23.10.2023 Views

Casino Life Business Magazine edition no. 166

Casino Life Business Magazine edition no. 166 / September 2023

Casino Life Business Magazine edition no. 166 / September 2023

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

No. 166 septembrie / september 2023 www.casino-magazine.ro Edi]ie Român\ - Englez\ / Romanian - English Edition

17

ani

years

HANNELORE

VALKANOV

Marius Morra

Palace Casino

IRI Travel

Pre]: 74,90 LEI

Exact Time in Gambling / Serbia

The Only Romanian

Gambling Magazine

Awarded!


POKER / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 1

www.casino-magazine.ro

Exact Time in Gambling

SERBIA

ExTG23

Metropol Palace Hotel, Belgrade

October 2&3, 2023

redactie@casino-magazine.ro


Gala

MARILOR PREMII

ale Industriei de

Gambling din România

Best Magazine in the Gambling

Industry - Bucharest, Romania 2020

sponsorizată de

Media partner of the year -

Sofia, Bulgaria 2019

EDIȚIA

17

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2017

20

23

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2016

“Best Industry Publication”

nomination at the

International Gaming Awards -

London, UK 2011 & 2012

14 DECEMBRIE 2023


4

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

Interviu cu Hannelore Valkanov despre

viitorul Merkur Gaming în România /

Interview with Hannelore Valkanov about

the future of Merkur Gaming in Romania

Entertainment Arena Expo la a 15a ediție /

Entertainment Arena Expo at the 15th edition

O lume plină de distracție și entuziasm /

A world full of fun and excitement

MAGNUMBET - Tradiție și oportunități

de parteneriat la EAE 2023 /

MAGNUMBET - Tradition and

partnership opportunities at EAE 2023

Luptă continuă a „legislativului” precum și a

„executivului” pentru închiderea jocurilor de

noroc tradiționale din România / Continued

fight of the „legislature” as well as the

„executive” to close traditional gambling in

Romania

The white paper - Propuneri privind

actualizarea legislației jocurilor

de noroc din Marea Britanie (IV) /

The white paper - Proposals to

update UK gambling legislation (IV)

Ghid privind publicitatea pentru

activitățile de jocuri de noroc / Guideline

on advertising gambling activities

SANCȚIUNILE APLICATE DE ANSPDCP ÎN

LUNA AUGUST 2023 / SANCTIONS APPLIED

BY ANSPDCP IN AUGUST 2023

10

20

24

26

32

38

44

50

52

54

58

60

64

68

72

76

Token2049 Singapore 2023: Un eveniment

de succes pentru industria crypto /

Token2049 Singapore 2023: A successful

event for the crypto industry

4 funcții AI obligatorii pentru

cazinourile online / 4 must-have

AI features for online casino

Simon Wiciak câștigă Evenimentul Principal

al European Poker Tour Barcelona 2023 /

Simon Wiciak wins 2023 European

Poker Tour Barcelona Main Event

Cazinoul Queen Baton Rouge se deschide

publicului după o renovare de 85 de milioane

de dolari / Queen Baton Rouge Casino opens

to public after $85 million renovation

„Rugby-ul are codurile sale,

la fel și pariurile” / “Rugby has

its codes, so does betting”

FORMULA 1

Să moară capra vecinului!? /

Let the neighbor’s goat die!?

IRI Travel: Românii aleg din

nou ofertele early booking /

IRI Travel: Romanians once

again choose Early Booking offers


Contact:

+40 753 999 918

florentina.ispas@easypaysystem.ro

5 SOLUTIONS FOR YOUR LOCATIONS

• variety of design

and technology

• best price & quality

• short delivery terms

• technical support

Sports Betting Terminals

Payment

Kiosks

Crypto

ATMs

Info

Points

Cash

Out

www.easypaysystem.ro Bucharest,

3rd District, Theodor Pallady 287


6

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

CASINO MAGAZINE Nr. 166

septembrie 2023

Best Magazine in the

Gambling Industry

- Bucharest,

Romania 2020

Media partner of the year

- Sofia, Bulgaria 2019

Este interzisă preluarea, reproducerea parțială sau totală a oricărui text, fotografie sau imagine grafică,

fără acordul scris al editorului, care deține toate drepturile asupra lor. Orice abatere sau nerespectare

a condițiilor și termenilor menționați anterior va fi sancționată conform legislației în vigoare.

Răspunderea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor acestora. Toate materialele

din revistă au caracter informativ și nu trebuie tratate ca fiind sfaturi ale specialiștilor.

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2017

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2016

“Best Industry

Publication”

nomination at the

International Gaming

Awards - London,

UK 2011 & 2012

Media Project Manager

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Editor-in-chief

Mihnea Paul Popescu-Grisogono

mihnea.popescu@topengineering.ro

Senior Art Directing

Ionu] Nedelcu

Senior Editors

K.Sino, Poker Player, Laura Camelia,

Andra Adam (andra.adam@

casino-magazine.ro), Roxana Ene

(roxana.ene@ casino-magazine.ro)

Translator

Iris Popescu, Dorina Oprea

Photo

Iris Popescu, PhotoNXT,

Sabin Mali[evschi, Adrian Stoicoviciu,

Advertising

redactie@casino-magazine.ro

Printed by Everest

Published by

IRIS MULTIMEDIA

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Tel.: +40 744 428 866

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

Publicatia

auditata

ISSN: 1843-3316

www.casino-magazine.ro


contact@fedbet.ro


www.casino-magazine.ro

Casino Life & Business Magazine

YOUR

GATEWAY TO

THE GAMBLING

INDUSTRY


EDITORIAL / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

9

În plina ˘ furtuna˘

In full storm

by K. Sino

Ne aflăm în plină furtună legislativă.

Autoritățile încearcă fel de fel de soluții

legislative pentru domeniul jocurilor de noroc

și aruncă în piață variante de legi care mai de

care mai fanteziste.

Lor li se alătură mass-media celor cu știri

false sau aceia rău-voitori din social-media.

Cei mici se tem.

Cei mari, pare că nici nu se sinchisec.

Dar și mici și mari trăiesc într-o atmosferă

tensionată care oricum nu face bine acestei

industrii din ce în ce mai incercată.

We are in the midst of a legislative storm.

The authorities are trying all kinds of

legislative solutions for the field of gambling

and throwing more and more fanciful variants

of laws into the market.

They are joined by the fake news media

or those ill-wishers on social media.

The little ones are afraid.

The big ones, it seems, don’t even care.

But both small and large live in a

tense atmosphere that is not good for this

increasingly tried industry anyway.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


10 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

Interviu cu Hannelore

Valkanov despre viitorul

Merkur Gaming în România

By Laura Camelia

➤ S-a încheiat o nouă ediție

EAE, cum a fost evenimentul

din perspectiva

Merkur Gaming?

Hannelore Valkanov:

Așteptările noastre, stabilite

cu cel puțin 8 ani în urmă, cu

privire la evoluția pieței jocurilor

de noroc, se confirmă de

la an la an, și anume o consolidare

puternică. Deși știm că

numărul total de aparate autorizate

a crescut față de 2022,

numărul operatorilor și al factorilor

de decizie care participă

an de an la aceste evenimente

s-a redus semnificativ. Prin urmare,

evenimentul a înregistrat

o participare scăzută, evidentă

pentru toți cei prezenți, iar

atmosfera generală a fost

puternic marcată de incertitudinea

legislativă cu care ne

confruntăm. Cu toate acestea,

pentru noi, aceste trei zile au

fost poate cele mai dinamice și

interesante din ultimii ani, iar

personal consider că prezența

noastră la eveniment a fost

benefică pentru toți cei care

ne-au vizitat.

➤ Cum vă poziționați astăzi

în relația cu operatorii

care activează pe piața

românească?

Hannelore Valkanov:

Cred că pentru toți cei care

au investit în acest domeniu,

a devenit evident că urmează

o perioadă de schimbări semnificative,

iar fața industriei se

va modifica. Este un proces

normal pe care l-am văzut în

multe țări din UE. Nu va fi un

proces ușor, și multe companii

➤ Another edition of EAE

has concluded. How

was the event from the

perspective of Merkur

Gaming?

Hannelore Valkanov: Our

expectations, set at least eight

years ago regarding the evolution

of the gambling market,

are confirmed year after year,

namely a strong consolidation.

Although we know that

the total number of authorized

machines has increased

compared to 2022, the number

of operators and decisionmakers

participating in these

events each year has significantly

decreased. Therefore,

the event had low attendance,

evident to all present, and

the overall atmosphere was

strongly marked by the legislative

uncertainty we are facing.

However, for us, these three

days were perhaps the most

dynamic and interesting in

recent years, and personally,

I believe that our presence at

the event was beneficial for all

those who visited us.

➤ How do you position

yourselves today in

relation to the operators

active in the Romanian

market?

Hannelore Valkanov: I

believe that for everyone who

has invested in this field, it

has become evident that a

period of significant changes

is ahead, and the face of the

industry will change. It is a

normal process that we have

seen in many EU countries.

Interview with Hannelore

Valkanov about the future of

Merkur Gaming in Romania

www.casino-magazine.ro


www.casino-magazine.ro

vip / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 11


12 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / VIP

operatorii vor avea dificultăți

majore în a se adapta, fie că

este vorba de a investi sau de

a-și schimba procesele interne

și viziunea asupra partenerilor

de afaceri pe care se bazează.

Poziția noastră în relație cu

operatorii s-a ajustat de-a lungul

celor 12 ani de prezență

pe piață, în funcție atât de

situația concurențială cât și

de cadrul legislativ. Astăzi ne

poziționăm mai aproape ca

oricând în trecut de clienți,

și considerăm că parteneriatul

strâns este cheia viitorului

nostru în România. Avem

planuri mari pentru piața

românească, atât în segmentul

terestru, cât și online.

➤ Cum gestionați incertitudinea

legislativă pe care

tocmai ați menționat-o?

Hannelore Valkanov:

Aștep tăm să se clarifice direcția

în care se îndreaptă industria,

și desigur, am analizat câteva

scenarii împreună cu operatorii

care consideră că vor continua

să investească în piața

românească în noile condiții

anticipate. Pentru mine personal,

perioadele dificile și

provocările au reprezentat

întotdeauna oportunități majore,

privind retrospectiv, și

sunt încrezătoare că și acest

moment va aduce la suprafață

o oportunitate semnificativă

pentru partenerii noștri.

It will not be an easy process,

and many operator companies

will have major difficulties in

adapting, whether it is about

investing or changing their

internal processes and vision

of business partners they rely

on. Our position in relation

to operators has adjusted

over the 12 years of presence

in the market, depending on

both the competitive situation

and the legislative framework.

Today, we position ourselves

closer than ever in the past

to clients, and we consider

a close partnership to be the

key to our future in Romania.

We have big plans for the

Romanian market, both in

the land-based and online

segments.

➤ How do you manage the

legislative uncertainty

you just mentioned?

Hannelore Valkanov: We

are waiting for the industry’s

direction to become clear, and,

of course, we have analyzed

several scenarios together

with operators who believe

they will continue to invest in

the Romanian market under

the anticipated new conditions.

For me personally, difficult

periods and challenges

have always represented major

opportunities, looking back,

and I am confident that this

www.casino-magazine.ro


VIP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 13

➤ Spuneți-mi câteva cuvinte

despre echipa Merkur

Gaming din România, am

observat o prezență foarte

dinamică la acest eveniment.

Hannelore Valkanov:

Încep prin a menționa că

echi pa actuală este ceea ce

eu numesc “Dream Team”, în

sensul că nivelul competenței,

experienței, motivației și

dorinței noastre de a atinge

obiectivele stabilite încă de la

începuturile Merkur Gaming

în România, este la cote foarte

înalte. Tot ceea ce am construit

împreună și ceea ce dorim să

construim în continuare, întrun

mediu competitiv mult mai

dinamic decât în 2012, depinde

de dorința echipei de a realiza

ceva semnificativ alături

de mine. Cu siguranță, eforturile

noastre sunt susținute

exponențial de conducerea

Gauselmann, ceea ce ne oferă

întregii echipe încrederea că

obiectivele noastre nu sunt

prea îndrăznețe, deși pot

părea.

Athanasios „Sakis“

Isaakidis: România se confrun

tă cu provocări serioase pe

care le-am văzut în diferite țări

și perspectivele depind în mare

măsură de viziunea pe termen

lung și de asumpțiile responsabile

ale afacerilor din toți

jucătorii din industrie. Aceasta

moment will bring significant

opportunities for our partners.

➤ Tell me a few words

about the Merkur Gaming

team in Romania; I

noticed a very dynamic

presence at this event.

Hannelore Valkanov: I’ll

start by saying that the current

team is what I call the

“Dream Team,” in the sense

that the level of competence,

experience, motivation, and

desire to achieve the goals

set since the early days of

Merkur Gaming in Romania

is very high. Everything we

have built together and what

we want to continue building,

in a much more dynamic competitive

environment than in

2012, depends on the team’s

willingness to achieve something

significant alongside

me. Our efforts are certainly

exponentially supported by

the Gauselmann leadership,

which gives the entire team

the confidence that our goals

are not too ambitious, although

they may seem so.

Athanasios „Sakis“

Isaakidis: Romania is facing

serious challenges that we

have seen happen in different

countries and the outlook

depends greatly on the longterm

vision and responsible

business assumptions of all

www.casino-magazine.ro


14 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / VIP

poate duce la o piață mai

responsabilă, mai matură și

mai consolidată, cu o legislație

stabilă în care toți cei implicați

pot planifica inițiativele lor de

investiții sau poate duce la o

cădere a pieței. Cu toate acestea,

Grupul Gauselmann a experimentat

momente dificile

în diferite piețe pe parcursul

celor 64 de ani de istorie a afacerii

sale și suntem încrezători

că vom câștiga rezistență prin

parteneriate solide pe piața din

România.

➤ Recent, Paul Gauselmann

a împlinit 89 de ani, iar

la Frankfurt a avut loc

un eveniment impresionant

la finalul lunii

august, care a adunat cei

mai importanți clienți

și parteneri ai grupului

Gauselmann. Care au fost

momentele cheie ale evenimentului

din acest an?

Hannelore Valkanov: Evenimentul

a fost cu adevă rat impresionant,

și cel mai inte re sant

pentru delega ția românească

a fost să vadă puterea cu care

grupul Gausel mann domină

unele dintre cele mai mari piețe

din Europa și cum inovația

digitală marchează viziunea

asupra viitorului. Cuvintele

domnului Gauselmann, chiar

și de la distanță, sunt o sursă de

inspirație și motivație pentru

toți cei prezenți, îndemnândui

să realizeze imposibilul, indiferent

de momentul în care

provocările apar în viață. Este

cu adevărat o forță a naturii.

➤ Care este viitorul Grupului

Gauselmann în România?

Hannelore Valkanov:

O piață sănătoasă este și va

rămâ ne diversă, iar cei mai

buni competitori se vor provoca

și se vor stimula reciproc

pentru a-și depăși limitele, a

inova și a oferi jucătorilor o

experiență de joc responsabilă

și incitantă. Merkur Gaming

va deveni o parte din ce în ce

mai semnificativă a acestei

diversități, iar Soarele Merkur

va străluci mai puternic decât

oricând în trecut.

industry players. It can lead

to a more responsible, mature,

and consolidated market, with

stable legislation in which all

stakeholders can plan for their

investment initiatives or to a

market downfall. However,

the Gauselmann Group has

experienced many challenging

moments in different markets

throughout its 64 years of

business history and we are

confident that we will gain resilience

in strong partnerships

across the Romanian market.

➤ Recently, Paul Gauselmann

turned 89, and

there was an impressive

event in Frankfurt at the

end of August, which

brought together the

most important clients

and partners of the

Gauselmann group. What

were the key moments of

this year’s event?

Hannelore Valkanov:

The event was truly impressive,

and the most interesting

aspect for the Romanian delegation

was to see the strength

with which the Gauselmann

group dominates some of the

largest markets in Europe and

how digital innovation shapes

the vision of the future. Mr.

Gauselmann’s words, even

from a distance, are a source

of inspiration and motivation

for all those present, encouraging

them to achieve the impossible,

regardless of when

challenges arise in life. He is

truly a force of nature.

➤ What is the future of the

Gauselmann Group in

Romania?

Hannelore Valkanov:

A healthy market is and will

remain diverse, and the best

competitors will challenge and

stimulate each other to exceed

their limits, innovate, and provide

players with a responsible

and exciting gaming experience.

Merkur Gaming will

become an increasingly significant

part of this diversity,

and the Merkur Sun will shine

brighter than ever before.

www.casino-magazine.ro


www.casino-magazine.ro

VIP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 15


16 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Exact Time in Gambling / Serbia

ExTG23 revine în actualitate și se va desfășura

în perioada 2-3 octombrie la Belgrad

n EOGL, Cards Print și GiocoNews Parteneri ai ExTG23

n Agenda conferinței din ce în ce mai consistentă

n Speakeri foarte importanți prezenți la evenimentul de la Belgrad

By K.Sino

Exact Time in Gambling / Serbia

ExTG23 is currently back and will take place

on October 2-3 in Belgrade

n EOGL, Cards Print and GiocoNews Parteners of the ExTG23

n An increasingly consistent conference agenda

n Important speakers present at the Belgrade event

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 17

Întreruptă la ediția a 2a de

apariția pandemiei de Coronavirus,

conferința Exact Time

in Gambling / Serbia revine în

actualitate și se va desfășura

la Belgrad, capitala Serbiei în

perioada 2/3 octombrie, 2023.

Gazda evenimentului,

Metropol Palace Hotel, este

hotelul exclusivist din centrul

Belgradului, locul în care se

cazează vedetele din lumea

întreagă când vizitează Serbia.

Prevăzut să se desfășoare pe

durata a două zile, evenimentul

va avea în program și o petrecere

de socializare astfel încât

cei prezenți să aibă ocazia să se

cunoască mai bine între ei.

Noi parteneri importanți se

alătură și echipei de susținători

ai ExTG23 / Serbia, printre

aceștia European Organization

for Gaming Law - EOGL în

calitate de Partener Principal,

Cards Print în calitate de

Partener de Bronz și cunoscuta

revistă italiană GiocoNews în

calitate de Partener Media.

Președintele evenimentului

este cunoscutul Arjan Korstjens,

Directorul Casino Marketing

Academy și membru fondator

al companiei de consultanță

ExPlayner.

Organizator: Casino Life &

Business Magazine.

Parteneri ai celei de a doua

ediții a conferinței Exact Time

in Gambling / Serbia, până la

intrarea în tipar a prezentei

ediții sunt:

Partener Principal:

European Organization for

Gaming Law – EOGL

Partener de Aur: asociația

ROMBET

Partener de Argint:

Gamingtec

Partener de Bronz:

Commodity Trust AG, IGT și

Cards Print

Partener Logistică: EasyPay

System

Partener: Smart Games

Partener Media:

GiocoNews

Arjan Korstjens

Interrupted at the 2nd

edition due to the outbreak

of the Coronavirus pandemic,

the Exact Time in Gambling

/ Serbia conference returns

today and will take place in

Belgrade, the capital of Serbia,

on October 2/3, 2023.

The host of the event,

Metropol Palace Hotel, is the

exclusive hotel in the center of

Belgrade, where stars from all

over the world stay when they

visit Serbia.

Scheduled to take place over

two days, the event will also include

a socializing party so that

those present will have the opportunity

to get to know each

other better.

New important partners

also join the team of supporters

of ExTG23 / Serbia, among

them European Organization

of Gaming Law - EOGL as Main

Partner, Cards Print as Bronze

Partner and the well-known

Italian magazine GiocoNews

as Media Partner.

The chairman of the

event is the well-known Arjan

Korstjens, Director of the

Casino Marketing Academy

and founding member of the

consulting company ExPlayner.

Organizer: Casino Life &

Business Magazine.

Partners of the second

edition of the Exact Time in

Gambling / Serbia conference,

until the publication of this

edition, are:

Main Partner: European

Organization for Gaming

Law – EOGL

Gold Partner: ROMBET

association

Silver Partner: Gamingtec

Bronze Partner:

Commodity Trust AG, IGT

and Cards Print

Logistics Partner: EasyPay

System

Partner: Smart Games

Media Partner:

GiocoNews

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


EXACT TIME IN GAMBLING / SERBIA - ExTG23

2/3 Octombrie, 2023 / BELGRAD

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Nume și prenume: …………........................................................................................................................................

Firma/organizația: ……............................………................................................................………................................

Funcția: ….......………................................................................……….........................................................................

e-mail: …..............……….............................................................................................................................................

tel: ..…….....................................................................................................................................................................

(toate câmpurile se completează obligatoriu)

Da, doresc să partcip la evenimentul “ExTG23” ce va avea loc la Belgrad, în perioada 2-3 octombrie

2023 astel:

- doar ziua 1 – Casino Networking Party (100 Euro/pers)

- doar ziua 2 – Lucrările Conferinței (195 Euro/pers)

- evenimentul integral (275 Euro/pers)

și, pentru aceasta, am achitat contravaloarea sumei de …..........................reprezentând Taxa de Partcipare, în

contul sc IRIS CONGRESS & COMMUNICATION srl, CUI 48001884, IBAN RO 66 BTRL RONCRT 0CL39 64101

deschis la Banca Transilvania, cu OP nr………./…….….…… pe care îl anexez.

Nota:

Înscrierile achitate până la data de 30 august 2023 benefciază de un discount din valoarea Taxei

Integrale de Participare astel încât Taxa Integrală de Participare ajunge la valoarea de 225 Euro/pers.

(taxa de partcipare se achită în lei la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Națională a României din ziua efectuării plății)

Taxa Integrală de Participare cuprinde:

- Acces liber la Casino Networking Party,

- Acces liber la Lucrările Conferinței,

- Documentele Conferinței,

- Pauzele de cafea și Dejun de Lucru.

Formularul de Înregistrare completat împreună cu dovada plății se vor transmite prin e-mail la:

ionut.andreescu@topengineering.ro până la data evenimentului.

