Toimintakertomus 2007 [pdf, 9,4 mt] - MTK

mtk.fi

Toimintakertomus 2007 [pdf, 9,4 mt] - MTK

Hanketoiminta

TARMONPESÄ-BONDEKRAFT

Vuosi 2007 oli kansallisin ELMA-varoin rahoitetun

Tarmonpesä-Bondekraft -hankkeen aikaa. Hankkeen

toiminta keskittyi tukijärjestelmäosaamiseen, johon liittyen

hanke teki myös viljelijäkyselyn. Varsinaiset tukikoulutukset

järjestettiin kevään 2007 aikana TE-keskuksen

myöntämän ympäristötuen koulutusmäärärahan

avulla.

Viljelijäkoulutukset jatkuivat

Hanke järjesti keväällä suomen- ja ruotsinkielisiä

spv-päiviä. Maatilatalouden verotilaisuuksia järjestettiin

neljä kappaletta. Hankkeen järjestämänä pidettiin

myös viljan markkinointia ja hinnoittelua koskeva tilaisuus.

Ruotsinkielisessä Landbrukets framtid i Finland

-tilaisuudessa pohdittiin maatalouden tulevaisuutta.

Näiden tilaisuuksien lisäksi hanke osallistui Maaseudun

rakennetukien ajankohtaispäivän järjestelyihin ja

keväällä hanke järjesti vielä koulutuspäivän varsinaissuomalaisille

maaseudun tukihenkilöille. Hankkeen järjestämiin

tilaisuuksiin osallistui kevätkaudella 2007 yhteensä

724 henkilöä.

Syyskaudella Tarmonpesä järjesti maatilan sukupolvenvaihdoksiin

liittyvän koulutuspäivän, jossa oli 60

osallistujaa. Lisäksi hanke järjesti koulutuspäivän maaseudun

tukihenkilöverkon toimijoille. Hanke organisoi

myös lähes 130 osallistujaa koonneen viljelijöiden ympäristöristeilyn

joulukuussa. Kasvaneen eläinaktivismin

johdosta lokakuussa järjestettiin Laitilassa kotieläintilojen

turvallisuuspäivä.

Viljelijäkysely

Tarmonpesä-hanke toteutti maaliskuussa kahdeksassa

seutukunnallisessa tukikoulutustilaisuudessa viljelijäkyselyn

koskien maatalouspolitiikka ja tukihakua.

Kyselyyn vastasi yhteensä 453 viljelijää, joista valtaosa

ilmoitti tilansa olevan kasvinviljelytila. Kotieläimiä

oli kolmanneksella vastaajista, ja tiloista ¾ oli yli 30 ha

tiloja.

Tukihakulomakkeet ilmoitettiin täytettävän pääosin

itse, kotieläintiloilla turvauduttiin hieman useammin ulkopuoliseen

neuvojaan. Syiksi ulkopuolisen avustajan

käytölle mainittiin oman kiinnostuksen/ajan puute, aiemmat

virheet, väsymys byrokratiaan sekä vakuutusturva.

Koulutuksen ilmoitti ainoaksi perehtymiskeinokseen

1/3 vastaajista, mikä kertoi siitä, että koulutuksiin

luotetaan. Tärkeimpänä tiedonsaantikanavanaan vastaajien

valtaosa piti maaseututoimistoa. Tietoa saatiin

myös koulutuksen, neuvonnan ja EU-avustajien sekä

kirjallisen materiaalin kautta.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet kokivat, että yhteiskunnan

tulisi olla nykyistä kannustavampi maatalouden

osalta. Vastaajista yli puolet koki myös, että yhteiskunta

muuttaa tilojen toimintaedellytyksiä poliittisin

päätöksin. Sääntöjen noudattamisen osalta vastaajista

lähes ¾ tunsi epävarmuutta, ja ajantasaisten sääntöjen

seuraaminen koettiin vaikeaksi. Säännöt koettiin myös

käytännöstä vieraantuneiksi ja vaikeiksi tulkita. Oppaiden,

ohjeiden ja lomakkeiden toivottiin olevan nykyistä

selkeämpiä, ja useissa vastauksissa näkyikin pelko

sääntöjen väärästä tulkinnasta ja sitä kautta tilalle tulevista

sanktioista. Lisäksi tukiin ja niiden noudattamiseen

liittyvät jatkuvat muutokset koettiin ongelmallisiksi.

Valvonnan koettiin kohdentuvan epäoleellisiin asioihin,

sillä vastaajista vain neljäsosa koki valvonnan kohdistuvan

eläinten tai ympäristön kannalta oikeisiin asioihin.

YMPÄRISTÖTUEN KOULUTUSMÄÄRÄRAHA

Keväällä 2007 koulutusten painopiste oli ympäristötuessa,

sillä käyttöön otettiin uusi ympäristötukiohjelma.

Ympäristötuen koulutusrahalla järjestettiin yhteensä

18 tukikoulutustilaisuutta, joihin osallistui kaikkiaan

1820 henkilöä..

Koulutuskierros aloitettiin EU-avustajille, neuvonnalle

ja maaseutuviranomaisille suunnatulla tilaisuudella.

Tämän jälkeen järjestettiin erityisympäristötukikoulutusta

Vehmaalla ja Salossa. Seutukunnallisia tukihakukoulutuksia

järjestettiin 8 suomen- ja 2 ruotsinkielistä.

Lisäksi oli yksi luomutuotantoon suuntautunut tilaisuus.

Ympäristötuen tukiehdot valmistuivat osittain vasta

tukihaun päättymisen jälkeen. Viljelijöiden tuli tarkistaa

valitsemansa lisätoimenpiteet kesäkuussa. Uusien

ehtojen kertomiseksi ja valinnan helpottamiseksi järjestettiin

kesäkuun alussa vielä Marttilassa ja Mynämäellä

koulutustilaisuudet otsikon ”Ympäristötuen muutos

– uusi sitoumus monille pakollinen” alla.

30

More magazines by this user
Similar magazines