13.08.2022 Views

1979-3

1979-3

1979-3

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TURKU-ÅBO<br />

Tämä kina on ~<br />

hintansa väärtti<br />

Hinta korusidoksena: 125 mk<br />

N yt se on ilm estynyt T u ru n 750-vuotisju<br />

h lav u o d en kunniaksi. K auan k a iv a ttu T u ru sta<br />

ja tu rk u laisista k erto v a u p ea nelivärinen kuvateo s,<br />

jo k a sam alla on oivallinen liikelahja u lk o m a a n k a u p p aa käyville<br />

yhtiöille. T ä m ä loistelias kuvateo s, jo k a av a rta a tu rk u laisten k in n äk em y stä om asta<br />

k a u p u n g ista an k äsittää 172 sivua ja jo p a 436 u peaa värik u v aa. K irjaa on sa ata v a n a<br />

k ahdessa asussa, jo ista toisessa ovat kielinä su o m i-ruotsi-englanti ja toisessa saksaran<br />

sk a-v en äjä.<br />

J o s h alu at h an k k ia itsellesi tai y stä v ä llesi täm än k irja n ,<br />

to im i n o p e a sti, sillä k irjasta on tu llu t k erä ily k o h d e j o en n en<br />

ilm esty m istä ä n ja kirjaa o n p ain ettu m y y n tiin a in o a sta a n<br />

rajo itettu m äärä.<br />

H a e tai varaa se h eti, m u u ten v o it jä ä d ä ilm a n .<br />

K u s ta n ta n u t: T u r u n k a u p u n k i j a K a n s a llin e n k ir ja k a u p p a O y<br />

KANSALLINEN KIRJAKAUPPA<br />

L in n a n k a tu 16 — H ä m een k a tu 7.<br />

is o to n ic -v irk is ty s iu o m a on u udentyyppinen ja noiu o m a sinulle,<br />

loka h u o le h d it ku nnosta si S ie m aise sitä janoosi lenkin ja tk e e n ,<br />

peim p ä ä tte e k s i. kun p aiskit töitä olan ta k a a . saunoessasi.<br />

R a ikka a sti s itru u n a lle m aistuva lsotom c-)uom a sa m m uttaa janon<br />

te h o k k a a s ti p ie n e llä n este m ä ärä llä — ja oikeaoppise sti lsoiP jj£<br />

p a la u tta a n e s te ta s a p a in o n ja ko rva a lisäksi suola- ia e n e r g ia ^ p f s ^<br />

ta . jo ka syn ty y e lim is tö s s ä s i hikoilun ja p onnistelun s e u r a u k s e n i<br />

Isoto m cm sis ä ltä m ä t so k e rit im eytyvä t v e re en n opeasti a ntaen lisää<br />

ene rg ia a ja v ä h e n tä e n v ä sym yso ire ita . V irkistyt ja vo it hyvin.<br />

2 dl valm ista juom aa<br />

75 g pussi = 1 I juom aa<br />

300 g kotelo = 4 I juom aa<br />

Elintarvikeliikkeistä<br />

M arkkinointi :<br />

Farm os-Yhtym ä Oy<br />

Jaksat paremmin.<br />

g


HAUSKAA ILTAA!<br />

ROLIG KVÄLL !<br />

Suomen Turku<br />

------------------ A b o . v Ar st a d<br />

N:o 3 - <strong>1979</strong><br />

J u lk a is ija — U t g iv a r e :<br />

T u r k u -s e u r a , Å bo s a m fu n d e t r.y .<br />

Pentti Lahti<br />

KOULULAITOKSEMME<br />

UUSIEN HAASTEIDEN EDESSÄ<br />

T Ä M Ä yh te in e n ko tik a u p u n k im m e , Suom en Turku, on ko ke n u t v iim<br />

e is te n k o lm en vuosikym m e nen a ikana varsin nopean kasvun. V ä k ilu ­<br />

ku m m e kasvoi tu o n a aikana y li k a k s in k e rta is e k s i ennen s o tia v a llin n e e ­<br />

seen tila n te e seen verra ttuna. Täm ä jo h ti lu o n n o llis e s ti varsin v ilk k a a ­<br />

seen rakentam isen kauteen. K a upunki kasvoi ja la ajeni k u in p u lla ta ik i­<br />

na. Vanhan ruutukaava-alu een y m p ä rille s y n ty iv ä t lä h iö t. Täm ä lä h iö itten<br />

s y n ty m in e n ta p a h tu i s ä te ittä in lähes k a ik k iin s u u n tiin U itta m o lta<br />

P a n sioon. Vain kasvu m eren suun taan H irvensalo o n ja K a kske rtaan on<br />

jä ä n yt tähän a sti ta p a h tu m a tta .<br />

TURUN<br />

POHJOLA-YHTIÖT<br />

K auppatorin kulm assa, Y lio p is to n k a tu 21, puh. 330 555<br />

T Ä LLA IN E N k e h itysva ih e on o llu t m o n in ta v o in v a lta is a haa ste k a u ­<br />

p u n g ille . On o llu t pakko rakentaa k u n n a llis te k n iik k a a la a jen e m isen<br />

m yötä . S a m alla on rakenne ttu m o n ip u o lis ia k u n n a llis ia p alve lu ja . K o u ­<br />

lu la ito k s e m m e o s a lta täm ä on m e rk in n y t ja tkuva a ra kenta m isen k a u tta .<br />

K a n s a k o u lu la ito k s e n , n ykyisen p e ru s k o u lu n ala-a steen o s a lta a lo ite ttiin<br />

tä m ä ra ke n ta m ise n vaihe 1950-lu vu lla P ansion ja Vasaram äen k o u lu je n<br />

ra kenta m isesta . 197 0-luvulla p ä ä d y ttiin kokonaiseen k o u lu je n s a rja a n .<br />

Parhaina vu o sin a v a lm is tu i parikin u u tta ko u lu a . V o id a a n k in s a n o a, e ttä<br />

p e ru s k o u lu m m e ala-asteen k o u lu v e rk o s to on p itk ä lti v a lm is sen jä lk e e n ,<br />

k un nyt ra k e n te illa oleva V a rissu on k o u lu v a lm is tu u . T ä llä n ä k y m in Här-<br />

käm äki tarvinnee ala-asteen ko u lu n 1980-luvun a lk u p u o le lla . L is ä k s i ta r­<br />

vitaan lu o n n o llis e s ti e rila is ia u u d is tu s - ja p a ra n n u s tö itä e ri k o u lu is s a .


V U O N N A 1976 to im e e n p a n tu k o u lu -u u d is tu s m u u tti tä ä llä T u ru ssa kin<br />

k e rta h e ito lla o p p ik o u lu la ito k s e n o s itta in p e ru s k o u lu n y lä a s te ik s i ja o s itta<br />

in lu k io ik s i. T äm ä m e rk its e e ylä a ste id e n o s a lta s iirty m is tä p iirija o n<br />

m u kaise e n k o u lu n k ä y n tiin , jo k a o n k in p a rh a illa a n a s te itta in ta p a h tu ­<br />

m a ssa. V a ik k a lu k io t eivät to im ik a a n p iirija o n m u k a is e s ti, h e ija s tu u<br />

ylä a ste e n p iirija k o jä rje s te lm ä lu k io n a lo itu s p a ik k a v a lin to ih in .<br />

EN TISET o p p ik o u lu m m e ovat s u u re lta o s in p iirija o n k ann a lta o ik e is s a<br />

p a ik o is s a ja n iis s ä k a nnatta a te h d ä u u d is tu s tö itä s ilm ä llä p itä e n ja tk u ­<br />

vaa k o u lu k ä y ttö ä .<br />

P ä ä m in is te ri M A U N O KO IVISTO :<br />

Turun saaristo<br />

kansalaisomaisuuttamme<br />

VA IN M u seom ä e n , A u ra ka d u n, E s k e lin ja T u u re p o rin k o u lu t ovat<br />

o m ie n p iirie n s ä u lk o p u o le lla ja vaativa t näin o lle n e rity is jä rje s te ly jä .<br />

Tähän m e n n e ssä on o te ttu ta v o itte e k s i s iirtä ä n y k y in e n M useom äen<br />

y lä a s te — T u ru n lyse o n lu k io p iirin s ä a lu e e lle R u nosm äkeen.<br />

O L E M M E s iis tähän 1970-luvun lo p p u u n m ennessä p ystyneet ra kenta ­<br />

m aan p e ru s k o u lu m m e k u ta k u in k in v a lm iik s i. S iin ä on o llu t T u ru lle ja<br />

tu rk u la is ille tehtä vänä varsin m itta v a urakka. 1980-luku tu o eteem m e<br />

k o u lu la ito k s e n k in o s a lta u u sia h a a ste ita . Edessä on ns. ke skia ste e n u u ­<br />

d is tu s . T ä llä ta rk o ite ta a n n y kyise n p e ru s k o u lu n jä lk e is e n k o u lu tu k s e n<br />

u u d e lle e n jä rje s te ly jä . T ää llä T u ru ssa tä m ä m e rk its e e kokonaan uuden,<br />

P e lto la a n tu le va n a m m a ttik o u lu ra k e n n u k s e n ra k e n ta m is ta . K a u p allise n<br />

o p e tu k s e n a lu e e lla jo u d u ta a n e rin ä is iin u u d e lle e n jä rje s te ly ih in . M e rim<br />

ie s te n a m m a ttik o u lu tu s ta p yritä ä n tä ä llä m yös la a je n ta m a a n ja k e h ittä ­<br />

m ään. H o te lli- ja ra vin to la -a la n k o u lu tu k s e n a lo itta m in e n T u ru ssa on<br />

m y ö s p itkä ä n o llu t e s illä . S a m a n a ik a is e s ti on ta rp e e llis ta s o p e u tta a<br />

lu k io n to im in ta n ä ih in ke s k ia s te e n k o u lu tu k s e n k o k o n a is p u itte is iin .<br />

JO S K U S kauan s itte n o li a ika, jo llo in ko ko m a a ssa o li v a in yksi k o u ­<br />

lu . Se o li tä ä llä T u ru ssa tä m ä n n y kyise n K a te d ra a lik o u lu m m e edeltäjä .<br />

P ie nestä k y lv e tty sie m en on k a sva tta n u t runsaan sadon. M e illä on n yt<br />

m o n ip u o lin e n ja ko rke a ta so in e n k o u lu la ito s palve le m assa T urun ja koko<br />

m aankin ja tk u v a s ti kasvavia ta rp e ita . P a ljo n on tä ssä s u h te essa yhde ssä<br />

te h ty , m u tta u ud e t haasteet anta va t m e ille ja tk u v a s ti ty ö tä k o u lu tu k s e n ­<br />

kin k e h ittä m is e s s ä . S iih e n m e illä tu rk u la is illa on p e rin te itä . S iitä vaan<br />

ty ö h ö n ja to im e e n . S a m a lla on hyvä m u is ta a , e ttä ka ikki ta p a h tu u y h ­<br />

te is e k s i p arhaa ksi.<br />

T u ru n ju h la v u o te n a <strong>1979</strong><br />

v t. a p u la is k a u p u n g in jo h ta ja<br />

PENTTI LAHTI<br />

■ S u o m a la in e n k a u p u n k ik e h ity s on e u ro o p p a la is itta in n u o r­<br />

ta. Vasta tä llä v u o s is a d a lla a s u tu ksen k e s k itty m in e n kaup<br />

u n k e ih in on s a a v u tta n u t la a jem m a t m itta s u h te e t.<br />

K a u p u n k ie m m e synty y n ovat vahva sti v a ikuttanee t h a llin ­<br />

non, kaupan ja liik e n te e n tarp eet. N ä iden te k ijö id e n y h te is ­<br />

v a ik u tu k s e s ta s y n ty i m yö s Turun ka u p u n ki n o in 750 vuotta<br />

s itte n m ere n ääre lle , A u rajoen su u h u n .<br />

• P ä ä m in is te ri M a u n o K o iv is to p iti ju h la p u h e e n T u ru n ka u p u n g in 75 0-v uo tis -<br />

ju h la s s a 9 .8 . 19 79 T u ru n k o n s e rttita lo s s a . — K uva: S e p p o N u rm i.<br />

T e h tyje n s e lv ity s te n m ukaan on<br />

a s u tu s ta y h tä ja k s o is e s ti ku ite n k in<br />

o llu t T urun s e u d u lla jo 6 0 0 -lu vu lta<br />

lä h tie n , jo s k in ka u p u n k im a is e t<br />

p iirte e n sä T u rku lie n e e saanut<br />

h u o m a tta v a s ti m y ö h e m m in .<br />

U u sim p ie n tu tk im u s te n m ukaan<br />

o lete ta a n T u ru n saaneen v ira llis e t<br />

ka u p u n kio ike u te n sa vasta B irg e r-<br />

kuninkaan aikana 1200-luvun lo p ­<br />

p u p u o le lla . P e ru s te ltu lie n e e m yös<br />

k ä sitys, e tte i T u ru n ka u p u n k ia o le<br />

v ira llis e s ti koskaan p e ru s te ttu .<br />

N yt v ie te ttä v illä T u ru n ra kenta ­<br />

m isen 750-vu o t i sj u h I i I i a on k u ite n ­<br />

k in om a p e ru s te lta v u u te n s a . T urun<br />

synty, kasvu ja k e h ity s o vat o lle e t<br />

valtakunnan k e h ity k s e n ka n n a lta<br />

tä rkeitä a s io ita . R u o ts in v a lta k u n ­<br />

nan itä o sie n v a ltio llis e n ja h e n g e l­<br />

lisen to im in n a n k e s k itty m in e n<br />

T urkuun o li a lkuna S u om en valtio<br />

llis e lle m u o to u tu m is e lle . Täm ä<br />

sai e n sim m ä ise n ilm a u k s e n s a<br />

vuonna 1280, ku n S u o m e n e n s im ­<br />

m äinen k ä s k y n h a ltija n im ite ttiin .<br />

Tervehdin tänään T u ru n ju h la ­<br />

päivänä ka u p u n kia ja k a u p u n k ila i­<br />

sia v a ltio v a lla n p u o le s ta o s o itta e n<br />

sam alla k iito k s e n s a n a t s ille ty ö l­<br />

le, m itä tä ä llä on v u o s is a to je n<br />

ajan koko kansan ja ka n sakunnan<br />

hyväksi te h ty . M o n e t a a te v irta u k ­<br />

set ja a ja tu s s u u n n a t ovat jä ttä n e e t<br />

jälkensä tu rk u la is e e n e lä m ä n ta ­<br />

paan m u o kate n s itä kestäm ään<br />

k u lle k in a ik a kaudelle o m in a is e t<br />

vaikeudet.<br />

N opeassa k e h ity k s e n vauhdis s a<br />

u nohdetaan h e lp o s ti e lin y m p ä ris ­<br />

tö m m e su o je le m is e n v ä lttä m ä ttö ­<br />

m yys. K un liik u ta a n se u d u lla ,<br />

m issä ra k e n ta m is ta on ta p a h tu n u t<br />

p itkään ja m issä to is a a lta on haavo<br />

ittu vaa lu o n to a rin n a n h is to ria l­<br />

lis e s ti a rvokkaiden ra ke n n u ste n ja<br />

ra ke n n u sko ko n a isu u ksie n kanssa,<br />

jo u d u ta a n vaikeiden s u o je lu o n g e l-<br />

m ien eteen. — N ä in on a sia n la ita<br />

m yös Turussa.<br />

V a ltio n h a llin n o n p iiris s ä on v iime<br />

vu o sin a o llu t e s illä m o n ia T u r­<br />

kua ko s k e tta v ia y m p ä ris tö s u o je lu l-<br />

lis ia k y s y m y k s iä . V a ltio n to im e n ­<br />

pitein on p y ritty o s a lta a n m a h d o l­<br />

lista m a a n m m . T u ru n tu o m io k irkon<br />

ja Vanhan S u u rto rin y m p ä ris ­<br />

tö n arvokkaan k o k o n a is u u d e n s ä i­<br />

ly ttä m in e n ja k u n n o s ta m in e n .<br />

Tänään ovat p a its i T u ru n tu o m io ­<br />

k irk k o m yös T u ru n h o v io ik e u d e n<br />

ta lo p e rin te is in e rik k a in e A ka te ­<br />

m ian ju h la s a le in e e n sekä ns.<br />

M aaherran m a k a s iin i n o id e n rake<br />

nnusten m aineen m u ka ise ssa<br />

ku n n o ssa . T u ru n lin n a n k u n n o s ­<br />

tu s ty ö t o vat e d e lle e n kä y n n is s ä ja


s aataneen p ä ä tökseen e nsi v u o s i­<br />

k ym m e n e n a lk u p u o le lla .<br />

V a n h a t h is to ria llis e t ka u p u n g it<br />

m u u ttu v a t e lin ta p o je n ja k u lttu u -<br />

rin m u u to s te n p aineessa, Turku<br />

m u id e n m ukana, u sein m uiden<br />

e d e llä k in . P ääasiassa p u u sta rake<br />

n n e tu t k a u p u n g it o liv a t aina<br />

s u u re ssa p alovaarassa. T urun kaup<br />

u n g ille o li vuoden 1827 palo vars<br />

in k o h ta lo k a s .<br />

T u lip a lo je n jo h d o s ta T urussa o i­<br />

keastaan vain T u ru n lin n a ja tu o ­<br />

m io k irk k o ovat m u is tu tta m a s s a<br />

s iitä , e ttä o lla a n m aan vanhim ­<br />

m assa k a u p u n g is s a .<br />

A in a ei o le h e lp p o pitä ä m ie le s­<br />

sä s itä , e ttä m u u kin vo i o lla arvok<br />

a s ta k u in vain ka ikkein vanhin.<br />

M ik ä li k a u p u n k ik u lttu u rin ja -y m ­<br />

p ä ris tö n arvo ja ko ro sta va y h te is ­<br />

k u n n a llin e n k e s k u s te lu o lis i saan<br />

u t p o n tta vähän a ika ise m m in ,<br />

n ä y ttä is i tä m ä n päivän T u rku kin<br />

lu u lta v a s ti m e lk o is e s ti to is e n la i­<br />

s e lta k u in nyt näyttä ä . O lta is iin<br />

ehkä h a v a ittu , e ttä kauppato rin<br />

y m p ä ris tö o li ennen parin viim e<br />

vu o s ik y m m e n e n a ikana ta p a h tu ­<br />

n e ita m u u to k s ia p a ljo n ty y lik ­<br />

k ä ä m p i.<br />

P a ljo n on tä ä llä to k i s ä ily n y tk in ,<br />

ja p a ljo n on vie lä te h tä vissä.<br />

V iim e v u o s in a on paljo n h u o ­<br />

m io ta k iin n ite tty katoavan puutalo<br />

k u lttu u rin ku n n o s s a p ito o n . V a l­<br />

tio n e u v o s to te k i pari k u u kautta<br />

s itte n päätöksen eräiden m aam m e<br />

e ri p u o lilla o le vie n a lueiden m äärä<br />

ä m isestä p e ru s p a ra n n u s to im e n ­<br />

p ite id e n k o k e ilu a lu e ik s i. Turussa<br />

näiden p e ru spara n n u ste n k o h te iksi<br />

tu liv a t m a in itu n päätöksen peru s­<br />

te e lla Port A rth u rin ja M e sta rin ka ­<br />

dun a lu e e t. N ä in k in la a ja m itta in e n<br />

vanhan a s u n to kannan s ä ily ttä m i­<br />

nen ja k u n n o s ta m in e n nykyajan<br />

v a a tim u k s ia vastaavaksi e d e llyttä ä<br />

lu o n n o llis e s ti a in a kunnan om ia<br />

to im e n p ite itä ja tässä yhteydessä<br />

on s y y tä to d e ta T urun kaupungin<br />

h a llin n o n o s o itta n e e n y h te is ty ö h a ­<br />

lua ja rip e ä tä päätö ksente kota h -<br />

toa. On syytä to d e ta m yös se, e t­<br />

tä T urun ka u p u n g in v a ltu u s to n peria<br />

a te p ä ä tö s P ort A rth u rin alueen<br />

k u n n o s ta m is e n y h te yd e ssä e d e l­<br />

lyttä ä alueen n y kyisen a s u ja m is -<br />

ton a s u m is m a h d o llis u u k s ie n tu r­<br />

va a m ista k u n n o s tu s tö id e n jä lk e e n ­<br />

kin .<br />

T u rku on k o e ttu liik e n te e s tä p u ­<br />

h u tta e ssa aina S u o m e n p o rttin a<br />

länteen. P itkään T urun satam a o lik<br />

in y k s i h a rvoista ta lv is is ta henkire<br />

i'is tä . Tänään on n o ita henkire i-<br />

kiä varsin ru n s a a s ti, ja laivat ovat<br />

liik k e e llä k a ik k in a vuorokauden ja<br />

vu o d e n a ik o in a ja k a ik e n la is illa<br />

sä iliä .<br />

N ä is s ä m u u ttu n e is s a o lo s u h ­<br />

te is s a T u ru n satam a on kyennyt<br />

tä y ttä m ä ä n te htävänsä. Yhä su u ­<br />

re m m a t a lu k s e t ku lke va t T urun<br />

s a a ris to n va ikeid e n väylien lävitse.<br />

P u lm ik s i ovat m u o d o s tu n e e t s u u r­<br />

te n a lu s te n kasvavat nopeudet.<br />

T u ru n s a a ris to on kokonais u u te n a<br />

k a n s a la is o m a is u u tta m m e , jonka<br />

s ä ily ttä m is e n ja k a ik k in a is e n s u o ­<br />

je lu n h yvä ksi ta rvita a n p ika isia<br />

to im e n p ite itä .<br />

V iim e vu o s ik y m m e n e n alu ssa<br />

• T urun lin n a n e s ilin n a n p ih a sta on lö y d e tty h u o m a tta v a t m äärät kesk<br />

ia ik a is ia rahoja ja p uu- sekä k e ra m iik k a e s in e id e n k a p p a le ita , jo ita tu tk ija<br />

A n tti S una kuvassam m e e s itte le e . E silin n a n p ih a k a iv a u s te n yhteydessä<br />

on tu llu t e s ille m yös ka ksi varsin laajaa ja hyvin s ä ily n y ttä ra n ta p a a lu tu s-<br />

ta, jo lla on ikää n o in 700 v u o tta . — Kuva: E rkki P aakki.<br />

to d e ttiin eräässä e n g la n tila is e s s a<br />

liik e n n e ttä koskevassa raportissa,<br />

e ttä kun m o o tto riliik e n n e ka d u illa<br />

ja te illä tehdään m a h d o llis e k s i, se<br />

tehdään m yös vä lttä m ä ttö m ä k s i.<br />

K un liik e n n e v ä y liä rakennetaan ja<br />

p a ik o itu s tilo ja varataan, n iin liik<br />

e n n ö im is e n tarve kasvaa, liik e n ­<br />

nevä lin e id e n kä ytö n tarve kasvaa.<br />

M itä enem m än on tila a liik e n te e l­<br />

le, s itä e nem m än on välttä m ä tö n tä<br />

liik e n n ö id ä .<br />

V iim e vu o s in a täm än k e h ity s k u ­<br />

lun u m p ik u ja n lu o n n e on tu llu t<br />

kasvavassa m äärässä y m m ä rre ty k ­<br />

si. E nergian jo tähän asti ta p a h tu ­<br />

nut ja vielä n ä htävissä oleva k a l­<br />

lis tu m in e n on e d e s a u tta n u t täm än<br />

a sian ym m ä rtä m is tä .<br />

S u o m e n k a u p u n g it eivät o le lev<br />

ittä y ty n e e t la a jo ille a lu e ille , m ikä<br />

o m a lta o saltaan h e lp o tta a ju lk is e n<br />

liik e n te e n to im iv u u tta ja h e lp o tta a<br />

tu le va isu u d e n liik e n n e o n g e lm ie n<br />

ratka isu a .<br />

K u n n a llin e n its e h a llin to m m e a n ­<br />

taa jo k a is e lle k u n n a lle sam alla<br />

kertaa sekä o ik e u d e n e ttä v e lv o llisuuden<br />

h u o le h tia alu e e n sa k e h ittä<br />

m is e s tä ja sen a sukkaid e n hyv<br />

in v o in n is ta . Täm ä ei kuitenkaan<br />

s u lje p o is s itä , e ttä to im ia kse e n<br />

v a ltio n h a llin n o n ja k u n n a llis h a llin ­<br />

non on työ s k e n n e ltä v ä laajem pien<br />

y h te is te n pääm äärien hyväksi.<br />

T urun ka u p u n g in ja v a ltio n h a l­<br />

lin n o n v ä lis e t s u h te e t ovat nähdäkseni<br />

k e h itty n e e t m o le m p ia<br />

o s a p u o lia ty y d y ttä v ä llä ta valla ja<br />

y h te is in p o n n is tu k s in on v o itu aikaansaada<br />

kestä viä ra tk a is u ja .<br />

T urun ka u p u n ki on p y s y n y t m u­<br />

kana kasvavien v a a tim u s te n ja to i­<br />

veiden to te u tta m is v a u h d is s a ja siten<br />

h o ita n u t ve lv o itte e n s a niin<br />

vanhoja k u in u u s ia k in k a u p u n k ila i­<br />

sia ko h ta a n .<br />

T o ivo ta n T u ru lle ja sen asukk<br />

a ille p a rh a in ta m e n e s ty s tä tu le ­<br />

vien vu o sie n p o n n is tu k s is s a .<br />

O lk o o t y rittä m is e n halu ja ta h to<br />

rakentaa k o tik a u p u n k ia edelleen<br />

n iitä p o n tim ia , jo tk a vievät k e h i­<br />

ty s tä e te e n p ä in . □<br />

P ro fe ss o ri E R K K I A S P :<br />

Meri — Työ — Kulttuuri<br />

J o k a in e n y h te is ö on lu o n u t jä s e n te n s ä k ä y t- n ä k ö k u lm a s ta ta rk o itta a en n en k a ik k e a s itä ,<br />

tä y ty m is tä o h ja av ia a rv o ja , n o rm e ja ja m a lle - että m eri ja ty ö o v at v u o s is a to je n k u lu e s s a<br />

Ja.: J 0 ? ly ö v ä t le im a n s a tä h ä n y h te is ö ö n , le im a n n e e t tu rk u la is u u tta ja lu o n e e t n ä in<br />

T ä tä le im a a k u ts u ta a n k u lttu u rik s i. T u ru n om an m e rih e n k is e n ja m e re n s ä v y ttä m ä n<br />

k a u p u n g in e s itte ly m e re n , ty ö n ja k u lttu u rin työn k u lttu u rin .<br />

Turku ei k u ite n kaan o le nykyään<br />

enää p ik k u k a u p u n k i, jo lle yksi<br />

p iirre , y k s i so s ia a lin e n la ito s , telakka,<br />

satam a tai y lio p is to , yksi<br />

a lu e e llin e n e le m e n tti, m eri, jo k i<br />

tai k u k k u la , lo is i a in o a n e r o te le ­<br />

van ja sa m a lla tu n n u s p iirte is e n tekijä<br />

n . T u rkua v o ita n e e n pitää<br />

k o o lta a n jo s ik s i m itta vana, rakenteeltaan<br />

s ik s i m o n im u o to is e n a ja<br />

k ä y ttä y ty m is m a lle ilta a n siin ä m äärin<br />

m o n i-ilm e is e n ä , e ttä e s illä o le ­<br />

van m e ri ja työ -teem an n äkym i­<br />

nen T u ru n k u lttu u rik u v a s s a ei o le ­<br />

kaan ehkä itsestä ä n selvä asia.<br />

TURKU O N T O IM IN U T<br />

S IL L A N P Ä Ä N Ä<br />

Turun synty v a ih e id e n s e lv itte ly<br />

o s o itta a , e ttä täm ä ka u p u n ki saa<br />

k iittä ä o le m a s s a o lo s ta a n m erta.<br />

M eri to i tänne a s u tu k s e n , ta rjo s i<br />

to im e e n tu lo n ja lo i yh te y d e t m u i­<br />

h in m a ih in ja k a n s o ih in sekä teki<br />

T urusta a lu s ta pitä e n e ri kansojen<br />

k u lttu u riv a ik u tte ita heijastavan y h ­<br />

teisön. N äm ä p e rin te e t ja k u lttu u ­<br />

rin ju u re t ovat nähtä vissä vielä tä ­<br />

näänkin. E te n kin yh te y d e t R u o t­<br />

siin ovat m e rkin n e e t tä ä llä p a ljo n ;<br />

m eren y li on ra k e n tu n u t kestävä<br />

k u lttu u ris ilta , jo n k a kantavuutta<br />

kuvastaa tavallaan m m . ru o ts in ­<br />

k ie lin e n väestönosa.<br />

M u tta m yös m u illa Itäm eren<br />

k a n s o illa , e te n k in s a k s a la is illa , on<br />

o llu t tä n n e o m a t yhte yte n sä ja<br />

v a iku tu ska u te n sa . T u rku on to im i­<br />

n ut silla n p ä ä n ä ja va sta a n o tta ja n a<br />

sekä henkisen e ttä a in e e llisen<br />

k u lttu u rin v irta u k s is s a .<br />

Y le is e s ti katsoen m eri on m erk<br />

in n y t ja m e rk its e e edelleen<br />

T u ru lle ja tu rk u la is ille kuten jo k a i­<br />

selle ra n n ik o n k u n n a lle ja asukkaalle<br />

e lin k y s y m y s tä ta lo u d e n , vap<br />

a a -ajanvieton ja v irk is ty k s e n sekä<br />

h is to ria n ja k u lttu u rin perustana.<br />

N äin o lle n on o le te tta v is s a , e ttä<br />

m eri h e ija s tu u p a its i tu rk u la is e s s a<br />

e lin k e in o e lä m ä s s ä ta i k o u lu tu s - ja<br />

k u lttu u rito im in n a s s a m yös tu rk u ­<br />

la is te n k ä y ttä y ty m is e s s ä ja asenteissa.<br />

TURKU V U O S IS A TO JE N<br />

A JA N K Ä S ITYÖ -<br />

K A U P U N K IN A<br />

T urun e lin k e in o e lä m ä n nykyisen<br />

tila n y m m ä rtä m is e k s i on p a ikallaan<br />

v a lo tta a T u ru n vanhoja amm<br />

a ttip e rin te itä . K ysym ykseen tu ­<br />

• M eri-T yö-K ulttuuri-aiheesta p iti ko tise u tu p ä ivillä e site lm ä n p ro fe s s o ri<br />

Erkki Asp. Kuvassa (vas.) to im in n a n jo h ta ja M arkku Tanner, p ro f. E rkki<br />

Asp, rouva Asp ja a rk k ite h ti O lli K estilä kädessään la h te la is te n Turkuseuralle<br />

la h jo itta m a höylä. — Kuva: Ilm ari Rinne.<br />

levat tä llö in va rsin kin kä s ity ö a m ­<br />

m a tit. N äiden perin te e t u lo ttu vat<br />

p itkä lle h isto ria a n ja vuosisato je n<br />

ajan Turkua on v o itu pitä ä n im e n ­<br />

om aan käsityökaupunkin a .<br />

K ä sityön kohoam in e n e lin k e i­<br />

noksi a jo ittu u täällä tu tk ijo id e n<br />

m ukaan keskiaikaan. E rity is e s ti<br />

kirkko ja H a n s a liitto loivat m e rk ittävästi<br />

e d e lly ty k s e t käsityön nopealle<br />

ja korkeata soiselle k e h ity k ­<br />

selle.<br />

Hansa to i kaupparauhan Itä m e ­<br />

relle ja sen la h tiin , lo i jä rje ste tyn<br />

ja säännöllisen kaupan A urajoen<br />

s u u lle ja ta rjo s i m a h d o llisuuden<br />

m o n ip u o lise e n tavaranvaihtoon.<br />

Hansan v ä lity k s e llä tu li m yös<br />

m annerm ainen k ä s ity ö ta ito m aah<br />

am m e m onen saksalaisen k ä s i­<br />

työlä isen a s e tu ttu a T urkuun harjo<br />

itta m a a n elinke in o a a n .<br />

K irkon m e rk ity s näkyi m m . s iinä,<br />

e ttä Turun tu o m io k irk k o o li<br />

m ilte i k e skeytyksettä ja tkunein e<br />

k o rja u s- ja laajennustöinee n ja<br />

m o n in a is in e m u in e tarpeineen käs<br />

ity ö ta ito je n varsinainen korkeakoulu<br />

keskia ja lla .<br />

Uuden ajan a lu s s a , 1 5 00-luvulla,<br />

m yös T urun lin n a n m e rk ity s k ä s i­<br />

ty ö lä is te n ty ö llis tä jä n ä kasvoi.<br />

K ruunun to im e s ta lin n a n te la k a lla<br />

a lo ite ttiin la iv a n ra k e n n u s to im in ta<br />

R uotsin la ivasto n ta rp e is iin . M yös<br />

itse lin n a ssa k ä y n n is te ttiin s u u rim<br />

itta is e t k u n n o s tu s - ja la a je n n u s ­<br />

ty ö t.<br />

K ä s ity ö lä is te n elä m ä ä s ä v y ttiv ä t<br />

1600-lu vun lo p u lta a m m a ttik u n ta -<br />

la ito s ja s iih e n k y tk e y ty v ä t e rila i­<br />

set m o n o p o li-, k iis ta - ja ty y ty m ä t-<br />

tö m y y s k a u d e t. A m m a ttik u n n a t<br />

la k k a u te ttiin vasta 1868 a n n e tu lla<br />

asetu ksella .<br />

V ielä 1800-luvun lo p u lla T u rku<br />

o li selvästi k ä s ity ö k a u p u n k i, v a ik ­<br />

ka S uom i o li jo 1 8 7 0 -lu v u lla ko kenut<br />

om an te o llis e n m u rro kse n sa .<br />

T e o llis u u d e n kasvu p e ru s tu i tä l­<br />

lö in e nsi s ija s s a p u u h u n ja k o s k i-<br />

v oim aan, jo te n V a rs in a is -S u o m i jä i<br />

tässä vaiheessa syrjä ä n v o im a k ­<br />

kaasti etenevässä te o llis tu m is e s ­<br />

sa. V asta täm än v u o s is a d a n a lu s ­<br />

sa T u rku a lk o i k o k e a d y n a a m i­<br />

sem paa m u u to s ta , te o llis u u d e n<br />

lä p im u rto a .


