Views
10 months ago

2018 februar 9

2018.

2018. február 9. KULTÚR-TÁJ Vigyázz, hogyan gondolkodol! Öngyilkos akarsz lenni? Félre ne érts, kedves olvasóm! Szív ből kívánom, hogy boldogan élj az emberi élet elképzelhető legfelső határáig (ha van ilyen). Ez a kérdés (a címbéli) inkább fi - gyelmeztetés akar lenni, ha úgy tet - szik: vészkiáltás. Hiszen tulajdonképpen lassú ön - gyilkosságot követ el az a sok-sok em - ber is, aki a dohányzás, a kábító szerfogyasztás, vagy az alkohol rabja. Jogod van természetesen arra is, hogy dohányzással, túlzó alkohol fo - gyasztással vagy drogokkal rongáld az egészséged, hiszen a te életed, a te egyetlen életed. Én most azt ta ná - csolom, hogy ebben is hallgass a szí - vedre, és szeresd önmagad. Hiszen aki nem szereti önmagát, mást sem szerethet igazán. Ha pedig szereted önmagad, meg fogsz szabadulni az alkohol, a dohányzás vagy a kábí tó - szer rabságából. Tapasztalatból mon - dom: érdemes. Most is örömmel és a szabadság boldogító érzésével gon - dolok arra a napra, amikor a 2012. év júliusának egyik napján 18 óra - kor elszívtam életem utolsó cigaret - táját. S azóta nemcsak jobban ér zem magam, hanem a zsebemben ma radt az a rengeteg pénz (akkori fizetésem kb. egyharmada), amelyet addig el - füstöltem. Tehát ismét lelkesen aján - lom neked, kedves barátom, Allen Carr Rövid úton leszokni a dohányzásról című könyvét, amely engem segített abban, hogy megszabaduljak ettől az egészségromboló és pénzfaló káros szenvedélytől. (S ha eddig nem tud - tad volna, most újra felhívom a fi gyel - medet arra, hogy a dohányzás be teg - ség, szenvedélybetegség, de te ebből kigyógyíthatod magad, ha te is do - hányzásbeteg vagy. Ami a valós öngyilkosságot ille - ti, amikor valaki önkezével vet véget az életének, ez külön nagy téma. Most csak azt az ismeretemet adom át ne - ked ezzel kapcsolatban, amelyet egy kiváló pszichiáter szakorvostól ta nul - tam néhány évvel ezelőtt: az öngyil - kosság a depresszió legsúlyosabb szö vődménye. Tehát először is a depressziótól kell megszabadulnia annak, aki e betegségben szenved. S állítom, hogy ebben sokat segíthet az álmok felfedezése, az életcélok meg találása. Ez is személyes ta pasz - talatom, kedves olvasóm. Remélem, segítek valakinek, ha átadom neked. Farkas Imre Farsangi mulatságot szervezett a Nagybányai Háló Mozgalom, három civil szervezetet támogattak Hálós farsangi batyu bált szer - vezett a Nagybányai Háló Moz - galom január 27-én a Teleki Ma - gyar Házban. Minden szem pont - ból sike res, közösségépítő ren - dezvény volt. A jó hangulat mel - lett a tom bola be vételéből há rom civil szervezetet si került támo gatni. Az eseményt Dávid Lajos, a Teleki Magyar Ház vezetője köszöntötte, ki - fejezte örömét, hogy a Házban rend - szerességgel kis közösségek külön bö - ző programokat szerveznek. A far san - gi mulatság vendégei voltak: Varga Or - solya, a Petőfi Sándor Pro gram ösz - töndíjasa, Boros Renáta, aki az Espe - rando Egyesület nevében érkezett, va - lamint Uglár Do ris brüsszeli tudósító is megtisztelte az eseményt. Uglár Sándor, a Nagybányai Háló Mozgalom főbogozója megköszönte a tombolatárgyakat a Nagybányai Cari - tas központnak és a magán személyek - nek. Varga Orsolya bemutatta a deb - receni farsangi szokásokat, majd Uglár Sándor felvázolta a farsang meg ün nep - lésének mozzanatait. SZIGETI BÉLA: Az én egyszer volt Máramarosszigetem XVII. Wiesel bácsi boltja (4.) - folytatás az előző lapszámból - Ők az üzleti dolgaikról váltottak bi - zalmas szavakat, én pedig Wiesel bácsi fiával beszélgettem, akivel látásból jól ismertük egymást. Kikívánkozott be lő - lem a dicsekvésem: másodikos gim na - zista lettem, sikerült a pótvizsgám. Eliet meglepte a közlésem, s valami olyas - mit is mondott röviden, hogy piha, és szeméből eltűnt az érdeklődés. Ez ne - kem rosszul esett sikeres pótvizsgám u - táni lelkes állapotomban, ezért elővet - tem a belső zsebemben rejtegetett szűz - máriás ötpengősömet. Ő nem vette a ke - zébe, mintha tilos lett volna neki, csak jól megnézte, és megállapította, hogy va lódi. De érezhette, hogy titkom meg - mutatásával most ő került alulra az egy - mással való összevetésünkben. Be nyúlt ő is a zsebébe, miután meggyőződött, hogy apja el van foglalva Emma néni - vel, épp egy finomabb őrlésű búza lisz - tet ajánlott, bizonygatva, hogy