Views
3 years ago

mefe maTiuS pirveli

mefe maTiuS pirveli

im zafxuls soflis

im zafxuls soflis bavSvebi did sixarulSi iyvnen, TiTqmisyvelafers erTad TamaSobdnen. ra aRar iswvales klu-klusgan: axaliTamaSoba ginda, axali zraprebi da simRerebi Tu mSvildis keTeba, qoxisageba Tu kalaTebisa da qudebis dawvna. axleburad sokos moZebna dagaxmobac ki iswavles. am ori Tvis winaT klu-klum maT enaze laparakicar icoda, axla ki mwyemsebis maswavlebeli gaxda _ soflis biWebskiTxvas aswavlida.yvela asos romelime mwers miamsgavsebda xolme da bavSvebs eubneboda:_ aba, es ra gamovida, amden buzs, Wia-matls, mwersa da balaxs scnobT,es sacodavi, ocdaaTi aso ra gagixdaT, es ver unda daixsomoT?! iqnebaggoniaT, rom Zalian Znelia? pirvelad wyalSi Secureba, cxenze jdomaan yinulze dadgoma xom iciT, rac aris? hoda, esec egrea! unda TqvaT,adviliao, da marTla gagiadvildebaT.mwyemsebic ujerebdnen, ambobdnen, kiTxva adviliao, da iwyebdnenkiTxvas. imaTi dedebi muxlebs iTqvefdnen gakvirvebisgan._ ra yoCaRia es Savtuxa gogo! amaTi maswavlebeli mTel weliwadsxaoda, xan TokiT scemda, xan yurebs axevda, xan qoCriT daiTrevda xolmeam biWebs, magram araferi gamosdioda. kombostos xikvebiviTxmaCawyvetilebi eyarnen. am gogom marto is uTxra, asoebi buzebsa hgavso,da xelad yvelaferi iswavles._ Sen is unda genaxa, Zroxas rogor wvelida. Tvals ver moacilebdi!_ erTxel xbo gamixda avad. es gogo xom erTi bewo bavSvia, xbodainaxa Tu ara, Tqva sam dReSi gaigudebao. me isedac vicodi, rommomikvdeboda. es ukve meramdene mikvdeboda! im gogom ki, aseTi da aseTibalaxi Tu gidgaT, am xbos me movarCeno. avdeqi da gavyevi, mainteresebda,ras izamda. Zebna da Zebna is balaxi, Zebna da Zebna, xan daynosavda, xanmokvnetda. ai, es unda vcadoT, amisi gemo im balaxis gemos hgavso.daglija balaxi, cxeli nacari waayara da ise marjved auria, meafTiaqegegonebodaT. mere rZeSi Cayara da xbos daalevina. xbomac, TiTqosgaugoo, xom mware da ugemuri iyo, mainc dalia. bRaoda da mainc svamda,Tan drunCs ilokavda. aRar ityviT, ra moxda? xbo gadarCa da axlackargad aris. ar aris saocreba?zafxuli rom miiwura, soflis dedakacebi, kacebi da bavSvebiguldawyvetilebi eTxovebodnen yvelas: maTiuSs imitom, rom mefe iyo,kapitnis Svilebs imitom, rom zrdili, wesieri bavSvebi iyvnen, eqimsimitom, rom maTi mkurnalic iyo. yvelaze metad ki mainc klu-kluzeswydebodaT guli._ Wkviani, mxiaruli da SesaniSnavi gogoa. afsus, codva ar aris, romaseTi Savia!_ Tumca, roca mieCvevi, ulamazoc aRar geCvenebao, _ maSinvedaayolebdnen.maTiuSi uwadinod brundeboda Tavis dedaqalaqSi. arcTu SexvedramouwyviaT didad sazeimo. rkinigzis sadgurSive igrZno, rom dedaqalaqSiraRac usiamovno ambavi xdeboda. sadgurs irgvliv jari ertya. droSebida yvavilebic ecotava. ufrosi ministri SeSfoTebuli Canda. aqve iyopoliciis prefeqti, romelic arasodes ar daxvedria maTiuSs.Casxdnen manqanebSi da sul sxva gzebiT gaswies sasaxlisaken._ ratom lamazi quCebiT ar mivdivarT?_ im quCebze muSaTa msvlelobaa.120

