01.05.2013 Views

Samen Zorgzaam - KHLim

Samen Zorgzaam - KHLim

Samen Zorgzaam - KHLim

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Samen</strong> <strong>Zorgzaam</strong><br />

Departement Lerarenopleiding<br />

Campus Hemelrijk, Hemelrijk 25, 3500 Hasselt<br />

T 011 300 494<br />

Campus De Ark, Diepenbeek, gebouw B bus 4, 3590 Diepenbeek<br />

T 011 561 570<br />

quadri.ler@khlim.be - www.khlimquadri.be<br />

Bachelor na bachelor<br />

Buitengewoon Onderwijs<br />

Bachelor na bachelor<br />

Zorgverbreding en Remediërend leren<br />

Postgraduaten<br />

•Autisme<br />

•Meesterschap in leerzorg<br />

•Zorg kleuters<br />

Permanente vorming (open aanbod)<br />

Katholieke Hogeschool Limburg<br />

Departement Lerarenopleiding


Bachelor na bachelor Buitengewoon Onderwijs<br />

Bachelor na bachelor Zorgverbreding<br />

en Remediërend leren<br />

Voor wie ?<br />

Voltijdse opleiding – 60 studiepunten ( 1 jaar )<br />

Richt zich vooral op pas afgestudeerde bachelors in het onderwijs (kleuter, lager, secundair).<br />

Ook andere pas afgestudeerde bachelors of masters kunnen deze opleiding volgen.<br />

Deeltijdse opleiding – 60 studiepunten ( spreiding mogelijk, min. 2 jaar tot max. 5 jaar )<br />

• Alle personeelsleden van het onderwijs (alle netten, klasleerkrachten,<br />

GON, zorgcoördinatoren …) met een diploma bachelor in het onderwijs (kleuter, lager, secundair).<br />

• Personeelsleden van het onderwijs, ongeacht hun vooropleiding, bv. orthopedagogen, opvoeders,<br />

praktijkleerkrachten, logopedisten, maatschappelijk werkers …<br />

• In de deeltijdse opleiding werken wij bij voorkeur met personeelsleden met ervaring in het onderwijs.<br />

Programma ?<br />

De opleidingen spelen in op de reële behoeften van onderwijsmensen en betekenen een onmiddellijke steun voor<br />

hun praktijk en een bron van zinvolle bijsturing van deze praktijk op termijn.<br />

Beide opleidingen bestaan uit een aantal verplichte opleidingsonderdelen waarvan “Werken aan eigen professionalisering”<br />

het scharnierpunt vormt.<br />

Daarnaast heb je ruimte om je programma aan te vullen met een eigen keuzetraject.<br />

De lessen worden gegeven door ervaringsdeskundigen.<br />

Een mix van werkvormen zorgt voor “interactief leren”.<br />

Organisatie ?<br />

Voltijdse opleiding<br />

• Twee à drie dagdelen per week contacturen in Hasselt, Campus Hemelrijk.<br />

• Vier dagdelen per week praktijk op een zelfgekozen werkplek (op dinsdagen, donderdagen, vrijdagen).<br />

Een student werkt dan - in gedeelde verantwoordelijkheid - samen met een externe mentor/klastitularis.<br />

Aansturing en opvolging hiervan gebeurt via WAP (Werken aan eigen Professionalisering).<br />

• De overige te besteden tijd gaat naar zelfstudie.<br />

Deeltijdse opleiding<br />

• Eén à twee dagdelen per week (op maandag- en/of dinsdagavond en/of woensdag) contacturen in<br />

Hasselt, Campus Hemelrijk.<br />

• Vier dagdelen per week op de eigen werkplek in praktijk brengen van inzichten en vaardigheden vanuit de<br />

opleiding. Aansturing en opvolging hiervan gebeurt via WAP (Werken aan eigen Professionalisering).<br />

• De overige te besteden tijd gaat naar zelfstudie.


Bachelor na bachelor Buitengewoon Onderwijs<br />

Bedoeling ?<br />

• Je professionaliteit m.b.t. het ondersteunen van kinderen/jongeren met specifieke noden en<br />

mogelijkheden verhogen. Je orthopedagogische en didactische vaardigheden verbreden/verdiepen.<br />

• We zoeken samen met jou naar een manier om een aangepaste zorg-/leeromgeving te ontwikkelen op kind-,<br />

klas-/leerkracht- en schoolniveau.<br />

• We streven naar algemene kennisuitbreiding betreffende leerzorg, nieuwe visies met betrekking tot leer- en<br />

ontwikkelingsstoornissen … Zo blijf je samen met ons up-to-date met betrekking tot de veranderingen in het<br />

onderwijsveld.<br />

• Je eigen handelen dynamisch en creatief bijsturen door uit eigen en andermans ervaringen te leren.<br />

