Views
3 years ago

mefe maTiuS pirveli

mefe maTiuS pirveli

erTma bavSvma Tbili

erTma bavSvma Tbili palto miiRo, _ meorem _ saxelmZRvanelo wignebi.gogonebis umravlesoba savarcxelsa da kbilis jagriss Txoulobda.visac xatva emarjveboda, saRebavebi misces. erTi biWi violinosTxoulobda; didi xania tuCis garmons vukrav da mombezrdao. Aam biWisrigi rom dadga da sefedarbazSi SeuSves, iqac daukra is Tavisi tuCisgarmoni. maTiuSma lamaz futliarSi Cadebuli axali violino aCuqa. biWisixaruliT cas ewia.zogjer romelime bavSvi audienciaze iseT ramesac Txoulobda, rasacwerilSi ar werda. Aam bavSvebze maTiuSs guli mosdioda.erT gogonas maTiuSma axali kaba aCuqa deidis qorwilSi wasasvlelad.am gogonam arc aiRo, arc daiRo, maTiuSs sTxova, imodena Tojina maCuqe,cas swvdebodeso._ Sen CerCeti gogo xar, _ uTxra maTiuSma, _ icode, Tu bevrsmoindomeb, kabasac dakargav.maTiuSi ukve sakmaod gamocdili mefe gaxldaT da misi gasulelebaise advili aRar iyo, rogorc uwin.erTxel, wirvis Semdeg gamarTul audienciaze, maTiuSs raRac ucxoxmauri Semoesma misaRebi oTaxidan. Tavdapirvelad ar gahkvirvebia.bavSvebi ukve SeCveulebi iyvnen audienciaze miRebas da mosacdelSimaincdamainc wynarad ar isxdnen xolme. Mmagram es xmauri gansxvavdebodaCveulebrivi xmaurisagan. TiTqos viRaceebi Cxubobeno. maTiuSma msaxurigagzavna, gamige, ra moxdao. msaxurma moaxsena, viRaca kaci gajiutda,gindaT Tu ara, mefesTan SemiSviTo. maTiuSs Zalian mounda gaego, vin iyois kaci da ratom moiTxovda mefesTan Sesvlas. Mmsaxurs ubrZana,darbazSi Semoeyvana.Semovida iRliaSi portfelamoCrili grZelTmiani axalgazrda kaci daarc ki misalmebia, maSinve xmamaRla daiwyo:_ Tqveno mefuro udidebulesobav, me Jurnalisti gaxlavarT. Eese igi,gazeTSi vwer. mTeli erTi Tve iqneba, audienciaze moxvedras vcdilob,magram araferi gamomivida, ar miSveben, xval modio, meubnebian. xval”rom moval, isev imas meubnebian, mefe gadaRlilia da xval modio. dResvifiqre, msaxurebs movatyueb, vetyvi, rom erT-erTi bavSvis mama var-meTqi.Mmegona, ase mainc movaxerxebdi Semosvlas, magram msaxurma micno, Tavimoikla da ar SemomiSva. arada, Zalian didi saqme maqvs. saqme ki ara,saqmeebi. Ddarwmunebuli var, Tqveni udidebulesoba yurs momapyrobs._ kargi, cota xans moicadeT, vidre bavSvebs gavistumrebde. AaxlaimaTi miRebis saaTebia, Semdeg ki Tqven mogismenT, _ uTxra maTiuSma._ Tqveni udidebulesoba Tu nebas miboZebs, sefe-darbazSi davrCebi,xels ar SegiSliT. xval ki gazeTSi gamovaqveyneb, rogor mimdinareobsaudiencia mefesTan. gazeTis mkiTxvels aseTi ambebis gageba ZalianuyvarT.maTiuSma brZana, JurnalistisTvis skami daedgaT. Jurnalistic mTeliaudienciis ganmavlobaSi sul raRacas iwerda ubis wignakSi._ neba iboZeT da momaxseneT, ra gnebavT, gismenT, _ miubrunda maTiuSi,roca bolos Semosuli biWic gavida sefedarbazidan._ mefeo, _ daiwyo Jurnalistma, _ did dros ar wagarTmevT, mokledmogaxsenebT.TqmiT ki ase Tqva, magram laparakiT Zalian didxans da Wkvianuradlaparakobda. maTiuSi gulisyuriT usmenda. Bbolos gaawyvetina._ rogorc vatyob, Tqven marTlac didi saqme gqoniaT. gTxovT, vaxSamzedamewvioT. Semdeg Cems kabinetSi gavalT da iq daamTavrebT.80

