Views
11 months ago

2018 februar 9

Több mint 261 ezren

Több mint 261 ezren támogatták eddig aláírásukkal a Mi nor ity Safe - Pack európai polgári kezde mé nye - zést Erdélyben - jelentette be a Szö - vetségi Állandó Tanács ülésén Ke - lemen Hunor. Ez jóval több a Ro má - niára eső kvótánál, de az általunk vállalt aláírások számánál is. Kö - szönjük azoknak, akik mellénk áll - tak! A munka folytatódik: a követ ke - ző hetekben is segítjük a nemzetközi kampányt, egy millió aláírás össze - gyűjtése a cél. A Teleplusz pénteki mag yar adásában A TL+ Maramures február 9-i mag yar adásában 15.30 órá - tól vendégem Varga Orsolya, aki a Petőfi Sándor Pro gram ösz töndíjasaként mutatja be a nagybányai mag yar közösségünk érdekében végzett munkáját, programjait, tevékenységét. Várom kérdéseiteket privátban. Ismétlés szombaton 14.00 órától. Oravecz Gyöngyi Köszönjük... ... a Nagybányai Háló Moz ga - lom nak a farsangi bál bevételéből számunkra juttatott támogatását! A Bányavidéki Új Szó szerkesztősége Elstartolt a Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenyének tizedik évada (folytatás az első oldalról) a már komoly hagyományokkal rendel ke ző Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenyének döntő fordulója. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodás tudo - mányi Mag yar Intézete által szervezett Középiskolások Üzleti Tanácsadó Ver - senyének eddigi kilenc évada alatt több mint ezer középiskolás próbálta ki ma - gát gazdasági esettanulmányok megoldásában. Az idei, tizedik kiadáson a fel - vételihez szerezhető pluszpontok mellett összesen 17.000 lej értékű díjban ré sze - sülnek a jó helyezést elérő csapatok, de számos más újdonsággal is ké szül tünk. A Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenye mag yar anyanyelvű közép - is kolás diákoknak szervezett gazdasági verseny. Célunk a közgazdász szak ma rejtélyeibe betekintést nyújtani a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára. En - nek érdekében egyszerű, gyakorlatias és szórakoztató tanulási módszerek se - gítségével építettük fel a Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenyét. A ver - seny alatt a diákok megismerkedhetnek a piackutatás területével, majd az itt szerzett ismereteket egy esettanulmány megoldása közben hasznosíthatják. Az előző évekhez hasonlóan a hagyományosan Kolozsváron megszerve - zett verseny képezi a döntő szakaszt, amelyet két on line forduló előz meg. A verseny első két fordulóját egy piackutatási probléma képezi, a döntő forduló pedig egy összetettebb vállalatvezetői probléma megoldását feltételezi. A for - dulókat úgy építettük fel, hogy felkészítsék a diákokat a döntőben sorra ke rü - lő eset megoldására. A versenyre 3 fős középiskolás diákokból álló csapatok jelentkez het nek 2018. február 11-ig az alábbi linken elérhető regisztrációs űrlap kitöltésé vel: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxEF8sCn_jraARZE6vL994za -1gVtwCRRH75d1zqksiBMhqg/viewform?c=0&w=1. A döntőben a két on line forduló alapján legjobban teljesítő, egyenként 3 fős középiskolai csapatok vesznek részt. A döntőben dobogós helyezést elérő csapatok tagjai, a díjazás mellett, a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karra történő felvételi esetén plusz pontokat kapnak az érettségi átlagukhoz. A verseny részletes leírása a http://hu.econ.ubbcluj.ro/rendezvenyek/xkozepiskolasok-uzleti-tanacsado-versenye linken érhető el. Várjuk a csapa - tok jelentkezését! A rendezvény a HÍD: Iskolától az Egyetemig projekt keretén belül valósul meg. Főtámogató a PADE Alapítvány. Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Mag yar Intézete 2018. február 9. HETIRENDEN Felhívás előkészítő osztályba készülő gyermekek szüleihez Február végén kezdődik a beiratkozás az előkészítő osztályba. A Németh Lász ló El - méleti Líceum új, Híd utcai isko lá ja sze re - tettel várja az érdeklődő szülőket. Az elő ké - szítő osztály tanítónénije Bálint Tünde lesz, aki nagy tapasztalattal és friss lendülettel vár ja a gyermekeket. A Németh László Elméleti Líceumban min - den osztály délelőtt jár. Azoknak, a kik igény - lik, délutáni programra (after school) is lehe - tő ségük van, ebédelni az iskola e bédlőjében lehet. A tornaórákat jól fel sze relt tornateremben tartják. A Németh Lász ló Elméleti Lí ce um - ban minden tanórát ma gyarul tartanak, minden pedagógus szak képzett, a ta ní - tónők munkáját segíti elemi osztályokban az angoltanár, a tor natanár, és a val - lástanárok. Az iskolapszichológus folyamatosan anya nyel vü kön tartja a kap - csolatot a gyermekekkel, és segít fejlődésükben. Igény sze rint mag yar logo pé - dus is foglalkozik a gyermekekkel. A város egyetlen önál ló magyar iskolájá - ban a gyermekek a belváros szívébe, egy klasszikus szép sé gű, igényesen fel - újított épületbe járhatnak iskolába, mag yar környezetben van nak, családias lég - körben, tiszta és gazdagon felszerelt osztálytermekben ta nul hatnak. Diákjaink számára minden gyermekprogram, kézműves foglalkozások, báb - színházak, táncház és gyermekszínház ingyenesek. Kedvezményes utazta tás - ban részesülnek azok is, akik tömegközlekedéssel érkeznek. Nagy hangsúlyt fektetünk a szociálisan rászoruló családok támogatására (szociális ösztön dí jak, tanszercsomagok, ingyenes étkeztetés, utazástérítés formájában) és a tehet ség - gondozásra: nagy összegű ösztöndíjakkal, támogatásokkal, díjakkal segítjük diákjainkat, fedezzük útiköltségüket az országos és nemzetközi versenyekre. „A tanítói pályát hivatásszeretetből választottam. Hivatásomnak legna gyobb értéke az, hogy a kisiskolások számára meghitt, nyugodt perceket, órákat sze - rezzek, miközben nevelem, tanítom őket. A képességek fejlődésében nem csu - pán a gyerek sikerei számítanak, hanem a környezet visszajelzése is. A kö zös - ségen belüli kapcsolatok kihatnak a gyermek érzelmi világára. Minden tevé - kenységnek a gondolkodás fejlesztését kell szolgálnia. Ezért mindig szabad teret kell biztosítani a tanulók képzeletének és érzéseik megnyilvánulásában, fejlesztésében. Ez sokkal jobban tükrözi majd egyéniségét, beszédét, értelmi képességét.” (Bálint Tünde, a leendő előkészítő osztály tanító nénije) Kérjük a szülőket, ismerjék fel az anyanyelvű oktatás előnyeit, és jelent - kezzenek a Németh László Elméleti Líceumban (Luminişului utca 1. sz.) sze - mé lyesen, kérdezzenek bátran Bálint Tünde tanítónénitől a 0722612188-as vagy Váradi Izabella igazgatónőtől a 0745227704-es telefonszámon, köves - sék híreinket az iskola Facebook-oldalán (www.facebook.com/N.L.E.L.N). Várjuk gyermekeiket! Egyházi hírek * Január 11-18. között a Misztótfalui Református Egyházközségben meg - rendezésre kerül a 2018-as Ökumenikus Imahét! Az istentiszteleti alkal mak minden délután 17 órától fognak kez - dődni, az egyházközség gyülekezeti ter - mében. Az imahét alkalmain a követ - kező lelkészek/plébánosok fognak szol - gálni: Vasárnap - Orbán István Dániel Hétfő - Elek Ar nold Halmi-i lelki - pásztor Kedd - Székely Zsolt magyarláposi lelkipásztor Szerda - Tasnádi András Nagybá - nya-újváros lelkipásztora Csütörtök - Varga Szilárd józsef - házai lelkipásztor Péntek - Molnár Viktor Nagybánya- - újváros segédlelkésze; Szmutku Róbert - Krisztus Király plébánia; Czumbil Wilhelm láposbányai plé bános Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! Orbán István Dániel, a Misztótfalui Református Egyházközség lelkipásztora

