13.08.2022 Views

1979-2

1979-2

1979-2

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tule mukaan<br />

juhlistamaan elinkeinoelämän<br />

suurtapahtumaa<br />

TURUN MESSUILLE<br />

Kupittaalle 10— 19.8.<br />

Kaupunkimme<br />

750-vuotisjuhlan<br />

merkeissä.<br />

WIKLUND<br />

tuttu turkulainen<br />

TURUN MESSUT<br />

10- 19. 8.<br />

Osuuskunta Turun Messut, Puolalankatu 1, 20100 Turku 10,<br />

Puh. (921) 334440


N:o 2 - <strong>1979</strong><br />

Ju lkaisija — U tgivare:<br />

Turku-seura, Abo sam fundet r.y.<br />

Arkkitehti<br />

OLLI KESTILÄ:<br />

KOTISEUTULEHTI -<br />

HENKINEN YHDYSSITEEMME<br />

TÄMÄN lehden ensim m äisessä numerossa vuonna 1959 Turku-seuran<br />

ensimmäinen puheenjohtaja maaherra Esko Kulovaara lausui pääkirjoituksessa<br />

mm. että vastaperustettu nuori seura o li lähtenyt rohkeaan<br />

yritykseen oman äänenkannattajan julkaisem iseksi, ja toivoi sam alla,<br />

että turkulaiset saisivat sen p alstoilla tuoda esiin m ielialojaan kehityksestä,<br />

jolla itse kukin haluaisi rakentaa kotikaupunkiaan aineellisesti ja<br />

henkisesti.<br />

LEHDESTÄMME onkin kasvanut odotusten mukainen aikakauslehti,<br />

jossa Turun vanhan kulttuurin tu n tija t, sen nykypäivän henkisen ja taloudellisen<br />

elämän kehittäjät ja arkiset ahertajat ovat arvokkaalla tavalla<br />

sanoin ja kuvin rikastuttaneet kaupungin asukkaiden tietäm ystä om asta<br />

el i nym päristöstään.<br />

SÄÄNNÖLLISESTI, joskin vain neljästi vuodessa ilm estyvä Suomen<br />

Turku, Abo, vår stad -lehti to im ii yhdyssiteenä laajenevan jäsenistön<br />

välillä, ennenkaikkea lähentäen entiseen kotikontuunsa sellaiset täällä<br />

eläneet, jotka ovat m uuttaneet to isille paikkakunnille.<br />

ON luonnollista, että vain muutamia kertoja vuodessa ilm estyvä lehti<br />

ei pysty eikä pyrikään osallistum aan kiinteästi Turkua koskeviin päivänkohtaisiin<br />

keskusteluihin ainakaan niiden ollessa kuum im m illaan. Ehkä<br />

näin on hyväkin. H etkelliset m ielipiteet ja yksipuoliset asenteet ehtivät<br />

kypsyä, jos ne saavat rauhassa aikansa levätä. K irjo itta ja t ovatkin tä-


män oivaltaneet ja kiteyttäneet sanottavansa ole e llisiin perusasioihin,<br />

joiden sisältö kestää pitem m änkin ajanjakson arvostelun lukijoiden<br />

edessä.<br />

VUOSIEN kuluessa on tämän kotiseutulehden kirjo itu ksista koostunut<br />

melko m ittava tietovarasto, josta jokainen lukija löytää vastauksia m o­<br />

neen kotiseutuaan koskevaan kysym ykseen. Kaukonäköiset turkulaiset<br />

ovat tie tysti säilyttäneet huolellisesti kaikki numerot kahdenkymmenen<br />

vuoden ajalta ja sidottaneet ne kirjo iksi. Näin lehtien arvo vuosien m ittaan<br />

vain kasvaa. K otiseututyö on harrastus, joka kattaa m onipuolisesti<br />

paikkakunnan elämän erilaisia tapahtum ia. K irjoittajien joukossa on sekä<br />

oman alansa pätevimpiä edustajia että lähintä kotipiiriään palavasti<br />

rakastavia kansalaisia, jotka lähes poikkeuksetta ovat palkkiotta to im i­<br />

tuksen pyynnöstä tai om a-aloitteisesti lähettäneet kirjoituksia. Pienet<br />

asia- tai kielivirheet sallittakoon anteeksi. Toim itus on niistä tietoinen<br />

ja voi vakuuttaa, että närkästyneitä huom autuksia on tu llu t hyvin vähän.<br />

LEHTEMME säännöllinen ilm estym inen on perustunut myös paikkakunnan<br />

liikelaitosten antamaan tukeen niiden antaessa ilm oituksia.<br />

Koska lehden lukijat varmasti suosivat niitä yrityksiä, jotka tällä tapaa<br />

osoittavat ymmärtävänsä kotiseutunsa kulttuurin rakentamista, saavat<br />

nämä hyvän korvauksen uusista asiakkaistaan. Perinteitä kunnioittavat<br />

liikkeet tallettavat nimensä ja tuotteensa vuosikym m eniksi lehden lu kijoiden<br />

mieleen. Onhan todettu, että suuri osa jäsenistä säilyttää täm äntapaisen<br />

lehden num erot. Ilm oituksen ajankohtainen merkitys katoaa<br />

tie ty s ti, m utta sen muoto ja sisältö saa vanhetessaan uudenlaista hohtoa.<br />

ILMAN taitavaa ja ahkeraa toim ituskuntaa ei aatteellista lehteä pystytä<br />

jatkuvasti pitämään pystyssä. Turku-seura on o llu t onnekas siinä, että<br />

se on saanut koko toim inta-aikanansa lukea jäseniinsä aktiivisia tai<br />

eläkkeellä olevia lehden to im itta jia , jotka ovat innolla vapaaehtoisesti<br />

hoitaneet m onasti e pä kiito llista työtä, jollainen harrastusyhdistyksen<br />

julkaisun toim itta m in e n on. Suurin ansio lankeaa kaikille eri aikoina<br />

to im in e ille to im itussih te e reille , joiden vastuulla lopuksi aina jää aineiston<br />

kerääminen ja lehden määräaikaisen ilm estym isen valvominen.<br />

KOTISEUTUVÄEN kokoontuessa tämän kesän taitekohdan tienoilla<br />

Turkuun vieraat saavat käteensä Suomen Turku, Åbo, vår stad -lehden<br />

juhlanum eron. Toivon, että se om alta osaltaan kertoo kaupungistam m e<br />

välähdyksiä, jotka kuvastavat tämän maankolkan ihm isten elämää ja<br />

harrastuksia. □<br />

Kotiseutupäivät ovat<br />

ovella juhlavuottaan<br />

viettävässä Turussa<br />

JUHLAVUOTENAAN Turku<br />

on täynnä tapahtumaa.<br />

Näinhän on asianlaita vireässä<br />

kaupungissa aina,<br />

m utta juhlavuosi on tuonut<br />

tullessaan monia erikoisuuksia<br />

kaupunkim me eläm<br />

änkuvioihin.<br />

TULEVAN kesä- ja heinäkuun<br />

vaihteessa järjestetään<br />

XXXI Valtakunnalliset Kotiseutupäivät<br />

juuri täällä<br />

Aurajoen loppujuoksun äärellä.<br />

Turun olemukseen<br />

m ielestäni hyvin sopivat käsitteet<br />

M eri-Työ-Kulttuuri on<br />

valittu kotiseutujuhlien tunnuksiksi,<br />

jotka saavat omaa<br />

kantavuuttaan Suomen Kotiseutuliiton<br />

pitäessä samanaikaisesti<br />

täällä kolmekym<br />

m entävuotisjuhlatilaisuuksiaan.<br />

KOLMELLE päivälle ulottuvien<br />

kotiseutupäivien hyväksi<br />

on tehty pitkään työtä<br />

K otiseutuliiton, Varsinais-<br />

Suomen Maakuntaliiton,<br />

Turku-seuran ja Turun kaupungin<br />

viranomaisten to i­<br />

mesta. On odotettavissa,<br />

että kotiseudulle om istettujen<br />

päivien erilaiset liittym ät<br />

kokouksineen, varsinaisine<br />

juhlatilaisuuksineen, retkeilyineen<br />

ja yhdessäoloineen<br />

tulee kaiken keskelle m uodostamaan<br />

varsin näkyvän<br />

ja huomattavan renkaan<br />

750-vuotisjuhlavuoden suuressa<br />

tapahtumien ketjussa.<br />

KOTISEUTUTYÖTÄ on<br />

määrätietoisesti vuosikym ­<br />

menien ajan suoritettu<br />

maassamme K otiseutuliiton<br />

saadessa aikojen kuluessa<br />

yhä merkittävämmän sijan<br />

tämän toim innan organisoinnissa<br />

ja sen virittä m i­<br />

sessä määrätietoiseksi ja<br />

pitkäjännitteiseksi.<br />

SOTIEN jälkeiset vuosikymmenet<br />

maassamme ovat<br />

olleet kaupunkilaistum isen<br />

aikaa. Suuret väestömäärät<br />

ovat siirtyneet m aaseudulta<br />

kaupunkikeskuksiin. Kaupunkien<br />

rakentuessa voim<br />

allisesti uudestaan ei kotiseutuajatukselle<br />

ja ko tiseudun<br />

perinteiden vaalim i­<br />

selle näissä ole yleisessä<br />

tietoisuudessa liiennyt sille<br />

kuuluvaa sijaa. Pikem minkin<br />

on käynyt niin päin, että<br />

vain laajan maaseudun kunnat<br />

ja asukkaat ovat kunnostautuneet<br />

ja tuloksia<br />

saavuttaneet. Kotiseututyön<br />

sym boolina olevia kotiseutujuhlia<br />

on suurelta osalta<br />

vietetty ” maalaismaisemassa”<br />

, vaikka poikkeuksia ja,<br />

onnistuneita sellaisia, tästä<br />

yleislinjasta on olemassa.<br />

Suurissa kaupungeissa ovat<br />

kuitenkin pitkään ponnistelleet<br />

ja tuloksia aikaan saa-<br />

Väinö J. Leino<br />

neet kotiseutuseurat, kaupunkijärjestöt<br />

tai jopa kaupunginosayhdistykset.<br />

KUN Turun kaupungille<br />

on osaksi tu llu t sen omana<br />

juhlavuotena o lla isäntäpaikkakuntana<br />

m itta ville valtakunnallisille<br />

kotiseutupäiville<br />

on tämä luottam uksenosoitus<br />

kaupunkia kohtaan<br />

sekä luottam uksenosoitus<br />

vanhan kaupungin<br />

toim intakykyisyydelle.<br />

TOIVON ja uskon Turun<br />

olevan sille asetettujen odotuksien<br />

vertainen.<br />

TOIVOTAN kotiseutupäiville<br />

parhainta onnea ja menestystä<br />

varsinaissuom alaisessa<br />

m iljöössä, meren äärellä,<br />

vuosisataisen työn ja<br />

vuosisataisen ku lttu u rin tapahtumapaikalla.<br />

Turussa 15. 5. <strong>1979</strong><br />

VÄINÖ J. LEINO<br />

kaupunginjohtaja


KOTISEUTUTYÖ JA NUORISO<br />

■ K o tis e u tu ty ö n te h tä vä ke n ttä on la a ja , m u tta eräs<br />

o le e llin e n osa on se, e ttä k o tis e u tu ty ö ja k o tis e u tu y h ­<br />

d is ty k s e t o vat a s u k k a itte n s a e tu jä rje s tö jä . N ä in n y k y ­<br />

te rm ie n m u ka a n voidaan sanoa, että k o tis e u tu ty ö on<br />

a k tiiv is ta k o tis e u tu p o litiik k a a .<br />

K o tis e u tu ty ö n ro o liin k u u lu u — v a rs in k in T u ru ssa ja<br />

v a n h im m is s a k a u p u n g e is s a m m e — k u lttu u rim m e h is ­<br />

to ria a n k u u lu v ie n ra k e n n u s te n s u o je lu . Täm än jo h d o s ta<br />

u lk o p u o lis e t h e lp o s ti saavat y k s ip u o lis e n kuvan k o tis<br />

e u tu ty ö s tä . O n s ik s i paika lla a n lu o d a ka tsaus k o tis<br />

e u tu y h d is ty s te n ja k o tis e u tu ty ö n laajaan työ k e n ttä ä n<br />

ja ta v o itte is iin .<br />

On tie ty s ti lu o n n o llis ta s u o je lla h is to ria llis ta kaup<br />

u n k ik u v a a liia n ra ju ilta ja h a rk its e m a tto m ilta m u u to k ­<br />

s ilta . S am a pätee k irk o n k y lie n ja ko ko m aaseudun rak<br />

e n n u s to im in ta a n . On ila h d u tta v a a k u in k a k o tis e u tu y h ­<br />

d is ty k s e t, lu o n n o n s u o je lija t ja m y ö s n u o ris o ovat heränneet<br />

ru u su se n unesta a n karm eaan to d e llis u u te e n ,<br />

k un k u lttu u rih is to ria llis e t, ra k e n n u s h is to ria llis e t, p a i­<br />

k a llis h is to ria llis e t ko h te e t ja m u is to t n o in vain p y y h ­<br />

k ä istä ä n p o is jo n k in la is e lla tu n n u k s e lla "a la s vanha<br />

m a a ilm a ".<br />

L iia n p a ljo n on jo e h d itty tu h o ta k a u n is ta ja arvokasta<br />

, koska riittä v ä tie to u s ja y m m ä rtä m y k s e n puute<br />

on o llu t ilm e in e n . T ä llä lin ja lla on k o tis e u tu ty ö n lu jite<br />

tta v a o te tta a n .<br />

M u tta ty ö k e n ttä on p a ljo n la a je m p i. K y s y m y s on<br />

a su kka id e n v iih ty v y y d e n lis ä ä m is e s tä m a is e m a h o id o n<br />

ja k o k o y m p ä ris tö m iljö ö n h o id o lla . On jä rje tö n tä rakentaa<br />

se lla in e n y m p ä ris tö , e ttä a sukas on p a ko te ttu<br />

s iin ä a sum aan, m u tta rientää heti vapaa-ajan k o itta e s ­<br />

sa s in n e m issä voi ik ä ä n k u in va p a a sti h e n g ittä ä ja s ilmä<br />

lepää lu o n n o n h a rm o n ia ssa.<br />

Ei s iis vain ra k e n n u s s u o je lu a , vaan k o k o p ih a ja katu<br />

m iljö ö n , la a jenevien v ih e ra lu e id e n , käve lykatu je n ,<br />

lu o n to p o lk u je n , kasvi- ja p u u is tu tu s te n te h o s ta m in e n<br />

ja k e h ittä m in e n o n o le e llis ta k o tis e u tu y h d is ty s te n ty ö ­<br />

tä.<br />

O ikean k o tis e u tu h e n g e n k a s v a tta m in e n a in e e llise n<br />

ra ke n ta m ise n ja u lk o is e n se u d u n k e h ittä m is e n rin n a lla<br />

o n yhtä tärkeää. S iv is ty s to im i sen k a ik is s a m u o d o is s a ,<br />

se u d u n om a n id e n ttis y y d e n e ts im in e n ja tu n n u s ta m i­<br />

nen, p e rin te id e n arvon n o s ta m in e n om aa p a ik a llis m u r-<br />

retta m y ö te n y h d is tä ä se u d u n ih m is e t to is iin s a .<br />

Täm ä o n m yö s o m a n s a luom aan p a ik a llis ta m e-henkeä<br />

ja k o tis e u tu ra k k a u tta . K u n k o tis e u tu ra k k a u s saadaan<br />

herääm ään, n iin vasta s illo in ih m in e n to d e lla<br />

v iih ty y n iin , e ttä hän h aluaa elää ja ty ö s k e n n e llä k o tise<br />

u tu n s a hyväksi. T ä llö in k o tis e u tu ty ö on saavutta ­<br />

m a ssa parhaat v o itto n s a . S illo in voidaan to d e ta , e ttä<br />

k o tis e u tu ty ö laajenee ty ö k s i isänm aan hyvä ksi ja tä l­<br />

la in e n isä n m a a n ra kka u s on a ito a .<br />

K O T IS E U D U S TA P IIT T A A M A T O N<br />

N U O R ISO<br />

K o tis e u tu ra k k a u s ja tu n n e s ite e t k o tis e u tu u n k o ro s tu ­<br />

vat iän m u kana, m in k ä to te a m m e m m . "tu h la a ja p o i-<br />

k ie n " p a lu u seen v iim e is tä ä n e lä k e ik ä is in ä la p s u u te n s a<br />

m a is e m iin ta i vanhan tu rk u la is e n m e rik a rh u n saapum<br />

is ta e lä m ä n ilo k s i kotis a ta m a a n .<br />

N u o ris o s e n s ija a n m u u tta a p ä in v a s to in k o to a p o is.<br />

M a a s e u d u lta k a u p u n k e ih in , k o tim a a s ta u lk o m a ille .<br />

O lla a n k u in p a k o la is ia , vaikka m itä ä n to d e llis ta hätää<br />

m u u tto o n ei o lis i o llu t.<br />

K u n n u o ris o s itte n elää "s u u re n m a a ilm a n " ke skellä<br />

ko to a a n ja k o tis e u d u s ta a n irtire v ä is ty n ä , se pian lö ytä ä<br />

its e n s ä e rä ä n la isen k u v ite llu n virv a tu le n p e rässä ju o k ­<br />

sevana ja pian s e lla is e n a ju u re tto m a n a n u o ris o n a , jo ka<br />

h e lp o s ti jo u tu u jo p a n u o ris o rik o llis te n lis to ille .<br />

K o tis e u d u lla a n v iih ty m ä tö n n u o ris o vastaa T V -haasta<br />

tte lija lle jo s s a k in k y lä n ka lja b a a ris s a ta i k a u p u n g in<br />

to re illa "E i tä ä llä o le m itä ä n k iv a a !” S itte n s itä "k iv a a "<br />

o n m e n ty e tsim ä ä n m u u a lta ja m o n a s ti to te u tu u e dellä<br />

m a in ittu ju u re to n elä m ä vie ra illa se u d u illa .<br />

KO TISEU TU TYÖ JA N U O R ISO<br />

Ilmari Rinne<br />

M ik s i su o m a la ise ssa kasvuym p ä ris tö s s ä lila n m o n e l­<br />

le n u o re lle käy k u in y llä to d e ttiin ?<br />

S iih e n on selvä vastaus o lem assa: L apsi ja n u o ris o<br />

ta rvitsee k iin ty m is tä k o tis e u tu u n s a . S iih e n p u o le sta a n<br />

ta rvita a n o p p ia ja o p e tu s ta k o d in , k o u lu n ja k a n s a la is ­<br />

jä rje s tö je n ta h o lta . K a ikki h yvät asia t va a tivat o p e tu s ­<br />

ta, n iin n u o ris o n k iin n ittä m in e n k o tis e u tu u n s a k in .<br />

K la s s in e n e s im e rk k i k o tis e u tu k iin ty m y k s e n lä h tö k o h ­<br />

d a sta o li v iim e vu o sisa d a n vaihteen s u o m a la is ille su u ­<br />

ren S u o m i-ra kkauden lu o ja n , k irja ilija ja p ro fe s s o ri<br />

S akari T o p e liu k s e n k u u lu is a n M a a m m e -kirja n o p e tu k ­<br />

set, jo id e n lä h tö k o h ta n a o li s u o m a la in e n sananlasku<br />

” S itä k u u sta k u u le m in e n , jo n k a ju u re lla a s u n to .”<br />

— S u o m e n su u rie n s o tie n 1939— 1944 jä lk e in e n u usi<br />

s u k u p o lv i ja vielä tä m ä n h e tk in e n lapsi ja n u o ri ovat<br />

k o tis e u tu k a s v a tu s ta v a illa . N yt 1970— 1980 lu k u je n laps<br />

i ta rv its e e k o u lu n ta h o lta k e h itty n y ttä k o tis e u tu - ja<br />

y m p ä ris tö o p e tu s ta , jo k a o p e tu s p u o le sta a n tarvitsee<br />

m a llikka a n n u o ris o n k o tis e u tu ty ö n oppaan ja ehkä<br />

a sia n tu n te v a s ti k o o tu n "k o tis e u d u n o p e tu s p a k e tin ".<br />

L is ä k s i tie ty s ti u u d e lla tavalla kasvate tu n ja k o tis e u tu -<br />

ra k k a u tta om aavan o p e tta jis to n .<br />

— Ä id it ja isät ovat a ik u is k a s v a tu k s e n tie tä ja n y k y a i­<br />

ka isia tie d o tu s v ä lin e itä a vuksi käyttä e n sa a te tta va tie ­<br />

to is ik s i k o tis e u d u n s u u re s ta m e rk ity k s e s tä k iin ty m is e ­<br />

nä om a n p a ik k a k u n ta n s a n ykyhetkeen ja h is to ria a n ,<br />

h a rra s te is iin , ilo o n ja ty ö h ö n . V anhem p ie n e s im e rk it,<br />

o m an s u k u n s a p e rin te e t on n o ste tta va e s iin . K o ti ja<br />

vanhem m at ovat la p s ille to in e n s u u ri o p e tu s te k ijä ko u ­<br />

lun rin n a lla .<br />

— K o ko S uom en n u o ris o lle on e nenevästi a n nettava<br />

tie to ja k o tis e u tu n s a h is to ria s ta , ih m is is tä , tie tä jis tä ,<br />

ta ita jis ta , ra iva a jista , n iin h e n g e n v ilje ly k s e n k u in ty ö e ­<br />

läm än a lo illa .<br />

Tässä on k a n s a la is o p is to je n ja ko ko o p e tu s la ito k s e n<br />

o p e tu s - ja ka s v a tu s to im in n a n te h tä v iä ja ta v o ite tta uu-<br />

• T u ru n y lio p is to n kasa rm ia lu e e n m a a n k ä y ttö s u u n n ite lm a n ns. "J a la n k u lk u ra itti” -v a ih to e h d o n m u ka in e n tie d e ­<br />

ku n tie n u u d is ra k e n n u s te n s ijo itu s p ä ä p iirte ittä in . R akentam inen ta p a h tu is i v a ih e itta in s e u ra a vasti: 1) o ik e u s tie ­<br />

te e llin e n tie d e k u n ta , 2) m a te m a a ttis -lu o n n o n tie te e llin e n tie d e k u n ta , 3) y h te is k u n ta tie te e llin e n tie d e k u n ta , 4) k a s ­<br />

v a tu s tie te id e n tie d e k u n ta .<br />

delleen su u n n a tta va. Se vaatii e n sin n ä alan o p a s k irja l-<br />

lis u u tta , s itte n v a rs in a is ia "Isänm aan o p p ik irjo ja ” ja<br />

p a ik a llis tie to u d e n te o ksia . M u tta lu o n n o llis e s ti o p e tta ­<br />

jis to ta rvitsee lis ä k o u lu tu s ta , jo tta k o tis e u tu o p e tu s tav<br />

o itta is i suuren tehtävänsä n u o riso n k iin n ittä m is e s s ä<br />

om aan p a ikkakunta a n sa, om aan m aahansa.<br />

K o tis e u tu le h tiä ja m u ita k o tis e u tu a s io is ta , p e rin te is ­<br />

tä, se u d u n lu o n n o s ta , m e rk k ih e n k ilö is tä ja kansanm ieh<br />

is tä k irjo itta v a a le h d is tö ä tarvitaan lisää. K a n sala isjä<br />

rje s tö je n k o tis e u tu re tk e t ovat p a rh a ita k e in o ja vapaam<br />

u o to is e n ja ilo is e n ty ö n ka u tta saada n u o ris o in n o s ­<br />

tum a a n "k a u n iis ta , m u tta karusta isänm a a sta a n ” .<br />

— V a rh a is n u o ris o - ja n u o ris o jä rje s tö t ovat avainasem<br />

assa n u o ris o n vapaa-ajan harrasteiden o h ja a m isessa.<br />

T ähänkin a s ti näm ä ovat lu o n to re tk e ily je n , k e säle irie n ,<br />

p a ik a llis tu n te m u s k ilp a ilu je n , s iis te y s ta lk o id e n , p e rin ­<br />

n e tie to u d e n k e rä ily n , ta p a kasvatu skurssie n , va lo ku ­<br />

vaus- ja k irjo itu s k ilp a ilu je n a vulla o h ja n n e e t n u o riso n<br />

k iin ty m y s tä ja tu n te m u s ta k o tis e u tu u n s a ja is ä n m a a ­<br />

hansa.<br />

Täm än ajan ih m is e t lo k e ro itu v a t ei va in k e rro s ta lo a ­<br />

s u n to ih in s a , vaan m yö s h e n k is e s ti m o n in ta v o in .<br />

E räitä su u ria k y lä lä is iä , k u n ta la is ia , k a u p u n k ila is ia ja<br />

yleensä m eitä s u o m a la is ia e ris tä v iä ja e ro tta v ia te k ijö i­<br />

tä ovat e sim . a m m a ttija k a u tu m a t, m u tta e n nen k a ikkea<br />

lähes v ih a m ie lis y y te e n peru stu va p u o lu e p o liittin e n ja ­<br />

k a u tu m a . M ik s i? O le m m e h a n s a m o ja p u llia is ia k a ik k i.<br />

P a ik a llis e t k o tis e u tu y h d is ty k s e t ja k o tis e u tu ty ö on<br />

se raikas a lk u lä h d e , jo s s a sam an p a ik k a k u n n a n Ih m i­<br />

set, n u o re t ja vanhat, v o ivat tavata to is e n s a vain ih m i­<br />

s in ä , vain ” tu rk u la is in a ” , jo illa o n s e u d u n k o k o n a i­<br />

su u tta , a in e e llis ta ja h e n k is tä p a ra sta , a ja vat a a tte e t ja<br />

ta v o itte e t. □<br />

IL M A R I R IN N E


Turun yliopiston<br />

rakentamisen vaiheita<br />

IS O N -H E IK K IL Ä N JA<br />

P H O E N IX IN A IK A<br />

M a rra s k u u s s a 1918 T urun S u o ­<br />

m a la in e n Y lio p is to s e u ra kääntyi<br />

a s u tu s h a llitu k s e n p u o le e n ilm o ittaen<br />

halu a va n sa vu o kra ta tulevan<br />

y lio p is to n ta rp e is iin Is o n -H e ik k ilä n<br />

s o tila s v irk a ta lo n . E rin ä is te n vaih<br />

e id e n jä lkeen o li tu lo k s e n a maalis<br />

k u u s s a 1919 va ltio n e u v o s to n<br />

p ä ä tö s, jo lla y lio p is to s e u ra lle<br />

eräin e h d o in a n n e ttiin korv a u k s e t­<br />

ta k ä y ttö o ik e u s n. 70 hehtaarin<br />

su u ru ise e n osaan Is o n -H e ik k ilä n<br />

tila n a lu e tta .<br />

Täm än jä lkeen ry h d y ttiin s u u n ­<br />

n itte le m a a n y lio p is to n tulevaa rak<br />

e n ta m is ta tä lle a lu e e lle . A rk k i­<br />

te h ti B e rte l Ju n g laati alu e e lle<br />

asem akaavaehdotu ksen ja rakenn<br />

u s s u u n n ite lm a n , jo k a n iv e lty i<br />

T u ru n ka u p u n g in o m iin s u u n n ite l­<br />

m iin . K e skeisenä ideana s u u n n i­<br />

te lm a s s a o li leveä, su o ra p u is to ­<br />

■ Turun yliopiston rakennussuunnitelm ien historia ulottuu<br />

kuuden vuosikym m enen taakse, siis jo yliopiston perustam<br />

ispäätöstä edeltäneeseen aikaan, toteaa Turun yliopiston<br />

rehtori O sm o I k o l a oheisessa kirjoituksessaan, jossa hän<br />

käsittelee yliopiston rakentam isen historiaa ja suunnitelm ia.<br />

k a tu , jo n k a to ise ssa päässä o lis i<br />

vanha, ku n n ia n a rvo isa T u ru n lin n a<br />

ja to is e s s a uuden, tu le va isu u te e n<br />

k u rk o tta van y lio p is to n päärakenn<br />

u s. S u u n n ite lm a s s a o li s u u rip iirte<br />

is tä s y m b o liik k a a , ja kaiken<br />

k a ikkia a n se sai a s ia n tu n tija p iireissä<br />

m y ö n te is e n vasta a n o to n .<br />

P itkän aikaa tä s tä eteenpäin pid<br />

e ttiin pääm ääränä y lio p is to n tu ­<br />

levaa ra k e n ta m is ta Is o n -H e ik k ilä n<br />

a lu e e lle . T äm ä a ja tu s ei k u ite n ­<br />

kaan ko ska a n to te u tu n u t, ja eri<br />

vaih e id e n ka u tta on p ä ä d y tty kaup<br />

u n g in va s ta k k a is e lle p u o le lle ,<br />

jo s s a s ija its e v a t y lio p is to n n y k y i­<br />

set ra kennukset ja m yös sen<br />

s u u n n ite llu t la a je n n u salu e e t.<br />

V. 1920 y lio p is to s e u ra o s ti<br />

ka u p p a to rin laid a ssa s ija in n e e n<br />

vanhan P h o e n ix -h o te llin y lio p is to n<br />

to im itilo ik s i. Tässä rakennuksessa<br />

y lio p is to p ä ä o silta a n to im i aina<br />

1 950-luvulle saakka.<br />

• A rk k ite h ti B ertel J u n g in aikanaan la a tim a e h d o tu s T urun lä n tis te n<br />

o sie n ja Is o -H e ik k ilä ä n tu le v a n y lio p is to a lu e e n asem akaavaksi.<br />

Osmo Ikola<br />

LÄ Ä K E T IE TEELLIS E N<br />

TIE D E K U N N A N JA<br />

Y LIO P IS TO N M Ä E N<br />

R A K E N T A M IN E N<br />

V. 1943 y lio p is to o n o li p e ru ste t­<br />

tu lä ä k e tie te e llin e n tie d e k u n ta , jo ­<br />

ka tie te n k in ta rv its i to im in ta a n s a<br />

varten rake n n u ksia . T iedekunnan<br />

la ito s ra k e n n u s s u u n n ite ltiin K iin a ­<br />

m y lly n k a d u n v a rre lle , s illo is e n<br />

lä ä n in saira a la n viereen. Sen eri rakennusva<br />

ih e e t v a lm is tu iv a t v u o s i­<br />

na 1948, 1952 ja 1954.<br />

Jo s itä ennen o li s y n ty n y t<br />

s u u n n ite lm a y lio p is to n pääosan<br />

s ijo itta m is e s ta R yssänm ä e lle e li<br />

V e s ilin n a n m ä e lle , n y k y is e lle Y lio ­<br />

p is to n m ä e lle , jo lta k a u p u n k i v.<br />

1950 lu o v u tti alu e e n . Ensi vaiheessa<br />

tä n n e ra k e n n e ttiin u usi<br />

k irja s to ta lo sekä kem ian ja fy s iikan<br />

la ito s ra k e n n u s , jo tk a v a lm is ­<br />

tu iv a t v. 1954. T o in e n ra ke n n u s­<br />

vaihe, jo k a v a lm is tu i v. 1958, käs<br />

itti y lio p is to n h a llin to ra k e n n u k ­<br />

sen ja ns. L u o n n o n tie te id e n ta lo<br />

l:n .<br />

S a m o ih in a ik o ih in lä ä k e tie te e llinen<br />

tie d e k u n ta la a je n i, kun y lio ­<br />

p is to o n p e ru s te ttiin ham m a slä ä ke­<br />

• N äkym ä y lio p is to n la a je n n u salu e e ksi va ra tu lta k a s a rm ia lu e e lta . —<br />

K uva: T urun K uvaus.<br />

tieteen la ito s . Sen la ito sra ke n n u s,<br />

jo ka s ija its e e L e m m in käisenkadun<br />

varre lla , v a lm is tu i v. 1965.<br />

Y lio p is to n rake n ta m isen k o k o ­<br />

n a is s u u n n ite lm a n la a tim in e n ja t­<br />

k u i. E n s im m ä is e k s i to te u tu i s u u n ­<br />

n ite lm a , jo n k a m ukaan h u m a n is tis<br />

e lle tie d e k u n n a lle p y s ty te ttiin ens<br />

im m ä in e n la ito s ra k e n n u s H enrik<br />

in k a tu 3:een ja m a te m a a ttislu<br />

o n n o n tie te e llis e lle tie d e k u n n a lle<br />

u usi ra ke n n u s Y lio p is to n m ä e lle ,<br />

v e s ilin n a n viereen. N äm ä rakennukset<br />

va lm is tu iv a t vu o sie n 1968<br />

ja 1969 vaih te e ssa. H u m a n istin e n<br />

la ito s ra k e n n u s sai s itte m m in n i­<br />

m en F e n n icum .<br />

Seuraavana vuonna päästiin<br />

k a u p u n g in kanssa sopim ukseen<br />

H e n rik in k a tu 2:n to n tin saam isesta<br />

y lio p is to n kä y ttö ö n . T o n tille o li<br />

p ysty te ttä v ä h u m a n is tis e n tie d e ­<br />

kunnan to in e n la ito s ra k e n n u s ja<br />

sa m a lla o li k irja s to lle rakennettava<br />

u u tta m aanala ista v a ra s to tila a tämän<br />

rakennuksen ja k irja s to ta lo n<br />

v ä lille . L o u h in ta ty ö s u o rite ttiin v.<br />

1972, ja v a rsin a iset ra kennustyöt<br />

a lo ite ttiin v. 1973, ku n o li saatu<br />

aikaan v a ltio n kanssa e s is o p im u s<br />

y lio p is to n asem an jä rje s tä m is e s tä .<br />

L a ito s ra k e n n u s v a lm is tu i v. 1975,<br />

ja se sai m y ö h e m m in nim e n Juslenia.<br />

N Y K Y H E TKEN TILA N N E<br />

V a rs in a is ia y lio p is to ra k e n n u k s ia<br />

varten T urun y lio p is to lla on nyt<br />

T urussa k ä yte ttä vissä ä n tai varattu<br />

in a k o lm e lä h e llä to is ia a n olevaa<br />

alu e tta :<br />

1. Y lio p is to n m ä e n alue.<br />

2. L ä ä ketieteen la ito s te n alue.<br />

3. Y lio p is to n v a rsin a iseksi laaje<br />

n n u s a lu e e k s i vara ttu e ntisen<br />

T urun kasarm in alue.<br />

N äm ä k o lm e lä h e kkäistä a lu e tta<br />

kä sittä vä t yhte e n sä 21,6 hehtaaria.<br />

K un kyseessä on k a u p u n g in kesku<br />

sta -a lu e e lle ra kennettu y lio p is ­<br />

to , on sa n o tta va, e ttä y lio p is to on<br />

k o h ta la is e n hyvin o n n is tu n u t tu r­<br />

vaam aan itse lle e n riittä v ä t ja sam<br />

alla hyvän ko ko n a isu u d e n m u o ­<br />

d o sta vat a lu e e t. S uuri etu on sekin<br />

, e ttä näm ä alu e e t lu o n te vasti<br />

n iv e lty v ä t y lio p p ila s k y lä ä n ja<br />

kongre ssikeskukseen sekä kaup<br />

u n g in m u ih in ko rk e a k o u lu ih in .<br />

Ilm an h a rjo itte lu k o u lu ja on y lio ­<br />

p is to lla T urussa n yt ra ke n n e ttu ja<br />

pysyviä tilo ja n. 86 000 b r-m 2 sekä<br />

lis ä k s i v u o k ra ttu ja ja m u ita tila -<br />

p ä is tilo ja n. 8 000 b r-m 2.<br />

T urun y lio p is to on ra k e n n u k s iltaan<br />

v ie lä hyvin keskeneräinen<br />

y lio p is to . N yt k u ite n k in näyttää<br />

s iltä , e ttä ra k e n n u s to im in ta on<br />

p itk ä n tauon jälkeen taas pääsem<br />

ässä k ä y n tiin . V a ltio n kuluvan<br />

vuoden tu lo - ja m enoarvio s isältä ä<br />

näet rakennusm äärärahan m yös<br />

T urun y lio p is to lle , e n sim m ä isen<br />

kerran y lio p is to n v a ltio llis ta m is e n<br />

jälkeen.<br />

VARISSUON<br />

H A R JO ITTELU KO U LU<br />

JA LÄ Ä K ETIETEEN<br />

RAKENNUKSET<br />

V a ris s u o lla on para sta ika a rak<br />

e n te illa T u ru n o p e tta ja n k o u lu tu s ­<br />

la ito k s e n h a rjo itte lu k o u lu n u usi<br />

rakennus, jo n ka on m äärä v a lm is ­<br />

tu a v. 1980. S iin ä tu le e olem aan<br />

kerrosalaa n. 13 000 b r-m 2. U udet<br />

tila t rake n n u tta a T urun k a u p u n ki,<br />

jo ka lu o vutta a ne y lio p is to lle saaden<br />

vastikkeeksi T u ru ssa olevia<br />

v a ltio n o m is ta m ia e n tis iä o p p ik o u -<br />

lu k iin te is tö jä .<br />

V a rs in a is is ta y lio p is to ra k e n n u k ­<br />

s is ta on e n s im m ä is e n ä to te u te tta ­<br />

vana hankkeena ns. halkosahan<br />

to n tille tuleva lääketieteen la ito s ­<br />

rakennuksen lisä ra ke n n u s, jo n ka<br />

ra kennustö id e n a lo itta m is e e n on<br />

täm än vuoden b u d je tis s a m ääräraha.<br />

R akennuksessa tu le e olem aan<br />

kerrosalaa y lio p is to n ta rp e is iin<br />

5 500 b r-m 2 ja lis ä k s i K ansanterve<br />

ysla b o ra to rio n T u ru n a lu e la b o ra ­<br />

to rio n tilo ja n. 1 500 b r-m 2. H a n k­<br />

keen ku sta n n u sa rvio on y lio p is to n<br />

tilo je n o s a lta v iim e vuoden h in ta ­<br />

ta son m ukaan vajaat 15 m iljo o n a a<br />

m arkkaa. R akennukseen tu lla a n<br />

s ijo itta m a a n lä ä k e tie te e llisen<br />

m ik ro b io lo g ia n ja v iru s o p in t i­<br />

lat sekä lä ä k e tie te e llis e n tie d e k u n ­<br />

nan ruoka la . S u u n n ite lm a n m u ­<br />

kaan ra k e n n u s ty ö t alkavat vuoden<br />

1980 a lu ssa ja rakennus v a lm is tu u<br />

v. 1981 keväällä tai kesällä.<br />

Täm än lis ä ra k e n n u k s e n v a lm is ­<br />

tu m is e lla on k iire s iitä k in s y y s tä ,<br />

e ttä vanha lääketie te e n la ito s ra ­<br />

kennus v a a tii jo v ä lttä m ä ttä p e ru s ­<br />

k o rja u s ta . Sen s u o ritta m in e n tu le e<br />

m a h d o llis e k s i lis ä ra k e n n u k s e n va l­<br />

m is tu ttu a , jo llo in v a n h a sta ra kenn<br />

u kse sta vapautu u tilo ja . L is ä k s i<br />

jo u d u ta a n eri to im in to ja p e ru s k o r­<br />

ja u ksen a ja ksi tiiv is tä m ä ä n . V anhan<br />

la ito s ra k e n n u k s e n p e ru s k o r­<br />

ja u s alkaa s u u n n ite lm a n m ukaan<br />

v:n 1981 lo p p u p u o le lla ja v a lm is ­<br />

tu u v. 1984.<br />

K A S A R M IA LU E E N<br />

S U U N N IT E LM A T<br />

Lääke tie te e n lis ä ra kennuksen<br />

v a lm is tu ttu a tu le e y lio p is to n rak<br />

e n ta m is e n p a in o p is te s iirty m ä ä n<br />

ka sa rm ia lu e e lle . A lu e e n m a a n käyttö<br />

s u u n n ite lm a on p a rh a illa a n valm<br />

is tu m is v a ih e e s s a , ja asem akaava<br />

tu lis i saada v a h v is te tta v a k s i k u lu ­<br />

van vuoden lo p p u u n m ennessä,<br />

jo tta a ik a ta u lu s s a p y s y ttä is iin .<br />

A lu e e lle tu lla a n e n s im m ä is e k s i<br />

rakentam aan tila t o ik e u s tie te e lliselle<br />

tie d e k u n n a lle . H anke on<br />

ko o lta a n sam aa lu o kka a k u in lääketie<br />

te e n lisä ra ke n n u s.<br />

S euraavana on v u o ro ssa kasarm<br />

ia lu e e lla m a te m a a ttis -lu o n n o n -<br />

tie te e llisen tie d e k u n n a n u u den la i­<br />

to sra kennuksen e n s im m ä in e n rakennusvaih<br />

e v. 1982— 1984, m in k ä<br />

jälkeen on m äärä s u o ritta a kem ia n<br />

ja fy s iik a n vanhan la ito s ra k e n n u k ­<br />

sen p e ru skorja u s v. 1984— 1985.<br />

Täm än p e ru s k o rja u s ty ö n rin n a lla<br />

on su u n n ite lm a s s a k a s a rm ia lu e e lle<br />

tu le van y h te is k u n ta tie te e llis e n ja<br />

ka s v a tu s tie te id e n tie d e k u n n a n la i­<br />

to sra ke n n u kse n 1 . vaihe v.<br />

1984— 1985. Tähän k u u lu u m yös<br />

ka sarm ia lu e e n la ito s te n ty ö p a ik k a ­<br />

ruokala. H e ti täm än jä lkeen e li v.<br />

1985— 1986 on v u o ro s s a m a in itu n<br />

la ito s ra k e n n u k s e n to in e n ra k e n ­<br />

nusvaihe.<br />

Tässä e s ite tty s u u n n ite lm a s i­<br />

s ä ltä ä T urun y lio p is to n lä h ia ja n<br />

ra ke n n u so h je lm a n , lu k u u n o tta ­<br />

m a tta erä itä vä h ä isiä h a n kke ita ,<br />

jo tk a ko ske va t m m . R u is s a lo n<br />

k a s v itie te e llis tä p u u ta rh a a ja T u o r-<br />

lan tä h titie te e n is -o p tillis ta tu tk i­<br />

m u s la ito s ta .<br />

Täm än lä h ia ja n o h je lm a n lis ä k s i<br />

on s u u n n ite ltu 1 9 8 0 -lu vun lo p u lla<br />

to te u te tta v a k s i vie lä seuraavat<br />

h a n kkeet: ku u lo v a m m a is te n k o u ­<br />

lun p e ru s k o rja u s y lio p is to n p y s y ­<br />

vään k ä y ttö ö n , k irja s to n ja h u m a ­<br />

n is tis e n tie d e ku n n a n lisä ra ke n n u s<br />

Y lio p is to n m ä e n a lu e e lla , R aum an<br />

o p e tta ja n k o u lu tu s la ito k s e n p e ru s ­<br />

k o rja u s sekä seuraavan v u o s ik y m ­<br />

m enen p u o le lle u lo ttu v a m a te -<br />

m a a ttis -lu o n n o n tie te e l lisen tie d e ­<br />

ku n n a n la ito s ra k e n n u k s e n to in e n<br />

ra kennusvaih e k a s a rm ia lu e e lla .<br />

T u ru n y lio p is to n ra k e n ta m in e n<br />

e i ole e d is ty n y t s iin ä ta h d is s a<br />

k u in y lio p is to n k e h ity s o lis i e d e l­<br />

ly ttä n y t. T ä llä h e tk e llä tila n n e k u i­<br />

te n k in näyttä ä ole van va lke n e m a s­<br />

sa. R a ke n ta m in e n o n p itk ä n ta u o n<br />

jä lkeen p ääsem ässä jä lle e n k ä y n ­<br />

tiin . □


Aikansa suurkatastrofi<br />

— Turun palo 1827<br />

TU R U N 1 8 0 0-luvun vaiheiden<br />

s y v ä llin e n tu n tija ja h ie n o s tu n u t<br />

tu tk ija p ro fe s s o ri S vante D a h lströ<br />

m arvelee, e ttä T u ru n p a lo 1827<br />

on to d e n n ä k ö is e s ti su u rin kaup<br />

u n k ip a lo , m ik ä m illo in k a a n on<br />

s a ttu n u t P o h jo la s s a . N äin o n kin<br />

o llu t e p ä ile m ä ttä la ita a in a k in to i­<br />

seen m a a ilm a n s o ta a n a s ti. Hän<br />

to te a a m y ö s , e ttä tä m ä k a ta s tro fi<br />

o li "h y v in v a lm is te ltu ” . T ä llä hän<br />

ta rk o itta a ensi kädessä ka u p u n g in<br />

ra k e n n u s o lo s u h te ita ja niid e n lu o ­<br />

m aa s u o ja tto m u u tta tu le n va h in ­<br />

g o n te o lle .<br />

T U R K U o li ra ke n n e ttu — kuten<br />

ke s k ia ik a is e t k a u p u n g it yleensä —<br />

perin a h ta a s ti ja p ie n ille to n te ille ,<br />

a in a vain sa m a lla ta va lla jokaisen<br />

s iih e n a s tis e n tu h o n jälkeen.<br />

R ake n n u sain e e n a o li enim m ä kseen<br />

puu ja ta lo t o liv a t k a te tu t la u d o illa,<br />

tu o h e lla ja tu rp e e lla , jo s k u s<br />

o ljilla k in . V anhan T u ru n keskus ja<br />

tä rk e im m ä t o sat s ija its iv a t savip<br />

o h ja lla , jo k a ei hevin k e stä n yt k i­<br />

vira k e n n u k s ia . Sen ajan perustam<br />

is k e in o t o liv a t a lk e e llis ia ja tu ­<br />

lo k s e t sen m u k a is ia . T ä lla is ta perin<br />

n ä is tä ra ke n ta m is m e n e tte ly ä<br />

vastaan n o u s i k y llä va ro itta v ia ääniä<br />

— v a rs in k in kun ka u p u n g is ­<br />

sam m e o li vu o n n a 1775 A n in k a is -<br />

tenm ä e n s u u n n a lla s a ttu n u t laaja<br />

tu lip a lo . L ä ä n im m e s illo in e n kauk<br />

o n ä k ö in e n m aaherra K ris to ffe r<br />

R appe o lis i h a lu n n u t palaneen<br />

kukkula n laen aukeaksi, to n tit<br />

s u u re m m ik s i ja tu rve - ja la u ta ka to t<br />

k ie lle ttä v ik s i. T u ru n p o rva risto<br />

a s e ttu i k u ite n k in jy rk k ä ä n vastarin<br />

ta a n , ja kun m aaherra s itte n<br />

pian k u o li, s a llittiin e n tis e n m e­<br />

non ja tk u a . K o ko A n in k a is te n -<br />

m äen tie n o o t o liv a t n y k y is tä Puuto<br />

ria m yö te n alas m e lke in L ä n tis<br />

e lle P itk ä lle k a d u lle a s ti a h d e tu t<br />

p ie n iä to n tte ja tä y te e n . R akennukset<br />

n iin k u in n iid e n a la tk in o liv a t<br />

k a u p u n g in h a lv im p ia ja m yö s kehn<br />

o im p ia .<br />

T Ä M Ä tä lla in e n ly h y tn ä k ö is y y s<br />

jo h tu i p a ljo lti va n h o is ta p iin ty ­<br />

n e is tä m ie lip ite is tä ja e n n a k k o lu u ­<br />

lo is ta . T u li o li Ju m a la n ra n g a is tu s<br />

ih m is te n s y n n e is tä k u te n k u lk u ­<br />

ta u d it ja ru to tk in . K u n 1700-luvun<br />

lo p p u p u o le lla a le ttiin m aaham m e<br />

p u u h a ta a lk e e llis ta p a lo va ku u tu s-<br />

ia ito s ta , k u u ltiin u s k o v a is te n jo u ­<br />

k o s ta v a s tu s tu s ta , k o skapa tu o l­<br />

la in e n o li vain o m ia a n jä rk y ttä ­<br />

m ään Jum a la n p e la s tu s s u u n n ite l­<br />

m aa. N äin o li ta p a h tu n u t ko ko<br />

R u o ts in v a lla n ajan ja n iin p ä o li<br />

T u ru s s a o llu tk in ku u d e n v u o s is a ­<br />

dan k u lu e s s a n o in 30 s u u rta ka u ­<br />

p u n k ip a lo a . O sa lta a n tähän o li<br />

v a ik u tta m a s s a ehkä germ a a n in e n<br />

in d iv id u a lis tin e n o ik e u s k ä s ity s , jo ­<br />

ka u se in n äki vira n o m a is te n p y rk i­<br />

m y k s is s ä vain s ie tä m ä tö n tä p u u t-<br />

V a ra tu o m a ri U u ti Palajan e s ite lm ä<br />

T u ru n vapaaehto ise n p e la s tu s p a l­<br />

velun kokouksessa 9. 4. <strong>1979</strong>.<br />

tu m is ta ih m is te n its e m ä ä rä ä m is o i­<br />

keuteen.<br />

TULI pääsi irti A n in k a is te n m ä e l-<br />

lä ka u p u n g in P o h jo is k o rtte lis s a<br />

porvari K aarle K u sta a H ellm a n in<br />

ta lo s s a syyskuun 4. päivän iltana.<br />

T a lo o n k u u lu i k o lm e pie n tä to n t­<br />

tia , jo tk a s ija its iv a t n ykyis e llä<br />

M a a ria n k a d u lla B rahen- ja A n in -<br />

ka is te n k a d u n v ä lim a illa . Talon itä ­<br />

p u o le lla k u lk i s illo in e n B rahenkatu<br />

ja lä n s is iv u lla o li h y v in ahdas ja<br />

kapea ku ja , jo n k a varre lla verraten<br />

ko rke a lla k a llio n p ä ä llä o liv a t to ­<br />

d e n n ä k ö is e s ti ta lo u s ra k e n n u k s e t,<br />

navetat, ta llit ja m u u t s e lla is e t.<br />

P ih a lle jo h ti ahdas k a te ttu p o rtti.<br />

H e llm a n its e o li s iih e n aikaan<br />

ka u p p a m a tk a lla T u kh o lm a a n m o ­<br />

net m ie h is tä n s ä ehkä m ukanaan.<br />

T a lo o li su h te e llis e n avara ja s iin ä<br />

a sui perä ti 33 henkeä.<br />

V Ä H Ä N ennen k e llo 21 H e llm a ­<br />

nin v a im o h a vaitsi paksun savun<br />

nousevan navetan k a to s ta ja h u u si<br />

palvelusväkeä a p u u n . Eräs renki<br />

p ä ä sti karjan u lo s ja y ritti sitte n<br />

k iiv e tä navetan y lis ille . L ie k it lö i­<br />

vät k u ite n k in va ste n hänen kasvojaan<br />

ja hän tu u p e rtu i la ttia lle .<br />

U lko ra ke n n u ste n u lla k o t o li a h d e t­<br />

tu tä yte e n ku ivia h e in iä ja tu li sai<br />

n iis s ä suuren vallan n iin , e ttä<br />

"h e ti e n si tie d o n tu ltu a lie k it h i­<br />

poivat ta iv a s ta ". N ä in k e rto i "F in ­<br />

lands A llm ä n n a T id n in g in " k irje<br />

e n va ih ta ja . N a a p u rit riensivät<br />

p a ikalle , m u tta ankara tu li esti<br />

pääsyn p ih a lle . A ka te m ia n ruisku<br />

m ie h is tö in e e n saapui n o peasti ja<br />

jo k e llo n lyö d e ssä yhdeksää, ann<br />

e ttiin p a lo h ä ly ty s s o itta m a lla sekä<br />

raatih u o n e e n e ttä tu o m io k irk o n<br />

to rn e is ta . Itse s y tty m is a lu e e lla ei<br />

o llu t s illo in enää paljo n kaan te h ­<br />

tävissä. S itte n y lty i m yös tu u li ja<br />

se k e h itty i ennen p itkää raju ksi<br />

p y ö rre m y rs k y k s i. N iin ro ih u s i tu o ­<br />

ta pikaa jo 13 ym p ä ris tö n naapurira<br />

kennusta k o rk e is s a lie ke issä .<br />

S a m m u tu s y rity k s e t eivät a ik a la is ­<br />

ten m ie le s tä o lle e t — kuten<br />

T u ru ssa o li ta v a llis e s ti o llu t la ita<br />

— "v a lla n v iis a ita e ivätkä to im e k -<br />

k a ita k a a n ". S u u n n ite lm a t ja m äärä<br />

tie to in e n jo h to p u u ttu iv a t tä llä<br />

k o h ta lo k k a a lla k e rra lla . T o im e n p i­<br />

te id e n o lis i h e ti a lkuvaiheessa p i­<br />

tä n y t o lla m a h d o llis im m a n te h o k ­<br />

kaita.<br />

JO parin tu n n in k u lu ttu a koko<br />

P o h jo is k o rtte li o li ilm ilie k e is s ä ja<br />

palo p y rk i tu u le n m u ka n a le vittä y-<br />

Uuti Palaja<br />

tym ä ä n a las jo e n rantaan k ip in ö i­<br />

den ja ke käle id e n lentäessä<br />

y lt’y m p ä ri. P a lo m ie ste n p iti ru iskuin<br />

e e n peräytyä tu o n tu o s ta k in<br />

v e tä ytym isa se m a sta to iseen ja tu li<br />

uhkasi jo syöksyä y li jo e n k in .<br />

NYT o liv a t to te u tu m a s s a m aaherra<br />

Rappen e n te e llis e t v a ro itu k ­<br />

sen sanat. Hän o li aikanaan k irjo<br />

itta n u t: ” Se, A n in k a is te n m ä k i,<br />

on n iin korkea, e ttä se h a llitse e<br />

koko k a u p u n kia . S ie llä ei o le tila a<br />

k u n n o llis ille ra k e n n u k s ille , vaan<br />

sam a n la is e t k u rja t h ö k k e lit, jo ita<br />

s ie llä on o llu t a ik a is e m m in , tu le ­<br />

vat s in n e täm än jä lk e e n k in . K u i­<br />

te n k in ko ko k a u p u n k i jä te tä ä n a lttiik<br />

s i n ä ille h ö k k e le ille . K un h u o ­<br />

noin n iis tä s y tty y , tu li h e ittä y ty y<br />

k u k k u la lta kaiken ka u p u n g in y litse<br />

."<br />

T IL A N N E a lk o ik in m u o d o stu a<br />

e p ä to iv o is e k s i. K oko p a lo k a lu s to<br />

o li k e s k ite tty jo e n lä n sip u o le lle ,<br />

yksi ru isku to s in o li p a la u te ttu<br />

tu o m io k irk o n luo, m u tta se ei r iittä<br />

n y t. E n sim m ä in e n itä ra n n a lla<br />

s y tty n y t ta lo o li p ro fe s s o ri G. G.<br />

H ä lls trö m in o m is ta m a . Se o li s u u ­<br />

ri p u u ra kennus jo e n p a rta a lla vähän<br />

n y k y is e s tä tu o m io k irk k o s illa s -<br />

ta y lö s p ä in ja se s iro tte li s ilm in ­<br />

n ä k ijä in m ukaan ” h ä m m ä styttä vän<br />

n o p e a s ti tu lik e k ä le itä ka ik k ia lle<br />

y m p ä rille e n ” . Sen lä h im m ä ssä<br />

n a a p u ris to s s a p a lo i k o h ta y h t’aikaa<br />

k u u s i ta lo a : K a te d ra a lik o u lu ,<br />

k ö y h ä in ta lo ja eräät m u u t.<br />

PALO S TA on eräs y lio p p ila s<br />

Im m a n u e l Ilm o n i k irjo itta n u t e lo i­<br />

san kuvauksen ystä välle e n A rvid<br />

Ivar A rw id s s o n n ille — tu n n e tu lle<br />

s u o m a la is u u s ta is te lija lle . Ilm o n i<br />

k e rto o m y rs k y n k in jo tä llö in n iin<br />

k iih ty n e e n , "e ttä s iin ä k irk o n viere<br />

llä o li ty ö lä s tä p y s y te llä ja lo illaan<br />

ja ilm a o li n iin sakeana kekäle<br />

is tä , e ttä se n ä y tti olevan y h tä<br />

a in o a ta vin h a a tu litu is k u a ". K ohta<br />

p u o le n yön jälke e n o li tu o m io k irk ­<br />

kokin tu le ssa . Se o li p a rhaillaan<br />

k o rja u ksen alaisena, osa k a tto a o li<br />

auki ja sen to rn ia k a te ttiin kuparile<br />

v y illä . P aljaat puura kente e t s y t­<br />

ty iv ä t ja pian lo im u s iv a t itse<br />

te m p p e li ja sen to rn i korkeana tu ­<br />

lenlie skana. T o rn ik e llo n k u u ltiin<br />

vielä lyövän ko lm e ja s itte n n iin<br />

ke llo t k u in k o n e is to tk in rom a h tivat<br />

jyskyen ja jy m is te n alas. Ei o le<br />

ihm e, e ttä näissä o lo s u h te is s a<br />

m yös A k a te m ia n ta lo s y tty i ja pah<br />

in ta o li, että A ka te m ia n arvokas<br />

korvaam aton k irja s to palo i m ilte i<br />

rin se u d u lta L u o s ta rik o rtte liin<br />

S a m ppalinnan su u n ta a n . S u u rim ­<br />

man la a ju u te n sa p a lo sa a vutti<br />

keskiv iik k o n a 5. päivänä kello 15:n<br />

tie n o is s a rie h u ttu a a n yhtä m itta a<br />

18 tu n tia .<br />

Y H TE N Ä IN E N p a lo n to rju n ta jo h -<br />

to o li k ä y tä n n ö llis e s ti katsoen ro ­<br />

m a h ta n u t k e skiyöllä . Yhä u seam ­<br />

m at y k s ity is e t sam m u tu s m ie h e t<br />

o liv a t vähin äänin hävinneet ru iskujensa<br />

äärestä pelastaakseen<br />

o m a sta u h a tu sta om aisuudesta a n<br />

m itä ehkä vielä p e la ste tta vissa o li.<br />

M aalta katselem aan saapuneet,<br />

kaupungin om a irto la is v ä k i ja y k ­<br />

s ity is e t venäläiset s o tila a t ta rjo u ­<br />

tu iva t autta m a a n , m u tta vain —<br />

k ä te is e s tä rahasta. S itä saatuaan<br />

he kato sivat usein v ä littö m ä s ti tai<br />

hävisivät p e la s te ttu in e tavaroineen<br />

• E ngelin asem akaavakarttaan v. 1828 s ijo ite ttu T urun p alon ra ja t sekä<br />

T urun ka u p u n g in rajat. (T u ru n k a u p u n g in h is to ria llin e n m useo). — Kuva:<br />

