13.08.2022 Aufrufe

1978-2

1978-2

1978-2

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

KOKO PERHEEN<br />

M U SIIK K IN Ä YTE LM Ä<br />

J u s s i H e lm in e n /J u k k a S iikavire<br />

o h ja u s lavastu s ta n ssit<br />

J u s s i H elm inen O uti P ietikäinen R iitta V ahtera<br />

H ö lm ö lä is e t naurattaa kaikenikäisiä n iin e ttä<br />

itk e ttä ä ja itk e ttä ä n iin e ttä naurattaa!<br />

E s ity k s e t 21.06.— 15.08.78 a rkisin klo 19.00<br />

(ei keskiv.) ja p yhäpäivinä klo 15.00 ja 19.00.<br />

Liput: 1 8 ,- ja 1 5 ,-, lapset, koul., opisk. ja eläk. 10,—<br />

Lip p u je n m y y n ti te a tte rilta puh. 921/12 440.<br />

T ie d u ste lkaa e d u llis ia ryhm äalennuksiam m e!<br />

TERVETULO A HASSUUN H Ö LM Ö LÄ Ä N<br />

VARTIO VUORELLE!<br />

Turun Kesäteatteri<br />

Kesän kaunein morsian<br />

U nohtu m a to n asu Suureen<br />

H etkeen.<br />

Ra-Kesta löydät kesän<br />

kauneim m at m orsiuspuvut.<br />

Tule valitsem aan om asi.<br />

Juhlavieras!<br />

Ra-Ke on tulvilla a n<br />

kesän u u tta m uotia.<br />

S in u n kin m akuusi.<br />

R eippaat ja<br />

h yvännäköiset<br />

m atka-asut<br />

kesäisille<br />

re tk ille<br />

löydät m eiltä.<br />

V alikoim issam m e<br />

i m m . m u odikkaita<br />

| safariasuja.<br />

K a u p p ia s k a tu 9 a<br />

A voin n a 9 — 18,<br />

ma ja pe 9 — 19, la 9 — 14<br />

Miksi<br />

laivue?<br />

Oletko koskaan ajatellut, m iksi niin<br />

m onet lähtevät päiväksi pariksi merelle?<br />

M iksi yhä useam m at suom alaiset tekevät<br />

ainakin yhden risteilyn vuodessa?<br />

M iksi laivalle tullaan useam m in ystävien<br />

kanssa kuin yksin?<br />

M iksi laivoilla on aina ihmisiä,<br />

oli vuoden aika m ikä tahansa?<br />

M iksi eläkeläiset m atkustavat niin<br />

usein laivalla?<br />

M iksi nuoret viihtyvät m erellä?<br />

Miksi kiireisinkin valitsee joskus<br />

laivamatkan?<br />

M iksi laivamatka on enem m än kuin<br />

matka?<br />

K un tulet kerran kanssam m e, tiedät<br />

paljon parem m in miksi.<br />

Va raa paikat matkatoim istosta tai m eiltä:<br />

H elsinki, O y Silja Line A b . Etelaesplanadi 14, puh 90-13133<br />

Helsinki. Silja Linen Term inaali. O lym piap aviljon ki, puh. 90-13665<br />

Turku, Oy Silja Lin e A b . Kasityöläiskatu 4. puh 921-333 344<br />

Turku, Silja Linen Term inaali. T urun Salama, puh. 921-306000<br />

Helsinki, EF F O A . Eteläranta 8. puh 90-1781<br />

SILJA UNE.<br />

T&K<br />

K e s ä t empalinan<br />

Sa a t t e r i<br />

SE TULI LOPULTAKIN<br />

TURKUUN!<br />

Aim o Vuorisen<br />

riem astuttava ja harm iton<br />

VOTKATURISTIT<br />

E sitykset 22.6.— 13.8.<br />

Kassa avoinna päivittäin<br />

klo 10 alk.<br />

puh. 29 050<br />

Minne matkustatkin,<br />

kaiken tarvitsemasi<br />

saat meiltä.<br />

Kun te e t lo m a m a tka n, n iin nauti<br />

m a tk a s ta — ja lom asta. Lähde<br />

o n n is tu n e e lle m a tk a lle W ik lu n d in<br />

ja C ity s o k o k s e n kautta . Hyvinv<br />

a ru s te tu is ta ja lu o te tta v is ta v a lik<br />

o im is ta on h e lp p o v a lita . A sia n sa<br />

tu n te vie n m yyjien puoleen vo it aina<br />

kään tyä. T u o tte e t ovat korkealu<br />

o k k a is ia ja tu tk ittu ja .<br />

W ik lu n d ja C ity s o k o s s ija its e v a t<br />

aivan Turu n k e s kustassa. Tavarata<br />

lo t ovat nykyaikaisia ja viih tyisiä .<br />

L öyd ät h e lp o s ti kaiken ta rv its e ­<br />

m asi!<br />

Tule satamaan ruokailem aan<br />

tai hyvälle kahville.<br />

S ilja Café tarjoaa,<br />

joka päivä h e rku llisia ruokia<br />

viih tyisä ssä m erihenkisessä<br />

ym päristössä<br />

T e rv e tu lo a !<br />

Silja Café<br />

puh. 302 002<br />

Ps. K a ik ille ru o k a ilijo ille<br />

ta rjo a m m e kahvit.<br />

W ik lu n d ja C ity ­<br />

s o k o s o va t<br />

m o n ip u o lis ia<br />

vapaa-ajan<br />

ka u p p o ja .<br />

W i k l u n d CITYSOKOS<br />

k’oi K a uirvnotnrin p p a to rin \/arrolla v a rre E e rik in k a tu 11<br />

Puh. 21 123<br />

Y lio p is to n k a tu 22<br />

Puh. 337 344


S u o m<br />

e n T u r k u<br />

A b o . v A r s t a d X .<br />

N:o 2 - <strong>1978</strong><br />

J u lk a is ija — U t g iv a r e :<br />

T u rk u -s e u ra , Å b o s a m fu n d e t r.y .<br />

K o n su li<br />

Bengt Pettersson<br />

T u ru s s a on ra k e n n u s ta ite e llis e s ti e rik o in e n s ynagooga. R a ke nnus on v a lm is tu n u t<br />

v u o n n a 1911 s u o m a la is e n a a rk k ite h tity ö n ä . V ie ra ilu m a h d o llis u u s jä rje s te tä ä n<br />

e rik s e e n p y y d e ttä e s s ä jo k o T u ru n k a u p u n g in m a tk a ilu to im is to n k a u tta tai<br />

o tta m a lla s u o ra a n y h te y ttä ju u ta la is e n s e u ra ku n n a n k a n s lia a n a rk is in k lo 10— 12<br />

(puh. 12 557).<br />

TURUN KAUPUNGIN M ATKAILUTOIM ISTO<br />

K ä s ity ö lä is k a tu 4<br />

20100 TU RKU 10 puh. 336 366<br />

T eitä palvelevat m yös K auppatorin m atkailuneuvontakioski,<br />

puh. 15 262 sekä satam an m atkailuneuvontakio<br />

ski ilta is in , puh. 303 602.<br />

BENGT PETTERSSON:<br />

ATT MARKNADSFÖRA<br />

TURISTTJÄNSTER<br />

TURUN PÄIVÄ 1 7 .9 .1 9 7 8<br />

TURKU<br />

JUHLAVUOTENSA AATTONA<br />

• Turun päivän avaus kauppatorilla kello 12.<br />

• Turun päivän suuri urheilutapahtum a Kupittaan u rheiluhallissa.<br />

• Turun koululaitoksen oppilaiden esiintyjäryhm ien tila is u u s<br />

Puolalan ko u lu lla ja k o u lu la ito sta esittelevä näyttely<br />

Katedraalikoulussa.<br />

• Turkulaisen m u siikin suurkatselm us Turun K o n se rttita lo lla .<br />

• M atka ilu llisia kiertoajeluja, uusien asuntoalueiden e sitte lyä<br />

ja ilo tu litu s .<br />

Turun päivän ohjelm asta tarkem m in päivälehdissä ja syksyn<br />

T urku — Åbo kunnallisessa tiedotuslehdessä.<br />

— Kaikki tila isu u d e t m aksuttom ia.<br />

VÅR stads stä lln in g som tu ris ts ta d har fö rä n d ra ts avsevä rt u n d e r de<br />

senaste åren, och de närm aste två åren in n e b är y tte rlig a re n ågra h ä n d e l­<br />

ser, som kom m e r att påve rka situ a tio nen. K a pacitete n inom tu ris tn ä rin g e n<br />

har ökats kra ftig t, nya hotell o ch re sta ura n g e r har tillk o m m it, g am la har<br />

u tvid g a ts och få tt nöd vändig a a n s ik ts ly ftn in g a r. Vi har få tt e tt k o n g re s s ­<br />

centrum , som fy lle r höga in te rn a tio n e lla krav. T ra fik e n till la nds, till<br />

sjöss och i luften har utveckla ts, m oderna te rm in a le r har b y g g ts och<br />

ä r fo rtfa ra n d e und er byggnad. S lo tte t och d o m kyrka n resta ure ras.<br />

INFÖR stadens ju b ile u m s å r 1979 stå r vi som a ld rig fö rr ru sta d e att ta<br />

em ot gäste r från när och fjä rra n, b e tala n d e gäster, som på ett avgörande<br />

sätt kan b id ra till u tk o m s tm ö jlig h e te rn a i v å r stad.<br />

HUR sä lje r vi då den na k a p a cite t? Å bo stad, tu ris tn ä m n d e n , tu ris tb y rå n<br />

och in fo rm a tio n sb yrå n g ö r hela tid e n vä rd e fu lla in satse r. T ra fik b o la g e n ,<br />

hote ll- och kong re ssföre ta gen m a rkn a d sfö r sina tjä n s te r på o lik a sätt,<br />

ofta med ganska sto ra e ko n o m iska u p p o ffrin g a r. H a n d e lskam m a re n har<br />

g ru n d a tt ett tu ris tu ts k o tt, d ä r o lik a in itia tiv har g jo rts o c h sam a rb e tsp<br />

ro je k t planerats och gen o m fö rts. M ycke t å te rs tå r d o c k a tt g ö ra . ” Ä ven<br />

deta ljh a n d eln , som e rh å lle r den s tö rsta delen av tu ris tm a rk e n , m åste<br />

fås k ra ftig a re med i d e tta sam a rb e te .” Detta s k riv e r k a n s lic h e f B ro r<br />

W ahlroos, styre lse o rd fö ra n d e i C e n tra le n fö r tu ris tfrä m ja n d e t, i M atkailusilmä<br />

(1/78). I m a jn u m re t av Cam paign Europe, en tid s k rift fö r in te r­<br />

n a tio nell m arkn adsfö rin g och reklam , re d o g ö rs fö r en kam panj, som ju s t<br />

nu g en om förs i A m sterdam . M an fö rs ö k e r genom den na kam panj h öja<br />

Turun päivän to im iku n ta <strong>1978</strong>


stadens im a ge som en v ä nlig o ch ch a rm fu ll tu ris ts ta d , o c h den rik ta r sig<br />

såväl till u tlä n d s k a tu ris te r som till h o llä n d a rn a sjä lva. F yra av stadens<br />

s tö rs ta v a ru h u s har ta g it in itia tiv e t o ch de satsar tills a m m a n s 200.000<br />

flo rin e r, v ilk e t m o ts v a ra r ca 400.000 fin s k a m a rk på kam p a n je n . D essutom<br />

d e lta r de s ta tlig a tu ris tm y n d ig h e te rn a , handelska m m a re n och även andra<br />

a ffä rs fö re ta g . S taden b id ra r m ed 100.000 flo rin e r (ca 200.000 fin s k a<br />

m a rk). A k tiv ite te rn a ä r till en b ö rja n p la n e ra d e att rä c k a o m k rin g en<br />

m ånad, m en om e rfa re n h e te rn a b lir p o sitiva, kan det hända att man<br />

m ed ö k a d e k o n o m is k in sa ts fö rts ä tte r hela som m aren.<br />

JA G har re d o g jo rt fö r A m ste rd a m ka m p a n jen, fö r att visa a tt m an på<br />

a n n a t h åll g å tt in fö r en h a n d lin g s m o d e ll av den typ som ka n slich e f<br />

W a h lro o s s y fta r på. Det ä r t.o.m . frå g a om att in itia tiv e t till e tt sam arbete<br />

u tg å tt frå n d e ta ljh a n d e ln s kretsa r. Hos oss har d o c k lå n g tifrå n alla<br />

enh e te r, som få r in tä k te r frå n tu rism e n ansett d e t m o tive ra t att d e lta g a<br />

i m a rk n a d s fö rin g s a rb e te t, det må sedan vara frå g a om re g io n a lt fö r-<br />

s ä ljn in g s a rb e te e lle r m a rk n a d s fö rin g , in fo rm a tio n o ch PR på n a tio n e ll<br />

nivå. D e ta ljh a n d e ln ta r hand om en avsevä rd del av in k o m s te rn a från<br />

tu ris m e n , m en har ej h ittiis i någon h ö g re gra d e k o n o m is k t d e lta g it<br />

i m a rkn a d sfö rin g e n .<br />

MEN h a r då handeln tillfrå g a ts om den ä r v illig att satsa på e tt d y lik t<br />

sa m a rb e te ? Ä r d e t ka n ske b risten på in itia tiv , på lo c k a n d e ko n kre ta<br />

s a m a rb e ts p ro je k t, som ä r orsaken till e tt kle n t in tre sse? En fö ru ts ä ttn in g<br />

fö r e tt p ro d u k tiv t sam arbete b ehöver in te n ö d v ä n d ig tv is in n e bära en<br />

sto r e k o n o m is k satsnin g. Redan det att man jä m fö r sin a p la n e r och<br />

ju s te ra r dem så att de k o m p le tte ra r va ra n d ra kan vara en v ik tig sam -<br />

a rb e tsform . Det är n a tu rlig t att vissa in b ö rd e s k o n k u rre n s fö rh å lla n d e n<br />

kan fö rs v å ra in fo rm a tio n s u tb y te t, m en m an kan väl a llm ä n t säga a tt vi<br />

i a lla fa ll ä r på väg m ot e tt ö p p n are in fo rm a tio n s u tb y te . S a m a rb e te t få r<br />

d o c k in te in s k rä n k a sig till detta. O m vi i vå r krassa tid b e g rä n sa r oss<br />

e n d ast till att d is k u te ra vad m an b o rd e göra, når vi nog in ga resultat.<br />

Det är, tyvä rr, frå g a om a tt anvä n da p e n g a r fö r att vi skall kunna hävda<br />

oss, o ch m ed sm å sla n ta r k o m m e r vi in gen vart.<br />

EN u n d e rs ö k n in g om tu ris m e n s u tve cklin g i v å r la ndsända har ig ångsatts<br />

på in itia tiv av C e n tra le n fö r tu ris tfrä m ja n d e t. I d e tta sam m a nhang uppskisse<br />

ra s o c k s å m o d e lle r fö r ett system fö r den fra m tid a regio nala<br />

tu ris tm a rk n a d s fö rin g e n . Vi hoppas på e tt g o tt re sultat, e tt re g io n a lt sa m ­<br />

a rb e te , som ta r fa sta på ett e ffe k tiv t s a lufö ra n de av våra bästa och<br />

rik tig a s te tu ris tp ro d u k te r. Vi b eh över ett system , som kan få e tt k ra ftig t<br />

stöd av a lla kretsa r, e tt system som ä r m ö jlig a s t fritt frå n o n ö d ig p re s tig e ­<br />

ja k t och o fru k tb a rt p o litis e ra n d e , det må sedan g ä lla städer, kom m uner,<br />

o rg a n is a tio n e r, fö re ta g e lle r e n s k ild a personer.<br />

SUOMEN<br />

TURKU<br />

ÅBO,<br />

VÄR STAD<br />

P äätoim ittaja - C h e fre d a ktö r: O lli Kestilä.<br />

T o im itu ssih te e ri - R edaktionssekreterare: E ino Lehtinen, E linantie<br />

vägen 4 A 44, puh. - tel. 371 320.<br />

Elina-<br />

Ilm o itu shankkija - A nnonsch e f: R aija H einonen, K arjakuja - Fägränd 75 c,<br />

puh. - tel. 373 034.<br />

T oim ituskunnan m uut jäsenet - R edaktionsrådets andra m edlem m ar:<br />

R eino Leim u, R eino Linkosaari, Heim o Kallio, Hans O thm an ja Ilm ari Rinne.<br />

■ Y leis ku v a K ev o n tu tk im u s k e s k u k s e s ta U ts jo ella.<br />

Professori<br />

PAAVO KALLIO:<br />

KEVO - kansainvälisen<br />

tulkimusasemaverkoslon tukikohta<br />

■ Kevon tutkimusaseman perustaminen kohta neljännesvuosisata<br />

sitten sattui ajankohtaan, jolloin myös valtakunnallinen<br />

tutkimuspolitiikka oli yliopiston oma-aloitteisuuden sekä oikeuden<br />

ja velvollisuuden varassa. Turun yliopisto käytti hyväkseen<br />

Suomen sijainnin tuomaa ja Suomelle kansainvälistä etum atkaa<br />

antavaa mahdollisuutta pohjoisen tutkimuksen organisoimiseen<br />

ja suorittamiseen. Yliopiston keino oli ”filiaalisysteem<br />

i” yliopistoedun kattavuuden laajentamiseksi yliopistokeskuksen<br />

ulkopuolelle. Tätä keinoa käyttävät tänä päivänä voim<br />

akkaasti mm. Neuvostoliitto ja Kanada, kaksi alueeltaan pohjoisen<br />

vyöhykkeen suurvaltaa.<br />

Y lio p isto n sijo itu spaikka ei ole<br />

sam a kuin sen hallinnon osoite ja<br />

” m aakuntayliopistoajatus on mahd<br />

o to n ", sanottiin aikoinaan tila isuudessa,<br />

jossa T urun Varsinaissuom a­<br />

lainen O sakunta a lo itti V arsinais-<br />

Suom en m aakuntatutkim uksen kam ­<br />

panjansa. T urun yliopiston a lu eellista<br />

vaikutusm ahdollisuutta kuvaavat<br />

tänään nim et Turku, S eili ja Kevo<br />

ja erästä aluepolitiikan ydinajatusta<br />

sanat: elle i ylio p isto ta so näe valtakunnallisia<br />

kokonaisuuksia, niin kenelle<br />

täm ä tehtävä kuuluu?<br />

P O H J O IS U U S S U O M E N<br />

E R IK O IS P IIR T E E N Ä<br />

Suom i on m onella eri tavalla arvioituna<br />

m aapallon pohjoisin, alueensa<br />

tutkim uksesta vastuullinen<br />

maa. Olem m e ainoa kokonaan 60.<br />

leveysasteen p o h jo ispuole lla oleva<br />

kansa. Eläm isen perustaa, jo p a<br />

kansallista olem assaoloam m e, voidaan<br />

pohtia tästä näkökulm asta.<br />

P ohjoisuus on säteilyenergian m atem<br />

aattisen jakautum isen pohjalta<br />

lähtevä, välittöm ästi ja ilm aston välityksellä<br />

eläm ää m ääräävä tekijä.<br />

P ohjoisuusaste kuvaa m eillä eläm i­<br />

sen vaikeuden tasoa. Suom i sattuu<br />

olem aan siinä paikassa m aapallolla,<br />

60. ja 70. leveyspiirien välissä, m issä<br />

keskim ääräisesti eläm än kannalta<br />

pohjoiseen päin tapahtuva m uutos<br />

on kaikkein voim akkaim m in ilmenevä,<br />

e li "s tre s s ig ra d ie n tti” on<br />

suurin.<br />

Alhainen läm pötila, kasvukauden<br />

lyhyys ja pitkä päivä ovat ne konkreettiset<br />

asiat, jo ih in sopeutum isen<br />

ym m ärtäm inen on keskeisiä suom a­<br />

laisia e kologian tu tkim uksen pääm<br />

ääriä. P ohjoisuus sisältää myös<br />

m etsä- ja m aataloutem m e erikoisleim<br />

an. P ohjoisen e kologian tu tk i­<br />

mus on kansallisista tieteistäm m e<br />

selvim m in luonnon itsensä m ääräämä<br />

ala. Sen on Suom en A katem iakin<br />

tu tk im u s p o liittis is s a suunnitelm<br />

issaan todennut.<br />

P O H J O IN E N S U U N T A U S<br />

Keskeisten pohjo iste n m aiden,<br />

Fennoskandian, NL:n, Kanadan ja<br />

USA:n tulevaisuuden kehityssuunnitelm<br />

at suuntautuvat voim akkaasti<br />

pohjoiseen. Tähän liitty y tutkim usvaatim<br />

us, jo k a kuvastuu mm. jä ä ­<br />

m eren rantaa m yötäilevien tu tk i­<br />

m uspisteiden verkossa. P ohjoisen<br />

tutkim us on tä llä ke rra lla m aailm assa<br />

etenem ässä. N iinpä K anadassa<br />

on perustettu eri y lio p is to je n pohjo<br />

is ta tu tkim u sta yhdistävä o rg a n i­<br />

saatio. NL on peru sta n u t uuden<br />

kaukoidän pohjo isen tutkim uksen<br />

keskuksen T suktsien niem im aalle,<br />

ja U S A :lla on m aailm an tehokkain<br />

p ohjoisen tu tkim u kse n arktin e n labora<br />

to rio , B arrow issa, jo n n e kansainvälisen<br />

tu tkim uksen on helppo<br />

päästä työskentelem ään. F ennoskandian<br />

k a lo ttia lu e e lla on vyöhykkeensä<br />

tih e in tutkim usasem averkosto.<br />

Suom en m a h d o llisuudet tällä<br />

ala lla perustuvat m aam m e e rik o is ­<br />

asem aan itse vyöhykesysteem issä,


■ L a p in ja e te lä n m ie s k e s k u s te lu s s a . O ik e a lla K ev o n tu tk im u s a s e m a n e s i­<br />

m ie s p ro f. P a a v o K a llio .<br />

tutkim u sp e rin te e se e m m e , tie d e ­<br />

p o liittise e n asem aam m e m aailm assa<br />

ja siihen m itä me pystym m e ta r­<br />

joam aan tutkim u syhte isto im in n a n<br />

vaihtovälineeksi.<br />

Suom en m a a ntieteellisen s ija in ­<br />

nin e rik o is u u s perustuu lähinnä<br />

G olf-virta a n . Se työn'.ää napaa<br />

kiertävät ilm astovyöhykkeet m utkalle<br />

p ohjoiseen päin. Sen ilm auksena<br />

on m etsänrajan u lottum inen harvinaiseen<br />

70. leveyspiirin tuntum aan<br />

ja m a h dollisuus h a rjo itta a m aanvilje<br />

ly s tä niin pohjoisessa, että muu<br />

m aailm a ei yllä lähellekään. P o h jo i­<br />

nen alue on m e illä tutkim uksen<br />

u lo ttu villa . Täm ä m erkitsee sitä, että<br />

m e illä on se su b a rktiku m , jo ta pohjo<br />

in e n m etsänraja m erkitsee, helposti<br />

saavutettavissa tutkim u ksem ­<br />

me pääkeskuksista, y lio p is to is ta käsin.<br />

Kevo on ainoa m etsänrajan<br />

ylittä vä tu tkim u ske sku s m aailm assa<br />

K ilp isjä rven ohella, jo n n e pääsee<br />

p ä ivittä isellä v u o ro b u ssilla ! P itkäa<br />

ikaisen tu tkim u kse n vaikutus näkyy<br />

mm. siinä, että täm ä kohta 70.<br />

-le ve ysp iirin tuntum assa on kasvisto<br />

llis e s ti p arhaiten tu tkittu alue<br />

m aailm assa. G e o p o liittin e n asem am ­<br />

me on hyvä. Kevon tutkim usasem a<br />

on kaikkie n tu tk ijo id e n p e riaatteessa<br />

vapaasti saavutettavissa halvem ­<br />

m alla kuin m issään koko m aailm assa<br />

— tila n a ntam issa rajo itu ksissa<br />

— alueella , jo k a soveltuu m onenlaiseen<br />

tu tkim ukseen. Tässä on<br />

m a h d o llisuus Suom en tie te e lle : saada<br />

om an m aansa tutkim ukseen<br />

kansainvälistä apua ja sam alla<br />

päästä osalliseksi kehittyvän tieteen<br />

m enetelm istä ja virtauksista. Kevoa<br />

o lis i kehitettävä niin, että tätä suom<br />

alaista tu tkim uksen "vaih to a rvoa"<br />

käytettäisiin tehokkaasti hyväksi.<br />

O lisiko yksi siihen vielä liittyvä asia<br />

vierailevan tu tkija n ta lo n aikaansaam<br />

inen? V oidaanko tätä vaihtoarvoa<br />

käyttää nuorten tu tk ijo id e n pääsylip<br />

p u n a m aailm an subarktiselle<br />

kentälle?<br />

P A IK A N V A L IN T A<br />

Paikan valinnassa — kyseessä<br />

o li S uom en ensim m äinen s u b a rktinen<br />

asem a — o te ttiin huom ioon<br />

tu tkim uksen m onipuolisuuden vaatim<br />

us. Y m päristön tu li antaa eri<br />

m ahdollisuuksia n iiden asioiden<br />

selvittäm iseen, m itä varten Kevo<br />

rakennettiin.<br />

K oivuvyöhyke on kansainvälisen<br />

s u b a rktikum in kannalta jota kin<br />

tä lle Euroopan k o lkalle luonteenom<br />

aista. S iinä on keskeinen ja<br />

pitkäaikainen tehtävä. U tsjoki on<br />

täm än kannalta oikea suunta. M äntym<br />

etsän rajakysym ys liittyy m itä<br />

läheisim m in subarktiste n y d in ­<br />

asioiden tutkim uspyrkim ykseen. Nämä<br />

m olem m at n ä kökohdat yhdistyvät<br />

valitussa Kevon tutkim usasem an<br />

paikassa, jo k s i m uodostui K evojärven<br />

ranta, 69° 45' pohjo ista leveyttä<br />

ja 27° itä istä pituutta. Luonnon<br />

m onipuolisuus asem an lähellä<br />

on tärkeätä, koska a lu n p e rin oli<br />

a jatuksena se, että ns. tutkim usm<br />

atkailukausi on m e illä jo historiaa.<br />

On siirryttä vä kokeellisen tu tkim u k­<br />

sen lin ja lle . M ate ria a lin pitä ä olla<br />

asem an te kniikan u lo ttu villa . Tämän<br />

vuoksi e rila iste n vesien, erilaisen<br />

topogra fia n , erila iste n soiden ja<br />

m uiden kasvillisuustyyppien läheisyys<br />

o li eduksi. M yös kontakti<br />

alueen alkuperäiseen k u lttu u riin<br />

k a tsottiin tälla ise ksi eduksi. Nämä<br />

n ä kökohdat ratkaisivat valinnan.<br />

V alinnan m ukana tu li m aisem allinen<br />

viehätys, jo ka on erinom ainen etu<br />

mm. s illo in , kun o p e tu sm in iste riö on<br />

o tta n u t Kevon pysyväksi pisteeksi<br />

kansainvälisen korkeatasoisen stipendia<br />

a ttiku n n a n vuosittaiseksi Pohjoise<br />

e n perehdyttäm isen kohteeksi,<br />

tai kun Kevo on lu k u is ille u lkola i­<br />

s ille tu tk ijo ille subarktikum in ainoa<br />

m ielikuva. Täm ä on o ngelm a myös<br />

sillo in , kun suunnitellaan rakentam<br />

ista, jo n ka halvoin kustannuksin<br />

tu lis i o lla esim erkki siitä, m iten Lapin<br />

m aisem aa ei saisi pilata ihm i­<br />

sen toim esta.<br />

A S E M A N T E H T Ä V IS T Ä<br />

A sem a on o tta n u t jo kseenkin selväpiirte<br />

iset tehtävät, jo tk a on esitetty<br />

k irja llis e s ti "K e vo N otes" num e­<br />

rossa 3. Y ksi tehtävä on "tu n n e tu n<br />

p isteen” aikaansaam inen Suom en<br />

subarktikum iin . Täm ä ta rk o itta a tä s­<br />

m ällisesti sanottuna Inarin Lapin<br />

20 000 km 2:n alueen tutkim ista siten,<br />

että se voi olla vertailupisteenä<br />

m uualla m a a pallolla tu tk ittu je n pisteiden<br />

kanssa. Täm ä on ensi askel<br />

sirkum polaariseen yleisnäkem ykseen.<br />

Se on käytännössä m erkinnyt<br />

alueen kasviston ja e läim istön tarkkaa<br />

kartoitusta. Se on kokonaisuutena<br />

iso tehtävä ja tulee jatkum aan<br />

kauan, m utta jo nyt on olem assa<br />

hyvä perusta, mm. yli 500 levinneisyyskartan<br />

m uodossa. T oinen tehtävä<br />

on selvittää m iten täm ä s u b a rktinen<br />

eläm ä toim ii. Se on lä hinnä<br />

p ohjoiseen sopeutum isen kysymys,<br />

ja se on ja tule e ilm eisesti aina<br />

olem aan asem an keskeisin tehtävä.<br />

Se antaa selvitystä eläm än m ahdollisuuksista<br />

ja sen laeista pohjo isessa.<br />

Ju u ri tässä tehtävässä on välttäm<br />

ätöntä ottaa huom ioon pohjo isuuden<br />

eri asteet, ja siten täm ä osa on<br />

m itä kiinteim m ässä yhteydessä Turun<br />

ylio p isto n m ahdollisuuksiin Turussa.<br />

Suom en asem a tekee e d e l­<br />

leen m ahdolliseksi verraten help o l­<br />

la laajentaa skaalaa eläm än pohjo i­<br />

suuden ä ä rira jo ille — H u ip p u vuorilla.<br />

T u rku— Kevo— H u ippuvuoret on<br />

Suom en saavutettavissa oleva pohjoisuuden<br />

"g ra d ie n ttiv e rk o s to ".<br />

Tähän pohjo isuuden aste -kysym<br />

ykseen liitty y hyvinkin läheisesti<br />

kysym ys p o h jo la sta ihm isen asuinalueena.<br />

Kysym ys voidaan asettaa<br />

siten, että kysytään, voiko luonnontu<br />

tkim u s tuoda jo ita k in m a h d o llisuuksia<br />

lisää m yös ihm isen p e rin ­<br />

teise lle eläm iselle Lapin p erukoilla.<br />

Täällä on luonnon itsensä kehittä ­<br />

mät systeem it, jo tk a kuten p orota<br />

lo u s ja muu lu o n ta ista lo u s ovat<br />

itse "lu o n n o n v a lin n a n " systeem ejä.<br />

S ilti on kysyttävä onko esim . Lappi<br />

vain etelän reunaa, jo ta k in vain rajo<br />

itta vaa vai o lisiko löydettävissä<br />

jo ta k in nim enom aan Lapin eläm iselle<br />

m yönteistä, jo ta vo ita isiin hyödyntää<br />

(entistä enem m än). Tätä varten on<br />

Kevon ohjelm assa o llu t mm. se lla i­<br />

set a ih e p iirit kuin porotalouteen<br />

liitty v ä t jä kälä tu tkim u kset tai poronvasakuolleisuustutkim<br />

ukset, lakkaja<br />

väin ö n p u tkitu tkim u ste n alo itta m i­<br />

nen ja Lapin koivun hyödyntäm inen.<br />

Y H T E IS T O IM IN T A K O T IM A A S S A<br />

Kevon pyrkim yksiin on aivan sen<br />

perustam isesta lähtien kuulunut<br />

voim akas yhteistoim inta. Periaate<br />

on o llu t pitää Kevon te kniikka ja<br />

sinne investoidut "k e h y k s e t" tehokkaassa<br />

käytössä. Tätä ovat ta rk o ittaneet<br />

ilm atieteen laitoksen perustam<br />

a U tsjoki/K evo säähavaintoasema,<br />

jo k a toisaalta on välttäm ätön<br />

lähtökohta ekolo g iselle tutkim ukselle.<br />

A sem alla ovat "liitä n n ä is in ä "<br />

m yös seism ologinen laboratorio,<br />

p aljon tiedeakatem ian toim intaan<br />

liittyvää geofysiikan (revontuli-, m agn<br />

etism i- ym.) tutkim usta, jonka suorittam<br />

iseen Kevon sijainti antaa e rikoisen<br />

hyviä m ahdollisuuksia. M ain<br />

ittakoon jo ohitettuna vaiheena<br />

suuri kansainvälinen jonosfääritutkim<br />

us, jo h o n liitty i "o m a t” s a te lliitit,<br />

vaihe, jo ka antoi Suom elle<br />

m ahdollisuuden avaruustutkim ukseen.<br />

Y hteistoim innan rakentam inen<br />

m etsähallituksen ja m etsäntutkim<br />

uslaitoksen kanssa on osoitta u tu ­<br />

nut e rittä in m erkittäväksi. Tämän<br />

seurauksena on syntynyt U tsjoelle<br />

m aailm an ensim m äinen pohjoisten<br />

m etsänrajapuiden puisto. Aseman<br />

vaikea tehtävä on nyt hankkia kansainvälisessä<br />

yhteistoim innassa tähän<br />

tarvittava siem enm ateriaali.<br />

Y hteistoim inta vesihallituksen ja<br />

riista- ja kalataloudellisen tutkim uslaitoksen<br />

kanssa on m yös lisännyt<br />

laitoksen aktivite e ttia mm. Inarinjärven<br />

tutkim uksessa.<br />

M ainittakoon kuite n kin vielä, että<br />

koko Kevon tutkim uksen ydinkysymys,<br />

eläm än pohjoisten ongelm ien<br />

ym m ärtäm inen, e dellyttää m itä kiinte<br />

in tä yhteistoim intaa biokem ian<br />

kanssa, koska useim m at eläm än<br />

pohjoiseen sopeutum isen ongelm at,<br />

kuten talvenkestävyys, ovat pohjim ­<br />

m altaan valkuais- tai rasva-aineid-n<br />

rakenteen ja solujen hienorakenteen<br />

p ohjalta ym m ärrettäviä. Nämä yhteydet<br />

ovat ylio p isto n sisäistä yhteistoim<br />

intaa, m utta osaksi kansallisia<br />

ja kansainvälisiä yhteistoim intaongelm<br />

ia.<br />

K A N S A IN V Ä L IN E N<br />

Y H T E IS T O IM IN N A N K E N T T Ä<br />

S uom ella on tällä hetkellä m ainiot<br />

edellytykset osallistua pohjoisten<br />

alueiden e kologian kansainväliseen<br />

tutkim ukseen. Ehkä hyvänä o soituksena<br />

siitä on NL:n kaukoidän tutkim<br />

uskeskuksen päällikön, tri Kontrim<br />

avichuksen, ehdotus, että Turun<br />

Y liopisto ja heidän tutkim uskeskuksensa<br />

voisivat solm ia pysyvän yhteistyösopim<br />

uksen. Asia on vireillä.<br />

Tänä vuonna on käynnistynyt varsin<br />

m ittavaksi tarkoitettu Kanada—<br />

Suom i yhteistoim inta, jossa yhteistoim<br />

intapisteet tulevat oiem aan M c<br />

G ill yliopiston S heffervillessä (Pohjo<br />

is-Q u e b e cissä) sijaitseva subarktinen<br />

labora to rio ja Turun Y liopiston<br />

Lapin tutkim uslaitoksen Kevon asema.<br />

Näiden yhteyksien toivotaan<br />

antavan Turun y lio p isto lle pikkuisen<br />

lisän sen kilpaillessa pisteistä kansainvälisen<br />

sijo ittu m ise n kovalla<br />

k ilp a ilu kentä llä . T u rk u la is illa on<br />

tässä perinteitä. Jo yli 200 vuotta<br />

sitten P ehr Kalm , T urun A katem ian<br />

kasvatti, toi tieteen m aailm alle ensi<br />

tie d o t Q uebecin alueen kasveista<br />

ja kertoi E uroopalle ensim m äisenä<br />

N iagaran putouksista. Nyt on m aailma<br />

sillo ise e n verra ttu n a suunnattoman<br />

rikas m ahdollisu u ksilta a n .<br />

N äitä m odernin m aailm an m a h d o llisuuksia<br />

on nyt käytettävä hyväksi.<br />

S iitä on kysym ys m yös T urun y liopisto<br />

n ponnisteluissa.<br />

T u ru n Y lio p isto n L ap in tu tk im u s a s e m a n , K ev o n y h te is to im in ta p is te e t eri<br />

p u o lilla p o h jo ista p a llo n p u o lis k o a .