HETIRENDEN 2018. február 9. APJOK NORBERT: a máramarosi ma - gya rok mellett a fiatalokat is képviselem (folytatás az első oldalról) A törvény - hozói munkával kapcsolatosan tudtam, hogy mire vállalkozok, hiszen koráb ban már vettem részt gyakornoki prog ra mon a parlamentben, így ha keveset is, de be - tekintést nyerhettem azokra a folya ma - tokra, amelyek által egy-egy törvény megszületik. - Mi változott az elmúlt egy év ben az időbeosztásodat tekintve? - Érdekes, hogy parlamenti mun ká - nak nevezzük, mégis, ha elhivatottak va - gyunk, ez nem csak a parlamenten be - lül zajlik. Éppen ezért az idő beosz tá - som úgy néz ki, hogy a hét első felében Bukarestben vagyok, részt veszek a par - lament munkálataiban, majd a hét má - sodik felében a megyében tevékeny ke - dek. Szeretek fogadóórákon kívül e gyéb rendezvényeken találkozni az embe rek - kel. A cél, hogy minél gyakrabban ta - lálkozzunk, hiszen úgy látom, hogy a parlamenti képviselőség a törvény ho - zói munka mellett egyfajta híd a me gyén belüli kérdések és a főváros kö zött, ép - pen ezért fontos, hogy a hidat hasz nál va megoldásokat hozzunk a problé mák ra. Értelemszerűen ez az időbeosztás ke - vés szabadidőt enged meg, de közép is - kolás korom óta rendszeresen tevé keny - kedtem közösségi kezdeményezésekben, szervezkedésekben, így az lenne a fur - csa, ha nem ezt tenném most is. Ezért úgy gondolom, hogy, ha az időm be - osztását nem is, inkább annak tartalmát változtatta meg a képviselőséggel járó munka. - Hogyan alakult át a vá lasz tó pol - gárokhoz való viszony az új funkció miatt? - Kampányban azt ígértem, hogy em - berközelibb politikát szeretnék, és en - nek rendje és módja szerint az em be - rekkel való kapcsolattartást nemcsak a médián keresztül, hanem személyesen is szeretném vinni. Heti rendsze res ség - gel tartott fogadóórák mellett réteg ta lál - kozókon, lakossági fórumokon veszek részt, szeretem, hogy nem csak a mun ka - társakkal vagy az RMDSZ önkormány - zati embereivel tartom a kapcsolatot, ha - nem közvetlenül a megye magyar sá gá - val is. Küldetésemnek érzem, hogy meg - oldásokat keressünk a találkozókon fel - merülő problémákra. Azért is tartom fontosnak a rendszeres találkozást a vá - lasztópolgárokkal, mert ilyenkor lehet kötetlenül beszélgetni a Bukarestben zaj - ló folyamatokról. Azt tapasztaltam az elmúlt egy év - ben, hogy az embereket érdekli a köz - szféra, hiszen a saját életüket befo lyá - soló döntéseket hozunk. Ezért is fon tos, hogy tájékoztatva legyenek, és olyan vá - laszokkal jöjjek, amely által megértik, hogy mit miért cselekszik a politika, me - lyek azok a célok, amelyekért harco lunk a parlamentben. Úgy tudnám szem lél - tetni ezt a harcot, hogy bár a parlament a csatamező, de a megyénk a hátor szág, a megye mag yar lakossága az a bázis, amely az erőt adja a mindennapi csa - tákhoz. (folyt. a következő lapszámban) Kustán Magyari At tila - maszol.ro A Nicolae Iorga Általános Iskola szeretettel vár minden kedves előkészítő osztályba készülő gyermeket és szüleit a mesejátékos NYÍLT NAPRA, melyet 2018. február 13-án, kedden tartanak 17.00 órai kezdettel. Az iskola színjátszói mesejátékkal, a tanítónők interaktív foglalkozással vár - nak minden kedves kis látogatót! Deák Jolánka Ágota tanítónéni bemutatkozója: Tanítói pályafutásomat 17 éve kezdtem, első munkahelyem a Nicolae Ior - ga Általános Iskola volt. Tanítottam: Felsőbányán, Szamosardón és Koltón. Diákjaimmal mindig baráti kapcsolatot tartottam/tartok fenn, ami a köl csö - nös tiszteleten, szereteten alapszik, mindez családias, kellemes kör nyezet ben. Érdekes és élményszerű feladatok, szórakoztató játékok keretén belül igyek - szem tanítani, nevelni a gyermekeket. Befektetőket keresünk! A lapot támogató Pro