M. P uhakka.<br />

ko konaan. K irja s to n h o ita ja F. W .<br />

P ip p in g o li p aennut M aarian pappilaan<br />

hänen om an ta lo n s a tu h o u ­<br />

d u ttu a , k irja s to n s u lje tta v a t ik k u ­<br />

nat o liv a t p e ittä m ä ttä ja avaim et<br />

ka te issa .<br />

N O IN 7 tu n n in k u lu ttu a palon<br />

a lk a m is e s ta ke llo 4:n aikaan aam<br />

u lla k a u p u n g in pääosat o liv a t<br />

tu le n va lla ssa ja aam un sarastaessa<br />

p a lo i a in o a S u u rto rin k o h d a lla<br />

o llu t s ilta . Palo k ä s itti nyt kaiken<br />

A n in k a is te n tu llin , U u d e n m a a n tu l-<br />

lin ja H ä m e e n tu llin vä lise n alueen.<br />

Se o li le v in n y t jo e n lä n s ip u o le lla<br />

olevaan E te lä k o rtte liin ja o li etenem<br />

ässä k o h ti S e u ra h u o n e tta —<br />

n y k y is tä ka u p u n g in ta lo a . L ie k it<br />

o liv a t ry ö s tä y ty n e e t m yö s S u u rto ­<br />

te ille tie ty m ä ttö m ille . Varkaat ja<br />

ry ö s tä jä t o liv a t to im e s s a ja p ro ­<br />

fe sso ri Johan G a d o lin m a in itsee,<br />

m ite n s u u ri jo u k k o irta in ta väestöä<br />

syö ksyi hänen S u ru tto m a n luona<br />

— s iis K a skenm äellä — olleeseen<br />

p uutarhaansa, rik k o i lauta -a id a n ja<br />

ry ö s ti v illis s ä v im m a ssa kaikki —<br />

o m enapuiden h e d e lm ä t!<br />

SUURPALO o li sam m um assa,<br />

m u tta — Ilm o n i k e rto o — "k u n<br />

lie k e is tä o li päästy, a vautui ke skiviikkopäivänä<br />

k a u p u n g in u lk o p u o ­<br />

le lla surkea näky. S ie llä o li pakosalia<br />

o le via k o d itto m ia ih m is la p ­<br />

sia , jo tk a tavaroitaan vartio id e n<br />

pari vu o ro ka u tta p itiv ä t h a llussaan<br />

ka ik k i m äet, v a in io t, p u u ta rh a t ja<br />

m uut avonaiset p a ikat. S ie llä oli<br />

y lh ä is iä , h ie n o ja n a is ia aivan k u in<br />

m u u ta k in väkeä, ja m eidän H erra<br />

m m e o li n y t h e tk is e k s i y h d e llä<br />

a in o a lla o tte e lla p o is ta n u t ka ik k i<br />

sä ä tyra ja t ja a rv o s u h te e t".<br />

"P A L O o li hyvin v a lm is te ltu ’’ ,<br />

sa n o o S vante D a h ls trö m , vanhan<br />

a ik a is ta ra kennusta p a a a ja te lle n ,<br />

m u tta m u u te n ei hänen m ie le stä ä n<br />

k a u p u n g in to rju n ta v a lm iu s o llu t<br />

sen h u o n o m p i — jo s ei p a re m p i­<br />

kaan — ku in m ikä o li tu o llo in<br />

y le is tä R u o ts is s a ja S uom essa.<br />

Turku o li saanut 1772 h is to ria n s a<br />

e n s im m ä is e n ko ko n a isu u d e ssa a n<br />

tu n n e tu n p a lo säännön. N iin u u d e ­<br />

naikain e n ku in se s illo is is s a<br />

o lo is s a o lik in , s iin ä h a v a ittiin<br />

p ia n k in k o rja a m isen ja p a ra n ta m i­<br />

sen varaa. S iitä vaan e i ta h to n u t<br />

m itä ä n synty ä . Ei edes h o v io i-<br />

k e u tta o n n is tu ttu saam aan m a ksam<br />

aan osaansa "m a is tra a tin viisaan<br />

is ä n n yyden a la isena olevaan ja a i­<br />

na köyhään p a lo k a s s a a n ". V iim e in<br />

p ä ä stiin n iin p itk ä lle , e ttä k u n in ­<br />

gas v a h v is ti 1805 u u d e n palo säännön.<br />

Se m ääräsi p a lo to im e n jo h ­<br />

to o n m u o d o s te tta v a k s i m a is tra a tin<br />

s ija lle e rity is e n 11-jä se n ise e n palo<br />

k o m is s io n in . T o is e n a u u tu u te n a<br />

o li, e ttä p e ru s te ttiin k o k o ka u p u n ­<br />

g in v ä e s tö ltä k e rä ty illä v a ro illa vak<br />

in a in e n p a lk a ttu 6 0 -m ie h in e n palo<br />

v a rtio , m ik ä vu o d e n 1806 o h je ­<br />

säännön m ukaan ja k a a n tu i k o l­<br />

meen yh d e n a liu p s e e rin ja 20<br />

m ie stä käsittä vään ru o tu u n . K u k in<br />

ru o tu o li jo ka k o lm a s v iik k o k o ­<br />

m e n n e ttu n a y ö v a rtio o n ja vu o d e s ­<br />

ta 1820 lä h tie n p u o le t s iitä o li<br />

p ä ä vartio ssa h ä ly ty s v a lm iin a ru is -<br />

kuin e e n . A k a te m ia lla o li kaksi<br />

o m aakin yö va rtia a . S itä p a its i m il­


te i k a ik k i ka u p u n g in a sukkaat o livat<br />

ta rp e e n v a a tie s s a v e lv o llis e t<br />

k u ts u s ta o s a llis tu m a a n sa m m u ­<br />

tu s ty ö h ö n . V u o s in a 1825 ja 1826<br />

k u n n a n p a lo to im e n palkka u ssä ä n -<br />

tö p ä ä tty i 7 244:ään p a n kin e li pa-<br />

p e riru p la a n .<br />

T Ä M Ä s u h te e llis e n va h va lu ku i-<br />

nen v a rtio s to ei ku ite n k a a n o llu t<br />

m ikään v a rs in a in e n p a lo k u n ta nyk<br />

y a ik a is e s s a m ie le s s ä . M iehet o livat<br />

k e h n o s ti p a lk a ttu ja ja o ike a s­<br />

taan k u ta k u in k in s iv u to im is ia .<br />

V e s is a m m io lla ja n a h k a le tk u illa<br />

v a ru s te ttu ja is o ja p a lo ru is k u ja<br />

k a u p u n g illa o li vu o n n a 1827 neljä<br />

k a p p a le tta , tu o m io k irk o lla o li yksi<br />

ja n e ljä llä te h ta a lla o li a in a kin<br />

1791 sa m a n la a tu is e t ru is k u t. A kate<br />

m ia lla o li o m a 1807 v a lm is tu n u t<br />

s u u ri p a lo ru is k u pie n e m m ä n vanhan<br />

lis ä n ä . P a lo v a rtijo ita o li k u u ­<br />

s i, he p itiv ä t S u u rto rin päässä s i­<br />

ja in n e e n ra a tih u o n e e n to rn is s a y ö ­<br />

tä päivää v a h tia . J o e ssa o li neljä<br />

p u m p p u la ito s ta , jo id e n te h o s ta ja<br />

la a d u s ta e i o le enem pää tie to ja .<br />

P a lo to im e n ko rk e in p ä ä llik k ö o li<br />

m aaherra ja h ä n tä lä h in n ä ku n n a l-<br />

lis p o rm e s ta ri ta ik k a v a n h in sa a p u ­<br />

v illa o llu t m a is tra a tin jä sen. K aiken<br />

lis ä k s i p iti jo k a ta lo s s a o lla<br />

k u iv in a a ik o in a v e d e llä tä y te tty jä<br />

saaveja ja ty n n y re itä ja a ju rit o livat<br />

v e lv o ite tu t h ä ly ty k s e n sa ttu e s ­<br />

sa v e d e n a jo o n .<br />

SY Y S K U U N 4. päivänä h ä ly ty k ­<br />

set ta p a h tu iv a t m o itte e tto m a s ti ja<br />

p a lo k a lu s to a saapui p a ik a lle n o ­<br />

p e a sti. M yö h e m m in s o im a ttiin<br />

m aaherra E rik W a lle n iu s ta saam<br />

a tto m u u d e s ta e ikä p a loyönä<br />

k u u lu m yöskään k u n n a llis p o rm e s -<br />

ta ri C arl W irz e n iu k s e s ta m itään<br />

m a in itta v a a . T u ru n p a lo la ito k s e n<br />

o li jo p itk ä n ajan ku lu e s s a o n n is ­<br />

tu n u t te h o k k a a s ti h a llita uhkaavat-<br />

k in tila n te e t ja näin tu rk u la is iin oli<br />

e hkä is k o s tu n u t liia llin e n tu rv a llisu<br />

u d e n tu n n e . H u o m a tta v a on, e t­<br />

tä k e n ra a lik u v e rn ö ö ri Z akrevski o li<br />

h e n k ilö k o h ta is e s ti<br />

ta rk a s ta n u t<br />

k a u p u n k im m e<br />

to rju n ta v a lm iu tta<br />

vu o n n a 1824 ja vielä n iin k in m y ö ­<br />

hään k u in e lo k u u s s a 1827 eikä täm<br />

ä a n kara jä rje s ty k s e n m ie s, jo ka<br />

ei s u in k a a n v ilje lly t m o itte ita<br />

s ä ä s te liä ä s ti, h a va in n u t m itään<br />

h u o m a u te tta v a a , vaan a n to ip a jo p a<br />

tu n n u s tu s ta .<br />

P A LO o lis i p itä n y t vo id a pys<br />

ä y ttä ä jo e lla . Itä p u o le lla o li rann<br />

assa k iv ira k e n n u k s ia , jo is s a o li<br />

levy- ta i tiilik a to t. P alosääntö<br />

e d e lly tti, e ttä n ä ille k a to ille o lis i<br />

ka iken v a ra lta o llu t a setettava<br />

m ie h is tö ä ve s is a n k o in e e n , m u tta<br />

tä ssä k o h d in ta p a h tu i ilm e is e s ti<br />

la im in ly ö n te jä . L u o te ttiin s iih e n ,<br />

e ttä jo k i e stä ä tu le n la a je n e m ise n .<br />

O n m y ö s m e lk o se lvä ä , e ttä to ttu ­<br />

n e is ta p a lo m ie h is tä o li p u u te tta .<br />

O liv a th a n m o n e t p o rv a rit ju u ri<br />

tu o h o n aika a n re n kein e e n T a m p e ­<br />

reen m a rk k in o illa ja y lio p p ila a t,<br />

jo tk a a in a in n o lla o s a llis tu iv a t palo<br />

n to rju n ta a n , o liv a t v a sta saapum<br />

a ssa a lo itta a k s e e n s y y s lu k u k a u -<br />

te n s a . N iin tu li n u o ri keväällä va l­<br />

m is tu n u t m a is te ri Jo h a n Ludvig<br />

R u n e b e rg k in T u rk u u n p a lo n a lka ­<br />

m is p ä iv ä n ä . H änen o li s iirry ttä v ä<br />

P a ra is ille ja hän k ir jo itti m y ö h e m ­<br />

m in , e ttä tu o o n n e tto m u u s anto i<br />

hänen tu le v a is u u d e n s u u n n ite lm illeen<br />

"k iro tu n is k u n ” .<br />

V E N Ä LÄ IS E T s o tila s v ira n o m a i­<br />

set ja sota väki o liv a t ih m e te ltä vän<br />

p a s s iiv is ia . O li ku in näm ä o lis iv a t<br />

tu u m in e e t, e tte i a sia k u u lu n u t<br />

h e ille , m u u k a la is ia kun o livat.<br />

M onet<br />

h e is tä k ä y ttä y ty iv ä t varsin<br />

h u o n o s ti. R u o ts in p ä ä k o n s u li G.<br />

af F o rs e lle s ilm o itti T u kholm a a n ,<br />

e ttä "s o ta m ie h e t o liv a t yleensä<br />

n iin h u m a la ssa, e tte iv ä t tie n n e e t,<br />

m itä te k iv ä t. He tu liv a t h u o n e is iin<br />

— m u rs iv a t a u ki lip a s to ja ja ka a p ­<br />

peja o ttiv a t m itä h a lu s iv a t." S otaväen<br />

te h o ka s p u u ttu m in e n tila n ­<br />

teeseen o lis i sa a tta n u t o lla ra tkaisevaa,<br />

s illä o lih a n venäläisten<br />

jo u k k o je n vahvuus 1 500— 2 000<br />

m ie stä e li a in a k in 10:s osa koko<br />

ka u p u n g in v ä k ilu v u s ta .<br />

Tästä ven<br />

ä lä is te n<br />

v ä lin p itä m ä ttö m ä s tä<br />

asente e sta saa va rm a s ti alkunsa<br />

vanha sa n a n p a rsi: "S o ro m n o o , sanoi<br />

ryssä, kun Turku p a lo i.”<br />

K A U P U N G IN ke sku s ja sen<br />

m e rk ittä v im m ä t m u u t o sat olivat<br />

tu h o u tu n e e t.<br />

S ie llä tä ä llä s a a tto i<br />

to s in jo k in k iv ira k e n n u s o lla s ä ily ­<br />

nyt m e lk o hyvin ja n s. "U u s i k a u ­<br />

p u n k i” n y k y is e s tä A u ra kadun lin ­<br />

ja s ta lin n a a n päin o li sä ä stynyt<br />

S e u ra h u o n e in e e n , jo s ta tu lik in<br />

kaiken p e la s tu s - ja jä lle e n ra ken-<br />

n u s to im in n a n ke s k u s . K u u lu isa<br />

tä h titie te ilijä F. W . A rg e la n d e r o li<br />

v a h tim e sta re in e e n<br />

p e la s ta n u t Var-<br />

tio v u o re n m ä e llä s ija its e v a n tä h ti-<br />

to rn ita lo n ja vuoren su o ja s s a sä i­<br />

lyi m yö s se syrjä in e n a s u n to a lu e ,<br />

jo n k a me nyt tu n n e m m e K ä sityö-<br />

lä is m u s e o n a .<br />

Y k s ity is ra k e n n u k s ia<br />

o li jo u tu n u t tu le n u h rik s i k a ik ­<br />

kiaan 2 543. N ä is tä o li 253 k iv ita ­<br />

lo ja . V a h in g o t o liv a t — korvaam<br />

a tto m ia<br />

k u lttu u rim e n e ty k s iä<br />

lainkaan la s k e m a tta — ta vattom an<br />

s u u re t. Svante D a h ls trö m on a r­<br />

v io in u t ne vähin tä ä n 10— 12 m iljo<br />

o n a k s i p a p e riru p la k s i. On ku ta ­<br />

k u in k in m a h d o to n ta m ä ä rite llä ,<br />

m itä tä m ä nykyra h a ssa m e rk its is i.<br />

J o n k in la is e n a s u h te e llis e n a v iitteenä<br />

voin e e m a in ita , e ttä T urun<br />

k a u p u n g in vuoden 1816 ko k o n a is ­<br />

tu lo t o liv a t 25 738 paperiru p la a .<br />

K A U P U N G IN 1 126 ta lo s ta o li<br />

ru nsas neljä n n e s e li 346 ta lo a ja<br />

to n ttia s ä ä styn yt. M u u n o m a is u u ­<br />

den p e la s ta m is e s s a e i siinäkään<br />

o llu t m itä ä n jä rje s te lm ä llis y y ttä tai<br />

jo h to a . Y k s ity is e t h e n k ilö t s a a tto i­<br />

vat k u ite n k in o m a -a lo itte e llis u u -<br />

dellaan saada aikaan p a ljo n k in .<br />

N iin p ä pala vasta A ka te m ia n rakenn<br />

u kse sta d o s e n tti G a b rie l R ein ja<br />

y lio p p ila s M a th ia s A k ia n d e r p elastiv<br />

a t eräiden m u id e n auttaessa<br />

s u u re n osan y lio p is to n a rkisto a .<br />

K am reeri F ederley p e la sti A ka te ­<br />

m ia n raha-arkun ja sih te e ri C. C.<br />

B ö cke r o n n is tu i ta lo u s s e u ra n ta ­<br />

lo s ta viem ään s u o ja a n seuran k o ­<br />

ko a rk is to n ja s u u rim m a n osan<br />

k irja s to a . Peräti k u n n io ite tta v a s ti<br />

to im i ra a stu vanoikeuden notaari<br />

G u s ta f S tå h lh a n d s k e , jo k a hänen<br />

o m a n ta lo n s a p a laessa tu rva si o i­<br />

keuden a rk is to n ja m u u ta ka u p u n ­<br />

g ille k u u lu n u tta a rvokasta e s in e is ­<br />

töä.<br />

SATTU N E E T v a h in g o t eivät<br />

lu o n n o llis e s ti ra jo ittu n e e t vain tavaraan<br />

ja o m a is u u te e n . P alossa<br />

k u o lle ik s i ilm o ite ta a n 17 ih m is tä<br />

ja v a h in g o ittu n e id e n lu ku o li y li<br />

200. N ä is tä 34 o te ttiin v ä littö m ä s ti<br />

läänin saira a la a n ja vie lä lo kakuun<br />

p u o liv ä lis s ä o li k a u p u n g in kahdessa<br />

sa ira a la ssa h o id e tta v a n a 44 po-<br />

TULEN te h d e ssä hävitystään<br />

ka u p u n g in k o m e n ta ja Jo h a n W u lf-<br />

fe rt lä h e tti p ik a lä h e tin H e ls in k iin<br />

ilm o itta m a a n ta p a h tu n e e s ta kenra<br />

a lik u v e rn ö ö rille .<br />

K e n ra a likuvernööri<br />

A rseni Z a k re v s k illä on S uomen<br />

h is to ria s s a h u o n o m aine: hän<br />

k u u lu i n iih in , jo tk a jo varhaisessa<br />

vaiheessa p yrkivä t h ävittäm ään<br />

m aam m e a u to n o m ia n . Hän p iti<br />

virkauransa p a h im p a n a v a s to in ­<br />

kä ym isenä s itä , e tte i o llu t kyennyt<br />

estäm ään keisari N ik o la i I :stä a n ­<br />

ta m a sta v a k u u tu s ta S u o m e n peru<br />

s tu s la k ie n v o im a s s a p y s y ttä m i­<br />

sestä. Hän o li k u ite n k in hyvin<br />

m ä ä rä tie to in e n ja v a ik u tu s v a lta i­<br />

nen. N yt a lk o ik in v ä littö m ä s ti e rittä<br />

in ih m e te ltä v ä ja te h o kas to i­<br />

m in ta T u ru n hyväksi.<br />

ZA K R E V S K I m ääräsi senaatin<br />

v a ltio v a ra in to im itu s k u n n a n e s im ie ­<br />

hen A n d e rs F a lc k in m atkusta m a a n<br />

h e ti T u rku u n o ik e u k s in lu o vutta a<br />

ta rv its e v ille ryynejä ja ja u h o ja varu<br />

s kunnan va ra sto sta . Täm ä saapui<br />

k a u p u n k iim m e s yysku u n 6. ja<br />

7. päivänä. S a m alla Z akrevski to i­<br />

m itti p ik a v ie s tin k e is a rille ja lä h ti<br />

itse 8. päivänä tänne. Hän o li perillä<br />

jo seuraavana päivänä ja s iitä<br />

a lk o ik in s itte n suorastaan tu le n p a ­<br />

lava k iire ja to im in ta s a rja m aaherralle<br />

, m a is tra a tille , p o liis e ille ja<br />

v e n ä lä is ille k o m e n ta jille .<br />

M Y Ö S K IN ke is a ri o li nopea. Jo<br />

9. päivänä hän k ir jo itu tti kirje e n<br />

Z a kre vskille , hyväksyi täm än to i­<br />

m e n p ite e t ja tie d o tti m yö n tä n e e n ­<br />

sä y k s ity is is tä va ro ista a n hätääk<br />

ä rs iv ille 100 000 p a n kin ru p la a .<br />

S a m alla ke isari m ääräsi S uom en<br />

m in is te riv a ltio s ih te e ri R obert R ehb<br />

in d e rin kiire h tim ä ä n T urku u n .<br />

Hän o lik in tä ä llä jo 14. päivänä.<br />

T U R K U LA IS E T<br />

ta rv its iv a tk in<br />

m a h d o llis im m a n s u u rta tukea ja<br />

apua. O m at k u n n a llis e t vira n o m a i­<br />

set o liv a t s iin ä m äärin h ä m m e n ty ­<br />

n e itä , että m a is tra a ttik in ko k o o n ­<br />

tu i vasta 11. päivänä — s iis kenra<br />

a lik u v e rn ö ö rin jo o lle s s a h ä ty y t­<br />

täm ässä. T o s in o li jo 6.<br />

päivänä<br />

k a u p u n k ila is te n p y y n n ö s tä a se te t­<br />

tu e rity in e n p a lo va h in ko ko m ite a<br />

tehtävänään eri ta voin autta a häd<br />

ä n a la is ia . S iih e n k u u lu i 14 jä sentä<br />

m aaherra p u h e e n jo h ta ja n a . Sen<br />

ko ko o n p a n o m u u ttu i vu o sie n k u ­<br />

luessa, kunnes se te h tä vänsä tä y ­<br />

te ttyään lo p e te ttiin 1836. K om itea<br />

sai a lu s ta pitäen v o im a ka sta tukea<br />

k e n ra a lik u v e rn ö ö riltä .<br />

K A U P U N G IN o li kye ttä vä n o u ­<br />

sem aan m ilte ip ä ty h jä s tä . N oin<br />

11 000 ih m is tä o li k o d itto m a n a .<br />

Y h te is h e n k i ja s o s ia a lin e n s o lid<br />

a a ris u u s tu o ttiv a t k u ite n k in hyviä<br />

tu lo k s ia .<br />

K o d itto m ille jä rje s te ttiin<br />

a s u n n o t jä lje lle jä ä n e is tä rakenn<br />

u k s is ta ja venäläisen sotaväen<br />

m a jo itu s tila t lu o v u te ttiin heidän<br />

kä y ttö ö n s ä . Ilm a is ia ru o k a -a te rio i­<br />

• Turku 1827 palon jälkeen. FInbergIn litografia. (Turun kaupungin historiallinen m useo).<br />

— Kuva: M . Puhakka.<br />

ta ta rjo ttiin ja m a a seudulta varsin<br />

p itk ie n k in ta ip a le id e n takaa tu o tiin<br />

m u onavaroja T u rku u n a jo p e le illä ja<br />

a lu k s illa . V iitis e n s a ta a henkilöä<br />

jo u d u ttiin lähettä m ä ä n kaukaisem ­<br />

p iin p itä jiin k a u p u n g in u lk o p u o le l­<br />

le. V aikeata tila n n e tta h e lp o tti<br />

osaltaan se, e ttä varsin m onet<br />

s ä ä ty lä is e t ja p o rva rit o m is tiv a t<br />

m a a tilo ja lä h ip itä jis s ä ja -m aakunn<br />

issa. S uure t jo u k o t ih m is iä saatto<br />

iva t m yös m a tk u s ta a m ikä m illä ­<br />

k in ta voin s u k u la is te n ja ystävien<br />

luokse m aan e tä is ille k in k u lm ille .<br />

K o u lu p o ik a A d o lf M o b e rg ista , s itte<br />

m m in p ro fe s s o ris ta ja v a ltio n e u ­<br />

voksesta , tie d e tä ä n , e ttä hän ja<br />

hänen v u o kra isäntä n sä lä h tivät ja ­<br />

lan K e m iö ö n . M o b e rg illa o li kannettavanaan<br />

vihervarpunen häkkei-<br />

neen ja<br />

isännällä p ie n i ruokapa-<br />

ke tti.<br />

TULI k y ti ra u n io issa vielä kauan<br />

ja n iin k in m yöhään k u in syyskuun<br />

29. päivänä s u u re t k ip in ä lie s k a t<br />

rä iskyivät kauppaneuvos Trappin<br />

ta lo n jä ä n n ö k s is tä . J ä lkisam m u -<br />

tu sta varten H a lik o n , M ynäm äen,<br />

L oim aan ja Vehm aan k ih la k u n tie n<br />

k ru u n u n v o u d it n o s ta ttiv a t rahvasta<br />

m ä äräpäivinä T u rkuun 50 tai 100<br />

m iehen ry h m is s ä . V a aralliset<br />

m u u rit ja s a v u p iip u t re v ittiin ja<br />

vilja a<br />

p e la s te ttiin so rtu n e is ta vara<br />

s to is ta . V iim e in e n ryhm ä k u ts u t­<br />

tiin tä lla is e e n<br />

palvelukseen lo kaku<br />

u n 3 — 6 p ä iv ik s i.<br />

P A LO V A H IN K O K O M IT E A sai eri<br />

ta h o ilta a v u s tu k s ia y li 400 000<br />

p a n kin ru p la a . Z akrevski to im i tä s­<br />

säkin ta rm o k k a a s ti. L ä h in n ä hänen<br />

a n s io sta a n V enäjä llä k e rä ttiin<br />

124 000 ruplaa, kun Suom essa<br />

s a a tiin ko k o o n 105 000 p a n k in ru p ­<br />

laa. A p u a tu li T a llin n a s ta , R iiasta,<br />

H a m p u ris ta , L y y p e k is tä , L o n to o s ­<br />

ta ja L is s a b o n is ta saakka. R u o t­<br />

s is ta k e rty i vain 2 100 p a n kin ru p ­<br />

laa. S ie llä o lik in B orås vast'ikään<br />

palanut ja U ddevalla ssakin o li o l­<br />

lu t paha tu lip a lo . N ä is tä varo ista<br />

v o itiin jakaa 3 — 6 p ro s e n ttia m e­<br />

n e te ty is tä a rvoista.<br />

ZAKREVSKI o li s yysku u n 11.<br />

päivänä lä h e ttä n yt se n a a tille<br />

T urusta kirje e n , m issä hän katsoi<br />

tu h o n syntyneen lä h in n ä ka u p u n ­<br />

gin vanhentuneen ja ahtaan rakentam<br />

isen seurauksena. Hän hah-<br />

m o tte li jo s iin ä T urun tulevan e m ­<br />

p iiris e n asem akaavan ja e s itti in ­<br />

te n d e n tti a rk k ite h ti C. L. E ngelin<br />

p ik a is ta to im itta m is ta k a u p u n k iim ­<br />

me. Z akrevski palasi H e ls in k iin<br />

syyskuun 17. päivänä, sam an<br />

kuun 28. päivänä h änellä o li T urun<br />

a v u s tu s o h je lm a v a lm iin a ja sitte n<br />

hän itse riensi k iire e s ti P ietariin<br />

e sitte le m ä ä n asiaa k e is a rille , S uomen<br />

su u riru h tin a a lle .<br />

TU LO K S E N A o lik in k o lm e ke i­<br />

sarin o m a k ä tis e s ti lo kakuun 9.<br />

päivänä a lle k irjo itta m a a käskykirje<br />

ttä , jo is ta e n s im m ä in e n ja tä r­<br />

kein s is ä ls i:<br />

1 N iitä ka u p u n g in a s u k k a ita varten,<br />

jo tk a o liv a t m enettäneet<br />

om a isuute n sa, o li varattava<br />

300 000 ruplaa p a n k in sete le in ä .<br />

2 O li peru ste tta va 1 400 000 pan-<br />

k in ru p la n su u ru in e n rahasto,<br />

jo s ta m y ö n n e ttä is iin k o ro tto m ia<br />

ra k e n n u sla in o ja 2 % :n v u o tu i­<br />

sella ku o le tu kse lla .<br />

3 S uom en P a lo v a k u u tu s k o n tto ri<br />

sa isi 300 000 p a n kin ru p la n m äärärahan<br />

voidakseen s u o ritta a vaku<br />

u tu s s u m m a t p a lo v a k u u te tu is ­<br />

ta y k s ity is is tä ra kennuksista .<br />

S a m alla k o n tto ri v a p a u te ttiin<br />

korvaam asta<br />

v a k u u te ttu je n<br />

y le is te n rakennusten vahin g o t.<br />

4 S u o la tu llis ta o li kuuden vuoden<br />

aikana varattava 15 % tu o m io ­<br />

k irk o n korjaukseen.<br />

5 K a ikki T urun a sukkaat va p a u te t­<br />

tiin kru u n u n v e ro is ta kym m e n e k­<br />

si vu o d e ksi.<br />

6 K a u p u n g in ka u p p ia a t vapautettiin<br />

kym m enen vuoden aikana<br />

la iv o illa u lk o m a ille vie tä vie n ta ­<br />

varoiden tu llim a k s u is ta .<br />

7 Ne p a lo v a h in k o a k ä rs in e e t asukkaat,<br />

jo tk a ka u p u n g is s a ra k e n s i­<br />

vat ta i k o rja s iv a t ta lo ja , vapaute<br />

ttiin s o tila s m a jo itu k s e s ta k iv i­<br />

ta lo je n o s a lta v iid e k s ik y m m e -<br />

neksi ja p u u ta lo je n o s a lta kah-<br />

d e k s ik y m m e n e k s i v u o d e k s i.<br />

8 Y lio p is to n ra k e n n u s ra h a s to sa isi<br />

k o lm e n kym m e n e n<br />

vuoden a ikana<br />

n a u ttia tu llim a k s u t S u o m e sta<br />

vie tä v is tä p u is ta , la u d o is ta ,<br />

pie stä ja tervasta.<br />

N Ä M Ä h e lp o tu k s e t o liv a t m itä<br />

s u u rim m a s s a m äärin o m ia a n lu o ­<br />

maan uskoa tu le v a is u u te e n ja ta h ­<br />

to a rakentaa T u ru s ta e n tis tä ä n ul-<br />

jaam p i u u d e n a ikain e n ka u p u n k i.<br />

T u rk u la is e t o liv a t e rity is e n k iit o llisia<br />

k e n ra a lik u v e rn ö ö rille ja he<br />

o m is tiv a t m yö h e m m in yh d e n p itkän,<br />

uuden asem akaavan e d e lly t­<br />

täm än kadun Z a kre vskin e tu n im e ä<br />

kä yttäen hänen n im ik k o k a d u k s e e n ,<br />

A rs e n in k a d u k s i.<br />

Its e n ä is y y te m m e<br />

a lk u v u o s in a täm ä katu m u u te ttiin<br />

S irk k a la n k a d u k s i, m u tta hänen n i­<br />

m ensä elää v ie lä v iid e s s ä sen va r­<br />

re lla sija its e v a s s a a su n to -o s a k e y h -<br />

tiö s s ä .<br />

T U R K U LA IS TEN ty y ty v ä is y y s ei<br />

k u ite n kaan k e s tä n y t s e lla isenaan<br />

k auan, s illä lo k a k u u n 21. päivänä<br />

a n n e tu lla ju lis tu k s e lla ke isari<br />

m ääräsi y lio p is to n s iirre ttä v ä k s i<br />

H e ls in k iin . Täm ä tu rk u la is ia ta v a t­<br />

to m a s ti ty rm is ty ttä n y t ja m a senta ­<br />

nut a ja tu s o li to d e n n ä k ö is e s ti h ä ­<br />

nestä itse stä ä n lä h tö is in . H än o li<br />

ennen ts a a rik s i tu lo a a n to im in u t<br />

A ka te m ia n ka n s le rin a ja jo u tu n u t<br />

s illo in k iu s a a n tu n e e n a seuraam aan<br />

m o n ia v ä lik o h ta u k s ia ja re tte lö itä ,<br />

jo ita in to ile v a t y lio p p ila a t tu o n<br />

tu o s ta k in jä rje s tiv ä t o p e tta jie n s a<br />

h illits e v is tä n e u v o is ta v ä littä m ä ttä .<br />

N iid e n se u ra u kse t k y p s y iv ä t nyt<br />

tässä.<br />

M U U TEN tu rk u la is e t saivat<br />

ed e lle e n kin n a u ttia its e v a ltia a n s a<br />

su o s io ta .<br />

Hän jä rje s ti T u k h o lm a n<br />

lä h e ttilä ä n s ä ke n ra a li van S u ch te -


JANNE KOSKI:<br />

Turun vapaaehtoisen<br />

palokunnan talo<br />

• Arkkitehti Karl V iktor Reiniuksen piirtäm ä Turun VPK:n talo Eerikinkadun<br />

