13.07.2015 Views

Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa

Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa

Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

21. SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU1.1. Projekta iesniedzējs:nosaukumsNodarbintbas valsts aentrareistrcijas numurs 9 0 0 0 1 6 3 4 6 6 8nodoku makstjareistrcijas numurs L V 9 0 0 0 1 6 3 4 6 6 8juridisk adresemjaslapas adrese internetIela, mājasnumursPilsēta, rajonsValstsPasta indeksswww.nva.gov.lvK.Valdemra iela 38k-1RgaLatvijaLV-10101.2. Projekta iesniedzējaatbildīgā amatpersona:vrds, uzvrdsamatsVivita PliaNodarbintbas valsts aentras direktora vietniecenodarbintbas politikas jautjumoskontakti Tālrunis +371 67021711Fakss +371 67021806E-pasts vivita.pulina@nva.gov.lv1.3. Projekta iesniedzējakontaktpersona:vrds, uzvrdsamatsMrti NeporsNodarbintbas valsts aentras Administratv departamentaFinanu un projektu nodaas <strong>projekta</strong> vadtjskontakti Tālrunis +371 67021783Fakss +371 67021806E-pasts martins.nespors@nva.gov.lvLMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintbapapildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba treo krtu


31.4. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt): 1Kods NosaukumsI-1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuI-2 Akciju sabiedrībaI-3 Kooperatīvā sabiedrībaI-4 Individuālais uzņēmumsI-5 Individuālais komersantsI-6 Zemnieka saimniecībaI-7 Zvejnieka saimniecībaI-8 Valsts akciju sabiedrībaI-9 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildībuX I-10 Valsts aģentūraI-11 Pašvaldības aģentūraI-12 Reliģiska organizācijaI-13 Sabiedrība ar papildu atbildībuI-14 Fiziska personaI-15 Valsts pārvaldes iestādeI-16 Pašvaldību iestādeI-17 <strong>Eiropas</strong> Savienības institūcijaI-18 Valsts izglītības iestādeI-19 Pašvaldību izglītības iestādeI-20 Privāta izglītības iestādeI-21 BiedrībaI-22 NodibinājumsI-23 Centrālā bankaI-24 Kredītiestāde vai finanšu sabiedrībaI-25 Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība,brokeru sabiedrība)I-26 Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondiI-27 Valsts sociālās apdrošināšanas struktūrasI-28 Pašvaldība1 Saska ar Ministru kabineta 2010.gada 23.februra noteikumiem Nr.181 Noteikumi par darbbasprogrammas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma 1.3.1.1.3.apakaktivittes Bezdarbnieku un darbamekltju apmcba treo krtu1.5. Projekta iesniedzēja NACE 2. red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijaskods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):78.10 Nodarbintbas aentru darbbakodsNosaukumsLMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintbapapildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba treo krtu


2.2. Projekta īstenošanas vieta:Ldzam nordt:Projekta stenoanas vietas adrese(ja iespjams nordt):Pavaldba: -Plnoanas reions (atzmt):-5KurzemesLatgalesZemgalesVidzemesRgasVisa LatvijaX2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt <strong>projekta</strong> saturam atbilstošo NACE 2. red.saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu):78.10 Nodarbintbas aentru darbbakodsNosaukums2.4. Norādīt <strong>projekta</strong> atbilstību Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumiemNr.181 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”papildinājuma 1.3.1.1.3. apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”trešo kārtu” (ne vairāk kā 500 rakstu zīmju):Darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma 1.3.1.1.3.apakaktivittes Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba - 3. krta mris ircilvkresursu attstba, paaugstinot darba mekltju un bezdarbnieku konkurtspju, spjupielgoties maingajam darba tirgus pieprasjumam un palielinot iespju integrties darbatirg.Projekta Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba 3 krta mris un aktivittesatbilstbu darbbas programmas papildinjuma izvirztajam mrim demonstrs divjdi:1. Vismaz 144* jauniei bezdarbnieki saems 40 akadmisko stundu apmcbu, ko steno5 darba dienu laik, un 11 mneu garum izies praksi NVA, saemot nepiecieamsapmcbas, praktisko sagatavoanu prakses vadtja vadb;2. Vismaz 144* jauniei bezdarbnieki prakses laik bs atbalsta personls, lai sniegtuatbalsta funkciju darbam ar klientu, nodroinot filiu pieejambu atbilstoi klientuplsmm. T rezultt tiks nodrointa kvalitatvka un operatvka NVA pakalpojumusniegana, kas savukrt veicins konkrtajs filils reistrto bezdarbniekukonkurtspju darba tirg.Kopum izvrtjot <strong>projekta</strong> saturu ir jsecina, ka tas pilnb atbilst aktivittes mrim, ir vrstsuz aktivittes mra grupas vajadzbu apmierinanu, k ar sekms Darbbas programmaspapildinjum izvirzto rdtju sasnieganu.*viena prakses laika perioda ietvaros tiek izveidotas 72 prakses vietas (kop par abiem periodiem -144). Gadjum, ja kds praktikantsneveiks/prtrauks dalbu praks, tiks pieemts cits praktikants, un ldz ar to praktikantu skaits vartu pieaugt.2.5. Norādīt <strong>projekta</strong> nepieciešamības pamatojumu vai sniegt konstatētās problēmasaprakstu (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmju):Latvijas tautsaimniecba kop 2008.gada vidus ir patstvg recesij (atbilstoi Centrlsstatistikas prvaldes mjas lap publictajiem datiem IKP kritums 2009.gada 4.ceturksn pretiepriekj gada attiecgo periodu sastdja 17%, 3.ceturksn pat 19%) un tikai 2010.gad irkonstatjama recesijas apstans. Kop ar tautsaimniecbas recesiju strauji pieaug bezdarbalmenis. Atbilstoi NVA statistikas datiem, bezdarbnieku skaits uz 2010.gada 31.janvri irLMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintbapapildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba treo krtu


