Views
3 years ago

mefe maTiuS pirveli

mefe maTiuS pirveli

_ bevri cudi rame moxda,

_ bevri cudi rame moxda, magram Sen gimalaven, gatyueben da araferiar ici._ me yvelaferi vici, _ iwyina maTiuSma, _ yoveldRe vkiTxulob gazeTs.bavSvebi TandaTan eCvevian saqmes, komisia muSaobs. arc erTi reformacxovrebaSi ise ar gatarebula, Zvrebi ar gamoewvios. me vici, rom jeryvelaferi mowesrigebuli ar aris._ maTiuS, Sen mxolod erT gazeTs kiTxulob, Sens gazeTs. imaSi sultyuilebs weren, aba, sxvebi waikiTxe!da sevdianma mefem sawer magidaze mozrdili Sekvra daudo.maTiuSi dinjad Slida gazeTebs da mxolod didi asoebiT dawerilsaTaurebs kiTxulobda. bevric rom ar waekiTxa, mainc gaigebda, Sig raewera. maTiuSs Tvali daubnelda.„maTiuS mefe Wkuaze Seirya~.„mefe colad irTavs afrikel maimuns~.„Savi eSmakebis mefoba~.„ministri qurdia. sapatimrodan jaSuSis gaqceva~.„gazeTebis gamyidveli feleki baroni gaxda~.„ori cixesimagris afeTqeba~.„maTiuSs arc zarbaznebi aqvs, arc tyvia-wamali~.„omis winadRes~.„ministrebi ganZeulobas ezidebian~,„Zirs tirani mefe!~_ es xom sicruea! – iyvira gulmosulma. _ mxolod da mxolodmonaCmaxi! romeli Savi eSmakis mefobaze weren? zangi bavSvebi romCamovidnen saswavleblad? ras aSaveben! piriqiT, zogjer gvexmarebiankidec! galiidan mglebi rom gaiqcnen, zangebma sicocxle safrTxeSiCaigdes da mglebs gamoekidnen, imaT Seyras galiaSi, sakvamurebigasawmendi rom iyo, wamsdauwum xanZari Cndeboda da TeTri bavSvebi kimainc ar wmendnen, isev zangma biWebma Camowmindes. arc zarbaznebsa datyvia-wamalze weren simarTles, erTic gvaqvs da meorec. me vici, romfeleki gazeTebis gamyidveli iyo, magram arasodes qurdi ar yofila daarc me gaxlavarT tirani mefe._ maTiuS, nu brazob, amiT verafers uSveli. me geubnebi, Zalian cudadgaqvs saqme. Tu ginda, qalaqSi gavideT da Seni TvaliT naxe yvelaferi.maTiuSma ubralo biWiviT Caicva. sevdian mefesac ubralod ecva.oriveni qalaqSi gavidnen.gzad yazarmasTan gaiares, maTiuSs gaaxsenda, Rame sasaxlidan romgamoipara omSi wasasvlelad da felekma am yazarmis gverdiT Caatara. o,ra bednieri iyo maSin! ra bavSvi iyo, araferi gaegeboda qveynierebaze.axla ki yvelaferi icis da aRarafers elodeba.yazarmasTan xanSiSesuli jariskaci idga da Cibuxs abolebda._ ra ambavia TqvenTan, jarSi ra xdeba?_ araferi, ra unda moxdes, bavSvebi parpaSoben. mTeli yumbarebisalutebze daxarjes, zarbaznebi gaaoxres, sadRaa jari da laSqari!da jariskaci atirda.Semdeg gabrikasTan mividnen. aqac erTi muSa ijda, muxlze wignigadaeSala da meore dRisTvis leqss izepirebda._ ra ambavia Tqvens fabrikaSi?_ SediT da Tqveni TvaliT naxeT. axla yvelas SeuZlia Sesvla.140

