13.08.2022 Views

1979-1

1979-1

1979-1

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sydämelliset kiitoksemme kaikille niille<br />

järjestöille ja yksityisille henkilöille,<br />

jotka 30-vuotisjuhlamme yhteydessä<br />

toivat tervehdyksensä.<br />

Toivotamme<br />

hyvää vuoden jatkoa<br />

myös kaikille muille<br />

Göteborgin ja Turun välisestä<br />

ystävyystyöstä kiinnostuneille.<br />

Suomen Turku<br />

Å<br />

b o . v A h s t a d<br />

N:o 1 - <strong>1979</strong><br />

J u lk a is ija — U t g iv a r e :<br />

T u r k u - s e u r a , Å b o sa m f u n d e t r.y .<br />

Lehtori<br />

LIISA HILPELÄ<br />

Liisa Hilpelä<br />

TU RU N GÖTEBORG -SEU RA — G Ö TEB O RGSFÖ RENIN G EN I ÅBO R.Y.<br />

LAPSET OVAT KANSAN<br />

TULEVAISUUS<br />

TASAERÄTIU AUTTAA AINA<br />

TURU<br />

PANKKI<br />

TURUN SÄÄSTÖPANKKI<br />

Pääkonttori: Linnankatu 18. puh. 20281 vaihde • Sivukonttorit: Aninkaistenkatu 16<br />

• Aurakatu 12 • Brahenkatu 6 • Humalistonkatu 8 • Hämeenkatu 6 • llpoisten<br />

liikekeskus • Maariankatu 1 • Martinkatu 1 • Puistokatu 3 • Stålarminkatu 2 •<br />

Uudenmaankatu 12<br />

PLANKONTOT HJÄLPER ALLTID<br />

S P A R B A N K E N<br />

SPARBANKEN I ÅBO<br />

Huvudkontoret: Slottsgatan 18, tel 20281 växel • Filialer • Allégatan 3 •<br />

Aningaisgatan 16 • Auragatan 12 • Brahegatan 6 • Humlegärdsgatan 8 •<br />

Tavastgatan 6 • llpois affärscentrum • Mariegatan 1 • Martinsgatan 1 •<br />

Nylandsgatan 12 • Stälarm sgatan 2.<br />

YK:n Kansainvälisen Lapsen Vuoden aikana on<br />

kaikkialla m aailm assa tarkoitus sekä antaa tietoa<br />

lapsen asem asta kehitysm aissa että selvittää lapsen<br />

asemaan ja oikeuksiin liittyvät lainsäädän nölliset<br />

ja käytännön toim et om assa m aassa. M e illä<br />

päävastuu Lapsen Vuoden toim innoista on V a ltio ­<br />

neuvoston asettam alla Kansainvälisen Lapsen Vuoden<br />

Suom en kom itealla. Täm ä on lähtenyt aivan<br />

oikein siitä, e ttä koska perhe on lapsen luonno llinen<br />

kasvuym päristö, on perheen asem an selvittäm<br />

isellä ja parantam isella ensisijainen m erkitys lapsen<br />

hyvinvoinnille ja terveelle kehitykselle. L a a tim<br />

ansa tavoiteohjelm an pohjalta kom itea toivoo<br />

syntyvän tote uttam iskelpoisia ehd otu ksia lapsen ja<br />

perheen aseman parantam iseksi yhteiskunnassa.<br />

P A R A N TA M ISTA perheen asem assa to d ella o n , siitä<br />

kertovat tila s to t om aa surullista kieltään. Jotakin<br />

on vialla, kun jokaista kolm ea s o lm ittu a a vio liitto a<br />

kohti tapahtuu sam ana vuonna yksi avioero, ja<br />

1 4 — 15 000 lasta vuodessa kokee perheensä hajoam<br />

isen. Jotakin on vialla, kun viim eisten 25 vuoden<br />

aikana syntyvyys on laskenut puoleen: nykyisin on<br />

perheessä keskim äärin 1.7 lasta, kun väestön uusiutu<br />

m ista ajatellen tuon luvun pitäisi o lla 2.3.


Kaikki ei ole kohdallaan, kun joka 4. lapsi on psykiatrisen<br />

avun tarpeessa. Tässä vain m uutam ia poim<br />

in toja tilasto is ta.<br />

TA M M IK U U N lopulla julkistetun sosiaali- ja terveysm<br />

inisteriön selvityksen mukaan m eidän sosiaalim<br />

enojem m e kokonaism äärästä oli perheitten tukem<br />

iseksi luokiteltava osuus 50-luvun alussa noin<br />

puolet kaikista sosiaalim enoista, vuonna -77 enää<br />

vajaa 20 % . Syvin aallo npohja osui vuoteen 1973,<br />

jolloin tuo osuus oli alle 10 % . Jos täm ä suuntaus<br />

jatkuu, ei perhekoko m eillä varmaan kasva, koska<br />

nuorilla ihm isillä ei ole varaa hankkia lapsia.<br />

KA IK KIA perheitten vaikeuksia ei toki voida selittää<br />

talo u dellisista seikoista johtuviksi, m utta ym m ärrettävää<br />

on, että esim . ahdas ja kallis asum inen aiheuttaa<br />

vaikeuksia ja kitkaa perheessä, ja om a<br />

osuutensa on m yös lastenhoidon järjestäm isongelm<br />

illa . On m uistettava, että kaupungistum inen, joka<br />

m eillä on ollut hyvin rajua — vuonna 1950 sai<br />

m aa- ja m etsätaloudesta toim eentulonsa vielä 41<br />

% väestöstä, vuonna 1975 enää 12 % — on aiheuttanut<br />

sen, että eri sukupolvien välinen vuorovaikutus<br />

on vähentynyt, jopa kokonaan loppunut,<br />

ja aikaisem m in aivan itsestään selvä vanhem m an<br />

polven tuki nuorelle perheelle, sekä aineellinen että<br />

henkinen, on nyt useim pien ulottum attom issa.<br />

Lapsi ei kulje enää aikuisten m ukana heidän jokapäiväisissä<br />

askareissaan, hän ei kasva 'siinä sivussa’,<br />

vaan vaatii vanhem pien työssä ollessa tavalla<br />

tai tois ella järjestetyn hoidon, ja vanhem pien ollessa<br />

kotona paljon enem m än heidän keskittynyttä<br />

huolenpitoaan kuin aikaisem m in.<br />

KUN tänä Lapsen Vuonna tutkitaan m ahdollisuuksia<br />

parantaa ja m onipuolistaa lasten päivähoitojärjestelyjä,<br />

kun selvitetään m ahdollisu uksia tukea<br />

nuorten perheitten asunnonsaantia halpakorkoisilla,<br />

pitk äaikaisilla lainoilla, joiden saam iseen riittäisi<br />

pieni om arahoitusosuus, kun tehdään laskelm ia verohelpotusten<br />

lisääm iseksi nim enom aan lapsiperheille,<br />

löytyy toivottavasti hyvää tahto a myös syntyvien<br />

ehdotusten toteuttam iseen, sillä lapset ovat<br />

kansan tulevaisuus. Kun lohkaisem m e nykyistä<br />

suurem m an palan yhteisestä kakusta perheille ja<br />

lapsille, turvaam m e kansam m e tulevaisuutta. □<br />

Valtionarkeologi, fil.tri<br />

C. J. G ARDBERG :<br />

T A M M IK U U N 23. päivänä 1229<br />

paavi G re g o riu s IX a n to i P erugiassa<br />

b u lla n , jo s s a hän ilm o itti s u o s ­<br />

tuvansa S uom en p iis p a n is tu im e n<br />

s iirtä m is e e n sopivam paan paikkaan.<br />

K esäkuun 17. päivänä 1300<br />

T u ru n tu o m io k irk k o v ih ittiin . N ä i­<br />

den kahden aja n kohdan väliseen<br />

71 vuoden p itu is e e n ja kso o n s a t­<br />

tu va t p iis p a n is tu im e n s iirtä m in e n ,<br />

tu o m io k irk o n ja lin n a n e n s im m ä i­<br />

set ra kennusvaiheet sekä ka u p u n ­<br />

g in p e ru sta m in e n . K yseisestä ly ­<br />

hye stä a ja sta h u o lim a tta tu tk ija t<br />

e ivä t, ku m m a k y llä , o le voineet<br />

päästä y k s im ie lis y y te e n s iitä , m i­<br />

te n ta p a h tu m a t k e h itty iv ä t.<br />

VO IM M E a lo itta a vu o d e lta 1229<br />

olevasta kirje e stä . Sen vu o d e n ta m ­<br />

m ik u u s s a paavi o li P erugian kaup<br />

u n g issa, jo ka a in a 7 0 0 -lu vu lta lä h ­<br />

tie n o li m u o d o llis e s ti k u u lu n u t paav<br />

e ille ja jo s s a m o n i paavi o le s k e li a i­<br />

ko in a , jo llo in hän jo s ta in<br />

syystä ei v o in u t ta i n a iu n n u t o lla<br />

R oom assa. P erugiaan hän sai tie ­<br />

don "S u o m e n p iis p a lta ", e ttä S u o ­<br />

m en p iis p a n is tu in " o li s ija in n u t<br />

vähem m än s o p iv a lla p a ik a lla ".<br />

P iispa a n o i sentä h d e n , e ttä p iis ­<br />

p a n is tu in s a a ta isi s iirtä ä " k r is tinuskon<br />

kasvaessa n ä illä s e u d u illa<br />

". H än lis ä s i, e ttä h ä nellä o li<br />

” tie d o s s a a n u s e ita tä h ä n so velia ita<br />

p a ik k o ja ” . Paavin vastaus o li<br />

m y ö n te in e n . Hän a n to i s u o s tu ­<br />

m u kse n sa s iirtä m is e e n s iin ä m u o ­<br />

d o ssa , e ttä L in k ö p in g in p iisp a n ,<br />

G o tla n n in c is te ric ilä is lu o s ta rin<br />

a p o tin ja V is b y n tu o m io ro v a s tin<br />

T urku 1200-lu vu lla<br />

• Valtionarkeologi, fil.tri C. J. Gardberg esitelm öi Turun kaupunginvaltuuston<br />

juhlaistunnossa 23. 1. <strong>1979</strong>.<br />

p iti "p e ru s te e llis e s ti tu tk ia o lo ­<br />

s u h te ita " ja paavin v a ltu u tta m in a<br />

s iirtä ä p iis p a n is tu in , m ik ä li täm ä<br />

to d e ttiin a ih e e llis e k s i.<br />

K IR JE ei ole s ä ily n y t a lk u p e rä i­<br />

senä. T unnem m e sen vain kahtena<br />

to is is ta a n riip p u vana jä lje n n ö k s e ­<br />

nä. T u n n e m m e sen vain kahtena<br />

to is is ta a n riip p u vana jä lje n n ö k s e ­<br />

nä, jo tk a 1400-luvun lo p u lla s id o t­<br />

tiin k u m p ik in om aan k o p io k irja a n -<br />

sa. T ä llö in ne v a ru s te ttiin häm ­<br />

m ä s ty ttä v ä llä o ts ik o lla . Se k e rto o ,<br />

e ttä k irja koski p iis p a n is tu im e n<br />

s iirtä m is tä R ä ntäm äestä lo p u llis e l­<br />

le p a ikalle e n T u rk u u n .<br />

TUTKIJAT ERI M IELTÄ<br />

P IIS P A N IS TU IM E N<br />

S IJA IN TIPAIK A STA<br />

TÄSTÄ alkavat tu tk ijo itte n v ä liset<br />

k iis ta t. O sa on s itä m ie ltä , e t­<br />

tä k irje e n s is ä ltö o s o itta a p iis p a ­<br />

n is tu im e n o lle e n vu o n n a 1229 jo s ­<br />

sain m u u a lla , lu u lta v a s ti N o u s ia i­<br />

s issa , ja s iirre ty n s ie ltä K o ro is iin .<br />

O ts ik k o , jo ka liite ttiin m ukaan 250<br />

v u o tta m y ö h e m m in , on s illo in selite<br />

ttä v ä s ite n , e tte i ih m is illä 1400-<br />

luvun lo p u lla enää o llu t selvää kuvaa<br />

1200-luvun ta p a h tu m ie n k u lu s ­<br />

ta . T o in e n s u u n ta vä ittä ä p iis p a ­<br />

n is tu im e n a lu n p e rin olle e n K o ro i-<br />

s is s a ja s iirtä m is e n ta p a h tu n e e n<br />

vuonna 1229 K o ro is is ta T u rk u u n .<br />

O N K O syytä v ie lä kerran e s ittä ä<br />

k y s y m y s , m itä ta p a h tu i vuonna<br />

1229, tasan 750 v u o tta s itte n ?<br />

U skon n iin , k o s k a o s itta in u usia<br />

to d is te ita ovat tu o n e e t e s iin t o i­<br />

saalta p ro fe s s o ri Ja rl G a llé n in tu t­<br />

k im u k s e t, to is a a lta h a v a in n o t, jo i­<br />

ta on v o itu te h d ä T u ru n tu o m io ­<br />

kirk o n h ilja k k o in p ä ä tty n e id e n k o r­<br />

ja u s tö id e n yhte y d e s s ä .<br />

A IV A N e n s in on s y y tä k o ro sta a ,<br />

e tte i m issään lä h te e s s ä m a in ita<br />

p iis p a n is tu im e n o lle e n e n sin N o u ­<br />

s ia is is s a . T äm ä ei k u ite n k a a n saa<br />

viedä m e itä s iih e n jo h to p ä ä tö k s e e n ,<br />

e tte i N o u s ia is is s a jo ka tap<br />

a u ksessa o lis i v o in u t o lla p iis p a ­<br />

n is tu in ta . M eidän o n m u is te tta v a ,<br />

e ttä v u o tta 1229 e d e ltä v ä ltä a ja lta<br />

on o le m a s s a vain k a k s i k irja llis ta<br />

lä h d e ttä , jo tk a v a la isevat S uom en<br />

k ris tillis iä o lo ja . K yseessä ovat<br />

paavin b u lla t, jo tk a e iv ä t m a in its e<br />

yhtään S u o m e n p a ikka ku n ta a .<br />

P iisp a H e n rik ta p e ttiin vu o n n a<br />

1156 K ö y liö n jä rv e llä . H änen hauta<br />

ja is te n s a k o h d a lla o n s illo in o l­<br />

lu t k a k s i m a h d o llis u u tta : jo k o hänet<br />

o lis i v o itu h a u d a ta K ö y liö ö n<br />

lä h e lle su rm a p a ik k a a ta i ru u m is<br />

o lis i v o itu k u lje tta a U ppsala a n .<br />

H e n rik o li n im ittä in , k u te n m y ö ­<br />

h e m m in o n k ä y n y t ilm i, U ppsalan<br />

p iis p a . V a litu k s i tu li k u ite n k in k o l­<br />

m as v a ih to e h to . J u h la k u lk u e e s s a<br />

hänet v ie tiin N o u s ia is iin ja s in n e<br />

hänet h a u d a ttiin . H a u d a lle ra kenn<br />

e ttiin 1200-luvun lo p u lla u u si k i­<br />

v ik irk k o , ja ka u tta k o k o ke skia ja n<br />

p y h iin v a e llu s tie t jo h tiv a t N o u s ia i­<br />

s iin sekä T u ru s ta e ttä K ö y liö s tä .<br />

Täm ä o s o itta a p iis p a H e n rik in valin<br />

n e e n N o u s ia is e n S u o m e n lähety<br />

s h iip p a k u n n a n e n s im m ä is e k s i<br />

k irk o llis e k s i k e s k u k s e k s i.<br />

T U T K IE S S A M M E k irje ttä v u o d e l­<br />

ta 1229 vo im m e to d e ta , k u te n p ro ­<br />

fe s s o ri J a rl G a llé n o n ä s k e ttä in<br />

e s ittä n y t, sen s is ä ltä v ä n selvän t i ­<br />

lannekuvauksen. K yse e ssä ei s iis<br />

o le , k u te n u sein paavin k irje itte n<br />

k o h d a lla kirje k a a v io . S aam m e tie ­<br />

tää tu o m io k irk o n s ija its e v a n vähem<br />

m än s o p iv a lla p a ik a lla , m u tta<br />

e ttä n y tte m m in k ris tin u s k o n le v ittyä<br />

o n u s e ita e d u llis e m p ia p a ik k o ­<br />

ja v a litta v a n a . B u lla n k o lm e vasta<br />

a n o tta ja a saa te h tä v ä k s e e n tu t­<br />

kia a siaa ia ry h ty ä to im e n p ite is iin .<br />

ON sa n o tta va k irje e n tila n n e k u ­<br />

vauksen so p ivan h y v in h u o n o s ti<br />

K o ro is is ta T u rk u u n te h tä vään s iir ­<br />

tä m is e e n , to is in sa n o e n to im e n p i­<br />

teeseen, jo k a o lis i m e rk in n y t<br />

1 600 m e trin m itta is ta s iirto a . V o i­<br />

daan tie ty s ti vä ittä ä , e ttä K o ro i­<br />

s is ta e n n e m m in ta i m yö h e m m in<br />

tu li s o p im a to n p a ikka, m u tta kun<br />

s o p im a to n ta ko ske va tie to k e rro ­<br />

taan v iita te n k ris tin u s k o n le v iä m i-


seen "n ä ille s e u d u ille ", on vaikea<br />

y m m ä rtä ä n iin ly h y e llä s iirtä m is e l­<br />

lä o lle e n m itä ä n m e rk ity s tä . On<br />

aivan selvää, e ttä tila n n e k u v a u s<br />

k o s k i s u u re m p a a a lu e tta ja e ttä<br />

S u o m e n p iis p a h a lu s i s iirto a p a ikk<br />

a k u n n a lta to is e lle . K un lis ä k s i<br />

s a n o ta a n S u om en p iis p a n " tu n te ­<br />

van u s e ita tä h ä n s o v e lia ita p a ik k o ­<br />

ja ” , s o p ii tä m ä k in h u o n o s ti p iis ­<br />

p a n is tu im e n s iirtä m is e e n K o ro i-<br />

s is ta T u rk u u n . K un tä m ä s iirtä m i­<br />

nen a ikanaan s u o rite ttiin , se o li<br />

aivan lu o n n o llin e n . Jo s yleensä<br />

jo s s a in a ik a is e m m a s s a y h te ydessä<br />

s u u n n ite ltiin jo n k u n s iirtä m is tä<br />

p o is K o ro is is ta , on k a u p u n g in lo ­<br />

p u llis e n paikan tä y ty n y t o lla a inoa<br />

v a ih to e h to .<br />

PIISPANIS TU IN<br />

NO U S IA IS IS TA<br />

KO R O ISIIN<br />

KUN p iis p a sa n o o vu o n n a 1229,<br />

e ttä hän voi v a lita u s e itte n sove-<br />

lia itte n p a ikko je n v ä lillä , hänen on<br />

tä y ty n y t aivan y k s in k e rta is e s ti ta r­<br />

k a s te lla tila n n e tta jo s ta in to is e s ta<br />

p a ika sta . Ilm e is e s ti, kute n hän sanoo,<br />

k ris tin u s k o o li v a lla n n u t u u ­<br />

s ia a lu e ita , ja p iis p a tu n s i paikat,<br />

jo is s a kansa liik k u i ja jo is s a<br />

ka u p p a tie t ko h ta s iv a t. K irje e n t i ­<br />

lanneku va u kse n voi ym m ä rtä ä<br />

vain , jo s ta rka ste le e p iis p a n tila n ­<br />

n e tta pitäen lä h tö k o h ta n a N o u ­<br />

s ia is ta . T ä llö in p äädytään s iih e n ,<br />

e ttä p iis p a n is tu in paavin vu o d e lta<br />

1229 olevan kirje e n seurauksena<br />

s iirre ttiin N o u s ia is is ta K o ro is iin .<br />

M U TTA m ite n on la ita k irje e n<br />

o ts ik o n ,<br />

jo k a s e lv ä s ti sanoo k irjeen<br />

ta rk o itta v a n s iirto a Räntä-<br />

m ä e stä T u rku u n ? K u te n jo m a in its<br />

in , k irjo ite ttiin o ts ik k o vasta<br />

1 4 0 0 -lu vun lo p u lla , s iis 250 vu o tta<br />

m y ö h e m m in . M eidän on syytä<br />

m u is ta a , e ttä k irk o n o m a t k irje e t<br />

tu h o u tu iv a t ka u p u n g in p alossa<br />

vu o n n a 1318 ja e ttä 1400-luvun lopu<br />

lla , jo llo in a s ia k irja t s id o ttiin<br />

k irja k s i, o n n is tu ttiin o tta m a lla yhte<br />

ys V is b y h y n ja m u ih in p a ik k a ­<br />

k u n tiin saam aan k ä s iin vain s e its<br />

e m ä n to is ta v u o tta 1300 e d e ltä ­<br />

n e e ltä a ja lta p e rä isin olevaa a sia ­<br />

k irja a . K y s y is in k in m itä m a h d o llis<br />

u u k s ia m e illä n ykyä ä n o lis i tu lk i­<br />

ta 1 7 0 0-luvun ta p a h tu m ia ja a ja n ­<br />

k o h tia , jo s kä y tö s s ä m m e o lis i vain<br />

s e its e m ä n to is ta a s ia k irja a v u o tta<br />

1800 e d e ltä v ä ltä a ja lta . Luule n p a<br />

k o p is tin e re h tyn e e n , koska hän<br />

tie s i p iis p a n is tu im e n sija in n e e n<br />

a ik a is e m m in K o ro is is s a .<br />

JO S n y t arvele m m e , e ttä p iis p a ­<br />

n is tu in s iirre ttiin vu o n n a 1229<br />

N o u s ia is is ta K o ro is iin , voidaan tätä<br />

o le tta m u s ta p e ru s te lla e rila is in<br />

to d is te in . Eräs tä lla in e n u sein e s i­<br />

te tty o n se, e ttä p iis p a t a in a 1200-<br />

lu vun lo p p u u n a s ti h a u d a ttiin<br />

K o ro is te n k irk k o o n ; tä m ä jo s m ikä<br />

o s o itta a K o ro is te n k irk o n to im i­<br />

neen h iip p a k u n n a n to d e llis e n a<br />

tu o m io k irk k o n a 1200-luvun lo p ­<br />

p u u n a s ti. V o id a a n<br />

v iita ta m yös<br />

a s ia k irjo ih in , jo itte n m ukaan<br />

A b o a -n im e llä ta rk o ite ttiin sekä<br />

K o ro is ta e ttä u u tta k a u p u n k ia lu e t­<br />

ta ja e tte i s iis . ain a kaan ta rk a s te l­<br />

ta e ssa S uom ea P erugian ta i R oom<br />

an h o ris o n tis ta k ä s in , m ie lle tty<br />

K o ro is ta ja T u rkua kahdeksi eri<br />

p a ik a k s i. P a ikanpäältä kin lö ytyy<br />

sam a n la in e n to d is te : vielä senkin<br />

jä lke e n , kun tu o m io k irk k o o li v i­<br />

h itty vu o n n a 1300, p iispa asui<br />

K o ro is is s a ja vasta vuonna 1345<br />

hän hankki its e lle e n to n tin kaup<br />

u n g is ta . Täm ä m e rkitsee, e ttä itseään<br />

T urun p iis p a k s i ku ts u n u t<br />

m ie s tu o m io k irk o n s iirtä m is e s tä ja<br />

vuonna 1300 ta p a h tu n e e s ta v ih k i­<br />

m is e s tä h u o lim a tta a sui v ie lä lähes<br />

p u o li vu o sisa ta a K o ro isissa .<br />

M a tka K o ro is iin o li vain puole t<br />

m a tk a s ta lin n a a n , ja s ik s i o li<br />

lu o n n o llis ta pitä ä K o ro is ta k in<br />

T urun osana.<br />

TURUN TUOMIO K IR K K O<br />

V IH IT T IIN 1300<br />

M U IT A K IN to d is te ita voidaan<br />

e s ittä ä . P ro fe ssori Jarl G allén on<br />

ä s k e ttä in tu tk in u t T u rkua koskevia<br />

1 2 0 0-luvun k irje itä sana sanalta ja<br />

tu llu t s iih e n tu lo k s e e n , e ttä v u o ­<br />

s ilta 1259 ja 1292 olevan kahden<br />

tä rkeän kirje e n tä y ty y koskea<br />

K o ro is te n k irk k o a : kyseessä ovat<br />

paavin a n e k irje e t, jo tk a k irjo ite ttiin<br />

sen kaavion m ukaan, jo ta k ä y te t­<br />

tiin jo v ih ity ille ,<br />

P yhälle M aria lle<br />

o m is te tu ille k irjo ille k irjo ite tta e s ­<br />

sa.<br />

J o s aneet o lis iv a t koskeneet<br />

ra k e n te illa o llu tta k irk k o a , kaavio<br />

o lis i o llu t to in e n . K un G allén vielä<br />

o s o itta a , e ttä y k s i k irje on lisä ksi<br />

a jo ite ttu väärin — kyseessä on<br />

k irje vu o d e lta 1295 tai 1296, jo n ka<br />

its e a sia ssa k irjo itti paavi B o n ifa -<br />

c iu s IX lähes sata vu o tta m yöh<br />

e m m in , 1391 — päädym m e s iihen,<br />

e tte i y k sikään s ä ily n y t 1200-<br />

luvun k irje koske n y k y is tä tu o m io ­<br />

k irk k o a . A in o a t varm at jä lje lle jä ä ­<br />

vät k irja llis e t tie d o t ko ske va t p iis ­<br />

p a nvaalia uuden k irk o n s a k a ris to s ­<br />

sa vu o n n a 1291 ja kirk o n v ih k i­<br />

m is tä vu o n n a 1300. Täm än jo h ­<br />

d o s ta o n a ikaisem p a a p a ljo n<br />

e nem m än<br />

k ä yte ttä vä a rk e o lo g is ia<br />

a p u k e in o ja , jo tta s a a ta is iin vasta<br />

u s kirk o n va n h in ta h is to ria a<br />

k o s k e v iin k y s y m y k s iin .<br />

K IR K O N syn n y s tä on kaksi e rila<br />

is ta v e rs io ta , jo itte n m o le m p ie n<br />

lä h tö k o h ta n a on om a te o ria n sa<br />

s iitä , m illo in p iis p a n is tu in s iirre t­<br />

tiin . J u h a n i R inne, jo k a uskoi<br />

K o ro is is ta tu lle e n p iis p a n is tu im e n<br />

p aikka jo 1 1 0 0 -lu vulla , o le tti k irk ­<br />

koa a le tu n<br />

rakentaa heti vuoden<br />

1229 jä lke e n . Tässä yhte ydessä<br />

h u o m a u tta is in , e ttä R in te e n o le t­<br />

ta m u s o li p e ru sta n a , kun v iis i­<br />

k y m m e n tä vu o tta s itte n , 1929 vie ­<br />

te ttiin ei vain k a u p u n g in vaan<br />

m yös tu o m io k irk o n 7 0 0 -v u o tis ju h -<br />

lia. T o is e t tu tk ija t ovat m yöhem ­<br />

m in o le tta n e e t, e ttä n ykyin e n tu o ­<br />

m io k irk k o ra k e n n e ttiin pääasiassa<br />

v asta 1280- ja 9 0 -lu v u illa , to is in<br />

sanoen a ikana, jo llo in m yös lin n a<br />

ja varsin a in e n k a u p u n k ia s u tu s<br />

s y n ty iv ä t. J ä lk im m ä in e n te o ria o li<br />

tu lo s s a tä y s in h y v ä k s y ty k s i, kunnes<br />

tri B o L in d b e rg vu o n n a 1975<br />

T u ru n k a u p u n g in h is to ria llis e n<br />

m u se o n v u o s iju lk a is u s s a ilm e s ty ­<br />

neessä a rtik k e lis s a a n palasi ta k a i­<br />

sin R inteen te o ria a n , jo n k a m u ­<br />

kaan n y k y is tä k irk k o a a le ttiin rakentaa<br />

jo heti vuoden 1229 jä l­<br />

keen.<br />

VEISI liia n p itkään k ä s ite llä Bo<br />

L in d b e rg in a rtik k e lia k o h ta ko h ­<br />

d a lta .<br />

N iin p a ljo n vo in k u ite n k in<br />

sanoa, e ttä L in d b e rg in v ä itte iltä<br />

on s u u re lta o sin p u d o n n u t p ohja<br />

p ro fe s s o ri G a llé n in edellä m a in i­<br />

tu n k irja llis te n lä h te itte n ta rk is tu k ­<br />

sen jä lkeen.<br />

L is ä k s i k irk o s s a äsk<br />

e ttä in päätökseen s a a tu je n k o r­<br />

ja u s tö id e n y h te ydessä te h d y t tu t­<br />

k im u k s e tk in o s o ittiv a t, e ttä R in ­<br />

teen te ke m iä jo h to p ä ä tö k s iä on<br />

ko rja tta v a m u u ta m is s a o le n n a is is ­<br />

sa ko h d in .<br />

S E K Ä R in n e e ttä L in d b e rg te kivät<br />

m e to d is ia v irh e itä a lo itta m a lla rakennuksen<br />

e ri o sie n a jo itta m is e n<br />

keskeltä kro n o lo g ia a . Täm ä m e rk itsi,<br />

e ttä s e lla is e t o s a t, jo tk a oli<br />

ra kennettu ennen n iitä vaih e ita ,<br />

jo tk a he u sko iva t vo iva n sa a jo itta a<br />

enem m än tai vähem m än ta rk a s ti,<br />

tä y ty i s iirtä ä aja ssa taakse p ä in .<br />

K oska o lla a n tä y s in s e lv illä s iitä ,<br />

e ttä k irk k o ra k e n n e ttiin v a ih e itta in<br />

ja e ttä s a k a ris to on vanhin osa,<br />

tä y ty y s a k a ris to n , k u te n a in a k in<br />

p a la p e lis s ä tä h te e k s i jääneen palan,<br />

L in d b e rg in m ukaan o lla rak<br />

e n n e ttu v iim e is tä ä n 1200-luvun<br />

a lu ssa.<br />

L in d b e rg iltä on k u ite n k in<br />

tä llä k o h d in jä ä n y t huom a a m a tta ,<br />

e tte i s a k a ris to ja L u n d in tu o m io ­<br />

k irk k o a lu k u u n o tta m a tta rakennettu<br />

P o h jo is m a is s a e ikä B a lttia s s a<br />

ennen 1200-luvun jä lk ip u o lis k o a .<br />

T äm ä m e rkitsee, e tte i v a n h in ta , ilm<br />

e is e s ti p u u k irk k o o n liitty n y ttä<br />

sa ka risto a lie n e v o itu rakentaa e n ­<br />

nen n. vu o tta 1250.<br />

T O IS E S IA K IN k o h d a s ta tie d ä m ­<br />

me aika isem p a a enem m ä n . Kun<br />

tu o m io k irk k o v ih ittiin vuonna<br />

1300, se o li tiilik irk k o . R inne o le tti<br />

k u ite n k in , ja häntä tukee L in d ­<br />

berg, e ttä se ra k e n n e ttiin a lu n p e ­<br />

rin h a rm a a k iv ik irk o k s i ja e ttä se<br />

m y ö h e m m in v e rh o ttiin tiile llä . K irkossa<br />

v iim e talvena te h d y t tu tk i­<br />

m u k s e t o s o ittiv a t s e lv ä s ti, e ttä<br />

R inteen o le tta m u k s e t p e ru stu ivat<br />

m u u rie n väärään tu lk its e m is e e n ja<br />

e tte i p a ik a lla o le koskaan o llu t<br />

h a rm a a k iv ik irk k o a . R inteen v iitta a ­<br />

m at h a rm a a k iv im u u rit ovat t iilim<br />

u u re ja n u o re m m a t. Ne ovat perä<br />

isin 1300-luvun a lu s ta , jo llo in<br />

ha rm a a kivestä ra ke n n e ttu to rn i liite<br />

ttiin runkohuoneen m u u re ih in .<br />

TÄSTÄ seuraa, e tte i tu o m io k irk<br />

ossa liene m u u ra ttu m itä ä n ennen<br />

n o in v u o tta 1250. S illo in k in o li k y ­<br />

seessä vain p ie n i s a karisto ,<br />

jo ka liitty i p u u k irk k o o n , m ik ä lu u l­<br />

ta v a s ti ei v ie lä o llu t tu o m io k irk k o .<br />

M ite n asiaa k ä ä n n e llä ä n k in , pääd<br />

ytä ä n s iih e n , e tte i lo D u llis e n tu o ­<br />

m io k irk o n ra k e n n u s ty ö tä o le vo itu<br />

a lo itta a e n n e n k u in 1 2 8 0 -lu vulla .<br />

M IK Ä s itte n o li p o h jim m ilta a n<br />

ta p a u ste n k u lk u , jo k a a lk o i p ä ivälleen<br />

750 vu o tta s itte n ? En voi tu l­<br />

la m ih in k ä ä n m u u h u n jo h to p ä ä ­<br />

tökseen k u in , e ttä paavin b u lla<br />

v u o d e lta 1229 ta rk o itta a s iirtä m is ­<br />

tä N o u s ia is is ta K o ro is iin . S inne<br />

ra k e n n e ttiin tu o m io k irk k o , jo n k a<br />

p e ru s tu k s e t yhä v ie lä voi nähdä<br />

Apurahoista ja juhlarahasta<br />

päätökset juhlakokouksessa<br />

■ Turun kaupunginvaltuuston 750-vuotisjuhlakokouksessa<br />

tiistaina 23. 1. <strong>1979</strong> suoritettiin kaupungin om an lipun naulaus,<br />

päätettiin juhlarahan lyöttäm isestä ja apurahojen<br />

m yöntäm isestä tieteelliseen tutkim ustyöhön. Tervehdyspuheen<br />

juhlakokouksessa piti kaupunginvaltuuston puheenjohtaja<br />

Heikki Löyttyniem i. Juhlakokouksen päätteeksi kuultiin<br />

valtionarkeologi, fil.tri C. J. G ardbergin esitelm ä 1200-luvun<br />

Turusta. M ielenkiinto inen esitelm ä julkaistaan toisaalla lehtem<br />

m e sivulla n:o 1.<br />

K a u p u n g in v a ltu u te ttu je n<br />

lisä ksi<br />

ju h la k o k o u s ta seurasivat m m . s i­<br />

sä a s ia in m in is te ri E ino U u s ita lo ,<br />

m aaherra Paavo A itio , a rk k ip iis p a<br />

M ik k o Juva, m aaherra S ylvi S ilta ­<br />

nen, s o tila s lä ä n in ko m e n ta ja U rpo<br />

Levo, K a u p u n k iliito n jo h ta ja L.O .<br />

J o h a n sson ja k a n s lia p ä ä llik k ö<br />

A rn o H a n n u s. L is ä k s i kutsuvie ra s-<br />

riv e illä n ä h tiin lu k u is ia v a ltu u te t-<br />

tuveteraaneja.<br />

LIPUN V IH K IM IN E N<br />

JA N A U LA A M IN EN<br />

T urun k a u p u n g in om an lip u n<br />

v ih k im is e n s u o ritti ka u p u n g in v a l­<br />

tu u s to n p u h e e n jo h ta ja H e ikki<br />

L ö y tty n ie m i, jo k a m yö s a lo itti lipun<br />

n a u laam isen. H änen jälkeensä<br />

o s a llis tu iv a t naula a m iseen va l­<br />

tu u s to ry h m ie n e d u s ta jin a v a ltu u te ­<br />

tu t K u lle rv o Lappi, E ino Perko,<br />

Arvo A a lto , H e li A s ta la , Toivo<br />

F orss, H e ikki M u n te r, M a rtti R atu,<br />

L iis a P a a lim ä ki, A n ja S andberg,<br />

Lars T iu sanen, T auno M a ija la ja<br />

P e n tti P alm unen sekä ka u p u n g in ­<br />

jo h ta ja V äinö J. L e in o . K u kin nau-<br />

laaja k ir jo itti n im e n sä n a u la u skir-<br />

jaan.<br />

L ip u n kuva-aiheena on T urun<br />

kaupungin vaakunan k u v io t: " S in i­<br />

sessä kentässä k u lta in e n g o o ttilainen<br />

A -k irja in , y m p ä rillä neljä<br />

nie m e llä , ja s ie llä o li p iis p a n is tu in<br />

koko 1200-luvun aja n . V ä h ite lle n<br />

s y n ty i k u ite n k in kauppapaikka<br />

U nikankareen ku m m u n viereen.<br />

S yynä o li kai se, e tte iv ä t s a ksa la i­<br />

set ka u p p ia a t syvällä u iv in e kog-<br />

geineen pystyneet p u rje h tim a a n<br />

K o ro is iin a s ti. M eidän on m u is te t­<br />

tava m yös, e ttä M u lta v ie ru -n im i<br />

on vanha ja e ttä m aanvyörym ät<br />

ovat a in a k in m yö h e m m in s u p is ta ­<br />

neet jo k iliik e n n e ttä . Tätä y h d y s ­<br />

k u n ta a varten ra k e n n e ttiin p u u ­<br />

k irk k o , jo k a 1200-luvun jä lk ip u o ­<br />

lis k o n a lu s s a sai k iv is a k a ris to n .<br />

K U N IN G A S BIRGER<br />

AN TO I TURULLE<br />

KAUPUNKIO IK EUDET<br />

V Ä H IT E LLE N U nikankareen viereinen<br />

k a u p p a p a ikka sai yhä su u -<br />

h e ra ld is ta h o p e a lilja a ". T u m m a n ­<br />

ke lta in e n väri vastaa kulta a ja va l­<br />

k o in e n väri va lk o is ta .<br />

Y K S IM IELISET PÄÄTÖKSET<br />

JU H LA R A H A STA JA APU­<br />

RAHOISTA<br />

K a u p u n g in v a ltu u s to n k ä y ttö v a ­<br />

ro is ta m y ö n n e ttiin y k s im ie lis illä<br />

p ä ä tö k s illä 60 000 m arkkaa ju h la ­<br />

rahan ly ö ttä m is e e n ja 20 000<br />

m arkkaa apura h o je n ja kam iseen.<br />

A pura h a -a sia ssa k u n k in v a ltu u s to ­<br />

ryh m ä n e d u s ta ja k ä y tti puheenvuoro<br />

n .<br />

7 5 0 -v u o tis ju h la v u o d e n ku n n ia ksi<br />

ly ö te ttä v ä ju h la ra h a jaetaan jo k a i­<br />

s e lle vu o n n a <strong>1979</strong> s y n ty v ä lle tu r­<br />

k u la is e lle la p se lle . A p u ra h o ja ja e ­<br />

taan v u o s itta in tie te e llis e n ty ö s ­<br />

k e n te lyn tu k e m is e k s i tu rk u la is ille<br />

tu tk ijo ille .<br />

J u h la illa llis ilia T u ru n lin n a ssa<br />

k u tsuvie ra a t la u sui te rv e tu lle e k s i<br />

ka u p u n g in v a ltu u s to n p u h e e n jo h ta ­<br />

ja H e ikki L ö y tty n ie m i, jo n k a puhe<br />

ju lk a is ta a n to is a a lla lehdessä m m e .<br />

V a ltio v a lla n tervehdyksen e s itti s i­<br />

s ä a s ia in m in is te ri E in o U u s ita lo .<br />

Illa n m u s ik a a lis e s ta a n n is ta vastasivat<br />

la u la ja ta r L in d a V ik s te d t ja<br />

y h ty e T he D elta R h ytm Boys.<br />

☆<br />

rem m an m e rk ity k s e n . Sam aa v o is i<br />

kai sanoa A u ra jo e n su u n s e u d u s ta<br />

yle e n s ä k in . V u o n n a 1280 p e ru s te t­<br />

tiin ensi kerran m a a llis e n k ä s k y n ­<br />

h a ltija n , "P ra e fe ctu s F in la n d ia e n "<br />

virka, ja häntä varten ra k e n n e ttiin<br />

T urun lin n a . T u ru n k a u p u n g in peru<br />

s ta m is k irja o n h ä vin n yt, m u tta<br />

m o n i s e ik k a o s o itta a , e ttä Jo h a n ­<br />

nes M e sseniu s m a in its e e , a n to i<br />

k u n in g a s B irg e r vu o sie n 1292 ja<br />

1296 v ä lillä . Tätä ta u s ta a vasten<br />

tu n tu u lu o n n o llis e lta , e ttä lo p u llisen<br />

tu o m io k irk o n ra ke n n u styö n<br />

a lo itti p iis p a Johannes 1280-luvun<br />

lo p u lla . V u o n n a 1300 k irk k o v ih ittiin<br />

kä y ttö ö n .<br />

JO S n y t tu lk its e m m e T urun<br />

k a u p u n g in h is to ria a tä llä ta voin ,<br />

m itä s y y tä m e illä on v ie ttä ä paavi<br />

G re g o riu s IX :n P e ru g ia ssa k ir jo ittam<br />

an k irje e n 7 5 0 -v u o tis m u is to a ?<br />

J u h la p ä ivänään 7 5 0 -v u o tia s T u r­<br />

ku sai va sta a n o tta a m m . T urun<br />

K a u p p a kam a rin n im ik k o v iirin , jo n ­<br />

ka lu o v u ttiv a t to im itu s jo h ta ja<br />

H e ikki L ö y tty n ie m i, vuorin e u v o s<br />

T eppo K o rte , k a u p p a n e u vos E ino<br />

J y lh ä ja to im itu s jo h ta ja A n tti<br />

K ataja. V iirin v a s ta a n o ttiv a t ka u ­<br />

p u n g in h a llitu k s e n<br />

p u h e e n jo h ta ja<br />

K u lle rvo Lappi, k a u p u n g in jo h ta ja<br />

V ä in ö J . L e in o ja k a u p u n g in s ih ­<br />

te e ri Paavo M ä kin e n . □<br />

Turulle juhla-<br />

postim erkki<br />

• Turku 1 2 2 9 -1 9 7 9 huom<br />

ioidaan ju h lapostim erkillä,<br />

jonka on<br />

piirtänyt taiteilija<br />

Eeva Oivo. K uva-aihe esittää<br />

eräitä Turulle tunnusom aisia<br />

rakennuksia,<br />

Pietari Brahen<br />

patsaan sekä kaupungin<br />

vaakunan.<br />

M erkin maksuar-<br />

vo on 1,10 m arkkaa.<br />

M e rkki,<br />

jo n k a p a in o s o n neljä<br />

m iljo o n a a ka p p a le tta , lasketaan<br />

liike n te e se e n<br />

3 1 .3 .1 9 7 9 T u ru ssa<br />

W ä in ö A a lto s e n m u s e o s s a jä rje s ­<br />

tettä vä n k a n s a in v ä lis e n p o s tim e rk -<br />

k in ä y tte ly n y h te y d e s s ä to im iv a s s a<br />

tila p ä is e s s ä p o s tito im ip a ik a s s a ja<br />

2. 4. <strong>1979</strong> m aan m u is s a p o s tito i­<br />

m ip a ik o is s a .<br />

Ä boex-7 9 n ä y tte ly s s ä voi<br />

31. 3 . - 3 . 4. <strong>1979</strong> tu tu s tu a y li k o l­<br />

m e e n kym m eneen u lk o m a is e e n k o ­<br />

koelm a a n .<br />

Tähän s a n o is in , e ttä jo s lä h d e m ­<br />

m e s iitä , e ttä T u rku on paikka , jo ­<br />

ka vä h ite lle n kasvoi ka u p p a p a ik k a ­<br />

na ja jo s ta s itte m m in tu li sekä<br />

k irk o llis e n e ttä m a a llis e n vallan<br />

ke s k u s , ei lie n e ta p a h tu m a a , jo k a<br />

pare m m in s o p is i ju h lie n s y y k s i.<br />

T a p a h tu m ia , jo ih in paavin k irje<br />

jo h ti, to is in sa n o e n p iis p a n is tu i­<br />

m en s iirtä m is tä v o id a a n p itä ä vahv<br />

is tu k s e n a s ille , e ttä A u ra jo k ila a k -<br />

son a s u tu s vu o n n a 1229 o li k ilp<br />

a ille ssaan m o n ie n m u itte n ” so velia<br />

s te n p a ik k o je n " k a n ssa , k ä y t­<br />

tä ä ksem m e paavin s a n o n ta a , saav<br />

u tta n u t n iin vankan a sem an, e ttä<br />

s itä v o itiin p itä ä a rv o llis e n a o tta ­<br />

m aan vastaan p iis p a n is tu in . S illo<br />

in p ä ä te ttiin lo p u llis e s ti,<br />

m is s ä<br />

S u o m e n h u o m a tta v in p a ik k a s ija its<br />

is i. Tätä on m ie le s tä n i T u ru n a i­<br />

h e tta ju h lia .


Kaupunginvaltuuston<br />

puheenjohtaja<br />

H EIK K I LÖ YTTYNIEM I:<br />

L apset tulevaisuuden<br />

kau p ungin rakentajia<br />

PE R U G IA ja T u rku s ija its e v a t<br />

m a a n tie te e llis e s ti e tä ä llä to is is ­<br />

taan. N ä illä k a h d e lla p a ik a lla ja<br />

tä llä p ä iv ä llä on k u ite n k in jo ta k in<br />

y h te is tä . Tasan se itse m ä n ja puo-<br />

lis a ta a v u o tta s itte n p iirre ttiin<br />

P e ru g ia ssa p e rg a m e n tille ne san<br />

a t, jo is ta voidaan ka tso a alkaneen<br />

S uom en T u ru n kehityksen<br />

m a a m m e v a n h im m a k s i k a u p u n k i­<br />

m a is e k s i y h d y s k u n n a k s i. V uonna<br />

1229 paavi G re g o riu s IX k e h o itti<br />

tu tk im a a n<br />

m a h d o llis u u k s ia T urun<br />

tu o m io k irk o n s iirtä m is e e n n y k y i­<br />

s e lle p a ikalle e n b u lla s s a , jo n k a<br />

hän päiväsi a n n e tu k s i P erugiassa<br />

k y m m e n e n te n ä päivänä ennen h e l­<br />

m ik u u n e n s im m ä is tä y lip iis p u u -<br />

te n sa to is e n a vuotena.<br />

M IN U L L A on ilo T u ru n ka u p u n ­<br />

g in h a llin n o n p u o le s ta to iv o tta a<br />

T e id ä t ka ik k i te rv e tu lle ik s i tähän<br />

tila is u u te e n , jo k a ja tk o n a äsken<br />

p id e ty lle k a u p u n g in v a ltu u s to n ju h ­<br />

la k o k o u k s e lle m u o d o s ta a ka u p u n ­<br />

g in v a ltu u s to n s u u rim m a n ju h la ­<br />

vuoden ta p a h tu m a n . T o ivo n , että<br />

m e tä n ä ä n vo im m e v ie ttä ä hetken<br />

yh tä h y v in h is to ria llis e n Ilm a p iirin<br />

k u in m e n n e id e n v u o s ik y m m e n ie n<br />

m u is to je n ke skellä s a m a lla s u u n ­<br />

naten ka tseem m e tu le v a is u u te e n .<br />

JAG h a r g lä d je n a tt på A b o<br />

s ta d s fö rv a ltn in g s vägnar ö n ska Er<br />

alla vä lk o m n a t ill d e n n a tills tä lln<br />

in g ,<br />

vilke n som en fo rts ä ttn in g<br />

t ill s ta d s fu llm ä k tig e s<br />

nyss h ållna<br />

ju b ile u m s m ö te u tg ö r den stö rs ta<br />

händelsen fö r s ta d s fu llm ä k tig e<br />

u n d e r ju b ile u m s å re t. Jag hoppas,<br />

a tt vi idag kan fira en s tu n d i h is ­<br />

to ris k a tm o s fä r b la n d m in n e n från<br />

de gångna å rtio n d e n a m en ändå<br />

s a m tid ig t rik ta vår b lic k m o t fra m ­<br />

tid e n .<br />

VO ISI m e lk e in p ä anta a ru n o ra t­<br />

sun la u ka ta la u lu n s a n o in — "jo s<br />

k ie lin v o is i k e rto a ” — a ja te lle s ­<br />

saan tä m ä n T u ru n lin n a n va ih e ita<br />

ja n iitä m o n in a is ia ta p a h tu m ia ,<br />

jo illa on o llu t v a ik u tu s ta ei yksin<br />

T u ru n , vaan koko m aan h is to ria a n .<br />

K u in u h m a te n kaikkea y m p ä rillä ä n<br />

ja h o lve issa a n ta p a h tu n u tta lin n a n<br />

m u u rit ka ts e le v a t m e itä 20. v u o s i­<br />

sadan ih m is iä antaen ju h la v u u tta<br />

ja k a ru u d e s s a a n k in k a u n iit p u itte<br />

e t. A lu n alkaen tu rv a k s i ja varu<br />

s tu k s e k s i<br />

ra k e n n e tu s ta lin n a s ta<br />

tu li e n s in m a am m e k e s k e is in h a l­<br />

lin to p a ik k a ja s itte n ih m is te n v ä lisen<br />

kanssakäym is e n ja k u lttu u rin<br />

k eskus.<br />

Heikki Löyttyniem i<br />

N Ä M Ä kaksi e d e llä m a in its e ­<br />

m aani ra kennusta , T u ru n tu o m io ­<br />

k irk k o ja T urun lin n a , noustuaan<br />

A u ra jo k is u is to s s a o lle e n a s u tu k ­<br />

sen<br />

ke s k e lle , ovat m u o d o sta n e e t<br />

v a lta suonen a ja te lla a n p a s itte n<br />

m aam m e h e n g e llis tä ta i v a ltio llis ta<br />

eläm ää. Tänään ne m yö s s y m b o lisoivat<br />

k a u p u n k im a is ta ra kenta m ista,<br />

jo n k a eri a ikakaudet ja k e h i­<br />

ty s s u u n n a t ovat m u o kanneet T urkua.<br />

A ikanaan tu o m io k irk o n y m ­<br />

p ä ris tö to re in e e n ja ra k e n n u k s i­<br />

neen m u o d o s ti m yö s p a ik a llis e n<br />

h a llin n o n yd in a lu e e n , kunnes<br />

T urun p a lo n jälkeen u u d e lle e n rak<br />

e n n e tu n ka u p u n g in syd ä m e ksi<br />

tu li ka u p p a to ri. On m o n e ssakin<br />

m ie le ssä lu o n n o llis ta , e ttä haettaessa<br />

k a u p u n g in v a ltu u s to lle Is-<br />

tu n to s a litilo ja , ne lö y d e ttiin lä h e l­<br />

tä k a u p p a to ria ja n iin huvieläm ä<br />

jo u tu i lu o p u m a a n tilo is ta a n paik<br />

a ksi,<br />

m issä käyte tä ä n päätäntävaltaa<br />

k a ik k ie n tu rk u la is te n p u o ­<br />

lesta. K u n k a u p u n g in v a ltu u s to äsk<br />

e ttä in k o k o o n tu i n o is s a o m issa<br />

tilo is s a a n , h a lu ttiin se te h d ä n i­<br />

m e nom aan s iitä s yystä , e ttä ju h ­<br />

la k o k o u k s e n k in p ä ä tö kse t s y n ty i­<br />

s iv ä t s a m o is s a u lk o is is s a p u itte is ­<br />

sa k u in se arkin e n aherru s, jo ka<br />

on ka iken y h te is k u n n a llis e n to i­<br />

m in n a n k ä y ttö v o im a n a . Saanen<br />

tä ssä y h te yd e ssä va litta e n to d e ta ,<br />

e tte iv ä t nuo tila t anta n e e t m a h d o l­<br />

lis u u tta k a ik ille h a lu k k a ille o s a llis ­<br />

tua. K o k o o n tu m in e n ju h la k o k o u k ­<br />

seen k a u p u n g in v a ltu u s to n o m iin<br />

tilo ih in on o m a lla ta valla a n o s o i­<br />

tu s s iitä , e ttä me p id ä m m e kunniassa<br />

s itä its e h a llin to a m m e , jo n ­<br />

ka m e o le m m e saaneet v u o s is a ta i­<br />

sen k e h ity k s e n tu lo k s e n a .<br />

DET är o ckså i m å n g a avseenden<br />

n a tu rlig t, a tt då m an s ö kte<br />

s e s s io n s s a ls u try m m e n åt s ta d s ­<br />

fu llm ä k tig e , fann m an dem nära<br />

sa lu to rg e t o ch så m å ste n ö je s liv e t<br />

ge v ik a fö r en p la ts , d ä r b e slu ta n d e ­<br />

rätte n utövas p å a lla å b o b o rs vägnar.<br />

Då s ta d s fu llm ä k tig e nyss<br />

sa m m a n ko m i dessa s in a e gna u t­<br />

rym m e n , v ille m an g ö ra det u ttry<br />

c k lig e n av den o rsaken, a tt även<br />

ju b ile u m s m ö te ts b e s lu t s k u lle t illko<br />

m m a in o m sam m a y ttre ram ar<br />

som den v a rd a g lig a id, som u tg ö r<br />

d riv k ra fte n bakom a ll s a m h ä lls ­<br />

verksam h e t. Jag få r i d e tta sam ­<br />

m anhang b e kla g lig e n ko n sta te ra ,<br />

a tt dessa u trym m e n in te gav alla<br />

som v ille m ö jlig h e t a tt d e lta . A tt<br />

s a m m a n kom m a t ill ju b ile u m s m ö ­<br />

te t i s ta d s fu llm ä k tig e s egna u t­<br />

rym m en är på s itt sä tt e tt bevis<br />

på a tt vi h ö g a k ta r vå r s jä ljv s ty re i­<br />

se, som vi få tt som re su lta t av en<br />

m å n g h u d ra å rig u tv e c k lin g .<br />

V A LTUUTETTU JEN<br />

K E S K I-IK Ä<br />

LASKENUT<br />

R U N S A A N 100 vu o tta k e stä n yt<br />

k u n n a llin e n its e h a llin to m m e ei a i­<br />

na o le o llu t itse stä ä n selvä asia<br />

sen p a re m m in k u in v a ltio l Unenkaan<br />

its e h a llin to m m e . Kuvaavana<br />

e s im e rk k in ä T urun k a u p u n g in v a l­<br />

tu u s to n e n s im m ä is e s tä k o k o o n tu ­<br />

m is e s ta o n se,<br />

e ttä tu o k o kous<br />

jo u d u ttiin p itä m ä ä n m a is tra a tin<br />

e tu h u o n e e ssa, koska v a ltu u te tu ille<br />

ei lö y ty n y t tila a m u u a lta ja s ie llä ­<br />

kin h e itä k a ts e ltiin h iu kan s y rjä s ilm<br />

ä llä k u in o u to ja k u m m a ja is ia .<br />

P a its i, e ttä k a u p u n g in v a ltu u s to n<br />

kasvot ovat vu o sie n m itta a n m u u t­<br />

tu n e e t ja v a ltu u te ttu je n va ih tu v u u s<br />

vaali vaalin jä lkeen kasvanut, on<br />

v a ltu u te ttu je n ikärakenteessa ja<br />

e rity is e s ti<br />

s u k u p u o lija k a u tu m a s s a<br />

ta p a h tu n u t h u o m a tta v ia m u u to k ­<br />

sia.<br />

N a is te n o s u u s ku n n a llis e s s a<br />

p ä ä tö ksente o ssa<br />

tu li e s ille vasta<br />

tä llä vu o s is a d a lla ja su u re m m a ssa<br />

m äärin n a isia on o llu t v a ltu u s to -<br />

työ ssä vasta k o lm e n v iim e k s i k u -<br />

Turun juhlavuoden kokonaismenot<br />

1,4 m iljoonaa m arkkaa<br />

luneen vu o s ik y m m e n e n aikana.<br />

M itä tu le e v a ltu u te ttu je n keski-<br />

ikään, on se o le e llis e s ti laskenut,<br />

s illä o ltu a a n valta o san v a ltu u s to ­<br />

jen yh te e n la s k e tu s ta to im in ta -<br />

a ja sta 5 5 — 60 ikävuoden v a ih e illa ,<br />

on k e s k i-ik ä n y k y is e llä ä n ju u ri ja<br />

ju u ri päälle 40 vu o tta . Täm ä k e h i­<br />

ty s e i su in kaan jo h d u s iitä , että<br />

a ie m m in y h te is k u n n a llin e n a k tiiv i­<br />

su u s o lis i ja tk u n u t pidem pään,<br />

vaan s iitä y k s in k e rta is e s ta s y ystä ,<br />

e ttä k o u lu la ito k s e n ja tie d o n v ä lityksen<br />

k e h ity k s e n m y ö tä yhä nopeam<br />

m in k ypsytä ä n o ttam aan<br />

kantaa y h te is iin a s io ih in . N iin i­<br />

kään h u o m a tta va m u u to s on tap<br />

a h tu n u t s iin ä , e ttä k a u p u n g in v a l­<br />

tu u s to n va lta e n e m m is tö n käyttä m ä<br />

k ie li on m u u ttu n u t ru o ts is ta s u o ­<br />

m e k s i. N äm ä m u u to k s e t ovat k u i­<br />

te n k in p e rim m ä ltä ä n v ä rittä n e e t<br />

v a ltu u s to n p e ru s lu o n n e tta verraten<br />

vähän. Ih m in e n on sam a eile n ja<br />

tänään. N iin p ä ta lo u s a rv io - ja ve-<br />

ro n ka n to p ä ä tö kse t ovat a in a o lle e t<br />

rin n a n h e n k ilö v a lin to je n kanssa<br />

n iitä , jo tk a e n ite n ovat p u h u tta ­<br />

neet ja ä ä n e s tyttä n e e t.<br />

K A U P U N G IN V A LT U U S T O<br />

ei<br />

lu o n n o llis e s tik a a n y k s in e dusta<br />

k u n n a llis h a llin to a , vaan sen rin ­<br />

na lla on m itta v a lauta- ja h a llin to -<br />

k u n ta jä rje s te lm ä , jo k a käyttää<br />

huom attavaa p äätösvaltaa om an<br />

to im ia la n s a p u itte is s a . T ä llainen<br />

o rg a n is a a tio on ty ö llis tä v ä n ä te k i­<br />

jänä m e lkoin e n ja sen a n s io s ta tai<br />

v a ik u tu k s e s ta T u ru n ka u p u n g in<br />

palveluksessa on tä llä hetkellä<br />

noin 10 000 h e n kilö ä . Tänään, kun<br />

jo u d u m m e p ä iv ittä in askaroim aan<br />

ty ö llis y y s k y s y m y s te n kanssa, ei<br />

ole su in ka a n vä h ä m e rk ity k s e llis tä<br />

se, e ttä kaupunki itsessään on<br />

h a llin n o llis e n alu e e n sa s u u rin ty ö ­<br />

nanta ja .<br />

TÄYTYISI o lla v ä h in tä ä n lasisen<br />

e n n u s tu s p a llo n o m is ta ja vo id a k­<br />

seen ka tso a tu le v a is u u te e n ja k u i­<br />

te n k in m eitä k iin n o s ta a eniten<br />

m illa in e n on se o lo tila , jossa m e i­<br />

tä seuraavat su k u p o lv e t elävät ja<br />

tekevät ty ö tä ä n . E n nakoin äsken<br />

ka u p u n g in v a ltu u s to n ju h la k o k o u k ­<br />

sessa sä h k ö is te n vie s tin te n ja<br />

e le k tro n iik a n v o itto k u lk u a p äätöksente<br />

k o p ro s e s s is s a ja s ite n jo s ­<br />

sain m ie le ssä p a lu u ta a ikaan, jo l­<br />

lo in y h te is ö s s ä asu vat voivat k a ik ­<br />

k i o tta a osaa päätöksen tekoon.<br />

V a ikkakin k e h ity s o lis i tä lla in e n ja<br />

vaikka s ite n e n tise stä ä n la a je n n e t­<br />

ta is iin d e m o k ra tia a , ei vo ita n e a i­<br />

nakaan kovin n o p e a s ti irta u tu a s iitä,<br />

e ttä p ä ätösten lu o n te e n ra tk a i­<br />

sevat v a ik u tta ja y k s ilö t.<br />

EDESSÄ T A S A IS E M M A N<br />

KEH ITYKSEN KAUSI<br />

KULU V A N v u o sikym m e n e n a l­<br />

k u p u o li o li voim akkaan kasvuv<br />

a u h d in ja la a ja m itta is e n ka u p u n ­<br />

kira ke n ta m ise n a ikaa. K aikkien<br />

la ske lm ie n ja to d e n n ä k ö is y y s e n -<br />

nu s te id e n valo ssa edessäm m e on<br />

ta saisem m a n k e h ity k s e n kausi.<br />

Kun näin on, e d e lly te tä ä n m e iltä<br />

päätäntä va lla n k ä y ttä jiltä s u u re m ­<br />

paa h a rk in ta a ja m a lttia . M enneet<br />

su k u p o lv e t ovat o m a lla ty ö llä ä n<br />

■ T urun k a u p u n g in v a ltu u s ­<br />

to h yväksyi ka u p u n g in k u lu ­<br />

van vuoden ta lo u s a rv io ta<br />

vahvistaessaan T urun 750.<br />

ju h la v u o d e n ko k o n a is m e ­<br />

n o ik s i va rs in a is te n ka u p u n ­<br />

g in to im e n p ite id e n osalta<br />

lähes 1,3 m iljo o n a n m arkan<br />

suuru is e n<br />

m äärärahan.<br />

Täm än lis ä k s i ka u p u n ki<br />

m yöntää eri jä rje s tö ille<br />

a vu stu ksia n iid e n jä rje s tä ­<br />

m is tä ja 750. ju h la vu o te e n<br />

liitty v is tä<br />

ta p a h tu m is ta<br />

100 000 m k.<br />

T urun ju h la v u o d e n keskeis im m ä t<br />

ta p a h tu m a t tu le v a t o lem aan e lo ­<br />

kuussa. T urun M e s s u ille rakennetaan<br />

k a u p u n g in o m a p a v iljo n k i ja<br />

s iih e n la a ja m itta in e n n ä ytte ly<br />

"T u rk u 750 v u o tta ” . M e ssu p a vil-<br />

jo n g in a ih e u tta m a t ku s ta n n u k s e t<br />

on a rv io itu 200 000 m arkaksi ja<br />

m uut m essujen a ik a is e t k u lu t<br />

250 000 m arkaksi. E lo ku u ssa jä r­<br />

je s te tä ä n m yös h is to ria llin e n ju h ­<br />

lakavalkadi ja s u u ri y le is ö ju h la<br />

T urun u rh e ilu p u is to s s a .<br />

V ira llin e n 750. ju h la v u o d e n ju h ­<br />

lapäivä ju h la ju m a la n p a lv e lu k s i-<br />

neen, ju h la v a s ta a n o tto in e e n sekä<br />

A u lis S a llisen säve ltä m ä n ju h la -<br />

s in fo n ia n e n s ie s ity k s in e e n on n iinikään<br />

e lo k u u s s a . N äiden ju h la ­<br />

vuoden ju h la v iik o n ta p a h tu m ie n<br />

jä rje s te ly ih in on va ra ttu ta lo u s a r­<br />

v io s s a 200 000 m arkkaa. T urun<br />

ju h la v u o s i on m yö s m aam m e ty ö ­<br />

vä e n liikkeen ju h la v u o s i ja työ väenliikke<br />

e n ju h la v u o d e n p ä ä tila is u u tta<br />

varten on varattu 20 000 m arkan<br />

su u ru in e n m ääräraha k a u p u n g in<br />

avu stu kse n a .<br />

K a u p u n g in v a ltu u s to n ju h la k o ­<br />

ko u kse n ja ju h la illa lliste n jä rje s te ­<br />

lyjä varten on va ra ttu 45 000 m k.<br />

T urun 750. ju h la v u o d e n in fo rm a a -<br />

ta s o itta n e e t tie tä m e ille ja n iin tu ­<br />

lee lu o n n o llis e s ti m e id ä n kin tehdä<br />

tu le v ia p o lv ia a ja te lle n . S am alla<br />

m eidän on k u ite n k in m u is te tta v a ,<br />

e tte m m e voi kasata m e n o ja jä l­<br />

keem m e tu le vie n m a ksetta vaksi.<br />

On o m a lla tavallaan s u u rte n s a ttu ­<br />

m ien se u ra u sta se, e ttä tänä sam<br />

ana vuonna, kun m e v ie tä m m e<br />

ka u p u n k im m e k e h ittä m is e n ja rake<br />

n ta m ise n 7 5 0 -v u o tis ju h lia , vie te ­<br />

tään k a n s a in v ä lis tä lapsen vu o tta .<br />

L apset ovat tu le v a is u u d e n kaup<br />

u n g in ra ke n ta jia ja päättä jiä .<br />

H e issä m e illä on tu le v a is u u s e d e l­<br />

ly ttä e n , e ttä v o im m e antaa h e ille<br />

p e rin n ö k s i k e h itty v ä n ja e lin k e l­<br />

poisen k a u p u n g in .<br />

FÖ R S TA h ä lfte n av innevarande<br />

å rtio n d e var en tid av k ra ftig ste g ­<br />

rin g o c h o m fa tta d e sta d s b y g g n a d .<br />

A lla b e rä kn in g a r o ch s a n n o lik -<br />

h e ts p ro g n o s e r v isar, a tt vi har en<br />

period av jä m n a re u tv e c k lin g<br />

fra m fö r o ss. D e tta fö ru ts ä tte r a llt<br />

stö rre b e g ru n d a n d e o ch b e s in n in g<br />

av o s s b e s lu ts fa tta re . De gångna<br />

tio ta varten o n va ra ttu e rikseen<br />

150 000 m arkkaa. T ä llä m äärärahalla<br />

ka te ta a n m m . s y m b o lin<br />

k ä y ttö e rila is is s a p o s tilä h e ty k s is ­<br />

sä, le h d is tö tila is u u d e t ja n iitä va r­<br />

ten ta rv itta v a n v a lo k u v a m a te ria a lin<br />

h a n k in ta , ju h la v u o d e n tu n n u k s e lla<br />

v a ru s te ttu je n v iirie n ja rin ta m e rk ­<br />

kien h a n k in ta . O m an m ä ärärahansa,<br />

s u u ru u d e lta a n 30 000 m arkkaa<br />

on s a a n u t m yö s ju h la v u o d e n m i-<br />

ta lli.<br />

□<br />

Turku-aiheinen<br />

juhlaraha<br />

valmisteilla<br />

■ T u ru n<br />

7 5 0 -v u o tis ju h lie n<br />

k u n n ia k s i o n te k e illä ju h la ­<br />

raha, jo n k a n im e llis a rv o on<br />

25 m arkkaa. K yse e ssä on<br />

h o p e in e n k o lik k o , jo k a tu l­<br />

taneen laskem a a n liik e n te e ­<br />

seen tä m ä n vu o d e n e lo ­<br />

k u u ssa . J u h la ra h a n s u u n n i­<br />

tele e eräs e tu riv in rahan-<br />

s u u n n itte lijo is ta m m e , ta ite i­<br />

lija H e ik k i H ä iväoja .<br />

T u ru n ju h la ra h a a tu lta n e e n ly ö ttä ­<br />

m ään 300 000 ka p p a le tta . J u h la ra ­<br />

hassa tu lla a n kuva a m a a n A u ra jo -<br />

kira n n a n n ä k y m iä ja A u ra jo e n tu n ­<br />

tum a a n s ijo ittu v ia T u ru n h u o m a t­<br />

ta v im p ia ra k e n n u k s ia ja tu n n u s ­<br />

m e rkke jä . N ä is tä m a in itta k o o n<br />

T u ru n tu o m io k irk k o . S a m p p a lin -<br />

nan m y lly , te a tte rita lo sekä te la k ­<br />

ka-alue ja A u ra jo e n y lits e jo h ta v a t<br />

s illa t sekä T u ru n lin n a . Rahan<br />

to is e lla p u o le lla tu lta n e e n kuvaam<br />

aan T u ru n m e re llis tä lu o n n e tta<br />

ja m ereen liitty v ä n ä h a u skana y k ­<br />

s ity is k o h ta n a k a lo ja . □<br />

g e n e ra tio n e rn a har g e n o m s itt<br />

eget a rb e te jä m n a t vägen fö r o s s<br />

och så m å s te n a tu rlig tv is o c k s å vi<br />

g öra m ed ta n ke på de ko m m a n d e<br />

g e n e ra tio n e rn a . På sam m a g ång<br />

m å ste vi d o c k b e a kta a tt vi in te<br />

kan s a m la u tg ifte r på hög fö r a tt<br />

beta la s av de ko m m a n d e genera ­<br />

tio n e rn a .<br />

Det är på s itt s ä tt en<br />

fö ljd av sto ra tillfä llig h e te r a tt vi<br />

sa m m a år som vi fira r vår sta d s<br />

u tv e c k lin g s och b y g g a n d e s 750-<br />

å rs ju b ile u m fira r in te rn a tio n e lla<br />

b a rn e ts år. B arnen är fra m tid e n s<br />

s ta d s b y g g a re o ch b e s lu ts fa tta re . I<br />

dem<br />

har vi v å r fra m tid fö ru ts a tt<br />

a tt vi kan ge dem en fra m å tg å e n -<br />

de o c h liv s d u g lig sta d i arv.<br />

JA G<br />

få r ö n s k a e r en a n g em än<br />

o ch g e m y tlig sa m varo o ch s a m tid<br />

ig t h ö ja m in skå l fö r A b o s ta d s<br />

fra m g å n g s rik a u tv e c k lin g .<br />

S A L L IN E T T E m in u n to iv o tta a<br />

te ille m ie lly ttä v ä ä ja le p p o is a a y h ­<br />

d e s s ä o lo a sekä s a m a lla k o h o tta a<br />

la s in i T u ru n ja sen ja tk u v a n k e h itty<br />

m is e n m e n e s ty k s e k s i.