Detalii suplimentare la +40744 428 866, Ionuț Andreescu, Director Conferință.

Semnatura și ștampila ………………………………………………………….


EXACT TIME IN GAMBLING / SERBIA - ExTG23

October 2/3, 2023 / BELGRADE

REGISTRATION FORM

Title: ..........................................................................................................................................................................

Full name: .................................................................................................................................................................

Company: ..................................................................................................................................................................

Position: ....................................................................................................................................................................

e-mail: .......................................................................................................................................................................

phone: .......................................................................................................................................................................

(all fields are compulsory)

Yes, I want to take part at the "ExTG23" event that will take place in Belgrade, between October 2-3,

2023 as follows:

- day 1 – Casino Networking Party (Euro100/pers)

- day 2 – Conference Works (Euro195/pers)

- the full event (Euro275/pers)

and, for this, I paid the the amount of .................................... representing the Participation Fee, in the account

of IRIS MULTI MEDIA srl, IBAN RO 78 BTRL EURCRT 0331 532101 opened with Banca Transilvania, SWIFT:

BTRLRO22, with payment order no………./…….….…… which I am attaching.

Note:

Early Bird Registrations, paid until August 30, 2023 benefit from a discount on the full event value and

the Total Participation Fee will be EUR225/pers.

The Total Participation Fee includes:

- Free access at the Casino Networking Party

- Free access to all works from the chosen period,

- Conference documents,

- Coffee breaks and Working Lunch,

The completed Registration Form together with proof of payment will be sent by e-mail to:

ionut.andreescu@topengineering.ro until the date of the event.

Additional details at +407 44 428 866, Ionuț Andreescu, Conference Director.

Signature …………………………………………………………..


20 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 21

Entertainment Arena Expo

la a 15a ediție

By K.Sino

Luna septembrie a venit cu același calendar tradițional

pentru industria jocurilor de noroc autohtone, dar mediul legislativ

instabil și imprevizibil și-a pus masiv amprenta.

Evenimentele lunii septembrie

– târgul anual Entertainment

Arena Expo și seminarul cu

participare gratuită “Ora Exactă

în Gambling”, ca parte a târgului

– au avut mult de suferit.

Începută în urmă cu 17 ani,

aventura Entertainment Arena

Expo sau E Arena, cum i se mai

spune, suspendată doar pe perioada

pandemiei de Coronavirus,

și-a derulat ediția cu numărul 15.

Cifrele sintetice ale ediției

2023 vorbesc de la sine despre

tradiționala manifestare anuală

a industriei jocurilor de noroc

din România.

O supra față de expunere

mai mare cu 17% față de ediția

preceden tă și standuri mărite

ale principalilor actori ai scenei

de gambling din țara noastră,

au arătat interesul major față

de acest eveniment.

Totuși, asupra acestei ediții

și-au pus amprentele atât climatul

de nesiguranță întreținut

de Autorități, prin lipsa sau

tărăgănarea unei noi legislații

dedicate industriei, dar îndelung

trâmbițată, cât și diversele

înscrisuri mai mult sau mai

puțin oficiale apărute în spațiul

public și pe rețelele de socializare.

Cel mai mult a avut de suferit

seminarul tradițional aflat

la cea de a 10a ediție, seminar

ce nu a putut să se desfășoare

ne-existând niciun

nou document oficial dedicat

legis lației jocurilor de noroc.

“Ora Exactă în Gambling” a

trebuit amânată pentru o dată

ulterioară.

Entertainment Arena Expo,

ce s-a desfășurat pe durata a trei

zile, s-a bucurat, totuși de multă

apreciere din partea tuturor,

expozanți sau vizitatori.

September’s events – the

annual Entertainment Arena

Expo and the free-to-attend

“The Right Time in Gambling”

seminar as part of the fair –

suffered a lot.

Started 17 years ago, the

Adventure Entertainment Arena

Expo or E Arena, as it is also

called, suspended only during

the Coronavirus pandemic,

ran its 15th edition.

The synthetic figures of the

2023 edition speak for themselves

about the traditional

annual event of the Romanian

gambling industry.

A 17% larger exhibition

area compared to the previous

edition and enlarged stands

of the main actors of the

gambling scene in our country,

showed the major interest in

this event.

However, both the climate

of insecurity maintained by the

Authorities, through the lack

or delay of a new legislation

dedicated to the industry, but

long trumpeted, as well as the

various more or less official

documents that appeared in

the public space and on the

networks of socialization.

The traditional seminar in

its 10th edition suffered the

most, a seminar that could

not take place because there

was no new official document

dedicated to gambling legislation.

„Exact Time in Gambling”

had to be postponed to a later

date.

The Entertainment Arena

Expo, which took place over

the course of three days, was

nevertheless highly appreciated

by everyone, exhibitors

and visitors alike.

Entertainment Arena Expo

at the 15th edition

The month of September came with the same traditional calendar

for the domestic gambling industry, but the unstable and unpredictable

legislative environment has massively left its mark.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


22 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro24

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

O lume plină de

distracție și entuziasm

By Livia Cocu – Marketing Manager Palace Casino

Casinourile sunt destinații

populare pentru cei care caută

o experiență de neuitat, plină

de distracție și entuziasm.

Aceste locuri vibrante te întâmpină

cu o atmosferă captivantă,

jocuri de noroc palpitante

și servicii de înaltă calitate. În

acest articol, vom explora latura

pozitivă a vieții într-un Casino,

evidențiind aspectele care atrag

oamenii și le oferă momente de

bucurie și relaxare.

Unul dintre principalele

motive pentru care oamenii se

îndreaptă către casinouri este

experiența de divertisment oferită.

Acestea sunt locuri unde

poți să te relaxezi și să te bucuri

de jocurile preferate. Fie că ești

un fan al Ruletei, Blackjackului,

Poker-ului sau sloturilor,

Casinos are popular destinations

for those looking for

an unforgettable experience

full of fun and excitement.

These vibrant places welcome

you with an exciting atmosphere,

exciting gambling

and high quality services. In

this article, we will explore

the positive side of living in

a Casino, highlighting the

aspects that attract people

and give them moments of

joy and relaxation.

One of the main reasons

why people go to casinos is

the entertainment experience

offered. These are places

where you can relax and

enjoy your favorite games.

Whether you are a fan of

Roulette, Blackjack, Poker or

slots, you will always find a

variety of options to satisfy

your gambling passion. The

vibrant atmosphere, bright

lights and characteristic

sounds will captivate you and

give you a feeling of excitement

and adrenaline.

Palace Casino at Casa

Vernescu is known for its

high-quality services, which

turn the experience into a

real treat. Friendly and welltrained

staff is always ready

to help and ensure a pleasant

experience. These worldclass

amenities allow you to

relax and enjoy comfort and

luxury during your stay. We

offer an impressive range of

dishes and drinks that satisfy

the most refined tastes. From

traditional cuisine and international

dishes to gourmet

delicacies and vegan or vegetarian

options, there is something

for every preference.

A world full of fun and excitement

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 25

vei găsi întotdeauna o varietate

de opțiuni pentru a-ți satisface

pasiunea pentru jocurile de

noroc. Atmosfera vibrantă, luminile

strălucitoare și sunetele

caracteristice te vor captiva și îți

vor oferi o senzație de emoție și

adrenalină.

Palace Casino de la Casa

Vernescu este cunoscut pentru

serviciile sale de înaltă calitate,

care transformă experiența întrun

adevărat răsfăț. Personalul

amabil și bine instruit este întotdeauna

pregătit să te ajute și

să se asigure că ai o experiență

plăcută. Aceste facilități de top

îți permit să te relaxezi și să te

bucuri de confort și lux în timpul

șederii tale. Oferim o gamă

impresionantă de preparate și

băuturi care satisfac cele mai

rafinate gusturi. De la bucătăria

tradițională și preparatele

internaționale până la delicatese

gourmet și opțiuni vegane

sau vegetariene, există ceva

pentru fiecare preferință. Te

poți răsfăța cu mâncăruri de

înaltă calitate și băuturi rafinate

într-un cadru elegant și

sofisticat, completând astfel

experiența ta în palat.

Acest monument istoric

este, de asemenea, cunoscut și

prin organizarea de evenimente

și spectacole deosebite. Aceste

evenimente adaugă o notă specială

experienței tale, oferinduți

ocazia de a te bucura de momente

unice. Aici se pot regăsi

oportunități excelente pentru

a-ți extinde cercul social și a

întâlni oameni noi. Indiferent

dacă ești un oaspete fidel sau

un oaspete la prima vizită, vei

întâlni oameni din diferite medii

și culturi, toți pasionați de

aceeași activitate. Aceasta poate

crea conexiuni și prietenii noi,

iar atmosfera relaxată și distractivă

a unui Casino facilitează

interacțiunea și comunicarea.

Întotdeauna vă punem la

dispoziție toate detaliile necesare

și prin intermediul celorlalte

platformelor de socializare. Ne

puteți scrie întrebările dumneavoastră

dar și altele când

doriți iar noi vă vom răspunde.

– Facebook: ”Palace Casino at

Casa Vernescu Bucharest” sau

pe pagina noastră de Instagram:

”palace_casino_at_casa_vernescu”

Precizăm faptul că jocurile

de noroc nu sunt o sursă de

îmbogățire rapidă sau de altă

natură! Cu o abordare echilibrată,

poți să te bucuri de toate beneficiile

pe care viața în Palace

Casino le poate oferi.

Intrarea în incinta palatului

este strict interzisă pentru persoane

sub 18 ani.

Joacă Responsabil!

You can indulge in high-quality

food and refined drinks in

an elegant and sophisticated

setting, thus completing your

palace experience.

This historical monument

is also known for organizing

special events and shows.

These events add a special

touch to your experience,

giving you the opportunity to

enjoy unique moments. Here

you can find excellent opportunities

to expand your social

circle and meet new people.

Whether you're a regular

guest or a first-time guest,

you'll meet people from different

backgrounds and cultures,

all passionate about

the same activity. This can

create new connections and

friendships, and the relaxed

and fun atmosphere of a

Casino facilitates interaction

and communication.

We always provide you

with all the necessary details

through the other social

media platforms as well. You

can write us your questions

and others when you want

and we will answer you. –

Facebook: ”Palace Casino at

Casa Vernescu Bucharest” or

on our Instagram page: ”palace_casino_at_casa_vernescu”

Please note that gambling

is not a get-rich-quick or

other source! With a balanced

approach, you can enjoy all

the benefits that life in Palace

Casino can offer.

Entry into the palace

premises is strictly prohibited

for persons less than 18

years of age.

Play Responsibly!

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


26

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

MAGNUMBET

Tradiție și oportunități

de parteneriat la EAE 2023

Tradition and partnership

opportunities at EAE 2023 By

MAGNUMBET

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 27

Participarea la expoziția

de gambling a fost o etapă

importantă în evoluția

MAGNUMBET, un moment cheie

în calendarul nostru anual, confirmându-ne

ca fiind un jucător

esențial în industria de gambling

din România. Încă de la intrarea

în incintă, MAGNUMBET în

calitate de sponsor platinum al

expoziției, și-a marcat puternic

prezența, unde vizitatorii au fost

întâmpinați de un covor ca simbol

al angajamentului în această

industrie.

În calitate de expozant, am

fost mândri să ne alăturăm și

în acest an ca sponsor al celei

mai mari expoziții din estul

Europei, arătându-le vizitatorilor

că MAGNUMBET nu numai că

concurează la cel mai înalt nivel,

dar și inovează. Standul nostru,

deși modest comparativ cu gigantul

- EGT, a reușit să capteze

atenția prin designul său unic.

Am fost uimiți de diversitatea

și internaționalitatea

participanților. Conversațiile

și schimburile de idei ne-au

îmbogățit, dându-ne și oportunitatea

de relaționare cu alți

profesioniști din industrie, care

au dus la colaborări viitoare.

Prezența noastră la expoziție

și în acest an, a consolidat identitatea

brandului MAGNUMBET,

confirmând că suntem nu doar

un participant, ci un pilon stabil

al industriei. Fiecare ediție

a expoziției a însemnat pentru

noi o oportunitate de a ne

demonstra pasiunea pentru

acest domeniu. Am demonstrat

că suntem pregătiți să facem față

provocărilor, și să creștem în

continuare în această industrie

dinamică.

Consecvența este cuvântul

cheie în strategia noastră

de participare. Știm că într-o

industrie în rapidă evoluție,

consecvența și adaptabilitatea

sunt esențiale. Astfel, chiar și în

fața schimbărilor, MAGNUMBET

rămâne ferm pe poziție, aducând

la fiecare ediție servicii de calitate.

În acest cadru plin de dinamism

și profesionalism, dorim

să subliniem o viziune clară și

ambițioasă pe care o avem: extinderea

și consolidarea rețelei

noastre de agenții în parteneriat.

Credem în puterea colaborării

și în valoarea adusă de fiecare

partener. EAE 2023, ne-a oferit

prilejul de a obține un feedback

rapid de la parteneri, într-un

timp foarte scurt, care ne-a dat

o perspectivă esențială pentru

afacere, permițând adaptarea și

evoluția în funcție de nevoile și

dorințele pieței.

Oferta noastră, în acest an,

a venit ca răspuns la cerințele

în continuă schimbare ale industriei

și a vizat în principal

extinderea rețelei noastre prin

terminalele de pariuri. Aceasta

nu este doar o simplă extindere,

ci o revoluție în modul în

Participation in the gambling

exhibition was an important

stage in the evolution

of MAGNUMBET, a key moment

in our annual calendar,

confirming us as an essential

player in the Romanian gambling

industry. From the moment

they entered the premises,

MAGNUMBET, as the platinum

sponsor of the exhibition,

strongly marked its presence,

where visitors were greeted by

a carpet as a symbol of commitment

in this industry.

As an exhibitor, we were

proud to join this year as a

sponsor of the largest exhibition

in Eastern Europe, showing

visitors that MAGNUMBET

not only competes at the highest

level, but also innovates.

Our stand, although modest

compared to the giant - EGT,

managed to capture attention

with its unique design.

We were amazed by the diversity

and internationality of

the participants. The conversations

and exchanges of ideas

enriched us, giving us the opportunity

to connect with other

professionals in the industry,

which led to future collaborations.

Our presence at the exhibition

this year also strengthened

the identity of the

MAGNUMBET brand, confirming

that we are not just a

participant, but a stable pillar

of the industry. Each edition

of the exhibition meant for us

an opportunity to demonstrate

our passion for this field. We

have demonstrated that we are

ready to face the challenges,

and to continue to grow in this

dynamic industry.

Consistency is the key word

in our participation strategy.

We know that in a rapidly

evolving industry, consistency

and adaptability are essential.

Thus, even in the face of changes,

MAGNUMBET remains firm

in its position, bringing quality

services to each edition.

In this environment full

of dynamism and professionalism,

we want to emphasize

a clear and ambitious vision

that we have: expanding and

strengthening our network of

agencies in partnership. We believe

in the power of collaboration

and the value brought by

each partner. EAE 2023 gave us

the opportunity to get a quick

feedback from our partners, in

a very short time, which gave us

an essential perspective for the

business, allowing us to adapt

and evolve according to the

needs and wishes of the market.

Our offer, this year, came

in response to the ever-changing

demands of the industry

and was mainly aimed at expanding

our network through

betting terminals. This is not

just a simple expansion, but a

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


28 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

care vrem să ne apropiem de

partenerii noștri, punându-le la

dispoziție cele mai perfomante

terminale din România. Oferta

MAGNUMBET pentru parteneriatele

de tip franciză, aduce flexibilitate

și avantaje atât pentru

MAGNUMBET, cât și pentru

partenerii noștri.

Așadar, dragi vizitatori, vă

așteptăm cu brațele deschise

să vă alăturați standului nostru

într-un număr cât mai mare, în

fiecare an. Fie că sunteți deja

familiarizați cu MAGNUMBET

sau sunteți curioși să aflați mai

multe despre oportunitățile de

parteneriat, suntem nerăbdători

să vă întâlnim și să discutăm despre

un viitor comun prosper.

Împreună, putem scrie

următorul capitol în povestea

noastră de succes și putem extinde

frontierele posibilităților

în lumea gamblingului.

MAGNUMBET nu este doar o

marcă, ci o promisiune: o promisiune

de consecvență, inovație

și colaborare strânsă cu partenerii

noștri.

Privind către viitoarea expoziție,

anticipăm cu entu ziasm

oportunitatea de a îm părtăși

noutățile pe care le pre gă tim.

Suntem nerăbdători să continu

ăm tradiția de excelență, să

întâlnim parteneri vechi și noi

și să ne consolidăm ediție după

ediție, poziția în acest mediu

competitiv.

Concluzionând, prezența

noastră la EAE 2023 a fost nu

doar o oportunitate de a ne

prezenta oferta, ci și un prilej de

a interacționa direct cu alți actori

din industrie, de a înțelege

tendințele pieței și de a stabili

conexiuni valoroase. Suntem

entuziasmați că împreună cu

partenerii noștri, vom contribui

activ la modelarea viitorului

gamblingului din România.

revolution in the way we want

to approach our partners, providing

them with the most

powerful terminals in Romania.

MAGNUMBET’s offer for franchise

partnerships brings flexibility

and advantages both

for MAGNUMBET and for our

partners.

So, dear visitors, we welcome

you with open arms

to join our stand in as large

a number as possible, every

year. Whether you are already

familiar with MAGNUMBET or

are curious to learn more about

partnership opportunities, we

look forward to meeting you

and discussing a prosperous

shared future.

Together, we can write the

next chapter in our success

story and expand the frontiers

of possibilities in the world of

gambling. MAGNUMBET is not

just a brand, but a promise: a

promise of consistency, innovation

and close collaboration

with our partners.

Looking ahead to the upcoming

exhibition, we are

excitedly anticipating the opportunity

to share the novelties

we are preparing. We are

eager to continue the tradition

of excellence, to meet old and

new partners and to strengthen

our position in this competitive

environment, edition after

edition.

In conclusion, our presence

at EAE 2023 was not only an opportunity

to present our offer,

but also an opportunity to interact

directly with other actors

in the industry, to understand

market trends and establish

valuable connections. We are

excited that together with our

partners, we will actively contribute

to shaping the future of

gambling in Romania.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

29

CLUB

ÎN CURÂND PEgrisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER


32 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Practica

jocurilor

de noroc

`n 2023

Luptă continuă a „legislativului”

precum și a „executivului”

pentru închiderea jocurilor

de noroc tradiționale din România

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Z\grean, Vicepre[edinte FedBet [i Pre[edinte ROMBET

A venit toamna 2023 și

organizatorii de jocuri de noroc

din România sunt obligați să

urmărească neputincioși cum

două din puterile de stat ale

României, respectiv „puterea

legislativă” și „puterea executivă”,

se concurează între ele

prin propunerile pe care le fac,

în vederea adoptării unor măsuri

care să conducă, în final,

la dispariția jocurilor de noroc

tradiționale. Gravitatea unor

asemenea măsuri preconizate

o reprezintă faptul că nimeni nu

își propune, înainte ca acestea să

producă efecte, să facă verificări,

prin intermediul unor analize,

studii sau cercetări, pentru a afla

care vor fi efectele unor asemenea

măsuri asupra: destinației

bunurilor precum și a dotărilor

din locațiile care urmează să fie

închise și la ce valoare se situează

pierderile ce urmează să fie

înregistrate de operatorii economice

afectați; stabilirea unor

măsuri adecvate în vederea recuperării

unor investiții efectuate,

pentru funcționarea legală

a acestor locații, după stabilirea

nivelului acestora; care este

soarta contractelor încheiate,

de deținătorii de spații, pentru

închirierea acestora, cu cei

care exploatează acest sector

de activitate; ce se întâmplă

cu salariații, din aceste locații,

care au încheiate, cu acești angajatori,

contracte de muncă pe

perioadă nedeterminată; ce se

întâmplă și care sunt valorile

contractelor celor care asigu-

grisogono

www.casino-magazine.ro

The autumn of 2023 has

come and the organizers of

gambling in Romania are forced

to watch helplessly as two

of Romania’s state powers,

namely the „legislative power”

and the „executive power”,

compete with each other

through the proposals they

make, in order to the adoption

of measures that will ultimately

lead to the disappearance of

traditional gambling. The seriousness

of such expected measures

is represented by the fact

that no one proposes, before

they produce effects, to carry

out checks, through analyses,

studies or research, to find out

what the effects of such measures

will be on: the destination

of the goods as well as of the

facilities in the locations to be

closed and at what value are

the losses to be recorded by the

affected economic operators;

establishing appropriate measures

in order to recover some

investments made, for the legal

operation of these locations,

after establishing their level;

what is the fate of the contracts

concluded, by the owners of

premises, for their rental, with

those who exploit this sector

of activity; what happens to

the employees, from these locations,

who have concluded,

with these employers, employment

contracts for an indefinite

period; what is happening

and what are the values of the

contracts of those who provide

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

33

ră serviciile necesare pentru

funcționarea legală a locațiilor

existente, dar care urmează să

fie închise; cum vor influența

aceste măsuri activitățile:

mass-media, sociale, culturale

sau sportive, pentru care există

deja încheiate contracte de publicitate

sau sponsorizare, cu

organizatorii de jocuri de noroc

iar, ca urmare a acestor măsuri,

clauzele contractuale nu vor

mai putea să fie îndeplinite, etc.

