03.05.2013 Views

Studiegids - KHLim

Studiegids - KHLim

Studiegids - KHLim

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Studiegids</strong><br />

BASO<br />

Opleidingsfase 1<br />

Academiejaar 2011-2012<br />

Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs:<br />

Secundair onderwijs<br />

Aardrijkskunde Informatica<br />

Bewegingsrecreatie Latijn<br />

Biologie Lichamelijke opvoeding<br />

Chemie Mechanica<br />

Economie Muzikale Opvoeding<br />

Elektriciteit Nederlands<br />

Engels Plastische Opvoeding<br />

Frans Project Algemene Vakken<br />

Fysica Project kunstvakken<br />

Geschiedenis Technologische Opvoeding<br />

Godsdienst Voeding-Verzorging<br />

Handel-Burotica Wiskunde


INHOUDSOPGAVE<br />

1 Opleidingsvisie 4<br />

2 Onderwijsvisie 6<br />

3 Competentieprofiel 9<br />

4 Identificatieblad 23<br />

5 Overzicht opleidingsprogramma 25<br />

6 Overzicht (opleidingsoverschrijdende) keuzevakken 34<br />

7 Aanvullende onderwijsregeling en examenreglement 38<br />

8 ECTS-fiches 79<br />

- Aardrijkskunde 79<br />

- Basisvaardigheden 85<br />

- Bewegingsrecreatie 99<br />

- Biologie 127<br />

- Chemie 132<br />

- Didactisch atelier en stage 139<br />

- Economie 198<br />

- Elektriciteit 204<br />

- Engels 211<br />

- Frans 220<br />

- Fysica 227<br />

- Geschiedenis 239<br />

- Godsdienst 243<br />

- Handel – Burotica 252<br />

- Informatica 263<br />

- Latijn 270<br />

- Lichamelijke opvoeding 276<br />

- Mechanica 286<br />

- Muzikale opvoeding 294<br />

- Nederlands 337<br />

- Project algemene vakken 350<br />

- Project kunstvakken 373<br />

- Pedagogische module 402<br />

- Plastische opvoeding 407<br />

- Religie, zingeving & levensbeschouwing 424<br />

- Techniek 426<br />

- Voeding – Verzorging 445<br />

- Wiskunde 472<br />

9 Campusreglement 494<br />

10 Docentenlijst 497<br />

11 Bijlage: Verklarende woordenlijst: toetsjargon 501


1 Opleidingsvisie<br />

In deze visietekst verwoorden we wat voor ons de essentie is van leraarschap en wat dus<br />

gemeenschappelijk en van waarde is voor elke leraar. De zoektocht naar de essentie is voor ons van<br />

belang, omdat we willen dat een visie duurzaam is en een tijdloos karakter heeft. Een visie is op die<br />

manier een baken om met een complexe en steeds wijzigende onderwijscontext om te gaan.<br />

Met deze visie bekennen we kleur: we gaan staan voor wat we belangrijk vinden aan leraarschap<br />

binnen de <strong>KHLim</strong>. Studenten, collega’s, het werkveld en andere opleidingen… kunnen ons hierop<br />

aanspreken.<br />

Het expliciteren van deze visie betekent voor ons een toetssteen neerleggen en dit zowel voor<br />

studenten, docenten, het werkveld als het beleid.<br />

Studenten, praktijkscholen en mentoren kunnen in deze visie lezen hoe wij kijken naar goed<br />

leraarschap.<br />

Beginnende of ervaren docenten kunnen de visie als baken hanteren voor het vormgeven van hun<br />

leeromgeving en het werken met studenten.<br />

Deze visie is ook voor het beleid op departementaal en opleidingsniveau een richtingwijzer om<br />

‘samen’ te bepalen welke kwaliteit we nastreven in het onderwijs. Dit vormt de basis om een goed<br />

kwaliteitszorgbeleid uit te werken.<br />

Deze visie inspireert ons om samen aan de slag te gaan. Ze is een spiegel voor iedere opleiding om te<br />

zien waar de eigen krachten en uitdagingen liggen om van hieruit blijvend in ontwikkeling te zijn.<br />

Aan de <strong>KHLim</strong> willen we leraren opleiden tot meesterschap<br />

Leraren die opgeleid worden tot meesterschap erkennen de complexiteit van hun opdracht binnen<br />

een steeds sneller veranderende maatschappelijke context.<br />

Ze zijn steeds zoekend om bij kinderen en jongeren interesse op te wekken om open naar een<br />

onbekende wereld te kijken en deze te durven verkennen, zodat betrokkenheid ontstaat voor de<br />

wereld waarin ze leven.<br />

Meesterschap betekent ook dat je als leraar bezorgd bent om je eigen gedrag, woorden en daden<br />

omdat je op intellectueel, moreel en maatschappelijk vlak een inspiratie bent voor kinderen en<br />

jongeren.<br />

Leraars zijn meesters, geen uitvoerders. Zij nemen weloverwogen beslissingen om leren op gang te<br />

brengen en zijn steeds onder-zoekend om hun eigen deskundigheid, opvattingen en waarden in<br />

dialoog met anderen te bevragen en te verdiepen.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 4


Dat meesterschap kan maar volledig tot zijn recht komen als onze medewerkers, onze studenten en onze afgestudeerden…<br />

AUTHENTIEK ZIJN<br />

Kiezen voor meesterschap betekent dat we<br />

leraren willen opleiden die AUTHENTIEK zijn.<br />

Wie je bent als persoon, waar je voor staat en<br />

hoe je in relatie treedt, beïnvloedt anderen.<br />

Als je kinderen en jongeren wil aanspreken<br />

als leraar moet je je hiervan bewust zijn: je<br />

hebt zicht op wat je voelt, wat je denkt, wat<br />

je wil én je kan dit perspectief ook innemen<br />

bij de ander. Het betekent ook dat je je<br />

waarden en opvattingen durft te expliciteren<br />

en kritisch te toetsen aan anderen en aan je<br />

eigen gedrag. Hierover in dialoog gaan met<br />

collega’s vormt de motor voor professionele<br />

ontwikkeling.<br />

FUNDAMENTEEL LEREN<br />

Kiezen voor meesterschap betekent dat we<br />

radicaal kiezen voor FUNDAMENTEEL LEREN.<br />

Fundamenteel leren vertrekt vanuit de leraar<br />

die vanuit een passie voor leren kinderen en<br />

jongeren aan de grens van hun kunnen brengt.<br />

Dit betekent hen zo begeleiden dat ze<br />

openstaan voor een onbekende wereld, deze<br />

durven verkennen en er betekenis aan leren<br />

geven. Dit maakt dat ze steeds meer van de<br />

werkelijkheid kunnen vatten, er steeds meer in<br />

kunnen zien, er steeds meer van kunnen<br />

maken.<br />

INHOUDELIJK EXPERT ZIJN<br />

Kiezen voor meesterschap betekent dat we<br />

leraren willen opleiden die INHOUDELIJK<br />

EXPERT ZIJN<br />

We willen leraren die vanuit een liefde voor<br />

het vak het verschil maken. We vinden<br />

‘grondigheid’ daarbij van belang: een leraar<br />

moet niet enkel een uitgebalanceerde en goed<br />

gekozen kennisbasis bezitten, maar deze ook<br />

kunnen inzetten om gepaste antwoorden te<br />

vinden binnen de complexe<br />

onderwijspraktijk. Een inhoudelijk expert<br />

zijn betekent ook je ervan bewust zijn dat<br />

kennis steeds in ontwikkeling is, dat vragen<br />

stellen soms belangrijker is dan antwoorden<br />

geven.<br />

ZICH ENGAGEREN IN DE<br />

MAATSCHAPPIJ<br />

Kiezen voor meesterschap betekent dat leraren<br />

zich ENGAGEREN IN DE MAATSCHAPPIJ.<br />

Onderwijs en opvoeding kunnen niet<br />

waardevrij zijn. Leraren nemen<br />

verantwoordelijkheid om mee te bouwen aan<br />

de maatschappij van morgen. Dat doen ze<br />

vooral door op te komen voor waarden, deze<br />

voor te leven, te expliciteren en hierover in<br />

dialoog te gaan. Voor ons gaat het over kiezen<br />

voor christelijke waarden, duurzaamheid,<br />

diversiteit, gelijke kansen,<br />

kritische geest en burgerzin.<br />

Leraars nemen de verantwoordelijkheid het<br />

leven in de klas, de school en de maatschappij<br />

kritisch te bevragen vanuit deze waarden,<br />

omdat enkel op die manier waarden<br />

‘gedeelde betekenis’ krijgen en dus<br />

verbindend werken.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 5


2 ONDERWIJSVISIE<br />

De onderwijsvisie maakt integraal deel uit van de opleidingsvisie zoals die terug te vinden is in het<br />

kwaliteitskader. (Katholieke Hogeschool Limburg, opleidingsvisie en – opbouw, 2001).<br />

De opleidingsdidactiek voor de lerarenopleiding aan de <strong>KHLim</strong> is verankerd in een constructivistische<br />

benadering van het leerproces. Geïnspireerd door deze uitgangspunten wordt een opleidingsmodel<br />

uitgewerkt dat een brugfunctie wil zijn tussen de beslissing om leraar te worden en het feitelijk<br />

verwerven van de daartoe vereiste basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs.<br />

De vormgeving van de verschillende opleidingen (initiële, voortgezette, aanvullende opleiding en<br />

nascholing) binnen het departement wordt gedragen door een gezamenlijke, inspirerende visie: het<br />

PAUZE-model:<br />

(a) Persoonsgericht<br />

(b) AUthentiek leren<br />

(c) Zelfstandigheidsbevorderend<br />

(d) Emancipatorisch.<br />

De vier inhoudelijke componenten van het model staan niet in een willekeurige orde tot elkaar. Er is<br />

wel degelijk sprake van samenhang. De eerste drie aspecten zijn fundamenteel gericht op het<br />

bereiken en realiseren van de vierde bouwsteen (een emancipatorische houding).<br />

2.2.1 Persoonsgericht<br />

Het eerste en voornaamste instrument waarover een leraar beschikt is zichzelf als functionerende<br />

persoonlijkheid met cognitieve, psycho-motorische en dynamisch-affectieve vaardigheden. Niet<br />

alleen voor zichzelf maar ook voor zijn leerlingen is dat het voornaamste aanknopingspunt voor<br />

ontwikkeling. Daarom is persoonsgericht werken een fundament van de lerarenopleiding.<br />

Elke student moet doorheen de opleiding leren om zichzelf steeds scherper in beeld te krijgen in<br />

confrontatie met de verwachtingen vanuit de samenleving (o.a. via de decretaal vastgelegde<br />

basiscompetenties en attituden), het werkveld en de opleiding.<br />

Reflectie op de ervaringen als student, op wat hij doet, op wat hij kan en niet kan, op waarin hij<br />

gelooft en op wie hij is zijn aspecten van persoonsgericht opleiden. Het zijn wegen waarlangs de<br />

student zich bewust wordt van zijn eigen referentiekader waarmee hij de wereld bekijkt en tegemoet<br />

treedt en dit ook kan bijstellen.<br />

Persoonsgericht opleiden in het geschetste perspectief wil dan zeggen dat er in de opleiding<br />

aandacht wordt besteed aan de persoonlijke verwerking van het leeraanbod dat in interactie tot<br />

stand komt, zodat de student het geleerde echt van zichzelf maakt en voor zichzelf zijn verdere<br />

leertraject kan inschatten en vastleggen. Het sociaal-constructivistisch modelleren legt een grote<br />

nadruk op het leren door het persoonlijk verwerken, in een sociale omgeving, van aangereikte<br />

voorbeelden.<br />

Concreet wordt het persoonsgericht opleiden vertaald in een viervoudig opleidingsaanbod gericht op<br />

werken aan persoonlijkheid en gepersonaliseerd werken:<br />

- bij instroom in de opleiding en bij elk sleutelmoment van het leerproces zal de student worden<br />

gestimuleerd om de persoonsbetrokken invalshoeken van zijn leren scherp te formuleren en zijn<br />

leervermogen op dat vlak te ontwikkelen;<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 6


- doorheen de opleiding zullen flexibele, modulaire leerroutes of leerlijnen worden ontwikkeld die<br />

studenten in staat moeten stellen vanuit een gedifferentieerde instroompositie dezelfde<br />

basiscompetenties (rekening houdend met opleidingsgebonden vakinhoudelijke verschillen) te<br />

verwerven;<br />

- doorheen de opleiding zal de student worden geconfronteerd met een sociale omgeving. Samen<br />

met anderen problemen kunnen verkennen en analyseren en samen leren zijn essentiële<br />

werkvormen;<br />

- doorheen de opleiding zal elke student worden gevolgd en begeleid in functie van de in het<br />

lerarenprofiel beschreven tien attituden waarover een leraar moet kunnen beschikken.<br />

Opleidingsgebonden voegen we daaraan nog het ontwikkelen van doorzettingsvermogen/inzet toe.<br />

2.2.2 Authentiek leren<br />

In de dagelijkse praktijk wordt authentiek leren spontaan verbonden met het koppelen van<br />

leerprocessen aan ervaringen in de complexe realiteit die ons omgeeft, vanuit echteproblemen en<br />

gebruikmakend van de verschillende informatiebronnen die ter beschikking staan.<br />

Studenten leren eerst de werkelijkheid kennen via een meer theoretische aanpak (eventueel<br />

aanschouwelijk voorgesteld) en gaan pas dan,goed voorbereid’, naar de reële situatie.<br />

Authentiek leren wordt ook benaderd als het leren op basis van authentieke bronnen in meer<br />

theoretische zin: oorspronkelijke artikelen, boeken, andere materialen leren opzoeken, lezen,<br />

verwerken worden beschouwd als meer uitdagende leeromgevingen dan vastomlijnde en al te zeer<br />

in detail uitgeschreven cursussen<br />

Een stage in onze opleidingsvisie is een sterke en authentieke leeromgeving waarin de leraar-inopleiding<br />

al doende het leraarschap leert verkennen (vgl. Kelchtermans, 2001). Om die leerervaring<br />

maximaal te laten renderen is het noodzakelijk dat de leraar-in-opleiding enerzijds leert reflecteren<br />

op zijn eigen ervaringen. Immers, terugblikkend op die ervaringen kan hij de situatie leren<br />

analyseren, verbanden leggen tussen activiteiten en resultaten... Daarenboven is het verwerven van<br />

deze vaardigheid tot reflectie enerzijds en het zich bewust worden van een eigen onderwijstheorie<br />

anderzijds ook de basis voor een houding van levenslang leren over leraar-zijn in de praktijk.<br />

2.2.3 Zelfstandigheidsbevorderend<br />

Een belangrijk aandeel van de opleidingstijd wordt geïnvesteerd in het aanleren van vaardigheden en<br />

strategieën die de student in staat moeten stellen om nu en later een betere controle op zijn eigen<br />

leerproces te verwerven.<br />

Daarnaast stelt het bevorderen van de vaardigheid tot zelfstandig leren ook bijzondere eisen aan de<br />

begeleiding van het praktijkleren in authentieke leeromgevingen. Het begeleidingsaanbod voor het<br />

praktijkleren via stages wordt planmatig opgebouwd. Naarmate de student vordert in zijn<br />

studietraject zal ook in de stage de verschuiving van lectorgestuurd naar studentgestuurd onderwijs<br />

zichtbaar zijn: dit zowel op het vlak van de organisatie, de inhoud als de evaluatie van de<br />

stageactiviteiten.<br />

2.2.4 Emancipatorisch<br />

De initiële lerarenopleidingen bereiden slechts voor op het verwerven van de noodzakelijke<br />

startcompetenties om professioneel door te groeien.<br />

Een beginnende leraar die de noodzakelijke startcompetenties heeft verworven moet in onze optiek<br />

een emancipatorische houding ten opzichte van leren en zelfontwikkeling verworven hebben. In<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 7


onderwijskundige termen uitgedrukt, betekent dit dat zo’n leraar zelfstandig in staat moet zijn te<br />

leren uit ervaring.<br />

Een zelfstandig functionerende leraar moet daarom een emancipatorische houding hebben<br />

verworven om vanuit zichzelf en geconfronteerd met nieuwe problemen de volledige cyclus te<br />

doorlopen van concrete ervaringen, naar reflectie, naar abstractie tot experimenteren met nieuwe<br />

oplossingen.<br />

Alleen op basis van zo’n persoonlijke emancipatorische houding is ontwikkeling als continu,<br />

levenslang proces, in de organisatorisch ondersteunende context van collegiaal samenwerken in<br />

teamverband, denkbaar.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 8


3 Competentieprofiel<br />

Het opleidingsprogramma richt zich op het verwerven van de basiscompetenties leraar secundair<br />

onderwijs. Deze competenties worden ook verder geconcretiseerd in de stagecompetenties, of het<br />

stagevenster BaSO.<br />

Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs<br />

Functioneel geheel 1: De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen<br />

1.1 De leerkracht kan de beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalen.<br />

De leerkracht kan :<br />

1.1.1 in overleg met teamleden of externen bij de leerlingengroep kenmerken achterhalen die een<br />

invloed hebben op de kwaliteit van leren en onderwijzen;<br />

1.1.2 met de hulp van collega's de heterogeniteit en de diversiteit van de leergroep onderkennen.<br />

De ondersteunende kennis omvat de leerlingkenmerken en de kenmerken van de leergroep en de<br />

werkwijzen om die te achterhalen.<br />

1.2 De leerkracht kan doelstellingen kiezen en formuleren.<br />

De leerkracht kan :<br />

1.2.1 doelstellingen kiezen op basis van het leerplan/schoolwerkplan waarin de eindtermen en<br />

ontwikkelingsdoelen vervat zijn, en het pedagogisch project;<br />

1.2.2 doelstellingen kiezen en formuleren, rekening houdend met de beginsituatie van de<br />

leerlingen en met de kenmerken en de diversiteit van de groep;<br />

1.2.3 doelstellingen differentiëren afhankelijk van vastgestelde verschillen en/of op basis van beschikbare<br />

documenten;<br />

1.2.4 doelstellingen concreet en operationeel formuleren;<br />

1.2.5 voor leerlingen met specifieke behoeften, in overleg met collega's, in het kader van de<br />

handelingsplanning, doelen selecteren die aansluiten bij de vastgestelde beginsituatie.<br />

De ondersteunende kennis omvat het leerplan en schoolwerkplan in kwestie, de eindtermen en/of<br />

ontwikkelingsdoelen, leerlijnen, het proces van handelingsplanning en classificaties van doelstellingen.<br />

1.3 De leerkracht kan de leerinhouden en leerervaringen selecteren.<br />

De leerkracht kan :<br />

1.3.1 keuzes maken uit een gegeven aanbod, rekening houdend met de criteria van de beginsituatie, de<br />

maatschappelijke relevantie, de beschikbare tijd en hulpmiddelen in het belang van de opbouw van<br />

het vakgebied;<br />

1.3.2 de inbreng van leerlingen omzetten in leerervaringen;<br />

1.3.3 voor leerlingen met specifieke behoeften, in het kader van het zorgbeleid en de handelingsplanning,<br />

leerinhouden en -ervaringen afstemmen op het realiseren van de vooropgestelde doelen door in te<br />

spelen op de verschillen tussen leerlingen, het verstrekken van aangepaste en individuele leerhulp,<br />

het aanreiken van hulpmiddelen om een doel te bereiken en leerdoelen die een belangrijke hinderpaal<br />

vormen te vervangen door haalbare of specifieke doelen.<br />

De ondersteunende kennis omvat de eindtermen, leerplannen, schoolwerkplan, relevante leerboeken<br />

en onderwijsleerpakketten en andere informatiebronnen, en eventueel de beroepsprofielen.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 9


1.4 De leerkracht kan de leerinhouden structureren en vertalen in leeractiviteiten.<br />

De leerkracht kan :<br />

1.4.1 de leerinhouden vertalen in zinvolle opdrachten die aansluiten bij de motivatie, de beginsituatie, de<br />

talige diversiteit en de capaciteiten van de leerlingen;<br />

1.4.2 naargelang van het geval, de leerinhouden opdelen in deelleerstappen, gedifferentieerde opdrachten,<br />

thema's en projecten, en modules, al dan niet vakoverschrijdend;<br />

1.4.3 in samenspraak met collega's verbanden aangeven tussen leerinhouden uit het eigen vakgebied en<br />

verwante vakgebieden (horizontale samenhang);<br />

1.4.4 leerinhouden situeren in het geheel van het aanbod van het betreffende vak (verticale samenhang).<br />

De ondersteunende kennis omvat visie op de ontwikkeling van de specifieke vakinhouden. Ze omvat<br />

eveneens verwantschappen tussen het eigen vakgebied en andere vakgebieden, kennis over soorten<br />

opdrachten en taken, en praktijkvoorbeelden van omgaan met meertaligheid.<br />

1.5 De leerkracht kan aangepaste werkvormen en groeperingsvormen bepalen.<br />

De leerkracht kan :<br />

1.5.1 strategieën, multimediale leeromgevingen en aangepaste werkvormen kiezen die afgestemd zijn op<br />

de doelstellingen;<br />

1.5.2 gepaste groeperingsvormen kiezen, een aangepaste ruimte creëren en een goede timing bepalen;<br />

1.5.3 de aanpak differentiëren waar dat nodig is.<br />

De ondersteunende kennis omvat diverse didactische werk- en groeperingsvormen en elektronische<br />

leeromgevingen.<br />

1.6 De leerkracht kan individueel en in team leermiddelen kiezen en aanpassen.<br />

De leerkracht kan :<br />

1.6.1 leermiddelen kiezen en aanpassen, en hierover, indien nodig, overleg plegen met de vakgroep en het<br />

schoolteam;<br />

1.6.2 indien nodig de leermiddelen met de hulp van collega's aanpassen aan de doelgroep en de<br />

omstandigheden.<br />

De ondersteunende kennis omvat relevante bronnen om leermiddelen te vinden, alsook criteria om ze te<br />

beoordelen.<br />

1.7 De leerkracht kan een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen<br />

de leergroep.<br />

De leerkracht kan :<br />

1.7.1 motiverende leeromgevingen tot stand brengen, die aangepast zijn aan de belangstelling en het<br />

verwerkingsniveau van de leerlingen;<br />

1.7.2 leerinhouden inbedden in authentieke, reële situaties die voor de leerlingen betekenisvol zijn;<br />

1.7.3 ICT functioneel integreren bij het ontwerpen van een krachtige leeromgeving;<br />

1.7.4 leerlingen in de gelegenheid stellen om leerinhouden actief te ontdekken en te verwerken;<br />

1.7.5 de leerlingen leren reflecteren over hun leerproces;<br />

1.7.6 samenwerkend leren bevorderen;<br />

1.7.7 met ondersteuning van het team, leerling-stagiairs op een zinvolle en discrete manier begeleiden<br />

tijdens organisatie- en bedrijfsstages;<br />

1.7.8 bij de terugkoppeling van stage-ervaringen naar de lesactiviteit, de stage-ervaringen van de leerlingen<br />

duiden en plaatsen in een ruimer opleidings- en vormingsprofiel.<br />

De ondersteunende kennis omvat kennis van leerprocessen en de kenmerken van een adequate en<br />

motiverende leeromgeving, inclusief de rol van een aangepast taalgebruik daarin.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 10


1.8 De leerkracht kan observatie en evaluatie voorbereiden, individueel en indien nodig in team.<br />

De leerkracht kan :<br />

1.8.1 individueel en in overleg doelstellingvalide, gedifferentieerde en aangepaste vragen, taken en<br />

opdrachten onder diverse vormen kiezen en eventueel opstellen;<br />

1.8.2 in overleg met collega's observatie-instrumenten kiezen;<br />

1.8.3 de betekenis en plaats van evaluatievormen in het leerproces bepalen;<br />

1.8.4 met ondersteuning beoordelingscriteria bepalen om de vorderingen van de leerling te beoordelen.<br />

De ondersteunende kennis omvat visies op evalueren, evaluatievormen, -technieken en -instrumenten, en<br />

(leerling)volgsystemen.<br />

1.9 De leerkracht kan proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en<br />

differentiatie.<br />

De leerkracht kan :<br />

1.9.1 met het oog op begeleiding en beoordeling van de leerlingen en het leerproces op systematische wijze<br />

gegevens verzamelen via evaluatie- en observatievormen;<br />

1.9.2 de vorderingen en prestaties correct interpreteren en beoordelen;<br />

1.9.3 met ondersteuning van collega's een bijdrage leveren aan het in team opstellen van een advies over<br />

de voortgang van de leerlingen in hun schoolloopbaan of naar de arbeidsmarkt;<br />

1.9.4 leerprestaties en -vorderingen rapporteren en bespreken, en activiteiten voor remediëring<br />

voorstellen;<br />

1.9.5 evaluatiegegevens aanwenden om het eigen didactisch handelen te bevragen en bij te stellen.<br />

De ondersteunende kennis omvat visies op evalueren, referentiekaders, evaluatievormen, -technieken en -<br />

instrumenten, (leerling)volgsystemen en foutenanalyse. Ondersteunende kennis met het oog op<br />

remediëring en oriëntering omvat eveneens de eigenheid van de verschillende onderwijsvormen,<br />

onderwijsniveaus en studiegebieden.<br />

1.10 De leerkracht kan in overleg met collega's deelnemen aan zorgverbredingsinitiatieven en die laten<br />

aansluiten bij de totaalbenadering van de school.<br />

De leerkracht kan :<br />

1.10.1 de school situeren in de buurt en de implicaties daarvan onderkennen;<br />

1.10.2 participeren in het zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid van de school.<br />

De ondersteunende kennis omvat de kenmerken van de grootstedelijke context en belangrijke<br />

beleidsmaatregelen inzake gelijke kansen en zorg.<br />

1.11 De leerkracht kan het leer- en ontwikkelingsproces adequaat begeleiden in Standaardnederlands en<br />

daarbij rekening houden met en gericht inspelen op de diverse persoonlijke en maatschappelijke<br />

taalachtergronden van de leerlingen.<br />

De leerkracht kan :<br />

1.11.1 met zijn leerlingen doelgericht gesprekken voeren en daarbij een functioneel taalaanbod doen,<br />

functionele taalproductie stimuleren en er feedback op geven;<br />

1.11.2 teksten beoordelen en schriftelijk en mondeling toegankelijk maken door ze te bewerken op het vlak<br />

van taal en door een aangepaste didactiek;<br />

1.11.3 vragen, opdrachten, evaluatie en feedback mondeling, indien nodig met visuele of andere<br />

ondersteuning helder formuleren en herformuleren;<br />

1.11.4 vragen, opdrachten, evaluatie en feedback schriftelijk helder formuleren, indien nodig ondersteund<br />

met visuele of andere hulpmiddelen;<br />

1.11.5 een heldere uiteenzetting geven, met integratie van schriftelijke of andere ondersteuning, en alles,<br />

indien nodig, flexibel aanpassen;<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 11


1.11.6 vertellen en voorlezen, en is zich daarbij bewust van zijn eigen mogelijkheden om die vaardigheden<br />

optimaal in te zetten en eventuele beperkingen te compenseren;<br />

1.11.7 constructief reageren op het taalgebruik van de leerling.<br />

De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele situaties en<br />

methodieken voor taalondersteuning en taalgerichtheid in niet-taalvakken.<br />

1.12 De leerkracht kan omgaan met de diversiteit van de leergroep.<br />

De leerkracht kan :<br />

1.12.1 in het kader van het zorgbeleid en de handelingsplanning het onderwijsleerproces aanpassen aan de<br />

specifieke behoeften en de mogelijkheden van de leerlingen door in te spelen op de verschillen<br />

tussen leerlingen, het verstrekken van aangepaste en individuele leerhulp, het aanreiken van<br />

hulpmiddelen om een doel te bereiken en leerdoelen die een belangrijke hinderpaal vormen te<br />

vervangen door haalbare of specifieke doelen;<br />

1.12.2 rekening houden met de sociaal-culturele en talige achtergrond van leerlingen waaronder de<br />

grootstedelijke context.<br />

De ondersteunende kennis omvat de eigenheid van de B-stroom en van de verschillende onderwijsvormen<br />

(ASO, BSO, KSO/TSO), de werking van het CLB en methoden en werkvormen voor leerlingen met<br />

leermoeilijkheden; het omvat tevens de kenmerken van de grootstedelijke context en leef- en<br />

jongerenculturen.<br />

1.13 De leerkracht kan leer- en ontwikkelingsprocessen opzetten, zowel vanuit de inhouden van zijn/haar<br />

vakgebied, als vanuit een vakoverschrijdende invalshoek.<br />

De leerkracht kan :<br />

1.13.1 in samenwerking met de vakgroep bij het opzetten van leer- en ontwikkelingsprocessen rekening<br />

houden met de specifieke vakinhouden, met de specifieke rol van het vakgebied in de<br />

onderwijssituatie en met de kenmerken van de leerlingengroep ten aanzien van het vakgebied;<br />

1.13.2 in samenwerking met het schoolteam, projecten opzetten, uitbouwen en realiseren waarin<br />

leerinhouden uit verschillende vakken geïntegreerd zijn;<br />

1.13.3 overleggen met het schoolteam over een gezamenlijke aanpak van aspecten van leren leren;<br />

1.13.4 zich informeren over de voortgang van de leerlingen voor andere vakken;<br />

1.13.5 eigen vakinhouden met elementen uit andere disciplines verbinden.<br />

De ondersteunende kennis omvat de vakoverschrijdende eindtermen en de vakoverschrijdende werking en<br />

de voorwaarden voor uitvoering van interdisciplinaire projecten en kennis van inhouden, structuur en<br />

heuristieken van verwante disciplines en vakoverstijgende methodieken.<br />

Functioneel geheel 2: De leraar als opvoeder<br />

2.1 De leerkracht kan in overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op<br />

school.<br />

De leerkracht kan :<br />

2.1.1 een positieve interactie met de klasgroep opbouwen en een positieve relatie tussen de leerlingen<br />

stimuleren;<br />

2.1.2 over de omgang met de leerlingen en de interactie in de klas reflecteren;<br />

