10.07.2015 Views

Veido savu karjeru pats! - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

Veido savu karjeru pats! - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

Veido savu karjeru pats! - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

G r ā m a t a p a t s t ā v ī g a i p r o f e s i j a s i z v ē l e i<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong><strong>pats</strong>!


UDK 159.9+005(07)Ve183Grāmata <strong>pats</strong>tāvīgai profesijas izvēlei<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong> <strong>pats</strong>!Materiālu līdzfinansējusi Eiropas SavienībaIzdošanai sagatavots un iespiests:SIA “N.I.M.S.”Pērnavas ielā 47/3, Rīgā, 7311424ISBN 978-9984-662-17-6


PriekšvārdsJa Tu šobrīd mācies vidusskolā vai pamatskolas pēdējās klasēs, visticamāk – Tujau esi saskāries ar jautājumiem par profesionālo izvēli.Par ko kļūt?Kādu <strong>karjeru</strong> izvēlēties?Turpināt mācības vidusskolā, augstskolā vai izvēlēties profesionālo vidusskolu?Kāda profesija man padosies?Kāda profesija man sagādās gandarījumu?Pazīstami jautājumi, vai ne? Un kā ar atbildēm?Lielākā daļa cilvēku atzīst, ka profesionālā izvēle ir bijusi viens no grūtākajiemun atbildīgākajiem lēmumiem viņu dzīvē. Ja arī Tu pašreiz domā par <strong>savu</strong> nākotni,šī grāmata var kļūt par tavu ceļvedi profesionālās karjeras jautājumos.Par ko ir šī grāmata?Grāmata “<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong> <strong>pats</strong>!” iepazīstinās Tevi ar svarīgākajiemjautājumiem, kas jāņem vērā, izvēloties <strong>savu</strong> profesionālo <strong>karjeru</strong>.Tev būs iespēja uzzināt, kas veido mūsu profesionālo izvēli. Kas jāņem vērā,pieņemot lēmumu par labu vienai vai otrai profesijai. Tu varēsi labāk apzinātiessavas intereses un prasmes, kā arī noskaidrosi, kādās profesiju grupās Tu varēsivislabāk izpausties. Grāmata sniegs arī ieskatu Latvijas izglītības sistēmā un darbatirgū.Kā efektīvāk strādāt ar šo grāmatu?Lai grāmatā sniegtā informācija būtu Tev maksimāli noderīga, paralēliteorētiskajām atziņām, iesakām Tev izpildīt arī praktiskos uzdevumus, kas ietvertikatrā no grāmatā apskatītajām tēmām. Pakāpeniska sevis un profesiju pasaulesizpēte vislabāk ļaus rast atbildes uz jautājumiem par Tavu profesionālo nākotni.Sākot darbu pie praktiskajiem uzdevumiem, rekomendējam ieviest speciāluburtnīcu, lai visa Tevi interesējošā un uz Tevi attiecināmā informācija būtu Tevvienkārši pārskatāma un palīdzētu Tev apkopot gala secinājumus attiecībā par<strong>savu</strong> profesionālo izvēli un <strong>karjeru</strong>.


1. Mīti par profesijas izvēliMēs ļoti dažādi izvēlamies <strong>savu</strong> profesiju: kādam no mums nākamā profesija irbijusi iecerēta jau agrā bērnībā, kāds lēmumu par <strong>savu</strong> profesiju pieņem ilgstošupārdomu un šaubu rezultātā, kādam profesijas izvēle var notikt pēkšņa impulsaveidā. Kā gan notiek šī izvēle? Kādi motīvi ir šīs izvēles pamatā? Kā saprast, ka esiizvēlējies sev piemērotu profesiju?Lai palīdzētu izvērtēt profesijas izvēles motīvus, iepazīsties ar vairākiemmītiem – neefektīviem vai kļūdainiem priekšstatiem par profesijas izvēli unkarjeras virzību. Arī tad, ja šobrīd vēl neesi izšķīries par noteiktu profesiju,iepazīšanās ar šiem mītiem un to atspēkojumiem Tev palīdzēs saprast, kā veidojasprofesijas izvēle un kā izvēlēties to profesiju, kurā vislabāk varētu realizēt <strong>savu</strong>potenciālu.MĪTS: Nedrīkst kļūdīties - jāizvēlas vienīgā piemērotā profesija.Tu apzinies, ka profesijas izvēle ir ļoti svarīgs Tavas dzīves notikums. Tu saproti, kano tā, kādu profesiju izvēlēsies, būs atkarīga Tava nākotne. Tāpēc Tu baidies pieļautkļūdu izvēlē un visu mūžu strādāt darbu, kas Tev nepatīk. Tev šķiet, ka jāatrod vienīgāun īstā Tev piemērotā profesija.REALITĀTE: Katrs no mums ir ar atšķirīgām spējām, prasmēm, interesēm,raksturu, un tieši tāpēc mēs izvēlamies noteiktas profesionālās darbības jomas.Taču tāpat kā katrā profesijā var būt piemēroti dažādi cilvēki, arī katrs no mumsvar būt piemērots dažādām profesijām. Svarīgi labi iepazīt sevi un profesijupasauli, lai izvēlētos vēlamās profesionālās darbības virzienu un to profesiju loku,kurās Tu vislabāk vari īstenot <strong>savu</strong> potenciālu. Kas attiecas uz konkrēto profesiju,ņem vērā, − jo augstākas kvalifikācijas specialitāti tu apgūsi, jo plašākas būs tavasprofesionālās darbības iespējas izvēlētajā jomā.Savukārt − apjaušot, ka esi kļūdījies profesijas izvēlē, Tev vienmēr ir iespējapārkvalificēties, apgūt kaut ko jaunu un sekmīgi turpināt profesionālo darbībucitā virzienā. Ņemot vērā mūsdienu dzīves straujo tempu un tehnoloģiju attīstību,ir konstatēts, ka notiek būtiskas izmaiņas profesiju pasaulē. Vienas profesijaskļūst nepieprasītas un praktiski izzūd, citās mainās saturs un rodas arvien jaunasprasības pret strādājošajiem. Līdz ar to cilvēka mūža laikā var nākties mainīt<strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong> un profesiju vairākas reizes. Galvenā mūsdienu dzīves iezīme ir tā,ka cilvēkam ir jāprot pielāgoties mainīgajai profesiju pasaulei un jāizglītojas visamūža garumā.MĪTS: sākšu strādāt – beidzot beigšu mācīties.Tev ir apnicis mācīties, iespējams − Tev neveicās ar sekmēm, tāpēc Tu gribi ātrākapgūt kādu profesiju, lai beidzot varētu atvadīties no mācībām uz visiem laikiem.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>


REALITĀTE: Pat strādājot visvienkāršākajā profesijā, visticamāk Tev būsjāsaskaras ar mūsdienu dzīves straujo tempu, zinātnes un tehnoloģiju attīstībassekām, kas no strādājošajiem pieprasa <strong>pats</strong>tāvīgu izaugsmi, prasmi sekot līdzjaunajam. Papildus mācības, kvalifikācijas celšana Tev palīdzēs kļūt konkurētspējīgākam, veiksmīgākam darbiniekam.Ja Tevis izvēlētā profesija atbildīs Tavām prasmēm un patiesajām interesēm,visticamāk, jaunu zināšanu apguve Tev sagādās prieku. Parasti nepatika pretmācībām rodas tad, kad mēs esam spiesti mācīties piespiedu kārtā lietas,kas mums vai nu nepadodas, vai galīgi neinteresē. Padomā par to, pieņemotlēmumu savas profesijas izvēlē!MĪTS: Ir vērts izvēlēties tikai augstākās kvalifikācijas profesiju.Tev ir lielas ambīcijas, un Tu gribi sasniegt pēc iespējas augstākus profesionālāsdarbības mērķus, tāpēc Tavs svarīgākais kritērijs – augstākā kvalifikācija,augstskola.REALITĀTE: Protams, augstskolas diploms Tev ievērojami palīdzēs veidot<strong>karjeru</strong>, tomēr tas nesniedz garantiju, ka pēc augstskolas beigšanas Tu uzreiz tiksipie cerētā darba, vai kļūsi par augsta ranga vadošu darbinieku. Piemēram, lai tiktupie vadoša amata, papildus diplomam ļoti svarīga ir ne vien šīs profesionālāsdarbības sfēras pārzināšana, bet arī praktiskās iemaņas, organizatoriskādarba pieredze. Ņem vērā, ka ceļā uz augstu mērķi var būt daudz pakāpienu,kuri būs jāpārvar. Tev var palīdzēt tāda pati “pakāpeniska” attieksme arī pret<strong>karjeru</strong>. Piemēram, organizatoriskā darba pieredzi var sākt krāt, piedalotiesskolas pasākumos vai studentu pašpārvaldē, noteiktas prasmes, piemēram,grāmatvedību, datorzinības vai svešvalodas var apgūt attiecīgos kursos. Pastāvarī iespēja − Tevi interesējošo jomu sākt apgūt profesionālajā skolā un tikaitad turpināt studijas augstskolā. Atceries, ka, beidzot profesionāli tehniskoskolu vai arodskolu, ar noteikumu, ka Tu esi apguvis arī vidusskolas mācībupriekšmetu kursu, Tev ir visas iespējas turpināt celt <strong>savu</strong> kvalifikāciju augstskolā.Tava priekšrocība, salīdzinot ar vidusskolas absolventiem, būs tā, ka Tev jau būspamatzināšanas un iemaņas profesijā.MĪTS: Ir vērts strādāt tikai prestižās profesijās.Sabiedrībā sastopams uzskats, ka ir prestižākas un mazāk prestižas profesijas. Šīuzskata veidošanos var sekmēt valsts ekonomiskā, politiskā situācija, attiecības unpriekšstati sabiedrībā, skolā, ģimenē.REALITĀTE: Svarīgi apzināties, ka uzskats par prestižajām profesijām ir mainīgs.Piemēram, vēl nesen par prestižu tika uzskatīta aktiera profesija, taču dažāduapstākļu dēļ attieksme pret šo profesiju ir mainījusies. Savukārt, pēdējos gadosvar novērot jauniešu pastiprinātu uzmanību jurista vai ekonomista profesijām.


Profesijas popularitāte izraisa paaugstinātu konkurenci gan stājoties mācībuiestādē, gan darba tirgū, tāpēc prestižas mācību iestādes diploms vēl nenozīmētūlītēju darbā iekārtošanos. Nereti jauniešiem gadās piedzīvot vilšanos arīpriekšstatā par prestižo profesiju atalgojumu. Profesijas nosaukums viennegarantē augstu atalgojumu. Tas drīzāk atkarīgs no darba vietas, kā arī pašadarbinieka profesionalitātes, – prasmēm, spējām, darba pieredzes un atdeves.Turklāt gadījumā, ja Tu strādāsi “prestižajā” darbā tikai aprēķina pēc, var gadīties,ka visai drīz Tavas patiesās un nerealizētās intereses un personības īpašības radīsiekšēju neapmierinātību.MĪTS: Ja mani draugi izvēlējušies šo profesiju, tad arī man tā būs laba.Iespējams − Tu īsti nezini, ko mācīties, bet Tavs labākais draugs ir jau izlēmis kurpstāties. Tu domā – ja reiz mums ir tik daudz kā kopēja, līdzīgas intereses, padodasvieni un tie paši priekšmeti, varbūt man iet studēt to pašu, ko viņš.REALITĀTE: Ar profesijas izvēli ir līdzīgi kā ar apģērbu vai frizūru – <strong>savu</strong> ārējoveidolu vairāk vai mazāk mēs radām, vadoties pēc savas gaumes, ņemot vērāsava auguma izmērus, nevis pērkam to, kas der mūsu draugiem. Tādēļ vēlamsnoskaidrot pašam savas spējas, intereses, vērtības, darbības stilu un uzzināt parkonkrēto profesiju pēc iespējas vairāk. Tad «piemērīt» šo profesiju sev un izlemt,vai tā der vai ne, jo ne viss, kas der draugiem, der arī Tev.Protams, var gadīties, ka tieši vēlme uzturēt ciešas attiecības ar draugiemvar kavēt izdarīt <strong>savu</strong> izvēli, jo īpaši, apzinoties, ka studijas dažādās mācībuiestādēs padarīs retākas jūsu tikšanās reizes. Tādā gadījumā vērts atcerēties, kane jau tikšanās biežums nosaka to, cik labi draugi jūs esat. Turklāt, lai cik tuvimēs nejustos ar kādu cilvēku, lēmumi par <strong>savu</strong> dzīvi tomēr jāpieņem katrampašam.MĪTS: Mācību saturs nav noteicošais. Galvenais, lai būtu patīkami studijubiedri.Tu esi dzirdējis par īpašu atmosfēru kādā mācību iestādē. Tev gribas tikt tajākolektīvā un kļūt par “savējo”. Tev gribas iegūt jaunus, interesantus draugus, piedalītiesdažādās atraktīvās studentu aktivitātēs.REALITĀTE: Kolektīvam, kurā Tu mācies, ir liela nozīme, tomēr ir vērts pārdomātpar mācīšanās mērķi. Studijas, kas Tevi patiesībā neinteresē, var kļūt par visainogurdinošām. Vai Tu gribētu strādāt darbu, kas nepatīk? Apdomā, kādu Tu gribi<strong>savu</strong> darba dzīvi nākotnē. Ja vēlies veikt darbu, kas sagādā Tev prieku, ir vērtsnopietnāk pārdomāt <strong>savu</strong> izvēli, vairāk pievēršot uzmanību mācību saturam unzināšanām, ko mācību iestādē var apgūt nevis iespējamajai studiju kompānijai.Tā Tu būsi apzināti spēris soli pretim savai profesionālajai karjerai.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>


MĪTS: Es redzēju šīs profesijas pārstāvi filmā. Man patika viss, ko viņš darīja, esgribu līdzināties viņam.Katram no mums ir ideāli, kam gribētos līdzināties. Tie var būt filmu, grāmatuvaroņi. Tie var būt draugi, paziņas, skolotāji, vecāki. Lai būtu līdzīgāks savam ideālam,Tu nolem apgūt viņa profesiju.REALITĀTE: Profesijas izvēle, sekojot filmas paraugam, var izrādītiesneveiksmīga, jo bieži vien filmās un grāmatās netiek pilnībā atspoguļotaprofesijas būtība. Nereti cilvēkus, kas mums patīk, kam mēs vēlamies līdzināties,mēs pazīstam un uztveram ne tikai kā kādas profesijas pārstāvjus, bet gan kāpersonības. Un simpātiska var izrādīties kāda no viņa rakstura īpašībām nevisprofesijas iezīme. Lai saprastu, vai tiešām Tava ideāla profesija der arī Tev, svarīgibūtu to iepazīt tuvāk. Plašāku izpratni par profesiju vari iegūt, aprunājoties arvairākiem šīs profesijas pārstāvjiem, konsultējoties informācijas dienās atbilstošāmācību iestādē, iepazīstoties ar speciālajiem informatīvajiem materiāliem u.tml.MĪTS: Gribu daudz pelnīt, tādēļ stāšos ekonomistos! Gribu piedzīvojumus,kļūšu par izmeklētāju! Vēlos vienmēr būt skaista un bagāta – kļūšu par modeli!Tev ir radies noteikts priekšstats par kādām profesijām, un tas, ko Tu zini, Tevisaista. Tu vēlies apgūt šo profesiju, sekojot savām asociācijām.REALITĀTE: Nereti mūsu uzskati par to vai citu profesiju ir tikai virspusējspriekšstats. Tā, piemēram, par ekonomistiem un juristiem bieži vien domā, katie ir labi pelnoši, finansiāli veiksmīgi speciālisti. Policistu, izmeklētāju darbstiek saistīts ar piedzīvojumiem, pakaļdzīšanos, ieročiem. Šovbiznesa pārstāvji,modeles bieži vien tiek asociēti ar to vidi, kurā viņiem nākas strādāt – spožāgaismā, stilīgos tērpos, vispārējas uzmanības centrā.Ja Tu pamani, ka arī Tavu profesijas izvēli ietekmējuši šie vai kādi citi atsevišķiaspekti, būtu ieteicams vēlreiz pārdomāt šo izvēli. Piemēram, sekojotstereotipam par labi atalgotajām profesijām, pārdomā, vai Tu būtu gatavsdien dienā, kā piemēram, ekonomista gadījumā, – apkopot, analizēt skaitliskuinformāciju? Veikt dažādus matemātiskus aprēķinus? Turklāt, jāapzinās, kajebkura speciālista darba atalgojuma lielums ir atkarīgs no tā, kādā organizācijāun cik labi viņš strādā.Savas “ēnas” puses – tāpat kā “plusi” ir katrā no profesijām. Lai nebūtu jānožēlosava izvēle un jāviļas profesijā, pirms izvēlies, centies iepazīt to vispusīgi!MĪTS: Man patīk literatūra un valoda, tādēļ domāju kļūt par valodas skolotāju.Man padodas matemātika, tādēļ stāšos matemātiķos.Skolas laikā Tev var likties, ka, ja reiz ir mācību priekšmeti, kuri Tevi interesē unlabi padodas, tā arī būs atbilde uz jautājumu «Ko iesākt pēc skolas?» – nu, protams,jāmācās tas <strong>pats</strong> tālāk.


REALITĀTE: Patiesībā ar vienu mācību priekšmetu ir saistītas daudz dažāduprofesiju. Ja interesē valoda un literatūra, ir vērts padomāt arī par tādāmprofesionālajām jomām kā žurnālists, avīzes vai žurnāla redaktors, bibliotekārs,literatūrzinātnieks, valodnieks, sabiedrisko attiecību speciālists, jurists, arī aktieris.Varbūt patiesībā Tu vēlētos strādāt pavisam citā jomā, bet literatūra Tevi saistatikai kā vaļasprieks? Savukārt, labas valodas zināšanas var noderēt jebkurāprofesijā – tās palīdzēs veiksmīgāk un ātrāk apgūt mācību materiālu, kārtoteksāmenus arī citās specialitātēs, ļaus labāk iepazīt pasauli.Ja skolā padodas matemātika un ir vēlēšanās profesiju saistīt ar šo jomu, tadkā alternatīva matemātikas skolotāja profesijai var būt gan ekonomista, gangrāmatveža, gan pārdevēja, gan biznesa vadības speciālista, gan programmētājau.c. profesijas. Matemātiskā domāšana palīdzēs apgūt jebkuru tehniskospecialitāti, kā piemēram, inženierzinātnes, informācijas tehnoloģijas. Bieži vienne skolotāji, ne vecāki nezina par daudzu profesiju eksistenci. Tādēļ, iepazīstotiesar tām profesionālās darbības jomām, kas Tevi interesē un padodas, ļoti svarīga irTava iniciatīva un neatlaidība. Palīdzību izpētes darbā, lai noskaidrotu profesijas,kurās Tu varētu gan pielietot savas prasmes, gan apmierināt intereses, Tu varisaņemt, pārrunājot šos jautājumus ar profesiju izvēles konsultantu.MĪTS: Mani vecāki ir pārliecināti, ka viņu izvēlētā profesija būs man labākā.Viņi mani labi pazīst, tāpēc tā būs arī mana izvēle! Draugi ieteica mācīties šajāskolā, tādēļ arī esmu šeit!Iespējams, Tu vēl neesi nopietni iedziļinājies savās vēlmēs. Skolotāji, vecāki, draugidalās ar Tevi savos pieņēmumos un uzskatos par to, ko Tev vajadzētu darīt.REALITĀTE: Līdz tam brīdim, kamēr Tu <strong>pats</strong> vēl neesi noskaidrojis savaspatiesās vēlmes, nākas dzirdēt visai daudz citu cilvēku spriedumus par to, kasbūtu tev piemērotākais. Uzklausot Tev svarīgo cilvēku domas un apgalvojumus,var visai viegli apjukt.«Tev jāmācās augstskolā.»«Tev jāpelna daudz naudas.»«Tev jākļūst par lauksaimnieku, lai varētu palīdzēt ģimenes zemniekusaimniecībā.»«Tev jāizvēlas arodskola, jo nav vērts ilgi mācīties.»«Tev jāmācās par ārstu, jo Tavi vecāki un vecvecāki arī ir mediķi.»Nereti mēs pakļaujamies šādiem izteikumiem. Gadās tā, ka cilvēks ilgus gadusvai pat visu dzīvi pavada, strādājot nevis to darbu, ko viņš <strong>pats</strong> vēlējies darīt, betgan darbu, ko citi uzskatījuši par piemērotāko. Viņš ir pakļāvies vecāku, skolotāju,draugu, klases biedru vai apkārtējo cilvēku ietekmei, kaut gan, iespējams,patiesībā viņu saista pavisam citas profesijas un dzīvesveids.Padomi, ko mums dod citi, var būt noderīgi, jo var parādīt uz tādām mūsu<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>


akstura īpašībām vai prasmēm, vai arī uz profesiju pasaules aspektiem, par komēs paši nebijām aizdomājušies. Jo īpaši padomos vērts ieklausīties, ja tos dodcilvēks, kurš Tevi labi pazīst un vēl Tev labu. Tomēr jebkurā gadījumā atceries, −Tavā dzīvē ir pienācis laiks, kad jāpieņem ļoti svarīgi lēmumi − Tev jāizvēlas savanākotne. Tāpēc, pirms pieņem lēmumu par Tavu nākamo profesiju, <strong>karjeru</strong> undzīvesveidu, izvērtē – vai tas ir TAVS LĒMUMS, vai tās ir TAVAS INTERESES?Praktiskais uzdevumsIepazīstoties ar biežāk sastopamajiem mītiem un stereotipiem profesijasizvēlē, Tev bija iespēja labāk pārdomāt savas izvēles motīvus. Ja vēlies noskaidrot,cik stipri dažādi cilvēki ietekmē TAVAS profesionālās karjeras veidošanu, Tu variizpildīt PRAKTISKO UZDEVUMU.Sekojot piemēram grāmatā, izveido savā pierakstu burtnīcā tabulu, kurā:1) Augšējā rindā ieraksti 8 vai vairākas idejas, nākotnes plānus vai konkrētasprofesijas, par kurām esi domājis, runājis, apspriedis tās ar citiem!2) Izvērtē 3 baļļu sistēmā, cik stipri katru no idejām ir ietekmējuši citi cilvēki(3 – ļoti liela ietekme; 2 – vidēja ietekme; 1 – nenozīmīga ietekme).3) Kad esi noskaidrojis piecas idejas vai profesijas, kuras kopsummāieguva visvairāk punktu, pārdomā, vai Tevis paša vēlmes sakrīt ar citu cilvēkuieteikumiem?10


Idejas, profesijas, plāniKas ietekmē…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………MammaTētisDraugsDraudzeneDraugiKaimiņiRadiniekiSkolotājsPsihologsProfesiju konsultantsGrāmatasFilmas, tvCitiIegūto punktu summaLai vairāk uzzinātu par paša vēlmēm, aicinām Tevi iepazīties ar grāmatasnākamo nodaļu, kur mēs apspriedīsim, kā iepazīt sevi un noskaidrot savasintereses un prasmes!<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>11


2. Iepazīsti sevi!2.1. SapņiVai Tu kādreiz esi iztēlojies <strong>savu</strong> dzīvi nākotnē? Kā Tu gribētu dzīvot, kādāprofesijā Tu strādātu, kādu darbu darītu? Kāda būtu Tava darba vieta, apstākļi,kolēģi? Vai esi domājis, kādu darba vadītāju Tu gribētu, vai varbūt <strong>pats</strong> vēliesbūt vadītājs? Kāds Tu būtu savā darba vietā? Kādu izglītību vēlies iegūt? Vai esidomājis, kādu gandarījumu Tu gūsi, darot <strong>savu</strong> darbu?Dažkārt, lai saprastu, ko īsti cilvēks grib darīt, kas viņu interesē, tik pat svarīgikā viņa prasmju apzināšana, ir iepazīšanās ar viņa sapņiem. Turklāt, ļaujotiessapņiem par to, ko Tu vēlies darīt tagad, kādu Tu gribētu <strong>savu</strong> dzīvi, darbu, paceļoarī savā pagātnē. Par ko Tu vēlējies kļūt pirms pieciem gadiem? Pirms desmit?Mēdz būt tā, ka bērnībā mēs esam vispatiesākie savās vēlmēs. Kļūstot pieauguši,mēs dažkārt atmetam daudzus <strong>savu</strong>s sapņus, nosaucot tos kā nereālus, pārākgrūti sasniedzamus vai pārlieku savādus vai nepieņemamus, piemēram,vecākiem. Pārdomā vēlreiz! Pamēģini iztēloties, kāda būtu Tava ideālā nākotne!Kāds Tu būtu, veicot <strong>savu</strong> sapņu darbu? Kāds būtu Tavs dzīvesveids?Praktiskais uzdevums.Lai noskaidrotu Tavu nākotnes vīziju, pamēģini veikt sekojošu uzdevumu. Tevbūs vajadzīga balta papīra lapa un kāda stunda laika. Tev būs jāuzraksta savaveida eseja ar virsrakstu “Es pēc 10 gadiem”. No sākuma pamēģini iztēloties untad sāc aprakstīt, kāds Tu varētu un – kas svarīgi – gribētu būt pēc 10 gadiem.Apraksti:- Kā sākas Tava diena,- Kurp Tu dodies darba darīšanās,- Kāda izskatās Tava darba vieta, darba vide,- Kas ir kopā ar Tevi,- Ko Tu dari,- Kādi ir Tavi uzdevumi,- Kādus instrumentus Tu pielieto,- Kā Tu esi ģērbies,- Cik gara ir Tava darba diena,- Ko Tu dari pēc darba,- Ar kādām sajūtām Tu domā par nākamo darba dienu?12


Jo smalkāk un detalizētāk Tu iztēlosies <strong>savu</strong> nākotni, jo labāk sapratīsi, ko īstigribi darīt. Jo ātrāk Tu apzināsies, kādu profesiju veicot, Tu no sava darba varētugūt lielāko gandarījumu, jo vairāk laika Tev ir, lai sekmīgi pievērstos šīs profesijasapguvei. Sapņo, izvirzi mērķi un, lai Tev izdodas to sasniegt pēc iespējas drīzāk!2.2. Vērtības.Profesija, kādā strādāsi, dažādi var ietekmēt Tavu dzīvi. Piemēram, ja Tu strādāsibirojā, <strong>savu</strong> darba laiku Tu plānosi citādi nekā, strādājot kādā no mākslas nozarēm.Līdz ar to arī brīvais laiks tiks plānots savādāk. Ja Tavā darbā būs bieža saskarear cilvēkiem, – viņu noskaņojums, emocijas iespaidos arī Tavu garastāvokli.Profesijas ietekme uz Tevi un Tavu dzīvi var būt gan pozitīva, gan negatīva.Lai gūtu prieku, pozitīvu noskaņojumu un gandarījumu par paveikto, labākdarīt darbu, kas atbilst Tavām vērtībām dzīvē. Lai šādu darbu atrastu, nepieciešamsnoskaidrot, kas Tev dzīvē ir būtisks, kas ir TAVAS DZĪVES VĒRTĪBAS.Praktiskais uzdevumsKādam no mums ļoti nozīmīgs šķiet augsts izglītības līmenis, kādam - iespējastrādāt radošu darbu, citam – saskarsme ar cilvēkiem, saistoša ir arī iespēja labinopelnīt.Apdomā, kas Tev liekas būtisks dzīvē un arī Tavā nākamajā darbā, lai Tujustos labi!Pamēģini pierakstīt Tev svarīgās lietas brīvā secībā!Kad būsi sastādījis <strong>savu</strong> vērtību sarakstu, iepazīsties vēl ar šādām vērtībām!Varbūt Tev radīsies vēlme papildināt <strong>savu</strong> sarakstu.Estētiskums – uzturēšanās skaistā, sakoptā vidēNeatkarība – iespēja brīvi izraudzīties darba uzdevumus un brīvi plānot darbalaiku un tempuIzaugsmes iespējas – uzzināt kaut ko jaunu, mācīties, pilnveidotiesVara – iespēja vadīt cilvēku darbuPrestižs – vēlme, lai mani atzīst un cienaInterese – iespēja strādāt jomā, kas mani interesēDzīvesveids – darbs dod iespēju dzīvot tā, kā es vēlos<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>13