TURKUA RUNOIN JA KUVIN<br />

Turun tuntija ja Turusta kronikoitseva<br />

Väinö M iettinen kirjoitti yhteenvedon runoistaan<br />

syksyllä 1977 ja Turun Lausuntakerho<br />

esitti Turku-seuran 20-vuotisjuhlissa<br />

täm än m ielenkiinnolla kuullun ja veikeän<br />

sikerm än. Osa runoista on julkaistukin<br />

aikaisem m in Suomen Turussa ja joitakin<br />

tultaneen erikseen vielä julkaisemaan.<br />

Väinö Mrettisen luvalla olem m e poim i­<br />

neet eri runoista irrallisia jakeita ja liittäneet<br />

kuvakertom ukseen Turusta. Ehkä olisi<br />

parem pi sanoa, että M iettisen runot innoittivat<br />

etsimään niihin sopivia kuva-aiheita<br />

ja kiertelem ään kuvaamassa yhteistä rakasta<br />

Turkuam m e. Seuraavassa muutamia<br />

runon ja kuvan yhteistyön tuloksia.<br />

M ERIKOULU<br />

M e rikoulu ko rk e a lla yksinäisyydessään<br />

v a lkoisen a te m p p e lin ä<br />

p yö re in e ylä o sin e en p a llo k a rtta huipullaan<br />

y ö taiva sta vasten,<br />

katsoo kun ka u p u nki nukkuu<br />

sam oje n tä h tie n alla, jo tk a<br />

jo am m o in ovat tu ik k in e e t m e re n kä vijö ille<br />

om aa opa stussanom a ansa.<br />

TURISTILLE<br />

SA M PPA LIN NAN MYLLY<br />

Te ih m iset, jo tk a s ie llä jo e n v a rre lla<br />

ku lje tte ,<br />

ku u lka a h ä tä h u u to n i. . .<br />

Jo s ih m iste n la illa puh u a osaisin,<br />

n iin k e rto is in Ju h o A n tin p o ja sta ,<br />

jo k a m inun s u u ru u te n i aika n a a n ra kennutti<br />

ja la iv u rin a m m a tista m y llä rik s i a lkoi<br />

. . . H ä tä h u u to n i ih m iste n s a n o illa huu ta isin,<br />

sen te h d ä jo s v o is in ja m ennee n ajan<br />

ka u n e u d e n<br />

m inussa te id ä n huom ata h a luaisin,<br />

e n n e n ku in se on liia n m yöhäistä . . .<br />

SYNKKÄ KEHTOLAULU TURUSTA<br />

Tulkaa,<br />

tu lk a a ih m ise t ka ikista<br />

m aam m e ko lkista<br />

tänne T urkuun,<br />

m u tta tu lk a a pian, sillä<br />

tä ä llä on jo ro m a h ta n u t p u o le t<br />

k u lttu u rik a u p u n k im m e "B ö rs s is tä k in ” .<br />

T ulkaa hyvät ih m ise t pian, e n n enkuin<br />

T u o m io k irk k o m m e puretaan,<br />

jo n k in ta va ra ta lo n ta k ia . . .<br />

PORTHANIN PATSAS<br />

O m assa nim ikkopuisto ssa a n<br />

U udenm aankadun varre lla<br />

istuu tuolissa a n , p ro nssiin valettuna<br />

kynä kädessä kuin m iettien<br />

m itä k irjo itta is i n y t . . . ?<br />

K a ikki on niin to is e n la is ta kuin ennen,<br />

jo llo in p itkissä ham eissaan<br />

p u is to k ä y tä v illä käyskentelevät neidot<br />

u josti p a ra so llin sa alta kurkiste lle n<br />

se u ra sivat nuorten, korke aka u lu ksiste n<br />

h e rro je n kiiva sta kin vä itte lyä asioista,<br />

jo ita tu o nyt, uudessa ajassa istuva<br />

p ro n ssiin vale ttu mies, o li k irjo itu k s illa a n<br />

aikaansaanut.<br />

U ppoudu<br />

h ilja isu u d e n ä ä n iin ja kuuntele,<br />

m itä m enneisyys ke rto o niissä p aikoissa ,<br />

jo is s a asuu ta p a htu m a t<br />

h is to ria llis te n m u urien sisällä .<br />

AURAJOKI<br />

Se le ik k a a k a u p unkim m e kahtia<br />

on itä in en ja lä n tin e n puoli.<br />

A n n is k e lu ra v in to la t, rie tta a t elo kuvat<br />

ja y ö ra v in to la t, e ivät h ä irits e itä is tä p uolta,<br />

s a m oin kuin ei to rie lä m ä y ö k a u te n a<br />

ta v a ra m a rk k in o illa a n liio in .<br />

K u lttu u rillin e n v iih d e p u o li s itä vasto in<br />

asuu itä is e llä puole n:<br />

T e a tte rita lo , k e sä te a tte rit, u rh e ilu k e n tä t. . .<br />

A u ra jo k i, se p itä ä m o lem m ista p u o lis ta<br />

yh tä p a ljo n<br />

s illä sen k u m p a a kin v irta a v a a kylke ä<br />

kyhnyttä ä<br />

saastasta irti m o le m m a t r a n n a t. . .<br />

PIETARI BRAHE<br />

M ies u ljaassa asennossa, patsaana<br />

Hän, jo k a ja lu s ta ih m is e n ä<br />

jo eläessään oli, seisoo<br />

p its irö y h e lö is e s s ä asussaan,<br />

m ie kka h u o tra s ta riip p u e n ,<br />

v iik s e t vaskenhom eessa,<br />

katselle n liik e n n e ttä p a h o ite lle n .<br />

S itä hän h änkin a iko in a a n s u u n n itte li:<br />

y h d is tä m ä llä m aante itse p a ik k a k u n tia<br />

to is iin s a . . .


VIA TTO M A T LAPSET<br />

Kolme viluista, viatonta<br />

pronssiin valettua lasta<br />

Yliopistonkadulla odottelee<br />

kesää, lumihattu päässään, tuumien:<br />

Kesällä on niin kivaa,<br />

kun vesi lirisee alapuolellamme,<br />

liuskakivien yli,<br />

kärpäset pörisevät ympärillämme<br />

ja ihmiset rupattelevat kesästä . . .<br />

LILJAN PATSAS (JA PAAVO NURM I)<br />

Eräänä aamuna<br />

oli Paavo Nurmen patsas<br />

Liljan patsaskauhuksi<br />

kadonnut jalustaltaan. Eihän nyt<br />

ole edes ” Kupittaan p iikin ” aikakaan<br />

tai, jos Paavon patsas onkin mennyt<br />

katsomaan<br />

uusittua urheilupuistoa? se ajatteli.<br />

Nyt itkee Lilja-patsas<br />

kivenkosteuskyyneleitään.<br />

Patsaillakin on omat sydänsurunsa.<br />

HAUTAUSM AA<br />

Hiljaisuuden lehto, missä<br />

aika ja kiire saa unohtua,<br />

missä puhutaan vain ajatuksin<br />

poistuneen saattojoukossa.<br />

Kappelin kello yksin rikkoo hiljaisuuden<br />

saattojoukon yltä, sillä sen tarkoitus<br />

on kertoa poisnukkuneelle tulevasta.<br />

KAUPPAHALLI<br />

Siellä ihminen on lähellä ihmistä<br />

rupatteluhaluineen<br />

ja siellä vielä asuu ihmisläheinen<br />

kaupankäynti,<br />

jossa ostaja voi vaihtaa kuulumisiaan<br />

kauppiaan ja myyjän kanssa, myötäeläen,<br />

toinen toisensa iloihin ja huoliin.<br />

Siellä tungoksesta huolimatta kuulee vielä<br />

iloista puheensorinaa . . .<br />

KUPITTAAN LÄHDE<br />

Väitetään että siinä olisi kastettu<br />

suomalaisia pakanoita.<br />

Kristinuskoon heidät toivottiin tulevan,<br />

noitten pakanoitten, jotka<br />

toisiaan auttoivat elämisessä,<br />

sekä uurastivat pelloillaan . . .<br />

Nyt kastavat kristityt pakanat<br />

Kupittaan lähteen seiniä,<br />

kun heillä on suuri hätä .. .<br />

entisessä Maarian pitäjässä, on<br />

osoittautunut todelliseksi löydöksi<br />

taiteilijan työtä tekevälle. Vaikka<br />

asuntotila ei ole kovin suuri, on<br />

ateljeetila hyvin riittävä varastohuoneineen.<br />

Ympäristön rauhallisuus<br />

metsäsaarekkeen reunalla ja isojen<br />

valtaväylien etäisyys takaa nykyaikanakin<br />

Etelä-Suomessa harvinaisen<br />

asuinpaikan. Turku on lähellä,<br />

mutta kuitenkin sopivan etäällä.<br />

Puutarha tarjoaa miellyttävää kesäpuuhailua<br />

ja pihatiet kuntoutumisohjelmaa<br />

lumisina talvina. Nykyisiä<br />

Saramäen koulun asukkaita ei<br />

kuitenkaan vielä ikä paina, joten<br />

pihatyöt sujuvat.<br />

Ei sopivan asunnon löytäminen<br />

ole nykyään helppoa ja taiteilijaateljeen<br />

löytäminen on vielä vaikeampaa.<br />

Uudestakaupungista Turkuun<br />

tullut Kauko Lehtinen asui<br />

ensin Tampereentien varrella ja sit­<br />

Turkulaisia kuvataiteilijoita<br />

V<br />

ma, joka on saanut hyvät arvostelut.<br />

Kuvanveistäjiä edustavat Aimo Tukiainen,<br />

Mauno Hartman, Kain Tapper<br />

ja Antti Louhisto.<br />

Ateljeen suurista hyllylaatikoista<br />

löytyy arvaamattomia aarteita, Amsterdamissa<br />

ja Pariisissa vaihdettuja<br />

vedoksia ja piirroksia, tällä hetkellä<br />

jo huomattavaan arvoon kohonneiden<br />

kuvataiteilijain töitä. Nimiä:<br />

Jean Tinauely, Lucebert, Antonio<br />

Sequi, Fima, Palle Nielsen, P. C.<br />

Thelander, Jan van Goethen, Josef<br />

Kroha, Alex Sadkowsky ja F.<br />

Sieber.<br />

Kun menemme ateljeen puolelle,<br />

huomaamme sen hyvin kookkaaksi<br />

maalarin työhuoneeksi, niin suureksi,<br />

että eipä maalari isompaa enää<br />

voi kaivata. Täällä on seinillä paljon<br />

Lehtisen omia töitä melkein noin<br />

retrospektiivisesti. Staflialla on isokokoinen<br />

maalaus. Siinä on vasta<br />

yhtä väriä — sepiaa. Se on siis<br />

oikeastaan sivellinpiirustus, aiheena<br />

asetelma. Siihen on aikomus panna<br />

muitakin värejä, mutta se on jo<br />

■ Taiteilija Kauko Lehtinen ateljeesaan v. 1967. — Valok. Kari Lehtinen. niin hyvä, että paraneeko se väreistä.<br />

Ehkä. Se on mestarin oma asia.<br />

Kyllä hän tietää mitä väriä siihen<br />

voidaan lisätä. Minun mielestäni se<br />

on valmis taideteos. Jos joku epäilee<br />

Lehtisen piirustustaitoa, sellainen,<br />

joka on nähnyt vain hänen fan-<br />

TAITEILIJAPROFESSORI<br />

tasialuomuksiaan, tulkoon katsomaan<br />

tätä työtä. Useat hyllylliset<br />

täynnä eläviä piirroksia todistavat<br />

samasta taidosta.<br />

KAUKO LEHTINEN<br />

Koulutalon eteisenä toiminut huone<br />

on nyt varastona. Siellä on paljon<br />

suurikokoisia töitä kiilakehyksissään.<br />

Ei ole taiteilijaprofessuuri<br />

Fantisoiva piirtäjä ja maalari joutunut laiskalle ja alati juhlivalle<br />

maalarille, vaan ahkeralle työmiehelle.<br />

Talon hengetär, Anja-rouva, on<br />

osannut eläytyä kaiken mukana.<br />

SARAMÄEN KOULU<br />

Järjestyksen ihmisenä on hän mapittanut<br />

kaikki näyttelymateriaalit ja<br />

saanut arvokasta apua Kari-poikan-<br />

ten Korkeavuorenkadulla samoissa<br />

tiloissa, joissa Kaarlo Sarkia kirjoitti<br />

runokokoelman ” Unen kaivo” .<br />

Täältä muutettiin Kärsämäentielle,<br />

jossa ateljee oli rivitalon alakerrassa<br />

ja myöhemmin Kärsämäen kartanon<br />

sivurakennuksessa. V. 1967 tapahtui<br />

muutto Saramäen koulurakennukseen,<br />

jonka etelänpuoleisella<br />

seinällä kasvaa viiniköynnös, joka<br />

tarjoaa lämpöisinä kesinä herkullisia<br />

rypäleitä.<br />

Talonpoikaistyyliä olevaa vanhaa<br />

kalustoa säestävät seinillä olevat<br />

maalaukset ja piirrokset, taiteilijatoverien<br />

töitä. Näkyy nimiä: Kimmo<br />

Kaivanto, Simo Hannula, Raimo<br />

Kanerva, Matti Vaskilampi, Åke Mattas,<br />

Otto Mäkilä, Alpo Jaakola, Kalle<br />

Eskola, Hilkka Toivola, Antti Nieminen,<br />

Harro Koskinen, Max Salmi,<br />

Olavi Vaarula, Viljo Ranta, Pertti<br />

Kolehmainen, Otso Karpakka, Juhani<br />

Vikainen ja Vieno Orre. Arvokkain<br />

lienee Otto Mäkilän sommitel­<br />

sa ottamista valokuvista. Näin on<br />

muodostunut tuleville tutkijoille arvaamattoman<br />

arvokasta materiaalia<br />

niin oaljon, että tällaisen lyhyen<br />

kirjoitelman laatija on ymmällä.<br />

Kolme isokokoista leikekirjaa on<br />

huolellisen työn huippunäyte. Niissä<br />

ovat kaikki lehtiarvostelut kuvineen.<br />

Tuottelias taiteiliia tarvitsee sihteerin,<br />

joka hoitaa kaiken hänestä kertovan<br />

materiaalin. Eipä turhaan<br />

rouva Lehtinen ole jättänyt leipätyötään.<br />

TOINEN KOTI<br />

kesäkoti, on melkein kaikilla suomalaisilla<br />

kaupunkien asukkailla.<br />

Lehtisten kesäpaikka on Rymättylän<br />

Kuusistossa. Vanha mallassauna<br />

toimii siellä ateljeena. Tummat


seinähirret ovat hienosti patinoituneet<br />

ja puhtaaksi pestyt, arvokkaan<br />

ainutlaatuiset.<br />

KAUKO OLAVI LEHTINEN<br />

syntyi Uudessakaupungissa joulukuun<br />

1. pnä 1925. Hän kävi pari<br />

vuotta Turun Suomalaista Lyseota,<br />

mutta meni 15-vuotiaana hammasteknikon<br />

oppiin. Samalla hän iltaisin<br />

kävi Taideyhdistyksen piirustuskoulua.<br />

Hän toimi sitten hammasteknikkona<br />

vuoteen 1957, jolloin<br />

antautui vapaaksi taiteilijaksi. Lääkärit<br />

ovat kertoneet, että he menettivät<br />

Lehtisessä erittäin taitavan<br />

ammattimiehen, sillä hammasteknikolla<br />

pitää olla myös silmää ja<br />

muovailutaitoa. Siirtyminen vapaan<br />

taiteilijan työhön osoitti, että Lehtisellä<br />

oli riittävästi lahjoja, rohkeutta<br />

sekä elämänuskoa.<br />

Jo 1946 oli hänen teoksiaan esillä<br />

ensi kerran Turun Taidemuseossa.<br />

Ura taiteilijana alkoi jo selvetä,<br />

sillä L. sai heti ensimmäiseen näyttelyyn<br />

töitään sisälle ja Veikko Puro<br />

arvosteli hyvin.<br />

OPINTOMATKAT<br />

alkoivat jo v. 1949, jolloin Lehtinen<br />

ja Kalle Eskola, apurahat saatuaan,<br />

tutustuivat Pohjoismaiden taiteeseen.<br />

V. 1954 lähtivät he taas yhdessä<br />

kahden kuukauden matkalle<br />

Italiaan, Sveitsiin, Ranskaan, Belgiaan<br />

ja Hollantiin.<br />

Omalla tavallaan mielenkiintoinen<br />

oli se matka, jonka Lehtinen teki<br />

mopedillaan v. 1958 Ranskaan, Hollantiin,<br />

Belgiaan ja Sveitsiin, yhteensä<br />

7000 km.<br />

1961 suuntautui opintomatka Pariisiin<br />

ja Hollantiin. Hän työskenteli<br />

Pariisissa kolme kuukautta.<br />

1962 käy Lehtinen Leningradissa.<br />

1964 menee hän Mauno Hartmanin<br />

kanssa Kasselin Documenta II<br />

näyttelyyn ja 1965 taas Ranskaan,<br />

Espanjaan, Italiaan ja Sveitsiin. Hän<br />

jäi Pariisiin ja jatkaa sitten työskentelyään<br />

siellä seuraavaan kesään<br />

asti. Opiskelupaikkana on Academie<br />

de la Grande-Chaumier ja asuntona<br />

Pariisin uusi ateljeetalo, jonka<br />

ensimmäinen suomalainen asukas<br />

hän oli.<br />

Aamupäivisin maalattiin ateljeissa.<br />

Silloin sai olla rauhassa syventyneenä<br />

työhönsä. Iltapäivällä käytiin<br />

toisten taiteilijain luona katselemassa,<br />

keskustelemassa ja samalla<br />

oppimassa. Ei tullut kysymykseenkään,<br />

että kukaan olisi häirinnyt<br />

aamutunteina. Iltaisin pohdittiin taidekysymyksiä<br />

kahviloissa ja ravintoloissa.<br />

Väittelyt selvensivät taiteen<br />

maailmankuvaa. Melkein joka<br />

päivä oli jossain galleriassa avajaiset.<br />

Näitä käyttivät hyväkseen<br />

deekiksellä olevat taiteilijat, joiden<br />

kehitys näytti jo päättyneen. He<br />

vaelsivat avajaisista toiseen tyhjentäen<br />

boolimaljojaan.<br />

Kerran Artekin näyttelyssä Helsingissä<br />

oli kaksi puliukkoa, kiertelivät,<br />

katselivat tauluja, ottivat samppanjalasinsa,<br />

maistelivat, juttelivat,<br />

ryyppäsivät ja painuivat lopulta Espalle.<br />

Pian tulivat takaisin, taas<br />

katselivat tauluja, arvostelivat ja<br />

keskustelivat. Kyllä heidät huomattiin,<br />

mutta annettiin poikien nauttia<br />

taiteesta ja samppanjasta — kerrankin.<br />

Ei kai tarvitse sanoa, että<br />

he uudistivat kierroksensa pari kertaa.<br />

Vuoden Pariisin opiskeluaika jätti<br />

jälkensä. Piirustus ja maalaus<br />

varmistui. Ranskankielikin soi kauniisti<br />

korvissa ja kieli alkoi taipua<br />

sen ääntämiseen. Tätä kieltä tuli<br />

Lehtinen tarvitsemaan myöhemmin<br />

Hollannissa ollessaan.<br />

■ Asetelma 1955— 56 n:o 1. Varhaisen kauden naturalistinen öljytyö. Omist.<br />

taiteilija itse. — Valok. Kari Lehtinen.<br />

1968 teki Lehtinen matkan Venetsian<br />

34. biennaleen, ja 1971 hän<br />

käy Lontoossa.<br />

1971 hän työskentelee touko—<br />

heinäkuun Stedelijk-museon ateljeessa<br />

Amsterdamissa. Museon johtaja<br />

oli sitä ennen käynyt Suomessa<br />

kutsumassa Lehtisen sinne maalaamaan.<br />

Johtaja Edy de Wilde järjesti<br />

museon ostot niin, että Lehtinen<br />

sai sinne kaikkiaan kahdeksan<br />

työtään. Hän sai luvan mennä sinne<br />

koska vaan työskentelemään kolmen<br />

kuukauden ajaksi ilmaiseksi<br />

ateljeeasunnossa. Näin Lehtinen<br />

tekikin sitten 1974, viettäen siellä<br />

ihanan kesän.<br />

1975 käy Lehtinen taas rakkaassa<br />

Pariisin ilmapiirissä.<br />

1976 hän näki vihreän saaren,<br />

Irlannin ja kävi Belfastissa ja Dublinissa.<br />

Lontoo oli myös tärkeä<br />

etappi tällä matkalla.<br />

Pariisi oli vielä viime vuodenkin<br />

matkan kohde.<br />

KEHITYS<br />

Kauko Lehtisen piirustus- ja maalaustaide<br />

on kansainvälisellä tasolla.<br />

Sen hän on saavuttanut ahkeralla<br />

opiskelullaan, jatkuvalla sitkeällä<br />

työllä.<br />

Lehtinen ihailee Rembrandtia, Picassoa,<br />

Munchia ja Simbergiä. Eikä<br />

tuo ihailu ole ollut jättämättä jälkeä.<br />

60-luvun informalismi (rz muodottomuus!)<br />

on vaikuttanut häneen paljon,<br />

vaikka hän rakentaa kuvansa<br />

figuratiiviselle näkemykselle.<br />

Hänen piirustustensa määrä on jo<br />

nyt melkein laskematon. Lehtinen<br />

on niin nopea piirtäjä, että sanoo<br />

graafillisten monistekoneiden olevan<br />

vain ” hieman" edellä häntä<br />

ajankäytössä. Hänen mielikuvituksellaan<br />

ei tunnu olevan rajoja, mutta<br />

hän osaa kuitenkin kritisoida ja<br />

luoda siten kunnollista jälkeä.<br />

Kun kysyn hänen mielipiteitään<br />

erilaisista ismeistä, hän vastaa: "Oli<br />

suunta mikä hyvänsä, niin huipputekijät<br />

ovat aina hyviä ja suuntien<br />

luojat erinomaisia."<br />

Erik Bergh kirjoittaa Suomen Taiteen<br />

Vuosikirjassa 1958— 59 "Turkulaisen<br />

modernismin nykyhetken<br />

edustajia":<br />

— Taiteilijan eräät freskoluonnokset<br />

sekä 1959 toteutettu pienehkö<br />

fresko (Turun Ammattioppilaitos)<br />

osoittavat rehevää monumentaalista<br />

otetta ja eloisaa rytmiä. Seinämaalauksissamme<br />

esiintyvä "monumentaali-ihminen"<br />

(fiktiivisen Homo<br />

monumentalis-rodun edustaja) on<br />

Kauko Lehtisen taiteessa saanut<br />

uuden ilmaisun.<br />

Kauko Lehtinen ei kuulu niihin<br />

taiteilijoihin, joiden työt syntyvät<br />

leikiten, aivan kuin itsestään. Hänen<br />

jokainen työnsä on pitkäjännitteisen<br />

kamppailun tulos ja sinnikkäästä<br />

ponnistelusta kertovat<br />

osaltaan myös nopeassa tahdissa<br />

täyttyvät piirrossalkut.<br />

Bo H. Lindberg sanoo Suomen<br />

Taide 1965 — julkaisussa "Turkulaista<br />

taidetta":<br />

— Kauko Lehtinen asetti Pinxissä<br />

näytteille suuren joukon kasvoja,<br />

ryteikköisiä, kiusaantuneita, sellaisia<br />

miltä oma pää tuntuu näyttävän<br />

sisältäpäin, kun krapula tai muut<br />

huolet vaivaavat. Minua viehättää<br />

sekä kuvien minulle itselleen toisinaan<br />

ajankohtainen sisältö, että se<br />

rohkea materiaalifantasia ja se<br />

älyllinen selkeys, jolla tämä sisältö<br />

on saatettu näkyvään muotoon. Aivan<br />

erityisesti hyväksyin Lehtisen<br />

'Avaintytön'’ ruosteisine avaimineen,<br />

joiden polttamat jäljet erottuivat<br />

tytön kattohuovan karheasta<br />

ihosta.<br />

Erik Kruskopf Taide 65 N:o 1:<br />

— Lehtisen maalaukset esittävät<br />

aina jotain. Usein niissä esiintyy<br />

suuria ylimalkaisesti hahmoteltuja<br />

päänmuotoja. Mutta näitä ihmispäitä<br />

ei ole mitenkään yksilöity eikä<br />

niissä esiinny sellaisia tuntomerkkejä,<br />

joiden avulla edes voisimme<br />

varmuudella päätellä, että<br />

kysymyksessä ehdottomasti olisi<br />

ihmispää, puhumatta yksilöllisestä<br />

luonteenkuvauksesta.<br />

Seuraavana vuonna (Taide 66/2)<br />

kirjoituksessaan "Taiteilijoita Artistes<br />

finlandais” sanoo Kruskopf:<br />

— Informalisteihin voidaan Kaivannon<br />

tavoin lukea myös Kauko<br />

Lehtinen, joka kuitenkin on kaikkea<br />

muuta kuin luonnonlyyrikko. — Hänen<br />

kuvansa voidaan nähdä symboleina,<br />

mutta myös piilokuvina, ne<br />

ovat seikkailujen ja löytöretkien<br />

maailmoita, mutta niille kuvaavaa<br />

on myös värien täsmällisyys, joka<br />

antaa niille suuren koristeellisen<br />

iskuvoiman.<br />

John Boulton-Smith: Uutta suomalaista<br />

maalaustaidetta, Tammi<br />

1971:<br />

— Kauko Lehtinen ja Alpo Jaakola<br />

ovat hyvin omintakeisia figuratiivisia<br />

taiteilijoita, joiden tuotanto<br />

liikkuu ekspressionismin ja surrealismin<br />

välimailla. Lehtiseen on aina<br />

jollain tavoin vaikuttanut Pariisi.<br />

Häneen ovat eri vaiheissa vedonneet<br />

Cézanne ja Dubuffet, mutta<br />

eniten lienee merkinnyt Picasson<br />

hurjempi ekspressionistinen puoli.<br />

Lehtisen oma taiteilijapersoonallisuus<br />

on merkillisen yksilöllinen.<br />

Hänen kuvansa loihtivat eteemme<br />

milloin uhkaavien milloin sukkelien<br />

yliluonnollisten olentojen maailman.<br />

Sen asukit ovat varsin eläviä, vaikka<br />

ovatkin lähtöisin aineen maailmasta.<br />

— Lehtisen kiehtovimpia<br />

ominaisuuksia ovat rinnakkainen<br />

villiys ja sivistyneisyys ja se luova<br />

energia, joka näyttää kaiken aikaa<br />

pursuvan hänestä.<br />

Leif Sourander sanoo Kauko Lehtisen<br />

retrospektiivisen näyttelyn<br />

(1972) brosyyrissä:<br />

— Lehtisen taiteen keskeisenä<br />

ominaisuutena on elävä ja jäntevä<br />

viiva yhdistyneenä varmaan ja voimakkaaseen<br />

kolorismiin. Kuvaidean<br />

lähtökohtana on elämys, joka on<br />

usein peräisin arkiympäristöstä,<br />

ihmisistä, esineistä. Itse kuva<br />

syntyy spontaanin luomisen kautta.<br />

Kuvan ainekset ovat paljolti peräisin<br />

syvemmistä tajunnan kerroksista,<br />

mutta juontavat alkunsa<br />

■ "Löydetty hiussolki” 1974. — Tushi ja akvaretti.<br />

myös intuitiivisesta, kokeilevasta,<br />

usein leikkimielisestäkin oivaltamisesta.<br />

Nämä kuva-ainekset antavat<br />

Lehtisen taiteelle syvästi inhimillisen<br />

sävyn. Lehtisen taiteeseen sisältyy<br />

myös määrättyä arvoituksellisuutta<br />

ja sellaista kuvallista jännitystä ja<br />

rikkautta joka pystyy aktivoimaan<br />

katsojan. Ilmaisulle ominaista on<br />

rytmikkyys ja kuvapintaa jäntevöittävä<br />

liike, joka yhdistää Lehtisen<br />

taiteen nykyihmisen elämänpiiriin<br />

ja sille luonteenomaiseen toiminnan<br />

tehokkuuteen ja nopeuteen.<br />

Beate Sydhoff kirjassa Bildkonsten<br />

i Norden. Del V. Vår egen<br />

tid. Prisma, Lund 1973:<br />

— Yksi suomalaisen nykytaiteen<br />

merkittävimpiä taiteilijoita on Kauko<br />

Lehtinen (s. 1925). Hänkin on<br />

surrealisti, mutta liikkuu myös toisten<br />

suuntien, abstraktin ja ekspressiivisen<br />

kuvan rajamailla. Hänen<br />

maalauksensa ja piirustuksensa<br />

ovat voimakkaita ja niissä yhtyvät<br />

bisarri kuviointi ja näynomainen<br />

runollisuus. Hänen kuvissaan on<br />

auktoriteettia ja voimaa, mikä tekee<br />

ne kansainvälisesti katsoen hyvin<br />

merkittäviksi. Hänen voimansa on<br />

hurja, hän ei anna taluttaa itseään,<br />

vaan käyttää satiirista ja groteskia<br />

ilmaisua tavalla jolle ei löydy vastinetta<br />

hänen ikäpolvensa taiteilijoiden<br />

piiristä. Hän on yksi niitä harvoja<br />

taiteilijoita, joille Picasson<br />

ihailustaan huolimatta on ollut voimia<br />

muuntaa tämä ihailunsa täysin<br />

persoonalliseksi. Voitaneen kenties<br />

sanoa, että kotoinen primitiivinen<br />

kuvatraditio, joka on hänelle ominainen,<br />

ihmeellisellä tavalla yhtyy<br />

selvänäköisyyteen, mielikuvitukseen<br />

ja surrealistiseen perinteeseen tavalla,<br />

joka on ainutkertaista, ainakin<br />

Pohjolassa.<br />

(Suom. maist. Erik Bergh.)<br />

NÄYTTELYT<br />

ovat taiteilijalle eräänlaisia seisakkeita.<br />

Hän katselee mitä on saanut<br />

aikaan ja hän odottaa mitä hänen<br />

töistään sanotaan. Arvostelut voivat<br />

olla suuntaa antavia, osoittavia<br />

sormia näkemyksien muodostumiselle,<br />

mutta ne saattavat olla myös<br />

käsittämättömiä, ymmärtämättömän<br />

kriitikon samoin vieraskielisin sanoin<br />

toistuvaa edellisiin näyttelyihin<br />

jäävää näkemystä. Taiteilija saattaa<br />

siis kiittää sellaista arvostelijaa, jo ­<br />

ka auttaa löytämään saman tien,<br />

jonka alkupään taiteilijakin on oivaltanut.<br />

Sattuvasti arvosteleva kirjoittaja<br />

on taiteilijan tuki.<br />

Vuodesta 1946 alkaen on Kauko<br />

Lehtisen töitä ollut näytteillä. Paitsi<br />

kotikaupungissaan Turussa, on hänen<br />

töitään ollut Suomessa näytteillä<br />

useamman kerran Helsingissä<br />

Taidehallissa, Pinxissä, Artekissa,<br />

Ateneumissa, Amos Andersonilla<br />

sekä Oriveden ja Sysmän kesänäyttelyissä,<br />

Hämeenlinnassa ja<br />

Uudessakaupungissa.<br />

Vuodesta 1963 alkaen on hänen<br />

töitään ollut ulkomaiden museoissa<br />

näytteillä. Mainittava on biennaalit<br />

Säo Paulossa ja Rostockissa sekä<br />

yhteisnäyttelyihin osallistuminen<br />

Ruotsissa, USA:ssa, Länsi-Saksassa,<br />

Norjassa, Jugoslaviassa, Espanjassa,<br />

Neuvostoliitossa, Puolassa,<br />

Unkarissa, Australiassa, Tanskassa,<br />

Italiassa, Hollannissa ja Intiassa.<br />

TUNNUSTUSTA<br />

Kauko Lehtinen on sijoittunut<br />

palkinnoille taidekilpailuissa. Hän<br />

on saanut 14 eri stipendiä, mm.<br />

valtion viiden vuoden apurahan<br />

1971— 75 ja taiteilijaprofessuurin<br />

1976— 80. Pro Finlandia-mitali tuli<br />

1971.<br />

Lehtisen töitä on kotimaan museoissa,<br />

kokoelmissa ja eri säätiöiden<br />

hallussa. Hän on kahdeksan eri<br />

taiteilijajärjestön jäsen ja hänellä<br />

on luottamustoimia näissä sekä valtion<br />

ja Turun kaupungin lautakunnissa.<br />

HARRASTUS<br />

taiteen ohella on puutarhatyö jo 15-<br />

vuotiaasta lähtien. — "Olisin puutarhuri,<br />

jos en olisi maalari.”<br />

Jatk. s. 35


■ Jo yli kahdeksan vuosikym<br />

m enen ajan on Turun<br />

kaunis kauppahalli ollut tä käläisen<br />

elintarvikekaupan eittäm<br />

ätön keskus, jossa asioim<br />

inen on monen monessa<br />

turkulaisperheessä äidiltä<br />

tyttärelle siirtynyt jokaviikkoinen<br />

traditio. Tälle perinteelle<br />

lupaa valoisaa tulevaisuutta<br />

hallissa juuri päättynyt peruskorjaus,<br />

jossa vanhaan taloon<br />

on — sen m iljöötä kuitenkaan<br />

m uuttamatta — tuotu nykyajan<br />

kaupankäynnin vaatima<br />

välineistö. Uudistunut kauppahalli<br />

avaa ovensa yleisölle<br />

noin viikon kestävien muuttopuuhien<br />

jälkeen juuri ennen<br />

juhannusta eli 19. 6. ■ Uusittua kauppahallia <strong>1978</strong>. — Valok. I. R.<br />