Să urmărim, mai departe,

cum anume își propun, cele

două puteri reprezentative ale

statului român, să intervină în

activitatea jocurilor de noroc și

care sunt modificările preconizate:

1. „Puterea legislativă”

to the Chamber of Deputies,

under the number PL- x

495/2023, and the legislator,

through his representatives,

proposes the following:

a) Prohibition of self-excluded

or undesirable persons

on the premises of gambling

venues;

b) The license to organize

gambling must be granted

according to the number of inhabitants,

proven by a certificate

issued by the local public

administration authority, so

that there is at most one work

point per 20,000 inhabitants;

c) The existence of the

unique object of activity, respectively,

the organization of

gambling;

Continued fight of the „legislature”

as well as the „executive” to close

traditional gambling in Romania

Article from the series “Gambling Practice“, by Anchidim Z\grean, FedBet Vice President and President of ROMBET

urmează să adopte, cât mai

repede posibil, proiectul de

lege, votat în unanimitate la

Senat, aflat acolo sub numărul

L 312/2023, fiind apoi trimis,

pentru votul decisiv, la Camera

Deputaților, sub numărul PL-x

495/2023, iar legiuitorul, prin

reprezentanții săi, își propune

următoarele:

a) Interzicerea în incinta

locațiilor de jocuri de noroc a

persoanelor autoexcluse sau

indezirabile;

b) Licența de organizare

a jocurilor de noroc să se

acorde în funcție de numărul

de locuitori, dovedit prin

adeverință eliberată de autoritatea

administrației publice

locale, astfel încât să existe cel

mult un punct de lucru la 20.000

de locuitori;

c) Existența obiectului

unic de activitate, respectiv,

organizarea de jocuri de noroc;

d) Sistemul informatic

central al organizatorului trebuie

să aibă un sistem de înregistrare

și de identificare a

participanților la joc, precum

și un sistem pentru păstrarea și

transmiterea în timp real către

un server în oglindă și un server

de siguranță, aflate pe teritoriul

României și puse gratuit la

dispoziția O.N.J.N., a sesiunilor

de jocuri de noroc simultane, a

fiecărei taxe de participare plasate

de fiecare jucător, precum

și câștigul plătit fiecărui jucător.

Sistemul informatic central

trebuie să asigure în mod

obligatoriu înregistrarea automată,

în timp real, a tuturor

tranzacțiilor, încasărilor

și plăților realizate în relația

cu jucătorii, precum și a altor

operațiuni financiare, în serverul

de siguranță și să transmită

rapoarte centralizatoare periodic,

în serverul în oglindă, aflate

the services necessary for the

legal operation of the existing

locations, but which are to be

closed; how will these measures

influence the activities:

mass media, social, cultural

or sports, for which there are

already concluded advertising

or sponsorship contracts, with

gambling organizers and, as a

result of these measures, the

contractual clauses will no longer

be able to be fulfilled, etc.

Let’s see, further, how

exactly the two representative

powers of the Romanian state

propose to intervene in the activity

of gambling and what are

the expected changes:

1. „The legislative

power” is to adopt, as quickly

as possible, the draft law, voted

unanimously in the Senate,

located there under the

number L 312/2023, and then

sent, for the decisive vote,

The

practice of

gambling

in 2023

d) The central computer

system of the organizer must

have a system for registering

and identifying the participants

in the game, as well as a

system for keeping and transmitting

in real time to a mirror

server and a safety server, located

on the territory of Romania

and placed free of charge at the

disposal of O.N.J.N., of simultaneous

gambling sessions, of

each participation fee placed

by each player, as well as the

winnings paid to each player.

The central computer

system must obligatorily ensure

the automatic recording,

in real time, of all transactions,

receipts and payments made

in relation to the players, as

well as other financial operations,

in the security server

and transmit centralizing reports

periodically in the server

in mirror, at the disposal

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


34 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

la dispoziția O.N.J.N.;

e) Spațiul propus este situat

la cel mult 50 m de limita

teritorială a orașului/municipiului

ori a comunei, inclusiv

a municipiului București, astfel

cum este prevăzut la art. 95

din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr.57/2019 privind

Codul administrativ și obligația

de a deține avizul de amplasament,

eliberat de consiliul local

al unității administrativ-teritoriale

competente;

f) Spațiul propus spre

autorizare nu este situat la mai

puțin de 300 m de un așezământ

de învățământ, inclusiv campusurile

aferente acestuia, un

așezământ de cultură, artă,

sănătate, cu caracter social, de

culte religioase și altele asemenea

sau în incinta acestora;

se interzice desfășurarea de

jocuri de noroc în spații care

datorită amplasării ar conduce

Ia obstrucționarea traficului sau

la limitarea liberului acces către

alte locații de interes (intrări în

imobile, pasaje pietonale, stații

ale mijloacelor de transport în

comun etc.);

g) În localitățile cu mai

puțin de 5.000 de locuitori nu

se poate acorda autorizație de

exploatare a jocurilor de noroc;

h) Aceste prevederi nu se

aplică spațiilor în care se desfășoară

jocurile loto tradi țio nale

și la distanță, noroc, noroc plus

și super noroc, expres și lozuri,

exploatate de Loteria Română;

i) Numărul maxim de

mij loa ce de joc care pot fi exploatate

de același operator

economic este de 20 de slotmachine;

j) Anterior începerii

activi tății pe raza unei localități,

operatorul economic licențiat în

condițiile prezentei ordonanțe

de urgență va informa, în termen

de 5 zile, prin adresă, autoritatea

administrației publice

locale competente des pre

începerea activității, comunicându-i

data începerii activității

și transmițându-i copii de pe

licența și autorizația de exploatare

a jocurilor de noroc.

Condițiile pe care trebuie să

le îndeplinească locațiile în

care sunt exploatate jocurile

de noroc, condițiile tehnice pe

care trebuie să le îndeplinească

mijloacele de joc, condițiile

referitoare la regulamentele de

joc și regulamentele interne în

vederea acordării autorizației de

exploatare a jocurilor de noroc,

precum și obligațiile care le

revin organizatorilor în vederea

menținerii valabilității acestora

se stabilesc prin normele

metodologice de aplicare;

k) Operatorii de jocuri de

noroc licențiați au obligația de a

se conforma noilor prevederi, în

termen de 60 de zile de la data

intrării în vigoare a acesteia;

l) În termen de 3 luni, de

la data publicării în Monitorul

Oficial, Guvernul va modifica

în mod corespunzător Normele

metodologice de punere în aplicare

a Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 77/2009.

m) Autorizarea desfășurării

activității jocurilor de noroc

de către autoritățile publice

locale.

2. „Puterea executivă”

intenționează, la rândul ei, să

intervină în activitatea jocurilor

de noroc, propunând

adop tarea unei Ordonanțe de

urgență, care nu este asumată,

dar care circulă în spațiul

public, iar măsurile propuse

urmăresc, în principal:

a) Obligativitatea de a

înmatricula în România o societate

comercială care solicită

licență și autorizație pentru

of O.N.J.N.;

e) The proposed space

is located no more than

50 m from the territorial limit

of the city/municipality

or commune, including the

municipality of Bucharest, as

provided for in art. 95 of the

Government’s

Emergency

Ordinance no. 57/2019 regarding

the Administrative Code

and the obligation to hold the

location permit, issued by the

local council of the competent

administrative-territorial unit;

f) The space proposed

for authorization is not located

less than 300 m from an educational

establishment, including

its related campuses, a culture,

art, health, social, religious and

other similar establishment

or within their premises; it is

forbidden to carry out gambling

in spaces which, due to

their location, would lead to

the obstruction of traffic or to

the limitation of free access to

other locations of interest (entrances

to buildings, pedestrian

passages, public transport

stations, etc.);

g) In localities with less

than 5,000 inhabitants, no license

to operate gambling may

be granted;

h) These provisions

do not apply to the premises

where the traditional and remote

lotto games, luck, luck

plus and super luck, express

and lotteries, operated by the

Romanian Lottery, are held;

i) The maximum number

of gambling devices that

can be exploited by the same

economic operator is 20 slot

machines;

j) Prior to starting the

activity within a locality, the

economic operator licensed

under the conditions of this

emergency ordinance will inform,

within 5 days, by address,

the competent local public administration

authority about

the start of the activity, communicating

the date of the start

of the activity and sending it

copies of the gambling license

and authorization. The conditions

that must be met by the

locations where the gambling

is operated, the technical

conditions that must be met

by the means of the game, the

conditions related to the game

regulations and the internal

regulations in order to grant

the authorization to operate

the gambling, as well as the

obligations of the organizers in

order to maintain their validity

are established by the methodological

rules of application;

k) Licensed gambling

operators have the obligation

to comply with the new provisions,

within 60 days from the

date of its entry into force;

l) Within 3 months,

from the date of publication

in the Official Gazette, the

Government will appropriately

modify the methodological

norms for the implementation

of the Government Emergency

Ordinance no. 77/2009.

m) Authorization of

gambling activities by local

public authorities.

2. „The executive

power”, for its part, intends

to in ter vene in the activity of

gam bling, proposing the adoption

of an emergency Ordinance,

which is not assumed,

but which circulates in the public

space, and the proposed

measures mainly aim at:

a) The obligation to register

in Romania a commercial

company that requests a

license and authorization for

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

35

we innovate,

others

just copy…

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


36

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

organizarea și exploatarea jocurilor

de noroc în România

(inclusiv online);

b) Organizarea și exploatarea

jocurilor de noroc să se

realizeze exclusiv de deținătorul

de licență și autorizație, fiind

eliminată posibilitatea de a

se organiza și exploata jocuri

de noroc și de către persoane

care nu sunt licențiate sau autorizate,

pe bază de contract,

cu un deținător de licență și

autorizație;

c) Eliminarea jocurilor

de noroc temporare;

d) Eliminarea jocurilor

de noroc de tip slot-machine

cu risc limitat;

e) Menținerea obligației

de a identifica persoanele care

intră în locația de jocuri de

noroc dar se transferă la ONJN

obligația de a ține registrul cu

indezirabilii și autoexclușii;

f) Plata taxei de autorizare

este lunară și pentru cazinouri,

cluburi de poker și slotmachine,

dar se datorează în

avans, pentru luna următoare,

dar se acordă posibilitatea de

a beneficia de o bonificație de

10% în cazul în care se achită

taxa anuală anticipat;

g) Nu se pot comercializa

băuturi alcoolice în locațiile

specializate și nu pot avea

acestea acces direct către un

comerciant;

h) Jack-pot-ul se descarcă

obligatoriu în creditul

mașinii de joc iar condițiile de

constituire și acordare trebuie

să fie înscrise în Regulamentul

de joc, aprobat înainte de punerea

în aplicare;

i) Creștere substanțială

a contribuțiilor la jocul responsabil,

puse la dispoziția ONJN,

dar și o mărire considerabilă

a taxelor anuale precum și a

garanțiilor ce trebuie constituite.

Rămâne de văzut, pe măsură

ce legislativul sau executivul

adoptă aceste proiecte,

cum anume o să se comporte

cea de-a treia putere în stat,

respectiv puterea judecătorească,

în condițiile în care

operatorii afectați de aceste

măsuri vor solicita intervenția

acesteia. Aceste acțiuni, pentru

intervenția unei puteri

judecătorești, trebuie să

dovedească faptul că au fost

vătămați într-un drept al lor

ori într-un interes legitim, solicitând

anularea măsurilor,

recunoaşterea dreptului pretins

sau a interesului legitim şi

repararea pagubei ce le-a fost

cauzată, ca urmare a acestor

intervenții brutale, prin nesocotirea

drepturilor și libertăților

fundamentale, garantate atât de

Constituția României precum

și de normele europene sau

internaționale, prin faptul că:

a) Dispozițiile adoptate

sunt neclare, contradictorii și

incomplete, ceea ce le face impo

sibil de aplicat în mod uniform;

b) Dispozițiile adoptate

aduc atingere principiului

securității juridice, prin faptul

că creează incertitudine și instabilitate

în raporturile juridice;

c) Dispozițiile adoptate

sunt retroactive, aplicându-se

unor fapte sau situații juridice

produse anterior intrării lor în

vigoare;

d) Dispozițiile adoptate

nu respectă principiul

proporționalității, întrucât nu

sunt necesare pentru atingerea

scopului urmărit;

e) Dispozițiile adoptate

aplică un tratament diferit capitalului

privat față de capitalul

de stat, ceea ce contravine principiului

egalității în fața legii.

Revenim cu alte opinii, în

următorul număr al revistei...

the organization and exploitation

of gambling in Romania

(including online);

b) The organization and

exploitation of gambling to be

carried out exclusively by the

license and authorization holder,

the possibility of organizing

and exploiting gambling

also being eliminated by persons

who are not licensed or

authorized, on the basis of a

contract, with a holder of license

and authorization;

c) Elimination of temporary

gambling;

d) Elimination of limited-risk

slot-machine gambling;

e) Maintaining the obligation

to identify the persons

who enter the gambling venue,

but the obligation to keep the

register of undesirables and

self-excluded persons is transferred

to ONJN;

f) Payment of the authorization

fee is also monthly

for casinos, poker clubs and

slot machines, but it is due

in advance, for the following

month, but it is possible to benefit

from a 10% bonus if the

fee is paid annual advance;

g) Alcoholic beverages

cannot be sold in specialized

locations and they cannot have

direct access to a trader;

h) The Jackpot must be

downloaded to the credit of

the gambling machine and the

conditions for establishment

and granting must be entered

in the Game Regulations,

approved before implementation;

i) Substantial increase

in contributions to responsible

gambling made available to

ONJN, but also a considerable

increase in annual fees as well

as the guarantees that must be

set up.

It remains to be seen, as

the legislature or the executive

adopts these projects, how

the third power will behave in

the state, respectively the judiciary,

under the conditions in

which the operators affected

by these measures will request

its intervention. These actions,

for the intervention of a judicial

power, must prove the fact

that they were harmed in a

right of theirs or in a legitimate

interest, requesting the cancellation

of the measures, recognition

of the claimed right or

legitimate interest and reparation

of the damage caused to

them, as a result of these brutal

interventions, by disregarding

fundamental rights and freedoms,

guaranteed both by the

Romanian Constitution and

by European or international

norms, by the fact that:

a) The provisions adopted

are unclear, contradictory

and incomplete, which makes

it impossible to apply them

uniformly;

b) The provisions adopted

affect the principle of legal

security, by the fact that they

create uncertainty and instability

in legal relations;

c) The provisions adopted

are retroactive, applying

to facts or legal situations produced

before their entry into

force;

d) The provisions adopted

do not respect the principle

of proportionality, as they are

not necessary to achieve the

intended purpose;

e) The adopted provisions

apply a different treatment

to private capital compared to

state capital, which contravenes

the principle of equality

before the law.

We’ll be back with other

opinions in the next issue of

the magazine...

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


ROMBET

Strada Buzești, nr. 61, Bl. 6, Sc. 1,

Et. 6, Ap. 38 - București

e-mail: office@rombet.com

tel: + 40 (0)314 251 381

+ 40 (0)737 577 804


38 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

The white paper - Propuneri privind

actualizarea legislației jocurilor de

noroc din Marea Britanie (IV)

By Dan , Vice-President ROMBET

Continuăm publicarea unor largi

extrase dintr-un important proiect

supus dezbaterii pubice de Guvernul

Marii Britanii, așa-numitul White

Paper.

Beneficiile jocurilor de noroc

Jocurile de noroc pot fi sociabile,

pot ajuta la combaterea singurătății

și izolării, pot spori plăcerea altor

activități și pot fi o distracție valoroasă

în sine, deși cuantificarea acestor beneficii

este în mod inerent dificilă.

Există, de asemenea, beneficii

economice de a avea o industrie

bine reglementată pentru a satisface

această cerere.

Sectorul jocurilor de noroc contribuie,

de asemenea, în mod semnificativ

la alte industrii, inclusiv sportul,

publicitatea și cursele (...).

Jocurile de noroc pot contribui,

de asemenea, la turism, de exemplu

în orașele de pe litoral din toată țara

sau în cazinourile de lux care atrag vizitatori

bogați de peste mări care cheltuiesc

într-o serie de alte sectoare în

această țară.

În plus, unele produse de jocuri de

noroc permit organizațiilor caritabile și

altor organizații necomerciale, cum ar

fi cluburile sportive, să strângă fonduri

valoroase. ”

După această precizare, continuăm

prezentarea pe larg a documentului.

We continue to publish extensive

extracts from an important project

subject to public debate by the British

Government, the so-called White

Paper.

Benefits of gambling

Gambling can be sociable, can

help tackle loneliness and isolation,

can enhance the enjoyment of other

activities, and can be a valuable pastime

in its own right, although quantifying

these benefits is inherently

difficult.

There are also economic benefits

to having a well regulated industry to

service this demand.

The gambling sector also contributes

significantly to other industries,

including sport, advertising and racing.

(…)

Gambling can also contribute to

tourism, for instance to seaside towns

across the country, or high-end casinos

attracting wealthy overseas visitors

who spend across a number of

other sectors while in this country.

Additionally, some gambling

products enable charities and other

non-commercial organisations

such as sports clubs to raise valuable

funds.”

After this clarification, we continue

the detailed presentation of the

document.

The white paper - Proposals to

update UK gambling legislation (IV)

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

39

grisogono

www.grisogono.ro

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


40 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

Urmare

din ediția trecută

Protecții curente

8. Această secțiune face un

bilanț al protecțiilor existente pentru

jucătorii de noroc online pentru

a contextualiza propunerile prezentate

mai târziu în acest capitol.

Jocurile de noroc online sunt un

sector pe deplin reglementat, iar

regulile care îl guvernează sunt în

mare măsură stabilite în condițiile

de licență sau standardele tehnice

pentru operatorii de la distanță,

mai degrabă decât în statut. Acest

lucru permite ca cerințele să fie mai

detaliate și să fie modificate mai

rapid în timp pentru a răspunde

schimbărilor tehnologice sau

noilor riscuri pentru consumatori.

Protecții aplicate de consummator.

9. Toți operatorii online

licențiați trebuie să ofere clienților

o serie de instrumente care să îi

ajute să joace în siguranță, cum ar

fi declarațiile privind activitățile de

jocuri de noroc, funcționalitatea

„time out” și facilități pentru a stabili

limite de cheltuieli. În timp ce

utilizarea acestor instrumente de

către clienți este voluntară și operatorilor

li se oferă un grad de discreție

în ceea ce privește modul în care

sunt proiectate, există cerințe

atașate anumitor instrumente.

De exemplu, opțiunea de a seta o

limită de depunere trebuie să fie

disponibilă pentru toți clienții din

momentul în care deschid pentru

prima dată un cont sau depun fonduri,

iar creșterea limitei de depozit

trebuie să dureze cel puțin 24 de ore

pentru a intra în vigoare.

10. În timp ce majoritatea

instrumentelor de gestionare a

jocurilor de noroc sunt furnizate

pentru a ajuta clienții să joace în

siguranță, toți operatorii trebuie

să ofere, de asemenea, facilități

de auto-excludere pentru a-i ajuta

pe cei care doresc să renunțe

complet la jocurile de noroc. În

martie 2020, a devenit obligatoriu

pentru operatorii licențiați să se

înscrie la GAMSTOP, schema de

auto-excludere pentru mai mulți

operatori. Conform transmiterii

GAMSTOP către comitetul selectat

DCMS, care a fost publicată în martie

2023, 345.000 de persoane s-au

înregistrat în sistem din aprilie 2018.

11. Alte sectoare și organizații

non-profit pot, de asemenea, ajuta

consumatorii să-și gestioneze jocurile

de noroc. Aproximativ 90% din

conturile curente din Regatul Unit

de la băncile de retail oferă acum

blocarea “opt-in” a jocurilor de

noroc care împiedică plățile cu cardul

către companiile de jocuri de

noroc odată activate. Instrumente

similare sunt din ce în ce mai disponibile

de la alți furnizori de plăți,

cum ar fi PayPal. Servicii precum

Gamban și BetBlocker permit,

de asemenea, consumatorilor să

blocheze accesul la aplicațiile și

site-urile de jocuri de noroc de pe

dispozitivele de internet. Atunci

când sunt utilizate împreună cu

auto-excluderea, plata și blocarea

site-urilor web pot adăuga un nivel

suplimentar de protecție pentru

persoanele care se recuperează din

cauza jocurilor de noroc.

Protecții aplicate de operatorii

de jocuri de noroc

12. Cu toate acestea, deși aceste

instrumente sunt utile pentru mulți

jucători online, ele nu sunt suficiente

pentru a atenua pe deplin

riscurile, așa că există și o serie de

obligații pentru operatori de a identifica

și preveni daunele legate de

jocurile de noroc. Toți operatorii

trebuie să monitorizeze comportamentul

jucătorilor și să folosească

multitudinea de date pe care le au

la dispoziție pentru a-i identifica pe

cei care ar putea fi expuși riscului

și să ia măsuri pentru a-i proteja,

în conformitate cu îndrumările

detaliate ale Comisiei. Acolo unde

este necesar, acțiunile întreprinse

trebuie să includă încurajarea

sau solicitarea unui jucător să

stabilească limite, semnalizarea

activă a serviciilor de asistență, suspendarea

marketingului în cazurile

în care există indicatori puternici

de prejudiciu și suspendarea sau

Continuation

of the previous article

Current protections

8. This section takes stock

of the existing protections in

place for online gamblers to

contextualise the proposals

outlined later in this chapter.

Online gambling is a fully

regulated sector, and the

rules governing it are largely

set out in licence conditions

or technical standards

on remote operators rather

than in statute. This enables

the requirements to be more

detailed and to be amended

more quickly over time to

respond to technological

change or new risks to consumers.

Protections applied

by the consumer

9. All licensed online

operators must provide customers

with a range of tools

to help them gamble safely,

such as gambling activity

statements, ‘time out’ functionality,

and facilities to set

limits on spend. While the use

of these tools by customers

is voluntary and operators

are afforded a degree of discretion

around how they are

designed, there are requirements

attached to certain

tools. For example, the option

to set a deposit limit must be

available to all customers

from when they first open

an account or deposit funds,

and increasing a deposit limit

must take at least 24 hours to

come into effect.

10. While most gambling

management tools are provided

to help customers gamble

safely, all operators must

also offer self-exclusion facilities

to help those who wish to

stop gambling altogether. In

March 2020, it became mandatory

for licensed operators

to sign up to GAMSTOP, the

multi-operator self-exclusion

scheme. According to

GAMSTOP’s submission to

the DCMS Select Committee

which was published in

March 2023, 345,000 individuals

have registered with the

scheme since April 2018.