2.1.3 optreden met respect voor eigenheid en diversiteit en tevens discreet omgaan met gevoelens van<br />

leerlingen;<br />

2.1.4 grenzen stellen als de positieve interactie in het gedrang komt.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 12


De ondersteunende kennis omvat groepsdynamische en interactieprocessen, de eindtermen en<br />

ontwikkelingsdoelen voor sociale vaardigheden en kennis van sociale ontwikkeling bij leerlingen.<br />

2.2 De leerkracht kan de emancipatie van de leerlingen bevorderen.<br />

De leerkracht kan :<br />

2.2.1 de diversiteit binnen de leerlingengroep en binnen de samenleving bespreekbaar maken;<br />

2.2.2 leerlingen leren omgaan met diversiteit;<br />

2.2.3 de leerlingen ondersteunen bij het nemen van verantwoordelijkheid.<br />

De ondersteunende kennis omvat het begrip 'risicoleerling' (leer- en/of ontwikkelingsbedreigde leerlingen),<br />

diverse leef- en jongerenculturen en de wijze waarop daarmee kan worden omgegaan.<br />

2.3 De leerkracht kan door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke<br />

participatie voorbereiden.<br />

De leerkracht kan :<br />

2.3.1 bijdragen aan attitudevorming door het leren toepassen van omgangsconventies;<br />

2.3.2 reflecteren over het eigen waardepatroon en dat van anderen duiden;<br />

2.3.3 in de klascontext waarden ontwikkelen en bespreekbaar maken en in een schoolcontext bewust waarden<br />

voorleven;<br />

2.3.4 de gerichtheid op participatie stimuleren.<br />

De ondersteunende kennis omvat het pedagogisch project, het schoolwerkplan, de<br />

eindtermen/ontwikkelingsdoelen die van toepassing zijn, en de verschijningsvormen van het verborgen<br />

curriculum. Ondersteunende kennis omvat tevens de participatiestructuren op school, participatietechnieken<br />

en kenmerken van groepsdynamische processen.<br />

2.4 De leerkracht kan actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context.<br />

De leerkracht kan :<br />

2.4.1 maatschappelijke gebeurtenissen aan de leerinhouden koppelen;<br />

2.4.2 leerlingen kritisch en zinvol leren omgaan met informatie van en beïnvloeding door de media.<br />

De ondersteunende kennis omvat maatschappelijke thema's en gebeurtenissen, en de manier waarop die door<br />

de media worden vertolkt.<br />

2.5 De leerkracht kan adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties of met<br />

gedragsmoeilijkheden.<br />

De leerkracht kan :<br />

2.5.1 met de hulp van collega's, signalen herkennen die kunnen wijzen op problemen van leerlingen;<br />

2.5.2 hulp vragen en/of overleggen om adequaat en discreet met geconstateerde problemen te kunnen<br />

omgaan.<br />

De ondersteunende kennis omvat diverse vormen van sociaal-emotionele probleemsituaties en hun<br />

achtergrond, van het ontstaan van gedragsmoeilijkheden, van hulpverlening binnen en buiten de school<br />

(waaronder het CLB) en van eigen mogelijkheden en grenzen bij het omgaan met probleemgedrag.<br />

2.6 De leerkracht kan de fysieke en geestelijke gezondheid van de leerlingen bevorderen.<br />

De leerkracht kan :<br />

2.6.1 aandacht opbrengen voor het bevorderen van de gezondheid van leerlingen en hij kan de fysieke<br />

ontplooiing en het bewustzijn dat gezondheid en veiligheid belangrijke waarden zijn, stimuleren;<br />

2.6.2 dringende verzorgingstaken uitvoeren en indien nodig hulp inroepen;<br />

2.6.3 gepast omgaan met leerlingen met gezondheidsproblemen of fysieke beperkingen;<br />

2.6.4 zorg dragen voor het algemene welbevinden van de leerlingen.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 13


De ondersteunende kennis omvat de kenmerken van fysiek welzijn van leerlingen en de basisprincipes van<br />

eerste hulpverlening, en tevens basisinterventies bij frequent voorkomende gezondheidsproblemen.<br />

2.7 De leerkracht kan communiceren met leerlingen met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties.<br />

De ondersteunende kennis omvat de mogelijkheden die de communicatie met anderstalige kinderen kunnen<br />

vergemakkelijken.<br />

Functioneel geheel 3: De leraar als inhoudelijk expert<br />

3.1 De leerkracht beheerst de domeinspecifieke kennis en vaardigheden, en kan die verbreden en verdiepen.<br />

De leerkracht kan :<br />

3.1.1 hiaten in de eigen vakdeskundigheid detecteren en aanvullen, en de verworven deskundigheid<br />

actualiseren, uitbreiden en verdiepen.<br />

De ondersteunende kennis omvat de concepten, inhouden, structuren en methodes van het vakgebied.<br />

3.2 De leerkracht kan de verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwenden.<br />

De leerkracht kan :<br />

3.2.1 flexibel gebruikmaken van domeinspecifieke kennis en vaardigheden in de pedagogisch-didactische<br />

aanpak.<br />

De ondersteunende kennis omvat de concepten, inhouden en structuren, en methodes van het vakgebied.<br />

3.3 De leerkracht kan het eigen vormingsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod<br />

met het oog op de begeleiding en oriëntering van de leerlingen.<br />

De leerkracht kan :<br />

3.3.1 horizontale en verticale verbanden leggen tussen inhouden uit het eigen vakgebied, en tussen die<br />

inhouden en de inhouden uit verwante vakgebieden en vakoverschrijdende domeinen;<br />

3.3.2 het eigen aanbod situeren binnen de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, en binnen een leerplan.<br />

De ondersteunende kennis omvat leerlijnen, verwantschappen tussen eigen en andere vakgebieden (zowel<br />

gewoon als buitengewoon onderwijs) en studieloopbanen.<br />

Functioneel geheel 4: De leraar als organisator<br />

4.1 De leerkracht kan een gestructureerd werkklimaat bevorderen.<br />

De leerkracht kan :<br />

4.1.1 vaardigheden en aanpakwijzen van goed klasmanagement hanteren.<br />

De ondersteunende kennis omvat klasmanagement, leerbevorderende en -belemmerende factoren.<br />

4.2 De leerkracht kan een soepel en efficiënt les- en dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning vanuit<br />

het oogpunt van de leerkracht en de leerlingen.<br />

De leerkracht kan :<br />

4.2.1 voor de leerlingen gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten vlot en soepel laten verlopen;<br />

4.2.2 een timing respecteren en die, indien nodig, aanpassen;<br />

4.2.3 de eigen taken op korte en langere termijn plannen.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 14


De ondersteunende kennis omvat de diverse vormen van tijdsmanagement zoals het gebruik van agenda's en<br />

het jaarplan.<br />

4.3 De leerkracht kan op correcte wijze administratieve taken uitvoeren.<br />

De leerkracht kan :<br />

4.3.1 op correcte wijze een aantal administratieve taken uitvoeren die behoren tot zijn takenpakket.<br />

De ondersteunende kennis omvat de administratieve verplichtingen van de leerkracht, alsook het doel ervan.<br />

4.4 De leerkracht kan een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid<br />

van de leerlingen.<br />

De leerkracht kan :<br />

4.4.1 uitdagende en veilige speel-, leer- en werkvoorzieningen inrichten;<br />

4.4.2 een klas aangepast, aangenaam en functioneel inrichten.<br />

De ondersteunende kennis omvat de kenmerken van stimulerende en veilige leer- of werkvoorzieningen in een<br />

lokaal.<br />

Functioneel geheel 5: De leraar als innovator - de leraar als onderzoeker<br />

5.1 De leerkracht kan vernieuwende elementen en resultaten van onderwijsontwikkelingswerk aanwenden en<br />

aanbrengen.<br />

De leerkracht kan :<br />

5.1.1 vernieuwende inzichten uit de opleiding in zijn onderwijspraktijk aanwenden;<br />

5.1.2 in samenspraak met het schoolteam vernieuwende inzichten die zich in de samenleving aandienen, in zijn<br />

onderwijspraktijk integreren.<br />

De ondersteunende kennis omvat kenmerken van de schoolculturen en relevante informatiebronnen met<br />

betrekking tot ontwikkelingen over onderwijs en samenleving.<br />

5.2 De leerkracht kan kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek en van vakdidactisch<br />

en vakinhoudelijk onderzoek.<br />

De ondersteunende kennis omvat relevante en toegankelijke informatiebronnen van onderwijsonderzoek.<br />

5.3 De leerkracht kan het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen.<br />

De leerkracht kan :<br />

5.3.1 de klaspraktijk vanuit reflectie op de eigen ervaringen bijsturen, onder meer door onder begeleiding<br />

eenvoudig praktijkgericht onderzoek uit te voeren.<br />

De ondersteunende kennis omvat vormen van reflectie op het eigen handelen en functioneren in de klas en op<br />

school, en de kenmerken van een eenvoudig praktijkgericht onderzoek.<br />

Functioneel geheel 6: De leraar als partner van de ouders of verzorgers<br />

6.1 De leerkracht kan zich informeren over en discreet omgaan met gegevens over de leerling.<br />

De ondersteunende kennis omvat elementen van deontologie in verband met gegevens over de leerling.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 15


6.2 De leerkracht kan met ouders of verzorgers communiceren over het kind in de school op basis van overleg<br />

met collega's of externen.<br />

De leerkracht kan :<br />

6.2.1 met de hulp van collega's informatie verstrekken over leervorderingen, studiekeuze en/of beroepskeuze,<br />

gedrags- en houdingsaspecten;<br />

6.2.2 in overleg adviezen voor de studieaanpak thuis geven;<br />

6.2.3 doorverwijzen naar interne begeleidingsvoorzieningen.<br />

De ondersteunende kennis omvat agogische inzichten met betrekking tot de communicatie tussen school en<br />

ouders, kennis van interne en externe begeleidingsdiensten en van externe hulpverleningsinstanties.<br />

6.3 De leerkracht kan in overleg met het team, communiceren met de ouders of verzorgers over het klas- en<br />

schoolgebeuren, rekening houdend met de diversiteit van de ouders.<br />

De ondersteunende kennis omvat kennis van de diversiteit van sociale en culturele realiteiten van ouders of<br />

verzorgers, en communicatietechnieken.<br />

6.4 De leerkracht kan met ouders of verzorgers dialogeren over opvoeding en onderwijs.<br />

De ondersteunende kennis omvat referentiekaders om onderwijskundige thema's en ontwikkelingen te duiden.<br />

6.5 De leerkracht kan in Standaardnederlands of in een ander passend register, communiceren met ouders en<br />

verzorgers met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties.<br />

De leerkracht kan :<br />

6.5.1 doelgericht verschillende soorten gesprekken voeren afhankelijk van de klas- en schoolcontext;<br />

6.5.2 een korte, heldere uiteenzetting geven en daarbij flexibel gebruikmaken van ondersteuning in schrift en<br />

beeld;<br />

6.5.3 doelgericht verschillende soorten korte teksten schrijven afhankelijk van de klas- en schoolcontext.<br />

De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele situaties.<br />

6.6 De leerkracht kan strategieën ontwikkelen om te communiceren met anderstalige ouders.<br />

De ondersteunende kennis omvat de mogelijkheden die de communicatie met anderstalige ouders kunnen<br />

vergemakkelijken.<br />

Functioneel geheel 7: De leraar als lid van een schoolteam<br />

7.1 De leerkracht kan overleggen en samenwerken binnen het schoolteam.<br />

De leerkracht kan :<br />

7.1.1 zijn opdracht realiseren in samenwerking met de leden van het schoolteam en rekening houdend met de<br />

schoolcultuur en -organisatie;<br />

7.1.2 participeren in overleg over het schoolbeleid.<br />

De ondersteunende kennis omvat vormen van samenwerkingsverbanden binnen de school, decretale<br />

participatiestructuren, overlegorganen en hun bevoegdheden, en kennis over de schoolcultuur.<br />

Ondersteunende kennis omvat eveneens relevante aspecten inzake schoolbeleid en modellen van<br />

schoolorganisatie.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 16


7.2 De leerkracht kan binnen het team zowel vakspecifiek als vakoverschrijdend over een taakverdeling<br />

overleggen en de afspraken naleven.<br />

De ondersteunende kennis omvat kennis van functies en taken binnen een school.<br />

7.3 De leerkracht kan de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team bespreekbaar<br />

maken.<br />

De leerkracht kan :<br />

7.3.1 in dialoog met collega's en de schoolleiding reflecteren over het eigen pedagogisch en didactisch<br />

handelen;<br />

7.3.2 feedback integreren in het eigen handelen.<br />

De ondersteunende kennis omvat diverse vormen van schoolinterne coaching en reflecterend leren.<br />

7.4 De leerkracht kan zich documenteren over de eigen rechtspositie en die van de leerlingen.<br />

De leerkracht kan :<br />

7.4.1 relevante en actuele informatie over juridische en administratieve aspecten van het leraarschap<br />

raadplegen;<br />

7.4.2 zich informeren over de rechten van de leerling en daaruit conclusies trekken voor de evaluatie en<br />

advisering.<br />

De ondersteunende kennis omvat basisregelgeving en instanties of bronnen die toegang geven tot<br />

geselecteerde en goed toegankelijke juridische kennis rond de rechten van het kind, van ouders of verzorgers,<br />

en van meerderjarige leerlingen.<br />

7.5 De leerkracht kan in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met alle leden van het schoolteam.<br />

De leerkracht kan :<br />

7.5.1 doelgericht verschillende soorten gesprekken voeren afhankelijk van de klas- en schoolcontext;<br />

7.5.2 een korte, heldere uiteenzetting geven en daarbij flexibel gebruik maken van ondersteuning in schrift en<br />

beeld;<br />

7.5.3 doelgericht verschillende soorten korte teksten schrijven afhankelijk van de klas- en schoolcontext.<br />

De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele situaties.<br />

Functioneel geheel 8: De leraar als partner van externen<br />

8.1 De leerkracht kan in overleg met collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe<br />

instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden.<br />

De leerkracht kan :<br />

8.1.1 in overleg met collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met onderwijsbetrokken<br />

initiatieven gericht op kinderen en jongeren;<br />

8.1.2 in overleg met collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met onderwijsbetrokken<br />

initiatieven gericht op leerkracht- en teamondersteuning.<br />

De ondersteunende kennis omvat zoekmethoden om initiatieven of instanties op te sporen die actief zijn in een<br />

betrokken regio.<br />

8.2 De leerkracht kan met de hulp van collega's de nodige relaties met organisaties initiëren, uitbouwen en<br />

onderhouden en samenwerken met actoren op de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs.<br />

8.3 De leerkracht kan, onder meer met het oog op gelijkeonderwijskansen en in overleg met collega's,<br />

contacten leggen, communiceren en samenwerken met de brede sociaal-culturele sector.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 17


De ondersteunende kennis omvat zoekmethoden om in de betrokken regio actieve instanties en initiatieven op<br />

te sporen.<br />

8.4 De leerkracht kan in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met medewerkers van<br />

onderwijsbetrokken initiatieven en van stage- of tewerkstellingsplaatsen.<br />

De leerkracht kan :<br />

8.4.1 doelgericht verschillende soorten gesprekken voeren afhankelijk van de klas- en schoolcontext;<br />

8.4.2 een korte, heldere uiteenzetting geven en daarbij flexibel gebruikmaken van ondersteuning in schrift en<br />

beeld;<br />

8.4.3 doelgericht verschillende soorten korte teksten schrijven afhankelijk van de klas- en schoolcontext.<br />

De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele situaties<br />

Functioneel geheel 9: De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap<br />

9.1 De leerkracht kan deelnemen aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema's.<br />

De ondersteunende kennis omvat recente ontwikkelingen in onderwijs en referentiekaders om ontwikkelingen<br />

in onderwijs te duiden.<br />

9.2 De leerkracht kan dialogeren over zijn beroep en zijn plaats in de samenleving.<br />

De ondersteunende kennis betreft referentiekaders om het lerarenberoep maatschappelijk te kunnen situeren,<br />

en de eigen basiscompetenties en het eigen beroepsprofiel.<br />

Verklaring van begrippen:<br />

Krachtige leeromgeving:<br />

Een leeromgeving ontwerpen vanuit (vak)didactische principes:<br />

activiteit, aanschouwelijkheid, integratie, herhaling, geleidelijkheid, differentiatie;<br />

• en op basis van een uitgebalanceerde combinatie van werkvormen, inhouden en media.<br />

Positieve sfeer en relatie:<br />

consequent omgaan met leerlingen;<br />

positieve interacties tussen de leerkracht – leerlingen en leerlingen onderling stimuleren;<br />

ruimte creëren voor positieve individuele aandacht<br />

Effectief werkklimaat:<br />

Diverse werkvormen gepast inzetten en begeleiden;<br />

interventies doen gericht op een oog hebben voor een effectief gebruik van de werktijd.<br />

Gepaste leiderschapsstijl:<br />

Een leiderschapsstijl kiezen die afgestemd is op de groepen de context.<br />

Vernieuwende elementen:<br />

• Andere aanpak, materialen en werkvormen durven uitproberen.<br />

De taalontwikkeling bij leerlingen stimuleren:<br />

• De principes van taalgericht vakonderwijs toepassen:<br />

- contextrijk werken;<br />

- interactie stimuleren (veel mogelijkheden creëren tot lezen, schrijven, luisteren en spreken);<br />

- voor taalsteun zorgen (bv. schrijfkaders, sleutelschema’s, corrigerend herhalen, expliciet herhalen van goede<br />

formuleringen, expliciet maken van lees- of schrijfstrategieën, teksten toegankelijk maken …).<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 18


Functioneel geheel 10: De leraar als cultuurparticipant<br />

10.1 De leerkracht kan actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch<br />

benaderen op de volgende domeinen :<br />

- het sociaal-politieke domein;<br />

- het sociaal-economische domein;<br />

- het levensbeschouwelijke domein;<br />

- het cultureel-esthetische domein;<br />

- het cultureel-wetenschappelijke domein.<br />

De leerkracht kan :<br />

10.1.1 werken aan een interpretatiekader om kritisch om te gaan met informatie over die thema's en<br />

ontwikkelingen, en erover dialogeren.<br />

De ondersteunende kennis omvat relevante informatiebronnen.<br />

Volgende attitudes gelden voor alle functionele gehelen.<br />

A1 beslissingsvermogen :<br />

durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor<br />

dragen.<br />

A2 relationele gerichtheid :<br />

in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen.<br />

A3 kritische ingesteldheid :<br />

bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de<br />

wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.<br />

A4 leergierigheid :<br />

actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.<br />

A5 organisatievermogen :<br />

erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een<br />

efficiënte manier bereikt kan worden.<br />

A6 zin voor samenwerking :<br />

bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.<br />

A7 verantwoordelijkheidszin :<br />

zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve<br />

ontwikkeling van het kind te bevorderen.<br />

A8 flexibiliteit :<br />

bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures.<br />

Gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de basiscompetenties van de<br />

leraar.<br />

Brussel, 5 oktober 2007.<br />

De minister-president van de Vlaamse Regering,<br />

K. PEETERS<br />

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,<br />

F. VANDENBROUCKE<br />

Stagevenster<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 19


<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 20


<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 21


<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 22


4 Identificatieblad<br />

Naam opleiding Professionele bachelor in het onderwijs:<br />

Secundair onderwijs<br />

Graad opleiding Bachelor<br />

Kwalificatie opleiding Professioneel<br />

Aantal studiepunten 180 studiepunten<br />

Diploma’s die toegang verlenen<br />

tot opleiding<br />

Voltijds of anders opgebouwd<br />

onderwijs<br />

Contact- en/of<br />

afstandsonderwijs<br />

Diploma secundair onderwijs<br />

Voltijds onderwijs<br />

Contactonderwijs<br />

Overzicht afstudeerrichtingen De student kiest een vak uit kolom 1 en combineert het met een ander uit kolom 2.<br />

Kolom 1 Kolom 2<br />

Aardrijkskunde<br />

Bewegingsrecreatie (enkel met<br />

Lichamelijke Biologie Opvoeding)<br />

Chemie<br />

Economie<br />

Elektriciteit (enkel met Mechanica,<br />

Informatica, Engels Techniek)<br />

Engels<br />

Frans<br />

Fysica<br />

Geschiedenis<br />

Godsdienst<br />

Handel-burotica (enkel met Informatica)<br />

Informatica Informatica<br />

Lichamelijke opvoeding<br />

Latijn<br />

Mechanica (enkel met Elektriciteit,<br />

Muzikale Opvoeding<br />

Informatica, Techniek)<br />

Nederlands Nederlands<br />

Plastische Opvoeding<br />

Project Algemene Vakken<br />

Project Kunstvakken<br />

Techniek Techniek<br />

Voeding Verzorging<br />

Wiskunde Wiskunde<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 23


Mogelijke vervolgopleidingen Vervolgopleidingen <strong>KHLim</strong>:<br />

Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren<br />

Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs<br />

Andere vervolgopleidingen:<br />

www.hogeronderwijsregister.be<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 24


5 Overzicht opleidingsprogramma<br />

In het departement lerarenopleiding kan je terecht voor volgende (initiële) opleidingen tot<br />

professionele bachelor:<br />

Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs;<br />

Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs;<br />

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs.<br />

Deze derde opleiding leidt tot de graad van: bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs.<br />

Opleidingsprogramma en indeling in opleidingsonderdelen: Studenten Bachelor in het onderwijs:<br />

secundair onderwijs schrijven sinds academiejaar 2007-08 in voor twee evenwaardige<br />

onderwijsvakken.<br />

Opleidingsonderdelen: zie hierna “andere vormen van differentiatie”.<br />

Afstudeerrichting of andere vormen van differentiatie:<br />

De student kiest een vak uit kolom 1 en combineert het met een ander uit kolom 2. Vanaf 2010-2011<br />

zijn de combinatiemogelijkheden beperkt voor E en M. Deze kunnen alleen nog met zichzelf worden<br />

gecombineerd of met informatica of techniek. Vanaf 2011-2012 kan Handel-Burotica enkel<br />

gecombineerd worden met Informatica.<br />

Kolom 1 Kolom 2<br />

Aardrijkskunde<br />

Bewegingsrecreatie (enkel met Lichamelijke<br />

Opvoeding)<br />

Biologie<br />

Chemie<br />

Economie<br />

Elektriciteit (enkel met Mechanica, Informatica,<br />

Techniek) Engels Engels<br />

Frans<br />

Fysica<br />

Geschiedenis<br />

Godsdienst<br />

Handel-burotica (enkel met Informatica)<br />

Informatica Informatica<br />

Lichamelijke opvoeding<br />

Latijn<br />

Mechanica (enkel met Elektriciteit, Informatica,<br />

Muzikale Opvoeding<br />

Techniek)<br />

Nederlands Nederlands<br />

Plastische Opvoeding<br />

Project Algemene Vakken<br />

Project Kunstvakken<br />

Techniek Techniek<br />

Voeding Verzorging<br />

Wiskunde Wiskunde<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 25


Onderwijstaal in de opleiding: Nederlands en Engels voor het EOS programma.<br />

Studieomvang in studiepunten: 180 SP<br />

Voorafgaande opleidingen: -<br />

Aansluitende opleidingen:<br />

Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren<br />

Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs<br />

Organisatie van de opleiding:<br />

Voltijds contactonderwijs in modeltrajecten van 60 SP. Bij niet slagen voor een modeltraject kan de<br />

student zijn programma samenstellen in overleg met een trajectbegeleider.<br />

Begin- en eindcompetenties:<br />

De begincompetenties zijn die welke overeenkomen met het niveau bekrachtigd door het Diploma<br />

van secundair onderwijs.<br />

De eindcompetenties zijn die welke decretaal werden bepaald als Basiscompetenties voor de leraar<br />

secundair onderwijs. Zie pagina 8.<br />

Studietijd, studiepunten, … (zie ook OER, Deel 2, 4.3.3)<br />

De drie initiële opleidingen bieden een driejarig opleidingsprogramma aan.<br />

Iedere opleidingsfase bevat een programma van 60 studiepunten, zijnde 1500 tot 1800 uren<br />

studietijd.<br />

A. In deze studietijd zijn inbegrepen:<br />

De contacturen: dit zijn de uren waarin men reëel contact heeft met de lectoren:<br />

Dit zijn de colleges waarin nieuwe leerstof wordt aangebracht, vaardigheidstrainingen,<br />

voorbereidingssessies van stages, werkcolleges, …<br />

In deze studiegids staat bij ieder opleidingsonderdeel vermeld hoeveel contacturen er<br />

geprogrammeerd worden.<br />

Zelfstandig werk met werkstukken; individueel of in groep<br />

Hiertoe behoort de tijd die nodig is om zelfstandig een aantal opgegeven werkstukken te realiseren.<br />

In deze studiegids staat bij de verschillende opleidingsonderdelen genoteerd welke werkstukken er<br />

verwacht worden.<br />

Verwerkingstijd:<br />

Tijd die nodig is voor de verwerking van aangereikte kennis, voor de individuele training van<br />

vaardigheden.<br />

Stagetijd:<br />

De tijd die nodig is om de stage voor te bereiden, de stage uit te voeren en de nodige<br />

verwerkingsopdrachten te maken.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 26


B. Het opleidingsprogramma wordt niet alleen uitgedrukt in studietijd maar ook in<br />

studiepunten.<br />

Eén studiepunt staat voor een studietijd van 25 à 30 klokuren. Een studiejaar biedt een<br />

studieprogramma van 60 studiepunten.<br />

Ieder opleidingsonderdeel krijgt een aantal studiepunten toegekend. Een student kan dus meteen<br />

inschatten hoeveel uren hij moet investeren in de verschillende vakken.<br />

Nota: In het tweede deel van deze studiegids, bij de behandeling van de individuele vakken, werd<br />

standaard 25 uur per studiepunt verrekend als te investeren werktijd. Dit moet men echter steeds<br />

lezen als 25 à 30 uur (conform het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van de<br />

examens in de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap, goedgekeurd op 28-07-1995, Hoofdstuk<br />

II, Artikel 2).<br />

C. Elektronische leeromgeving Toledo<br />

Als werkvorm wordt in onze opleiding een elektronische leeromgeving of teleleerplatform gebruikt<br />

aanvullend op bestaande vormen van onderwijs, opleiding of training (E-Learning). De<br />

Lerarenopleiding heeft gekozen voor het teleleerplatform ‘Toledo’. E-learning is nooit een doel op<br />

zich, maar ondersteunt het flexibel opleiden en nieuwe vormen van leren.<br />

Een teleleerplatform is een hulpmiddel om:<br />

de organisatie van het leren te ondersteunen (de registratie en voortgang van het leren);<br />

multimediaal leermateriaal en toetsen aan te bieden;<br />

de communicatie en samenwerking tussen docenten en studenten te reguleren.<br />

Een elektronische leeromgeving vormt de verbinding tussen het proces van het leren, de<br />

communicatie die nodig is voor het leren en de organisatie van het leren.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 27


MODELTRAJECTEN 2011-2012<br />

MODELTRAJECT 1<br />

Bestemd voor:<br />

Reguliere student zonder EVK<br />

Reguliere student met eerder verworven credits in het hoger onderwijs (hogescholen of<br />

universiteiten – rapport met cijfers van min. 10/20)<br />

Persoonlijke deeltrajecten voor studenten met voorafname in een volgende opleidingsfase<br />

Studiepuntentabel modeltraject 1<br />

OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL<br />

OV 1 14 13 5 31<br />

OV 2 14 13 5 31<br />

CGP 1 4 4<br />

CGP 2 4 4<br />

DA & STAGE 12 14 20 46<br />

Pedagogische modules 8<br />

8 5<br />

22<br />

Oorg 4 04<br />

(Keuzemodule) (03)<br />

AGOVA 04 04 08<br />

RZL 03 03 3 09<br />

Basisvaardigheden 05 05 10<br />

Bachelorproef 10 1O<br />

60 60 60 180<br />

(183)<br />

competenties specifiek voor de bachelor BASO<br />

competenties voor de bachelor LER<br />

generieke competenties<br />

Keuzemodules zijn facultatief en komen bovenop de 18O SP.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 28


MODELTRAJECT 2<br />

Bestemd voor:<br />

Studenten met diploma Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Zij doen een<br />

eenjarige opleiding.<br />

Dit model geldt voor studenten die afstuderen in het nieuwe systeem van 2 gelijkwaardige<br />

onderwijsvakken dat ingang vond vanaf academiejaar 2007-2008(1).<br />

Voor eender welk onderwijsvak<br />

Vakstudie OF 1 14<br />

Vakstudie OF 2 13<br />

Vakstudie OF 3 09<br />

DA en Stage SVK 14<br />

Totaal 50<br />

Studiepuntentabel modeltraject 2<br />

OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL<br />

OV 1 14 13 9 ( 5+4) 36<br />

DA en STAGE STDVK 14 14<br />

14 27 9 5O<br />

1 Belgisch Staatsblad 06-02-2007, Decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen, HOOFDSTUK IX. — Wijziging van<br />

het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen,<br />

§ 4. De hogescholen bouwen de geïntegreerde lerarenopleidingen op overeenkomstig de bepalingen van deze onderafdeling met<br />

ingang van het academiejaar 2007-2008.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 29


MODELTRAJECT 3A<br />

Bestemd voor:<br />

Studenten met diploma Professionele bachelor in het onderwijs: lageronderwijs/kleuteronderwijs. Zij<br />

doen een tweejarige opleiding<br />

Jaar 1:<br />

Uit OF1 OV1 14<br />

Uit OF1 OV2 14<br />

Uit OF2 OV1 13<br />

DA en stage OF2 14<br />

Totaal 55<br />

Jaar 2:<br />

Uit OF 2 OV2 13<br />

Uit OF 3 OV1 09<br />

Uit OF 3 OV2 09<br />

DA en Stage 3 20<br />

Totaal 51<br />

Studiepuntentabel modeltraject 3A<br />

OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL<br />

OV 1 14 13 9(5+4CGP) 36<br />

OV 2 14 13 9(5+4CGP) 36<br />

DA & STAGE EVK 14 20 34<br />

Pedagogische modules EVK EVK EVK 0<br />

AGOVA EVK EVK 0<br />

RZL EVK EVK EVK 0<br />

Basisvaardigheden EVK EVK 0<br />

Bachelorproef EVK 0<br />

28 40 38 106<br />

Keuzemodules zijn facultatief en komen bovenop de 18O SP.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 30