Turun juhlavuosi alkoi<br />

ilotulituksella<br />

• Ju o n o la is e n perheen p o ik a vauvalle v ie tiin k u m m ilu s ik k a ja ä id ille ku k­<br />

kia . Tervehdys- ja o n n itte lu k ä y n n illä k a u p u n g in jo h ta ja V ä in ö J. Leino,<br />

a p u la is k a u p u n g in jo h ta ja Ilkka Järvinen ja tie d o tu s s ih te e ri R aim o H e lm i­<br />

nen. — K uva: Pekka R outam aa, PR-Kuva.<br />

■ Vuosi <strong>1979</strong> ja Turun kaupungin 750-vuotisjuhlavuosi vastaanotettiin<br />

Turun tuom iokirkon portailla. Tulipalopakkanen<br />

aiheutti sen, että tilaisuuteen osallistui yleisöä huom attavasti<br />

vähem m än kuin useina aikaisem pina vuosina. Poliisin arvion<br />

m ukaan yleisöä oli parituhatta. Uutta oli tällä kerralla y lioppilaiden<br />

soihtukulkue ja ilotulitus.<br />

T u ru n K a u p u n g in ta lo n p u is tik o s ­<br />

ta lä hteneeseen s o ih tu k u lk u e e s e e n<br />

o s a llis tu i k o lm is e n k y m m e n tä<br />

y lio p p ila s ta ja k y m m e n k u n ta s o ih ­<br />

tu a . H e ik k o o n o s a n o tto o n v a ik u tti<br />

pakka n e n ja y lio p p ila id e n jo u lu lo ­<br />

m a.<br />

T u o m io k irk o n to rn ik e llo n ly ö ty ä<br />

k e s k iy ö n ly ö n tin s ä T urun llm a to r-<br />

ju n ta p a tte ris to a m p u i ku n n ia la u ­<br />

k a u kse t V a rtio v u o re n m ä e ltä . J u h ­<br />

la tila is u u d e s s a p u h u iv a t tu o m io ro ­<br />

v a s ti Lauri H u o v in e n ja k a u p u n ­<br />

g in v a ltu u s to n p u h e e n jo h ta ja H e ik ­<br />

ki L ö y tty n ie m i. T u ru n V a ru skunta -<br />

s o itto k u n ta jo h ta ja n a a n m u s iik k i-<br />

k a p te e n ilu u tn a n tti E sko J u u ri ja<br />

M ie s k u o ro L a u lu n Y stä vä t jo h ta ja ­<br />

naan d ir.m u c . E sko S olasaari<br />

h u o le h tiv a t tila is u u d e n m u s iik illise<br />

sta a n n is ta .<br />

J u h la tila is u u s p ä ä tty i M a am m e­<br />

la u lu u n . P a rik y m m e n tä m in u u ttia<br />

jä lk e e n p u o le n yön a lk o i ilo tu litu s<br />

S a m p p a lin n a n m ä e ltä .<br />

K U K K A T E R V E H D Y S<br />

N U O R IM M A L L E JA<br />

V A N H IM M A L L E<br />

TU R K U LA IS E LLE<br />

Ilo tu litte id e n k o h o te s s a taivaalle<br />

s y n ty i ku lu van vu o d e n e n s im m ä i­<br />

nen vauva T urun ka u p u n g in s a ira a ­<br />

lan s y n n y ty s o s a s to lla (H e id e ken).<br />

S irp a ja A n tti J u o n o la is e n 00.20<br />

s y n ty n e e llä p o ik a la p s e lla o li p a i­<br />

noa 3,450 kg ja p itu u tta 50 cm .<br />

P erheessä on a ie m m in 9- ja 8-<br />

vu o tia a t ty tö t.<br />

K a u p u n g in jo h ta ja V ä in ö J. L e i­<br />

no, a p u la is k a u p u n g in jo h ta ja Ilkka<br />

J ä rvinen ja tie d o tu s s ih te e ri R aim o<br />

H e lm in e n kävivät lu o v u tta m a s s a<br />

ju h la v u o d e n e n s im m ä is e n ä s y n ty ­<br />

n eelle tu rk u la is e lle ku m m ilu s ik a n<br />

ja ä id ille ku kkia .<br />

S am at k a u p u n g in e d u s ta ja t kävivät<br />

m yö s k u kkin e e n te rv e h tim ä s ­<br />

sä K u rje n m ä e n saira a la ssa T urun<br />

v a n h in ta a sukasta M a ria K u m la n -<br />

d e ria , jo k a 28. 2. <strong>1979</strong> tä y tti 105<br />

v u o tta .<br />

M aaherra ja rouva Paavo A itio lla<br />

o li uudenvu o d e n päivänä v a ltio n<br />

v ira s to ta lo s s a va s ta a n o tto , jo h o n<br />

o li k u ts u ttu 1 400 v ie ra sta . A p u ­<br />

la is k a u p u n g in jo h ta ja Ilkka Järvinen<br />

ja rouva A u n e Järvinen lu o v u ttiv a t<br />

Paavo ja Irja A itio lle e n s im m ä is e t<br />

k a u p u n g in 7 5 0 -v u o tis ju h lie n ku n ­<br />

n ia ksi v a lm is te tu t ju h la m e rk it.<br />

• T u ru n k a u p u n g in te rv e h d y k s e n k a u p u n g in v a n h im m a lle a s u k k a a lle M a ria K u m la n d e rille k ä v iv ä t e s ittä m ä s s ä<br />

k a u p u n g in jo h ta ja V ä in ö J . L e in o , tie d o tu s s ih te e r i R a im o H e lm in e n ja a p u la is k a u p u n g in jo h ta ja Ilk k a J ä rv in e n . —<br />

K u va : P e k k a R o u ta m a a , P R -K u v a .<br />

• M a ria K u m la n d e rin tä y ttä e s s ä 1 0 5 v u o tta k e s k iv iik k o n a 2 8 . 2 . 19 7 9 k a u p u n g in te rv e h d y k s e n k ä v iv ä t e s it tä m ä s ­<br />

s ä h a llin t o y lilä ä k ä r i H e im o H a k u la , k a u p u n g in s a ira a la n k iru rg ia n o s a s to n y lilä ä k ä ri M ik k o L in n a , y lih o ita ja A n ja<br />

S a n d b e rg ja tie d o tu s s ih te e r i R a im o H e lm in e n . M a r ia K u m la n d e r k u o li 4 . 3 . 1 9 7 9 .<br />

Turun kaupungin<br />

700-vuotisjuhlallisuudet<br />

vuonna 1929<br />

■ Turun kaupungin 700-vuotisjuhlia vietettiin viisi vuosikymmentä<br />

sitten, kesäkuussa 1929 liittyen Turun tu o m io kirkon<br />

sam oihin aikoihin vietettyihin 700-vuotisjuhliin. Varsinainen<br />

juhlapäivä oli tu o llo in kesäkuun 18. päivä, joskin koko<br />

vuoden ajan su orite ttiin erilaisia toim enpiteitä pääasiassa<br />

Turun tekem iseksi tunnetuksi niin maan rajojen sisällä kuin<br />

kansainvälisestikin.<br />

• T u ru n 7 0 0 -v u o tis ju h lie n a ik a n a o p a s tu s ta ja n e u v o n ta a a n n e ttiin m m .<br />

ta rk o itu s ta va rte n p y s ty te ty is s ä n e u v o n ta k io s k e is s a . K u v a s s a m m e p a h v i,<br />

jo k a o li k iin n it e t ty k io s k i n u m e ro k a h te e n . H ie m a n k o lh iin tu n e e n , 50<br />

v u o tta v a n h a n p a h v in , e räs tu rk u la in e n to im it ti k a u p u n g in m a tk a ilu to im is ­<br />

t o o n . — K u va: P R -K u v a , P e k k a R o u ta m a a .<br />

A lo itte e n T urun 7 0 0 -v u o tis ju h ­<br />

lie n v ie ttä m is e s tä te k i neljä kaup<br />

u n g in v a ltu u te ttu a 20. syysku u ta<br />

1928 e li vajaa vuosi ennen ju h la ­<br />

päivää. Tuon a lo itte e n k ä s itte ly o li<br />

nopeata , s illä jo m a rra sku u n 1 .<br />

päivänä vuonna 1928 a se tti kaup<br />

u n g in v a ltu u s to k a k s ito is ta jä se n ­<br />

tä k ä sittä vän k o m ite a n laatim aan<br />

o h je lm a e h d o tu s ta ja ru n sasta kuuk<br />

a u tta m yö h e m m in tu o k o m ite a<br />

o li v a lm is a ntam aan la u sunto n sa.<br />

J u h la v iik k o e s ite ttiin s ijo ite tta v a k ­<br />

s i ke sä ku u lle ja n iin , e ttä ju h la ­<br />

v iik k o p ä ä ttyi ju h a n n u k s e e n . J u h ­<br />

la p ä iväksi e s itti k o m ite a kesäkuun<br />

18. päivää. K o m ite a n e s ity s k ä s itti<br />

m yö s y le is m e s s u je n jä rje s tä m is e n<br />

T u ru ssa S uom en M essujen t o i­<br />

m esta, e rity is e n m u is to m ita lin<br />

ly ö ttä m is e n , v a rsin a isen ja ru n ­<br />

s a s lu k u is e k s i to iv o tu n ju h la k o m i-<br />

tean a se tta m is e h d o tu k s e n sekä<br />

200.000 s illo is e e n m arkkaan päättyvän<br />

ta lo u s a rv io e h d o tu k s e n .<br />

V IR A LLIN E N J U H L A P Ä IV Ä<br />

KESÄKUUSSA<br />

T u ru n 7 0 0 -v u o tis ju h lie n va rsinaista<br />

e li v ira llis ta ju h la p ä ivää vie ­<br />

te ttiin kesäkuun 18. päivänä. Ju h ­<br />

lapäivä a lkoi T urun tu o m io k irk o s s a<br />

p id e ty llä ju h la ju m a la n p a lv e lu k s e l­<br />

la, jo ta seurasi a d re ssie n ja te r­<br />

vehdyste n v a s ta a n o tto T urun kaup<br />

u n g in ta lo lla . L is ä k s i 7 0 0-vuotisju<br />

h lie n ju h la p ä ivän o h je lm a ssa<br />

o liv a t h is to ria llis e n n ä ytte lyn<br />

avaus T urun k a u p u n g in h is to ria llisen<br />

m u se o n tilo is s a sekä ju h la ­<br />

p ä iv ä llis e t V P K :n ta lo n ju h la s a lis ­<br />

sa.<br />

J U H L A M U S IIK K IA , K IR JA LLIS U U ­<br />

DEN<br />

TU K E M IS T A JA M A IN O N T A A<br />

Eräs T urun k a u p u n g in 700-vuotis<br />

ju h lis ta jä ä n yt m u s iik illin e n a n ti<br />

on ju h la k a n ta a tti, jo n k a s ä v e ltä m i­<br />

seksi ja k irjo itta m is e k s i jä rje s te t­<br />

tiin k ilp a ilu . K a n ta a tin sävelsi<br />

S elim P alm gren ja sen k ir jo itti V.<br />

A . K o ske n n ie m i.<br />

K a u p u n k i tu k i ju h la v u o te n s a<br />

k u n n ia k s i T urun H is to ria llis ta<br />

Y h d is ty s tä sen ju lk a is u s a rja n k o l­<br />

m annen osan p a in a tta m is e k s i,<br />

m u tta täm än lis ä k s i ju lk a is tiin<br />

140-sivuin e n T urun k irja ju h la ju l­<br />

ka isuna sekä la a d ittiin Turkua<br />

koskeva opas "S u o m e n T u rk u ” -n i-<br />

m isenä.<br />

M yö s m a in o n n a n k e in o ja kä y­<br />

te ttiin h yväksi. H yvissä a jo in e n ­<br />

nen ju h la llis u u k s ia v a lm is te ttiin<br />

k u u d e lla eri k ie le llä ju h la v u o d e s ta<br />

ke rto via m a in o s p la k a a tte ja sekä<br />

e rity in e n m a in o s m e rk k i n iin y le is iä<br />

ta rk o itu k s ia k u in m y y n tiä k in varten.<br />

S a m o in p a in a te ttiin 3 -sarja i-<br />

nen m a in o s p o s tik o rtti ja la s k e ttiin<br />

liik k e e lle ju h la p o s tim e rk k i. Jakelua<br />

ja m y y n tiä varten ly ö te ttiin h o p e i­<br />

s ia ja p ro n s s is ia m u is to m ita le ja .<br />

Ju h la vu o d e n o h je lm a llis ia tark<br />

o itu k s ia s ilm ä llä p itä e n rakennettiin<br />

S a m p p a lin n a n m ä e ltä T urun<br />

u rh e ilu p u is to o n v ä lia ik a in e n kävely<br />

s ilta ja itse u rh e ilu p u is to o n " p y ­<br />

s y v ä in e n " la u lu - ja s o itto la v a . L ip -<br />

p u s a lk o ja p y s ty te ttiin e ri p u o lille<br />

k a u p u n k ia ja n iih in h a n k ittiin h u o ­<br />

m attava m äärä S uom en lip p u ja .<br />

L e h d is tö ö n k iin n ite ttiin e rity is tä<br />

h u o m io ta . N iin p ä s a n o m a le h tim ie -<br />

h ille jä rje s te ttiin k in om a va sta a ­<br />

n o tto k a u p u n g in to im e s ta sekä<br />

la ivam a tka. Täm än lis ä k s i le h d is ­<br />

tö n e d u s ta jia le n n ä te ttiin k a u p u n ­<br />

g in y lä p u o le lla .<br />

K U S T A N N U K S IA M A K S E T T IIN<br />

T IV O LIT U LO ILLA<br />

T u ru n ka u p u n g in 7 0 0 -v u o tis ju h -<br />

la llis u u k s iin liitty v in ä jä rje s ti S u o ­<br />

m en M e ssu t T u ru ssa y le is m e s s u t<br />

k e s ä kuussa. Se m e rk its i h u o m a t­<br />

tavaa m a jo itu s tilo je n lis ä ta rv e tta ja<br />

n iin p ä v ie ra ita varten v a ra ttiin k in<br />

18.000 y ö s ija a ja m e s s u ja varten<br />

v a ra ttiin v u o k ra tilo ja e ri p u o lilta<br />

k a u p u n k ia . V a ltio n R a u ta tie t a s e tti<br />

liik e n te e s e e n lis ä ju n ia e rity is e s ti<br />

m e s s u je n a ikaan. M ie le n k iin to is e ­<br />

na lisä viva h te e n a ju h la k o m ite a lle<br />

m y ö n n e ttiin y k s in o ik e u s " tiv o lih u -<br />

v itu s te n " jä rje s tä m is e e n . T ä llä t o i­<br />

m e n p ite e llä e d e s a u te ttiin s u u re s ti<br />

ju h la m e n o je n k a tta m is ta , s illä t i ­<br />

v o li tu o tti m e lk o is e s ti v o itto a .<br />

A R K IS TO V A LT A O S A L T A A N<br />

K A D O N N U T<br />

T u ru n 7 0 0 -v u o tis ju h lie n y k s i­<br />

to is ta kertaa k o k o o n tu n e e n 16-<br />

m ie h is e n ju h la k o m ite a n a rk is to s ta<br />

ei o le s ä ily n y t m e id ä n p ä iv iim m e<br />

ju u ri m u u ta k u in tilik ir ja , e rä itä<br />

k iito s k irje itä ja k u ts u v ie ra s lu e tte lo .<br />

Ei edes e rila is te n m a in o s te n ark<br />

is to k a p p a le ita o le jä lje llä . Sen s i­<br />

jaan k a u p u n g in a rk is to o n on ta l­<br />

le n n e ttu n a m u is to m ita le ita ja osa<br />

ju h lie n y h te y d e s s ä s a a d u is ta la h ­<br />

ja e s in e is tä T u ru n k a u p u n g in h is ­<br />

to ria llis e e n m u s e o o n .<br />

TURKU-SEURAN<br />

JÄSENMAKSUT<br />

V. <strong>1979</strong>:<br />

Yksilöjäsenet<br />

Perheenjäsenet<br />

25 mk<br />

5 mk<br />

Ainais- ja yhteisöjäsenet<br />

200 mk<br />

Jäsenetuna Suomen<br />

Turku, Åbo vår stadlehden<br />

vuosikerta.


Turku-seuran esitelmäsarja<br />

■ Turku-seuran yhteistoim<br />

innassa Turun suom enkielisen<br />

työväenopiston kanssa<br />

järjestäm ästä esitelm äsarjasta<br />

”Turun 750 vuotta”<br />

m uodostui täysosum a. Neljään<br />

esitelm ätilaisuuteen<br />

saapui kuulijo ita niin runsaasti,<br />

että useat joutuivat<br />

istum aan portailla tai seisom<br />

aan. Sarjan avausesitelm ä<br />

pidettiin opiston juhlasalissa<br />

ja m uut esitelm ät opiston<br />

luentosalissa. Yhteinen<br />

kuulijam äärä oli noin 900<br />

henkeä. Runsas osanotto<br />

on todisteena turkulaisten<br />

kiinnostuksesta Turun historiaan.<br />

Lehtori<br />

PENTTI KO IVUNEN :<br />

■ Lehtori Pentti Koivunen<br />

esitelm öi 29. 1. aiheesta<br />

”Pari paavin bullaa vuodelta<br />

1229 ja Turun syntym äpäivä”,<br />

fil.tri Raim o Ranta 5. 2.<br />

aiheesta ”1600-luku —<br />

m uutosten vuosisata Turussa”<br />

, prof. Ilm ar Taive 12. 2.<br />

aiheesta ”Turun kansanelämän<br />

vaiheita” ja fil.kand.<br />

Sinikka Uusitalo 19. 2. aiheesta<br />

”Yhdistysten toim intaa<br />

Turussa itsenäisyyden<br />

aikana” . Esitelm ien jälkeen<br />

esitelm öits ijät vastasivat<br />

kuuntelijain tekem iin kysym<br />

yksiin.<br />

■ Viim eisen esitelm ätilaisuuden<br />

alussa opiston rehtori<br />

Antti Airam o kiitti turkulaisia<br />

esitelm äsarjaa kohtaan<br />

osoittam astaan kiinnostuksesta<br />

sekä Turkuseuraa<br />

tuloksellisesta yhteistyöstä.<br />

Nyt järjestetty<br />

esitelm äsarja oli neljäs yhteistoim<br />

innassa järjestetty.<br />

□ Julkaisem m e lehtem m e<br />

tässä num erossa Koivusen<br />

ja Rannan esitelm ät, viim<br />

eksi m ainitun lyhennelm ä­<br />

nä. Talven ja Uusitalon esitelm<br />

ien lyhennelm ät ju lkaistaan<br />

lehtem m e seuraavassa<br />

num erossa.<br />

Pari paavin bullaa<br />

vuodelta 1229 ja Turun<br />

syntymäpäivä<br />

S U O M E N n a a p u ria lu e itte n väestö<br />

o li o llu t k a s te ttu a h y v in k in sata<br />

v u o tta , ku n U p la n n in k u n in g a s<br />

Eerik m ukanaan U psalan p iispa<br />

H e n rik saapui S u o m e e n p u rje h ­<br />

d u s k a u d e lla 1155. P iis p a n jä ä tyä<br />

ta lv e k s i lä h e ty s a lu e e lle e n (V arsin<br />

a is -)S u o m e n ja S a ta kunnan ra ja ­<br />

m a ille , hän k o h ta s i m a rtty y rik u o ­<br />

le m a n to d e n n ä k ö is e s ti ta m m ik u u n<br />

20. päivänä 1156 K ö y liö n järven<br />

jä ä llä . T äältä p iis p a n tu n te m a tto ­<br />

m at s e u ra la is e t ve d ä ttiv ä t ru u m iin<br />

S u o m e e n , N o u s ia is iin , jo ra u ta ­<br />

k a u d e lla tih e ä s ti a s u tu lle se u d u lle .<br />

T änne p iis p a m y ö s h a u d a ttiin ja<br />

jo 1 2 0 0 -lu vulla p a ik a lle p y s ty te ttiin<br />

S u o m e n o lo is s a h a rvin a in e n , k iv i­<br />

nen tiilik o ris te in e n p y h iin v a e llu s -<br />

pyhäkkö.<br />

V A IK K A a s ia k irja t S u o m e n lähety<br />

s k irk o n k e s k u s p a ik a s ta ovat jo<br />

kauan s itte n h ä v in n e e t, on aivan<br />

ilm e is tä , e ttä N o u s ia in e n o li m yö s<br />

k irk o llin e n , m a h d o llis e s ti lin n o i­<br />

te ttu k in k e s k u s p a ik k a . N o u s ia is te n<br />

P en tti K o iv u n en<br />

kirk o n y m p ä ris tö ä ei o le a rk e o lo ­<br />

g is e s ti tu tk ittu , m u tta itse k irk o s ­<br />

sa on te h ty tu tk im u k s ia , jo tk a<br />

vahvista vat paikan e rik o is lu o n te e n .<br />

KUN a ja n ja k s o lta 1 1 5 5 -1 2 2 9<br />

tu n n e ta a n ka ikkia a n vain p u o li tu ­<br />

sin a a suoraan S uom een liitty v ä ä<br />

k irja llis ta d o k u m e n ttia ja koska<br />

s a m o ih in a ik o ih in p a k a n a llis e t rik ­<br />

kaat e s in e e llis e t h a u ta u kse t vanh<br />

o ih in k y lä k a lm is to ih in lakkaavat,<br />

on a ja n ja k s o e rittä in h e ik o s ti tu n ­<br />

n e ttu . T ie d ä m m e k u ite n k in , e ttä<br />

S uom en alue o li ja k a a n tu n u t m e l­<br />

ko s e lv ä s ti a lu e e llis e s ti ra ja ttu ih in<br />

m a a k u n tiin , jo tk a o liv a t A h venanm<br />

aa, S u o m i (V a rs in a is -S u o m i),<br />

S a ta kunta , H äm e ja Karjala.<br />

M A A K U N TIE N V A R H A IS ­<br />

VA IH EET<br />

A H V E N A N M A A N a lu e o li k o k o ­<br />

naan k ris titty jo ilm e is e s ti 1100-<br />

lu v u lla ja s illä o li yh te y d e t to i­<br />

sa a lta Itäm eren m u ih in sa a riin ,<br />

to is a a lta K e s k i-R u o ts iin .<br />

S U O M E N (V-S) a lu e s iirty i k ris ­<br />

tin u s k o n p iiriin vä h ite lle n I ris tire<br />

tkestä lä h tie n , e ik ä to d e n n ä k ö i­<br />

s e s ti aivan k itk a tta , s illä vuosien<br />

1171— 72 tie n o illa S uom essa oli<br />

n o u s s u t k irk o lle vaikea k a p in a liike,<br />

jo llo in m m . N o u s ia is te n<br />

a lu e e lla p a la ttiin h e tke ksi u u d e l­<br />

leen vanhaan pakanalliseen h a u ­<br />

ta u sta p a a n . V a ik u tta a s iltä , e ttä<br />

k ris tin u s k o n v ih o llis e t eivät o lle e t­<br />

kaan perä isin S u om en u lk o p u o le l­<br />

ta, vaan ehkäpä m a akunnan ke s­<br />

ku sa lu e e lta , A u ra jo e n laaksosta.<br />

Täällä o li m yös m aam m e tärkein<br />

m u in a is lin n a , jo n k a o m is tu k s e s ta<br />

on h y v in k in s a a te ttu ta is te lla paka<br />

n o id e n s.o. p a ik a llis te n a sukkaiden<br />

ja h y ö k k ä ä jie n , s.o . S atakunnan<br />

su u n n a sta o p e ro ivie n k ris ­<br />

titty je n v ä lillä . Jo ka tapauksessa<br />

V a n h a lin n a a ovat p iirittä n e e t jo s ­<br />

kus 1100— 1200-luvun vaihteen tie ­<br />

n o illa ja lk a jo u s illa v a ru s te tu t jo u ­<br />

k o t, jo tk a s iis eivät voineet o lla<br />

h ä m ä lä is iä . K ris tity illä h ä n o li jo<br />

Pyhän M aan ta is te lu is s a 1100-luv<br />

u lta alkaen kä ytö ssä ä n n ä itä tu ­<br />

h o is ia ase ita . Sen s ija a n eivät pak<br />

a n a llis e t h ä m ä lä iset kuten eivät<br />

v iro la is e tk a a n pari m iespolvea<br />

m y ö h e m m in n ä itä vielä tu n te n e e t.<br />

SATAKUNT A puole sta a n ei ilm<br />

e is e s ti m u o d o s ta n u t h a llin n o llisesti<br />

y h te n ä is tä a lu e tta yhtä varhain<br />

ku in S u o m i, m u tta sam an<br />

alueen väestö o li jo viim e istä ä n<br />

1 000-luvulla o llu t k iin te ä s s ä vuoro<br />

vaikutu ksessa U p la n n in kanssa,<br />

k u te n eräät a rk e o lo g is e t lö y d ö t<br />

tu n tu v a t v iitta a van. Sen vu o ksi o li<br />

m yös lu o n n o llis ta , e ttä p iis p a<br />

H e n rik ja hänen seuraajansa tu ­<br />

ke u tu iva t a lu s ta alkaen A la-S ataku<br />

n ta a n , s e u tu u n , jo s s a A g ric o ­<br />

la n kin m a in in n a n m ukaan o li varhain<br />

k ris tillis tä väestöä a in a k in<br />

K a la n n issa. S a ta kunta ei k u ite n ­<br />

kaan e s iin n y a s ia k irjo is s a m aak<br />

u n ta n a ennen v u o tta 1331, m u tta<br />

on s iis h u o m a tta v a s tik in vanhem pi<br />

y h te is to im in ta -a lu e . Hyvät k a u p a l­<br />

lis e t y h te y d e t to iv a t alu e e lle m yös<br />

varhain k ris tillis iä vaik u tte ita .<br />

H Ä M E lienee o llu t h e im o a lu e e ­<br />

na p akanuuden aikana e rittä in laaja,<br />

m yö h e m m ä n m a in in n a n m u ­<br />

kaan se o lis i s illo in u lo ttu n u t<br />

"s u o la m e re s tä suola m e re e n ” s.o .<br />

S u o m e n la h d e lta P eräm erelle. K u i­<br />

te n k in kiin te ä n a sutu ksen alue<br />

void a a n a rk e o lo g is e s ti rajata h u o ­<br />

m a tta vasti su p p e a m m a ksi y d in a ­<br />

lueeksi parin suuren ve sistö n varrelle.<br />

R u o ts a la is te n v iik in k ie n ja<br />

N o vg o ro d in venälä iste n h yökkäykset<br />

v a h vistivat v iim e is tä ä n 1100-<br />

lu v u lla Häm een s u h te e llis e n ehjä<br />

k s i h e im o k o k o n a is u u d e k s i, jo n ka<br />

n a a p u rik a n s a tk in hyvin tu n s iv a t.<br />

H äm een alue o m a s i voim akkaan<br />

p a k a n a llis e n k u ltin , jo n k a tu k a h ­<br />

d u tta m is e e n k u lu i lähes ko ko kato<br />

lin e n kausi.<br />

K A R JA L A ja H äm e ovat ilm e i­<br />

s e s ti o lle e t n y k y is tä tie tä m y s tä m ­<br />

me lä h e isem m ä ssä, rauhallisessa<br />

k a n ssa kä ym ise ssä pakanuuden<br />

ajan lo p p u ja k s o illa , tähän v iitta a<br />

e rik o is e s ti a rk e o lo g in e n m a te ria a li.<br />

V ähät k irja llis e t m a in in n a t taas<br />

• Koroisten piispankirkon ja piispanpalatsin rauniot kertovat Turun alkuhistorian.<br />

Rauhoitettuun kauniiseen niem ekkeeseen kannattaa turkulaisten<br />

retkeillä keväällä ja kesällä. Tie alueelle erkanee M aarian kirkolta. —<br />

Kuva: Ilm ari Rinne.<br />

p u h u vat vain näiden kahden h e i­<br />

m on v ä lis is tä s o tila a llis is ta y h te e ­<br />

n o to is ta 1 2 00-luvulla.<br />

ILM EISESTI K a rja la n ja H äm een<br />

välejä k iris ti h u o m a tta v a s ti idästä ,<br />

N o v g o ro d is ta leviävä u u si u s k o n ­<br />

to , k re ik k a la is k a to lis u u s . V aikka<br />

K a rja la pyrki sä ily ttä m ä ä n om an<br />

e lä m ä n m u o to n s a u s k o n to in e e n ,<br />

itä in e n , a lu k s i p a k o lla le v ite tty<br />

k ris tin u s k o v a ik u tti m yö s p o liittisesti<br />

tiu k e m p a n a s ito u tu m is e n a<br />

N o v g o ro d in v a lta p iiriin .<br />

R O O M A LA ISKATO LIN EN<br />

KIRKKO VAARASSA<br />

V UOTTA 1229 lä h e s ty ttä e s s ä tap<br />

a h tu i S uom en a lueen tila n te e s s a<br />

ra ju ja m u u to k s ia . Ilm e is e s ti parin<br />

m ie spolven a ikana s a a te ttiin ko ko<br />

V a rs in a is -S u o m i ja S ata ku n ta lo ­<br />

p u llis e s ti k ris tillis e n uskon p iiriin .<br />

T o d iste e n a tä s tä on e s in e e llis e n<br />

hautaustavan lo p p u m in e n ja va i­<br />

n a ja t aletaan h a u d a ta v ih itty y n ja<br />

ra ja ttu u n kirk k o m a a h a n . V a rs in a is -<br />

S u o m e sta on m yö s tu tk ittu jo ita ­<br />

kin p ie n e h köjä k irk o n p o h jia , jo tk a<br />

a jo ittu v a t a ja lle ennen 1229: (L ie ­<br />

to . R is tin p e lto ; N o u s ia in e n , M y l­<br />

ly m ä k i ja S anta m a la , H iittin e n ,<br />

K y rksundet ja S a ta kunnassa ehkä<br />

U lvila , L iik is tö ). M yöskään n y k y i­<br />

sen T urun a lu e e lta ei tu n n e ta<br />

1 200-luvun p a k a n a llis ia h a u ta u k ­<br />

sia . U usi uhka tä ssä ra u h a llise ssa<br />

k ä ä n n y ty s ty ö s s ä ilm e n i yh tä k k iä .<br />

N o v g o ro d in paine id ä s tä lis ä ä n ty i,<br />

s illä ru h tin a s J a ro sla v te k i " r is tire<br />

tken” K arjalaan ja k a sto i ilm e i­<br />

s e s ti v. 1227 lähes ka ik k i k a rja la i­<br />

set. Ehkä sam aan retkeen liitty e n<br />

m y ö h e m m in s y k s y llä hän ete n i<br />

m yös m e n e styksen rohka ise m a n a<br />

Häm eeseen ja s a a v u tti ilm e is e s ti<br />

m e lk o is e n s o tila a llis e n v o ito n .<br />

T ästä kim p a a n tu n e e t h ä m ä lä iset<br />

lä h tiv ä t n o in 2 000 m ie h e n jo u k o l­<br />

la vasta h yökkäykseen seuraavana<br />

kesänä 1228 ja s a a p u ivat e lo k u u n<br />

a lu ssa Laato kalle . Laato ka n ka rja ­<br />

laiset ja ru h tin a s Ja ro s la v v o ittiv a t<br />

m u se rta va sti h ä m ä lä is te n s o ta jo u ­<br />

k o n , jo k a m e n e tti a lu k s e n s a . N o v-<br />

g o ro d ila is te n ilm o itu k s e n m ukaan<br />

vain m u u ta m a n h ä m ä lä ise n o n n is ­<br />

tu i m e ts ie n k a u tta p a la ta k o tis e u ­<br />

d u lle e n . Täm än on tä y ty n y t o lla<br />

h ä m ä lä is ille e rittä in ko va ta p p io ,<br />

s illä v ä littö m ä s ti se n ä yttä ä<br />

va ik u tta v a n m yö s S u o m e n N o u ­<br />

s ia is te n k irk o n a sem a a n . N y t o li<br />

tie n o v g o ro d ila is ille k a h ta k in k a u t­<br />

ta a voin a in a S a ta ku n ta a n ja V ars<br />

in a is -S u o m e e n a s ti. N o u s ia is is s a<br />

va ik u tta v a p iis p a T u o m a s ta ju s i ilm<br />

e is e s ti jo v. 1227 tila n te e n vakavuuden,<br />

s illä m aata p itk in n o vgoro<br />

d ila is te n h y ö k k ä y s v o is i tu lla jo<br />

k e s ä llä 1229 K a rja la n ja ta p p io n<br />

k ä rsin e e n H äm een k a u tta , v e s its e<br />

taas o li tie a in a k in S u o m e n la h d e n<br />

m ita lta a voin n a . K a rja la is e t o liv a t<br />

nyt a in a k in jo n k in a s te is e s s a l i i ­<br />

to s s a N o v g o ro d in k a n ssa . V anha<br />

tu k ia lu e , U p la n ti ei p y s ty n y t a v u s ­<br />

ta m a a n , ei a inakaan tä lla is e s ta o le<br />

s ä ily n y t m itä ä n m e rk k e jä . T ila n n e<br />

o li R u o ts in v a lta k u n n a s s a vaikea,<br />

maa o li ilm a n tä y s iv a lta is ta k u n in ­<br />

g a sta e rip u ra is e n h o lh o o ja h a llitu k -<br />

sen k ä sissä . S a k s a la in e n r ita rik<br />

u n ta ja ta n s k a la is e t s e iv itte liv ä t<br />

p a rh a illa a n väle jä ä n S u o m e n la h ­<br />

den e te lä p u o le lla ja T a nskan h e ik ­<br />

ko u d e n vu o k s i V iro jo u tu i s a k s a ­<br />

la is e n rita rik u n n a n k ä s iin .<br />

K IR K O LLIS -V A LTA P O LIITTIS E E N<br />

UHKAAN V A R A U T U M IN E N<br />

A P U A o li saatava n o p e a s ti ja<br />

p iis p a T u o m a s tu rv a u tu i n y t e n s i­<br />

s ija is e s ti k irk o llis e e n , k a to lis e e n<br />

jä rje s te lm ä ä n sekä jo n y t v a ik u tta ­<br />

v iin d o m in ik a a n e ih in . V a rs in a is -<br />

S u o m e lla o li o llu t jo ra u ta kauden<br />

lo p u lla h yvät ka u p p a s u h te e t G o t-<br />

la n tiin , kute n a rk e o lo g is e s ta m a­<br />

te ria a lis ta on to d e tta v is s a .<br />

M O N IS S A to im is s a a n jo laajaa<br />

tila n te e n h a llin ta a o s o itta n u t T u o ­<br />

m as ta ju s i, e tte i N o u s ia is te n k e s-


«<br />

*<br />

ku s o llu t s tra te g is e s ti h e lp o s ti<br />

p u o lu s te tta v is s a .<br />

A lu e e lta p u u ttu i<br />

h a llits e v a lin n o itu s , eikä p u is ta ,<br />

to s in m äellä se iso va a k irk k o a v o i­<br />

tu p u o lu s ta a k o k o s o ta jo u k k o a<br />

vastaan. S u om en p iis p a lla ei o llu t<br />

s is ä m a a s s a m itä ä n h y ö ty ä hänen<br />

käytö ssään m a h d o llis e s ti o lle is ta<br />

s o ta -a lu k s is ta . N iin p ä hän ry h ty i<br />

e ts im ä ä n n o v g o ro d ila is te n ja karja<br />

la is te n yh te is h y ö k k ä y k s e n to r­<br />

ju n ta a n parem paa asem aa kuin<br />

m itä N o u s ia in e n ta rjo s i. T ä llö in<br />

o li e d u llis e m p a a e ts iy ty ä a lu e e lle ,<br />

jo s s a jo o li vankka, p u o lu s tu s ta h ­<br />

t o j e n väestö, h e lp o s ti lin n o ite tta ­<br />

va p iis p a n k irk o n p a ik k a sekä m a h ­<br />

d o llis u u s m yös to rju a v e sitse te h ­<br />

tävä h y ö k k ä y s tai to is a a lta paeta<br />

ves itse.<br />

P R IM Ä Ä R IN E N u h ka o lis i s iis<br />

o d o te tta v is s a o leva venälä is h y ö k -<br />

käys,<br />

m u tta s a m a lla o li tila is u u s<br />

v a lita m yö s ka u p a n ja tulevan läh<br />

e ty s to im in n a n ka n n a lta e d u llin e n<br />

u u si k irk o llin e n k e s k u spaikka.<br />

N Ä IS S Ä m ie tte is s ä Tuom as<br />

kä ä n tyy e rittä in p o n te va sti uuden,<br />

ta rm o k k a a n paavin G re g o riu s IX<br />

p u o le e n p yytä e n k iire e llis tä ja<br />

tu n tu v a a apua. A v u n p y y n n ö n vasta<br />

u k s is ta , sa m a n a ik a is e s ti k ä s ite l­<br />

ly is tä a s io is ta ja paavin k irje id e n<br />

v a s ta a n o tta jis ta näkee s e lv ä s ti, e t­<br />

tä v. 1216 v a h v is te tu n d o m in ik a a -<br />

n im u n k is to n e li saarn a a ja ve ljie n<br />

(O rd o fra tru m p ra e d ic a to ru m ) va i­<br />

k u tu s o li e rittä in tu n tu v a .<br />

P A A V I G re g o riu s IX a n to i ta m ­<br />

m ik u u n 23. päivänä 1229 Peru-<br />

g ia s s a kaik k ia a n k u u s i b u lla a e li<br />

p a a v illis ta m ä ä rä y s k irje ttä , jo is ta<br />

y k s i k o s k i S u o m e n p iis p a n is tu i­<br />

m en m u u tto a , k o lm e d o m in ik a a n i-<br />

• Turku-seuran v. <strong>1979</strong> esitelm äsarja ”Turku 750 vuotta" osoitti turkulaisten<br />

olevan kiinnostuneita Turun historiasta. E sitelm äsarjan avaustilai-<br />

suuteen oli työväenopiston juhlasaliin kerääntynyt "tuvan täydeltä” yleisöä<br />

seuraamaan lehtori Pentti Koivusen esitelm ää. K aikille ei riittänyt istum<br />

apaikkaa. — Kuva: PR-Kuva, Pekka R outam aa.<br />

v e ljie n to im in ta o h je ita , jo tk a n ä yttävät<br />

m yös s ito u tu v a n sam aan t i ­<br />

la nteeseen, y k s i S uom en o tta m is ­<br />

ta p a a villiseen s u o je lu k s e e n ja y k ­<br />

s i, jo s s a ju lis te ttiin s o ta ta rv ik k e i­<br />

den kauppasaarto p a k a n a llis ille<br />

k a rja la is ille (ja N o v g o ro d ille ). N äitä<br />

ka u p p a s a a rto b u llia a n n e ttiin eri<br />

Itä m e re n kaupan o s a p u o lille 27.<br />

päivä ta m m ik u u ta vie lä kaksi ja<br />

lo p u lta 16. h e lm ik u u ta v ie lä yksi.<br />

K a ikkie n näiden b u llie n lis ä k s i a n ­<br />

n e ttiin vielä y k s i, 31. ta m m ik u u ta<br />

1229. Tässä b u lla s s a va ltu u te ta a n<br />

S u o m e n p iis p a o tta m a a n h a ltu u n ­<br />

sa p a k a n a llis e t, m u tta k ris tin u s ­<br />

ko o n kä ä n ty n e itte n vapaaehto isesti<br />

lu o v u tta m a t u h rile h d o t ja pal-<br />

v o n ta p a ik a t. K o k o täm ä P o h jo is ­<br />

m aiden o lo is s a a in u tla a tu is e n laaja<br />

paavin to im e n p id e s a rja liitty y<br />

yh te e n , ko n kre e ttise e n asiaan,<br />

S u o m e n ka to lis e n k irk o n p e la sta ­<br />

m iseen u hkaavalta h yö kkä ykse ltä .<br />

O N tarpeen ta rk a s te lla e n s ik s i­<br />

kin s itä , m itä paavi tie tä ä S u o ­<br />

m e sta . Hänen b u llis ta a n selviää,<br />

e ttä hänen ta i hänen kanslia n sa<br />

tie d o t ovat e rittä in s y v ä llis e t ja<br />

la a ja t. Täm ä e i voi s e litty ä s illä ,<br />

e ttä paavin tie d o t y le is tila n te e s ta<br />

Itäm eren p iiris s ä o liv a t yle is e s ti<br />

näin hyvät, vaan s illä , e ttä h ä nellä<br />

o li u u d e t, tu o re e t ja ta rp e e llis e t<br />

tie d o t k ä y te ttä v is s ä ä n . Eräät seikat<br />

n ä y ttä vät viitta a va n s iih e n , e t­<br />

tä tie d o t on saatu o s itta in m yös<br />

s u u llis e s ti h e n k ilö ltä , jo k a o li läh<br />

e te tty paavin<br />

lu o kse P erugiaan.<br />

Kuka tai m issä a sem assa hän o li?<br />

T ie d ä m m e tä ltä a ja lta vain kaksi<br />

S uom en tila n te e s ta s e lv illä olevaa<br />

m ie s tä , jo tk a ovat: vu o tta a ikaisem<br />

m in V iro s s a v a ik u tta n e e t suo-<br />

m a la is p a p p i P ietari<br />

K a ik k iv a lta ja<br />

p iis p a T uom as itse. K ysym ykseen<br />

s a a tta is i<br />

tu lla m yö s V iro n kysym<br />

y s tä ratkaisem aan tu llu t paavin<br />

e d u s ta ja W ilh e lm M odenala in e n .<br />

Täm ä paavin in fo rm a a tio h e n k ilö s -<br />

tö k y s y m y s jä ä lo p u llis e s ti ra tkaisem<br />

atta.<br />

K IR K O LLIN EN KESKUSPAIKKA<br />

K O R O ISIIN<br />

K R O N IK K A T IE T O JE N , a rk e o lo ­<br />

g is te n jä ä n n ö s te n ja its e s iirto b u l-<br />

lan s is ä ltö a n a ly y s in p e ru ste e lla<br />

voidaan n yt p itä ä varm ana, e ttä<br />

vuoden 1229 ta m m ik u u n jälke e n<br />

S uom en p iis p a n is tu in s iirre ttiin<br />

K o ro is iin , n y k y is e n T urun alueelle .<br />

KO R O IN EN o li o llu t jo e s ih is to ­<br />

ria llis e n a k a u te n a jo s s a in v ilk ­<br />

kaassa kä ytö ssä , s illä a ja lta ennen<br />

1 220-lukua o n ru n saasti m ate ria a ­<br />

lia , p a ljo n enem m än k u in R inteen<br />

m a in its e m a t k o lm e e s ih is to ria llis ta<br />

e sin e ttä . T o is a a lta R inne a jo itti<br />

k a iva u ksista a n vu o s in a 1900— 1902<br />

lö y tä m ä n s ä itä g ö ö ta la is e t p u o li-<br />

b ra k te a a tit a ik a k a u te n s a n u m is -<br />

m a a ttis e n a s ia n tu n tija n , H ild e -<br />

b ra n d in tu tk im u k s e n peru ste e lla<br />

s u u re lta o s a lta 1100-luvun lo p u lle .<br />

Täm ä a ikanaan sin ä n sä o ike a teko<br />

k o itu i k o h ta lo k k a a k s i, s illä m yöhem<br />

p i n u m is m a a ttin e n tu tk im u s<br />

on p y s ty n y t jakam aan näm ä k y ­<br />

s e iset rahat, jo tk a m u u te n lienee<br />

ly ö ty V is b y s s ä , kahdeksi eri ry h ­<br />

m ä ksi,<br />

v a n h e m m a ksi<br />

1 1 3 0 /4 0 — 1 2 1 0 /2 0 ja n u o re m m a ksi<br />

1 2 1 0 /2 0 — 1 2 6 0 /7 0 s a rja k s i. Ja nyt<br />

on to d e ttu , e ttä vain y k s i p u o lib -<br />

ra k te a a tti on tä tä vanhem paa sarjaa<br />

ja k a ik k i 49 m u u ta nuorem paa<br />

sarjaa e li a ja lta 1 2 1 0 /2 0 — 1260/70.<br />

R inteen n u m is m a a ttin e n tu lk in ta<br />

k asvoi s itte n s u u re k s i teoria ra ke n -<br />

n e lm a ksi, jo h o n m m . k u u lu i<br />

K o ro is te n k irk o llin e n keskus jo<br />

1 100-luvun lo p u lla . M yö s sen<br />

v u o k s i tä m ä tu n n e ttu paavin s iir-<br />

to b u lla v u o d e lta 1229 ta rk o itti<br />

R inteen m ukaan s iirto a K o ro is is ta<br />

T u rkuun ja s iih e n sekä e rä isiin<br />

m yö h e m m in v irh e e llis ik s i o s o itta<br />

u tu n e is iin a s ia k irjo ih in nojaten<br />

T urun tu o m io k irk k o ja sen m ukana<br />

kaupunki tä y tti v. 1929 ko konaista<br />

700 v u o tta . N yt voidaan pitä ä varm<br />

ana v a rs in k in raham a te ria a lin<br />

ju lk a is u n tu ltu a lä h ip ä iv in ä p a i­<br />

n o sta , e ttä 750 vu o tta s itte n m u u ­<br />

te ttiin p iis p a n is tu in N o u s ia is is ta<br />

K o ro is iin . M u u tto b u lla s s a on k u i­<br />

te n k in a in a k in eräs asia, jo ka kannattaa<br />

o tta a e s ille .<br />

B u lla n sanam<br />

u o d o n m ukaan: "se on s ija in n u t<br />

vähem m än s o p iv a lla p a ikalla ; s ik s i<br />

hän on p y y tä n y t, että kun n y t, kato<br />

lis e n uskon n iillä s e u d u illa<br />

J u m a la n a rm o sta kasvaessa, on<br />

tie d o ssa u s e ita tähän so ve lia ita<br />

p a ikkoja , m äärä isim m e p iis p a n is ­<br />

tu im e n s iirre ttä v ä k s i e d u llis e m ­<br />

m alle p a ik a lle hänen h iip p a k u n ­<br />

nassaan.<br />

Sen v u o k s i m äärääm m e<br />

T eidän jä rkevyydelle n n e a p o s to lis ­<br />

ten k irjo itu s te n ka u tta , e ttä tu tk ittu<br />

a n n e ta rk o in to s ia s io ita tässä<br />

suhte e ssa, jo s h a vaitsette hyväksi,<br />

yhdessä sam an p iis p a n ja hänen<br />

pappie n sa n e uvoston kanssa s iirrä<br />

tte m eidän v a ltu u d e lla m m e sam<br />

aisen is tu im e n sam assa h iip p a ­<br />

kunnassa s o p iv a m m a lle p a ik a lle .”<br />

T ästä te k s tis tä selviää, e ttä on<br />

tie d o s s a<br />

useita p iis p a n is tu im e k s i<br />

s o v e lia ita p a ik k o ja . M itä nämä<br />

paikat o liv a t? Tässä<br />

p o liittis e s s a<br />

ja k o h ta lo kkaassa tila n te e s s a p iti<br />

p a ik o illa o lla nähdäkse n i seuraavat<br />

e d e lly ty k s e t:<br />

a) N o u s ia is ta tu rv a llis e m p i s ija in ti<br />

b) N o u s ia is ta tih e ä m m ä n ja k irko<br />

lle lu o te tta va n a sutu ksen<br />

keskellä<br />

c) N o u s ia is ta p arem m at m a a ku l-<br />

ku y h te y d e t ja<br />

d) y h te y s m ereen sekä k a u p a llis<br />

is ta e ttä p u o lu s tu k s e llis is ta<br />

s y is tä .<br />

KO ROISTEN ALUEEN<br />

SIIRTO KIRKOLLE<br />

VU O D EN 1229 v a ih e illa o lis i tä l­<br />

la is ia p a ik k o ja o llu t m a h d o llis e s ti<br />

H a lik o n R ikala, U lvilan L iik is tö ,<br />

K a la n n in M ännäinen ja P erniön<br />

k e skus. On ta rp e e to n ta s p e k u lo i­<br />

da, m ik s i p iis p a T uom as e s itti<br />

u s e ita ra tk a is u ja , s illä näin bulla<br />

on tu lk itta v a , k o ska eräs a s ia k irja<br />

palja sta a sen, e ttä k e s k u s p a ik a k s i<br />

v a littiin K o ro in e n jo paavin k a n s ­<br />

lia ssa P erugiassa ta m m ik u u s s a<br />

1229. E dellä e s ite ty is s ä a s ia k irjo<br />

is s a ta m m ik u u lta 1229 on eräs<br />

m u is ta poikkeava. Se on 31. p ä i­<br />

vän lupa o tta a k irk o n h a ltu u n paka<br />

n a llis e t, va p a a e h to ise sti lu o v u ­<br />

te tu t le h d o t ja p a lvonta p a ikat.<br />

T äm ä b u lla on jo h d o n m u k a is e s ti<br />

aina y h d is te tty H äm een käännytykseen<br />

ko ko S u o m e n h is to ria n ­<br />

tu tk im u k s e n aja n . T ä llö in ei ole<br />

o te ttu h u o m io o n u s e ita v iim e a i­<br />

ko in a p a lja s tu n e ita s e ik k o ja , jo tk a<br />

aivan ly h y e s ti e s ite tty n ä ovat:<br />

1. K ris tin u s k o n to d e llin e n va ik u ­<br />

tu s le visi H äm eeseen vasta sotila<br />

a llis e n ro m a h d u ksen jälkeen<br />

1228. S itä ennen ei p y s ty tä<br />

o s o itta m a a n m itään o rg a n is o i­<br />

tu a k ris tillis y y ttä Häm een<br />

alueella .<br />

2. T u rkua ei o llu t 1 1 00-luvulla<br />

(jo u k k o a s ia k irja -<br />

ja k ro n ikka-<br />

v irh e itä to d is te ttu ), eikä edes<br />

K o ro is ta k irk o llis e n a keskuksena.<br />

S itä va sto in 117 0 -lu v u lle asti<br />

A u ra jo k ila a k s o o li voim akkaan<br />

pakanuuden a lu e tta ja 1220-lu-<br />

vu lla a u ra jo k ila a k s o la is e t o liv a t<br />

p iis p a T uom aan k a n n a lta " s i­<br />

nun to im e s ta s i h ilja tta in usko<br />

o n k ä ä n tyneet” ja on lisäksi<br />

to d e n n ä k ö is tä , e ttä v iim e k s i<br />

uuteen u skoon kääntyivät<br />

A uran ra n n o illa u h rile h to je n<br />

o m is ta ja t.<br />

3. H äm eestä v iim e a ik o in a kaivetu<br />

is ta k a lm is to is ta on v o itu to ­<br />

d eta p a k a n a llisen h a utaustavan<br />

ja tkuvan a in a k in n. 1200-luvun<br />

p u o liv ä liin .<br />

4. D o m in ikaanie n va iku tu s<br />

H äm een varhaisessa kä ä n n yttä ­<br />

m ise ssä o li a ika ise m p a a tie tä ­<br />

m ystä m m e m erkittä väm p ä ä .<br />

5. H äm een u s k o n n o llin e n kapin a<br />

pu h kesi 1236, sen jälkeen kun<br />

d o m in ik a a n it ja m u u t p iis p a<br />

Tuom aan o rg a n is o im a t papit<br />

o liv a t e h tin e e t<br />

to im ia tu lo k s ia<br />

tu o tta v a s ti jo 8 — 9 vu o tta<br />

H äm een v e n ä lä ishävityksen jä l­<br />

keen. T ä llö in vo id a a n jo p u hua<br />

"te id ä n (U psalan a rk k ip iis p a n ja<br />

a la p iis p o je n ) ja e d e ltä jie n n e<br />

ty ö n v a ik u tu k s e s ta k ris tin u s ­<br />

koon kä ä n ty n e is tä ” . A s ia k irjo<br />

is ta ei saa v a iku te lm a a , e ttä<br />

k o k o H äm e o lis i k r is titty , p ä in ­<br />

v a s to in ja m ikä m e rk illis in tä , ei<br />

sanaakaan k irk o is ta . H äm eestä<br />

ei p y s ty tä o so itta m a a n yhtään<br />

1200-luvun a lk u p u o le n k ir k o llis ­<br />

ta m u is to a , ei k irk o n jä ä n te itä<br />

e ikä o rg a n is a a tio ita .<br />

6 . K ukaan ei o le a ik a is e m m in<br />

p y s ty n y t to d is ta m a a n , e ttä<br />

K o ro is te n a lu e e lta on lö y d e ttä ­<br />

vissä s ik s i ru n s a a s ti paka n a l­<br />

lis ta e s in e is tö ä , e ttä voidaan<br />

tä y d e llä s y y llä e p ä illä paikan<br />

o lle e n m e rkittä vä jo ennen k irkon<br />

tu lo a . S iis tä ssä m ie le ssä<br />

p a ik a lla on v o in u t o lla pakanallin<br />

e n u h rip a ik k a , le h to tm s . ilm<br />

e isen m u in a is a s u tu k s e n ja<br />

k a lm is to n lis ä k s i.<br />

7. K o ro is te n jo u tu m is e s ta kirkon<br />

Kirja Turun<br />

kulttuurihistoriasta<br />

■ Turun<br />

H istoriallinen<br />

Yhdistys on vuodesta 1924<br />

lähtien to im ittan u t Turun<br />

historiallinen<br />

arkisto -kirjasarjaa.<br />

Turun 750-vuotisjuh-<br />

lien m erkeissä ensi kesänä<br />

ilm estyy Turun kulttuurihistoriaa<br />

käsittelevä juhlakirja,<br />

jonka loppuun tulee ruotsinkielinen<br />

lyhennelm ä.<br />

Y h d is ty s ju lk a is i vu o n n a 1929<br />

T urun<br />

7 0 0 -v u o tis ju h lie n k u n n ia k s i<br />

T u ru n tu o m io k irk o n h is to ria a käsitte<br />

le v ä n k irja n ja vu o n n a 1965<br />

ju lk a is tu s s a te o k s e s s a T urun s e itsem<br />

än vu o s is a ta a lu o tiin ka tsaus<br />

ka u p u n g in h is to ria a n . T e oksessa<br />

ju lk a is tu t e s ite lm ä t liitty iv ä t T urun<br />

lin n a s s a vu o n n a 1963 jä rje s te tty y n<br />

e s ite lm ä s a rja a n , jo s ta a lo itte e n te ­<br />

kivät p a n k in jo h ta ja E ero N u m e rla<br />

ja T u ru n L in n a n R o ta ry k lu b i.<br />

E s ite lm ä s a rja n jä rje s te ly s tä va s­<br />

ta s iv a t T u ru n H is to ria llin e n Y h d is ­<br />

tys ja T u rk u -s e u ra . S arjan o ts ik k o ­<br />

na o li T urun s e its e m ä n v u o s is a ­<br />

taa. E s ite lm ä s a rja s s a o li k a h d e k ­<br />

san e s ite lm ä ä : C . J . G ard b e rg :<br />

T u ru n v a rh a is in ta h is to ria a , V ilh o<br />

N iite m a a : M y ö h ä is k e s k ia ja n T u r­<br />

ku, T o iv o T. R in n e : T u rku u u den<br />

a ja n a lu s s a , T a u n o Perälä: T urun<br />

k a u p u n k i 1 6 0 0 -lu vu lla , E inar W .<br />

Juva: T u rku 1 7 0 0 -lu v u lla , T o iv o T.<br />

R in n e : S uom en s o d a s ta k a u p u n ­<br />

g in p a lo o n , E in o J u tik k a la : J ä l­<br />

le e n ra k e n ta m is e s ta S u o m e n its e ­<br />

n ä is ty m is e e n ja Eeva M a tin o lli:<br />

P iirte itä T urun k a s v u s ta its e n ä i­<br />

syyden aikana.<br />

E n si kesänä ilm e s ty v ä n te o kse n<br />

to im itu s k u n ta a n k u u lu v a t p ro fe s ­<br />

s o rit P e n tti V irra n k o s k i, V ilh o N iite<br />

m a a ja O scar N ik u la sekä<br />

fil.k a n d . T a p io S o rm u n e n . □<br />

o m a is u u d e k s i ei o le m u u ta to ­<br />

d is tu s ta .<br />

8. T ä rkein to d is te on ehkä k u ite n ­<br />

kin se, e ttä s ä ily n e e s s ä T u ru n<br />

tu o m io k irk o n k o p io k irja s s a ovat<br />

a s ia k irja t k irk o n m u u to s ta ja<br />

p a k a n a llis te n p a lv o n ta p a ik k o je n<br />

h a ltu u n o to s ta sekä rekisterissä<br />

että tekstiosuudessa peräkkäin.<br />

T äm ä ei o le<br />

m u u te n lain ka a n<br />

ta v a llis ta , vaan to d is ta a sen,<br />

e ttä k o p io k irja n la a tija on ta ­<br />

ju n n u t n äiden m o le m p ie n a sia ­<br />

k irjo je n k u u lu v a n yhteen.<br />

P äätös tu o m io k irk o n ja s a m a lla<br />

S u o m e n k e s k u s p a ik a n s iirtä m is e s ­<br />

tä N o u s ia is is ta sopiv a m p a a n p a ik ­<br />

kaan te h tiin 1229 ta m m ik u u n 23.<br />

päivänä, m u tta p a ik a k s i v a littiin<br />

K o ro in e n , T u ru n e d e ltä jä vasta<br />

kahdeksan päivää m y ö h e m m in ,<br />

31. 1. sam ana v u o n n a .