Peruskorjattu Kauppahalli<br />

erikoismyymälöiden keskus<br />

— Halli on nyt peruskorjattu terveudenhoitolain<br />

vaatimuksia vastaavaksi,<br />

kertoo myyntipaikkojen<br />

tarkastaja Mauri N ie m i kiinteistöosastolta.<br />

Vanhan myymälärakennuksen<br />

"aaltoileva lattia" on<br />

uusittu kokonaisuudessaan ja peitetty<br />

punertavilla laatoilla. Ilmastointi<br />

on uudistettu ja jokaiseen<br />

tonttiin vedetty vesi- sekä viemärijohdot.<br />

Uuteen huoltorakennukseen<br />

on sijoitettu tilava lihanleikkaamo,<br />

jäähdyttämöjä ja sosiaalitilat noin<br />

200 henkilöä varten. Rakennus on<br />

varustettu 1000 kilon tavarahissillä<br />

ja jätepuristimella.<br />

— Kaikki tonttien rakenteet on<br />

kunnostettu ja maalattu ja osaan<br />

myymälöistä on tässä yhteydessä<br />

asennettu myös käsikylmiöt. Korjaustyö<br />

on tehty perinteisessä hengessä,<br />

sillä vanhan hallin omalaatuinen<br />

miljöö halutaan säilyttää tulevillekin<br />

polville.<br />

— Kaksi hallin 75 tontista on entisöity<br />

niiden alkuperäiseen eli vuoden<br />

1896 asuun. Mistään pienoismuseoista<br />

ei kuitenkaan ole kysymys.<br />

Näistä pikkupuodeista myydään<br />

siirtomaatavaroita.<br />

— Uusittuun halliin tulee yleisökahvio<br />

ja runsaasti erikoismyyntipisteitä<br />

— kahvia, makeisia, juustoja<br />

— jotka omalta osaltaan laajentavat<br />

ja monipuolistavat hallikauppaa.<br />

TONTIT<br />

TÄYTTYVÄT<br />

— Ennen peruskorjausta talossa<br />

elettiin "pim eiden käytävien aikaa",<br />

sillä pitkään jatkunut epävarmuus<br />

hallin kohtalosta karsi kauppiaskuntaa.<br />

Korjausvaiheen aikana on pohdittu<br />

puolelta jos toiseltakin kysymystä<br />

siitä olisiko myyntivalikoimaa<br />

laajennettava esimerkiksi tekstiilien<br />

suuntaan. Mutta terveysviranomaiset<br />

ovat näille ajatuksille, jopa jo grillihankkeille,<br />

varsin kielteisiä. Tätä<br />

täytyy ihmetellä, sillä marketeissakin<br />

myydään elintarvikkeita, grillataan<br />

ja levitellään tekstiilejä samoissa<br />

tiloissa.<br />

— Hallimyymälässä oli korjauksen<br />

valmistumisvaiheessa tarjolla vuokralle<br />

21 tonttia. Hakemuksia on tullut<br />

runsaasti, ja todennäköistä on,<br />

että kauppa käynnistyy jokaisessa<br />

myymälässä. Hallin luonne elintarvikekeskuksena<br />

tulee säilymään,<br />

mutta sitä täydennetään entisestään<br />

erikoismyymälöiden avulla.<br />

KAUPPAA KOKO<br />

KORJAUSAJAN<br />

Arkkitehti Alex Nyströmin suunnitteleman<br />

Turun kauppahallirakennuksen<br />

peruskorjaus käynnistyi pitkien<br />

neuvottelujen ja kiistojenkin<br />

jälkeen vuonna 1976. Korjaus aloitettiin<br />

hallin Linnankadun puoleisesta<br />

osasta ja huoltorakennuksen<br />

teosta. Toisen työvaiheen aikana<br />

kunnostettiin rakennuksen Eerikinkadun<br />

puoleinen osa, rakennettiin<br />

jalankulkuväylä talon kauppatorin<br />

puoleiselle sivustalle ja 75 auton<br />

parkkipaikka vanhan huoltorakennuksen<br />

paikalle.<br />

— Työ tehtiin vaiheittain siksi,<br />

että kaupankäynti on voinut jatkua<br />

koko pitkän korjausvaiheen ajan.<br />

KAUPPIAAT<br />

YHTEISTYÖHÖN<br />

Kauppahallin peruskorjauksen<br />

merkeissä perustettiin Turkuun<br />

Kauppahalliyhdistys, jonka puheenjohtajana<br />

toimii johtaja Kalevi<br />

V a I m e.<br />

— Yhdistyksen edustaja on koko<br />

korjauksen ajan ollut mukana työtä<br />

valvovassa toimikunnassa. Näin<br />

hallikauppiaat ovat saaneet äänensä<br />

kuuluviin eli kyenneet vaikuttamaan<br />

mm. tonttien sijoituskysymykseen ja<br />

tiskimalleihin, sanoo johtaja Valma.<br />

— Jokainen hallikauppias tervehtii<br />

tehtyjä uudistuksia ilolla. Huolta<br />

tuottavat sen sijaan kaupungin<br />

uudet vuokramääreet, jotka tulevat<br />

monille yrittäjille varsin raskaiksi.<br />

KAHVIA, PUHEITA,<br />

ARPOJA<br />

Turun kauppahallin uusi tuleminen<br />

alkaa juhlavissa merkeissä; erikoistarjousten<br />

lisäksi tarjotaan yleisölle<br />

kahvit, erilaista ohjelmaa ja<br />

yleisöarpajaiset.<br />

— Kauppahalli tulee jatkamaan<br />

elintarvikkeisiin erikoistuneena keskuksena,<br />

jossa asiakas saa ajanmukaisessa<br />

ympäristössä yksilöllistä<br />

oalvelua, täsmentää johtaja Kalevi<br />

Valme. — RK.<br />

KAUPPAHALLIN SYNTYVAIHEET<br />

Kauppahallin nyt uudistettuna avautuessa kannattaa luoda katsaus sen<br />

syntyvaiheisiin noin 100 vuotta sitten. Jo 1870-luvun lopulla alettiin Turkuun<br />

puuhata pohjoismaisia mittasuhteita vastaavaa kauppahallia, mutta vasta<br />

vuosina 1893— 97 se rakennettiin arkkitehti Gustaf Nyströmin suunnitelmien<br />

mukaan.<br />

Näin kirjoittaa tri C.-J. G a r d b e r g Turun kaupungin historian 1357—<br />

1917 osan toisen niteen sivuilla 342—344:<br />

□ Pohdittaessa vuonna 1879 asemakaavanuudistusta<br />

herätettiin ajatus<br />

Aurakadun ja Puolalankadun välisen<br />

korttelin yläosan varaamisesta<br />

kauppahallille, ja kolme vuotta<br />

myöhemmin kauppias J. W. Rautell<br />

teki ehdotuksen hallin rakentamisesta<br />

ruokatavarain ja muiden tarvikkeiden<br />

välityskauppaa varten<br />

mainitulle paikalle. Valtuusto hylkäsi<br />

ehdotuksen, mutta asetti vähäistä<br />

myöhemmin hai li kysymystä tutkimaan<br />

komitean, jonka jäseniksi valittiin<br />

muun muassa Rautell sekä<br />

kreivi C.M.M. Armfelt. Viimeksi mainittu<br />

oli Rautellin aloitetta käsiteltäessä<br />

tähdentänyt hallin tarpeellisuutta,<br />

mutta pitänyt tämän ehdottamaa<br />

paikkaa sopimattomana. Komitea<br />

tarvitsi yksitoista vuotta valmistaakseen<br />

lausuntonsa, ja hitaudesta<br />

oli ainakin se hyöty, että mielipiteet<br />

tällä välin ennättivät kypsyä hankkeelle<br />

myönteisiksi.<br />

Komitean mielestä halli oli varattava<br />

pelkästään ruokatarpeiden<br />

kauppaan, koska juuri nämä kärsivät<br />

torilla tapahtuneen tavarankäsittelyn<br />

siivottomuudesta.<br />

Mietinnön joutuessa keväällä 1893<br />

valtuuston käsiteltäväksi ei enää kukaan<br />

periaatteessa vastustanut hallin<br />

rakentamista, mutta siellä vaadittiin<br />

komitealta lisäselvityksiä. Tämä<br />

kääntyi arkkitehti Gustaf Nyströmin<br />

puoleen, jonka laatima uusi kustannusarvio<br />

päättyi 300.000 markkaan.<br />

Kojujen määrää oli lisätty vain<br />

154:ään, mutta Nyström piti välttämättömänä<br />

varustaa halli lämpöjohdolla.<br />

Myyjät lämmittelisivät, hän sanoi,<br />

kylmällä ilmalla joka tapauksessa<br />

itseään petrolikeittimillä ja hiilipannuilla,<br />

jotka pilaisivat ilman, eikä<br />

kaikki myytävä tavarakaan sietänyt<br />

pakkasta. Tontilta oli löytynyt<br />

huonoa pohjavettä, jota arveltiin vesijohdon<br />

saantiin asti voitavan käyttää<br />

kala-altaissa.<br />

□ Vaikka uusi arvio osoittikin<br />

entistä suurempaa, 12.875 markan<br />

vuotuista voittoa, säikähtyivät kaupunginvaltuutetut<br />

kohonneita kustannuksia.<br />

Hallivaliokunnan puheenjohtaja,<br />

arkkitehti C. J. von Heideken<br />

lohdutti epäileviä sillä, että<br />

vain välityskauppa oli siirtyvä torilta<br />

halliin muun jäädessä ennalleen<br />

ja ettei siis ollut aihetta odottaa<br />

kovin suurta lovea torikojujen<br />

vuokrista kertyvään tuloon. Yksityiskohdista<br />

suoritettiin monia äänestyksiä,<br />

ja päätös tämän suuren rakennuksen<br />

pystyttämisestä saatiin<br />

aikaan joulukuun 14 päivänä 1893.<br />

Kauppahalli määrättiin varustettavaksi<br />

lämmityslaittein, mutta menetelmä<br />

jätettiin avoimeksi.<br />

Hallirakennuksen alkaessa valmistua<br />

v. 1896 kaupunginvaltuusto päätti,<br />

että suolakalaa lukuun ottamatta,<br />

kaiken elintarvikkeiden välityskaupan<br />

oli vuoden 1897 alusta Aleksanterintorilla<br />

lakattava; rahatoimikamari<br />

sai kuitenkin luvan siinä a-<br />

pauksessa, että esiintyisi hallikojujen<br />

liikakysyntää, tilapäisesti luovuttaa<br />

torin itäreunasta myyntipaikkoja<br />

sellaiselle ruokatavaralle, jonka likaantumisen<br />

vaara oli vähäinen.<br />

Vain neljä paikkaa vuokrattiin suolakalan<br />

myyjille Eerikinkadun varrelta,<br />

ja Kalastajasataman luota<br />

vuokrattiin muutamia paikkoja juurikkaiden<br />

ja vihannesten myyjille.<br />

Hallin liha- ja makkarakauppiaiden<br />

sekä näiden apulaisten tuli<br />

käyttää valkoista, pestävää pukua.<br />

Kun hallin myyjät eivät sen pitkänä<br />

aukioloaikana voineet poistua rakennuksesta,<br />

rupesivat muutamat<br />

vanhat vaimot omin lupinsa raahaamaan<br />

isoja pannuja kuumaa<br />

kahvia hallin poikkikäytäviin, mistä<br />

myyjättäret sitä sitten noutivat. Epäjärjestyksen<br />

poistamiseksi perustettiin<br />

v. 1902 halliin kaupungin toimesta<br />

kahvikeittiö, mistä kahvia<br />

tarjoiltiin kojuihin, ja kaikki muu<br />

kahvin tarjoilu kiellettiin. Hallin kellariin<br />

rakennettiin v. 1907 koneellinen<br />

jäädytys- ja jäähdytyslaitos.<br />

□ Vuonna 1898 toimitetussa huutokaupassa<br />

vuoden pituisista vuokraoikeuksista<br />

hallikojuihin tarjottiin<br />

niistä yhteensä 59.663 markkaa.<br />

Rakennus tuotti siten hyvän voiton<br />

kaupungille, ja "Aleksanterintorille<br />

suolaisen kalan myymistä sekä tehtaan-,<br />

käsityön- ja kotiteollisuudentuotteiden<br />

ja pikkurihkaman välityskauppaa<br />

varten viitoitetuilta paikoilta"<br />

saatiin silti 13.201 markkaa, siis<br />

suunnilleen sama summa kuin toreilta<br />

kaikkiaan ennen hallin rakentamista.<br />

Vuonna 1903 korotetiin vähintä<br />

hyväksyttävää tarjousta hallikojun<br />

vuokrasta 225— 300 markasta<br />

3C0— 500 markkaan ja samalla määrättiin,<br />

että kauppiaat saisivat, jos<br />

haluaisivat, huutokaupatta jatkaa<br />

sopimustaan kahdeksi vuodeksi.<br />

Kolmivuotinen vuokrakausi tuli täten<br />

yksivuotisen rinnalle käytäntöön.<br />

Vuonna 1912 kojut jaettiin yhteentoista<br />

ryhmään, sen sijaan että i-<br />

kaisemmin oli erotettu vain kala-,<br />

maito- ja muut myymälät, ja minimivuokrat<br />

säädettiin vaihtelemaan<br />

eri ryhmissä 300:sta 700 markkaan.<br />

Vuokrakausi pidennettiin viiteen<br />

vuoteen, mutta se voitiin rahatoimikamarin<br />

suostumuksella keskeyttää.<br />

□ Vain siinä tapauksessa, ettei<br />

aluksi kaikkia kojuja saatu vuokratuksi<br />

ruokatavarakauppiaille, voitiin<br />

niitä tilapäisesti käyttää muuhun<br />

tarkoitukseen. Halli oli sijoitettava<br />

toisaalta lähelle Aleksanterintoria,<br />

toisaalta lähelle jokea, ja nämä ehdot<br />

täytti Eerikin-, Linnan-, Aura- ja<br />

Kristiinankatujen välinen kortteli.<br />

■ Ulkolaisia juomia ja makkaroita myytiin hallin keskiosassa ennen ensimmäistä<br />

maailmansotaa.


■ Turku-seuran toukokuun retket<br />

vetivät jälleen runsaasti jäsenistöä<br />

mukaan. Tässä kuvassa istutaan<br />

Metsämäen uuden raviradan katsomossa<br />

kuulemassa selostusta raviradan<br />

toiminnasta.<br />

Eerikinkadun puolelia omisti kaupunki<br />

entuudestaan keskimmäisen<br />

tontin, ja se oli rakentamaton, lu t ­<br />

ta jos halli olisi sijoitettu pelkästään<br />

siihen, talosta olisi tullut leveä<br />

muodoltaan ja julkisivultaan pitkä,<br />

mikä olisi ollut omiansa lisäämään<br />

rakennuskustannuksia — vuosisadan<br />

lopun arkkitehtuuri vaati näet<br />

runsasta julkisivun koristelua. Kannatti<br />

ennemmin ostaa vastaava Linnankadun<br />

puoleinen tontti, jonka<br />

kauppias J. W. Blomberg oli valmis<br />

myymään 50.000 markasta; näin tulisi<br />

hallista kapea, siihen pääsisi<br />

kahdelta kadulta ja sen sivuille<br />

mahtuivat aikoinaan rakennettavat<br />

vaakahuone ja lihantarkastusasema.<br />

Tosin siitä tuli, komitea jatkoi, 148-<br />

kojuinen ja sellaisena ehkä hieman<br />

liian suuri, mutta oli edullisempaa<br />

rakentaa tulevaisuuden varalle kuin<br />

myöhemmin ryhtyä jatkamaan valmista<br />

rakennusta. Komitea arvioi<br />

rakentamiskustannukset — tontinosto<br />

mukaan luettuna — 193.000<br />

markaksi sekä vuotuiset menot —<br />

koron ja 1 % kuoletuksen pääomalle<br />

huomioon ottaen — 21.000 markaksi.<br />

Kojuista se laski saatavan<br />

vuokria ainakin 31.500 markkaa, ja<br />

kun kaupanteon torilla ei voinut<br />

olettaa tykkänään lakkaavan, ei kaupunki<br />

ollut menettävä torikaupasta<br />

nauttimaansa yli 13.000 markan<br />

vuokratuloa ainakaan kokonaisuudessaan.<br />

Komitea ei ollut pystynyt<br />

ratkaisemaan kysymystä hallin vedensaannista,<br />

vaan vihjaisi kaivonporausten<br />

mahdollisesti tuottamiin<br />

tuloksiin tai sadeveden keräämiseen<br />

hallin katolle.<br />

Kevätretkeilyt yhä<br />

suosittuja<br />

Turku-seuran retkeilyjaosto valmisteli<br />

neljä kulttuuriopintoretkeä<br />

toukokuulle. Retket olivat täysosumia.<br />

RAVIRATA JA HELLAS<br />

Kaunis, aurinkoinen sää suosi ensimmäistä<br />

retkeä 4. 5., jolloin torille<br />

oli hälytettävä viideskin linja-auto.<br />

Mukana oli siis n. 250 jäsentä.<br />

Turku-seuran retkeilyjaoston muodostavat<br />

asiantuntijaoppaat, jotka<br />

näillä matkoilla toimivat utoissa<br />

selostajina reitin ja kohteiden nähtävyyksistä.<br />

Kukin vuorollaan ottaa<br />

myös vastatakseen yhden retken<br />

erikoisvalmistelut, ja tämän hoiti<br />

nyt Rauni Arvela.<br />

Makeistehdas Hellas oli ensimmäinen<br />

kohde, jossa tehtaan omat<br />

oppaat selostivat tehtaan toimintaa.<br />

Retkeläiset saivat myös suut makeiksi.<br />

Kierros jatkui läheisillä Kärsämäen<br />

uusilla tehdasalueilla, ja päätyi<br />

Metsämäen uudelle raviradalle.<br />

Siellä raviradan asiantuntijahenkilöt<br />

selostivat raviradan toimintaa,<br />

toto-peliä ja paljon muuta. Uuden<br />

katsomon lasiseinän suojissa on<br />

mieluista seurata kilpailuja huononkin<br />

sään vallitessa. Nytkin voitiin<br />

seurata harjoituksissa olevien hevosten<br />

kaunista menoa ja lisäksi<br />

tutustuttiin uusissa hevostalleissa<br />

juoksijoihin. Alueella on jäljellä vielä<br />

1400-luvulta peräisin olevia Metsämäen<br />

kartanorakennuksia. — Yllätyksenä<br />

osallistujat saivat lahjoituksena<br />

vapaaliput seuraaviin ravikilpailuihin.<br />

TOINEN RETKI<br />

RAISION TEHTAILLE<br />

Viisi linja-autollista täyttyi myös<br />

retkeläisistä, kun Ritva Metsämäen<br />

ja muiden retkeilyjaoston jäsenten<br />

opastamina mentiin "Rahalliseen<br />

Raisioon".<br />

Tehtaan ystävällinen pr-päällikkö<br />

Jarkko Heino avustajineen opasti<br />

ryhmiä tutustumiskierroksella. Nämä<br />

tehtaat ovat valtavasti vuosi vuodelta<br />

laajentuneet ja yhä uusia osastoja<br />

on tulossa.<br />

Retkeläisten suureksi ihastukseksi<br />

tarjosi tehdaslaitos Turku-seuran<br />

jäsenille oikeat kaakku- ja pullakahvit<br />

näyttäen todeksi maininnan<br />

rahallisesta Raisiosta.<br />

Raision kaupunkiin tutustuttiin<br />

Raisio-seuran puheenjohtajan Paavo<br />

Niemisen ja kulttuurisihteeri Kauko<br />

Kruskopfin opastuksella.<br />

KOLMAS RETKI<br />

TURUN POHJOISALUEILLE<br />

Loistava kevätsää seurasi kolmattakin<br />

retkeä ja ehkä sen ansiosta<br />

oli ennätysmäärä osanottajia eli n.<br />

300.<br />

Useimmille retkeläisille uusien<br />

asuntoalueiden näkymät olivat ennestään<br />

tuntemattomia, ja saatiin<br />

todeta miten Turku on laajentunut<br />

näille vanhemman väen entisille<br />

retkeilypoluille sekä uimarannoille.<br />

Niin Aunela, Vienola, Jyrkkälä,<br />

Härkämäki, Suikkila, Nättinummi<br />

kuin Runosmäkikin olivat kauniisti,<br />

mutta osittain melko tiheästi rakennettuja.<br />

Koska nämä alueet sijaitsevat<br />

mäkisessä maastossa, on ne<br />

saatu melko vaihteleviksi kallio-,<br />

metsikkö-, kenttäalueineen.<br />

Retkeilyjaoston oppaat, tällä kertaa<br />

lähinnä kolmannen retken valmistajan<br />

eversti evp. Veikko Hassisen<br />

johdolla, tunsivat hyvin seudut<br />

ja jakelivat runsaasti tietoutta. Suikkilassa<br />

poikettiin seurakuntatalolle,<br />

jossa paikallinen asukas valtiot,<br />

kand. Sirpa AIa n iv a selosti<br />

Suikkilan syntyä ja kasvua.<br />

Tavanmukainen laitokseen tutustuminen<br />

tapahtui Maito-Auraan,<br />

jonka isännöitsijä Sakari V a i n io<br />

monine oppaineen ohjasi kiertokäyntiä<br />

"maitotehtaassa". Kävijät<br />

laskivat turkulaisittain vähän leikkiä<br />

asioista, kun lehmiä ei näkynyt eikä<br />

lehmänlämmintä maitoakaan.<br />

Tehtaan putkistossa painui näet<br />

jäähdytetty maito kovaa vauhtia.<br />

Isännöitsijä Vainiolta kysyttiin<br />

rakennettiinko Maito-Aura tarkoituksellisesti<br />

tämän Rieskalähteen<br />

tien varteen, jotta voitiin lisätä hyvää<br />

vettä maitoon. Näin kerrotaan<br />

muinoin Turkuun hevosilla tinkimaitoa<br />

kuljettaneiden tehneen?<br />

Maito-Aura lahjoitti kullekin<br />

osanottajalle mieluisan pakkauksen<br />

tuoremehuja ja jogurttia. Sii.ä tässäkin<br />

suuret kiitokset lahjoituksesta.<br />

NELJÄS RETKI HIRVENSALOON<br />

JA PIKISAAREEN<br />

Viimeistäkin tämän kevään opintoretkeä<br />

suosi hieno sää. Niinpä<br />

tarvittiin kuusi linja-autoa, mikä<br />

merkitsi jo yli 300 osanottajaa.<br />

Wäinö Aaltosen lapsuudenkotia<br />

selosti Hirvensalon ja Wäinö Aaltosen<br />

elämäntyön verraton tuntija<br />

koulunopettaja Antti Lehtinen. Saatiin<br />

kuulla Wäinö-pojan koulutiestä<br />

alkaen akateemikoksi ja maankuuluksi<br />

kuvanveistäjäksi.<br />

Pikisaaren vanhasta tervasatamaalueesta<br />

ja luotsien lähtösatamasta<br />

sekä alueen asukasyhdyskunnasta<br />

saatiin elävä kuva, kun konsuli<br />

Armas Jokinen merenrannan pollarille<br />

seisten kertoi tästä lapsuutensa<br />

kotipaikasta.<br />

Asessori Ilmari Rinne luki 11-vuotiaan<br />

koulupojan Fredrig Geisorin<br />

juuri samana päivänä julkaistua<br />

"Pikisaaren Sanomia” .<br />

Tämä hauskasisältöinen lehti ilmestyy<br />

viikottain monisteena, pojat<br />

myyvät.<br />

Pikisaaren mutkikkaat vanhat<br />

kujat, samaten kuin koko Hirvensalon<br />

kapeahkot tietkin jossain<br />

määrin vaikeuttivat pitkän linja-autokaravaanin<br />

pääsyn eräisiin aiottuihin<br />

kohteisiin. Sen sijaan poikettiin<br />

historiallisen Friskalan kartanon<br />

pihalle, jonka keskellä ikitammi<br />

levittäytyy. Täällä Antti Lehtinen<br />

kertoi kuulijakunnalle mielenkiintoisia<br />

talon historiaan liittyviä tapauksia.<br />

Kiertoajelu jatkui vielä eräille<br />

Hirvensalon kauneimmista seuduista<br />

ennen paluuta Turkuun.<br />

Osallistujat pitivät kaikkia neljää<br />

retkeä erittäin onnistuneina ja kiittivät<br />

Turku-seuraa sekä sen oppaita<br />

miellyttävistä elämyksistä.<br />

Ilmari R in n e<br />

Sofi on kippiä<br />

Mä meinasi mennä Sofil kertoma<br />

semmost assia ku mul tänäpä aamul<br />

tapahtus. Mut siäl oli ovi reekelis,<br />

mikä ny o sit tullu, ei heijä oves oi<br />

pruukannu tähä aikka päiväst lukus<br />

olla. Mä hakkasi vähä friskemmi<br />

ovem pääl, siält sit Sofi tuli avama<br />

ja oli yätröijy pääl ja niim pal pleiki<br />

naamastas. Mä oikkem peljästysi,<br />

olek sä kippiä, mä kysysi. Em mä<br />

n» enä ole, tul Tilta sisäpuol vaa,<br />

mä juttele sit. No se oli ohtol ku<br />

mä sänkkym meni, ni uni sit ei milläm<br />

pelil meinannu silmin tulla. Mä<br />

funterasi vaa kaikelaissi assioi, ja<br />

ku Fransiki täi viikol o yätuuris,<br />

tuntus kaik viäl kalssemalt.<br />

Voi hyväneaika, mikä sunt nyt sit<br />

rikeras? Sä tairat olla ihan kuitis<br />

kunnos. Kyl mä melkke seekertti<br />

siit ole, et mikä mun tommottos<br />

fiiras. Se se oli ku toi meijä Hannes<br />

kävi pikimälttäs täsä päiväl ja<br />

hollas semmost, et hän ruppe pykämä<br />

tonne Pakal, ja puhus sitä oikke<br />

alvarim pääl. Enkä mä sit yhtä eine<br />

vertta häne meininkeistäs tvkänny,<br />

ku sanos et velkkaki täyty otta. Älä<br />

sä Sofi tommossi murhetu, kyl nuaret<br />

ai assias klaara. Kyl mar se tosi<br />

kans o meins Sofi ja kysys et viäläks<br />

jaksat kuulustella niit yälissi<br />

vaivoi. Tiätty, puhu sä vaa, mä sanosi.<br />

Juu ja sit mä tykkäsi et ai vaa<br />

oli jottan kokkari ja knöölei kyljette<br />

ai vaik mihem päi olis ittes sortteranu.<br />

Mä nousi ylös ja rupesi sitä<br />

polstari oikke syynämä, mut sii samas<br />

mul tuli sit klooki olo tost rinnan<br />

kohralt ja rupes kauhiast miälem<br />

pääl kävmä. Enkä mä tiänny,<br />

jos mul mittän tropeika oli koto.<br />

Tual senkilooras oli sit senttä noit<br />

ruskioi hermotipoi, niit mä sit oti<br />

vere joukos ja meni sänkkv. Siihe<br />

mä sit heräsi ku jotta hakkamist<br />

kuulus.<br />

Mä heräti sun nyt sit iha suottas,<br />

olisit saanut viäl rauhas maata. Ei<br />

yhtikäs, mä ole iha friski jo taas ja<br />

täytyy mun ruveta ruokkaki laittama<br />

ku Fransi tyäst tule. Vaik kyl toi<br />

ruaka tänäpä äkki tule, ku mä ole<br />

jo lihakki förvellanu ja se iso pilkkumi<br />

on täys valmist makkiasoppa.<br />

Kyl sul Sofi o ollu vaikkia yä ja<br />

viäl aamulki. Et sä sit mittän tiärä,<br />

et vosikka meijän trapu ette aamul<br />

ajo. Tul huame meijän pual nii näät<br />

sit mitä se troskillas toi.<br />

IRJA SALOVAARA<br />

KUULUISA SUOMEN TALOUSSEURAN PORTTI JA TALO<br />

■ Finska Hushållningssällskapet eli Suomen Talousseura, joka 1797<br />

perustettiin Turkuun, on lähes vanhin seura Turussa. Sen historiallisesti<br />

arvokas rakennus, portti ja piha Vartiovuorenmäen rinteessä ovat nyt joutuneet<br />

"tulilinjalle."<br />

Seura aikoo rakentaa Vartiovuorenmäen rinteeseen omalle tontilleen<br />

kaksi asuinkerrostaloa, mutta on saanut vastaansa vanhan Turun merkittävien<br />

näkymien ja rakennusten säilyttämistä ajavat piirit. Useimmat pitävät suositeltavana,<br />

että kaupunki luovuttaisi seuralle tontin muualta tällaista rakentamista<br />

varten ja nämä historiallisesti arvokkaat alueet säilytettäisiin koskemattomina.<br />

Talousseuralla on tietysti omat painavat syynsä asuinrakennusten<br />

saamiseen. Siksi senkin kannan puoltajia on monia. — I. R.