MODELTRAJECT 3B<br />

Bestemd voor:<br />

Studenten met een andere Professionele bachelor of master met een SLO/GPB-opleiding. Zij doen<br />

een tweejarige opleiding<br />

Jaar 1:<br />

Uit OF1 OV1 14<br />

Uit OF1 OV2 14<br />

Uit OF2 OV1 13<br />

DA en stage OF2 14<br />

Totaal 55<br />

Jaar 2:<br />

Uit OF 2 OV2 13<br />

Uit OF 3 OV1 09<br />

Uit OF 3 OV2 09<br />

DA en Stage 3 20<br />

Totaal 51<br />

Studiepuntentabel modeltraject 3B<br />

OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL<br />

OV 1 14 13 9(5+4CGP) 36<br />

OV 2 14 13 9(5+4CGP) 36<br />

DA & STAGE EVK 14 20 34<br />

Pedagogische modules EVK EVK EVK 0<br />

AGOVA EVK EVK 0<br />

RZL EVK EVK EVK 0<br />

Basisvaardigheden EVK EVK 0<br />

Bachelorproef EVK 0<br />

28 40 38 106<br />

Keuzemodules zijn facultatief en komen bovenop de 18O SP.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 31


MODELTRAJECT 4:<br />

Studieduurverkorting voor bachelor/master of gelijkgestelden (zonder GPB).<br />

Indien niet voor dit traject gekozen wordt, komen deze instromers terecht bij de individuele<br />

afwijkingen onder modeltraject 1<br />

We stellen een pakket samen van max. 127 studiepunten. Binnen dit modeltraject kan extra<br />

ontlasting komen op individuele basis (b.v. affiniteit diploma en clusteronderdelen).<br />

Jaar 1:<br />

Uit OF1 OV1 14<br />

Uit OF1 OV2 14<br />

Uit OF1 TM 1.1 04<br />

Uit OF2 OV1 13<br />

Uit OF2 OV2 13<br />

DA en stage OF2 14<br />

Totaal 72<br />

Jaar 2:<br />

Uit OF 2 TM O8<br />

Uit OF 3 TM O5<br />

Uit OF 3 TM O4<br />

Uit OF 3 OV1 O9<br />

Uit OF 3 OV2 O9<br />

DA en Stage 3 2O<br />

Totaal 55<br />

Studiepuntentabel modeltraject 4<br />

OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL<br />

OV 1 14 13 9(5+4) 36<br />

OV 2 14 13 9(5+4) 36<br />

Onderwijsbeleid en Org. 04 4<br />

DA & STAGE 14 20 34<br />

Pedagogische modules 04 (1. 1) 08 05 17<br />

EVK (1.2)<br />

AGOVA EVK EVK 0<br />

RZL EVK EVK EVK 0<br />

Basisvaardigheden EVK EVK 0<br />

Bachelorproef EVK EVK 0<br />

32 48 47 127<br />

Keuzemodules zijn facultatief en komen bovenop de 18O SP.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 32


MODELTRAJECT 5:<br />

Studieduurverkorting voor studenten met enkel een GPB-opleiding.<br />

Met een GPB-opleiding kan je een totaal van 31 (34) SP aan EVK’s bekomen.<br />

Studiepuntentabel modeltraject 5<br />

OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL<br />

OV 1 14 13 9(5+4) 36<br />

OV 2 14 13 9(5+4) 36<br />

DA & STAGE 12 14 20 46<br />

Pedagogische modules EVK EVK EVK<br />

Oorg EVK<br />

AGOVA EVK EVK<br />

RZL 03 03 03 09<br />

Basisvaardigheden<br />

05<br />

(met EVK<br />

voor<br />

dOLOD<br />

BAVATA)<br />

05 10<br />

Bachelorproef 10 10<br />

48 48 51 147<br />

Keuzemodules zijn facultatief en komen bovenop de 18O SP.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 33


6 Overzicht (opleidingsoverschrijdende) keuzevakken<br />

KEUZEMODULE<br />

Modules in BaSO SP<br />

eolod Reisstage 3 3<br />

eolod Thuis over de grenzen 3 3<br />

eolod Verdieping Jongeren(sub)culturen3 /Subcultures of<br />

Youth<br />

3<br />

eolod Omgaan met andere culturen 3 3<br />

eolod i-teach 3 3<br />

eolod IKZ in het onderwijs 3/How to improve quality of<br />

schools?<br />

3<br />

eolod Beeldkritiek 3/Image critizism 3<br />

eolod Europe, the final countdown 3 3<br />

eolod Theater 3 3<br />

eolod BuSO 3 3<br />

eolod Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 3<br />

<strong>KHLim</strong>-aanbod opleidingsoverschrijdende keuzemodules<br />

BAKO, campus Hemelrijk – Hasselt<br />

Titel SP<br />

Kijken naar de buren: voorschoolse kinderopvang (inleiding) 3<br />

Diversiteit – werken met bijzondere doelgroepen 3 - 6<br />

Voor 2 SP per onderdeel te kiezen uit:<br />

- Kansarmoede<br />

- NT 2<br />

- Allochtone culturen<br />

- Wereldgodsdiensten<br />

- ADHD<br />

- Autisme<br />

- Mentale handicap<br />

- Spraakstoornissen<br />

- Sociaal-emotionele problemen<br />

- Hoogbegaafdheid<br />

School en zorgbeleid 3<br />

Ouders als partner 4<br />

Didactische verdieping: gedifferentieerd werken 3<br />

Didactische verdieping: communicatie met kinderen 3<br />

Muzisch keuzepakket 3<br />

Muzische vaardigheden 3<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 34


BALO, campus Hemelrijk – Hasselt<br />

Titel SP<br />

Alternatieve scholen (onderwijssystemen, methodescholen) 3<br />

Diversiteit 3<br />

Schoolopbouwwerk – projecten 3<br />

Zorgbreed werken in het eerste leerjaar: voor 3 SP per onderdeel te kiezen uit: 3-9<br />

- Methodieken eerste leerjaar 3<br />

- Overgang kleuterschool-lager onderwijs 3<br />

- Gedifferentieerde krachtige leeromgeving 3<br />

Bachelor na Bachelor Buitengewoon onderwijs en zorgverbreding, campus Hemelrijk – Hasselt<br />

Titel SP<br />

Agressie in de schoolcontext (max. 10 studenten) 3<br />

Autismespectrumstoornissen (max. 20 studenten) 6<br />

Axenroos (max. 10 studenten) 3<br />

Beeldtaal (max. 10 studenten) 3<br />

Begeleiding van het chronisch zieke kind (max. 10 studenten) 3<br />

Beweging, sport en spel voor personen met beperkingen (max. 10 studenten) 4<br />

Binnenkijken in het buitengewoon onderwijs in Limburg (max. 15 studenten) 4<br />

Breinvriendelijk denken (max. 10 studenten) 3<br />

Communicatie met ouders (max. 10 studenten) 3<br />

Communicatie met collega’s (max. 5 studenten) 3<br />

Depressie en angsten (max. 10 studenten) 3<br />

“Dit ben ik! … Zie jij mij?” Zelfvertrouwen van kinderen stimuleren aan de hand van<br />

het ruimtelijk inzicht met alle leerdomeinen als invalshoek (max. 10 studenten)<br />

EHBO (max. 20 studenten) 3<br />

Emotioneel coachen a.h.v. toneel (deel 1) (max. 5 studenten) 3<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 35<br />

3


Emotioneel coachen a.h.v. toneel (deel 2) (max. 5 studenten) 3<br />

Geheugen-, aandachts-, ruimtelijk- visuele problemen (max. 10 studenten) 4<br />

Inclusief onderwijs in de praktijk (max. 20 studenten) 4<br />

Introductie type 5 (ziek …en toch naar school) (max. 5 studenten) 3<br />

GON begeleiding (voor alle types) : van a tot z.. (max. 10 studenten) 3<br />

Helpend gesprek (max. 10 studenten) 4<br />

Kinderpsychiatrie… of toch niet? (max. 15 studenten) 4<br />

Legale en illegale drugs (max. 15 studenten) 3<br />

Leren met ICT en het internet (max. 20 studenten) 4<br />

MISC voor kleuters en zwak functionerende kinderen (max. 8 studenten) 4<br />

Motorische remediëring (max. 10 studenten) 3<br />

Muziek (max. 10 studenten) 3<br />

Omgaan met probleemgedrag in klascontext en erbuiten (max. 15 studenten) 6<br />

Onderwijs en begeleiding van kinderen en jongeren met auditieve beperkingen (deel<br />

1) (max. 10 studenten)<br />

Onderwijs en begeleiding van kinderen en jongeren met auditieve beperkingen (deel<br />

2) (max. 10 studenten)<br />

Oppositionele gedragsstoornissen en opvoedingssituaties (max. 15 studenten) 3<br />

Preventie en veiligheid op de werkvloer en van het eigen lichaam (max. 10 studenten) 3<br />

Psycho-fysieke training: wat agressie met jouw lichaam en denken doet (of is het<br />

omgekeerd?) (max. 5 studenten)<br />

Speelse/ludieke technieken aanleren om succeservaring op te doen in het “er staan<br />

voor en in een groep” (max. 10 studenten)<br />

Schrijfmotoriek (max. 10 studenten) 3<br />

Veronica Sherborne (max. 10 studenten) 6<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 36<br />

4<br />

4<br />

3<br />

3


SAW, campus OLB – Hasselt<br />

Titel SP<br />

Orthopedagogisch begeleiden 3 – 6<br />

Zelf samen te stellen (telkens 3 SP):<br />

LSCI<br />

Bijzondere doelgroepen (1 kiezen)<br />

- Ouderenzorg<br />

- Kansarmoede<br />

- Interculturele hulpverlening<br />

- Middelenafhankelijkheid<br />

- Leerstoornissen<br />

- Ernstig meervoudige handicap<br />

- Kinderpsychiatrie<br />

- Forensisch welzijnswerk<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 37


7 Aanvullende onderwijsregeling en examenreglement<br />

Voor de onderwijsregeling en het examenreglement van de <strong>KHLim</strong> verwijzen we naar de website van de <strong>KHLim</strong>:<br />

www.khlim.be.<br />

1 Gebruikte afkortingen<br />

CGP: constructiegericht project<br />

CTB: co-trajectbegeleider (adviseur bij het samenstellen van contracten)<br />

DA: didactisch atelier<br />

dOLOD: deel van een sOLOD (geeft aanleiding tot vrijstelling of overzetting)<br />

eOLOD: enkelvoudig opleidingsonderdeel<br />

esOLOD 2 : samengesteld OLOD waarbij de score wordt gegegeven op het totale esolod en die is niet het resultaat van<br />

de automatische verrekening van de deelscores op de dOLODS<br />

GLM: geïntegreerde leerstofmodule<br />

IJP: individueel jaarprogramma: het geheel van opleidingsonderdelen dat een individuele student opneemt in één<br />

academiejaar<br />

LG: leidinggevende<br />

OER: onderwijs- en examenreglement van de <strong>KHLim</strong><br />

OF: opleidingsfase: coherent gedeelte van een opleiding, met het oog op de structurering van het studietraject en de<br />

bewaking van studievoortgang<br />

OLOD: opleidingsonderdeel<br />

OV: onderwijsvak<br />

PM: pedagogische module<br />

RZL: religie, zingeving, levensbeschouwing<br />

sOLOD: samengesteld opleidingsonderdeel (bevat dOLOD’s)<br />

SP: studiepunten<br />

TB: trajectbegeleider (overkoepelend ondersteuner van intakedossiers)<br />

2 Algemene uitgangspunten<br />

2.1 IJP’s, individuele jaarprogramma’s (al dan niet met voorafname) worden toegekend, niet opgelegd. De opleiding<br />

kan niet garanderen dat alle opleidingsonderdelen uit het contract ook live gevolgd kunnen worden (wegens<br />

mogelijke verschuivingen in de lessenroosters). Dit voorbehoud wordt toegevoegd aan de contracten.<br />

Een student is verplicht om de opleidingsonderdelen waarvoor hij niet geslaagd is en die niet binnen de<br />

toegestane tolerantie vallen, uit de laagste OF steeds op te nemen in zijn contract alvorens andere<br />

opleidingsonderdelen van een hogere OF toe te voegen.<br />

De student moet zich bij de contractering laten ondersteunen door een (co)trajectbegeleider.<br />

2.2 Studenten kunnen hun studiecontract wijzigen conform OER deel 2, 1.3. Het aantal SP mag daarbij<br />

veranderen.<br />

2.3 Het aangegane studiecontract is bindend conform de deadlines in het OER (deel 2, 1.3.). Niet opnemen van<br />

een OLOD uit het contract, betekent het opofferen van een zittijd.<br />

2.4 Algemene criteria voor voorafname: zie OER deel 2, 5.3<br />

1. om aanspraak te maken op voorafname moet in OF 1 de student minimum 20 SP credits gehaald hebben (bij<br />

een korf van 60SP; bij minder studiepunten gebeurt een proportionele verrekening); dit geldt niet voor de<br />

andere opleidingsfasen;<br />

2 Niet officiële maar intern gehanteerde benaming binnen BaSO.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 38


2. de voorafname is beperkt door de regels in de voorafgaande tekst (IV Aanvullingen studiereglement) en in<br />

de hierna volgende aanvullende tekst (3. Aanvullingen vanuit Lerarenopleiding BaSO); let hierbij op de<br />

specifieke reglementering voor stage en volgtijdelijkheid;<br />

3. slechts in uitzonderlijke omstandigheden, met gunstig advies van de TB en na onderbouwde schriftelijke<br />

aanvraag aan de bevoegde LG, kan de student een programma samenstellen dat in de 3 opleidingsfases<br />

gesitueerd is;<br />

4. in de afstudeerfase kan de student gediplomeerd worden na het eerste semester, indien z’n programma<br />

maximaal 33 SP omvat.<br />

3 Aanvullingen vanuit Lerarenopleiding BaSO:<br />

Tolerantie voor de onderwijsvakken in OF1<br />

Indien een onvoldoende behaald wordt voor de solods en/of eolods van de OV’n van OF1 is deze onvoldoende<br />

ontolereerbaar en leidt dit dus steeds tot een niet-slagen voor dit OV.<br />

(zie OER deel 3, afdeling 10, artikel 42).<br />

Volgtijdelijkheid tussen OF1 en OF2 (geldt enkel voor modeltraject 1 en modeltraject 5)<br />

Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) tussen Didactisch atelier en stage in OF1 en OF2 en tussen de<br />

solods en/of eolods van de onderwijsvakken in OF1 en OF2.<br />

Een student kan pas onderwijsvakken opnemen in OF2 als alle credits voor de overeenkomstige onderwijsvakken<br />

uit OF1 behaald zijn.<br />

Een student kan pas stage 2 opnemen als hij geslaagd is voor DA en Stage 1 EN tegelijk geslaagd is voor de<br />

onderwijsvakken uit OF1.<br />

Uitzondering:<br />

Als echter in 2010-2011 voorafnames werden gedaan voor Stage 2 en/of de onderwijsvakken uit OF2 dan is er<br />

toch tolerantie mogelijk voor de onderwijsvakken uit OF1 bij opmaak van het contract voor 2011-2012.<br />

Deze uitzondering geldt echter niet indien er tussen de resultaten van de onderwijsvakken uit OF1 in 2010-2011<br />

tekorten lager dan 8/20 zitten of een tekort op DA en Stage 1.<br />

De lerarenopleidingen beogen naast een theoretische vorming ook een praktijkopleiding en beogen bovendien<br />

het verwerven van meerdere vaardigheden en attitudes nodig voor het beroep;<br />

Deze facetten van de opleiding worden op verschillende wijzen en op diverse momenten in de opleiding<br />

geëxamineerd: hierover vindt men in deze gids en in de diverse cursussen de nodige informatie;<br />

Opdrachten, werkstukken zijn belangrijk om de band tussen theoretische vorming en de praktijkopleiding te<br />

concretiseren. Het afsprakenprotocol wordt gerespecteerd;<br />

Inleveren van werkstukken<br />

Voor wat betreft het inleveren van werkstukken geldt examenreglement 3, artikel 27. Daarbij nuanceren we<br />

voor BaSO dat voor werkstukken met een klein aandeel in de evaluatie, het niet-inleveren als resultaat een<br />

nulscore geeft. Bij taken of werkstukken die een substantieel onderdeel vormen van een opleidingsonderdeel,<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 39


heeft het niet-inleveren een score N/A als gevolg waardoor er voor het betreffende onderdeel geen cijfer kan<br />

gemaakt worden. Docenten maken in de studiegids melding van deze onderdelen waarop N/A betrekking heeft.<br />

Aanwezigheid/afwezigheid bij permanente evaluatie en in DA<br />

Aanwezigheid is verplicht en noodzakelijk. Zonder aanwezigheid geen training. Zonder training geen groei en<br />

geen bewijzen voor het cijfer permanente evaluatie. Afwezigheid zonder geldig bewijs (doktersbriefje) betekent<br />

vermindering van je score voor permanente evaluatie. Bij twee ongeldige afwezigheden komen je slaagkansen<br />

voor het vak in het gedrang.<br />

Bij gewettigde/ongewettigde afwezigheden en bij late instroom kan je een vervangopdracht vragen aan de<br />

docent om je afwezigheid te compenseren. Het is jouw verantwoordelijkheid om een vervangopdracht te vragen<br />

en - conform de afspraken van de docent - af te geven.<br />

Informatieplicht: Studenten hebben ten allen tijde de plicht zich te informeren over hun opleidingstraject, de<br />

aard ervan, inhoud, organisatievorm, verplichtingen, enz. De school stelt daarvoor verschillende<br />

informatiekanalen ter beschikking, naast de mogelijkheid tot persoonlijke contacten met ombuds en<br />

opleidingsverantwoordelijken.<br />

Herexamens: hoger genoemde informatieplicht geldt ook heel nadrukkelijk op het einde van de eerste zittijd in<br />

juni met betrekking tot de herexamens. Naast de gebruikelijke informatiekanalen wordt eind juni een<br />

contactmoment voorzien (zie opleidingsagenda) met de docenten en opleidingsverantwoordelijken voor een<br />

optimale voorbereiding op de tweede zittijd.<br />

Contracten<br />

Examencontracten (zie ook OER deel 2, 1.1.4)<br />

• Studenten kunnen in een examencontract wel 2 onderwijsvakken combineren uit dezelfde kolom (zie<br />

opleidingstabel BaSO in deel VII OPLEIDINGSTABELLEN EN MODELTRAJECTEN van deze studiegids).<br />

• Studenten die geen diploma leraar bezitten moeten voor ‘Didactisch atelier en<br />

stage’ een creditcontract afsluiten;<br />

• Bij een examencontract wordt de student niet begeleid vanuit de opleiding, bij een creditcontract wel.<br />

• Evaluatie:<br />

• OLOD’s worden geëvalueerd zoals vermeld in de studiegids;<br />

• bij OLOD’s met permanente evaluatie kan men geen examencontract opnemen<br />

• voor ‘Didactisch atelier en stage’: zie stagevademecum.<br />

Derde inschrijving (‘trissen’): zie OER deel 2, 5.5.3.3.<br />

In principe worden geen studiecontracten opgesteld waarbij de student olods opneemt in de 3<br />

opleidingsfasen tegelijk. Dit kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden en na grondige schriftelijke motivatie.<br />

Wijziging vakkencluster<br />

Betreffende studenten die volledig in OF2 of OF3 zitten en die de samenstelling van de vakkencluster wijzigen.<br />

Zij zijn niet geslaagd voor het gewijzigde onderwijsvak in OF1 en moeten het DA en stage 1 voor de nieuwe<br />

vakkencluster hernemen.<br />

Klasmanagen en Afstemmen 2 1011<br />

Het opnemen van Pedagogische module, namelijk Klasmanagen en Afstemmen 2 is gekoppeld aan de opname<br />

van Didactisch atelier en stage 2.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 40


Afwijkingen op de contractvorming volgens de normale regels kunnen alleen na goedgekeurde schriftelijke<br />

aanvraag gericht aan het departementshoofd.<br />

Credits, vrijstellingen, overdrachten van (deel)cijfers<br />

Het document, gecodeerd als bijlage maakt de overgangsmaatregelen transparant voor de omzetting van<br />

uitslagen naar volgend academiejaar. Het is enkel relevant voor niet geslaagde studenten.<br />

Examens<br />

De examenperiodes vindt men terug in de BASO-agenda. Alle gegevens in verband met examens en<br />

examenregeling worden ten minste twee weken voor een formele examenreeks ad valvas bekend gemaakt.<br />

(OER 3, art. 10)<br />

Afwezigheid op examens en rapportering:<br />

- Studenten worden op basis van hun studiecontract verondersteld aan de in het contract vermelde examens<br />

deel te nemen.<br />

- In geval van niet afgelegde opleidingsonderdelen of delen ervan, waardoor geen correcte evaluatie kan<br />

gebeuren (en dus geen correct cijfer kan gevormd worden), noteert de docent in iBamaflex een score met<br />

functietoets F4 die als resultaat de code NA genereert.<br />

- Vanaf academiejaar 2011-2012 worden er geen inhaalexamens voorzien tijdens de januari en juniexamens.Studenten<br />

die omwille van ziekte niet aan het examen hebben kunnen deelnemen krijgen een NA voor<br />

de eerste examenkans.<br />

PDT-studenten hebben recht op een inhaalexamen, indien er zich overlappingen in het examenrooster<br />

voordoen. Dit wordt slecht vooraf met de ombuds besproken. Studenten van OF3 die in principe in juni kunnen<br />

afstuderen en zich ziek melden (met medisch attest) tijdens de januari en/of juni-examens krijgen mits het tijdig<br />

inleveren van een medisch attest de kans om na overleg met de ombuds examens af te leggen tijdens het<br />

inhaalmoment in juni (max. 2 examens).<br />

DA en stage<br />

Didactisch atelier en stage: voor deze opleidingsonderdelen wordt een eindcijfer vastgesteld na de reeks<br />

voorgeschreven stageoefeningen van de betreffende opleidingsfase. Er wordt geen tweede zittijd voorzien voor<br />

dit opleidingsonderdeel. Stage en DA kunnen niet getolereerd worden.<br />

Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) voor DA en stage. Didactisch atelier en stage wordt in elke OF<br />

geëvalueerd via een consensuscijfer over alle onderwijsvakken, na overleg tussen de betrokken lectoren. Men<br />

slaagt dus voor het geheel of men slaagt helemaal niet voor Didactisch aterlier en stage.Men mag Didatisch<br />

atelier en stage pas opnemen in een hogere fase als men geslaagd is in de vroeger fase.<br />

Didactisch atelier en stage heeft een geïntegreerd karakter.<br />

Voorafname DA en stage 2:<br />

zie hoger onder “Volgtijdelijkheid tussen OF1 en OF2 (geldt enkel voor modeltraject 1 en modeltraject 5)”<br />

Een student mag Stage OF3 voorafnemen op voorwaarde dat: de student slaagt op het esolod Didactisch atelier<br />

en stage (minimumscore 10/20) van de lager fase en als hij een minimumscore heeft van 8/20 behaald voor de<br />

solods en/of eolods van de OV’n in die lagere fase. Binnen de toegestane tekorten zal één 7/20 of 6/20 geduld<br />

worden in het geval dat men het volledige volgende jaar mag vooraf nemen<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 41


Beperking deelname aan assistentstage OF1:<br />

Studenten worden uitgesloten van assistentstage als ze in de januarizittijd geen gemiddelde van 8/20 scoren<br />

voor de SP van beide onderwijsvakken samen genomen (of als ze niet alle onderdelen hebben afgelegd van de<br />

onderwijsvakken waarin ze stage zullen lopen) EN tegelijk een voorlopig onvoldoende halen op de tussentijdse<br />

stage-evaluatie. Geen deelname aan de assistentstage betekent dat men niet kan slagen voor Didactisch atelier<br />

en stage OF1.<br />

Beperking deelname aan ingroeistage OF3:<br />

Studenten die bij de tussentijdse stage-evaluatie OF3 een score van minder dan 7/20 behalen mogen niet<br />

deelnemen aan de ingroeistage en kunnen dus niet slagen voor stage 3.<br />

• Beperking deelname aan ingroeistage in het BuSO of bij kleuters:<br />

Studenten die bij de tussentijdse stage-evaluatie van OF3 een onvoldoende behalen worden uitgesloten van een<br />

ingroeistage bij kleuters of in het BuSO-onderwijs.<br />

BAVA en ALVA<br />

Aandacht voor evaluatie Basisvaardigheden 1 en Algemene vaardigheden 2<br />

De cijfervorming van de dolods binnen solod Basisvaardigheden 1 en solod Algemene vaardigheden 2 verloopt<br />

anders dan bij de meeste andere olods omdat er gebruik wordt gemaakt van Pass en Fail die via een bepaalde<br />

systematiek in een cijfer worden omgezet. De gedetailleerde beschrijving vindt men in het vakspecifieke<br />

gedeelte van deze studiegids en de scoring wordt ook toegelicht door de vakdocenten bij de opstart van de<br />

opleidingsonderdelen.<br />

In geval van een tekort op het dolod EHBO 2, zelfs bij voldoende (voor of na tolerantie) voor het solod ALVA 2,<br />

wordt geen certificaat van het Rode Kruis uitgereikt.<br />

Voorafnames uit OF 3<br />

Voorafname van volledig OF3 (afstuderen mogelijk in 1 jaar):<br />

Indien 50 SP echt verworven in OF2 (zonder inbegrip van toleranties in OF2) mag men volledig OF3 opnemen. Dit<br />

geeft een contract van 70 SP. De student in kwestie moet beseffen dat dit loodzwaar is. Bovendien: vakken uit<br />

OF2 en OF3 kunnen dubbel komen te staan in het lessenrooster.<br />

Indien geen 50 SP echt verworven in OF2 (maar met mogelijke inzet van toleranties uit OF2) kan er een contract<br />

gevormd worden tot max. 66SP (conform OER 5.1.2) dat nog toelaat om in 1 jaar af te studeren. Dit bevat dan<br />

hoogstens 6SP aan niet tolereerbare onvoldoendes. Er geldt eveneens dat dit een zwaar programma is en vakken<br />

uit OF2 en OF3 kunnen ook dubbel komen te staan in het lessenrooster.<br />

vb. 46 SP behaald, 10 SP in tolerantie, 4 SP niet tolereerbaar => contract mogelijk van 64 SP<br />

vb. 46 SP behaald, 8 SP in tolerantie, 6 SP niet tolereerbaar => contract mogelijk van 66 SP<br />

vb. 44 SP behaald, 8 SP in tolerantie, 8 SP niet toleraarbaar => geen voorafname volledig OF3<br />

Bijzondere voorwaarden:<br />

STAGE 3 kan pas worden opgenomen als DA en STAGE 2 is behaald.<br />

PM3 kan alleen voorafgenomen worden als men het credit voor TM 2.2 (diversiteit) verworven heeft (of hiervoor<br />

tolerantie kan inzetten).<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 42


De Bachelorproef kan in principe enkel in het contract opgenomen worden indien men kan afstuderen; de<br />

uitwerking kan wel al tijdens de voorlaatste opleidingsfase aangevat worden;<br />

Internationalisering in OF3 (30 SP)<br />

Bij internationalisering worden volgende delen uit het normale modeltraject vervangen:<br />

ingroeistage 14 SP<br />

CGP OV1 en CGP OV2 8 SP<br />

Pedagogische module 3 5 SP<br />

RZL 3 SP<br />

Programma OF3 naast internationalisering:<br />

OV1 OV2 OOrg BProef Stage<br />

5 5 4 10 6 (nov)<br />

Voorwaarden tot deelname aan internationalisering met beslissing eind tweede jaar:<br />

- Studenten mogen automatisch gaan indien:<br />

score stage OF2 : minimaal 12<br />

score onderwijsvakken in OF2 : minimaal 10 op elk OV<br />

- In geval van 10 of 11 op Stage OF2 geeft de examencommissie een bindend advies.<br />

- Voor studenten die in semester 6 naar het buitenland willen gaan:<br />

Bij een onvoldoende op de tussentijdse-evaluatie OF3 mogen studenten met aanvankelijke toelating<br />

om te gaan (op basis van OF2) beslissen om niet naar het buitenland te gaan en een gewone<br />

ingroeistage aan te vatten of beslissen om toch te gaan en de stage te hernemen in een volgend<br />

academiejaar (semestertraject).<br />

- Studentenprofiel moet aan welomschreven eisen voldoen.<br />

Een student met een internationaal traject is 1 semester actief in het buitenland.<br />

De vertrekdatum wordt per jaar vastgelegd.<br />

Na terugkeer heeft de student nog ruim de tijd om olods bij te werken.<br />

EOS-programma in OF3 (30 SP)<br />

Bij EOS-programma worden volgende delen uit het normale modeltraject vervangen:<br />

ingroeistage 14 SP<br />

CGP OV1 en CGP OV2 8 SP<br />

Pedagogische module 3 5 SP<br />

RZL 3 SP<br />

Programma OF3 naast EOS-programma:<br />

OV1 OV2 OOrg BProef Stage<br />

5 5 4 10 6 (nov)<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 43


Voorstel EOS-programma Lerarenopleiding <strong>KHLim</strong><br />

Common subjects<br />

Introductory week 4<br />

Cultural component:<br />

Cultural excursions<br />

Dutch language study<br />

Experiential education and innovative didactics 6<br />

Work based research 4<br />

EOS pre-primary + primary education EOS secondary school education<br />

International literature + festival<br />

One individual choice<br />

Practice<br />

-Musical project (3)<br />

-Classroom practice (3)<br />

3<br />

3<br />

Choice of two subjects<br />

-International literature + festival (3)<br />

-Dance and expression<br />

-Art project<br />

-Artistic skills<br />

-Image critizism<br />

-Subcultures of youth<br />

-Europe, the final countdown<br />

-Special needs education<br />

-Project physics and chemistry<br />

Education (4)<br />

-Practice (verplicht voor Baso <strong>KHLim</strong><br />

studenten) (6)<br />

6 Secondary school orientated:<br />

Seminar 1: innovative tendencies in<br />

secondary school education<br />

Seminar 2: How to improve quality of<br />

schools<br />

TOTAL 30ECTS TOTAL 30ECTS<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 44<br />