T E O L L IS U U S T U R U N<br />

T Ä R K E IN E L IN K E IN O ­<br />

H A A R A<br />

N y k y tila s to je n valo ssa T u rku on<br />

lä h in n ä te o llis u u d e n , kaupan ja<br />

m e re n k u lu n ka u p u n k i. T e o llis u u s<br />

on T u ru n tä rk e in elin kein o h a a ra ,<br />

jo skaan se ei ole k o h o n n u t vielä<br />

y h tä h a llitse va a n asem aan kuin<br />

e s im . T a m p e re e lla . N äiden kaup<br />

u n k ie n tila s to llin e n verta ilu<br />

o s o itta a , e ttä T u rku jä ä sekä te o l­<br />

lis u u d e n<br />

to im ip a ik k a lu v u ls s a e ttä<br />

ty ö n te k ijä m ä ä ris s ä jo n k in verran<br />

jä lk e e n T a m pereesta. T ä llainen<br />

h a v a in to vastannee hyvin s itä m ie ­<br />

lik u v a a , jo k a u s e im m illa jo ko u lu -<br />

tie to je n n o ja lla on n ä is tä kaupung<br />

e is ta m u o d o s tu n u t.<br />

M o n ille sen<br />

s ija a n lienee y llä ty s , e ttä T urku on<br />

lähes<br />

Tam pereen veroinen te o llis<br />

u u s k a u p u n k i.<br />

T u ru n te o llis u u d e n a la k o h ta i­<br />

sessa ta rk a s te lu s s a e ro ttu u s e l­<br />

v ä s ti ko lm e n su u rim m a n tu o ta n to ­<br />

su u n n a n ryhm ä. Sekä to im ip a ik ­<br />

ko je n e ttä ty ö n te k ijö id e n lukum äärien<br />

s u h te e n kärkeen kohoaa m e­<br />

ta lli- ja k o n e p a ja tu o tte id e n v a lm is ­<br />

tu s . T o is e lla s ija lla on te k s tiilite<br />

o llis u u s ja k o lm a n te n a e lin ta rv i­<br />

k e te o llis u u s . T u o ta n n o n ja lo s tu s ­<br />

a rv o lla m ita ttu n a m e ta llia la tu o tta a<br />

y ksin ä ä n enem m än k u in kaksi<br />

m u u ta s u u rta tu o ta n n o n a la a yhteensä.<br />

M e ta llia la n ke s k e is in ja h a llits e ­<br />

vin p u o li T u ru ssa on lu o n n o llis e s ti<br />

te la k k a te o llis u u s . Täm än leim a<br />

näkyy m o n ita h o is e s ti ja selvästi<br />

m yös kaupunkikuvassa.<br />

N y kyisen la iv a te o llis u u d e n a lk u ­<br />

na pid e tä ä n<br />

so ta k o rv a u s s o p im usten<br />

m ä ä ritte le m ie n a lu ste n to im itta<br />

m is ta . S u u rin h u o m io ko h ­<br />

d is tu i a lu k s i te rä s la lv a te o in s u u -<br />

teen, jo s s a työ vo im a n m äärä k o ­<br />

hosi h u o m a tta v a s ti sotaa edeltä ­<br />

neeltä a ja lta . N ykyään tu rkula in e n<br />

te la k k a te o llis u u s ty ö llis tä ä om in a<br />

ty ö n te k ijö in ä ä n lähes 6 000 h e n kilöä.<br />

M äärä on k u ite n k in selvästi<br />

a lh a is e m p i k u in vie lä täm än vuos<br />

ikym m e n e n p u o liv ä lis s ä . Y le is ­<br />

m a a ilm a llin e n lam a on jä ttä n y t<br />

näin jä lk e n s ä m yös la ivanrakentam<br />

iseen. K e s k itty m in e n e rik o is la i-<br />

vojen tu o ta n to o n sekä laivojen<br />

k o rja u kseen on to is a a lta lam asta<br />

h u o lim a tta a vannut m yös u usia<br />

m a rk k in a y h te y k s iä . N ykyään laivojen<br />

v ie n ti su u n ta u tu u n a a p u rim a i­<br />

d e n , N e u v o s to liito n , R u o tsin ja<br />

N orjan o h e lla lu k u is iin m aailm an<br />

m a ih in .<br />

T U R U N S A T A M A P O R T T I<br />

L Ä N T E E N J A IT Ä Ä N<br />

T a lv im e re n k u lu n a lk u a ik o in a ja<br />

o s itta in vie lä 1950-luvu I laki n T urun<br />

sata m a o li m e rk ittä v ä ta lv iv ie n tis a -<br />

ta m a . N ykyään täm ä a in u tla a tu i­<br />

s u u s o n h ä v in n y t, m u tta s ilti<br />

T u ru n satam aa voidaan edelleen<br />

k u ts u a p o rtik s i länte e n . S itä v o ita ­<br />

neen n im ittä ä m yö s p o rtik s i itään,<br />

s illä T u rku on nykyään ennen<br />

kaikkea tu o n ti- ja m a tk u s ta ja s a ta ­<br />

ma.<br />

T u ru n satam an ka u tta ta p a h tu ­<br />

vasta ta v a ra n vaih d o sta noin kaksi<br />

ko lm a so sa a edusta a tu o n tia ja<br />

vain y k s i k o lm a n n e s v ie n tiä . M ie ­<br />

le n k iin to in e n h a v a in to tässä y h ­<br />

teydessä on k u ite n k in se, että<br />

v ie n n in arvo on useana vuonna o l­<br />

lut tu o n n in arvoa s u u re m p i. S u o ­<br />

m i lienee näin pääsem ässä a ik a i­<br />

sem m a sta y k s ip u o lis e s ta puu- ja<br />

p a p e ritu o tte id e n vie n n istä ä n .<br />

K oko m aan ka u tta ku lke va sta<br />

m a tk u s ta ja liik e n te e s tä T urun satama<br />

ka tta a nykyään lähes m iljo o ­<br />

n a lla m a tk u s ta ja lla a n noin n e ljä n ­<br />

neksen.<br />

V a ikka n ä ih in lu k u ih in lis ä ttä i­<br />

s iin vielä tie to , e ttä T urun satam a<br />

ty ö llis tä ä v ä littö m ä s ti 1500 henkeä<br />

ja v ä lillis e s ti m o n in k e rta is e s ti tä ­<br />

m än m äärän, s ilti lu vut eivät pysty<br />

tä y s in kuvaam aan satam an to d e l­<br />

lis ta m e rk ity s tä tä lle k a u p u n g ille<br />

ja k o k o m aalle. Satam a on n im ittä<br />

in olennain e n o sa tu rk u la is te n<br />

elä m ä n m u o to a . Se on su u n n ille e n<br />

s a m a n la in e n T urun tu n n u s m e rk k i<br />

ku in A u ra jo k i, tu o m io k irk k o tai<br />

lin n a . Kun se ty ö llis y y s v a ik u tu k ­<br />

s illa a n on lis ä k s i tärkeä elä m ä n ­<br />

laadun o sa te kijä , void a a n satam an<br />

to im in n a t nähdä k a ik ille läheisin ä<br />

ja m e rk ittä v in ä kysym y k s in ä .<br />

TURKU-ÅBO<br />

750<br />

S A T A M A N T Y Ö K U L T T U U R IS S A<br />

P E R IN T E IS IÄ M U O T O J A<br />

S atam a on p e rin te is e s ti ty ö y h ­<br />

te is ö , jo lla on om a tu n n e lm a n sa<br />

ja om a k u lttu u rin s a . Sen o le n n a i­<br />

s im p iin tu n n u s p iirte is iin k u u lu u<br />

eri ta h o je n , s id o s ry h m ie n , saum a­<br />

to n y h te is to im in ta . Eri k u lje tu s ­<br />

m u o d o t, y rittä jä t, ty ö n te k ijä t, viran<br />

o m a iset ja m u u t s id o s ry h m iin<br />

luetta vat o sa p u o le t saavat k iin ­<br />

te ä llä y h te is ty ö llä ä n aikaan satam<br />

a to im in to je n k o k o n a is u u d e n , satam<br />

an ty ö n k u lttu u rin .<br />

Tässä k u lttu u ris s a yhdis ty v ä t eri<br />

o s a te k ijä t to im in n a llis e k s i jä rje s ­<br />

te lm ä k s i,<br />

jo ka p y s ty y jo u sta va sti<br />

m ukautu m a a n<br />

u lk o is iin p a in e is iin<br />

ja tila n n e v a ih te lu ih in . S iksi sata ­<br />

man ty ö k u lttu u ri on te kn o lo g ia n<br />

n opeasta e te n e m isestä h u o lim a tta<br />

m o n ilta o s in e d elleen<br />

p e rin te is iä<br />

m u o to ja noudatta va m u tta m o n ilta<br />

o sin sa m a n a ika ise sti tä ysin nyk<br />

y a ik a is ta e lä m ä n ry tm iä to te u tta va<br />

ty ö y h te is ö .<br />

T a lo u d e llis e s ti tärkeänä, ty ö -<br />

m a rk k in a p o liittis e s ti herkkänä ja<br />

k u n n a llis p o liittis e s ti vaikeana k o h ­<br />

teena satam a kokee to isin a a n<br />

m yös m e lk o is ia ris tiriito ja , jo id e n<br />

v a ik u tu k s e t u lo ttu v a t h y v in kauas.<br />

S atam a on sen vu o k s i k u in tu n to -<br />

sarvi, jo k a n o p e a s ti p a lja sta a , m i­<br />

tä ta lo u d e llis ia , p o liittis ia tai s o ­<br />

s ia a lis ia m u u to k s ia on y h te is k u n ­<br />

nassa o d o te tta v is s a . Satam aan<br />

liitty v ä t k y s y m y k s e t ovat näin o l­<br />

len ja tk u v a s ti a ja n k o h ta is ia ja<br />

k iin n o s ta v ia .<br />

T U R K U M E N E T T Ä N Y T<br />

V Ä E S T Ö Ä N A A P U R I­<br />

K U N T IIN<br />

V a ikka m eren void a a n ka tso a<br />

s yn n y ttä n e e n T u ru n , s ilti Turku on<br />

jo p itk ä ä n p a ennut a s u tu ksella a n<br />

m erta.<br />

K a u p u n ki on s e lvästi k a ih ta n u t<br />

a su tu kse n levittänrtistä m erelle<br />

päin s iitä k in h u o lim a tta , e ttä se<br />

k iire h ti liittä m ä ä n a lu e is iin s a naap<br />

u rin s a ,<br />

K akskerran k u n n a n . S itä<br />

v a sto in ka u p u n ki on su u n n a n n u t<br />

h u o m io n s a s is ä m a a ta k o h ti ja<br />

y rittä n y t tä y ttä ä k e rro s ta lo illa<br />

T urun ta kam a ita .<br />

P ä ä tö kse n te kijä t<br />

ja su u rra k e n ta ja t ovat hyvässä y h ­<br />

te is y m m ä rry k s e s s ä<br />

hylänneet<br />

T urun ty y p illis im m ä n a lu e e llise n<br />

e le m e n tin , m eren, ja p yrkineet<br />

lu o m a a n om a sta ka u p u n g ista a n<br />

m in k ä tahansa k iv ik y lä n .<br />

P ie n ta lo ille ei tä ssä y h te is p o li-<br />

tiik a s s a o le jä ä n y t p a ljo n sijaa,<br />

jo te n ei voida p itä ä suurena y llä ­<br />

ty k s e n ä , e ttä T u rku on tä llä ju u ­<br />

ristaan v ie ra a n tu n e e lla ja site n<br />

sangen ly h y tn ä k ö is e llä to im in n a l­<br />

laan m e n e ttä n y t va rs in tu n tu v a s ti<br />

väestöään<br />

p ie n ta lo y stäväl lis i in<br />

n a a p u rik u n tiin s a . T u ru n ka n n a tta i­<br />

s i ta rk is ta a n y t p e ru s te e llis e s ti<br />

k u rs s in s a , m ik ä li se ta voitte le e<br />

vähänkään m e re llis e n k u lttu u rin<br />

leim aa k a u p u n kikuvaansa .<br />

L O IT O N N U T T U A S U M IS ­<br />

K U L T T U U R IN R IK K A IS T A<br />

P E R IN T E IS T Ä<br />

V aih te le van lu o n to n s a ja m erellisen<br />

a lk u s ija in tin s a v u o k s i T u ru lla<br />

o lis i o llu t e rin o m a is e t e d e lly ty k s e t<br />

m e rik a u p u n g in k e h ittä m is e e n ,<br />

m u tta se ei o le jo s ta in syystä lä h ­<br />

te n y t tähän.<br />

T urku on h a rra sta n u t va rsin s o ­<br />

v in n a is ta ra k e n ta m is ta , jo ka ei ole<br />

to is ta is e k s i tu o tta n u t sa n o tta via<br />

a s u tu s id e o ita tai<br />

m a llik s i kelpaa-<br />

vaa lu o n n o n h u o m io o n o tta m is ta .<br />

L u o n to a ei o le o s a ttu tai h a lu ttu<br />

kä y ttä ä hyväksi, s ik s i sam at tyyp -<br />

p ita lo t on se lla is e n a a n s iirre tty<br />

a lu e e lta to is e lle ja saatu näin a i­<br />

kaan sa m a n ta s o is ia , m u tta lu o n ­<br />

non o m a t lä h tö k o h d a t s y rjä y ttä ­<br />

neitä y h d e n m u k a is ia a lu e ita . Näin<br />

k u lttu u rin kehdoksi m a in ittu kaup<br />

u n ki on lo ito n n u t tu rkula isen<br />

a s u m is k u lttu u rin rik k a is ta p e rin ­<br />

te is tä ja m a h d o llis u u k s is ta .<br />

V oita n e e n p itä ä k in T u ru n o n n e ­<br />

na, e ttä M e ri-T u ru n k e h ittä m is e s s ä<br />

on o ltu sa a m a tto m ia . P arin viim e<br />

vu o sikym m e n e n<br />

ra k e n ta m in e n on<br />

n im ittä in o s o itta n u t, e tte i täm ä<br />

s u k u p o lv i ole to s ia a n k a a n o llu t<br />

k ypsä<br />

M e ri-T u ru n vero ise e n ponn<br />

istu kse e n .<br />

Tolitorinpromootiot<br />

Turun yliopistossa<br />

On valite tta v a a , e ttä suuret<br />

h ankkeet tu le h tu v a t h e lp o sti<br />

Turussa.<br />

E sim . T u rp iin a -tie s tä ei<br />

u s k a lle ta enää k e s k u s te lla ju lk i­<br />

sesti ja viim e k s i e s illä o llu t K o illisväylä<br />

on ja k a n u t väestön m erk<br />

illis e n tu n n e p ito is e s ti ka n n a tta ­<br />

jiin ja v a s tu s ta jiin . P u o lu e to im is ­<br />

to illa ja<br />

p u o lu e p o litiik a lla tu n tu u<br />

olevan k a u p u n k ila is ia koskevissa<br />

ra tk a is u is s a e nem m än<br />

sija a kuin<br />

alue- ja k a u p u n k ip o liittis illa näkem<br />

y k s illä tai p e lk ä llä terveellä jä r­<br />

je llä . N y k y k u lttu u ri s a llii v a lite tta ­<br />

vasti tä lla is e t ilm iö t, vaikka y k s i­<br />

lö in ä ja p ie n ry h m is s ä esiin n ytä ä n<br />

n o rm a a lis ti v a illa s a n o ttu ja s id o n ­<br />

n a is u u k s ia . A rv o t ovat tässä suhteessa<br />

lö y s ty n e e t.<br />

K u lu m a ssa oleva T urun ju h la ­<br />

vuosi on ta rjo n n u t jo m erkkejä<br />

m yös tie ty n la is e s ta ry h d is tä y ty m i-<br />

sestä. A in a k in on te h ty jo uudenla<br />

isia p ä ä tö k s iä ja o te ttu siten jo<br />

a skele ita k o h ti u u tta ja e n tistä<br />

e h o m paa Turkua.<br />

T U R K U S A A T T A IS I O L L A<br />

Y K S I S U O M E N<br />

T U T K IT U IM P IA P A IK K A ­<br />

K U N T IA<br />

O lis i o d o te tta v is s a , e ttä y lio p is ­<br />

to is s a ja k o rk e a k o u lu is s a a n n e tta ­<br />

va o p e tu s ja s u o rite tta v a t tu tk i­<br />

m ukset h e ija s ta is iv a t ym päröivää<br />

yh te is ö ä , tässä ta pauksessa T u r­<br />

kua ja sen m e re llis tä k u lttu u ria .<br />

K u ite n k in e sim . y h te is k u n ta tie te it-<br />

ten o s a lta tä lla in e n yh te ys näyttää<br />

jääneen o le te ttu a heikom m a ksi.<br />

N iin p ä T u ru lle o m in a in e n m erenkulku<br />

on k ym m e n e n v iim e vuoden<br />

aikana n o u s s u t vain pari kertaa<br />

v ä itö s k irja n a ih e e k s i, eivätkä lau-<br />

d a tu rta s o n tu tk im u k s e tk a a n o le<br />

sa n o tta va sti o s o itta n e e t tähän<br />

k iin n o s tu s ta a n . N iin k in a in u tla a ­<br />

tuin e n ko h d e k u in satam a on perin<br />

harvoin vetänyt tu tk ijo ita p u o ­<br />

leensa.<br />

S am oin m onet m u u t T urun kaup<br />

u n k iin liitty v ä t k y sym ykset tai<br />

s o s ia a lis -ta lo u d e llis e t<br />

ongelm a t<br />

ovat vain s a tu n n a is e s ti nousseet<br />

tu tk im u s te e m o ik s i.<br />

V arsinainen<br />

s yste m a a ttin e n<br />

tu tk im u s o h je lm a<br />

n ä yttä ä sen sijaan puuttuvan.<br />

M onien k o rk e a k o u lu je n s a a n s io s ta<br />

T urku s a a tta is i o lla y k s i S uom en<br />

tu tk itu im p ia p a ik k a k u n tia .<br />

N iin ik ä ä n k o rk e a k o u lu je n ja p a i­<br />

k a llisen e lin k e in o e lä m ä n y h te is to i­<br />

m in ta a on m a h d o llis ta n ykyise s­<br />

tään te h o sta a . M m . u u d is te tu t<br />

tu tk in n o t e d e lly ttä v ä t o p is k e lija lta<br />

yhä n ä kyväm m in ym päröivän to ­<br />

d e llis u u d e n , s iis m yö s työelä m ä n ,<br />

tu n te m u s ta .<br />

T u tk im u s y h te is ty ö<br />

s a a tta is ik in h u o m a tta v a s ti lähentää<br />

n ä itä ta h o ja to is iin s a ja s ite n<br />

lisätä k o rk e a k o u lu is s a m ie le n k iin ­<br />

toa e lin k e in o e lä m ä ä n ja sam alla<br />

koko y m p ä ris tö ö n .<br />

T urun k a u p u n k i on nyt ju h la ­<br />

vuote n sa m e rke issä varannut p ie ­<br />

nen sum m a n tie te e llis e e n tu tk i­<br />

m ukseen. K e n tie s tä llä e leellä<br />

saadaankin u u si tu tk im u s a a lto vi-<br />

riäm ään ja tu tk ija t kiin n o s tu m a a n<br />

k o tip a ik k a a n s a liitty v is tä k y sym yk-<br />

■ T u ru n y lio p is to tä y ttä ä<br />

60 v u o tta v u o n n a 19 80 . T ie ­<br />

d e k u n tie n e s ity k s e s tä y lio ­<br />

p is to n k a n s le ri on m y ö n tä ­<br />

nyt k a ik ille k u u d e lle tie d e ­<br />

k u n n a lle o ik e u d e n to im e e n ­<br />

p an n a ju h la llis e t to h to rin p -<br />

ro m o o tio t s e lla is in ju h la m e ­<br />

n o in k u in tie d e k u n n a t y lio ­<br />

p is to llis ta ta p a a n o u d a tta e n<br />

m ä ä rä ä v ä t.<br />

R ehtori O sm o Ikolan johta m a<br />

ju h la to im ik u n ta on päättä n yt suos<br />

ite lla , e ttä p ro m o o tio jä rje s te ttä i­<br />

s iin 16. to u ko ku u ta 1980. Edelleen<br />

Apuraha<br />

Turun<br />

historian<br />

tutkimiseen<br />

■ T u ru n k a u p u n g in v a ltu u s to<br />

p ä ä tti 7 5 0 -v u o tis ju h la k o -<br />

k o u k s e s s a a n 2 3 . 1. 19 7 9 vara<br />

ta v u o s itta in 20 00 0 m a rk ­<br />

kaa ja e tta v a k s i tie te e llis e n<br />

työ n tu k e m is e e n tu rk u la is ille<br />

tu tk ijo ille .<br />

K a u p u n g in h a llitu k s e n k o ­<br />

k o u k s e s s a 19. 6 . 1 9 7 9 te h ­<br />

tiin p ä ä tö s e n s im m ä is e n<br />

ap u ra h a n m y ö n tä m is e s tä .<br />

T u ru n y lio p is to n re h to ri<br />

O s m o Ik o la n s u o s itu k s e s ta<br />

k a u p u n g in h a llitu s p ä ä tti, e t­<br />

tä 20 0 0 0 m a rk a n ap u ra h a<br />

ja e ta a n tu tk im u k s iin , jo tk a<br />

s e lv ittä v ä t T u ru n h is to ria a ,<br />

T u ru n p u h e k ie ltä , ka u p p a a<br />

ja u lk o m a a n liik e n n e ttä se kä<br />

T u ru n y m p ä ris tö n s u o je lu a ja<br />

m iljö ö s u u n n itte lu a .<br />

□<br />

s is tä ja o n g e lm ista . K aupunki vo i­<br />

si n iin ikään tukea n y kyistä näkyv<br />

äm m in kaupunkia koskevaa tie ­<br />

te e llis tä ju lk a is u to im in ta a ja jo p a<br />

p a lkita Turkua k ä s itte le viä hyviä<br />

tu tk im u k s ia .<br />

V aikka k o rkeakoulu t näyttävät<br />

viim e a ik o in a jo s s a in m äärin vie ­<br />

raantuneen y m p ä ristö stä ä n , Turun<br />

m e re n kulkuopetu s on jo p e rin te i­<br />

s e sti o llu t s id o k s is s a lä h tö k o h tiin ­<br />

sa. M ik ä li täm än alan opetu s- ja<br />

tu tk im u s to im in ta<br />

kohotetaan kor-<br />

k e a koulu a ste iseksi, kuten on e h ­<br />

d o te ttu , s illo in tu rk u la is ille k o r­<br />

k e a k o u lu ille avautuvat uudet y h ­<br />

te yd e t k a iv a ttu ih in m e re llisen k u lttu<br />

u rin ju u riin .<br />

ju h la to im ik u n n a s s a on p ä ä te tty,<br />

e ttä y lio p is to n 6 0 -v u o tis ju h la a vie ­<br />

tetään p ro m o o tio n yh te yd e ssä .<br />

V u o s iju h la a<br />

K a le valanpäivänä<br />

28. 2. 1980 vie te tä ä n ta v a n o m a isin<br />

m e n o in . J o a ik a is e m m in n o u d a ­<br />

te ttu u n tapaan voivat kevään 1980<br />

to h to rin p ro m o o tio o n<br />

o s a llis tu a<br />

m yös se lla is e t, jo tk a ovat o tta n e e t<br />

to h to rin a rv o n ilm a n ju h la llis ta vih ­<br />

k im is tä .<br />

S T U D IO G E N E R A L IA<br />

E N S I L O K A K U U S S A<br />

Y lio p is to n<br />

ju h la to im ik u n n a s s a<br />

on p ä ä te tty m yös y lio p is to n o s u u ­<br />

desta T urun k a u p u n g in 7 5 0 -vu o tis-<br />

ju h la vuoden ta p a h tu m is s a . L o k a ­<br />

kuussa jä rje s te tä ä n s u u re lle y le i­<br />

sö lle ta rk o ite ttu s tu d io g e n e ra lia -<br />

ty yppin e n lu e n to s a rja , jo n k a y le is -<br />

o ts ik k o n a on ” T u rk u la is ta tu tk i­<br />

m u sta ” . L u e n n o t p id e tä ä n n e ljä n ä<br />

k a k s o is lu e n to n a 15. 10., 17. 10.,<br />

22. 10. ja 24. 10. <strong>1979</strong> ke llo 19.15<br />

alkaen lu e n to s a lis s a I y lio p is to n<br />

päärakennuksessa.<br />

Pentti Lahti<br />

kaupungin-<br />

johtajistoon<br />

■ S is ä a s ia in m in is te r ik s i<br />

M a u n o K o iv is to n h a llitu k ­<br />

seen n im ite ty n a p u la is k a u ­<br />

p u n g in jo h ta ja<br />

J o h a n n e s<br />

K o ik k a la is e n<br />

v ira n s ija is e k s i<br />

T u ru n<br />

k a u p u n g in v a ltu u s to<br />

v a lits i y k s im ie lis e s ti T u ru n<br />

k o u lu to im e n jo h ta ja<br />

P e n tti<br />

Ilm a ri L a h d e n , jo n k a te h t ä ­<br />

v ä k e n ttä ä n k u u lu u a p u la is ­<br />

k a u p u n g in jo h ta ja n a<br />

Jo h taa<br />

k a u p u n g in o p e tu s - ja s iv is ­<br />

t y s to in ta .<br />

V uonna 1926 s y n ty n y t L a h ti on<br />

k o u lu tu k s e lta a n<br />

k a n s a la is k o u lu n<br />

o p e tta ja . T u ru n ka u p u n g in s u o ­<br />

m e n k ie lis tä k o u lu to in ta hän on<br />

jo h ta n u t s y k s y s tä 1976 alkaen ja<br />

sitä ennen hän o li 1971 lä h tie n<br />

T urun o p e tu s to im e n o h ja a ja n a ja<br />

jo h ta ja n a .<br />

Lahti on m m . V a rs ln a ls -S u o m e n<br />

s o s .dem . p iirin p u h e e n jo h ta ja Ja<br />

V a rsin a is-S u o m e n S e u tu k a a v a liito n<br />

liitto h a llitu k s e n p u h e e n jo h ta ja .<br />

L ahti on m yö s T u rk u -s e u ra n y m ­<br />

p ä ris tö ja o s to n Jäsen.<br />


D o s e n tti<br />

T A U N O P E R Ä L Ä :<br />

Kupittaan lähteen vesi<br />

Turun seurapiirien juomana<br />

T Ä M Ä ta rin a , jo ka on o s o itta u ­<br />

tu n u t h ä m m ä styttä vän s itkeähenk<br />

is e k s i, on itse a siassa s y n ty n y t<br />

v e rra tta in m yöhään, vasta 1600-luv<br />

u lla . V anhassa T u ru n A k a te m ia s ­<br />

sa 1 6 0 0 -lu vulla o p is k e llu t ru o ts a ­<br />

la in e n y lio p p ila s P etrus G y lle n iu s<br />

ei m a in its e päivä kirja ssa a n H enrikp<br />

iis p a a kertoessaan ju hannuksen<br />

v ie to s ta K u p itta a lla . Hän ke rto o ,<br />

m ite n p a ik a lle o li tu llu t p a ljo n<br />

n u o rta väkeä kaupungis ta uhraamaan<br />

lä h te e lle , jo ka o li nim e ltä ä n<br />

P. J o h a n n e ksen lähde tai K u p ittaan<br />

lähde.<br />

M U ITA tie to ja K u p itta a s ta uhrilä<br />

h te e n ä ei ole. N ähtä vä sti k ysym<br />

yksessä o liv a t hyvin vanhat perin<br />

te e t. G y lle n iu s ke rto o näet<br />

e d e lle e n , e ttä jo ita k in a ik o ja ennen<br />

hänen T u rku u n tu lo a a n koko<br />

T u ru n k a u p u n g in väki o li ko k o o n ­<br />

tu n u t lähteen äärelle, s y ty ttä n y t<br />

tu lia ja u h ra n n u t lähteeseen. Vasta<br />

ka u p u n g in m a is tra a tin p u u tu t­<br />

tua asiaan ta p a sa a tiin lo p p u ­<br />

m aan. L u u lta v a s ti tu rk u la is e t ja t­<br />

koivat tu o llo in v ie lä pakanuuden<br />

a ik a is ia p e rin te itä .<br />

LÄHTEEN VIEREEN<br />

SAIR A S TU P A<br />

S A M A IS E L L A 1 6 00-luvulla<br />

K u p itta a n lähde sai u u tta m e rkitystä<br />

. T urun A kate m ia n lä ä ketie ­<br />

teen p ro fe s s o ri E lias T illa n z k a tsoi<br />

K u p itta a n lä h te e llä olevan te rv e y t­<br />

tä tu o tta v ia v a ik u tu k s ia . N iin p ä<br />

hänen a lo itte e s ta a n lähteen viereen<br />

ra k e n n e ttiin s a ira stu p a s p i­<br />

ta a liin sa ira s tu n e ita varten, lepros<br />

o riu m . V arm aa ei ole, onko sa i­<br />

ra ita K u p itta a lla koskaan h o id e ttu .<br />

Joka tapauksessa jo 1708 p äätettiin<br />

sa ira a la ksi ra kennettu u n rak<br />

e n nukseen s ijo itta a ka u p u n g in<br />

k ö y h ä t. K un rakennus o li saatu<br />

u uteen ta rk o itu k s e e n s a k u n n o s te ­<br />

tu k s i, T u rku u n levisi ru tto ja k ö y ­<br />

h ä in ta lo m u u ttu i ru tto s a ira a la k s i.<br />

SUUREN p o h ja n sodan jälkeen<br />

K u p itta a n lä h d e ttä ru v e ttiin k ä y t­<br />

täm ä ä n te rveyslä h te e n ä . V uonna<br />

1758 k a u p u n g is s a k ä yn yt m a tk a ilija<br />

A b ra h a m H ü lp h e rs k e rto o käyneensä<br />

K u p itta a n te rveyslä h te e llä .<br />

S ä ä n n ö llin e n v e s ih o ito o li s ie llä<br />

a lo ite ttu p ro fe s s o ri H erm an S pörin<br />

g in to im e s ta . Lähteen viereen<br />

o li ra ke n n e ttu tila v a h k o rakennus<br />

k y lp y lä v ie ra ita varten. 1700-luvun<br />

lo p p u p u o le lla k ä y n n it juom a ssa<br />

■ T U R U N T u o m io k irk o n p ä ä k u o ris s a on s u u n n ille e n sata<br />

v u o tta s itte n v a lm is tu n u t R o b e rt W ilh e lm E k m a n in s e in ä ­<br />

m a a la u s , jo k a e s ittä ä tä y d e s s ä k irk o llis e s s a ju h la p u v u s s a<br />

o levaa p iis p a H e n rik iä k a s ta m a s s a s u o m a la is ia p a ka n o ita<br />

k ris tin u s k o o n . T e o s o n s y n ty n y t n iid e n k ä s ity s te n p o h ja lta ,<br />

jo tk a o liv a t v a llits e v in a E k m a n in s u o ritta e s s a m a a la u s ty ö n ­<br />

sä: s u o m a la is e t p a k o te ttiin o tta m a a n v a s ta a n k ris tin u s k o<br />

R u o ts in k u n in k a a n E erik in jo h ta m a n ris tire tk ia rm e ija n v o ite t­<br />

tua h e id ä t. P a k k o k a s ta m in e n ta p a h tu i K u p itta a n lä h te e llä .<br />

Tauno Perälä<br />

K u p itta a n lähteen ve ttä ku u lu iv a t<br />

k iin te ä s ti T urun jo h ta v ie n seurap<br />

iirie n eläm ään.<br />

K Y LP Y LÄ K U LTTU U R IN<br />

KUKO ISTU S A IK A<br />

V A R S IN A IS E N lo is to k a u te n s a<br />

K u p itta a n te rv e y s k y lp y lä e li 1800-<br />

Iu v u lia, sa m o ih in a ik o ih in jo llo in<br />

H e ls in g in K aivohuoneen y m p ä rille<br />

k e s k itty n y t seuraeläm ä o li v ilk ­<br />

ka im m illa a n . Syynä k y lp y lä kulttu<br />

u rin ku k o is tu k s e e n 1830- ja<br />

1840-lu vulla o li se, e ttä va llitse va<br />

p o liittin e n jä rje s te lm ä , N ik o la i l:n<br />

a ikain e n ta a n tu m u s , ei s u o s in u t<br />

u lk o m a a n m a tk o ja . K u n p ie ta rila i­<br />

nen y lim y s tö ei päässyt h u v itte le ­<br />

m aan L ä n s i-E u ro o p a n terveyslähte<br />

ille , se s u u n ta s i k u lk u n s a S u o ­<br />

m een. Y m m ä rre ttä vä ä on, että<br />

u s e im m a t m aaham m e tu lijo is ta<br />

s u u n ta s iv a t k u lk u n s a s u u riru h tinaskunnan<br />

p ä ä k a u p u n k iin . Puheena<br />

olevan ajan s a n o m a le h d issä<br />

ju lk a is tu t kylp y v ie ra id e n lu e tte lo t<br />

ke rto va t, e ttä m yös T u rk u u n riitti<br />

väkeä k e is a rik u n n a s ta .<br />

KU P ITTAAN lä h te e llä v ie te tty<br />

eläm ä a lk o i h ilje n ty ä 1800-luvun<br />

lo p p u p u o le lla . K a u p u n g in herrasväki<br />

a lk o i ke säisin hake u tu a h u vilo<br />

ih in s a , R u is s a lo o n ja m uualle.<br />

K u p itta a n k y lp y lä n rakennukset<br />

m u u ttu iv a t k a u p u n g in a lem pien<br />

k a n sankerro ste n h u v itte lu p a ik a k s i.<br />

K y lp y lä m u u ttu i sa u n a ksi, kaivohuone,<br />

jo n k a ta rin a p ä ä ttyi vasta<br />

ta lv is o ta m m e p o m m itu k s is s a ,<br />

m u u ttu i ta n s s ip a ik a k s i. M onien<br />

ke s ä ju h lie n p ito p a ik k a n a K upittaan<br />

ke n ttä to is in a a n keräsi p iiriin s ä<br />

k a u p u n g in k o k o väestön. K u p ittaan<br />

p u is to s ta a lk o i m yö s T urun<br />

y le is u rh e ilu n h a rra stu s. K aupungin<br />

e n s im m ä is e t y le is u rh e ilu k ilp a ilu t<br />

p id e ttiin s ie llä jo 1891, a ik a is e m ­<br />

m in s ie llä o li kerran kesässä jä r­<br />

je s te tty v o im is te lu h a rjo itu k s ia .<br />

K U P ITTAAN SEUDUT<br />

T A IS T E L U P A IK K A N A<br />

KU P ITTAAN s e u d u t o liv a t 1500-<br />

lu vulla pari kertaa m yös ta is te lu ­<br />

p aikkana. K a lm a rin u n io n in lo p ­<br />

p u aikana T u ru n lin n a o li vielä<br />

T u kholm a n k u k is tu m is e n jä lkeenkin<br />

y k s i ta n s k a la is v a lla n tu k ik o h ­<br />

tia . S itä v a llo itta m a a n K ustaa<br />

Vaasa lä h e tti s o ta jo u k o n Eerik ja<br />

I ivar F le m in g in jo h d o lla . Näm ä<br />

s u o rittiv a t m a ih in n o u s u n puolise n<br />

p e n iku lm a a T urun e te lä p u o le lla ja<br />

e tenivät sen jälke e n k o h ti ka u p u n ­<br />

kia. K u p itta a lle o li ju n k k e ri M auritz<br />

O ld e n b u rg ila in e n ase tta n u t<br />

jo u k k o n s a a s e m iin . S yntyneessä<br />

ta is te lu s s a ta n s k a la is e t kärsivät<br />

ta p p io n ja v e tä ytyivä t T urun lin ­<br />

naan.<br />

TO ISEN kerran K u p itta a jo u tu i<br />

so ta n ä y ttä m ö k s i 1597 S ig is m u n d -<br />

kunin kaan ja K a a rle -h e rttu a n valta<br />

ta is te lu n aikana. T u rkula iste n<br />

pysyessä u s k o llis e n a P uolassa<br />

o le skele valle k u n in k a a lle saapui<br />

K a a rle -h e rttu a its e m aaham m e<br />

alista a kseen u p p in is k a is e t s u o m a ­<br />

la is e t k u u lia is u u te e n . Kaarle n ousi<br />

m a ih in Is p o is te n k a rta n o n rannassa,<br />

R u s k ia k a llio n luona ja ku lk i<br />

sen jä lk e e n K u p itta a lle . S ie llä hän<br />

tapasi S uom en k ä s k y n h a ltija n ,<br />

Arvid S tà la rm in , jo ka o li saapunut<br />

p a ik a lle n e u v o tte le m a a n . Y llättäen<br />

herttu a k u ite n k in m u u tti ra u h a llisen<br />

n e u v o n p id o n ta is te lu k s i. S tålarm<br />

v e tä y ty i k o h ti H äm eenlinnaa,<br />

Kaarle p u o le sta a n ry h ty i p iirittä ­<br />

mään T u ru n linnaa.<br />

YR JÖ K o skin e n k e rto o Suom en<br />

h is to ria s s a a n p iis p a H e n rikin ka s­<br />

taneen s u o m a la is ia "K u p its a n "<br />

lä h te e llä . K u p itta a n n im i o n kin<br />

h a lu ttu a se tta a yh te yte e n venäläisen,<br />

k a u p p ia s ta m erkitsevän sanan<br />

kanssa ja sen p e ru ste e lla o n ­<br />

kin v ä ite tty K u p itta a n o lleen venälä<br />

iste n ka u p p ia id e n vara sto p a ikkana.<br />

K y s y m y s lienee k u ite n k in satu<br />

n n a is e s ta n im iy h tä lä is y y d e s tä ,<br />

vaikka k ie ltä m ä tö n tä on, e ttä N o v­<br />

g o ro d in k a u p p ia a t s u o rittiv a t m a t­<br />

kojaan Itäm eren lä n s io s iin saakka<br />

ju u ri ennen S u o m e n h is to ria llis e n<br />

ajan a lk a m is ta .<br />

• K u p itta a n ju h la s a lira k e n n u s tu h o u tu i maan ta s a lle ta lv is o d a n p o m m i­<br />

tuksissa. J ä lje lle jä i vain kahdeksa n ku lm a in e n lä h d e p a v iljo n k i, jo s ta k u ­<br />

vam m e. Teoksessaan "M u u ttu va k a u p u n k i” to im itta ja H arri K alp a m a in itsee,<br />

e ttä s is ä ltä "P a v iljo n g in k a tto on ta iva a n sin in e n ja tä ynnä tih e ä ä n s i­<br />

rote ltu ja k u lta is ia tä h tiä . Seinää kie rtä vät ruskeat fr iis it, ja te ltta k a to n<br />

ku lm ista m u s ta k s i m aalattujen p u o lik o lo n n ie n ko h d a lta nousevat friis ik o -<br />

riste ise t katto kaare t, jo tk a katon laessa yh ty v ä t le h tia ih e e se e n k o ris te e ­<br />

seen". — Kuva: Ilm a ri R inne.<br />

M Y Ö H E M M Ä T k ie litie te ilijä t<br />

asettavat K u p itta a n nim en, jo ka<br />

vuoden 1423 p a ik k e illa syn ty n e e s ­<br />

sä a sia k irja s s a k irjo ite ta a n m u o ­<br />

dossa "K u p itz a ” , yhteyteen V iro s ­<br />

sa e s iin ty v ä t k u p its , kupats, ku -<br />

pets -sanojen kanssa, jo tk a m erkitsevät<br />

rajakum pua, k ivip yykkiä .<br />

L iiv in k ie le n sana k u p p ité ta rkoitta a<br />

sam aa, kuten venäjän sana k o p itsa.<br />

Ehkä K u p itta a n n im i jo h tu u k in<br />

jo s ta k in vanhasta rajam erkistä, aivan<br />

sam alla tavalla kuin n im i<br />

S a m p p a lin n a jo h tu u ra ja p y y k k iä<br />

m erkitsevästä sam m a s -sa n a sta .<br />

A sia vaatisi lis ä s e lv ity k s iä , o lis i<br />

pysty ttä v ä to te a m a a n , m ik ä raja<br />

K u p itta a n m äellä jo s k u s on o llu t.<br />

V anhin s e lity s T u ru n k a u p u n g in<br />

rajasta on vasta vu o d e lta 1530.<br />

S illo in raja K u p itta a n s u u n n a lla o li<br />

sam assa p aikassa, m is s ä se o li<br />

ennen vuoden 1939 e s ik a u p u n k llilto<br />

s ta , U u d e lle m a a lle jo h ta van<br />

m a a n tie n varressa s ija its e v a s s a<br />

R yövärivahassa. □


SUOMEN<br />

SUURIMMAT KOTISEUTUPÄIVÄT<br />

750-VUOTISESSA TURUSSA<br />

Päivien tunnus ”Meri —<br />

■ T u ru n ju h la v u o d e n eräs p ä ä ta p a h tu m is ta<br />

o li T u ru s s a 2 9. 6 . — 1. 7 . <strong>1979</strong> jä r je s te ty t X X -<br />

X I v a lta k u n n a llis e t k o tis e u tu p ä iv ä t, jo id e n<br />

y h te y d e s s ä v ie te ttiin m y ö s S u o m e n K o tis e u ­<br />

tu liito n 3 0 -v u o tis ju h la a .<br />

■ Ik itu u rin a ja n m u k a in e n k o n g re s s ik e s k u s<br />

ja h o te lli ta rjo s iv a t e rin o m a is e t ja k e s k ite ty t<br />

p u itte e t p ä iv ien eri ta p a h tu m ille . K o tis e u ­<br />

tu y h d is ty s te n p ä iv ille ilm o itta m ie n jä s e n te n<br />

lu e tte lo k ä s itti yli 550 o s a n o tta ja a , ja kun tä ­<br />

h ä n lu ku u n lis ä tä ä n m u k a n a o llu t m u u k o tis<br />

e u tu v ä k i, T u rk u -s e u ra n jä s e n e t, m u u t tu rk u ­<br />

T Y Ö R Y H M Ä T V A LM IS TE LIV A T<br />

K O K O N A IS E N VUODEN<br />

K eväällä 1978 m u o d o s te ttiin<br />

T u ru n ka u p u n g in , V arsin a is-S u o -<br />

men M a a k u n ta liito n , K o tis e u tu liito<br />

n ja T u rku-seura n e d u s ta jis ta<br />

v a ltu u s k u n ta , jo n k a p u h e e n jo h ta ­<br />

ja k s i n im e ttiin k a u p u n g in jo h ta ja<br />

V äinö J. Lein o . Turku-seuran<br />

e d u s ta jin a va ltu u sku n n a ssa olivat<br />

a rk k ite h ti O lli K e s tilä , in te n d e n tti<br />

E rik B ergh, a s e s s o ri H e ikki W in te r<br />

ja a s e ssori Ilm a ri R inne.<br />

V a ltu u s k u n ta n im e s i ty ö v a lio ­<br />

k u n n a n , jo n k a p u h e e n jo h ta ja n a o li<br />

to im in n a n jo h ta ja P erttu K o illin e n<br />

ja p ä ä sih te e rin ä m a a k u n ta liito n<br />

ja o s to s ih te e ri T auno S uom inen.<br />

V a rsin a in e n to im in ta ta p a h tu ­<br />

m ie n va lm is te lu s u o rite ttiin alaja<br />

o s to is s a . R e tk e ily ja o s to n vetäjänä<br />

o li m a tk a ilu p ä ä llik k ö Irm eli<br />

T o rssonen, h u o lto ja o s to n ko n su li<br />

B e n g t P ette rsson, tie d o tu s ja o s to n<br />

tie d o tu s s ih te e ri M a tti R om ppanen<br />

ja o h je lm a ja o s to n a s e ssori Ilm a ri<br />

R inne.<br />

P E R JA N T A IN A A M U ­<br />

P Ä IV Ä N T A P A H T U M A T<br />

K o tis e u tu p ä iv ie n ilm o itta u tu m is -<br />

to im is to ja T u rku-seura n n ä ytte ­<br />

ly o s a s to o liv a t k o k o k o tis e u tu p ä i­<br />

vien ajan Ik itu u rin ala-aulassa,<br />

jo s s a m yö s s ija its iv a t tu tu s tu m is ­<br />

k ie rro s te n lä h tö - ja pääte p iste e t.<br />

K o tis e u tu liitto sai n ä illä k o tis<br />

e u tu p ä iv illä o m a n lip p u n s a 30-<br />

v u o tis e n o d o tu k s e n jä lkeen. L ip u n<br />

n a u la u s tila is u u s p id e ttiin A uroras<br />

a lis s a . Läsnä o li vain liito n jo h ­<br />

to h e n k ilö itä , e rä itä liito n p itk ä a i­<br />

k a is e m p ia jä s e n iä ja jo u k k o o n n itte<br />

lijo ita .<br />

Työ<br />

—<br />

Kulttuuri"<br />

la is e t ja s u u riin o h je lm a ry h m iin k u u lu n e e t,<br />

n o u s e e o s a n o tta ja m ä ä rä u s e a m p a a n tu h a n ­<br />

teen.<br />

■ N ä illä T u rk u -s e u ra n a lo itte e s ta ja K o tis<br />

e u tu liito n p ä ä tö k s e llä jä rje s te ty illä k o tis e u ­<br />

tu p ä iv illä o li — liito n h a llitu k s e n o s itta in s u ­<br />

p is ta m a s ta k e s to a ja s ta h u o lim a tta — h u o ­<br />

m a tta v a n s u u re t p u itte e t, jo te n v a in T u ru n<br />

k a u p u n g in ta lo u d e llis e lla tu e lla ja V a rs in a is -<br />

S u o m e n M a a k u n ta liito n to im is to n ty ö s k e n te ­<br />

lyllä v o itiin v a lta k u n n a llis e t k o tis e u tu p ä iv ä t<br />

viedä ta lo u d e llis e s ti lä p i.<br />

Tasavallan<br />

presidentin tervehdys<br />

kotiseutupäiville<br />

■ Ih m in e n on aina k iin ty n y t k o tiin s a ja tu n te n u t h u o lta e lin y m ­<br />

p ä ris tö s tä ä n , p y rk in y t vaalim aan p e rin te itä sekä e d istä m ä ä n k o tiseutunsa<br />

k e h itty m is tä . Ih m in e n ei voi elää sosia a lis e s s a ty h jiö s ­<br />

sä. P a ik a llis ta p e rin n e ttä vaaliessaan ja pyrkie ssään yhdessä k o ­<br />

h entam aan e lin y m p ä ris tö ä ä n se u tu k u n n a n a su kka a t jo u tu v a t ja t­<br />

kuvaan kanssakäym iseen keskenään ja tu tu s tu v a t to is iin s a . Työ<br />

k o tiy m p ä ris tö n hyväksi lu o tä llä ta voin k e s k in ä is tä y h te e n k u u lu ­<br />

va isu u tta ja lisää k o tis e u d u n a n /o s ta m is ta . Sekä m a a seudulla että<br />

kaupungissa o n k in viim e vu o sin a yhä enem m än a le ttu arvostaa<br />

om an e lin y m p ä ris tö n e rity is p iirte itä , jo te n k o tis e u tu ty ö n tu le v a i­<br />

s u u d e n n ä kym ä t näyttä vät v a lo is ilta .<br />

■ S u o m e n K o tis e u tu liitto täyttää tänä vu o n n a 30 vu o tta ja aikak<br />

a u s ile h ti K o tis e u tu 70 v u o tta . XXXI V a lta k u n n a llis te n k o tis e u tu ­<br />

päivien liittä m in e n T urun 750-ju h la vuote e n tekee ko tis e u tu v ä e n täm<br />

ä n v u o tis e s ta k o k o o n tu m is e s ta e rity is e n ju h la v a n . Lähetän K o tis<br />

e u tu p ä ivie n jä rje s tä jille ja ju h liin o s a llis tu v ille parhaan tervehd<br />

ykseni ja m e n e styksen to iv o tu k s e t.<br />

U R H O K E K K O N E N<br />

A V A JA IS JU H L A<br />

A R E N A -H A LLIS S A<br />

S uom en lip u in ja värikkäin k u ­<br />

kin k o ris te ttu avara A re n a -h a llin<br />

ju h la s a li tä y tty i h yvissä a jo in e n ­<br />

nen k e llo 15 p e rja n ta in a , kun<br />

T urun V a ru s k u n ta s o itto k u n ta jo h ­<br />

ta ja n a a n m u s iik k ik a p te e n ilu u tn a n t-<br />

ti Esko Ju u ri o li ava n n u t tila is u u ­<br />

den fa n fa a rilla ja m a rs s illa . L iito n<br />

p u h e e n jo h ta ja , re h to ri O lli V u o rinen<br />

s u o ritti päivie n avauksen selv<br />

ite lle n k o tis e u tu ty ö n tä h ä n a s tis ia<br />

sa a vu tu ksia ja s ille a s e te tta v ia tav<br />

o itte ita .<br />

V iim e vuoden ko tis e u tu p ä iv ie n<br />

v ie s tin L a h d e sta to i J o u k o S iikan<br />

ie m i ja ja k o i te rvehdyksen y h te y ­<br />

dessä "p u u s e p p ä k a u p u n g in ” lahjah<br />

ö y lä t sä rm ie n ta s o itta m is e k s i hyvälle<br />

k o tis e u tu h e n g e lle . H öylän<br />

saivat S uom en K o tis e u tu liitto ,<br />

T urun ka u p u n k i, V a rsin a is-S u o m e n<br />

M a a k u n ta liitto ja T urku-seura.<br />

T u ru n P o liis ila u la ja t, jo h ta ja ­<br />

naan O tto N ik o lic s e s itti m ahtavat<br />

S uom en la u lu ja K a unehin maa,<br />

m in k ä jälkeen T u ru n k a u p u n g in ­<br />

v a ltu u s to n p u h e e n jo h ta ja H eikki<br />

L ö y tty n ie m i to i k o tis e u tu p ä iv ille<br />

T urun k a u p u n g in tervehdyksen.<br />

L ahjan ty ttö je n a is tik k a a n liik u n -<br />

ta e s ity k s e n jä lkeen k u u ltiin k o tis<br />

e u tu p ä ivie n teem aa "M e ri— Työ-<br />

— K u lttu u ri" s e lv ittä v ä e site lm ä ,<br />

jo n ka p iti T u rku-seura n varapuh<br />

e e n jo h ta ja , p ro f. E rkki Asp.<br />

A n sio kas e s ite lm ä ju lk a is ta a n to i­<br />

saalla tässä n u m e ro ssa.<br />

S ykähdyttä vä a v a ja is ju h la päätty<br />

i y le is ö n , kuoro n ja s o itto k u n ­<br />

nan y h te is e s ti e sittä m ä ä n V arsin<br />

a is -s u o m a la is te n la u lu u n .<br />

30-VUOTIS JU H L A -<br />

V U O S IKO KO U S<br />

A re n a -h a lli tä y tty i jälle e n y li tu ­<br />

h a n n e lla o s a n o tta ja lla ke llo 19 a l­<br />

kaneessa 3 0 -v u o tis ju h la k o k o u k -<br />

sessa, jo n ka a lo itti T urun V P K :n<br />

s o itto k u n ta jo h ta ja n a a n Erik<br />

W ik s trö m . L iito n p e ru sta ja jä se n iin<br />

ku u lu va s o s ia a lin e u v o s Y rjö Vasam<br />

a p iti is ä n m a a llis e n ja m iehekkään<br />

puheen v ih k ie n sa m a lla K o tis<br />

e u tu liito n uuden lip u n k ä y ttö ö n ­<br />

sä.<br />

• Turun<br />

P o liis ila u la ja t<br />

Kuva:<br />

Ilm ari Rinne.<br />

• K o tis e u tu liito n korkeim m a n a n sio m e rkin saajain riv is tö Ik itu u rin Aren<br />

a -h a llissa. K uvassa (va s.f Turku-seuran jä senet T o ivo T. R in n e (to in e n ),<br />

E ino L ehtinen (viid e s), O lli K e stilä (kuudes) ja C . J. G ardberg (kym m e ­<br />

nes). — Kuva: Ilm ari R inne.<br />

60-jäseninen S ekakuoro K u lk u ­<br />

set jo htajanaan d ir.c a n t. Kaino<br />

V ilja n e n la u lo i va iku tta va sti la u lu t<br />

"V arsi n a is-S u o m e lle ” "K esäpäivä<br />

K a ngasalla” ja "Isänm a a lle ” .<br />

• S ekakuoro<br />

Kulkuset<br />

Kuva:<br />

Ilm ari Rinne.<br />

L iito n ku n n ia jä s e n ik s i k u ts u ttiin<br />

kolm e liito n to im in n a s s a p itkän<br />

ajan m u k a n a o llu tta . K o tis e u tu liito<br />

n korkein tu n n u s tu s a n s io m ita li<br />

ja e ttiin k o lm e lle to is ta a n s io itu ­<br />

neelle k o tis e u tu ty ö n v e te ra a n ille ,<br />

jo is ta T u rku-seuran jä s e n iä ovat<br />

v a ltio n a rk e o lo g i C. J. G ardberg,<br />

a rk k ite h ti O lli K e s tilä , to im itta ja<br />

E ino Lehtin e n ja p ro f. T o iv o T.<br />

R inne. A n s io m e rk in saaneiden k iitoksen<br />

e s itti G ardberg.<br />

Turkula isen T y ö keskus A u ra la n<br />

ta n h u ryhm ä e s itti A n ja Purasen<br />

o h ja a m ia re ip p a ita s u o m a la is ia<br />

kansantanhuja. Tähän p ä ä ttyi v a r­<br />

s in a in e n vu o s iju h la . L iito n v u o s i­<br />

kokouksen o s a n o tta ja t a lk o iv a t käs<br />

ite llä v u o s ik o k o u s a s io ita ja m u u t<br />

o s a n o tta ja t s iirty iv ä t ka tso m a a n<br />

T urku-elokuvaa. K o tis e u tu liito n<br />

v u o s ik o k o u s ta m o n in e v a lin to i­<br />

neen ei tässä yhte y d e s s ä s e lo s te ­<br />

ta.<br />

R E T K E ILY P Ä IV Ä N Ä<br />

13 BUSSILLIS TA KO TI-<br />

SEUTU VÄKEÄ IH A S TELI<br />

TURUN Y M P Ä R IS TÖ N<br />

N ÄH TÄVYYKSIÄ<br />

N o in 600 o sa n o tta ja a ja k a a n tu i<br />

retke ilyp ä ivä n ä v iite e n re tk e ily k o h -<br />

deryhm ään. "S u o m e n T u ru n s y n ­<br />

ty s ijo illa " o li n im e ltä ä n R itva Eräm<br />

etsän ja Saara K o rh o s e n ve tä m ä<br />

re tki L iedon V a n h a lin n a a n , jo s s a<br />

s y ty te ttiin v a rtio tu li m u in a is e lle<br />

lin n a vuore lle . E s te r ja M auno V a n ­<br />

h a lin n a ke rto iv a t k o titila s ta a n .<br />

Auran K o s k ip irtis s ä lo u n a s te ttiin<br />

ja u s e ita m u ita T u ru n h is to ria llis ia<br />

k o h te ita e s ite ltiin .<br />

"H e n rik -p iis p a n ja la n jä ljillä " o li<br />

to is e n retken n im e n ä ja s itä veti<br />

Eeva K a rrila . R yhm ä kävi tu tu s tu ­<br />

m assa m m . N o u s ia is te n k irk o n


P yhän H e n rik in s a rk o fa g iin , M aarian<br />

ja R u skon k irk k o ih in . Lounas<br />

n a u tittiin M y n ä h o te llis s a . Lisaksi<br />

tu tu s tu ttiin P iispa H e n rik k iin ja<br />

L a lliin Y läneen m u in a is tie llä .<br />

” T u rku ja m e ri" -retkeä veti J u k ­<br />

ka O ksanen. A ih e e n sa m u ka ise sti<br />

ryhm ä tu tu s tu i m m . S uom en<br />

J o u ts e n e e n , m u se o la iva S ig y n iin ,<br />

te la k o ih in jne. P ortsa o li m yös tu ­<br />

tu s tu m is k o h te e n a . S aaristom eren<br />

m e riv a rtio s to a n to i A u ra jo e ssa pela<br />

s tu s n ä y tö k s e n . Lounas n a u tittiin<br />

h o te lli R u issalo ssa.<br />

"S e its e m ä n kirk o n ju h la re itti”<br />

s is ä ls i tu tu s tu m is e n R aision,<br />

N a a n ta lin , M e rim a skun, A skaisten,<br />

L e m u n , N o u s ia is te n ja M a s­<br />

kun k irk k o ih in . K ä y tiin M annerheim<br />

in s y n ty m ä k o d is s a Louhisaaren<br />

k a rta n o ssa. Lounas n a u tittiin<br />

N a a n ta lin Tavastin K illa ssa, jossa<br />

n ä h tiin m yös h is to ria llin e n kavalkadi.<br />

R etken v e tä jin ä o liv a t R auni<br />

A rvela ja S eija S orsavirta.<br />

"S ila k k a m a tk a T u ru n s a a ris to o n "<br />

keräsi enite n o s a n o tta jia , määrää<br />

p iti jo p a ra jo itta a . O sanoto n ru n ­<br />

sauteen v a ik u tti ehkä se, että retkeen<br />

s is ä lty i m e rim a tk a vesib u s­<br />

s illa R ym ä ttylä n R öölästä S e ilin<br />

saarelle. Loista va sää m erellä te ki<br />

m a tk a s ta m ie le n k iin to is e n ja<br />

m u is te tta v a n . L in ja -a u to re tk e lä is -<br />

ten re itti k u lk i R a is io n , N aanta lin ,<br />

M e rim a sku n ja R ym ä tty lä n k a u tta .<br />

Lounas n a u tittiin R y m ä ttylä n k irkon<br />

lä h e isessä s e u ra kunta ta lo ssa.<br />

V e s ib u s s im a tk a n se lo s ta ja n a to im i<br />

K alervo M e ttä lä , S e ilis tä k e rto i<br />

A arre E h rfo rs ja lin ja -a u to is s a o p ­<br />

p a in a o liv a t E eva-M aria N o rd lin g ,<br />

W a ld e m a r E n q vist ja R aija V u o rjo -<br />

ki.<br />

• T u rk u s e u ra la is ia s il ak ka retk el lä<br />

M e rim a skussa. K uvassa (vas.)<br />

W a in io , L u o m a . E e n ilä . Eura ja<br />

Jarkka. — K u va : Ilm a ri R inne.<br />

• M a a k u n ta liito t o n n ite le v a t 30-vuotista S uom en K o tis e u tu liitto a Arenaha<br />

llissa. — Kuva: Ilm a ri Rinne.<br />

H is to ria llis e n Y h d is ty k s e n jäse n iä<br />

k o k o o n tu i la u a n ta ia a m u n a k e llo 9<br />

K u p itta a lla . T änne o li T u rku-seuran<br />

ja T urun H is to ria llis e n Y h d is ­<br />

tyksen K u p itta a n ra h a sto n y h te is ­<br />

to im in h a n k ittu su u ri lu o n n o n k iv i,<br />

Pyhän H e n rik in m u is to k iv i, jo ka<br />

o li k o to is in T u ru n K ärsäm äen kentän<br />

la id a lta . K ivestä te k iv ä t e h d o ­<br />

tuksen V. T om berg ja Ilm a ri R in ­<br />

ne. O lli K e s tilä ja T im o Turjas<br />

laativat e h d o tu k s e n m u is to k iv e n<br />

s ija in tip a ik a s ta ja m u is to la a to is ta .<br />

T urun S in ik o tk ie n p u h a llin s e its i-<br />

kon e s ite tty ä fa n fa a rin T urun H is ­<br />

to ria llis e n Y h d is ty k s e n p u h e e n jo h ­<br />

taja, d o s e n tti M a rtti J u lk u n e n p iti<br />

p a lja s tu s - ja lu o v u tu s p u h e e n , jo ka<br />

ju lk a is ta a n to is a a lla tässä n u m e ­<br />

rossa. T urun k a u p u n g in p u o le s ta<br />

m u is to k iv e n o tti vastaan ka u p u n ­<br />

g in v a ltu u s to n p u h e e n jo h ta ja H e ik ­<br />

ki L ö y tty n ie m i.<br />

M u is to k iv i on m y ö s Pyhän H enrikin<br />

tie n lä h tö p is te Turussa. R eitin<br />

avauspuheen p iti m a a k u n ta liiton<br />

p u h e e n jo h ta ja , m a a n v ilje ly s -<br />

neuvos Eeri H y rk k ö . N yt avattu<br />

re itti on vanha h is to ria llin e n tie,<br />

jo n ka p o h jia ja m e rk in tö jä on lö y ­<br />

d e tty tie n varre lta N o u s ia i­<br />

n e n — Y lä n e — K ö y liö .<br />

Vanhan a rk k iv e is u n "S a n t H e n rikin<br />

la u lu n " e s itti kansanlaulaja<br />

H ulda H akkarainen.<br />

E rik o is la a tu in e n nähtävyys o li<br />

m u sta ka a p u iste n m u n k k ie n ja valk<br />

o p u k u is te n n u n n ie n k u lkue, jo n ­<br />

ka edessä V ä in ö N u m m is to kantoi<br />

s u u rta ris tiä . Y ksi m u n k e is ta , A n t­<br />

ti L e h tin e n lu k i s u k u p o lv ie n v ie s ­<br />

tin su u re sta tu o h ik irje e s tä . K u l­<br />

kueen p o is tu e s s a y le is ö liitty i m u ­<br />

kaan ja ko ko ju h la k a n s a y h ty i hartaaseen<br />

to iv io re tk e lä is te n la u lu u n<br />

"M aa on n iin k a u n is ".<br />

V ä littö m ä s ti K u p itta a n tila is u u ­<br />

den p ä ä tty m is e n jälkeen Turun<br />

H is to ria llin e n Y h d is ty s jä rje s ti<br />

S u ru tö in ra v in to la s s a k a h v itila i­<br />

suuden, jo s s a m m . p ro f. U nto<br />

S alo ja d o s e n tti T auno Perälä<br />

k ä y ttiv ä t p u h e e n vuoro n valottaen<br />

Pyhän H e n rik in h is to ria a n liitty v iä<br />

ta p a h tu m ia .<br />

• M unkkie n ja nunnien kulkue tu o v ie s tin 8 0 0-vuosisadan takaa K u p ittaalle.<br />

R istiä kantaa V äinö N u m m is to ja v ie s tiä lukee A n tti L e h tin e n . —<br />

Kuva: Ilm a ri Rinne.<br />

JU H LA V A ILLANVIETTO<br />

TURUN LIN N ASSA<br />

T urun linnan ju h la s a lit lienevät<br />

m aam m e h is to ria llis e s ti arvokkaim<br />

m at ju h la p a ik a t. K oko o n tu e s­<br />

saan ilta ju h la n e dellä kotiseutu väki<br />

sai kokea jo ta in a in u tla a tu is ta :<br />

T urun linnan v a lle illa vanhat puolu<br />

s tu s ty k it la u k a is tiin yksi to is e n ­<br />

sa jälkeen "A rm a A b o a " -seuran<br />

to im e sta . Ilta ju h la a n o li tu lijo ita<br />

niin ru n saasti, e ttä K uninkaan- ja<br />

K u n in g a ta re n s a lit sekä rouvain<br />

ka m a rit ja m u ita k in tilo ja o li o te t­<br />

tava avuksi.<br />

T ila is u u s o li ta rk o ite ttu e n s is i­<br />

ja is e s ti eri p u o lilta m aata olevan<br />

kotiseutu väen tu tu s tu m is - ja keskuste<br />

lu ta p a h tu m a k s i. T u rku-seura<br />

o li k u ite n k in jä rje s tä n y t tä y te o h -<br />

jelm aa juhla va n illa llis e n lom aan.<br />

K a u p u n g in jo h ta ja V ä in ö J. L e in o<br />

s u o ritti tila is u u d e n avauksen,<br />

a se sso ri Ilm a ri R inne k e rto i se u ­<br />

ran m u rre ja o s to s ta , jo n k a jäsen<br />

• T urun k a u p u n g in v a ltu u s to n p u h e e n jo h ta ja H e ik k i L ö y tty n ie m i pitä m ä s<br />

sä vasta a n o tto p u h e tta Pyhän H e n rik in m u is to k iv e n äärellä. — K uva: Ilm a<br />

ri Rinne.<br />

PYH Ä N H E N R IK IN TIEN<br />

A V A U S K U P IT T A A LLA<br />

A in u tla a tu is e n arvokkaaksi ja<br />

tu n n e lm a llis e k s i m u o d o s tu i re tk e i­<br />

ly p ä iv ä n a a m u ju h la K u p itta a n h is ­<br />

to ria llis e n lähteen luona. R e tkille<br />

lä h te n e e t 13 b u s s illis ta k o tis e u tu -<br />

väkeä, ru n sas p a ik a llin e n väestö,<br />

e rik o is e s ti T u rku-seura n ja T urun<br />

• K o tis e u tu liito n h a llitu s vasta a n o tta m a ssa o n n itte lu ja . — Kuva: Ilm a ri Rinne.


• U rh e ilu p u is to n pääjuhlassa<br />

e s iin ty iv ä t T u ru n K ansanta n ssin<br />

Ystävien ta n h u ry h m ä t. — Kuva:<br />

Ilm a ri R inne.<br />

A lfo n s K o s k im ie s p a k in o i T urun<br />

m u rte e lla . T u rk u la is e t "ju o ru a k a t”<br />

Irja S alovaara ja A s trid Stenberg<br />

o liv a t o s to k s illa T urun k a u p p a to ­<br />

rilla ja ta n s s iy h d is ty k s e n ty tö t<br />

e s ittiv ä t k o h ta u k s ia Jo u tse n la m -<br />

m esta.<br />

T U R U N T U O M IO K IR K O S S A<br />

JA S A N K A R IH A U D A L L A<br />

S u n n u n ta ia a m u n a lin ja -a u to t<br />

k u lje ttiv a t k o tis e u tu p ä iv ie n osa n ­<br />

o tta ja t T urun h a u ta u sm a a lle , jo s ­<br />

sa s a n k a rih a u to je n riv is tö n eteen<br />

p y s ty te ty n suuren ris tin ju u re lle<br />

la s k e ttiin ko tise u tu vä e n seppele,<br />

jo n k a la skiva t T auno S uom inen,<br />

V äin ö R yyppö ja Ilm a ri R inne. V irte<br />

n ä la u le ttiin Ju m a la o n p i lin ­<br />

nam m e.<br />

T ila is u u d e n jä lkeen tu tu s tu ttiin<br />

a rk k ite h ti E rik B ryg g m a n in s u u n ­<br />

nitte le m a a n a in u tla a tu is e n k a u n iiseen<br />

Y lö s n o u s e m u s k a p p e liin .<br />

J u h la ju m a la n p a lv e lu s p id e ttiin<br />

ä s k e ttä in u u s ittu n a a vatussa kans<br />

a llis k a te d ra a lis s a T urun tu o m io ­<br />

kirk o s s a , jo k a o li ääriään m yöten<br />

tä ynnä ju h la kansaa. Juhlasaarnan<br />

p iti n u o ris o p a s to ri E n sio R uskovuo,<br />

u rk u s o o lo ja e s itti d ir .m us.<br />

Erkki A lik o s k i, laulua d ip .la u la ja ,<br />

k a n tto ri Jo u k o H ytö n e n ja litu rg i­<br />

na to im i p a s to ri J u k k a Lehesaari.<br />

T u o m io k irk o n h is to ria a ja s u o rite t­<br />

tu ja u u s im is tö itä s e lo s ti kirk o n<br />

y liv a h tim e s ta ri E sko Jä rvim ä ki.<br />

K O TISEUTU PÄIVIEN<br />

P Ä Ä JU H LA U R H E ILU ­<br />

PUISTOSSA<br />

T urun u rh e ilu p u is to on eräs<br />

m aam m e ka u n e im m is ta u rh e ilu ­<br />

k e s k u k s is ta . U seat ke n tä t, k a u n iit<br />

lin tu la m m ik o t, p u is to ja k a llio a ­<br />

lueet luovat v iih ty is ä n y m p ä ris tö n .<br />

• K o tis e u tu p ä iv ie n tervehdys ja<br />

ku n n ia k ä y n ti s a n k a riris tillä Turun<br />

u u della h a u ta u s m a a lla . Seppeleen<br />

la skivat V ä in ö R yyppö, Tauno<br />

S u o m in e n ja Ilm a ri Rinne.<br />

• Ilta ju h la T u ru n lin n a s s a a lo ite t­<br />

tiin vanhojen ty k k ie n la u k a is u lla<br />

lin n a n v a lle ilta . — Kuva: Ilm ari<br />

R inne.<br />

U rh e ilu p u is to o n k e rä ä n ty i n o in<br />

n e ljä tu h a tta henkeä seuraam aan<br />

vauhdikasta ja hyvää o h je lm a a .<br />

J u h la a lk o i lip p u te rv e h d y k s e llä .<br />

S uom en lip p u ja K o tis e u tu liito n<br />

u u si lip p u a iru e in e e n m arssivat<br />

k e s k ik e n tä lle M aarian V P K :n s o itto<br />

k u n n a n , jo h ta ja n a U n to R osengren,<br />

ta h d itta m a n a . K a u p u n g in jo h ­<br />

ta ja V ä in ö J . L e in o p iti avauspuheen,<br />

v a ltio v a lla n ja tasavallan<br />

p re s id e n tin te rvehdyksen to i m aaherra<br />

Paavo A itio . P re s id e n tin te r­<br />

vehdys ju lk a is ta a n to is a a lla tässä<br />

n um erossa. J u h la p u h u ja n a o li<br />

o p e tu s n e u v o s V e ikko T alvi ja päätö<br />

s s a n a t e s itti to im is to p ä ä llik k ö<br />

V äin ö R yyppö.<br />

P u h e itte n lo m a ssa o li runsaasti<br />

" k a n s a n ju h la ty y lis tä " ohje lm a a .<br />

S u u rta m ie le n k iin to a h e rä tti T urun<br />

A u to m o b iilih is to ria llis e n K lu b in<br />

jä rje stä m ä vanhojen a u to je n kavalka<br />

d i, jo n k a m u ka n a T urun k o tise<br />

u tu p ä ivie n e d u s ta ja t lä h tiv ä t viem<br />

ään v ie s tiä M ik k e liin , jo ka on v.<br />

1980 v a lta k u n n a llis te n k o tis e u tu ­<br />

päivien p ito p a ik k a .<br />

Ennen v ie s tin lä h tö ä n ä h tiin<br />

m eren to im in to ja e s ittä v ä Ilm ari<br />

R inteen kokoam a kuvaus "M e rim<br />

iä h e t tu le v a ", jo s s a S uom en<br />

J o u ts e n e n vanhat m e rik a rh u t ja<br />

uudet k u rs s ila is e t, P a n sio n la iva s­<br />

to asem an m e rip o ja t, B o re -y h tiö n<br />

ja S ilja L in e n m ie h is tö ä ja T urun<br />

M e rip e la stu sse u ra n jä s e n e t vetivät<br />

k ö y ttä , ke rto iv a t m e rim ie s ta rin o ita ,<br />

e s ittiv ä t p e la s tu s liin a n h e itto a ja<br />

a n to iv a t p e la s tu s n ä y tö k s e n . T urun<br />

N a is v o im is te lija in ja T u ru n U rh e i­<br />

lu liito n ty tö t e s ittiv ä t R aija N urmen<br />

ohja a m a n v a u h d ikkaan ja värikkään<br />

liik u n ta e s ity k s e n kentän<br />

v ih re ä llä ru o h o m a to lla . Suuren<br />

s u o s io n sa a vutti m yö s T urun K ans<br />

a n ta n s s in Y stävien re ip a s ja m o ­<br />

niva ih e in e n kansanta n h u e s ity s<br />

"K a ru s e lli” , jo n k a o li o h ja n n u t<br />

Leena A ho.<br />

K a u n iin sään v a llite s s a läpi viety<br />

o n n is tu n u t ju h la päättyi s o itto ­<br />

kunnan säestäm ään juhlavaan<br />

M a a m m e -la u lu u n . K un S uom en ja<br />

K o tis e u tu liito n lip u t H e ikki W in te ­<br />

rin ja J u kka U u s ita lo n kantam ana<br />

ja a iru e id e n s a a tta m a n a p o is tu i­<br />

vat, p o is tu i m yös y le is ö ty y ty v ä i­<br />

senä XXXI valta k u n n a llis te n k o tiseutupäivien<br />

o n n istu n e e sta päätö<br />

sju h la sta .<br />

L o p u ksi on k iito s paikallaan.<br />

K o tise u tu p ä ivie n o s a n o tta ja t ja<br />

yle isö näkivät ja k u u liv a t reippaita,<br />

• K o tis e u tu liito n<br />

lip p u seuraa<br />

Suom en lippua<br />

pääjuhlassa.<br />

Kuva:<br />

Ilm ari Rinne.<br />

• Juhla n o h je lm a s s a o li m yös<br />

useiden m e rim ie s ry h m ie n e s ity k ­<br />

siä. — Kuva: Ilm a ri R inne.<br />

vauhdikkaita ja v ä rik k ä itä e s ity k ­<br />

siä, m u tta eri ty ö ja o s to je n jä senet<br />

ja varsin kin ja o s to je n p u h e e n jo h ­<br />

tajat v o isivat kertoa vu o d e n ke stä ­<br />

neestä "p e h m ittä m is e s tä ” ennen<br />

kuin e sim . k ym m e n e t o h je lm a ry h ­<br />

m ät sa a tiin kesäaikana h a rjo itte le ­<br />

maan ja e siin tym ä ä n .<br />

T u rku la ise t seurat ja lu k u is a t<br />

y k s ity is e t a n to iv a tk in ta lk o o h e n k i-<br />

sen arvokkaan panoksen v a lta k u n ­<br />

n a lliste n ko tis e u tu p ä iv ie n o n n is tu ­<br />

m iseksi. T oivon voivam m e edes<br />

jo te n k in heitä k a ik k ia k iittä ä .<br />

T ie ty s ti m yös e s ite lm ö its ijä t ja<br />

p u h u ja t, T urun o p a s k e rh o la is e t,<br />

päivien k a n s lia h e n k ilö k u n ta ja e riko<br />

ise sti k o tis e u tu p ä iv ie n p ä ä sih ­<br />

teeri T auno S u o m in e n s u o rittiv a t<br />

suurtyön T urun, n y t m u is to rik k a i­<br />

den ko tis e u tu p ä iv ie n hyväksi. K iito<br />

s! □<br />

ILM ARI RINNE<br />

Turku-seuran to im in n a n jo h ta ja<br />

K o tis e u tu p ä iv ie n o h je lm a ja o s to n<br />

p uheenjo h ta ja .