Mērķa sasniegšana – padarot darbu, es redzu sava darba rezultātuPalīdzība citiem – strādāšana citu cilvēku labāSaskarsme – pastāvīga kontaktēšanās ar cilvēkiemĢimene – būt kopā ar ģimenes locekļiem vai turpināt ģimenes tradīcijasRadošs darbs – iespēja radīt kaut ko jaunu (gan idejas, gan lietas)Piedzīvojumi – darbība, kas saistīta ar risku, piedzīvojumiem, neprognozējamurezultātuSacensība – darbība, kurā jāsacenšas ar citiem, iespēja pārspēt citus, salīdzinotdarba rezultātusAtalgojums – nauda, ko saņemu par darbu, apbalvojumiVeselība – dzīve bez slimībām, sāpēm, stresa, ciešanām Ja Tev radās vēl kādas idejas, ieraksti tās savā vērtību sarakstā! Tagad, vēlreiz izskati sarakstu un pasvītro tās vērtības, kurām noteiktijārealizējas Tavā dzīvē. Ar “+” atzīmē vērtības, kuras ir vēlamas! Pamēģini sakārtot pēc svarīguma sev būtiskās vērtības! Sāc ar, Tavuprāt,vissvarīgāko!Kad būsi izveidojis <strong>savu</strong> vērtību topu, atceries, ka dzīves laikā vērtības,protams, var mainīties, tomēr, ja Tu kaut kādu apstākļu dēļ mēģināsi ignorētTev aktuālās vērtības, ļoti iespējams, ka tas var radīt visai nepatīkamas iekšējaspretrunas. Izvēloties profesiju, esi godīgs <strong>pats</strong> pret sevi, savām interesēm unvērtībām. Darbs aizņem ievērojamu mūsu dzīves daļu, tāpēc svarīgi, lai tas, ar koTu nodarbosies, nestu Tev gandarījumu.2.3. Intereses.Iepriekšējā nodaļā Tev bija iespēja noskaidrot savas dzīves vērtības. Ar nākamāpraktiskā uzdevuma palīdzību pamēģināsim noskaidrot, kuri nodarbošanās veidiTev sagādā visvairāk prieka un gandarījuma.Praktiskais uzdevumsNo sākuma pamēģini <strong>pats</strong> nosaukt savas intereses! Atsauc atmiņā visu, ko Tevpatīk darīt! Atšķir jaunu lapu savā pierakstu burtnīcā un uzskaiti lietas, darbības,ko Tev patīk darīt! Tie var būt Tevi interesējošie mācību priekšmeti, dažādasaktivitātes, ko Tu labprāt dari brīvajā laikā, Tavas aizraušanās.14


Kad būsi aprakstījis savas intereses, mēs aicinām Tev iepazīsties ar dažādiemapgalvojumiem, kas palīdzēs Tev sistematizēt Tavas intereses pa noteiktāminterešu grupām.Sekojošie apgalvojumi attiecas uz dažādiem nodarbošanās veidiem vaidarbībām, un tie ir sakārtoti grupās atbilstoši piecām interešu jomām:1. Darbs ar dabas objektiem;2. Darbs ar tehniku;3. Darbs ar cilvēkiem;4. Darbs ar zīmju sistēmām;5. Darbs ar mākslas tēliem.Izskati šos apgalvojumus un piefiksē savos pierakstos apgalvojumu skaitu, kasattiecas uz Tevi, atbilstoši katrai interešu grupai!DARBS AR DABAS OBJEKTIEM- Ar interesi vēroju dzīvnieku uzvedību un augu attīstību.- Labprāt lasu par dabu, dzīvnieku pasauli.- Labprāt un bieži palīdzu citiem rūpēties par dzīvniekiem, kopt augus.- Cenšos, lai manā aprūpē esošiem augiem vai dzīvniekiem būtu labidzīves un augšanas apstākļi.- Citi cilvēki uzskata, ka man labi izdodas gādāt par augiem undzīvniekiem.- Ar interesi vēroju apkārtni, vēlos izprast dzīvās un nedzīvās dabaslikumsakarības.DARBS AR TEHNIKU- Patīk vērot mašīnu, mehānismu, ierīču darbību.- Patīk lasīt par mašīnu, dažādu mehānismu, ierīču uzbūvi un darbību.- Lietas, ko es pagatavoju brīvajā laikā, parasti izraisa interesi citoscilvēkos.- Labprāt ilgāku laiku varu kaut ko meistarot (remontēt, šūt,konstruēt u. c.)- Citi uzskata, ka man ir spējas darbā ar tehniku.- Interesē izpētīt mašīnu, ierīču un mehānismu darbības principus.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>15


DARBS AR CILVĒKIEM- Viegli, bez iekšēja sasprindzinājuma, varu uzsākt sarunas arnepazīstamiem cilvēkiem.- Man patīk pavadīt laiku kopā ar vienaudžiem vai jaunākiem bērniem,ja viņus vajag ar kaut ko nodarbināt vai palīdzēt viņiem.- Parasti man izdodas atrisināt nesaskaņas starp vienaudžiem vaibērniem.- Vienmēr, kad ir iespējams, cenšos palīdzēt cilvēkiem, patnepazīstamiem.- Man bieži izdodas pārliecināt biedrus pieņemt manu darbības plānu.- Parasti man izdodas atrisināt konfliktus un izvairīties no strīdiem.DARBS AR ZĪMJU SISTĒMĀM- Ar prieku kaut ko skaitu, aprēķinu vai rasēju.- Rakstu darbos man ir maz kļūdu.- Ilgāku laiku varu minēt sarežģītāku mīklu, risināt grūtu uzdevumu,krustvārdu mīklu, rēbusu.- Man izdodas precīzi un skaidri izteikt domas rakstveidā.- Man patīk apgūt svešvalodas, man tas padodas.- Patīk lasīt tādu literatūru, ko daudzi uzskata par garlaicīgu(populārzinātnisko, literatūras kritiku, publicistiku).DARBS AR MĀKSLAS TĒLIEM- Patīk <strong>savu</strong> apkārtni padarīt skaistāku.- Citi uzskata, ka man ir spējas kādā noteiktā mākslas jomā.- Labprāt piedalos mākslinieciskajā pašdarbībā.- Manas jaunrades rezultātus atzīst arī citi cilvēki.- Nenogurstoši varu nodarboties ar iemīļoto mākslas veidu (mūziku,zīmēšanu utt.).- Cenšos izprast radošo cilvēku meistarības noslēpumus un vēlos darītkā viņi (atskaņot, zīmēt, noformēt, izgatavot u. tml.).Kad esi noskaidrojis, kurai interešu grupai vai grupām Tev ir visvairākatbilstošu apgalvojumu, padomā, kā tas sasaucas ar lietām, ko Tev patīk darīt.16


Uz kurām interešu grupām (darbs ar dabas objektiem, darbs ar tehniku, darbsar cilvēkiem, darbs ar zīmju sistēmām, darbs ar mākslas tēliem) Tu varētuattiecināt tās nodarbes, kuras Tu <strong>pats</strong> uzskaitīji, pirms iepazinies ar iepriekšējiemapgalvojumiem?Piemēram, ja Tu ierakstīji, ka Tev patīk organizēt klases pasākumus vai uzklausītcitu problēmas un palīdzēt tās atrisināt, tad visatbilstošākā interešu joma būs«DARBS AR CILVĒKIEM». Ja kā patīkamu nodarbību esi minējis, piemēram,sadzīves tehnikas labošanu vai braukšanu ar mopēdu, motociklu vai mašīnu, tadieraksti to jomā «DARBS AR TEHNIKU». Ja patīk un padodas cept garšīgas tortesun tās radoši noformēt, ieraksti to jomā «DARBS AR MĀKSLAS TĒLIEM».Apskati, kurās interešu grupās Tu esi atzīmējis un ierakstījis visvairāk sev tīkamunodarbju! Izraksti to trīs jomu nosaukumus, kuras Tev ir vistuvākās!2.4. Prasmes.Kad esi noskaidrojis, kas Tev patīk, ir svarīgs, interesē, vajadzētu apzināt arīTavas prasmes, – to, ko Tu jau proti un spēj.Bieži vien novērtēt visas savas prasmes un stiprās puses ir diezgan sarežģīti.Parasti par daudzām savām prasmēm mēs sakām, ka tas nav nekas īpašs, jo tojau prot darīt jebkurš. Tomēr, tā gluži nav. Jo īpaši, kad mēs runājam par savāmpersoniskajām prasmēm – rakstura īpašībām, kas vistiešākajā veidā raksturokatru no mums, parāda, kādi mēs esam. Personiskās prasmes, kuras mumspiemīt, ir tieši tās īpašības, kas padara mūs unikālus un atšķirīgus, un ne reti tiešišīs īpašības ir arī tās, kas nosaka, ka mēs būsim vai nebūsim piemēroti kādainoteiktai profesijai vai darbam.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>17


Praktiskais uzdevumsPirms iepazīsties ar personisko prasmju piemēriem, pamēģini sevi raksturot<strong>pats</strong>! Iedomājies, ka Tev sevi jāraksturo kādam nepazīstamam cilvēkam. Aprakstikāds Tu esi, kādas ir Tev raksturīgākās īpašības!Kad būsi sevi raksturojis <strong>pats</strong>, iepazīsties ar sekojošajiem personisko prasmjupiemēriem. No šiem piemēriem atsevišķi izraksti:1) tās prasmes, kas Tev piemīt un papildina Tavu raksturojumu,2) tās prasmes, kuras Tev gribas sevī attīstīt.Personisko prasmju piemēri:agresīvsaktīvsanalītisksapdomīgsapveltīts ar iztēliapzinīgsar stipru gribuar humora izjūtuar atbildības izjūtuar paškontroliartistisksasprātīgsatbalstu sniedzošsatjautīgsatkarīgsatklātsātrsatturīgsčaklsdabisksdaudzpusīgsdraudzīgsdrosmīgsemocionālsenerģisksgodkārīgsgudrsideālistsiecietīgsiejūtīgsiekšēji vērstsinteliģentsizpalīdzīgsjūtīgsjautrskārtīgsklusskonservatīvslīdzjūtīgslaipnslietišķsloģisksmērķtiecīgsmīlošsmaigsmalā stāvošsmierīgs18


modrsneatkarīgsnesteidzīgsnopietnsoptimistisksoriģinālspārdrošspārliecinātspašpaļāvīgspacietīgs<strong>pats</strong>tāvīgspatīkamspiedodošspieklājīgspielāgoties spējīgspiedzīvojumu alkstošspievilcīgspiesardzīgspraktisksprecīzsprogresīvsrūpīgsracionālsreālistisksrezervētsriskantssabiedriskssacensties kārssadarboties gribošssaprātīgssaprotošssirsnīgsspējīgsspontānsstabilsstingrsstiprstālredzīgstaktisksuzbāzīgsuzmanīgsuzticīgsuzticības vērtsvērīgsvaldonīgsveselīgsvienkāršsviegli mācāmsviegli pierunājamsziņkārīgsPersoniskās prasmes veido gan mūsu raksturu, gan uzvedību, gan arī darbastilu. Jo labāk mēs pārzinām savas īpašības, prasmes, savas stiprākās vai vājākāspuses, jo lielāka iespēja, ka, pieņemot lēmumu par <strong>savu</strong> nākamo <strong>karjeru</strong>, mēsizvēlēsimies sev piemērotāko profesionālās darbības virzienu. Mēs aicinājām Teviiepazīties ar personisko prasmju sarakstu, lai Tu apzinātu gan jau sev piemītošāsprasmes, gan tās, kuras varētu būt Tev svarīgas, un Tu varētu sākt sevī attīstīt vaipilnveidot.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>19


2.5. Darba stils.Ar iepriekšējo uzdevumu palīdzību Tu jau esi noskaidrojis, kas Tev ir svarīgsdzīvē, kas Tevi interesē, ko Tu proti darīt, – Tu esi apzinājies sava rakstura stiprāspuses. Droši vien Tu jau aptuveni nojaut, kurā vai kurās interešu jomās Tu gribētudarboties nākotnē. Taču vai esi domājis, kādus darba uzdevumus šajā jomāTu gribētu veikt, kādu darbu darīt? Varbūt Tu gribētu veikt pētniecisku darbu,varbūt precīzi izpildīt citu norādījumus, varbūt radīt jaunus tēlus vai strādāt arinstrumentiem? Bet varbūt Tu labprātāk mācītu, palīdzētu, vadītu?Praktiskais uzdevums.Iepazīstoties ar tālākajiem darba stilu aprakstiem, Tu varēsi atklāt <strong>savu</strong> darbastilu.Izlasi šo grupu raksturojumus!A. Esmu praktisks, precīzs, <strong>pats</strong>tāvīgs, darbīgs. Pret dažādām pārmaiņām izturoslabvēlīgi. Esmu emocionāli līdzsvarots. Ar kaut ko izcelties man īpaši nepatīk, neesmuarī pārāk sabiedrisks. Matemātiskās spējas man ir izteiktākas nekā rakstīšanas unrunāšanas spējas, taču vislabāk padodas praktiska darbošanās. Patīk strādāt ardažādiem instrumentiem, darbā pielietot tehniku. Ne visai patīk veikt uzdevumus, kurjākoncentrē uzmanība, jāpielieto radošā un abstraktā domāšana vai jākontaktējasar dažādiem cilvēkiem. Patīk fiziski stipri, sportiski cilvēki.B. Esmu neatlaidīgs, pat spītīgs, neatkarīgs, oriģināls, pakļāvīgs. Esmu zinātkārs.Patīk risināt dažādus uzdevumus un mācīties, taču nepatīk mācīt un audzinātcitus. Patīk matemātika, trigonometrija, fizika, svešvalodas. Neesmu sabiedrisks, arīīpaši izrādīties nepatīk. Esmu uz <strong>savu</strong> iekšējo pasauli vērsts (intraverts). Brīvajā laikālabprāt lasu, pētu, piedalos dažādos zinātniskos projektos, kolekcionēju, fotografēju.Labprāt interesējos par mākslu un mūziku. Esmu radošs.C. Esmu sabiedrisks, jautrs, drosmīgs, uzņēmīgs, neatlaidīgs. Patīk palīdzēt,rūpēties par citiem, mācīt citus. Patīk uzturēties sabiedrībā. Viegli iejūtos dažādāssituācijās. Esmu emocionāls, līdzjūtīgs, spējīgs iejusties otrā cilvēkā (empātisks),draudzīgs. Interesē māksla, mūzika, literatūra. Labprāt uzstājos publikas priekšā.Taču ne visai patīk darboties ar dažādiem instrumentiem, konstruēt, kā arī risinātsarežģītus matemātiskus uzdevumus.D. Esmu vērīgs, apzinīgs, rūpīgs, neatlaidīgs, stabils, man patīk tradīcijas.Sabiedrībā protu radīt labu iespaidu, taču vislabāk jūtos, uzturoties sev pazīstamu20


cilvēku vidū. Patīk mūzika, matemātika, ekonomika. Patīk drukāt un rediģēt.Uzskatu, ka liela nozīme ir precizitātei. Vairāk patīk un padodas matemātiskas nevisvārdiskas darbības. Nesaista darbs cehos, autoremonts, skriešana, bokss, futbols, kāarī domrakstu un sacerējumu rakstīšana. Mani ideāli ir cilvēki, kas daudz sasniegušiekonomikas, finansu un biznesa jomā.E. Esmu uzstājīgs, sabiedrisks, jautrs, rotaļīgs, drosmīgs, uzņēmīgs, enerģisks,impulsīvs un emocionāli stabils. Esmu uz ārējo pasauli vērsts (ekstraverts). Uzskatu, kaman ir attīstīta runāšanas prasme un ka esmu labs vadītājs. Patīk tiekties pēc augstastāvokļa sabiedrībā un kontrolēt citus. Patīk izrādīt sevi. Labprāt iesaistos daudz undažādās aktivitātēs. Esmu sportisks. Nodarbojos ar atlētiku, spēlēju sporta spēles.Patīk organizēt dažādus izklaides pasākumus, darboties dramatiskajā kolektīvā.Patīk mūzika un svešvalodas. Turpretī ne visai patīk nodarboties ar amatniecību,rokdarbiem, strādāt darbnīcās, īpaši piepūlēties mācoties vai ko pētot.F. Esmu neatkarīgs, impulsīvs, elastīgs, oriģināls un radošs. Man nepatīk stingrsdarba režīms, <strong>savu</strong> mērķi parasti sasniedzu. Esmu noslēgts, pakļāvīgs, jūtīgs, darbuveicu, pielietojot savas sajūtas, emocijas, intuīciju un iztēli. Uzskatu, ka esmu neatkarīgssavos spriedumos, domāšanā un iztēlē. Brīvajā laikā priekšroku dodu radošāmnodarbēm: muzikālām, artistiskām, literārām, ar teātri saistītām aktivitātēm. Patīkkolekcionēt, fotografēt, gleznot, kā arī darboties skolas žurnālā, skolēnu pārvaldē,interešu klubos. Augstu vērtēju cilvēkus, kas daudz sasnieguši mākslas jomā.Padomā, kurai grupai vai grupām Tu sevi varētu pielīdzināt! Kuras grupasraksturojums atbilst Tev vislabāk? Kāds Tu esi?!Atzīmē, kurš no sešiem aprakstiem, viens vai varbūt daži – A, B, C, D, E vaiF visprecīzāk raksturo Tevi!Tagad izlasi, kāds ir tas darbs, ko vislabprātāk veic minēto grupu pārstāvji unkāds ir viņu darba stils!A grupa – praktisks darbs.Šīs grupas pārstāvjiem visbiežāk patīk tādas profesijas, kur nepieciešamsdarboties ar lietām, instrumentiem, dzīvniekiem, mašīnām. Patīk darbā pielietot<strong>savu</strong> veiklību, roku prasmīgumu un fizisko izturību. Viņi labprātāk veic reālu,praktisku nekā teorētisku, intelektuālu darbu.B grupa – pētniecisks darbs.Šīs grupas pārstāvjiem uzdevumus patīk veikt, pielietojot savas prāta spējas.Tādēļ priekšroku viņi dod zinātniskam, pētnieciskam darbam. Patīk profesijas, kurvar analizēt, domāt, izgudrot, eksperimentēt, izstrādāt dažādus projektus. Labāk<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>21


patīk strādāt vienatnē vai vidē, kur nav jākontaktējas un jāsadarbojas ar daudzun dažādiem cilvēkiem.C grupa – darbs ar cilvēkiem.Profesijas, kur nepieciešams sadarboties ar cilvēkiem, šīs grupas pārstāvjiemsimpatizē visvairāk. Viņi parasti izvēlas profesijas, kas saistās ar interesi parcilvēkiem, ar rūpēm par viņiem. Patīk profesijas, kur var pielietot savas radošās unsociālās spējas, mācot citus, rūpējoties par cilvēku labsajūtu, veselību vai mainotviņu uzvedību.D grupa − precīzs darbs.Šīs grupas pārstāvji priekšroku dod biroja darbam. Viņiem patīk profesijas, kurvar veikt dažādus aprēķinus, noformēt, pārbaudīt un kārtot dokumentus. Viņi vardarboties gan kāda cita vadībā, uzraudzībā, gan arī strādāt <strong>pats</strong>tāvīgi kā ekspertivai konsultanti.E grupa − darbs, kur nepieciešama iniciatīva.Šīs grupas pārstāvji parasti nebaidās pieņemt lēmumus un izvēlas tādasprofesijas, kur viņi var parādīt <strong>savu</strong> uzņēmību, drosmi, entuziasmu, enerģiju. Tāsvar būt profesijas, kas saistītas ar tirdzniecību, organizēšanu, vadīšanu. Labprātizvēlas profesijas, kur var kontrolēt vai uzraudzīt gan cilvēkus, gan materiālasvērtības. Patīk nodarbes, kur iespējams risks.F grupa – radošs darbs.Šīs grupas pārstāvji izvēlas profesijas, kur var pielietot savas radošās spējas,radošo domāšanu. Parasti tās ir ar mākslu saistītas profesijas. Tā var būt ganrunas un vārdu māksla, gan mūzika, gan zīmēšana, gleznošana, lietišķā māksla.Taču tās var būt arī profesijas, kas tiešā veidā nav saistītas ar mākslu, bet kurāsnepieciešamas strādājošā radošās spējas.Tagad Tev ir iespēja apdomāt, kuri no minētajiem darba stiliem (tie var būtvairāki) Tev vairāk raksturīgi.Katrai konkrētai profesijai vispiemērotākie ir cilvēki ar tai atbilstošu darba stilu.Bet gandrīz vai ikvienā profesionālo interešu jomā <strong>savu</strong> vietu var atrast dažādudarba stilu pārstāvji. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, kāds ir Tavs darba stils, Tuvari atrast sev piemērotāko profesiju tajā jomā, kas Tevi interesē.Piemēram, celtniecībā visbiežāk darbu rod tie, kam patīk rīkoties arinstrumentiem, darbarīkiem, kam patīk strādāt fizisku darbu, būvēt mājas. Taču,ja Tevi interesē celtniecība, bet Tev nepatīk veikt fiziski smagu, praktisku darbu,turpretī vairāk saista darbs kabinetā ar dokumentiem, skaitļiem, matemātiskiem22


aprēķiniem, Tu vari strādāt, piemēram, par tāmētāju vai grāmatvedi celtniecībasorganizācijā. Savukārt, ja Tevi saista celtniecība, bet nepatīk fizisks darbs unnogurdina ilgstoša aprēķinu veikšana, un ja Tev vairāk par darbošanos arinstrumentiem patīk būt sabiedrībā, tikties ar visdažādākajiem cilvēkiem,organizēt un kontrolēt citu darbu, Tu vari orientēties uz kādu no vadošajiemdarbiem (darbu vadītājs, menedžeris) celtniecībā. Ja Tev interesē celtniecība,bet patīk arī palīdzēt citiem un mācīt viņus, Tu vari kļūt par pasniedzēju kādāceltniecības skolā. Ja esi radošs, Tev patīk domāt un izgudrot, varbūt interesantaliksies arhitekta profesija.2.6. Sasaisti savas prasmes ar interesēm!Iepriekšējās nodaļās Tu noskaidroji savas galvenās interešu jomas un iepaziniesar savām personiskajām prasmēm, darba stilu.Praktiskais uzdevumsTagad pārskati savas piezīmes, kur Tu izrakstīji nodarbošanās veidus, savaspersoniskās prasmes un spējas, un līdzīgi kā sekojošajos piemēros, pamēģinivienkopus apkopot to, ko Tev patīk (vai patiktu) darīt, ko Tu proti darīt, kāds Tu esi, kāds gribētu kļūt.DARBS AR DABAS OBJEKTIEM•••••pierakstītnovērojumus,audzēt un koptaugus,rūpēties pardzīvniekiem,strādāt dabā,pētīt un izprastparādības unnotikumus,••••••••••analizēt,noskaidrot,izskaidrot,pētīt,klasificēt,vispārināt,pārbaudīt,eksperimentēt,salīdzināt,izstrādāt projektus,••zinātkārs,iekšēji vērsts(intraverts),metodisks,analītiski domājošs•<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>23


DARBS AR TEHNIKU••••••••darboties arinstrumentiem,iekārtāmvadīt automašīnuveikt darbu ar rokāmlabot, remontētkonstruētpielāgotprojektētrestaurēt••••••••risināt tehniskusuzdevumusmontētgrupētklasificētcelt, būvētizmantot <strong>savu</strong> ķermeņakoordināciju, veiklībuizgatavotdarīt fizisku darbu••••••praktiskslietišķsprecīzs<strong>pats</strong>tāvīgsdarbīgsracionālsDARBS AR CILVĒKIEM•••••••••••••vadīt diskusijas,uzstāties auditorijaspriekšā,izteikties,intervēt,motivēt,ietekmēt,izskaidrot,tulkot,atrisināt strīdus,pārdot,reklamēt,izveidot darbībasplānu,pārliecināt,organizēt,••••••••••••••izrīkot, vadīt citus,uzmundrināt,informēt,dot padomus,rūpēties,palīdzēt,uzklausīt,uzņemt viesus,mācīt,iejusties otrā cilvēkā,saprast viņu,apkalpot citus,uzņemties iniciatīvu,uzņemties atbildību,kontaktēties arcilvēkiem,••••••••••••sabiedrisks,draudzīgs,uzņēmīgs,ideālistisks,izpalīdzīgsiejūtīgs,enerģisks,ārēji vērsts(ekstraverts),saprotošs,taktisks,emocionāls,laipns24


DARBS AR ZĪMJU SISTĒMĀM••••••••••••••izskaitļot,aprēķināt,veikt maksājumus,apstrādātinformāciju ar datorapalīdzību,pārbaudītdokumentus,novērtēt, vērtēt,projektēt,veikt grāmatvedībasoperācijas,pierakstīt,reģistrēt,analizēt informāciju,klasificēt,sakārtot,pirkt, iegādāties,••••••nosūtīt,strādāt ar birojaaprīkojumu (dators,fakss),vākt, kārtot,sistematizētinformāciju,šķirot,veidot tabulas,noformētdokumentāciju,pierakstīt datustabulu veidā,ievērot ierastokārtību,sekot precīziemnorādījumiem,instrukcijām,••••••••••••precīzs,kārtīgs,racionāls,rūpīgs,apzinīgs,vērīgs,metodisks,praktisks,analītiski domājošsDARBS AR MĀKSLAS TĒLIEM••••••••iztēloties notikumus,plānot,attēlot vizuāli,ilustrēt,zīmēt,paskaidrot,improvizēt,spēlēt kādu mūzikasinstrumentu,iejusties lomā,tēlot,izmantot intuīciju,•••••••••••••vadīt,organizētpasākumus,pilnveidot,modernizēt,radīt kompozīciju,izteikt savas izjūtas,fantazēt,izdomāt,dziedāt,sacerēt,rakstīt,••••••••••emocionāls,ideālistisks,izteiksmīgs,neatkarīgs,oriģināls,radošs,jūtīgs,impulsīvs,elastīgs,«estēts»<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>25


Kurā (vai kurās) interešu jomā Tu atzīmēji visvairāk sev piemītošo prasmju,spēju vai īpašību?Atzīmē šīs interešu jomas!Darbs ar dabas objektiemDarbs ar tehnikuDarbs ar cilvēkiemDarbs ar zīmju sistēmāmDarbs ar mākslas tēliemNākamajā sarakstā ir parādīts, kā katra no piecām interešu jomām ir saistīta ardažādām profesiju grupām.Izpēti šo sarakstu!DARBS AR DABAS OBJEKTIEMDabaszinību,Lauksaimniecības, mežsaimniecības, zemes ierīcības profesijasDARBS AR TEHNIKURūpniecības un energoapgādes profesijasCeltniecības profesijasMehānikas, elektromehānikas un remonta profesijasTransporta profesijasMilitārās profesijasDARBS AR CILVĒKIEMPārvaldes un vadības profesijasIzglītības darba profesijasVeselības aprūpes profesijasHumanitāro un sociālo zinātņu profesijasPakalpojumu sfēras profesijasTirdzniecības profesijasMilitārās profesijas26


DARBS AR ZĪMJU SISTĒMĀMEkonomikas, finansu nozares profesijasSkaitļošanas, programmēšanas profesijasBiroja darba profesijasDARBS AR MĀKSLAS TĒLIEMTēlotājas un lietišķās mākslas profesijasIzpildītājmākslas profesijasKomunikācijas profesijasPakalpojumu sfēras profesijasAtzīmē un izraksti profesiju grupas, kuras Tevi ieinteresēja! Sekojošajās nodaļāsTev būs pieejams šo profesiju grupu raksturojums, kā arī atsevišķu profesijuapraksti, kas palīdzēs Tev labāk izprast šo profesiju saturu un specifiku.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>27


sKopsavilkumsJa būsi secīgi veicis visus iepriekšējos praktiskos uzdevumus, visticamāk, Tev irsakrājies ievērojams pierakstu krājums. Pārskati iepriekš lasīto un izpildīto! Vai Tuvari nosaukt savas intereses, prasmes, rakstura stiprās puses, Tev svarīgās vērtībasdzīvē, Tev raksturīgo darba stilu (vai stilus).Uzskatāmībai Tu vari veikt vēl vienu praktisko uzdevumu pēc šāda parauga.Paņem papīra lapu, kurā līdzīgi kā zīmējumā, sadali apli piecās iedaļās, izrakstotto, kas Tev ir:E s e s m u, m a nr a k st ur ī g sE s p r o t uM a n s v aEst i lr b a sr ī gi dz ī v ēM a n s d aM a n ii n t e r e s ēMēs aicinām Tevi nesteigties ar gala secinājumu pieņemšanu. Lai pilnīgākizprastu, kāda varētu būt Tev vispiemērotākā profesionālā izvēle, iespējams – Tevnāksies vairākkārt atgriezties pie iepriekš izpildītajiem uzdevumiem un tēmām,pārdomāt tās, labot un papildināt savas atbildes. Līdzko Tev rodas jaunas idejasun priekšstati, pamēģini tās izvērtēt, sekojot iepriekšējiem piemēriem. Tā Tutuvosies izpratnei par sevi un to profesiju loku, kurā vislabāk var īstenoties Tavasvēlmes, dzīves vērtības un priekšstati par sevi.28