6<br />

6<br />

4


BASO – OF1<br />

Vakkenstructuur en overgangstabel van<br />

academiejaar 2010-2011 naar academiejaar 2011-2012<br />

De overgangsmaatregelen worden, indien aanwezig, van links naar rechts horizontaal weergegeven.<br />

De aanduiding nvt (niet van toepassing) betekent dat er geen overdracht mogelijk is voor het betreffende olod en/of dat het olod niet (meer) bestaat.<br />

eolod of solod = minimaal 3 SP<br />

een solod bestaat uit dolods van minimaal een (hele!) SP<br />

verschil eolod – solod:<br />

- voor een eolod slaag je of niet, in de totaliteit<br />

- voor een solod:<br />

AARDRIJKSKUNDE<br />

o indien geslaagd op het totaal -> dan geslaagd voor alle dolods<br />

o indien niet geslaagd voor het totaal -> overdracht voor de dolods met voldoende<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod AA Cartografie 1-1 4 idem eolod Aardrijkskunde Geologie en<br />

geomorfologie 1-2<br />

eolod AA Ruimte, weer en klimaat 1-1 3 idem<br />

BASISVAARDIGHEDEN<br />

Structuur 1011 > 1112<br />

solod Basisvaardigheden 1 5 idem<br />

dolod BAVA Taal 1 3<br />

dolod BAVA ICT 1 2<br />

SP SP<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 45<br />

7<br />

idem


BEWEGINGSRECREATIE<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod BR Theorie 1-1 3 idem eolod BR Theorie 1-2<br />

idem<br />

4<br />

solod BR Praktijk A 1<br />

semester 1 + 2 1011 > 1112<br />

dolod BR Outdoor 1 1<br />

dolod BR Animatie 1 1<br />

dolod BR Recreatieve sporten 1 1<br />

dolod BR Kinderspelen 1 1<br />

solod BR Praktijk B 1<br />

dolod BR Bewegingsactiv. kleuters 1<br />

dolod BR Recreatieve sporten 1 1<br />

dolod BR Zelfstandig werk 1<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 46<br />

4<br />

3<br />

1<br />

1<br />

idem<br />

idem


BIOLOGIE<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod Biologie vakstudie 1-2<br />

7<br />

eolod Biologie vakstudie (deel A) 1-1<br />

4 idem eolod Biologie vakstudie (deel C) 1-2 4<br />

eolod Biologie vakstudie (deel B) 1-1 3 idem eolod Biologie vakstudie (deel D) 1-2 3<br />

Indien niet geslaagd op eolod Biologie vakstudie deel C 1-2 of op het eolod Biologie vakstudie deel D 1-2 moet alles hernomen worden. Ook geen behoud van hoogste cijfer.<br />

CHEMIE<br />

1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod Chemie vakstudie 1-1 4 idem eolod Chemie vakstudie 1-2 4 idem<br />

eolod Chemie seminarie 1-1 3 idem eolod Chemie seminarie 1-2 3 idem<br />

DIDACTISCH ATELIER en STAGE<br />

Structuur 1011 > 1112<br />

esolod Didactisch atelier en<br />

stage onderwijsvakken 1<br />

12 idem<br />

dolod DA Onderwijsvak 1 6<br />

dolod DA Onderwijsvak 2 6<br />

ECONOMIE<br />

SP SP<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod EC algemene economie 1-1 4 idem eolod EC algemene economie 1-2 4 idem<br />

eolod EC boekhouden 1-1 3 idem eolod EC boekhouden 1-2 3 idem<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 47


ELEKTRICITEIT<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod Elektriciteit vakstudie 1-1 3 idem eolod Elektriciteit vakstudie 1-2 3 idem<br />

eolod Elektriciteit vaardigheden 1-1 4 idem eolod Elektriciteit vaardigheden 1-2 4 idem<br />

ENGELS<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod Engels taalstudie 1-1 4 eolod Engels taalstudie 1-1 4 eolod Engels taalstudie 1-2<br />

eolod Engels taalstudie 1-2<br />

4<br />

4<br />

solod Engels taalbeheersing 1-1 3 eolod Engels taalbeheersing 1-1 3 solod Engels taalbeheersing 1-2 3 eolod Engels taalbeheersing 1-2 3<br />

dolod Engels Cultuur 1-1 1 dolod Engels Cultuur 1-2 1<br />

dolod Engels Vaardigheden 1-1 2 dolod Engels Vaardigheden 1-2 2<br />

Indien niet behaald dolod Engels Cultuur 1-1 of dolod Engels Vaardigheden 1-1 eolod Engels taalbeheersing 1-1 hernemen, geen behoud van hoogste cijfer.<br />

Indien niet behaald dolod Engels Cultuur 1-2 of dolod Engels Vaardigheden 1-2 eolod Engels taalbeheersing 1-2 hernemen, geen behoud van hoogste cijfer.<br />

FRANS<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod Frans Vakstudie Taalstudie 1-1 4 idem eolod Frans Vakstudie<br />

Taalstudie 1-2<br />

4 idem<br />

eolod Frans Vakstudie Taalpraktijk 1-1 3 idem eolod Frans Vakstudie<br />

Taalpraktijk 1-2<br />

3 idem<br />

FYSICA<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

solod Fysica 1-1 7 idem eolod FY Vakstudie 1-2 Optica 3 idem<br />

dolod FY Mechanica van Newton 1-1 5 idem eolod FY Vakstudie 1-2 Elektriciteit 4 idem<br />

dolod FY Seminarie en practica 1-1 2 idem<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 48


GESCHIEDENIS<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod Geschiedenis Vakstudie 1-1 7 idem eolod Geschiedenis Vakstudie 1-2 7 idem<br />

GODSDIENST<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod Godsdienst Vakstudie 1-1 7 idem solod Godsdienst Vakstudie 1-2 idem<br />

7<br />

HANDEL-BUROTICA<br />

dolod Schrift mee-maken<br />

dolod Verbondsspiritualiteit<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod HA Bedrijfseconomie 1-1 3 idem eolod HA Bedrijfseconomie 1-2<br />

4<br />

idem<br />

solod Burotica 1-1 4 idem eolod Burotica 1-2<br />

dolod BU<br />

Multimediatechnieken 1-1<br />

1<br />

dolod BU Web 2.0 1-1 3<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 49<br />

3<br />

4<br />

3<br />

idem


INFORMATICA<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod IN Tekstverwerking<br />

idem eolod IN Elektronisch<br />

4 idem<br />

Integratie Gegevensbeheer 1-1 3<br />

rekenblad 1-2<br />

eolod IN Programmeren basis idem eolod IN Hardware, netwerk, 3 idem<br />

1-1<br />

4<br />

besturing 1-2<br />

LATIJN<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eOLOD Grammatica en<br />

4 idem eOLOD Grammatica en<br />

4 idem<br />

oefeningen 1-1<br />

oefeningen 1-2<br />

eOLOD Literatuur<br />

3 idem eOLOD Literatuur en cultuur: idem<br />

en cultuur: Caesar 1-1<br />

Nepos en Phaedrus 1-2<br />

3<br />

LO<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod LO Theorie Bewegingsopvoeding<br />

Basisonderwijs 1- 1<br />

3<br />

idem solod LO Theorie Anatomie van het<br />

bewegingsstelsel 1-2<br />

dolod LO Anat Spierleer 1-2 2<br />

dolod LO Anat Beenderen, gewrichten 1-2 1<br />

semester 1 + 2 1011 > 1112<br />

eolod LO Praktijk Da Gym Zw 1 4 idem<br />

eolod LO Praktijk Bb Vb Atl 1 4 idem<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 50<br />

3<br />

eolod LO Theorie functionele<br />

anatomie 1-2<br />

3


Indien niet behaald dolod LO Anat Spierleer 1-2 of dolod LO Anat Beenderen en gewrichten 1- 2 eolod LO theorie functionele anatomie 1-2 hernemen, ook geen behoud van hoogste<br />

cijfer.<br />

MECHANICA<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod Mechanica vakstudie 1-1 3 idem eolod Mechanica vakstudie 1-2 3 idem<br />

eolod Mechanica vaardigheden 1-1 4 idem eolod Mechanica vaardigheden 1-2 4 idem<br />

MO<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

solod MO Ambacht 1-1 4 idem solod MO Ambacht 1-2 3 idem<br />

dolod MO Cultuurgeschiedenis 1-1 1 dolod MO Cultuurgeschiedenis 1-2 1<br />

dolod MO Notenleer en gehoor 1-1 2 dolod MO Notenleer en gehoor 1-2 1<br />

dolod MO Harmonie en theorie 1-1 1 dolod MO Harmonie en toepassingen op PC 1-2 1<br />

solod MO Musiceren 1-1 3<br />

idem<br />

solod MO Musiceren 1-2<br />

dolod MO Stemvorming Piano Begeleiding 1-1 2 dolod MO Stemvorming 1-2<br />

dolod MO Koor en orkest 1-1 1 dolod MO Piano 1-2<br />

dolod MO Begeleidingspraktijk 1-2<br />

dolod MO Koor en orkest 1-2<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 51<br />

4<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

idem


NEDERLANDS<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod Nederlands Taalbeschouwing 1-1 3 idem solod Nederlands Schriftelijke<br />

idem<br />

vaardigheden 1-2<br />

4<br />

eolod Nederlands Literatuur 1-1 4 idem dolod Nederlands Schrijfvaardigheid<br />

1-2<br />

PEDAGOGISCHE MODULE<br />

dolod Nederlands Leesvaardigheid 1-<br />

2<br />

eolod Nederlands Mondelinge<br />

vaardigheden 1-2 3<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod TM Leraar 1-1 4 eolod PM Leraar 1-1 4 eolod TM Leerling 1-2 4 eolod PM Leerling 1-2 4<br />

eolod PM Presenteren en communiceren 1 4 idem<br />

PAV<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

solod PAV Vakstudie 1-1 7 eolod PAV Vakstudie<br />

Nederlands 1-1<br />

3 solod PAV Vakstudie theorie &<br />

project 1-2<br />

dolod PAV Nederlands 1-1 1 nvt dolod PAV Functionele<br />

rekenvaardigheden 1-2<br />

solod PAV Vakstudie<br />

Geschiedenis en politiek/<br />

actua 1-1<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 52<br />

2<br />

2<br />

idem<br />

7 solod PAV Vakstudie theorie 1-<br />

2<br />

2 dolod PAV Functionele<br />

rekenvaardigheden 1-2<br />

4 dolod PAV Aardrijkskunde A 1-2 2 dolod PAV Aardrijkskundige<br />

achtergronden 1-2<br />

7<br />

2<br />

2


dolod PAV Geschiedenis 1-1 3 dolod PAV Geschiedenis 1-1 2 dolod PAV Aardrijkskunde B 1-2 1 dolod PAV Thematische<br />

achtergronden 1-2<br />

dolod PAV Politieke actua 1-1 2 dolod PAV Politieke actua 1-1 2 dolod PAV Project ontwikkelen<br />

1-2<br />

dolod PAV Biologie 1-1 1 nvt dolod PAV Verkeer en Mobiliteit<br />

1-2<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 53<br />

2 nvt<br />

Indien behaald dolod PAV Nederlands 1-1 (1011) eolod PAV Vakstudie Nederlands 1-1 (1112) hernemen, ook geen behoud van hoogste cijfer.<br />

Indien behaald dolod PAV Aardrijkskunde B 1-2 (1011) overdracht voor dolod PAV Thematische achtergronden B 1-2 (1112)<br />

PKV<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

solod PKV Bagage 1-1 3 idem solod PKV Bagage 1-2 3 idem<br />

dolod PKV Cultuurgeschiedenis 1-1 1<br />

dolod PKV Cultuurgeschiedenis 1-2 1<br />

dolod PKV Diverse Kunstvormen 1-1 2 dolod PKV Diverse Kunstvormen 1-2 2<br />

eolod PKV Ambacht Project en<br />

kunstbeschouwing 1-1<br />

PO<br />

4 idem eolod PKV Ambacht Project en<br />

kunstbeschouwing 1-2<br />

4 idem<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod Plastische opvoeding 1-1 4 idem eolod Plastische opvoeding 1-2<br />

solod PO Artistieke vaardigheden 1-1 3 idem solod PO Artistieke vaardigheden 1-2<br />

dolod PO Arva 1-1<br />

2 dolod PO Arva 1-2<br />

4<br />

3<br />

2<br />

idem<br />

idem<br />

1<br />

2


dolod PO Kunstgeschiedenis 1-1 1 dolod PO Kunstgeschiedenis 1-2<br />

RZL<br />

Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1+2 SP semester 1+2 SP<br />

eolod RZL 1 3 idem<br />

TECHNIEK<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

solod TECHNIEK 1-1 7 idem solod TECHNIEK 1-2 7 solod TECHNIEK 1-2 7<br />

dolod Techniek - Technisch communiceren - 4 dolod TE Biochemie – Tuin - Voeding 1-2 4 dolod TE Biochemie – Tuin - 3<br />

Houtbewerking 1-1<br />

Voeding 1-2<br />

dolod TE Elektriciteit 1-1 3 dolod TE Overbrenging - Transport 1-2 3 dolod TE Overbrenging -<br />

Transport 1-2<br />

4<br />

Indien behaald dolod TE Overbrenging – Transport 1-2 overdracht voor dolod TE Overbrenging – Transport 1-2<br />

VOEDING VERZORGING<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

eolod VV Toegepaste Wetenschappen 1-1 3 idem<br />

eolod VV Toegepaste Wetenschappen 1-2<br />

idem<br />

3<br />

solod VV Voedingstechnologie en verzorging 1-1 4 idem solod VV Voedingstechnologie en verzorging 1-2 4 idem<br />

dolod VV Voedingstechnologie 1-1 2 dolod VV Voedingstechnologie 1-2 3<br />

dolod VV Dienstenzorg 1-1 2 dolod VV Dienstenzorg 1-2 1<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 54<br />

1


WISKUNDE<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

solod WIS Logisch redeneren en vlakke figuren 1-1 7 idem solod WIS Structuren en transformaties 1-2<br />

7<br />

idem<br />

dolod WIS Logica, bewijsvormen en relaties 1-1 3 dolod WIS Structuren en beschrijvende statistiek 1-2<br />

dolod WIS Vlakke figuren en problem solving 1-1 4 dolod WIS Vlakke transformaties en<br />

driehoeksmeting 1-2<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 55<br />

4<br />

3


BASO – OF2<br />

Vakkenstructuur en overgangstabel van<br />

academiejaar 2010-2011 naar academiejaar 2011-2012<br />

De aanduiding nvt (niet van toepassing) betekent dat er geen overdracht mogelijk is voor het betreffende olod en/of dat het olod niet (meer) bestaat.<br />

AARDRIJKSKUNDE<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod Aardrijkskunde Terreinwerk 2-1 3 idem eolod Aardrijkskunde Landbouw, industrie, toerisme 2-2<br />

3<br />

idem<br />

eolod Aardrijkskunde Stad en bevolking 2-1 4 idem eolod Aardrijkskunde (Internationale) excursiemodule 2-2<br />

ALVA<br />

Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 + semester 4 SP semester 3 + semester 4 SP<br />

solod ALVA 2<br />

5<br />

idem<br />

dolod Taal- + onderzoeksvaardigheden met een internationale dimensie 2<br />

dolod EHBO 2<br />

4<br />

1<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 56<br />

3<br />

idem


BEWEGINGSRECREATIE<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod Bewegingsrecreatie Theorie – 3 idem eolod Bewegingsrecreatie<br />

idem<br />

Organisatie 2-1<br />

Theorie 2-2<br />

3<br />

solod Bewegingsrecreatie Praktijk A 2<br />

dolod BR Outdoorsporten 2<br />

semester 1 + 2 1011 > semester 1 + 2 1112<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 57<br />

4<br />

1<br />

solod Bewegingsrecreatie<br />

Praktijk A 2<br />

dolod BR Outdoorsporten 2<br />

dolod BR Fitness core stability 2 1 dolod BR Fitness – core stability<br />

Groepslessen<br />

dolod BR Fitness groepslessen 2 1<br />

dolod BR Seniorensport 2 1 nvt<br />

solod Bewegingsrecreatie Praktijk B 2<br />

dolod BR Individuele fitness 2<br />

dolod BR Conditietraining 2<br />

dolod BR Zelfstandig werk 2<br />

Indien behaald dolod BR Fitness core stability en dolod BR Fitness groepslessen 2 overdracht voor BR fitness – core stability – groepslessen.<br />

Indien niet behaald dolod BR Fitness core stability of dolod BR Fitness groepslessen 2 dolod BR fitness – core stability – groepslessen hernemen<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

idem<br />

4<br />

1<br />

3


BIOLOGIE<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod Biologie Vakstudie<br />

4 idem eolod Biologie Vakstudie 2-2<br />

idem<br />

Gewervelde dieren 2-1<br />

6<br />

eolod Biologie vakstudie<br />

Biotoopstudie – Biosociale<br />

thema’s 2-1<br />

3 idem<br />

CHEMIE<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod Chemie Vakstudie 2-1 4 idem eolod Chemie Vakstudie en<br />

seminarie 2-2<br />

3 idem<br />

eolod Chemie Seminarie 2-1 3 idem<br />

solod Natuurwetenschappen 3 idem<br />

dolod Integratie<br />

natuurwetenschappen: fysica<br />

1<br />

DIDACTISCH ATELIER EN STAGE<br />

dolod Integratie natuurwet.:<br />

biologie 2-2<br />

2<br />

Vanaf 0809, in de nieuwe structuur met twee evenwaardige vakken, veranderden Stage en Vakdidaktiek 2 in het esolod 3 Didactisch atelier en stage 2 waarop de score<br />

in consensus wordt gegeven en niet via berekening van de scores op de dolods. Op het rapport verschijnt het esolod met zijn dolods en hun SP maar er is enkel een<br />

cijfer zichtbaar voor het ganse esolod.<br />

Vanaf 0708 hebben we het opnemen van Stage (3SP per OV) in OF2 gekoppeld aan het opnemen van Vakdidaktiek 2 (3, 4 of 6 SP per OV).<br />

Vanaf 0809 werd de vroegere Vakdidactiek 2 geïntegreerd in het nieuwe esolod Didactisch atelier en stage 2 voor een totaal van 14 SP (7SP per OV).<br />

CU’n Vakdidaktiek: 1CU/week voor alle vakken behalve E, M, LO, MO, PO en VV die 1,5CU/week opnemen.<br />

3 Voor dit soort olod mbt Didactisch atelier en stage, hanteren we in de omgang de niet-officiële benaming esolod om een verschil te maken met de gebruikelijke solods waar de score tot stand<br />

komt op basis van de cijfers van de dolods.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 58


OF2 jaarvak 1011 > jaarvak 1112<br />

semester 3+4 SP semester 3+4<br />

esolod Didaktisch atelier en<br />

Stage 2<br />

14 idem<br />

dolod DA en stage OV1 2 7<br />

dolod DA en Stage OV2 2 7<br />

Evaluatie in nieuw diploma met één esolod en consensuscijfer.<br />

Men is ofwel geslaagd voor het ganse esolod ofwel niet geslaagd voor het ganse esolod en dan herneemt men beide dolods.<br />

Nota:<br />

1. In 1011 neemt men in het studiecontract samen met Didactisch atelier en stage 2 ook de Pedagogische module, namelijk Klasmanagen en Afstemmen 2 1011 op.<br />

2. Voor studenten oud diploma die in 1011 nog Didactisch atelier en stage 2 of onderdelen ervan moeten hernemen wordt een ad hoc oplossing voorzien op basis van<br />

de transities beschreven in de studiegidsen van voorgaande academiejaren.<br />

ECONOMIE<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod EC Algemene Economie 2-1 4 idem eolod EC Algemene economie 2-2 idem<br />

3<br />

eolod EC Boekhouden 2-1 3 idem eolod EC boekhouden 2-2<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 59<br />

3<br />

idem


ELEKTRICITEIT<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod Elektriciteit Vakstudie 2-1 idem<br />

eolod Elektriciteit vakstudie 2-2 idem<br />

3<br />

3<br />

solod Elektriciteit 2-1 4 idem solod Elektriciteit 2-2 3 idem<br />

dolod EL Vaardigheden 2-1 3<br />

dolod EL Vaardigheden 2-2 2<br />

dolod EL BZL-CAD 2-1 1 dolod EL BZL-CAD 2-2 1<br />

ENGELS<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod Engels Vakstudie 2-1 7 idem<br />

solod Engels Vakstudie 2-2 6 idem<br />

FRANS<br />

dolod EN Language Study 2-2<br />

dolod EN Culture 2-2 2<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod FRANS Vakstudie 2- 1 7 idem<br />

eolod FRANS Vakstudie 2- 2 6 idem<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 60<br />

4


FYSICA<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod Fysica Vakstudie 2-1 7 idem solod Fysica 2-2<br />

idem<br />

Materiemodel en<br />

Thermodynamica<br />

dolod Fysica Vakstudie 2-2<br />

6<br />

Elektromagnetisme en golven 4<br />

dolod Integratie natuurwet.:<br />

biologie 2-2<br />

2<br />

GESCHIEDENIS<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod Geschiedenis ME 2-1 7 idem eolod Geschiedenis NT 2-2 6 idem<br />

GODSDIENST<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod Godsdienst Vakstudie 2-1 7 idem eolod Godsdienst Vakstudie 2-2<br />

6<br />

idem<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 61


HANDEL-BUROTICA<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

solod Handel 2-1<br />

4 idem<br />

eolod HA Bedrijfseconomie 2-2<br />

3<br />

idem<br />

dolod HA Bedrijfseconomie 2-1<br />

dolod HA Project 2-1<br />

eolod Burotica 2-1<br />

2<br />

2<br />

3<br />

idem<br />

solod Burotica 2-2 3 idem<br />

dolod Burotica Web 2.0 2-2<br />

dolod Burotica Project 2-2<br />

INFORMATICA<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod IN Gegevensbeheer 2-1 4 idem eolod IN Programmeren 2-2 3 idem<br />

eolod IN Webdesign 2-1 3 idem eolod IN Uitd.<br />

toepassingssoftw. en hardw.<br />

LATIJN<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 62<br />

2<br />

1<br />

3 idem<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod LA Grammatica en oefeningen 2-1 4 idem eolod LA Grammatica en<br />

Idem<br />

oefeningen 2-2<br />

3<br />

eolod LA Literatuur en cultuur 2-1 3 idem eolod LA Literatuur en cultuur 2-2<br />

3<br />

idem


LO<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod LO Theorie Sportfysiologie idem<br />

eolod LO Theorie Trainingsleer idem<br />

2-1<br />

3<br />

en Analyse 2-2<br />

3<br />

MECHANICA<br />

eolod LO Praktijk C&V Dans Gym Zw 2<br />

eolod LO Praktijk Atl Bb Hb Vb Vtb 2<br />

1011 > 1112<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod Mechanica Vakstudie 2-1 idem<br />

eolod Mechanica vakstudie 2-2 idem<br />

3<br />

3<br />

solod Mechanica 2-1 4 idem<br />

dolod MECH Vaardigheden 2-1 3<br />

dolod MECH BZL-CAD 2-1 1<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 63<br />

4<br />

3<br />

idem<br />

idem<br />

solod Mechanica 2-2 3 idem<br />

dolod MECH Vaardigheden 2-2 2<br />

dolod MECH BZL-CAD 2-2 1


MO<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

solod MO Musiceren 2-1 3 idem solod MO Musiceren 2-2<br />

3<br />

idem<br />

dolod MO Piano begeleidingspraktijk 2-1<br />

dolod MO Stemvorming 2-1<br />

dolod MO musiceren in groep 2-1<br />

solod MO Bagage en ambacht 2-1<br />

dolod MO Cultuurgeschiedenis 2-1<br />

dolod MO Bagage Notenleer & Gehoor 2-1<br />

dolod MO Bagage Harmonie, audio, midi<br />

en theorie 2-1<br />

NEDERLANDS<br />

1<br />

1<br />

1<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1<br />

idem<br />

dolod MO Piano<br />

begeleidingspraktijk 2-1<br />

dolod MO Stemvorming 2-2<br />

dolod MO musiceren in groep 2-2<br />

solod MO Bagage en ambacht<br />

2-2 3<br />

dolod MO Cultuurgeschiedenis 2-2<br />

dolod MO Bagage Notenleer &<br />

Gehoor 2-2 1<br />

dolod MO Bagage Harmonie,<br />

audio, midi en theorie 2-2 1<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

solod Nederlands 2-1<br />

7 idem<br />

solod Nederlands 2-2<br />

6 idem<br />

dolod NED Taalbeschouwing 2-1 3 dolod NED Taalvaardigheid 2-2 2<br />

dolod NED Expressie 2-1<br />

dolod NED Basisvaardigheden<br />

Nederlands 2-1<br />

2<br />

dolod NED Expressie 2-2<br />

2 dolod NED Jeugdliteratuur 2-2<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 64<br />

1<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

idem


PAV<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

solod PAV Geschiedenis en<br />

idem<br />

solod PAV Geschiedenis,<br />

solod PAV Deel A<br />

actua 2-1 4<br />

politiek en actua 2-2<br />

3<br />

Nederlands, politiek en actua<br />

2-2<br />

3<br />

dolod PAV geschiedenis 2-1<br />

2<br />

dolod PAV Geschiedenis 2.2<br />

dolod PAV actua 2-1 2 dolod PAV Actua 2-2<br />

eolod PAV Thematische<br />

benadering 2-1<br />

3 idem dolod PAV Project politiek 2-2<br />

eolod PAV Thematische<br />

benadering 2-2<br />

Indien credit voor solod PAV Geschiedenis, politiek en actua 2-2, dan is er geen probleem, credit verworven.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 65<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

nvt<br />

dolod PAV Actua 2-2<br />

dolod PAV Project politiek 2-2<br />

dolod PAV Nederlands2.2<br />

solod PAV 2-2 deel B<br />

dolod PAV Thematische<br />

benadering 2-2<br />

dolod PAV Basiskennis 2-2<br />

Indien geen credit voor solod PAV Geschiedenis, politiek en actua 2-2, maar geslaagd voor dolod PAV Actua 2-2 (10/11), overdracht van cijfer voor dolod PAV Actua 2-2 (<br />

11/12)<br />

Indien geen credit voor solod PAV Geschiedenis, politiek en actua 2-2, maar geslaagd voor dolod PAV Project politiek 2-2 (10/11), overdracht van cijfer voor dolod PAV<br />

Project politiek 2-2 ( 11/12).<br />

Indien credit voor eolod PAV Thematische benadering 2-2, dan is er geen probleem, credit verworven.<br />

Indien geen credit voor eolod PAV Thematische benadering 2-2, dan solod PAV 2-2 deel B hernemen.<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

2<br />

1


PKV<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 1 SP semester 1 SP semester 2 SP semester 2 SP<br />

solod PKV Bagage 2-1 3 idem solod PKV Bagage 2-2 3 idem<br />

dolod PKV Cultuurgeschiedenis 2-1 1<br />

dolod PKV Cultuurgeschiedenis 2-2 1<br />

dolod PKV Diverse Kunstvormen 2-1 2 dolod PKV Diverse Kunstvormen 2-2 2<br />

eolod PKV Ambacht Project en<br />

4 idem eolod PKV Ambacht Project en 3 idem<br />

kunstbeschouwing 2-1<br />

kunstbeschouwing 2-2<br />

PO<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod Plastische opvoeding 2-1 4 idem<br />

eolod Plastische opvoeding 2-2 3 idem<br />

solod PO Artistieke<br />

vaardigheden 2-1<br />

dolod PO Arva 2-1<br />

dolod PO Wetenschappelijk<br />

tekenen 2-1<br />

RZL<br />

3<br />

2<br />

1<br />

idem<br />

solod PO Artistieke<br />

vaardigheden 2-2<br />

dolod PO Arva 2-2<br />

dolod PO Wetenschappelijk<br />

tekenen 2-2<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 + semester 4 SP semester 3 + semester 4 SP<br />

eolod RZL 2 3 idem<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 66<br />

3<br />

2<br />

1<br />

idem


PEDAGOGISCHE MODULE<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod TM Leren 2-1 4 eolod PM Leren 2-1 eolod TM Diversiteit 2-2<br />

4<br />

eolod PM Diversiteit 2-2<br />

eolod PM Klasmanagen en Afstemmen 2<br />

Het eolod PM Klasmanagen en Afstemmen 2 mag alleen worden opgenomen in combinatie met het esolod Didactisch atelier en stage 2.<br />

TECHNIEK<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

solod TECHNIEK 2-1 7 idem solod TECHNIEK 2-2<br />

6<br />

idem<br />

dolod TE Sturingen 2-1 4 dolod TE Constructie 2-2<br />

dolod TE Energie 2-1 3 dolod TE Kunststoffen –<br />

Ontwerpen 2-2<br />

VOEDING-VERZORGING<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

solod VV Wetenschappen 2-1<br />

3 idem solod VV Wetenschappen 2-2<br />

3<br />

idem<br />

dolod VV Toegepaste wetenschappen 2-1 2<br />

dolod VV Sociale wetenschappen 2-1<br />

1<br />

dolod VV Toegepaste wetenschappen 2-2<br />

dolod VV Sociale wetenschappen 2-2<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 67<br />

4<br />

3<br />

3<br />

2<br />

1


solod VV Voedingstechnologie en verzorging 2-1<br />

dolod VV Dienstenzorg 2-1<br />

dolod VV Voedingstechnologie 2-1<br />

WISKUNDE<br />

4<br />

1<br />

3<br />

idem<br />

solod VV Voedingstechnologie en verzorging 2-<br />

2<br />

dolod VV Dienstenzorg 2-2<br />

dolod VV Voedingstechnologie 2-2<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 3 SP semester 3 SP semester 4 SP semester 4 SP<br />

eolod WIS Getallenleer 2-1 7 idem<br />

solod WIS Algebra Ruimtemeetkunde 2-2<br />

6<br />

idem<br />

dolod WIS Functies en Krommen - Analyt.<br />

Meetk. 2-2<br />

dolod WIS Ruimtemeetkunde 2-2<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 68<br />

