Views
3 years ago

mefe maTiuS pirveli

mefe maTiuS pirveli

- Aaxalgazrda

- Aaxalgazrda mefe ar Tanxmdeboda.- maTiuSs gaacilebs sami oficeri da ocdaaTi jariskaci, TiTogamarjvebuli mefisgan – TiTo oficeri da aTi jariskaci.- Oor dRes idaves, bolos orivem cot-cota daTmo.- _ kargi, _ Tqva axalgazrda mefem. _ aTi megobari eaxlos, oRonderTi wlis Semdeg. maTiuSs jer gamoecxados, rom sikvdili aqvsmisjili, mxolod bolo wuTebSi gavagebinoT Sewyalebis ambavi. xalxmausaTuod unda dainaxos, rogor itirebs maTiuSi, usaTuod undamoisminos, rogor iTxovs mowyalebas. iqneb maSin mainc gaigos am Stermaxalxma, rom maTiuSi gmiri ki ara, erTi Tavxedi da mxdali biWia. Aaserom ar moviqceT, ramdenime wlis Semdeg xalxi SeiZleba ajanydes damaTiuSis dabruneba moiTxovos. maTiuSi maSin ukve didi iqneba da,maSasadame, ufro saSiSic.- _ amdens nu daobT, _ Tqva yviTelkanianTa megobarma mefem, _ ToremamasobaSi maTiuSi SimSiliT mokvdeba da marto kamaTiRa SegrCebaT.- sevdianma mefem dauTmo da xelSekrulebaSi ori axali muxliCaweres.- _ mesame muxli: maTiuSs gaasamarTlebs savele sasasmarTlo damiusjis sikvdils. mxolod bolo wuTebSi Siwynareben gamarjvebulimefeebi.- meoTxe muxli: pirvel weliwads maTiuSi martoka gaatarebs. Mmasuyarauleben mcvelebi. erTi wlis Semdeg ufleba eZleva, aTi kaciwaiyvanos, Tu moisurveben masTan wasvlas.- Aamis Semdeg daiwyes sxva muxlebis damuSaveba. TaTbirobdnen,romel mefes ramdeni qalaqi da fuli ergeboda, ra unda daetovebinaTdedaqalaqisTvis.- Aam dros mefeebs moaxsenes, erTi ucxo batoni Txoulobs TaTbirzedaswrebas, ambobs, Zalian didi saqme maqvso.- Ees ucxo batoni gaxldaT qimikosi, romelsac Zilis momgvreligazi gamoegonebina. am gazs baRSi rom SeuSvebdnen, SimSilisgandasustebul maTiuSs ise Rrmad CaeZineba, SegiZliaT SekraT daborkilebic daadoTo.- _ Tu gnebavT, cxovelebze scadeT, _ SesTavaza qimikosma.- maSinve erTi baloni moitanes, samefo sajinibodan naxevari versisdaSorebiT dadges da sajiniboSi wylis msgavsi gazis nakadi miuSves.Nnakadi wamSi orTqldeboda. mTeli sajinibo kvamliT aivso. yvelafersxuTi wuTi dasWirda.- sajiniboSi rom Sevidnen, cxenebi CaZinebulebi daxvdaT. namjazemiwolili mejinibe biWic ki Rrma ZilSi iyo wasuli. bevri anjRries,yurTan srolac autexes, magram araferic ar gaugonia. erTi saaTisSemdeg bavSvmac da cxenebmac gaiRviZes.- cdam SesaniSnavad Caiara. gadawyda, rom maTiuSisTvis dResvemoexsnaT alya.- Ddroc iyo, imitom, rom mTel sam dRes araferi eWama. yyvelafersTavis erT muWa megobrebs aZlevda.- _ Cven unda SevZloT, erT Tves davicvaT Tavi.- maTiuSs imedi hqonda, dedaqalaqis mcxovreblebi moinaniebdnenTavianT saqciels da mters gaanadgurebeno.- amitom, roca maTiuSma dainaxa, rom baRSi viRac moqalaqeebiireodnen, gaifiqra, albaT, dedaqalaqis delegaciaao, da brZana, aresrolaT.160