Dipl.ins.<br />

LAURI JUVANI:<br />

T U R U N TEKOALTAAT<br />

osaratkaisuna vesipulmaan<br />

■ Turun kaupungin ja kaupunkiseudun<br />

raakaveden<br />

saanti on jo pitkään ollut<br />

huolen aiheena vastuunalaisten<br />

viranom aisten<br />

suunnitelmissa. Eri vaihtoehdot<br />

on tarkkaan harkittu.<br />

□ Kaukovedenhankinta Yläneen<br />

— Oripään— Säkylän suunnalta on<br />

kohdannut ankaraakin arvostelua.<br />

Ennalta ajateltujen ja mahdollisesti<br />

ympäristöön vaikuttavien seurausten<br />

perusteellinen selvittely ja tutkim ukset<br />

ovat vieneet aikaa odotettua<br />

enemmän. Siitä syystä Turun kaupunki,<br />

sen ympäristökunnat Kaarina<br />

ja Raisio— Naantali ovat varautuneet<br />

torjumaan kuivakausien aiheuttamaa<br />

vesipulaa suunnittelemalla ja<br />

rakentamalla tekoaltaita kevät- ja<br />

sadekausien jokivesille. Näitä voidaan<br />

myöhemmin tarpeen mukaan<br />

pumpata kunnallisen puhdistamon<br />

kautta yleiseen vesijohtoverkostoon.<br />

Tällaisilla tekoaltailla eli tekoiärvillä<br />

on myös merkitystä vesien virkistyskäytössä.<br />

Raisionjoessa ovat Merttelän allas<br />

ja Histan vesilaitoksen yläpuolella<br />

olevat altaat sekä näiden vierellä<br />

oleva Haunisten allas io valmiina,<br />

Kaarinan kunta suunnittelee Liedon<br />

kunnan raialla tekojärveä Littoistenjärven<br />

säännöstelyvaran lisäksi.<br />

Suunnitelmien toteuttaminen vaatii<br />

aikanaan vesioikeuden luvan.<br />

□ Turun kaupunki on säännöstellyt<br />

vuodesta 1923 käyttöön otetun<br />

Hälisten vesilaitoksen raakaveden<br />

saantia Aurajoen Halistenkosken<br />

vanhan myllypadon avulla.<br />

Sen jälkeen on vedenhankinnan<br />

turvaamiseksi valmistunut<br />

Pohjaveden otto Kaarningolta<br />

Savojärven säännöstely<br />

Paimionjoesta lisäveden pumppaus<br />

Halistenpadon korottaminen<br />

Pohiaveden otto lentokentän<br />

alueelta.<br />

— Aloittamista odottaa kuluvana<br />

vuonna<br />

Maarian allas eli Vähäjoen<br />

säännöstely<br />

Dipl.ins. Lauri Juvani<br />

— Tulevaisuudessa mahdollisesti<br />

toteutettavat vaihtoehdot ovat mm..<br />

Vedenotto Lies- ja Salkolanjärvistä<br />

Tammelassa<br />

Vesihallituksen suositus lisäveden<br />

hankintaan Pyhäjärvestä<br />

Pohjaveden otto Oripään-Virttaankankaalta<br />

Aurajoen Liedon allas<br />

Tekopohjaveden muodostaminen<br />

Suolaisen meriveden demineralisointi<br />

Pyhäjärven suojeluvhdistyksen<br />

suositus lisäveden hankinnasta<br />

Loimijoesta<br />

Kakskerranjärven säännöstely<br />

— Tästä luettelosta jo ilmenee,<br />

että Turun kaupungin ja sen lähiympäristön<br />

veden tarve on polttava.<br />

Nykyinen raakaveden määrä ja ennen<br />

muuta sen laatu eivät tyydytä<br />

asutuksen vaatimuksia. Aurajoen<br />

vedet ovat rikkakasvihävitteiden ja<br />

muiden vesille vaarallisten myrkkyjen<br />

käytön johdosta maamme jokivesistä<br />

saastunermpia. Fenoksihappopitoisuudet<br />

ja typpiyhdisteet sekä<br />

kloorattujen fenoolien pitoisuudet<br />

ovat jopa 4— 5 kertaa maamme jo ­<br />

kivesien keskiarvoja suuremmat.<br />

□ Jokainen turkulainen on tuntenut<br />

omassa taloudessaan nämä jo ­<br />

kiveden maku- ja hajuhaitat. Esteettisiä<br />

haittoja vakavampia ovat<br />

kuitenkin vesimyrkkyjen biologiset<br />

vaikutukset ihmisiin ja luontoon.<br />

Yliopiston tutkijat ovat havainneet<br />

soluviljelmien tuhoutuvan Aurajoen<br />

puhdistetussakin jokivedessä.<br />

Huonekasvit sairastuvat ja kotieläimet<br />

kieltäytyvät vaistonvaraisesti juomasta<br />

vesijohtovettä. Tutkimukset<br />

eivät ole vielä täydellisesti selvittäneet<br />

— ja tuskin pystyvät selvittämäänkään<br />

— miten pienetkin puhdistusprosessin<br />

läpäisseet myrkkypitoisuudet<br />

vaikuttavat fyysiseltä<br />

kunnoltaan erilaisiin ihmisiin.<br />

— Kuluvan vuoden aikana on jo ­<br />

ka tapauksessa odotettavissa lääkintöhallituksesta<br />

uudet ohjeet talousveden<br />

laatuvaatimuksista. Äkillisiä<br />

ripulitapauksia sekä asukkaiden<br />

suhteellisen suurta mahasyöpään<br />

sairastuvuutta Turun yliopiston<br />

tutkijaryhmä selvittää samaan aikaan.<br />

— Näissä tutkimuksissa on ongelmana<br />

mm. se, että jokiveden<br />

puhdistusmenetelmissä ei ole keksitty<br />

käyttökelpoista typenpoistotapaa.<br />

Liiallinen typpiyhdistemäärä<br />

vedessä on erikoisesti lapsille vaarallista.<br />

□ Nykyisin käytössä olevan jokiveden<br />

puhdistusta on mahdollista<br />

tehostaa. Pienillä aktiivihiilisuodattimilla<br />

sitä on perheissä jo suoritettu.<br />

Turun kaupungin vesilaitoksella<br />

näiden laitteiden hankinta<br />

vaatisi ehkä 20 Mmk:n kustannuksia.<br />

Tämä turkulaisten odottama<br />

uudistus veden maku- ja hajuhaittojen<br />

poistamiseksi olisi ensi tilassa<br />

saatava kaupungin menoarvioon.<br />

Nopeasti toteutettavana parannuksena<br />

se olisi huomattava edistys nykytilanteeseen<br />

verrattuna. Lopullinen<br />

ratkaisu on puhtaan raakaveden<br />

saanti ilman siihen liuenneita typpiyhdisteitä.<br />

— Turun kaupungin maisemaan<br />

vaikuttavat vedenhankinnan järjestelytyöt<br />

uusina vesialueina. Halistenkosken<br />

padon korkeutta nostettiin<br />

v. 1972 vesioikeuden luvalla 1,08 m.<br />

Korkeimman yliveden nostaminen<br />

näkyi Halisista aina Vääntelän kosken<br />

alapuolelle, Savijoen yhtymäkohtaan<br />

eli n. 8 km ja jokialtaan<br />

pinta-ala laajeni n. 6,2 ha. Selvimmin<br />

tämän joenuoman levenemisen<br />

huomaa aivan Hälisten padon yläpuolella,<br />

jossa mm. Iso-Kohmon tilan<br />

vesivahinkoalue on n. 1,2 ha ja<br />

Paaskunnan 0,7 ha. Veden varastotilavuus<br />

joessa lisääntyi 400 000 m3<br />

ja on nykyisin 960 000 m:!. Vahingonkorvaukset<br />

olivat n. 65.000,— .<br />

□ Maarian allas, jonka rakennustyöt<br />

alkanevat jo kuluvana vuonna,<br />

on suurempi työ. Vähäjoessa Avikin<br />

kartanon maalla vanhan Turun-<br />

Paattisten maantien sillan lähellä<br />

vesi kohoaa 10,25 m ja peittää alleen<br />

mm. kaupungin omistamia<br />

peltoja.<br />

— Altaan pituus on 4,8 km. Sen<br />

leveys on alajuoksulla 200— 300 m<br />

ja yläjuoksulla 90— 100 m sekä suurin<br />

syvyys 13 m. Säännöstelypato<br />

rakennetaan maapatona ja ohijuoksutus<br />

tapahtuu tunnelissa, jonka<br />

suuaukko on Avikin kartanon lähellä.<br />

— Vesi johdetaan Maarian altaasta<br />

Hälisten vesilaitokselle 800<br />

mm:n läpimittaisella 734 m pitkällä<br />

umpiputkella ja avouomassa, joka<br />

Lausteenojan kautta purkaantuu<br />

Vanhalinnan kohdalla Aurajokeen.<br />

Uuden altaan pinta-ala on n. 100 ha<br />

ja sen vesitilavuus 3,6 milj. m;{. Altaasta<br />

maksetut vahingonkorvaukset<br />

olivat yli 3,0 milj. mk.<br />

□ Lain mukaan vedensaanti kuntalaisille<br />

on ao. kunnan turvattava.<br />

Turku ja sen ympäristökunnat ovat<br />

perustaneet tätä asiaa ajamaan Turun<br />

Seudun Vesi Oy:n. Yhteiset<br />

kysymykset Rauman talousalueen<br />

kanssa ovat luoneet tiiviin yhteistoiminnan<br />

näiden kesken. Vesiasian<br />

ratkaisun välttämättömyyttä ja<br />

kiireellisyyttä osoittaa se, että kuluneen<br />

kevään aikana, ovat vaalipiirin<br />

kansanedustajat tehneet<br />

eduskunnassa kyselyn päätösten<br />

viipymisestä ja sen jälkeen eduskunnan<br />

valtiovarainvaliokunnan tarkastusjaosto<br />

on käynyt Raumalla,<br />

Uudessakaupungissa ja Turussa tutustumassa<br />

vesitilanteeseen.<br />

TURKU-SEURA,<br />

Å BO-SAMFUNDET r.y<br />

Toiminnanjohtaja<br />

Verksamhetsledare<br />

Ilmari Rinne<br />

Taskulantie — Taskulavägen<br />

1 G 116<br />

20300 Turku — Åbo 30<br />

Puh. — Tel. 382 596<br />

Taloudenhoitaja - Ekonomichef<br />

Ulla Eura<br />

Kristiinankatu — Kristinegatan<br />

10 A 15<br />

20100 Turku — Åbo 10<br />

Puh. — Tel. 24 992<br />

Svenskspråkig sekreterare -<br />

Ruotsinkielinen sihteeri<br />

Erik Bergh<br />

Svartmunkegränd —<br />

Mustainveljestenkuja 2 A<br />

20100 Åbo — Turku 10<br />

Tel. — Puh. 13 030<br />

Postisiirtotili - Postgiro<br />

TU 32 300-4<br />

— Vesialtaita rakentamalla ja<br />

käyttöveden puhdistustehoa parantamalla<br />

voidaan lopullista Turun vedenhankintaa<br />

siirtää ajallisesti jonkin<br />

verran. Jokivesien laatu ei siitä<br />

muutu. Ei myöskään Lounais-Suomen<br />

vesiensuojeluyhdistyksen aloite<br />

viljelys- ja karjatalouksien harjoittamisen<br />

rajoittamiseksi valumaalueella<br />

voi johtaa lopulliseen tulokseen.<br />

— Ainoan asukkaiden kannalta<br />

terveellisen, luonnon ja ympäristön<br />

suojelun mukaan hyväksyttävän<br />

vaihtoehdon antaa vesihallinnon ja<br />

vesioikeuden luvalla Lounais-Suomessa<br />

toteutettava puhtaaseen raakaveteen<br />

perustuva kaukoveden<br />

hankinta. Sitä ovat viranomaiset ja<br />

kunnat perusteellisesti ja kärsivällisesti<br />

selvittäneet. Sen vaikutusta<br />

koko alueella on tieteellisellä tarkkuudella<br />

tutkittu. Puhdas vesi on<br />

ihmisten perusoikeus.<br />

TURUN tuomiokirkon korjaukseen<br />

opetusministeriö on valtion<br />

osuutena myöntänyt 4,4 milj. markkaa,<br />

joka ei kokonaan kata valtiolle<br />

tänä vuonna kuuluvaa osuutta. Ensi<br />

vuodelle siirtyy runsaat kaksi miljoonaa<br />

markkaa.<br />

ABONNERA<br />

SUOMEN<br />

TURKU -<br />

ÅBO,<br />

VÅR STAD


M arkkinointipäällikkö<br />

PERTTI HAAPAKOSKI:<br />

T U R U N M E S S U T 79<br />

• E linkeinoeläm än osuus 750-vuotisjuhlien vietossa<br />

■ Elinkeinoeläm än osuuden<br />

Turun 750-vuotisjuhlien vietossa<br />

m uodostavat suuret<br />

kansainväliset Turun Messut,<br />

jotka järjestetään Kupittaalla<br />

10— 19. elokuuta ensi vuonna.<br />

Turulla on messupaikkana<br />

jo vahvat perinteet, jotka<br />

juontavat alkunsa aina keskiajalta<br />

saakka.<br />

T URUSTA MUODOSTUI<br />

M ARKKIN A P A IK K A<br />

T urun m essu- ja m a rkkinapaikat<br />

ovat sija in n e e t A u ra jo e n tu n tu m a s­<br />

sa. S illo in kun A u ra jo kea päästiin<br />

vie lä purje h tim a a n Lietoon, m uodo<br />

stu i sinne pakanuuden aikana<br />

ka uppapaikka. M u in a islö ydöt sie ltä<br />

kertovat vara llisuudesta , jo ka o saltaan<br />

antaa v iitte itä m yös kauppapaikan<br />

luonteesta ja kansainvälisyydestä.<br />

Löydöt kertovat myös,<br />

e ttä k ristin u sko o li tunnettu täällä<br />

V anhalinnan linnavuoren suojaam alla<br />

p a ik a lla jo 1000-luvulla.<br />

A u ra jo e n m adaltuessa m uodostui<br />

kauppapaika ksi vähän alem oana<br />

A u ra jo e n varressa s ija in n u t Koroisten<br />

niem i, jossa s ija its i m yös<br />

p iis p a n lin n a ja jo n k a kaivaustulokset<br />

antavat m yös tie to a kaupankäynnin<br />

laajuudesta. K oroistenkin<br />

valta-asem a päättyi joen m adaltumiseen,<br />

jo llo in alkoi m uodostua nykyinen<br />

Turku ja tu o m io kirkko a ryhd<br />

yttiin rakentam aan. N äin syntyi<br />

varsinainen T urun kauppakeskus,<br />

jo ka sitten maan pääkaupunkina<br />

täytti tärkeää tehtäväänsä viim e<br />

vuosisadan a lku p u o le lle saakka.<br />

K a tolisena aikana jä rje s te ttiin Turussa<br />

vu o sitta in kahdet m arkkinat.<br />

T oiset o liv a t Pyhän H enrikin m erkkipäivänä<br />

tam m ikuun 19. päivänä<br />

ja to iset kesäkuun 18. päivänä. Kysym<br />

yksessä o li maan huom attavin<br />

kauppatapahtu m a. T urkuun saavuttiin<br />

s illo in kaukaa sisäm aasta saakka<br />

ja u lkom aiden veneitä kiin n ittyi<br />

m yös A urajoen la itu re ih in . O li vielä<br />

p a ljo lti vaihtokaupan aika.<br />

Sen jälkeen kun Turku sai vuonna<br />

1614 ta p u likaupungin oikeudet,<br />

s ille m yönnettiin m yös oikeus jä r­<br />

jestää jo k a vuosi syyskuun 8. p ä i­<br />

västä lähtien kolm e v iikko a kestävät<br />

vapaam arkkinat.<br />

M a rkkinoiden alkaessa pid e ttiin<br />

kirkossa m essuja ja m yös m arkkinarauha<br />

ju lis te ttiin . K auppias o li m ess<br />

u illa loukkaam aton. Ei edes velkojilla<br />

saanut o lla häneen valtaa messuaikana.<br />

MESSUT TURUSSA<br />

50 VUOTTA SITTEN<br />

T u ru lla on m essukaupunkina vaalittavanaan<br />

n u orem piakin p erinteitä.<br />

■ Eräs viime Turun Messujen mielenkiintoisimmista osastoista oli Kultaa<br />

ja Hopeaa -erikoisosasto.<br />

A ntti Haapakoski<br />

Ensi vuonna tule e kuluneeksi 50<br />

vuotta siitä, kun T urussa jä rje s te t­<br />

tiin varsin huom attavat T urun Messut.<br />

Ne liitty iv ä t s illo in k in T urun<br />

ju h liin , nim ittäin 700-vuotisjuhliin.<br />

M essualueena o li 1929 Sam ppalinnanm<br />

äki, jossa m yöhem m inkin<br />

on jä rje s te tty T urun M essut. M essut<br />

olivat s illo in 9-päiväiset ja niiden<br />

jä rje s te ly is tä vastasi Suom en M essut.<br />

M oni varttu n u t turkula in e n<br />

m uistaa varm asti vielä, m iten Sam p-<br />

p a linnanm äeltä pääsi silta a p itk in<br />

U rheilupuistoon, jossa oleellise n a<br />

m essujen osana tuohon aikaan sija<br />

its i tivoli. M arkkinahuvia p iti olla<br />

s illo in n iin kuin oli o llu t yleensäkin<br />

T urun m arkkinoilla.<br />

MESSU A R KKITEHTIN A<br />

ALVAR AALTO<br />

M essujen hallin to n e u vosto n puh<br />

eenjo h ta ja n a to im i tu o llo in va ltio ­<br />

neuvos Aug. Ramsay, m essujen y lijo<br />

h ta ja n a m aisteri F. H a llio sekä<br />

m essujen a rkkite h te in ä A lv a r Aalto<br />

ja E rik Bryggm an. P ääsylippu m essuille<br />

m aksoi 15 m arkkaa liikem ie -<br />

h iltä a koko m essujen ajan lippu<br />

50 m arkkaa. T avallinen m essukävijä<br />

m aksoi pääsylipustaan 10 m arkkaa.<br />

T ivolin pääsym aksu o li 2 m arkkaa.<br />

Vuoden 1929 m essuilla o li m ukana<br />

386 n ä ytteilleasettajaa. Kysym yksessä<br />

olivat siis tuohon aikaan varsin<br />

suuret m essut. N äytteilleasettajista<br />

toim ii v ie lä nykyisin s illo is illa toim<br />

inim illään noin 50 yritystä, mm.<br />

T urun K ansallinen K irjakauppa, Turun<br />

Sanom at, Å bo U nderrättelser,<br />

T urun Muna, Silo, Rettig, Pyrkijä,<br />

K estilän Pukim o, Hellas, A uran Rautateollisuus,<br />

T urun Vanu, vain m uutam<br />

ia m ainitaksem m e.<br />

RUNSAASTI O HJELM AA<br />

700-VUOTIS JUHLISSA<br />

Juhlavuoden vie tto o n sisältyi<br />

messujen ja ju h lie n avajaisten lisäksi<br />

mm. ju h la kulkue ja kansanju<br />

h la K upittaalla, k irk o llis ia ju h la ­<br />

tilaisuuksia, kodinsisustusnäyttely,<br />

lentonäytöksiä, totalisaattoriravit,<br />

e rila isia u rh e ilu kilp a ilu ja , ruotsalaiset<br />

laulujuhlat, Varsinais-Suom en<br />

laulu- ja so itto ju h la t sekä te a tte riesityksiä.<br />

Siis varsin m onipuolista<br />

ohjelm aa. Professori Em il W ikström<br />

o li m u o to illu t 700-vuotisriem ujuhlan<br />

m u istom italin ja T urun T aidem u­<br />

seossa o li e sillä 700-vuotisjuhlan<br />

histo ria llin e n näyttely.<br />

VIID ENNET TURUN MESSUT<br />

VUONNA 1979<br />

T u ru lla on siis 50 vuoden perinteet<br />

varsinaisten m essujen paikkana.<br />

O suuskunta Turun M essut perustettiin<br />

vuonna 1959 ja messujen<br />

sarja alkoi vuonna 1961. M essupaikkana<br />

ovat olleet Puolalanm äki<br />

(1961), S am ppalinnanm äki (1966)<br />

sekä kaksi kertaa (1971 ja 1975) Kupittaan<br />

ka u n is puisto, jo lla on paikkana<br />

erikoishistoriansa. Onhan se<br />

vanha kastepaikka ja alueella ovat<br />

toim ineet m yös kylpylä, ravintola<br />

sekä kesäteatteri.<br />

ILMOITTAUTUMINEN<br />

MESSUILLE KÄYNNISSÄ<br />

Ensi vuonna järje ste ttä vät Turun<br />

M essut 79 pidetään myös K upittaalla.<br />

M essupaikkojen varaam inen<br />

on p arhaillaan käynnissä. M essujen<br />

valm istelut a lo ite ttiin tällä kerralla<br />

tava llista aikaisem m in. Tulossahan<br />

ovat to d e lla suurim itta ise t messut,<br />

jo ih in halutaan varata sekä jä rje stä ­<br />

jille että näytte ille a setta jille tilaisuus<br />

valm istautua m ahdollisim m an perusteellisesti.<br />

A lustavat to im in ta - ja aluesuunnitelm<br />

at on la adittu, m essualue on<br />

anottu kaupungilta ja jo m yönnettykin,<br />

m essujen m arkkinointi ulkom<br />

aille on o llu t käynnissä jo pitkään<br />

ja täm än vuoden toukokuussa alo i­<br />

te ttiin m essujen varsinainen m arkkin<br />

o in ti kotim aassa siten, että messujen<br />

esite ja ilm oittautum islom akkeet<br />

p o stite ttiin noin 6000:lle yrity k ­<br />

selle. Jo ennen esitteen lähettäm istä<br />

o li m essuja kohtaan tunnettu tava<br />

llista suurem paa m ielenkiintoa,<br />

sillä m ukaan o li jo tu o llo in ilm o ittautunut<br />

puolisensataa m erkittävää<br />

yritystä. K ansainvälisyyttä tässä<br />

vaiheessa edustavat mm. Romania,<br />

joka on varannut Turun M essuilta<br />

900 m2:n suuruisen näyttelytilan.<br />

Ilm oittautuneiden joukossa ovat<br />

myös Turun kaikki skandinaaviset<br />

ystävyyskaupungit.<br />

Yhteistyössä Turun kaupungin<br />

750-vuotisjuhlatoim ikunnan kanssa<br />

on sovittu tapahtum ien ajoituksesta<br />

siten, että Turun 750-vuotisjuhlallisuudet<br />

järjestetään m essuja edeltävällä<br />

viikolla, jo llo in ne huipentuvat<br />

Turun M essujen 79 avajaisiin 10. 8.<br />

1979.<br />

Juhlavuotensa kunniaksi koristautuneena<br />

Turku on antoisa messukaupunki<br />

sekä koti- että ulkom aisille<br />

vieraille.<br />

Elinkeinoeläm än keskuksena T urku<br />

on maan huom attavim pia. Turun<br />

sija in ti maan lounaiskärjessä v ilk ­<br />

kaana satam akaupunkina on luonnollinen<br />

idän ja lännen välisen kaupan,<br />

te ollisuuden ja m atkailun kohtauspaikka.<br />

LIIKE-ELÄM ÄN VAU HDIKAS<br />

LÄHTÖ 80-LUVULLE<br />

Turun M essut 79 a jo ittu va t 80-<br />

luvun kynnykselle. U udesta kym ­<br />

m enluvusta ta lo u s tie te ilijä t lu p a ile ­<br />

vat liike-e lä m ä lle edellistä va lo isa m ­<br />

paa. T urun M essuille 79 o s a llis tu ­<br />

m inen on tu rk u la is e lle yritysm a a ilm<br />

alle haaste näyttää m illa is iin saavutu<br />

ksiin T urun kauppa ja te o llisuus<br />

on viim e vuosina yltänyt. V aikka<br />

yritys ei olisi koskaan aikaisem ­<br />

m in o llu t m essuilla m ukana, on T u ­<br />

run juhlavuosi haaste, jo ka kannattaa<br />

ottaa huom ioon.<br />

Ensi vuoden kaltaiset m essut<br />

saattavat olla Turussa vain joka<br />

750. vuosi.<br />

■ Viim eksi vuonna 1975 Turun M essuihin tu tu stu i yli 184 000 m essuvierasta.


Turku juhlavuoden aattona<br />

T urun Päivän y llä o le va teem a<br />

sai T u rku-seuran alo itte e n sa peruste<br />

e lla valm istautum aan juhlaan,<br />

puhdistam aan T urun, kuten hyviin<br />

ju h la v a lm is te lu ih in on aina kuulunut.<br />

K aupunkiosaseu ra t suhtautuivat<br />

asiaan m yönteisesti. Kaupungin<br />

k o u lu la u ta kunta te ki sittem m in<br />

m yönteisen päätöksen sam oinkuin<br />

kaupungin p u h taanapitola itos.<br />

PU H DISTUSTALKO O T<br />

O N N ISTU IVAT HYVIN<br />

Ihanteellisen sään va llite ssa koko<br />

viiko n 8— 11. 5. lähti 21 koulua<br />

aam upäivisin työhön kaduille, kujille<br />

, rake n ta m a tto m ille tonteille,<br />

p u istikko ih in ja m etsikköihin. O p­<br />

p ilaat o p e tta jin e e n te kivä t suurenm<br />

oisen työn. O li ilo nähdä kuinka<br />

koulu la iste n näppäryys ja työn tu o ­<br />

ma vaihtelu in n o itti heitä. N iinpä<br />

sadoitta in täyttyivät s ä k it roskista.<br />

L isäksi m o nenlaiset a u to p e ltit ja<br />

rom uraudat n u rm ik o ilta tu o tiin keräyspaikoille.<br />

T a rkko ja tie to ja luokka- ja o p p i­<br />

lasm ääristä ei ole, m utta jo s keskim<br />

äärin kustakin koulusta oli 5 luokkaa,<br />

niin m erkitsee se jo yli sadan<br />

luokan o p e tta jin e e n o lleen mukana,<br />

o p p ila ita site n kolm isentuhatta.<br />

K aupunkiosaseuro ja ja om a kotiyhdistyksiä<br />

oli p u hdistustalkoissa<br />

m ukana 20.<br />

A ikuiste n kin p u h d istu sta lkoot o n ­<br />

nistu ivat hyvin. N iin heille kuten<br />

ko u lu la isille kin on annettava su u r­<br />

kiito s tu n n o llis e s ta ja hyvästä<br />

työstä.<br />

J o ita k in om a kotiyhdistyksiä on<br />

kuite n kin m yös vähän tu kistettava,<br />

s illä kie llo ista huolim a tta tu o tiin<br />

keräykseen ko tin u rkkie n rikkin ä iset<br />

koneet, autokum it, ro m u t ja jo p a<br />

ty h jiä p ensatynnyreitäkin. Ne eivät<br />

kuitenkaan kuuluneet tähän yle is ­<br />

ten paikkoje n puhdistu sta lkoisiin .<br />

Pihojen ro m u t o lis i kuulunut kerätä<br />

om an talon ro s k a la a tikkoih in ja to i­<br />

m ittaa ta lo yhtiö n tai om ako tita lo n<br />

toim esta pois. Nyt jo tk u t käyttivät<br />

hyväkseen tila is u u tta ja täyttivät<br />

autojen lavat piharo skilla a n , eivätkä<br />

tu lle e t m ukaan yleissiivouksiin .<br />

VIITIS E N K Y M M E N TÄ ROSKA-<br />

KUORM AA JA TAPAKASVA­<br />

TUSTA<br />

K o ulujen ja kansalaisten puhdistu<br />

s ta lkoista kertyneet sadat m uovisäkit<br />

tä yttivät yli 40 suurta kuorm a-<br />

auton lavaa p o ltto la ito k s e lle vie tä ­<br />

vää tavaraa. Täm ä on yli 350 m3<br />

polttoainetta.<br />

■ K a upungin reunaosien pie n e t m e tsikö t ja ku ja t p u hdistuivat nopeasti,<br />

tässä R aunistulan koulu n ala-asteen o p p ila ita työssä o pettaja A im o Lahtosen<br />

