10.07.2015 Views

Augstākā līmeņa studijas - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

Augstākā līmeņa studijas - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

Augstākā līmeņa studijas - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS ARAUSGTĀKO IZGLĪTĪBUMaģistra un profesionālās studiju programmas2012./2013. akadēmiskajā gadā2012NVA


Informācijas sistematizācijas principi ir izstrādāti Nodarbinātības valsts aģentūrā, materiālu pārpublicēt drīksttikai ar Nodarbinātības valsts aģentūras atļauju.© Nodarbinātības valsts aģentūra, 20122


CIENĪJAMAIS GRĀMATAS LIETOTĀJ!Šajā grāmatā Jūs saņemsiet informāciju par augstākās izglītības sistēmu Latvijā, Jūsu turpmākāsizglītības iegūšanas ceļiem Latvijas valsts vai juridisko personu dibinātajās (privātajās) augstskolās– studiju programmās, kurās notiek uzņemšana uz augstākās izglītības bāzes.1. daļa „IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS AR AUGSTĀKO IZGLITĪBU” satur informāciju parizglītības iespējām veiksmīga izglītošanās ceļa izvēlē (sk. 8.–12. lpp.).Šajā nodaļā ir raksturotas augstākā līmeņa studiju programmas, paskaidrotas atšķirībasstarp studiju programmām, izskatīti jautājumi par ārvalstīs iegūto akadēmisko grādu unizglītības dokumentu pielīdzināšanu Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vaidiplomam. Nodaļā ievietota informācija par palīdzības saņemšanas iespējāmpiemērotāko studiju programmu izvēlē, kā arī absolventu iespējām darba tirgū.2. daļa „IZGLĪTĪBAS IESTĀDES” satur šādas nodaļas:· „Profesionālo interešu jomas ar apgūstamajām studiju programmām” (sk. 13.–19. lpp.). Visas studiju programmas, kuras var apgūt Latvijas austākās izglītībasiestādēs, ir sagrupētas pa interešu jomām (dabas, vides zinības, izglītība, komunikācijaun mediji u. c.). Izvēlieties savu interešu jomu, iepazīstieties ar studiju programmām,kuras aptver šī joma, un izpētiet, kurās izglītības iestādēs tās var apgūt. Līdzās katraistudiju programmai norādīti izglītības iestāžu kārtas numuri šajā izdevumā.· „Augstskolas”. Šeit Jūs atradīsiet informāciju par prasībām, kritērijiem un kārtībuuzņemšanai augstskolu studiju programmās (sk. 20.–21. lpp.), kā arī informāciju parvalsts un juridisko personu dibinātajām (akreditētām) augstskolām (sk. 22.–82. lpp.).Sākumā uzskaitītas izglītības iestādes Rīgā, pēc tam Latvijas reģionos.Informācija par katru izglītības iestādi mūsu izdevumā ir šāda:· pilns izglītības iestādes nosaukums, adrese, tālruņa numurs uzziņām, fakss,e-pasts, mājas lapas adrese;· apgūstamo studiju programmu nosaukumi, programmu veidi (akadēmiskā vaiprofesionālā), izglītības ieguves ilgums, valoda, formas, ziņas par uzņemšanasnosacījumiem, iestājpārbaudījumiem.Ziņas par studiju programmu licencēšanu un akreditāciju meklējiet Augstākās izglītībaskvalitātes novērtēšanas centra mājas lapā: www.aiknc.lv.Grāmata ietver informāciju par akadēmiskā maģistra, profesionālā maģistra, otrā līmeņaaugstākajām profesionālajām studiju programmām. Augstskolu sarakstā atradīsiet informāciju arīpar augstskolu filiālēm, kuras atrodas citās Latvijas pilsētās.3. daļa „IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS APGŪSTAMĀS AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJUPROGRAMMAS ALFABĒTISKĀ SECĪBĀ” palīdzēs Jums ātri sameklētinteresējošo programmu un izglītības iestādes, kurās to var apgūt (sk. 83.– 86. lpp.).Nodarbinātības valsts aģentūras Karjeras attīstības atbalsta nodaļas speciālisti ir apkopojuši unstrukturējuši informāciju, iegūtu 2012. gada maijā-jūnijā.Būsim gandarīti, ja šī grāmata palīdzēs Jums atrast vispiemērotāko izglītības iestādi. GaidīsimJūsu priekšlikumus turpmākās informācijas sagatavošanai!3


SATURS1. daļaIZGLĪTĪBAS IESPĒJAS AR AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU ............................... 8Augstākās izglītības “pakāpieni” .................................................................................................................... 8Izglītības iespējas ar augstāko izglītību .......................................................................................................... 9Augstākā līmeņa <strong>studijas</strong>: daži padomi studētgribētājiem .............................................................................. 9Vai ir iespējams saņemt valsts garantētu kredītu .......................................................................................... 10Jūsu palīgi studiju izvēlē ............................................................................................................................... 10Absolventu iespējas darba tirgū .................................................................................................................... 112. daļaIZGLĪTĪBAS IESTĀDES ............................................................................................... 13Profesionālo interešu jomas ar apgūstamajām specialitātēm (studiju programmām) .................................. 13Būvniecība .................................................................................................................................................... 13Dabas, vides zinības...................................................................................................................................... 13Drošība, glābšana, aizsardzība ...................................................................................................................... 13Ēdināšana, pārtikas rūpniecība ..................................................................................................................... 14Ekonomika, finanses un apdrošināšana ........................................................................................................ 14Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika...................................................................... 14Humanitārās zinātnes .................................................................................................................................... 14Informācijas tehnoloģijas .............................................................................................................................. 15Izglītība ......................................................................................................................................................... 15Kokapstrāde .................................................................................................................................................. 16Komunikācija un mēdiji ............................................................................................................................... 16Lauksaimniecība, zivsaimniecība ................................................................................................................. 16Māksla, kultūra ............................................................................................................................................. 16Mežsaimniecība ............................................................................................................................................ 16Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība) .................................... 16Sociālā palīdzība, psiholoģija ....................................................................................................................... 17Sociālās un tiesību zinātnes .......................................................................................................................... 17Tirgzinības .................................................................................................................................................... 17Transports, loģistika ..................................................................................................................................... 17Tūrisms, atpūta, viesmīlība ........................................................................................................................... 18Vadība un administrēšana ............................................................................................................................. 18Veselības aprūpe un rehabilitācija ................................................................................................................ 19AUGSTSKOLAS ........................................................................................................................................ 20Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās ....................................... 20<strong>Valsts</strong> augstskolas ................................................................................................................................... 22RĪGA1 Latvijas Universitāte ................................................................................................................... 222 Rīgas Stradiņa universitāte .......................................................................................................... 355


3 Rīgas Tehniskā universitāte ......................................................................................................... 384 Banku augstskola ......................................................................................................................... 455 Rīgas Ekonomikas augstskola ...................................................................................................... 466 Rīgas Juridiskā augstskola .......................................................................................................... 477 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) ..................................................... 478 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ................................................................................. 499 Latvijas Jūras akadēmija ............................................................................................................. 5010 Latvijas Kultūras akadēmija ........................................................................................................ 5011 Latvijas Mākslas akadēmija ........................................................................................................ 5112 Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija .................................................................................. 5213 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija ........................................................................................ 52ALŪKSNE14 RPIVA Alūksnes filiāle ............................................................................................................... 53CĒSIS15 RPIVA Cēsu filiāle ...................................................................................................................... 53DAUGAVPILS16 Daugavpils universitāte ................................................................................................................ 53JELGAVA17 Latvijas Lauksaimniecības universitāte ....................................................................................... 58JĒKABPILS18 RPIVA Jēkabpils filiāle ............................................................................................................... 63KULDĪGA19 RPIVA Kuldīgas filiāle ................................................................................................................ 64LIEPĀJA20 Liepājas Universitāte ................................................................................................................... 64MADONA21 Rēzeknes augstskolas Madonas filiāle ......................................................................................... 66RĒZEKNE22 Rēzeknes Augstskola ................................................................................................................... 67TUKUMS23 RPIVA Tukuma filiāle ................................................................................................................ .69VALMIERA24 Vidzemes Augstskola .................................................................................................................. 70VENTSPILS25 Ventspils augstskola .................................................................................................................... 71Juridisko personu dibinātās augstskolas .......................................................................................... 73RĪGA26 Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA) ....................................................................................... 7327 Biznesa augstskola „Turība” ........................................................................................................ 7328 Ekonomikas un kultūras augstskola ............................................................................................. 7429 Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) .............................................................. 7530 Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola ....................................................................... 7531 Rīgas Aeronavigācijas institūts ................................................................................................... 7532 Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA) ....................... 7633 Vadības un sociālā darba augstskola „Attīstība” ......................................................................... 7734 Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola ........................................................................ 7835 Sociālo tehnoloģiju augstskola ................................................................................................... 786


36 Transporta un sakaru institūts ...................................................................................................... 78JŪRMALA37 Latvijas Kristīgā akadēmija ......................................................................................................... 79DAUGAVPILS38 BSA Daugavpils filiāle ................................................................................................................ 8039 Transporta un sakaru institūta Latgales filiāle ............................................................................. 8140 RISEBA Daugavpils filiāle .......................................................................................................... 8141 Vadības un sociālā darba augstskolas „Attīstība” Daugavpils filiāle ........................................... 8142 Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Daugavpils filiāle ........................................ 82LIEPĀJA43 BSA Liepājas filiāle ..................................................................................................................... 82RĒZEKNE44 Vadības un sociālā darba augstskolas „Attīstība” Rēzeknes filiāle ............................................. 823. daļaIZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS APGŪSTAMĀS AUGSTĀKĀ LĪMEŅASTUDIJU PROGRAMMAS ALFABĒTISKĀ SECĪBĀ ............................. 837


1. DAĻAIZGLĪTĪBAS IESPĒJAS AR AUGSTĀKO IZGLĪTĪBUAugstākās izglītības „pakāpieni”Augstāko izglītību var iegūt, studējot dažāda līmeņa un veida izglītības programmās, kuras dalāsdivās grupās: pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmas.Pamat<strong>studijas</strong> ietver:koledžas (1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības) studiju programmas. Studiju ilgums2–3 gadi, absolventi iegūst 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju;profesionālā bakalaura studiju programmas. Studiju ilgums – vismaz 4 gadi, absolventiiegūst 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju;akadēmiskā bakalaura programmas. Studiju ilgums 3–4 gadi, absolventi iegūst bakalauragrādu;2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Studiju ilgums – vismaz 4 gadi,absolventi iegūst 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju.Augstākā līmeņa <strong>studijas</strong> ietver:2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas (turpinājums pēc koledžasstudijām). Studiju ilgums – vismaz 2 gadi, absolventi iegūst 5. līmeņa profesionālokvalifikāciju;2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas (turpinājums pēc bakalaurastudijām). Studiju ilgums – vismaz gads, absolventi iegūst 5. līmeņa profesionālokvalifikāciju;profesionālā maģistra programmas. Studiju ilgums – vismaz gads, absolventi iegūst 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju un/vai profesionālā maģistra grādu profesionālās darbībasjomā;maģistra studiju programmas. Studiju ilgums 1–2 gadi, absolventi iegūst maģistra grādunoteiktā zinātņu nozarē;doktora studiju programmas. Studiju ilgums 3–4 gadi, absolventi iegūst doktora zinātniskogrādu.Šajā grāmatā ir apkopotas izglītības iespējas pēc iegūtās profesionālās augstākās izglītības (5.līmeņa profesionālā kvalifikācija) vai bakalaura studijām.8


Izglītības iespējas ar augstāko izglītībuAkadēmiskā izglītībaMaģistra studijuprogrammas2. līmeņa profesionālā augstākā izglītībaProfesionālā maģistrastudiju programmasOtrā līmeņa austākāsprofesionālās studijuprogrammasUZŅEMŠANASNOSACĪJUMI:- bakalaura grāds(akadēmiskais vaiprofesionālais) tajā pašāvai radniecīgā zinātņunozarē;- augstākā profesionālāizglītība, kurā ietvertaatbilstošās bakalaurastudiju programmasobligātā daļaCIK ILGI?1 – 2 gadiKO IEGŪSIET?Maģistra grādu un tiesībasturpināt <strong>studijas</strong> doktorantūrādoktora grāda iegūšanaiUZŅEMŠANASNOSACĪJUMI:- bakalaura grāds(akadēmiskais vaiprofesionālais) tajā pašāvai radniecīgā zinātņunozarē;- profesionālā kvalifikācija,kura iegūta, pabeidzotvismaz 4 gadu studijuprogrammuCIK ILGI?1 – 2 gadiKO IEGŪSIET?Profesionālās augstākāsizglītības maģistra grādu,5. līmeņa profesionālokvalifikāciju* un tiesībasturpināt <strong>studijas</strong> doktorantūrādoktora grāda iegūšanai(izpildot uzņemšanas prasībasattiecīgajā doktora studijuprogrammā)UZŅEMŠANASNOSACĪJUMI:- bakalaura grāds tajā pašāvai radniecīgā zinātņunozarēCIK ILGI?Vismaz gadsKO IEGŪSIET?5. līmeņa profesionālokvalifikāciju* un tiesībasturpināt <strong>studijas</strong> akadēmiskajāsstudiju programmās (izpildotatbilstošās akadēmiskāsprogrammas prasības)* 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija – noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dodiespēju patstāvīgi analizēt, pieņemt lēmumus, projektēt un/vai plānot, organizēt, vadīt, kontrolētun/vai veikt zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē.Augstākā līmeņa <strong>studijas</strong>: daţi padomi studētgribētājiemAugstākā līmeņa studiju organizācija zināmā mērā atšķiras no pamatstudiju organizācijas, jo<strong>studijas</strong> ir vairāk specializētas, tās notiek vairākās apakšnozarēs, lielāks ir izvēles priekšmetuskaits, akcents ir likts uz studentu individuālajām studijām.Kāda ir atšķirība starp studiju programmām?Akadēmiskā maģistra studiju programmās ir vairāk teoriju un zinātniskās pētniecības, mazākpraktiskās apmācības. Profesionālā maģistra studiju programmas ir tādas, kur apvienotasakadēmiskās <strong>studijas</strong> ar profesionālajām iemaņām. Profesionālās studiju programmas ir vairākpraktiskas, augstākajā līmenī tiek apgūtas profesijā nepieciešamās prasmes un iemaņas.9


Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājas lapā www.nva.gov.lv, sadaļā „Karjeraspakalpojumi” Jūs varat iegūt informāciju par izglītības turpināšanas iespējām un karjerasveidošanas jautājumiem.Informāciju par augstākā līmeņa studiju programmām Latvijā un ārzemēs, programmu akreditācijastermiņiem var iegūt arī mājas lapās:http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/augstaka-izglitiba.htmlhttp://www.aiknc.lv/lv/http://sf.viaa.gov.lv/lat/augstaka_izglitiba/http://europa.eu/pol/educ/index_lv.htmhttp://ec.europa.eu/ploteus/http://www.studentnet.lv/http://www.niid.lv/http://www.nva.gov.lv/ Karjeras pakalpojumiLielākajās Latvijas augstskolās, piemēram, Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē,Rēzeknes augstskolā darbojas dažādas struktūrvienības – inovāciju, juridisko konsultāciju u.c.centri, kas nodrošina iespēju nostiprināt augstskolā iegūtās teorētiskās zināšanas, bet prakses laikāapgūtās iemaņas pilnveidot darbā ar klientiem. Svarīgi izpētīt arī augstskolas sadarbību arradniecīgām izglītības iestādēm ārzemēs, iespējas studēt un stažēties izvēlētajā virzienā citā valstī.Tātad, izvēloties studiju vietu, ir vērts iepazīties ar dažādām iespējām, kuras augstskola piedāvāstudentiem augstākā līmeņa studiju laikā.Absolventu iespējas darba tirgūAugstākā līmeņa <strong>studijas</strong> atver durvis karjeras iespējām darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šoprogrammu absolventi var veidot karjeru valsts, privātajā sektorā, kā arī dibināt un vadīt savusuzņēmumus, jo izprot globālos procesus, jaunākās savas nozares tendences un konkurētspējaspalielināšanas paņēmienus.Pašlaik Latvijas augstskolas arvien aktīvāk piedāvā starpdisciplinārās (multidisciplinārās)programmas. Vajadzība pēc tām radusies, jo darba tirgū aug nepieciešamība pēc speciālistiem, kasorientētos vairākās nozarēs un spētu veidot sadarbības tiltus un projektus starp pilnīgi atšķirīgāmdarbības jomām, piemēram, medicīna un inženierzinātnes, jurisprudence un lingvistika utt.Starpdisciplinārās augstākā līmeņa studiju programmas, piemēram, piedāvā:- Rīgas Tehniskā universitāte – „Intelektuālas robotizētas sistēmas” (robotu kinemātika,fizika, datorsistēmas); „Medicīnas inženierija un fizika” (medicīna, fizika, inženierzinības);„Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība” (jaunā programma: loģistika, mārketings,elektroniskā komercija).;- Latvijas Universitāte – „Baltijas jūras reģiona <strong>studijas</strong>” (humanitāro, sociālo un videszinību jomas), „Telpiskās attīstības plānošana” (ekonomisko, sociālo, vides zinību, kultūraszinību jomas);- Rīgas Stradiņa universitāte – „Biomedicīna” (mikrobioloģija, medicīna, dabas zinātnes);- Latvijas Kultūras akadēmija – „Kultūras un starpkultūru <strong>studijas</strong>” (kultūras vadība,mūsdienu politika, diplomātija); „Muzeju un kultūras mantojuma <strong>studijas</strong>” (jaunāprogramma: muzeoloģija, interdisciplināru pētījumu metodoloģija, kultūrasmenedžments);- Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija – „Organizācijas vadība” (jaunāprogramma: komercdarbība, sociālā labklājība, izglītība);- Vidzemes augstskola – „Sociotehnisku sistēmu modelēšana” (sociālo, inženiertehniskozinību jomas);11


- Rīgas Juridiskā augstskola – „Jurists lingvists” (tiesību un valodniecības zinātnes);- Banku augstskola – „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” (īsteno sadarbībā arLatvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju; jomas: tulkošana,menedžments, māksla, uzņēmējdarbība) u.c.Multidisciplinārās programmas Latvijas augstskolās, kā prognozē speciālisti, ir ļoti perspektīvas, joveicina sadarbību starp dažādu jomu pārstāvjiem un paplašina speciālista konkurētspējas darbatirgū.12