6.7.BezdarbniekuapmcbaPrakses vietuiekrtoana9· zinanas un izpratne par <strong>Eiropas</strong> Nodarbintbas stratijaiatbilstou valsts politikas stenoanu bezdarba samazinanas unbezdarbnieku, darba mekltju un bezdarba riskam pakautopersonu atbalsta jom, NVA stratijas un darba plna mrustenoanu;· nodarbintbas jomas rjo un iekjo normatvo aktu, NVAKvalittes vadbas sistmas procesu, NVA informcijas sistmudarba przinana.Ir plnots, ka vienas praktikantu grupas nodroinanai btunepiecieami vismaz 72 praku vadtji, kas attiecgi vartu veikt arotrs praku grupas praktisko apmcbu.Uzskot praksi katram iesaisttajam bezdarbniekam tiksnodroints apmcbu kurss 40 akadmisko stundu apjom, kurustenos 4.aktivittes ietvaros izvltais apmcbu veicjs piecu darbadienu laik. Atbilstoi praku vietu reionlajam prkljumam,apmcbu kursi ir plnoti Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgalesun Rgas reion, tdjdi nodroinot vienkrotu bezdarbniekunokanu ldz apmcbu vietai. Ja prakses laik kds nobezdarbniekiem prtrauks praksi un t viet tiks emts jaunspraktikants apmcbu sniedzjam bs jnodroina bezdarbniekuapmcba 10 darba dienu laik no NVA pieprasjuma bra, kas tiksatrunts ar lgum starp NVA un apmcbu sniedzju.Apmcbu kurss tiks veikts atbilstoi pakalpojuma sniedzjaizstrdtai un NVA apstiprintai programmai, kas iekaus duzinanu apguvi:· Par darba tirgus likumsakarbm un to saistbu arsocilekonomisko situciju valst,· Par darba tirgus institucionlo ietvaru,· Par klientu apkalpoanas pamatprincipiem un juridisko ietvaru,· Par klientu apkalpoanas kultru darba organizciju, darbu ardarba devju,· Par darb iekrtoanas pakalpojumu snieganas principiem,· Par citm darba praksei nepiecieamm prasmm un zinanm.Par apmcbu procesa kvalittes uzraudzbu un aktivittesstenoanu kopum bs atbildgs <strong>projekta</strong> vadtjss aktivittes ietvaros ir paredzta nepiecieamo darba praku vietuiekrtoana, kas tiks stenota pirms pirms praku grupas un pcnepiecieambas pielgota pirms otrs praku grupas. Prakses vietasiekrtoana sev ietvers praktikanta nodroinanu ar darbamnepiecieamo telpu, mbelm (darba galds, krsls, dokumentuskapis), telefona apartu, datoru un printeri. Viss nepiecieamais 72prakses vietu iekrtoanai ir NVA rcb, izemot datori (uz ilgkulaiku) un printeri. Prakses vietas nodroinanai nepiecieamie 72datori tiek nomti kopum uz 18 mneu periodu un potencilieiznomtji tiks noteikti atkltu konkursu krtb (atbilstoiprasbm, kas noteiktas normatvajos aktos par publiskajiemiepirkumiem). Prjo prakses laiku praktikantus ar datoriemnodroins NVA. Savukrt nepiecieamie printeri, katrai praksesgrupai tdi bs nepiecieami 40 (kop 80 printeri) tiks iegdti kmazvrtgais inventrs un gada laik tiks nolietoti. Printeri tiksiegdti atbilstoi prasbm, kas noteiktas normatvajos aktos parLMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintbapapildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba treo krtu


10publiskajiem iepirkumiem. Printeru skaits ir noteikts pc principa,ka filils, kur ir 1 2 praktikanti bs nepiecieams 1 printeris,savukrt filils, kur bs vairk k 2 praktikanti bs nepiecieami 2printeri.Par praku vietu iekrtoanu kopum bs atbildgs <strong>projekta</strong> vadtjs.8. Prakse Projekta laik ir plnotas divas prakses grupas, katr nodarbinotvismaz 72 bezdarbniekus (gadjum, ja kds praktikantsneveiks/prtrauks dalbu praks tiks pieemts cits praktikants unldz ar to praktikantu skaits vartu pieaugt), tdjdi kop praksiveiks vismaz 144* praktikanti. Ar praktikantu, kas aizstsbezdarbnieku, kur neapmekl praksi, tiks slgts lgums ar termiu,kas atbilst konkrts prakses grupas beigu termiam. Katra nopraksm ir plnota 11 mneu garum, piecas dienas ned unastoas stundas dien. Otr prakses grupa tiks emta praks, kadsavu praksi bs beigusi pirm prakses grupa. Prakses pirmajs divsnedas praktikants strds <strong>projekta</strong> 5.aktivittes ietvaros izvltprakses vadtja vadb, kas aj termi sniegs bezdarbniekamnepiecieams praktisks iemaas prakses veikanai, k ar izstrdsdarba prakses programmu un nodroins bezdarbniekamnepiecieamo informciju par darba prakses pienkumiem un ar toizpildi saisttajm prasbm. Praktikanta pienkumi tiks detaliztiatrunti prakses lgum.Praktikantu galvenie pienkumi, kas var nedaudz atirties nokonkrts fililes specifisks situcijas un kas preczi tiks noteiktiprakse vadtja izstrdtaj prakses programm, bs:· Klientu iepazstinana ar bezdarbnieku un darba mekltjutiesbm un pienkumiem (aktuls jautjums, kura neprzinananoved pie sdzbm no klientu puses un tiesu darbiem pret NVA),nodroinot ar izprinttm nepiecieamajm informatvajmizdrukm.· Klientu konsultana par NVA pakalpojumiem un iesaistanostajos, par situciju darba tirg un par citiem nodarbintbasjautjumiem savas kompetences ietvaros un darbam bsnepiecieama aprkota darba vieta ar datoru un internetapieslgumu, lai operatvi vartu atrast informciju par Aentraspiedvtajiem paskumiem un nosacjumiem dalbai paskumos,ptjumu datiem, statistiku, k ar citu klienta konkurtspjaspaaugstinanai un darba mekljumiem izprinttu nepiecieamoinformciju;· Konsultcijas Darba informcijas kabinet, t.sk. paldzbainformcijas iegan par vakantajm darba vietm unbezdarbnieku prasmju un iemau salgoana ar darba devjuprasbm, iepazstinana ar CV/vakanu portl esoo datu bziun citm interneta vid pieejamajm vakanu datu bzm,konsultjot par brvajm darba vietm Latvijas un rvalstu darbatirg, nodroinot ar nepiecieamajm izdrukm, Asistenta darbambs nepiecieama aprkota darba vieta ar datoru un internetapieslgumu, lai operatvi vartu strdt ar NVA CV/vakanuportl esoo datu bzi un citm interneta vid pieejamajmvakanu datu bzm, konsultjot par brvajm darba vietmLatvijas un rvalstu darba tirg.LMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintbapapildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba treo krtu