Sevidnen. kantoraSi qaRaldebi aqeT-iqiT iyo mimofantuli, mTavariqvabi gaxeTqiliyo, manqanebi gaCerebuli idga. saamqroSi ramdenime biWitrialebda._ aq ras akeTebT, biWebo!_ ra vici, xuTasi bavSvi gamogvzavnes samuSaod, CvenRa davrCiT.danarCenemba Tqves, sulelebi xom ar vgonivarTo da mousvessacuRlutod. ocdaaTniRa varT. araferi ar viciT, ra unda gavakeToT,yvelaferi gafuWebulia. cotas movgviT, movasufTavebT aqaurobas dameti araferi. Cveni mSoblebi skolaSi dadian, DSin mogvewyineba xolme.esec ar iyos, uxerxulia, xelfasi aiRo, roca kaci arafers akeTeb.isev quCaSi gavidnen.maRaziebis umravlesoba dakeTili daxvdaT, Tumca ki yvelam icoda,rom mglebi ukve galiaSi isxdnen.erT maRaziaSi Sevidnen. gamyidvelad lamaz-lamazi gogona idga._ mSveniero qaliSvilo, maRaziebi ratom aris daketili?_ imitom, rom yvelaferi daipares. arc policiaa, arc jari. quCebSixulignebi daZrwian da yvelafers iparaven. visac ra hqonda, Sin waiRo daSeinaxa.iqidan sadgurSi Seuxvies. relsebze damsxvreuli matarebeli idga._ ra moxda?_ meisre burTis saTamaSod gaiqca, sadguris ufrosi saTevzaod wavida,memanqanem ar icoda, sad unda daemuxruWebina matarebeli, da, ai, ramoxda, asi kaci daiRupa.maTiuSma tuCze ikbina, rom ar atirebuliyo.sadguris axlos saavadmyofo iyo. aqac bavSvebi iyvnen da TiTqosuvlidnen avadmyofebs. eqimebic xandaxan erTi saaTiT Semoirbendnenxolme, Tu meore dRisTvis cota gakveTili hqondaT saswavlebeli. magramam saqmes ar Sveloda. avadmyofebi kvnesodnen, uwamlod ixocebodnen,bavSvebs ki eSinodaT, ar icodnen, ra eqnaT, idgnen da tirodnen._ ras ityvi, maTiuS, ar davbrundeT sasaxleSi?_ ara. Cems gazeTSi unda mivide da Jurnalisti vnaxo, _ mSvidad miugomaTiuSma, Tumca ki etyoboda, rom boRmiT iyo savse._ me ver gamogyvebi, maTiuS, _ uTxra sevdianma mefem. _ vaiTu micnon!_ male davbrundebi, _ Tqva maTiuSma da redaqciisaken gaeSura.sevdianma mefem Tvali gaayola, Tavi gadaaqnia da sasaxleSi dabrunda.maTiuSi ki ar midioda, mirboda. muStebi moekumSa da grZnobda,TandaTan rogor uficxdeboda ZarRvebSi hainrix uswrafesis sisxli._ damacade, Se avazako, matyuarav, crupentelav! me Sen giCveneb seirs!maTiuSi Jurnalistis oTaxSi Sevarda. sawer magidasTan Jurnalistiijda, divanze feleki gaSxlarTuliyo da sigaras abolebda._ aa, Senc aqa xar! _ ar ki Tqva, iyvira maTiuSma. _ miT ukeTesi, oriveserTad mogelaparakebiT. es ra giqniaT, es ra CagideniaT?!_ Tqveno mefuro udidebulesobav, inebeT da dabrZandiT, _ Tavisidabali, daSaqruli xmiT SesTavaza Jurnalistma.maTiuSi SekrTa, axla ukve darwmunebuli iyo, rom Jurnalisti viRacisJaSuSad muSaobda. ramdeni xania, maTiuSs guli ugrZnobda, magram axlayvelafres mixvda._ esec Sen, jaSuSo! _ iyvira maTiuSma da Tavisi ganuyreli revolveridaumizna, magram jaSuSma elvis siswrafiT xelSi xeli staca. tyvia Wersmoxvda.141