2. DAĻAIZGLĪTĪBAS IESTĀDESPROFESIONĀLO INTEREŠU JOMAS ARAPGŪSTAMAJĀM SPECIALITĀTĒM(STUDIJU PROGRAMMĀM)BūvniecībaAinavu arhitektūra ........................................................................................................................................... 17Arhitektūra ......................................................................................................................................................... 3Būvniecība ......................................................................................................................................................... 3Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana...................................................................................... 3Būvzinātne ....................................................................................................................................................... 17Hidroinženierzinātne ........................................................................................................................................ 17Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija .................................................................................................................. 3Siltumenerģētika un siltumtehnika .................................................................................................................... 3Transportbūves .................................................................................................................................................. 3Zemes ierīcība .................................................................................................................................................. 17Dabas, vides zinībasBioloģija ...................................................................................................................................................... 1, 16Farmācija ........................................................................................................................................................... 1Fizika ........................................................................................................................................................... 1, 16Ģeogrāfija .......................................................................................................................................................... 1Ģeoloģija ........................................................................................................................................................... 1Ģeomātika .......................................................................................................................................................... 3Klīniskā farmācija .............................................................................................................................................. 2Ķīmija ............................................................................................................................................................ 1, 3Ķīmijas tehnoloģija ............................................................................................................................................ 3Matemātika .................................................................................................................................................. 1, 16Materiālzinātne .................................................................................................................................................. 3Medicīnas inženierija un fizika .......................................................................................................................... 3Meža ekoloģija un mežkopība ......................................................................................................................... 17Optometrija ........................................................................................................................................................ 1Sociotehnisku sistēmu modelēšana .................................................................................................................. 24Telpiskās attīstības plānošana ............................................................................................................................ 1Vides aizsardzība ............................................................................................................................................. 22Vides inženierzinātne ....................................................................................................................................... 17Vides plānošana ............................................................................................................................................... 16Vides zinātne ................................................................................................................................................. 1, 3Drošība, glābšana, aizsardzībaDarba aizsardzība un drošība ........................................................................................................................... 17Darba aizsardzība......................................................................................................................................... 3, 16Darba vides aizsardzība un ekspertīze ............................................................................................................... 1Komandējošā sastāva virsnieks ....................................................................................................................... 12Muitas un nodokļu administrēšana .................................................................................................................... 3Robežapsardze ................................................................................................................................................. 22Ugunsdrošība un civilā aizsardzība ................................................................................................................... 313


Ēdināšana, pārtikas rūpniecībaPārtikas higiēna ................................................................................................................................................ 17Pārtikas zinātne ................................................................................................................................................ 17Uzturzinātne ............................................................................................................................................. 1, 2, 17Ekonomika, finanses un apdrošināšanaBizness un tiesības Eiropas Savienībā ............................................................................................................... 2Biznesa menedžments ...................................................................................................................................... 35Biznesa vadība ................................................................................................................................................. 28Biznesa vides vadība........................................................................................................................................ 24Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana...................................................................................... 3Cilvēku resursu vadīšana ............................................................................................................... 26, 30, 38, 42Ekonomika ................................................................................................................................... 1, 3, 16, 17, 36Finanses ....................................................................................................................................................... 4, 22Finanšu ekonomika ............................................................................................................................................ 1Finanšu vadība ....................................................................................................................................... 4, 17, 22Grāmatvedība un audits ..................................................................................................................................... 1Inovācijas un uzņēmējdarbība ........................................................................................................................... 3Inovatīvā uzņēmējdarbība .................................................................................................................................. 4Meža ekonomika un politika............................................................................................................................ 17Muitas un nodokļu administrēšana .................................................................................................................... 3Starptautiskais bizness ................................................................................................................................. 1, 32Starptautiskās attiecības (Ekonomika) ............................................................................................................... 1Starptautiskās finanses ............................................................................................................................... 32, 38Starptautiskās finanses un banku darbība .......................................................................................................... 4Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana ............................................................................. 3Tiesības un finanses ........................................................................................................................................... 6Uzņēmējdarbība un vadīšana ............................................................................................................................. 3Uzņēmējdarbības finanses ................................................................................................................................. 3Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana ........................................................................................ 26, 38, 43Uzņēmējdarbības vadība ...................................................................................... 4, 5, 16, 17, 25, 27, 29, 32, 40Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētikaAutomātika un datortehnika............................................................................................................................... 3Dzelzceļa elektrosistēmas .................................................................................................................................. 3Elektronika............................................................................................................................................. 3, 25, 36Elektrotehnoloģiju datorvadība .......................................................................................................................... 3Enerģētika un elektrotehnika ............................................................................................................................. 3Intelektuālās robotizētas sistēmas ...................................................................................................................... 3Hidroinženierzinātne ........................................................................................................................................ 17Nanoinženierija .................................................................................................................................................. 3Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija .................................................................................................................. 3Siltumenerģētika un siltumtehnika .................................................................................................................... 3Telekomunikācijas ............................................................................................................................................. 3Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas ..................................................................... 3Transporta elektronika un telemātika................................................................................................................. 3Humanitārās zinātnesAngļu filoloģija ............................................................................................................................................ 1, 16Arhīvniecība .................................................................................................................................................... 22Baltijas jūras reģiona <strong>studijas</strong> ............................................................................................................................ 1Baltu filoloģija ................................................................................................................................................... 1Bībeles māksla ................................................................................................................................................. 37Bibliotēkzinātne un informācija ......................................................................................................................... 1Dokumentu un arhīvu pārvaldība ...................................................................................................................... 1Eiropas <strong>studijas</strong> ............................................................................................................................................ 1, 2614


Filoloģija .......................................................................................................................................................... 22Filozofija ............................................................................................................................................................ 1Juridisko tekstu tulkošana ................................................................................................................................ 25Jurists – lingvists ............................................................................................................................................... 6Klasiskā filoloģija .............................................................................................................................................. 1Krievu filoloģija .......................................................................................................................................... 1, 16Latviešu filoloģija ...................................................................................................................................... 16, 20Orientālistika ..................................................................................................................................................... 1Politikas zinātne ................................................................................................................................................. 1Rakstiskā tulkošana ........................................................................................................................................... 1Rakstniecības <strong>studijas</strong> ...................................................................................................................................... 20Romāņu valodu un kultūru <strong>studijas</strong> ................................................................................................................... 1Salīdzināmā filoloģija ...................................................................................................................................... 16Starpkultūru attiecības ..................................................................................................................................... 16Tehniskā tulkošana ............................................................................................................................................ 3Teoloģija ...................................................................................................................................................... 1, 37Tulkošanas metodika un prakse ....................................................................................................................... 34Tulks, tulkotājs ................................................................................................................................................ 16Vācu filoloģija ............................................................................................................................................. 1, 16Vēsture ......................................................................................................................................................... 1, 16Informācijas tehnoloģijasAutomātika un datortehnika............................................................................................................................... 3Biznesa informātika ........................................................................................................................................... 3Datorsistēmas ......................................................................................................................................... 3, 22, 29Datorzinātnes ................................................................................................................................... 1, 16, 25, 36Elektrotehnoloģiju datorvadība .......................................................................................................................... 3Informācijas sistēmu vadība ...................................................................................................................... 36, 39Informācijas tehnoloģijas ....................................................................................................................... 3, 17, 20Telekomunikācijas ............................................................................................................................................. 3Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas ..................................................................... 3Transporta elektronika un telemātika................................................................................................................. 3IzglītībaDažādības pedagoģiskie risinājumi ................................................................................................................... 1Dejas pedagoģija ................................................................................................................................................ 7Deju un ritmikas skolotājs ................................................................................................................................. 7Izglītības psihologs .......................................................................................................................................... 16Izglītības vadība ................................................................................................................................................. 1Izglītības zinātnes .............................................................................................................................................. 1Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā (pedagoģijas teorija un vēsture) .......................................................... 20Latviešu valodas un literatūras skolotājs ......................................................................................................... 22Mūzikas pedagoģija ........................................................................................................................................... 7Pamatizglītības skolotājs ................................................................................................................. 7, 15, 18, 19Pedagoģija ................................................................................................................................... 1, 7, 16, 17, 22Pirmsskolas izglītības skolotājs ......................................................................................................................... 7Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs ....................................................................................................... 16Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs ..................................................................................................... 16Reliģijas pedagoģija......................................................................................................................................... 22Skolotājs ............................................................................................................................................................ 1Skolotājs logopēds ....................................................................................................................................... 7, 19Speciālā pedagoģija ......................................................................................................................................... 22Sporta zinātne .................................................................................................................................................. 13Surdopedagogs ................................................................................................................................................. 22Vēstures un kultūras vēstures skolotājs ........................................................................................................... 22Vidējās izglītības skolotājs .......................................................................................................................... 7, 16Vispārējās izglītības skolotājs .......................................................................................................................... 2015


KokapstrādeKoksnes materiāli un tehnoloģija .................................................................................................................... 17Komunikācija un mēdijiAudiovizuālā mediju māksla ........................................................................................................................... 32Jauno mediju māksla........................................................................................................................................ 20Komunikācija un mediju <strong>studijas</strong> ...................................................................................................................... 2Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā ................................................................... 38Komunikācijas zinātne ....................................................................................................................................... 1Pārvaldība un komunikācija............................................................................................................................. 24Sabiedriskās attiecības ..................................................................................................................................... 27Sabiedrisko attiecību vadība ............................................................................................................................ 32Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība ....................................................................................................... 2Lauksaimniecība, zivsaimniecībaAinavu arhitektūra ........................................................................................................................................... 17Lauksaimniecība .............................................................................................................................................. 17Lauksaimniecības inženierzinātne ................................................................................................................... 17Zemes ierīcība .................................................................................................................................................. 17Māksla, kultūraAudiovizuālā mediju māksla ........................................................................................................................... 32Baltijas jūras reģiona <strong>studijas</strong> ............................................................................................................................ 1Bībeles māksla ................................................................................................................................................. 37Dizains ............................................................................................................................................................. 26Horeogrāfija ....................................................................................................................................................... 8Jauno mediju māksla........................................................................................................................................ 20Kultūras un sociālā antropoloģija ...................................................................................................................... 1Kultūras vēsture un teorija ............................................................................................................................... 16Māksla ........................................................................................................................................... 10, 11, 16, 20Mākslas terapija ................................................................................................................................................. 2Materiālu dizains un tehnoloģija ........................................................................................................................ 3Mūzika ............................................................................................................................................................... 8Mūzikas pedagoģija ........................................................................................................................................... 7Mūzikas terapija .............................................................................................................................................. 20Romāņu valodu un kultūru <strong>studijas</strong> ................................................................................................................... 1Starpkultūru attiecības ..................................................................................................................................... 16MeţsaimniecībaMeža darbi un tehnika ..................................................................................................................................... 17Meža ekoloģija un mežkopība ......................................................................................................................... 17Meža ekonomika un politika............................................................................................................................ 17Rūpniecība(mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)Apģērbu un tekstila tehnoloģija ......................................................................................................................... 3Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve .......................................................................................................... 3Ķīmija ............................................................................................................................................................ 1, 3Ķīmijas tehnoloģija ............................................................................................................................................ 3Materiālu dizains un tehnoloģija ........................................................................................................................ 3Nanoinženierija .................................................................................................................................................. 3Pārtikas higiēna ................................................................................................................................................ 17Pārtikas zinātne ................................................................................................................................................ 1716


Ražošanas inženierzinības un vadība ................................................................................................................. 3Ražošanas tehnoloģija ....................................................................................................................................... 3Transportbūves .................................................................................................................................................. 3Uzturzinātne ............................................................................................................................................. 1, 2, 17Visaptverošā kvalitātes vadība ........................................................................................................................... 3Sociālā palīdzība, psiholoģijaKarjeras konsultants............................................................................................................................. 17, 20, 22Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists .......................................................................................... 16Konsultatīvā psiholoģija .................................................................................................................................. 34Psiholoģija (sociālā psiholoģija) ...................................................................................................................... 16Psiholoģija ............................................................................................................................................... 1, 7, 30Sociālais darbs ................................................................................................................. 1, 2, 16, 20, 33, 41, 44Sociālās un tiesību zinātnesArhīvniecība .................................................................................................................................................... 22Baltijas jūras reģiona <strong>studijas</strong> ............................................................................................................................ 1Bibliotēkzinātne un informācija ......................................................................................................................... 1Bizness un tiesības Eiropas Savienībā ............................................................................................................... 2Cilvēku resursu vadīšana ............................................................................................................... 26, 30, 38, 42Dokumentu un arhīvu pārvaldība ...................................................................................................................... 1ES tiesības un politika ....................................................................................................................................... 6Filozofija ............................................................................................................................................................ 1Juridisko tekstu tulkošana ................................................................................................................................ 25Jurists – lingvists ............................................................................................................................................... 6Kariatīvais sociālais darbs ............................................................................................................................... 37Kultūras un sociālā antropoloģija ...................................................................................................................... 1Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija .......................................................................................... 17Pārrobežu komerctiesības .................................................................................................................................. 6Politika un valsts pārvaldība .............................................................................................................................. 2Politikas zinātne ................................................................................................................................................. 1Privāttiesības .............................................................................................................................................. 26, 38Sociālā antropoloģija ......................................................................................................................................... 2Sociālo procesu analīze un vadība ..................................................................................................................... 2Socioloģija ......................................................................................................................................................... 1Sociotehnisku sistēmu modelēšana .................................................................................................................. 24Starptautiskās attiecības (Ekonomika) ............................................................................................................... 1Starptautiskās attiecības ..................................................................................................................................... 2Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības ............................................................................................ 6Starptautiskās un Eiropas tiesības ...................................................................................................................... 6Tiesības un finanses ........................................................................................................................................... 6Tiesību zinātnes ............................................................................................................... 1, 2, 16, 21, 22, 27, 35TirgzinībasInovācijas un uzņēmējdarbība ........................................................................................................................... 3Inovatīvā uzņēmējdarbība .................................................................................................................................. 4Uzņēmējdarbība un vadīšana ............................................................................................................................. 3Uzņēmējdarbības finanses ................................................................................................................................. 3Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana ........................................................................................ 26, 38, 43Uzņēmējdarbības vadība ...................................................................................... 4, 5, 16, 17, 25, 27, 29, 32, 40Transports, loģistikaAutomobiļu transports ....................................................................................................................................... 3Aviācijas transports ........................................................................................................................................... 3Dzelzceļa elektrosistēmas .................................................................................................................................. 317


Dzelzceļa transports ........................................................................................................................................... 3Jūras transports .................................................................................................................................................. 9Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība .................................................................................................... 3Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība .......................................................................................................31Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas ..................................................................... 3Transporta elektronika un telemātika................................................................................................................. 3Transportbūves .................................................................................................................................................. 3Transportu sistēmu inženierija ........................................................................................................................... 3Transportsistēmu vadīšana ............................................................................................................................... 31Tūrisms, atpūta, viesmīlībaTūrisma stratēģiskā vadība ........................................................................................................................ 24, 27Vadība un administrēšanaBiznesa menedžments ...................................................................................................................................... 35Biznesa vadība ................................................................................................................................................. 28Biznesa vides vadība........................................................................................................................................ 24Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana...................................................................................... 3Cilvēku resursu vadīšana ............................................................................................................... 26, 30, 38, 42Dokumentu un arhīvu pārvaldība ...................................................................................................................... 1Ekonomika ................................................................................................................................... 1, 3, 16, 17, 36ES tiesības un politika ....................................................................................................................................... 6Finanšu vadība ....................................................................................................................................... 4, 17, 22Grāmatvedība un audits ..................................................................................................................................... 1Informācijas sistēmu vadība ...................................................................................................................... 36, 39Inovācijas un uzņēmējdarbība ........................................................................................................................... 3Inovatīvā uzņēmējdarbība .................................................................................................................................. 4Komandējošā sastāva virsnieks ....................................................................................................................... 12Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā ................................................................... 38Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība .................................................................................................... 3Muitas un nodokļu administrēšana .................................................................................................................... 3Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija .......................................................................................... 17Organizāciju vadība ............................................................................................................................... 7, 14, 23Pārvaldība un komunikācija............................................................................................................................. 24Personāla vadība ........................................................................................................................................ 32, 40Politika un valsts pārvaldība .............................................................................................................................. 2Projektu vadība .................................................................................................................................... 17, 32, 40Projektu vadīšana ............................................................................................................................................... 1Publiskā pārvalde ............................................................................................................................................. 27Ražošanas inženierzinības un vadība ................................................................................................................. 3Sabiedrības pārvalde ........................................................................................................................................ 17Sabiedrības un iestāžu vadība .......................................................................................................................... 16Sabiedrības vadība ............................................................................................................................................. 1Sabiedrisko attiecību vadība ............................................................................................................................ 32Sociālo procesu analīze un vadība ..................................................................................................................... 2Starptautiskais bizness ................................................................................................................................. 1, 32Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana ............................................................................. 3Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība .......................................................................................................31Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība ....................................................................................................... 2Transportsistēmu vadīšana ............................................................................................................................... 31Tūrisma stratēģiskā vadība ........................................................................................................................ 24, 27Uzņēmējdarbība un vadīšana ............................................................................................................................. 3Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana ........................................................................................ 26, 38, 43Uzņēmējdarbības vadība ...................................................................................... 4, 5, 16, 17, 25, 27, 29, 32, 40Uzņēmumu un organizāciju vadīšana ................................................................................................................ 3Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās ........................................................................................................ 4Vadība un administrēšana ................................................................................................................................ 32Vadības zinības .......................................................................................................................... 1, 20, 21, 22, 3618


Visaptverošā kvalitātes vadība ........................................................................................................................... 3Veselības aprūpe un rehabilitācijaAudiologopēdija ................................................................................................................................................ 2Biomedicīna ....................................................................................................................................................... 2Farmācija ........................................................................................................................................................... 1Fizioterapija ....................................................................................................................................................... 2Klīniskā farmācija .............................................................................................................................................. 2Mākslas terapija ................................................................................................................................................. 2Māszinības ..................................................................................................................................................... 1, 2Medicīna – rezidentūra ...................................................................................................................................... 1Medicīnas inženierija un fizika .......................................................................................................................... 3Mūzikas terapija .............................................................................................................................................. 20Optometrija ........................................................................................................................................................ 1Sabiedrības veselība........................................................................................................................................... 2Skolotājs logopēds ....................................................................................................................................... 7, 19Sporta zinātne .................................................................................................................................................. 13Uzturzinātne ............................................................................................................................................. 1, 2, 1719


AUGSTSKOLASNOTEIKUMI PAR PRASĪBĀM, KRITĒRIJIEM UNKĀRTĪBU UZŅEMŠANAI STUDIJU PROGRAMMĀSMK noteikumi nr. 846 no 2006.10.10.Izdoti saskaņā arAugstskolu likuma46.panta otro daļuI. Vispārīgie jautājumi1. Noteikumi nosaka prasības, kritērijus un kārtību uzņemšanai studiju programmās.2. Augstskola vai koledža nedrīkst radīt nekādas tiešas vai netiešas priekšrocības personai attiecībāuz tās uzņemšanu studiju programmā, kas ir pretrunā augstskolas vai koledžas uzņemšanasnoteikumiem, normatīvajiem aktiem vai vispārējiem tiesību principiem.3. Augstskola un koledža līdz kārtējā gada 1.novembrim izstrādā, apstiprina un publisko (arīmājaslapā internetā) uzņemšanas noteikumus studiju programmās (turpmāk – uzņemšanasnoteikumi) nākamajam akadēmiskajam gadam.II. Uzņemšana studiju programmā4. Uzņemšana studiju programmā ietver:4.1. reflektantu reģistrāciju studijām;4.2. konkursa norisi uz studiju vietām;4.3. konkursa rezultātu izziņošanu;4.4. studiju līguma noslēgšanu;4.5. ierakstīšanu studējošo sarakstā (imatrikulāciju).5. Uzņemšanu studiju programmā nodrošina augstskolas vai koledžas izveidota uzņemšanaskomisija. Uzņemšanas komisija darbojas saskaņā ar augstskolas vai koledžas apstiprinātunolikumu.III. Reģistrācija studijām6. Reģistrējoties studijām, persona, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, iesniedziesniegumu (formu nosaka attiecīgā augstskola vai koledža), uzrāda pasi vai personas apliecību un:6.1. vidējo izglītību apliecinošu dokumentu, centralizēto eksāmenu sertifikātus Augstskolu likumā(turpmāk – likums) noteiktajos gadījumos, kā arī uzrāda vai iesniedz citus uzņemšanas noteikumosstudiju programmā noteiktos dokumentus –, ja persona pretendē uz uzņemšanu pilna vai nepilnalaika bakalaura vai profesionālajā studiju programmā, kurā uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūtavidējā izglītība;6.2. iepriekš iegūto augstāko izglītību apliecinošu dokumentu, kas atbilstoši likumam dod tiesībaspretendēt uz uzņemšanu attiecīgajā maģistra vai doktora studiju programmā, kā arī uzrāda vaiiesniedz citus uzņemšanas noteikumos studiju programmā noteiktos dokumentus –, ja personapretendē uz uzņemšanu maģistra vai doktora studiju programmā.7. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievienoAkadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentamvai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.IV. Konkurss, tā norises vispārīgās prasības8. Uzņemšanai studiju programmā augstskola vai koledža rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursusaskaņā ar augstskolas vai koledžas uzņemšanas noteikumiem. Konkursa mērķis ir atlasītatbilstošākos pretendentus izvēlētajā studiju programmā.20