valvom ana. — V alok. Ilm a ri Rinne.<br />

Qj Lavat ja kilvet p a ikoille e n ja s itten<br />

a lkoi ta lk o illa kuorm a täyttyä<br />

roskista. V alok. E rkki A la-Tuuhonen.<br />

T urku-seura ja kaupungin p u h ta a ­<br />

n a p ito la ito s lausuvat läm pim ät k iitokset<br />

k a ik ille m uka n a o lle ille talkoolaisllle.<br />

Ilm ari Rinne<br />

Jäsenhankintakilpailu<br />

A ikaisem m in pidetyn jäsenhc...kinta<br />

su u rkilp a ilu n sijasta on viim e<br />

vuosina o llu t ja tku va "h ilja in e n ” jäse<br />

n h a n kin ta kilp a ilu . Nyt kilp a ilu<br />

päättyi vasta vuosikokoukseen 29. 3.<br />

jote n siihen m ennessä h ankitut<br />

uudet jäsenet ja Suom en T urun tilaajat<br />

h u om ioitiin.<br />

P arhaat tu lo kset olivat seuraavat:<br />

1) R auni A rvela 25 jäsentä, p a lkin ­<br />

tona V ikin g -lin ja n lahjoittam a 2 henpen<br />

laivam atka Tukholm aan, 2) Ensio<br />

H arni 15 jäsentä, K estilästä 100<br />

mk. la h ja kortti, 3) O sm o Lahti 7<br />

jäsentä, kirjo ja , 4) T auno Aaku 6<br />

jäsentä, kirjo ja , 5) M a m it Jansson<br />

5 jäsentä, kirja.<br />

Kolm en, kahden ja yhden jäsenen<br />

h a n kkijo ita o li useita.<br />

Kun täm än jälkeen on jo tu llu t<br />

uusia jä senhankin to ja tä lle vu o d e l­<br />

le, niin ne otetaan huom ioon seuraavan<br />

vuoden jäsenhankin to ih in .<br />

K un T urku-seura lla ei ta lo u d e llisista<br />

syistä ole m a h d o llisuutta ju lk i­<br />

seen lehtem m e m ainostam iseen,<br />

o nkin täm ä jäsenten om aehtoinen<br />

hankin ta työ paras m ahdollinen tapa<br />

lehtem m e levikin ja jäsenm äärän<br />

lisääm isen kannalta.<br />

oidakseen tähystellä tulevaisuuteen<br />

on tarkasteltava m en­<br />

V<br />

neisyyttä. T ähänastisen kehityskauden<br />

lähes kaikki yh te isku n ta p o liittinen<br />

suunnitte lu p ohjautui yhteen<br />

sam aan peruslähtökohtaan: nopeaan,<br />

tasaiseen taloudelliseen<br />

kasvuun. Täm ä lähtökohta ei näyttänyt<br />

olevan vain Suom en, vaan<br />

selvästi yleism a a ilm a llin e n suunnittelupohja.<br />

O li a rvioitu, että yhteiskunnan<br />

te kninen ja h allinnollinen<br />

kehitys o li s iin ä m äärin edistynyt<br />

30-luvun tasosta, että sam antapaiset<br />

ta lo u d e llise t kata stro fit eivät<br />

o lisi enää m a hdollisia, vaan ne o lisivat<br />

y h te isku n ta p o liittisin toim enp<br />

itein estettävissä. Tällaisen suunnittelutaustan<br />

puitteissa suunnittelun<br />

tehtävänä on nim enom aan ohjata<br />

ta lo u d e llisen kasvun antam at<br />

m ahdollisuudet ei vain aineellisen,<br />

vaan m yös henkisen hyvinvoinnin<br />

kasvuun. E lintason nousu ja ta lo u ­<br />

d e llinen kasvu ei näet autom aattisesti<br />

m erkitse pelkästään hyvinvoinnin<br />

kasvuedellytyksiä. V oim a­<br />

kas, nopea talo u d e llin e n kasvu tuo<br />

tullessaan m yös ilm iöitä, jo tka aiheuttavat<br />

eri a lu e illa ohjaam attom i­<br />

na huom attaviakin ongelm ia.<br />

alueelle siedettävien saavutettavuusaikojen<br />

puitteissa kohtuullista palvelutasoa.<br />

Tästä syystä myös Varsinais-Suom<br />

en alueen kehittäm iseksi<br />

o li asetettava selvät m aakunnalliset<br />

a lu epoliittiset tavoitteet ja asetettava<br />

näitä vastaavat väestösuunnitteet.<br />

Tämä m erkitsi ensisijaisesti<br />

Varsinais-Suom en m uitten<br />

osa-alueitten kuin Turun seudun<br />

kasvun aktivoim ista.<br />

Turun kaupunkiseudun väestönkasvun<br />

hillitsem inen ei käsitykseni<br />

mukaan o llu t Turun seudunkaan<br />

edun vastaista. Voim akkaasta<br />

m uuttovoitosta huolim atta alueella<br />

oli havaittavissa tuotantotoim innan<br />

kasvun kehittym isvaikeuksia, mm.<br />

työvoim apulan vuoksi. Tätä ongelmaa<br />

oli lisääm ässä asuntojen saannin<br />

vaikeus, vaikka asuntotuotanto<br />

o li nostettu äärim m illeen, jopa laatutason<br />

kustannuksella. Asunnon<br />

m assatuotantolaatua kuvasi mm.<br />

asuntotuotannon kerrostalovaltaisuus,<br />

jossa ennätys saavutettiin<br />

Turussa v. 1974, jo llo in kerrostalojen<br />

osuus o li n. 96°/o koko asuntotuotannosta.<br />

M uitakin yhteiskunnan<br />

kehityksen tahdissa pysym isvaikeuksia<br />

ilm eni. Yhteysverkon osalta jäi<br />

sa ja hankinnassa o li m yös havaittavissa<br />

puutte e llisuuksia ja tehottom<br />

uutta.<br />

A luerakenteen kehitykseen vaikuttavana<br />

toisena m uuttuvana te k i­<br />

jä n ä on väestön kasvu. V aikka S uomessa<br />

p yrittä isiin käyttäm ään ka ikki<br />

väestö p o liittiset keinot väestönkasvun<br />

nostam iseksi, väestön kasvunopeus<br />

jäänee suhteellisen vähäiseksi.<br />

E linkeinorakenteen m uutosennusteet<br />

olivat, kuten jo aikaisem m in on<br />

todettu, alunperin osoitta n e e t vähitellen<br />

hidastuvaa m uutosprosessia,<br />

jossa taite o lis i vuoden 1985— 90<br />

vaiheilla. M uuttunut tu o ta n to to im in ­<br />

nan, työvoim an kysynnän, osuus on<br />

tuom assa tätä tasaantum istaitetta<br />

aikaisem m aksi ja näin ollen lienee<br />

m yös e linkeinorakenteen m uutoksen<br />

osalla odotettavissa varsin huom a t­<br />

tavaa hidastum ista. S euraavat<br />

m uutosvaiheet m uodostuvatkin ensisijaisesti<br />

teollisen tu o ta n to ra kenteen<br />

sisäisistä m uutoksista. Rakennustoim<br />

innan hidastuessa u lkom<br />

aisesta viennin kasvusta h u o lim a t­<br />

ta sen työvoim an osuus tule e vähenemään.<br />

Vastaavia o ngelm ia on<br />

näkyvissä m etallite o llisu u d e n osalla,<br />

Seutukaavajohtaja RAIMO NARJUS<br />

Turun seudun kehitysnäkymät<br />

muuttuvissa olosuhteissa<br />

Nopean ta lo u d e llisen kasvun seurauksena<br />

oli väistäm ättä m yös nopea<br />

e linkeinorakenteen muutos.<br />

Teollisuuden tuottavuuden kasvu<br />

jä rkytti m aatalouden luom an siihenastisen<br />

varsin kilpailukykyisen<br />

vaurauden. T oisaalta m yös maatalouden<br />

kehittynyt te knologia antoi<br />

m ahdollisuuden päästä entistä<br />

suurem piin tu o ta n to tu lo ksiin huom<br />

attavasti vähäisem m in työvoim a-<br />

resurssein.<br />

e o llisuuden työpaikat pyrkivät<br />

T sijo ittu m a a n lu onnollisesti kilpailukykyisim<br />

m ille alueille. Uudesta<br />

e linkeinorakenteen m uutoksesta oli<br />

näin väistäm ättöm änä seurauksena<br />

m yös nopea aluerakenteen muutos.<br />

Väestön siirtym istapahtum a o li e riaikainen<br />

valtakunnan eri osissa s i­<br />

ten, että nopein, varhaisin m uuttota<br />

p p io a lkoi Lounais-Suom en saaristoalueelta<br />

siirtye n sieltä Suomen<br />

m uille m aaseutualueille.<br />

E dellinen kehityskausi m erkitsi<br />

runsasta työ p a ikkoje n kasvua, etenkin<br />

pääkaupunkiseudulla. Varsinais-<br />

Suom essa vastaava kehitys suuntautui<br />

T urun seudulle. Kuten todettua,<br />

täm ä kehitys ei o llu t elin ke in o ­<br />

rakenteen kannalta m aatalouden<br />

edun vastaista. Sen sijaan maatalouden<br />

o p tim ityöpaikkam äärä o lisi<br />

koko V arsinais-S uom en maaseutualueella<br />

m erkinnyt niin vähäistä<br />

väestöpohjaa (60 000), että se ei<br />

o lis i pystynyt tarjoam aan tälle<br />

tämän voim akkaan kehityskauden<br />

aikana toteuttam atta mm. kaupunkiseudun<br />

kannalta keskeinen keskustaa<br />

sivuava liikenneväylä, ns. Turpiina-tie,<br />

sam oin siihen tiiv iis ti kytkeytyneet<br />

keskustan kevyen liikenteen<br />

järjestelyt. A urajoen siltojen<br />

rakentam isessa on oltu koko ajan<br />

tarpeesta jäljessä. Myös kunnallistekniikan<br />

osalta ovat jääneet seuraavan<br />

kauden toteutettaviksi mm.<br />

vedenhankinnan, jätevesien puhdistuksen<br />

ja energiahuollon ratkaisut.<br />

A suntolähiöitten palvelutaso ei<br />

useinkaan vastaa asum isym päristön<br />

laatutasovaatim uksia.<br />

sa tavoitteitten toteuttam atto-<br />

O m uudesta johtuu myös kuntien<br />

välisen yhteistoim innan puutteesta.<br />

Voim akas kasvu o li om iaan ruokkimaan<br />

kuntien voim antuntoa, joka ei<br />

sinänsä o llut lisääm ässä yhteistyöhalukkuutta.<br />

T ilannetta pahensi Turun<br />

alueliitospyrkim ykset, joista oli<br />

seurauksena yhteistoim intam ahdollisuuksien<br />

karsiutum inen m inim iinsä<br />

sekä m onessa tapauksessa epäterve<br />

kilpailu kuntien kesken, mm.<br />

m aanhankinnassa. O sittain o li havaittavissa<br />

myös ym päristökuntien<br />

o salla selvää palvelun kehittäm isen<br />

hidastelua, jo llo in palvelut p yrittiin<br />

hankkim aan alueella Turun<br />

kustannuksella. Erityisesti vedenhankinta<br />

ja jätevesien puhdistus kärsivät<br />

yhteistyön puutteesta, m utta<br />

esim. virkistysalueinen suunnitteluserityisesti<br />

la ivanrakennusteollisu u­<br />

dessa. M aatalouden alityöllistynyt<br />

työvoim a on m uihin am m atteihin<br />

siirtym isen osalta ilm e ise sti loppuun<br />

ehtynyt. Sen sijaan m aatalouden<br />

työvoim an vähenem inen tulee ta ­<br />

pahtum aan seuraavalla kaudella lähinnä<br />

aktiivisesta työvoim asta poistum<br />

isena, e läkesiirtym inä, tai kuolem<br />

an kautta. M eillähän m aataloudesta<br />

to im eentulevien keski-ikä on<br />

m onilla osa-a lu e illa yli 52— 54 vuotta.<br />

N äin olle n e linkeinorakenteen<br />

m uutoksesta ei o le odotettavissa<br />

sitä vastaavaa aluerakenteen m uutosvaikutusta,<br />

m ikä o li olennaista<br />

e d e llise lle kehityskaudelle.<br />

Kaikesta e delläolevasta on seurauksena<br />

nim enom aan kaupungistum<br />

isen olennainen hidastum inen.<br />

K uitenkin sekä a lu e p o liittis e t että<br />

m onet m uutkin ra kennustoim intaa<br />

ja m aankäyttöä o h jaavat lainsäädäntötoim<br />

et Ovat pyrkin e e t nim enom<br />

aan tähän asti hidastam aan kaup<br />

ungistum isprosessia. J o tta palvelun<br />

saavutettavuus tu rva tta isiin ja<br />

aluerakenteen kehittym inen voisi<br />

tapahtua palvelun saavutettavuutta<br />

turvaavalla tavalla, lienee seuraavalla<br />

kehityskaudella nim enom aan<br />

kiinnite ttä vä h uom iota alu e ra kenteen<br />

kehittäm isen edistäm iseen.<br />

uuttuneessa tilanteessa olisi<br />

Mvälttä m ä tö n tä — m yös m uuttuneen<br />

kehityksen h u o m io o n o tta m i­<br />

nen valtakunnallisessa a lu e p o li­


tiikassa. On tie tysti selvää, että<br />

e delleen on tehokkaasti pyrittävä<br />

v a lta k u n n a llis te n kehityse ro je n p oistam<br />

iseen, m utta aikaisem paa enem ­<br />

m än on kiin n ite ttä vä h uom iota nim<br />

enom aan siihen, että v a lta kunnallisessa<br />

toim in n a n sijo itta m isessa<br />

pyritään käyttäm ään hyväksi kunkin<br />

alueen e rityiso lo su h te ita sekä koko<br />

valtakunnan e ttä sitä kautta m yöskin<br />

näitten alueitten parhaaksi. Ts.<br />

on lähdettävä niistä tosiasioista,<br />

e ttä on olem assa m yös sellaisia<br />

pysyviä mm. lu o nnonm aantie teellisiä<br />

eroja, jo itte n poistam inen ei ole<br />

m ahdollista. T älla iste n e rojen ja<br />

m uitten e ri alueitten luontaisten<br />

m ahdollisuuksie n entistä tehokkaam<br />

oaan hyväksikäyttöön ja huom<br />

ioonottam iseen on pyrittävä to i­<br />

m innan s ijo itu s v a lin to ja tehtäessä.<br />

Täm än saavuttam iseksi ja m uutoinkin<br />

sekä valtakunnallisen aluerakenteen<br />

että tuotanto ra ke n te e n ke h ittäm<br />

iseksi olisi uudessa alu e la in ­<br />

säädännössä otettava nykyistä selvem<br />

m in huom ioon m yös koko va lta ­<br />

kunnan kehittäm isnäkökulm at. Pyrkim<br />

ystä a luelakien säilyttäm iseen<br />

nykyisellään on T urun seudun ja<br />

ennen p itkää koko valtakunnan<br />

edun vastaista.<br />

A lu e la kie n uudista m istu lo ksella<br />

on T urun kaupunkiseudulle erittäin<br />

ratkaiseva m erkitys. M ikäli la in ­<br />

säädännön kehittäm isessä o n n istu ­<br />

taan siten, että valta kunnallin e n<br />

aluerakenteen kehittäm isnäkökulm a<br />

otetaan huom ioon, täm ä lu o n n o llisesti<br />

m erkitsee T urun kaupunkiseudun<br />

kansainvälisen asem an nykyistä<br />

parem paa hyväksikäyttöä. S illä olisi<br />

m yös m ahdollisuus parantaa sitä<br />

varm asti k ivulia sta tu o ta n to ra kenteen<br />

m uutosprosessia, jo ka T urun<br />

kaupunkise u d u lla , mm. m e ta llite o l­<br />

lisuuden osalta on odotettavissa.<br />

Se para n ta isi m yös m aakunnan<br />

m uitten alueitten asem aa, ennen<br />

k a ikkea m aataloustuotannossa ja<br />

sitä tie tä parantaisi m yös Turun<br />

taustavoim an kehittym istä. Ellei<br />

la insäädännön uudistam isessa onnistuta,<br />

ovat ongelm a t T u ru n kaup<br />

u n k iseudulla a rvioitava to d e lla<br />

suuriksi. K uite n kin on ilm eistä, että<br />

ongelm a t eivät ra jo ittu is i tä llö in a i­<br />

noastaan T urun kaupunkiseudulle<br />

ja Etelä-Suom een, vaan niitte n vaikutukset<br />

u lo ttu isiva t m yös kehitysa<br />

lu e ille , koska s illo in kehitysaluep<br />

o litiik a n kustantajaa ei enää o lis i­<br />

kaan löydettävissä.<br />

T<br />

ulevat kasvunäkym ät ovat ku i­<br />

te n kin jo ka tapauksessa siinä<br />

m äärin m uuttuneita, että väistäm ättä<br />

parhaassakin tapauksessa on<br />

edessä a ikaisem pien ke h itysta voitte<br />

id e n uudelle e n a rvio in ti. Tämä<br />

m e rkitse e m yös sitä, että kunkin<br />

kunnan o h je lm o in n issa jokaisen<br />

h a llin to ku n n a n kehittäm inen on arvioitava<br />

uudelle e n ja näitten kehittä<br />

m issu u n n itte e t sovitettava kunnan<br />

ko ko m uuttuneen kehityssuunnitteen<br />

m ukaisesti. E rityisesti on tie tysti<br />

a rvio ita va uudelleen tule va t väestön<br />

kasvunäkym ät ja sitä tie tä palvelutarpeen<br />

näkym ät, m utta on ilm eistä,<br />

e ttä p alvelutason kasvattam isessa<br />

jo u d u ta a n etenem ään hitaam m an<br />

a ikataulun puitteissa. T ä llö in ta lo u ­<br />

d e llise t säästöt eivät ole to te u te t­<br />

tavissa toiste n h a llin to ku n tie n kohdalla,<br />

niin kuin näyttää k u n n a llishallinnossa<br />

olevan taip u m u sta aia te l-<br />

la, vaan jokaisen hallin to ku n n a n<br />

olisi pystyttävä om alta kohdaltaan<br />

o hjelm oim aan to im in ta n sa u u d e l­<br />

leen. T urun kaupunkiseudulla o li<br />

kasvu a rvio itu aikaisem m in n. 4 800<br />

— 3 200 asukkaan vuosikasvuksi.<br />

V astaavasti T urun kohdalla arviot<br />

liik k u iv a t 3 800— 2 000 asukkaan<br />

vuosivauhdissa. Uusi tavoite Turun<br />

kaupunkiseudun kohdalla saattaa<br />

liikkua parhaassa tapauksessa 2 500<br />

— 2 700 asukkaan vaih e illa , m utta<br />

kasvussa on varauduttava m yös tätä<br />

olennaise sti hitaam paan, lähinnä<br />

om avaraiseen kasvuun, jo llo in vuotuiskasvu<br />

jä is i 1 000— 1 f0 0 asukkaaseen<br />

vuodessa.<br />

K aupunkiseudun s isällä vaihtelurajat<br />

ovat vielä suurem m at ja kunkin<br />

kunnan kasvu tu le e ratkaisevasti<br />

riippum aan näitten kuntien harjo<br />

itta m a sta k u n n a llis p o litiik a s ta ja<br />

niitten sopeutum iskyvystä ja n o peudesta<br />

m uuttu n e isiin o losuhteisiin.<br />

E rityisesti täm ä koskee va rsin kin<br />

T urun asuntotuotanto a. Jos esim.<br />

T u rku ja lk a a nykvistä kerro sta lo valta<br />

ista a suntopolitiikkaansa , se jo u ­<br />

tuu varautum aan selvästi parhaillaan<br />

ilm enevään väestön 0-kasvuun tai<br />

jo p a laskuun. V oim akkaasti alueen<br />

erityisolo suhte ita hyväksi käyttävän<br />

pientalovaltaisen asu n to p o litiikan<br />

puitteissa sillä on kuite n kin mahd<br />

o llisuus jo p a säilyttää lähes nykyinen<br />

kasvuvauhtinsa ja tä llä tav<br />

oin valtaosa kaupunkiseudun kokonaiskasvusta<br />

suuntautuisi T urun<br />

alueelle. T o d ennäköisin T urun odotettavissa<br />

oleva vu o sitta in e n kasvu<br />

lienee 800— 1200 asukkaan välim<br />

ailla.<br />

T a lo u d e llisen niukku u d e n v a llitessa<br />

on m yös välttä m ä tö n tä nim<br />

enom aan suunnite lm a llisuuden<br />

parantam inen. Uuden kunnallislain<br />

velvoittam an kaupunkisuunnitte lun<br />

yhteydessä o nkin m a hdollisuuksia<br />

parantaa kunnan yhteenniveltävää<br />

suunnitte lu a . L aatim alla ajoite tu t<br />

hallin to ku n tie n b u d je to id u t to te u t­<br />

ta m isohje lm a t voidaan päästä näitten<br />

to im in to je n tasapainottam iseen<br />

ja yhteenniveltäm iseen. N äin on tehtävä<br />

a su n to p o litiika n , m aapolitiikan,<br />

sosia a li- ja te rveyspolitiikan, liikenne-<br />

ja k u n n a lliste kniikan sekä<br />

ku lttu u rip o litiik a n o h je lm o in n in suhteen.<br />

M yös vapaa-ajan alueitten<br />

varausten osalta on välttäm ätöntä<br />

o h je lm o id a näm ä a jo ite ttu n a pitkän<br />

tähtäim en suunnitte lu n puitteissa.<br />

Vain vara kkaalla on varaa elää<br />

suunnittelem attom asti.<br />

Edellä olevat kehitysnäkym ät eivät<br />

ehkä ole antaneet kovin valo i­<br />

saa kuvaa seuraavasta kehityskaudesta.<br />

K uitenkin jo aikaisem m in on<br />

todettu, että voim akas kasvu ei<br />

tuonut pelkästään hyvää kehitystä<br />

tullessaan. E nnenkin on o llu t havaittavissa<br />

asum isen, ym päristön<br />

laatutason h eikkenem inen voim akkaina<br />

kasvukausina. H yvällä suunnitte<br />

lu lla , to im in to je n parem m alla<br />

yhteennive ltä m ise llä ja p itkäjä n te i-<br />

sem m ällä k u n n a llis p o litiik a lla lie ­<br />

neekin m ahdollisu u tta edetä jo skin<br />

ta lo u d e lliselta kasvultaan hitaam ­<br />

paa, niin tästä h uolim atta ym p ä ristön<br />

laadultaan ja siis h yvinvoinniltaan<br />

nykyistä parem paa huom ispäivää<br />

kohti.<br />

TAISTELU PO RTSASTA V O ITO N PUOLELLA<br />

■ Ohessa keväinen kuva eräältä v iih tyisältä vanhan p u u ta lo je n Portsan<br />

pihalta, jossa ” jo ka ise n tra p p u tte eres kasva sire n e i ja p ru n n i on keskel<br />

ka rta n o ” .<br />

T urun K a u p u n g in h a llitu s päätti 15. 5. <strong>1978</strong> T urun Port A rth u rin puutalokaupunginosan<br />

säilyttäm isestä. — V alok. I. R.<br />

■ Turku-seuran vuosikokous läänin virastotalolla 29. 3. keräsi salin täyteen<br />

jäseniä eli noin 150. — Valok. I. R.<br />

T urku-seuran jäsenmäärä<br />

noussut nyt jo 1700:aan<br />

Läänin v ira s to ta lo lla o li m aaliskuun<br />

29. päivänä Turku-seuran<br />

vuosikokous. Luentosalin täytti n.<br />

160 jäsentä. A rk k ite h ti O lli Kestilä<br />

jo h ti puhetta ja sihteerinä toim i<br />

asessori Ilm ari Rinne.<br />

Seuran toim intakertom us, joka<br />

on luettavissa lehtem m e no:ssa 1/<br />

<strong>1978</strong>, hyväksyttiin. H allituksessa tapahtui<br />

yksi jäsenvaihdos, kun kaupungin<br />

a p u l.jo h ta ja Johannes K o ikkalainen<br />

jä i pois ja tila lle valittiin<br />

pankin jo h ta ja A tte Varjo. Erovuorossa<br />

o lle e t m uut jäsenet va littiin<br />

uudelleen. Seuran puheenjohtajisto<br />

arkkitehti O lli Kestilä, intendentti<br />

E rik Bergh ja prof. E rkki Asp va littiin<br />

uudelleen.<br />

Seuran tilin ta rk a s ta jik s i valittiin<br />

konttori aällikkö Eino Lähteenoia<br />

ja p a n kin jo h ta ja Lea Saarto ja varalle<br />

h in n o itta ja V ieno K ariperä ja<br />

ekonom i U lla Purila.<br />

V uosikokouksen pöytäkirjan ta r­<br />

k a stajiksi va littiin Y rjö Laaksonen<br />

ja B ertel Väisänen.<br />

Seuran tilit ja tilin p ä ä tö s vahviste<br />

ttiin ja uusi talousarvio vuodelle<br />

<strong>1978</strong> hyväksyttiin. Se päättyy summaan<br />

76.700:— .<br />

Seuran sääntöihin te h tiin hallitu k­<br />

sen esityksestä eräitä m uutoksia,<br />

jo is ta tärkein oli hallituksen erovuoroisten<br />

jäsenten ja puheenjohtajie<br />

n valinnan siirtäm inen m aaliskuun<br />

vuosikokouksesta seuran syyskokoukselle.<br />

Sam aten s iirre ttiin tilin<br />

ta rkasta jie n vaali.<br />

V u osikokousasioiden alkaessa sai<br />

p u heenjohtaja ottaa vastaan puhem<br />

iesnuijan iäsen, konem estari Y rjö<br />

Laaksoselta.<br />

V uosikokouksen jälkeen ja ettiin<br />

jäsenhankintakilpailujen palkinnot,<br />

josta tiedot toisessa kohtaa lehteämme.<br />

T oim innanjohtaja Ilm ari<br />

Rinne kertoi kevätkauden vilkkaasta<br />

toim innasta ja siitä on m aininta<br />

tässä lehdessä ” Turku-seura to im ii”<br />

palstalla.<br />

Kaupungin m atkailulautakunnan<br />

uusin film i Turusta nähtiin ja film iä<br />

pidettiin hyvänä. Lopuksi tu tu stu t­<br />

tiin läänin virastotaloon, jota opasti<br />

ia selosti vahtim estari E. Latumaa.<br />

I. R.<br />

Turun m urretta<br />

T urku-seuran m urrejaosto on<br />

m elkoisesti vahvistunut ja sai kymm<br />

enkunta uutta jäsentä vuoden<br />

alusca. K uukausikokouksissam m e<br />

he ovat ehtineet olla jo kolm e kertaa<br />

tätä kirjoittaessani toukokuun<br />

alussa.<br />

Y hteisvoim in olem m e voineet todeta<br />

että Turun m urre on heidän<br />

keskellään elävää ja käyttökelpoista,<br />

kuten oheiset kaksi oakinaa voivat<br />

todistaa. M urrejaosto tulee ju l­<br />

kaisem aan edelleen jatkuvasti S uomen<br />

Turussa jaoston jäsenten k irjoituksia,<br />

joten voim m e nähdä ettei<br />

Turun m urre ole vielä kuollut, kuten<br />

jo tku t ovat epäilleet. Emme uskalla<br />

todeta m ikä on ehdottom asti oikeata<br />

m urretta, m utta annam m e "e ri<br />

tulleista tu lle id e n " kertoa om alla<br />

Turun m urteellaan.<br />

I. R.<br />

Personligt<br />

perspektiv<br />

över Åbo<br />

Här i Åbo bor jag så gärna.<br />

Jag trivs m ed dig, gamla stad,<br />

följer m ed från din innersta<br />

kärna<br />

din vardag, din högtidsparad.<br />

N u förm iddagssolen strålar<br />

m ju k t över k y kta k och hus<br />

och fu ktm ä tta d sunnan målar<br />

horisonten i blådisigt ljus.<br />

I Observatorieparken<br />

jag yr och betagen står<br />

och älskar staden, ja, m arken<br />

själv, där så trygg jag går.<br />

Där vilar gammal, andäktig<br />

dom kyrkan kopparförhydd<br />

m ed sitt kantiga torn så m äktig;<br />

em ot ondo ett säkert skydd.<br />

Där går som orkesterdiken<br />

djupt nedanför park och hus<br />

gatstråk där m otortrafiken<br />

drar fram m ed ett evigt brus.<br />

Men som en sopranflöjt, ett<br />

glitter<br />

över denna urbana kör<br />

hörs e tt trevande vårligt kvitter<br />

i trädet där ovanför.<br />

Och sm åbarnsröster så klara,<br />

så lika fåglarnas drill<br />

som ekon jag hör dem svara<br />

från lekplatsen stra x intill.<br />

Vårt Åbo har h em sö kts av plågor<br />

i forntid, i sena år:<br />

pest, örlig, förhärjande lågor<br />

och bom bernas svår läkta sår.<br />

Men livet har ändå segrat.<br />

H ur m ycket staden än m ist<br />

så har för oss ständigt hägrat<br />

ett än skönare Åbo till sist.<br />

Du stad som kring Auras flöde<br />

i sekler gett förfäder hem<br />

vad blir i en fra m tid ditt öde?<br />

Våra barn, blir du älskad av<br />

dem?<br />

(April 1973)<br />

IN G E R BAH N E


Turun kaupungin eteläinen<br />

takamaa ja Rätiälä<br />

T ähänastisia selvityksiä<br />

RUUTHIN KÄSITYKSIÄ<br />

J. W. R uuth on kirjassaan "Å b o<br />

stads h isto ria under m edeltiden<br />

och 1500-talet” , pain e ttu 1909, käsite<br />

lly t T urun kaupungin takam aata<br />

m elko vähän. Kun hän löysi v:n<br />

1530 rajase lityksestä sam oja ja sam<br />

antapaisia ra jam erkkien nim iä<br />

kuin v:n 1793 kartassa, o li hän sen<br />

enem pää asia kirja a n syventym ättä<br />

lu u llu t, e ttä takam aan ra ja t olivat<br />

jo s illo in sam at kuin 1793.<br />

OJAN KÄSITYKSIÄ<br />

A u lis O ja on kirjassaan "K a a rin a<br />

ke skia ja lla ja 1500-luvulla” , pain e t­<br />

tu 1946, usko n u t sam an asian. Tämä<br />

on jo h ta n u t käsitykseen, että<br />

takam aahan o liv a t jo keskia ja lla<br />

olle e t o s a llis in a N um m en ja k o k u n ­<br />

nasta e ro te tu t P ispala ja Karppakulla<br />

sekä Pisun ja ko ku n n a sta e ro ­<br />

te tu t S otalainen ja S aarenpisu ynnä<br />

käsitykseen, että R ätiälä on<br />

o llu t S otalaisten kylän toin e n talo<br />

ja, e ttä kaupunki o li saanut takam<br />

aan vasta v:n 1430 jälkeen.<br />

G ARDBERGIN K Ä SITYKSIÄ<br />

C. J. G ardberg on kirjassaan<br />

T urun kaupungin h isto ria 1100-luvun<br />

p u o livä listä vuoteen 1366, p a i­<br />

nettu 1971, uskonut m olem pien<br />

e d e lliste n käsitykset o ike iksi ja lisännyt<br />

n iih in arvelun, että Rätiälän<br />

m aat o liv a t u lo ttu n e e t Uudenm aantu<br />

lliin saakka.<br />

VÄÄRIN KÄSITYSTEN SYY<br />

K a ikki yle m p ä n ä m a in itu t käsitykset<br />

ovat vääriä ja jo h tu v a t yksin ­<br />

om aan siitä, e tte i kukaan k irjo itta ­<br />

jis ta o le huom annut tu tk ia v:n 1530<br />

ra ja se litykse n m aanm itta u ste knillistä<br />

puolta ja ko n stru o id a siin ä kuv<br />

a ttu ja ra jo ja kartalle.<br />

Vuoden 1530 rajaselitys<br />

TU RUSSA 16. 8. 1530 PIDE­<br />

TY ILLÄ TU TKIN T A K Ä R Ä JILLÄ<br />

LAADITTU A S IA K IR JA<br />

A s ia k irja on jä lje n n e tty Hausenin<br />

kokoelm aan "F in la n d s m edeltid<br />

s u rk u n d e r V III n:o 6529, painettu<br />

1935. Se sisältää seuraavaa: Kustaa<br />

Vaasan m ajaillessa Turussa tu li hänen<br />

luokseen kaksi ra isio la ista ta ­<br />

lonpoikaa, jo tk a valittivat, että<br />

"P o rm e s ta rit ja ra a ti” o liv a t o tta ­<br />

neet heidän esivanhem m iltaan<br />

R ätiälän tila n , jo k a s ija itsi heti Turun<br />

u lko p u o le lla kaupungin rajojen<br />

sisällä ja pyysivät saada sen ta kaisin.<br />

He tu nnustivat, e ttä tila o li<br />

jo u tu n u t k a u p u n g ille vuosia sitten<br />

tapahtuneen kaupungin karja p a im e ­<br />

nen tapon johdosta, eivätkä tie n ­<br />

neet o lik o kaupunki m aksanut siitä<br />

m itään.<br />

P orvarit n äyttivät s illo in kuningas<br />

K ristia n in vahvistam an kuningas<br />

E erikin kirje e n jo lla kaupunki o li<br />

oike u te ttu ostam aan k ru u n u lta täyden<br />

koukun maata, jo ka s ija itsi<br />

Rätiälän tila lla Pisun kylässä ja ilm<br />

o ittiva t sen a ikoja sitten m aksaneensa.<br />

K ustaa Vaasa asetti s illo in tu tkin -<br />

takä rä jä t, jo id e n tehtävänä o li se l­<br />

vittää kaupungin ra ja t ja katsoa<br />

ku in ka p a ljo n R ätiälän m aata sen<br />

sisä p u o le lle o li otettu. T arkastusm<br />

iehet kävivät läpi rajat, joista<br />

annettu selvitys esitetään yksityiskohtaisesti<br />

jäljem pänä.<br />

He totesivat, e tte i kaupungin rajo<br />

je n sisäpuole lla o llu t enem pää<br />

ta lo n p o ikie n m aata kuin puoli koukkua,<br />

jo n ka he löysivät m ainittujen<br />

kaupungin vanhojen ra jo je n sisäpuole<br />

lta Pisun kylän R ätiälän tilan<br />

kohdalta, eikä ra jo je n sisä p u o le lla<br />

o llu t m uuta Pisun kylään kuulunutta<br />

m aata kuin erään llp o iste n ta lo n ­<br />

p ojan om istam a 8 kuorm an niitty.<br />

R ätiälästä jo s k u s s u o rite ttu a m aksua<br />

ei pystytty enää selvittäm ään.<br />

K aupunki sai pitä ä R ätiälän puolen<br />

koukun maan ja sen p iti riid a n lo ­<br />

pettam iseksi antaa v a litta jille 30<br />

m arkkaa, jo h o n näm ä saivat tyytyä.<br />

R AJASELITYS<br />

1) Iso L öyttykivi (S tora Lötestenen),<br />

jo k a s ija its i tu o m io kirko sta<br />

suoraa itään. — Ei siis voin u t olla<br />

sam a kuin v:n 1793 Löyttykivi<br />

(Lötestenen), jo k a s ija its i 25 astetta<br />

kirkosta itäpohjo ise e n päin.<br />

2) K uralanvuori (K orolabergh),<br />

suoraan edellise stä itään. V. 1793<br />

ja nykyisin sam alla paikalla.<br />

3) K ura la n p u ro (K o ro la b e ck, nykyinen<br />

Jaaninoja), s ija in n u t e d e llisestä<br />

itäetelään, v. 1793 ja nykyisin<br />

sam alla p aikalla. P uro jatkui,<br />

kuten nykyisin kin kiem urtelevana<br />

rajana n. 1500 m. "e te lä ä n ".<br />

4) Latokivi (Ladhastenen), s ija in ­<br />

nut puron h aarautum ispaikasta länsietelään<br />

Blom en n iity llä heinäladon<br />

vieressä. V. 1793 ja nykyisin<br />

sam alla paikalla.<br />

5) V uori (Itt bergh v. 1793 Helvetin<br />

a lh o n vuori), raja m e rkki edellisestä<br />

2 n uolenkantam an päässä<br />

etelään. Sam a raja v. 1793 ja nykyisin.<br />

6) Sama vu o ri (Itt bergh), rajam<br />

erkki e d e llisestä "e te lä ä n ” sama<br />

v. 1793 ja nykyisin.<br />

7) R yövärinvaha (R öffuerstenen),<br />

sija in n u t yleisen tien varre lla , sen<br />

eteläpuole lla . Sam a ra ja m e rkki v.<br />

1793 ja nykyisin. Y leinen tie<br />

(U udenm aantie) s iirtynyt kiven ete ­<br />

läpuolelle.<br />

8) Tam m i (En eek), edellise stä<br />

etelään ja kulm an länteen. V. 1793<br />

ja nykyisin sam a raja.<br />

9) Pisun n iitty (Pisu äng). E teläisen<br />

vuoren ja aitauksen vieressä<br />

s ija in n u t rajakivi, e d e llisestä länsietelään.<br />

V. 1793 ja nykyisin sam<br />

alla paikalla.<br />

10) Tam m i (Eketrä), sam alla n iity<br />

llä Eteläisen vuoren vieressä o llu t<br />

vanha ra ja kivi edellise stä länsietelään.<br />

— V iim einen takam aan itä ­<br />

sivulla o llu t v:n 1793 ja nykyistä<br />

rajaa vastaava rajam erkki. N ykyinen<br />

raja kääntyy tästä hiukan eteläänpäin,<br />

v:n1530 raja länteen päin.<br />

1) P uro (En beck), ra ja kivi Pisun<br />

p ellon ja K akkaraisten niityn välissä<br />

juosseen puron varressa,<br />

e dellise stä länteen ja kulm an ete ­<br />

lään. S ija in n u t nykyisessä P eltolassa.<br />

12) Pisun vu o ri (Pissu bergh),<br />

ka llio o n hakattu ra ja m e rkki, s ija in ­<br />

nut edellise stä suoraa länteen. —<br />

Ei vo in u t o lla sam a ja sam alla ta ­<br />

valla m erkitty sam annim inen nykyinen<br />

m u inaisjäännökseksi ju liste ttu<br />

rajakivi, jo k a sijaitsee n. 400 m.<br />

tätä eteläm pänä. M ahdottom uus<br />

selviää, jo s nykyisestä yrittä ä vetää<br />

länteen päin seuraavissa kohdissa<br />

m a in ittu ja rajo ja . Koko Pisun<br />

ja kokunta o lis i s illo in k u u lu n u t T u r­<br />

kuun ja Rätiälän p uolen koukun<br />

tilaan.<br />

13) R opovaha (R opostenen), s i­<br />

ja in n u t e d e llisestä "lä n te e n ” . Sama<br />

kuin v. 1793 ja nykyinen m uin<br />

a isjäännökseksi ju lis te ttu Ropovaha.<br />

14) K a llio (En berg hell), e d e l­<br />

lisestä suoraa länteen. S ija in n u t<br />

H eikkilä n kartanon lä n sip o h jo lsp<br />

uolella. Vanha rajakivi, jo k a ei<br />

vo in u t olla nykyise llä ja v. 1793<br />

ra ja lla koska se ja tk u i R opovahasta<br />

52 a stetta lännestä pohjoiseen<br />

päin.<br />

15) Jo ki (Åå), rajakivi joen luiskassa<br />

edellise stä länteen ja kulm an<br />

etelään. J o e lla ei voitu tarkoittaa<br />

nykyistä A urajokea, sillä Ropovahasta<br />

ei voi vetää m inkäänlaista<br />

länteen päin suunnattua rajaa, joka<br />

osuisi A urajoen suullekaan. Sillä<br />

on pitä n yt ta rkoitta a M unkkijokea,<br />

jonka suupuolen Kustaa Vaasa antoi<br />

1550-luvulla kääntää A urajokeen.<br />

RAJASELITYKSEN<br />

TARKASTELUA<br />

tai etelään ja kulm an länteen, rajo<br />

ittiva t virheen 11 1/4 asteeksi ja<br />

väljät sanonnat, kuten etelään 22<br />

1/2 asteeksi eli "k u lm a k s i" puoleen<br />

tai toiseen.<br />

b) Kairinen ja sen osa Pispala,<br />

Karppakulla, Saarenpisu ja Sotalainen<br />

kuuluivat kirkonveroluetteloiden<br />

mukaan K aarinaan vielä v.<br />

1557.<br />

K irkon kaupunkikaan ei näytä<br />

olleen osallinen kaupungin takamaahan,<br />

sillä v. 1530 asiakirjassa<br />

tarkoitettiin kaupungilla vain porm<br />

estarien ja raadin kaupunkia. Sama<br />

koski P. O lavin luostaria, joka<br />

o li myös kaupungista riippum aton<br />

itsenäinen hallintoyksikkö. M olem ­<br />

mat lienee liitetty kaupunkiin kruunun<br />

toim esta vasta 1 5 3 0 ... 1550<br />

-luvuilla tapahtuneiden peruutusten<br />

jälkeen.<br />

c) Kaupungilla o li o llu t Pisun ja ­<br />

Raja on v. 1530 selityksen mukaan<br />

p iirre tty o h e e n liite tylle artalle.<br />

Sen pohjana on käytetty topogra<br />

fikartta a 1 :20000 ja pohjoissuuntana<br />

n apapohjoista. Takam aan länsiraja,<br />

jo ta ei tarkastettu, näyttää<br />

kulkeneen M u nkkijokea (nykyistä<br />

Sikaojaa) pitkin. K artasta ja asiakirja<br />

sta nähdään:<br />

kokunnan rajalle saakka ulottunut<br />

a) Ilm ansuuntien m äärittelyt perustuivat<br />

takam aa jo Eerik P om m erilaisen<br />

16-jakoiseen ilm ansuunta- aikana (1400 . .. 1435), jo llo in siihen<br />

ruusuun ja o liv a t m elko ta rkat sekä liite ttiin Rätiälä. T ällö in kaupungin<br />