11· Citi pienkumi saska ar katras konkrts fililes nepiecieambuNVA sniegto pakalpojumu nodroinanai.Prakses nodroinanai nepiecieams biroja preces tiks iegdtasatbilstoi prasbm, kas noteiktas normatvajos aktos parpubliskajiem iepirkumiem (kancelejas preces, t.sk. paprs,pildspalvas, dokumentu mapes, marieri, saspraudes).Par prakses procesa kvalittes uzraudzbu un aktivittes stenoanukopum bs atbildgs <strong>projekta</strong> vadtjs.*viena prakses laika perioda ietvaros tiek izveidotas 72 prakses vietas (kop par abiem periodiem -144). Gadjum, ja kds praktikantsneveiks/prtrauks dalbu praks, tiks pieemts cits praktikants, un ldz ar to praktikantu skaits vartu pieaugt.2.9. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:AktivittesNr. 2Projekta aktivittesnosaukumsRezultts1.Projekta Sekmgi stenots <strong>Eiropas</strong>administrana Socil <strong>fonda</strong> projektsIevietotas publikcijaspres2. Projekta publicitteIevietota informcijaNVA mjas lapUzstdta informatvplksne3.Nodrointas darbaBezdarbniekupraku grupas atlasotatlasebezdarbniekusstenots apmcbuveicju atlases iepirkums4.Apmcbu veicja Parakstts lgums paratlase apmcbu snieganudarba praks iesaisttiembezdarbniekiemNodrointa darba5.Praku vadtju prakses stenoana,atlase atlasot nepiecieamospraku vadtjus6.Bezdarbnieki teortiskiBezdarbniekusagatavoti darba praksei,apmcbasaemot apmcbuVeikts datoru nomasiepirkums7.Veikts printeru iegdesPrakses vietuiepirkumsiekrtoanaPrakses nodroinanaipilnvrtgi aprkotasprakses vietas8. Prakse Celta bezdarbniekukonkurtspja darbatirg, izejot darba praksiNVARezultts skaitlisk izteiksmskaitsmrvienba1 projekts6 publikcijas8 informcijasatjaunojumi1 plksnevismaz144atlastibezdarbnieki2 iepirkumi2 lgumivismaz 72vismaz144praku vadtjiapmcbuizgjuibezdarbnieki2 iepirkumi1 iepirkums72 prakses vietasvismaz144praksi izgjuibezdarbniekiLMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintbapapildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba treo krtu


3.1.3. Projekta īstenošanai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:MateriltehniskaisAtbilstos Nepiecieamais Nepiecieamonodroinjumsaktivittes materiltehniskais vienbu skaitsNr. 10pieejams (<strong>projekta</strong>nodroinjums projektiesniedzjam)15Tiks iegdts/nomts<strong>projekta</strong> iepirkumaprocedras rezultt7., 8. Datori 72 N Nomts7., 8. Printeri 80 N Iegdts7., 8. Telefons 72 J N7., 8. Biroja mbeu komplekts(darba galds, krsls,dokumentu skapis)praktikantiem7., 8. Darba vietas telpaspraktikantiem10 Aktivittes numuram jsakrt ar 2.8.punkt nordts aktivittes numuru.72 J N72 J N3.2. Plānotais kopējais <strong>projekta</strong> īstenošanas ilgums: 27(pilnos mēnešos)3.3. Aprakstīt, kā paredzēts nodrošināt <strong>projekta</strong> vadību un uzraudzību (ne vairāk kā1000 rakstu zīmju):Projekta Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba 3 krta vadbu nodroins <strong>projekta</strong>vadbas grupa 3 cilvku sastv:· Projekta vadtjs bs atbildgs par <strong>projekta</strong> aktivitu kvalitatvu stenoanu, atbilstoi<strong>projekta</strong>m, <strong>projekta</strong> termiu un risku vadbu, lgumu slganu un stenoanu. Papildus tam arpublicittes paskumu organizanu, k ar <strong>projekta</strong> uzraudzbu un atskaitanos ESF vadbun administran iesaisttajm institcijm;· Projekta vadtja asistents bs atbildgs par <strong>projekta</strong> lietvedbu, saraksti ar projektiesaisttajm pusm, k ar nodroins <strong>projekta</strong> vadtjam un grmatvedim - finansistamnepiecieamo atbalstu. Projekta vadtja asistents bs atbildgs par iepirkumu dokumentcijas(t.sk. specifikciju un darba uzdevumu) sagatavoanu un iepirkumu procedru organizanu.Uzraudzs veikto apmcbu un prakses kvalitti. Nepiecieambas gadjum bs atbildgs par<strong>projekta</strong> vadtja aizstanu t prombtnes laik.· Projekta grmatvedis - finansists bs atbildgs par <strong>projekta</strong> finanu vadbu un uzraudzbu,grmatvedbas uzskaites organizanu, finanu informcijas sagatavoanu <strong>projekta</strong> atskaitmun finanu pieprasjumiem. Grmatvedis - finansists nodroins <strong>projekta</strong>m atseviugrmatvedbas uzskaiti, sniedzot nepiecieamo informciju <strong>projekta</strong> vadbas grupai.Lai nodrointu <strong>projekta</strong> uzraudzbu, <strong>projekta</strong> vadbas grupa (<strong>projekta</strong> vadtjs, <strong>projekta</strong>vadtja asistents, <strong>projekta</strong> grmatvedis-finansists) sagatavos un iesniegs <strong>projekta</strong> progresaatskaites NVA Administratv departamenta Finanu un <strong>projekta</strong> nodaas vadtjai (vienu reizined) un NVA direktores vietniecei nodarbintbas politikas jautjumos (vienu reizimnei), informjot par <strong>projekta</strong> ievieanas virzbu, veiktajiem darbiem, finanu izlietojumu,<strong>projekta</strong> ievieanas termiiem u.t.t. Par btiskm neatbilstbm un izmaim <strong>projekta</strong>ieviean <strong>projekta</strong> vadtjs vienas darba dienas laik pc fakta konstatcijas inform NVAAdministratv departamenta Finanu un <strong>projekta</strong> nodaas vadtju un NVA direktoresvietnieci nodarbintbas politikas jautjumos.Par <strong>projekta</strong> atseviu aktivitu vadbu un uzraudzbu, nepiecieamajm izmaim unkorekcijm <strong>projekta</strong> ievieanas gait ir atbildgs <strong>projekta</strong> vadtjs.Par novirzm no plnot laika grafika un neatbilstbu plnotajiem rezulttiem par aktivittmatbildgs personas nekavjoties zio <strong>projekta</strong> vadtjam, kur veic paskumus, lai novrstuneatbilstbas.LMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintbapapildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba treo krtu