Ge nius Egyesület felhí vás sal fordul minden jó szán dé - kú, az újság fenn mara dá sát szívügyének tartó itthoni és külföldön élő ma g yar hoz, magánvállalkozóhoz, politikushoz, egyesü let hez, alapítványhoz, politi kai párthoz azzal a kéréssel, hogy ötletekkel, illetve lehetőségeihez mérten anya gilag tá mo - gassa lapunkat. Számlaszámaink: ASOCIATIA PRO GE NIUS BAIA MARE, OTP BANK RO MA NIA Lej: RO69OTPV350000080625RO01 Forint: RO73OTPV350000080625HU01 Euró: RO26OTPV350000080625EU01 Dollár: RO83OTPV350000080625US01 Köszönjük, hogy a távolból is gondol a Bányavidéki Új Szóra! Most már PayPal fizetéssel is megteheti! Amennyiben ön is élne a lehetőséggel, úgy az ujszo.ro weboldal fejlécének bal oldalán található paypal-tamogatas gombra kat - tintva elküldheti támogatását. A szerkesztőségbe is várjuk személyesen mind - azokat, akik segíteni sze ret né nek. (A szerkesztő ség) Farsangi táncházakat szerveztek Máramaros szigeten és Hosszúmezőn (folytatás az első oldalról) hogy mi egykor egy terület voltunk, máramarosiak va - gyunk valamennyien.” – mondta Czébely József, az együttes nagybőgőse. A Viski Bicskások együttes 2014-ben alakult, és ez a Felső-Tisza vidék leg - híresebb mag yar népi együttese. A 11 tagból álló zenekart a viski születésű Pál István „Szalonna”, a Mag yar Állami Népi Együttes vezetője indította útjára. „A bicskások egy több évszázadra visszanyúló gúnynév, a técsőiek ragasztották ránk. Úgy híresült el, hogy a viskiek kissé hirtelen haragúak. Állítólag régen a lako dal - makban nem is tettek kést az asztalra, egyrészt, hogy ne legyen baj belőle, más - részt meg teljesen fölösleges volt, mert mindenki csizmaszárában volt legalább egy bicska.” – mesélte az együttes oszlopos tagja. Visken szervezik meg minden évben az egykori máramarosi koronavárosok találkozóját, azt követően néhány éve népzenei és néptánctábort tartanak. Erre tavaly három táncost is küldött a Hollósy Si mon Művelődési Egylet. Zahoránszki Brigitta Olvasóink figyelmébe! Mivel a magán lapterjesztők be szün - tették tevékenységüket, arra kérjük Ol - vasóinkat, hogy a postán fizessenek e lő az Új Szóra (az előfizetés ára egy hó - napra 8 lej, plusz postaköltség). Ne feledjék: továbbra is a postai e - lőfizetés a legbiztosabb módja annak, hogy lapunkat kézhez kapják! Megértésüket köszönjük! (A szerkesztőség) Közgyűlést tart a Főtér Fesztivál Egyesület Szeretettel meghívjuk a Főtér Fesz - tivál Egyesület tagságát (civil szer ve - zetek, csoportosulások, intézmények képviselői és egyéni tagok) az egye - sület idei közgyűlésére, amely 2018. feb ruár 13-án, kedden lesz meg tart - va, 18.00 órától a Németh László El - méleti Líceum Híd utcai épületének dísz - termében. A közgyűlés napirendi pontjai: a ta - valyi Főtér Fesztivál kiértékelése és beszámolója, tisztújítás, valamint a 2018-as szervezőcsapat megválasztása, to - váb bá tervek, ötletek és programjavaslatok az idei fesztiválra. A Főtér Fesztivál Egyesület vezetősége

Zsámbéki Polgár 2013. március
AZ A „RÖVID” 20. SZÁZAD
10. szám - 2008. március 6. - A Szabadság
Tokaj-hegyalja világörökség, ahol a késő őszi ... - Töosz
2012. május 25. - Nagybánya.ro
Hírlevél 2018. szeptember
2012 december 7 - Nagybánya.ro
2011. február 9. - Békési Újság
9/2011.(IV.13.) - Kunhegyes
Kisbíró 2011/3. száma (április 9.) - Kisújszállás
Október 6. - Gödöllői Szolgálat
vagy sza ba dok? Forradalom- és jel vé nyévforduló - Evangélikus Élet
Amit a napközbeni gyermekellátásról feltétlenül tudni kell
Ivo Andrić: Je lek az út men tén • Láng Csa ba: Val- lo má sok és be ...
letöltése (PDF) - Alkalmazott Pszichológia - Eötvös Loránd ...
Hub Gendersszel Pölöskén - Keen Carp
008. november - Bács-Kiskun megye
2012 13. hét - Ingatlanhírek.hu