niin oikeaan osuneet, että rajat takam aa näyttää saaneen ne rajansa,<br />

osuivat nykyisin tarkistettavissa olevilta<br />

o siltaan aivan kohdalleen. Tarkat<br />

jo tka v. 1530 m ainittiin van­<br />

hoina, sillä välia ja lta ei tunneta m i­<br />

sanonnat, kuten suoraa itään tään rajanm<br />

uutoksia.<br />

RÄTIÄLÄN PAIKKA<br />

K aikki a s ia kirja tie d o t R ätiälästä<br />

loppuvat v:een 1530. M aanm ittari<br />

Hans H anssonin v. 1650 laatim assa<br />

Kaarinan pitäjän kartassa seurasi<br />

Pisun ja kokuntaan v. 1557 perustetun<br />

H e ikkilän kuninkaankartanon<br />

raja S otalaisten e telärajaa ja ja tk u i<br />

siitä R opovahaan. Se oli o llu t sama<br />

kuin v. 1793 kartassa. Kun Rätiälä<br />

oli sija in n u t täm än rajan ete lä p u o ­<br />

lella, se o li hävinnvt ja sulautunut<br />

kuninkaankartanoon.<br />

Sen sijaan o li kaupunki saanut<br />

Sotalaisten kylän ja S aarenpisun<br />

yksinäistalon. Suom en kam eraalisia<br />

olo ja 1500-luvulla valaisevista asiakirjo<br />

ista nähdään, että Sotalainen<br />

o li läänitetty k a u p u n g ille 8. 8. 1569<br />

ja, että läänitykseen oli 1580-luvulla<br />

kuulunut m yös S aarenpisu. S illo in<br />

vastasi takam aan "e te lä ra ja " koko<br />

pituudeltaan v. 1793 kartassa esitettvä<br />

rajaa.<br />

O lavi L a i s a a r i


Apul.professori<br />

ERKKI LEPPÄKOSKI<br />

Vesiensuojelu ja tutkimus<br />

Lounais-Suomen alueella<br />

■ Pikainenkin silmäys karttaan tuo esiin Turun seudun kaksi<br />

erikoispiirrettä, joilla on oma m erkityksensä vesiensuojelun<br />

kannalta: järvien puuttumisen ja rannikon rikkonaisuuden.<br />

M aa- ja metsätalouden, haja-asutuksen ja taajam ien jätevesien<br />

kuorm ittam at pintavedet joutuvat valum a-alueelta jokiin ja<br />

suoraan m ereen. Suurissa osissa muuta Suom ea toim ivat jä r­<br />

vet kuorm ituksen tasaajina. Pientenkin järvialtaiden itsepuhdistuskyky<br />

riittää huolehtim aan ainakin osasta hajakuorm i­<br />

tusta. Rannikon rikkonaisuus taas m erkitsee rajoittunutta ja<br />

kovin vaikeasti arvioitavissa olevaa veden vaihtoa jätevesien<br />

purkualueiden ja avoim em pien m erialueiden välilä.<br />

□ V e siensuojelutyössä tarvitaan<br />

ennen m uuta tietoa. T iedon p o h ja l­<br />

ta kasvaa ta h to ja tä stä versovat<br />

ne päätökset, jo tk a jo h ta va t ku o r­<br />

m ituksen pienenem iseen: tuotannon<br />

ja kulutuksen ohja u tu m in e n "vesistö<br />

y stä vällisem p ä ä n " suuntaan, jä te ­<br />

vesien m äärän ja laadun m u uttam i­<br />

nen tai n iid e n johta m in e n toisaalle,<br />

puhdista m o je n rakentam inen tai n iiden<br />

toim in n a n tehostam inen.<br />

T iedon soveltam inen käytännön<br />

v e siensuojelutyössä on selvästi<br />

kaksitahoista. Vesien tila n säilyttä ­<br />

m iseen tai parantam iseen tähtäävän<br />

päätöksenteon perustaksi ta rvitaan<br />

m o n ip u o lista te k n illis tä ja talo<br />

u d e llis ta tie to a . Lukuisia esim e rkkejä<br />

tie d o n soveltam isesta T urun<br />

lähivesien tila n ko rja a m ise ksi on<br />

e sitettävänä viim eksi kuluneiden<br />

kym m enen vuoden ajalta. R akennetu<br />

t p u h d ista m o t ja useiden lähiseudun<br />

te o llisu u sla ito ste n to teuttam a<br />

veden käytön jä rkip e rä istä m in e n<br />

ovat jo h ta n e e t m yö n te isiin tu lo ksiin<br />

(ks. dos. Jum ppasen a rtik k e lia S uom<br />

en T urun num erossa 1/<strong>1978</strong>).<br />

K eskustelua T urun kaupungin keskuspuhdistam<br />

on edelleen ke h ittä m i­<br />

sestä on viim e a ikoin a käyty sekä<br />

kotim aisen että ulkom aisen tiedon<br />

p ohjalta. R atkaisujen te knillin e n<br />

tote u tta m in e n rake n tu u kin usein<br />

tu o n titie to o n , jo k a on syntynyt lä n tisen<br />

E uroopan ja USA:n tiheim m in<br />

asuttu je n ja vesiensuojelun kannalta<br />

to d e lla o n g e lm a lliste n puhdistam o-<br />

hankke id e n yhteydessä.<br />

□ Jätevesien jo h ta m in e n ja käsitte<br />

ly su u n n ite lla a n "rä ä tä lin ty ö n ä ”<br />

jo kaisessa tapauksessa erikseen.<br />

M aasto -o lo su h te e t, asum a- ja te o l-<br />

lisu u sjä te ve sie n laatu ja asetettu<br />

p u h d istu sta voite va ih te le vat paikkak<br />

u n n itta in . T u n tu isi k u ite n kin siltä,<br />

että te k n illis te n kysym ysten k o h d a l­<br />

la on varsin p itk ä lle m ahdollista so-<br />

E r k k i L e p p ä k o s k i<br />

veltaa alan kotim aista ja kansainv<br />

älistä tietäm ystä ja m uualla saatuja<br />

kokem uksia. T oinen vesie n su o je ­<br />

lun tie d o n ala, jätevesien va iku tu k­<br />

sen seuraam inen, on p aljon selväp<br />

iirte isem m in kansallinen ja jo p a<br />

p a ika llin e n tehtävä. Jokainen jä te ­<br />

vesiä vastaanottava vesistö on a i­<br />

nutlaatuinen. Veden fysikaalin e n ja<br />

kem iallinen laatu, virtaukset, kerrostuneisuus,<br />

syvyyssuhteet, e liö m a a ilma<br />

ja pohjan laatu vaihtelevat. T i­<br />

lanne on, jo s m ahdollista, vielä<br />

m u tkikka a m p i lahtien, saarien ja<br />

vedenalaisten kynnysten pirsto m a s­<br />

sa saaristossa, jossa jo kie n ja ojien<br />

tuom a m akea vesi kohtaa vähäsuolaisen<br />

m urtoveden.<br />

Jätevesien laadun ta rk k a ilu ja<br />

p uhdistam ojen toim in n a n valvonta<br />

kuuluu vie lä o lennaisena osana vesiensuojelun<br />

to im e n p ite is iin . Sovellettu<br />

lim n o lo g ia tai T urun tapauksessa,<br />

sovellettu m urtovesibiologia<br />

tule e m ukaan vesiensuoje lu n tu tk i­<br />

m ustyöhön s illo in kun jätevedet<br />

jo hdetaan vesistöön. Tehtävät ovat<br />

help o t m ä ä rite llä : kuorm ituksen vesistössä<br />

aiheuttam ien m uutosten<br />

seuraam inen, välittö m ä t ja v ä lilliset<br />

vaikutukset veden eliöm aailm aan,<br />

veden e ri käyttöm uotojen häiriytym i­<br />

nen. Eri asia on, onko n äihin kysym<br />

yksiin löydettävissä vastauksia ja<br />

m iten paljon vaikutusten selvittelyyn<br />

on sijo ite tta va aikaa ja varoja.<br />

□ Y lio p isto tu tkim u s on, sikäli<br />

kuin resursseja on sovellettuun vesistötutkim<br />

ukseen riittänyt, suuntautunut<br />

ju u ri vaikutusten selvittelyn<br />

lin ja lle . Vain te k n illis illä ko rkeakoulu<br />

illa on o llu t panoksensa annettavana<br />

toim e n p id e p u o le lla . Vesiensuoje<br />

lu ra tkaisuje n toteuttam inen la in ­<br />

säädännön, tekniikan, talous- ja<br />

k u n n a llispolitiikan keinoin o nkin itse<br />

asiassa varsinaista vesiensuojelutyötä.<br />

Nyt on kuite n kin m uistettava,<br />

että vaikka vesien likaantum inen<br />

onkin kem iaa ja fysiikkaa, on merenlahtien,<br />

jo kie n ja järvie n p ilaantum<br />

inen m yös suurelta osin b io ­<br />

logiaa — vesien likaantum isen vaikutuksia<br />

siis. Kasvanut fo sfo rikuorm<br />

itus ei vedessä näy. Vasta sen<br />

aiheuttam a p lanktontuotannon kasvu<br />

ja veden sam entum inen, rantakasvillisuuden<br />

rehevöitym inen, kalojen<br />

m akuvirheet ja la jis to llis e n kokoonpanon<br />

m uuttum inen koetaan,<br />

m ielletään ja tiedetään vesien pilaantum<br />

iseksi. V iim eisten kym m enen<br />

vuoden aikana on kuitenkin m yös<br />

Itäm eren osalta käynyt pelottavan<br />

selväksi, että kaikki likaantum inen<br />

ei suinkaan jä tä näkyviä jä lkiä . Ym ­<br />

päristö m yrkkyje n v e silu o n n o lle aiheuttam<br />

at vaarat ovat usein kavalasti<br />

h iip ivää ja vähittä in kasaantuvaa<br />

laatua. H älyyttävät oire e t ilm e ­<br />

nevät yleensä vasta sitten kun on<br />

liia n m yöhäistä. M yrkkyjen e siin tym<br />

isen, kulkeutum isen, kasaantum i­<br />

sen ja vaikutusten s e lvitte ly on<br />

m u o dostunut varsin tä rkeäksi osaksi<br />

mm. P o hjoism aiden y lio p isto issa<br />

h a rjo ite tu sta vesie n suoje lu tu tkim u k-<br />

sesta.<br />

□ Sovelletun, käytännön eläm än<br />

ta rp e ita palvelevan tutkim u styön on<br />

perustuttava peru stu tkim u kse n antam<br />

alle pohja lle , tu keudutta va tie -<br />

teelliseen tra d itio o n . M eidän on tie ­<br />

dettävä p aljon rannikkovesien ekosysteem<br />

ien rakenteesta ja to im in ­<br />

nasta, eläin- ja kasvilajien e kologiasta<br />

ja fysiologiasta, aivan häiriytym<br />

ättöm issä olosuhteissa. Ennen<br />

täm än tiedon h ankkim ista on<br />

vaikeaa tehdä jo h to p ä ä tö ksiä likaantum<br />

isen va iku tu ksista vesien<br />

e liöm aailm aan. M iten täm ä edellytys<br />

sitten on to te u tu n u t? V esien tilassa<br />

tapahtuneet m uutokset ovat<br />

herättäneet tu tk ijo is s a tiete e llistä<br />

uteliaisuutta. Työ on koettu myös<br />

yhteiskuntaa palvelevaksi ja se lla i­<br />

sena m ielekkääksi. T oisaalta ovat<br />

jätevesien m ereen johtam iseen oikeuttavat<br />

lu papäätökset sisältäneet<br />

suoranaisia tu tkim u sta voitte ita : vaikutukset<br />

vesialueen tilaan on määräaikaisin<br />

n äytteenotoin selvitettävä.<br />

Tiedon kokonaism äärä Saaristomeren<br />

vesilu o n n o sta jakaantuu siis<br />

kovin epätasaisesti. Tiedäm m e paljon<br />

enem m än T urun rehevöityneiden<br />

lähivesien e lä in - ja kasviplanktonista,<br />

pohja e lä im istä ja kalastosta<br />

kuin luonnontila ise n saaristoalueen<br />

olosuhteista. V esinäytteiden verkosto<br />

on huolestuttavan harva Rymättylän<br />

lä nsipuolella tai A iristo n eteläpään<br />

tasalla. Kasvitieteen ja linnuston<br />

tutkim uksen osalta tila n n e on to i­<br />

nen: m ie le n kiin to on selvästi suuntautunut<br />

vä li- ja ulkosaaristoon.<br />

Täm än päivän vesiensuojelututkimus<br />

on sekä T urun ylio p isto n että<br />

Å bo A kadem in b io lo g is illa laito ksilla<br />

nim enom aan saaristotutkim usta. Y lio<br />

pistolla on jo parinkym m enen vuoden<br />

ajan koottu tie to a eri lajien<br />

ekologiasta sekä e läin- ja kasviyhteisöistä<br />

ra nnoilla, p o h jilla ja vapaassa<br />

vedessä. Y m päristöm yrkkyjen<br />

e siintym inen ravintoketjuissa ja<br />

öljyn vaikutukset ovat olleet ajankohtaisia<br />

tu tkim u skohte ita 1970-<br />

luvulla. V esiensuojelututkim ukse n<br />

kannalta on siis kysym ys rannikkovesien<br />

sietokyvyn bio lo g isista perusteista,<br />

o pinnäytetöiden ja e rillis ­<br />

ten tutkim u ste n yhteisestä n im ittäjästä.<br />

Täm än suuren teem an ym pä-<br />

■ TURUN KOTISEUTUPÄIVIEN<br />

VALTUUSKUNTA ENSIMMÄISESSÄ<br />

KOKOUKSESSAAN IKITUURISSA.<br />

Turku-seuran edustajina siihen kuuluvat<br />

edessä oikealla istuvat Olli<br />

Kestilä, Erik Bergh, Heikki Winter<br />

ja kuvan ottanut Ilmari Rinne.<br />

Tilatkaa —<br />

A bonnera<br />

Suom en T u rk u —<br />

Åbo, vår stadlehti<br />

rille on parin viim e vuoden ajan<br />

kehitetty yhteistyötä rannikkovesien<br />

suojelun parissa työskentelevien<br />

kesken yliopistosäätiöltä saadun<br />

taloudellisen tuen turvin.<br />

□ Åbo Akadem in biologien m ielenkiinnon<br />

kohteina ovat saaristossa<br />

olleet mm. lauttaliikenteen vaikutukset<br />

rantojen eläin- ja kasvim aailmaan,<br />

saariston nuoret järvet, makeavesialtaat<br />

ja näiden tuotantobiologia,<br />

tiepenkereiden eqologiset<br />

vaikutukset, soranotto m erestä ja<br />

ruoppaustöiden jä lkien korjautum i­<br />

nen. M ikä on näiden tutkim usaiheiden<br />

yhteinen nim ittäjä? Nythän ei<br />

kyseessä ole likaantum inen, ei ravinteisuuden<br />

kasvun aiheuttam a rehevöitym<br />

inen. Saaristovesiin K o h ­<br />

distuu ihm isen fyysisten toim enpiteiden<br />

aiheuttam a paine, puuttum i­<br />

nen maan ja meren väliseen tasapainoon<br />

kaivinkonein ja im uruoppaajin.<br />

Suomen Akatem ialta on saatu<br />

tukea tiepenkereiden vaikutusta<br />

selvittelyyn; tutkim us on eräs Suonien<br />

panoksista UNESCO:n kansainvälisessä<br />

MAB (Ihm inen ja biosfääri)<br />

— ohjelm assa. Yhteiskuntatieteellinen<br />

osuus tiepengertutkimuksessa<br />

on m elkoinen: kiinteät<br />

tieyhteydet vaikuttavat m onin tavoin<br />

saariston asukkaiden elinehtoihin.<br />

Kaksi vesiensuojelutyön kulm a-<br />

kiveä on valm istunut tai ju u ri valm<br />

istum assa. Lounais-S uom en vesien<br />

käytön kokonaissuunnitelm a on<br />

alan todellin e n tie to p a n kki ja hakuteos,<br />

jossa on yksiin kansiin kerätty<br />

laaja aineisto alueen sisävesistä,<br />

m erialueista ja pohjavesivaroista<br />

sekä vesien käytöstä ja kuorm itu k­<br />

sesta. Toinen suuri hanke, S aaristom<br />

eren virtauctutkim us, on loppuraportointivaiheessa.<br />

Se tulee valm<br />

istuttuaan antam aan p aljon arvokasta<br />

tietoa sekä vesiensuojelun<br />

että alan tu rkula ista tutkim usta varten.<br />

□ Suurtenkaan tu tkim u ssuunnitelm<br />

ien hahm ottelem inen ei ole vaikeaa.<br />

O ngelm ana on aina h ankkeiden<br />

toteuttam inen. Väkeä on vähän<br />

ja jo kaisella lisäksi om a työnsä tai<br />

valitettavan m onella n uorella ja todella<br />

lupaavalla vesie n tu tkija lla<br />

työttöm yytensä hoidettavanaan. Tämän<br />

hetken vesiensuojelututkim uksesta<br />

käsin olisi osattava nähdä<br />

myös tulevaisuuteen: m itä tietoa<br />

tarvitsee 1990-luvun vesiensuojelutyö?<br />

O vatko m eidän nyt käyttäm äm ­<br />

me m enetelm ät ja näytteenottopaikat<br />

oikeita, riittäviä, p arhaita m ahd<br />

o llisia ? Turun seudun m erialueiden<br />

tuotantoa ja virkistyskäyttö ä ajatellen<br />

ovat kalalajisto ja kalakannat<br />

sekä tällä h etkellä että varm asti<br />

myös tulevaisuudssa avainasem assa.<br />

Turun edustan ja H alikonlahden<br />

ka la taloudellisten selvitysten pohja<br />

lta tiedetään jo paljon rehevöityneiden<br />

ja likaantuneiden alueiden<br />

kalastosta ja voidaan suunnitella<br />

kalaston hoitotoim e n p ite itä . U skoisin<br />

virkaveljem m e 1990-luvulla to i­<br />

vovan, että turkulaisen saaristotutkim<br />

uksen voim ia olisi aikoinaan<br />

suunnattu paljon enem m än kalakantojen<br />

selvittelyyn m yös m uissa<br />

osissa. T ehtäväkenttä on laaja: to i­<br />

voa sopii, että v a s tik ä ä n syntynyt<br />

päätös kalatalousopetukse n s ijo itta ­<br />

m isesta P araisille johta a paljon<br />

muun hyvän lisäksi m yös hedelm älliseen<br />

yhteistyöhön käytännön kalastuksen<br />

ja vesie n suoje lu tu tkim u k­<br />

sen välillä.


Kivimiesten kätten jäljet<br />

säilyvät kauan katukuvassa<br />

K atoavan am m attikunnan edustajia Turussa<br />

■ Noin neljä-, viisikym m entä vuotta sitten Turussa eli ja työskenteli<br />

kokonainen kivimiesten am m attikunta, johon kuului<br />

useita satoja kivenhakkaajia, nupukiventekijöitä ja porareita.<br />

Nyt vanhat käsityön mestarit ovat jo pois työeläm ästä. Tänään<br />

tiettävästi vain kaksi miestä saa Turussa ”leipänsä kivestä".<br />

M utta kaupunkikuvassa — kaupunginhallituksen ja Suomen<br />

Pankin talossa sekä Tuom iokirkko- ja Aurasilloissa — kivimiesten<br />

kätten jälki tulee näkym ään pitkään. Näitä ja monia<br />

muita töitä voidaan jopa pitää erään sukupolven monum entteina<br />

tulevaisuudelle, monum entteina, joihin aika ei hevin<br />

pysty.<br />

Vuosisadan alku oli m aam m e kivenhakkaajien<br />

am m a ttikunnalle kulta-a<br />

ika a ainakin työtila isuuksie n<br />

puolesta, s illä tu o llo in luonnonkivi<br />

nousi rakennusm a te ria a lin a sille<br />

kuuluvaan arvoon. H akatusta kivestä<br />

— jo s ta e ri tavoin työstettynä<br />

saadaan to d e lla puhutte le via ja mon<br />

i-ilm e isiä p in to ja , kuten esim erkiksi<br />

S uom en P ankin ta lo sta vo i­<br />

daan nähdä — sa a te ttiin tehdä kokonaisia<br />

rakennuksia, talo n alakerta<br />

tai vain sokkeli. Kiveä käytettiin<br />

runsaasti s ilto ih in , la itu re ih in sekä<br />

katu- ja ra ntakivetyksiin. H akatusta<br />

kivestä on Turussa tehty e dellä jo<br />

m a in ittu je n rakennusten lisä ksi mm.<br />

B oren talo, R aunistulan koulu, "T i-<br />

p u la ” , T urun S äästöpankin ta lo ja<br />

R ettigin ” p a la ts i'' ko riste e llisin e<br />

kivika ite in e e n . K ivim iesten kätten<br />

jä lk i näkyy m yös Aura-, T u o m io kirkko-<br />

ja M artin silloissa, A urajoen<br />

ra n ta la itu re issa sekä katukiveyksissä<br />

m ilte i kautta kaupungin.<br />

T O ISEN POLVEN<br />

K IV IM IE S<br />

T urkula in e n Hannes S u t i n e n ,<br />

81, on jo toisen polven kivim ies.<br />

— P ikkupoikasena vein isälleni<br />

kahvia K askenahteen louhosp a ika l-<br />

le. S iihen aikaan haka ttiin kiviä Auransiltaan,<br />

m uistelee Hannes S utinen,<br />

jo s ta isän v a ro itu ksista h u o lim<br />

atta k u ite n kin tu li kivim ies.<br />

— T a rtu in vasaraan 15-vuotiaana<br />

ja tasasin s illä kivip in ta a noin v iiden<br />

vuosikym m enen ajan e li vuoteen<br />

1967, jo llo in jä in kaupungin<br />

k iv ilo u h o k s e lta e läkkeelle.<br />

K a u p u n g in tö issä H annes Sutinen<br />

o li vain 15 vuoden ajan. Valtaosa<br />

hänen työrupeam astaan kului kovata<br />

h tisissa u ra kkahom m issa kivim<br />

iessakin e tum iehenä ja seppänä.<br />

LIIK K U V A A VÄKEÄ<br />

— K ivenhakkaajat te kivät työtään<br />

a lih a n kin ta u ra kkoin a ra kennusliikkeille.<br />

Työ te h tiin sakeissa, jo ista<br />

yksi m iehistä to im i etum iehenä ja<br />

kirja n p itä jä n ä . K iviporukassa ta r­<br />

v ittiin m yös seppä, sillä vain hyväku<br />

n to isilla ja te rä villä v ä lin e illä syntyy<br />

kaunista kivipintaa, sanoo Hannes<br />

Sutinen.<br />

— K ivim iehet olivat liikkuvaa väkeä.<br />

Jos ei om asta kaupungista työtä<br />

löytynyt, sitä lä h d e ttiin etsim ään<br />

m uualta. N iinpä Hannes S utinenkin<br />

on työka lu kistu in e e n k ie rre lly t työn<br />

perässä eri p u o lilla maata, mm. hän<br />

on o llu t Iitta la ssa hakkaam assa kiviä<br />

eduskuntataloon ja Tam pereella<br />

T am m erkosken tu rb iin irä n n in . —<br />

S uom esta vie tiin hakattuja lu onnonkiviä<br />

ulko m a ille , V enäjälle ja S aksaan.<br />

— T yötä te h tiin aina, satoi tai<br />

paistoi. H akkaam inen tapahtu i avolo<br />

uhoksella, taivasalla. Vasta valm<br />

iina kivet ku lje te ttiin ra kennuspaikalle.<br />

Pöly ja h iki o liv a t kivim iehen usk<br />

o llis ia seuralaisia. M oniin m iehiin<br />

— niin Hannes S utiseenkin — työ<br />

löi leim ansa kivikeuhkoje n m uodossa.<br />

KAKOLANMÄEN<br />

LOUHOS<br />

S uuria kivityöm a ita on Turussa<br />

o llu t Kakolanm äessä, Pääskyvuoressa,<br />

K ärsäm äessä ja H irvensalossa.<br />

— R ettigin talo n kivip ylväitä hakkasin<br />

Vehm aalta tuodusta kivestä<br />

K upittaan asem an seutuvilla, m uistelee<br />

ikääntynyt kivim ies.<br />

Kiven irro itta m isen ka llio sta suorittiv<br />

a t a m m attim iehet e li porarit.<br />

M äärä m itta iset palat k iila ttiin irti<br />

Vielä e lä kepäivinäänkin kivenhakkaajam<br />

estari Hannes Sutinen, 81,<br />

o sallistuu innolla kivenhakkaajien<br />

yhteisiin rie n to ih in am m attiosaston<br />

p u itteissa. (Kuva E rkki Paakki)<br />

lohkareesta te rä skiilo je n avulla.<br />

Sen jälkeen kivi s iirre ttiin petille,<br />

kivim iehen eteen.<br />

— Pinnan ensim m äinen tasaam i­<br />

nen tapahtui piikin ja vasaran avulla.<br />

— Jo lohkom isvaiheessa e tsittiin<br />

kivestä sen hjsta, halkeam ispinta.<br />

A m m attim ies näkee palja a lla silm ä l­<br />

lä m iltei kivestä kuin kivestä, haikeaako<br />

se m akaavalle vai poikkilustalle.<br />

Kurun kivi oli kuite n kin niin paljo<br />

n m uista kivila a d u ista poikkeava,<br />

että s iitä Hannes S utinen löysi lustan<br />

vasta sivellen, sorm ien avulla.<br />

E sitasoittelun jälkeen kivi hakattiin<br />

ristip ä ä llä ja tarvittaessa vielä<br />

p u k k e lilia eli m oniterävasaralla.<br />

— P ukkelissa saate ttiin käyttää<br />

lu kuisia eri te riä riip p u e n siitä, m illaista<br />

kivipintaa h a lu ttiin . H akkaam<br />

isen jä lkeen esim e rkiksi hautakiviä<br />

tehtäessä pin ta vielä hiotaan<br />

terässannan ja veden avulla.<br />

— K ivim iehen työ vaatii tarkkaa<br />

kättä, "s ilm ä ä ” ja h uolellisuutta.<br />

Yksikin liia n voim akas tai h uolim a­<br />

ton lyönti saattoi pilata pinnan niin,<br />

että käsittely o li uusittava kokonaan.<br />

Työntahti oli kova, vasaroiden alta<br />

kivi lensi tuhka n a ilm aan.<br />

— H ankalinta hakattavaa o li Hyvinkään<br />

musta, Vehm aan kivi on<br />

sopivan oehm eää, Kakolan kivi taas<br />

oikullista.<br />

KIVI JÄÄTYY<br />

— K esällä hakkuutyö o li m iellyttäväm<br />

pää kuin talvella, s illä silloin<br />

kivi jäätyy ja on sitke ä ä hakattavaa.<br />

Mitä harvem paa kivi on, sitä enem ­<br />

män se jäätyy. T yökalu t H s v v ä t sen<br />

parissa m uutam assa hetkessä.<br />

— Kivi on kova vastus raudalle.<br />

K iviporukan sepällä o li aina täystyöllisyys.<br />

M yös sepän o li oltava<br />

am m attim ies, sillä liia n pehm eä terä<br />

ei p u rru t kiveen. Liian kovaksi<br />

karaistu työ ka lu taas rikkoutu i hetkessä.<br />

K ivim iehen tä rkein pääom a eli<br />

työkalut ku lkiva t työkalukistussa<br />

miehen m ukana työpaikasta toiseen.<br />

— P iikkejä, ristip ä itä ja pukkeleita<br />

o li jo k a is e lla oltava useita, sillä<br />

osa työkalu ista o li aina sepän hallussa.<br />

KIVIMIESTEN<br />

ILTAMAT<br />

Kivim iesten am m attiosaston puuhakkaat<br />

pojat, Kalle P a i d a n , O l­<br />

li ja Kallu E r lu n d sekä Kallu<br />

M ä n t y n e n ja monet, monet<br />

m uut viettivät ennen vanaa-aikojaankin<br />

yhdessä. Kivim iehet järjestivät<br />

om ia iltam iaan, joista Hannes<br />

Sutinenkin Fannynsä löysi.<br />

Raskaan työpäivän jälkeen kuului<br />

Hannes Sutisen päiväohielm aan<br />

vielä lenkki ja erilaiset am m attiosaston<br />

tehtävät. Yhä vielä hän on<br />

mukana m onenlaisissa yhteisissä<br />

riennoissa, asialliseen ja vaatim attom<br />

aan tapaansa, pienoinen huum<br />

orin p ilke aina silm äkulm assa.<br />

Yksi asia surettaa vanhaa kivimiestä.<br />

Se nim ittäin, että käsityönä<br />

tehtyjä nupukiviä jauhetaan Turussa<br />

sepeliksi tai käytetään liejuisten<br />

rantojen täytteenä.<br />

— Kivim iesten am m attitaito ja<br />

koko am m attikunta häviää nyt jo<br />

eläkkeellä olevien miesten mukana.<br />

M utta työt jäävät puhumaan puolestam<br />

m e niille, jotka osaavat antaa<br />

arvoa ihm iskäden työlle, sanoo ki-<br />

V nhakkaajam estari Hannes S utinen.<br />

Raili Ki i a n I i n n a<br />

■ K ivim iesporukka A urajoen rantakivien parissa. Kuvassa O lli ja Kallu<br />

Erlund, K allu M äntylä, Hannes Sutinen ja Paavo Saaristo.<br />

Sunnuntaimaalareille<br />

yhdistys<br />

Turkuun<br />

I W äinö A altosen m useossa<br />

m aanantaina 27. 2. <strong>1978</strong> p i­<br />

detyssä kokouksessa päätettiin<br />

T urkuun perustaa yh d is ­<br />

tys T urun S unnuntaim aalarit.<br />

Perustavaan kokoukseen o sallistui<br />

runsaasti sunnuntaim aalareita,<br />

Joten a lku näyttää<br />

lupaavalta.<br />

Yhdistyksen ta rkoitu ksena on<br />

luovan taideharrastuksen lisääm inen<br />

vapaa-aikoinaan ta id e tta harrastavien<br />

keskuudessa. T arkoituksen<br />

toteuttam iseksi yhdistys jä rje stä ä<br />

mm. kursseja ja näyttelyitä. Jäseneksi<br />

voivat liitty ä 15 vu o tta tä yttä ­<br />

neet henkilöt, jo tk a vapaa-aikoinaan<br />

varsinaisen leipätyönsä ohella harrastavat<br />

luovaa ta ite e llis ta työskentelyä.<br />

Y hdistyksen p u heenjohtaja ksi valittiin<br />

H enri E klund T urusta ja sihteeriksi<br />

V uokko K ivinen M a rttila sta<br />

sekä jo htokunnan jä seniksi Eila<br />

Anneli P ortnoij Turusta, T o rs ti Suvitie<br />

Salosta, M artti Lindström N aanta<br />

lista, Eino S oukkio T urusta, R iitta<br />

A rosuo Turusta, K auko M äkinen<br />

T urusta ja Jarl B jö rklu n d Turusta.<br />

W äinö Aaltosen m useossa yhdistys<br />

jä rje s ti 4. 5.— 21. 5. 78 Suntai<br />

78-näyttelyn.<br />

□<br />

Papyruskokoelma<br />

Turun<br />

yliopistolle<br />

■ T urun Y lio p isto säätiö on<br />

hankkin u t Itävallasta y li 2000<br />

vuotta vanhan papyruskokoelman,<br />

joka käsittää 99 papyrusta.<br />

Ne ovat peräisin yhden<br />

m u um iokallon kotelosta, joka<br />

on valm istettu käytetyistä p a ­<br />

pyruksista.<br />

S äätiö luovu tti lahjansa 9. 3. <strong>1978</strong><br />

P aasikivi-huoneessa, jo h o n ko k o e l­<br />

ma sijo ite ta a n kie litie te e n ja m uiden<br />

h istorian eri a lojen tu tk ijo id e n<br />

käyttöön. Säätiön e dustajana kokoelm<br />

an luovutti to im in n a n jo h ta ja<br />

Juhani Leppä ja sen o tti vastaan<br />

rehtori O sm o Ikola. Luovutu stila i­<br />

suudessa kokoelm an e s itte li kla s­<br />

sillisen filo lo g ia n p rofessori H eikki<br />

Koskenniem i.<br />

K okoelm a kre ika n - ja engla n n in -<br />

kielisine teksteineen m uodostaa<br />

T urun ylio p isto n vanhim m an k irja llisen<br />

kokoelm an. T ähän saakka y lio<br />

piston k irja sto n vanhin k irja llin e n<br />

dokum entti on la tin a n kie lin e n vu o n ­<br />

na 1481 painettu R aam attu. □


ERÄS TURUN M ER KITTÄVÄ SUOJELUKOHDE<br />

■ O heisesta kartasta näkyy K akske rra n tie n ja T o ija iste n tien väliin jäävä<br />

m aasto H irvensalossa ja siinä kartan alareunassa Kyyrlänm äki.<br />

Täm ä m o n ip u o lin e n ka llio a lu e on e rittä in luonnonka u n is ja sen p o h jo is ­<br />

o siin liitty y ku ivattu suoalue, m utta jä lje llä on m yös nevam ainen suolaikku.<br />

A lueen eteläosassa kasvaa tam m ea ja vaahteraa.<br />

A lue on e rittä in m e rkityksellin e n opetuskohde ja se s o p ii hyvin re tke ilyta<br />

rk o itu k s iin . K u ite n kin liik k u m is ta a lueella tultaneen kanavoim aan vahinkojen<br />

e stäm iseksi.<br />

K yyrlänm äen pohjo isre u n a a m yöten kulkee valaistu k u n to re itti ja alueen<br />