163.4. Aprakstīt, kā paredzēts nodrošināt <strong>projekta</strong> kvalitātes kontroli un izvēlētās mērķagrupas apmierinātības novērtēšanu (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmju).Par galvenajiem <strong>projekta</strong> Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba 3 krta kvalitteskontroles instrumentiem kalpos 3.3. sada mints atskaites NVA Administratvdepartamenta Finanu un <strong>projekta</strong> nodaas vadtjai un NVA direktores vietnieceinodarbintbas politikas jautjumos, kuru ietvaros tiks kontrolta ar <strong>projekta</strong> kvalitte.Projekta dokumentcijai tiks nodrointa nepiecieam lietvedba, t.i., visi ar <strong>projekta</strong>stenoanu saisttie dokumenti tiks reistrti, numurti saska <strong>projekta</strong> uzskanas posmnodefintu uzskaites sistmu, k ar tiks nodrointa atsevi <strong>projekta</strong> stenoanasdokumentcijas krtoana un glabana. Par dokumentcijas apriti un glabanu kopumatbildgs <strong>projekta</strong> vadtja asistents, savukrt katram projekt iesaisttajam darbiniekam tiksdefinta via kompetenc esos dokumentcijas aprites un uzglabanas krtba.Lai nodrointu kvalittes kontroli projekt iesaisttie bezdarbnieki tiks izvlti atlases krtbsaska ar izstrdta iekj normatv akta prasbm (pc iepriek izstrdtiem kritrijiem unnoteiktas krtbas, tdjdi ievrojot labas prvaldbas principus).Izvlts mra grupas apmierintba tiek novrtta, veicot bezdarbnieku rakstisku anketanu.Anketanu ir plnots veikt pc plnotajm apmcbm, divu nedu darba kvalificta praksesvadtja prraudzb, k ar prakses laik ik pc 2 mneiem. Projekta gait, balstoties uzsaemtajiem ieteikumiem tiks pilnveidotas prakses. Lai maksimli objektvi izvrttu prakseskvalitti un mra grupas apmierintbu paralli mra grupas anketanai prakses laik tiks aranketti prakses vietas vadtjs, uz k rezulttiem ar tiks veikti nepiecieamie praksespilnveides darbi.3.5. Aprakstīt <strong>projekta</strong> aktivitāšu dalībnieku izvēles mehānismu (ne vairāk kā 1000 rakstuzīmju):Kopum <strong>projekta</strong> aktivitts ir plnots iesaistt vismaz 144* bezdarbniekus. Vismaz 72 uzpirmo prakses grupu un vismaz 72 uz otro prakses grupu. Bezdarbnieki tiks atlasti pc ieprieknoteikts reionu kvotas:Rgas reionam Vismaz 56Vidzemes reionam Vismaz 16Kurzemes reionam Vismaz 22Zemgales reionam Vismaz 20Latgales reionam Vismaz 30Konkrtaj reion atlasi veiks katras NVA fililes vadtjs, saska ar NVA izstrdt iekjnormatv akta prasbm, izmantojot NVA reistrto bezdarbnieku datu bzi, nepiecieambasgadjum piesaistot citus NVA fililes specilistus. Praktikantus konkrts fililes vadtjs irtiesgs izraudzties tikai no sav filil reistrtiem bezdarbniekiem. Gadjum, ja filil navneviena kritrijiem atbilstoa kandidta, ir iespja piesaistt blakus esos filils reistrtusbezdarbniekus, tau tikai pc tam, kad praktikantus ir izvljusies blakus eso filile. Jafililei nav iespjams nodroint prakses vietu ar bezdarbnieku, vieta tiek atdota citai fililei,par ko lemj NVA Aktvo nodarbintbas paskumu finanu komisija. Izvloties prakseibezdarbniekus pirmaj krt tiks atlasti kandidti ar atbilstbu dm prasbm:1. vecums ldz 25 gadiem;2. nesaem bezdarbnieka pabalstu;3. augstk izgltba socilajs un cilvkrcbas zintns, informcijas un komunikcijaszintns, komerczinbs un administran, tiesbu zintns, pedagogu izgltb unLMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintbapapildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba treo krtu


17izgltbas zintns;4. vismaz seus mneus ilga darba pieredze;5. latvieu valodas zinanas (izgltba iegta valsts valod vai ir valsts valodas prasmesaugstkais lmenis);6. nav samui atbalstu atbilstoi normatvajiem aktiem, kas nosaka krtbu, kdstenojami kompleksi atbalsta paskumi iedzvotju integranai darba tirg, paskuma"Jaunieu darba prakses" ietvaros vai atbilstoi normatvajiem aktiem, kas nosakakrtbu, kd stenojami atbalstts nodarbintbas paskumi mra grupubezdarbniekiem.Ja bezdarbnieku skaits pc pirms krtas prsniegs plnoto darba prakses vietu skaitu konkrtajNVA filil, otraj krt tiks atlasti kandidti, kuri atbilst iespjami vairkiem diemkritrijiem:1. bezdarbniekam ir maistra grds socilajs un cilvkrcbas zintns, informcijas unkomunikcijas zintns, komerczinbs un administran, tiesbu zintns, pedagoguizgltb un izgltbas zintns;2. bezdarbnieks ir persona pc brna kopanas atvainjuma;3. bezdarbniekam ir labas saskarsmes un uz klientu vrstas darbbas prasmes, ko apliecinakarjeras konsultanta novrtjums.Ja ar pc otrs atlases krtas bezdarbnieku skaits prsniegs plnoto darba prakses vietu skaituNVA filil, tad prakss prioritr secb iesaista tos bezdarbniekus, kas ilgk atrodasbezdarbnieka status.Izvrtan izvltie bezdarbnieki tiks aicinti uz interviju, kuras ietvaros tiks galgi izvrttabezdarbnieka gatavba iesaistties praks.Izvloties potencilos bezdarbniekus iespju robes filiu vadtjiem ir jnodroina cilvku arinvaliditti iesaisti projekt.Saska ar mintajiem kritrijiem, atbilstoiem bezdarbniekiem ar augstko novrtjumuprioritri tiks piedvts slgt prakses lgumu. Ja prakses laik kds no bezdarbniekiemneattaisnotu iemeslu d vairkkrtgi nav apmekljis praksi, tad ar o praktikantu tiek lauztslgums un praks tiek iesaistts nkoais praktikants. Ar praktikantu, kas aizsts bezdarbnieku,kur neapmekl praksi, tiks slgts lgums ar termiu, kas atbilst konkrts prakses grupas beigutermiam (11 mneu prakses grupas termia beigm).*viena prakses laika perioda ietvaros tiek izveidotas 72 prakses vietas (kop par abiem periodiem -144). Gadjum, ja kds praktikantsneveiks/prtrauks dalbu praks, tiks pieemts cits praktikants, un ldz ar to praktikantu skaits vartu pieaugt.LMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintbapapildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba treo krtu