F il.tri<br />

Raim o Ranta:<br />

1600-luku — muutosten<br />

vuosisata Turussa<br />

1600-LU KU o li T u ru ssa ja tu rk u ­<br />

la is ille su u rie n<br />

m u u to s te n aikaa.<br />

M u u to k s e t näkyivät ja tu n tu iv a t<br />

k a ik k ia lla . T urun k a u p u n kikuva o li<br />

s ä ily n y t ke skia ja n lo p u lla ja 1500-<br />

lu v u lla lähes e n n a lla a n sam o in<br />

k u in k a u p u n g in k e skusta to is tu ­<br />

v is ta tu lip a lo is ta h u o lim a tta . A sutu<br />

s o li la a je n tu n u t vars in k in "s u u ­<br />

re lla p u o le lla " L u o s ta rik o rtte lin<br />

e telä p ä ä ssä, ja A n in k a is te n k o rtte ­<br />

lit lä h e llä s ilta a s a ivat pysyvän<br />

a s u tu k s e n . K e skia ja n lopun ja<br />

1500-luvun T u ru ssa m atkaajan ja<br />

k a u p u n k ila is te n h u o m io n sai m a h ­<br />

tava, m u u rin y m p ä rö im ä tu o m io ­<br />

k irk k o , jo k a o li S u o m e n k irk o llinen<br />

keskus. L o is ta v ia a ik o ja 1500-<br />

lu v u lla v ie ttä n y t lin n a s ija its i vars<br />

in a is e n k a u p u n g in u lk o p u o le lla .<br />

V a n h in ta ja h ie n o in ta a s u in a lu e tta<br />

o li k irk o n ja S u u rto rin välinen<br />

m a a sto . A s u tu k s e n le v iä m is tä estiv<br />

ä t jo e n ja k u k k u lo id e n lisä ksi<br />

vanha la s k u -u o m a e li kro o p p i ja<br />

M ä tä jä rvi k irk o s ta kaakkoon sekä<br />

to n ttie n o m is tu s s u h te e t ja kau-<br />

p u n g in m a a n p ie n u u s . K a d u sto o li<br />

vä h ite lle n m u o to u tu n u t m aastoa<br />

m y ö tä ille n , eikä k a tu ve rko sto ssa<br />

ta p a h tu n u t 1 5 0 0 -lu vulla su u ria<br />

m u u to k s ia . T urku o li 1 6 00-luvulle<br />

tu lta e s s a ty y p illin e n p u u ta lo k a u -<br />

p u n k i, ja v a lta o s a lta a n tä m ä leim a<br />

s ä ily i s u u rv a lta -a ik a n a k in . K e h i­<br />

ty s tä k u ite n k in ta p a h tu i. K a u p u n ­<br />

k ikuvaa h a llin n e e t s a v u p irtit saivat<br />

ennen p itk ä ä v ä is ty ä tu lip a lo v a a ­<br />

ran ja ka u p u n g in u lk o n ä ö n v u o ksi.<br />

K E N R A A L IK U V E R N Ö Ö R I<br />

P ietari<br />

B rahen a ika o li m u rro s k a u tta u l­<br />

k o is e s s a k a u p u n k ik u v a s s a . M aiden<br />

o s to je n ja v a ih to je n ka u tta ka u ­<br />

p u n k ia lu e o li la a je n tu n u t 1600-lu-<br />

vun a lk u k y m m e n in ä ja laajeni<br />

e d e lle e n . E d e lly ty k s e t u u d e lle<br />

ase m a ka a va lle o liv a t o lem assa.<br />

"K re iv in a ik a a n ” T u rku sai tu u la h ­<br />

d u k s ia R u o ts in syd ä n s e u tu je n<br />

k a u p u n k is u u n n itte lu s ta<br />

sekä saks<br />

a la is ia , h o lla n tila is ia ja jo p a ita ­<br />

lia la is ia m u o tiv irta u k s ia . V aikka<br />

B ra h e lla o lis i o llu t m a h d o llis u u k ­<br />

s ia to te u tta a ru u tu k a a v a s u u n n ite l-<br />

m iaan ja valvoa n iid e n to im e e n p a ­<br />

n o a , n ä itä ei se lla is in a a n v ie ty läp<br />

i. T u ru n u u tta kaavaa s o v e lle ttiin<br />

"k re iv in a ik a a n " ja hänen jä lk e e n ­<br />

sä ikään k u in v a ivih kaa, m uokkaam<br />

a lla v ä h ite lle n ka u p u n k ila is te n<br />

m ie liä s u v a its e v a is ik s i u u d is tu k s ille<br />

ja v iitta a m a lla e rity is e s ti tu lip a ­<br />

lo ih in .<br />

M o n e t S u o m e n ka u p u n g it<br />

saivat k o u riin tu n tu v a s ti kokea<br />

Raim o Ranta<br />

idearikka a n<br />

ke n ra a liku ve rn ö ö rin<br />

k a a v a s u u n n ite lm ie n<br />

to te u tta m is e n<br />

ra ju in a m u u to k s in a , m ikä jo h ti<br />

p o rv a ris to n jy rkkään v a s tu s tu k ­<br />

seen. P a kolla s a a tiin ruutukaavaa<br />

to te u te tta e s s a vähän tu lo k s ia a i­<br />

kaan. T u ru ssa sen sijaan usein<br />

rie h u n e e t tu lip a lo t v a u h d ittiv a t to i­<br />

m e n p ite itä sekä se, e tte i vanhaa<br />

a s u tu s ta o llu t ru u d u tu k s e n tie llä<br />

A n in k a is te n k o rtte le is s a . 1600-lu-<br />

vun lo p u lla kaavam u u to kset jä h ­<br />

m e tty iv ä t "s u u re lla p u o le lla ” , eikä<br />

n iitä to te u te ttu edes seuraavalla<br />

vu o s is a d a lla . V asta vuoden 1827<br />

p alon jä lkeen k a u p u n k i sai uuden<br />

kaavan, jo k a m u u tti k o k o kaupunk<br />

ikuvan ja entin e n keskus, S uur-<br />

to ri, m e n e tti m e rk ity k s e n s ä . Vanha<br />

a s u tu s , k iv ira k e n n u k s e t sekä<br />

tu o m io k irk k o ja S u u rto ri y m p ä ris ­<br />

tö in e e n a s e ttiv a t in n o k k a ille u u ­<br />

d is ta jille esteet tiu k a n kaavan to ­<br />

te u tta m is e lle . T u ru n keskusta ei<br />

saanut s itä "s iro u tta ja m a h ta ­<br />

v u u tta ” , m itä ka u p u n g in asem a<br />

Brahen m ie le s tä v a a ti. Laajat to n ­<br />

tit, ko m e a t k iv ira k e n n u k s e t ja<br />

s u u re t p u u ta rh a t jä iv ä t lä hinnä<br />

vain haaveeksi, jo s k in Brahen kaava<br />

ile m a "H e rra in k u lm a ” A urajoen<br />

ra nnassa,<br />

s illo is e s s a A n in k a is te n<br />

e te lä isessä k o rtte lis s a , s y n ty i<br />

1600-lu v u n jä lk ip u o le lla ja s ä ily i<br />

s e lla is e n a seuraavankin vu o s is a ­<br />

d an.<br />

TURUN k a d u s to k o k i Brahen a i­<br />

kana m e lk o is ia m u u to k s ia , o liv a t­<br />

han kaavat p o h ja n a katuverkon<br />

s u u n n itte lu lle . V aikka a inoastaan<br />

p ie n i osa k a d u is ta s a a tiin v a lm iik ­<br />

si kre iv in a ikana, asem akaavat anto<br />

iv a t su u n n a n m y ö h e m m ille rak<br />

e n n u s tö ille . K a tu je n k u n to o n<br />

k iin n ite ttiin enem m än h u o m io ta ,<br />

ja n iid e n kive ä m in e n a lk o i toden<br />

te o lla vasta Brahen a ikana. T o i­<br />

saalta tä m ä lis ä s i ka u p u n k ila is te n<br />

ra s itu k s ia , jo ita o li m u u te n k in p a l­<br />

jo n ja tkuvan s o ta tila n ja kreivin<br />

u u d is tu s in n o n v u o k s i. S ik s i kiveäm<br />

in e n e d is ty i va lvo n n a sta h u o lim<br />

a tta h ita a s ti, e ikä tila n n e o llu t<br />

1 7 0 0-luvullakaan tu n tu v a s ti parem ­<br />

pi.<br />

KIV IT A LO JE N m äärän h idas<br />

kasvu ei lainkaan v a s ta n n u t B rahen<br />

a s e tta m ia ta v o itte ita . V u o s i­<br />

sadan p u o lim a is s a a lk o i T urun ta ­<br />

lo u d e llin e n a h d in k o tu n tu a varsin ­<br />

kin valta p o rvarie n ta lo u k s is s a .<br />

M u illa e i ju u ri k iv ita lo ja o llu tk a a n .<br />

M u tta e ip ä o llu t k e h u tta va kaup<br />

u n g in ju lk is te n k a a n rakennusten<br />

tila tu lip a lo je n ja kru u n u n k its a u ­<br />

den v u o ksi. T urun o m a t rahavarat<br />

riittiv ä t vain v ä lttä m ä ttö m iin k o r­<br />

ja u k s iin . K a u p u n kikuvaa k o e te ttiin<br />

k u ite n k in ja tk u v a s ti kohenta a ja<br />

e rity is e s ti s itä ru m e n ta vat a u tio -<br />

to n tit ja rä n s is ty n e e t rakennukset<br />

p o is ta a sekä s iirrä ttä ä jo p a k a d u illa<br />

olevia k ä y m ä lö itä p ih a p iirie n<br />

p e ru k o ih in . V aikka B rahe ei o llu t<br />

ty y ty v ä in e n T urun m atalaan ja<br />

va a tim a tto m a a n<br />

kaupunkikuvaan,<br />

S uom en m u u t k a u p u n g it eivät o l­<br />

leet rakenta m isessa T urun ve ro i­<br />

sia. L ä h in n ä vain V iip u ris s a o li<br />

jo ita k in k iv ita lo ja ja m u u ta m ia ju l­<br />

kis ia rakennuksia. Y leensä u u d is ­<br />

tu k s e t lä h tivät liik k e e lle T u ru sta ,<br />

ja s ie llä n iid e n to te u tta m is ta va l­<br />

v o ttiin m u ita ka u p u n ke ja tiu k e m ­<br />

m in . S ija its iv a th a n m aan keskeiset<br />

v ira s to t ju u ri T u ru ssa ja sen kes-<br />

k u s p a ik k a lu o n n e k o ro s tu i m o n e s­<br />

sa m ielessä.<br />

TURUN v ä k ilu v u s ta ja väestörakente<br />

e sta ei o le o le m a s s a ta rk k o ja<br />

tie to ja 1600-luvulta. O n g e lm a ei<br />

o le o m in a in e n vain T u ru lle , vaan<br />

se o n v a lta k u n n a llin e n . Täm än<br />

ajan lu o te tta v im m a n tie to lä h te e n<br />

v ä e stö stä m u o d o sta va t vuodesta<br />

1634 lä h tie n la a d itu t h e n k ik irja t eli<br />

m a n tta a lilu e tte lo t, jo ih in ei k u i­<br />

tenkaan m e rk itty lapsia , va n h u ksia<br />

eikä verosta va p a u te ttu ja . T urun<br />

v ä kilu ku näyttä ä vähä vähältä kasvaneen<br />

n iin , e ttä 1630-lu vulla kaup<br />

u n g is s a o li jo n o in 4 000 henkeä.<br />

• Tukholm an kaupungininsinöörin Anders Torstenssonin suunnitelm a<br />

Turun uudeksi asemakaavaksi v. 1639.<br />

T urun ta p u lio ik e u d e t ja kaupan<br />

nousu a ih e u ttiv a t sen, e ttä kaup<br />

u n k iin m u u tti m a a lta runsaasti<br />

väkeä, s illä ty ö v o im a a ta rv ittiin<br />

p a ljo n . L is ä k s i k ä s ity ö la ito s m o n i­<br />

p u o lis tu i, o p p ip o ik ia ja k is ä lle jä<br />

ahersi a ikaisem p a a enem m än<br />

m e sta rie n ve rsta issa . A su ka slu ku<br />

kasvoi a jo itta in n o p e a s ti, jo s k in<br />

ta a n tu m ia k in o li. J o k a ta p a u ksessa<br />

1660-luvun a lk u p u o le lla T urun<br />

v ä k ilu k u o li n o in 6 200 henkeä,<br />

m ih in lu k u u n ei m yö h e m m in suur-<br />

v a lta -a ikana T u ru ssa enää y lle tty .<br />

V u o d e sta 1664 alkaen h e ija s tu iv a t<br />

te rvakom p p a n ia n to im e t n e g a tiiv i­<br />

sesti m yös ka u p u n g in vä kilu ku u n<br />

ja väestörakenteesee n. Ennen<br />

isoavihaa ja v e n ä lä is m ie h ity s tä<br />

1700-luvun a lu s s a asukasm äärä o li<br />

taas p ik k u h ilja a k iv u n n u t n o in<br />

6 000 henkeen, m u tta le votto m a t<br />

ajat vero ttiv a t v ä kilu kua.<br />

V Ä E S T Ö R A K E N N E<br />

m u u ttu i<br />

T urussa 1 600-luvulla m e rk ittä v ä s ti.<br />

P o rvariryhm ie n rajat eivät o lle e t<br />

selvät v u o sisadan a lu s s a . V alta-<br />

p orva re in a to im i ja u lk o m a a n kauppaa<br />

kävi ru n saasti m yös s u o m a ­<br />

la is ia porvareita. V ie rasperäinen —<br />

saksa la in e n — a ines o li to s in vallitseva<br />

suurk a u p p ia id e n k e skuudessa.<br />

U u sia sa ksa la iste n kaup-<br />

p ia s s u k u je n e d u s ta jia m u u tti T urkuun<br />

a in a vuosisadan<br />

p u o liv ä liin<br />

a s ti, m ih in v a ik u ttiv a t Saksan s o ­<br />

ta ta p a h tu m a t (3 0 -vuotin e n sota) ja<br />

h a n sakaupunkie n h ä v ity k s e t. S yntyperää<br />

koskevat tie d o t ovat k u i­<br />

te n k in m e lk o p u u tte e llis e t, ja m o­<br />

net k a u p p ia a t s iirty iv ä t ka u p u n g is ­<br />

ta to ise e n ennen T u rku u n tuloaan,<br />

jo te n kauppia id e n a lkuperän jä ljit ­<br />

tä m in e n<br />

ja sen s e lv ittä m in e n on<br />

p erin hankalaa.<br />

K a u p p ia s- ja vir-<br />

kam ie ssu ku je n v ä lis e t a v io liito t<br />

s u la ttiv a t näm ä u lk o m a a la is e t väh<br />

ite lle n tu rk u la is ik s i. 1660-luvun<br />

jälkeen ei k a u p u n k iin enää m a in itta<br />

v a m m in vie ra ita tu llu t, ja m u u t­<br />

ta ja t o liv a t lä h in n ä L y ypekistä .<br />

H e ik o t ta lo u d e llis e t a ja t s u p is tiv a t<br />

viera sperä iste n<br />

su u rka u p p ia id e n<br />

luvun vuosisadan jä lk ip u o le lla<br />

n o in 4 0 :stä 20:een.<br />

TURUN p ik k u p o rv a rit o liv a t<br />

y leensä om an k a u p u n g in p o ikia<br />

ta i sen k a u p p a -a lu e e lta lä h tö is in .<br />

T urun<br />

p ik k u p o rv a rilu o k k a kasvatti<br />

ru n saasti ty ö n s ä ja tk a jia . Jo n kin<br />

verran p y rk ijö itä o li m yö s R u o ts is ­<br />

ta. P ik k u p o rv a rit eivät m u o d o sta ­<br />

neet y h te n ä is tä ryhm ää, vaan<br />

heissä o li kym m e n ie n a m m a ttie n<br />

h a rjo itta jia . Y h d istä vänä siteenä<br />

u s e im m illa o li suom en k ie li. V alta-<br />

ja p ik k u p o rvare id e n kesken<br />

s y n ty i h e lp o s ti riita a kaupankäynn<br />

is tä ja kru u n u n m ä ä rä yksin t o i­<br />

m e e n p a n n u sta ka u p a n ja o tu kse sta ,<br />

jo lla kauppaa käyvät porva rit ja e t­<br />

tiin vu o n n a 1638 T u ru ssa peräti 25<br />

lu okkaan kaupan alan ja laaajuu-<br />

den p e ru ste e lla . U lko m a iste n tu ­<br />

lo kka id e n m o n e sti halveksiva ja<br />

y lim ie lin e n k ä ytö s jo p a h a llin to e lim<br />

iä k o h ta a n pahensi asiaa.<br />

M E R K A N T IL IS M IN<br />

p eriaatteiden<br />

m ukaan u lko m a a n ka u p p a o li ke s­<br />

k ite ttä v ä yhteen tai m uutam aan<br />

k a u p u n k iin . T u k h o lm a n a s e tta m i­<br />

nen valta k u n n a n ka u p a n kä yn n issä<br />

m uiden edelle o li e s illä 1500-luvun<br />

lo p u ssa . U lkom a a n kauppa o li jo<br />

k e s k ia ja lta lä h tie n o llu t vierasm aala<br />

is te n k ä sissä ja asiaan k iin n ite t­<br />

tiin 1600-luvun a lu s s a vakavaa<br />

h u o m io ta . T ä llö in<br />

m aan kauppaa<br />

h a llits iv a t s a ksa la ise t, jo s k in h o l­<br />

la n tila is e t lu jittiv a t asem iaan Kes-<br />

k i-E u ro o p a n s o tie n v u o k s i. S u o ­<br />

men v a a tim a tto m ilta k a u p u n g e ilta<br />

p u u ttu i p ääom ia, la iv o ja ja k o k e ­<br />

m u sta . K ruunu o li h u o le s tu n u t<br />

viera sm a a la iste n y liv a lla s ta , ja<br />

K ustaa II A a d o lfin ja A xel O xens-<br />

tie rn a n aikana ru v e ttiin ta rm o k ­<br />

kaasti k e h ittä m ä ä n k o tim a is ta<br />

ka u p p a v a lm iu tta . V a ltio v a lta pyrki<br />

sä ä n n ö s te ly n ja o h ja u ksen a vulla<br />

ke skittä m ä ä n kaupan v a lta o s in k o ­<br />

tim a is iin käsiin ja saam aan ka u p ­<br />

pataseen v ie n tiv o itto is e k s i. V u o s i­<br />

na 1614— 1636 a n n e ttiin k in e rity i­<br />

siä kauppa- ja p u rje h d u s s ä ä n tö jä ,<br />

jo tk a a ste a ste e lta sä ä n n ö ste livä t<br />

ulko m a a n ka u p p a a yhä tiu k e m m in .<br />

K a u p u n g it ja e ttiin ta p u li- ja maa-<br />

k a u p u n k e ih in ja a in o a sta a n e n s ik ­<br />

s i m a in itu illa o li lu p a h a rjo itta a<br />

u lkom aankauppa a. M aaka u p u n kie n<br />

o li ty y d y ttä v ä vain keskin ä iseen<br />

k a u p a n k ä y n tiin ta i ta v a ra n vaih to o n<br />

ta p u lik a u p u n k ie n kanssa. T a p u li-<br />

k a u p u n g it ja k a a n tu iv a t a k tiiv is e t<br />

(lu p a p u rje h tia u lk o m a ille ) tai pass<br />

iiv is e t (lu p a päästää u lk o m a is e t<br />

laivat satam aan) o ik e u d e t om aaviin<br />

tai m o le m m a t sa a n e isiin .<br />

A lu k s i vain T u ru lla ja V iip u rilla o li<br />

tä yd e t ta p u lio ik e u d e t ja m yös<br />

V iro n n ie m e n<br />

H e ls in g illä vuodesta<br />

1640. P o h ja n la h d e n k a u p u n g it s a i­<br />

vat e n s ik s i a k tiiv is ia o ik e u k s ia<br />

m u tta m e n e ttiv ä t ne vu o d e sta<br />

1617, ja 1630-luvun lo p u lla a lk o i<br />

ns. P o h ja n la h d e n k a u p p a p a kko,<br />

jo lla alueen ka u p p a p a k o te ttiin jo ­<br />

ko T u kholm a a n ta i T u rk u u n e ikä<br />

u lk o m a a la is ia p ä ä s te tty P o h ja n ­<br />

lahdelle:<br />

"Ä lk ö ö n kukaan u lk o m a a ­<br />

la in e n , o lk o o n m itä ka n sa l­<br />

lis u u tta ta h a n sa , ro h je tk o<br />

p u rje h tia ta varo in e e n m ih in ­<br />

kään T u k h o lm a n ja T urun<br />

p o h jo is p u o le lla<br />

olevaan<br />

k a u p u n k iin , sata m a a n ta i<br />

p a ikkaan lä n tis e llä tai itä i­<br />

s e llä ra n n ik o lla , A h venanm<br />

aalla ta i P o h ja n m a a lla .<br />

Jo s jo k u tä tä va sta a n rik ­<br />

ko o , hänen la iva n sa ja tavaransa<br />

o te tta k o o n ta k a v a rik ­<br />

koon: 3 /4 m e ille ja k ru u n u l­<br />

le ja 1 /4 T u k h o lm a lle s iitä ,<br />

m ik ä lä n s ip u o le lla , ja T u ru l­<br />

le s iitä , m ikä itä p u o le lla<br />

o te ta a n ta k a v a rik k o o n ja<br />

m e netetään. S a m o in ä lköön<br />

m yö s m ikään n iis tä k a u p u n ­<br />

g e is ta , jo tk a lä n s i- ja itä -<br />

ra n n ik o lla ovat T u k h o lm a n<br />

ja T u ru n p o h jo is p u o le lla ...<br />

p u rje h tik o la iv o in e e n ja ta ­<br />

varo in e e n u lk o m a ille laivan<br />

ja tavaran m e n e ty k s e n u h a l­<br />

la .”<br />

TU R U LLE ta p u lila ito s lu p a s i k u ­<br />

koista vaa tu le v a is u u tta . P o h ja n ­<br />

lahden jo o s a k s i m e n e te tty ka u p ­<br />

pa o li T u ru n u lo ttu v illa m u tta<br />

k u in k a kävi. P o h ja n la h d e n k a u p ­<br />

p a p a kko p y s y i p ä ä o s in v o im a s s a<br />

1 7 6 0 -lu vulle a s ti, ja e m . k ie llo n<br />

s y y k s i m a in ittiin , e ttä P o h ja n la h ­<br />

den ka u p p a o li v ie ra s m a a la is te n<br />

k ä s is s ä ja k o itu i n ä id e n e d u k s i,<br />

jo te n va lta k u n n a n p a rh a im m a t<br />

k a u p u n g it (T u k h o lm a ja T u rku )<br />

o liv a t tu h o n p a rta a lla ja kru u n u<br />

m e n e tti tu llim a k s u t.


• T u ru n ja P o rin lääni (y h te n ä in e n viiva) 1620 (1630) — lu vu lta lä h tie n ,<br />

T urun (I), R aase p o rin (II) ja K o kem ä e n karta n o n (III) lä ä n it 1500-luvulta<br />

1620-lu vulle (ka tko viiva ) sekä T u ru n ja V iip u rin h iip p a k u n tie n raja (piste-<br />

viiva) v u o d e sta 1618 alkaen.<br />

Is o t y m p y rä t = k a u p u n g it 1 6 0 0 -lu vulla , pie n e t y m p y rä t = tu rk u la is te n<br />

s u o s im a t m a a s e u tu m a rk k in a t 1 6 00-luvulla.<br />

KUN ankara m ääräys a n n e ttiin<br />

vuonna 1636, p e ru s te ttiin T urkuun<br />

ja T u kh o lm a a n s y y s m a rk k in a t vetäm<br />

ä ä n p o h jo is e n k a u p p a m ie h iä .<br />

A lk u o li lupaava, m u tta o n g e lm a t<br />

ru p e s iv a t kasaantu m a a n . T alon-<br />

p o ik a is p u rje h d u s<br />

V akka -S u o m e sta<br />

ja P ohja n m a a n kaupan s u u n ta u tu ­<br />

m inen yhä u se a m m in pääkaupunk<br />

iin s a ivat tu rk u la is e t reagoim aan<br />

n o p e a s ti. A lu k s i he k o e ttiv a t saada<br />

tu lliv a p a u k s ia m u tta e p ä o n n is ­<br />

tu iv a t. E s ille tu li m y ö s va a tim u s<br />

P o h ja n la h d e n itä p u o le n kaupan<br />

p a k o tta m is e s ta yksin o m a a n T u r­<br />

k u u n , m u tta k u n in k a a llin e n vasta<br />

u s m a is tra a tin v a litu k s e e n oli<br />

k ie lte in e n . S itte n T u rku y ritti pitä ä<br />

edes n a a p u rik a u p u n k ie n kaupan<br />

o tte e s s a a n , m u tta tä m äkään ei<br />

tu o tta n u t tu lo s ta . T a v a llis e s ti<br />

m a a ka u p u n kie n p o rv a rit v a littiv a t<br />

T u rk u u n jo h ta v a n m e rire itin o u ­<br />

to u tta ja p u rje h tim is e n va ike u tta<br />

runsaan ja k a rik k o is e n s a a ris to n<br />

lä p i. A lu n p itä e n T u k h o lm a n valta-<br />

p o rv a rit v a s tu s tiv a t tu rk u la is te n<br />

v a a tim u k s ia , ja h e id ä n sanansa<br />

p a in o i vaa’a ssa. Lähes k a ik illa<br />

1 6 0 0-luvun v a ltio p ä iv illä T urun<br />

ka u p p ia a t v a littiv a t ta v a lla ta i to i­<br />

s e lla P o h ja n la h d e n itä ra n n ik o n<br />

kaupan s u u n ta u tu m is e s ta pääkaup<br />

u n k iin m u tta tu lo k s e tta . He jäivät<br />

asiaa ajaessaan yle e n sä y ksin .<br />

P ääkaupunki p y s ty i tarjoam aan<br />

p o h ja la is ille su u re m m a n ja m o n i­<br />

p u o lis e m m a n<br />

tavara valikoim a n<br />

k u in ta lo u d e llis ta alam äkeä lu is u ­<br />

va T u rku. T o is a a lta T urun vuonna<br />

1636 saam ia o ik e u k s ia P o h ja n la h ­<br />

den itä ra n n ik o n kauppaan ei lo u ­<br />

ka ttu , k o ska alueen k a u p p a m ie h il-<br />

iä o li<br />

lu p a p u rje h tia tu o tte in e e n<br />

jo k o T u kh o lm a a n ta i T urku u n .<br />

M IL L A IN E N o li la ivatila n n e<br />

T u ru ssa 1 6 00-luvulla? Jatkuvie n<br />

s o tie n , rasitta va n v e ro tu ksen sekä<br />

la ivoje n ta k a v a rik o in n in vuoksi<br />

v u o sisadan a lk u k y m m e n in ä v a llits i<br />

la iv a liik e n te e s s ä ja a lu ste n h a n ­<br />

kin n a s s a h ilja is e lo . T ila n n e parani<br />

o h im e n e v ä s ti 1630-lu vulla ta lo u ­<br />

d e llis e n n o u su n m y ö tä . T ä llö in<br />

k ykeni va lta p o rvari jo p a yksin<br />

h a n kkim a a n laivan,<br />

m u tta ta v a llis<br />

e sti alu ksen te e ttiv ä t tai o s tiv a t<br />

y h d e ssä useat ka u p p ia a t. E rity i­<br />

s e sti Itäm eren p u rje h d u kse e n s o ­<br />

v e ltu v ia a lu k s ia o li tu o llo in T u ru s­<br />

sa m o n ia , jo is ta p a rh a im m a t jo u ­<br />

tu iv a t k u ite n k in 1640-luvun alu ssa<br />

kru u n u n k u lje tu k s iin ja jäivät s o ­<br />

taväen kä y ttö ö n . N äin v a lta p o rvarit<br />

m e n e ttiv ä t v a lta m e ria lu k s e n s a ,<br />

m in k ä vu o k s i h eidän o li vu o k ra tta ­<br />

va la iv o ja m m . H o lla n n is ta tai lastitila<br />

a u lk o m a is is ta a lu k s is ta .<br />

K ru u n u p y rk i k u ite n k in 1 6 40-luvul-<br />

la kohenta m a a n k o tim a is ta la ivanra<br />

kennusta ja tu kem aan tu llip o litiik<br />

a lla s e jla is te n a lu s te n h a n k k i­<br />

m is ta , jo tk a v o itiin k riis ia ik a n a<br />

n o p e a s ti m u u tta a s o ta la iv o ik s i.<br />

T u rk u la is illa ei o llu t h a lu ja eikä<br />

m a h d o llis u u k s ia<br />

v a lta m e ria lu s te n<br />

h a n k k im is e e n . 1 6 6 0 -lu vulla h e illä<br />

o li vain y k s i se lla in e n ja seuraa-<br />

van v u o sikym m e n e n a lu ssa k a ksi.<br />

S o tie ssaan Tanskaa ja B randenb<br />

u rg ia vastaan R u o ts i ta rv its i s o ­<br />

ta -a lu k s ik s i k a u p p a la iv a tk in ja<br />

T urun p o rvarit m e n e ttiv ä t a lu k s e n ­<br />

sa kru u n u n te h tä v iin . V a ltio v a lta<br />

k ä y tti n ä itä ku in o m ia a n , m yi ne<br />

ja o tti h in n a n its e lle e n . Tästä tu r­<br />

ku la is e t riite liv ä t v ie lä 1690-luvul-<br />

la. 1670-luvun jä lk ip u o le lta lähtie n<br />

T urun ka u p p ia a t o m is tiv a t enää<br />

m u u ta m a n p ik k u k u u to n , a jo itta in<br />

ei n iitä k ä ä n . He k o e ttiv a t v a litu k ­<br />

s illa a n<br />

saada kru u n u n tu kea lai-<br />

v a n ra k e n n u s o h je lm a lle e n ,<br />

m u tta<br />

1 6 8 0 -lu vulla a lo ite ttu säästäväis<br />

y y s p o litiik k a ei s a llin u t ka u p u n ­<br />

g ille ta lo u d e llis ia m y ö n n y ty k s iä<br />

h u o lim a tta s iitä , e ttä läänin m aaherrakin<br />

ilm o itti jo vu o n n a 1678<br />

h a llitu k s e lle , e ttä T u ru n kauppa<br />

o li tä y s in lam assa ja p o rva risto<br />

ru tikö yh ä ä . U lko m a id e n s ija s ta<br />

kauppa kääntyi s ie ltä yhä enem ­<br />

m än p ä ä k a u p u n k iin , m u tta Itä m e ­<br />

ren p u rje h d u kseenka a n s o veltu via<br />

a lu k s ia ei T u ru ssa o llu t. M aaherra<br />

m äärä sikin vu o n n a 1694, e ttä kaup<br />

u n g in o li ta p u lio ik e u d e t s ä ily t­<br />

tääkseen h a n kitta va k a u kopurje h -<br />

d ukseen so ve ltu va laiva. Y rity k s is ­<br />

tä h u o lim a tta ka u p u n g in o li m u u ­<br />

tam an vuoden k u lu ttu a v a ltio p ä i­<br />

v illä to d e tta va , e tte i se kyennyt<br />

h a nkkim aan va lta m e rikyn tä jä ä .<br />

K a u p u n ki o li k ö y h ty n y t, e ikä s illä<br />

va ltio p ä ivä m ie h e n m ie le s tä o llu t<br />

m itään<br />

la stattavaakaan u lk o m a ille<br />

saapuviin a lu k s iin . E lle i Turkua<br />

tu e tta is i ta lo u d e llis e s ti, s iitä tu lis i<br />

k ylä pahanen. Tukea ei tu llu t, ja<br />

T u kh o lm a n va lta -a se m a v a h vistu i<br />

e n tis e s tä ä n . O lih a n s ie llä tu o h o n<br />

aikaan p e rä ti 62 s u u rta ja 142 p ie ­<br />

nem pää alu sta .<br />

TU R U S S A o li<br />

v ils k e ttä m a rkki-<br />

n a -a ik o in a , vaikka ei k a u p u n g is ta<br />

m u u llo in k a a n k ä v ijö itä p u u ttu n u t.<br />

S in n e saapui m a a lta ta lo n p o ik ia<br />

jo in a k in vu o sin a y li 10 000. M aala<br />

iste n tu o tte e t in v e n to itiin tu lli-<br />

p o rte illa , ja n iis tä p e rittiin noin<br />

ko lm e n p ro s e n tin p ik k u tu lli. E rity<br />

is e n s u o s itu t o liv a t h e ik in m a rk -<br />

kin a t ta m m ik u u n lo p u lla . M yös<br />

s y y s k u u n k o lm iv iik k o is ille m a rk k i­<br />

n o ille tu li ru n saasti väkeä va rs in ­<br />

k in ra n n ik k o p itä jis tä ja s a a ris to s ­<br />

ta. T u o te v a lik o im a k in m u u ttu i ajan<br />

m itta a n . V ilja a k u lje te ttiin e rity i­<br />

sesti<br />

S a ta kunnasta ja H äm eestä.<br />

S itä tu o tiin e sim . vu o n n a 1630 perä<br />

ti 11 000 ty n n y riä , lä h in n ä ru is ­<br />

ta , jo s ta m a k s e ttiin h yvin . N äin<br />

o lle n ru is ta k a n n a tti tu o tta a jo p a<br />

kaukaa sisä m a a sta . O hraa ja m alta<br />

ita o li ta lo n p o ik ie n ku o rm issa<br />

u s e in . H äm een ja S a ta kunnan ru is<br />

la s ta ttiin T u ru sta la iv o ih in , ja se<br />

lö y s i m ääränpäänsä kaukaa Länsi-<br />

E u ro o p a sta . S isäm a a sta k u lje tu k ­<br />

set ta p a h tu iv a t ta lv e lla jä rve n se l­<br />

kien y li s a to je n k in k ilo m e trie n<br />

päästä. V oi o li tärkeä kauppatavara<br />

k a rja n h o ito a lu e illa , ja s itä lö y ty i<br />

m a a la iste n ta v a ra k u o rm is ta usein,<br />

jo s k in vain vähän, ke skim ä ä rin<br />

3 — 4 kg kävijää k o h ti 1630- ja<br />

1 640-lu vulla . E n ite n v o ita k u lje te t­<br />

tiin L o u n a is -S u o m e n ra n n ik k o - ja<br />

s a a ris to p itä jis tä . V o is ta m erkittävä<br />

o sa la s ta ttiin k u u tto ih in u lk o m a ille<br />

vietäväksi.<br />

OLU EN v a lm is tu k s e s s a k ä y te t­<br />

tävän h u m a la n v ilje ly ä k o e tti Pieta<br />

ri B rahe e lvyttä ä 1630-luvun lo ­<br />

p u lta lä h tie n . 1 7 0 0-luvun alussa<br />

ka u p u n ki sai valta o san h u m a la sta<br />

kaukaa H äm eestä k u te n m yös pellavan,<br />

n iin e n ja h a m p u n , jo ta k u l­<br />

je te ttiin p a ljo n härkä tie n varren p i­<br />

tä jis tä . Y ksin o m a a n pellavaa m aala<br />

is illa o li ka u p u n k iin tu o ta va ksi<br />

jo 1630-luvun lo p u ssa y li 17 to n ­<br />

nia (17 300 kg). N a u ris ja kaali<br />

o liv a t raskaina m a s s a tu o tte in a<br />

e tupäässä lä h ip itä jie n a sukkaiden<br />

m y y n titu o tte ita .<br />

U u tu u s a rtik k e lin a<br />

m a a la is illa o li<br />

1600-luvun lo p u lla<br />

v iin a a ja o lu tta , jo id e n m äärät lisä<br />

ä n ty iv ä t e rity is e s ti iso n vih a n a i­<br />

kana. T u o n tim ä ä rä t o liv a t ta v a llisesti<br />

vähäiset, ja n e kin hupenivat<br />

h e lp o s ti jo m a rk k in a m a tk a lla . V iinan<br />

ja o lu e n k u lje tu s ta eivät naiset<br />

yle e n sä uskoneetkaan m ie h ille,<br />

vaan te kivä t nuo m a tkat itse.<br />

KÄSITYÖ LA ITO S ko k i 1600-lu-<br />

vu lla su u ria<br />

m u u to k s ia v a rsin kin<br />

Turu ssa, jo s s a o li ru n saasti k ä s i­<br />

ty ö lä is iä ja jo n n e S u o m e ssa e n ­<br />

s ik s i y rite ttiin ju u rru tta a u usia<br />

säädöksiä. V a lta kunnan a m m a ttik<br />

u n ta la ito s m u o to u tu i oikeastaan<br />

vasta vuoden 1621 säännön p o h ­<br />

ja lla , vaikka arveluja e sim . T urun<br />

ku lta se p p ie n a m m a ttik u n n a n o le ­<br />

m a s s a o lo s ta jo tä tä ennen on e s i­<br />

te tty . V uonna 1624 T u rkuun peru<br />

s te ttiin s u u ta rie n ja seuraavana<br />

vu o n n a räätälien ja seppien am ­<br />

m a ttik u n n a t. L a a tu v a a tim u k s ia koro<br />

te ttiin , m e sta rie n m äärä säädettiin<br />

, la ito n kä sityö k ie lle ttiin ja<br />

p y rittiin estäm ään tai valvom aan<br />

m aaseudun k ä s ity ö tä . K un vuonna<br />

1629 k u lta s e p ä t saivat v ira llis e n<br />

vahvistu ksen a m m a ttik u n n a lle e n ja<br />

vuonna 1633 ka u p u n g in p u usepät,<br />

m a a la rit ja la s im e s ta rit sekä n e l­<br />

jän vuoden k u lu ttu a m u u ra rit, o livat<br />

tä rkeät a m m a ttia la t T urussa<br />

o rg a n is o itu ja . V ain V iip u ris s a o li<br />

tu o llo in y k s i, rä ä tä lie n a m m a ttiku<br />

n ta . K u lu i s itte n v u o s ik y m m e ­<br />

niä,<br />

ennen k u in T u rk u u n a le ttiin<br />

perustaa m u ita a m m a ttik u n tia , m i­<br />

hin v a ik u tti m yös uuden a m m a tti-<br />

ku n ta säännön<br />

aika a n sa a m in e n<br />

vuonna 1669. E rik o is a la t tu liv a t<br />

v ä h ite lle n jä rje s ty n e ik s i. M yös<br />

m u ih in S uom en ka u p u n ke ih in<br />

n ousi a m m a ttik u n tia , etupäässä<br />

k u ite n k in vain V iip u riin .<br />

M aakaup<br />

u n kie n k ä s ity ö lä is te n o li k u u lu t­<br />

tava lähim pään alan a m m a ttik u n ­<br />

taan tai p ä ä k a u p u n g in k ilto ih in .<br />

K ä s ity ö la ito k s e n<br />

jä rje s tä m is e s s ä<br />

o te ttiin T u ru ssa m a llia jo k o T u k­<br />

h o lm a s ta tai T a llin n a s ta . V ieras­<br />

Turku-seuran<br />

kevätretket<br />

T u rku-seuran ke vä tre tke t e nsi to u k o k u u n to r s ta i-ilto in a k u ts u v a t jä lle e n<br />

seuran jä seniä . K oska re tk ille p y rk ijö itä on v iim e v u o s in a o llu t ru n s a a s ti,<br />

ra jo ite ta a n re tk ille pääsy tänä keväänä vain jä s e n ille . R e tkie n o p p a in a t o i­<br />

m ivat a s ia n tu n tija s e lo s ta jie n lis ä k s i e rik o is a s ia n tu n tija t k o h te e s ta r iip ­<br />

puen.<br />

A lla o le va re tk io h je lm a on la a d ittu jo h e lm ik u u s s a , jo tta tie d o tu s v o itiin<br />

p a in a tta a S uom en T u ru n tähän n u m e ro o n . M a h d o llis is ta m u u to k s is ta ilm<br />

o ite ta a n p ä iväle h d issä h u h ti-to u k o k u u n vaihteessa.<br />

K o k o o n tu m in e n re tk ille lähtö ä varten ta p a h tu u k u n a k in to rs ta i-ilta n a<br />

k e llo 17.45 K a u p p a to rin ylä la id a ssa lä h e llä O rto d o k s is ta k irk k o a . A u to t<br />

lähtevät täsm ä lle e n k e llo 18.00.<br />

R etket kestävät 2— 3 tu n tia k o h te e s ta<br />

riip p u e n .<br />

K u kin o s a n o tta ja m aksaa o p p a a lle lin ja -a u to n ta v a n m u k a is e n<br />

m a ksun, jo ka on ke skim ä ä rin noin 5 m arkkaa.<br />

RETKIO HJELM A:<br />

TO R S TAIN A 3. 5. lä h tö le n to k e n tä lle , n a u h a te h d a s Inkaan ja P a a ttis ille .<br />

— R etken vastaava R auni Arvela.<br />

TO R S T A IN A 10. 5. lä h tö K o ro is te n n ie m e lle , jo s s a e s ite lm ä ja R äntä-<br />

m äen (M aarian) h is to ria llis e e n k irk k o o n . — R etken vastaava V e ik k o H a s­<br />

sinen.<br />

TO R S T A IN A 17. 5. lä h tö R u is s a lo o n , jo s s a tu tu s tu m in e n R u is s a lo n<br />

vanhim paan h u v ila k u lttu u riin ja Y le iseen K äytävään (K a n s a n p u is to o n ).<br />

S U N N U N T A IN A 27. 5. k e llo 9 .0 0 — 12.00 te h d ä ä n e d e llis is tä p o ikkeava<br />

o p in to re tk i s ite n , e ttä p e rh e ittä in tu lla a n m ie lu im m in p o lk u p y ö rillä , m yös<br />

kävellen tai h e n k ilö a u to illa , suoraan jo h o n k in s e u ra a v is ta k o h te is ta :<br />

M useolaiva S ig y n , P a rtio m u seo, Jyrkkä lä n n u o ris o ta lo , L e n to a s e m a n rakennus,<br />

Vanha S u u rto ri ja T urun y lio p is to . — R etken vastaavana Bo<br />

G rö n h o lm .<br />

T U R K U -S E U R A N R E T K E ILY JA O S T O<br />

m aala iset m e s ta rit o liv a t in n o lla<br />

a m m a ttik u n tia p e ru sta m a ssa ja<br />

saivat n iis s ä a lu n p itä e n m ääräysvallan.<br />

M ilte i k a ikkie n tu rk u la is te n<br />

a m m a ttik u n tie n o lte rm a n n it o liv a t<br />

vie ra sm a a la isia , lä h in n ä sa ksala i­<br />

sia m e sta re ita . He valvoivat n ä y t­<br />

te id e n h y v ä k s y m is tä , m e s ta rik s i<br />

pääsyä ja a m m a ttik u n tie n to im in ­<br />

taa. T ästä k ä rsivä t su o m a la is e t<br />

m e s ta rit, ja a m m a ttik u n tie n p e ru s­<br />

ta m in e n v a h visti v ie ra sm a a la iste n<br />

k ä s ity ö lä is te n valtaa p itk ä k s i aikaa<br />

Turussa.<br />

K A U P U N K IIN p e ru s te ttiin jo<br />

1630-lu vulla T u k h o lm a n m a llin<br />

m ukaan y le is k ilta . jo n k a tu li o lla<br />

ka ikkie n k ä s ity ö lä is te n y le is e lin ,<br />

m u tta jo k a ei a lu n pitä e n va sta n ­<br />

nut s ille a s e te ttu ja ta v o itte ita .<br />

Y k s ity is e t a m m a ttik u n n a t valvoivat<br />

m u s ta s u k k a is e s ti o m ia etujaan e i­<br />

vätkä antaneet p ä ä tö svalta a k illa l­<br />

le. T a llin n a s ta tai T u k h o lm a s ta<br />

sa a tiin e sikuva m yös k is ä llik illo il-<br />

le, jo ita ru v e ttiin T u ru s s a p e ru sta ­<br />

maan 1600-luvun p u o liv ä lis tä a l­<br />

kaen. N iis tä p iti tu lla k is ä lle jä va l­<br />

vovia ja heidän e tu ja a n ajavia e lim<br />

iä. N ä id e n k in m e rk ity s jä i su u n ­<br />

n ite ltu a vä h ä ise m m ä ksi. K a u p u n ­<br />

g in m a is tra a tti p y rk i ohjaam aan<br />

sekä a m m a ttik u n tie n e ttä eri k ilto ­<br />

jen työ s k e n te ly ä . A jo itta in kaup<br />

u n g illa o li om a k ä s ity ö a s io is ta<br />

h u o le h tiv a p o rm e s ta rik in . Eri a m ­<br />

m a ttik u n tie n sä ä n n ö kse t p e ru s tu i­<br />

vat y le is iin s ä ä d ö k s iin , m u tta n iis ­<br />

sä o li m yös p a ljo n o m a p e rä istä .<br />

N äm ä säännöt o h ja s iv a t ja o h je l­<br />

m o ivat ta rk o in k ä s ity ö lä is te n e lä ­<br />

mää. K u u k a u s i- ta i n e ljä n n e svu o -<br />

s ik o k o u k s iin a m m a ttila is te n o li<br />

o s a llis tu tta v a , o p p ip o ik ie n to te lta ­<br />

va isä n tiä ä n ja k is ä llie n n o u d a te t­<br />

tava tiu k a s ti sä ä d ö k s iä . V a ik k a<br />

T urun n o in 150 a m m a ttila is ta käs<br />

ittä v ä k ä s ity ö la ito s o li vo im a ka s<br />

jo 1 6 3 0 -lu vulla , a m m a ttik u n n a t<br />

saivat ru n saasti v e re n lis ä ä m aase<br />

u d u lta . Eri a m m a ttia lo ja o li<br />

1600-luvun a lk u k y m m e n in ä T u ru s ­<br />

sa y li 20, ja n ä id e n lu k u lis ä ä n ty i<br />

v u o s is a d a n jä lk ip u o le lla , sen jä l­<br />

keen kun u u sie n a lo je n e d u s ta jia<br />

ilm a a n tu i ja näm ä p y rk iv ä t jä rje s ­<br />

tä y ty m ä ä n . K ru u n u k o e tti o salta a n<br />

valvoa a m m a ttik u n tie n ty ö s k e n te ­<br />

lyä y h d e ssä k a u p u n k ie n h a llin to e ­<br />

lin te n kanssa. N iin p ä T u rkuun<br />

a s e te ttiin 1 6 2 0 -lu v u lla ta rk a s ta ja<br />

seuraam aan tu o tte id e n la a tu a ja<br />

h in to ja . K ä s ity ö lä is ille m ä ä rä ttiin<br />

p a lk k a ta k s a t, jo tk a u u s ittiin a lu k s i<br />

jo ka n e ljä s v u o s i. H in ta riid a t o livat<br />

k u ite n k in y le is iä ja p u h u ttiv a t<br />

u se in a m m a ttik u n tie n k o k o u k s ia .<br />

O m an o n g e lm a n s a a ih e u ttiv a t a m ­<br />

m a ttik u n tie n u lk o p u o lis e t a kate ­<br />

m ia n k ä s ity ö lä is e t, jo tk a p a lv e liv a t<br />

m yö s k a u p u n k ila is ia . A m m a ttik u n ­<br />

nat s a ivat p itk ä llis te n k iis to je n jä l­<br />

keen n ä id e n ty ö n te o n tu rk u la is ille<br />

e s te tty ä ja jo p a p a k o te ttu a eräiden<br />

a lo je n e d u s ta ja t a m m a ttik u n tie n<br />

jä s e n ik s i. J o k a ta p a u k s e s s a a kate ­<br />

m ian a m m a ttila is e t o liv a t k a u p u n ­<br />

g in k ä s ity ö la ito k s e n o n g e lm a la p -


sia . Sam aa ort s a n o tta v a a a te lis ­<br />

te n ja p a p is to n k ä s ity ö lä is is tä .<br />

V a rs in k in a a te lis illa o li m o n ia<br />

p u o lim e s ta re ita ja a m m a ttila is ia ,<br />

jo tk a hankkivat lis ä a n s io ita ty ö s ­<br />

k e n te le m ä llä k a u p u n k ila is ille .<br />

KAU P U N G IN h a llin n o s s a ta p a h ­<br />

tu i 1600-luvun k u lu e s s a p a ljo n u u ­<br />

d is tu k s ia . K ä s k y n h a ltija t, m aaherrat<br />

ja v a rs in k in kenra a lik u v e rn ö ö rit<br />

p yrkivä t sekaantum aan kaupungin<br />

h a llin to o n ja k e h ittä m ä ä n s itä<br />

o m ie n o p p ie n s a ja kä sityste n sä<br />

m ukaan. "K re iv in a ik a ” m e rkitsi<br />

m a is tra a tin koko o n p a n o s s a ja to i­<br />

m in ta ta v o is s a m u rro s ta . A ik a is e m ­<br />

pi v u o ro tte lu jä rje s te lm ä sai vä h i­<br />

te lle n v ä is ty ä k o lle g io ja o n tie ltä .<br />

M a is tra a tti y rite ttiin ja kaa ku n k in<br />

p o rm e s ta rin jo h ta m iin k o lle g io i­<br />

h in , jo ille u s k o tta is iin tie ty t te h tä ­<br />

vät. Ja ko m u u ttu i u seasti 1600-lu-<br />

v u lla e ikä o llu t selkeä. T a vallisesti<br />

ra a d issa o li o ik e u s -, kauppa- ja<br />

rakennus- sekä a m m a ttik u n ta k o l-<br />

le g io t. B rahe o li s a a n u t v a ik u tte ita<br />

p ä ä k a u p u n g in m a is tra a tin u u d is ­<br />

tu k s e s ta ja ru p e si soveltam aan sitä<br />

s e lla isenaan T u rk u u n . Tarkka<br />

k o lle g io ja k o v a k iin tu i sin n e h i­<br />

ta a sti ja u sein h e n k ilö k o h ta is e t tai<br />

p a ik a llis e t s y y t o liv a t painavam ­<br />

m at k u in ylh ä ä ltä tu lle e t m ääräykset.<br />

K ru u n u p y rk i p u u ttu m a a n<br />

m yö s p o rm e sta rie n valin ta a n .<br />

T o sin 1600-luvun a lk u k y m m e n in ä<br />

p o rv a ris to lla o li vielä jo n k in verran<br />

sananvalta a h a llin to e lim e n s ä jo h ­<br />

tajaa valitta e s s a , m u tta jo tä llö in<br />

m a is tra a tti yleensä tä ydensi itse<br />

itseään. K u n in k a a llis e t p o rm e s ta rit<br />

valvoivat m a is tra a tin työ s k e n te ly ä ,<br />

ja m u u te n k in m a a h e rra t, kenraali-<br />

k u v e rn ö ö rit ja h a llits ija t s e k a a n tu i­<br />

vat p o rm e s ta rin v a litse m ise e n .<br />

S itä v a s to in ra a tim ie s te n va lin n a s­<br />

sa p o rv a re illa o li su u re m p i v a ik u ­<br />

tu s v a lta . V a lin ta p e ru s te e t o liv a t<br />

h o rju v a t,<br />

m ikä a n to i m a is tra a tille<br />

m e rk ittä v ä n p ä ä tö svalla n . Porvare<br />

ista v a littu v a n h im p a in neuvosto<br />

o s a llis tu i va a liin e n tis tä u seam m in<br />

1600-lu v u n jä lk ip u o le lla , sen jä l­<br />

keen kun neuvosto n o rg a n is a a tio<br />

o li s a a n u t m e lk o k iin te ä t m u o d o t.<br />

TURUN ja tu rk u la is te n o lo ih in ja<br />

e läm ään v a ik u tti tu n tu v a s ti akatem<br />

ia n p e ru s ta m in e n vuonna 1640<br />

h u o lim a tta s iitä , e ttä k a u p u n g issa<br />

o li jo k e s k ia ja lta lä h tie n o llu t e rila<br />

is ia k o u lu ja a lk e is o p p ila ito k s is ta<br />

k a te d ra a lik o u lu u n saakka. Y lio p is ­<br />

to n tu lo m e rk its i u u d e n e le m e n tin<br />

sa a p u m is ta k a u p u n k iin . S ille o li<br />

ta a ttu o m a t p riv ile g io t, se to im i<br />

its e n ä is e n ä la ito k s e n a , te k i päätö<br />

k s e t its e , s illä o li o m a tu o m io ­<br />

va lta ja ta lo u s . Sen o p is k e lija t ja<br />

o p e tta ja t m u o d o s tiv a t k o rp o ra a ­<br />

tio n , m itä asem aa k a ik in tavoin<br />

k o ro s te ttiin a k a te m ia n ta h o lta .<br />

A k a te m ia n e rio ik e u d e t o liv a t laajat<br />

ja tu lk in n a n v a ra is e t a ih e u tta e n<br />

to is tu v ia k iis to ja k a u p u n g in h a llin ­<br />

to e lin te n ja k a u p u n k ila is te n ke s­<br />

ken. Y lio p is to lla o li ku u d e n p e n in ­<br />

k u lm a n la a ju u d e lla tu o m io v a lta jä ­<br />

s e n is tö ö n s ä se kä s iv iili- e ttä riko<br />

s a s io is s a . V ain jo s rik o k s e s ta<br />

se u ra s i k u o le m a n ra n g a is tu s tai<br />

ru u m iin jä s e n e n s ilp o m in e n , akatem<br />

ia n o li a lis te tta v a tu o m io h o v io i­<br />

keuden ra tka ista va ksi. V a ltio rik o k ­<br />

sesta tu o m io n la n g e tti k u n in g a s.<br />

A kate m ia n y k s in v a lta n ä rkä stytti<br />

ka u p u n g in o ik e u s e lim iä , jo tk a saivat<br />

siv u s ta tu k e a 1620-lu vulla S u o ­<br />

meen p e ru s te tu s ta ja T u rkuun s i­<br />

jo ite tu s ta h o v io ik e u d e s ta . Y lio p p i­<br />

laat n ä h tiin u sein T u ru n k a tu kuvassa<br />

ja e läm ässä m e lu isana, ta p -<br />

palevana ja va lla tto m a n a jo u k k o ­<br />

na, m itä ka u p u n g in is ä t o liv a t tie n ­<br />

neet p e lä tä ennen aka te m ia n peru<br />

s ta m is ta . V a rs in k in y lio p is to n<br />

a lk u a ik o in a y lio p p ila id e n its e tu n to<br />

p u rk a u tu i vähän väliä y lim ie lis y y ­<br />

te n ä k a u p u n k ila is ia ta i h a llin to - ja<br />

o ik e u s e lim iä ko h ta a n .<br />

K e skita son<br />

p o rv a re ille ja a le m m a lle k in väestö<br />

n o s a lle o p is k e lijo id e n m a jo itta ­<br />

m in e n to i m e rk ittä v iä lis ä a n s io ita ,<br />

s illä y lio p p ila ita k irjo itta u tu i jo<br />

e n s im m ä is e n ä vu o n n a 249 ja m yöh<br />

e m m in 5 0 — 100 u u tta v u o s itta in .<br />

S u u ri o s a heistä o li kaukaa m aase<br />

u d u lta ja jo p a R u o ts is ta . M yös<br />

o p e tta ja k u n ta ja v irk a m ie h is tö ta r­<br />

v its iv a t a s u n to ja . Seuraeläm ään<br />

näm ä to iv a t om an arvokkaan lisänsä,<br />

jo s k in sääty -y h te is k u n n a n<br />

h ie ra rkia ssa heidän asem ansa o li<br />

a jo itta in v a ikeasti m ä ä rite ltä vissä .<br />

TU R U N h iip p a k u n n a lla ja sen<br />

k e s k u s p y h ä tö llä , tu o m io k irk o lla ,<br />

o li p itk ä t perin te e t takanaan 1600-<br />

lu v u lle tu lta e s s a . S u o m e n ainoana<br />

h iip p a k u n ta n a ja p iis p a n is tu im e n<br />

ty y s s ija n a T urun k irk o llin e n m e rk i­<br />

ty s k o ro s tu i v u o sisadan a lk u k y m ­<br />

m enin ä . V iip u rin h iip p a k u n ta peru<br />

s te ttiin to s in u u d e lle e n vuonna<br />

1618, m u tta sen tehtä väkenttä n ä<br />

o li lä h in n ä ra ja -a lu e id e n k irk o llis ­<br />

ten o lo je n jä rje s tä m in e n , jo te n<br />

T urun<br />

tu o m io k a p itu lin p ä ä tö k s illä<br />

o li su u ri p a in o S u om en k irk o llis is ­<br />

sa a s io is s a . T o s in h iip p a k u n ta<br />

jo u tu i v a lta k u n n a llis e n yh te n ä istä -<br />

m is p o litiik a n p iiriin , m ikä vähensi<br />

sen m e rk ity s tä . P iis p o ik s i ru v e ttiin<br />

n im ittä m ä ä n ru o ts a la is ia ja h a llitsija<br />

n p o litiik a lle s u o s io llis ia m ie ­<br />

hiä. T u o m io k a p itu lia u u d is te ttiin<br />

jo 1620-lu vulla sekä v e d e ttiin rajaa<br />

k irk o llis e n ja m a a llise n tu o m io v a l­<br />

lan v ä lille . R u o ts a la is e t p iis p a t rajo<br />

ittiv a t ka u p u n k ila is te n sananvaltaa<br />

k irk o llis is s a v ira n tä y tö is s ä ,<br />

m ik ä n äkyy T u ru ssa va rsin kin<br />

1630-lu vulla . A ka te m ia n p e ru sta ­<br />

m isen jä lkeen T urun k irkkoherra t<br />

o liv a t a ka te m ia n p ro fe s s o re ja ja<br />

p iis p a y lio p is to n varakansle ri.<br />

TURUN asem a va lta ku n n a ssa ja<br />

S u o m e ssa m u u ttu i s u u re s ti 1600-<br />

lu v u lla . Uuden lä ä n in ja o n seurauksena<br />

ja lä ä n in h a llin n o n k e h itty e s ­<br />

sä ka u p u n g is ta tu li laajan ja ke s­<br />

keisen läänin k e s k u spaikka. H allin<br />

n o n k o ro s tu s lis ä ä n ty i, kun<br />

S u o m i o li 1 600-luvulla m uutam an<br />

kerran T u ru ssa asuvan k e n ra a lik u ­<br />

vern ö ö rin h a llits e m a ko ko n a isu u s.<br />

U u d is tu k s e t, m ä äräykset ja päätö<br />

k s e t lä h tiv ä t liik k e e lle T urun lin ­<br />

nasta, jo k a ei to s in s ija in n u t vars<br />

in a is e s s a ka u p u n g is s a , m u tta<br />

k a ts o ttiin k u ite n k in e lim e llis e s ti<br />

T u rk u u n ku u lu v a k s i. K e n ra a liku ­<br />

v e rn ö ö rin k ä s k y illä o li lain vo im a<br />

k a ik k ia lla S uom essa, ja m o n e sti<br />

T u rku o li ko e ke n ttä n ä te sta tta e ssa<br />

u u d is tu s te n s o v e lta m is ta laajem -<br />

M ikko Juva<br />

pyhiinvaellustien<br />

suojelijaksi<br />

■ Valtakunnalliset<br />

XXXI<br />

kotiseutupäivät<br />

järjestetään<br />

Turussa 29 . 6. — 1. 7. <strong>1979</strong>.<br />

Päivien<br />

yhteydessä avataan<br />

Pyhän Henrikin pyhiinvaellustie,<br />

jonka suojelijana on<br />

arkkipiispa M ikko Juva.<br />

T ie n työ v a lio k u n n a n e d u s ta jin a<br />

L a u ri H o kkin e n Y lä n e e ltä , Tauno<br />

S u o m in e n ja A n tti Lehtin e n<br />

T u ru s ta ja V äin ö N u m m is to K ö y­<br />

liö s tä , kävivät H e n rik in päivänä,<br />

p e rja n ta in a 1 9 .1 .1 9 7 9 lu o v u tta ­<br />

m assa p y h iin v a e lta jie n aikanaan<br />

k ä y ttä m ä ltä<br />

le v ä h d yspaikalta<br />

M u n k k e in le v o s ta tu o d u s ta g ra n iitis<br />

ta v a lm is te tu n "p iis p a n h iip a n ”<br />

a rk k ip iis p a M ik k o Ju va lle ja p y y tä ­<br />

m ässä hänet tie n s u o je lija k s i.<br />

S u o m e n T urku -le h d e n n u m e ­<br />

rossa 4 /1 9 7 8 ju lk a is tiin o p is k e lija<br />

T o m m i V u o risen k irjo itu s "P yhän<br />

H e n rik in tie p y h iin v a e llu s tie k s i".<br />

K irjo itu k s e e n liitty i m m kartta<br />

m a in itu s ta tie s tä . A lo itte e n tien<br />

v iito itta m is e s ta te k i k ö y liö lä in e n<br />

ta ite ilija V ä in ö N u m m is to . □<br />

m a iti kä ytä n tö ö n . T u ru n y lio p is to<br />

sai o p is k e lijo ita k o k o S u o m e sta ja<br />

v ieläpä R u o ts is ta k in . T u ru n h iip ­<br />

p a kunnan v a ik u tu s ja u u d is tu k s e t<br />

u lo ttu iv a t 1600-lu vulla suuressa<br />

m äärin ko ko S uom een ja tä llö in k in<br />

u u d is tu k s ia s o v e lle ttiin ta v a llis e s ti<br />

ensin ke sku sp a ika ssa . K a u p u n g in<br />

ta lo u d e llin e n v a ik u tu s a lu e k ä s itti<br />

v u o sisadan alu ssa v a lta o san S uomea,<br />

m u tta se m e n e tti 1600-luvun<br />

jä lk ip u o le lla ta lo u d e llis e n a h d in ­<br />

g on jo h d o s ta m e rk ity s tä ä n . K u i­<br />

te n k in k a u p u n g in takam aa o li<br />

S uom en v a n kin . T u rk u la is e t tie s i­<br />

vät täm än p yrkie ssä ä n s ä ily ttä ­<br />

mään alueen ja lu o m a a n su h te e t<br />

ta lo n p o jis to o n ja m aaseudun sääty<br />

lä is iin , s illä ko tim a a n k a u p p a o li<br />

h e ille 1600-luvun jä lk ip u o le lla e lin ­<br />

e h to riu tu van ulkom a a n kaupan<br />

vu o ksi. K o tim a a n ka u p a n k u k o is ­<br />

tu s ta k o ro s ti ja to iv o i m yö s D aniel<br />

J u s le n iu s v u o sisadan päättye ssä :<br />

"T a rk e m m in h a rk ittu n a<br />

h a v a ittiin , e ttä m o n e t k o tim<br />

a ise t tu o tte e t o li a rvio ita va<br />

p a re m m ik s i ja n iitä o li käyte<br />

ttä vä y le is e m m in : n yt asetetaan<br />

ennen h a lv e k s ittu kotim<br />

a in e n tavara a ik a is e m m in<br />

n iin s u u re s ti s u o s itu n u lk o ­<br />

m aisen e d e lle , jo k a jo alkaa<br />

jäädä<br />

h a lp a -a rvo ise m m a ksi.<br />

S illä lu o n to ei ole k ie ltä n y t<br />

m e iltä vie lä m itä ä n e la tu k ­<br />

seen ja eläm än ta rp e is iin<br />

kuulu vaa, ku n h a n vain<br />

osaam m e tu tk is te lla s i­<br />

tä .” □<br />

Suomen T u rk u ju lis ti<br />

joul urauhan<br />

■ ” Huom enna, jos Jum ala suo, on m eidän Herram m e ja<br />

Vapahtajam m e arm orikas syntym äjuhla” ja ruotsiksi ”I m orgon,<br />

vill G ud, infaller vår Herres och Frälsares néderika föd<br />

elsefest”, sanoilla alkoi joulurauhan ju listu s, jonka vuoden<br />

1978 jouluaatto na luki Prinkkalan talon parvekkeelta ensim ­<br />

mäisen kerran kaupunginsihteeri, varatuom ari Paavo M äkinen.<br />

Aiem m in julistuksen luki m aistraatin sihteeri, m utta<br />

m aistraatin m uututtua valtion viranom aiseksi, on joulurauhan<br />

julistam inen siirtynyt kaupunginsihteerille. Perim ätiedon<br />

mukaan joulurauha on jäänyt julistam atta vain Isovihan ja<br />

Turun piirityksen aikana sekä vuonna 1917. Radion välityksellä<br />

Suom en Turku on julistanut joulurauhan koko m aalle<br />

aina 1930-luvulta lähtien ja niin tapahtui m yös tällä kerralla.<br />

V a n h o je n p e rin te id e n m u kaisesti<br />

P rin kkala n ta lo n parveke o li k o ris ­<br />

te ttu la in k ä y tö n p u n a is e lla veralla<br />

ja k a h d e lla jo u lu k u u s e lla ja talo n<br />

lip p u s a lo s s a lie h u i T u ru n ka u p u n ­<br />

g in lip p u . Parvekkeen p ö ydällä o li<br />

vanha ku vara a m a ttu , joka on<br />

T a n skasta 1 500-luvulla s o ta s a a liik ­<br />

si ry ö s te tty . T u o m io k irk o n to rn i-<br />

k e llo n ly ö ty ä 12, T urun V a ru skunta<br />

s o itto k u n ta s o itti virren "Ju m a la<br />

o m p i lin n a m m e ". Jo u lu ra u h a n ju ­<br />

lis tu k s e n jälke e n la u le ttiin M aam -<br />

m e -la u lu ja k o ru to n m u tta ju h la va<br />

tila is u u s p ä ä ttyi v a ru s k u n ta s o itto ­<br />

kunnan so itta m a a n P o rila iste n<br />

m a rssiin .<br />

K ovasta pakkassäästä h u o lim a t­<br />

ta V anhalle S u u rto rille ja sen y m ­<br />

p ä ris tö ö n o li kerä ä n ty n y t jo u lu ra u ­<br />

han ju lis tu s ta kuule m a a n p o liis in<br />

a rvio n m ukaan 6 500— 7 000 henk<br />

ilö ä .<br />

K oska Jo u lu ra u h a T urussa ens<br />

im m ä is e n kerran ju lis te ttiin , ei<br />

o le tie d o s s a ,<br />

m u tta k ris tin u s k o n<br />

leviä m ise n jälke e n S kandinavian<br />

m aissa tu n n e ttiin perä ti 27 e rila is ­<br />

ta rauhaa. J o u lu ra u h a n ju lis ta m i­<br />

nen o li h y v in y le in e n ta p a keskia ­<br />

ja lla<br />

k a ik is s a P o h jo la n v a ltio is s a<br />

ja void a a n pitä ä ilm e is e n ä , e ttä<br />

vuonna 1229, jo s ta T urun syn ty<br />

la sketaan, tä lla in e n rauha ju lis te t­<br />

tiin m onessa ka u p u n g is s a . J o u lu ­<br />

rauha k e s ti jo u lu a a to s ta N u u tin -<br />

päivään ja se koski m yö s ka u p a n ­<br />

tekoa. Jo u lu ra u h a n rik k o m is e s ta<br />

la n g e te tu t tu o m io t o liv a t m u ita<br />

tu o m io ita a n kara m p ia ja m m .<br />

T u ru ssa sakon s u u ru u s o li "k y m ­<br />

m enen h o p ia ra h a a ".<br />

N Y K Y IN E N S A N A M U O TO<br />

K R IS TIIN A -<br />

KUNIN G A TTA R ELTA<br />

A lk u ja a n jo u lu ra u h a ju lis te ttiin<br />

y k s in o m a a n ru o ts in k ie le llä .<br />

N y kyisen ju lis tu k s e n sanam u o to<br />

p o h ja u tu u<br />

K ris ti in a -ku n in g a tta re n<br />

käskykirje e s s ä 1640-lu vulla m äärä<br />

tty y n ju lis tu k s e e n . T urun p a lo s­<br />

sa vu o n n a 1827 tu h o u tu i m yös<br />

m a is tra a tin a rk is to ja sen o h essa<br />

jo u lu ra u h a n ju lis tu k s e n te k s ti.<br />

T ie ttä v ä s ti m a is tra a tin tu o llo in e n<br />

nota a ri laati m u is tik irja n jo u lu ra u ­<br />

han ju lis tu k s e n te k s tis tä ja s e lla i­<br />

sena se on vanhin k irja llin e n to ­<br />

d is tu s s a n a m u o d o sta , jo ka on<br />

se uraa va:<br />

"N iin k u in h u o m e n n a J u m a la<br />

su o kon rauhan s is ä lle lange m e i­<br />

dän<br />

H erram m e ja W a p a h ta ja m m e<br />

S yndym ä J u h la : n iin täm än k a u tta<br />

u lo s k u lu te tta n y x i y h te in e n J o u ­<br />

lurauha, w a ro itu k s e lla y h d e lle ja<br />

to is e lle , e ttä J o u lu n ju h la n iin<br />

w ie te tä n , e ttä jo k a in e n w ä ltä ju o ­<br />

p u m is ta , ta p p e lu s ta ja m u u ta<br />

L ä h im m ä isen rauhan ja m ie le n<br />

rik k o m is ta , h y w in tie tä in , e ttä se<br />

jo ka täm än w astan rik k o o teke it ­<br />

sensä w ika p ä xi n e ljä n kym m enen<br />

m arkan hopia -ra h a n sa ko n , ilm a n<br />

m u u ta la illis ta edesw a sta u sta .<br />

W im e is e x i to iw o te tta n k a ik ille<br />

k a u p u n g in a s u w a is ille yh d e n ilo i­<br />

sen ja rie m u lis e n J o u lu n J u h la n .”<br />

O h je lm a ssa o li ka ksi kirk o n h is ­<br />

to ria a n liitty v ä ä e s ite lm ä ä . P ro fe s­<br />

s o ri K auko P irisen e s ite lm ä n a i­<br />

heena o li ” S uom en p iis p a n is tu i­<br />

m en s iirto vu o n n a 1229” ja tu o ­<br />

m io ro v a s ti Lauri H u o visen e s ite l­<br />

män aiheena "T u ru n tu o m io k irk k o<br />

750 v u o tta ” .<br />

D ip l.u rk u ri E rkki A lik o s k i s o itti<br />

u rk u s o o lo n<br />

"R a m u s vire n s o liva-<br />

ru m ” .<br />

PR IN K K A LA N TALO LLA<br />

PITKÄ JA K U N N IA K A S<br />

HISTO RIA<br />

Jo u lu ra u h a n ju lis tu s ta p a h tu u<br />

a ina P rin kkala n ta lo n p a rvekkeelta.<br />

Tänään tu o ta lo on p o liis ila ito k s e n<br />

k ä y tö s s ä , m u tta se o n p itk ä n h is ­<br />

to ria n s a aika n a k o k e n u t m o n ia<br />

va ih e ita . P rin kkala n ta lo n p e ru s ­<br />

tu k s is s a on kiv iä k e s k ia ja lta a l­<br />

kaen, m u tta its e ta lo n ikää ei tie ­<br />

detä. V a rm u u d e lla vo id a a n s a n o a ,<br />

e ttä 1 5 0 0-luvun a lu s s a ta lo n o m is ­<br />

ti B rin k k a la -s u v u n k a n ta is ä E erikki<br />

O la v in p o ik a ja 1 6 0 0 -lu v u lla ta lo<br />

jo u tu i H o rn -s u v u n h a ltu u n ja sen<br />

jälke e n vu o n n a 1674 p o rv a rillis e e n<br />

o m is tu k s e e n ,<br />

kun k a u p p ia s N iilo<br />

S te n in p o ik a K o c k in p e rillis e t o s tivat<br />

sen. Täm än jä lk e e n ta lo a h a l­<br />

lits iv a t k a u p u n g in rik k a im m a t por-<br />

v a ris s u v u t. K u n in k a a llis te n k o h ­<br />

ta u s p a ik a k s i P rin k k a la n ta lo m u o ­<br />

d o s tu i 1 8 0 0 -lu vu lla . R u o ts in k u ­<br />

n in g a s K u sta a IV A d o lf a sui perheineen<br />

ta lo s s a v u o n n a 1801 ja<br />

venälä isen k e n ra a lik u v e rn ö ö rin ,<br />

S p re n g tp o rte n in a s u n n o k s i se tu li<br />

vuonna 1808. K u u lu is a R u o ts in<br />

k ru u n u n p rin s s in , e n tis e n R anskan<br />

m arsalkan B e rn a d o tte n ja V enäjän<br />

ts a a rin , A le k s a n te ri I ta p a a m in e n<br />

T u ru ssa vu o n n a 1812 ta p a h tu i sekin<br />

P rin k k a la n ta lo n m u o d o s ta ­<br />

m issa p u itte is s a . H e ls in g in m u u ­<br />

tu ttu a p ä ä k a u p u n g ik s i ja k e n ra a liku<br />

v e rn ö ö rin s iirty e s s ä s in n e T urun<br />

ka u p u n ki o s ti P rin k k a la n ta lo n<br />

50.000 ruplan k a u p p a h in n a s ta .<br />

Turun p a lo n jä lkeen P rin k k a la n ta ­<br />

lo k u n n o s te ttiin ra a tih u o n e e k s i,<br />

jo n k a alakerta a n v u o n n a 1830 s i­<br />

jo ite ttiin m a am m e e n s im m ä in e n<br />

p o liis ik a m a ri. V u o d e s ta 1922 a l­<br />

kaen ta lo on o llu t k o k o n a is u u d e s ­<br />

saan p o liis ila ito k s e n kä y tö s s ä . □<br />

T u ru n tu o m io k irk o n v a rs in a is ta<br />

7 5 0 -v u o tis ju h la a v ie te tä ä n h e llu n ­<br />

ta in a 2. 6. , jo llo in m yös k irk o n<br />

tä h ä n a s tin e n re s ta u ro in ti o n saatu<br />

p ä ä tö kseen. S illo in to im ite tta v a s s a<br />

ju h la ju m a la n p a lv e lu k s e s s a saarnaa<br />

a rk k ip iis p a M a rtti S im o jo k i ja h a l­<br />

lin to jo h ta ja U rp o R a s tim o s e lo s ta a<br />

T u o m io k irk o n k o rja u s ta v u o s in a<br />

1977 — <strong>1979</strong>. □<br />

Turun tuom iokirkko<br />

aloitti juhlavuotensa<br />

■ Turun tuom iokirkossa vietettiin tiistaina 23. 1. <strong>1979</strong> vuoden<br />

1229 paavin bullan juhla, joka oli sam alla Tuom iokirkon<br />

750-vuotisjuhlien alo ittam isjuhla.