3. Galvenie nosacījumi profesionālāceļa izvēlēIzvēloties savas profesionālās karjeras virzienu, jāņem vērā trīs būtiskas lietas: lai darbs, ko Tu darītu, būtu Tev interesants un saistošs, lai darbs, ko Tu darītu, atbilstu Tavām spējām, lai Tu varētu atrast darbu šajā profesijā.Proti, ir svarīgi saprast – ko Tu GRIBI, ko Tu VARI un ko VAJAG sabiedrībai. Par Tomēs runāsim tālākajās nodaļās.GRIBU3.1. Gribu, varu, vajag!Plānojot <strong>savu</strong> dzīvi, veidojot profesionālo <strong>karjeru</strong> un izvēloties <strong>savu</strong> profesiju,Tev ir jāizvērtē un jāapzinās:VARUInteresesVēlmesVērtībasOPTIMĀLĀIZVĒLEZināšanasPrasmesSpējasStiprās pusesVeselības stāvoklisRakstursDarba tirgū pieprasītās profesijasMācību iespējasVA JAG<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>29


ko Tu GRIBI – tās ir Tavas intereses, vēlmes, centieni, būtiskais dzīvē un darbā;ko Tu VARI – tās ir Tavas prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, stiprās puses, kāarī veselības stāvoklis jeb visas profesionāli nozīmīgās īpašības;ko sabiedrībā VAJAG – tās ir profesijas, kas konkrētajā vietā un laikā darbatirgū ir pieprasītas, tātad – kādi speciālisti ir nepieciešami tagad un būs vajadzīginākotnē; tās ir arī reālās iespējas apgūt konkrētas specialitātes izglītības iestādēsvai attiecīgās darbavietās.GRIBUDroši vien, mēģinot nosaukt visas savas intereses, vēlmes, lietas, kas Tevisaista, patīk un ko Tu gribētu darīt, sanāktu ļoti garš saraksts. Daudziem no mumsir plašs interešu loks, un, iespējams, Tev ir visai grūti izšķirties, kuru no savāminteresēm izvēlēties profesionālajai realizācijai, bet ko atstāt kā vaļasprieku.Visbiežāk cilvēka izvēli par labu kādai nodarbei nosaka viņa interese par tāssaturu. Lai pieņemtu pareizo lēmumu, Tev nepieciešams izzināt potenciālāsprofesijas saturu, darba pienākumus un apstākļus. Ja Tev patiks profesijas saturs,Tu labprātāk un veiksmīgāk tajā strādāsi. Tu tieksies paaugstināt profesionālokvalifikāciju, iegūt autoritāti profesionālajā vidē un galu galā vairāk pelnīsi. Tuvarēsi justies stabils savā darbavietā.VARUKad esi noskaidrojis savas profesionālās intereses, svarīgi saprast vai Tev piemītšīm interesēm atbilstošas spējas? Tev var būt raksturīgas noteiktas īpašības unspējas, kuras ļauj veiksmīgi strādāt viena veida profesijās, bet nepalīdz, strādājotcitās. Padomā, cik plašas un daudzveidīgas ir Tavas zināšanas, prasmes, spējas,īpašības. Profesionāli nozīmīgās īpašības ir arī Tava veselība un profesionālākvalifikācija jeb zināšanas.Sava profesionālā piemērotība un spējas vispilnīgāk atklājas un attīstās tiešidarbībā – mācībās vai profesionālajā darbā. Ja Tev izdodas samērā viegli apgūtizvēlēto specialitāti un pēc tam ar aizrautību tajā strādāt, tad var teikt, ka Tevpiemīt nepieciešamais profesionāli svarīgo spēju līmenis dotajai specialitātei.Ja profesionālās nepiemērotības cēlonis ir Tavas veselības traucējumi, tosarī ne vienmēr ir iespējams pārvarēt. Ir svarīgi, lai Tu strādātu tādā darbā, kuraapstākļi nepasliktina Tavu veselību. Piemēram, ja Tev ir hroniskas elpošanasceļu slimības, Tev nav piemērots darbs, kurā nākas saskarties ar putekļiem,kairinošām vielām un to izgarojumiem, krasām gaisa temperatūras izmaiņām,caurvēju, kas var saasināt Tavu slimību. Ja Tev sagādā raizes Tavs veselībasstāvoklis, vispirms prasi savam ārstam, kādai profesiju grupai iespējama30


medicīniska rakstura nepiemērotība, un aprunājies arī ar profesiju izvēleskonsultantu.VAJAGVar gadīties, ka Tevi interesē noteiktas profesijas un Tev piemīt nepieciešamāsīpašības un spējas darbam šajās jomās. Bet – vai Tevi interesējošajāsprofesionālajās jomās būs iespēja apgūt specialitāti un atrast darbu? Mēģininoskaidrot, kādas ir iespējas atrast darbu šobrīd un kādas – varētu būt nākotnē.Tirgus ekonomikas apstākļos garantēt darbu Tevis izvēlētajā jomā var tikai unvienīgi darba devēju pieprasījums. Šis pieprasījums var mainīties un mainās.Turklāt Tev jābūt gatavam, ka mainās arī pašas profesijas un to saturs.Ja gadījumā Tu apzinies, ka Tevis izvēlētajā profesionālajā jomā varētu būtgrūti atrast darbu sakarā ar augsto konkurenci, un tagad šaubies, vai tomērneizvēlēties kādu citu “drošāku” profesiju, vēlreiz pārdomā – kā tā vai cita izvēlenodrošinās Tavu profesionālo pašrealizāciju. Varbūt, apzinoties iespējamāsgrūtības ar darba atrašanu, Tu varētu jau mācību laikā sākt rūpēties par <strong>savu</strong>darbā iekārtošanos, piemēram, apgūstot darba meklēšanas prasmes, lietišķoetiķeti, piesakoties Tevi interesējošajā profesionālajā vidē praksē.Kā efektīvāk iekļauties darba tirgū, kas būtu jāņem vērā, uzsākot profesionālodarbību, kāda ir Latvijas darba tirgus situācija un nākotnes prognozes, – par toplašāk Tu varēsi izlasīt nākamajā nodaļā.3.2. Darba tirgus un darbā iekārtošanās.Droši vien, domājot par <strong>savu</strong> nākotnes profesiju, <strong>karjeru</strong>, Tu esi uzdevisjautājumu, kādas ir Tevis izvēlētās profesionālās nozares, profesijas perspektīvasLatvijas darba tirgū. Vai šī profesija ir, būs pieprasīta? Kā es atradīšu darbu? Vai esizturēšu konkurenci?Darba tirgus savā ziņā ļoti līdzinās katram no mums labi zināmajam prečutirgum. Darba tirgū pircēji – tie ir darba devēji, uzņēmumu vai firmu vadītāji, kurimeklē strādājošos. Pārdevēji – tie ir konkrēto profesiju pārstāvji, kuri par atbilstošualgu ir gatavi pārdot <strong>savu</strong> darbu. Savukārt darba tirgus prece ir darbinieka prasmeun gatavība veikt konkrētu darbu kādā no profesijām.Ja mēs turpinām salīdzināt darba tirgu ar parasto, ir vērts atcerēties vēlvienu jebkura tirgus neatņemamu sastāvdaļu – reklāmu. Tieši reklāma – precespasniegšanas veids, māka nodemonstrēt labākās īpašības, unikalitāti, īpašasprasmes, resursus, veicina to, ka pircējs izvēlas reklamēto preci. Darba tirgū ir<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>31


ļoti augsta konkurence, tāpēc, uzsākot darba meklējumus, labi pārdomā, kāvisefektīvāk parādīt pircējam – darba devējam, ka tieši Tu, Tavas prasmes unspējas būs vispiemērotākās. Kā pamatprasības jebkura darbinieka konkurētspējaivar atzīmēt: atbilstošu kvalifikāciju, izglītību, profesionālo līmeni, gatavību papildināt savas zināšanas, labas saskarsmes iemaņas un spēju sastrādāties, augstu motivāciju, pareizi noformētus darbā pieteikšanās dokumentus – CV un pieteikumavēstuli; izpratni par darba intervijas norisi.3.3. Darba tirgus prasībasJa, izvēloties nākamo profesiju, Tu apzinies, ka šīs jomas specialitātē ir ļotiaugsta konkurence, un, jo īpaši jaunam, nepieredzējušam speciālistam, varbūt grūtības atrast piemērotu darbu, svarīgi, lai Tu savlaicīgi sāktu gatavotiesieiešanai darba tirgū.Neatkarīgi no izvēlētā profesionālās darbības virziena, Tu vari paaugstināt<strong>savu</strong> konkurētspēju ar prasmēm, kas darba tirgū vienmēr tiek augsti vērtētas.Tās ir: Izglītības līmenis. Meklējot darbinieku, pie obligātajām darbadevēju prasībām visbiežāk tiek minēta augstākā izglītība vai vidējāprofesionālā izglītība. Konkrēta specialitāte var netikt minēta vainosauktas vairākas iespējamās potenciālā darbinieka profesionālāsdarbības jomas. Visādā ziņā, jo augstāka ir darbinieka kvalifikācija unizglītības līmenis, papildus prasmes, jo augstāks ir tā vērtējums. Valodu zināšanas. Protams, jo vairāk svešvalodu Tu zināsi, jo labāk tasliecina gan par Tavu erudīciju, gan mācību spējām, taču nereti jauniešiaizraujas ar svešvalodām, bet atstāj novārtā latviešu valodu. Ja gribikandidēt uz nopietnu vakanci, pareizrakstības kļūdas valsts valodā navpieļaujamas. Datorprasmes. Pat, ja Tavos tiešajos darba uzdevumos nav paredzētsdarbs ar datoru, iespējams, Tev var nākties ievadīt datorā kādasatskaites vai sava darba pārskatu. Ar datoru palīdzību tiek veiktapraktiski visa darbu dokumentācija, lietišķā sarakste utt. Datorprasmesliecina par Tavu atbilstību mūsdienu darba pasaules prasībām. Saskarsmes prasmes un spēja strādāt komandā. Ļoti bieži mūsu darbapienākumi ir saistīti ar citu profesionāļu darbu. Prasme sastrādāties,kopīgi vienoties par labāko darba gaitu, būt elastīgam, gatavam32


uzklausīt un pieņemt citu viedokli, – tās ir prasmes, kurām darbaintervijās tiek pievērsta ļoti liela uzmanība no darba devēja puses. Ja Tevliekas, ka šī nav Tava spēcīgā puse, atceries, ka arī saskarsmes prasmestāpat kā daudzas citas mūsu prasmes var attīstīt. Šajā jautājumā Tevvar palīdzēt psihologs, saskarsmes vai komunikācijas iemaņu kursi. Autovadītāja apliecība liecinās, ka Tu esi dinamiska personība, turklātdaudzās darba vietās tā ir viena no prasībām, lai speciālists būtupiemērots sava amata pienākumiem.Atceries, ka jebkura cita veida prasme vai iemaņa kādā brīdī var izrādītiesizšķirošā, lai darba devējs no citu kandidātu vidus izvēlētos tieši Tevi. Izkop<strong>savu</strong>s talantus, papildini savas zināšanas, attīsti savas prasmes! Ja Tevis izvēlētāprofesionālās darbības joma atbilst Tavām patiesajām interesēm un vērtībām,Tu pieredzēsi, ka gan mācības, gan darbs var būt aizraujošs. Bez tam, darbinieks,kuram darbs sakrīt ar interesēm, vienmēr pozitīvi izcelsies starp tiem, kuriemdarbs šķiet kā pienākums. Arī darba meklējumos cilvēks, kam profesionālādarbība ir viņa aicinājums, būs pārliecinošāks un motivētāks.3.4. Darba tirgus prognozesIr grūti precīzi prognozēt, kāda būs Latvijas darba tirgus situācija pēcpieciem vai desmit gadiem vai dot kādas garantijas, ka, beidzot Tevis izvēlētāsprofesijas apguvi, Tu varēsi turpināt darbu tieši tajā specializācijā. Pēc LatvijasTautsaimniecības vienotās stratēģijas datiem 2006. gadā kā perspektīvākāsnozares tiek izdalītas: Informāciju tehnoloģija, Jaunās pakalpojumu nozares (loģistika, komercpakalpojumu, finanšupakalpojumi), Ķīmija un farmācija, Materiālu tehnoloģiju apakšnozares, Nozares, kas saistītas ar meža izmantošanu, Nozares, kurās tiek intensīvi izmantots darbaspēks (piemēram,tekstilrūpniecība, aparātu un iekārtu komplektējošās nozares), Pārtikas rūpniecības nozares, kuras darbojas uz vietējo izejvielu bāzesun kuru saražotā produkcija galvenokārt tiek eksportēta, Ekoloģiski tīras pārtikas ražošana, Netradicionālās lauksaimniecības nozares, Pakalpojumu nozares, Tranzītpakalpojumi, Tūrisms.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>33


Šobrīd Latvijā jūtams kvalificētu speciālistu deficīts uzskaitītajās nozarēs untiek prognozēts, ka arī perspektīvā augsti kvalificēti šo nozaru profesionāļi būs ļotipieprasīti. Prioritātēs tiek izdalītas divas izglītības tematiskās grupas augstākajāizglītībā:1) inženierzinātnes un tehnoloģijas,2) dabaszinātnes un matemātika.Līdz ar to šajās jomās izglītībā tiek plānotas lielākas valsts dotācijas, t.i., vairākbudžeta vietu augstskolās.3.5. Darba meklējumiRunājot par brīvajām darba vietām, nereti mēs iedomājamies informāciju,ko varam iegūt no Nodarbinātības valsts aģentūras. Piemēram, 2006.gadapavasarī saskaņā ar NVA ziņām, Rīgā vien bija reģistrētas 1147 brīvas un ilgstošineaizpildītas darba vietas. Taču realitātē ne visi darba devēji vēršas darbiniekumeklējumos pie NVA, vai izsludina brīvās vakances presē. Nereti darba devējsdarbinieku meklē <strong>pats</strong> – tam tiek izmantoti pašu darba meklētāju sludinājumipresē un internetā; darba devējs jaunu darbinieku meklējumos var izmantot <strong>savu</strong>paziņu loku, vai meklēt iestādēs, kuras nodarbojas ar speciālistu izglītošanu.Lielā mērā veiksmīga darbā iekārtošanās ir atkarīga tieši no paša darbameklētāja aktivitātes. Piemēram, ja Tevi ļoti interesē darba iespējas kādā noteiktāuzņēmumā, bet Tev nav informācijas, ka viņiem vajadzīgs jauns darbinieks, Tuprotams, vari uzmanīgi sekot līdz presei, gaidot darba sludinājumu, kas ļautuTev pieteikties darbā šajā uzņēmumā. Taču tikpat labi Tu vari uzrakstīt <strong>savu</strong> CVun motivācijas vēstuli, kurā Tu pastāsti par savām zināšanām un gatavību nest<strong>savu</strong> ieguldījumu uzņēmumā un <strong>pats</strong> aiznest uz uzņēmuma personāldaļu. Pat,ja šajā brīdī jauns darbinieks nebūs vajadzīgs, tad brīdī, kad vakance parādīsies,Tavs pieteikums darbā jau būs personāldaļā.Pastāv arī iespēja radīt darba vietu sev pašam – uzsākot uzņēmējdarbību,vadot <strong>savu</strong> lauku saimniecību vai nodarbojoties ar individuālo darbu.Darba tirgū ir daudz iespēju, taču, lai tās sekmīgi apzinātu un spētu izmantot,Tev ir svarīgi iegūt pēc iespējas labāku izglītību, kā arī darba meklēšanas iemaņas.Konsultācijas šajos jautājumos Tu vari saņemt Profesionālās karjeras izvēles valstsaģentūrā.34


4. Izglītības iegūšanas ceļiLai arī kāda būtu mūsu attieksme pret mācībām, vēlme tās turpināt, priekšstatipar nākamo <strong>karjeru</strong>, ir skaidrs, ka pamatskolas izglītība ir tikai sākums ceļā uzprofesionālo dzīvi. Pamatskolas beigu posms ir īstais laiks sākt apdomāties parprofesionālo <strong>karjeru</strong> un izglītības iespējām.Mūsdienu darba tirgus realitāte ir samērā augstais bezdarba līmenis unkonkurence praktiski visās darba jomās. Tādos apstākļos, kā likums, lielākas darbāiekārtošanās izredzes un iespējas izvēlēties sev tīkamu darbu, ir profesionāļiem,kuriem piemīt vispusīga izglītība, kvalifikācija un gatavība papildināt savaszināšanas, prasme pielāgoties jaunām prasībām. Turklāt izglītība, neatkarīgi notās satura, ir vērtība pati par sevi, jo mācoties Tu apgūsti ne tikai zināšanas, betarī iemaņas mācīties, kas labi noder turpmākās profesionālās karjeras veidošanā.Orientējoties uz zemas kvalifikācijas darbu pēc pamatskolas beigšanas, diemžēlpastāv risks, ka Tev būs zemāka konkurētspēja un grūtāk atrast darbu.Ja gadījumā Tev skolā izveidojusies nepatika pret mācībām, pamēģinikonsultēties šajā jautājumā ar psihologu vai profesiju konsultantu. Ir virkneizglītības iespēju, kur uzsvars ir uz praktisku lietu apguvi, un kuras vienlaikussniedz noteiktu kvalifikāciju, kas palīdzēs Tev izturēt darba konkurenci. Turklātnereti, sākot mācīties lietu, kas patiešām aizrauj, rodas vēlēšanās turpinātizglītoties un paaugstināt kvalifikāciju. Esi rūpīgs izvērtējot, ko Tu gribi mācīties,seko savām interesēm!4.1. Izglītošanās iespējas pēc pamatskolasJa visu izglītošanās iespēju sistēmu iztēlojamies kā torni, tad pamatizglītība iršī izglītības torņa pamats (sk. shēmu «Izglītība Latvijā »).Kā redzi, šo torni veido vairāki ķieģelīši jeb izglītības iegūšanas varianti vailīmeņi. Pēc 9. klases pabeigšanas un pamatskolas apliecības iegūšanas Tev irjāizvēlas – turpināt vispārējo izglītību vai uzsākt profesionālo. Šī izvēle atkarīgano Taviem turpmākajiem «stratēģiskajiem» plāniem: kļūt par praktisku darbudarītāju savā izvēlētajā arodā vai iegūt teorētiskas zināšanas, kas ļauj studētaugstākās izglītības mācību iestādēs.Tātad Tev ir iespējas apgūt: vispārējās vidējās izglītības programmas, vidējās profesionālās izglītības programmas, arodizglītības (amatizglītības) programmas, profesionālās pamatizglītības programmas.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>35


29 2228 21Doktoraprogrammas3 līdz 4 gadiI z g l ī t ī b aL a t v i j āV e c u m s / m ā c ī b u i l g u m s25 1822 1622 1519 1219 12Maģistraprogrammas2 vai 1 gads3 gadiBakalauraprogrammas3 vai 4 gadiVispārējās vidējāsizglītības programmas3 gadiProfesionālāsprogrammas,kas ietverbakalaurastandartu(universitātestipa)kopējais ilgums4–6 gadiVidējāsprofesionālāsizglītībasprogrammas4 gadiProfesionālāsaugstākāsizglītībasprogrammas4 gadiKoledžasprogrammasArodizglītībasprogrammas2–3 gadi2 gadiVIVIIIIIP r o f e s i o n ā l o k v a l i f i k ā c i j u l ī m e ņ i16 916 9Pamatizglītība9 gadiProfesionālās pamatizglītībasprogrammas1–2 gadiI7 036


Ja pēc pamatskolas beigšanas Tu izlem iegūt profesionālo izglītību, LatvijāTev ir pieejamas 112 profesionālās izglītības mācību iestādes, no tām 29 – Rīgā(šeit un turpmāk – 2006./2007. m. g. dati), kurās uzņem audzēkņus ar pabeigtu(atsevišķos gadījumos – nepabeigtu) pamatizglītību.Profesionālās pamatizglītības ilgums atkarībā no izglītības programmasvirziena un satura ir no 1 līdz 3 gadiem. To var iegūt arodskolās, tehnikumosun mācību centros. Atsevišķās mācību iestādēs noteiktās programmās uzņemaudzēkņus arī ar nepabeigtu pamatizglītību (7 – 8 klašu izglītību). Absolventisaņem apliecību par profesionālo pamatizglītību, kas dod iespēju veikt vienkāršusuzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā. Tas ir pirmais profesionālāskvalifikācijas līmenis. Pēc tam Tev ir iespējas turpināt mācības arodizglītībasvai vidējās profesionālajās izglītības programmās.Arodizglītību vari iegūt arodizglītības iestādēs, amatu skolās, tehnikumos.Šīs pakāpes izglītības programmas ir paredzētas kvalificētu strādniekusagatavošanai (otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis). Atkarībā noizglītības programmas virziena un satura, mācību laiks ir 2–3 gadi, un tiekizsniegts atestāts par arodizglītību. Beidzot arodizglītības programmu skolēnsneiegūst vispārējo vidējo izglītību, kas ļautu viņam mācīties tālāk koledžāvai augstskolā. Tomēr, ja šīs programmas beidzējs vēlas iegūt arī vispārējovidējo izglītību un tā nodrošināt sev iespējas studēt, viņš var apgūt mācībasviengadīgajā vispārējās vidējās izglītības programmā, kuru piedāvā daudzasarodvidusskolas. Izlīdzinošajā kursā arodvidusskolas beidzējs var atgriezties arīpēc tam, kad kādu laiku ir pastrādājis specialitātē, un šis kurss ir pieejams arī,pārnākot no citas arodvidusskolas. Vispārējo vidējo izglītību ir iespējams iegūtarī, mācoties vakarskolās.Vidējo profesionālo izglītību vari iegūt tehnikumos, koledžās,arodvidusskolās un arodģimnāzijās. Mācību ilgums ir 4 gadi. Mācību processnodrošina paaugstinātu teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību,kas dod iespēju veikt izpildāmā darba plānošanu un organizēšanu. Tas irtrešais profesionālās kvalifikācijas līmenis. Šīs izglītības programmas ietverprofesionālo izglītību un vispārējo vidējo izglītību, tāpēc šo mācību iestāžubeidzējiem ir tiesības stāties augstskolā.Vispārējo vidējo izglītību Tu vari iegūt vispārējās vidējās izglītības iestādēs(vidusskolās, ģimnāzijās, licejos, vakarskolās). Mācības šajās izglītības iestādēsilgst 3 gadus, un Tev ir iespēja izvēlēties vienu no četriem vispārējās vidējāsizglītības virzieniem.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>37


Vispārizglītojošais virziens piedāvā dažādus mācību priekšmetus,līdzsvarojot teoriju un praksi, zinātnes un mākslas mācību priekšmetuapjomu; Humanitārais un sociālais virziens piedāvā vairākas vispārējās vidējāsizglītības programmas, kurās Tu pastiprināti vari apgūt: valodas,sociālo zinību priekšmetus, politikas, tiesību un biznesa ekonomiskospamatus, cilvēkzinības (ētiku, psiholoģiju un reliģiju vēsturi) u. c.; Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens piedāvā izglītībasprogrammas, kurās Tu pastiprināti vari apgūt: bioloģiju un ķīmiju,matemātiku un fiziku, matemātiku un lietišķo informātiku, fiziku unķīmiju, lietišķo informātiku un tehnisko grafiku, u. c.; Profesionāli orientētais virziens Tev piedāvā izglītības programmas, kurāspastiprināti vari apgūt: sporta mācību priekšmetus, komerczinības,kultūrizglītības un mākslas mācību priekšmetus, mājsaimniecības(lauksaimniecības) mācību priekšmetus u. c.Kopīgie, obligātie mācību priekšmeti visu virzienu programmās ir: latviešuvaloda un literatūra, svešvaloda, matemātika, vēsture, sports, informātika,biznesa ekonomiskie pamati, tie veido 50% no visa programmas satura. 25%no programmas satura veido mācību priekšmeti, kuri attiecas uz konkrētoizglītības programmas virzienu. Vēl 25% mācību priekšmetu Tu vari izvēlēties<strong>pats</strong>. Vidusskolu beidzējiem ir tiesības pieteikties studijām augstskolās.4.2. Izglītošanās iespējas pēc vidusskolasLielākoties pēc vidusskolas beigšanas jaunieši turpina mācības augstākāsizglītības programmās, tomēr svarīgi atcerēties, ka Tu vari izvēlēties arī apgūtpraktisku profesiju kādā no vidējās profesionālās izglītības mācību iestādēm.Tev ir iespējas apgūt: vidējās profesionālās izglītības programmas, augstākās profesionālās izglītības programmas, augstākās akadēmiskās izglītības programmas.Vidējās profesionālās izglītības programmas Tu vari apgūt tehnikumos,dažādās profesionālās skolās (medicīnas, tūrisma u.c.) un arodvidusskolās.Mācību ilgums atkarībā no izglītības programmas virziena un satura ir 1–3 gadi,un tiek izsniegts diploms par vidējo profesionālo izglītību, tātad – par trešoprofesionālās kvalifikācijas līmeni. Šis kvalifikācijas līmenis dod iespēju veiktnoteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana unorganizēšana. Mācoties šāda tipa mācību iestādēs pēc vidusskolas, lielākotiestiek apgūtas cita veida profesijas nekā pēc pamatskolas.38


Ja, mācoties vidējā profesionālajā mācību iestādē, Tev palielinās interese parapgūstamo profesiju, atceries, ka vidējās profesionālās izglītības diploms sniedziespēju turpināt izvēlētās profesionālās jomas apguvi arī augstskolā.Ja vēlies iegūt augstāko izglītību, Tev ir iespējas studēt koledžās vai augstskolās.2006./2007. mācību gadā Latvijā darbojas 19 valsts un 13 juridisko personudibinātās jeb privātās augstskolas, 18 valsts un 6 privātās koledžas.Augstākā izglītība tiek iedalīta profesionālajā un akadēmiskajā. Augstākāprofesionālā izglītība ir ciešāk saistīta ar lietišķām zinātnēm un sagatavospeciālistu profesionālai darbībai, <strong>savu</strong>kārt, augstākā akadēmiskā izglītībasakņojas kā fundamentālajās, tā lietišķajās zinātnēs, un šo studiju programmuobligāta sastāvdaļa ir studenta pētnieciskais darbs.Augstāko akadēmisko izglītību var iegūt augstskolās, studijas ilgst 3 līdz4 gadus, tiek iegūts akadēmiskais bakalaura grāds un iespēja turpināt studijasmaģistrantūras programmās (1-2 gadi) vai augstākās profesionālās izglītībasprogrammās (1-2 gadi).Pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību var iegūt koledžās (studijuilgums – 2 līdz 3 gadi). Tas ir ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenisun šī izglītība dod iespējas turpināt studijas otrā līmeņa augstākās profesionālāsizglītības programmās.Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiek iegūta augstskolās,studijas ilgst 4 līdz 6 gadus, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijaslīmenim. Augstskolu studiju programma sevī ietver arī profesionālā bakalauragrādu un iespēju turpināt studijas maģistrantūrā.Neatkarīgi no tā, kādu izglītības ceļu Tu esi izvēlējies šobrīd, papildināt savaszināšanas un apgūt profesionālas iemaņas Tu vari arī dažādos mācību kursos,kurus organizē mācību centri, firmas, atsevišķas profesionālās izglītības mācībuiestādes, tomēr augstākās izglītības iespēju Tev garantē tikai vispārējo vidējoizglītību apliecinošs atestāts.4.3. Ceļš uz studijāmJa šaubies vai turpināt mācības vidusskolā, vai vēlēsies studēt augstskolā, Tev ir svarīgizināt, kādi ir ceļi uz augstāko izglītību, un kas jāņem vērā, izvēloties augstskolu.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>39