11. Other sectors and nonprofit

organisations can also

help consumers manage their

gambling. Approximately 90%

of UK current accounts from

retail banks now offer optin

gambling blocks which

prevent card payments to

gambling companies once

activated. Similar tools are

increasingly available from

other payment providers

like PayPal. Services such as

Gamban and BetBlocker also

allow consumers to block

access to gambling apps and

websites on internet devices.

When used in conjunction

with self-exclusion, payment

and website blocks can add

a further layer of protection

for people recovering from

gambling harm.

Protections applied by

gambling operators

12. However, while these

tools are helpful for many

online gamblers, they are

not enough to fully mitigate

the risks, so there are also a

range of obligations on operators

to identify and prevent

gambling-related harm. All

operators must monitor

player behaviour and use the

wealth of data they have available

to identify those who

may be at risk and take action

to protect them, in line with

the Commission’s detailed

guidance. Where needed, the

actions taken must include

encouraging or requiring a

player to set limits, actively

signposting to support services,

suspending marketing in

cases where there are strong

indicators of harm, and unilaterally

suspending or clos-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


CALEA SPRE

FRUMUSE}E!


42 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

închiderea unilaterală a conturilor.

13. În timp ce abordările

operatorilor pentru a realiza acest

lucru variază, regulile consolidate

ale Comisiei pentru jocuri de

noroc, care au intrat în vigoare

în septembrie 2022 și februarie

2023, clarifică responsabilitățile

operatorilor în ceea ce privește

interacțiunea cu clienții și coerența

mandatului în întregul sector.

Aceste reguli specifică șapte

categorii relevante de „indicatori de

prejudiciu” pe care toți operatorii

trebuie să le monitorizeze din

momentul deschiderii contului

(Figura 4) și stabilesc modul în

care operatorii trebuie să adapteze

acțiunile pe care le întreprind

pe baza acestor indicatori

comportamentali.

14. În plus, autoritatea

de reglementare stabilește,

de asemenea, Standardele

tehnice de la

dis tanță care conturează

standardele tehnice și de

securitate pentru opera

țiunile de jocuri de

no roc de la distanță. Pe

lângă specificarea modului

în care ar trebui să

funcționeze anumite

pro tecții la nivel de cont,

acestea includ re guli

specifice pentru proiectarea

produselor de jocuri

de noroc online, menite

să se asigure că jocurile

funcționează într-un mod

responsabil din punct

de vedere social și nu

încurajează activitățile de

jocuri de noroc potențial

dăunătoare. În cadrul

strategiei de testare a

produselor a Comisiei,

care a fost actualizată în

februarie 2020, jocurile

sunt supuse testării înainte de

lansare pentru caracter aleatoriu

și echitabil și, odată lansate, sunt

supuse auditurilor anuale de către

casele de testare.

15. În februarie 2021, Comisia

pentru jocuri de noroc a anunțat

standarde revizuite pentru jocurile

de slot online, pentru a le face

mai sigure prin design. Acestea

oglindesc multe dintre controalele

existente ale aparatelor de jocuri

și abordează unele dintre caracteristicile

care exacerbă riscul

jucătorilor; de exemplu, creșterea

intensității jocului sau încurajarea

unei percepții false a jocului, cum

ar fi senzația de a controla rezultatul

jocului sau a crede că un joc este

datorat unei plăți.

16. În cele din urmă, există și o

serie de alte controale universale

pentru a face experiența de jocuri

de noroc online mai sigură, impuse

în mare parte prin condițiile de

licență operatorilor de jocuri de

noroc. De exemplu, există măsuri

puternice de verificare a vârstei

pentru crearea de conturi pentru

a preveni jocurile de noroc ale

copiilor, retragerile inverse au

fost interzise din octombrie 2021

(pe baza ghidurilor emise în mai

2020), iar utilizarea cardurilor de

credit pentru a juca online a fost

interzisă în aprilie 2020 , despre care

dovezile sugerează că a fost util în

prevenirea prejudiciului 1 .

1 https://www.gamblingcommission.gov.uk/news/article/gambling-commission-publishes-interim-evaluation-onthe-successful

ing accounts.

13. While operators’

approaches to achieving

this vary, the strengthened

Gambling Commission

rules which came into force

in September 2022 and

February 2023 clarify operator

responsibilities around

customer interaction and

mandate consistency across

the sector. These rules specify

seven relevant categories of

“indicators of harm” which

all operators must monitor

from the moment an account

is opened (Figure 4), and set

out how operators must tailor

Figura 4: Operatorii online „Indicatori de prejudiciu” trebuie să monitorizeze

și să exemplifice indicatorii constitutive

Figure 4: “Indicators of harm” online operators are required to monitor and

example constituent indicators

Sursa: Comisia pentru jocuri

de noroc, consultarea Ghid de

interacțiune cu clienții la distanță 1

1 https://www.gamblingcommission.gov.

uk/guidance/customer-interaction-guidancefor-remote-gambling-licensees-formal-guidance

Source: Gambling Commission,

Remote Customer Interaction

Guidance consultation1

1 https://www.gamblingcommission.gov.

uk/guidance/customer-interaction-guidancefor-remote-gambling-licensees-formal-guidance

the action they take based on

these behavioural indicators.

14. In addition, the regulator

also sets the Remote

Technical Standards which

outline the security and technical

standards for remote

gambling operations. As well

as specifying how certain

account level protections

should function, these include

specific rules for online gambling

product design, aimed at

making sure games operate in

a socially responsible manner

and do not encourage potentially

harmful gambling activity.

Under the Commission’s

product testing strategy which

was updated in February 2020,

games are subject to prerelease

testing for randomness

and fairness and, once

released, subject to annual

audits by testing houses.

15. In February 2021,

the Gambling Commission

announced revised standards

for online slot games to make

them safer by design. These

mirror many of the

existing controls on

gaming machines

and tackle some of

the features which

exacerbate the risk

of harm to gamblers;

for example, increasing

the intensity of

play or encouraging a

false perception of the

game, such as feeling

in control of the game

outcome or believing

a game is due a payout.

16. Finally, there is

also a range of other

universal controls

to make the online

gambling experience

safer, largely imposed

through licence conditions

on gambling

operators. For example,

there are strong

age verification measures

for setting up

accounts to prevent

children gambling,

reverse withdrawals

have been banned since

October 2021 (building on

guidance issued in May 2020),

and the use of credit cards to

gamble online was banned in

April 2020, which the evidence

suggests has been useful in

preventing harm 1 .

1 https://www.gamblingcommission.gov.uk/news/article/gamblingcommission-publishes-interim-evaluation-on-the-successful

grisogono

(continuarea în ediția următoare)

www.casino-magazine.ro

(to be continued in the next issue)

www.grisogono.ro


promoveazĂ

JOCUL RESPONSABIL

Jucăm să ne distrăm!


44

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Legal

Ghid privind publicitatea pentru

activitățile de jocuri de noroc

Guideline on

advertising

gambling

activities

Teodora Luca

Avocat senior

Nicoleta B|r|gan

Avocat senior

Mihai C|t|lin Luca Cabinet de Avocatur|

Andreea Ciocanaru

Avocat senior

Urmare

din ediția trecută

O situație nuanțată în care

obligația de a primi aprobarea

prealabilă pentru activitățile

promoționale devine incidentă

a fost reglementată prin art.

6 alin. (5) din Normele metodologice,

cu aplicabilitate însă

exclusiv pentru organizatorii

de jocuri de noroc. Având în

vedere această prevedere legală,

activitățile destinate promovării

bunurilor și ser vi ciilor

comercializate, orga nizate de

orice organizator de jocuri de

noroc, constând în acordarea

de câștiguri, bănești sau de

orice altă natură, organi zate

în afara locațiilor proprii sau

a site-urilor proprii, care implică

utilizarea mijloacelor de

acordare a premiilor spe ci fice

jocurilor de noroc, prevăzute la

art. 3 alin (3) din OUG 77/2009,

sunt supuse avizării ONJN.

În opinia noastră, nu există

nicio îndoială că dispozițiile

art. 6 alin. (5) din Normele

metodologice nu pot fi citite

și interpretate altfel decât în

coroborare cu prevederile art. 6

alin. (1) și (3) din OUG 77/2009

(trimiterea la art. 3 alin (3) din

OUG 77/2009 fiind chiar inclusă

în mod expres în cadrul art.

6 alin (5) din Normele metodologice).

Astfel, ca urmare a in ter -

pretării coroborate a aces tor

prevederi legale, obligația

de a solicita și de a obți ne

aprobarea NGO, prevăzută

la art. 6 alin. (5) din Normele

metodologice, pentru

o anumită activitate pro moțională,

se naște și devine incidentă

doar în situațiile în

care activitatea promoțională

întrunește cumulativ și elemen

tele definitorii ale jocurilor

de noroc, astfel cum sunt reglementate

prin alin (1) al art. 3

din OUG 77/2009.

Cu toate acestea, deși

interpretarea noastră prezentată

anterior a fost validată

în practica judiciară, NGO

con sideră în continuare că

este necesară o aprobare

prealabilă pentru campaniile

Continuation

of the previous article

A nuanced situation

in which the obligation to

receive prior endorsement

for promotional activities

becomes incident was regulated

through art. 6 para. (5)

of the Methodological Norms,

however, with applicability

for gambling organizers

exclusively. In light of this legal

provision, activities meant to

promote the marketed goods

and services, organized by

any gambling organizer, consisting

of awarding winnings,

monetary or of any other kind,

organized outside of their

own facilities or of their own

websites, which involve the use

of gambling-specific means of

awarding prizes, as provided

for in Article 3 Paragraph (3)

of GEO 77/2009 are subject to

ONJN endorsement.

In our opinion, there is no

doubt that the provisions of art.

6 para. (5) of the Methodological

Norms may not be read and

interpreted in any way other

than in corroboration with the

provisions of art. 3 para. (1)

and (3) of GEO 77/2009 (the

reference to Article 3 Paragraph

(3) of GEO 77/2009 even being

expressly included within

Article 6 Paragraph (5) of the

Methodological norms).

Thus, as a result of the

corroborated interpretation

of these legal provisions, the

obligation to request and

obtain NGO endorsement,

laid down in art. 6 para. (5) of

the Methodological norms,

for a specific promotional

activity, arises and becomes

incident only in situations

where the promotional activity

also cumulatively meets the

elements defining gambling, as

regulated through Paragraph

(1) of Article 3 of GEO 77/2009.

However, although our

previously presented interpretation

has been validated

in judicial practice, the NGO

still considers that a prior

endorsement is necessary

for promotional campaigns

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 45

promoționale care (chiar

dacă nu întrunesc cumulativ

elementele care definesc jocurile

de noroc, așa cum

sunt reglementate la alin. (1)

al art. 3 din OUG 77/2009)

îndeplinesc condițiile prevăzu

te la art. 6 alin. (5) din

Normele metodologice (respectiv

pentru campaniile pro -

moționale organizate în afara

locațiilor proprii ale orga nizatorului

de jocuri de noroc (în

cazul celor terestre) sau a siteurilor

proprii (în cazul celor

online), care implică utilizarea

unor mijloace de acordare a

premiilor specifice jocurilor de

noroc, cum ar fi utilizarea unui

mecanism de generare aleatorie

pentru selecția câștigătorilor în

cadrul campaniei).

Obligația de a primi avizul

prealabil din partea ONJN

îngreunează inevitabil organizarea

și desfășurarea acestui

tip de activități promoționale,

având în vedere termenul

relativ lung în care autoritatea

poate emite avizul, respectiv

30 de zile de la momentul

depunerii documentației complete

care însoțește cererea de

avizare (termen reglementat

de art. 6 alin. (8) din Normele

metodologice).

În ceea ce privește acțiunile

promoționale care nu intră sub

incidența cerinței de aprobare

prealabilă a NGO, regula este

că este suficientă o simplă

notificare a NGO cu privire

la regulamentul specific al

campaniei promoționale cu cel

puțin o zi lucrătoare înainte de

începerea campaniei.

i) În conformitate cu

articolul 7 alin. 4 din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr.

77/2009, este interzisă afișarea

în exteriorul locațiilor de

jocuri de noroc a oricăror

mesaje referitoare la valorile

sau produsele acordate ca

bonusuri, promoții sau jackpoturi.

Având în vedere că, în

conformitate cu prevederile

art. 1 2 din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 77/2009,

publicitatea realizată în locațiile

și pe site-ul societății de

jocuri de noroc licențiate nu

este considerată publicitate

pentru jocuri de noroc, restricția

de a promova valorile

și/sau produsul oferit sub

formă de bonusuri, promoții

sau jackpot este aplicabilă

ori cărei acțiuni realizate în

afara locațiilor sau site-ului

societăților deținătoare de

licență de exploatare a jocurilor

de noroc.

Sancțiunea care se aplică

pentru încălcarea normei

constă în amendă cuprinsă între

50.000 - 100.000 lei; autoritatea

poate decide și aplicarea

sancțiunii complementare,

constând în retragerea licenței

de exploatare a jocurilor de

noroc deținute de societate, în

funcție de condițiile în care a

fost săvârșită contravenția și de

efectele acesteia.

ii) Publicitate televizată

Difuzarea în cadrul programelor

de televiziune și radio

a publicității pentru jocuri

de noroc poate fi efectuată

numai în intervalul orar 23.00

- 6.00, cu excepția publicității

pentru activități de pariuri,

care este permisă și în timpul

evenimentelor sportive în

direct.

În orice moment, activitatea

publicitară trebuie să

respecte regulile unei informă

ri corecte care să fie adusă

la cunoștința jucătorului și să

conțină informațiile obligatorii

(numărul licenței de joc,

logo-ul Autorității de Jocuri de

Noroc, interdicția de a participa

la activități de jocuri de noroc,

which (even though do

not cumulatively meet the

elements defining gambling, as

regulated through para. (1) of

art. 3 of GEO 77/2009) meet the

conditions set out under art. 6

para. (5) of the Methodological

Norms (i.e. for promotional

campaigns organized outside

the gambling organizer’s own

facilities (for landbased) or own

websites (for online), which

involve the use of gamblingspecific

means of awarding

prizes, such as the use of a

random generator mechanism

for the selection of the winners

within the campaign).

The obligation to receive

prior endorsement from

ONJN inevitably makes the

or ganization and implementation

of this kind of pro motional

activities more difficult,

given the relatively long

term the authority may issue

the endorsement within,

na mely 30 days from the

moment the complete documen

tation accompanying the

endorsement request is submitted

(term regulated by art. 6

para. (8) of the Methodological

Norms).

Regarding the promotional

actions that do not fall under

the NGO’s prior endorsement

requirement, the rule is that

the a mere notification of

the specific Regulation of the

promotional campaign to the

NGO at least one business day

prior to the commencement

of the campaign is sufficient.

i) In accordance with

article 7 para. 4 from Government

Emergency Ordinance

no. 77/2009, it is forbidden to

display outside the gambling

locations any messages

regarding the values or the

products granted as bonuses,

promotions or jackpots.

Considering that, in accordance

with article 1 2 from

Government Emergency Ordinance

no. 77/2009, advertising

performed in the locations

and on the website

of the licensed gambling

com pany is not considered

gamb ling advertising, the restriction

to promote the values

and/ or product offered as

bo nuses, promotions or

jack pot is applicable to any

action performed outside the

locations or the website of the

companies holding a license

to operate gambling activities.

The sanction to be applied

for breaching the rule consists

of the fine between 50.000 –

100.000 Lei; the authority may

also decide the application of

the complementary sanction,

consisting of revocation of the

gambling license held by the

company, depending on the

conditions under which the

contravention was committed

and its effects.

ii) Televised advertising

Broadcasting in the television

and radio programs of

gambling advertisments may

be performed only during

23.00 – 6.00, except advertising

for betting activities, which is

allowed also during live sport

events.

At all times, the advertising

activity must observe the

regulations of a correct information

to be brought to the

player’s knowledge and contain

the mandatory information

(gambling license number,

logo of the Gambling Authority,

interdiction to participate to

gambling activities, applicable

to minors).

iii) Social media

In 2014, Romanian High

Court of Cassation and

Justice has concluded that

the messages posted on

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


46

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / legal

aplicabile minorilor).

iii) Social media

În 2014, Înalta Curte de

Casație și Justiție a concluzionat

că mesajele postate pe rețelele

de socializare (Facebook)

sunt echivalente cu mesajele

publice, ceea ce a dus la interzi

cerea afișării bonusurilor

și premiilor în materialele

pub licitare ale companiilor

de jocuri de noroc online

licențiate, întrucât paginile de

socializare nu sunt echivalente

cu site-urile companiilor.

Principala diferență între

pagina web a societății și social

media (pagina de Facebook)

este că accesarea paginii web

a societății implică o acțiune

voluntară din partea clienților,

în timp ce conținutul postat pe

Facebook (sau alte canale de

social media) poate fi livrat

destinatarilor fără nicio acțiune

sau consimțământ prealabil.

Ca urmare a acestei interpretări,

publicitatea pe rețelele

de socializare trebuie să respecte

restricțiile aplicabile

publicității în spațiile publice:

i) Societatea nu are

dreptul de a promova bonusurile

oferite clienților;

ii) Valoarea și/sau produsele

oferite ca premii bonus,

promoționale sau jackpot nu

trebuie promovate;

iii) Toate materialele

publicitare trebuie să poarte

numărul licenței, interdicția

de participare a minorilor la

activitățile de jocuri de noroc

și logo-ul autorității.

Până în prezent, Oficiul

Național pentru Jocuri de

Noroc a dat dovadă de toleranță

în ceea ce privește mesajele

publicitare postate pe canalele

de socializare și, din câte știm

noi, nu a sancționat companiile

care promovează premiile și

bonusurile în acest mod, deși

interdicția este prevăzută de

lege.

Condiții și limitări

pri vind promovarea acțiuni

lor de acordare de pri me

participanților și de des fășurare

a campaniilor pro moționale

În cadrul acestei secțiuni

ne propunem să detaliem

cele mai relevante reguli aplicabile

publicității și pro movării

activităților de jocuri

de noroc, care se aplică în

egală măsură și promovării

acțiunilor de acordare de

bonusuri participanților sau

de desfășurare a campaniilor

promoționale.

Publicitatea și promovarea

activităților de jocuri de noroc

autorizate pe teritoriul național

se realizează cu respectarea

următoarelor principii:

(i) protecția minorilor și

prevenirea accesului acestora

la jocurile de noroc;

(ii) asigurarea integrității

și transparenței activităților

de jocuri de noroc desfășurate

de către și prin intermediul

operatorilor de jocuri de noroc,

precum și a unui sistem de

jocuri de noroc echitabil,

supravegheat și verificat în

permanență, în ceea ce privește

securitatea și corectitudinea

activităților desfășurate;

(iii) prevenirea activităților

infracționale care pot fi desfă

șurate prin intermediul jocurilor

de noroc;

(iv) asigurarea unei dezvoltări

echilibrate și echitabile a

diferitelor tipuri de jocuri

de noroc, pentru a evita desta

bilizarea sectoarelor economice

în cauză;

(v) implementarea unui

proces continuu de actualizare

a reglementărilor din acest

domeniu de activitate, în vederea

atenuării și limitării

po sibilelor vulnerabilități ale

acestui sector economic față

social media (Facebook) are

equivalent of public messa ges,

which resulted in the inter diction

of displaying the bonuses

and prizes in the advertising

materials of on-line gambling

licensed companies, as the

social media pages are not

equivalent of the companies’

websites.

Main difference between

the companies webpage and

social media (Facebook page)

is that accessing the webpage

of the company involves a

voluntary action of the customers,

while the content posted

on Facebook (or other social

media channels) may be

delivered to recipients without

any prior action or consent.

As result of this interpreta

tion, advertising on social

media must observe the res trictions

applicable to advertising

on public areas:

i) Company is not entitled

to promote the bonuses

offered to the customers;

ii) The value and/ or the

pro ducts offered as bonus,

pro motion or jackpot prizes

should not be promoted;

iii) All advertising material

must bear the license

number, interdiction of minors

to participate to the gambling

activities and authority’s logo.

So far, the National Gambling

Office has shown tolerance

with regards to the advertising

messages posted on social

media channels and, to the

best of our knowledge did

not sanction the companies

promoting the prizes and

the bonuses in this manner,

although the interdiction is

provided by the law.

Conditions and limitations

on promotion of

ac tions of granting bonuses

to participants and of performance

of promotional campaigns

Under this section we aim

to detail the most relevant

rules applicable to advertising

and promotion of gambling

activities, which are equally

applicable to promotion of

actions for granting bonu ses

to participants or of per formance

of promotional campaigns.

Advertising and promotion

of the gambling activities

authorized on the national

territory shall be done with

the observance of the following

principles:

(i) protection of minors

and prevention of their access

to gambling;

(ii) ensuring the integrity

and transparency of the

gambling activities carried out

by and through the gambling

operators, as well as a fair,

constantly supervised and

verified gambling system, in

terms of security and fairness

of the activities carried out;

(iii) preventing criminal

activities that may be carried

out through gambling activities;

(iv) ensuring a balanced

and fair development of

different types of gambling, in

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 47


48

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / legal

de potențiale activități infracțio

nale, precum și pentru

reducerea expunerii la spălarea

banilor și finanțarea actelor

de terorism, fraudă fiscală,

criminalitate informatică, precum

și prevenirea infracțiunilor

legate de ordinea publică,

securitatea națională și

sănătatea publică;

(vi) elaborarea și punerea

în aplicare a unui program

de protecție a jucătorilor împotriva

dependenței de jocurile

de noroc.

Operatorul de jocuri de

noroc trebuie să includă pe

materialele publicitare, la loc

vizibil, interdicția de participare

a minorilor la jocurile de

noroc, semnalată prin simboluri

vizuale, seria și numă rul

licenței de organizare a jocurilor

de noroc, precum și sigla

Oficiului Național pentru Jocuri

de Noroc („ONJN”).

Materialele publicitare nu

vor fi amplasate în interiorul

spațiilor sau în incinta uni tăților

de învățământ, a unităților

socio-culturale sau religioase.