ja Eskelinkadun kulm assa. Talo vihittiin käyttöönsä 30. 10. 1892. —<br />

Kuva: Ilm ari Rinne.<br />

le n in . V ia p o rin p iirittä jä n , v ä lity k ­<br />

s e llä n iille k a u p u n g in n. 15 0 :1le<br />

ta lo n o m is ta ja lle , jo tk a o liv a t vak<br />

u u tta n e e t k iin te is tö n s ä R uotsin<br />

yle is e s s ä p a lo v a k u u tu s la ito k s e s s a ,<br />

ko rvauksen 87 1 /2 % :n su u ru is e ­<br />

na v a k u u tu s s u m m is ta . Ilm an ke i­<br />

sa rin v ä liin tu lo a o lis i tu s k in saatu<br />

m itä ä n .<br />

SYYSKUUN 15. päivänä T urun<br />

p o rv a ris to k o k o o n tu i valitsem aan<br />

ra k e n n u s jä rje s ty k s e n e d e lly ttä m ä ä<br />

1 2 -jä s e n is tä v a lio k u n ta a , jo n k a o li<br />

a n n e tta va la u s u n to jä lle e n ra k e n ta ­<br />

m is e s ta . Sen jo h ta v in a m ie h in ä<br />

o liv a t k a u p p a n e u vos C h ris tia n<br />

T ra p p , P orvoon v a ltio p ä iv ie n porva<br />

rissäädyn p u h e m ie s, k a u p p ia a t<br />

A b ra h a m K in g e lin ja P. J. G ylich<br />

sekä n a h k u rit C h ris to ffe r R ic h te r<br />

ja S a m u e l G o tts c h ic k . K o m ite a n<br />

m ie tin tö v a lm is tu i jo s y y s k u u n 25.<br />

päivänä ja se o li Z a kre vskin lu o n ­<br />

n o s te le m illa lin jo illa . K o m ite a<br />

k a n n u s ti m a is tra a ttia om aksum a a n<br />

k y llin s u u rp iirte is e n kannan. T u r­<br />

ku u n tu llu t E ngel o li s a a n u t u u ­<br />

den u u s k la s s is e n asem akaavan,<br />

n y k y is e n ru u tu k a a v a n , v a lm iik s i<br />

ko lm e s s a v iik o s s a ja lo k a k u u n 20.<br />

päivänä m a is tra a tti h yväksyi sen<br />

sekä e s itti s a m a lla , e ttä kaupung<br />

in k o k o tu h o u tu n u t osa lu n a s te t­<br />

ta is iin y le is illä v a ro illa ja uudet<br />

la a je n n e tu t to n tit m y y tä is iin halu<br />

a v ille h u u to k a u p a lla .<br />

E N G E LIN kaava lähes ka k s in ­<br />

k e rta is ti a ika ise m m a n k a u p u n k ia ­<br />

lueen ja s ik s i s e n a a tti lu o v u tti<br />

h e lm ik u u n 3. päivänä 1828 päiväty<br />

n k e is a rillis e n kä skykirje e n m u­<br />

k a is e s ti k a u p u n g ille la h jo itu k s e n a<br />

ta rvitta va n lisäalueen 391 ty n n y rinalaa<br />

L in n a n k e n tä ltä , Isosta - ja<br />

V ä h ä h e ik k ilä s tä sekä e rin ä is is tä<br />

m a is tra a tin tilo is ta . K eisari o li<br />

v a h v is ta n u t kaavan sam ana päivänä<br />

ja m y ö n tä n y t k a u p u n g ille sam<br />

an tie n ra ke n n u sla in a ra h a sto sta<br />

400 000 p a n k in ru p la n k u o le tu s la i­<br />

nan.<br />

TU R K U LA IS E T o m is ta u tu iv a t nyt<br />

ka u p u n k in s a k a ik in p u o lis e e n rake<br />

n ta m is e e n . S y y tte ly t ta p a h tu ­<br />

n eesta k a ta s tro fis ta jä iv ä t vähäis<br />

ik s i ja porvari H e llm a n in e m ä n ­<br />

nän ja hänen väkensä s a llittiin lo ­<br />

kakuun 13. päivänä te h d ä käm nerio<br />

ik e u d e s s a rakennuskaaren m äärääm<br />

ä ta p a tu rm a va la . O ike u s k a t­<br />

(L y h e n n e lm ä Å b o A kadem in<br />

ta id e h is to ria n la ito k s e lla kev<br />

ä tlu k u k a u d e lla 1977 te h ­<br />

d ystä p ro s e m in a a rie s ite l­<br />

m ästä. K irjo itta ja n ly h e n tä ­<br />

mä <strong>1979</strong>.)<br />

TA LO H A N K E<br />

T u ru n V P K :n to im in ta a n on jo<br />

varhaisessa va ih e e ssa ku u lu n u t<br />

e rila is te n h u v itila is u u k s ie n ja illa<br />

n v ie tto je n jä rje s tä m in e n . T ila i­<br />

s u u k s ia jä rje s te ttiin o s a k s i varojen<br />

h a n k k im is e k s i ku n n a n to im in ta a n ,<br />

o saksi k u n ta la is te n om an v iih ty ­<br />

vyyden lis ä ä m is e k s i ja "o ikean<br />

kunnan h e n g e n " lu o m is e k s i. T ä l­<br />

la is ta to im in ta a jä rje s te ltä e s s ä heräsi<br />

v ä h ite lle n a ja tu s o m a sta ta ­<br />

lo sta . E n s im m ä is e t kerä ykset ta lo -<br />

rahasto n hyväksi te h tiin jo 1870-<br />

luvun a lk u p u o le lla . V a ro ja k e rä ttiin<br />

vapaaehto isin a la h jo itu k s in a ja<br />

m m . n a a m ia is illa ja a rp a ja is illa .<br />

K u n n a n tä y ttä e s s ä 50 vu o tta<br />

vuonna 1888 p ä ä tti ka u p u n ki la h ­<br />

jo itta a s u u n n ite ltu a ra kennusta<br />

so i, e tte i o llu t m a h d o llis ta saada<br />

"p ie n in tä k ä ä n se lkoa s iitä kuin ka<br />

ja kenen tu o tta m u k s e s ta tu li o li<br />

päässyt ir t i” . S vante D ahlström<br />

arvelee, e ttä tu u li o li le n n ä ttä n yt<br />

läheise stä ta lo s ta k ip in ö itä H e llm<br />

anin ta lo n h einäparvelle.<br />

PALO N laajuuteen ja sen a i­<br />

h e u tta m a a n ennennäke m ä ttö m ä ä n<br />

tu h o is u u te e n o liv a t nähtävästi<br />

s yynä varsin m onet sam aan epäed<br />

u llis e e n s u u n ta a n vaikutta n e e t<br />

seikat ja on ilm e is tä , e ttä keskelle<br />

jä lkike sä n id y lliä s a ttu n u t o d o tta ­<br />

m aton o n n e tto m u u s tä y s in y llä tti<br />

y h tä k k is e llä raivoavalla ra ju u d e l­<br />

laan ja h äm m ensi k a u p u n g in lam<br />

aantuneet a sukkaat jo h to m ie h i-<br />

neen.<br />

TÄ H Ä N vo in e e kin lopettaa<br />

S akari T o p e liu k s e n p u o li v u o s is a ­<br />

taa m y ö h e m m in k irjo itta m in aja ­<br />

tu k s in :<br />

"E i m ikään s u u ri m u u to s synny<br />

tu s k itta , ja S uom en u u si a ika on<br />

n o u ssu t verestä ja tu h a s ta . Sen,<br />

m in kä vuoden 1808 ta is te lu k e n tä t<br />

a lo ittiv a t, vuoden 1827 tu li on<br />

s a a tta n u t p ä ä tö kse e n .” □<br />

varten to n tin E erikin kadun ja<br />

E skelin k a d u n k u lm a s ta . K aksi<br />

v u o tta m y ö h e m m in , 1890<br />

h y v ä k s y ttiin a rk k ite h ti Karl V ik to r<br />

R e in iu ksen tekem ät k a k s ik e rro k s i­<br />

sen k iv ita lo n p iiru s tu k s e t.<br />

R a k e n n u styöt a lo ite ttiin peruskiven<br />

m u u ra u k s e lla h u h tik u u n 19.<br />

päivänä 1891. Tässä tila is u u d e s s a<br />

o li läsnä koko k u n ta laulajineen ja<br />

s o itta jin e e n . S y k s y llä 1892 a lkoi<br />

ra ke n n u s v a lm is tu a , ja u lk o p u o le n<br />

ra p p a u sta ja jo ita k in sis u s tu k s e n<br />

p u u tte ita lu k u u n o tta m a tta se saatiin<br />

v a lm iik s i ja v ih ittiin k ä y ttö ö n ­<br />

sä m a in ittu n a s y ksyn ä lo kakuun<br />

30. päivänä.<br />

R A KENNUS<br />

R akennusm a ssan u lk o p u o lin e n<br />

jä s e n te ly vastaa p ä ä p iirte issä ä n t i ­<br />

lan jä se n te lyä sisä p u o le lla .<br />

S is ä ä n k ä y n tiris a liitti sisältä ä pääp<br />

o rta ik o n , ja E e rikin kadun fasadin<br />

ris a liitit vastaavat ensim m ä isessä<br />

ja to is e s s a kerro ksessa o le via p ie ­<br />

niä k u lm a h u o n e ita . M yös kerrosjak<br />

o on k o ro s te tu s ti e s illä rakennuksen<br />

u lk o p in n a s s a .<br />

P ääosiltaan on ta lo n huonejä r­<br />

je s ty s s ä ily n y t n ykyaikaan sam anla<br />

isena k u in m itä se on R e in iu k­<br />

sen p iiru s tu k s is s a . V ain kella rissa<br />

on ta p a h tu n u t s u u ris u u n ta is ta t i­<br />

lo je n u u d e lle e n jä rje s te ly ä .<br />

R atkaiseva osa T u ru n V P K :n talon<br />

a rk k ite h tu u rin m u o to u tu m is e s ­<br />

sa on kunnan tila n tarve. T ie ty n ­<br />

lainen to im in ta s y n n y ttä ä tarpeen<br />

tie ty n la is e s ta tila s ta ja tä stä ta r­<br />

peesta s y n ty y rakennuksen fu n k ­<br />

tio , jo k a kä y te ttä v is s ä olevien<br />

m a h d o llis u u k s ie n ym . ra jo itu s te n<br />

p u itte is s a m u o d o sta a perustan,<br />

jo lta rakennuksen s u u n n itte lu lähtee.<br />

A ikakauden ty y liä ja m ahdollis<br />

ia e siku via sove lta e n a rk k ite h ti<br />

lu o ra kennuksen, huoneiden<br />

ko m p le k s in , jo k a antaa m a h d o llis<br />

im m a n luonte va n kehyksen ja<br />

suoja n ra kennuksessa tapahtuvalle<br />

to im in n a lle .<br />

H u vi- ja ra v in to la to im in ta m äärä<br />

sivä t p itk ä lle rakennuksen a rk k i­<br />

te h tu u ria . T a rv ittiin su u ri sali ju h ­<br />

la tila is u u k s ie n y le is ö ä varten,<br />

n ä y ttä m ö e s iin ty jiä varten ja tila t,<br />

jo is s a ra v in to la vo is i pysyvästi<br />

to im ia . N äm ä va a tim u kse t v a ik u t­<br />

tiva t edelle e n : S u u ri yleisöm äärä<br />

ta rv its i riittä v ä s ti tila a liik k u a k -<br />

seen, m m . suuren p o rta ik o n , ja t i­<br />

lat p ä ä lly s v a a tte ita varten. E s iin ty ­<br />

jät ta rv its iv a t o m a t tila n s a , jo is s a<br />

v a lm is ta u tu iv a t e s ity k s iin . Ravinto<br />

la vaati to im ia k s e e n k e ittiö n .<br />

Lis ä k s i ta rv ittiin eri ta rk o itu k s iin<br />

v a ra s to tila a . T ilo je n jä rje ste lyssä<br />

o li ennen kaikkea o te tta va h u o ­<br />

m io o n n iid e n ta rk o itu k s e n m u k a i­<br />

nen s ijo itte lu ja to im iv u u s . Vaates<br />

ä ily ty k s e n on o lta v a lähellä s i­<br />

s ä ä n käyntiä , e s iin ty jie n tila t n ä y t­<br />

tä m ö n vieressä ja k e ittiö n on o lta ­<br />

va riittä v ä n lä h e llä ravintolaa.<br />

R akennuksen k o k o on osaltaan<br />

m ä ä rä ytynyt ku n n a n jäsenm äärän<br />

m ukaan, jo k a 1880-luvun lo p u lla<br />

oli n o in 500 henkeä. Parveke m u ­<br />

k a a n lu e ttu n a m a h tu u ju h la s a liin<br />

800 h e n k ilö ä , m in k ä vo isi katsoa<br />

vastaavan tila is u u tta , jo h o n o s a l­<br />

lis tu u ko ko k u n ta sekä jo u k k o vie ­<br />

raita. O tettaessa ka ik k i h uoneet<br />

k ä y ttö ö n , m ahtu u h u o n e is to o n<br />

1 000 hengen y le is ö .<br />

V arsinaiseen s a m m u tu s ty ö h ö n<br />

liitty v iä tilo ja ei rakennuksessa<br />

a lu n p e rin o llu t, s illä k a lu s to a ei<br />

s ä ily te tty kunnan ta lo lla .<br />

KORJAUS- JS M UUTOSTÖITÄ<br />

V P K :n ta lo on a ik o je n ku lu e ssa<br />

s ä ily ttä n y t m u o to n sa m ilte i a lk u ­<br />

peräisenä. A k tiiv is e s s a käytössä<br />

olevana rakennuksena ovat siihen<br />

k o h d is tu n e e t va a tim u kset tuoneet<br />

jo ita k in p ienem piä m u u to k s ia , jo t ­<br />

ka ovat käytännön ta rpeiden sanelem<br />

ia. S u u ri ju h la s a li ei ole m u u t­<br />

tu n u t m a alauksia ja la ttia n u u s i­<br />

m is ia lu k u u n o tta m a tta .<br />

E n sim m ä in e n m e rkittä vä rakenn<br />

u s ty ö , jo ka ta lo s s a sen v a lm is tu ­<br />

m isen jälkeen s u o rite ttiin , o li s i­<br />

säänkäynnin puhkaisem in e n rakennuksen<br />

k o illis p ä ä ty y n vuonna<br />

1897. O vesta on pääsy e n s im m ä i­<br />

sen kerroksen p o h jo iseen k u lm a ­<br />

huoneeseen, e s iin ty jie n huoneeseen,<br />

jo h o n e s iin ty jä t nyt pääsivät<br />

suoraan u lkoa ta rv its e m a tta kulkea<br />

koko rakennuksen lä p i. O viaukon<br />

u lk o p u o le lle ra k e n n e ttiin eteiseksi<br />

v iis is iv u in e n porrashuone.<br />

V arojen puutte e ssa o li rakennus<br />

e n s im m ä is in ä vu o sin a rappaam a-<br />

to n , kunnes vuonna 1898 kauppias<br />

I.W . R a u te llin te s ta m e n ttila h jo i-<br />

tuksen a n s io s ta sa a tiin talo n u l­<br />

koasu tä yd e n n e tyksi.<br />

S u u rim m a t m u u to s ty ö t, jo ita ta ­<br />

lossa on te h ty , ta p a h tu iva t v u o ­<br />

sien 1913 — 14 k o rja u k s is s a a rkk<br />

ite h ti A lex. N y s trö m in s u u n n ite l­<br />

m ien m ukaan. E nsim m äisessä<br />

kerroksessa s ija in n u t päällysvaatehuone<br />

a lkoi käydä a h ta a ksi, ja<br />

y le is ö n v a litu s te n tu lo k s e n a ryh ­<br />

d y ttiin tila n n e tta korjaam aan.<br />

K e lla rikerro ksessa o li tähän asti<br />

o llu t keilarata, m u tta koska sen<br />

kä y ttö o li vähäistä ja sen a ih e u t­<br />

tam a m e lu h a itta s i ju h la s a lis s a p i­<br />

d e ttä v iä e s ity k s iä , o li ta rk o itu k ­<br />

se n m u kaista m u u tta a sen vaatim at<br />

tila t m u u h u n kä y ttö ö n . T o te u te ­<br />

tussa k o rja u s ra tk a is u s s a on k e lla ­<br />

rikerroksen E skelin kadun p u o le i­<br />

seen päähän rake n n e ttu vaatesäily<br />

ty s h u o n e ja e te in e n , jo h o n p u h ­<br />

k a is tiin u usi sisä ä n kä yn ti E s k e lin ­<br />

kadun ris a liitin lu o te is p u o le lle .<br />

K a lu s to lle ja h e n k ilö k u n n a lle rak<br />

e n n e ttiin ka ksike rro ksin e n lisärakennus<br />

päärakennuksen itäiseen<br />

ku lm aan vuonna 1952.<br />

Talon lu o te is k u lm a n e n s im m ä i­<br />

sen ja to is e n kerroksen huoneiden<br />

v ä lillä on aikanaan o llu t portaat,<br />

jo ilta on o llu t pääsy to is e n ke r­<br />

roksen huoneesta e ro te ttu u n p ie ­<br />

neen huoneeseen, jo s s a vielä nykyä<br />

ä n kin s ija its e e n iin sa n o ttu<br />

tu rk k ila in e n huone. H uoneen ka tto<br />

on kankaalla k o ris te ltu ja s e in illä<br />

on s in ip o h ja is ia k o riste m a a la u k-<br />

sia, jo tk a on m u s tin puukehyksin<br />

ja e ttu v y ö h y k k e is iin . S einien a la o ­<br />

sassa on g e o m e tris ia k o ris te a ih e i­<br />

ta. Eräässä ku vapin n a ssa on sig -<br />

neeraus: W . W a h lro o s -26.<br />

M erkkipaalut<br />

Vartiovuorenmäkeen<br />

■ Vuonna 1968 Turku-seura<br />

esitti kaupunginhallitukselle,<br />

että Vartiovuorenm äkeen<br />

asetettaisiin m aan vuosituhantista<br />

kohoam ista esittävät<br />

m erkkipaalut. Seura on<br />

m yöhem m in uusinut esityksensä.<br />

Useita vuosia valm isteltavana<br />

ollut seuran esitys on<br />

nyt, kaupungin 750-juhlavuotena,<br />

ratkennut m yönteisesti.<br />

K iinteistö- ja rakennustoim<br />

en lautakunta päätti<br />

kokouksessaan 16. 5. <strong>1979</strong><br />

hyväksyä Turku-seuran esityksen.<br />

Kukkulan rinteeseen<br />

pystytetään betonijalustalle<br />

m essinkirakenteisia merkkitauluja.<br />

K ustannukset ovat<br />

noin 38 000 m arkkaa. Turkuseuran<br />

esitys kaupunginhallitukselle<br />

perustui kauppias<br />

V iljo Vanteen seuran h allituksessa<br />

tekem ään alo itteeseen.<br />

□<br />

LOPUKSI<br />

T urun V P K :n ta lo on s y n ty n y t<br />

kunnan om a sta ta rp e e sta saada t i ­<br />

lat to im in n a lle e n , ja ta lo n vu o k­<br />

raam inen eri ta rk o itu k s iin on lu o ­<br />

n u t ta lo u d e llis ta p o h ja a tä lle t o i­<br />

m in n a lle . V a lm istu e ssa a n ta lo n<br />

ju h la s a li m u o d o s ti m e rkittä vän lisän<br />

k a u p u n g in ju h la h u o n e is to ih in .<br />

V a rs in k in kevyem pien h u vie n , k u ­<br />

ten ta n s s ia is te n , jä rje s tä m is tä va r­<br />

te n ei ka u p u n g issa o llu t e n n e s­<br />

tään vastaavaa paikkaa.<br />

T a lo on hyvä e s im e rk k i aatte e n<br />

y m p ä rille k o k o o n tu n e e n y h te is ö n<br />

aikaansaam a sta ra ke n n u kse sta . Se<br />

on tila , jo s s a aatte e n ka n n a tta ja t<br />

voivat ko k o o n tu a , m u tta se on<br />

m yös y h te is ö n id e n tite e tin v a h v is ­<br />

ta ja , jo k a e d u sta a — ja e d is tä ä —<br />

aatteen e lin v o im a is u u tta . V ä lia i­<br />

ka is is s a tilo is s a to im iv a n y h te is ö n<br />

on v a ikeam p i sa a vu tta a s iin ä m ä ä ­<br />

rin v a k iin tu n u tta ja pysyvää k ä s i­<br />

ty s tä its e s tä ä n , k u in y h te is ö n , jo ­<br />

ka to im ii o m a ssa ra k e n n u k s e s ­<br />

saan. R akennus on k o n k re e ttin e n<br />

o s o itu s y h te is ö n to im in n a s ta ja<br />

a in a k in m u o d o llin e n ta e to im in n a n<br />

ja tk u v u u d e s ta . □


Lääket. ja kir. tri<br />

KALEVI N IE M IN E V A :<br />

2 5 0 vuoden takainen<br />

tapausselostus Kupittaan<br />

terveyslähteeltä<br />

TU R U N ka u p u n g in 750-ju h la vu o -<br />

s i ta rjo a a so p iva n aiheen tu o d a<br />

e s iin h is to ria llis e s ti hyvin m e rk ittävää<br />

p o tila a n h o ito a koskeva selo<br />

s tu s , k o s k a se liitty y sa m a lla läh<br />

e is e s ti S u o m e n lääketieteen h is ­<br />

to ria a n ja k o ska p a rannus ta p a h tu i<br />

T u ru s s a ta san 250 v u o tta s itte n .<br />

S U U R EN P ohja n so d a n jälkeen<br />

o li k o k o R u o ts in va lta k u n ta ka u t­<br />

ta a lta a n lam assa; v a rs in k in S u o ­<br />

m en k o h d a lla o liv a t tu h o n jä lje t<br />

su u re t. T ä llö in on e rik o is ta , että<br />

T u ru s s a tie te e llin e n ty ö a katem ian<br />

p iiris s ä lä h ti va rs in n o p e a s ti liik ­<br />

keelle . Y llä ttä vä ä ehkä o li, e ttä<br />

lääketie te e n a la lla ry h d y ttiin heti<br />

o m a p e rä is e m p iin k in tu tk im u k s iin<br />

k u in e n nen s o ta a R u o ts in S u u ru u ­<br />

den a ikana. Täm än a ih e u tti T u rk u u n<br />

n im ite tty je n , to is ia a n seuraavien,<br />

to s in a la lla a n a in o id e n lääketie te e n<br />

p ro fe s s o rie n om a a k tiiv is u u s<br />

ja e ttä h e id ä t o li a ik a kaute e n nähden<br />

k o u lu te ttu h u o m a tta va n k o r­<br />

k e a ta s o is e s ti. M o le m m a t U udenk<br />

a u p u n g in rauhan jä lk e e n sa a p u ­<br />

neet p ro fe s s o ri P e tte r E lfvin g<br />

(1677— 1726) ja H e rm a n D iereric<br />

S p ö rin g (1701— 1747) o liv a t v ä ite l­<br />

leet H o lla n n is s a s illo is e n E u ro o ­<br />

pan lä ä ketie te e n k e h ity k s e e n nähden<br />

jo h ta v a s s a m aassa. Täällä<br />

m e d is iin is e n tie tä m y k s e n m erkkim<br />

ie s tä H erm an B oerhaavea<br />

(1668— 1738) k a ra k te ris o itiin p o tila<br />

itte n ja o p p ila itte n p iiris s ä a i­<br />

ka n sa s u u rim p a n a lä ä kärin ä p o tilaan<br />

ta rkan k liin is e n , p o tila a n saira<br />

s v u o te e n ä ä re llä ta p a h tu va n tu t­<br />

k im u k s e n k e h ittä jä n ä .<br />

1 7 0 0 -lu vun a lk u v u o s ik y m m e n in ä<br />

R u o ts is s a tie te e llin e n tu tk im u s ty ö<br />

p y rk i m o n e lla a la lla saam aan tu n ­<br />

n u s tu s ta m y ö s E u ro o p a n k e s k u k ­<br />

s is s a . T ä s tä s y y s tä ry h d y ttiin s illo<br />

in ju lk a is e m a a n tie te e llis tä sarja<br />

a a ja n k a n s a in v ä lis im m ä llä kie ­<br />

le llä la tin a lla . J u lk a is ija n a U psalan<br />

tie te e llin e n seura a lk o i ilm e s ty ä<br />

1720 e n s im m ä in e n ja tk u v a tu t­<br />

k im u s s a rja : A c ta lite ra ria S ueciae.<br />

O lo s u h te e t k u ite n k in v a a tivat, että<br />

ju lk a is u k ä s itte lis i ei yksin o m a a n<br />

k ir ja llis u u tta vaan m y ö s k in tu tk i­<br />

m u k s ia m a te m a tiik a n ja lu o n n o n ­<br />

tie te id e n a lo ilta ja lä h in n ä s o v e llu ­<br />

tu k s ia m aan k u lttu u riin ja e lin k e i­<br />

n o ih in n ä h d e n . T ä llö in sa rja n n im i<br />

m u u ttu i v u o n n a 1730 A c ta lite ra ria<br />

et s c ie n tia ru m S u e c ia e ’ksi.<br />

Kalevi Niemine va<br />

O TSAKKEESSA m a in ittu tap<br />

a u s s e lo s tu s on ju lk a is tu s iis tä s ­<br />

sä R u o ts i-S u o m e n e n sim m ä ise ssä<br />

lu o n n o n tie te e llis e s s ä ja tku va ssa<br />

s a rja ssa o lle n sen a lk u n id o k s e s s a<br />

(1730) ko lm a n te n a n id o k s e n 23.<br />

a rtik k e lis ta . N id o k s e n v u o s ilu k u<br />

on tä m ä 1730, m u tta v iis i e n s im ­<br />

m ä is tä n id o s ta on p a in e ttu yh d e s­<br />

sä U psa la ssa vasta 1738. A lk u n i-<br />

teessä ju lk a is iv a t hyvin m onet<br />

S k a n d in a via ssa ja kauem p a n a kin<br />

tu n n e tu t tie d e m ie h e t tu tk im u k ­<br />

siaan. K oro sta a kse e n riittä v ä s ti<br />

H erm an D ie re ric S p ö rin g in a rtik k e ­<br />

lin o m in a is p a in o a on syytä m a in i­<br />

ta erä itä tähän n id o kseen k irjo itta ­<br />

neita ru o ts a la is ia tu tk ijo ita .<br />

U U D EN ju lk a is u s a rja n e n s im ­<br />

m äisen a rtik k e lin on k irjo itta n u t<br />

M a g n u s von B ru m e ll (1679— 1731).<br />

Hän to im i lääkärinä ja anato m ia n<br />

p ro fe s s o rin a T u k h o lm a s s a ja vuod<br />

e sta 1724 lä ä k in tö h a llitu k s e n<br />

(C o lle g iu m m e d icu m ) p ä ä jo h ta ja ­<br />

na. Tänä vuonna hänet n im ite ttiin<br />

m y ö s k in a rk k ia trik s i. H än on o llu t<br />

y k s i R u o ts in lu o n n o n tie te e llis e n<br />

tu tk im u k s e n 1700-luvun k u k o is tu s ­<br />

kauden k ä rk in im i. N im e n A nders<br />

C e ls iu s (1701— 1744) tu n te e varm<br />

a sti jo k a in e n hänen n im e llä ä n<br />

k ä yvästä lä m p ö m itta ris ta , vaikkakaan<br />

lu o n n o n tie te ilijä t eivät s iitä<br />

y k s in o m a a n anna h ä n e lle kunniaa.<br />

Hän on R u o ts in k a ik k ie n a ikoje n<br />

k a n s a in v ä lis e s ti tu n n e tu im p ia tie ­<br />

d e m ie h iä lä h in n ä a s tro n o m in a .<br />

L u n d ila in e n lä ä ketie te e n p ro fe s s o ri<br />

ja h is to rio its ija K ilia n S tobaeus<br />

(1690— 1742) la a ti tä h ä n a lk u n i-<br />

dokseen u s e ita k in a rtik k e le ita .<br />

Lääkärinä hänet tu n n e ta a n R am lösan<br />

k y lp y lä n k e h ittä jä n ä , h is to ­<br />

rio its ija n a taas R u o ts in p a ik a llis -<br />

m u s e o to im in n a n kä y n n is tä jä n ä .<br />

H änen m e rk ity s tä ä n to d is ta a , että<br />

W . R u neberg’n h ä nestä tekem ä<br />

pa tsa s p a lja s te ttiin L u n d is s a 1906.<br />

S uom een ja e rik o is e s ti T u rkuun<br />

S tobaeuksen liittä ä to s ia s ia , e ttä<br />

hän o li T urun p ro fe s s o rin virkaan<br />

tu lle e n S p ö rin g in seuraajan Johan<br />

Lechen voim a kas s u o je lija "k u k -<br />

k a is k u n in g a s " C arl L in n é n ohella .<br />

Turkuun liitty y m yös n ite e n v iidennen<br />

tu tk im u k s e n te k ijä C onrad<br />

Q uensel (1676— 1732), jo ka o li<br />

tä h titie te ilijä ja m a te m a a tik k o .<br />

Hän o p is k e li T u ru ssa alkaen vuod<br />

e sta 1689 ja tu li d o s e n tik s i täällä<br />

1695 ja filo s o fis e n tie d e ku n n a n<br />

a p u la is e k s i 1702. H ä n e t n im ite ttiin<br />

L iiv in m a a lle P ärnun y lio p is to n<br />

m a te m a tiik a n p ro fe s s o rik s i 1704,<br />

jo s ta hän s iirty i sam aan toim een<br />

L u n d in y lio p is to o n 1712. Hän<br />

p u o ls i v o im a k k a a s ti K o p e rn icu k-<br />

sen m a a ilm a n jä rje s te lm ä ä R u o t­<br />

sissa . T o d e tta k o o n , e ttä apte e kkim<br />

useo T u ru ssa s ija its e e Q uenselta<br />

lo ssa, jo k a o li suvun hallu ssa<br />

vuoteen 1723.<br />

T Ä M Ä N e n s im m ä is e n v u o s in i-<br />

teen m u is ta k irjo itta jis ta on s iis<br />

o s a lla o llu t y h ty m ä k o h tia T u rkuun<br />

ja sen a k a te m ia a n k in , jo te n k a<br />

H .D . S p ö rin g on hyvin so p in u t<br />

s iih e n tä yd e n n y k s e k s i h u o lim a tta ,<br />

e ttä hän ju u ri h ä vityn sodan jä l­<br />

keen e d u s ti ru n n e llu n S uom en eli<br />

"T a kam a a n " pie n e h köä y lio p is to a ,<br />

s illä o liv a th a n R u o ts is s a U psala ja<br />

Lund jo s illo in s u u ria "tie d e k e s ­<br />

k u k s ia ". J u lk a is u n m u ka a n o t­<br />

to o n on lu u lta v a s ti o s itta in v a ik u t­<br />

ta n u t S p ö rin g in vireyden o h e lla<br />

pari to s is e ik k a a , vaikka em m e n iitä<br />

p ysty k ä ä n to d is ta m a a n , a in o a s ­<br />

taan o le tta m a a n to d e n n ä k ö is in ä ,<br />

koska o tsakkeen ta p a u s s e lo s tu s ei<br />

ole a in o a täm än vuoden 1730 n i­<br />

teen S p ö rin g in a rtik k e li e ikä edes<br />

S p ö rin g o le a in o a tu rk u la in e n k irjo<br />

itta ja . T a u s ta lla on h a vaitta vissa<br />

pari h e n k ilö h a h m o a . R u o ts i-S u o -<br />

ACTA L ITER A R IA ET SCIENT. STEC. A, MDCCXXX.<br />

III.<br />

H E R M A N N I D. SPÖ RINC,<br />

Obfcrvatio dc Elcphantiafi Aqua<br />

m en k a n s lia p re s id e n ttin ä (p ä ä m i­<br />

n is te rin ä ) to im i s illo in A rv id H o rn<br />

(1664— 1742). Hän o n H a lik o s s a<br />

s y n ty n y t m ie s, jo k a lis ä k s i ko.<br />

a ja n k o h ta n a (1723— 1735) v a ik u tti<br />

T urun a ka te m ia n k a n s le rin a . Täm ä<br />

seikka o n s a a tta n u t v a ik u tta a<br />

A uran p a rh a itte n o p p in e itte n<br />

e s iin ty m is e e n s illo in h y v in arvov<br />

a lta isen tie te e llis e n ju lk a is u n<br />

p a ls to illa , vaikka H o rn tie ttä v ä s ti<br />

ei e s iin ty n y tk ä ä n voim a k k a a s ti<br />

S uom en p u o le s ta R u o ts is s a . J u l­<br />

ka isun p ä ä su o sija ja jo lle ko. nide<br />

o li o m is te ttu o li kre iv i G u sta f<br />

B onde (1 6 8 2 -1 7 6 4 ), jo k a h ä n kin<br />

o li o llu t S u o m e ssa o p is k e le m a s s a<br />

T urun a ka te m ia ssa k o lm is e n v u o t­<br />

ta ennen 1700-luvun ta ite tta .<br />

Hänen va ik u tu s v a lta n s a p e ru s tu i<br />

asem aan va lta n e u vo kse n a ja v u o rih<br />

a llitu k s e n p ä ä jo h ta ja n a .<br />

V A LO K U V A S S A on tä m ä ju lk a i­<br />

su: O p sce rva tio de E le p h a n tia si<br />

A qua M a rtia li fo n tis K u p is , prope<br />

A b o a m , c u ra ta . A n . 1729, k o k o ­<br />

naan näkyvissä p ie n e n n e tty n ä ja<br />

site n lu o n n o llis e s s a a sussaan, to ­<br />

s in m u u te ttu n a k o lm e lta s iv u lta<br />

y k s im itta is e k s i k o k o n a is u u d e k s i.<br />

Se on s iis s ik ä li h a rv in a is u u s , e ttä<br />

se on e n s im m ä in e n S u o m e s ta ilm<br />

e s ty n y t lä ä k e tie te e llin e n ta p a u s ­<br />

s e lo s tu s e rillis e s ti ja tk u v a s s a sarjassa.<br />

Seuraavassa on k o k o te k s ti<br />

käännetty s u o m e k s i. K ä ä n n ö ksessä<br />

on p y ritty m a h d o llis u u k s ie n<br />

m ukaan noudatta m a a n a lk u p e rä is ­<br />

tä te k s tiä .<br />

H U O M IO S IITÄ, M IT E N K Ä ELE-<br />

FANTIA S IS -T A P A U S H O ID E TTIIN<br />

TURUN L Ä H E L L Ä S IJA IT S E V A N<br />

KU P ITTAAN M A A L IS K U IS E L L A<br />

LÄ H D E V E D E LLÄ V. 1729.<br />

M Y N Ä M Ä E N p itä jä s tä k o to is in<br />

oleva H e ikki A n tin p o ik a s a ira s ti<br />

a lu ksi e le fa n ttia s is ta . Hänen k o k o<br />

kehoansa p e ittiv ä t kovat k y h m y t,<br />

jo tk a o liv a t h e lp o s ti ih o n a lla liik ­<br />

kuvia. A lu k s i ne o liv a t tu m m ia ,<br />

m u tta m u u ttu iv a t p ia n s in e rtä v ik s i;<br />

o liv a t tu n n o tto m ia voim a k k a a s ti<br />

p a in e tta e ssa kin . N enän s is ä p u o li<br />

o li tä ynnä s a m a n la is ia k y h m y jä<br />

p a kotta e n hänet h e n g ittä m ä ä n va i­<br />

keasti su u n kautta. H änen äänensä<br />

o li käheä ja h e ik k o . Leuan ka r­<br />

v o itu s h e ikko a ja harvaa k u te n s ilm<br />

ä k u lm ie n k in . N ie lu a , k ita a ja<br />

kielen tyveä p e ittiv ä t k a u tta a lta a n<br />

s in e rtä vät k y h m y t. H änen s ilm is ­<br />

tään o li k iilto p o is s a ja s ilm ä te rä t<br />

o liv a t sa m e a t ja h im m e ä t. Iho o li<br />

k a ik k ia lta kuiva, karkea, ryp p y in e n<br />

ja s in e rtä vä; p a ik o in h a n ka u tu n u t<br />

rik k i v e re s lih a lle , veri o li m u sta a<br />

ja k iils i lakan ta v o in . K o k o ih o n<br />

p e ittä v ä t k y h m y t h a lk e iliv a t its e s ­<br />

tään ja v u o tiv a t y llä k e rro tu lla ta ­<br />

v a lla vähän verta. J a la t kärsivät<br />

enem m än k u in m u u t k e h o n o sat<br />

p ie n is tä h a a vaum ista ja jo n k in la i­<br />

sesta v o im a tto m u u d e s ta . V a sta a ­<br />

v a n la in e n m u tta s u u re m p i haavauma<br />

o li vase m m a ssa k y y n ä rvarre s­<br />

sa. T ä lla in e n o li ta u d in k u v a .<br />

O n n e tto m a n H e ik in e ts ie s s ä para<br />

n n u s ta saira u d e lle e n k e h o te ttiin<br />

häntä m enem ään P yhän H e n rik in<br />

nim e n m ukaan k u ts u tu lle lä h te e l-


le, jo ta to is e lta n im e ltä k u ts u ttiin<br />

K u p itta a n lä h te e k s i ja jo k a lähde<br />

s ija its e e aivan k a u p u n g in lä h e i­<br />

s y y d e s s ä . T ä llä te rv e e llis e llä lähd<br />

e vedellä hänen tu li h o ita a itseään<br />

s is ä llis e s ti. A s ia a n k u u lu v a s ti kyIv<br />

e tty ä ä n hän jo i va rh a in aam u lla<br />

su u re n ka n n u n tä tä m in e ra a liv e ttä<br />

tu lle n tä s tä k u in p ä ih ty n e e k s i k u i­<br />

te n k in tu n tie n its e n s ä h y v in voivaks<br />

i. S euraavana a am una hän jo i 1,5<br />

ka n n u a ja seuraavana aam una<br />

ru n saat 2 k a n n u llis ta . Täm än<br />

m äärän lä h d e ve ttä p iti hän n a u tittavana<br />

annoksenaan s ä ä n n ö llis e s ti<br />

seura a vat n e ljä v iik k o a . Tämän<br />

ajan k u lu e s s a a lk o i ke h o to ip u a ,<br />

s ilm ä t tu liv a t e lo is e m m ik s i; k y h ­<br />

m y t ja haavaum at a lk o iv a t parantu<br />

a se kä levinneet sin e rtä v ä t vam ­<br />

m at a lk o iv a t k u ro u tu a kasaan ja<br />

h ä v is iv ä t p o is . S aavute ttu a a n a i­<br />

k a is e m m a n m u o to n s a jä tti H eikki<br />

lä h te e n ta rk o itu k s e n a a n tu lla ta ­<br />

k a is in — jo s Ju m a la su o — se u ­<br />

raavana keväänä lä h te e lle , kuten<br />

m in ä e h d o tin .<br />

K uvaam a n i ta u ti o n aivan y le i­<br />

nen sekä P o h ja n m a a lla e ttä V arsin<br />

a is -S u o m e s s a . S ik ä li kun olen<br />

v o in u t sen s y n ty ä ta rk k a illa , s a i­<br />

ra u s o n u s e im m is s a ta p a u k s is s a<br />

tu lo s s iitä , e ttä on s y ö ty n uoria<br />

h y lk e itä , jo tk a ovat e p ä te rve e llisiä<br />

te rv e y d e lle , kuten huom aan kunn<br />

io ite tu n L in d e s to lp e n todenneen<br />

ta rk o in A c t.L it. Svec. A n . 1723:n<br />

s iv u lla 477.<br />

N ä id e n e lä in te n lih a n olle ssa<br />

hyvin ra sva ista saa se hyvin n o ­<br />

peasti e rik o is e n karvaan m aun, jo ­<br />

ta k u ts u m m e e lta a n tu n e e k s i ja tä ­<br />

mä sam a ta ip u m u s ei vo i o lla s iir ­<br />

ty m ä ttä ih m is e n vereen ja m u ih in<br />

e s te is iin , v a rs in k in kun s itä ra vin ­<br />

to a k ä yte tä ä n p ä iv ittä in . T ä llö in<br />

e s iin ty v ä t täm än vaikean sairauden<br />

h irveät o ire e t, kute n o le n m o n issa<br />

ta p a u k s is s a h u o m io in u t.<br />

E R IT TELE M Ä TTÄ e d e llis tä ta r­<br />

k e m m in on to d e tta va , e ttä ta p a u s ­<br />

se lo s tu k s e n m ukaan v iitta a S p ö ­<br />

rin g vain y h te e n tu tk ija a n , R u o tsin<br />

lä ä k in tö h a llitu k s e n a se s s o riin<br />

Jo h a n L in d e s to lp e e n (1678— 1724).<br />

T äm än L in d e s to ip e n havainnon<br />

p e ru s te e lla voi o lla , e ttä hän o li<br />

1700-luvun a lu ssa o p is k e llu t T urun<br />

a k a te m ia s s a ja s ite n p e re h tynyt<br />

V a rs in a is -S u o m e n e lin ta p o ih in e n ­<br />

nen S p ö rin g iä ja s ite n saanut<br />

m ie le n k iin to n s a k o h d is te ttu a tu t­<br />

k im u k s e e n s a .<br />

T U R K U L A IN E N ” S u o m e n lääketie<br />

te e n is ä " Jo h a n H aartm an kuvaa<br />

k u u lu is a s s a k o d in lä ä k ä rik irja<br />

ssa a n v u o d e lta 1765 E iepnantia -<br />

s is -s a ira u tta aivan ty y p illis e s ti<br />

n iin k u in S p ö rin g ju lk a is u s s a a n<br />

k y h m y je n ja ih o ttu m a n k u u lu e ssa<br />

kuvaan, sin e rtä vän vä rin o lle s s a<br />

k a s v o illa , ku lm a k a rv a in hävitessä<br />

jn e . H a a rtm a n p itä ä ta u tia eräänä<br />

s p ita a lin la a tu n a , jo ta hän e i k u i­<br />

te n k a a n k a ts o ta rttu v a k s i. H o ito n a<br />

hän s u o s itte le e m u u n o h e lla lähd<br />

eveden ju o n tia p itä e n k u ite n k in<br />

p ite m m ä lle k e h itty n y ttä ta u tia para<br />

n tu m a tto m a n a .<br />

IM M A N U E L Ilm o n i kuvatessaan<br />

lä ä k e tie te e n p ro fe s s o rin a 1853 laaja<br />

s s a P o h jo la n s a ira u k s ie n h is to ­<br />

ria ssaan v u o tta 1729 m a in its e e ko.<br />

vuonna o lle e n ta lv e lla le v o tto ­<br />

m u u tta lu o n n o s s a , m u tta toteaa,<br />

e tte i m a in ittu n a vu o n n a itse P ohjo<br />

la s s a o llu t sa ira u ksie n suhteen<br />

m itä ä n e rik o is ta to d e tta v is s a . Tästä<br />

vo i a ja te lla , e tte i T urun s e u d u l­<br />

la m a in ittu n a vu o n n a e s iin ty n y t<br />

m itä ä n y le is tä s a ira s tu n e is u u tta .<br />

T E K E M Ä T T Ä v a rs in a is ta p ä ä tte ­<br />

lyä H .D . S p ö rin g in ta p a u s s e lo s ­<br />

tu k s e s ta kuvatta k o o n hänen elä ­<br />

m ä n vaih e ita a n vie lä ly h y e s ti seuraavassa.<br />

Hän s y n ty i T u kholm a ssa<br />

S aksala isen k o u lu n ko n re h to rin<br />

poika n a ja lä h ti U psalaan o p is k e ­<br />

lem aan 17-vu o tia a n a , jo s s a hänen<br />

h u o m a tta v im p ia o p e tta jia a n o li<br />

m m . O laus R u d b e ck nuore m p i.<br />

P a in o p is te U psalassa o li s illo in<br />

ka svitie te e n o p in n o is s a . 1723<br />

S p ö rin g s u u n ta s i k u lk u n s a H o lla n ­<br />

tiin , jo s s a hän o li kute n m a in ittiin<br />

tila is u u d e s s a seuraam aan lääketie<br />

te e n kehitykseen s u u re s ti va i­<br />

kutta n e e n Boerhaaven lu e n to ja .<br />

K o u lu tu s ta a n hän tä y d e n s i m m .<br />

o p is k e lu lla P a riis is s a o lle n ainoa<br />

T urun akate m ia n a ik a is is ta lääketie<br />

te e n p ro fe s s o re is ta , jo k a sai<br />

p a ika n p ä ä llä te h d ä h u o m io ita aina<br />

kork e a lle a rv o s te tu s ta ra n s k a la i­<br />

sesta m e d is iin a s ta . K eväällä 1726<br />

hän v ä itte li H o lla n n in H arderv<br />

ijk ’ssa lä äketieteen to h to rik s i<br />

m e ille tu n te m a tto m a s ta a iheesta.<br />

P alattuaan neljä vu o tta k e stä n e i­<br />

den u lk o m a a n o p in to je n jälkeen<br />

k o tim a a h a n hänet n im ite ttiin heti<br />

T urun a katem iaan ala n sa ain o a ksi<br />

p ro fe s s o rik s i ja hänestä tu lik in<br />

s iih e n asti m e rk ity k s e llis in tässä<br />

virassa to im in e is ta . T o s in p ik k u v i­<br />

han s o ta -a ik a ja S p ö rin g in itsensä<br />

varhainen k u o le m a s u p is tiv a t hänen<br />

e lä m ä n ty ö n s ä m a h d o llis u u k ­<br />

sia . Hänen a ik a la is e n a p itiv ä t häntä<br />

m ie lly ttä v ä n ä m iehenä lu o n ­<br />

te ensa ja u lk o m u o to n s a p u o le sta<br />

sa m a lla ko ro sta e n hänen arvoaan<br />

kä ytä n n ö n lääkä rin ä . Hänen to i­<br />

m in n a sta a n m a in itta k o o n , e ttä hän<br />

o li k a h d e s ti akate m ia n re h to rin a ja<br />

hänen aikanaan v a lm is tu i e n s im ­<br />

m äinen s u o m a la in e n kokonaan<br />

ko tim a a s s a o p is k e llu t m ies lääkärik<br />

s i vu o n n a 1742. S p ö rin g in tekem<br />

istä tie te e llis is tä tö is tä ovat<br />

m e rk ittä v im m ä t K u p itta a n lähdeveden<br />

laatua k o skevat ty ö t sekä e rik<br />

o is u u te n a on m a in itta v a ta p a u s­<br />

s e lo s tu s , jo s s a 13 vu o tta vatsassa<br />

o llu t m u u m io itu n u t k o h d u n u lk o i­<br />

nen s ik iö " s y n ty i” v a ts a n p e itte e t<br />

avaam alla ja ä id in to ip u e s s a sen<br />

jä lkeen tä y s in . S p ö rin g k iin n itti<br />

m yös h u o m io ta ro kon istu tu k s e e n ,<br />

v a ikkakin e n s im m ä in e n is tu tu s ta ­<br />

p a h tu i vasta hänen seuraajansa<br />

M E LK E IN tä y s in tähän päivään<br />

m ä ä ;ite lm in e e n u u s iu tu v ie n lu o n ­<br />

n o n varo je n tä rk e y d e s tä s o p is i<br />

C o n s is to riu m a c a d e m ic u m in la u ­<br />

s u n n o n sanat, jo tk a S p ö rin g in<br />

re h to rik a u te n a o s o ite ttiin v a lta ­<br />

ku n n a n sä ä d y ille .<br />

"M a n n fin n e r a llts å redan<br />

e tt y m n ig t förråd af natu ­<br />

rens s k a tte r vara i lju s e t<br />

s tä lld t, m en d e ss rätta<br />

b ru k, h ä fdande och användande<br />

lig g e r ä nnu i ett<br />

Merenkulun<br />

opetusta<br />

Turussa<br />

165 vuotta<br />

■ T urun 7 5 0 -v u o tis ju h la -<br />

vuoden ta p a h tu m iin liitty e n<br />

jä rje s te ttiin m aam m e vanh<br />

im p iin kuulu vassa m erenk<br />

u lu n o p p ila ito k s e s s a Å bo<br />

N a v ig a tio n s in s titu tis s a la i­<br />

to kse n to im in ta a kuvaava<br />

1 6 5 -v u o tis ju h la n ä y tte ly<br />

5 . - 6 . 5. <strong>1979</strong>. jo llo in o p p i­<br />

la ito k s e s s a o li a voim ien<br />

ovien päivä t.<br />

Y le is ö llä o li m a h d o llis u u s seura<br />

ta tä h tita iv a a n liik k e itä p lanetaario<br />

s s a sekä tu tu s tu a m u ih in m e­<br />

re n k u lu n h ie n o u k s iin , k u te n tu tk a -<br />

s im u la a tto riin , va n h o ih in m e rik o rtte<br />

ih in tai vaikkapa k u v ite lla its e n ­<br />

sä laivan k ip p a rik s i ja o h ja illa rad<br />

io -o h ja tta v ia , la ito k s e n o p p ila i­<br />

den ra kenta m ia p ie n o is la iv o ja .<br />

N ähtävänä o li m m . va n h o ja mere<br />

n k u lk u k o je ita a in a 1 7 00-luvulta<br />

saakka. P äivien aikana e s ite ttiin<br />

m yös film iä 4 -m a s to p a rk k i Passatin<br />

m a tkasta . P u o lisen tu n tia kestä<br />

n y t film i a n to i h a v a in n o llis e n<br />

kuvan 1930-luvun lo p u n p u rje h ­<br />

d u k s e s ta kuvatessaan P assatin<br />

re ittiä K ö ö p e n h a m in a s ta A u s tra ­<br />

liaan ja ta k a is in 1938 ja 1939.<br />

L is ä k s i e s ite ttiin m e re n k u lk u u n ja<br />

la iv o ih in liitty v iä d ia ku via ja vid e o ­<br />

film e jä . □<br />

tjo c k t m örker, h varu p p å lik ­<br />

väl m ä sta ja a ll m a kte n lig ­<br />

ger vid den p å s y fta d e fäderne<br />

rsla n d e ts h u s h å lln in g s<br />

fö rb ä ttrin g .<br />

Det ä r o fö rn e k e lig it a tt vi,<br />

hvad m in e ra lrik e t angår, ännu<br />

köpa m ycket d ry g t nog<br />

af u tlä n n in g e n , som likväl<br />

hem m a lig g e r u n d e r våra<br />

fö tte r. A f v e g e ta b ilie rn e<br />

kunna vi icke använda en<br />

fje rd e d e l t ill n y tta , m en af<br />

d ju rrik e t icke en å tto n d e ,<br />

ä n s k o n t vi veta a tt a llts a m -<br />

m ansa på jo rd k lo te t är skapadt<br />

m e n n iskan t ill n y tta<br />

o .s .w ."<br />

M E ID ÄN päivie m m e p o tila itte n<br />

s a ira s k e rto m u k s ie n rin n a lla H .D.<br />

S p ö rin g in y llä e s ite tty kuvaus p o ­<br />

tila a n tila s ta ja hänen h o id o sta a n<br />

on y k s in k e rta is e lta tu n tu v a . Ei<br />

m o n im u tk a is ia la b o ra to rio k o k e ita ,<br />

ei a iv o - eikä m u ita ka a n film e jä , ei<br />

edes m ik ro p a to lo g ia n tarjo a m a a<br />

apua o llu t hänen k ä y te ttä vissään.<br />

H .D . S p ö rin g in o n n e k s i hän o li<br />

ry h d ik ä s ja terve a ja tu k s ilta a n ja<br />

hänen kä ytö ssä ä n o li K u p itta a n<br />

te rveyslä h te e n vesi, jo llo in lo p p u ­<br />

tu lo k s e n a o li paras m a h d o llin e n<br />

e li p o tila a n p a ra n tu m in e n ja selo<br />

s tu s R u o tsi-S u o m e n e n s im m ä i­<br />

sen ja tkuvan lu o n n o n tie te e llis e n<br />

sarjan e n s in id o k s e e n . □<br />

Turun historiallinen museo<br />

valmistautuu 100-vuotisjuhlaansa<br />

Haakon Wainio<br />

M aam m e ko tise u tu vä e n nyt k o ­<br />

ko o n tu e s s a T u rkuun katsoim m e<br />

a ih e e llis e k s i e s ite llä n ä illä p a ls ­<br />

to illa h is to ria llis e n m useon nyk<br />

y is tä arkea ja käännyim m e W ain<br />

io n puole e n , jo ka k e rto i: Kaup<br />

u n g in m u s e o to im i ka tta a m eidän<br />

o s u u d e lla m m e T urun lin n a n , Käsity<br />

ö lä is m u s e o n , 1700-luvun porvarita<br />

lo n Q w e n s e lin , B io lo g is e n m u­<br />

seon, K u p itta a n H e n rik in lähteen,<br />

K in g e lin in m ajan ja P aattisten kotis<br />

e u tu m u s e o n . A se tta m a tta la a tu ­<br />

s a n o ja n äiden m u seoyksiköid e n<br />

eteen to d e tta k o o n , e ttä esim . v iime<br />

vuonna m u seoissa kävijöiden<br />

lukum äärä lä h e n te li kolm easataatu<br />

h a tta , m ikä p a rh a ite n o s o itta a<br />

n iid e n saavu tta m a a s u o s io ta . L e i­<br />

jo n a n o sa n tä stä m äärästä o tta a<br />

lu o n n o llis e s ti T u ru n lin n a (yli<br />

160 000 kävijää). H yvänä kakkosena<br />

tu le e K ä s ity ö lä is m u s e o , to d e l­<br />

lin e n m u seaalin e n h e lm i, jo ta saa<br />

hakea tu rhaan m u u a lta (yli<br />

100 000 kävijää).<br />

K O R JA U S TÖ ID E N<br />

JÄ LK E E N E S ILIN N A LLE<br />

U USIA E L IN P Ä IV IÄ<br />

E s ilin n a a n s ijo ite tu t m useon<br />

k o k o e lm a t, s u u re t k u lttu u rih is to ­<br />

ria llis e t in te riö ö rit eivät v a lite tta ­<br />

vasti o le p a rh a illa a n lin n a ssa s u o ­<br />

rite tta v ie n la a jo je n saneera u stö i­<br />

den ta k ia ta v o ite tta v is s a . A sia n<br />

antaa a n te e ksi kun m u ista a , että<br />

kyseiset k o rja u s ty ö t p äätyttyään<br />

takaavat 1 5 0 0 -lu vulta peräytyvälle<br />

ja jo p ahasti a ja n ham paan syöm<br />

älle e s ilin n a lle u u sia elin p ä iviä .<br />

K u n n a llin e n m u s e o to im i voi o lla<br />

tä y d e llä s y y llä k iito llin e n v a ltio val-<br />

■ Turun kaupungin historiallinen m useo tulee kahden vuoden<br />

kuluttua toim ineeksi sata vuotta. Tänä aikana alunperinkin<br />

kuntayhteisön tukea nauttinut ja m yöhem m in kokonaan<br />

kaupungin haltuun saatettu m useo on sen ja lukem attom ien<br />

yksityisten lahjoittajien m yötävaikutuksella kehittynyt erääksi<br />

pohjoism aitten suurim piin kuuluvaksi m useoksi. M useohallinnosta<br />

vastaa kaupunginhallituksen alaisuudessa museolautakunta,<br />

jonka puheenjohtajana on viim eiset 25 vuotta<br />

toim inut rovasti Haakon W ainio.<br />

lalle s iitä , e ttä on v o itu jo 98 vuo- m e n ttim u s e o id e n s e in ie n s is ä ltä ,<br />

den ajan s ijo ittu a T urun lin n a a n . S itte n p ä ä lin n a n saneerauksen<br />

L u o n n o llis e s ti v u o sisa ta ise t p u it- p ä ä ty tty ä 1960-luvun a lu ssa ja e siteet<br />

eivät kestä kilvassa n ykya i- lin n a n tö itte n v a lm is tu ttu a m useokaisten<br />

m useorakennusten kanssa. to im e n sa ta vu o tin e n ty y s s ija on<br />

M u tta m ikä te k n illis y y d e s s ä — e n tis tä leveäm pänä s ilta n a kausaneerauksen<br />

jä lk e e n k in — m ene- p u n g in , m a akunnan ja m iksei<br />

te tä ä n , se voitetaan h is to ria llis te n m yös k o k o m aam m e h is to ria a n ,<br />

kehysten a ito u d e ssa, tu n n e lm a s - M useon p iiris s ä o d o te ta a n in n o lla<br />

sa, jo ta turhaan saa hakea ele- tä tä päivää ja s a m a lla o lla a n ilo i-<br />

• T urun lin n a n lä n tin e n to rn i. — Kuva: T euvo K anerva.


s ia s i i t ä , e t tä s a a d a a n o lla m u k a ­<br />

n a s i t ä k iir e h tim ä s s ä .<br />

N Ä Y T T E L Y T O IM IN T A<br />

O S A M U S E O N A R K E A<br />

P ä ä lin n a k u n in k a a n - ja k u n in -<br />

g a tta r e n s a le in e e n , k ir k k o in e e n ,<br />

k a p p e le in e e n , v a n k ih u o n e in e e n ja<br />

y lä k e r r o k s ie n<br />

n ä y tte ly h u o n e in e e n<br />

ta r jo a a jo k a is e lle k ä v ijä lle r u n ­<br />

s a a s ti m ie le n k iin n o n k o h te it a .<br />

M u s e o s s a h a r jo it e t t u n ä y t t e ly t o i­<br />

m in ta o n o le e llin e n o s a m u s e o n<br />

a r k e a . N iin p ä e s im . v . 1 9 7 8 e s ite l­<br />

t i i n e r ik o is n ä y tt e ly id e n p u itte is s a<br />

1 7 0 0 - lu v u n m u o t iju o m ia , la s te n<br />

v a a tte ita , m a k s u v ä lin e it ä S u o m e s ­<br />

s a , V a r s in a is - S u o m e n t y ö v ä e n ta lo ­<br />

ja , v a in jo ta k in m a in ita k s e n i.<br />

M u u a lta t u lle e t n ä y tte ly p a k e tit<br />

o v a t m y ö s v iim e a ik o in a k a s v a v a s ­<br />

sa m ä ä rä s s ä s a a n e e t tila a m u s e o n<br />

s u o jis s a ja v ie n e e t s e n m o n iin a r­<br />

v o k k a is iin y h t e y k s iin k a n s a in v ä lis<br />

is s ä k in s u h te is s a . M u u n ä y tte ly ­<br />

t o im in t a k e s k itt y y m m . jo u lu n a ja n<br />

y m p ä r ille , j o l l o i n p ä ä m u s e o is s a<br />

o n k a t e tt u in a e r i a ik a k a u s ie n ja<br />

s o s ia a lir y h m ie n jo u lu p ö y tiä .<br />

M u u s ta to im in n a s t a m a in itt a k o o n<br />

j o v u o s ik y m m e n iä K ä s ity ö lä is m u -<br />

s e o s s a t o t e u t e t u t K ä s ity ö t a id o n<br />

p ä iv ä t. K a s v a v in jo u k o in tu r k u la i­<br />

s e t o v a t s a a p u n e e t k a ts o m a a n t ä l ­<br />

lö in R u u s u s e n u n e s t a h e r ä te tty ä<br />

k ä s it y ö lä is m iljö ö t ä , jo s s a jo<br />

ik ä ä n ty n e e t m e s ta r it ja k is ä l l i t a n ­<br />

ta v a t n y k y p o lv ille n ä y tte itä s iitä<br />

m it e n v a n h a s s a T u r u s s a e le ttiin<br />

m ie s p o lv ia s itte n .<br />

A L U E M U S E O L A K IA<br />

O D O T E T A A N<br />

k A r s i m ä t t ö m a s t i<br />

V u o s it t a in T u r u n lin n a s s a p id e t­<br />

t y V a r s in a is - S u o m e n m u s e o k o -<br />

k o u s o n t u o n u t o m a n lis ä n s ä<br />

m y ö s tu r k u la is e e n m u s e o k u v a a n .<br />

M e r k ity s tä v a illa e i<br />

n ä e t v o i o lla<br />

s e , e t tä m a a k u n n a n m u s e o v ä k i<br />

y h d e s s ä k e s k u s te le e ja p o h t ii m o ­<br />

n ia y h t e is iä o n g e lm ia ja e r ik o is k y ­<br />

s y m y k s iä .<br />

N ä id e n r a tk a is e m is e k s i<br />

o d o t e ta a n k ä r s im ä ttö m ä s ti lu v a s s a<br />

j o k a u a n o l l u t t a a lu e m u s e o la k ia ,<br />

jo k a T u r u n o s a lta t a k a is i n y k y is tä<br />

s u u r e m m a n m a h d o llis u u d e n t o i ­<br />

m ia m a a k u n n a llis e n a k e s k u s m u ­<br />

s e o n a . M u s e o v ir a s to n ja M u s e o liito<br />

n p u o le lt a tä h ä n a s t i s a a d u t<br />

m ä ä rä ra h a t o v a t jo s e lla is e n a a n<br />

v iitte e n ä tu le v a s t a k e h ity k s e s t ä .<br />

N iit t e n t u r v in o n tä h ä n m e n n e s s ä<br />

v o itu to t e u t t a a e r in ä is iä lu e t t e lo in ­<br />

te ja m a a k u n n a n p a ik a llis is s a m u ­<br />

s e o is s a .<br />

T ie d o t u s - ja ju lk a is u t o im in n a n<br />

p iir iin k u u lu v a lla k a k s ik ie lis e llä<br />

V u o s ik ir ja lla o n v a n h a t p e r in te e t<br />

jo v u o s ik y m m e n ie n ta k a a . N iih in<br />

o n s i s ä l l y t e t t y r u n s a a s ti t u r k u la is ­<br />

ta a r k e a ja ju h la a v u o s is a to je n<br />

s a a to s ta . S itä p a its i m u s e o lla o n<br />

m e n e illä ä n R a p o r tti- s a r ja n s a , jo s t a<br />

v iim e is im p ä n ä j u lk a is u n a o n i l ­<br />

m e s ty n y t V a r s in a is - S u o m e n t y ö ­<br />

v ä e n t a lo ja e s itte le v ä tu t k im u s .<br />

T U T K IM U S T O IM IN T A<br />

V IL K A S T A<br />

T u t k im u s t o im in t a<br />

a n s a its e e<br />

o m a n m a in in ta n s a s e k in , k o s k a se<br />

o n o le e llin e n o s a s u u r e lta y le is ö l­<br />

tä p iilo o n m u u te n jä ä v ä ä m u s e o -<br />

ty ö tä . T ie te e llis e n k o u lu tu k s e n<br />

s a a n u t t u tk im u s a p u la is k u n t a o n<br />

p a n e u t u n u t m o n in a is iin a r k e o lo g i­<br />

s iin , k a n s a t ie te e llis iin ja r a k e n ­<br />

n u s h is t o r ia llis iin a ih e is iin , jo it a<br />

T u r u n p itk ä h is t o r ia ta rjo a a .<br />

N im e n o m a a n<br />

r a k e n n u s h is t o r ia s ta<br />

p u h u tta e s s a<br />

m u s e o la u ta k u n n a lla<br />

o n ja tk u v a s t i a ih e tt a p u u t tu a — i l ­<br />

m a n e t tä jo h to s ä ä n tö s itä e d e lly t­<br />

tä ä — v a n h a n ja k u lt t u u r ih is t o r ia l­<br />

lis e s ti m e r k ittä v ä n r a k e n n u s k a n ­<br />

n a n s ä ily t t ä m is p y r k im y k s iin .<br />

T u r u lla — k u te n tu n n e tt u a — o n<br />

v a lta k u n n a llis e s tik in h u o n o m a in e<br />

r a k e n n u s h is t o r ia llis t e n k o k o n a i­<br />

s u u k s ie n s ä r k ijä n ä . M u s e o la u ta -<br />

k u n n a n to im e s ta la a d it t iin tä m ä n<br />

v u o s ik y m m e n e n a lu s s a lu e tte lo<br />

s iitä T u r u s ta , jo k a o l i s i s ä ily t e t t ä ­<br />

vä . V a lit ta e n o n to d e tta v a , e t tä<br />

tä s s ä k in k o h d in ih a n te e llis u u s o n<br />

s a a n u t v ä is ty ä t a lo u d e llis te n la s ­<br />

k e lm ie n e d e s s ä . V a n h a n r a k e n ­<br />

n u s k a n n a n p e la s ta m is e k s i la u ta ­<br />

k u n n a s ta a n n e tu t la u s u n n o t jä ä v ä t<br />

to k i p a ik a llis h is to r ia a n a in a k in<br />

v a s ta la u s e e n a k y lm ä ä k a u p a llis t a<br />

a ja tte lu a v a s ta a n .<br />

M E R I- J A K O U L U -<br />

M U S E O ID E N<br />

P E R U S T A M IN E N<br />

S U U N N IT E L M IS S A<br />

K ir v e le v ie n ta p p io id e n o h e lla o n<br />

to k i m e r k ittä v is s ä m y ö s p a ljo n<br />

m y ö n te is tä . S e lla is e n a n ä h tä k ö ö n<br />

e n s i s ija s s a s u u r e n y le is ö n k e s ­<br />

k u u d e s s a lis ä ä n ty n y t m ie le n k iin to<br />

m u s e o to im in ta a k o h ta a n y le e n s ä .<br />

L e h d is tö n ,<br />

r a d io n , t v :n tu k e m a n a<br />

T u r u n m u s e o to im i o n s a a tu v a lta ­<br />

k u n n a llis iin k u v io ih in v a lla n t o i ­<br />

s e lla ta p a a k u in e n n e n . O le m m e<br />

tä s tä k i i t o l l i s ia ja u s k a lla m m e j a t ­<br />

k o s s a to iv o a , e ttä m o n e t k e h ity s -<br />

ja k a s v u s u u n n ite lm a t , jo tk a la u ta ­<br />

k u n n a lla o n e s im .<br />

M e r im u s e o n ja<br />

K o u lu m u s e o n p e r u s ta m is e n s e k ä<br />

Q w e n s e lin la a je n ta m is e n s u u n ta a n<br />

v o id a a n t o te u tta a . T ä m ä ta p a h tu u<br />

s ite n , e t tä ja tk e ta a n e d e s m e n n e it-<br />

te n m u s e o n p e r u s ta jie n ja t u k ij o i ­<br />

d e n h e n g e s s ä . H e id ä n jä ttä m ä<br />

k u lt t u u r ip e r in t ö o n e n n e n k a ik k e a<br />

ty ö p e r in tö , se v e lv o itta a . □<br />

T U R U N k a u p u n g in h is to r ia llin e n<br />

m u s e o o n s o p in u t 1 0 0 - v u o tis m ita -<br />

lin s u u n n it t e lu s t a t a it e i l i ja A im o<br />

T u k ia is e n k a n s s a . T u r u n lin n a n<br />

ju h la v u o d e n t o im ik u n t a e s ittä ä ,<br />

e ttä m it a lia l y ö t e t t ä is iin 3 0 0 k a p ­<br />

p a le tt a p r o n s s is e n a ja y k s i h o p e i­<br />

s e n a . M it a lis s a tu le e ilm e tä p e r in ­<br />

t e is e s ti m u s e o o n li it t y v i ä k ä s ity k ­<br />

s iä . K u s ta n n u k s e t a r v io id a a n<br />

21 0 0 0 m a r k a k s i. M it a lin m y y n tih<br />

in n a k s i e h d o te ta a n 1 0 0 m a rk k a a .<br />

N U M IS M A T IS K A F ö r e n in g e n i<br />

A b o r f. o n ly ö tt ä n y t p la k e tin t a i ­<br />

t e ilija J u s s i V ik a is e n v u o n n a 19 37<br />

m u o to ile m a s ta r e lie fis tä , jo k a<br />

e s itt ä ä S a m u e l B e rn e r in R a a tih u o ­<br />

n e tta v u o s in a 1 7 3 5 — 1 8 2 7 . P la k e tti<br />

o n te h ty a lk u p e r ä is e s tä k ip s im a l­<br />

lis ta , jo n k a t ila s i " G . A . P e tr e liu k -<br />

s e n la h jo itu s r a h a s to T u r u n k a u ­<br />

p u n g in k a u n is ta m is e k s i” . P r o n s ­<br />

s iin v a le ttu r e lie fi a s e te ttiin v u o n ­<br />

n a 1 9 3 8 e n tis e n r a a tih u o n e e n j u l ­<br />

k is iv u lle .<br />

K u lta t e o llis u u s O y o n v a lm is ta ­<br />

n u t p la k e tin ja s e n k o k o o n 4 6 x<br />

6 8 m m ja s iit ä o n ly ö ty 2 5 k p l h o ­<br />

p e a s ta ( 1 5 0 ,- / k p l ) ja 2 6 2 k p l<br />

p r o n s s is ta ( 5 5 , - / k p l) . P la k e tti t o i ­<br />

m ite ta a n k o t e lo s s a ja o n s a a ta v is ­<br />

s a le h to r i H å k a n S a n d s tr ö m ilt ä ,<br />

A u ra k a tu 2 2 A , 2 0 1 0 0 T u r k u 10,<br />

p u h e lin (9 2 1 ) 1 5 0 7 9 ta i F K T o m<br />

B e r g r o th ilt a (9 2 1 ) 3 0 3 3 0 0 /1 9 .<br />

*<br />

N U M IS M A T IS K A F ö r e n in g e n i<br />

A b o rf. h a r l å t i t p r ä g la e n p la k e tt<br />

fö r e s tä lla n d e S a m u e l B e rn e r s r å d ­<br />

h u s i A b o , s k u lp te r a d a v J u s s i<br />

V ik a in e n å r 1 9 3 7 . P la k e tte n a v b ild<br />

a r r å d h u s e ts fa s a d s å s o m d e n<br />

s å g u t å re n a 1 7 3 5 — 1 8 2 7 o c h ä r<br />

g jo r d e f te r d e n g ip s r e lie f, v ilk e n<br />

b e s tä lld e s a v " G . A . P e tr e liu s ' m in ­<br />

n e s fo n d f ö r A b o s ta d s f ö r s k ö ­<br />

n a n d e " . B r o n s a v g ju tn in g e n u p p ­<br />

s a t te s å r 1 9 3 8 p å d e t g a m la rå d ­<br />

h u s e ts fa s a d .<br />

P la k e tte n ä r tillv e r k a d a v K u lta ­<br />

t e o llis u u s O y i 2 5 s ilv e r - ( 1 5 0 ,- / s t )<br />

o c h 2 6 2 b r o n s e x e m p la r ( 5 5 , - / s t)<br />

o c h le v e re ra s m e d e t u i. P la k e tte n<br />

k a n e r h å lla s g e n o m le k to r H å k a n<br />

S a n d s tr ö m , A u ra g a ta n 2 2 A , 2 0 1 0 0<br />

A b o 1 0 - (9 2 1 ) 1 5 0 7 9 e lle r F K<br />

T o m B e rg r o th — (9 2 1 ) 3 0 3 3 0 0 /1 9<br />

e lle r (9 2 1 ) 3 3 0 0 7 0 . □<br />

Bernerin<br />

Raatihuoneesta<br />

plaketti<br />

Suomen Turku — Åbo, vår stad<br />

Katsaus lehden 20-vuotistaipaleelta<br />

• S u o m e n T u r k u — A b o , v å r s ta d - le h d e n e n s im m ä i­<br />

s e n n u m e r o n k a n s ile h ti, jo n k a s u u n n lt t e ll t a it e ilija<br />

A r m a s L e h t im ä k i ja v a lo k u v a s i K a m e r a - A itta . — K a n s i­<br />

k u v a s ta v a lo k u v a s i Ilm a r i R in n e .<br />

■ V älittöm ästi Turku-seura, Abo-sam fundet<br />

ry.n perustam isen jälkeen päiväjärjestykseen<br />

tuli kysym ys seuran oman lehden aikaansaam<br />

isesta. Asiaa eri yhteyksissä pohdittaessa<br />

oltiin yksim ielisiä siitä, että seura tarvitsee<br />

oman<br />

lehtensä ja Turku kotiseutulehtensä.<br />

Paljon kuitenkin virtasi vettä Aurajoessa ennen<br />

kuin syntyi päätös seuran lehden perustam<br />

isesta. Lehtihankkeen toteuttam isen puolesta<br />

toim i erittäin tarm okkaasti toim ittaja<br />

Arvo Suom inen , jonka toim ittam ana jouluksi<br />

1959 ilm estyi Suom en Turku — Åbo, vàr<br />

stad -lehden ensim m äinen 44-sivuinen näytenum<br />

ero.<br />

T u r k u - s e u r a n p u h e e n jo h ta ja , m a a h e rra E s k o K u lo -<br />

v a a ra to t e s i le h d e n p ä ä k ir jo itu k s e s s a m m :<br />

"S e u ra m m e o n lä h te n y t ro h k e a a n y r it y k s e e n o m a n<br />

ä ä n e n k a n n a tta ja n ju lk a is e m is e k s i ju u r i s iin ä m ie le s s ä ,<br />

e ttä s e jä s e n is tö ,<br />

jo n k a to iv o m m e m u o d o s tu v a n y h ä<br />

ta a je n e v is ta tu r k u la is p iir e is t ä , s a is i ju lk a is u n p a ls to illa<br />

tila is u u d e n tu o d a e s iin m ie lia lo ja a n k e h ity k s e s t ä , jo lla<br />

its e k u k in h a lu a is i r a k e n ta a T u r k u a h e n k is e s ti ja a i­<br />

n e e llis e s t i. S e u ra t o iv o o , e ttä s e n o m a a ik a k a u s le h ti<br />

" S u o m e n T u r k u — A b o , v å r s ta d ” , jo lla o n m a h d o llis<br />

u u s s a a d a a v u s ta ja k u n ta a n s a k o t ik a u p u n g in v a n h a n<br />

k u ltt u u r in t u n t ijo it a s a m o in k u in n y k y p ä iv ä n T u r u n<br />

h e n k is e n ja ta lo u d e llis e n e lä m ä n k e h ittä jiä , m u o d o s ­<br />

t u is i y h te y d e n p itä jä k s i e i v a in s e u r a n ja jä s e n te n ,<br />

v a a n k a ik k ie n t u r k u la is te n v ä lillä . T o iv o k a a m m e m y ö s ,<br />

e ttä le h ti v o is i e d is ty ä y s tä v ie n s ä h o iv is s a n iin , e ttä s e<br />

p y s t y is i s e u ra n t o im in t a a a in e e llis e s t ik in tu k e m a a n ” .<br />

L e h d e n e n s im m ä is e e n n u m e r o o n o li j o u lu n s a n a n<br />

k ir jo it ta n u t a r k k ip iis p a Ilm a r i S a lo m ie s ja m u u t k i r j o it ­<br />

ta ja t o liv a t: O iv a T u o m in e n , S a k a r i E k m a n , O la v i<br />

K a re s , A rv o S u o m in e n , Ir ja S a h lb e r g , O s m o J ä r v i, T o i­<br />

v o T . R in n e , E rik B e rg h , E r k k i V u o r i, P a s i (P a a v o<br />

V ih e rv ä ), A rv o T o iv o n e n , J a a k k o H a a v io , P a a v o K a llio ,<br />

K a j-K a j ( E lis L ö fm a n ) , A n n ik k a H a a v io ja H e ik k i L ö y t-<br />

t y n ie m i.<br />

T u r k u la is e n liik e - e lä m ä n le h d e lle a n ta m a t a lo u d e l l i ­<br />

ne n tu k i o li r o h k a is e v a , s illä ilm o it u k s ia le h d e s s ä o li<br />

28 liik e la ito k s e lta . Ilm o itu s te n h a n k in n a s s a le h d e n<br />

p ä ä t o im it ta ja lla A r v o S u o m is e lla o l i m e r k ittä v ä o s u u s .<br />

H ä n e llä o li h y v ä t h e n k ilö k o h ta is e t s u h te e t ja - s it e e t e ri<br />

ta h o ille .<br />

R u n s a a t k a k s i v u o tta p e r u s ta m is e n s a jä lk e e n T u r k u -<br />

s e u ra o l i to te u tta n u t ta v o itte e n s a o m a n le h d e n a ik a a n ­<br />

s a a m is e k s i. T ä n ä v u o n n a S u o m e n T u r k u — A b o , v å r<br />

s ta d - le h d e llä o n s iis m e r k k iv u o s i. T u le e k u lu n e e k s i 2 0<br />

v u o tta le h d e n e n s im m ä is e n n u m e r o n ilm e s ty m is e s tä .<br />

• L e h d e n n u m e r o 3 / 1 9 6 7 k a n s ik u v a p r o f. E r ik B r y g g -<br />

m a n in s u u n n itte le m a s ta T u r u n k a u n iis ta Y lö s n o u s e -<br />

m u s k a p p e lis ta . — K a n s ik u v a s ta v a lo k u v a s i Ilm a r i R in ­<br />

n e .


N IM E S S Ä E l O L E V IK A A ,<br />

M U T T A L E V IK K I V Ä H Ä IN E N<br />

V u o d e n 1 9 6 0 a lu s ta le h ti a lk o i ilm e s ty ä s ä ä n n ö llis<br />

e s ti n e ljä n ä n u m e r o n a v u o d e s s a . N u m e r o t I ja III j u l ­<br />

k a is t iin k o o lta a n s u p p e a m p in a . N u m e r o s s a 4 / 1 9 6 0 t i e ­<br />

d o t e t t i i n , e t tä ” le h ti v o id a a n tä s tä lä h tie n t i l a t a v u o s i­<br />

k e r ta n a , jo k a k ä s itt ä ä k a k s i s u p p e a t a tie d o t u s - ja u u -<br />

t is le h t e ä ja k a k s i la a je m p is is ä ltö is t ä n u m e r o a " . S u p ­<br />

p e a m m is s a n u m e r o is s a ju lk a is ija m m . s e u ra n v u o s i- ja<br />

t ilik e r t o m u k s e t .<br />

T a lo u d e llis ia e d e lly ty k s iä e i o l l u t n e ljä n la a je m m a n<br />

n u m e r o n ju lk a is e m is e e n . T ila a ja m ä ä r ä o li v a a tim a to n .<br />

T ä h ä n a s ia a n k i i n n it t i h u o m io t a m m . s e u ra n p u h e e n ­<br />

jo h t a ja T o iv o T . R in n e p ä ä k ir jo itu k s e s s a le h d e n n u m e ­<br />

r o s s a 4 / 1 9 6 2 . " S e u r a lla m m e o n m y ö s o m a ju lk a is u<br />

S u o m e n T u r k u — A b o , v å r s ta d . N im e s s ä e i o le v i­<br />

k a a , m u t t a le v ik k i o n v ie lä v ä h ä in e n ja l u k i j o i t a s a is i<br />

o lla e n e m m ä n . E ik ö h ä n jo k a in e n jä s e n v o is i h a n k k ia<br />

m u u ta m a n u u d e n tila a ja n . T o im in ta m m e te h o ja le h ­<br />

d e n le v ik k i k u lk e v a t k ä s i k ä d e s s ä " .<br />

K A U P U N G IL T A T A L O U D E L L IS T A<br />

T U K E A<br />

R a tk a is e v a m u u to s ta p a h tu i v u o d e n 1 9 6 3 a lu s s a k u n<br />

k a u p u n g in ta lo u d e llis e lla tu e lla v o i t i i n r y h ty ä ju lk a is e ­<br />

m a a n n e ljä ä la a je m p a a n u m e r o a v u o d e s s a . V u o ­<br />

d e n 1 9 6 2 to im in t a k e r to m u k s e s s a m a in ita a n s e u ra n<br />

e s itt ä n e e n k a u p u n g in h a llitu k s e lle , e t tä " k a u p u n k i j u l ­<br />

k a is is i tie d o n a n to ja a n , l a ito s e s itte ly jä , a r tik k e le ja ja<br />

s e lo s tu k s ia , j o i t a v a r te n s e s a is i k ä y t tö ö n s ä 6 — 8 s i ­<br />

v u a . N iid e n k u v itta m in e n o l i s i m y ö s k a u p u n g in a s ia n a .<br />

J o t t a a s ia t p y ö r is iv ä t, k a u p u n k i n im e ä is i t o im it u s k u n ­<br />

ta a n o m a n e d u s ta ja n s a . L is ä k s i p y y d e t t iin k a u p u n k ia<br />

tila a m a a n le h te ä n iin , e t tä t ila u s s u m m a n u m e r o a k o h ti<br />

o l i s i 1 0 0 0 0 0 v m k , ja ja k a m a a n le h te ä h a r k in ta n s a m u ­<br />

k a a n ” .<br />

E s ity s jo h t i m y ö n te is e e n tu lo k s e e n . K a u p u n g in v.<br />

1 9 6 3 ta lo u s a r v io o n m e r k it t iin 4 0 0 0 0 0 v m k n m ä ä rä ra h a<br />

S u o m e n T u r k u - le h d e n ju lk a is e m is e n tu k e m is e k s i.<br />

• L e h d e n n u m e ro 2 / 1 9 6 7 k a n s ik u v a , jo s s a v iim e v u o ­<br />

s is a d a n m a m s e lli — L e e n a L e h e s s a a rl — p y ö rä ile e<br />

T u ru n lin n a n p u is to s s a o m a n a ik a n s a v e k o ttlm e lla . —<br />

K u va: E rk k i P a a k k i. — K a n s ik u v a s ta v a lo k u v a s i Ilm a ri<br />

R in n e .<br />

K A U P U N G IN J O H T A J A N<br />

JA - S IH T E E R IN L A U S U N N O T<br />

K a u p u n g in jo h t a ja H a rra s K y t tä k i r j o it t i le h d e n n u m e ­<br />

r o s s a 1 /1 9 6 3 m m :<br />

" S u o m e n T u r k u " - le h d e n e d e llis e n n u m e r o n ilm e s t y ­<br />

m is e n jä lk e e n o n s e n a s e m a s ik ä li m u u ttu n u t, e t tä<br />

T u r u n k a u p u n k i o n o t ta n u t m ä ä r ä ty ltä o s a lta a n v a s ta ­<br />

ta k s e e n le h d e n ta lo u d e s t a s a m a lla s a a d e n o m a a n<br />

k ä y t tö ö n s ä s e n p a ls ta t ila a . L e h t i e i tä m ä n t o im e n p i­<br />

te e n a n s io s ta o le m u u t t u n u t k a u p u n g in v ir a llis e k s i j u l ­<br />

k a is u k s i. T ä m ä o n p a ik a lla a n to d e ta , s illä tu o lla in e n<br />

m u u to s m e r k it s is i t o d e llis t a o n n e tto m u u tta . " V ir a llis e t "<br />

le h d e t e iv ä t o le o n n e k s i m illo in k a a n m u o d o s tu n e e t<br />

S u o m e n k a n s a n h e n g e n r a v in n o k s i e ik ä s iih e n saa<br />

k o s k a a n p y r k iä k ä ä n .<br />

K o k o n a a n to in e n a s ia o n s e , e t tä v a p a a n k a n s a la is ­<br />

j ä r je s tö n to im it t a m a s s a le h d e s s ä — s a m a lla ta v a lla<br />

k u in p ä iv ä le h d is s ä k in — o n m u k a n a m y ö s s e lla is t a<br />

k u n n a llis t e n v ir a n o m a is te n to im it t a m a a a in e is to a , jo n ­<br />

k a v o i e d e lly ttä ä k iin n o s ta v a n tu r k u la is ia ja jo n k a t o i­<br />

v o is i v ä lttä v ä n s a n o m a le h t ie n o s a k s i tu le v a n n o p e a n<br />

u n o h d u k s e n " . K a u p u n g in jo h t a ja p ä ä t ti k ir jo it u k s e n s a<br />

s a n o ih in : " U s k o n , e t tä S u o m e n T u r k u ” tu le e m e n e s ty ­<br />

m ä ä n n y t u u s itu is s a p u it t e is s a ” .<br />

S a m a a a s ia a k ä s it t e li k a u p u n g in s ih t e e r i la u n o M a i­<br />

ja la k ir jo it u k s e s s a a n le h d e n n u m e r o s s a 2 /1 9 6 3 .<br />

" S u o m e n T u r k u ” - le h d e n lä h d e tty ä k u lu v a n a v u o n n a<br />

u u s it u in m u o d o in ja v o im in liik k e e lle , v o ita n e e n k y s y ä ,<br />

m ik ä o n s itte n tä m ä n le h d e n ta r k o itu s , m ik ä o n s e n<br />

te h tä v ä ? L e h d e llä h ä n o n t ie t y s t i o m a o h je lm a n s a , e n k ä<br />

k y s y m y k s e llä n i ta r k o ita k a a n lä h in n ä s itä , v a a n n im e n o ­<br />

m a a n s it ä p e r u s s ä v e ltä , s itä h e n k e ä , jo n k a tä m ä tu r k u ­<br />

l a is te n o m a n le h d e n s iv u ilta t o iv o is i a in a h u o k u v a n .<br />

E ik ö h ä n e rä ä n ä h u o m io n a r v o is e n a s e ik k a n a tä s s ä<br />

s u h te e s s a v o id a p itä ä p a r e m m a n y h t e is y m m ä r r y k s e n<br />

lu o m is t a k a u p u n k im m e a s u k k a id e n k e s k in ä is iin s u h t e i­<br />

s iin ja k u n ta la is te n y h t e is e n h y v ä n h u o m io o n o tta m is ta<br />

r a t k a is u ja te h tä e s s ä ” .<br />

K A U P U N G IN T U K I T A E<br />

L E H D E N IL M E S T Y M IS E L L E<br />

V u o d e n 1 9 6 3 a lu s s a a lk a n u t ta lo u d e llin e n y h t e is t o i­<br />

m in ta k a u p u n g in k a n s s a o n ja tk u n u t — ja t o iv o tta v a s t i<br />

ja tk u u . K a u p u n g in ta lo u s a r v io o n o n v u o s itta in m e r k itty<br />

m ä ä rä ra h a S u o m e n T u r k u — A b o , v å r s ta d - le h d e n t u ­<br />

k e m is e e n . Ilm a n tä tä a r v o k a s ta ja ta lo u d e llis e s t i m e r ­<br />

k ittä v ä ä tu k e a le h te ä tu s k in o l i s i v o itu ju lk a is t a . E i a i­<br />

n a k a a n n iin la a ja n a ja s is ä ltö r ik k a a n a k u in o n t a p a h tu ­<br />

n u t. L e h ti o n t o iv o tta v a s t i o m a lt a o s a lta a n o s o itta n u t<br />

tä y ttä v ä n s ä e d e lly ty k s e t, jo tk a k a u p u n k i a s e tta a t a lo u ­<br />

d e llis e lle tu e lle e n .<br />

K a u p u n k i o n v u o s itta in s a a n u t a v u s tu s s u m m a a n s a<br />

v a s ta a v a n m ä ä rä n le h d e n v u o s ik e r to ja , jo t k a le h ti o n<br />

p o s t it t a n u t s a a m a n s a o s o ite - ja n im ilu e t t e lo n m u k a a n<br />

k a u p u n g in la it o k s iin , v ir a s to ih in , v ir k a m ie h ille ja lu o t ­<br />

t a m u s h e n k ilö ille .<br />

V a ik k a k a u p u n g ille lu v a ttiin v a ra ta 6 — 8 s iv u a n u m e ­<br />

r o a k o h ti, s e e i o le tä tä o ik e u tt a k ä y t tä n y t. K a u p u n g in<br />

v ir k a m ie h iä ja lu o tta m u s h e n k ilö itä o n k u ite n k in ja t k u ­<br />

v a s ti lu k e u tu n u t le h d e n a v u s ta ja k u n ta a n ja a u liis t i<br />

h e iltä o n a p u a s a a tu s itä p y y d e ttä e s s ä .<br />

K a u p u n k i ei<br />

o le e n ä ä k a t s o n u t a ih e e llis e k s i n im e t ä e d u s ta ja a n s a<br />

le h d e n t o im itu s k u n ta a n , jo s s a k a u p u n k ia a ik o in a a n<br />

e d u s t iv a t t ie d o t u s p ä ä llik ö t K r is to f e r G r ä s b e c k ja P e rtti<br />

V a lta k a r i, t ie d o t u s s ih t e e r i T a r ja F le m m in g ja a r k is to n ­<br />

h o ita ja T a in a H e r r a la .<br />

1 9 6 0 - lu v u n p a r in a v iim e is e n ä v u o te n a h e r ä t e t t iin a ja ­<br />

tu s S u o m e n T u r k u — 'A b o , v å r s ta d - le h d e n y h d is t ä ­<br />

m is e s tä k a u p u n g in k u s ta n ta m a a n t ie d o t u s le h te e n T u r-<br />

k u - A b o , jo k a ilm e s ty y k a h d e s ti v u o d e s s a . T u r k u - s e u r a n<br />

p iir is s ä — v a ik k a v ir a llis t a e s ity s t ä e i te h ty k ä ä n —<br />

a s ia a p o h d it t iin v a k a v a s ti. L o p p u t u lo k s e n a o li k u ite n ­<br />

k in , e t te i s e u ra a s e tu k a n n a tta m a a n y h d is tä m is tä .<br />

M y ö n te is iä p u o lia a s ia s s a n ä h t iin k o v in v ä h ä n , m u tt a<br />

k ie lt e is iä p u o lia s itä r u n s a a m m in . L o p u llis e s t i k a n n a n ­<br />

o t to o n v a ik u t t i to te a m u s , e t tä T u r k u - s e u r a m e n e tt ä is i<br />

o m a n ju lk a is u n s a ja T u r k u a in o a n k o t is e u t u le h te n s ä .<br />

T ie d o s s a n i e i o le k ä s it e lt iin k ö le h tie n y h d is ty m is a s ia a<br />

la in k a a n k a u p u n g in p ä ä t ä n tä e lim is s ä . T ie ttä v ä s ti a ja tu s<br />

s y n t y i k a u p u n g in t ie d o t u s t o im is t o n p iir is s ä .<br />

3 12 6 S IV U A J A Y L I<br />

30 0 K IR J O IT T A J A -<br />

A V U S T A J A A<br />

T ä s s ä y h te y d e s s ä e i o le m a h d o llis u u tta m a in ita h e n ­<br />

k ilö id e n n im iä , jo t k a k a h d e n v u o s ik y m m e n e n a ik a n a<br />

o v a t le h te ä a v u s ta n e e t k ir jo it u k s illa , p a k in o illa , r u n o illa<br />

ja v a lo k u v illa . H e itä o n y li 30 0 . A in e is to s ta e i s iis o le<br />

o llu t p u u t e tta . E i a in a k a a n v iim e is t e n v u o s ie n a ik a n a ,<br />

j o llo in to im it u s s ih t e e r in o n o llu t m ie lu is ta to d e ta tu r ­<br />

k u la is te n o m a - a lo itte is e s tik in lä h e ttä v ä n a in e is to a le h ­<br />

d e lle . E r k k i V u o r i k e r r a n k e r to i jo u tu n e e n s a tu r v a u t u ­<br />

m a a n<br />

s a k s iin ja le ik k a a m a a n ju tu n to is e s ta le h d e s tä<br />

s a a d a k s e e n s e u ra n le h d e n a in e is to n k o k o o n . J a s iih e n<br />

a ik a a n t o im i t e t t i i n 2 4 - s iv u is ia le h tiä .<br />

L e h te ä a v u s ta n e e t e d u s ta v a t m it ä e r ila is e m p ia y h ­<br />

te is k u n t a e lä m ä n a lo ja ja s ik s i h e id ä n p a n o k s e n s a le h ­<br />

d e n s is ä llö lle o n o llu t e r ittä in a rv o k a s ja te h n y t le h ­<br />

d e s tä m ie le n k iin to is e n . T ä m ä a p u o n s itä k in a r v o k ­<br />

k a a m p a a , k o s k a le h ti v a in h a r v o is s a ta p a u k s is s a o n<br />

v o in u t s u o r it ta a k ir jo it u s - y m . p a lk k io ita . P a ra s k iito s<br />

a s ia n o m a is ille lie n e e k u ite n k in s e , e ttä k u k in o m a lla<br />

p a n o k s e lla a n o n o l l u t r a k e n ta m a s s a a ito a tu r k u la is ta<br />

k o t is e u t u le h te ä , jo k a o n h e r ä ttä n y t m ie le n k iin to a ja a r­<br />

v o s t u s ta T u r u n u lk o p u o le lla k in .<br />

T a v o itte e n a o n o l l u t ju lk a is t a le h d e n jo k a is e s s a n u ­<br />

m e r o s s a m y ö s r u o ts in k ie lin e n k ir jo it u s ja a lk u v u o s ie n<br />

n u m e r o is s a j u lk a is t iin tä rk e im m ä s tä a in e is to s ta r u o t­<br />

s in k ie lin e n ly h e n n e lm ä . T u r k u - s e u r a n o t e ttu a k u n n ia -<br />

a s ia k s e e n T u r u n<br />

m u r te e n v a a lim is e n , s e u ra n p ir te ä s ti<br />

to im iv a m u r r e ja o s to o n h u o le h tin u t m u r re a in e is to n t o i ­<br />

m it ta m is e s ta le h d e lle .<br />

L e h d e n s iv u m ä ä r is s ä o n ta p a h tu n u t h u o m a tta v a l i ­<br />

s ä y s . V u o s in a 1 9 5 9 — 1 9 7 8 le h te ä o n ju lk a is t u 7 0 n u ­<br />

m e ro a , jo s s a lu v u s s a e i o le m u k a n a s u p is te t tu ja n u ­<br />

m e r o ita , jo it a ju l k a is t ii n v a in m u u ta m a . S iv u ja 7 0 :s s ä<br />

• L e h d e n n u m e ro 4 / 1 9 6 6 ka n s ik u v a T u ru n k a u p u n g in ­<br />

te a tte r is s a e s ite ty s tä n ä y te lm ä s tä ” M ite n h a lu a tte ” .<br />

K u va ss a n ä y tte lijä t E e va K a n ta n e n , T o p i R e ln ik k a ja<br />

M a ik k i L ä n s iö . — K a n s ik u v a s ta v a lo k u v a s i Ilm a ri R ln -<br />

• L e h d e n n u m e ro 3 / 1 9 7 4 k a n s ik u v a T u ru n p ä iv ä n<br />

a v a ja is tila is u u d e s ta T u ru n k a u p p a to rilla . K a u p u n g in ­<br />

jo h ta ja V ä in ö J . L e in o v a s ta a n o tta a T u ru n K ä s i- ja<br />

P ie n te o llis u u s y h d ls ty k s e n viirin y h d is ty k s e n e d u s ta jilta<br />

K a is s i B e rg e r, V a ld e m a r A n d e rs e n Ja L eo K o s k in e n . —<br />

K uva: P e k k a R o u ta m a a . — K a n s ik u v a s ta v a lo k u v a s i<br />

Ilm a ri R in n e .<br />

n u m e r o s s a o n o l l u t 3 11 4 ja lis ä k s i 1 2 s iv u a s i s ä lly s ­<br />

lu e tte lo a , jo te n y h t e in e n s iv u m ä ä r ä o n 3 1 2 6 . V . 1 9 6 3<br />

v u o s ik e r r a s s a o li s iv u ja 1 5 2 , v. 1 9 7 5 v u o s ik e r r a s s a 2 4 0<br />

v. 1 9 7 6 v u o s ik e r r a s s a 2 2 8 v. 1 9 7 7 v u o s ik e r r a s s a 2 3 6 ja<br />

v. 1 9 7 8 v u o s ik e r r a s s a 2 2 4 . T ila n n e t ta k u v a a v a n a t u l ­<br />

k o o n m a in itu k s i, e ttä le h d e n s iv u m ä ä r ä n lis ä ä m is e e n<br />

n e ljä llä , 2 8 :a a n , ta r v it t iin h a llit u k s e n lu p a .<br />

L e h d e llä o n o l l u t n iu k a s ti v a r o ja k u v itu k s e e n ja s ik s i<br />

o n o llu t p a k k o tu r v a u tu a k u v a la a tto je n la in a u k s e e n .<br />

K u v itu k s e n a ja n k o h ta is u u s tä s tä l u o n n o llis e s t i o n k ä r ­<br />

s in y t. K u v a la a tto ja s a a tiin la in a k s i U u d e n A u ra n la a tta -<br />

k o k o e lm is ta ja m y ö s Å b o U n d e r r ä te ls e r iltä . T a lo u d e l­<br />

lis te n m a h d o llis u u k s ie n p a r a n tu e s s a o m a a k u v it u s t a<br />

o n v o itu lis ä tä ja lu o p u a k a lliis t a k u v a la a to is ta s i i r r y t ­<br />

tä e s s ä o ffs e t - p a in a tu k s e e n k u lu v a n v u o d e n a lu s s a .<br />

E n s ia s k e le ita o t e tt a e s s a le h d e n jo k a in e n n u m e r o<br />

p a in a te t tiin e ri k ir ja p a in o s s a . T ä m ä t u o t t i h a n k a lu u k s ia<br />

ja s ik s i m e n e tt e ly s tä lu o v u t t iin v. 19 6 3 a lu s s a . L e h d e n<br />

p a in a tu s p a ik k o in a o v a t o lle e t K ir ja p a in o P o ly ty p o s ,<br />

U u d e n A u ra n k ir ja p a in o , T u r u n S a n o m a le h ti- ja K ir ja ­<br />

p a in o O y , J a a k k o o - T a a r a O y ja L o u n a is - S u o m e n K ir ja ­<br />

p a in o O y .<br />

P Ä Ä T O IM IT T A J A T , T O IM IT U S S IH T E E R IT<br />

JA T O IM IT U S K U N T A<br />

L e h d e n e n s im m ä in e n p ä ä t o im it ta ja o li A r v o S u o m i­<br />

n e n , jo n k a jä lk e e n p ä ä t o im it ta jin a o v a t o lle e t E e ro<br />

P o h jo n e n 1 9 6 0 — 1 9 6 1 , R a u n i S . P a a v o la 1 9 6 2 ( k a k s i<br />

n u m e r o a ), E r k k i V u o r i 1 9 6 2 — 1 5 . 9 . 1 9 7 4 ja O l l i K e s tilä<br />

15. 9 . 1 9 7 4 a lk a e n .<br />

V u o s in a 1 9 5 9 — 1961 le h d e llä e i o l l u t t o im i t u s s ih t e e ­<br />

riä , jo n k a te h tä v is tä h u o le h ti p ä ä t o im it ta ja . V . 1 9 6 2 o li<br />

k a k s i to im it u s s ih t e e r iä , R a u n i S . P a a v o la ja O s m o<br />

J o k in e n , jo tk a k u m p ik in h o itiv a t k a h d e n n u m e r o n t o i ­<br />

m it u s s ih t e e r in te h tä v ä t . V . 1 9 6 3 t o im it u s s ih t e e r ik s i v a ­<br />

l i t t i i n H e im o K a llio , jo k a lu o p u i te h tä v ä s t ä n u m e r o n<br />

1 /1 9 6 9 jä lk e e n . H ä n e n jä lk e e n s ä to im it u s s ih t e e r in ä o n<br />

o llu t y li k y m m e n e n v u o d e n a ja n E in o L e h t in e n .


T U R U N K A U P U N G IN H A L L IT U K ­<br />

S E L L E<br />

T u r k u - s e u r a o n u s e a a n k e r ta a n<br />

a ik a is e m m in a n ta m is s a a n la u s u n ­<br />

n o is s a k o r o s ta n u t y h te n ä is te n ,<br />

r iitt ä v ä n s u u r ie n lu o n n o n v a r a is te n<br />

ta i p u is to m a is t e n v ir k is ty s a lu e id e n<br />

m e r k ity s tä k a u p u n g in<br />

ra k e n te e s s a<br />

a s u n t o - , te o llis u u s - ja liik e n n e a ­<br />

lu e id e n v a s ta p a in o n a .<br />

T u r u n y le is k a a v a llis iin p e r ia a t­<br />

t e is iin o n k in a lu n a lk a e n k u u lu n u t<br />

k a u p u n g in k e s k u s ta s ta u lo s p ä in<br />

s u u n t a u tu v ie n v ih e r a lu e id e n lu o ­<br />

m in e n . U u s ia a s u n t o - a lu e ita t o ­<br />

te u te tta e s s a o n k u it e n k in v a lite tta ­<br />

v a s ti u s e is s a ta p a u k s is s a a lu n p e ­<br />

r in v a p a a - a lu e ik s i s u u n n ite ltu ja ,<br />

m a is e m a llis e s t i k a u n iita p a ik k o ja<br />

v ä h in e r in s u p is t e t t u ja n ä in r ik o t ­<br />

tu a ik a is e m m in te h ty jä h y v iä p ä ä ­<br />

tö k s iä .<br />

A ja n k o h ta is e k s i tu le e lä h ia ik o i­<br />

n a U itta m o n r a n ta - a lu e e n t u le v a i­<br />

s u u d e n<br />

r a tk a is u n k . N a u la te h ta a n<br />

k o h d a lla P itk ä s a lm e n r a n n a lla .<br />

O n n e llis e t o lo s u h te e t o v a t a ih e u t­<br />

ta n e e t s e n , e t tä P itk ä s a lm e n r a n ­<br />

n a t k a u p u n g in p u o le lla A u ra jo e n<br />

s u u lta a in a K a ta r iin a n la a k s o o n a s ­<br />

t i o v a t s ä ily n e e t v a lt io n , k a u p u n ­<br />

g in ja m u u ta m a n y k s ity is e n o m is ­<br />

tu k s e s s a s u u r in a m a a -a lu e in a .<br />

P ie n iä to n t t e ja e i o le s y n t y n y t k u -<br />

Pitkänsalmen ranta-<br />

alueet säilytettävä<br />

puistomaisena<br />

vyöhykkeenä<br />

te n v a s t a k k a is e lle H irv e n s a lo n<br />

p u o le is e lle r a n n a lle .<br />

L ä h e is te n k a u p u n g in o s ie n , k u ­<br />

te n U itta m o n ja Is p o is te n , s a m o in<br />

k u in T u r u n m u id e n k in k a u p u n g in ­<br />

o s ie n a s u k k a id e n to iv e e n a o n ,<br />

e ttä P itk ä s a lm e n k a u n iit ja v a ih te -<br />

le v a t r a n ta - a lu e e t, j o i l l a jo e n n e s ­<br />

tä ä n o v a t P ih la ja n ie m e n v a r u s k u n ­<br />

ta - a lu e , U itta m o n k a n s a n p u is to ,<br />

Is p o is te n le ir in tä a lu e ja K a ta rii-<br />

n a n la a k s o , s ä ily is iv ä t y h te n ä is e n ä<br />

ja le v e ä n ä p u is to m a is e n a v y ö h y k ­<br />

k e e n ä . A lu e e n k e h ittä m is e lle la a ­<br />

ja k s i v ir k is t y s - ja v a p a a -a ja n k e s ­<br />

k u k s e k s i o v a t o lo s u h te e t tä llä h e t­<br />

k e llä s u o tu is a t.<br />

K u n<br />

U itta m o n k a u p u n g in o s a s s a<br />

lä h ia ik o in a r a tk a is ta a n , m it e n n k .<br />

N a u la te h ta a n t o n t t ia ja s e n v ie r e i­<br />

s iä a lu e ita tu lla a n k ä y ttä m ä ä n ,<br />

T u r k u - s e u r a e s itt ä ä k u n n io itta e n ,<br />

e ttä k a u p u n k i k a ik in k ä y t e tt ä v is s ä<br />

o le v in k e in o in p y r k is i s a a m a a n<br />

s e lla is e n a s e m a k a a v a n , jo s s a ra n ­<br />

ta - a lu e le v e ä n ä v y ö h y k k e e n ä s ä ily y<br />

v a p a a n a a s u n t o r a k e n t a m is e lta .<br />

S e n s ija a n ra n ta - a lu e e n m a is e m a l­<br />

lis ta s u o je lu a ja p a r a n ta m is ta o lis i<br />

k a u k o n ä k ö is e s ti e d is te t tä v ä ja h a r ­<br />

k itta v a , m in k ä la is t a k a u p u n g in<br />

k a ik k ia a s u k k a ita p a lv e le v a a t o i­<br />

m in ta a v o id a a n s in n e s ijo itta a .<br />

T u r u s s a 1 1 . 4. 1 9 7 9<br />

T U R K U -S E U R A ,<br />

 B O - S A M F U N D E T R .Y .<br />

O L L I K E S T IL Ä<br />

p u h e e n jo h ta ja<br />

IL M A R I R IN N E<br />

s ih te e r i<br />

Suomen Turku — Åbo, vår stad<br />

-lehden kahvitilaisuus to rsta in a<br />

28.6. <strong>1979</strong> ke llo 14.00 W äinö A altosen<br />

m useon kahviossa.<br />

A lk u v u o s in a to im it u s k u n t a a e i k u t s u t t u k o o lle . S ille<br />

k u u lu v a t te h tä v ä t h o it i p ä ä t o im it ta ja n e u v o tte le m a lla<br />

a s io is ta p u h e lim its e . L e h d e n ju lk a is e m is e n v a r m is t u t ­<br />

tu a t o im it u s k u n t a o n k o k o o n tu n u t s ä ä n n ö llis e s t i s u u n ­<br />

n itt e le m a a n ja p ä ä ttä m ä ä n s e u ra a v a n n u m e r o n s is ä l­<br />

lö s tä .<br />

V u o s in a 1 9 6 0 — 1 9 7 9 to im itu s k u n ta a n o v a t k u u lu n e e t.<br />

E in o L e h t in e n 2 0 v. ( 1 9 6 0 — 1 9 7 9 ), H e im o K a llio 17 v.<br />

( 1 9 6 3 — 1 9 7 9 ), E r k k i V u o r i 1 5 v. ( 1 9 6 0 - 1 9 7 4 ) , M e ta<br />

T o r v a ld s 11 v. ( 1 9 6 8 — 1 9 7 8 ), A r v o S u o m in e n 11 v.<br />

( 1 9 6 0 — 1 9 7 0 ), O lli K e s tilä 11 v . (1 9 6 3 — 19 6 8 ja<br />

1 9 7 5 — 1 9 7 9 ), T o iv o T . R in n e 9 v. ( 1 9 6 0 — 1 9 6 8 ), C .J .<br />

G a rd b e rg 9 v . ( 1 9 6 0 — 1 9 6 8 ), O le T o r v a ld s 9 v.<br />

( 1 9 6 0 — 1 9 6 8 ), R e in o L e im u 9 v. (1 9 7 1 — 1 9 7 9 ), P a a v o<br />

K a llio 6 v. ( 1 9 6 0 — 1 9 6 5 ), R e in o L in k o s a a r i 6 v.<br />

( 1 9 7 4 — 1 9 7 9 ), Ilm a r i R in n e 5 v. (1 9 7 5 — 1 9 7 9 ), O s c a r<br />

N ik u la 5 v. ( 1 9 6 0 — 1 9 6 4 ), K r is t o f e r G r ä ^ b e c k 4 v.<br />

( 1 9 6 4 — 1 9 6 7 ), E e ro N u m e r la 4 v . ( 1 9 6 5 — 1 9 6 8 ), T a rja<br />

F le m m in g 4 v . ( 1 9 6 8 — 1 9 7 1 ), T a in a H e r r a la 3 v.<br />

( 1 9 7 5 — 1 9 7 7 ), E e ro P o h jo n e n 2 v . ( 1 9 6 0 - 1 9 6 1 ) , H a n s<br />

O th m a n 2 v . ( 1 9 7 8 — 1 9 7 9 ), R a u n i S . P a a v o la 1 v.<br />

(1 9 6 2 ), O s m o J o k in e n 1 v. (1 9 6 2 ) ja P e r tti V a lta k a r i 1<br />

v. (1 9 6 7 ).<br />

L e h d e n i lm o it u s h a n k k ija t o v a t o s a llis t u n e e t t o im i ­<br />

tu s k u n n a n k o k o u k s iin . P a a v o S u o m in e n t o im i ilm o i-<br />

t u s h a n k k ija n a 1 9 6 0 — 1 9 7 0 , T o iv o T ik k a 1971 1 9 7 4 ,<br />

U lla N u r m i 1 9 7 5 — 1 9 7 6 , H a r r i H e lin 1 9 7 7 ja R a ija H e i­<br />

n o n e n 1 9 7 8 . N y k y in e n ilm o it u s h a n k k ija o n R itv a M a r k ­<br />

k a n e n . S e u r a n ta lo u d e n h o it a ja o n h o ita n u t m y ö s le h ­<br />

d e n ta lo u d e n h o ita ja n te h tä v ä t. P a a v o S u o m in e n o li ta ­<br />

lo u d e n h o ita ja n a 1 9 6 0 — 1 9 6 2 , J u h a n i L a u r ila<br />

1 9 6 3 — 1 9 6 6 , R is to L a in e 1 9 6 7 — 1 9 6 9 , T a in a H e r r a la<br />

1 9 7 0 — 19 7 4 ja U lla E u ra v u o d e s ta 1 9 7 5 a lk a e n .<br />

M IK Ä O N S U O M E N T U R K U -<br />

Å b o , v A r s a t a d - l e h t i ?<br />

T ä h ä n k y s y m y k s e e n s a a n e n v a s ta ta t o im in n a n jo h t a ja<br />

Ilm a r i R in te e n s e u ra n 2 0 - v u o tis k e r to m u k s e n s a n o illa .<br />

” S u o m e n T u r k u o n p u o lu e p o liit t is e s t i k a n ta a o t t a ­<br />

m a to n , m u tta s e n s u u r i id e a o n T u r u n h e n k in e n ja a i­<br />

n e e llin e n p a ra s . L e h t i s e lo s ta a T u r u n h is to r ia a a lk u v a i­<br />

h e is ta a lk a e n k a iv a e n k u in a r k e o lo g i e s iin a r v o k a s ta ,<br />

e h k ä e n n e n tu n te m a to n t a a in e is to a . S e k e r to o tä m ä n<br />

p ä iv ä n T u r u s t a ja lu o k a ts e e n tu le v a is u u te e n , k ä s itt e ­<br />

le e p ie n iä ja s u u r ia a s io ita , k e r to o k a ip u u s ta s a a d a ta ­<br />

k a is in k a tu k u v a a n iis v o s s ik a t ja r a itio v a u n u t , k a s k u ile e<br />

e n tis is tä ja n y k y is is tä tu r k u la is is t a v e ik e y s s ilm ä k u l­<br />

m a s s a ta i e s itt e le e t o iv o m u k s ia s a a d a k a u p u n k iim m e<br />

n ä k ö t o r n i, s u ih k u k a iv o ta i k ä v e ly k a d u t. S e to iv o o k a u ­<br />

p u n g in is ie n s ä ily ttä v ä n ja r e s ta u r o iv a n v a n h o je n p o r v a ­<br />

r ie n , k a u p p a s a k s o je n ja ra h v a a n r a k e n ta m ia v u o s is a ta i­<br />

s ia lu o m u k s ia " .<br />

S e lla in e n o n S u o m e n T u rk u — A b o , v å r s ta d - le h ­<br />

t i.<br />

□<br />

E IN O L E H T IN E N<br />

M ielipiteitä lehdestämme<br />

”Suom en Turku — Åbo, vår stad -lehti on taloudellisten m ahdollisuuksiensa rajoissa<br />

pyrkinyt vaalim aan aitoa turkulaista kotiseutuhenkeä ja kulttuuriperinnettä, valottam aan<br />