Jurnalisti Ramis TerTmet saaTamde laparakobda. maTiuSi ki zurgzexelebSemowyobili bolTas scemda kabinetSi da yurs ugdebda. Ppirveladxedavda kacs, romelic gazeTSi werilebs werda. Bbolos Tavis Tavsgamoutyda, rom, marTalia, Jurnalisti bavSvi ar iyo, magram Wkviani kacigaxldaT da srulebiT ar hgavda mis ministrebs._ Tqven mxolod werT Tu xatavT kidec?_ ara, yvela gazeTis redaqciaSi asea: zogi wers, zogi xatavs. Tqvenoudidebulesobav, Tu moisurvebT da gazeTSi gvewveviT, bednieradCavTvliT Tavs.maTiuSi sasaxlidan imden xans ar gasula gareT, rom, mowvevaze uariar uTqvams, meore dResve wabrZanda redaqciaSi.gazeTis redaqciis Senoba maTiuSis pativsacemad droSebiT, xaliCebiTada yvavilebiT moerToT. Ppirvel sarTulze uzarmazari manqanebi idga,razedac gazeTebs beWdavdnen. Mmeoreze kantora iyo. Aiqedan gazeTebsfostaSi gzavnidnen da yiddnen. calke moeTavsebinaT gancxadebebismimRebi da fasis gadamxdevinebeli maRazia. Amis maRla ukve redaqciagaxldaT. Yyvela magidasTan viRac ijda da raRacas werda. imaTdawerils umalve beWdavdnen qvemo sarTulze. redaqciaSi qveynierebisyvela kuTxidan modioda depeSebi, ganuwyvetliv rekavda telefoni,zemoT-qvemoT daqrodnen gaTxupnil-amogangluli biWebi, dawerilqaRaldebs stambaSi miarbeninebdnen. zogan werdnen, zogan xatavdnen,zogan manqanebi gugunebdnen. Yyvelaferi ise iyo, rogorc omSi xdeba,Setevis dros. maTiuSs vercxlis langriT miarTves axali gazeTi. Sigmisi suraTi iyo dabeWdili. suraTSi maTiuSi audienciaze iRebdabavSvebs. Ggarda amisa, gazeTSi sityva-sityviT daeweraT bavSvebisa damaTiuSis saubari.maTiuSma ori saaTi gaatara redaqciaSi da aRtacebuli darCa.gansakuTrebiT is moewona, rom saqme elvis siswrafiT keTdeboda. Aaxlaukve aRar ukvirda, ratom ewera gazeTSi yvelaferi: sad ra xanZarigaCnda, sad ra qurdoba moxda, ra ubedureba datrialda an ras akeTebenmTeli qveynierebis mefeebi da ministrebi.Jurnalisti marTali yofila, gazeTebma Turme yvelaferi ician.saocrad xelad aRweres, ras akeTebda maTiuSi, uvxoeTis mefeebTan romiyo stumrad. Aamas winaTac Zalian marjved gaiges, maTiuSi kaciWamiebisqveynidan brundebao, da umalve gamoaqveynes._ maS is ratom aRar icodiT, me rom frontze gavipare da Cem magivradaq faifuris Tojina hyavdaT?_ o, mSvenivrad vicodiT, magram, rac viciT, yvelafers ki ar vwerT!gazeTSi mxolod is iwereba, rac saWiroa, danarCeni ambebi CvenTvisviciT. Aar SeZleba, xalxma yvelaferi gaigos. Yyvelaferis gaxmianeba arcsazRvargareT ivargebs.im saRamos maTiuSi kidev didxans esaubra Jurnalists.maS ase:es yvelaferi, rasac maTiuSi akeTebs, reforma ar aris da arcmaTiuSia reformatori, magram SeiZleba ise moiqces, rom reformatorigaxdes. Tu mas surs, saxelmwifos marTavdes xalxi ori seimi undaCamoayalibos: erTSi ufrosebi iqnebian, meoreSi _ bavSvebi. bavSvebsufleba unda hqondeT, maTac airCion deputatebi da gulaxdilad Tqvan,ra urCevniaT: Sokoladi, Tojinebi da jibis danebi, Tu sxva rame. iqnebakanfeti urCevniaT, an fexsacmeli! Aan iqneba fuli ufro undaT, rom racgauxardebaT is iyidon.81

\\\\kisris pirveli malis Semadgenel anatomiur elements miekuTvneba:
Coxatauris municipalitetis 2009 wlis pirveli kvartlis biujetis ... - csrdg