Activitățile promoționale

constând în activități de

pub licitate, promovare sau

activități specifice de marketing,

desfășurate de către opera

to rul de jocuri de noroc în

loca țiile proprii (pentru landbased)

sau pe site-urile proprii

(pentru online) sunt permise

în baza licenței de organizare

și a autorizației de exploatare

a jocurilor de noroc, cu respectarea

legislației specifice în

domeniul publicității.

Este interzisă publicitatea

realizată prin intermediul

me sajelor electronice nesolicitate

care conțin informații

referitoare la jocurile de noroc,

pentru un număr nelimitat de

persoane.

Promovarea acțiunilor de

acordare de bonusuri participanților

este permisă numai

la sediul operatorului

(pentru agenții terestre), pe

site-ul propriu (pentru online)

sau pe site-ul afiliaților, precum

și prin transmiterea de mesaje

electronice către jucătorii care

au conturi active existente în

baza de date proprie, dacă

jucătorii și-au dat în prealabil

acordul pentru primirea acestora.

Este interzis ca operatorii

de jocuri de noroc la distanță

să trimită materiale publicitare

jucătorilor care s-au exclus

temporar sau definitiv de la

jocurile de noroc sau care au

solicitat întreruperea accesului

la jocurile de noroc.

Este interzisă afișarea, în

afara sediului operatorului, a

valorilor sau bunurilor acordate

prin bonusuri, promoții

sau jackpoturi reale sau

simulate. Vă rugăm să rețineți

că, având în vedere că rețelele

de socializare sunt asimilate

unui spațiu public (conform

unei Decizii a Înaltei Curți de

Casație și Justiție a României),

interdicția menționată mai sus

se aplică și în cazul publicității

pe canalele de socializare.

Având în vedere demersurile

politicienilor din aproape

tot spectrul politic, menite

să reducă activitățile de jocuri

de noroc prin reducerea vizibilității

acestora, prin restricționarea

posibilităților de publicitate

pentru companiile

de jocuri de noroc, este, în

opinia noastră, mai important

ca niciodată ca firmele să manifeste

atenție sporită în ceea

ce privește restricțiile legale în

materie de publicitate.

Acest lucru ar asigura

un sprijin adecvat pentru

eforturile de păstrare a

sustenabilității afacerii, prin

menținerea unor posibilități

rezonabile de publicitate, dar

ar reprezenta, de asemenea,

un sprijin pentru clienți, cărora

li se vor furniza informații

corecte și adecvate.

order to avoid destabilizing the

economic sectors concerned;

(v) implementing a continuous

process of updating

regulations in this field of

activity, in order to mitigate and

limit possible vulnerabilities

of this economic sector to

potential criminal activities,

as well as to reduce exposure

to money laundering and

financing acts of terrorism,

tax fraud, cybercrime, as well

as the prevention of offenses

related to public order, national

security and public health;

(vi) developing and implemen

ting a program to protect

gamblers against gambling

addiction.

The gambling operator

should include on the advertising

materials, at a visible

place, the ban on minors

to participate in gambling,

signaled by visual symbols, the

series and the number of the

license for organizing gambling

activities, as well as the

National Gambling Office

(“NGO”) logo.

Advertising materials will

not be placed inside the

premises or on the enclosures

of educational establishments,

socio-cultural or religious

establishments.

Promotional activities

con sisting of advertising, promoting

or specific marketing

related activities, carried out

by the gambling operator at its

own premises (for landbased)

or on their own websites (for

online) are allowed under the

license for organizing and the

authorization for exploiting

gambling activities, with the

observance of the specific

advertising legislation.

Advertising carried out

through unsolicited electronic

messages containing information

regarding gamb ling, for an

unlimited number of persons,

is prohibited.

Promotion of actions of

granting bonuses to par ticipants

is only allowed at

operator’s own premises (for

landbased), its own website

(for online) or on the website

of affiliates, as well as through

the transmission of electronic

messages to players having

active accounts existing in their

own database, if the players

have previously given their

consent for the receipt of such.

It is forbidden for remote

gambling operators to send

advertising materials to

players who have temporarily

or permanently excluded

themselves from gambling

or who have requested the

interruption of their access to

gambling.

It is forbidden the display,

outside the operator’s premises,

of the values or goods

granted through bonuses,

promotions or real or simulated

jackpots. Kindly note

that, considering that social

media is assimilated to a public

space (according to a Decision

of the Romanian High Court

of Justice), the aforementioned

prohibition is also applicable

in case of advertisements on

social media channels.

In consideration of the

demarches of the politicians

from almost entire political

spectrum, intended to reduce

gambling activities by reducing

their visibility, by restricting the

advertising possibilities for

gambling companies, it is, in

our view, more important than

ever that companies would pay

attention to legal restrictions

when it comes to advertising.

This would ensure a proper

support to the efforts to keep the

sustainability of the business,

by maintaining reasonable

advertising possibilities, but

would also represent a support

for the customers, who will be

provided accurate and proper

information.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

49

www.aesthetic-magazine.ro


50 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / GDPR

Potrivit secțiunii

de Știri din site-ul

Autorității Naționale

de Supraveghere 1 , în

luna August au fost finalizate

mai multe investigații și

aplicate unor operatori - persoane

juridice și fizice, atât sancțiunea

amenzii, cât și măsuri corective.

Facem precizarea că amenzile

aplicate au cuantumuri în lei,

cu echivalent în EURO cuprinse

între două mii și șaptezeci de mii

de euro.

Menționăm și faptul important

că pentru cele patru cazuri

prezentate mai jos, investigațiile

au fost demarate ca urmare a unor

plângeri ale persoanelor vizate - în

trei situații, cât și ca urmare a unei

notificări a încălcării securității

datelor.

În esență, circumstanțele

cauzelor, sancțiunile și măsurile

corective aplicate sunt următoarele:

A. Data de 03.08.2023:

(3) din RGPD, respectiv a înregistrărilor

video solicitate, pentru

intervalul orar în care petenta s-a

aflat în incinta spitalului operatorului,

cu respectarea, după caz,

a prevederilor art. 15 alin. (4) din

RGPD.

B. Data de 21.08.2023:

Operator: UIPATH SRL.

Dispoziții RGPD încălcate:

art. 25 (Asigurarea protecției

datelor începând cu momentul

conceperii și în mod implicit) și

art. 32 (Securitatea prelucrării).

Sancțiune: amendă în cuantum

de 346.598 lei, echivalentul

sumei de 70.000 EURO.

Mod sesizare: transmitere de

către operator a unei notificări de

încălcare a securității datelor cu

caracter personal.

Măsură corectivă:de a implementa

un mecanism procedurat

și aplicat la intervale regulate de

timp, privind testarea, evaluarea și

aprecierea periodică a eficacității

According to the

News section of the

website of the National

Supervisory

Authority 1 , in August

several investigations were completed

and applied to some operators

- legal and natural persons,

both the sanction fines as well as

corrective measures.

We make it clear that the

fines applied have amounts in

lei, with an equivalent in EURO

between two thousand and seventy

thousand euros.

We also mention the important

fact that for the four cases

presented below, the investigations

were started as a result of

complaints from the persons

concerned - in three cases, as

well as as a result of a notification

of a data security breach.

In essence, the circumstances

of the cases, sanctions and

corrective measures applied are

as follows:

copy of his personal data provided

by art. 15 para. (3) of the

GDPR, respectively of the requested

video recordings, for

the time interval in which the

petitioner was in the premises

of the operator’s hospital, respecting,

as the case may be, the

provisions of art. 15 para. (4) of

the GDPR.

B. Date of 21.08.2023:

Controller: UIPATH SRL.

GDPR provisions violated:

art. 25 (Data protection by design

and by default) and art. 32

(Security of processing).

Sanction: fine in the amount

of 346,598 lei, the equivalent of

70,000 EURO.

Notification mode: transmission

by the controller a notification

of a personal data breach.

Corrective measure: to implement

a procedured and applied

mechanism at regular time

intervals, regarding the testing,

SANCȚIUNILE APLICATE DE ANSPDCP

ÎN LUNA AUGUST 2023

by Mugurel Olariu, RPD protectie date

Operator: MED LIFE SA.

Dispoziții RGPD încălcate:

art. 12 alin. (4) (Transparența

informațiilor, a comunicărilor

și a modalităților de exercitare a

drepturilor persoanei vizate) și

ale art. 15 alin. (3) (Dreptul de acces

al persoanei vizate).

Sancțiune: amendă în cuantum

de 9.839,6 lei, echivalentul a

2.000 EURO.

Mod sesizare: plângere prin

care se reclama faptul că operatorul

i-a încălcat petentei dreptul

de acces, refuzând să-i comunice

anumite înregistrări video din

recepția unui spital al acestuia.

Măsură corectivă: de a răspunde

la cererile petentei, prin

comunicarea copiei datelor sale

personale prevăzute de art. 15 alin.

1 https://www.dataprotection.

ro/?page=allnews

măsurilor adoptate, ținând cont

de riscul prezentat de prelucrare,

în vederea asigurării unui nivel de

securitate corespunzător și evitării

pe viitor a unor incidente de securitate

similare.

C. Data de 23.08.2023:

Operator: BODY LINE SRL.

Dispoziții RGPD încălcate:

art. 5 (Principii legate de prelucrarea

datelor cu caracter

personal), art.6 (Legalitatea

prelucrării), art.9 (Prelucrarea de

categorii speciale de date cu caracter

personal), art.17 (Dreptul

la ștergerea datelor („dreptul de

a fi uitat”)) și art. 32 alin. (1) și (2)

(Securitatea prelucrării).

Sancțiune: amenzi în cuantum

total de 49.322 lei, echivalentul

a 10.000 EURO.

Mod sesizare: plângere prin

A. Date of 03.08.2023:

Controller: MED LIFE SA.

GDPR provisions violated:

art. 12 para. (4) (Transparency of

information, communications

and ways of exercising the rights

of the data subject) and of art. 15

para. (3) (Right of access by the

data subject).

Sanction: fine in the amount

of 9,839.6 lei, the equivalent of

2,000 EURO.

Notification mode: complaint

claiming that the operator

violated the petitioner’s right of

access, refusing to communicate

certain video recordings from the

reception of one of his hospitals.

Corrective measure: to respond

to the petitioner’s requests,

by communicating the

1 https://www.dataprotection.

ro/?page=allnews

evaluation and periodic assessment

of the effectiveness of the

measures adopted, taking into

account the risk presented by the

processing, in order to ensure an

appropriate level of security and

to avoid in the future of similar

security incidents.

C. Date of 23.08.2023:

Controller: BODY LINE SRL.

GDPR provisions violated:

art. 5 (Principles relating to processing

of personal data), art. 6

(Lawfulness of processing), art. 9

(Processing of special categories

of personal data), art. 17 ( Right

to erasure (“right to be forgotten”))

and art. 32 para. (1) and (2)

(Security of processing).

Sanction: fines totaling

49,322 lei, the equivalent of

10,000 EURO.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


GDPR / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 51

care s-a reclamat divulgarea de

către operator a datelor personale

ale unui petent (client al

operatorului) prin postarea unei

înregistrări audio-video pe paginile

de socializare ale operatorului.

Măsuri corective:

➤ de a asigura conformitatea

cu RGPD a operațiunilor de

prelucrare a datelor personale,

inclusiv prin elaborarea de proceduri

scrise, astfel încât datele

personale ale persoanelor vizate

să fie prelucrate cu stricta respectare

a dispozițiilor legale privind

protecția datelor personale, prin

evitarea colectării și/sau divulgării

ilegale/excesive/neautorizate a

datelor personale ale acestora;

➤ de a da curs cererii de

ștergere a datelor personale ale

petentului, aferente postărilor de

pe paginile de socializare ale operatorului;

➤ de a asigura conformitatea

cu RGPD a operațiunilor de pre-

D. Data de 31.08.2023:

Operator: persoană fizică.

Dispoziții RGPD încălcate:

art.5 (Principii legate de prelucrarea

datelor cu caracter personal),

art.6 alin. (1) lit. a) (Legalitatea

prelucrării) și art. 9 alin. (2) lit. a)

(Prelucrarea de categorii speciale

de date cu caracter personal).

Sancțiune:amendă în cuantum

de 9919,2 lei, echivalentul a

2000 euro.

Mod sesizare: plângere prin

Notification mode: complaint

in which the operator

disclosed the personal data of

a petitioner (customer of the

operator) by posting an audiovideo

recording on the operator’s

social media pages.

Corrective measures:

➤ to ensure compliance with

the GDPR of personal data processing

operations, including by

developing written procedures,

so that the personal data of the

tions regarding the processing of

personal data through the video

surveillance system, establishing

the conditions under which

images or audio-video recordings

can be accessed by a small

number of people, based on individual

credentials, of periodic

verification of access to image records,

as well as rapid detection,

management and reporting of

personal data security breaches.

D. Date of 31.08.2023:

Controller: natural person.

GDPR provisions violated:

art. 5 (Principles relating to processing

of personal data), art. 6

para. (1) lit. a) (Lawfulness of

processing) and art. 9 para. (2)

lit. a) (Processing of special categories

of personal data).

Sanction: fine in the amount

of 9,919.2 lei, the equivalent of

2,000 EURO.

Notification mode: complaint

by which it was estab-

SANCTIONS APPLIED BY ANSPDCP

IN AUGUST 2023

lucrare a datelor personale, prin

implementarea unor măsuri

tehnice și organizatorice adecvate,

în special sub aspectul instruirii

persoanelor care prelucrează

date sub autoritatea sa (angajați

sau colaboratori), prin organizarea

regulată a unor sesiuni de instruire

cu acestea, în legătură cu

obligațiile ce le revin privind prelucrarea

datelor personale prin intermediul

sistemului de supraveghere

video, al stabilirii condițiilor

în care pot fi accesate imaginile

sau înregistrările audio-video de

către un număr redus de persoane,

pe baza unor credențiale individuale,

al verificării periodice a accesului

la înregistrările imaginilor,

precum și al detectării rapide,

gestionării și raportării unor

situații de încălcare a securității

datelor personale.

care s-a constatat faptul că operatorul

sancționat (medic) a filmat,

cu telefonul personal, o pacientă

a spitalului în care lucrează, fără

consimțământul acesteia și ulterior

a postat filmarea pe pagina

sa de Facebook. Înregistrarea audio-video

a condus la dezvăluirea

datelor personale ale pacientei,

precum imagine, voce, nume, prenume

și stare de sănătate.

Măsură corectivă: să asigure

conformitatea cu RGPD a

operațiunilor de prelucrare a

datelor personale, astfel încât

datele personale ale pacienților

să fie prelucrate cu stricta respectare

a dispozițiilor legale privind

prestarea serviciilor medicale și

protecția datelor personale, prin

evitarea colectării și/sau divulgării

ilegale/excesive/neautorizate a

datelor personale ale acestora.”.

persons concerned are processed

in strict compliance with the legal

provisions on the protection

of personal data, by avoiding the

collection and/or disclosure illegal/excessive/unauthorized

use

of their personal data;

➤ to comply with the request

to delete the personal data of the

petitioner, related to the posts

on the social media pages of the

operator;

➤ to ensure compliance with

the GDPR of personal data processing

operations, by implementing

appropriate technical

and organizational measures,

especially in the aspect of training

the persons who process data

under its authority (employees or

collaborators), by regularly organizing

training sessions with

these, in relation to their obliga-

lished that the sanctioned operator

(doctor) filmed, with his

personal phone, a patient of the

hospital where he works, without

her consent and later posted the

footage on his Facebook page.

The audio-video recording led

to the disclosure of the patient’s

personal data, such as image,

voice, name, surname and state

of health.

Corrective measure: to ensure

compliance with GDPR of

personal data processing operations,

so that patients’ personal

data are processed in strict compliance

with the legal provisions

regarding the provision of medical

services and the protection of

personal data, by avoiding illegal

collection and/or disclosure/ excessive/unauthorized

use of their

personal data.”.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


52

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Era Digital|

Token2049 Singapore 2023:

Un eveniment de succes

pentru industria crypto

By Marius Morra, CEO and Co-founder of TOKERO Crypto Exchange

Token2049 Singapore 2023,

cel mai mare eveniment crypto

din lume, a avut loc în perioada

13-14 septembrie 2023 la Sands

Expo & Convention Centre din

cadrul Marina Bay Sands din

Singapore, o locație superbă

într-un oraș-țară superb la rândul

său. Evenimentul a adus

împreună peste 10.000 de parti

ci panți din peste 3.500 de

companii, reprezentând o gamă

largă de domenii din industria

cripto, inclusiv tranzacționare,

investiții, dezvoltare, tehnologie

și guvernanță.

Un eveniment de succes

Token2049 Singapore 2023 a

fost un succes din punct de vedere

al participării, al conținutului și

al oportunităților de networking.

Evenimentul a fost sold-out

cu câteva săptămâni înainte de

începere, iar participanții au putut

alege dintr-o gamă largă de

sesiuni, paneluri și evenimente

sociale.

Conținutul evenimentului

a fost de înaltă calitate, oferind

participanților informații și perspective

de la unii dintre cei mai

importanți lideri din industrie.

Printre vorbitorii de marcă s-au

numărat Changpeng Zhao, CEO

al Binance, Justin Sun, fondator

TRON și gemenii Winklevoss,

fondatorii exchange-ului Ge mini,

folosit în special în US.

Gemenii sunt foarte cu cunoscuti

și pentru scandalul cu

Zuckerberg pe care l-au acuzat

că a furat ideea de Facebook

de la ei și care le-a oferit 65 de

milioane de dolari în urma unei

înțelegeri. Cu o parte din acești

bani, gemenii au cumparat

Bitcoin și au înființat Gemini.

Povestea lor este prezentată în

cartea “Miliardari în Bitcoin” pe

care o recomand cu caldură.

Oportunitățile de networking

au fost, de asemenea, excelente.

Participanții au avut ocazia să se

întâlnească și să interacționeze

cu alți profesioniști din indust-

Token2049 Singapore

2023, the world’s largest

crypto event, took place on

13-14 September 2023 at the

Sands Expo & Convention

Center at Marina Bay Sands in

Singapore, a gorgeous venue in

a gorgeous city-country. The

event brought together over

10,000 attendees from over

3,500 companies representing

a wide range of areas in

the crypto industry, including

trading, investing, development,

technology and governance.

A successful event

Token2049 Singapore

2023 was a success in terms

of participation, content and

networking opportunities.

The event was sold-out weeks

before it started, and attendees

could choose from a wide

range of sessions, panels and

social events.

The content of the event

was of high quality, providing

attendees with information

and insights from some of the

industry’s most important

leaders. Brand speakers included

Changpeng Zhao, CEO

of Binance, Justin Sun, founder

of TRON, and the Winklevoss

twins, founders of the USbased

Gemini exchange.

The twins are also wellknown

for the scandal with

Zuckerberg, who they accused

of stealing the Facebook idea

from them and who offered

them $65 million in a settlement.

With some of that money,

the twins bought Bitcoin

and founded Gemini. Their

story is presented in the book

“Billions in Bitcoin” which I

highly recommend.

The networking opportunities

were also excellent.

Participants had the opportunity

to meet and interact with

other industry professionals,

learn from each other and cre-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Era Digital| / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 53

Token2049 Singapore 2023:

A successful event for

the crypto industry

rie, să învețe unii de la alții și să

creeze noi parteneriate.

Tendințe emergente în industria

crypto

Token2049 Singapore 2023 a

oferit o privire asupra tendințelor

emergente în industria cripto.

Printre subiectele discutate s-au

numărat:

• Dezvoltarea Web3 și metaver

sului

• Adoptarea criptomonedelor

de către instituțiile financiare

• Impactul criptomonedelor

asupra economiei mondiale

Impactul asupra industriei

crypto

Token2049 Singapore 2023

a avut un impact pozitiv asupra

industriei crypto. Evenimentul

a ajutat la creșterea vizibilității

și a conștientizării industriei, a

creat noi oportunități de afaceri

și a promovat colaborarea între

actorii din industrie.

Din România, am participat

eu, Marius Morra, în calitate de

CEO și Cofondator TOKERO și

deasemenea încă 12-15 români,

fie veniți direct din România, fie

din alte țări unde își desfășoară

activitatea în cadrul unor proiecte

internaționale.

Pe lângă evenimentul principal

au mai fost zeci (da, chiar

zeci) de așa numite side-events,

evenimente organizate individual

de proiecte participante la

conferință.

Concluzie

Token2049 Singapore 2023 a

fost un eveniment de succes care

a marcat un moment important

în dezvoltarea industriei crypto.

Evenimentul a oferit deasemenea

o platformă pentru profesioniștii

din industrie să se întâlnească, să

discute și să colaboreze pentru a

construi un viitor mai bun pentru

criptomonede.

Următorul event organizat

sub brandul Token2049 va fi anul

viitor în 18-19 aprilie în Dubai.

ate new partnerships.

Emerging trends in the

crypto industry

Token2049 Singapore 2023

provided a look at emerging

trends in the crypto industry.

Among the topics discussed

were:

• Web3 and metaverse development

• Adoption of cryptocurrencies

by financial institutions

• The impact of cryptocurrencies

on the world economy

The impact on the crypto

industry

Token2049 Singapore 2023

has had a positive impact on

the crypto industry. The event

helped increase visibility and

awareness of the industry, created

new business opportunities

and promoted collaboration

between industry players.

From Romania, I, Marius

Morra, participated as the

CEO and Co-Founder of

TOKERO and also another 12-

15 Romanians, either coming

directly from Romania or from

other countries where they are

active in international projects.

In addition to the main

event, there were dozens (yes,

dozens) of so-called sideevents,

events organized individually

by projects participating

in the conference.

Conclusion

Token2049 Singapore 2023

was a successful event that

marked an important moment

in the development of

the crypto industry. The event

also provided a platform for industry

professionals to meet,

discuss and collaborate to

build a better future for cryptocurrencies.