Turun vaiherikasta ja m ielenkiintoista historiaa, tallentam aan Turun m urretta ja suu n­<br />

taam aan katseet kaupungin tulevaisuuden näkym iin”, todettiin eräille lehtem m e lu k ijo ille<br />

lähetetyssä kirjeessä ja esitettiin kysymys onko ”lehti käsityksenne m ukaan pystynyt<br />

täyttäm ään m ainitut tavoitteet ja mikä m erkitys lehdellä on turkulaisena kotiseutulehte-<br />

nä?”<br />

Seuraavassa julkaistaan m ääräaikana saapuneet vastaukset.<br />

Eversti, evp<br />

JARL JARKKA:<br />

Jarl Jarkka<br />

ta v a lla m y ö s tu le v ia h i s t o r ia n t u t k i ­<br />

jo it a .<br />

K u n a r tik k e lie n k i r j o it t a j i k s i<br />

o n ila h d u tta v a s s a m ä ä rin o n n is ­<br />

tu t t u s a a m a a n e r i a lo je n p ä te v im -<br />

m ä t a s ia n tu n t ija t, p y s t y tä ä n t u le ­<br />

v ie n s u k u p o lv ie n t u t k i jo i l le t o d e lla<br />

v ä littä m ä ä n a r v o k a s ta ja lu o t e t t a ­<br />

v a a a s ia tie to a m e id ä n a ja lta m m e .<br />

N ä is s ä k a t s a u k s is s a o n n ä h d ä k s e ­<br />

n i v ä lt y t t y p ä iv ä k o h ta is e lta lo is k ie -<br />

h u n n a n v a a h d o lta , jo k a o n jo e h t i­<br />

n y t k u o r iu tu a p in n a lta p o is .<br />

T U R U N o m a n m u r te e n ta lle n ta -<br />

m is p y r k im y s o n n ä h d ä k s e n i to in e n<br />

le h d e n tä r k e im m is tä te h tä v is tä .<br />

K u n k o t is e u t u m m e v a n h a n m u r ­<br />

te e n ta it a ja t a lk a v a t o lla s o r m in<br />

lu e tta v is s a , a ik a a o n n iu k a lt i ja<br />

h y v ä t n e u v o t k u lla n a r v o is ia . M is t ä<br />

m u u s ta tu r k u la is e n v o is i a it o t u r ­<br />

k u la is e k s i tu n te a k u in o m a s ta<br />

m u r te e s ta ? S e n k a u n e u s a r v o is ta<br />

k iis te llä ä n , m u tt a ih m is e lle , jo k a<br />

o n s itä la p s e s ta s a a k k a k u u n n e llu t<br />

ja s illä s a n o t ta v a n s a i lm a is s u t , se<br />

o n m a a ilm a n k a u n e in m u r re .<br />

L IS A A H L B L A D<br />

K enraaliluutnantti<br />

URPO LEVO:<br />

Lisa Ahlblad<br />

A S IA T u n o h tu v a t h ä m m ä s ty ttä ­<br />

v ä n n o p e a s ti. L ä h ih is to r ia , jo n k a<br />

k u v itt e lis i o le v a n u s e im p ie n a ik a ­<br />

la is te n tu o r e e s s a m u is tis s a , s ä ily y<br />

ih m is te n m ie lis s ä v a in t u o k io k u v i­<br />

n a , jo id e n s ijo itta m in e n o ik e a a n<br />

a ja n k o h ta a n u s e in tu o tt a a v a i-<br />

^ S U O M E N T U R K U - A b o , v ä r<br />

s ta d - le h d e n ta p a s e lo s ta a k a u ­<br />

p u n g in ta p a h tu m ia jä lk ik ä te e n p a l­<br />

v e le e n ä h d ä k s e n i n im e n o m a a n lä ­<br />

h ih is to r ia n tu t k im u s t a ja s ite n t o i ­<br />

v o tta v a s ti a ik a n a a n e r in o m a is e lla<br />

Urpo Levo<br />

K o tis e u tu u n k o h d is tu v a t u t k i ­<br />

m u s ja s e n<br />

m e n n e is iin v a ih e is iin<br />

s e k ä h is to r ia a n liit t y v ä t s e lv ity k s e t<br />

o v a t k o r k e im m a n lu o k a n k a n s a n ­<br />

v a lis tu s ty ö t ä . S e lv ä s ti o p e tta v a n ja<br />

k a s v a tta v a n te h tä v ä n s ä o h e lla ne<br />

m u o d o s ta v a t s a m a lla h y v in m o ­<br />

n e lle lä m p im ä n k iin n o s tu k s e n<br />

k o h te e n . T u n n e ttu a h a n o n k u in k a<br />

n y k y p ä iv in ä ih m is e t k o v in m ie le l­<br />

lä ä n s e lv itte le v ä t " ju u r ia a n " . T ä m ä<br />

e i o le m a h d o llis ta e lle i k ä y te ttä ­<br />

v is s ä o le ju lk a is u ja , jo t k a v ä littä ­<br />

v ä t t ie t o ja ja h e r ä ttä v ä t k iin n o s ­<br />

t u s ta . U s e in h a n o n m y ö s n iin , e t­<br />

tä jo k in lu k e m a m m e s e lo s tu s a i­<br />

h e u tta a m e is s ä h a lu n la a je m p a a n ­<br />

k in p e r e h ty m is e e n .<br />

T u r k u - s e u r a n ju lk a is e m a S u o ­<br />

m e n T u r k u — A b o , v å r s ta d o n<br />

ju u r i tä m ä n k a lta in e n ju lk a is u .<br />

K a h d e n k y m m e n e n v u o d e n a ja n se<br />

o n k e r to n u t t u r k u la is ille h e id ä n<br />

k o t is e u d u s t a a n ja t e h n y t s e n e r it ­<br />

tä in m o n ip u o lis e lla ja r ik k a a lla ta ­<br />

v a lla . A ih e p iir ih ä n o n la a ja ja se<br />

s u o m a h d o llis u u d e n m o n in a is te n<br />

k o h te id e n e s itt e ly y n ja k u v a a m i­<br />

se e n . L e h t i o n ty ö n s ä p e r u s te e lla<br />

lu o n u t its e lle e n a r v o s te tu n a s e ­<br />

m a n k o t is e u t u m m e ja s e n ih m is ­<br />

te n v a ih e itte n e s itt e lijä n ä . T ä m ä n ­<br />

la a tu is e n a ju h la v u o te n a o n k o t i­<br />

s e u tu ty ö a iv a n lu o n n o llis e s ti h y v in<br />

v o im a k k a a s ti e s illä , m u tt a ty ö tä<br />

o n ja k s e tta v a tie t e n k in te h d ä<br />

m u u llo in k in k u in ju h la - a ik a n a ja<br />

ju lk a is u n ta rv e ja m e r k ity s o n tä ­<br />

m ä n v u o k s i p y s y v ä . P a rh a in ta m e ­<br />

n e s ty s tä p y y d ä n tä s s ä ty ö s s ä t o i­<br />

v o tta a . □<br />

U R P O J . L E V O<br />

Tiedotussihteeri<br />

LISA AHLBLAD:


V .s . m atkailusihteeri<br />

H A R R IE T SU N D M A N :<br />

Porlsa-seuran<br />

puheenjohtaja<br />

ISM O LE IN O N E N :<br />

T ä n ä T u r u n ju h la v u o te n a k e r r o t­<br />

t i i n S u o m e n T u r k u - A b o , v å r s ta d -<br />

le h d e s s ä s e u r a a v is ta T u r u n h is t o ­<br />

ria n ta p a h tu m is t a : T u r k u 1 2 0 0 -lu -<br />

v u lla , P a ri p a a v in b u lla a v u o d e lta<br />

12 2 9 ja T u r u n s y n ty m ä p ä iv ä , 1 6 0 0 -<br />

lu k u — m u u to s t e n v u o s is a ta<br />

T u r u s s a ja s a d a n v u o d e n ta k a in e n<br />

k u v a u s tu r k u la is e s t a k o u lu a s u n -<br />

n o s ta . Y h d e s s ä n u m e r o s s a s iis lä ­<br />

p ile ik k a u s T u r u n v a ih e is ta . P a re m ­<br />

p a a t ie d o n lä h d e ttä t u r k u la is e lle<br />

t ie d o t t a ja lle t u s k in m u u a lta lö y tä ä .<br />

L e h ti o n o s o it t a u t u n u t m a in io k s i<br />

ty ö v ä lin e e k s i m e ille , jo t k a ty ö s ­<br />

s ä m m e k e r r o m m e T u r u s t a jo s k u s<br />

h y v in k in e r ila is is t a o lo s u h te is ta ja<br />

k a u k a a s a a p u n e ille m a t k a ilijo ille .<br />

R o h k e n e n tä s s ä y h te y d e s s ä<br />

e s itt ä ä to iv o m u k s e n le h d e n t o im i ­<br />

tu k s e lle : A ik o in a a n r y h d y t t iin k e ­<br />

rä ä m ä ä n a ih e itta in r y h m ite lty ä s i­<br />

s ä lly s lu e tte lo a le h d e n a r tik k e le is ­<br />

ta , m u tta tä m ä p a ljo n a ik a a v a a tiva<br />

ty ö o n jä ä n y t k e s k e n . N ä k is in<br />

m ie le llä n i, e t tä tä m ä h a k e m is to<br />

s a a ta is iin k o o ttu a . T ä te n o lis i<br />

k ä y t e tt ä v is s ä e n tis tä p a r e m p i t y ö ­<br />

v ä lin e , jo s t a h e lp o s ti lö y ty v ä t T u r ­<br />

k u a k o s k e v a t s e ik k a p e rä is e t t i e ­<br />

d o t.<br />

K u n m in u lta k y s y tä ä n , o n k o<br />

S u o m e n T u r k u - A b o v å r s ta d - le h t i<br />

p y s t y n y t v a a lim a a n a ito a tu r k u ­<br />

la is ta k o t is e u t u h e n k e ä ja k u lt t u u ­<br />

r ip e r in n e t tä , v a lo tta m a a n T u r u n<br />

v a ih e r ik a s ta ja m ie le n k iin t o is t a<br />

h is to r ia a , ta lle n ta m a a n T u r u n<br />

m u r r e tta ja s u u n ta a m a a n k a ts e e t<br />

k a u p u n g in tu le v a is u u d e n n ä k y m iin<br />

o n v a s ta u k s e n i v a r a u k s e tta : k y llä .<br />

H A R R IE T S U N D M A N<br />

" E L L E I H ä m e e n lin n a a o lis i, o lis i<br />

T u r k u S u o m e n ik ä v in k a u p u n k i” ,<br />

n iin o n<br />

e rä ä t v in o s u u t ir v is te liv ä t<br />

e n n e n s o t ia . K u n H ä m e e n lin n a o n<br />

k a v u n n u t h e lm ie n t a s o lle ja T u r k u<br />

s ä ily t t ä n y t e t u s ija n s a e i s iis v ä ite<br />

e n ä ä o le p ä te v ä . V a a t im u k s e t k o r ­<br />

k e a ta s o is e n k o t ik a u p u n g in e s itte ­<br />

lijä lle o v a t k o r k e a t.<br />

S U O M E N T U R K U — A b o , v å r<br />

s ta d - le h t i p ä r jä ä v a n h a n A h lm a r -<br />

k in a s t e ik o n m u k a a n a r v o s a n a a n 9<br />

( s iit ä y li k u u lu i o p e t t a ja lle ja h ä ­<br />

n e n e s iv a lla lle e n ) .<br />

K O T IS E U T U L E H T I v o i h e lp o s ti<br />

n u lja h ta a n u r k k a p a t r io t is m iin .<br />

T ä m ä v a a ra o n v ä lt e t t y , jo s k u s j o ­<br />

p a t u r h a n k in ta r k k a a n . S i l l ’ k y I’<br />

m ä s e n ttä m e in a a , e t t ' T u r k u o<br />

m u u ta k i k o v a a y k s k a u p u n k i.<br />

T a n e li J u s le n iu k s e n<br />

v ä itö s k ir ja s s a<br />

” A b o a v ê tu s e t n o v a ” o n h y v iä<br />

v i i t t e i t ä its e t u n n o s ta .<br />

M IT Ä o n t u r k u la is u u s ja T u r u n<br />

m u r re ? L a k ia h a n tä s s ä a s ia s s a e i<br />

o le e ik ä s a a o lla , t u r k u la is u u s o n<br />

y k s i l ö l l is t ä o ik e u tt a p u h u a j u s t k o<br />

m ä h a lu a n .<br />

M u tta p u it t e it a o n , ja<br />

n iis t ä k a n n a tta is i j u t e lla . K u lt t u u ­<br />

r ip e r in t e id e n ja h is to r ia n p u o li o n<br />

h o id e t t u m a llik k a a s t i. O n tä rk e ä tä<br />

k u u lla m it e n e le t t iin e n n e n , s e n s i­<br />

ja a n tie t e e llis e t h iu s te n h a lk o m is e t<br />

y k s it y is k o h d is t a k u u lu v a t t ie t e e llis<br />

iin j u lk a is u ih in . — T u le v a is u u ­<br />

d e s ta t o iv o is in e n e m m ä n k e s k u s ­<br />

te lu a , v a r s in k in a ih e e s ta " Y k s in ä i­<br />

s y y s — a h d is tu s — a g r e s s iiv i-<br />

s u u s ” . T u r u lla o n p e r in te it ä lä h im ­<br />

m ä is e n r a k k a u d e s ta ja y k s ilö n v a s ­<br />

t u u n s o v e lta m is e s t a , n y t o n v a in<br />

m e n tä v ä y k s ilö t a s o lle . M e lk o in e n<br />

o s a s o s ia a lih u o llo s t a ja y h t e is ­<br />

k u n ta ty ö s t ä m e n e e h u k k a a n k u n<br />

a r k itu tta v u u d e t k u v ite lla a n k o r v a t­<br />

ta v a k s i v ir k a t o im illa . P ä ih d e h u o l­<br />

lo s s a tä m ä tu n n e ta a n k irp e ä n ä e s ­<br />

te e n ä to im in n a n o n n is tu m is e lle .<br />

"H U R h ä r lig t s å n g e n k lin g a r " —<br />

m e n u ta n A b o s k u lle d e n , tr o t s<br />

a tt N ä r p e s fin n s t i l l , in te k lin g a så<br />

h ä r lig t . T id n in g e n S u o m e n T u rk u<br />

— A b o , v å r s ta d ä r v ä rd a tt få b e ­<br />

rö m fö r a t t d e n in te f ö r g ä t it e g e n ­<br />

v ä r d e t a v " E r ik s g a ta n s s v e n s k a " .<br />

T a c k .<br />

Y H T E E N V E T O :<br />

2 5 v u o tta s itte n<br />

m e lk e in it k e t t i k u n T u r k u - s e u r a n<br />

te k e m in e n o li n iin v a ik e a ta . N y t<br />

m ä r ie m u itte n ja ju b ile e r a a n k o<br />

n ä i h y v i m e n e e . K iit o s v a a , O lli,<br />

E in o , Ilm a r i ja m u u t k a ik k s ii s a -<br />

m a s f ö lis .<br />

J A R L J A R K K A<br />

O L E N ilo is e s t i y llä t t y n y t s iitä ,<br />

e t tä s a a n t ila is u u d e n la u s u a m ie lip<br />

ite e n i S u o m e n T u r k u - le h d e s tä .<br />

M IE L E S T Ä N I le h te n n e , n iin k u in<br />

n im ik in j o s a n o o , k e r to o h y v in<br />

o m a le im a is e s ti lu k ijo ille e n v u o s i­<br />

s a ta is e n k a u p u n k im m e ta p a h tu ­<br />

m is t a , e r o te n n ä in e d u k s e e n ta v a ­<br />

n o m a is is ta p ä iv ä - ja v iik k o le h d is -<br />

tä , jo t k a k ä s itt e le v ä t ta p a h tu m ia<br />

u s e in h y v in k in u u t is lu o n t e is e s t i.<br />

T o te a n , e ttä le h te n n e k e r to o T u r u n<br />

k u lt t u u r ip e r in t e is t ä e ri a ik a k a u s ilta<br />

, r a k e n n u k s is ta , i h m is is t ä h y v in ­<br />

k in y k s it y is k o h t a is e s t i<br />

ja e lä v ä s ti<br />

s a m a lla ik ä ä n k u in o p e tta e n lu k i­<br />

jo ille e n k a u p u n k im m e h is to r ia a ,<br />

jo t a s e n 7 5 0 - v u o tis ta ip a le e lla o n ­<br />

k in k e r ty n y t jo m e lk o in e n m ä ä rä .<br />

H a u s k a t, v a n h a lla T u r u n m u r te e lla<br />

e s ite ty t ju t u t ja k a s k u t h e n k ilö is ­<br />

tä , j o i l l a o n s a n a o l l u t h a llu s s a a n ,<br />

e lä v ö ittä v ä t s e n s is ä ltö ä ja o v a t<br />

ik ä ä n k u in s u o la n a s i l le . L e h ti k u ­<br />

v a a p a ik k a k u n ta m m e m e r k k ih e n k i-<br />

lö it t e n e lä m ä n t y ö tä ta v a lla , jo k a<br />

s a llii ta v a l lis e lle k in k a n s a la is e lle<br />

m a h d o llis u u d e n k u r k is ta a e s ir ip u n<br />

ta a k s e , n iin e t te iv ä t k y s e e s s ä o le ­<br />

v a t ih m is e t jä ä p e lk ik s i n im ik s i<br />

le h tie n p a ls t o ille . L e h t i tie d o t ta a<br />

m y ö s a s io is ta , jo i t a e i a in a m u is ­<br />

s a le h d is s ä o le ta r k a s ti ja s e lv ä ­<br />

p iir t e is e s t i e li s e n m it ä T u r u s s a<br />

ta p a h tu u ta i o n ta p a h tu m a s s a ja<br />

m is s ä .<br />

O L E N m y ö s p a n n u t m e r k ille<br />

s e n ,<br />

e t tä le h d e s s ä n n e k ä s ite llä ä n<br />

m e lk o is e n p a ljo n v iih ty v y y s k y s y -<br />

m y k s iä ja o te ta a n k a n ta a u lk o ilu a ­<br />

lu e id e n ja liik e n t e e n jä r je s te ly ih in<br />

s e k ä m u ih in t ä m ä n t a p a is iin a s io i­<br />

h in m y ö n te is e s s ä m ie le s s ä . M y ö s ­<br />

k in le h te n n e p a in o a s u o n m ie le s ­<br />

tä n i m ie lly t tä v ä , p a ik k a a n s o p iv a t<br />

v a lo k u v a t k e r to v a t j a tä y d e n tä v ä t<br />

o m a n o s a n s a n iis t ä a s io is ta , m itä<br />

h a lu ta a n e s iin tu o d a .<br />

IS M O L E IN O N E N<br />

M atkailusihteeri<br />

RAINER TUULI:<br />

Mielenkiinto tietolähteitä<br />

kohtaan herätettävä<br />

■ T a p a s im m e T u ru n k a u p u n g in<br />

m a tk a ilu s ih te e rin , R a in e r T u u le n<br />

p ari v iik k o a e n n e n h ä n e n a s tu m is ­<br />

ta a n u u te e n v irk a a n s a . K iire is tä<br />

h u o lim a tta h ä n v a s ta ili v u o la a s ti<br />

t e k e m iim m e k y s y m y k s iin .<br />

— M illä m ie le llä p a la a tte k y m ­<br />

m e n e n v u o d e n p o is s a o lo n jä lk e e n<br />

ta k a is in T u r k u u n ?<br />

— T u o p a lu u -s a n a o n h ie m a n<br />

h u o n o tä s s ä y h te y d e s s ä . O le n k o ­<br />

k o a ja n o l l u t tu r k u la in e n . K o ti ja<br />

p e rh e o v a t o lle e t T u r u s s a ; o le n<br />

v a in k ä y n y t t ö is s ä m u u a lla .<br />

— M is s ä n ä m ä k y m m e n e n<br />

v u o tta s itte n o v a t k u lu n e e t?<br />

— V u o d e n 1 9 6 9 lo p u lla o t in<br />

v a s ta a n s illo is e n M a tk a ilu n e u v o s ­<br />

to n k u t s u n T u k h o lm a a n S u o m e n<br />

v a ltio n m a t k a ilu t o im is t o n p ä ä llik<br />

ö k s i. O r g a n is a a tio n m u u to s to i<br />

m in u t v u o n n a 1 9 7 2 H e ls in k iin<br />

K a u p p a - ja te o llis u u s m in is te r iö n<br />

m a tk a ilu t o im is t o o n s i i s v a ltio n<br />

v ir k a m ie h e k s i. M E K :n s y n n y tty ä<br />

m a a lis k u u n a lu s s a 1 9 7 3 M a tk a ilu -<br />

n e u v o s to ja m in is te r iö n m a tk a ilu ­<br />

to im is t o s u la u tu iv a t u u te e n v ira s ­<br />

to o n . M E K :s s a v a k a n s s in a n i o li<br />

k o u lu tu s p ä ä llik ö n te h tä v ä t. V ira n<br />

p u o le s ta jo u d u in m u k a a n m m . p e ­<br />

r u s ta m a a n S u o m e n e n s im m ä is t ä<br />

o p is to t a s o n o p p ila it o s t a m a tk a i­<br />

lu a la lle . K o e t tiin h a n 1 9 7 0 -lu v u n<br />

a lu s s a k o u lu te tu n h e n k ilö k u n n a n<br />

p u u te m a tk a ilu n k e h ity k s e n p u l­<br />

lo n k a u la n a . O p is t o s y n t y i P o rv o o ­<br />

s e e n 1 9 7 3 . S y k s y llä 1 9 7 4 s a in v ir ­<br />

k a v a p a u tta M E K : s ta ta r k o itu k s e lla<br />

o p e tta a v u o d e n a ja n M a tk a ilu o p is -<br />

to s s a . V iih d y in n iin h y v in tä s s ä<br />

o p e t u s ty ö s s ä , e t tä s itä o n n y t ja t­<br />

k u n u t jo v iis i v u o tta .<br />

— T u r u n v e to v o im a o n n y t s iis<br />

k u ite n k in s a a m a s s a y lio tte e n ?<br />

— K y llä ! V o is in tä s s ä m a in ita<br />

a in a k in k o lm e s y y tä s iih e n , e ttä<br />

a n o in T u r u s s a v a p a u tu n u tta m a t­<br />

k a ilu s ih te e r in v a k a n s s ia . E n s in n ä ­<br />

k in n ä in p it k ä t y ö m a tk a a lk a a tu n ­<br />

tu a r a s itta v a lta ja k y llä s ty tt ä ä a i­<br />

k a a m y ö te n .<br />

T o is e k s i p e rh e to iv o o n ä k e v ä n s ä<br />

is ä ä k o t o n a m y ö s a r k i- ilto in a .<br />

K o lm a n n e k s i T u r k u ja s e n m a tk a i-<br />

lu n ä k y m ä t k iin n o s ta v a t; to im in h a n<br />

n ä is s ä m a is e m is s a m a tk a ilu te h tä -<br />

v is s ä k o k o 1 9 6 0 - lu v u n . O n m ie le n ­<br />

k i i n t o is t a n ä h d ä m ik ä o n m u u ttu ­<br />

n u t ja m it ä v o is i v ie lä k e h ittä ä<br />

m a tk a ilu e lin k e in o n ja T u r u n k a u ­<br />

p u n g in ta v o itte id e n s a a v u t ta m i­<br />

s e k s i.<br />

Rainer Tuuli<br />

— U s k o tte k o T u r u n m a h d o llis<br />

u u k s iin e d e lle e n k e h itty ä m a tk a i­<br />

lu k o h te e n a ?<br />

— T u r u s s a o n te h ty h y v ä ä ty ö tä<br />

m a tk a ilu p a lv e lu je n k e h ittä m is e k s i.<br />

M a tk a ilu la u ta k u n t a o n a k t iiv is e s ti<br />

p a n e u tu n u t te h tä v iin s ä ja m y ö s<br />

m a tk a ilu to im is to s s a o n v a r m a s ti<br />

te h ty a h k e r a s ti ty ö tä , k o s k a T u r u n<br />

k u v a m a tk a ilu p iir e is s ä s e k ä k o t i-<br />

e ttä u lk o m a illa o n s e lv ä s ti p iir t y ­<br />

n y t ih m is te n m ie liin . E n tie d ä<br />

o le n k o tä y s in o b je k tiiv is e s t i, ilm a n<br />

lu k k a r in r a k k a u tta , p y s t y n y t a s ia a<br />

a r v o s te le m a a n , m u tt a k o r v iin i o s u ­<br />

n e e t la u s u n n o t m a a ilm a lla T u ru n<br />

m a tk a ilu to im e s ta o v a t o lle e t v a l­<br />

ta o s a lta a n e r ittä in p o s itiiv is ia s e k ä<br />

m a tk a ilijo id e n e t tä m a tk a n jä r je s tä ­<br />

jie n s u u s ta k u u ltu n a .<br />

K y s y itt e m y ö s k e h ittä m is m a h ­<br />

d o llis u u k s is ta . T ie ty s t i a in a v o i­<br />

d a a n ja t ä y ty y k in p y r k iä p a r e m ­<br />

p a a n .<br />

M ie le s tä n i m a tk a ilu n p e r u s p a l­<br />

v e lu ja lä h in n ä m a jo itu s ta ja r a v its<br />

e m is ta T u r u s ta lö y ty y s e k ä m ä ä ­<br />

r ä llis e s ti e ttä u s k a lta is im p a s a n o a<br />

m y ö s la a d u llis e s ti j o ta rp e e k s i.<br />

K a n n a tta v u u s t ä y ty is i n y t v a a n<br />

ta a ta r iitt ä v ä n k o r k e a lla k ä y t tö a s ­<br />

te e lla .<br />

— M it ä T u r u lta s itte n p u u ttu u ?<br />

— P e rin te is e n ä v e to n a u la n a o n<br />

T u r u s s a a in a o llu t h is to r ia ja s i i ­<br />

h e n liit t y v ä t n ä h tä v y y d e t. N ä id e n<br />

e s ille t u o m in e n o n p a ik a lla a n v a r­<br />

s in k in n ä in ju h la v u o n n a . T ä m ä<br />

k u ite n k a a n e i y k s in r iitä ! O n s a a ­<br />

ta v a a ik a a n to im in t a a . M it ä T u r ­<br />

k u u n tu lla a n ta i m e n n ä ä n te k e ­<br />

m ä ä n ? T ä h ä n e n n y t v ie lä o s a a<br />

v a s ta ta , m u tt a s e lla in e n tu n n e o n ,<br />

e t tä t o im in n a llis ia k o h te it a p itä is i<br />

a ik a a n s a a d a . N e v o is iv a t o lla s e k ä<br />

liik u n n a n is - u r h e ilu llis iä e ttä h u v itte<br />

lu u n liit t y v iä . M y ö s m a r k k in o in ­<br />

tia v o id a a n te h o s ta a . P e lk ä t e s it ­<br />

te e t e iv ä t r iit ä , v a ik k a n e o lis iv a t<br />

k u in k a e d u s ta v ia . T ie d o t t a p a h tu ­<br />

m is ta ja n ä h t ä v y y k s is tä o n v ie tä v ä<br />

p e rille . M ie le n k iin to tie t o lä h t e it ä<br />

k o h ta a n o n h e r ä te ttä v ä . E r ik o is e s ti<br />

m y y n tity ö s s ä a k t iiv is e s t i m u k a n a<br />

o le v a t v a ik u tta ja t o n s a a ta v a k iin ­<br />

n o s tu m a a n tä s tä k a u p u n g is ta ja<br />

s e n m a tk a ilu a t r a k tio is ta . K a ik k e in<br />

tä r k e im p iä tie t o lä h t e it ä ja m a r k k i­<br />

n o in n in e d is tä jiä k u it e n k in o v a t<br />

ty y ty v ä is e t m a tk a ilija t . P y r k ik ä ä m ­<br />

m e s iis tu o tt a m a a n m a a ilm a lle<br />

t y y ty v ä is iä T u r k u - m a t k a ilijo it a . □<br />

Vesibussiliikennettä<br />

saaristoon<br />

■ T u ru n k a u p u n g in v irk is ­<br />

ty s a lu e ille jä rje s te tä ä n v e s l-<br />

b u s s lllik e n n e m y ö s k u lu v a n<br />

k e s ä n a ik a n a . L iik e n n e ttä<br />

v ä lite tä ä n V e p s ä ä n , M a is a a -<br />

re en ja N ö tö s e e n . V e s ib u s -<br />

s im a k s u t p y s y v ä t e n t is e l­<br />

lä ä n ja m y ö s a ik a ta u lu t<br />

p ä ä o s ilta a n lu k u u n o tta m a tta<br />

N ö tö n p a lu u v u o ro a s u n n u n ­<br />

ta is in .<br />

V e s ib u s s iliik e n n e ttä T u r u n k a u ­<br />

p u n g in v ir k is t y s a lu e ille tu lla a n<br />

h a r jo itta m a a n k e s ä k u u k a u s ie n a i ­<br />

k a n a . K e s ä k u u n a lu s s a a lk a n u t l i i ­<br />

k e n n e p ä ä t ty y s y y s k u u n e n s im ­<br />

m ä is e n ä s u n n u n t a in a . V e p s ä n<br />

a lu e e lle liik e n n ö id ä ä n k a ik k in a<br />

p ä iv in ä s ite n , e t tä a r k is in o n k o l ­<br />

m e ja s u n n u n t a is in n e ljä v u o r o a<br />

m o le m p iin s u u n t iin . M a is a a r e e n<br />

v u o r o ja o n k a ik k in a p ä iv in ä k a k s i<br />

m o le m p iin s u u n t iin . N ö tö n a lu e e l­<br />

le liik e n n ö id ä ä n p e r ja n t a is in ja<br />

s u n n u n t a is in y k s i v u o r o m o le m ­<br />

p iin s u u n t iin . N ö tö n p a lu u v u o r o a<br />

s u n n u n t a is in s iir r e t ä ä n v iim e k e ­<br />

s ä is e s tä 1 1 / 2 t u n t i a m y ö h ä is e m ­<br />

m ä k s i, jo t t a v iik o n lo p u n v ie t t ä jille<br />

jä is i h e id ä n to iv o m u k s e n s a m u k a i­<br />

s e s t i h iu k a n p ite m p i a ik a p e r lllä o -<br />

lo o n .<br />

S u o m e n T u r k u - A b o , v å r s ta d<br />

tä y ttä ä tä n ä v u o n n a 2 0 v u o tta . 20<br />

v u o d e n a ik a n a o n T u r k u - s e u r a n jä ­<br />

s e n ille ja m y ö s m u ille le h d e n l u ­<br />

k i j o i l le ja e ttu k iin n o s ta v a a ja h y ö ­<br />

d y llis t ä T u r k u - t ie t o u t t a , s e k ä n y ­<br />

k y p ä iv ä s tä e t tä m e n n e iltä a jo ilt a .<br />

V u o n n a 1 9 5 9 ilm e s ty n e e s s ä le h ­<br />

d e n e n s im m ä is e s s ä n u m e r o s s a<br />

k e r r o t t iin m m . T u r u n k u k k u lo is ta ,<br />

s e ik k a p e r ä is e s ti ja a l o i t e t t ii n m y ö s<br />

s a r ja T u r u n te o llis u u s la it o k s is t a .<br />

J a t k o n a s e u r a s i m o n ta s a m a n ­<br />

ty y p p is t ä s a rja a .<br />

Harriet Sundm an<br />

Ismo Leinonen


M atkailuoppailla<br />

koulutuspäivät Turussa<br />

■ Suom en O pasliiton, M atkailun edistäm iskeskuksen ja<br />

Turun Opaskerhon yhteistoim innassa järjestäm ät valtakunnalliset<br />

opaskoulutuspäivät pidettiin 7. — 8. 4. <strong>1979</strong> Turussa.<br />

K aksipäiväisille koulutusp äiville o sallistui noin 350 m atkailuopasta<br />

eri<br />

puolilta Suom ea ja lisäksi joukko pohjoism<br />

aisia oppaita. Turun kaupungin 750-vuotisjuhlavuoteen liittyen<br />

kou lutuspäivien teem ana oli Suom en kulttuuri 750 vuoden<br />

ajalta. Päivien suojelijana toim i kaupunginjohtaja Väinö<br />

J. Leino.<br />

S a m a n a ik a is e s ti k o u lu tu s p ä iv ie n<br />

k a n s s a j ä r je s t e t t iin In te r n a tio n a l<br />

G u id e s ’ C lu b in v u o s ik o n fe r e n s s i<br />

s e k ä k o lm a n te n a ta p a h tu m a n a<br />

6 . 4 . 1 9 7 9 a lk a n u t k a k s ip ä iv ä in e n<br />

N o r d k o n t a k t 7 9 s e m in a a r i, jo h o n<br />

o s a l l is t u i v iitis e n k y m m e n tä o p a s ta<br />

j a o p p a id e n k o u lu tta ja a p o h jo is ­<br />

m a is ta .<br />

S e m in a a r in a v a u k s e n s u o r it t i<br />

M a tk a ilu n<br />

e d is tä m is k e s k u k s e n<br />

jo h t a ja B e n g t P ih ls t r ö m . A lu s t u k ­<br />

s ia s e m in a a r is s a p it iv ä t m a tk a i­<br />

lu o p a s A n n e - G r e th e O tte s e n N o r ­<br />

ja s ta , k a n s a in v ä lis e n o p a s k e r h o n<br />

p u h e e n jo h ta ja , n o r ja la in e n J o n<br />

G u n n a r A r n t z é n , R u o ts in k o u lu y lih<br />

a llit u k s e n a s ia n tu n t ija jä s e n L a rs -<br />

E rlk N ils s o n , S u o m e n O p a s liito n<br />

p u h e e n jo h ta ja B o G r ö n h o lm ja<br />

v a ltlo n a r k e o lo g i C . J . G a rd b e rg .<br />

K O U L U T U S P Ä IV IL L Ä<br />

N E L J Ä E S IT E L M Ä Ä<br />

I k it u u r in A u d it o r io s s a v a lta k u n ­<br />

n a llis t e n<br />

o p a s k o u lu tu s p ä iv ie n<br />

a v a u k s e n s u o r it t i B o G r ö n h o lm .<br />

P ä iv ille t o iv a t te rv e h d y k s e n s ä k a u ­<br />

p u n g in jo h t a ja V ä in ö J . L e in o ,<br />

M E K :n k o u lu t u s p ä ä llik k ö A n ja<br />

L ä h t e e n m ä k i, IG C :n p u h e e n jo h ta ja<br />

J . G . A r n tz é n ja T u r u n O p a s k e r ­<br />

h o n v a r a p u h e e n jo h t a ja S e ija S o r-<br />

s a v ir ta .<br />

K o u lu t u s p ä iv illä<br />

e s ite lm ö iv ä t<br />

p r o fe s s o r i O s c a r N ik u la a ih e e s ta<br />

” T u r u n k a u p u n k i 7 5 0 v u o t t a ” , v a l-<br />

tio n a r k e o lo g i C a r l J a k o b G a rd b e rg<br />

a ih e e s ta " R a k e n n e tu n m iljö ö n<br />

k a n s a llis e t p iir t e e t " , p r o fe s s o r i<br />

V e ik k o L itz é n a ih e e s ta " K e s k ia ja n<br />

h e n k in e n p e r in tö " ja In te n d e n t ti<br />

R o lf N u m m e lin a ih e e s ta " S u o m a ­<br />

la is e n ta it e e n k e h ity s 1 8 5 0 - lu v u lta<br />

n y k y p ä iv ä ä n " . N ik u la n , G a rd b e rg in<br />

ja N u m m e lin in e s it e lm is t ä ly h e n ­<br />

n e lm ä t to is a a lla le h d e s s ä m m e .<br />

P r o f e s s o r i V e ik k o L itz é n m a in it ­<br />

s i e s ite lm ä s s ä ä n m m . , e ttä k e s ­<br />

k ia ja n v o id a a n k a t s o a S u o m e s s a<br />

p ä ä t ty n e e n v a s ta 1 5 4 0 - lu v u lla , j o l ­<br />

lo in m a a n h a llin t o a u u d is t e t t iin .<br />

T ie te is s ä k e s k ia ja n<br />

s ite e t a lk o iv a t<br />

k a t k e illa 1 6 0 0 - lu v u lla . S u u r te n<br />

a b s tr a k t io id e n o h e lla o v a t m o n e t<br />

a r k ip ä iv ä is e t a s ia t s iir ty n e e t lä h e s<br />

m u u ttu m a tto m in a o m a a n e lä m ä n ­<br />

y m p ä r is tö ö m m e . A in a k in T u r u n<br />

tie n o o n k u n n a t o v a t lä h e s s a m a t<br />

k u in p iis p a H e m m in g in a ik a is e t<br />

k ir k k o p it ä jä t 1 3 0 0 - lu v u lla .<br />

K o u lu tu s p ä iv ille<br />

o s a llis t u n e ille<br />

e s i t e t t iin A ito M ä k is e n ja V ir k e<br />

L e h t is e n v a lm is ta m a T u r k u - e lo k u -<br />

v a . O s a n o tta ja t tu t u s t u iv a t T u r u n<br />

m a tk a ilu n ä h t ä v y y k s iin , m m . u u ­<br />

d is t e t t u u n T u o m io k ir k k o o n .<br />

K E V Ä T K O K O U S<br />

JA IL T A J U H L A<br />

S u o m e n O p a s liito n k e v ä tk o ­<br />

k o u k s e s s a p ä ä t e tt iin s ä ä n tö m ä ä ­<br />

rä is te n a s io id e n lis ä k s i o p a s p a lk -<br />

k a s u o s itu k s e s t a v u o d e lle 1 9 8 0 ja<br />

k e s k u s te lt iin l iit o n liit ty m is e s tä<br />

v a r s in a is e k s i jä s e n e k s i S u o m e n<br />

M a t k a ilu liit t o o n .<br />

Ilta ju h la s s a T u r u n lin n a s s a ja e t­<br />

t iin e n s im m ä is t ä k e r ta a p o r ila is e n<br />

o p p a a n P e n tti S a a n ila h d e n s u u n ­<br />

n itte le m a o p a s v iir i a n s io itu n e ille<br />

l iit o n jä s e n ille . V iir in s a iv a t o p a s -<br />

liit o n k u n n ia p u h e e n jo h t a ja S e re<br />

S e re s te s e k ä E r k k i U . Y r jä n ä .<br />

□<br />

T U R U N<br />

k a u p u n g in s a ir a a la s s a<br />

v ie t e t t iin t iis t a in a 1 5 . 5 . 1 9 7 9 e lä ­<br />

k e lä is te n p ä iv ä ä , jo k a o li lä h in n ä<br />

t a r k o it e t t u<br />

k a u p u n g in s a ir a a la s s a<br />

ty ö s k e n n e lle n le . K a u p u n g in s a ir a a ­<br />

la n 1 0 0 - v u o tis p ä iv ä ä v ie te tä ä n<br />

v u o n n a 1 9 8 7 ja k a u p u n g in h a llitu k ­<br />

s e n p ä ä tö k s e n m u k a is e s ti s a ir a a ­<br />

la n h is t o r iik k i p y r itä ä n s a a m a a n<br />

v a lm iik s i ju h la p ä iv ä ä n m e n n e s s ä .<br />

H is t o r iik in m a te r ia a lin k o k o a m i­<br />

s e s ta v a s ta a k a u p u n g in tie d o t u s ­<br />

s ih te e r i R a im o H e lm in e n . E lä k e -<br />

lä is p ä iv ille o s a llis t u n e ille s e lo s te t­<br />

t iin s a ir a a la k ie r r o k s e n y h te y d e s s ä<br />

tä m ä n p ä iv ä n s a ir a a la n t o im in t a a<br />

ja e s i t e l t i i n s e n t i l o j a . Y lih o ita ja -<br />

k u n n a n lis ä k s i s a ir a a la a e s itte liv ä t<br />

j o h ta v a y lilä ä k ä r i K a le J u v a , jo h ta ­<br />

va y lilä ä k ä r i C h r is te r S o u r a n d e r ja<br />

t a lo u s jo h ta ja V e ik k o L a u a s .<br />

Viisari liikaa<br />

juhlam erkin<br />

tornikellossa<br />

■ T u ru n<br />

7 5 0 -v u o tls ju h la n<br />

k u n n ia k s i liik k e e lle la s k e ­<br />

tu s s a , t a it e ilija E eva O iv o n<br />

s u u n n itte le m a s s a p o s tim e r­<br />

k is s ä o n k u v a ttu n a T u ru n<br />

lin n a , T u o m io k irk k o ja<br />

P rin k k a la n ta lo . E tu a la lla<br />

m e rk is s ä o n k a u p u n g in v a a ­<br />

k u n a ja P ie ta ri B ra h e n p a t­<br />

s a s . 1 ,1 0 m a rk a n h in ta is ta<br />

m e rk k iä<br />

p a in a te ttiin 4 m ilj.<br />

k a p p a le tta .<br />

T u t u s tu ttu a a n ta r k e m m in ju h la -<br />

m e r k k iin T u r u n p o s t ik o n t t o r in jo h ­<br />

ta ja , a s e s s o r i H e ik k i W in te r t o te s i,<br />

e t tä T u o m io k ir k o n k e llo n ta u lu s s a<br />

o li k a k s i v iis a r ia . S a m a v irh e o n<br />

m y ö s T u o m io k ir k o n o m a s s a m a i­<br />

n o k s e s s a .<br />

T a it e ilija O iv o lta o n jä ä n y t h u o ­<br />

m a a m a tta ,<br />

e t te i to r n ik e llo s s a o le<br />

k o s k a a n o l l u t m in u u ttiv iis a r ia .<br />

T o r n ik e llo i lm o it t a a a ja n n e ljä n ­<br />

n e s tu n n in v ä le in . Y k s i ly ö n t i, k a k ­<br />

si ly ö n t iä , k o lm e ly ö n t iä ja n e ljä<br />

ta s a tu n n in ly ö n tiä s e k ä k a k s ito is ta<br />

k a k s o is ly ö n tiä . □<br />

Matkailurannikot<br />

kutsuvat<br />

lom ailijoita<br />

■ E tu p ä ä s s ä a u to m a tk a ilijo<br />

it a v a rte n s u u n n ite llu t<br />

S u o m e n e te lä - ja lä n s ira n ­<br />

n ik k o a k o s k e v a t re ittio p p a a t<br />

ju lk is te tt iin<br />

to rs ta in a<br />

5. 4 . 19 79 T u ru s s a . T u ru n<br />

k a u p u n g in m a tk a ilu la u ta ­<br />

ku n n a n p u h e e n jo h ta ja Bo<br />

G rö n h o lm m a in its i tila is u u ­<br />

d e s s a , e ttä m a tk a ilijo ille jo<br />

e n n e s tä ä n tu ttu lä n s ira n n ik ­<br />

k o -e s ite o n s a a n u t tä y d e n ­<br />

n y k s e k s e e n<br />

p a in o a s u lta a n<br />

s a m a n ty y p p is e n e te lä ra n n i­<br />

ko n re ittio p p a a n , jo k a k ä s ittä<br />

ä ra n n ik o n H e ls in g is tä<br />

T u rk u u n ja N a a n ta liin .<br />

L ä n s ir a n n ik o n e s itte e n o n s u u n ­<br />

n i t e llu t L a u r i H o k k in e n ja s e n<br />

k a n s ik u v a n v a lo k u v a n n u t P e n tti<br />

V a lm u n e n . S ila k k a r y s ä n k o k e m is ta<br />

e s ittä v ä tu n n u s k u v a o n a ih e e n a<br />

m y ö s ju lis te e s s a . L ä n s ir a n n ik o n<br />

m a tk a ilu v a ltte in a e s ite llä ä n m e r e l­<br />

lis iä lo m a n v ie tt o m a h d o llis u u k s ia ,<br />

p u u t a lo k a u p u n g in o s ia , m a a la is ­<br />

m a is e m a a , k a la s ta ja k y liä s e k ä<br />

L o u n a is - S u o m e n ja M e r e n k u r k u n<br />

s a a r is to a .<br />

E te lä r a n n ik o n r e itti o n o s a k u u ­<br />

lu is a s ta T u r u n ja V iip u r in v ä lis e s tä<br />

r a n ta t ie s tä , jo k a o n e rä s v a n h im ­<br />

p ia m a a n te itä m m e . S itä p itk in<br />

o v a t k u lk e n e e t n iin k a u p p ia a t k u in<br />

• A u ra jo e n ra n ta a n , M a rtln s llla n<br />

lä h e lle k iin n ite tty S u o m e n J o u ts e n<br />

te k i a ik o in a a n k a h d e k s a n v a lta m e ­<br />

r ip u rje h d u s ta , jo s ta v iim e in e n<br />

p ä ä tty i 2 3 . 4 . 1 9 3 9 . P u rje h d u k s e n<br />

k ä s ity ö lä is e tk in , s e n k e s tik ie v a ­<br />

r e is s a y ö p y n e e t n iin s o t ila a t k u in<br />

k u n in k a a llis e tk in . R e itin m a tk a ilu -<br />

v a ltte ja S u o m e n e n tis e n ja n y k y i­<br />

s e n p ä ä k a u p u n g in lis ä k s i o v a t<br />

v a n h a k u ltt u u r im a is e m a h y v in h o i-<br />

d e ttu in e k a r ta n o in e e n , m e r e llin e n<br />

s a a r is to m a is e m a ja lä n tis e n<br />

U u d e n m a a n re h e v ä t m e ts ä t.<br />

A lo it te e n t e k ijö in ä<br />

m o le m m is s a<br />

h a n k k e is s a o n o l l u t T u r u n ja<br />

N a a n ta lin<br />

m a tk a ilu la u ta k u n t ie n<br />

y h t e is ty ö to im ik u n ta . L a a ja m itt a i­<br />

s e n y h t e is ty ö p r o je k tin p ä ä p e r ia a t­<br />

te e n a o n o llu t t o im it t a a m a tk a ilijo<br />

ille y k s in k e r t a in e n , r u n s a a s ti t ie ­<br />

to a s is ä ltä v ä e s ite .<br />

□<br />

p ä ä tty m is e n 4 0 -v u o tls ju h la a n k o ­<br />

k o o n tu i T u rk u u n 1 2 6 S u o m e n<br />

J o u ts e n e n m a tk a s s a o llu tta v a lta -<br />

m e rlp u rje h tija a . L a u a n ta ik s i 1 2 . 5.<br />

s u u n n ite ltu la iv a s to n ä y tö s A ir is ­<br />

to lla o li p e ru u s te tta v a , m u tta n ä y ­<br />

tö s jä r je s t e t tiin P a n s lo s s a T u ru n<br />

la iv a s to a s e m a n ra n n a s s a . Ilta ju h la<br />

p id e ttiin P a n s lo s s a ja s u n n u n ta in a<br />

1 3 . 5 . v a lta m e r lp u r je h tlja t la s k iv a t<br />

N a a n ta lis s a s e p p e le e n la iv a s to n<br />

s a n k a riv a in a jie n m u is to m e r k ille .<br />

— K u v a : T e u v o K a n e rv a .<br />

• M u s e o la iv a S lg y n ln u u d e lle e n<br />

v ih k im in e n s u o r ite ttiin 2 6 . 5. 1 9 7 9 .<br />

J u h la v a s s a t ila is u u d e s s a p u h u iv a t<br />

v a ltlo n a rk e o lo g i C . J . G a rd b e rg ja<br />

Å b o A k a d e m in re h to ri, p ro f. B ill<br />

W id e n . — P a la a m m e ta p a h tu m a a n<br />

le h te m m e s e u ra a v a s s a n u m e ro s s a .<br />

Silja L inelle<br />

ruusuja<br />

T u h a n s is ta S u o m e s s a j u l k a is ­<br />

t u is t a m a t k a ilu e s it t e is t ä v u o d e n<br />

19 7 9 p a r h a a k s i M a t k a ilu t o im it t a ­<br />

jie n K ilt a o n k a t s o n u t S ilja L in e n<br />

la iv a lo m is ta ja - k o h t e is t a k e r to v a n<br />

m a tk a e s itt e e n , jo n k a o n t o t e u t t a ­<br />

n u t M a in o s t o im is t o T u r k a m a ja<br />

k u m p p a n it. T o im it t a ja t p it iv ä t S ilja<br />

n e s ite ttä s e lk e ä n ä , a s ia llis e n a<br />

ja tie d o t ta v a n a s e k ä a n to iv a t s ilt ä<br />

r u u s u t.<br />

K u n n ia m a in in n a lla k i l t a m u is ti<br />

J y v ä s k y lä n k a u p u n g in m a t k a ilu t o i­<br />

m is t o n tu o tt a m a a o p a s e s ite s a r ja a ,<br />

E te lä - K a rja la n<br />

M a tk a ilu p a lv e lu n<br />

ju lk a is e m a a " P e r in t e is iä r u o k ia<br />

E t e lä - K a r ja la s ta " s e k ä M a tk a - R a s i-<br />

la n v u o d e n 1 9 7 9 s e u r a m a tk a e s ite t-<br />

tä .<br />

R is u ja k ilt a a n to i F in n m a t k o ille<br />

k a h d e s ta e s itt e e s tä s e k ä v iim e k e ­<br />

s ä n ilm o it u s k a m p a n ja s ta . Y h t iö o li<br />

s o r tu n u t m m . y lis a n o ih in ja n a i­<br />

s e n a lia r v o im is e e n .<br />

□<br />

• L ä n s ira n n ik o n re ittiin k u u lu u m m . T a iv a s s a lo n k u n ta . Eräs p e rin te e llinen<br />

ta p a h tu m a k u n n a s s a on ” S ila k ry s ä y s ” -te m p a u s , Jonka o s a n o tta ja m ä ä ­<br />

rät o v a t ja tk u v a s ti k a s v a n e e t. K u v a m m e v iim e v u o n n a Jä rje s te ty s tä t e m ­<br />

p a u k s e s ta , jo s s a v ä ke ä o n k e rä ä n ty n y t p itk ä n p ö y d ä n ä ä re lle n a u ttim a a n<br />

s ila k a s ta . T ä n ä k e s ä n ä s ila k ry s ä y s jä rje s te tä ä n 3 0 . 6 . — 1 . 7 . — K uva:<br />

V a lo k u v a a m o V a rju s .