itäreunassa on W äinö A altosen koulu. A lueen om istaa T urun kaupunki.<br />

Kevyt teatterikesä<br />

V iim e kesän sateet ve tivät kesäte<br />

a tte rie n ta lo u ksista vastaavien<br />

ka svo ille tiu kan ilm een, s illä eihän<br />

s e lla ista vesim äärää kestä kunnolla<br />

kukaan. T ällä hetkellä on vaikea<br />

sanoa täm än kesän säistä v ie lä m i­<br />

tään, m utta jo s dos. A rttu ri S im ilän<br />

e n n u ste isiin on u skom ista, niin<br />

sadevaatteita ta rvita a n jä lle e n —<br />

kesä te a tte rissa kin . Tästä uhkasta<br />

jo h tu e n on lu o te ttu siihen, että v iih ­<br />

d e ttä te a tte re ista hakevien on help<br />

o m p i uskoa istuvan kesäteattereitte<br />

n katsom oissa sateista huolim a tta<br />

ja n iin p ä o h je lm is to tä ä llä Turussa<br />

on a ik a la illa viih te e n p u o le lle ka l­<br />

lellaan. Eikä s iin ä m itään pahaa.<br />

A im o V u o risto n ” V o tk a tu ris tit” —<br />

suom a la iste n Lenin g ra d in m atkaajie<br />

n ih m e e llis e t s e ik k a ilu t — on<br />

v a littu S am ppalinnan K esäteatterin<br />

o h je lm is to k s i siitä k in huolim atta,<br />

e ttä se viim e kesänä ko ki va rsin a i­<br />

sen sesonkinsa. Lounais-S uom essa<br />

sitä ei kuite n kaan o le nähty —<br />

ka ik k i eivät o le käyneet H elsingissä<br />

tai H äm eenlinnassa sitä katsom assa<br />

— ja niin laaja m aaseutu tule e<br />

vaeltam aan S am ppalinnaan naura ­<br />

maan suom alaisten tu ris tie n to i­<br />

lauksille . E sityksen o hjaa M ikko<br />

N ousiainen K ouvolasta ja tä rke im ­<br />

m issä tehtävissä ovat H elge Herala<br />

K ansalliste a tte rista , Salm e K arppinen<br />

K otkan K a upunginteatterista,<br />

R iitta E lstelä "K o iv u h a rju s ta " tuttu,<br />

Jukka B lom qvisto K ouvolan Kaupungin<br />

te a tte rista , sekä T urusta Inke<br />

M aattola, M a ija -L iisa Peuhu, H eikki<br />

A lho ja Ilm ari A arre-A htio.<br />

T urun K aupungin te a tte rin uusi<br />

o h ja a ja Jussi H elm inen on taas<br />

kirjo itta n u t ja o h ja n n u t T urun Kes<br />

ä te a tte riin tulevan "H ö lm ö lä is e t” .<br />

Sen m u siikin on säveltänyt Jukka<br />

S iikavire ja päätehtävissä ovat tu r­<br />

kulaiset Soli Labbart, M aikki Länsiö,<br />

Ila ri Paatso ja Petri R ajala. —<br />

K oko perheen v iih d e ttä on luvassa<br />

tässäkin esityksessä eikä tätäkään<br />

näytelm ää ole n ä illä tie n o illa e n ­<br />

nen nähty.<br />

Turun<br />

Naislaulajille<br />

voitto<br />

Joensuussa m aaliskuussa järjeste<br />

ty ille n a is k u o ro p ä iv ille ja päivien<br />

yhteydessä jä rje s te ty ille perinteisille<br />

te rts e tti- ja kva rte ttik ilp a ilu ih in osallistu<br />

i mm. T urun N a islaulajat.<br />

T e rts e ttik ilp a ilu n v o itti Turun<br />

N a islaulajien te rts e tti, jossa lauloivat<br />

T arja Laine, S irp a Pitkänen ja<br />

T u u lik k i V iljam aa. K ilp a ilu n pakollisena<br />

lauluna o li Johan. Jeepin madrigaali<br />

K ultasein ja vapaavalintaisena<br />

tu rk u la is te rts e tti la u lo i Johann<br />

G riig e rin Jeesus, puolees käännyn.<br />

K varte ttikilp a ilu ssa s ijo ittu i toiseksi<br />

T urun N aisla u la jie n kvartetti, jossa<br />

laulo ivat S irkka V äisälä, M arjatta<br />

Salm i, H ilkka Paatonen ja Elvi Nevalainen.<br />

P a kollisena la uluna oli<br />

G astoldin M adrigaali.<br />

Seuraavat n a iskuoro p ä ivät pidetään<br />

ensi vuonna Turussa.<br />

Turun<br />

eläkeläisten<br />

yhteistapahtuma<br />

täysosuma<br />

■ T urun vanhustyötä te kevien<br />

jä rje s tö je n neuvotte lu ­<br />

kunnan T urun k o n s e rttita lo s ­<br />

sa m aanantaina 13. 3. <strong>1978</strong><br />

jä rje stä m ä stä e läkelälstapah-<br />

tum asta m u o d o stu i täysosum<br />

a, vaikka p ito p a ikka o s o itta<br />

u tu i aivan liia n ahtaaksi.<br />

K onse rttisalissa o li lähes<br />

1 500 osanottajaa, m utta salin<br />

ja talo n u lko p u o le lle jä i sato ­<br />

ja e läkeläisiä, jo tk a olisivat<br />

halunneet o sallistua tila is u u ­<br />

teen. Täm ä herätti tyytym ättöm<br />

yyttä ovien u lko p u o le lle<br />

jääneissä.<br />

N euvottelukunnan p u h eenjohtaja<br />

Eero Ervo ja rouva M aud H asselb<br />

la tt s u o rittivat avauksen. L ääninhallitu<br />

kse n tervehdyksen to i osastop<br />

ä ä llikkö Esko H änninen ja T urun<br />

kaupungin tervehdyksen apul.kaup.<br />

jo h ta ja Ilkka Järvinen. A lu sta jin a<br />

o livat m in iste ri P irkko T yöläjärvi,<br />

m aisteri A ira H einänen ja to im in ­<br />

n anjo h ta ja Leevi R aitaniem i. Paneelike<br />

sku ste lu u n o s a llis tu iv a t apul.<br />

kaup.jo h ta ja Ilkka Järvin e n , sosiaalisih<br />

te e ri Kari Å kerm an, to im is to ­<br />

s ih te e ri H ilkka H e ikkin e n ja to im in ­<br />

nanjo h ta ja Leevi R aitaniem i.<br />

M u siikkio h je lm a sta vastasivat dipl.<br />

u rk u ri Y rjö N iem i, A u lis K otaviita ja<br />

B ig B io Band.<br />

□<br />

Turku-seura toimii<br />

□ T u rku-seuran jäsenm äärä on<br />

kevään lo p u lla noussut ensi kerran<br />

yli 2000:een. V uodenvaihteen luku<br />

oli 1750.<br />

K uten täm än num eron ja viim e<br />

syyskauden S uom en T urun sivuilta<br />

olette nähneet, niin syys- ja kevätkausi<br />

ovat m uodostuneet to im in ­<br />

naltaan m elko v ilk k a ik s i. Ehkäpä<br />

siitä löytyy a inakin o sate kijä jäsenkasvuun.<br />

* * *<br />

S euram m e vu o sikokous pid e ttiin<br />

läänin v ira s to ta lo lla 29. 3. ja siitä<br />

on toisaalla lehdessäm m e e rillinen<br />

selostus. K okoussali oli aivan<br />

täynnä, m ikä o s o itti jäsenten suurta<br />

kiinnostusta toim intaam m e.<br />

* * *<br />

T u rku-seura o li 30. 3. kutsunut<br />

kaupunkiosaseura t neuvottelem aan<br />

siivoustalkoiden toteutuksesta, jo s­<br />

ta periaatepäätös o li jo aikaisem ­<br />

min tehty. K o kouspaikan isäntä oli<br />

Turun S äästöpankin Häm eenkadun<br />

konttori, jo ka ta rjo s i alkajaisiksi<br />

hyvät talkookahvit. S uunnitelm at<br />

lyötiin lu kkoon, ja nyt ovat nämä<br />

koko la illa o n nistuneet ta lkoot jo<br />

takanapäin.<br />

* * *<br />

K riittisen korkeakoulun jä rje stä ­<br />

mään kesku ste lu tila isu u te e n Kaupp<br />

a korkeakoululla 25. 4. o li saapunut<br />

satapäinen joukko. T urku-seuralla<br />

o li m yös edustajansa pöydän<br />

takana paneelikeskustelussa . T ila i­<br />

suus o li jo ennakkoon herättänyt<br />

huom iota, s illä aiheena o li "M itä<br />

on tu rk u la is u u s ". A lfons Koskim ies<br />

puhui "T u ru n k iä ltä " ja Ilm ari Rinne<br />

kehui m uuten vaan Turkua. —<br />

Laajem pi selostus toisaalla.<br />

* * *<br />

Jäse n h a n kin ta kilp a ilu on ja tkuvasti<br />

käynnissä. Toivom m e seuran<br />

jäsenten kehottavan tuttaviaan liittym<br />

ään Turku-seuraan, s illä mitään<br />

ilm oituskam panjaa ei voida pitää.<br />

V ielä täm än vuoden uudet jäsenet<br />

otetaan huom ioon, vaikka hankinta<br />

ensi sijassa koskee jo vuotta<br />

1979. — P arhaat palkitaan.<br />

* * *<br />

K asku kilp a ilu on o llu t käynnissä<br />

koko talvikauden. — O len saanut<br />

ottaa vastaan kaskuja ja käynyt<br />

myös tyhjentäm ässä W iklu n d in sekä<br />

K ansallisen kirja kaupan ta rkoitu k­<br />

seen v a ra ttu ja kaskunkeruulaatikkoja.<br />

Laatikot poistetaan kesällä,<br />

m utta postitta kaa kaskunne suoraan<br />

T urku-seuran osoitte e lla . Hyvät<br />

p a lkin n o t odottavat.<br />

* * *<br />

U usin jaostom m e on R uotsin kie linen<br />

jaosto . Sen v ä lityksellä pyrim ­<br />

me entistä parem m in tarjoam aan<br />

ruotsin kie lisille jäsenillem m e mahdollisuuksia<br />

om aleim aiseen toim intaan<br />

sekä antamaan Suomen Turussa<br />

tilaa ru o tsinkielisille k irjo i­<br />

tuksille.<br />

* * *<br />

Tätä kirjoittaessani toukokuun<br />

loppupuolella olen saanut vastaanottaa<br />

m uutam ia erilaisia ehdotuksia<br />

T urku-seuran jaostojen käsittelyyn.<br />

O nkin toivottavaa, että jäsenem ­<br />

me keksiessään m ie lu s ia ideoita<br />

Turun asioiden kohentam iseksi ja<br />

seuran toim innan tehostam iseksi,<br />

lähettäisivät rohkeasti m eille esityksiään.<br />

* * *<br />

S iivoustalkoot oli Turku-seuran<br />

uusin aluevaltaus, jo ka huom ioitiin<br />

jopa TV-lähetyksessä. Tällainen<br />

juhlavuoden valm isteluihin hyvin<br />

sopiva tem paus o li jo tämän vuoden<br />

toim intasuunnitelm assa. Kun<br />

Turun Päivän toim ikunta otti v. 1979<br />

teem akseen "T urku juhlavuoden<br />

aattona", niin suunnitelm at konkretisoitiin<br />

näin käytännön työhön,<br />

Turun puhdistam iseen.<br />

* * *<br />

Turku-seuran toukokuiset opin to ­<br />

retket saavuttivat jälleen suuren<br />

suosion. K ullakin neljällä retkellä<br />

o li noin 250 osanottajaa eli välillä<br />

viisi linja-autollista sekä jokaisessa<br />

autossa retkeilyjaostom m e m ainiot<br />

oppaat. Kussakin kohteessa olivat<br />

isännät erittäin auliita retkeläisiä<br />

kohtaan ja m ieluisaa yhteistyön tuntua<br />

syntyi.<br />

* * *<br />

K ingelinin huvim aja, joka Turkuseuran<br />

toim esta pelastettiin Aninkaistenkatu<br />

8 :n kohdalta uudisrakennuksen<br />

tieltä ja s iirre ttiin hie ­<br />

nolle paikalle A urajoen rantatörm<br />

älle Sibeliusm useon taakse, on<br />

nyt kunnostettu. Se on entistä<br />

ehom pi ja avataan juhlavasti suunnilleen<br />

samaan aikaan, kun täm ä<br />

lehtem m e kesäkuussa tulee luettavaksi.<br />

* * *<br />

Turku-seura on vahvasti kuvassa<br />

mukana ensi syksyn T urun Päivän<br />

valm isteluissa. Teem ahan kuuluu<br />

"Turkujuhlavuoden aattona". A i­<br />

heen pohjalta oli ehkä vaikeata<br />

löytää toim intatapahtum ia, mutta<br />

vanhaan hyvään tapaan on ohje l­<br />

massa kuitenkin avajaism arssi to ritapahtum<br />

ineen, lukuisia ju h lia eri<br />

puolilla kaupungin juhlasaleissa sekä<br />

suuri ilotulitus. — M onet urheilutapahtum<br />

at on myös sijo ite ttu Turun<br />

Päiväksi.<br />

T o im ittaja Eino Lehtinen, m onivuotinen<br />

Turun Päivän toim ikunnan<br />

puheenjohtaja on o llu t sairaana ja<br />

vt. puheenjohtajana on toim in u t II-<br />

Kirjailijat<br />

valmistautuvat<br />

Turun<br />

750-vuotisjuhliin<br />

■ Lounais-S uom en k irja ilija t<br />

— Sydvästra Finlands fö r­<br />

fa tta re ry:n vuosikokouksessa<br />

hyväksyttyyn to im in ta s u u n n i­<br />

telm aan o te ttiin tavoitteeksi,<br />

että yhdistys a iko o o sallistu a<br />

ensi vuonna vietettävään T u­<br />

run kaupungin 750-vuotisjuhlin<br />

ta a n ju lka ise m a lla a n to ­<br />

logian, jo ka sisältää sekä<br />

vanhaa että nykyistä tu rk u ­<br />

laista kirja llisu u tta .<br />

V uosikokous kutsui k irja ilija<br />

M argareta K eskitalon yhdistyksen<br />

kunniajäseneksi k iito llis u u d e n o s o i-<br />

tukseksi hänen p itkäaikaisesta ja<br />

a nsiokkaasta toim innastaan yhdistyksen<br />

hyväksi. Y hdistyksen I puheenjohtajaksi<br />

va littiin edelleen<br />

Kai-Kyösti K aukovalta, II puheenjohtajaksi<br />

M atti Ijäs ja hallitu kse n<br />

varsinaisiksi jä seniksi A rvi Auvinen,<br />

Kaarlo Isotalo, H jalm ar K rokfors,<br />

Erkki M äkinen, M a rita F lykt ja<br />

M arja-Liisa P uputti sekä varajäseniksi<br />

M arkku Into, M attiju h a n i Särkkä<br />

ja O le T orvalds.<br />

□<br />

Läänin<br />

taidetoimikunta<br />

jakoi<br />

130.000 markkaa<br />

H T urun ja P orin läänin<br />

taid e to im ikunta ja k o i 7. 3.<br />

<strong>1978</strong> apura h o iksi e ri alojen<br />

ta ite ilijo ille yhteensä 130.000<br />

m arkkaa, jo sta kohdeapurahoina<br />

36.000 m arkkaa ja<br />

työskentelyapurahoina 94.000<br />

m arkkaa.<br />

Apurahan saivat mm. seuraavat<br />

turkula iset: Sävy N ordgren 2.000 mk,<br />

A rja Loim ovuori 2.000 m k, S oli Labb<br />

art 3.000 mk, P aula Paajanen<br />

2.000 mk, J a rkko A a llo n lo is k e 2.000<br />

mk, A rvi Auvinen 4.000 m k, M arja-<br />

Liisa P uputti 4.000 m k, Leo N iem i<br />

4.000 mk, E rkki M ykrä 4.000 mk,<br />

M artti P akkari 4.000 m k, Kalevi<br />

Rothberg 4.000 mk, Pia-G un A n cka r<br />

4.000 m k ja M irja -L iisa H erhi 4.000<br />

mk.<br />

Ja rkko Roth V ehm aalta ja Juhani<br />

Vikainen R uskolta saivat kum pikin<br />

4.000 m kn apurahan. □<br />

m ari R inne sekä seuran m uina<br />

e d ustajina M a j-L is N iem ineva ja<br />

Jukka U usitalo.<br />

V irkistävän kesän to ivo tu ksin<br />

Ilm ari R i n n e


Kaskukilpailu jatkuu<br />

ensi syyskuun loppuun<br />

M onien jä senten toivom uksesta<br />

on T u rku-seura ryhtynyt kerääm ään<br />

tu rk u la is ia ja T urun eläm ää kuvaavia<br />

kaskuja, niin tu n n e tu ista kulttu<br />

u rip e rs o o n a llis u u k s is ta kuin "jo k a ­<br />

päivän tu rk u la is is ta ” .<br />

O lisi toivottavaa, että ne henkilöt,<br />

jo illa to d e lla on m a in io ita to s ita rinoita<br />

hallussaan, vaivautu isivat k irjo<br />

itta m a a n ne p a p e rille ja p o stitta ­<br />

maan m eille täm än kesän aikana.<br />

T a rkoitu s ei o le kerätä tavanom aisia<br />

vitsejä, niistähän tässä ei ole<br />

kysym ys, vaan p a rem m inkin Turun<br />

kansalaisten jo kapäiväiseen elä ­<br />

mään liitty v is tä huvittavista tai m uuten<br />

e rik o is is ta tapauksista.<br />

Lähettäkää ju ttu n n e m ieluim m in<br />

n im im e rkin suojassa ja o ikea nim i<br />

s u lje ttu u n kirje kuore e n . U skom m e<br />

saavam m e m yös runsaasti hyviä<br />

p a lk in to ja p a rh a ille k a s k u ilijo ille .<br />

Suom en K o tis e u tu liitto on vahv<br />

ista n u t T u rku-seuran anom uksen<br />

k o tiseutu p ä ivie n jä rje stä m isestä Turussa<br />

1979, jo llo in K o tiseutu liitto<br />

täyttää 30 vuotta. L iitto h a n peruste<br />

ttiin T am m elassa prof. Esko A altosen<br />

innoitta m a n a 1949.<br />

T ä lla is e t suuren luokan kokoukset<br />

vaativat vahvan ta lo u d e llisen panoksen,<br />

ja vasta kun T urun kaupunki<br />

ja V arsinais-S uom en M aakuntaliitto<br />

tu liv a t Turku-seuran tueksi,<br />

lä h tivät s u u n n ite lm a t käyntiin.<br />

T oteutushan on vasta vuoden<br />

päästä, m utta jä rje s te ly t ovat T u­<br />

russa alkaneet. Ensim m äinen päävaltu<br />

u skunnan kokous p id e ttiin Ikituurissa.<br />

Läsnä o li 22 jä sentä ja<br />

kokouksen avasi Suom en K otiseutu<br />

liito n to im in n a n jo h ta ja M arkku<br />

Tanner.<br />

P äätoim ikunnan puheenjo h ta ja ksi<br />

n im e ttiin k a u p u n g in jo h ta ja V äinö J.<br />

Leino ja vara p u h e e n jo h ta ja ksi maah<br />

e rra Paavo A itio.<br />

T yöva lio ku n ta a n kuuluvat kaupungin<br />

e d u sta jin a a p u la ispoliisim e sta ri<br />

E ino Perko, apul.prof. Hannu Suom<br />

alainen, m aist. Eira K a rppinen ja<br />

tie d .sih t. M a tti Rom ppanen. K otis<br />

e u tu liitto a edustaa toim .jo h t. M arkku<br />

T anner, T u rku-seuraa to im in n a n ­<br />

jo h ta ja Ilm a ri R inne ja M aakuntaliitto<br />

a m aalari M atti Salonen. T yöva<br />

lio kunnan puheenjo h ta ja n a to i­<br />

m ii m aist. P erttu K o illin e n ja pääs<br />

ih te e rin ä ja o s to s ih te e ri T auno S uom<br />

inen.<br />

E sim erkkinä elävään eläm ään<br />

liittyvistä kaskuista kerrottakoon<br />

T urku-seuran toissavuoden syysjuhlan<br />

yhteydessä syntynyt tarina. Prof.<br />

O iva Tuom inen piti juhlassa vädidio<br />

in valaistun m ainion esitelm än.<br />

Juhlan päätyttyä ei prof. T uom isen<br />

hattua löytynyt m istään, vaikka<br />

ka ikki m uut o liv a t jo poistu n e e t lin ­<br />

nasta. Ei auttanut muu kuin mennä<br />

palja in päin kotiin . H attua koetettiin<br />

etsiä vie lä seuraavinakin päivinä,<br />

m utta sitä ei vain löytynyt. M yöhem ­<br />

m in sitten ilm eni, ettei prof. T uom i­<br />

sella ollu tkaan hattua m ukanaan.<br />

N ykyajan nuorison tavoin hän oli<br />

tu llu t palja in päin juhlaan, vaikka<br />

o li kylm ä syysilta. Täm ä ju ttu vo i­<br />

daan liittä ä tuttuun "h a ja m ie liste n<br />

professorien sa rja a n ".<br />

VALTAKUNNALLISET<br />

KOTISEUTUPÄIVÄT<br />

TURUSSA 29.6.-1.7.1979<br />

TYÖVALIO KUNTA<br />

PANI TYÖT ALKUUN<br />

T yövaliokunta kiire h ti tehtävien<br />

alkuunsaam ista ja nim esi jäsenehdotukset<br />

a la ja o sto ille , jo tk a tu livat<br />

seuraavanlaisiksi:<br />

O hjelm ajaosto:<br />

P uh.joht. Ilm ari Rinne ja jäsenet<br />

A rvo Saura, M atti Salonen, René<br />

Laurén, Eira K arppinen, Ritva Palm<br />

unen ja Liisa Hilpelä.<br />

R e tk e ily ja o s to :<br />

P uh.joht. Irm eli Torssonen ja jä ­<br />

senet R auni Arvela, V eikko Hassinen,<br />

Bo G rönholm , M arita Virtanen,<br />

A rja Y li-U o tila ja A nn-M arie S eligson.<br />

T iedotusjaosto:<br />

P uh.joht. M atti R om ppanen ja jä ­<br />

senet H eikki W inter, R aim o H elm i­<br />

nen, L iisa A h lblad, Jukka Lavén,<br />

Ingeborg S p iik ja K ari V eijonen<br />

H u o lto ja o s to<br />

P uh.joht. B engt Pettersson ja jä ­<br />

senet T ytti Lindström ja E rkki<br />

Kanerva.<br />

A la ja o sto ja voidaan täydentää, jo s<br />

tarve niin vaatii.<br />

Arkkipiispa<br />

Martti Simojoki<br />

eläkkeelle<br />

■ Tasavallan presidentti<br />

m yönsi p e rja n ta in a 10. 3.<br />

<strong>1978</strong> a rk k ip iis p a M a rtti Simojo<br />

e lle eron virastaan. Simojo<br />

k i jä ä e lä kke e lle syyskuun<br />

alusta. S im o jo k i on järje styksessä<br />

51. T u ru n piispa ja<br />

kym m enes S uom en a rkkipiispa.<br />

A rk k ip iis p a S im o jo ki on syntynyt<br />

17. 9. 1908 Uudessakaupungissa,<br />

v ih itty papiksi 1930 ja v ä ite lly t teologian<br />

to h to rik s i 1947. Pappisvihkim<br />

yksensä jälke e n hän to im i Kristillis<br />

e n y lio p p ila s liito n y le issih te e rinä,<br />

seurakuntapapp ina Kuopiossa<br />

ja H elsingissä, uskonnonopetta jana<br />

H elsingissä ja H elsin g in yliopiston<br />

käytännöllisen teolo g ia n assistenttina.<br />

S e u rakuntaopiston ja Lutheropiston<br />

jo h ta ja n a S im o jo ki o li vuosina<br />

1950— 1951 ja H elsin g in h iip p a kunnan<br />

ensim m äisenä p iispana 1959—<br />

1964. T urun ja Suom en a rk k ip iis ­<br />

pana hän on o llu t vuodesta 1964. □<br />

Turun tuki taiteelle<br />

T urun kaupungin h a llitu ksen kokouksessa<br />

28. 3. <strong>1978</strong> hyväksyttiin<br />

kaupungin kuvataidelautakunnan<br />

esitys kuluvan vuoden ta id e a p u ra h o ­<br />

jen jaosta. A p u ra h a t ja e ttiin seuraaville:<br />

6 200 m arkan apuraha: ta id e ­<br />

m aalari Jorm a Jaakkola lle , ta id e ­<br />

m aalari E rkki N urm elalle ja ta id e ­<br />

g ra a fikko M atti H eleniukselle. N uorille<br />

a lo itte le v ille ta ite lijo ille 2 800<br />

m arkan apuraha: taid e m a a la ri M erja<br />

N issille ja ta id e g ra a fikko Pia<br />

L a urilalle. 2 500 m arkan kam erataideapuraha<br />

valokuvaaja K ari H yväriselle,<br />

valokuvaaja Tim o S nällström<br />

ille ja kaitaelokuvaaja Jari Rastaalle.<br />

□<br />

PÄIVIEN TEEMA<br />

T yövaliokunnassa o li e s illä useita<br />

e hdotuksia päivien yleisteem aksi.<br />

V uosittainhan k o tiseutu p ä ivillä on<br />

aina e ri teema, jo k a antaa keskeisen<br />

te htävätavoitteen näille päiville.<br />

P äädyttiin ehdotukseen "M eri,<br />

työ, k u lttu u ri." T urku on m erikaup<br />

unki sekä la ivanra kennuste o llisuutta<br />

että kauppaa ja m erenkulkua<br />

ajatellen. T äällä ovat m yös m erenkulku<br />

koulu t, m erim useo ja m erih<br />

is to ria llis e t laivam m e sekä ja enn<br />

enkaikkea edessä kaunis saaristomeri.<br />

K okous v a lm iste li m yös päivien<br />

kokouspaikat Turussa, päivien talousarvion<br />

ja pääto im iku n n a n tutustum<br />

is- ja o p in to m a tkan kesän <strong>1978</strong><br />

K o tiseutu p ä iville Lahteen.<br />

Turkulaisuus on<br />

ominaishenki<br />

Sen luovat p a ikkakunnan k u lttu<br />

u rip e rin tö , e lin ke in o je n pääsuuntaus,<br />

asukkaiden koostum us, puhekieli<br />

ja m urre sekä m aisem allinen<br />

sija in ti. Näm ä aja tu kset ja paljon<br />

muuta tu li e s ille K ulttuurikeskus<br />

K riittisen K orke a ko u lu n jä rje stä m ä s­<br />

sä paneslike sku ste lu ssa Turun<br />

K a u p p akorkeakoululla huhtikuun 25.<br />

pnä <strong>1978</strong>.<br />

Turku-seuran edustaja, työnjo h ta ­<br />

ja A lfons K oskim ies e sitti ajatuksensa<br />

hauskasti T urun m urteella.<br />

Hän kertoi tu rku la iste n kovasti p i­<br />

tävän T urustaan ja viihtyvän täällä.<br />

"K o tip a ik arakkaut on pirettävä<br />

ihm ises m yänteisenä piirte e n ä ja<br />

syntyperäset tu rkula ise rakastava<br />

kotikaupunkias, vaik sekin tunne<br />

tule fra m il tu rku la ise l om inaisel<br />

hillityl taval, m ut kvl vieraski sen<br />

senttä huam a."<br />

Fil.tri Raf H elanko katseli tu rku ­<br />

laisuutta yh te isku n ta tie te ilijä n kannalta.<br />

H elanko totesi turkulaisuuden<br />

tulevan lapsuudesta asti ym päristön<br />

vaikutuksesta e ikä olevan mitään<br />

m yötäsyntyistä. T urku asukkaineen,<br />

m aisem ineen, m urteineen, ihm isten<br />

om inaisuuksineen luovat tu rk u la i­<br />

suuden.<br />

A rkkite h ti Raim o N arjus p iti T urkua<br />

sen asioista päättäneiden vallanpitä<br />

jie n kuvastim ena. A ikoinaan<br />

arkkite h ti C. L. Engel Venäjän<br />

tsaarin vahvistam ana teki ruutukaavaisen<br />

T urun ja tahtoi s iitä omaleim<br />

aisen ja niin m yös jokaisen<br />

muun aikakauden v a lla n p itä jä t ia<br />

nykyään p a ik a llis e t p o liitik o t p yrkivät<br />

saam aan s iitä om aleim aista<br />

Turkua.<br />

N arjus p iti tärkeänä todella m erkittävien<br />

ja T u ru lle erikoiste n näkymien,<br />

T u o m io kirkon ja Aurajoen,<br />

vaalim ista o ikealla tavalla.<br />

Turku-seuran toin e n edustaja,<br />

asessori Ilm a ri R inne sanoi voivansa<br />

nähdä tu rkula isuuden parem m in<br />

kuin m oni muu, koska o li asunut<br />

monia vuosia m uualla m aassa ja<br />

näin o li om akohtainen vertausm ahdollisuus.<br />

Hän sanoi turkulaisen<br />

puheen olevan lyhyttä ja nasevaa,<br />

kuten vastaus tie tä kysyvälle "M en<br />

tost, siäl se o,” tai "P ir suus kii,<br />

pir it". T u rkula in e n on työ te liä s ja<br />

tunnollinen tehtävissään. Hän on<br />

m ieltynyt k o tikaupunkiin sa ja yhtyv<br />

niihin lu kuisiin k irja ilijo ih in ja runoilijoihin,<br />

jo tk a ovat vuosisatoja y lis ­<br />

täneet S uom en Turkua<br />

T u rkula isuudesta käytiin vilkasta<br />

keskustelua p a ikalla o lleen satapäisen<br />

yle isö n ja paneelissa istuneiden<br />

kesken. S anoipa jo ku savolainen,<br />

ettei tu rku la isista ole m i­<br />

hinkään ja he antavat repiä T urkunsa,<br />

eivätkä ryhdy riittä vä n ponnekkaasti<br />

puoltam aan ku lttu u rira kennustensa<br />

purkam ista.<br />

Paneelissa mukana o llut toim ittaja<br />

Hannu Taanila tapansa mukaan ärsytti<br />

kuulijo ita sanom alla, että T urku<br />

on kirkonkylä, joka on jäänyt<br />

paitsioon m uinaisesta valta-asem astaan.<br />

Turku ja turkulaisuus kuuluvat<br />

yhteen. Turku on historiaa ja luontoa.<br />

Taanila ihm etteli, m iksi Turku<br />

antaa Helsingin imeä parhaat m iehet<br />

täältä, niin tiedem iehet, ta ite ilija<br />

t kuin poliitikot.<br />

Tässä vai.i lyhyt esittely pirteästä<br />

keskustelusta ja m onista puheenvuoroista.<br />

I. R.<br />

Mechelinin<br />

muistomerkki!<br />

Näitä pöm peleitä oli Turussa a i­<br />

koinaan runsaasti, jopa keskellä<br />

Kauppatoria, kaikissa puistoissa,<br />

A urajoen rannoilla ja kuten kuvan<br />

pissikoppi K iikartornim äessä. K oppi<br />

lienee Turun viim eisiä ja pitänee<br />

se kohta viedä museoon kertomaan<br />

kaupungin käym älöiden historiaa.<br />

En o!e varma m iksi kopit kulkivat<br />

nim ellä M echelinin m uistom erkit,<br />

m utta todennäköisesti viim e vuosisadan<br />

vaihteessa elänyt suuresti<br />

arvostettu ja taitava valtiom ies Leo<br />

H enrik Stanislaus M echelin, joka<br />

o li monien uudistusten isä Suomessa,<br />

on täm änkin uudistuksen takana.<br />

Olisiko joku vanhem m an polven<br />

turkulainen ja tämän Suomen Turun<br />

lukija, joka tietäisi asiasta<br />

enem m än?<br />

ILMARI RINNE<br />

TA ITEILIJA PROFESSORI . . .<br />

Jatk. s. 13.<br />

Keväisin K auko Lehtinen istuttaa<br />

kukkia purkkeihin ja la a tikoih in . V iime<br />

keväänäkin o li kukkia kahdessasadassa<br />

astiassa. N iitä istutetaan<br />

pihalla oleviin kukkam aihin.<br />

Harvoin Suom essa v iin iry p ä le itä<br />

tuottava v iin iköynnös kehittää u lko ­<br />

na rypäleitä, kasvihuoneissa kylläkin.<br />

Täällä Saram äen koulu ra kennuksen<br />

e teläseinällä se viihtyy ja<br />

tuottaa m akeita rypäleitä. Viim e kesä<br />

oli v iin iköynnökselle sopim aton,<br />

o li liian vähän aurinkoa, m arjat o livat<br />

pieniä ja happam ia.<br />

LOPUKSI<br />

näyttelybrosyyristä:<br />

— Kauko Lehtinen on sekä ta id e ­<br />

m aalarina että p iirtä jä n ä Suom en<br />

eturivin ta ite ilijo ita . Hänen ositta in<br />

surrealistisesti arvo itu ksellisissa<br />

teoksissaan yhtyvät usein ta id o k ­<br />

kaasti p iirre tyt fig u u rit koloristisen<br />

ilm aisurikkaasti abstra h o itu u n luonnontilaan<br />

tai sen antam aan eläm ykseen.<br />

Ensio H a r n i<br />

J. H. ERKON rahaston kirjo itu s ­<br />

kilpailussa s ijo ittu i toiseksi tu rk u la i­<br />

nen Leni M attson ja kolm anneksi<br />

turkulainen Eeva K aarina Donner.<br />

Tam m ikuun lopussa päättyneeseen<br />

kilpailuun tu li yhteensä 486 novellia<br />

ja nuoria k irja ilijo ita o li 131. P alkintolautakuntaan<br />

kuuluivat p u heenjohtajana<br />

lä ä n in k irja ilija M atti Paavilainen,<br />

to im itta ja t H arry F orsblom ja<br />

Reijo Lehtonen sekä s ih te e rin ä pääto<br />

im itta ja A llan Ruotsala.


N unnavuoren<br />

P irunpelto<br />

T urun pohjoisosan R unosm äen<br />

tuntum assa on N unnavuori, jo n ka<br />

ym päri kiertää k u n to ilijo ille tuttu<br />

sahanpuru le n kki. K aikki eivät ku i­<br />

tenkaan tiedä, että lenkin sisäpuolella<br />

— T urun lähes k o rk e im m a lla<br />

vu o re lla N unnavuorella — on laaja<br />

P irunpelto. Se on kom ea ja e rik o i­<br />

nen luonnonnähtävyys. ” P e lto '' on<br />

kuin jä ttilä is e n m uku la kivikatu eli<br />

s u u rista pyö re istä kivistä m u odostunut<br />

yhtenäinen alue, ikäänkuin k iv i­<br />

m iehen työnäyte.<br />

S ieltä on m yös la a ja näköala, ja<br />

sinne so p isi va ikka T u rkuun jo skus<br />

rakennettava n ä köto rn i — m ikä tie ­<br />

tysti p o ista isi vuositu h a n tisen luonnonrauhan.<br />

Y lläolevan kuvan selvitykseksi<br />

T urun Y lio p is to n G eolo g iselta la i­<br />

to k s e lta on lähetetty M aaperägeologise<br />

n osaston ju lkaisu, jo n ka on<br />

to im itta n u t prof. G unnar G lückert.<br />

S aaristo m e ri ta rjo a a m a tk a ilu llisesti<br />

paljo n . Luonnon kauneus, lukuisat<br />

saaret ja ra ikkaan m erituulen<br />

sävyttäm ät ulapat ovat saaneet yhä<br />

useam m an m a tkailija n suuntaam aan<br />

lom am atkansa saaristoon. S aaristo<br />

n kiehtovat ja salaperäiset m aisem<br />

at ovat m onesti o lle e t lo m a ilijo ille<br />

vaikeasti ta voitettavissa. Tähän<br />

o vat o lle e t syynä mm. va ike a t ku lk u ­<br />

yhteydet, huono in fo rm a a tio ja hyvien<br />

lo m a n vie tto p a ikkoje n puute.<br />

Y htenä m ahdollisuute n a on Lom a-<br />

nauvo n im inen lom akylä. Lom anauvo<br />

s ija itse e Nauvon pääsaarella,<br />

Pärnäsissä, 65 km Turusta. Tänne<br />

pääsee saaristo tie tä n:o 180 pitkin.<br />

Lom anauvo Oy a lo itta a nyt toisen<br />

kesäkautensa, se on perh e yritys jo ­<br />

ta hoita vat Eila ja O lavi S p inkkilä.<br />

A ikaisem m in Nauvon kunnalle kuulunut<br />

c a m p in g -a lu e on laajentunut<br />

ja täysin uusiutunut. A lue käsittää<br />

noin 30 ha ja tähän kuuluu useita<br />

saaria. Lom akylässä on 2-hengen<br />

ja 4-hengen m ökkejä, jo issa on<br />

sähkölie si, sähkövalo, sähköläm m i­<br />

tys ja jä ä kaappi. Läheltä ja kauem -<br />

Julkaisu vastaa m uutam iin heränneisiin<br />

kysym yksiin näin:<br />

— Täm ä N unnavuoren lohkare p e lto<br />

on 56 m etriä korkealla ja on m uod<br />

o stu n u t n.s. A ncylu sjä rven lo p u lla<br />

noin 7500 vu o tta sitten.<br />

— P iru n p e lto on vanha m uin a isra n ­<br />

ta.<br />

— Se on s iis o llu t veden näennäisen<br />

alenem isen e li maan kohoam isen<br />

m yötä vedestä e s iin tu llu t karikko,<br />

sitte m m in vuorenhuippu.<br />

— M uin a isra n to je n lohka re e t ja k i­<br />

vet ovat syntyneet, jo k o itse kallio<br />

sta lo hkeam alla tai ovat peräisin<br />

k a llio ta aikaisem m in peittäneestä<br />

jä ä kautisesta m oreenista.<br />

— Itäm eren rantavoim at, aallo kko<br />

ja jä id e n työ n tö ovat siirtä n e e t ja<br />

p yöristäneet lohkareet ja kivet m uinaisen<br />

vedenpinnan tasoon.<br />

K ysym ykseeni m iten k.o. alue on<br />

vuosituhansista huolim a tta täysin<br />

va illa kasvillisuutta, en löytänyt vastausta.<br />

— Ehkäpä saan vastauksen<br />

jo lta k in sen alan asia n tu n tija lta<br />

Suom en T urun seuraavassa num e­<br />

rossa.<br />

I l m a r i<br />

R i n n e<br />

L om akylä T urun saaristossa<br />

paa Lom anauvoa on vuokrattavana<br />

lu o n n o n kauniita saaria ja saaripalsto<br />

ja ulkoilu u n . A sunto va u n u ille on<br />

varattu om a palsta. Puhtaat uim a­<br />

rannat ja hyvä rantasauna takkahuoneineen<br />

ovat käytettävissä.<br />

Lom akylässä on m yös m o n ip u o linen<br />

kanttiin i. T äältä voi hankkia<br />

e lin ta rvikkeita , c a m p in g ta rvikkeita<br />

ja ka la stu sta rvikkeita jo p a onkim a-<br />

to ja kin . K anttiin in yhteydessä on<br />

ulko ilm a kahvio ja s illä voi nauttia<br />

m yös päivän aterian.<br />

Lom anauvo O y:llä on kaksi ven<br />

että 10 ja 30 hengen sa a risto risteilyihin.<br />

Täm äntyylinen lom ailu on o s o itta<br />

u tu n u t suositu ksi ja lisääntynee<br />

tulevaisuudessa yhä enem m än.<br />

K ustannuksiltaan on lom akylä Lom<br />

anauvo varsin kohtu u llin e n , esim .<br />

neljän hengen perhe ta i seurueen<br />

a sum iskustannukset m ökissä ja<br />

saunom inen viiko n aikana on alle<br />

400 mk. Lom anauvoon kannattaa<br />

to d e lla tutustua.<br />

R e i j o<br />

N o r d m a n<br />

SNSni Turun<br />

piirillä yli<br />

20.000<br />

jäsentä<br />

I S uom i— N euvosto liitto -S e u ­<br />

ran T urun p iirijä rje s tö n 33.<br />

v u o s ikokoukselle a n to i om an<br />

leim ansa Y ya-sopim uksen 30-<br />

vuotistapahtum a. Tänä vuonna<br />

tule e m yös kulu n e e ksi 25<br />

vu o tta siitä, kun T u rku ja<br />

L eningrad ensim m äisinä<br />

m aam m e kunnista käynnistivät<br />

ystävyyskaupunkito im in ­<br />

nan. T urun V PK:n talossa 19.<br />

3. <strong>1978</strong> p idettyyn kokoukseen<br />

o sa llistu i n o in 550 kokousedustajaa<br />

ja seuraajaa.<br />

N euvo sto liito n T urussa toim ivan<br />

konsulaatin tervehdyksen e sitti pääkonsuli<br />

V. A. B o n d a r ja keskusseuran<br />

tervehdyksen osasto p ä ä llikkö<br />

M atti Lind. P iirijä rje s tö n to im in n a n ­<br />

jo h ta ja S ulh o Koskisen esittäm ässä<br />

laajassa toim inta katsauksessa to d e t­<br />

tiin mm., että ensim m äistä kertaa<br />

p iirijä rje s tö n to im innassa on ylite tty<br />

20 000 jäsenen raja. P iirijä rje stö n<br />

puheenjo h ta ja ksi v a littiin edelleen<br />

a g ro lo g i P ehr K ronberg P araisilta.<br />

K okouksen va lin n a t o liv a t y k s im ie lisiä.<br />

□<br />

” PIKISAREN SANOMA T”<br />

Turku-seuran n eljännen retken<br />

yhteydessä P ikisaaressa m yivät innokkaat<br />

p ik k u p o ja t ju u ri ilm estynyttä<br />

11-vuotiaan F re d rik G eisorin<br />

m onistetta P ikisaaren Sanom ia.<br />

Poim im m e le hdestä m uutam an<br />

näytteen:<br />

— P ikisaaren horisontista . —<br />

Kesä on tu llu t. Jää m eni kaikki<br />

pois ja ve ttä vaan on ja vesi on<br />

kam alasti m ennyt alas ja sitä on<br />

vähä. K a ikki lin tu ja näkee paljon.<br />

V e silin tu ja ja ka la p lo kke ja ja tiiro ja .<br />

M uute, isätiira on tiira , niin onko<br />

ä ititiira s it tiira s k a ? T öyhtöhyypiö on<br />

kans näkyny ja n a u ru p lo kki ja heinäsorsa<br />

ja m eriheinäsorsa. Pääksysistä<br />

on räystäspääsky ja haarapääsky<br />

ja tervapääsky tu llu jo.<br />

V ärstäräkki on nähty kiekuvan piksaaressa<br />

ja m ahtak se o lla sam a<br />

suku se ruisrääkki. K irjo s ie p p o on<br />

kans jo ku nähny. Se on kum m a<br />

lintu. V arastaak se k irje itä vai?<br />

N okikana on nähty, m ut ei nokikukko.<br />

R iikin ku kko ei o le vielä<br />

näkyny, m utta kuultu on riik in ­<br />

ruotsia ruotsin la ivalla . L aivalla on<br />

kiva m ennä ru o ts iin ja ahvenanm<br />

aalle. Ja ta kaisin kans.<br />

— S airaalasta. — P äätoim ittaja<br />

o li vähän aika saira a la te rv e y d e llisyyden<br />

takia, tai oikeam o i sanoa<br />

sairauden takia. P ääto im itta ja huom<br />

asi et tävttyy o lla aika vahva ja<br />

terve, et ja ksaa saira u d e t kanta. On<br />

p arem pi jo. Kyll ne sairaalas jo<br />

jo ta i tietä.<br />

Mää kerro<br />

vaha<br />

S iilo ku m ää o li sem m one pikku<br />

flikka nii me asutti A rseeninkarul. Se<br />

oli puutalo ja siin asus vaa kaks<br />

perhet. M ul ei o llu m ittä pikkusiskoi<br />

eikä velji, m ut siin toises perhes<br />

oli paljo lapsi, ja kaks nuorem ppa<br />

poikka o li m un ikässi. Me le ik itti<br />

paljo yhres. M eil o li oikke kaunis<br />

piha ja siäl o li p a ljo sirenipuski.<br />

N aapuritalon raja n a ki o li sireeniaita.<br />

Keskel piha oli ru n te li ja sen ym päril<br />

kasvoi sirenei, o li siäl jo ku marjapensaski<br />

ja yks om enapuu mis<br />

me ai kiivetti, ja s it siäl o li tre k o likeinu.<br />

T oisel pual piha o li raivattu<br />

piän m aaplätti ja siin kasvoi peruni,<br />

m uurutterei ja repetoi, ja yläpääs<br />

oli viäl kukkam aa ja siin kukkisiva<br />

reseetat ja valm ut. Sit oli viäl tavallise<br />

iso tre koli, ja siäl oli paljo<br />

punassi ja m usti v iin im a rjo i ja tikkellp<br />

e rip u ski m is o li nii isoi m arjoi<br />

ku pikkussi om eni. Rakennuksen<br />

sivul siäl tre k o li yläpääs oli viäl<br />

sireenim aja ja m eil o li siäl verkkokeinu.<br />

Usse m ää hajin naapuritalost<br />

flik o i m eil leikkim ä. H eti ku lum i<br />

sulas me hypätti rakennukse tykö<br />

m uuskreetta ja heite tti seinä vaste<br />

pallo. Siäl ru n te li alapääs o li suurem<br />

pi piha ja siäl me ju o s ti natussi,<br />

pakkossi ja vin kkissi. Sit me pelätti<br />

filppussi, neljä m a a li ja polttossi<br />

ja paljo m uit leikei. M ut sit ku kyllästytti<br />

le ikkim isse om al pihal nii<br />

me m entti karu yli toisel puolel.<br />

Siäl o li sim m one su u r kivim äki, siäl<br />

hakatti ja poratti kivei ja siäl oli<br />

suur kulju. S iin ku lju s me uitetti<br />

seili ja parkkip a a te i, josku saatti<br />

tilapäiseks kapteeniks sam m akko,<br />

ku hyppäs p aatti. M e kahlatti kans<br />

siin ku lju s nii et h a m enpalttet olivat<br />

m elkke uum a ast m ärkki. S it ku oli<br />

sareilm a nii me usse pelätti m unkkassi.<br />

Siin on v iis piä n t kive jo it<br />

heitetti ylös sääntöje m ukka.<br />

Se m eijän piha o li m äkinen ja sit<br />

ku tu li talvi nii me lu is titti p otkuril<br />

ja p ikkukelkal ahteest alas. Usse<br />

me m entti K upitta a l suksistam a, kyl<br />

siihe aikka ka ru lla ki vo is suksista<br />

ku ei ollu m ittä autoi. Pihal me laitetti<br />

lum iukoi ja te h ti n ii su u r lum i-<br />

koija et m ahrutti sinne sisäl, ja siäl<br />

me p o lte tti k y n ttilö i. Joskus me<br />

seisotti tro tv a llil p o rtin piäles ja<br />

norkatti jo s tu lis jo ku hevone et<br />

päästäis ookal. Joskus m eil oli<br />

tuuri ja ios saatti lupa nii me m entti<br />

rekkee tai hypätti ja la k s il ja<br />

ookatti p ikkane m atka. K upitta uim<br />

alaitoksel, m is me suvel u itti, oli<br />

talvel laite ttu luistinpaana. Siäl Aurasilla<br />

tykö oli Pekan paana, mut<br />

ku K upitta l o li lyhem pi m atka nii<br />

me m entti sinne.<br />

Se m eijän puutalo o viäläki jä lje l,<br />

mut se piha tai karta n o m iks sitä<br />

IMUNI-SEURA, Ü B 0-SAMFUNDET ry.<br />

HALLITUS — STYRELSEN<br />

Puheenjohtaja — O rdförande O lli Kestilä<br />

Varapuheenjohtajat — V iceordförande Erkki A sp ja Erik Bergh<br />

Jäsenet — M edlem m ar: Toivo T. Rinne, Haakon W ainio, A rm as J o ­<br />

kinen, M argareta Jokinen, Heim o Kallio, A tte Varjo, Rauni Arvela,<br />

Bo G rönholm , Brita Ahlroth, Paavo Suom inen, H elm i S ilvola-M anerus,<br />

Heikki W inter, V iljo Vanne, Eino Lehtinen, Y rjö Paajanen.<br />

JAOSTOT — SEKTIONERNA<br />

Työjaosto — Arbetutskott<br />

O lli Kestilä, Ilm ari Rinne, Erkki Asp, E rik Bergh, H elm i S ilvola-M anerus,<br />