Vistaisnākais un īsākais ceļš uz augstāko izglītību ved pa vispārējāsvidējās izglītības «pakāpienu» – vidusskolu. Vidējās profesionālās izglītības diploma īpašniekiem arī ir tiesībasturpināt mācības augstskolās. Šī izglītošanās ceļa plusi ir tādi, kamācību programmas ietver gan profesionālo izglītību, gan vispārējāsvidējās izglītības standartu. Savukārt, mīnusi – mācību programmasvispārizglītojošos priekšmetos neaptver tik plašu tēmu loku kāvidusskolās (ģimnāzijās) un zaudē vispārējās vidējās izglītībasdaudzpusību. Trīsgadīgās arodizglītības programmas pēc pamatskolas pēcizlīdzinošās ģimnāzijas kursa beigšanas dod tiesības stātiesaugstskolās, <strong>savu</strong>kārt, divgadīgās mācību programmas, kuras varapgūt pēc pamatskolas, neietver vispārējās vidējās izglītības mācībupriekšmetus un tāpēc nedod iespēju stāties augstskolā. Ja Tu vispirms esi beidzis vidusskolu un pēc tam ieguvis profesionāloizglītību arodskolā, tehnikumā vai koledžā, Tev tāpat ir tiesības stātiesaugstskolā. Turklāt, ja Tu studijas turpini iesāktajā profesionālajāvirzienā, atsevišķu studiju programmu gadījumos Tev var būt atvieglotsiestāšanās process – vari tikt ieskaitīts, piemēram, studiju programmasotrajā vai pat trešajā kursā.Ja esi pārliecināts, ka vēlies iegūt augstāko izglītību, Tu jau savlaicīgi varigatavoties studijām, piemēram, apmeklējot sagatavošanas kursus, kuri tiekorganizēti lielākoties visās augstskolās un var ievērojami atvieglot centralizētoeksāmenu nokārtošanu.Izvēloties augstskolu, izpēti visas iespējas apgūt Tevi interesējošo specialitāti.2006./2007. mācību gadā Latvijā darbojas 19 valsts un 13 juridisko personudibinātās jeb privātās augstskolas. Iespējams, daudzas no tām piedāvā apgūt Tevisizraudzīto specialitāti, taču pirms izšķiries, kurā augstskolā stāsies, noskaidro: Vai augstskola ir akreditēta. Kādas studiju formas dotajā augstskolā ir iespējamas. Vai augstskola piedāvā budžeta studijas. Kāda ir studiju maksa.Akreditācija nozīmē, ka augstskola un atbilstošā studiju programma irvalstiski atzīta, augstskolas Satversmes ir apstiprinātas LR Ministru kabinetā,un šīs augstskolas diploms dod tiesības turpināt studijas, vai bez problēmāmiekārtoties darbā. Informāciju par augstskolu akreditāciju Tu vari iegūt Izglītības40


un zinātnes ministrijas Augstskolu departamentā un Profesionālās karjerasizvēles valsts aģentūrā.Dažāda studiju forma ļauj izvēlēties savam dzīvesveidam piemērotākostudiju noslodzi. Var gan gadīties, ka Tevis izvēlētā specialitāte ir apgūstama tikaidienas studijās (pilna laika studijas klātienē), tomēr citos gadījumos augstskolasvar piedāvāt dažādas studiju formas – vakara (nepilna laika studijas klātienē),neklātienes (nepilna laika studijas neklātienē) vai tālmācību (neklātienes studijupaveids).Budžeta studijas nozīmē, ka augstskola piedāvā valsts apmaksātas studijuvietas. Iespējams, savlaicīgi uzzinot, ka augstskola piedāvā budžeta vietas, Tuvari pievērst lielāku vērību mācībām, apmeklēt sagatavošanas kursus, lai labāknokārtotu eksāmenus un veiksmīgi izturētu lielo konkursu, kas parasti ir uzbudžeta studiju vietām.Ja gadījumā Tevi interesējošo specialitāti var apgūt tikai maksas studijās,bet Tavas finansiālās iespējas ir ierobežotas, ņem vērā iespēju saņemt studijukredītu. Pastāv divi kredīta veidi, ko studiju laikā var saņemt sekmīgi studenti:1) Studiju kredīts - valsts budžeta aizdevums studentam, lai segtu maksupar studijām. Šo kredītu var pieprasīt tie studenti, kuri mācās parmaksu.2) <strong>Valsts</strong> kredīts studējošajiem – aizdevums no valsts budžeta līdzekļiem,lai nodrošinātu studējošā sociālās vajadzības.Kredīti ir konkrētas naudas summas, kuras pēc studiju pabeigšanas jaunaisspeciālists atmaksā bankai ilgākā laika posmā. Ja kredīta ņēmējs pēc augstskolasbeigšanas kļūst par darbinieku tajās valsts un pašvaldību institūcijās unprofesijās, kuru sarakstu katru gadu apstiprina Ministru kabinets, kredītu dzēš novalsts budžeta līdzekļiem. Abu veidu kredītus ir iespējams saņemt tikai, mācotiesakreditētās studiju programmās.Kad Tu jau esi pieņēmis lēmumu, kādu profesionālās darbības jomu vēliesapgūt, Tev atliek pēdējais uzdevums – izvēlēties atbilstošo mācību iestādi. Tāpatkā, cenšoties noskaidrot savas intereses, prasmes un darba stilu, Tu strādāji ar sevisizpēti, tagad Tev nepieciešams izpētīt visus iespējamos Tavas turpmākās izglītībasvariantus, kādas skolas piedāvā Tev interesējošās mācību programmas, kādi ir studijunosacījumi, papildus iespējas, vai ir kādas atšķirības dažādu skolu piedāvātajās studijuprogrammās utt. Šim nolūkam pieejami daudzi informācijas avoti:<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>41


masu informācijas līdzekļi, dažādi izziņu izdevumi, informatīvie pasākumi vai akcijas, internets, informācijas un karjeras centri, piemēram, Profesionālās karjeras izvēlesvalsts aģentūra.Diemžēl gadās arī tā, ka, strādājot ar informāciju par izglītības iespējām unprasībām, sastopoties ar plašo piedāvājumu klāstu, jaunietis vienkārši apjūkun nespēj izvērtēt, kas ir būtiskākais. Lai atvieglotu Tavu darbu un nodrošinātumaksimāli objektīvu informāciju, mēs iesakām pēc palīdzības vērstiesProfesionālās karjeras izvēles valsts aģentūrā. Aģentūras informācijas dienestsvisiem interesentiem piedāvā apkopotu un sistematizētu informāciju parmācību iestādēm Latvijā, izglītošanās iespējām ārzemēs, par profesijām, kā arīsniedz konsultācijas par izglītību un profesijas izvēli. Katru gadu Profesionālāskarjeras izvēles valsts aģentūra izdod informatīvus katalogus, kur ir uzskaitītasvisas izglītības iespējas interesentiem ar pamata un vidējo izglītību.Ja Tu jau esi noskaidrojis, kurās izglītības iestādēs ir iespējams apgūt Teviinteresējošo profesiju, un Tev atlicis vien izvēlēties, kura būs īstā skola, iesakāmapmeklēt Informācijas jeb Atvērto durvju dienas. Tas ir informatīvs pasākums, kokatra gada pavasarī rīko lielākā daļa profesionālo un augstāko mācību iestāžu.Šajās dienās mācību iestādes gaida visus interesentus, lai iepazīstinātu tos armācību programmām, uzņemšanas prasībām, mācību apstākļiem. Tā ir ļoti labaiespēja gan iegūt atbildes uz neskaidrībām izglītības jautājumos, gan pašamapskatīt kāda ir skolas vide, kā Tevi sagaida pasniedzēji, kādi ir Tavi iespējamiestudiju biedri.KopsavilkumsIepriekšējās grāmatas nodaļās Tev bija iespēja izsekot faktoriem, kas veidoprofesionālo izvēli. Ceram, ka ar praktisko uzdevumu palīdzību Tev izdevāsnoskaidrot <strong>savu</strong> profesionālo interešu jomu, un Tu zini, kurā darbības virzienā Tuvislabāk varēsi realizēt savas prasmes un resursus.Nākamajās nodaļās mēs aicinām Tevi tuvāk iepazīties ar dažādām profesijām.Iespējams, Tu uzzināsi, ka Tevis izvēlētajā profesionālās darbības virzienā ir vēlkāda profesija, kas varētu būt Tev piemērota. Atceries, lai pieņemtu pareizolēmumu, kādu profesiju apgūt, kādu izglītības iestādi izvēlēties, svarīgi savāktmaksimāli daudz informācijas, rūpīgi to izvērtēt, un tikai tad, nesteidzotiespieņemt lēmumu, kas vislabāk atbilst Tevis paša nākotnes iecerēm!42


5. Iepazīsti profesijas!Profesiju pasaule tāpat kā darba tirgus ir ļoti plaša un pārpilna ar visdažādākajāmiespējām <strong>savu</strong> interešu un potenciāla realizācijai. Latvijas profesiju klasifikatorāir uzskaitītas vairāk nekā trīs tūkstoši profesiju. Mūsu grāmatā nebūs iespējamsiepazīstināt Tevi ar tām visām. Lai atvieglotu Tev lēmuma pieņemšanu, – kuruprofesijas apguvi izvēlēties, mēs vēlamies palīdzēt Tev izprast profesiju būtībuun raksturot galvenās profesiju grupas. Šajā nodaļā Tu varēsi iepazīt profesijuraksturojošās pazīmes, profesijas atbilstoši jau iepriekš izdalītajām profesijugrupām, kā arī izlasīt atsevišķu profesiju aprakstus.5.1. Profesiju raksturojošās pazīmes1. Darbs ar intelektuālu slodzi – problēmu risināšana, informācijas analīze,sintēze, hipotēžu izvirzīšana, slēdzienu izdarīšana, piemēram, zinātnieka, ārsta,psihologa, ekonomista profesijā.2. Skaitliskas, rakstītas informācijas apstrāde – informācijas apkopošana,aprēķinu veikšana, tekstu lasīšana, piemēram, grāmatveža, banku darbinieka,korektora profesijā.3. Darbs ar instrumentiem, mehānismiem, lietām – strādājošajam darbaveikšanai jālieto dažādi speciāli instrumenti, mehānismi, piemēram, virpas,frēzes, urbji. Tie var būt gan montāžas, gan remonta, gan atsevišķu detaļuizgatavošanas darbi, kā arī mehānismu, piemēram, automobiļu, ceļamkrānu,steļļu u. c. vadīšana.4. Citu motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšana – darbs ar cilvēkiem ganindividuāli, gan grupās, mācot, audzinot, konsultējot, vadot citu darbu, pārdodotpreci, piemēram, skolotāja, tirdzniecības pārstāvja, reklāmas aģenta profesijā.5. Palīdzība citiem – jebkura veida palīdzēšana citiem cilvēkiem – gan garīga,psiholoģiska, gan reāla, praktiska palīdzēšana, piemēram, ārsta, medicīnasmāsas, sociālā darbinieka profesijā, kā arī pakalpojumu sfērā – friziera, kurpniekaprofesijā.6. Regulāra saskarsme ar cilvēkiem – paredz nepieciešamību nodibinātkontaktus ar daudz dažādiem cilvēkiem vai lielāku cilvēku grupu, uzstātiesauditorijas priekšā, piemēram, pakalpojumu, tirdzniecības, tūrisma, pedagoģijas,mākslas nozaru profesijās.7. Individuāls darbs – darba rezultāts, galvenokārt, ir atkarīgs no paša cilvēkadarba. Strādājošais <strong>pats</strong> plāno darba laiku, veicamo darbu etapu secību,pielietojamo darba metožu klāstu. Strādājošais <strong>pats</strong> pieņem lēmumus, kā arīatbild par padarīto. Šāds darbs ir, piemēram, biškopja profesijā, amatniecības,lietišķās un tēlotājmākslas profesijās.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>43


448. Komandas darbs – veicot kopīgu darbu mazākā vai lielākā grupā, katramkomandas biedram ir vai nu jāizpilda savs darba etaps, vai jāpiedalās kopīgādarba plānošanā. Komandas biedram jāprot ne tikai pamatot <strong>savu</strong>, bet rēķinātiesarī ar citu viedokli, jāprot iekļauties kopīgā darbā, piemēram, ugunsdzēsēja, ārstaun medicīnas māsas profesijā.9. Paaugstināta atbildības pakāpe – tā var būt gan morālā atbildība, piemēram,par citu cilvēku dzīvību un veselību, kāda ir medicīnas darbiniekiem, gan arī lielamateriālā atbildība, piemēram, grāmatvedības, finanšu darbiniekiem.10. Darbs ar iniciatīvas uzņemšanos – strādājot nepieciešama aktivitāte,enerģija, atbildības uzņemšanās, piemēram, vadītāja, žurnālista, konsultantaprofesijā.11. Darbs ar uzskatāmu rezultātu – darba rezultātā rodas redzamas, taustāmas,tātad reālas lietas. Tāds darbs ir, piemēram, galdnieka, drēbnieka, dārzniekaprofesijā.12. Radošs darbs – iespēja pašizpausmei. Jaunu ideju, izstrādņu, produkturadīšana. Izpaužas, piemēram, mākslinieka, dizainera, inženiera, zinātniekaprofesijā.13. Darba operācijas atkārtojas – tas raksturīgs profesijās, kurās gandrīz visulaiku jāpilda līdzīgas vai vienas un tās pašas praktiskas operācijas, piemēram,šūšanas vai adīšanas operatora, konveijera strādnieka, montāžas strādniekaprofesijā.14. Precizitāte – tā ir uzmanība un rūpība, kas nepieciešama darbā arinformāciju, piemēram, uzskaitē, aprēķinos, ievadot informāciju datu bāzēs,kā arī darbā ar instrumentiem, detaļām, piemēram, elektronikas montētāja,juveliera profesijā.15. Darbs prasa stingru noteikumu ievērošanu – precīzi jāievēro likumi, noteiktakārtība, instrukcijas, piemēram, jurista, izmeklētāja, revidenta profesijā.16. Darbs ar fizisku slodzi – fiziskā slodze saistīta gan ar smagumu celšanu,gan arī ar daudz kustībām, noliekšanos, ilgu stāvēšanu vai staigāšanu,kāpelēšanu. Piemēram, tāds darbs ir matroža, mežcirtēja, namdara, viesmīļa,dejotāja profesijā.17. Darbs ārpus telpām – strādājošie strādā zem klajas debess un līdz ar toir pakļauti dažādiem klimatiskiem apstākļiem, piemēram, laukstrādnieka, ceļuapkopes un remonta darbu, celtnieka, mežcirtēja, jūrnieka profesijā.18. Darba vieta stingri noteikta – liela daļa darba laika jāpavada stingrinoteiktā vietā, piemēram, automobiļa vadītāja, datora operatora, bankaskasiera profesijā.19. Netradicionāls darba laiks – darba laiks var būt nenoteikts, brīviplānojams, var būt pēkšņi izsaukumi jebkurā diennakts laikā, var būt maiņu,arī naktsmaiņu darbs. Piemēram, laukos strādājošu veterinārārstu var izsaukt


sniegt palīdzību jebkurā laikā; maiņu darbs bieži ir konditora, maizniekaprofesijā.20. Darbs bīstamos, kaitīgos apstākļos – darbā iespējamas traumas, strādājot armehānismiem, elektriskām iekārtām, vai strādājošā dzīvība ir pakļauta briesmām,vai darba apstākļi var būt kaitīgi veselībai. Piemēram, darbs lielā augstumā, zemzemes, zem ūdens u.c. Tāds darbs ir jumiķa, kravu pacēlāju mašīnu vadītāja,ūdenslīdēja, ugunsdzēsēja profesijā.21. Mācību iespējas – izglītības iestādes profesionālās kvalifikācijas iegūšanaiattiecīgajā profesijā.Praktiskais uzdevumsIzraksti savās piezīmēs tās profesijām raksturīgākās pazīmes, kas Tev šķietbūtiskas!Tālāk Tu varēsi uzzināt, kādām profesijām ir raksturīga katra konkrētā pazīme.Šī informācija ir apkopota Profesiju un to raksturojošo pazīmju matricā.Šajā matricā profesijas ir apvienotas iepriekšējās nodaļās pieminētajāsprofesiju grupās, un katrā grupā ir doti vairāki profesiju piemēri.Izpēti, kādas pazīmes raksturo dažādas atšķirīgas profesijas! Izskati Profesiju unto raksturojošo pazīmju matricu un atrodi tās profesijas, kas Tevi visvairāk interesē!Ja nevari atrast kādu konkrētu profesiju, pievērs uzmanību līdzīgām profesijām,kuras attiecas uz to pašu profesiju grupu! Par tām profesijām, kuras nav iekļautasšajā grāmatā, Tu vari uzzināt informāciju pie profesiju izvēles konsultantiem vaipie Tevis ieinteresējušā profesionālās darbības virziena pārstāvjiem.Pieraksti Tevi interesējošas profesijas un arī pazīmes, kas raksturo šīsprofesijas!Salīdzini vai šīm profesijām ir raksturīgas tās pazīmes, kas Tev šķiet būtiskas!<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>45


5.2. Profesiju un to raksturojošo pazīmju matricaPROFESIJASDarbs ar intelektuālu slodziSkaitliskas, rakstiskas informācijas apstrādeDarbs ar instrumentiem, mehānismiem, lietāmCitu motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšanaPalīdzība citiemRegulāra saskarsme ar cilvēkiemIndividuāls darbsDarbs kā komandas biedramPaaugstināta atbildības pakāpeDarbs prasa iniciatīvuDarbam redzams, reāls rezultātsRadošs darbsDarba operācijas atkārtojasPrecizitāteDarbs prasa stingru noteikumu ievērošanuDarbs ar fizisku slodziDarbs ārpus telpāmDarba vieta stingri noteiktaNetradicionāls darba laiksDarbs bīstamos, kaitīgos apstākļosMācību iespējas *Dabaszinību profesijasBiologs AĶīmiķis AFiziķis AEkologs AĢeologs AMetereologs ALauksaimniecības, mežsaimniecības, zemes ierīcības profesijasLauksaimniecībaLauksaimnieks P,KAgronoms A,PDārznieks P,KVeterinārs ALauksaimniecības mašīnuoperators P,KBiškopis P,KZivkopis P,K,VLopkopējs P,K,VZvejnieks P,K,VLaukstrādnieks P,K,V46* A – augstskola, P – profesionālā mācību iestāde, K – kursi, V – īslaicīgas mācības tieši darba vietā


PROFESIJASDarbs ar intelektuālu slodziSkaitliskas, rakstiskas informācijas apstrādeDarbs ar instrumentiem, mehānismiem, lietāmCitu motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšanaPalīdzība citiemRegulāra saskarsme ar cilvēkiemIndividuāls darbsDarbs kā komandas biedramPaaugstināta atbildības pakāpeDarbs prasa iniciatīvuDarbam redzams, reāls rezultātsRadošs darbsDarba operācijas atkārtojasPrecizitāteDarbs prasa stingru noteikumu ievērošanuDarbs ar fizisku slodziDarbs ārpus telpāmDarba vieta stingri noteiktaNetradicionāls darba laiksDarbs bīstamos, kaitīgos apstākļosMācību iespējas *MežsaimniecībaMežzinis AMežsargs P,AMežistrādes tehnologs P,AMežsaimniecības mašīnuoperatorsTeritorijas plānošana P,KAinavu arhitekts AKartogrāfs AMērnieks A,PMeža taksators P,ARūpniecības un energoapgādes profesijasTekstila, ādas apstrādes profesijasŠūšanas tehnologs P,AĀdas tehnologs P,AŠuvējs/ šūšanas operators P,KPoligrāfiskā rūpniecībaIespieddarbu salicējs PIespiedējs PGrāmatsējējs PKokapstrādeKokapstrādes tehnologs A<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>47


PROFESIJASDarbs ar intelektuālu slodziSkaitliskas, rakstiskas informācijas apstrādeDarbs ar instrumentiem, mehānismiem, lietāmCitu motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšanaPalīdzība citiemRegulāra saskarsme ar cilvēkiemIndividuāls darbsDarbs kā komandas biedramPaaugstināta atbildības pakāpeDarbs prasa iniciatīvuDarbam redzams, reāls rezultātsRadošs darbsDarba operācijas atkārtojasPrecizitāteDarbs prasa stingru noteikumu ievērošanuDarbs ar fizisku slodziDarbs ārpus telpāmDarba vieta stingri noteiktaNetradicionāls darba laiksDarbs bīstamos, kaitīgos apstākļosMācību iespējas *Kokapstrādes darbgalduiestatītājs PZāģētājs P,KLakotājs P,K,VKoka mēbeļu komplektētājsPārtikas rūpniecībaPārtikas un dzērienutehnologs P,K,V A,PMaiznieks PMiesnieks P,KAugļu, dārzeņu konservuoperators P,K,VZivju apstrādes operators P,KĶīmijas rūpniecībaĶīmijas inženieris AFarmaceitiskās produkcijasražošanas operatorsĶīmisko vielu/filtrpresesoperatorsElektronika P,K,V P,K,VElektronikas inženieris AAudiovizuālās iekārtasmehāniķisInformātikas/elektronikastehniķis P,K A,P48


PROFESIJASDarbs ar intelektuālu slodziSkaitliskas, rakstiskas informācijas apstrādeDarbs ar instrumentiem, mehānismiem, lietāmCitu motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšanaPalīdzība citiemRegulāra saskarsme ar cilvēkiemIndividuāls darbsDarbs kā komandas biedramPaaugstināta atbildības pakāpeDarbs prasa iniciatīvuDarbam redzams, reāls rezultātsRadošs darbsDarba operācijas atkārtojasPrecizitāteDarbs prasa stingru noteikumu ievērošanuDarbs ar fizisku slodziDarbs ārpus telpāmDarba vieta stingri noteiktaNetradicionāls darba laiksDarbs bīstamos, kaitīgos apstākļosMācību iespējas *EnerģētikaElektroinženieris AEnergotīklu dispečers ASiltumenerģētikastehniķisElektrospēkstacijasoperators A,P P,KApkures iekārtas operators P,KMetālapstrādeMehānikas inženieris AInstrumentu atslēdznieks P,KMetālapstrādes darbgalduoperators P,KMetinātājs P,KMetāllējējs PSkārdnieks P,KCeltniecības profesijasArhitekts ABūvinženieris ABūvtehniķis A,PMūrnieks PBūvelektriķis PBūvgaldnieks P,K<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>49


PROFESIJASDarbs ar intelektuālu slodziSkaitliskas, rakstiskas informācijas apstrādeDarbs ar instrumentiem, mehānismiem, lietāmCitu motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšanaPalīdzība citiemRegulāra saskarsme ar cilvēkiemIndividuāls darbsDarbs kā komandas biedramPaaugstināta atbildības pakāpeDarbs prasa iniciatīvuDarbam redzams, reāls rezultātsRadošs darbsDarba operācijas atkārtojasPrecizitāteDarbs prasa stingru noteikumu ievērošanuDarbs ar fizisku slodziDarbs ārpus telpāmDarba vieta stingri noteiktaNetradicionāls darba laiksDarbs bīstamos, kaitīgos apstākļosMācību iespējas *Sanitārtehniķis P,KJumiķis P,KBetonētājs PApmetējs P,KGrīdas licējs/virsmu klājējs PApdares darbu strādnieks P,KStiklinieks PKrāšņu podnieks P,KBūvkonstrukcijumontētājsCeltniecības mašīnu operatori PCeltņa operators P,KEkskavatora operators P,KBuldozera operators P,KCeļa greidera operators P,KElektrokrāvēja operators P,KMehānikas, elektromehānikas un remonta profesijasMobilās iekārtasAutoremontatslēdznieks P,KAviomehāniķis PLauksaimniecības mašīnumehāniķisRitošā sastāvaatslēdznieks P P50


PROFESIJASDarbs ar intelektuālu slodziSkaitliskas, rakstiskas informācijas apstrādeDarbs ar instrumentiem, mehānismiem, lietāmCitu motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšanaPalīdzība citiemRegulāra saskarsme ar cilvēkiemIndividuāls darbsDarbs kā komandas biedramPaaugstināta atbildības pakāpeDarbs prasa iniciatīvuDarbam redzams, reāls rezultātsRadošs darbsDarba operācijas atkārtojasPrecizitāteDarbs prasa stingru noteikumu ievērošanuDarbs ar fizisku slodziDarbs ārpus telpāmDarba vieta stingri noteiktaNetradicionāls darba laiksDarbs bīstamos, kaitīgos apstākļosMācību iespējas *Celtniecības, ceļu būvesmašīnu atslēdznieksStacionārās iekārtasRūpniecisko iekārtu unrīku mehāniķisSiltumapgādes, ventilācijasiekārtu tehniķis P,K P PElektriķis P,KElektrolīniju mehāniķis P,KTelekomunikāciju tehniķis A,P,KMēriekārtu tehniķis A,PSignāliekārtu montētājs PGāzes iekārturemontatslēdznieksTransporta profesijasSauszemes transports PSatiksmes plānotājs ADispečers PDegvielas uzpildes stacijasoperators P,K,VAutobusa vadītājs P,KTaksometra vadītājs P,KVilcējautomobiļa vadītājs P,KTramvaja vadītājs P,K<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>51


PROFESIJASDarbs ar intelektuālu slodziSkaitliskas, rakstiskas informācijas apstrādeDarbs ar instrumentiem, mehānismiem, lietāmCitu motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšanaPalīdzība citiemRegulāra saskarsme ar cilvēkiemIndividuāls darbsDarbs kā komandas biedramPaaugstināta atbildības pakāpeDarbs prasa iniciatīvuDarbam redzams, reāls rezultātsRadošs darbsDarba operācijas atkārtojasPrecizitāteDarbs prasa stingru noteikumu ievērošanuDarbs ar fizisku slodziDarbs ārpus telpāmDarba vieta stingri noteiktaNetradicionāls darba laiksDarbs bīstamos, kaitīgos apstākļosMācību iespējas *Dzelzceļa transportsDzelzceļa kustības/pārvadājumu organizators A,PLokomotīves mašīnists PDzelzceļa automātiskosistēmu tehniķis A,PVagonu sakabinātājs P,KGaisa transportsLidojumu nodrošināšanasinženieris A,PGaisa satiksmes dispečers A,PLidmašīnas pilots ALidostas kalpotājs P,KŪdens transportsKuģa kapteinis AKuģa mehāniķis ARadionavigācijas sistēmumehāniķis AMatrozis P,KPārvaldes un vadības profesijasAdministratoriPašvaldības iestādesvadītājs ARažošanas direktors A52


PROFESIJASDarbs ar intelektuālu slodziSkaitliskas, rakstiskas informācijas apstrādeDarbs ar instrumentiem, mehānismiem, lietāmCitu motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšanaPalīdzība citiemRegulāra saskarsme ar cilvēkiemIndividuāls darbsDarbs kā komandas biedramPaaugstināta atbildības pakāpeDarbs prasa iniciatīvuDarbam redzams, reāls rezultātsRadošs darbsDarba operācijas atkārtojasPrecizitāteDarbs prasa stingru noteikumu ievērošanuDarbs ar fizisku slodziDarbs ārpus telpāmDarba vieta stingri noteiktaNetradicionāls darba laiksDarbs bīstamos, kaitīgos apstākļosMācību iespējas *Finansu struktūrvienībasvadītājsReklāmas struktūrvienībasvadītājsTirdzniecībasstruktūrvienības vadītājsPersonālastruktūrvienības vadītājs A A A AKultūras iestādes vadītājs AIzglītības iestādes vadītājs ACeltniecības uzņēmumavadītājs ATūrisma organizators AAtpūtas bāzes pārzinis P,KViesnīcas vadītājs P,KRestorāna vadītājs P,KMājas pārvaldnieks P,KSagādes aģents P,KInspektoriEnergouzraudzībasinspektors A,PUgunsdrošības inspektors ABūvinspektors AVides aizsardzībasinspektors A<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>53


PROFESIJASDarbs ar intelektuālu slodziSkaitliskas, rakstiskas informācijas apstrādeDarbs ar instrumentiem, mehānismiem, lietāmCitu motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšanaPalīdzība citiemRegulāra saskarsme ar cilvēkiemIndividuāls darbsDarbs kā komandas biedramPaaugstināta atbildības pakāpeDarbs prasa iniciatīvuDarbam redzams, reāls rezultātsRadošs darbsDarba operācijas atkārtojasPrecizitāteDarbs prasa stingru noteikumu ievērošanuDarbs ar fizisku slodziDarbs ārpus telpāmDarba vieta stingri noteiktaNetradicionāls darba laiksDarbs bīstamos, kaitīgos apstākļosMācību iespējas *Sanitārais inspektors A,PKvalitātes inspektors AIzglītības darba profesijasIzglītības metodiķis ALektors AVidusskolas skolotājs ASākumskolas skolotājs APirmsskolas skolotājs ASpeciālo skolu skolotājs ASkolotājs logopēds AAuto vadīšanas instruktors P,KSporta treneris AVeselības aprūpes profesijasDiagnostika un ārstēšanaĢimenes ārsts ANeatliekamās palīdzībasārsts ADzemdību ārsts APediatrs AĶirurgs AZobārsts AFizioterapeits AOptometrists A54


PROFESIJASDarbs ar intelektuālu slodziSkaitliskas, rakstiskas informācijas apstrādeDarbs ar instrumentiem, mehānismiem, lietāmCitu motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšanaPalīdzība citiemRegulāra saskarsme ar cilvēkiemIndividuāls darbsDarbs kā komandas biedramPaaugstināta atbildības pakāpeDarbs prasa iniciatīvuDarbam redzams, reāls rezultātsRadošs darbsDarba operācijas atkārtojasPrecizitāteDarbs prasa stingru noteikumu ievērošanuDarbs ar fizisku slodziDarbs ārpus telpāmDarba vieta stingri noteiktaNetradicionāls darba laiksDarbs bīstamos, kaitīgos apstākļosMācību iespējas *Dietologs ADarba terapeits AFarmaceits AAsistentiVecmāte P,AFeldšeris P,AMasieris P,KĀrstnieciskās fizkultūrasmāsa P,AZobu tehniķis PZobārstniecības māsa PLaboratorijas feldšeris PRentgenstaru iekārtasoperators A,PMedicīnas māsa P,AMedicīnas māsas palīgs P,KHumanitāro un sociālo zinātņu profesijasVēsturnieks ASociologs AFilologs AArhīvists ASociālās palīdzībasorganizators A,K<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>55