ABOA VETUS ET NOVA<br />

Alussa oli Aurajoki<br />

M u tk ite lle n , k u n n a a t k ie rtä in ,<br />

tu lv illa n s a tö y rä ä t vie rtä in<br />

jo k i e ts i m erta.<br />

V irta v u o la s , v u o ro in vakaa,<br />

tu lle n p e n ik u lm a in takaa<br />

lö y s ik in sen kerta.<br />

M issä virra n pääte, p urku,<br />

s iih e n s y n ty i kerran Turku<br />

S u o m e n a a m u n k o itto o n .<br />

V a sta virta tä y tti uom an<br />

u u d e n o p in , vieraan tu o m a n<br />

vyö rye ssä v o itto o n .<br />

T u li sa ksa, ru o ts i, ju u tti<br />

s ä rk i, rakensi ja m u u tti<br />

ta lo t, ta vat, m ie le n .<br />

N o u s i lin n a , k a te d ra a li,<br />

k a lto in vieras kansaa vaali,<br />

s u is ti s u o m e n kie le n .<br />

M illo in ta u ti, sota s ä ä s ti,<br />

tu le n jo k u irti p ä ä s ti,<br />

T u ru n p e itti tu h ka .<br />

R a k e n n e ttiin , te h tiin ty ö tä ,<br />

T u rku k a svo i, kasvoi m yötä<br />

h ilja a id ä n uhka.<br />

Lännen portti<br />

P o rtti lä n te e n m ennä, tu lla ,<br />

p u rre t k iitä ä jo u tu is a s ti<br />

v ä y lä llä n s ä s u o ja tu lla<br />

T u ru s ta ja T u rk u u n a sti.<br />

Satam assa valuu h ik i,<br />

m ie h e t raataa lu o n a ruum an,<br />

p e lk a t, p a rru t, terva, p ik i<br />

tä y ttä ä v iim e in jo k a tu u m a n .<br />

T ä y tty v ä t m yös ra n ta p u o d it:<br />

s u o la t, v ilja t, v iin it tuodaan,<br />

kankaat, k o ru t, u u d e t m u o d it —<br />

kauppa tu o tta a , s iis p ä ju o d a a n .<br />

L a k kaam a tta lä n si lle h to o<br />

tu o d e n v ie s tit m e rte n takaa,<br />

u u d e t a a tte e t, o p it k ie h to o<br />

T u rku tie d o t m a a lle jakaa.<br />

K irk k o k o u lii, tavaa kansa,<br />

k o u lu kasvaa k irk o n m u u riin ,<br />

tu rv in a ka te m ia n sa<br />

tie d e v a rttu u tö ih in s u u riin .<br />

K o itta a kansakunnan huom e n ,<br />

id ä n tie ltä v ä is ty y R u o ts i,<br />

kypsyessä u u d e n S u o m e n<br />

o li T u rku o llu t lu o ts i.<br />

(T urun k a u p u n g in tä y ttä e s s ä 750 vuotta )<br />

Käen poika<br />

L o p p u s i, v irta , on k o h ta lo k a s ta ,<br />

ä itin ä k a s v a tit T u rk u a , lasta.<br />

Ä iti ku n lapsensa va rttu va n m ie li,<br />

k a u p u n k i kasvoi ja ä itin s ä n ie li.<br />

A h n a sta m o is ta A u ra jo s lo ikaan,<br />

va ih ta n u t a ika sen on käenpoikaan.<br />

K u o p iv a t ruokansa v o im a lla kauhain<br />

Turkua va n h in ta m u rs k a k s i ja u -<br />

hain.<br />

Iskevät, puskevat, ta ita v a t m e tku t,<br />

s u o lta v a t m aan a lle p u tk e t ja le t­<br />

k u t.<br />

Itku ei a u ta , ei s ä ä li, ei su rku ,<br />

tu s k a lla syntyvä u u s i on T urku.<br />

K u u le tk o , p ä ä ttä jä , tu n to s i s o i­<br />

m at,<br />

v a lta s i a lla on tu rm io n voim a t.<br />

Irti jo s la s k e t, et h illits e n iitä ,<br />

jä rk e s i, ta h to s i s iih e n ei riitä .<br />

Arpa o n h e ite tty , käänny tai ja tk a ,<br />

tu rm io n tie ltä o n h e lp o m p i m atka.<br />

S iltik in kä ä n n y t, on a rp a si, että<br />

varjelet T u rkua, sen p e rin n e ttä .<br />

Napaturku<br />

G e n iu ksen käsi ohjaa,<br />

n u o ri v a rttu u vapaasti,<br />

y lio p is to n s a pohjaa<br />

täällä kansa rakensi.<br />

N a p a tu rk u , a su in p a ikka<br />

u u si A lm a m a te rin ,<br />

tänään k e s k ip is te , vaikka<br />

m u in e n la ita k a u p u n g in .<br />

T äällä elää e e to s yhä<br />

polve n a m m o in kadonneen,<br />

jo lla n y t o n paikka pyhä<br />

alla U nikankareen.<br />

Täällä T u rk u , tehtäväsi<br />

vaalija n a k u lttu u rin<br />

älä kätke ilm e ttä s i<br />

a lle ty ly n b e to n in .<br />

A .T . K O S K IM IE S<br />

Turun rakentam isen<br />

750 vuotta<br />

■ T u ru n ka u p u n g in m a tk a ilu ­<br />

to im is to on ju lk a is s u t kirjasen<br />

k a u p u n g in 750-vuotisJuhlavuoden<br />

ta p a h tu m is ta . K irjaseen on<br />

o te ttu ta p a h tu m a t, jo tk a eri<br />

h a llin to k u n n a t, jä rje s tö t, y h d is ­<br />

ty k s e t ja la ito k s e t 31. 12. 1978<br />

m ennessä ilm o ittiv a t m a tk a ilu ­<br />

to im is to lle . K irja se n alussa on<br />

tie to ja T u ru sta : m a a n tie te e llinen<br />

s ija in ti, p in ta -a la , väestö,<br />

k a u p u n g in v a ltu u s to , korkeak<br />

o u lu t, s u u rim m a t työ n a n ta ja t,<br />

T u ru n y s tä v y y s k a u p u n g it, m a t­<br />

k u s ta ja liik e n n e , m a jo itu s -, rav<br />

in to la -, kahvila ja k o n g re s s itila<br />

t, m a tk a ilu n e u v o n ta , tä rke im ­<br />

m ät nähtä vyydet ja ju h la vuoden<br />

e rik o is jä rje s te ly t. V arsinaisen<br />

ta p a h tu m a k a le n te rin lopussa<br />

on tie to ja te a tte re is ta , sävelta i­<br />

teesta, m e s s u is ta ja n ä y tte ly is ­<br />

tä sekä u rh e ilu s ta ja v irk is ty k ­<br />

sestä.<br />

■ L e h te m m e num erossa<br />

4 /1978 ju lk a is tiin tie to ja ju h la ­<br />

vuoden e n s im m ä is e n v u o s in e l­<br />

jä n n e ksen ja n u m erossa 1/<strong>1979</strong><br />

to isen vuosin e ljä n n e k s e n tap<br />

a h tu m is ta . K o lm a n n e lle vuosin<br />

e ljä n n e k s e lle ta p a h tu m a kale<br />

n te riin on m e rk itty m m . tap<br />

a h tu m a t, jo tk a Julkaistaan<br />

oheise ssa lu e tte lo s s a .<br />

H E IN Ä K U U<br />

Paavo N urm en k is a t — U rh e ilu ­<br />

p u is to<br />

V u o s in ä y tte ly H a tu t ja s a a lit, s u ­<br />

kat ja kengät ja tk u u T urun lin n a s ­<br />

sa<br />

T u rk u la is ta ta id e tta u ranuurtajam<br />

e s ta re is ta nykyp ä ivä ä n -n ä y tte ly<br />

ja tk u u T u ru n T a id e m u seossa ja<br />

W äinö A a lto s e n m u seossa<br />

O rto d o k s is e n k irk k o m u s e o n aarte<br />

ita -n ä y tte ly ja tk u u T urun lin ­<br />

nassa<br />

K e s ä n ä y tte ly ja tk u u G a lie r G rafiartissa<br />

Turun ta ite e n 150 v u o tta -n ä y tte ly<br />

ja tk u u T u ru n T a id e m u seossa<br />

Turun K e s ä te a tte rin näytä n tö kausi<br />

ja tkuu<br />

S a m p p a lin n a n K e s ä te a tte rin näytä<br />

n tö k a u s i ja tkuu<br />

M e rim e lo n ta T u rk u — T u k h o lm a ja t­<br />

kuu<br />

1 .7 . XXXI V a lta k u n n a llis e t k o tise<br />

u tu p ä ivät (a lk o iv a t 29. 6.) — Ik i­<br />

tu u ri<br />

6. — 14. 7. XV P o h jo ism a in e n<br />

m o o tto riv e n e ra lli — R u issa lo<br />

1 1 .7 . T U L :n k ilp a ilu t — U rh e ilu ­<br />

p u is to<br />

12. — 15. 7. T urun 750 v. juhla re -<br />

g a tta — A iris to<br />

14. — 15. 7. S uom en N u o rison<br />

L iito n VI liitto k o k o u s<br />

27. — 28. 7. K a n sallin e n S kål-päivä<br />

— H am burger Börs<br />

28. — 29 . 7. U innin B -m estaruusk<br />

ilp a ilu t — S am p p a lin n a n u im astadio<br />

n<br />

30.7. — 2. 8. O p e tta ja n k o u lu la i-<br />

to ste n virk a m ie s y h d is ty k s e n ja tkok<br />

o u lu tu s p ä iv ä t — T urun k ris tillinen<br />

o p is to<br />

ELOKUU<br />

K ävelyn E M -k ilp a ilu n II osa —<br />

U rh e ilu p u is to<br />

Kävelyn v a lta k u n n a llin e n kyvyt<br />

e s iin -h u ip e n tu m a — U rh e ilu p u is ­<br />

to<br />

4. — 9. 8. T urun m u s iik k iju h -<br />

la t/R u is ro c k — R u issalo<br />

5. 8. T urun ju h la p ä ivä — ju h la k a ­<br />

valkadi k a u p u n g illa ja ka n sanju h la<br />

U rh e ilu p u is to s s a<br />

5. 8. J u m a la n p a lvelu s — O rto d o k ­<br />

sinen kirkko<br />

5. 8. T u rku urheile e — T urun urh<br />

e ilu la ito k s e t<br />

6. — 7. 8. K a n sanopisto p ä ivät —<br />

Turun k ris tillin e n o p is to<br />

7. — 10. 8. P o h jo ism a in e n kansan<br />

o p is to k o k o u s — T urun k r is tillinen<br />

o p is to<br />

9. 8. T urun ka u p u n g in 750-vuotisju<br />

hlapäivä<br />

9. 8. J u h la ju m a la n p a lv e lu s —<br />

T u o m io k irk k o<br />

9. 8. J a lkapallo n m estaruussarja<br />

o tte lu T P S — P yrkivä — K u p ittaan<br />

ja lk a p a llo s ta d io n<br />

9. — 1 1 .8 . K o lm a s P o h jo is m a i­<br />

nen T a h d is tin s y m p o s iu m — Ik i­<br />

tu u ri<br />

10. — 19. 8. T urun M e ssut 79 —<br />

K u p itta a<br />

10. — 18. 8. UNIC A 79. K a nsainvälisen<br />

A m a tö ö rie lo ku va a jie n L iiton<br />

k o n g re ssi ja e lo k u v a k ilp a ilu —<br />

Ik itu u ri<br />

Tam pereen S o s ia lis tis e n E lä kelä i­<br />

syh d is ty k s e n v ie ra ilu T urun 750 v.<br />

ju h lille<br />

15. 8. A vo im e t ka n sain väliset k ilp<br />

a ilu t — U rh e ilu p u is to<br />

18. 8. T y ö v ä e n la u lu tila is u u s —<br />

S am p p a lin n a n ra vin to la<br />

18. — 19. 8. N u o rte n K otkain<br />

k u lttu u rita p a h tu m a SD P:n 80 v.<br />

juhla ssa<br />

18. — 19. 8. J a lk a p a llo n D -nuorten<br />

T u rk u -ju h la tu rn a u s — K u p itta a<br />

20. 8. T urun ka u p u n g in te a tte rin<br />

n ä ytä n tö ka u si alkaa<br />

21. — 23. 8. X P o h jo ism a in e n sos<br />

io lo g ik o n g re s s i — Å b o A kadem i<br />

25. 8. II R u nosm äen m a rk k in a t —<br />

M u n te rin k a tu 3<br />

K ym m e n e n s u u rim m a n k a u p u n g in<br />

s o s ia a lijo h ta jie n n e u v o tte lu p ä iv ä t<br />

e lo -s y y s k u u n va ih te e ssa<br />

SYYSKUU<br />

T urun Y lio p p ila s te a tte rin 20-vuotis<br />

- ja T u ru n 7 5 0 -v u o tis ju h la n ä y -<br />

te lm ä n e n s i-ilta<br />

R a ta p ih a n k a tu -n ä y tte ly — T u ru n<br />

lin n a<br />

R u issa lo n m a ra th o n<br />

2. 9. K a n sa in vä lin e n K u p itta a n<br />

p iik k i — K u p itta a<br />

2. 9. P ehr K a lm in 2 0 0 -v u o tis m u is -<br />

to ju h la — T u tu s tu m in e n H irve n sa ­<br />

lossa S ip sa lo n puuta rh a a n —<br />

P ääjuhla Vanhan A k a te m ia ta lo n<br />

ju h la s a lis s a<br />

3. 9. K A L M -n ä y tte ly n a vajaiset —<br />

T urun y lio p is to n k irja s to n P a a slkivih<br />

u o n e<br />

3. 9. ” Y h te is to im in ta K anadan ja<br />

S uom en v ä lillä " -s e m in a a rin avaja<br />

is e t — T u ru n y lio p is to<br />

5. 9. T u ru n y lio p is to n lu kuvuoden<br />

avajaiset — Y lio p is to n päärakennus<br />

7. — 10. 9. P o h jo is m a in e n retkellym<br />

a ja ko ko u s<br />

8. — 9. 9. K ä s ity ö ta id o n päivät —<br />

K ä s ity ö lä is m u s e o<br />

8. — 9. 9. S y y s p o k a a lik ilp a ilu —<br />

A iris to<br />

8. 9. T u ru n k e s ä y lio p is to n R u is s a ­<br />

lo -s a rja . L u e n to : R u is s a lo n tu tk i­<br />

m us — H o n k a p irtti<br />

8. 9. R u is s a lo -s a rja n o p a s te ttu<br />

s ie n ire tk i — L ä h tö H o n k a p irtiltä<br />

9. 9. T U L :n n a iste n ja m ie s te n p iiric<br />

u p it — U rh e ilu p u is to<br />

1 1 .9 . H e n g e llin e n ju h la — S euraku<br />

n ta s a li<br />

13. 9. P unaisen v iik o n k u lttu u r itila<br />

is u u s — K o n s e rttis a li<br />

15. 9. L a tin a la is -ta n s s ie n S M -k ilp<br />

a ilu t<br />

15. — 16. 9. S y y s ta p a h tu m a —<br />

K e säkoti M a ija la<br />

15. — 16. 9. V III L ä n s ira n n ik o n ra l-<br />

li — T u rku ja y m p ä ris tö k u n n a t<br />

16. 9. H e ik in m a rk k in a t — K a u p p a ­<br />

to ri<br />

19. 9. T U L :n k ilp a ilu t — U rh e ilu ­<br />

p u is to<br />

24. 9. A lu e e llin e n ty ö s u o je lu p ä iv ä<br />

— Ik itu u ri<br />

26. — 29. 9. K o n tto ri 79 -n ä y tte ly<br />

— Ik itu u ri<br />

26. — 29. 9. K e s k iv iik k o m u s iik k l<br />

— S ib e liu s m u s e o<br />

27. 9. T u rk u -s e u ra n s y y s ju h la —<br />

T u ru n lin n a<br />

29. — 30. 9. T u ru n D em . N u o rte n<br />

3 5 -v u o tis ju h la — V P K :n ta lo


Juhlavuoden huipentum a<br />

elok u u n 5. päivänä<br />

T u ru n 7 5 0 -v u o tis ju h la v u o d e n Koko<br />

perheen ka n s a n ju h la a vietetään<br />

s u n n u n ta in a e lo k u u n 5. päivänä<br />

T u ru n lu o n n o n k a u n iis s a u rh e ilu ­<br />

p u is to s s a . J u h la n jä rje s te ly s tä<br />

vastaa T u ru n päivän to im ik u n ta .<br />

P e rin te e llis e n T urun päivän ta p a h ­<br />

tu m iin s y y s k u u n k o lm a n te n a s u n ­<br />

n u n ta in a 16. 9. s is ä lty y H e ikin<br />

m a rk k in a t ja erä itä Lapsen vuoden<br />

tila is u u k s ia .<br />

Y k s ity is k o h ta is e t tie d o t e lo kuun<br />

5. päivän ta p a h tu m is ta p u u ttu vat<br />

ja s ik s i o n ty y d y ttä v ä vain lyhyeen<br />

"y le is k a ts a u k s e e n .".<br />

K a n s a n ju h la a lkaa n. k e llo 14.00<br />

T u ru n u rh e ilu p u is to s s a . J u h la a<br />

e d e ltä ä s u u ri h is to ria llin e n kavalka<br />

a d i, jo k a eri p a ik o ilta kaupunkia<br />

k o k o o n tu u V anhalle S u u rto rille<br />

ke llo 12.00. T ä ä ltä kavalkaadi<br />

m a rs s ii A n in k a is te n k a tu a , E e rik in ­<br />

ka tu a ja k ie rtä ä k a u p p a to rin ja ja t­<br />

kaa A u ra ka tu a y li A u ra n s illa n Itä i­<br />

se lle R a n ta k a d u lle , N e its y tp o lk u a<br />

Itä is e lle P itk ä k a d u lle ja B eta n ia n -<br />

k a d u lta u rh e ilu p u is to n v ä like n tä lle .<br />

Ennen kavalkaadin lä h tö ä ta p a h ­<br />

tu u eräid e n s u u re m p ie n k o h ta u s ­<br />

ten e s ity s n e ljä ssä lä h tö p a ik a s s a .<br />

E s im . k e llo 10.0 0 — 11.00 esite tä ä n<br />

T u ru n lin n a n n u rm ik o lla "V ä lä h d ys<br />

J u h a n a -h e rttu a n h o v is ta ". E s ity k ­<br />

sen o s a n o tta ja t ja tk a v a t m atkaa<br />

V a n h a lle S u u rto rille v e n e illä p itk in<br />

A u ra jo kea. T ie d o s s a on s iis e rik<br />

o in e n n ä h tä vyys.<br />

K a valkaadissa, jo k a kä sittä ä<br />

n o in 25 T u ru n h is to ria a n liitty v ä ä<br />

ta p a h tu m a a , o n e d e llä m a in itu n lisäksi<br />

m m . seuraavat ko h ta u kse t:<br />

P iisp a H e n rik ka sta a s u o m a la ise t,<br />

Paavin b u lla , K a te d ra a lik o u lu n<br />

lu o kka, M ikael A g ric o la , Eerik XIV<br />

ja K aarina M a u n u n ty tä r, T urun<br />

A k a te m ia n v ih k iä is e t 1640, T urun<br />

e n s im m ä in e n k irja p a in o , A uro ra -<br />

seuran is tu n to , A le k s a n te ri I : n ja<br />

G. J. B e rn a d o tte n tapaam in e n ,<br />

B o n u vie rin T u ru n e n sim m ä in e n<br />

te a tte ri, T urun p a lo 1827, T urun<br />

la ivanra kennus, T urku rakentaa,<br />

T urun to rie lä m ä ä , Paavo N u rm i,<br />

S uom en T yöväenpuoluee n peru s­<br />

ta m in e n T urussa 1899, erä itä vanh<br />

o je n a m m a ttie n ty ö ry h m iä jne.<br />

M u ka n a on lis ä k s i T u ru n k a tu k u ­<br />

vaan a ikanaan k u u lu n e e t vossikka,<br />

h a lk o k u o rm a ja k a te ttu la n ta kärryt<br />

e li "K a lifo rn ia n ku lla n k a iv a ja ” .<br />

K a n s a n ju h la n m u u o h je lm a käs<br />

ittä ä m m . su u ria k u o ro - ja tanh<br />

u e s ity k s iä , m u s iik k ia ja m u u ta<br />

p e rin te e llis tä k a n s a n ju h la o h je l-<br />

m aa.<br />

E lo ku u n 5. päivän o h je lm a ssa<br />

on m y ö s m e lo n n a n S M -k ilp a ilu t<br />

A u ra jo e ssa ilta p ä iv ä llä ja illa lla<br />

k e llo 20.30 venekarnevaali, jo s s a<br />

k ym m e n e t m o o tto riv e n e e t juhlavala<br />

is tu in a ajavat A u ra jo ke a y lö s o i­<br />

keaa s ivusta a ja ta k a is in .<br />

T u rku ju h lii m e rkkivu o tta a n k o ­<br />

ko kesän. Tästä on ta rke m m a t tie ­<br />

dot m m . ka u p u n g in tie d o tu s to i­<br />

m is to n to im itta m a s s a ja k o te ih in<br />

ja e tu ssa T u rk u -Ä b o -le h d e ssä. □<br />

ILM A R I RINNE<br />

Turun<br />

ju h la ra h a<br />

K u vanveistä jä H e ik k i H äiväojan<br />

saatua v a lm iik s i T u ru n 7 5 0-vuotisju<br />

h la ra h a n lo p u llis e n lu o n n o ksen<br />

25 m arkan hopearahan ly ö n ti on<br />

a lo ite ttu . Ju h la ra h a laske tta n e e<br />

liikke e se e n e lo k u u n 6. päivänä.<br />

J u h la ra h a ssa k a u p u n g in m e re llinen<br />

lu o n to on saatu m u ka va sti<br />

e s ille ja T u ru lle lu o n te e n o m a is e t<br />

ra kennukset koro s ta v a t k a u p u n g in<br />

o m a le im a is u u tta .<br />

Rahan h a lk a is ija on 37 m m ,<br />

p a in o 26,3 g ja h o p e a p ito is u u s 50<br />

p ro s e n ttia . Rahan reuna on sileä.<br />

K o ko n a is ly ö n tim ä ä rä on vain<br />

300 000 ka p p a le tta , jo te n s iitä<br />

s y n ty y valtava k y s y n tä . Ilm e is tä<br />

o n, e ttä tä m ä k in ju h la ra h a jo u tu u<br />

p ä ä o silta a n k e rä ilijä in k o k o e lm iin .<br />

□<br />

Askartelutöitä<br />

ja<br />

m uovailua<br />

T u ru n L a s te n ta rh a n o p e tta ja t ry<br />

o li jä rje s tä n y t tu rk u la is te n päiväko<br />

tie n la ste n a s k a rte lu tö id e n n ä ytte<br />

ly n 10. — 29. 4. <strong>1979</strong> W äinö<br />

A a lto s e n m u se o n a lakertaan.<br />

L a p set o liv a t a s k a rre lle e t yh d e n ­<br />

to is ta aiheen p a rissa ja saaneet<br />

aikaan n ä y tte ly n , jo n k a y le iskuva<br />

o li värikkään ilo in e n . T urun ju h la ­<br />

v u o s i, k o tip iiri, avaruus, vieraiden<br />

m aiden o lo t y m . o liv a t k iin n o s ta ­<br />

neet la p sia . N ä y tte ly y n , jo n ka<br />

avauksen s u o rittiv a t R akuunatie n<br />

p ä iv ä k o d in la p set, m u u t p ä iv ä k o d it<br />

te kivä t tu tu s tu m is re tk iä .<br />

T u ru n k u n n a llis e n luovan to i­<br />

m in n a n o h ja a jie n jä rje stä m ä ä la s­<br />

te n sa vita p a h tu m a a v ie te ttiin<br />

22. 4. <strong>1979</strong> M a rtin s illa n n u o ris o ta ­<br />

lo ssa, jo n k a k u m m a tk in ke rh o ta lo t<br />

o liv a t kä ytö ssä . Kahvi larakennuksessa<br />

k o k e iltiin m u o va ilu a e ri m a­<br />

te ria a le is ta , to is e s s a ra kennuksessa<br />

v a lm is te ltiin d io ih in v ä rillis iä<br />

kuvia ja ty ö s k e n n e ltiin y h te is e n<br />

teem an p arissa savesta.<br />

S eitse m ä n vuoden ajan on<br />

T u ru ssa jä rje s te tty la ste n luovan<br />

to im in n a n k e rh o ja , jo tk a k o k o o n ­<br />

tu v a t n u o ris o ta lo je n , k o u lu je n , k irja<br />

s to je n ym . tilo is s a . K e rh o ja on<br />

n y k y is in 45 ja n iis s ä o s a n o tta jia<br />

lähes 500. □<br />

Kun näet<br />

tämän merkin,<br />

olet tekemisissä<br />

kuntourheilun<br />

kanssa.<br />

Suom en<br />

K untourheiluliitto r.y:<br />

Yli 3 5 0 0<br />

partiolaista<br />

marssilla<br />

Turussa<br />

■ Sunnuntaina 6. 5. <strong>1979</strong><br />

yli 3 500 varsinaissuom a­<br />

laista partiotyttöä ja -poikaa<br />

johtajineen suoritti Turussa<br />

partiolaisten perinteellisen<br />

kevätm arssin, jota oli marssireitin<br />

varsille kerääntynyt<br />

seuraamaan useita tuhansia.<br />

K a u p u n g in ta lo n p u is tik o s s a o h i­<br />

m a rssin o tti vastaan p a rtio p iirin<br />

uusi p u h e e n jo h ta ja A arno S tauffe<br />

r, jo ka p u h u i T u o m io k irk k o to rllle<br />

ry h m itty n e ille lip p u k u n n ille . Ju h ­<br />

lahetken p ä ätteeksi p u h u i k irk k o ­<br />

herra M a tti T aipale. T urun M etsänkävijä<br />

in s o itto k u n ta h u o le h ti<br />

m u s iik is ta .<br />

M a rssin jä lkeen p a rtio jo h ta jie n<br />

ka h v itila is u u d e s s a seura kunta salissa<br />

ja e ttiin k u n n ia - ja a n sio m e r­<br />

k it, ju lk is te ttiin m a rs s ik ilp a ilu n tu ­<br />

lo kset ja ja e ttiin p a lk in n o t. S uom<br />

en p a rtio jä rje s tö n ku lta is e n ans<br />

io ris tin sai Kalevi K u u s in e n . □<br />

Turun koululaitoksen<br />

juhlaviikko<br />

■ Turun kouluissa vietettiin viikolla 7. 5 .— 11. 5. <strong>1979</strong> kaupungin<br />

750-vuotisjuhlavllkkoa, jonka teem ana oli "Koulu<br />

750-vuotiaassa Turussa”. Viikon aikana Juhlaviesti kulki 54<br />

koulussa. Vlestivalhdon yhteydessä kouluissa järjestettiin<br />

lyhyt Juhlahetki. Vasaram äen koulun oppilaat toivat Juhlaviestin<br />

perjantaina 11. S. <strong>1979</strong> Kupittaan urheiluhallissa oppilaille<br />

ja opettajille Järjestettyyn pääjuhlaan. Samana päivänä<br />

urheiluhallissa Järjestettiin iltajuhla koululaitoksen henkilökunnalle<br />

Ja torstaina 10. 5. Juhla opp ilaiden vanhem m ille.<br />

Juhlaviikon tapahtum iin liittyi m yös Turku-teem aklrjoitukset<br />

kouluissa.<br />

P ääjuhlan avaussanat lausui<br />

k o u lu to im e n jo h ta ja P entti Lahti,<br />

G ö te b o rg in ka u p u n g in tervehdyksen<br />

to i a p u l.k a u p .jo h ta ja A. Tengberg<br />

ja ju h la p u h e e n p iti k o u lu la u ­<br />

taku n n a n p u h e e n jo h ta ja Tapio<br />

H o lvitie .<br />

G ö te b o rg in K o rte d a la -koulu n<br />

p u h a llin o rk e s te ri v ie ra ili ju h la ssa,<br />

jo n ka m uu o h je lm a o li o m in ta ­<br />

keista tu rk u la is ta . M u s iik is ta h u o ­<br />

le h tivat Y rjö R o stam on jo h ta m a<br />

k o u lu la ito k s e n s o itto k u n ta ja A rja<br />

L o im ovuoren jo h ta m a orke ste ri.<br />

M u s iik k ilu o k k ie n k u o ro ja jo h tiv a t<br />

R aili Leinonen ja A n ja -M a ija S illanpää.<br />

O pettajien E ricus-kuoroa<br />

jo h ti M a tti H e ikkilä .<br />

K o u lu la ito kse n ta n h u ryhm ä t<br />

e s ittiv ä t su o m a la isia ta n h u ja ja<br />

o p p ila id e n o h je lm a ryh m ä t havainto<br />

e s ity k s e n "T u ru n k o u lu , m eidän<br />

koulu liik k u u ” . S o m m itte lu ja y le i-<br />

so h ja u s o li Vappu V irta sen ja<br />

avu sta jin a olivat P allivahan k o u lu n<br />

kuoro ja orkesteri J y rk i U rposen<br />

jo h d o lla .<br />

E rääksi ju h la n k o h o k o h d a k s i<br />

m u o d o s tu i ju h la v ie s tin va sta a n o t­<br />

to . V ie s tin o ttiv a t vastaan ka u p u n ­<br />

g in v a ltu u s to n p u h e e n jo h ta ja H e ik ­<br />

ki L ö y tty n ie m i ja a p u l.k a u p .jo h ta ja<br />

Johannes K o ik k a la in e n , jo k a e s itti<br />

Juhlassa k a u p u n g in te rvehdyksen.<br />

J u h la p ä ä ttyi M a a m m e -la u lu u n<br />

ja vierailevan K o rte d a la -k o u lu n o r­<br />

keste rin p o is tu m is m u s iik k lin .<br />

J u h la vuoden te e m a v iik o n m e r­<br />

k eissä k o u lu je n o p p ila a t s y v e n ty i­<br />

vät ä id in k ie le n ja kuva a m a ta id o n<br />

tu n n e illa T u rk u -a ih e is iin , m m .<br />

T urun m urteeseen, tu rk u la is u u ­<br />

teen, a rk k ite h tu u riin , asu m iseen<br />

y m . T u rk u -p a k e tis ta on ta rk o itu s<br />

koota ja tk u v a s ti k a rtu te tta v a k o tlse<br />

u tu m a te ria a lln ko k o n a is u u s .<br />

T e e m a k irjo itu s te n se u lo n n a n<br />

s u o ritti to im ik u n ta , jo h o n p u h e e n ­<br />

jo h ta ja n a k u u lu i S irp a le e n a M e rila<br />

h ti ja jä s e n in ä L iis a T e rtti,<br />

C arim A m in n e , A n ita T iik a s a lo ja<br />

A aro Ju h a n o ja . □<br />

• Eräs turkulainen lapsen vuoden<br />

parhaita tapahtum ia oli Turun<br />

Lastentarhanopettajien yhdistyksen<br />

W äinö Aaltosen m useossa<br />

huhtikuussa järjestäm ä päiväkotien<br />

lasten askartelutöiden näyttely.<br />

Kuvassa muuan lapsiryhm ä tu ­<br />

tustum assa näyttelyyn. — Kuva:<br />

Ilm ari Rinne.<br />

• Lapsen vuoden suurin tempaus<br />

Turussa lienee ollut toukokuun 6<br />

päivänä Tuom iokirkkotorllla ja<br />

Tuom iokirkon portailla vietetty<br />

juhla, jossa 3 550 partiolaista<br />

esiintyi yli 100 Suom en lipun ja<br />

kymmenien partiolippujen myötä.<br />

Lähes tunnin kestänyt ohimarssi<br />

tapahtui kaupungintalon luona.<br />

K atselijoita oli tuhatm äärin katujen<br />

varsilla. — Kuva: Ilm ari Rinne.


750<br />

TURKU-ABO<br />

TURUN<br />

MESSUT 79<br />

Kupittaalla 10~19. 8.<br />

Turun<br />

näyteikkunat<br />

juhlakuntoon<br />

■ T u ru n liik k e ille jä rje s te ­<br />

tään k a u p u n g in 7 5 0-vuotlsju<br />

h liin ja T u ru n m e s s u lh in<br />

liitty v ä n ä y te ik k u n a k ilp a ilu<br />

a ja lla 6 .— 15. 8. <strong>1979</strong>. S uom<br />

en M a rk k in o in tiliito n<br />

T u ru n o s a s to n jä rje s tä m ä n<br />

k ilp a ilu n teem ana o n ” Turku<br />

750-vuotia s ka u p p a p a ik k a ” .<br />

K ilp a ilu u n o s a llis tu v ille ovat pak<br />

o llis ia T u ru n 7 5 0 -v u o tis ju h la n ja<br />

T u ru n M e ssuje n tu n n u k s e t. V o itta<br />

n e ille jaeta a n p a lk in n o t T urun<br />

M e s s u illa , jo tk a jä rje s te tä ä n<br />

K u p itta a lla 1 0 .— 19. 8. <strong>1979</strong>. T u o ­<br />

m a ris to o n k u u lu v a t H enri E klu n d<br />

p u h e e n jo h ta ja n a ja jä s e n in ä Johan<br />

V e rke rk, P e n tti H a a p a k o s k i, S tig<br />

B lo m q v is t, O lli K e s tilä , M arkku<br />

P ih la ja m a a ja R is to S u o m in e n . □<br />

■ T u ru n ka u p u n g in ju h la ­<br />

vuoden m ita lin a lku p e rä iskappale<br />

on v a lm is tu n u t.<br />

Ju h la vuoden m ita lin on<br />

s u u n n ite llu t ta ite ilija V ilh o<br />

H ärkö n e n Lappeenrannasta.<br />

T u ru n ka u p u n g in kuvataidela<br />

u ta k u n ta on a n ta n u t m italis<br />

u u n n ite lm a s ta puoltavan<br />

la u su n n o n k a u p u n g in h a llitu<br />

k s e lle .<br />

T a ite ilija V ilh o H ärkönen saav<br />

u tti ko lm a n n e n s ija n T urun kaup<br />

u n g in jä rje s tä m ä s s ä m ita lik ilp a i-<br />

lu s s a ja k a u p u n g in h a llitu s v a lits i<br />

hänen a lku p e rä ise n s u u n n ite lm a n ­<br />

sa lo p u llis e n m ita lin p o h ja ksi to i­<br />

voen k u ite n k in jo ita k in m u u to k s ia .<br />

N y t v a lm is tu n u t e h d o tu s on<br />

a lk u p e rä is s u u n n ite lm a n m ukain e n ,<br />

jo s k in jo n k in verran p e lk is te tty<br />

s iitä , k e rto i ta id e a s ia in s ih te e ri<br />

M argareeta J o k in e n . M ita lin etue<br />

li p ä ä s iv u lla on k u va ttu T urun<br />

tu o m io k irk o n v u o s is a ta is e t kehi-<br />

■ K a ikkie n T u ru n vanhain ­<br />

k o tie n a s u k k a ille ta rk o ite tu t<br />

vanhan ty y lin k in k e rit Järjeste<br />

ttiin keskiv iik k o n a<br />

28. 3. <strong>1979</strong> R u nosm äen vanh<br />

a in k o d is s a . T urussa on 4<br />

k a u p u n g in ja 7 y k s ity is tä<br />

v a n h a in k o tia , jo is ta m o n isa -<br />

ta p ä in e n y le is ö o s a llis tu i<br />

k in k e re ih in , Jotka h e rä te ttiin<br />

h e n k iin k a u p u n g in 750-vuotis<br />

ju h lie n m erkeissä.<br />

L u k u k in k e rie n lu o n n e tta ja perin<br />

te itä s e lv itte li ro va sti Eero Ervo.<br />

T u ru n k a u p u n g in te rvehdyksen to i<br />

a p u la is k a u p u n g in jo h ta ja Ilkka Järvin<br />

e n . A lk u v irre n jä lkeen p iti a lk u -<br />

h a rta u d e n sekä s u o m e k s i e ttä<br />

ru o ts ik s i le h to ri K a rin von P faler,<br />

jo ka m yö s e s itti p ä ä tössanat.<br />

K a te k is a a tio n sekä s itä seuraavan<br />

k e s k u s te lu n jo h d a tta ja n a o li ro ­<br />

v a sti M iik a Tarna aiheenaan Isä<br />

m e id ä n -ru k o u s . V irs ila u lu h a rjo i-<br />

tu ksen jälke e n p u h u i rovasti Eero<br />

Ervo Luukkaan e va n ke liu m in m u ­<br />

kaan. V irs ila u lu h a rjo itu s ta jo h ti<br />

d ip l.u rk u ri Eero H a rtik a in e n . K in ­<br />

k e rit p ä ä ttyivät T u ru n k a u p u n g in<br />

ta rjo a m a a n ja p e rin te e llis e k s i<br />

m uodostu n e e seen k in k e ria te ria a n<br />

e li m a d e k e itto o n ja k a h v iin .<br />

O M A IS TEN ILTA<br />

R U N O S M Ä E S S Ä<br />

R u n o sm ä e n v a n h a in k o d is s a vie ­<br />

te ttiin o m a is te n ilta a to rs ta in a<br />

15. 3. <strong>1979</strong>. A vaussanat la u sui<br />

jo h ta ja A n n e li S a le n iu s -H o lm ro o s ,<br />

te rvehdyspuheen p iti s o s ia a lila u ta ­<br />

kunnan p u h e e n jo h ta ja T erho Lehto<br />

ja e s ite lm ö its ijä n ä o li em ä n tä Seija<br />

T a m m in e n a iheenaan "T e rveelli-<br />

Turun<br />

juhlavuoden<br />

mitali<br />

valmistunut<br />

ty s v a ih e e t. L is ä k s i p ä ä s iv u lla on<br />

te k s ti T u rku — Å b o . M ita lin to i­<br />

sella s iv u lla on A u ra jo k i veneineen<br />

ja n y k y a ik a is in e rake n n u ksin e e n<br />

sekä T u ru n ka u p u n g in ikää o s o ittavat<br />

v u o s ilu v u t 1229— <strong>1979</strong>.<br />

T a ite ilija V ilh o H ärkönen on<br />

tu n n e ttu ju u ri e rila is is ta m ita litö<br />

is tä ä n . S iv iilia m m a tilta a n V ilh o<br />

H ärkönen on in s in ö ö ri. J u h la m ita li<br />

ei tu le m y y n tiin , vaan s itä käytetään<br />

k a u p u n g in e rity is la h ja n a ju h ­<br />

lavuoden aika n a ja m yö h e m m in ­<br />

k in . □<br />

Vanhan tyylin k in k erit<br />

Runosm äessä<br />

nen ra v in to ” . O h je lm a s s a o li lisä<br />

ksi J o u n i P elto sen yksin la u lu a ,<br />

la ito s a p u la in e n A u ra K etosen lausuntaa,<br />

h a n u rip a rtio n m u s iik k ia ja<br />

a su ka sku o ro n la u lu a sekä asukasryhm<br />

än liik u n ta e s ity s .<br />

T ila is u u d e n yh te yte e n o li jä rje s ­<br />

te tty valokuva- ja a s k a rte lu tö id e n<br />

n ä y tte ly sekä tu tu s tu m in e n vanh<br />

a in k o d in tilo ih in .<br />

R U N O S M Ä E N V A N H A IN ­<br />

KO D IN 4-V U O TIS JU H LA<br />

P erja n ta in a 23. 3. <strong>1979</strong> R u n o s­<br />

mäen v a n h a in k o d is s a v ie te ttiin 4-<br />

v u o tis ju h la a . T e rvehdyssanat e s itti<br />

jo h ta ja A n n e li S a le n iu s -H o lm ro o s ,<br />

ta lo n asukasryhm ä n n a is is ta m u o ­<br />

d o s te ttu ryhm ä liik u n ta a , a p u h o i­<br />

ta ja E lse S uokas la u su n ta a ja talon<br />

a sukas H e ik k i E lonen y k s in ­<br />

la u lu a ta lo n asukkaan Lem pi<br />

A h ls trö m in säestäessä. O hjelm a<br />

p ä ä tty i välä hdykseen Ju h a n a H e rttuan<br />

h o v is ta , jo n k a o liv a t s u u n n i­<br />

te lle e t ja o h ja n n e e t M a j-L is ja<br />

Kalevi N ie m in e va. M aarian V P K :n<br />

s o itto k u n ta h u o le h ti ta n s s im u s iik<br />

is ta . K ahvit ta r jo ttiin .<br />

T URUN ka u p u n g in o rk e s te rin in ­<br />

te n d e n tik s i k a u p u n g in h a llitu s on<br />

v a lin n u t e k o n o m i, o p e tta ja S eppo<br />

Saaren. V a lin ta ta p a h tu i sen jä l­<br />

keen, kun virka o li ju lis te ttu u u ­<br />

d e lleen h a e tta vaksi. E n s im m ä is e llä<br />

h a k u a ja lla h a k ijo ita o li 12. A ik a i­<br />

sem m in k a u p u n g in h a llitu s v a lits i<br />

ka u p u n g in o rk e s te rin a p u la is in te n ­<br />

d e n tik s i m u u s ik k o S eppo Revon.<br />

Aloite Turun<br />

arkkihiippakunnan<br />

jakamisesta<br />

■ K irk o llis k o k o u s a lo itti<br />

ke vä tis tu n to k a u te n s a m aan<br />

antaina 7. 5. <strong>1979</strong> T urun<br />

K ris tillis e n o p is to n s u o jis ­<br />

sa. E s ity s lis ta lla o li n e lis<br />

e n kym m e n tä asiaa. K o kouse<br />

d u s ta jia o li 108, jo is ta 32<br />

p a p p is- ja 64 m a a llik k o e ­<br />

d u s ta ja a sekä 12 its e o ik e u ­<br />

te ttu a .<br />

Is tu n to k a u s i a lo ite ttiin m a rssim<br />

alla p e rin te ise e n tapaan ju m a ­<br />

lanpalvelu kseen T u ru n tu o m io k irk ­<br />

k o o n , jo s s a saarnasi ke n ttä p iis p a<br />

V iljo Rem es. K irk o llis k o k o u k s e n<br />

avasi ja sen p u h e e n jo h ta ju u tta<br />

h o iti a rk k ip iis p a M ik k o Juva.<br />

V a ra p u h e e n jo h ta jin a o liv a t p ro fe s­<br />

sori L a rs-E rik T axell ja o ike u sn e u ­<br />

v o sm ie s J o h a n n e s Leivonen. Valtio<br />

n e u v o s to n e d u sta ja n a o li opetu<br />

s m in is te ri Jaakko Itä lä ja varam<br />

iehenä k a n s lia p ä ä llik k ö Jaakko<br />

N u m m in e n .<br />

K irk o llis k o k o u k s e s s a te h tiin<br />

a lo ite T urun a rk k ih iip p a k u n n a n ja ­<br />

ka m ise sta . H iip p a k u n ta a n kuulu u<br />

94 seura ku n ta a ja lähes 600 000<br />

a sukasta . A lo itte e n o liv a t a lle k irjo<br />

itta n e e t re h to ri M auno M äntymaa,<br />

kirkko h e rra Esa A n ttila ,<br />

te o l.tri H e ikki H u h ta la ja k irk k o ­<br />

herra Eero Parvio. □<br />

Turun<br />

ekum eeniset<br />

kirkkopäivät<br />

kesäkuussa<br />

■ E n s im m ä is e t eku m e e n i­<br />

set k irk k o p ä iv ä t järjestetään<br />

14. — 17. 6. <strong>1979</strong> T urussa.<br />

K irk k o p ä iv ie n teem ana on<br />

” U usi ro hkeus elää k ris titty ­<br />

nä” . Y h te is te e m a n pohja lta<br />

ty ö s k e n te ly ta p a h tu u v iid e s ­<br />

sä ja o s to s s a , jo id e n aiheina<br />

ovat k ris tillis e n rohkeuden<br />

lä h te e t, h a jaannuksesta<br />

k o h ti y h te y ttä , la p si keskellä<br />

m m e , k ris titty n ä e läm inen<br />

yh te is k u n n a s s a ja yhdessä<br />

m a a ilm a ssal<br />

• T urun tu o m io k irk o n 7 5 0 -vu o tlsju h la a v ie te ttiin 2. 6. <strong>1979</strong> a vain te n lu o ­<br />

vu tu kse lla , ju h la ju m a la n p a lv e lu k s e lla Ja k irk k o ju h la lla . J u h la llis u u d e t Jatkuivat<br />

3. 6. ju h la ju m a la n p a lv e lu k s e lla Ja k irk k o ju h la lla , 4. 6. T u ru n se u ra ­<br />

ku n tie n ty ö n te k ijö id e n ja e lä k e lä is te n ju h la lla sekä 5. 6. T u ru n a rk k ih iip ­<br />

paku n tie n e d u sta jie n ju h la lla . — P alaam m e ta p a h tu m iin le h te m m e seuraavassa<br />

num e ro ssa. — Kuva: Teuvo Kanerva.<br />

Päiviä edeltä vissä ly h y is s ä sem<br />

inaareissa p o h d ita a n ru ko u sta ja<br />

m e d ita a tio ta , k a ris m a a ttis ta u u ­<br />

d is tu s ta , ro h keutta uuteen naisten<br />

ja m ie ste n yh te yte e n , tässä eläm ä<br />

-kam panjaa, p erhekirkon o le m u sta<br />

ja luovaa ra a m a ttu työ tä . J a o s to ­<br />

ty ö s k e n te ly n ja yh te iste n keskuste<br />

lu je n o h e lla k irkkopäivie n o h je l­<br />

m assa on ju m a la n p a lve lu ksia , ru ­<br />

kous- ja m ie tis k e ly h e tk iä , ilta m e s ­<br />

su ja , sävelhartauksia ja ko n s e rtte ­<br />

ja.<br />

K irk k o p ä iv ille o dotetaan noin<br />

p u o lta to is ta tu h a tta osanotta ja a ,<br />

m ukana lu k u is ia u lko m a isia k ris ­<br />

tillis te n k irk k o k u n tie n e d u sta jia .<br />

K irkkopäivie n yle is p u h e e n jo h ta jin a<br />

to im iv a t e konom i B irg itta Rantakari<br />

lu te rila is te n , k irk koherra Erkki<br />

P iiro in e n o rto d o k s ie n ja kom entaja<br />

Jarl W a h lströ m P e lastusarm eijan<br />

edustajana.<br />

K irkkopäivät avaa a rk k ip iis p a<br />

M ik k o Juva ja a v a ja isia edeltävässä<br />

ju m a la n p a lvelu ksessa Turun<br />

tu o m io k irk o s s a saarnaa a rk k ip iis ­<br />

pa M a rtti S im o jo k i. □<br />

O PETU S M IN IS TERIÖ on m y ö n ­<br />

tä n y t T urun tu o m io k irk o n k o rja u s ­<br />

tö id e n n e u v o tte lu k u n n a n kä y ttö ö n<br />

4,2 m iljo o n a a m arkkaa k o rja u s tö i­<br />

den ja tk a m is e k s i. L is ä v a ro ja ta rv i­<br />

taan ja tk o s s a m m . m u s e o e s in e i­<br />

den k o n s e rv o in titö ih in .<br />

SVEN S K A K u ltu rfo n d e n on 70-<br />

v u o tis ju h la n s a k u n n ia k s i ja k a n u t<br />

neljä ju h la v u o d e n p a lk in to a a rvo l­<br />

taan 10 000 m arkkaa ja kaksi k u lttu<br />

u rip a lk in to a a rvolta a n 15 000<br />

m arkkaa. K u lttu u rip a lk in n o t m y ö n ­<br />

n e ttiin fil. t r i Carl J a k o b G ardberg<br />

ille ja to im itta ja H arry E lg ille .<br />

G a rd b e rg in tie te e llin e n ty ö s k e n te ly<br />

on k e s k itty n y t T u ru n lin n a n ja sen<br />

h is to ria n tu tk im is e e n .


Turun 700-vuotisjuhlien Messurevyy v. 1929:<br />

"Ei eletä täällä me surussa,<br />

kun ollaan Turussa"<br />

I Turun laulu<br />

T u ru n tu n n e tk o m u u k a la in e n , sä<br />

tie d ä tk ö paika n tään?<br />

T ä m ä p a ra tiis i o n m a in e n , M iss<br />

Ih a n a m p a a nään?<br />

N il e t:<br />

K y ll s n u u s t ka m a la s t ty k ä tä , tä y ty<br />

T u rk u n ii e t, et,<br />

M u n tle e n iit to is s i v a lla su rku , nil<br />

e t e t.<br />

T u o lla n äette vanhan L in n a n , Ml<br />

v u o s s a d a t s e is s y t on.<br />

T ä m ä paikka on uskonY im m an,<br />

T ä ll a s u u p i J o h a n s s o n .1) — N II<br />

e t...<br />

T äällä ru n o ile e K o s k e n n ie m i, Ja<br />

n ä e tte R u issalo n .<br />

A u ra jo e n ruskea lie m i, Se Ihanaa<br />

v e ttä on. — N ii e t...<br />

L u o kaa katseenne va ikka m in n e ,<br />

N iin tu le e te it vasta h a n ,<br />

T u o m io k irk k o ja to h to ri R in n e ;'<br />

M u u t m e rk it tään h is to ria n . — N il<br />

e t...<br />

T äällä is tu u p i k a p itu li, Ja h o v io i­<br />

keus,<br />

K u u lu K akolan o n kova k u ri, Ja<br />

lä ä n in h a llitu s . — N ii e t...<br />

T ääll on y lio p p ila ita , J a k irkas tu o<br />

K u p ltta a ,<br />

T äällä k u u lu ja p a ts a h a ita , Sä tu n ­<br />

n e tk o P uolalaa. — N ii e t...<br />

T äm ä p a la n u t m o n ta kertaa, Vaan<br />

u u d e k s i te h ty on.<br />

M is tä lö y d ä tte tä lle vertaa, Te<br />

p ä ä ltä tään m a a p a llo n . — N il e t...<br />

T ä ä llä m o n la a t tapaat te h ta a t, Ja<br />

va lta va n m u se o n .<br />

K o tiin ta k a is in jä lle e n k e h ta a t, Jo s<br />

n ä h n y t o o t k irja s to n . — N il e t....<br />

T ä ä llä h a u s k a s ti m e s s u illa saat,<br />

J a ku lk e a T iv o liin .<br />

T ä ä llä T u ru n rie m u t sä ta saat, Ja<br />

k u u lu a Ilo is iin . — N il e t...<br />

N y t o n k u lu n u t v u o s is a d a t, S iit<br />

kun T u rku s e is s y t on.<br />

T ä ä llä k ie h u u n y t ju h la p a d a t, Ja<br />

k o rk e a lla rie m u on.<br />

N II e t:<br />

K y ll s n u u s t k a m a la s t ty k ä tä tä y ty<br />

T u rk u n il et et,<br />

M un tle e n iit to is s i v a lla s u rku nii<br />

e t e t.<br />

1) S illo in e n a rk k ip iis p a G ustav<br />

J o h a n s s o n<br />

2) J u h a n i R inne jo h ti T u o m io k irko<br />

n k o rja u s tö itä<br />

II Merimieslaulu<br />

M e rillä laivat kun ke in u va t, Tähdet<br />

ne k im m e ltä ä .<br />

M ie h e t ne k a n n e lla h e ilu vat, Ja<br />

h ilja a v ih e ltä ä :<br />

./. L aivam m e k ie rtä ä L iberiaan,<br />

S ip e ria a n , A m e rikan preeriaan.<br />

S aapuupi k e ske lle A tla n ttii, S uuntaapi<br />

s ie ltä se O tk a n ttiin .<br />

S ie lI e le tä ei s u ru ssa, ku n o llaan<br />

T u ru ssa. . / .<br />

K apte e n in edessä on k o m p a ssi,<br />

R o m m ilta löyhkää hän,<br />

H u u ta a hän n iin k u in yks s im p a n s ­<br />

si, L yö n y rk in pöytä h ä n .<br />

. / . Laivam m e k ie rtä ä jne.<br />

K o kki se k e ittä ä p i soppaansa,<br />

K a u h a lla s e k o itta a ,<br />

M u is tu u p i m ie le h e n arm aansa, M i<br />

T u ru s o d o tta a .<br />

. / . Laivam m e k ie rtä ä ...<br />

T u ru s ta p o ik ia tu h a n s in M e rillä<br />

seilaavat,<br />

P iirtä v ä t kirje h e n k o tih in ja N äin<br />

he ke rto vat:<br />

. / . L aivam m e kie rtä ä ...<br />

Laivat kun lähte vä t T u ru sta , L iu ­<br />

kuvat saarten taa,<br />

S u m u s ire e n ik in se su ru s ta P ahasti<br />

ulvahtaa.<br />

. / . L aivam m e k ie rtä ä L iberiaan,<br />

S ip e ria a n , A m e rika n preeriaan,<br />

S aapuupi k e ske lle A n tla n ttii,<br />

S u u n ta a p i s ie ltä se O tk a n ttiin .<br />

S ie ll ele tä ei suru s s a , K un ollaan<br />

T u ru s s a ../.<br />

III Messulaulu<br />

S a isko ta rjo ta n e id ille lim u n a a tia<br />

Sekä m y ö s k in pala fle ta a .<br />

V ielä enem m ä n Te s a a tte vaatia<br />

Ehkä kahvia ja kretaa.<br />

N yt on m e s s u t, S ie llä h e ssu t,<br />

T y ttö re s s u t ku lkee k ä s ity s te n .<br />

S ie llä k u m m a t R ahasum m at<br />

S inä h u m m a a t J o u k o s s ystä vysten.<br />

S a isko ta rjo ta n e id ille s ilk k is a a lia ,<br />

Se lä m m ittä ä n iin niskaa.<br />

T u o lla la valla p idetään baalia,<br />

S ie llä ja lk o ja ne viskaa.<br />

. / . N y t o n m e s s u t..<br />

S a isko ta rjo ta n e id ille ka ru s e lliä ,<br />

Sen v a u h ti v a lla n huum a a ,<br />

S itte n ehkä p a ri k a ra m e lliä ,<br />

Pari s u u k k o a n iin kuum aa.<br />

. / . N yt o n m e s s u t...<br />

S a is k o ta rjo ta n e id ille vähän lem ­<br />

peä<br />

Ja k ie to a käs kaulaan,<br />

K irjo itta n u t: V a le n tin (E n sio R islakki)<br />

S ä veltä n yt: V ä in ö R antanen (H els<br />

in g in T e a tte rio rk e s te rin k a p e llim<br />

e sta ri)<br />

O h ja n n u t: A ku K ä yh kö<br />

S ydän m u lla on perin hem peä,<br />

M ua h a lu tta a näin laulaa:<br />

. / . N yt on m e s s u t...<br />

T u le kanssani ty ttö n i m e s s u ile ­<br />

m aan,<br />

S ie ll s ilm ä s i sun lo ista a .<br />

T u le ju h lis ta n ä is tä ilo its e m a a n ,<br />

S ie llä k a n ssam m e k a ik k to is ta a :<br />

N yt o n m e s s u t, S ie llä h e ssut,<br />

T y ttö re s s u t K u lkee k ä s ity s te n ,<br />

S ie llä ku m m a t R a h asum m at<br />

Sinä h u m m a a t J o u k o s s ystä vysten.<br />

IV N aakkalaulu<br />

Naa, naa, naa ... O om m e n aakkoja<br />

M i k irk o n to rn is s a m akaa,<br />

N aa, naa, naa ... M e illä ta a kkoja<br />

On v u o s is a to je n takaa.<br />

N aa, naa, naa ... T u rku tä y ttä n y t<br />

On ju u ri s e itsem ä n sata a ,<br />

N aa, naa, naa ... M e ille n ä y ttä n y t<br />

Se o m p i ih m e itte n tapaa.<br />

N aa, naa, naa ... M e n yt p e lkääm ­<br />

me,<br />

K un p a ljo n tä ä llä on väkee,<br />

Naa, naa, naa ... S iiv e t selkääm ­<br />

me<br />

M e o ta m m e , jo s jo k u näkee<br />

Naa, naa , naa ... K uka naakkoja<br />

P o is k irk o n to rn is ta ajaa,<br />

Naa, naa, naa ... M e illä ta a kkoja ,<br />

M u t o vat vie lä ne vaja a ...<br />

V Ylioppilaslaulu<br />

O n e lo y lio p p ila a n , M i on to iv o<br />

m aan,<br />

N iin tä ynnä h u o lia , Ikäviä puolia ,<br />

K un v iis a u s se pain a a , Ei tahdo<br />

saada lainaa,<br />

Ja p itä is tu lla virk a m ie s .<br />

. / . Der d ie das, O i y lio p p ila s ,<br />

P yth a g o ra s,<br />

S urut ei ne ku u lu te ille , Ne k u u ­<br />

luu p ro fe s s o re ille ,<br />

Elä nauraen, Elä laulaen.<br />

O n päässä y lio p p ila a n , M i on to i­<br />

vo m aan,<br />

N iin p a ljo n tie to a , Väkevää ja<br />

m ie to a ,<br />

Kun k u rs s ik irja t tu tk ii, Ja p ro fe s ­<br />

s o rit h u tk ii,<br />

Ja p itä is tu lla v irkam ie s.<br />

. / . D er d ie d a s ...<br />

O i K o s k e n n ie m i, J u v e liu s , M iss<br />

on v iis a u s ,<br />

Oi n iitä k ie liä , V iis a h itte n m ie liä ,<br />

Ha V äisälää ja Harvaa, Ne tu tk ii<br />

jo k a karvaa,<br />

Ja p itä is tu lla virk a m ie s .<br />

. / . D er d ie das jn e .<br />

N A A N T A L I 21. 1. <strong>1979</strong><br />

UNTO A A R N IO<br />

K o tis e u tu p ä iv ie n o h je lm a ju l­<br />

ka ista a n oheisena se lla ise n a , kun<br />

se o li v iim e is te ly v a ih e e s s a to u k o ­<br />

ku u ssa, jo n k a jä lk e e n tu lle e t m ahd<br />

o llis e t m u u to k s e t ilm e n e vät p ä i­<br />

vien k ä s io h je lm is ta ja tie d o tte is ta<br />

päiväle h d issä.<br />

IKITUURI KO KO US- JA<br />

M A JO ITUSP AIKK ANA<br />

K o tis e u tu p ä iv ille ennakkoon ilm<br />

o itta u tu n e ille on varattu h u o ­<br />

neet, m u tta jo k in m äärä voidaan<br />

v ielä varata ko k o u s p a ik a lla ilm o itta<br />

u tu v ille . K o n g re s s ih o te llis s a<br />

m aksaa 1 hengen h u one 130 m k<br />

ja 2 hengen h u one 170 m k. Kesäh<br />

o te llip u o le lla h in n a t ovat vastaavasti<br />

69 m k ja 99 m k sekä perheh<br />

uoneet 150 m k. H in to ih in s is ä l­<br />

tyy a a m ia in e n , sa u n a -u in ti ja palv<br />

e lu p a lk k io .<br />

K a ikki a lla m a in itta v a t y h te is k o ­<br />

k o u kse t p idetään suure ssa Arenah<br />

a llis s a ja p ie n e m m ä t k o koukset<br />

s o p im u k s e n m ukaan ta lo n m uissa<br />

h u o n e is to is s a .<br />

TO IM ISTO JA<br />

NÄYTTELY<br />

K o tis e u tu p ä iv ie n ilm o itta u tu m is -<br />

to im is to , jo s s a päivien erila iset<br />

tie d o t, o h je lm a t ja m ate ria a li a n ­<br />

netaan ja jaeta a n , on h o te llin alakerrassa.<br />

T o im is to on avoinna<br />

p e rja n ta in a 29. 6. k lo 10— 20,<br />

lauanta in a 30. 6. k lo 8 — 20 ja s u n ­<br />

n u n ta in a 1. 7. k lo 8 — 18.<br />

T u rku-seura asetta a e s ille T u r­<br />

kua koskevaa n ä y tte ly a in e is to a ja<br />

jä rje stä ä m y y n tip is te e n T u rku-a i-<br />

h e is illa a rtik k e le illa .<br />

Päivien ohjelma<br />

P e rjantaina 29. 6.:<br />

10— 20 Ilm o itta u tu m in e n Ik itu u ris ­<br />

sa<br />

12— 18 V a lta k irjo je n ta rk is tu s<br />

11.30 Lounas<br />

12.15 K a u p u n k ik ie rto a je lu t alkavat,<br />

lä h d ö t 15 m in . vä le in , ku k in retki<br />

kestää 1,5 t.<br />

12.30 K o tis e u tu liito n lip u n naulaus<br />

A u ro ra -s a lis s a<br />

TURKU-ABO<br />

7 5 0<br />

MERI — TYÖ — KULTTUURI<br />

XXXI VALTAKUNNALLISET<br />

KOTISEUTUPÄIVÄT TURUSSA<br />

29. 6.— 1. 7. <strong>1979</strong><br />

HAVET — ARBETET — KULTUREN<br />

DE XXXI RIKSOMFATTANDE<br />

HEMBYQDSDAQARNA I ABO<br />

■ Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään tänä vuonna<br />

31. kerran, kun perustam ispäivät Forssassa lasketaan ensim<br />

m äisiksi. Vuonna 1949 perustettu Suom en K o tiseutu liitto<br />

täyttää nyt 30 vuotta ja viettää juhlapäiviään Turussa<br />

29. 6 . - 1 . 7. <strong>1979</strong>.<br />

13— 14.30 Tervehdysten vasta a n o t­<br />

to A uro ra -salissa<br />

A vaja isju h la<br />

15.00 A lk u s o itto , T urun V aruskunta<br />

s o itto k u n ta , jo h t. m u s iik k ik a p -<br />

te e n ilu u tn a n tti Esko J u u ri. A vauspuhe,<br />

rehtori O lli V uorin e n . K o tiseutupäivien<br />

v ie s ti saapuu Lahdesta.<br />

K uoro la u lu a , T urun P o liis i-<br />

la u la ja t, jo h t. Teuvo Sahla. J u h ­<br />

laesitelm ä, aiheena päivien tu n n u s<br />

"M e ri — työ — k u lttu u ri", prof.<br />

Erkki A sp. L iik u n ta e s ity s , Lahjan<br />

T y tö t. T urun kaupungin tervehdys,<br />

ka u p u n g in valtu u sto n p u h e e n jo h ta ­<br />

ja H e ikki L ö y tty n ie m i. V a rsin a issu<br />

o m a la iste n laulu.<br />

17.00 Päivällinen<br />

SUOM EN KO TISEUTULIITON<br />

30-VUOTISJUHLAKOKOUS<br />

19.00 A lk u s o itto , T urun V P K :n<br />

s o itto k u n ta , jo h t. E rik W ik s trö m .<br />

Puhe lip u lle , s o sia a lin e u vos Y rjö<br />

Vasam a ja sen jälkeen lip u n v ih k i­<br />

m inen. K o tis e u tu liito n k u n n ia ­<br />

m erkkien ja ko. "K a s a re ik a ", A u ra ­<br />

lan ta n h u a ja t, ohj. A n ja Puranen.<br />

K u o ro la u lu a , S ekakuoro K u lku se t,<br />

jo h t. ka n tto ri Pekka Torham o.<br />

Täm än jälkeen vu o s ik o k o u s ja t­<br />

kuu site n , e ttä k o tis e u tu y h d is ty s ­<br />

ten v a lits e m a t e d u s ta ja t pitävät<br />

sääntöm ääräisen v u o sikokouksen<br />

ja m u u t o s a n o tta ja t s iirty v ä t katsom<br />

aan a u d ito rio o n m u ltiv is io e s i-<br />

ty s tä ja Turku-elokuvaa.<br />

Lauantaina 30. 6.:<br />

8.00 A am iainen<br />

8.40 A lkavat koko päivän kestävät<br />

seuraavat bussi retket: retki 1<br />

"S uom en T urun s y n ty s ijo illa ” , re t­<br />

ki 2 "H e n rik -p iis p a n ja la n jä ljillä ” ,<br />

jo ka on sa m a lla Pyhän H e n rikin<br />

tie n T u rk u -K ö y liö avausm atka, retki<br />

3 "T u rku ja m e ri", retki 4 ” 7<br />

kirkon ju h la re itti" ja retki 5 "S ila k -<br />

kam a tka", jo ka su o rite ta a n m ääräosaltaan<br />

laivam atkana saaristo<br />

o n .<br />

Ennen re tkelle lä h tö ä a u to t suuntaavat<br />

K u p itta a lle , jo s s a klo 9 — 10<br />

on K u p itta a n lä h te e llä m u is to k iv e n<br />

pa lja s tu s ja Pyhän H e n rik in tie n<br />

a vausju h la . P u h u ja n a m a a n vilje ­<br />

lysn e u vos Eeri H y rk k ö .<br />

R e tkiryh m ä t p alaavat T u rku u n n.<br />

k lo 17.<br />

19.30 K o k o o n tu m in e n T urun lin ­<br />

nan v a lle ille . V a n h o je n ty k k ie n<br />

la u kaisem isen jä rje s tä ä A rm a<br />

Aboa.<br />

JU H LA ILLALLIN E N TU RUN<br />

LINNASSA<br />

20.00 R u o k a ilu n a ika n a ja lo p u ttu a<br />

o h je lm a s s a on m m . T u ru n m u rte i-<br />

set te rv e h d y k s e t, T u ru n lin n a n<br />

to n ttu -u k o n tu lo , tru b a d u u rim u -<br />

s iik k ia , b a le ttie s ity s , y k s in la u lu a ,<br />

ta u s ta m u s iik k ia ym .<br />

H u o v it v a rtio iv a t s is ä ä n tu lo a ja<br />

k u k in saa esineen m u is to k s i ju h ­<br />

lasta.<br />

S u n n u n ta in a 1. 7.:<br />

8.00 A a m ia in e n<br />

8.30 L ä h tö b u s s e illa s a n k a rih a u ­<br />

d o ille<br />

9.00 K u n n ia n o s o itu s sa n ka rih a u ­<br />

d o illa ja tu tu s tu m in e n Y lö s n o u s e -<br />

m u s k a p p e liin .<br />

9.30 B u s s it lähte vä t h a u ta u sm a a n<br />

p o rtilta T u o m io k irk k o o n .<br />

10.00 J u h la ju m a la n p a lv e lu s T u o ­<br />

m io k irk o s s a ja sen p ä ä ty tty ä tu ­<br />

tu s tu m in e n u u d is te ttu u n k irk k o o n .<br />

12.30 Lounas Ik itu u ris s a<br />

14.00 B u s s ik u lje tu k s e t U rh e ilu ­<br />

p u is to o n .<br />

K O TISEU TU PÄIVIEN<br />

PÄ ÄJU HLA U R H E IL U ­<br />

PUISTOSSA<br />

14.40 L ip p u te rv e h d y s ja fa n fa a rit.<br />

A va u s s a n a t, T u ru n k a u p u n g in jo h ­<br />

ta ja V ä in ö J. L e in o , K u o ro la u lu a .<br />

L iik u n ta e s ity s , T u ru n N a is v o lm is -<br />

te lija in ja T u ru n U rh e ilu liito n ty ­<br />

tö t. V a ltio v a lla n te rv e h d y s , m aaherra<br />

Paavo A itio . P u h a llin m u s iik ­<br />

k ia , M aarian V P K :n s o itto k u n ta ,


• V a lta k u n n a llis te n k o tis e u tu p ä iv ie n p ä ä ju h la s s a T urun u rh e ilu p u is to s s a<br />

1. 7. <strong>1979</strong> n ähdään S uom en A u to m o b lilih is to ria llis e n K lu b in T u ru n K erhon<br />

jä rje s tä m ä v a n h o je n a u to je n k u lkue.<br />

K e rh o n N o u s ia is is s a s ija its e v a s s a ” A u to m u s e o L ip p a liite ris s ä ” on u seita<br />

a u to h a rv in a is u u k s ia , k u te n M ynäm ä e llä v a lm is te ttu K o rve n su u -m e rkkinen<br />

a u to vu o d e lta 1913 ja v ie lä va n h e m p i v. 1905 U S A :ssa v a lm is te ttu<br />

O rie n t-m e rk k in e n auto. L is ä k s i m o n e n la is ia F o rd e ja , C a d illa c , B u ick,<br />

H u p m o b ile jn e . Kuvassa N o u s ia is te n a u to m u s e o n h o ita ja ja kerhon p u ­<br />

h e e n jo h ta ja R eino K ro u vila C a d illa c in v. 1938 m a llin vieressä.<br />

A u to m u s e o on avoinna y le is ö lle k e s ä is in la u a n ta is in ja s u n n u n ta is in ilta<br />

p ä iv is in , m u tta sie llä voi käydä s o p im u k s e n m ukaan m u in a k in a ikoin a<br />

tie d u s te le m a lla p u h . 715 2 9 4 /K ro u v ila . — K uva: Ilm a ri R inne.<br />

jo h t. U n to R o sengren. Ju h la p u h e ,<br />

o p e tu s n e u v o s V e ikko T a lvi. "M e rim<br />

iä h e tu le v a ” , ju o n ta a H arri<br />

M e la s n ie m i. V a n h o je n a u to je n<br />

e s itte ly . Karavaani lä h te e viem ään<br />

K o tis e u tu p ä iv ie n v ie s tiä T u ru sta<br />

Turku-seuran jäsenten<br />

ja turkulaisten huom ioon<br />

K o tis e u tu p ä iv ie n s u u riin y h te is -<br />

tila is u u k s iin void a a n o s a llis tu a ,<br />

vaikka ei o s a llis tu v ira llis iin ja<br />

m a k s u llis iin tila is u u k s iin .<br />

L a u a n ta in a 30. 6. k e llo 9.00 on<br />

K u p itta a n lä h te e llä ju h la .<br />

S u n n u n ta in a 1. 7. k e llo 14.30 on<br />

s u u ri u lk o ilm a ju h la T u ru n u rh e ilu ­<br />

p u is to s s a . Tähän m a k s u tto m a a n<br />

tila is u u te e n to iv o ta a n tu rk u la is te n<br />

o s a llis tu v a n s a n k o in jo u k o in .<br />

S u n n u n ta in a k lo 10.00 T u o m io ­<br />

k irk o s s a p id e ttä vään ju h la ju m a la n ­<br />

pa lve lu kse e n ovat n iin ik ä ä n ka ik k i<br />

te rv e tu lle ita . T äällä k u u lla a n m yös<br />

k irk o n e s itte ly .<br />

T u rk u -s e u ra n jä s e n e t ja m u u t<br />

p a ik a llis e t h e n k ilö t, jo tk a haluavat<br />

o s a llis tu a re tk ille , v o iv a t s u o ritta a<br />

tie d u s te lu n e n n a k k o o n M a a kunta ­<br />

liito n to im is to o n , p ä ä s ih te e ri T auno<br />

S u o m is e lle , puh. 10 368.<br />

Ik itu u rin A re n a -h a llin o h je lm a llis<br />

iin tila is u u k s iin m a h tu n e e m yös<br />

jo k in m äärä T u rk u -s e u ra n jä seniä ,<br />

jo tk a e iv ä t o le v a rs in a is ia k o k o u ­<br />

s e d u s ta jia .<br />

T u ru n k o tis e u tu p ä iv iä koskeviin<br />

tie d u s te lu ih in vastaa p u h e lim its e<br />

M a a k u n ta liito n to im is to , puh.<br />

10 368 ja m y ö s T u rk u -s e u ra n to i-<br />

M ik k e liin . T a n h u e s ity s , T urun<br />

K a n s a n ta n s s in Y stä vät. P äätössanat,<br />

K o tis e u tu liito n h a llitu k s e n<br />

p u h e e n jo h ta ja V ä in ö R yyppö.<br />

M a a m m e -la u lu ,<br />

y le is ö .<br />

s o itto k u n ta ja<br />

m in n a n jo h ta ja , asesso<br />

R inne, puh. 382 596. □<br />

Suomen<br />

Kotiseutuliitto<br />

30-vuotias<br />

E n s im m ä in e n nykyaikain e n<br />

K o tis e u tu ta lo , Lounais-H ä m e e n<br />

u lja s P irtti, o li se m e rkittä vä p aikka,<br />

jo s s a 2 5 . - 2 6 . 5. 1949 la u s u t­<br />

tiin S u o m e n K o tis e u tu liito n s y n ty ­<br />

sanat. T a lo n p o ik a is k u lttu u ris ä ä tiö ,<br />

ja sen tu lis ie lu in e n p u h e e n jo h ta ja ,<br />

p ro f. E sko A a lto n e n , o li se Prim<br />

u s -m o to r, jo k a lu k i lä h tö lo its u t.<br />

Läsnä o li 38 e ri y h d is ty k s e s tä 80<br />

o sa n o tta ja a .<br />

K o k o u s p a ik k a s ija its i k a u n iin<br />

S a a re n p u is to n k e ske llä Pyhäjärven<br />

ra n n a lla . E rik o is la a tu is e n kom ean<br />

P irtin te ra s s illa o li vanhat m ylly<br />

n k iv e t p ö y tin ä ja k o k o u s sa a tiin<br />

p itä ä k a u n iin kevätsään v a llite ssa .<br />

L iitto p ä ä te ttiin y k s im ie lis e s ti<br />

perustaa. P e ru s ta m is k irja n a lle k irjo<br />

ittiv a t E te lä -P o h ja n m a a n M aak<br />

u n ta liitto , n im e n k irjo itta ja n a<br />

m a a n vilje lysn e u vo s J a lm a ri Lahd<br />

e n suo, S uom en N u o ris o n L iitto ,<br />

n im e n k irjo itta ja n a e v .lu u tn . Y rjö<br />

V asam a ja H ausjärven K o tis e u ­<br />

tu y h d is ty s , n im e n k irjo itta ja n a to i­<br />

m in n a n jo h ta ja Ilm a ri R inne.<br />

P rof. E sko A a lto n e n , s itte m m in<br />

T urun y lio p is to s s a , e v .lu u tn . Y rjö<br />

V asam a, a ikoin a a n P o rin R ykm entis<br />

s ä ja to im in n a n jo h ta ja Ilm a ri<br />

R inne, T urun A u ra la n n u o ris o ty ö n<br />

p e ru sta ja ja jo h ta ja , o liv a t tu rk u ­<br />

la is in a K o tis e u tu liitto a p e ru sta ­<br />

m assa. O n s iis p e ru s te ltu a , että<br />

ko tis e u tu p ä iv ä t 30 vu o tta m yöh<br />

e m m in jä rje s te tä ä n ju u ri T urussa.<br />

K o tis e u tu liito n h a llitu k s e e n valittiin<br />

e d e llä m a in ittu je n kolm e n lisäksi<br />

p ro f. M . H aavio, p ro f. E ino<br />

J u tik k a la , p ro f. K u sta a V ilk u n a , tri<br />

T oivo V uorela, m a is te ri H ulda<br />

• Tässä L o u n a is-H ä m e e n K o tis e u tu p irtis s ä la u s u ttiin S u o m e n K o tis e u tu -<br />

liito n s y n ty s a n a t ja a lle k irjo ite ttiin p e ru s ta m is a s ia k irja t vuonna 1949. P irtti<br />

s ija its e e Saaren k a n s a n p u is to s s a T a m m elassa P yhäjärven ra n n a lla .<br />