3<br />

2<br />

1<br />

3<br />

3<br />

idem


BASO – OF3<br />

Vakkenstructuur overgangstabel van<br />

academiejaar 2010-2011 naar academiejaar 2011-201<br />

Indien overgangsmaatregelen nodig zijn wanneer studenten mislukken voor bepaalde olods, zal individueel bekeken worden<br />

hoe de transitie moet gebeuren, op basis van het soort diploma (oud/nieuw), het aantal reeds behaalde en het aantal nog te behalen studiepunten.<br />

Ook de eventuele nood aan brugproramma’s moet individueel bekeken worden.<br />

De aanduiding nvt (niet van toepassing) betekent dat er geen overdracht mogelijk is voor het betreffende olod en/of dat het olod niet (meer) bestaat.<br />

ONDERWIJSVAKKEN: geïntegreerde leerstofmodule en constructiegericht project<br />

Aardrijkskunde<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Aardrijkskunde GL 3-1 4 idem 5 eolod Aardrijkskunde CG Project 3-2<br />

4<br />

idem<br />

Bewegingsrecreatie<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Bewegingsrecreatie GL 4 idem 5 eolod Bewegingsrecreatie CG Project idem<br />

3-1<br />

3-2<br />

4<br />

Biologie<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Biologie GL 3-1 4 idem 5 eolod Biologie CG Project 3-2<br />

4<br />

idem<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 69


Chemie<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Chemie GL 3-1 4 idem 5 eolod Chemie CG Project 3-2<br />

4<br />

idem<br />

Economie<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Economie GL 3-1 4 idem 5 eolod Economie CG Project 3-2<br />

4<br />

idem<br />

Engels<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Engels GL 3-1 4 idem 5 eolod Engels CG Project 3-2<br />

4<br />

idem<br />

Elektriciteit<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Elektriciteit GL 3-1 4 idem 5 eolod Elektriciteit CG Project 3- idem<br />

2<br />

4<br />

Frans<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Frans GL 3-1 4 idem 5 eolod Frans CG Project 3-2<br />

4<br />

idem<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 70


Fysica<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Fysica GL 3-1 4 idem<br />

eolod Fysica CG Project 3-2<br />

idem<br />

5<br />

4<br />

Geschiedenis<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Geschiedenis GL 3-1 4 idem<br />

eolod Geschiedenis CG Project idem<br />

5 3-2<br />

4<br />

Godsdienst<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Godsdienst GL 3-1 4 idem<br />

eolod Godsdienst<br />

idem<br />

5 CG Project 3-2<br />

4<br />

Handel - Burotica<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Handel GL 3-1 4 eolod Handel – Burotica GL 3-1 5 eolod Burotica CG Project 3-2 eolod Handel – Burotica CG<br />

4<br />

project 3-2<br />

4<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 71


Informatica<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Informatica GL 3-1 4 idem<br />

eolod Informatica CG Project 3- idem<br />

5<br />

2<br />

4<br />

Latijn<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Latijn GL 3-1 4 idem<br />

eolod Latijn CG Project 3-2<br />

idem<br />

5<br />

4<br />

LO<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

solod Lichamelijke Opvoeding 4 idem 5 eolod Lichamelijke Opvoeding idem<br />

GL 3-1<br />

CG Project 3-2<br />

4<br />

dolod LO Theorie 3-1 2 dolod LO Theorie 3-1 3<br />

dolod LO Praktijk 3-1 2 dolod LO Praktijk 3-1 2<br />

Indien credit voor solod Lichamelijke Opvoeding GL 3.1dan is er geen probleem en blijft het credit verworven.<br />

Indien geen credit voor solod Lichamelijke Opvoeding GL 3.1 maar geslaagd voor dolod LO Theorie 3.1 overdracht van cijfer voor dolod LO theorie 3.1(11/12)<br />

Indien geen credit voor solod Lichamelijke Opvoeding GL 3.1 en niet geslaagd voor dolod LO Theorie 3.1 moet dolod LO theorie 3.1. (11/12) hernomen worden.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 72


Mechanica<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Mechanica GL 3-1 4 idem 5 eolod Mechanica CG Project 3-2<br />

4<br />

idem<br />

MO<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

solod Muzikale Opvoeding GL 3-1 4 idem<br />

eolod Muzikale Opvoeding CG Project 3-2 idem<br />

5<br />

4<br />

dolod MO Inleiding didactiek AMV – AMC<br />

3-1<br />

2 idem 2<br />

dolod MO Didactische vraagstukken 3-1 2 dolod MO Didactische<br />

vraagstukken en piano 3-1<br />

3<br />

Indien credit voor solod Muzikale Opvoeding GL 3.1dan is er geen probleem en blijft het credit verworven.<br />

Indien geen credit voor solod Muzikale Opvoeding GL 3.1 maar geslaagd voor dolod MO Didactische vraagstukken 3.1 overdracht van cijfer voor dolod MO didactische<br />

vraagstukken en piano (11/12)<br />

Indien geen credit voor solod Muzikale Opvoeding GL 3.1 en niet geslaagd voor dolod MO Didactische vraagstukken 3.1 moet dolod MO didactische vraagstukken en piano<br />

(11/12) hernomen worden.<br />

Nederlands<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Nederlands GL 3-1 4 idem 5 eolod Nederlands CG Project 3- idem<br />

2<br />

4<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 73


PKV<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod PKV GL 3-1 4 idem 5 eolod PKV CG Project 3-2<br />

4<br />

idem<br />

PO<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod PO GL 3-1 4 idem 5 eolod PO CG Project 3-2<br />

4<br />

idem<br />

Project Algemene Vakken<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Project Algemene Vakken GL 3-1 4 idem<br />

eolod PAV CG Project 3-2<br />

idem<br />

5<br />

4<br />

TECHNIEK<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod TE Decoratieve technieken – mode 4 idem 5 eolod Techniek CG Project 3-2 idem<br />

– voeding 3-1<br />

4<br />

VV<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Voeding-Verzorging GL 3-1 4 idem 5 eolod Voeding-Verzorging CG Project 3-2<br />

4<br />

idem<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 74


Wiskunde<br />

Structuur 1011 > 1112 Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5 SP semester 5 SP semester 6 SP semester 6 SP<br />

eolod Wiskunde GL 3-1 4 idem 5 eolod Wiskunde CG Project 3-2<br />

4<br />

idem<br />

BACHELORPROEF<br />

Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5+6 SP semester 5+6 SP<br />

eolod Bachelorproef 3 6 idem 10<br />

De Bachelorproef kan in principe enkel in het contract opgenomen worden indien men kan afstuderen; de uitwerking kan wel al tijdens de 2de opleidingsfase aangevat worden.<br />

INTERNATIONALISERING<br />

Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5+6 SP semester 5+6 SP<br />

eolod Internationalisering 3<br />

20<br />

idem<br />

Zie ook p 44 van de studiegids.<br />

INTERNATIONALISERING Semestertraject<br />

Structuur 1011 > 1112<br />

semester 5+6 SP semester 5+6 SP<br />

eolod Internationalisering semestertraject 3<br />

30<br />

idem<br />

Zie ook p 44 van de studiegids.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 75


KEUZEMODULES BaSO extern open gesteld<br />

Structuur 1011>1112<br />

semester 6 semester 6<br />

eolod Thuis over de grenzen 3 3 eolod Thuis over de grenzen 3 3<br />

eolod Verdieping Jongeren(sub)culturen 3 3 eolod Verdieping Jongeren(sub)culturen 3 3<br />

eolod Omgaan met andere culturen 3 3 eolod Omgaan met andere culturen 3 3<br />

eolod i-teach 3 3 eolod i-teach 3 3<br />

eolod IKZ in het onderwijs 3 3 eolod IKZ in het onderwijs 3 3<br />

eolod Beeldkritiek 3 3 eolod Beeldkritiek 3 3<br />

eolod Europe, the final countdown 3 3 eolod Europe, the final countdown 3 3<br />

eolod Games, cultuur en educatie 3 3 nvt<br />

eolod Theater 3 3 nvt<br />

eolod BuSO 3 3 eolod BuSO 3 3<br />

eolod Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 3 eolod Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 3<br />

KEUZEMODULE<br />

Structuur 0910 > 1011<br />

semester 5+6 SP semester 5+6<br />

Modules in BaSO Modules in BaSO<br />

eolod Reisstage 3 3 idem<br />

eolod Thuis over de grenzen 3 3 Idem<br />

eolod Verdieping Jongeren(sub)culturen 3 3 eolod Verdieping Jongeren(sub)culturen3 /Subcultures of Youth<br />

eolod Omgaan met andere culturen 3 3 idem<br />

eolod i-teach 3 3 idem<br />

eolod IKZ in het onderwijs 3 3 eolod IKZ in het onderwijs 3/How to improve quality of schools?<br />

eolod Beeldkritiek 3 3 eolod Beeldkritiek 3/Image critizism<br />

eolod Europe, the final countdown 3 3 Idem<br />

eolod Games, cultuur en educatie 3 3 nvt<br />

eolod Theater 3 3 idem<br />

eolod BuSO 3 3 idem<br />

eolod Stimuleren van individuele ontplooiing in groep 3 3 idem<br />

Modules in andere opleidingen Modules in andere opleidingen<br />

eolod Opleidingsoverschrijdende keuzemodule 3 3 tot 9 idem<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 76


Indien de studenten kiezen om een keuzemodule op te nemen wordt dit supplementair aan hun contract toegevoegd, zij behalen daarmee 3 extra SP bij diplomering.<br />

De keuzemodules: verdieping jongeren subculturen, IKZ in het onderwijs, beeldkritiek, en Europe the final countdown worden opgenomen in het EOS programma.Voor<br />

deze keuzemodules is de onderwijstaal Engels.<br />

Studenten die hun ingroeistage in het BuSO onderwijs doen zijn verplicht om de keuzemodule BuSO te volgen.<br />

De opsomming van de eolods Opleidingsoverschrijdende keuzemodule 3 (3 of 6 SP) is elders in deze studiegids te vinden.<br />

Studenten BaSO die kiezen voor een eolod Opleidingsoverschrijdende keuzemodule 3 behalen daarmee extra SP bij diplomering.<br />

WERKPLEKLEREN<br />

Structuur 1112<br />

SP<br />

eolod werkplekleren 28<br />

KEUZEMODULE EOS PROGRAMMA<br />

Structuur 1112<br />

SP<br />

eolod EOS 30<br />

ONDERWIJSORGANISATIE<br />

Structuur 0910 > 1011<br />

semester 5 SP semester 5 SP<br />

eolod Onderwijsbeleid en organisatie 3 3 idem 4<br />

RZL<br />

Structuur 0910 > 1011<br />

semester 5+6 SP semester 5+6 SP<br />

eolod RZL 3 3 idem<br />

STAGE<br />

Structuur 0910 > 1011<br />

semester 5+6 SP semester 5+6 SP<br />

esolod Stage 3 17 idem 20<br />

dolod OV1 8.5 10<br />

dolod OV2 8.5 10<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 77


De 20SP van Stage 3 bestaan uit Differentiatiestage 3 in november (6SP) en Ingroeistage 3 (14SP).<br />

STAGE 3 (en dus het pakket van 20SP) kan pas worden opgenomen als DA en STAGE 2 is behaald.<br />

De score op het esolod Stage 3 wordt in consensus gegeven en dus niet via berekening van de scores op de dolods. Op het rapport verschijnt het esolod met zijn dolods en hun<br />

SP maar er is enkel een cijfer zichtbaar voor het ganse esolod.<br />

DIFFERENTIATIESTAGE (reststage bij traject internationalisering)<br />

Structuur 0910 > 1011<br />

semester 5+6 SP semester 5+6 SP<br />

eolod Stage (Internationalisering) 3 eolod Stage Differentiatie 3<br />

5<br />

6<br />

Deze stage is het resterende deel van de praktijk die studenten in de <strong>KHLim</strong> volbrengen naast hun internationaliseringstraject. De stage vindt plaats in november samen<br />

met de andere studenten.<br />

STAGE INTERCOMMUNAUTAIR<br />

semester 5+6 SP<br />

eolod Stage () 3<br />

6<br />

PEDAGOGISCHE MODULE<br />

Structuur<br />

semester 5+6 SP semester 5+6 SP<br />

eolod Thematische module<br />

Samen-werken 3<br />

4 eolod Pedagogische Module –<br />

Samen –werken 3<br />

PM 3 kan alleen vooraf genomen worden als DA en STAGE 2 is behaald.<br />

5<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 78


8 ECTS-fiches<br />

AA cart 1-1 - AA Cartografie 1-1 (4482/718/1112/1/52)<br />

Keuzeoptie opleiding: Aardrijkskunde<br />

Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 4,00<br />

Totale studietijd: 100,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Vanhamel Carina<br />

ProgrammaonderdeelID: AA cart 1-1 - AA Cartografie 1-1<br />

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal) .<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk.<br />

Docenten: Vanhamel<br />

Carina Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel,<br />

Semester 1<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

VANHAMEL C. , cursussen en excursiegidsen eigen aan dit eOLOD, ppt via Toledo. Een recente secundaire schoolatlas.<br />

Leerwerkboek: TIBEAU G. e.a., Geogenie 1 en 2 leerwerkboek, De Boeck, Antwerpen, meest recente versie. Topografische<br />

kaarten:<br />

1/100 000, 107 en 110, NGI<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

WARZEE J., Handig Zelfstandig, ISBN 9031720631, Averbode Educatief. Atlas: keuze tussen 2 atlassen: Ofwel DE BOECK<br />

ATLAS meest recente versie, De Boeck Uitgeverij, Antwerpen Ofwel PLANTYN ALGEMENE WERELDATLAS, Plantyn,<br />

Mechelen, meest recente versie, VANHAMEL C. e.a., Geogenie, handboek 5&6 wetenschappen,De Boeck Uitgeverij,<br />

Antwerpen, meest recente versie<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

Gehanteerde werkvormen:<br />

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie, opdrachten (o.a. coöperatief leren en ICT integratie) ,<br />

presentaties. Zelfstandig werk:<br />

Studie van de eigen leefruimte met behulp van de topografische kaart en ICT materiaal. Aanmaak van een eigen kaartenpakket,<br />

zowel digitaal als op papier.<br />

Maken van een maquette van de eigen leefruimte.<br />

Leerstof 1ste en 2de graad secundair onderwijs aansluitend bij de thema's van cartografie kennen.<br />

Opbouwen van parate kennis op blinde kaart voor België, Europa en de wereld in functie van de<br />

actualiteit.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

De kennis, vaardigheden en attitudes bereikt door het secundair onderwijs. 1 u aardrijkskunde in de week in de derde graad<br />

volstaat om dit eOLOD te volgen.<br />

Interesse voor werken met ICT, geografische kaarten en andere bronnen.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 79


(3.1, 3.2)<br />

Kennis: Kennis en inzicht verwerven in de theorie van de cartografie: topografische kaart, kaartprojecties, moderne<br />

toepassingen:<br />

luchtfotografie, teledetectie, GIS, Google Earth<br />

Parate kaartkennis van België, Europa en de wereld.<br />

Leerstof 1ste en 2de graad secundair onderwijs aansluitend bij de thema's van cartografie.<br />

Vaardigheden:<br />

Op een adequate en functionele manier werken met alle mogelijke typen<br />

kaarten. Gebruik van GPS.<br />

Kunnen toepassen van kennis en inzichten uit de cartografie.<br />

Situeringoefeningen van geografische feiten, regio's en fluxen op schaalniveau van de wereld.<br />

De kennis toepassen bij de lesthema's in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs (1.1; 1.2; 1.3; 1.4;<br />

1.5 ). Uitspraken in verband met de actualiteit kritisch kunnen analyseren en bespreken met behulp van<br />

kaartmateriaal (10.1). Aanmaken van eigen kaartmateriaal volgens de juiste cartografische principes.<br />

Attitudes:<br />

Het aanleggen van een vakwetenschappelijke methode om geografische kennis over te<br />

dragen. Een gezonde belangstelling en betrokkenheid bij het wereldgebeuren hebben<br />

(10.1).<br />

Omschrijving Inhoud<br />

Kennis en inzicht verwerven in de theorie van de cartografie: topografische kaart, kaartprojecties, moderne toepassingen:<br />

luchtfotografie, teledetectie, GIS, Google Earth<br />

Parate kaartkennis van België, Europa en de wereld.<br />

Leerstof 1ste en 2de graad secundair onderwijs aansluitend bij de thema's van cartografie.<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

Eerste zittijd: Schriftelijk examen: 40 % Schriftelijk examen van de zelfstandige<br />

studie: 20% Zelfstandig werk: 40 % door permanente en product evaluatie.<br />

Herexamen schriftelijk: 60%<br />

Tekorten in het zelfstandig werk kunnen opgehaald worden via een doelgerichte bijsturing<br />

voor 40%. Indien een of meerdere taken niet worden afgegeven leidt dit tot een NA voor de<br />

gehele module.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Januari Schriftelijk examen 60,00<br />

Januari Productevaluatie 40,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Schriftelijk examen 60,00<br />

September Productevaluatie 40,00<br />

Omschrijving Volgtijdelijkheid (tekst)<br />

Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) voor dit opleidingsonderdeel d.w.z. dat de student het creditbewijs moet<br />

behaald hebben om een hierop aansluitend opleidingsonderdeel in een volgend academiejaar te mogen volgen.<br />

AA klima 1-1 - AA Ruimte, weer en klimaat 1-1 (4483/718/1112/1/36)<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Aardrijkskunde<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 80


Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 3,00<br />

Totale studietijd: 75,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar).<br />

xOLOD-beheerder(s): Vanhamel Carina<br />

. ProgrammaonderdeelID: AA klima 1-1 - AA Ruimte, weer en klimaat<br />

1-1<br />

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal) .<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk.<br />

Docenten: Vanhamel<br />

Carina Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel,<br />

Semester 1<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

VANHAMEL C. , cursussen en excursiegidsen eigen aan dit eOLOD, ppt via Toledo. Een recente secundaire schoolatlas.<br />

Leerwerkboek: TIBEAU G. e.a., Geogenie 1 en 2 leerwerkboek, De Boeck, Antwerpen, meest recente versie. Topografische<br />

kaarten:<br />

1/100 000, 107 en 110, NGI<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

WARZEE J., Handig Zelfstandig, ISBN 9031720631, Averbode Educatief. Atlas: keuze tussen 2 atlassen: Ofwel DE BOECK<br />

ATLAS meest recente versie, De Boeck Uitgeverij, Antwerpen Ofwel PLANTYN ALGEMENE WERELDATLAS, Plantyn,<br />

Mechelen, meest recente versie, VANHAMEL C. e.a., Geogenie, handboek 5&6 wetenschappen,De Boeck Uitgeverij,<br />

Antwerpen, meest recente versie<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

Gehanteerde werkvormen:<br />

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie, opdrachten (o.a. coöperatief leren en ICT<br />

integratie) Zelfstandig werk:<br />

Basisleerstof 1ste en 2de graad secundair onderwijs aansluitend bij de thema's van de ruimte, het weer en het<br />

klimaat. Bezoek aan een planetarium, deelnemen aan een programma en verslag maken.<br />

Maken van oefeningen en toepassingen.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

De kennis, vaardigheden en attitudes bereikt door het secundair onderwijs. 1 u aardrijkskunde in de week in de derde graad<br />

volstaat om dit eOLOD te volgen.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

(3.1; 3.2) Kennis:<br />

De aarde situeren in het heelal<br />

Kosmografie: de ruimte van op de aarde, het zonnestelsel; vorm en plaatsbepaling, rotatie en revolutie van de aarde en de<br />

gevolgen daarvan, de maan en de getijden.<br />

Meteorologie: van observatie tot voorspelling, de weerelementen, weertypes, dynamiek van het weer in<br />

Europa. Klimatologie: atmosfeer, temperatuur, luchtdruk, wind, neerslag, klimaattypes, vegetatietypes.<br />

De bewegingen van aarde en maan kennen en de gevolgen daarvan beschrijven voor het klimaat en het dagelijkse<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 81


leven; Inzicht verwerven in de energiehuishouding van de atmosfeer;<br />

Basisleerstof 1ste en 2de graad secundair onderwijs aansluitend bij de thema's van de ruimte, het weer en het klimaat.<br />

Vaardigheden:<br />

De verworven kennis en inzichten toepassen bij de lessen over fysische en regionaal - thematische onderwerpen in de<br />

eerste en tweede graad van het secundair onderwijs (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5)<br />

Een klimaattype bepalen en klimatologische invloeden nagaan;<br />

Het weerbericht interpreteren.<br />

Attitudes:<br />

Het aanleggen van een vakwetenschappelijke methode om geografische kennis over te<br />

dragen. Een gezonde belangstelling en betrokkenheid bij het wereldgebeuren hebben<br />

(10.1)<br />

Omschrijving Inhoud<br />

De aarde situeren in het heelal<br />

Kosmografie: de ruimte van op de aarde, het zonnestelsel; vorm en plaatsbepaling, rotatie en revolutie van de aarde en de<br />

gevolgen daarvan, de maan en de getijden.<br />

Meteorologie: van observatie tot voorspelling, de weerelementen, weertypes, dynamiek van het weer in<br />

Europa.<br />

Klimatologie: atmosfeer, temperatuur, luchtdruk, wind, neerslag, klimaattypes, vegetatietypes.;<br />

De bewegingen van aarde en maan kennen en de gevolgen daarvan beschrijven voor het klimaat en het dagelijkse<br />

leven; Inzicht verwerven in de energiehuishouding van de atmosfeer;<br />

Basisleerstof 1ste en 2de graad secundair onderwijs aansluitend bij de thema's van de ruimte, het weer en het klimaat.<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

Schriftelijk examen: 90 %<br />

Permanente evaluatie zelfstandig<br />

werk: 10% Herexamen schriftelijk:<br />

90%<br />

Tekorten in het zelfstandig werk kunnen opgehaald worden via een doelgerichte bijsturing voor 10%.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Januari Schriftelijk examen 90,00<br />

Januari Productevaluatie 10,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Schriftelijk examen 90,00<br />

September Productevaluatie 10,00<br />

Omschrijving Volgtijdelijkheid (tekst)<br />

Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) voor dit opleidingsonderdeel d.w.z. dat de student het creditbewijs moet<br />

behaald hebben om een hierop aansluitend opleidingsonderdeel in een volgend academiejaar te mogen volgen.<br />

AA geol 1-2 - AA Geologie en geomorfologie 1-2 (5236/718/1112/1/16)<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Aardrijkskunde<br />

Studieomvang: 7 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 7,00<br />

Totale studietijd: 175,00 uren<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 82


Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2012 (Semester 2)<br />

Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep.<br />

xOLOD-beheerder(s): Vanhamel Carina<br />

ProgrammaonderdeelID: AA geol 1-2 - AA Geologie en geomorfologie<br />

1-2<br />

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal) .<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk.<br />

Docenten: Vanhamel Carina<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

VANHAMEL C. , cursussen en excursiegidsen eigen aan dit eOLOD, ppt via Toledo. Een recente secundaire schoolatlas.<br />

Leerwerkboek: TIBEAU G. e.a., Geogenie 1 en 2 leerwerkboek, De Boeck, Antwerpen, meest recente versie. Topografische<br />

kaarten:<br />

1/100 000, 107 en 110, NGI<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

WARZEE J., Handig Zelfstandig, ISBN 9031720631, Averbode Educatief. Atlas: keuze tussen 2 atlassen: Ofwel DE BOECK<br />

ATLAS meest recente versie, De Boeck Uitgeverij, Antwerpen Ofwel PLANTYN ALGEMENE WERELDATLAS, Plantyn,<br />

Mechelen, meest recente versie, VANHAMEL C. e.a., Geogenie, handboek 5&6 wetenschappen,De Boeck Uitgeverij,<br />

Antwerpen, meest recente versie<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie, opdrachten (o.a. coöperatief leren en ICT<br />

integratie) Excursies en terreinwerk.<br />

Zelfstandig werk:<br />

Geologische en geomorfologische studie van de eigen<br />

leefomgeving. Aanleggen van een verzameling van de<br />

Belgische gesteenten.<br />

Basisleerstof 1ste en 2de graad secundair onderwijs aansluitend bij de thema's van geologie en geomorfologie.<br />

Uitdiepen van één of meerdere excursiepunten via landschap – en bronnenstudie.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (175,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

De kennis, vaardigheden en attitudes bereikt door het secundair onderwijs volstaan. 1 u aardrijkskunde in de week in de derde<br />

graad volstaat om dit eOLOD te volgen.<br />

Interesse voor landschapsanalyse en verwondering voor de natuur.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

(<br />

3.1; 3.2) Kennis:<br />

Inzicht verwerven in de processen en de dynamiek met betrekking tot het ontstaan en de evolutie van de<br />

aardkorst. Studie van de mineralen, gesteenten en fossielen.<br />

Geologie: structuur van de aarde, structuur van en samenstelling van de lithosfeer, inwendige krachten: breuken, plooien,<br />

vulkanisme, aardbevingen, orogenese, epirogenese en platentektoniek, de geologische wording van de aardkorst, de<br />

geologische tijdvakken en de geologie van België<br />

Geomorfologie: het reliëf, afbraak - en opbouwprocessen, rivierwerking, glaciale en periglaciale<br />

landschappen Basisleerstof 1ste en 2de graad secundair onderwijs aansluitend bij de thema's van<br />

geologie en geomorfologie. De leerstof wordt gedeeltelijk opgebouwd naar aanleiding van excursies.<br />

Kennis verwerven in de opbouw en de evolutie van landschappen aan de hand van voorbeelden op<br />

excursies. Geologische en geomorfologische excursie in Midden en Zuid België.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 83


Vaardigheden:<br />

De kennis toepassen bij de lessen over fysische en regionaal - thematische onderwerpen in de eerste en tweede graad<br />

van het secundair onderwijs (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5)<br />

Via analyse herkennen, beschrijven en benoemen van mineralen, gesteenten en fossielen.<br />

De principes en inzichten uit de theoretische cursus geologie en geomorfologie op het terrein herkennen en toepassen met<br />

behulp van kaarten en coupes.<br />

Landschapsvormende processen herkennen en beschrijven.<br />

Landschappen in eigen leefomgeving kunnen waarnemen, analyseren en verklaren vanuit fysische en socio –<br />

economische en ecologische processen.<br />

Aanzet tot het verwerven van de vaardigheden om fysische, socio – economische en ecologische landschapsprocessen in<br />

binnen en buitenland te herkennen, typeren en analyseren en daardoor deze landschappen begrijpen.<br />

Uitspraken in verband met de actualiteit kritisch kunnen analyseren en bespreken (10.1)<br />

Attitudes:<br />

Het aanleggen van een vakwetenschappelijke methode om geografische kennis over te<br />

dragen. Een gezonde belangstelling en betrokkenheid bij het wereldgebeuren hebben<br />

(10.1).<br />

Bereid zijn te leren van elkaar.<br />

Zich gedragen als toekomstig leraar tijdens excursies.<br />

Omschrijving Inhoud<br />

Inzicht verwerven in de processen en de dynamiek met betrekking tot het ontstaan en de evolutie van de<br />

aardkorst. Studie van de mineralen, gesteenten en fossielen.<br />

Geologie: structuur van de aarde, structuur van en samenstelling van de lithosfeer, inwendige krachten: breuken, plooien,<br />

vulkanisme, aardbevingen, orogenese, epirogenese en platentektoniek, de geologische wording van de aardkorst, de<br />

geologische tijdvakken en de geologie van België<br />

Geomorfologie: het reliëf, afbraak - en opbouwprocessen, rivierwerking, glaciale en periglaciale<br />

landschappen Basisleerstof 1ste en 2de graad secundair onderwijs aansluitend bij de thema's van<br />

geologie en geomorfologie. De leerstof wordt gedeeltelijk opgebouwd naar aanleiding van excursies.<br />

Kennis verwerven in de opbouw en de evolutie van landschappen aan de hand van voorbeelden op excursies.<br />

Geologische en geomorfologische excursie in Midden en Zuid België.<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

Schriftelijk examen: 70 %<br />

Productevaluatie zelfstandig werk: 30% (waarvan 20 % peer assessment)<br />

Herexamen schriftelijk: 70% Tekorten in het zelfstandig werk kunnen opgehaald worden via een doelgerichte bijsturing: 30%<br />

Indien een student onwettig afwezig is op een excursie en / of een of meerdere werken niet worden afgegeven leidt dit tot een<br />

NA voor de gehele module. Bij gewettigde afwezigheid wordt een apart traject voorzien.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Schriftelijk examen 70,00<br />

Juni Productevaluatie 30,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Productevaluatie 30,00<br />

September Schriftelijk examen 70,00<br />

Omschrijving Volgtijdelijkheid (tekst)<br />

Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) voor dit opleidingsonderdeel d.w.z. dat de student het creditbewijs moet<br />

behaald hebben om een hierop aansluitend opleidingsonderdeel in een volgend academiejaar te mogen volgen.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 84


BAVH 1 - Basisvaardigheden 1 (349/718/1112/2/27)<br />

Studieomvang: 5.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 5,00<br />

Totale studietijd: 125,00 uren<br />

Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:<br />

° BAVA Taal 1 (3.00 studiepunten - 3,00<br />

gewicht)<br />

° BAVA ICT 1 (2.00 studiepunten - 2,00<br />

gewicht)<br />

Dit opleidingsonderdeelorganisatie van de subgroepen gebeurt volgens de opleidingsdeelgroep.<br />

xOLOD-beheerder(s):<br />

ProgrammaonderdeelID: BAVH 1 - Basisvaardigheden 1<br />

Berekening score: Tot op een geheel getal<br />

Quotering gebeurt op volgende delen van het opleidingsonderdeel:<br />

Deel van opleidingsonderdeel Quotering<br />

BAVA Taal 1 op 20 (tot op een geheel<br />

getal) BAVA ICT 1 op 20 (tot op een geheel<br />

getal)<br />

Indien het berekende resultaat van dit opleidingsonderdeel minstens 10 zou bedragen,<br />

maar, er bij minstens 1 delen van het opleidingsonderdeel een<br />

tekort is dan wordt het resultaat van dit opleidingsonderdeel<br />

verlaagd tot 9.<br />

Tweede examenkans: ° voor volgende delen is wel een tweede examenkans mogelijk: BAVA ICT 1, BAVA Taal 1.<br />

