Views
9 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Korišćenje displeja za

Korišćenje displeja za podešavanje Možete da unesete različita prilagođavanja stavki kao što su slika i zvuk. Podrazumevana podešavanja su podvučena. 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 U glavnom meniju izaberite [Setup]. Na TV ekranu će se prikazati displej za podešavanje. 3 Izaberite željenu stavku. Stavka podešavanja Objašnjenje [Software Update] Ažuriranje softvera sistema. (stranica 41) [Screen Settings] Unos ekranskih podešavanja u skladu sa tipom TV-a. (stranica 41) [Audio Settings] Unos podešavanja zvuka u skladu sa tipom priključaka za povezivanje. (stranica 42) [Bluetooth Settings] Unos detaljnih podešavanja za funkciju BLUETOOTH. (stranica 42) [System Settings] Unos podešavanja koja se odnose na sistem. (stranica 43) [Network Settings] Unos detaljnih podešavanja za Internet i kućnu mrežu. (stranica 44) [Input Skip Setting] Podešavanje preskakanja ulaza za svaki ulaz. (stranica 45) [Easy Setup] [Resetting] Ponovno pokretanje funkcije „Easy Setup“ radi unosa osnovnih podešavanja. (stranica 45) Vraćanje sistema na fabričke podrazumevane postavke. (stranica 45) 40 SR

[Software Update] Ako ažurirate softver na najnoviju verziju, možete da iskoristite prednost najnovijih funkcija. Informacije o funkcijama ažuriranja možete da pronađete na sledećem veb-sajtu: www.sony.eu/support Napomene • Internet okruženje je neophodno da bi se ažuriranje obavljalo preko Interneta. • U toku ažuriranja softvera, na prednjem displeju će se prikazati „UPDT“. Kada ažuriranje bude dovršeno, sistem se automatski ponovo pokreće. Dok je ažuriranje u toku, ne uključujte ili isključujte sistem niti rukujte sistemom ili TV-om. Sačekajte da se ažuriranje softvera dovrši. • Kada želite da se ažuriranje softvera obavlja automatski, podesite [Auto Update] na [On] (stranica 44). Do ažuriranja softvera može doći čak i ako ste izabrali opciju [Off] u meniju [Auto Update] u zavisnosti od detalja ažuriranja. [Update via Internet] Ažuriranje softvera sistema preko dostupne mreže. Pratite uputstva na ekranu. Uverite se da je mreža povezana na Internet. [Update via USB Memory] Ažuriranje softvera pomoću USB memorije Uverite se da je fascikla za ažuriranje softvera ispravno nazvana „UPDATE“. [Screen Settings] [TV Type] [16:9]: Izaberite ovo podešavanje ako sistem povezujete sa TV-om sa širokim ekranom ili TV-om koji ima funkciju za režim širokog prikaza. [4:3]: Izaberite ovo podešavanje ako sistem povezujete sa TV-om sa odnosom širina/visina 4:3 koji nema funkciju za režim širokog prikaza. [Output Video Resolution] [Auto]: Emitovanje video signala u skladu sa rezolucijom TV-a ili povezanog uređaja. [480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Emitovanje video signala u skladu sa izabranim podešavanjem rezolucije. * ko je sistem boja reprodukovanog sadržaja NTSC, rezolucija video signala može da se konvertuje samo u [480i] i [480p]. [24p Output] [Network content 24p Output] Ovom funkcijom se podešava emitovanje signala sa priključka HDMI OUT (ARC) na sistemu prilikom korišćenja funkcije Screen mirroring. [Auto]: Emitovanje 24p video signala samo kada povežete 1080/24pkompatibilni TV preko HDMI veze i [Output Video Resolution] je podešeno na [Auto] ili [1080p]. [Off]: Izaberite ovu opciju ako vaš TV nije kompatibilan sa 1080/24p video signalima. [4K Output] [Auto1]: Emituje 2K video signale u toku rada funkcije Screen mirroring i 4K video signale u toku reprodukcije fotografija prilikom veze sa 4K-kompatibilnim uređajem koji je proizveo Sony. [Auto2]: Emituje 4K video signale u toku reprodukcije 24p sadržaja pomoću funkcije Screen mirroring ili reprodukcije fotografija prilikom veze sa 4K/24pkompatibilnim uređajem. [Off]: Isključuje funkciju. Korišćenje različitih funkcija/podešavanja 41 SR