PROFESIJASDarbs ar intelektuālu slodziSkaitliskas, rakstiskas informācijas apstrādeDarbs ar instrumentiem, mehānismiem, lietāmCitu motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšanaPalīdzība citiemRegulāra saskarsme ar cilvēkiemIndividuāls darbsDarbs kā komandas biedramPaaugstināta atbildības pakāpeDarbs prasa iniciatīvuDarbam redzams, reāls rezultātsRadošs darbsDarba operācijas atkārtojasPrecizitāteDarbs prasa stingru noteikumu ievērošanuDarbs ar fizisku slodziDarbs ārpus telpāmDarba vieta stingri noteiktaNetradicionāls darba laiksDarbs bīstamos, kaitīgos apstākļosMācību iespējas *Psihologs ASociālais aprūpētājs P,KProfesiju izvēleskonsultants AJurists ATiesnesis AIzmeklētājs AJurista palīgs A,PGarīdznieks ABibliotekārs APakalpojumu sfēras profesijasĒdināšanaKonditors P,KPavārs P,KViesmīlis P,KBārmenis P,KVirtuves strādnieks VIndividuālie pakalpojumiKosmetologs P,KFrizieris P,KManikīrs, pedikīrs P,KDrēbnieks P,K56


PROFESIJASDarbs ar intelektuālu slodziSkaitliskas, rakstiskas informācijas apstrādeDarbs ar instrumentiem, mehānismiem, lietāmCitu motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšanaPalīdzība citiemRegulāra saskarsme ar cilvēkiemIndividuāls darbsDarbs kā komandas biedramPaaugstināta atbildības pakāpeDarbs prasa iniciatīvuDarbam redzams, reāls rezultātsRadošs darbsDarba operācijas atkārtojasPrecizitāteDarbs prasa stingru noteikumu ievērošanuDarbs ar fizisku slodziDarbs ārpus telpāmDarba vieta stingri noteiktaNetradicionāls darba laiksDarbs bīstamos, kaitīgos apstākļosMācību iespējas *Ceļojumu aģents PTūrisma gids A,P,KVagonu pavadonis P,KLidmašīnu stjuarts P,KApbedīšanas iestādesvadītājsKlientu, pacientureģistrētājs P P,K,VIzziņu sniedzējs P,K,VPastnieks P,K,VApkopējs VAizsardzībaUgunsdzēsējs PPolicijas inspektors ACietuma uzraugs PKārtībnieks PSargs K,VTirdzniecības profesijasApdrošināšanas aģents A,P,KNekustamo īpašumuaģentsMazumtirdzniecībasveikala pārdevējs A,P,K P,K,VVeikala kasieris P,K,V<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>57


PROFESIJASDarbs ar intelektuālu slodziSkaitliskas, rakstiskas informācijas apstrādeDarbs ar instrumentiem, mehānismiem, lietāmCitu motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšanaPalīdzība citiemRegulāra saskarsme ar cilvēkiemIndividuāls darbsDarbs kā komandas biedramPaaugstināta atbildības pakāpeDarbs prasa iniciatīvuDarbam redzams, reāls rezultātsRadošs darbsDarba operācijas atkārtojasPrecizitāteDarbs prasa stingru noteikumu ievērošanuDarbs ar fizisku slodziDarbs ārpus telpāmDarba vieta stingri noteiktaNetradicionāls darba laiksDarbs bīstamos, kaitīgos apstākļosMācību iespējas *Reklāmas aģents P,KInkasents PEkonomikas, finanšu nozares profesijasTirgus izpētes analītiķis AEkonomists AGrāmatvedis A,P,KRevidents ANodokļu inspektors A,PMuitas eksperts A,PBankas operators A,PBiržas mākleris A,PSkaitļošanas, programmēšanas profesijasMatemātiķis AStatistiķis A,PProgrammētājs ASkaitļošanas sistēmuanalītiķisBiroja darba profesijas A,PSekretāre P,KKorektors A,PPasta operators P,K58


PROFESIJASDarbs ar intelektuālu slodziSkaitliskas, rakstiskas informācijas apstrādeDarbs ar instrumentiem, mehānismiem, lietāmCitu motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšanaPalīdzība citiemRegulāra saskarsme ar cilvēkiemIndividuāls darbsDarbs kā komandas biedramPaaugstināta atbildības pakāpeDarbs prasa iniciatīvuDarbam redzams, reāls rezultātsRadošs darbsDarba operācijas atkārtojasPrecizitāteDarbs prasa stingru noteikumu ievērošanuDarbs ar fizisku slodziDarbs ārpus telpāmDarba vieta stingri noteiktaNetradicionāls darba laiksDarbs bīstamos, kaitīgos apstākļosMācību iespējas *Tēlotājas un lietišķās mākslas profesijasMākslaGleznotājs ATēlnieks AKeramiķis A,PTekstilmākslinieks ARestaurētājs ADizainsApģērbu modelētājs A,PInterjerists A,PFotogrāfs PFlorists P,KLietišķā mākslaGaldnieks P,KĀdas amatnieks P,KJuvelieris P,KApgleznotājs P,KIzpildītājmākslas profesijasRežisors ADiriģents AHoreogrāfs A<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>59


PROFESIJASDarbs ar intelektuālu slodziSkaitliskas, rakstiskas informācijas apstrādeDarbs ar instrumentiem, mehānismiem, lietāmCitu motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšanaPalīdzība citiemRegulāra saskarsme ar cilvēkiemIndividuāls darbsDarbs kā komandas biedramPaaugstināta atbildības pakāpeDarbs prasa iniciatīvuDarbam redzams, reāls rezultātsRadošs darbsDarba operācijas atkārtojasPrecizitāteDarbs prasa stingru noteikumu ievērošanuDarbs ar fizisku slodziDarbs ārpus telpāmDarba vieta stingri noteiktaNetradicionāls darba laiksDarbs bīstamos, kaitīgos apstākļosMācību iespējas *Komponists AInstrumentu mūziķis ADejotājs A,PVokālists A,PMuzikologs ATērpu demonstrēšanasmodelisKomunikācijas profesijas P,KPreses sekretārs ARedaktors AŽurnālists ARakstnieks ATulkotājs ADiktors ATV operators A,PStudijas tehniskās iekārtasoperatorsMilitārās profesijas A,PVirsnieks A60


6. Izveido profesijas aprakstu!Tagad, kad esi iepazinies ar tik ievērojamu informācijas daudzumu par to, kānotiek karjeras izvēle, kāda ir profesiju pasaule, darba tirgus, Tu esi nonācis līdzpēdējam profesionālās izvēles posmam. Tev jāizdara sava izvēle, jāizvēlas kāduprofesiju apgūt, kāda izglītības iestāde būs labākā.Pirms veikt šo izvēli, piedāvājam Tev vēlreiz izvērtēt savas šī brīža interesesun prasmes, kā arī priekšstatus par profesijas saturu saistībā ar katru profesiju,kas Tev šķiet kā Tava potenciālā izvēle. Mēs aicinām Tevi izveidot profesijasaprakstu, jo precīza nākamās profesijas izpratne ir ļoti svarīga, lai Tu patiešāmizdarītu sev piemērotāko izvēli. Profesiju apraksts palīdz vienkopus apkopotinformāciju par profesiju: par darba stilu, pienākumiem, kas tajā jāveic, pardarba apstākļiem, radnieciskajām profesijām, nepieciešamo izglītību.Praktiskais uzdevumsIzveido Tev interesējošo profesiju aprakstus pēc sekojošās shēmas!1. Kāds ir strādājošā darba stils?- Atceries, 2.nodaļā mēs iepazināmies ar sešiem darba stiliem: praktisksdarbs ar priekšmetiem, instrumentiem vai mehānismiem: tas var būt rokuvai mehanizēts darbs, bieži ar izteiktu fizisku slodzi; pētniecisks darbs arizzinošu, zinātnisku ievirzi, saistīts ar informācijas analīzi un sintēzi, bieži arizteiktu intelektuālu slodzi; darbs ar cilvēkiem, mācot, audzinot, sniedzotpakalpojumus, bieži ar izteiktu emocionālo slodzi; darbs ar dokumentiem, kurāsvarīga ir konkrētas kārtības, noteikumu, nosacījumu ievērošana, pedantiskums,bieži biroja tipa darbs; ar iniciatīvu un atbildību – darbs, saistīts ar cilvēkuorganizēšanu, vadīšanu, nepieciešamību uzņemties atbildību, pārliecināt citus,bieži ar emocionālu slodzi; radošs darbs ar estētisku, māksliniecisku, radošusaturu, ar garīgu slodzi, ar nepieciešamību rast oriģinālus risinājumus.2. Ko dara?Uzzini, ko dara, kādus galvenos un papildu pienākumus veic strādājošais profesijā!3. Kur strādā?Kādas ir raksturīgākās darba vietas.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>61


4. Kādos apstākļos strādā?Izpēti, kādā vidē norit darbs – telpās vai ārā, kāds šīs profesijas pārstāvjiem mēdzbūt darba laiks, vai ir kādi veselībai kaitīgi faktori, ar ko nākas saskarties darbā?5. Kādam jābūt?Pieraksti savas domas un citu cilvēku viedokļus, ar kādām īpašībām jābūtapveltītam šajā profesijā strādājošajam, kādas īpašības varētu palīdzēt šīsprofesijas apguvē.6. Kā apgūt profesiju?Šeit svarīgi ne tikai apzināties, kādās izglītības iestādēs var apgūt šo profesiju,bet arī apzināt, kuriem mācību priekšmetiem būtu jāpievērš pastiprinātauzmanība jau skolā. Varbūt profesionālo iemaņu attīstībai Tev nepieciešamsapgūt kādas zināšanas un prasmes ārpus skolas.7. Kādas profesijas ir radnieciskas?Profesijas, kas ir līdzīgas aprakstāmajai ar darba saturu, darbapaņēmieniem.8. Pavaicā sev, vai Tev piemīt profesijā nepieciešamās intereses, īpašības,spējas un iemaņas!Pavaicā to sev tā, it kā Tu vērstos pie cita cilvēka, gribot pārliecināties, vai viņšir piemērots šai profesijai!Strādājot pie sava profesiju apraksta izveides, nepieciešamo informācijumeklē: Pie Tevi interesējošās profesijas vai profesionālās nozares pārstāvjiem.Tie var būt konkrētajā profesijā vai nozarē strādājoši cilvēki, gan arīprofesionāļi, kuri nodarbojas ar šo speciālistu izglītošanu, piemēram,profesionālo mācību iestāžu vai augstskolu pasniedzēji. Pie profesiju izvēles konsultantiem. Viņu rīcībā ir plaša informācija pardažādām profesijām. Masu mēdijos – lasot avīzes un žurnālus, skatoties televīzijas pārraidesun klausoties radio, internetā vai videofilmās – visur Tev ir iespējamssaklausīt vai ieraudzīt būtiskas lietas, kas papildinās Tavas zināšanas parprofesijām. Apmeklējot mācību iestāžu organizētās informācijas dienas, Tu vairākuzzināsi gan par pašām profesijām, gan par to apgūšanas iespējām.62


Novērojot, kā strādā konkrētās profesijas pārstāvis, Tu vari tuvāk iepazītgan darba saturu, gan darba apstākļus. Pēc tam Tev var būt vieglākiztēloties sevi kā šī darba darītāju. <strong>Veido</strong>jot <strong>savu</strong> pieredzi šajā profesijā. Strādājot kopā ar kādas profesijaspārstāvjiem, – vai tās būtu “ēnu” dienas vai brīvprātīgā darbs, vai darbapieredze skolēnu brīvlaikos, vai darbs paralēli mācībām, Tu vislabākizjutīsi profesiju no iekšpuses. Mēģini uzkrāt pieredzi dažādās Teviinteresējošajās sfērās, gūt tā saucamo «profesionālo provi». Tā Tu parprofesijām uzzināsi daudz vairāk un atklāsi tās darba nianses, kurascitādāk ir grūti iepazīt.Nākamajā nodaļā, lai padziļinātu Tavu izpratni par darbu noteiktās profesijās,to kā profesionālo izvēli veikuši savā jomā atzīti speciālisti, mēs Tevi iepazīstināsimar atsevišķiem profesiju aprakstiem no dažādām iepriekš aplūkotajām profesijugrupām. To veidos konkrēto profesiju pārstāvju stāstījums par <strong>savu</strong> profesionālāsizvēles ceļu un to, kā viņi raksturo <strong>savu</strong> darbu.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>63


MEŽISTRĀDES TEHNOLOGSPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstamežistrādes tehnologsGuntis Laurs7. Profesiju aprakstiLauksaimniecības,mežsaimniecības,zemes ierīcībasprofesijasKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Man vienkārši patika ar mežu saistītāslietas, tāpēc pēc devītās klases iestājosOgres Meža tehnikumā, kur ieguvumežistrādes tehnologa specialitāti. Tāsanāk, ka mežniecības nozarē darbojoskopš pusaudža gadiem, lai arī pa laikamdarbojos arī citās jomās, ne tikai mežuapsaimniekošanā.Šobrīd manos darba pienākumos vairākietilpst darba koordinēšana un kontrolenekā tiešais darbs mežā, jo darbojosuzņēmējdarbības sfērā, kas ir saistīta armežniecību.Kā Jūs aprakstītu darbumežsaimniecībā?Cilvēkam, kas apguvis nepieciešamās zināšanas mežniecības nozarē, paverasļoti dažādas darba iespējas. Katrā Latvijas rajonā ir virsmežzinis, katra rajonamežniecībās – mežziņi, patologs, kas nodarbojas ar koku slimību noteikšanu,kā arī vairāki mežsargi. Tad seko mežizstrādes tehnologs, kas koordinē unorganizē mežistrādes darbu kokgāzējiem, pievedējtraktora operatoram unšoferim ekspeditoram, kas nogādā kokmateriālus uz noteikto vietu, tas ir,transporta darbiniekus. Mežistrādes tehnologs var strādāt eksportfirmās,uzņēmējsabiedrībās, kokmateriālu pārstrādes cehos. Tāpat var strādāt arī <strong>Valsts</strong>Meža dienestā, kas veic kontroles, uzraudzības funkciju pār Latvijas mežiem.64


Darba pienākumi lielā mērā ir atkarīgi no ieņemamā amata. Lai gan sākotnējivar šķist, ka mežniecībā var strādāt cilvēks bez specifiskās izglītības, tas tomēr irmaldīgs priekšstats, jo cilvēks ar atbilstošām zināšanām, pirmkārt, var veiksmīgākun ātrāk darboties; otrkārt, attīstīties un mainīt savas specialitātes mežniecībasjomas ietvaros; treškārt, pielietot iegūtās zināšanas arī savā ikdienā.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Gribu uzsvērt, ka šis darbs lielākoties notiek ārpus telpām, līdz ar to ir jābūtgatavam strādāt visdažādākajos laika apstākļos. Jābūt fiziski izturīgam unveiklam, kā arī uzmanīgam un atbildīgam. Tāpat, strādājot mežā, cilvēks sevipakļauj dažādām bīstamām situācijām, kuras ir jāmācās nepieļaut, bet vajadzībasgadījumā arī zināt, kā rīkoties, ja tāda situācija ir radusies.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Man patīk, ka tas ir darbs svaigā gaisā. Daba bieži pārsteidz, piemēram, nesendarba braucienā ar laivu pa Gaujas upi, redzēju melno stārķi, kas ir diezgan retsputns Latvijā. Dabas pārsteigumi un īpašās pārvērtības nevar izstāstīt, tās ir jāredzpašam, jāsajūt vilinājums, aicinājums darboties šajā sfērā.Gandarījumu un pozitīvas emocijas sniedz arī tas, ka meži tiek ne tikai izcirsti,bet arī atjaunoti, kaut gan mežu atjaunošanas, stādīšanas darbu varētu būt daudzvairāk, jo, diemžēl, mežu atjaunošana ir raksturojama ar mīnus zīmi attiecībā pretizciršanuKo Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Ja ir interese par meža lietām, tad jāiet un jāmācās! Darbam mežniecībā gribuiedrošināt arī sieviešu dzimuma pārstāves. Varbūt tas nebūs tiešais, fiziskais darbs,bet darbs ar cilvēkiem, koordinēšana, organizēšana, vadīšana, kur nepieciešamaslabas komunikācijas prasmes, organizatoriskās spējas, zināšanas mežniecībaslietās. Ir vērts arī pieminēt, ka šobrīd mežniecības jomā aizvien vairāk ienākjaunas tehnoloģijas un pieprasītāki kļūst speciālisti ar augstāko izglītību.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>65


Lauksaimniecības,mežsaimniecības,zemes ierīcībasprofesijasAINAVU ARHITEKTSPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstaainavu arhitekte Lauma GarkalneKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darbavietu?Tas notika nejauši. Sākotnēji bijudomājusi mācīties Latvijas Mākslasakadēmijā, tomēr iestājos Jelgavā, LatvijasLauksaimniecības universitātē, ainavuarhitektos, cerot, ka pēc pirmā mācībugada sapratīšu, vai man tas tiešām patiks.Drīz vien sapratu, ka esmu trāpījusidesmitniekā, un šis darbs patiesībā maniinteresējis jau kopš bērnības. Turklātbērnībā laukos pavadītais laiks, saskare ardabu, augiem, manā darbā ļoti palīdz.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> pašreizējodarbu?Esmu pašnodarbinātā ainavu arhitekta statusā un dažādos projektosdarbojos jau kopš studiju laika, nu jau aptuveni piecus gadus. Savu darburaksturojot, pirmkārt, jāmin, ka tas ir radošs un tam ir nepieciešama lielauzdrīkstēšanās. Otrkārt, ir vajadzīgas specifiskas zināšanas, jo bez tām nekonevar realizēt. Protams, svarīga ir arī pieredze, kas tiek gūta pēc katra projektaīstenošanas. Turklāt, pieaugot pieredzei un profesionalitātei, palielinās arīdarba piedāvājumi.66


Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Visgrūtākais ir tikt galā ar šaubām, jo ir tik daudz projekta realizēšanasiespēju un atrast īsto ne vienmēr ir viegli. Lai atrastu īsto, pareizo variantu,kas visvairāk atbilstu vietai un klienta vēlmēm, attiecīgā vide ir jāizjūt,jāiepazīst. Tieši idejas, radošais darba posms, manuprāt, ir vissarežģītākais.Vēlāk jau atliek tikai tehniskie jautājumi.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Protams, tas ir prieks par padarīto darbu, par jaunu pieredzi, par apmierinātuklientu – darba augļi pēc grūtā procesa.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Tā ir perspektīva profesija, un labi speciālisti vienmēr būs vajadzīgi.Daudzi, kas pabeidz ainavu arhitektus, strādā vai turpina mācīties kādālīdzīgā jomā, piemēram, interjerā, dizainā, projektu realizēšanā u.c. Šobrīdšajā jomā Latvijā ir daudz darāmā, jo cilvēki sākuši domāt par <strong>savu</strong> īpašumuvizuālo tēlu. Tiek celtas daudzas privātmājas un to vides labiekārtošanai ļotivajadzīgi zinoši, radoši cilvēki.Vienlaikus gribu jauniešus brīdināt, ka ainavu arhitekta profesijā irdaudz grūtību, kuru pārvarēšanai nepieciešama gan radošā domāšana unuzdrīkstēšanās, gan spēcīgs gribasspēks, piemēram, meklējot kompromisusituācijā, kad klientam un arhitektam ir atšķirīgi priekšstati par to, kā būtujāizskatās attiecīgajai vietai.Lai veidotos sekmīga profesionālā darbība, jaunietim ir jābūt uzņēmīgam,mērķtiecīgam, gatavam darboties, varbūt pat veidot <strong>savu</strong> uzņēmumu.Drošs un radošs cilvēks būs labs speciālists, taču es gribētu uzsvērt ne vienvēlmi nopelnīt, bet arī vēlmi strādāt un mīlestību pret <strong>savu</strong> darbu! Taču <strong>pats</strong>galvenais šajā profesijā, manuprāt, ir spēja būt oriģinālam. Tad Jūsu darbupamanīs un novērtēs citi, un arī pašam būs patīkamas emocijas.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>67


Lauksaimniecības,mežsaimniecības,zemes ierīcībasprofesijas68LOPKOPISPar <strong>savu</strong> darbu piena un gaļas lopkopībāspecializējušās zemnieku saimniecības vadīšanā,stāsta Agnese ZutereKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Saikne ar šo profesiju man ir bijusi jauno bērnības, jo dzīvoju lauku mājā, kurvienmēr ir bijusi saskare ar lauksaimniecībuun arī lopkopību. Mūsu ģimenes piemājassaimniecībai, pamazām paplašinoties,tā kļuva par nopietnu saimniecībuar specializāciju tieši piena un gaļaslopkopībā, un tā kā mani šī nozare vienmērbija interesējusi, es izlēmu saistīt ar to arī<strong>savu</strong> profesiju.Vienu gadu pamēģināju strādātlauksaimnieku konsultatīvajā sistēmā(man ir augstākā izglītība dārzkopībāun mežsaimniecībā), tomēr secināju,ka man labāk patīk praktiskais darbs,nevis citu konsultēšana par veiksmīgākusaimniekošanu. Savas zināšanas esmu papildinājusi arī daudzos semināros,apmaiņas braucienos uz citām saimniecībām. Lai labāk pārzinātu tiešilopkopības nozari, šogad iestājos arī maģistrantūrā, lopkopības studijās.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> darbu?Manu darbu vairāk varētu raksturot kā dzīvesveidu. Ja nepiesaista šādsdzīvesveids, tad grūti būs strādāt šādu darbu. Jo nekad nevar zināt, kurādiennakts stundā kādam lopiņam būs nepieciešama tava palīdzība. Man patīkšāds darbs, jo tas nav vienmuļš un tam ir ļoti sezonāls raksturs. Vasarā vāc lopiembarību un govis laiž ganos, bet ziemā lopi ir telpās un lielāks darba apjoms ir tieši


lopu apkopšana. Šādu darbu darot, ir arī jāprot ne tikai apieties ar lopiem, bet arīvadīt uzņēmumu, jāprot strādāt ar darbiniekiem. Līdz ar to man nākas strādāt arīpie dokumentiem, kas ir ļoti svarīgs un nepieciešams darbs. Lai saimniekošanabūtu veiksmīgāka, daudz laika jāvelta organizatoriskajam darbam, arī apmeklējotdažādus birojus, kas saistīti ar lauksaimniecisko uzņēmējdarbību, tai skaitābankas, Lauku atbalsta dienestu, <strong>Valsts</strong> ieņēmumu dienestu.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Laikam jau tas, ka kopumā lauksaimniecībā, īpaši lopkopībā, nav brīvdienu,vienmēr jābūt formā, gatavam strādāt fizisku darbu neatkarīgi no diennaktsstundas vai laika apstākļiem. Noteiktos sezonas darbos var būt palielināta darbaslodze, šim darbam raksturīga salīdzinoši agrāka celšanās.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Man patīk, ka, esot sava uzņēmuma, saimniecības vadītājai, varu vairāk vaimazāk pati organizēt <strong>savu</strong> darba laiku, slodzi, varu izlemt, ko tieši kurā brīdi gribudarīt. Piemēram, kad vairāk gribu būt sabiedrībā, varu kārtot jautājumus, kassaistīti ar dokumentu kārtošanu, iestāžu apmeklēšanu, bet, ja nav vēlēšanās, tadvaru vienkārši pavadīt laiku saimniecībā, kur citi mani netraucē. Nav visu laikujāsēž birojā, bet ir darbs svaigā gaisā un ar dzīvām radībiņām.Gandarījumu sagādā tas, ka redzu – mani lopi jūtas labi, varu viņiem palīdzētun tieku ar viņiem labi galā. Tie ir konkrēti mana darba, augļi.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Ja ir interese par kādu lauksaimniecības nozari, noteikti vajadzētu to arīizvēlēties, jo, iegūstot šādu izglītību, ir iespēja veikt gan praktisko darbulauksaimniecībā, gan ieņemt dažādus amatus dažādās lauksaimniecības iestādēs.Turklāt arī atalgojums šajā nozarē sāk kļūt arvien pievilcīgāks.Pieņemot lēmumu par profesijas izvēli, pārdomājiet, vai jums patīk dzīvniekiun daba, vai esat patiešām gatavs pielāgoties šim lauku dzīves ritma noteiktajamdzīvesveidam. Ja ir vēlēšanās darboties lauksaimniecībā, esiet neatlaidīgi <strong>savu</strong>mērķu sasniegšanā, taču, protams, svarīgi apzināties, ka šī nozare prasa lielusieguldījumus, īpaši, ja gribat sākt darboties bez kādām iestrādnēm.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>69


DabaszinībuprofesijasĶĪMIĶISPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstaķīmiķe Dagnija Lauceniece,a/s “BAO” galvenā speciālisteKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Profesijas izvēlē liela nozīme bijamanam ķīmijas skolotājam, kura mācītaispriekšmets likās ļoti interesants un saistošs.Sāku studēt Rīgas Politehniskā institūtaķīmijas fakultātē dienas nodaļā tūlīt pēcvidusskolas. Mana pirmā darbavietabija jaunais ķīmijas uzņēmums Olainesbioķīmisko preparātu rūpnīca, pēc tamtajā pat teritorijā izvietotais Praktiskāsbioķīmijas institūts, kurā nostrādāju līdz1988. gadam. Tajā laikā izstrādāju un MVUaizstāvēju zinātņu kandidāta disertāciju.No 1988. gada mans darbs saistīts ar videsproblēmām, tai skaitā, bīstamo atkritumuapsaimniekošanu. Pašreizējā darba vietāa/s “BAO” strādāju no 1996. gada.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> darbu?Ķīmiķa darbs, atkarībā no specializācijas, konkrētās darba vietas un tā, kādānozarē viņš strādā, var atšķirties. Vai tas ir, piemēram, ķīmiķis analītiķis, organiķisvai ķīmiķis tehnologs. Tomēr šīs specialitātes pamatdarbu var raksturot kā darbuar dažādām vielām, to ķīmiskā sastāva izpēti, jaunu ķīmisko savienojumu izstrādi.Ķīmiķa uzdevums var būt kaitīgo vielu noteikšana pārbaudāmajā materiālā un70


vai šo vielu daudzums nepārsniedz pieļaujamās normas, piemēram, vai ūdenstīrība atbilst dzeramā ūdens standarta prasībām, vai ķīmisko vielu daudzumsaugsnē atbilst noteiktiem standartiem.Mūsu kompānija risina bīstamo atkritumu apsaimniekošanas problēmas. Sākotno šķietami vienkāršiem un sadzīves priekšmetiem – izlietotām baterijām unnederīgas elektronikas aparatūras, līdz dažādu rūpniecisko procesu atkritumiem.Ķīmiķa uzdevums šādā kontekstā tiek saistīts tieši ar vides problēmu risināšanu, –kā novērst draudus ekoloģijai šo kaitīgo vielu utilizācijas procesā, un tas ietveršo vielu identifikāciju, savākšanu, transportēšanu, uzglabāšanu un pārstrādi. Esarī konsultēju klientus, kā eksperts piedalos objektu novērtējumos, veicu sarakstiar vietējiem un ārzemju partneriem, strādāju pie vides likumdošanā paredzētodokumentu sagatavošanas, piedalos dažādos semināros.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Palīdzēt atrisināt klientiem īpaši problemātisku bīstamo atkritumu utilizācijasproblēmas, kurām pagaidām Latvijā nav reāla risinājuma.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Pozitīvas izmaiņas iedzīvotāju attieksmē pret vides sakopšanas un civilizētasatkritumu utilizācijas problēmām.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Ja Jūs saista ķīmija un ir vēlme strādāt interesantu, radošu un perspektīvudarbu, Jūs varētu kļūt par ķīmiķi. Manuprāt, ķīmiķa profesijā viens nogalvenajiem priekšnoteikumiem ir uzcītība un gatavība apgūt lielu informācijasapjomu, tāpēc svarīgi, lai Jums piemistu tādas īpašības kā precizitāte unpacietība, analītiska domāšana, spēja strādāt komandā, uzņemties atbildību.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>71