_ muSaTa msvleloba? _ gaukvirda maTiuSs da maSinve gaaxsendadasasvenebel saxlSi mimaval bavSvTa mxiaruli msvleloba _ sad midian?_ arsad ar midian. piriqiT axlaxan dabrundnen. es is muSebi arian,bavSvTa dasasvenebel saxlebs rom aSenebdnen. saxlebi ukve aaSenes, axlasamuSao aRara aqvT da amboxdnen.uecrad maTiuSma es msvleloba dainaxa, mSromelebs wiTeli droSebimihqondaT da mRerodnen._ wiTeli droSa ratom uWiravT? Cveni erovnuli droSebi xom wiTeliar aris?_ yvela saxelmwifoSi muSebs wiTeli droSebi aqvT. isini amboben,wiTeli droSa mTeli msoflios droSa ariso.maTiuSi Cafiqrda.„xom ar ajobebda, rom mTeli msoflios bavSvebsac erTi feris droSahqondeT? TeTrkanianebsac, Savkanianebsac da yviTelkanianebsac. romeliferi sjobia?”manqana uRimRamo viwro quCaze midioda. maTiuSs gaaxsenda soflismwvane tye, mwvane mdeloebi da xmamaRla Tqva:_ ar SeiZleba, mTeli msoflios bavSvebs mwvane droSa hqondeT?_ SeiZleba, _ miugo ufrosma ministrma da usiamovnod daiRmiWa.maTiuSi sevdiani dadioda sasxleSi. sevdiani dadioda klu-kluc._ saqmes unda Cavujde, saqme sunda mivxedo, _ wamaduwum imeorebdamaTiuSi, magram saSinlad ezareboda saqmis dawyeba._ baroni fon rauxi, _ moaxsena msaxurma.Semovida feleki._ xval proparis pirveli sxdomaa ardadegebis Semdeg, _ uTxrafelekma. _ Tqveni mefuri udidebulesoba, albaT, sityvis Tqmasmoisurvebs._ ki magram, ra unda vTqva?_ saerTod, mefe ambobs xolme, didad moxaruli viqnebi, Tu xalxiTavis survils gamoTqvamso. amis mere parlaments warmatebebs usurvebsmuSaobaSi._ kargi, moval, _ Sehpirda maTiuSi.SepirebiT ki Sepirda, magram wasvliT Zalian uxalisod wavida. albaT,qveynis bavSvebi arian da erTi Rrianceli udgaT, rom Seval, yvela memomaCerdebao....maTiuSi Sevida. bavSvebi saxelmwifos yvela kuTxidan Camosuliyvnen,rom moeTaTbirebinaT, rogor emarTaT qveyana. maTiuSma tansacmliTsofleli bavSvebi icno. axlaxan ar iyo, maTTan mxiarulad damegobrulad rom TamaSobda! darbazs Tvali rom gadaavlo, axalienergiis mozRvaveba igrZno da SesaniSnavi sityva Tqva._ Tqven xarT deputatebi, _ ambobda maTiuSi. _ dRevandlamde memartoka viyavi da mindoda, qveyana ise memarTa, yvelani kargadvyofiliyaviT, magram Zalian Znelia, erTma adamianma amoicnos, ra sursyvela danarCens. TqvenTvis ki advili iqneba, zogs is ecodineba, racpawiebs surT, zogs is ecodinebaT, rac mozrdilebs swadiaT. me vfiqrob,rodisme msoflios bavSvebic ise moiyrian Tavs, rogorc amas winaTmefeebma moiyares Tavi, da maSin TeTrkanianebic, Savkanianebic dayviTelkanianebic ityvian, vis ra sWirdeba. magaliTad, Savkanian bavSvebscigurebi ar sWirdebaT, imitom rom imaTTan yinuli ar icis. muSebs ukveaqvT Tavisi wiTeli droSa, _ ambibda maTiuSi. _ xom kargi iqneba121

\\\\kisris pirveli malis Semadgenel anatomiur elements miekuTvneba:
Coxatauris municipalitetis 2009 wlis pirveli kvartlis biujetis ... - csrdg