyball

and football courts that

can be used free of charge by

hotel guests. You can also find

bowling, billiards, and other

games to spend your free time,

and the rooms are decorated

in a way that makes you feel

like you are living in a palace.

It is only a 7-minute walk away,

but for those who prefer, they

can be transported for free by

electric cars whose schedule

is displayed at the reception.

Entertainment and

Relaxation for Athletes

Inside the resort, there is

also a hotel specifically designed

for athletes, which opens

only during events or training

camps. The resort features a

large professional ice rink, Ice

Arena, an Olympic-sized pool,

a synthetic football field, tennis

courts, and a gym for athletes.

A Casino Experience in a

Luxurious Setting

Just 10 minutes away from

the hotel is the Golden Sands

resort, where two large casinos

are located, attracting tourists

from Israel, in particular, for

gambling. These are the casinos

at the International Hotel,

a 5-star establishment, and the

Havana Casino & SPA Hotel,

a 4-star establishment, both

well-known in the area.

Quality Events and

Entertainment

In addition to excellent

accommodation facilities and

gambling, Therma Village

also hosts a variety of events

and entertainment activities.

From concerts and live performances

to themed evenings

and private parties, the

resort offers a diverse range

of options to enjoy your free

time. Furthermore, weddings

and other special events can

be organized in the resort’s

elegant and well-appointed

spaces.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 71


72 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

Formula 1

by Vlad Roman, General Manager Smart Games

Powered by

Sports Business

Academy

Monaco, regina Formulei 1, un

podium aici aproape echivalează

cu titlul de campion.

Deși circuitul Monte Carlo este

în topul circuitelor cu cele mai

slabe caracteristici, cel mai scurt -

3.337 de metri, cel mai lent cu 19

viraje, cea mai lentă curbă – acul

de păr de la Mirabeau, este cel mai

cunoscut și apreciat din calendarul

”ever” al Formulei 1.

Fondat în 1215 ca o colonie a

orașului Genova, principatul Monaco

a organizat la inițiativa producătorului

de țigarete Antony Noghes,

prima cursă automobilistică

în 1929 sub egida Clubului de Automobile

din Monaco.

Mai târziu în 1950 la Monte Carlo

a avut loc al 2-lea mare premiu

al proaspătului campionat mondial

organizat de Formula 1, cursă

câștigată atunci de Juan Manuel

Fangio la volanul unui Alfa Romeo.

Revenind la zilele noastre, după

calificări, grila de start s-a format

cu Max Verstappen, Fernando

Alonso și Esteban Ocon ce a luat

locul localnicului Charles Leclerc

după penalizarea primită pentru

că l-a împiedicat pe Lando Norris

în tunel.

Vremea la startul cursei de duminică

a fost la fel ca în tot weekendul,

cu cer senin și doar nori

ușori, cu 26 de grade Celsius în

aer și temperatura asfaltului de 46

de grade. Dar norii negri se adunau

deja dinspre nord înainte de

startul cursei, astfel probabilitatea

de ploaie era de 20 la sută.

La Monaco e greu să depășești,

cine pleacă primul are toate

șansele să câștige, dar circuitul

este foarte tehnic și orice greșeală

este greu de recuperat. Mașina

nu contează foarte mult aici, piloții

fac diferența. Max a pornit bine și

până să înceapă ploaia și-a creat

un avantaj de 10 secunde față

de Fernando.

Alonso ar fi avut poate o șansă

dacă strategii echipei Aston Martin

nu ar fi ratat schimbul corect

de pneuri și ar fi montat pneuri intermediare

în loc de medii, totuși

Alonso a reușit să-și asigure locul 2

ceea ce-l face cel mai constant pilot

al anului, după Max Verstappen.

Strategia lui Perez nu a

funcționat, plecat ultimul de pe

grilă, a intrat la boxe după primul

tur, probabil în speranța de a termina

cursa pe cauciucuri hard, însă

vremea din Pricipat nu a ținut cu

el și astfel nu a reușit la final decât

o clasare pe locul 16.

Surpriza plăcută a fost Esteban

Ocon ce a reușit să-i țină la

distanță pe Carlos Sainz și pe piloții

Mercedes, astfel ordinea primilor

3 clasați de la finalul cursei a fost

identică cu cea de la startul cursei.