F il.lic . universitetslektor<br />

BO G R Ö N H O LM :<br />

ÅBO I NORDEN NU<br />

S E N A S T E h ö st d e lto g A b o som<br />

tu ris ts ta d i K ö p e n h a m n i en s to r­<br />

s a ts n in g på n o rd is k tu ris m —<br />

N o rd is k reisem arked 80 — som en<br />

m o tv ik t t ill m a s s tu ris m e n söderut.<br />

Det ä r in g a lu n d a så lä tt a tt i ett<br />

k a llt och o fta rä tt fu k tig t k lim a t<br />

ko n k u rre ra m ed s ö d e rs sol. Det<br />

v ik tig a s te i den n o rd is k a tu rism e n<br />

är d o c k e n lig t m in m e n in g den<br />

rä tta in s tä lln in g e n t ill en levande<br />

n o rd is m . A b o stad har i tid e n<br />

s p e la t en v ik tig ro ll i u tb y te t m ellan<br />

de n o rd is k a lä nderna, A b o har<br />

v a rit en in k ö rs p o rt fö r de k u ltu r­<br />

s trö m n in g a r som sm å n in g o m sökt<br />

s ig in över landet v ä s te rifrå n . A bo<br />

a k a d e m i, dess p ro fe s s o re r o ch lärare,<br />

m ä k tig a m än i rik e t som v is ­<br />

ta ts ko rta re e lle r längre tid i F in ­<br />

land — a lla har de lä m n a t sina<br />

fo ts p å r i vår s ta d . Det är in te e n ­<br />

d a st i lo k a lp a trio tis k självhävdelse<br />

å b o b o rn a kan slå sig fö r b rö s te t<br />

med påpekanden om a tt "v i var<br />

fö rs t m ed d e t i A b o ” . Det är e tt<br />

fa k tu m a tt här fa n n s de fö rs ta<br />

bestående g ru n d s te n a rn a in o m<br />

skolväsen, kyrka, handel och<br />

m ycket mer.<br />

DET fin n s<br />

m ycket som v ittn a r<br />

om n o rd is k s a m h ö rig h e t under<br />

den 750 å rig a e p o k staden u p p le vt<br />

t ill d a g s d a to , t ill den dag då vi<br />

fira r e tt sla g s 750 års k u ltu rju b i­<br />

leum fö r hela F in la n d . F esten är<br />

inte bara A b o s ta d s ju b ile u m , den<br />

o m fa tta r hela la n d e t, o ch s a m tid<br />

ig t ä r det en p å m in n e lse om a tt<br />

staden fo rtfa ra n d e h a r en v ik tig<br />

p la ts i den n o rd is k a gem e n skapen.<br />

• A b o o ch G ö te b o rg s vä n s k a p s s ta ty "N ä r v ä n skapsbanden k n y te s ” avtä<br />

c k te s den 9. 5. 1955 i G ö te b o rg s c e n tru m vid N ä c k ro s d a m m e n s stra n d .<br />

A b o s ta d b e s tä lld e s ta ty n av s in ” egen s o n ” W ä in ö A a lto n e n fö r a tt påm<br />

in n a ko m m a n d e s lä k tle d om tvä s tä d e rs u n ika vä n skap. En ko p ia av<br />

s ta ty n s tå r i A b o fra m fö r k o n s e rth u s e t.<br />

Bo Grönholm<br />

DEN s a m lin g fö r n o rd is k tu ris m<br />

so m ja g näm nde om i b ö rja n , har<br />

s in g iv n a b e tydelse in te enbart<br />

so m tu ris tre k la m o c h m a rkn a d sfö ­<br />

rin g . S a m tid ig t är d e t en vä lb e ­<br />

h ö v lig p å m in n e lse o m a tt vi inte<br />

få r g lö m m a n a b o lä n d e rn a , de lä n ­<br />

d e r d ä r liv e t och å s k å d n in g s s ä tte t<br />

i så hög grad lik n a r vårt eget.<br />

A B O stad har in te h e lle r i senare<br />

tid g lö m t s in a vänner och frä n -<br />

der.<br />

K rig så re n s h ä n d e ls e r väckte<br />

en h jä lp verksam h e t o ch sam arb<br />

e ts v ilja som<br />

u n d e r lä tta re tid e r<br />

ib la n d varit svår a tt u p p b rin g a .<br />

V ä n o rtsverksam h e te n kom tid ig t i<br />

aång, B ergen, G ö te b o rg och<br />

Å rh u s va r de fö rs ta och o ffic ie llt<br />

kom ve rksa m h e te n a tt få g o d kä n ­<br />

da fo rm e r år 1946. P o h jo la -N o rd e n<br />

har en av sin a s tö rs ta lo k a la v d e l­<br />

n in g a r i Å b o o ch b la n d fö re n in g a r<br />

med n o rd is k t s a m a rb e te på s itt<br />

pro g ra m är G ö te b o rg s fö re n in g e n<br />

en av de m est aktiva.<br />

MEN i år är det ju b ile u m s å r och<br />

vad g ö r m an då fö r a tt in te n s ifie ra<br />

ve rksa m h e te n ju s t på d e t in te rn o r-<br />

dis k a planet? H ar A b o nu<br />

m ö jlig h e t a tt trä d a fram som en<br />

u p p bärare av det n o rd is k a sam arbetet<br />

o ch b ryta en lans fö r vä n s­<br />

kap, sa m fö rs tå n d o c h u tb y te m e l­<br />

lan s tä d e r o ch ko m m u n e r i N o r­<br />

den? A b o sta d o ch d e s s fö rtro e n ­<br />

d e o rg a n , fö re n in g a r o c h p rivatp e r­<br />

so n e r ä r fö rv is s o ej o verksam m a.<br />

M å här näm nas e ndast några<br />

e x e m p e l. S a m a rb e te t m ella n de<br />

n o rd is k a vänorte rn a har på in itia tiv<br />

av P o h jo la -N o rd e n u tk ris ta llis e ra ts<br />

t ill en o m fa tta n d e lägerskoleverk-<br />

sa m h e t d ä r elever från<br />

de o lik a<br />

vä n o rte rn a har m ö jlig h e t a tt under<br />

några, a lltfö r få, dagar arbeta t illsa<br />

m m a n s m ed s in a n o rd is k a b rö ­<br />

d e r och s y s tra r. Lägerskola n som<br />

i A b o h å llit t ill på E riksgården och<br />

d ä rtill g jo rt fle ra e x k u rs io n e r i s ta ­<br />

den o ch dess o m g iv n in g a n fu n g e ­<br />

rar även in k o m m a n d e som m ar.<br />

Även fö r de äldre fin n s det m ö j­<br />

lig h e te r t ill um g ä n g e . P o h jo la -<br />

N o rd e n -a vd e ln in g e n i A b o arra n ­<br />

gerar en stö rre N o rd e n trä ff i A bo<br />

tre d je v e c k o s lu te t i ju n i. M eningen<br />

är a tt tu ris ts ta tis tik e n ska ll fö r­<br />

b ä ttra s avsevärt m ed g ä ste r från<br />

A rh u s , Bergen o ch G ö te b o rg .<br />

A b o b o rn a b ju d e r på 750 års ju b i-<br />

le u m spro g ra m o c h tills a m m a n s<br />

med lo k a la v d e ln in g a rn a i g ra n n s­<br />

kapet ska ll ord n a s sam kväm . Från<br />

G ö te b o rg o ch A rh u s har m an redan<br />

avise ra t e tt r ik lig t d eltagande.<br />

N o rd e n p ro g ra m m e t fö lje s sedan<br />

upp på h ö ste n m ed e tt s e m in a ­<br />

riu m . F ogar m an t ill d e tta G ö te ­<br />

b o rg s fö re n in g e n s a k tiv ite te r under<br />

hela ju b ile u m s å re t to rd e en rätt<br />

liv lig verksam het ku n n a bokfö ra s.<br />

N O R D E N F Ö R E N IN G A R N A d is ­<br />

kuterade fö r en tid sedan en idé<br />

som ib la n d varit nära a tt fö rv e rk ligas<br />

m en som å tm in s to n e fö r<br />

A b o s del ej ännu s la g it ut i b lo m ,<br />

näm lig e n vänsko le ta n ken.<br />

Det fö rsla g som väckts, är a tt<br />

o lik a s k o lo r på de s k ild a vä n o rte r­<br />

na s k u lle få en v ä n skola i e tt annat<br />

n o rd is k t land o ch k o n tin u e rlig t<br />

u tb y ta m a te ria l, film e r, bild e r,<br />

e le v tid n in g a r,<br />

m a g n e to fo n b a n d<br />

med h ä ls n in g a r osv. På d e tta sätt<br />

s k u lle tanken på en levande nord<br />

is m<br />

in ro ta s redan på e tt tid ig t<br />

sta d iu m<br />

fö r a tt senare utvecklas<br />

t ill e tt sä tt a tt leva i k o n ta k t med<br />

g ra n nländernas fo lk .<br />

IN LE D N IN G E N t ill denna n o r­<br />

d is k a A b o ö v e rs ik t b e handlade asp<br />

e kte r på tu ris m e n in o m N orden,<br />

och det är här det kanske b ö rja r<br />

hända m e st redan in o m en snar<br />

fra m tid .<br />

En h a s tig b lic k på evenem angs-<br />

kalendern<br />

fö r ju b ile u m s å re t v is a r<br />

en m å n g fa ld av n o rd is k a k o n g re s­<br />

ser, s y m p o s ie r, m ö te n o ch s a m ­<br />

m a n k o m s te r av de m e st s k ifta n d e<br />

slag. A b o ä r i dag en s a m lin g s ­<br />

p u n k t fö r n o rd b o rn a och k o n ta k ­<br />

terna fin n s på n ästan alla s a m h ä l­<br />

le ts o m råden.<br />

M E LLA N de o lik a g u id e fö re n in ­<br />

garn a i N orden e x is te ra r sedan<br />

länge e tt in tim t sam arbete. A bo<br />

g u id e k lu b b rf. har ta g it in itia tiv t ill<br />

ett ko n ta k ts e m in a riu m N O R D ­<br />

K O N T A K T 79, v ilk e t med benäget<br />

b is tå n d från staden o c h C entralen<br />

fö r tu ris tfrä m ja n d e t in le d e r tu ris t­<br />

g u id e rn a s 750 års fira n d e 6 — 7 a p ­<br />

ril. S e m in a rie t b e h a n d la r a k tu e lla<br />

frå g o r in o m tu ris m e n i N orden och<br />

A b o stad ko m m e r a tt presenteras<br />

bl.a . av s ta ts a rk e o lo g C arl Jacob<br />

G ardberg o ch p ro fe s s o r O scar<br />

N ik u la i fo rm av o lik a föredrag.<br />

N Ä S T A N s a m tia ig t arrangerar<br />

In te rn a tio n a l G u id e s ' C lu b sin årsko<br />

n fe re n s i A b o m ed d e lta g a re i<br />

huvudsak från de n o rd is k a lä n d e r­<br />

na. O ckså här k o m m e r in te rn o r-<br />

d is k a tu ris tp ro b le m a tt debatte ra s<br />

i två dagars tid . A b o g u id e rn a är<br />

s to lta över a tt ku n n a stå värdar<br />

fö r s in a ko lle g e r och tu ris tn ä m n ­<br />

dens fö rh o p p n in g ä r a tt s a m tid ig t<br />

kunna g öra tu ris m b a la n s e n ännu<br />

m er p o s itiv och s a m tid ig t befästa<br />

b ild e n av A b o i det n o rd is k a m e d ­<br />

vetandet. Inte bara som porten<br />

vä s te rifrå n utan även som e tt i<br />

h ö g sta grad levande, m in s t 750<br />

å rig t m in n e sm ä rke över k u ltu re r<br />

som förenas. Den n o rd is k a k u ltu r­<br />

vaggan.<br />

☆<br />

TURUN kaupunki on 750 vuoden<br />

h is to ria n s a aikana o llu t tärkeänä<br />

p o h jo is m a is e n k u lttu u rin tu lo s a ta -<br />

m ana. T äällä ka u p p a tie t ovat y h ty ­<br />

neet, tä n n e k o u lu la ito k s e n , k irk o n<br />

ja kaupan e n s im m ä is e t tä r­<br />

keät p e ru skirvet on la skettu .<br />

Turun a katem ian p e ru sta m in e n to i<br />

m ukanaan m e rk k im ie h iä , jo tk a<br />

kaikki ovat jä ttä n e e t jä lk e n s ä T u r­<br />

k u u n . T urun ro o li on o llu t tärkeä<br />

p o h jo is m a is e n yhte n ä is y y d e n ,<br />

k u lttu u rin ja kanssa käym isen keh<br />

ity k s e s s ä . M e ille s u o m a la is ille<br />

täm ä y h te y s p o h jo is m a ih in on e rity<br />

is e n tärkeä, näm ä naapurim a a t<br />

eroavat n iin vähän om asta k u lttu<br />

u ris ta m m e ja e lin ta v o is ta m m e ,<br />

e ttä ka n ssa kä ym in e n on m a h d o llinen<br />

ilm a n s u u ria u h ra u ksia ja<br />

p o n n is tu k s ia .<br />

T Ä M Ä N on T u ru n k a u p u n k i o i­<br />

v a lta n u t jo kauan s itte n , näkyvinä<br />

o s o itu k s in a o vat y s tä v y y s k a u p u n ­<br />

k im m e , jo is ta e n s im m ä is e t o liv a t<br />

B ergen, G ö te b o rg ja Ä rh u s . Entä<br />

tänään, vie lä kö on T urku m ukana<br />

rakentam assa y h te is ty ö tä ja -y m ­<br />

m ärrystä. V oidaan vasta ta , k y llä .<br />

P o h jo la -N o rd e n -y h d is ty k s e n to i­<br />

m in ta on m o n ip u o lin e n , m a in itta ­<br />

ko o n m u u ta m in a e sim e rkke in ä<br />

vain le irik o u lu to im in ta , jo k a<br />

T u ru ssa on vireää m yös tulevana<br />

kesänä. N u o re t saavat tu tu s tu a<br />

naapurim aiden k o u lu la is iin ja sam<br />

alla k a u p u n k im m e h is to ria a n .<br />

N IIN IK Ä Ä N P o h jo la -N o rd e n jä r­<br />

je stä ä T urussa la a ja m itta is e n ys-<br />

tä v y y s k a u p u n k ik o k o o n tu m is e n<br />

T urun k a u p u n g in 7 5 0 -v u o tis ju h la -<br />

vuoden m e rkeissä kesäkuun k o l­<br />

m antena v iik o n lo p p u n a . O s a n o tta ­<br />

jia on o d o te tta v is s a k a ik is ta y s tä ­<br />

v y y s k a u p u n g e is ta m m e<br />

sa n koin<br />

jo u k o in .<br />

Y S T Ä V Y Y S K O U LU -ajatus on keh<br />

itty m ä s s ä ja ta rk o itu k s e n a on e t­<br />

tä tu rk u la is e t k o u lu t s a isivat y s tä ­<br />

v y y s k a u p u n g e is ta y s tä v y y s k o u lu n ­<br />

sa, jo n k a kanssa o lta is iin ja tk u ­<br />

vassa yh te ydessä.<br />

M A T K A ILU lä h e n tä ä k a n s o ja —<br />

täm än to tu u d e n on T urun ka u p u n ­<br />

ki m a tk a ilu k a u p u n k in a o iv a lta n u t.<br />

T urun k a u p u n k i on m o n e lla ta v o in<br />

k o n g re s s i-, k o n fe re n s s i- ja ko -<br />

k o u s m a tk a iiu n<br />

p o h jo is m a is e n a<br />

keskuksena m u kana kuvassa.<br />

Täm än ju h la v u o d e n aikana ta p a h ­<br />

tu m a k a le n te rin s iv u ilta lö y ty y m itä<br />

m o n in a is im p ia k o k o u k s ia .<br />

Tuuli<br />

m atkailusihteeriksi<br />

T u ru n ka u p u n g in m a tk a ilu s ih -<br />

te e rik s i k a u p u n g in h a llitu s o n valin<br />

n u t h u m .k a n d . R a in e r O lavi<br />

T u u le n , jo k a o n s y n ty n y t<br />

2 5 .8 .1 9 3 1 . T u u li to im ii n y k y is in<br />

P orvoon m a tk a ilu o p is to n le h to rin a<br />

ja ry h ty y h o ita m a a n T u ru n k a u ­<br />

p u n g in m a tk a ilu s ih te e rin virkaa<br />

15. 5. <strong>1979</strong>.<br />

T u u li<br />

on a ik a is e m m in to im in u t<br />

m m . k ie lte n o p e tta ja n a T urun<br />

k la s s illis e s s a ly s e o s s a ja T urun<br />

Ilta o p p ik o u lu s s a , T u ru n ka u p u n g in<br />

k a u p p a k o u lu s s a<br />

m a tk a to im is to v ir-<br />

k a ilija k u rs s ie n o h ja a ja n a ja o p e t­<br />

ta ja n a , V a rs in a is -S u o m e n M a tk a ilu<br />

O y:n to im itu s jo h ta ja n a , F in s k a<br />

T u ris tb y rå n m a tk a ilu tie d o tu s to i-<br />

m is to n to im is to p ä ä llik k ö n ä T u k ­<br />

h o lm a s s a , K auppa- ja te o llis u u s ­<br />

m in is te riö n k a u p p a o s a s to n m a t­<br />

k a ilu to im is to n tila p ä is e n ä ta rk a s ­<br />

ta ja n a , M a tk a ilu n e d is tä m is k e s ­<br />

kuksen k o u lu tu s p ä ä llik k ö n ä ja<br />

V a rsin a is-S u o m e n M a tk a ilu y h d is ­<br />

ty k s e n to im in n a n jo h ta ja n a . □<br />

TURUN k a u p u n k i o s ti v iim e<br />

vuonna ta id e k o k o e lm iin s a ja W ä i­<br />

nö A a lto s e n m u seon n y k y ta ite e n<br />

k o k o e lm iin y h te e n s ä 101 ta id e ­<br />

te o s ta , jo tk a o liv a t ta m m ik u u n<br />

a ja n e s illä W ä in ö A a lto s e n m u ­<br />

seossa. K a u p u n g in k o k o e lm iin o s ­<br />

te tu t te o kse t s ijo ite ttiin pääasiassa<br />

k o u lu ih in . K a u p u n g in h a llitu k ­<br />

sen<br />

is tu n to s a liin s ijo ite ttiin Eeva<br />

R enva llin ku v a k u d o s A u rin g o n<br />

n o u su.<br />

V iim e vuoden h u h tik u u s s a p a l­<br />

ja s te ttiin llp o is te n k o u lu n k irja s ­<br />

to s s a Ja rkko R o th in re lie fi K im a l­<br />

lu s ja to u k o k u u s s a T u ru n S ä ä stö ­<br />

pankin H ä m e e n kadun k o n tto rin<br />

e d u s ta lle V iljo<br />

M ä k is e n g ra n iittinen<br />

K is s a -A lli. W ä in ö A a lto s e n<br />

m u seon e d u s ta lle s iirre ttiin s is ä tilo<br />

is ta k o lm e W ä in ö A a lto s e n<br />

e d u s k u n ta ta lo n<br />

ve is to s s a rja a n<br />

kuulu v a a p ro n s s ip a ts a s ta .<br />

M A T K A IL U O P P A A T<br />

a lo itta v a t<br />

p o h jo is m a is e n<br />

kanssakäym is e n<br />

jä rje s tä m ä llä N O R D K O N T A K T 79<br />

s e m in a a rin yh d e s s ä M a tk a ilu n<br />

e d is tä m is k e s k u k s e n kanssa h u h tiku<br />

u n 6 . - 7 . p ä iv in ä ja m e lke in s a ­<br />

m a n a ik a is e s ti In te rn a tio n a l G u i­<br />

d e s' C lu b in v u o s ik o n fe re n s s i jä r­<br />

je s te tä ä n T u rk u u n . S illo in p o h jo is ­<br />

m a isen m a tk a ilu n tu le v a is u u tta<br />

p o h d ita a n ja T u ru n k a u p u n k i e s ittä<br />

y ty y m m . v a ltio n a rk e o lo g i C arl<br />

Ja cob G a rd b e rg in ja p ro fe s s o ri<br />

O scar N ik u la n lu e n n o illa .<br />

K A IK K I tä m ä on o m ia a n v a h v is ­<br />

tam a a n kuvaa T u ru n k a u p u n g is ta<br />

k u lttu u rik a u p u n k in a , eräänä p o h ­<br />

jo is m a is e n k u lttu u rin tärkeänä<br />

ku lm a kive n ä .


Turun kehitettävä uusia<br />

matkailunähtävyyksiä<br />

T yötä a lo ite tta e s s a to d e ttiin , että<br />

a lu e ilta p u u ttu u m a tk a ilu o rg a n i­<br />

s a a tio , jo k a k e h itte lis i, y h d is te lis i<br />

ja m a rk k in o is i k a ikkia olem a ssa jo<br />

o le via ja p o te n tia a lis ia m a tk a ilu ­<br />

p a lv e lu ja , -n ä h tä v y y k s iä ja -ta p a h ­<br />

tu m ia . Eräänä ta v o itte e n a p id e ttiin<br />

M a tk a ilu n e d is tä m is k e s k u k s e n<br />

a lu e to im is to n p e ru s ta m is ta k u m ­<br />

m a n kin m aakunnan a lueelle.<br />

S a m a lla k u ite n k in to d e ttiin , e ttei<br />

tä m ä n to te u tta m is e e n rahoitu s-<br />

s y is tä lie n e m a h d o llis u u k s ia lä h i­<br />

v u o s in a . Sen vuoksi esite tä ä n Vars<br />

in a is -S u o m e n M a tk a ilu y h d is ty k ­<br />

sen ja S a takunnan M a tk a ilu y h d is ­<br />

tykse n to im in n a n te h o s ta m is ta<br />

kä y te ttä v is s ä ole vie n voim avarojen<br />

p o h ja lta .<br />

Y H T E IS T Y Ö LLÄ PYRITTÄVÄ<br />

T U LO K S IIN<br />

M a tk a ilu y h d is ty s te n voim avarat e i­<br />

vät y k s in riitä o h je lm a n to te u tta ­<br />

m iseen. M a tk a ilu s ta tu lo ja saavat<br />

vä h ittä is k a u p a t, liik e n n e , ra vitsem<br />

u s liik k e e t, m a jo itu s liik k e e t, huv<br />

ip a lv e lu liik k e e t ja m u u t liik k e e t<br />

on saatava n y k y is tä a k tiiv is e m m in<br />

m ukaan m a tk a ilu n k e h ittä m is ty ö ­<br />

hön. On syytä m u is ta a , e ttä R u o t­<br />

s is ta la iv a lla saapuva m a tk a ilija<br />

käyttä ä jo k a to is e n m arkkansa väh<br />

ittä is k a u p p a a n ta i huveih in .<br />

L is ä k s i o h je lm a s s a todetaan,<br />

e ttä to is ta is e k s i a lu e e lla ei ole<br />

riittä v ä s ti o te ttu h u o m io o n to is is ­<br />

taan p o ikkeavie n m a tk a ilija ry h m ie n<br />

e rila is ia ta rp e ita . Lapsip e rh e e t,<br />

la p set, n u o re t, n u o ris o ry h m ä t,<br />

k o u lu la is ry h m ä t, e lä k e lä is e t ja e rila<br />

is e t y h d is ty k s e t tu lis i o tta a h u o ­<br />

m io o n m a tk a ilu p a lv e lu ja jä rje s te t­<br />

täessä. E rity is e s ti o lis i lisättä vä<br />

la p sia ja n u o ria kiin n o s ta v a a a ja n ­<br />

v ie te ttä m a tk a ilu k e s k u k s iin ja<br />

m a tk a ilu re ittie n va rs ille .<br />

LA S TEN H U VIPUISTO<br />

T U R U N K U P IT T A A LLE<br />

E te n k in s u u riin m a tk a ilu k e s k u k s iin<br />

tu lis i p e ru s ta a k iin n o s ta v ia ja tu ­<br />

lo ja tu o tta v ia n ä h tä v y y k s iä ja eläv<br />

ö ittä ä n y k y is iä n ä h tä vyyksiä ja<br />

te h o s ta a n iid e n to im in ta a . T urku<br />

u n tu lis i peru sta a m a tk a ilu n ä h ­<br />

tä v y y k s iä to te u tta v a o s a k e y h tiö .<br />

T u ru s s a jo u se id e n v u o s ie n ajan<br />

ta rp e e llis e k s i tu n n e ttu la ste n h u vip<br />

u is to tu lis i to te u tta a . A lueen peru<br />

s ta m is e lle on e rin o m a is e t edelly<br />

ty k s e t e s im e rk ik s i K u p itta a n<br />

a lu e e lla , jo n n e v o ita is iin ilm e is e s ti<br />

varsin k o h tu u llis illa pääom an s i­<br />

jo itu k s illa jä rje s tä ä p ie n i lasten<br />

e lä in p u is to , tiv o lity y p p is iä huveja,<br />

ke sä a ika in e n p u is to ra v in to la , sähk<br />

ö is te tty la ste n liik e n n e k a u p u n k i,<br />

la ste n n o n s to p -e lo k u v a te a tte ri,<br />

d e lfiin ih a lli va n h e n tu n e e n m a a u i­<br />

m a la n p a ik a lle ja p o ik ie n m ik ro a u ­<br />

to ra ta s p e e d w a y-ra d a n paikalle .<br />

□ M atkailun edistäm iskeskuksen alo itteesta ja rahoituksella<br />

on vuoden 1978 aikana laadittu Varsinais-Suom en ja Satakunnan<br />

m atkailun kehittäm isohjelm a vuosille <strong>1979</strong>— 1987.<br />

O hjelm an on laatinut valt.kand. Hannu Elo Turusta, jonka lisäksi<br />

työhön ovat osallistuneet M atkailun edistäm iskeskuksen<br />

valitsem at johto- ja projektiryhm ät, kaikkiaan 26 henkilöä.<br />

O hjelm a on tarkoitettu auttam aan m atkailujen keh ittäm i­<br />

sessä sekä edistäm ään alueellista yhteistyötä. O hjelm an luovuttivat<br />

m aaherra Paavo A itio lle Varsinais-Suom en M aakuntaliiton<br />

toim innanjohtaja Perttu Koillinen, Satakunnan Seutukaavaliiton<br />

johtaja Pauli M arjanen ja ohjelm an laatija.<br />

K u p itta a n a lu e e lla on ta rp e e lliset<br />

p y s ä k ö in tia lu e e t, u lk o is e t liike<br />

n n e yh te yd e t ja k u n n a llis te k n iik ­<br />

ka v a lm iin a . A lu e on jo tu n n e ttu<br />

u rh e ilu - ja n ä y tte lyalu e e n a . K u p ittaan<br />

a lu e e lle tu lis i k iire e llis e s ti<br />

laatia alueen käytö n su u n n ite lm a ,<br />

jo s s a o te ta a n h u o m io o n m yös urh<br />

e ilu to im in to je n , n ä y tte ly tilo je n ja<br />

k a u p u n k ila is te n vapaan p u is to a ­<br />

lueen tarve sekä ryh tyä to te u tta ­<br />

maan su u n n ite lm a a .<br />

M u ita T urun ke h ite ttä v iä u usia<br />

n ähtä vyyksiä ovat m m . m e rim useo<br />

ja tä h titie te e llin e n m u seo, S ig yn in<br />

s iirtä m in e n vanhan T u ru n rantaan,<br />

ns. vanhan T urun s u u n n ite lm a n<br />

to te u tta m in e n , H irve n sa lo n s la ­<br />

lo m -m ä e n p a ra n ta m in e n ja P ortsan<br />

p u u ta lo k a u p u n g in s ä ilyttä vä<br />

saneeraus.<br />

H IR V E N S A LO O N UUSI<br />

R ETKEILY A LU E<br />

Näkym ä Turun saaristosta. — Kuva: Teuvo Kanerva.<br />

O h je lm a ssa on ta rk a s te ttu e rik ­<br />

seen m e ria lu e e lla ja m a n n e ra lu e e l­<br />

la s ija its e v ia v irk is ty s a lu e ita . E n sis<br />

ija is e s ti tu lis i k e h ittä ä n y k y is iä<br />

v irk is ty s a lu e ita , jo is ta n im e k k ä im -<br />

Turku-seura,<br />

Å bo-sam fundet ry:n lausunto<br />

R antakatujen<br />

käyttäm isestä<br />

k ä velykatu in a<br />

R A N T A K A T U T O IM IK U N N A L L E<br />

O tta e n h u o m io o n , e ttä A urajoen<br />

rannat m u o d o sta vat T urun e d u s ta ­<br />

v im m a t k o h d a t ka u p u n kira ke n te e s­<br />

sam m e, on ka ikin p u o lin ka n n a ­<br />

te tta va s u u n n ite lm ia näiden a lu e i­<br />

den e rik o is jä rje s te ly is tä . K oska<br />

k a tu o s u u d e t L ä n tis e llä R antakad<br />

u lla T u o m io k irk k o s illa n ja M y lly -<br />

s illa n v ä lillä sekä Itä is e llä R antak<br />

a d u lla T u o m io k irk k o s illa n ja<br />

A u ra n s illa n v ä lillä o vat jo p e rin ­<br />

te e llis e s ti v ä h ä liik e n te is iä ja a ja n ­<br />

m itta a n saaneet yhä enem m än<br />

s u o s io ta k ä ve lyka tu in a , on olevaa<br />

tila n n e tta käytettävä hyväksi ja<br />

e d is te ttä v ä n iid e n k e h ittä m is tä<br />

k a u p u n g in a sukkaid e n yh te ise ksi<br />

ta p a a m ispaikaksi.<br />

T o im e n p ite in ä e h d o ta m m e seuraa<br />

vaa:<br />

1. K a tu o su u d e t sä ily te tä ä n liik<br />

ennealueina, m u tta a jo n e u v o liike<br />

n n e ttä ra jo itta m a lla tehdään<br />

n iis tä ja la n k u lk ijo ille ja p y ö rä ilijö<br />

ille tu rv a llis ia ja m ie lly ttä v iä<br />

p a ikkoja . Täm ä voi tapahtu a l i i ­<br />

k e n n e jä rje s te ly je n , liike n n e m e rkkien<br />

ja m u id e n to im e n p ite id e n<br />

a v u lla o tta m a lla h u o m io o n vuod<br />

e n a ja t, viik o n p ä iv ä t ja ke llo n a ja t.<br />

A u to je n pääsy R a n ta ka d u ille o lis i<br />

su p is te tta v a vain m u u ta m iin ko h ­<br />

tiin , e s im e rk ik s i U rs in in kadun,<br />

K ris tiin a n k a d u n , K auppia ska d u n ja<br />

N unnaka d u n päistä . N äin v o ita i­<br />

s iin lä p ia jo välttä ä . T o n te ille ajo<br />

on turvatta va. K e säisin m o o tto riveneille<br />

ta p a h tu va h u o lto a jo on<br />

m ät ovat ehkä R u is s a lo , Y yte ri ja<br />

K u sta vin lo m a k y lä t.<br />

N y k y is te n m e ria lu e e lla s ija its e ­<br />

vien ko h te id e n k e h ittä m is e n tu lis i<br />

voim a k k a a s ti p o h ja u tu a m eren ta r­<br />

jo a m ie n m a h d o llis u u k s ie n k ä yttö<br />

ö n , kuten m m . p ie n ve n e ilyn ,<br />

p u rje h d u s k u rs s ie n , tro o li m atko je n ,<br />

k a la stu kse n ja v e s iu rh e ilu n .<br />

P ite m m ä llä tä h tä y k s e llä m erialueella<br />

ta rvita a n u u s ia v irk is ty s a ­<br />

lu e ita . T urun k a u p u n k is e u d u lla<br />

m e rk ittä v in e s ite tty u u si v irk is ty ­<br />

salue k o o s tu u H irvensalo n saaresta<br />

s ija its e v is ta M aanpään ja H äpp<br />

ilä n ra n ta -a lu e ista , yhte e n sä noin<br />

210 ha, sekä A iris to n suunta a n<br />

ava u tu vasta K o m m o n a u kosta .<br />

A lu e e lla on e d e lly ty k s e t v a lta k u n ­<br />

n a llis e n v irk is ty s k e s k u k s e n<br />

a lu e e k s i. □<br />

jä rje ste ttä vä . A jo n o p e u s on m äärättävä<br />

a lh a is e k s i. K a tu je n käyttö ä<br />

p y s ä k ö in tiin on v ä lte ttä v ä s e lla is i­<br />

na a ik o in a , jo llo in ja la n k u lk ijo ita<br />

on ru n s a a s ti, e rik o is e s ti v iik o n lo p ­<br />

p u is in ja kesäaikana. K o keile m a lla<br />

e rila is ia ra tk a is u m a lle ja voitaneen<br />

löytää oikeat to im e n p ite e t.<br />

2. L ä n tisen R a ntakadun e lä v ö ittä<br />

m is e k s i o lis i sen va rre lla s ija itseviin<br />

k iin te is tö ih in saatava s e lla i­<br />

sia to im in to ja , jo tk a h o u k u tte le v a t<br />

k a u p u n g in a su kka ita ja tu ris te ja<br />

liik k u m a a n tä llä a lu e e lla . U usien<br />

asu in ra ke n n u ste n kohoam in e n on<br />

jo o llu t om ia a n parantam aan y m ­<br />

p ä ris tö n kä yttö ä . S am aten on<br />

eräiden liik e y rity s te n ilm e s ty m in e n<br />

ila h d u tta vaa. Y lio p p ila s te a tte rin<br />

v a lm is tu m in e n lä h ia ik o in a tu o<br />

om an lisänsä. K a u p u n g in o lis i<br />

tu tk itta v a , o n k o sen o m illa to n ­<br />

te illa m a h d o llis u u k s ia m o n ip u o lisem<br />

paan kä y ttö ö n k u in n y k y is in .<br />

P ihoje n ja p ih a ra k e n n u s te n te h o k ­<br />

kaam paan to im in ta a n o lis i m ahd<br />

o llis u u k s ia to n te illa R antakatu<br />

11, 13 ja 15. Y k s ity is o m is tu k s e s s a<br />

Turku tutuksi turkulaisille!<br />

o le vie n k iin te is tö je n a la k e rro k s iin<br />

o lis i s o p iv in to im e n p ite in k iih o i-<br />

te tta va s ijo ittu m a a n s e lla is ia liik ­<br />

ke itä tm s . jo tk a o vat a vo in n a<br />

m yös ilta is in ja p y h ä p ä iv is in .<br />

3. N .k . In g m a n in to n tin ra tk a is u<br />

o lis i o h ja tta v a s e lla is e e n suunta a n<br />

jo k a tu kee y llä o le v ia n ä k ö k a n to ja .<br />

4. A u ra jo e lla o lis i o lta v a e n e m ­<br />

m än o h je lm a a . H a rk itta v a m m .<br />

m a h d o llis ta k a n o o ttie n la in a u s ta<br />

kesällä, v ie ra ssata m a n vara a m ista<br />

v ie ra ile v ille v e n e ille , s a a ris to la is -<br />

kaupan e lv y ttä m is tä s y k s y is in ,<br />

lu is tin ra d a n , ” P e kanpaanan" herä<br />

ttä m is tä h e n k iin o s a k s i talvea<br />

y m . vastaavaa. M a tk a ilu la u ta k u n ­<br />

nan ja e ri jä rje s tö je n a v u lla o lis i<br />

tehtävä v u o s itta in o h je lm a ru n k o ,<br />

jo s ta etu käte e n k a u p u n k ila is ille<br />

tie d o te ta a n . T äten R a n ta katu je n<br />

v e to v o im a s e u ru s te lu p a ik k a n a k a s ­<br />

vaa.<br />

5. R a n ta k a tu ja p iris te ttä e s s ä<br />

e d e llä o le v ie n p e ria a tte id e n m ukaan<br />

on m u is te tta v a m y ö s , e ttä L ä n tinen<br />

R a ntakatu M y lly s illa s ta ja<br />

M a rtin s illa s ta sata m a a n päin m u o ­<br />

d o s ta a tä llä h e tk e llä s u o s itu n käve<br />

ly p a ik a n , v a rs in k in senjä lkeen<br />

kun B a rkerin te h ta id e n tila lle on<br />

te h ty p u is to . O lis i tu tk itta v a , v o i­<br />

s ik o T u ru n O s u u s k a u p a n kalajäähd<br />

y ttä m ö s tä L ä n tin e n R a n ta katu 37<br />

saada e s im e rk ik s i k a la ra v in to la ta i<br />

jo k in m u u m ereen liitty v ä ra kennus,<br />

m ih in s illä s ija in tin s a p u o ­<br />

lesta o lis i m a in io t m a h d o llis u u d e t.<br />

T u ru s s a , 8. 12. 1978<br />

O L L I KESTILÄ<br />

p u h e e n jo h ta ja<br />

IL M A R I R IN N E<br />

sih te e ri<br />

T u rku-seura n jä s e n ille ja tu le v ille jä s e n ille jä rje s te tä ä n e rin o m a in e n<br />

m a h d o llis u u s tu tu s tu a ka u p u n k iim m e 27. 5. k a u p u n k is u u n n is tu k s e n y h ­<br />

teyd e ssä. T ie to is k u - ja h u o lto p is te e t ovat seuraavat: V a n h a S u u rto ri, Partio<br />

m u s e o , M u seola iva S ig y n , J y rk k ä lä n n u o ris o ta lo , L e n to a s e m a ra k e n n u s<br />

ja T u ru n y lio p is to .<br />

Em . ko h te issa jä rje s te tä ä n in fo rm a a tio ta k lo 9 — 12 ja s u n n u n ta ire tk e n<br />

voi te h d ä kävellen, p y ö rä ille n ta i a u to lla k o k o perheen v o im a lla . Y lö s ,<br />

u lo s ja T u rk u -le n k ille .<br />

Åbobor bli bekanta med Er stad!<br />

F ö r nuvarande och b livande m e d le m m a r av A b o -s a m fu n d e t a n o rd n a s e tt<br />

y p p e rlig t tillfä lle a tt lära känna s ta d e n den 27. 5. is a m b a n d m ed en lite n<br />

o rie n te rin g i sta d e n .<br />

A b o -s a m fu n d e t g e r in fo rm a tio n och se rvice på fö lja n d e p la ts e r: G a m la<br />

S to rto rg e t, S c o u tm u s e e t, M u s e ifa rty g e t S ig y n , J y rk k ä lä u n g d o m s g å rd ,<br />

fly g te rm in a le n o ch A b o u n iv e rs ite t.<br />

Kl. 9 — 12 är A b o -s a m fu n d e t på p la ts vid o v a n n ä m n d a se värd h e te r. P ro ­<br />

m enera, ta g c y k e ln e lle r b ile n , och h e la fa m ilje n m ed.<br />

B . G.


Turun Apteekkimuseo<br />

laajeni<br />

Turun<br />

Y liopisto<br />

kiinnosti<br />

kaupunkilaisia<br />

■ T urun y lio p is to jä rje s ti<br />

s u n n u n ta in a 10. 12. 1978<br />

a vo im ie n o vien p ä ivän, jo l­<br />

lo in viid e n tu n n in aikana<br />

k a u p u n k ila is illa o li tila is u u s<br />

tu tu s tu a y lio p is to n to im in ­<br />

taan ja te h d ä tie d u s te lu ja<br />

h e n k ilö k u n n a n e d u s ta jille .<br />

J ä rje s tä jie n o d o tu k s e t y le i­<br />

sö m ä ä ristä y lite ttiin re ip ­<br />

p a a s ti. V ie ra a t ja is ä n n ä t<br />

to te s iv a t a v o im ie n ovien<br />

päivän o n n is tu n e e n e rin o ­<br />

m a is e s ti.<br />

• S uom en a in o a a p te e kkim u seo s ija its e e T urussa L ä n tin e n R antakatu<br />

13:sta. M useon ro m a n ttis e n ka u n is rakennus on 1 7 70-luvulta ja lienee<br />

P o h jo ism a id e n viim e in e n ns. lu o n ta is ta lo u d e lla e lä n y t p o rv a ris ta lo . —<br />

K uva: Ilm a ri R inne.<br />

■ V iim e vuoden jo u lu k u u s ­<br />

sa v ie tti T urun a p te e kkim u ­<br />

seo 2 0 -v u o tis ju h la a n s a , joka<br />

sam alla o li la a je n n e tu n m u ­<br />

seon a v a u s tila is u u s . Läsnä<br />

13. 12. 1978 p id e tyssä t ila i­<br />

suudessa o li n. 40 k u ts u v ie ­<br />

rasta. A m a n u e n ssi Hagar<br />

N ikander k e rto i a p te e kkim u -<br />

seon s ija in tita lo n , vanhan<br />

tu rk u la is e n p o rva rista lo n<br />

Qvvenselin ja s iih e n peruste<br />

tu n m useon h is to ria s ta .<br />

A rk k ite h ti L e if F reiander<br />

e s itte li k u ts u v ie ra ille m u­<br />

seon ko rja u s s u u n n ite lm a s ta<br />

kertovaa n ä y tte ly ä .<br />

T a lo sta on e n s im m ä is e t m a in in ­<br />

nat vu o d e lta 1791. Talo on n iitä<br />

h arvoja ta lo ja , jo tk a säästyivät<br />

T urun suurp a lo s s a 1827.<br />

M u seoapteekki sai a lku n sa siitä ,<br />

e ttä T u ru ssa p id e ttiin 1938 lääkärik<br />

o n g re s s i, jo s s a idea s y n ty i ja<br />

a s e te ttiin k o m ite a a siaa edelleen<br />

ke h ittä m ä ä n . P u h e e n jo h ta ja n a o li<br />

a p te e kkin e u vos Arvo E rh o lm , jo ka<br />

on vu o sie n m itta a n te h n y t paljo n<br />

ty ö tä asian hyväksi. A p te e k in peru<br />

s a in e is to ja arvokas s is u s tu s on<br />

saatu O u lu n vanhasta a p te e kista .<br />

M useon la a je n n e tu n osan uudet<br />

ta p e tit ja re s ta u ro in n in s u o ritti lähinnä<br />

ko n s e rv a a tto ri R eino M a ttila.<br />

A p te e k k im u s e o n s u u n n itte lu s ­<br />

sa o li alku ja a n m yös m e rk ittä v ä s ti<br />

m u ka n a s illo in e n m useon jo h ta ja<br />

fil.m a is te ri Irja S ahlb e rg .<br />

ILM A R I RINNE<br />

Tunnetko T u rk u a ?<br />

Tänä vuonna, T urun ka u p u n g in 7 5 0 -v u o tis ju h la v u o n n a saam m e<br />

m e lkoisen h y v in tu n tu m a n k a u p u n g in m e n n e is y y ttä kuvaavaan<br />

h is to ria a n . M u tta tu n n e tk o 1970-luvun T urkua? K irjo ita s iv u lla 24<br />

ju lk a is ta v ie n ku vie n alle ly ijy k y n ä llä vasta u k s e s i. Täm ä on ” v e rry t­<br />

te ly k ie rro s ” . O ikeat vasta u kset lö y d ä t le h te m m e s iv u lta 49.<br />

Seuraavassa n u m erossa ju lk a is e m m e kuvia ehkä va ike a m m in<br />

tu n n is te tta v is ta T u rk u -ta lo is ta . S illo in ju lk a is e m m e k ilp a ilu n ja<br />

hankim m e p a rh a ite n tu n n is ta n e ille p a lk in n o t.<br />

T u n n is te tta v a t ko h te e t on va lo k u v a n n u t Ilm a ri R inne.<br />

Y le isö sai m ik ro s k o o p e is ta ta r­<br />

k a s te lla e rila is ia p re p a ra a tte ja , k u ­<br />

va n a u h u rin m o n ito ris s a näkyi s u u ­<br />

re n n e ttu ja ku v ia e lä vie n e lä in te n<br />

m u n a n jo h tim is ta , to im in n a s s a<br />

n ä h tiin e le k tro n im ik ro s k o o p p e ja ,<br />

s p e k tro m e tre jä , k ro m a to g ra fe ja ,<br />

a v a ru u s s ä te ily n ja la s e ro p tiik a n<br />

la itte ita , ka ik k i y le e n s ä h a v a in n o l­<br />

lis e s ti ja k a n s a n ta ju is e s ti e s ite tty ­<br />

nä.<br />

T u tu s tu m is k o h te itta in kä vijä ­<br />

m äärät o liv a t s e u ra a vat: p ä ä rakennus<br />

650, k irja s to 650, e lä in tie d e<br />

850, ke m ia 600, b io k e m ia 300,<br />

g e o lo g ia ja m in e ra lo g ia sekä m aap<br />

e rä g e o lo g ia 600, W ih u rin fy s iik<br />

a n tu tk im u s la ito s 600, m a te ria a litie<br />

te e n la b o ra to rio 100 ja k a s v itie ­<br />

te e llin e n p u u ta rh a R u is s a lo s s a<br />

450.<br />

Linné-näyttely<br />

Turussa<br />

S u o m e n T u rk u -le h d e n n u m e ro s ­<br />

sa 4 /1 9 7 8 ju lk a is tiin p ro fe s s o ri<br />

M a tti A . S a in io n k ir jo itu s "L in n é<br />

T u ru ssa vu o n n a 1 7 32". V u o tta<br />

1978 v ie te ttiin n ä y tte ly in , k o n g re s ­<br />

s e in ja re tk e ily in C a rl von L in n é n<br />

ku o le m a n 2 0 0 -v u o tis m u is to n v u o ­<br />

tena.<br />

T u ru n h is to ria llin e n m useo jä r­<br />

je s ti ta p a h tu m a n m u is to k s i T u ru n<br />

lin n a a n p ie n e h kö n n ä y tte ly n , jo k a<br />

ke rto i L in n é n m a tk o is ta R u o ts is s a<br />

ja S u o m e ssa. N ä y tte ly o li a vo in n a<br />

4. 1. <strong>1979</strong> saakka.<br />

N ä y tte ly n a v a u ksen s u o ritti<br />

R u o ts in s u u rlä h e ty s tö n le h d is tö a t-<br />

tashea Jan O ls s o n ja s a a p u v illa<br />

o li m yö s s u u rlä h e ty s tö n le h d is tö ­<br />

jä tie d o tu s s ih te e ri M a rja tta Ik o ­<br />

nen. T u ru n k a u p u n k ia n ä y tte ly n<br />

a v a ja is is s a e d u s tiv a t k a u p u n g in ­<br />

jo h ta ja V ä in ö J. L e in o ja a p u la is ­<br />

k a u p u n g in s ih te e ri L y ly V ehanen.<br />


Jussi<br />

Mäntysen<br />

muistolle<br />

M A T A L A o li m aja, jo s s a Jussi<br />

M ä n tynen s y n ty i p u u sepänpoikana,<br />

M ä n ty h a rju lla , yli 92 vu o tta<br />

s itte n ja vie lä m a ta la m p i — perheen<br />

m u u tta e s s a H e ls in k iin pojan<br />

o lle s s a k a k s iv u o tia s — H erm annin<br />

” h e lla k a k lu u n ik a m a ri", jo s s a se<br />

a sui isän h a rjo itta e s s a a m m a t­<br />

tia a n . T äällä J u s s ik in s itte n m a ja i­<br />

li k o k o la p suute n sa ja n u o ru u te n -<br />

sa a u te lle n isäänsä "n ik k a ro im i-<br />

se s s a " ja ke h itty e n lo p u k s i ta ita ­<br />

vaksi k o ris te p u u s e p ä k s i.<br />

ERÄS su u ri etu tä s tä a s u m is ­<br />

p a ikasta k u ite n k in o li: H erm a n n in<br />

k a u p u n g in o s a o li vie lä s illo in m elkein<br />

v illin lu o n n o n tu n tu m a s s a .<br />

T o is a a lta s itä ym p ä rö ivä t sankat<br />

m e ts ä t m o n e n la is in e e lä im in e e n ,<br />

to is a a lta avara m eri k a lo in e e n ja<br />

lin tu in e e n . N äin J u s s i s a ik in heti<br />

n u o ru u d e s ta lä h tie n elävän k o sketu<br />

ksen lu o n ta is e e n lu o n n o n ra k ­<br />

kaute e n sa , hän, jo k a k u u lu i verenk<br />

ä y n n iltä ä n , k o k o o le m u k s e lta a n<br />

o ike a a n a lk u s u o m a la is e e n ro tu u n .<br />

H änessä o li a lu n a lkaen to d e llis ta<br />

m e ts ie n m ie stä , J u k o la n Lauria,<br />

jo k a k u u n te li lu o n n o n salaperäisiä<br />

ääniä , k a ts e li p u ita vä ä rii, ta rk k a ili<br />

oravan ta ita v ia h yp p y jä , s ilm ä ili<br />

so rs ie n s o u te lu a V a n h a n kaupu n g in<br />

la h d e lla , ih a ili kru u n u p ä ä n hirven<br />

k o m e ita h y p p y jä a u k e illa p e llo illa<br />

ja n iity illä . L u e tte lo a sa a tta is i ja t­<br />

kaa va ikka lo p p u m a tto m iin , m u tta<br />

jo tä m ä o s o itta a , e ttä M ä n tyse n<br />

k u ts u m u s te h tä v ä o li e n n a kolta<br />

m ä ä rä tty , vaikka hän v a rh a isvuosinaan<br />

o lik in s ille u s k o to n v iivähtäen<br />

vä liin m e rillä , vä liin k o ris te -<br />

le ik k a a ja n a ta i m u is s a tö is s ä m illo<br />

in k o tim a a s s a , m illo in u lk o m a illa<br />

— le vo to n veri ku n ei ta h to n u t<br />

antaa hänelle rauhaa n ä ih in a ik o i­<br />

h in . V a sta vu o n n a 1910 J u s s i<br />

M ä n tysen e läm ä a lk o i v a k iin tu a ,<br />

kun hän pääsi a lu k s i y lio p is to n<br />

e lä in tie te e llis e n m u se o n e lä in te n -<br />

tä y ttä m is e n h a rjo itte lija k s i, s itte n<br />

p re p a ra a tto rik s i ja lo p u k s i — s u o ­<br />

rite ttu a a n m o n ia u lk o m a is ia o p in ­<br />

to m a tk o ja — p ä ä k o n s e rv a a tto rik s i.<br />

Lähes 3 0 -vuotisena to im in ta -a ik a -<br />

naan hän k o h o ttik in m useonsa<br />

e u ro o p p a la is e lle ta s o lle . Täm än<br />

• Kuvanveistäjä, professori Jussi Mäntynen. Valokuvannut 1972 Osmo<br />

Laine. — Wäinö Aaltosen museon kuva-arkisto.<br />

■ Kuvanveistäjä, professori Jussi Mäntysen muistotilaisuudessa<br />

10. 11. 1978 Hotelli Henrikissä Turussa professorin poika, maisteri<br />

Matti Mäntynen esitti professori T. I. Wuorenrinteen kirjoittamat<br />

muistosanat ystävälleen Jussi Mäntyselle. Wuorenrinne oli sairauden<br />

takia estynyt osallistumasta Mäntysen siunaus- ja muistotilaisuuksiin.<br />

Professori Wuorenrinne on Suomen Turku-lehdelle myöntänyt<br />

oikeuden muistosanojen julkaisemiseen.<br />

o s o ittiv a t p arhaiten A k s e li G a lle n -<br />

K a lle la n A frik a n -m a tk a lta a n tu o ­<br />

m at e lä im e t, jo tk a ju u ri M äntysen<br />

jo h d o lla tä y te ttiin ja jä rje s te ttiin<br />

ta ite e llis ik s i, m u tta sam a lla m e l­<br />

kein ilm ie lä v ik s i ry h m ik s i.<br />

M U S E O A S IO IS S A J u s s i M ä n ty ­<br />

nen m atkasi ensi kerran Leppävaaraankin,<br />

jo n k a lie p e illä kohosi<br />

G a lle n -K a lle la n o m a n a s u u n n ite l­<br />

m ana 1911— 13 k u u lu is a ateljeelin<br />

n a : Tarvaspää. Hän saapui tänne<br />

ra kennusvaiheen a ikana ta p a a ­<br />

m aan m esta ria itseään neuvotellakseen<br />

täm än A frik a s ta tu o m ie n<br />

e lä in te n tä y ttä m is e s tä ja p y rk iä k ­<br />

seen sa m a lla le ip ä ty ö n s ä o h e lla ja<br />

A te n e u m is s a s u o ritta m ie n s a o p in ­<br />

to je n lis ä k s i — hänen o p p ila a k ­<br />

seen. G a lle n -K a lle la to rju i ku ite n ­<br />

kin s illä kertaa ra ke n n u s k iire itte n -<br />

sä vu o k s i v iim e k s i m a in itu n ajatuksen<br />

ja k e h o tti M ä n ty s tä kä ä n ­<br />

tym ä ä n asiassaan nuoren ystä vänsä<br />

ja o p p ila a n s a A lp o Sa ilo n p u o ­<br />

leen, jo k a o li jo s iih e n aikaan<br />

s a a v u tta n u t paljo n m a in e tta k u ­<br />

vanveistäjänä.<br />

JU SSI M ä n tynen p ä ä tti heti<br />

n o u d a tta a saam aansa neuvoa.<br />

N iin p ä hän ilm e s ty ik in eräänä päivänä<br />

1912 Sa ilo n atelje e h e n ,<br />

A n tin k a d u n (n y k . L ö n n ro tin k a d u n )<br />

n e ljä ä n , jo ssa hänet o te ttiin y s tä ­<br />

v ä llis e s ti, vaikka vähän e p ä ille n<br />

vastaan.<br />

— O saatte ko m u o v a illa , o li<br />

A lp o Sa ilo n e n s im m ä in e n k y s y ­<br />

m ys.<br />

— Vähän, k u u lu i vastaus.<br />

— N o tu o kaa s itte n m u se o sta<br />

karhun k a llo m a llik s i ja jä lje n tä kää<br />

se, tu u m is k e li S a ilo . J ä lje n n ö s<br />

o n n is tu i h yvin . S a ilo näki h e ti m i­<br />

kä la h ja k k u u s tä ssä nuore ssa m ie ­<br />

hessä p iili. M u tta varovainen kun<br />

o li, hän o tti p y rk ijä n k u ite n k in<br />

vain ta p a u s ta p a u k s e lta o h ja tta -<br />

vakseen.<br />

N Ä IN a lk o i tu le van ku vanveistä ­<br />

jä m m e eläm ässä to d e llin e n u u ra s ­<br />

tu ksen kausi. J o y lio p is to n e lä in ­<br />

m u seossa hän s u o ritti to d e llis e n<br />

m ie h e n ty ö n , m u tta virka nsa o h e l­<br />

la hän ty ö s k e n te li m yö s S ä ilö n<br />

luona, p is tä y ty ip ä to is in a a n Tarvaspäässäkin<br />

suuren opin tu n tu ­<br />

m assa ja a h e rte li lis ä k s i illa t A te ­<br />

neum issa, jo h o n S a ilo tu li kerran<br />

h ä n tä tapaam aan ja m elkein k is ­<br />

ka isi hänet p o is m ukaansa.<br />

— Et s in ä tä ä llä k u ite n kaan m i­<br />

tään o p i, hän v irk a h ti yksika n ta a n<br />

ja o tti hänet v a kin a ise ksi o p p i­<br />

laakseen.<br />

K A H D E K S A N vu o tta S iellä<br />

A n tin k a d u n ylä kerra ssa s itte n<br />

lu is k a h tik in , ja ne vuodet o liv a t<br />

tu le v a lle e lä in v e is tä jä lle — hänen<br />

om an tu n n u s tu k s e n s a m ukaan —<br />

n u o ru u d e n ih a n in ta aikaa. Ja n iin<br />

ne o liv a t m in u lle its e lle n ik in . J u u ri<br />

n ä ih in a ik o ih in näet — noin 65<br />

vu o tta s itte n — tu tu s tu in A lp o<br />

S ä ilö ö n , jo k a vei m in u t ty ö p a ja a n ­<br />

sa, m is s ä Ju s s i M ä n tynen m u o ­<br />

v a ili parh a illa a n erä stä m e sta rin sa<br />

lu o n n o s ta .<br />

” E s itte ly " o li h yvin y k s in k e rta i­<br />

nen: Tässä on W u o re n rin n e ja<br />

tu o s s a M ä n tynen. J a n iin m e istä<br />

k o lm e s ta tu li e ro tta m a tto m a t y stä ­<br />

vät, jo tk a v u o s ik a u s ia m elkein jo ­<br />

ka päivä ta p a s im m e to is e m m e .<br />

JA A lp o S a ilo o li m eidän m o ­<br />

le m p ie n h e n kin e n jo h d a tta ja . Hän<br />

puhui m e ille m illo in M ic h e la n g e ­<br />

lo s ta ja L e onardo da V in c is tä ,<br />

m illo in R o d in is ta ja M e u n ie rista<br />

ta i m illo in jo is ta k in m u is ta taiteen<br />

v a lta h a h m o is ta — n iin , ja va rs in ­<br />

kin m u in a is e g y p tilä in e n ta id e o li<br />

A lp o lle suurena esikuvana. L u u ­<br />

le n kin , e ttä J u s s in k in m onet ilvekset,<br />

jo is s a on näkyvästi tä tä vuos<br />

itu h a n tis ta tu n tu a , o vat saaneet<br />

a lk u id e o ita jo n ä iltä v u o s ilta . M erk<br />

illis iä a iko ja : H enki o li korkealla,<br />

ta lo u d e llis e t a rvo t m itä ttö m iä .<br />

V aikka m e illä jo s k u s ei o llu t penniäkään<br />

rahaa ta sku ssa m m e , e m ­<br />

me s ilti o lle e t k ö y h iä em m ekä k i­<br />

peitä. T ö itä te im m e o m illa ta h o illam<br />

m e ja jo ta k in saim m e m yös<br />

aikaan.<br />

S A ILO aivan s ä te ili, kun hän<br />

h u o m a si o p p ila a n s a nopean e d is ­<br />

ty m is e n . E rity is e s ti pala u tu u m ieleeni<br />

H iid e n h irv i-a ih e , jo ka askarru<br />

tti M ä n tyse n a ja tu k s ia ja jo s ta<br />

aiheesta hän teki u s e ita lu o n n o k ­<br />

sia. S itä k y p s y tti o m a lla tavallaan<br />

m yös Lauri P ohjanpään tu n n e ttu<br />

runo "H a a v o ite ttu h irv i" -te o s , jo ­<br />

ka m e rk its i te k ijä lle e n k is ä llik a u -<br />

den p ä ä tty m is tä ja jo s ta o p e tta ja<br />

a n to i, ih a ille s s a m m e yh d e ssä tätä<br />

ty ö tä , v ilp ittö m ä n tu n n u s tu k s e n s a .<br />

Terve, J u s s i, hän sanoi m ie hekkäästi<br />

o p p ila lle e n , p u ris ti lu ja s ti,<br />

m u tta lä m p im ä s ti hänen kättään.<br />

T Ä S TÄ se s itte n a lk o i Ju s s i<br />

M äntysen itse n ä in e n , korkealle<br />

nouseva ta ite e llin e n lu o m is ty ö ,<br />

m u tta hän s ä ily tti e delleen v irka n ­<br />

sa ja s a m a lla n iin ik ä ä n e lä in m u ­<br />

seossa olevan ty ö h u o n e e n sa.<br />

M yös m e kaikki — k o lm iy h ty m ä -<br />

näkin: A lp o v a n h im p a n a veljenäm -<br />

me, Ju s s i ke skim m ä ise n ä ja m in ä<br />

n u o rim p a n a , ty ö s k e n te lim m e a n ­<br />

ka ra sti. Ja m eidän k a ik k ie n su u r­<br />

m e sta rin a o li A kseli G a lle n -K a lle la<br />

eli vain K allela, k u te n m e lyhyesti<br />

asian ilm a is im m e . R yhm ääm m e<br />

liitty i lä h e isesti m yös E ino Leino<br />

ja m o n e t m uut s illo is e t ka re lia n ist<br />

it, jo id e n n ä kyvim pänä lip u n k a n ­<br />

tajana o li jo 1 8 9 0 -lu vulta lähtien<br />

nim e n o m a a n K a lle la . Täm ä laaje<br />

m p i p iiri o li k u ite n k in J u s s ille ja<br />

m in u lle jo e tä is e m p i, m u tta k u i­<br />

te n kin m yös me e lim m e sen tu n ­<br />

tum a ssa.<br />

TÄ T Ä v ä litö n tä yh te is v e lje y ttä m -<br />

m e ja tk u i ain a vuoteen 1939, jo l­<br />

lo in J u s s i M ä n tynen m u u tti<br />

A unensa kanssa T u kholm a a n rakentaen<br />

lo p u k s i L id in g ö n k o m e ille<br />

k a llio ille , aivan S u o m e n laiva re itin<br />

varrelle k a u n iin a te lje e h u vila n :<br />

N yp ykä n , jo ssa m in ä k in jo u d u in<br />

p e rheineni — aina yhtä lä m p im ä s ­<br />

ti va sta a n o te ttu n a — kym m e n iä<br />

k e rto ja vierailem aan.<br />

M itk ä o liv a t v a ik u ttim e t J u s s i<br />

M ä n tyse n m u u tto o n T ukholm aan?<br />

Luule n tie tä väni ne. Y lio p is to ei<br />

vo in u t jä rje stä ä hänelle se lla isia<br />

o lo s u h te ita , jo tk a o lis iv a t taanneet<br />

h änelle tehokkaan ta ite e llis e n lu o ­<br />

m is ty ö n m a h d o llis u u d e t. Ja to i­<br />

seksi: M yös K u v a n v e is tä jä liito s s a<br />

o li s ik s i paljo n in trig e jä , jo tk a<br />

h ä irits iv ä t hänen ta ite e llis ta to i­<br />

m in ta a n sa.<br />

RUOTSI o tti J u s s i M äntysen<br />

a v o s y lin vastaan. H änen ty ö ra u ­<br />

hansa o li ta a ttu . Ja tila u k s ia tu li,<br />

vä liin ehkä liia k s ik in . T uli ta id e ­<br />

m u s e o ih in ja y k s ity is k o k o e lm iin ,<br />

tu li u lk o ilm a a n p y s ty te ttä v ä k s ik in .<br />

N ä istä m a in its e n vain m a ju ri På lss<br />

o n in V e rm la n n in s u o m a la is ille<br />

o m is te tu n , R o ttn e ro s in kartanon<br />

— S elm a L a g e rlö fin E kebyn lähelle<br />

— s ijo ite tu n 20 m e triä korkean<br />

patsaan, jo n k a päässä seisoo<br />

m ahtava kotka.<br />

R u o ts is s a asuessaan Ju ssi<br />

M äntynen te ki isänm aataan tu n n e ­<br />

tu k s i ka u tta ko ko S kandin a via n ja<br />

vielä so tie m m e a ikana hän s u o ritti<br />

m e ille s e lla is ia p a lve lu ksia , jo tk a<br />

o liva t k o rvaam a tto m ia .<br />

M U TTA ka ike sta s u u re s ta m enetyksestä<br />

ä n h u o lim a tta hän kaipasi<br />

aina S uom ea. Hän s a n o i m o n e sti<br />

m in u lle , e ttä hän herää usein y ö l­<br />

lä aivan tuskan h ie ssä ikävöiden<br />

k o tim a a ta a n , ja v a k u u tti, e tte i hän<br />

R u o ts is s a tu le kuolem aan.<br />

Lupauksensa hän p itik in . Ja vanha<br />

S uom en Turku o li se kaupunki,<br />

jo ka jä rje s ti hänelle perheineen<br />

kirkka an ja ra u h a llise n eläm än iltapäivän,<br />

T urku, jo s s a hän v iih ty i<br />

hyvin , jo ssa hänellä o li läheisiä<br />

y s tä viä ja jo s s a hän on saanut v iim<br />

eisen leposija n sa.<br />

TURKU ansa itse e tä s tä teostaan<br />

koko m aam m e k iito k s e n , vaikka<br />

o tta a k in h u o m io o n , e ttä niin ikään<br />

m estari k o e tti ko rvata arvokkailla<br />

la h jo itu k s illa a n sen hoivan, jo n k a<br />

hän vanhuudessa a n T u ru n k a u ­<br />

p u n g ilta n iin k a u n iilla ta va lla sai,<br />

tapa, jo k a on m u o d o s tu n u t jo perin<br />

te e k s i, ja jo n k a to iv o is i ja tk u ­<br />

van suure n ta ite ilija n m u is to a vaalivana<br />

e d e lle e n . N iin — n yt on<br />

J u s s i M ä n tynen iä k s i jä ttä n y t<br />

o m a isensa, ystä vänsä, tu rk u la i-<br />

sensa ja k o k o ka n sam m e , täm ä<br />

m ie s, jo k a k u lk i o m a a polku a a n<br />

h ilja is e n a , va a tim a tto m a n a , its e s ­<br />

tään m e lu a p itä m ä ttä , h ie n o n a ja<br />

h yvänä ih m is e n ä , k u lk i a ja tte le ­<br />

m a tta nykyaja n m a h ta v ia k o m m u ­<br />

n ik a a tio v ä lin e itä : te le v is io ta , rad<br />

io ta , s a n o m a le h d is tö ä ja m u u ta<br />

ju lk is ta sanaa, a ja tte le m a tta n iiden<br />

k iito s ta e n e m pää ku in m o ite t­<br />

takaan.<br />

M IN U S T A tu n tu u n y t Ju s s i<br />

M ä n tysen, ystävän ja v e lje n , s iirry<br />

tty ä S uuren R ajan to is e lle p u o ­<br />

le lle , e tte i hän s a a n u t is ä n m a a l­<br />

taan s itä tu n n u s tu s ta , jo n k a hän<br />

o lis i a n s a in n u t. M u tta sen u s k a l­<br />

tanen k u ite n k in a v o im e s ti sanoa:<br />

R u h tin a a llis e s ti hän a in a k in on<br />

ko rva n n u t sen "y lö s k a s v a tu k s e n "<br />

— k ä y ttä ä k s e n i A le k s is K iven sanontaa<br />

— jo n k a hän on m e iltä<br />

sa a n u t. Hän on v ie n y t S u o m e n ­<br />

niem en m a in e k k a a s ti k a ik k iin<br />

P o h jo is m a ih in , e ri p u o lille<br />

E urooppaa ja y li A tla n tin ain a<br />

A m e rikka a n a s ti.<br />

Kuva peitetty tekijänoikeusasian vuoksi.<br />

O Jussi Mäntynen: Vanha karhu (Oma kuva), 1960, pronssia. Valokuvannut<br />

1975 Karl Lehtinen. — W äinö Aaltosen museon valokuva-arkisto.


O M A S S A m aassaan J u s s i M ä n ­<br />

ty s e llä on e lä in y s tä v iä ä n sata m ä ä ­<br />

rin ja lo s s a ain e e ssa : On h irviä ja<br />

k a rh u ja , on ilv e k s iä ja k e ttu ja , on<br />

jo u ts e n ia ja ku rk ia , on k a ik k ia k o ­<br />

tie lä im iä , on m o n ia m u ita , jo tk a<br />

k a ikki o vat saaneet m illo in m is s ä ­<br />

k in m a te ria a lis s a ka ra k te ris tis e n<br />

k ä s itte ly n s ä . N iin , m illo in m is s ä ­<br />

k in m a te ria a lis s a . U s e im m ite n<br />

k u ite n k in p ro n s s is s a , g ra n iitis s a ,<br />

m a rm o ris s a , hopeassa ja ennen<br />

ka ikkea S u o m e n h o n g a ssa , k u te n<br />

e s im . hänen valta vat re lie fin s ä hirv<br />

ip e rh e e s tä ja h irv is tä k o s in ta m a t-<br />

ka lla , jo is s a k a ik is s a on sa m o in<br />

ku in h ä nen ka rh u is s a a n k in : N ä i­<br />

den k u lk ie s s a vakavina kultahääm<br />

a tk a lla ta i n iid e n p e n tu je n ly lle -<br />

rö id e s s ä ik im e ts ie n siim e k s e s s ä ,<br />

k a ik k i ne o vat h ä n e lle yh tä lä h e i­<br />

T u rk u la isia k u v ata ite ilijo ita<br />

V III<br />

siä k u vatta vaksi, koska hän on<br />

n iitä tu tk in u t p e rin p o h jin sekä<br />

fy y s is e s ti e ttä p s y y k is e s ti ja k o s ­<br />

ka hän tä llö in on h u o m a n n u t, e ttä<br />

e lä im e t ovat m o n e s ti p u h taam pia,<br />

re h e llis e m p iä ja a id o m p ia k u in ih ­<br />

m ise t.<br />

"L U N D S D a g b la d in ” vaativa ta i­<br />

d e a rv o s te lija N ils P e tte rsso n k irjo<br />

itti lehdessään 25 vu o tta s itte n<br />

s iv u n m itta is e s s a a rtik k e lis s a a n :<br />

"J u s s i M ä ntynen on P o h jo la n e n ­<br />

sim m ä in e n e lä in v e is tä jä . Ja kysyä<br />

voidaan o n k o k o k o m aailm assa<br />

ta ite ilija a , jo ta s a a te tta is iin verrata<br />

su o m a la ise e n p ro fe s s o riin elä in -<br />

v e is tä jä n ä ? "<br />

N iin , s e lla in e n o li Ju s s i M ä n ty ­<br />

nen.<br />

K o ska saam m e jä lle e n hänen<br />

verta isensa? □<br />

• N ik o la i L e h to . — V a lo k. Kari<br />

L e h tin e n .<br />

NIKOLAI<br />

LEHTO<br />

Fabuloiva<br />

turkulainen<br />

maalari<br />

IK O N E JA , ku p a ria ja neekeriv<br />

e is to k s ia on ta id e m a a la ri N ik o la i<br />

Lehdon ko d is s a T u u re p o rin k a d u lla<br />

lä h e llä synagoogaa. K o tia voisi<br />

jo te n k in sanoa b a ro k k ik o d ik s i, y h ­<br />

tä ru n sas se on k o ris te e llis u u d e s ­<br />

saan ku in baro kin ve is to s . S einäp<br />

in n a t ovat tä ynnä m aalauksia,<br />

h y lly t tä ynnä v e is to k s ia ja m a tka ­<br />

m u is to ja , kirja ka a p e issa ta id e - ja<br />

m u u ta k irja llis u u tta .<br />

H u o m io k iin n itty y m o n iin h ie ­<br />

n o ih in ik o n e ih in , k e n ia la is iin neek<br />

e riv e is to k s iin , m ita lik o k o e lm iin ,<br />

k re ik k a la is iin k u p a ria s tio ih in , m u t­<br />

ta ennen kaikkea ta u lu ih in . On<br />

M ax S alm ea, U lla S ö d e rh o lm ia ,<br />

L iis a Tanneria, h e n g e n h e im o la is ta<br />

V e ikko L a u kkasta ja re lie fi Ju s s i<br />

K a rs te n ilta , m u u ta m ia m a in ita k s e ­<br />

ni. O m a t ty ö t vievät valtavan osan<br />

se in ä p in n o is ta . S iin ä on N iko la i<br />

Lehdon om aperä in e n m a a ilm a , sadun<br />

m a a ilm a . Ei tä m ä o le R udolf<br />

K oivun m aailm a a , tä m ä on jo ta in<br />

Kuva peitetty tekijänoikeusasian vuoksi.<br />

• N iko la i L ehto: S a a risto la isp a ri 1977. — V a lo k. K ari L e h tin e n .<br />