183.6. Projekta īstenošanas laika grafiksAtbilstosaktivittes Nr. 11Projekta stenoanas laiks (ceturkos)2010 2011 20121. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.1. X X X X X X X X X2. X X X X X X X X X3. X X X X X X X X4. X X X X5. X X X X X X X X6. X X X X X X X7. X X X X X X8. X X X X X X X X X11 Aktivittes numuram jsakrt ar 2.8.punkt nordts aktivittes numuru.3.7. Sniegt <strong>projekta</strong> īstenošanas risku analīzi (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmju):RisksVadbas risks -komandas nespjasastrdties unpieredzes trkumsstenoanas termiurisks netiekievroti projektplnotie termiiRiska lmenisPlnotie pretpaskumiNovrtjuma pamatojumsVarbtba Ietekme Pretpaskums2 42 4Varbtba ir pietiekoi zema, jo <strong>projekta</strong>administratvais personls tiks speciliatlasts ar pieredzi ldzgu projektustenoan. Ietekme var bt ievrojama, jonespja sastrdties var izraist termiuneievroanu, atskaiu neiesnieganu un citasnepilnbas, kas traucs <strong>projekta</strong> stenoanu.Varbtba ir saldzinoi zema, jo <strong>projekta</strong>stenoana ir ski saplnota un par termiuievieanu bs tiei atbildgs <strong>projekta</strong> vadtjs,ko savukrt uzraudzs ar NVA vadba.Galvenie paskumi, kas jau ir ieviesti ir<strong>projekta</strong> vadbas grupa, tdjdinodroinot gan iekjo, gan rjo kontroli,kas laicgi vars reat uz vadbas riskuun nepiecieambas gadjum maintiesaisttos specilistus.Ir minami divi pretpaskumi:1.Uz <strong>projekta</strong> skumu jau darbojos<strong>projekta</strong> vadbas grupa (t.sk. specilists arpieredzi iepirkumu procedruT stenoanastermiNeprtrauktifunkcionjos1.NeprtrauktifunkcionjosLMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darbamekltju apmcba treo krtu


19(t.sk. iespjamoiepirkumu rezulttuprsdzbu d)Finanu risks -nepamatotikpintas darbuveicju izmaksas(savstarpjivienojoties)Finanu risks augos inflcijaslmenisKvalittes risks veikto apmcbu unprakses kvalitteneatbilst prastajamlmenim3 32 32 4Ietekme var bt ievrojama, jo tas var izraistto, ka aktivittes netiek stenotas vispr,netiek sasniegti <strong>projekta</strong> rezultti un ldz arto ar projekts tiek apturts un nepiecieamsatgriezt pieirto finansjumuVarbtba ir vidja, jo apmcbu sniedzjutirgus ir pietiekoi sadrumstalots un irpietiekama cenu konkurence. Ietekme vartubt vidja, atkarb no t cik nepamatotiaugstas cenas tiks noteiktas un cik btiski tasapdrauds <strong>projekta</strong> stenoanu kopumVarbtbas ir pietiekoi zema, emot vrvalsts ekonomisks attstbas prognozes, tauldz 2012.gadam du tendenci nevar izslgt.Ietekmes lmenis bs atkargs no t cikstrauji kps inflcija un kopum ietekme varbt pat vidji augstaVarbtba ir vrtjama k pietiekoi zema, jopotencilajiem apmcbu veicjiem irpieredze ldzgu apmcbu nodroinan,turklt tiks veikta rpga to atlase. Ldzgi arpraku vadtji tiks atlasti atbilstoiprasbm kvalitatvas prakses nodroinanaiIetekme gan var bt pat oti negatva, jonekvalitatva apmcba un prakse var radtrezulttu un uzraudzbas rdtjunesasnieganu vai nepietiekou sasnieganu.organizan), kas sekos ikdien ldziaktivitu termiiem.2.Iespja veikt pamatotus un arfinanstju saskaotus grozjumus<strong>projekta</strong> izpildes termios .Ir minami divi pretpaskumi:1.Izsludinot konkursu pc iespjas plakjnodroina informcija par to, laimaksimli daudz tiktu saemtipiedvjumi.2.Sadrdzinjuma gadjum iespjamsizmantot neparedzto izmaksufinansjumuIr minami divi pretpaskumi:1.Sldzot lgumus ar apmcbu veicjiemto dart <strong>projekta</strong> skum un par visu<strong>projekta</strong> termiu atrunjot fikstas cenas,kas paliek nemaingas neatkargi no tirgustendencm.2.Sadrdzinjuma gadjum iespjamsizmantot neparedzto izmaksufinansjumuIr minami trs pretpaskumi:1. Izsludinot konkursu tiks izstrdtipreczi atlases kritriji un pc iespjasplak tiks nodrointa informcija, laimaksimli daudz tiktu saemti kvalitatvipiedvjumi. Ldzgi tiks noteikti kritrijipraku vadtjiem.2.Lgumos ar apmcbu veicjiem tiksatrunti konkrti kvalitti kontroljoirdtji, kas bs jievro. Toneievroanas gadjum paredzotsankcijas2.Nekavjotiespc riskaiestans1.Visuiepirkumaizsludinanaslaiku2.Nekavjotiespc riskaiestans1.Lgumuparakstanasbrd ar darbuveicjiem2.Nekavjotiespc riskaiestans1.Iepirkumunosacjumiizstrdes unizsludinanaslaik2. Lgumuparakstanasbrd ar darbuveicjiem3. NekavjotiesLMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darbamekltju apmcba treo krtu