Din nou strategia Ferrari a

funcționat defectuos, Sainz fiind

Monaco, the queen of Formula

1, a podium here is almost equivalent

to the title of champion.

Although the Monte Carlo circuit

is in the top of the circuits with the

weakest characteristics, the shortest

- 3,337 meters, the slowest with

19 turns, the slowest curve - the

Mirabeau hairpin, is the most famous

and appreciated on the calendar

„ever” of Formula 1.

Founded in 1215 as a colony

of the city of Genoa, the principality

of Monaco organized on the initiative

of the cigarette manufacturer

Antony Noghes, the first automobile

race in 1929 under the auspices

of the Automobile Club of Monaco.

Later in 1950, Monte Carlo hosted

the 2nd Grand Prix of the new

Formula 1 world championship, won

by Juan Manuel Fangio at the wheel

of an Alfa Romeo.

Back to our days, after qualifying,

the starting grid was formed

with Max Verstappen, Fernando

Alonso and Esteban Ocon who

took the place of local Charles Leclerc

after the penalty received for

impeding Lando Norris in the tunnel.

The weather at the start of

Sunday’s race was the same as

it had been all weekend, with clear

skies and only light clouds, with

an air temperature of 26 degrees

Celsius and a tarmac temperature

of 46 degrees. But dark clouds were

already gathering from the north

before the start of the race, so there

was a 20 percent chance of rain.

In Monaco it is difficult to overtake,

whoever starts first has every

chance to win, but the circuit is very

technical and any mistake is difficult

to recover. The car doesn’t

matter much here, the drivers make

the difference. Max started well

and by the time the rain started he

had built up a 10 second lead over

Fernando.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro74 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

total nemulțumit că a fost chemat

la boxe în timp ce-l presa pe Ocon,

oprire ce l-a costat 4 locuri în clasamentul

final.

Mercedes și-a poziționat piloții

în tandem pe locurile 4 și 5, urmați

de Leclerc și Gasly.

La constructori Red Bull a adunat

25 de puncte, urmat Mercedes

cu 23, Alpine cu 21 , Aston Martin

18, Ferrari 12 și McLaren 3.

Prima jumătate a curselor din

Europa s-a încheiat la Barcelona,

pe circuitul Montmelo, circuit bine

cunoscut tuturor piloților datorită

numeroaselor teste ce au loc

aici. Are 4.647 de metri lungime,

14 viraje, două zone DRS și este

prezent în calendarul Formulei

1 încă din anul 1991 când Nigel

Mansel a câștigat marele premiu.

Calificările au început pe o pistă

umedă și primele minute am văzut

o grămadă de derapaje.

Prima sesiune a fost întreruptă

pentru câteva minute, după restart

Leclerc nu a reușit să găsească

balansul mașinii ceea ce l-a dus

pe poziția 19, puțin mai norocos

Perez a fost primul deasupra liniei,

locul 15.

Q2 ne-a adus un incident între

piloții Mercedes și eliminarea

lui Perez și Russel, rămân în

competiția pentru pole possition

Max, piloții McLaren, Aston Martin

și Alpine alături de Sainz, Hamilton

și Hulkenberg.

La finalul calificărilor prima linie

este ocupată de Red Bull și

Ferrari, prin Versappen și Sainz,

urmați de Norris și Gasly. Alonso,

după ce și-a deteriorat podeaua

în Q2, nu a reușit decât locul 9,

dar în urma dublei penalizări a lui

Gasly a urcat pe 8.

Cursa de duminică a început

pe vreme uscată cu șapte echipe

diferite în primele șapte poziții pe

grila de start și cu peste 284.000

de spectatori prezenți în weekendul

marelui premiu.

Mașina mai bună, exceptând

Red Bull, este Mercedes nu știu ce

au făcut inginerii dar aici la Barcelona

a fost peste Aston Martin și

Ferrari. Bineînțeles ”taurul roșu”

condus de ”portocala mecanică”

a mers ca un ceas elvețian, pole

possition, locul 1 în cursă pe toată

durata acesteia, și cel mai rapid

tur de circuit în cursă. Britanicii

de la Mercedes au făcut dubla mică,

iar Perez plecat din grila pe 11

a reușit să se claseze pe locul 4.