Dosentti<br />

M A R TTI JU LK U N E N :<br />

Kupittaan muistokivi korostaa<br />

Turun merkitystä vuosisatojen<br />

aikana<br />

• T urun H is to ria llis e n Y hdistyksen puheenjo h ta ja , d o s e n tti M a rtti J u lk u ­<br />

nen p u huu ja lu o vutta a Pyhän H e n rikin m u isto kive n Turun ka u p u n g ille . —<br />

Kuva: Ilm ari Rinne.<br />

H IS T O R IA N T U T K IM U K S E N valo<br />

ssa el ole la inkaan selvää, että<br />

k ris tin u s k o n e n s im m ä in e n m a ih in ­<br />

nousu S uom een o lis i ta p a h tu n u t<br />

ju u ri T u ru n k a u tta . S iltä kertovan<br />

legendan m y ö h e m p i synty m in e n<br />

k u ite n k in to d is ta a T u ru s ta pian<br />

tu lle e n n iin u s k o n n o llis te n kuin<br />

m u id e n k in lä n tis te n v irta u ste n<br />

p o rtti S uom een. N y t lu o v u te tta ­<br />

vaan m u ls to k lv e e n k a iverre ttu legendan<br />

m ukainen P yhän H e n rikin<br />

m a tk a re itti T u ru s ta K ö y liö ö n kuvaa<br />

s ite n T u ru n m e rk ity s tä yleensä<br />

S u o m e n lä n tis te n su h te id e n s o l­<br />

m u k o h ta n a .<br />

L Ä H D E T T Ä ei enää o le K u p itta<br />

a lla . Se on s ilti v u o sisato je n<br />

ajan k iin te ä s ti liitty n y t täm än p a l­<br />

kan h is to ria a n . T äällä o li Jo pakan<br />

a llis e n ajan u h rilä h d e . T y y p illis tä<br />

k ris tin u s k o n n lv o u tu m is e lle a ik a i­<br />

sem paan tra d itio o n on se, että<br />

H e n rlk -p lls p a legendan m ukaan<br />

ju u ri tä m ä n lähteen vedellä k a sto i<br />

e n s im m ä is e n su u re n s u o m a la is ­<br />

jo u k o n . J u h a n n u s lä h te e n tai<br />

P yhän Johanneksen lähteen nim en<br />

se sai m yö h e m m in lä h in n ä n u o rison<br />

tä ä llä vle ttä m ie n ju h a n n u s ju h ­<br />

lien ta k ia . K u p itta a n v e ttä on kä y­<br />

te tty m yös p a ik a lla o lle is s a terv<br />

e y s k y lp y lö is s ä . M u is to k iv e n k y l­<br />

keen k iin n ite ty t laatat kertovat<br />

tä stä K u p itta a n lähteen p a ik a llisesta<br />

m e rk ity k s e s tä T urun ja S u o ­<br />

men h is to ria s s a .<br />

TURUN H is to ria llin e n Y h d is ty s<br />

fu llfö lje r nu, i sam a rb e te med<br />

A b o -s a m fu n d e t, m å lsä ttn in g e n<br />

med de fö r länge sedan in sam lade<br />

fo n d m e d le n , när vi kan överläm na<br />

d e tta m in n e sm ä rke t ill Å bo sta d .<br />

M in n e ste n e n s k ild ra r k ris te n d o ­<br />

m ens a n k o m s t t ill F in la n d , så<br />

s o m d e t e n lig t legenden ägde rum<br />

och K u p p is ' ro ll i d e tta skeende.<br />

A v tä c k n in g e n av m in n e ste n e n är<br />

också a tt se som e tt led i den utm<br />

ä rk n in g av S ankt H e n riks fä rd ­<br />

väg genom vårt land som E g e n tliga<br />

F in la n d s L a n d skapsfö rb u n d<br />

ig å n g s ä tt. S a m tid ig t p å m in n e r den<br />

på a tt m era a llm ä n t plan om A bos<br />

b e tydelse som e tt sla g s k n u tp u n k t<br />

fö r F in la n d s fö rb in d e ls e r västerut.<br />

B a kgrunden t ill a tt vår fö re n in g<br />

ju s t nu velat öve rlä m n a denna<br />

m in n e ste n är s jä lv fa lle t vår stads<br />

750-års ju b ile u m . Den natu rste n ,<br />

som m in n e s m ä rk e t b e stå r av, kan<br />

o ckså ses som en s y m b o l fö r den<br />

bestå e n d e del av vårt lands och<br />

vårt fo lk s fö rflu tn a , som vi o ckså<br />

idag kan byg g a vidare på.<br />

KUN V a rs in a is -S u o m e n M aak<br />

u n ta liitto , jo k a on a u tta n u t kiven<br />

h a n kin n a n jä rje s te ly is s ä , ryh tyi<br />

m e rkitsem ä ä n legendan m u kaista<br />

P yhän H e n rik in m a tk a re ittiä , nyt<br />

lu o v u te tta v a s ta m u is to k iv e s tä tu li<br />

sen lu o n n o llin e n a lk u p is te . M u is ­<br />

to kiven u lk o is e n asu n ovat s u u n ­<br />

n ite lle e t a rk k ite h ti O lli K e stilä<br />

T u rku -se u ra sta ja m a in o s g ra a fik k o<br />

T im o T u rja s. M u is to k iv ih a n k k e e n<br />

id e o ija n a ja K u p itta a n rahaston<br />

p e rin te e n y llä p itä jä n ä on e rity is e s ­<br />

ti to im in u t d o s e n tti T auno Perälä<br />

T u ru n H is to ria llis e s ta Y h d is ty k ­<br />

sestä. K iven lu o v u tta ja t kiittä v ä t<br />

m yös k a ik k ia kiven hankkim ise e n<br />

o s a llis tu n e ita y rity k s iä .<br />

LU O V U T T A E S S A A N yhdessä<br />

T u rku-seura n kanssa K u p itta a n<br />

m u is to k iv e n T urun k a u p u n g ille<br />

T u ru n H is to ria llin e n Y h d is ty s to ­<br />

te u tta a n iid e n ih m is te n tahdon,<br />

jo tk a jo ennen I m aailm a n sota a<br />

keräsivät m u is to m e rk k iä varten rah<br />

a sto n ja a n to iv a t sen s itte m m in<br />

y h d is ty k s e n h a llin ta a n . Täm ä suuri<br />

lu o n n o n k iv i k e rto o T urun ja<br />

K u p itta a n p ysyvä stä m e rk ity k s e s tä<br />

S uom en h is to ria s s a a in a k r is t i­<br />

n u sko n S uom een tu lo s ta lä h tie n .<br />

E rity is e s ti se h e ija s ta a T urun asemaa<br />

e rila is te n v a ik u tte id e n ja käytännön<br />

s u h te id e n v ä littä jä n ä ja<br />

v a h vista ja n a k o k o S uom en ja läntisen<br />

m a a ilm a n v ä lillä . Täm ä asema<br />

k a u p u n g illa o li e rittä in vahvana<br />

v u o s is a to je n a ja n , m u tta se<br />

o s itta in h im m e n i viim e vu o s is a ­<br />

d a lla ja täm än vu o sisa d a n a lk u ­<br />

p u o le lla .<br />

S U O M A LA IS E N yh te is k u n n a n<br />

s u u ris ta m u u to k s is ta , m u tta m yös<br />

tie to is is ta p y rk im y k s is tä jo h tu e n<br />

a lk o i II m a a ilm a n s o d a n jälkeen<br />

T urun p aluu e n tis e e n asem aansa<br />

lä n tis te n y h te y k s ie n tärkeänä s o l­<br />

m u ko h ta n a . N yt T u ru n ka u p u n g in<br />

7 5 0 -v u o tis ju h lie n a ikana K u p itta a n<br />

m u is to k iv i ko ro sta a n ykyaja n ih ­<br />

m is ille täm än p a ikan, täm än kaup<br />

u n g in m e rk ity s tä sa to je n vuosien<br />

a ikana, m u tta se m yö s velvoitta a<br />

rakentam aan e d elleen h is to ria llisen<br />

p e rin te e n o s o itta m a a n su u n ­<br />

taan.<br />

T URUN H is to ria llin e n Y h d is ty s<br />

ja T u rk u -s e u ra lu o v u tta v a t K u p ittaan<br />

m u is to k iv e n T u ru n ka u p u n ­<br />

g ille . □<br />

Eero Läntinen:<br />

Olen puu...<br />

V irta v ie rii..<br />

O len puu,<br />

m i virra n y li k u rk o ttu u ..<br />

K a u n iim p a a e i o lla voi<br />

k u in a a m u n k o i.<br />

m i k u lta s a te in<br />

k u k k u lo ilta p u to o ..<br />

V irta v ie rii..<br />

O len puu<br />

m i virran ka lvo o n k u m a rtu u ,<br />

kun k e skip ä ivän paahteen<br />

taas o su e ssa haahteen<br />

n iin ty ynnä k a ik k i lepää..<br />

V irta v ie rii..<br />

O len p u u ,<br />

mi s is in tä n s ä k u m m e ksuu<br />

viereltä v irra n harm aan<br />

p u d o tta in ku kan arm aan<br />

k u in kyynele n —<br />

ta i kaste p is a ra n .<br />

V irta v ie rii..<br />

Olen puu,<br />

m i u la p a sta u n e k s u u ..<br />

Sais nähdä sa d u n saaret<br />

ja sateenkaaret<br />

ku o h u is s a a a lto je n .<br />

V irta v ie rii..<br />

O len puu<br />

m i virra n ka lvo o n k u va stu u ..<br />

S ie l’ k a u n ih im m a t<br />

on p ilv ilin n a t:<br />

Taivasta vain ,<br />

ei m u u ta näy,<br />

vaan u la p a lle v irta käy!<br />

Ilm a ri R in te e lle 70-v. päivänä<br />

7. 8. <strong>1979</strong><br />

JUHLAKAVALKADI<br />

■ Turun 750-vuotisjuhlavuoden päätapahtum a oli suuri kansanjuhla<br />

elokuun 5 päivänä <strong>1979</strong>. Päivän ohjelm aan liittyi lähes<br />

3 km pitkä juhlakavalkadi, joka kulki läpi kesäisen<br />

Turun esittäen 24 kohtauksena Suom en ja Turun historian<br />

merkittäviä tapahtum ia. Kavalkadin pääesitys oli Urheilupuistossa.<br />

Kansanjuhlan ohjelmassa oli lisäksi kuoro-, voim<br />

istelu- ja kansantanhuesityksiä.<br />

Kuva-aukeam alla s iv u illa 20— 21<br />

on kuvattu osa kavalkadin k o h ­<br />

ta u ksista , jo tk a on valokuvannut<br />

kavalkadin s u u n n ite lm a n k irjo itta ­<br />

nut a se sso ri Ilm ari Rinne.<br />

1. V älähdys Juhana-herttuan hov<br />

ista 1500-luvulta. M ukana o li<br />

y li 40 henkeä. K ohtaus e s ite t­<br />

tiin erikseen kuvaelm ana jo<br />

juhla p ä ivä n aam u lla T urun lin ­<br />

nan edustalla.<br />

2. T urun A katem ian v ih kiä iset<br />

1640 "K re iv in " aikaan.<br />

3. H . C. P orthanin a lo itte e sta<br />

1770-luvulla p e ru ste ttu , tä rkeitä<br />

a s io ita aja n u t A urora-seura,<br />

s illo in e n T urku-seura.<br />

4. P iispa H enrik seurueineen<br />

Turussa 1157 kastam assa paka<br />

n o ita K upittaan lähteellä.<br />

5. V. 1812 T urussa tapasivat to i­<br />

sensa Venäjän tsaari A le ksante<br />

ri I ja R u o tsin p rin s s i Karl<br />

Johan ja te kivät liito n N apoleonia<br />

vastaan.<br />

6. T urun palon 1827 ta p a h tu m ia<br />

kuvanneessa ryhm ässä olivat<br />

m m . vanhat ru is k u t ja m u u t<br />

sam m u tu svälin e e t.<br />

7. S uom en e n s im m ä in e n k irja ­<br />

paino 1642 o li P ie ta ri W a ld in<br />

perustam a.<br />

8. T urun to rie lä m ä ä 1920— 30-luv<br />

u illa kuvasivat ka ksi tu n n e t­<br />

tu a hahm oa K a la -M a rtta ja<br />

Kirveen A n tti.<br />

9. Turku rakentaa -tu n n u s ta ilm<br />

e n n e ttiin ko h ta u kse ssa , jo s ­<br />

sa m uurari h a n tla n kare in e e n ,<br />

k iv ity ö m ie s ja k irve sm ie s te k i­<br />

vät työtä .<br />

10. K uvaelm assa h e rä tti m ie le n ­<br />

k iin to a v u o sisadan a lk u k y m -<br />

m e n in ä T u ru n k a d u illa n ä h d yt<br />

p iharu u m ie n ty h je n n y s ra tta a t,<br />

v o s s ik k a trilla t ja h a lk o k ä rry t.<br />

11. K avalkadiin liitty i h ie n o e rik o i­<br />

s uus, kun T u ru n lin n a n lu o ta<br />

Juhana-h e rttu a h o viväkineen<br />

k u lje te ttiin la u lu in ja s o ito in<br />

p itk in A u ra jo kea kavalkadin<br />

lä h tö p a ik a lle V a n h a lle S u u rto ­<br />

rille .<br />

12. K a n sanju h la ssa u rh e ilu p u is ­<br />

tossa e s iin ty i m m . 26 kuoro a ,<br />

kansa n ta n h u - ja v o im is te lija -<br />

ryhm iä. K uvassa sekakuoro<br />

K annel.<br />

Suomen Turku-lehti<br />

täytti 20 vuotta<br />

Suomen Turku -lehden kesäinen lähes 100-sivuinen juhlanumero<br />

sisälsi runsaasti m ielenkiintoista luettavaa, m m .<br />

toim itussihteeri Eino Lehtisen 20-vuotishistoriikin ja lukijakunnan<br />

lausuntoja lehtem m e m erkityksestä.<br />

Vaatim aton juhlahetki 20-vuotisen työn m erkeissä vietettiin<br />

W äinö Aaltosen museon kahviossa torstaina 28. 6. <strong>1979</strong>.<br />

Turun kaupungin museolautakunnan tervehdyksen esittivät<br />

lautakunnan puheenjohtaja, asessori Haakon W ainio ja am a­<br />

nuenssi Eira Karppinen sekä Varsinais-Suom en M aaku n taliiton<br />

tervehdyksen toim innanjohtaja Perttu Koillinen ja m erkonomi<br />

Marja Grönqvist. Helsingin turkulaisten tervehdyksen<br />

toivat eversti ja rouva Jarl Jarkka. Lisäksi oli m ukana<br />

paikallisten sanom alehtien, turkulaisten avustajien ja lukijakunnan<br />

edustajia.<br />

Suomen Turku -lehti, maan suurin paikallinen kotiseutulehti,<br />

arvostettiin tervehdyksissä korkealle ja edelleen tärkeäksi<br />

yhä enenevästi ja korostetusti esiin tu lleelle kotiseututyölle.<br />

Tervehdykset ottivat vastaan lehden keskeinen to im itta ja -<br />

ryhmä päätoim ittaja O lli Kestilä, toim itussihteeri Eino Lehtinen<br />

ja toim innanjohtaja Ilmari Rinne. □


1. 2.<br />

3. 4.<br />

5. 6.<br />

7.<br />

8 .<br />

9. 10. 11.<br />

12.


Kansanjuhlapäivästä<br />

Turun Juhlavuoden kohokohta<br />

■ S u n n u n ta in a e lo k u u n v iid e n te n ä v ie te ttiin<br />

T u ru n 7 5 0 -v u o tis ju h la n k a n s a n ju h la p ä iv ä ä lu ­<br />

k u is in ta p a h tu m in . U s e ita v iik k o ja ja tk u n u t<br />

s ad e ta u k o s i jo ju h la p ä iv ä n a a tto n a , m u tta<br />

ju h la p ä iv ä n a a m u n a ra skaat ja tu m m a t pilvet<br />

le ija iliv a t p a h a e n te is e s ti ta iv a a lla p u d o tta e n<br />

p ä iv ä n a ik a n a m u u ta m a n s a d e p is a ra n k in .<br />

T ä s tä ei k u ite n k a a n o llu t h a itta a , s illä p äivä<br />

s a a tiin v ie ttä ä p o u ta is e n , o s in a u rin k o is e n ja<br />

k e s ä is e n s ää n v a llite s s a . U lk o is e t o lo s u h te e t<br />

o liv a t s iis m y ö n te is e t lu o d e n e rin o m a is e t<br />

p u itte e t p ä iv ä n m o n ille ta p a h tu m ille .<br />

■ T ie to p ä iv ä stä ja sen ta p a h tu m is ta oli<br />

m e n n y t h y vin p e rille . K y m m e n e t tu h a n n e t<br />

ih m is e t o liv a t a a m u v a rh a is e s ta liik e k a n n a lla<br />

A u ra jo en ra n n o illa , k a tu v ie rillä ja U rh e ilu ­<br />

p u is to s s a . Y le is v a ik u te lm a p ä iv ä s tä m u o d o s ­<br />

tui m y ö n te is e k s i. P äivä k o k o n a is u u d e s s a a n<br />

o li T u ru n 7 5 0 -v u o tis ju h la v u o d e n e räs k o h o ­<br />

ko h ta.<br />

to k u n ta , T urun V P K :n s o itto k u n ta<br />

ja T urun T y ö v ä e n y h d is ty k s e n s o itto<br />

kunta .<br />

K avalkadin k ä s ik irjo itu s p e ru stu i<br />

a sessori Ilm a ri R in te e n laatim aan<br />

lu o n n o kseen. K e rto ja n te k s tin ja<br />

n ä y te lm ä llis te n ko h ta u s te n vu o ro ­<br />

sanat on k irjo itta n u t te a tte rin e u -<br />

vos M a tti A ro , jo k a m yö s o h ja si<br />

kavalkadin y h d e ssä te h o ste e t<br />

koonneen o h ja a ja T a p io P arkkisen<br />

kanssa. L a v a s te is ta va sta si lavastaja<br />

G u n n a r C le m e n t yhdessä<br />

n ä y ttä m ö m e s ta ri M a tti B e rg in ty ö ­<br />

ryh m ä n kanssa. E s iin ty m is a s u t o li<br />

s u u n n ite llu t p u v u s to n h o ita ja Helvi<br />

Salo, m u u n ka va lka d in m u s iik in<br />

v a lin n u t in te n d e n tti Ilp o Tolvas ja<br />

kam p a u ksesta va sta si kam paaja<br />

L e h tin e n -R o s s i. K ä y tä n n ö n jä rje s ­<br />

te ly is tä , m m . re k v is iita n h a n k k im i­<br />

sesta, h u o le h ti k ie le n kääntä jä<br />

Lauri H okkin e n .<br />

J U H A N A H ERTTU AN<br />

H O VI K IIN N O S T I<br />

T U H A N S IA K A TSO JIA<br />

T u ru n lin n a n lä n sip ä ä d yssä e site<br />

ttiin a a m u lla k e llo 10.00 ” V älä h ­<br />

d y s Ju h a n a H e rttu a n h o v is ta ” , kuvaelm<br />

a h e rttu a n ja hänen hovinsa<br />

p a lu u s ta m e ts ä s ty s re tk e ltä R u is ­<br />

s a lo s ta . T u ru n h is to ria a n p e ru stu ­<br />

van kuvaelm an ovat k irjo itta n e e t<br />

M a j-L is ja Kalevi N ie m in e va ja sen<br />

e s itti A b o a vetus et nova-ryhm ä,<br />

jo k a k o o s tu u p ääasiassa harrastelija<br />

v o im is ta .<br />

M ie le n k iin to is ta , juhlavaa ja o n ­<br />

n is tu n e e s ti e s ite tty ä kuvaelm aa o li<br />

a a m u varh a isesta h u o lim a tta kerä<br />

ä n ty n y t seuraam aan n. 3 000<br />

k a tso ja a , jo tk a h e rkästi ja koivat<br />

s u o s io ta a n h oviväelle.<br />

E s ity k s e n p ä ä ty tty ä herttu a hovivä<br />

kin e e n s iirty i M a rtin s illa n luo.<br />

Täältä heid ä t k u lje te ttiin kahdella<br />

ra ilo lo s s ilia ka u p u n g in s a ta m a la i­<br />

toksen h in a a ja Vetäjän a v u s tu k s e l­<br />

la P inella n lu o , jo s s a seurue liitty i<br />

ju h la k a v a lk a d iin . K o iv u illa k o ris te ­<br />

tu illa lo s s e illa e s ite ttiin m u s iik ­<br />

k io h je lm a a .<br />

A u ra jo e n m o le m m illa jo k ira n ­<br />

n o illa o li hoviväen jo kim a tka a<br />

seuraam assa a in a k in k y m m e n e n ­<br />

tu h a tta ka tsoja a , jo tk a elivät in ­<br />

no kka a sti m ukana.<br />

A am upäivän ta p a h tu m iin liitty i<br />

m yös o rto d o k s in e n ju m a la n p a lv e ­<br />

lu s, jo n k a to im itti m e tro p o liitta<br />

Johannes.<br />

KATU VIER ET TÄYNNÄ<br />

V Ä K E Ä J U H L A K A V A L K A D IN<br />

REITIN V A R R E LLA<br />

H is to ria llis e n ju h la k a v a lk a d in<br />

jä rje s tä y ty m in e n ta p a h tu i V anhalla<br />

S u u rto rilla , jo s ta sen re itti k u lk i<br />

• J u h la kavalkadissa e s ite ttiin k o h ta u s T u ru n työ vä e n ta lo ssa<br />

17. — 20. 7. 1899 p id e ty s tä S uom en ty ö v ä e n y h d is ty s te n ko lm a n n e sta edusta<br />

ja k o k o u k s e s ta , jo s s a p e ru s te ttiin S uom en T yö väenpuolu e . Pöydän ym ­<br />

p ä rillä N . R. af U rsin , Eetu S alin ja Taavi T a in io sekä vieressä R u o tsin<br />

s o s ia lid e m o k ra a ttie n e d u sta ja H ja lm a r B ra n tin g . — K uva: H e li Venho.<br />

K a u p p a to rin ja A u ra n s illa n ka u tta<br />

k esäasuiseen U rh e ilu p u is to o n .<br />

Lähtö p a ika n lä h is tö lle ja re itin<br />

varre lle o li ke rä ä n ty n y t kym m e n iä ­<br />

tu h a n s ia k a ts o jia . Erään arvion<br />

m ukaan y le is ö ä o lis i o llu t<br />

30 000— 40 000. K avalkadi oli<br />

T u ru ssa a ik a is e m m in e s ite tty jä<br />

k a valkadeja m itta v a m p i. Eipä s iis<br />

ih m e , e ttä se h e rä tti k a ts o jis s a<br />

k iin n o s tu s ta ja sai ru n saasti s u o ­<br />

s io n o s o itu k s ia .<br />

K ava lka d in 24. kohta u k s e s s a valo<br />

te ttiin T urun h is to ria a 1200-luv<br />

u lta a lkaen. M u ka n a o li 250— 300<br />

avustajaa. J a lk a is in , ra tsain ja auto<br />

je n la v o ille ra k e n n e ttu je n lavaste<br />

id e n k e ske llä eri ryhm ä t toivat<br />

n ä htäväksi e rä itä T u ru n h is to ria n<br />

v ä rik k ä im p iä v a ih e ita . M ukana o livat<br />

m m . p iis p a H e n rik k i, L a lli,<br />

M ikael A g ric o la , Ju h a n a H e rttu a ja<br />

K a ta riin a J a c e llo n ic a , K la u s F le ­<br />

m in g , E rik XIV ja K aarina M aun<br />

u n ty tä r, P ietari Brahe, H enrik<br />

G a b rie l P orthan. E s k il Petraeus,<br />

A le k s a n te ri I ja C. J. B erd a n o tte<br />

ja M aria S ilfv a n . N äiden lisä ksi<br />

kavalkadissa n ä h tiin K a te d ra a lik<br />

o u lu n lu o kka, jo s s a p o jille opete<br />

ttiin la tin a n u lk o lu k u a patukkaa<br />

o p e tu svä lin e e n ä kä y ttä e n , ko h ­<br />

ta u k s ia T u ru n v. 1827 T urun palo<br />

s ta , vanha p a lo k a lu s to ja -v ä lin<br />

e itä , ty ö s k e n te ly s tä vanhassa k irja<br />

p a in o s s a , S u om en T yövä e n p u o ­<br />

lueen peru sta vasta kokouksesta<br />

T u ru ssa v. 1899, p e ltis e p p ie n ,<br />

puusepän, k irv e s m ie h e n , m u u ra ­<br />

rin , tiile n k a n ta ja n , kivenhakkaajan<br />

ja la iv a h its a rie n ty ö s k e n te ly s tä ,<br />

K a la -M a rtta m ö i k a lo ja T urun to ­<br />

rilla asiakkaanaan K irveen A n tti,<br />

v o ssikan k y y d is s ä o li kaksi m a t­<br />

ku sta ja a , "K a lifo rn ia n k u lla n k a iv a ­<br />

ja ” ja h a lk o a ju ri k u lje ttiv a t kuorm<br />

iaan. E räällä la iv a lla o li s u u rik o ­<br />

k o in e n kuva S u om en m a a ilm a n ­<br />

ka rta lle ju o s s e e s ta Paavo N u rm e s­<br />

ta ja to is e lla la valla n ä y tte itä puite<br />

la sin ty ö n tu lo k s is ta .<br />

L o p u k s i pie n e t ty tö t ja poja t<br />

m a rssivat v ih re ä lle k e s k ik e n tä lle ja<br />

laskivat ilm a a n 750 ilm a p a llo a ,<br />

jo tk a to iv a t väriä tu m m e n n e e lle<br />

ta iv a a lle . K a valkadin m u s iik is ta<br />

h u o le h tiv a t T u ru n V a ru s k u n ta s o it­<br />

UR H EILU PUISTO N<br />

K A N S A N JU H L A S S A<br />

YLI 1 000 E S IIN T Y JÄ Ä<br />

Ju h la p ä ivä n päätapahtu m a ksi<br />

lu o n n e h d ittu ka n s a n ju h la lu o n ­<br />

n o n k a u n iis s a U rh e ilu p u is to s s a<br />

a lo ite ttiin ka va lka d in vielä k ie r­<br />

täessä ka u p u n g in ka tu ja . T o ista<br />

tu n tia ennen ju h la n alkam isaikaa<br />

väkeä a lk o i ke rä ä n tyä ju h la p a ik a l­<br />

le. J u h la n a lkaessa k a ts o m o tila t<br />

o liv a t tä p ö sen tä y n n ä ja lis ä k s i<br />

yle isö ä o li a u rin k o is illa k u k k u lo illa<br />

ja kentän v ie ru s to illa . Y li 10 000<br />

henkeä o li s a a p u n u t seuraam aan<br />

ru n sa so h je lm a l lis ta kansanju h la a ,<br />

jonka eri o h je lm a ry h m is s ä o li m u ­<br />

kana y li 1 000 h e n kilö ä . Vain<br />

Kalevan K is o is s a ja s o tie n jälkeen<br />

v. 1945 työ vä e n y h te ise ssä vappuju<br />

h la s s a T urun u rh e ilu p u is to s s a<br />

on o llu t enem m än väkeä ku in nyt<br />

kansa n ju h la ssa.<br />

N e ljä tu n tia kestä n e e ssä ja m e l­<br />

kein a ik a ta u lu s s a a n pysyneessä<br />

o h je lm a ssa o li kavalkadin e s itte ly n<br />

lis ä k s i p a ra a tity ttö je n , kansantanhu-<br />

ja v o im is te lu ry h m ie n sekä<br />

ku o ro je n e s ity k s iä , jo tk a o liv a t vakuuttava<br />

to d is tu s T u ru n k u lttu u ­<br />

rieläm än v ire ydestä . T e rvehdyspuheen<br />

p iti k a u p u n g in v a ltu u s to n p u ­<br />

h e e n jo h ta ja H e ik k i L ö y tty n ie m i.<br />

Puhe to is a a lla lehdessäm m e.<br />

M u s iik is ta k a n s a n ju h la s s a h u o le h ­<br />

tivat M aarian V P K :n ja T urun M e t­<br />

sä n kävijä in s o itto k u n n a t. J u o n ta ­<br />

jana to im i to im itta ja M a rtti A n tto ­<br />

nen.<br />

H u o m a tta va o sa y le is ö s tä p o is ­<br />

tu i kavalkadin e s ity k s e n jälkeen<br />

m enettäen p a ljo n , s illä o h je lm a n<br />

jä lk io s a s is ä ls i m o n ia arvokkaita,<br />

vä rikkä itä ja re ip p a ita e s ity k s iä .<br />

Juhlava tila is u u s p ä ä ttyi V arsin<br />

a is -s u o m a la is te n la u lu u n .<br />

• T urun ka u p u n g in p u u ta rh a is ­<br />

tu tti ka u p u n g in 7 5 0 -vu o tisju h la n<br />

kunnia k s i 690 s a m e ttikukkaa<br />

A urajoen jo k ira n ta a n A u ra n s illa n<br />

kupeeseen P aavo N u rm e n patsaan<br />

a la p u o le lle . A is tik a s ku k k a s o m m i-<br />

telm a m u o d o s tu i k a u p u n g in ju h la -<br />

s y m b o lis ta . — K uva: Ilm a ri R inne.<br />

• A nna-L iisa H akula, Eila Tuom inen ja Irm a R eunanen o liv a t m ukana<br />

U rh e ilu p u isto n kansanjuhlassa, jo n ka ru n s a santisesta o h je lm a s ta a n to iva t<br />

m yö n te ise n lausunnon. Eila T uom isen m u is to s s a o li vielä T u ru n 700-vuotis<br />

ju h la v. 1929, jo llo in hän m yös o li m ukana ja o s a llis tu i v o im is te lu e s i-<br />

tykseen U rh e ilu p u isto ssa. — Kuva: Leena U kkola.<br />

TAPAHTUM IA<br />

AURAJO ESSA<br />

A urajoen keskeinen m erkitys<br />

T urun k e h itykselle o li h u o m io itu<br />

juhla p ä ivän o h jelm assa. Juhana<br />

H erttuan hovin k u lje tu ksen lisä ksi<br />

o hje lm a ssa o li kolm e m uuta A urajoki-ta<br />

p a h tu m a a .<br />

Turun S outajat ry jä rje sti 750-<br />

v u o tis s o u d u t M a rtin silla n ja<br />

A u ra n silla n välise llä 750 m etrin<br />

p itu is e lla kilpara d a lla . K ilp a ilu ja<br />

seurasi re itin varrella to is ta k y m ­<br />

m entä tu h a tta katsojaa, jo te n k ilpailu<br />

o li e rin o m a ista m ainontaa<br />

s o u tu -u rh e ilu lle . Paha a allokko<br />

h a itta s i, m u tta k ilp a ilu is s a käytiin<br />

lu jia kam p p a ilu ja . Nesteen jo u k ­<br />

kueessa k ilp a ili m m . P ertti Karppinen,<br />

jo ka äskeisissä M oskovan<br />

e s ik is o is s a saavutti kärkisijan.<br />

R unsaasti y le is ö ä tu tu s tu i m yö s<br />

T urun S e k s ta n tti ry :n jä sente n<br />

vanhoista h a lk o ja a lo is ta , tro o la ­<br />

reista ym . k u n n o s ta m iin a lu k s iin<br />

S ota la iste n kadun ja T iile n te k ijä n -<br />

kadun vä lis e llä jo k io s u u d e lla .<br />

N iin ikään yle isö ä r iitti tu rk u la is te n<br />

veneilijä se u ro je n illa n häm ärtyessä<br />

järjestäm ään venepara a tiin .<br />

T urun päivän to im ik u n n a n p u ­<br />

h e enjohtajana esitä n h e n k ilö k o h ­<br />

taisen ja to im ik u n n a n v ilp ittö m ä n<br />

k iito k s e n , ketään u n o h ta m a tta ,<br />

jä rje s tö ille , y h te is ö ille , liik e la ito k ­<br />

s ille , o h je lm a ry h m ille ja y k s ity is ille,<br />

jo tk a a rvokkaalla p a n o ksella a n<br />

aivan ratkaisevasti m y ö tä v a ik u ttivat<br />

e lo ku u n v iid e n n e n päivän eri<br />

ta p a h tu m ie n o n n is tu m is e e n . □<br />

EIN O LE H TIN E N


Sallisen sinfonian kantaesitys<br />

750-vuotisjuhlassa<br />

■ Turun kaupunki vietti virallis ta 750-vu otisjuhlaansa torstaina<br />

elokuun yhdeksäntenä. Päivän eri tila is u u k siin osa llis ­<br />

tui runsaasti koti- ja u lkom aisia ku tsuvieraita , m m . kaikki<br />

Turun ystävyyskaupungit olivat lähettä neet edustajansa.<br />

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen ku n n io itti läsn äo lo l­<br />