Opleidingscoördinator: Martine Carmans<br />

Bachelor na bachelor Zorgverbreding<br />

en Remediërend leren<br />

Bedoeling ?<br />

• De professionaliteit van leraren in hun preventief en remediërend werken omtrent ontwikkelings- en leerproblemen<br />

verhogen.<br />

• Leerkrachten en zorgbegeleiders deskundiger maken in het optimaliseren van zorg in de school.<br />

Dit zowel op kind-, klas-/leerkracht- en schoolniveau: individuele remediëring/begeleiding, coaching collega’s, aansturen<br />

onderwijsvernieuwing.<br />

• We beogen zichzelfsturende leerkrachten te vormen die werken vanuit een verdiept inzicht en leren<br />

vanuit leren aan ervaring.<br />

Opleidingscoördinator: Fons Exelmans<br />

www.khlim.be<br />

Katholieke Hogeschool Limburg<br />

Departement Lerarenopleiding<br />

www.khlimquadri.be


Postgraduaten<br />

Autisme<br />

Een opleiding voor bachelors in het onderwijs, in<br />

het sociaal-agogisch werk of in de gezondheidszorg<br />

met oog op het bijbrengen van basiscompetenties<br />

voor de professionele begeleiding van personen met<br />

autisme.<br />

De opleiding beoogt professionelen op te leiden tot<br />

‘specialisten’ in de begeleiding in autisme. Dit in de<br />

vorm van praktijkgericht onderwijs dat zoveel mogelijk<br />

zal gegeven worden door ervaringsdeskundigen.<br />

De basismodule omvat een brede, algemene en actuele<br />

kennis van alle relevante aspecten van deze<br />

ontwikkelingsstoornis. In de volgende modules ontwikkelen<br />

de cursisten specifieke competenties voor<br />

onderwijs en opvoeding/begeleiding/coaching van<br />

personen met autisme.<br />

Meesterschap in Leerzorg<br />

Competenties kunnen beheerst worden op drie niveaus.<br />

De professionele bacheloropleidingen zorgen voor een<br />

beheersing op startniveau. De banaba-opleidingen buitengewoon<br />

onderwijs en zorgverbreding en remediërend<br />

leren beogen competenties op integratieniveau.<br />

Om goede antwoorden te geven op nieuwe vragen en<br />

uitdagingen, heeft het werkveld meer en meer behoefte<br />

aan mensen die competenties op expertniveau beheersen.<br />

Verdiept inzicht, autonomie, moed, communicatieve<br />

kracht, organisatorische vaardigheid, een netwerk<br />

aan contacten … staan centraal in het beheersen van<br />

competenties op expertniveau. De opleiding meesterschap<br />

in leerzorg biedt een vernieuwd aanbod binnen<br />

een nieuw en eigenzinnig concept.<br />

Toelating tot de opleiding gebeurt op basis van een gemotiveerde<br />

aanvraag.<br />

Toelatingsvoorwaarde: houder zijn van het diploma<br />

Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs en/of<br />

Bachelor na bachelor Zorgverbreding en Remediërend<br />

leren.<br />

Zorg Kleuters<br />

Deze opleiding wil leerkrachten en zorgbegeleiders<br />

deskundiger maken in het optimaliseren van zorg<br />

in de kleuterschool. Werken vanuit eigen ervaringen<br />

en praktijk, reflectie, verdieping vanuit een aantal<br />

inhoudelijke kaders, praktijkopdrachten met neerslag in<br />

een portfolio, groeiboek en intervisie staan centraal.<br />

De opleiding omvat vier thema’s: de leerkracht, de<br />

zorgbegeleider en zorg; breed observeren, evalueren<br />

en begeleiden; kleuters met een stoornis opmerken,<br />

begrijpen en begeleiden; kleuters met verhoogd<br />

risico begrijpen en begeleiden.<br />

Permanente vorming<br />

(open aanbod)<br />

De keuzepakketten van de banaba-opleidingen worden<br />

opengesteld voor alle externe geïnteresseerden.<br />

We beschikken over een ruim aanbod:<br />

• Omgaan met agressie<br />

• Kinderpsychiatrie … of toch niet?<br />

• Begeleiding van het chronisch zieke kind<br />

• Legale en illegale drugs<br />

• SMOG<br />

• Depressie en angsten<br />

• Life Space Crisis Intervention (LSCI)<br />

• Oppositionele gedragsstoornissen<br />

• Kennismaking met materialen taal en rekenen<br />

• …<br />

Contact<br />

Inge Fraiponts,<br />

<strong>KHLim</strong>, Campus Hemelrijk, Hemelrijk 25, 3500 Hasselt<br />

Email: inge.fraiponts@ler.khlim.be<br />

Meer info<br />

www.khlim.be > toekomstige studenten<br />

> opleidingen > zoek op type > bachelor na bachelor<br />

> buitengewoon onderwijs of zorgverbreding en remediërend<br />

leren<br />

Katholieke Hogeschool Limburg<br />

Departement Lerarenopleiding<br />

www.khlimquadri.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!