La finalul primelor 2 curse de

luna asta clasamentul piloților îl are

pe Max Verstappen pe locul 1 la o

diferență de 53 de puncte de coechipierul

său și ocupantul poziției

a doua în campionat, urmați de

Alonso ce are doar 12 puncte în

fața lui Hamilton.

La echipe Red Bull conduce

detașat, urmați de Mercedes și

Aston Martin în vreme ce Ferrari

trebuie să se mulțumească pentru

moment cu poziția a 4-a.

Ultima cursă de luna aceasta

este programată în Canada, pe

circuitul Gilles-Villeneuve din Montreal.

Alonso might have had a chance

had the Aston Martin team strategists

not missed the correct tire

change and fitted intermediates instead

of mediums, however Alonso

managed to secure 2nd place

making him the most consistent

driver of the year, after Max Verstappen.

Perez’s strategy didn’t work, he

left last on the grid, entered the pits

after the first lap, probably hoping

to finish the race on hard tires, but

the weather in Pricipat did not cooperate

with him and so he managed

only one ranked 16th.

The pleasant surprise was Esteban

Ocon who managed to keep

Carlos Sainz and the Mercedes drivers

at a distance, so the order of

the first 3 finishers at the end of the

race was identical to that at the start

of the race.

Once again Ferrari’s strategy

backfired, Sainz being totally displeased

to be called to the pits while

pressuring Ocon, a stop that cost

him 4 places in the final standings.

Mercedes positioned their

drivers in tandem in 4th and 5th,

followed by Leclerc and Gasly.

In constructors, Red Bull collected

25 points, followed by Mercedes

with 23, Alpine with 21, Aston

Martin 18, Ferrari 12 and McLaren 3.

The first half of the races in Europe

ended in Barcelona, on the Montmelo

circuit, a circuit well known to

all drivers due to the numerous tests

that take place here. It is 4,647 meters

long, 14 turns, two DRS zones

and has been on the Formula 1 calendar

since 1991 when Nigel Mansel

won the grand prix.

Qualifying started on a wet track

and the first few minutes we saw a

lot of skids.

The first session was interrupted

for a few minutes, after the restart

Leclerc was unable to find the

balance of the car which took him

to 19th position, a little luckier Perez

was the first over the line, 15th

place.

Q2 brought us an incident

between the Mercedes drivers and

the elimination of Perez and Russel,

they remain in the competition for

pole position Max, the drivers of

McLaren, Aston Martin and Alpine

along with Sainz, Hamilton and

Hulkenberg.

At the end of qualifying, the

first line is occupied by Red Bull

and Ferrari, through Versappen

and Sainz, followed by Norris and

Gasly. Alonso, after damaging his

floor in Q2, only managed 9th place,

but following Gasly’s double penalty

he moved up to 8th.

Sunday’s race started in dry

weather with seven different teams

in the first seven positions on the

grid and more than 284,000 spectators

in attendance for the grand

prix weekend.

The better car, except for Red

Bull, is Mercedes, I don’t know what

the engineers did, but here in Barcelona

it was over Aston Martin and

Ferrari. Of course the „red bull” led

by the „mechanical orange” went

like a Swiss watch, pole possition,

1st place in the race throughout its

duration, and the fastest circuit lap

in the race. The Brits from Mercedes

made the small double, and Perez

left the grid on 11th and managed

to rank 4th.

At the end of the first 2 races

this month, the drivers’ standings

have Max Verstappen in 1st place,

53 points ahead of his teammate

and second in the championship,

followed by Alonso who is only 12

points ahead of Hamilton.

In the teams, Red Bull leads by

far, followed by Mercedes and Aston

Martin, while Ferrari has to be

content with the 4th position for the

moment.

The last race of this month is

scheduled in Canada, at the Circuit

Gilles-Villeneuve in Montreal.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro76 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

Dragii mei, am pus *Și* între pierdere și câștig și nu

*versus * ori *sau* pentru că, mai mult ca sigur, toți am

pierdut sau am câștigat ceva anume, la un moment dat,

în viața noastră.

Pierdere și CâștigBy Oana Lis, Psychologist

My dears, I put *And* between loss and gain and not

*versus * or *or* because, more than likely, we all

have lost or gained something at some point in our

lives.