laan pääjuhlaa konserttisalissa ja o s a llis tu i m yös ju h la illa lli-<br />

sille Turun linnassa. N äm ä kaksi tapahtum aa oli järjestetty<br />

ku tsuvieraille. Lisäksi päivän o h jelm a ssa oli ju h la ju m a la n ­<br />

palvelus ja tervehdysten vastaanotto.<br />

J U H L A J U M A L A N ­<br />

P A L V E L U S<br />

T U O M IO K IR K O S S A<br />

K a u p u n g in 7 5 0 -v u o tis ju h la p ä iv ä n<br />

ju h la ju m a la n p a lv e lu s<br />

T u o m io k irk<br />

o s s a a lk o i k e llo 1 0.00. K irk k o<br />

tä y tty i y le is ö s tä . S a a p u v illa o li<br />

ru n s a a s ti k a u p u n g in ju h liin k u t­<br />

s u ttu ja v ie ra ita , m m . y s tä v y y s k a u ­<br />

p u n k ie n e d u s ta jia . S u o m e n - ja<br />

ru o ts in k ie lin e n<br />

ju m a la n p a lv e lu s<br />

r a d io itiin .<br />

J u m a la n p a lv e lu k s e s s a<br />

saarnasi<br />

tu o m io ro v a s ti L a u ri H u o v in e n , litu<br />

rg e in a to im iv a t p a s to rit E n sio<br />

R u s k o v u o ja R a lf K a rls s o n , u rk u rina<br />

d ip l.u rk u ri E rk k i A lik o s k i ja<br />

k a n tto rin a d ir.c a n t. J o u k o H y tö ­<br />

nen.<br />

T E R V E H D Y K S IÄ ,<br />

K U K K IA JA L A H J O J A<br />

T u ru n k a u p u n g in v a ltu u s to n istu<br />

n to s a lis s a a lk o i k e llo 13.00 te r­<br />

v e h d y s te n v a s ta a n o tto , jo s s a ju h ­<br />

livaa k a u p u n k ia e d u s tiv a t k a u p u n ­<br />

g in v a ltu u s to n p u h e e n jo h ta ja H e ikki<br />

L ö y tty n ie m i, k a u p u n g in jo h ta ja<br />

V ä in ö J. L e in o ja k a u p u n g in h a llitu<br />

k s e n p u h e e n jo h ta ja K u lle rv o<br />

La p p i.<br />

V ira llis te n jä rje s tö je n ja y h te is ö ­<br />

je n se kä y s tä v y y s k a u p u n k ie n ja<br />

e lin k e in o e lä m ä n e d u s ta ja t e s ittiv ä t<br />

te rv e h d y k s e n s ä ja o n n itte lu n s a .<br />

L ä h e ty s tö jä o li k a ik k ia a n 76. V a l­<br />

tio v a lla n te rv e h d y k s e n to i s is ä m i­<br />

n is te ri J . K o ik k a la in e n , T u ru n ja<br />

P o rin lä ä n in m a a h e rra Paavo A itio<br />

ja L o u n a is -S u o m e n S o tila s lä ä n in<br />

k e n ra a lilu u tn a n tti U rp o Levo.<br />

L a h ja - ja k u k k a s a to o li upea.<br />

G ö te b o rg in la h ja o li ta ite ilija F o l­<br />

ke P e tte rs s o n in ö ljy v ä rity ö G ö te ­<br />

b o rg is ta ja L e n in g ra d in la h ja ta u ­<br />

lu, jo s s a p o se e ra a va t p re s id e n tit<br />

K e k k o n e n ja B re zh n e v. T u ru n e lin ­<br />

k e in o e lä m ä n la h ja , T u ru n K a u p p a ­<br />

k a m a rin a lo itte e s ta k e rä ty t 150 000<br />

m a rkka a k ä y te tä ä n T u ru s ta tai sen<br />

ta lo u s a lu e e lta o le v ie n e lin k e in o e ­<br />

lä m ä n p a lv e lu k s e s s a to im iv ie n tai<br />

s iih e n v a lm is ta u tu v ie n u lk o m a is iin<br />

o p in to m a tk o ih in . O y A g a A b la h ­<br />

jo it t i y m p ä ris tö n s u o je lu n h yvä ksi<br />

te h tä vää tu tk im u s ta ja k o k e ilu a<br />

varten 150 000 m a rka n arvosta<br />

h a p p ik a a s u a k a u p u n g in k e s k u s ­<br />

p u h d is ta m o n k ä y ttö ö n . V u o rin e u ­<br />

vos A rm a s P u o lim a tk a n la h ja n a o li<br />

ra k e n n u s ty ö tä kuvaava ta id e te o s ,<br />

jo k a s ijo ite ta a n k a u p u n g in o s o itta<br />

m a lle p a ik a lle P a tte rin h a k a a n .<br />

Oy H a rtw a ll la h jo itti 15 000 m a rkkaa<br />

ja e tta v a k s i ju h la v u o d e n a p u ra ­<br />

hana la h ja k k a a lle tu rk u la is e lle m u ­<br />

s iik in o p is k e lija lle<br />

ja tk o -o p in to ja<br />

v a rte n . G d a n s k i lu o v u tti k a u p u n ­<br />

k in s a ava im e n .<br />

TURKU-ÅBO<br />

750<br />

K a u p u n g in s a a m a t<br />

la h ja e s in e e t<br />

a se te ta a n s y k s y llä n ä y tte ille to ­<br />

d e n n ä k ö is e s ti W ä in ö A a lto s e n<br />

m u s e o o n , jo n n e ei k u ite n k a a n s i­<br />

jo ite ta T u rk u -s e u ra n e d u s ta jie n<br />

a rk k ite h ti O lli K e s tilä n , in te n d e n tti<br />

E rik B e rg in , a s e s s o ri Ilm a ri R in ­<br />

te e n ja to im itta ja E in o L e h tis e n<br />

tu o m a a k o tik u u s e n ta in ta , jo n k a<br />

k a u p u n g in to iv o ttiin is tu tta v a n valits<br />

e m a lle e n p a ik a lle m u is tu tta ­<br />

m aan k a u p u n k ila is ia sa n a n p a rre sta<br />

” S itä k u u s ta k u u le m in e n , jo n k a<br />

ju u re lla a s u n to ” .<br />

A U L IS S A L L IS E N<br />

S IN F O N IA N K A N T A ­<br />

ESITYS<br />

K a u p u n g in ju h la v u o d e n pääta ­<br />

p a h tu m a , 7 5 0 -v u o tis ju h la , p id e ttiin<br />

k u k in ,<br />

lip u in ja T u ru n va a ku n o in<br />

k o ris te llu s s a k o n s e rttis a lis s a .<br />

J u h la a k u n n io itti lä s n ä o lo lla a n ta ­<br />

sa va lla n p re s id e n tti U rh o K e kkonen,<br />

jo k a s a a p u i s a liin k a u p u n g in ­<br />

v a ltu u s to n p u h e e n jo h ta ja H e ikki<br />

L ö y tty n ie m e n o p a s ta m a n a P o rila<br />

is te n m a rs s in a lk u o s a n sä ve lte n<br />

s iiv ittä e s s ä re ip p a ita a s k e le ita .<br />

J u h la a n o li k u ts u ttu n o in 900<br />

v ie ra s ta . Is tu m a jä rje s ty k s e n o li<br />

la a tin u t u lk o a s ia in m in is te riö n p ro ­<br />

to k o lla o s a s to . S a lis s a o li ty h jiä<br />

is tu im ia v a rs in k in s a lin y lä o sa ssa .<br />

J u h la a n o s a llis tu i v a ltio n e u v o s to n<br />

ja e d u s k u n n a n jä s e n iä , T u ru n y s ­<br />

tä v y y s k a u p u n k ie n e d u s ta ja t, k irkon,<br />

p u o lu s tu s la ito k s e n , k o rkeak<br />

o u lu je n , y r ity s to im in n a n , liik e -<br />

e lä m ä n y m . e d u s ta jia . Läsn ä o li<br />

m y ö s lu k u is ia T u ru n vete ra a n ival-<br />

tu u te ttu ja .<br />

T e rv e h d y s p u h e e n p iti ka u p u n ­<br />

g in v a ltu u s to n p u h e e n jo h ta ja H e ik ­<br />

k i L ö y tty n ie m i ja ju h la p u h e e n<br />

p ä ä m in is te ri M a u n o K o iv is to .<br />

P uhe ju lk a is ta a n to is a a lla lehdes-<br />

s ä m m e . E s iin ty jin ä o liv a t T u ru n<br />

k a u p u n g in o rk e s te ri P e rtti Pekkasen<br />

jo h d o lla sekä tu rk u la is e t ta i­<br />

te ilija t S e p p o R u o h o n e n ja M a tti<br />

R a e k a llio . O h je lm is to o li k o k o n a i­<br />

s u u d e s s a a n s u o m a la is ta : Jean<br />

S ib e liu s , T o iv o K u u la , O s k a r M e rik<br />

a n to ja E in o -J u h a n i R autavaara.<br />

J u h la n k o h o k o h d a k s i m u o d o s tu i<br />

T u ru n k a u p u n g in s ä v e ltä jä A u lis<br />

S a llis e lta tila a m a n s in fo n ia n k a n ­<br />

ta e s ity s , jo n k a k a u p u n g in o rk e s te ri<br />

tu lk its i k a p e llim e s ta ri P ekkasen<br />

jo h ta m a n a . S in fo n ia e s ite tä ä n u u ­<br />

d e lle e n lä h iv iik k o in a T u ru n k a u ­<br />

p u n g in o rk e s te rin k o n s e rtis s a .<br />

E s ity s p a lk ittiin ra ik u v in ja p itk<br />

ä llis in s u o s io n o s o itu k s in , jo tk a<br />

k o h d is te ttiin e s iin k u ts u tu lle säv<br />

e ltä jä lle , k a p e llim e s ta rille ja kaup<br />

u n g in o rk e s te rille .<br />

J u h la p ä ä tty i k a u p u n g in o rk e s te ­<br />

rin e s ittä m ä ä n M a a m m e -la u lu u n .<br />

T a s a v a lla n<br />

p re s id e n tti o s a llis tu i<br />

m yö s T u ru n<br />

lin n a s s a jä rje s te ty lle<br />

ju h la illa llis e lle , jo ille o li k u ts u ttu<br />

p a rise n sata a v ie ra s ta . Isäntä n ä<br />

to im i k a u p u n g in v a ltu u s to n p u ­<br />

h e e n jo h ta ja . M a lja t k o h o te ttiin ta ­<br />

s a v a lla n p re s id e n tille ja T urun<br />

k a u p u n g ille .<br />

E INO LE H TIN E N<br />

T o im itusjohtaja<br />

HEIK K I L Ö Y T T Y N IE M I:<br />

Turulla on keskeinen<br />

asema maamme historiassa<br />

Ih m in e n o n k a u tta v u o s is a to je n<br />

h a lu n n u t o lla y h te is ö n s ä v a ik u tta ­<br />

va ja m y ö tä e lä v ä o s a . Täm ä h a lu<br />

to im ia y h d e s s ä ja ra k e n ta a om aa<br />

a s u in y m p ä ris tö ä ä n s y n n y tti a ik a ­<br />

naan T u ru n , jo s ta 1 2 0 0 -lu v u lla keh<br />

itty i m a a m m e e n s im m ä in e n kau-<br />

p u n k im a is e s ti ra k e n n e ttu ta a ja m a .<br />

M e n n e id e n v u o s is a to je n a n tia<br />

T u ru lle ja T u ru n s e u d u lle void a a n<br />

a rv io id a m o n e lla ta v o in , m u tta to ­<br />

s ia s ia k s i jä ä , e ttä T u ru lla on o llu t<br />

ja on y h ä tä n ä ä n k e s k e in e n a sem a<br />

m aam m e h is to ria s s a . N iin p ä k o h ta<br />

nähtävä ju h la k a v a lk a d i on p a its i<br />

kuvaelm a T u ru n h is to ria s ta m yös<br />

k a p p a le S u o m e n v a lta k u n n a n va i­<br />

heita.<br />

T u ru n k a u p u n g in ju h la v u o s i on<br />

ka ikkie n tu rk u la is te n yh te in e n<br />

ty ö n ju h la . O lk o o tp a ju h la v u o te n a<br />

jä rje s te ttä v ä t e rila is e t tila is u u d e t<br />

k a u p u n g in ta i k a n s a la is jä rje s tö je n<br />

to im e e n p a n e m ia , o v a t ne osa<br />

s u u rta k o k o n a is u u tta ja täm än<br />

päivän tu rk u la is te n k iito s m e n n e i­<br />

den s u k u p o lv ie n a h e rru k s e lle . Ter-<br />

v e h tie s s ä n i tä n ä ä n te itä jo k a is ta<br />

h a lu a n s a m a lla la u s u a k iito k s e n<br />

sanat n iille jä rje s tö ille , s e u ro ille ,<br />

y h d is ty k s ille ja k a ik ille y k s ity is ille<br />

h e n k ilö ille , jo tk a o v a t te h n e e t<br />

m a h d o llis e k s i tä m ä n k a n s a n ju h la n<br />

ja m u id e n ta p a h tu m ie n to te u tta ­<br />

m isen.<br />

Då den h is to ris k a kavalkaden<br />

snart fly te r fö rb i o s s o ch ö p p n a r<br />

o lika vyer fö r våra ö g o n , v is a r den<br />

på sa m m a g å n g de m e st kända<br />

g e s ta lte r, som fö re k o m m it u n d e r<br />

o lik a skeden i A b o s ta d s u tv e c k ­<br />

lin g . M å n g a m e d b o rg a ro rg a n is a -<br />

tio n e r o c h e n s k ild a p e rs o n e r, som<br />

är ve rk s a m m a in o m d e m , h a r g jo rt<br />

e tt b e ty d a n d e a rb e te fö r a tt d e nna<br />

d ags h ä n d e ls e r s k a ll ku n n a fö r­<br />

v e rk lig a s o ch de fö rtjä n a r vårt<br />

bästa ta c k . Jag g lä d e r m ig åt a tt<br />

re p re s e n ta n te r fö r s ta d s b o r m ed<br />

o lik a tä n k e s ä tt o c h av o lik a s p ­<br />

rå k g ru p p e r ä r m ed o s s i vår gem<br />

ensam m a fe s t.<br />

V a ik k a m e m o n a s ti e s itä m m e<br />

v o im a k a s ta k in k r itiik k iä k o tik a u ­<br />

p u n g is ta m m e T u ru s ta , tu lis i m e i­<br />

dän n ä h d ä , e ttä T u rk u tä n ä ä n on<br />

kaunis, m e n n e is y y ttä ä n vaaliva,<br />

m u tta k e h itty v ä k a u p u n k i. T u rk u ­<br />

la is in a m e id ä n tu lis ik in o iv a lta a<br />

se, e ttä m e id ä n te h tä v ä m m e on<br />

tu o d a e s ille k a u p u n g in h v v iä p u o ­<br />

lia n ä in o s a lta m m e e d is tä e n parem<br />

m an ja v iih ty is ä m m ä n a s u in ­<br />

y m p ä ris tö n s y n ty m is tä .<br />

M e tä m ä n p ä ivän tu rk u la is e t<br />

e läm m e v a h v a s ti n y k y a ik a a . H a r­<br />

ra s tu s to im in ta o n lä h e llä v e rra tta in<br />

TURKU-ÅBO<br />

750<br />

Turun<br />

juhlamitali<br />

presidentille<br />

■ T urun<br />

k a u p u n g in jo h ta ja<br />

V äin ö J. L e in o , ka u p u n g in ­<br />

v a ltu u s to n<br />

p u h e e n jo h ta ja<br />

H e ikki L ö y tty n ie m i ja kaup<br />

u n g in s ih te e ri Paavo M ä k i­<br />

nen kävivät p e rja n ta in a<br />

29. 6. <strong>1979</strong> K u ltarannassa<br />

lu o vu tta m a ssa<br />

p re s id e n tti<br />

U rho K e k k o s e lle T urun ju h ­<br />

lavuoden hopeisen m ita lin .<br />

T a ite ilija V ilh o H ärkösen<br />

su u n n itte le m a a ju h la vuoden<br />

m ita lia on h o peisena ly ö te t­<br />

ty kaksi ka p p a le tta , jo is ta<br />

e n s im m ä is e n sai p re s id e n tti<br />

Kekkonen ja to in e n s ijo ite ­<br />

taan T u ru n h is to ria llis e e n<br />

m u seoon.<br />

K a u p u n g in v a ltu u s to n p u ­<br />

h e e n jo h ta ja H e ikki L ö y tty ­<br />

n ie m i e s itti p re s id e n tille<br />

k u ts u n e lo k u u n 9. v ie te ttä ­<br />

vään T u ru n 7 5 0-vuotisjuJv<br />

laan ja ju h la p ä iv ä llis ille .<br />

□<br />

suuren k a n sanosan s y d ä n tä ja<br />

m eidän tu lis ik in p y rk iä k a ik in ke i­<br />

n o in tu o n h a rra s tu s to im in n a n tu ­<br />

kem iseen ja k a n n u s ta m is e e n eräänä<br />

keskeisenä lä h iv u o s ik y m m e n ie n<br />

o s a llis tu v u u d e n lis ä ä m is to im e n p i-<br />

teenä. U usi k u n n a llis la k i anta a<br />

m a h d o llis u u d e t k u n n a n o s a v a ltu u s -<br />

to je n m u o d o s ta m is e e n . T ä llä la in<br />

a n ta m a lla k e in o lla o n p y ritty a k tiv<br />

oim aan e n tis tä u s e a m m a t k iin ­<br />

n o stu m a a n k o tik u n ta n s a a s io is ta ,<br />

m u tta v a lite tta v a s ti tu o la in lu o m a<br />

e d e lly ty s on p itk ä lle k irjo itu s p ö y -<br />

tä tu o te tta . E lle i ih m is ille anneta<br />

m a h d o llis u u tta to im ia , m a h d o llisu<br />

u tta ilm a is ta a ja tu k s ia a n ja<br />

m a h d o llis u u tta v a ik u tta a to d e lliseen<br />

p ä ä tö k s e n te k o o n , o lla a n h a ­<br />

k o te illä ja a ika a n sa a d a a n p e lk ä s ­<br />

tään tu rh a u tu m is ta ja s itä ka u tta<br />

vaiennetaan elävä h a rra s tu s to im in ­<br />

ta. K a u p u n g in to im e n p ite in on p y ­<br />

ritty luom aan tilo ja h a rra s tu s to i­<br />

m in n a lle ja tu ke m a a n s itä ta lo u ­<br />

d e llis e s ti. N ä in m e n e te lle n on<br />

nähdäkseni<br />

tu le v a is u u d e s s a k in<br />

e d e lly ty k s e t saada m a h d o llis im ­<br />

m an m o n i k a u p u n k ila in e n p itä v ä k ­<br />

s i k e tju n o s a k s i k e h ittä m ä ä n e lä ­<br />

m ä n p iiriä m m e .<br />

K o m m u n d e ls fu llm ä k tig e ,<br />

v ilk a s<br />

g ru n d a n d e m ö jlig g jo rts i den nya<br />

ko m m u n a lla g e n , re p re s e n te ra r e n ­<br />

lig t m in å s ik t in te en lin je , som<br />

strä var t ill a tt ö ka a k tiv ite te n .<br />

T värtom k o m m e r dessa o rg a n e n ­<br />

d a st a tt vara d ö d a b o k s tä v e r u n d e r<br />

väntan på s tä lln in g s ta g a n d e n frå n<br />

o lik a m ä n n is k o r o ch in fly ta n d e<br />

g ru p p e r in o m s a m h ä lle t. D ä re m o t<br />

borde staden g ö ra a llt den kan fö r<br />

a tt u tve ckla den fria o rg a n is a -<br />

tio n s v e rk s a m h e te n , så a tt va r o ch<br />

en s ta d s b o s k u lle få in n e h å ll i s itt<br />

liv.<br />

Då ja g ö n s k a r var o c h en d e lta ­<br />

gare i vå r egen fe s t v ä lk o m m e n ,<br />

hoppas ja g , a tt h is to rie n g e r oss<br />

ta n kar fö r den fra m tid a u tv e c k lin ­<br />

gen och a tt så n g e n k lin g a r idag<br />

och dansen går.<br />

Tänä e lo k u is e n a p ä ivä n ä to iv o n<br />

te ille jo k a is e lle m ie liin p a in u v ia<br />

hetkiä , jo tk a a n ta v a t v o im a a ty ö s ­<br />

k e n n e llä y h te is te n p ä ä m ä ä rie m m e<br />

hyväksi. Ei o le yh d e n te ke vä ä , m i­<br />

ten a s e n n o id u m m e ja m ite n<br />

m e<br />

o m a k o h ta is e s ti k o e m m e ta rp e e llis<br />

u u te m m e T u ru n ra k e n ta m is e s s a .<br />

Jo k a is e lla y k s ilö llä o n m e rk ity s tä<br />

ja om a a rvonsa k u lttu u r ip iir is s ä m ­<br />

me. Y m m ä rtä e n to in e n to is ta m m e<br />

me p a rh a ite n ty ö s k e n te le m m e<br />

m yös its e m m e h y v ä k s i ja s ä ily ­<br />

tä m m e sekä k e h itä m m e a rv o k a s ta<br />

p e rin tö ä m m e .<br />


Turun tuomiokirkolla<br />

arvokas 750-vuotisjuhla<br />

■ T u ru n k a u p u n k i ja T u ru n tu o m io k irk k o<br />

v ie ttä v ä t ju h la v u o tta a n . T ä n ä v u o n n a tu le e<br />

k u lu n e e k s i 7 50 v u o tta paavi G re g o riu k s e n<br />

b u lla n a n ta m is e s ta , b u lla n , jo lla on tä rkeä<br />

m e rk ity s s e k ä k a u p u n g in e ttä tu o m io k irk o n<br />

h is to ria s s a .<br />

K a n s a llis p y h ä ttö m m e , T u ru n tu o m io k irk o n<br />

7 5 0 -v u o tis ju h la a n 2 . - 5 . 6 .1 9 7 9 liitty i u s e ita<br />

ta p a h tu m ia . Y li kaksi v u o tta k e s tä n e e t k irk o n<br />

E nnen ju h la ju m a la n p a lv e lu s ta<br />

p id e ty s s ä tila is u u d e s s a k o rja u s tö i­<br />

den n e u v o tte lu k u n ta ja rakennusto<br />

im ik u n ta lu o v u ttiv a t a rk k ip iis p a<br />

M a rtti S im o jo e n jo h d o lla tu o m io ­<br />

k irk o n ja 1300-lu vu lta perä isin o le ­<br />

van k irk o n m e ta llis e n o ve n ko lku t-<br />

tim e n k irk k o a k ä yttä vie n suom enja<br />

ru o ts in k ie lis e n seurakuntien<br />

e d u s ta jille , tu o m io ro v a s ti Lauri<br />

H u o v is e lle ja lä ä n in ro va sti A lvar<br />

K u rte n ille . H o visaarnaaja Ebbe<br />

H agart lu o v u tti G ö te b o rg in seuraku<br />

n n a n la hjana K aarle X ll:n a ik a i­<br />

sen fa k s im ile ra a m a tu n . H a llin to ­<br />

jo h ta ja U rpo R a s tim o s e lo s ti k irkon<br />

re s ta u ro in ti- ja k o rja u s tö itä .<br />

J u h la ju m a la n p a lv e lu k s e s s a to i­<br />

m itti a lk u litu rg ia n p a sto ri Rauno<br />

H eikota ja saarnan p iti e m e ritu s-<br />

a rk k ip iis p a M a rtti S im o jo k i. L opp<br />

u litu rg ia a n o s a llis tu iv a t a rk k ip iis ­<br />

pa E dgar H ark E e stistä , p iispa<br />

R agnar A skm a rk R u o ts is ta , p iis p a<br />

B jarne O. W e id e r N o rja s ta ja p iis ­<br />

pa Th. G ra e sholt T anskasta sekä<br />

a rk k ip iis p a M ik k o Juva ja P orvoon<br />

p iis p a Jo h n V ik s trö m . P iispat lukivat<br />

tu o m io ro v a s ti H uovisen k irjo<br />

itta m a n ru kouksen. Brahe D jäknar<br />

ja F lo ra Kören la u lo iva t G o ttfrid<br />

G rä sb ä ckin jo h d o lla , u ru issa<br />

o li d ip l.u rk u ri E rkki A lik o s k i ja<br />

k a n tto rin a V e ikko V lirto m a a .<br />

• W ä in ö A a lto s e n Seuran 10-<br />

v u o tis to im in n a n m erkeissä seuran<br />

jo h to a k o k o o n tu i Turussa k e s k i­<br />

v iik k o n a 30. 5. <strong>1979</strong>, jo llo in tu li<br />

k u lu n e e k s i 13 vu o tta kuvanveistäjä<br />

m e s ta rin k u o le m a s ta . Päivän o h ­<br />

je lm a s s a o li m m . k u n n ia k ä y n ti<br />

W ä in ö A a lto s e n h a u ta m u is to m e r­<br />

k illä M a a ria n h a u ta u sm a a lla . S euran<br />

v a ra p u h e e n jo h ta ja , k o u lu n jo h ­<br />

ta ja A n tti L e h tin e n p u h u i ja laski<br />

m u is to m e rk ille seuran k u k k a la itteen.<br />

T u ru n ka u p u n g in k u k k a la itteen<br />

to iv a t seuran h a llitu k s e n Jäsen,<br />

k a u p u n g in jo h ta ja V äin ö J.<br />

Leino ja seuran T urun to im ik u n ­<br />

nan jä s e n , in te n d e n tti M argareta<br />

J o k in e n . T u rku-seuran k u k k a la itteen<br />

ku n n ia jä se n e n sä m u is to m e r­<br />

k ille la s k iv a t T u rku-seuran p u ­<br />

h e e n jo h ta ja , a rk k ite h ti O lli K e stilä<br />

ja seuran n a is to im ik u n n a n p u ­<br />

h e e n jo h ta ja , rouva R auni Arvela<br />

(kuvassa). W äinö A a lto sen k o u lu n<br />

o p p ila a t e s ittiv ä t tila is u u d e s s a<br />

la u lu a . — Kuva: E rkki Paakki.<br />

re s ta u ro in ti- ja k o rja u s ty ö t o n p ä ä o s ilta a n<br />

s aatu p ä ä tö k s e e n . J u h la v u o d e n a ik a n a v alm<br />

is tu u m y ö s e te lä is e lle p a rv e k k e e lle s ijo ittu ­<br />

va a rvo k as k irk k o m u s e o ja o te ta a n k ä y ttö ö n<br />

m y ö s u u d e t u ru t.<br />

J u h la ju m a la n p a lv e lu k s e s s a 2. 6. o li k u t­<br />

s u v ie ra ita v iitis e n s a ta a ja k u n n ia v ie ra in a<br />

R u o ts in , N o rja n , T a n s k a n ja E e s tin p iis p a t.<br />

JU H L IV A L L E K IR K O LLE<br />

USEITA T E R V E H D Y K S IÄ<br />

K irk k o k a h v itila is u u d e s s a e s itti<br />

va ltio n e u v o s to n tervehdyksen o p e ­<br />

tu s m in is te ri Pär S te n b ä ck. Juhlalo<br />

u n a a lla te rv e h d yste n m äärä oli<br />

runsas.<br />

T u o m io k irk o n ilta ju h la s s a e s i­<br />

te lm ö i p iis p a O lavi Kares.<br />

T u o m io k irk o s s a o li h e llu n ta ip ä i­<br />

vänä tu o m io k irk k o - ja ruotsala isen<br />

seurakunnan yh te in e n ju m a la n p a l­<br />

velus, jo s s a saarnasi läänin ro vasti<br />

K urten, k irk k o a e s itte li tu o m io ro ­<br />

v a sti H u o vin e n ja tu o m io k irk o n<br />

ku o ro la u lo i. T ervehdyksen e s itti<br />

U psalan tu o m io ro v a s ti C larence<br />

N ils s o n .<br />

M aananta in a ju h liv a t T urun seura<br />

kuntie n ty ö n te k ijä t ja e lä kelä i­<br />

set. T e rvehdyssanat la u sui tu o ­<br />

m io ro v a s ti H u o vin e n ja k o rja u s tö i­<br />

tä s e lo s ti h a llin to jo h ta ja R astim o.<br />

T iis ta in a o li ju h la a rk k ih iip p a k u n ­<br />

nan se u ra k u n tie n e d u s ta jille , jo ille<br />

p u h u iv a t a rk k ip iis p a Juva, h a llin ­<br />

to jo h ta ja R a s tim o , d ip l.u rk u ri A lik<br />

o s k i, tu o m io ro v a s ti H u o vin e n ja<br />

tri H enry H o lg e S aksasta.<br />

K O R JA U S K U S T A N N U K S E T<br />

23 M IL J . M A R K K A A<br />

T u o m io k irk o n k o rja u s tö is tä laativ<br />

a t s u u n n ite lm a n a rk k ite h d it O la<br />

Laih o , Pekka P itkänen ja M ikko<br />

P u lk k in e n . K o rja u s - ja re sta u ro in -<br />

tik u s ta n n u k s e t ovat n o in 23 m ilj.<br />

m arkkaa, jo is ta v a ltio n o s u u s on<br />

lähes ka ksi ko lm a s o s a a sekä k irkon<br />

ja se u ra k u n tie n o s u u s lähes<br />

k o lm a n n e s . T urun k a u p u n g in ku s­<br />

ta n n u k s e lla s u o rite tu t kirk o n y m ­<br />

p ä ris tö n k u n n o s tu s ty ö t m aksoivat<br />

to is ta m iljo o n a a m arkkaa.<br />

T u o m io k irk o n lä m m ity s - ja sähk<br />

ö is ty s u u s ittiin , to rn io s a a tu e t­<br />

tiin ru is k u tta m a lla b e to n ia halkeam<br />

iin ja p a lo tu rv a llis u u tta lis ä ttiin<br />

tu le n k e s tä v ie n v ä lis e in ie n ja -ovien<br />

avu lla . K irk o n s e in ä t ja sein ä m a a ­<br />

la u kset p e s tiin , s iv u k a p p e le ita ja<br />

a ltta ri re s ta u ro itiin . K irk k o o n rak<br />

e n n e ttiin s a n ite e ttitilo ja ja h e n kilö<br />

k u n n a n s o s ia a lis ia tilo ja . □<br />

Museolaiva Sigyn —<br />

Turun uusi turistikohde<br />

■ L e h te m m e e d e llis e s s ä<br />

n u m e ro s s a o li ly h y t m a in in ­<br />

ta m u s e o la iv a S ig y n in u u ­<br />

d e lle e n v ih k im is e s tä la u a n ­<br />

ta in a 2 6. 5 . 1 9 7 9 . J u h la llis<br />

u u d e t a lu k s e lla a lk o ivat<br />

k ello 9 .0 0 lip u n n o s to s e re ­<br />

m o n ia lla ja ja tk u iv a t k ello<br />

1 3.0 0 v ih k im is tila is u u d e lla ,<br />

jo ssa p u h u iv a t v a ltio n a rg e o -<br />

logi C arl Jacob G ard b erg<br />

(p u h e to is a a lla leh d essäm -<br />

m e) ja Å b o A k ad em in rehto<br />

ri, p ro fe s so ri Bill W id e n .<br />

M u s iik is ta h u o lehti M e rip a r­<br />

tio la is te n s o itto k u n ta . R u n ­<br />

sas ku ts u vie rasjo u kko oli<br />

ju h lis ta m a s s a tila is u u tta ,<br />

jo ssa alu k s en o m is ta ja Å bo<br />

A k ad em in m e rih is to riallin en<br />

m u seo sai v a s ta a n o tta a lu ­<br />

k u is ia o n n itte lu ja ja k iito k ­<br />

sia s iitä , e ttä s e o li ta rm o k ­<br />

k aa lla to im in n a lla a n p y s ty ­<br />

nyt p e la s ta m a a n S ig y n in<br />

k a u p u n k ik u v a m m e k a u n is ta -<br />

jaksi ja u u d e k s i a rv o k k a a k s i<br />

ja m e rih is to ria llis e s ti m e r­<br />

k ittäväksi tu ris tik o h te e k s i.<br />

T u rk u -s eu ra n o n n itte lu t<br />

e s itti to im in n a n jo h ta ja Ilm a ­<br />

ri R in n e.<br />

A urajokeen, Itä isen R antakadun<br />

rannalle k iin n ite tty , tä y s in ku n ­<br />

n o s te ttu m use o la iva S ig yn on rakennettu<br />

1887, G ö te b o rg is s a J. E.<br />

H uèron te la kalla la ivanvaru sta ja G.<br />

D. K ennesbyn la skuun. A lu ksen<br />

p itu u s on 45,50 m, leveys 9,04 m ,<br />

ruum an korkeus 3,79 m , b ru tto -<br />

kantavuus 359 to n n ia ja la s tin veto<br />

is u u s 500 to n n ia k u o llu tta p a i­<br />

noa. P u rje p in ta -a la a on yh te e n sä<br />

1 000 n e liö m e triä .<br />

A lu s jo u tu i p itk illä m a tk o illa a n<br />

kahteen k o la riin : A tla n tilla se tö r­<br />

m äsi höyrylaivaan Ja v. 1913 T a n s­<br />

kan sa lm is s a rauta iseen k u u n a riin .<br />

V iim e ksi m a in itu n tö rm ä yksen Jälkeen<br />

s u o rite tu is s a k o rja u k s is s a<br />

parkki S ig yn m u u ttu i k u u n a rik s i.<br />

L aivanvarustaja A rth u r L u n d q v is t<br />

o sti 1927 aluksen V ård ö h ö n A h venanm<br />

aalle ja m y ö h e m m in sen o s ­<br />

tivat velje kset E riksso n Itä m e re n -<br />

liikenteeseen. V uonna 1938 S igyn<br />

jä i V årdön ra n n a lle o d o tta m a a n<br />

tulevaa ko h ta lo a a n . V u o n n a 1939<br />

Å b o A kadem in m e rlm u seon In te n ­<br />

d e n tti, p ro fe sso ri Sven A n d e rsson<br />

o s ti S ig yn in m u s e o lle 50 000 m arkan<br />

kauppahinnasta .<br />

S ig yn in h is to ria s s a a lk o i u usi<br />

vaihe kesällä 1939, kun se ju h la lip<br />

u te ttu n a k u lje te ttiin T u rk u u n<br />

A urajoen rannalle. V u o n n a 1950<br />

Sigyn n o s te ttiin W ä rts ilä n T u ru n<br />

te la k a lle p a ikatta vaksi ja vuonna<br />

1970 a lu s h in a ttiin S u o m e n lin n a n<br />

te la kalle , jo s s a s u o rite ttiin o ik a is u<br />

ja k y lk ie n p e ru s k o rja u s . Täm än<br />

• T urun u u si tu ris tik o h d e m u ­<br />

seolaiva S ig yn A u ra jo e n rannassa<br />

o d o ttam assa u u tta s ijo itu s p a ik k a a ,<br />

jo n ka T urun ka u p u n ki on lu v a n n u t<br />

o s o itta a a lu kse n k o rja u s tö id e n<br />

v a lm is tu ttu a . N yt on k o itta n u t<br />

hetki, jo llo in ka u p u n g in o lis i tä y ­<br />

tettävä lu p a u ksensa. Paras ra tk a i­<br />

su o lis i s ijo itta a a lu s v e s ie le m e n t­<br />

tiin eikä k u iva te la kka a n . Parhaana<br />

paikkana a lu kse n o m is ta ja pitä ä<br />

A urajoen rantaa A u ra n P anim on<br />

e ntisen te h d a sra ke n n u kse n a la ­<br />

p u o le lla . — K uva: E rkki P aakki.


Sigyn är lika värdefull<br />

som husen på Klosterbacken<br />

Sigyn on yhtä arvokas kuin<br />

Luostarinmäen talot<br />

jä lk e e n a lu s sai y m p ä rille e n te rä s­<br />

vyön W ä rts ilä n T u ru n te la k a lla .<br />

R e s ta u ro im is ty ö t a lkoivat vuoden<br />

1970 to u k o k u u s s a v a ltio n<br />

m y ö n tä m ä n 200 000 m arkan m äärärahan<br />

tu rv in . S ig y n in ko rja u s on<br />

m a k s a n u t n o in 1,9 m ilj. m arkkaa.<br />

V a ltio n e d e llä m a in itu n avustu ksen<br />

lis ä k s i T urun ka u p u n ki on m y ö n ­<br />

tä n y t 1,5 m ilj. m arkkaa. L a h jo itu k ­<br />

s illa , k e rä y k s illä ja m y y m ä llä<br />

■ V id å te rin v ig n in g e n av M u s e ifa rty g e t S ig y n lö rd ag en<br />

d en 2 6. 5 . <strong>1979</strong> ta la d e b l.a. s ta ts a rk e o lo g e n C a rl Jakob<br />

G a rd b e rg . V i p u b lic e ra r b ifo g a t ta le t s o m h ö lls på svenska<br />

och fin s k a .<br />

■ M u s e o la iv a S ig y n in v ih k iä is tila is u u d e s s a la u a n ta in a<br />

2 6. 5. 1 9 7 9 p u h u i m m . v a ltio n a rk e o lo g i C arl J a k o b G a rd ­<br />

b e rg . J u lk a is e m m e ru o ts in - ja s u o m e n k ie lillä p id e ty n p u ­<br />

heen o h e is e n a .<br />

Carl<br />

Jakob<br />

Gardberg<br />

S ig y n -p a ito ja , -m e rkkejä ja k y n ttilö<br />

itä on saatu kokoon noin<br />

600 000 m arkkaa.<br />

S ig y n in v u o tu is e t k ä y ttö k u s ta n ­<br />

n u kset ovat n o in 100 000 m arkkaa<br />

ja jo k a 3:s vu o s i se on te la koita va<br />

ja h u o lle tta v a .<br />

M u seolaivaan y le is ö voi tu tu s ­<br />

tu a m a a n a n ta ita lu ku u n o tta m a tta<br />

jo k a päivä k e llo 11.00— 15.00,<br />

la u a n ta is in k e llo 11.0 0 — 15.00. □<br />

M IN A d a m e r o ch herrar, hyvät<br />

n a iset ja herrat! U n d e r snart ett<br />

å rtio n d e har vi få tt vara v ittn e till<br />

h u r S ig y n nästan b it fö r b it har<br />

p lo c k a ts sö n d e r fö r a tt sedan<br />

s m å n in g o m å te ru p p s tå på n y tt. I<br />

dag ä r hon hel ig e n , vackrare än<br />

vi n å g o n s in har s e tt henne. Detta<br />

är en k ä lla t ill s to r g lä d je fö r alla<br />

d em som har arb e ta t med henne<br />

och o c k s å fö r a lla de tu senden,<br />

som i o lik a fo rm e r har g e tt s itt<br />

b id ra g t ill in s a m lin g a rn a för<br />

S igyn.<br />

NÄR vi s tå r här i dag ty c k e r vi<br />

säkert a tt det är s jä lv k la rt att<br />

S ig yn har re sta u re ra ts o ch a tt hon<br />

har å te rfå tt sin h ävdvunna pla ts<br />

vid s tra n d e n av A u ra å. M en den<br />

som var m ed om de d is k u s s io n e r<br />

som fö rd e s fö r e tt å rtio n d e sedan<br />

m in n s m ycket väl, a tt det då in ­<br />

g a lu n d a var så k la rt a tt m an s k u l­<br />

le satsa de pengar som behövdes.<br />

Det fa n n s o ckså a llv a rlig a planer<br />

på a tt fö rv is a S ig y n t ill B e c k h o l­<br />

m en e lle r R unsala, h e lt u to m s y n ­<br />

håll fö r det s ta d s p a rti, som med<br />

A ura å o ch dess s tra n d g a to r u tg ö r<br />

en av de fin a s te s ta d s m iljö e rn a i<br />

vårt land.<br />

JA G m in n s o ckså a tt det fanns<br />

fo lk som frågade om det inte<br />

s k u lle räcka m ed en v ä lg jo rd m o ­<br />

d e ll. Det här ä r e tt a rg u m e n t som<br />

jag har m ö tt i m ånga andra sam ­<br />

m anhang, o ch som a ld rig har<br />

k u n n a t u p p fa tta s som e tt v e rk lig t<br />

a lte rn a tiv t ill e tt bevarande. När<br />

K lo ste rb a cke n d is k u te ra d e s på<br />

1930-talet ansåg m å n g a a tt en<br />

m o d e ll ku n d e räcka. Den m o dellen<br />

g jo rd e s , o ch den kan ses i m u ­<br />

seet på A b o s lo tt. I dag kan man<br />

fråga om d e t fin n s någon som<br />

fo rtfa ra n d e anser a tt den m odelle n<br />

kan e rs ä tta den u p p le v e ls e som<br />

d e t är a tt träda in i K lo s te rb a c ­<br />

kens s tu g o r och a tt ko n kre t u p p ­<br />

leva h u r fo lk b o d d e i sta d e n s u t­<br />

kanter fö r 150 o c h 200 år sedan.<br />

L IK A är det m ed S ig y n . Ingen<br />

m odell kan ge den n ä stan h is n a n ­<br />

de kä n sla av k o n k re t h is to rie u p p -<br />

levelse som m an få r när man<br />

tra m p a r S ig y n s d ä ck, lå te r b lic k a r­<br />

na upp m o t h im le n s ila s genom<br />

m aster, rår och s k o t o ch ser de<br />

utrym m e n d ä r m a n skapet bodde<br />

under färd e rn a på de sju haven.<br />

Det är en lä rd o m m ed vida persp<br />

ektiv, en lä rd o m som har n å gonting<br />

a tt b e rä tta o c k s å o m vår egen<br />

s itu a tio n . M an b ehöver ibland<br />

konkreta v ittn e s b ö rd o m h u r man<br />

levde och a rb e ta d e fö rr i tid e n .<br />

TÄM Ä päivä on S ig y n in ju h la ­<br />

päivä; tänään se k u n n o s te ttu n a<br />

taas on vanhalla p a ik a lla a n , la itu ­<br />

rilla , jo lla tu rk u la is e t jo ovat sen<br />

nähneet k o h ta n e ljä n kym m e n e n<br />

vuoden ajan.<br />

L A IV A N A S ig yn lie n e e a in u tla a ­<br />

tuin e n m a a ilm a ssa , viim e in e n<br />

p u usta ra kennettu p a rk k ila iv a , joka<br />

on p u rje h tin u t k a ik illa v a lta m e rillä .<br />

Sen arvo ei ku ite n k a a n jo h d u yksinom<br />

aan tä s tä a in u tla a tu is u u d e s ­<br />

ta; se on sa m a lla h a v a in n o llin e n<br />

m u is to m e n n e id e n a ik o je n laivanra<br />

ke n n u sta id o sta sekä k o n k re e ttinen<br />

m u is tu tu s n iis tä k o vista<br />

o lo is ta , jo is s a vie lä is o is ä n k in<br />

polvi jo u tu i te kem ään ty ö tä . T ä l­<br />

laisena se on to d is tu s k a p p a le , jo ­<br />

ta vastaan me v o im m e asettaa<br />

m eidän päiväm m e o lo s u h te e t<br />

ty ö y m p ä ris tö s s ä m u kavuuksineen<br />

ja ;u rv a la itte in e e n . Tässä m ielessä<br />

S igyn on m e ille y h tä arvokas kuin<br />

L u o sta rin m ä e n ta lo t. N e kin p u h u ­<br />

vat m e ille k o ru to n ta kie ltä ä n m e n ­<br />

neiden a ik o je n k o v is ta e h d o ista .<br />

SU O M EN v a n h im m a s s a ka u p u n ­<br />

gissa S ig yn on enem m än k u in irra<br />

llin e n m u se o e sin e . J o s S ig yn jo<br />

itse on k u u lu n u t ka u p u n kikuvaan<br />

ja jo k im a is e m a a n jo n e ljä n k y m m e ­<br />

nen vuoden aja n , edustaa laiva<br />

sam alla hyvin p itk ä ä tra d itio ta , jo ­<br />

ka u lo ttu u a in a 1 2 0 0 -lu vulle asti<br />

e li a ikaan, jo llo in e n sim m ä ise t<br />

• M a is te ri Lars G rö n s ta n d t on<br />

s u u n n ite llu t S ig y n in ko rja u s - ja<br />

e n tis tä m is ty ö t, jo tk a on s u o rite ttu<br />

m a h d o llis u u k s ie n s a llim is s a rajo<br />

issa a lk u p e rä is p iiru s te n ja m a te ­<br />

riaalin m u kaan. O sa m a s to is ta<br />

tu o te ttiin A m e rik a s ta ja p u rje k a n ­<br />

gasta S k o tla n n is ta . T anskasta<br />

tu o te ttiin h a m p p u k ö y ttä , jo ta ei<br />

ole sa a ta vissa S u o m e sta . T a kila s­<br />

sa ta rvitta van m uun köyden la h ­<br />

jo itti tu rk u la in e n M a n illa Oy.<br />

K öyttä on ta rv ittu k ilo m e trittä in .<br />

V eijo Kanerva (kuvassa), K auko<br />

M ettälä, R is to V anhanen, H arri<br />

W ahlsten ja U sko H äkänen ovat<br />

uusineet m a s to ra k e n te e t (ta k ila n ),<br />

kannen, re e lin g it sekä p ä ä lly s tö n<br />

ja m ie h is tö n h y tit. — K uva: Erkki<br />

Paakki.<br />

k o g g it saapuivat saksala isista rannikko<br />

kaupungeista Itäm eren y li.<br />

T urun kaupungin h is to ria on hyvin<br />

p itk ä lle tarina kaupanteon h is to ­<br />

riasta ja purje h tim isen h isto ria sta ,<br />

ja tätä ajatellen on Sigyn ta k ilo i­<br />

neen k u in m uisto ajasta, jo llo in<br />

ka u p u n g in to im in n a n edellytykset<br />

lu o tiin .<br />

M U SEO LAIVANA S igyn a ik o i­<br />

naan o li ensim m äinen Suom essa.<br />

Kun hänet tänään ko rja ttu n a taas<br />

vihitään m useolaivaksi, hän on<br />

ehkä kaunein koru laivastossa, jo ­<br />

hon hänen lisäkseen kuuluvat teräsparkki<br />

Pom m ern M aarianham i­<br />

nassa ja runsaasti sata vu o tta s itten<br />

rakennettu m atkustajalaiva<br />

Salam a S avonlinnassa ja johon<br />

ennen pitkää liite tä ä n m yös kaksi<br />

tä llä hetkellä H ylkysaaren rannassa<br />

olevaa laivaa, n im ittä in m ajakkalaiva<br />

Kem i ja jäänm urtaja Tarm<br />

o. Tämä laivasto on pieni, m u tta<br />

se edustaa kansa in vä lise stikin<br />

k a ts o ttu n a poikkeuksellisen laajaa<br />

valikoim aa. M u seolaivoja m aailm<br />

assa on varsin vähän, ja s iitä<br />

syystä voidaan sanoa, että S ig y ­<br />

nin pelastam inen on uroteko, joka<br />

ka u tta m aailm an tule e herä ttä ­<br />

mään h u o m io ta ja ih a stu sta m erih<br />

is to rio its ijo id e n piirissä.<br />

NU när arbetet är g jo rt kan vi<br />

konstatera, a tt Sigyn bör lig g a ned<br />

a n fö r M a rtin sbro n , i det stadsparti<br />

där hon har fu n n its i fy rtio<br />

år. Detta är ett intresse inte bara<br />

fö r S igyn; också fö r A bo stad är<br />

S igyn en tillg å n g , vars värde inte<br />

kan m ätas i pengar. O ckså om<br />

A b o har b ru n n it ett tre ttio ta l gånger<br />

under sin 750-åriga histo ria ,<br />

fin n s det e tt elem ent som a lltid<br />

har g e tt sin prägel åt stadsb ild e n ;<br />

såsom a lla v e rklig t gam la städer<br />

har A bo i sin m itt ett vattendrag<br />

och s tra n d g a to r som b ild a r en<br />

ryggrad fö r sta d sp la n e n . M en en<br />

stad är inte bara kvarte r och to m ­<br />

ter, g a to r och hus; t ill s ta d s b ild e n<br />

hör o ckså alla de fa k to re r som ger<br />

b ilden liv. H är har S ig yn s in spec<br />

ie lla u p p g ift; m ed sin a m a ste r<br />

och rår p å m in n e r hon o s s o m t i­<br />

der då råseglare från de sju haven<br />

låg här nere vid å m y n n in g e n . Om<br />

också den e g e n tlig a uth a m n e n<br />

fanns vid B e ckh o lm e n var ju s t den<br />

här platsen sedan m ånga hundra<br />

år anslagen fö r de skepp som u t­<br />

rustades och reparerades vid varven<br />

på båda s id o r om ån.<br />

SIGYN är i dag e tt m u s e ifa rty g ,<br />

m en vi upplever henne tro ts det<br />

inte som något d ö tt fö re m å l som<br />

h ar sa tts på h y lla n . Hon gungar<br />

fortfa ra n d e lä tt i s in a fö rtö jn in g a r,<br />

o ch när vi s tå r här på däcke t kan<br />

vi höra vin d e n s sus i rig g e n . Det<br />

är som om hon n yss hade ko m m it<br />

in från de stora haven, bara väntande<br />

på a tt få gå ut igen, In fö r<br />

denna väntan kan hon behöva e tt<br />

ord på vägen, och ja g v ill s lu ta<br />

m in h ylln in g till S ig yn med några<br />

rader av den engelske skalden<br />

John M asefield:<br />

” Jag m åste d it u t t ill havet<br />

igen, då det k a lla r med ebb o ch<br />

flo d , det ka lla r så o e m o ts tå n d lig t<br />

starkt som en svallvåg i m itt b lo d ,<br />

och a llt jag begär ä r en s to rm ig<br />

dag, med m oln på fly k t i det fria ,<br />

och en frid fu ll söm n o ch en vacker<br />

drö m , när den långa resan är<br />

över."<br />

Det är ju s t d e tta som vi i dag<br />

önskar S ig yn, "en frid fu ll s ö m n<br />

och en vacker d rö m , när den lå n ­<br />

ga resan är över” . □


Juhlavuoden<br />

tapahtumia<br />

T u ru n k a u p u n g in k a n s lia n tie d o ­<br />

tu s to im is to ja T u ru n 750-vuotisju<br />

h la to im ik u n ta ovat saaneet va l­<br />

m iik s i ju h la v u o d e n kunnia k s i va l­<br />

m is te tu n ” T u ru n p a lvelu o p p a a n ",<br />

jo ta ja e ta a n k a u p u n g in vira sto je n ,<br />

k irja s to je n ja p a n kkie n ka u tta tu r­<br />

k u la is ille . P alveluoppaan ta rk o i­<br />

tu k s e n a on antaa tu rk u la is ille tie ­<br />

to ja ka u p u n g in ta rjo a m is ta palvelu<br />

is ta sekä eri jä rje s tö is tä sekä<br />

m u is ta p a lv e lu is ta , jo ita k a u p u n k i­<br />

la is e t ta rv its e v a t. O p p a ita on p a i­<br />

n e ttu 30 000 kp l s u o m e n kie lisenä.<br />

*<br />

T u ru n k a u p u n g in m itta u s o s a s to<br />

on k a u p u n g in 750-juhlavuoden<br />

ku n n ia k s i v a lm is ta n u t h is to ria llisen<br />

ka rtta s a rja n , jo s s a on kartta<br />

jo k a is e lta v u o s is a d a lta 1600-luvulta<br />

lä h tie n . S arjassa on m m . vanhin<br />

T u rk u a e sittä vä kartta, jo n ka<br />

on to d e n n ä k ö is e s ti la a tin u t S u o ­<br />

m en e n s im m ä in e n m a a n m itta ri<br />

O lo f G a n g iu s vuonna 1634, 1750-<br />

lu v u lta oleva ns. G a d o lin in ka rtta<br />

to n tin o m is ta ja lu e tte lo in e e n , vuod<br />

e lta 1808 oleva ns. T lllb e rg ln<br />

ka rtta sekä T urun m a tk a llu k a rtta<br />

v u o d e lta 1958. J o kaiseen karttaan<br />

liitty y s e lo s te , jo k a su o m e ksi ja<br />

ru o ts ik s i k e rto o kartta a n liitty v is tä<br />

a s io is ta .<br />

T u ru n k a u p u n g in h a llitu s jä rje s ti<br />

k e s k iv iik k o n a 20. 6. <strong>1979</strong> T urun<br />

lin n a s s a 750. ju h la v u o d e n lehdistö<br />

p ä iv ä llis e t, jo ille o s a llis tu i k u u ­<br />

tis e n k y m m e n tä henkeä. Lehtien ja<br />

m u id e n tie d o tu s v ä lin e id e n kunnallis<br />

to im itta jie n lis ä k s i tila is u u te e n<br />

o li k u ts u ttu v a ltu u s to ry h m ie n puh<br />

e e n jo h ta ja t ja ju h la v u o s ito im i-<br />

kunnan jä s e n e t. V ieraat la u sui te r­<br />

v e tu lle e k s i k a u p u n g in v a ltu u s to n<br />

p u h e e n jo h ta ja H e ikki L ö y tty n ie m i<br />

ja vie ra id e n k iito k s e t e s itti p astori<br />

A im o O ris to .<br />

M aan M u s iik k i O y on tu o tta n u t<br />

ju h liv a n T u ru n k u n n ia k s i levyn<br />

"V a n h a laulava k a u p u n k i". Levyn<br />

tu o tto on ta rk o itu s k ä y ttä ä Lapsen<br />

vu o d e n to im in ta a n s ite n , e ttä s illä<br />

o s in tu e ta a n la p s iin ko h d istu va a<br />

tu tk im u s to im in ta a ja o s in m y ö n ­<br />

netään la p s ille m u s iik k ia p u ra h o ja .<br />

J u h la le v y n la u lu is ta y li p u o le t on<br />

tu rk u la is ia ja k a u p u n g is s a to im i­<br />

vien k u o ro je n e s ittä m iä .<br />

T a ite ilija V ilh o H ärkösen s u u n ­<br />

n itte le m a n T urun ju h la vuoden m i­<br />

ta lin ka ksi h o p e is ta kappale tta<br />

lu o v u te ttiin k e s k iv iik k o n a<br />

20. 6. 1 9 7 9 ’ k a u p u n g in jo h ta ja V äinö<br />

J. L e in o lle . M ita lit, jo tk a on<br />

v a lm is ta n u t K u lta te o llis u u s O y,<br />

lu o v u tti k o n s u li A rn o V ilja n e n .<br />

M ita lia on lis ä k s i v a lm is te ttu<br />

1 200 p ro n s s is ta k a p p a le tta , jo tk a<br />

e ivät tu le m y y n tiin , vaan käytetään<br />

k a u p u n g in la h ja n a ju h la v u o d e n aikana<br />

ja m y ö h e m m in k in .<br />

M u s iik k in e u v o s U rho S ipponen<br />

on o n n ite llu t 7 5 0 -vu o tista Turkua<br />

la h jo itta m a lla k a u p u n g ille säveltäm<br />

änsä 1 0-osaisen T urku-sarjan.<br />

L a h jo itta ja s u o ritta a la h jo itu s v a i-<br />

heessa p ia n o s o v itu k s e n a o lle e n<br />

sarjan o rk e s te ro in n in . K a u p u n g in ­<br />

h a llitu s on k iito llis u u d e lla o tta n u t<br />

vastaan la h jo itu k s e n .<br />

T u ru n S o ita n n o llin e n Kerho on<br />

T urun ju h la v u o d e n ku n n ia ksi tu o t­<br />

ta n u t LP -levyn "V anhaa kaupunkia<br />

s ä v e lin ". K erhon jä rje stä m ä ä n k ilp<br />

a ilu u n tu li 30 e h d o tu s ta , jo is ta<br />

levyyn pääsi m ukaan 13 te o sta .<br />

M u kana ovat m m . P entti V ih e rlu o ­<br />

to , A u lis K o ta v iita , T u u la -A n n e li<br />

R antanen, P e n tti K eihäs, O la<br />

M ik o la , A ri R antanen ja R e ijo<br />

A h o la . Levyn on ä ä n ittä n y t J u h a n i<br />

J o kin e n ja kannen s u u n n ite llu t<br />

L ennart H e in o ja . Levyn ensika p p a -<br />

leet lu o v u te ttiin M arinassa p id e ­<br />

tyssä tila is u u d e s s a k a u p u n g in jo h ­<br />

taja V ä in ö J. L e in o lle ja T urun<br />

M essujen m a rk k in o in tip ä ä llik k ö<br />

P e rtti H aapakoskelle.<br />

G R A A F IN E N s u u n n itte lija Jouko<br />

Jo kin e n ja m y y n tip ä ä llik k ö M a rtti<br />

L y ly o vat T urun ju h la v u o d e n ku n ­<br />

n ia ksi v a lm is ta n e e t pahvista T urun<br />

tu o m io k irk o n p ie n o is m a llin .<br />

P a kettia , jo k a sis ä ltä ä kahdeksan<br />

ra kennussarja -a rkkia , on p a in e ttu<br />

5 000 ka p p a le tta . K u v ite tu s s a rak<br />

e n n u sohje e ssa on v a ltio n a rg e o lo -<br />

gi C. J. G a rd b e rg in k irjo itta m a<br />

tu o m io k irk o n ra k e n n u s h is to ria .<br />

K a ikki te k s tit on p a in e ttu su o m e k­<br />

s i, ru o ts ik s i, e n g la n n ik s i ja sa k­<br />

sa ksi.<br />

T u ru n 7 5 0 -v u o tis ju h la s h a k k itu r-<br />

n aukseen Ik itu u ris s a o s a llis tu i 84<br />

pelaajaa. S u o m a la is te n lis ä k s i tu r­<br />

n a u ksessa o li m u k a n a o s a n o tta jia<br />

T urun ystä v y y s k a u p u n g e is ta<br />

L e n in g ra d is ta , A rh u s is ta , Bergen<br />

is tä , V arnasta, K o n s ta n z a s ta ja<br />

G ö te b o rg is ta . T u rn a u ksen v o itti V.<br />

V o rg tn ik o v L e n in g ra d is ta , to is e k s i<br />

s ijo ittu i K. A n g e lo v V arnasta ja<br />

k o lm a n n e k s i P M o ra n t Turusta.<br />

T urnauksen avasi lauantaina<br />

30. 5. <strong>1979</strong> k ilp a ilu to im ik u n n a n<br />

p u h e e n jo h ta ja Lauri L e h ti ja T urun<br />

ka u p u n g in te rvehdyksen e s itti<br />

k a u p u n g in v a ltu u s to n p u h e e n jo h ta ­<br />

ja H e ikki L ö y tty n ie m i.<br />

T urun k a u p u n g in juhla vuoden<br />

to im ik u n ta ja C ity m a rk e t ovat<br />

te e ttä n e e t T u ru n ju h la v u o d e n lasilauta<br />

sen, jo n k a k e s k e llä on a rk k i­<br />

te h ti O la L aihon su u n n itte le m a<br />

k a u p u n g in 7 5 0 -ju h la vuoden tu n ­<br />

nus. Lauta se n on vanhan k ä s ity ö ­<br />

p e rin te e n m u k a is e s ti v a lm is ta n u t<br />

M u u rla n la s ite h d a s . L a u ta sta , jo n ­<br />

ka h a lk a is ija on 250 m m , v a lm is ­<br />

te taan 15 000 k a p p a le tta . 30 m arkan<br />

h in ta in e n m u is to e s in e la skettiin<br />

m y y n tiin h e in ä k u u n a lussa.<br />

E n sim m ä in e n la u ta n e n lu o v u te ttiin<br />

p e rja n ta in a 29. 6. <strong>1979</strong> ka u p u n g in ­<br />

jo h ta ja V ä in ö J. L e in o lle . L u o v u t­<br />

ta jin a o liv a t jo h ta ja M a tti K o to la<br />

ja k a u p p ia s Lasse A a lto n e n .<br />

T u ru n seudun tu b e rk u lo o s i- ja<br />

keuhkovam m a iset ry:n avainperäk<br />

a m p a n ja ja tk u u m arra skuun lo p ­<br />

puun. P uisen a v a in p e rä n , jo s s a on<br />

T urun k a u p u n g in 7 5 0 -vu o tisju h la -<br />

tu n n u s , on s u u n n ite llu t A n te ro<br />

L e h to n e n . V arat käyte tä ä n y h d is ­<br />

tyksen h a rjo itta m a n k u n to u tu s ty ö n<br />

y llä p itä m is e k s i ja k e h ittä m is e k s i.<br />

P ienem pi avain m aksaa 5 m k ja<br />

is o m p i 7 m k. A v a in ta on m yytävänä<br />

m m . ta v a ta lo is s a ja m a tkailu -<br />

k io s k e is s a .<br />

T u ru n ka u p u n g in 7 5 0 -ju h la vuoden<br />

a ikana jä rje s te ttä v iä ta p a h tu ­<br />

m ia varten k a u p u n g in h a llitu s<br />

m y ö n s i ko ko u kse ssa a n 26. 6. <strong>1979</strong><br />

a v u s tu k s ia 4 4 :1le tu rk u la is e lle jä r­<br />

je s tö lle ja y h te is ö lle . A pura h o je n<br />

yh te is s u m m a on 100 000 m arkkaa.<br />

• T urun M e ssuje n 79 a vajaisia s u o s in u t loppukesän lä m p im in saa ila h d u tti n iin a vajaisvieraita ku in m e ssujo h -<br />

toakin . J u h la m a rs s in p ä ä tty m is tä o d o tte le vat m essu jo h ta ja P ertti N iin is tö n (o ik.) vieressä k a u p u n g in jo h ta ja V äinö<br />

J. Leino ja v a ltio v a ra in m in is te ri A h ti Pekkala. — Kuva: Arvo S alm inen.<br />

Tähänastisista suurimmat ja<br />

kansainvälisimmät messut<br />

TURUN<br />

MESSUT<br />

10- 19. 8 <strong>1979</strong><br />

■ Turu n M e s su t 79 avattiin p e rja n ta in a 10. 8. K u p itta a lla ,<br />

jo n n e o li k o h o n n u t p ie n o is m e s s u k a u p u n k i. M e s s u je n käytö<br />

ssä oli s eits e m ä n e rik o is h a llia , K u p ittaan u rh e ilu h a lli ja lisäksi<br />

u lk o tilo ja . N ä y tte ille a s e tta jia o li yli 6 30, jo is ta k o lm e -<br />

n e ljä n n e stä oli T u ru s ta tai lä h iy m p ä ris tö s tä . T u ru n ta lo u s a ­<br />

lue e s ittä y ty i siis m o n ip u o lis e m p a n a k u in a ik a is e m m is s a<br />

m e s s u is s a . K o tim a a n lisäksi n ä y tte ille a s e tta jia o li k a h d e k ­<br />

sasta m a asta ja n ä illä yli 80 o s as to a . O s u u s k u n ta T u ru n<br />

M e s su je n jä rje s tä m ä t v iid e n n e t m e s s u t o liv a t e lin k e in o e lä ­<br />

m än o s u u s Turun k a u p u n g in 7 5 0 -v u o tis ju h lie n v ie to s s a .<br />

■ T urun M e s su je n 79 k ä v ijä m ä ä rä ta v o ite tta 200 0 00 ei s a a ­<br />

v u te ttu . K o k o n a is k ävijäm ä ärä ksi tu li 182 309. V u o d e n 1975<br />

m e ssujen k ävijäm äärä o li 189 088.<br />

Kym m enen päivää kestäneet<br />

T urun M essut 79 avasi valtio vara<br />

in m in is te ri A h ti P ekkala ja Turun<br />

k a u p u n g in tervehdyksen e s itti<br />

ka u p u n g in jo h ta ja V äinö J. Leino.<br />

A v a ja is tila is u u te e n m arssivat kaup<br />

u n g ilta T urun Toverien ja Turun<br />

Pyrkivän soreat p a ra a tity tö t Turun<br />

V a ru s kunta soitto kunn a n h u o le h ­<br />

tie ssa m a rssita h d ista m u siikkikapte<br />

e n ilu u tn a n tti E sko Ju u re n jo h ­<br />

d o lla . S o itto k u n ta va sta si m yös<br />

a va ja is tila is u u d e n m u s iik is ta .<br />

T ila is u u tta ju h lis ta m a a n p a ra a tity ­<br />

tö t laskivat ilm a a n 1 000 värikästä<br />

ilm a p a llo a . M e ssuje n a vaja ispäivänä<br />

B ra tisla va n k a u p u n g in e d u s ta ­<br />

jat is tu ttiv a t K u p itta a lle ta m m e n<br />

m uiden ystä v y y s k a u p u n k ie n n i­<br />

m ik k o p u id e n jo u k k o o n .


jä rje s te ttiin T u ru n k a u p u n g in v ie t­<br />

täessä 7 5 0 -v u o tis ju h lia a n .<br />

• T u ru n M e s s u illa K u p itta a lla 10— 19. 8. o li T u rku -se u ra lla ja T urun<br />

O p a skerh o lla yh te in e n m a in o s- ja m y y n tik io s k i, jo s s a e s itte lijö in ä to im i­<br />

vat R auni A rvela ja T erttu E lo. — Kuva: Ilm a ri R inne.<br />

USEITA E R IK O IS ­<br />

O S A S T O JA JA<br />

N Ä Y T Ö K S IÄ<br />

V a ik k a T urun m e s s u t ovat y le is -<br />

m e s s u t, m e s s u illa o li useita m itta<br />

v ia e rik o is n ä y tte ly itä . S u u rin o li<br />

R a kenta m in e n ja a s u m in e n . U rheilu<br />

h a lliin o li p y s ty te tty m essujen<br />

k a lle in o s a s to K u lta a ja hopeaa.<br />

S u o m a la is e n k o ti- ja p ie n te o llisu<br />

u d e n n ä y tte ly T yö ja ta ito jä r­<br />

je s te ttiin e n s im m ä is e n kerran<br />

T u ru s s a ja T u ru n m e s s u illa .<br />

M e s s u p ä iv illä o li o m a t n im ik k o -<br />

te e m a n sa: y rittä jä p ä iv ä ja -ju h la ,<br />

k o tim a is e n ty ö n p äivä ja p a n e e lik<br />

e s k u s te lu k o tim a is e s ta ty ö s tä ,<br />

p ä ä jo h ta jie n ja k a n s lia p ä ä llik ö id e n<br />

päivä, korkean a m m a ttita id o n -,<br />

ty ö v o im a n -, laste n -, tie d o n v ä littä ­<br />

m isen päivä jn e . K a h deksalla u l­<br />

k o m a is e lla o sa n o tta ja m a a lla o li<br />

om a päivänsä.<br />

V iih d e o h je lm a s ta vastasi 11<br />

m e ssutä h te ä . L is ä k s i y le is ö llä o li<br />

tila is u u s seura ta m u o ti-, e nsiapuk<br />

o u lu tu s -, kam paus-, ku k k ie n s i-<br />

d o n ta -, s u k e llu s - ja s o ta koirie n<br />

k o u lu tu s n ä y tö k s iä sekä e rila is ia<br />

h a v a in to e s ity k s iä . N u o ris o lle o li<br />

jä rje s te tty m m . m e s s u d is c o . M ess<br />

u e m ä n n y y ttä h o itiv a t M a ija -L iis a<br />

Peuhu, H ilk k a A la ta lo ja H anna-<br />

K aisa L e p is tö . □<br />

Messutapahtumia<br />

N Ä Y T E IK K U N A -<br />

KILP A ILU N<br />

PALK ITU T<br />

S u o m e n M a rk k in o in tiliito n<br />

T urun o s a s to n jä rje s tä m ä ä n näyte<br />

ik k u n a k ilp a ilu u n , jo n k a teem ana<br />

o li "T u rk u 750-vuotia s ka u p p a p a ikka<br />

" o s a llis tu i n e lis e n k y m m e n tä<br />

tu rk u la is ta y rity s tä . T u lo k s e t, jo t­<br />

ka ju lk is te ttiin 14. 8. m essujen<br />

y rittä jä p ä iv illä , m u o d o s tu iv a t seuraaviksi:<br />

1) M . A. G u m p le r/A n ja Laaksonen,<br />

2) T avaratalo W ik lu n d /8 -jä s e -<br />

n in e n ty ö ry h m ä ja 3) Oy Ida<br />

S c h ü tt A b /H a n n e le S ä llylä .<br />

K u n n ia k irja n s a ivat K ahvikauppa<br />

R e m i/J u tta V ih e riä , S uom en K u l­<br />

ta s e p ä t/T u u la R u u su ra n ta , E erikin<br />

P a rtu rin i iike /G itta Sara, T urun<br />

Työväen S ä ä s tö p a n k k i/M a in o s p a l­<br />

velu M erk. & V aahtera, C ity-<br />

S o k o s /ty ö ry h m ä , K enkä Casin<br />

o /T u u la J ä rvin e n ja N ä köpiste<br />

/A n n e K aukinen.<br />

M E S S U T A M M I YHTEISTYÖN<br />

V E R TAUSKUVAKSI<br />

H is to ria llin e n m e s s u ta m m i is tu ­<br />

te ttiin 7. 8. m e ssu a lu e e lle K u p ittaan<br />

u rh e ilu h a llin e d u s ta lle .<br />

O s u u s k u n ta T urun M e ssut h a lu si<br />

la h jo itta a T u ru n k a u p u n g ille p itkä<br />

a ikaisen ta m m e n m u is to k s i s iitä<br />

e ttä T urun M e ssut 79 ja Turun<br />

ka u p u n g in 7 5 0 -v u o tis ju h la llis u u k -<br />

sien h u ip p u o s u iv a t sam aan a ja n ­<br />

ko h ta a n .<br />

Luovu tu sp u h e e ssa a n O s u u s k u n ­<br />

ta T u ru n M essuje n h a llitu k s e n p u ­<br />

h e e n jo h ta ja m e re n kulkuneuvos<br />

N ils W e tte rs te in k iitti kaupunkia<br />

"ta rm o k k a a s ta ja m y ö n te is e s tä<br />

tu e s ta jo ta k a u p u n k i on o s o itta n u t<br />

20 vu o tta tä y ttä vän O s u u s k u n ta<br />

T urun M essuje n jä rje s tä e s s ä tä h ä ­<br />

n a s tis is ta la a jin ta ja k a n s a in v ä lis<br />

in tä n ä ytte ly ä ä n ".<br />

V a sta a n o tta e ssaan la h jo itu s ta<br />

k a u p u n g in jo h ta ja V äin ö J. L eino<br />

to iv o i m m ., e ttä m e ssu t jä is iv ä t<br />

m ie liin y h te n ä T u ru n 7 5 0-vuotisju<br />

h lie n m e rk k ita p a h tu m is ta . K a u ­<br />

p u n k ila is e t voivat s itte n 800-vuotis<br />

ju h lie n aikana saapua tam m en<br />

ju u re lle ih a ile m a a n sen ja ko ko<br />

k a u p u n g in k e h itty m is tä .<br />

T am m en vie re llä o n m u is to p a a s i<br />

la a tto in e e n m u is tu tta m a s s a ta m ­<br />

m en is tu tu k s e s ta . Laatan te k s ti:<br />

Täm än ta m m e n on 7. 8. <strong>1979</strong><br />

T urun k a u p u n g ille la h jo itta n u t<br />

O su u s k u n ta T u ru n M e s s u t m u is ­<br />

tu tta m a a n T u ru n M e s s u is ta jo tk a<br />

J U H L IV A L L A T U R U LLA<br />

O M A N Ä Y T T E LY H A LLI<br />

750-v u o tia s S u o m e n vanhin kaup<br />

unki ju h lis ti ju h la v u o tta a n T urun<br />

M e ssu illa p y s ty ttä m ä llä K u p itta a n<br />

m e s s u k a u p u n k iin n ä y tte ly h a llin ,<br />

jossa e s ite ltiin n iin k a u p u n g in<br />

kunnia ka sta m e n n e is y y ttä kuin<br />

to im ivaa n y k y is y y ttä k in .<br />

N ä y tte ly tila a h a llits i vuosisadan<br />

a lk u p u o le lta s ä ily n y t h ö y ry ru is k u<br />

m u is tu tta e n tu rk u la is ia k o tik a u ­<br />

punkin sa tu le n a ra s ta h is to ria s ta ;<br />

29 kertaa A u ra jo e n ra n n o illa on<br />

rie h u n u t k a u p u n g in m aan tasalle<br />

tu h o n n u t tu lip a lo .<br />

Vanhaa tu rk u la is ta e lä m ä n m u o ­<br />

toa m e s s u v ie ra ille ta rjo ttiin v a lo ­<br />

kuvin, p iirro k s in ja e s in e in . K u valliste<br />

n d o k u m e n ttie n ru n g o n m u o ­<br />

dostivat T u rku 750-va lo ku va n ä ytte -<br />

lyn ty ö t, jo n k a a rv o k k a is iin harvin<br />

a is u u k s iin k u u lu i e n sim m ä in e n<br />

S uom essa o te ttu valo kuva, jo ka<br />

e s ittä ä ns. N o b e lin ta lo a U u d e n ­<br />

m aankadun v a rre lla . O to s on 137<br />

vu o tta vanha e li lähes yh tä iäkäs<br />

kuin k o k o va lo k u v a u s ta ito .<br />

K a u p u n g in h a llis s a e s illä o llu t<br />

e s in e is tö o li saatu la in a ksi T urun<br />

kaupungin h is to ria llis e lta m u s e o l­<br />

ta. E s illä o li m m . k e s k ia ik a is ta<br />

keram iikkaa, k ä y ttö e s in e is tö ä puula<br />

u ta s is ta n a h k a ja lk in e is iin .<br />

H a llin to is e e n päähän o li jä rje s ­<br />

te tty om a o s a s to T urun y h d e lle ­<br />

to is ta y s tä v y y s k a u p u n g ille . Aivan<br />

o sa sto n n a a p u ru u d e ssa s ija in ­<br />

neessa d ia n ä y ttä m ö llä e s ite ttiin<br />

m u ltiv is io s a rja a T u rku tänään.<br />

TO IM IV A LAPSI<br />

-K U LK U E K A U P P A T O R ILT A<br />

K UPITTAALLE<br />

Turun ka u p u n g in ra ittiu s la u ta ­<br />

kunta ja V a rs in a is -S u o m e n ra ittiu<br />

s p iirijä rje s tö t jä rje s tiv ä t maan<br />

antaina 13. 8. T o im iv a lapsi -k u l­<br />

kueen K a u p p a to rilta K u p itta a n<br />

m essualueelle. K u lkue, jo h o n<br />

o s a llis tu i 28 ra ittiu s -, n u o ris o - ja<br />

u rh e ilu jä rje s tö ä ja y li 1 000 lasta,<br />

jä rje s te ttiin k a n s a in v ä lis e n lapsen<br />

vuoden ja T u ru n ju h la v u o d e n m erkeissä.<br />

K u p itta a lla la p s e t o s a llis tu iv a t<br />

m essujen jä rje s tä m ä ä n lasten ilta ­<br />

maan, jo s s a e s iin ty iv ä t m m . ta i­<br />

kuri R e ijo S a lm in e n ja Pasi kaunisto.<br />

Turun k a u p u n g in ra ittiu s la u ta ­<br />

kunnalla o li m e s s u illa Leppäkerttu<br />

o s a s to k a ru s e lle in e e n , jo ka o li<br />

ta rk o ite ttu e rik o is e s ti n u o rille la p ­<br />

sip e rh e ille .<br />

T urun M e s s u t o li va ra u tu n u t<br />

palvelem aan m y ö s perheen p ie ­<br />

n im piä, jo illa o li m a h d o llis u u s h u ­<br />

ris te lla m e s s u ju n a lla , ista h ta a k o i­<br />

ran v e tä m iin ra tta is iin ja ta itta a<br />

ta ivalta . L is ä k s i la p s ille o li varattu<br />

le ikkita rh a liu k u m ä k in e e n ja k iip<br />

e ily te lin e in e e n . Y h d e n m e ssupäivän<br />

aika n a le ik k ita rh a p y s ty i h u o ­<br />

lehtim a a n n o in 120 la p sesta .<br />

• M essuem äntä M aija-Liisa Peuhu ja T urun V a ru s k u n ta s o itto k u n n a n kap<br />

e llim e sta ri m u s iik k ik a p te e n ilu u tn a n tti E sko Ju u ri tarkaste le m a ssa T urun<br />