The next event organized

under the Token2049 brand

will be next year on April 18-

19 in Dubai.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


54 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

4 funcții AI obligatorii

pentru cazinourile online By

Slotegrator

Va transforma AI complet

lumea noastră? Ce avantaje

incredibile ne poate oferi în

viitor? Și cum rămâne cu cazinourile

online? Ce caracteristici

obligatorii trebuie să aibă cazinourile

online astăzi pentru o

creștere sclipitoare? Slotegrator

își împărtășește viziunea.

Potrivit Next Move Strategy

Consulting, valoarea pieței de

inteligență artificială (AI) este

de aproape 100 de miliarde

de dolari. Și este de așteptat

să crească de douăzeci de ori

(până la aproape două trilioane

de dolari) până în 2030.

Ubicuitatea AI stabilește

noi standarde și creează noi

moduri de manipulare a

informațiilor. Această situație

poate genera noi formate

de stocare a datelor și poate

transforma diferite industrii în

general. Industria iGaming nu

face excepție. Pentru cazinourile

online, este un fapt crucial,

deoarece aici datele reprezintă

totul.

În timp ce industria

stabileș te noi standarde AI, este

important să înțelegem exact

ce trebuie integrat acum din

sectorul AI. Experții Slotegrator

subliniază 4 funcții AI obligatorii

care ar trebui implementate

în soluția modernă de cazinou

online:

• Accelerarea procesului

KYC. Procedurile KYC sunt

implementate pentru a proteja

identitatea jucătorului.

Elementele AI ajută la consolidarea

acestei caracteristici

Will AI completely transform

our world? What unbelievable

advantages can it give

us in the future? And what

about online casinos? Which

must-have features do online

casinos need to have today for

sparkling growth? Slotegrator

shares its vision.

According to Next Move

Strategy Consulting, the

value of the market for artificial

intelligence (AI) is nearly

$100 billion. And it is expected

to grow twentyfold (up to

nearly two trillion dollars) by

2030.

The ubiquity of AI sets

new standards and creates

new ways of handling information.

This situation may

generate new data storage

formats and transform different

industries in general.

The iGaming industry

is no exception. For online

casinos, it is a crucial fact

because the data here is all.

While the industry is setting

new AI standards, it is

important to understand

exactly what needs to be

integrated now from the AI

sector. Slotegrator experts

emphasize 4 must-have

AI features that should be

implemented into the modern

online casino solution:

• KYC process acceleration.

KYC procedures

are implemented to protect

the player’s identity. AI elements

help to strengthen

this feature and to reinforce

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 55

și la consolidarea securității

acestui proces. AI va face o

procedură de identificare de

câteva ori mai rapid și mai

precis decât un om. Șansa de

eroare este redusă la minimum

deoarece factorul uman este

eliminat și pentru verificare

sunt folosite doar date specifice.

Este o caracteristică reciproc

avantajoasă pentru ambii:

jucătorul în faza de intrare și

operatorul de cazinou online

ca avantaj al platformei.

• Feedback inteligent.

Astăzi apreciem un răspuns

fulgerător la întrebările noastre

în fiecare aspect al vieții noastre.

Pentru industria iGaming,

este extrem de important să

clarificăm lucrurile dificile,

arătând astfel îngrijorare și

atenție jucătorului. Integrarea

ChatGPT poate face acest proces

și mai rapid și poate face

comunicarea vie. Noile versiuni

ale ChatGPT sunt lansate

destul de repede, ceea ce

înseamnă că AI se dezvoltă la

fel de repede, iar instrumentul

în sine devine mai inteligent și

mai util.

• Identificarea instantanee

a amenințărilor și fraudelor.

Pe lângă inteligența

artificială, domeniul fraudei se

dezvoltă la fel de rapid. Există

o mulțime de idei, scheme și

instrumente care fac ca cazinourile

online să aibă grijă

de securitate la egalitate cu

autoritățile statului.

Omenirea pierde într-o

„bătălie” cu inteligența artificială:

monitorizarea consumatoare

de timp și detectarea vulne

rabilităților sunt realizate

de AI mai rapid, cu mai mult

succes și mai precis. Mai mult,

AI are capacitatea de a învăța

continuu și de a se adapta la

noile amenințări. În loc să fie

nevoită să actualizeze software-ul

existent, AI în securitatea

cazinoului va putea să se

învețe automat în timp real.

• Rapoarte cuprinzătoa

re și date verificate. Anterior,

pentru a primi un raport de

la departamentul de business

intelligence, trebuia să așteptați

de la una la câteva luni. Astăzi

trebuie doar să apăsați un

buton de pe platformă și veți

cunoaște datele analitice cheie

despre concurenții oficiali și

schimbările pieței mondiale

pentru decizii strategice. De

exemplu, utilizatorii soluției

de cazinou online la cheie de

la Slotegrator pot avea acces

rapid la aceste date cu ajutorul

modulului BI (business intelligence)

actualizat. Este transformat

într-un modul BI artificial.

Acum le permite operatorilor

să compare indicatorii și profitabilitatea

proiectelor lor cu

altele care operează pe aceeași

piață în câteva secunde.

„O lucrare cu AI este uluitoare.

În timp ce lucrăm la

îmbunătățirea unei opțiuni,

recunoaștem alte beneficii în

paralel și găsim oportunități

pe care le transformăm în

soluții digitale pentru cazinourile

online. Clienții Slotegrator

primesc deja o soluție

de afaceri gata făcută cu beneficii.

Lumea iGaming trece

în prezent printr-un proces

asemănător cu explorarea

unei noi planete. În spatele

acestui lucru se află un viitor cu

adevărat enorm și oportunități

impresionante pentru dezvoltarea

industriei în ansamblu”,

a declarat Dmytro Taran,

COO la Slotegrator.

the security of this process.

AI will do an identification

procedure several times

faster and more accurately

than a human. The chance

of error is minimized because

the human factor is eliminated,

and only specific data

are used for verification. It’s

a mutually beneficial feature

for both: the player at the

entry stage and the online

casino operator as a platform

advantage.

• Smart feedback.

Today we appreciate a lightning-fast

response to our

queries in every aspect of our

lives. For the iGaming industry,

it is extremely important

to clarify difficult things thus

showing concern and attention

to the player. ChatGPT

integration can make this

process even faster and make

communication alive. New

versions of the ChatGPT are

released quite quickly, – that

means that the AI develops

just as quickly, and the tool

itself is getting smarter and

more useful.

• Instant threat and

fraud identification. In addition

to AI, the field of fraud

is developing just as rapidly.

There are plenty of ideas,

schemes and tools that make

online casinos take care of

security on a par with the

state authorities.

Humanity loses in a

‘battle’ with artificial intelligence:

time-consuming

monitoring and vulnerability

detection are done by AI

faster, more successfully, and

more accurately. Moreover,

AI has the ability to continually

learn and adapt to new

threats. Rather than having

to update existing software,

AI in casino security will be

able to automatically teach

itself in real time.

• Comprehensive

reports and verified data.

Previously, in order to receive

a report from the business

intelligence department,

you had to wait from one to

several months. Today you

just need to press one button

on the platform and you will

know the key analytical data

about official competitors,

and world market changes for

strategic decisions. As a case,

Slotegrator’s turnkey online

casino solution’s users can

have quick access to this data

with the help of the updated

BI (business intelligence)

module. It is transformed

into an Artificial BI module.

Now it allows operators

to compare indicators and

profitability of their projects

with others that operate in

the same market in seconds.

“A work with AI is breathtaking.

While working on

improving one option, we

recognize other benefits in

parallel and find opportunities

that we convert into

digital solutions for online

casinos. Slotegrator’s clients

already receive a ready-made

business solution with benefits.

The world of iGaming is

currently undergoing a process

akin to the exploration

of a new planet. Behind this

lies a truly enormous future

and impressive opportunities

for the development of

the industry as a whole”,

says Dmytro Taran, COO at

Slotegrator.

4 must-have AI features

for online casino

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


grisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER58

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / poker

Simon Wiciak câștigă

Evenimentul Principal al European

Poker Tour Barcelona 2023 By

K.Sino

Simon Wiciak a câștigat evenimentul

principal European Poker

Tour Barcelona 2023 de hold’em

no-limit hold’em cu buy-in de 5.300

de euro. Tânărul de 30 de ani din

La Rochelle, Franța a supraviețuit

unui teren de 2.120 de înregistrări

pentru a câștiga primul său titlu

de turneu live și premiul maxim

de 1.225.125 USD.

Deși aceasta a fost victoria de

debut a lui Wiciak pe circuitul live,

el este un jucător online experimentat.

Nu este întotdeauna ușor

să transferi abilitățile perfecționate

în spatele unui ecran de computer

la un eveniment live.

Este rar să vezi pe cineva dominând

un turneu de poker în felul în

care a făcut-o francezul Simon Wiciak

la Barcelona. Wiciak a preluat

conducerea evenimentului principal

al European Poker Tour Barcelona

din 2023 în ziua a patra și, cu

excepția câtorva momente în penultima

zi și în timpul mesei finale,

nu a ieșit niciodată din frunte, luând

turneul într-un mod zdrobitor.

Pentru câștigarea primului său titlu

major pe orice circuit după ce l-a

învins pe Joao Sydenstricker, Wiciak

și-a pus în buzunar o zi de plată

de peste 1,1 milioane de euro după

o înțelegere negociată.

„Am simțit atât de multe emoții.

Chiar dacă păream controlat și încrezător

în jocurile mele, sunt totuși

un om”, a spus Wiciak reporterilor

PokerStars după ce a ieșit pe primul

loc. „Și aceasta a fost prima

dată când am jucat un eveniment

principal EPT.”

Când a început masa finală,

șase jucători au visat să ridice cel

mai recent trofeu European Poker

Trophy Main Event și jumătate dintre

ei erau din America de Sud. Două

eliminări rapide au redus acest

număr considerabil, argentinianul

Ezequiel Waigel fiind primul care a

plecat pentru un câștig de 324.480

de dolari pe locul șase.

Waigel a mutat all-in cu as-7

offsuit pre-flop, dar stack-ul său

scurt a părut condamnat de îndată

ce jucătorul brazilian Joao Sydenstricker

a întors asul-rege. Nicio

dramă nu a venit pe flop, turn sau

river pentru a-l ajuta pe Waigel și

a fost eliminat primul după foarte

scurt timp.

Sydenstricker l-a oprit pe unul

dintre colegii săi sud-americani și

la scurt timp l-a eliminat pe compatriotul

său și PokerStars Team

Pro, Andre Akkari. Akkari a încasat

421.880 $, dar a ratat primele

patru poziții.

La scurt timp mai târziu, câmpul

a fost redus la trei. Jucător profesionist

canadian de poker Santiago

Plante a împins cu cele mai puține

jetoane. Plante a fost dezrădăcinat

de pe scaunul său când cărțile de

J-T-T-K-J i-au dat lui Shaw o culoare,

trimițându-l pe canadian acasă

cu 548.450 de dolari.

Din păcate pentru Plante, lucrurile

erau pe cale să se înrăutățească.

Pot exista puține sentimente în poker

mai rele decât să distrugeți un

turneu major, dar să pierdeți chiar

înainte ca toți cei trei adversari

rămași să vă blocheze o zi de pla-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

59

tă extraordinară după ce au făcut

o afacere. Cu toate acestea, exact

asta s-a întâmplat, deoarece Joao

Sydenstricker, Simon Wiciak și Carl

Shaw și-au garantat cu toții aproape

peste un milion de dolari. Doar

120.000 USD și trofeul EPT au rămas

de jucat.

Pe locul trei a fost Carl Shaw,

care a plecat când regele-regina

lui a fost dominat și învins de as-regina

eventualului campion Wiciak.

Un rege care a ieșit a fost crud, iar

asul care a aterizat după aceea ca

un pumnal în coaste pentru Shaw

în termeni de poker, când a plecat

cu 966.540 $.

Apoi a urmat bătălia heads-up,

cu stivele aproape egale. Un pot

devreme l-a pus pe Sydenstricker în

avantaj, dar Wiciak a câștigat unul

pentru a avansa într-un avantaj marginal

înainte de momentul final definitoriu

al unei mese finale distractive.

Pe o tablă care arată 9-5-2-4-9,

Sydenstricker a făcut all-in cu damă-zece.

Dificultatea pentru Wiciak

a fost că a ținut doar cinci-șase și

s-a confruntat cu o chemare uriașă

de erou pentru a lua titlul. Francezul

a procesat informațiile pe care

le avea și în cele din urmă a făcut

un call strălucit pentru a captura

cea mai mare victorie din cariera

sa de poker și primul Main

Event EPT.

Simon Wiciak wins 2023

European Poker Tour

Barcelona Main Event

Simon Wiciak has won

the 2023 European Poker Tour

Barcelona €5,300 buy-in no-limit

hold’em main event. The 30-yearold

from La Rochelle, France

outlasted a 2,120-entry field to

earn his first live tournament title

and the top prize of $1,225,125.

While this was Wiciak’s debut

victory on the live circuit, he is an

experienced online player. It’s not

always easy to transfer the skills

honed behind a computer screen

to a brick-and-mortar event.

Rare is it that you see someone

dominate a poker tournament

in the manner that France’s Simon

Wiciak did in Barcelona. Wiciak

took the lead of the 2023 European

Poker Tour Barcelona Main

Event on Day Four and, save for a

couple of moments on the penultimate

day and during the final table,

was never out of the lead, taking

the tournament in a thrashing fashion.

In picking up his first major

title on any circuit after defeating

Joao Sydenstricker, Wiciak pocketed

a €1.1 million-plus payday after

a negotiated deal.

“I have felt so many emotions.

Even if I looked in control and confident

in my plays, I am still a human,”

Wiciak told PokerStars reporters

after coming out on top.

“And this was the first time I played

an EPT main event.”

As the final table began, six players

had dreams of lifting the latest

European Poker Trophy Main Event

trophy and half the field were from

South America. Two swift eliminations

reduced that number considerably,

with Argentina’s Ezequiel

Waigel first to depart for a score of

$324,480 in sixth place.

Waigel moved all-in with aceseven

offsuit pre-flop, but his short

stack looked doomed as soon as

the Brazilian player Joao Sydenstricker

turned over ace-king. No

drama came on the flop, turn or

river to help Waigel and he was

busted first after a very short time.

Sydenstricker had busted one

of his fellow South Americans and

soon took out his countryman

and PokerStars Team Pro, Andre

Akkari. Akkari cashed for $421,880

but missed out on the top four.

Just a short time later, the field

was reduced to three. Canadian

poker pro Santiago Plante

shoved with the least chips. Plante

was uprooted from his seat when

a board of J-T-T-K-J gave Shaw a

turned straight, sending the Canadian

home with $548,450.

Sadly for Plante, things were

about to get even worse. There can

be few feelings in poker worse than

busting a major tournament, but

busting just before all three of your

remaining opponents lock up a

bumper payday after doing a deal.

That was exactly what happened,

however, as Joao Sydenstricker,

Simon Wiciak and Carl Shaw all

guaranteed themselves almost or

over a million dollars. Just $120,000

and the EPT were left to play for.

Busting in third place was Carl

Shaw, who left when his king-queen

was dominated and defeated

by the eventual champion Wiciak’s

ace-queen. A king coming out was

cruel, and the ace that landed afterwards

like a dagger in the ribs

for Shaw in poker terms as he left

with $966,540.

Then came the heads-up battle,

with the stacks almost even. An

early pot set Sydenstricker ahead,

but Wiciak won one to edge into a

marginal lead before the final defining

moment of an entertaining

final table.

On a board showing 9-5-2-4-

9, Sydenstricker shoved all-in with

queen-ten. The difficulty for Wiciak

was that he only held five-six

and faced a huge hero-call to take

down the title. The Frenchman processed

the information he had and

eventually made a brilliant call to

capture the biggest win of his poker

career and first EPT Main Event.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

Loc / Place Jucător / Player Câștiguri / Earnings

1 Simon Wiciak $1,225,125

2 Joao Sydenstricker $1,132,439

3 Carl Shaw $973,156

4 Santiago Plante $552,204

5 Andre Akkari $424,764

6 Ezequiel Waigel $326,700

grisogono


60

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

Cazinoul Queen Baton Rouge

se deschide publicului după o renovare

de 85 de milioane de dolari

Queen Baton Rouge din Louisiana și-a deschis porțile pentru public

după ce a fost supus unei renovări timp de doi ani. Cazinoul, cunoscut

anterior ca Hollywood Casino Baton Rouge, este situat lângă

Louisiana State Capitol și râul Mississippi.

By K.Sino

The Queen Baton Rouge in Louisiana opened its doors to the

public after undergoing renovation for two years. The casino,

formerly known as Hollywood Casino Baton Rouge, is located

near the Louisiana State Capitol and the Mississippi River.

Panglica a fost tăiată oficial de

Lydia Chenevert, o angajată de 30

de ani a proprietății. Între timp, fostul

fundaș LSU Tiger și NFL, Matt Flynn

a condus o ceremonie de tăiere a

panglicii la casa de pariuri sportive

și a plasat primul pariu ceremonial.

Renovarea proprietății face din Queen

Baton Rouge primul cazinou terestru

din oraș.

Directorul general al Queen Baton

Rouge, Matthew Shehadi, a declarat

pentru BR Proud: „Am oferit

un mediu distractiv, incitant și sigur

și am refăcut complet parcarea,

iluminatul și securitatea. Vrem

doar ca oamenii să coboare, să se

distreze și să se simtă în siguranță.

Hollywood-ul a ieșit. Queen Baton

Rouge a intrat. Este o renovare de

85 de milioane de dolari. Este absolut

uimitoare.”

„Suntem încântați să debutăm

ceea ce va fi o destinație de neegalat

pentru jocuri și divertisment

în Louisiana pentru pariuri sportive,

jocuri, divertisment și mese”, a

declarat Terry Downey, președinte

și CEO al The Queen Casino & Entertainment,

într-un comunicat. „The

Queen Baton Rouge deschide o nouă

eră nu doar pentru această proprietate

istorică, ci și pentru jocuri-

The ribbon was officially cut by

Lydia Chenevert, a 30-year employee

of the property. Meanwhile,

former LSU Tiger and NFL quarterback

Matt Flynn led a ribboncutting

ceremony at the sportsbook

and placed the ceremonial

first bet. The property’s overhaul

makes the Queen Baton Rouge the

city’s first fully land-based casino.

Queen Baton Rouge general

manager Matthew Shehadi told BR

Proud: “We’ve provided a fun, exciting,

safe environment and com-

Queen Baton Rouge Casino

opens to public after

$85 million renovation

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 61

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


62

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

le de noroc și divertismentul din întreaga

regiune și suntem încântați

să ne deschidem porțile pentru vecinii

noștri din comunitatea Baton

Rouge și din zona înconjurătoare.”

Cazinoul în stil Vegas, cu o

suprafață de 100.000 de metri

pătrați, găzduiește peste 700 de

aparate și 18 mese cu jocuri live.

De asemenea, găzduiește o serie de

opțiuni de mâncare, inclusiv restaurantul

emblematic 1717, un restaurant

cu două etaje, care va permite

oaspeților să ia masa cu vedere la

râul Mississippi, oferind și o mansardă

pentru oaspeții cu vârsta peste

21 de ani. În plus, Queen Baton

Rouge va avea un Big Chicken, prima

locație a restaurantului Shaquille

O’Neal cu pui din stat.

Bucătarul executiv al Queen Baton

Rouge Kevin Foil a declarat sursei

citate: „1717 este un fel de restaurantul

nostru emblematic unde

avem restaurantul cu servicii complete.

Avem Big Chicken, care este

restaurantul nostru de pui cu servicii

rapide. Avem cafea, deci este o cafenea.

Avem produse de patiserie,

sandvișuri, latte, cappuccino, precum

și smoothie-uri. Și apoi avem

3 Wok-uri, care este barul nostru

cu tăiței din Asia, orez prăjit, tăiței,

ramen, lucruri de această natură.”

În afară de mâncare și băuturi,

cazinoul va avea o zonă de pariuri

sportive DraftKings, unde vizitatorii

pot plasa pariuri sportive. Shehadi

a adăugat: „Pariurile sportive DraftKings

oferă tehnologia de ultimă

oră pentru a vă putea plasa pariurile,

fie la un chioșc, fie la ghișeu.

Dacă nu ești familiarizat cu pariurile

sportive, vino aici. Avem oameni

aici care cu siguranță te pot ajuta

prin asta.”

Luna trecută, cazinoul a

menționat că DraftKings Sportsbook

se va lăuda cu un design contemporan,

un bar complet și o tehnologie

de ultimă oră pentru pariuri sportive,

inclusiv 20 de chioșcuri și patru

ferestre de pariuri. De asemenea, a

afirmat că scaunele în stil lounge, un

perete video de 28 de picioare și televizoarele

HD supradimensionate

ar asigura „vizionare optimă pentru

fanii sportului”.

The casino also noted that the

parking at The Queen Baton Rouge

would be revamped, with a redesigned

lot featuring wider spaces and

additional lighting, ensuring closer

access to the main entrance.

pletely redid the parking lot, lighting,

and security. We just want

people to come down, have fun,

and feel safe. The Hollywood is

out. The Queen Baton Rouge is

in. It’s an $85 million renovation.

It’s absolutely stunning.”

“We are thrilled to debut what

will be an unmatched gaming and

entertainment destination in Louisiana

for sports wagering, gaming,

entertainment and dining,” Terry

Downey, president and CEO of

The Queen Casino & Entertainment,

said in a statement. “The

Queen Baton Rouge ushers in a

new era not just for this historic

property, but for gaming and entertainment

throughout the region,

and we are thrilled to open our doors

for our neighbors in the Baton

Rouge community and the surrounding

area.”

The Vegas-style casino, spanning

100,000 square feet, houses

over 700 machines and 18 table

games. It also houses a number

of food options, including flagship

restaurant 1717, a two-floor restaurant

that will allow guests to dine

while overlooking the Mississippi

River, also featuring a loft for guests

aged 21 and above. Additionally,

The Queen Baton Rouge

will have a Big Chicken, Shaquille

O’Neal’s chicken restaurant’s first

location in the state.

Executive Chef of Queen Baton

Rouge Kevin Foil told the cited

source: “1717 is kind of our

flagship restaurant where we have

the sit-down full-service restaurant.