203. Pietiekoi brvais termiu grafiks auj,piemram, lauzt lgumu ar vienuapmcbu veicju, kas darbu veicnekvalitatvi un prslgt ar citu, kas spjnodroint kvalitti. Par dasnepiecieambas izvrtanu ir atbildgs<strong>projekta</strong> vadtjs.pc riskaiestansKvalittes risks prakss iesaisttiebezdarbniekineapmekl praksi3 4Varbtba ir vrtjama k vidja, jo irplnota rpga atlase, ko bs iespjams veikt,jo iesaistm mra grupa priek brabezdarba rdtjiem ir saldzinoi neliel,tpc kvalitatvi atlasma. Tau ietekme ganvar bt oti negatva un var radt rezulttu unuzraudzbas rdtju nesasnieganu vainepietiekou sasnieganu.Ir minami 2 pretpaskumi:1.Projekt ir paredzts, ka praktikantaviet, kas neapmekl praksi pc lgumalauanas ar viu, ir iespjams piesaisttcitu praktikantu.2.Bezdarbnieki par praksi saemsstipendiju, k ar iegs nepiecieamodarba pieredzi, kas bra ekonomiskajsitucij ir pietiekos motivators.1.Nekavjotiespc riskaiestans2.NeprtrauktifunkcionjosAugstkmintie riski ir tie, kas ir definjami pirms <strong>projekta</strong> uzskanas, kuru monitorings bs <strong>projekta</strong> vadtja pienkums. Nepiecieambasgadjum var tikt izvrtti jauni iespjamie riski un modelti to novranas paskumi.LMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darbamekltju apmcba treo krtu


214. SADAĻA – PUBLICITĀTE4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:Plksne telpsPreses relzesInformana masu medijosLielformta informcijas stendiInformcijas plksnesInformcija mjas lap internetCiti (nordt, kdi)XXX4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu <strong>Eiropas</strong> Savienības prasībasattiecībā uz <strong>projekta</strong> publicitāti:Projekta Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba 3 krta ietvaros ir plnoti 3publicittes paskumu veidi:1. Informcijas izvietoana NVA mjas lap www.nva.gov.lv. Projekta laik ir plnotsievietot aktualizto informciju, reizi 3 mneos, informjot sabiedrbu par <strong>projekta</strong>btbu un mriem, aktivittm, sasniegtajiem rezulttiem un kopjo <strong>projekta</strong>progresu, k ar to, ka projekts tiek ldzfinansts no <strong>Eiropas</strong> Socil <strong>fonda</strong>;2. Projekta laik 6 reizes nacionlas nozmes laikrakstos tiks ievietotas preses relzesinformjot sabiedrbu par <strong>projekta</strong> stenotajm aktivittm, sasniegtajiem rezulttiemun kopjo <strong>projekta</strong> progresu, k ar to, ka projekts tiek ldzfinansts no <strong>Eiropas</strong> Socil<strong>fonda</strong>.3. Uzskot projektu, telp, kur atradsies <strong>projekta</strong> vadbas grupa, tiks izvietotainformatv plksne, informjot par <strong>projekta</strong> stenoanu.Ar <strong>projekta</strong> aktivittm saisttie iespiedmaterili bs atbilstoi noformti <strong>Eiropas</strong> Savienbasfondu publicittes un vizuls identittes prasbm.Publicittes un informcijas paskumi tiks veikti atbilstoi ES un Latvijas normatvodokumentu prasbm: <strong>Eiropas</strong> 2006.gada 8.decembra Regul (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz visprgus noteikumus par <strong>Eiropas</strong>Reionls attstbas fondu, <strong>Eiropas</strong> Socilo fondu un Kohzijas fondu, un <strong>Eiropas</strong> Parlamentaun Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par <strong>Eiropas</strong> Reionls attstbas fondu, k arnormatvajos aktos par <strong>Eiropas</strong> Savienbas fondu publicittes un vizuls identittes prasbunodroinanu. Vados iestdes Vizuls identittes vadlnijas publicittes paskumu stenoanai <strong>Eiropas</strong>Savienbas struktrfondu vadb iesaisttajm institcijm un struktrfondu finansjumasamjiem vadlnijm.LMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintbapapildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba treo krtu


225. SADAĻA - SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒMAprakstīt, kā projekts nodrošinās ieguldījumu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā (nevairāk kā 500 rakstu zīmju):Projekt ir paredztas aktivittes, kas sekm vienldzgu iespju pamatprincipu (dzimumaldztiesbas, aktvs novecoans un personu ar invaliditti tiesbu) ievroanu.Dzimuma ldztiesbas princips tiks ievrots:1. Veicot bezdarbnieku atlasi un sldzot prakses lgumu, lgum tiks iekauts punkts, ka<strong>projekta</strong> aktivittes norises vietai ir jbt rti sasniedzamai ar sabiedrisko transportu,kas pai svargi ir sievietm, jo ts mazk izmanto privtos transporta ldzekus;2. Prakses vadtju amatam iespju robes tiks piesaistts viends skaits abu dzimumuprstvju;3. Sldzot lgumu ar mcbu pakalpojuma sniedzjiem tiks iekauts punkts, ka iespjurobes apmcbu veikanai tiktu piesaistts viends skaits abu dzimumu prstvju, kar tiks nodrointa apmcbu vietas rta sasniedzamba ar sabiedrisko transportu, unpiemrots elastgs apmcbu laiks;4. Tiks nodrointa prakses laika un organizcijas prskatana, lai t atbilstu sievieu unvrieu vajadzbm, piemram, elastgs prakses darba laiks (nepiecieams personm,kuru aprp ir mazi brni vai veci un slimi pieauguie).Aktvs novecoanas princips tiks ievrtos:1. Sldzot lgumu ar mcbu pakalpojuma sniedzjiem tiks iekauts punkts, ka iespjurobes apmcbu veikanai tiktu piesaistti dada vecuma prstvji;2. Prakses vadtju amatam iespju robes tiks piesaistti dada vecuma prstvji, paitiks motivti iesaistties pirmspensijas vecuma cilvki.Personu ar invaliditti tiesbu princips tiks ievrots:1. Veicot bezdarbnieku atlasi iespju robes praksei tiks piesaistti cilvki ar invaliditti;2. Prakses vadtju amatam iespju robes tiks piesaistti cilvki ar invaliditti;3. Sldzot lgumu ar mcbu pakalpojuma sniedzju tiks iekauts punkts, ka iespjurobes apmcbu veikanai tiktu piesaistti cilvki ar invaliditti;4. Sldzot lgumu ar mcbu pakalpojuma sniedzju tiks iekauts punkts, ka apmcbastiks organiztas cilvkiem ar funkcionliem traucjumiem pieejams telps;5. Sldzot lgumu ar mcbu pakalpojuma sniedzju tiks iekauts punkts, ka mcbumaterili nepiecieambas gadjum tiks nodrointi cilvkiem ar invaliditti pieejamosformtos, piemram, palielint druk.LMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintbapapildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba treo krtu