M essujen 79 ohjelm alavan p ie n o is m a llia , jo n ka ra kensivat T urun k a u p u n k i<br />

ja Turun M essut yhdessä.<br />

E läinteltassa o li nähtävänä kam<br />

e li, kilip u kkeja , kaneja, ka lkkun<br />

oita ja hevonen.<br />

MESSUHÄÄT KUPITTAAN<br />

LÄHTEELLÄ<br />

T urun ju hlavuoden m essujen<br />

hääparina v ih ittiin lauantaina<br />

1 1 .8 . K upittaan lähte e llä tu rk u la i­<br />

nen o p is k e lija H anna H einonen ja<br />

kaarinalainen o p is k e lija M arkku<br />

O jala. E n sim m äisiä m essuhäitä<br />

seurasi 10 000 kuokkavierasta.<br />

N uoret k u lje te ttiin paikalle autovanhuksella.<br />

V ih k im is e n s u o ritti<br />

m essupappi Lasse U rho M aarian<br />

seurakunnasta. M essuem ännät<br />

ty h je n s iv ä t k ilo n riis ip u s s in ja<br />

ka u p u n g in jo h ta ja V äinö J. Leino<br />

o je n si n uorelle p a rille kaupungin<br />

lahjan.<br />

S ukujuhlastaan m essupari lä h ti<br />

hääm atkalle K orppooseen ka la sta ­<br />

maan. H ääm atkan jälkeen s u lh a ­<br />

nen palasi kesätyöhönsä tu rk u la i­<br />

seen v a k u u tu syhtiö ö n ja m orsian<br />

ilta s iiv o o ja k s i tehtaaseen. M olem ­<br />

m illa on vielä o p in n o t kesken.<br />

PONNAHDUS PIN N ALLE<br />

TURUN M ESSUILLA<br />

T urun S a n o m a le h tim ie syhdistyksen<br />

ja Turun M essujen jä rje s tä ­<br />

m ään P onnahdus pin n a lle -k ilp a i­<br />

lun loppukilpaan ke lp u u te ttiin 12<br />

laulajaa. K ilp a ilu n v o itti la itila la i­<br />

nen o p is k e lija H arri K a itila , to i­<br />

seksi s ijo ittu i kaarinalainen o p is ­<br />

k e lija Ram y A a rn io ja kolm annen<br />

jaetun palkin n o n saivat tu rku la ise t<br />

M a rjo Tuom inen ja K ristia n Laurel.<br />

E rikoism a in in n a n sai 14-vuotia<br />

s tu rku la in e n R o sitta R oslöf.<br />

Y leisö v a lits i suosikeikseen yläneläisen<br />

veljesparin Jari ja Jarm o<br />

Helm isaaren.<br />

K ilp a ilu n ra a tiin k u u lu iv a t to i­<br />

m itta ja Jukka M a rtin k a ri, k a p e llim<br />

estari Kalevi R o th b e rg , m u u s ik ­<br />

ko R eino K o ta v iita ja m a rk k in o in ­<br />

tip ä ä llik k ö P e rtti H aapakoski.<br />

MESSUTIETOA<br />

TO R IK A N S A LLE<br />

Turun M essujen o h je lm a -a n n is ta<br />

pääsivät o s a llis e k s i m u u tk in k u in<br />

m essuvieraat. K u p itta a n k e n tä ltä<br />

o li rakennettu ä ä n e n s iirto y h te y s<br />

T urun K a u p p a to rille . N äin to riv ä k i<br />

voi ko va ä ä n isistä k u u n n e lla , m itä<br />

K u p itta a lla k u llo in k in ta p a h tu i.<br />

T o rira d io ssa k e rro ttiin m m . ku n ­<br />

kin näytte lypäivän te e m o is ta ja<br />

o h je lm is ta . O sto ste n lo m a ssa v o i­<br />

tiin saada n ä y tte itä m yö s m e s s u illa<br />

e s iin ty v ie n a rtis tie n ta id o is ta .<br />

L ähetykset a lk o iv a t T u ru n M e s­<br />

sujen avajaispäivänä p e rja n ta in a ja<br />

ja tku iva t aina 19. 8. a sti. O h je l­<br />

m a n s iirto ta p a h tu i v o itto p u o lis e s ti<br />

to ria ikaan, jo llo in m a h d o llis im m a n<br />

m onien o li m e s s u ta p a h tu m ia t ila i­<br />

suus kuunnella.<br />

TURKULAISEN d ip l.ln d . N iilo<br />

L u ukkosen elo kuva " Ä lä o le ka tke ­<br />

ra e lä m ä lle ” v o ltti h o p e a m ita lin<br />

V eld e n issä Itä valla ssa p id e tyssä<br />

a m atöörien a rv o s te tu s s a film ik llp<br />

a ilu ssa F estival d e r N a tio n is s a .<br />

K ilp a ilu u n o s a llis tu i 227 elokuvaa<br />

28 m aasta. L u u kkosen film i, Joka<br />

ke rto o suullaan s iv e llin tä k ä y ttä ­<br />

västä v a m m a is ta lte llija s ta . v o itti<br />

viim e vu o n n a S u o m e n k a ita film i-<br />

m estaruuden sekä hopeaa kaitaelokuvaajien<br />

ka n sa in vä lise n Järjestö<br />

n U N IC A :n v u o s ik llp a llu s s a<br />

B akussa.


• H . G. P o rth a n in patsas 9. 11. 1864. — H. G. P orthans m o n u m e n t<br />

9. 11. 1864.<br />

Y h tä vaikeaa k u in on m ä ä rite llä<br />

T u ru n ikä 750 v u o d e k s i, yhtä va i­<br />

keaa on ra jo itta a T urun taiteen<br />

e s itte ly 150 v u o d e k s i. T aiteen ju u ­<br />

ret ovat a ja llis e s ti e p ä m ä ä rä iset ja<br />

ta id e o lo je n k e h itty m ä ttö m y y s 150<br />

vuoden ta k a is is ta a jo is ta lisää s e l­<br />

vän kuvan saam isen v a ikeutta .<br />

S u o m a la is e n ku va ta ite e n varh<br />

a is m e s ta rit liitty v ä t lä h e ise sti<br />

T u rk u u n . E rik C ainberg<br />

(1771— 1816) lo i k ip s ire lie fin s ä<br />

T u ru n vanhan a ka te m ia n ju h la s a ­<br />

liin vu o n n a 1814. A le xa n d e r<br />

L a u ré u s (1783— 1823) s y n ty i<br />

T u ru s s a , m u tta te k i ta ite ilija n ty ö n -<br />

sä R u o ts is s a ja kävi vain kerran<br />

T u ru s s a vu o n n a 1806 m aalaten<br />

m u o to k u v a n k a s v a tu s ä id is tä ä n ja<br />

tä m ä n k a h d e sta p o ja s ta . H u o m a t­<br />

ta vam m a n s ija n T u ru n ta ite e ssa<br />

Turun taiteen 150 vuotta<br />

sai G u sta f W ilh e lm F innberg<br />

(1784 — 1833), jo k a o li k o to is in<br />

P a ra is ilta . Hän o p is k e li T u k h o l­<br />

man ta id e a ka te m ia ssa ja palasi<br />

vuoden 1817 tie n o illa ta k a is in T u r­<br />

k u u n , jo s s a to im i m u o to kuvam a a ­<br />

la rin a ja m aalasi a ltta rita u lu ja ja<br />

paneeleja. M u o to kuvam a a la rin a<br />

F in n b e rg o s o itti se lvä n ä kö istä kara<br />

k te ris o in tik y k y ä . E läm änsä lo p ­<br />

p u vuodet F in n b e rg v ie tti T u k h o l­<br />

m assa. Lähdön a ih e u tti T urun palo<br />

vu o n n a 1827, jo llo in paloivat<br />

ka ik k i hänen atelje e ssaan olevat<br />

ty ö t.<br />

□ □ □<br />

R obert W ilh e lm E km a n ista<br />

(1808— 1873) tu li va rsin a ise sti<br />

T urun ta ite e n p e ru s ta ja ja sa m a lla<br />

m e rk ittä v ä m ies k o k o S uom en ta i­<br />

teelle. E km an sai p e ru s te e llis e n<br />

ta ite e llis e n k o u lu tu k s e n T u k h o l­<br />

m assa ja o p in to m a tk o illa a n R anskassa<br />

ja Ita lia s s a . H än sai n im i­<br />

tyksen k u n in k a a llis e k s i h o vim a a la ­<br />

rik s i. V uonna 1845 E km an tu li<br />

T u rkuun. T u ru n tu o m io k irk k o oli<br />

p alon jä ljiltä re s ta u ro itu s iih e n<br />

k u n to o n , e ttä v o itiin ry h ty ä s is u s -<br />

Turkulaist<br />

aiteen<br />

suurkatselmus<br />

■ T urun ka u p u n g in 750-juhlavuoden<br />

k u n n ia k s i W äinö A a lto ­<br />

sen m u seoon ja T urun ta id e ­<br />

m useoon jä rje s te ttiin aja lla 7.<br />

6 .- 1 6 .9 . <strong>1979</strong> tu rk u la is e n ta i­<br />

teen s u u rk a ts e lm u s : T urun ta i­<br />

teen 150 vu o tta -n ä y tte ly . Ju h ­<br />

la n ä y tte ly s s ä o li e s illä y h te e n ­<br />

sä 143 te o sta 134 ta ite ilija lta .<br />

T u rk u la is e n ta ite e n e d e llin e n<br />

s u u rk a ts e lm u s jä rje s te ttiin<br />

vuonna 1945, jo llo in e s illä o li<br />

225 te o sta 100 vuoden a ja lta .<br />

Ju h la vu o n n a jä rje s te ty n n ä y t­<br />

te lyn te o k s e t o liv a t k a u p u n g in<br />

o m is ta k o k o e lm is ta . T a id e m u ­<br />

seosta ja W ä in ö A a lto s e n m u­<br />

seosta. L is ä k s i te o k s ia o li saatu<br />

la in a k s i y k s ity is iltä . A te n e u ­<br />

m ista ja G ö te b o rg in ta id e m u ­<br />

seosta.<br />

T urun ta id e m u s e o o n o li s i­<br />

jo ite ttu m e n n e id e n ta ite ilija p o l-<br />

vien te o k s ia . E s illä o li 185<br />

te o sta 60 ta ite ilija lta . N ä y tte ly n<br />

vanhin te o s o li A. Laureuksen<br />

m u o to kuva vu o d e lta 1806. W ä i­<br />

nö A a lto s e n m u seossa o li nykyise<br />

n , vielä e lo ssa o le v ilta ta i­<br />

te ilijo ilta e s illä 228 te o sta 74<br />

ta ite ilija lta . M u seon lu e n to s a ­<br />

liin o li k o o ttu e n si vuonna 150<br />

vu o tta tä y ttä v ä n T u ru n p iiru s ­<br />

tu s k o u lu n tä m ä n v u o tin e n o p p i­<br />

la s tö id e n n ä y tte ly , jo k a k ä s itti<br />

98 te o sta .<br />

N ä y tte ly to im ik u n n a n puheenjo<br />

h ta ja n a o li p ro fe s s o ri O sm o<br />

Järvi ja jä s e n in ä le h to ri Raija<br />

P u o n ti, ta ite ilija O sm o Laine,<br />

in te n d e n tti E rik B ergh ja tri<br />

L e if S o u ra n d e r sekä s ih te e rin ä<br />

ta id e a s ia in s ih te e ri M argareta<br />

J o k in e n . □<br />

tu s tö ih in . L u u lta v a s ti E km an aja t-<br />

te li h ä n e lle k in lö y ty v ä n s ie llä s o ­<br />

pivia te h tä viä . J o vu o n n a 1846<br />

Ekman ry h ty i o p e tta m a a n p iiru s ­<br />

tu sta ja m a a la u sta C. G . S öderstrandin<br />

p e ru s ta m a s s a m aalariam -<br />

m a ttik o u lu s s a ja n ä in tu li 1830 a l­<br />

kaneesta k o u lu s ta ta id e k o u lu .<br />

1846 p e ru s te ttiin m y ö s S uom en<br />

T a id e y h d is ty s ja p iiru s tu s k o u lu<br />

tu li sen h a ltu u n . K o u lu a p id e ttiin<br />

o sin E km a n in k o to n a ja Ekm an<br />

teki o p e tta ja n ty ö tä ä n palkatta.<br />

P u u tte ista a n h u o lim a tta E km anin<br />

o p e tu s p iiru s tu s k o u lu s s a o li käänteentekevää.<br />

H yvin m o n e t 1800-luvun<br />

p u o liv ä lin jä lk e e n o p is k e lle e t<br />

ta ite ilija m m e o liv a tk in E km anin<br />

o p p ila ita . O p e tu s ty ö n s ä o hessa<br />

Ekm an m aalasi u s e ita a ltta rita u lu ­<br />

ja. Ekm an o li k iin n o s tu n u t m yös<br />

Kalevalan k u v itta m is e s ta . E km anin<br />

to ive m a a la u ste n te k e m is e s tä tu o ­<br />

m io k irk k o o n to te u tu i. Hän sai te h ­<br />

täväkseen m aalata s in n e fre skot<br />

(1 8 5 0 -5 4 ).<br />

□ □ □<br />

E km anin a ikana ta ite e n o p is k e ­<br />

lija t ja tk o iv a t o p in to ja a n ta v a llis<br />

im m in T u k h o lm a n vapaiden ta i­<br />

teiden a ka te m ia ssa . P ian vu o s is a ­<br />

dan p u o liv ä lin jä lk e e n a lk o i pieni<br />

D ü s s e ld o rfin k a u p u n k i R einin varrella<br />

vetää p u o le e n sa ska n d in a a visia<br />

ta ite e n o p is k e lijo ita . S iih e n vaik<br />

u tti o salta a n se, e ttä norja la in e n<br />

Hans G ude o li s ie llä o p e tta m a ssa<br />

m aalausta. V ic to r W e ste rh o lm<br />

(1860— 1919), jo k a o li o llu t sekä<br />

Ekm anin e ttä W a e n e rb e rg in o p p i­<br />

laana T urun p iiru s tu s k o u lu s s a ,<br />

o p is k e li D ü s s e ld o rfis s a kahteen<br />

otteeseen (1878— 80 ja 1881— 86)<br />

ja P a riis is s a v u o s in a 1888— 90.<br />

Sam alla hän o li p iiru s tu s k o u lu n<br />

jo h ta ja n a v u o s in a 1888— 98 ja u u ­<br />

delleen v u o d e sta 1904 k u o le m a a n ­<br />

sa a s ti. M a a la rin a hän s iirty i e nsin<br />

d iis s e ld o rf M aisuudesta im p re s s io ­<br />

n is m iin ja s itte n vuosisadan vaihteen<br />

jälkeen re a lis m iin .<br />

E km anin jä lkeen o liv a t p iiru s ­<br />

tu s k o u lu s s a o p e tta jin a m m . A h ls ­<br />

tedt, W a enerberg, A le xa n d ra Froste<br />

ru s -S å ltin ja W e s te rh o lm in a ikana<br />

m m . V u o ri, E lin D anielson-<br />

G am b o g i, A n n a af F o rse lle s-S ch y-<br />

bergson, M u u k k a , H aartm an ja<br />

Ungern.<br />

□ □ □<br />

T urun ta ite e s s a on m u u ta m ia<br />

ta p a h tu m ia , jo tk a ovat e rity is e s ti<br />

vaikuttaneet k a u p u n k im m e kuvaan.<br />

H enrik G abriel P o rth a n in k u o le ­<br />

m asta o li 9. 9. 1864 ku lu n u t 60<br />

vuotta. S inä päivänä p a lja s te ttiin<br />

P orthanin patsas p a ik a lle , jo ssa<br />

pari vu o tta a ik a is e m m in o li vielä<br />

o llu t P in e llo n p e ru sta m a ravintola<br />

ja kahvih u o n e . P in e lla s iirre ttiin<br />

s illo in n y k y is e lle p a ikalle e n . S u o ­<br />

m alaisen K irja llis u u d e n Seuran<br />

p iirissä o li vu o n n a 1854 herä n n yt<br />

a jatus patsaan h a n k k im is e s ta .<br />

Patsaan lu o ja k s i s a a tiin ru o ts a la i­<br />

nen kuvanveistä jä C . E. S jö s tra n d .<br />

Hän o li o s o itta n u t k iin n o s tu s ta<br />

Suom ea k o h ta a n m u o v a ille n m m .<br />

• E km anin ko u lu , e n tis te tty Turun ka u p u n g in h is to ria llis e s s a m useossa.<br />

— Ekm ans rits k o la , rekonstrurad Å bo stads h is to ris k a m useum .<br />

m uutam ia kalevala-aiheisia v e is ­<br />

toksia . V uodesta 1863 lähtien<br />

S jöstrand to im i H e lsin g issä S uom<br />

en T aideyhdistyksen p iiru s tu s ­<br />

ko u lu ssa kuvanveiston opettajana.<br />

P a lja stu stila isu u d e sta tu li su u ri<br />

k ansallinen ju h la puheineen ja<br />

lauluineen. K aupunki o li ju h la lip u ­<br />

te ttu ja k o ris te ltu . V artiovuorenm<br />

äeltä a m m u ttiin 65 laukausta,<br />

P orthanin elin vuosie n määrä.<br />

K ansalliseksi m erkkitapaukseksi<br />

m u o d o stu i m yös Pietari Brahen<br />

patsaan p a lja sta m in e n . 10 vuoden<br />

aikana o li varoja h a n kittu patsasta<br />

varten m o n in tavo in . P ro n ssip a t­<br />

saan tekem inen a n n e ttiin W alter<br />

R u nebergille. Kun verho patsaan<br />

yltä p o is te ttiin 29. 5. 1888, puhkesi<br />

runsas ju h la y le is ö raikuviin eläk<br />

ö ö n h u u to ih in . Vanhan akatem ian<br />

rakennusten sein ä t ja tu o m io k irkon<br />

m u u rit kaja h te livat to rv is o itto ­<br />

kunnan p u h a lta m ista "S uom en<br />

ratsuväen 30-vuotisen sodan<br />

m a rs s in ” sävelistä.<br />

Näiden kahden patsaan jälke e n<br />

on T urkuun p y s ty te tty y li 40 ve isto<br />

s ta , m u tta yksikään n iis tä ei ole<br />

saanut osakseen s e lla is ta in n o s tu ­<br />

n u tta va sta a n o tto a ku in P o rth a n in<br />

ja P ietari Brahen p atsaat.<br />

□ □ □<br />

T urun taiteen k a ik k e in m e rk ittä ­<br />

v im p iin ta p a h tu m iin k u u lu u T urun<br />

T a id e yhdistyksen p e ru s ta m in e n .<br />

Y h d istyksen p e ru s ta m is k o k o u s p i­<br />

d e ttiin 5. 3. 1891. V u o s in ä y tte ly<br />

a v a ttiin vielä sam ana keväänä<br />

1 1 .5 . T o u kokuun 25. päivään<br />

m ennessä o li y le is ö ä kä y n y t 2 450<br />

henkeä. N ä ytte ly p id e ttiin k a u p u n ­<br />

g in ta lo n ju h la s a lis s a , jo k a s itte n<br />

o lik in 13 vuoden a ja n ta id e y h d is ­<br />

tyksen vu o s in ä y tte ly n h u o n e is to ­<br />

na. Käänne k o h ti ta id e m u s e o n rake<br />

n ta m ista ta p a h tu i 25. päivänä<br />

h u h tik u u ta 1895, kun k a u p u n g in ­<br />

va ltu u s to n p u h e e n jo h ta ja ilm o itti,<br />

e ttä to is ta is e k s i tu n te m a tto m in a


p y s y tte le v ä t h e n k ilö t o liv a t ilm o itta<br />

n e e t h ä n e lle la h jo itta v a n s a<br />

150 000 m a rkkaa k irja s to a varten.<br />

R ake n n u kse e n o lis i varattava tila t<br />

m y ö s lu k u s a le ja ja ta id e y h d is ty k ­<br />

sen k o k o e lm ia varten. Ennen<br />

s u u n n ite lm a n to te u tu m is ta la h jo itti<br />

ka u p p a n e u vo s Fr. von R ettig<br />

varat k a u p u n g in k irja s to n ja kans<br />

a n k irja s to n ra k e n ta m is e e n . N äin<br />

jä iv ä t e n s in m a in itu n la h jo itu k s e n<br />

varat kokonaan ta id e m u s e o ta varten<br />

k ä y te ttä v ik s i. V e lje k s e t Ernst<br />

ja M a g n u s D a h ls trö m , ta id e m u -<br />

s e o ra h a s to n la h jo itta ja t, seurasivat<br />

k iin te ä s ti s u u n n itte lu a ja rakentam<br />

is ta . P ro fe s s o ri G u sta f N y s trö m<br />

v o itti s u u n n itte lu k ilp a ilu n ja hänen<br />

p iiru s tu s te n s a m ukaan rakennus<br />

v a lm is tu i h u h tik u u s s a 1904. T a i­<br />

d e m u s e o n v ih k iä is e t ja e n s im m ä i­<br />

sen n ä y tte ly n a vaja iset o liv a t<br />

30. 4.<br />

W e s te rh o lm is ta tu li ta id e y h d is ­<br />

ty k s e n e n s im m ä in e n in te n d e n tti.<br />

T ä ssä tehtävässään hän loi sen<br />

ko k o e lm a n a lu n , jo k a nyt on kasvanut<br />

T urun ta id e m u seossa<br />

m a a m m e h u o m a tta v im m a k s i ta i­<br />

d e k o k o e lm a k s i A te n e u m in k o k o e l­<br />

m an jä lkeen.<br />

U u d e ssa ta id e m u s e o s s a o li vara<br />

ttu tilo ja m yös p iiru s tu s k o u lu lle .<br />

T a id e y h d is ty s k a ts o ik in oikeaksi<br />

o tta a ko u lu h a ltu u n s a ja n iin S uom<br />

en T a id e y h d is ty k s e n p iiru s tu s ­<br />

k o u lu m u u ttu i T u ru n T a id e y h d is ­<br />

ty k s e n p iiru s tu s k o u lu k s i. Täm ä ta ­<br />

p a h tu i vu o n n a 1906. S iitä lä h tie n<br />

ta id e y h d is ty s on va a lin u t k o u lu n<br />

m e n e s ty s tä . Täm ä ty ö ja tk u u vielä.<br />

W e s te rh o lm in jälke e n o li ta i­<br />

d e y h d is ty k s e n in te n d e n ttin ä Axel<br />

H a a rtm a n y li k o lm e k y m m e n tä<br />

v u o tta . H änen työ tä ä n ja tk a a tä llä<br />

h e tk e llä E rik B ergh. P iiru s tu s k o u ­<br />

lu s s a ovat o p e tta jin a to im in e e t<br />

m m . U ngern, S ch a lin , H o lm q v is t,<br />

A vanto , H e n rik s s o n , S iivonen,<br />

M ä k ilä , R anta, H ilk k a T oivola ,<br />

O rre, L e htovaara jne. T u ru n T a i­<br />

d e y h d is ty k s e n p iiru s tu s k o u lu n o p ­<br />

p ila in a ovat o lle e t m e lkein p o ik ­<br />

k e u k s e tta täm än ju h la n ä y tte ly n<br />

ta ite ilija t.<br />

S uure ksi ta id e ta p a h tu m a k s i on<br />

lu o n n e h d itta v a W ä in ö A a lto sen<br />

m u seon a ikaansaam in e n . M useo<br />

v a lm is tu i vu o n n a 1967 ja v ih k iä is e t<br />

p id e ttiin 17. 9. M useossa on laajat<br />

ko ko e lm a t A a lto s e n te o ksia , ve is ­<br />

to k s ia , m a a la u ksia ja p iiru s tu k s ia .<br />

S ie llä on m yö s A a lto sen m o n itu ­<br />

h a n tin e n k irja s to . P a itsi A alto sen<br />

ta ite e n e s itte ly ä voidaan m u seossa<br />

pitä ä a ja n k o h ta is ia , v a ih tu via<br />

n ä y tte ly jä . T u ru n ka u p u n ki s ijo ittaa<br />

v u o s itta in osan o stam astaan<br />

h u o m a tta vasta ta id e te o sm ä ä rä stä<br />

W ä in ö A a lto s e n m u seoon. T ällä<br />

ta valla m u se o sta on k e h ke ytyn yt<br />

n y k y ta ite e n ke s k u s . V uoden m ittaan<br />

m u seossa käy k y m m e n iä tu ­<br />

h a n sia n ä y tte ly v ie ra ita . M useon<br />

in te n d e n ttin ä on T urun k a u p u n g in<br />

ta id e a s ia in s ih te e ri M argareta J o k i­<br />

nen.<br />

□ □ □<br />

V uosien ku lu e s s a kasvavan ta i­<br />

te ilija jo u k o n tarpeet lisä ä n tyivä t.<br />

Jo vuosisadan a lu s s a ko k o o n tu iv a t<br />

m u u ta m a t ta ite ilija t ra vin to la<br />

P inellaan p o h tim a a n yh te is iä o n ­<br />

g e lm ia ja ke skuste le m a a n ta ite e s­<br />

ta. P in e lla n P unainen h u one on<br />

tu llu t k ä s itte e k s i tu rk u la is e s s a ta i­<br />

teessa. P unaisen huoneen y d in ­<br />

ryh m ä n m u o d o s tiv a t L ydén, Rauta<br />

la , S a lo k iv i, K a ija la , U ngern ja<br />

usein o li m ukana m yö s Puro.<br />

M yös ta ite e s ta k iin n o s tu n e ita<br />

m a a llik o ita o li m ukana k e sku ste le ­<br />

m assa ja ku u n te le m a s s a le n n o k­<br />

k a ita a ja tu ksia .<br />

R yhm ä, jo lla o lis i o llu t m a h d o l­<br />

lis u u k s ia p itkään e lo o n o li T a ite i­<br />

lija liitto A ura. Sen varsin a iseksi<br />

to im iv u o d e k s i jäi k u ite n k in vain<br />

1917. V aikea s is ä p o liittin e n tila n n e<br />

e s ti ja tku va n kasvun.<br />

• T u ru n T a id e m u s e o 30. 4. 1904. — A b o K o n s tm u s e u m 30. 4. 1904.<br />

T u ru n T a ite ilija s e u ra tu li h u o ­<br />

le h tim a a n ta ite ilijo id e n ta ite e llis is ­<br />

ta ja ta lo u d e llis is ta e d u is ta . T aite<br />

ilija s e u ra p iti e n s im m ä is e n n ä ytte<br />

lynsä jo p e ru s ta m is v u o te n a a n<br />

1924. S iitä lä h tie n seura on säänn<br />

ö llis e s ti jä rje s tä n y t v u o s in ä y tte -<br />

ly itä , m u tta on sa m a lla v ie ra illu t<br />

n ä y tte ly illä ä n sekä k o tim a a s s a e t­<br />

tä u lk o m a illa . T u rk u la is e n taidevuoden<br />

kaksi p ä ä n ä y tte ly ä , T urun<br />

T a id e y h d is ty k s e n ja T u ru n T a ite ilijaseuran<br />

n ä y tte ly t, o v a tk in m u o ­<br />

d o s tu n e e t k e s tä v ik s i tra d itio ik s i.<br />

T urun T a ite ilija s e u ra n h is to ria<br />

on o llu t va ih te le va. Sen p iiris s ä<br />

on ta p a h tu n u t n o u s u ja ja laskuja,<br />

s iih e n on liity tty ja s iitä on e ro ttu .<br />

T urun T a ite ilija s e u ra m u o d o s te ttiin<br />

a lu n alkaen k a ikkie n ta id e a lo je n<br />

se u ra ksi. K u v a ta ite ilija t päättivät<br />

e ro ta em ä seura sta ja peru stiva t<br />

om an y h d is ty k s e n T u ru n k u v a ta i­<br />

te ilija t vu o n n a 1959. T ila n te e n jä l­<br />

leen m u u ttu e s s a m u u ta m a n vuoden<br />

jä lkeen k u v a ta ite ilija t saivat<br />

o ik e u d e n vanhaan n im een. V u o ­<br />

desta 1965 lä h tie n T u ru ssa on s iis<br />

taas T a ite ilija s e u ra . Seuran jä sen<br />

is tö s s ä herää s illo in tä llö in o p ­<br />

p o s itio ry h m iä ta i m u u te n e rillis iä<br />

ry h m itty m iä . Ne v ilk a s tu tta v a t to i­<br />

m in ta a k a ik in ta v o in . Eräs tä lla i­<br />

nen ryhm ä o li P ro A rte , jo ka jä r­<br />

je s ti o m ia n ä y tte ly jä ä n vuosina<br />

1934— 38. V iim e m a in ittu n a vuonna<br />

Pro A rte lla o li n ä y tte ly ta id e m u ­<br />

s e ossa sam aan aika a n ta ite ilija ­<br />

seuran kanssa, to s in om aan s a liin<br />

s ijo ite ttu n a .<br />

T oinen ta ite ilija ry h m ä . R yhm ä 9,<br />

o li k iin te ä m p i ja k e s k itty n e e m p i.<br />

R yhm ä o li k o k o o n tu n u t O tto<br />

M ä kilä n y m p ä rille ja sai n im ensä<br />

ta ite ilijo id e n lu kum ä ä rä n m ukaan.<br />

R yhm ä 9 p iti e n s im m ä is e n n ä y tte ­<br />

lynsä 16. 2 — 2. 3. 1952. M äkilän<br />

k u o ltu a 1955 ryh m ä n to im in ta väh<br />

ite lle n la a n tu i. R yh m ä 9 :llä oli<br />

viim e in e n n ä y tte ly n s ä 1959.<br />

R yhm ä e d u s ti T u ru s s a m odernia<br />

ilm a is u a , jo s s a s u rre a lis m illa o li<br />

vankka s ija n s a . M u ita m a in itta v ia<br />

ry h m itty m iä , jo id e n jä senet k u u ­<br />

luivat sa m a lla ta ite ilija s e u ra a n , oli<br />

T urun k o u lu 1915 — 25 (M a a la riryh -<br />

mä 15— 25) ja Pro A rte 1957.<br />

T urun graaf il lisen ta ite e n y h d is ty s<br />

(p e ru s te ttu 1933), m yö h e m m in n i­<br />

m e ltä ä n T urun T a id e g ra a fik o t ja<br />

A rte (p e ru s te ttu 1960) ovat its e ­<br />

n ä isiä re k is te rö ity jä y h d is ty k s iä .<br />

N iid e n k in jä s e n is tä u seim m a t<br />

k u u lu v a t sa m a lla T u ru n T a ite ilija ­<br />

seuraan. V u o n n a 1971 p e ru s te ttu<br />

K u v a n te k ijä t on n u o rte n ta ite ilijo i­<br />

den ryhm ä.<br />

T u ru n ta ite e s s a on vo im a ka s ja<br />

selvä re a lis tin e n p erinne. Täällä<br />

v a ikutta vat vie lä E km a n in ja W este<br />

rh o lm in e lä m ä n ty ö t ja heidän<br />

laskem ansa p e ru sta t. Sen vu o ksi<br />

o n kin e rity is e s ti m a in itta v a M ä kilän<br />

ja Lyd è n in u u d is ta v a vaikutu s<br />

m a a la u sta ite e ssa m m e . Sen a i­<br />

h e u tta m a n a s y n ty i T u ru ssa surre a ­<br />

lis tin e n s u u n ta ja a b s tra k tis m i,<br />

jo s ta on v ie lä k in m erkkejä o le ­<br />

m assa.<br />

L ika svårt som d e t ä r a tt fa s ts lå<br />

Abo stads å ld e r t ill 750 år, lika<br />

svårt är det a tt b e g ränsa å b o konstens<br />

p re s e n ta tio n t ill 150 år.<br />

K onstens u rs p ru n g än tim lig t<br />

o b e stä m t och de o u tv e c k la d e<br />

k o n s tfö rh å lla n d e n a fö r 150 å r sedan<br />

g ö r det ä n n u svårare fö r oss<br />

att få en k la r b ild av det fö rg å n g ­<br />

na.<br />

Det fin s k a b ild k o n s te n s fö re lö ­<br />

pare har e tt n ära sa m b a n d med<br />

Abo. E rik C a in b e rg (1771— 1816)<br />

u tfö rd e 1814 s in a g ip s re lie fe r fö r<br />

gam la a k a d e m ih u s e ts s o le n n ite ts ­<br />

sal i A bo. A le x a n d e r Lauréus<br />

(1783— 1823) fö d d e s i A b o , m en<br />

verkade i S verige o ch besökte A b o<br />

endast en gång, då han m ålade<br />

ett p o rträ tt av sin fo s te rm o r och<br />

dennas två s ö n e r. En betydande<br />

s tä lln in g i å b o k o n s te n fic k G u sta f<br />

W ilh e lm F in n b e rg (1784— 1833),<br />

som var hem m a i Pargas. Han<br />

M yös k u v a n v e is to s s a voidaan<br />

nähdä p e rin te itä . W ik s trö m in ,<br />

N y lu n d in ja A a lto s e n v a ik u tu s ta<br />

on n u o rte n ku v a n v e is tä jie m m e<br />

töissä. K la s s is e e n m u o to o n k iin ­<br />

ty n y t re a lism i saa k u ite n k in v a ih ­<br />

telua a b s tra k tis e n ve is to ta ite e n ta ­<br />

holta.<br />

Turun ta id e on a in a k e s k itty n y t<br />

enem m än m u o to o n k u in väriin.<br />

V e is to k s e llis u u s ja p iiru s tu k s e llisuus<br />

ovat lu o n te e n o m a is ia ta ite e l­<br />

lem m e. Sen vu o k s i on lu o n n o llis ­<br />

ta, e ttä g ra fiik k a ja p iirro s ta id e<br />

ovat tä ä llä k o rk e a lla ta s o lla .<br />

Tämän päivän g ra a fik o t jatkavat<br />

hyvin n iitä p e rin te itä ja tra d itio ita ,<br />

jo ita a ik a is e m m a t p o lv e t ovat lu o ­<br />

neet.<br />

Y h te is k u n n a llis e s s a katsannossa<br />

ta ite ilijo id e n a sem a on v a k iin tu ­<br />

nut. T a ite ilija e i enää o le boheemi,<br />

vaan ty ö h ö n s ä vakavasti s u h ­<br />

tautuva ka n sa la in e n . V a ltio v a lta ja<br />

Turun k a u p u n k i näkevät taiteen<br />

kuuluvan o le e llis e n a osa n a kansalaisten<br />

elä m ä ä n . S iitä ovat to d is ­<br />

teena m onet s o s ia a lis e t to im in n a t<br />

kuten a p u ra h a t, s tip e n d it, ta ite ilijaeläkkeet,<br />

ta id e k o u lu tu k s e n a vustam<br />

inen ja m u se o id e n y llä p ito o n<br />

o s a llis tu m in e n . T u ru n ta id e on o l­<br />

lut tässä s u h te e s s a e d u llis e s s a<br />

asem assa. M yö s ta ite ilija jä rje s tö t<br />

ovat tu lle e t o s a llis ik s i tu k ito im is ­<br />

ta. O m a -a lo itte is u u tta on k u ite n ­<br />

kin ta ite ilija jä rje s tö illä k in o llu t.<br />

A lo itte e t a te lje e ta lo s ta , ta id e h a l­<br />

lista, ta ite ilijo id e n k u rs s ito im in ­<br />

nasta ja ty ö p a jo is ta ovat m yös to ­<br />

teutuneet.<br />

Å bokonst under 150 år<br />

O SM O LA IN E<br />

• Dora W ahlroos: P esusoikon ääressä. — V id tv ä ttb u n k e n . — T u ru n<br />

T aidem useo. Å bo K onstm useum .<br />

studerade vid konstakadem in i<br />

S to c k h o lm och återvände om krin g<br />

1817 till A bo, där han m ålade<br />

p o rträ tt, a lta rta vlo r och paneler.<br />

Som p o rträ ttm å la re ägde Finnberg<br />

en k la rsyn t karakteriseringsförm å-<br />

ga. De sista åren av s itt liv t illb ­<br />

ringade han i S to ckh o lm . Avfärden<br />

förorsakades av A b o brand 1827,<br />

då alla arbeten i hans atelje brann<br />

upp.<br />

R obert W ilh e lm Ekm an<br />

(1808— 1873) kom a tt b li å b o konstens<br />

e g e n tlig a g ru n d lä g g a re och<br />

på sam m a gång blev han en b e ty ­<br />

dande p e rs o n lig h e t fö r hela den<br />

fin s k a ko n s te n . E km an fic k en<br />

g ru n d lig u tb ild n in g i S to c k h o lm<br />

o ch på sin a s tu d ie re s o r t ill F ra n k­<br />

rike och Ita lie n . H an b lev utn ä m n d<br />

t ill k u n g lig hovm ålare. A r 1845<br />

kom Ekm an t ill A b o . A bo d o m k y r­<br />

ka hade e fte r branden re sta u re ra ts<br />

så, a tt m an ku n d e p å b ö rja in re d ­


n in g s a rb e te n a . T ro lig e n anto g<br />

E km an a tt d ä r även fö r honom<br />

ku n d e fin n a s e tt a rb e ts fä lt. Redan<br />

år 1846 b ö rja d e E km an undervisa i<br />

te c k n in g och m å le ri vid den av C.<br />

G. S ö d e rstra n d g ru n d la g d a m ålary<br />

rk e s s k o la n o ch s å lu n d a b lev den<br />

år 1830 g ru n d la g d a skola n en<br />

k o n s ts k o la . A r 1846 grundades<br />

o ckså K o n s tfö re n in g e n i F in la n d<br />

o ch rits k o la n ö v e rto g s av fö re n in ­<br />

gen. S k o la n a rb e ta d e d e lv is i<br />

E km a n s hem o c h E km an u tfö rd e<br />

s itt lä ra ra rb e te utan lön. T ro ts s i­<br />

na b ris te r var E km ans u n d e rvisn<br />

in g vid ris tk o la n epokgörande.<br />

M ånga av våra k o n s tn ä re r som<br />

stu d e ra d e 1850 var E km ans elever.<br />

V id s id a n om u n d e rv is n in g e n m å­<br />

lade E km an fle ra a lta rta v lo r. Han<br />

var även in tre ssera d av a tt illu s t­<br />

rera K alevala. Även hans fö rh o p p ­<br />

n in g o m a tt få g öra m å ln in g a r fö r<br />

d o m k y rk a n g ic k i u p p fy lle ls e . Han<br />

fic k u p p d ra g e t a tt pryda d o m k y r­<br />

kan m ed fre sker (1850— 54).<br />

□ □ □<br />

U n d e r E km ans tid fo rts a tte<br />

k o n s ta d e p te n v a n lig tv is s in a s tu ­<br />

d ie r vid K u n g lig a A kadem in i<br />

S to c k h o lm . S trax e fte r 1850 b ö rja ­<br />

de D ü s s e ld o rf a tt dra t ill sig<br />

ko n s ts tu d e ra n d e från hela S ka n d i­<br />

navien. En bid ra g a n d e orsak var<br />

a tt n o rrm a n n e n H ans G ude verkade<br />

d ä r som lärare. V ic to r W e ste r­<br />

h o lm (1860— 1919), som hade varit<br />

såväl E km ans som W aenerbergs<br />

elev vid rits k o la n i A b o , studerade<br />

i D ü s s e ld o rf i två o lik a repriser<br />

(1878— 80 och 1881 - 8 6 ) och i<br />

Paris 1888— 90. På sam m a gång<br />

va r han fö re stå n d a re fö r rits k o la n<br />

åren 1888— 98 o ch på n y tt från år<br />

1904 ända t ill s itt frå n fä lle . Som<br />

m ålare ö ve rg ick han fö rs t från<br />

d ü s s e ld o rfia n is m t ill im p re s s io ­<br />

n is m fö r a tt e fte r s e k e ls k ifte t b li<br />

re a lis t.<br />

V id rits k o la n verkade b l.a. A h ls ­<br />

te d t, W aenerberg, A le xandra F ro s-<br />

te riu s -S å ltin och under W esterh<br />

o lm s tid b l.a. V u o ri, E lin D aniels<br />

o n -G a m b o g i, A n n a a f F o rselle s-<br />

S c h y b e rg s o n , M u u kka, H aartm an<br />

och U ngern.<br />

□ □ □<br />

I å b o k o n s te n kan näm nas vissa<br />

tilld ra g e ls e r som s p e c ie llt inverkat<br />

på s ta d s b ild e n . Den 9. 9. 1864<br />

hade 60 å r fö r f lu tit sedan H enrik<br />

G a b rie l P o rth a n s d ö d . S am m a dag<br />

a v tä c k te s P o rth a n s s ta ty på en<br />

p la ts d ä r det ä nnu e tt par å r tid i­<br />

g are hade fu n n its en restaurang<br />

o ch e tt ka ffe ru m som P in e llo<br />

g ru n d a t. P in e lla n fly tta d e s då till<br />

sin nuvarande p la ts . Inom F in ska<br />

L itte ra tu rs ä lls k a p e t hade 1854<br />

u p p s tå tt tanken på a tt hedra P o rthan<br />

m ed en s ta ty . U p p d ra g e t a tt<br />

u tfö ra s ta ty n gavs den svenska<br />

b ild h u g g a re n C . E. S jö s tra n d . Han<br />

hade visat in tre s s e fö r F in la n d<br />

o c h g jo rt b l.a . några s k u lp tu re r<br />

m ed m o tiv u r K alevala. Från år<br />

1863 verkade S jö s tra n d i H e ls in g ­<br />

fo rs som lärare i s k u lp tu r vid<br />

F in s k a K o n s tfö re n in g e n s rits k o la .<br />

S ta tya vtä ckn in g e n blev en s to r<br />

n a tio n a lfe s t m ed ta l o ch sång.<br />

Staden hade d e ko re ra ts o ch a llmän<br />

fla g g n in g var påbju d e n . Från<br />

V årdberget s k ö ts s a lu t m ed 65<br />

s k o tt, m arkerande P orthans levnadsår.<br />

En b e tydande n a tio n e ll händelse<br />

blev även avtä ckandet av Per B rahes<br />

s ta ty . U nder tio års tid hade<br />

m edel fö r s to d e n in s a m la ts på<br />

o lik a sä tt. U p p d ra g e t a tt göra sta ­<br />

tyn i b ro n s gavs åt W a lte r R uneberg.<br />

Då s ta ty n den 29. 5. 1888<br />

a vtä ckte s, brast den fö rsam la d e<br />

fe s tp u b lik e n ut i sto rm a n d e ju b e l.<br />

Det g a m la a ka d e m ih u se ts väggar<br />

o ch d o m k y rk a n s m u ra r ekade av<br />

to n e rn a från en h o rn o rke ste r, som<br />

spela d e "F in s k a K avalleriets<br />

m arsch frå n 30-åriga k rig e t".<br />

E fte r dessa två s ta ty e r har över<br />

40 s k u lp tu re r re sts i A b o , m en in ­<br />

te en e nda av dem har b liv it m o t­<br />

tagen m ed en sådan e n tu sia sm<br />

som s ta ty e rn a av P o rth a n och Per<br />

Brahe.<br />

□ □ □<br />

T ill de m est b e tydande h ä n d e l­<br />

serna fö r å b o k o n s te n s v id k o m ­<br />

m ande h ö r g ru n d a n d e t av K o n s t­<br />

fö re n in g e n i A b o . F ö re n in g e n s<br />

k o n s titu e ra n d e m ö te h ö lls den 5.<br />

3. 1891. A rs u ts tä lln in g e n ö p p n a ­<br />

des ännu sa m m a vår den 11. 5.<br />

Den 25 m aj hade u ts tä lln in g e n redan<br />

b e sö kts av 2.450 personer.<br />

U ts tä lln in g e n h ö lls i sta d s h u s e ts<br />

fe s ts a l, som sedan i 13 års tid<br />

u tg jo rd e lokal fö r k o n s tfö re n in ­<br />

g ens å rs u ts tä lln in g a r. V ä n d p u n k­<br />

ten som ledde t ill ko n s tm u s e e ts<br />

u p p k o m s t in trä ffa d e den 25 a p ril<br />

1895, då s ta d s fu llm ä k tig e s o rd fö ­<br />

rande tillk ä n n a g a v , a tt perso n e r<br />

som tills v id a re ö n s k a d e h å lla sig<br />

okände hade m e d d e la t h o n o m , att<br />

det ko m m e r a tt d o n e ra 150.000<br />

m ark fö r e tt b ib lio te k . I byggnaden<br />

s k u lle reserveras utrym m e n<br />

även fö r lä sesala r o ch k o n s tfö re ­<br />

n in g e n s s a m lin g a r. F öre planens<br />

fö rv e rk lig a n d e donera d e ko m m e r­<br />

serådet Fr. v. R e ttig m edel till<br />

b yggandet av e tt s ta d s b ib lio te k<br />

o ch e tt fo lk b ib lio te k . På d e tta sätt<br />

kunde m edlen frå n den fö rs t­<br />

n äm nda d o n a tio n e n h e lt d is p o n e ­<br />

ras fö r k o n s tm u s e e t. Bröderna<br />

E rn st o ch M a g n u s D a h lströ m ,<br />

k o n s tm u s e ifo n d e n s d o n a to re r,<br />

fö ljd e n o g g ra n t m ed p laneringen<br />

och b yg g a n d e t. P ro fe s s o r G u sta f<br />

N y s trö m vann p la n e rin g s tä v lin g e n<br />

och den e n lig t hans ritn in g a r u p p ­<br />

fö rd a b yggnaden b lev fä rd ig i a p ril<br />

• R. W . E km an: Kreeta H aapasalo s o itta a k a n n e lta . — K reeta H aapasalo<br />

spelande kante le . — T u ru n T a id e m u seo. A b o K o n s tm u s e u m .<br />