m uuta. Ei p iiru s tu s o le ta rk o in raja<br />

ttu a , eivät ih m is m u o d o t ole o i­<br />

keassa suhte e ssa, m u tta oudot<br />

m u o d o t ja s o in tu v a t vä rit luovat<br />

ih m e e llise n fa n ta sia -m a a ilm a n .<br />

*<br />

A T E LJE E on L ä n tis e llä P itkällä -<br />

kadulla , lä h e llä A rm a s M iko la n<br />

a te lje e ta . T äällä kin o vat seinät<br />

tä ynnä ta u lu ja , n a iv is tis ia m aala<br />

u ksia . M ie leen tu le v a t e n tiste n<br />

kansanm aalarien ke llo ka a p p i- ja<br />

a rk k u k o ris te lu t. N ä issä h e n k ilö k u ­<br />

vissa o n sam aa y k s in k e rta is u u tta ,<br />

m u tta on n iis s ä e ro ja k in . U sein on<br />

m aisem a m ukana, taustana.<br />

K uvissa on m o n a s ti jo k in aihe,<br />

ka n sa n la u lu , ta rin a , s a tu , a rk ip ä i­<br />

vän askar, perhe-eläm ä.<br />

O sm o Laine sa n o o N ik o la i L e h ­<br />

d on ta id e n ä y tte ly n e s itte ly le h tisessä<br />

1978:<br />

— V a ik u tta jia N ik o la i Lehdon<br />

taite e ssa on u s e ita . V ä littö m ä s ti<br />

ne eivät kuite n ka a n o le kuvassa.<br />

Kun k y sym yksessä on lapsi, n iin<br />

kaukaa ei ta rvitse hakea s u k u la i­<br />

su u tta . N ik o la i L e h to on tu tk in u t<br />

Ivar A ro s e n iu s ta . Hän ihailee sitä<br />

ke in o je n y k s in k e rta is u u tta , jo lla<br />

A ro s e n iu s tu o aja tu ksensa e s ille .<br />

K un ta ite e n keskeisenä teem ana<br />

on ih m in e n , eläm ä ja k u o le m a , on<br />

N iko la i L e h to a lä h in n ä H ugo S im ­<br />

berg. T u rkula in e n su rre a lism i ei<br />

ole e tä ä llä hänen tu o ta n n o s ta a n .<br />

S iin ä on selviä p iirte itä , jo p a yhtä<br />

lä is y y k s iä O tto M äkilä n ta ite e s ­<br />

ta . G ézanne, van G ogh ja G auguin<br />

ovat antaneet vankan h enkisen<br />

p o hjan, m u tta e rity is e n paljon<br />

ovat N ik o la i Lehdon a ja tu s m a a ilm<br />

alle antaneet C h a g a ll, K lee, M iró<br />

ja P icasso.<br />

☆<br />

LAPSUUDEN M A IS E M A T ovat<br />

H a lik o s s a ja S alo ssa. N äissä m aisem<br />

issa s y n ty i N ik o la i L e h to jo u ­<br />

lu kuun 15 päivänä 1905. L iik e m ie ­<br />

hen poika n a kävi Lehto ensin<br />

K a u p p a ko u lu n ja s itte n T urun<br />

A m m a ttio p is to n , jo n k a k ilp im a a la -<br />

rilin ja tu n tu i so p iv a lta . R ehtori<br />

E lenius o li o p e tta ja n a h yvin m o n i­<br />

p u o lin e n .<br />

T u ru n T a id e y h d is ty k s e n P iiru s ­<br />

tu s k o u lu s s a ja tk o i Lehto o p in to ­<br />

jaan 1930— 32. S am aan aikaan<br />

o p is k e liv a t O ts o K arpakka, H ilk k a<br />

T oivola, A lku A vanto , Ju s s i V ik a i-<br />

nen, A arne N iin iv irta , V e ik k o V u o ri<br />

ja L iis a R iikkala.<br />

K o u lu s ta päästyä o li p iirtä m in e n<br />

ja m aalaam inen s iv u h a rra stu ksena.<br />

L e h to to im i k ilp im a a la rin a kym ­<br />

m enisen v u o tta ja s itte n m ainosp<br />

iirtä jä n ä Y k s ity is y rittä jis s ä .<br />

☆<br />

E N S IM M Ä IN E N N Ä Y TTELY o li<br />

T u ru ssa 1931. Se o li o s a n o tto<br />

n ä y tte ly y n m u id e n m ukana. O li<br />

a s e te lm ia ja o li m a ise m ia , kuten<br />

m u illa k in s iih e n aikaan.<br />

Lehto kerto o :<br />

— T aide on va p a u tu n u t e n tiseen<br />

ve rra ttu n a . M a h d o llis u u d e t<br />

ovat s u u re m m a t ku in ennen.<br />

— T äm ä o m a s u u n ta n i, jo ta<br />

o le n y li k a k s ik y m m e n tä vu o tta<br />

te h n y t on n a iv is m ia ih a n tä y s in .<br />

Y k s in k e rta is ta n k a ik k i asia t m a h ­<br />

d o llis im m a n p a ljo n . Saatan lis ä tä<br />

y k s ity is k o h tia , jo illa ei n ä e n n ä i­<br />

se sti o le y h te y ttä aiheese e n , s e l­<br />

la ista e p ä to d e llis ta . H ilp e y s ja<br />

huum o ri ovat m ie le s tä n i p a ik a l­<br />

laan, s illä ei ta ite e n ta rv its e o lla<br />

kuole m a n s iip ie n su h in a a .<br />

— T aid e ei s o vi y h te e n p o litiikan<br />

kanssa. T a ite ilija n vapaus ja<br />

riip p u m a tto m u u s v irka -a sem a sta<br />

s y n n y ttä ä p a re m p ia tu lo k s ia . V irk<br />

a m ie s -ta ite ilija jo u tu u e n n e n p itkään<br />

p o liittis e e n tila u s ty ö h ö n .<br />

E ikä riip p u v u u s tee m e s ta re ita , ei<br />

a inakaan ta ite e n p iiris s ä . T u s k in<br />

m issä än a m m a tis s a . T yön te k e m i­<br />

sen ilo a ta rv ita a n , ty ö s tä p itä ä<br />

v o id a n a u ttia . M in ä n a u tin .<br />

— En ajan v irta u s te n v u o k s i,<br />

vaan s ik s i, e ttä n a iv is m i on tu llu t<br />

v ä h ite lle n ja its e s tä ä n o m a k s i<br />

su u n n a k s e n i, s ik s i s itä teen.<br />

— T a ite ilija in y h te is to im in ta a<br />

o li a ie m m in e n e m m ä n . E n s in o li<br />

P in e lla k o k o o n tu m is p a ik k a n a v u o ­<br />

sisadan a lu ssa, s itte n tu li M a n n i­<br />

sen ka h vila n aika. O li h auska k o ­<br />

k o o n tu a p ä iv ittä in pakisem a a n ta i­<br />

te e sta , kun a in a o li jo ita in k o o lla .<br />

N ykyään o vat ta ite ilija t h a ja lla . Ei<br />

ole yh te is h e n k e ä . T a ite ilija t ovat<br />

a m m a ttik a te ita ja e ris tä y ty n e itä .<br />

M a nnisen aika o li ku lta -a ik a a .<br />

'B ro n d a a ” ta rv itta is iin T u ru s s a k in .<br />

E n s im m ä is tä n ä y tte ly ä se u ra si<br />

u s e ita m u ita : T u ru s s a 1945, 1965,<br />

1967, 1969 ja H e ls in g is s ä 1968 ja<br />

1978 sekä T a m p e re e lla 1968 ja<br />

H ä m e e n lin n a ssa 1967.<br />

L e h to e s iin ty i m y ö s u lk o m a illa<br />

m u id e n m ukana: G ö te b o rg 1946 ja<br />

1974, T u k h o lm a 1949 ja 1975,<br />

Lenin g ra d 1965 ja 1970, M a rs e ille<br />

1967, B ergen 1968, A a rh u s 1969,<br />

Varna 1970, Ö s te rs u n d 1973, Z a g ­<br />

reb 1973, A a lb o rg 1974 ja K ö ö ­<br />

pe n h a m in a 1975.<br />

N ik o la i L e h to o n o llu t u s e illa<br />

s e u ra m a tk o illa m o n e s s a m aassa.<br />

T ie te n k in on tu llu t k a ts e ltu a ta i­<br />

d e tta k in n ä illä m a tk o illa , m u tta<br />

v a rs in a is in a o p in to m a tk o in a ei<br />

Lehto n iitä pidä. A in o a s ta a n v u o ­<br />

den 1965 s tip e n d im a tk a a hän p itä ä<br />

s e lla is e n a . Hän v iip y i k u u kauden<br />

Ita lia s s a , pääasiassa F ire n zessä ja<br />

R oom assa.<br />

P U N T A R O IN T IA<br />

☆<br />

1968 Sakari S u n ila :<br />

N ik o la i Lehdon m a a la u kset ovat<br />

e p ä ta vallisen n a iv is tin ja e p ä ta va l­<br />

lisen ke rto ja n . N iis tä p u u ttu u<br />

ty y s tin n a iv is m in ta h a llis u u te e n<br />

v iitta a v a a s p e k ti (=n ä kö ko h ta )<br />

p s e u d o p rim itiiv is y y s (=v a le k e h itty -<br />

m ä ttö m y y s ).<br />

T u u li R e ijo n e n :<br />

— L e h to o n h e rk u llin e n k e rto ja ,<br />

n a iv is ti, n ä k ijä ja v a is to a ja .<br />

M a rja tta K aarakka:<br />

— A iva n e rik o is e s ti ovat vä rit<br />

hänen m a a la u ksissa a n m a in its e ­<br />

m ise n a rv o is ia . N iillä o n s u u ri<br />

m e rk ity s tu n n e lm a a lu o vana te k i­<br />

jä n ä ja L e h d o lla o n h y v in varm a ja


Kuva peitetty tekijänoikeusasian vuoksi.<br />

• N ik o la i L e h to : K o lm e y s tä v y s tä 1 9 7 8 . — V a lo k . K a ri L e h tin e n .<br />

herkkä v ä ria is ti, m ik ä h a rvin a i­<br />

s u u s !<br />

1969 O sm o Lain e :<br />

— Lehto on ih m is e n ä h ilja in e n<br />

m u ka n a o lija , m u tta ta p a h tu m ia<br />

s e u ra ile va, te o k s is s a a n hilp e ä ,<br />

le ik k iv ä ja s e u ra llin e n . T e knisesti<br />

L e h to on v a p a u tu n u t. Hän antaa<br />

s iv e ltim e n liu k u a k e p e ä s ti ja hahm<br />

o tta a re n n o s ti.<br />

1974 V appu Tolvanen:<br />

— N ik o la i L e h to käy H e ls in g is ­<br />

sä h o ita m a s s a a s io ita ja n ä y tte ly i­<br />

tä kats o m a s s a v ä h in tä ä n kerran<br />

ku u ssa . H än m ie ttii a ih e ita a iv o is ­<br />

saan, k e s k itty y ja näkee etukäteen<br />

m illa in e n ty ö s tä tu le e , värit ja<br />

ka ik k i. Hän rajaa ly ijy k y n ä llä m aala<br />

u ksensa ä ä riv iiv a t. T o te u tu s on<br />

nopea, e tte i u n o h d u .<br />

N ik o la i L e h to ke h ystä ä its e ta u ­<br />

lu n s a . H än harrastaa m aalaam isen<br />

lis ä k s i vanhoje n e s in e id e n kerä ystä<br />

ja k u n n o s tu s ta . E rity is e s ti ik o ­<br />

n it ja n a iiv it p u u v e is to k s e t k iin ­<br />

n o s ta v a t h äntä. H än ku u n te le e<br />

k e rn a a sti k la s s illis ta m u s iik k ia ja<br />

lu ke e p a ljo n . E ikä koskaan ikävys­<br />

ty-<br />

1978 Sam a k irjo itta ja :<br />

— N ik o la i L e h to on ahkera.<br />

S ana 'u u tte ru u s ’ vila h ta a k in tu o n<br />

tu o s ta hänen p u h e is ta a n . Hän a r­<br />

v o sta a eläm än tä rk e im m ik s i<br />

a s io ik s i h u u m o rin , kyvyn nauraa<br />

m yö s its e lle e n ja terveyden.<br />

TU N N U S TU S TA<br />

A p u ra h o ja on N ik o la i Lehto<br />

saanut T urun T a id e y h d is ty k s e ltä<br />

1946, 1958 ja 1971, T urun ka u p u n ­<br />

g ilta 1964, T urun Y k s ity is y rittä jiltä<br />

1949.<br />

Pro F in la n d ia -m ita li 1972.<br />

T a ite ilija e lä k e 1975 — .<br />

T e o ksia ko k o e lm is s a : S uom en<br />

V a ltio , A te n e u m in , T u ru n , T am pereen,<br />

K e m in , B e rg e n in ja Lahden<br />

ta id e m u s e o t, W ä in ö A a lto s e n m u­<br />

seo, N e lim a rk k a -M u s e o , T u ru n ,<br />

K u o p io n ja S alo n ka u p u n g it,<br />

K O P :n ja S K O P :n k o koelm a t,<br />

G ra h n in k o koelm a T apiolassa,<br />

T urun e v .lu t. seura kunnat.<br />

Å b o A kadem i o n o tta n u t y li<br />

kaksisata a d ia a Lehdon ta u lu is ta .<br />

L e h to on o llu t T u ru n T a ite ilija ­<br />

seuran ta lo u d e n h o ita ja n a 1934— 38<br />

ja 1966— 73, ku v a a m a ta it.ry h m ä n<br />

jo h to k .j. ja ra h .h o it. 1939— 55.<br />

V E R TAILU A<br />

J o s kats o m m e H åkan B runberg<br />

in m a a la u ksia ja ve rta ile m m e n iitä<br />

N ik o la i Lehdon tö ih in , on n iillä<br />

eroja. H åkan B ru n b e rg k u u lu u<br />

m a am m e h u o m a tta v im p iin naiviste<br />

ih in . H änen ty ö n s ä ovat v ä littö ­<br />

m iä , m a alauksen ilo s ta lä h te n e itä ,<br />

ilm a n enem pää h a rk in ta a . Ne va i­<br />

Joulukahvit<br />

T u ru n k a u p u n g in m a tk a ilu to i­<br />

m is to ja T urun k a u p u n g in k a n s lia n<br />

tie d o tu s to im is to jä rje s tiv ä t p e rin ­<br />

te e llis e n jo u lu k a h v itila is u u d e n<br />

k e s k iv iik k o n a 13. 12. 1978 m a tk a i­<br />

lu to im is to s s a . K u tsu tila is u u te e n<br />

o li p u e ttu ru n o m u o to o n :<br />

V u o s ' tu lo s sa o n la p se n<br />

s e k ä la p se n m ie liste n ,<br />

ja ju h la v u o s i T u r u n<br />

j a s e n a su k k a h ie n .<br />

S i t ' o d o ta m m e k a i k k i<br />

n y t y h d e s s ' ilo ite n , —<br />

o n o d o tu k s e n ta ik a<br />

in h im illin e n .<br />

N ä e t, o d o tu s ta tä y n n ä<br />

o n k o k o e lä m ä<br />

j a o d o tu k s e n o n n i<br />

n iin s u u r i, k e stä v ä .<br />

M y ö s S u a o d o ta m m e<br />

n y t jo u lu k a h v ille ,<br />

j a m ie le s s " r a k e n n a m m e<br />

m e k e s k u s te lu m m e<br />

s iit ’ m itä e n s i v u o si<br />

s e m e ille tu lle ssa a n<br />

v o i jo k a is e lle tu o d a ,<br />

— k u n y h d e s s ' to im ita a n !<br />

ku tta v a t hyvin la p s e n o m a is ilta<br />

k irk k a is s a m a rkkin a vä re issä ä n .<br />

B ru n b e rg on saanut ta id e te o llis<br />

u u s k o u lu n p o h ja kseen, m u tta<br />

hän v ä lttä ä saam iaan o h je ita . Hän<br />

on syn n yn n ä in e n n a iv is ti. L e h to<br />

taas m aalaa h ie n o s tu n e im m in väre<br />

in , vaikka p o ik k e u k s ia k in on.<br />

L ehdon m u o to m a a ilm a on to is e n ­<br />

la in e n . Hän m aalaa p a ljo n p ie n i­<br />

k o k o is ia 'm u o to k u v ia ', jo illa ei o le<br />

to d e llis ta m u o to a , ei m a llia .<br />

Hänen s a tu a ih e e n sa ovat häm ä-<br />

räm piä ja y lim a a llis ia , B ru n b e rg<br />

taas y rittä ä pitä ä to d e llis u u d e n o -<br />

te tta vaikka hän h a u s k a s ti s iin ä<br />

e re h ty y k in . B ru n b e rg m aalaa isok<br />

o k o is ia k in ta u lu ja , L e h to taas<br />

pysyy va a tim a tto m is s a ra jo issa.<br />

U sein va iku tta a s iltä , e ttä Lehdon<br />

ty ö t ovat vain s k its e jä suurem paa<br />

kokoa varten. Ehkä n iid e n vie h ä ­<br />

ty s v o im a ka to a is i s u u rik o k o is e n a ?<br />

U sein Lehdon tö is s ä huom aa<br />

ennenkaikkea C h a g a llin v a ik u tu s ­<br />

ta. Se voi o lla vaan h e ija s tu s ta<br />

s a m o is s a a tm o s fä ä re is s ä liik k u v a l­<br />

ta ta ite ilija lta . B ru n b e rg is s ä on jo ­<br />

ta in P ie te r B ru e g h e llia (va n h .) ja<br />

jo ta in H e n ri R ousseauta . Ei L e h ­<br />

d o ssa o le kum paakaan. Hän k u l­<br />

kee om a a tie tä n s ä väreineen ja<br />

m u o to in e e n ja tu le e e rik o is e n a<br />

n a iv is tin a s ä ily ttä m ä ä n n im e n sä<br />

S uom en kuvata ite e n h is to ria s ­<br />

sa. □<br />

ENSIO H A R N I<br />

Sadan vuoden takainen kuvaus<br />

turkulaisesta koululaisasunnosta<br />

O SKA R BR AN D ER :<br />

” R y jä lä ”<br />

asuntoni<br />

Turussa<br />

(K irjo ite ttu v. 1880)<br />

JO S lähdet A uran ra n n a lta ta l­<br />

luste le m a a n y lö s U udenm aan-ahd<br />

e tta , näet kahden p uolen kom e ita<br />

rakennuksia sekä kive stä että<br />

pu u sta . M u tta s a a vuttu a si A rseenin<br />

p o ik k is k a d u n kulm a a n , näet<br />

o ik e a lla p u o le lla , L u o sta rin m ä e n<br />

rin te e llä , erään p u u s ta rakennetun<br />

ta lo n , jo ka varm aankin vetää h u o ­<br />

m io s i puole e n sa . Jo s nyt se is a h ­<br />

d u t katselem aan tu o ta jä ä n n ö stä<br />

ik iv a n h o ilta a jo ilta ja h a lu a t likem -<br />

m in tu tu s tu a s iih e n , n iin ta rjo u n<br />

su u rim m a lla m ie lih y v ä llä oppaakse<br />

si ja vien s in u t, jo s m ie lit,<br />

"R y jä lä n ” s is im p iin lo k e ro ih in .<br />

ASTUTTUASI p o rtis ta s is ä lle on<br />

k o h ta edessä si käytävä. S iitä ei<br />

sin u a sentään päästetäkään s is ä l­<br />

le. Ei, vaan sin u n tä y ty y käydä<br />

y m p ä ri k o k o rakennuksen saavuttaaksesi<br />

täm än a ikeesi. T ä llä kierro<br />

s m a tk a lla s i o le t n yt tila is u u d e s ­<br />

sa näkem ään p ihan k o k o n a is u u ­<br />

dessaan. V a sem m a lla on perunamaa,<br />

k irs im a rja - ja o m e n a p u ita ,<br />

v iin i- ja karvam a rja -p e n saita . N äiden<br />

k e ske llä kohoaa m a je s te e tillinen<br />

lehm us ko h d e n sinertävää ta i­<br />

vasta. S ie llä , tä ä llä n äkyy m u u ta ­<br />

m ia s ire e n ip e n s a ita , jo id e n kukat<br />

ke sä llä le v ittä v ä t y m p ä rille e n ihanan<br />

lem u n sa. M u u ta m a n syllä n<br />

päässä its e a s u n to -riv is tä on u lk o -<br />

h u o n e ra kennus, jo ka ennen m u i­<br />

n o in on o llu t ih m is a s u n to n a , m u t­<br />

ta nyt jo riu tu n e e n a ja p e ite tty<br />

pa ksu lla tu rv e k a to lla .<br />

K Ä Y D E S S Ä M M E lik e m m in ta r­<br />

kastelem aan a s u n to riv iä , pistää<br />

e n s in n ä k in s ilm iim m e sen k a tto ,<br />

jo n ka lih a vat tu rp e e t kasvavat rehevää<br />

ru o h o a ja suvia ikana o le m ­<br />

m ekin tila is u u d e s s a tekem ään<br />

k a s v itie te e llis iä tu tk im u k s ia tässä<br />

k u m m a llis e s s a k u k kaista rh a ssa.<br />

M u tta , jo s ry h d y m m e tähän to i­<br />

meen, n iin o n p i m e id ä n liik k u m i­<br />

nen s u u rim m a lla va ro vaisuudella ,<br />

s illä v o is ip a ta p a h tu a , e ttä ka tto<br />

p u d o ta ro m a h ta is i ala s, haudaten<br />

■ Ohessa julkaistaan v. 1880 Turun (ruotsinkielisessä) lyseossa<br />

kirjoitettu kouluaine, jossa lyseon silloinen oppilas,<br />

Eurajoelta kotoisin oleva Oskar Daniel Brander (myöhempi<br />

Paloheimo) kertoo Turunasunnostaan "Ryjälästä". Kirjoittaja<br />

oli äitini isä, ja siksi aine on joutunut minulle.<br />

O.D. Paloheimo oli syntynyt Eurajoella 23. 11. 1858 ja tuli<br />

ylioppilaaksi Turun lyseosta v. 1881. Hän suoritti teol. erotutkinnon<br />

v. 1884 ja toimi myöhemmin Kiikan kappalaisena<br />

sekä Noormarkun ja vuodesta 1918 kuolemaansa saakka<br />

Loimaan kirkkoherrana. V. 1915 hän sai rovastin arvon.<br />

Hän kuoli 8. 2. 1926.<br />

Osmo Ikola<br />

________________________________<br />

m eidät sekä "R y jä lä n " a sujam et<br />

a lle p irs to je n s a . W a ro va sti s iis<br />

tä ytyy m eidän liik k u a ja v a a ra llinen<br />

ty ö m m e p a lk ita a n k in ru n sa a s­<br />

ti, s illä tä ä llä lö y ty y , p a its i ta v a llis<br />

ia rik k a ru o h o ja , h a rvin a ise m p ia ­<br />

k in kasveja, m uiden m uassa "d ra -<br />

ba in ca n a ". M u tta jä ttä kääm m e<br />

k a tto ja käykääm m e s is ä lle .<br />

A V E T T U A M M E kaid a n oven,<br />

jo s ta m ies tö in tu s k in m ahtu u s i­<br />

sälle , tu le m m e isom a iseen eteistö<br />

ö n , jo s ta v iis i ovea jo h ta a ulo s.<br />

W asem m a lla kädellä o n ka ksi, jo t­<br />

ka k u m p a in e n k in u s e im m ite n ovat<br />

s u lje tu t ja , tie s h iis ’ , m itä n iiden<br />

takana s ä ilyte tä ä n . T u ke h u tta -<br />

kaam m e n y tk in sentään u te lia i­<br />

su u te m m e ja jä ttä k ä ä m m e s a la i­<br />

suudet tu tk im a tta . K un avaam m e<br />

o ik e a lla olevan oven tu le m m e<br />

huoneeseen, jo n ka s iis ti s is u s ta ei<br />

vähintäkään m u is tu ta rakennuksen<br />

ryjä m ä ise stä u lk o m u o d o s ta . M u tta<br />

"e ip ä olekaan koiraa ka rvo ih in k a t­<br />

s o m is ta ” . T ästä h u o n e e s ta ei o le<br />

ju u ri m u u ta m a in itta v a a , m u tta s i­<br />

tä enem m än k a m m a rista , jo h o n<br />

käy ovi puheessa olevan huoneen<br />

vasem m an p u o lis e s ta peränurkasta.<br />

Se on nyt varsin a in e n a su n to -<br />

huoneeni.<br />

K U IN K A m o n ta kertaa o le n m i­<br />

nä, u n o h ta e n k irja n i ja k a ik k i k o u ­<br />

lu to im e t tässä huoneessa u n e k s i­<br />

n u t tu le v a is u u d e s ta n i, jo k a m ie lik<br />

u v itu k s e s s a n i m illo in n ä yttä ikse<br />

tä ynnä onnea ja to iv e ita , m illo in<br />

taasen v e rh o u tu u m itä s u ru llis im -<br />

paan p u k u u n ; ku in ka m o n ta kertaa<br />

o len m ie ttin y t isänm a a n i n y k y is tä<br />

tila a ; k u in k a m o n i ja , m ikä p a h in ­<br />

ta on, vieläpä useat k u m p p a n e ista<br />

n ik in , jo illa p itä is i o le m a n sam at<br />

rie n n o t, k u in m in u lla k in , h a lve ksivat<br />

ja ka ikin m o k o m in so rta va t<br />

ihanaa ä id in k ie ltä n i; k u in k a m onta<br />

kertaa o le n p ä ä ttä n y t u h ra ta vo i­<br />

m ani ja — jo s v a a d ita a n — vereni<br />

ja h e n k e n ik in o ik e u d e n , vapauden<br />

ja s u lo is e n S u o m e n i p u o le s ta !<br />

M u tta jä ttä k ä ä m m e h a a ve ksim ise t<br />

ja k a ts e lk a a m m e ta rk e m m in asunto<br />

h u o n e e n i sis u s ta a .<br />

O IK E A L L E o v e sta on vuode,<br />

jo s s a ta v a llis e s ti a in a jo k u "R yjä -<br />

lä n -p u u la a k in ” k o lm e s ta m ie h e stä<br />

ve n yile e pappa M o rp h e o n h e lm a s­<br />

sa, tie tä m ä ttä m a a ilm a n m e n o is ta<br />

ja to h in o is ta . W u o te e n y lä p u o le lla<br />

se in ä ssä riip p u u k o k o n a is ta 10<br />

ta u lu a . K e skellä on m a in io n la u la ­<br />

ja ta re n , Jenny L in d ’ in, ja L u th e -<br />

ruksen m u o to k u v a t. K u m m a lla k in<br />

p u o le lla n ä itä on k u v a u k s ia perhe<br />

e lä m ä stä ja R u o ts in m a in io im -<br />

pain m ie ste n m u o to k u v ia K u sta a<br />

III : n a jo ilta (K o n . G u s ta f III :s<br />

sa m tid a ). P e rä se in ä llä riip p u u k irja<br />

h y lly , jo lla ” S jö g re n ” k u lla ttu in e<br />

selkin e e n kaikessa s o v u s s a p ö y h ­<br />

keilee v o itto is a n k ilv o itte lia n s a ,<br />

tu o n re paleisen ” S a le n iu k s e n ” rin ­<br />

na lla . L ö ytyyh ä n s iin ä m u ita k in<br />

h ip u n e ita k o u lu k irjo ja , n iid e n jo u ­<br />

kossa m y ö s k in tu o k u rja M eland<br />

e r'in h is to ria ja tu o v ie lä k in k u r­<br />

je m p i L in d fo rs ’ in v e n ä jä n -k ie lio p -<br />

pi. W a se m m a n p u o lis e s s a peräk<br />

u lm a s s a on k u v a s tin e li p e ili, jo ­<br />

ka u lo ttu u p e rm a n n o s ta ka tto o n<br />

saakka. Sen la si on ka h d e s ta k a p ­<br />

paleesta ja n iin e rin o m a is e s ta a i­<br />

neesta, e tte i "s e lla is ta enää tähän<br />

m a a ilm a n a ikaan sa a k a a n !”<br />

K u v a s tin ta ko ris ta v a t sen re u n u k ­<br />

s illa m e lk e in a la ti riip p u v a t virkah<br />

o u s u t, ta k it ja k a rv a -la k it, jo tk a<br />

p e ittä v ä t isom m a n o s a n sen v ä lk ­<br />

k yvästä p in n a s ta . Ih m e e llis tä<br />

vaan, e ttä tu o isä n tä väen p o lvi<br />

p o lv e lta p e ritty k a llis e s in e on<br />

s ä ily n y t eheänä n iis tä va a ro ista ,<br />

jo tk a s itä u se in uhkaavat "R y jä lä n -<br />

h e rro je n " p a in ia ly ö d e s s ä . —<br />

K u v a s tim e n v ie re ssä la a ttia lla on<br />

a rkku, jo n k a u lk o p u o li on ihan<br />

k u in jä n ik s e n lo u h im a haavan ru n ­<br />

ko m e tsässä.<br />

W A S E M M A L L E , o v e s ta sisään<br />

tu lle s s a , o n k o h ta m u u ri, jo ka<br />

tu s k in ketään p ä ästää m e rk its e -


m ä ttä siv u ts e n s a . Se, näet, on<br />

m a a la ttu v a lk o is e n -m u o to is e lla<br />

k a lk k iv e d e llä . M u u rin vieressä, sam<br />

a lla se in u k s e lla , on ” p iiro n k i” ,<br />

jo n k a p ä ä llä näet p u llo n , tä y te tty ­<br />

nä "R y jä lä n -ro m m illa ", ja koko<br />

jo u k o n k irjo ja . Ne ovat ihan to is ta<br />

laatua, k u in y llä m a in itu lla h y lly llä<br />

olevat k irja t. S u u rin o sa n iis tä on<br />

te o k s ia k a u n o k irja llis u u d e n a la lta<br />

ja u s e im m a t s u o m a la is ia . "P iiro n ­<br />

g in ” y lä p u o le lla s e in ä ssä on k o l­<br />

me ta u lu a , jo is ta yksi kuvaa erä s­<br />

tä s u lta a n ia h a a rem issaan, yksi<br />

T ro m a n n ia , W irm o lin ia ja Lönniä ,<br />

1808— 1809 vu o d e n s o ta -u ro ita , ja<br />

y k s i m aam m e e n s im m ä is tä v a ltio ­<br />

sih te e riä , kreivi R e h b in d e riä . H uone<br />

k a lu s to o n k u u lu u vie lä kolm e<br />

tilk k a -ja lk a is ta , p e to llis ta tu o lia<br />

sekä ka ksi pahanpäiväiseksi v iille<br />

s k e lty ä ja k irjo itu s m u s te e lla tahra<br />

ttu a pöytää.<br />

K A H D E S T A s u u re s ta n e liru u tu i­<br />

s esta ik k u n a s ta v irta a y ltä k y llin<br />

valoa huoneeseen. Ik k u n a t p e ittä ä<br />

s illo in , tä llö in v a rjo s tim e t, jo tk a<br />

o vat valla n e rim u o to is e t ja toin e n<br />

n iis tä perä ti n u rin p ä in , jo tta s ille<br />

ku va tu n laivan m a s to t ja purjeet<br />

ovat a la s p ä in . J o s k u s käytetään<br />

ik k u n a lla näiden va rjo s tim ie n<br />

m uassa m y ö s k in k a h ta ” s ä rm iä ” ,<br />

jo ille jo k u n u rk k a -ta ite ilia on m esta<br />

rillis e s ti m aala n n u t kuvauksia<br />

m e ts ä s tä jä n elä m ä stä . N äm ät kuva<br />

u kset eivät sentään "p u u la a k in ”<br />

m ie ste n m ie le s tä o le o lle e t tä y s in<br />

ty y d y ttä v ä t. T upakin ö ljy llä o le m ­<br />

m ekin s e n ta kia m aala n n e e t tä y s i­<br />

ku u n ta iv a a lle valaisem aan m e tsä ­<br />

m iehen p o lk u a jy lh ä s s ä korvessa.<br />

W irv o itu k s e k s i n o ille vä syn e ille<br />

m e ts ä s tä jille o le m m e pistäneet<br />

ta s k u m a tin la k k a riin s a . O lem m epa<br />

v ie lä m u ita k in m u u to k s ia tehneet<br />

näiden m e s ta ri-te o s te n suhteen.<br />

S eurauksena tä s tä o n k in , e ttä yksi<br />

m e ts ä s tä jis tä n y t p ö y h k e ile e la sis<br />

ilm is s ä ja h ä n n y s ta k is s a , jo n ka<br />

ta s k u s ta n iis tin liin a riip p u u p itk ä l­<br />

tä u lo s Ja kun m e ts ä s tä jä t n ä y ttivät<br />

liia n la p s im a is e lta o lem m e<br />

te h n e e t h e is tä o ik e in k u n n o n m iehiä,<br />

p a rta s u u -u rh o ita .<br />

L A A T T IA A p e ittä ä p a ik o tta in<br />

m o n ik a rv a is e t "R y jä lä s s ä ” k u d o tu t<br />

” tu rk k ila is e t” rysäkkeet. L a a ttia s ta<br />

o itis y lö s k ä s in on k a tto , jo ta et<br />

su in ka a n saa lu u lla y h tä s u u n ta i-<br />

seksi la a ttia n ka n ssa. K a tto a p e ittä<br />

ä k a lk k iv e d e llä ta h ra ttu ja m o ­<br />

ne lla h e n k ilä v e llä v a ru s te ttu paperi.<br />

N ä illä lä v illä on k u lla k in om a<br />

h is to ria n s a .<br />

P A ITSI edellä m a in ittu a kolm ea<br />

m ie s tä , a suu, näetsen, tässä h u o ­<br />

n eessa, tai o ik e a m m in sen m ä­<br />

d ä n ty n e is s ä s e in ä h irs is s ä , s iis tiä<br />

n e lija lk a is ia eläviä — h iiriä . H eti,<br />

kun yö n p im e ys p e ittä ä L u o s ta rin -<br />

m äen k u k k u la t, a lkavat n u o t p e i­<br />

ja k k a a t pitä m ä ä n m ik ä m itä k in peliä<br />

k a to n ja k a tto p a p e rin vä lissä .<br />

S ie llä k ö s n y t vin k u ta a n , nakerretaan<br />

ja ta n s s ita a n . T ästäpä "R y jä -<br />

lä n ” m ie h e t n yt rie n tä vä t n ä rk ä s ty ­<br />

nein ä ankaraan v e rity ö h ö n . J o k a i­<br />

nen h iip ii h ilja a tu o lille ja k u u lu s ­<br />

te le e ta rkkaan, m is s ä p aikkaa h iiri<br />

o le s k e le e , ja s a a tu a n sa s iitä tie ­<br />

d o n , iskee hän h irm u is e n lu ja s ti<br />

KO TI K AUPUNK IN I<br />

V aikenee aam u T u ru n ka u p u n g issa ,<br />

vanhassa ja k u n n ia n a rvoisassa.<br />

P äivänsäde k irkas<br />

h e ija ste le e A u ra jo e n pinta a n ,<br />

k o h ta alkaa h yö rin ä ja to u h u v ilk a s .<br />

K o tik a u p u n k in i herää,<br />

väen a a m u a s k a re k in kerää.<br />

K arisevat unet m enneen yön<br />

kun edessä o n päivän työ .<br />

H etkessä m u u ttu u k a u p u n k im m e katukuva<br />

ja sin n e tä n n e s y n ty y a u to s u m a .<br />

K a ik illa o n k iire , k iire on,<br />

s ie llä täällä a u to ilija m a ltta m a to n .<br />

Kevään e n si m erkkin ä kun p e n k it ilm e s ty v ä t A u ra jo e n rantaan<br />

aam uvarhain k iire h tiv ä t p u liu k o t n ä köala p a ikat valta a m a a n ,<br />

läpi p u llo n la s in m a isem ia tiira ile m a a n .<br />

E ipä nuku S uom en T urku,<br />

ei u in u kehdossaan,<br />

vaan on työn ja ta rm o n pesä,<br />

to im e k k u u d e n m u s iik k ia äänet te h ta issaan,<br />

on m yös lu o n n o n värikäs ja ka u n is näky le h d o is s a a n .<br />

V u o s is a ta in p e rin n e ttä vaali täm än päivän s u k u p o lv i yhä,<br />

ko tis e u tu ra k k a u s o n syvä.<br />

M o n i paikka tä ä llä on h is to ria llin e n ja pyhä,<br />

m onen m o n ta k o h d e tta sä ilyte ttä vä ä .<br />

K a u p u n k iim m e liitty v ä t p a ljo lti ka n sa m m e vaiheet,<br />

tä ä ltä lä h tö is in o vat le g e n d a in ja ta ru je n a ih e e t.<br />

Täällä o n ilo ittu ilo je n aikaan,<br />

on m yös o llu t su ru je n aika.<br />

Tänään y k s i a sia kovin ih m e ty s tä tu o tta a<br />

kun k a u p u n g illa m m e on jo ikää 750 v u o tta .<br />

K o vin n u o re lta ja e lin v o im a is e lta T u rku v a ik u tta a ,<br />

m aailm a n tu m ille kun ju h la v u o tta a n ka iu tta a .<br />

Tosia a n , o llo s te rv e h d itty S u o m e n T urku.<br />

n y rk illä n s ä ka tto o n . Iskua seuraa<br />

surkea vin k a h d u s , ja taas on yksi<br />

yörauhan h ä irits iä p ä ä ttä n yt päivänsä.<br />

N y t kaikuvat rie m u h u u d o t<br />

jo ka m iehen h u u lilta ja p u u k o lla<br />

p is te tä ä n k a tto p a p e riin lä p i, jo s ta<br />

h iire n raato p u d o ta lo tk a h ta a perm<br />

a n n o lle . N äin on s y n ty n y t k ym ­<br />

m e n ittä in läpiä — h e n k ilä p iä —<br />

k a tto p a p e riin . T o tis e s ti on täm ä<br />

hyvin k is s a m a is ta ty ö tä , m u tta ,<br />

m ikäs a u tta a , kun ei n a a p u rim a iste<br />

rin lu k u is a t kissa la u m a tka a n kykene<br />

ka rk o itta m a a n n o ita yöra u ­<br />

han h ä irits iö itä . Päin v a sto in ne<br />

v ie lä its e k in p itä m ä llä n a u kuja i-<br />

siaan h ä irits e v ä t ö in , p ä ivin "R y jä -<br />

lä n " m u u te n ra u h a llis ta olo a .<br />

W IE L Å o lis i m in u lla p a ljo n p u ­<br />

T A U N O AAKU<br />

h u m is ta "R y jä lä lä is te n ” k o tie lä ­<br />

m ästä, m u tta havaitsenpa, että<br />

k irjo itu k s e n i on jo v e n yn yt liia n k in<br />

p itk ä k s i. S anon s iis tä k s i erää<br />

jä ä h yväiset v ie ra a lle n i to ivoen<br />

to is te n saavani k e rto a enem m än<br />

” R y jä lä n " ta v o is ta , o lo is ta ja m u i­<br />

n a is jä ä n n ö k s is tä . K o h te lia is u u d e n<br />

v u o k s i saatan vie ra a n i vie lä u lo s,<br />

e tt’ ei hänen ta rv its e te h d ä tu o ta<br />

p itk ä ä k ie rro s ta ta lo n ym p ä ri.<br />

M in ä saatan hänet n y t e te is tö n<br />

v iid e n n e s tä o vesta , jo s ta häntä ei<br />

ä s k e ttä in s is ä lle p ä ä ste tty. Täm ä<br />

on "R y jä lä n " p a ra a ti-käytä vä, jo k a<br />

a in o a sta a n s u u rim p in a ju h la llisu<br />

u k s in a on a v o in n a s is ä lle pääsyä<br />

varte n . Terve tu lo a "R y jä lä ä n "<br />

k o ska hyvänsä!<br />

H um .kand.<br />

IRM A SA VO LA IN E N :<br />

Turkulaisia<br />

kaupunkikuvaajia<br />

• Jo h a n Jacob R einbergin valokuvassa e tu a la lla vasem m alla Q w e n selin<br />

ta lo , jo s s a n y k y is in to im ii T u ru n a p te e kkim u se o ja sen vieressä o ikealla<br />

a lkuja a n h o te lli S e urahuoneelle rake n n e ttu rakennus, jo n k a ala ke rro kse n<br />

tila t n y t vara ttu ra a stu vanoikeudelle ja y lä kerro ksen tila t ka u p u n g in v a l­<br />

tu u s to lle . T a u s ta lla ka u p p a to rin la id a lla va sem m a lla h o te lli P h o e n ix in rakennus,<br />

sen vieressä O rto d o k s in e n k irk k o ja o ik e a lla a la -k a n s a k o u lu lle rake<br />

n n e ttu ko u lu ra k e n n u s , jo s s a viim e k s i ty ö s k e n te li C ygnaeuksen ru o ts in ­<br />

kie lin e n ka n s a k o u lu . P h o e n ixin to n tille on ra kennettu liik e - ja a s u in ta lo .<br />

P uretun C ygnaeuksen k o u lu n to n tti on n y k y is in a u to je n p a iko itu sa lu e e n a .<br />

V a lokuvan kä ä n tö p u o li on vara ttu m a in o k s e lle , jo s ta m m . selviää, että<br />

R e in b e rg in ” F o to g a ria te rie li” to im i o s o itte e s s a L in n a n ka tu 31 B. — Kuva:<br />

Å b o A kadem in kuva-a rkisto .<br />

H A R V A m e istä näpätessään<br />

ta s kukam e ra lla a n kuvia k o tik a u ­<br />

p u n g ista a n tu le e a ja te lle e k s i, m i­<br />

te n p itk ä m atka tu rk u la is e lla v a lo ­<br />

k u va lla on o llu t k u lje tta vanaan.<br />

O te ttiin h a n S u o m e n e n sim m ä in e n<br />

valokuva T urussa 3 .1 1 .1 8 4 2 , ja<br />

kam eran takana s e is o i s illo in p iirilääkäri<br />

H e n rik C aja n d e r, R uneberg<br />

in , L ö n n ro tin ja S n e llm a n in akate<br />

m ia to v e ri. K uvauksen kohte e n a<br />

o li C a ja n d e rin k o d in vastapäätä<br />

s ija in n u t N o b e lin ta lo , U udenm<br />

aankatu 8. H änen k o k o tu n n e ttu<br />

tu o ta n to n s a k ä sittä ä täm än lisä ksi<br />

vain ka ksi m u u ta kuvaa, h o p e o i­<br />

d u lle le vylle o te ttu a d a g e rro tyyp -<br />

p iä, T ä h tito rn in ja om ankuvan,<br />

jo tk a o vat vu o d e lta 1844. T u rk u la i­<br />

sen valokuvauksen alku o li s iis<br />

m e lko vaatim a to n , m u tte i k u ite n ­<br />

kaan m e rk ity k s e tö n , k e rto ih a n se<br />

uuden ta id e m u o d o n tu lle e n S u o ­<br />

m een, vie lä p ä suoraan P a riis is ta ,<br />

jo s s a H e n rik C a ja n d e r o li o p p in u t<br />

valokuvaam aan e lo k u u s s a 1842.<br />

SEURAAVAN v iid e n to is ta vuoden<br />

ajan valokuvaus o li T u ru ssa<br />

yksin o m a a n kie rte le vie n a m m a tin ­<br />

h a rjo itta jie n käsissä. Kukaan n äistä<br />

ei tie ttä v ä s ti k u v a n n u t its e kaup<br />

u n kia , s illä d a g e rro ty p is tie n ja<br />

heidän seura a jie n sa tu o tto is a n a<br />

ty ö n ä o li k a u p u n k ila is te n ik u is ta ­<br />

m in e n . M onet valo kuvaaja t o liv a t<br />

u lk o m a a la is ia , jo id e n o le skelu<br />

k a u p u n g issa s u p is tu i ke säkuukaus<br />

iin . P im eä ta lv i ei vielä p itkään<br />

aikaan s o v e ltu n u t va lo ku vie n o tta ­<br />

m iseen.<br />

E N S IM M Ä IS E N tu rk u la is e n v a lo ­<br />

kuvaam on p e ru s ti s y k s y llä 1857<br />

Jo h a n Jakob R ein b e rg , jo k a o li<br />

a lu n p e rin ta rtto la in e n k iv ip a in a ja<br />

ja jo k a o li tu llu t k a u p u n k iin jo<br />

vu o sikym m e n e n a lu s s a . T urun<br />

h u o m a tta v im m a t ko h te e t hän<br />

ik u is ti jo 1852— 53 lito g ra fiasarjassaan<br />

"V y e r af Å b o ” , jo k a k ä s itti<br />

k a k s ito is ta ka u p u n k in ä k y m ä ä . E sikuvin<br />

a o liv a t v a rm a s tik in R e in b e r­<br />

g in ta rtto la is e n o p e tta ja n G .F .<br />

S c h la te rin sekä T a rto s ta e ttä T allin<br />

n a s ta te ke m ä t vasta a vanla iset<br />

sa rja t. R einberg ei ty y ty n y t p e l­<br />

kästään lito g ra fio ih in . J o h e lm i­<br />

k u u ssa 1854 hän k o k e ili ns. kosm<br />

o ra a m a -e s ity s te n a n ta m is ta . S iinä<br />

n ä y te ttiin illu s o ris e s s a va la istu<br />

k s e s s a ku via h u o m a tta v is ta ka u ­<br />

p u n g e is ta ja m a is e m is ta . R e in b e r­<br />

g in ko s m o ra a m a ta u lu is s a , jo tk a<br />

o liv a t u lk o m a is te n k ilp a ilijo itte n<br />

ta u lu ja p a ljo n su u re m p ia , o li p e l­<br />

kästään k o tim a is ia a ih e ita . T u ru s ­<br />

ta o li e n s im m ä is e e n e sitykse e n<br />

m a h tu n u t m ukaan ka ksi kuvaa,<br />

tu o m io k irk k o ja te a tte ri, m u u t<br />

e s ittiv ä t H e ls in k iä , P o rvoota , T am ­<br />

pe re tta ja Im atraa. E s ity k s e t p i­<br />

d e ttiin S eurahuoneen p a v iljo n g is s a<br />

n :o 18 k lo 5 — 10 j.p .p . ja pääsym<br />

aksu o li 20 kopekkaa a ik u is ilta ,<br />

10 la p s ilta ja p a lvelu sväeltä . K osm<br />

oraam a ei tu rk u la is ille o llu t m i­<br />

kään u u tu u s , s illä ka u p u n g is s a o li<br />

to tu ttu n ä ih in e s ity k s iin jo 1820-<br />

lu v u lta lä h tie n , m u tta e n si kerran<br />

tu rk u la is e t lie n e vät ih a ille e t k o tika<br />

u p u n k in s a n ä kym iä tä ssä e lo k u ­<br />

van e d e ltä jä ssä . E s ity k s e t e ivät<br />

ra jo ittu n e e t vain T u rk u u n . R einberg<br />

k ie rs i ta u lu in e e n V iip u ris s a ,<br />

T a m p e re e lla ja H e ls in g is s ä , jo s s a<br />

hänen e sity k s e e n s ä k u u lu i 1855<br />

kuvia e n g la n tila is te n h y ö k k ä y k s e s ­<br />

tä R u issa lo n lä h e lle , B o m a rs u n d in<br />

p o m m itu k s e s ta ja rä jä y ty k s e s tä<br />

sekä kuvat T u ru n tu o m io k irk o s ta<br />

ja K u p itta a n k y lp y lä s tä . L o p u lta<br />

hän m y i k a ik k i ko sm o ra a m a ta u -<br />

lunsa k u u rin m a a la is e lle M ikael<br />

K o lb e rg il le 1858, s illä valo k u v a u k ­<br />

s e sta o li tu llu t u u s i, k a n n a tta v a m ­<br />

pi le ip ä p u u . K u v a tta v in a o liv a t<br />

a lu k s i tie ty s tik in k a u p u n k ila is e t,<br />

jo tk a n iu k a s ta m a in o n n a s ta h u o lim<br />

a tta lö y s iv ä t tie n s ä K a s k e n n e e l­<br />

le R e in b e rg in a te lje e h e n , jo k a ajan<br />

tavan m ukaan k ä s itti vain ta lo n<br />

s e in u s ta lle p y s ty te ty n vaalean<br />

ta u s ta n ja karkean la u ta la ttia n .<br />

T a rvitta vat h u o n e k a lu t s a a tiin valo<br />

kuvaajan ko to a .<br />

•VÄHITELLEN k a u p u n k iin m u u tti<br />

lisää v a lo kuvaajia . N o rja la in e n O le<br />

Aune avasi va lo ku va a m o n jo 1862.<br />

Pari v u o tta m y ö h e m m in a m m a ttik<br />

u n n a lla o li jo v iis i pysyvää e d u s ­<br />

ta ja a , R e in b e rg in ja A u n e n lis ä k s i<br />

su o m a la is e t A u g u s t P la n tin ja<br />

F ritz H irn sekä ru o ts a la in e n E uphrosyne<br />

C h ie w itz , k u u lu is a n tu rk u -<br />

la is a rk k ite h d in s is a r. K ilp a ilu o li<br />

kova, s illä a s ia k k a ita o li harvassa,<br />

m a ksoih a n tu s in a p ie n iä k ä y n tik<br />

o rttik u v ia 10 m a rkka a , m ikä vasta<br />

s i s e k a ty ö m ie h e n v iid e n ja k irvesm<br />

iehen n e ljä n päivän palkkaa,<br />

ja vain v a ra k k a im m illa k a u p u n k i­<br />

la is illa o li m a h d o llis u u s ik u is tu t-<br />

ta a its e n s ä v a lo k u v a a ja lla .<br />

T U R K U L A IS IS T A 1 8 6 0 -lu vun valo<br />

k u v a a jis ta vain R e in b e rg o tti<br />

tu o ta n to o n s a p ysyvästi m yö s ka u ­<br />

p u n k ik u v a t. J o s y y s k u u s s a 1864<br />

hän k u v a s i P o rth a n in p a tsaan p a l­<br />

ja s tu s tila is u u d e n , m u tta tu lo s ei


o llu t kehutta va. S illo in e n m ärkälev<br />

y te k n iik k a , jo s s a valokuvaaja ens<br />

in v a lm is ti la s in e g a tiiv in , v a lo tti<br />

sen ja k e h itti v ä littö m ä s ti, ei s o ­<br />

v e ltu n u t tila n n e k u v ie n o tta m iseen<br />

va rsin ka a n , jo s o li kuvattavana<br />

su u ri ih m is jo u k k o .<br />

S E U R A A V A N A vu o n n a tu lo s o li<br />

jo p a re m p i, ku n R einberg kuvasi<br />

näkym ä n S a m p p a lin n a n m ä e ltä .<br />

K a u p u n k ik u v a u s ja tk u i ja v. 1867<br />

o li v a lm iin a a lb u m i, jo k a k ä s itti lito<br />

g ra fia s a rja n ta v o in k a k s ito is ta<br />

kuvaa: T u ru n tä h tito rn is ta n ä h tynä,<br />

T u ru n S a m p p a lin n a n m ä e ltä<br />

n ä h ty n ä , K a la sata m a n , L u kio n ja<br />

k o u lu ta lo n , P o rth a n in patsaan,<br />

T e a tte rin , S atam an, N äköalan kivis<br />

ilia lta , S a m p p a lin n a n p a v iljo n g in ,<br />

A u ra n s o k e rite h ta a n , V ankilan ja<br />

Lin n a n . A b o U n d e rrä tte ls e r s u o s itte<br />

ii a lb u m ia lä m p im ä s ti ja p iti sen<br />

h in ta a , 15 m arkkaa, k o h tu u llis e n a .<br />

K yse e ssä ei o llu t k irja n m u o to o n<br />

s id o ttu a lb u m i, vaan kuvakokoelm<br />

a, jo k a o li irra llis in a p o h ju s te t­<br />

tu in a kuvin a k irje e n m u o to o n la s­<br />

ko s te tta v a n ka n sio n s is ä llä . K aikki<br />

näm ä ja 18 m u u ta R ein b e rg in o t­<br />

tam aa T u rku-kuvaa s is ä lty v ä t sam<br />

anla ise e n a lb u m iin , jo n ka Elias<br />

L ö n n ro t sai la h ja ksi 9. 4. 1882.<br />

R E IN B E R G IN a ik a la is is ta sekä<br />

A u n e , M aria H irn e ttä Ebba B öcke<br />

r ik u is tiv a t jo ita k in ka u p u n kin ä ­<br />

k y m iä , m u tta ne jä iv ä t m e lk o is e s ti<br />

jä lkeen täm än kokeneen kuvaajan<br />

tö is tä . Jo sku s to s in k ilp a ilija veti<br />

pite m m ä n korren. K un A urajoen<br />

jä ä t lä h tiv ä t kovalla ry m in ä llä uhaten<br />

viedä ra n ta p e n ka tkin m ukanaan<br />

h e lm ik u u n lo p u ssa 1882, o n ­<br />

n is tu i A u n e n o tta a tila n te e s ta k o ­<br />

m ea kuvasarja. R einberg nähtäv<br />

ä sti e p ä o n n is tu i, s illä hän m aalasi<br />

jä itte n lä h d ö s tä kuvan, jo s ta<br />

o te ttu a valokuvaa s itte n k a u p a t­<br />

tiin .<br />

K A B IN E TTI K O KO ISTEN kuvien<br />

ja 1880-lu vulla k ä y ttö ö n tu lle id e n<br />

k u iva le vyn e g a tiivie n m yö tä kaup<br />

u n k ik u v a u s m u u ttu i. S ta n d a rd i­<br />

ko ko in e n k a b in e ttik u v a soveltu i<br />

p a re m m in k a u p u n k ik u v iin kuin<br />

p ie n i k ä y n tik o rttik u v a ta i hankala<br />

is o k o k o in e n kuva, jo n k a k a rto n ki<br />

p iti le ika ta k ä sin . Enää ei va lo k u ­<br />

vaajan ta rv in n u t raahata k o k o lab<br />

o ra to rio k a lu s to a kuvauspaikalle ,<br />

pelkkä kam era n e g a tiivein e e n riitti.<br />

V a rh a is im m a t tu o m io k irk o n to rn is ­<br />

ta o te tu t s u u re t panoraam akuvat<br />

ovat p e rä is in 1880-luvun a lu sta .<br />

E n s im m ä is e n ä e h ti ru o tsala in e n<br />

kie rte le vä valo ku va a ja A xel L in d a h l<br />

1882. R e in b e rg in vastaavanlainen<br />

kuva on vu o d e lta 1886. M yös<br />

A u n e ja hänen m a anm iehensä<br />

G oerg N y b lin liittiv ä t 1 8 80-luvulla<br />

ku va v a lik o im a a n s a näkym ä n tu o ­<br />

m io k irk o n to rn is ta .<br />

K A U P U N K I K U V A U K S E E N o li a i­<br />

kojen ku lu e s s a k e h itty n y t tie tty<br />

kaava, jo n k a ju u re t o liv a t va lo ku ­<br />

v a u sta p a ljo n va n h e m m a lta a ja lta .<br />

J o 1818 C arl von K ü g e lg e n m a t­<br />

k u sta e ssaan y m p ä ri S u o m e a teki<br />

s e p ia la veera u ksen, jo k a e s ittä ä<br />

T u rku a V a rtio v u o re n m ä e ltä n ä h ty ­<br />

nä. S am a a ih e o li R e in b e rg in lito<br />

g ra f ia sa rja ssa ja lä h e s jo k a is e lla<br />

m y ö h e m m in T u rku a kuvanneella<br />

v a lo k u v a a ja lla . N iin vahva oli<br />

m uute n perinteen v a ik u tu s , e ttä<br />

kun tu rk u la in e n L a h y n -film i v.<br />

1922 te k i e n sim m ä isen e lo kuvansa,<br />

sen nim e n ä o li ” B ild e r från<br />

Å b o " ja y h te n ä k o h ta u ksena näkymä<br />

V a rtio vu o re n m ä e ltä . T oinen<br />

s u o s ittu tu rk u la is a ih e o li näkym ä<br />

A u ra n s illa lta jo k o jokea ylö s- tai<br />

ala späin . K irkko a ja lin n a a e i kukaan<br />

tie ty s tik ä ä n v o in u t s ivuutta a .<br />

VAIN harva k a m e ra n käyttä jä eksyi<br />

ka u p u n g in la ita o s iin . R einberg<br />

ik u is ti jo ih in k in k u v iin s a häviävää<br />

T u rku a tu rv e k a tto is in e m ökkeineen<br />

ja tu u lim y lly in e e n . V asta 1890-luv<br />

u lla , jo llo in R einberg o li jo vetä<br />

ytym ä ssä s iv u u n , a lk o i kaupunkikuvauksen<br />

u u si ka u si Carl Johan<br />

S c h o u ltz in m y ö tä . V. 1890 Tur-<br />

ku u n m u u tta n e e n S c h o u ltz in tie<br />

valo ku va a ja ksi o li o llu t perin h a n ­<br />

kala. V. 1868 hän o li m a tku sta n u t<br />

su o m a la ise n re tk ik u n n a n m ukana<br />

A m u rin m a a lle , jo s ta o li saatu<br />

m aata ilm a is e k s i ja jo n n e o li ta r­<br />

k o itu s peru sta a ko m m u n is tin e n<br />

yhdyskunta . H anke o li k u ite n k in<br />

k a a tu n u t keskin ä iseen k ilp a ilu u n ,<br />

m inkä jälkeen jo k a in e n o li saanut<br />

h a n kkia e la n to n s a , m ite n p arhaaksi<br />

näki. E n tisestä ku o p io la is e s ta<br />

fa rm a s e u tis ta tu li tiik e rin m e ts ä s -<br />

täjä ja k u lla n k a iv a jie n e s im ie s ,<br />

m itk ä a m m a tit hän ennen p itkää<br />

v a ih to i valokuvaajan uraan. V ä h i­<br />

te lle n S c h o u ltz is ta tu li arvoste ttu<br />

kansala in e n ja W la d iv o s to k in raatim<br />

ie s , jo ka k u ite n k in 1880-luvun<br />

lo p u lla p ä ä tti palata k o tim a a h a n ­<br />

sa. V aikea sanoa, m issä m äärin<br />

uuden k o tik a u p u n g in valintaan o li<br />

v a ik u tta n u t sam aan re tkikunta a n<br />

k u u lu n u t tu rk u la in e n tu rk k u ri<br />

T e nnberg, jo k a k u o li W la d iv o s to -<br />

kissa 1905. S c h o u ltz o li its e o p p i­<br />

nut valo kuvaaja , jo k a o li jo u tu n u t<br />

to im im a a n hyvin h a n ka lissa o lo is ­<br />

sa ja m m . v a lm is ta m a a n its e ta r­<br />

v itse m a n sa valo k u v a p a p e rin k in .<br />

Kova k o u lu o li te h n y t h ä nestä to ­<br />

d e llis e n ta ita ja n . S y k s y llä 1892<br />

a v a ttiin S c h o u ltz in valokuvaam o<br />

n y kyisen H äm e e n ka tu 9 :n p a ik a lla<br />

o lle e s s a valokuvaajan itsensä<br />

o m is ta m a s s a ta lo s s a . Pian m onet<br />

tila is u u k s ie n jä rje s tä jä t, te o llis<br />

u u s la ito k s e t, y h te is ö t ja y k s ity i­<br />

set k ä ä n tyivät hänen p uoleensa.<br />

T e o llis u u s k u v ia S c h o u ltz o ttik in<br />

p a ljo n . N iis tä k o m e im p ia on 38<br />

kuvan sa rja B a rkerin p u u v illa te h ­<br />

ta a sta v u o sisadan vaihteessa.<br />

Jo ka in e n kuva on te k s tite tty ja<br />

sig n e e ra ttu . Ne on k o o ttu ko te ­<br />

loon sam aan tapaan k u in a ik o i­<br />

naan R ein b e rg in ka u p u n kiku vie n<br />

a lb u m i. Ilm e is e s ti kyseessä o li<br />

te h ta a n jo h d o lle tm s . ta rk o ite ttu<br />

• Rantapenkereen rakennustyö käynnissä Aurajoen itäisellä rannalla nykyisen<br />

Runebergin puiston alapuolella. Kuvan oikeassa laidassa näkyvissä<br />

Sam ppalinnan paviljonki ja puurakenteinen Auran silta. — Valokuvannut<br />

Carl Johan Schoultz. — Åbo Akadem in kuva-arkisto.<br />

arvokas lahja. T a v a llis ille k u o le v a i­<br />

s ille m a tk a m u is to k s i o li sen sijaan<br />

a io ttu se 15 kuvan sarja, jo n k a<br />

S c h o u ltz n iin ikään vuosisadan<br />

vaih te e ssa te k i T u ru n lin n a s ta ja<br />

h is to ria llis e n m u seon in te riö ö re is ­<br />

tä.<br />

S c h o u ltz lienee o llu t m yös k a u ­<br />

p u n g in jo n k in la in e n h u v im e s ta ri,<br />

jo n ka k y k y ih in lu o te ttiin jo 1892<br />

T urun la u lu ju h lia v a lm is te lta e s s a .<br />

Kun A le k s a n te ri 11: n patsas p a lja s ­<br />

te ttiin H e ls in g is s ä 1894, tu rk u la i­<br />

set p itiv ä t o m a t ju h la n s a . T u o m io ­<br />

k irk o n p o rta ille o li p y s ty te tty<br />

S c h o u ltz in ta ite ilija H ja lm a r L ö f-<br />

m a n in a vulla m u o vaile m a A le ksanteri<br />

11: n rin ta kuva, jo n k a y m p ä rillä<br />

ju h la llis u u d e t ta p a h tu iv a t.<br />

S C H O U LTZIN lu o v u ttu a v a lo k u ­<br />

vaam isesta vu o d e n 1910 tie n o illa<br />

ja o m is ta u d u ttu a valoku vata rvikeliik<br />

k e e n s ä h o ita m is e e n hänen<br />

ty ö llä ä n o li jo ja tk a ja . F rans H ja l­<br />

m ar R envall o li a lu n p e rin k o ris te -<br />

m a a la ri, jo ka avasi valokuvaam on<br />

1905 o s o itte e s s a Itä in e n P itkä ka tu<br />

32. A te lje e n tu o ta n to k ä s itti a lu k s i<br />

m u o to k u v ia , m u tta v ä h ite lle n H ja l­<br />

m ar R envall k e s k itty i k a u p u n k ik u ­<br />

m Frans Jalm ar Renvall on vuonna 1913 kuvannut näkym än Tuom iokirkolle<br />

Uudenm aankatu 3:n kohdalta, josta johtivat portaat ent. observatoriorakennukselle.<br />

— Kuva: Åbo Akadem in kuva-arkisto.<br />

viin , jo is ta hänet p a rhaiten tu n n e ­<br />

taan.<br />

KESÄKUUSSA 1912 ka u p u n g in ­<br />

va ltu u s to m yönsi 500 m arkan<br />

m äärärahan Å b o A v d e ln in g ille<br />

L u o sta rin m ä e n jä rje s te lm ä llis e e n<br />

kuvaukseen. R envall s u o ritti työn<br />

e lo k u u s s a 1912 a sia n tu n tija n a a n<br />

m a is te ri, s itte m m in pro fe ssori<br />

Svante D a h lströ m . Sarja sai n i­<br />

m ekseen ” K lo ste rb a cken i Å b o " ja<br />

k ä s itti kaikkiaan 101 kuvaa, jo tk a<br />

a s e te ttiin n ä y tte ille ka u p u n g in ta ­<br />

lo n alakertaan m a a lis k u u s s a 1913.<br />

P ääsym aksu o li 25 penniä. R env<br />

a llilla o li itsellä ä n vahvat site e t<br />

kuvauskohteeseensa, s illä hän o li<br />

k o to is in L u o s ta rin m ä e ltä , m issä<br />

hänen isä n sä , k e llo n s o itta ja ja<br />

va u n u n te kijä n k is ä lli Frans R obert<br />

R envall o m is ti ta lo t n :o 176 ja<br />

177. H yvä k u v a u s tu lo s ei s iis o llu t<br />

m ikään y llä ty s .<br />

S E U R A A V A N A vu o n n a o li vuorossa<br />

u u s i, vaativa y rity s . E lo -lo ­<br />

ka ku u ssa 1913 ja h u h ti-to u k o -<br />

k u u ssa 1914 k u v a ttiin sarja "Å b o i<br />

ä ldre tid e r", jo k a k ä s itti 120 kuvaa<br />

eri p u o lilta k a u p u n kia . A s ia n tu n tijana<br />

o li tässäkin S vante D a h ls t­<br />

röm . S a m a n a ika ise sti syn ty iv ä t<br />

laajat kuvasarjat ” R u n sala " ja<br />

"C la s s ic u m ” . J o vu o n n a 1913 o li<br />

a le ttu ik u is ta a T u ru n te o llis u u s la i­<br />

to k s ia sarjaan n im e ltä "In d u s trie lla<br />

in rä ttn in g a r” . V uote e n 1915 m ennessä<br />

o li saatu ku v a ttu a A uran<br />

sokerite h d a s , V u lcan, K in g e lin in<br />

o lu tte h d a s , T urun rautatehdas,<br />

T urun verkatehdas ja B arkerin<br />

p u u villa te h d a s sekä s is ä ltä että<br />

u lk o a . Ehkä ju u ri S vante D a h ls trö ­<br />

m in a n s io s ta jo ka ise e n kuvaan<br />

liitty y ta rkka te k s ti, m is s ä ja m illo<br />

in kuva on o te ttu . T u tk ijo ille<br />

R e n vallin kuvat ovat o s o itta u tu ­<br />

neet k o rv a a m a tto m ik s i.<br />

M O N IS TA v a rh a is is ta k a u p u n k i­<br />

k u v is ta te h tiin v u o sisadan v a ih ­<br />

teessa p o s tik o rtte ja , eikä n iis tä<br />

saatu tu lo varm a stikaan k o itu n u t<br />

valokuvaajan tai hänen p e rik u n ta n ­<br />

sa h y ö d y k s i. O m ia kaupunkik u -<br />

viaan valokuvaajat m yivät p a its i<br />

a te lje issa a n m yö s F re n c k e llin ja<br />

Å kerm a n in k irja k a u p p o je n kautta.<br />

K uvia m yym ään s a a te ttiin palkata<br />

m yös jo ku ka u p u n g in p o jis ta .<br />

Einar H olm b e rg k e rto o erään n i­<br />

m e ltä m a in its e m a tto m a n va lo k u ­<br />

vaajan o p ettaneen ku v ia m yyvälle<br />

p o ja lle seuraavan e s itte ly te k s tin :<br />

"T äm ä kuva on L ä n tis e ltä A u ra ka ­<br />

d u lta . Vaasan pankin p o rta illa näkyy<br />

S p iik , ja R ic h te rin herrasväki<br />

m enee y li kadun. V asem m assa<br />

ku lm a ssa näkyy osa R önnbäckin<br />

vatsaa. K oko vatsa ei m a h tu n u t<br />

kuvaan” . R önnbäckin tu n s i ko ko<br />

k a u p u n k i, ja n iin o li sam aan k u ­<br />

vaan saatu kaksi nähtä vyyttä , kaup<br />

u n g in va lta katu ja k a u p u n g in k o ­<br />

m ein vatsa.<br />

□<br />

Läänin taidepalkinnot<br />

jaettiin<br />

T urun ja P o rin lä ä n in ta id e to i­<br />

m ik u n n a lle jä te ttiin ta ite ilija -a p u -<br />

rahahakem u ksia 272 ka p p a le tta .<br />

A n o ttu su m m a o li y li 1,9 m ilj.<br />

m arkkaa ja ja e ttu s u m m a 190.000<br />

m arkkaa. Tänä vu o n n a m y ö n n e t­<br />

tiin e n s im m ä is e n kerran o p e tu s ­<br />

m in is te riö n o h je id e n m u k a is e s ti<br />

kaksi k o k o v u o tis ta apura h a a , m äärältään<br />

27.000 m a rkka a . A pura h a n<br />

saivat m m . seuraavat tu rk u la is e t:<br />

T Y Ö S K E N T E LY A P U R A H A T :<br />

K irja llis u u s : R ain e r A la n d e r<br />

4.000 m k. M arkku In to 4.000 m k,<br />

K aarlo Is o ta lo 4.000 m k ja Jukka<br />

P arkkinen 4.000 m k.<br />

K u vata id e : S im o H e le n iu s<br />

12.000 m k, V e ikko Lehtovaara<br />

4.000 m k ja S in ik k a M äki 4.000<br />

m k.<br />

S äveltaide: Ilari L e h tin e n 27.000<br />

m k.<br />

N ä y ttä m ö ta id e : P etri R ajala<br />

4.000 m k.<br />

Kam erataide: M a tti Ijäs 4.000<br />

m k.<br />

T a n s s ita id e : R eija V aahtera<br />

12.000 m k.<br />

KO H D E A P U R A H A T :<br />

K irja llis u u s : P irjo -R iitta T ä h ti-<br />

W ahl 1.000 m k.<br />

S äveltaide: V e ik k o K oso n e n<br />

2.000 m k, A n n a riitta M in k k in e n<br />

2.000 m k ja E lina S ilta n e n 1.000<br />

m k.<br />

N ä y ttä m ö ta id e : H a rrie t S jö s te d t<br />

2.000 m k.<br />

K am erataide: O le Tarvonen<br />

1.500 m k, H enry E dm an 2.000 m k<br />

ja M a tti V a lta 2.000 m k. □<br />

T A IT E IL IJA V iljo M ä k in e n teki<br />

K u p itta a n Saven u u d is ra k e n n u k s e n<br />

seinään vu o n n a 1952 3 x 3 m e trin<br />

su u ru ise n re lie fin "K u iv a p u ris ta ja ” ,<br />

jo ka kuvaa m ie s tä p u ris ta m a s s a<br />

k o n e e lla sa v ija u h o s ta t iiliä ja lisäksi<br />

s iin ä on v a lm iita tiiliä ja<br />

lie kkejä . M ä kin e n ty ö s k e n te li<br />

K u p itta a n Savessa 25 vu o tta .<br />

K u p itta a n Saven ra ke n n u kse t p u ­<br />

retaan T u ru n y lio p is to llis e n ke s­<br />

kussaira a la n la a je n n u s tö id e n<br />

v u o k s i, m u tta a rvo ka s re lie fi s ä ily ­<br />

tetään jä lk ip o lv ille .<br />

*<br />

TURU y lio p is to on saanut valtio<br />

n ta id e o s to to im ik u n n a lta ta i­<br />

d e g ra a fik k o A n tti O ja la n ty ö n "T y ö<br />

ja vapaa 1800” . T e o s, jo k a kuvaa<br />

T urun k a u p u n k im iljö ö tä sekä ty ö tä<br />

ja vapaa-aikaa v iim e v u o s is a d a lla ,<br />

on s ijo ite ttu y lio p is to n lä ä ketie ­<br />

te e llis e n ja k a s v a tu s tie te id e n tie ­<br />

d e ku n n a n tilo ih in L e m m in k ä is e n -<br />

katu 1 :een.