9. Konkursā par uzņemšanu pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studijuprogrammās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība, augstskola vai koledžapamatojas uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, izņemot likumā noteiktos gadījumus.10. Augstskola un koledža nosaka vismaz divus mācību priekšmetus, kuros kārtotā centralizētāeksāmena rezultāts ir konkursa atlases kritērijs.11. Augstskola un koledža, saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi, var noteikt papildu prasībasattiecībā uz speciālu iepriekšējo izglītību, īpašu piemērotību un sagatavotību vai citu nosacījumuizpildi (turpmāk – papildu prasības). Lai konstatētu personas atbilstību augstskolas un koledžasnoteiktajām papildu prasībām, augstskola un koledža var noteikt attiecīgus iestājpārbaudījumus.12. Augstskola un koledža uzņemšanas noteikumos nosaka kārtību, kādā studiju programmā uzņempersonas, kuras saskaņā ar likumu var nekārtot centralizētos eksāmenus, – personas, kurasieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kāarī personas ar īpašām vajadzībām. Augstskola un koledža kārtību, kādā tiek uzņemtas personas,kuras var nekārtot centralizētos eksāmenus, saskaņo ar Augstākās izglītības padomi līdz kārtējāgada 1.novembrim.V. Uzņemšanas noteikumu sastāvdaļas13. Augstskolas un koledžas uzņemšanas noteikumos ietver:13.1. norādi par uzņemšanai studiju programmā nepieciešamo iepriekš iegūto izglītību;13.2. norādi par centralizētajiem eksāmeniem, kurus nepieciešams kārtot uzņemšanai studijuprogrammā;13.3. norādi par uzņemšanai studiju programmā noteiktajām papildu prasībām, ja augstskola vaikoledža ir tādas noteikusi;13.4. konkursa vērtēšanas kritērijus un konkursa noslēguma termiņu;13.5. kārtību, kādā personu uzņem studiju programmā, tai skaitā maģistra un doktora studijuprogrammā;13.6. kārtību, kādā studiju programmā uzņem personu, kas ieguvusi vidējo izglītību līdz2004.gadam, personu, kura izglītību ir ieguvusi ārvalstīs, ievērojot 1994.gada 21.jūnija Konvenciju,ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus, kā arī personu ar īpašām vajadzībām;13.7. personas un augstskolas vai koledžas savstarpējās tiesības un pienākumus uzņemšanasprocesā;13.8. kārtību, kādā personai ir pieejama informācija par uzņemšanas norisi;13.9. kārtību, kādā persona var apstrīdēt un pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītuslēmumus;13.10. ja nepieciešams, citu informāciju.VI. Konkursa rezultātu noteikšana, izziņošana un imatrikulācija14. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina uzņemšanas komisija. Konkursa rezultātus izziņo nevēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.15. Personu imatrikulē studiju programmā ar augstskolas vai koledžas vadības noteiktāsamatpersonas rīkojumu.16. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumānoteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai augstskolas vai koledžas lēmums par atteikšanos imatrikulētšo personu tiktu noformēts rakstiski.17. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumuaugstskolas rektoram vai koledžas direktoram. Augstskolas rektora vai koledžas direktora pieņemtolēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvuNoteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2004.gada 13.decembra Direktīvas2004/114/EEK par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnuapmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīgā darba nolūkā.Ministru prezidenta vietā –aizsardzības ministrsIzglītības un zinātnes ministreA.SlakterisB.Rivža21


VALSTS AUGSTSKOLASRĪGAKārtas Nr.LATVIJAS UNIVERSITĀTE (LU) 1Rīgā, Raiņa bulvārī 19, t. 67034444, f. 67225039e-pasts: lu@lu.lvmājaslapa: www.lu.lvĢeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāteRīgā, Alberta ielā 10, t. 67332704Ģeogrāfija (Am)Studiju virzieni:– dabas un vides ģeogrāfija– cilvēka un reģionālā ģeogrāfijaStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformas2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs vai sociālajās zinātnēs.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2011./2012. akadēmiskā gada LU Ģeogrāfijas bakalaurastudiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7 un bakalauradarba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi).Ģeoloģija (Am)Studiju virzieni:– lietišķā ģeoloģija– pamatiežu ģeoloģija– kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija2 gadi L PIepriekšējā izglītība: dabaszinātņu bakalaura grāds ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē, bioloģijā, ķīmijā, fizikāvai inženierzinātņu bakalaura grāds būvniecībā, vai tiem pielīdzināmā augstākā izglītība.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2011./2012. akadēmiskā gada LU Ģeoloģijas bakalaurastudiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7 un bakalauradarba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi).Telpiskās attīstības plānošana (Pm)Studiju virzieni:– teritorijas plānošana– vides plānošana– ģeoinformātika2 gadi L PKonkursa vērtējuma kritērijs: iestājpārbaudījums ar papildu nosacījumu: pieredzes izklāsts atbilstoši studijuprogrammas profilam (teritoriju un vides plānošana, plānošanas un vadības darbs privātajā sektorā, pašvaldību vaivalsts iestādēs), norādot dalību konkrētu plānošanas dokumentu vai projektu izstrādē un īstenošanā.Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tiem pielīdzināmāaugstākā izglītība.Vides zinātne (Am) 2 gadi L P22


Konkursa vērtējuma kritērijs: iestājpārbaudījums.Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība dabaszinātnēs, vides zinātnē,inženierzinātnēs, lauksaimniecības vai meža zinātnēs vai tiem pielīdzināmā augstākā izglītība.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2011./2012. akadēmiskā gada LU Vides zinātnes bakalaurastudiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7 (labi) unbakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi).Bioloģijas fakultāteRīgā, Kronvalda bulvārī 4, t. 67034861StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasBioloģija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds dabaszinātnēs, 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība bioloģijā,lauksaimniecības zinātnēs un medicīnā vai tai pielīdzināmā augstākā izglītība.Uzturzinātne (Am) 2 gadi L PKonkursa vērtējuma kritērijs: iestājpārbaudījums.Iepriekšējā izglītība: 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā vai zobārstniecībā vai tai pielīdzināmāaugstākā izglītība; bakalaura vai maģistra grāds dabaszinātnēs, veselības zinātnēs, farmācijā, pārtikas ķīmijā,pārtikas zinībās un pārtikas zinātnē, sporta pedagoģijā un veselības izglītībā, veterinārmedicīnā un citāsradniecīgās nozarēs.Juridiskā fakultāteRīgā, Raiņa bulvārī 19, t. 67034560StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasTiesību zinātnes (Am)Studiju virzieni:– civiltiesiskās zinātnes– krimināltiesiskās zinātnes– valsts un administratīvo tiesību zinātnes1 gadsN – 1,5-2gadiLP, NIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds tiesību zinātnēs, kas iegūts četrgadīgās studiju programmās;2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai tai pielīdzināmā augstākā izglītība.Tiesību zinātnes (Pm)2 gadiN – 2,5gadiLP, NIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds tiesību zinātnē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesībuzinātnē.Humanitāro zinātņu fakultāteRīgā, Visvalţa ielā 4a, t. 67034841StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasBaltijas jūras reģiona <strong>studijas</strong> (Am) 2 gadi A PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai tam pielīdzināmā izglītība.Papildnosacījums: nepieciešamas angļu valodas zināšanas, kuras apliecina TOEFL (Test of English as a ForeignLanguage Test) Internet – based vismaz 80 punkti vai Paper-based vismaz 550 punkti vai IELTS (InternationalEnglish Language Testing System) vismaz 6 punkti, vai Cambridge Certificate of Proficiency in English – C;Cambridge Certificate in Advanced English – B, vai sekmīgs vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītībasdokumentā, izņemot gadījumus, kad angļu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.23


Baltu filoloģija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds humanitārajās zinātnēs vai tam pielīdzināmā augstākā akadēmiskā izglītība.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2011./2012. akadēmiskā gada LU Baltu filoloģijasbakalaura studiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 unbakalaura darba vērtējums ir 9 (teicami) vai 10 (izcili).Klasiskā filoloģija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai maģistra grāds, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tiempielīdzināma augstākā izglītība.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2011./2012. akadēmiskā gada LU Klasiskās filoloģijasbakalaura studiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 unbakalaura darba vērtējums ir 9 (teicami) vai 10 (izcili);Papildnosacījums: personām, kurām izglītības dokumentā nav vērtējuma latīņu/sengrieķu valodā un antīkajāliteratūrā, maģistra studiju programmas 1. studiju gadā ir papildus jāapgūst izlīdzinošais kursu modulis (latīņuvaloda, sengrieķu valoda, antīkā literatūra Eiropas kultūrvēstures kontekstā).Krievu filoloģija (Am) 2 gadi K PIepriekšējā izglītība: humanitāro zinātņu bakalaura grāds krievu filoloģijā vai tam atbilstošā augstākā akadēmiskāizglītība.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2011./2012. akadēmiskā gada LU Krievu filoloģijasbakalaura studiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 unbakalaura darba vērtējums ir 9 (teicami) vai 10 (izcili).Kultūras un sociālā antropoloģija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tiem pielīdzināmaaugstākā izglītība.Angļu filoloģija (Am)Moduļi:– valodniecība– literatūra– metodika2 gadi L, A PIepriekšējā izglītība: bakalaura vai maģistra grāds, vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tiempielīdzināmā augstākā izglītība.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2011./2012. akadēmiskā gada LU Angļu filoloģijasbakalaura studiju programmas absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 6 (gandrīz labi).Papildnosacījums: personām, kuras nav LU Angļu filoloģijas bakalaura studiju programmas absolventi, unārvalstniekiem, piesakoties studiju programmā, nepieciešamas angļu valodas zināšanas, kuras apliecina TOEFL(Test of English as a Foreign Language Test) Internet-based vismaz 80 punkti vai Paper-based vismaz 550 punktivai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 6 punkti, vai Cambridge Certificate ofProficiency in English – C1; Cambridge Certificate in Advanced English – C2, Pearson Test of English C2, vaivērtējums angļu valodā, kas nav zemāks par 6 (gandrīz labi), iepriekšējās izglītības dokumentā, izņemotgadījumus, kad angļu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.Orientālistika (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: humanitāro zinātņu bakalaura grāds.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2011./2012. akadēmiskā gada LU Āzijas studiju bakalauraprogrammas absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 6 (gandrīz labi),Papildnosacījums: nepieciešamas zināšanas kādā no programmā pārstāvētajām Austrumu valodām atbilstošispecializēto reģiona studiju apguvei, ko apliecina dokuments par vidējā līmeņa (divu – trīs gadu) valodas apguvi.Romāņu valodu un kultūru <strong>studijas</strong> (Am) 2 gadi L NIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma24


datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē.Papildnosacījums: vismaz 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā, dzīves gājuma apraksts(CV).Vadības zinības (Am)Studiju virzieni:– stratēģiskā vadīšana u n līderība– vide un uzņēmējdarbības vadība– starptautiskā ekonomika un bizness– vadības informācijas sistēmas– mārketinga vadīšana2 gadi L PIepriekšējā izglītība: ) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vaivadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs:matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredzeuzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā; 3) bakalaura vai maģistra grāds citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā 5gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2011./2012. akadēmiskā gada LU Ekonomikas un vadībasfakultātes pamatstudiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 unbakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi).Papildnosacījums: 1) personām, kurām bakalaura vai maģistra grāds ir iegūts citās zinātņu nozarēs (ne sociālajāsvai citās radniecīgajās zinātnēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē),maģistra studiju programmas pirmā gada laikā ir papildus jāapgūst izlīdzinošo studiju kursu modulis 8kredītpunktu apjomā: Mikro/makroekonomikas pamatprincipi (2 kredītpunkti), Personālvadība (2 kredītpunkti),Grāmatvedības pamati (2 kredītpunkti), Vadības teorija (2 kredītpunkti) vai Tirgvedība (2 kredītpunkti); 2) dzīvesgājuma apraksts (CV).Ķīmijas fakultāteRīgā, K. Valdemāra ielā 48, t. 67377436StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasDarba vides aizsardzība un ekspertīze (Pa)1 gadsN – 2gadiLPIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds, 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība dabaszinātnēs vai inženierzinātnēsvai tiem pielīdzināmā augstākā izglītība; bakalaura grāds citās jomās ar ne mazāk kā 2 gadu darba pieredzi darbavides vai apkārtējās vides aizsardzībā vai tam pielīdzināmā augstākā izglītība.Ķīmija (Am)Studiju virzieni:– analītiskā ķīmija– fizikālā ķīmija– organiskā ķīmija– ķīmijas didaktika2 gadi L PIepriekšējā izglītība: dabaszinātņu bakalaura grāds vai tam pielīdzināmā 2. līmeņa profesionālā augstākāizglītība, vai augstākā izglītība dabaszinātnēs, pārtikas tehnoloģijā, farmācijā, tai skaitā dabaszinātņu skolotājakvalifikācija.Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteRīgā, Jūrmalas gatvē 74/76, t. 67034000StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasDažādības pedagoģiskie risinājumi (Am)2 gadiN – 2,5gadiLLPNIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tiem pielīdzināma27


augstākā izglītība.Papildu nosacījums: nepieciešamas angļu vai spāņu valodas zināšanas, kuras apliecina- angļu valodu - TOEFL (Test of English as a Foreign Language Test) Internet-based vismaz 80 punkti vaiPaper-based vismaz 550 punkti vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 6punkti, vai Cambridge Certificate of Proficiency in English – C; Cambridge Certificate in AdvancedEnglish – B, vai sekmīgs vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā, vai vērtējumsiestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad angļu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītībaiegūta angļu valodā;- spāņu valodu - DELE (Diploma of Spanish as a Foreign Language) vismaz B2, vai sekmīgs vērtējumsspāņu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā, vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus,kad spāņu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītība iegūta spāņu valodā.Izglītības zinātnes (Am)Studiju virzieni:– izglītības vadība– pieaugušo izglītība– izglītība un cilvēka uzvedība– salīdzinošās izglītības pētniecība– starpkultūru izglītība2 gadiN – 2,5gadiLP, NIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tiem pielīdzināmaaugstākā izglītība.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju pilna laika studijās: 2011./2012. akadēmiskā gada LUPedagoģijas bakalaura studiju programmas vai Skolotāja, Pirmsskolas skolotāja un Sociālā pedagoga otrā līmeņaprofesionālās augstākās izglītības studiju programmu absolventiem, kuriem bakalaura darba vai diplomdarbavērtējums ir 9 (teicami) vai 10 (izcili) un vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8.Izglītības zinātnes (Am)Studiju virzieni:– izglītības vadība– pieaugušo izglītība– izglītība un cilvēka uzvedība– salīdzinošās izglītības pētniecība– starpkultūru izglītība1,2 gadiN – 1,5gadiIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds (studiju apjoms vismaz 160 kredītpunkti) vai otrā līmeņa profesionālāaugstākā izglītība, vai tiem pielīdzināma augstākā izglītība.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju pilna laika studijās: 2011./2012. akadēmiskā gada LUSkolotāja, Pirmsskolas skolotāja un Sociālā pedagoga otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijuprogrammu absolventiem, kuriem diplomdarba vērtējums ir 9 (teicami) vai 10 (izcili) un vidējā svērtā atzīmepamatstudijās nav zemāka par 8.LP, NIzglītības vadība (Pm)1,2 gadiN – 1,5gadiLP, NIepriekšējā izglītība: otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība vai tai pielīdzināma augstākāizglītība.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju pilna laika studijās: 2011./2012. akadēmiskā gada LUSkolotāja, Pirmsskolas skolotāja vai Sociālā pedagoga profesionālā bakalaura studiju programmu absolventiem,kuriem diplomdarba vērtējums ir 9 (teicami) vai 10 (izcili) un vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par8.Pedagoģija (Am)Studiju virzieni:– vispārīgā pedagoģija– sociālā pedagoģija– mākslas pedagoģija– speciālā pedagoģija– pirmsskolas pedagoģija2 gadiN – 2,5gadiLP, N28


Iepriekšējā izglītība: izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā, otrā līmeņa profesionālā augstākāpedagoģiskā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju pilna laika studijās: 2011./2012. akadēmiskā gada LUSkolotāja, Pirmsskolas skolotāja vai Sociālā pedagoga profesionālā bakalaura studiju programmu absolventiem,kuriem diplomdarba vērtējums ir 9 (teicami) vai 10 (izcili) un vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par8.Psiholoģija (Pm)Studiju virzieni:– klīniskā psiholoģija– izglītības psiholoģija– organizāciju psiholoģija2 gadi L PIepriekšējā izglītība: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība psiholoģijā vai tai pielīdzināma augstākāizglītība.Psiholoģija (Pm)Studiju virzieni:– klīniskā psiholoģija– izglītības psiholoģija– organizāciju psiholoģija3 gadi L PIepriekšējā izglītība: sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā.Skolotajs (Pa)Studiju virzieni:• - Dabaszinību skolotājs• - Filozofijas skolotājs• - Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs• - Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs• - Mājturības, mājsaimniecības un tehnoloģiju skolotājs• - Pamatizglītības angļu valodas skolotājs• - Pamatizglītības vācu valodas skolotājs• - Pamatizglītības skolotājs (1.-4. klase)• - Reliģijas un ētikas skolotājs• - Sociālo zinību skolotājs• - Vēstures skolotājs• - Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs• - Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs• - Vidējās izglītības bioloģijas un dabaszinību skolotājs- Vidējās izglītības ekonomikas skolotājs• - Vidējās izglītības fizikas skolotājs• - Vidējās izglītības fizikas un dabaszinību skolotājs• - Vidējās izglītības franču valodas skolotājs• - Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatuskolotājs- - Vidējās izglītības itāliešu valodas skolotājs• - Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievuvalodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodasskolotājsVidējās izglītības ķīmijas skolotājs• - Vidējās izglītības ķīmijas un dabaszinību skolotājs• - Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs• - Vidējās izglītības matemātikas skolotājs- Vidējās izglītības skandināvu valodas skolotājs3, 4, 5 sem.3, 4, 5sem.3, 4, 5sem.4 sem.3, 4, 5sem.3 sem.3 sem.4, 5 sem.3, 4, 5sem.4, 5 sem.3, 4, 5sem.3, 4, 5sem.2,5;3;4sem.P – 3 sem.N – 4 sem.3, 4, 5sem.3, 4, 5sem.4 sem.4, 5 sem.3, 4 sem4, 5 sem.3, 4, 5 sem.3, 4, 5 sem.4 sem.4, 5 sem.3, 4, 5 sem4, 5 sem.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLNNNNNNNNNNNNPP, NNNNNPNNNNNNN29