1904. In v ig n in g e n av ko n stm u se e t<br />

o ch den fö rs ta u ts tä lln in g e n s vernissage<br />

ägde rum den 30. 4.<br />

W e s te rh o lm b lev k o n s tfö re n in ­<br />

gens fö rs ta in te n d e n t. I detta<br />

uppdra g skapade han börja n till<br />

den s a m lin g , som nu i A bo<br />

k o n s tm u s e u m har v u x it t ill vårt<br />

lands m e st b e tydande k o n s ts a m ­<br />

lin g näst A te n e u m s s a m lin g a r.<br />

I det nya k o n s tm u s e e t fa n n s u t­<br />

rym m e n reserverade även fö r rits<br />

kola n . K o n s tg ö re n in g e n ansåg<br />

r ik tig t a tt ta sko la n i sin b e s ittning<br />

och d ärm ed b lev F in ska<br />

K o n s tfö re n in g e n s rits k o la K o n s t­<br />

fö re n in g e n s i A b o rits k o la . D etta<br />

skedde å r 1906. E fte r d e tta har<br />

skola n d riv its i K o n s tfö re n in g e n s<br />

regi. D etta a rb e te fo rts ä tte r ännu.<br />

Som in te n d e n t fö r K o n s tfö re ­<br />

n in g e n e fte rträ d d e s W e s te rh o lm av<br />

A xel H a a rtm a n . H an verkade på<br />

d e nna p o st i över tr e ttio år. Hans<br />

arbete fo rts ä tts fö r närvarande av<br />

E rik B erg h . S åsom lärare i rits k o -<br />

lan har ve rka t b l.a. U ngern , S chalin<br />

, H o lm q v is t, A v a n to , H e n rik s ­<br />

son, S iiv o n e n , M ä k ilä , R anta,<br />

H ilkka T o ivo la , O rre, Lehtovaara<br />

osv. K o n s tn ä re rn a som d e lta r i<br />

denna ju b ile u m s u ts tä lln in g har<br />

nästan a lla uta n u n d a n ta g varit<br />

elever vid R its k o la n i A bo.<br />

Som en m ä rke sh ä n d e lse fö r<br />

åbokonste n kan u p p k o m s te n av<br />

W äinö A a lto n e n s m u se u m b e te cknas.<br />

M useet blev fä rd ig t år 1967<br />

och in v ig n in g e n h ö lls den 17. 9.<br />

M useet har o m fa tta n d e sa m lin g a r<br />

av A a lto n e n s ve rk, både s k u lp tu ­<br />

rer, m å ln in g a r o c h te c k n in g a r. Där<br />

fin n s även A a lto n e n s b ib lio te k<br />

med m ånga tu sen band. F ö ru to m<br />

p re senta tio n av A a lto n e n s ko n st<br />

kan a k tu e lla , vä xla n d e u ts tä lln in ­<br />

gar h å lla s i m u seet. Å b o stad p la ­<br />

cerar å rlig e n i W ä in ö A a lto n e n s<br />

m useum en del av den anm ä rkn<br />

ingsvärda m ä n g d e n konstverk,<br />

som den köper. På d e tta sä tt har<br />

m useet b liv it e tt c e n tru m fö r nutid<br />

s k o n s te n . U n d e r å re ts lo p p b e ­<br />

söks m useet av tio tu s e n ta ls utstä<br />

lln in g s g ä s te r. S om in te n d e n t fö r<br />

m useet verkar A b o s ta d s k o n s t­<br />

sekreterare M a rg a re ta J o k in e n .<br />

□<br />

□ □<br />

Under årens lo p p öka d e den växande<br />

k o n s tn ä rg ru p p e n s behov.<br />

Redan i b ö rja n av å rhundradet<br />

sam lades några k o n s tn ä re r på restaurangen<br />

P in e lla fö r a tt d ry fta<br />

gem ensam m a p ro b le m och d is k u ­<br />

tera k o n s t. R öda ru m m e t på<br />

P inellan har b liv it e tt begrepp i<br />

åbokonste n . R öda ru m m e ts kä rn ­<br />

grupp u tg jo rd e s av L ydén, R autala,<br />

S a lo k iv i, K a ija la , U ngern och<br />

o fta var även P u ro m ed. Å ven in t­<br />

resserade lekm än d e lto g i d is k u s ­<br />

sionerna och ly s s n a d e på k o n s t­<br />

närernas liv fu lla u tlä g g n in g a r.<br />

En g ru p p , som s k u lle ha haft<br />

alla m ö jlig h e te r a tt b li bestående,<br />

var K o n s tn ä rs fö rb u n d e t A ura, som<br />

dock e g e n tlig e n verkade bara e tt<br />

år 1917.<br />

Det svåra in rik e s p o litis k a läget<br />

hindrade den fo rts a tta verksam heten,<br />

K o n s tn ä rs g ille t i Å bo kom a tt<br />

sörja fö r m e d le m m a rn a s k o n s tn ä r­<br />

liga o ch e k o n o m is k a fö rm å n e r<br />

K o n s tn ä rs g ille t h ö ll s in fö rs ta u t­<br />

s tä lln in g redan u n d e r g ru n d lä g g ­<br />

ningsåret 1924. E fte r d e tta har g illet<br />

re g e lb u n d e t a n o rd n a t å rs u t­<br />

s tä lln in g a r, m en har s a m tid ig t<br />

gjo rt besök m ed s in a u ts tä lln in g a r<br />

både i h e m la n d e t o c h u to m la n d s .<br />

Det å b o lä n d s k a k o n s tå re ts två h u ­<br />

v u d u ts tä lln in g a r, K o n s tfö re n in g e n s<br />

och K o n s tn ä rs g ille ts e x p o s itio n e n ,<br />

har o ckså b liv it tra d itio n .<br />

K o n s tn ä rs g ille ts i A b o h is to ria<br />

har varit s k ifte ls e rik . Inom g ille t<br />

har in trä ffa t u p p g å n g a r o ch nedgångar,<br />

m e d le m m a r har a n s lu tit<br />

sig t ill g ille t och e x m a trik u le ra t<br />

sig. K o n s tn ä rs g ille t i A b o b ild a ­<br />

des u rs p ru n g lig e n som e tt s ä lls ­<br />

kap fö r a lla k o n s tg re n a r. B ild ­<br />

konstnärerna b e s lö t utg å u r m o ­<br />

d e rs ä llskapet o ch b ild a d e år 1959<br />

en egen fö re n in g , A b o b ild k o n s t­<br />

närer. Då läget å te r fö rändrades<br />

• Fredrik A h ls te d t: Kesä. — Som m ar. — Y k s ity in e n ko ko e lm a . P rivat<br />

sa m lin g .<br />

e fte r några år å te rfic k b ild k o n s t­<br />

närerna rätten till det gam la nam ­<br />

net. Från år 1965 har A b o sålunda<br />

åter e tt K o n stn ä rsgille . B land g illets<br />

m edlem m ar uppstå r då och<br />

då o p p o s itio n s g ru p p e r e lle r o lik a<br />

fra ktio n e r. Det gör verksam heten<br />

livligare på alla sätt. En sådan<br />

grupp var Pro Arte, som arrangerade<br />

egna u ts tä lln in g a r under åren<br />

1934— 38. Under s is t näm nda år<br />

hade Pro A rte u ts tä lln in g på<br />

konstm u seet s a m tid ig t som<br />

k o n s tn ä rs g ille t, visse rlig e n i en<br />

egen sal.<br />

En annan konstnärsgrupp, "De<br />

n io ", var fastare o ch mera k o n ­<br />

centrerad. G ruppen hade sam lats<br />

kring O tto M äkilä och fic k s itt<br />

nam n efter konstnärernas antal.<br />

G ruppen höll sin fö rsta u ts tä lln in g<br />

16. 2 . - 2 . 3. 1952. E fter M äkiläs<br />

död å r 1955 upphörde gruppens<br />

verksam het s m å n in g o m . G ruppens<br />

sista u ts tä lln in g ägde rum 1959.<br />

Gruppen representerade i Abo<br />

en m odern u ttry c k s fo rm , i vilken<br />

surrealism en var fast förankrad.<br />

A ndra betydande grupperingar,<br />

vilkas m edlem m ar s a m tid ig t hörde<br />

till k o n s tn ä rs g ille t, var A b o skola n<br />

1915— 25 (M å la rg ru p p e n 15— 25)<br />

och Pro A rte 1957. F ö re n in g e n fö r<br />

g ra fisk k o n st i Å b o (grundad år<br />

1933), senare k a lla d K o n s tg ra fikerna<br />

i A bo och A rte (grundad år<br />

1960) är sjä lvstä n d ig a re gistrerade<br />

fö re n in g a r. De fle s ta av dessas<br />

m edlem m ar h ö r på sam m a gång<br />

t ill K o n s tn ä rs g ille t i Å bo. Den år<br />

1971 b ild a d e fö re n in g e n K uvantek<br />

ijä t är de u nga k o n s tn ä re rn a s fo ­<br />

rum.<br />

□ □ □<br />

I åbokonste n fin n s en k ra ftig<br />

o ch k la r re a lis tis k tra d itio n . H är<br />

speglas ännu E km ans o ch W este<br />

rh o lm s ideal och de g ru n d e r<br />

som de lagt. D ärför b ö r s p e c ie llt<br />

näm nas M äkiläs och L ydéns re fo r­<br />

m erande inverkan på vår m å la r­<br />

konst. Som re s u lta t av denna<br />

uppsto d i A bo en s u rre a lis tis k<br />

rik tn in g och a b s tra k ta tendense r,<br />

av vilk a ännu fin n s sp å r kvar.<br />

Även i b ild k o n s te n kan m an se<br />

tra d itio n e r. W ik s trö m s , N ylu n d s<br />

och A a lto n e n s in fly ta n d e kan ses


Turun Musiikkijuhlat —<br />

Turku Music Festival <strong>1979</strong><br />

■ V iim eisten vuosien aikana ovat Turun m usiikkijuhlat olleet<br />

san o ttaisiinko nyt jollei tasaisen harm aita niin kuitenkin<br />

tyypillisen suom alaisen kesäsään tuntuisia: m uutam a kirkas<br />

hetki, jotk a m uistaa vielä vuosien kuluttuakin, m utta m uuten<br />

aikalailla sam antekevää tapahtum aa, arkista ja sadeilm an tavoin<br />

m elkein m asentavaa. Syitä on varm asti m onia, on ollut<br />

vaikeuksia toim ihenkilöitten saam isessa, ideointi on jäänyt<br />

verrattain m yöhäiseen vaihteeseen, viim e kesänä olivat esityspaikatkin<br />

supistuneet m elkeinpä m inim iinsä joten kuuluja<br />

m iljö itä ei edes voitu tarjota. Ilahduttavaa olikin sitten todeta<br />

täm änkesäisten m usiikin juhlien soveltuneen m uutoinkin<br />

hyvin 750 vuotta täyttäneen kaupungin tapahtum akuvaan ja<br />

konserttien olleen huom attavasti edellisvuotisia linjakkaam -<br />

pia. Renesanssi, barokki ja m uukin vanha m usiikki loivat<br />

vuoden <strong>1979</strong> festivaaleille aikaisem paa selvästi yhtenäisem -<br />

män linjan, joka muodostaa jatkoa ajatellen hyvän pohjan.<br />

• A lb a n B e rg -k v a rte tti. — Kuva: E sko V irta n e n .<br />

i våra u nga k o n s tn ä re rs arb e te n .<br />

R e a lism e n som ta g it k la s s is k fo rm<br />

få r ändå va ria tio n frå n den a b s t­<br />

ra kta b ild h u g g a rk o n s te n . A bok<br />

o n s te n h a r a lltid ko n c e n tre ra t sig<br />

m era än på fo rm e n är på färgen.<br />

Det p la s tis k a och lin e ä ra är karakte<br />

ris tis k a fö r vår k o n s t. D ärför är<br />

d et n a tu rlig t, a tt g ra fik o ch te c k ­<br />

n in g s tå r på hög nivå här. Dagens<br />

g ra fik e r fo rts ä tte r m y c k e t väl de<br />

tra d itio n e r, som tid ig a re generatio<br />

n e r s k a p a t.<br />

S o c ia lt s e tt h a r ko n stn ä re rn a s<br />

s tä lln in g s ta b ilis e ra ts . K o n stn ä re n<br />

ä r in te lä n g re en b o h e m , utan en<br />

m e d b o rg a re som ta r s itt arbete på<br />

a llv a r. S ta t o ch k o m m u n anser<br />

n u m e ra k o n s te n som en vä s e n tlig<br />

a n g e lä g e n h e t fö r a lla . D ärom v ittnar<br />

o lik a a k tiv ite te r på det socia la<br />

p la n e t: u n d e rs tö d , stip e n d ie r,<br />

k o n s tn ä rs p e n s io n e r, befräm jande<br />

av k o n s tu tb ild n in g o ch m useal<br />

verksam het. A b o k o n s te n har i d e t­<br />

ta avseende v a rit i en fö rm å n lig<br />

s tä lln in g . Även ko n s tn ä rs o rg a n is a ­<br />

tio n e rn a har b liv it d e la k tig a av und<br />

e rstö d sve rksa m h e te n . — Ä ndå<br />

kan k o n s tn ä rs o rg a n is a tio n e rn a<br />

också ta g it e gna in itia tiv . In itia tiven<br />

t ill a te ljé h u s e t, ko n s th a lle n ,<br />

k o n stn ä re rn a s ku rsverksam h e t o ch<br />

verk s tä d e r h a r även realisera ts.<br />

Ö v e rs ä ttn in g :<br />

U lla H a ltsonen<br />

A n ja S jö stra n d<br />

O S M O L A IN E<br />

Ilpo Tolvas<br />

A K A T E M IA N T A L O N re s ta u ro in -<br />

titö itte n v a lm is tu ttu a on T u ru lla<br />

jä lle e n k ä ytö ssään hyvä k e s k ik o ­<br />

k o in e n k o n s e rttis a li, jo k a k u ite n ­<br />

kin s o veltu u vain m ä ä rä ty n ty y p p i-<br />

s iin ta p a h tu m iin . N iin s o lis tis e t<br />

p ia n o illa t k u in lie d k o n s e rtitk in<br />

tu n tu v a t a in a k in n y k y is e llä ä n jo l­<br />

leivät nyt m a h d o tto m ilta n iin a in a ­<br />

kin tarkkaa h a rk in ta a v a a tiv ilta .<br />

J u h lie n p ä ä tö s k o n s e rtis s a , k o l­<br />

m io s a is e s s a "m a ra to n k o n s e rtis s a "<br />

e s iin ty n e e t p ia n is tim m e Eero H e i­<br />

n o n e n , J u h a n i L a g e rspetz ja M a tti<br />

R a e kallio kärsivät s ilm in n ä h tä v ä s ti<br />

ja v a rs in k in k o rv in k u u lta v a s ti salin<br />

a k u s tis is ta o lo s u h te is ta : kä ytö ssä<br />

o llu t fly y g e li o li s e lv ä s ti y lim itta i­<br />

nen enkä o le varm a edes s iitä ,<br />

a u tta is ik o e s im e rk ik s i num eroa<br />

p ie n e m p i S te in w a y m a h d o llis e n a<br />

tu le v a is u u d e n h a n k in ta n a tila n n e t­<br />

ta p a re m m a ksi. T o is a a lta taas o li<br />

to d e llin e n ilo k u u n n e lla R a lf G oth<br />

ö n in m e s ta rillis ta ty ö s k e n te ly ä<br />

J o rm a H yn n is e n Iie d -illassa, joka<br />

m u u to in k in o li eräs ilta k o n s e rttie n<br />

p a rh a ita . G o th o n in ta id o is ta o li<br />

o lo s u h te itte n a k u s tis ilta a n s io ilta<br />

v ä ltty m in e n m itä p a rh a in to d is te .<br />

M U S IIK K IJU H L IE N o h je lm iin<br />

p e rin te is e s ti liitty n e itä k v a rte tti-ilto<br />

ja o li tä llä k e rta a peräti k a k s itta<br />

in . W ie n ilä in e n A lb a n B e rg -kva r­<br />

te tti lö i s e lv ä s ti b e rliin ilä is e t<br />

K re u z b e rg -k v a rte tis s a s o itta n e e t<br />

k o lle g a n s a , e ivätkä näm äkään<br />

su in kaan h u o n o s ti s o itta n e e t. K u i­<br />

te n k in o liv a t w ie n ilä is te n o tte e t<br />

e te n k in k la s s ik k o je n H a yd n in ja<br />

B e e th o venin p a ris s a h u o m a tta v a s ti<br />

s a k s a la is ia vaku u tta v a m m a t: m o ­<br />

dern e issa n u m e ro is s a (A lb a n<br />

B e rg -kvarte tilla n im ik k o s ä v e ltä jä n<br />

e n sim m ä in e n k v a rte tto , K reuzbergk<br />

v a rte tilla Ja n a ö e kin "K re u tz e r"-<br />

kvartetto) k u m m a tk in o liv a t e rittäin<br />

ko rk e a ta s o is ia . T o is a a lta taas<br />

on n iin k in , e ttä tä m ä n ty y lis e s s ä<br />

m u s iik is s a on va ike a m p i havaita<br />

p ik k u rik k e itä k u in n ä is s ä a rm o tto ­<br />

man p a lja s ta v is s a k la s s ik o is s a .<br />

Luku sin ä n sä o n s itte n , o lik o ka k­<br />

si peria a tte e ssa h y v in k in s a m a n ­<br />

ty y lis tä ja p a ljo lti sam an k u u lija ­<br />

kunnan k e rä n n y ttä k o n s e rttia p a i­<br />

kallaan m u s iik k iju h lilla , jo itte n<br />

ta rjonnan p itä is i p y rk iä m a h d o llisim<br />

m a n la a ja lti ta ju tta v a a n m o n i­<br />

p u o lisuute e n .<br />

PITKÄ p e rin n e m u s iik k iju h lilla<br />

on m yös T u o m io k irk o s s a p id e ttä ­<br />

vällä k o n s e rtilla s u u rin kuoroteoso<br />

hjelm in. Tänä vu o n n a o li v u o ro s­<br />

sa m aam m e k e n tie s korkeatas<br />

o isin s in fo n ia k u o ro , H e ls in g in<br />

kate d ra a likuoro . Eero E rkkilä , jo ka<br />

jo h ti m yös täm än m u s iik k iju h la -<br />

konsertin , on tu n n e ttu n im e n o ­<br />

maan s u u rte n te h tä v ie n m iehenä,<br />

ja n iin p ä V e rd in R e q u ie m is tä<br />

m u o d o s tu ik in T u o m io k irk o n tä y t­<br />

täneelle k u u lija k u n n a lle to d e llin e n<br />

eläm ys. S o lis tik v a rte tin Irja<br />

Auroora, P ia-G unn A n ckar, S eppo<br />

R uohonen ja M a rtti W a llé n o lle s s a<br />

puolestaan ei p e lk ä s tä ä n k a n s a l­<br />

lis ta vaan jo p a k a n s a in v ä lis tä<br />

huip p u ta soa o liv a t e d e lly ty k s e t<br />

h u ip p u lu o k a n ta p a h tu m a lle va l­<br />

m iit. A nkaran k riittin e n k u u lija<br />

löytää tie ty s ti v irh e itä m istä vain,<br />

m utta s e lla is te n m e rk ity s ei tässä<br />

k irk k o k o n s e rttik o k o n a is u u d e s s a<br />

o llu t edes h u o m io n a rv o in e n . M yös<br />

kesälom altaan k a u p u n k iin k o o s te t­<br />

tu k a u p u n g in o rk e s te ri o li hyvässä<br />

vedossa, m ikä s itte n d o k u m e n to i­<br />

tui e n tis tä ta rk e m m in m u s iik k iv iikon<br />

lo p p u p u o le lla , e n s in k e s k iv iikon<br />

8. 8. s in fo n ia k o n s e rtis s a ja<br />

s itte n A u lis S a llis e n s in fo n ia n<br />

• Konrad R agassnig — Kuva: Esko V irtanen.<br />

kantaesityksessä kaupungin 750-<br />

v u o tis ju h la s s a K o n se rttita lo ssa<br />

päivää m yöhem m in. M a in ittu s in ­<br />

fo n ia o li vahvaa S a llista , ilm avasti<br />

o rkestro itu a , ideoiltaan raikasta<br />

vaikkakaan ei m illään tavoin n.k.<br />

kevyem pää laatua. Päinvastoin,<br />

s in fo n ia n keskiosa — Dona n obis<br />

pacem — on ilm e isen syvästi<br />

e le ttyä ja tu n n e ttu a , m ikä koro stu i<br />

m yös P ertti Pekkasen johtam assa<br />

kantaesityksessä. Tätä k irjo ite t­<br />

taessa e li kanta e sitystä seuranneena<br />

päivänä on sin fo n ia n toin e n<br />

tu le m in e n laajem m alle tu rku la isyle<br />

is ö lle syksyn e nsim m äisessä<br />

kaupungin o rkeste rin s in fo n ia k o n ­<br />

s e rtissa vielä edessä: tapahtum aa<br />

on syytä odotta a m ie le n k iin n o lla .<br />

• A leksei<br />

L ybim ov —<br />

Kuva:<br />

Esko V irtanen<br />

C H O PIN IN p ia n o k o n s e rtto ja<br />

T shaikovskin v iid e s s in fo n ia s is ä l­<br />

tyivät k a u p u n g in o rk e s te rin om an<br />

jo m a in itu n s in fo n ia k o n s e rtin o h ­<br />

jelm aan. V la d im ir K rainev s o itti<br />

s o lis tin a ta id o k k a a s ti, sa m a lla<br />

a s ia llis e s ti, turhaa ro m a n ttis u u tta<br />

karttaen m u tta s ilti kaikkea m u u ta<br />

k uin k u iva sti. P ia n is ti on te rv e tu l­<br />

lu t uudestaan m illo in tahansa.<br />

Pertti Pekkanen p u o le sta a n teki<br />

T shaikovskissa v a lm is ta ty ö tä ja<br />

orkesteri puole sta a n o s o itta u tu i<br />

yllättävän ta s a p a in o is e k s i, m itä<br />

nyt vasket jo s k u s hiem an pääsivät<br />

d o m in o im a a n .<br />

O M IN TA lin ja a n sa , jo to d e ttu a<br />

vanhaan m u s iik k iin keskittyvää,<br />

edustivat kesän m u s iik k iju h lilla<br />

m atinea- ja yösarja n k o n s e rtit,<br />

p oikkeuksena e n s ik s i k u u ltu<br />

A ccord W in d E nsem blen ilta p ä ivätu<br />

o k io S ib e liu s-m u se o ssa , T u rku ­<br />

la is is ta p u h a lta jis ta (T apio L iu k k o ­<br />

nen, O lavi V ikm an, J u h a n i L is to ja<br />

H eikki M o is io ) k o o stu va, runsaan<br />

vuoden yhdessä s o itta n u t ensem<br />

ble, harrastaa n im enom aan<br />

om an vuosisata m m e m u s iik k ia ,<br />

periaatteessa verra tta in o n n is tu ­<br />

neen m atinean sä v e ltä jä n im in ä<br />

o livat K a rjalainen, S tra v in s k i, P o u ­<br />

lenc, Salonen ja S o n n in e n . B a ro ­<br />

kin aikaan p a la ttiin s itte n jo s u n ­<br />

n u n ta in a 5. 8 ., jo llo in T urun lin ­<br />

nassa k u u ltiin M a rketta Valveen<br />

(cem balo) ja F abian D a h ls trö m in<br />

(n o kkahuilu ) tu lk its e m in a m u s iik ­<br />

kia S w e e lin c k is tä C o u p e rin iin , isä<br />

Bachiakaan u n o h ta m a tta . T a ite ilijo<br />

itte n ty ö te o re e ttis te n k y s y m y s ­<br />

ten p arissa on tae tu lk in n a llis e lle<br />

varm u u d e lle , jo s ta ei liio in ole<br />

un o h d e ttu s itä , e ttä m u s iik in p o h ­<br />

jim m a lta a n tu le e o lla elävää eikä<br />

paperille m aistuvaa.<br />

PÄIVI H e ik in h e im o n ja A le ksei<br />

L y b im o v in m a tin e a ssa — a vu sta ­<br />

jana S eppo E iro la se llo in e e n —


ta rjo ttiin v a lite tta v a n harvalle ku u ­<br />

lija k u n n a lle sa rja b a ro k in h e lm iä<br />

n iin v o k a a lim u s iik in ku in in s tru -<br />

m e n ta a lis e n k in m u s iik in ala lta ,<br />

v a h in k o va in , e ttä T urun linnan<br />

ce m b a lo ei n y k y is e llä ä n tä ytä kuin<br />

ko rk e in ta a n k o h tu u llis e t va a tim u k­<br />

se t. S iitä h u o lim a tta o liv a t eräät<br />

A le k s e i L y b im o v in s o o lo t, va rsin ­<br />

kin S c a rla tti-s o n a a tit, kerrassaan<br />

e lä m y k s e llis iä te k n illis e s s ä ja tu l­<br />

k in n a llis e s s a tä y d e llis y y d e s s ä ä n<br />

h u im a a v in e te m p o in e e n . Päivi<br />

H e ik in h e im o taas o n n is tu u p a rh a i­<br />

ten tä m ä n ty y p p is is s ä tila is u u k s is ­<br />

sa ja aivan ilm e is e s ti m yös tä l­<br />

la is te n a a rio itte n parissa.<br />

T O D E LLA h is to ria llis e e n , m u tta<br />

s ilti p e rin elävään m u s iik k iin s iir ­<br />

ry ttiin u n k a rila is e n C am erata H ung<br />

a rica n m ukana. Y htyeen jo h ta ja<br />

L à szlo C zidra on o h je lm a le h tis e n<br />

m u kaan e rik o is tu n u t m yös tu tk ija ­<br />

na re n e sanssia ja n taiteeseen ja<br />

n ä in o lle n o liv a t tu lk in n a t to d e n ­<br />

n ä k ö is e s ti va rsin a u te n ttis ia , olivat<br />

k ä y te ty t s o ittim e t s itte n ihan ta rk ­<br />

k o ja k o p io ita tai eivät: ratkaisevaa<br />

o li se elävä h enki m ik ä k o n s e rtis ­<br />

sa o li s e lv ä s ti a is titta v is s a ja m in ­<br />

kä tu rv in m u u te n ehkä hiem an y k ­<br />

s io ik o in e n o h je lm is to sai perin<br />

n a u titta v a n tu n n u n . Vanhaa m u ­<br />

s iik k ia , sä ve ltä jin ä D ow land, Cacc<br />

in i, F e rrabosco, G ra n d i, Terzi ja<br />

M o n te v e rd i, s is ä lty i m yös P u kkilan<br />

ka rta n o ssa p id e ty n m ie le n k iin ­<br />

to is e n m atin e a n o h je lm a a n . M artin<br />

H ill, te n o ri, om a si kerrassaan va l­<br />

lo itta v a n te k n iik a n m in kä turvin<br />

m m . k u u llu t ita lia la is a a ria t saivat<br />

k u u lija n va ra u k s e tto m a s ti ih a s tu ­<br />

m aan. R obert S p e n ce r ei lu u tu n<br />

k ä s itte lijä n ä o llu t aivan yh tä in ­<br />

nostava k u in e d e llis e n yön k o n ­<br />

s e rtis s a K o n s e rttita lo s s a e s iin ty ­<br />

nyt itä v a lta la in e n ta itu ri Konrad<br />

R a g o s s n ig , m u tta h a llits i lu o n n o l­<br />

lis e s ti s ilti tehtä vä n sä . T ä m ä n tyylis<br />

e t tila is u u d e t m u o d o s tiv a t vuoden<br />

m u s iik k iju h lilla om an k o k o ­<br />

n a is u u te n s a , jo n k a a n s io t yle isö n<br />

m ie le n k iin n o n k in h e rä ttä n e in ä o livat<br />

ilm e is e t.<br />

PARIS TA k u u le m a s ta n i y ö kons<br />

e rtis ta o li K onrad R a g o ssn ig in<br />

lu u ttu - ja k ita ra ilta s iis k iin n o s ta ­<br />

vam p i: tu k h o lm a la is e n herm olääk<br />

ä rin N ic o la u s Z w e tn o w in a n s io ita<br />

b a la la ik a n k ä s itte lijä n ä ei käy k ie l­<br />

tä m in e n , m u tta s o ittim e n taival<br />

venälä is e s tä ka n s a n m u s iik is ta<br />

k o n s e rttila v o ille e i k y llä vie lä täm<br />

än tila is u u d e n p e ru s te e lla tu n tu ­<br />

n u t k a tkenneen. T ila n n e on su u ­<br />

re lta o s in sam a k u in h a rm o n ik a n ­<br />

k in su h te e n : a lk u p e rä is s ä v e lly k -<br />

setkään eivät riitä vakauttam aan<br />

n ä itte n s o itin te n asem aa k o n s e rttila<br />

v o illa , v ä ittiv ä tp ä sin ä n sä a n ­<br />

s io k k a a t s o itta ja t ja p u o lta ja t m itä<br />

hyvänsä.<br />

VUODEN <strong>1979</strong> T u rku M u sic<br />

F e s tiv a l o li k o k o n a is u u te n a o tta e n<br />

h u o m a tta v a s ti m o n ia a ik a is e m p ia<br />

k iin n o s ta v a m p i. Täm ä näkyi v ä littö<br />

m ä s ti m yö s y le is ö n re a ktio in a ,<br />

s u u rin osa k o n s e rte is ta o li tä ynnä<br />

k u u lijo ita e ivätkä lo p p u u n m y y d y t­<br />

kään tila is u u d e t o lle e t h a rv in a i­<br />

• Ralf G othöni — Jorma H ynninen. — Kuva: Esko Virtanen.<br />

su u ksia . J a tk o m a h d o llis u u d e t<br />

näyttä vät n iin ik ä ä n aika isem p a a<br />

p a re m m ilta : kanslia s s a alkaa o lla<br />

pian tä y s i m ie h ity s ja s u u n n ite l­<br />

m ia voidaan — to iv o n m ukaan —<br />

te h d ä a ikaisem p a a tu n tu v a s ti p i­<br />

te m m ä llä tä h tä im e llä . Luku e rik ­<br />

seen on p a ljo n p a rja tu n R u is ro c ­<br />

kin k o h ta lo , n ä illä n ä kym in sa a t­<br />

taa käydä n iin , e ttä v iim e is e t u l­<br />

k o ilm a ju h la t k o e ttiin n yt ja 8 0 -lu -<br />

vu lle s iirry ttä e s s ä p u h a lta va t tä llä ­<br />

kin a la lla uudet tu u le t.<br />

ILM A IS K O N S E R T T E JA en tänä<br />

vu o n n a ju u ri e h tin y t seurata,<br />

e s iin ty jä lu e tte lo n ä y tti pääosin<br />

ko o stu va n tu rk u la is is ta tu n n e tu is ­<br />

ta v o im is ta . N ä iltä k in o sin n ä y ttä ­<br />

vät p e rin te e t v a k iin tu n e e n u o m iin ­<br />

sa ja ja tkossakaan tu s k in tapahtu u<br />

m itään kovin m u llis ta v a a . M ie le n ­<br />

k iin to is ta on nähdä, m issä vaiheessa<br />

to te u tu u jo a ik a is e m m in<br />

e s ite tty ja ilm e is e s ti m yös vakavasti<br />

h a rk ittu a ja tu s p ie n im u o to is ­<br />

ten o o p p e ra e s ity s te n m u ka a n tu ­<br />

lo s ta : m ik ä li p y s y te llä ä n näillä<br />

vanhem m an m u s iik in lin jo illa on<br />

o h je lm is to a k in aivan m u ka va sti<br />

ta rjo lla . T ällä h e tk e llä on k u ite n k in<br />

sy y tä o lla ty y ty v ä in e n — ko e tu t<br />

m u s iik k iju h la t o liv a t pääosilta a n<br />

o n n is tu n e ita jo s k in e d e lleenkin<br />

vain m ä ä rä tylle k u u lija k u n n a lle<br />

k o h d is te ttu ja . T o is a a lta täm ä hyvästä<br />

m u s iik is ta k iin n o s tu n u t<br />

jo u k k o kasvaa ja tk u v a s ti sam alla<br />

u u d is tu e n . Ehkäpä ja tk o s s a lö ytyy<br />

id e o ita m u s iik k iju h lie n vie m iseksi<br />

yhä lä h e m m ä s n .k . s u u rta yle isöä<br />

a in a k in jo s s a in m u o d o s s a , ponn<br />

is te lu is ta tähän su u n ta a n ei a i­<br />

nakaan o le s y y tä lu o p u a . □<br />

ILP O TOLVAS<br />

TURUN S o ita n n o llis e n Kerhon<br />

p e rin te e llis e s s ä to u k o k u u n plhas<br />

o itto te m p a u k s e s s a ke rtyi varoja<br />

13 304,06 m arkkaa, jo n k a Turun<br />

S eudun K e h ity s v a m m a is te n Tuki<br />

ry käyttä ä va m m a is te n vapaa-ajan<br />

v ie to n e lv y ttä m is e e n . Varat a u tta ­<br />

vat lä h in n ä la p s ia ja n u o ria , m u tta<br />

m yös a ik u is ia . K erhon e d u sta ja t<br />

Pekka V a rjo n e n , P e rtti K eihäs ja<br />

T a u n o H u h ta la lu o v u ttiv a t ke rty ­<br />

neet varat y h te is ö n e d u s ta jille<br />

J o rm a T o iv o s e lle ja O sm o S ire n ille.<br />

A A M U H E R Ä T Y S vo i jo s k u s ta ­<br />

pahtua k e llo y h d e n to is ta aikaan.<br />

M inkäs s ille u n e lle v o i, kun s itä ei<br />

ole jä rje s te tty illa k s i, vaan a am uksi.<br />

— Y ö llä on n iin ih anan ra u h a l­<br />

lis ta lukea ja a ja te lla , kun m uut<br />

nukkuvat.<br />

— Eikä kukaan h ä irits e ?<br />

— Ei kukaan.<br />

— M u tta m a a la ta ei voi?<br />

— V o ip a k y llä .<br />

K eskellä T u rku a ja ko rke a lla on<br />

Heli O janperän p ie n i ta ite ilija k a m -<br />

m io, jo n ka ik k u n o is ta on näköala<br />

k o illis e e n ja ka a kko o n . S ik s i ei<br />

olekaan k iire m aalaam aan, kun<br />

aam upäivisin on liik a a valoa.<br />

K irjo ja p a ljo n . S ta flia . P ö ydällä<br />

värituubeja, s iv e ltim iä , tä rp ä tti- ja<br />

ö ljy p u llo ja . K e h y s tä m ä ttö m iä ta u ­<br />

luja se in ä vie rillä .<br />

K aapin päällä o n E nnu O kan te ­<br />

kemä v e is to s 1 3 -ik ä is e s tä H e li-ty -<br />

tö stä sekä H e ik k i K o n ttis e n "T y t­<br />

tö ". V ieressä A k s e li Vähäm äen<br />

R uissalon ta m m e s ta te h ty " L y s tikäs".<br />

K irjo itu s k o n e o d o tta a p ö ydällä<br />

m u o vip e itte e n a lla ikä vöid e n k ä y t­<br />

täjäänsä. S iitä lä h te n e e t n o v e llit ja<br />

rom aani o d o tta v a t hyvin alkaneen<br />

k irja llis e n ty ö n ja tk o a .<br />

— M aala a m in e n v a a tii kokonaan<br />

itsensä, s itä ei vo i keskeyttä ä .<br />

S e in ä p in ta a o n vähän, jo te n<br />

vaih ta m a lla sa a tu ja to is te n ta ite ilijaystävien<br />

tö itä ei o le s o p in u t näkyville.<br />

— S e lla in e n k in h e n k ilö k u v a , jo ­<br />

ka e s ittä ä m in u lle rakasta o p e tta ­<br />

jaani, E ste r B o rg ia , o d o tta a k e lla ­<br />

rissa p a rem pia tilo ja . M u tta se i­<br />

nällä on kahden a p in a n päätä<br />

esittävä p iirro s . T o in e n a p in o is ta<br />

on hyvin s u ru llin e n , m u tta to in e n<br />

sanoo: "Ä lä tu o ta m u re h d i! Ei kai<br />

se nyt n iin kauheaa ole, vaikka ih ­<br />

m inen p o lv e u tu u k in m e is tä ."<br />

HELI A n n ik k i O ja n p e rä kävi<br />

syn tym ä ssä T a m p e re e lla heleänä<br />

heinäkuun päivänä 1921. Isä K alle<br />

oli ra u ta tie v irk a ilija ja jo u tu i s iin ä<br />

o m in a isuudessa m u uttam aan<br />

usein a s u in p a ik k a k u n ta a .<br />

Jo kahden ja p u o le n vuoden<br />

ikäisenä jäi jo k in ta p a h tu m a la p ­<br />

sen m ieleen. Sen on ä iti m yö h e m ­<br />

m in to d is ta n u t o ik e a k s i. V iis iv u o ­<br />

tiaana o li perhe E lisenvaarassa,<br />

jo sta m ie lly ttä v ä t v a rh a is m u is to t,<br />

koska k o ti s ija its i k e s k e llä s u u rta<br />

m etsää. S e itse m ä n vu o d e n iässä<br />

tu li H e lis tä tu rk u la in e n .<br />

Keväällä 1940 tu li H e li A n n ik k i<br />

y lio p p ila a k s i T u ru n S u o m a la ise sta<br />

Y h te is k o u lu s ta , V u o re la n k o u lu s ta .<br />

L u k io lu o k illa o lle s s a a n hän m eni<br />

T a id e yh d istykse n P iiru s tu s k o u lu u n<br />

ilta k u rs s e ille . K u u d e n n e n luokan<br />

s yksyllä jäi ta id e k ip in ä n saanut<br />

T u rku laisia kuvataiteilijoita<br />

X<br />

Heli Ojanperä<br />

M aalari ja kirjailija<br />

• Heli Ojanperä työnsä keskellä<br />

p ois y h te is k o u lu s ta ja o li p iiru s ­<br />

tu s k o u lu s s a päiväoppilaana kin.<br />

Hän o li poissa ko ko kuudennen<br />

luoka n ajan su o ritta e n tentaten<br />

sen luokan ku rssin ja päästen ja t­<br />

kam aan k o u lu työtä ä n sam ojen<br />

luokkatoverien kanssa seitsem ännellä<br />

sam an vuoden syksyllä kuin<br />

m u u tk in . Taide o li vienyt m ukaansa,<br />

anta n u t osansa ja o so itta n u t<br />

kuljettavan tie n . Tästä tie stä , vaikeasta<br />

tie stä , k irjo itti hänen opettajansa<br />

Edvin Lydén antam aansa<br />

valokuvaan om an ajatuksensa.<br />

P iiru s tu s k o u lu s s a o liv a t o p e tta ­<br />

jin a S chalin ja U ngern. Edvin<br />

Lydén anto i y k s ity is tu n te ja ja o p ­<br />

p iko u lu ssa o li E ste r B org in n o s ta ­<br />

vana o p e tta ja n a . J o y h te is k o u lu n<br />

IV :Ilä olle ssaan o li H e li s e lv illä<br />

ta ite ilija k u ts u m u k s e s ta a n ja n iin p ä<br />

hän, o llessaan V II: llä o tti osaa<br />

Turun T a id e y h d is ty k s e n v u o s in ä y t-<br />

te lyyn . Lyd é n in m a a la u kset a n to i­<br />

vat enite n n u o re lle m a a la rille . Hän<br />

o li o p p ila a n a T u ru n P iiru s tu s k o u ­<br />

lussa 1936— 38 ja V apaassa T a id e ­<br />

ko u lu ssa H e ls in g is s ä 1943.


• H e li O janperä:<br />

H evoset, 1973<br />

N U O R E LLA T A ID E M A A L A R IL L A ei<br />

o llu t e rik o is ia v a ikeuksia ta ite ilija<br />

u ra n sa a lu ssa. E nsim m äiseen<br />

n ä y tte ly y n hän pääsi jo 1939 ja<br />

e s iin ty i s itte n T u ru ssa m yöhem ­<br />

m in 64 ja 65 sekä H e ls in g is s ä 45,<br />

47, 67 ja 69. T am pere e lla hän<br />

e s iin ty i 75, G ö te b o rg is s a 46 ja<br />

T u k h o lm a s s a 49 tu rk u la is te n ta i­<br />

te ilija in m ukana.<br />

T a ite ilija -id o lit ovat vaihtuneet<br />

vu o sie n vie rie ssä. Lyd é n in va ik u ­<br />

tu k s e s ta on e k s p re s s io n is m i, kub<br />

is m i ja a b s tra k tin e n taid e anta ­<br />

n u t p a ljo n . M u tta Lydén sanoi<br />

m o d e rn is m is ta a n h u o lim a tta , että<br />

n a tu ra lis m i on kaiken pohja. S iitä<br />

on lähdettävä.<br />

LE H T IA R V O S TELU JA<br />

Edvin Lydèn T urun T a id e y h d is ­<br />

tykse n v u o s in ä y tte ly s tä 1939:<br />

— H e li O ja n p e rä on kai u usi<br />

n im i ta ite e n ta im is to s s a . H äneltä<br />

on n ä y tte ly s s ä vain y k s i m aalaus,<br />

m u tta se riittä ä to d is ta m a a n , e ttä<br />

h ä n e llä on harvin a ise n notkea fa n ­<br />

ta s ia ja hyvä m aku.<br />

H ja lm a r H a g e lsta m sam asta<br />

n ä y tte ly s tä :<br />

— H e li O ja n p e rä representeras<br />

b lo tt av en d u k, e tt s u rre a lis tis k t<br />

la n d skap, v ilk e t väcker intresse.<br />

A n te ro R inne T u ru n T a ite ilija ­<br />

se u ra n v u o s in ä y tte ly s tä 1939:<br />

— K u b is tin e n s o m m itte lija on<br />

m yö s H e li O ja n p e rä , aivan n u o ri<br />

ta ite ilija , jo k a jo on a b s tra k tis e n<br />

ta ite e n s a la is u u k s is s a varsin p itkä<br />

llä .<br />

N im im . L-tz T. T a id e y h d is ty k s e n<br />

s y y s n ä y tte ly 1944:<br />

— F ö r sin fa n ta s irik e d o m och<br />

s ta rk t p e rs o n lig a fä rg kan vidare<br />

n ä m nas en se rie s m å d u k a r av H eli<br />

O ja n p e rä .<br />

O nni O kkonen k irjo itta a S trin d -<br />

b e rg illä o lle e s ta O janperän y k s i­<br />

ty is n ä y tte ly s tä 1945:<br />

— H änellä on m ie lik u v itu s ta ja<br />

vä ritu n n e tta , m is tä v ie lä voi o d o t­<br />

taa v a sta isu u d e ssa enem m än.<br />

N uoren ta ite ilija tta re n e n s in ä y tte ly<br />

k u u lu u s iis ajan lu p a u s te n jo u k ­<br />

koon.<br />

R agnar E ke lu n d , sam an n ä ytte ­<br />

lyn k ritiik is s ä ä n , jo h ta a lu k ija n s a<br />

L y d é n in ja N iin iv irra n antam aan<br />

va iku tu kse e n tu rk u la is te n n u o re lle<br />

m a a la rip o lv e lle ja jatkaa:<br />

— S ä rs k ild t har ja g fäst m ig vid<br />

några vackra och k ä n s lig t m ålade<br />

n a tu re -m o rte b ild e r o ch vid e tt par<br />

i färgen rä tt e genartade och p e r­<br />

s o n lig t sedda vin te rla n d ska p .<br />

E. R ic h te r e d elleen sam asta:<br />

— H ä n e llä on ilm e in e n , k e h i­<br />

ty s k e lp o in e n ja virkeänla in e n väria<br />

is ti, jo k a e s ittä y ty y e lo is im m in<br />

ja v ä littö m ä m m in kukkakuvissa.<br />

K u kkie n m aala a ja n a hän on omaa<br />

itseään ja re a lis tis e n herttainen<br />

"T a p a n i"-n im in e n la p sikuva to d is ­<br />

taa e d e lle e n hänen kauniista<br />

avuista a n .<br />

T eodor S c h a lin n ä y tte ly s tä 1945<br />

T a id e m u seossa y h d e ssä T uija<br />

O rsan kanssa:<br />

— N å g o t s ä rs k ilt lovande är, att<br />

m å la rin n a n in te lå te r sig bindas<br />

vid e tt sch e m a e lle r en enda d o ktrin<br />

. H on fö lje r en levande in g ivelse<br />

o c h kan d ä rv id ko m m a till<br />

m ycke t o lik a re s u lta t.<br />

V e ikko P u ro Irm e lin in ta id e h a l­<br />

lis s a o lle e s ta n ä y tte ly s tä 1949:<br />

— H e li O ja n p e rä ltä on m m . reilu<br />

s ti h a h m o ite ltu "N ä k y m ä P ie lis<br />

e ltä " ja in to m ie lis e s ti sivelty<br />

K o lin n ä köala, jo s s a voim akasta<br />

p u n a is ta on ro h k e a s ti s ijo ite ttu<br />

v ih re id e n ja v ih re ä s ä v y is te n har-<br />

• H e li O janperä: S ata m a sta , 1965<br />

maiden p in to je n y h te yte e n . M aala<br />

u ksellin e n o te on v a p a u tu n u t,<br />

m utta sa m a lla va ik u tta v a . ” T y ttö "<br />

on värien sekä v a rjo je n ja v a lo p in ­<br />

tojen suhteen ro h k e a s ti s o m m ite l­<br />

tu.<br />

Yngve B äck sa n o o T u ru n T a ite i­<br />

lijaseuran n ä y tte ly s tä T u k h o lm a s ­<br />

sa 1950:<br />

— B la n d de m e r in te rn a tio n e llt<br />

orienterade v ill ja g näm na Heli<br />

O janperäs på en g ång s u g g e stiva<br />

och dekora tiva "K v a l".<br />

K alle R a u tia in e n T a id e y h d is ty k ­<br />

sen v u o s in ä y tte ly s tä 1962:<br />

— H e li O ja n p e rä on m a a la n n u t<br />

ka u n iis ti ja ilm a v a s ti h e lm eilevän<br />

abstra ktisen s o m m ite lm a n . — H eli<br />

O janperän ke vyesti le ikkivä ty y li<br />

on h ä nelle yh tä o m in ta k e is ta ja<br />

p e rs o o n a llis ta n ä issä lu o n to a tu l­<br />

kitse vissa m a a la u k s is s a k u in hänen<br />

a b s tra k tis is s a s o m m ite lm is -<br />

saankin.<br />

O sm o L aine 1972 B rahen G a lle ­<br />

riassa o lle e s ta y k s ity is n ä y tte ly s tä :<br />

— H e li O janperän k e h ity s h im -<br />

m eäpin ta iste n ja laakeid e n sym -<br />

b o lite o s te n te k ijä s tä e k s p re s s iiv is ­<br />

ten v ä rite o ste n lu o ja k s i on m ie ­<br />

le n k iin to in e n . E k s p re s s iiv in e n väri<br />

saa tuekseen lu ja n p iiru s tu k s e llisen<br />

stru k tu u rin , jo p a n iin , että<br />

teokset to isin a a n vaikuttavat värite<br />

ty iltä g ra a fis ilta tö iltä .<br />

Kun tiedäm m e m iten vaikeaa<br />

elävän olennon p iirtä m in e n on ja<br />

vielä sen liikkeen kuvaam inen,<br />

niin k a ts o is in , e ttä H eli O janperä<br />

on o n n is tu n u t. H evonen ja hevosryhm<br />

ät rakentuvat ju u ri p iirtä m i­<br />

sen varaan, väri on korkeintaan<br />

säestävä.<br />

TUNNUSTUSTA on ta ite il ija tta -<br />

rem m e saanut L ö fg re n in ja Turun<br />

T aid e yh d istykse n sekä Turun T a i­<br />

te ilija se u ra n stipendeinä.<br />

T eoksia on Turun kaupungin<br />

ko koelm issa ja hän s ijo ittu i III s i­<br />

jalle kaupungin sein ä m a a la u skilpailu<br />

ssa 1961.<br />

K IR JA ILIJA H eli O janperä on k irjo<br />

itta n u t kaksi teosta, rom aanin<br />

"H a jo n n u t m aailm a" sekä n o v e llikokoelm<br />

an ” U ko n ilm a ". M olem m at<br />

ovat syntyneet k irjo itta m is e n pakosta.<br />

En saata olla lu e tte le m a tta tä s­<br />

sä yhteydessä n iiden k u v a ta ite ilijo<br />

id e n n im iä , jo tk a rakastavat<br />

m yös k irja llis ta työskentelyä. M ainits<br />

e m a tta kuvataid e a rvoste lijo ita ,<br />

jo tka jo u tu v a t p a ljo n ty ö s k e n te le ­<br />

mään k irjo itu s k o n e e lla , tule e tä ssä<br />

m ieleen H. A h te la (E inar R euter),<br />

H e ikki A sunta, E m il C edercreutz,<br />

G unnar C lem ént, T ito C o llia n d e r,<br />

Erik E hrström , R agnar E kelund,<br />

Rabbe E n cke ll, K aarlo A tra , H a n ­<br />

na F rosterus-S egerstråle, Sven<br />

G rönvall, Axel H aartm an, A n n -<br />

M aria H ä y ré n -M a lm strö m , E rkki<br />

Ilm a ri, Tove Jansson, A arno K arim<br />

o, V iljo K ojo, A n ja K onkka, Y rjö<br />

L iip o la , O nni O ja, L o u is Sparre,<br />

Panu T askinen, H e n rik T ikkanen ja<br />

W ettenhovi-A spa. L u e tte lo o n vo isi<br />

lisätä G a llé n -K a lle la n sekä m o n ia<br />

m uita.<br />

K irja ilija t ovat lu k u ih m is iä . Sen<br />

huom aa tä ä llä k in . H y lly t ovat tiu ­<br />

kasti täynnä te o ksia . Jo p ie n ik in<br />

silm ä ys to d is ta a , e ttä k irja t ovat<br />

s is ä llö ltä ä n painavia. Rakkaus k irja<br />

llis u u te e n y h d is tä ä m e itä ih m i­<br />

siä. V ähäinenkin ko s k e tu s k ir ja llisuuden<br />

m a a ilm a ssa elävään ih m i­<br />

seen rik a s tu tta a m e itä , s illä hänen<br />

m aailm ansa on vä rikkääm p i ja<br />

avaram pi k u in m u id e n p o lo is te n<br />

k u lk ija in . □<br />

EN SIO H A R N I<br />

• H eli Ojanperä:<br />

Virran rannalla, 1946.


Kirjoitusjakuvatpeitetytekijänoikeusasianvuoksi.