° indien in de eerste examenkans niet geslaagd voor dit opleidingsonderdeel, moeten enkel<br />

de niet geslaagde delen ervan herkanst worden.<br />

Deliberatie-info: niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 8.<br />

Niveau: Inleidend<br />

Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk.<br />

Docenten: Driessen Nele, Huyghe Veerle, Monten Kurt, Palmaers Dries, Parthoens Bruno, Swerts Jan,<br />

Vandervelden<br />

Reinoud<br />

Talen: Nederlands<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BAVA Taal 1<br />

Het opleidingsonderdeel 'BAVA Taal 1' beschikt over een grondig uitgewerkte Toledocursus.<br />

Algemene informatie over het opleidingsonderdeel vinden de studenten binnen deze Toledocursus onder Cursusinformatie.<br />

Voor elke module [uitspraak, spelling, interpunctie, Standaardnederlands (met het oog op pass/ no pass opgedeeld in een<br />

mondeling en een schriftelijk luik) & taalverrijking] binnen het opleidingsonderdeel 'BAVA Taal 1' wordt er via Toledo onder<br />

Cursusdocumenten een modulemap ter beschikking gesteld. Deze modulemap bevat zowel de theorie als het (interactieve)<br />

oefenmateriaal. De theorie kan steeds afgedrukt worden.<br />

Het formatieve toetsmateriaal wordt via Toledo onder Opdrachten aangeboden.<br />

BAVA ICT 1<br />

Het studiemateriaal wordt aangereikt via Toledo en via één verplichte<br />

introductienamiddag. Data introductienamiddagen: 6 en 13 oktober 2011.<br />

Datum introductienamiddag voor late instromers: 16 februari 2012.<br />

Inschrijven voor deze namiddagen kan via de inschrijfmodule van<br />

Toledo.<br />

Het cursusmateriaal kan worden gedownload, afgedrukt of gewoon online worden bestudeerd.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 85


Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BAVA Taal 1<br />

Indien van toepassing, vind je in de Toledocursus binnen een moduleboek een lijst met aanbevolen, relevante studiematerialen.<br />

BAVA ICT 1<br />

Alle mogelijkheden zijn aan te bevelen.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BAVA Taal 1<br />

Het opleidingsonderdeel 'BAVA Taal 1' start met een kennismaking en vaktoelichting (les 1).<br />

Alvorens een student dan effectief aan het opleidingsonderdeel 'Basisvaardigheden Taal 1 (BAVA Taal 1)' kan beginnen,<br />

wordt zijn talige begincompetentie via een instaptoets gemeten. Meer uitleg hierover: zie Begincompetenties.<br />

Het opleidingsonderdeel 'BAVA Taal 1' bestaat uit 5 modules:<br />

1) uitspraak<br />

2) spelling<br />

3) interpunctie<br />

4) Standaardnederlands (met het oog op pass/ no pass opgedeeld in een mondeling en een schriftelijk luik)<br />

5) taalverrijking<br />

Elk van de 5 bovenstaande modules bestrijkt +/- 4 lesweken.<br />

De concrete planning van het opleidingsonderdeel 'Basisvaardigheden Taal 1 (BAVA Taal 1)' wordt via Toledo onder<br />

Cursusinformatie<br />

ter beschikking gesteld. Grosso modo wordt er volgens volgend schema<br />

gewerkt: WEEK 1 = INLEIDENDE SESSIE<br />

De inleidende sessie volgt elke student in grote groep.<br />

Tijdens deze inleidende sessie worden duidelijke richtlijnen voor de vervolgweken<br />

gegeven. WEEK 2+3 = OEFENTIJD<br />

Let op: een alternatieve invulling is steeds mogelijk. Als dat zo is, verneemt een student dat tijdens de inleidende sessie van de<br />

desbetreffende module. Indien nodig kan een bavatalector week 2 van een module ook nog gebruiken om de inleidende sessie<br />

verder toe te lichten. In dat geval communiceert de bavatalector dit klaar en duidelijk met zijn studenten.<br />

Tijdens de oefenweken kan elke student zelfstandig oefenen met het digitale, interactieve oefenmateriaal dat via Toledo ter<br />

beschikking gesteld wordt. Uiterlijk de vrijdag van week 3 moet elke student via Toledo een formatieve toets afleggen (cf. de<br />

toelichting tijdens de inleidende sessie van elke<br />

module).<br />

WEEK 4 = MONITORAAT (let op: alternatieve invulling voor module uitspraak)<br />

Tijdens een monitoraat begeleiden de bavatalectoren hun studenten op basis van gerichte vragen om verheldering. Een<br />

monitoraat is een gunst, geen recht! Bijgevolg moet een student een monitoraat<br />

in zekere zin “verdienen”. Om naar een monitoraat te mogen komen, moet een student:<br />

a) alle oefeningen die bij een module horen (zie hoger) hebben opgelost;<br />

b) de formatieve toets tijdig (zie hoger) hebben opgelost;<br />

c) uiterlijk 72u voor het desbetreffende monitoraat via e-mail gerichte verduidelijkingsvragen met betrekking tot de<br />

moduleleerstof aan de eigen bavatalector bezorgen.<br />

Studenten die niet aan ALLE 3 de bovenstaande voorwaarden (a, b én c) voldoen, zijn niet<br />

welkom in het monitoraat.<br />

Elke student kan in de weken nadat het monitoraat heeft plaatsgevonden (volgens afspraak met de eigen bavatalector) via<br />

Toledo een herkansingstoets afleggen om te weten hoe ver hij intussen staat.<br />

ALTERNATIEVE INVULLING MODULE UITSPRAAK<br />

- week 1 : inleidende sessie uitspraak<br />

- week 2 : individuele screening uitspraak (aanwezigheid verplicht voor iedereen die geroosterd staat)<br />

- week 3 : individuele screening uitspraak (aanwezigheid verplicht voor iedereen die geroosterd staat)<br />

- week 4 : monitoraat uitspraak<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 86


Let op: een student is zelf verantwoordelijk voor een correcte opvolging van het uitspraakadvies!<br />

LATERE INSTROMERS<br />

organisatorisch<br />

Latere instromers maken zich zo snel mogelijk via e-mail bij hun eigen bavatalector bekend. Ze geven in deze e-mail duidelijk<br />

aan dat ze een latere instromer zijn en op welke lesdag en in welke groep ze in de toekomst les zullen volgen.<br />

inhoudelijk<br />

Latere instromers nemen zo snel mogelijk de vakinfo zelfstandig door (beschikbaar via Toledo onder Cursusinformatie). Ze<br />

leggen sowieso ook zo snel mogelijk zelfstandig de instaptoetsen af (via Toledo onder Opdrachten). Voor de modules die reeds<br />

afgerond zijn, wordt er geen extra begeleiding voorzien, aangezien het cursusmateriaal zich uitstekend tot zelfstudie leent. Een<br />

latere instromer beent met andere woorden op eigen houtje bij. De opleiding voorziet wel 1 geroosterd inhaalmoment voor de<br />

uitspraakscreenings (tijdens de examenperiode van januari). Als een latere instromer na deze datum instroomt en aan zijn<br />

uitspraak twijfelt, contacteert hij best zelf<br />

een logopedist.<br />

BAVA ICT 1<br />

Het onderdeel Basisvaardigheden ICT bestaat uit twee delen waarbij ze enerzijds zelfstandig opdrachten uitwerken en op<br />

de afgesproken data inleveren (zie Toledo). Anderzijds dienen studenten zich in te schrijven voor een examenmoment via<br />

de online inschrijfmodule van Toledo. Hierbij zijn ook verschillende keuzedata mogelijk:<br />

8 maart, 19 april, 26 april en 24 mei 2012<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Basisvaardigheden 1<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BAVA Taal 1<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren)<br />

BAVA ICT 1<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (50,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BAVA Taal 1<br />

Na de opstart maakt elke student via Toledo enkele instaptoetsen (cf. toelichting tijdens les 1).<br />

Aan de hand van deze instaptoetsen zal zowel de student als zijn lector 'BAVA Taal 1' een duidelijk beeld van de talige<br />

begincompetenties van de student in kwestie kunnen vormen. Een door elke student zelf op te stellen negaposikaart<br />

bundelt deze gegevens en dient als fundament voor het verdere taaltraject van elke student (1 exemplaar voor de student;<br />

1 exemplaar voor de bavatalector, volgens afspraak met de eigen bavatalector).<br />

We organiseren instaptoetsen voor:<br />

- spelling<br />

- interpunctie<br />

- Standaardnederlands<br />

- taalverrijking<br />

BAVA ICT 1<br />

We trachten voor iedere student (toekomstig leerkracht) een basis te vormen van ICT die noodzakelijk is voor de<br />

minimumvereisten in verband met didactische hulp en organisatiemiddelen.<br />

Er dienen geen begincompetenties verworven te zijn om deze cursus te kunnen aanvatten.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BAVA Taal 1<br />

(1.11; 3.1; 3.2) uitspraak<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 87


• De studenten kunnen op een verstaanbare manier spreken (=articulatie).<br />

• De studenten kunnen een uitspraak hanteren die voldoet aan de norm.<br />

• De studenten leren spreken op een manier die stembandvriendelijk is, zodat de gezondheid en het optimaal<br />

functioneren van iedere leerkrachts onmisbare werkinstrument gegarandeerd kan worden.<br />

spelling<br />

• De studenten maken geen spelfouten in de door hen gecreëerde (formele) schriftelijke uitingen (bord,<br />

verslagen, lesvoorbereidingen, eindwerk…).<br />

interpunctie<br />

• De studenten zijn in staat om de meest courante leestekens correct te gebruiken.<br />

Standaardnederlands<br />

• De studenten weten welke woorden/uitdrukkingen standaardtaal zijn en welke tussentaal of dialect. Ook kunnen ze in<br />

bepaalde formele situaties (bv. het lesgeven) het standaardtaalregister correct toepassen.<br />

• De studenten worden geconfronteerd met typische problemen (langs i.p.v. naast, noemen i.p.v. heten, dan i.p.v. als…)<br />

en leren deze in bepaalde formele communicatieve situaties te ontwijken.<br />

taalverrijking<br />

• De toekomstige leerkrachten bezitten een gamma aan correcte woorden en uitdrukkingen, die ze kunnen aanwenden in<br />

zowel receptieve (het beluisteren van een docent, het leren van een cursus, het lezen van de krant) als productieve<br />

situaties (degelijke teksten schrijven, als stagiair of afgestudeerde leerkracht praten met collega’s en leerlingen…).<br />

• De studenten weten hoe ze onbekende woorden zélf kunnen afleiden zodat deze op een persoonlijk beredeneerde manier<br />

bekend worden.<br />

BAVA ICT 1<br />

(3.1; 3.2)<br />

De studenten hebben de basisvaardigheden ICT verworven die verwacht worden van een toekomstige leerkracht<br />

secundair onderwijs: tekstverwerking, presentaties maken, efficiënt gebruik van internet en e-mail en gebruik van het<br />

besturingssysteem Windows XP.<br />

De studenten kunnen een tekstverwerkingsprogramma efficiënt gebruiken in het kader van hun opleiding tot<br />

leerkracht. De studenten kunnen een presentatie aanmaken in het kader van hun opleiding.<br />

De studenten kunnen efficiënt gebruik maken van internet en e-mail in het kader van hun opleiding.<br />

De studenten kunnen een mappenstructuur aanmaken en bestanden opslaan op de gewenste schijf en in<br />

gewenste map. De studenten kunnen inspelen op nieuwe Web 2.0 toepassingen: RSS-feeds, blogs, google Docs,<br />

netvibes en anderen.<br />

Omschrijving Doelstellingen<br />

Delen van het<br />

opleidingsonderdeel:<br />

BAVA ICT 1<br />

Specifieke doelstellingen staan per onderdeel omschreven op Toledo -> Community Bava ICT --><br />

Documenten. Deze doelstellingen omvatten verschillende basisdoelstelling van 3 belangrijke onderdelen:<br />

--> tekstverwerking<br />

--> elektronische presenteren<br />

--> werken met internet en e-mail<br />

Omschrijving Inhoud<br />

Delen van het<br />

opleidingsonderdeel:<br />

BAVA Taal 1<br />

uitspraak<br />

- zuivere klanken<br />

- heldere articulatie<br />

- goede stemhygiëne<br />

- levendige stemtechnische expressie<br />

spelling<br />

- spelling 2005 (basisregels)<br />

- onthoudwoorden<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 88


interpunctie<br />

- correct gebruik leestekens<br />

Standaardnederlands<br />

- onderscheid tussen registers: dialect, tussentaal en standaardtaal<br />

- taalonzuiverheden: congruentiefouten, contaminaties, foutieve samentrekking, pleonasme, tautologie, fouten in de<br />

werkwoordelijke eindgroep, ...<br />

taalverrijking<br />

- lijst 'volwassen' woordjes<br />

- spreekwoorden<br />

- woordafleidingsstrategieën<br />

BAVA ICT 1<br />

Tekstverwerking:<br />

De studenten kunnen een tekstverwerkingsprogramma efficiënt gebruiken in het kader van hun opleiding tot leerkracht.<br />

Deze basis is nodig om lesvoorbereidingen, toetsen en andere administratie correct en efficiënt uit te voeren.<br />

Elektronisch presenteren:<br />

De studenten kunnen een presentatie aanmaken in het kader van hun opleiding. Elektronisch presenteren in de klas kan<br />

een grote didactische meerwaarde hebben.<br />

Internet en e-mail:<br />

De studenten kunnen efficiënt gebruik maken van internet en e-mail in het kader van hun opleiding. Het internet, een<br />

bron van informatie, net zoals e-mail, een noodzaak voor communicatie zijn ook beide onmisbaar in het werkveld.<br />

Windows:<br />

De studenten kunnen efficiënt gebruik maken van de basisfuncties van het besturingssysteem Windows XP.<br />

Ze kunnen een mappenstructuur opbouwen met behulp van de Windows Verkenner en de nodige bestanden er in<br />

plaatsen. Tevens hebben zij inzicht in de werking en de functie van het schoolnetwerk.<br />

WEB 2.0:<br />

De studenten moeten inzicht verwerven in verschillende internettools om efficiënt in klasverband groepswerken en<br />

individuele opdrachten te kunnen organiseren.<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Delen van het<br />

opleidingsonderdeel:<br />

BAVA Taal 1<br />

DE TAALDOKTER<br />

De taaldokter is altijd voor alle taalproblemen beschikbaar, maar geeft in week 4 van een cyclus voorrang aan problemen die<br />

met de taaltoets van die cyclus samenhangen.<br />

Een bezoek aan de taaldokter is verplicht voor studenten die de ‘ondercesuur’ niet halen.<br />

Aangezien de taaldokter vertrekt van de negaposikaart van de student is het uiterst belangrijk dat elke student het invullen<br />

van zijn negaposikaart heel serieus neemt.<br />

Een taaldokter begeleidt studenten individueel of in heel kleine groepjes.<br />

De extra opdrachten die een taaldokter opgeeft, moeten uiteraard uitgevoerd worden. De studenten bewijzen<br />

hun extra inspanningen steeds via het e-portfolio.<br />

MONITORATEN<br />

Het monitoraat staat voor iedereen open en gaat dieper in op problemen die in de grote groep<br />

leven. Het monitoraat is verplicht voor studenten die de cesuur van de formatieve toets niet<br />

halen.<br />

E-PORTFOLIO<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 89


Het e-portfolio is voor elke student - net als de monitoraten en de taaldokters - een hulpmiddel om zijn taalvaardigheden aan<br />

te scherpen. Enerzijds wordt alles binnen 'BAVA Taal 1' via het e-portfolio gedocumenteerd (o.a. negaposikaarten,<br />

opdrachten van de taaldokter,...), anderzijds wordt er bij elke module ook een ondersteunende opdracht gegeven om de<br />

leerstof nog beter onder de knie te krijgen.<br />

DE OPPERTAALDOKTER<br />

De oppertaaldokter coördineert de taaldokterwerking.<br />

Late instromers maken zelf een afspraak met de oppertaaldokter om hun persoonlijk taaltraject te plannen.<br />

BAVA ICT 1<br />

Monitoraten: 2 per semester<br />

Forum in de electronische leeromgeving Toledo<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BAVA Taal 1<br />

ALGEMEEN<br />

EVALUATIEPROFIEL<br />

FORMATIEVE TOETSEN<br />

Formatieve toetsen zijn enkel richtingaangevend en remediërend van aard. Ze hebben dus totaal geen invloed op het<br />

uiteindelijke rapportcijfer. Dankzij deze toetsen kan een student wel zijn eigen talige vorderingen naar waarde schatten (op<br />

voorwaarde dat een student er eerlijk gebruik van maakt natuurlijk).<br />

SUMMATIEVE TOETSEN [MONDELING (VOOR)EXAMEN & SCHRIFTELIJK EXAMEN]<br />

Het eigenlijke assessment gebeurt op basis van de summatieve toetsen. Hierbij hanteren we voor alle modules een pass/<br />

no pass op basis van de vastgelegde cesuur (zie verder: TOELICHTING EIGENLIJK ASSESSMENT).<br />

Het uiteindelijke rapportcijfer wordt gebaseerd op het aantal passes voor de<br />

modules. Een student scoort:<br />

- 18/20, indien er sprake is van 6 x een pass + alle onderdelen van het schriftelijk examen > of = 90%<br />

- 16/20, indien er sprake is van 6 x een pass<br />

- 12/20, indien er sprake is van 5 x een pass<br />

- 10/20, indien er sprake is van 4 x een pass<br />

- 7/20, indien er sprake is van 3 x een pass<br />

- 4/20, indien er sprake is van 2 x een pass<br />

- 1/20, indien er sprake is van 1 x een pass<br />

- 0/20, indien er sprake is van 0 x een pass<br />

LET OP<br />

Behaalt een student minder dan 40% voor één module, dan kan hij maximum 7/20 scoren voor het opleidingsonderdeel 'BAVA<br />

Taal<br />

1'. Door elke bijkomende module waarvoor een student de vastgelegde cesuur (zie verder:<br />

TOELICHTING EIGENLIJK ASSESSMENT) niet haalt, verandert de score in dat geval<br />

achtereenvolgens in:<br />

- 4/20 (1 bijomende module waarvoor een student de vastgelegde cesuur niet haalt)<br />

- 1/20 (2 bijkomende modules waarvoor een student de vastgelegde cesuur niet haalt)<br />

- 0/20 (3 bijkomende modules waarvoor een student de vastgelegde cesuur niet haalt).<br />

Als een student voor 2 modules of meer minder dan 40% scoort, dan scoort hij automatisch 0/20 voor het opleidingsonderdeel<br />

‘BAVA Taal 1’.<br />

TOELICHTING EIGENLIJK<br />

ASSESSMENT MONDELING EXAMEN<br />

(EXAMENPERIODE 1)<br />

1) Standaardnederlands<br />

Vanaf 5 inbreuken op de standaardtaal is er sprake van een no pass.<br />

Vanaf 8 inbreuken op de standaardtaal is er sprake van een no pass < 40%.<br />

2) uitspraak<br />

Volgende elementen leiden tot een no pass:<br />

- chronische binnensmondse articulatie die duidelijke communicatie in de weg staat (< 40%)<br />

- 1 dominante remedieerbare dialectische/ platte klank (vb. palatale 's', foutieve deletie van de eindconsonant, velaire<br />

a-klank, diftongering...)<br />

- 3 verschillende remedieerbare dialectische/ platte klanken<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 90


De uitspraakonzuiverheden die te wijten zijn aan functiebeperkingen (bouw van het gebit, kaakstructuur...) worden<br />

getolereerd, indien ze een zuivere articulatie niet in de weg staan. Een student moet met andere woorden duidelijk<br />

verstaanbaar zijn. Meer uitleg hierover vind je in de modulemap (Toledo).<br />

SCHRIFTELIJK EXAMEN (EXAMENPERIODE 1)<br />

1) spelling<br />

< 75% = no pass<br />

2) Standaardnederlands<br />

< 60% = no pass<br />

3) interpunctie<br />

< 60% = no pass<br />

4) taalverrijking<br />

< 70% = no pass<br />

AANVULLENDE TOELICHTING SEPTEMBER (TWEEDE<br />

EXAMENKANS) Alle bovenstaande afspraken blijven behouden.<br />

BAVA ICT 1<br />

Het examen vindt voor de student plaats in één van de computerlokalen R3.07 - R3.15 - R3.16. Tevens worden de individuele<br />

opdrachten gepubliceerd op Toledo. De juiste inleveringsdata zullen kenbaar gemaakt worden via Toledo. De student kiest<br />

zelf, in functie van andere agendapunten, een geschikt examenmoment uit één van de voorgestelde data die worden<br />

aangereikt via Toledo.<br />

Dit zullen, naar gelang het aantal ingeschreven studenten, een achttal momenten zijn, verspreid over 4 donderdagen in het<br />

tweede semester.<br />

Het evalueren bestaat uit 2 delen: de jaaropdracht en het examen<br />

1. De jaaropdracht bestaat uit 4 onderdelen. Men moet minstens 10 op 20 behalen op elk van deze 4 onderdelen om te<br />

kunnen slagen voor de jaaropdracht<br />

2. Het examen bestaat uit 2 onderdelen die samen geëvalueerd zullen worden.<br />

Men moet op zowel de jaaropdracht als op het examen een voldoende behalen om in het geheel te kunnen<br />

slagen. De weginstabel is raadpleegbaar via Toledo.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BAVA ICT 1<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Praktijkexamen 40,00<br />

Juni Productevaluatie 60,00<br />

Tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Praktijkexamen 100,00<br />

Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule)<br />

Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing.<br />

BAVA Taal 1 - BAVA Taal 1 (4650/718/1112/349/04)<br />

Studieomvang: 3.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 3,00<br />

Totale studietijd: 75,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Swerts Jan, Vandervelden Reinoud<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 91


ProgrammaonderdeelID: BAVH 1:BAVA Taal 1 - BAVH 1: BAVA Taal 1<br />

Dit deel van opleidingsonderdeel 'Basisvaardigheden 1' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'.<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

° Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Basisvaardigheden 1', moet<br />

dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docent(en) zijn nog niet (allemaal) gekend.<br />

Docenten: Driessen Nele, Huyghe Veerle, Monten Kurt, Swerts Jan, Vandervelden Reinoud<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

BAVA Taal 1<br />

Het opleidingsonderdeel 'BAVA Taal 1' beschikt over een grondig uitgewerkte Toledocursus.<br />

Algemene informatie over het opleidingsonderdeel vinden de studenten binnen deze Toledocursus onder Cursusinformatie.<br />

Voor elke module [uitspraak, spelling, interpunctie, Standaardnederlands (met het oog op pass/ no pass opgedeeld in een<br />

mondeling<br />

en een schriftelijk luik) & taalverrijking] binnen het opleidingsonderdeel 'BAVA Taal 1' wordt er via Toledo onder<br />

Cursusdocumenten een modulemap ter beschikking gesteld. Deze modulemap bevat zowel de theorie als het (interactieve)<br />

oefenmateriaal. De theorie kan steeds afgedrukt worden.<br />

Het formatieve toetsmateriaal wordt via Toledo onder Opdrachten aangeboden.<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

BAVA Taal 1<br />

Indien van toepassing, vind je in de Toledocursus binnen een moduleboek een lijst met aanbevolen, relevante studiematerialen.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

BAVA Taal 1<br />

Het opleidingsonderdeel 'BAVA Taal 1' start met een kennismaking en vaktoelichting (les 1).<br />

Alvorens een student dan effectief aan het opleidingsonderdeel 'Basisvaardigheden Taal 1 (BAVA Taal 1)' kan beginnen,<br />

wordt zijn talige begincompetentie via een instaptoets gemeten. Meer uitleg hierover: zie Begincompetenties.<br />

Het opleidingsonderdeel 'BAVA Taal 1' bestaat uit 5 modules:<br />

1) uitspraak<br />

2) spelling<br />

3) interpunctie<br />

4) Standaardnederlands (met het oog op pass/ no pass opgedeeld in een mondeling en een schriftelijk luik)<br />

5) taalverrijking<br />

Elk van de 5 bovenstaande modules bestrijkt +/- 4 lesweken.<br />

De concrete planning van het opleidingsonderdeel 'Basisvaardigheden Taal 1 (BAVA Taal 1)' wordt via Toledo onder<br />

Cursusinformatie<br />

ter beschikking gesteld. Grosso modo wordt er volgens volgend schema<br />

gewerkt: WEEK 1 = INLEIDENDE SESSIE<br />

De inleidende sessie volgt elke student in grote groep.<br />

Tijdens deze inleidende sessie worden duidelijke richtlijnen voor de vervolgweken<br />

gegeven. WEEK 2+3 = OEFENTIJD<br />

Let op: een alternatieve invulling is steeds mogelijk. Als dat zo is, verneemt een student dat tijdens de inleidende sessie van de<br />

desbetreffende module. Indien nodig kan een bavatalector week 2 van een module ook nog gebruiken om de inleidende sessie<br />

verder toe te lichten. In dat geval communiceert de bavatalector dit klaar en duidelijk met zijn studenten.<br />

Tijdens de oefenweken kan elke student zelfstandig oefenen met het digitale, interactieve oefenmateriaal dat via Toledo ter<br />

beschikking gesteld wordt. Uiterlijk de vrijdag van week 3 moet elke student via Toledo een formatieve toets afleggen (cf. de<br />

toelichting tijdens de inleidende sessie van elke<br />

module).<br />

WEEK 4 = MONITORAAT (let op: alternatieve invulling voor module uitspraak)<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 92


Tijdens een monitoraat begeleiden de bavatalectoren hun studenten op basis van gerichte vragen om verheldering. Een<br />

monitoraat is een gunst, geen recht! Bijgevolg moet een student een monitoraat<br />

in zekere zin “verdienen”. Om naar een monitoraat te mogen komen, moet een student:<br />

a) alle oefeningen die bij een module horen (zie hoger) hebben opgelost;<br />

b) de formatieve toets tijdig (zie hoger) hebben opgelost;<br />

c) uiterlijk 72u voor het desbetreffende monitoraat via e-mail gerichte verduidelijkingsvragen met betrekking tot de<br />

moduleleerstof aan de eigen bavatalector bezorgen.<br />

Studenten die niet aan ALLE 3 de bovenstaande voorwaarden (a, b én c) voldoen, zijn niet<br />

welkom in het monitoraat.<br />

Elke student kan in de weken nadat het monitoraat heeft plaatsgevonden (volgens afspraak met de eigen bavatalector) via<br />

Toledo een herkansingstoets afleggen om te weten hoe ver hij intussen staat.<br />

ALTERNATIEVE INVULLING MODULE UITSPRAAK<br />

- week 1 : inleidende sessie uitspraak<br />

- week 2 : individuele screening uitspraak (aanwezigheid verplicht voor iedereen die geroosterd staat)<br />

- week 3 : individuele screening uitspraak (aanwezigheid verplicht voor iedereen die geroosterd staat)<br />

- week 4 : monitoraat uitspraak<br />

Let op: een student is zelf verantwoordelijk voor een correcte opvolging van het uitspraakadvies!<br />

LATERE INSTROMERS<br />

organisatorisch<br />

Latere instromers maken zich zo snel mogelijk via e-mail bij hun eigen bavatalector bekend. Ze geven in deze e-mail duidelijk<br />

aan dat ze een latere instromer zijn en op welke lesdag en in welke groep ze in de toekomst les zullen volgen.<br />

inhoudelijk<br />

Latere instromers nemen zo snel mogelijk de vakinfo zelfstandig door (beschikbaar via Toledo onder Cursusinformatie). Ze<br />

leggen sowieso ook zo snel mogelijk zelfstandig de instaptoetsen af (via Toledo onder Opdrachten). Voor de modules die reeds<br />

afgerond zijn, wordt er geen extra begeleiding voorzien, aangezien het cursusmateriaal zich uitstekend tot zelfstudie leent. Een<br />

latere instromer beent met andere woorden op eigen houtje bij. De opleiding voorziet wel 1 geroosterd inhaalmoment voor de<br />

uitspraakscreenings (tijdens de examenperiode van januari). Als een latere instromer na deze datum instroomt en aan zijn<br />

uitspraak twijfelt, contacteert hij best zelf<br />

een logopedist.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

BAVA Taal 1<br />

Na de opstart maakt elke student via Toledo enkele instaptoetsen (cf. toelichting tijdens les 1).<br />

Aan de hand van deze instaptoetsen zal zowel de student als zijn lector 'BAVA Taal 1' een duidelijk beeld van de talige<br />

begincompetenties van de student in kwestie kunnen vormen. Een door elke student zelf op te stellen negaposikaart<br />

bundelt deze gegevens en dient als fundament voor het verdere taaltraject van elke student (1 exemplaar voor de student;<br />

1 exemplaar voor de bavatalector, volgens afspraak met de eigen bavatalector).<br />

We organiseren instaptoetsen voor:<br />

- spelling<br />

- interpunctie<br />

- Standaardnederlands<br />

- taalverrijking<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

BAVA Taal 1<br />

(1.11; 3.1; 3.2)<br />

uitspraak<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 93


• De studenten kunnen op een verstaanbare manier spreken (=articulatie).<br />

• De studenten kunnen een uitspraak hanteren die voldoet aan de norm.<br />

• De studenten leren spreken op een manier die stembandvriendelijk is, zodat de gezondheid en het optimaal functioneren van<br />

iedere leerkrachts onmisbare werkinstrument gegarandeerd kan worden.<br />

spelling<br />

• De studenten maken geen spelfouten in de door hen gecreëerde (formele) schriftelijke uitingen (bord, verslagen,<br />

lesvoorbereidingen, eindwerk…).<br />

interpunctie<br />

• De studenten zijn in staat om de meest courante leestekens correct te gebruiken.<br />