• - Vidējās izglītības vācu valodas skolotājs• - Vizuālās mākslas skolotājs• - Speciālās izglītības skolotājs- Skolotājs logopēds3, 4, 5 sem.3, 4, 5 sem.3, 4, 5 sem.3, 4, 5 sem.LLLLNNNNIepriekšējā izglītība4 semestru studijām:1) bakalaura grāds atbilstošajā virzienā, kas iegūts vismaz četrgadīgās studiju programmās, vai maģistra grādsatbilstošajā virzienā (vai tiem pielīdzināma augstākā izglītība); 2) otrā līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskāizglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ar tiesībām mācīt no iegūstamās mācību priekšmeta skolotājakvalifikācijas atškirīgas zinātņu nozares mācību priekšmetu; 3) bakalaura grāds, kas iegūts vismaz četrgadīgāsstudiju programmās, vai maģistra grāds izglītības zinātnēs;5 semestru studijām:akadēmiskais bakalaura grāds, kas iegūts trīsgadīgās studiju programmās;3 semestru studijām:otrā līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ar tiesībām mācītiegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijai radniecīgas zinātņu nozares mācību priekšmetu.Papildu informācija pa programmām: http://www.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena<strong>studijas</strong>/programmas/2012-2013-rudens/skolotajs/Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV).Vēstures un filozofijas fakultāteRīgā, Brīvības bulvāris 32, t. 67289862StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasFilozofija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds, 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tiem pielīdzināmā augstākāizglītība.Vēsture (Am)Studiju virzieni:- seno laiku, viduslaiku un jauno laiku vēsture;- jaunāko laiku vēsture;- kultūras mantojums.2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās vaiizglītības zinātnēs vai tiem pielīdzināmā augstākā izglītība.Fizikas un matemātikas fakultāteRīgā, Zeļļu ielā 8, t. 67033706StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasFizika (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība:- bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība fizikā, matemātikā, datorzinātnēs vai tiempielīdzināma augstākā izglītība;- bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs, kurā irjābūt vērtējumam fizikas nozares priekšmetos ( ne mazāk kā 5 kredītpunktu apjomā) un matemātikasnozares priekšmetos ( ne mazāk kā 4 kredītpunktu apjomā), vai tiem pielīdzināma augstākā izglītība.Matemātika (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība matemātikā, fizikā,30


datorzinātnēs vai tiem pielīdzināmā augstākā izglītība; cita augstākā akadēmiskā izglītība, ja tās saturs un apjomsatbilst LU Matemātikas bakalaura studiju programmas A daļas prasībām.Optometrija (Pm) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: Dabaszinātņu bakalaura vai maģistra grāds optometrijā. Veselības zinātņu bakalaura vaimaģistra grāds māszinībās; ārsta grāds; bakalaura grāds citā radnieciskā zinātņu nozarē.Papildnosacījums: Personām, kurām iepriekšējā izglītība nav bakalaura vai maģistra grāds optometrijā, pirmsstudiju uzsākšanas jāapgūst Optometrijas bakalaura studiju programmas kursi 21 kredītpunkta apjomā: Redzesrefraktīvie defekti I, Optometriskie instrumenti II, Briļļu tehnoloģija, Oftalmiskie materiāli, Ievads optometrijā,Oftalmiskā optika II, Redzes refraktīvie defekti II.Teoloģijas fakultāteRīgā, Raiņa bulvārī 19, t. 67034441StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasTeoloģija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds, vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tiem pielīdzināmāaugstākā izglītība.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2011./2012. akadēmiskā gada LU Teoloģijas un reliģijuzinātnes bakalaura studiju programmas absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļotilabi) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7,5.Medicīnas fakultāteRīgā, Šarlotes ielā 1a, t. 67370665StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasFarmācija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: veselības zinātņu bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība farmācijā.Māszinības (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās. Cita augstākā izglītība, ja ir iegūtaprofesionālā kvalifikācija māsa un bakalaura grāds ar apgūtiem pamatkursiem pedagoģijā, psiholoģijā, ekonomikā,lietvedībā, tiesību pamatos un veikts pētījums bakalaura līmenī.Medicīna – rezidentūra (Pa)Specialitātes:I Pamatspecialitātes (lai uzsāktu <strong>studijas</strong> nepieciešams iegūts ārstagrāds):- Anestezioloģija un reanimatoloģija- Asinsvadu ķirurģija- Dermatoveneroloģija- Dzemdniecība un ginekoloģija- Ģimenes medicīna- Internā medicīna- Ķirurģija- Krūšu kurvja ķirurģija- Kardioloģija- Neiroķirurģija- Oftalmoloģija- Onkoloģija ķīmijterapija- Otorinolaringoloģija- Patoloģija3-6 gadi L P31


- Pediatrija- Diagnostiskā radioloģija- Sporta medicīna- Terapeitiskā radioloģija- Traumatoloģija un ortopēdija- UroloģijaII Apakšspecialitātes (lai uzsāktu <strong>studijas</strong>, nepieciešams atbilstošāspamatspecialitātes sertifikāts):Internās medicīnas apakšspecialitātes:- Alergoloģija- Endokrinoloģija- Fiziopneimonoloģija- Gastroenteroloģija- Nefroloģija- Reimatoloģija- Pediatrijas apakšspecialitāte:- NeonatoloģijaIII Papildspecialitāte: ( lai uzsāktu <strong>studijas</strong>, nepieciešams jebkuraspamatspecialitātes sertifikāts):- OsteopātijaIepriekšējā izglītība: augstākā medicīniskā izglītība, ārsta grāds.Sociālo zinātņu fakultāteRīgā, Lomonosova ielā 1, t. 67089852StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasBibliotēkzinātne un informācija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: augstākā speciālā izglītība (bibliotekārs un bibliogrāfs), bakalaura vai maģistra grādsjebkurā nozarē.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2011./2012. akadēmiskā gada LU Informācijas pārvaldībasbakalaura studiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 unbakalaura darba novērtējums ir 9 (teicami) vai 10 (izcili).Komunikācijas zinātne (Am)Studiju virzieni:– biznesa komunikācija– komunikācijas zinātne– žurnālistika– politiskā komunikācijavalsts un organizāciju komunikācija2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds, 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tiem pielīdzināmā augstākāizglītība.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2011./2012. akadēmiskā gada LU Komunikācijas zinātnesbakalaura studiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 (ļotilabi) un bakalaura darba novērtējums ir 10 (izcili).Politikas zinātne (Am)2 gadi L PStudiju virzieni pilna laika studijām:– starptautiskās attiecības– politikas teorija un salīdzināmā politika– Eiropas publiskā pārvaldeIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tiem pielīdzināmā32


augstākā izglītība.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju pilna laika studijās: 2011./2012. akadēmiskā gada LUPolitikas zinātnes bakalaura studiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās navzemāka par 8 (ļoti labi) un bakalaura darba novērtējums ir 9 (teicami) vai 10 (izcili).Papildnosacījums: personām, kurām bakalaura grāds ir iegūts citās zinātnes nozarēs (nevis politikas zinātnē),maģistra studiju programmas apguves laikā ir papildus jāapgūst kurss „Politikas teorijas pamatjautājumi” (2 KP).Socioloģija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura vai maģistra grāds, vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tiempielīdzināmā augstākā izglītība.Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2011./2012. akadēmiskā gada LU Socioloģijas bakalaurastudiju programmas un Sociālā darba 2. līmeņa profesionālās studiju programmas absolventiem, kuriem vidējāsvērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 (ļoti labi) un bakalaura darba vai diplomdarba novērtējums ir 9(teicami) vai 10 (izcili).Diplomātija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināmaaugstākā izglītība.Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)Dokumentu un arhīvu pārvaldība (Pm) 2, 5 gadi L NIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tiem pielīdzināmaaugstākā izglītība.Papildnosacījumi:- ja studējošo iepriekš iegūtā izglītība nav sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību izglītības tematiskajāgrupā vai humanitāro zinātņu tematiskajā jomā, vai ja studiju programmas profilam atbilstoša darbapieredze ir mazāka par trim gadiem, ir papildus jāapgūst kurss Dokumentu sistēma (4 kredītpunkti)zināšanu līmeņa izlīdzināšanai- dzīves gājuma apraksts (CV).Sociālais darbs (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: 1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināmaaugstākā izglītība) sociālajās, humanitārajās vai veselības zinātnēs (pedagoģijā, psiholoģijā, socioloģijā,politoloģijā un citās radniecīgās nozarēs); 2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai taipielīdzināma augstākā izglītība) citā jomā un vismaz divu gadu praktiskā darba pieredze sociālās labklājībassistēmā;Papildnosacījumi: dzīves gājuma apraksts (CV).Datorikas fakultāteRīgā, Raiņa bulv. 19, t. 67034488Datorzinātnes (Am)Studiju virzieni:- datorinženierija;- datorzinātne;- datorinženierija; datorzinātne;- programminženierija;- informācijas tehnoloģijas;- informācijas sistēmas.StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformas2 gadi L PIepriekšējā izglītība: 1) bakalaura grāds datorzinātnēs, matemātikā vai fizikā vai bakalaura grādu apliecinošs33


RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE (RSU)2Rīgā, Dzirciema ielā 16, t. 67409105, f. 67471815e-pasts: studinfo@rsu.lvmājaslapa: www.rsu.lve-pasts: rsu@rsu.lv; infocentrs@rsu.lvMedicīnas fakultāteRīgā, Dzirciema ielā 16, t. 67409120, 67409125, 67409254StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasBiomedicīna (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds bioloģijā, dabas zinātnēs, sabiedrības veselībā vai augstākā profesionālāizglītība (bioloģijas, medicīnas farmācijas, stomatoloģijas vai veterinārmedicīnas jomā).Farmācijas fakultāteRīgā, Dzirciema ielā 16, t. 67409129StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasKlīniskā farmācija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: augstākā – farmaceita grāds.Rehabilitācijas fakultāteRīgā, Dzirciema ielā 16, t. 67409137StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasFizioterapija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds (profesionālā kvalifikācija) veselības aprūpē – fizioterapijā vaisporta pedagoģijā. Reflektantiem ar bakalaura grādu (profesionālo kvalifikāciju) sporta pedagoģijājābūt sertifikātam fizioterapijā atbilstoši Latvijas Fizioterapeitu asociācijas prasībām.Iestājpārbaudījumu prasības: angļu valodas pārbaudījums, eseja.Mākslas terapija (Pm) 2,5 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai kvalifikācijas diploms valsts akreditētā studiju programmāsociālās un cilvēkrīcības zinātnēs (priekšroka ir psiholoģijas programmu absolventiem) vai veselībasaprūpē un sociālajā labklājībā, vai pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs, vai mākslā.Iestājpārbaudījumu prasības:1. Eseja.2. Profesionālo iemaņu pārbaudījums:- vizuāli plastiskās mākslas terapijas specializācijas pretendentiem – savu mākslas darbu portfolio unjāveic zīmējums par doto tēmu uz vietas;- deju un kustību terapijas specializācijas pretendentiem – kustību improvizācija;- mūzikas terapijas specializācijas pretendentiem – klavieru un vokālā improvizācija;- drāmas terapijas specializācijas pretendentiem – teātra improvizācija.Uzturzinātne (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura vai maģistra grāds medicīnā vai zobārstniecībā, pārtikas ķīmijā, bioloģijā,ķīmijā, vides zinātnē, veselības zinātnēs (māszinībās, sabiedrības veselībā, ergoterapijā,35


fizioterapijā, rehabilitoloģijā), farmācijā, bioloģijā, pārtikas zinībās un pārtikas zinātnē, sporta pedagoģijāun veselības izglītībā, kā arī veterinārmedicīnā un citās radniecīgās nozarēs.Audiologopēdija (Am) 2,5 gadi L PIepriekšējā izglītība: 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība, kvalifikācija – logopēds.Iestājpārbaudījumu prasības: eseja.Sociālais darbs (Pm)1,5 gadiN – 2gadiLP, NIepriekšējā izglītībaprofesionālā bakalaura grāds vai tam pielīdzināms grāds, vai profesionālā augstākā izglītība arkvalifikāciju sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā vai pedagoģijā, socioloģijā, vadībzinībās, tiesībās,komunikāciju zinātnē, psiholoģijā, sociāli karitīvajā darbā, māszinībās, sabiedrības veselībā, ārstagrāds rehabilitācijas specialitātēs: fizioterapijā, ergoterapijā, logopēdijā. Priekšroka ir sociālā darba,sociālās pedagoģijas vai pedagoģijas programmu absolventiem.Māszinību fakultāteRīgā, Dzirciema ielā 16, t. 67409064StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasMāszinības (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds veselības aprūpes nozarēs, veselības un sociālā aprūpē, sociālajāsun cilvēkrīcības zinātnēs.Iestājpārbaudījumu prasības: eseja.Sabiedrības veselības fakultāteRīgā, Dzirciema ielā 16, t. 67409129, 67338310StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasSabiedrības veselība (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība atbilstoši 120 – 160 studiju KP kādāno jomām: sabiedrības veselībā, veselības un sociālajā aprūpe, ārstniecība, zobārstniecība, farmācija,sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, informācijas un saskarsmes zinātnes.Iestājpārbaudījumu prasības: Kompleksais pārbaudījums – 1) rakstveida eseja, kuru raksta uzvietas pārbaudījuma laikā, par aktuālu sabiedrības veselības problēmu, pārbaudot reflektanta zināšanas unizpratni; 2) epidemioloģijas uzdevums.Eiropas studiju fakultāteRīgā, Dzirciema ielā 16, t. 67409218StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasPolitika un valsts pārvaldība (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sociālajās un humanitārajās zinātnēs.Papildnosacījumi: angļu valodas zināšanas, lai iespējams klausīties lekcijas un lasīt literatūru.36


Starptautiskās attiecības (Am) 2 gadi L, A PIepriekšējā izglītība: akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sociālajās un humanitārajās zinātnēs.Iestājpārbaudījumu prasības: esejaBizness un tiesības Eiropas Savienībā (Pm) 1,5-2 gadi L, A PIepriekšējā izglītība:- profesionālais bakalaura grāds, augstākā profesionālā izglītība vadības zinībās, ekonomikā,Komerczinībās un tiesībās (studiju ilgums 1,5 gadi);- akadēmiskais bakalaura grāds vadībās zinībās, ekonomikā, komerczinībās vai tiesībās un vismaz 2 gadudarba pieredze uzņēmējdarbībā vai vadītāja amatā (jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts)(studiju ilgums 2 gadi);bakalaura grāds vai augstākā izglītība, izņemot iepriekš minētajās jomās, kuras laikā apgūti vismaz 10 KPapjomā pamata ekonomiskie un juridiskie priekšmeti, kā arī vismaz 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbībāvai vadītāja amatā (jāiesniedz izvērsts profesionālās darbības apraksts) (studiju ilgums 2 gadi).Komunikācijas fakultāteRīgā, Dzirciema ielā 16, t. 67409169StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasSociālā antropoloģija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms valstsakreditētā studiju programmā.Komunikācija un mediju <strong>studijas</strong> (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija valsts atkreditētā studijuprogrammā sociālajās un humanitārajās zinātnēs.Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija valsts atkreditētā studijuprogrammā sociālajās un humanitārajās zinātnēs.Sociālo procesu analīze un vadība (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (vai tai pielīdzinātuizglītību), kas iegūta valsts akreditētā studiju programmā.Juridiskā fakultāteRīgā, Dzirciema ielā 16, t. 67409218StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasTiesību zinātne (Am) 2 gadi L, A PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, kuras apguves laikā apgūtivismaz 10 KP apjomā priekšmeti, kas ir saistīti ar tiesību zinātnēm.Tiesību zinātne (Pm) 1,5-2 gadi L, A PIepriekšējā izglītība: profesionālais (studiju ilgums 1,5 gadi) vai akadēmiskais bakalaura grāds tiesībuzinātnē (studiju ilgums 2 gadi).37


RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE (RTU) 3Rīgā, Kaļķu ielā 1, t. 67089333, f. 67820094e-pasts: rtu@rtu.lvmājaslapa: www.rtu.lvArhitektūras un pilsētplānošanas fakultāteRīgā, Āzenes ielā 16/20, t. 67089212www.apf.rtu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasArhitektūra (Pa) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds arhitektūrā vai tam pielīdzināmā izglītība.Arhitektūra (Am) 1,5 gadi L PIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds arhitektūrā vai arhitekta kvalifikācija.Būvniecības fakultāteRīgā, Āzenes ielā 16/20, t. 67089112www.bf.rtu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasBūvniecība (Pm)1 gadsN – 2,5gadiLP, NKonkursa vērtējuma kritērijs: diplomu konkurss, ņemot vērā vidējo svērto atzīmi pamatstudijās.Iepriekšējā izglītība: profesionālais bakalaura grāds būvniecībā.Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana(Pm)1,5 – 2,5gadiN – 2 – 3gadiIepriekšējā izglītība: 1) 2.līm. profesionālās pamat<strong>studijas</strong> -profesionālais bakalaura grāds un 5.līm.profesionālā kvalifikācija, kas iegūta pabeidzot proggrammas šādās izglītības programmu grupās: vadībaun administrēšana; finanses, banku lietas un apdrošināšana; gramatvedība un nodokļi; tiesību zinātne;arhitektūra un pilsētplānošna; būvniecība un civilā celtniecība vai tai pielīdzināma izglītība;2) akadēmiskās pamat<strong>studijas</strong> - sociālo zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds būvzinātnē.LP, NĢeomātika (Pm)1,5 gads,N – 2 gadiLP, NIepriekšējā izglītība: profesionālais bakalaura grāds ģeomātikā vai būvniecībā, vai transportbūvēs;vai siltuma,gāzes un ūdens tehnoloģijā; inženieris ģeodēzijā un kartogrāfijā; inženierzinātņu bakalaursbūvzinātnē, inženierzinātņu bakalaurs zemes ierīcībā, datorzinātņu bakalaurs, ģeogrāfijas bakalaurs, videszinātņu bakalaurs vai tiem pielīdzināma izglītība.Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (Pm) 1 gads L PIepriekšējā izglītība: profesionālais bakalaura grāds siltumenerģētikas un siltumtehnikas jomā.Transportbūves (Pm) 1 gads L P, N38


N – 1,5gadiIepriekšējā izglītība: profesionālais bakalaura grāds transportbūvēs.Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāteRīgā, Meţa ielā 1, t. 67089512www.ditf.rtu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasAutomātika un datortehnika (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: akadēmiskais bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē.Automātika un datortehnika (Pm) 2,5 gadi L PIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē.Datorsistēmas (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: akadēmiskais bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē.Datorsistēmas (Pm)Specializācijas:1,5 gadiN – 2 gadiLP, N- sistēmanalītiķis- programmēšanas inženierisIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu profesionālais bakalaura grāds datorsistēmās vaiinženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē.Informācijas tehnoloģijas (Am) 3 gadi L PIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē.Informācijas tehnoloģijas (Pm) 2,5 gadi L PIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē.Biznesa informātika (Am)2 gadiN – 2,5gadiIepriekšējā izglītība: bakalaura akadēmiskais grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs, vai sociālajāszinātnēs, (ekonomikā, vadībzinātnē) vai bakalaura profesionālais grāds nosauktajām zinātnes nozarēmatbilstošās jomās vai tiem pielīdzināma izglītība.AP, NIntelektuālas robotizētas sistēmas (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: Inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē, elektrozinātnē,mašīnzinātnē vai dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā, fizikā, vai bakalaura profesionālais grādsiepriekš minētajām zinātnes nozarēm atbilstošās praktiskās darbības jomās, vai tam pielīdzināmaaugstākā izglītība.Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: akadēmiskā bakalaura grāds inženierzinātnēs, dabaszinātnēs, sociālās zinātnēs(ekonomikā, vadībzinātnē) vai bakalaura profesionālais grāds nosauktajām zinātnes nozarēm atbilstošāspraktiskās darbības jomās, vai tām pielīdzināma izglītība.39