Pyhän<br />

Henrikin<br />

muistokivi<br />

Kupittaalle<br />

■ T u ru n ka u p u n g in 750-<br />

ju h la v u o te e n liitty e n Turun<br />

K u p itta a lle p ystyte tä ä n<br />

Pyhän H e n rik in m u is to k iv i,<br />

jo k a lu o v u te ta a n k a u p u n g ille<br />

T urussa 29. 6. — 1. 7. <strong>1979</strong><br />

jä rje s te ttä v ie n v a lta k u n n a l­<br />

lis te n k o tis e u tu p ä iv ie n y h ­<br />

teyd e ssä.<br />

M u is to k iv ih a n k k e e n takana on<br />

T urun H is to ria llin e n Y h d is ty s ja<br />

T urku-seura, A b o -s a m fu n d e t.<br />

M u isto kive ä varten k e rä ttiin jo ennen<br />

I m a a ilm a n so ta a kansalaiskeräyksenä<br />

ns. K u p itta a n rahasto,<br />

m u tta hanke jä i to te u tta m a tta .<br />

R ahaston varat ovat o lle e t Turun<br />

H is to ria llis e n Y h d is ty k s e n h a llin ­<br />

nassa.<br />

K u p itta a n lähteen lä h e lle s ijo i­<br />

te tta va m u is to k iv i o n s u u ri lu o n ­<br />

n o n k iv i, jo n k a p in ta a n kaiverretaan<br />

T u ru sta lähtevän re itin kulku.<br />

Kiven kylkeen k iin n ite tä ä n in fo r-<br />

m a a tio k ilp i. K ivi k o ro s ta a T urun<br />

m e rk ity s tä S uom en lä n tis te n y h ­<br />

te yksie n a lk u p is te e n ä . □<br />

K o n ttu ri, m a is te ri A . E skola, kunn<br />

a llis n e u v o s A. J u tila , to im itta ja<br />

P. R aukko, op. E ino Is o h a n n i, to i­<br />

m in n a n jo h ta ja H. P ä kkilä , ta lo u s ­<br />

p ä ä llik k ö V. H e ik k ilä ja op. M arja<br />

tta S a n tti.<br />

K u lu n e id e n 30 vuoden aikana<br />

K o tis e u tu liito n ty ö ja to im in ta on<br />

o s o itta u tu n u t e rittä in h e d e lm ä lliseksi<br />

ja tu lo k s ia tu o tta v a k s i. Jo<br />

se, e ttä y li 400 y h d is ty s tä ja y h ­<br />

te is ö jä s e n tä sekä su u ri jo u k k o y k ­<br />

s ity is iä h e n k ilö itä , o n m ukana,<br />

o s o itta a to im in n a n ta rp e e llis u u ­<br />

den. T u o 30 vu o tta on to im in n a llisesti<br />

ja a a tte e llis e s ti m e rkin n yt<br />

m a a lle m m e s u u rta ja arvokasta.<br />

S e lo stu s k y m m e n is tä va lta ku n n a l­<br />

lis is ta k o tis e u tu p ä iv is tä , sa d o ista<br />

k u rsseista , uuden ko tis e u d u llis e n<br />

näkem yksen tu o m a t sadat k o tis<br />

e u tu m u s e o t, m a is e m a h o id o llis e t<br />

to im e n p ite e t, seudun v iih ty is y y d e n<br />

lisä ä m ise t, S uom en kansan arvokkaiden<br />

p e rin te id e n nousu ja tu ­<br />

h annet m u u t to im e n p ite e t eivät<br />

ole tä ssä lyhyessä katsauksessa<br />

e s iin tu o ta v is s a .<br />

T u rku-seura , A b o -s a m fu n d e t ry,<br />

yhtenä jä senseura n a v a lta k u n n a llisessa<br />

k o tis e u tu liito s s a , tekee<br />

kunnia a K o tis e u tu liito n ty ö lle ja<br />

to iv o o , liito n aikanaan peru sta n e i­<br />

den n ä kem yksen m u k a is e s ti, e d e l­<br />

leen ra kkautta isä n m a a n palveluke<br />

n tä llä ja K o rke im m a n s iu n a u sta<br />

arvokkaassa te h tä vä ssä .<br />

ILM A R I RINNE<br />

asessori<br />

T u rku-seura n to im in n a n jo h ta ja<br />

K o tis e u tu liito n p erustajajäsen<br />

Kaskujen keruu kilpailuna<br />

päätöksessä — keräystä<br />

kuitenkin jatketaan<br />

"Se o J o h a n ssoni hevone, ku<br />

p u h u ” , "Lähel L in n a fä ltti” ja<br />

” J u n tta p u lla t seila s alas jo k k e ".<br />

T ä lla is ia n im ie h d o tu k s ia tu li k o l­<br />

m a tta kaskukirjaa valm iste le va lle<br />

Turku-seuran k a s k u to im ik u n n a lle .<br />

Y hteensä saatiin kokoon lähes<br />

1 000 kaskua ja kaskun lähettäjiä<br />

o li 75. K a s k u to im ik u n n a n , joka<br />

jatkaa to im in ta a n s a , p u h e e n jo h ta ­<br />

jana on asessori H e ikki W in te r ja<br />

jä senin ä in te n d e n tti E rik Bergh,<br />

kouluneuvos A llan T. K o skim ie s,<br />

to im itta ja E ino L e h tin e n , in s in ö ö ri<br />

Pekka N iem i ja asessori Ilm ari<br />

Rinne.<br />

Kun n im im e rk e illä va ru ste tu t<br />

kirje k u o re t a v a ttiin , o li koossa<br />

m onenla ista ja yllä ttä vääkin te kstiä<br />

. K askuja lähettä n e issä o li 83-<br />

v u otiaasta vanhuksesta alkaen<br />

p ro fe ssore ita ja m u ita "ko va st opp<br />

in e it" sekä entin e n tu rkula in e n<br />

lantakuorm an ku lje tta ja . K a s k u to i­<br />

m iku n n a n lu e ttu a kaskut, Turkuseuran<br />

kahden a ikaisem m an kaskukirja<br />

n to im itta ja H arri K alpa tu ­<br />

tu s tu i k ilp a ilu n tu lo k s iin .<br />

K ilp a ilu s s a ke rty n y t kaskuaines<br />

ei ka sku to im iku n n a n m ie le stä riitä<br />

hyvän kaskukirja n aika a n saam i­<br />

se ksi. Tästä syystä nim enom aan<br />

kolm annen kaskukirja n ku s ta n ta ­<br />

m inen s iirty y tu o n n e m m a ksi.<br />

T osin hyvääkin a in e is to a o li runsaasti.<br />

N aurussasuin k a s k u to im i-<br />

kunta päätti ty ö n sä ka s k u k ilp a ilu n<br />

parissa.<br />

K ilp a ilu a in e is to n a rvostelussa<br />

h u o m io itiin sekä kaskujen runsaus<br />

että m ie le kkyys ja ennen kaikkea<br />

tu rk u la is u u s . S iitä h ä n o li kyse,<br />

s illä k a sku ilu sinänsä ei ku u lu n u t<br />

k ilp a ilu u n . T o d e tta ko o n , e ttä aivan<br />

e rin o m a isia kaskuja o li m onella<br />

s e lla is e lla , jo ka o li lä h e ttä n yt k ilpailuun<br />

vain 1 — 5 kaskua, jo tk a<br />

ovat ju lk a is u k e lp o is ia uudessa<br />

kasku kirja ssa . L o pussa ju lkaista va<br />

p a lk ittu je n lu e tte lo on s iis o s a n o t­<br />

ta jie n kärkipäästä. S iitä on poissa<br />

y li 60 h e n kilö n im e ä ja m yö skin<br />

ne, jo tk a eivät h a lunneet o s a llis ­<br />

tu a k ilp a ilu u n , vaikka lähettivät<br />

kaskuja.<br />

P a lk in n o t jaetaan to rs ta in a kesäkuun<br />

28 p:nä k e llo 15.00 W äinö<br />

A a lto sen m useon kahviossa jä r­<br />

je ste ttä vässä tila is u u d e s s a . T u n tia<br />

a ik a is e m m in S uom en Turku —<br />

A bo, vår stad -le h d e llä on sa m a s­<br />

sa paikassa ka h v itila is u u s .<br />

K a s k u k ilp a ilu n tu lo k s e t:<br />

1) to im itta ja E ino L e h tin e n 228<br />

kaskua, 2) vara tu o m a ri Tauno<br />

Ceder 83 kaskua, 3) rouva Rauha<br />

Jarkka 47 kaskua. Edelleen p a lk ittiin<br />

46— 22 kaskua lähettäneet<br />

seuraavat seitsem än henkilöä:<br />

A d o lf A ch re n , H elvi H e la n ko, O ssi<br />

La a p o tti, S. P. L ilje q v is t, M a rtti<br />

R atu, H j. S u o m in e n ja V ä in ö S u o ­<br />

m inen. K a ikkie n o s a n o tta jie n kesken<br />

a rvotu n p a lk in n o n saivat Lauri<br />

Laaksonen ja H e lm i L e h to n e n .<br />

K a s k u k ilp a ilu a ei enää ja tk e ta ,<br />

m u tta k o ska ka s k u k o k o e lm a a tä y ­<br />

d e nnetään, lu k ijo ilta m m e ote ta a n<br />

edelleen vastaan hyviä tu rk u la is iin<br />

ja T u rkuun liitty v iä ka sku ja , jo ita<br />

m yös to iv o m m e saavam m e, jo tta<br />

kolm a n n e n k a s k u k irja n ju lk a is e m i­<br />

selle o lis i riittä v ä t p e ru s te lu t.<br />

S uom en T u ru n seuraavassa n u ­<br />

m erossa pala a m m e k a s k u k ilp a i-<br />

luun. □<br />

Lasten<br />

liikennekaupunki<br />

avattiin<br />

IL M A R I RIN N E<br />

■ A u to k lu b ln T u ru n o s a sto<br />

ra ke n n u tti 1930-lu vulla L a s­<br />

ten liik e n n e k a u p u n g ln<br />

K u p itta a n p u is to o n . T o im in ­<br />

ta o li p itk ä n a ikaa p y s ä h ­<br />

d y k s is s ä ja a lu e ra p p e u tu i.<br />

T urun k a u p u n g in lapsen<br />

vuoden to im ik u n ta e s itti<br />

k a u p u n g ille liik e n n e k a u p u n -<br />

g in a v a a m ista . E s ity s jo h ti<br />

m yö n te ise e n tu lo k s e e n .<br />

M onen vuoden ta u o n jälkeen<br />

lasten liik e n n e k a u p u n k i K u p itta a n<br />

p u is to s s a a v a ttiin la u a n ta in a<br />

19. 5. <strong>1979</strong>. T urun ka u p u n g in ju h ­<br />

la vuonna ja k a n s a in v ä lis e n lapsen<br />

vuonna la p set s a ivat o m a n liik e n -<br />

n e ka u p u n kin sa . L a ste n k ä y te ttä ­<br />

v is s ä on 16 u u tta p o lk u p y ö rä ä ja 2<br />

p o lk u a u to a . A v a ja is is s a T u ru n<br />

ka u p u n g in k o u lu la is s o itto k u n ta<br />

h u o le h ti m u s iik is ta . L a p s illa oli<br />

m yös tila is u u s tu tu s tu a oikeaan<br />

p a lo a u to o n . E ikä lim sa a ka a n o ltu<br />

u n o h d e ttu . □


Edwin L. Lydén<br />

TU R K U LA IS E N ta id e m a a la ri<br />

E d w in L y d é n in s y n ty m ä s tä tu li<br />

h u h tik u u n 19. päivänä kulu n e e ksi<br />

100 v u o tta . Lydén s y n ty i L a itila s s a<br />

19. 4. 1879 ja k u o li T urussa<br />

3 . 3. 1956. R iittä v ä n p itk ä s tä a ikap<br />

e rs p e k tiiv is tä h u o lim a tta L yd é n in<br />

a sem a ta ite e s s a m m e on jä ä n yt<br />

m o n e s s a su h te e ssa k iis ta n a la is e k ­<br />

s i. P a rh a ite n hänet tu n n e ta a n te o ­<br />

re e tik k o n a ja ta id e a rv o s te lija n a ,<br />

jo k a tu lis ie lu is e s ti p u o lu s ti 1920-<br />

ja 3 0 -lu v u lla m o d e rn is tis ia ta id e -<br />

p y rk im y k s iä . S itä v a s to in hänen<br />

om a ta ite e n s a on jä ä n y t s u u re lta<br />

y le is ö ltä tu n te m a tto m a k s i.<br />

KUN m aam m e its e n ä is ty m is e n<br />

jä lk e e n p e rin te is e t k u lttu u riy h te y ­<br />

te m m e m u u h u n m aailm aan ka tke ­<br />

s iv a t, p y rittiin k u ite n k in T urussa<br />

v a lp p a a m m in k u in m u u a lla S u o ­<br />

m essa seuraam aan u u s im p ia euro<br />

o p p a la is ia ta id e v irta u k s ia . Pääas<br />

ia s s a ju u ri L y d é n in y m p ä rille<br />

m u o d o s tu i jo 1910-luvun lo p u lla<br />

ns. e n s im m ä in e n tu rk u la in e n m o ­<br />

d e rn is tin e n ta ite i li ja p o lv i.<br />

EDW IN Lydén ty ö s k e n te li p a its i<br />

ta id e m a a la rin a m yö s p iirtä jä n ä ja<br />

ku v itta ja n a . Hän a v u s ti nuore sta<br />

pitäen keskeis iä p ila le h tiä m m e sekä<br />

e rä itä s o s ia lis tis ia a ik a k a u s i- ja<br />

s a n o m a le h tiä . M y ö h e m m in hän<br />

a v u s ti p o liittis e s ti to is ta laitaa,<br />

k o k o o m u k s e n U u tta A uraa. Lisäksi<br />

Lydén h o iti n e ljä n v u o sikym m e n e n<br />

ajan k u vaam a ta id o n o p e tta ja n v irkaa<br />

T u ru n k la s s illis e s s a lyse o ssa<br />

a in a 1950-luvun lo p u lle a s ti.<br />

LYDEN IN ta ite e n k e ske istä osaa<br />

sä vyttä ä m ystin e n s y m b o lis m i.<br />

T o s in hänen n u o ru u d e n te o k s is -<br />

saan on h a vaitta vissa m yös ju g e n ­<br />

d in leim a a m a a k a n s a llis ro m a n tiik ­<br />

kaa. P in e lla n "P u n a ise n huoneen” -<br />

kerhon a ik o ih in 1910-lu vulla hän<br />

in n o s tu i m u o d in m u k a is e e n tä p lä -<br />

m a a laukseen ja to te u tti s ite n lähes<br />

u u s im p re s s io n is tis e s ti m m .<br />

M e llilä n kirk o n a ltta rita u lu n v.<br />

1912. L yd é n in p iirro s te h tä v ä t vas<br />

e m m is to le h d ille s u u n ta s iv a t ennen<br />

p itk ä ä ta ite ilija n h u o m io n realis<br />

tis iin ja y h te is k u n ta k riittis iin aih<br />

e is iin .<br />

V U O N N A 1919 ta p a h tu i v o im a k­<br />

kain m u rro s L y d é n in ilm a is u s s a .<br />

S illo in hän m a tk u s ti entiseen<br />

o p is k e lu k a u p u n k iin s a , M ünchen<br />

iin , ja tu tu s tu i Paul Kleehen ja<br />

n äki Franz M arc in sekä V a ssily<br />

K a n d in s k y n ta id e tta . Lydén m aalasi<br />

its e tu o llo in S a ksa ssa keveitä<br />

e k s p re s s io n is tis ia akvarelleja,<br />

kunnes parin vu o d e n k u lu ttu a<br />

m u u tti ilm a is u n s a k u b is tis e k s i.<br />

V u o n n a 1927 hän sig n e e ra si erään<br />

m o n u m e n ta a lis im m is ta te o k s is ­<br />

taan, trip ty y k in "T u o n e la -G o lg a ta -<br />

S u n n u n ta i” . S am ana vuonna hän<br />

k ir jo itti ka ksi v o im a k a s ta ju lis tu s ta<br />

uuden ta ite e n p u o le s ta . "M a a la u s<br />

on e n si kertaa v ä re illä lu o m is ta .<br />

S iitä s y y s tä ei n y k y in e n ta id e ole<br />

su u n ta , vaan ta ite e n a lk u .”<br />

LY D E N IN syn ty m ä n 1 0 0-vuotispäivänä,<br />

on s e lv ä s ti h avaittavissa<br />

m ite n m ä ä rä tie to is e n u u tta su u n ­<br />

taa luovaa L y d é n in ta id e on o llu t.<br />

Hänen lu o m a lle e n m o d e rn is tis e lle<br />

p e ru s ta lle on n u o re m p ie n ta ite ilija<br />

p o lv ie n o llu t h e lp o m p a a rakentaa<br />

e d elleen u u d is tu v a a k u v a ta ite e llis ­<br />

ta ilm a is u a .<br />

☆<br />

TA ID EM A A LA R I<br />

ED W IN L. LYDEN<br />

1879— <strong>1979</strong><br />

R A IM O AAR R A S<br />

Luostarinmäellä<br />

mummot käy<br />

HÄ VIÄVÄÄ TURKUA<br />

Luostarinm äellä m um m ot käy,<br />

m um m ot käy tupihinsa.<br />

Aurinko taivaalla läm m ittää<br />

kukkaa ja lehteä herättää,<br />

alkavi jällehen kesä.<br />

Uusi jo nurmi kohoaa<br />

voi sua vanhaa m um m oa<br />

kuin sydän hypähtääpi<br />

nähdessä uutta vihreää.<br />

Aurinko taivaalla<br />

säteitä luo,<br />

arm aim m an valon<br />

se m um m oille suo,<br />

ikkuna kim m eltääpi.<br />

M um m on poskelta kyyneleen<br />

kuivasi läm pö sen.<br />

M inne m um m o niin kiirehtää<br />

oishan aika jo levähtää,<br />

sormet sukkaa vain kutoo—.<br />

Aatos kaukainen ajan taa<br />

lapsuuskentille<br />

lentää vaan —<br />

m um m o m enneitä m uistaa —<br />

Päivä toisehen<br />

näin nyt saa,<br />

täytyy iltaa vain odottaa<br />

sumu silm ät taas täyttää<br />

kudin polvelle valahtaa —<br />

T urun T a id e m u seo k u n n io itti<br />

E dw in L. L y d é n in s y n ty m ä n 100-<br />

v u o tis m u is to a jä rje s tä m ä llä hänen<br />

p iiru s tu s te n s a n ä y tte ly n , jo k a o li<br />

e s illä h u h tik u u n a ja n . O sa te o k ­<br />

s is ta o li m u se o n k o k o e lm is ta , osa<br />

sa a tiin la in a ksi ta ite ilija n o m a is ilta<br />

ja y k s ity is iltä k e rä ilijö iltä . N ä ytte ly<br />

k o o s tu i m a alausten lu o n n o k s is ta ,<br />

s o m m ite lm is ta , h e n k ilö - ja ta ite ilija<br />

k u v is ta , v u o s ilta 1898— 1952.<br />

M ukana o li m m . ta ite ilija n tie ttä ­<br />

v ä sti e n s im m ä in e n a b s tra k ti te o s,<br />

vu o d e lta 1919.<br />

T a ite ilija n s y n ty m ä n 100-vuotispäivänä<br />

19. 4. <strong>1979</strong> k e llo 19 lään<br />

in ta ite ilija Raim o Aarras e s ite l­<br />

m ö i T u ru n T a id e m u se o ssa h e ija s­<br />

tu s k u v in E d w in L. L yd é n in ta i­<br />

te e sta . □<br />

• Edwin L. Lydén: ” Kirkkoonm e-<br />

non aikaan” , vesivärim aalaus vuodelta<br />

1921 (Turun Taidem useo).<br />

Tässä kubistisessa som m itelm assa<br />

taiteilija on pyrkinyt havainnollistam<br />

aan kirkonkellojen kumua<br />

viivoin ja värein.<br />

m um m o kahvia keittää,<br />

ilta-aurinko ikkunaan<br />

säteen viim eisen heittää.<br />

Paista aurinko<br />

arm ahin,<br />

läm m itä m um m on tupaa,<br />

m um m o m atkalle<br />

lähdössä on<br />

tullessa Luojan lupa.<br />

Syksy puistoissa vinkuilee<br />

oksat, lehdet pois putoo,<br />

m um m on tuli vain tuikkailee<br />

m um m o tupansa lukitsee<br />

tuuli puistossa vinhuu.<br />

Aika uusi kun ennättäy<br />

vuodet uusihin vaihtuu<br />

m um m ojen majoja<br />

enää ei näy,<br />

Luostarinm äellä<br />

m um m ot ei käy<br />

enää tupihinsa.<br />

KO N R A D PAASIO<br />

(XX y le is e lle ka n sa ko u lu ko ko u k-<br />

s e lle T u ru ssa kesäkuun 13, 14 ja<br />

15 p :n ä 1929).<br />

• Näkymä Turun Luostarinm äeltä. — Kuva: Teuvo Kanerva.<br />

Turku<br />

tanhusi<br />

juhlavuoden<br />

merkeissä<br />

■ Turkulaiset kansantanssijärjestöt<br />

järjestivät Turun<br />

750-vuotisjuhlien merkeissä<br />

kaksi kansantanssinäytöstä<br />

sunnuntaina 29. 4. <strong>1979</strong><br />

Turun konserttisalissa. Yli<br />

300 kansallispukuista tanhuajaa,<br />

joukossa lapsiakin,<br />

osallistui esityksiin. Konserttisali<br />

täyttyi kum m assakin<br />

näytöksessä yleisöstä,<br />

joka runsain suosionosoituksin<br />

palkitsi värikkäät ja<br />

taidokkaat esitykset.<br />

N ä y tö k s iin o s a llis tu iv a t A urala,<br />

A rb e te ts V änner, O ta k t, S am pan<br />

K a n s a n ta n ssiryhm ä , T u ru n K a rja ­<br />

la iset, T urun K iik u rit, T u ru n P urp<br />

u rit, T urun R ientävä, T u ru n U usi<br />

K a rja la isseura ja T u ru n K ansanta<br />

n s s in Y stävät. N ä y tö s k o o s tu i<br />

su o m a la is is ta , s u o m e n ru o ts a la i­<br />

sis ta ja e e s tilä is is tä k a n s a n ta n s ­<br />

seista ja ta n h u is ta . K o n s e rttis a lin<br />

yläaulaan jä rje s te ty s s ä n ä y tte ly s s ä<br />

n ä y tö k s e t jä rje s tä n e e t ry h m ä t e s itte<br />

liv ä t to im in ta a n s a .<br />

K a n santa n ssie n h a rra s tu s on<br />

v iim e vu o sie n a ikana tu n tu v a s ti<br />

n o u s s u t ja on a le ttu y m m ä rtä ä<br />

s u o m a la is te n ka n s a n ta n s s ie n arvo<br />

ka n s a in v ä lis e s tik in . E rity is e s ti<br />

T urun K a n sa n ta n ssin Y stä vä t ja<br />

T urun K iik u rit o vat jo m o n ie n v u o ­<br />

sien a ikana s u o ritta n e e t e s iin ty ­<br />

m is m a tk o ja m yös u lk o m a ille . □


Willy Baer —<br />

en bortglömd åbokonstnär<br />

• En vas i driven koppar med<br />

Kalevala-m otlv i jugendutform lng.<br />

■ När man vid grundreparationema i gamla Hamburger Börs avlägsnade bräder och säckväv som<br />

hade täckt väggarna i stora restaurangsalen återupptäcktes flera vackra fönster i typisk jugendstil<br />

med välbevarade glasmålningar av konstnären Willy B a e r . Och vem annan än just Willy Baer<br />

skulle i seklets början ha försett ett hus i Åbo med konstförglasningar? Fönster med hans signatur<br />

finner vi främst i Mikaelskyrkan, men också i Helsingfors’ bank och i många privata hus, både<br />

rivna och till våra dagar bevarade.<br />

Vem va r då W illy Baer? H an var<br />

en ty s k d e k o ra tio n s m å la re och<br />

k o n s tn ä r som e fte r en m ycket<br />

g ru n d lig u tb ild n in g i s itt h em land<br />

v ille se sig o m och fö ljd e en inb<br />

ju d a n och u p p m a n in g a tt kom m a<br />

t ill F in la n d . H är s lo g han sig fö rs t<br />

n er i T a m m e rfo rs i s lu te t av 1890-<br />

ta le t o ch fic k m ånga privata bes<br />

tä lln in g a r, m en o c k s å d ekorativa<br />

a rb e te n när B jö rn e b o rg s kyrka<br />

resta u re ra d e s. 1899— 1900 fo rts a t­<br />

te han s in a s tu d ie r vid K ö n ig lic h e<br />

K u n s ts c h u le i B e rlin , m en å te r­<br />

vände t ill F in la n d fö r a tt arbeta<br />

vid S V u o rio s a te ljé i H e ls in g fo rs .<br />

1901 u tfö rd e han g la s m å ln in g a r<br />

fö r P a landerska h u set i T a m m e r­<br />

fo rs o ch 1904 fö r W asa bank i<br />

Vasa, e tt av hans v ik tig a s te a rbete<br />

n . 1901 fin n e r vi h o n o m som lärare<br />

i o rn a m e n tik och lin ja lritn in g<br />

i H a n tv e rk s s k o la n i Å b o och som<br />

e xtra lä ra re i In d u s tris k o la n . 1904<br />

blev han o ckså lärare i högre o r­<br />

n a m e n tte c k n in g o c h m å ln in g i<br />

H a n tve rkssko la n .<br />

W illy B aer fö rd e n o g g ra n n d a g ­<br />

bok över sin a a rb e te n o ch g jorde<br />

o ta lig a skis s e r. M en han var in te<br />

e n d a st g la sm å la re o ch fra m s tå e n ­<br />

de m e ta llk o n s tn ä r. Han m ålade<br />

o c k s å la n d ska p och p o rträ tt, i s to r<br />

u ts trä c k n in g även s jä lv p o rträ tt.<br />

• Fru Inge Lydecken, d otter till<br />

W illy Baer, i sitt hem med ett urval<br />

teckningar av konstnären.<br />

• W illy Baer gjorde om kring 300<br />

självporträtt — här är ett av de<br />

bästa.<br />

A tt s y s te m a tis k t o rd n a upp och<br />

k a ta lo g is e ra hans k o n s tn ä rlig a<br />

kvarlå te n skap vore en u p p g ift fö r<br />

fa ckm a n n e n o ch ko n s tfo rs k a re n ,<br />

säger W illy B aers d o tte r, m u s ik lä ­<br />

rarinnan Inge Lydecken i Abo.<br />

O ch d e t kan m an h å lla med henne<br />

om .<br />

— F ar var o tro lig t m å n g s id ig .<br />

U tåt ä r han i våra dagar huvuds<br />

a k lig e n känd fö r s in a k o n s tfö r­<br />

g la s n in g a r o ch b lo m s te rm å ln in g a r.<br />

M en i verkstaden — som länge<br />

fanns i h ö rn h u se t S lo tts g a ta n -<br />

K ris tin e g a ta n — g jo rd e han utkast<br />

och m o d e lle r åt g u ld s m e d e r, m ö ­<br />

b e lm ä sta re o ch o fta o c k s å fö r<br />

m ors h a n d a rb e tsa ffä r, d ä r sta d e n s<br />

fru a r fö re fö rs ta v ä rld s k rig e t köpte<br />

b l.a . sin a gard in e r.<br />

KALEVALA INSPIR ERADE<br />

— J u g e n d tid e n s k o n s t i F inland<br />

var ju o fta s ta rk t in spire ra d av<br />

Kalevala. O ckså far var m ycket<br />

fa scin e ra d och to g sta rka in tryck<br />

bl.a . av L e m m in k ä in e n s öde. Han<br />

hör fö lja k tlig e n t ill dem som har<br />

illu s tre ra t n a tio n a le p o s e t. Den<br />

fin s k a ra ksta m m a d e furan är e tt<br />

m o tiv som å te rko m m e r, och den<br />

var m o tiv e t o c k s å i de k y rk fö n s te r<br />

i M ikaelskyrkan som fö rs tö rd e s i<br />

k rig e ts b o m b a rd e m a n g . B land<br />

d juren var ekorren o ch ugglan,<br />

men o ckså v ä x tm o tiv hans fa v o riter,<br />

säger Inge L ydecken.<br />

Ju g e n d o ch n a tio n a lro m a n tik<br />

var in tim t sam m anvävda hos oss<br />

och o fta svåra a tt s k ilja åt. Den<br />

tid e n rita d e a rk ite k te rn a o fta in te<br />

endast h u set uta n o c k s å fa st och<br />

lö s in re d n in g , m ö b le r, arm aturer<br />

och te x tilie r — e lle r de sam arbetade<br />

m ed fra m s tå e n d e konstnärer,<br />

som i fa lle t W illy Baer.<br />

Han u tfö rd e k o n s tfö rg la s n in g a r<br />

fö r Lars S o n cks M ika e lskyrka ,<br />

G u sta f N y s trö m s K o n s tm u s e u m , i<br />

M e to d is tk y rk a n vid H antverkarega-<br />

• Dessa fönster med konstförglasningar<br />

av W illy Baer i Ham burger<br />

Börs’ stora sal blottades vid<br />

restaurationsarbetena i huset.<br />

tan, i H a n d e ls in s titu te t vid Auragatan.<br />

K onstm u seets g la s m å ln in ­<br />

gar i ta ke t blev o ckså de e tt o ffe r<br />

fö r krig e t.<br />

Verk av W illy Baer fin n e r vi v i­<br />

dare i H am burger B ö rs, i S perrhakeska<br />

huset (nu h u sh å llssko la n ) i<br />

Fredsgatans ända, i de av F ritjo f<br />

S tra n d e ll ritade bostadshusen<br />

A lb a tro s s , H jorten o ch P antern, i<br />

Pås- o ch k u vertfa b rikens k o n to rs ­<br />

hus, då ko n s u l N y lu n d s p rivata<br />

vånin g .<br />

— F ar hade en m ycke t sta rk<br />

s jä lv k ritik , och han var b l.a . besviken<br />

på g la s m å ln in g a rn a i<br />

M ika e lskyrka n . G la se t hade valts<br />

på basen av sm å, bara c e n tim e ­<br />

te rs to ra p ro v b ita r som inte ku n d e<br />

ge ens hans e rfarna öga den rätta<br />

u p p fa ttn in g e n av de s lu tlig a fä r­<br />

g erna i den fä rd ig a k o n s tfö rg la s -<br />

n in g e n . ” Vi b o rd e ha fa rit ner till<br />

Bayern fö r a tt fö lja m ed a rb e te t” ,<br />

sade han e fte rå t t ill sin a m edarbetare.<br />

F ar ty c k te a tt m å ln in g a rn a<br />

blev a lltfö r b leka o ch u ttry c k s lö s a .<br />

V id en e ldsvåda i a te ljé n år<br />

1906 fö rs tö rd e s ritn in g a r o ch u t­<br />

kast o ch a n te c k n in g a r t ill k y rk ­<br />

fö n s tre n , vilk a sä kert hade k u n n a t<br />

intressera senare g e n e ra tio n e r.<br />

Det e n d a som fin n s kvar ä r en liten<br />

a n te c k n in g s b o k frå n åren<br />

1901— 1904 som fru Lydecken<br />

fö rs t n y lig e n h a r h itta t, o ch i den<br />

fin n s fa k tis k t några u tk a s t t ill<br />

kyrkfö n stre n o c h t ill fö n s tre n i<br />

H a m b u rg e r Börs.<br />

W illy Baers la n d s k a p s m å ln in g a r<br />

v is a r e tt m ycke t sä kert s in n e fö r<br />

k o m p o s itio n och p e rs p e k tiv o c h<br />

e tt suveränt b e h ärskande av den<br />

svåra a kva re llte kn ike n . H ans fä rg e r<br />

är rena och lju s a utan a tt n å g o n ­<br />

sin b li "g ra n n a ” , det v ila r en varm<br />

och ro fy lld s tä m n in g över hans<br />

b ild e r, t.e x . en frå n h a m nen i<br />

N å dendal, med k lo s te rk y rk a n som<br />

bakgru n d .<br />

Baer m ålade o fta b lo m m o r i<br />

vas, och även d ä r k o m m e r den<br />

h a n tve rksm ä ssig a s k ic k lig h e te n<br />

fram i de fin a s te d e ta lje r. H ans<br />

a n te c k n in g s b ö c k e r är fy lld a av<br />

s k is s e r o c h u tk a s t, t ill m å ln in g a r,


TYT:lle ja<br />

graafikoille<br />

uudet tilat<br />

T urun Y lio p p ila s te a tte rille on k u n ­<br />

n o s te ttu uudet to im itila t entisestä<br />

hedelm ävarastosta Linnankatu<br />

24:ssä ja T urun T a id e g ra a fikot ry<br />

on m u u tta n u t entisen T urun K iv i­<br />

painon kiin te is tö ö n Linnankatu 31.<br />

Y lio p p ila s te a tte rin h u o n e isto n<br />

k u n n o sta m isen s u o ritti T urun kaupunki<br />

ja vuokrasi kivip a in o sta tila t<br />

g ra a fikoille .<br />

Y lio p p ila s te a tte rin uuden h u o ­<br />

neisto n n ä y ttä m ö -katsom o -tila n<br />

pin ta -a la on 128 n e liö m e triä , lavastam<br />

o 74 n e liö m e triä ja yleisöläm<br />

piö 34 n e liö m e triä . Toisessa<br />

kerroksessa n ä ytte li jä lä m p iö ja<br />

pukuhuoneet ovat 49 n eliöm etriä<br />

ja p u v u s to tila t 24 neliöm etriä.<br />

TYT:n k a n n a tu syhdistyksen puh<br />

eenjo h ta ja on K im m o Leskinen.<br />

T urun K iv ip a in o n e n tis is tä t i ­<br />

lo is ta v u o k ra ttu u n avaraan h u o ­<br />

neeseen on s ijo ite ttu g ra fiik a n<br />

te o ssa ta rp e e llis e t p rä s s it ja m u u t<br />

v ä lin e e t, jo is ta useat o vat k iv ip a i­<br />

non vanhaa ka lu s to a . K iv ip a in o n<br />

vara sto sta g ra a fik o itte n kä y ttö ö n<br />

on saatu m yös k a lk k ik iv i levyjä.<br />

T ilo je n k ä y ttö k e rto ja ke rtyy<br />

200 — 250 vuodessa. T u ru n T a id e g ­<br />

ra a fikot ry:n p u h e e n jo h ta ja on<br />

J u h a n i V ikain e n ja v a ra p u h e e n jo h ­<br />

taja H annu H ä m ä lä in e n . □<br />

TURUN T a id e y h d is ty s on ja kan<br />

u t Ellen ja M a g n u s D a h ls trö m in<br />

rahaston apura h a t s e u ra a ville tu r­<br />

k u la is ille k u v a ta ite ilijo ille : kuvanveistäjä<br />

E rkki M ykrä 8 000 m k<br />

K eski-E u ro o p a n m u s e o ih in ja e rity<br />

is e s ti P a riis in R o d in -m u s e o o n<br />

tehtävää o p in to m a tk a a varten, ta i­<br />

d e g ra a fikko Leo N ie m i 2 000 m k<br />

n ä y tte ly n jä rje s tä m is tä varten ja<br />

ta id e o p is k e lija E ija R u o h o , jo ka<br />

o p iskele e T a llin n a n ta id e in s titu u ­<br />

tissa , 2 000 m k m a te ria a lih a n k in ­<br />

to ih in .<br />

K irjo itu s ja ku va t p e ite tty tekijä n o ike u sa sia n vuoksi.<br />

p o rträ tt, b lo m s te rs tu d ie r, g la s ­<br />

fö n s te r, m e ta llo rn a m e n tik , b ro d e ­<br />

rie r t ill g a rd in e r.<br />

B la n d d e ta ljs k is s e rn a bord e<br />

m an s ä rs k ilt n ä m n a hans s tu d ie r<br />

av ö g o n . De är o e rh ö rt levande<br />

o c h u ttry c k s fu lla . B aer fy lle r s id o r<br />

i s in a a n te c k n in g s b lo c k m ed bara<br />

ö g o n .<br />

S JÄ LV P O R T R Ä T T<br />

E tt k a p ite l fö r sig ä r d e o ta lig a<br />

s jä lv p o rträ tte n — fru Lyd e cken<br />

u p p s k a tta r a n ta le t till över 300.<br />

B a e r te c k n a r m ed p e n n a , m ed ko l,<br />

m ed fä rg k rito r, m å la r m ed v a tte n ­<br />

fä rg . M an kan fö lja k o n s tn ä re n s<br />

å ld ra n d e m ed åren. N är han m ot<br />

s lu te t drabbades av sju k d o m kan<br />

o ckså d e tta s k ö n ja s i p o rträ tte n ,<br />

u ttry c k e t fö rä n d ra s o ch m an ser<br />

trö tth e te n .<br />

W illy Baer tillb rin g a d e de sista<br />

fe m to n åren i S verige och hade<br />

där m ånga b e s tä lln in g a r på p o rträ<br />

tt av kända p e rs o n lig h e te r. Han<br />

h ö ll o c k s å en s e p a ra tu ts tä lln in g .<br />

Han avled hem m a i Å b o i en ålder<br />

av 86 år 1961. U nder sin liv s tid<br />

h ö ll han o ckså i F in la n d egna<br />

u ts tä lln in g a r, i Å bo och H e ls in g ­<br />

fo rs . Nu vore han värd en m in n e s­<br />

u ts tä lln in g i den sta d som blev<br />

hans h e m s ta d , Å bo! □<br />

H A N S O T H M A N


Turkulaisia kuvataiteilijoita<br />

IX<br />

LIISA TANNER<br />

Varmakätinen<br />

muotokuvamaalari<br />

L IN N A N K A D U N näkym ä ilta v a ­<br />

la is tu k s e s s a on to d e llin e n lin tu ­<br />

p e rs p e k tiiv i-a ih e ta ite ilija lle . A s u n ­<br />

to n s a m o n is ta ik k u n o is ta löytää<br />

ta id e m a a la rin s ilm ä ty ö s k e n te ly l­<br />

leen s o p iv ia s o m m ite lm ia , jo tk a<br />

v a la is tu s s u h te is ta riip p u e n ta rjo a ­<br />

v a t a in a u u s ia m a h d o llis u u k s ia .<br />

T a ite ilija L iis a T a n n e rin a s u n to on<br />

s u u ri ja ka u n is ra kennuksen k u u ­<br />

d e n n e s s a kerroksessa.<br />

O le n jo s k u s to d e n n u t, e ttä se l­<br />

la in e n e lokuva on hyvä, jo s s a on<br />

p a ljo n m a a la u k s e llis ia tila n te ita ja<br />

s e lla is e t h u o n e tila t ovat hyvät,<br />

jo is ta voi te h d ä in te riö ö rin m elkein<br />

m is tä ku lm a s ta , vie lä p ä n iin ­<br />

k in , e ttä se lla in e n e sin e on m u o ­<br />

d o ilta a n hyväksyttä vä, jo k a s o p ii<br />

a s e te lm a a n . T ä lla is ia a ja tu k s ia tu ­<br />

lee taas m ie le e n L iis a Tannerin<br />

k o d is s a . Täällä o n k a ik k i ta ite e llisen<br />

kypsää.<br />

Liisa Tanner<br />

T a u lu ja on p a ljo n : su k u la is te n<br />

m u o to k u v ia , v ie ra ita k in , m aisem ia,<br />

n ä k y m iä ik k u n o is ta , vesien rann<br />

o ilta sekä k u k k a -a ih e ita k in . K a ik ­<br />

k i ta ite ilija t eivät s u la ta se in illä ä n<br />

to is te n te k e m iä tö itä . T ä ä llä näkee<br />

tu rk u la is te n ta ite ilija y s tä v ie n m aala<br />

u ksia . Ne ovat p e rs o o n a llis ia<br />

tö itä , jo k a in e n m aalaa o m a lla tavallaan.<br />

U seim m a t p yrkivä t kaun<br />

e u tta k o h ti.<br />

L iis a T a n n e rin tö is tä huom aa<br />

hänen e rin o m a ise n p iiru s tu s ta i­<br />

to n s a ja p u h ta a t vä rin sä . J o k o u ­<br />

lu ty ttö n ä o li L iis a T a n n e r k iin n o s ­<br />

tu n u t ih m is k a s v o is ta . H e n k ilö a i-<br />

heet o liv a t h ä n e lle läheisiä .<br />

*<br />

LA P S U U D E N M AISEM AT ovat<br />

R a ta p ih a n ka d u lla . T äältä a lo itti<br />

L i is a -ty ttö k o u lu n k ä y n tin s ä . Hän<br />

tu li y lio p p ila a k s i ja s itte n H e ls in ­<br />

g in y lio p p ila s s e m in a a ris ta o p e tta ­<br />

ja k s i. Jo ennen y lio p p ila a k s i tu ­<br />

loaan hän o p is k e li T urun T a id e yhd<br />

is ty k s e n p iiru s tu s k o u lu s s a ja vie ­<br />

lä sen jä lk e e n k in . H än to im i sitte n<br />

k a n s a k o u lu n o p e tta ja n a P ohja n ­<br />

m a a lla ja K a rja la n ka n n a kse lla sekä<br />

p iiru s tu k s e n o p e tta ja n a T urun<br />

ka n s a la is k o u lu s s a . T a rm o kkaasti<br />

hän kaiken o h e lla ja tk o i o p is k e ­<br />

luaan su o ritta e n fil.k a n d . -tu tk in ­<br />

non.<br />

te id e n ääressä m yö s Saksassa,<br />

R anskassa ja H o lla n n is s a .<br />

— U lk o m a a n m a tk o je n paras anti<br />

on ju u ri tu o läheinen ko ske tu s<br />

v a ik u tta v iin ta id e te o k s iin . N iis tä<br />

saa n iin p a ljo n .<br />

— A b s tra k tin e n ta id e panee sitä<br />

h arrastavat ta id e m a a la rit p a in iske ­<br />

lem aan värien kanssa, kuten som ­<br />

m itte lu n k in . A b s tra k tis is s a tö issä<br />

h uom aa värien vahvuuden ja heikkouden<br />

hyvin s e lv ä s ti. Täm ä ta i­<br />

d e s u u n ta a n to i h e tk e llis e s ti tuen<br />

h e ik o ille k in m a a la re ille .<br />

L iis a Tanner ei itse e ksynyt<br />

a b s tra k tis e e n e s ity k s e e n , vaan p y ­<br />

syi u s k o llis e s ti o p p im a ssaan p iiru<br />

s tu s ta ito o n peru stu vassa ta i­<br />

teessa. N iin p ä ei hänen n a tu ra lis ­<br />

tis ia tö itä ä n va littu kaan<br />

1950— 1960-lu vulla n ä y tte ly ih in .<br />

H u o m a ttu a a n tä m ä n , hän jä tti<br />

o s a llis tu m is e n s a n iih in ja ku lki<br />

om aa tie tä ä n , s itä tie tä , jo h o n nyt<br />

taas on v ä h ite lle n p a la ttu . Ehkä<br />

a b s tra k tis e lla ta id e s u u n n a lla on<br />

k u ite n k in o llu t jo n k in la in e n kuvata<br />

ite e n p e lk is ty m is e e n puhdista va<br />

v a ikutu s.<br />

*<br />

Y H T E IS N Ä Y T T E LY IH IN S uom essa<br />

on ta ite ilija m m e o s a llis tu n u t<br />

T urussa pääasiassa R yhm ä 25:n<br />

kanssa. Tähän k u u lu iv a t A. M ik o ­<br />

la, A. L e h tim ä k i ja V erom a. V iim<br />

eksi e s iin ty i tä m ä ryhm ä A a lto ­<br />

sen m u seossa 1974. M yös m u u a l­<br />

la S u o m e ssa on L iis a Tanner<br />

e s iin ty n y t m u id e n kanssa, kuten<br />

T a m pereella, P o rissa, Vaasassa,<br />

H äm e e n lin n a ssa ja Lahdessa.<br />

V ie ra illa m a illa T u ru n T a ite ilija ­<br />

seuran m ukana on hän o llu t m m .<br />

M a rseille ssa ja S u n d v a llis s a .<br />

• Liisa Tanner: Kalastussatama • Liisa Tanner: K iviplirros v.<br />

v. 1965. 1962.<br />

M A T K A T ovat s u u n ta u tu n e e t<br />

p ääasiassa Ita lia a n , m u tta ta ite ilija<br />

on tu tk in u t ja h ilje n ty n y t taid e a a r-<br />

• Liisa Tanner: N äyttelijätär Anni<br />

M örk. Turun kaupunginteatterin<br />

aulassa. — Kuva: Foto-A arnio.


A P U R A H O JA e i L iis a T anner ole<br />

k o skaan h a ke n u t. H änen te o ksia a n<br />

on T u ru n T a id e m u s e o n , T urun<br />

k a u p u n g in k o k o e lm is s a sekä L ie ­<br />

d o n V a n h a in k o d in s e in illä .<br />

M a a la u s k ilp a ilu is s a on hän s i­<br />

jo ittu n u t h y v in : I p a lk in to T urun<br />

k a u p u n g in s e in ä m a a la u s k ilp a ilu is ­<br />

sa 1953, lu n a s tu s T u ru n ka u p u n ­<br />

g in ta id e k ilp a ilu is s a 1955, I p a l­<br />

k in to taas 1964 ja II p a lk in to 1965.<br />

L u n a s tu s S u o m e n K u lttu u rira h a s ­<br />

to n s e in ä m a a la u s k ilp a ilu is s a 1955.<br />

T u ru n T a ite ilija s e u ra n h e n kilö m a a -<br />

la u s k ilp a ilu issa tu li III s ija 1946.<br />

T a ite ilija n a n s io lu e tte lo o n ku u ­<br />

lu vat lu k u is a t h u o m a tta v is ta henk<br />

ilö is tä te h d y t m u o to k u v a t, jo te n<br />

n u o ru u d e n u n e lm a t ovat to te u tu ­<br />

neet.<br />

T a ite ilija s e u ra n ja sen jo h to k u n ­<br />

nan jä s e n e n ä on L iis a T anner o l­<br />

lu t, s a m o in T u ru n K u v a ta ite ilija in<br />

jo h to k u n n a s s a .<br />

*<br />

H A R R A S T U K S IS T A m a in itta ­<br />

ko o n ve n e ily T u ru n saaristo n<br />

v a ih te le v is s a m a is e m is s a . Täm ä<br />

e rittä in m ie lly ttä v ä re tke ilyta p a<br />

k e s ti k a h d e k s a n to is ta ke sä ka u tta .<br />

N äin tu li s a a ris to tu tu k s i ja kun<br />

m u k a n a o liv a t m aalausvälin e e t<br />

s y n ty i m yö s p a ljo n lu o n n o k s ia<br />

ta lv ik a u tta varten. N iin p ä n ä y tte ­<br />

ly is s ä n ä h tiin k in venevalkam ia ja<br />

veteen ku va stu via la itu re ita .<br />

V iim e v u o s in a o n K ö y liö s s ä s i­<br />

ja its e v a kesätu p a vetä n yt luokseen<br />

p itk ik s i s u v ik a u s ik s i. V anha ta lo -<br />

ra kennus avarin e p irtte in e e n ja salih<br />

u o n e in e e n on s a a n u t osakseen<br />

ru n s a a s ti ra kka u tta , s in n e keväisin<br />

m ie le llä ä n p alaa ja h a ikein m ie lin<br />

s y k s y llä sen jä ttä ä . S ie llä on om a<br />

m a a ilm a n s a ja rauhansa.<br />

K R IT IIK K IÄ saa ju lk is e s ti e s iin ­<br />

tyvä ta ite ilija a in a o sakseen, o l­<br />

ko o n se s itte n hyvää tai m ie ltä<br />

a h d ista va a . J u lk in e n e s iin ty m in e n<br />

e d e lly ttä ä m y ö s ju lk is ta a rvo ste ­<br />

lua, jo k a o n o te tta v a o p ik s i. K ritiik<br />

k iä ei tu le p e lä tä , m u tta s itä k in<br />

on p u n n itta v a . On a rv o ste lta va arv<br />

o s te lija a ja k iite ttä v ä h äntä, jo s<br />

hän o n to d e lla is k e n y t oikeaan<br />

ko h ta a n .<br />

L iis a T a n n e r ja tk a a työ tä ä n e rittä<br />

in ih a n te e llis is s a o lo s u h te is s a ,<br />

m u o to k u v ia s y n ty y , m a llit is tu v a t<br />

ja s iv e llin e ts ii värejä p a le tilta vie ­<br />

d e n ne p u h ta a n v a lk o is e lle kanka<br />

a lle . A v a ru u s , va lo , rauha ja<br />

hengen vapaus ovat yh d e s s ä lu o n ­<br />

non a n ta m a n la h ja n a v u lla m u o ­<br />

d o s ta m a s s a kuvaa, jo k a ka n kaalle<br />

s y n ty y . □<br />

*<br />

E N S IO H A R N I<br />

Turku kartutti<br />

taidekokoelm iaan<br />

■ T urun k a u p u n g in taid e ­<br />

k o k o e lm a t ka svoivat viim e<br />

vuoden aika n a ru n saalla sadalla<br />

te o k s e lla . T a idehank<br />

in to ih in W ä in ö A a lto sen<br />

m useon ja m u ih in ju lk is iin<br />

tilo ih in k ä y te ttiin varoja<br />

ka ikkia a n lähes 150 000<br />

m arkkaa. W ä in ö A a lto sen<br />

m u seossa jä rje s te ttiin e rila i­<br />

sia n ä y tte ly jä 35 ja n iis tä<br />

m y y tiin 132 ta id e te o s ta yhte<br />

is a rv o lta a n 167 580 m arkkaa.<br />

T u ru n ka u p u n g in v ira s to ih in ja<br />

la ito k s iin h a n k ittiin v iim e vuoden<br />

a ika n a 22 m a a la u sta , kuva kudos,<br />

25 g ra a fis ta ty ö tä ta i p iirro s ta sekä<br />

6 v e is to s ta . T ö itä h a n k ittiin 37<br />

eri ta ite ilija lta . Täm än lis ä k s i kartu<br />

te ttiin W ä in ö A a lto s e n m useon<br />

ko k o e lm ia 9 m a a la u k s e lla , 32<br />

g ra a fis e lla ty ö llä tai p iiru s tu k s e lla ,<br />

4 :llä v e is to k s e lla ja 2 :1la m ita lilla .<br />

A rv o k k a im m a t k a u p u n g ille h a n k i­<br />

tu t ta id e te o k s e t o liv a t Eeva Renv<br />

a llin ku vakudos "A u rin g o n n o u ­<br />

s u ” , N in a T ernon v e is to s "T y ttö ja<br />

varsa" sekä E ste r H e le n iu kse n ö l-<br />

jyvärim a a la u s W ä in ö A a lto s e s ta .<br />

T a id e h a n k in to je n lis ä k s i sai<br />

T u ru n k a u p u n k i v a s ta a n o tta a la h ­<br />

jo itu k s in a ka ksi ta id e te o s ta . Porin<br />

te a tte ri la h jo itti ka u p u n g in te a tte ­<br />

rille R a im o H u ittis e n tu s s ip iiru s -<br />

tu k s e n , jo k a e s ittä ä P orin te a tte rita<br />

lo a ja ta ite ilija A n tti L a m p isuo<br />

W ä in ö A a lto s e n m u s e o lle Raim o<br />

H e in o n p ro n s s im ita lin O sw ald<br />

H e lm u th . J u lk is ia v e is to k s ia saatiin<br />

T u rk u u n v iim e vuoden aikana<br />

kaksi lisää. Ilp o is te n k o u lu n k irja<br />

s to s s a p a lja s te ttiin J a rkko R o t­<br />

h in re lie fi "K im a llu s " ja H äm eenkatu<br />

6:n k o h d a lla V iljo M äkisen<br />

Turkulaisgrafiikkaa<br />

Länsi-<br />

Saksassa<br />

■ K a ikkia a n 18 tu rk u la is e n<br />

ta ite ilija n tö is tä koostuva<br />

n ä y tte ly ” V anhan ka u p u n g in<br />

n u o rta g ra fiik k a a ” sai s u o ­<br />

tu is a n va sta a n o to n T urun<br />

saksala isessa y s tä vyyska u ­<br />

p u n g is s a K ö ln is s ä . Tämä<br />

g ra fiik k a n ä y tte ly e s itte le e<br />

osalta a n 750 vu o tta tä y ttä ­<br />

vää Turkua o lle n e s illä koko<br />

vuoden <strong>1979</strong> kaikkiaan<br />

12:ssa eri n ä y tte ly p is te e s s ä .<br />

g ra n iittiv e is to s " K is s a -A lli" . Lisäksi<br />

s iirre ttiin W ä in ö A a lto s e n m u­<br />

seon s is ä tilo is ta te ra s s ille kolm e<br />

e d u s k u n ta ta lo n v e isto ssa ka a n<br />

"T y ö ja tu le v a is u u s " kuuluvaa<br />

p ro n s s iv e is to s ta eli W ä in ö A a lto ­<br />

sen ty ö t "T u le v a is u u s ", "R aivaaja"<br />

ja "H e n k in e n ty ö ” .<br />

T A ID E M U S E O S S A<br />

25 N Ä Y TTELY Ä<br />

T u ru n ta id e m u s e o s s a jä rje s te t­<br />

tiin v. 1978 aikana yhte e n sä 25<br />

n ä y tte ly ä . M u seon k o k o e lm iin ja<br />

n ä y tte ly ih in tu tu s tu i 70 705 henkeä.<br />

K a ik k ie n m u s e o id e n kävijäm<br />

äärissä T u ru n ta id e m u s e o on<br />

v iid e n n e llä s ija lla . E niten k a ts o jia<br />

keräsi J u h a n i L in n o vaara n näytte ly<br />

(11 0 2 0 ).<br />

K o tim a a s s a ja u lk o m a illa jä rje s ­<br />

te tty ih in n ä y tte ly ih in la in a ttiin<br />

m useon k o k o e lm is ta 137 te o sta ja<br />

139 te o s ta o li p y s y v ä s ti ta lle te ttu ­<br />

na 20 eri paikassa, m m . K u lta ra n ­<br />

nassa, m aaherran virka -a su n n o ssa<br />

ja p iis p a n ta lo s s a . M u seon ko ko e l­<br />

m at k a rttu iv a t 78 te o k s e lla , jo is ta<br />

la h jo itu k s in a sa a tiin 27 teosta.<br />

M e rk ittä v in la h jo itu s o li tu rku -<br />

la is g ra a fik o n E d ith W ik lu n d in<br />

(1905— 1969) k u iv a n e u la p iirro s te n<br />

sarja, yhte e n sä 22 ve d o sta v u o s ilta<br />

1 9 3 2 -1 9 4 1 .<br />

W ä in ö A a lto s e n m useo ja T urun<br />

ta id e m u s e o ja tk o iv a t v. 1978 alueta<br />

id e m u s e o k o k e ilu a T u ru n ja Porin<br />

läänissä . K o k e ilu v e rk o s to a varten<br />

T u ru ssa k o o ttu n ä y tte ly "H e näkevät<br />

m itä m e em m e n äe", tu rk u ­<br />

la is ta su rre a lis m ia 1932— 1936,<br />

keräsi kaikkia a n 35 000 ka tso ja a<br />

eri p u o lilla S uom ea. N ä ytte ly<br />

p ä ä ttyi vuoden va ih te e s s a . □<br />

V anhan k a u p u n g in n u o rta g ra ­<br />

fiik k a a n ä ytte ly k ä s ittä ä 48 ty ö tä ,<br />

jo tk a ovat v a lta o s a lta a n eri ta ite ilijo<br />

id e n tu o ta n to a 1970-luvulta.<br />

V anhem paa tu o ta n to a edusta va t<br />

a in o a sta a n H arry H e n rik s s o n in pari<br />

sekä L a ila S ä ilä n pari ty ö tä .<br />

N ä y tte ly s s ä ovat m u ka n a tö illä ä n<br />

tu rk u la is e t M a rtin A h ls trö m , A lku<br />

A v a n to , O lavi E rm ala, Y rjänä<br />

E rm ala, M a tti H e le n iu s , H arry<br />

H e n rik s s o n , H annu H äm ä lä in e n ,<br />

M a n n o K a llio m ä k i, A ki K o iv is to ,<br />

P ia L a u rila , K a lle Lehm u ssaari,<br />

V e ikko Lehtovaara, E in a ri Levo,<br />

A in o L ilja , Leo N ie m i, L a ila S äilä<br />

ja J u h a n i V ika in e n sekä R aum alla<br />

asuva H annu A rtin a h o .<br />

T u rk u la is e n g ra fiik a n n ä y tte ly n<br />

avasi S ta d tsp a rka sse K ö ln in Barb<br />

a ro s s a to rin to im itilo is s a p u h e e n ­<br />

jo h ta ja , jo h ta ja F ritz H erm anns.<br />

ALFHILD FORSLIN:<br />

Björneborgarnas marsch<br />

i Åbo<br />

Conrad Greve<br />

FÖR ca 150 år sedan spelades i<br />

Å b o en gam m a l fin s k m arsch bl.a.<br />

känd u n d e r benäm n in g e n Bonapartes<br />

m a rsch . T o n sätta re n och<br />

v io lin is te n C o n ra d Greve arrangerade<br />

den fö r h o rn o rk e s te r och valde<br />

den t ill A b o G renadier-skarps<br />

k y tte b a ta ljo n s h o n n ö rsm a rsch,<br />

och den exekverades både o fta<br />

och fle rs tä d e s i vår sta d . E fter<br />

Greves d ö d 1851 fo rts a tte man a tt<br />

spela m arschen under hans e fte r­<br />

fö lja re s C . C . W a se n iu s’ lednin g ,<br />

och det var han, som svängde<br />

ta k tp in n e n , då R uneberg i mars<br />

1857 g jo rd e e tt besök i Å bo. H ärvid<br />

spelades m arschen e fte r den<br />

m id d a g , som m an i vår stad hade<br />

arrangerat fö r s kald e n , o ch den<br />

k la n g fu lla m u s ik e n ljö d , medan<br />

man i triu m f fö ljd e hedersgästen<br />

till hans lo g i.<br />

F ö lja n d e vår börja d e man i H e l­<br />

s in g fo rs även s ju n g a denna<br />

m arsch; den s jö n g s fö rs ta gången<br />

av A ka d e m iska så n g fö re n in g e n vid<br />

en k o n s e rt t ill fö rm å n fö r veteranerna,<br />

som ä gde rum den 7 decem<br />

ber 1858. K ö re n s d irig e n t<br />

Fredrik P acius, som hade arrangerat<br />

m a rschen m ed te xt av Z.<br />

T o p e liu s , p u b lic e ra d e d e nna nya<br />

kö rså n g , vilke n sedan såldes till<br />

fö rm å n fö r veteranerna. N ågot år<br />

senare skrev R uneberg som känt<br />

nya ord t ill m a rschen, som sedan<br />

o fta d e ls s jö n g s av studenterna,<br />

d els spelades av gardesm usiken.<br />

Den in stru m e n ta la u tfo rm n in g e n<br />

hade g jo rts av kapellm ästaren vid<br />

Finska S karpskytte b a ta ljo n e n<br />

E rn st Floessel, men detta hans<br />

arrangem ang g jorde m arschen fö ­<br />

ga liv fu ll, då den spelades i så<br />

långsam c e re m o n ita kt.<br />

Vid Nya teatern i H elsin g fo rs<br />

verkade på denna tid en ung kap<br />

ellm ästarbegåvning vid namn<br />

F ilip von S chantz; han var teaterns<br />

orkesterledare. I m ars 1863<br />

lyckades han g e sta lta en ny, liv ­<br />

fu ll å te rg ivnin g av "B jö rn e b o rg ska<br />

m arschen” , såsom den num era<br />

a llm ä n t kallades. I denna nya u t­<br />

fo rm n in g dånade m arschen fram<br />

som en liv fu ll b a ta ljm å ln in g , där<br />

s trid s b u lle r återgavs "genom a tt<br />

låta bräcka verkliga pla n kor med<br />

dånande brak” 1) o c h ...................<br />

"sm a ttra d e tru m p e ts ig n a le r och<br />

Fredrik Pacius<br />

tru m h v irfla r, ka n o n s k o tt ljö d o ur<br />

två bastru m m o r, och p ukorna<br />

m ullrade p rä k tig t" 2).<br />

Två m ånader senare drabbades<br />

den nya H e lsin g fo rs-te a te rn av<br />

olyckan a tt brinna upp. O ch därmed<br />

avbröts med e ns v. Schantz'<br />

m u s ik b e fa ttn in g . Han nödgades<br />

snarligen med både o rkeste r och<br />

te a te rs u je tte r b o rtfly tta via A bo 3).<br />

De reste västerut o ch lyckades<br />

rätt snart i S to c k h o lm engageras,<br />

så a tt de både på dagen och på<br />

kvällen kunde spela upp sin o r­<br />

k e ste rm u sik. H ärvid blev B jö rn e ­<br />

borgska m arschen S to ckholm -<br />

Filip v. Schantz<br />

p u b lik e n s fa v o ritn u m m e r. O ch<br />

inom k o rt b lev d e tta fä rg s p ra k a n ­<br />

de arrangem ang b e k a n tg jo rt i hela<br />

Sverige.<br />

I vårt eget land d ä re m o t g lö m ­<br />

des den vackra m a rschen h e lt<br />

b o rt. H ä rtill b id ro g ty v ä rr fle ra<br />

ledsam m a skeenden. En s to r so rg<br />

föro rsakades av den unge d irig e n ­<br />

ten v. S ch a n tz' d ö d ; han avled i<br />

30-årsåldern s o m m a re n 1865.<br />

Värst va r d o ck, a tt g e n e ra lg u vernören<br />

i vårt land h ade fö re s k riv it,<br />

a tt "d e af fin n a rn e o m ty c k ta m e ­<br />

lo d ie rn a t ill Vårt land o ch B jö rn e ­<br />

borg ska m a rschen" icke fin g e<br />

spelas uta n a tt m an på fö rh a n d<br />

n o g g ra n n t o ffe n tlig g jo rd e m u s ik ­<br />

p ro g ra m m e t" (C irk u lä re t i p u b l. i<br />

Å .U . 1. 5. 1869).<br />

U n d e r dessa tris ta o m s tä n d ig ­<br />

heter fö rs tå r m an, a tt den F lo e s-<br />

selska lå n g sam m a ce re m o n ita k te n<br />

läm pade sig b ä st fö r m arschens<br />

fra m fö ra n d e i F in la n d , m edan von<br />

S chantz’ tä n d a n d e , p a te tis k t fo s ­<br />

te rlä n d s k a to lk n in g ku n d e spelas<br />

fritt e n d a st u to m la n d s .<br />

I b ö rja n av 1880-ta le t besökte s<br />

A b o av en rikssvensk m ilitä ro rk e s ­<br />

te r frå n S to c k h o lm , s o m spelade<br />

B jö rn e b o rg s k a m a rschen "m e d så<br />

ö fv e rv ä ld ig a n d e e ffe k t, a tt p u b liken<br />

hvarje q väll k n a p p t v ille höra<br />

något a n n a t än den b jö rn e b o rg s k a<br />

m arschen m ed s in a h v irfla r af<br />

b o m b e r o c h g ra n a te r, s k riv e r s ig n .


FM.m aisteri<br />

RO LF N U M M E L IN :<br />

Suomalaisen taiteen<br />

kehitys 1850-luvulta<br />

nykypäivään<br />

V a ikka S uom en ta ite e n v a n h im ­<br />

m at ilm a is u t ovat n o in 4 000 vuoden<br />

v a n h o ja ja vaikka m yöhem m in<br />

— e te n k in k e s k ia ja lla — m e illä o li<br />

m e lke in yh tä rikas ja m o n ip u o linen<br />

ta id e k u in m u illa p o h jo is m a illa,<br />

v a rs in a in e n ta id e -e lä m ä s iih e n<br />

liitty v in e o rg a n is a a tio in e e n k e h itty i<br />

vasta 1840-lu vu lla .<br />

J o a ik a is e m m in Venäjän vallan<br />

aika n a e lp y iv ä t k y llä e s im e rk ik s i<br />

k irja llis u u s (R u n e b e rg , L ö n n ro t<br />

jn e ) ja a rk k ite h tu u ri (B a s s i, Engel<br />

y m .), m u tta S u o m e n taid e -e lä m ä n<br />

va rsin a in e n k e h ity s a lk o i k a n s a llisen<br />

herääm isen ja — ty y lillis e s ti<br />

— ro m a n tiik a n ja m y ö h ä is k la s s is -<br />

m in a ika ka u d e lla . S y y tä ja a ih e tta<br />

k a n s a llis m ie lis y y d e n k o ro s ta m i­<br />

seen a n to iv a t R u n e b e rg in te o kset<br />

ja K alevala.<br />

U lk o m a ilta ta k a is in Suom een<br />

1 8 4 0 -lu v u lla m u u tta n e e s ta R obert<br />

E k m a n is ta tu li ” S u o m e n m aalausta<br />

ite e n isä ” ja "S u o m e n M ic h e la n ­<br />

g e lo " T u ru n tu o m io k irk o n ku o rim<br />

a a la u ste n v a lm is tu ttu a . Hänen<br />

o p p ila a n s a W e rn e r H o lm b e rg in ,<br />

s u o m a la is e n m aise m a m a a la u ksen<br />

to d e llis e n lu o ja n , ku o le m a vuonna<br />

1860 o li ehkä ta ite e lle m m e kovin<br />

is k u v iim e v u o s is a d a lla . T o is a a lta<br />

s a m a lla v u o s ik y m m e n e llä ta p a h tu i<br />

m yös m y ö n te is iä a s io ita , s illä<br />

vu o n n a 1866 s u o m a la in e n taid e<br />

" A li" i e tt A b o -b re v (Å .U . 21. 9.<br />

1884). M ed vem od fra m h å lle r han,<br />

a tt m a rschen i A b o a lltjä m t spelas<br />

s å som "e n skugga af hvad den<br />

kunde vara".<br />

Då fin s k a m ilitä re n u p p lö s te s<br />

1901— 1902, dra b b a d e s a lla m ilitä<br />

ro rk e s te r i vårt land av sam m a<br />

öde. A b o b a ta ljo n s m u s ik k å r u p p ­<br />

lö s te s d o c k icke o m e d e lb a rt däre<br />

fte r. U n d e r d irig e n te n Karl<br />

Lindéns le d n in g a n trä d d e s en resa<br />

u to m la n d s . U nder åren 1902— 1903<br />

g jo rd e A b o m u s ik k å r en lång k o n ­<br />

s e rttu rn é väste r- o c h sö d e ru t, varvid<br />

d e m ilitä ra m u s ik u n ifo rm e rn a<br />

m å ste läggas b o rt o ch e rsätta s<br />

m ed nya, gra n n a fa n ta s ik o s ty m e r,<br />

som a n s k a ffa d e s i S verige. I d e n ­<br />

na nya u tru s tn in g n å dde A b o<br />

h o rn o rk e s te r frä m s t T y s k la n d ,<br />

s e rte r gavs i fle ra k o n tin e n ta la o r­<br />

te r o ch d e tta m ed så s to r fra m ­<br />

g å n g , a tt d e nna A b o -o rk e s te rs<br />

tu rn é o ch s ä rs k ilt d e s s å te rg ivn in g<br />

av "B jö rn e b o rg e r M a rs c h ” ännu 20<br />

å r se n a re s k ild ra d e s i u tlä n d s k a<br />

tid s k rifte r, d ä r d e t o fta fra m h ö lls ,<br />

a tt d e n n a m a rsch to lk a d e fin lä n ­<br />

d a rn a s frih e ts lä n g ta n o ch p a trio ­<br />

tis m .<br />

e s iin ty i e n s im m ä is e n kerran u lk o ­<br />

m a illa n ä y tte ly s s ä T u kholm a ssa.<br />

1870-luku o li y lim e n o k a u s i parhaaksi<br />

ty ö k s i jä ä d e ssä n y k y is in<br />

T urun lin n a s s a s ija its e v a A lbert<br />

E d e lfe ltin "K a a rle H e rttu a herjaa<br />

K la u s F le m in g in ru u m is ta ” .<br />

1 8 80-luku o li ta ite e s s a m m e e n ­<br />

n e n n ä ke m ä tö n tä n o u s u k a u tta , jo n ­<br />

ka aika n a k y m m e n ittä in n u o ria k y ­<br />

k y jä ty ö s k e n te li T aite e n Pääkaup<br />

u n g is s a P a riis is s a re a lis m in m erkeissä.<br />

V u o s ik y m m e n e n pääte o k­<br />

set o liv a t G a lle n -K a lle la n "A k k a ja<br />

k is s a ” ja "M ä d ä n n y t ku h a ", jo s s a<br />

re a lism i ko h o s i n a tu ra lis m ik s i, jo ­<br />

ka p e lä s ty tti ru n e b e rg ilä is -to p e -<br />

liaanise e n ih a n te e llis u u s h e n k e e n<br />

to ttu n e e t p iirim m e .<br />

1 890-lu vulla G a lle n -K a lle la n realis<br />

m i-n a tu ra lis m i n ä y tti m yö s s o ­<br />

pivan K ale vala -a ih e id e n v ä littä jä k s i<br />

(S am m on p u o lu s tu s , L e m m in k ä i­<br />

sen ä iti) 1890-lu vulla , jo llo in kans<br />

a llis ro m a n ttin e n s u u n ta u s va rsin<br />

a is e s ti levisi S u o m e ssa. T ällä<br />

v u o s ik y m m e n e llä J u h o Rissanen<br />

u u si su o m a la ise n kansa n kuvauksen<br />

p e lk is te ty llä ty y lillä ä n saaden<br />

ru n saasti s u o s io ta osakseen m m .<br />

P a riis in m a a ilm a n n ä y tte ly s s ä<br />

vu o n n a 1900.<br />

V u o sisadan a lu ssa s y n ty i m aassam<br />

m e sate enkaarivärein e s iin ty ­<br />

n yt S e p te m -ryhm ä sekä ekspres-<br />

N är vå r s jä lv s tä n d ig h e t 1918<br />

ä n tlig e n fö rv e rk lig a d e s , b etonar<br />

Axel Stenius i en a rtik e l om<br />

"F in s k a arm é n s h o n n ö rs m a rs c h e r"<br />

1919, a tt "B jö rn e b o rg a rn a s m arsch<br />

är arm é n s a tte s t o ch tillik a dess<br />

fo s te rlä n d s k a tro s b e k ä n n e ls e ” .<br />

Den få r s å lu n d a "h ä re fte r icke användas<br />

såsom en v a rd a g lig exere<br />

is- och v a ktp a ra d m a rsch. Den<br />

skall u tfö ra s ... e n d a s t vid h ö g tid ­<br />

lig a tillfä lle n såsom vid a llm ä n n a<br />

parader, vid arm é n s o ch dess<br />

s k ild a tru p p d e la rs m ärkesdagar,<br />

vid gem e n sam m a hedersbevisnin -<br />

gar, u p p v a k tn in g a r osv. S å lunda<br />

få r arm é n s hedersm a rsch sin rä ttm<br />

ä tig a p la ts vid sid a n av "V å rt<br />

la n d ” o ch "S u o m is s å n g ". □<br />

1) E. N ervander: Den fö rs ta s tu ­<br />

d e n ts å n g ... (H b l 2. 8. 1903)<br />

2) K. F. W a seniu s: M innen från<br />

o rk e s te rliv e t i H e ls in g fo rs på<br />

1870-talet (I Veckans Krönika<br />

16. 3. 1912)<br />

3) Se närm are härom i F o rs lin : Så<br />

ljö d h o rn m u s ik e n i s e k e ls k ifte ts<br />

A b o (S u o m e n T u rku — A b o , vår<br />

sta d 1973, 3).<br />

Keskiviikkosarjassa<br />

300 konserttia<br />

S ib e liu s -m u s e o n k e s k iv iik k o k o n ­<br />

s e rttie n sa rja a lo ite ttiin vuoden<br />

1968 s y k s y llä . S arjan 300:s kons<br />

e rtti jä rje s te ttiin keskiv iik k o n a<br />

11. 4. <strong>1979</strong>. J u h la k o n s e rtis s a prof.<br />

F abian D a h lströ m s o itti n o kkahuilua,<br />

V e ik k o K oso n e n a ltto v iu lu a ja<br />

M a rja tta V alve c e m b a lo a .<br />

Sarjan e n s im m ä is e s s ä konsertis<br />

s a e s iin ty iv ä t L iis a P o h jo la ja<br />

Tarm o H u o vin e n . Y hden ko n sertin<br />

kävijäm äärä on o llu t satakunta<br />

henkeä ja v u o s itta in e n kävijäm äärä<br />

a lle 3 000 henkeä. Y h te e n sä sarja<br />

on ke rä n n yt n o in 25 000 m u siikin<br />

k u u lija a . S o lis te ja on o llu t 290 ja<br />

k o k o o n p a n o ja viitis e n k y m m e n tä .<br />

S arjan jä rje s te ly s tä on e n s im m ä is ­<br />

tä v u o tta lu k u u n o tta m a tta vasta n ­<br />

nut m u seon in te n d e n tti Ilp o T o l­<br />

vas. □<br />

s io n is tis ta s u u n ta u s ta e d u sta n u t<br />

M a rra skuu-ryhm ä . V uosisadan<br />

vaihteen k u v a n v e is to ta ite e n jo h ta ­<br />

va n im i m o n u m e n ta a lite o k s in e e n<br />

o li E m il W ik s trö m .<br />

N k. e n s im m ä is e n tasa va lla n a i­<br />

kana k u k o is tiv a t k irja llis u u s , a rkk<br />

ite h tu u ri — A lv a r A a llo n ym . ans<br />

io s ta — ja k u v a n v e is to ta id e , ala<br />

jo ta h a llits i lä h in n ä W ä in ö A a lto ­<br />

nen. O sa s u o m a la is is ta m aalausta<br />

ite ilijo is ta liitty i m annerm aiseen<br />

"u u te e n a s ia llis u u te e n ". T urussa<br />

O tto M ä kilä loi p o h ja n T urun su r­<br />

re a lis m ille Edvin L y d e n in k u b is ­<br />

m in p o h ja lta .<br />

G o tiik k a k u k o is ti 1930-luvulla<br />

S u o m e ssa L e nnart S egerstrålen<br />

lu o d e ssa p ohjaa tä lle taiteenhaaralle.<br />

J o 1 8 8 0 -lu vulla m a in e tta<br />

n iittä n y t re a lis m in e d u s ta ja H elena<br />

S c h je rfb e c k in p e rs o o n a llin e n ty y li<br />

n o u si jä lle e n uuteen tie to is u u te e n .<br />

S odan jä lk e is in ä vu o s in a taide<br />

e lp yi e n s in hyvin h ita a s ti ja haparoiden<br />

saaden v a u h tia vasta 1950-<br />

lu v u lla P rism a -ryh m ä n m yötä , jo ka<br />

to im i vä rin ja valon u u d e lle e n herääm<br />

isen p u o le sta . K a n s a in v ä lisessä<br />

n ä y tte ly s s ä A rs 1961 H e l­<br />

s in k i in fo rm a lis m i o li vallitsevana<br />

su u n ta u k s e n a u lo ttu e n m yös kuv<br />

a n veisto o n , m is s ä E ila H iltu s e n<br />

S ib e liu s -m o n u m e n tti o li e n s im ­<br />

m äinen m e rk ittä v ä saavutu s.<br />

Ennen seuraavaa A rs -n ä y tte ly ä<br />

1969 e h ti m o n i ka n sa in vä lise n ta i­<br />

d e m a a ilm a n uusi s u u n ta u s m yös<br />

S u om een, m m . a n g lo -a m e rik k a la i-<br />

nen P o p -ta id e ja o p tis iin ilm iö ih in<br />

p erustuva O p -ta id e . Y leensä 1960-<br />

luku o li sekä m e illä e ttä m u u a lla<br />

e rittä in vilk a s ja m o n iv iv a h te in e n .<br />

Ajan p o liittis e t ta p a h tu m a t kuten<br />

V ie tn a m in so ta ja e ri v a lla n k u ­<br />

m o u k s e t näkyivät m yö s heti ta i­<br />

teessa, jo s ta tu li u sein kanta a -o t-<br />

ta v a -o s a llis tu v a . 1 9 7 0 -lu vulla on<br />

o llu t taas u u den re a lis m in aika,<br />

usein s o s ia lis tis e n re a lis m in in ­<br />

n o itta m a □<br />

Otto<br />

Anderssonin<br />

100-vuotismuistojuhla<br />

■ Å b o A ka d e m issa ja S ib e liu s-<br />

m useossa v ie te ttiin p e rja n ta in a<br />

27. 4. <strong>1979</strong> Å b o A ka d e m in e ntisen<br />

re h to rin ja m u s iik k itie te e n p ro fe s­<br />

sorin O tto E m anuel A n d e rssonin<br />

syntym ä n 1 00-v u o tis m u is to ju h la a ,<br />

jossa p u h u iv a t m m . Å b o A kadem<br />

in re h to ri, p ro fe s s o ri B ill W iden<br />

ja p ro fe s s o ri F abian D ahlströ m .<br />

P erja n ta in a 27.4. tu li kulu n e e ksi<br />

100 vu o tta su o m e n ru o ts a la is e n<br />

tie d e m ie h e n O tto Em anuel<br />

A n d e rs s o n in syn ty m ä s tä .<br />

V u o n n a 1926 O tto A ndersson<br />

k u ts u ttiin p ro fe s s o rik s i Å b o A kad<br />

e m iin o p p ia in e in a a n m u s iik k itie ­<br />

de ja ka n sa n ru n o u d e n tu tk im u s .<br />

S ib e liu s -m u s e o n peru sta m in e n<br />

Turkuun o li O tto A n d e rs s o n in aikaansaannos.<br />

Y li 40 vuoden ajan<br />

hän k a rtu tti m useon s o itin k o k o e l­<br />

m ia. 1 0 0 -v u o tis m u is to ju h la n m erkeissä<br />

m u se o o n o li jä rje s te tty<br />

O tto A n d e rs s o n in e lä m ä n työtä<br />

e s ite lly t n ä y tte ly . □<br />

• Tasavallan presidentti Lauri<br />

Kristian Relander — Matka-Lasse<br />

— puhumassa Turun kaupungin<br />

700-vuotisjuhlissa v. 1929. Takana<br />

näkyy sen ajan tunnettu turkulainen<br />

valokuvaaja Neittam o knalli<br />

päässä. — Kuva: Birger Lundsten.<br />

Vanhaa ja<br />

uutta Turkua<br />

valokuvina<br />

■ T u rk u la is e t kam eraseurat<br />

T urun K am erat ja A b o F o to k ­<br />

lubb jä rje s tiv ä t h u h tik u u s s a<br />

W äinö A a lto sen m u seossa<br />

"A rtfo to 79” -n ä y tte ly n , jo s s a<br />

o li e s illä 231 valokuvaa. N ä ytte<br />

ly liitty i T urun k a u p u n g in<br />

7 5 0 -v u o tisju h la vuod e n ta p a h tu ­<br />

m iin .<br />

T urun h is to ria a v a lo tta v is s a<br />

valo kuvissa o li e d u s te ttu n a sekä<br />

vanha e ttä u u si T u rku. V anha<br />

T urku tu li k o ro s te tu s ti e s ille<br />

varsin kin tu n n e tu n tu rk u la is e n<br />

valokuvaajan, Å b o F o to k lu b b e -<br />

nin p e ru sta ja jä senen B irger<br />

L u n d ste n in (1898— 1977) m u isto<br />

n ä y tte ly s s ä , jo k a k ä s itti 101<br />

valokuvaa, jo is ta va n h im m a t<br />

o liv a t 1920-luvun a lk u p u o le lta .<br />

K uvissa p a la u te ttiin m u is tiin<br />

m m . R u issa lo n o m n ib u s s i,<br />

K anavaniem i, ” y lä fö ri” , T urun<br />

7 0 0 -v u o tis ju h la t, v o im is te lu ju h -<br />

lat ym .<br />

L ehtem m e tä ssä n u m e ro ssa<br />

ju lk a is ta a n kaksi kuvaa B irg e r<br />

L u n d s te n in m ie le n k iin to is e s ta<br />

ja h is to ria llis e s ti a rvokkaasta<br />

ko ko e lm a sta . □<br />

• Turun kaupungin 700-vuotisJuhllen aikana v. 1929 olivat raitiovaunut,<br />

vossikat ja H yppy-Heikiksi nim itetyt Fordit vielä yleisesti käytössä, kuten<br />

Auran sillalta otetusta kuvasta näkyy. Tämän vuoden 750-vuotl8juhlls8a<br />

näitä nähdään vain historiallisessa kavalkaadlssa sunnuntaina elokuun 5.<br />

päivänä. — Kuva: Birger Lundsten.