Eino Lehtinen.<br />

Lehtijaosto — Tidningsektionen<br />

O lli Kestilä, Heimo Kallio, Eino Lehtinen, R eino Leim u, R eino Linkosaari,<br />

Hans Othman, Ilm ari Rinne ja R aija Heinonen.<br />

H istorianjaosto — H istcrisksektionen<br />

Haakon W ainio, Toivo T. Rinne, Tauno Perälä, O ssi Laapotti, V iljo<br />

Kaila ja Hagar Nikander.<br />

Sivistysjaosto — Kulttursektionen<br />

Allan T. Koskim ies, Erik Bergh, Paavo Kallio, R eino Leim u, O lavi<br />

Santalahti, Eero Länsineva, M ikko H irvoila.<br />

M urrejaosto — Dialektsektionen<br />

Kaarlo Tamminen, Alfons Koskim ies, A llan Saari, A ili Sim ola, Pekka<br />

Niemi, Pentti Veroma, Leena M äkinen, Irja Salovaara, U uno Kulo,<br />

Satu Himara, Astrid Stenberg, Eva ja T oini V uoristo, V ilho Lehtonen,<br />

Nestor Lehtinen, Reino Linkosaari, M aija G rönholm , Ilm ari Rinne,<br />

Riitta Vuorinen, Eira Söderholm .<br />

Retkeilyjaosto — Exkursionen<br />

Ilm ari Rinne, Rauni Arvela, Veikko H assinen, Bo G rönholm , Toivo<br />

Korpela ja Ritva Erämetsä.<br />

Ym päristöjaosto — M iljösektionen<br />

O lli Kestilä, Erkki Asp, Reino Lento ja Pentti Lahti<br />

R uotsinkielinen jaosto — Svenskspråkig sektionen<br />

Bo G rönholm , H arriet Sundman, W aldem ar Enqvist, Renée Laurén ja<br />

Meta Torvalds.<br />

Naisjaosto — Dam sektionen<br />

Rauni Arvela, Tvtti Lindström , H elm i Silvola-M anerus, M argareta<br />

Jokinen, Brita Ahlroth, Lahja Salviander, Irm eli T orssonen, Irma<br />

Jylhä, A nnikki Aalto, A nneli Peltonen, M eeri R oine, A nna-Liisa Kum ­<br />

puvuori.<br />

Talousjaosto — Ekonom isektionen<br />

Pauli Komi, Erik Jäänti, Sven E rik Relanti, A tte V arjo, A rm as O.<br />

Jokinen.<br />

Ylläolevien jaostojen puheenjohtajin a toim ivat ensiksim ainitut.<br />

Toim innanjohtaja — V erksam hetsledare<br />

Ilm ari Rinne, Taskulantie 1 G 116 20300 T urku 30 puh. 382 596<br />

Taloudenhoitaja — Ekonom ischef<br />

U lla Eura, K ristiinankatu 10 A 15, 20100 T urku 10, puh. 24 992<br />

llm oitushankkija — A nnonschef<br />

R aija Heinonen, K arjakuja 76 C, 20540 Turku 54, puh. 373 034<br />

S venskspråkig sekreterare — R uotsinkielinen sihteeri<br />

Erik Bergh, S vartm unkegränd — M ustainveljestenkuja 2 A,<br />

tel. puh. 13 030<br />

P o stisiirtotili — P ostgiro TU 23 300<br />

Liittykää jäseneksi Turku-seuraan — A nslut er till Å bo sam fundet<br />

ny nim itetä o iha erilaine. Ei siäl<br />

ole enä m ittä sireenipuski ja siin<br />

runtelin paikal on rakennettu iso<br />

kivim uuri. Se kivim äki siäl karun<br />

toisel puolel on kans rakennettu<br />

täytte. Siin o ainaki neljä isso rakennust.<br />

Jaa'a jos ne, ku sii ny<br />

asuva tiätäisivä kui hauska meil<br />

joskus siin samas paikas on ollu.<br />

M ää tykkää et m eijän lapsuure<br />

aika o o llu p paljo hauskem ppa ku<br />

nykyiste. S iilo o li isoi ja kaunei pihoi<br />

m is v o itti le ikki ja oleskella.<br />

N iit vanhoi a ikoi o jo skus hauska<br />

m uistella, ja sanotanki et m uistot<br />

on n iit jo it kukka ei voi m e ilt ottaa<br />

pois.<br />

SATU HIM ARA


Turun kaupunginorkesteri<br />

50-vuotias?<br />

L e h to ri G o ttfrid G räsbeck k irjo<br />

itti m u s iik k ile h ti Rondossa<br />

vuoden a lku p u o le lla oheisen k irjo<br />

itu k s e n ja hänen luvallaan la i­<br />

naam m e sen S uom en Turkuun,<br />

koska sillä on m elkoinen m e rk i­<br />

tys tu rku la isille .<br />

V iim e syksynä o li T urun kaupung<br />

in o rk e s te rilla 5 0-vuotisjuhlansa jo h ­<br />

d o sta erityise n kom ea ja edustava<br />

Kausi. K ustannuksiakaan ei väitelty,<br />

koska ju h la sta h a lu ttiin to d e llin e n<br />

ju h la . V alite tta vasti en v o in u t kuulla<br />

ka ikkia konsertteja, enkä sen vuoksi<br />

voi sen enem pää ju lk a is ta om a­<br />

kohtaista arvonantoani. O nnitteluuni<br />

haluan kuite n kin lisätä m uutam ia<br />

m ie tte itä juhla vuoden johdosta.<br />

K aikkein ensim m äiseksi kysyn:<br />

M iksi sitä vietetään?<br />

T urun k a u p u n g in o rkeste ri kuuluu<br />

m aailm an n eljän vanhim m an filharm<br />

onisen, C o lle g iu m m usicum -<br />

tyyppisen o rk e s te rin jo u k k o o n . (H o-<br />

v ik a p e lle ja ei h u o m io id a tässä.) Se<br />

p e ru ste ttiin vuonna 1790 ja täyttää<br />

s iis kahden vuoden ku lu ttu a 190<br />

vuotta. A lusta asti s itä y rite ttiin<br />

saada to im im a a n niin am m attim aisella<br />

ta s o lla kuin m ahdollista. Samaan<br />

aikaan p e ru ste ttiin tie tysti<br />

m yös T urun S o ita n n o llin e n Seura,<br />

jo k a on m aan vanhin yhdistys. N iin<br />

a rvovaltainen kuin täm ä seura onkin,<br />

n iin sen osuus tässä yhteydessä<br />

on ku ite n k in vain h a llin n o llin e n<br />

asia. A rk k ip iis p a T e n g strö m in tä r­<br />

kein a ikaansaannos S uom en m u s iikin<br />

h is to ria s s a ei o le e n sisija isesti<br />

S o ita n n o llin e n Seura, vaan T urun ja<br />

maan ensim m äinen s in fo n ia o rkeste<br />

ri. S itä varten hän näki p aljon<br />

vaivaa, to im i itse mm. orkeste rin<br />

h u ilis tin a ja luultavasti seuran sih ­<br />

te e rin om inaisuudessa m yös orkeste<br />

rin isännöitsijä n ä , jo k a y llä p iti k irje<br />

e n va ih to a y h d e n to ista e ri m annerm<br />

aisen kustantajan kanssa. O lisi<br />

k u m m a llista jo s B achin ju h la vuotta<br />

vie te ttä is iin vain taitavan v iu lis tin<br />

ku n n ia ksi; o lih a n Bach m yös säveltä<br />

jä . (S uokaa anteeksi vertauskuva!)<br />

T e n g strö m iä ei p itä isi m uistaa<br />

"v a in ” S o ita n n o llisen S euran vaan<br />

m yös T urun filh a rm o n isen o rkeste rin<br />

perustajana. T ätä kunniaa ei pitä isi<br />

häneltä riistää.<br />

50-VUOTIS JU H LA<br />

TENGSTRÖMIN<br />

M U ISTO N H ÄVÄISTYS<br />

N oiden vaivaisten 50 vuoden ju h ­<br />

lim in e n on jo n k in la in e n T engström in<br />

m uiston häväistys, vaikka s itä tie ­<br />

tenkä ä n ei o le sella iseksi ta rkoite ttu .<br />

T urun o rk e s te rin h isto ria ssa on<br />

o llu t epätavallisen p a ljo n e rila is ia<br />

vaiheita, ja eräs m erkittä vim p iä<br />

käännekohtia on tie ty s ti o rkesterin<br />

u udestisyntym inen 1927. N iin tärkeä<br />

tapahtum a kuin täm ä o likin , ei sen<br />

jo h d o s ta p itä isi kuitenkaan m uuttaa<br />

orkeste rin perustam isvuotta. S e lla i­<br />

nenhan on jo vakava toim e n p id e .<br />

O rkesterin nim en m uuttam inen, ja t­<br />

kuvuuden tila p ä in e n katkeam inen ja<br />

ta lo u d e llisen taustan m uuttam isprosessi<br />

eivät ta rk o ita sitä, että<br />

vanha orkeste ri o lis i la kannut o le ­<br />

masta.<br />

O rkeste ri a lo itti to im in ta n sa Turun<br />

S o ita n n o llisen Seuran orkesterina.<br />

V uodesta 1927 sen n im i o li T urun<br />

kaupungin o rkeste ri. Y ksityiset ih m i­<br />

setkin m uuttavat nim iään ko rja a ­<br />

m atta kuitenkaan syntym ävuottaan<br />

p a p in k irjo ih in , e ikä edes väite ko.<br />

h enkilö n u u destisyntym isestä a iheuta<br />

tä lla is ta korja u sta ja jo p a H e lsin ­<br />

g in Y lio p is to on vaih ta n u t sekä n i­<br />

m eänsä että toim ip a ikka a n sa , m utta<br />

p erustam isvuosi on jä pysyy samana,<br />

vuotena 1640.<br />

ENTÄ O R KESTERITO IM INNAN<br />

TILA P Ä IN E N K A TKEAM IN EN?<br />

Infla a tio n syötyä 90 % S o ita n n o llisen<br />

seuran varo ista ei se enää pystynyt<br />

ylläpitäm ään orkeste rin to im in ­<br />

ta a ilm an kaupungin avustusta. Kun<br />

taas kaupunki ei enää vuonna 1923<br />

halunnut m aksaa o rk e s te rille avustusta,<br />

to im in ta lakkasi ja ja tk u i vasta<br />

n eljän vuoden kuluttua, jo llo in<br />

ka upunki otti yksin kantaakseen<br />

TURUN<br />

MESSUT 79<br />

Kupittaalla 10- 19. 8.<br />

ta lo u d e llis e n vastuun. Syntyi siis<br />

tauko, jo lla is ia o li to k i o llu t ennenkin<br />

ja paljo n pid e m p iä ja vakavam ­<br />

p ia: 1808-9 vuosien sota ja Turun<br />

p alo vuonna 1827. S ataa vuotta<br />

m yöhem m in syntynyt ta u ko ei o llut<br />

lainkaan näin vakavanlaatuinen.<br />

S uurin p iirte in sam at m u u sikot soittiva<br />

t taas o rkeste rissa ja nyt varm<br />

em m an ta lo u d e llis e n p ohjan in n o ittam<br />

ana, kaupungin m u siikkila u ta -<br />

kunnassa istu ivat e d e lle e n kin professori<br />

O tto A ndersson, säveltäjä<br />

V iljo M ikkola ym . pohtim assa o rkeste<br />

rin to im in ta a n liitty v iä ongelm ia.<br />

T osin ham purila in e n kapellim estari<br />

B u schkötte r o li vetäytynyt takaisin<br />

kotim aahansa, m issä hän to im i kap<br />

e llim e sta rin a mm. B erliin issä, K ölnissä<br />

ja S tuttgartissa. M utta Tauno<br />

H annikainen ei varm astikaan o llut<br />

m ikään h u onom pi vaih to e h to . T ärkeintä<br />

o li, että o rke ste rin toim in ta<br />

ja tkui. H isto ria llisessa p e rsp e ktiivissä<br />

katko o li vähäpätöinen, eikä s e l­<br />

lainen m yöskään vaikuta orkesterin<br />

ikään. Ja yle isö sai jä lle e n kuunnella<br />

orke ste ria a n sam oissa kauniissa<br />

saleissa kuin ennenkin !<br />

O rkeste rin ta lo u d e llis e n perustan<br />

v aihtum inen on tärkeä asia sekin,<br />

m utta se ei kuitenkaan voi o lla syy<br />

niin vakavalle to im e n p ite e lle kuin<br />

perustam isvuosiluvun m uuttam iselle.<br />

Onhan m oni ko u lu la ito s ja m uukin<br />

laito s k u n n a lliste ttu tai v a ltio llis te ttu<br />

ilm an että ne s iitä ovat ratkaisevasti<br />

nuortuneet. S itä paitsi orkesterin<br />

m uusikoista tu li vasta 1944 k u n n a llisia<br />

virka m ie h iä , va ltio n avustusta<br />

a le ttiin nauttia vasta 60-luvun lo p p u ­<br />

p u o le lla ja a lu e k o n s e rttito im in ta sai<br />

valtio n avustuksen m yötä alkunsa<br />

tä llä vuosikym m enellä. O lisikohan<br />

kenelläkään m itään s itä vastaan,<br />

että myös V arsinais-S uom en alueo<br />

rkeste rin syntym ävuosia ale tta isiin<br />

ju h lia ?<br />

188-VUOTIAS ORKESTERI<br />

M utta jo ka tapauksessa on syytä<br />

m uistaa, että kahden vuoden ku lu t­<br />

tua ei vie te tä ainoastaan T urun S oita<br />

n n o llise n Seuran vaan m yös T urun<br />

K aupungin o rke ste rin 190-vuotisjuhlaa.<br />

M u s iik in h is to ria llis e s ta näkö ­<br />

kulm asta katsottu n a T urun orkeste ­<br />

rin ikä ei suinkaan o le 50 vuotta.<br />

A sia o lis i to d e lla punnitta va u u d e l­<br />

leen. M itkään o rg a n isato riset, ta lo u ­<br />

delliset, tai m uut yh te isku n n a llise t<br />

nä kökohdat sen enem pää kuin nom<br />

e n klatuuriakaan eivät saa m erkitä<br />

enem pää kuin h is to ria llin e n to d e llisuus.<br />

O rkeste ri ei ole vain kaupallinen<br />

laito s tai nim i, vaan se on nim<br />

enom aan o rkeste ri. Ja T urun orke<br />

ste ri on 188 vu o tta vanha.<br />

Juhlamitali ja -symboli<br />

Turun 750-vuotisjuhliin<br />

■ Turun kaupunki järjestää suomalaisille kuvataiteilijoille kilpailun<br />

kaupungin 750-vuotisjuhlan johdosta lyötettävästä juhlamitalista.<br />

Niin ikään on tehty päätös juhlavuoden symbolista.<br />

Juhlatoimikunta on todennut, että kaupunginhallituksen ilmoituksen<br />

mukaan Turun vanhan raatihuoneen entistämistä ei<br />

saada toteutetuksi juhlavuoteen mennessä.<br />

Juhla m ita lin lä p im itta on 70 m illim<br />

etriä ja luonnoksessa tule e olla<br />

teksti "T u rk u -Å b o 1229— 1979".<br />

K ilpailu päättyy 22. 5. <strong>1978</strong>. I palkinto<br />

on 7 000 m k, II palkin to 5 000<br />

mk ja III p a lkin to 4 000 mk.<br />

P a lkintolautakunta an kuuluvat lehto<br />

ri Liisa H ilp e lä ja HuK Juha T oivonen<br />

(Turun kaupunginhallitu s),<br />

professori O sm o Järvi ja opettaja<br />

Raija P uonti (T urun kuvataidelautakunta),<br />

kuvanveistäjät E rkki Kannosto<br />

ja K auko Räsänen (Suom en Kuvanve<br />

istä jä liitto ry) ja professori<br />

M atti Salm i (Suomen M italitaiteen<br />

K ilta ry).<br />

Ehdotuksia Turun juhlavuoden<br />

sym boliksi jättivät suunnittelutoim isto<br />

G4 arkkitehti Ola Laiho, m ainostoim<br />

isto Adax Oy, rakennusm estari<br />

Pentti Saarinen ja m ainostoim ittaja<br />

Pertti Dahlström . N äistä on hyväksytty<br />

arkkitehti Laihon ehdotus.<br />

Turun 750. juhlavuoden sym bolin<br />

hallitsevan yläosan muodostaa Turun<br />

linnan päätykuvio, joka ilm entää<br />

Turun rakentam ista sam oinkuin<br />

kaupunkim aisen kehityksen alkua<br />

Turkulaiset!<br />

maassamme. Alaosan aaltoviiva<br />

taas kuvaa T urun m ere llistä luonnetta.<br />

Sym bolin keskiosan m uodostavat<br />

juhla vuotta m erkitsevät num e­<br />

rot "750’' sekä kaupungin nim i<br />

"Turku — Å b o ” .<br />

Juhlavuoden sym bolia tullaan<br />

käyttäm ään niin T urun kuin ju h la ­<br />

vuoden eri ta pahtum ienkin ja m atkailun<br />

m arkkinoim iseen. T u rk u la is illa<br />

yrityksillä ja yh te isö illä on m ahd<br />

ollisuus saada sym boli käyttöönsä<br />

om ia tarkoituksiaan varten anom alla<br />

sitä kaupungilta. S ym bolin käytöstä<br />

päättää T urun kaupunginhallituksen<br />

asettam a 750-vuotisjuhlatoim<br />

ikunta juhlavuoden p ro je ktin<br />

vetäjän esityksestä.<br />

750-vuotisjuhlatoim ikun nan puheenjohtajana<br />

on kaupunginjohta ja<br />

Väinö J. Leino ja s ih te e rin ä kaupunginsihteeri<br />

Paavo M äkinen sekä<br />

jäseninä ra d io to im itta ja M a rtti A nttonen,<br />

lehtori L iisa H ilpelä, to im in ­<br />

nanjohtaja Rabbe Lauren, ta rkasta ­<br />

ja Terho Lehto, to im itu sjo h ta ja<br />

Heikki Löyttyniem i, varatuom ari U uti<br />

Palaja, apulaispoliisim e sta ri Eino<br />

Perko ja opiske lija Juhani K uokkanen<br />

sekä kaupungin virkam iehinä<br />

m atkailupäällikkö Irm eli T orssonen<br />

ja tiedotu späällikkö S tig Blom qvist,<br />

joka toim ii juhlavuoden tapahtum a-<br />

p rojektin vetäjänä.<br />

□<br />

Liittykää jäseneksi 1 urku-seuraan.<br />

Jäsenm aksu 20:-<br />

Sen vastikkeeksi saatte om an aikakauslehtem<br />

m e


30 vuotta<br />

kunnallista<br />

raittiustyötä<br />

T urun kaupungin ra ittiu s-<br />

lauta kunta tä y tti 30 vuotta<br />

m aanantaina 13. 3. <strong>1978</strong>. Tapahtum<br />

an kunniaksi ra ittiu s ­<br />

lautakunta o li jä rje stä n yt<br />

P uutarhakatu 14:sta s ija its e ­<br />

van to im ita lo n sa alakertaan<br />

raittiusnäyttelyn.<br />

Juhlapäivän aikana lukuisat jä r­<br />

je s tö t ja yh te isöt esittivät o n n itte ­<br />

lunsa, jo ita lautakunnan puolesta<br />

vastaanottivat jäsenet T auno M aija<br />

la , M arja -L iisa S alm inen ja Tarm o<br />

A altonen sekä lautakunnan sihteeri<br />

Leo A utio. T urun kaupungin te rve h ­<br />

dyksen toivat k a u p u n g in jo h ta ja V äinö<br />

J. Leino ja apula iskaupungin ­<br />

jo h ta ja Johannes K oikkalainen,<br />

jo ille e site ttiin toivom us ra ittiu s to i­<br />

m iston työvoim an lisääm isestä. T o i­<br />

m iston nykyvahvuus on kolm e pääto<br />

im ista ja yksi osapäiväinen työntekijä.<br />

LO U N AIS-SUOMEN S yöpäyhdistyksen<br />

vuosikokouksessa ja e ttiin<br />

Lem pi ja A rm as K oivu rin n a n lahjo<br />

itu s ra h a s to s ta kaksi 4 000 m arkan<br />

s tip e n d iä syöväntutkim ukseen. A p u ­<br />

rahan saivat synnytysten ja n aiste<br />

n ta u tie n e rik o is lä ä k ä ri Esko Taina,<br />

jo n ka tu tkim u ksen aiheena on "C a t-<br />

h etron jä lk ila ta u s la ite kohtusyövän<br />

h o id o ssa ” ja pato lo g ia n e rik o is ­<br />

lääkä ri Pekka Juhani Klem i, jo n ka<br />

tu tkim u ssuunnite lm a n nim i on "M u ­<br />

n asarjo je n e p ite lia a lis e t kasvaim et.<br />

H isto kem ia llin e n ja e le k tro n im ik ro s ­<br />

kooppinen tu tkim u s".<br />

K ANSIK U V A M M E K ISSA-ALLIN<br />

PATSAS<br />

T urun S ä ästöpankin järjestäm än<br />

v e is to s k ilp a ilu n tu lo ksena sai Kissa-<br />

A lli ve isto s I p a lkinnon. Sen on<br />

te h n yt kuvanveistäjä V iljo M äkinen.<br />

T urun S ä ästöpankin H äm eenkatu<br />

6:n k o n tto rin eteen on täm ä<br />

patsas pystyte tty ja sen paljastusju<br />

h la t p id e ttiin 24. 5. P ankin isäntien<br />

p u h e e n jo h ta ja A a rre H elander<br />

ke rto i p aljastuspuheessa an tästä<br />

K issa-A llista, jo k a o li elänyt pankin<br />

p a ik a lla o lleessa m ökissään. A lli<br />

o li e lä in te n ystävä ja e rityisesti<br />

hän hoivasi m o n ia kissoja. Hän oli<br />

m yös säästäväinen kulkie n a s io illaan,<br />

ve isto kse ssa näkyvä pussi<br />

a ina m ukanaan.<br />

A lli o li ystä vällin e n ja m yönteinen<br />

se kä ahkero i kaikessa. Patsas<br />

ta h to o k in te h d ä kunniaa tä lla is ille<br />

ta v a llis ille a h k e rille ja säästäväisille<br />

tu rk u la is ille . Täm ä kolm isen m etriä<br />

k o rkea patsas on te h ty Vehm aan<br />

p unaisesta g ra n iitista .<br />

Sisällys —<br />

Innehåll<br />

B engt P etterson:<br />

A tt m arkn a d sfö ra tu ris t­<br />

tjä n s te r .................................. 3<br />

Paavo K allio :<br />

Kevo — kansainvälisen tu t­<br />

kim usverkoston tu kiasem a 5<br />

Väinö M iettinen ja Ilm ari<br />

Rinne:<br />

T u rku a runoin ja kuvin . . 8<br />

Ensio H arni:<br />

T a ite ilija p ro fe s s o ri K auko<br />

Lehtinen .................................. 11<br />

R aili K iia n lin n a :<br />

P eru sko rja ttu kauppahalli 14<br />

Ilm a ri Rinne:<br />

K evä tre tkeilyt su o sittu ja . . 16<br />

Irja Salovaara:<br />

Sofi on k ip p iä .................... 17<br />

Lauri Juvani:<br />

T urun te koalta a t osara tkaisuna<br />

vesipulm aan ........... 18<br />

P ertti H aapakoski:<br />

T urun m essut 79 ................ 20<br />

Raim o N arjus:<br />

T urun seudun kehitysnäkymät<br />

m uuttuvissa o lo suhteissa<br />

...................................... 23<br />

Inger Bahne:<br />

P e rsonlig t p e rspektiv över<br />

A bo .......................................... 25<br />

O lavi Laisaari:<br />

T urun kaupungin eteläinen<br />

takam aa ja R ätiälä ........... 26<br />

E rkki L e p päkoski:<br />

V esiensuojelu ja tu tkim u s<br />

Lounais-S uom en a lu e e lla .. 28<br />

R aili K iia n lin n a :<br />

K ivim iesten kätten jä lje t . . 30<br />

Satu H im ara:<br />

Mä k e rro vähä .................... 37<br />

T urun T aidem<br />

useossa<br />

viime vuonna<br />

22 näyttelyä<br />

■ T urun T aidem useossa jä r­<br />

je s te ttiin viim e vuonna 22<br />

näyttelyä, jo is ta itse tehtyjä<br />

12 ja vastaanotettuja 10. Museon<br />

kävijäm äärä o li 62 270,<br />

jossa on edellise e n vuoteen<br />

verra ttu n a n o in 9 prosentin<br />

lasku. K irk k o ta ite e n näyttely<br />

A rs S acra saavutti suurim m an<br />

katsojam äärän, m ikä yhden<br />

näyttelyn osalle on k irja ttu<br />

Turun T aidem useossa. Näyttelyn<br />

lo p u llin e n kävijäm äärä<br />

o li 20 342.<br />

K oulu la isryh m iä o li 317 ja niissä<br />

yhtensä 7 903 oppilasta. W äinö A altosen<br />

m useo ja T urun T aidem useo<br />

ovat yhdessä h oitaneet aluetaidem<br />

useokokeilua T urun ja Porin läänissä.<br />

N äyttely "H e näkevät m itä<br />

me em m e n äe", tu rk u la is ta surrealism<br />

ia 1932— 1976, keräsi 8 355 katsojaa.<br />

V iim e vuonna ja tk e ttiin Turun<br />

Taideyhdistyksen vuosinäyttelyn<br />

puitteissa om ien kokoelm ien esittelyä,<br />

jo llo in vuorossa o li gra fiikka.<br />

G ra fiikkam estareita-näyttelyyn tutustui<br />

yhteensä 8 654 katsojaa. Kuukauden<br />

p iirtä jä -sarja , jossa esite ltiin<br />

seitsem än ta ite ilija a , pyö ri kolm annen<br />

vuoden. M useon kokoelm at lisääntyivät<br />

viim e vuonna 27 te o ksella,<br />

jo is ta v iisi saatiin lahjoituksina.<br />

*<br />

T urun T aideyhdistyksen vuosikokouksessa<br />

ke skiviikkona 22. 3.<br />

<strong>1978</strong> h a llitu ksen e ro vuoro iset jäsenet<br />

kuvanveistäjä A ntti L ouhisto ja<br />

a sessori H elge T e u ri v a littiin uudelleen<br />

kolm ivu o tiska u d e ksi <strong>1978</strong>— 80.<br />

T ilin ta rk a s ta jik s i v a littiin uudelleen<br />

ekonom i T h o r N yroos (KHT) ja pank<br />

in jo h ta ja S tig W inter sekä varata<br />

rkasta jiksi jo h ta ja Esko A ro ja<br />

ta ite ilija Ensio H arni.<br />

□<br />

Pieni puhelu<br />

S oitan jo skus num eroon 392 111.<br />

K eskusneiti: T urun Päivälehti.<br />

— Saanko fa k to rille<br />

— H etki pieni<br />

— O nko fa kto ri?<br />

— Pieni hetki, haen<br />

— H etkinen, sanoo fa kto ri<br />

— O dotan<br />

— H etki vielä<br />

— Haloo, niin m ikä o likaan . ..<br />

— M issä vaiheessa on S uom en<br />

Turku?<br />

Tilatkaa —<br />

Abonnera<br />

Suomen Turku<br />

Åbo, vår stad<br />

L O M A N A U V O<br />

maariankatu 3 b<br />

tu o li kari<br />

m oneen käyttöön, runko<br />

kaunista, vaaleata koivua<br />

verh o iltu n a kankaalla tai<br />

n iinikankaalla.<br />

m yymäläm me aukioloajat:<br />

kesä-, heinä- ja elokuussa<br />

arkipäivinä klo 9— 17<br />

lauantait suljettu<br />

• Mökkejä<br />

• Camping<br />

• Sauna<br />

• Risteilyjä saaristossa<br />

• Meritaksi<br />

• Saaria<br />

• Vierassatama<br />

• Kalavesiä<br />

• Asuntovaunupalstoja<br />

LCMAM AU V<br />

21660 NAUVO<br />

Puh. 92622-7111


E ERIKIN KATU<br />

Tervetuloa<br />

uuteen<br />

kauppahalliin<br />

SIIRTOMAATAVARA<br />

Tontti n:o<br />

87 T. JA S. K ruskopf<br />

10, 12 Oy Lenm ill Ab<br />

122' Edit Seppälä<br />

102 T. Lintunen<br />

100 E. Lem pinen<br />

90,92 Luonnonravinto<br />

VIHANNES JA KUKKA<br />

Tontti n:o<br />

38,40 Tukku-N ikkanen Oy<br />

28, 30 T., K. Koponen<br />

42, 44 A. Käki<br />

46, 48 T. Väike<br />

67, 69 Makkaratehdas<br />

K. Hvitfelt Ky<br />

25 Jakari<br />

70, 72, 74 Reino Jokinen<br />

79, 81, 83 perill.<br />

53 Kaija Koli<br />

82, 84 Poronlihan Erikoisliike<br />

M. Lampinen<br />

49 Lehtiranta<br />

50, 52 Lihaliike L. Lehto<br />

59, 61, Lundenin Liha Oy<br />

63, 65<br />

96, 98 Tukku-Nikkanen Oy<br />

66 E. Nurmi<br />

120 T:mi M. Paavola<br />

73, 75 T:mi Onni Laine<br />

89, 91 T. Vainio & H. Löflund<br />

KALA<br />

Tontti n:o<br />

121,123,125 Kala- ja riistalnke<br />

S. W allin<br />

111,113 S illipuoti<br />

Eskola & Valme<br />

MEIJERITUOTTEET<br />

Tontti n:o<br />

124 L. Rantanen<br />

88 Irma Reunanen<br />

101,103 Juustoliike Seikkula<br />

133, 135 Siippalainen<br />

Palvelemme<br />

Teitä<br />

oheisen kuvan<br />

o soitta m illa<br />

tonteilla.<br />

ERIKOISMYYMÄLÄT<br />

Tontti n:o<br />

116,118 Lahja ta va ra -ja matkam<br />

uistom yym älä<br />

S eistop Oy<br />

LIHA JA LEIKKELE<br />

Tontti n:o<br />

112 A. Honka<br />

22, 24, 126 Oy Fischer &<br />

127,129,131 Berger Ab<br />

LEIPOMOTUOTTEET<br />

Tontti n:o<br />

56, 58 Leipomo K onditoria<br />

Silvennoinen Oy<br />

18, 20 Kosken Leipom o ja<br />

K onditoria<br />

128, 130 V iljatuote Laakso<br />

104’ Ellen Lehtinen<br />

62, 64 Leipomo K onditoria<br />

Nurmi & Sulonen<br />

2, 4 Lehtisen K otileipom o<br />

137’, 139 T. Kiiveri<br />

LINNANKATU


Valiojäätelöä<br />

iloisiin<br />

makuhetkiin<br />

TU R U N KAUPPAHALLIN<br />

P E R U SK O R JA U STY Ö N SUO RITTA JIA:<br />

LVI-insinööritoimisto Nihtilä & Co Ky<br />

Käsityöläiskatu 4 a, 20100 Turku 10<br />

puh. 337 660<br />

Insinööritoimisto Turun Pohjatekniikka Oy<br />

Maariankatu 8 E 124, 20100 Turku 10<br />

puh. 337 500<br />

O STETAA N JA M YYD ÄÄ N A N TI '.KIHUONEKALUJA<br />

JA A N TIIK K IE S IN E ITÄ<br />

Antiikkia - Antikviteter<br />

Turun Asennuspaja<br />

Kristiinankatu 4, 20100 Turku 10<br />

puh. 20 052<br />

Aurakatu 1 Auragatan. Puh. 12 357 Tel.<br />

V arsin ais-S u o m en O s u u sm e ijeriliitto<br />

Puutarhakatu 8 b C<br />

Puh. 12196<br />

Maalausliike Lilja & Joutsenvirta<br />

Tiilentekijänkatu 5 A, 20810 Turku 81<br />

Puh. 357 194 tai 357 198<br />

TERVETU L O A M O N IT O IM IM Y Y M Ä L Ä Ä N<br />

ASUSTEITA ED ULLISESTI N A IS ILLE JA LAPSILLE<br />

K orjaam m e m ittoje nne m ukaisiksi m eiltä ostam anne asusteet ILM A IS EK SI<br />

TULE JA TUTUSTU!<br />

ASUSTE-MARI<br />

Itäinenkatu 64<br />

Puh. 350 175<br />

llpera Oy<br />

Salvumiehenkatu 7, 20310 Turku 31<br />

puh. 393 344 tai 393 355


TURUN<br />

MESSUT 79<br />

Kupittaalla 10-19.8.1979<br />

Turku 750 vuotta<br />

Turun M essut 79 on elinkeinoeläm än osuus 750 vuotta täyttävän<br />

Turun kaupungin juhlavuoden vietossa.<br />

Ilm o itta u tu m in e n m essuille on alkanut. Mukana on jo yrityksiä<br />

talouseläm än eri a lo ilta kotim aasta ja ulkom ailta.<br />

Tervetuloa n äytteille ase ttajaksi!<br />

OSUUSKUNTA TURUN MESSUT, Puolalankatu 1, 20100 Turku 10,<br />

puh. (921) 334 440<br />

LSK — T u rku 78

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!