Inţenierekonomikas un vadības fakultāteRīgā, Meţa ielā1/7, t. 67089394www.ievf.rtu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasDarba aizsardzība (Pm) 2 gadi L NIepriekšējā izglītība:- 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā vai vides aizsardzībā;- profesionālais bakalaura grāds un inženiera kvalifikācija vai inženiera kvalifikācija, iegūta pēc vismaz 4gadu studiju programmas un 2 gadu praktiskās darba pieredzes darba aizsardzības jomā;- 2. līmeņa augstākā izglītība ķīmijā, fizikā, darbmācībā un juridiskajās zinātnēs, kas iegūta pabeidzotvismaz 4 gadu studiju programmu, un vismaz 3 gadu praktiskā darba pieredze darba aizsardzības jomā.Ekonomika (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā vai vadībzinātnē un tiem pielīdzināmiebakalaura grādi.Ekonomika (Pm) 1,5 – 2,5gadiN – 2 – 3gadiLP, NIepriekšējā izglītība:Bakalaura profesionālais grāds ekonomikā vai vadībzinātnē vai tam pielīdzināma izglītība;bakalaura profesionālais grāds arhitektūrā, pilsētu plānošanā, būvniecībā, civilajā celtbiecībā vai tampielīdzināma izglītība; bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikas, vadībzinības, dabaszinātnes vaibūvzinību nozarē.Inovācijas un uzņēmējdarbība (Pm)1,5 gadiN – 2 gadiLP, NIepriekšējā izglītība:- bakalaura profesionālais grāds un/vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz 3 gaduuzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā;- bakalaura akadēmiskais grāds sociālo zinātņu jomā vai tam pielīdzināmā izglītība un vismaz 3 gaduuzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā.Muitas un nodokļu administrēšana (Pm) 1,5 – 2,5gadiN – 2 - 3gadiLP, NIepriekšējā izglītība: 1) 2. līmeņa profesionālās pamat<strong>studijas</strong> - bakalaura profesionālais grāds un/vaipiektā līmeņa profesionālā kvalifikācija "Muitas vadīšana un nodokļi" nozarē;2) akadēmiskās pamat<strong>studijas</strong> - sociālo zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds vadībzinātnē.Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana unvadīšana (Pm)1,5 – 2,5gadiLPIepriekšējā izglītība:- profesionālā bakalaura grāds un/vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālo zinātņu jomā (vismaz 4gadu izglītība) vai pielīdzināmā izglītība;- sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnē.Uzņēmējdarbība un vadīšana (Am) 2 gadi L P40


Iepriekšējā izglītība: sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā, vadībzinātnē vai tam pielīdzināms bakalauragrāds.Uzņēmējdarbība un vadīšana (Pm) 1,5 – 2,5gadiIepriekšējā izglītība:- profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā;- sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē vai ekonomikā vai tiem pielīdzināms grāds.LPUzņēmējdarbības finanses (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība:- sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē;- sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai tam pielīdzināms bakalaura grāds.Ugunsdrošība un civilā aizsardzība (Pa) 1,5 gadi L PIepriekšējā izglītība: Pirmā līmeņa augstākā izglītība;4. profesionālās kvalifikācijas līmenis ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāteRīgā, Āzenes ielā 14/24, t. 67089249www.mlkf.rtu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasĶīmija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā, inženierzinātņu bakalaurs ķīmijastehnoloģijā, materiālzinātnes bakalaursĶīmijas tehnoloģija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: akadēmiskās pamat<strong>studijas</strong> ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas vai materiālzinātņuprogrammā.Materiālzinātne (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu bakalaura grāds materiālzinātnē vai tam pielīdzināmā izglītība.Materiālu nanotehnoloģijas (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura akadēmiskais vai profesionālais grāds ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas,Fizikas vai materiālzinātņu nozarēs vai tam pielīdzināma izglītība.Materiālu dizains un tehnoloģija (Pm)2 gadiN – 2,5gadiLP, NIepriekšējā izglītība: profesionālais bakalaura grāds materiālu tehnoloģijā un dizainā vai tampielīdzināmā 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība.Apģērbu un tekstila tehnoloģija (Pm) 1,5 – 2,5gadiN – 2 – 3gadiLP, N41


Iepriekšējā izglītība:1)2.līmeņa profesionālās <strong>studijas</strong>-profesionālais bakalaura grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā uninženiera kvalifikācija apģērbu un tekstila ražošanā vai profesionālā bakalaura grāds materiālu tehnoloģijāun dizainā vai inženiera kvalifikācija apģērbu vai tekstila tehnoloģijā un tiem pielīdzināmā izglītība;2) akadēmiskā bakalaura grāds materiālzinātnē.BALTECH studiju centrsRīgā, Kaļķu ielā 1, t. 67089387www.baltech.infoStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasRažošanas inženierzinības un vadība (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaurs inženierzinātnēs un inženieris ar bakalaura standartu.Valodu institūtsRīgā, Meţa ielā1, t. 67089501www.rtu.lv/viStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasTehniskā tulkošana (Pm) 1,5 gadi L PIepriekšējā izglītība:- profesionālais bakalaura grāds tehniskajā tulkošanā vai tam pielīdzināts bakalaura grāds tulkošnā;- 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tehniskajā tulkošanā.Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāteRīgā, Kronvalda bulvārī 1, t. 67089901www.eef.rtu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasElektrotehnoloģiju datorvadība (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē.Elektrotehnoloģiju datorvadība (Pm)1 – 2 gadiN – 1,5 –2,5 gadiLP, NIepriekšējā izglītība:- inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē;- 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība elektronikā, enerģētikā, elektrotehnikā.Enerģētika un elektrotehnika (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē.Enerģētika un elektrotehnika (Pa) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē.Vides zinātne (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: akadēmiskais bakalaura grāds vides zinātnē vai inženierzinātnēs.Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte42


Rīgā, Āzenes ielā 12, t. 67089245www.etf.rtu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasElektronika (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē.Elektronika (Pm)2,5 gadiN – 3 gadiLP, NIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektronikā.Telekomunikācijas (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē.Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskāssistēmas (Am)2 gadiN- 2,5LP,NIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē.Transporta elektronika un telemātika (Pm) 1,5 – 2,5gadi,N – 2 – 3gadiLP, NIepriekšējā izglītība:- akadēmiskā bakalaura grāds elektrozinībās;- 2. līmeņa profesionālās pamat<strong>studijas</strong> – bakalaura grāds un/vai 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija vaitai pielīdzināmā izglītība.Transporta un mašīnzinību fakultāteRīgā, Ezermalas ielā 6, t. 67089711www.tmf.rtu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasAutomobiļu transports (Pm) 1,5 vai 2,5gadiLPIepriekšējā izglītība:1)otrā līmeņa profesionālās pamat<strong>studijas</strong> - bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā līmeņaprofesionālā kvalifikācija automobiļu transportā vai transporta nozarē(s)2) akadēmiskās pamat<strong>studijas</strong>-akadēmiskā bakalaura grāds automobiļu transportā vai transporta nozarē(s)3) otrā līmeņa profesionālās pamat<strong>studijas</strong> - bakalaura profesionālais grāds inženierzinātnēs vai ekonomikāun/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija inženierzinātnēs vai ekonomikā.Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds mašīnzinātnē.Medicīnas inženierija un fizika (Pm) 1 gads L PIepriekšējā izglītība:- profesionālais bakalaura grāds medicīnas fizikā un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieraprofesionālā kvalifikācija;- mašīnzinātnē elektrozinātnē, datorvadībās un datorzinātnēs bāzētā 2. līmeņa augstākā profesionālā- izglītība, kas iegūta pēc vismaz 4 – gadīgām studijām;- inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grads mašīnzinātnē, elektrozinātnē, datorvadībās un43


datorzinātnē vai dabaszinātņu akadēmiskais bakalaura grāds fizikā, ķīmijā (izpildot papildprasības5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai).Ražošanas tehnoloģija (Am)2 gadiN – 2,5gadiLP,NIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds mašīnzinātnē.Siltumenerģētika un siltumtehnika (Pm)1,5 gadiN – 2gadiLP, N.Iepriekšējā izglītība: profesionālais bakalaura grāds siltumenerģētikas un siltumtehnikas jomā.Visaptverošā kvalitātes vadība (Pm)1,2 - 3 gadiN – 1,5 –3,5gadiLP, NIepriekšējā izglītība:- 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas ietver profesionālā bakalaura standartu;- inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds mašīnzinātnē, elektrozinātnē, būvzinātnē, materiālzinātnē.Dzelzceļa elektrosistēmas (Pm)1,5 gadiN – 2 gadiLP, NIepriekšējā izglītība:1) 2.līmeņā profesionālās pamat<strong>studijas</strong>-profesionālais bakalaura grāds un/vai piektā līmeņāprofesionālā kvalifikācija dzelzceļa transporta nozarē;2) akadēmiskās pamat<strong>studijas</strong>- akadēmiskais bakalaura grāds mašīnzinātnes nozarē.Dzelzceļa transports (Pm)1,5 gadiN – 3 gadiIepriekšējā izglītība:1) 2.līmeņā profesionālās pamat<strong>studijas</strong>-profesionālais bakalaura grāds un/vai piektā līmeņā profesionālākvalifikācija dzelzceļa transporta nozarē;2) akadēmiskās pamat<strong>studijas</strong>- akadēmiskais bakalaura grāds mašīnzinātnes nozarē.LP, NAviācijas transports (Pm)Specializācijas:Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas inženieris mehāniķisGaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženieris2 – 3 gadi L PIepriekšējā izglītība:1) profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā;2) profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā un gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas inženieramehāniķa kvalifikācija vai profesionālais maģistra grāds aviācijas transportā un gaisa kuģutehniskās ekspluatācijas avionikas inženiera kvalifikācija;3) 2.līmīmeņa profesionālās pamat<strong>studijas</strong>-bakalaura grāds aviācijas transportā un/vai 5.līmeņakvalifikācija transporta nozarē;4) akadēmiskās pamat<strong>studijas</strong>-inženierzinātņu akadāniskais bakalaura grāds mašīnzinātnē (studijāmaviācijas transporta specializācijā) vai elektrozinātnē (studijām avionikas specializācijā)Transportu sistēmu inženierija (Pm)2 gadiN – 2,5gadiLP, NKonkursa vērtējuma kritērijs: diplomu konkurss, ņemot vērā vidējo svērto atzīmi pamatstudijās.Iepriekšējā izglītība:44


- profesionālais bakalaura grāds mašīnzinātņu vai transporta nozarē vai tam pielīdzināmā izglītība – arinženiera profesionālo kvalifikāciju mašīnzinātnēs vai transportā, kas iegūta, beidzot vismaz 4 gadustudiju programmu;- inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds mašīnzinātņu vai transporta nozarē.Nanoinženierija (Pm) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura profesionālais grāds un/vai 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas iriegūti medicīnas inženierijā un fizikā, vai tiem pielīdzināta izglītība inženierzinātņu un tehnoloģiju,kā arī dabaszinātņu jomās.Rīgas biznesa skolaRīgā, Skolas ielā 11, t. 67089800, f. 67089810www.rbs.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasUzņēmumu un organizāciju vadīšana (Pm)2 gadi,N – 2,5gadiAP, NIepriekšējā izglītība:- profesionālais bakalaura grāds un/vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija;- bakalaura akadēmiskais grāds (vismaz 4 gadu izglītība).BANKU AUGSTSKOLA 4Rīgā, K. Valdemāra ielā 161, t. 67360133, f. 67320620e-pasts: info@ba.lvmājaslapa: www.ba.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasUzņēmējdarbības vadīšana (Pm)1,5 (ariepriekš.kval.)- 2,5 gadi(beziepriekš.kval.)LPIepriekšējā izglītība:- profesionālā bakalaura grāds ekonomikas, finanšu vai vadībzinību jomā;- profesionālā bakalaura grāds citās zinātnēs, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze vadītāja amatā;- 2. līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikas, finanšu vai vadībzinību jomā;- bakalaura akadēmiskais grāds, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze vadītāja amatā.Finanses (Pm)1,5 (ariepriekš.kval.)- 2,5 gadi(beziepriekš.kval.)LPIepriekšējā izglītība:- profesionālā bakalaura grāds ekonomikas, finanšu vai vadībzinību jomā;- profesionālā bakalaura grāds citās zinātnēs, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu jomā;- 2. līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikas, finanšu vai vadībzinību jomā;- bakalaura akadēmiskais grāds, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu jomā.Finanšu vadība (Pm) 1 gads L P45


Iepriekšējā izglītība:- profesionālā bakalaura grāds ekonomikas, finanšu un vadībzinību jomā;- otrā līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikas, finanšu vai vadībzinību jomā;- profesionālā bakalaura grāds sociālajās vai dabas zinātnēs, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu,ekonomikas vai vadībzinību jomā.Inovatīvā uzņēmējdarbība (Pm)1,1 (ariepriekš. kval.)-2 gadi (beziepriekš.kval.)LPIepriekšējā izglītība:- profesionālā bakalaura grāds ekonomikas, finanšu vai vadībzinību jomā;- profesionālā bakalaura grāds citās zinātnēs, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu jomā;- 2. līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikas, finanšu vai vadībzinību jomā;- bakalaura akadēmiskais grāds, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu jomā.Starptautiskās finanses un banku darbība (Pm)1,5 (ariepriekš. kval.)- 2,5 gadi(beziepriekš.kval.)APIepriekšējā izglītība:- profesionālā bakalaura grāds ekonomikas, finanšu vai vadībzinību jomā;- profesionālā bakalaura grāds citās zinātnēs, ja ir vismaz 2 gadu darba pieredze finanšu jomā vai ar finansēmsaistītajā amatā;- 2. līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikas, finanšu vai vadībzinību jomā;- bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās;- bakalaura akadēmiskais grāds citas zinātnēs, ja ir vismaz 2 gadu darba pieredze finanšu jomā vai ar finansēmsaistītajā amatā;- ir nepieciešamas angļu valodas zināšanas (TOEFL vai IELTS tests)Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās (Pm)1,5 (ariepriekš.kval.)- 2,5 gadi(beziepriekš.kval.)APIepriekšējā izglītība:- profesionālā bakalaura grāds sociālajās, humanitārajās un mākslas zinātnēs;- profesionālā bakalaura grāds citās zinātnēs;- 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija sociālajās, humanitārajās un mākslas zinātnēs;- vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā;- bakalaura akadēmiskais grāds sociālajās, humanitārajās un mākslas zinātnēs vai citās zinātnēs.RĪGAS EKONOMIKAS AUGSTSKOLA 5Rīgā, Strēlnieku ielā 4a, t. 67015800, f. 67830249e-pasts: office@sseriga.edu.lvmājaslapa: www.sseriga.edu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasUzņēmējdarbības vadība (Pm)2 gadi2 mēn.ANIepriekšējā izglītība: pabeigta augstākā izglītība un atbilstoša darba pieredze (ne mazāk kā 5 gadi).Programma tiek piedāvāta uzņēmumu un iestāžu augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem, kas strādā privātajā vaivalsts sektorā.Papildnosacījumi: angļu valodas zināšanas.46


RĪGAS JURIDISKĀ AUGSTSKOLA 6Rīgā, Strēlnieku ielā 4k-2, t. 67039230, f. 67039240e-pasts: office@rgsl.edu.lvmājaslapa: www.rgsl.edu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasStarptautiskās tiesības un Eiropas tiesības (Am)1-2 gadiN- 2-4 gadiAP, NIepriekšējā izglītība: tiesību bakalaura grāds vai profesionālā augstākā juridiskā izglītība no akreditētastieslietu fakultātes vai augstskolas; vai bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā izglītība citā specialitātē,ja uzņemšanas komisija uzskata šādu izglītību un reflektanta profesionālo pieredzi par atbilstošu, laiuzsāktu <strong>studijas</strong> RJAStarptautiskās tiesības un Eiropas tiesības (Pm) 2 gadi A P, NIepriekšējā izglītība: tiesību bakalaura grāds vai profesionālā augstākā juridiskā izglītība.Jurists – lingvists (Am) 1 gads A P, NIepriekšējā izglītība: tiesību zinātņu vai filoloģijas bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītībatiesību zinātnēs vai filoloģijā.Tiesības un finanses (Am) 1-2 gadi A P, NIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds tiesību, ekonomikas, biznesa, finanšu vai līdzīgā studiju nozarēStarptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības (Am)1 gadsN - 2 gadiAP, NIepriekšējā izglītība: tiesību zinātņu bakalaura grāds vai profesionālā augstākā juridiskā izglītība.Pārrobežu komerctiesības (Am)1 gadsN- 2 gadiAP, NIepriekšējā izglītība: tiesību zinātņu bakalaura grāds vai profesionālā augstākā juridiskā izglītība.ES tiesības un politika (Am)1 gadsN – 2 gadiAP, NIepriekšējā izglītība: tiesību zinātņu bakalaura grāds vai profesionālā augstākā juridiskā izglītība.RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBASAKADĒMIJA (RPIVA)7Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, t. 67808010, f. 67808034bezmaksas uzziņu tālrunis 80002002e-pasts: rpiva@rpiva.lvmājaslapa: www.rpiva.lvPedagoģijas fakultāte47


Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, t. 67808139StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasDejas pedagoģija (Pm)1,5 gadiN – 2gadiLP, NIepriekšējā izglītība:- profesionālais bakalaura grāds izglītībā un deju skolotāja kvalifikācija;- 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un deju skolotāja kvalifikācija;- profesionālais bakalaura grāds horeogrāfijā (ja ir apgūts studiju kurss „Pedagoģija” 4 KP apjomā).Mūzikas pedagoģija (Pm)1,5 gadiN – 2gadiLP, NIestājpārbaudījumu prasības: iestājreferātsIepriekšējā izglītība: augstākā profesionālā vai profesionālā bakalaura izglītība un/vai skolotājakvalifikācija dažādos mūzikas priekšmetos.Pedagoģija (Pm)1 gadsN – 1,5gadiLP, NIepriekšējā izglītība:- 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un skolotāja kvalifikācija;- profesionālais bakalaura grāds izglītībā un skolotāja kvalifikācija.Iestājpārbaudījumu prasības: augstākās izglītības diplomu pielikumu konkurss; referāts (paraktuālu pedagoģijas tēmu); intervija.Skolotājs logopēds (Pa) 2 gadi L NIepriekšējā izglītība: Augstākā pedagoģiskā izglītība vai izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijāPirmsskolas izglītības skolotājs (Pa) 2 gadi L NIepriekšējā izglītība: Augstākā pedagoģiskā izglītība vai izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijāizglītībaszinātņu bakalaura grāds pedagoģijā (bakalaura diploms) vai augstākāpedagoģiskā izglītība (skolotāja diploms).Pamatizglītības skolotājs (Pa) 2 gadi L NIepriekšējā izglītība: Augstākā pedagoģiskā izglītība vai izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā.Deju un ritmikas skolotājs (Pa) 2 vai 2,5gadiLN48