236. SADAĻA – PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSĒŠANAS AVOTI6.1. Projekta finansēšanas plāns, LVLKopējās izmaksasKopējās attiecināmās izmaksas% 2010 2011 2012 20 20 20... 20... Kop(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 12136 925.32 270 238.36 51 477.83 0.00 0.00 0.00 0.00 458 641.51100.00% 136 925.32 270 238.36 51 477.83 0.00 0.00 0.00 0.00 458 641.51Kopējās izmaksasKopējās attiecināmās izmaksasPubliskais finansējumsPubliskais finans ējums100.00% 136 925.32 270 238.36 51 477.83 0.00 0.00 0.00 0.00 458 641.51Attiecinmais <strong>Eiropas</strong> Socil <strong>fonda</strong>finansjums 85.00% 116 386.52 229 702.61 43 756.15 0.00 0.00 0.00 0.00 389 845.28Attiecinmais valsts budetafinansjums 15.00% 20 538.80 40 535.75 7 721.68 0.00 0.00 0.00 0.00 68 796.23Valsts budeta dotcija pavaldbm0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Attiecinmais pavaldbas budetafinansjums 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Attiecinmais cits publiskaisfinansjums 13 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Privts attiecinms izmaksas 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Neattiecinms izmaksas 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 Kopjs summas pa ailm veidojas di: (9) = (2) + (3) + (..)+ (8).13 Piemram, Kultrkapitl<strong>fonda</strong> finansjums.LMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darbamekltju apmcba treo krtu


246.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais <strong>projekta</strong> izmaksu plāns, LVL:AtbilstošāsIzmaksu pozīcijas/apakšpozīcijas Vienības Daudz Kopējā summa IzmaksasNr.p.k. aktivitātesNr. 14nosaukums 15nosaukums ums 16 LVL % attiecināmās neattiecināmāsTies izmaksas jeb <strong>projekta</strong> stenoanas izmaksas: X X 391 488.00 X 391 488.00 01 Mra grupas nodroinjuma izmaksas kop X X 247 675.20 X 247 675.20 01.1.1.2.1.3.1.4.8.6.6.8.Ikmnea stipendija prakses laik (144 (2 praksesgrupas*72 prakses vietas) * 11 mnei *150 LVL )Ikmnea stipendija mcbu laik (vismaz 160praktikanti *vidji 37,50 LVL (5 darba dienmatbilstoa proporcija no mnea stipendijas 150LVL))Transporta izmaksas apmcbm (Vismaz 160*praktikanti * vidji 22,50 LVL)Nelaimes gadjumu apdroinanas izmaksas (144 (2prakses grupas*72 prakses vietas)*11 mnei *0,3LVL)stipendijas 1584 237 600.00 X 237 600.00 0stipendijas 160** 6 000.00 X 6 000.00 0praktikanti 160** 3 600.00 X 3 600.00 0mnea apdr.maksjumi1584 475.20 X 475.20 02 Prjs <strong>projekta</strong> stenoanas izmaksas kop X X 104 776,80 X 104 776,80 02.1.6.Apmcbu pakalpojuma izmaksas, t.sk. mcbuprogrammas izstrde, apmcbu nodroinanasizmaksas (vismaz 160 praktikanti *vidji 271.33LVL + mcbu programmas izstrde 2 500 LVL)praktikanti 160** 45 912.00 X 45 912.00 02.2.2.3.2.4.8.8.8.Atldzba prakses vadtjam (prakses vadtji vismaz160 praktikantiem * vidji 100 LVL * 1,2409 (90LVL, puse no minimls mnealgas laika periodldz 31.12.2010.; 100 LVL, puse no minimlsmnealgas laika period no 01.01.2011.)Biroja preu iegde (144 (2 prakses grupas *72prakses vietas)* 11 mnei * 10 LVL)Interneta izmaksas (144 (2 prakses grupas *72prakses vietas)* 11 mnei * 8 LVL)praksesvadtjuatldzbas160** 19 854.40 X 19 854.40 0praktikanti 144*** 15 840.00 X 15 840.00 0praktikanti 144*** 12 672.00 X 12 672.00 0LMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darbamekltju apmcba treo krtu