Standaardnederlands<br />

• De studenten weten welke woorden/uitdrukkingen standaardtaal zijn en welke tussentaal of dialect. Ook kunnen ze in<br />

bepaalde formele situaties (bv. het lesgeven) het standaardtaalregister correct toepassen.<br />

• De studenten worden geconfronteerd met typische problemen (langs i.p.v. naast, noemen i.p.v. heten, dan i.p.v. als…) en<br />

leren deze in bepaalde formele communicatieve situaties te ontwijken.<br />

taalverrijking<br />

• De toekomstige leerkrachten bezitten een gamma aan correcte woorden en uitdrukkingen, die ze kunnen aanwenden in<br />

zowel receptieve (het beluisteren van een docent, het leren van een cursus, het lezen van de krant) als productieve<br />

situaties (degelijke teksten schrijven, als stagiair of afgestudeerde leerkracht praten met collega’s en leerlingen…).<br />

• De studenten weten hoe ze onbekende woorden zélf kunnen afleiden zodat deze op een persoonlijk beredeneerde manier<br />

bekend<br />

worden.<br />

Omschrijving Doelstellingen<br />

Omschrijving Inhoud<br />

BAVA Taal 1<br />

uitspraak<br />

- zuivere klanken<br />

- heldere articulatie<br />

- goede stemhygiëne<br />

- levendige stemtechnische expressie<br />

spelling<br />

- spelling 2005 (basisregels)<br />

- onthoudwoorden<br />

interpunctie<br />

- correct gebruik leestekens<br />

Standaardnederlands<br />

- onderscheid tussen registers: dialect, tussentaal en standaardtaal<br />

- taalonzuiverheden: congruentiefouten, contaminaties, foutieve samentrekking, pleonasme, tautologie, fouten in de<br />

werkwoordelijke eindgroep, ...<br />

taalverrijking<br />

- lijst 'volwassen' woordjes<br />

- spreekwoorden<br />

- woordafleidingsstrategieën<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

BAVA Taal 1<br />

DE TAALDOKTER<br />

De taaldokter is altijd voor alle taalproblemen beschikbaar, maar geeft in week 4 van een cyclus voorrang aan problemen die<br />

met de taaltoets van die cyclus samenhangen.<br />

Een bezoek aan de taaldokter is verplicht voor studenten die de ‘ondercesuur’ niet halen.<br />

Aangezien de taaldokter vertrekt van de negaposikaart van de student is het uiterst belangrijk dat elke student het invullen<br />

van zijn negaposikaart heel serieus neemt.<br />

Een taaldokter begeleidt studenten individueel of in heel kleine groepjes.<br />

De extra opdrachten die een taaldokter opgeeft, moeten uiteraard uitgevoerd worden. De studenten bewijzen hun extra<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 94


inspanningen steeds via het e-portfolio.<br />

MONITORATEN<br />

Het monitoraat staat voor iedereen open en gaat dieper in op problemen die in de grote groep<br />

leven. Het monitoraat is verplicht voor studenten die de cesuur van de formatieve toets niet<br />

halen.<br />

E-PORTFOLIO<br />

Het e-portfolio is voor elke student - net als de monitoraten en de taaldokters - een hulpmiddel om zijn taalvaardigheden aan te<br />

scherpen. Enerzijds wordt alles binnen 'BAVA Taal 1' via het e-portfolio gedocumenteerd (o.a. negaposikaarten, opdrachten<br />

van de taaldokter,...), anderzijds wordt er bij elke module ook een ondersteunende opdracht gegeven om de leerstof nog beter<br />

onder de knie te krijgen.<br />

DE OPPERTAALDOKTER<br />

De oppertaaldokter coördineert de taaldokterwerking.<br />

Late instromers maken zelf een afspraak met de oppertaaldokter om hun persoonlijk taaltraject te plannen.<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

BAVA Taal 1<br />

ALGEMEEN<br />

EVALUATIEPROFIEL<br />

FORMATIEVE TOETSEN<br />

Formatieve toetsen zijn enkel richtingaangevend en remediërend van aard. Ze hebben dus totaal geen invloed op het<br />

uiteindelijke rapportcijfer. Dankzij deze toetsen kan een student wel zijn eigen talige vorderingen naar waarde schatten (op<br />

voorwaarde dat een student er eerlijk gebruik van maakt natuurlijk).<br />

SUMMATIEVE TOETSEN [MONDELING (VOOR)EXAMEN & SCHRIFTELIJK EXAMEN]<br />

Het eigenlijke assessment gebeurt op basis van de summatieve toetsen. Hierbij hanteren we voor alle modules een pass/ no<br />

pass op basis van de vastgelegde cesuur (zie verder: TOELICHTING EIGENLIJK ASSESSMENT).<br />

Het uiteindelijke rapportcijfer wordt gebaseerd op het aantal passes voor de<br />

modules. Een student scoort:<br />

- 18/20, indien er sprake is van 6 x een pass + alle onderdelen van het schriftelijk examen > of = 90%<br />

- 16/20, indien er sprake is van 6 x een pass<br />

- 12/20, indien er sprake is van 5 x een pass<br />

- 10/20, indien er sprake is van 4 x een pass<br />

- 7/20, indien er sprake is van 3 x een pass<br />

- 4/20, indien er sprake is van 2 x een pass<br />

- 1/20, indien er sprake is van 1 x een pass<br />

- 0/20, indien er sprake is van 0 x een pass<br />

LET OP<br />

Behaalt een student minder dan 40% voor één module, dan kan hij maximum 7/20 scoren voor het opleidingsonderdeel 'BAVA<br />

Taal 1'. Door elke bijkomende module waarvoor een student de vastgelegde cesuur (zie verder: TOELICHTING EIGENLIJK<br />

ASSESSMENT) niet haalt, verandert de score in dat geval achtereenvolgens in:<br />

- 4/20 (1 bijomende module waarvoor een student de vastgelegde cesuur niet haalt)<br />

- 1/20 (2 bijkomende modules waarvoor een student de vastgelegde cesuur niet haalt)<br />

- 0/20 (3 bijkomende modules waarvoor een student de vastgelegde cesuur niet haalt).<br />

Als een student voor 2 modules of meer minder dan 40% scoort, dan scoort hij automatisch 0/20 voor het opleidingsonderdeel<br />

‘BAVA Taal 1’.<br />

TOELICHTING EIGENLIJK<br />

ASSESSMENT MONDELING EXAMEN<br />

(EXAMENPERIODE 1)<br />

1) Standaardnederlands<br />

Vanaf 5 inbreuken op de standaardtaal is er sprake van een no pass.<br />

Vanaf 8 inbreuken op de standaardtaal is er sprake van een no pass < 40%.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 95


2) uitspraak<br />

Volgende elementen leiden tot een no pass:<br />

- chronische binnensmondse articulatie die duidelijke communicatie in de weg staat (< 40%)<br />

- 1 dominante remedieerbare dialectische/ platte klank (vb. palatale 's', foutieve deletie van de eindconsonant, velaire<br />

a-klank, diftongering...)<br />

- 3 verschillende remedieerbare dialectische/ platte<br />

klanken<br />

De uitspraakonzuiverheden die te wijten zijn aan functiebeperkingen (bouw van het gebit, kaakstructuur...) worden getolereerd,<br />

indien ze een zuivere articulatie niet in de weg staan. Een student moet met andere woorden duidelijk verstaanbaar zijn. Meer<br />

uitleg hierover vind je in de modulemap (Toledo).<br />

SCHRIFTELIJK EXAMEN<br />

(EXAMENPERIODE 1)<br />

1) spelling<br />

< 75% = no pass<br />

2) Standaardnederlands<br />

< 60% = no pass<br />

3) interpunctie<br />

< 60% = no pass<br />

4) taalverrijking<br />

< 70% = no pass<br />

AANVULLENDE TOELICHTING SEPTEMBER (TWEEDE<br />

EXAMENKANS) Alle bovenstaande afspraken blijven behouden.<br />

BAVA ICT 1 - BAVA ICT 1 (4651/718/1112/349/53)<br />

Studieomvang: 2.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 2,00<br />

Totale studietijd: 50,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Palmaers Dries, Parthoens Bruno<br />

ProgrammaonderdeelID: BAVH 1:BAVA ICT 1 - BAVH 1: BAVA ICT 1<br />

Dit deel van opleidingsonderdeel 'Basisvaardigheden 1' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'.<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

° Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Basisvaardigheden 1', moet<br />

dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Palmaers Dries, Parthoens Bruno<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

BAVA ICT 1<br />

Het studiemateriaal wordt aangereikt via Toledo en via één verplichte<br />

introductienamiddag. Data introductienamiddagen: 6 en 13 oktober 2011.<br />

Datum introductienamiddag voor late instromers: 16 februari 2012.<br />

Inschrijven voor deze namiddagen kan via de inschrijfmodule van<br />

Toledo.<br />

Het cursusmateriaal kan worden gedownload, afgedrukt of gewoon online worden bestudeerd.<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

BAVA ICT 1<br />

Alle mogelijkheden zijn aan te bevelen.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 96


Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

BAVA ICT 1<br />

Het onderdeel Basisvaardigheden ICT bestaat uit twee delen waarbij ze enerzijds zelfstandig opdrachten uitwerken en op<br />

de afgesproken data inleveren (zie Toledo). Anderzijds dienen studenten zich in te schrijven voor een examenmoment via<br />

de online inschrijfmodule van Toledo. Hierbij zijn ook verschillende keuzedata mogelijk:<br />

8 maart, 19 april, 26 april en 24 mei 2012.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (50,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

BAVA ICT 1<br />

We trachten voor iedere student (toekomstig leerkracht) een basis te vormen van ICT die noodzakelijk is voor de<br />

minimumvereisten in verband met didactische hulp en organisatiemiddelen.<br />

Er dienen geen begincompetenties verworven te zijn om deze cursus te kunnen aanvatten.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

BAVA ICT 1<br />

(3.1; 3.2)<br />

De studenten hebben de basisvaardigheden ICT verworven die verwacht worden van een toekomstige leerkracht secundair<br />

onderwijs:<br />

tekstverwerking, presentaties maken, efficiënt gebruik van internet en e-mail en gebruik van het besturingssysteem<br />

Windows XP. De studenten kunnen een tekstverwerkingsprogramma efficiënt gebruiken in het kader van hun opleiding tot<br />

leerkracht.<br />

De studenten kunnen een presentatie aanmaken in het kader van hun opleiding.<br />

De studenten kunnen efficiënt gebruik maken van internet en e-mail in het kader van hun opleiding.<br />

De studenten kunnen een mappenstructuur aanmaken en bestanden opslaan op de gewenste schijf en in<br />

gewenste map. De studenten kunnen inspelen op nieuwe Web 2.0 toepassingen: RSS-feeds, blogs, google Docs,<br />

netvibes en anderen.<br />

Omschrijving Doelstellingen<br />

BAVA ICT 1<br />

Specifieke doelstellingen staan per onderdeel omschreven op Toledo -> Community Bava ICT --><br />

Documenten. Deze doelstellingen omvatten verschillende basisdoelstelling van 3 belangrijke onderdelen:<br />

--> tekstverwerking<br />

--> elektronische presenteren<br />

--> werken met internet en e-mail<br />

Omschrijving Inhoud<br />

BAVA ICT 1<br />

Tekstverwerking:<br />

De studenten kunnen een tekstverwerkingsprogramma efficiënt gebruiken in het kader van hun opleiding tot leerkracht. Deze<br />

basis is nodig om lesvoorbereidingen, toetsen en andere administratie correct en efficiënt uit te voeren.<br />

Elektronisch presenteren:<br />

De studenten kunnen een presentatie aanmaken in het kader van hun opleiding. Elektronisch presenteren in de klas kan<br />

een grote didactische meerwaarde hebben.<br />

Internet en e-mail:<br />

De studenten kunnen efficiënt gebruik maken van internet en e-mail in het kader van hun opleiding. Het internet, een<br />

bron van informatie, net zoals e-mail, een noodzaak voor communicatie zijn ook beide onmisbaar in het werkveld.<br />

Windows:<br />

De studenten kunnen efficiënt gebruik maken van de basisfuncties van het besturingssysteem Windows XP.<br />

Ze kunnen een mappenstructuur opbouwen met behulp van de Windows Verkenner en de nodige bestanden er in<br />

plaatsen. Tevens hebben zij inzicht in de werking en de functie van het schoolnetwerk.<br />

WEB 2.0:<br />

De studenten moeten inzicht verwerven in verschillende internettools om efficiënt in klasverband groepswerken en<br />

individuele opdrachten te kunnen organiseren.<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

BAVA ICT 1<br />

Monitoraten: 2 per semester<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 97


Forum in de electronische leeromgeving Toledo<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

BAVA ICT 1<br />

Het examen vindt voor de student plaats in één van de computerlokalen R3.07 - R3.15 - R3.16. Tevens worden de individuele<br />

opdrachten gepubliceerd op Toledo. De juiste inleveringsdata zullen kenbaar gemaakt worden via Toledo. De student kiest<br />

zelf, in functie van andere agendapunten, een geschikt examenmoment uit één van de voorgestelde data die worden<br />

aangereikt via Toledo. Dit zullen, naar gelang het aantal ingeschreven studenten, een achttal momenten zijn, verspreid over 4<br />

donderdagen in het tweede semester.<br />

Het evalueren bestaat uit 2 delen: de jaaropdracht en het examen<br />

1. De jaaropdracht bestaat uit 4 onderdelen. Men moet minstens 10 op 20 behalen op elk van deze 4 onderdelen om te kunnen<br />

slagen voor de jaaropdracht<br />

2. Het examen bestaat uit 2 onderdelen die samen geëvalueerd zullen worden.<br />

Men moet op zowel de jaaropdracht als op het examen een voldoende behalen om in het geheel te kunnen<br />

slagen. De weginstabel is raadpleegbaar via Toledo.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Praktijkexamen 40,00<br />

Juni Productevaluatie 60,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Praktijkexamen 100,00<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 98


BR th 1-1 - BR Theorie 1-1 (4515/718/1112/1/09)<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Bewegingsrecreatie<br />

Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 3,00<br />

Totale studietijd: 75,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Delen Stefan<br />

ProgrammaonderdeelID: BR th 1-1 - BR Theorie 1-1<br />

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel<br />

getal) . Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk.<br />

Docenten: Delen Stefan, Ketelslegers Mieke<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

BR Theorie 1-1<br />

Cursus Theorie Br 1-1 in eigen beheer via cursusdienst <strong>KHLim</strong>-Ark.<br />

Mogelijkheid tot invoegen van actuele vakgerelateerde artikels via<br />

docent.<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

BR Theorie 1-1<br />

Gehanteerde werkvormen:<br />

- hoorcolleges met interactieve werkvormen<br />

- gebruik van ondersteunende publicaties uit bronmateriaal met betrekking tot sportbeoefening en outdooractiviteiten<br />

- individueel zelfstandig werk: portfolio uitwerken met verdieping in actuele vakgerelateerde bronmaterialen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

BR Theorie 1-1<br />

De student toont een oprechte en algemene interesse in het ruime begrip "sport" en recreatieve sportbeoefening als<br />

vrijetijdsbesteding.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

BR Theorie 1-1<br />

Kennis<br />

(3.1; 3.2)<br />

- De student als bewegingsrecreatieleider. De bewegingsrecreatieleider als begeesterend<br />

lesgever/begeleider<br />

- Inzicht verwerven in de achtergronden van de studierichting bewegingsrecreatie: de bewegingsrecreatie als cultureel<br />

maatschappelijk verschijnsel, de persoonskenmerken van de bewegingsrecreatieleider, de bewegingsrecreatie als zinvolle<br />

vrijetijdsbesteding (waarden en normen) - Organiseren van outdooractiviteiten met respect voor de natuur (4.2)<br />

- Kritisch reflecteren over vraagstukken van<br />

bewegingsrecreatie (5.3)<br />

Vaardigheden (3.1; 3.2)<br />

- Verwerven van de nodige opzoekingsvaardigheden<br />

- Via kranten en tijdschriften zich op de hoogte houden van wat er leeft over de bewegingsrecreatie in onze samenleving (10.1)<br />

- Verwerven van vaardigheden om te rapporteren over bewegingsrecreatie en een persoonlijke mening leren goed te<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 99


argumenteren<br />

- Op het internet speelzones kunnen opzoeken voor buitensporten<br />

Attitudes<br />

- De nodige interesse opwekken voor sport en recreatief bewegen als zinrijke vrijetijdsbesteding in onze samenleving<br />

- Liefde en respect voor de natuur tonen bij het werken met outdooractiviteiten<br />

- Een mening durven uiten gebaseerd op de actuele inzichten<br />

- Blijk geven van een kritische persoonlijke verwerking van het portfolio (5.3)<br />

- Zich de discipline opleggen om regelmatig de reeds geziene leerstof door te nemen.<br />

Omschrijving Doelstellingen<br />

Omschrijving Inhoud<br />

BR Theorie 1-1<br />

- Wat is bewegingsrecreatie?<br />

- Bewegingsrecreatie als zinvolle vrijetijdsbesteding<br />

- Opvoeding tot zinrijke vrijetijdsbesteding<br />

- Het Sport-voor-allen-handvest<br />

- Inzicht in natuurbeheer en natuurbehoud, waardenverduidelijking<br />

Mogelijk aangevuld met actuele thema's met betrekking tot het vakdomein.<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

BR Theorie 1-1<br />

Evaluatievorm en –criteria:<br />

- Begeleid zelfstandig werk (25%)<br />

- Schriftelijk examen (75%)<br />

Herexamen:<br />

- Schriftelijk examen (100%)<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Januari Schriftelijk examen 75,00<br />

Januari Productevaluatie 25,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Schriftelijk examen 100,00<br />

Omschrijving Volgtijdelijkheid (tekst)<br />

Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) voor dit opleidingsonderdeel d.w.z. dat de student het creditbewijs moet<br />

behaald hebben om een hierop aansluitend opleidingsonderdeel in een volgend academiejaar te mogen volgen.<br />

BR th 1-2 - BR Theorie 1-2<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Bewegingsrecreatie<br />

Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 4,00<br />

Totale studietijd: 100,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2012 (Semester 2)<br />

xOLOD-beheerder(s): Willems Kenny<br />

ProgrammaonderdeelID: BR th 1-2 - BR Theorie 1-2<br />

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal) .<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 100


Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens<br />

Niveau: Inleidend<br />

Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk.<br />

Docenten: Ketelslegers Mieke, Willems Kenny<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

BR Theorie 1-2<br />

Cursussen organisatie van de sport en br 1-2<br />

Cursus deel 1: operationeel draaiboek en veiligheidsdraaiboek<br />

Cursus deel 2: organisatievormen<br />

Informatie en documenten die op Toledo beschikbaar zijn<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

BR Theorie 1-2<br />

Gehanteerde werkvormen:<br />

Hoorcolleges met interactieve<br />

werkvormen. Oplossen van individuele<br />

en groepsopdrachten. Begeleid<br />

zelfstandig werk<br />

Gedetailleerde informatie wordt gegeven tijdens de les en op toledo.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

BR Theorie 1-2<br />

Competenties verworven in theorie br 1-1.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

BR Theorie 1-2<br />

Het projectmatig werken van het ontwerpen van een sportevenement beschrijven, analyseren, beargumenteren en toepassen.<br />

(3.1;3.2)<br />

De student:<br />

- integreert de principes van projectmatig werken in de draaiboeken.<br />

- doorloopt de verschillende fasen zoals voorgeschreven in het operationeel draaiboek<br />

- toont aan dat hij een evenement op een veilige manier kan organiseren en vertaalt dit naar een veiligheidsdraaiboek<br />

conform de<br />

richtlijnen van het Koninklijk Besluit (4.2)<br />

- toont aan dat hij inzicht heeft in de verschillende organisatievormen.<br />

- past de organisatievormen aan indien de situatie daarom vraagt.<br />

- toont aan dat hij kritisch is ingesteld.<br />

- werkt op een constructieve manier aan eenzelfde taak samen.<br />

Omschrijving Doelstellingen<br />

Omschrijving Inhoud<br />

BR Theorie 1-2<br />

Deel 1: Organiseren van een evenement/spelnamiddag.<br />

Een operationeel draaiboek en het veiligheidsdraaiboek leren opstellen.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 101


Deel 2: Organisatievormen in de sport en in de<br />

bewegingsrecreatie. Begeleid zelfstandig werk.<br />

De gedetailleerde informatie zal tijdens de eerste les via toledo worden meegedeeld.<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

BR Theorie 1-2<br />

Begeleid zelfstandig werk (80%): per 2 een fictief evenement opstellen en aan de hand van dit fictief evenement een<br />

operationeel draaiboek en een veiligheidsdraaiboek opstellen. De verschillende fasen worden op verschillende data aan de<br />

docent afgegeven. De afgesproken data worden op Toledo en tijdens de lessen meegedeeld.<br />

Individuele opdracht: (20%)<br />

- reflectie evenement 3 Br<br />

- opstellen affiche<br />

- uitnodiging ontwerpen<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Productevaluatie 100,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Productevaluatie 100,00<br />

Omschrijving Volgtijdelijkheid (tekst)<br />

Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) voor dit opleidingsonderdeel d.w.z. dat de student het creditbewijs moet<br />

behaald hebben om een hierop aansluitend opleidingsonderdeel in een volgend academiejaar te mogen volgen.<br />

BR pr A1 - BR Praktijk A1<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Bewegingsrecreatie<br />

Studieomvang: 4.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 4,00<br />

Totale studietijd: 100,00 uren<br />

Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:<br />

° BR Outdoor 1 (1.00 studiepunten - 1,00 gewicht)<br />

° BR Animatie 1 (1.00 studiepunten - 1,00 gewicht)<br />

° BR Recreatieve sporten 1 (1.00 studiepunten - 1,00 gewicht)<br />

° BR Kinderspelen 1 (1.00 studiepunten - 1,00 gewicht)<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit<br />

opleidingsonderdeel.<br />

xOLOD-beheerder(s): Delen Stefan, Minten Hans<br />

ProgrammaonderdeelID: BR pr A1 - BR Praktijk A1<br />

Berekening score: Tot op een geheel getal<br />

Quotering gebeurt op volgende delen van het opleidingsonderdeel:<br />

Deel van opleidingsonderdeel Quotering<br />

BR Outdoor 1 op 20 (tot op een geheel getal)<br />

BR Animatie 1 op 20 (tot op een geheel getal)<br />

BR Recreatieve sporten 1 op 20 (tot op een geheel getal)<br />

BR Kinderspelen 1 op 20 (tot op een geheel getal)<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 102


Indien het berekende resultaat van dit opleidingsonderdeel minstens 8 zou bedragen,<br />

maar, er op minstens één deel van dit opleidingsonderdeel een resultaat van 4 of minder werd<br />

behaald dan wordt het resultaat van dit opleidingsonderdeel verlaagd tot 7.<br />

Tweede examenkans: ° voor volgende delen is wel een tweede examenkans mogelijk: BR Animatie 1, BR Kinderspelen<br />

1, BR Outdoor 1, BR Recreatieve sporten 1.<br />

° indien in de eerste examenkans niet geslaagd voor dit opleidingsonderdeel, moeten enkel<br />

de niet geslaagde delen ervan herkanst worden.<br />

Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20.<br />

Niveau: Uitdiepend<br />

Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk.<br />

Docenten: Delen Stefan, Delen Stefan, Ketelslegers Mieke, Minten Hans<br />

Talen: Nederlands<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BR Outdoor 1<br />

Informatiefiches waarop alle gegevens (doelstellingen, inhouden, werkvormen, praktische informatie,<br />

evaluatievorm,...) per onderdeel vermeld staan.<br />

BR Animatie 1<br />

Informatiefiches waarop alle gegevens (werkvormen, praktische informatie, doelstellingen, inhouden,<br />

evaluatievorm,...) per onderdeel vermeld staan.<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Informatiefiches waarop alle gegevens (werkvormen, praktische informatie, doelstellingen, inhouden,<br />

evaluatievorm,...) per onderdeel vermeld staan.<br />

Tchoukball: Al de informatie is vrij beschikbaar via de website www.tchoukball-belgium.be (de lector beheert deze website).<br />

Er zijn filmbeelden beschikbaar op http://www.youtube.com/tchoukballbelgium<br />

Minitennis: Cursus van de lector in eigen beheer (<strong>KHLim</strong>) in een elektronische versie en uitsluitend te raadplegen op Toledo<br />

(in de vorm van studieteksten).<br />

BR Kinderspelen 1<br />

Informatiefiches waarop alle gegevens (werkvormen, praktische informatie, doelstellingen, inhouden,<br />

evaluatievorm,...) per onderdeel vermeld staan.<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BR Outdoor 1<br />

Praktijksessies die leerkrachtgestuurd verlopen met instructies, demonstraties, individuele opdrachten en opdrachten in groep.<br />

BR Animatie 1<br />

Gehanteerde werkvormen: In groep en/of individueel bepaalde opdrachten uitvoeren. Praktijksessies die leerkrachtgestuurd<br />

verlopen met instructies, demonstraties, klassikale en individuele remediëring. Zelfstandig werk: Voorbereiden van opdrachten.<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Gehanteerde werkvormen Tchoukball én minitennis: In groep en/of individueel oefenvormen en spelopdrachten<br />

uitvoeren. Praktijksessies die leerkrachtgestuurd verlopen met instructies, demonstraties, klassikale en individuele<br />

remediëring.<br />

Het inoefenen van de geleerde vaardigheden gebeurt op zelfstandige basis.<br />

BR Kinderspelen 1<br />

Gehanteerde werkvormen:<br />

• In groep en/of individueel bepaalde opdrachten uitvoeren.<br />

• Praktijksessies die leerkrachtgestuurd verlopen met instructies, demonstraties, klassikale en individuele<br />

remediëring. Zelfstandig werk:<br />

• bewegingslandschappen: observeren en assisteren bij de opbouw van een bewegingslandschap in een<br />

bewegingsschool en zelf een bewegingslandschap ontwerpen<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 103


Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

BR Praktijk A1<br />

Delen van het<br />

opleidingsonderdeel:<br />

BR Outdoor 1<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (25,00 uren)<br />

BR Animatie 1<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (25,00 uren)<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (25,00 uren)<br />

BR Kinderspelen 1<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (25,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BR Outdoor 1<br />

Er zijn geen specifieke vereisten wat betreft de eigen vaardigheid. De student toont de wil en bereidheid om zijn<br />

grenzen te verleggen.<br />

BR Animatie 1<br />

Er zijn geen specifieke vereisten wat betreft de eigen vaardigheid. De student toont de wil en bereidheid om eigen<br />

grenzen te verleggen en staat open voor expressieve en creatieve activiteiten.<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Tchoukball en minitennis:<br />

Er zijn geen specifieke vereisten wat eigen vaardigheid betreft. De student moet de wil en bereidheid vertonen om eigen<br />

grenzen te verleggen.<br />

BR Kinderspelen 1<br />

De student heeft een grote interesse voor kinderspel.<br />

Er zijn geen specifieke vereisten wat eigen vaardigheid betreft. De student moet de wil en bereidheid vertonen om eigen<br />

grenzen te verleggen.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BR Outdoor<br />

1 (3.1; 3.2)<br />

Hindernisse<br />

nbaan:<br />

De student kan in groep met inzet en betrokkenheid en met zin tot samenwerking hindernissen overwinnen.<br />

Vlottenbouw:<br />

De student kan met behulp van een voorgesteld model met de juiste technieken een veilig vlot<br />

bouwen. De student kan in groep een vlot besturen tijdens een vlottenrace.<br />

Action Parc:<br />

De student kan de verschillende adventureproeven met succes afleggen.<br />

Bij elk onderdeel toont de student onderstaande persoonsgebonden vaardigheden:<br />

De student kan verantwoordelijkheid opnemen over de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen (2.6). Hij kan zich<br />

inleven in probleemsituaties van anderen. Hij kan begrip, respect en geduld opbrengen voor anderen. Hij is bereid tot<br />

overleg en is bereid tot samenwerking bij het uitvoeren van een adventure-opdracht. De student durft zijn eigen grenzen te<br />

verleggen en kan moed opbrengen om de verschillende proeven tot een goed einde te brengen en dit met voldoende<br />

aandacht voor veiligheid.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 104


BR Animatie 1<br />

(3.1; 3.2)<br />

• De student is expressief in houding en spreken. Hij durft loskomen in de groep en kan contact maken met<br />

deelnemers.<br />

• De student kan deelnemers boeien door gebruik te maken van expressieve regio's (lichaamsexpressie/mimiek<br />

en non - verbale communicatie/stemexpressie).<br />

• De student kan animeren.<br />

• De student kan met spelimpulsen omgaan (creatief denken/ spelimpulsen zien en geven).<br />

• De student kan werken met drama-elementen (rol/thema/verhaal/conflict).<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

(3.1; 3.2)<br />

Tchoukball:<br />

De student kent de spelidee en de spelregels van het tchoukballspel. De student beheerst basisvaardigheden om vlot te<br />

kunnen deelnemen aan het spel. De student heeft inzicht in de elementaire tactische elementen in aanval en verdediging en<br />

kan deze tactische elementen toepassen in het spel. Hij kent de aangepaste methodiek om snel en succesvol tot een<br />

dynamisch en uitdagend spelverloop te komen. De student kan een wedstrijd als scheidsrechter begeleiden.<br />

Minitennis:<br />

In een 1 mét 1 situatie kunnen samenspelen, gebruik makend van de volgende technieken: forehand, backhand en volley.<br />

BR Kinderspelen 1<br />

(3.1; 3.2)<br />

De student heeft een bagage aan volgende kinderspelen:<br />

- bosspelen<br />

- coöperatieve spelen<br />

- creatieve kinderspelen<br />

De student kan een uitdagend en veilig bewegingslandschap voor kinderen ontwerpen (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 4.2).<br />