*Când pierzi, ai grijă să nu

pierzi și lecția.* (Dalai Lama)

Să știi să pierzi și să știi să

câștigi poate fi o artă pe care

da, o poți controla cu măiestrie

după ce ai avut niște experiențe

în viața asta și ai învățat ceva

din ele.

*În fiecare pierdere e și un

câștig, și în fiecare câștig e și o

pierdere, și cu fiecare sfârșit vine

un nou început.* (citat budist)

Există chiar și o formulă folosită

mai ales în tranzacții din

domeniul bancar, dar cred că

poate fi aplicată și în alte domenii

și aspecte ale vieții noastre.

Aceasta este:

Raport de câștig/pierdere

= numărul de oportunități

câștigate/numărul de oportunități

pierdute.

Pe scurt, raportul câștig/

pierdere este utilizat categoric

cu raportul ratei câștigului

pentru a putea calcula probabilitatea

de succes pentru un

comerciant. De asemenea, se

iau în calcul și sumele de bani

implicate într-o tranzacție.

Un comerciant eficient este

cel care are un raport mai mare

de câștig/pierdere în ceea ce

privește nu numai numărul de

tranzacții dar și valoare banilor

*When you lose, make

sure you don’t lose the lesson.*

(Dalai Lama)

Knowing how to lose and

knowing how to win can be an

art that yes, you can master it

after having some experiences

in this life and learning

something from them.

*In every loss there is a gain,

and in every gain there is a loss,

and with every end comes a new

beginning.* (Buddhist quote)

There is even a formula

used mostly in banking transactions,

but I believe it can

be applied to other areas and

aspects of our lives as well.

This is:

Win/loss ratio = number of

opportunities won/number of

opportunities lost.

In short, the win/loss ratio

is used categorically with

the win rate ratio to be able

to calculate the probability

of success for a trader. The

amounts of money involved

in a transaction are also taken

into account.

An efficient trader is one

who has a higher win/loss

ratio in terms of not only the

number of trades but also the

value of the money involved in

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


psihologie / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 77

implicați în tranzacție.

Raportul dintre risc și câștig

este folosit în compararea randamentului

așteptat cu riscul

asumat pentru obținerea profitului

și este foarte important.

Unii oameni au o toleranță

la risc mai mică, sunt mai

precauți și calculați și alții au

un apetit pentru risc și le place

adrenalina și de aceea e bine să

ne cunoaștem bine pe noi înșine

pentru a știi cum reacționăm în

genul ăsta de situații.

Există, de asemenea un calculator

procentual câștig/pierdere

și îl găsiți online și poate

ajuta pentru a minimiza pierderile

și a avea un plan mai bun.

Dar oare putem aduce aceste

calcule logice și în alte sfere

din viața noastră… din viața

profesională în cea personală

și în cea socială!?

*Când în mintea noastră

conflictele devin o bătălie pe

câștig și pierdere, încercăm numaidecât

să câștigăm.* (Thomas

Crum)

Măcar putem încerca, pentru

că, de fapt ele la un moment

dat se interferează!

Dacă ești în burnout din cauza

job-ului asta îți poate afecta

și relațiile cu cei din jur, din familie

și cu prietenii.

De asemenea, dacă nu ești

fericit acasă, asta îți poate afecta

viața profesională și nu mai dai

același randament la serviciu.

Nu se pot separa total, oricât

am încerca noi. Și de aici, pot

apărea multe surse de stres și

lipsă de productivitate, dacă nu

le gestionăm bine. Menținerea

unui echilibru ok în *work-life

balance* aduce numeroase beneficii,

atât pentru angajați, cât

și pentru angajator.

*Orice lucru are timpul lui,

graba mare duce la pierderi

mari.* (Benjamin Franklin)

Este cel mai important să

găsim un echilibru între munca

și viața personală și de aceea,

trebuie să știm să ne gestionăm

pierderile și câștigurile din toate

domeniile.

*Câștigătorii sunt concen trați

pe câștig. Perdanții sunt concentrați

pe câștigători.* (Conor

McGregor)

Pierderea este însă un proces

firesc al vieții noastre, orice

zi nouă este un câștig și orice zi

trecută e ca o pierdere pentru că

ea nu se mai întoarce.