Tunnetko Turkua?<br />

-kilpailun ratkaisu<br />

Turkuun viisi<br />

valtion<br />

taiteilijaeläkettä<br />

K irjo itu s ja ku va t p e ite tty tekijä n o ike u sa sia n vuoksi.<br />

Suom en T u ru n n u m e ro ssa<br />

2/<strong>1979</strong> ju lk a is tiin k u vasarja tu rk u ­<br />

la isista ra k e n n u k s is ta ja ju lis te t­<br />

tiin k ilp a ilu ra k e n n u s te n tu n n is ta ­<br />

m ise sta sekä k e h o ite ttiin lä h e ttä ­<br />

mään v a sta u kset. Seuraavassa<br />

s e lvitys ra k e n n u k s is ta ja k ilp a ilu n<br />

ratkaisu.<br />

Kuva 1. S o ta la is te n - ja M atin kadun<br />

ku lm a u k s e s s a s ija its e v a v.<br />

1912 v a lm is tu n u t R akennus- ja<br />

K iv ite o llis u u s o s u u s k u n ta A lu n 4-<br />

kerroksinen ra kennus.<br />

Kuva 2. K ris tiin a n k a tu 2 :s s a s i­<br />

jaitseva 2 -k e rro k s in e n J u g e n d -ty y -<br />

linen, tu m m a n p u n a is e k s i m aala ttu<br />

ko ris te e llin e n k iv ita lo , jo k a valm<br />

istu i n o in v. 1910.<br />

Kuva 3. L in n a n - ja P akkarinkadun<br />

ku lm a u k s e s s a , V e is tä m ö n to -<br />

rin la id a lla s ija its e v a v. 1907 rakennettu<br />

a s u in ta lo , jo n k a alaosa<br />

on kivestä ja ylä o s a p u u sta . Talon<br />

on s u u n n ite llu t ra ke n n u sm e sta ri<br />

Adrian T h om ander.<br />

Kuva 4. K e rttu lin kansakoulu<br />

K e llo n s o itta ja n k a d u n p u o le lta .<br />

K a u p u n g in a rk k ite h ti E. H in d e rs s o -<br />

nin p iirtä m ä k o u lu ta lo v a lm is tu i v.<br />

1912.<br />

Kuva 5. U u d e n m a a n - ja<br />

H äm eenkadun k u lm a u k s e s s a s i­<br />

jaitseva ra kennus, jo n k a vu o sin a<br />

1890 — 91 ra k e n n u tti k a u p p ia s Carl<br />

Ju seliu s ja p iirs i a rk k ite h ti Karl<br />

V iktor R e in iu s. T a lo n on o m is ta ­<br />

nut m m . liik e m ie s K o rkela . N y k y i­<br />

sin sen o m is ta a T u ru n k a u p u n k i ja<br />

siinä o li a ik o in a a n m m . ka u p u n ­<br />

ginjo h ta ja n ja te k n illis e n a p u la is ­<br />

k a u p u n g in jo h ta ja n a s u n n o t. N yt<br />

talossa on tilo ja m m . ka u p u n g in<br />

s o s ia a lito im is to lle ja p o liis ila ito k ­<br />

selle.<br />

Kuva 6. P ih a ra kennus E e rik in k a ­<br />

tu 15:sta. K a d u n p u o le in e n rakennus<br />

tunneta a n A n tin ta lo n a , jo n k a<br />

aikoinaan o m is ti A n tti R aita.<br />

V uodelta 1891 p e rä is in olevan talon<br />

on s u u n n ite llu t a rk k ite h ti O.<br />

R. G a u fin . K uvan p ih a ra ke n n u s on<br />

k uitenkin h u o m a tta v a s ti vanhem pi<br />

ja aivan eri ra ke n n u s. Erään tie ­<br />

don m ukaan se on va n h e m p i kuin<br />

n a a p u rito n tilla s ija its e v a T urun<br />

ruotsalaisen te a tte rin ta lo , jo ka<br />

rakennettiin v. 1839. T alo lienee<br />

A urajoen lä n s ip u o le n ta lo is ta e n ­<br />

sim m ä isiä . K uvassa näkyy n im i<br />

Saima, jo k a n im i k u u lu i ta lo s s a<br />

O m in e e lle ra ittiu s h o te l lille .<br />

R akennus on o llu t m o n ia v u o sia<br />

m yös C E -y h d is ty k s e n Im m a n u e l-<br />

kappelina, k irk k o n a .<br />

Kuva 7. T urun u rh e ilu p u is to s s a<br />

sijaitseva "V illa B lo m b e rg ” . K e n ­<br />

tän ra ke n n u tti Å b o Id ro tts v ä n n e r<br />

— T urun U rh e ilu n y s tä v ä t. L e h to ri<br />

ja vo im is te lu n o p e tta ja Johan<br />

A u g u st B lom berg o li puuham ies<br />

seurassa. V. 1922 o s te ttiin Terijo<br />

e lta karja la ishuvila , johon<br />

B lo m b e rg seuraavana vuonna<br />

m u u tti. Kun u rh e ilu p u is to ja rakennus<br />

v. 1943 tu liv a t kaupungin<br />

o m istu kse e n ovat "v illa ssa ” asuneet<br />

u rh eiluvalm entaja Paavo<br />

K arikko, u rh e ilu to im e n jo h ta ja Lasse<br />

P ostinen ja A lpo Ikkala perheineen.<br />

Kuva 8. A urajoen länsirannalla,<br />

lähellä ra u ta tie silta a sijaitseva ent.<br />

P oikolaisen veneveistäm ön rakennus,<br />

jo ka tu n n e ttiin m yös T ita n i-<br />

kin n im e llä . R akennus on ä skettäin<br />

purettu.<br />

☆ ☆☆<br />

K ilp a ilu u n saapui parikym m entä<br />

vastausta, osa o ike ita ja osa virheellisiä<br />

. Oikean vastauksen lähettäneiden<br />

kesken s u o rite ttiin arvonta.<br />

Turun Y lio p isto kirja kaupan lahjo<br />

itta m a n prof. R eino Lennon s y k ­<br />

syllä ilm estyvän teoksen "S e lla ista<br />

o li eläm ä Turussa vuosisadan<br />

vaihteessa" saivat Ju s s i Siivonen,<br />

O sm o L a h ti ja Eero Karanko.<br />

O p e tu s m in is te riö on m yöntänyt<br />

yhdeksällekym m enelle v iid e lle eri<br />

ta idealojen edusta ja lle valtio n ta i­<br />

teilijaeläkkeen jo k o täysim ä ä rä isenä<br />

tai osakeläkkeenä. Eläkkeen<br />

saaneista o li kuva-, n ä yttä m ö - ja<br />

säveltaiteen e d u s ta jia kussakin<br />

ryhm ässä y li 20, elokuvataiteen<br />

ryhm ässä 4, k irja llisu u sryh m ä ssä<br />

8, ta id e te o llis u u s ry h m ä s s ä 5, valo<br />

kuvataideryhm ässä 4 ja m uissa<br />

ryhm issä 3.<br />

T urkuun m yö n n e ttiin viis i ta ite i­<br />

lija e lä ke ttä , Jonka salvat ta ite ilija t<br />

Laila Säi lä -H e n rlksson Ja Liisa<br />

Tanner, n ä y tte lijä t K aarina Vahtonen-Saarlnen<br />

ja E sko V ettenranta<br />

sekä k a p e llim e sta ri R udolf<br />

N iendste d t. □<br />

Teoksen saa noutaa k .o . kaupasta<br />

sen ilm e s ty tty ä . Turku-seuran painattam<br />

ia vanhaa Turkua esittä viä<br />

lito g ra fio ita saivat T o in i Linnaoja,<br />

Ism o M attsen ja M a rtti Laiho, jo ille<br />

p a lk in to lähetetään p o stitse.<br />

PS. Suom en Turku -lehden jo u ­<br />

lukuun num erossa ju lkaista a n uusi<br />

k ilp a ilu Tunnetko Turkua?<br />

TURKU-SEURAN SYYSJUHLA<br />

ILM AR I RIN N E<br />

Turun linnassa torstaina 25 päivänä lokakuuta <strong>1979</strong><br />

klo 19. 750-v.juhlat jatkuvat, hyvä ja runsas ohjelma.<br />

Pääsyliput 10:— , johon hintaan sisältyy kahvi ja vaateraha.<br />

Lippujen ennakkomyynti Kansallisessa Kirjakaupassa<br />

ja naistoimikunnan jäsenillä.<br />

Jäsenet ystävineen tervetulleita!<br />

ÅBO-SAMFUNDETS HÖSTFEST<br />

i Abo Slott torsdagen den 25.10<strong>1979</strong> kl 19. R ikhaltigt<br />

program. Vi firar ännu stadens 750-årsjubileum. Biljetter<br />

10:— inklusive kaffe och garderobsavgift.<br />

Förköp av biljetter i Kansallinen Kirjakauppa Oy.<br />

Medlemmar jämte vänner hjärtligt välkomna.<br />

H<br />

Styrelsen<br />

48


Kaskukilpailun parhaat<br />

saivat palkintonsa<br />

■ W äinö Aaltosen m useon<br />

kahviossa järjestettiin torstaina<br />

28. 6. <strong>1979</strong> vaatim aton<br />

juhlah etki Turku-seuran järjestäm<br />

än kaskujen keruukilpailun<br />

päätöksenä ja palkintojen<br />

jakotilaisuutena.<br />

K a s k u to im ik u n n a n p u h e e n jo h ta ­<br />

ja H e ik k i W in te r s e lo s ti to im ik u n ­<br />

nan ty ö tä ja lu o n n e h ti saapuneita<br />

k a s k u ja ja k a s k u ilijo ita . T o im ik u n ­<br />

nan s ih te e ri Ilm a ri R inne s e lo s ti<br />

k ilp a ilu je n tu lo k s ia ja lu ki p a lk ittu<br />

je n k a s k u ilija in ka sku ja , jo is ta<br />

o h e isena ju lk a is ta a n kym m enen<br />

kaskua.<br />

T u rku-seura n p u h e e n jo h ta ja O lli<br />

K e s tilä ja k o i p a lk in n o t. P o lk u p y ö ­<br />

rän la h jo itti T u n tu rip y ö rä O y ja<br />

te k s tiile jä K e s tilä O y. Lisäksi ja e t­<br />

tiin seuran k irjo ik s i s id o tta m a a<br />

S uom en Turku -le h te ä . K a s k u k ilp<br />

a ilu n tu lo k s e t ju lk a is tiin le h te m ­<br />

me n u m e ro ssa 2/<strong>1979</strong>.<br />

EINO LE H TIN E N :<br />

T u rk u la is e n S o s ia lis ti -lehden<br />

p ä ä to im itta ja n a o li vu o sin a<br />

1925— 28 T oivo R a in io . Työväen<br />

S a n o m a le h tie n T ie to to im is to (TST)<br />

lä h e tti s o s ia lid e m o k ra a ttis ille<br />

m a akunta (p iiri) le h d ille a in e isto a ,<br />

m m . a rtik k e le ita (p ä ä k irjo itu k s ia )<br />

a ja n k o h ta is is ta k y s y m y k s is tä .<br />

A rtik k e li saapui yle e n sä jo ka to i­<br />

seen lehden n u m e ro o n ja p ä ä to i­<br />

m itta ja t k ä y ttiv ä t näm ä hyväkseen,<br />

k o ska s ite n va p a u tu iva t itse k irjo<br />

itta m a s ta . A rtik k e lit o li k irjo ite t­<br />

tu o h u e lle ns. ” s ilk k ip a p e rille ''.<br />

Eräänä päivänä le h d e lle o li tu l­<br />

lu t p o s tis s a a rtik k e li, jo k a k ä s itti<br />

k o lm e liu s k a a . T o im itu s s ih te e rin<br />

ry h ty e s s ä lähettä m ä ä n k ä s ik irjo i­<br />

tu s ta k o n e la to m o o n , hän y llä tty i<br />

to d e te s s a a n 3 -liu s k a is e s ta k ä s ik irjo<br />

itu k s e s ta p u u ttu v a n ke s k im m ä i­<br />

sen liu s k a n .<br />

T o im itu k s e n p a p e rik o rit, jä te p a ­<br />

p e rivara sto ja p ö y tä la a tik o t sekä<br />

m o n e t m u u t p a ikat tu tk ittiin tark<br />

o in , m u tta k a d o n n u tta liu s k a a ei<br />

lö y ty n y t. L o p u lta jo k u e ts ijö is tä<br />

m u is ti p ä ä to im itta ja n tarvitsevan<br />

ja k ä yttä vän s u u ris s a k a lo s s e is ­<br />

saan ” to p n in k ia ". O li näet o s ta n u t<br />

liia n s u u re t k a lo s s it ku n sai sam<br />

a lla h in n a lla .<br />

P ä ä to im itta ja n k a lo s s it ta rka s­<br />

te ttiin ja vasem m an ja la n k a lo s ­<br />

s is ta lö y ty i k a d o n n u t k ä s ik irjo itu s -<br />

liu s k a . T ila n n e o li p e la s te ttu ja<br />

• Kaskukilpailun kolme parasta valokuvattuna W äinö Aaltosen museon tasanteella.<br />

Vasem m alla varatuomari Tauno Ceder (2-sija), rouva Rauha Jarkka (3-sija)<br />

ja toim ittaja Eino Lehtinen (1 -sija). Toim ittaja Lehtinen voitti myös Turkuseuran<br />

v. 1968 järjestäm än kaskukilpailun. — Kuva: Ilmari Rinne.<br />

seuraavan päivän S o s ia lis ti -le h ­<br />

dessä ju lk a is tiin T S T :n lähettäm ä<br />

a rtik k e li.<br />

TA UNO CEDER:<br />

T urun h o v io ik e u d e n lähettä jä n ä<br />

to im i 1920— 40 lu v u illa fil.m a is t.<br />

A rth u r P etter F o rsm a n , varsin san<br />

avalm is herra. H o v io ikeuden jä ­<br />

senet o liv a t yle e n sä ru o ts in k ie lisiä<br />

, m u tta p itiv ä t kunnia -a sia n a a n ,<br />

että s u o m e n k ie lis e t päätökset o livat<br />

k ie le llis e s ti o ik e in k irjo ite tu t.<br />

Kerran o li k y s y m y s n iih in a ik o ih in<br />

y le is e s tä m a k u u h u o n e itte n h u onek<br />

a lu s ta k o m u u d is ta , jo s s a o li<br />

y lin n ä tila a p e su va d ille , sen alla<br />

v e s ik a n n u lle ja a lin n a n .s . ykskorv<br />

a ise lle . H yväksyttävää, p u h ta a sti<br />

s u o m e n k ie lis tä nim e ä ei ta h to n u t<br />

lö ytyä , jo llo in F o rsm a n , jo k a sattu<br />

i kuule m a a n a sia sta , e h d o tti n i­<br />

m ity s tä " lir im ö " . S eurauksena o li,<br />

e ttä hän itse sai suppeassa p iiris ­<br />

sä kantaa m a in ittu a nim eä.<br />

RAUHA JARKKA:<br />

K un P iik k iö n tä h tito rn i o li rak<br />

e n te illa sodan p ä ä tty m is v a ih e e s ­<br />

sa, sa n o i Y rjö V äisälä:<br />

— U n k a rila is e t o vat tila n n e e t<br />

sa m a n la isen, he näkevät sieltä<br />

e te lä is e lle p a llo n p u o lis k o lle . Kun<br />

heidän to rn in s a on v a lm is niin<br />

s u o m a la is -u g rila is e t ka n sa t h o ita ­<br />

vat y k s in avaruuden kie rto tä h tie n<br />

k e k s im is e n . M u u t m aat voivat anta<br />

u tu a to is e n la is iin te h tä v iin .<br />

U n karin ra k e n ta m is e lle tu li este<br />

itä . Lupaus jä i ko k e ile m a tta .<br />

A D O LF A C H R ÉN :<br />

Satavan la u tta lä h ti la itu ris ta .<br />

R antaan saapui ä ä n im e rk k e jä antava<br />

h e n k ilö a u to . L a u tta ja tk o i<br />

m atkaansa to is e lle ra n n a lle . Lautan<br />

tu ltu a ta k a is in tu li h e n k ilö a u ­<br />

to s ta u lo s h e rra sm ie s, jo ka k o v is ­<br />

te li k u lje tta ja a , m ik s i täm ä ei pala<br />

n n u t ta k a is in , vaikka la u tta oli<br />

vasta m u u ta m ia m e tre jä rannasta<br />

a u to n tu lle s s a . L a u ttu ri:<br />

— En mä käänny koskaan taka<br />

isin kun mä kerran lä h te n y olen.<br />

H errasm ies:<br />

— T ie d ä tte k ö , ku ka m in ä olen?<br />

L a u ttu ri:<br />

— En tiä rä vaa.<br />

H errasm ies:<br />

M in ä o le n jo h ta ja Lappala in e n .<br />

L a u ttu ri:<br />

O lkka vaik e s k im o , m u t ta kaisin<br />

en käänny.<br />

HELVI H E LA N K O :<br />

T urun L yseon lu o n n o n tie te e n<br />

le h to rilla Don W ik s trö m illä ("V ik -<br />

s iiiä ") o li ta p a n a anta a h y v is tä<br />

vastauksista "p lu s s a ” , jo n k a hän<br />

m e rkitsi m u is tik irja a n s a . P ojat o livat<br />

in n o k k a ita su o s itte le m a a n<br />

plussia. K erran R a u n o Jäykän<br />

vastattua, lu o kka h u u te li p lu ssaa,<br />

m utta V ik s i h e rm o s tu i: "E n m in ä<br />

nyt e h d i." Eräs o p p ila is ta h u u si<br />

k o iru u ksissa a n : "K y llä sen tä y ty y<br />

saada p lu s s a , kun s illä on 400<br />

k a svia kin ". V ik s i in n o s tu i: "V a i o i­<br />

kein 400 kasvia. P itää antaa p lu s ­<br />

sa".<br />

Nyt o li p o ikaparka pahem m assa<br />

kuin pulassa. E ihän h ä n e llä o llu t<br />

kuin hädin tu s k in ju u ri ne v a a d itu t<br />

200 kasvia. K averin lö y ly ttä m is e s -<br />

tä ei o llu t a pua ja V ik s ille ei v o i­<br />

nut m ennä a siaa se littä m ä ä n —<br />

siinä o lis iv a t m enneet p lu s s a t ja<br />

m aine — ja u h k a a v a s ti lä h e styi<br />

aika, jo llo in k a s v it o li vietävä n ä h ­<br />

täväksi.<br />

S illo in v ä lä h ti. V ik s i o li m yös<br />

Turun B io lo g is e n m u seon in te n ­<br />

dentti ja o li h u o lis s a a n ke rto n u t<br />

p o jille , e ttä E rn o b iu s -k o v a k u o ria i-<br />

nen o li te h n y t m u s e o s s a pahoja<br />

tuhoja. Jäykkä p a in u i erään tu n n in<br />

loputtua V ik s in p u h e ille ja v a litti,<br />

että jo ku tu h o la in e n on s yö n yt<br />

hänen kasvejaan. Ei kai vaan<br />

Ernobius?<br />

V iksi in n o s tu i: "O n k o se s y ö n y t<br />

ihan p y ö re itä re ik iä p a p e rin lä p i? "<br />

— O n, on ja k a s v it ovat vain<br />

hienoa purua.<br />

P u h u ttiin p a ljo n tu h o s ta ja tu ­<br />

h o la isista ja lo p u k s i V ik s i to te s i:<br />

"E ttä on lö y tä n y t ih a n E rn o b iu k-<br />

sia. Pitää antaa p lu s s a ” .<br />

OSSI LAAPO TTI:<br />

1950-luvulla o li o p p ik o u lu n ensim<br />

m ä iselle lu o k a lle p ä äsem inen<br />

Turussa e rittä in va ikeata . K o u lu ja<br />

o li liian vähän ja s u u re t m äärät<br />

hyväksyttyjä o p p ila ita o li jä te ttä vä<br />

ovien u lk o p u o le lle .<br />

Ä id it tekivät lu o n n o llis e s ti<br />

kaikkensa saadakseen oman lapsensa<br />

k o u lu u n ” , kertoi Turun S uom<br />

alaisen Y h te iskoulu n rehtori<br />

koulu n e u vos Juhani V uorela. "H e<br />

p iirittiv ä t m in u t kansliassani ja jo ­<br />

kainen heistä p yysi, vaati tai ruko<br />

ili, e ttä ju u ri hänen lapsensa<br />

tu lis i o tta a koulu u n . M inä o lin<br />

heistä ihan pääsem ättöm issä.<br />

M u tta s itte n sain loistavan a ja tu k ­<br />

sen, lähetin kaikki lehto ri Oiva<br />

M ie ttise n p u h e ille . Ja kun täm ä<br />

loistava kaunopuhuja ja älyniekka<br />

o li n e ljä n n e stu n n in ajan keskuste<br />

llu t ä itie n kanssa, poistu ivat nämä<br />

k o u lu s ta syvästi k iito llis in a<br />

siitä , e ttä heidän lapsensa ei o llu t<br />

päässyt o p p ik o u lu u n ".<br />

S. P. LILJEQVIST:<br />

Turussa to im i aikoinaan kond<br />

u k tö ö rin ä Skoberg -n im in e n ru o t­<br />

sin k ie lin e n m ies, jo ka ei koskaan<br />

o p p in u t puhum aan virheetöntä<br />

suom ea. Junam iesten täytyi usein<br />

m ie ttiä ko n d u k tö ö riltä saam iaan<br />

työm ääräysten ta rko itu sta , s illä<br />

e s ite tty n ä virh e e llis in sanam uod<br />

o in a ih e u ttiva t ju nahenkilökunn an<br />

keskuudessa raja to n ta h ilp e y ttä ja<br />

iloa.<br />

Eräänä kovana pakkastalvena<br />

S kobergin johtaessa vaih to työtä<br />

T urun ratapihalla, ilm o itti v e tu rin ­<br />

k u lje tta ja , e tte i enää voida jatkaa<br />

v a ih to työ tä , koska pakkasen jo h ­<br />

d o s ta p o ltto p u id e n m enekki on ollut<br />

ta v a llis ta runsaam paa. V eturin<br />

on m entävä täydentäm ään polttoainevarastoaan<br />

v e tu rita lliin .<br />

— Hyvä on, ilm o itti S koberg.<br />

Me o tta sam ala ruakapaussi koko<br />

tis u ris a k k i (p ä ivysm ie h istö ).<br />

— M inne s itte n m enette syöm<br />

ään? kysyi vaihdem ies.<br />

— Pojat syö kahvila Taim i ja ku<br />

on kylm ä , e ttä viluväret käy m inu<br />

se ljä lle s, syön m inä läm pim än<br />

la m p p u p u tkan ja kone (veturi) meni<br />

puuhu, k u u lu i S kobergin vastaus.<br />

MARTTI RATU:<br />

Lääkäri A arnio<br />

(isäni Paul Laaksosen kertom a)<br />

Ä itin i o li kuum esairaana. Isäni<br />

tie s i, että tri A a rn io ilta p u o le lla<br />

päivää astelee p itk in H äm eentietä<br />

m ennessään kesähuvilalleen L itto<br />

is iin . Isäni a s e ttu i "p a s s iin ” p ie ­<br />

nen pellonsaran päähän H äm eentien<br />

varteen. A arnio tu li ja isäni<br />

e s itti tä lle asiansa. M iehet a s te livat<br />

p itk in ojanvie rtä s y n ty m ä tö lliini.<br />

Lääkärinä A a rn io h o iti tehtävänsä.<br />

Isäni o li k e ittä n y t kahvia ja<br />

te h n yt m uutam an vaatim attom an<br />

voileivän ja kysyi:<br />

— M a is tu is ik o kahvi herra to h ­<br />

to rille ? A a rn io sanoi sen m a istu ­<br />

van p itkän työpäivän jälkeen. J u o ­<br />

tiin kahvit ja isäni kysyi:<br />

— P a ljonko o le n velkaa herra<br />

to h to rille ?<br />

Aarnio:<br />

— Ettehän te m itään velkaa ole.<br />

Paljon enem m än tä m m ö is e t kahvit<br />

m aksavat kuin yksi lääkä rillä<br />

k äynti.<br />

HJ. SU O M INEN :<br />

Pikku Pukin ra vintolassa o li a i­<br />

koinaan useita lih a via , p yöre itä ja<br />

hyvinvoivan näköisiä ta rjo ilijo ita .<br />

Yksi n u orem m ista ta rjo ilijo is ta o li<br />

k u ite n kin laiha ja h e n to ty ttö . Hän<br />

e r o ittu i. selvästi pyörehköjen jo u ­<br />

kosta. R avintola o li tu n n e ttu hyvästä<br />

ja runsaasta ruoasta.<br />

Bruuno H edenström ja H ugo<br />

H eljander (m y ö h e m m in M elto la )<br />

tu livat syöm ään P ikku Pukin ravintolaan.<br />

H e ille ta rjo ili tu o laiha<br />

neitonen. H edenström kysyi:<br />

— E tte kai ole vielä o llu t kauan<br />

täällä työssä?<br />

Lähellä o llu t kaikkein pyylevin<br />

ta rjo ilija Senja Vem an k u u li täm än<br />

ja k iire h ti vastaam aan:<br />

— Hän on vasta e n sim m ä istä<br />

päivää työssä, m u tta m in ä olen<br />

o llu t jo lik i 20 vuotta.<br />

VÄINÖ SU O M INEN :<br />

Liedon akka tu li h e vosella T urkuun<br />

m unkkeja m yym ään. A am u-<br />

p im eällä hevonen m eni kärryineen<br />

ojaan ja m u n k it m yös.<br />

Akka noukki m unkkeja o ja s ta ja<br />

ju tte li itsekseen:<br />

— M unkki ja ei m u n k k i, m u n kki<br />

ja ei m unkki.<br />

Hevonen o li päästä n yt om ia<br />

m unkkejaan jo u k k o o n .<br />

• T u rk u -s e u ra n jä rje s tä m ä n k a s k u ­<br />

jen k e ru u k ilp a ilu n p a lk in to je n ja ko -<br />

tila is u u d e n o s a n o tta jia . T a k a n a s e itse<br />

m ä s v a s e m m a lta k a s k u to im ik u n ­<br />

nan p u h e e n jo h ta ja , a s e s s o ri H e ik k i<br />

W in te r. — Kuva: Ilm a ri R in n e.


Turun rakentamisen<br />

750 vuotta 7 5 O<br />

■ Suom en Turun kolm essa edellisessä<br />

numerossa julkaistiin luettelo<br />

kaupungin 750-juhlavuoden<br />

kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen<br />

tapahtum ista Turussa.<br />

Tässä numerossa julkaistaan luettelo<br />

juhlavuoden viimeisen neljänneksen<br />

tapahtum ista ja tilaisuuksista.<br />

Tähän luetteloon, kuten<br />

aikaisem m inkin julkaistuihin, on<br />

o tettu tapahtum at ja tilaisuudet,<br />

jo tka m ääräaikana Ilm oitettiin<br />

Turun kaupungin m atkailutoim istolle,<br />

joka on laatinut juhlavuoden<br />

tapahtum akalenterin ja painattanut<br />

kaupungin matkailulautakunta.<br />

□<br />

LOKAKUU<br />

1.10. T urun Suom alaisen Säästö<br />

p a n k in 750-vuotisjuhlav<br />

iik k o<br />

1.— 7.10. K a u p p a h a lliviikko<br />

6.10. Turun K lassillisen lyseon<br />

100-vuotisjuhla — A ka te ­<br />

m ia ta lo n ju h la sa li<br />

7.10. T urun p o lk u re tk i<br />

7.10. ” M itä me annam m e laps<br />

e lle ” . — K o n s e rttita lo<br />

9.10. E s ite lm ä tila is u u s<br />

"H is to ris k a sägner som<br />

v ittn e s b ö rd o m fin la n d s ­<br />

svensk n a tio n a lis m ” —<br />

K ate d ra lskola n i A bo<br />

10.10. A voin te n ovien päivä A-<br />

k lin ik k a s ä ä tiö n T urun<br />

nuorisoasem a lla<br />

K auppia ska tu 1<br />

13.10. S u o m i— P uola m aaottelu<br />

painonnosto ssa — K u p ittaan<br />

u rh e ilu h a lli<br />

15.10. M u llin Lie kki ry:n<br />

1 0 -vuotisjuhla<br />

15.10. T u rk u la is ta tu tk im u s ta ,<br />

17.10. y le is ö lle ta rk o ite ttu<br />

22.10. s tu d ia generalia-sarja —<br />

24.10. T urun y lio p is to n lu e n to ­<br />

s a li I<br />

17.10. T urun S o ro p tim is tik lu b i<br />

ry:n v u o s iju h la<br />

20.— 21.10. K ansainväliset m iekkailuk<br />

ilp a ilu t Turun 750-vuotisju<br />

hlavuoden kunniaksi —<br />

K u p itta a n u rh e ilu h a lli<br />

21.10. K a n s a n m u s iik k ita p a h tu -<br />

m a — K o n s e rttita lo<br />

21.10. R u n o m a tin e a ” T u rku 750<br />

v.” — S ib e liu s-m u seo<br />

25.10. Turku-seuran syysju h la<br />

— T urun lin n a<br />

26.10. N ä yte lm ä ” T a p a h tu i P iisp<br />

a n k a d u lla ” —<br />

M A P -kirkko<br />

26.— 28.10. N ainen P ohjolan k u lttu u ­<br />

rissa -sem inaari — Turun<br />

suom alainen työväeno<br />

p is to<br />

28.10. Lasten ra ittiu s ju h la —<br />

T urun V PK:n ta lo<br />

L o p p u syksyllä : H enry Edm an, Turun<br />

kauppahalli -n ä y tte ly — T urun lin n a<br />

Loka— m arraskuun vaihteessa: Turun<br />

K am erat ry:n 5 0 -vuotisju h la n ä ytte ly<br />

— W äinö A a lto sen m useo<br />

T urun T overien 5 0 -vuotisju h la ja<br />

valoku vanäytte ly<br />

MARRASKUU<br />

S im o S appisen m u isto -<br />

k ilp a ilu t — K u p itta a n<br />

u rh e ilu h a lli<br />

3.11. T urun K isa-Toverien<br />

liik u n ta n ä y tö s — Turun<br />

suom a la in e n työ väeno<br />

p is to<br />

10.11. T urun H am m aslääkäriseura<br />

ry:n 60-vuotisju h la<br />

— H am burger Börs<br />

10.11. Turun kaupungin kauppak<br />

o u lu n 60-vuotisju h la —<br />

K o n s e rttita lo<br />

11.11. Isän päivän tem paus —<br />

R uissalo<br />

11.11. Tuokiokuvia turku la isista<br />

naisista kautta vuosisatojen<br />

(suom e n kie liset e sitykse<br />

t) — Å b o Svenska<br />

11.11. SVUL tänään — K o n se rttita<br />

lo<br />

15.11. Svenska K lubbenin<br />

90-vuotisju h la<br />

25.11. L iik u n ta ju h la —<br />

K o n s e rttita lo<br />

25.— 26.11. N u o riso n rauhansem<br />

inaari<br />

26.10. Turku-seuran syyskokous<br />

— vanhuste n ta lo<br />

Lehm usvalkam assa<br />

JOULUKUU<br />

V u o s in ä y tte ly H atut ja<br />

saalit, sukat ja kengät<br />

ja tk u u T urun linnassa<br />

Katetut joulu p ö yd ä t -näytte<br />

ly jo u lu k u u s s a T urun<br />

linnassa, K äsityöläism<br />

u seossa ja A pteekkim<br />

useossa<br />

1.12. Karjalainen ku lttu u riju h la<br />

— T urun K arjalaiset ry:n<br />

to im ita lo<br />

1.12. R u o ts in k ie lis te n partioku<br />

n tie n kaupunkite<br />

m p a u s<br />

14.12. S uom en M a tk a ilu liito n<br />

liitto k o k o u s<br />

16.12. J o u lu k o n s e rtti — MAPk<br />

irk k o<br />

24.12. Jo u lu ra u h a n ju lis tu s —<br />

V anha S u u rto ri<br />

31.12. U udenvuoden vastaano<br />

tto — T u o m io k irk o n<br />

portaat<br />

” Aboensis”<br />

esittelee<br />

Turun<br />

kirjailijoita<br />

L o u n a is -S u o m e n K irja ilija t ry on<br />

ju lk a is s u t T urun 7 5 0 -vuotisju h la n<br />

m e rkeissä k u lttu u rih is to ria llis e n<br />

d o k u m e n tin "A b o e n s is ". Teos s i­<br />

sältää tu rk u la is k irja ilijo id e n a ik a i­<br />

s e m m in ju lk a is e m a to n ta essee- ja<br />

ru n o tu o ta n to a s u o m e n -, ru o tsin -<br />

ja e e s tin k ie le llä .<br />

Teokseen ovat k irjo itta n e e t mm.<br />

k irja ilija t Kai K y ö s ti K aukovalta,<br />

P irkko Ja a ko la , B o d il L in d fo rs ,<br />

S a m p o H aahtela, V e ik k o P olam eri,<br />

Jaakko H aavio, M arkku In to , H ja l­<br />

m a r K ro k fo rs , K a a rlo Is o ta lo , Salme<br />

R a a tm a -R o se n ste in , K osti<br />

S iro n e n , A rvi A u v in e n , M a rja -L iisa<br />

P u p u tti, E rkki M ä k in e n , Turkka<br />

S u o m in e n ja Jukka Parkkinen.<br />

K irjo itu s p y y n tö lä h e te ttiin k a ik ille<br />

y h d is ty k s e n jä s e n ille , m u tta k irjo<br />

itta n e id e n lu e tte lo s ta p u u ttu vat<br />

m m . A n n i Polva ja J a rk k o Laine.<br />

T e o kse n , jo n k a p a in o s on 1 000<br />

k a p p a le tta , to im itu s k u n ta a n ovat<br />

ku u lu n e e t k ir ja ilija t Kai K yösti<br />

K a u kovalta , K a a rlo Is o ta lo , M arkku<br />

In to ja E rkki M ä kin e n . Turun<br />

k a u p u n k i on m y ö n tä n y t teoksen<br />

ju lk a is e m is e e n 20 000 m arkan<br />

a vu s tu k s e n . Y h d is ty k s e n lähiajan<br />

s u u n n ite lm is s a on m m . p e rin te is ­<br />

ten L ö y s ä lä is p ä iv ie n jä rje s tä m in e n<br />

ja ju lk a is ta keväällä koem ielessä<br />

k irja llin e n a ik a k a u s le h ti. □<br />

Pietari<br />

Kalmin<br />

200-vuotismuisto<br />

Turussa v ie te ttiin s yysku u n 2 —<br />

3 päivinä T urun y lio p is to n to im e s ta<br />

turkulaisen lu o n n o n tu tk ija ja p ro ­<br />

fessori P ietari K a lm in (1716— 1779)<br />

m uisto ju h lia .<br />

K alm o li U p sala ssa L in n e n läheisiä<br />

o p p ila ita . K un K alm n im i­<br />

te ttiin 1747 T u rk u u n p ro fe s s o rik s i<br />

Turun A k a te m ia a n , hän lä h ti e n sin<br />

pitkälle o p in to m a tk a lle Y h d ysvalto<br />

ih in ja Kanadaan.<br />

M atkalta hän to i m ukanaan s i­<br />

käläisiä kasveja ja p u id e n ta im ia<br />

sekä is tu tti n iitä k o k e ilu tila lle H irvensalon<br />

S ip salo o n e li S e u lu u n ja<br />

Turkuun A u ra jo e n ra n n a lle a lueelle,<br />

jossa nyt s ija its e e S ib e liu s-m u seo<br />

ja T urku-seuran pela sta m a vanha<br />

K ingelinin huvim aja.<br />

Y lio p is to n jä rje s tä m ä n ju h la n<br />

yhteydessä p a lja s te ttiin m u is to -<br />

Toiminta<br />

p ä h k i n ä n -<br />

kuoressa<br />

H u v ito im ik u n n a n p ö y tä k irjo je n<br />

mukaan vuoden 1905 aika n a jä r­<br />

je s te ttiin y h te e n sä 10 tila is u u tta : 5<br />

laatta S ib e liu s-m u se o n to n tilla lähellä<br />

ko. tam m ea. T oinen m u isto -<br />

laatta p a lja s te ttiin Hirvensalon<br />

S eulussa K a lm in koetilan paikalla.<br />

• S uom en R a u ta tie lä is y h d is ty k s e n T urun osa sto n huvito im lkunta a n<br />

vuonna 1905 k u u lu i y h d is ty k s e n jo h to k u n n a n valitsem ana 13 jäsentä.<br />

Kuvassa ta ka rivissä v a sem m a lta L. S aarinen, V. O llo n q v ls t, Hj. G rönlund,<br />

H. Vigren ja H. K o s k in e n . E tu riv is s ä K. G rö n ro o s, H. L ehtim äki, pöydän<br />

ääressä E. K a re n iu s (s ih te e ri), J. Palen (p u h e e n jo h ta ja ), K. V estlund (varapuheenjohta<br />

ja), L. L a ssander, J. L in d e ll ja K. Lehtovaara (ra h a sto n h o i­<br />

taja).<br />

• P ietari K a lm in 200 vuotta s itte n is tu tta m a ta m m i s ija its e e S ib e liu s-<br />

m useon to n tilla . Lähellä on m m . T urku-seuran s iirtä m ä K in g e lin in h u vim<br />