Iepriekšējā izglītība: Izglītības zinātņu bakalaura grāds izglītībā vai augstākā pedagoģiskā izglītība.Vidējās izglītības skolotājs (Pa)1,1 gads vai1,5 gadiLNIepriekšējā izglītība:- augstākā izglītība ar pedagoģisko pieredzi, studiju ilgums 1 gads un 1 mēnesis;- augstākā izglītība bez pedagoģiskās pieredzes, studiju ilgums 1. gads un 5 mēneši.Diplomā jābūt vismaz 10KP apjomā konkrētās zinātņu nozares studiju kursiem, kurus var attiecināt uzvispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetiem.Sociālo zinātņu fakultāteRīgā, Imantas 7. līnijā 1, t. 67860670StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasOrganizāciju vadība (Pm) 1,5 vai 2gadiN – 1,6 vai2,3LP, NIepriekšējā izglītība: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (iegūta 5. līmeņa profesionālākvalifikācija) atbilstošā studiju virzienā (sociālās zinātnes, izglītība un izglītības zinātne), vai cita otrālīmeņa profesionālā augstākā izglītība (iegūta 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija) un vismaz2 gadu administratīvā darba pieredze.Psiholoģija (Pm)Specializācijas:- izglītības un ģimenes konsultēšanas psiholoģija;- personāla vadība un konsultēšana.2-3 gadi L PIepriekšējā izglītība: sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (studiju ilgums 3 gadi) vai psihologa asistentakvalifikācija (studiju ilgums 2gadi).Iestājpārbaudījumu prasības: iestājreferāts; intervija.Psiholoģija (Am) 2 - 3 gadi L NIepriekšējā izglītība: - sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģija;- psihologa asistenta kvalifikācija;- psiholoģijas skolotāja kvalifikācija.JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA8Rīgā, K. Barona ielā 1, t. 67228684, f. 67820271e-pasts: academy@music.lvmājaslapa: www.jvlma.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasMūzika (Pm)Apakšprogrammas:– Instrumentālā mūzika (specializācijas: taustiņistrumentu spēle,stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle,sitaminstrumentu spēle, senā mūzika, džeza mūzika)– Diriģēšana (specializācijas: kora diriģēšana, simfoniskā orķestradiriģēšana, pūtēju orķestra diriģēšana)– Vokālā mūzika (specializācijas: operdziedāšana,2 L P49


kamerdziedāšana, senā mūzika, džeza mūzika)– Kompozīcija– Mūzika un izglītība (specializācijas: mūzikas mācība,diriģēšanas mācība, instrumentālās mūzikas mācība,akadēmiskās dziedāšanas mācība)Iestājpārbaudījumu prasības: kolokvijs, atbilstošās specializācijas profila iestājpārbaudījums.Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds mūzikas nozarē vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība mūzikasnozarē ar tiesībām studēt maģistrantūrā.Horeogrāfija (Pm) 2 gadi L PIestājpārbaudījumu prasības: horeogrāfija, kolokvijsIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds horeogrāfijas nozarē vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītībahoreogrāfijas nozarē ar tiesībām studēt maģistrantūrā.Mūzika (Am)Apakšnozares:– Muzikoloģija (specializācijas: mūzikas vēsture, mūzikas teorija,mūzikas socioloģija, mūzikas filozofija, mūzikas pedagoģija,mūzikas psiholoģija, mūzikas antropoloģija)– Etnomuzikoloģija– Instrumentālā mūzika– Vokālā mūzika– Kompozīcija– Diriģēšana2 gadi L PIestājpārbaudījumu prasības:- kolokvijs par iecerēto maģistra darbu,- kolokvijs (par atbilstošo specializāciju),- svešvalodaIepriekšējā izglītība:- bakalaura grāds;- 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija mūzikas nozarē.LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA 9Rīgā, Flotes ielā 5B, t. 67161125, f. 67830138e-pasts: info@latja.lvmājaslapa: www.latja.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasJūras transports (Pm)Specializācijas:– Jūras transporta vadība– Jūras transporta ekspluatācija1,5 gadiN – 3gadiLP, NIepriekšējā izglītība:- profesionālais bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība un 5. līmenis vai tam atbilstošā profesionālākvalifikācija jūrniecības nozarēLATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA 10Rīgā, Ludzas ielā 24, t. 67140175, f. 67141012e-pasts: admin@lka.edu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformas50


mājaslapa: www.lka.edu.lvMāksla (Am)Apakšprogrammas:– Audiovizuālā māksla– Kultūras un starpkultūru <strong>studijas</strong>– Mediju un kultūras menedžments– Kultūras menedžments un radošās industrijas– Teātra māksla– Muzeju un kultūras mantojuma <strong>studijas</strong>2 gadi2 gadi2 gadi2 gadi2 gadi2 gadiLLLLLLPPPPPPIestājpārbaudījumu prasības:– Apakšprogrammā „Audiovizuālā māksla” - tests angļu (vai vācu, vai franču) valodas zināšanu pārbaudei;tests zināšanu pārbaudei kultūras teorijā un vēsturē– Apakšprogrammā „Mediju un kultūras menedžments” – labas vācu valodas zināšanasIepriekšējā izglītība:- bakalaura akadēmiskais grāds vai tam pielīdzinātā augstākā izglītība.LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA 11Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, t. 67332202, f. 67228963e-pasts: info@lma.lvmājaslapa: www.lma.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasMĀKSLA (Am)Nozares programma Vizuālā mākslaApakšprogrammas:– Glezniecība– Grafika– TekstilmākslaNozares programma Vizuāli plastiskā mākslaApakšprogrammas:– Keramika– Modes māksla– Stikla māksla– TēlniecībaNozares programma Audio – vizuālā mediju mākslaApakšprogrammas:– Vizuālā komunikācija– ScenogrāfijaNozares programma DizainsApakšprogrammas:– Funkcionālais dizains– Metāla dizains– Vides mākslaNozares programma Mākslas zinātneApakšprogrammas:– Vizuālās mākslas un kultūras vēsture un teorija– Restaurācija2 gadi L PIepriekšējā izglītība: Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās (vai radniecīgā nozarē) un sekmīgi novērtētsstudiju projekts.51


LATVIJAS NACIONĀLĀ AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJA 12Rīgā, Ezermalas ielā 6/8, t. 67076881, f. 67076888e-pasts: naa@mil.lvmājaslapa: www.naa.mil.lvInformācija par uzņemšanu – Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanasun Jaunsardzes centrā Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 10/12, t. 67335392,26165808, E-pasts: rekrutesana@rjc.gov.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasKomandējošā sastāva virsnieks (Pa)1,3 gadiN - 2,5 gadiLPNIepriekšējā izglītība:- augstākā izglītība (bakalaura līmenī);- veselības atbilstība dienestam NBS, vecums līdz 27 gadiem, pabeigts Kadeta kandidāta kurss.LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 13Rīgā, Brīvības gatvē 333, t. 67543410, f. 67543480e-pasts: akademija@lspa.lvmājaslapa: www.lspa.lvSporta zinātne (Pm)Sporta veida vecākais treneris kādā no sporta veidiem (ja iepriekšējāizglītības līmenī kvalifikācija nav iegūta):• airēšana, aerobika, akrobātika, aikido;• basketbols, badmintons ,biatlons, bobslejs, bodibildings, bokss,brīvā cīņa;• daiļslidošana, džiu-džits, džudo;• florbols, futbols, frīstails, fitness;• galda teniss, grieķu-romiešu cīņa;• handbols, hokejs;• jātnieku sports;• kamaniņu sports, karatē, kērlings, kikbokss, lēkšana uz batuta,loka šaušana;• mākslas vingrošana, modernā pieccīņa;• orientēšanās;• peldēšana;• riteņbraukšana, riteņbraukšana BMX, riteņbraukšana MTB, rokucīņa,• smaiļošana un kanoe, slēpošana (distanču, kalnu), sambo, spēkatrīscīņa, svarcelšana, svaru bumbu celšana, skeletons, skeitbords,snovbords, sporta aerobika, sporta dejas, sportavingrošana, sporta tūrisms, šaušana (ložu, stenda), šorttreks;• teniss , taekvon-do;• vieglatlētika, volejbols.Studijuilgums1 gads7 mēn.StudijuvalodaLStudijuformasPIepriekšējā izglītība: Profesionālais bakalaurs sporta nozarē; akadēmiskais bakalaurs sporta nozarē; augstākāizglītība sporta nozarē.52


ALŪKSNERPIVA ALŪKSNES FILIĀLE 14Alūksnē, Pils ielā 21, t. 64381168e-pasts: aluksne@rpiva.lvmājaslapa: www.rpiva.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasOrganizācijas vadība (Pm) 1,1 – 1,5gadiLNIepriekšējā izglītība: augstākāStudiju ilgums profesionālā maģistra grāda ieguvei – 1,1 gads, studiju ilgums profesionālā maģistra grāda unkvalifikācijas ieguvei – 1,5 gadi.CĒSISRPIVA CĒSU FILIĀLE 15Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 2, t.64122479e-pasts: cesis@rpiva.lvmājaslapa: www.rpiva.lv/index.php?mh=cesisStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasPamatizglītības skolotājs (Pa) 2-2,4 gadi L NIepriekšējā izglītība: 2. līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība (studiju ilgums 2 gadi) vai izglītībaszinātņu bakalaura grāds pedagoģijā (studiju ilgums 2,4 gadi).DAUGAVPILSDAUGAVPILS UNIVERSITĀTE 16Daugavpilī, Vienības ielā 13, t. 65422180, f. 65422890e-pasts: du@du.lvmājaslapa: www.du.lvHumanitārā fakultāteDaugavpilī, Vienības ielā 13, t. 65424238StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasFiloloģija (latviešu filoloģija) (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds latviešu filoloģijā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība latviešufiloloģijas jomā.Filoloģija (krievu filoloģija) (Am) 2 gadi L, K P53


Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds krievu filoloģijā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība krievufiloloģijas jomā.Filoloģija (salīdzināmā filoloģija) (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds filoloģijā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība filoloģijas jomā.Filoloģija (vācu filoloģija) (Am) 2 gadi L, V PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vācu filoloģijā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība vācufiloloģijas jomā.Filoloģija (angļu filoloģija) (Am) 2 gadi L, A PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds angļu filoloģijā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība angļufiloloģijas jomā.Vēsture (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vēsturē vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība vēstures jomā.Kultūras vēsture un teorija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vēsturē vai tam pielīdzināmā 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītībavēsturē vai kultūras vēsturē.Starpkultūru attiecības (Pm) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība filoloģijā, vēsturē,ekonomikā, vadībzinībās, mākslā, socioloģijā, bibliotēkzinātnē, kultūras jomā.Tulks, tulkotājs (Pm) 2,5 gadi L un V, vaiA, vai PPIestājpārbaudījumu prasības: ja augstākās izglītības dokuments neapliecina otrās svešvalodas apguvi,reflektantam ir jākārto iestājpārbaudījums otrajā svešvalodāIepriekšējā izglītība:- bakalaura grāds angļu, vācu vai poļu filoloģijā, vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība angļu, vācu vaipoļu filoloģijā.Vidējās izglītības skolotājs (Pm)Ar specializāciju vienā no virzieniem:– latviešu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/otrāvaloda– krievu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/svešvaloda)– angļu valodas un otrās svešvalodas (vācu, franču, zviedru, spāņuvai poļu valodas skolotājs)– vācu valodas un otrās svešvalodas (angļu, franču, zviedru, spāņuvalodas skolotājs)– poļu valodas un otrās svešvalodas (angļu, vācu, franču, zviedruvai spāņu valodas skolotājs)– vēstures un sociālo zinību vai kulturoloģijas skolotājs– kulturoloģijas skolotājs2,5 gadi L PIepriekšējā izglītība:- bakalaura grāds atbilstošajā nozarē vai 2. līmeņa augstākā profesionālā (vai tai pielīdzināma) augstākā izglītībaatbilstošajā jomāDabaszinātņu un matemātikas fakultāte54


Daugavpilī, Vienības ielā 13 un Parādes ielā 1,t. 65422302, 65425297StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuFormasBioloģija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība:- bakalaura grāds bioloģijā vai medicīnā, vai vides zinātnē, vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītībabioloģijas, medicīnas, farmācijas vai veterinārmedicīnas jomā.Datorzinātnes (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds datorzinātnēs vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība informātikasjomā.Fizika (cietvielu fizika, optisko sakaru fizika, fizikasdidaktika) (Am)2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds fizikā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība fizikas jomā.Matemātika (diferenciālvienādojumi, modernāelementārā matemātika un matemātikas didaktika)(Am)2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds matemātikā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība matemātikasjomā.Vides plānošana (Pm) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība:- bakalaura grāds bioloģijā, ģeogrāfijā, vides, lauksaimniecības vai inženierzinātnēs vai 2. līmeņa augstākāprofesionālā izglītība bioloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē, lauksaimniecībā vai inženierzinātnēs;- DU Uzņemšanas komisija var izskatīt atsevišķu citu izglītības tematisko jomu bakalaura vai 2. līmeņaaugstāko profesionālo studiju programmu absolventu pieteikumus studijām, gadījumā, ja pretendentam irvismaz 4 gadu darba pieredze dabas aizsardzībā vai vides pārvaldībā un plānošanā, ko apliecina izziņa nodarba vietas.Darba aizsardzība (Pm) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība:- bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība darba aizsardzības, vides aizsardzības vaiinženierzinātņu, fizikas vai ķīmijas jomās;- bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze darbaaizsardzībā;- DU Uzņemšanas komisija var izskatīt atsevišķu citu izglītības tematisko jomu bakalaura vai 2. līmeņaaugstāko profesionālo studiju programmu absolventu pieteikumus studijām, gadījumā, ja pretendentam irvismaz 2 gadu darba pieredze dabas aizsardzībā, ko apliecina izziņa no darba vietas.Vidējās izglītības skolotājs (Pm)Ar specializāciju vienā no virzieniem:– bioloģijas un ķīmijas skolotājs– ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs– fizikas un matemātikas skolotājs– matemātikas un informātikas skolotājs2,5 gadi L PIepriekšējā izglītība:- bakalaura grāds atbilstošajā nozarē vai 2. līmeņa augstākā profesionālā (vai tai pielīdzināma) augstākā izglītībaatbilstošajā jomā.Sociālo zinātņu fakultāte55


Tehniskā fakultāteJelgavā, J. Čakstes bulvārī 5, t. 63020762e-pasts: tfdek@llu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasLauksaimniecības inženierzinātne (Am)Apakšprogrammas:– augkopības tehnika– autotransports– lauksaimniecības enerģētika– lopkopības mehanizācija– mašīnu projektēšana un ražošana– tehniskais un tehnoloģiskais serviss2 gadiN – 3gadiLP, NIepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds, absolvējot kādu no Tehniskās fakultātes inženierzinātņu studijuprogrammām; bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā studiju virzienā.Pedagoģija (Am)2 gadiN – 2,5gadiLP, NIepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds izglītībā vai pedagoģijā; bakalaura vai profesionālā bakalaura grādsizglītībā vai citā nozarē un skolotāja/pedagoga vai interešu izglītības skolotāja, bibliotekāra vai arī sporta trenerakvalifikācija; skolotāja kvalifikācija un tiesības studēt maģistrantūrā; skolotāja kvalifikācija, kas iegūta līdz1995.gadam; bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds citā nozarē un tiesības studēt maģistrantūrā, vai arīaugstākā izglītība citā nozarē, kas iegūta līdz 1995.gadam, ka izpildīts viens no nosacījumiem: absolvētabakalaura vai augstākās izglītības programma ar izglītojošu/pedagoģisku darbību saistītā nozarē (piemēram,psiholoģijas, socioloģijas), ja absolvētajā programmā iekļauti pedagoģijas un/vai psiholoģijas studiju kursi;apgūta profesionālās pilnveides vai tālākizglītības programma izglītībā/pedagoģijā ne mazāk kā 60kontaktstundu apjomā (jāiesniedz sertifikāta kopija).Karjeras konsultants (Pm) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība:otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un skolotāja kvalifikācija;izglītības zinātņu (pedagoģijas) bakalaura grāds;sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā un/vai psihologa kvalifikācija;cita akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.Lauku inţenieru fakultāteJelgavā, Akadēmijas ielā 19, t. 63021413, f. 63022180e-pasts: lifdek@llu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasLauksaimniecības inženierzinātne (Am)augkopības tehnika;- autotransports;2 gadiN – 3gadiLP, N- lauksaimniecības enerģētika;- lopkopības mehanizācija;- mašīnu projektēšana un ražošana;- tehniskais un tehnoloģiskais serviss.Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds, absolvējot kādu no Tehniskās fakultātes inženierzinātņu studijuprogrammām; bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā studiju virzienā.Vides inženierzinātne (Am) 2 gadi L P60


Iepriekšējā izglītība: augstākā izglītība.Būvzinātne (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība:akadēmiskā izglītība būvzinātnē (bakalaura grāds ar vismaz četru gadu studiju ilgumu);otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecībā ar tiesībām turpināt <strong>studijas</strong> maģistrantūrā vaiprofesionālais bakalaura grāds.Hidroinženierzinātne (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība:akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds vides un ūdenssaimniecības vai vides inženierzinātnēlīdz 1995. gadam iegūta ar hidrotehniku un ūdenssaimniecību saistīta profesionālā augstākā izglītība;bakalaura grāds inženierzinātnē citā studiju virzienā.Zemes ierīcība (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība:akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds zemes ierīcībā;otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība zemes ierīcībā;bakalaura grāds citos studiju virzienos: vides zinātnē, ainavu arhitektūrā, ekonomikā, ģeodēzijā un citāsdabas un inženierzinātnēs.Ainavu arhitektūra (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība:- akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība arhitektūrā vaiainavu arhitektūrā;- citu radniecīgu studiju programmu akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākāprofesionālā izglītība un ainavu arhitektūras vai tiem pielīdzināmi studiju kursi (Zīmēšana 6 KP, Kompozīcijaspamati 4 KP, Arhitektūras un dārzu mākslas vēsture 6 KP, Ainavu mācība 3,5 KP, Ainavu arhitektūras teorija2,5 KP, Ainavu analīze 3 KP, Ainavu arhitektūra un projektēšana 10 KP vai vismaz 2 gadu darba pieredzeainavu projektēšanā vai pārvaldībā).Veterinārmedicīnas fakultāteJelgavā, K. Helmaņa ielā 8, t. 63024662; f. 63027344e-pasts: vmfdek@llu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasPārtikas higiēna (Pm) 1,5 gadi L NIepriekšējā izglītība: 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība veterinārmedicīnā, medicīnā, pārtikas tehnoloģijāvai lauksaimniecībā.Pārtikas tehnoloģijas fakultāteJelgavā, Lielajā ielā 2, t. 63021075e-pasts: ptfdek@llu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasPārtikas zinātne (Am) 2 gadi L P61