Pārtikas rūpniecībasprofesijasPĀRTIKAS TEHNOLOGSPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstapārtikas tehnoloģe Jekaterina Slavina,A/S RĪGAS RAUGSKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Mani no bērnības ir interesējis process,kura laikā no dažādiem produktiempagatavo ēdienu, kas apmierina ne tikaibadu, bet arī cilvēka estētiskās sajūtas.Mūsdienu cilvēks no pirmatnējā atšķiras arto, ka vispirms viņš ēd „ar acīm” jeb vēlasēst to, kas ir skaisti pagatavots, nevis tikaivēlas remdēt badu. Tāpēc es nolēmumācīties tajā nozarē, kas ir cieši saistīta arēdiena pagatavošanu un radošo spējuieguldīšanu šajā darbā, un kopš ieguvuizglītību, visu laiku esmu nostrādājusi savāšī brīža darba vietā.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> darbu?Pārtikas tehnologa darbs vairāk saistās ar kontroli; pavāru, produktu unvirtuves pārziņu, taču to ir iespējams kontrolēt tikai tad, ja <strong>pats</strong> esi kādu laikudarbojies kā pavārs, guvis praktisko pieredzi darbā ar pārtiku, tikai tad varpilnvērtīgi organizēt pārtikas ražošanas darbu.Pozitīvais šajā profesijā ir radošais pārsteiguma moments, kad cilvēks,ieraugot ēdienu, ir pārsteigts un viņā ir modusies vēlme nogaršot ieraudzīto.Pārtikas tehnologs ne tikai ražo, apstrādā pārtikas produktus, bet arī izdomāarvien jaunas receptes, papildina ēdienkarti uzņēmumos, kas nozīmē – ja irvēlme – šis darbs pieļauj ļoti daudz iespēju strādāt radoši.Pie mīnusiem var minēt to, ka ir jāpārzina ļoti daudzas lietas, kas ir saistītasar produktiem. Jāzina to īpašības, jākontrolē to derīgums un svaigums ēdiena72


pagatavošanā, jājūt krāsu harmonija ēdienā. Tāpat pārtikas tehnologa darbs irsaistīts ar citiem cilvēkiem, jāspēj būt vienlaikus gan draudzīgam, gan prasīgam,jo pārtikas tehnologa vai tā padoto kļūdas gadījumā, var ciest patērētājuveselība.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Ja mīl <strong>savu</strong> darbu, grūtību nav. Taču jārēķinās, ka pārtikas tehnologa darbsprasa precizitāti, te nevar kaut ko izdarīt nejauši, pavirši – sekas tūlīt būspamanāmas ēdiena garšā, smaržā, izskatā.Zināma grūtība var būt darbs maiņās – ne visi var pierast pie tāda darbaritma.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Gandarījumu sagādā pateicība no klienta, kas prot novērtēt estētiski skaistoun gardo pavāra un pārtikas tehnologa gala produktu. Patīkami ir tad, kadkonkrētā uzņēmumā vai personīgi pašam tehnologam izveidojas pastāvīgoklientu loks, kas izvēlas viņu pakalpojumus, zinot, ka tas ir tā vērts. Patīkami, katev uzticas, taču vienlaikus tas nozīmē vēl lielāku atbildību šo cilvēku priekšā.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Radošām personībām šī profesija ir lieliska iespēja paust <strong>savu</strong> fantāzijaslidojumu, pārsteigt cilvēkus ar ko neparastu, kas atsvaidzinātu viņu ikdienu unpadarītu ēdienreizes par interesantu procesu.Mūsdienās, kad ir ļoti daudz privātuzņēmumu, notiek sīva cīņa par klientapiesaisti un tāpēc labs speciālists šajā jomā tiks novērtēts. Uzņēmumi mūsdienāsmeklē cilvēkus, kas ir zinoši un radoši, tā saucamos, „dvēseles cilvēkus”, kas spējatdoties savam darbam ar visu sirdi. Par profesijas pieprasījumu, manuprāt, navjābaidās, jo tā būs nepieciešama tik ilgi, kamēr vien būs cilvēks, jo ēdiens irmūsu dzīvības elements.Lai sekmīgi apgūtu šo profesiju, jābūt labām zināšanām fizikā, ķīmijā unmatemātikā.Neieteiktu izvēlēties šo profesiju tiem, kas ir vienaldzīgi pret pārtikasražošanu, ēdienu gatavošanu, jo pārtika, ēdiens ir neatņemama katra cilvēkaikdienas sastāvdaļa un tam ir jābūt gatavotam ar mīlestību.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>73


Celtniecības darbaprofesijas74GALDNIEKS KOKGRIEZĒJSPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstagaldnieks Kristaps KrollsKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Mans tēvs bija galdnieks, betmāte – mēbeļu tehnoloģe, kas projektēmēbeles, kuras tālāk tiek īstenotas argaldnieku palīdzību. Līdz ar to var teikt,ka mana profesionālā izvēle bija visnotaļlikumsakarīga – man iepatikās tas, ko esredzēju darām <strong>savu</strong>s vecākus, un nolēmušajā virzienā darboties arī <strong>pats</strong>. Izglītībuieguvu, pabeidzot Cēsu 4. arodvidusskolasgaldnieku un kokgriezēju kursu.Šobrīd vairāk strādāju projektēšanā,specializējoties koka kāpņu projektēšanā.Mana spēcīgākā puse ir tā, ka man irpieredze gan galdniecībā, gan dizainā. Jauzīmējot es vienlaicīgi domāju, kā to īstenot,kā tas izskatīsies, kamēr citiem dizainamāksliniekiem dažkārt trūkst šo praktiskās galdniecības zināšanu, realitātesizjūtas, un tas traucē īstenot viņu radošās idejas.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> darbu?Galdnieka darbs prasa dažādas prasmes, sākot ar fizisko izturību unpraktiskām iemaņām, radošo domāšanu, precizitāti, loģiku. Jau skolā ir vērtspievērst uzmanību <strong>savu</strong> spēju attīstīšanai zīmēšanā, rasēšanā, matemātikā,ģeometrijā, arī fizkultūrā. Šajā darbā ir jāmāk ātri rēķināt galvā, spēt nogriezttaisnā leņķī vajadzīgo materiālu. Ir jāstrādā vienlīdz daudz ar galvu un arrokām. Jāatceras, ka jābūt ļoti uzmanīgam, nevar pieļaut paviršības. Pirmkārt,


īstamo darba instrumentu dēļ, otrkārt, materiāla vērtības dēļ. Ir jāspēj ilgstošikoncentrēties uz darba procesu, nedrīkst domās novērsties no darāmā, jotā var gūt gan savainojumus, gan nelietderīgi izmantot izejmateriālus, kas irsalīdzinoši dārgi.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Kā mīnusus galdniecībā var minēt darba apstākļus, kuros ietilpst troksnis,putekļi, lakas un līmes. Jāatzīst gan, ka daudz kas ir atkarīgs no vietas, kurāstrādā, jo, ja galdniecības firma ir ieinteresēta rūpēties par darbinieku veselību,mūsdienās ir ļoti daudz iespēju, kā samazināt kaitīgo darba apstākļu ietekmi,piemēram, izmantojot skaņu slāpējošas austiņas, skaidu nosūcējus.Ir jāteic, ja savs darbs patīk, tas nebūs grūts. Protams, ir jārēķinās arfizisko slodzi, kas rodas, piemēram, šķirojot un sagatavojot nepieciešamoskokmateriālus.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Gandarījums ir tajā mirklī, kad pasūtītājs, ieraugot darba rezultātu, nekaulējas,bet maksā pat vairāk, jo ir sajūsmināts par to, ko ir ieguvis. Apziņa, ka klientampatīk, ka viņš ir pārsteigts, – iedvesmo.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Pieprasījums pēc galdniekiem šobrīd ir liels, jo tā nav starp populārajāmprofesijām, kuras daudzi cenšas apgūt, neizpētot tirgus pieprasījumu unneizvērtējot <strong>savu</strong> atbilstību darbam. Galdnieku ir maz, bet labu galdnieku vēlmazāk.Daudzi dodas strādāt arī uz ārzemēm, jo tur profesionālu galdnieku darbuvērtē ļoti augstu. Arī manā darba pieredzē ir desmit mēneši Skotijā, kurattieksme bija ļoti pozitīva un samaksa par padarīto pat augstāka nekā vietējiemstrādniekiem. Viss ir atkarīgs no tā, cik profesionāls tu esi savā jomā.Jāpiebilst, ka, apgūstot nepieciešamās zināšanas un prasmes galdniekaprofesijā, tās var pielietot arī vēlāk, turpinot mācības, piemēram, arhitektūrā,būvniecībā, dizainā, celtniecībā, inženierzinātnēs, jo skolā tiek iedoti pamati,uz kā balstās šīs nozares. Izaugsme un attīstība ir iespējama, ja vien pašam irvēlēšanās.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>75


Mehānikas,elektromehānikasun remontaprofesijasAUTOMEHĀNIĶISPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstaautomehāniķis Jānis BrencisKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Par mašīnām interesējos jau no bērnības.Kā teica vecāki – es esot piedzimis ar stūrirokās un pedāļiem pie kājām. 13 gadossapratu, ka tā varētu būt mana profesija.Patika braukt un gribējās zināt no kā sastāvtas braucamais. Lai kļūtu par automehāniķi,jābūt interesei par jebkādu tehniku, kautvai tējkannu vai gludekli. Sākumā, protams,daudz ko apguvu pašmācības ceļā, pēctam beidzu VEF Tehnisko skolu. Mācījospar metāliem, auto tehnisko uzbūviun apkopi, tehniskajiem mērījumiem,rasēšanu.Kā Jūs aprakstītu automehāniķadarbu?Automehāniķim praktiski jāzina viss, kas skaitīts ar mašīnām. Viņam jāskrūvēskrūves, jāvelk vadi, jādarbojas ar motoru, pārnesumkārbām. Darba uzdevumusvar aprakstīt kā vienkāršos – konveijera tipa un nestandarta darbus. Konveijeradarbi var būt nedaudz apnicīgi, piemēram, kad nākas mainīt vienu un to pašudetaļu vairākām mašīnām. Nestandarta darbi ir, kad, piemēram, klients atbraucun saka: “Neko nesaprotu no mašīnām, sataisi, lai tā negrab.” Un tad es meklējudefekta cēloni, atrodu un sataisu.Šajā darbā nedrīkst būt paviršību, jo par tām var nākties dārgi maksāt.Piemēram, klients atbrauc salabot bremzes, bet es – vienu skrūvīti aizmirsīšu76


un nepievilkšu. Tas nav pieļaujams! Automehāniķim jābūt arī pacietīgam, kad,piemēram, jāuztaisa jauna detaļa. Vispirms jāizdomā, kāda detaļa nepieciešama,tad tā jārasē, jo virpotājam, kas pie tās strādās tālāk, nepieciešams precīzsrasējums.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Man patīk mans darbs, taču dažkārt var ļoti traucēt, ja, kamēr es strādāju,klients stāv blakus un skatās uz rokām. Ja novēršamais defekts izrādāsdarbietilpīgāks, jārēķinās arī ar virsstundām.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Ir vērts mācīties par automehāniķi, ja jūti iekšējo aicinājumu. Piemēram,ja tikai izdomā – būšu foršs čalis, darbošos ar mašīnām, tad tas nav tā vērts.Jo vairāk mācēsi, jo būsi pieprasītāks speciālists, bet tā kā visu laiku parādāsjauna tehnika, jauna literatūra, šis mācību process nebeidzas nekad. Vienlaikussvarīgi apzināties, ka šajā darbā, lai pabeigtu pasūtījumu, var nākties strādātvirsstundas, darbs var būt fiziski smags un netīrs.Tomēr, ja Tevi interesē tehnika un Tu to arī pārzini, manuprāt, šis ir ļotipatīkams darbs.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>77


Mehānikas,elektromehānikasun remontaprofesijasELEKTRIĶISPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstaelektriķis Aigars BisenieksKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Elektriķa profesiju, neskatoties uz to, kadarbojos tajā jau sen, oficiāli apguvu tikaipirms gada – Rīgas Tehniskajā koledžā, tā kāmūsdienās, lai arī kādas būtu tavas prasmes,bez izglītību apstiprinoša dokumenta tāsnetiks novērtētas atbilstoši.Ar elektrību esmu ķimerējies jau nobērnības, var teikt, ka no kādas piektāsklases sāku darboties ar elektrību,piepalīdzot dažādos ar elektrību saistītosdarbiņos mājsaimniecībā, kas laikagaitā kļuva arvien sarežģītāki. Pētīju unlaboju dažādas elektroierīces (telefoni,radioaparāti, magnetofoni, diskotēkuapgaismojums) – tas viss mani ievadījaelektriķa profesijā.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> darbu?Elektriķu darbi nosacīti dalās augstsprieguma un zemsprieguma vai ārējoun iekšējo tīklu darbos. Iekšējo tīklu elektriķim darbs ir ar dažādu celtniecībasobjektu (māju, dzīvokļu, biroju u.c.) elektrības iekārtām. Būtībā mans uzdevumsir izdarīt visu, lai man uzdotajā celtniecības objektā būtu nodrošināta kvalitatīvaelektroapgāde. Elektriķa darbā ļoti svarīga ir precizitāte un pacietība, nepieciešamsatcerēties visu – kur un ko velc, kā velc, kā vadi tiek izkārtoti, tie ir jāmarķē,jāatzīmē to izvietojums. Elektrības ievilkšana – tā ir arī ļoti liela atbildība, jo nekvalitatīvaselektroinstalācijas var būt vienkārši dzīvībai bīstamas.78


Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Grūtākais manā skatījumā ir tās situācijas, kad pasūtītājam vairākkārtīgimainās domas par to, kur jaunbūvētajā objektā vajadzētu atrastieskontaktligzdām. Pašā elektrības ievilkšanas procesā kopumā nekā sarežģītanav, jo visu, kas reizumis liekas grūts vai sarežģīts, ja ir vēlēšanās un uzņēmība,ar laiku var iemācīties un apgūt.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Gandarījums ir tad, ja, piemēram, piecus gadus pēc mājas aprīkošanas arkontaktiem neviens vēl nav pateicis, ka kaut kas būtu sabojājies vai nedarbojas.Svarīgi, lai cilvēkiem nebūtu sūdzību par tavu izdarīto darbu, un tu apzinies, katas ir padarīts patiešām kvalitatīvi.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Pieprasījums pēc elektriķu darba ir bijis un būs, jo bez elektrības mūsdienāspraktiski nav iedomājama neviena dzīves sfēra. Bez tam šajā profesijā var arīlabi nopelnīt. Cilvēki gan dažkārt, iespējams, bailēs no nezināmā – kas pa tiemvadiņiem skraida – baidās šo profesiju apgūt, tomēr viss ir apgūstams, tai skaitāarī drošības tehnika.Ja ir interese par elektrību un vēlme izprast, kā tā darbojas, vajag tikai sekotsavam aicinājumam. Protams, jau skolas laikā svarīgi pievērst īpašu uzmanībueksaktajiem mācību priekšmetiem, gan pastiprināti mācoties matemātiku,ģeometriju, fiziku, gan attīstot prāta spējas, loģisko domāšanu, piemēram, aršaha vai dambretes spēli.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>79


Izglītības darbaprofesijasAUTOINSTRUKTORSPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstaautoinstruktore Dana Groznova,autoskola GROSSKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Mana sākotnējā profesionālā izvēle bijasaistīta ar pilnīgi citu darbības jomu. Esmudiplomēta grāmatvede un vairākus gadusarī strādāju šo darbu, biju izveidojusi pat<strong>savu</strong> uzņēmumu sabiedriskās ēdināšanassfērā. Piedāvājumu kļūt par auto instruktorisaņēmu dzīves posmā, kad gatavojosatgriezties darbā pēc bērnu kopšanasatvaļinājuma. Šis darbs man likās pievilcīgs,jo tas deva iespēju pašai izvēlēties darbaslodzi, laikus, un – svarīgākais – man tiešāmpatīk braukt.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> pašreizējodarbu?Būtībā manā darbā ir tikai viens uzdevums – iemācīt jaunajam autovadītājampareizu braukšanu. Iemācīties braukt ir samērā vienkārši, taču braukt pareizi,saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem, ievērojot savstarpējo pieklājību arpārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem, tas jau ir krietni sarežģītāk. Katru dienuman ir vairākas braukšanas stundas ar dažādiem kursantiem, kuriem ir atšķirīgspraktisko un teorētisko zināšanu līmenis, dažāds raksturs un arī dažāda reakcijastresa situācijās. Mans uzdevums ir ne tikai atrast kopēju valodu ar katru nokursantiem, iedrošināt un uzmundrināt tos, skaidrot to kļūdas un mācīt pareizubraukšanu. Es esmu atbildīga gan par kursanta, gan <strong>savu</strong> un citu satiksmesdalībnieku drošību un dzīvību. Diemžēl – avārijas situācijas ir šī darba specifika,80


tāpēc auto instruktoram jāprot pareizi izvērtēt situāciju uz ceļa, jāspēj paredzētkatra ceļa satiksmē iesaistītā dalībnieka iespējamo reakciju un jāmāk ātripieņemt lēmumus, kas ļautu izvairīties no bīstamām situācijām.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Droši vien <strong>pats</strong> grūtākais ir apziņa, ka es nedrīkstu atslābināties un zaudētuzmanību. Tas vārda tiešajā nozīmē var maksāt manu vai kursanta dzīvību.Darbu sarežģī arī Rīgas ielās tik ļoti izplatītais agresīvais braukšanas stils, vadītājuneiecietība pret jaunajiem autovadītājiem.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Liels gandarījums ir tad, kad kursanta mācības vainagojas ar tiesību iegūšanu,kad kopā ar kursantu smaidot var atcerēties pirmās braukšanas stundas, kurāstiesību iegūšana un pareiza braukšana šķita kā kaut kas pilnīgi neiespējams.Prieks, braucot pa ceļu, saņemt zvanu no bijušā audzēkņa, kurš – izrādās – braucpa šo pašu ceļu, nu jau savā mašīnā. Tie ir jauki brīži, kad es redzu sava darbaaugļus.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Ja Jums patīk automašīnas, braukšana, ja spējat saprasties ar dažādiemcilvēkiem, būt pacietīgs vēlreiz un vēlreiz skaidrojot, piemēram, kā izdarīt tovai citu manevru, ja Jums ir ātra reakcija un augsta atbildības sajūta, – šis darbsvarētu būt Jums piemērots.Lai kļūtu par auto instruktoru ir nepieciešami šādi nosacījumi: autovadītājatiesības, vismaz 2 gadu braukšanas stāžs, sekmīgi apgūtie speciālie autovadītājukursi. Tā kā biju autobraucēja ar ilgu stāžu, auto instruktora sertifikātu saņēmudiezgan viegli. Grūtākais bija praktiskā darba sākums, jo mana darba specifikair itin bieža nokļūšana avārijas situācijās vai pat avārijās. Domāju, grūtākaisšajā darbā ir apziņa, ka no manas reakcijas, uzmanības, spējas pareizi izvērtētsituāciju uz ceļa, ir atkarīga gan topošā autovadītāja – kursanta, gan mana, ganarī citu satiksmes dalībnieku drošība un dzīvība.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>81


Izglītības darbaprofesijasSPORTA TRENERISPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāsta<strong>Valsts</strong> aģentūras „Bērnu un jauniešukamaniņu sporta skola” direktore un trenereIngrīda AmontovaKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Ar kamaniņu sportu saslimu jau 13gadu vecumā, 1973.gadā. 1980.gadābiju jau izlasē un kļuvu par LeikpleisidasZiemas olimpisko spēļu laureāti kamaniņusportā. Praktiski visās manās sporta gaitāsesmu bijusi saistīta ar pedagoģiju.Esmu vadījusi sporta stundas, sportanodarbības, treniņus, esmu bijusi patklases audzinātāja. Lai to varētu darīt,pabeidzu gan toreizējo Fizkultūrasinstitūtu, tagadējo Sporta akadēmiju, ganLatvijas Universitāti, kur apguvu pirmskolaspedagoga izglītību. Šobrīd studēju arīmaģistrantūrā.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> darbu?Jau sesto gadu esmu <strong>Valsts</strong> aģentūras „Bērnu un jauniešu kamaniņu sportaskola” direktore, taču, lai arī pārsvarā laiku aizņem tieši šie pienākumi, veicuarī trenera darbu. Kaut gan lielais sports ir beidzies, vēlme būt kustībā, aktīvipiedalīties sev tuvajā sporta lauciņā, ir ļoti spēcīga un veiksmīgs veids, kā šovēlmi piepildīt, ir veikt trenera darbu.Mani kā treneri īpaši saista darbs ar pašu jaunāko paaudzi, jo – kā māja jābūvēno pamatiem, tā arī mazajiem cilvēciņiem ir jāpalīdz attīstīt sevi un savas spējasjau no mazotnes.82


Kamaniņu sports ir tā sporta joma, kur, lai veiksmīgi darbotos un sasniegtuaugstus rezultātus, ir jātrenējas dažādās jomās, gan ar sporta karalieni –vieglatlētiku, gan komandas sporta spēlēs, gan pat airēšanā. Tas ir smagssporta veids un prasa gan lielu fizisko izturību, spēku, gan neatlaidību, tomērgandarījums par panākumiem ir iedvesmojošs kā pašiem sportistiem, tātreneriem.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Manā trenera darbā <strong>pats</strong> grūtākais ir darba process, kad bērnam ir jāiemācadrosme spert pirmos soļus, parādīt sevi un paskatīties uz citiem, uzdrīkstēties.Iemācīt visu, palīdzēt saprast.Protams, vēl ir jārēķinās ar to, ka darbošanās sporta jomā aizņem daudz laikaun enerģijas, kā arī fiziskā spēka, ko mēs daļēji atņemam no tā laika, ko būtuvarējuši pavadīt ar saviem tuviniekiem.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Lielākais gandarījuma avots, protams, ir audzēkņu panākumi dažādāssacensībās. Tas ir uzskatāms pierādījums mūsu darbam, kas iedvesmoturpināt. Sports, dalība sacensībās veicina ne vien bērnu fizisko attīstību, betarī to rakstura veidošanos, tādas īpašības kā neatlaidību, drosmi un <strong>pats</strong>tāvību.Turklāt, piedaloties sacensībās, ir iespēja daudz ceļot, iepazīt, kā cilvēki dzīvocitās valstīs, – tas viss paplašina redzeslauku.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Lai darbotos sporta jomā, ir jābūt neatlaidīgam, pacietīgam, mērķtiecīgamun drosmīgam. Jāspēj ne vien ātri kustēties, bet arī ātri pieņemt lēmumus, kasir ļoti svarīgi gan trenera, gan sportista gaitās. Ir jārūpējas par <strong>savu</strong> veselību unfiziskās formas saglabāšanu, jāspēj ātri orientēties dažādos apstākļos.Gribētos novēlēt jauniešiem, kas nolēmuši sekot savam aicinājumam, vai tasbūtu sporta vai kādā citā jomā – turpiniet iesākto, arī brīžos, kad šķiet, ka nepietiekne spēka, ne varēšanas. Nevajag nolaist rokas pie pirmajiem šķēršļiem!No skolā apgūstamajiem priekšmetiem noderēs praktiski viss, jo neatkarīgino izvēlētās profesijas, plašs redzeslauks, zināšanas padara dzīvi interesantāku.Īpaša vērība būtu jāpievērš svešvalodām, – to pārzināšana svarīga daudzāssportistu aktivitātēs, sacensībās.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>83


Veselības aprūpesprofesijas84ĢIMENES ĀRSTSPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstaģimenes ārsteInese MuskareKā veidojās Jūsu profesijasizvēle un ceļš uz pašreizējodarba vietu?Manu izvēli noteikti ietekmēja manabērnības pieredze, kad piedzīvoju, kāar insultu slimoja mana vecmāmiņa.Es ļoti vēlējos viņai palīdzēt, un, lai arītoreiz es to nespēju, šis gadījums manimudināja izvēlēties profesiju, kas varētudot zināšanas, lai palīdzētu citiemcilvēkiem.Es studēju tagadējā Rīgas Stradiņauniversitātē, un nu jau sesto gadu kādarbojos ģimenes ārsta privātpraksē.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> darbu?Ārstam ir iespēja strādāt poliklīnikās, veselības centros vai veidot <strong>savu</strong>ģimenes ārsta praksi, ko man ir veiksmīgi izdevies izdarīt. Man patīk, ka savāprivātpraksē man ir pastāvīgs pacientu loks, kas var man zvanīt jebkurā laikā unes varu viņiem palīdzēt, veltot katram pietiekami daudz laika, kas <strong>savu</strong>kārt varbūt problēma poliklīniku ārstiem, kuriem pacientu skaits ir ļoti liels.Ārsta darbam raksturīgs stress, uztraukums par cilvēkiem, kas atnākuši arsavām veselības problēmām. Ir jāspēj rast kontakts ar visdažādāko vecumupacientiem, lai iegūtu viņu uzticību, kas ir ļoti svarīgi ārsta profesijā.Kā jau katram ārstam, mans uzdevums ir ārstēt cilvēkus, rūpēties parto veselību. Tas ietver slimības diagnostiku, atbilstošāko medikamentu vaiārstniecības procedūru nozīmēšanu, regulāru sekošanu <strong>savu</strong> pacientu veselībasstāvoklim, to izglītošanu par veselīgu dzīvesveidu.


Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Grūtākais, manuprāt, ir diagnozes noteikšana. Tad ir jābūt ļoti precīzam,uzmanīgam, lai nepalaistu garām nevienu iespējamo sūdzību, kas ir ļoti svarīgidiagnozes noteikšanā un līdz ar to arī tālākajā ārstēšanas procesā. Dažkārt, janeesmu pavisam droša par diagnozes precizitāti, es iesaku uz konsultācijudoties vēl pie cita profesionāļa.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Vislielāko gandarījumu sniedz tas, kad pacients saka: „Paldies! Es jūtos labi.”Tajā mirklī ir prieks par to, ka esmu spējusi palīdzēt. Īpaša ir sajūta, kad pastāvīgiepacienti atceras <strong>savu</strong> ārstu arī tad, kad ir izveseļojušies, piemēram, ienākot padurvīm ar puķu pušķi pateicības vietā.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Latvijā šobrīd trūkst cilvēku, kas profesionāli darbotos medicīnas lauciņā,taču galvenais, izvēloties ārsta profesiju, ir vēlēšanās palīdzēt citiem cilvēkiem.Ir jāpajautā sev – vai es vēlētos palīdzēt cilvēkiem arī tādā gadījumā, ja par toman nemaksātu. Ja šī vēlēšanās ir, tad var nākt mācīties, jo svarīgi ir domāt nevispar savtīgo, mantisko darba pusi, bet par darba procesu un nozīmi, jo tie ircilvēki, ar kuriem jāstrādā.Ārsta darbs ir dzīvesveids, jo tas nav darbs no astoņiem līdz pieciem, kad,aizejot mājās, var nedomāt par darbu. Ar to ir jārēķinās, izvēloties sev šoprofesiju.Lai labāk veiktos studijās, es ieteiktu jau skolas laikā pievērst pastiprinātuuzmanību tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģijai, ķīmijai, anatomijai, arīpsiholoģijai, svešvalodām; obligāti ir jāpārzina gan latviešu, gan krievu valoda,jo sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam, tās abas tiek lietotas. Svarīgi ir spēt saprastpacientu tajā valodā, kurā viņš vislabāk spēj izstāstīt savas sūdzības.Ja ir vēlme strādāt prestižā vietā un iegūt mūsdienīga un kompetentaspeciālista statusu, tad sevi ir jāsāk pierādīt jau no paša studiju sākuma, aktīviiesaistoties specializētajos kursos, konferencēs, dažādās aktivitātes, kas saistītasar nākamo profesiju.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>85


Pārvaldes un vadībasprofesijasPROJEKTU VADĪTĀJSPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstaprojektu vadītājaBrigita AleksejevaKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Var teikt, ka manu izvēli noteica pati dzīveun man personīgi piemītošās prasmes, joprojektu vadīšanu es neesmu studējusi.Man ir humanitāro zinātņu maģistragrāds filoloģijā, <strong>savu</strong>kārt, projektu vadītājaprofesionālās iemaņas ir iegūtas vienkārši,darot darbu, mācoties no kolēģiem, kāarī, pašmācības ceļā apgūstot projektuvadīšanas teorētiskās nostādnes. Pirmskļuvu par projektu vadītāju, profesionālopieredzi guvu vairākās darba vietās –strādāju par žurnālisti, vides izglītībasspeciālisti, biju projektu koordinatore,vadīju iespieddarbu izdošanas procesunelielā izdevniecībā.Kā Jūs raksturotu projektu vadītāja darbu?No citiem amatiem projektu vadītāja darbs atšķiras ar to, ka var redzēt darbasākumu (projekta plānošanu), gaitu (projekta virzīšanu, lēmumu pieņemšanu,uzraudzību, darba organizēšanu) un rezultātu.Cilvēkam, kas vēlas strādāt par projektu vadītāju, jāpiemīt labāmkomunikatīvajām un organizatoriskajām spējām, jābūt labi attīstītai loģiskaidomāšanai. Skolā būtu svarīgi apgūt visdažādākos mācību priekšmetus, arī tos,kas pirmajā mirklī šķiet nesaistīti ar projekta vadītāja darbu, jo plašs redzeslauks,zināšanas dažādās jomās, pilnveido cilvēku un palīdz viņam veidot <strong>savu</strong>86


personīgo, īpašo uztveri par būtiskiem jautājumiem un dzīves situācijām. Tiešizināšanas piešķir cilvēkam spēju paskatīties uz ikvienu procesu kopumā, nomalas.Projektu vadītājam noteikti ir jābūt augstākajai izglītībai. Augstskolas diploms,nav svarīgi, kādā – humanitāro, sociālo vai eksakto zinātņu jomā, liecina parcilvēka spēju plānot <strong>savu</strong> laiku, veikt noteiktus uzdevumus un pabeigt iesāktolīdz galam.Kas projekta vadītāja darbā Jums šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Grūtākais, manuprāt, ir projekta vadīšanas organizatoriskā puse – plānošanaun uzraudzība. Prasme precīzi izvērtēt darba uzdevumu izpildei nepieciešamolaiku, rast kopīgu valodu un sastrādāties ar pārējiem projekta īstenošanāiesaistītajiem darbiniekiem, organizēt to darbu.Kas darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Gandarījums ir tad, kad projekts ir veiksmīgi pabeigts, kad ir izdarīts vairāknekā sākotnēji tika plānots. Ir prieks, ka arī pārējie projekta dalībnieki irapmierināti ar kopīgi paveikto.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Projektu vadītāja profesija ir piemērota tiem jauniešiem, kuri ir līderi. Tasnenozīmē spilgtu ārējo tēlu un skaļu uzvedību, bet gan izteiktu un attīstītu iekšējospēku. Ar to ir apveltīti jaunieši, kas labprāt uzņemas atbildību, prot saskatītrisinājumus krīzes situācijās, ir komunikabli, mērķtiecīgi un pašdisciplinēti, kas,izmantojot <strong>savu</strong> personīgo harismu, spēj ietekmēt <strong>savu</strong>s draugus un paziņasaktīvai pozitīvai rīcībai.Gribu uzsvērt, ka strādāt par projektu vadītāju var arī tad, ja cilvēkam ir labasprasmes un interesanta specializācija kādā citā jomā, ne tikai vadības zinātnēs.Piemēram, ja ir iegūta augstākā izglītība ģeogrāfijā un ir labas organizatoriskāsprasmes, tad ļoti veiksmīgi var darboties, piemēram, dažādu vides projektuvadīšanā. Manuprāt, ir svarīgi pārzināt jomu, kurā tiek īstenots projekts.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>87


