Ropažu novada pašvaldības valsts amatpersonām jūnijā ...

ropazi.lv

Ropažu novada pašvaldības valsts amatpersonām jūnijā ...

Informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu

saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. pantu

Ropažu novada pašvaldība

VALSTS AMATPERSONU SARAKSTS

2013. gada jūnijā

Vārds, uzvārds Amats Alga Deputāti Komi Kopā

sijas

Antons CIBUĻSKIS

Domes priekšsēdētājs, domes kapitāla 826 826

daļu turētāja pārstāvis SIA „Ciemats”,

SIA „Vilkme”, Finanšu komitejas

priekšsēdētājs

Zigurds BLAUS

Domes priekšsēdētāja pirmais

vietnieks, deputāts, Dzīvokļu komisijas

priekšsēdētājs, iepirkuma komisijas

priekšsēdētājs

576 576

Domes priekšsēdētāja vietniece,

Kultūras un izglītības centra vadītāja

Sanita MEGERE -

KLEVINSKA

569 569

Raimonds SKREBS Deputāts 7 7

Indulis LĪDACIS Deputāts 198 251 449

Vladislavs ŠLEGELMILHS Deputāts 183 183


Aija KUKULE Deputāte 17 17

Sarmīte ŠUKSTE Deputāte 208 208

Aigars KLEINS Deputāts 28 28

Ivo SKUDIĶIS Deputāts 0 0

Ivars GAILĪTIS Deputāts 208 208

Klaudija Terēza HĒLA Deputāte 152 152

Valdis VUCENS Deputāts 96 96

Jānis ĶEZIS Deputāts 18 18

Modris MUCENIEKS Deputāts 208 208

Mārtiņš VIMBA Deputāts 38 38

Lija – Lidija BATAREVSKA

Deputāte, Sociālo jautājumu komitejas

priekšsēdētāja

178 178

Guntars SILIŅŠ Deputāts 208 208

Igors GRIGORJEVS Zaķumuižas pamatskolas direktors 478 478

JĀNIS BAKLĀNS

805 805

Domes izpilddirektors, domes kapitāla

daļas turētājs SIA „Hydroenergy

Latvia”, SIA „Apriņķa avīze”,

Iepirkuma komisijas loceklis

Jānis JANSONS Revīzijas komisijas priekšsēdētājs 193 193

Valdis ŠĪRANTS SIA „Vilkme” valdes loceklis 349 18 367

Māra PRIEDE Ropažu vidusskolas direktore 479 479

Antra URTĀNE Ropažu vidusskolas direktora vietniece 96 96


Indra ĶEĶE

audzināšanas jomā, 0,5 slodze

Ropažu vidusskolas direktora vietniece

audzināšanas jomā, 0,5 slodze

288 288

Velga ROTBERGA - BLEIJA Ropažu vidusskolas direktora vietniece 358 358

Jānis PĒTERSONS Ropažu vidusskolas direktora vietnieks 436 436

Rita FREIMANE Ropažu vidusskolas direktora vietniece 358 358

Jānis ZOMMERS Būvinspektors 358 358

Kristīne KRĪGERE

Zaķumuižas pamatskolas direktora 77 77

Evija MIGLĀNE

Valentīna STRUPĀ

Gunta DARBVARE

Inese PAURA

vietniece izglītības jomā, 0,5 slodze

Zaķumuižas pamatskolas direktora

vietniece

Zaķumuižas pamatskolas direktora

vietniece

Mūzikas un mākslas skolas

„Rodenpois” direktora vietniece

mācību darbā

Mūzikas un mākslas skolas

„Rodenpois” direktora vietniece

77 77

77 77

112 112

112 112

Vēsma EGLĪTE PII „Annele” vadītāja 513 513

Dace SMUKŠA Ropažu Informācijas centra vadītāja 394 394

Ināra SKRODELE

429 429

Zaķumuižas bibliotēkas vadītāja,

pamatskolas direktora vietniece

Kaspars DREISMANIS Pašvaldības policijas inspektors 296 296

Lāsma KORNE Pašvaldības policijas inspektore 494 494

Ainārs LINDE Speciālists teritorijas jautājumos 529 529


Diāns VELIČKO Pašvaldības policijas priekšnieka p.i. 472 472

Dace FILIPSONE Pašvaldības policijas inspektore 386 386

Gunārs REĶELIS Pašvaldības policijas inspektors 307 307

Sergejs KURSIŠS Pašvaldības policijas inspektors 345 345

Gundars KUZMINSKIS Pašvaldības policijas inspektors 332 332

Rolands FELKERS Ugunsdrošības inspektors 354 354

Renāte GREMZE Būvvaldes locekle 445 18 463

Ainārs BLEIJA Pašvaldības policijas inspektors 306 306

Ingrīda ZUNDE Bāriņtiesas priekšsēdētāja 420 420

Sarmīte CIBUĻSKA

Bāriņtiesas locekle, Sociālā dienesta

centra „Dzīpari” vadītāja

403 403

Inese DAUKŠTE Bāriņtiesas locekle 2 2

Ina BAIŽA Bāriņtiesas locekle 2 2

Gunta GRĪNBERGA Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 183 183

Gatis KUKULIS Pašvaldības policijas inspektors 338 338

Atis PRAULIŅŠ SIA „Ciemats” valdes loceklis 1059 1059

Oskars AŠMANIS Juridiskās daļas vadītājs 538 5 543

INTA OZOLA

ELĪNA DAMME

Zaķumuižas pamatskolas

direktora vietniece

Zaķumuižas pamatskolas direktora

vietniece

154

270 270

154


RIHARDS ROZENBAUMS Pašvaldības policijas inspektors 301 301

JURIS

Jurists,iepirkuma komisijas loceklis 491 491

PUTNIŅŠ

JĀNIS BLAUS Būvvaldes loceklis 496 496

Pašvaldības darbinieku darba samaksas apmērs sadalījumā pa algu amplitūdām

saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. punktu

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Nr. p.k. Darba samaksas amplitūda Ls Īss paskaidrojums par attiecīgā grupā iekļautiem

nodarbinātajiem

Nodarbināto skaits 2013. gada

jūnijā

1. Virs 1000 2

2. 600 - 999 Administrācijas vadītāji, iestāžu vadītāji, to vietnieki, 57

struktūrvienību vadītāji

3. 300 - 599 Administrācijas un finanšu darbinieki, pašvaldības policijas 121

darbinieki, autovadītāji, skolotāji, bibliotēku darbinieki,

sociālie darbinieki, ēku uzraugi

4. Līdz 299 Apkopēji, daiļdārznieki, sētnieki, ēku uzraugi, deputāti,

apsardzes darbinieki, PII skolotāju palīgi un auklītes

131

More magazines by this user
Similar magazines