Iepriekšējā izglītība:inženierzinātņu bakalaura grāds pārtikas zinībās un augstākā izglītība, kas iegūta līdz 1995. gadampārtikas tehnoloģijas un sabiedriskās ēdināšanas studiju virzienā. Šie pretendenti konkursā saņem 2papildus balles;bakalaura grāds dabas zinātņu studiju virzienā;inženiera kvalifikācija pārtikas un dzērienu tehnoloģijā;augstākā izglītība, kas iegūta Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studiju programmā „Ēdināšanas unviesnīcu uzņēmējdarbība”.Uzturzinātne (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: augstākā profesionālā izglītība, bakalaura vai maģistra grāds medicīnā vai zobārstniecībā,veselības zinātnē, farmācijā, bioloģijā, pārtikas zinātnē un pārtikas tehnoloģijā, ēdināšanā un viesnīcuuzņēmējdarbībā, vides zinātnēs, sporta pedagoģijā, veselības izglītībā, veterinārmedicīnā un citās radniecīgāsnozarēs.Meţa fakultāteJelgavā, Akadēmijas ielā 11, t./f. 63021619e-pasts: mfdek@llu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasMeža ekoloģija un mežkopība (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mežzinātnē,lauksaimniecības zinātnē, bioloģijā, vides zinātnē, ģeogrāfijā, datorzinātnē vai ekonomikā.Meža darbi un tehnika (Am)Specializācijas virzieni:– meža darbu mašīnas un tehnoloģijas– kokmateriālu krautuves un transports– darba aizsardzība un ergonomika– koksnes kompleksā izmantošana2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mežzinātnēs,materiālzinātnēs, ekonomikas, bioloģijas, vides zinātnes, datorzinātnes, lauksaimniecības, vadībzinātnes,transporta vai satiksmes nozarēs.Koksnes materiāli un tehnoloģija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība kokapstrādes,mežrūpniecības, būvniecības, mašīnzinības specialitātē vai cita veida akadēmiskā vai otrā līmeņainženiertehniskā izglītība.Papildprasības: citu studiju virzienu absolventi ar izziņu no darba vietas apliecina vismaz divu gaduprofesionālo darba pieredzi meža nozares uzņēmumos.Meža ekonomika un politika (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mežzinātnes,mežrūpniecības, kokapstrādes, ekonomikas, uzņēmējdarbības, politikas zinātņu specialitātē vai cita studijuvirziena akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītībaPapildprasības: citu studiju virzienu absolventi ar izziņu no darba vietas apliecina vismaz divu gaduprofesionālo darba pieredzi nozares uzņēmumos.Darba aizsardzība un drošība (Pa) 2,5 gadi L NIepriekšējā izglītība: profesionālā augstākā izglītība vai bakalaura grāds.62


Sociālo zinātņu fakultāteJelgavā, Lielajā ielā 2, t. 63021821e-pasts: szfdek@llu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija (Am)2 gadiN – 3gadiLP, NIepriekšējā izglītība:bakalaura grāds socioloģijā;bakalaura grāds atšķirīgā studiju virzienā;augstākā profesionālā izglītība studiju programmā, kura dod tiesības turpināt <strong>studijas</strong> maģistrantūrā;augstākā izglītība, kura iegūta līdz 1995. gadam.Projektu vadība (Pm)1,5 - 2 gadiN - 2 – 2,5gadiLP, NIepriekšējā izglītība: profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākāizglītība.Sabiedrības pārvalde (Pm) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība:profesionālais bakalaura grāds;otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība politikas, socioloģijas vai vadības zinību nozarēs;profesionālais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā studiju virzienā.Informācijas tehnoloģiju fakultāteJelgavā, Lielajā ielā 2, t. 63023095, f. 63023095e-pasts: itfdek@llu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasInformācijas tehnoloģijas (Am)2 gadiN – 3gadiLP, NIepriekšējā izglītība:bakalaura grāds inženierzinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā vai fizikā;augstākā izglītība, kas iegūta līdz 1995. gadam inženierzinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā vai fizikā;profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs vai datorzinātnēs ar tiesībām studēt maģistrantūrā.JĒKABPILSRPIVA JĒKABPILS FILIĀLE 18Jēkabpilī, Rīgas ielā 210a, t./f. 65232016bezmaksas uzziņu tālrunis: 80002002e-pasts: jekabpils@rpiva.lvmājaslapa: www.rpiva.lv/index.php?mh=jekabpilsStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasPamatizglītības skolotājs (Pa) 2-2,4 gadi L N63


Iepriekšējā izglītība: 2. līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība (studiju ilgums 2 gadi) vai izglītībaszinātņu bakalaura grāds pedagoģijā (studiju ilgums 2,4 gadi).KULDĪGARPIVA KULDĪGAS FILIĀLE 19Kuldīgā, Kalna ielā 19, t./f. 63323457e-pasts: kuldiga@rpiva.lvmājaslapa: www.rpiva.lv/index.php?mh=kuldigaStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasPamatizglītības skolotājs (Pa) 2-2,4 gadi L NIepriekšējā izglītība: 2. līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība (studiju ilgums 2 gadi) vai izglītībaszinātņu bakalaura grāds pedagoģijā (studiju ilgums 2,4 gadi).Skolotājs logopēds (Pa) 2 gadi L NIepriekšējā izglītība: augstākā pedagoģiskā izglītība vai izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā.LIEPĀJALIEPĀJAS UNIVERSITĀTE 20Liepājā, Lielajā ielā 14, t. 63423510, 63423568, f. 63424223e-pasts: info@lieppa.lvmājaslapa: www.liepu.lvPedagoģijas un sociālā darba fakultāteLiepājā, Lielajā ielā 14, t. 63454488; 63454489StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasSociālais darbs (Pm) 1 gads L PIepriekšējā izglītība: Sociālā darbinieka kvalifikācija vai profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā.Karjeras konsultants (Pm)2 gadiN – 2,5gadiLP, NIepriekšējā izglītība:- 2. līmeņa profesionālā augstākā skolotāja izglītība;- izglītības zinātņu bakalaura grāds, sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā vai psihologa kvalifikācija;64


Iepriekšējā izglītība: humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā vai augstākā profesionālāizglītība humanitārajās zinātnēs.Māksla (Pm)1,5 gadiN – 2gadiLP, NIepriekšējā izglītība: augstākā profesionālā izglītība mākslas jomā vai bakalaura grāds mākslā.Papildnosacījumi: portfolio vizuālajā mākslā; portfolio prezentācija.Rakstniecības <strong>studijas</strong> (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: humanitāro Humanitāro zinātņu bakalaura grāds; sociālo zinātņu bakalaura grāds vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs. Iestājpārbaudījumi:pārrunas par studiju virziena izvēles motivācijuJauno mediju māksla (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākāizglītība humanitārajās un mākslas vai izglītības zinātnēs; mākslas pētījuma pieteikums maģistra darbam.Papildnosacījumi: portfolio vizuālajā mākslā; portfolio prezentācija.Dabas un sociālo zinātņu fakultāteLiepājā, Lielajā ielā 14, t. 63423510StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasVadības zinības (Pm) 1,5 gadi L PIepriekšējā izglītība: 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstošā studiju virzienā (iegūta 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija atbilstošā studiju virzienā: sociālās zinātnes, pakalpojumi, izglītība unizglītības zinātnes) vai cita 2. līmeņa profesionālā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredzeekonomikas, uzņēmējdarbības vai publiskās pārvaldes jomās.Informācijas tehnoloģija (Pm)Specializācijas:2,5 gadi,3 gadiLP- programmēšanas inženieris- informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs.Iepriekšējā izglītība:- dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā vai datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā;- augstākā profesionālā izglītība ar integrētu bakalaura standartu matemātikā vai datorzinātnēs vaiinformācijas tehnoloģijā.MADONARĒZEKNES AUGSTSKOLAS MADONAS FILIĀLE 21Madonā, Saieta laukums 1, t. 64807047, 29146912, f. 64807048e-pasts: guntarspaeglis@inbox.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformas66


mājaslapa: www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=1&p2=112Tiesību zinātnes (Pm) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: Otrā līmeņa profesionālā augstākā jurista izglītība vai augstākā profesionālābakalaura izglītība tiesību zinātnē.Vadības zinātne (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: 2.līmeņa augstākā izglītība ekonomikā vai sociālajās zinātnēs un ir nokārtotieksāmeni mikroekonomikā, makroekonomikā, tirgzinībās, finanšu un uzņēmējdarbības vadības pamatos.Papildnosacījumi: Ja 2.līmeņa augstākā izglītība un diploma pielikumā nav uzrādītimikroekonomikas, makroekonomikas, tirgzinības, finanšu un uzņēmējdarbības vadības pamatu kursi,tad jāiesniedz referāts par vadības zinātnes tēmu.RĒZEKNERĒZEKNES AUGSTSKOLA 22Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, t. 64623709, 64622862, f. 64625901e-pasts: ra@ru.lvmājaslapa: www.ru.lvHumanitāro un juridisko zinātņu fakultāteRēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, t. 64623709, 29167594StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasArhīvniecība (Pm)2 gadiN – 2,5gadiLP, NIepriekšējā izglītība: profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā kvalifikācija, kura iegūta,pabeidzot vismaz 4 gadu studiju programmu, un vismaz 1 gada arhīva darba pieredze.Tiesību zinātnes (Pm) 1,5gadi *2gadi ***ar iepriekš iegūtu profesionālo izglītību;** ar iepriekš iegūtu akadēmisko izglītību.LPIepriekšējā izglītība: 2. līmeņa profesionālā augstākā jurista izglītība vai augstākā profesionālā bakalaura izglītībatiesību zinātnē un juriskonsulta kvalifikācija vai akadēmiskā bakalaura izglītība tiesību zinātnē.Filoloģija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā vai augstākā pedagoģiskā izglītība, ja tajāietverta filoloģijas bakalaura daļa (vismaz 70 KP apjomā).Vēstures un kultūras vēstures skolotājs (Pa) 2 gadi L NIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vēsturē vai profesionālā augstākā skolotāja izglītība un vēstures vai kultūrasvēstures skolotāja darba pieredze.Latviešu valodas un literatūras skolotājs (Pa) 2 gadi L N67


Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds latviešu vai baltu filoloģijā vai augstākā pedagoģiskā izglītība, ja tajāietverta filoloģijas bakalaura daļa (vismaz 50 KP apjomā).Reliģijas pedagoģija (Pa) 2 gadi L NIepriekšējā izglītība: 2. līmeņa profesionālā augstākā skolotāja izglītība.Izglītības un dizaina fakultāteRēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, t. 64622679StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasPedagoģija (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds pedagoģijā un/vai profesionālā augstākā izglītība psiholoģijā vaipedagoģijā.Iestājpārbaudījumu prasības: jāiesniedz bakalaura darbs pedagoģijā vai referāts ar pētījuma problēmasaktualitātes pamatojumu; pārrunas par maģistra darba tematiku.Speciālā pedagoģija (Pm)1,5 gadiN – 2gadiLP, NIepriekšējā izglītība:- 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība („Speciālās izglītības skolotājs”, „Surdopedagogs”, „Skolotājslogopēds” un citas radniecīgas programmas);- profesionālais bakalaura grāds pedagoģijā/profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un 6 gadu darba stāžsspeciālajā izglītībā.Karjeras konsultants (Pm)2 gadiN – 2,5gadiLP, NIepriekšējā izglītība:- 2. līmeņa profesionālā augstākā skolotāja izglītība un/vai akadēmiskais vai profesionālais izglītības zinātņubakalaura grāds, un/vai akadēmiskais vai profesionālais psiholoģijas zinātņu bakalaura grāds;- cita augstākā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze konsultēšanā.Surdopedagogs (Pa)2 gadiN – 2,5gadiLP, NIepriekšējā izglītība: augstākā pedagoģiskā profesionālā un/vai pedagoģijas bakalaura izglītība un pedagoģiskāprakse vismaz 12 KP apjomā.Ekonomikas fakultāteRēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, t. 64623709, 29167594StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasVadības zinātne (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: 2.līmeņa augstākā izglītība ekonomikā vai sociālajās zinātnēs un ir nokārtoti eksāmenimikroekonomikā, makroekonomikā, tirgzinībās, finanšu un uzņēmējdarbības vadības pamatos.Finanšu vadība (Pm) 2 gadi L N68


Iepriekšējā izglītība: 2. līmeņa augstākā izglītība ekonomikā, vadībzinātnē vai uzņēmējdarbībā.Finanses (Pa) 2,5 gadi L NIepriekšējā izglītība: 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, grāmatvedībā, ekonomikā,uzņēmējdarbībā un vadībā.Robežapsardze (Pa) 2,5 gadi L NIepriekšējā izglītība: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība civilās un militārās aizsardzības jomā (kvalifikācija– <strong>Valsts</strong> robežsardzes jaunākais virsnieks vai speciālists robežsardzes darbā).Papildprasības: uzņem <strong>Valsts</strong> robežsardzes amatpersonas ar <strong>Valsts</strong> robežsardzes priekšnieka rekomendācijukonkursa kārtībā. Ne vairāk par 42 gadiem.Inţenieru fakultāteRēzeknē, Atbrīvošanas alejā 76, t. 64623709, 29167594StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasVides aizsardzība (Pm)1,5-2 gadiN – 2-2,5gadiLP, NIepriekšējā izglītība: Profesionālais bakalaura grāds vides zinātņu apakšnozarēs vai profesionālā izglītība, kasiegūta pabeidzot vismaz 4 gadu profesionālās augstākās izglītības studiju programmu vides zinātnēs.Datorsistēmas (Pm)1,5-2 gadiN – 2-2,5gadiLP, NIepriekšējā izglītība: Profesionālais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā izglītība datorzinātnēs vaiinformācijas tehnoloģijā, kas iegūta, pabeidzot vismaz 4 gadu studiju programmu.TUKUMSRPIVA TUKUMA FILIĀLE 23Tukumā, Pils ielā 14, t. 63126807, 26437342 f. 63126808e-pasts: tukums@rpiva.lvmājaslapa: www.rpiva.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasOrganizācijas vadība (Pm) 1,1 -1,5gadiLNIepriekšējā izglītība: augstākaStudiju ilgums profesionālā maģistra grāda ieguvei – 1,1 gads, studiju ilgums profesionālā maģistra grāda unkvalifikācijas ieguvei – 1,5 gadi.69


VALMIERAVIDZEMES AUGSTSKOLA 24Valmierā, Cēsu ielā 4, t. 64207230, f. 64207229e-pasts: info@va.lvmājaslapa: www.va.lvBiznesa vadības un ekonomikas fakultāteValmierā, Cēsu ielā 4, t. 26603355StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasBiznesa vides vadība (Pm)Specializācijas:- Mārketinga vadība,- Publiskās un privātās partnerības vadība1,5-2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vadības zinātnē un/vai ekonomikā vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.Papildnosacījumi: ja iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija, studiju ilgums 1,5 gadi, ja iepriekš nav iegūtaprofesionālā kvalifikācija, studiju ilgums 2 gadi.Sociālo zinātņu fakultāteValmierā, Cēsu ielā 4, t. 64 281238StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasPārvaldība un komunikācija (Pm)Specializācijas:- Sabiedrības pārvaldība;- Komunikācijas vadība.2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaurs grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.Inţenierzinātņu fakultāteValmierā, Cēsu ielā 4, t. 64 250840StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasSociotehnisku sistēmu modelēšana (Pm) 1,5 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.Papildnosacījumi: reflektantiem, kuriem nav bakalaura grāds inženierzinātnēs, vai dabaszinātnēsvai tam pielīdzināma augstākā izglītība, jākārto pārbaudes eksāmens.Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte70


Valmierā, Cēsu ielā 4, t. 26182266StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasTūrisma stratēģiskā vadība (Pm) 1,5-2 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai tam pielīdzināmā augstākā izglītība.Papildnosacījumi: iestājpārbaudījuma tests reflektantiem, kuriem iepriekš iegūtais grāds vai tam pielīdzināmāizglītība nav iegūta ekonomikas vai vadības zinātnēs.Studiju ilgums bez iepriekšējas kvalifikācijas – 2 gadi.VENTSPILSVENTSPILS AUGSTSKOLA 25Ventspilī, Inţenieru ielā 101, t. 63629657, f. 63629660e-pasts: venta@venta.lvmājaslapa: www.venta.lvEkonomikas un pārvaldības fakultāteVentspilī, Inţenieru ielā 101, t. 63629653StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasUzņēmējdarbības vadība (Pm) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība:- bakalaura grāds vai augstākā izglītība vadībzinātnē vai ekonomikā, kas iegūta pēc vismaz 4 gadu studijuprogrammas apguves;- citas nozares bakalaura grāds vai augstākā izglītība, kas iegūta pēc vismaz 4 gadu studiju programmas apguvesun 2 gadu profesionālais darba stāžs vadītāja amatā.Informācijas tehnoloģiju fakultāteVentspilī, Inţenieru ielā 101, t. 63629654Datorzinātnes (Am)(Datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datuapstrādes sistēmas)StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformas2 gadi L PIepriekšējā izglītība: dabaszinātņu vai inženierzinātņu bakalaura grāds datorzinātnē, matemātikā, informācijastehnoloģijās, fizikā, astronomijā, elektronikā vai telekomunikācijās.Elektronika (Pm) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds elektronikā, telekomunikācijās vairadniecīgā elektrozinību specialitātē.71


Tulkošanas studiju fakultāteVentspilī, Inţenieru ielā 101 A, t. 63629655Juridisko tekstu tulkošana (Pm)TulkotājsStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformas1,5 gadi L PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds tulkošanā, un/ vai profesionālā kvalifikācija tulkošanas specialitātē, vaiaugstākā izglītība tulkošanā.Papildnosacījumi: personām ar citu augstāko izglītību jābūt tulkošanas pieredzei. Iestājpārbaudījums.72


JURIDISKO PERSONU DIBINĀTĀSAUGSTSKOLASRĪGABALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA (BSA)26Rīgā, Lomonosova ielā 4, t. 67100601, f. 67241272.e-pasts: uk@bsa.edu.lv, info@bsa.edu.lvmājaslapa: www.bsa.edu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasUzņēmējdarbības vadība un administrēšana (Pm) 1,5-2 gadi L, K PIepriekšējā izglītība:- augstākā profesionālā izglītība uzņēmējdarbības, vadības, mārketinga un ekonomikas jomās;- augstākā profesionālā izglītība citās nozarēs.Privāttiesības (Pm) 1,5 gadi L, K PIepriekšējā izglītība: augstākā juridiskā izglītība ar studiju ilgumu ne mazāk par 4 gadiem.Eiropas <strong>studijas</strong> (Am) 2 gadi L+A+K PIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība.Cilvēku resursu vadīšana (Pm) 1,5 – 2gadiIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība.Dizains (Pm) 1,5 - 2gadi3 gadiL+KL+KL+KP,NPNIepriekšējā izglītība: dizaina vai mākslas jomā, vai augstākā izglītība dizainā vai vizuālajā mākslā,tehnoloģiskajā vai inženieru izglītībā, ar apmācības ilgumu nemazāku par 3 gadiem (pilna laika studijām).BIZNESA AUGSTSKOLA „TURĪBA” 27Rīgā, Graudu ielā 68, t. 67619008, 67622551, f. 67619152e-pasts: turiba@turiba.lvmājaslapa: www.turiba.lvUzņēmējdarbības vadības fakultāteRīgā, Graudu ielā 68, t. 67607660StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasUzņēmējdarbības vadība (Pm) 1,5-2-2,5 L P73


Iepriekšējā izglītība: akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāds, vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija.gadiStarptautiskā tūrisma fakultāteRīgā, Graudu ielā 68, t. 67606105StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasTūrisma stratēģiska vadība (Pm) 1,5-2 gadi L PIepriekšējā izglītība: akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācijaJuridiska fakultāteRīgā, Graudu ielā 68, t. 67606105StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasPubliskā pārvalde (Pm) 1,5-2-2,5gadiN- 2 – 2,5gadiLP,NIepriekšējā izglītība: akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācijaTiesību zinātnes (Pm) 1,5-2 gadi L PIepriekšējā izglītība:- profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnēs un/vai jurista profesionālā kvalifikācija (studiju ilgums 1,5gadi);- akadēmiskais bakalaura grāds tiesību zinātnēs.Sabiedrisko attiecību fakultāteRīgā, Graudu ielā 68, t. 67619460StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasSabiedriskās attiecības (Pm) 1,5-2-2,5gadiLPIepriekšējā izglītība: akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācijaEKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA28Rīgā, Lomonosova ielā 1, 1. korp.,t. 67114111, f. 26811600e-pasts: info@eka.edu.lvmājaslapa: www.eka.edu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasBiznesa vadība (Am)2 gadiN - 2,5 gadiL, K P, NIepriekšējā izglītība:- bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds vadības zinībās vai ekonomikā;74