Pārvaldes un vadībasprofesijasCEĻOJUMU ORGANIZATORS88Par <strong>savu</strong> profesionālo darbībustāsta Elīna Hermane,tūrisma aģentūra „Active Holidays”Kā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Sāku ar studijām Kultūras Akadēmijā,tad papildināju zināšanas, studējottūrismu Meksikā. Pirmā darba pieredzetūrisma jomā bija, strādājot viesnīcā paradministratori. Tas arī pamudināja turpinātveidot <strong>karjeru</strong> tūrismā, un es atradu darbutūrisma firmā, kurā ar interesi darbojos nujau otro gadu.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> pašreizējodarbu?Mūsu uzņēmums nodarbojas araktīvā tūrisma piedāvājumu klientiem,bet kopumā mēs tūristiem nodrošināmvisu, sākot ar viesnīcu rezervāciju, transportu, maršrutu, gidiem, restorāniem,grupu banketiem u. tml. Strādājam gan tikai ar ienākošo tūrismu, tādēļ klientilielākoties ir ārzemnieki. Komunicēšana ar viņiem pārsvarā notiek caur e-pastu,reizēm caur interneta programmu Skype un telefoniski, – aci pret aci kontaktētiesar pašiem klientiem sanāk ļoti reti.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Grūtākais darbā šķiet rutīna. Cilvēkiem, kas pie mums atbrauc, mūsupiedāvājums liekas kas jauns, <strong>savu</strong>kārt, mums, dienu dienā ar to strādājot, viss irjau labi zināms. Bez tam iebraucēju vēlmes mēdz būt visai vienveidīgas, jo liela


daļa no tiem ir nedēļas nogales tūristi, kas nevēlas doties tālos izbraucienos unizvēlas Rīgas un Rīgas apkārtnē piedāvātās aktivitātes un maršrutus.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Pozitīvākais, ko darba procesā var gūt, ir klientu atsauksmes par labi padarītodarbu, interesanto maršrutu, pakalpojumu kvalitāti, – tas dod stimulu un darbaprieku arī turpmākajam darbam.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Darbošanās tūrisma sfērā palīdz cilvēkam apzināties un saprast savas spējas.Cik ļoti tu vari savākties, sakārtot <strong>savu</strong>s darbus, tā ir iespēja izmantot un uzlabotsavas skolā iegūtās valodu zināšanas. Šajā jomā pastāv arī lielas attīstībasiespējas. Mani, piemēram, saista arī iespēja iepazīt nozares virtuvi – redzēt kātiek organizēta tūrisma plūsma, kāds ir viesnīcu, transporta darbs. Vēlāk, to visuzinot, var uzsākt <strong>savu</strong> biznesu, vai strādāt starptautiskajos tūrisma uzņēmumos.Tāpat tiek iegūta pieredze un prasmes, kas lieti noder arī vēlāk, strādājot citānozarē, piemēram, organizatoriskas spējas, komunikācijas spējas, spēja skaidriizteikties, laipna attieksme pret klientiem, spēja pārdot un piedāvāt.Gribu gan brīdināt jauniešus, ka populārais uzskats, – strādājot tūrisma sfērā,ir iespēja nepārtraukti ceļot, – ne vienmēr ir patiess. Diemžēl, ja neesi <strong>pats</strong> savasfirmas īpašnieks vai arī gids, kam darba uzdevums ir pavadīt grupas, tad nekurdaudz ceļot nesanāk.Domāju, ka šī sfēra ir viena no tām, kurā var veiksmīgi darboties arī bezattiecīgas izglītības, ar noteikumu, ka cilvēks <strong>pats</strong> pastāvīgi meklē informāciju,interesējas par sfērā notiekošo.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>89


Humanitāro unsociālo zinātņuprofesijasJURISTSPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstajuriste Inese Freivalde,Zvērinātu advokātu birojs„Loze, Grunte & Cers”Kā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Sākotnēji vēlējos studēt politiku unstarptautiskās attiecības, tomēr, stājotiesaugstskolā, izvēlējos studēt jurisprudenci,jo tā ir daudz konkrētāka un tajā pašālaikā visai daudzpusīgs priekšmets. Juristispecializējas dažādās sfērās, kas sevīiekļauj gan politiku, uzņēmējdarbību,svešvalodas, gan specifiskas zinātnes,ar kurām nākas saskarties, pētot katraatsevišķa klienta tiesības un intereses.Studēju Biznesa augstskolas „Turība”Tiesību zinātņu fakultātē, kur apgūtais būtuuzskatāms par praktisko jurisprudenci.Pēc tam sapratu, ka vēlos gūt plašākaszināšanas tiesību teorijā un prast ne tikaipiemērot tiesību aktus, bet arī analizēt tobūtību un jēgu, tāpēc iestājos Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, kurstudēju joprojām. Studijas Latvijas Universitātē apvienoju ar darbu, kas dodlielisku pieredzi izmantot teoriju praksē un regulāri atsvaidzināt zināšanas.Vērtīga ir arī iespēja sarežģītākus gadījumus risināt kopā ar pasniedzējiem unkursabiedriem, tā gūstot daudzpusīgu skatījumu konkrētā jautājumā.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> darbu?Zvērinātu advokātu birojā „Loze, Grunte & Cers” strādāju pēdējos četrusgadus. Sāku strādāt par sekretāri, kur izpratu šīs darba sfēras pamatus un to,vai darbs ar dokumentiem man būs piemērots. Pēc tam tiku paaugstināta par90


juristi. Galvenokārt strādāju ar imigrācijas un nekustamā īpašuma lietām, kā arīpārzinu komerctiesības. Šajā darbā ir ļoti grūti iekļauties kādos konkrētos rāmjos,jo katrs klients ir unikāls un katra lieta specifiska. Ikdienā pārsvarā pavadu laikupie datora, strādājot ar dažādiem dokumentiem un normatīvajiem aktiem,meklējot informāciju, cenšoties rast labāko risinājumu konkrētajā lietā.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Nesauksim tās par grūtībām, bet juristam ir jārēķinās ar to, ka viņa darba laiksnekad nebūs limitēts kā, piemēram, bankā. Strādāt dažkārt nākas līdz vēlai naktij,taču galvenais ir prast plānot <strong>savu</strong> laiku, un to šajā darbā patiešām iemācās.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Gandarījumu sniedz veiksmīgi atrisināta lieta. Turklāt nebūt nav obligāti, lai tābūtu vienkārši novesta līdz galam, bet gan, kad tu tajā esi ielicis visu iedvesmu unatradis klientam vispiemērotāko, izdevīgāko un vēlamāko risinājumu. Kad pēcilgām diskusijām ap svarīgu līgumu esi klāt, kad klients to paraksta un paspiežroku otrai pusei, tad pārņem apmierinājuma sajūta, jo redzi sava darba reālunoderīgumu. Īpaši jauki ir veiksmīgi novest lietu, kura pirmajā acu uzmetienā irlikusies pilnīgi bezcerīga un neatrisināma.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Jurista profesija ir ļoti daudzpusīga un, manuprāt, ar šo izglītību var strādātpraktiski jebkurā jomā. Jāapzinās, ka darbā būs svarīgi samērot teoriju ar praksi,tāpēc augstskolā jāmācās jau no paša sākuma, daudz jālasa visdažādākāliteratūra, jo noderīgu informāciju var atrast pat šķietami vienkāršā avīžrakstā.Jābūt interesei par notiekošo pasaulē. Pie tam jāatzīmē, ka jurista darbs nekadnav bijis uzskatīts par slikti apmaksātu. Labs jurists vienmēr būs nepieciešams,tāpēc vismaz pagaidām speciālistu pārprodukcija šeit nedraud.Jārēķinās, ka darba laiks var būt visai nenormēts, it īpaši, darbojotiesadvokatūrā. Cilvēkiem sapņotājiem šis darbs varbūt nebūs īsti piemērots, jo nojurista tiek prasīta visai racionāla pieeja lietai, turklāt pārsvarā nepieciešams ātrireaģēt.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>91


Humanitāro unsociālo zinātņuprofesijasVĒSTURNIEKSPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstavēsturnieks Uldis Neiburgs,Latvijas Okupācijas muzejsKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Interese par vēsturi radās, mācotiesvidusskolā – tas bija Atmodas laiks,kad sabiedrība sāka runāt par vēsturesnotikumiem, kas pirms tam bija noklusēti,un Latvija bija ceļā uz neatkarībasatgūšanu. Liela nozīme manu interešuveidošanā bija arī manam vēsturesskolotājam Odisejam Kostandam.Pēc vidusskolas iestājos LatvijasUniversitātes Vēstures un filozofijasfakultātē, kur esmu ieguvis bakalaura unmaģistra grādu, un tuvākajā laikā plānojuaizstāvēt arī doktora disertāciju. Katrsvēsturnieks specializējas kādā konkrētājomā, kas viņam pašam šķiet aizraujošākā.Mana specialitāte ir Otrais pasaules karšun ar to saistītā problemātika.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> pašreizējo darbu?Latvijas Okupācijas muzejā strādāju pēdējos četrus gadus. Es veicuzinātnisko darbu Okupācijas muzeja Pētniecības programmā, kā arī veidojuizstādes, piedalos ekspozīcijas tapšanā un muzeja krājuma papildināšanā.Vienlaikus rakstu zinātniskas publikācijas Latvijas Vēsturnieku komisijai,populārzinātniskus rakstus presē, esmu lasījis lekcijas Rīgas Stradiņauniversitātes studentiem un bijis scenārija autors studijas „Deviņi”92


dokumentālajai filmai „Latviešu leģions”. Ar to es gribu teikt, ka vēsturniekamdarba iespējas ir ļoti plašas. Ar vēsturnieka izglītību var darboties dažādāsjomās, piemēram, pētniecībā, izglītībā, strādāt muzejos un arhīvos, arīdiplomātijā un citur.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Mans darbs reizē ir arī mans hobijs. Es nāku uz darbu ar prieku, neskatotiesuz to, ka tēmas, ko pētu, nav no vieglākajām, taču tieši tāpēc tas ir interesantiun es nesaskatu šajā darbā lielas grūtības. Var vienīgi atzīmēt to, ka bieži viengadās strādāt arī ārpus darba laika, lai vāktu informāciju, papildinātu savaszināšanas un varētu radoši izpausties. Ir jābūt gatavam profesiju iekļaut savādzīvesveidā. Cilvēki ir dažādi. Vieni darbojas ar lielu interesi un atdevi, bet citivienkārši nāk uz darbu, lai nopelnītu naudu. Ir jāpārdomā, ko tu vēlies no savasprofesijas.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Varu teikt, ka savdabīga sajūta ir tad, kad tiek publicēts raksts, kuram esiveltījis daudz laika un uzmanības. Katrs raksts ir kā izauklēts bērns, kad esmuticis cauri pētnieciskajam procesam, kurā esmu analizējis visdažādākos avotusun risinājis pretrunas. Gandarījums pārņem tad, kad publikācijai ir kāds rezultāts,kad cilvēki to izlasa un sniedz jaunu informāciju, kad atsaucas aculiecinieki - tadviss kļūst vēl interesantāks.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Es domāju, ka katram ir jāmācās tas, kas pašam šķiet tuvs, interesantsun vērtīgs sev. Vēsture iemāca cilvēku domāt, paplašina redzesloku, attīstaspriestspēju.Latvijā profesionālu vēsturnieku nav nemaz tik daudz. Vēsturniekam ir jābūtloģiski, racionāli domājošam, sistemātiskam cilvēkam, nevar strādāt pavirši.Jāprot analizēt procesus, jābūt precīzam, jāspēj risināt pretrunas, meklētskaidrojumus.Vēsture nav tik precīza kā eksaktās zinātnes, tāpēc cilvēkam, kas ar tonodarbojas, jāspēj domāt elastīgi, jāmāk uz visu paskatīties no dažādiemskatupunktiem. Liels pluss vēsturniekam ir valodu zināšanas. Lai pētītu vēsturesprocesus konkrētā reģionā, tajā esošo valodu zināšanām ir ļoti liela nozīme.Var pat teikt, ka tas ir viens no vēsturnieka darba rīkiem, lai varētu pilnvērtīgidarboties.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>93


Humanitāro unsociālo zinātņuprofesijasSOCIĀLAIS DARBINIEKSPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstasociālā darbiniece Maruta Grundmane,Rīgas Domes Vidzemes priekšpilsētassociālais dienestsKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Pēc vidusskolas absolvēšanas zināju,ka vēlos studēt Latvijas Universitātē (LU),bet īsti nezināju kādu studiju virzienuizvēlēties. Eksaktās zinības noteikti nebijamana prioritāte, tāpēc, iepazīstoties arLU studiju programmām, manu interesipiesaistīja sociālā darba studijas, koarī izvēlējos. Pirmajā studiju gadā ganšaubījos par savas izvēles pareizību, jonesapratu vai šis darbs man tiešām patiks.Šaubas radīja apstāklis, ka par sociālodarbu es zināju ļoti maz, jo informācijapar šo profesiju nebija plaši pieejama. Betpamazām, ar katru gadu arvien vairāk,radās pārliecība un drošība, ka tiešišajā sfērā es arī vēlos strādāt. Pamazāmizkristalizējās arī virziens, ar ko vēlos nodarboties kā sociālais darbinieks, unkurā pašreiz strādāju – ģimeņu un bērnu jautājumu risināšana.Kā Jūs aprakstītu sociālā darbinieka profesiju?Strādājot par sociālo darbinieku paveras plašas darba iespējas. Sociālaisdarbinieks var izvēlēties, ar ko viņš nodarbosies, piemēram, vai būs atbalstasniedzējs ģimenēm un bērniem, vai invalīdiem, vai atkarīgajiem cilvēkiem.Arī darba lauks ir ļoti plašs, jo sociālais darbinieks var darboties, piemēram,pašvaldībās, krīzes un dienas centros, skolās, slimnīcās. Es esmu izvēlējusiesdarbu ar ģimenēm un bērniem, un nodarbojos ar konkrētu ģimenē samilzušu94


problēmu risināšanu, savā ikdienā sadarbojoties gan ar citiem profesionāļiem(psihologiem, ārstiem), gan ģimeni, gan dažādām iestādēm (bāriņtiesu, skolu,bērnunamiem u.c.). Galvenās ģimeņu problēmas lielākoties ir atkarība noalkohola, vardarbība ģimenē vai arī bērnu izvairīšanās no skolas.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Grūtākais ir prasme atrast vajadzīgo pieeju katra konkrēta cilvēka problēmurisināšanā – mācēt šo cilvēku uzklausīt, būt iejūtīgam un vienlaicīgi saglabātnoteiktu distanci, kas pasargātu no pārāk lielas iejušanās cilvēka problēmās,lai šim cilvēkam pārāk nepieķertos un <strong>pats</strong> neidentificētos ar viņa gadījumu.Tādēļ ļoti svarīgi, lai apkārt būtu labi kolēģi, ar kuriem var visu izrunāt, saņemtatbalstu un ieteikumus.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Gandarījums par paveikto rodas tad, kad redzi, kā pēc sociālā darbiniekapalīdzības situācija ģimenē izmainās uz labo pusi. Protams, iedvesmo arī pašucilvēku atzinība, kad viņi nāk un saka, ka, pateicoties sociālajam darbiniekam,šim cilvēkam radušās domas mainīt <strong>savu</strong> dzīvi, vai kad pēc kopējā darba cilvēksno sirds pasaka „paldies”, – tas dod darba prieku un vēlēšanos visu iesāktoturpināt.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Domāju, ka tiem, kas apsver domu par sociālā darba iespējām, būtujāuzdrošinās un jāmēģina rast piepildījumu‚ studējot un vēlāk arī strādājotšajā sfērā, īpaši, ja viņi jūt sevī vēlmi palīdzēt apkārtējiem cilvēkiem. Svarīgi, lainākamajam sociālajam darbiniekam piemistu labas empātijas spējas, augstaatbildības sajūta, gatavība aktīvai rīcībai, organizatoriskās iemaņas. Strādājotsociālā darbinieka specialitātē, jaunietis spēs gūt sev neatsveramu pieredzi, beztam šis darbs attīsta daudz tādu īpašību, kas tiek augstu vērtētas jebkurā citāprofesijā un amatā, piemēram, atbildības sajūtu, spēju sadarboties un organizētsadarbību, spēju uzklausīt, analizēt situāciju un pieņemt pastāvīgus lēmumus.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>95


Tirdzniecības darbaprofesijasPĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS,VEIKALA VADĪTĀJS96Par <strong>savu</strong> profesionālo darbībustāsta Liene Baumane,GALERIJAS CENTRS veikala „Caramelles”vadītāja/pārdevējaKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Kad mācījos skolā, vēl īsti nezināju, kovēlos, tāpēc izvēlējos profesiju, kas saistītaar datoriem, vadoties pēc domas, ka tasnoderēs vienmēr. Iestājos Rīgas <strong>Valsts</strong>tehnikuma Poligrāfijas centrā, kur apguvumaketētājas specialitāti, un, lai arī sapratu,ka tas nav īsti mans aicinājums, nolēmuiesākto pabeigt. Tagad mācos neklātienēLatvijas Universitātes Pedagoģijas unpsiholoģijas fakultātē sociālo psiholoģijuun šķiet, ka beidzot būšu atradusi to,kas man patiesi patīk, kas būs manējais.Pārdevējas darbs nekad nav bijis manasapņu profesija, – uztvēru to vien kāstarpposmu – labu studentu darbu, kasdod iespēju savienot darbu ar mācībām,piepelnīties, gūt pirmos nopietnos ierakstus CV, taču mana pieredze, nopārdevējas kļūstot par veikala vadītāju, ir labs pierādījums tam, ka salīdzinošiīsā laikā, pierādot savas prasmes, var izveidot zināmu <strong>karjeru</strong> tirdzniecībā.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> darbu?Par pārdevēju nostrādāju aptuveni divus gadus mazā veikaliņā Caramelles,bet kad tika atvērts pārbūvētais universālveikals “Galerija Centrs’’, man tikapiedāvāts strādāt par veikala vadītāju un pārdevēju. Tas nozīmēja gan lielākualgu, gan vēl vienu labāku ierakstu CV, bet vienlaikus arī vairāk atbildības.Veikala vadītāja pienākumos ietilpst darba grafiku veidošana, citu darbinieku,


šajā gadījumā – pārdevēju uzraudzīšana, tam visam klāt nāk arī pārdevējaspienākumu izpilde vajadzības gadījumā. Ir jāuzmana, kas notiek veikalā, kā tiekizkārtotas preces, vai ir viss nepieciešamais, jāveido dokumentācija.Pārdevēja darbā ir jāiemācās sajust klientu, iepazīt to, atrast veiksmīgākopiegājienu katram klientam individuāli, taču šī prasme nāk ar laiku un balstāspieredzē. Man jāseko līdzi tam, lai pārdevējām darbā ir atdeve, nevis tikaiatnākšana uz darbu un neieinteresēta stāvēšana, nepievēršoties klientam.Katrā gadījumā nagus vīlēt, veikalā strādājot, nedrīkst.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Sākumā ir grūti pierast pie astoņu stundu darba, tas prasa fizisku izturību.Ir grūti nostāvēt astoņas stundas veikalā, tad atnākt mājās un vēl uzrakstītreferātu augstskolai. Darbs apkalpošanas sfērā ir grūts arī ar to, ka nemitīgiir jārunā ar cilvēkiem, tad dažkārt, atnākot mājās, var gadīties, ka negribas nerunāt, ne pat ieslēgt TV, taču tas ar laiku pāriet.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Kad cilvēki saka, ka pie mums ir jauks veikaliņš vai mīļa apkalpošana, – tasiedvesmo un kompensē kaprīzo klientu replikas.Ļoti svarīgs faktors, manuprāt, ir labs kolektīvs, tad arī darbs patīk un veicaslabāk.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Ja jaunietis spēj būt atvērts, viņam piemīt labas komunikācijas prasmes, irdzīvesprieks un dabisks smaids, tad var mēģināt strādāt par pārdevēju.Studentam noteikti tas ir labs amats, jo pārdevēja darbā ir iespējams izveidotelastīgu darba grafiku, savienot ar mācībām un nopelnīt naudiņu saviemtēriņiem. Pastāv arī izaugsmes iespējas, tomēr augstākai karjerai noteikti būsnepieciešama speciāla izglītība tirgzinībās vai uzņēmējdarbībā.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>97


Ekonomikas,finanšu nozaresprofesijasGRĀMATVEDISPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstagrāmatvedis Valdis Pusvācietis,SIA „KD-transports”Kā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Mana profesionālā izvēle notika, varētuteikt, dažu liktenīgu sakritību pēc, vēlākpēc neveiksmīgas iestāšanās sākotnējiiecerētajā vietā, nolēmis nezaudēt laiku,iestājos Preiļu arodvidusskolā. Vēlākjau nolēmu profesijas apguvi turpinātmērķtiecīgi un iestājos Rīgas Tehniskāsuniversitātes Inženierekonomikas fakultātē.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> darbu?Protams, ir liela atšķirība starp mazu unlielu uzņēmumu grāmatvežiem, atšķirasdarba daudzums, sarežģītība, atbildība.Darba pienākumi ir atšķirīgi arī vienkāršamgrāmatvedim, kas ievada datus, un,piemēram, galvenajam grāmatvedim,kam lielākoties ir jāseko citu grāmatvežu darbam. Šim cilvēkam jābūt aktīvam,ar spēju analizēt, nevis tikai rēķināt vai ievadīt datus.Grāmatvedim ir jābūt ieinteresētam savā darbā, lai to veiktu vislabāk. Svarīgiir pārzināt likumus, kas attiecas uz šo darbības sfēru, kā arī spēt tos izprast,pielietot savā darbā. Grāmatveža darbu var salīdzināt ar rēbusu risināšanu – tasir gan sarežģīti, gan vienlaikus aizraujoši.Grāmatvedība ir tikai viens no zobratiem kopējā uzņēmuma mehānismā. Jauzņēmumā visas lietas ir sakārtotas, tad arī grāmatvedībā strādāt ir interesantiun aizraujoši, bet ja uzņēmumā kopumā valda haoss, tad darbs grāmatvedībāvar sagādāt galvassāpes, jo grāmatvedībai ir jāsavāc informācija un jāapstrādā98


līdz noteiktiem termiņiem, bet to var izdarīt tikai tad, ja uzņēmumā visaspārējās nodaļas dara <strong>savu</strong> darbu apzinīgi un laikā.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Šajā profesijā nav grūtu lietu, ir tikai lietas, kuras mēs līdz galam neizprotam.Tiklīdz nāk izpratne par lietu būtību, tā viss kļūst vienkārši. Īsāk sakot, – jābūtkompetentam savā sfērā, nepārtraukti jāattīstās un jāseko līdzi likuma izmaiņām,tas ļaus samazināt varbūtējās grūtības.Strādājot šo darbu, spriedzi var radīt ar grāmatveža pienākumiem saistītālielā atbildība, nepieciešamība ilgstoši koncentrēties, precizitāte, uzdevumunodošanas termiņu ievērošana.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Labi padarīts darbs. Svarīgi ir izprast veidu, kā vislabāk organizēt <strong>savu</strong> darbu.Atrodot <strong>savu</strong> darba modeli, strādāt ir patīkamāk.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Lai arī grāmatveža darbs ir smags un atbildīgs, prasa milzu pacietību unprecizitāti, arī tajā ir iespēja strādāt radoši. Ja to spēj, tad ir liela varbūtība, kano vienkārša grāmatveža kļūsi par galveno grāmatvedi, kura ikdienā vairāk irsaskarsme ar cilvēkiem, vadīšanu.Šis darbs pieļauj izaugsmes iespēju, bez tam tajā vienmēr būs darbapiedāvājumi, jo grāmatveži ir neatņemama sastāvdaļa jebkura uzņēmumafunkcionēšanā.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>99


Skaitļošanas,programmēšanasprofesijas100DATU BĀZES ANALĪTIĶIS,MĀJAS LAPU DIZAINERSPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstadatu bāzes analītiķis, mājas lapu dizainersMāris Krūmiņš,SIA “Dienas Bizness”Kā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Tas notika it kā pašsaprotami, jo kopšdesmit gadu vecuma, kad man tikauzdāvināts dators, tas kļuva par manulielāko aizraušanos. Pēc vidusskolas studējuRīgas Tehniskās universitātes Datorzinātņufakultātē, un nu būs jau pieci gadi, kopš esstrādāju savā profesijā. Lai arī esmu strādājisvairākās vietās, lielākoties mans darbs irbijis saistīts tieši ar mājas lapu dizainu undatubāzu administrēšanu.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> pašreizējodarbu?Darba pienākumos ietilpst – publicētun rediģēt visa veida informāciju undatus portālā, veidot un administrēt datu bāzes, apstrādāt grafiskos attēlus,veidot statiskos un animētos reklāmas bannerus, pārvaldīt statistiku u.tml. Tambūtiskas ir ne tikai specifisku datorprogrammu pārvaldes zināšanas, bet arītēlainā domāšana, kompozīcijas izjūta un, protams, radošums. Datorspeciālistapienākumi ir daudz un dažādi, – atkarīgi no specializēšanās jomas, kas manāgadījumā ir mājas lapu dizains.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Pieņemu, ka daudziem grūtākais varētu šķist tas, ka visu laiku ir jāmācāsjaunas lietas. Šī profesija prasa, lai darbinieks savas zināšanas atjaunotu vidēji ik


pa 2 gadiem. Pieļauju, ka nākotnē vēl biežāk, jo tehnoloģijas attīstās ļoti strauji,un ir svarīgi sekot visam līdzi.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Man patīk redzēt sava darba gatavo rezultātu, proti, mājas lapas dizainu;apziņa, ka to redz daudzi cilvēki, gan arī <strong>pats</strong> darba process un iespēja mācītiesun izmantot savā darbā jaunākās tehnoloģijas.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Ja esi radošs un Tev piemīt loģiskā domāšana, kā arī ir interese pardatoriem, datorzinātnes varētu būt Tev piemērotas. Datorspeciālistam jābūtieinteresētam nepārtraukti mācīties kaut ko jaunu, meklēt jaunas dizaina unlietojuma koncepcijas. Skolā jau laikus būtu ieteicams pievērst uzmanībualgebrai un ģeometrijai, eksaktajiem priekšmetiem. Ja ir vēlme darbotiesar mājas lapu dizainu, vairāk uzmanības jāpievērš arī mākslām. Piedevāmgribu uzsvērt, ka, pateicoties arvien lielākai jauno tehnoloģiju izmantošanaidažādās tautsaimniecības nozarēs, datorspeciālisti ir vieni no pieprasītākajiemspeciālistiem Latvijas darba tirgū.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>101