Turkulainen opettaja ja<br />

harrastelijakirjoittaja<br />

1920 — 1930-luvuilla<br />

Inga-Lill Söderlund<br />

"K u n isä la m p u n o s ti” tu le e<br />

m ie le e n i a ja te lle s s a n i o p e tta jia —<br />

v a s tu u n tu n to is ia v a lo n a n ta jia kun<br />

ovat. H e illä on n y t m u u to s v a ih e ;<br />

p e ru s k o u lu tekee tu lo a a n S u o m e s­<br />

sa, ja T u rku u n se tu li vuonna<br />

1976. P a k k a rin k a d u lla T opeliu ksen<br />

k o u lu s s a a lo itti sen ala-aste, ja<br />

sen m y ö tä tu li u u sia o p e tta jia talo<br />

o n . O p e tta jie n h uoneessa o li<br />

s e in ä llä m m . m u o to k u v a — ei to k i<br />

sa tu -s e tä T o p e liu k s e s ta , vaan a i­<br />

van v ie ra a sta m ie h e stä . T a rkaste l­<br />

tiin ta u lu n taka o sa a , ja s ie llä o li<br />

ly ijy k y n ä llä k irjo ite ttu te k s ti: K o n ­<br />

rad P aasio 23. 8. 1894— 10. 9.<br />

1939, — ei m u u ta . N y t on k u ite n ­<br />

kin ta u lu n a rv o itu s ra tkennut.<br />

Eräänä päivänä s o itti k o u lu n rehto<br />

rille , M a tti S ilta s e lle , h e n kilö ,<br />

jo k a k y s y i tä tä m u o to k u v a a , k e rto i<br />

ole vansa K o n ra d P aasion s u k u la i­<br />

nen ja a ikovansa k irjo itta a täm än<br />

e lä m ä n ta rin a n m u is to k s i jä lk e lä i­<br />

s ille .<br />

O s k a r K onrad O s k a rin p o ik a s y n ­<br />

ty i 23. 8. 1894 V u o tk u lla n (nyk.<br />

U o tila ) ta lo s s a S auvossa. Hän o li<br />

isänsä, O s k a r V. F o rs b lo m in e s i­<br />

ko in e n . M aanvi Ijel ijä is ä m u u tti<br />

1 9 2 0 -lu v u lla su k u n im e n s ä , ja p o ­<br />

ja s ta tu li n y t K onrad P aasio. Hän<br />

• W illy Baer: Konrad Paasio. —<br />

Kuva: Pekka Paasio.<br />

o li e rittä in hyvä o p p ila s k o u lu s ­<br />

saan, ja p ia n to d e ttiin , e ttä tä stä<br />

p o ja s ta ei o llu t m a a n v ilje lijä k s i.<br />

Ratkaisevaa k o k o hänen tule valle<br />

e lä m ä lle e n o li k u ite n k in ä id in ku o ­<br />

lem a p o ja n o lle s s a kahdeksanvuotia<br />

s . H änen sisa re n sa A in o m u u tti<br />

T u rkuun tä tin s ä k a s v a tik s i, isä<br />

s o lm i pian uuden a v io liito n ja sai<br />

lisää la p sia . K o n ra d in Sauvon<br />

n u o ris o s e u ra s s a e s ille tu lle e t ta i­<br />

te e llis e t ja k irja llis e t kyvyt jo h tiv a t<br />

hänet o p is k e lu n tie lle R aum an sem<br />

in a a riin vu o n n a 1915. V uosina<br />

1914— 1915 hän jo k ir jo itti p a ljo n<br />

runoja ja se m in a a ris s a hän ja tk o i<br />

k irjo itta m is ta a n . L o m ie n aikana<br />

hän o li k o to n a a u tta m a s s a isää,<br />

m u tta kä rsi o lo is ta s ie llä . Kuvaava<br />

on eräs p itk ä ru n o ” K o d ito n ",<br />

m is s ä m m . lukee: "H ä n k o d ito n n a<br />

e lo n tie tä k u lk e e / va ikk k o ti on,<br />

on s ilti k o d ito n ", to is e s s a säessä<br />

"P o is on Ä id in rakkauden v o im a /<br />

Isän sydän p u u k s i p u u n tu n u t", ja<br />

to iv o o ä itin s ä lu o k s e ka lm is to o n .<br />

M u tta ja tk a a s itte n : "T a i onko v iisas<br />

L u o ja m u lle s u o n u t/ kenties<br />

suuren ja lo n m äärän p ä ä n ." Runo<br />

loppuu s a n o ih in : "H ä n lausui,<br />

vaikka k o d ito n k in o le n / tää Isänmaa<br />

on k o ti m u lle k in / sen eteen<br />

elä n , s y lih in sen k u o le n / Sen povessa<br />

on le p o m u rjo tu lle k in .” K irjo<br />

itta e s s a a n tä tä ru n o a hän ei<br />

tie n n y t k u in k a tä rk e ik s i isänm aan<br />

a s ia t tu le v in a vu o sin a tu lis iv a t.<br />

S e m in a a rity ö ja tk u i, m u tta k a i­<br />

ke n la is ta o m itu is ta a lk o i tapahtua.<br />

V uonna 1917 s e m in a a rila is e t o liv a t<br />

se n a a tin m äärä yksestä m ukana<br />

m a a tö issä ja a lo ttiv a t lu k u vuote n -<br />

• Topeliuksen koulun rehtori M atti Siltanen. Seinällä W illy Baerln maalaama<br />

muotokuva Konrad Paasiosta. — Kuva: Pekka Paasio.<br />

sa vasta syyskuun 17 p:nä. Loka ­<br />

kuussa "L a k k o k o m ite a ” pako tti<br />

heid ä t k e s keyttä m ä ä n ko u lu n kä yn ­<br />

tinsä. K onrad ei la is k o te llu t, hän<br />

k irjo itti liu s k o ille n ä yte lm ä n , joka<br />

hänellä o li v a lm iin a . Se o li toin e n<br />

jä rje s ty k s e s s ä s in ä vuonna. K oulu<br />

työ ja tk u i, m u tta o li levotonta,<br />

o li k u u lu s te lu ja ja p id ä ty k s iä . Rauma<br />

jo u tu i p u n a is te n h a ltu u n , ta m ­<br />

m iku u ssa vu o n n a 1918 tu li punaka<br />

a rtila is te n kapina, ja s e m in a a rity<br />

ö o li v a illin a is ta . M aaliskuun<br />

ko lm a n te n a K onrad näkee ik k u ­<br />

nastaan näyn, jo k a p a ko tta a hänet<br />

ta rttu m a a n kynään ja ” siirtäm ään<br />

m ie tte itä p a p e rille ” . "P itk in katua<br />

kulkee h a u ta u s s a a tto , sen y llä lie ­<br />

huvat p u naiset lip u t ja sen jo u ­<br />

kosta kohoavat p is tim ie n kärjet<br />

taajana kuin m etsä. N uo vainajat,<br />

jo ita tu o sa a tto vie hautaan, ovat<br />

veljessodan uhreja. M in u n tä ytyy<br />

m yöntää, että tu o n vainaja-sanan<br />

takana on tässäkin tapauksessa<br />

jo ta in pyhää. S iinä on sankaruutta<br />

ja uskoa a a tte is iin ." Täm ä hautaussaatto<br />

on n ähtävästi se virike,<br />

jo ka saa hänet kirjo itta m a a n sarjan<br />

"K e rto m u k s ia E telä-S uom esta<br />

k a n sallissodan a ja lta vuonna<br />

1918." S o ta to im ie n vuoksi o li kev<br />

ä tlu kukaudella ty ö t lopetettava jo<br />

m a aliskuun 22 p:nä. Konrad lähti<br />

sisarensa luokse T u rkuun, m inne<br />

pääsi o n n e llis e s ti p e rille .<br />

T u li K o n ra d in viim e in e n s e m i-<br />

naarivuosi. Hän te k i lu ja s ti ty ö tä<br />

— s u o ritti p a its i p a k o llis e t aineet<br />

m yös o p p ik o u lu je n ru o ts in k ie le n<br />

s e itsem ä n n e n luokan va a tim u k s e t,<br />

sekä saksan k ie le n k e s k ik o u lu n<br />

k u rs s in . L isä ksi vie lä K o u lu h a llituksen<br />

la u sunta - ja p u h e te k n iik k a -<br />

k u rs s it yn n ä v o im is te lu - ja liik u n -<br />

ta k a s v a tu s k u rs s it. T a m m ik u u s s a<br />

1919 hän k irjo itta a p ä iväkirja a n sa<br />

että on liitty n y t su o je lu s k u n ta a n .<br />

M a a lisku u ssa hän on o h ja a ja n a ja<br />

n ä y tte lijä n ä ilta m is s a Tam pereen<br />

Kansan T e a tte rissa S o ih tu la s s a .<br />

S u o je lu sku n n a n h a rjo itu k s is s a o l­<br />

laan u sein , ja m u u ta k in puuhaa<br />

riittä ä , m m . hän e n s im m ä is tä kertaa<br />

jo h ta a ku o ro a ju lk is u u d e s s a .<br />

16. 4. vuosi on k u lu n u t k a n s a llis ­<br />

sodan p ä ä tty m is e s tä ja R aum alla<br />

vietetään vapausjuhlaa.<br />

K onrad on m ukana sem in a a rin<br />

rie n n o is s a , m u tta p ä ivä kirja lle e n<br />

hän k e rto o : "T u n n u s ta n its e lle n i<br />

e ttä kaipaan ra kka u tta , kaipaan<br />

sie lu a , jo k a s o in tu is i yhteen m i­<br />

nun s ie lu n i k a n s s a ...” Hän m ie ttii<br />

kuin ka käy hänen s isare n sa A in o n<br />

rakkaudelle; täm ä ku n jo on n a i­<br />

m isissa ja ä iti. Hän uskoo sen<br />

kestävän, ja s iin ä hän o li oike a ssa<br />

— se k e s ti k u o le m a a n a s ti. A jo ittain<br />

K onrad taas a ja tte le e ä itiä ä n<br />

— hän o li k irjo itta n u t k e rto m u k ­<br />

sen "Ä id in s u u d e lm a " ja lä h e ttä ­<br />

n yt "M a a ilm a "-le h d e n k ilp a ilu u n .<br />

Se lu n a s te ttiin . P itkä runo "P ä ä ­<br />

siä isa a m u n a " o li ju lk a is tu n a jo n ­<br />

kun lehden e tu s iv u lla , m u tta v a ik ­<br />

ka s itä s in n ik k ä ä s ti o n e ts itty , on<br />

vain p e rim ä tie to o le m a s s a to is ta i­<br />

seksi.<br />

K onrad P aasio sai p ä ä s tö to d is ­<br />

tuksen R aum an s e m in a a ris ta kesäksi<br />

1919. E n sim m ä in e n to im i o li<br />

P o h jo is -P irk k a la n K a n kaanta u sta n<br />

kansakoulu ssa. V u o sin a<br />

1919— 1920 hän sen to im e n o h e lla<br />

o li la u lu n - ja v o im is te lu n o p e tta ja ­<br />

na N o kia n k ris tillis e s s ä kansanop<br />

is to s s a . Hän o li in n o ka s a m a tö ö -<br />

rin ä y tte lijä , o li tu tu s tu n u t S im o<br />

K aarioon, jo k a o li Tam pereen<br />

T e a tte rin p a lvelu ksessa, ja m eni<br />

ko k e is iin . S eurauksena o li, e ttä<br />

hän jo n k in a ikaa o li te a tte ris s a<br />

h a rjo itte lija n a . V u o n n a 1922 hän<br />

haki M aarian K ähärlän (n y k . T urun<br />

Kähärin) k o u lu u n . S is a r ja la n ko<br />

o liv a t P in e lla n v u o k ra a jia ja "K o n -<br />

n i" kävi s ie llä hyvin u s e in . Its e<br />

m a a la a m ista harra sta vana hän n yt<br />

m yös tu tu s tu i ta ite ilijo ih in , jo tk a<br />

ko k o o n tu iv a t s ie llä . K ävi n iin , e ttä<br />

ku va n ve istä jä A arre A a lto s e s ta ja<br />

ta id e m a a la ri A arre U la p a sta tu li<br />

h ä nelle sydänystä v iä . A arre U la p ­<br />

pa ja hänen sis a re n s a Veera s a t­<br />

tu iv a t jo p a asum aan A in o -s is a re n<br />

naapureina P iis p a n k a tu kuudessa.<br />

T u li u u si vaihe K o n ra d in e lä ­<br />

m ässä — hän ra k a s tu i vakavasti,<br />

ja u u d e n vu o d e n a a tto n a 1925 m o r­<br />

sia m e n ko d is s a v ih ittiin In keri<br />

M e rivirta ja K o n ra d P aasio.<br />

O p p iv e lv o llis u u s la k i o li tu llu t<br />

voim aan e lo k u u s s a 1921, ja T u rku<br />

tu li tu n n e tu k s i s iitä , e ttä o p e tta jille<br />

a n n e ttiin m e lk o vapaat kädet<br />

o p e tu s ta v o is s a . O p e tta jie n h e n k i­<br />

lö k o h ta in e n p a n o s o p e tu s ty ö s s ä


o li s u u ria rv o in e n . E d is ty k s e llis iä<br />

o p e tta ja h a h m o ja lö y ty i, ja yksi<br />

n iis tä o li m yö s K o n ra d Paasio.<br />

S ilti hän e h ti k irjo itta a om ia a n —<br />

s y n ty i k u in s y n ty ik in k o lm e näyte<br />

lm ä ä . Hän o li m y ö s T urun<br />

S a n o m a in k e s ä to im itta ja n a . S yks<br />

y llä 1926 h ä n e stä tu li kom ean<br />

poja n is ä , ja la p s ira k a s kun o li,<br />

hän o li h y v in o n n e llin e n . T a rm o k­<br />

kaana hän o li m u kana o p e tta jie n<br />

y h d is ty k s e s s ä , k u o ro s s a ja m uissa<br />

h a rra s tu k s is s a . T u ru n s u o m a la i­<br />

sessa ty ö v ä e n o p is to s s a hän o li ä i­<br />

d in k ie le n o p e tta ja n a 1928— 1929,<br />

sekä sen k irja s to n h o ita ja n a aina<br />

v u o d e s ta 1928 kevätlukukauden<br />

1939 lo p p u u n . T u ru n Y leinen<br />

A m m a ttila is k o u lu to im i s illo in , ja<br />

m yös s ie llä hän o li ä id in k ie le n<br />

o p e tta ja n a .<br />

P a k k a rin k a d u lle o li vu o sin a<br />

1905— 1915 ra kennettu k o u lu , jo ka<br />

v u o n n a 1928 sai n im ekseen T o p e ­<br />

liu k s e n ka n sa ko u lu . K onrad Paas<br />

io s ta tu li sen p o ik a k a n s a k o u lu n<br />

o p e tta ja 1930. T äällä hän sai u u ­<br />

s ia y s tä v iä . U seim m a t ovat jo<br />

k u o lle e t, m u tta O iva Saari, täm ä<br />

s u o m a la is te n o p e tta jie n p iiris s ä<br />

h y v in tu n n e ttu ke k s ijä - ja puuham<br />

ie s, elää vielä ja m u is ta a K o n ra ­<br />

d in ra u h a llis e n a h e rra s m ie s ty y p p i-<br />

nä, jo k a a in a o li y s tä v ä llin e n .<br />

” K o n n i” P aasio o li T u ru n S uom a­<br />

laisen O p e tta ja y h d is ty k s e n jo h to ­<br />

kunnan jäsen v u o d e sta 1933, ja<br />

sen p u h e e n jo h ta ja n a 1936— 1937.<br />

P a a s io illa o li su u ri s e u ru s te lu -<br />

p iiri. P a itsi o p e tta ja y s tä v iä ta v a t­<br />

tiin h e illä p a ljo n sekä T u ru n T yöväen<br />

T e a tte rin e ttä T u ru n T eatte rin<br />

h e n k ilö k u n tiin k u u lu v ia . S ie llä o livat<br />

jo h ta ja K a lle R o u n i, A nnie<br />

M ö rk ja S ylva R o s s i, K irs ti ja<br />

A k s e li K a rh i jn e . K o n ra d illa o li<br />

k a u n is la u lu ä ä n i, ja hän p iti la u la ­<br />

m is e s ta , jo te n h e illä la u le ttiin paljo<br />

n . K o n ra d in a p p i, asia n a ja ja<br />

J u h a n i M e riv irta k ir jo itti m yös.<br />

H änen kynästä ä n e s ite ttiin 1927<br />

” S u u ta rim e s ta ri J u u lp e ri” Työväen<br />

T e a tte ris s a . L a n ko, tu o m a ri V äinö<br />

M e riv irta o li T urun T e a tte rin jo h to ­<br />

ku n n a ssa . He ro h k a is iv a t K onradia<br />

lä h e ttä m ä ä n n ä y te lm iä ä n K a n sallis<br />

te a tte riin , ja s ie llä o ltiin k iin ­<br />

n o s tu n e ita , m u tta h a lu ttiin , n iin<br />

k u in a in a te a tte re is s a , m u u to k s ia<br />

m ä ä rä tty y n n ä yte lm ä ä n , jo n k a o lis<br />

iv a t lu n a s ta n e e t. M is tä s y y s tä tämä<br />

jä i te k e m ä ttä ei enää tie d e tä .<br />

K o n ra d illa ta is i o lla liia n paljo n<br />

te h tä v iä ; m y ö s k in N u o re n V oim an<br />

L iito n T u ru n S iive ssä , m issä hänen<br />

p a rh a im p iin y s tä v iin ku u lu va<br />

m a is te ri Eero M e la k o s k i o li m u kana<br />

to im in n a s s a . Y k s i syy on<br />

m y ö s k in v o in u t o lla hänen p aheneva<br />

s o k e rita u tin s a — se s y ö v y tti<br />

k u n to a .<br />

E n tis e t o p e tta ja to v e rit m u is te le ­<br />

va t m ie lih y v ä llä K onrad Paasion<br />

to v e rillis ta o le m u s ta — "m ie s parh<br />

a im m a s ta p ä ä stä " he sanovat.<br />

S a m o in s a n o vat e n tis e t o p p ila a t.<br />

E tte iv ä t tä lla is e t la u s u n n o t o le<br />

k a u n is te lu a , s iitä on to d is te e n a<br />

a lu s s a m a in ittu m u o to k u v a T o p e ­<br />

liu k s e n k o u lu s s a . K u n K onrad<br />

s y y s k u u s s a 1939 o d o tta m a tta sa i­<br />

ra s tu i ja m e n e h ty i puhje n n e e n<br />

• Turun Yleisen<br />

A m m attilaiskoulun<br />

opettajat<br />

1 9 3 7 -1 9 3 8 . Istumassa<br />

W illy Baer<br />

ja seisom assa<br />

Konrad Paasio.<br />

u m p is u o le n ja so k e rita u d in aih<br />

e u tta m iin k o m p lik a a tio ih in —<br />

s illo in o p e tta ja y s tä v ä t keräsivät<br />

varoja ja m a a la u ttiv a t hänen m u o ­<br />

to k u vansa. Se on hyvä, vaikka o n ­<br />

kin va lo ku va n p e ru ste e lla te h ty ,<br />

jo h tu e n m a h d o llis e s ti s iitä seikasta<br />

e ttä ta ite ilija W illy Baer ja K o n ­<br />

rad o liv a t o p e tta jia a m m a ttik o u ­<br />

lussa ja ta ite ilija lla on v o in u t o lla<br />

a ik a is e m m in te h ty lu o n n o s .<br />

T ällä h e tk e llä T u ru n K a u p u n g in ­<br />

te a tte rilla on K onrad Paasion näyte<br />

lm iä tu tu s tu m is ta varten.<br />

E n s im m ä in e n v a ik u te lm a on, e ttä<br />

ne ovat ty y p illis iä , hyviä sen ajan<br />

n ä y te lm iä , jo llo in ne o n k irjo ite t­<br />

tu . A ik a saa näyttä ä kelpaavatko<br />

ne e s ite ttä v ik s i. O lis ih a n se eläm<br />

ys K o n ra d P aasion la p s e n la p s ille,<br />

jo tk a eivät ko ska a n saaneet tu ­<br />

tu s tu a is o is ä ä n s ä , sekä täm än<br />

ke rto m u k s e n te k ijä lle , jo ka rakk<br />

a u d e lla m u is ta a ih a iltu a ainoaa<br />

e n o a n sa. □<br />

IN G A -L IL L S Ö D ERLU N D<br />

KEHRÄÄJÄ<br />

ALAKOULU N O PETTAJILLE<br />

Kehrään kaunista kultalankaa<br />

katson lapsen silm ään arkaan.<br />

Kuteen uuden<br />

nyt aloitam m e,<br />

kankaan kauniinko<br />

siitä saam m e?<br />

Kankaan kauniin ja kestävän<br />

elon m urhetta estävän.<br />

Päivin katkenneet langanpäät<br />

hellien yhtehen liittäkäät,<br />

niin langasta jota kehrätään<br />

kultasäikeitä taltehen jää.<br />

KONRAD PAASIO<br />

(XX y le is e lle k a n s a k o u lu k o -<br />

k o u k s e lle T u ru ssa kesäkuun<br />

13, 14 ja 15 p :n ä 1929).<br />

T Y Ö T Ä JA IL O A -<br />

T Y Ö N IL O A<br />

• Kouluneuvos A . T. K oskim ies onnittelem assa 25-vuotiasta Vasaramäen<br />

koulua.<br />

■ Vasaram äen koulu — aikaisem<br />

m in kansakoulu, nykyisin<br />

peruskoulun ala-asteena<br />

toim iva oppilaitos —<br />

vietti juhlapäiväänsä 26.<br />

m aaliskuuta, jo llo in tuli kuluneeksi<br />

tasan 25 vuotta<br />

koulun vihkiäisistä.<br />

Vasaram äen koulun synty<br />

voidaan nähdä osana sitä<br />

voim akasta rakennuskautta,<br />

joka to teutettiin Turun itäisissä<br />

kaupunginosissa viim e<br />

sotien jälkeen. Tällöin Eteläisen<br />

Takam aan, Luolavuoren<br />

ja Vasaram äen omakotialueet<br />

sekä Kurjenmäen<br />

rakentam inen lisäsivät lähikoulujen<br />

oppilasm ääriä niin,<br />

että esim . K erttulin koulu<br />

toim i useita vuosia mahdollisuuksiensa<br />

äärirajoilla.<br />

Vuorolukuun väsyneiden<br />

lasten vanhem m at vaativat<br />

uuden koulun rakentam ista,<br />

ja varsinkin Vasaramäen<br />

O m akotiyhdistys vauhditti<br />

suunnitelm aa voim akkaasti.<br />

K o u lu n 2 5 -v u o tis ju h la o s o itti,<br />

että vasara m ä kelä iset ja tk u v a s ti<br />

tu n te vat k o u lu n om akseen. T u o ­<br />

m io k irk o s s a p id e tty y n ju h la ju m a ­<br />

la n palvelukseen o s a llis tu i runsas<br />

jo u k k o v a n h e m p ia yh d e ssä la ste n ­<br />

sa ta i la s te n la s te n s a kanssa, ja<br />

Leskenlehti<br />

Pellolla routa,<br />

ilm assa pouta,<br />

leivonen saapua ehti.<br />

Pihka Ja honkien hengitys<br />

huumaa,<br />

rinteellä jossakin m ulta on<br />

kuumaa,<br />

m ullassa leskenlehti.<br />

Lapsoset kirm aa,<br />

leikki on virmaa,<br />

oi mikä riem ukas retki.<br />

Juoksua estä ei iljanne jä i­<br />

nen,<br />

äidille kukkanen ensim m äinen,<br />

siitäpä onnen hetki.<br />

Rohkea kukka,<br />

pikkuinen rukka<br />

talvea uhm ata tohti.<br />

Kylvöm m e, toivom m e pakkasen<br />

alta<br />

laillansa nouse ja murra sen<br />

valta,<br />

käym m ehän kesää kohti.<br />

A .T . K O SKIM IES<br />

k o u lu n ju h la s a li tä y tty i sekä päiväe<br />

ttä ilta ju h la s s a e n tis is tä ja n y k y i­<br />

s is tä o p p ila is ta , lasten vanhem ­<br />

m ista ja m u ista k o u lu n ystävistä.<br />

J u h lie n o h je lm a n u m e ro t m u o ­<br />

d o stiva t vaihtelevan ko ko n a isu u ­<br />

d en, jo ka p o h ja u tu i o p p ila id e n käs<br />

ik irjo itu k s iin . "M in ä poika lasken<br />

sataan koska vain, m u tta s itä ei<br />

k y s y tä .” ” On kivaa o lla k o u lu la i­<br />

n e n .”<br />

Lasten lisä ksi ju h la ssa e s iin ty i<br />

m yös a iku isia . Tervehdyspuheen<br />

p iti re h to ri M arkku V ähä-M äkilä ja<br />

juhla p u h e e n k o u lu n e nsim m äinen<br />

jo h ta ja , to im is to p ä ä llik k ö M ikko<br />

H irvo ila . N a a p u rikoulu t m u is tiv a t<br />

vasaram äkeläisiä to in e n to ista a n<br />

o n n is tu n e e m m illa la h jo illa , tervehd<br />

y k s illä ja p u h e illa . K o u lu to im e n ­<br />

ta rkasta ja T im o P osti to i ju h la a n<br />

lä ä n in h a llitu k s e n k o u lu o sasto n<br />

tervehdyksen. M u ista o n n itte lijo is ­<br />

ta m a in itta ko o n k o u lu to im e n jo h ta ­<br />

ja P entti Lahti sekä entin e n ko u ­<br />

lu to im e n jo h ta ja , koulu n e u vos A.T.<br />

K o skim ie s, jo n ka sa n o itta m a kevätla<br />

u lu "L e s k e n le h ti” sai ju h la ssa<br />

kantaesityksensä. Laulu , jo n ka on<br />

sä ve ltä n yt M a tti H annula, ju lk a is ­<br />

taan to is a a lla tässä lehdessä.<br />

Ju h liva n k o u lu n tu n n e lm ia k u ­<br />

vastaa osuvasti erään k u u d e slu o k­<br />

kalaisen o p pilaan aine aiheesta<br />

” M eidän koulu k e rto o ” : "R akastan<br />

o p p ila ita n i, ka ikkia yhdessä ja jo ­<br />

kaista erikseen. En tu lis i toim e e n<br />

ilm an te itä . K o u lu ei ole ko u lu ilman<br />

la p sia . H aluan o lla k o u lu , e n<br />

m itään m u u ta . En o lis i edes<br />

e d u s k u n ta ta lo .” □<br />

*<br />

E. T.<br />

A rk k ite h ti P. K ahran p iirtä m ä<br />

V asaram äen ko u lu k ä s ittä ä 18 vars<br />

in a is ta lu o kka h u o n e tta , m u tta<br />

k o u lu n huuta vasta ta rp e e s ta kerto<br />

o se, e ttä jo heti e n s im m ä is e n ä<br />

lu k u v u o te n a sen s u o jiin s ijo ite ttiin<br />

20 lu o kka a . Ennen Itä is e n kansala<br />

is k o u lu n v a lm is tu m is ta Vasaram<br />

äessä to im i m yö s u s e ita kansala<br />

is k o u lu n lu o k k ia . S u u rim m illa a n<br />

Vasaram äen k o u lu n o p p ila sm ä ä rä<br />

o li lu ku vu o n n a 1 9 6 3 -1 9 6 4 , jo llo in<br />

se y litti tu h a n n e n o p p ila a n rajan.<br />

T äm än jä lkeen L u o la vu o re n ko u lu<br />

sai osan k o u lu p iiris tä ja o p p ila s -<br />

paine V asaram äessä h e lp o tti tu n ­<br />

tu v a s ti. M yö h e m m in ra kennetu t<br />

llp o is te n ja Lausteen k o u lu t sekä<br />

väestörakenteen m u u to k s e t ovat<br />

jo h ta n e e t o p p ila s m ä ä rä n jatkuvaan<br />

pie nenem iseen n iin , e ttä n y k y is in<br />

ko u lu s s a on 530 o p p ila s ta . H u o ­<br />

m attava osa V asaram äen k o u lu n<br />

o p p ila is ta k u lje te ta a n yhä v ie lä<br />

Lausteen ja V a ris s u o n lä h iö is tä .<br />

V asaram äen k o u lu n v a ih e ita ja<br />

to im in ta a e s itte le v ä v a n h o is ta ja<br />

u u s is ta o p p ila s tö is tä se kä v a lo k u ­<br />

vis ta k o o ttu n ä y tte ly o li liite tty<br />

ju h la p ä ivä n ta p a h tu m iin . □


Suomen Kielen<br />

Seuralla 50-vuotisju<br />

h lapäivä<br />

■ Turussa toim iva Suom en Kielen Seura vietti maanantaina<br />

9. 4. <strong>1979</strong> 50-vuotisjuhlapäiväänsä. Seuran vuosipäiväksi valittiin<br />

perustavassa kokouksessa huhtikuun 9:s, joka on kirjakielem<br />

m e luojan M ikael Agricolan kuolinpäivä ja samalla<br />

kirjakielen toiseksi perustajaksi luonnehditun suurmiehen<br />

Elias Lönnrotin syntym äpäivä. Suom en Kielen Seura on nykyään<br />

kiinteä osa Turun 750-vuotista kulttuuria, jonka arvokkaita<br />

perinteitä se on ryhtynyt vaalimaan.<br />

Ju h la p ä ivä a lo ite ttiin laskem alla<br />

seppele M ikael A g ric o la n patsaalle<br />

T u o m io k irk o n lu o n a . Pääjuhlassa<br />

ent. A k a te m ia ta lo n ju h la s a lis s a<br />

ju h la e s ite lm ä n p iti p rofessori<br />

O sm o Ik o la a ih e e s ta "E p ä ta rkku u s<br />

kielen k ä y ttö k e lp o is u u tta lisäävänä<br />

te k ijä n ä ".<br />

5 0 -v u o tis ju h la s s a k u ts u ttiin seuran<br />

k u n n ia jä s e n e k s i T u ru n y lio p is ­<br />

ton re h to ri, p ro fe s s o ri O sm o Ikola,<br />

jo ka on p itkään to im in u t seuran<br />

e sim ie h e n ä ja on edelleen<br />

seuran ju lk a is u n S ananjalan pääto<br />

im itta ja . K u n n ia jä se n e ksi k u t­<br />

s u ttiin m yö s p ro fe s s o ri Lauri<br />

H aku lin e n .<br />

J u h liv a lle s e u ra lle to i o p e tu s m i­<br />

n is te riö n te rvehdyksen o s a s to p ä ä l­<br />

lik k ö , p ro fe s s o ri M ik k o N iem i,<br />

Tunnetko<br />

Turkua?<br />

• Suom en Turku -lehden<br />

tämän vuoden ykkösnumerossa<br />

oli "harjoituskilpailuna”<br />

kahdeksan kuvaa turkulaisrakennuksista.<br />

Tässä<br />

numerossa sivulla 56 ju listam<br />

m e lu kijoillem m e varsinaisen<br />

Turun tuntem uskllpailun.<br />

• Vastaukset voidaan lähettää<br />

postikortilla tai kirjeessä<br />

kuvien numeronmukaisessa<br />

järjestyksessä os.<br />

Turku-seura, Taskulantle 1<br />

G 116, 20300 Turku 30.<br />

• M ikäli oikeita vastauksia<br />

on useita, palkinnot arvotaan.<br />

K olm elle parhaalle<br />

vastaajalle lahjoittaa Turun<br />

Yliopistokirjakauppa syksyksi<br />

ilm estyvän uuden teoksen<br />

”Sellaista oli eläm ä Turussa<br />

vuosisadan vaihteessa” ,<br />

jonka on kirjoittanut eläkkeellä<br />

oleva professori, Turku-seuran<br />

ym päristöjaoston<br />

jäsen Reino Lento. Seura<br />

jakaa lisäpalkintoina litografiakuvia<br />

vanhasta Turusta.<br />

Turun y lio p is to n tervehdyksen<br />

kansleri K aarlo H artia la , tie te e llis ­<br />

ten lähiseuro je n tervehdyksen profe<br />

ssori Eero K iv in ie m i ja o p is k e lija<br />

in tervehdyksen y lio p p ila s M irja<br />

Y lita lo .<br />

Seuran perustava kokous p id e t­<br />

tiin 9. 4. 1929. Tätä ennen,<br />

19. 3. 1929 p idetyn valm istavan<br />

kokouksen k o o lle k u ts u jin a to im i­<br />

vat T urun y lio p is to n s illo in e n suomen<br />

kielen p ro fe ssori M artti<br />

Rapola ja d o s e n tti (m yöhem m in<br />

p rofessori ja T urun y lio p is to n<br />

k ansleri) N iilo Ikola.<br />

V irikke in ä seuran syntyyn ovat<br />

o lle e t Turun y lio p is to n peru sta m i­<br />

nen ja sinne saatu suom enkielen<br />

p ro fe ssuuri, T urun H is to ria llis e n<br />

Y h distyksen p erustam inen ja H els<br />

in g issä to im iv a K o tik ie le n Seura.<br />

S ääntöjensä m ukaan seuran ta ­<br />

vo itte e n a on "v irittä ä ja vire illä pitää<br />

suom en kielen ja suom alaisen<br />

kansatieteen tu tk im is e n harrastusta<br />

ja e d istä ä suom en kielen tu n te ­<br />

m ista ja k ä yttö ä ".<br />

Seuran esim ie h in ä ovat to im i­<br />

neet p ro f. M a rtti Rapola, kansleri<br />

N iilo Ikola, akateem ikko Paavo<br />

Ravila, rehto ri, p ro f. O sm o Ikola<br />

(1954— 1970) ja vuodesta 1971<br />

lähtie n prof. A lh o A lh o n ie m i.<br />

S äännöllisesti kahden vu o s i­<br />

kym m enen ajan ilm estyneen seuran<br />

vu o sikirja n S ananjalka, e n s im ­<br />

m äinen nide ilm e s ty i seuran 30-<br />

vuotisju h la p ä ivänä 9. 4. 1959.<br />

S ananjalan to im itta ja n a on koko<br />

ajan to im in u t ja to im ii edelleen<br />

re h to ri, p ro f. O sm o Ikola. V u o s i­<br />

k irja saa sä ä n n ö llistä valtionapua.<br />

Pysyviä va ih to s u h te ita seuralla on<br />

lähes 60, jo is ta runsaat 40 u lk o ­<br />

m a isia . V a ih to s u h te ita on 11 maahan.<br />

S euralla on vu o s itta in k o ­<br />

k o u ksia vähintään v iis i ja näissä<br />

on e h tin y t jo runsaat sata k o ti- ja<br />

u lk o m a is ta tu tk ija a e s ite lm ö i­<br />

dä. □<br />

Taideteos<br />

Turun<br />

yliopistolle<br />

T urun y lio p is to tä y ttä ä e nsi<br />

vuonna 60 v u o tta . Y lio p is to n a n o ­<br />

m uksesta v a ltio n ta id e o s to to lm i-<br />

k u n ta on ju lis ta n u t k u ts u k ilp a ilu n ,<br />

jo n ka ta rk o itu k s e n a on hankkia<br />

id e a lu o n n o k s ia y lio p is to n päärakennuksen<br />

a ulan suure n s is ä p in ­<br />

nan va ru s ta m is e k s i ta id e te o k s e lla .<br />

K ilp a ilu s s a tu le e kysym ykseen<br />

m aalaus-, v e is to s -, g ra a fin e n ta i<br />

m uu ratkaisu.<br />

K ilp a ilu u n on k u ts u ttu ta ite ilija t<br />

Lauri A h lg re n , P är-E rik G ra n fe lt,<br />

H e ikki N ie m in e n , K a u ko Räsänen<br />

ja R e ijo V ilja n e n . K u k in k ilp a ilija<br />

saa o s a llis tu m is e s ta a n 5 000 m arkan<br />

p a lk k io n . Teoksen to te u tta m i­<br />

seen on varattu e n in tä ä n 140 000<br />

m arkkaa. T a id e o s to to im ik u n ta el<br />

kuitenkaan s ito u d u to te u tta m a a n<br />

te o sta k ilp a ilu lu o n n o s te n p e ru s­<br />

te e lla . E h d o tu k s e t on jä te ttä v ä<br />

31. 8. <strong>1979</strong> m ennessä. □<br />

Turun<br />

kaupunki<br />

jakoi<br />

apurahoja<br />

Turun k a u p u n g in h a llitu s o n ja ­<br />

kanut k a u p u n g in ku va ta id e -, kam<br />

erataide- ja n ä yttä m ö ta id e a p u ra -<br />

hat.<br />

6 500 m arkan s u u ru is e n k u v a ta i­<br />

deapurahan saivat ta id e g ra a fik o t<br />

M a rtin A h ls trö m ja J u h a n i V lkainen<br />

sekä ta id e m a a la ri A n u T u o m i.<br />

2 950 m arkan apurahan saivat ta i­<br />

d e o p is k e lija H ilk k a K önönen ja<br />

ta id e m a a la ri T a u n o Leppänen.<br />

2 600 m arkan s u u ru is e n kam erata<br />

ideapurahan saivat valo ku va a ja t<br />

A ri M ik k o la ja H enry Edm an sekä<br />

kaita e lo kuvaaja O le T arvonen.<br />

N ä y tte lijä t M a ija -L iis a Peuhu,<br />

Eeva K antanen ja J u s s i H e lm in e n<br />

saivat 3 000 m arkan, M aria A ro<br />

2 500 m arkan ja J u h a n i R y tk ö lä<br />

2 200 m arkan a p u ra h a n . K e s ä te a t­<br />

te re ille ja h a rra s ta ja te a tte re ille<br />

m y ö n n e ttiin yhte e n sä 92 700 m a r­<br />

kan avustu kset.<br />

TURUN Y lio p is to s ä ä tiö ja k o i<br />

tiis ta in a 8. 5. <strong>1979</strong> T u ru n y lio p is ­<br />

to n o p e tta jille ja tu tk ijo ille apura ­<br />

h o in a yh te e n sä 678 328 m arkkaa.<br />

A pura h a n sa a n e ita o li y h te e n sä<br />

148. S u u rim m a n y k s ity is e n apura ­<br />

han 30 000 m arkkaa sai y lio p is to n<br />

ns. s y k lo tro n ip ro je k ti. P ro fe s s o ri<br />

Paavo K a llio n jo h ta m a tu tk im u s ­<br />

ryhm ä sai 25 000 m arkkaa p o h jo i­<br />

sen kasvien tu tk im is e e n .


W äinö Aaltosen<br />

lapsuuskodista kotimuseo?<br />

■ W äin ö Aaltosen Seuran hallinnassa on 1 .5 . 1971 lähtien<br />

ollu t Turun Hirvensalossa, Lauttarannan kaupunginosassa<br />

sijaitseva kuvanvelstäjäm estarin W äinö Aaltosen lapsuuskoti,<br />

jossa W äinö Aaltonen pieniä poikkeuksia lukuun ottam atta<br />

asui vuosina 1905— 1927. Seura on tehnyt päätöksen lapsuuskodin<br />

m uodostam isesta kotim useoksi.<br />

T ähän päätö kseen vedote n seuran<br />

T u ru n to im ik u n ta k a ts o o seuran<br />

h a llitu k s e lle lähettäm ässään<br />

k irje lm ä s s ä , e ttä ” o lis i n yt seuran<br />

tä y ttä e s s ä 10 vu o tta ja T urun kaup<br />

u n g in ju h lie s s a 750-vuotia sta<br />

o le m a s s a o lo a a n , o ik e a a ika ryhtyä<br />

to im e n p ite is iin m useohankkeen<br />

to te u tta m is e k s i. A s ia s s a o lis i s y y ­<br />

tä p itä ä k iire ttä , n iin kauan kun<br />

la p s u u s k o d in irta im is to a o n vielä<br />

ta lle s s a s u k u la is te n h a llu s s a ja<br />

W ä in ö A a lto s e n rä ä tä li-is ä n ty ö k a ­<br />

lu tk in ovat jä lje llä hänen sisarensa<br />

E lsa V euron o m is tu k s e s s a ".<br />

S euran h a llitu s o n päättä n yt<br />

kääntyä T u ru n k a u p u n g in p uoleen,<br />

jo tta vu o d e n 1980 ta lo u s a rv io o n<br />

m e rk ittä is iin m ääräraha hankkeen<br />

to te u tta m is e k s i.<br />

■ Turun N M K Y :n m ieskuoro<br />

järjesti 60-vuotlsJuhlakonsertln<br />

Turun konserttitalossa<br />

lauantaina 28.4. Ja 60-<br />

vuotlsklrkkokonsertln Tuom<br />

iokirkossa sunnuntaina<br />

29.4. Ennen juhlakonserttia<br />

kuorolla oli vastaanottotllalsuus,<br />

jonka aikana sille esitettiin<br />

tervehdyksiä eri puolilta<br />

Suom ea. Konsertin Jälkeen<br />

oli ju h lalllalliset<br />

Turun linnassa. S unnuntaina<br />

suoritettiin kunniakäynti<br />

sankarihaudoilla.<br />

Juhlakonsertin ja kirkkokonsertin<br />

johti dir.cant. Aarne Virtanen<br />

ja entiset kuoron johtajat Kaarlo<br />

S o in i, H enrik Christiernin ja Matti<br />

Vuoristo vierailivat johtajina.<br />

S o listina oli Juhani Lam pisuo ja<br />

säestyksen hoiti Esa Nordgren.<br />

K irkkokonsertissa uruissa oli Erkki<br />

A likoski ja solisteina Juhani Lam ­<br />

pisuo, M auri Siitonen ja Kalervo<br />

Kunnas sekä säestäjänä Sirkka-<br />

L iisa Virtanen.<br />

Juhlivan kuoron kuuden vuosikym<br />

m enen esiin tym iset ovat<br />

pääosaltaan tapahtuneet kotikaupungissa<br />

Turussa, m utta to im in ­<br />

taan on sisältynyt m yös ulkom aisia<br />

e siin tym isiä. Itsenäisiä konsertteja<br />

kuoro on pitänyt 10 eri<br />

Seuran T u ru n to im ik u n ta on<br />

p ä ä ttä n y t vu o kra ta la p s u u s k o d in<br />

tila t 1 .5 .1 9 7 9 - 3 0 .4 .1 9 8 1<br />

e d elleen ta id e g ra a fik k o Hannu<br />

H ä m ä lä iselle .<br />

Seuran v u o s ikokouksessa<br />

8. 3. <strong>1979</strong> v a littiin T urun to im ik u n ­<br />

nan jä s e n ik s i: a p u l.k a u p .jo h ta ja<br />

J o h a n n e s K o ik k a la in e n (p j), k o u ­<br />

lu n jo h ta ja A n tti L e h tin e n (vpj),<br />

to im itta ja V ie n o Räty (s ih t.),<br />

o ik .tie t.y o J a ri H la vaty (ra h .h o it.)<br />

k a u p u n g in s ih te e ri Paavo M äkinen,<br />

ta id e a s ia in s ih te e ri M a rgareta J o k i­<br />

nen, ro va sti H aakon W a in io , to i­<br />

m itta ja E ino L e h tin e n , ta ite ilija -<br />

p ro f.K a u k o L e h tin e n , k o u lu to im e n ­<br />

jo h ta ja U rp o L a ila , in te n d e n tti E rik<br />

Bergh ja ta ite ilija O sm o Laine. □<br />

Turun NMKY:n mieskuoro<br />

laulanut 60 vuotta<br />

ka u p u n g issa L ä n si-S aksassa,<br />

R u o ts is s a ja L u x e m b u rg is s a sekä<br />

o s a llis tu n u t 9 kertaa p o h jo is m a i­<br />

s iin N M K Y :n e d u s tu s k u o ro je n yhte<br />

is k o n s e rtte ih in ja la u la ja is iin<br />

T u k h o lm a s s a , T u ru ssa, B e rg e n issä,<br />

O s lo s s a ja H e ls in g is s ä . K uoro<br />

on o llu t a lu lle p a n e m a s s a m yös<br />

v a lta k u n n a llis ia N M K Y :n m u s iik k i-<br />

päiviä, jo ih in ovat o s a llis tu n e e t<br />

m ie s-, p o ika-, n u o ris o - ja sekak<br />

u o ro t sekä s in fo n ia - ja n u o riso -<br />

sekä p u h a llin o rk e s te rit.<br />

T o im in ta k a u te n a a n ku o ro on p i­<br />

tä n y t k o tim a is ia k o n s e rtte ja 14<br />

k a u p u n g is s a ja 18 m a a seutu p a ikk<br />

a kunnalla . T u ru ssa ku o ro on<br />

use a sti o llu t v ie ra ile vie n kuorojen<br />

isäntä n ä ja k ä y ttä n y t e s iin ty m is is -<br />

sään m yö s vie ra ile via jo h ta jia ,<br />

m m . sä ve ltä jä , p ro f. Kalervo<br />

T u u kkanen jo h ti T urun k o n s e rttis<br />

a lis s a kuoro n ja ka u p u n g in o rk e s ­<br />

te rin y h te is e s ity k s e n ä o ly m p ia la is ­<br />

ten h o p e a m ita lin saavuttaneen<br />

te o kse n sa "K a rh u n p y y n ti" kuoron<br />

10-v u o tis ju h la k o n s e rtis s a .<br />

K u o ro n ta ite e llis in a jo h ta jin a<br />

ovat to im in e e t k irja lta ja Jalm ari<br />

S iiv o n e n , d ir .m u s. U uno K ärkkäinen,<br />

d ir.c a n t. R eino H o n ka ko ski,<br />

ro vasti P auli V aalas, d ir.m u s . S ulo<br />

M u u rik o s k i, p a s to ri V iljo L e h tin e n ,<br />

d ir.c a n t. K a a rlo S o in i, d ir.c a n t.<br />

B ö rje E kh o lm , d ir.m u s . H eim o<br />

H e im o la , k a p e llim e s ta ri H e n rik<br />

C h ris tie rn in , k o n tto rin h o ita ja M a tti<br />

Professori<br />

OSCAR NIKULA :<br />

Turku<br />

750 vuotta<br />

T u ru n s ynnyn ja ke h itykse n<br />

k a n n a lta o li ra tkaiseva m e rkitys<br />

s illä s e ik a lla , e ttä p a ik k a o li maan<br />

v a n h im p ie n m a a n te id e n s o lm u ­<br />

ko h ta . "Is o ra n ta tie ” k u lk i T urusta<br />

V iip u riin h aarautuen sekä maan<br />

s is ä o s iin e ttä ra n n ik o lle , yh d is ­<br />

täen m o n e t tä rkeät kauppapaikat<br />

T u rk u u n . "H ä rk ä tie ” y h d is ti Turun<br />

maan y le m p iin s is ä o s iin . M olem ­<br />

pien te id e n p ä ä te p iste o li Turun<br />

to ri. T u ru s ta p o h jo is e e n johtava<br />

tie a lk o i A n in k a is te n tu llis ta , su u n ­<br />

n ille e n n y k y is e ltä K o n s e rttita lo n<br />

s ija in tip a ik a lta .<br />

T u rku ei ka svanut ainoastaan<br />

ka u p p a va ih d o n a n siosta.1100-luvu n<br />

p u o liv ä lis s ä o li p iis p a n is tu in eli<br />

k irk o llin e n keskus p e ru s te ttu N ous<br />

ia is iin . 23. ta m m ik u u ta 1229 laati<br />

paavi G re g o riu s IX b u lla n , jo lla<br />

hän o ik e u tti S u o m e n p iis p a n s iirtäm<br />

ään p iis p a n is tu im e n soveliam -<br />

paan p aikkaan. Tätä paavin k irje ttä<br />

p id e tä ä n eräänla ise n a T urun peru<br />

s ta m is k irje e n ä . L is ä k s i d o m in i­<br />

k a a n im u n k it ra kensivat lu o s ta rin<br />

T u rkuun. M yös kru u n u h a lu s i tu r­<br />

vata v a lta n s a S u o m e ssa varm ista ­<br />

m a lla its e lle e n A u ra jo e n s is ä ä n tu ­<br />

lovä ylä n . 1 2 8 0 -lu vulla a lo ite ttiin<br />

T urun lin n a n ra k e n ta m in e n . T u lip<br />

a lo t ja v ih o llis h y ö k k ä y k s e t h id a s­<br />

tiv a t ka u p u n g in k e h ity s tä ke skia ­<br />

jan lo p p u p u o le lla .<br />

K u sta a Vaasan a ika o li T u ru lle<br />

tärkeä. K u n in g a s o le s k e li kaupung<br />

is s a lähes p u o li v u o tta . Hän teki<br />

S u o m e s ta J u h a n a -h e rttu a n herttu<br />

a ku n n a n . Ison vih a n aika n a T urku<br />

pysyi edelleen h a llin n o n keskuksena,<br />

vaikka k a ik k i, jo tk a kykenivät,<br />

pakenivat ka u p u n g is ta .<br />

1 800-luku o li T u ru lle m onien<br />

k o e tte le m u s te n a ik a . H e ls in g is tä<br />

te h tiin m aan p ä ä k a u p u n k i, akatem<br />

ia s iirre ttiin s a m o in H e ls in k iin ja<br />

lis ä k s i s u u rp a lo 1827 m u u tti su u ­<br />

ren osan k a u p u n k ia k y te v ik s i raun<br />

io ik s i. T u ru n e lin k e in o e lä m ä to i­<br />

p u i s u u rp a lo s ta häm m ä styttä vän<br />

nopeasti.<br />

E n sim m ä ise n m a a ilm a n sodan<br />

jälke e n S u o m e n its e n ä is ty tty ä<br />

T u rku sai kaksi k o rk e a k o u lu a Å bo<br />

A kadem in ja T urun Y lio p is to n .<br />

T u rk u , S uom en v a n h in kaupunki<br />

on ja k a n u t m aan k o h ta lo n sekä<br />

hyvin ä e ttä h u o n o in a a ik o in a . □<br />

V u o ris to ja d ir.c a n t. A a rn e V irta ­<br />

nen.<br />

K u o ro n p u h e e n jo h ta ja n a on nyk<br />

y is in to im itu s jo h ta ja Kalervo<br />

K u n n a s, vara p u h e e n jo h ta ja n a ja<br />

s ih te e rin ä ta lo u s jo h ta ja Leo<br />

K anerva, va ra in h o ita ja n a pankin ­<br />

jo h ta ja Pekka S a lm in e n ja isäntänä<br />

e d u s ta ja A u lis H ä n n in e n . □<br />

Turkua<br />

kirjallisuudessa<br />

Portsalainen<br />

Ju h a n i M e rila h d e n k o tis e u tu ra k -<br />

kaus p a ista a e s iin tä s s ä "k u v a ja<br />

sana" kirja se n jo k a is e lta sivulta .<br />

V a lo kuvat ovat ta id e tta p arhaim ­<br />

m illa a n . N äkem ys, p ie te e ttis y y s ,<br />

a rvostu s, ta ite e llis u u s , ty ö n te k ­<br />

n illin e n s u o ritu s ja te k s tin vähäeleinen,<br />

karun ru n o llin e n , a ito tu r­<br />

kulainen ilm a is u s o in tu v a t m ain<br />

io s ti yh te e n . T u rk u la is e n a h u o ­<br />

maa k u in k a ju u ri täm änta p a in e n<br />

te k s ti ja kuva o n e s im . sa vo la i­<br />

suuden lavertelevan puhetavan<br />

vastakohta.<br />

J u h a n i M e rila h d e n "P o rts a la i-<br />

n e n " o n jo p a ku n n ia n te k o tä lle<br />

viim e vu o s in a p a ljo n p u h e e n a ih e t­<br />

ta a n ta n e e lle ka u p u n g in o sa lle .<br />

Luulen e ttä m ik ä li lu k ija on vanha<br />

p o rts a la in e n , n iin h ä n e lle tulee<br />

tip p a silm ä k u lm a a n , k u te n m in u l­<br />

le. — K irja on m a in io lahja annettavaksi<br />

m e rk k ip ä iv in ä p o rtsala i-<br />

s ille ja m u ille k in tu rk u la is ille .<br />

K u sta n ta ja n a on p ie n i tu rk u la i­<br />

nen uusi k u s ta n n u s liik e M a tricula<br />

O y. K irja a m yyvät kirja kaupat,<br />

m yös T u rku-seura tu le e kesäjuhliensa<br />

y h te ydessä m yym ään k irjasta.<br />

H in ta on 27:-.<br />

P ieni e s im e rk k i k irja s ta . S ivulla<br />

16 on P ortsan p o ikie n patsas<br />

P u u ta rh a kadulta , T urun Työväen<br />

S äästö p a n kin edessä. V iereisen<br />

sivun ru n o : "K a ik k i nuo n upukivet<br />

S o fia n k a d u lla , K orkeavuore n kadulla,<br />

H e ik k ilä n k a d u lla , P uutarhakad<br />

u lla , R auhankadulla , A nnankad<br />

u lla , A rv id in k a d u lla ja S airashuoneenkadulla<br />

P o rtsan poikien<br />

ju o s ta ." □<br />

JA L O TO R KO LA<br />

Rinkeplum mat<br />

kukkivat<br />

R om aani o n tu rk u la is e n p a trio o ­<br />

tin ja T urun m u rte e n harrastajan<br />

k a nnalta varsin rohkea y rity s tu o ­<br />

da lu k ija n eteen T u ru n Portsan<br />

n a a p u rika u p u n g in o sa n L in n a fä ltin<br />

ih m is lä h e is tä eläm ää ja erään p i­<br />

h a p iirin ta p a h tu m a t 1940-luvun<br />

sota ja p u la v u o s ilta .<br />

E rik o is ta tä ssä on se, e ttä Eva<br />

lllo in e n ei its e lie n e va rsin a ise sti<br />

tu rk u la in e n ja tä s tä ehkä jo h tu u<br />

että k u v a ttu e lä m ä n p iiri ei tu le<br />

riittä vän lä h e is e k s i ja its e ele tyksi,<br />

m u tta to is a a lta on m e lko in e n saavutus<br />

u lk o p u o lis e n a jo n k in M alm<br />

in ka d u n tai läheisen m iljö ö n ja<br />

ih m is te n kuvaus.<br />

K irjassa useasti e s iin ty v ä m urre,<br />

m ikä li se y rittä ä o lla Turun m urretta,<br />

on virh e e llis tä , jo s sitä tu t­<br />

kii T urun m urteen harrastajan kannalta<br />

— arvelivat a in a kin Turkuseuran<br />

m urrejaoston jäsenet. T o i­<br />

saalta tie ty s ti eri ih m iste n "s u u ­<br />

hun p a n tu " m urre voi m yöskin vapaasti<br />

rö n s y illä , jo tta se palvelisi<br />

kirjo itta ja n ta v o itte ita . Toisaalta<br />

ku ite n kin ju u ri tu o rom aanin<br />

Turun m urteen h e ikkous on su u ri<br />

puute.<br />

M itä itse rom aanin a siasisältöön<br />

tulee, on s iin ä m e lkoisesti ko.<br />

a jankohdan tie to u tta ja ilm että,<br />

jo s k in kertom inen on ty y liltä ä n<br />

kovin harppovaa ja ke n tie s o sin<br />

p in n a llis ta k in .<br />

En k irjo ita tä tä katsausta m i­<br />

nään k irja llis u u s k riitik k o n a , vaan<br />

lu kija n a ja ko. seudun asukkaana<br />

ja tu n tija n a . M illään tavalla m ie ltä<br />

ylentävä k irja ei o le ja su ru llise n<br />

tu n tu is ta on koko henki ja s is ä l­<br />

lys. N äin on ehkä väärin sanoa,<br />

että a ito tu rkula in e n rakastaa L in ­<br />

n a fä ltin o m a la a tu ista , satam an ja<br />

Turun linnan lä h e istä h is to ria llis ta<br />

ym p ä ristö ä . S iihen k u u lu is i m yös<br />

tyyty v ä is y y s ja h u u m o ri. Eva lllo i­<br />

nen näkee asiat k u ite n k in m ustien<br />

silm ä la sie n läpi, m ikä tekee e lä ­<br />

män ankeaksi. — K irja ilija lla on<br />

kuite n kin tä ysi vapaus nähdä asiat<br />

om a lla tavallaan ja k irjo itta a sen<br />

m ukaan. N äin on Eva lllo in e n te h ­<br />

nyt ja kukaan ei voi kie ltä ä m yös<br />

hänen näkem yksensä o ikeutu sta .<br />

— K irja on 238 s ivuin e n , Tam m en<br />

k ustantam a ja m aksaa kirja ka u ­<br />

p o issa 48 m k.<br />

M eillä on Turku-aiheisia romaaneja<br />

kovin vähän ja Eva llloisen<br />

romaani saattaa hyvinkin olla positiivinen<br />

ärsyke suurempiin yrityksiin<br />

Turku-keskeisille romaaneille.<br />

Turku-seura teki aikoinaan esityksen<br />

Turun kaupunginhallitukselle<br />

ja 750-vuotisjuhlatoim ikunnalle<br />

sekä Turku-aiheisen romaanin<br />

että novellien kirjoituskilpailusta,<br />

mutta aloite ei johtanut tulokseen<br />

— vielä tällä kerralla. Ei<br />

Turkuakaan rakennettu yhdessä<br />

vuodessa. Suuri romaani Suomen<br />

synnyinkaupungista, Turusta,<br />

odottaa tekijäänsä. Toivossa on<br />

hyvä elää. □<br />

JA LO TO RKO LA<br />

Valtiona rkeologi<br />

C. J. G ARDBERG :<br />

Rakennetun<br />

miljöön<br />

kansalliset<br />

puitteet<br />

S uom essa on h e lp p o o s o itta a ,<br />

e ttä ra ke n n u sta ite e m m e m u o d o t<br />

ovat tu lle e t e ri ilm a n s u u n n is ta ,<br />

h irs ira k e n n u s te k n iik k a id ä stä ja<br />

kaakosta, k iv ira k e n n u s te k n iik k a<br />

lännestä ja e te lä stä sekä eri ty y lip<br />

iirte e t m illo in m is tä k in suunnasta.<br />

K u ite n k in void a a n sanoa, e ttä<br />

on o lem assa ty y p illin e n s u o m a la i­<br />

nen ra k e n n u s k u lttu u ri, se lla in e n ,<br />

jo n ka voidaan a ja te lla olevan a i­<br />

noastaan tä ä llä S u o m e ssa. Täm ä<br />

jo h tu u s iitä , e ttä tä n n e tu lle e t<br />

m u o d o t ja te k n is e t ra tk a is u t on<br />

to te u te ttu n iillä e h d o illa , jo ita tä ­<br />

k ä lä iset m a te ria a lit ovat a s e tta ­<br />

neet.<br />

Kun m u u a lla E u ro o p a ssa kesk<br />

ia ja lla k ä y te ttiin tiiltä k irk k o je n ja<br />

lin n o je n seinien m u u raukseen,<br />

m e illä S uom essa ty y d y ttiin lähes<br />

p o ik k e u k s e tta h a lvem paan m ateria<br />

a liin , lu o n n o n kive e n . S ensijaan<br />

S uom essa k o ris te e llis e t o s a t, k u ­<br />

ten k irk k o je n p ä ädyt sekä ovien ja<br />

ik k u n o id e n p ie le t, m u u ra ttiin t iilestä.<br />

M u u a lla m a n te re e lla m m e<br />

k o ris te o s iin k ä y te ttiin s itä v a s to in<br />

h e lp o sti ve iste ttä vää — to s in k a l­<br />

lis ta — h iekka- ja k a lkkikive ä .<br />

K e skia ika ise t k iv ira k e n n u k s e m ­<br />

me, k u te n e s im e rk ik s i O la v in lin n a ,<br />

edustavat a in u tla a tu is ta k a n s a llis ­<br />

ta k u lttu u ria k y lä y h te is ö n m u o ­<br />

dosta n e id e n h irs ira k e n n u s te n<br />

o h e lla . K a n sanom a isessa ra ke n ta ­<br />

m isessa on ra ke n n u sm a te ria a li<br />

haettu aivan lä h e ltä . R a ke n ta m i­<br />

nen on ta p a h tu n u t lu o n n o n ta rjo a ­<br />

m in ehdoin .<br />

E rila is te n ty y lip iirte id e n alkaessa<br />

m u o to u tu a ei tila n n e m u u ttu ­<br />

n u t. M anner-E u ro o p a ssa se lviä la ­<br />

keja n o u d a tta n u t g o tiik k a jä i S u o ­<br />

m essa vain kansanom a is e k s i h e i­<br />

ja s tu k s e k s i ilm e n tä e n yle e n sä y k ­<br />

s ity is k o h tia , kute n T u ru n lin n a n<br />

k o h d a lla , s a a v u tta m a tta renesanssin<br />

tä y d e llis tä ilm a is u a .<br />

S u o m a la in e n re n e sanssi k e rto o<br />

k u ite n k in rakenta ja n s illo is is ta<br />

m a h d o llis u u k s is ta seura ta ajan ilm<br />

iö itä edusta e n lo p p u tu lo k s e lta a n<br />

p u u k irk k o je n ja -k a u p u n k ie n , herraskarta<br />

n o id e n ja p a p p ilo id e n sekä<br />

ta lo n p o ik ie n k y lie n o h e lla ty y p illis<br />

tä s u o m a la is ta ra k e n n u s k u lttu u ­<br />

ria.<br />

S u o m a la is e t alan a m m a ttila is e t,<br />

ra kenta ja t, m u u ra rit, k irve sm ie h e t<br />

ja p u u se p ä t, s a ivat lä n tis te n m u o ­<br />

to je n lis ä k s i v a ik u tte ita m yös<br />

idästä s u u riru h tin a s k u n ta -a ja lla .<br />

T ä ltä p o h ja lta m u o d o s tu i k u ite n k in


Meren kutsun kuuli<br />

26.514 kävijää<br />

• Turvallisesti pelastuslautalla, kertoo m erivoim ien kom entajan Jorma<br />

Haapkylän Ilm e. M ikäpä on ollessa, kun vierellä on viehättävä "m atruusi”<br />