- 2. līmeņa profesionālā augstākā (5. kvalifikācijas līmenis) izglītība vadības zinībās vai ekonomikas nozarēs;- augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs un 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbībā vai ekonomikā.INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŢMENTA AUGSTSKOLA(ISMA)29Rīgā, Lomonosova ielā 1, k-5,t. 67100607, 67089880, f. 67241591e-pasts: isma@isma.lvmājaslapa: www.isma.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasUzņēmējdarbības vadība (Pm)-operāciju menedžments-karjeras konsultants-tūrisma uzņēmējdarbībasvadītājs1,6 gadi L PIepriekšējā izglītība: augstākā profesionālā izglītība vai bakalaura grāds ekonomikas un menedžmenta sfērās.Datorsistēmas (Pm)-Datorsistēmu administrēšana un drošība,-Telekomunikācijas sistēmas,-Intelektuālās apmācības sistēmas,-Lietišķās datormodelēšanas sistēmas,-Web tehnoloģiju informācijas sistēmas,-Lietišķās elektronikas skaitļošanas un informācijas sistēmas2-2,5N – 2,5-3gadiLP, NIepriekšējā izglītība: augstākā profesionālā izglītība vai bakalaura grāds datortehnoloģiju sfērā.BALTIJAS PSIHOLOĢIJAS UN MENEDŢMENTAAUGSTSKOLA30Rīgā, Lomonosova ielā 4, t. 67100608, f. 67100219e-pasts: psa@psy.lvmājaslapa: www.psy.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasPsiholoģija (Pm)Iepriekšējā izglītība: 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītībapsiholoģijā.2 gadi L, K PCilvēku resursu vadīšana (Pm)Iepriekšējā izglītība: 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītībauzņēmējdarbībā, sociālajās zinātnēs un vadības zinātnē vaiprofesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā, uzņēmējdarbībasvadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija1,5 gadi2 gadiL, KL, KPNRĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS(AKREDITĒTS 08.03.2001.)31Rīgā, Meţkalnu ielā 9, t. 67629207, t./f. 67677831e-pasts: rai.lv@ml.lvmājaslapa: www.rai.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasStarptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība (Pm)1,5 gadiN – 2 gadiL, K P, N75


Iepriekšējā izglītība:- profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība uzņēmējdarbības, ekonomikas jomā;- profesionālā augstākā izglītība un profilējošā profesionālā kvalifikācija vadības, ekonomikas vaiuzņēmējdarbības nozarē (studiju ilgums 1,5-2 gadi);- akadēmiskā augstākā izglītība vadības, ekonomikas vai uzņēmējdarbības nozarē (studiju ilgums 2 gadi).Iestājpārbaudījumu prasības: eksāmens angļu valodā vai IELTS 6.0 vai TOEFL sertifikāts.Uzņēmējdarbības vadība (Pm)(ar augstāko profilējošo izglītību)Iepriekšējā izglītība: augstākā izglītība uzņēmējdarbības, ekonomikas jomā.Uzņēmējdarbības vadība (Pm)(ar augstāko neprofilējošo izglītību)1,5 gadiN – 1,8gadi1,5 gadiN – 2 gadiL, K P, NL, K P, NIepriekšējā izglītība: augstākā izglītība, kas nav saistīta ar uzņēmējdarbības vadību vai ekonomiku.Vadība un administrēšana (MBA) (Pm)1,5 gadi (ar4-gadīguaugst.izgl.)2,5 gadi (ar3-gadīguaugst.izgl.)APIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds ekonomikā, biznesā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs, IT vai mākslasjomā; trīs gadu darba pieredze pēc augstskolas absolvēšanas, vēlams vadošā amatā; IELTS/ TOEFL sertifikāts.VADĪBAS UN SOCIĀLĀ DARBA AUGSTSKOLA„ATTĪSTĪBA”33Rīgā, Eiţenijas ielā 1, t. 67470931, f. 67458937,e-pasts: attistiba@attistiba.lvmājaslapa: www.attistiba.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasSociālais darbs (Pm)Specializācijas:2 gadiT-2,5 gadiL,bilingvāliP, Tsociālais darbs ar ģimeni un bērniem- sociālā labklājība un sociālā politika- sociālo institūciju vadība- psihosociālais darbsIepriekšējā izglītība: augstākā izglītība.Sociālais darbs (Pa)2 gadiN, T – 2,5gadiL,bilingvāliP, N, TIepriekšējā izglītība: augstākā izglītība77


STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĢIJASAUGSTSKOLA34Rīgā, Bruņinieku ielā 65, t. 67506257, f. 67506618e-pasts: sppa@sppa.lvmājaslapa: www.sppa.lvPsiholoģijas fakultāteRīgā, Bruņinieku ielā 65StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasKonsultatīvā psiholoģija (Pm) 2 gadi L, K PIepriekšējā izglītība: profesionālais bakalaura grāds vai profesionālā kvalifikācijas, kas iegūta, pabeidzotprofesionālo psiholoģijas programmu.Tulku fakultāteRīgā, Bruņinieku ielā 65StudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasTulkošanas metodika un prakse (Pm) 2 gadi L, K PIepriekšējā izglītība: augstākā izglītība ( tulka/tulkotāja kvalifikācija).SOCIĀLO TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA 35Rīgā, Bezdelīgu iela 12, t. 67461001, f. 67461281e-pasts: sta@sta-edu.lvmājaslapa: www.sta-edu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasTiesību zinātnes (Pm)Specializācija:- Privātās tiesības1,5 gadiN- 2 gadiLP, NIepriekšējā izglītība: augstākā izglītība (bakalaura profesionālais grāds tiesību zinātnēs ).Biznesa menedžments (Pm)2 gadiN- 2,5 gadiIepriekšējā izglītība: a Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, sociālajās zinātnēs.LP, NTRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS36Rīgā, Lomonosova ielā 1,t. 67100661, f. 67100660e-pasts: info@tsi.lvmājaslapa: www.tsi.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasElektronika (Am) 2 gadi L, K P, N78


Specializācijas:- datori, elektroniskās sistēmas un tīkli;- pusvadītāju tehnoloģijas;- radiotehniskās un telekomunikāciju sistēmas;- radiolokācija un radionavigācijaN – 2,5gadiIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē, vai tam pielīdzināms grāds, kā arī ne zemāka parotro līmeni augstākā profesionālā izglītībaDatorzinātnes (Am)Specializācijas:- - datorzinātnes;- - datortīkli.2 gadiN – 2,5gadiL, K, A P, NIepriekšējā izglītība: dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnē vai tam pielīdzināma ne zemāka par otro līmeniaugstākā profesionālā izglītībaVadībzinātne (Am)2 gadiN – 2,5gadiL, K P, NIepriekšējā izglītība: vadības zinību bakalaura grāds vai tam pielīdzināms grāds, kā arī ne zemāka par otrolīmeni augstākā profesionālā izglītība.Ekonomika (Am)2 gadiN – 2,5gadiL, K, A P, NIepriekšējā izglītība: ekonomikas bakalaura grāds vai tam pielīdzināms grāds, kā arī ne zemāka par otro līmeniaugstākā profesionālā izglītībaInformācijas sistēmu vadība (Am)2 gadiN – 2,5gadiL, K P, NIepriekšējā izglītība: inženierzinātņu bakalaura grāds, vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai tampielīdzināms grāds, kā arī, ne zemāka par otro līmeni augstākā profesionālā izglītībaJŪRMALALATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA37Jūrmalā, Bulduros, 5. līnijā 3, t. 67753360, f. 67751919e-pasts: chracad@kra.lvmājaslapa: www.kra.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasBībeles māksla (Am) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: augstākā izglītība.Karitatīvais sociālais darbs (Pm) 2 gadi L PIepriekšējā izglītība: augstākā izglītība.79


Iepriekšējā izglītība: augstākā izglītībaBALTIJAS PSIHOLOĢIJAS UN MENEDŢMENTAAUGSTSKOLAS DAUGAVPILS FILIĀLE42Daugavpilī, Dzelzceļu iela 3, t. 65476776, f. 65424440mājaslapa: www.psy.lv → DaugavpilsStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasCilvēku resursu vadīšana (Pm)1,5 gadi2 gadiL, KL, KPNIepriekšējā izglītība: 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība uzņēmējdarbībā, sociālajās zinātnēs un vadībaszinātnē vai profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā, uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un iestāžuvadītāja kvalifikācija.LIEPĀJABSA LIEPĀJAS FILIĀLE 43Liepājā, Liedaga ielā 3, tālr. 63425448e-pasts: info@li.bsa.edu.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasUzņēmējdarbības vadība un administrēšana (Pm) 1,5-2 gadi L, K PIepriekšējā izglītība:- augstākā profesionālā izglītība uzņēmējdarbības, vadības, mārketinga un ekonomikas jomāsRĒZEKNEVADĪBAS UN SOCIĀLĀ DARBA AUGSTSKOLAS„ATTĪSTĪBA” RĒZEKNES FILIĀLE44Rēzeknē, Viļānu ielā 2, t. 64625402, 26406929e-pasts: rezekne@attistiba.lvmājaslapa: www.attistiba.lvStudijuilgumsStudijuvalodaStudijuformasSociālais darbs (Pa) 2,5 gadi L NIepriekšējā izglītība: augstākā izglītība.82


3. DAĻAIZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS APGŪSTAMĀS AUGSTĀKĀLĪMEŅA STUDIJU PROGRAMMAS ALFABĒTISKĀSECĪBĀAinavu arhitektūra ........................................................................................................................................... 17Angļu filoloģija .................................................................................................................................................. 1Apģērbu un tekstila tehnoloģija ......................................................................................................................... 3Arhitektūra ......................................................................................................................................................... 3Arhīvniecība .................................................................................................................................................... 22Audiovizuālā mediju māksla ........................................................................................................................... 32Audiologopēdija ................................................................................................................................................ 2Automātika un datortehnika............................................................................................................................... 3Automobiļu transports ....................................................................................................................................... 3Aviācijas transports ........................................................................................................................................... 3Baltijas jūras reģiona <strong>studijas</strong> ............................................................................................................................ 1Baltu filoloģija ................................................................................................................................................... 1Bībeles māksla ................................................................................................................................................. 37Bibliotēkzinātne un informācija ......................................................................................................................... 1Bioloģija ...................................................................................................................................................... 1, 16Biomedicīna ....................................................................................................................................................... 2Biznesa informātika ........................................................................................................................................... 3Biznesa menedžments ...................................................................................................................................... 35Bizness un tiesības Eiropas Savienībā ............................................................................................................... 2Biznesa vadība ................................................................................................................................................. 28Biznesa vides vadība........................................................................................................................................ 24Būvniecība ......................................................................................................................................................... 3Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana...................................................................................... 3Būvzinātne ....................................................................................................................................................... 17Cilvēku resursu vadīšana ............................................................................................................... 26, 30, 38, 42Darba aizsardzība un drošība ........................................................................................................................... 17Darba aizsardzība......................................................................................................................................... 3, 16Darba vides aizsardzība un ekspertīze ............................................................................................................... 1Datorsistēmas ......................................................................................................................................... 3, 22, 29Datorzinātnes ................................................................................................................................... 1, 16, 25, 36Dažādības pedagoģiskie risinājumi ................................................................................................................... 1Dejas pedagoģija ................................................................................................................................................ 7Deju un ritmikas skolotājs ................................................................................................................................. 7Diplomatija ........................................................................................................................................................ 1Dizains ............................................................................................................................................................. 26Dokumentu un arhīvu pārvaldība ...................................................................................................................... 1Dzelzceļa elektrosistēmas .................................................................................................................................. 3Dzelzceļa transports ........................................................................................................................................... 3Eiropas <strong>studijas</strong> ............................................................................................................................................ 1, 26Ekonomika ................................................................................................................................... 1, 3, 16, 17, 36Elektronika............................................................................................................................................. 3, 25, 36Elektrotehnoloģiju datorvadība .......................................................................................................................... 3Enerģētika un elektrotehnika ............................................................................................................................. 3ES tiesības un politika ....................................................................................................................................... 6Farmācija ........................................................................................................................................................... 1Filoloģija (angļu filoloģija) .............................................................................................................................. 16Filoloģija (krievu filoloģija) ............................................................................................................................ 16Filoloģija (latviešu filoloģija) .......................................................................................................................... 16Filoloģija (salīdzināmā filoloģija) ................................................................................................................... 16Filoloģija (vācu filoloģija) ............................................................................................................................... 16Filoloģija .......................................................................................................................................................... 2283


Filozofija ............................................................................................................................................................ 1Finanses ....................................................................................................................................................... 4, 22Finanšu ekonomika ............................................................................................................................................ 1Finanšu vadība ....................................................................................................................................... 4, 17, 22Fizika ........................................................................................................................................................... 1, 16Fizioterapija ....................................................................................................................................................... 2Grāmatvedība un audits ..................................................................................................................................... 1Ģeogrāfija .......................................................................................................................................................... 1Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs................................................................................................................. 1Ģeoloģija ........................................................................................................................................................... 1Ģeomātika .......................................................................................................................................................... 3Hidroinženierzinātne ........................................................................................................................................ 17Horeogrāfija ....................................................................................................................................................... 8Informācijas sistēmu vadība ...................................................................................................................... 36, 39Informācijas tehnoloģijas ....................................................................................................................... 3, 17, 20Inovācijas un uzņēmējdarbība ........................................................................................................................... 3Inovatīvā uzņēmējdarbība .................................................................................................................................. 4Intelektuālas robotizētas sistēmas ...................................................................................................................... 3Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve .......................................................................................................... 3Izglītības psihologs .......................................................................................................................................... 16Izglītības vadība ................................................................................................................................................. 1Izglītības zinātnes .............................................................................................................................................. 1Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā (pedagoģijas teorija un vēsture) .......................................................... 20Jauno mediju māksla........................................................................................................................................ 20Jūras transports .................................................................................................................................................. 9Juridisko tekstu tulkošana ................................................................................................................................ 25Jurists – lingvists ............................................................................................................................................... 6Kariatīvais sociālais darbs ............................................................................................................................... 37Karjeras konsultants............................................................................................................................. 17, 20, 22Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists ......................................................................................... 16Klasiskā filoloģija .............................................................................................................................................. 1Klīniskā farmācija .............................................................................................................................................. 2Koksnes materiāli un tehnoloģija .................................................................................................................... 17Komandējošā sastāva virsnieks ....................................................................................................................... 12Komunikācija un mediju <strong>studijas</strong> ...................................................................................................................... 2Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā ................................................................... 38Komunikācijas zinātne ....................................................................................................................................... 1Konsultatīvā psiholoģija .................................................................................................................................. 34Krievu filoloģija ................................................................................................................................................ 1Kultūras vēsture un teorija ............................................................................................................................... 16Kultūras un sociāla antropoloģija ...................................................................................................................... 1Ķīmija ............................................................................................................................................................ 1, 3Ķīmijas tehnoloģija ............................................................................................................................................ 3Latviešu filoloģija ............................................................................................................................................ 20Latviešu valodas un literatūras skolotājs ......................................................................................................... 22Lauksaimniecība .............................................................................................................................................. 17Lauksaimniecības inženierzinātne ................................................................................................................... 17Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība .................................................................................................... 3Māksla ........................................................................................................................................... 10, 11, 16, 20Mākslas terapija ................................................................................................................................................. 2Māszinības ..................................................................................................................................................... 1, 2Matemātika .................................................................................................................................................. 1, 16Materiālu dizains un tehnoloģija ........................................................................................................................ 3Materiālu nanotehnoloģijas................................................................................................................................ 3Materiālzinātne .................................................................................................................................................. 3Medicīna – rezidentūra ...................................................................................................................................... 1Medicīnas inženierija un fizika .......................................................................................................................... 3Meža darbi un tehnika ..................................................................................................................................... 17Meža ekoloģija un mežkopība ......................................................................................................................... 17Meža ekonomika un politika............................................................................................................................ 1784


Muitas un nodokļu administrēšana .................................................................................................................... 3Mūzika ............................................................................................................................................................... 8Mūzikas pedagoģija ........................................................................................................................................... 7Mūzikas terapija .............................................................................................................................................. 20Nanoinženierija .................................................................................................................................................. 3Optometrija ........................................................................................................................................................ 1Organizāciju vadība ............................................................................................................................... 7, 14, 23Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija .......................................................................................... 17Orientālistika ..................................................................................................................................................... 1Pamatizglītības skolotājs ................................................................................................................. 7, 15, 18, 19Pārrobežu komerctiesības .................................................................................................................................. 6Pārtikas higiēna ................................................................................................................................................ 17Pārtikas zinātne ................................................................................................................................................ 17Pārvaldība un komunikācija............................................................................................................................. 24Pedagoģija ................................................................................................................................... 1, 7, 16, 17, 22Personāla vadība ........................................................................................................................................ 32, 40Pirmsskolas izglītības skolotājs ......................................................................................................................... 7Politika un valsts pārvaldība .............................................................................................................................. 2Politikas zinātne ................................................................................................................................................. 1Privāttiesības .............................................................................................................................................. 26, 38Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs ....................................................................................................... 16Projektu vadība .................................................................................................................................... 17, 32, 40Projektu vadīšana ............................................................................................................................................... 1Psiholoģija (sociālā psiholoģija) ...................................................................................................................... 16Psiholoģija ............................................................................................................................................... 1, 7, 30Publiskā pārvalde ............................................................................................................................................. 27Rakstiskā tulkošana ........................................................................................................................................... 1Rakstniecības <strong>studijas</strong> ...................................................................................................................................... 20Ražošanas inženierzinības un vadība ................................................................................................................. 3Ražošanas tehnoloģija ....................................................................................................................................... 3Reliģijas pedagoģija......................................................................................................................................... 22Robežapsardze ................................................................................................................................................. 22Romāņu valodu un kultūru <strong>studijas</strong> ................................................................................................................... 1Sabiedrības pārvalde ........................................................................................................................................ 17Sabiedrības un iestāžu vadība .......................................................................................................................... 16Sabiedrības vadība ............................................................................................................................................. 1Sabiedrības veselība........................................................................................................................................... 2Sabiedriskās attiecības ..................................................................................................................................... 27Sabiedrisko attiecību vadība ............................................................................................................................ 32Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija .................................................................................................................. 3Siltumenerģētika un siltumtehnika .................................................................................................................... 3Skolotājs ............................................................................................................................................................ 1Skolotājs logopēds ....................................................................................................................................... 7, 19Sociālā antropoloģija ......................................................................................................................................... 2Sociālais darbs ................................................................................................................. 1, 2, 16, 20, 33, 41, 44Sociālo procesu analīze un vadība ..................................................................................................................... 2Socioloģija ......................................................................................................................................................... 1Sociotehnisku sistēmu modelēšana .................................................................................................................. 24Speciālā pedagoģija ......................................................................................................................................... 22Sporta zinātne .................................................................................................................................................. 13Starpkultūru attiecības ..................................................................................................................................... 16Starptautiskais bizness ................................................................................................................................. 1, 32Starptautiskās attiecības (Ekonomika) ............................................................................................................... 1Starptautiskās attiecības ..................................................................................................................................... 2Starptautiskās finanses ............................................................................................................................... 32, 38Starptautiskās finanses un banku darbība .......................................................................................................... 4Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības ............................................................................................ 6Starptautiskās un Eiropas tiesības ...................................................................................................................... 6Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana ............................................................................. 3Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība .......................................................................................................3185

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!