2.5.8.25Telefonsakaru izmaksas (144 (2 prakses grupas *72prakses vietas) * 11 mnei *4 LVL)praktikanti 144*** 6 336.00 X 6 336.00 02.6. 7., 8. Printeru iegde (80 printeri * 52.03 LVL) gab. 80 4 162.40 X 4 162.40 03 Materiltehnisko ldzeku un aprkojuma izmaksas X X 38 016.00 9.94% 38 016.00 03.1.7., 8.Datoru noma (72 datori * 15 mnei * 24.20 LVL)(72 datori * 3 mnei * vidji 55.00 LVL)4 Projekta informcijas un publicittes paskumuizmaksasdatori 72 38 016.00 X 38 016.00 0X X 1 020.00 X 1 020.00 04.1. 2. Publikcijas pres (6 publikcijas *170 LVL) publikcijas 6 1 020.00 X 1 020.00 0Neties izmaksas: X X 58 723.20 15.00 58 723.20 0%5. 1. Atldzba <strong>projekta</strong> administranas personlam mnei 27 X X X X6.1.Darba devja socils apdroinanas obligtsiemaksasmnei 27 X X X X7. 1. Sakaru izmaksas mnei 27 X X X X8. 1. Komunlo pakalpojumu izmaksas mnei 27 X X X X9. 1. Telpu res un nomas izmaksas mnei 27 X X X X10. 1. Biroja preu un inventra izmaksas mnei 27 X X X X11. 1. Komandjumu vai darba braucienu izmaksas mnei 27 X X X X12. 1. Transporta izmaksas mnei 27 X X X XNeparedzts izmaksas X X 7 220.31 1.84% 7 220.31 0Projekta <strong>iesnieguma</strong> un pamatojos dokumentcijas sagatavoanas izmaksas lgums 1 1 210.00 X 1 210.00 0KOPĀ X X 458 641.51 X 458 641.51 0**Saska ar Ministru kabineta 2010.gada 23.februra noteikumiem Nr.181 Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma 1.3.1.1.3.apakaktivittes Bezdarbnieku un darbamekltju apmcba treo krtu projekt ir jiesaista vismaz 144 bezdarbniekus, tpc <strong>projekta</strong> ietvaros paredzts izveidot 72 prakses vietas (kop par abiem prakses periodiem 144). Gadjumos, kad bezdarbnieksprtrauc dalbu praks, via viet tiek iesaistts cits praktikants. emot vr 1.grupas asistentu lielo mainbu (prakse paredzta 11 mneus, bet pirmajos 5 mneos jau iesaistti 82 bezdarbnieki un janvr plnotsiesaistt vl 6 bezdarbniekus), projekt kopum iesaistto bezdarbnieku skaits bs lielks par 144, tpc finanu aprinos tiek plnoti finanu ldzeki 160 bezdarbniekiem.*** Izmaksas aprintas, emot vr vienlaicgi iesaistmo bezdarbnieku skaitu, kas nevar bt lielks par prakses vietu skaitu, t.i. 72 vien prakses grup (kop abs prakses grups 144).14 Aktivittes numuram jsakrt ar 2.8.punkt nordts aktivittes numuru.15 Izmaksu pozcijas un apakpozcijas norda atbilstoi Ministru kabineta 2010.gada 23.februra noteikumiem Nr.181 Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintbapapildinjuma 1.3.1.1.3.apakaktivittes Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba treo krtu. Katrai izmaksu apakpozcijai norda izmaksu vienbas.16 Jnorda vienbas daudzums katras apakpozcijas un izmaksu ietvaros.LMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darbamekltju apmcba treo krtu


2667. SADAĻA – APLIECINĀJUMSProjekta iesniedzjsAtbildg amatpersona_________ Nodarbintbas valsts aentra_________<strong>projekta</strong> iesniedzēja nosaukums_____________ Anita Jkobsone_________________vārds, uzvārds__direktora vietniece nodarbintbas politikas jautjumos__amatsAr parakstu apliecinu, ka <strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> iesnieganas dien 18/03/2010dd/mm/gggg· <strong>projekta</strong> iesniedzjs nav pasludints par makstnespjgu, neatrodas likvidcijasstadij un t saimniecisk darbba nav apturta vai prtraukta;· <strong>projekta</strong> iesniedzjam nav nodoku un/vai valsts socils apdroinanas obligtoiemaksu pardu;· <strong>projekta</strong> iesniedzjam ir atbilstos juridiskais statuss;· <strong>projekta</strong> iesniedzjam ir atbilstos pamatdarbbas veids;· <strong>projekta</strong> iesniedzja rcb ir pietiekami un stabili finanu resursi;· <strong>projekta</strong> iesniegum un t pielikumos iekaut informcija ir patiesa un <strong>projekta</strong>stenoanai pieprastais <strong>Eiropas</strong> Socil <strong>fonda</strong> finansjums tiks izmantots saska ar<strong>projekta</strong> <strong>iesnieguma</strong> aprakstu;· nav zinmu iemeslu, kd is projekts nevartu tikt stenots vai vartu tikt aizkavtat stenoana, un apstiprinu, ka projekt noteikts saistbas iespjams veikt Ministrukabineta 2010.gada 23.februra noteikumiem Nr.181 Noteikumi par darbbasprogrammas Cilvkresursi un nodarbintba papildinjuma 1.3.1.1.3.apakaktivittes Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba treo krtu noteiktajostermios;· is projekts netiek un nav ticis finansts no citiem <strong>Eiropas</strong> Savienbas finanu avotiem,k ar valsts un pavaldbu budeta ldzekiem;· ja projekts tiks apstiprints, is <strong>projekta</strong> iesniegums netiks iesniegts finansanai nocitiem <strong>Eiropas</strong> Savienbas finanu avotiem, k ar valsts un pavaldbu budetaldzekiem.Apzinos, ka projektu var neapstiprint finansanai no <strong>Eiropas</strong> Socil <strong>fonda</strong>, ja <strong>projekta</strong>iesniegums, ieskaitot o sadau, nav pilnb un kvalitatvi aizpildts, k ar ja plnotais <strong>Eiropas</strong>Socil <strong>fonda</strong> finansjums (krtjam gadam/plnoanas periodam) <strong>projekta</strong> apstiprinanasdien ir izlietots.Apzinos, ka nepatiesas apliecinjum sniegts informcijas gadjum administratva unfinansila rakstura sankcijas var tikt uzsktas pret iepriekminto juridisko personu <strong>projekta</strong>iesniedzju.Paraksts: 17Datums: 17 18/03/2010dd/mm/ggggZīmoga vieta: 1717 Elektroniskas iesnieganas gadjum, ja ir ievrotas normatvajos aktos elektronisko dokumentunoformanai noteikts prasbas, <strong>veidlapa</strong>s rekviztus Paraksts, Datums un Zmoga vietaneaizpilda.LMNotp1_030210_13113_3k; Noteikumi par darbbas programmas Cilvkresursi un nodarbintbapapildinjuma 1.3.1.1.3. apakaktivittes Bezdarbnieku un darba mekltju apmcba treo krtu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!