Meri Kutsuu 79 -näyttelyn tervetulotoivotukset lausunut M alja-Llisa Pauhu.<br />

■ O s u u s k u n ta T u ru n M e s s u je n K u p itta a n u rh e ilu h a llis s a<br />

2 1 . — 2 9. 4 . <strong>1979</strong> jä rje s tä m ä ä n M e ri K u ts u u 7 9 -n ä y tte ly y n<br />

tu tu s tu i 26 5 14 m a k s a n u tta k ä v ijä ä . V a ik k a ta v o ite tta 30 000<br />

k ä v ijä ä ei s a a v u te ttu n ä y tte ille a s e tta ja t ja n ä y tte ly n jä rje s tä jä<br />

o vat ty y ty v ä is iä tu lo k s e e n . M u k a n a o li 1 03 n ä y tte ille a s e tta ­<br />

ja a , jo tk a e s itte liv ä t o s a s to illa a n to is ta s a ta a v e n e ttä ja sam<br />

a n verran m o o tto re ita . U rh e ilu h a llin tila t o li k aik ki v ara ttu<br />

ja lis ä k s i ta rv ittiin h a ilin u lk o p u o lis ia tilo ja .<br />

N ä y tte ly n , jo k a o li 17. O s u u s ­<br />

k u n ta T urun M e s s u je n jä rje stä m ä<br />

v e n e n ä y tte ly , avasi m e riv o im ie n<br />

k o m e n ta ja ko n tra -a m ira a li Jorm a<br />

H aapkylä . V apaa-ajan o s a sto o li<br />

tä llä kertaa jä te tty p o is ja s iirre tty<br />

10. — 19. 8. <strong>1979</strong> jä rje s te ttä v ille<br />

T u ru n M e s s u ille 79, jo llo in e s ite l­<br />

lään m y ö s K u p itta a n uim a la n a l­<br />

taase e n s ijo ite tta v ia veneitä.<br />

TIE D O TTA V A A O H JE LM A A<br />

JA V IIH D ETTÄ<br />

N ä y tte ly s s ä o li m u ka n a u s e ita<br />

tie d o tta v ia o s a s to ja . M e re n ku lku -<br />

a in u tla a tu in e n ja o m a le im a in e n<br />

s u o m a la in e n e m p ire ty y li.<br />

K a n s a llis e t p iirte e t ovat s ä ily ­<br />

neet m y ö h e m m in k in S uom essa.<br />

K orkean ta ite e llis e n ta s o n s a a vutta<br />

n u t n s. k a n s a llis ro m a n ttin e n<br />

ty y li k o e ttiin vo im a kka a n a k a n s a l­<br />

lis e n a ilm iö n ä nk. s o rto v u o s ie n<br />

a ikana vaikka se p e ru s tu ik in o s itta<br />

in k a n s a in v ä lis iin e s ik u v iin .<br />

L ä p im u rto n s a v u o s in a 1929— 1930<br />

s a a n e e ssa n s. fu n k tio n a a lis e s s a<br />

ty y lis s ä k in o n o llu t h a vaitta vissa<br />

k a n s a llis ia p iirte itä : u u s i a rk k ite h ­<br />

tip o lv ih a n on k a n s a llis e n its e lu o t­<br />

ta m u k s e n m y ö tä s a a v u tta n u t ro h ­<br />

keuden ja h a lu n k o k e illa u u tta . □<br />

h a llitu s e s itte li u u tta vesite id e n<br />

v iito itu s jä rje s te lm ä ä , jo h o n S u o ­<br />

m essa s iirry tä ä n kahden vuoden<br />

k u lu ttu a . O s a s to lla o li e s illä m yös<br />

e nsi kertaa ilm e s ty n y t T ie d o n a n to ­<br />

ja v e n e ilijö ille -le h ti. V a rsin a is-<br />

S u o m e n L u o n n o n s u o je lu y h d is ty s<br />

a n to i tie to ja o ik e a s ta k ä y ttä y ty m i­<br />

sestä s a a ris to n h e rk ä s ti h a a v o ittu ­<br />

vassa lu o n n o s s a . T u ru n p o liis ila i­<br />

to s yhdessä L iikku va n p o liis in<br />

T urun lä ä n in o s a s to n kanssa ja k o i­<br />

vat tie to a veneliik e n n e s ä ä n n ö k s is -<br />

tä ja rik o s p o liis i ve n e is iin k o h d is ­<br />

tu v is ta rik o k s is ta ja o m a isuuden<br />

s u o ja a m isesta .<br />

PANEELI KALASTUS-<br />

ASIOISTA<br />

E n s io Itkonen e s itte li u u sia pela<br />

s tu s v ä lin e itä ja a m m a ttik a la s ta ­<br />

jille ta rjo ttiin tie to ja a m m a ttiin<br />

liitty v is tä a s io is ta paneelissa , jo ­<br />

hon o s a llis tu i ka la s ta jia , ka la stu s-<br />

neuvo jia ja ka la ta lo u s jä rje s tö je n<br />

e d u s ta jia .<br />

Y le is ö n v iih d y ttä jin ä e s iin ty iv ä t<br />

m m . M a tti ja T e p p o , A u ro ra -ku o -<br />

ro, p u h a llin o rk e s te ri M e tsä tä h ti,<br />

V e li-P e kka L e h to , K alevi R othbergin<br />

o rk e s te ri ja m essuem äntä<br />

M a ija -L iis a Peuhu. L is ä k s i jä rje s ­<br />

te ttiin m u o tin ä y tö k s iä .<br />

Veneet vesillä<br />

-näyttely<br />

lähes täynnä<br />

Veneet v e s illä -n ä y tte ly jä rje s te ­<br />

tään h e in ä ku u ssa <strong>1979</strong> Unikeon<br />

k e stie n aikaan jo kahdeksannen<br />

kerran N a a n ta lin ka u p u n g in p ie n ­<br />

venesatam assa. O s u u s k u n ta Turun<br />

M e s s u t vastaa n y t jo to ista m ise e n<br />

Veneet v e s illä -n ä y tte ly n jä rje s tä ­<br />

m isestä .<br />

N a a n ta lin ka u p u n g in sydäm essä<br />

s ija its e v a s s a , m a am m e p a rh a im ­<br />

m aksi n im e ty s s ä venesatam assa<br />

y le is ö llä on m a h d o llis u u s neljän<br />

päivän ajan tu tu s tu a v e n e is iin n iiden<br />

o ikeassa e le m e n tis s ä ja perehtyä<br />

k o e a jo lla n iid e n to d e llis iin<br />

o m in a is u u k s iin . Veneet v e s illä -<br />

n ä y tte ly n v a ltit o v a tk in ju u ri koeajo<br />

m a h d o llis u u s ja N a a n ta lin id y llinen<br />

k a u p u n k iy m p ä ris tö .<br />

Veneet v e s illä -n ä y tte ly ä on laaje<br />

n n e ttu v iim e v u o tis e s ta , s illä<br />

ka ik k i n ä y tte ille a s e tta jik s i h alukkaat<br />

eivät m a h tu n e e t kesällä -78<br />

m ukaan. Tänä kesänä n ä y tte lyssä<br />

on tila a ru n saalle 60 veneelle.<br />

V e n e p a ikko ja on saatu lisää kym ­<br />

m enisen k a p p a le tta .<br />

Tänä kesänä n ä y tte ly a lu e a id a ­<br />

taan kute n v iim e k in vu o n n a ja<br />

y le is ö ltä p eritään pääsym aksu.<br />

V iim e kesänä k e s k u s te lu a s y n n y t­<br />

tä n yt a ita m u u ttu u n yt parem m in<br />

N a a n ta lin y m p ä ris tö ö n so p ivaksi,<br />

s illä N a a n ta lin k a u p u n k i rakentaa<br />

o san a id a s ta p ysyväksi. Pysyvä<br />

osa koota a n p e n k e is tä , jo tk a sam<br />

a lla kertaa p alvelevat sekä aitana<br />

e ttä levähdyspaikkana.<br />

V ilk a s lo m a ka u si ja U nikeon<br />

k e s tit h o u k u tte le v a t N a a n ta liin<br />

m a tk a ilijo ita ja in n o k k a ita v e n e ilijö<br />

itä n iin S u o m e sta k u in u lk o m a ilta<br />

k in . V e n e n ä y tte ly a jo ittu u ju u ri<br />

kestien a ikaan, jo llo in tunnelm a a<br />

lu o vat e rila is e t k e s ä is e t ta p a h tu ­<br />

m at ja m e re llin e n v iih d e . N aantalin<br />

kesässä Veneet v e s illä -n ä y tte ­<br />

lystä on m u o d o s tu n u t sekä y le i­<br />

söä v iih d y ttä v ä e ttä e rittä in tu lo k ­<br />

se llin e n m y y n tita p a h tu m a . □<br />

SATA M A K IR JA<br />

K IIN N O STI<br />

E rik o is e s ti y le is ö ä k iin n o s ti<br />

M e rip a rtio lip p u k u n n a n T u ru n Partio<br />

-S is s it ry:n ju lk a is e m a S uuri<br />

S a ta m a kirja I, T u ru n saaristo .<br />

A s ia llis in k a rto in ja ly h y in se lo s ­<br />

tu k s in kertovaa sa ta m a k irja a ei aik<br />

a is e m m in o le o llu t saatavissa<br />

S u o m e n s u o s itu im m a s ta veneilyalu<br />

e e sta . S a ta m a kirja a on m yytävänä<br />

m m . tu rk u la is is s a k irja k a u p o is ­<br />

sa.<br />

Turun<br />

Messuista<br />

ennätyssuuret<br />

E lo kuussa p id e ttä v ä t T urun<br />

M essut ovat tä h ä n a s tis is ta kans<br />

a in v ä lis im m ä t. T o rs ta in a 17. 5.<br />

ilm o itta u tu i U n kari m e s s u ille 21<br />

y rity k s e n v o im a lla . U nkarin ta rv itsem<br />

a n ä y tte ly n e liö m ä ä rä o lis i<br />

k a ikkiaan 308, jo s ta 60 n e liö tä on<br />

varattu S zegedin ka u p u n g ille .<br />

T ällä h e tk e llä T u ru n M e ssuilla<br />

on k u u tis e n s a ta a n ä y tte ille a s e tta ­<br />

jaa ja n ä y tte ly tilo is ta on varattu jo<br />

noin 90 p ro s e n ttia . S uurien, usean<br />

sadan n e liö n , n ä y tte ly o s a s to je n<br />

s ijo itta m in e n tu o tta a jo vaikeuksia.<br />

U n karin m y ö h ä is e n ilm o itta u ­<br />

tu m is e n v u o k s i T u ru n M essut<br />

pystyy antam aan U n k a rille vain<br />

200 m J:n n ä y tte ly tila n .<br />

Jo va rsin va rh a ise ssa vaiheessa<br />

T urun M e s s u ille ilm o itta u tu iv a t<br />

T urun p o h jo is m a is e t ystä vyyskaup<br />

u n g it A rh u s , B ergen ja G öteborg,<br />

sam oin R om ania v a rm is ti m ukana<br />

o lo n sa a jo is s a . R om ania e s itte le e<br />

o sa sto lla a n te o llis u u s tu o ta n to a a n .<br />

P uola, jo lla o n kaikkiaan 250<br />

n ä y tte ly n e liö tä , tu o m e s s u ille m m .<br />

h u o n e k a lu ja ja ke n kiä . Itäinen<br />

naapurim m e , N e u v o s to liitto , on<br />

e d u s te ttu n a m e s s u illa sekä Suom<br />

a la is -n e u v o s to liitto la is e n ka u p ­<br />

pakam arin e ttä ra ja kauppayrityksen<br />

L e n fin to rg in v o im in .<br />

S u u ri o s a s to , 384 neliö m e triä ,<br />

on m yös S aksan L iitto ta s a v a lla lla .<br />

O sa sto lle on k o o ttu S uom alaissaksalaisen<br />

kauppakam a rin to i­<br />

m esta kaikkia a n k o lm is e n k y m ­<br />

m entä s a k s a la is ta ja Suom essa<br />

e d u s te ttu n a olevaa sa k s a la is ta y ritystä<br />

. □<br />

TURUN G ö te b o rg -s e u ra n , Turun<br />

K auppakam a rin ja T urun S äästöpankin<br />

jä rje s tä m ä s s ä T u rku-G ö te -<br />

b o rg -s y m p o s iu m is s a 18. 4. <strong>1979</strong><br />

T urussa e s ite lm ö iv ä t Å b o A kadem<br />

in K a u p p a ko rke a ko u lu n re h to ri<br />

C aj-G unnar L in d s trö m ja G ö te b o r­<br />

gin k a u p u n g in s a ta m a jo h ta ja Sven<br />

U llm an.<br />

TURUN<br />

MESSUT 79<br />

10- 19. 8.<strong>1979</strong><br />

Messulääkäri<br />

Turun<br />

Messuille<br />

T urun M e ssu illa 79<br />

1 0.— 19. 8 .on y le is ö llä e n sim m ä istä<br />

kertaa m a h d o llis u u s käydä päiv<br />

ittä in m aksutta lääkärin vastaan<br />

o to lla . M essulääkäri liitty y n iih in<br />

m o n iin p a lvelu ih in , jo ita elo kuussa<br />

jä rje ste ttä vät T urun M essut 79<br />

tarjoaa yle isö lle .<br />

Terveyskylpylä R uissalon ja<br />

T urun F ysika a lise n H oitoasem an<br />

yhte isellä o s a s to lla esitellään terveyskylpylän<br />

to im in ta a ja h o ito ­<br />

m u o to ja sekä a ku p u n k tio h o ito a ja<br />

siihen liitty v ä ä in fo rm a a tio ta .<br />

Sam oin on ta rk o itu s antaa tie to a<br />

n iis tä eri p u o lilla Suom ea olevista<br />

to im in ta p is te is tä , jo is s a on m ahd<br />

o llis u u s saada a k u p u n k tio h o ito a .<br />

T iedottavan ja neuvovan palvelun<br />

lis ä k s i m essuvieraat voivat m itta<br />

u tta a verenpaineensa ja su u n n i­<br />

te lm is s a on m yös sydäm en to i­<br />

m innan m itta u s , EKG.<br />

P äivittäin o s a s to lla on tie ty n<br />

ajan lääkäri ja koko päivän sairaanhoitaja.<br />

Lääkäreinä v u o ro te le ­<br />

vat lä ä k.lis. Jyrki Sivonen ja<br />

lä ä k .lis . Seppo G rö n ro o s, sairaanhoita<br />

ja n a on y lih o ita ja E ija K okkola.<br />

O sasto s ijo ite ta a n U rh e ilu h a l­<br />

liin .<br />

KUPITTAASTA<br />

PIENOISKAUPUNKI<br />

T urun M essut järjestetään nyt jo<br />

kolm annen kerran K upittaan p u isto<br />

a lu e e lla . Koko m essualueesta<br />

m u o d o stu u tiiv is ja to im iv a k o k o ­<br />

naisuus. V arsin a ista p u is to a lu e tta<br />

pyritään säästäm ään m a h d o llis im ­<br />

man p a ljo n ja täm ä on ote ttu<br />

o sastojen s ijo itte lu s s a h u o m io o n .<br />

M essujen y li 500 näytte lyosasto a<br />

ja kahdeksan h a llia m uodostavat<br />

p ie n o iskaupunkia m uistu tta van<br />

kokonaisuuden m e ssu ra vin to lo i-<br />

neen, m essulääkäreineen, m essupappeineen<br />

ja eri palveluineen.<br />

Turun M essut 10— 19. 8. <strong>1979</strong><br />

ovat elin kein o e lä m ä n osuus Turun<br />

750-v u o tis ju h lie n vie to ssa. T ällä<br />

h etkellä näyttää s iltä , että m ess<br />

u is ta m u o d o stu u to d e lla m ittava<br />

ju h livan T urun arvoinen m essutapahtum<br />

a. □<br />

Kaupungille<br />

oma<br />

näyttelyhalli<br />

■ Turun kaupungin esittelytiiaksi<br />

Turun m essuille<br />

<strong>1979</strong> ostetaan Tam pellan lähes<br />

500 m J:n suuruinen teräskaarihalll.<br />

Kaupungin<br />

juhlavuositoim ikunta on<br />

päätynyt tähän ratkaisuun.<br />

Turun kaupungin esittelyhalliin<br />

sijoitetaan ”Turku<br />

750 vuotta” -näyttely sekä<br />

pienim uotoinen Turun yhdentoista<br />

ystävyyskaupungin<br />

esittely. Turun m essujen<br />

Jälkeen juhlavuosinäyttely<br />

siirretään Turun linnan<br />

tiloihin, m issä se on esillä<br />

kuluvan vuoden loppupuolelle<br />

saakka.<br />

T urun k a u p u n g in T u ru n m e s­<br />

s u ille p y s ty te ttä v ä n te rä ska a rih a l-<br />

lin ko ko on 31,5 x 15 m e triä e li<br />

472,5 m 2.T e rä skaarih a lli on p e ru s ­<br />

väriltään s in in e n ja tä lla in e n h a llity<br />

y p p i tule e n y t ole m a a n e n si kertaa<br />

e s illä . V a rsin a ise n ju h la v u o s i-<br />

n ä y tte ly tila n o h e lla h a lliin tu le e<br />

T urun y s tä v y y s k a u p u n k ie n o s a s to<br />

sekä e rity in e n ” d ia te a tte ri” , jo s s a<br />

esitetään m essuje n aika n a d ia k u ­<br />

v ia k a u p u n g is ta ja sen h is to ria s ta .<br />

T urun ka u p u n g in h a llin u lk o p u o ­<br />

lelle s ijo ite ta a n m e ssuje n e s iin ty ­<br />

m islava.<br />

T urun m e s s u ille p y s ty te ttä v ä n<br />

k a u p u n g in h a llin p y s ty ty s k u s ta n -<br />

n u kset ovat 105 000 m arkkaa ja<br />

” Turku 750 vu o tta ” -n ä y tte ly n k u s ­<br />

ta n n u k s e t 51 000 m arkkaa. □<br />

Konttori 79<br />

— näyttely<br />

Ikituurissa<br />

K o n tto ri 79 -n ä y tte ly , p idetään<br />

R a n ta sip i Ik itu u ris s a T u ru ssa tä ­<br />

män vuoden s y y s k u u s s a 26— 29.<br />

päivinä. N ä y tte ly on a vo in n a k o tija<br />

u lk o m a is ille n ä y tte ille a s e tta jille .<br />

M ukana ovat m m . s u u re t k a n s a in ­<br />

vä liset y rity k s e t IB M ja Rank<br />

X erox sekä m itta v a k o tim a in e n<br />

N okia. K iin n o s tu s n ä y tte ly ä k o h ­<br />

taan on o llu t v ilk a s ta .<br />

T iiv is a m m a ttin ä y tte ly k o k o n a i-<br />

s u u s ta rjo a a e rin o m a is e t p u itte e t<br />

uusien tu o tte id e n e s itte ly y n .<br />

K o n tto ri 79 -n ä y tte ly s s ä n ä y tte ille<br />

a se tta ja t saavat su o ra n k o n ta k tin<br />

n iih in h e n k ilö ih in , jo tk a ovat vastu<br />

u s s a y rity s s e k to rin ja ju lk is e n<br />

h a llin n o n k o n tto re id e n h a n k in ta ­<br />

p ä ä tö k s is tä . S a m o in y le is ö llä on<br />

e rin o m a in e n tila is u u s tu tu s tu a<br />

alan u u tu u k s iin .


Åbo Akademin<br />

kortteli olisi<br />

säilytettävä ehjänä<br />

TU R U N K A U P U N G IN H A L L IT U K ­<br />

SELLE<br />

H ä m e e n kadun ja U udenm a a n ka ­<br />

d u n ris te y k s e s s ä sija its e v a , Å b o<br />

A k a d e m in o m is ta m a ku lm a ra ke n -<br />

nus o n jo u tu n u t p u rk a u s u h a n a la i­<br />

s e k s i, o s itta in s ik s i, e ttä se v a a tisi<br />

p e ru s te e llis e n k o rja u k s e n , o s itta<br />

in s ik s i, e ttä eräät liik e n n e s u u n ­<br />

n ite lm a t e d e lly ttä is iv ä t H äm eenkad<br />

u n le v ittä m is tä , jo tta kääntyvä<br />

liik e n n e v o ita is iin p a re m m in o h ja ­<br />

ta ris te y k s e n o h i.<br />

K o ska ra kennuksen purkam in e n<br />

ja k o rtte lin p ie n e n tä m in e n o le e llis<br />

e s ti h u o n o n ta is i p e rin te e llis e s ti<br />

eheää ka u p u n kiku va a , T u rku-seura<br />

h a lu a a k u n n io itta e n e s ittä ä , e ttä<br />

k a u p u n g in h a llitu s a n ta is i p e ru s­<br />

te e llis e s ti s e lv ittä ä s e lla is ia v a ih ­<br />

to e h to is ia ra tk a is u ja , jo tk a eivät<br />

va a tis i k o rtte lin m u o d o n m u u tta ­<br />

m is ta .<br />

Täm ä k o rtte li o n osa s itä E ngelin<br />

asem akaavan selkeää ja jo h ­<br />

d o n m u k a is ta jä rje s te lm ä ä , jo n ka<br />

T u o m io k irk o n , B rahen ja P o rth a ­<br />

n in p u is to je n y m p ä rillä olevat<br />

k o rtte lit m u o d o s ta v a t. N äm ä keh<br />

y s tä v ä t h is to ria llis e n T u ru n vanhan<br />

ke s k u s ta n , jo s s a o le v ia ra kenn<br />

u k s ia p itä is i m a h d o llis im m a n<br />

kauan s u o je lla . K u n s a n o tu lla<br />

a lu e e lla o n e s im e rk illis e llä ta valla<br />

v iim e v u o s in a u s e ita a rvo kka ita rak<br />

e n n u k s ia p e ru s te e llis e s ti re sta u ­<br />

ro itu ja saatu ne n ykyaja n o lo s u h ­<br />

te ita vastaavaan k u n to o n , o lis i jä l­<br />

je llä o le v a tk in v a n h a t rakennukset<br />

p e la ste tta va.<br />

H äm e e n ka d u n ja U udenm a a n ka ­<br />

dun k u lm a u s m u o d o s ta a ikäänkuin<br />

p o rtin , jo s ta ajetaan täm än v u o s i­<br />

sadan m iljö ö s tä vanhaan e m p ire -<br />

T u rk u u n . M onessa K e ski-E u ro o p a n<br />

ka u p u n g e is s a liik e n n e tie to is e s ti<br />

jo h d e ta a n v ie lä a h ta a m m is ta kaup<br />

u n g in p o rte is ta . K u lm a u kse n le ik ­<br />

kaam in e n sa a tta a p e rin p o h ja is e s ti<br />

m u u tta a tä tä va iku te lm a a .<br />

T ie to is e n a s iitä , e ttä T u ru n ke s­<br />

k u sta n liik e n te e n jä rje s te ly t on<br />

la a ja k a n to is e m p i kysym y s , jo s s a<br />

m a in ittu k a d u n k u lm a u s on vain<br />

yksi o s a te k ijä , T u rk u -s e u ra to iv o o ,<br />

e ttä eri v a ih to e h to ja p u n n itta e s s a<br />

e n s is ija in e n ta v o ite asetetaan kaup<br />

u n kiku va n p a ra n ta m iseen. Å bo<br />

A kadem in k o rtte li o lis i s ä ily te ttä v ä<br />

e h jä n ä ja s ille ra kennetta vat uudet<br />

ra kennukset s o p e u te tta v a o le m a s ­<br />

sa olevaan y m p ä ris tö ö n ta id o k ­<br />

kaasti.<br />

T u ru ssa, 1 1 .4 . <strong>1979</strong><br />

TU R K U -SEURA,<br />

A B O -S A M F U N D E T R.Y.<br />

O LLI K E S T ILÄ<br />

P u h e e n jo h ta ja<br />

Turku-seura toimii<br />

T U R K U -seura n jäsenm ä ä rä o li<br />

vu o d e n v a ih te e ssa 2 100. Täm än<br />

jä lk e e n jäsenm ä ä rä on kasvanut<br />

y li sa d a lla , s illä a s ia m ie h e t ovat<br />

to im in e e t in n o lla . J ä senm ä ä rä ja<br />

kasvava to im in ta k u lk e v a t s iis rin ­<br />

nakka in .<br />

K u lu n u t ta lv ik a u s i o n m e rk in n y t<br />

T u rk u -s e u ra lle h u o m a tta v a a työR<br />

ru n s a u tta , k u te n tä s tä S uom en<br />

T u rku -le h d e n kesä- ja k o tis e u tu -<br />

sekä le h te m m e 20-v u o tis ju h la n u -<br />

m e ro s ta ilm e n e e .<br />

LE H T E M M E tä m ä n n u m e ro n ilm<br />

e s ty e s s ä k e säkuun p u o liv ä lis s ä<br />

— tä tä k irjo ite tta e s s a to u k o k u u on<br />

p u o liv ä lis s ä — T u ru n v a lta k u n n a l­<br />

lis e t k o tis e u tu p ä iv ä t o vat lähellä.<br />

N e s a a tiin T u rk u u n T u rku-seura n<br />

a lo itte e s ta . S euran e d u s ta ja t ovat<br />

to im e lia in a m u kana k o tis e u tu p ä i­<br />

viä jä rje s tä v is s ä to im ik u n n is s a ja<br />

ja o s to is s a .<br />

IL M A R I RIN N E<br />

sih te e ri<br />

T o is a a lla tä ssä le h te m m e num e ­<br />

rossa selviää k o tis e u tu p ä iv ie n<br />

a ja n k o h ta ja eri tila is u u d e t. T o iv o ­<br />

tan ” suure n y le is ö n ” te rv e tu lle e k s i<br />

ennen kaikkea u lk o ilm a ju h la a n<br />

s u n n u n ta in a h e in ä ku u n 1 päivänä<br />

ke llo 14.30 T u ru n u rh e ilu p u is to s ­<br />

sa.<br />

TO IN E N T urun 7 5 0 -juhlavuoden<br />

su u rta p a h tu m a on s u n n u n ta in a<br />

e lo k u u n 5 päivänä jä rje s te ttä v ä<br />

T urun päivä, jo k a jä rje s te tä ä n k o ­<br />

ko perheen ka n s a n ju h la n a T urun<br />

u rh e ilu p u is to s s a . J u h la a edeltää<br />

k a u p u n g in h a lk i vaeltava 25 ko h ­<br />

ta u s ta kä s ittä v ä k u lk u e , jo h o n<br />

ole n la a tin u t k ä s ik irjo itu k s e n . K u l­<br />

ku e tta to te u tta m a s s a o n k ym m e ­<br />

niä jä rje s tö jä , o h ja a jia , s o tila ita ,<br />

p o liis iv o im ia , la ivasto a jn e . H is to ­<br />

ria llis te n k o h ta u s te n lis ä k s i s o v itin<br />

kulkueeseen m e ille v a n h o ille tu r­<br />

k u la is ille tu tu t v u o sisadan alku -<br />

kym m e n ie n h e v o s p e lit eli v o s s i­<br />

kan, h a lk o ra tta a t ja "K a lifo rn ia n<br />

k u lla n k a iv a ja n ” . T iu k a lla o li hevo<br />

ste n ja a jo p e lie n saam inen,<br />

m u tta v a iv a llo is e n h a ra v o in n in jä l­<br />

keen ne k u ite n k in saadaan.<br />

T o d e tta k o o n tä s s ä yh te yd e ssä ,<br />

e ttä e lo k u u n 5. päivän lis ä k s i a io ­<br />

taan Lapsen vu o d e n m erkeissä<br />

jä rje s tä ä p e rin te e llin e n T urun päivä<br />

s y y s k u u n k o lm a n te n a su n n u n ­<br />

ta in a 16. 9. T ä llä ke rta a päivä vietetään<br />

s u p p e a m m is s a p u itte is s a .<br />

T U R U N M e s s u illa 1 0 .— 19. 8.<br />

<strong>1979</strong> T u rk u -s e u ra lla on om a e sitte<br />

ly k io s k i, jo s ta le vite tä ä n Turkutie<br />

to u tta , vanhaa T u rku a esittä viä<br />

lito g ra fio ita ja k o rtte ja , k irjo ja ja<br />

m erkkejä. K io s k is s a o te ta a n vastaan<br />

m yö s jä s e n e k s i-ilm o itta u tu -<br />

m is ia . P alautan lu k ija in m u is tiin ,<br />

e ttä T u rku-seura n a lo itte e s ta v.<br />

1961 jä rje s te ttiin T u ru n e n s im m ä i­<br />

s e t m e ssut.<br />

JÄ S E N H A N K IN T A K IL P A IL U on<br />

jälle e n m e n o ssa . H a n k k ik a a y stä ­<br />

viänne ja p e rheenne jä s e n iä jä se ­<br />

neksi T u rku-seura a n . K ilp a ilu ja t­<br />

kuu k o k o vuoden ja p ä ä tty y vasta<br />

ensi vuoden m a a lis k u u n v u o s ik o ­<br />

koukseen.<br />

SU O M EN T urku -le h d e n avustaja<br />

kunta a n v o itte liitty ä k irjo itta ­<br />

m alla le h d e lle vanhaan ja uuteen<br />

T u rkuun liitty v iä ta rin o ita , kaskuja,<br />

ka u p u n kikuvaan ja tu le vaisuuden<br />

s u u n n ite lm iin liitty v is tä k y s y m y k ­<br />

sis tä , k u te n v iih ty v y y d e n parantam<br />

is e s ta , liik e n te e s tä , v ih e ra lu e is ­<br />

ta, k u lttu u rira k e n n u k s is ta jne. K irjo<br />

itu k s e n n e ju lk a is ta a n m a h d o llisuuksie<br />

n ra jo is s a le h te m m e seuraavissa<br />

n u m e ro issa .<br />

TU R K U -seura to im ii on täm än<br />

p a lsta n i o ts ik k o n a . S inä seuran<br />

jäsen ja lehden lu k ija v o it e distää<br />

tä tä to im in ta a m o n in ta voin . Lue<br />

v aikka tä m ä lehden n u m e ro kannesta<br />

kante e n , n iin va rm a s ti s y n ­<br />

tyy id e o ita . P erästä ku u lu u .<br />

TURUN ju h la v u o d e lle to ivon<br />

lä m m in tä kesää ja tie ty s ti m yös<br />

jo k a is e lle seuran jä s e n e lle v irk is ­<br />

tävää ja to im e lia s ta kesää. □<br />

IL M A R I RINNE<br />

T u rku-seuran vu o s ik o k o u k s e lle<br />

28. 3. <strong>1979</strong> o li jä lle e n lö y d e tty uusi<br />

ja h ie n o ko k o o n tu m is p a ik k a :<br />

P akkarinm äelle k e s k e lle L in n a fä lttiä<br />

k o h o n n u t T urun R u o ts in k ie linen<br />

M e re n k u lk u o p is to . Läsnä o li<br />

lähes 100 o s a n o tta ja a .<br />

Seuran p u h e e n jo h ta ja O lli K estilä<br />

s u o ritti ko k o u k s e n avauksen ja<br />

v a littiin sen p u h e e n jo h ta ja k s i.<br />

S ih te e rin ä o li seuran to im in n a n ­<br />

jo h ta ja Ilm a ri R in n e . V u o s ik o k o u k ­<br />

sen p ö y tä k irja n ta rk a s ta jik s i v a littiin<br />

le h to ri V iljo K a ngaspuro ja<br />

kirja lta ja Pekka H a u k ik a ri. Seuran<br />

tilin ta rk a s ta jik s i v a littiin p a n kin ­<br />

jo h ta ja Lea S aarto ja e k o n o m i U lla<br />

P urila.<br />

V uoden 1978 v u o s ik e rto m u k s e s ­<br />

sa, jo k a ju lk a is tiin S uom en T urun<br />

num erossa 1 /1 9 7 9 , to d e ttiin m m .<br />

jäsenm äärän nousse e n e d e llisen<br />

vu o s ik o k o u k s e n jä lk e e n 400:lia ja<br />

on nyt 2 100 jä sentä . V u o si on s i­<br />

sä ltä n y t lu k u is ia s u u ria tehtäviä,<br />

kuten k a u p u n k io s a s e u ro je n y h te is ­<br />

työn a lk u u n s a a tta m in e n , siivousja<br />

p u id e n is tu tu s ta lk o o t, m enesty<br />

k s e llin e n e s ite lm ä s a rja , o s a llis ­<br />

tu m in e n m o n in ta v o in T urun 750-<br />

v u o tis ju h la v u o d e n v a lm is te lu ih in ,<br />

T u rku -a ih e iste n kaskuje n k e ru u k ilp<br />

a ilu n ym .<br />

K okous hyväksyi k iito k s e lla<br />

vuosik e rto m u k s e n ja t ilit k u u l­<br />

tuaan tilin ta rk a s ta jie n la u sunnon.<br />

Seuran jä s e n le h ti S uom en Turku<br />

— A bo, vår stad to d e ttiin hyvin<br />

to im ite tu k s i ja le hden to im itu s s ih ­<br />

teeri E ino L e h tis e lle a n n e ttiin s iitä<br />

tu n n u s tu s .<br />

• Turun Ruotsinkielinen M erenkulkuopista s ijaitsee<br />

lähes ihanteellisella palkalla korkealla Pakkarinmäellä<br />

lähellä satam aa. Rakennuksen katolla,<br />

joka on kuin laivan kom entokansi, voidaan suorittaa<br />

monia harjoitustöitä. Sisätiloissa on opetusja<br />

harjoltustolm intaa varten planetarlo, plenolslalvojen<br />

uittoallas, radiolla ohjattavia pienolslalvoja,<br />

tutkat, paikanm äärittelylaltteet, radiopuhelim et<br />

jne.<br />

Suurin m erenkulkuopiston m allilalva on oheisessa<br />

kuvassa näkyvä yli 100 vuotta sitten turkulaisella<br />

Crichtonilla rakennettu A scenslon-nlm l-<br />

nen, n. 5 mtr pitkä, täydellinen plenoism alllkuunari.<br />

— Kuva: Ilm ari Rinne.<br />

Turku-seuran<br />

vuosikokous<br />

M erenkulkuopistolla<br />

Seuran h a llitu k s e n koko o n p a ­<br />

nossa ta p a h tu i jo ita k in m uutoksia.<br />

P u h e e n jo h ta jisto a rk k ite h ti O lli<br />

K e stilä , p ro f. E rkki A sp ja in te n ­<br />

d e n tti Erik Bergh v a littiin u u d e l­<br />

leen. T a id e a sia in sih te e ri M argareta<br />

Jokinen v a littiin uudelleen seuran<br />

T ilatkaa —<br />

A bonnera<br />

Suom en T u rk u —<br />

Åbo, vår stad<br />

-lehti<br />

h a llitu k s e e n ja eroa p y y tä n e id e n<br />

tila lle f il.tr i T auno Perälä, kam re e ­<br />

ri T o iv o K orpela, to im itta ja S akari<br />

H uovinen ja a p u l.k a u p .jo h ta ja Ilk ­<br />

ka Järvinen.<br />

Seuran jä s e n h a n k in ta k ilp a ilu n<br />

tu lo k s e t ju lk is te ttiin ja parh a in a<br />

p a lk ittiin : 1. R auni A rvela (S ilja -linen<br />

laivam atka), 2. M a rg it J a n s ­<br />

son (K e s tilä n o s to k o rtti), 3. T a u n o<br />

Aaku (k irja t "M u u ttu v a T u rk u ” ), 4.<br />

Sylvi L e h tim ä k i (s a m o ja k irjo ja ),<br />

5. A rm a s Jo kin e n ja A n n ik k i R in ­<br />

ne (ta u lu t), 6. S a im i V ilja n e n (ta u ­<br />

lu ), 7. Lea L a u n o s to (ta u lu ), 8.<br />

Jukka U u s ita lo ja E n s io H arni ( lito<br />

g ra fio ita ).<br />

V u o s ik o k o u s a s io id e n k ä s itte ly n<br />

jälke e n m e re n ku lku n e u vo s N ils<br />

W e tte rs te in p iti a n s io k k a a n e s ite l­<br />

m än m aam m e ja e rik o is e s ti T urun<br />

m e re n kulu sta .<br />

T ila is u u d e n p ä ä tte e k s i tu tu s tu t­<br />

tiin o p e tta jie n jo h d o lla o p is to n t i ­<br />

lo ih in . □<br />

IL M A R I R IN N E


TURKU-SEURA,<br />

ÅBO-SÄMFUNDET r.y<br />

Turun<br />

kaupunkiosaseuroilla<br />

neuvottelutilaisuus<br />

T u rk u -s e u ra o li k u ts u n u t T urun<br />

k y m m e n e n<br />

k a u p u n kio saseura n<br />

e d u s ta ja t y h te is e e n n e u v o tte lu tila<br />

is u u te e n k e s k iv iik k o n a 9. 5. <strong>1979</strong><br />

T u ru n ta id e m u s e o n s a liin . K u tsu a<br />

o li n o u d a tta n u t k o lm a tta k y m m e n tä<br />

e d u s ta ja a k a h d e ksasta ka u p u n kio -<br />

s a s e u ra sta .<br />

T u rk u -s e u ra n to im in n a n jo h ta ja ,<br />

a s e s s o ri Ilm a ri R inne s u o ritti<br />

a vauksen se lv ittä e n tila is u u d e n<br />

ta u s ta a . O n e s ite tty to iv o m u s , e t­<br />

tä T u rk u -s e u ra keskusseurana<br />

m u o d o s ta is i ym p ä ris tö o s a s e u ro je n<br />

k a n ssa tiiv iim m ä n o rg a n is a a tio n ja<br />

vo is i näin v o im a k k a a m m in v a ik u t­<br />

taa y h te is iin e s ity k s iin .<br />

T ä lla is ia tä rk e itä k a ik k ia kaup<br />

u n k ila is ia k o skevia k y s y m y k s iä<br />

ovat m m . o m a le im a is e n tu rk u la i­<br />

sen k a u p u n k im iljö ö n s u o je lu .<br />

M e rk ittä v iä k u lttu u ria rv o ja om aavia<br />

ra k e n n u k s ia on p u re ttu ja p uretaan<br />

ja tk u v a s ti. T o in e n tärkeä k y ­<br />

s y m y s on suurenevan k a u p u n g in<br />

v irk is ty s - ja v ih e ra lu e id e n p e la s ta ­<br />

m in e n , k e h ittä m in e n ja s u o je le m i­<br />

nen.<br />

A sem a k a a v a -a rk k ite h ti<br />

R is to<br />

T ilu s k ä y tti va rsin a ise n alusta van<br />

p u h e e n vuoro n s e lv ite lle n kartan<br />

a vulla k a u p u n g is s a o le via s u o je lu ­<br />

k o h te ita n iin ra k e n n u s te n k u in v i­<br />

h e ra lu e id e n k in o s a lta . Tästä on v.<br />

1975 te h ty T u ru n k a u p u n g in k iin ­<br />

te is tö v ira s to s s a yh te n ä in e n e s itte -<br />

ly k irja n e n "T u ru n yleiskaava, suo-<br />

je lu ra p o rtti” . T ila is u u d e n o s a n o t­<br />

ta jille ja e tu s ta k irja s e s ta selviää,<br />

e ttä m o n ia ja tä rk e itä k o h te ita on<br />

ka u p u n g is s a m m e s u o je ltu , u u s ittu<br />

ja k o rja ttu . T o sin m o n ia se lla is ia<br />

k o h tia p u u ttu u , jo ita k a u p u n k ila i­<br />

s e t o vat v iim e a ik o in a e sittä n e e t.<br />

T u rk u -s e u ra te k i jo v. 1958 ens<br />

im m ä is e n s u o je lu ra p o rtin kaup<br />

u n g in h a llitu k s e lle ja p a rin v u o s i­<br />

k y m m e n e n a ikana n ä itä e s ity k s iä<br />

on te h ty u s e ita .<br />

A rk k ite h ti R aim o N a rju s k e rto i<br />

k e in o is ta , m ite n k u lttu u rillis e s ti<br />

a rv o k k a ita ra k e n n u k s ia ja vih e ra ­<br />

lu e ita v o ita is iin p a rh a ite n s u o je lla ,<br />

k o ska n ä ih in liitty y e n s is ija s s a ta ­<br />

lo u d e llis ia k y s y m y k s iä .<br />

T u rk u -s e u ra n p u h e e n jo h ta ja ,<br />

a rk k ite h ti O lli K e s tilä to i e s ille<br />

m u u ta m ia k o n k re e ttis ia e s im e rk ­<br />

kejä tä rk e is tä s u o je lu k o h te is ta .<br />

E rik o is e s ti h is to ria llin e n K o ro iste n<br />

a lu e ja s iitä ja tk u v a t A u ra - ja<br />

V ä h ä jo e n la a ksot o lis i s ä ily te ttä v ä<br />

lu o n n o n tila s s a a in a k in m eidän s u ­<br />

k u p o lv e m m e a ja n . N im e n o m a a n<br />

T u rku a e d e ltä n y t ka u p p a p a ik k a on<br />

o llu t tä n ä vu o n n a m m . T u rk u -s e u ­<br />

ran e s ite lm ä s a rja n ko h te e n a . Tätä<br />

a rv o k a s ta a lu e tta o n ta rkkaan s u o ­<br />

je lta v a u u s ra k e n ta m is e lta .<br />

K e s k u s te lu s s a k y s y ttiin ja vasta<br />

ttiin a s io ih in , jo tk a v iim e a ik o in a<br />

o v a t e rik o is e s ti k a u p u n k ila is ia<br />

kiin n o s ta n e e t. E s ille tu liv a t m m .<br />

A uran P anim o n ra kennuksen vasta<br />

in e n k ä y ttö , In g m a n in talo n<br />

k o h ta lo , vanha tu llik a m a ri, P iis ­<br />

pankadun m o n e t ta lo t, Vanhan<br />

S u u rto rin la id a n ra kennukset ja<br />

e rik o is e s ti<br />

R a a tih u o n e , Å bo A kad<br />

e m in<br />

U u d e n m a ankadu n-H äm een-<br />

kadun k u lm a ra k e n n u s ym .<br />

E rik o is e s ti tie d u s te ltiin , kuka<br />

vastaa ja s u o je le e T u ru n lu o n to a<br />

ja s iin ä o le via e rik o is u u k s ia , kuten<br />

P irunpesää ja m o n ia m u ita vastaavia<br />

lu o n n o n m u is to m e rk k e jä ja varje<br />

le e K a ta riin a n la a k s o n ta p a isia<br />

a lu e ita . T o d e ttiin , e ttä vaikka kaup<br />

u n g in k iin te is tö v ira s to näistä lä ­<br />

h in n ä on va stu u ssa , n iin valvonta<br />

on p u u tte e llis ta .<br />

K e s k u s te lu n p ä ä ty tty ä to d e ttiin ,<br />

e tte i tä ssä vaiheessa te h d ä e s ity k ­<br />

siä k a u p u n g in h a llitu k s e lle . Ensi<br />

s y y s k a u d e lla p ä ä te ttiin ku tsu a<br />

k o o lle la a je m p i k o k o u s , jo n ka<br />

päätö kse t saatetaan ka u p u n g in<br />

p ä ä tä n tä e lin te n k ä s itte ly y n .<br />

L o p u k s i T u rku-seura n varapuh<br />

e e n jo h ta ja , in te n d e n tti E rik<br />

B ergh e s itte li 7 5 -vu o tia sta ta id e ­<br />

m u se o ta ja jo h ti tu tu s tu m is k ie r­<br />

rosta m u s e o s a le is s a . □<br />

TURUN K IIN T E IS T Ö ­<br />

JÄ R A K E N N U S T O IM E N<br />

LA U T A K U N N A L L E<br />

T u ru n ju h la v u o te n a <strong>1979</strong> on<br />

k iin n ite tty p a ljo n h u o m io ta kaup<br />

u n g in e d u s ta vuuden lisä ä m ise e n<br />

ja n iih in to im e n p ite is iin , jo illa<br />

k a u p u n kikuvaa v o ita is iin kohentaa.<br />

T ä llö in s is ä ä n tu lo tie t o vat e rik o is ­<br />

a sem assa v a ik u te lm a n a ntajina.<br />

T u rku -se u ra ssa on k iin n ite tty<br />

h u o m io ta yhteen tä lla ise e n k o h ­<br />

teeseen, jo n k a y m p ä ris tö ä varsin<br />

vä h ä is in , m u tta n äkyvin to im e n p i­<br />

te in v o ita is iin s u u re s ti kohentaa.<br />

N a a n ta lin m o o tto ritie n a lku o sa<br />

P itkänm ä e n k o h d a lla e li T urun<br />

K a a kelin te h ta a s ta länteen päin on<br />

a vo im e lla p e llo lla y k s ito ik k o in e n ,<br />

m a is e m a llis e s ti karu ja ikävä.<br />

K a uem pana tie n e te lä p u o le lla o le ­<br />

va M u h k u rin ta m m im ä k i on kaup<br />

u n g is ta<br />

ka tso e n va rsin e rillin e n<br />

ja m u u s ta m a is e m a s ta irra llin e n .<br />

T ie n varteen, P itkä m ä e n tie n ris ­<br />

te y k s e s tä U h rilä h te e n tie n ris te y k ­<br />

seen saakka is tu te ttu ta m m iriv is tö<br />

tai kapea -p u is tik k o v o is i m ie le s ­<br />

tä m m e y h d is tä ä o n n is tu n e e s ti<br />

M u h k u rin vie h ä ttä vä n m a isem a n o -<br />

san ja H ärkäm äen p u u s to a kasva-<br />

T oim in n a n jo h ta ja<br />

V erksam hetsledare<br />

Ilm ari Rinne<br />

T a skula n tie — T askula-<br />

vägen 1 G 116<br />

20300 T urku — Å bo 30<br />

Puh. — Tel. 382 596<br />

T alo u d e n h o ita ja - E konom ichef<br />

U lla Eura<br />

K ristiin a n katu — K ristin e -<br />

gatan 10 A 15<br />

20100 T urku — Å b o 10<br />

Puh. — Tel. 24 992<br />

Svenskspråkig sekreterare -<br />

R uotsinkielinen sihteeri<br />

E rik Bergh<br />

S vartm unkegränd —<br />

M ustain velje ste n kuja 2 A<br />

20100 Å b o — T u rku 10<br />

Tel. — Puh. 13 030<br />

P o s tis iirto tili - P ostgiro<br />

TU 32 300-4<br />

van k u kkula n va rs in k a u n iik s i k o ­<br />

k o n a is u u d e k s i. T ien p o h jo is p u o ­<br />

le lla olevan puro n ja tien varteen<br />

jäävä<br />

kapea, vaih te le van levyinen<br />

p e lto rin n e o lis i lu o n te v a p u is tik o n<br />

p a ikka. T a m m i s o p ii is tu te tta v a k s i<br />

tie n varrelle ju u ri tä n ä vuonna,<br />

jo llo in T urun h is to ria llin e n a in u t­<br />

la a tu is u u s liitty is i V a rsin a is-S u o -<br />

m en a ito o n tu n n u k s e e n , tam m een,<br />

jo k a S uom en p itk ä ik ä is im p ä n ä<br />

p u u n a ko ro sta a tä tä y h te e n k u u lu ­<br />

va is u u tta .<br />

T u rk u -s e u ra e h d o tta a sen vuoksi,<br />

e ttä ka u p u n g in p u u ta rh a lle a n ­<br />

n e tta is iin<br />

te h tä v ä k s i tänä vuonna<br />

k ä yttä ä sopiva erä n iis tä m äärärah<br />

o is ta , jo tk a on vara ttu k a tu is tu -<br />

tu k s ia ja ra k e n ta m a tto m ia p u is ­<br />

to a lu e ita varten, y llä m a in ittu u n<br />

kohteeseen k a u p u n g in p u u ta rh a n ja<br />

a sem a kaavaosaston y k s ity is k o h ­<br />

ta ise m m a n s u u n n ite lm a n m ukaan.<br />

T u ru ssa 11. 4. <strong>1979</strong><br />

TU R K U -S E U R A ,<br />

Å B O -S Ä M F U N D E T R .Y.<br />

O LLI K E S TILÄ<br />

IL M A R I RINNE<br />

p u h e e n jo h ta ja<br />

s ih te e ri<br />

Tammirivistö tai<br />

-puistikko Pitkämäen<br />

tien risteykseen<br />

Vanhusten palvelutalo<br />

Lehmusvalkama<br />

■ T u ru n v a n h u s te n ja e lä k e lä is te n p a lv e lu ta lo Lehm u svalka-<br />

m an v ih k iä is e t p id e ttiin p e rja n ta in a 11. 5 . <strong>1979</strong>. V ih k iä is ju h ­<br />

laan o s a llis tu i k o lm is e n s a ta a k u ts u vie ras ta ja p a risataa talon<br />

om aa a s u k a s ta . J u h la t ja tk u iv a t s am a n a iltan a ta lo n a su k ­<br />

k aid e n ju h la lla . L a u a n ta in a o li a v o im ie n ovien päivä ja päi-<br />

v ä ta n s s it sek ä s u n n u n ta in a e lä k e lä is te n ä itie n p ä iv ä ju h la .<br />

V ih k iä is ju h la s s a<br />

te rvehdyssanat<br />

lausui k a u p u n g in jo h ta ja V äinö J.<br />

Leino, jo k a lu o v u tti L ehm usvalka-<br />

man seinään k iin n ite ttä v ä k s i T urun<br />

kaupungin vaakunan. Juhla p u h e e n<br />

p iti ka n s a n e lä k e la ito k s e n p ä äjohtaja<br />

J a a kko P ajula. Juhla s s a e s ittivät<br />

o h je lm a a T urun V aruskunta-<br />

s o itto k u n ta , T u ru n R uskat ry:n<br />

la u s u n ta ryhm ä , J o u s ik v a rte tti Ilkka<br />

V ilja n e n , R iitta L a u rika in e n , Harri<br />

Sippel ja M a rtti R o u si.<br />

L e h m u svalkam a lle e s ite ttiin lu ­<br />

ku isia te rv e h d yksiä . J u h la päättyi<br />

y h te is e s ti la u le ttu u n v a rs in a is s u o ­<br />

m ala iste n la u lu u n .<br />

ILTA- JA Ä IT IE N -<br />

PÄIV Ä JU H LA T<br />

Talon asukkaid e n ilta ju h la s s a<br />

e s itti te rvehdyssanat s o s ia a lila u ta ­<br />

kunnan p u h e e n jo h ta ja Terho Lehto.<br />

M u s iik is ta va sta si R affu V a lto ­<br />

nen ja In a ri-o rk e s te ri. Lisäksi o h ­<br />

je lm a ssa o li T urun E lä kelä iset ry:n<br />

ta n h u ryhm ä K a trillin ta n h u ja ja<br />

p iirile ik k e jä , P o h jo is e n Turun<br />

E läkkeensaajat ry:n liik u n ta e s ity s<br />

ja K a n sa llise n E läkeläisseuran<br />

K annelkuoro n ku o ro la u lu a .<br />

P äiväta n sseissa la u a n ta in a ka r­<br />

k e lo itiin Y päjän P e lim a n n ie n ta h ­<br />

d itta m a n a .<br />

Ä itie n p ä iv ä ju h la s s a s u n n u n ta in a<br />

te rvehdyssanat e s itti s o s ia a lila u ta ­<br />

kunnan la ito s o s a s to n p u h e e n jo h ­<br />

taja K irs ti H ä m ä lä in e n ja ä itie n -<br />

päiväpuheen p iti le h to ri S irkku<br />

A ito la h ti.<br />

M u s iik k io h je lm a a e s ittivät<br />

M a ire ja Lauri K a rttu n e n sekä<br />

K erttu H o lm b e rg ja H e n rikin seurakunnan<br />

la p s ik u o ro .<br />

Lehmus-<br />

valkamassa<br />

2 4 0 asuntoa<br />

T urun V a n h u ste n ja E läkeläisten<br />

P a lvelusäätiön o m is ta m a e lä kelä i­<br />

s ille ta rk o ite ttu a s u n to la - ja palvelukeskus<br />

"L e h m u s v a lk a m a " valm<br />

is tu i jo u lu k u u n lo p u ssa 1978.<br />

R akennuksen on s u u n n ite llu t<br />

a rk k ite h tito im is to L u kander &<br />

Vahtera R a is io s ta .<br />

P ä ä s u u n n itte lijana<br />

a rk k ite h ti O lli Vahtera.<br />

R akentam isen s u o ritti R akennus<br />

R uola O y. A su n to la ssa on 240<br />

a suntoa. A sunnot ovat aravavuokra-asuntoja<br />

ja ka ikki asunnot on<br />

jo vuokra ttu .<br />

Turun<br />

kaupunki on vuokrannut<br />

P alvelusäätiöltä<br />

palvelukeskuso-<br />

san, jo n ka pinta-ala on 3.030 mJ.<br />

P alvelukeskus to im ii so sia a lila u ta ­<br />

kunnan alaisena. P alvelukeskuksesta<br />

saa palvelu keskuskortin , jo -<br />

■ S o s ia a lih a llitu s on käynn<br />

is tä n y t<br />

valta kunnallisen<br />

k o k e ilu p ro je k tin , jo n ka tavoitteena<br />

on vapaaehtois-<br />

työvoim an to im in ta m u o to je n<br />

kokeilu vanhuste n h u o llo ssa.<br />

K okeilu kestää kaksi vuotta.<br />

Y hdeksi kahdeksasta kokei-<br />

lukunnasta on v a littu Turku.<br />

K o keilu kunnissa järjestetään<br />

e nsin sem inaari, jo n ka aikana<br />

kunta e s ittä y ty y vapaaehto<br />

isto im in n a lla a n<br />

ja<br />

m u illa o m in a is u u k s illa , jo t­<br />

ka ovat tärkeitä huom io id a<br />

p ro je ktia käynnistettäessä.<br />

Turussa tä lla in e n k ä y n n istä m is-<br />

sem inaari p id e ttiin m aanantaina<br />

23. 4. <strong>1979</strong> Lehm usvalkam an palveluta<br />

lo ssa. S e m inaarissa e s itti<br />

katsauksen v a n h u ste n h u o lto o n s o ­<br />

s ia a lih a llitu k s e n<br />

h u o lto to im is to n<br />

to im is to p ä ä llik k ö T ellervo K lin g .<br />

Järje stö je n ja viranom aisten yhte<br />

is ty ö s tä p uhui diakonia sih te e ri<br />

Esko Koskenvesa ja k o k e ilu p ro je k ­<br />

tin lä h tö k o h tia sekä ta v o itte ita<br />

se lv itte li so s ia a lih a llitu k s e n h u o l­<br />

to to im is to n tarkastaja Leena N is ­<br />

kanen. Turun v a n h u ste n h u o llo sta<br />

ja sen ta v o itte is ta puhui sem inaarissa<br />

s o s ia a lijo h ta ja Pekka Forsell<br />

sekä Turun p ro je k tis u u n n ite lm a s ta<br />

p a ikallisen to im ik u n n a n puheenjo<br />

h ta ja K irs ti H äm äläinen.<br />

TAVOITTEENA TURVALLINEN<br />

ELINYM PÄRISTÖ<br />

V apaaehtoisen v a n h u styön kok<br />

e ilu p ro je k tin ta voitte e ksi on asete<br />

ttu sella iste n vapaaehtoistyön<br />

to im in ta m u o to je n k o k e ilu , jo ita on<br />

ta voi käyttää T urun k a u p u n g in<br />

e lä kelä iste n p a lv e lu p is te is s ä . P a l­<br />

ve lu t on ta rk o ite ttu tu rk u la is ille<br />

e lä k e lä is ille .<br />

M a k s u llis ia p a lv e lu ita ovat ru o ­<br />

ka ilu , sauna, u in ti ja pesutu p a .<br />

K ahvila, k a n ttiin i, kam p a a m o ja<br />

ja lk a h o ito la to im iv a t y k s ity is te n<br />

to im e s ta ja ovat k a ik k ie n p a lvelu ­<br />

keskuksessa vie ra ile vie n käytö ssä<br />

k o h tu u h in n o in .<br />

M a k s u tto m in a p a lv e lu in a ta rjo ­<br />

taan e lä k e lä is ille p a lv e lu k e s k u k ­<br />

sessa e rila is ia o p in to - ja harrastu<br />

s p iire jä , a ja n v ie tto p e le jä jne.<br />

J u h la s a li ja k e rh o tila t on ta rk o ite t­<br />

tu e lä k e lä is jä rje s tö je n ja seurojen<br />

k o k o o n tu m is tilo ik s i ja s e u ru s te lu -<br />

p a ik o ik s i.<br />

P alvelukeskuksen jo h ta ja n a on<br />

s o s io n o m i Irja V irta n e n , a skarte-<br />

lu n o h ja a jin a Leena V irh o -K o rp in e n<br />

ja Yvonne P e n tti, k y lv e ttä jä n ä<br />

S irkka S u m e ll, to im is to v irk a ilija n a<br />

L iisa H akanen, valvoja n a T erttu<br />

Lehto ja la ito s a p u la is in a M aija<br />

L e h tin e n , S irk k a -L iis a S aarinen ja<br />

K irs ti T o ivola . □<br />

k a ts o ttu ta rp e e llis e k s i ke h ittä ä<br />

vanhusten e lin o lo s u h te id e n paranta<br />

m is e k s i. P ääm ääränä on taata<br />

k u lle k in v a n h u kselle m a h d o llis im ­<br />

m an tu rv a llin e n e lin y m p ä ris tö .<br />

K o keilu n ta rk o itu k s e n a on m yös<br />

y h te is ty ö n lu jitta m in e n s o s ia a lito i­<br />

m en, k o d in h o id o n , te rv e y d e n h u o l­<br />

lo n ja jä rje s tö je n kesken.<br />

K o k e ilu p ro je k tin jä rje s tä m is tä ja<br />

to te u tta m is ta varten on kunnassa<br />

n e u v o tte lu k u n ta , jo s s a o vat e d u s ­<br />

te ttu in a kunnan s o s ia a lito im i käs<br />

ittä e n ko tip a lv e lu n , vanhuste n<br />

la ito s h u o llo n ja lu o tta m u s m ie s -<br />

portaan sekä k o tis a ira a n h o ito ,<br />

seura kunnat, e ri jä rje s tö t ja y k s i­<br />

ty is e t va n h a in k o d it s a m o in k u in<br />

kunnan k e s k u s h a llin to ja k u n ta -<br />

s u u n n itte lu p u o li.<br />

TU R U SSA YLI 20 000<br />

VANHUSTYÖ N PIIR IIN<br />

KUULU VAA<br />

V uoden 1978 a lu s s a o li T u ru ssa<br />

20 240 y li 65 v u o tia s ta e li 12,2 %<br />

vä kilu vu sta ja h e is tä 75 vu o tta<br />

tä y ttä n e itä o li 6 402, m ik ä on 3,9<br />

% vä k ilu v u s ta . N y k y is te n e n n u s ­<br />

teiden m ukaan va n h u s te n lu k u ­<br />

m äärä nousee ta s a is e s ti m u u ta ­<br />

m alla s a d a lla v u o d e ssa vu o s is a ­<br />

dan lo p p u u n ja seuraava s u u re m p i<br />

nousu ta p a h tu u vuoden 2010 jä l­<br />

keen, jo llo in ns. s u u re t ik ä lu o k a t<br />

tule vat va n h u u sikä ä n . K u ite n k in 75<br />

v u o tia id e n m äärän e n n u ste ta a n<br />

kohoavan k y s e is e llä a ik a v ä lillä<br />

v o im a kka a m m in k u in y le in e n k e h i­<br />

tys e d e lly ttä is i. P itk ä a ik a is s a ira i­<br />

den lu kum ä ä rä n o u d a tta a sam aa<br />

su u n ta a . □<br />

Vapaaehtoista vanhustyötä<br />

vanhustenhuollon tueksi


Yrttien käytöstä<br />

lääkeaineena<br />

M o tto :<br />

C u r m o r itu r h o m o , c u i salvia<br />

c re sc it in h o rto . — M ik s i k u o le e<br />

ih m in e n , j o n k a p u u ta r h a s s a<br />

k a s v a a sa lv ia .<br />

(S a le r n o n lu o s ta r in o h je k ir ja sta ).<br />

M a u n u L a d o n lu k o n ja veljensä<br />

S u o m e n s u u rh e rttu a P e n tin aikana<br />

1 2 0 0-luvun v iim e is illä v u o s ik y m ­<br />

m e n illä la s k e ttiin p e ru skivet A urajo<br />

e n s u u n lin n o itu k s e lle , n y k y is e lle<br />

T u ru n lin n a lle . N ykypäivän sunn<br />

u n ta ile n k k e ilijä lö y tä ä h e lp o s ti<br />

lin n a n m e re n p u o le is e s ta e te lä -<br />

päästä vanhan a ita n ja sen takaa<br />

p ie n e n ry y tim a a n . K errotaan, e ttä<br />

jo J u h a n a -h e rttu a n ja K a ta riin a<br />

J a g e llo n ic a n a ik o in a 1 500-luvulla<br />

on o llu t ry y tim a a lin n a n p u u ta r­<br />

ha ssa. Ju h a n a o li v. 1558 k u ts u ­<br />

n u t lin n a n p a rtu rik s i ja apte e kkar<br />

ik s i m e sta ri M a th ia s E rbachin.<br />

A rk is to tu tk im u s te n m u ka a n v ilje l­<br />

t iin lin n a n p u u ta rh a s s a v. 1583<br />

lääke kasveja kin , k y llä k in sangen<br />

h a rvoja , tim ja m ia , la v e n te lia , fe n ­<br />

k o lia , ro s m a riin ia , p u n a s ip u lia ,<br />

k u rp its a a , a rtis o k k a a , n e ilik o ita ja<br />

p itk iä re tik o ita . A ik a sa m a n la isia<br />

k asveja voi s ie ltä tu n n is ta a tä n ä ­<br />

kin päivänä v a lla n k in s y y s p u o le lla<br />

kesää.<br />

L u o s ta rila ito s on o llu t aiko in a a n<br />

sekä s iv is ty k s e llis e n e ttä k ä ytä n ­<br />

n ö llis e n eläm än e tu v a rtio n a pääte<br />

h tä vä n sä k a to lis e n u skon le v ittä ­<br />

m isen o h e lla .<br />

S uom e e n p e ru s te ttiin k a to lis e n a<br />

a ikana k u u s i lu o s ta ria . E n s im m ä i­<br />

nen o li S ig tu n a n d o m in ik a a n i-<br />

m u n k k ie n p e ru sta m a P yhän O lavin<br />

lu o s ta ri, jo k a v. 1249 n o u s i n y k y i­<br />

sen K asken ahteen tie n o ille .<br />

L u o s ta rin tie d e tä ä n harrastaneen<br />

lääkekasvie n v ilje ly ä ja sa ira a n h o i­<br />

to a . K u u lu is im m a k s i tu li k u ite n k in<br />

N a a n ta lin v. 1440 p e ru s te ttu b irg<br />

itta la is lu o s ta ri, jo lta on s ä ily n y t<br />

ns. N a a n ta lin lu o s ta rik irja , "N a d -<br />

hen d a ls C lo s te rs b o o k ", jo h o n<br />

s is ä lty i m m . o h je ita lä äkkeiden<br />

v a lm is ta m is e s ta ja k ä y tö s tä . Lääkk<br />

e itä te h tiin s is ä is e e n ja u lko ise e n<br />

k ä y ttö ö n v a lm is tu s o h je e n m ukaan<br />

s e k o itta m a lla sadevete e n , naisen<br />

m a ito o n , e tik k a a n , v iin iin , ö ljy y n ,<br />

h u n a ja a n , s ia n ih ra a n , lam paan ta ­<br />

liin ta i m u n a n v a lk u a is e e n .<br />

V ie lä k in v a n h e m p a a tie to a y r t­<br />

tie n k ä y tö s tä m a a ssam m e ovat<br />

s u k u p o lv e s ta to is e e n k u lk e u tu n e e t<br />

p e rim ä tie d o t k a n s a n o m a is is ta lääk<br />

in tä ta v o is ta . N iitä lö ydetä ä n läh<br />

in n ä ka n s a n ru n o u d e s ta m m e .<br />

A in o ita lä ä kke itä , m itä Kalevala<br />

m a in its e e ovat vesi, hunaja, voi,<br />

sekä m u u t rasvat, ta m m e n k u o ri,<br />

su o n s a m m a le e t, h e in ä n helpeet<br />

ja e rila is e t ru o h o t.<br />

M o n e t k o tim a is te n kasvien vanhat<br />

s u o m a la is e t n im e t o s o itta v a t<br />

n iitä k ä y te ty n lääkkeenä jo h o n k in<br />

m ä ä rä ttyyn ta u tiin . T ä lla is ia ovat<br />

a jo s h e in ä , a lv e ju u ri, h am m asruoho<br />

, h ö kä h e in ä , k e u h k o le h ti, le in i-<br />

ru o h o , p is to s h e in ä , ram paruoho,<br />

riid e n m a rja , ru tto ju u ri, yskäheinä<br />

y m . K e lta ta u tia p a ra n n e ttiin ke l­<br />

ta is e lla jä k ä lä llä , k e lta is illa k u k illa<br />

ta i k e lta s irk k u -u ro k s e n h ö y h e n illä ,<br />

yskää ja k e u h k o ta u tia kasvin u lk o ­<br />

nä köön p e ru s tu v a lla keuhkojäkälä<br />

llä , k e tu n k e u h k o lla ja käärm eenpurem<br />

aa a s e tta m a lla kyyn h a lk a is ­<br />

tu pää haavan päälle.<br />

U n ilä ä kkeid e n tu li o lla "lu e ttu ja "<br />

e li "k a ts o ttu ja ” , to is in sanoen lääk<br />

its ijä n ty ö h ö n liitty i lo its u tai ta i­<br />

ka. L o its u je n m e rk ity s ih m is tä para<br />

n n e tta e ssa p e ru s tu i s iih e n tenhovoim<br />

aan m illä ne s ie lu llis e s ti<br />

v a ik u tta v a t. E rik o is ta s u o m a la is ille<br />

lo its u ille on "s y n ty s a n a t", jo illa<br />

k o e te ttiin ennen parantam aan ryh ­<br />

ty m is tä saada selvyys vam m an tai<br />

ta u d in p e rim m ä is e s tä alku p e rä stä .<br />

TURKU-SEURAN<br />

JÄSENM AKSUT<br />

V. <strong>1979</strong>:<br />

Yksilöjäsenet<br />

Perheenjäsenet<br />

25 mk<br />

5 mk<br />

Ainais- ja yhteisöjäsenet<br />

200 mk<br />

Jäsenetuna Suomen<br />

Turku, Åbo vår stad<br />

-lehden vuosikerta.<br />

T a u d it k ä s ite ttiin jo k o Jum alan<br />

lu o m ik s i J u m a la n ta u d e ik s i, jo ih in<br />

eivät m itkään lä ä kke e t autta n e e t,<br />

koska ne o liv a t Jum alan sallim ia<br />

tai p a n e n ta ta u d e iksi, jo tk a olivat<br />

h a ltijo id e n ta i ih m is te n a ih e u tta ­<br />

m ia ja n ä in o lle n v o itiin näitä para<br />