We have Big Chicken, which

is our quick-service chicken

restaurant. We have capital coffee,

so that’s a coffee shop. We

have pastries, sandwiches, lattes,

cappuccinos, as well as smoothies.

And then we have 3 Woks, which

is our Asian noodle bar, fried rice,

noodles, ramen, things of that

nature.”

Apart from food and drinks, the

casino will feature a DraftKings

Sportsbook area where visitors can

place sports bets. Shehadi added:

“DraftKings sportsbooks offer the

state-of-the-art technology to be

able to place your bets, either at

a kiosk or at the counter. If you’re

not familiar with sports betting, come

down. We have people here

that can definitely walk you through

that.”

Last month, the casino noted

the retail DraftKings Sportsbook

would boast a contemporary design,

a full bar, and “cutting-edge”

sports wagering technology, including

20 kiosks and four betting

windows. It also asserted that lounge-style

seating, a 28-foot video

wall, and oversized HD TVs

would ensure “optimal viewing for

sports fans.”

The casino also noted that the

parking at The Queen Baton Rouge

would be revamped, with a redesigned

lot featuring wider spaces

and additional lighting, ensuring

closer access to the main

entrance.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 63

grisogono

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro


64

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / presa str|in|

„Rugby-ul are codurile sale,

la fel și pariurile”

Noua campanie pentru jocuri de noroc responsabile din Franța a fost lansată

la timp pentru începerea Cupei Mondiale de Rugby din 2023.

Source: gamblingnews

Autoritatea Națională

pentru Jocurile de Noroc din

Franța (ANJ), un organism

administrativ independent

responsabil cu reglementarea

sectorului pariurilor și

a jocurilor de noroc din țară,

a anunțat lansarea unei noi

campanii de conștientizare

a jocurilor de noroc responsabil

chiar la timp pentru

Cupa Mondială de Rugby

2023. Au apărut detalii

privind noua campanie,

France’s National Gaming

Authority (ANJ), an independent

administrative body in

charge of regulating the betting

and gambling sector in

the country, announced the

launch of a new responsible

gambling awareness campaign

just in time for the 2023

Rugby World Cup. Details

regarding the new campaign

emerged, revealing that the

regulator will seek to promote

it via digital outdoor displays

and Snapchat.

The new campaign, labeled

“Rugby has its codes, so does

betting,” seeks to encourage

new and seasoned bettors to

set limits when engaging in

sports wagering. Ultimately,

the ANJ calls for good practices

that seek to ensure that betting

remains a recreational activity.

The campaign encourages

bettors to set specific budgets,

as well as time and stakes limits

and adhere to them. Additionally,

the responsible gambling

awareness campaign

asks bettors not to overestimate

their expertise and warns

that there’s always chance

present in sports.

The betting and gambling

regulator confirmed that the

images for the new campaign

were created by the Rosbeef

agency. Previously, the ANJ

“Rugby has its codes, so does betting”

The new responsible gambling campaign in France launched just

in time for the start of the 2023 Rugby World Cup.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 65

We draw the line for the passion!

The Patronage of Betting Organizers in Romania

• Since 2005, the Romanian

sports betting industry

representation

We ensure:

• All the premises for

a balanced and unitary

betting industry

• A permanent dialogue with

Romanian authorities or other

institutions which influence

this sector of business

www.romanianbookmakers.ro

www.casino-magazine.ro

• Promotion of a fair

competition between

operators of the industry

that we represent


66 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / presa str|in|

dezvăluind că autoritatea de

reglementare va căuta să o

promoveze prin intermediul

display-urilor digitale în aer

liber și Snapchat.

Noua campanie,

etichetată „Rugby-ul are

codurile sale, la fel și pariurile”,

încearcă să încurajeze

pariorii noi și experimentați

să stabilească limite atunci

când se angajează în pariuri

sportive. În cele din urmă,

ANJ solicită bune practici

care să urmărească să asigure

că pariurile rămân o activitate

recreativă.

Campania îi încurajează

pe pariori să stabilească

bugete specifice, precum și

limite de timp și mize și să le

respecte. În plus, campania

de conștientizare a jocurilor

de noroc responsabile le cere

pariorilor să nu-și supraestimeze

expertiza și avertizează

că există întotdeauna șansa

prezentă în sport.

Autoritatea de reglementare

a pariurilor și a jocurilor

de noroc a confirmat că imaginile

pentru noua campanie

au fost create de agenția Rosbeef.

Anterior, ANJ a colaborat

cu aceeași agenție pentru

Cupa Mondială de Fotbal

2022. În general, „Rugby-ul

are codurile sale, la fel și pariurile”,

încearcă să prezinte

un mesaj simplu: nu începeți

să pariați dacă nu cunoașteți

regulile.

Cupa Mondială de Rugby

(RWC) 2023 a început oficial

pe 8 septembrie și este

programată să se desfășoare

până pe 28 octombrie 2023.

Vestea despre campanie a

venit tocmai la timp pentru

începerea RWC, având în

vedere că se preconizează

o creștere a activităților de

pariuri. ANJ a cerut agenției

Toluna – Harris Interactive să

analizeze opiniile și intențiile

pariorilor francezi pentru

RWC.

Interesant este că aproape

jumătate dintre fanii sportului

intervievați din Franța au

confirmat că intenționează

să parieze pe RWC 2023, o

estimare de 47%. Această

pondere de pariori a marcat

o creștere în comparație cu

pariorii care și-au confirmat

intenția de a paria pe recenta

Cupă Mondială FIFA din

Qatar.

O defalcare a datelor

colectate a arătat că aproximativ

45% plănuiesc să se

angajeze în pariuri amicale

cu familia, rudele și prietenii

lor. Pe de altă parte, 25%

dintre pariori au confirmat

că intenționează să parieze

bani reali pe RWC. În rândul

pariorilor din grupa de

vârstă între 25 și 34 de ani,

acest procent a crescut la

44%. În schimb, doar 13%

dintre francezi au spus că

nu intenționează să parieze

pe RWC.

În 2022, o estimare de

176 de milioane de euro

(189 de milioane de dolari)

a fost pariată pe rugby,

făcând sportul al patrulea ca

popularitate în Franța. Sporturile

care au fost în avans

în cantitatea pariată includ

baschetul și tenisul, în timp

ce fotbalul s-a dovedit a fi

sportul cu cele mai multe

pariuri anul trecut, un total

de 4,6 miliarde de euro (4,9

miliarde de dolari) sau 56%

din mize.

collaborated with the same

agency for the 2022 Football

World Cup. Overall, the

“Rugby has its codes, so does

betting,” seeks to present a

simple message: don’t start

wagering if you do not know

the rules.

The 2023 Rugby World Cup

(RWC) officially kicked off on 8

September and is scheduled to

run through October 28, 2023.

The news about the campaign

came just in time for the start

of the RWC, considering that

an increase in betting activities

is expected. The ANJ asked the

agency Toluna – Harris Interactive

to probe the views and

intentions of French bettors

for the RWC.

Interestingly, close to half

of the interviewed sports fans

in France confirmed they

intend to place a wager on the

2023 RWC, an estimate of 47%.

This share of punters marked

an increase when compared

to the bettors who confirmed

their intention to wager on

the recent FIFA World Cup in

Qatar.

A breakdown of the collected

data revealed that

some 45% plan to engage in

friendly bets with their family,

relatives and friends. On the

other hand, a solid 25% of the

bettors confirmed they plan to

wager real money on the RWC.

Among the bettors within the

age group between 25 and

34 years old, this percentage

increased to 44%. In contrast,

only 13% of the French said

they do not plan to wager on

the RWC.

In 2022, an estimate of

€176 million ($189 million)

was wagered on rugby, making

the sport the fourth most popular

in France. Sports that were

ahead in the amount wagered

include basketball and tennis,

while soccer proved to be the

sport with the most wagers last

year, a total of €4.6 billion ($4.9

billion) or 56% of the stakes.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 67


68 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

FORMULA 1

Powered by

Sports Business

Academy

by Vlad Roman, General Manager Smart Games

Marele premiu al Olandei

de la sfârșitul lunii august nu

a fost altceva decât o nebunie

cu multă ploaie, haos și un

Verstappen de neoprit - nici

măcar de condițiile atmosferice.

Calificările începute în

condiții umede au fost domina

te inițial de piloții McLaren

însă Verstappen a dat lovitura

de grație – a scos un timp mai

rapid cu mai mult de jumătate

de secundă față de Lando

Norris, ocupantul locului 2 pe

grila de start.

Duminică, la startul cursei,

după virajul 3... ploaie!

Se schimbă imediat pneurile

cu intermediare și Perez preia

conducerea. După zece tururi

pista se usucă, Verstappen

schimbă mai repede și își reia

poziția de leader spre uimirea

coechipierului ce nu a realizat

undercut-ul. Șapte tururi mai

târziu Logan Sargeant lovește

bordura, pierde controlul și se

oprește în bariera de siguranță

– intră safety car-ul ce conduce

plutonul până în turul 22, toate

mașinile sunt încălțate cu pneuri

slick, dar cerul se întunecă

și cresc șansele de ploaie care

apare în turul 60.

Haos!... ploaia se întețește,

Perez derapează și cedează

locul 2 lui Alonso, mai târziu

Zhou are un accident violent

și cursa se întrerupe. După o

pauză de 43 de minute se reia

nebunia, cu un start din spatele

mașinii de siguranță și obligatoriu

cu pneuri intermediare,

Max primul, urmat de Alonso,

Perez și Gasly. A fost un moment

în care Alonso s-a gândit

că poate are o șansă să-l

depășească pe Max la restart...

dar să fim serioși!, omul este de

neoprit.

La final Max egalează recordul

lui Vettel de 9 curse consecutive

câștigate, Alonso se urcă

pe treapta a doua a podiumului

iar Perez fiind penalizat cu 5 secunde

se vede nevoit să cedeze

locul 3 lui Gasly.

Ca de obicei, sezonul european

de Formula 1 se încheie

la Monza, care este și circuitul

de casă pentru Pirelli. Monza

este sinonim cu viteza, porecla

sa „Templul Vitezei” subliniind

acest lucru. Până azi, este locul

unde s-a desfășurat cea mai rapidă

cursă din istoria Formulei

1, Michael Schumacher

reușind o medie imbatabilă de

247,585km/h în 2003.

Drept rezultat, echipele utilizează

cea mai redusă posibil

forță de apăsare aerodinamică

pentru a favoriza dezvoltarea

vitezelor de vârf prin reduce-

The Dutch Grand Prix at

the end of August was nothing

short of madness with lots of

rain, chaos and an unstoppable

Verstappen - not even the

atmospheric conditions.

Qualifying started in wet

conditions and was initially

dominated by the McLaren

drivers, but Verstappen delivered

the coup de grace -

setting a time more than half

a second faster than Lando

Norris, the second-placed on

the grid.

Sunday, at the start of the

race, after turn 3... rain!

Intermediate tires are

immediately changed and

Perez takes the lead. After

ten laps the track dries,

Verstappen changes faster

and resumes his position as

leader to the amazement of

his teammate who did not

make the undercut. Seven

laps later Logan Sargeant

hits the kerb, loses control

and stops in the safety barrier

– the safety car comes in

leading the peloton until lap

22, all the cars are on slick

tires but the sky darkens and

the chances of rain increase

which appears in round 60.

Chaos!... the rain intensifies,

Perez skids and concedes

2nd place to Alonso,

later Zhou has a violent crash

and the race is stopped. After

a break of 43 minutes, the

madness resumes, with a

start behind the safety car and

mandatory intermediate tires,

Max first, followed by Alonso,

Perez and Gasly. There was a

moment when Alonso thought

he might have a chance to

overtake Max on the restart...

but let’s be serious!, the man

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro70 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

rea drag-ului. Sta bi litatea pe

frânare și tracțiunea la ieșirea

din cele două șicane sunt doi

factori care solicită pneurile

în mod excepțional, precum și

forțele laterale exercitate asupra

pneurilor în virajele rapide,

precum Parabolica (numită

după Michele Alboreto) și

Curva Grande.

În antrenamentele de vineri

Ferrari a arătat bine, Sainz a

obținut cel mai bun timp și spre

bucuria fanilor a reușit același

lucru și în ziua următoare, atât

în ultima sesiune de antrenamente

cât și în calificări.

Cu Sainz pe prima poziție și

Leclerc pe locul 3 sunt speranțe

mari pentru Ferrari de a întrerupe

șirul de victorii Red Bull,

însă sunt conștienți că Max

nu poate fi învins ușor... “Să

visezi nu costă nimic”, spune

Sainz, “Cred că nimic nu este

imposibil mâine, mai ales dacă

pornești de pe prima poziție,

dacă voi avea un start bun, voi

face totul pentru a rămâne în

fața lui Max. Au fost mai rapizi

în 100% din cursele din acest

an – și în mod semnificativ. De

aceea știu că nu va fi ușor, pentru

că vor încerca să găsească

o cale de a ne depăși. Dar s-ar

putea întâmpla ceva”.

Duminică, la start, vremea

este superbă - 29 de grade

Celsius în aer și 42 de grade

la sol. La start, Sainz l-a învins

pe Verstappen, însă nu a reușit

să se desprindă, a încercat cu

disperare să țină Red Bull-ul

în spatele său la viteză mare

și abia a apărat primul atac

în turul 8. În turul 15, Sainz a

frânat la prima șicană, imediat

Verstappen a fost acolo,

l-a depășit pe spaniol, apoi a

început să-i ia o secundă pe

tur.

Nu a fost ușor pentru pilotul

secund de la Ferrari, a luptat

sa-l țină în spate pe Checo,

totuși monopostul Red Bull

este net superior așa că în turul

46 a fost nevoit să cedeze

poziția. Acum este presat de colegul

Leclerc, a rezistat multiplelor

atacuri agresive ale acestuia

care a ignorat rugămințile

de la boxe de a lupta fără să își

asume riscuri și în ultimul tur

aproape că l-a lovit pe spaniol

în primul viraj.

La finalul cursei Max bifează

a 10-a victorie consecutivă

depășind recordul lui Vettel,

coechipierul Perez ocupă

poziția a 2-a iar Ferrari trebuie

să-și mulțumească fanii

cu pozițiile 3 și 4 obținute cu

o diferență de 11 secunde față

de învingător.

is unstoppable.

In the end, Max equals

Vettel’s record of 9 consecutive

races won, Alonso climbs

to the second step of the podium

and Perez, being penalized

by 5 seconds, is forced to

give up 3rd place to Gasly.

As usual, the European

Formula 1 season ends at

Monza, which is also Pirelli’s

home circuit. Monza is

synonymous with speed, its

nickname „Temple of Speed”

underscoring this. To this day,

it is the site of the fastest race

in Formula 1 history, with

Michael Schumacher achieving

an unbeatable average

of 247.585km/h in 2003.

As a result, teams use the

lowest possible downforce

to favor the development of

top speeds by reducing drag.

Stability under braking and

traction when exiting the two

chicanes are two factors that

place exceptional demands

on the tires, as well as the

lateral forces exerted on the

tires in fast corners such as

the Parabolica (named after

Michele Alboreto) and the

Curva Grande.

In Friday’s practice Ferrari

looked good, Sainz set the fastest

time and to the delight

of the fans he did the same

the following day, both in the

final practice session and in

qualifying.

With Sainz in first place

and Leclerc in third, hopes are

high for Ferrari to break Red

Bull’s winning streak, but they

are aware that Max cannot be

beaten easily... „Dreaming

costs nothing,” says Sainz, „I

think nothing is impossible

tomorrow, especially if you

start from the first position,

if I get a good start I will do

everything to stay in front of

Max. They were faster in 100%

of the races this year – and

significantly so. That’s why I

know it won’t be easy, because

they will try to find a way

to overtake us. But something

could happen.”

On Sunday, at the start,

the weather is gorgeous - 29

degrees Celsius in the air and

42 degrees on the ground.

Sainz beat Verstappen at the

start but was unable to break

away, desperately trying to

keep the Red Bull behind

him at high speed and barely

fending off the first attack on

lap 8. On lap 15 Sainz braked

at the first chicane, immediately

Verstappen was there,

overtook the Spaniard, then

started to take a second from

him a lap.

It was not easy for the

second driver from Ferrari, he

fought to keep Checo behind

him, however the Red Bull

single-seater is clearly superior

so on the 46th lap he had

to give up the position. He

is now being pressured by

teammate Leclerc, withstood

multiple aggressive attacks

from him who ignored pleas

from the pits to fight without

taking risks and on the last lap

almost hit the Spaniard in the

first corner.

At the end of the race Max

ticks off his 10th consecutive

victory surpassing Vettel’s

record, his teammate Perez

takes the 2nd position and

Ferrari has to please its fans

with the 3rd and 4th positions

obtained with a difference of

11 seconds from the winner.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


RIMINI Expo Centre, Italy


72 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

Să moară capra vecinului!?

By Oana Lis, Psychologist

Acesta este un proverb vechi

românesc care a devenit

chiar un concept foarte actual.

Folclorul românesc e plin de

proverbe cu subînțelesuri, ele

sunt un rezumat al felului în

care noi, locuitorii acestor meleaguri

am crescut și am trecut

prin vremuri și vremi.

*Capra vecinului

Românu-i de tot hazul!

Când l-a lovit necazul,

El prinde-a se ruga,

Să moară capra ta.* (epigramă

de Valeria Moroșan)

E venit din felul în care neam

descurcat fiecare pentru el

în diferite regimuri, vine cumva

din neam și cum am zis, e încă

foarte actual.

This is an old Romanian

proverb that has even become

a very current concept.

Romanian folklore is full of

proverbs with connotations,

they are a summary of the way

in which we, the inhabitants of

these lands, grew up and went

through times and weather.

*The neighbor’s goat

It’s Romanian for all the

fun!

When trouble struck him,

He starts to pray,

Let your goat die.* (epigram

by Valeria Moroșan)

It comes from the way we

each handled it for him in different

regimes, it somehow

comes from the generation and

Let the neighbor’s goat die!?

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


www.casino-magazine.ro

casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 73


74 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

De exemplu, s-a făcut un

studiu care dezvăluie că opt

din zece români sunt invidioși

la locul de muncă. Cel mai

mult stârnesc invidia cei care

pare că muncesc mai puțin și

câștigă mai mult. Chiar 46%

din intervievați recunosc că

sunt invidioși pe vacanțele

cunoscuților și pe care ei nu

și le permit. Mai ales că acum

expunerea din modul online ne

face să și vedem ce fac ceilalți,

ce mănâncă, pe unde se plimbă,

cu cine, ce mașină au, cu ce se

îmbracă, etc.

În plus, unul din cinci tineri

resimte succesul celorlalți ca

pe o presiune neplăcută asupra

lor. Și doar unul din 4 tine

re reușește să-și găsească

mo tivație proprie în atingerea

propriilor obiective din această

invidie socială.

Invidia este o reacție emoțională

negativă cu privire la

calitățile , realizările sau posesiunile

unei alte persoane. Cel

care invidiază vrea avantajele

altuia pentru sine sau dorește

ca acea persoană să nu le mai

dețină.

*Onorabilor, să fim generoși,

dacă putem, să resuscitam

și capra vecinului.* (Costel

Zăgan)

Invidia poate fi motivatoare

pentru unii, dar ea este

văzută ca un sentiment negativ,

de frustrare, nemulțumire,

chiar răutate, în opoziție cu

admirația.

*Capra vecinului, întotdeauna,

e mai sexy.* (aforism de

Costel Zăgan)

Într-un articol publicat în

1871 George Barițiu vorbea

despre viciile românilor și

numea invidia *vitiul* nostru

*național*.

Cu toții știm că tocmai

această invidie a fost speculată

de regimul comunist ca armă

politică și socială, făcând oamenii

să se toarne unul pe altul

pentru diferite motive ale epocii

respective.

Dar totuși nu doar în societatea

noastră apare această

manifestare de a invidia pe altul

și în alte culturi și societăți

apare ca fenomen și chiar de

sute de ani.

*Invidia este durerea pe care

o simt unii pentru norocul altuia.*

(Aristotel)

*Invidia este o declarație a

inferiorității* ( Napoleon)

Acest celebru proverb *Să

moară capra vecinului* are

mai mult un rol de ironizare a

acestui comportament, nu de

profeție.

Totuși, se arată într-un

studiu sociologic al companiei

GFK, la cererea PressOne că

românii sunt predispuși la

comparații sociale în funcție

as I said, it is still very current.

For example, a study was

done that reveals that eight out

of ten Romanians are envious

at work. The most envied are

those who seem to work less

and earn more. Even 46% of the

interviewees admit that they

are envious of the vacations of

their acquaintances that they

cannot afford. Especially since

now the exposure in the online

mode makes us see what others

are doing, what they eat, where

they walk, with whom, what car

they have, what they wear, etc.

In addition, one in five

young people feel the success

of others as an unpleasant pressure

on them. And only one out

of 4 young women manages to

find their own motivation in

achieving their own goals from

this social envy.

Envy is a negative emotional

reaction to another person’s

qualities, achievements, or possessions.

The one who envies

wants the advantages of another

for himself or wants that

person to no longer have them.

*Gentlemen, let’s be generous,

if we can, and resuscitate

the neighbor’s goat.* (Costel

Zăgan)

Envy can be motivating for

some, but it is seen as a negative

feeling of frustration, dissatisfaction,

even malice, as

opposed to admiration.

*The neighbor’s goat is always

sexier.* (aforism de Costel

Zăgan)

In an article published in

1871, George Baritiu spoke about

the vices of Romanians and

called envy our *national* vice.

We all know that this very

envy was speculated by the

communist regime as a political

and social weapon, making

people turn on each other for

various reasons of that era.

But still not only in our society

this manifestation of envying

another appears and in

other cultures and societies it

appears as a phenomenon and

even for hundreds of years.

*Envy is the pain that some

feel for the good fortune of another.*

(Aristotel)

*Envy is a statement of inferiority*

( Napoleon)

This famous proverb *Let

the neighbor’s goat die* has

more of an ironic role for this

behavior, not a prophecy.