De aici vine, de fapt, frumusețea

și intensitatea vieții, și trebuie

să învățăm să ne bucurăm

the trade.

The risk-to-reward ratio is

used in comparing the expected

return with the risk taken

to obtain the profit and is very

important.

Some people have a lower

risk tolerance, they are more

cautious and calculated and

others have an appetite for risk

and love adrenaline and that is

why it is good to know ourselves

well to know how we react

in these kinds of situations.

There is also a win/loss percentage

calculator and you can

find it online and it can help

to minimize losses and have a

better plan.

But can we bring these

logical calculations to other

spheres of our lives... from

professional life to personal

and social life!?

*When conflicts become a

win-lose battle in our minds,

we immediately try to win.*

(Thomas Crum)

At least we can try, because

in fact they sometimes interfere!

If you are in burnout

because of your job, this can

also affect your relationships

with those around you, family

and friends.

Also, if you’re not happy at

home, it can affect your work

life and you don’t give the same

performance at work. They

cannot be completely separated,

no matter how hard we try.

And from here, many sources

of stress and lack of productivity

can arise if we don’t manage

them well. Maintaining an

ok balance in *work-life balance*

brings numerous benefits,

both for employees and for the

employer.

*Everything has its time,

great haste leads to great loss.*

(Benjamin Franklin)

It is most important to find

a balance between work and

personal life, and therefore, we

must know how to manage our

losses and gains in all areas.

*Winners are focused on

winning. Losers are focused on

winners.* (Conor McGregor)

But loss is a natural process

of our life, every new day is a

gain and every past day is like

a loss because it never comes

back.

This is actually where the

beauty and intensity of life comes

from, and we must learn

to enjoy each day to the fullest,

regardless of what today brings

Loss and Gain

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


78 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

la maxim de fiecare zi, indiferent

de ce ne aduce azi, câștig

sau pierdere, să nu uităm că

nimic nu e pentru totdeauna.

Sunt și pierderi majore care

pot schimba total stilul de viață

al unei persoane și dacă au un

impact negativ și este o pierdere

traumatică, nu trebuie să trecem

singuri prin asta, trebuie să

cerem ajutorul și să începem să

facem psihoterapie cu un specialist.

Acum există, din fericire,

genul acesta de ajutor și din

ce în ce mai mulți oameni sunt

deschiși către dezvoltare personală

și emoțională.

Și, de asemenea, trebuie să

ne oferim ajutorul atunci când

vedem că cineva este în impas

și ne cere ajutorul în acest sens.

Suntem oameni, nu mașini,

nu roboți și avem nevoie de

susținere reciprocă la un moment

dat în viață. Și așa cum

există în noi o parte care suferă

după o anumită piedere, pe care

trebuie să o acceptăm, o parte

afectată, tot așa există și o parte

sănătoasă, pe care trebuie să o

descoperim cu un terapeut și să

învățăm că acolo există resurse

pentru a putea gestiona situația

și a o lua de la capăt cu forțe noi.

Dar oare există riscuri și

probleme și atunci când câștigi

ceva!?...

Spunea John F. Kennedy

*Victoria are o sută de părinți

și înfrângerea este orfană.*

Este un ciclu continuu, poți

pierde ceva, poți câștiga altceva,

toți am trecut prin el.

Chiar uneori cei care au bani

foarte mulți stau cu teama permanentă

de a nu-i pierde, de a

nu fi escrocat, de a nu fi folosit

doar pentru averea sa și toate

aceste gânduri îl pot impiedica

să fie fericit și liniștit.

Sindromul Hybris se referă

la persoanele care manifestă

o schimbare semnificativă de

personalitate, în sens negativ,

odată cu dobândirea unei

funcții de conducere sau când

acced la o poziție în societate

care le oferă putere. Se poate

întâmpla acest lucru în politică,

în afaceri sau în orice alt

domeniu. Genul acesta de oameni

își pot pierde moralitatea,

contactul cu realitatea, pot avea

acțiuni impulsive și imprudente

din cauza orbirii de putere, pot

ignora sfaturile specialiștilor și

își pot atribui câștigul doar lor,

uitând de echipa și oamenii din

jur; poate confunda dorințele

și planurile lui proprii cu ale

organizației din care face parte

sau ale poporului și nu mai pot

vedea riscurile bine. Și în toate

epocile au existat astfel de cazuri,

de pe vremea lui Socrate se

discută despre acest fapt.