aja. — Kuva: Ilm ari Rinne<br />

y le is tä , 3 om assa h uoneistossa<br />

toverien ja tu ttu je n kesken, 2 perh<br />

e iita m a a ja 1 h uvim atka laivalla<br />

s a a risto o n . Lisäksi h u vito im iku n ta<br />

ja neulom aseura järje stivät y h te i­<br />

sesti 2 iltam aa neulom aseuran rah<br />

aston kartu tta m is e k s i. Puhdasta<br />

tu lo a n ä istä ka ikista tila is u u k s is ta<br />

o li yhteensä 700 m arkkaa, m ikä<br />

varm aan oli te rv e tu llu t lisä ta lo u s­<br />

arvion tu lo p u o le lle .<br />

Tässä tila is u u d e s s a o li o s a n o tta jia<br />

m m . Turku-seurasta. □<br />

ILM A R I RINNE<br />

Vieläkö<br />

jäsenmaksu<br />

maksamatta?<br />

T urku-seuran jäsenm aksu<br />

vuodelta <strong>1979</strong> on vielä jo ilta k in<br />

jä se n iltä m aksam atta. M ikäli<br />

keväällä lähetetty p o s tis iirto -<br />

k o rtti on h ävinnyt, n iin jä se n ­<br />

m aksun voi m aksaa ta v a llis e lla<br />

s iirto k o rtilla Turku-seuran tilille<br />

TU 32 300 — 4. Jäsenm aksu<br />

on 25 m k ja perheen m u ilta jäs<br />

e n iltä 5 mk.<br />

Jäsenyys ja tkuu ja Suom en<br />

Turku -le h ti tu le e jo k a is e lle<br />

vu o s itta in ilm an eri tila u s ta .<br />

Täm ä on jo u s ta v in ja h e lp o in<br />

tapa jä senasioiden h o ita m i­<br />

seen.<br />

Jäsenyyden peru u tu s ku o le ­<br />

m an tai m uun s yyn ta kia pyydetään<br />

ilm o itta m a a n Turkuseuralle.<br />

S am aten on tehtävä<br />

tapauksissa, jo llo in lehden tilaaja<br />

ei ole seuran jäsen.<br />

O heinen valokuva o lk o o n m u is ­<br />

tona ahkerasta ja to im in ta k y k y i­<br />

sestä h u v ito im ik u n n a s ta , jo k a parhaansa<br />

mukaan ja vaivojaan säästäm<br />

ä ttä jä rje sti huvia, v iih d e ttä Ja<br />

o petta vaista ohje lm a a y h d is ty s -<br />

väelle ja heidän p e rh e itte n sä jä se ­<br />

n ille . □<br />

EIN O SALO N E N


Kevään opintoretket<br />

S u o m e n T u r k u - le h d e n ju h la n u ­<br />

m e r o s s a k e s ä llä s e lo s t e t t iin s e u ­<br />

ra n k o lm a t t a o p in to r e tk e ä R u is s a ­<br />

lo o n 1 7 . 5 . ja t o d e t t iin r e tk i o n ­<br />

n is tu n e e k s i. O s a n o tta jia o li n o in<br />

3 0 0 . K o s k a k o lm e n m u u n re tk e n<br />

s e lo s tu k s e n k ä s ik ir jo it u s jo s s a k in<br />

v a ih e e s s a h ä v is i, ju lk a is t a a n o h e i­<br />

s e n a ly h y t jä lk is e lo s t u s .<br />

E N S IM M Ä IN E N o p in to r e tk i 3. 5.<br />

In k a - n a u h a te h ta a s e e n<br />

ja P a a t tis il-<br />

le . S u o m e n s u u r im m a s s a , m o n io -<br />

s a s t o is e s s a n a u h a te h ta a s s a s u o r i­<br />

t e t t i i n k ie r to k ä y n ti te h ta a n te k n i­<br />

s e n h e n k ilö k u n n a n o p a s tu k s e lla .<br />

T e h ta a lta s i i r r y t t i i n T u r u n le n to ­<br />

k e n tä lle , jo s s a t u t u s t u t t ii n u u te e n<br />

te r m in a a liin , jo k a o n e n tis tä p a l­<br />

jo n la a je m p i ja v a r u s te t tu m o n illa<br />

le n n o n o h ja u s ta p a r a n ta v illa la itt<br />

e illa . M y ö s y le is ö t ila t o v a t k ä y ­<br />

t ä n n ö llis e t ja u u d e n a ik a is e t.<br />

R e tk i ja tk u i P a a t tis ille , jo n k a<br />

k u n n a n t a lo n ju h la s a lis s a p id e t t iin<br />

y h t e is k o k o u s . A g r o lo g i T a ito J u s ­<br />

s ila s e lo s ti P a a t tis te n h is to r ia a ,<br />

lu o n to a ja P a a ttis - s e u r a n t o im i n ­<br />

ta a . P a a t tis la is e t o liv a t jä r je s tä ­<br />

n e e t m u u ta k in o h je lm a a ja t a r jo i­<br />

lu a . R e tk i p ä ä t ty i P a a ttis te n k ir k ­<br />

k o o n , jo t a s e lo s ti k irk k o h e r ra<br />

H a n n u E rv o . R e tk e lä is e t la u lo iv a t<br />

S u v iv ir r e n .<br />

Illa n j o h ä m ä r ty e s s ä p a la tt iin<br />

k a u p u n k iin o n n is tu n e e lta r e tk e ltä .<br />

T u r k u - s e u r a n<br />

r e tk e ily ja o s to t o im ii<br />

k e v ä tr e t k ie n jä r je s tä jä n ä ja k u k in<br />

jä s e n v u o r o lla a n h o ita a k ä y tä n n ö n<br />

jä r je s t e ly t . T ä m ä n r e tk e n v a s ta a v a ­<br />

n a o li R a u n i A rv e la .<br />

Kaupunginorkesteri<br />

levytti<br />

T u r u n k a u p u n g in o r k e s te r i o n le ­<br />

v y ttä n y t E in a r E n g lu n d in s in fo n ia n<br />

n : o 1 . U u d e t le v y t lu o v u te ttiin<br />

t o r s t a in a 2 . 8 . 1 9 7 9 k a u p u n g in jo h ­<br />

t a ja V ä in ö J . L e in o lle ja k a u p u n ­<br />

g in v a lt u u s t o n p u h e e n jo h ta ja H e ik ­<br />

k i L ö y tty n ie m e lle . L u o v u tta jin a<br />

o liv a t k a u p u n g in m u s iik k ila u ta -<br />

k u n n a n p u h e e n jo h ta ja P ä iv ö S a a r i­<br />

la h ti,<br />

k a u p u n g in o r k e s te r in jo h ta ja<br />

P e r tti P e k k a n e n ja k a u p u n g in o r ­<br />

k e s t e r in v t. in t e n d e n t t i A la r ik<br />

R e p o .<br />

T u r u n<br />

k a u p u n k i o n o s a llis t u n u t<br />

le v y n k u s t a n n u k s iin 5 5 0 0 0 m a rk a n<br />

a v u s tu k s e lla . E in a r E n g lu n d in e n ­<br />

s im m ä in e n s in f o n ia v a lm is tu i<br />

v u o n n a 1 9 4 0 ja e s i t e t t iin h ä n e n<br />

s ä v e lly s k o n s e r tis s a a n 1 7 . 1. 1 9 4 7 ,<br />

j o s s a m y ö s e s it e t t iin E n g lu n d in<br />

te o s p ia n o k v in t e t t i v u o d e lta 1 9 4 1 .<br />

□<br />

T O IN E N o p in to r e tk i te h t iin<br />

1 0 . 5 . T u r u n s y n t y s ijo ille K o r o is iin<br />

ja M a a ria n k ir k k o o n .<br />

K o r o is te n p iis p a n lin n a n ja Sen<br />

y m p ä r ille m u o d o s tu n e e n a s u tu k ­<br />

s e n h is to r ia s ta k e r to i f i l . l is . J u k k a<br />

L u o t o n iid e n lö y tö je n ja t u t k im u s ­<br />

te n p o h ja lta , j o i t a e r ik o is e s ti 1 9 3 0 -<br />

lu v u lla s u o r it e t t iin v a ltio n a r k e o lo -<br />

g i, f il. l is . J u h a n i R in te e n jo h d o lla .<br />

M a a ria n k ir k o s s a k a n tto r i A a ro<br />

H ä rm ä v a a r a e s it t i u r k u s o o lo n ja<br />

s ä e s ti v irre n , jo h o n k irk o n t ä y ttä ­<br />

n y t r e t k e ilijä jo u k k o y h t y i. V a h t i­<br />

m e s ta r i O s m o V a a ra s e lo s ti k ir k o n<br />

h is to r ia a , s e n v a n h o ja k ir k k o e s i-<br />

n e itä ja m a a la u k s ia . T ä tä re tk e ä<br />

v a lm is te li e v e r s ti, e v p V e ik k o H a s ­<br />

s in e n ( k u o li k e s ä n a ik a n a ) ja in s .<br />

W a ld e m a r E n q v is t.<br />

R u is s a lo n r e tk e s tä o li s e lo s tu s<br />

le h d e n e d e llis e s s ä n u m e r o s s a .<br />

N E L J Ä S r e tk i o l i a ik a is e m m is ta<br />

p o ik k e a v a k e v ä ts u u n n is tu k s e n n i­<br />

m e llä ta p a h tu n u t r e tk i u s e a m p a a n<br />

tu tu s t u m is k o h te e s e e n . K u k in s u o ­<br />

r it t i m a tk a n o m in k u lk u n e u v o in ja<br />

p a ik a lla o liv a t o p p a a t s e lo s ta m a s ­<br />

sa .<br />

B o G r ö n h o lm in o h ja a m a re tk i<br />

e i k e r ä n n y t v ä k e ä n iin r u n s a a s ti<br />

k u in y h t e is e t lin ja - a u to r e tk e t. R e t­<br />

k i o li k o k e ilu n a u u tta .<br />

□<br />

IL M A R I R IN N E<br />

O n p ä ä te tty m e r k itä T u r u n<br />

m a a n n o u s u t p a a lu illa V a rtio n v u o -<br />

re n m ä k e e n . M e r k its e m in e n o n<br />

s u o r it e t t u k e r r a n e n n e n k in .<br />

1 9 5 0 - lu v u n a lu s s a e s it e t t iin v ä i­<br />

tö s k ir ja K o k e m ä e n jo e n m a a n n o u -<br />

s u s ta . O lin T u r u n llm a to r ju n ta p a t-<br />

t e r is to n k o m e n ta ja n a P ä ä s k y v u o ­<br />

re s s a . H is to r ia o n s ie llä k u in la u ­<br />

ta s e lla : s illo is e n r u o k a la n lu o n a<br />

s e is te s s ä n ä k y y o ik e a lla S u o m e n<br />

v a r h a is h is to r ia , K u ra la n m ä k i, o i­<br />

k e a lla u u s in ta h is to r ia a , r a d io m a s ­<br />

to ja s o t a in v a lid ik y lä , s e k ä s u o ­<br />

ra a n e d e s s ä k e h itty v ä T u r u n k a u ­<br />

p u n k i — 1 5 0 0 p iir u u n m a h tu u k o ­<br />

k o v iik o n o p p it u n n it S u o m e n ja<br />

s e n its e n ä is y y d e n h is to r ia s s a 15 0 0<br />

v u o d e n a ja lta .<br />

P ä ä s k y v u o r e n lu o lie n s e in ä m ie n<br />

n u o r u u s p a n i a ja tte le m a a n n iitte n<br />

k ä y t tö ä h is to r ia n " t a u lu n a " . K a u ­<br />

p u n k ia e i a s ia k iin n o s ta n u t. L a s ­<br />

k im m e its e s a a m ie m m e t ie t o je n<br />

m u k a a n m a a n k o r k e u d e n 10 00<br />

Kaupungin<br />

kirjallisuus-<br />

ja säveltaide-<br />

apurahat<br />

■ T u r u n k a u p u n g in ta id e a ­<br />

p u r a h o je n ja k o t ila is u u s jä r ­<br />

je s t e t t i i n t o r s t a in a 14 . 6.<br />

1 9 7 9 W ä in ö A a lto s e n m u ­<br />

s e o s s a . A p u r a h o je n ja o n<br />

s u o r it t i<br />

a p u l.k a u p . jo h ta ja<br />

Ilk k a<br />

J ä r v in e n<br />

a p u l.k a u p .s ih t e e r i<br />

K a ri<br />

L e v a s m a n a v u s ta m a n a .<br />

A p u r a h o ja ja e t t i i n<br />

y h te e n s ä<br />

7 6 .9 0 0 m a r k k a a .<br />

L e h t e m m e n u m e r o s s a 2 /1 9 7 9<br />

m a in it t iin k u v a a m a -, k a m e ra - ja<br />

n ä y ttä m ö ta id e a p u r a h a n<br />

s a a n e id e n<br />

n im e t . H e id ä n lis ä k s i tila is u u d e s ­<br />

sa s a iv a t a p u r a h a n :<br />

K ir ja llis u u s : k i r ja ilija t M a rk k u<br />

In to , K a a r lo I s o ta lo , B o d il L in d ­<br />

fo r s ja t e o l. t r i J a a k k o H a a v io<br />

3 0 0 0 m k , k ir j a il i j a M a r ja - L iis a<br />

P u p u tti 2 0 0 0 m k s e k ä k ir ja ilija t<br />

E va lllo in e n ja A s k o L a u r ila 1 500<br />

m k .<br />

S ä v e lta id e :<br />

k o n tr a b a s s o n s o itta ja<br />

J a r n o E n o ja m u u s ik k o V is a T u ru ­<br />

n e n 3 0 0 0 m k , s ä v e ltä jä M a tti J .<br />

P a a n a n e n 2 5 0 0 m k , m u u s ik k o<br />

T e r ttu S a a r is to 2 0 0 0 m k , m u u s ik ­<br />

k o J o u k o H a lv ia la 1 5 0 0 m k ja<br />

h u m .k a n d . U rp o R a n ta la n k ila<br />

1 0 0 0 m k . □<br />

v u o d e n v ä le in . E .m . v ä it t e lijä , en<br />

m u is ta n im e ä , ja jo k u m u u k in ta r ­<br />

k a s ti la s k u t ja h a v a its i n e o ik e ik s i,<br />

k u ite n k in s illä v a r a u k s e lla m itä<br />

p e r u s tie d o is s a s a a tto i o lla v ir h e t­<br />

tä . K o h d a t m it a t t ii n ja n iih in m a a ­<br />

la t t iin v a lk o is e t ju o v a t, v irh e id e n<br />

e lim in o im is e k s i 1 0 c m le v e ä t ja 40<br />

c m p itk ä t. Y lin n ä o li 5 0 0 0 e .K r . ja<br />

s iit ä o l i v ie lä h u ip u lle p ie n i lis ä .<br />

K u lu n e e n a k e s ä n ä te h d y s s ä ta r­<br />

k a s t u k s e s s a t o d e t t iin , e ttä ra k e n ­<br />

n u s tö id e n a ik a n a o v a t m u u t m e r k it<br />

h ä v in n e e t p a its i "1 0 0 0 e . K r " , jo k a<br />

o n k a k k o s - lu o la n p y s t y s e in ä s s ä ja<br />

h y v ä s s ä k u n n o s s a . T o iv o n m u k a a n<br />

V a r tio n v u o r e n m ä k e e n<br />

la ite tta v a t<br />

m e r k it p y s y v ä t p a r e m m in . K o k e ­<br />

m u k s e n p e r u s te e lla s a a n e n n e u ­<br />

v o a : o n s y y tä p a n n a m u is t iin ra ­<br />

k e n ta ja n k ir jo ih in jo k u m ä ä rä a ik a ,<br />

jo n k a m u k a a n n e ta rk a s te ta a n<br />

v u o s itta in . M u u t " m u is t a m is e t " e i­<br />

v ä t r iit ä .<br />

□<br />

J A R L J A R K K A<br />

Turun m aannousujen<br />

m erkitsem inen<br />

TURKU-SEURAN SYYSKOKOUS<br />

pidetään uudessa vanhustentalo Lehmusvalkamassa<br />

maanantaina marraskuun 26 päivänä <strong>1979</strong> klo 19.<br />

Esillä sääntöm ääräiset asiat, esitelm ä, elokuvia Turun<br />

juhlavuodelta.<br />

Kahvitarjoilu m aksullinen.<br />

Hallitus<br />

ÅBO -SAM FUNDETS HÖSTMÖTE<br />

äger rum i Lehmusvalkam a servicehem för pensionärer<br />

och åldringar.<br />

Utöver stadgeenliga ärenden, föredrag, program.<br />

Styrelsen<br />

Palvelutalo Lehm usvalkama sijaitsee osoitteessa Lehm<br />

ustie 42 (Uuden hautausmaan p ortilta mäkeä alas<br />

n. 30 m vasem m alle.) Linja-autot, Pansio— Kauppatori<br />

— Lausteen lin ja n:o 10, lähtevät 10 min. välein Kauppatorin<br />

ylälaidasta Lausteelle. Pysäkki Uuden hautausmaan<br />

portilla. Ylim . vuoro klo 18.30.<br />

^ lioppilas-<br />

kylän<br />

puistoon<br />

57 tammea<br />

T u ru n y lio p p ila s k y lä n k e s k e lle ,<br />

A u ra jo e n r a n n a lle , v a s ta p ä ä tä<br />

K o ro is te n h i s t o r ia l li s t a n ie m e ä ,<br />

p e ru s te ta a n p u is t o , jo n k a e n s im ­<br />

m ä in e n ta m m i l u o v u t e t t iin t i i s t a i ­<br />

na 14. 8. 1 9 7 9 T u r u n k a u p u n g ille .<br />

L u o v u tta ja n a o li V a r s in a is - S u o m e n<br />

M a a k u n ta liito n lä h e ty s t ö m a a n v ilje<br />

ly s n e u v o s E e ri H y r k ö n jo h d o lla .<br />

T a m m e n v a s t a a n o ttiv a t k a u p u n g in<br />

jo h to p o r ta a n e d u s t a ja t .<br />

P u is to o n k a ik k ie n V a r s in a is -<br />

S u o m e n k u n tie n s y n t y m ä p ä iv ä la h ­<br />

ja 7 5 0 - v u o tia a lle T u r u n k a u p u n g ille.<br />

J o k a in e n m a a k u n n a n k u n ta is ­<br />

tu tta a p u is to o n n im ik k o ta m m e n s a ,<br />

jo te n n iit ä tu le e p u is to o n 5 7 k a p ­<br />

p a le tta . P u is to n p o r t i ll e tu o ta v a a n<br />

lu o n n o n k iv e e n k iin n it e ttä v ä ä n k u ­<br />

p a rila a tta a n tu le e k a ik k ie n la h jo it -<br />

ta ja k u n tie n n im e t .<br />

M a a -a lu e e n o m is ta a T u r u n k a u ­<br />

p u n k i, is tu t u k s e t h o ita a k a u p u n ­<br />

g in p u u ta r h a ja k u s t a n n u k s is t a<br />

va sta a m a a k u n t a liit t o ja s e n jä ­<br />

s e n k u n n a t. P u is to n p e r u s ta m is ty ö t<br />

s u o rite ta a n s y k s y n a ik a n a ja lu o ­<br />

v u tu s tila is u u s jä r je s te tä ä n is t u t u s ­<br />

ten ja k u n n o s tu s tö id e n t u lt u a<br />

s u o r it e tu k s i.<br />

□<br />

T urun<br />

kunnalliskertomus<br />

valmistunut<br />

■ T u ru n k a u p u n g in k u n n a l­<br />

lis k e r to m u k s e n n s . k a n s a n ­<br />

p a in o s o n v a lm is tu n u t ja<br />

k a u p u n k ila is te n<br />

m a k s u tta<br />

s a a ta v is s a e ri ja k o p a ik o is ta .<br />

N y t v a lm is tu n u t k u n n a llis ­<br />

k e r to m u s k o s k e e k a u p u n g in<br />

to im in t a a v u o d e n 19 78 a ik a ­<br />

n a . K a n tta h a llits e e S u o m e n<br />

J o u ts e n ja A u ra jo k i n e liv ä ri-<br />

s e s s ä k a n s ik u v a s s a .<br />

K u n n a llis k e r to m u k s e s s a k ä s ite l­<br />

lä ä n k a u p u n g in v a ltu u s to n ja k a u ­<br />

p u n g in h a llitu k s e n tä rk e im p iä p ä ä ­<br />

tö k s iä v iim e v u o d e lta ja se n lis ä k ­<br />

s i te rv e y d e n h u o lto a , s o s ia a li- ja<br />

s iv is ty s to im ia , r a k e n n u s - ja k iin ­<br />

te is t ö v ir a s to je n s a m o in k u in k a u ­<br />

p u n g in t e k n illis t e n la ito s te n ja s a ­<br />

ta m a n to im in ta a . O m a n lu k u n s a<br />

m u o d o s ta v a t<br />

k a u p u n g in ta lo u s ja<br />

y le in e n k e h ity s . L is ä k s i k u n n a llis ­<br />

k e r to m u k s e s ta s e lv iä ä e rä itä t ila s ­<br />

t o tie to ja T u r u s ta s e k ä k a u p u n g in ­<br />

v a ltu u s t o n ja k a u p u n g in h a llitu k s e n<br />

k o k o o n p a n o t s a m o in k u in k a u p u n ­<br />

g in h a llin n o llin e n o r g a n is a a tio .<br />

K u n n a llis k e r to m u k s e n k o k o o m a -<br />

Turun Rotaryklubi<br />

lahjoitti<br />

10.000 mk<br />

CP-lapsille<br />

T u r u n R o ta r y k lu b i tä y tti 50<br />

v u o tta 1 5 . 6. 19 79 . S e o n T u ru n<br />

k u u d e s ta k lu b is ta v a n h in ja H e l­<br />

s in g in k lu b in jä lk e e n to is e k s i v a n ­<br />

h in k o k o m a a s s a .<br />

P ä ä ju h la p id e tt iin m a in ittu n a<br />

p ä iv ä n ä e n t. A k a te m ia n ju h la s a lis ­<br />

s a . T e rv e h d y s s a n a t la u s u i k lu b in<br />

p r e s id e n tti, r e h to r i M a u n o M ä n ty -<br />

m a a . J u h la e s ite lm ä n a ih e e s ta<br />

"L a p s i a ik u is te n m a a ilm a s s a " p iti<br />

p ro f. T u o m a s P e lto n e n . H ä n to te s i<br />

m m ., e ttä la p s e n a s e m a n p a ra n ta ­<br />

m is e k s i ta rv ita a n jo k a is e n y k s ity i­<br />

sen a ja tte le v a n ja v a s t u u n tu n t o i­<br />

s e n k a n s a la is e n p a n o s . R o ta r y k lu ­<br />

b it v o iv a t m y ö s o lla k o r v a a m a tto ­<br />

m a n a a p u n a y le is e n m ie lip ite e n<br />

m u o k k a a jin a . L a p s i o n s a a ta v a<br />

p o is a ik u is te n m ie liv a lla s ta .<br />

S a n o n ta "tä m ä o n m in u n la p s e n i"<br />

o n s a a ta v a k ä ä n ty m ä ä n n iin , e t tä<br />

la p s i s a a y lp e ä n ä s a n o a ” m in u n<br />

ä it in i, m in u n is ä n i" .<br />

P iir in te rv e h d y k s e n e s it t i 14 1 .<br />

p iir in g o v e rn o r, k e n r a a lilu u tn . C .<br />

O . L in d e m a n . H ä n a n to i P a u l H a r-<br />

ris - tu n n u k s e n ju h liv a lle k lu b ille ja<br />

to is e n s e n jä s e n e lle , o p e tu s n e u ­<br />

v o s A a rre H e la n d e r ille . H e ls in g in<br />

R o ta r y k lu b in te rv e h d y k s e n to i<br />

p r o f. A im o M ik k o la , ja T u ru n k a u ­<br />

p u n g in te rv e h d y k s e n k a u p u n g in ­<br />

v a ltu u s to n p u h e e n jo h ta ja , k lu b in<br />

jä s e n H e ik k i L ö y tty n ie m i. M u s iik<br />

is ta h u o le h ti tila is u u d e s s a T u r k u -<br />

k v a r te tti.<br />

M a in itta k o o n , e ttä k lu b i la h jo itti<br />

m e rk k ip ä iv ä n ä ä n 1 0 .0 0 0 m k C P -<br />

la p s ille .<br />

Ilta ju h la s s a H a m b u r g e r B ö rs s is -<br />

s ä p r e s id e n tti M ä n ty m a a t o iv o tti<br />

ju h la v ie r a a t te r v e tu lle ik s i. M u is te l­<br />

m ia m e n n e iltä v u o s ilta k e r to i o p e ­<br />

tu s n e u v o s H e la n d e r. T u r u n m u itte<br />

n r o ta ry k lu b ie n te rv e h d y k s e n<br />

e s itt i T u r u n lin n a n k lu b in p r e s i­<br />

d e n t ti O s w a ld H e r m a n s s o n , Ja<br />

T u ru n In n e rw h e e lk lu b in te rv e h d y k ­<br />

s e n t o i ro u v a M a ija F e r n s trö m .<br />

V ie lä e s itt iv ä t te rv e h d y k s e n s ä<br />

N o u s ia is te n k lu b in p r e s id e n tti<br />

R e in o K r o u v ila , M y n ä m ä e n k lu b in<br />

p r e s id e n tti S e p p o L a h n a s a lo ,<br />

M a a ria n h a m in a n k lu b in e d u s ta ja<br />

L a rs R ö n n q u is t ja k lu b in p e r u s ta ­<br />

ja jä s e n , v u o r in e u v o s K a a rlo R a u ­<br />

tio . T ila is u u d e s s a e s it t i la u lu a<br />

T u u li T o ik k a -S tu n s , jo t a s ä e s ti<br />

P ä ivi N u m m e lin . — J .V . □<br />

ty ö s tä o n v a s ta n n u t K a u p u n g in t i ­<br />

la s to to im is to .<br />

T u ru n k a u p u n g in k u n n a llis k e r t o ­<br />

m u s ta o n m a h d o llis ta s a a d a k a u p ­<br />

p a to rin in fo r m a a tio - k io s k is t a ,<br />

T u ru n k a u p u n g in k ir ja s to n p ä ä k ir ­<br />

ja s to s ta ,<br />

k a u p u n g in k a n s lia s ta<br />

K r is tiin a n k a tu 1 s e k ä t i l a s t o t o i ­<br />

m is to s ta , K ä s ity ö lä is k a tu 1 0 .<br />


Toim itussihteerin<br />

pöydältä<br />

R E H T O R I O s m o Ik o la o s a llis t u i<br />

T u r u n y lio p is t o n e d u s ta ja n a K ö ö ­<br />

p e n h a m in a n y lio p is t o n 5 0 0 - v u o tis -<br />

j u h l ii n t o u k o — k e s ä k u u n v a ih te e s ­<br />

sa ja lu o v u tt i ju h liv a lle y lio p is t o lle<br />

T u r u n y lio p is t o n p u o le s ta la tin a n ­<br />

k ie lis e n o n n itte lu a d r e s s in s e k ä<br />

y h d e s s ä Å b o A k a d e m in r e h to r in<br />

B ill W id é n in k a n s s a n ä k ö is p a in o k ­<br />

s e n v u o n n a 1 4 8 8 ju lk a is t u s ta M is ­<br />

s a le A b o e n s e s ta , jo k a o n e n s im ­<br />

m ä in e n S u o m e a v a r te n p a in e ttu<br />

k ir ja .<br />

*<br />

S IS U K K A A S T I s u o m a la in e n -<br />

k a m p a n ja n a ik a n a v a r s in a is s u o m a ­<br />

la is e t p a r tio p o ja t k e rä s iv ä t n ä k ö ­<br />

v a m m a is ille 1 2 5 0 0 m a rk k a a , jo k a<br />

k e s k iv iik k o n a 2 7 . 6 . 1 9 7 9 lu o v u te t­<br />

t i i n V a r s in a is - S u o m e n N ä k ö v a m ­<br />

m a is e t ry : I le . V a lta k u n n a llis e s s a<br />

k a m p a n ja s s a<br />

V a rs in a is - S u o m e n<br />

p a r t io p iir i o li k o lm a n n e k s i a h k e r in .<br />

L a h jo ite tu s ta s u m m a s ta k ä y te tä ä n<br />

1 2 0 0 0 m a rk k a a n ä k ö v a m m a is te n<br />

n u o r te n v ir k is ty s - , h a r ra s tu s - ja<br />

k o u lu t u s t o im in t a a n . S o k e a in K e s ­<br />

k u s l i i t o ll e lu o v u te ta a n 5 0 0 m a r k ­<br />

k a a le ir lk o u lu k ir jo je n tu o tt a m is e k s i<br />

p is te k lr jo it u k s e ila .<br />

T U R U N k a u p u n g in k o u lu la it o k ­<br />

s e n o p p ila s o r k e s te r i a n to i 2 5 -v u o -<br />

tis ju h la k o n s e r t ln 2 7 . 5 . 19 79 A k a ­<br />

t e m ia ta lo n ju h la s a lis s a . J o u s io r ­<br />

k e s t e r in v a h v u u s o n n o in 8 0 s o it ­<br />

ta ja a , jo t k a o n ja e ttu k a h d e k s i o r ­<br />

k e s t e r ik s i. O m ie n k o n s e r tt ie n l i ­<br />

s ä k s i o p p ila s o r k e s te r i o n e s iin t y ­<br />

n y t v a n h a in k o d e is s a , s e u r a k u n ta -<br />

s a le is s a ja k ir k o is s a . S y k s y llä<br />

1 9 7 8 o r k e s te r illa o li 1 5 k o n s e r ttia<br />

T u r u n y s tä v y y s k a u p u n g is s a G ö te ­<br />

b o r g is s a . O r k e s t e r in p itk ä a ik a is e l­<br />

le jo h t a ja lle d i r . m u s . R u d o lf<br />

N ie n s t e d t ille m y ö n n e ttiin tä n ä<br />

v u o n n a v a ltio n ta it e ilija e lä k e .<br />

N y k y in e n jo h ta ja o n m u s iik in o p e t­<br />

ta ja A r ja L o lm o v u o r l.<br />

*<br />

T U R K U L A IN E N<br />

m u u s ik k o R a ffu<br />

V a lto n e n ja h ä n e n In a r i- o r k e s te r ln -<br />

sa o v a t to im in e e t 5 0 v u o tta . J u h ­<br />

la v u o d e n k u n n ia k s i v a lm is tu i L P -<br />

le v y , jo h o n s is ä lty v ä t m m . N u m -<br />

m e n p a k k a , L lt t o is t e n v a ls s i,<br />

H y v ä n a ja n p o lk k a , T u r k u la is lt ta in<br />

ja H a r r i H irv o s e n e s itt ä m ä n ä V iim<br />

e in e n ju n a K a n n a k s e lta .<br />

Turku-seura toimii<br />

TURUN 7 5 0 -v u o tis ju h la v u o s i on<br />

o llu t m yös T u rku -se u ra lle k iire in e n<br />

ja ty ö n tä y te in e n .<br />

L e h te m m e tä m ä n n u m e r o n k ir ­<br />

j o it u k s is t a ja s e lo s tu k s is ta s e l­<br />

v iä ä , e ttä p a ljo n p u u h a a a n ta n e e t<br />

v a lta k u n n a llis e t<br />

k o t is e u t u p ä iv ä t<br />

v ie t iin o n n e llis e s ti p ä ä tö k s e e n .<br />

T u r k u - s e u r a o li m u k a n a k e s k e is e ­<br />

n ä jä r je s tä jä n ä T u r u n k a u p u n g in ,<br />

V a rs in a is - S u o m e n<br />

M a a k u n ta liito n<br />

ja S u o m e n K o t is e u t u liit o n k a n s s a .<br />

J u h la v u o d e n s u u r in ta p a h tu m a -<br />

p ä iv ä e lo k u u n v iid e s s is ä ls i m o n ia<br />

ta p a h tu m ia . K a n s a n ju h la n , ju h la -<br />

k a v a lk a d in y m . jä r je s te ly is s ä T u r-<br />

k u - s e u r a n e d u s t a ja t o liv a t m u k a ­<br />

n a . K a n s a n ju h la s t a ja k a v a lk a d is ta<br />

o n k u v in e e n la a ja s e lo s tu s t o i ­<br />

s a a lla .<br />

K o lm a s k e s ä n te m p a u s o li<br />

T u r u n M e s s u t 1 0 .— 1 9 . 8 . 1 9 7 9<br />

K u p itt a a lla . S e u ra o li m e s s u illa<br />

m u k a n a o m a lla m a in o s k io s k illa ,<br />

jo s s a k a u p a ttiin ta r v ik k e it a m m e ja<br />

t e h t iin jä s e n m a in o n ta a .<br />

*<br />

A L K A N U T s y k s y ta r jo a a jä s e n ille<br />

o s a llis t u m is m a h d o llis u u k s ia .<br />

P e rin te in e n s y y s ju h la T u r u n lin ­<br />

n a s s a jä r je s te tä ä n t o r s t a in a lo k a ­<br />

k u u n 25 p :n ä k e llo 1 9 .0 0 . S e u ra n<br />

s ä ä n tö m ä ä rä in e n s y y s k o k o u s p i ­<br />

d e tä ä n m a a n a n ta in a m a r ra s k u u n<br />

26 p :n ä k e llo 1 9 .0 0 v a n h u s te n p a l­<br />

v e lu ta lo L e h m u s v a lk a m a s s a .<br />

K e s ä n s u u r ta p a h tu m is ta o n v a l­<br />

m is t e tt u e lo k u v ia , j o it a p y r im m e<br />

s a a m a a n e d e llä m a in ittu ih in t ila i-<br />

s u u k s iim m e e s ite ttä v ä k s i.<br />

*<br />

T U R U N v ir a llin e n ju h la p ä iv ä o li<br />

9 . 8 . T ä tä p ä iv ä ä o n s a n o ttu m y ö s<br />

" e l i i t i n ” ju h la p ä iv ä k s i, s illä o liv a t­<br />

h a n m o n e t " is ä k e n k ä is e t " K e k k o ­<br />

s e s ta K o iv is t o o n liik k e e llä .<br />

K a u p u n g in v a ltu u s to n is tu n to s a ­<br />

l iin v e iv ä t T u r k u - s e u r a n o n n it t e lija t<br />

K e s tilä , L e h t in e n , B e rg h ja R in n e<br />

k a u n iin k u u s e n ta im e n K e s tilä n k e ­<br />

h o t t a e s s a k a u p u n g in p ä ä ttä jiä<br />

k u u le m a a n k u u s ta , jo n k a ju u r e lla<br />

o n a s u n t o . K o tis e u tu a a te ja T u ru n<br />

v e h re y d e n la a je n ta m in e n t u o t iin<br />

n ä in k o r o s te t u s ti e s ille .<br />

L E H T E M M E tä m ä s y y s n u m e r o<br />

ilm e s ty y s u u n n ille e n s y k s y is e n<br />

T u r u n p ä iv ä n 1 6 . 9. a ik o ih in . K o s ­<br />

ka k a n s a n ju h la p ä iv ä 5 . 8 . o li v u o ­<br />

d e n T u r u n p ä iv ä , n iin tä n ä v u o n n a<br />

1 6 . 9 . ju h lim in e n jä ä v ä h ä is e m ­<br />

m ä k s i. H e ik in m a r k k in a t ja la p s e n -<br />

v u o d e n t e m p a u k s ia k u ite n k in jä r­<br />

j e s te tä ä n . T u r u n p ä iv ä n ä e n s ik s i<br />

s y n t y v ä t u r k u la in e n v a u v a saa<br />

k u m m ilu s ik a n ja ä it i k u k k ia . M u i­<br />

ta k in ta p a h tu m ia v a lm is te lla a n ,<br />

m u tt a jä r je s t e ly t o v a t a v o in n a tä tä<br />

k ir jo it e tt a e s s a e lo k u u n a lk u p ä iv i­<br />

n ä .<br />

»<br />

S Y Y S K A U D E N e r ä s tä rk e ä ta ­<br />

p a h t u m a o n T u r u n k a u p u n k io s a -<br />

s e u r o je n y h t e is k o k o u s , jo k a p id e t­<br />

tä n e e n m a r ra s k u u n k a h d e k s a n te ­<br />

na . T u r k u - s e u r a o n n ä itä t ila is u u k ­<br />

s ia m u u ta m ia jä r je s tä n y t , m u tta<br />

n y t o n ta v o itte e n a k iin te ä m m ä n ja<br />

p y s y v ä n o r g a n is a tio n lu o m in e n<br />

y h t e is te n a s io id e n h o ita m is e k s i.<br />

»<br />

S Y K S Y N t o im in t a k a u d e n a le ttu a<br />

o n s y y tä m u is t u t t a a jä s e n iä u u ­<br />

s ie n jä s e n te n h a n k in n a s ta . L ä h i­<br />

v iik k o in a o n t u lo s s a y h t e is iä m ie ­<br />

l e n k iin t o is ia tila is u u k s ia , jo ih in<br />

y s tä v iä v o i k e h o itt a a o s a llis t u ­<br />

m a a n ja liit t y m ä ä n T u rk u -s e u ra n<br />

jä s e n jo u k k o o n .<br />

T o iv o n k a ik ille s e u r a n jä s e n ille<br />

p ir te ä tä s y y s k a u tta ja m y ö s h y v ie n<br />

id e o id e n ja t a r in o id e n a n ta m is ta<br />

s e u r a lle ja S u o m e n T u r k u - le h d e l­<br />

le .<br />

IL M A R I R IN N E<br />

to im in n a n jo h ta ja<br />

P S . V ie tin p ie n tä ju h la h e tk e ä e lo ­<br />

k u u n a lu s s a . T ä llö in y llä ttä v ä n<br />

m o n e t le h te m m e l u k ija t m u is tiv a t<br />

m in u a te r v e h d y k s in , k u k in ja la h ­<br />

jo in . N iis t ä s y d ä m e llin e n k iito s .<br />

T U R K U L A IN E N<br />

lä ä k e tie te e n<br />

y lio p p ila s H e im o K a le v i V a lk a m a ,<br />

jo n k a s ä ä s tö tili o n T u r u n S u o m a ­<br />

la is e s s a S ä ä s tö p a n k is s a , o n v o it ­<br />

ta n u t 1 0 0 0 0 0 m a rk a n p ä ä p a lk in ­<br />

n o n v a ltio n s ä ä s tö p a lk in to je n<br />

ja o s s a . P ä ä p a lk in to ja ja e ttiin k o l­<br />

m e . P a lk k io ta lle tu s t e n s ä ä s tö p a l­<br />

k in to je n a r v o n n a s s a ja e ttiin k a ik ­<br />

k ia a n 2 7 4 7 p a lk in to a y h t e is e ltä<br />

ra h a m ä ä rä ltä ä n 1 6 5 3 6 0 0 m a rk k a a .<br />

V A L T IO N E U V O S T O o n m y ö n tä ­<br />

n y t a v u s tu k s e t u r h e ilu - ja liik u n t a ­<br />

la ito s te n r a k e n ta m is e e n . A v u s tu k ­<br />

s ia m y ö n n e t t iin y h te e n s ä 19,6<br />

m ilj. m a r k k a a ja h a lp a k o r k o is ia<br />

p itk ä a ik a is ia la in o ja 26 m ilj. m a rk ­<br />

k a a . V a r o ja m y ö n n e t t iin y li 240<br />

k o h te e s e e n . T u r u n k a u p u n g in ®<br />

m y ö n n e t t iin 1 6 3 7 2 1 0 m a rk a n la i­<br />

na ja lk a p a llo ilu n t a lv ih a r jo itte lu -<br />

h a llin r a k e n ta m is e e n .<br />

Turun<br />

historiaa<br />

turuilla ja<br />

toreilla<br />

T u ru n<br />

Y lio p p ila s t e a t t e r in<br />

" T u ru ilta ja t o r e ilt a ” - s ik e r m ä l i it t y y<br />

T u ru n 7 5 0 - ju h la v u o d e n t a p a h tu ­<br />

m iin . V iid e s s ä p ie n o is n ä y te lm ä s s ä<br />

k ä s ite llä ä n T u r u n h is t o r ia a . E s i­<br />

ty k s iä o li y h te e n s ä 21 ja e s ity k s e t<br />

ta p a h tu iv a t e ri p u o lilla k a u p u n k ia<br />

s ija its e v is s a p u is t o is s a s e k ä L a u s -<br />

teen ja J y r k k ä lä n a s u m a lä h iö is s ä .<br />

N ä y te lm ä t o n k i r j o it t a n u t E e va<br />

D o n n e r ja o h ja n n u t lä ä n in t a it e ilija<br />

O lli P e llik k a . L a u lu je n s ä v e lly k ­<br />

s e stä v a s ta a v a t J o u k o K o iv u s a a r i<br />

ja P e rttu S u o m in e n . " A i k a le ik k i” ,<br />

jo n k a k ir jo it t a m is e e n o s a llis t u i<br />

m y ö s O lli P e llik k a , o l i t a r k o ite t tu<br />

la p s ille . A i k u is i l l e t a r k o it e t u t n ä y ­<br />

te lm ä t o liv a t " I s ä B a r t h o lo m e u s ja<br />

p a k a n a t", " V a lp u r i ja L u u k a s " ,<br />

" P y y k k ä r i- M iin a e li P o r t h a n in n e ­<br />

n ä liin a " ja " T a p a h tu i r a v in t o la<br />

P o rth a n is s a v u o n n a 1 9 3 9 ".<br />

P u o le n tu n n in p it u is e t e s ity k s e t<br />

o liv a t m a k s u tto m ia tila is u u k s ia .<br />

T u ru n k a u p u n k i m y ö n s i p r o je k tin<br />

to te u tta m is e e n 5 0 0 0 m a rk a n<br />

a v u s tu k s e n , m u t t a k u s t a n n u k s e t<br />

o va t h u o m a tta v a s ti s u u r e m m a t.<br />

□<br />

TURKU-SEURA,<br />

ÅBO-SAMFUNDET r.y<br />

T o im in n a n jo h ta ja<br />

V e rk s a m h e ts le d a re<br />

Ilm a ri R in n e<br />

T a s k u la n tie — T a s k u la -<br />

v ä g e n 1 G 116<br />

20300 T u r k u — Å b o 30<br />

P uh. — T e l. 3 8 2 59 6<br />

T a lo u d e n h o ita ja - E k o n o m ic h e f<br />

U lla E u ra<br />

K r is tiin a n k a tu — K r is tin e -<br />

g a ta n 10 A 15<br />

20100 T u r k u — Å b o 10<br />

P uh. — T e l. 2 4 99 2<br />

S v e n s k s p rå k ig s e k re te ra re -<br />

R u o tsin k ie lin e n s ih te e ri<br />

E rik B e rg h<br />

S v a rtm u n k e g rä n d —<br />

M u s ta in v e lje s te n k u ja 2 A<br />

20100 Å b o — T u r k u 10<br />

T el. — P u h . 13 030<br />

P ostisiirtotili - P o s tg iro<br />

TU 3 2 300-4<br />

Turkua<br />

radiossa ja<br />

televisiossa<br />

Y le is r a d io ja te le v is io o v a t r u n ­<br />

s a in o h je lm in m u k a n a T u ru n 750-<br />

v u o tis ju h la v u o d e s s a .<br />

V ä lä h d y k s iä<br />

e s ite ttiin m m . ju h la k a v a lk a d is ta ,<br />

k a n s a n ju h la s ta , ju h la ju m a la n p a l­<br />

v e lu k s e s ta ,<br />

7 5 0 - v u o tis ju h la s ta<br />

K o n s e r t tita lo s s a ja T u r u n M e s s u ­<br />

je n a v a ja is is ta .<br />

T iis t a in a 7 . 8 . 1 9 7 9 r a d io n r in ­<br />

n a k k a is o h je lm a o li o m is te ttu<br />

T u r u lle . O h je lm a a lk o i k e llo 5 .3 0<br />

ja p ä ä tty i y ö llä k e llo 0 1 .0 0 . M ie ­<br />

le n k iin to is e s s a ja v a ih te le v a s s a<br />

o h je lm a s s a k u u n t e lija t s a iv a t tu ­<br />

tu s tu a a r k is e e n T u r k u u n , s e n h is ­<br />

to ria a n , n y k y p ä iv ä ä n ja tu le v a is u u ­<br />

d e n n ä k y m iin . O h je lm ie n te k o o n<br />

o s a llis t u i 2 3 to im itta ja a , jo is ta<br />

s e its e m ä n o li " la in a t t u " H e ls in g is ­<br />

tä . O p p a in a to im iv a t S im o P a s a ­<br />

n e n , T e r ttu P e tä jä , S e ija W a lliu s -<br />

K o k k o n e n ja M a r tti T im o n e n .<br />

M a in o s te le v is io n<br />

k u v a u s ry h m ä<br />

l iik k u i T u r u s s a e lo -s y y s k u u s s a ra ­<br />

k e n ta m a s s a v iih d e o h je lm a a A u ra ­<br />

jo e n k a u p u n g is ta . 10 0 m in u u tin<br />

p itu in e n o h je lm a n ä h d ä ä n k u v a ­<br />

r u u d u s s a s u n n u n ta in a 4. 11.<br />

J u o n ta ja n a o li T u r u n k a u p u n g in ­<br />

te a tte r in n ä y tte lijä J u h a M u je ja<br />

o h ja a ja n a E re K o k k o n e n .<br />

Y le is r a d io n T u r u n to im itu k s e n<br />

to r s ta in a 2 6 . 7 . 1 9 7 9 S a m p p a lin -<br />

n a s s a jä r je s tä m ä ä n te n t t it ila is u u ­<br />

te e n k a u p u n g in ju h la v u o d e n<br />

a s io is ta s a a p u i a in o a s ta a n k o lm e<br />

k y s e lijä ä . O h je lm a e s ite ttiin<br />

la u a n ta in a 28. 7 . V a s ta a jin a o liv a t<br />

t o im itu s jo h t a ja H e ik k i L ö y tty n ie -<br />

m i, ro u v a H e lle v i A u n e la , v a r a tu o ­<br />

m a ri U u ti P a la ja , tie d o tu s p ä ä llik k ö<br />

S tig<br />

B lo m q v is t ja tie d o tu s s ih te e r i<br />

R a im o H e lm in e n .<br />

□<br />

• R A N T A K A T U J E N E L Ä V Ö IT T Ä M I­<br />

N E N T U R U S S A O N A J A N K O H T A I­<br />

N E N A S IA . O s in n ä in o n k in jo ta p a h ­<br />

tu n u t, k u te n k u v a m m e k e rto o .<br />

— K u va: Ilm a ri R in n e .<br />

Juhana<br />

Herttuan<br />

hovipidot<br />

Turun<br />

linnassa<br />

J u h a n a H e r ttu a (B ö r je L å n g ) ja<br />

K a ta rin a J a g e llo n ic a ( T u u li T o lk k a -<br />

S tu n s ) jä r je s tiv ä t h o v ip id o t T u r u n<br />

lin n a s s a 4. 5 . ja 7 . 6. ja s e n j ä l ­<br />

k e e n h e in ä k u u n k o lm e n a Ilta n a<br />

v iik o s s a . P e k k a R a ila m a a n s ä e s ­<br />

ty k s e llä h e v iih d y ttiv ä t v ie ra ita a n<br />

ita lia n , la tin a n ja p u o la n k ie lis lllä<br />

la u lu illa a n . T a p a h tu m a li it t y i<br />

T u ru n 7 5 0 -ju h la v u o te e n .<br />

Id e a s y n ty i T u r u n K a u p p a k a m a ­<br />

r in m a tk a ilu v a lio k u n n a s s a , jo s s a<br />

o li to d e ttu tu r k u la is te n h o te llie n<br />

h u o n o<br />

k ä y ttö a s te h e in ä k u u s s a ja<br />

t u r is te ille s o p iv a n o h je lm a n vä ­<br />

h y y s .<br />

Ilta tila is u u k s ie n , jo id e n Järje<br />

s te ly s tä v a s ta s i O y K o n fe r A b ,<br />

m a r k k in o ln tik u s t a n n u k s lin o s a llis ­<br />

tu iv a t T u ru n k a u p u n g in m a tk a ilu ­<br />

la u ta k u n ta , I iik e n n e y h tiö t, h o te llit<br />

ja ta v a ra ta lo t.<br />

H o v ip id o t k e s tiv ä t 2 ,5 t u n tia .<br />

M a k s u o li 75 m k h e n g e ltä . R u n ­<br />

s a a s e e n ju h la - a te r ia a n s is ä lty i<br />

m m . s u u ta r in lo h t a , s ila k k a a , m u ­<br />

n ia , lin n a n p a ta a , e r ila is ia la a tik o l­<br />

ta ja lu u m u k e itt o a . P ö y tä ju o m a n a<br />

o li k a lja .<br />


Turku-seuran murrejaoston<br />

kuulumisia<br />

E rä s T u r k u - s e u r a n m u r r e ja o s to n<br />

jä s e n k ir jo it t a a , k u te n s e u ra a :<br />

J a o s to n k u k in jä s e n p y r k ii<br />

o m a lt a k o h d a lta a n tu o m a a n k o ­<br />

k o u k s e lle e h d o t u k s ia ja a ja tu k s ia<br />

p o h d it t a v ik s i ja p ä ä te ttä v ä k s i.<br />

A io n e n s ik s ik in te h d ä s e u ra a -<br />

v a n , m y ö s la a jo ille tu r k u la is p ilr e ll-<br />

le t a r k o it e t u n p e r u s te llu n e h d o ­<br />

t u k s e n : J . V . S n e llm a n in a lo it ­<br />

te e s ta 1 . 8 . 1 8 6 3 ju l k a is t ii n " k ie li-<br />

m a n if e s t i " , jo n k a m u k a a n v iim e is ­<br />

tä ä n v u o d e n 1 8 8 3 p ä ä tty e s s ä o li<br />

s u o m e n k ie le n o ik e u s s a a te tta v a<br />

tä y te e n v o im a a n m y ö s k in v ir a s ­<br />

t o is t a ja t u o m io is t u im is t a lä h te v iin<br />

t o im i t u s k ir j o i h in n ä h d e n . K u n<br />

s u o m i n ä in m ä ä r ä ttiin k a h d e s s a<br />

v u o s ik y m m e n e s s ä v ir a llis e k s i k ie ­<br />

le k s i r u o t s in r in n a lle , p a n i se m o ­<br />

n e n s u o m e a h u o n o s t i ta ita n e e n<br />

r u o t s in k ie lis e n v ir k a m ie h e n lu jille .<br />

Y llä o le v a h i s t o r ia llis e n a e s i­<br />

m e r k k in ä ja p e r u s te lu n a v o it a is iin<br />

k a ik e ti T u r u n k ie le n k in — v a a tim<br />

a t t o m a s t i s a n o e n — m u r te e n<br />

s ä ily m is e n h y v ä k s i te h d ä jo ta k in .<br />

S itä p a its i m e id ä n 7 5 0 - v u o tia s<br />

A b o a v ê t u s e t n o v a o d o t ta a te k o ­<br />

ja , j o t t a s e v o is i ja tk u v a s t i n a u t tia<br />

o lo s ta a n k u u le m a lla a s u k k a itt e n s a<br />

v a n h a a , k a u n is ta p u h e k ie ltä . K a u ­<br />

p u n g in v a ltu u s to s s a<br />

te h tä k ö ö n<br />

s e u r a a v a p ä ä tö s : K a ik k ie n k a u ­<br />

p u n g in p a lk k a lis t a lla o le v ie n o n<br />

k y m m e n e n v u o d e n k u lu e s s a o p it ­<br />

ta v a a in a k in v ä ltt ä v ä s ti p u h u m a a n<br />

k o t ik a u p u n k in s a k ie ltä . U u s ie n v i­<br />

ra n -, t o im e n - ta i t y ö n h a k ija in o n<br />

lä p ä is tä v ä m u r re k o e . P a lja s ja lk a i­<br />

s ia t u r k u la is ia o n p id e tt ä v ä s u o s i­<br />

t u im m u u s a s e m a s s a s ite n , e ttä<br />

h e id ä t m u u s s a p ä te v y y d e s s ä ta s a -<br />

a r v o is in a<br />

u lk o p a ik k a k u n ta la is iin<br />

n ä h d e n , v a lita a n t e h tä v iin . M u r re -<br />

k o k e e s t a p u h e e n o lle n m u r r e ja o s to<br />

s a a k o o n te h tä v ä k s e e n t u t k ia k u n ­<br />

k in k o h d a lla o p p im is t u lo k s e t ja<br />

o s a a m is e n .<br />

J o k a in e n t u r k u la in e n k ä s ittä n e e ,<br />

m ik ä y h d is tä v ä te k ijä y h te in e n<br />

m u r r e o n . A ja te lk a a p a v a ik k a ra u ­<br />

m a la is ia ! P e r u s te tta is iin o p i n t o p i i ­<br />

re jä s a n o ja ja s a n o n ta ta p o ja o p p i­<br />

m a a n . K u k a ta h a n s a s y n t y p e r ä i­<br />

n e n t u r k u la in e n , e t e n k in v a n h e m ­<br />

m a n p o lv e n e d u s t a ja , k e lp a is i<br />

o p e t t a ja k s i. N o n iin , jo k u p itä ä y l­<br />

lä o le v ia a ja tu k s ia t ie t e n k in le ik k i-<br />

p u h e e n a Ja p ila n a , m u tta p itä ­<br />

k ö ö n ! A s ia o n k u it e n k in tä m ä : J o s<br />

h a lu a t tu n te a its e s i t o s i t u r k u la i­<br />

s e k s i, n iin o p e t te le n y t a lu k s i<br />

v a ik k a p a s e u r a a v a t s a n a t, jo t k a o n<br />

p o i m i t t u m u r r e ja o s to n s a d o is ta<br />

s a n a - Ja la u s e ta p a k o r te is ta !<br />

A a n a ta , a lv a r i. a n k e le e k is te , fa -<br />

s u n a , f l llk lo v a , f l l l s t ä , f i i l in k i , fla -<br />

k u , f la s k u , fle e tr a t a , f le t k u , f l l n t -<br />

ta lla s , f lo t a , f l ö ö t t i , f r l lv l l i , fr ls y r l,<br />

fy ä r ä tä , fä s k y n ä , fö r m y n t e r l, fö ö r -<br />

m a a k i, h o s s i, h o k s n o k k a , h y y r y ,<br />

j e lp a ta , j o l l o t t a , jo n k k u s , jo p p i,<br />

ju s te e r a ta , jä r ts la a k i, k a ffe n p ö ö n ä ,<br />

k a ls o n k it, k a n f iila t t u , k a lp r a n t ti,<br />

k a n k o t ta , k a r o t t i, k a v a ja , k e r s tu k -<br />

k i, k e v ä s tä , k i f f e li , k in u ta , k irs p e -<br />

ri, k iv im u u r i, k la n t t i, k la p p i, k le i-<br />

n i, k lip a ta , lo m p p a r i, k lu n s s i,<br />

k n a fti, k o m m e r v e n k k i, k o m p u k k a ,<br />

k o m u r i, k o r p e lo , k r a n n i, k r a n ttu ,<br />

k r in a t a , k r in k u la in e , k r o lla , k r o n t-<br />

m ä n ttin ä s , k r o p o lia in e , k r u n e lu u r i,<br />

k r u u s tu k k i, k r y k ä t, k r y m p ä tä , k rä f-<br />

f e li, k r ä n k k is t e llä , k u n k s tu a li,<br />

k u u p p a , k u u r n in k i, k u u k a ta , k y ä -<br />

rä tä , k ä p p ä r ä t, la a k o m i, la n k o n k l,<br />

la r in k i, la u te r a ta , la v o , l i t v iik l,<br />

lo n k a ,<br />

lu k k u , lö y s tä k k i, m a k o p r it-<br />

s i, m a k o n e , m a r u n e u la , m o llo ,<br />

m o ju t a , m o s o , m u lja ta , m u lk a ta ,<br />

m u n te r in k i, m u r u tte r i, m u s ta n k ip -<br />

p iä , m ö ljä , m ö n te r i, m ö r jä tä ,<br />

m ö ö t t i, n e lis k a n ttin e , n e s tu u k i,<br />

n iik a ta , n o k ik o la r i, n y h te ri, o ie te s ,<br />

o n k a , o o k a ta , o p s la a k i, o lla o t e t ­<br />

tu , p a k k a r i, p a a k k e ls i, p a k k o s i,<br />

p a lk o n k i, p a n k s u u n i, p a p u s o p p a ,<br />

p a r a p ly y m l, p a ra s o l l i , p a r k k i, pa-<br />

s e r a ta , p e it t i, p e ty k i, p iit t ä , p in k s -<br />

n e t, p ip a r u u tti, p ls to o v a ta , p iu ra ,<br />

p ju n d n o n in k l, p la n k k a ri, p la n ttu ,<br />

p la to , p la ttu , p la ttu s k a ln e , p le ik i,<br />

p l l t i , p lo o ts la a k a r i, p lu m m o n a ,<br />

p lu tta n a , p lä k k i, p lö r ö , p o is k o tt i,<br />

p o k a , p o le t t i, p lo o ts h a k a , p o tk u r i<br />

( y le is k ie le s s ä p o tk u k e lk k a ) , p ro -<br />

p e lli ( y le is k ie le s s ä p o tk u r i) , p ra a -<br />

s u , p r iis k a lo ir a , p r ik u lle s , p r o h jo ,<br />

p r o o s a ta , p r u n n i, p re s s a ta , p r u u t-<br />

ta k a n n u , p r y k l, p ry k ä , p u a r l,<br />

p u ts p la n k k i, p y k ä tä , p ä n n ä tä , p ä r-<br />

m ä n tä t ä t, p ö f f is , ra a ri, r a n s u u n i,<br />

r e e k e li, r e p e tta , r in k e p lu m m a , r is -<br />

p a ta , r o ik a la , r u ik a ta , r y n k ä tä ,<br />

r ö h k ä lä , s a ip p io , s ia r a , s if f e li, s i-<br />

p u la , s la a k i, s la r v i, s liip a t a ,<br />

s n o o ls o p p a jn e .<br />

E ik ö v a a n o lis i m u k a v a a a in a k in<br />

s y n t y p e r ä is te n tu r k u la is te n r ik a s ­<br />

tu tta a k ie ltä ä n u n o h tu n e illa k u in<br />

u u s illa s a n o illa ? K y s y ä s o p ii, tu r ­<br />

k u la in e n , m o n ta k o s a n a a lu e tte ­<br />

lo s s a o n k ä y t ö s s ä s i ja m o n ta k o<br />

n iis tä y m m ä rr ä t? M u r re ja o s to o n<br />

l i it t y m ä llä v o it a n ta a ja s a a d a t ie ­<br />

t o ja m u r te e s ta m m e . S a n o ja , ju t t u ­<br />

ja ja la u s e ta p o ja v o it k ir jo it t a a ja<br />

lä h e ttä ä m u r r e ja o s to lle .<br />

T o in e n e h d o tu k s e n i k o s k e e s e ­<br />

k in k e in o ja m u r te e n s ä ily ttä m is e k ­<br />

s i ja e lv y tt ä m is e k s i: K u n p u h u t,<br />

n iin m a h d o llis im m a n m o n is s a t i ­<br />

l a n te is s a p u h u t u r k u la is ta ! Ä lä<br />

y r it ä o lla " f i i n i " t a i jo p a h ä v e tä<br />

m u r r e tta s i, s illä s e e i e n ä ä tä tä<br />

n y k y ä o le " f i i n i ä ” ! K ä y tä n iin h y ­<br />

v ä ä T u r u n m u r r e tta k u in o s a a t,<br />

ä lä k ä s e k o ita s iih e n y le is k ie ltä !<br />

S e k a k ie le n k ä y t tö o n ty y lit ö n t ä ja<br />

s ik s i la n k e e m u s . J o k a p u o le lla<br />

m a a ta m m e m u r te e n h a r ra s tu s k o ­<br />

k e e p a r h a illa a n " r e n e s a n s s ia " .<br />

T u r u n m u r re a lu e e s e e n k u u lu ­<br />

m a tt o m ie n k u u lla a n s a n o v a n t u r ­<br />

k u la is ia n u r k k a p a tr io o te ik s i. M ik ä<br />

o n k a a n s e n k a u n iim p i k iit o s o m a l­<br />

le k o t is e u d u n r a k k a u d e lle , jo n k a<br />

k o h te e n a h e k o k e v a t m y ö s m u r-<br />

te e m m e k iin t e ä s t i o le v a n , k o s k a<br />

s itä m ie le llä m m e p u h u m m e . O te t­<br />

ta k o o n k u u lo o n k o lm a s k in , o p e t­<br />

ta jia , k o u lu ja ja la s te n v a n h e m p ia<br />

k o s k e v a e h d o tu s . E ik ö T u r u n m u r­<br />

r e tta ta ita v a o p e t ta ja v o is i jo in a -<br />

k u in a lu k u v u o d e n o p p itu n t e in a<br />

k ä y ttä ä o p e tu k s e s s a a n m u rre tta ?<br />

S e t o is i v a ih te lu a k o u lu n k ä y n tiin<br />

ja o p p ila a tk in s iit ä p itä is iv ä t; s itä<br />

o n j o h iu k a n k o k e iltu ja m y ö n te i­<br />

s e k s i h a v a ittu .<br />

J o lle i m u r r e tta tie t o is e s t i k ä y ­<br />

tä n n ö s s ä h a r ra s te ta , s e v ä h ite lle n<br />

h ä v iä ä k u lt t u u r im m e ta p p io k s i.<br />

K o s k a k o u lu je n o p e t u s k ie lie n ä o n<br />

y le is k ie li, n iin p u h ta a n m u rte e n<br />

ta it a m in e n a ik a a m y ö te n v ä h e n e e .<br />

S ik s i o l i s i o p p ila it a k e h o ite tta v a<br />

k ä y ttä m ä ä n r o h k e a s ti m u r r e tta a i­<br />

n a k in v a p a a - a ik o in a a n . N iin he<br />

t ie t y s t i te k e v ä tk in , jo s k in t o is i ­<br />

n a a n p u h u e n e d e llä m a in ittu a se-<br />

k a k ie ltä m u r te e lle m m e v ie r a in e d-<br />

ä ä n te in e e n k o t o is e n ja p e h m e ä n<br />

r:n a s e m a s ta . L a p s iin o lis i jo te n ­<br />

k in s a a ta v a i s t u t e t u k s i s e lv ä s ti<br />

t ie d o s t e t t u a k t iiv in e n p y r k im y s k o -<br />

tim u r te e n s ä ily t t ä m is e k s i. M ik ä li<br />

tä s s ä a s ia s s a h a lu ta a n p u h u a v a s ­<br />

tu u s ta ,<br />

o n s e e n s i s ija s s a T u ru n<br />

m u r r e tta p u h u v ie n la s te n v a n h e m ­<br />

p ie n . M u tt a o s a v a s t u u s ta o n<br />

m y ö s k o u lu n v ä h in tä in s ite n , e ttä<br />

s e a s e n n o itu u m y ö n te is e s ti k o t i­<br />

s e u tu m m e m u r te e n k ä y ttä m is e e n .<br />

L o p p u ia u s a h d u s :<br />

M e ijä m u r r e ja o s to n jä s e n , ta i­<br />

t e ilija P . V e ro m a , p a u h a s tä s ä vä ­<br />

hä a ik k a ta k a p e r i k a r ta n o lla s y h re l<br />

p o ja n k lo p il: " Ä lä rä ä k k ä s itä k a t t i”<br />

K lo p p i s a n o a ta k a s i: " E n m ä ä s i­<br />

tä r ä ä k k ä k k ä ” . " K u i s ä ä s itä s it<br />

k r o n k it s e n k r ä k in k a n s . K r o n k i<br />

n o k k a ta s v a a ", s a n o s V e ro m a ,<br />

m u t a n to s a m a l k lä p il m o ju m a rk a<br />

k a r u i v a r te h y v ä n m u r tte n o s s a m i-<br />

se tä h r e .<br />

□<br />

Tilatkaa —<br />

Abonnera<br />

Suom en Turku —<br />

Åbo, vår stad<br />

-lehti<br />

S IS Ä L L Y S -<br />

IN N E H Å L L<br />

P e n tti L a h ti:<br />

K o u lu la ito k s e m m e u u s ie n<br />

h a a s te id e n e d e s s ä .............. 3<br />

M a u n o K o iv is t o :<br />

T u r u n s a a r is t o k a n s a llis ­<br />

o m a is u u t ta m m e ...................... 5<br />

E rk k i A s p :<br />

M e ri — T y ö — K u lttu u r i . . 7<br />

T o h to r ip r o m o o tio t<br />

T u r u n y l i o p is t o s s a ...................... 9<br />

A p u r a h a T u r u n h is to r ia n<br />

t u tk im is e e n .................................... 9<br />

P e n tti L a h ti<br />

k a u p u n g in jo h ta jis to o n ............ 9<br />

T a u n o P e rä lä :<br />

K u p itta a n lä h te e n v e s i<br />

T u r u n s e u r a p iir ie n ju o m a n a 10<br />

Ilm a r i R in n e :<br />

S u o m e n s u u r im m a t k o t i­<br />

s e u tu p ä iv ä t 7 5 0 - v u o tis e s s a<br />

T u r u s s a ........................................ 12<br />

T u n n e tk o T u r k u a - k ilp a ilu n<br />

r a t k a i s u ........................................ 49<br />

P ie ta r i K a lm in<br />

2 0 0 - v u o tis m u is to ................... 53<br />

T u r k u - s e u r a to im ii .................... 56<br />

M a r tti J u lk u n e n :<br />

K u p itta a n m u is to k iv i<br />

k o r o s ta a T u r u n m e r k ity s tä<br />

v u o s is a to je n a ik a n a 18<br />

E e ro L ä n tin e n :<br />

O le n p u u ....................................... 19<br />

J u h la k a v a lk a d i............................... 19<br />

S u o m e n T u r k u - le h ti<br />

tä y tti 2 0 v u o tta ............................. 19<br />

E in o L e h tin e n :<br />

K a n s a n ju h la p ä iv ä s tä<br />

T u r u n ju h la v u o d e n<br />

k o h o k o h t a ................................. 22<br />

S a llis e n s in fo n ia n k a n ta ­<br />

e s ity s 7 5 0 - v u o tis ju h la s s a . 24<br />

H e ik k i L ö y tty n ie m i:<br />

T u r u lla k e s k e in e n o s u u s<br />

m a a m m e h is to r ia s s a .......... 25<br />

T u ru n ju h la m it a li p r e s id e n tille 25<br />

T u ru n tu o m io k ir k o lla a rv o k a s<br />

7 5 0 - v u o tis ju h la ........................... 26<br />

M u s e o la iv a S ig y n<br />

T u ru n u u s i tu r is tik o h d e ......... 27<br />

C a rl J a c o b G a rd b e rg :<br />

S ig y n ä r lik a v ä rd e fu ll s o m<br />

h u s e n p å K lo s te rb a c k e n —<br />

S ig y n o n y h tä a rv o k a s k u in<br />

L u o s ta r in m ä e n ta lo t ........... 28<br />

J u h la v u o d e n t a p a h t u m ia 30<br />

T ä h ä n a s tis is ta s u u r im m a t ja<br />

k a n s a in v ä lis im m ä t m e s s u t . . 31<br />

M e s s u ta p a h tu m ia ..................... 32<br />

O s m o L a in e :<br />

T u r u n ta ite e n 150 v u o tta — 34<br />

A b o k o n s t u n d e r 150 å r . . . 37<br />

T u r k u la is ta ite e n su u r-<br />

k a ts e lm u s ....................................... 34<br />

Ilp o T o lv a s :<br />

T u ru n M u s iik k iju h la t —<br />

T u rk u M u s ic F e s tiv a l <strong>1979</strong> 40<br />

E n s io H a rn i:<br />

H e li O ja n p e rä —<br />

M a a la ri ja k ir ja ilija .............. 43<br />

T a r ja - T u u lik k i L a a k s o n e n :<br />

F r it h io f S tra n d e ll ja<br />

T u r u n j u g e n d ........................... 46<br />

T u r k u u n v iis i v a ltio n t a it e ilija ­<br />

e lä k e ttä ........................................... 49<br />

K a s k u k ilp a ilu n p a rh a a t s a iv a t<br />

p a lk in to n s a .................................. 50<br />

T u ru n r a k e n ta m is e n<br />

75 0 v u o t t a ....................................... 52<br />

" A b o e n s is " e s itte le e<br />

T u ru n k ir ja ilijo ita ....................... 52<br />

E in o S a lo n e n :<br />

T o im in ta p ä h k in ä n k u o re s s a 53<br />

V ie lä k ö jä s e n m a k s u<br />

m a k s a m a tta ? ................................ 53<br />

K a u p u n g in o r k e s te r i le v y tti . . 54<br />

K a u p u n g in k irja llis u u s - ja<br />

s ä v e lta id e a p u ra h a t .................. 54<br />

J a rl J a rk k a :<br />

T u r u n m a a n n o u s u je n<br />

m e r k its e m in e n ....................... 54<br />

Y lio p p ila s k y lä n p u is to o n<br />

57 ta m m e a ..................................... 55<br />

T u ru n k u n n a llis k e rto m u s<br />

v a lm is tu n u t ................................... 55<br />

J. V.:<br />

T u ru n R o ta ry -k lu b i la h jo itti<br />

10 .0 00 m k C P - la p s ille 55<br />

T o im itu s s ih te e r in p ö y d ä ltä . . 56<br />

T u ru n h is to r ia a<br />

tu r u illa ja to r e illa ....................... 57<br />

T u rk u a r a d io s s a ja<br />

te le v is io s s a ................................... 57<br />

J u h a n a H e r ttu a n h o v ip id o t<br />

T u ru n lin n a s s a ............................ 57<br />

U .K .:<br />

T u rk u -s e u ra n m u r re ja o s to n<br />

k u u l u m i s ia ................................ 58<br />

K a n s ik u v a :<br />

K u v ia h is to r ia llis e s ta k a v a l­<br />

k a d is ta 5.8.1 97 9<br />

— K u v a t: Ilm a ri R in n e<br />

SUOMEN<br />

TURKU<br />

ÅBO,<br />

VÅR STAD<br />

P ä ä to im itta ja - C h e fre d a k tö r: O lli K e s tilä .<br />

T o im itu s s ih te e r i - R e d a k tio n s s e k re te ra re : E in o L e h tin e n , E lln a n t le - E lln a -<br />

v ä g e n 4 A 44, p u h . - te l. 371 320.<br />

T o im itu s k u n n a n m u u t jä s e n e t - R e d a k tio n s rå d e ts a n d ra m e d le m m a r:<br />

H e im o K a llio , R e in o L e im u , R e in o L in k o s a a ri, H a n s O th m a n ja Ilm a r i R in n e .<br />

Ilm o itu s h a n k k ija - A n n o n s c h e f: R itv a M a rk k a n e n , V a n h a L l t t o ls t e n t le -<br />

G a m la L itto is v ä g e n 5 0 , p u h .-te l. 371 38 1 .


NAISTEN JALKINE JA LAS­<br />

TIN OSASTO. KAKSI UUTTA<br />

JA EDULUSTA OSTOPAIKKAA<br />

VALIOASUSSA.<br />

SAHATAVARAA<br />

LISTOJA<br />

PANELEJA<br />

ABACHIA<br />

JALOPUU LISTOJA<br />

Kiinteistöjen,<br />

asunto- ja liikehuoneistojen<br />

SANEERAUSTYÖT<br />

URAKOINTI — SUUNNITTELU<br />

Rak.liike<br />

VEIKKO RANDELL OY<br />

EERIKINKATU 12<br />

PUUTAVARALIIKE<br />

L A U R I N A K O L IN N A<br />

PISPALANTIE 18 PUH. 370 818<br />

P a rra n tie 2<br />

S F - 20 30 0 T U R K U 30<br />

P u h. 9 2 1-3 83 192<br />

ESKO RANDELL<br />

Rakennusinsinööri<br />

K u u v u o re n k a tu 1 A 17<br />

S F - 2 0 54 0 T U R K U 54<br />

P u h . 92 1-3 77 726<br />

Velo<br />

yli60vuotta<br />

puutavaran- ja<br />

rakennustarvikkeiden<br />

luotettava ostopaikka<br />

tekevän<br />

tavaratalo<br />

Juhana Herttuan puistokatu 1 puhelin vaihde 303 222<br />

OHITTAMATON<br />

OSTOS­<br />

PAIKKA<br />

CITYMARKET<br />

Uudenmaantie 17<br />

TURKULAINEN<br />

MIES<br />

Osta vaatteesi<br />

turkulaisesta<br />

liikkeestä.<br />

TURUN MIES<br />

on aito<br />

turkulainen —<br />

hyvien pukimien<br />

ja asusteiden liike.<br />

Tervetuloa<br />

hankkimaan<br />

uudet syysvaatteet<br />

meiltä.<br />

A V O IN N A 9 — 18 la 9 — 14 p u h . 3 3 3 0 6 6<br />

TURUN MIES<br />

KAUP PIA S- J A M A A R IA N K A D U N K U L M A<br />

N A A N T A L IS S A T U L L IK A T U 13


LAADUKAS YKSILÖLLINEN VAIHTOEHTO<br />

KU LTA TALO • AURAKATU 12 a — TURKU • PUHELIN 14131<br />

LIITY JÄSENEKSI<br />

TURKU SEURAAN<br />

TILATKAA<br />

SUOMEN TURKU<br />

HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ<br />

VERDANDI<br />

20I0I T U R K U IO — PL I33 — PUHELIN 92I-26280<br />

ABONNERA<br />

ÅBO VÅR STAD<br />

J<br />

AURA<br />

vakuutus<br />

ANINKAISTENKATU 3<br />

★ 3 3 6 68 8


KRIST ALLIV AL AISIMIEN<br />

VALLOITTAVAA<br />

VALIKOIMAA<br />

2 0 10 0 T u rk u 10. p u h 33 6 777<br />

M y y m ä lä ja k o n tto r i E e rik in k a tu 29<br />

T e h d a s: V e rk a te h ta a n k a tu 4<br />

TURUN<br />

VANUSTA<br />

AINA<br />

UUSINTA<br />

UUTTA<br />

Kodin<br />

tekstiilien<br />

erikoisliike<br />

KOTIIN<br />

TURUN VANU<br />

HELSINKI • ESPOO • TURKU • SALO<br />

tule, näe, soita<br />

© YAMAHA<br />

.. .ja k a tso h in taa!<br />

Malli G -1J ny t 19.500,—<br />

Malli G -2J ny t 22.000,—<br />

Malli G -3D nyt 29.500,—<br />

P in tak äsittely : m u sta,<br />

kiiltävä<br />

Jos to d e lla a n n a t a rv o a<br />

m e starilu o k an so ittim elle,<br />

niin valin tasi on Y A M A H A !<br />

Jo s v a ad it vielä e n em m än —<br />

V A L IT S E Steinvvay & S ons —<br />

senkin s aa t m eiltä!<br />

F-Musiikki Kaikki


puzzle<br />

KESTIIÄ<br />

SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO<br />

MATTI LEPPÄ<br />

KOMMANDIITTIYHTIÖ<br />

TURKU<br />

KÄSITYÖLÄISKATU 7 a<br />

PUH.*332211<br />

SUUNNITTELUTO IM ISTO<br />

Lounais-Suomen Kirjapaino Oy<br />

<strong>1979</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!