Turun Ursan kunnianteko<br />

Yrjö Väisälälle<br />

■ Turkulaisten tähtitie teilijäin yhdistyksen Turun Ursan perustam<br />

isesta tuli 27.11.1978 kuluneeksi puoli vuosisataa.<br />

Yhdistyksen julkaisem a Tähtitaivas-lehden numero ilm estyi<br />

juhlapäiväksi kunniantekona yhdistyksen perustaja- ja kunniajäsenelle<br />

professori Yrjö Väisälälle. Juhlakokouksessa esitelm<br />

öi Väisälän oppilas ja läheinen tiedem iesystävä, Suomen<br />

geodeettisen laitoksen em eritusjohtaja, professori T.J. Kukka<br />

m äki.<br />

T u ru n U rsan p e ru s tiv a t Y rjö V äisä-<br />

Iän k u ts u m a t 16 tä h titie te e n harrastajaa:<br />

V .A . K o s k e n n ie m i, G .E .<br />

A s p , K .l. K a rttu n e n , V .J. R unsten,<br />

Erkka H ieta, Y rjö lis a lo , L isa<br />

R e n q vist, Irja K le m o la , A s ta S jö s ­<br />

te d t, L y y li S a u li, G .C . A h lm a n ,<br />

E.R . L evanto, E. K ivim a a , Irm a<br />

K arm a, B irg e r Karm a ja A rm as<br />

O ja n e n . P e ru s ta m is e s ta alkaen<br />

Y rjö V äisälä o li y h d is ty k s e n p u ­<br />

h e e n jo h ta ja kuole m a a n s a saakka<br />

21. 7. 1971.<br />

T urun U rsan jä rje s tä m is s ä t ila i­<br />

s u u k s is s a on p id e tty n o in 150 e s i­<br />

te lm ä ä , u s e im m a t tä h titie te e n<br />

a la lta ja p itä jin ä k o tim a is ia ja u l­<br />

k o m a is ia tu n n e ttu ja tä h titie te ilijö i­<br />

tä ja tä h titie te e n h a rra sta jia . H u o ­<br />

m attavan ka n sa in vä lise n tu n n u s ­<br />

tuksen tä h titie te ilijä n ä Y rjö V äisälä<br />

sa i, kun In te rn a tio n a l A s tro n o m i-<br />

cal U nion v. 1973 a n to i e n tis e lle<br />

A ris ta rh u s A -n im is e lle ku u n kraate<br />

rille nim e n V äisälä. T ä stä on<br />

ke rro ttu m m . S uom en T u rku —<br />

A b o , vå r s ta d -lehden n u m erossa<br />

2/1973.<br />

Tuom aasta<br />

N uuttiin<br />

■ Turun m useoissa oli perinteellinen<br />

jouluaika Tuom<br />

aasta N uuttiin 21. 12. 1978<br />

- 13. 1. <strong>1979</strong>. Tuohon aikaan<br />

sisältyi m useoissa erilaisia<br />

tapahtum ia ja näyttelyitä.<br />

Luostarinm äen Käsityölälsm<br />

useoon oli katettu kym ­<br />

m enkunta, Turun linnaan kolm<br />

e ja Qwenselin apteekkim u-<br />

seoon kaksi vanhanajan joulupöytää.<br />

T u ru n lin n a s s a o li lis ä k s i jo u -<br />

lu a ik a n a jo u lu a ih e in e n n ä y tte ly ,<br />

jo k a e s itte li 1900-lu vu n vaihteen<br />

ruokapöydän ja jo u lu k u u s e n sekä<br />

jo u lu k o ris te ita ja m u u ta e s in e is tö ä<br />

a in a 1 9 4 0 -lu v u lle a s ti.<br />

T o isena jo u lu p ä iv ä n ä , T a panina<br />

jä rje s te ttiin K ä s ity ö lä is m u s e o s s a<br />

T a p a n in la u la ja is e t. L o p p ia is e n a<br />

6 .— 7. 1 .1 9 7 9 v ie te ttiin T u ru n lin ­<br />

nassa jä lle e n perh e p ä iviä .<br />

M u seoon o li la p s ille jä rje s te tty<br />

le ik k in u rk k a u s , o h ja ttu a to im in ta a<br />

ja o p a s te ttu ja k ie rto k ä y n te jä e rity<br />

is e s ti la p s ille . P erhepäivien a i­<br />

kana e s ite ttiin lin n a s s a m yö s v u o ­<br />

d e lta 1947 p e rä is in olevaa film iä<br />

” M ite n U n icef a u tto i S u o m e a ” . □<br />

TÄ H TITAIV A S -LEHDEN<br />

V IIM E IN E N NUMERO<br />

• Väisälä näyttää valm istam aansa pasaasikonetta. Taululta näkyy, että<br />

on kysym ys ajasta, jo llo in Kiinaan tehtiin interferenssikom paraattori.<br />

(H u o m . p ikakirjo itu s)!<br />

V. 1942 T urun U rsa, Y rjö V äisälän<br />

a lo itte e s ta ja hänen to im itta m a ­<br />

naan, a lk o i ju lk a is ta T ä h tita iv a s -<br />

n im is tä lehteä. Lehti o li ilm e s ty ­<br />

m ä ttä m u u ta m a n v u o d e n , kun<br />

vuodesta 1976 alkaen s itä varten<br />

ei enää saatu v a ltio n a p u a . T urun<br />

U rsan jo h to k u n ta p ä ä tti k u ite n k in ,<br />

e ttä ju h la v u o te n a ju lk a is ta a n le h ­<br />

den v iim e in e n num e ro , N :o 36, jo ­<br />

ka on y h d is ty k s e n ku n n ia n te k o<br />

p e ru sta ja lle e n ja k u n n ia jä senelle e n<br />

ja Y rjö V ä isälä n lä h im p ie n o p p ila i­<br />

den k u n n ia n te k o o p e tta ja lle e n ja<br />

tie d e m ie s y s tä v ä lle e n . L e h ti e sittä ä<br />

hänen h u o m a tta v im m a t tie te e llis e t<br />

k e k s in tö n s ä , jo tk a o liv a t ala lla a n<br />

a ivan u raauurtavia, y le is ta ju is e s ti<br />

s ite n , e ttä m u u tk in k u in alan am -<br />

m a tti-ih m is e t y m m ä rtä is iv ä t, m ikä<br />

su u ri tie d e m ie s n e ro Y rjö V äisälä<br />

o li. T ä h tita iv a s -le h d e n ju h la n u m e ­<br />

ro ssa on e s ite tty k a ik k i Väisälän<br />

h u o m a tta v im m a t k e k s in n ö t lu k u u ­<br />

n o tta m a tta o b je k tiiv ie n tu tk im u s -<br />

k e in o ja , jo tk a hän ju lk a is i v ä itö s ­<br />

kirja ssaan v. 1922. T ä h tita ivaslehden<br />

v iim e is tä n u m eroa k irja ­<br />

k a u p a t m yyvät 10 m a rkalla .<br />

600 TALK O O TYÖ TU N TIA<br />

ISO -H EIK K ILÄ SSÄ<br />

V uoden 1976 a lu s ta T u ru n U rsa<br />

sai Is o n -H e ik k ilä n tä h tito rn in y k ­<br />

s is tä ä n kä y ttö ö n s ä . Täm ä on v ilk<br />

a s tu tta n u t y h d is ty k s e n to im in ta a .<br />

T ä h tito rn is s a on kaksi lä m m ite ttä ­<br />

vää h u o n e tta . T o ise ssa voidaan<br />

s u o ritta a la sie n h io n ta a sekä valo­<br />

• Yrjö Väisälä ja H. A. Alikoski Tuorlan tunnelilaboratoriossa kvartsim<br />

etrien vertauspianon ääressä. — Kuva: Hede Foto.<br />

kuvien v a lm is ta m is ta ja s u u re n ta ­<br />

m is ta . U seita k a u k o p u tk ia ja tele<br />

skooppeja jäsenet ovat v a lm is ta ­<br />

neet its e lle e n . T o isessa huoneessa<br />

a k tiiv is te n h a rra sta jie n kerho<br />

k o k o o n tu u s ä ä n n ö llis e s ti jo k a to i­<br />

nen v iik k o k o k o u k s iin s a . K u vulla<br />

varu s te tu s s a itä is e s s ä to rn is s a<br />

n äytetään tä h tiä katsom a a n tu l­<br />

le e lle y le is ö lle m yös d ia k u v ia , jo i­<br />

den y h te yd e ssä k u u lla a n n a u h u rilta<br />

k u v iin liitty v ä s e lo s tu s . V. 1977<br />

T urun U rsan jäsenet s u o rittiv a t<br />

ta lk o o ty ö n ä tä h tito rn in ku n n o s ta ­<br />

m is ta ja m a a la a m ista kaikkiaan<br />

600 m ie s ty ö tu n tia .<br />

TURUN URSAN PANOS<br />

M ERIM U SEO ASIASSA<br />

T u ru n V a rtio vuore n tä h tito rn in<br />

k ä y ttö ä koskevassa a sia ssa y h d is ­<br />

ty s k irje lm ä llä ä n T urun ka u p u n ­<br />

g in h a llitu k s e lle 18.1.1971 e s itti<br />

V a rtio vuore n tä h tito rn iin p e ru ste t­<br />

tavaksi tä h titie te e llis e n m useon,<br />

jo s s a o lis i A rg e la n d e rin m u isto -<br />

huone. Y h d is ty s u u d is ti<br />

16. 4. 1974 e s ity k s e n s ä lisä te n s iihen<br />

m yö s V ä isälän m u is to h u o -<br />

neen. L is ä k s i e h d o te ttiin , e ttä<br />

tä h tito rn ira k e n n u k s e e n , jossa<br />

T u ru n m e re n k u lk u k o u lu to im i to is ­<br />

ta sataa v u o tta , tä h titie te e llis e n<br />

m u seon rin n a lle p e ru s te tta is iin<br />

m erim u seo. K a u p u n g in h a llitu s te ki<br />

7. 4. 1974 periaate p ä ä tö kse n m erim<br />

useon ja tä h titie te e llis e n m u ­<br />

seon p e ru s ta m is e s ta e n tiseen mere<br />

n k u lk u k o u lu n rakennukseen.<br />

K a u p u n g in v a ltu u s to päätti<br />

27. 4. 1977, e ttä e d e llä m a in ittu u n<br />

rakennukseen ja sen vieressä o le ­<br />

vaan e ntiseen v e s is ä iliö ö n s ijo ite ­<br />

taan T urun ka u p u n g in m erenkulkum<br />

u seo ja tä h titie te e llis e t k o ­<br />

k o e lm a t ja e ttä ra kennukset ku n ­<br />

n ostetaan ta rk o itu k s e e n s a . V u o ­<br />

den 1978 ka u p u n g in ta lo u s a rv io o n<br />

m e rk ittiin 500 000 m arkan m ääräraha<br />

ko rja u s - ja k u n n o s tu s tö itä<br />

varten. T y ö t on a lo ite ttu . □<br />

ÅB O A ka d e m in k irja s to v ie tti<br />

tiis ta in a 2. 1. <strong>1979</strong> to im in ta n s a 60-<br />

v u o tis p ä iv ä ä , jo n k a jo h d o s ta k irja<br />

s to s s a o li n ä y tte illä sen va n h im ­<br />

p ia ja a rv o k k a im p ia te o k s ia , jo ih in<br />

y le is ö llä o li kuuka u d e n äjan t ila i­<br />

s u u s tu tu s tu a . K irja s to n vanhin<br />

k irja on vu o d e lta 1472. K irja s to s s a<br />

on m yö s ru o ts in k ie lis iä u s k o n n o l­<br />

lis ia te o k s ia , jo ita ei tu n n e ta edes<br />

R u o ts is s a . E sillä o li m yös venäjä<br />

n -, ra n skan-, e n g la n n in -, saksans<br />

u o m e n - ja ru o ts in k ie lis iä 1800-luvun<br />

la ste n s a tu k irjo ja .<br />

TURKU-SEURA,<br />

ÄBO-SAMFUNDET r.y<br />

Toiminnanjohtaja<br />

Verksamhetsledare<br />

Ilm ari Rinne<br />

T askulantie — T askulavägen<br />

1 G 116<br />

20300 T u rku — Å b o 30<br />

Puh. — Tel. 382 596<br />

Taloudenhoitaja - Ekonomichef<br />

U lla Eura<br />

K ristiin a n katu — K ristin e -<br />

gatan 10 A 15<br />

20100 T u rku — Å b o 10<br />

Puh. — T el. 24 992<br />

Svenskspråkig sekreterare -<br />

Ruotsinkielinen sihteeri<br />

E rik Bergh<br />

S vartm unkegränd —<br />

M u sta in velje ste n kuja 2 A<br />

20100 Å bo — T u rku 10<br />

Tel. — Puh. 13 030<br />

Postisiirtotili - Postgiro<br />

TU 32 300-4


• Helge Stén: Meren rantaa, 1958 öljym aalaus. O m . rea Alice Jakobsson.<br />

— Valok. Kuva-Laine.<br />

HELGE STEN<br />

palavasieluinen taiteilija<br />

M uistonäyttelyn vaikutteita<br />

• H e lg e S té n : O m a kuva 1961.<br />

V IIM E m a rra skuun e n s im m ä is e n<br />

päivän ilta n a o li H e lg e S ténin<br />

m u is to n ä y tte ly n a vaja iset T urun<br />

T a id e h a llis s a . M o n e t y stä vät o liv a t<br />

a n ta n e e t n ä y tte ly y n o m is ta m ia a n<br />

te o k s ia . L u o v u tta n e ita o li 28 ja<br />

tö itä 82, jo is ta m a a la u k s ia 55,<br />

g ra fiik k a a 19 ja v e is to k s ia 8.<br />

M o n e t k u k k a lä h e ty k s e t ju h lis tiv a t<br />

n ä y tte ly h u o n e ita , jo ita o li kahdessa<br />

kerro ksessa.<br />

IS O K O K O IS E S S A k u ts u k o rtis s a<br />

o li S té n in ka u n is p iirro s N ö tö n<br />

k irk o s ta ja its e lu e tte lo s s a o li<br />

k u u s i ta ita v a s ti te h ty ä p iirro s ta .<br />

V a lin ta o li aivan o ikea, s illä H elge<br />

S té n is tä o lis i s a a tta n u t tu lla<br />

m aam m e g ra a fik k o je n e n s im m ä i­<br />

siä, jo s hän o lis i e h tin y t s iirtä ä<br />

ta ito n s a e rila is iin g ra a fillis iin te ­<br />

k o ta p o ih in .<br />

N ÄYTTELY N lu e tte lo s a n a t o li<br />

la a tin u t ta ite ilija O sm o Laine,<br />

m a in ite n n iis s ä m m .:<br />

— H elge S tén o p is k e li sekä k o ­<br />

ti- e ttä u lk o m a illa . V arsin m e rkity<br />

k s e llis e k s i m u o d o s tu i o p is k e lu<br />

T anskan K u n in k a a llis e s s a T aideakatem<br />

iassa. Hän s u o ritte li o p in to ­<br />

jaan s ie llä kahdessakin otteessa.<br />

Hänen ta ip u m u k s e n s a v iitta s iv a t<br />

e rity is e s ti p iirtä m is e e n , m u tta hän<br />

o p is k e li akate m ia ssa m yös m aala<br />

u s ta id e tta ja kuvanveistoa.<br />

H elge S ténin p iiru s tu k s e t ovat<br />

lu ja n graafisen ilm e e n to te u tu k s ia .<br />

Hän y k s in k e rta is ta a a iheensa äärim<br />

m ille e n , ja o s o itta a s illä , e ttä<br />

g ra fiik k a , vars in k in ku ivaneula ja<br />

p u u p iirro s o lis i o llu t hänen o m in ta<br />

a lu e tta a n . H elge S té n illä o li nopea<br />

hava in to k y k y ja lähes valo kuvaukseen<br />

verra tta vissa oleva m u is tiin -<br />

m e rk in tä ta ito . S ite n hänen ei tarv<br />

in n u t k a m p p a illa p iirtä m is e n te k­<br />

n is te n vaikeuksie n kanssa, vaan<br />

hän sai tä y s in a n ta u tu a kuvaam<br />

aan a ja tu ksia a n ja tu n to ja a n .<br />

P iirtä m in e n k e h itty i lo p u lta m u s­<br />

ta n ja valkoisen v u o ro p u h e lu k s i<br />

v ä lito o n ie n jäädessä p o is . Eläm än<br />

kovuus tih k u i p iirtim e n kärjestä.<br />

ISTUN A ila S té n in m u is to is ta<br />

rikkaassa k o d is s a L in n a n kadun<br />

varrella. M ikä n ä köala : k irkka a sti<br />

v ä lk e h tiv ä A u ra jo k i ja sen itäin e n<br />

ranta m y lly in e e n ja S u o m e n J o u t-<br />

senin e e n . Tässä o lis i H e lg e llä o l­<br />

lut m a a la u s a ih e tta väreissään ja<br />

va ih tu va ssa vala is tu k s e s s a a n ,<br />

m u tta hänen ei s a llittu kokea tä tä .<br />

Hänen eläm ä n kaare n sa o li lyhyt<br />

— m u tta rikas.<br />

K a ik is s a h u o n e issa elää H elge<br />

S té n in h enki — m aala u ksissa,<br />

v e is to k s is s a , p iiru s tu k s is s a ja m o­<br />

n is s a e s in e is s ä , jo ita hänen ta ita ­<br />

va käte n sä on k o s k e tta n u t, k o rja n ­<br />

n u t ja rik a s ta n u t.<br />

H ELG E N s ta flia s e is o o kuin<br />

o d o tta e n k ä y ttä jä ä n s ä . R ouva A ila<br />

S tén on a s e tta n u t s ille om a n ö ljy -<br />

v ä rity ö n s ä , m aisem an Ik a a lis is ta ,<br />

hyvin s u u rip iirte is e s ti nähdyn harjo<br />

ite lm a n . H änellä on useam pia<br />

m a a la u ksia , p u o lia b s tra k tis ia , jo t­<br />

ka to d is ta v a t m ä ä rä tystä ta ite e llisesta<br />

n ä ke m ykse stä . E rity is e s ti<br />

p u u -a ih e e t k iin n o s ta v a t häntä.<br />

A R M A S M ik o la on m a a la n n u t<br />

m u o to ku va n H elge S té n is tä . Se on<br />

a la o sasta a n tahalla a n jä te tty ke s­<br />

k e n e rä iseksi, H elgen p y ynnöstä .<br />

T oinen M iko la n m a alaus e s ittä ä<br />

A ila S té n iä purjeveneen la id a lla .<br />

E dw in L yd é n in , S a lo kive n , V e ikko<br />

P uro n , Ilm a ri K a ija la n , R agnar<br />

U n g e rn in , E m il D a n ie ls s o n in , Erkki<br />

K o so se n , P e rtti K o le h m a isen,<br />

V eikko V uoren, T a p io K in n u s e n ja<br />

T a p io S o ukan tö itä on H elgen tö i­<br />

den o h e lla . S u u rik o k o in e n k u in<br />

a ltta rim a a la u s , on S té n in K ris tu k ­<br />

sen y lö s n o u s e m u s ta e sittä vä<br />

” H y m n i".<br />

HELG E Stén s y n ty i T urussa<br />

m arraskuun v iid e n te n ä 1923 ja<br />

k u o li P a im io n p a ra n to la s s a e lo ­<br />

kuun 3 pnä 1965.<br />

Tähän lyhyeen eläm änkaareen<br />

m a h tu u k o lm e a v io liitto a , u lk o ­<br />

m a isia ta id e o p in to ja , sodassa<br />

h a a v o ittu m in e n , valtava m äärä<br />

m a a la u ksia ja b o h e e m ikausia .<br />

H elge S tén o li a voin luonne,<br />

h ä n e llä o li lu k u is ia ystä viä ja tu t­<br />

tavia.<br />

Hän o li k ä yn yt P o rin Y h te is k o u ­<br />

lu a s e its e m ä n lu o kka a , o li s itte n<br />

Lagukse n jo u k o is s a Itä -K a rja la ssa,<br />

h a a v o ittu i, jo u tu i sotasa ira a la a n ja<br />

m o n in ta voin p a ik a ttu n a pääsi s i­<br />

v iili-e lä m ä ä n . E n sin hän o li hyvin<br />

m a s e n tu n u t s o ta k o k e m u k s is ta a n ,<br />

m u tta pian re ip a s lu o n te e n la a tu<br />

a n to i u u tta e lä m ä n u skoa.<br />

N iin p ä H elge S tén nähdään o p ­<br />

p ilaana A te n e u m is s a 1943, T urun<br />

P iiru s tu s k o u lu s s a 1944 ja Tanskan<br />

K u n in k a a llis e s s a T aid e a kate m ia ssa<br />

K ö ö p e n h a m in a ssa 1949— 50 m aalaus-<br />

ja k u v a n v e is to lin ja lla prof.<br />

K raesten Iversenin ja p ro f. Jo h a n ­<br />

nes B je rg in jo h d o lla . Lhote n -a ka -<br />

te m ia P a riis is s a 1951— 52 o li hänen<br />

seuraava o p in to p a ik k a n s a .<br />

K äytyään v iim e k s i m a in ittu n a<br />

vu o n n a R o om assa hän m eni 1954<br />

u u d e lle e n Tanskan K u n in k a a lliseen<br />

akate m ia a n .<br />

*<br />

H E LG E S té n illä o li hyviä ta ite i­<br />

li ja to ve re ita : Erkki K o sonen, O lli<br />

A h lg re n , P e n tti V erom a, M auno<br />

H a a rtm a n , N iilo Latva ym . Hän<br />

p iti la p s is ta ja e lä im is tä ja hänellä<br />

o li a in a jo ta in hyvää h e ille ta rjo t­<br />

tavana.<br />

H e n g e llä o li tu k ijo ita , jo tk a ku s­<br />

ta n s iv a t hänen u lk o m a a n m a tk o -<br />

jaan. T ä lla is in a m ese n a a tte in a to i­<br />

m iva t kauppaneuvo s H ugo H elander,<br />

rouva J a k o b sson sekä ta id e ­<br />

ka u p p ia s Jo e l R inne.<br />

T A N S K A N M A T K A L T A 1951 k irjo<br />

itta a H elge Stén U udessa A u ra s­<br />

sa: — K un on a je ttu K ö ö p e n h a m i­<br />

nasta ns. K u n in k a a n tie tä o h i e s i­<br />

k a u p u n g in to is e n s a jä lkeen, avautu<br />

u y h tä k k iä eteen m itä id y llis in<br />

m a a la iskylä . Y li haikaranpesän ja<br />

p a p p ila n k a to n k o h o tta u tu u n. 800<br />

vu o tta vanhan k irk o n ham m aspääty<br />

. Jo s m enee s is ä lle ikivanhaan<br />

pyh ä kkö ö n , katseen vangitsee e n ­<br />

sinnä T h. W e g e ro d s’ in m aalaam a<br />

kookas a ltta rita u lu ” Jeesus ja<br />

s y n n in te k ijä ” . S iin ä näkee m iten<br />

kaikki tu o m io n h a lu is e t ih m is e t<br />

kulkevat p o is jä ttä e n jälkeensä<br />

Jeesuksen s y n n in te k ijä n kanssa<br />

"P u h d a s h e ittä kö ö n ensim m ä ise n<br />

kiv e n .”<br />

PARIIS IS TA k irjo itta a Stén 1952<br />

R om anian n ykyta ite e n n ä y tte ly s tä<br />

m m .:<br />

— T a ite e lla tä y ty y o lla vapaus<br />

— ka h lits e m a to n , e h d o to n vapaus<br />

to te u tta a itseään ka ik is s a m u o ­<br />

d o is s a , ennen k u in voi o lla k y s y ­<br />

m ystä kehity k s e s tä ja h e d e lm ä llis<br />

is tä tu lo k s is ta .<br />

KÄYTYÄÄN m yös Ita lia s s a kerto<br />

o Stén m a tk a vaikute lm ista a n :<br />

— E rik o is e s ti h a lu a is in p a in o s ­<br />

taa s itä seikkaa, e ttä liia n usein<br />

unohdetaan Ita lia n m e rkitys. S itä<br />

p idetään va rs in a is e s ti vain kuvanv<br />

e is tä jie n m ääränpäänä, m u tta<br />

näin ei yksin o m a a n o le a s ia n la ita .<br />

M yös m aala re ille s ie llä on p a ljo n<br />

o p itta vaa. S a n o is in , e ttä se on<br />

a n to is a m p i k u in P a riis i, jo s ta on<br />

tu llu t m a a la u s ta ite ilijo id e n M ekka.<br />

E H K Ä H elge Stén v a is to s i eläm<br />

änsä lyhyyden, s illä u lkom a a n ­<br />

m a tko illa a n hän 'e ksyy' kirkkoje n<br />

ja hauta u sm a id e n tu n n e lm iin .<br />

P a riis is s a k in hän ta vaile e Pere<br />

Lachaisen ka lm is to n k iv ila a tto je n<br />

nim iä . — "e n s im m ä is e n ä tu ttu n a<br />

nim enä ko h ta a t M a rie W alew skan.<br />

K a p p e lim a isen h a u ta m u is to m e rk in<br />

alla n u kkuu kerran n iin säihkyvä<br />

ka u n o ta r, N a p o le o n in le m m itty .”<br />

• Helge Stén: Sateinen iltapäivä, 1947 öljym aalaus. O m . Turun kaupunki.<br />

— Valok. Kuva-Laine.<br />

V a e lta ja ja tk a a k u lk u a a n ja yhä<br />

u u sia n im iä k u lttu u rih is to ria n<br />

k u ih tu n e ilta le h d iltä sa ttu u hänen<br />

s ilm iin s ä : k irja ilijo ita , k u v a n v e is tä ­<br />

jiä , m a a la re ita , m u s iik in ta ita jia .<br />

R ikas on täm ä tu o n e n le h to v a e lta ­<br />

ja H elge S té n ille ja se on rik a s jo ­<br />

k a is e lle hänen k a lta is e lle e n e ts i­<br />

välle hengelle .<br />

HELG E S té n in ty ö s k e n te ly o li<br />

ilm iö m ä is tä . Hän ei ko ska a n te h ­<br />

nyt lu o n n o k s ia , vaan is k i suoraan<br />

asiaan s p o n ta a n is e s ti. Teos va l­<br />

m is tu i korja a m a tta , y h d e llä kertaa.<br />

T äm ä nopea ty ö ta p a jä tti h ä nelle<br />

p a ljo n aikaa. P o h ju s te tu t kankaat<br />

tä y tty iv ä t n o p e a sti ja v e is to m a te -<br />

ria a li h u p e n i hänen kä sissä ä n .<br />

A ik a a jä i s e u ru s te lu u n ja — 'ju h lim<br />

iseen'. B o h e e m i-sa n a liite tä ä n<br />

h e lp o s ti ta ite ilija a n . M y ö n n e ttä ­<br />

k ö ö n , e ttä H elge S té n o li boheem<br />

ilu o n n e , m u tta s iitä h u o lim a tta<br />

hän o li ty ö te liä s , k u te n to in e n<br />

s u u ri b o h e e m i, E in o Lein o . K un<br />

S tén so ta va m m a ise n a , p a ik a ttu n a ,<br />

liik k u i h iu ka n h o rju e n , lu u liv a t ih ­<br />

m iset hänen olevan a in a 'liik u ttu ­<br />

neena'. S itä hän ei su in ka a n o llu t.<br />

H elge Stén sai v a ik u tte ita m u ilta<br />

ta ite ilijo ilta . K u ka ei n iitä sa isi?<br />

E sikuvat v a ik u tta v a t ta h to m a tta ja<br />

tie tä m ä ttä . Z u rb a ra n , S ch e rfb e ck,<br />

N e lim a rk k a ja m o n i m uu o li<br />

S té n in ih a ilu n ko h te e n a . Hän sai<br />

v a ik u tte ita , m u tta hän a n to i n iitä<br />

m yös n u o re m m a lle p o lv e lle .<br />

N Ä Y T TELY IH IN hän o s a llis tu i<br />

m uiden m ukana e s im . T u ru n T a i­<br />

te ilija s e u ra n n ä y tte ly y n 1946.<br />

S am ana vuonna o li Irm e lin is s ä yks<br />

ity is n ä y tte ly , T u k h o lm a s s a 1950<br />

ja K ö ö p e n h a m in a s s a 1954.<br />

Seuraa m u u ta m ia a rv o s te lu ja<br />

hänen n ä y tte ly is tä ä n : 1946 TS (T.<br />

S c h a lin ):<br />

— H elge S tén lo va r i va rje fa ll<br />

a tt b li en v e rk lig m åla re , v a rt det<br />

sedan bär.<br />

V e ikko P uro: H elge S tén on<br />

suora sta a n ra s a v illi v ä rik o k e ilija n a ,<br />

m u tta p y rk im y s ilm a is e e to d e llis ta<br />

k o lo ris tis ta h a rra s tu s ta , vaikka se<br />

n o ja u tu u k in v ie lä y k s ik a n ta is e e n ,<br />

e n im m ä kseen vihreän ja s in ip u -<br />

nertavan ro h k e is iin rin n a s tu k s iin .<br />

1947 RV. V a rs in k in H elge S tén on<br />

värien k ä s itte ly s s ä päässyt<br />

varsin h y v iin s a a v u tu k s iin .<br />

U se ih in k y m m e n iin nouseva<br />

p iiru s tu s k o k o e lm a o n o s o i­<br />

tu kse n a H e lg e S té n in p y rk i­<br />

m ykse stä p iiru s tu k s e llis e e n<br />

varm u u te e n .<br />

Edv. E le n iu s : H elge Stén<br />

m aalaa y le is e m m in h e n k ilö ­<br />

kuvia. H änen värin sä s u la u ­<br />

tu va t p e h m e ä s ti to is iin s a ja<br />

n iitte n s y v ä s o in tu is e t sävyt<br />

ovat k a u n iis ti p u n n itu t.<br />

1948 J a a kko P uokka: P itk ä k s i p a i­<br />

suneesta n im ilu e tte lo s ta on<br />

v ie lä m a in itta v a H e lg e S té n ,<br />

jo k a v ie h ä ttä v ä llä ta v a lla h a l­<br />

lits e e yh d e n värisävyn k ä y t­<br />

töä.<br />

1950 O s m o Lain e . H e lg e S té n on<br />

a ik a is e m m in e s iin ty n y t e tu -


• H e lg e S tè n : K a u p p a to ri s a te e lla , 19 61 ö ljy m a a la u s . — V a lo k . K u va -<br />

L a in e .<br />

p ä ä s s ä m a a la r in a , jo s k in<br />

e r ä itä ly ijy k y n ä — ja tu s h i-<br />

t ö it ä o n o l l u t e s illä n ä y tte ­<br />

ly is s ä . N iis s ä S té n o n o s o i t ­<br />

ta u t u n u t e r in o m a is e k s i p iir ­<br />

tä jä k s i. N y t e s illä o le v is s a<br />

le h d is s ä m a a la u k s e llin e n n ä ­<br />

k e m in e n y h t y y o ik e a a n g ra a -<br />

f illis e e n ilm e n tä m is t a p a a n .<br />

H e m m i K o iv u n ie m i: L in o le u -<br />

m ip iir r o k s is s a o n<br />

m u s ta n ja<br />

v a lk o is e n k o n t r a s t in t a r jo a ­<br />

m ia m a h d o llis u u k s ia k ä y t e tt y<br />

k e r r a s s a a n v ie h ä tt ä v iin t u lo k ­<br />

s iin jo h ta n e e lla ta v a lla .<br />

G o tth a rd J o h a n s s o n (S v e n s ­<br />

k a D a g b la d e t) : N u o r im p ie n<br />

jo u k o s s a o le n e n n e n k a ik k e a<br />

k iin n it t ä n y t h u o m io t a H e lg e<br />

S t é n in p e h m e ä s ti h im m e n ­<br />

n e tty y n m u o to k u v a a n ja h i l ­<br />

ja is e lo o n .<br />

1951 R a im o A a rra s : M u tt a s e fo r ­<br />

m u lo iv a ta p a m illä S té n<br />

m a a la a , p a lja s ta a m y ö s h ä ­<br />

n e n s ie lu n s a — p e s s im is ­<br />

m in . M u tt a n ä h d ä k s e n i ju u r i<br />

t ä s s ä o n t a it e i l i ja n v o im a :<br />

p y r k im y s , ra u h a a n , t o t u u ­<br />

te e n .<br />

O . V e is tä jä : H e le n e S c h je r f-<br />

b e c k in v a ik u tu s t a o n h a v a itta<br />

v is s a a in a k in k a h d e n ta i­<br />

t e ilija n k o h d a lla . T o in e n o n<br />

k a ja a n ila in e n H . A h te la — ja<br />

to in e n tu r k u la in e n H e lg e<br />

S té n , jo n k a k ä s itt e ly ja v ä r it<br />

o v a t ilm e is t ä s c h je r f b e c k ilä i-<br />

s y y ttä .<br />

K . R a u tia in e n : H e lg e S té n<br />

o n o n n is tu n e e s t i s ijo it t a n u t<br />

ä ä r im m ä is e n y k s in k e r t a is t e ­<br />

t u t m a is e m a r y h m ä n s ä S y r jä -<br />

m ä n k u v ie n v ä liin , jo s s a n e<br />

e s iin ty v ä t s e lv im m in o m a la a ­<br />

tu is in a . N iid e n te h o o n r a u ­<br />

h a llis t e n v ä r ip in to je n o ik e is ­<br />

s a s u h te is s a ja n e u t r a a le is ­<br />

s a , m u tt a h ie n o s ti ta v o ite ­<br />

t u is s a v ä r e is s ä .<br />

1 9 5 4 O t t o G e ls te d ( K ö ö p e n h a m i­<br />

n a n n ä y tte ly s tä ) : M a is e m is ­<br />

s a a n h ä n k ä y t tä ä m ie le llä ä n<br />

tu m m ia v ä re jä m u is tu tta e n<br />

H a g e ld o r n O ls o n ia . P ie n e t<br />

e lä in v e is t o k s e t o v a t t o d is ­<br />

tu k s e n a H e lg e S t é n in ra k ­<br />

k a u d e s ta e lä im iin ja is tu v a n<br />

k ir a h v in k a u la o n h y v in p la s -<br />

t i l l is e s t i k ä s it e t t y . P iir r o k s e t<br />

o v a t m ie le n k iin t o is ia .<br />

M U IS T O N Ä Y T T E L Y 1 9 7 8<br />

M u is t o n ä y t t e ly s s ä<br />

k i i n n it t y i<br />

p ä ä h u o m io ö ljy m a a la u k s iin , jo is s a<br />

o n y le e n s ä h a r m a h ta v a s ä v y , v a ik ­<br />

k a v ä r iä k in n ä k y i. P iir u s tu s m a a ­<br />

la u k s e n r u n k o n a o n a in a v a r m a a<br />

ja o s u v a a . S y n n y n n ä in e n t a it o ja<br />

h y v ä k o u lu tu s v ie v ä t k e s t ä v iin t u ­<br />

lo k s iin . S iv e lt im e n k ä y ttö e i o le<br />

h a p u ile v a a . P ie n e t tu s s ip iir r o k s e t<br />

y lä k e r r a n s e in illä k e r to v a t S t é n in<br />

e r in o m a is e s t a p iir u s t u s t a id o s t a .<br />

H u o m a a , e t tä t e k ijä o n its e k in<br />

n a u t t in u t p iir t im e n s ä jä tt ä m ä s t ä<br />

jä lje s t ä . K o k o n a is u u d e s s a a n o li<br />

m u is t o n ä y t t e ly n lu o m in e n h y v in<br />

p a ik a lla a n . S e a n to i s e lv e m m ä n<br />

k u v a n tä s tä la h ja k k a a s ta ja t o t u u t ­<br />

ta e t s iv ä s tä tu r k u la is t a it e ilija s t a .<br />

S a a k o o t k iit o k s e n k a ik k i n e , jo tk a<br />

o liv a t n ä h n e e t s u u r e n ty ö n n ä y tte ­<br />

ly n jä r je s tä m is e s s ä ja e r it y is e s t i<br />

o n h e is tä m a in itta v a ta it e ilija n<br />

p u o lis o A ila S té n .<br />

O la v i E rm a la k ir jo it t a a T u r k u la i­<br />

s e s s a :<br />

— T u n tu is i k u it e n k in lu o n te v a l­<br />

ta , e t tä e s im e r k ik s i r a u h a llis e n<br />

h a r m a a s e e n v ä r ia s t e ik k o o n t y y n t y ­<br />

n y t m a is e m a m a a la u s o l i s i o llu t<br />

p ä ä t ty m is t u lo s . H e lg e S té n n ä y t-<br />

• H e lg e S té n : Ilv e s , 1 9 6 3 s e ­<br />

m e n ttiä . O m . rva H . J a n s s o n . —<br />

V a lo k . K u v a -L a in e .<br />

tä ä o lle e n h e r k k ä v a ik u t t e ille , s illä<br />

e s ik u v a t n ä y ttä y ty v ä t s e lv in ä ja i l ­<br />

m a is u ta v a t h e itte le h t iv ä t h e r k ä s ti.<br />

S iv e lt im e n , s a m o in k u in p iir tim e n -<br />

k in k ä y t te ly n ä y ttä ä o lle e n h u o ­<br />

m a tta v a n v a iv a to n ta ja o s u v a a . —<br />

H e lg e S té n o l i m o n ip u o lis e s ti la h ­<br />

ja k a s t a it e ilija , p iir tä jä , m a a la r i ja<br />

k u v a n v e is tä jä .<br />

O s m o L a in e T u r u n S a n o m is s a :<br />

— H e lg e S té n t u li tu n n e tu k s i<br />

e n n e n m u u ta p e lk is t e t y illä , v ä h ä -<br />

v ä r is illä m a is e m a m a a la u k s illa a n .<br />

M u is t o n ä y t t e ly k u ite n k in o s o itta a ,<br />

e ttä t a it e ilija n s k a a la o li p a ljo n<br />

a v a r a m p i.<br />

☆<br />

T U N N U S T U S T A o n t a it e ilija<br />

s a a n u t m o n in m u o d o in . H ä n s a i<br />

T u r u n T a ite ilija s e u r a n (1 9 4 8 ) ja<br />

T u r u n T a id e y h d is ty k s e n (1 9 5 0 )<br />

a p u r a h a t.<br />

H ä n e n h u o m a tta v im p ia tö it ä ä n<br />

o n T u r u n k a u p u n g in k o k o e lm is s a<br />

'S a te e n jä lk e e n ' ja 'M a is e m a ' s e k ä<br />

T u r u n T a id e y h d is ty k s e n h a llu s s a<br />

'S a ta m a k u v a<br />

K ö ö p e n h a m in a s ta ',<br />

K u to m o & P u n o m o n te h ta a n s e i­<br />

n ä m a a la u s (5 6 ), S e ilin k ir k o n a l t ­<br />

t a r ita u lu (4 9 ), r e lie fi L a iv a s to n<br />

S a n k a rie n m u is t o m e r k k iin (5 1 ),<br />

B lø v s tr a d in k ir k o n a ltt a r ita u lu<br />

T a n s k a s s a (5 4 ) ja R a v in to la N a t io ­<br />

n a lin s e in ä m a a la u s T u r u s s a (6 2 ).<br />

S a ta k u n n a n ja A n d e r s s o n in<br />

K e m iö n m u s e o is s a o n h ä n e n t ö i ­<br />

tä ä n .<br />

H e lg e S té n o li T u r u n T a it e ilija ­<br />

s e u r a n jä s e n 1 9 4 8 — 5 7 s e k ä P ro<br />

A r te n p e r u s ta ja jä s e n 1 9 5 7 .<br />

K N U T N IE M I K a ru n a s s a o l i se<br />

p a ik k a jo n k a H e lg e S té n tu n s i<br />

o m a k s i k o d ik s e e n v iim e is in ä e lin ­<br />

v u o s in a a n . H ä n o s t i tä m ä n k a k s i­<br />

k e r r o k s is e n k iv it a lo n t a it e ilija<br />

K o s o s e lta 1 9 6 2 . R a k e n n u s o li T o t ­<br />

ti S o ra n p iir tä m ä ja s iin ä o li tila v a<br />

a te lje e . L ä h e llä a s u s ti h y v iä ke-<br />

s ä a s u k a s n a a p u r e ita . K u n H e lg e<br />

p a la s i T u r k u - m a tk o ilta a n o li h ä ­<br />

n e llä A ila lle k im p p u v a lk o is ia k u k ­<br />

k ia . T ä ä llä h ä n s a i m a a la u k s e n<br />

o h e lla h a r ra s ta a k ir ja llis u u d e n lu ­<br />

k e m is ta ja m u s iik k im a a ilm a a n<br />

e lä y ty m is t ä s e k ä p u r je h t im is ta .<br />

A ie m m in o li h ä n k i r j o it e l l u t m a t-<br />

k a k u v a u k s ia a n U u te e n A u ra a n<br />

1 9 5 1 — 5 7 .<br />

E N S IO H A R N I<br />

H O T E L L I M a r in a P a la c e n k e it-<br />

tiö p ä ä llik k ö K u lle r v o P o h ja n n ie m i<br />

ja jo h ta ja K la u s S ä rk i o v a t la a tin<br />

e e t h y v ä s tä r u u a s ta k iin n o s t u ­<br />

n e ille 7 5 0 - v u o tis ju h la r u o k a lis ta n ,<br />

jo tk a o n n u m e r o itu . L is t a n : o 1 o n<br />

lu o v u te ttu T u r u n k a u p u n g in e d u s ­<br />

t a jille k a u p u n g in v a lt u u s to n p u ­<br />

h e e n jo h ta ja H e ik k i L ö y tty n ie m e lle<br />

ja k a u p u n g in jo h ta ja V ä in ö J . L e i­<br />

n o lle .<br />

■ T u ru lla o n ra ja tto m a s ti e s ite ttä v ä n ä ä n u u s ia m u s e o id e o ita , s illä S u o ­<br />

m e n T u rk u o n o llu t a lk u ja lä h tö k o h ta m itä e r ila is e m m ille k u lttu u r i- ja yh ­<br />

t e is k u n ta e lä m ä n a lo illa .<br />

T u ru n y lio p is to llis e s s a k e s k u s s a ira a la s s a (T Y K S :s s ä ) ty ö s k e n te le v ä<br />

o p e tu s h o ita ja M a ija J a n s é n k iin n o s tu i v u o n n a 1 9 7 4 p o is te tta v a k s i s iirre ­<br />

ty is tä v a n h o is ta lä ä k in tä a la n ty ö v ä lin e is tä ja s u o ritti n iid e n ta lte e n o to n .<br />

V . 1 9 7 5 p e r u s te ttiin m u s e o to im ik u n ta , jo k a p ä ä tti T Y K S :in o m a n s a ira a la -<br />

m u s e o n p e ru s ta m is e s ta .<br />

E s in e itä lö y ty i m m . s a ira a la n k e lla ris ta ja v a ra s to is ta . E s in e e t o n s ijo i­<br />

te ttu v u o n n a 1881 ra k e n n e ttu u n K iin a n m y lly n k a d u n v a rre lla s ija its e v a a n<br />

v a n h a a n p o rtin v a rtija n a s u n to o n , jo s s a o n k a k s i h u o n e tta ja k a k s i s a a ­<br />

d a a n v ie lä m y ö h e m m in lis ä k ä y ttö ö n . A lu k s i ja to is ta is e k s i tä m ä ra k e n n u s<br />

p a lv e le e s a ira a la m u s e o n a .<br />

O p e tu s h o ita ja M a ija J a n s é n h o ita a te h tä v ä ä o .t .o . ja ilm a n k o rv a u s ta .<br />

H ä n o n ilm e is e s ti s a m a n la is e n ” m u s e o k ä rp ä s e n ” p u re m a k u in h a a s ta tte lija<br />

k in . O h e is e s s a k irjo itu k s e s s a h ä n k e rto o ta rk e m m in s a ira a la m u s e o n<br />

s y n n y s tä ja t a v o itte is ta .<br />

IL M A R I R IN N E<br />

• T u ru n y lio p is to llis e n k e s k u s s a ira a la n ( T Y K S :n ) s a ira a la m u s e o o n s y n ­<br />

ty m ä s s ä tä h ä n K iin a n m y lly n k a d u n v a rre lla s ija its e v a a n , v u o n n a 1881<br />

rak<br />

e n n e ttu u n e n t. p o rtin v a rtija n a s u n to o n .<br />

O petushoitaja<br />

M AIJA JA NSÉN:<br />

TYKS:in<br />

sairaalamuseo<br />

H IS T O R IA N r ik k a u s tu n tu u v o i­<br />

m a k k a a n a T u r u s s a . V a a lim m e v a n ­<br />

h a a ja v a r s in k in k e s ä k u u k a u s in a<br />

s a a m m e h u o m a ta tu r is t ie n k iin ­<br />

n o s tu k s e n<br />

k o t ik a u p u n k ia m m e<br />

k o h ta a n v u o s i v u o d e lta v a in k a s ­<br />

v a v a n . T u r k u o n v a n h a m u tta e lä v ä<br />

k a u p u n k i ja m e illä o n s u u r i k u n n ia<br />

s a a d a ty ö s k e n n e llä s a ir a a la s s a ,<br />

jo k a h e ija s ta a v a n h a a h is to r ia a ja<br />

k u lt t u u r ia . Y m m ä r rä m m e k ö k y llik s i<br />

a r v o s ta a tä tä .<br />

J O U L U K U U S S A 1 7 5 2 a v a ttiin 8 -<br />

p a ik k a in e n T u k h o lm a n S e ra fim e r -<br />

la s a r e tti, jo h o n s u o m a la is illa k in<br />

o li o ik e u s p ä ä s tä h o id e tta v a k s i.<br />

H o ito p a ik k o je n v ä h y y s ja p itk ä ,<br />

v a iv a llo in e n m a tk a v a ik e u tt i k u i­<br />

te n k in s u o m a la is te n p ä ä s y ä tä h ä n<br />

s a ir a a la a n , jo n k a v u o k s i a n o t tiin<br />

S u o m e e n o m a a s a ir a a la a . A n o m u s<br />

h y v ä k s y ttiin ja T u r u n L ä ä n in s a i-<br />

r a a la , e n s im m ä in e n k o k o S u o m e s ­<br />

sa , a v a s i o v e n s a k e v ä ä llä 1 7 5 9 .<br />

S a ira a la s ija it s i lä h e llä n y k y is tä<br />

E s k e lin k a tu a ja h e n k ilö k u n n a n<br />

m u o d o s tiv a t lä ä k ä r in lis ä k s i s a i­<br />

r a a n h o ita ja , r e n k i ja s a ir a a la - a p u -<br />

la in e n ( p iik a ) . 1 7 0 0 - lu v u n lo p p u ­<br />

p u o le lla t i l a t k ä v iv ä t a h ta ik s i ja<br />

lä ä n in s a ir a a la m u u tti u u s iin t o im i ­<br />

t i l o i h in L in n a n k a d u n ja S a ira s h u o -<br />

n e e n k a d u n k u lm a t o n t ille . S ie ltä<br />

T u r u n L ä ä n in s a ira a la s i i r t y i e d e l­<br />

le e n u u d e lle p a ik a lle K iin a n m y l-<br />

ly n m ä e lle 1 . 9 . 1 8 8 1 . S iitä p ä iv ä s tä<br />

lä h tie n o n s a ir a a la n lu o n n e<br />

s u u r e s ti m u u ttu n u t. T ila n a h ta u s<br />

o n v a a tin u t u u s ie n r a k e n n u s te n<br />

p y s t y ttä m is tä , u u s ie n k lin ik o id e n<br />

p e r u s ta m is ta ja k o k o a lu e e n ja t k u ­<br />

v a a k a s v u a , ja s it ä ja tk u u e d e l­<br />

le e n . U u s iin , n y k y a ik a is iin t o im i t i ­<br />

lo ih in s iir t y m is e s t ä h u o lim a tt a o n<br />

o s a v . 1881 p y s t y t e t y is t ä r a k e n ­<br />

n u k s is ta e d e lle e n s a ir a a la n k ä y ­<br />

tö s s ä , m u tt a v a n h a t k ä y t tö e s in e e t<br />

o v a t jo u tu n e e t u illa k o ille ja k e lla ­<br />

r e ih in p o is u u s ie n , n y k y a ik a is te n<br />

v ä lin e id e n tie lt ä . O n n e llis te n s a t­<br />

tu m ie n jo h d o s ta o n n ä itä e s in e itä<br />

t u ll u t n y t te m m in e s iin ja T Y K S is -<br />

sä o n tu n n e tt u ta r v e tta r y h ty ä o i ­<br />

k e in e ts im ä ä n n ä itä k a u n iita ” e i l i ­<br />

s iä " k ä y t tö e s in e it ä s ä ily ttä ä k s e m -<br />

m e n e m u s e o m u is to in a m e n n e is t ä<br />

a jo is ta .<br />

K IIN A N M Y L L Y N K A D U N<br />

v a r r e lla<br />

o n k a k s i v a n h a a p u u t a lo a . S u u ­<br />

r e m p i r a k e n n u k s is ta o n L ä ä n in s a i-<br />

ra a la n a ik a in e n a lilä ä k ä r in a s u n t o<br />

ja p ie n e m m ä s s ä ta lo s s a a s u i p o r ­<br />

t in v a r tija . T a lo n p ä ä d y s s ä o n v ie ­<br />

lä k in r u o s tu n u t n i m i k il p i: P O R T ­<br />

V A K T . S a ira a la n e n s im m ä in e n<br />

a jo t ie a lk o i n ä id e n ta lo je n v ä lis tä .<br />

T ä m ä p ie n e m p i ta lo o n m u s e o lle<br />

tä rk e ä : s iih e n o n s ij o i t e t t u n ä itä<br />

u lla k o ilt a ja k e lla r e is t a lö y t y n e it ä<br />

a r v o k k a ita v ä lin e itä , jo t k a p a r e m ­<br />

m in k u in s a n a t k e r to v a t T u r u n<br />

L ä ä n in s a ira a la n ja k o k o S u o m e n<br />

s a ir a a la la ito k s e n h is to r ia s ta .<br />

T A H D O N n y t k e r to a , m it e n jo u ­<br />

d u in tä lle ” h is t o r ia llis e lle lö y t ö r e t ­<br />

k e lle ”.<br />

J o it a k in v u o s ia s it t e n A - s a ir a a -<br />

la n le ik k a u s o s a s to n k ip s ik e l la r ia<br />

in v e n t o it iin . O s a s to n h o ita ja p i t i<br />

k ä d e s s ä ä n k a u n is ta , v a n h a a a v a in ­<br />

ta ja k u n n ä in s e n , e i k u k a a n v o i­<br />

n u t e s tä ä m in u a m e n e m ä s tä k e lla ­<br />

r it ila n p o h ja n p o h ja a n a s t i. V a n h a<br />

o n a in a v ie h ä tt ä n y t m in u a . K e lla r i­<br />

t ila s s a to u h u s i s in ä p ä iv ä n ä m o n ­<br />

ta p ö ly is tä ta r m o n p e s ä ä . S illo in e n<br />

jo h ta v a y lih o it a ja k e r ä s i v a n h a t a r ­<br />

v o k k a a t e s in e e t e r ik s e e n o m a a n<br />

p in o o n s a , v a r a s to n h o ita ja k ir ja s i<br />

p o is te t ta v a t ta v a r a t ja m ä k i m ie h e t<br />

a s e ttiv a t lo p u t ” k a m o is t a " k a s a a n<br />

k a a to p a ik k a m ie le s s ä ä n . S u u r i<br />

k e lla r i o li h e tk e s s ä t y h je n n e t ty<br />

v a n h o is ta k ä y t tö e s in e is t ä . M u tt a<br />

a iv a n s e in ä v e n tt iilin a lta k u iv u n e i­<br />

d e n le h tie n ja p ö ly n s e a s ta lö y t y i<br />

v ie lä k a n n e llin e n la a tik k o . J ä n n it ­<br />

ty n e in ä v e d im m e t r o ik k a la m p u n<br />

lä h e m m ä k s i ja a v a s im m e la a tik o n .<br />

K a n s i o li p a h a s ti ir r o n n u t s a r a ­<br />

n o is ta a n ja v e s i o l i t u h o n n u t la a tik<br />

o n u lk o k u o r e n n a h k a v e r h o ilu a<br />

p a h a s ti.<br />

L a a t ik o n s is ä llä o l i in s t r u m e n t ­<br />

t e ja . L ö y tö v i e t iin m u id e n v a n h o ­<br />

je n e s in e id e n k a n s s a U -s a ira a la n<br />

v ä lia ik a is e e n m u s e o v a r a s to o n .<br />

M y ö h e m m in l u e ttu a n i e d e s m e n ­<br />

n e e n p r o fe s s o r i A . R . K lo s s n e r in<br />

k ir ja n T u r u n L ä ä n in s a ir a a la n v a i­<br />

h e is ta o s a n " T o is e t s a ta v u o t t a ” ,<br />

h u o m a s in k o . la a tik o n s is ä ltä v ä n<br />

v . 1 8 5 0 a ik o ih in k ä y t e t t y jä in s t r u ­<br />

m e n tte ja . V ä lin e e t o liv a t n e ljä s s ä<br />

k e r r o k s e s s a ja to is e s s a k e r r o k s e s ­<br />

sa o v a t h y v in s ä ily n e e t k a llo n p o -<br />

r a u s v ä lin e e t. L a a t ik o n s is ä o s a ja<br />

t a r j o t t im e t o v a t v u o r a tu t s ä ä m is ­<br />

k ä llä ja e r ä ä n la in e n p u n a m u lta o n<br />

a n ta n u t h o p e a n v ä r is ille in s tr u m e n ­<br />

t e ille e n e m m ä n h o h t o a . K e lla r is t a


tö ö m m e k a k s i p ie n tä h u o n e t ta<br />

p o r tin v a r tija n ta lo s ta .<br />

S ie lt ä k ä s in o n s it t e n te h ty lö y ­<br />

tö r e t k iä e ri k li n i k o i l l e , s a ir a a la n<br />

v a n h e m p ie n r a k e n n u s te n u lla k o ille<br />

, v a n h o ih in v a r a s to ih in jn e . E s i­<br />

n e is tö ä o n k e r ty n y t ila h d u tta v a s ti,<br />

m u tt a tila n a h ta u d e n v u o k s i e m m e<br />

o le v o in e e t s iir t ä ä p ik k u m u ­<br />

s e o o m m e k u in o s a n m u s e o o n e h ­<br />

d o tto m a s ti k u u lu v is ta v ä lin e is tä .<br />

T ä r k e ä v a n h o je n e s in e id e n h u o lto<br />

o n s a m a s ta s y y s tä jä ä n y t v a lite t­<br />

ta v a s ti p u u t te e llis e k s i.<br />

M O N E T s a ir a a la n h e n k ilö k u n ta a n<br />

k u u lu v is ta o v a t o lle e t s u u r e k s i a v u k ­<br />

s i a n ta e s s a a n t ie t o j a o s a s to l­<br />

la a n<br />

k ä y t ö s s ä o lle is t a " v a n h o is ta<br />

e s in e is tä " . V iim e s y k s y n ä s a im m e<br />

m u s e o o n s ä ily ty s k a a p is to n , jo k a<br />

o li a v u k s i jä r je s te lle s s ä n i m u s e o e -<br />

s in e is tö n a lu s ta v a a n jä r je s ty k s e e n<br />

e n n e n m a tk a a n i A f r ik a n le v o tto ­<br />

m iin<br />

o lo ih in ( jo s ta p a lu u e i a in a<br />

o le n iin v a rm a a ). T u ltu a n i k u ite n -<br />

• S a ira a la m u s e o n h o ita ja M a ija<br />

J a n s è n k e r to o m u s e o s ta ja e s it t e ­<br />

le e " a a r te is to a a n ” . — K u v a : Ilm a r i<br />

R in n e .<br />

• T Y K S :n s a ir a a la m u s e o n k o k o e lm is s a o n j o m m . k a llo n p o r a u s v ä lin e it ä<br />

v u o d e lta 1 8 5 0 .<br />

lö y t y i ilo k s e n i e d e llis e n la a tik o n<br />

lis ä k s i to in e n k in la a tik k o : to s in<br />

m y ö h ä is e m m ä ltä a ja lta . T ä m ä<br />

L ä ä n in s a ira a la n a ik a in e n e n s ia p u -<br />

la a tik k o p ie n in e p u llo in e e n ( ly ijy e -<br />

tik k a a , fo r m a liin ia , ly s o lia , k a m fe -<br />

r it ip p o ja ) v. 1 9 1 8 S a k s a s s a p a k a t-<br />

tu in e s id e h a r s o r u llin e e n s e k ä v a ­<br />

n e r is t a te h ty in e la s to in e e n o n h y ­<br />

v in m ie le n k iin to in e n . S a in lu v a n<br />

o tta a la a tik o n k ir u r g ia n k lin ik a lle .<br />

T ä m ä e n s ia p u la a tik k o o li a in o a n a<br />

n ä k y v ä n ä to d is te e n a k o k o L ä ä n in ­<br />

s a ir a a la n h is to r ia s ta , k u n n e s k e s ­<br />

k u s v a r a s to s ta s o it e t t iin m in u lle .<br />

J o is s a k in h e id ä n k ir jo is s a a n k ä vi<br />

ilm i, e ttä a lle k ir jo itta n e e n in v e n ­<br />

ta a r io s s a o li tä lla in e n v a n h a e n ­<br />

s ia p u la a tik k o ja h e a r v e liv a t, e ttä<br />

k ir u r g ia n k lin ik k a e h k ä v o is i t a lle t ­<br />

ta a m u ita k in k e s k u s v a r a s to s ta<br />

" h ä ä d ö n s a a n e ita ” v a n h o ja e s in e i­<br />

tä . " K y llä k i i t o s ! ” o l i v a s ta u s .<br />

M it e n ja m is s ä e s in e e t s ä ily t e t t ä i­<br />

s iin , o lik in s itte n j o to in e n a s ia .<br />

S E L V IT T E L IM M E ju u r i s a m a n a i­<br />

k a is e s ti k a n s lis ti L u n d s te d tin<br />

k a n s s a s a ir a a la n e n tis e s t ä p o tila s -<br />

k ir ja s to s t a p o is te t tu a h u o m a tta v a a<br />

k ir ja p in o a . K a u p u n g in k ir ja s to , jo k a<br />

o li ju u r i m u u tta m a s s a la in a u s o ­<br />

s a s t o a n s a s a ir a a la n t i l o i h in , ei o l­<br />

lu t la in k a a n k iin n o s t u n u t n ä is tä<br />

v a n h o is ta k ir jo is t a . P o im im m e<br />

jo u k o s ta k ir jo ja , j o is s a o li m ie le s ­<br />

t ä m m e s a ir a a la n h is to r ia a n l i i t t y ­<br />

v iä le im o ja . Ex L ib r ik s ia tm s . ja<br />

lo p u t k ir jo is t a s a ir a a la la h jo it t i<br />

P u n a is e n R is tin k i r p p u t o r i l l e .<br />

Y H D E S S Ä k ä v im m e s it t e n p e n k o ­<br />

m a s s a v a n h o je n e s in e id e n v a r a s to ja<br />

V ä h ä -H ä m e e n k a d u n v a r r e lla s i j a i t ­<br />

s e v is s a v a r a s to is s a . L ö y s im m e<br />

u s e ita v a r s in a r v o k k a ita e s in e i­<br />

tä — t o is e t v ie lä v a r s in h y v ä k u n ­<br />

t o is i a — m u tta m o n e t u s e id e n<br />

m u u tto je n ja k o lh u je n m e r k its e m i-<br />

n ä . N ä itä k a u n iita , v a n h o ja e s in e i­<br />

tä k ä s ite lle s s ä m m e a lk o i t o d e ll i ­<br />

n e n m u s e o k u u m e . M e id ä n o li s a a ­<br />

ta v a p a ik k a , jo h o n v o is im m e k a u ­<br />

n i i s t i a s e tta a e s ille n ä m ä a r v o k ­<br />

k a a t m u is to e s in e e t . M u s e o h a n k e<br />

o l i s a a ta v a p y ö r im ä ä n , ja ilo k s e m ­<br />

m e s a a to im m e to d e ta , e tte i r a ta s ­<br />

ta t a r v in n u t k u in k o s k e tta a , k u n jo<br />

a lk o i ta p a h tu a .<br />

K Ä V IN jo h ta v a n y l ih o it a ja n p u ­<br />

h e illa ja y h d e s s ä e s itt e lim m e<br />

a s ia n h a llin t o y lilä ä k ä r ille . K iit e t t ä ­<br />

v ä ä k iin n o s tu s ta a s ia a k o h ta a n<br />

s y n t y i h e ti jo h to p o r ta a s s a ja p ia n<br />

s a in tie d o n u u d e s ta " m u s e o v ir a s -<br />

t a n i" . S a ira a la n o m a m u s e o o li<br />

p e r u s te ttu . M u s e o to im ik u n n a n e n ­<br />

s im m ä in e n k o k o u s k ir ja t t iin p ä iv ä ­<br />

m ä ä rä lle 1 0 . 1 . 1 9 7 5 .<br />

M y ö h e m m in<br />

s a m a n a k e v ä ä n ä o s o it e t t iin k ä y t­<br />

Lundelinin<br />

ruutikaupan<br />

sisustusta<br />

museolle<br />

Kynttilänpäivän juhlan<br />

liput myytiin jo<br />

ennakkomyynnissä<br />

■ Turku-seuran naisjaoston järjestämää perinteellistä Kynttilänpäi-<br />

vän juhlaa vietettiin sunnuntaina 4. 2. <strong>1979</strong> uudistetussa Hamburger<br />