KomunikācijasprofesijasZIŅU KORESPONDENTSPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstaziņu korespondente Zane PenezeKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Gribēju kļūt par žurnālisti, jo iekšējijutu taisnīguma apziņu jeb pārliecību, kajāstāsta par lietām, ko cilvēki varbūt nemaznegrib zināt. Nereti saka, ka medijos irpar maz labo ziņu. Bet, manuprāt, īstāžurnālistika ir tad, kad stāsti cilvēkiem parlietām, par kurām būtu jāzina. Uzskatu,ka jāzina, kā apkārt notiekošais (politikā,ekonomikā, izglītībā, kultūrā) ietekmēmūsu dzīvi. Turklāt šī ietekme, iespējams, irtiešāka nekā mēs domājam.Dažreiz studenti nolemj mācīties paržurnālistu, jo liekas, ka tas ir tusiņš. Es īstitam nepiekrītu. Tomēr mediji ir dažādi,piemēram, dzeltenā prese – tā arī iržurnālistika, tikai ar citiem uzdevumiemsalīdzinājumā ar dokumentālo, analītisko vai ziņu žurnālistiku. Lai gan irgadījumi, kad, piemēram, žurnālists, kas rakstījis kriminālziņas, vēlāk darbojasmūzikas žurnālistikā. Mani interesē ziņu žurnālistika, kas ir sabiedrības procesi,politika.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> pašreizējo darbu?No rīta pieceļoties, apskatos ziņas Internetā, izšķirstu avīzes, vakarā noskatosziņas TV, lai zinātu, ko un kā citi kolēģi darījuši. Ziņu dienestā neesmu viena – tāir sistēma, kolektīvā katram ir savi pienākumi. Parasti ziņu korespondentiem irkonkrēts lauciņš, kurā var rakties dziļāk un nepārtraukti izglītoties. Piemēram,102


viens stāsta par notiekošo kultūrā, otrs – sociālajiem jautājumiem, trešais iratbildīgs par ārzemju ziņām.Dažreiz man pašai ir ideja, par ko gatavot materiālu, citreiz – producentsnosaka. Pēc tam apdomāju, cik daudz par šo jautājumu zinu, apskatosiepriekšējos pierakstus, meklēju informāciju internetā, bibliotēkā, aprunājos arcilvēkiem. Dažreiz pa nakti vai agri no rīta kaut kas noticis, tad zibenīgi liekumikrofonu somā un braucu uz notikuma vietu. Citreiz vienu sižetu gatavojuvairākas dienas.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Ir jārēķinās ar to, ka man ir nenormēts darba laiks un nevaru vakarāaiztaisīt aiz sevis durvis, izslēgt mobilo. Nezinu, cikos vakarā būšu mājās. Ziņukorespondentam darbs, pat neprasot, nostājas pirmajā vietā. No tā noteikticieš privātā dzīve. Dažreiz ikdienas lietas uztveru ar nedaudz sabojātu pasaulesuztveri, jo mēģinu atrast kādas sakarības, izdomāt, kāpēc kaut kas notiek.Vēl svarīgi – apzināties, cik daudz tu nezini. Piemēram, jaunie žurnālisti,sākot strādāt, var saslimt ar zvaigžņu slimību un domāt – varu runāt par visiemtematiem, visu zinu.Mani draugi teikuši: „Ko tu ņemies, tāpat jau nekas nemainās”. Tādos brīžosvarbūt skumji paliek. Un tas, man liekas, daudziem žurnālistiem liek atmestvisam ar roku.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Iegūt informāciju pirmajai vai parādīt, ko citi nav pamanījuši un ko tiešitu esi ieraudzījis. Vai arī – esi izdomājis, kā kādu notikumu parādīt no citaskatupunkta. Ir situācijas, kad izdodas pierādīt, ka politiķis nav tik labs, kāizliekas. Bet jaukākais ir, ja vienkāršs klausītājs atraksta vēstuli un pasaka kautko labu.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>103


KomunikācijasprofesijasREKLĀMAS PROJEKTUVADĪTĀJA ASISTENTSPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstareklāmas projektu vadītāja asistentsEdgars Arnītis,aģentūra „SAN Rīga”Kā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Mazs būdams, vēlējos kļūt par juristu,bet vidusskolas laikā pēkšņi iedomājos,ka mani interesētu reklāmas sfēra. Kādsīsti bija impulss šādai domai – nezinu,bet kaut kas šajā sfērā mani aizrāva.Beidzot vidusskolu, izvērtēju augstskolupiedāvājumus reklāmas sfērā un iestājosLatvijas Universitātes (LU) kursos, laisagatavotos studiju iestājeksāmeniemLU. Tie man ļoti palīdzēja gūt sākotnējoorientāciju komunikāciju sfērā, kad sākustudēt LU.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> pašreizējo darbu?Raksturojot manus darba pienākumus īsumā, var teikt, ka tad, kad kādamreklāmas projektam tiek izdomāta laba ideja, mans uzdevums – turpmākajāprocesā ir atrast veidu – kādā to realizēt, kur, kā, ar ko sadarbojoties šo idejuīstenot. Galvenie pienākumi, kas ikdienā jāveic – ir jāsameklē konkrēti cilvēki,kas paveiks konkrētas lietas, piemēram, atrodu, sarunāju reklāmai aktierus, biežieju kopā ar aktieriem uz ierakstu, sekoju līdzi tam, vai viņi pareizās intonācijāspasaka tekstu, vai viņi pareizi izrunā vārdus angļu valodā u.tml. Lai arī tasneietilpst gluži asistenta pienākumos, es arī nodarbojos ar projektu realizācijasražošanas darbiem – sadarbojos ar tipogrāfijām, meklēju aģentūras prasībām104


piemērotāko tipogrāfiju, izvērtējot visas iespējamās alternatīvas, lai maksimāliapmierinātu aģentūras vēlmes cenas, kvalitātes, laika un citu rādītāju ziņā.Kā Jūs raksturotu karjeras iespējas reklāmas nozarē?Strādājot reklāmas nozarē, ir ļoti plašas karjeras iespējas, sākot jau arprojektu vadītāja asistenta amatu, tālāk var kļūt par projektu vadītāju, projektudirektoru, mākslinieciskās nodaļas vadītāju, radošo direktoru, reklāmasaģentūras īpašnieku. Ir iespējama arī starptautiskā karjeras izaugsme, kļūstotpar, piemēram, Baltijas vai Rietumeiropas reģiona reklāmas projektu vadītāju,bet tad šim cilvēkam jābūt ļoti talantīgam. Tāpat reklāmas aģentūrās irvajadzīgi mākslinieki, maketētāji un daudzi citi speciālisti.Kas, strādājot šajā darbā, Jums dod vislielāko gandarījumu?Man patīk darbs ar cilvēkiem, patīk radīt ko jaunu un mums – reklāmas jomāstrādājošajiem – vienmēr ir tā iespēja vairāk nekā citur – radīt ko jaunu. Jāsaka,ka šī sfēra no cilvēka prasa ne tikai daudzpusējas intereses un zināšanas,māksliniecisku domāšanu un ideju ģenerēšanu, bet arī ātru reaģēšanu undarba tempu. Šis darbs ir interesants arī ar to, ka katra diena ir savādāka, tiekiegūta daudzveidīga informācija, pie mums nāk dažādu sfēru klienti, tādēļ arītiek uzkrāta daudzpusīga pieredze. Strādājot reklāmas sfērā, cilvēks gūst tādasīpašības kā daudzpusīgas intereses un zināšanas, ātru darba tempu, mākustrādāt ar klientiem, darba plānošanu, valodu zināšanas, kas augsti tiek vērtētsarī citās sfērās.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Galvenais, kas katram ir jāņem vērā, apsverot iespēju veidot <strong>karjeru</strong>reklāmas jomā, – jums ir jābūt daudzpusīgam, jāinteresējas par dažādāmlietām, jālasa plaša žanra literatūra, jāskatās filmas, jāvērtē apkārt redzamāsreklāmas, jāklausās dažāda veida mūzika, jo tās ir tās lietas, no kurām varsmelties idejas. Bez tam, domāju, ka reklāmas jomā var darboties arī, jaizglītība nav iegūta reklāmā, bet kādā citā, līdzīgā sfērā, piemēram, mācotiesfilologos, vari kļūt par labu tekstu rakstītāju, studējot filosofiju – var darboties,ģenerējot idejas.Mani LU gūtā izglītība sagatavoja darbam ar medijiem un masukomunikācijās, ļāva saprast, kā un kad uzrunāt cilvēku.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>105


Pakalpojumu sfērasprofesijasUGUNSDZĒSĒJSGLĀBĒJSPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstaugunsdzēsējs glābējsKristaps Eklons,VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UNGLĀBŠANAS DIENESTSKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Jau vidusskolas laikā nodarbojos arugunsdzēsēju sportu, ko var pielīdzinātpieccīņai, kurā ir daudz vingrinājumu(kāpšana ar kāpnēm tornī, šķēršļu joslaspārvarēšana, komandu vingrinājumi u.c.),kas padara šo sportu atraktīvu, aizraujošuun noderīgu. Sportojot nonācu līdz Latvijasizlasei ugunsdzēsības sportā. Tādēļ, kadpienāca laiks izvēlēties nākotnes profesiju,vēlme kļūt par ugunsdzēsēju bija diezganpašsaprotama. Iedarbojās arī kolektīvaisaspekts, jo draugi devās mācīties to pašu.Profesiju apguvu vēl padomju laikā, kadLatvijā nebija atbilstošas mācību iestādes,tādēļ trīs gadus mācījos ugunsdzēsībasskolā Ļvovā un vēlāk četrus gadus institūtāMaskavā. Taču tagad situācija ir mainījusies un apgūt šo profesiju un kļūt parvirsnieku var tepat Latvijā, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā.Pašreiz <strong>Valsts</strong> ugunsdzēsības un glābšanas dienestā strādāju jau 16 gadus.Dienesta gaitā esmu ieņēmis dažādus amatus un šobrīd pildu Operatīvāsvadības pārvaldes priekšnieka vietnieka pienākumus.Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> darbu?Tas ir ļoti interesants. Ja iegūta iepriekš minētās koledžas 1. līmeņaaugstākā izglītība, iespējams strādāt visās dienesta nozarēs: operatīvajā, civilāsaizsardzības vai profilakses, bet līdz zināmam līmenim. Ja jebkurā augstskolā106


papildus iegūst 2. līmeņa augstāko izglītību, tad dienestā pavērts viss horizonts.Ir iespējas plašai attīstībai, izaugsmei un darbam dažādos amatos ar atšķirīguspecializāciju. Tā ir iespēja pilnveidoties kā personībai, apgūt dažādas iemaņasun paplašināt <strong>savu</strong> redzesloku.Šis darbs gan pieprasa disciplīnu, noteiktību, atbildību un spēju ātri un pareizipieņemt lēmumus. Turklāt arī brīvajā laikā ir jābūt gatavam palīdzēt cilvēkiemun jāuzvedas tā, lai nekaitētu savam un dienesta prestižam. Jebkurā diennaktslaikā jābūt gatavam doties palīgā. Ugunsdzēsēja darbs ir dzīvesveids.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Atbildība – tā ir plaša, visaptveroša, reglamentēta atbildība, kad ir jāpārzinavisas nianses, kas tiek prasītas no dienesta pārstāvja. No tavas darbības biežiir atkarīga citu cilvēku, darbinieku labklājība vai pat dzīvība. Dažkārt tas varšķist neizpildāmi, jo nav iespējams visas normas, noteikumus simtprocentīgipārzināt. Ir nepieciešamas daudz un plašas zināšanas, tādēļ mēs regulāripilnveidojamies.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Tā ir sajūta, ka esi palīdzējis. Strādājot šajā profesijā, apzinies, kaārkārtas situācijā, iespējams, esi tas, kurš var palīdzēt visātrāk, visefektīgāk,visprofesionālāk.Manā amatā gandarījumu sniedz sajūta, ka spēju apmācīt, uzlabot normatīvobāzi vai darba apstākļus operatīvā darba veicējiem. Šajā dienestā visi ir vienoti,ir prieks par veiksmīgi nodzēstu ugunsgrēku, izglābtiem cilvēkiem vai citumūsu dienesta darbinieku sniegtu palīdzību.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Ja jūti, ka tev ir vēlme palīdzēt cilvēkiem grūtā brīdī, būt profesionālim šajājomā, strādāt komandā un katru dienu saskarties ar jauniem uzdevumiem, tadšī profesija varētu būt piemērota tev.Kā būtiskas priekšrocības var arī minēt dienesta darbiniekiem valstsnodrošinātās sociālās garantijas, garantēto samaksu par darbu, izaugsmesiespējas un citas dienesta priekšrocības.Lai veiktu šo darbu, ir jāizvērtē sava fiziskā sagatavotība, – tai ir jābūt virsvidējā līmeņa. Ļoti svarīga ir peldēt prasme. Arī psiholoģiski ir jābūt gatavamstrādāt ilgi un nogurdinoši, bieži stresā un ekstremālās situācijās. Jāmāk strādātkolektīvā, jābūt sabiedriskam, atsaucīgam, izpalīdzīgam. Gribu piezīmēt, kaugunsdrošības profilakses jomā veiksmīgi var darboties arī sievietes.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>107


Tēlotājas unlietišķās mākslasprofesijasMĀKSLAS DARBURESTAURATORSPar <strong>savu</strong> profesionālo darbību stāstamākslas darbu restauratoreLiene Opmane,Mākslas akadēmijaKā veidojās Jūsu profesijas izvēleun ceļš uz pašreizējo darba vietu?Tā kā pirms tam mācījos ValmierasMākslas vidusskolā, zināju, ka mācībasgribēšu turpināt Latvijas Mākslasakadēmijā. Jau mācoties sapratu, ka manpatīk restaurācijas darbs, tieši tāpēc esmudarbojusies tikai šajā jomā. Mākslas darburestauratora profesiju apguvu LatvijasMākslas akadēmijā Mākslas zinātnesun kultūras teorijas studiju virzienārestaurācijas nodaļā. Tie bija četri bakalauraun divi maģistra studiju gadi. Šobrīdstrādāju restaurācijas nodaļā par asistentivairāk nekā divus gadus, taču nodarbojosarī ar pasūtījuma darbu izpildi.108Kā Jūs aprakstītu <strong>savu</strong> pašreizējo darbu?Mākslas darbu restaurācija ir veids kā saglabāt reālas vēsturiskās liecības toiespējami autentiskākajā vizuālajā izskatā un plastiskajā formā. Manā darbāietilpst atjaunot mākslas darbu, attīrīt oriģinālu no visa liekā, kas laika gaitānācis klāt, cenšoties saglabāt sākotnējo izskatu, krāsas, faktūru. Lai to darītu irjābūt zināšanām gan mākslas vēsturē, gan tehnoloģiskās lietās, kur jāpielietozināšanas ķīmijā, ko studējot topošais mākslas darbu restaurators arī apgūst.Dažreiz ir jāsamierinās ar to, ka gadās tādi pasūtījuma darbi, kuri pašamnepatīk. Piemēram, kāda glezna. Tādā gadījumā ir jāievēro pamatprincips, kapret jebkuru gleznu ir jābūt vienādai attieksmei restaurējot to, vienalga vaitas ir Rembranta darbs vai Filharmonijas skvērā pirkta glezna. Nedrīkst strādātpavirši, jādarbojas ar vienādu atdevi gan muzeja, gan privātam pasūtījumam.


Patīkami ir atklāt kādu jaunu, līdz tam nedzirdētu mākslinieku vai kādapazīstama mākslinieka nezināmu gleznu, kas glabājas kādā privātā kolekcijā.Kas Jums savā darbā šķiet <strong>pats</strong> grūtākais?Mākslas darbu restauratoram ir jāstrādā ar kaitīgām vielām, kas negatīviietekmē veselību – krāsas, lakas, līmes u.tml. Ir jābūt gatavam strādāt ar tām unpakļaut to ietekmei <strong>savu</strong> redzi un plaušas. Darbs dažkārt ir nogurdinošs, kadjāpavada pie viena darba ilgstošs laiks, ja darbs ir jānodod konkrētā termiņā.Tādā gadījumā, kad uzņemies darba izpildi, labāk vienoties par ilgāku termiņuun pabeigt darbu ātrāk, nevis otrādi. Jāapzinās, ka tas ir ļoti laikietilpīgs darbs,kas prasa lielu uzmanību, koncentrēšanās spēju. Ir jābūt gatavam dažkārtstrādāt arī naktīs. Ir grūti noteikt atbilstošu termiņu darba apstrādei, jo mazaiglezniņai var būt spēcīgāki bojājumi nekā lielformāta darbam. Līdz ar to varpaiet vairāki mēneši, kamēr darbs būs gatavs, jo ir dažādi materiāli, piemēram,kādam no tiem varbūt ir jāžūst, jāizgaro ilgāku laiku līdz var turpinātrestaurāciju. Tādos gadījumos pasūtītājs var pat šķendēties par ilgo laiku, kopavadu darba atjaunošanā, taču šie procesi ir ilglaicīgi.Kas Jums savā darbā patīk vislabāk, kas sagādā gandarījumu?Protams, gandarījumu sagādā veiksmīgi pabeigts darbs. Pirms katrasrestaurācijas ikviens darbs tiek fotografēts un tad, kad viss ir gatavs, var salīdzinātdarba izskatu pirms un pēc restaurācijas. Lai gan pašam darba gaitā dažreizneizdodas sajust atšķirības, tad pēc salīdzināšanas ar foto to var pamanīt daudzuzskatāmāk.Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri šobrīd svārstās starp šīs unkādas citas profesijas apguvi?Es domāju, ka zināšanas, ko iegūst, mācoties šo profesiju, var izmantot arīcitur un darīt ļoti daudz ko. Var pievērsties glezniecībai, interjeru gleznojumiem,darbam muzejos, darbam ar restaurācijā izmantojamajām tehnoloģijām, jo irprasme strādāt ar dažādiem materiāliem, sapratne par tiem.Jaunietim, kas vēlas apgūt šo profesiju, jābūt diezgan pedantiskam,pacietīgam, precīzam, bez tam, lai spētu darīt šo darbu, ļoti svarīgas ir arīglezniecības iemaņas – viegla roka un talants.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>109


8. Izdari izvēli!<strong>Veido</strong>jot šo grāmatu, mēs centāmies iepazīstināt Tevi ar visiem profesionālāsizvēles aspektiem, lai palīdzētu Tev veikt <strong>savu</strong> izvēli.Tas ir grūti – pieņemt lēmumu par labu vienai profesijai, jo parasti mūsuintereses ir daudz plašākas. Tāpēc vēlreiz Tev atgādinām, ka kādas profesijas izvēlenenozīmē, ka Tev visu mūžu būs jāstrādā viena veida darbs. Veiksmīga karjeraparasti no strādājošā pieprasa elastību, gatavību mācīties un prasmi pielāgotiesjaunām prasībām, uzņemties jaunus darba uzdevumus. Jo augstāka būs Tavakvalifikācija, izglītība, jo lielākas būs Tavas profesionālās realizācijas un izaugsmesiespējas. Turklāt, arī gadījumā, ja, sākot apgūt profesiju vai jau strādājot, Tu apjaut,ka šī profesija tomēr nenes Tev gaidīto gandarījumu, nešķiet piemērota, Tevvienmēr ir iespēja mainīt šo situāciju – Tu vari izmēģināt šo pašu darbu citos darbaapstākļos – citā kolektīvā, citā darba vietā, vari mēģināt pieteikties darbā līdzīgāspecializācijā, apgūstot nepieciešamās iemaņas jaunajā darba vietā vai kādoskvalifikācijas celšanas kursos. Mainīt profesiju, iegūt citu specialitāti var jebkurāvecumā, un, kā Tu varēji uzzināt nodaļā par izglītību, ir daudz iespēju mācītiesparalēli darbam – neklātienē, vakara vai tālmācības studijās, dažādos kursos.Profesionālās karjeras izvēle varētu būt viens no svarīgākajiem lēmumiemar ko Tev pagaidām nācies sastapties. Varētu pat teikt, ka, pieņemot lēmumupar <strong>savu</strong> nākotni, izvirzot sev mērķi un veicot reālus, <strong>pats</strong>tāvīgus soļus šī mērķavirzienā, Tu izdari pirmos soļus pieauguša cilvēka dzīvē. Jo tieši šī izvēle būspamatā tam, kāds būs Tavs tālākais dzīves ceļš – mācības, darbs, profesija.Bailēs no nepareiza lēmuma pieņemšanas daudzi cilvēki cenšas to atlikt,vilcinās vai pat nepieņem tos vispār, paļaujoties uz to, ko viņiem iesaka citi,piemēram, draugi, vecāki vai skolotāji. Citi mēdz lēmumus pieņemt ātri, taču nevienmēr tie izrādās pietiekami pārdomāti, tāpēc nereti šāda impulsīva lēmumupieņemšana rada nožēlu. Vēl citi dzīvē vadās pēc intuīcijas un nevar paskaidrot,kā viņi nonākuši līdz izvēlei.Protams, pieņemot šo lēmumu par <strong>savu</strong> profesionālo nākotni, katrs no mumsir dažādās sākumpozīcijās. Piemēram, ja Tu šobrīd mācies pamatskolas pēdējāklasē, visticamāk, salīdzinoši ar vidusskolas pēdējās klases skolēnu, Tu būsimazāk aizdomājies par profesionālo <strong>karjeru</strong>, jo šī lēmuma pieņemšana nav Tevtik aktuāla. Ja, mācoties 9.klasē, Tu vēl nezini, ko vēlies darīt nākotnē, acīmredzotTev vēl nav izveidojušās noteiktas intereses un nākotnes vīzijas, tāpēc drošiturpini mācības vidusskolā. Tas būs laiks, kad labāk iepazīt sevi, savas interesesun spējas, un tādējādi pietuvoties jautājumam par nākotnes <strong>karjeru</strong>. Savukārt,mācoties vidusskolas pēdējās klasēs, gatavojoties eksāmeniem, visdrīzāk Tu jauesi domājis par vairākiem variantiem, ko varētu darīt pēc skolas beigšanas.110


Iedziļinoties lēmuma pieņemšanas procesā, var izdalīt vienu centrāloaspektu – pat tad, kad mēs jau šķietami zinām, kādu izvēli veiksim, mēs esamļoti ieinteresēti jebkādā papildinformācijā par aktuālo tēmu. Tas liecina, jo vairākinformācijas mums ir, jo lielākas izredzes, ka pieņemtais lēmums būs objektīvs.Lai atvieglotu Tavu lēmuma pieņemšanu, vēlamies Tev parādīt, kādi ir lēmumapieņemšanas posmi, kā arī piedāvāt Tev praktisko uzdevumu.Lēmuma pieņemšanas posmi:1) Apsver, par ko jāizdara izvēle, precīzi noformulē, ko Tev nozīmē šislēmums, kāpēc Tu to veic;2) Izdali visus iespējamos izvēles variantus (profesijas, ko vēlies apgūt,darba iespējas, ja vēlies pastrādāt, un tikai tad mācīties uc.);3) Ievāc maksimāli daudz informācijas par katru no iespējamajiemvariantiem (kādās izglītības iestādēs vari mācīties, kādi tajās iruzņemšanas noteikumi, kādas citas profesijas apguves alternatīvas, cikilgi jāmācās, kādas darba izredzes, kā būs strādāt šajā profesijā, kādavarētu būt slodze, atalgojums utt.)4) Izpēti gan iemeslus, kāpēc Tu izvēlies tieši šos variantus, gan apsverkādas būs iespējamās sekas, izšķiroties par labu tam vai citamvariantam (mani interesē šī profesija; šis darbības veids man ļoti labipadodas; daudzi man iesaka apgūt šo profesiju; tajā augstskolā mazskonkurss; beidzot to augstskolu, būs viegli atrast darbu; apgūstot šoprofesiju, tuvākos gadus mani sagaida interesanta dzīve utt.);5) Izvērtē, kādas Tev nozīmīgas vērtības saistās ar šī lēmumapieņemšanu (es varēšu izpausties radoši; man būs iespēja ieņemtvadošus amatus; šī augstskola skaitās prestiža utt.);6) Pārdomā, kā izvēles varianti saistās ar citiem Tavas dzīves mērķiemun plāniem (vēlos pēc iespējas ātrāk kļūt neatkarīgs; vēlos saņemt pēciespējas labāku izglītību; vēlos turpināt ģimenes tradīcijas; vēlos sekotsavām interesēm utt.);7) Apsver, kā tas vai cits lēmums varētu ietekmēt Tavu dzīvi (ģimeni,stāvokli sabiedrībā, materiālo situāciju, dzīvesveidu);8) Pieņem lēmumu;9) Novērtē lēmumu.<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>111


Ja gadījumā Tu nevari izšķirties starp diviem vai vairākiem šķietami vienlīdzsaistošiem izvēles variantiem, kuri ir jau rūpīgi izvērtēti, vari izmēģināt kādušķietami vienkāršu, bet ļoti efektīvu lēmumu pieņemšanas metodi.Praktiskais uzdevumsPaņem tik daudz balta papīra lapu, cik izvēļu variantu Tev pastāv. Lapasaugšpusē uzraksti potenciālo izvēli un ar vertikālu līniju sadali lapu divās vienādāsdaļās. Vienā lapas pusē katram no šiem variantiem uzskaiti pēc iespējas vairāk“plusus”, ko varētu nest šī izvēle, argumentus par labu šīs profesijas izvēlei. Otrālapas daļā pacenties uzskaitīt, kādi varētu būt ar šo izvēli saistītie “mīnusi” – visunegatīvo, kas Tev nāk prātā, ko varētu nest šī izvēle.Plusu un mīnusu meklēšanā droši iesaisti <strong>savu</strong>s draugus, vecākus, arī profesijukonsultantus. Nereti tieši informācijas trūkums ir tas, kas mūs kavē lēmumapieņemšanā. Veicot šo uzdevumu, Tu varēsi ļoti uzskatāmi pārliecināties, kuršizvēles variants varētu būt Tev visizdevīgākais.112


NobeigumsIepazīstoties ar šo grāmatu, Tu esi paveicis ļoti nozīmīgu darbu. Pat, ja šajā brīdīTu vēl neesi pieņēmis lēmumu, ko darīsi nākotnē, Tev ir izpratne un informācijapar to, kā notiek profesionālā izvēle. Tu esi labāk iepazinis sevi un savas stiprāspuses, Tev ir palielinājies priekšstats par profesiju pasauli.Atceries, ka Tu vienmēr vari atgriezties pie šīs grāmatas un atkārtoti izietprofesionālās izvēles veidošanas posmus tik daudzas reizes, cik būs nepieciešams,lai Tu sajustos pārliecināts savā izvēlē. Kā palīglīdzekli noteikti izmanto arī <strong>savu</strong>spierakstus, ko veici, izpildot praktiskos uzdevumus. Ja pagaidām mācies tikaipamatskolā vai vidusskolas pirmajās klasēs, saglabā šos pierakstus un pēc kādalaika papēti, vai nav notikušas kādas izmaiņas Tavās interesēs, vai varbūt Tu esiapguvis jaunas prasmes un sāki sapņot par kādu citu profesionālās darbības sfēru?Dzīves laikā mums visiem mainās intereses, – kādas no tām mēs realizējam savāprofesionālajā dzīvē, kādas paliek kā iemīļots vaļasprieks, kādas vienkārši pazūdno mūsu redzesloka, un tieši pusaudžu gadi, ir laiks, kad intereses var mainītiesīpaši strauji. Protams, no vienas puses doma par to, cik daudz kas Tevi interesē,var būt mulsinoša un sarežģīt profesionālo izvēli, no otras puses, daudzpusīgasintereses liecina par Tavas dzīves intensitāti un daudzām alternatīvām. Tavsuzdevums ir – pēc iespējas labāk iepazīt sevi. Kad būsi drošs par to, kas Tev dzīvēsvarīgs, Tev būs vieglāk pieņemt lēmumu par profesionālo izvēli.Iepazīsti sevi, esi neatlaidīgs un mērķtiecīgs, sekojot savām interesēm unmērķiem!<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>113


Izmantotā literatūra• Vispārējās izglītības programmu paraugi. – Rīga, 1999.• Latvijas Republikas profesiju klasifikators. – Lietišķās informācijas dienests:Rīga, 1998.• Latvijas profesiju reģistrs ar to raksturojošo pazīmju kodiem. Profesionālāskarjeras izvēles centrs: Rīga, 1995.• J. C. Gonyea. Career selector 2001. – N.Y. Barron’s. 1993.• L. W. Schrank. How to Choose the Right Career. VGM Career Horizons. NTCPublishing Group. Lincolnwood, Illinois. 1995.• Exploring Careers – Student Guide. JIST Works,Inc., Indianopolis, Indiana.1990.• Standard Occupational Classification. London, HMSO. 1990.• ISCO-88 International Standard Classification of Occupations. InternationalLabour Office. Geneva. 1990.• Occupational Outlook Handbook. US Department of Labour, Bureau ofLabour Statistics. 1994-95.• Е. А. Климов. Психология профессионального самоопределения.«Фениксс», Ростов-на-Дону.1996.• М. Бендюков, И. Соломин, М. Ткачев. Азбука профориентации. Какмолодому человеку преуспеть на рынке труда. «Литера плюс»,Санкт- Петербург.1997.• Т. Саксалум. Познай себя и мир своих возможностей. Таллин.1997.114


<strong>pats</strong>!<strong>Veido</strong> <strong>savu</strong> <strong>karjeru</strong>115


116

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!