22.09.2021 Views

FFP_programuzet_A5_2021_v11

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jegyzetek

SZA

BAD

NAK

LEN NI

TANÁCSOK

A FILMIPARBAN

VALÓ

MUNKAVÁLLALÁSHOZ

TOVÁBBKÉPZÉSEK

IDŐ- ÉS

MUNKAMENEDZSMENT

ÖN- BRANDING

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

PÉNZÜGYEK

1

42

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN

KÉPZÉSEK ÉS WORKSHOPOK A FILMINTÉZET SZERVEZÉSÉBEN

FAST

FORWARD

PROGRAM

39

SZAKMAI

ÉRDEKKÉPVISELET

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!