Börsissä. Nyt järjestetty juhla oli kahdeskymmenesensimmäinen.<br />

Lippujen menekki yllätti juhlan järjestäjät. Kaikilla halukkailla ei<br />

ollut tilaisuutta osallistua juhlaan, sillä liput loppuivat jo ennakko-<br />

myynnissä. Saavutettiin uusi Kynttilänpäivän juhlien yleisöennätys.<br />

J u h la n a v a u k s e n s u o r it t i n a is -<br />

ja o s to n p u h e e n jo h ta ja R a u n i A rv e ­<br />

la . K a u p p a n e u v o s E in o J y lh ä k e r­<br />

t o i tu r k u la is e n r a v in t o la t o im in n a n<br />

ja s iih e n liit t y v ä s t ä H a m b u r g e r<br />

B ö r s in h is to r ia s ta . K a p - H o r n in<br />

k ie r tä jie n S h a n ty S in g e r s - y h ty e<br />

e s it t i e n g la n n in k ie lis iä m e r im ie s ­<br />

la u lu ja . V a u h d ik k a illa ta n s s e illa<br />

v iih d y t t iv ä t k a t s o jia J u s s i M a lh o ja<br />

M e rja P iis p a n e n s e k ä K a lle M a lh o<br />

ja E r ja - S is k o O llila . Y le is ö v a a ti ja<br />

s a i y lim ä ä r ä is e n .<br />

O h je lm a n lo m a s s a n a u t it t iin<br />

m a u k k a a t k a h v it. J u h la n ju o n ta ja ­<br />

n a o li tu n n e tu lla r u tiin illa a n m a i-<br />

n o s p ä ä llik k ö H a rri M e la s n ie m i.<br />

J u h la n o n n is tu m is t a t u k iv a t la h ­<br />

jo it u k s illa a n : A a r ik k a - K o r u , A ja n ti,<br />

P. E . A s c h ä n O y , H o te lli H e n rik ,<br />

H u m a lis to n k u k k a k io s k i, J a lo k u k -<br />

k a , J a lo s ta ja , H j. J o u s i O y , K u lta -<br />

s e p p ä K . R e m i, Y r jö S a lm e la O y ,<br />

K u lta s e p p ä K . S . S a h ls te d t , K u l­<br />

ta s e p p ä V e n n i T u o m i,<br />

K u lta s e p p ä<br />

E. V e s o n e n , K u lta - ja k e llo liik e<br />

Ilm a r i V iita n e n , K u lta v ir ta O y ,<br />

S u o m e n K u lta s e p ä t O y , T u ru n<br />

K u lta s e p p ä O y , M a a rja , J . R . L e h ­<br />

tin e n O y A b K o n d ito r ia , P a k e s K y ,<br />

S y lv i S a lo n e n , T e p p a la n K a m p a a ­<br />

m o , T u r u n K ir ja k e s k u s , T y y lip u k u ,<br />

U r h e ilu p is te O y ,<br />

V a lin ta -V a n n e ja<br />

J . & K . Y li- T o lp p a , L a s i- , K e h y s -<br />

ja P e ililiik e .<br />

T u r k u - s e u r a<br />

e s itt ä ä la h jo it t a jille<br />

lä m p im ä t k iit o k s e t .<br />

□<br />

■ U u d e n m a a n k a d u n ja It ä i­<br />

se n P itk ä k a d u n k u lm a u k s e n<br />

p u u ta lo s s a s ija its i v u o s i­<br />

k y m m e n e t F ra n s L u n d e lin in<br />

ru u tik a u p p a ( rä jä h d y s a in e in ­<br />

k o ). T u ru n k a u p u n g in h is to ­<br />

ria llis e n<br />

m u s e o n e d u s ta jin a<br />

m a is te r i H e le n a S o ir i ja ra-<br />

k e n n u s tu tk ija L a s s e S a a ri<br />

v a lv o iv a t ta lo je n p u rk u tö itä<br />

ja h u o le h tiv a t s is u s tu k s e n<br />

ta ltio in n is ta .<br />

R a k e n n u s o n r a k e n n e tt u n o in<br />

1 8 2 9 , m u tt a L u n d e lin in a s u n n o n<br />

s a lin u u s r e n e s s a n s s ity y lis e t o v e t,<br />

s e in ä - ja k a t t o t a p e t it s e k ä k a a k e ­<br />

liu u n i o v a t p e r ä is in 1 8 8 0 - lu v u lta .<br />

S a lin s is u s tu k s e n v ä r i o n a lk u p e ­<br />

rä in e n . O v e t k a r m e in e e n , t a p e tit ja<br />

u u n i o v a t s a m a n v ä r is iä : s in is tä ,<br />

h a rm a a ta , p u n a is ta ja k u lta a .<br />

S is u s tu s t a o n s iir r e t t y h i s t o r ia l li ­<br />

s e n m u s e o n v a r a s to o n to iv o s s a ,<br />

e ttä jo s k u s s a a ta is iin ta r k o it u k ­<br />

s e e n s o p iv a h u o n e is to , jo k a v o i­<br />

t a is iin s is u s ta a n ä illä v a n h o illa ra ­<br />

k e n te illa . L u n d e lin in — T u r u n<br />

v a n h im m a s ta — l i ik e h u o n e is to s ta<br />

o t e t t iin m y ö s ta lt e e n k a lu s te i­<br />

ta .<br />

□<br />

k in tu r v a llis e s ti ta k a is in o n jä r je s ­<br />

te ly ä o l l u t m u k a v a ja tk a a ja n iin p ä<br />

o le m m e v o in e e t e s ite llä m u s e o m ­<br />

m e j o m u u ta m ille v ie r a ilijo ille k in .<br />

K a ik k i o v a t o lle e t e r it t ä in k iin n o s ­<br />

t u n e it a n ä k e m ä s tä ä n ja k a n n u s ta ­<br />

n e e t m e itä lu o m a a n s a ir a a la n h is ­<br />

to r ia s ta k u v a a p ie n e s s ä p o r tin v a r ­<br />

tija n ta lo s s a m m e .<br />

S U U R IN to iv o m u s m e illä tä llä<br />

h e tk e llä o n lis ä t ilo je n s a a m in e n ,<br />

jo t t a v o is im m e a s ia n m u k a is e s ti<br />

ty ö s k e n n e llä ja jä r je s te llä , p u h d is ­<br />

ta a ja h u o lta a m e ille tu o tu ja ta i<br />

lö y tä m iä m m e v a n h o ja s a ir a a la v ä li-<br />

n e itä . U lla k o illa ja v a r a s to is s a k u ­<br />

lu tt a a p ö ly , lä m p ö tilo je n v a ih te lu<br />

ja a ik a n iit ä e s in e itä , jo it a e m m e<br />

v o i n y t m u s e o o n s iir tä ä . T o iv o i­<br />

s im m e m y ö s , e ttä jo k a in e n s a ir a a ­<br />

la n t y ö n t e k ijö is t ä , j o l l a o n m u is ­<br />

tis s a a n v a n h o ja ta p a h tu m ia m e n ­<br />

n e is tä a jo is ta , v a n h o is ta m e n e te l­<br />

m is t ä , k a s k u ja y m . s a ir a a la n m e n ­<br />

n e is y y te e n liit ty v ä ä , k e r to is i n iis t ä<br />

ta i k i r j o it t a i s i m u is t iin . S a m o in<br />

v a n h a t v a lo k u v a t o v a t k u lla n a r v o i­<br />

s ia k o o te s s a m m e m u s e o n a r k is ­<br />

to a . V a n h a t e s in e e t, k u v a t, s a ir a a ­<br />

la n h is t o r ia s t a k e r to v a t v a a tte e t<br />

y m s . s e k ä k ir jo it e lm a t v o i t o im i t ­<br />

ta a a lle k ir jo it t a n e e lle ta i ta lo u s ­<br />

jo h ta ja M ik k o la lle .<br />

T O IS T A IS E K S I p o r tin v a r tija n ta ­<br />

lo n k a k s i h u o n e t ta m u o d o s ta v a t<br />

m u s e o e s in e is tö n s ä ily ty s p a ik a n .<br />

T o iv o m m e k u ite n k in , e t tä jo s k u s<br />

v o is im m e k iin n it t ä ä o v e e n k ilv e n<br />

" S a ir a a la m u s e o , a v o in n a k lo<br />

1 2 — 1 4 ” ja e t tä p ie n i m u s e o m m e<br />

s illo in v o is i k u v a s ta a ” e ilis p ä iv ä n ”<br />

ty ö s k e n te ly ä ja o s o itta a k e h ity k ­<br />

se n v a lta v a n k a s v u n s a d a n v u o d e n<br />

a ja lta .<br />

□<br />

Resum é<br />

T IL L f ly d d a tid e r å te r g å r v å r<br />

ta n k e ä n så g ä r n a , p a s s a r ä ve n<br />

o s s p å v å r t lilla m u s e u m p å c e n t­<br />

r a ls ju k h u s e t i A b o . S p e c ie llt d å vi<br />

h å lle r g a m la v ä r d e fu lla fö re m å l i<br />

vå ra h ä n d e r. N a ttv a r d s k a lk a r n a<br />

s a m t o b la tf a te t av te n n h ö r t i l l<br />

m u s e e ts v a c k r a s te o c h ä ld s ta<br />

d y r g r ip a r .<br />

D e a n d r a fö r e m å le n vi<br />

h a r h it t a t , h a r in te f ö r så lä n g e<br />

s e d a n v a r it i b r u k p å a v d e ln in g a r ­<br />

n a . O c k s å d e h a r e n<br />

h e l d e l a tt<br />

b e r ä tta o m s ju k v å r d e n s u tv e c k lin g<br />

i v å r t la n d . D e s s a m in n e n fö r o s s<br />

t illb a k a t i l l d e n t id d å s ju k h u s v ä ­<br />

s e n d e t to g s in a fö r s t a s ta p p la n d e<br />

s te g .<br />

I D E C E M B E R 1 7 5 2 ö p p n a d e s<br />

S e ra f im e r la s a r e t te t i S t o c k h o lm<br />

m e d 8 b ä d d p la ts e r . A v e n p a tie n te r<br />

fr å n F in la n d h a d e r ä tt t i l l v å rd<br />

d ä r. B r is te n p å v å r d p la t s e r s a m t<br />

d e n b e s v ä r lig a re s a n b id r o g t i l l a tt<br />

e n a n s ö k n in g s k re v s t i l l r ik e ts k o ­<br />

n u n g o m a t t fa e t t e g e t s ju k h u s i<br />

Å b o . A n s ö k n in g e n g o d k ä n d e s o c h<br />

F in la n d s fö r s t a s ju k h u s lå g p å e n<br />

to m t n ä ra A u ra å v id E s k ils g a ta n .<br />

P e rs o n a le n b e s to d fö r u to m lä k a ­<br />

re n , a v e n p ig a s a m t d r ä n g . I s lu ­<br />

te t a v 1 7 0 0 - ta le t fly t t a d e s lä n s s ­<br />

ju k h u s e t t i l l h ö r n e t a v S lo t t s - o c h<br />

L a s a r e tts g a ta n . D å lo k a lit e te r n a<br />

ä v e n d ä r v a r f ö r k n a p p a , u ts å g s<br />

s ju k h u s e ts n y a t o m t t i l l K in a k -<br />

v a r n b a c k e n p å a n d r a s id a n å n .<br />

D E N fö r s t a s e p te m b e r 1881<br />

ö p p n a d e s lä n s s ju k h u s e t i n y a ä n ­<br />

d a m å ls e n lig a b y g g n a d e r . F rå n d e n<br />

d a g e n h a r v å r t s j u k h u s s tä n d ig t<br />

fö r a n d r a ts . E x p a n s io n e n h a r v a r it<br />

k o lo s s a l, n y a b y g g n a d e r h a r t i l l ­<br />

k o m m it o c h n y a k lin ik e r h a r ö p p ­<br />

n a ts . G a m la fö re m å l h a r h a m n a t<br />

p å v in d a r o c h i k ä lla r e , u r v ä g e n<br />

f ö r m o d e r n a re a p p a r a te r.<br />

A V ly c k lig a h ä n d e ls e r h a r n å g ra<br />

a v d e s s a s a k e r k o m m it i d a g e n<br />

o c h in tr e s s e t ä r s t o r t a t t b e v a ra<br />

o c h v å r d a d e s s a " n y f u n n a " fö r e ­<br />

m å l.<br />

V Â R in n e r lig a ö n s k a n ä r a tt<br />

s n a r t få u t v id g a v å r t tr iv s a m m a<br />

m u s e u m i " p o r t v a k t s h u s e t ” . □


Professori<br />

M ATTI A. SAIN IO :<br />

Turkulaista antisemitismiä<br />

1880-luvulla<br />

T U R K U L A IN E N<br />

s a n o m a le h ti<br />

A u r a ju lk a is i 5 , 7 ja 9 p ä iv in ä<br />

t a m m ik u u ta 18 8 6 ja tk o a r tik k e lin<br />

” J u u t a la is is t a ” . S u o m e ta r ju lk a is i<br />

n iis tä ly h e n n e lm ä n o s a s to s s a<br />

" S ilm ä y k s iä m u ih in s a n o m a le h ­<br />

t i i n ” s a m a n k u u n 8 ja 9 p ä iv in ä .<br />

S a n te r i J a c o b s s o n m a in its e e a r tik ­<br />

k e lit te o k s e s s a " T a is te lu ih m is o i­<br />

k e u k s is ta ” , m u tt a e i o le s y v e n ty ­<br />

n y t k y s y m y k s e e n n iid e n k ir jo it t a ­<br />

ja s ta . O n lö y d e ttä v ä h e n k ilö , jo k a<br />

o n t u n te n u t s a k s a n k ie lis t ä k i r j a ll i ­<br />

s u u tta , k o s k a e n s im m ä is e n o s a n<br />

a la v iit te e s s ä ilm o it e ta a n lä h te ik s i<br />

k o lm e s a k s a n k ie lis t ä te o s ta , jo tk a<br />

k ir jo it t a ja m a in its e e n im ilt ä . T o i­<br />

s e k s i h ä n e n o n tä y ty n y t o lla jy r k ­<br />

kä ju u ta la is te n v a s tu s ta ja , m ik ä i l ­<br />

m e n e e k ir jo it u k s e s ta . K o lm a n n e k s i<br />

h ä n e llä o n tä y ty n y t o lla m a h d o llis<br />

u u s lu k e a H e ls in g ö r s D a g b la d ia ,<br />

k o s k a h ä n lo p p u o s a s s a p o le m is o i<br />

tä tä v a p a a m ie lis t ä le h te ä v a s ta a n ,<br />

m ik ä lis ä k s i o s o itta a k ir jo it ta ja n<br />

o lle e n v a n h o illis e n . N e ljä n n e k s i<br />

hä n o n o llu t p a p p is m ie s , m in k ä<br />

o s o itta v a t e rä ä t v iit t e e t v iim e is e s ­<br />

s ä o s a s s a ( la in a n ta m in e n S iin a illa<br />

, K r is tu k s e n r is t in k u o le m a ) .<br />

L o p u k s i h ä n k a ik e n to d e n n ä k ö i­<br />

s y y d e n m u k a a n o n o l l u t tu r k u la i­<br />

n e n , k o s k a h ä n jo h d a n n o s s a v i i t ­<br />

ta a e rä ä s e e n tu r k u la is e e n e lin k e i­<br />

n o lu p a - a s ia a n , ja lis ä k s i, k o s k a<br />

A u ra o li p ä ä a s ia s s a p a ik a llin e n<br />

le h ti.<br />

T U R U S S A o n o l l u t v a in y k s i<br />

h e n k ilö , jo h o n k a ik k i n ä m ä t u n ­<br />

n u s m e r k it s o p iv a t: a r k k ip iis p a T .<br />

T . R e n v a ll, jo k a u s e illa v a ltio p ä i­<br />

v illä k ä s ite ltä e s s ä k y s y m y s tä ju u ­<br />

ta la is te n a s e m a s ta S u o m e s s a jo h ­<br />

d o n m u k a is e s t i e d u s t i ju u ta la is v a s ­<br />

t a is t a k a n ta a . T o h to r i E ira P a u n u<br />

e i R e n v a ll-e lä m ä n k e r r a s s a a n n ä itä<br />

a r t ik k e le it a m a in its e , ja h ä n o n<br />

m u u te n k in k ä s it e lly t R e n v a llin a n ­<br />

t is e m it is m iä h y v in o h im e n n e n .<br />

A r t ik k e li s a i v a lta k u n n a llis t a<br />

m e r k ity s tä s iitä , e t tä s e lo s te e t j u l ­<br />

k a is t iin p ä ä k a u p u n g in le h d e s s ä .<br />

K o k e n e e n a p o liit ik k o n a R e n v a ll<br />

tie s i, e t tä a r t ik k e lilla o li s u u r e m p i<br />

te h o , j o s s e j u l k a is t a i s i in n im e t tö ­<br />

m ä n ä ja t o im it u k s e n k a n n a n o to lla<br />

v a r u s te t tu n a . T o im itu k s e n l i it t ä ­<br />

m ä s s ä jo h d a n n o s s a k ir jo it u s to s in<br />

i l m o it e t t ii n lä h e te ty k s i, lis ä y k s in ,<br />

e t tä s e o l i " ju u ta la is k a n s a n k a n ta a<br />

h y v in v a la is e v a a ” . T ä m ä r ii t t i i l ­<br />

m a is e m a a n , e t tä s e o li m y ö s le h ­<br />

d e n k a n ta .<br />

V A S T A T T A V A K S I jä ä v a in k y s y ­<br />

m y s m ik ä a n to i R e n v a llille a ih e e n<br />

t a r t t u a k y n ä ä n . S e lit y s m a h d o lli-<br />

s u u k s ia o n u s e ita . Y k s i o l i s i , e ttä<br />

R e n v a ll<br />

h a lu s i a n ta a s iv u s ta tu k e a<br />

ja p e r u s te lu ita n i i l l e ju u ta la is v a s ­<br />

t a is ille m ie lip it e ille , j o i t a v a ltio ­<br />

p ä iv illä o li e s it e t t y , s illä R e n v a ll ei<br />

s iin ä s u h te e s s a s u in k a a n o llu t y k ­<br />

s in . T o in e n s y y s a a tto i o lla p y r k i­<br />

m y s a n ta a u s k o n n o llis ia p e r u s te ­<br />

lu ita T u r u n k ä s ity ö lä is te n ja k a u p ­<br />

p ia id e n s ä ä d y ille a n ta m a a n a n o ­<br />

m u k s e e n ju u ta la is te n o ik e u k s ie n<br />

r a jo itt a m is e k s i. A n o m u k s e s s a s e l­<br />

v ä s ti tu o d a a n e s iin h u o le s tu m u s<br />

j u u ta la is te n k ilp a ilu s ta liik e - e lä ­<br />

m ä s s ä . A n o m u s a ih e u tti te rä v ä ä<br />

a r v o s te lu a v u o d e n 1 8 8 5 v a ltio p ä i­<br />

v illä , ja n ä in o lle n ta r v it t iin te o ­<br />

r e e ttis e m p ia k in p e r u s te lu ita . R e n ­<br />

v a ll tie s i, e t tä ju u ta la is k y s y m y s<br />

t u li s i e s iin s e u r a a v illa k in v a ltio p ä i­<br />

v illä , jo te n a r tik k e lis a r ja v o is i o lla<br />

v a lm is tu s t a s iih e n . K o lm a s s e lity s<br />

o n to d e n n ä k ö is in , o t ta m a lla h u o ­<br />

m io o n ju lk a is u a ja n k o h d a n . K u n<br />

a r t ik k e lit j u lk a is t iin ta m m ik u u s s a ,<br />

n iin s a m a n v u o d e n k e s ä k u u s s a<br />

s e n a a tti k u m o s i 1 8 5 8 v u o d e n a s e ­<br />

tu k s e n , jo k a a n to i e r ä it ä — jo s k in<br />

r a jo ite ttu ja — o ik e u k s ia ju u t a la i­<br />

s ille . U u s i a s e tu s o li ilm e is e s ti<br />

v a lm is te lu to im e n p id e<br />

ju u ta la is te n<br />

k a r k o tu k s e lle s e k ä u u s ie n m a a ­<br />

h a n tu lo n e s t ä m is e lle . Y h te y s<br />

n ä y tti s e lv ä ltä .<br />

P A U N U e n e m p ä ä k u in J a c o b s -<br />

s o n k a a n e iv ä t o le a n a ly s o in e e t<br />

R e n v a llin ju u ta la is v a s ta is e n k a n ­<br />

n a n t e o r e e ttis ta ta u s ta a . N e p u ­<br />

h e e n v u o r o t, jo tk a R e n v a ll k ä y tti<br />

v u o d e n 1 8 8 2 v a ltio p ä iv illä , a n ta v a t<br />

s e lv ä n k u v a n h ä n e n m o tiiv e is ta a n .<br />

N iit ä o n k o lm e . E n s ik s i ju u t a la is ­<br />

te n m a a ilm a n k a t s o m u s ja e e ttis e t<br />

k ä s ity k s e t o v a t k o k o n a a n to is e t<br />

k u in E u ro o p a s s a v a llits e v a t k r is t il ­<br />

lis e t. T o is e k s i ju u ta la is u u d e s s a<br />

v a llits e e s y v ä v ih a k r is t in u s k o a<br />

v a s ta a n , m ik ä jo h t u u s iit ä e ttä u u ­<br />

d e n a ja n T a lm u d - ju u ta la is u u s ei<br />

o le V a n h a n T e s ta m e n tin p o h ja lla ,<br />

v a a n "v ä ä r e n n e tty ä M o o s e k s e n<br />

o p p ia ” . K o lm a n n e k s i ju u ta la is te n<br />

m u k a a n tu lo ta lo u s - ja y h t e is k u n ­<br />

ta e lä m ä ä n s ä r k is i p e r in n ä is e n s ä ä ­<br />

ty - y h t e is k u n n a n , lu o m a lla u u d e n<br />

k o r o n k is k u r ilu o k a n .<br />

N Ä ID E N k o lm e n m o tiiv in y h t e i­<br />

s e n ä te k ijä n ä o n p y r k im y s p e r in ­<br />

n ä is e n , k r is t il l i s e l l ä p o h ja lla o le ­<br />

v a n s ä ä ty - y h t e is k u n n a n ja k r is t il l i ­<br />

s e n y h t e n ä is k u lt t u u r in s ä ily t t ä m i­<br />

s e e n , k o s k a h ä n s e k ä v a ltio p ä iv ä -<br />

la u s u n n o is s a a n e t tä a r tik k e le is ­<br />

s a a n to is t u v a s ti k o r o s ta a ju u ta la i­<br />

s is ta k r is t il l i s e l l e y h t e is k u n n a lle<br />

k o itu v a a v a a ra a .<br />

A R T IK K E L IE N s is ä ltö ö n e i k a n ­<br />

n a ta p u u t tu a , s illä s iin ä k ä y te ty t<br />

te o k s e t o v a t y le is e u r o o p p a la is ta<br />

k u lk u ta v a r a a , jo t a ju u ta la is u u d e n<br />

v a s t u s ta ja t k r it ii k i t t ö m ä s t i o m a k ­<br />

s u iv a t. S itä p a its i m ik ä ä n n iis tä e i<br />

o le its e n ä in e n , v a a n k a ik k i p e r u s ­<br />

tu v a t H e id e lb e r g in p r o fe s s o r in J.<br />

A . E is e n m e n g e rin v u o n n a 1 7 0 0 i l ­<br />

m e s ty n e e s e e n la a ja a n te o k s e e n<br />

" E n td e c k t e s J u d e n th u m ” . T ä m ä<br />

y k s ip u o lis e s t i v a lit t u ja ja y h t e y ­<br />

d e s tä ä n ir r o it e t t u ja T a lm u d - s ita a t­<br />

te ja tih k u v a m u tta ta v a to n t a o p p i­<br />

n e is u u tta<br />

o s o itta v a te o s o n o llu t<br />

a a r r e a itta ju u ta la is u u d e n v a s t u s ta ­<br />

jill e . E i ta r v its e m u u ta k u in t u t k ia<br />

te o k s e n s is ä lly s lu e tte lo a h u o m a ­<br />

ta k s e e n te o k s e n jo h to a ja tu k s e n ,<br />

p y r k im y s o s o itta a , e t tä ju u ta la is e t<br />

o v a t k a u tta a ik o je n v ih a n n e e t ja<br />

h a lv e k s in e e t m u ita k a n s o ja .<br />

T ä m ä n a ja tu k s e n k a u k a is ta k a ik u a<br />

k u u lu u m y ö s S u o m e n v a ltio p ä iv ä -<br />

k e s k u s te lu is s a 1 8 0 0 - lu v u n lo p u lla ,<br />

ja k a ik u<br />

o n k a n ta u tu n u t S u o m e n<br />

T u r k u u n s a a k k a .<br />

J U U T A L A IS K Y S Y M Y S ja k o i v a l­<br />

t io p ä iv illä e d u s t a ja t jy r k ä s t i k a h ­<br />

te e n le ir iin p u o lu e r a jo ih in k a t s o ­<br />

m a tta . R e n v a ll ja h ä n e n s e u r a a ­<br />

ja n s a a r k k ip iis p a n is t u im e lla , G u s ­<br />

ta f J o h a n s s o n o liv a t p u o lu e to v e ­<br />

r e ita , s a m a a m ie ltä s e k ä k ie lik y s y ­<br />

m y k s e s s ä e t tä m u u s s a p o l i t i ik a s ­<br />

s a , m u tt a tä s s ä k y s y m y k s e s s ä h e<br />

o liv a t e ri m ie ltä . J o h a n s s o n ei<br />

m illo in k a a n v ä s y n y t p u o lu s ta m a a n<br />

ju u ta la is ia , s e k ä v a ltio p ä iv illä e ttä<br />

k ir ja llis e s s a to im in n a s s a a n . V a lta ­<br />

v a s s a , m e lk e in jä r k y ttä v ä s s ä p u ­<br />

h e e n v u o r o s s a a n v u o d e n 1 8 9 4 v a l­<br />

tio p ä iv illä<br />

h ä n p u h u i ju u t a la is is t a<br />

J u m a la n o m a is u u s k a n s a n a ja v i i t ­<br />

ta s i R a a m a tu n s a n a a n . " S iu n a ttu<br />

o n s e , jo k a s in u a s iu n a a , ja k ir o t ­<br />

tu o lk o o n , jo k a s in u a k ir o o . "<br />

□<br />

■ Turun kaupungin 750-vuotisjuhlavuosi aloitettiin juhlavasti.<br />

Juhlavuodesta m uodostuu tapahtum arikas, sillä tapahtum<br />

akalenterissa on jo yli 200 tilaisuutta. Lehtem m e num erossa<br />

4 /1 9 7 8 ju lkaistiin tiedot vuoden ensim m äisen vuosineljänneksen<br />

tilaisuuksista.<br />

Nyt on vuorossa toinen vuosineljännes,<br />

jonka tapahtum akalenteriin on tähän m ennessä m erkitty<br />

m m . seuraavat tilaisuudet:<br />

H U H T IK U U :<br />

T u r u n R in ta m a m ie s v e te r a a n it r y :n<br />

1 5 - v u o tis ju h la<br />

J u h la v u o d e n<br />

n u o r is o ta p a a m in e n<br />

— M a a ria n k u r s s ik e s k u s<br />

A r t t u r in p iik k i- y le is u r h e ilu k ilp a ilu t<br />

P y ö r ä ily n k o r tt e lia jo t<br />

0 1 . 0 4 . A u ra la n K a n s a la is o p is to n<br />

4 0 - v u o tis ju h la — A u ra la<br />

0 2 . 0 4 . K ä s ip a n k in 6 0 - v u o tis ju h la t<br />

— S Y P — T u r u n K ä s ite o llis u u s -<br />

p a n k k i<br />

0 2 .— 0 8 . 0 4 . E k o lo g ia - v iik k o —<br />

K e s k u s t a o p is k e li jo id e n te e m a v iik ­<br />

k o — T u r u n y lio p is t o n ja y lio p p i­<br />

la s k u n n a n t ila t<br />

0 4 . 0 4 . L u e n to tila is u u s " K a s v a tu s ­<br />

tie t e e llin e n<br />

tu t k im u s ja o p e tta ja n<br />

ty ö ” — Y lio p is to n lu e n to s a li 3<br />

0 7 . 0 4 . H a ik a r a ju h la — H a m b u r g e r<br />

B ö rs<br />

0 7 .— 0 8 . 0 4 . V a lta k u n n a llis e t<br />

o p a s p ä iv ä t In te r n a tio n a l G u id e<br />

C lu b in k o n fe r e n s s i — Ik itu u r i<br />

08 . 0 4 . T y ö k e s k u s A u ra la n 4 0 - v u o ­<br />

tis ju h la — A u ra la<br />

12. 0 4 . J u m a la n p a lv e lu s — 1 2 k ä r-<br />

s im y s e v a n k e liu m ia — T u r u n o r t o ­<br />

d o k s in e n k ir k k o<br />

1 3 . 0 4 . P itk ä p e r ja n ta in e h to o p a lv e ­<br />

lu s — T u r u n o r to d o k s in e n k ir k k o<br />

1 4 . 0 4 . P e rin te in e n p ä ä s iä is y ö ju -<br />

m a la n p a lv e lu s — T u r u n o r to d o k s i­<br />

n e n k ir k k o<br />

1 8 . 0 4 . T u r k u — G ö te b o r g - s y m p o -<br />

s iu m — M a r in a P a la c e .<br />

2 1 . — 2 2 . 0 4 . " K a le v a n k is a t ” —<br />

Itä h a r ju n B ilja r d ik a h v ila<br />

2 1 .— 2 9 . 0 4 . M e r i K u ts u u - 7 9 - n ä y t­<br />

te ly — K u p itta a<br />

2 1 .— 2 2 . 0 4 . P y h ä n L a z a ru k s e n<br />

R ita r ik u n n a n<br />

y h t e is p o h jo is m a in e n<br />

k o k o u s<br />

2 8 . 0 4 . T u r u n N M K Y :n m ie s k u o r o n<br />

6 0 - v u o tis ju h la k o n s e r tti. — K o n ­<br />

s e r tt it a lo<br />

2 8 . - 2 9 . 0 4 . K a n s a in v ä lin e n r o tu -<br />

k is s a n ä y tt e ly — Ik itu u r i<br />

T O U K O K U U :<br />

T u r k u - s e u r a n<br />

k u ltt u u r io p in t o r e tk e t<br />

3. 5 . , 1 0 . 5 ., 1 7 . 5 . ja 2 7 . 5.<br />

0 1 . 0 5 . K o k o p e rh e e n liik u n t a n ä y -<br />

t ö s — K u p itta a n u r h e ilu h a lli<br />

0 2 . 0 5 . T U L :n k a n s a llis e t k ilp a ilu t<br />

— T u r u n u r h e ilu p u is to<br />

0 5 .— 0 6 . 0 5 . S u lk a p a llo n T u r u n<br />

m e s ta r u u s k ilp a ilu t — N u n n a v u o -<br />

re n p a llo ilu h a lli<br />

0 6 . 0 5 . L a s te n k o n s e r tt i<br />

0 6 . 0 5 . P a rtio p a r a a ti<br />

0 6 . 0 5 . L a u k k a v u o r ip ä iv ä<br />

0 7 .— 1 2 . 0 5 . K o u lu 7 5 0 - v u o tia a s s a<br />

T u r u s s a — K a ik k i k a u p u n g in k o u ­<br />

lu t<br />

1 0 .— 1 2 . 0 5 . P o s tiv ir k a m ie s liito n<br />

liit t o k o k o u s — Ik itu u r i<br />

1 2 .— 1 3 . 0 5 . S u o m e n J o u ts e n e n<br />

V a lta m e r ip u r je h t ija in 4 0 - v u o tis ju h ­<br />

la — S u o m e n J o u ts e n ja T u r u n<br />

L a iv a s to a s e m a<br />

1 2 .— 1 3 . 0 5 . K a n s a llis e t r a ts a s tu s ­<br />

k ilp a ilu t — A r tu k a in e n ja U rh e ilu ­<br />

p u is to<br />

13. 0 5 . Ä itie n p ä iv ä t e m p a u s —<br />

L ä n tin e n R a n ta k a tu<br />

1 4 . 0 5 . T u r k u - ilta — T u r u n N M K Y<br />

1 6 . 0 5 . K e s k u s k a u p p a k a m a r in k e ­<br />

v ä t k o k o u s — Ik itu u r i<br />

1 8 .— 2 0 . 0 5 . S u o m e n T e o llis u u s ­<br />

to im ih e n k ilö id e n liit o n 6 0 . l i i t t o ­<br />

k o k o u s — Ik itu u r i<br />

1 9 . 0 5 . T U L :n k a n s a llin e n H ir v i-<br />

ju o k s u — K u p itta a n p u is to<br />

1 9 .— 2 0 . 0 5 . A v o in k e v ä t- re g a tta —<br />

A ir is t o<br />

1 9 .— 2 0 . 0 5 . T u r u n M a tk a ilu v a u -<br />

n u y h d is ty s S F -C a ra v a n 1 0 - v u o tis -<br />

ju h la — R u is s a lo<br />

2 1 .— 2 2 . 0 5 . T U L :n p iir in v ie s tin -<br />

ju o k s u m e s t a r u u s k ilp a ilu t — T u r u n<br />

u r h e ilu p u is to<br />

2 1 .— 2 3 . 0 5 . P o h jo is m a in e n R 3<br />

s y m p o s iu m — Ik itu u r i<br />

2 6 . 0 5 . L e n to a s e m a n v ih k im is t ila i­<br />

s u u s — T u r u n le n to a s e m a<br />

2 6 . - 2 7 . 0 5 . L e n t o n ä y tö s — R u s ­<br />

k o n k e n ttä<br />

2 7 . 0 5 . T U L :n V - S :n p iir in 6 0 -v u o -<br />

tis k e v ä tju h la — T u r u n u r h e ilu p u is ­<br />

to<br />

2 9 . 0 5 . V S ilja R a llic r o s s — A r t u ­<br />

k a in e n<br />

T o u k o - k e s ä k u u n v a ih d e<br />

K ir ja llis u u s a p u r a h o je n ja k o —<br />

W ä in ö A a lto s e n m u s e o<br />

V ik in g - lin ja n u u s ie n a lu s te n k ä y t­<br />

t ö ö n o t t o<br />

K E S Ä K U U :<br />

T Y T :n 2 0 - v u o tis ju h la n k e s ä ta p a h -<br />

tu m a — T Y T te a tte r i<br />

T u r k u la is te n t a id e t ta u r a n u u r ta ja -<br />

m e s ta r e is ta n y k y p ä iv ä ä n — T u r u n<br />

ta id e m u s e o ja W ä in ö A a lto s e n<br />

m u s e o<br />

K a n s a in v ä lis e t p y ö r ä ily k ilp a ilu t<br />

0 1 . — 0 3 . 0 6 . F in la n d s s v e n s k a<br />

s å n g - o c h m u s ik fö r b u n d s 5 0 -à rs -<br />

fe s tlig h e te r<br />

0 3 . 0 6 . T u o m io k ir k o n a v a in te n<br />

lu o v u t u s t ila is u u s ja ju h la ju m a la n ­<br />

p a lv e lu s<br />

TURKU-Å BO<br />

750<br />

0 4 .— 1 0 . 0 6 . G ö te b o r g in S o k e a in -<br />

y h d is ty k s e n y s tä v y y s v ie r a ilu T u r ­<br />

k u u n<br />

0 6 . 0 6 . T U L :n k a n s a llis e t k ilp a ilu t<br />

— T u r u n u r h e ilu p u is to<br />

0 7 . - 0 8 . 0 6 . K ir ja n p it o t o im is t o je n<br />

l i it t o r y :n k e s ä p ä iv ä t — M a r in a<br />

P a la c e<br />

0 7 . — 0 9 . 0 6 . P o h jo is m a is e n K ir u r -<br />

g ia y h d is ty k s e n 3 9 . k o n g r e s s i —<br />

Ik itu u r i<br />

0 9 .— 1 0 . 0 6 . K e s ä t a p a h tu m a —<br />

K e s ä k o ti M a ija la<br />

10 . 0 6 . P u is to k o n s e r t ti — M A P -<br />

k ir k k o<br />

1 1 .— 1 3 . 0 6 . P o h jo is m a id e n k e s k i­<br />

n ä is e n v a h in k o v a k u u tu k s e n v a l­<br />

tu u s k u n n a n k o n fe r e n s s i — M a r in a<br />

1 1 .— 1 4 . 0 6 . L a s te n h o ita jie n t ä y ­<br />

d e n n y s k o u lu tu s k u r s s i — T u r u n<br />

y lio p is t o<br />

1 4 .— 1 6 . 0 6 . V I S c ie n t if ie M e e tin g<br />

o f N E S ( lä ä k ä r ik o n g r e s s i) —<br />

H o te lli R u is s a lo<br />

1 4 .— 1 7 . 0 6 . T u r u n k ir k k o p ä iv ä t<br />

1 9 7 9 — Ik itu u r i<br />

15 . 0 6 . T u r u n R o ta r y - to im in n a n<br />

5 0 - v u o tis ju h la<br />

1 5 .— 1 7 . 0 6 . F lS A U C - p r e s id iu m in<br />

k o k o u s — Ik itu u r i<br />

1 5 .— 1 7 . 0 6 . P o ik ie n S M - p a in it —<br />

S a m p p a lin n a n p a llo ilu h a lli<br />

1 5 .— 2 1 . 0 6 . R a u ta t ie lä is te n 3 1 .<br />

k a n s a in v ä lin e n e s p e r a n to k o n g r e s s i<br />

— I k itu u r i<br />

1 5 .— 2 1 . 0 6 . J u h la v u o d e n s u u r le ir i<br />

t y t ö i ll e ja p o jille<br />

20 . 0 6 .— 1 5 . 0 8 . T u r u n K e s ä t e a tte ­<br />

r in n ä y tä n tö k a u s i (2 5 v . ju h la v u o ­<br />

s i)<br />

2 1 . 0 6 .— 1 2 . 0 8 . S a m p p a lin n a n<br />

K e s ä te a tte r in n ä y tä n tö k a u s i (2 0 v.<br />

— ju h la v u o s i)<br />

21 . 0 6 .— 0 4 . 0 7 . N u o r e t K o tk a t p i i ­<br />

r ijä r je s tö n k e s ä le ir i<br />

2 3 . 0 6 .— 0 8 . 0 7 . A la n d s e a -7 9<br />

M e r im e lo n t a T u r k u — T u k h o lm a<br />

2 5 .— 3 0 . 0 6 . T u r u n H a u k k a jä r je s -<br />

tö n ju h la le ir i<br />

2 9 . 0 6 .— 0 1 . 0 7 . X X X I V a lta k u n n a l-<br />

l is e t K o tis e u tu p ä iv ä t — Ik itu u r i<br />

Tilatkaa —<br />

Abonnera<br />

Suomen T u rku —<br />

Åbo, vår stad-<br />

lehti<br />

■ T u ru n p e rin te in e n jo u lu ­<br />

k u u s i p y s ty te ttiin k e s k iv iik ­<br />

ko n a 1 3 . 1 2 . 1 9 7 8 T u o m io ­<br />

kirk o n e te e n . K a u p u n g in<br />

s ä h k ö la ito k s e n<br />

m ie s te n<br />

k u u s e e n a s e tta m a t p a ris a ta a<br />

s ä h k ö la m p p u a s y tty iv ä t p e r­<br />

ja n ta in a 1 5 . 1 2 . 19 7 8 ja p a ­<br />

lo iv a t v u o ro k a u d e t y m p ä ri.<br />

J o u lu k u u s i ” r iis u ttiin ” lo p ­<br />

p ia is e n Jä lk e is e n ä m a a n a n ­<br />

ta in a .<br />

P itu u t ta k u u s e lla o li 2 2 — 2 3<br />

m e triä k a tu ta s o s ta m ita ttu n a .<br />

K u u s e n<br />

lö y s i k a u p u n g in p u u ta rh a n<br />

itä is e n p u o le n p iirity ö n jo h ta ja ,<br />

p u u ta rh u ri A lla n H e ik k ilä L ie d o n<br />

Is o ta lo n tila n m e ts ä s tä . T ila n<br />

o m is ta a P irk k o S a to p ä ä .<br />

Turun rukentamisen<br />

750 vuotta


TURKU-ÅBO<br />

750<br />

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT TURUSSA<br />

29. 6. - 1. 7. <strong>1979</strong><br />

” MERI - TYÖ - KULTTUURI”<br />

- UUTISIA SUUNNITELMISTA JA PIKKUTIETOJA -<br />

XXXI<br />

T u r u s s a k e s ä - h e in ä k u u n v a ih ­<br />

te e s s a jä r je s te ttä v ie n v a lta k u n n a l­<br />

lis te n<br />

k o t is e u t u p ä iv ie n v a lm is te lu t<br />

o v a t lo p p u s u o r a lla . O h je lm a - , r e t­<br />

k e ily - , h u o lto - ja tie d o t u s t o im i-<br />

k u n n a t o v a t k u k in s u u n n ite lle e t<br />

o m a a o s u u t ta a n . V a ik k a n ä itä<br />

s u u n n ite lm ia e i v ie lä o le l o p u llis<br />

e s t i v a h v is te t tu , tu s k in n e e n ä ä<br />

p a ljo n m u u ttu v a t. V o in k in s iis<br />

k e r to a k e s ä is e n ta p a h tu m a n o h je l­<br />

m a n p ä ä p iir te is s ä ä n .<br />

IK IT U U R I K O K O U S - J A<br />

M A J O IT U S P A IK K A N A<br />

P e rja n ta in a 2 9 . 6 . k e llo<br />

1 0 .0 0 — 2 0 .0 0 ilm o it t a u t u m in e n I k i­<br />

t u u r in a la -a u la a n p e r u s te tta v a s s a<br />

k o t is e u t u p ä iv ie n to im is to s s a .<br />

S a m a s s a y h te y d e s s ä ja e ta a n i l ­<br />

m o it t a u t u jille k a ik k i t ie d o t u k s e t<br />

s is ä ltä v ä s a lk k u , jo k a ja e ta a n k u i­<br />

te n k in v a in k o k o p ä iv ie n a ja k s i<br />

m u k a a n tu le v ille , jo t k a tä s s ä y h ­<br />

te y d e s s ä v iim e is t ä ä n s u o r it ta v a t<br />

o s a llis t u m is m a k s u n .<br />

Ilm o itta u t u m in e n ja o s a n o tto -<br />

m a k s u n s u o r it ta m in e n ta p a h tu u<br />

e n n a k o lta p a ik a llis te n k o t is e u t u -<br />

s e u r o je n k a u tta . T u r u s s a s iis T u r-<br />

k u - s e u r a n k a u tta .<br />

P E R J A N T A IN A 2 9 . 6 .<br />

1 2 .1 5 — 1 4 .3 0 v ie r a a t tu tu s t u v a t<br />

k ie r t o a je lu illa T u r k u u n .<br />

1 5 .0 0 — 1 6 .3 0 a v a ja is ju h la I k itu u ­<br />

rin A r e n a s a lis s a . P ä iv ie n te e m a s ta<br />

" M e r i - t y ö - k u l t t u u r i ” e s ite lm ö i p r o f.<br />

E rk k i A s p . K a u p u n g in jo h t a ja V ä i­<br />

n ö J . L e in o ja r e h to r i O lli V u o r i­<br />

n e n p u h u v a t. T u r u n k a u p u n g in o r ­<br />

k e s te r i ja L a h ja S a lv ia n d e r in l i i ­<br />

k u n ta k o u lu n o h je lm a r y h m ä e s iin ­<br />

t y v ä t.<br />

1 9 .0 0 K o t is e u t u liit o n 3 0 - v u o tis -<br />

ju h la v u o s ik o k o u s s a m a s s a p a ik a s ­<br />

s a . S o s ia a lin e u v o s Y r jö V a s a m a<br />

p u h u u . K o t is e u t u liit o n lip p u v ih i­<br />

tä ä n , S e k a k u o r o K u lk u s e t la u la v a t,<br />

A r ja L o im o v u o r e n jo h ta m a n u o r i­<br />

s o - o r k e s te r i s o itta a , A u r a la n n u o ­<br />

re t e s ittä v ä t ta n h u ja ja A b o A m a ­<br />

tö r t e a te r fö r e n in g k u v a e lm a n .<br />

T ila is u u d e n p ä ä ttä ä K o t is e u t u liito<br />

n s ä ä n t ö je n m ä ä rä ä m ä v a r s in a i­<br />

n e n v u o s ik o k o u s .<br />

L A U A N T A IN A 3 0 . 6 .<br />

o n k o k o p ä iv ä v a r a ttu r e tk e ily ille .<br />

V ie ra a t t u t u s t u te ta a n<br />

lin ja - a u t o illa<br />

j a v e s ib u s s e illa T u r k u u n ja V a rs i-<br />

n a is - S u o m e e n .<br />

I lla lla o n illa n v ie tto T u r u n l i n ­<br />

n a s s a m o n ip u o lis e lla o h je lm a lla .<br />

J o e n n e n illa n v ie tto a k e llo 1 9 .3 0<br />

k o k o o n n u ta a n T u r u n lin n a n s a ta -<br />

m a n p u o le is e lle n u r m ik o lle ja l i n ­<br />

n a n v a lle ille . L in n a n v a n h a t t y k it<br />

la u k a is ta a n ja n ä h d ä ä n h is t o r ia llin<br />

e n k o h ta u s T u r u n lin n a s ta k u ­<br />

v a e lm a n a .<br />

S U N N U N T A IN A 1 . 7.<br />

P ä iv ie n o s a n o tta ja t tu tu s t u v a t<br />

k a u n iis e e n Y lö s n o u s e m u s k a p p e liin<br />

ja o s a llis t u v a t s e p p e le e n la s k u u n<br />

s a n k a r ih a u d o illa . T ä ä ltä s iir r y tä ä n<br />

J u m a la n p a lv e lu k s e e n T u r u n t u o ­<br />

m io k ir k k o o n , jo s s a a r k k ip iis p a<br />

M ik k o J u v a s a a rn a a ja k ir k k o k u o r o<br />

la u la a . J u m a la n p a lv e lu k s e n j ä l ­<br />

k e e n tu tu s t u ta a n k ir k k o o n o p a s -<br />

r y h m is s ä .<br />

1 4 .3 0 k o t is e u t u p ä iv ie n s u u r i<br />

p ä ä tö s ja p ä ä ju h la T u r u n u r h e ilu ­<br />

p u is to s s a .<br />

M a a ria n V P K :n s o itto k u n ta ,<br />

L a u lu n Y s tä v ä t, tu r k u la is te n n a is ­<br />

v o im is te lu s e u r o je n ty ttö r y h m ä t ,<br />

T u r u n K iik u r it ja T u r u n K a n s a n ­<br />

ta n s s in Y s tä v ä t s u o r it ta v a t o h je l­<br />

m a a . T a s a v a lla n p r e s id e n tin te r-<br />

T u o m io k ir k k o m u s e o o n s ijo it e t t a ­<br />

v is ta e s in e is tä k o n s e r v o id a a n 1 0<br />

m e s s u k a s u k k a a , 3 a n te p e n d io ta , 9<br />

k a lk k iliin a a ja ty y n y ä , 7 k o le h ti-<br />

h a a v ia ja s u r u s a u v a a , 7 p u u v e is ­<br />

to s ta s e k ä 3 7 m e ta llie s in e t tä .<br />

T y ö n a r v io id a a n k e s tä v ä n k o lm e ja<br />

p u o li v u o tta .<br />

T u o m io k ir k k o m u s e o n v a r a s to -<br />

n ä y tte ly y n<br />

s ijo it e t t a v is t a e s in e is tä<br />

k o n s e r v o id a a n i m e s s u k a s u k k a a ,<br />

2 a n te p e n d io ta , 4 k a lk k iliin a a ja<br />

ty y n y ä , 5 k o le h tih a a v ia ja s u r u -<br />

v e h d y s ja p ä ä jo h ta ja M a u n o K o i­<br />

v is to n p u h e o v a t p ä ä ta p a h tu m a t.<br />

K o tis e u tu p ä iv ie n<br />

to im ik u n n a n<br />

e d u s t a jin a p u h u v a t m a a h e rra<br />

P a a v o A it io ja t o im in n a n jo h ta ja<br />

P e rttu K o illin e n .<br />

T ila is u u d e n lo p u s s a k ilp a h e v o ­<br />

s e t ja v a n h a t a u to t s u o r it ta v a t k o ­<br />

tis e u tu p ä iv ie n v ie s tin v a ih d o n T u r-<br />

k u - M ik k e li.<br />

T u r k u la is te n ja T u r k u - s e u r a n jä ­<br />

s e n te n , jo t k a e iv ä t v a r s in a is e s ti<br />

o s a llis t u k o t is e u t u p ä iv ille , t o iv o ­<br />

ta a n o s a llis t u v a n y le is ö lle t a r k o i­<br />

t e t t u ih in t ila is u u k s iin , e r ik o is e s ti<br />

s u n n u n t a in a 1 . 7 . k e llo 1 4 .3 0<br />

T u r u n u r h e ilu p u is to s s a jä r je s te ttä ­<br />

v ä ä n p ä ä ju h la a n ja s u n n u n t a ia a ­<br />

m u n a k e llo 1 0 .0 0 J u h la ju m a la n ­<br />

p a lv e lu k s e e n T u o m io k ir k o s s a .<br />

T u r u n<br />

lin n a n v a lle ille v o i m y ö s<br />

la u a n ta i- ilt a n a s a a p u a s e u ra a m a a n<br />

ty k k ie n a m m u n ta a ja k u v a e lm a a .<br />

P ä iv ie n a v a ja is ju h la a n I k itu u r is s a<br />

m a h tu n e e jo k in m ä ä rä T u r k u - s e u -<br />

ra n jä s e n iä s e u r a a m a a n o h je lm a a .<br />

IL M A R I R IN N E<br />

s a u v a a , 2 3 h a u ta v a a te tta s e k ä 3 9<br />

h a u ta p u k u je n o s a a . T y ö n a r v io i­<br />

d a a n k e s tä v ä n k u u s i ja p u o li v u o t­<br />

ta .<br />

E s in e id e n k o n s e r v o in tia v a rte n<br />

o n v a r a ttu t ila t T u o m io k ir k o n s a ­<br />

k a s t in u lla k o lta . K o s k a a la n ty ö n ­<br />

t e k ijö is t ä o n p u u t e tta , k o u lu te tu n<br />

h e n k ilö k u n n a n lis ä k s i o te ta a n<br />

k o n s e r v o in tio p p ila ita , jo k a m e r k its<br />

e e s a m a lla k o n s e r v o in tik o u lu tu k -<br />

s e n a lk a m is ta .<br />

□<br />

Tuomiokirkon muistoesineet<br />

konservoidaan<br />

■ Valtion ja Turun ev.lut. seurakuntien välillä hyväksytyn<br />

sopim uksen mukaan Turun tuom iokirkon m uistoesineiden<br />

konservoinnista aiheutuvista kustannuksista valtion osuus on<br />

72 prosenttia ja seurakuntien 28 prosenttia. Valtion kuluvan<br />

vuoden budjettiin on tarkoitukseen m erkitty 500 000 m arkkaa,<br />

joten seurakuntien osuus on 195 000 m arkkaa.<br />

Turku-seura, Å bo-sam fundet ry:n<br />

toim intakertom us vuodelta 1978<br />

Y L E IS T Ä<br />

T u r k u - s e u r a n<br />

2 1 - to im in ta v u o s i<br />

a n to i h u o m a tta v a n m ä ä rä n u u s ia<br />

ja la a je n e v ia te h tä v iä , jo t k a p a n i­<br />

va t s e u r a n v ä h ä is e t ty ö v o im a t<br />

m e lk o is e s ti p o n n is te le m a a n . N ä itä<br />

o liv a t m m . v a lta k u n n a llis t e n k o t i ­<br />

s e u tu p ä iv ie n ja T u r u n 7 5 0 - v u o tis -<br />

ju h lie n t ila is u u k s iin v a lm is ta u tu ­<br />

m in e n e ri ty ö r y h m is s ä . N iin ik ä ä n<br />

" T u r k u s i i s t i k s i ” j a " T u r k u v ih r e ä k ­<br />

s i " ta lk o o t e m p a u k s e t a n to iv a t m o ­<br />

n ia te h tä v iä .<br />

T ä m ä v ilk a s t o im in t a lis ä s i<br />

m y ö s k a u p u n k ila is t e n k iin n o s tu s ta<br />

T u r k u - s e u r a n t o im in t a a n s ite n , e t­<br />

tä s e u ra a n l i it t y i y li 3 0 0 u u tta jä ­<br />

s e n tä .<br />

T o u k o k u u n k u lt t u u r ir e t k illä o li<br />

m u k a n a e n tis tä la a je m m a t jä s e n -<br />

jo u k o t . U s e ita lin ja - a u to ja ta r v it t iin<br />

k u lje t u k s iin . T u r k u u n p e r u s te ttiin<br />

u u s ia k a u p u n k io s a s e u r o ja ja y h ­<br />

t e is t o im in t a a o n o l l u t , m u tt a v a s ­<br />

ta is u u d e s s a tä tä ty ö s a r k a a o n l i ­<br />

s ä ttä v ä .<br />

K y s y m y k s e t k a u p u n g in k u lt t u u ­<br />

r im a is e m a n ja lu o n n o n s u o je lu n<br />

te h o s ta m is e n tä r k e y d e s tä o v a t i l ­<br />

m e is e t. Y h ä v o im a k k a a m m in tu le ­<br />

v a t e s ille A u ra jo e n r a n ta n ä k y m ie n<br />

ja R u is s a lo n lu o n n o n s u o je lu , u u ­<br />

s ie n a s u n to a lu e id e n k e h ittä m in e n<br />

ja v a n h a n k e s k u s ta n k u lt t u u r ih is ­<br />

t o r ia llis t e n r a k e n n u s te n s ä ily t t ä m i­<br />

n e n . V a ik k a n ä m ä k o h te e t o v a t o l­<br />

le e t e s illä j o v u o s ik y m m e n iä ,<br />

n e<br />

o v a t a n ta n e e t v u o d e n a ik a n a a i­<br />

h e tta n e u v o tte lu ih in ja e s ity k s iin .<br />

T u r k u la is is t a tu r k u la is in lie n e e<br />

T u r k u - s e u r a n m u r r e ja o s to , jo k a<br />

e r ittä in t o im e lia a s ti o n h e r ä ttä ­<br />

m ä s s ä h e n k iin tu r k u la is te n p a r ­<br />

h a a n o m a n id e n tite e t in e r ä s tä<br />

o le e llis ta p u o lta , a r k ik ie ltä , m u r ­<br />

r e tta . J a o s to n ty ö o n h a v a ittu<br />

y le is e s t ik in ta r p e e llis e k s i k a u p u n ­<br />

g in a in o a n a t u r k u la is ta m u r r e tta<br />

v a a liv a n a ry h m ä n ä .<br />

S u o m e n T u r k u — Å b o , v å r s ta d -<br />

le h ti o n o llu t tä rk e ä tie d o t u s - ja<br />

m a in o s v ä lin e jä s e n is tö lle ja la a ­<br />

je m m ille k in p iir e ille . L e h d e n p a ls ­<br />

ta t o v a t o lle e t a v o in n a a s ia n tu n t i­<br />

jo id e n a r tik k e le ille ja e r ik o is e s ti<br />

T u r k u - p a tr io o ttie n k ir jo it u k s ille .<br />

T U R K U -S E U R A N H A L L IT U S ,<br />

V I R K A IL IJ A T J A J A O S T O T<br />

S e u r a n p u h e e n jo h ta ja n a to im i<br />

19 7 8 a r k k ite h ti O lli K e s tilä s e k ä<br />

v a r a p u h e e n jo h ta jin a p r o f. E rk k i<br />

A s p ja in te n d e n tti E r ik B e rg h .<br />

H e id ä n lis ä k s e e n h a llit u k s e e n<br />

k u u lu iv a t to im is t o s ih t e e r i B r ita<br />

A h lr o t h , ro u v a R a u n i A rv e la ,<br />

f i l . lis . B o G r ö n h o lm , k o n s u li<br />

A r m a s O . J o k in e n , f i l . m a is te ri<br />

M a r g a re ta J o k in e n , p ä ä t o im it ta ja<br />

H e im o K a llio , t o im i t t a j a E in o L e h ­<br />

t in e n , n u o r is o s ih te e r i Y r jö P a a ja ­<br />

n e n , p r o f. T o iv o T . R in n e , h a m ­<br />

m a s lä ä k ä r i H e lm i S ilv o la -M a n ë r u s ,<br />

h a n k in ta p ä ä llik k ö P a a v o S u o m i­<br />

n e n , r o v a s ti H a a k o n W a in io ,<br />

k a u p p ia s V iljo V a n n e , p a n k in jo h ­<br />

ta ja A t t e V a rjo ja a s e s s o r i H e ik k i<br />

W in te r .<br />

T o im in n a n jo h t a ja n a ja s ih te e r in ä<br />

o li a s e s s o r i Ilm a r i R in n e , r u o ts in ­<br />

k ie lis e n ä s ih te e r in ä E r ik B e rg h ,<br />

r a h a s to n h o ita ja n a m e r k o n o m i U lla<br />

E u ra ja ilm o it u s h a n k k ija n a m e r k o ­<br />

n o m i R a ija H e in o n e n .<br />

H a llitu s k o k o o n tu i tu tu s t u m is -<br />

ta r k o itu k s e s s a k u u s i k e rta a e ri<br />

k o h te is s a , jo t k a o liv a t: T u r u n J u u ­<br />

ta la is e n s e u r a k u n n a n s y n a g o o g a ,<br />

k o t is e u t u n e u v o s ja ro u v a W a n h a -<br />

lin n a n k o t i L ie d o s s a , lä ä n in v ira s ­<br />

t o ta lo , T u r u n Y lio p is to s ä ä t iö n t o i ­<br />

m in ta h u o n e is to ,<br />

h a m m a s lä ä k ä r i<br />

H e lm i S ilv o la -M a n é r u k s e n k e s ä ­<br />

m ö k k i K a u s e la s s a ja T u r u n T y ö ­<br />

v ä e n S ä ä s tö p a n k in p ä ä k o n tto r i.<br />

T Y Ö J A O S T O<br />

J a o s to o n k u u lu iv a t O lli K e s tilä ,<br />

E rk k i A s p , E r ik B e rg h , Ilm a r i R in ­<br />

n e , E in o L e h tin e n ja a lk u v u o d e n<br />

H e lm i S ilv o la - M a n é r u s ja lo p p u ­<br />

v u o d e n R a u n i A r v e la . T y ö ja o s to<br />

k o k o o n tu i 1 0 k e r ta a ja v a lm is te li<br />

h a llit u k s e lle e s ite ltä v ä t a s ia t, k ä ­<br />

s it t e li lu k u is ia jä s e n a lo itte ita ja<br />

m u id e n ja o s to je n e h d o tu k s ia .<br />

L E H T IJ A O S T O<br />

P u h e e n jo h ta ja n a ja o s to s s a to im i<br />

S u o m e n T u r k u - le h d e n p ä ä t o im it ta ­<br />

ja O lli<br />

K e s tilä ja jä s e n in ä le h d e n<br />

to im itu s s ih te e r i E in o L e h tin e n ,<br />

H e im o K a llio , t o im it t a ja t R e in o<br />

L in k o s a a r i ja H a n s O th m a n , Ilm a r i<br />

R in n e ja R a ija H e in o n e n .<br />

J a o s to k o k o o n tu i n e ljä k e rta a<br />

s u u n n itte le m a a n S u o m e n T u r u n<br />

s e u ra a v a n n u m e r o n s is ä ltö ä .<br />

J a o s to m u o d o s ti m y ö s le h d e n t o i ­<br />

m itu s k u n n a n .<br />

H IS T O R IA N J A O S T O<br />

P u h e e n jo h ta ja n a o l i H a a k o n<br />

W a in io ja jä s e n in ä T o iv o T . R in n e ,<br />

f i l . t r i T a u n o P e rä lä , le h to r i O s s i<br />

L a a p o t ti, a m a n u e n s s i H a g a r<br />

N ik a n d e r, v a h tim e s ta r i V iljo K a ila<br />

ja s ih te e r in ä Ilm a r i R in n e . J a o s to<br />

k o k o o n tu i k a k s i k e r ta a ja s u u n n it-<br />

te li m m . v u o d e n 1 9 7 9 e s ite lm ä s a r ­<br />

ja n a ih e e t ja e s it e lm ö it s ijä t .<br />

S IV IS T Y S J A O S T O<br />

P u h e e n jo h ta ja n a o li k o u lu n e u ­<br />

v o s A lla n T . K o s k im ie s ja s ih te e ­<br />

r in ä m a is te r i M ik k o H ir v o ila ja jä ­<br />

s e n iä<br />

p r o fe s s o r it R e in o L e im u ja<br />

P a a v o K a llio ,<br />

h o v io ik e u d e n n e u v o s<br />

O la v i S a n t a la h ti, E r ik B e rg h , u lo ­<br />

s o t to m ie s E e ro L ä n s in e v a ja Ilm a r i<br />

R in n e .<br />

J a o s to s u u n n it t e li ja v a lm is ti<br />

m m . e h d o tu k s e t T u r u n 7 5 0 - v u o tis -<br />

ju h lie n e r ä ik s i t o im in t a ta p a h t u ­<br />

m ik s i. E n s im m ä in e n e h d o tu s o li<br />

T u r k u a k o s k e v a s ta tie t o k ilp a ilu s t a<br />

k o u lu ille ja to in e n y le is e s tä k i r j o i ­<br />

tu s k ilp a ilu s t a T u r k u u n l i it t y v is t ä<br />

a ih e is ta . K a u p u n g in h a llitu s i l m o it ­<br />

t i v a s ta u k s e s s a a n jä ttä n e e n s ä<br />

to is t a is e k s i a v o im e k s i e h d o tu k s e n<br />

t ie t o k ilp a ilu s t a s e k ä p ä ä ttä n e e n s ä ,<br />

e t te i k ir jo it u s k ilp a ilu a v o id a jä r je s ­<br />

tä ä .<br />

Y M P Ä R IS T Ö J A O S T O<br />

J a o s to o n o v a t k u u lu n e e t p u ­<br />

h e e n jo h ta ja n a O lli K e s tilä ja jä s e ­<br />

n in ä p r o f. R e in o L e n t o ja E rk k i<br />

A s p s e k ä o p e t u s to im e n jo h ta ja<br />

P e n tti L a h t i. J a o s to o n m m . v a l­<br />

m is t e llu t e r ä it ä T u r u n lu o n n o n ­<br />

s u o je lu u n ja A u r a jo e n ra n ta k u v a a n<br />

liit t y v iä e h d o tu k s ia .<br />

M U R R E J A O S T O<br />

J a o s to n k o k o o n k u t s u ja n a o li<br />

Ilm a r i R in n e ja v a r s in a is e n a p u ­<br />

h e e n jo h ta ja n a K a a r lo T a m m in e n ,<br />

s ih te e r in ä T o in i V u o r is to ja jä s e n i­<br />

nä A lf o n s K o s k im ie s , A ili S im o la ,<br />

V ilh o L e h to n e n , A lla n S a a r i, P e k ­<br />

k a N ie m i, P e n t ti V e ro m a , Ir ja<br />

S a lo v a a ra , E e v a V u o r is to , U u n o<br />

K u lo , S a tu H im a ra , A s t r id S te n ­<br />

b e rg , L e e n a M ä k in e n , K e r t tu A h l-<br />

ro o s , N e s to r L e h t in e n , M a ija<br />

G r ö n h o lm ja R e in o L in k o s a a r i.<br />

J a o s to o n t o im in u t k e r h o m u o ­<br />

to is e n a p itä e n k e r r a n k u u k a u d e s s a<br />

k o k o u k s e n , jo is s a o n m m . k ie le llis<br />

e s ti ta r k is te ttu T u r u n m u r te e n<br />

k ir jo it u k s ia ja p a k in o ita , k e r ä tty<br />

m u r re s a n o je n k o r t is t o a , k i r j o it e t t u<br />

S u o m e n T u r k u u n p a k in o ita , a n n e t­<br />

t u la u s u n to ja T u r u n m u r te is te n<br />

m a in o s te n , te r v e h d y s te n y m . o i-<br />

k e a m u r te is u u d e s ta .<br />

R E T K E IL Y J A O S T O<br />

J a o s to n p u h e e n jo h ta ja n a o li<br />

Ilm a r i R in n e ja jä s e n in ä e v e r s ti<br />

e v p . V e ik k o H a s s in e n , B o G r ö n ­<br />

h o lm , k a m r e e ri T o iv o K o rp e la ,<br />

R a u n i A r v e la ja e k o n o m i R itv a<br />

E rä m e ts ä .<br />

R e tk e ily ja o s t o o n p e r in t e e llis e s t i<br />

jo y li<br />

20 v u o d e n a ja n jä r je s tä n y t<br />

T u r k u - s e u r a n t o u k o k u is e t k u lt t u u -<br />

r io p in to r e tk e t. O p p a in a to im iv a t<br />

ja o s to n jä s e n te n lis ä k s i T u r u n<br />

O p a s k e rh o n k o u lu t e t u t o p p a a t.<br />

T o im in ta v u o d e n a ik a n a jä r je s t e t ­<br />

t i i n lin ja - a u t o illa n e ljä e r it t ä in o n ­<br />

n is t u n u t t a re tk e ä , j o i l l a k u lla k in<br />

o li m u k a n a n . 2 5 0 — 3 0 0 o s a n o tta ­<br />

ja a .<br />

T o r s ta in a 4. 5 . t u t u s t u t t ii n M e t­<br />

s ä m ä e n u u te e n r a v ir a ta a n , H u h ta ­<br />

m ä k i- y h ty m ä n H e lla k s e n te h ta a ­<br />

s e e n ja s e u d u n a lu e is iin . R a v ira ­<br />

d a lla<br />

o liv a t k o h te e n a k a t s o m o ja<br />

ta ll e i ll a k ilp a r a v u r it. R e tk e n v a s ­<br />

ta a v a n a o l i R a u n i A r v e la .<br />

T o r s ta in a 1 1 . 5 . t e h t i i n r e tk i " r a ­<br />

h a llis e e n R a is io o n " . T u t u s t u m is ­<br />

k o h te in a o liv a t R a is io n te h ta a t ja<br />

R a is io n k a u p u n k i. R e tk e n v a s ta a ­<br />

v a n a o li R itv a E r ä m e ts ä .