Deci, e foarte important

să știm să și pierdem și să și

câștigăm cu grație, cu asumare,

cu respect față de noi și față

de ceilalți.

*Sunt succese care te înjosesc

și înfrângeri care te înalță.*

(Nicolae Iorga)

Până la urmă, toate sunt

experiențe prin care trecem

fiecare, pierderea trebuie asumată,

și la fel și câștigul recunoscut

și să le integrăm în ființa

noastră ca și caramizi în formarea

noastră ca indivizi unici și

irepetabili.

us, gain or loss, not to forget

that nothing is forever.

There are also major losses

that can completely change a

person’s lifestyle and if they

have a negative impact and it

is a traumatic loss, we should

not go through it alone, we

should ask for help and start

doing psychotherapy with a

specialist.

Now, fortunately, this kind

of help exists and more and

more people are open to perso

nal and emotional development.

And also we must offer our

help when we see that someone

is at a standstill and asks for

our help in this regard.

We are humans, not machines,

not robots, and we need

each other’s support at some

point in life. And just as there

is a part of us that suffers after

a certain birth, which we

must accept, a damaged part,

so there is also a healthy part,

which we must discover with a

therapist and learn that there

are resources there. to be able

to manage the situation and

start over with new forces.

But are there risks and problems

even when you win something!?...

John F. Kennedy said

*Victory has a hundred parents

and defeat is an orphan.*

It’s a continuous cycle, you

can lose something, you can

gain something else, and we’ve

all been through it.

Even sometimes those who

have a lot of money are constantly

afraid of losing it, of

being scammed, of not being

used only for their wealth, and

all these thoughts can prevent

them from being happy and

peaceful.

Hybris syndrome refers to

people who show a significant

change in personality, in a negative

sense, with the acquisition

of a leadership position or

when they access a position in

society that gives them power.

This can happen in politics,

business or any other field.

Such people can lose their morality,

contact with reality, have

impulsive and reckless actions

due to the blindness of power,

ignore the advice of specialists

and attribute the win only to

themselves, forgetting about

the team and people around;

he can confuse his own desires

and plans with those of

the organization he belongs to

or of the people, and they can

no longer see the risks clearly.

And in all ages there have been

such cases, since the time of

Socrates this fact has been discussed.

So, it is very important to

know how to lose and win

with grace, with responsibility,

with respect for ourselves and

others.

*There are successes that

humble you and defeats that

elevate you.* (Nicolae Iorga)

In the end, they are all experiences

that we all go through,

the loss must be accepted,

and so must the recognized

gain, and integrate them into

our being like bricks in our

formation as unique and unrepeatable

individuals.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

79


A

A

80 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

mes to town.

d FRUIT BURST in

mania

09.02.22 15:30

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Seven Club

str. Gheorghe Doja 44

Cluj Napoca

Tel: 0264-412 590

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

We proudly recommend: Live Casinos

We proudly recommend: Consultants

Contact address: Smart Games, 25

Martisor street, Bucharest – Romania.

Tel. +40722269379

Email: vlad@smartgames.ro

str. Erou Chivu Dumitru nr 44C, C30

Pipera – Voluntari, Judetul ILFOV

Email: redactie@casino-magazine.ro

Mobile: +40 722 222 971


PARTENERI / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

81

ale

Industriei de

Gambling

din România

Marile premii


A

A

82 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

București, sect. 4, Str. Glădiței, nr. 42,

Bl. T6, et. 19, ap. 1902

0727.78.10.22, 0722.40.77.86

mihai.luca@luca-partners.ro,

teodora.luca@luca-partners.ro

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

municipiul bucuresti, sector 1,

str. postelnicului, nr.12, et.3

Scent marketing for your business!

casino-magazine.ro

aesthetic-magazine.ro


WE INNOVATE,

OTHERS

JUST COPY…

WWW.CASINO-MAGAZINE.RO


When the sun comes to town.

Get playing with MERKUR ROULETTE and FRUIT BURST in

our innovative cabinets.

MERKUR GAMING Distribution

26th Biharia, 3rd Floor, Sector 1 | Bucharest, Romania

hfuica@merkur-gaming.com

www.merkur-gaming.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!