duplán megtérül a néhány filléres árkü lönb ség, és előhúzott zsebéből egy bicskát. Nem vásári bugylibicska volt, hanem egy csont nyelű, hibátlan fehérségű zseb kés, amilyet én nem láttam Keserű Tamás - nál sem, pedig azt csodálta az egész osz - tály, aggancsból faragott nyelével, min - denféle felszereltségével. Elie bicská já - nak különlegessége nem a felszereltsé - géből adódott, hanem csontnyelének e - gyik lapjából. Ő szinte féltőn, óvva a világ tekintetétől mutatta meg nekem. Egy város miniatürizált látképét festet - ték rá a maga aprólékosságában, olyan élethűen, szépségének olyan ragyo gá - sában, hogy meg akart elevenedni a va - lóságban, a szemem előtt. - Magasságos egek! - szaladt ki ön - A jelmezek érdekesek voltak, bemutatkozott a boszorkány, a bohóc, volt a - ki inkognitóban érkezett, ott volt Ta ki - kimi Japánból, Piroska az erdőből, a zöld róka, az ördög mindenáron rontani akart, Hamupipőke is megtalálta a cipőjét, volt egy álarcos szemüveges éppen a Zazar negyedből, Lidi néni is eljött a vásár ból, közénk szállt az angyal, a nyugdíjas korosztály képviselője vers et is hozott magával, a mexikói drogfutárnak nem sikerült a pisztolyával elijeszteni az egy - kéntelenül a számon. - Mintha a mennyek országa volna. Elienek jólesett a megdöbbenésem, az ámulatom, de ugyanakkor vala mi lyen elzárkózás is megjelent az arcán. - Honnan van? Én is szeretnék egy ilyet. Erre ő szorosan a markába zárta, el - süllyesztette a zsebébe és hátat for dí - tott nekem, úgy állt néhány pillanatig, majd gyorsan kiment a hátsó ajtón a la - kásukba. Erre az udvariatlanságra fel fi - gyelt Wiesel bácsi is, megcsóválva hely - telenítőn a fejét: még sok bajom lesz ve - le, túl okos, beképzelt, kár volt Deb re - cenben járatni iskolába. De meg is gon - begyűlteket. A falatozás, az éneklés, a zene és a tánc fokozta a jó hangulatot. A tombolajegyek eladásából három egyesületet támogattak: az Esperando Egyesületet, a Bányavidéki Új Szót és a Teleki Mag yar Házat. Minden tom bo - lajegy nyerő volt, az értékes aján dé ko - kat nagy vidámsággal fogadták. A Hálós farsangi batyu bál IX. al ka - lommal lett megszervezve, amelynek a Teleki Mag yar Ház adott otthont. Pongrácz Panni dolhatta rögtön a szavait, és azt mondta Emma néninek: a gyerekeink mindig fö lébünk nőnek, magasabb szem pon tok - ból nézik a világot. A magasabb szempontokat én nem értettem, azonban az a nem értés meg - célozta fogékonyságomat, és a mű hely - ben megkérdeztem, hogy mit jelenthet. Doka néni erre gyorsan keresztet vetett háromszor is magára, meg félig rám, és az orrát bedugta a tojáshabarékba. Az anyám gúnyosan kérdezte tőle: csak nem tudod? Persze, félszemű urad már egy éve rács mögött van a magasabb szem - pontok miatt. - Nem tetszik nekem ez az Elie gye - rek, úgy járkál, mint aki már magára kente a felmagasztaltságot - mondta Emma néni, és szigorú pillantást vetett Margitkára, aki a koslató kanokkal a - kart megint előhozakodni. - folytat juk - ,,Emlékezzél, em ber!...” A farsangi mulatozás, jókedv hamarosan véget ér, jőnnek a böjti napok. A természetben is elkezdődött a tél és tavasz, a sötétség és világosság kö - zötti harc. Bontakozik az új élet, új rügyek fakadnak, csodálatos virágok nyi - ladoznak, melyek lelkünk megújulására késztetnek. Hamvazószerda az első böjti nap, amely húsvét előtt negyven nappal veszi kezdetét. A negyvenes szám jelentős a keresztények életében: az özönvíz, a man - nahullás negyven napig tartott, a választott nép negyven napig vándorolt a pusztában, Mózes negyven napig volt a Si nai-hegyen, Jézus negyven napig böj - tölt, az evangélium szerint. Hamvazószerdán a templomban a pap az előző évi szenteltbarka hamu já - ból keresztet rajzol a hívek homlokára, mondván: „Emlékezzél, em ber, hogy por vagy és porrá leszel!”. Ez az időszak alkalmas, hogy megálljunk, és magunkba tekintsünk, el mé - lyüljünk hitünkben, megtisztítsuk szívünket, lemossuk felhalmozódott vét kein - ket. A böjti napokban nemcsak a húsétkekről lehet lemondani, ezernyi módja van a bűnbánatnak: lemondhatunk rossz szokásainkról, vagy egy kedv telé sünk - ről, a fontos, hogy ne külsőségekben nyilvánuljon meg szándékunk, hanem lé - lekben. Eljük életünket felelősen, magunkért és másokért, és ezáltal a világért. Így lehetünk készek az Úr Jézus befogadására. (Lázár A.)