T o r s ta in a 1 1 . 5 . r e t k e ilt iin T u r u n<br />

u u s illa a s u m a - a lu e illa . V a n h e m m a t<br />

t u r k u la is e t t u s k in k ä s itt ä v ä t, e ttä<br />

k a u p u n k i o n la a je n tu n u t s u u r e s ti<br />

e n t is iin r e tk e ily k o h t e in a o lle is iin<br />

l ä h im e ts iin . R e tk e n , jo n k a p ä ä ­<br />

k o h te e n a o li M a ito - A u r a v a s ta a v a ­<br />

n a o l i V e ik k o H a s s in e n .<br />

K e v ä ä n v iim e in e n r e tk i t e h t iin<br />

2 5 . 5 . H ir v e n s a lo o n ja P ik is a a r e e n .<br />

T u r k u la is e n k u v a n v e is tä jä W ä in ö<br />

A a lto s e n k o t im ö k k i, e rä ä t v a n h a t<br />

k a r ta n o t, P ik is a a r e n h is to r ia llin e n<br />

s a ta m a ja a s u m a - a lu e o liv a t k o h ­<br />

te in a . V a s ta a v a n a o li B o G r ö n ­<br />

h o lm .<br />

R U O T S IN K IE L IN E N<br />

J A O S T O<br />

J a o s to p e r u s te ttiin v u o d e n 1 9 7 8<br />

a lu s s a . P u h e e n jo h ta ja n a o li B o<br />

G r ö n h o lm ja jä s e n in ä in s . W a ld e ­<br />

m a r E n q v is t, p ä ä t o im it ta ja M e ta<br />

T o r v a ld s , k o n tto r ip ä ä llik k ö R e n e é<br />

L a u ré n ja s ih te e r in ä k a n s lis ti H a r ­<br />

r ie t S u n d m a n . J a o s to p it i k a k s i<br />

k o k o u s t a , jo is s a m m . s u u n n ite ltiin<br />

S u o m e n T u r k u u n to im ite tta v a t<br />

r u o t s in k ie lis e t k ir jo it u k s e t .<br />

N A IS J A O S T O<br />

J a o s to n m o n iv u o t is e s ta p u h e e n ­<br />

jo h ta ju u d e s ta lu o p u i H e lm i S ilv o -<br />

la - M a n é r u s ja ja o s t o v a lits i u u d e k ­<br />

s i p u h e e n jo h ta ja k s i R a u n i A r v e la n<br />

ja v a r a p u h e e n jo h t a ja k s i fa r m a s e u t­<br />

t i A n n e li P e lto s e n . M u u t jä s e n e t<br />

o v a t B r ita A h lr o t h , M a r g a re ta<br />

J o k in e n , Irm a J y lh ä , T y t t i L in d s t ­<br />

r ö m , M e e ri R o in e , L e a L a u n o s to ,<br />

L e e n a L a a k s o ja H e ljä L a in e .<br />

J a o s to jä r je s ti p e r in te e llis e e n ta ­<br />

p a a n<br />

o n n is tu n e e n K y n ttilä n p ä iv ä n<br />

j u h la n r u n s a a lla o h je lm a lla 2 9 . 1.<br />

I k itu u r in A u r o r a - s a lis s a .<br />

K A S K U J A O S T O<br />

T u r k u - s e u r a n k a h d e n k a s k u k ir-<br />

ja n " K la a r i o n s a n o f ö r iä ijä " ja ” k o<br />

P u m p u la f lik a t jo k k e n p u to s ” p a i­<br />

n o s te n lo p u ttu a ja k y s y n n ä n o l ­<br />

le s s a e d e lle e n s u u r e n , p ä ä te ttiin<br />

r y h ty ä t o im itta m a a n ja ju lk a is e ­<br />

m a a n k o lm a t ta k a s k u k ir ja a . K a s -<br />

k u ja o s to o n v a l i t t i i n H e ik k i W in te r<br />

p u h e e n jo h ta ja k s i ja jä s e n ik s i P e k ­<br />

k a N ie m i, E r ik B e rg h , A lla n T .<br />

K o s k im ie s , E in o L e h t in e n ja Ilm a r i<br />

R in n e s ih te e r in ä .<br />

S e u r a n ju lis ta m a a n k a s k u k ilp a i-<br />

lu u n s a a p u i n . 1 0 0 0 k a s k u a . T y ö<br />

ja tk u u e d e lle e n v . 1 9 7 9 , jo n k a a i­<br />

k a n a p y r itä ä n s a a m a a n v a lm iik s i<br />

k o lm a s k a s k u k ir ja . S u u n n ite lm is s a<br />

o n m y ö s u u s in ta p a in o k s e n o t t a ­<br />

m in e n k a h d e s ta a ik a is e m m a s ta<br />

k a s k u k ir ja s ta .<br />

T A L O U S J A O S T O<br />

J a o s to n to im in t a a n o v a t o s a llis ­<br />

t u n e e t p a n k in jo h ta ja P a u li K o m i<br />

p u h e e n jo h ta ja n a ja jä s e n in ä p a n ­<br />

k i n jo h t a ja t A t t e V a rjo , S v e n E rik<br />

R e la n ti ja E r ik J ä ä n t i s e k ä s e u ra n<br />

h a llit u k s e n e d u s t a ja n a A r m a s O .<br />

J o k in e n . J a o s to o n p y r k in y t tu k e ­<br />

m a a n s e u r a n ta lo u t t a ja h a n k k in u t<br />

u s e ita l i ik e la it o k s ia s e u r a n y h t e i­<br />

s ö jä s e n ik s i.<br />

J U H L A T , K O K O U K S E T<br />

JA E D U S T U S<br />

V u o s ik o k o u s p id e t t iin lä ä n in v i­<br />

r a s to ta lo s s a k e s k iv iik k o n a 2 9 . 3.<br />

L ä s n ä o li n. 1 6 0 jä s e n tä . S ä ä n tö ­<br />

m ä ä rä is te n a s ia in k ä s itte ly n jä l­<br />

k e e n t u t u s t u t t ii n v ir a s to ta lo o n ja<br />

n ä h t iin u u s i T u r k u - e lo k u v a .<br />

S y y s k o k o u s p id e t t iin to r s t a in a<br />

2 3 . 1 1 . K r is til lis y h te is k u n n a l lin e n<br />

ty ö k e s k u s A u ra la s s a . L ä s n ä o li n.<br />

1 0 0 jä s e n tä . E s ite lm ö its ijä n ä o li<br />

in s . M a r tti P ie tik ä in e n ja A u ra la n<br />

o p is to la is e t e s it t iv ä t o h je lm a a .<br />

S y y s ju h la j ä r je s t e t t iin to r s t a in a<br />

2 6 . 1 0 . T u r u n lin n a s s a . K u n in ­<br />

k a a n s a li o li a iv a n tä y n n ä e li lä h e s<br />

4 0 0 h e n k e ä . V e to n u m e ro n a o li<br />

v a r m a a n k in J u h a n a H e r ttu a n ja<br />

T u r u n lin n a n s illo is e n h o v iv ä e n<br />

e s iin ty m in e n k u v a e lm a s s a , jo n k a<br />

M a j- L is ja K a le v i N ie m in e v a o liv a t<br />

la a tin e e t ja o h ja n n e e t. E s it e lm ö it ­<br />

s ijä n ä o li t a it e i l i ja O s m o L a in e ,<br />

jo k a e s it t e li O tt o M ä k ilä n ta id e t ta .<br />

K u ts u k o k o u s T u r u n m u r te e n<br />

h a r r a s ta jille p id e t t iin p e r ja n ta in a<br />

1 0 . 3. T u r u n S u o m a la is e n S ä ä s tö ­<br />

p a n k in k e r h o lla . L ä s n ä o li 4 0 h e n ­<br />

k e ä . F i l. li s . M a ija G r ö n h o lm e s i­<br />

te lm ö i T u r u n m u r te e s ta ja e s ite l­<br />

m ä s tä k ä y t iin la a ja k e s k u s te lu .<br />

K A U P U N K IO S A S E U R A T<br />

T u r u n k a u p u n k io s a s e u r o illa e i<br />

o le k iin te ä tä y h d y s e lin tä . T u r k u -<br />

s e u r a k u t s u i n ä m ä s e u r a t v u o d e n<br />

1 9 7 8 a ik a n a y h t e is n e u v o tte lu ih in ,<br />

jo tk a p id e t t iin 3 0 . 3 . T u r u n S ä ä s ­<br />

tö p a n k in H ä m e e n k a d u n k o n t t o r is ­<br />

s a ja 2 8 . 1 1 . T u r u n S u o m a la is e n<br />

S ä ä s tö p a n k in k e r h o h u o n e e s s a .<br />

E d e llis e s s ä o li lä s n ä 16 ja jä lk im ­<br />

m ä is e s s ä 2 0 o s a n o tta ja a . M u u ta ­<br />

k in y h t e is to im in t a a o n o llu t .<br />

T u r u n O p a s k e rh o o n o l l u t m u k a n a<br />

n e u v o tte lu is s a .<br />

T u r k u - s e u r a o n m y ö s p itä n y t<br />

n ä is tä s e u r o is ta lu e tte lo a . K a u -<br />

p u n k io s a s e u r a t o v a t: P o rts a - ,<br />

K a k s k e r ta -, S u ik k ila - , L a u k k a v u o r i-<br />

, P a a t tis te n - ja R u n o s m ä k i- s e u ra t,<br />

V a r is s u o - y h d is ty s , L a u s te e n y h ­<br />

t e is t y ö e lin , P iis p a n k a tu - B is k o p s -<br />

g a ta n ry . ja R u is s a lo - y h d is ty s .<br />

E D U S T U K S IA J A A L O IT E ­<br />

T O IM IN T A A<br />

U u d e n T u r k u - e lo k u v a n e s ity s - ja<br />

k e s k u s te lu tila is u u d e s s a 1 7 . 1 .<br />

s e u r a s ta o li e d u s t a ja t . P a a ttis te n -<br />

s e u ra n v u o s ik o k o u k s e s s a 7. 2 .<br />

Ilm a r i R in n e e s ite lm ö i k o t is e u t u -<br />

s e u r o je n a lo ite to im in n a s ta .<br />

V a r s in a is - S u o m e n L u o n n o n s u o ­<br />

je lu y h d is t y k s e n k o k o u k s is s a 2 1 . 3 .<br />

ja 4 . 4 . k ä s it e lt iin lä h in n ä R u is s a ­<br />

lo n s u o je lu a . A lo it e k ir je lm ä lä h e ­<br />

t e t t i i n T u r u n k a u p u n g in v a lt u u s to l­<br />

le . T u r k u - s e u r a s ta o liv a t m u k a n a<br />

O lli K e s tilä ja Ilm a r i R in n e . K r i i t t i ­<br />

s e n K o r k e a k o u lu n y le is ö s e m in a a -<br />

r is s a T u r u n<br />

K a u p p a k o r k e a k o u lu lla<br />

2 5 . 4 . o liv a t a lu s ta jin a A lfo n s<br />

K o s k im ie s ja Ilm a r i R in n e .<br />

T u r u n p a ik a llis r a d io s s a Ilm a r i<br />

R in n e e s it t e li 5 . 5 . T u r k u - s e u r a n<br />

t o im in t a a .<br />

T u r u n K e s ä y lio p is to n a v a ja is is s a<br />

1 . 5 . s e u r a n e d u s t a ja t o liv a t lä s n ä .<br />

K e s ä y lio p is to n r e h to r i, p r o f. E rk k i<br />

A s p p y y s i m y ö s T u r k u - s e u r a lta<br />

e s ite lm ä ä , jo n k a p it i p r o f. P a a vo<br />

K a llio a ih e e n a a n R u is s a lo t u r k u ­<br />

la is te n v ir k is ty s k e ita a n a .<br />

V a lta k u n n a llis te n la s te n s u o je lu -<br />

p ä iv ie n<br />

e s it t e ly t ila is u u d e s s a<br />

T u r u s s a 1 4 . 6 ., u u d is t e t u n T u r u n<br />

k a u p p a h a llin a v a ja is is s a 1 9 . 6 .,<br />

A p te e k k im u s e o n<br />

la a je n n u s o s a n<br />

a v a ja is is s a ja 2 0 - v u o tis tila is u u d e s -<br />

s a 1 3 . 1 2 . ja T u r u n U k k o k o d in 70 -<br />

v u o tis ju h la s s a 1 4 . 1 2 . s e u r a o n o l­<br />

lu t e d u s t e tt u n a .<br />

K in g e lin in h u v im a ja n v ih k iä is is ­<br />

sä 1 6 . 6 . O lli K e s tilä e s ite lm ö i<br />

m a ja s ta , jo n k a T u r k u - s e u r a n a lo ite<br />

p e la s ti k a u p u n g in r a k e n n u s to im in ­<br />

n a n ja liik e n te e n j a lo is t a r a u h a llis<br />

e lle ja k a u n iille p a ik a lle S ib e liu s -<br />

m u s e o n n a a p u r u u te e n A u ra jo e n<br />

r a n ta t ö y r ä ä lle . L ä s n ä o li 75 k u t s u ­<br />

v ie r a s ta .<br />

R a n ta k a tu to im ik u n n a n k o k o u k ­<br />

s iin 4. ja 7. 1 2 . T u r k u - s e u r a s ta<br />

o s a llis t u i O lli K e s tilä . S e u ra a n to i<br />

p y y d e t ty n ä k ir ja llis e n la u s u n to n s a<br />

A u ra jo e n r a n ta k a tu je n r a u h o it t a m i­<br />

s e s ta ja s u o je lu s ta s e k ä s u u n n i­<br />

te llu s t a k e s ä k a u d e n o h je lm o in n is ­<br />

ta r a n ta k a d u illa .<br />

E S IT E L M Ä S A R J A<br />

T u r k u - s e u r a jä r je s ti y h t e is t o i­<br />

m in n a s s a T u r u n s u o m e n k ie lis e n<br />

ty ö v ä e n o p is to n k a n s s a e s ite lm ä ­<br />

s a r ja n , jo t a V a r s in a is - S u o m e n<br />

L u o n n o n s u o je lu y h d is ty s<br />

a v u s ti<br />

e s ite lm ä a ih e ita tä y d e n tä v illä e lo ­<br />

k u v illa . P r o f. U n to S a lo e s ite lm ö i<br />

6 . 2 . a ih e e s ta " K u lt t u u r is u o je lu<br />

y m p ä r is tö n s u o je lu n o s a n a ” ,<br />

a p u l.p r o f. E rk k i L e p p ä k o s k i 1 3 . 2.<br />

a ih e e s ta " V e s ie n s u o je lu L o u n a is -<br />

S u o m e s s a " ja f I I . t r i K y ö s ti J u m p ­<br />

p a n e n a ih e e s ta " T u r u n m e r ia lu e e n<br />

k u o r m itu s ja t il a " , a p u l. p r o f . R a u ­<br />

n o T e n o v u o 20 . 2 . a ih e e s ta " L u o n ­<br />

n o n s u o je lu a lu e e t ,<br />

a ja n k o h ta is ta<br />

p e r u s ta m is e s ta ja ta r p e is ta ” s e k ä<br />

d o s e n tti S a k a ri H in n e r i 2 7 . 2. a i­<br />

h e e s ta<br />

" I lm a n s u o je lu o n g e lm ia<br />

T u r u n y m p ä r is tö s s ä ” .<br />

O p is t o n lu e n to s a lis s a o li k u s s a ­<br />

k in t ila is u u d e s s a lä s n ä k e s k im ä ä ­<br />

r in 1 0 0 k u u n t e lija a .<br />

K O T IS E U T U P Ä IV Ä T<br />

L A H D E S S A<br />

S u o m e n K o t is e u t u liit o n jä s e n e ­<br />

n ä T u r k u - s e u r a y h d e s s ä T u r u n<br />

k a u p u n g in ja V a r s in a is - S u o m e n<br />

M a a k u n ta liito n k a n s s a lä h e tt i<br />

e d u s t a jia tu tu s t u m a a n L a h d e s s a<br />

4 . - 6 . 8 . jä r je s t e t t y ih in v a lta k u n ­<br />

n a llis iin k o t is e u t u p ä iv iin .<br />

P ä iv ie n jä r je s te ly o l i h y v ä ja o h ­<br />

j e lm is t o e r ittä in la a ja . R e tk ip ä iv ä -<br />

n ä k ie r r e ttiin P ä ijä t- H ä m e e n<br />

a lu e e lla ja t u t u s t u t t ii n m o n iin<br />

m a a s e u d u n m u s e o ih in , k a r ta n o i­<br />

h in , v a n h a n m a llin m u k a is iin ty ö -<br />

n ä y tö k s iin ja S is ä -S u o m e n k a u n iis<br />

e e n lu o n to o n .<br />

V A L M IS T U M IS T A T U R U N<br />

K O T IS E U T U P Ä IV IL L E<br />

L a h d e n k o t is e u t u p ä iv illä o lt iin<br />

s u u r e lla j o u k o lla m u k a n a s e n<br />

v u o k s i, e ttä s a a ta is iin m a llia<br />

T u r u s s a 2 9 . 6 . — 1 . 7. 1 9 7 9 jä r je s ­<br />

te t t ä v ille v a lt a k u n n a llis ille k o t is e u ­<br />

tu p ä iv ille .<br />

T u r u n k a u p u n g in m y ö n n e tty ä<br />

k o t is e u t u p ä iv ie n<br />

jä r je s te ly y n v a ra t<br />

ja v a lit t u a o m a t e d u s t a ja n s a p ä i­<br />

v ie n e ri t o im i k u n t i i n , s a a tiin v a l­<br />

m is t e lu t y ö t k ä y n t iin . V a rs in a is -<br />

S u o m e n M a a k u n ta liitto ja K o t i­<br />

s e u t u li i t t o n im e s iv ä t to im ik u n t iin<br />

o m a t e d u s t a ja n s a ja T u r k u - s e u r a n<br />

e d u s t a jin a t u liv a t p ä ä to im i-<br />

k u n ta a n O lli K e s tilä , E r ik B e rg h ,<br />

H e ik k i W in te r ja Ilm a r i R in n e , ty ö ­<br />

v a lio k u n ta a n ja o h je lm a to im ik u n -<br />

ta a n Ilm a r i R in n e , r e tk e ily ja o s to o n<br />

B o G r ö n h o lm , R a u n i A rv e la ja<br />

V e ik k o H a s s in e n , t ie d o t u s ja o s to o n<br />

H e ik k i W in te r ja h u o lto ja o s to o n<br />

B e n g t P e tte r s s o n ja T y tti L in d s t ­<br />

r ö m .<br />

O h je lm a to im ik u n ta o n v a lm is te l­<br />

lu t 3 - p ä iv ä is tä o h je lm a a jo k o k o<br />

s y y s k a u d e n 1 9 7 8 , m u tta la a je m ­<br />

m a t v a lm is te lu t p ä ä s iv ä t k ä y n tiin<br />

v a s ta 1 9 7 9 a ik a n a .<br />

T U R U N P Ä IV Ä N<br />

T O IM IK U N T A<br />

K a h d e k s a n n e n to is t a k e rra n T u r ­<br />

k u v ie tt i 1 7 . 9. n im ik k o p ä iv ä ä n s ä<br />

te e m a lla " T u rk u ju h la v u o te n s a<br />

a a tto n a ” .<br />

T u r u n s u u r im m a n v u o tu is e n<br />

ju h la p ä iv ä n to im ik u n n a n v a lits e e<br />

k a u p u n g in h a llitu s , m u tta T u r k u -<br />

s e u ra s a a v u o s itta in n im e tä k o lm e<br />

e d u s ta ja a n s a T u r u n p ä iv ä n t o im i ­<br />

k u n ta a n . T ä llä k e r r a lla o liv a t e d u s ­<br />

t a jin a jo h ta ja ta r M a j- L is N ie m in e ­<br />

v a , r a k e n n u s m e s ta r i J u k k a U u s ita ­<br />

lo ja Ilm a r i R in n e .<br />

S P R :n T u r u n o s a s to n jä r je s tä ­<br />

m ie n ja h o ita m ie n H e ik in m a r k k i-<br />

n o id e n s e k ä p ä iv ä n o h je lm a a n l i i t ­<br />

ty n e id e n lu k u is te n ju h lie n , k o n ­<br />

s e r tt ie n , a s k a r te lu n ä y tte ly id e n ,<br />

a v a ja is ju h la n ja ilo tu lit u k s e n lis ä k ­<br />

si p ä iv ä n te e m a a n s is ä lty iv ä t T u r ­<br />

k u - s e u r a n jä r je s tä m ä t te m p a u k s e t,<br />

jo is t a o n m a in in ta to is a a lla tä s s ä<br />

to im in t a k e r to m u k s e s s a .<br />

P o ik k e u k s e n a<br />

a ik a is e m m a s ta<br />

k ä y t ä n n ö s tä o li s e , e t tä k a u p u n ­<br />

g in h a llit u s p y y s i t o im ik u n ta a ja t ­<br />

k a m a a n v ie lä T u r u n p ä iv ä n jä lk e e n<br />

t o im in t a a n s a ja v a lm is te le m a a n<br />

T u r u n 7 5 0 - v u o tis ju h lie n k a n s a n ­<br />

ju h lie n jä r je s tä m is t ä .<br />

K a n s a n ju h la<br />

jä r je s te tä ä n s u n n u n t a in a 5 . 8 . 1 9 7 9<br />

T u r u n u r h e ilu p u is to s s a .<br />

T U R K U J U H L A V U O T E N S A<br />

A A T T O N A<br />

T u r u n p ä iv ä n to im ik u n t a ja T u r ­<br />

k u - s e u r a o liv a t e r ä iltä o s in y h t e is ­<br />

t y ö s s ä p ä iv ä n te e m a n t o te u tta m i­<br />

s e s s a . T ä m ä k o s k i lä h in n ä t o u k o ­<br />

k u u n 8 . — 1 1 . p ä iv in ä to te u te ttu a<br />

s u u r ta k o u lu je n ja k a n s a la is te n<br />

s iiv o u s ta lk o it a , j o ih in o s a llis t u i<br />

35 0 0 k a n s a la is ta .<br />

T ä s s ä to im in n a s s a , k u te n m y ö s<br />

s y k s y llä " T u r k u v ih r e ä k s i” - k a m -<br />

p a n ja s s a e li p u id e n is tu t u s ta lk o is -<br />

s a o liv a t m y ö s k a u p u n k io s a s e u r a t<br />

m u k a n a . N ä itä ja m u ita y h d is ty k ­<br />

s iä o s a llis t u i ta lk o is iin 20 . T o i­<br />

m in ta a jo h tiv a t k a u p u n g in p u o le s ­<br />

ta k a u p u n g in p u u ta r h u r i H e im o<br />

H ie ta la ja p u h t a a n p it o la ito k s e n<br />

jo h ta ja E r k k i A la -T u u h o n e n , k o u ­<br />

lu la it o k s e s ta J o r m a<br />

P ilk e v a a ra ja<br />

T u r k u - s e u r a s ta Ilm a r i R in n e . T u r ­<br />

k u - s e u r a n h e lm ik u in e n e s ite lm ä ­<br />

s a r ja o li jo tä h d ä n n y t T u r u n v e s ia ­<br />

lu e id e n ja ilm a n p u h ta u s o n g e l-<br />

m iin .<br />

H u o m a tta v a a o n m y ö s , e t tä s ii-<br />

v o u s ta lk o id e n y h te y d e s s ä k a u p u n ­<br />

g in<br />

k o u lu la u ta k u n ta a n to i k a ik ille<br />

k o u lu ille o h je e t s iis te y d e n ja<br />

m u u n ta p a k a s v a tu k s e n o p p itu n t ie n<br />

jä r je s tä m is e s tä .<br />

M o n e lta ta h o lt a o n e s ite tty t o i ­<br />

v o m u k s ia tä m ä n ta p a is t e n , k a u ­<br />

p u n g in h y v ä k s i s u o r it e tt a v ie n ja<br />

ta lk o o h e n k e ä lis ä ä v is t ä te m p a u k ­<br />

s is ta , m u tt a e r illis v a r o ja ta r k o itu k ­<br />

s e e n o n tu s k in s a a ta v is s a ja T u r ­<br />

k u - s e u r a n o m a t r e s u r s s it e iv ä t r ii ­<br />

tä la a je n e v a a n to im in t a a n .<br />

J Ä S E N M Ä Ä R Ä JA S U O M E N<br />

T U R K U<br />

T u r k u - s e u r a n<br />

jä s e n m ä ä r ä n<br />

n o u s tu a v. 19 7 7 n o in 1 7 0 0 :a a n ,<br />

o n s e v u o d e n 1 9 7 8 a ik a n a o s o itta ­<br />

n u t y h ä n o u s e v a a s u u n ta a . V a rs i­<br />

n a is te n jä s e n te n m ä ä rä v u o d e lle<br />

1 9 7 9 s iir r y ttä e s s ä o n jo 2 10 0 .<br />

S u o m e n T u r k u<br />

ilm e s ty i v u o d e n<br />

a ik a n a n e ljä n ä n u m e r o n a , jo is s a<br />

o li y h te e n s ä 2 2 4 s iv u a . L e h d e n<br />

p a in o s o li 3 6 0 0 k a p p a le tta . S e u ­<br />

ra n jä s e n te n ja y k s ity is te n tila a ­<br />

jie n lis ä k s i le h te ä lä h e te ttiin k a u ­<br />

p u n g in v ir a s to ih in , s a ir a a lo ih in ,<br />

v a n h a in k o te ih in , k ir ja s t o ih in ja<br />

m u ih in la ito k s iin .<br />

M U U T O IM IN T A<br />

S e u ra n t a lo u d e n h o ita ja e s ittä ä<br />

e r illis e n tilik e r to m u k s e n . T ä s s ä<br />

y h te y d e s s ä v o id a a n k u ite n k in m a i­<br />

n ita , e t tä k a u p u n g in e r ittä in p ie ­<br />

n e s tä s e u r a - a v u s tu k s e s ta h u o lim<br />

a tta o n jä s e n m a k s u je n , k ir jo je n ,<br />

lito g r a fio id e n , p o s t ik o r t t ie n ja T u r -<br />

k u - le v y je n m y y n n in a n s io s ta p y s ­<br />

t y t t y s e u ra n ta lo u s a s ia t ty y d y ttä ­<br />

v ä s ti h o ita m a a n .<br />

S e u ra n<br />

jä s e n h a n k in ta k ilp a ilu n<br />

p a lk in n o t ja e t t iin v u o s ik o k o u k s e s ­<br />

sa . U u s i k ilp a ilu a lk o i s a m a s ta<br />

a ja n k o h d a s ta ja p ä ä t ty y v. 19 79<br />

v u o s ik o k o u k s e e n ,<br />

jo s s a p a lk in n o t<br />

jä lle e n ja e ta a n .<br />

P a its i s e u r a n ja o s to je n k o h d a lla<br />

m a in itt u ja a lo it t e it a , o n s e u ra n jä ­<br />

s e n is tö te h n y t a lo it t e it a . K a u p u n ­<br />

g in p ä ä tä n tä e lim ille o n lä h e te tty<br />

k ir je lm iä m m . S u o m e n T a lo u s s e u ­<br />

ran t o n t in r a k e n ta m is a s ia s s a ja<br />

u u d is te tu n T u r u n k a u p p a h a llin<br />

v u o k r a u s k y s y m y k s e s s ä .<br />

T u r k u - s e u r a n h a llit u s k iittä ä<br />

k a ik k ia n iit ä y k s it y is iä h e n k ilö it ä ,<br />

l iik e la it o k s ia ja T u r u n k a u p u n k ia ,<br />

j o tk a o v a t la h jo it u k s illa ja a v u s ­<br />

t u k s illa tu k e n e e t s e u ra n t o im in t a a<br />

s e k ä m y ö s n iit ä , jo t k a v a p a a e h to i­<br />

s e lla p a lv e lu lla a n , k ir jo it u k s illa a n<br />

ja e s ite lm illä ä n o v a t a v u s ta n e e t<br />

s e u ra n t o im in t a a . S e o n o llu t t y ö ­<br />

tä T u r u n ja t u r k u la is te n h y v ä k s i.<br />

TU RKU-SEU RA,<br />

Å B O -S A M FU N D E T RY.<br />

O L L I K E S T IL Ä<br />

p u h e e n jo h ta ja<br />

IL M A R I R IN N E<br />

t o im in n a n jo h ta ja<br />

Tunnetko<br />

Turkua?<br />

V a s ta u k s e t:<br />

1 . P u o la la n m ä e n r in te e s s ä R a u ­<br />

h a n k a d u n p ä ä s s ä s ija its e v ia<br />

n o in 2 0 0 v u o tta v a n h o ja P u o la -<br />

l a - n im is e n m a a la is ta lo n r a k e n ­<br />

n u k s ia . T a lo r y h m ä o n o l l u t p a i­<br />

k a lla j o 1 4 0 0 - lu v u lta a s t i, j o l ­<br />

lo in n e k u u lu iv a t n s . P y h ä n<br />

P ie ta r in a lt t a r ille .<br />

2 . P ik k u - P u k in k e s ä r a v in t o la s a ­<br />

m a n n im is e llä<br />

p ik k u s a a r e lla<br />

R u is s a lo n ja H ir v e n s a lo n v ä lis ­<br />

s ä .<br />

K u n R u is s a lo p a ls t o it e t t iin<br />

1 8 4 6 , h e ti s e n jä lk e e n r a k e n ­<br />

n e t t iin P ik k u - P u k k iin h u v ila ,<br />

jo s t a s it t e m m in t u li h y v in s u o ­<br />

s it t u tu r k u la is te n k e s ä r a v in to la .<br />

3 . T a lo P u u ta r h a k a d u n ja A u ra k a ­<br />

d u n k u lm a u k s e s s a tu n n e ta a n<br />

S u o m a la in e n P o h ja - n im is e n ä .<br />

T a lo p u r e t t iin v . 1 9 7 8 lo p u lla ja<br />

p a ik a lle r a k e n n e ta a n S a m m o n<br />

liik e ta lo a . P u re ttu v a n h a p u u r a ­<br />

k e n n u s o l i v u o d e lta 1 8 9 1 , j o l ­<br />

lo in s e r a k e n n e tt iin L u o s t a r in -<br />

m ä e n " h ö k k e lik y lä ä ” m u is t u t t a ­<br />

v a n a s u n t o r y h m ä n k e s k e lle .<br />

4 . Y lio p is to n k a d u n ja K ä s ity ö lä is -<br />

k a d u n k u lm a t a lo , j o n k a o n p iir ­<br />

tä n y t a r k k ite h ti F r it jo f S tra n ­<br />

d e ll, r a k e n n e tt iin v . 1 9 0 2 T u r u n<br />

P u s s i- ja K ir je k u o r it e h ta a n<br />

o m is ta jie n y k s ity is a s u n n o k s i.<br />

N y t s iin ä o n p ä ä a s ia s s a k o n t-<br />

t o r ih u o n e is t o ja . E r ik o in e n " k u l-<br />

m a e k k e r i" ja la s im a a la u k s e t ik ­<br />

k u n o is s a k iin n it t ä v ä t h u o m io t a .<br />

5 . H u m a lis to n k a tu 1 4 :s ta s ija its e ­<br />

va k o r is te e llin e n 2 - k e r r o k s in e n<br />

p ie n i k iv ir a k e n n u s , jo k a ra k e n ­<br />

n e ttiin v. 1 9 0 5 . T a lo s s a to im i<br />

m m . v a n h e m p ie n tu r k u la is te n<br />

m u is ta m a v a lo k u v a a m o R e u n a .<br />

6 . P u u ta r h a k a d u n ja K ä s ity ö lä is -<br />

k a d u n<br />

k u lm a u k s e s s a s ija its e v a<br />

J u g e n d - ty y lin e n<br />

2 - k e r r o k s in e n<br />

k iv ira k e n n u s<br />

k u lm a t o r n e in e e n<br />

o n r a k e n n e ttu v . 1 8 9 5 . T a lo n<br />

o m is ta a " M a it o - K u lm a la ” .<br />

T a k a n a K ä s ity ö lä is k a d u n p u o ­<br />

le lla v . 1891 k o r k e a lle k iv ija lu s ­<br />

ta lle r a k e n n e ttu p u u t a lo .<br />

7 . L ä n t is e llä R a n ta k a d u lla s i j a i t ­<br />

se v a v . 1 8 8 5 r a k e n n e ttu r u o t­<br />

s in m a a la is e n A lw in J a c o b in<br />

p iir tä m ä A u ra n P a n im o O y :n<br />

t i i l in e n te h d a s r a k e n n u s , jo k a<br />

n y k y ä ä n o n H a r tw a ll O y : n<br />

o m is tu k s e s s a .<br />

R a k e n n u k s e n<br />

s ä ily ttä m is e s tä o n s y n t y n y t<br />

k e s k u s te lu a , k u n H a r tw a ll lä ­<br />

h ia ik o in a s i i r t y y m u u a lle .<br />

R a k e n n u s e d u s t a a 1 8 0 0 - lu v u n<br />

in d u s t r ia lis m in s y n t y k a u tta .<br />

8 . S a m p p a lin n a n p a v iljo n k i o l i a l­<br />

k u ja a n (1 8 6 5 ) P . C . R e ttig in<br />

y k s it y is h u v ila , jo n k a h ä n v.<br />

1 8 6 6 la h j o i t t i T u r u n k a u p u n g ille<br />

s illo is e n<br />

v ilk k a a n la iv a s a ta m a n<br />

k ä y t tö ö n ja m a tk u s ta jie n t i l o i k ­<br />

s i. R a k e n n u k s e n p iir s i a r k k i­<br />

te h t i C . J . v o n H e id e k e n ja<br />

m y ö h e m m in s e o n t u ll u t t u n ­<br />

n e tu k s i S a m p p a lin n a n k e s ä ra -<br />

v in to la n a .


” Kauramoottoreista”<br />

dieselbusseihin<br />

HEVO S V O IM A S Ä H K Ö VO IM A N<br />

ED ELLÄ K Ä VIJÄ N Ä<br />

"K u u lu u p a tä ä ltä m u ita k in kew<br />

ä tu u tis ia . T u o kauan p u u h a ttu<br />

ra ta tie tä ä llä on n y t jo s iin ä ku n ­<br />

nossa, e ttä w ä lia ik a in e n liik e siin ä<br />

a lk o i w iim e s u n n u n ta in a t.k . 4 p.<br />

s ik s i ku n n e s e h d itä ä n saam aan se<br />

tä yte e n k u n to o n s a ." N äin k e rto ili<br />

n im im e rk k i "T o iw o " T urun hevosra<br />

itio tie n a lk a m is e s ta to u ko ku u ssa<br />

1890. J u lk in e n jo u k k o liik e n n e o li<br />

a lk a n u t s u u rte n to iv e id e n ja o d o ­<br />

tu s te n m erkeissä. K un A u g u s t<br />

M a g n u s A rm felt to u k o k u u n 27.<br />

päivänä 1889 o li jä ttä n y t T urun<br />

k a u p u n g in v a ltu u s to lle a n o m uksen<br />

ja p y y tä n y t to im ilu p a a h e v o sra itio -<br />

tie y h tiö lle , n iin n e ljä päivää anom<br />

uksen jä ttä m is e n jälke e n kaup<br />

u n g in v a ltu u s to m y ö n s i to im ilu ­<br />

van. R a itio tie n liik e n n e k ä y n n is ty i<br />

pik a -a ju rie n lakon aikana. L iik e n ­<br />

te e ssä o li kaksi vaunua ja ne k u l­<br />

kivat 20 m in u u tin vä lia jo in . V aikeudet<br />

a lk o iv a t kasaantua uuden<br />

y h tiö n niskaan jo sen e n s im m ä i­<br />

senä to im in ta v u o n n a . R a itio tie y h -<br />

tiö n n is k o ille s ä ly te tty kadun k u n ­<br />

n o s s a p ito m u o d o s ti suurim m a n<br />

p u lm a n . S eurauksena o li y h tiö n<br />

jo u tu m in e n k o n k u rs s iin , koska<br />

ka u p u n g in v a ltu u s to k in a s e ttu i jy r­<br />

kä s ti k ie lte is e lle k a n n a lle ra itio tie n<br />

ta lo u d e llis e s s a tu kem isessa.<br />

L o ka ku u n v iim e is e n ä päivänä 1892<br />

k u lk i v iim e in e n h e v o s ra itio tie n<br />

vaunu.<br />

■ Turun kaupungin liikennelaitos vietti 70-vuotisjuhliaan<br />

22. 12. 1978. Julkisen liikenteen historia Turussa on tätäkin<br />

vanhem paa, sillä ensim m äisen kerran kaupungin katukuvassa<br />

liikkuivat hevosraitiotien vaunut toukokuussa 1890. Ennenkuin<br />

on tultu täm än päivän nykyaikaisiin dieselbusseihin, on<br />

kuljettu pitkä ja ajoittain vaikeakin taival yksityisestä yrityksestä<br />

kunnalliseen hallintaan jopa valtion takavarikon kautta.<br />

Kauran voim alla kävivät ensim m äiset ”m ootto rit” — hevoset,<br />

joskin niiden kuljetukset päättyivät kon kurssiin. Hevoset saivat<br />

sitten antaa tietä sähköisille raitiovaunuille ja näm ä busseille.<br />

Juhlansa kunniaksi kaupungin liikennelaitos tarjosi ilmaisen<br />

m atkan jokaiselle jouluaattona 24. 12. 1978.<br />

sa ksa la in e n y rity s ja s iitä syystä<br />

sekä sä h k ö la ito k s e n e ttä ra itio te i­<br />

den o m a is u u s ta k a v a rik o itiin 18.<br />

e lo k u u ta 1914. K e n ra a likuvern ö ö rin<br />

m äärä yksestä lä ä n in kuvernööri<br />

o tti y h tiö n kiin te ä n ja irta im e n<br />

o m a is u u d e n ta ka va rikko o n ja vap<br />

a u tti y h tiö n jo h d o s s a o lle e t vapaaherra<br />

C a ro lu s Wreden sekä in ­<br />

s in ö ö ri W a lte r Schm idtin te h tä v is ­<br />

tään m ääräten s a m a lla uuden kaup<br />

a llis e n ja te k n illis e n jo h ta ja n .<br />

Y h tiö n to im in ta a n takavarikko ei<br />

su u re m m in v a ik u tta n u t. R a itio tie -<br />

liik e n n e ja tk u i ke skeytyksettä ,<br />

v a ikkakin p o ltto a in e p u la lyhyeksi<br />

a ja ksi s u p is ti k u lk u tih e y k s iä .<br />

Sodan lo p p u v u o s in a ra itio tie liik e n -<br />

ne jo p a ko ki e n n a lta a rvaam attom<br />

an v ilk a s tu m is e n , kun sen m a t­<br />

k u sta ja m ä ä rä n o u s i a ikaisem p ie n<br />

v uosien va k iin tu n e e s ta 1,2 — 1,3<br />

m iljo o n a n m a tk u s ta ja n m äärästä<br />

vuonna 1916 lähes 2 m iljo o n a a n ,<br />

vu o n n a 1917 jo 3,3 m iljo o n a a n ja<br />

vuonna 1918 h u ip p u lu k e m iin , 4,3<br />

m iljo o n a a n m a tku sta ja a n .<br />

RAITIO TIET TURUN<br />

K A U P U N G IN O M ISTU KSEEN<br />

S odan jälkeen o li jo u d u ttu tila n ­<br />

teeseen, jo llo in o li pakko h arkita<br />

ra itio te id e n k u n n a llis ta m is ta .<br />

T urun ka u p u n g in sähkökom ite a<br />

a n to i m ie tin tö n s ä sähköla ito ksen<br />

ja s ä h k ö ra itio te id e n lu n a s ta m is e s ­<br />

ta v u o d e sta 1919 p erustuen y h tiö l­<br />

le m yö n n e tty y n to im ilu p a s o p im u k ­<br />

seen, jo n k a m ukaan T urun kaup<br />

unki o li o ik e u te ttu k y m m e n e n ­<br />

n estä k a le n te riv u o d e s ta sen jä l­<br />

keen, kun liik e on a lk a n u t ja sen<br />

• R aitiotielaitoksen sepelintiivistysryhm ä työssä kesällä vuonna 1955.<br />

perästä jo k a v iid e s vuosi ta p a h tu ­<br />

neen lu n a stu kse n jä lkeen h a ltu u n ­<br />

sa o tta m a a n sä h k ö la ito k s e n ja ra i­<br />

tio tie t k a ikkin e liik k u v in e m ateriaaleineen.<br />

R atkaisu k a u p u n g in ­<br />

v a ltu u s to s s a o li ly h y t ja nopea.<br />

"L is ä ty in luvuin k o k o o n tu n e e t va l­<br />

tu u s m ie h e t" ja y le is e s s ä ra a s tu ­<br />

vankokouksessa v a litu t lisä jä se n e t<br />

p ä ä ttivät 27. jo u lu k u u ta 1917 y k s i­<br />

m ie lis e s ti s ä h k ö la ito k s e n ja sähk<br />

ö ra itio te id e n lu n a s ta m is e s ta kaup<br />

u n g ille . Päätös o te ttiin tu rk u la is ­<br />

ten kesku u d e ssa vastaan m y ö n te i­<br />

senä ja e rity is e s ti R a u n is tu la n ja<br />

N um m enm äen tu o llo in la p s ip u o le n<br />

asem assa o lle e t a su kka a t to iv o iv a t<br />

nyt pääsevänsä o s a llis ik s i ra itio -<br />

tie liik e n te e s tä .<br />

S Ä H K Ö R A ITIO TIE N ALKU<br />

70 VUOTTA SITTEN<br />

LAAJE N TUM IS E N KAUTTA<br />

LOISTO KAUTEEN<br />

K u u s ito is ta v u o tta e h ti kulua<br />

h e v o s ra itio tie n p ä ä tty m is e s tä e n ­<br />

n e n k u in liik e n n e ra itio te illä käynn<br />

is ty i u u d e lle e n . N y t vaunut k u lk i­<br />

va t sähkön v o im a lla . "R a itio tie liikenne<br />

avataan tiis ta in a täm än<br />

ku u n 22 päivänä” , ju lis tiv a t tu rk u ­<br />

la is e t s a n o m a le h d e t s u n n u n ta in u ­<br />

m e ro issaan ja n o id e n ilm o itu s te n<br />

a lle k irjo itu k s e n a o li "S ä h k ö to im i<br />

A b o A k tie n g e s e lls c h a ft” — y h tiö ,<br />

jo lle lu p a liik e n te e n h a rjo itta m i­<br />

seen o li m y ö n n e tty . E le ttiin vu o tta<br />

1908.<br />

H e v o s ra itio tie n p e ru s ta m is e n a i­<br />

k o ih in T urun v ä k ilu k u o li n o in<br />

30.000 henkeä, m u tta vuoteen<br />

1908 m e n n e ssä se o li kasvanut<br />

45.000 henkeen. V a rsin a isen asem<br />

a ka a vo ite tu n a lueen u lk o p u o le lla<br />

o li s u u re h k o ja a s u tu s a lu e ita , jo i­<br />

den vä e s tö s tä v a lta o s a kävi työ ssä<br />

ke s k u s ta s s a . S ä h k ö ra itio tie n peru<br />

s ta m is e n h e rä ttä jä T u ru ssa o li<br />

T u ru n ra h a to im ik a m a rin s ih te e ri,<br />

in s in ö ö ri O skar S chultz. T urun<br />

k a u p u n g in v a ltu u s to a s e tti k o m i­<br />

tean va lm is te le m a a n ra itio tie h a n -<br />

• Aurakadun ja Linnankadun risteys raitiotieliikenteen aikana.<br />

ke ttä . K o m ite a e s itti s ä h k ö la ito k ­<br />

sen ja sä h k ö ra itio te id e n rakenta ­<br />

m is ta k a u p u n g in la skuun ja kaup<br />

u n g in v a ro illa sekä la ito k s e n h o i­<br />

d o n a n ta m is ta v u o k ra lle . T a lo u d e l­<br />

lis te n o lo je n epävarm uuden tä h ­<br />

den ta rjo u k s e n te k i a inoastaan<br />

A k tie b o la g e t A .E .G . S to c k h o lm ,<br />

jo lle k a u p u n g in v a ltu u s to to u k o ­<br />

kuun v iim e is e n ä päivänä 1906<br />

m y ö n s i to im ilu v a n . S itte m m in to i­<br />

m ilu p a s iirre ttiin E le k tric itä ts w e rk<br />

A b o A k tie n g e s e lls c h a ftille . R a itio -<br />

tie n ra k e n n u s tö ih in k ä y tiin k ä s ik s i<br />

keväällä 1908 ja ty ö n s u o ritti berliin<br />

ilä in e n to im in im i B u tt & C :o.<br />

Lakko k e s k e y tti ra k e n n u s ty ö t to u ­<br />

k o k u u s s a 1908, m u tta n iitä ja t­<br />

k e ttiin to u k o k u u n p u o le n v ä lin jä l­<br />

keen. S y k s y llä 1908 la s k e ttiin k is ­<br />

k o tu s . L iik k u v a k a lu s to , jo k a käs<br />

itti 11 ka te ttu a m o o tto riv a u n u a<br />

tila ttiin W e s te rå s is ta R u o ts is ta .<br />

SO DAN SEURAUKSENA<br />

TAKAVARIK K O O N<br />

E n sim m ä ise n m a a ilm a n sodan<br />

s e u ra u kset h e ija s tu iv a t m yös<br />

T u ru n ra itio te ih in . E le k tric itä ts ­<br />

w erk A b o A k tie n g e s e lls c h a ft oli<br />

K u n n a llis te tu n ra itio tie la ito k s e n<br />

a lk u v u o d e t o liv a t u lk o n a is e s ti va i­<br />

keata aikaa. R a itio te itä ei v o itu rakentaa<br />

k a ik k ia lle , m ih in n iitä t o i­<br />

v o ttiin . Vaikean a s u n to p u la n tä h ­<br />

den te k iv ä t sekä vu o k ra la u ta k u n ta<br />

e ttä s o s ia a lila u ta k u n ta a lo itte e t<br />

ra itio te id e n ja tk a m is e s ta , m u tta<br />

m o le m m a t ka a tu ivat s ä h k ö la ito k ­<br />

sen rahapulaan. L in ja n k o k o p i­<br />

tu u s p y s y i p itkään 7,7 k ilo m e trin ä<br />

ja v u o tu in e n m a tk u s ta ja m ä ä rä<br />

n o in 3,5 m iljo o n a s s a m a tk u s ta ja s ­<br />

sa. H ilja is k a u d e n rik k o i te k n illis ­<br />

te n la ito s te n h a llitu k s e n puheenjo<br />

h ta ja , vapaaherra H a n s H . G ripenberg,<br />

jo k a e s itti ra itio te id e n<br />

la a je n ta m is ta jo u lu k u u s s a 1928.<br />

E n s im m ä is e n kerran kuvaan tu li<br />

m yös b u s s iliik e n te e n m a h d o llis<br />

u u s, s illä H ans H . G rip e n b e rg in<br />

kanta o li, e ttä ka u p u n g in o n para<br />

n n e tta va ra itio tie lin jo ja k o h tu u l-<br />

• R aitiotielaitoksen Johtotyö-ryhmä<br />

kahden hevosen vetäm issä rattaissa.


lis iä v a a tim u k s ia vastaavaksi tai<br />

v a ih to e h to is e s ti korvattava ra itio -<br />

tie liik e n n e lin ja -a u to liik e n te e llä tai<br />

s itte n lu o v u te tta v a liik e n n ö im is o i-<br />

keus y k s ity is e lle . T a louslam an<br />

se u ra u ksena m a tku sta ja m ä ä rä t vähenivät<br />

ja ra itio tie t tu o ttiv a t yhä<br />

en e m m ä n ta p p io ta . K a upungin<br />

ra itio tie v e rk o s to k ä s itti vuoden<br />

1934 p ä ä ttyessä 13.800 m etriä<br />

k a k s ira ite is ta kä y ttö ra ta a ja kahden<br />

vuoden s is ä llä vuosina<br />

1932— 34 m a tku sta ja m ä ä rä k a k s in ­<br />

k e rta is tu i.<br />

S ota m e rk its i ta k a is k u a ra itio -<br />

te ille . M a tk u s ta ja m ä ä rä t p u to sivat<br />

ro m a h d u s m a is e s ti ja p o m m itu k s e t<br />

tu h o s iv a t sekä k a lu s to a e ttä ra i­<br />

tio v a u n u h a llin . S ä ä n n ö llin e n liike<br />

n n ö im in e n kävi m ilte i m a h d o t­<br />

to m a k s i ja tk u v ie n ilm a h ä ly ty s te n<br />

ja p o m m itu s te n vu o ksi.<br />

S odan jälke e n ra itio tie t h a llits i­<br />

vat s u vere e n isesti T u ru n s is ä is tä<br />

liik e n n e ttä ja m a tkusta ja m ä ä rä t<br />

k o h o s iv a t ennennäke m ä ttö m ä n<br />

k o rk e ik s i. V u o n n a 1946 saavutettiin<br />

h u ip p u , s illä m atku sta ja m ä ä rä<br />

no u si 28 m iljo o n a a n . N ä ih in sam<br />

o ih in m a tk u s ta ja m ä ä riin T urun<br />

sisäisen liik e n te e n n y k y is e t h o ita ­<br />

ja t, T urun ka u p u n g in liik e n n e la ito s<br />

ja T u ru n L in ja -a u to ilija in O s u u s ­<br />

k u n ta o vat päässeet vasta nyt.<br />

La s k u s u u n ta o li o m ia a n va u h d itta ­<br />

m aan s iirty m is tä bussikanta a n ja<br />

vu o n n a 1950 ra itio tie t saivat rin ­<br />

n a lleen e n s im m ä is e t d ie s e l-b u s s it.<br />

Sam aan aikaan ra itio tie la ito k s e n<br />

n im i m u u ttu i T urun k a u p u n g in liik<br />

e n n e la ito k s e k s i.<br />

R A ITIO VAUNUT VAIHTUVAT<br />

B USSEIHIN<br />

K y m m e n is e n vu o tta k e s ti ra itio -<br />

tie liik e n te e n ja b u s s iliik e n te e n rin ­<br />

n a k kaiselo . E n sim m ä in e n naula<br />

ra itio tie liik e n te e n k irs tu u n ly ö tiin<br />

1960-luvun alu ssa liik e n n e la ito k ­<br />

sen te h d e ssä e s ity k s e n ra itio te i­<br />

den p o is ta m is e s ta ja korvaam isesta<br />

d ie s e l-b u s s e illa . T u ru n ka u p u n ­<br />

g in v a ltu u s to p ä ä tti 14. kesäkuuta<br />

1965 y k s im ie lis e s ti ra itio te id e n<br />

la k k a u tta m is e s ta lin ja kerrallaan.<br />

E n sim m ä ise n ä p o is tu i katukuvasta<br />

lin ja n :o 1, jo k a o li h o ita n u t satam<br />

an liik e n n e ttä v u o d e s ta 1908 a l­<br />

kaen. V iim e in e n ra itio v a u n u k u lk i<br />

T urun k a tu ja lo ka ku u n 2. päivänä<br />

1972. Eräänä o s o itu k s e n a siitä ,<br />

m itä tu rk u la is e t tu n s iv a t ra itio tie tä<br />

k o h ta a n , lienee se k a u p u n g in h a llitu<br />

k s e n päätö s, jo lla k is k o ja ja<br />

vanhaa k a lu s to a p ä ä te ttiin s ä ily t­<br />

tää. K is k o je n s ä ily ttä m in e n on<br />

k u ite n k in tu llu t v a ike a ksi.<br />

K A U P U N K ILIIK E N N E TTÄ<br />

T Ä N Ä Ä N 111 AUTON<br />

VO IM A LLA<br />

R a itio va u n u ka u d e n p ä ä ttym in e n<br />

m e rk its i T u ru n k a u p u n g in liik e n ­<br />

n e la ito k s e lle v e rra tta in nopeata<br />

b u s s ik a lu s to n lis ä ä n ty m is tä . T ällä<br />

h e tk e llä k a u p u n k iliik e n te e s s ä on<br />

jo 111 "k e lta is ta vaaraa” . T e k n illis<br />

ty v ä a ikam m e on aikaansaanut<br />

m y ö s sen, e ttä k a ik k i b u s s it nyk<br />

y is in o n va ru s te ttu ra d io p u h e lin -<br />

la itte in .<br />

Kansainvälinen Lapsen<br />

vuosi Turussa<br />

■ Varsinaissuom alaisten p oliittisten naisjärjestöjen yhteistyötoim<br />

ikunta, jonka puheenjohtajana on lehtori Liisa Hilpelä<br />

— hän on m yös kansainvälisen lapsen vuoden Suom en<br />

kom itean jäsen — ja varapuheenjohtajana kansanedustaja<br />

Anna-Liisa Jokinen, järjesti sunnuntaina 14. 1. <strong>1979</strong> Turun<br />

työväenopistolla teem ailtapäivän ja opiston aulaan lasten<br />

kirjallisuuden näyttelyn.<br />

T e e m a tila is u u d e n avauksen su o ­<br />

r itti m aaherra Paavo A itio ja a lu s ­<br />

ta ja n a o li p ro fe s s o ri T uom as P elto<br />

n e n . P o liittis te n n a is jä rje s tö je n<br />

e d u sta ja t k ä y ttiv ä t puheenvuoron<br />

ja y le is ö llä o li tila is u u s o s a llis tu a<br />

p a n e e lik e s k u s te lu u n . K irja llis u u ­<br />

den n ä y tte ly s s ä o li e s illä k irjo ja<br />

sekä la p s ille e ttä lasten ka sva tta ­<br />

jille . N ä ytte lyn o liv a t jä rje stä n e e t<br />

k irja s to n jo h ta ja K irs ti S aksan jo h ­<br />

d o lla p a ik a llis e n kirja sto vä e n<br />

e d u s ta ja t, jo id e n kanssa o li m ahd<br />

o llis u u s k e s k u s te lla la ste n k irja l­<br />

lis u u d e s ta n ä y tte ly n aikana.<br />

N a is jä rje s tö je n y h te is ty ö on s u ­<br />

ju n u t hyvin ja vuoden jä lk ip u o lis ­<br />

k o lla p yritä ä n to te u tta m a a n to in e n<br />

y le is ö lle ta rk o ite ttu tila is u u s .<br />

LAPSI ESILLÄ M USEON<br />

NÄYTTELYSSÄ<br />

Lapsi tu le e o lem aan e s illä paris<br />

s a k in T urun h is to ria llis e s s a m u ­<br />

seossa lapsen vu o n n a jä rje s te ttä ­<br />

vässä n ä y tte ly s s ä . M a a liskuun lop<br />

u lta to u k o k u u h u n on e s illä T urun<br />

lin n a n is o s s a lin n a n tu v a s s a lapsen<br />

vuoteen liitty v ä ja h is to ria llis e n<br />

m useon ko koam a n ä y tte ly , jo ka<br />

k e rto o lapsen asem an h u o m io im i­<br />

sesta k a u p u n g in kaavoituksessa.<br />

N ä y tte ly n a ih e liitty y k a n s a in v ä lisen<br />

m u s e o n e u vosto n s u o s itu k ­<br />

seen.<br />

T oisen kerran on la p sia ih e in e n<br />

n ä y tte ly e s illä e lo k u u s s a Turun<br />

lin n a n isossa lin n a n tu va ssa . Täm ä<br />

la p sia m aailm a n eri p u o lilta ku-<br />

V u o si 1961 o li k a u p u n g in s i­<br />

s ä is tä liik e n n e ttä a ja te lle n m e rk k i­<br />

vu o s i, s illä tu o llo in a lkoi T urun<br />

k a u p u n g in liik e n n e la ito k s e n ja<br />

T u ru n L in ja -a u to ilija in O su u s k u n ­<br />

nan keskin e n y h d y s liik e n n e . V iim e<br />

v uodet ovat m yö s m e rkin n e e t b u s ­<br />

s iliik e n te e n lin jo je n u lo ttu m is ta<br />

k a ik k ia lle k a u p u n k iin ja b ussien<br />

k u lk u tih e y d e t m a h d o llis ta v a t verra<br />

tta in nopean s iirty m is e n . T urun<br />

k a u p u n g in liik e n n e la ito k s e n m a t­<br />

ku sta ja m ä ä rä t ovat vu o s itta in<br />

va ih d e lle e t 13— 15 m iljo o n a n v ä lillä.<br />

Täm ä m äärä e d ustaa lik im a in<br />

p u o lta k a u p u n g in s is ä is e s tä liikente<br />

e stä , jo te n vasta n y t on<br />

pä ä sty s a m o ih in lu k e m iin , m itä<br />

ra itio tie t k u lje tti "k u lta k a u te n a a n ” .<br />

□<br />

vaava n ä y tte ly on G o e th e -in s titu u -<br />

tin v ä littä m ä ja e rittä in ko rkeata ­<br />

so in e n v a lo k u v a n ä y tte ly , jo k a tu l­<br />

lee o lem aan e n s im m ä is tä kertaa<br />

e s illä S u o m e ssa ju u ri T u ru ssa.<br />

TEHOSTETTU A TERVEYS-<br />

KASVATUSTYÖ TÄ JA<br />

PALVELUOPAS<br />

L a p s ille ja la p s ip e rh e ille ta rjo t­<br />

tavien p a lvelu id e n k o k o a m is ta y h ­<br />

te n ä is e k s i p a lv e lu m u is tio k s i sam<br />

o in k u in tu rk u la is te n la ste n le ik ­<br />

k ip a ik k o je n ja to im in ta m a h d o llisu<br />

u k s ie n k a rto itta m is ta e ri asum a-<br />

a lu e illa e s ittä ä T urun k a u p u n g in<br />

te rve ysvira sto to te u te tta v a k s i kansa<br />

in välisen lapsen vuoden m erkeissä.<br />

S a m o in e s ite tä ä n e rity is ­<br />

p ro je k tie n to te u tta m is ta n iin te r­<br />

veysneuvonnan ja terveyskasvatu s-<br />

ty ö n o s a lta k u in h a m m a s h u o llo s s a<br />

ja p s y k o lo g ito im in n a s s a k in .<br />

T erveyskasvatu styön k e s k e is im ­<br />

pinä te h tä vin ä näkee y lilä ä k ä ri<br />

S irk k a -L iis a H e lm in e n k o u lu je n<br />

o p p ila id e n s e lla is iin e rity is ry h m iin<br />

k u in d ia b e e tik k o ih in , y lip a in o is iin<br />

ja a s tm a a tik k o ih in s u u n n a tu n neuvonnan<br />

sekä 10— 12 v u o tia id e n<br />

lasten vanhem p ie n neuvontaan<br />

ta rk o ite tu n o p e tu s film in v a lm is ta ­<br />

m isen p u b e rb e e tti-ik ä is te n e rity is ­<br />

k y s y m y s te n s e lv ittä m is e k s i. Ham -<br />

p a a n h o ito -o s a s to on p ä ä ttä n y t te ­<br />

h o sta a ris k iry h m ie n e n n a lta e h k ä i­<br />

sevää h a m m a s h o ito a ja p s y k o lo g i-<br />

to im in n a s s a p u o le sta a n te h o s te ­<br />

taan v u o s ita rk a s tu k s iin liitty v ä ä<br />

k e h ity s ta s o s e u ra n ta a la s te n n e u vola<br />

työssä.<br />

N u o riso n e u vo n n a n o s a lta e s ite ­<br />

tään la a je n n e tta vaksi e s im u rro s i-<br />

k ä is te n v a n h e m m ille s u u n n a ttu ja<br />

ja kasvatuksen tu k e m is e k s i ta rk o i­<br />

te ttu ja k e s k u s te lu tila is u u k s ia .<br />

L is ä k s i te rve ysvira sto e s ittä ä , että<br />

k a n s a in v ä lis tä lapsen v u o tta valm<br />

iste le va to im ik u n ta e s ittä is i<br />

T u ru n y lio p is to llis e n ke sku ssa ira a ­<br />

lan s y n n y ty s o s a s to n e s im ie h e lle<br />

p e rh e syn n ytykse e n o s a llis tu m is ­<br />

m a h d o llis u u d e n to te u tta m is ta . □<br />

☆ ☆☆☆<br />

Turun rautatieläisten<br />

osastolipun historiaa<br />

■ Yhdistystoim inta oli<br />

vuosisadan vaihteen aikoina<br />

Turun rautatieläisten keskuudessa<br />

jo m elkoisen vilkasta.<br />

Alkuvuosien ohjelmassa<br />

oli m yös oman lipun<br />

hankkim inen. Siitä on osoituksena<br />

Suom en Rautatieläisyhdistyksen<br />

Turun osaston<br />

pöytäkirjoista kootut<br />

m erkinnät. A llaolevat sanatarkat<br />

lainaukset pöytäkirjoista<br />

osoittavat, että silloinkin<br />

oli vakavia mielipideeroja<br />

ei vain eri a m m attiliittojen<br />

välillä, vaan myös<br />

oman jäsenistön keskuudessa.<br />

• Suom en R autatieläisyhdistyksen<br />

Turun osaston punainen lippu,<br />

joka löytyi osaston toim italon<br />

purkaustöiden yhteydessä ullakon<br />

laatikosta. Lippu lähetettiin Rautatien<br />

m useoon. — Kuva: Eino<br />

Salonen.<br />

P ö y tä k irja t k e rto vat o sa sto n lipun<br />

h is to ria s ta :<br />

24. 4. 1898: O s a s to lle p ä ä te ttiin<br />

te e ttä ä lip p u . L ip u n tu le e o lla s ilk<br />

is tä , jo h o n on p a in e tta va seuraavat<br />

m e rk it: ra ta k is k o t, näiden<br />

p äälle v e tu ri ja v e tu rin y lä p u o le lle<br />

e m p le e m i sekä n iid e n alle T urun<br />

o sasto.<br />

1 .9 .1 8 9 9 : K o ska o s a s to lla on<br />

lip p u , n iin p ä ä te ttiin sen k ä y ttä ­<br />

m is e k s i hankkia a sia n o m a in e n lu ­<br />

pa.<br />

20. 10. 1899: T urun ja Porin läänin<br />

K u vern ö ö ri on ilm o itta n u t että<br />

lip p u lu p a k u u lu u S uom en Kenraalik<br />

u v e rn ö ö rille . A s ia jä i lepääm<br />

ään.<br />

L ip u n ko h ta lo s ta eivät p ö y tä k irja<br />

t tä m ä n jälkeen ke rro . Ilm e ise sti<br />

se o li ka d o n n u t. T ätä tukee seuraava<br />

m e rkin tä :<br />

4. 2. 1906: T a m m i e h d o tti, että<br />

h a n k itta is iin u u si lip p u .<br />

13. 7. 1906: L ip p u o li kokouksen<br />

n ähtävänä ja se o li ka ikin p u o lin<br />

ta rk o itu k s e n m u k a in e n .<br />

27. 3. 1907: K oska o sa sto n lip<br />

u sta n ä yttä ä s yntyvän s e lkkauksia<br />

, se kun s o s ia lis tie n o lle s s a<br />

vallassa y h d is ty k s e s s ä la ite ttiin<br />

pu n a in e n . S itä ei nyt pid e tä s o p i­<br />

vana yhdis ty k s e n p u o lu e e tto m a a n<br />

henkeen nähden. S illä se s o p ii a i­<br />

noastaan s o s ia lis tis e lle " L iito lle ” ,<br />

n iin p ä ä te ttiin o lla k ä yttä m ä ttä<br />

lip p u a m issään tila is u u d e s s a ,<br />

kunnes saadaan uusi ta rk o itu s ta a n<br />

parem m in vastaava.<br />

3. 4. 1907: K oska o li s y n ty n y t<br />

re tte lö itä y h d is ty k s e n lip u n k ä y t­<br />

tä m is e s tä , o li y h d is ty k s e n jo h to ­<br />

kunta p ä ä ttä n yt kokoukselle ehd<br />

o tta a e ttä n y k y is tä lip p u a ei to is ­<br />

ta is e k s i käytetä m issä ä n tila is u u ­<br />

dessa. A sia sta s y n ty i p ite m p i kesk<br />

u s te lu , p äätökseksi k u ite n k in tu ­<br />

li, e tte i tu o ta u u tta p u n a is ta lip ­<br />

pua tu lla käyttä m ä ä n , vaan a nnetaan<br />

sen to is ta is e k s i m aata m u i­<br />

n a ism u isto n a .<br />

P urkausuhan a laisen T urun<br />

R a u ta tie lä iste n ta lo n (katso S u o ­<br />

m en T urku n:o 3 /1 9 7 7 ) u lla k o lla<br />

o lle e sta la a tik o s ta lö y ty i täm ä<br />

170/250 cm su u ru in e n punainen<br />

lip p u . Tanko sen s ija a n o li h ävinnyt.<br />

3. 6. 1973 lä h e te ttiin lip p u<br />

nyöreineen ja tu p s u in e e n R autatie<br />

m u s e o o n kerto m a a n tu le v ille<br />

p o lv ille vuosisadan alku vu o sie n<br />

iip p u k u lttu u ris ta .<br />

EIN O SALO N E N<br />

M ie ste n v ie s tiin o s a llis tu i neljä<br />

1 0 -m ie h is tä jo u k k u e tta ja sekasarjaan<br />

(5 nais- ja 5 m ie sh iih tä jä ä )<br />

k u u s i jo u k k u e tta . K ilp a ilija t lä h e tti<br />

m atkaan m aaherra Paavo A itio ,<br />

a ja n o tta ja n a to im i a rk k ip iis p a M ik ­<br />

ko Juva, va ih to je n tarkasta ja n a<br />

p o liis im e s ta ri J u h a n i S alonen ja<br />

m a a litu o m a rin a u rh e ilu to im e n jo h -<br />

ta ja Lasse P o stin e n .<br />

T u lo k s e t:<br />

M ie s jo u k k u e e t: 1) P o liis it<br />

14.13.8, 2) V a ltio n virka m ie h e t<br />

14.28.8, 3) P apit 15,05,0, 4) T urun<br />

ka u p u n g in virka m ie h e t 16,34,4.<br />

S e k a jo u kkueet: 1) T avaratalo<br />

Itäharjun alue<br />

kilpailukohteena<br />

■ Itäharjun kaupunginosan<br />

alueet tulevat olem aan kesän<br />

<strong>1979</strong> kotipihakllpallun<br />

kohteena. K yseisellä Karjakujaan,<br />

Vlinam äenkatuun,<br />

Peronkatuun, Vanhaan Llttoistentiehen<br />

ja Ruuklnkatuun<br />

rajoittuvalla alueella on<br />

kaikkiaan noin 190 om akotitaloa.<br />

Nyt kuten aikaisem pinakin<br />

vuosina jaetaan kilpailussa<br />

rahapalkinnot yhteism<br />

äärältään 4 000 mk.<br />

E nsi kesän a ikana p id e ttä västä<br />

k o tip ih a n h o ito k iIp a iiu s ta on kaup<br />

u n g in k iin te is tö o s a s to n e u v o te l­<br />

lut Itä h a rju n O m a k o tiy h d is ty s<br />

r.y :n kanssa. K o tip ih a n h o ito k ilp<br />

a ilu n o s a llis tu jik s i tu le v a t Itä h a r­<br />

ju n ka u p u n g in o s a n k o rtte lit 6 —<br />

17, 1 9 — 21, 23 ja 24 sekä N u m ­<br />

men ka u p u n g in o s a n k o rtte li 58.<br />

K o tip ih a k ilp a ilu s s a tu lla a n a r­<br />

voste le m a a n p ih a n anta m a y le is ­<br />

v a iku te lm a , te id e n ja käytävien sekä<br />

p ih a n k u n to s a m o in k u in k o ris ­<br />

tekasvie n y m . is tu tu k s ie n , v ilje ly k ­<br />

sien ja n u rm ik o n k u n to . E delleen<br />

a rvoste lla a n to n ttim a a n ta rk o itu k ­<br />

s e n m u kain e n k ä y ttö , a ita u s ja sen<br />

k u n to sekä to n tin s iis te y s .<br />

K o tip ih a n h o ito k ilp a ilu ja on<br />

T u ru ssa jä rje s te tty jo useana v u o ­<br />

tena ja v e rra tta in h y v in tu lo k ­<br />

sin . □<br />

Yhteisvastuu hiihtotempaus<br />

Turussa<br />

■ Tehdäkseen tunnetuksi valtakunnallista yhteisvastuukeräystä<br />

ja kartuttaakseen Turussa tapahtuvaa keräystä, Turun<br />

ev.lut. seurakuntien keräystoim ikunta järjesti Turun urheilupuistossa<br />

lauantaina 10. 2. <strong>1979</strong> viestihiihto tem pauksen.<br />

Ohjelm assa oli myös yhteisvastuuhiihdon rintam erkin, rahakukkaron<br />

ja harjan m yyntiä.<br />

C ity s o k o s 15,44,2, 2) T u ru n ve ro ­<br />

v ira s to 16,28,6, 3) Ev. lu t. se u ra ­<br />

ku n tie n v irk a ilija t 1 6 ,4 9 ,5 , 4) Tavara<br />

ta lo C e n tru m 1 7 ,0 3 ,0 , 5) T u ru n<br />

S anom at 18,12,8, 6) T u ru n Päiväle<br />

h ti 18,04,4.<br />

S am ana päivänä s e u ra k u n ta s a ­<br />

lis s a p id e ty s s ä v a s tu u ju h la s s a<br />

h iih to te m p a u k s e n p a lk in to je n ja o n<br />

s u o ritti k a u p p a n e u vos E ino J y lh ä ,<br />

puheen p iti ro vasti K a u ko V ä n ttinen<br />

ja jo h ta ja Ilm a ri L e h tik u n n a s<br />

k e rto i S O S -la p s ik y lä n to im in n a s ta .<br />

M u s iik is ta h u o le h ti s e u ra k u n tie n<br />

p u h a llin o rk e s te ri k a p e llim e s ta ri<br />

R afael P u lk k is e n jo h d o lla . □


Messuilla merkitystä<br />

Turun talousalueelle<br />

■ Turun M essut 79 elokuussa on m erkittävä tapahtum a itse<br />

Turun kaupungille sekä koko Turun talousalueelle. Yleismessujen<br />

aika ei ole ohi, sen osoittaa näytteilleasettajien<br />

Turun M essuja 79 kohtaan tuntem a m ielenkiinto.<br />

• N äyttelijä M aija-Lilsa Peuhu odottaa m ielenkiinnolla kesää, Turun 750-<br />

vuotisjuhlia ja Turun M essuja 79, joiden ensim m äiseksi m essuem ännäksi<br />

hänet on valittu. — Messujen tiedotussihteeriksi on valittu fil.kand. Eija<br />

Lehtinen.<br />

M e s s u y le is ö , jo k a tu le e T u rkuun<br />

y m p ä ri S uom ea, kasvatta a m a tkailija<br />

m ä ä riä ja sa m a lla T u rku tule e<br />

tu n n e tu k s i yhä la a je m m a lti m aassam<br />

m e, sam o in m e s s u t e lä v ö ittä ­<br />

vät paikkakunnan y le is ilm e ttä .<br />

K o k o n a isuudessa a n T u ru n M essut<br />

v ilk a s tu tta a p a ikkakunnan e lin k e i­<br />