_ Mmagram es ra ambavia?- wvimaa, wvima ar aris: raRacnairi civi siTxe ise eca fanjaras, romramdenime SuSa Caimsxvra. Mmere yvelaferi nislma da kvamlma STanTqa.motkbo-sulisSemxuTavi suni dadga. maTiuSs ver gaego, sasiamovno suniidga Tu usiamovno. Uucbad mters eSmakobas miuxvda da Tofi aitaca,magram xelebi daumZimda. Aaxla mxedveloba daZaba, rom gareT gaexeda dadaenaxa, ra xdeboda.- _ yuradReba! _ ZlivsRa daiZaxa.- suli exuTeboda, Tvalebi exuWeboda. bolos Tofi xelidangauvarda. maTiuSi daixara asaRebad, magram veRar adga.- Mmas ukve aRaraferi undoda.- Mmas daaviwyda, sad iyo.- maTiuSs CaeZina.vai am gamoRviZebas!maTiuSma erTxel ukve gamoscada tyveoba, magram maSin mterma aricoda, rom misi tyve mefe iyo. Aaxla ki icoda.Aaxla maTiuSs xelborkilebi edo. Mis sakans fanjrebi Zalian maRla,TiTqmis WerTan hqonda. Zzd msxvili gisosebi aekraT. mZime rkinis karzepatara mrgvali sarkmeli gamoeWraT da mcveli jariskaci waramara amsarkmlidan Seixedavda xolme.maTiuSs yvelaferi gaaxsenda: didxans iwva Tvalgaxelili dafiqrobda:„ra vqna?~maTiuSi iseTi adamiani ar iyo, rom WirSi Cavardnils marto imazeefiqra, es ra damemarTao. ara, yovelTvis imas fiqrobda, rogor moviqce,am ubedurebas riT vuSveloo.Mmagram Tu is ar ecodineboda, rac moxda, imas rogorRa moifiqrebda,ra unda eqna, ra unda gaekeTebina? maTiuSma ki ar icoda, ra moxda.Tvalgaxelili iwva kedelTan migdebul namjis leibze da fiqrobda.cota xnis Semdeg kedelze wynarad daakakuna, vinme gamomepasuxoso.Seicada, mere kidev daakakuna, magram aravin gamoxmaurebia.Nnetav klu-klu sad aris, an feleks ra daemarTa, an qalaqSi raambavia?rkinis karSi gasaRebma gaiCxakuna da sakanSi mtris ori jariskaciSemovida. erTi karTan dadga, meorem maTiuSs finjani rZe da erTifunTuSa moutana. maTiuSs jer undoda, rZe iqve gadaeRvara, magram meregaifiqra, amas ra azri aqvso: rac moxda, moxda, omi wavage, tyvedCavvardi, mSia, me ki Zal-Rone mWirdebao.wamojda, rkinis borkilebis JRaruniT Zlivs aiRo finjani.jariskaci idga da uyurebda.maTiuSma funTuSa SeWama da jariskacs uTxra:_ Zunwebi yofilan Tqveni mefeebi. erTi funTuSa ra aris! CemTanstumrad rom iyvnen, amaze ukeTesad vkvebavdi. moxuc mefesac kididebulad vmaspinZlobdi, tyved roca myavda. me ki sami mefe mkvebavs daerTi finjani rZe da erTi funTuSa Zlivs momarTves!Dda maTiuSma xmamaRla gadaixarxara.jariskacebs araferi uTqvamT. mcvelebs akrZaluli hqondaT tyvesTangamolaparakeba. magram saknidan gavidnen Tu ara, yvelaferi sapatimroszedamxedvels uambes. zedamxedvelma telefoniT ikiTxa, rogor moviqceo.161

pavle mociqulis pirveli werili korinTelTa mimarT
\\\\kisris pirveli malis Semadgenel anatomiur elements miekuTvneba:
pirveli nabijis 10 wlis iubile 1998-2008 - First Step Georgia
Carlz dikensi daviT koperfildi Tavi pirveli dabadeba me viqnebi gmiri ...
Coxatauris municipalitetis 2009 wlis pirveli kvartlis biujetis ... - csrdg