HETIRENDEN 2018. február 9. Friss gyümölcsöt szavazott meg a képviselőház az iskolásoknak Már csak Klaus Johannis államfőnek kell kihirdetnie az iskola gyü - mölcs-programot, miután a képviselőház egyöntetűen meg sza vazta a jogszabályt, mely szerint friss gyümölcsöt kapnak a diákok az isko lá ban. Az alsóház keddi döntésével tör - vény erőre emelte a 2017/13-as számú kormányrendeletet, amivel a kormány elfogadta Románia csatlakozását az Eu - rópai Unió iskolai programjához. A ter - vezet lehetővé teszi friss zöldségek és gyümölcsök biztosítását a diákoknak: banánt, feldolgozott gyümölcsöket, zöld - ségeket adnak a gyerekeknek az iskolai gyümölcs- és zöldségfogyasztást ser - ken teni hivatott pro gram keretében. A törvény gyakorlatba ültetéséért he - lyi szinten a megyei és/vagy helyi ön - kormányzat felel, a testületek köte le sek együttműködni, és leosztaniuk a fela da - tokat még a pro gram rajtja előtt. Tudor Ciuhodaru szociáldemokrata párti (PSD) képviselő elmondta, a tör - vény révén valamennyi általános isko - lás és óvodás gyerek teljes élelmi szer - csomagot fog kapni: tejet, kiflit, friss zöldséget és gyümölcsöt, valamint me - leg ebédet. Hozzátette: közép- és hosszú távon reméli, hogy csökkenni fog az é - lelmezéssel összefüggésben álló meg - betegedések száma olyan körülmé nyek között, hogy jelen pillanatban a gye re - kek 30 százaléka túlsúlyos vagy elhí - zott. Rámutatott arra is, hogy báto rít - ják a hazai élelmiszerek előállítását és fogyasztását. (Krónika) Délibáb, azaz Fata Morgana folytatás a 4. oldalról Nagyon hiányzanak ezek az em - berek, akik tárt karokkal fogadtak és mi megígértük, hogy visszatérünk. Nem volt politika, nyelv, zászló. Csak néhány lé lek... Amikor majd azok, akik vezetnek bennünket, megértik, hogy ennek az or - szágnak minden polgára egyenlő, akkor a székelyek többé nem fogják Orbán Viktor szavait lesni. Itt szeretnének ott - hon lenni, csakúgy, ahogy a románok is. De cem ber 1-én a románok ünne pel - nek, a romániai magyarok pedig szen - vednek. Ez így igaz és ezt el kell fo gad - ni. Nem kérhetjük, hogy de cem ber 1- én a magyarok ünnepeljenek. Kelemen Hu - nornak igaza volt. Mindez megoldható a nemzeti ünnep módosításával. Erről már beszéltünk, de semmi sem történt. Mi románok éppen ennyire szomor kod - nánk fordított helyzetben. Dan Tapalagă újságíró szerint a gaz - dasági elmaradottság az egyik oka annak, hogy a székelyek Bu da pest felé fordul - nak. És ebben az esetben ez a román ál - lam legnagyobb felelőssége. „Az otthon az a hely, ahonnan a lá - baink elmehetnek, de soha a szívünk” - írja Oliver Wendell Holmes író. Elképzelni, hogy a szív eléri a lába - kat, azt úgy hívjuk, hogy Fata mor ga na, vagy Délibáb, attól függ, hogy milyen nyel ven beszélünk. (Horia Picu, corbiialbi. ro / Fordí tás: Picu Júlia) Minisztériumi döntés: szeptember 10-én kezdődik a következő tanév A jelenlegi tanévnél egy héttel rö vi - debb, 34 hetes lesz a 2018/2019-es tan - év a közoktatásban – döntött Valentin Popa oktatási miniszter a társadalmi part nerekkel való egyeztetést követően. Szep tember 10-én csengetnek be, és 2019. június 15-én kezdődik a nyári szünidő. Az új tanév rendjéről a Szülői Bizottságok Országos Szövetsége (FNAP), a diákok, a tanügyi szak szer - vezetek és a munkaadói szövetségek ve - zetői egyeztettek szerdán az oktatási mi - nisztériumban. A FNAP alelnöke, Eugen Ilea a találkozó végén az Antena3-nak elmondta, sikerült közös nevezőre jutni a tárca illetékeseivel. E szerint 2018/ 2019-es tanév 34 oktatási hétből (167 napból) áll. A téli szünidő továbbra is há - rom hétig tart, de cem ber 22-től 2019. január 13-ig (akárcsak a jelenlegi tan - évben). Megmarad a korábban sokak által bí - rált félévközi vakáció is: továbbra is egy - hetes lesz, 2019. február 2-án kezdődik és 10-ig tart. A tavaszi szünidő két he - tes, 2019. április 20-tól május 5-ig tart. Mint korábban írtuk, az oktatási mi - nisztérium január 18-24. között on line A TENDINŢA DE FLORI élővirágot és dekorációs termékeket forgalmazó nagykereskedelmi cég kereskedelemben jártas munkatársat keres. FELADATOK: - kapcsolattartás az ügyfelekkel, - áruházi készlet kezelése, - árumozgások és árváltozások rögzítése, - számlák és bizonylatok rendszerezése, ELVÁRÁSOK: felmérést végzett a szülők, pedagó gu sok és diákok körében. Az érintettek egy kérdőív kitöltésével mondhatták el ja - vaslataikat a következő tanév rendjére vonatkozóan. A válaszadók három ne - gye de azt szerette volna, ha a kö vet ke - ző tanév szeptember 17-én, hétfőn kez - dődik. A megkérdezettek több mint 70 százaléka ugyanakkor azt javasolta, hogy a téli és a tavaszi szünidő egyaránt há - rom hétig tartson. Hatvan százalék pe - dig azt szerette volna, hogy a félévközi egyhetes vakáció maradjon meg a kö vet - kező tanévben is. A tárca közleménye értelmében a tár - sadalmi párbeszédért bizottság szerdai ülésének napirendjén a 2018/2019-es tanév rendjét előíró rendelettervezet, il - letve több más, a közeljövőben jóvá - hagyásra kerülő projekt szerepelt. Az ülésen ismertették továbbá a 2018/2019 - -es tanévre vonatkozó beiskolázási mód - szertan, valamint az érdemfokozatok o - daítéléséről szóló metodológia terve ze - tét, amelyekhez két héten belül várnak javaslatokat a társadalmi partnerek ré - széről – mutat rá a közlemény. (Maszol/Krónika) - min i mum középfokú végzettség, - hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, - felhasználói szintű számítógépes ismeretek, - pontos, precíz munkavégzés, - nagyfokú önállóság. Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre szíveskedjen elküldeni: istvan.gaspar@vta.hu Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: +36302799797, 0759024532.

Zsámbéki Polgár 2013. március
AZ A „RÖVID” 20. SZÁZAD
10. szám - 2008. március 6. - A Szabadság
Tokaj-hegyalja világörökség, ahol a késő őszi ... - Töosz
2012. május 25. - Nagybánya.ro
Hírlevél 2018. szeptember
2012 december 7 - Nagybánya.ro
2011. február 9. - Békési Újság
9/2011.(IV.13.) - Kunhegyes
Kisbíró 2011/3. száma (április 9.) - Kisújszállás
Október 6. - Gödöllői Szolgálat
vagy sza ba dok? Forradalom- és jel vé nyévforduló - Evangélikus Élet
Amit a napközbeni gyermekellátásról feltétlenül tudni kell
Ivo Andrić: Je lek az út men tén • Láng Csa ba: Val- lo má sok és be ...
letöltése (PDF) - Alkalmazott Pszichológia - Eötvös Loránd ...
Hub Gendersszel Pölöskén - Keen Carp
008. november - Bács-Kiskun megye
2012 13. hét - Ingatlanhírek.hu