However, it is shown in a

sociological study by the GFK

company, at the request of

PressOne, that Romanians are

prone to social comparisons

according to which they judge

their own successes or failures.

So, they are tempted to take

those around them, colleagues,

close friends, etc... as a stan-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


psihologie / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 75

de care își judecă propriile

succese sau insuccese. Deci, ei

sunt tentați să-i ia pe cei din jur,

colegi, apropiați, etc... drept etalon

și uneori chiar ca și cauza

ale propriilor insuccese.

Însă, invidia nu este o

invenție pur românească, psihiatrul

Francois Lelord afir ma

că invidia este o emoție universală,

*un amalgam de iritare

și ura față de cel care este mai

favorizat de soartă decât noi.

De asemenea, invidia apare

între cele 7 păcate din tradiția

creștină.

Invidia este o reacție umană

normală și des întâlnită, culturală

și chiar poate fi transmisă

urmașilor ca și stil comportamental

învățat.

Transformă invidia în admirație

și ceea ce admiri va face

parte din viața ta.* (Yoko ONo)

Într-un articol publicat

în limba engleză în Harvard

Business Review ni se spune

că *Invidia strică relațiile,

distruge echipele și subminează

performanța organizației. Dar

cel mai mult îl afectează pe cel

care o resimte. Atunci când eșți

obsedat de succesul altcuiva,

stima de sine suferă și s-ar

putea să îți neglijezi sau chiar

să-ți sabotezi propria muncă

și chiar carieră.*

*Oricât de bun ai fi, cineva

va fi întotdeauna împotriva ta.

Dar nu lăsa asta niciodată să fie

limita succesului tău.* (Tterry

Mark)

Invidia poate fi și simptomul

unor comportamente

din trecutul nostru, din nevoi

neîmplinite din copilărie,

poate nevoia de a fi apreciat,

iubit, validat.

Invidia poate ne-a fost

insuflată chiar de cei care neau

crescut, care poate ne comparau

rezultatele școlare cu ale

altor colegi, comportamentele

lor cu ale noastre, în detrimentul

faptului de a ne onora unicitatea

și autenticitatea și a ne descoperi

în noi la ce suntem noi

buni și la ce putem excela, dacă

era cazul, de a ne ajuta să ne

descoperim propriile abilități

personale și propriile daruri.

*Comparația este hoțul bucuriei.*

(Theodore Rooselvelt)

*Nu subestima ce ai deja, nu

îi invidia pe alții. Cel care simte

invidie nu va avea niciodată

pace sufletească.* (Buddha)

Invidia înseamnă să contabilizezi

binecuvântările altuia

în loc să te concentrezi pe ale

tale. Ea vine din nesiguranță,

din lipsa de încredere în forțele

proprii, e negativă în general și

contraproductivă.

* Spiritul invidiei distruge,

niciodată nu poate construi.*

(Margaret Thatcher)

Cel mai indicat e să fim propriul

nostru etalon și să nu ne

mai comparăm cu nimeni. Să

ne comparăm cu noi înșine,

de unde am plecat și unde am

ajuns…și să tindem să devenim

zilnic o versiune mai bună

a noastră. Oricum nimeni nu

le are pe toate și nimeni nu e

perfect!

dard and sometimes even as

the cause of their own failures.

However, envy is not a

purely Romanian invention,

the psychiatrist Francois Lelord

states that envy is a universal

emotion, *an amalgam of irritation

and hatred towards the

one who is more favored by fate

than us.

Also, envy appears among

the 7 sins in the Christian tradition.

Envy is a normal and common

human reaction, cultural

and can even be passed on to

offspring as a learned behavioral

style.

Turn envy into admiration

and what you admire will become

part of your life.* (Yoko

ONo)

In an article published in

English in the Harvard Business

Review we are told that *Envy

ruins relationships, destroys

teams and undermines organizational

performance. But it

affects the one who feels it the

most. When you obsess over

someone else’s success, your

self-esteem suffers and you

may neglect or even sabotage

your own work and even career.*

*No matter how good you

are, someone will always be

against you. But never let that

be the limit to your success.*

(Tterry Mark)

Envy can also be a symptom

of some behaviors from

our past, from unfulfilled needs

from childhood, perhaps the

need to be appreciated, loved,

validated.

Envy may have been instilled

in us even by those

who raised us, who may have

compared our school results

with other peers, their behaviors

with ours, at the expense

of honoring our uniqueness

and authenticity and discovering

ourselves at what we are

good at and what we can excel

at, if any, to help us discover

our own personal abilities and

gifts.

*Comparison is the thief of

joy.* (Theodore Rooselvelt)

*Don’t underestimate what

you already have, don’t envy

others. He who feels envy will

never have peace of mind.*

(Buddha)

Envy is counting another’s

blessings instead of focusing

on your own. It comes from

insecurity, lack of confidence

in one’s own strength, it is generally

negative and counterproductive.

* The spirit of envy destroys,

it can never build.* (Margaret

Thatcher)

The best thing is to be

our own standard and stop

comparing ourselves to anyone.

Let’s compare ourselves,

where we left and where we’ve

arrived... and try to become a

better version of ourselves every

day. However, no one has

them all and no one is perfect!

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


76 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / lifestyle

IRI Travel: Românii aleg din

nou ofertele early booking

By Traian B\dulescu

➤ Au fost lansate oferte

early booking cu reduceri între

20 și 40% pentru România,

Bulgaria, Grecia și Turcia

➤ Lucian Bădîrcea: Subliniez

importanța celor peste

1000 de agenții de turism parte

nere, fără de care nu am fi

ajuns unde am reușit să ajungem

➤ Concluziile sezonului

estival 2023 și ce ne așteaptă

în 2024

IRI Travel, unul dintre cei

mai cunoscuți touroperatori

din România, anunță rezultate

foarte bune pentru anul 2023,

consolidându-și poziția ca lider

în industria turismului.

În 2023, IRI Travel a înregistrat

o creștere de 42% a

vânzărilor totale respectiv o

creștere de 30% a numărului

de turiști, față de 2022. Aceste

realizări excepționale au fost

posibile datorită parteneriatelor

solide cu cele peste 1000 de

agenții de turism partenere.

Aceste tendințe au fost anunțate

în cadrul unei conferințe de

presă, organizată la hotelul de

4 stele Prestige DeLuxe Aqua

Park, cel mai bine vândut

hotel pe piața românească, din

stațiunea Nisipurile de Aur.

La finalul sezonului, circa

90% dintre turiștii hotelului sunt

români, urmați de turiști din

Germania, Ucraina și alte țări.

Evoluția pe destinații în

2023, față de 2022, a fost remar

cabilă:

Bulgaria: +53%

România: +10%

Grecia: +62%

Turcia: +11%

”În ceea ce privește momentul

rezervării, majorit atea

rezervă rilor pentru sezonul

2023, au fost efectuate în cadrul

programelor tip Early Booking,

cu cele mai multe vânzări

în perioada octombrie 2022 -

martie 2023. Această strategie

a permis turiștilor să beneficieze

de reduceri semnificative,

astfel încât, în ciuda creșterii

prețurilor cu aproximativ 10-

15% față de anul precedent,

aceștia au avut acces la tarife

similare cu cele din 2022. Subliniez

importanța celor peste 1000

de agenții de turism partenere,

fără de care nu am fi ajuns

unde am reușit să ajungem”,

declară Lucian Bădîrcea, CEO

IRI Travel.

La ora actuală, peste 50%

dintre români rezervă pachete

turistice, pentru sezonul estival

următor, în regim early booking.

Evoluția costului mediu al

sejurului a fost următoarea:

Bulgaria: 364 euro/pers. în

2022 la 405 euro/pers. în 2023

➤ Early booking offers

with discounts between 20%

and 40% have been launched

for Romania, Bulgaria, Greece,

and Turkey.

➤ Lucian Bădîrcea: I

emphasize the importance of

the over 1000 partner travel

agencies, without whom we

wouldn’t have achieved what

we have.

➤ Conclusions from the

2023 summer season and what

awaits us in 2024.

IRI Travel, one of Romania’s

most well-known tour operators,

announces excellent

results for the year 2023, solidifying

its position as a leader in

the tourism industry.

In 2023, IRI Travel recorded

a 42% increase in total sales and

a 30% increase in the number

of tourists compared to 2022.

These exceptional achievements

were made possible thanks to

strong partnerships with over

1000 partner travel agencies.

These trends were announced

at a press conference held at

the 4-star Prestige DeLuxe Aqua

Park hotel, the best-selling hotel

on the Romanian market in the

Golden Sands resort.

At the end of the season,

approximately 90% of the hotel’s

guests are Romanians, followed

by tourists from Germany,

Ukraine, and other countries.

The evolution by destination

in 2023 compared to 2022

was remarkable:

Bulgaria: +53%

Romania: +10%

Greece: +62%

Turkey: +11%

“As for the timing of bookings,

the majority of reservations

for the 2023 season were

made within the Early Booking

programs, with most sales occurring

between October 2022

and March 2023. This strategy

allowed tourists to benefit from

significant discounts, so despite

prices rising by approximately

10-15% compared to the previous

year, they had access to

rates similar to those in 2022. I

emphasize the importance of the

over 1000 partner travel agencies,

without whom we wouldn’t

have achieved what we have,”

said Lucian Bădîrcea, CEO of IRI

Travel.

Currently, over 50% of

Romanians book travel packages

for the upcoming summer

season through early booking.

The evolution of the average

cost of a vacation was as

follows:

Bulgaria: €364 per person in

2022 to €405 per person in 2023

Greece: €405 per person in

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


lifestyle / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 77

Grecia: 405 euro/pers. în

2022 la 414 euro/pers. în 2023

Turcia: 510 euro/pers. în

2022 la 441 euro/pers. în 2023

România: 1080 lei/pers. în

2022 la 820 lei/pers. în 2023

Concluzie: Prețul mediu

al sejurului pe persoană a

crescut, în special din cauza

inflației.

Evoluția sejurului mediu:

Bulgaria: 5,44 zile/sejur în

2022 la 5,35 zile/sejur în 2023

Grecia: 6,46 zile/sejur în

2022 la 6,3 zile/sejur în 2023

Turcia: 6,68 zile/sejur în

2022 la 5,62 zile/sejur în 2023

România: 4,58 zile/sejur în

2022 la 4,1 zile/sejur în 2023

Concluzie: Durata medie

a sejurului a scăzut pe toate

destinațiile. Turiștii preferă

seju ruri mai scurte în destinații

apropiate, dar efectuează mai

multe vacanțe pe an.

Cele mai căutate stațiuni

din Bulgaria au fost:

Nisipurile de Aur: +58%

Sunny Beach: +41%

Albena: +75%

Obzor: +72%

Kavarna: +61%

Cele mai căutate stațiuni de

pe litoralul României au fost:

Mamaia: +25%

Eforie Nord: +18%

Saturn: +5%

Venus: +12%

Neptun: +9%

Cele mai căutate stațiuni

din Grecia au fost:

Halkidiki: +75%

Thassos: +19%

Riviera Olimpului

În Turcia, cele mai căutate

stațiuni au fost:

Kusadasi: +29%

Antalya: +32%

Didim: +21%

Ofertele tip early booking

pentru sezonul 2024 sunt deja

disponibile în sistemele de

rezervare, iar turiștii au început

să rezerve. Reducerile pentru

rezervările efectuate până la

30.11/31.12 (în funcție de hotel)

variază între 20% și 40%. Ca și

în 2023, consultanții IRI Travel

se așteaptă ca majoritatea rezervărilor

pentru sezonul 2024 să fie

efectuate în cadrul programului

early booking, oferind turiștilor

tarife cu redu ceri semnificative

și opțiuni ex celente în cele mai

bune hoteluri.

Iată prețurile de pornire

pentru un sejur de 5 nopți începând

cu 15.06.2024, incluzând

reducerile Early Booking:

Bulgaria:

Hotel 3*: 153 euro/persoană

cu all-inclusive

Hotel 4*: 165 euro/persoană

cu all-inclusive

România:

Hotel 3*: 537 lei/persoană

2022 to €414 per person in 2023

Turkey: €510 per person in

2022 to €441 per person in 2023

Romania: 1080 lei per person

in 2022 to 820 lei per person in

2023

Conclusion: The average

vacation cost per person in creased,

primarily due to inflation.

The evolution of the ave rage

length of stay was:

Bulgaria: 5.44 days per stay

in 2022 to 5.35 days per stay in

2023

Greece: 6.46 days per stay in

2022 to 6.3 days per stay in 2023

Turkey: 6.68 days per stay in

2022 to 5.62 days per stay in 2023

Romania: 4.58 days per stay

in 2022 to 4.1 days per stay in

2023

Conclusion: The average

length of stay decreased for

all destinations. Tourists

prefer shorter stays in nearby

destinations but take more

vacations per year.

The most sought-after

resorts in Bulgaria were:

Golden Sands: +58%

Sunny Beach: +41%

Albena: +75%

Obzor: +72%

Kavarna: +61%

The most sought-after resorts

on the Romanian coast

were:

Mamaia: +25%

Eforie Nord: +18%

Saturn: +5%

Venus: +12%

Neptun: +9%

The most sought-after

resorts in Greece were:

Halkidiki: +75%

Thassos: +19%

Olympian Riviera

In Turkey, the most soughtafter

resorts were:

Kusadasi: +29%

Antalya: +32%

Didim: +21%

Early booking offers for the

2024 season are already available

in booking systems, and

tourists have started to make

reservations. Discounts for

bookings made by 30.11/31.12

(depending on the hotel)

range from 20% to 40%. As in

2023, IRI Travel consultants

expect that the majority of

bookings for the 2024 season

will be made within the early

booking program, offering

tourists significant discounts

and excellent options at the

best hotels.

Here are the starting prices

for a 5-night stay starting on

15.06.2024, including Early

Booking discounts:

Bulgaria:

3-star hotel: €153 per person

with all-inclusive

4-star hotel: €165 per person

with all-inclusive

IRI Travel: Romanians once again

choose Early Booking offers

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


78 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / lifestyle

cu mic dejun

Hotel 4*: 1268 lei/persoană

cu all-inclusive

Grecia:

Hotel 3*: 173 euro/persoană

cu mic dejun

Hotel 4*: 196 euro/persoană

cu mic dejun

Turcia:

Hotel 3*: 123 euro/persoană

cu mic dejun

Hotel 4*: 174 euro/persoană

cu all-inclusive

Hotel 5*: 209 euro/persoană

cu all-inclusive

Tendințele sărbătorilor de

iarnă

În această perioadă, se fac

rezervări și pentru destinațiile

de ski din Bulgaria, Austria,

Italia, Franța și Serbia, cu

reduceri early booking între

10% și 30% pentru rezervările

efectuate până la 30.09/31.10.

De asemenea, există oferte

speciale pentru sărbătorile de

iarnă:

Litoralul Bulgariei:

Hotel 4*: 218 euro/persoană

pentru 3 nopți de cazare cu allinclusive

(Cina de Revelion

inclusă)

Stațiunea Bansko:

Hotel 3*: 187 euro/persoană

pentru 3 nopți de cazare cu mic

dejun și Cina de Revelion

Hotel 4*: 238 euro/persoană

pentru 3 nopți de cazare cu mic

dejun și Cina de Revelion

Stațiunea Borovets:

Hotel 3*: 230 euro/persoană

pentru 3 nopți de cazare cu mic

dejun și Cina de Revelion

Hotel 4*: 339 euro/persoană

pentru 3 nopți de cazare

cu demipensiune (Cina de

Revelion inclusă)

În România, sunt oferte

pentru:

Stațiunea Fundata:

Hotel 3*: 1711 lei/persoană

pentru 3 nopți de cazare cu mic

dejun și Cina de Revelion

Stațiunea Busteni:

Hotel 3*: 1685 lei/persoană

pentru 3 nopți de cazare

cu demipensiune (Cina de

Revelion inclusă)

Băile Felix:

Hotel 3*: 2196 lei/persoană

pentru 3 nopți de cazare cu

demipensiune (Cina de Revelion

inclusă)

Romania:

3-star hotel: 537 lei per person

with breakfast

4-star hotel: 1268 lei per person

with all-inclusive

Greece:

3-star hotel: €173 per person

with breakfast

4-star hotel: €196 per person

with breakfast

Turkey:

3-star hotel: €123 per person

with breakfast

4-star hotel: €174 per person

with all-inclusive

5-star hotel: €209 per person

with all-inclusive

Winter Holiday Trends

During this period, reservations

are also being made for

ski destinations in Bulgaria,

Austria, Italy, France, and

Serbia, with early booking

discounts ranging from 10%

to 30% for bookings made by

30.09/31.10.

There are also special offers

for winter holidays:

Bulgarian Coast:

4-star hotel: €218 per person

for 3 nights with all-inclusive

(New Year’s Eve dinner included)

Bansko Resort:

3-star hotel: €187 per person

for 3 nights with breakfast and

New Year’s Eve dinner

4-star hotel: €238 per person

for 3 nights with breakfast and

New Year’s Eve dinner

Borovets Resort:

3-star hotel: €230 per person

for 3 nights with breakfast and

New Year’s Eve dinner

4-star hotel: €339 per person

for 3 nights with half-board

(New Year’s Eve dinner included)

In Romania, there are offers

for:

Fundata Resort:

3-star hotel: 1711 lei per person

for 3 nights with breakfast

and New Year’s Eve dinner

Busteni Resort:

3-star hotel: 1685 lei per

person for 3 nights with halfboard

(New Year’s Eve dinner

included)

Băile Felix Resort:

3-star hotel: 2196 lei per

person for 3 nights with halfboard

(New Year’s Eve dinner

included)

Despre IRI TRAVEL

Sunt 17 ani de când IRI TRAVEL există în peisajul turismului

românesc, bucurându-se de o evoluție constantă și de o poziție

solidă pe piață. De-a lungul anilor, cu fiecare sezon, IRI TRAVEL

și-a consolidat poziția pe piață, devenind cel mai important

touroperator pentru unele dintre cele mai cerute destinații de

vacanță ale românilor – România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Austria,

Italia.

Pentru IRI Travel, turiștii reprezintă mai mult decât un număr

sau o cifră de afaceri. Ne asigurăm să le oferim fiecăruia în parte

asistența de care are nevoie și selecția cea mai potrivită a vacanței.

”Toți turiștii noștri ne devin prieteni, indiferent de numărul lor”,

este deviza IRI Travel. IRI Travel are o rețea de peste 1000 de agenții

partenere pe teritoriul întregii țări. Cei 14 consultanți IRI Travel,

împreună cu rețeaua de agenții partenere, le stau la dispoztie

turiștilor 24h/7h, oferindu-le consultanță de specialitate și asistență

când au nevoie. De altfel, mottoul IRI Travel este “Rămânem

prieteni” și credem cu tărie în el!

About IRI TRAVEL

It has been 17 years since IRI TRAVEL has been part of the Romanian

tourism landscape, enjoying constant growth and a strong

market position. Over the years, with each season, IRI TRAVEL has

consolidated its market position, becoming the most important tour

operator for some of the most sought-after vacation destinations for

Romanians, including Romania, Bulgaria, Greece, Turkey, Austria,

and Italy.

For IRI Travel, tourists represent more than just numbers or

business figures. They ensure that each individual receives the

assistance they need and the most suitable vacation selection. “All our

tourists become friends, regardless of their number,” is IRI Travel’s

motto. IRI Travel has a network of over 1000 partner agencies across

the entire country. The 14 consultants at IRI Travel, together with the

network of partner agencies, are available to tourists 24/7, providing

specialized consultancy and assistance when needed. In fact, the

motto of IRI Travel is “We remain friends”, and we firmly believe

in it!

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

79

CENTRAL

EUROPEAN

GAMBLING

EXPO & CONFERENCE

SUMMIT

24

details: redactie@casino-magazine.ro

MAY 15-16, 2024

BUCHAREST, ROMANIA

CEGS

powered by

www.casino-magazine.ro

www.casino-magazine.ro


A

A

80 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

hen the sun comes to town.

t playing with MERKUR ROULETTE and FRUIT BURST in

r innovative cabinets.

RKUR GAMING Distribution

h Biharia, 3rd Floor, Sector 1 | Bucharest, Romania

ica@merkur-gaming.com

ww.merkur-gaming.com

w.merkur-gaming.com

Ruma nien 230x280mm.indd 1 09.02.22 15:30

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Seven Club

str. Gheorghe Doja 44

Cluj Napoca

Tel: 0264-412 590

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

We proudly recommend: Live Casinos

We proudly recommend: Consultants

grisogono

Contact address: Smart Games, 25

Martisor street, Bucharest – Romania.

Tel. +40722269379

Email: vlad@smartgames.ro

www.casino-magazine.ro

Congress & Communication

str. Erou Chivu Dumitru nr 44C, C30

Pipera – Voluntari, Judetul ILFOV

Email: redactie@casino-magazine.ro

Mobile: +40 722 222 971

www.grisogono.ro


PARTENERI / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

81

We proudly recommend: Own Projects

ale

Industriei de

Gambling

din România

Marile premii

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


A

A

82 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

We proudly recommend: Service Providers

București, sect. 4, Str. Glădiței, nr. 42,

Bl. T6, et. 19, ap. 1902

0727.78.10.22, 0722.40.77.86

mihai.luca@luca-partners.ro,

teodora.luca@luca-partners.ro

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

municipiul bucuresti, sector 1,

str. postelnicului, nr.12, et.3

We proudly recommend: WebSites

casino-magazine.ro

aesthetic-magazine.ro

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Gala

MARILOR PREMII

ale Industriei de

Gambling din România

sponsorizată de

EDIȚIA

17

20

23

14 DECEMBRIE 2023


When the sun comes to town.

Get playing with MERKUR ROULETTE and FRUIT BURST in

our innovative cabinets.

MERKUR GAMING Distribution

26th Biharia, 3rd Floor, Sector 1 | Bucharest, Romania

hfuica@merkur-gaming.com

www.merkur-gaming.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!