Hij stelt zich steeds betrokken op en vertoont<br />

leergierigheid. Hij komt afspraken na.<br />

Omschrijving Doelstellingen<br />

Omschrijving Inhoud<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BR Outdoor 1<br />

Hindernissenbaan:<br />

- uitvoeren van groepsopdrachten op gevarieerde hindernissenbanen<br />

Action parc:<br />

- uitvoeren van de lage-, hoge- en waterpiste<br />

- afleggen van een mountainbike- en BMX-parcours<br />

- opdoen van ervaringen in de speleobox, klimmuur, brandweerpaal en death-ride<br />

- aanwenden van basis beveilings- en helperstechnieken<br />

Vlottenbouw:<br />

- aanleren van bouwtechnieken en bouwen van een vlot<br />

- deelnemen aan een vlottenrace in groep<br />

BR Animatie 1<br />

Opdrachten waarbij studenten worden uitgenodigd om:<br />

• zich present te stellen/ zichzelf te presenteren/verbaal expressie te zijn /lichaamsexpressie en mimiek te tonen<br />

en non - verbale communicatief te zijn met voldoende stemexpressie<br />

• met spelimpulsen om te gaan (creatief te denken/ spelimpulsen te zien en te geven)<br />

• te werken met drama-elementen (rol/thema/verhaal/conflict)<br />

• een rol op te bouwen vanuit beweging - te werken met verhalen (hoe kan ik een verhaal opbouwen:<br />

beginsituatie, spanningsboog,...)<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Tchoukball:<br />

Voorbereidende kaatsspelopdrachten en kaatsspelvormen. Samenspel gebruik makend van de slagworp, werpen naar het<br />

frame met de slagworp, de sprongworp en de valworp. Opvangen van terugstuitende ballen en aanleren van<br />

verdedigingstechnieken en strategieën. Eenvoudige tactische patroontjes. Spelen met de C- en A- spelregels.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 105


Minitennis:<br />

Technieken: forehand, backhand en volley. Komen tot gecontroleerd samenspel.<br />

BR Kinderspelen 1<br />

Praktijksessies:<br />

• bosspelen<br />

• coöperatieve spelen<br />

• tot bewegingsspelen omgebouwde gezelschapsspelen<br />

• creatieve kinderspelen<br />

Zelfstandig werk:<br />

• assisteren bij het opbouwen en begeleiden van bewegingslandschappen voor kinderen en zelfstandig een eigen<br />

ontwerp maken.<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

Delen van het<br />

opleidingsonderdeel:<br />

BR Outdoor 1<br />

Juni (eerste zittijd):<br />

Hindernissenbaan (20%):<br />

- evaluatie van de inzet, de betrokkenheid, de samenwerking en in mindere mate de eigen vaardigheid bij het uitvoeren<br />

van de hindernissenbaan (voor studenten met hoogtevrees wordt een aanpassing voorzien)<br />

Vlottenbouw (40%):<br />

- evaluatie van de degelijkheid van het gebouwde vlot<br />

- evaluatie van de samenwerking bij de bouw van het vlot en de verplaatsing op het vlot<br />

- uitslag vlottenrace<br />

Action Parc (40%):<br />

- evaluatie van de individuele uitvoering van de adventureproeven. Alle proeven worden afzonderlijk beoordeeld<br />

op een driepuntenschaal en deze score wordt nadien verrekend naar een eindresultaat.<br />

- evaluatie van de inzet, de betrokkenheid, de samenwerking<br />

Opmerking: studenten die de lesactiviteit hindernissenbaan en vlottenbouw hebben<br />

gemist: Action Parc (60%)<br />

Vlotten (40%) vervangopdracht: De student volgt op zelfstandige basis een vlottenactiviteit met verwerkingsopdracht na<br />

goedkeuring van de docent.<br />

September (tweede zittijd):<br />

Action Parc (60%)<br />

Vlotten (40%) vervangopdracht: De student volgt op zelfstandige basis een vlottenactiviteit met verwerkingsopdracht na<br />

goedkeuring van de docent.<br />

Indien een onderdeel van het praktijkexamen niet wordt afgelegd, wordt een NA-score toegediend voor het<br />

volledige opleidingsonderdeel.<br />

BR Animatie 1<br />

Juni (eerste zittijd:)<br />

Produktevaluatie (80%):<br />

De student wordt geëvalueerd op de uitwerking en uitvoering van een sketch met volgende aandachtspunten:<br />

• De student is expressief in houding en spreken. Hij durft loskomen in de groep en kan contact maken met<br />

deelnemers.<br />

• De student kan deelnemers boeien door gebruik te maken van expressieve regio's (lichaamsexpressie/mimiek<br />

en non - verbale communicatie/stemexpressie).<br />

• De student kan animeren<br />

• De student kan met spelimpulsen omgaan (creatief denken/ spelimpulsen zien en geven)<br />

• De student kan werken met drama-elementen (rol/thema/verhaal/conflict)<br />

Permanente evaluatie (20%):<br />

De student wordt geëvalueerd op inzet en betrokkenheid.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 106


September (2de zittijd):<br />

Produktevaluatie (100%)<br />

De student is zelf verantwoordelijk voor het minimum aantal vereiste medestudenten die nodig zijn voor het uitvoeren<br />

van alle examenopdrachten.<br />

Indien een onderdeel van het praktijkexamen niet wordt afgelegd, wordt een NA-score toegediend voor het<br />

volledige opleidingsonderdeel.<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Juni (eerste zittijd):<br />

Tchoukball (50%):<br />

Productevaluatie (80%): evalueren van persoonlijke bedrevenheid door samenspel aan het frame met een slagworp,<br />

spelsituatie 5 tegen 5.<br />

Procesevaluatie (20%): betrokkenheid in het spelverloop en persoonlijke vooruitgang.<br />

Opmerking:<br />

Actieve deelname aan elke les is een voorwaarde om een score toe te kennen voor procesevaluatie voor dit onderdeel.<br />

Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan resulteert dat in een nulscore voor procesevaluatie.<br />

Minitennis (50%):<br />

Productevaluatie (80%) door de uitvoering van de vermelde basistechnieken in een samenspel 1<br />

mét 1. Procesevaluatie (20%): betrokkenheid in het spelverloop en persoonlijke vooruitgang.<br />

September (tweede zittijd):<br />

Tchoukball (50%):<br />

100% productevaluatie<br />

Minitennis (50 %):<br />

100% productevaluatie<br />

De student is zelf verantwoordelijk voor het minimum aantal vereiste medestudenten die nodig zijn voor het uitvoeren<br />

van alle examenopdrachten.<br />

Indien een onderdeel van het praktijkexamen niet wordt afgelegd, wordt een NA-score toegediend voor het<br />

volledige opleidingsonderdeel.<br />

BR Kinderspelen 1<br />

Juni (eerste zittijd):<br />

produktevaluatie (80%):<br />

• observeren en assisteren bij een bewegingslandschap in een bewegingsschool en ontwerpen<br />

van een bewegingslandschap.<br />

permanente evaluatie (20%):<br />

• engagement en betrokkenheid in de praktijksessies<br />

Opmerking: Aanwezig zijn in elke les is een voorwaarde om te slagen voor dit onderdeel. Indien een student omwille van een<br />

geldige reden afwezig is in de les krijgt hij voor deze les een een vervangopdracht. Indien een student zonder geldige reden<br />

afwezig blijkt te zijn krijgt hij een 'niet afgelegd' voor BR Kinderspelen en behaalt hij dus geen credit op BR Praktijk A1 . Deze<br />

student kan herkansen in tweede zittijd. Indien een student een onderdeel niet aflegt, krijgt deze student een score 'niet<br />

afgelegd'.<br />

Studenten die de lesactiviteiten hebben<br />

gemist: Produktevaluatie (80%)<br />

Permanente evaluatie (20%): vervangopdracht (ontwerpen van een spel ifv opgegeven doelen)<br />

September (tweede zittijd):<br />

produktevaluatie (100%):<br />

• Observeren en assisteren bij een bewegingslandschap in een bewegingsschool en ontwerpen<br />

van een bewegingslandschap: (80%)<br />

• Ontwerpen van een spel ifv opgegeven doelen (20%)<br />

Indien een onderdeel van het praktijkexamen niet wordt afgelegd, wordt een NA-score toegediend voor het<br />

volledige opleidingsonderdeel.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 107


Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BR Outdoor 1<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Praktijkexamen 100,00<br />

Tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Praktijkexamen 100,00<br />

BR Animatie 1<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Productevaluatie 80,00<br />

Juni Permanente evaluatie (Permanent) 20,00<br />

Tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Praktijkexamen 100,00<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Productevaluatie 25,00 Tchoukball<br />

Juni Productevaluatie 50,00 Minitennis<br />

Juni Procesevaluatie 25,00 Tchoukball<br />

Tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Productevaluatie 100,00<br />

BR Kinderspelen 1<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Productevaluatie 80,00<br />

Juni Permanente evaluatie (Permanent) 20,00<br />

Tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Productevaluatie 100,00<br />

Omschrijving Volgtijdelijkheid (tekst)<br />

Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) voor dit opleidingsonderdeel d.w.z. dat de student het creditbewijs<br />

behaald moet hebben om een hierop aansluitend opleidingsonderdeel in een volgende opleidingsfase te mogen volgen.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 108


BR Out 1 - BR Outdoor 1<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Bewegingsrecreatie<br />

Studieomvang: 1.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 1,00<br />

Totale studietijd: 25,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Delen Stefan, Dhuyvetter Astrid, Ketelslegers Mieke, Minten Hans<br />

ProgrammaonderdeelID: BR pr A1:BR Out 1 - BR pr A1: BR Outdoor 1<br />

Dit deel van opleidingsonderdeel 'BR Praktijk A1' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'.<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

° Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'BR Praktijk A1', moet dit<br />

deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Delen Stefan, Ketelslegers Mieke, Minten Hans, Swinnen Guido, Willems Kenny<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

BR Outdoor 1<br />

Informatiefiches waarop alle gegevens (doelstellingen, inhouden, werkvormen, praktische informatie, evaluatievorm,...) per<br />

onderdeel vermeld staan.<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

BR Outdoor 1<br />

Praktijksessies die leerkrachtgestuurd verlopen met instructies, demonstraties, individuele opdrachten en opdrachten in groep.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (25,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

BR Outdoor 1<br />

Er zijn geen specifieke vereisten wat betreft de eigen vaardigheid. De student toont de wil en bereidheid om zijn grenzen te<br />

verleggen.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

BR Outdoor 1 (3.1; 3.2)<br />

Hindernissenbaan:<br />

De student kan in groep met inzet en betrokkenheid en met zin tot samenwerking hindernissen overwinnen.<br />

Vlottenbouw:<br />

De student kan met behulp van een voorgesteld model met de juiste technieken een veilig vlot<br />

bouwen. De student kan in groep een vlot besturen tijdens een vlottenrace.<br />

Action Parc:<br />

De student kan de verschillende adventureproeven met succes afleggen.<br />

Bij elk onderdeel toont de student onderstaande persoonsgebonden vaardigheden:<br />

De student kan verantwoordelijkheid opnemen over de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen (2.6). Hij kan zich inleven<br />

in probleemsituaties van anderen. Hij kan begrip, respect en geduld opbrengen voor anderen. Hij is bereid tot overleg en is<br />

bereid tot samenwerking bij het uitvoeren van een adventure-opdracht. De student durft zijn eigen grenzen te verleggen en kan<br />

moed opbrengen om de verschillende proeven tot een goed einde te brengen en dit met voldoende aandacht voor veiligheid.<br />

Omschrijving Doelstellingen<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 109


Omschrijving Inhoud<br />

BR Outdoor 1<br />

Hindernissenbaan:<br />

- uitvoeren van groepsopdrachten op gevarieerde hindernissenbanen<br />

Action parc:<br />

- uitvoeren van de lage-, hoge- en waterpiste<br />

- afleggen van een mountainbike- en BMX-parcours<br />

- opdoen van ervaringen in de speleobox, klimmuur, brandweerpaal en death-ride<br />

- aanwenden van basis beveilings- en helperstechnieken<br />

Vlottenbouw:<br />

- aanleren van bouwtechnieken en bouwen van een vlot<br />

- deelnemen aan een vlottenrace in groep<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

BR Outdoor 1<br />

Juni (eerste zittijd):<br />

Hindernissenbaan (20%):<br />

- evaluatie van de inzet, de betrokkenheid, de samenwerking en in mindere mate de eigen vaardigheid bij het uitvoeren<br />

van de hindernissenbaan (voor studenten met hoogtevrees wordt een aanpassing voorzien)<br />

Vlottenbouw (40%):<br />

- evaluatie van de degelijkheid van het gebouwde vlot<br />

- evaluatie van de samenwerking bij de bouw van het vlot en de verplaatsing op het vlot<br />

- uitslag vlottenrace<br />

Action Parc (40%):<br />

- evaluatie van de individuele uitvoering van de adventureproeven. Alle proeven worden afzonderlijk beoordeeld<br />

op een driepuntenschaal en deze score wordt nadien verrekend naar een eindresultaat.<br />

- evaluatie van de inzet, de betrokkenheid, de samenwerking<br />

Opmerking: studenten die de lesactiviteit hindernissenbaan en vlottenbouw hebben<br />

gemist: Action Parc (60%)<br />

Vlotten (40%) vervangopdracht: De student volgt op zelfstandige basis een vlottenactiviteit met verwerkingsopdracht na<br />

goedkeuring van de docent.<br />

September (tweede zittijd):<br />

Action Parc (60%)<br />

Vlotten (40%) vervangopdracht: De student volgt op zelfstandige basis een vlottenactiviteit met verwerkingsopdracht na<br />

goedkeuring van de docent.<br />

Indien een onderdeel van het praktijkexamen niet wordt afgelegd, wordt een NA-score toegediend voor het<br />

volledige opleidingsonderdeel.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Praktijkexamen 100,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Praktijkexamen 100,00<br />

BR Anim - BR Animatie 1<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Bewegingsrecreatie<br />

Studieomvang: 1.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 1,00<br />

Totale studietijd: 25,00 uren<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 110


Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Dhuyvetter Astrid, Ketelslegers Mieke, Minten Hans<br />

ProgrammaonderdeelID: BR pr A1:BR Anim - BR pr A1: BR Animatie 1<br />

Dit deel van opleidingsonderdeel 'BR Praktijk A1' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'.<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

° Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'BR Praktijk A1', moet dit<br />

deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Ketelslegers Mieke<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

BR Animatie 1<br />

Informatiefiches waarop alle gegevens (werkvormen, praktische informatie, doelstellingen, inhouden, evaluatievorm,...) per<br />

onderdeel vermeld staan.<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

BR Animatie 1<br />

Gehanteerde werkvormen: In groep en/of individueel bepaalde opdrachten uitvoeren. Praktijksessies die leerkrachtgestuurd<br />

verlopen met instructies, demonstraties, klassikale en individuele remediëring. Zelfstandig werk: Voorbereiden van opdrachten.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (25,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

BR Animatie 1<br />

Er zijn geen specifieke vereisten wat betreft de eigen vaardigheid. De student toont de wil en bereidheid om eigen<br />

grenzen te verleggen en staat open voor expressieve en creatieve activiteiten.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

BR Animatie 1<br />

(3.1; 3.2)<br />

• De student is expressief in houding en spreken. Hij durft loskomen in de groep en kan contact maken met<br />

deelnemers.<br />

• De student kan deelnemers boeien door gebruik te maken van expressieve regio's (lichaamsexpressie/mimiek<br />

en non - verbale communicatie/stemexpressie).<br />

• De student kan animeren.<br />

• De student kan met spelimpulsen omgaan (creatief denken/ spelimpulsen zien en geven).<br />

• De student kan werken met drama-elementen (rol/thema/verhaal/conflict).<br />

Omschrijving Doelstellingen<br />

Omschrijving Inhoud<br />

BR Animatie 1<br />

Opdrachten waarbij studenten worden uitgenodigd om:<br />

• zich present te stellen/ zichzelf te presenteren/verbaal expressie te zijn /lichaamsexpressie en mimiek te tonen<br />

en non - verbale communicatief te zijn met voldoende stemexpressie<br />

• met spelimpulsen om te gaan (creatief te denken/ spelimpulsen te zien en te geven)<br />

• te werken met drama-elementen (rol/thema/verhaal/conflict)<br />

• een rol op te bouwen vanuit beweging - te werken met verhalen (hoe kan ik een verhaal opbouwen:<br />

beginsituatie, spanningsboog,...)<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

BR Animatie 1<br />

Juni (eerste zittijd:)<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 111


Produktevaluatie (80%):<br />

De student wordt geëvalueerd op de uitwerking en uitvoering van een sketch met volgende aandachtspunten:<br />

• De student is expressief in houding en spreken. Hij durft loskomen in de groep en kan contact maken met<br />

deelnemers.<br />

• De student kan deelnemers boeien door gebruik te maken van expressieve regio's (lichaamsexpressie/mimiek<br />

en non - verbale communicatie/stemexpressie).<br />

• De student kan animeren<br />

• De student kan met spelimpulsen omgaan (creatief denken/ spelimpulsen zien en geven)<br />

• De student kan werken met drama-elementen (rol/thema/verhaal/conflict)<br />

Permanente evaluatie (20%):<br />

De student wordt geëvalueerd op inzet en betrokkenheid.<br />

September (2de zittijd):<br />

Produktevaluatie (100%)<br />

De student is zelf verantwoordelijk voor het minimum aantal vereiste medestudenten die nodig zijn voor het uitvoeren<br />

van alle examenopdrachten.<br />

Indien een onderdeel van het praktijkexamen niet wordt afgelegd, wordt een NA-score toegediend voor het<br />

volledige opleidingsonderdeel.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Productevaluatie 80,00<br />

Juni Permanente evaluatie (Permanent) 20,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Praktijkexamen 100,00<br />

BR recr 1 - BR Recreatieve sporten 1<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Bewegingsrecreatie<br />

Studieomvang: 1.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 1,00<br />

Totale studietijd: 25,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Delen Stefan, Ketelslegers Mieke, Minten Hans<br />

ProgrammaonderdeelID: BR pr A1:BR recr 1 - BR pr A1: BR Recreatieve sporten 1<br />

Dit deel van opleidingsonderdeel 'BR Praktijk A1' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'.<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

° Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'BR Praktijk A1', moet dit<br />

deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Ketelslegers Mieke, Minten Hans<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Informatiefiches waarop alle gegevens (werkvormen, praktische informatie, doelstellingen, inhouden, evaluatievorm,...) per<br />

onderdeel vermeld staan.<br />

Tchoukball: Al de informatie is vrij beschikbaar via de website www.tchoukball-belgium.be (de lector beheert deze website).<br />

Er zijn filmbeelden beschikbaar op http://www.youtube.com/tchoukballbelgium<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 112


Minitennis: Cursus van de lector in eigen beheer (<strong>KHLim</strong>) in een elektronische versie en uitsluitend te raadplegen op Toledo (in de<br />

vorm van studieteksten).<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Gehanteerde werkvormen Tchoukball én minitennis: In groep en/of individueel oefenvormen en spelopdrachten<br />

uitvoeren. Praktijksessies die leerkrachtgestuurd verlopen met instructies, demonstraties, klassikale en individuele<br />

remediëring.<br />

Het inoefenen van de geleerde vaardigheden gebeurt op zelfstandige basis.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (25,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Tchoukball en minitennis:<br />

Er zijn geen specifieke vereisten wat eigen vaardigheid betreft. De student moet de wil en bereidheid vertonen om eigen<br />

grenzen te verleggen.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

(3.1; 3.2)<br />

Tchoukball:<br />

De student kent de spelidee en de spelregels van het tchoukballspel. De student beheerst basisvaardigheden om vlot te<br />

kunnen deelnemen aan het spel. De student heeft inzicht in de elementaire tactische elementen in aanval en verdediging en<br />

kan deze tactische elementen toepassen in het spel. Hij kent de aangepaste methodiek om snel en succesvol tot een<br />

dynamisch en uitdagend spelverloop te komen. De student kan een wedstrijd als scheidsrechter begeleiden.<br />

Minitennis:<br />

In een 1 mét 1 situatie kunnen samenspelen, gebruik makend van de volgende technieken: forehand, backhand en volley.<br />

Omschrijving Doelstellingen<br />

Omschrijving Inhoud<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Tchoukball:<br />

Voorbereidende kaatsspelopdrachten en kaatsspelvormen. Samenspel gebruik makend van de slagworp, werpen naar het<br />

frame met de slagworp, de sprongworp en de valworp. Opvangen van terugstuitende ballen en aanleren van<br />

verdedigingstechnieken en strategieën. Eenvoudige tactische patroontjes. Spelen met de C- en A- spelregels.<br />

Minitennis:<br />

Technieken: forehand, backhand en volley. Komen tot gecontroleerd samenspel.<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Juni (eerste zittijd):<br />

Tchoukball (50%):<br />

Productevaluatie (80%): evalueren van persoonlijke bedrevenheid door samenspel aan het frame met een slagworp,<br />

spelsituatie 5 tegen 5.<br />

Procesevaluatie (20%): betrokkenheid in het spelverloop en persoonlijke vooruitgang.<br />

Opmerking:<br />

Actieve deelname aan elke les is een voorwaarde om een score toe te kennen voor procesevaluatie voor dit onderdeel.<br />

Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan resulteert dat in een nulscore voor procesevaluatie.<br />

Minitennis (50%):<br />

Productevaluatie (80%) door de uitvoering van de vermelde basistechnieken in een samenspel 1<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 113


mét 1. Procesevaluatie (20%): betrokkenheid in het spelverloop en persoonlijke vooruitgang.<br />

september (tweede<br />

zittijd): Tchoukball<br />

(50%):<br />

100% productevaluatie<br />

Minitennis (50 %):<br />

100% productevaluatie<br />

De student is zelf verantwoordelijk voor het minimum aantal vereiste medestudenten die nodig zijn voor het uitvoeren<br />

van alle examenopdrachten.<br />

Indien een onderdeel van het praktijkexamen niet wordt afgelegd, wordt een NA-score toegediend voor het<br />

volledige opleidingsonderdeel.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 25,00 Tchoukball<br />

Juni Productevaluatie 25,00 Tchoukball<br />

Juni Productevaluatie 50,00 Minitennis<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Productevaluatie 100,00<br />

BR Kind 1 - BR Kinderspelen 1<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Bewegingsrecreatie<br />

Studieomvang: 1.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 1,00<br />

Totale studietijd: 25,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Dhuyvetter Astrid, Ketelslegers Mieke, Minten Hans, Willems Kenny<br />

ProgrammaonderdeelID: BR pr A1:BR Kind 1 - BR pr A1: BR Kinderspelen 1<br />

Dit deel van opleidingsonderdeel 'BR Praktijk A1' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'.<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

° Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'BR Praktijk A1', moet dit<br />

deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Delen Stefan, Ketelslegers Mieke, Minten Hans, Willems Kenny<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

BR Kinderspelen 1<br />

Informatiefiches waarop alle gegevens (werkvormen, praktische informatie, doelstellingen, inhouden, evaluatievorm,...) per<br />

onderdeel vermeld staan.<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 114


Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

BR Kinderspelen 1<br />

Gehanteerde werkvormen:<br />

• In groep en/of individueel bepaalde opdrachten uitvoeren.<br />

• Praktijksessies die leerkrachtgestuurd verlopen met instructies, demonstraties, klassikale en individuele<br />

remediëring.<br />

Zelfstandig werk:<br />

• bewegingslandschappen: observeren en assisteren bij de opbouw van een bewegingslandschap in een<br />

bewegingsschool en zelf een bewegingslandschap ontwerpen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (25,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

BR Kinderspelen 1<br />

De student heeft een grote interesse voor kinderspel.<br />

Er zijn geen specifieke vereisten wat eigen vaardigheid betreft. De student moet de wil en bereidheid vertonen om eigen<br />

grenzen te verleggen.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

BR Kinderspelen 1<br />

(3.1; 3.2)<br />

De student heeft een bagage aan volgende kinderspelen:<br />

- bosspelen<br />

- coöperatieve spelen<br />

- creatieve kinderspelen<br />

De student kan een uitdagend en veilig bewegingslandschap voor kinderen ontwerpen (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 4.2).<br />

Hij stelt zich steeds betrokken op en vertoont<br />

leergierigheid. Hij komt afspraken na.<br />

Omschrijving Doelstellingen<br />

Omschrijving Inhoud<br />

BR Kinderspelen 1<br />

Praktijksessies:<br />

• bosspelen<br />

• coöperatieve spelen<br />

• tot bewegingsspelen omgebouwde gezelschapsspelen<br />

• creatieve kinderspelen<br />

Zelfstandig werk:<br />

• assisteren bij het opbouwen en begeleiden van bewegingslandschappen voor kinderen en zelfstandig een eigen<br />

ontwerp maken.<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

BR Kinderspelen 1<br />

Juni (eerste zittijd):<br />

produktevaluatie (80%):<br />

• observeren en assisteren bij een bewegingslandschap in een bewegingsschool en ontwerpen<br />

van een bewegingslandschap.<br />

permanente evaluatie (20%):<br />

• engagement en betrokkenheid in de praktijksessies<br />

Opmerking: Aanwezig zijn in elke les is een voorwaarde om te slagen voor dit onderdeel. Indien een student omwille van een<br />

geldige reden afwezig is in de les krijgt hij voor deze les een een vervangopdracht. Indien een student zonder geldige reden<br />

afwezig blijkt te zijn krijgt hij een 'niet afgelegd' voor BR Kinderspelen en behaalt hij dus geen credit op BR Praktijk A1 . Deze<br />

student kan herkansen in tweede zittijd. Indien een student een onderdeel niet aflegt, krijgt deze student een score 'niet<br />

afgelegd'.<br />

Studenten die de lesactiviteiten hebben<br />

gemist: Produktevaluatie (80%)<br />

Permanente evaluatie (20%): vervangopdracht (ontwerpen van een spel ifv opgegeven doelen)<br />

September (tweede zittijd):<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 115


produktevaluatie (100%):<br />

• Observeren en assisteren bij een bewegingslandschap in een bewegingsschool en ontwerpen<br />

van een bewegingslandschap: (80%)<br />

• Ontwerpen van een spel ifv opgegeven doelen (20%)<br />

Indien een onderdeel van het praktijkexamen niet wordt afgelegd, wordt een NA-score toegediend voor het<br />

volledige opleidingsonderdeel.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Productevaluatie 80,00<br />

Juni Permanente evaluatie (Permanent) 20,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Productevaluatie 100,00<br />

BR pr B1 - BR Praktijk B1<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Bewegingsrecreatie<br />

Studieomvang: 3.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 3,00<br />

Totale studietijd: 75,00 uren<br />

Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:<br />

° BR Beweginsactiv. kleuters 1 (1.00 studiepunten - 1,00 gewicht)<br />

° BR Recreatieve sporten 1 (1.00 studiepunten - 1,00 gewicht)<br />

° BR zelfstandig werk 1 (1.00 studiepunten - 1,00<br />

gewicht)<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit<br />

opleidingsonderdeel.<br />

xOLOD-beheerder(s): Minten Hans<br />

ProgrammaonderdeelID: BR pr B1 - BR Praktijk B1<br />

Berekening score: Tot op een geheel getal<br />

Quotering gebeurt op volgende delen van het opleidingsonderdeel:<br />

Deel van opleidingsonderdeel Quotering<br />

BR Beweginsactiv. kleuters 1 op 20 (tot op een geheel getal)<br />

BR Recreatieve sporten 1 op 20 (tot op een geheel getal)<br />

BR zelfstandig werk op 20 (tot op een geheel getal)<br />

Indien het berekende resultaat van dit opleidingsonderdeel minstens 8 zou bedragen,<br />

maar, er op minstens één deel van dit opleidingsonderdeel een resultaat van 4 of minder werd<br />

behaald dan wordt het resultaat van dit opleidingsonderdeel verlaagd tot 7.<br />

Tweede examenkans: ° voor volgende delen is wel een tweede examenkans mogelijk: BR Beweginsactiv. kleuters<br />

1, BR Recreatieve sporten 1, BR zelfstandig werk 1.<br />

° indien in de eerste examenkans niet geslaagd voor dit opleidingsonderdeel, moeten enkel<br />

de niet geslaagde delen ervan herkanst worden.<br />

Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20.<br />

Niveau: Inleidend<br />

Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk.<br />

Docenten: Delen Stefan, Ketelslegers Mieke, Minten Hans, Van de Putte An<br />

Talen: Nederlands<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 116


Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

Delen van het<br />

opleidingsonderdeel:<br />

BR Beweginsactiv. kleuters 1<br />

Watergewenning: ondersteunende powerpoint en begeleidende artikels die terug te vinden zijn op de elektronische<br />

leeromgeving<br />

Toledo.<br />

Van de Putte, A. (2011). Kleuterdans. KHlim: Diepenbeek.<br />

(cursus). Van de Putte, A. (2011). Grimeren. KHlim:<br />

Diepenbeek.(cursus).<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Informatiefiches waarop alle gegevens (werkvormen, praktische info, doelstellingen, inhouden, evaluatievorm,enz...) per<br />

onderdeel vermeld staan.<br />

Cursus Frisbee.<br />

Circustechnieken: verwijzing naar ondersteunende bronmaterialen uit het studielandschap.<br />

BR zelfstandig werk 1<br />

Een informatiefiche met het doel en de nodige richtlijnen voor deze opdracht is beschikbaar op toledo.<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

'Circus op school'<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BR Beweginsactiv. kleuters 1<br />

Gehanteerde werkvormen: In groep en/of individueel bepaalde opdrachten uitvoeren.<br />

Praktijksessies die leerkrachtgestuurd verlopen met instructies, demonstraties, klassikale en individuele remediëring.<br />

Watergewenning:<br />

Klassikale leerkrachtgestuurde instructiemomenten<br />

Klassikaal en individueel observatiemoment met verwerkingsopdracht ter verdieping<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Gehanteerde werkvormen: In groep en/of individueel bepaalde opdrachten uitvoeren. Praktijksessies die<br />

leerkrachtgestuurd en studentgestuurd verlopen met instructies, demonstraties, klassikale en individuele remediëring.<br />

BR zelfstandig werk 1<br />

Zelfstandig werk: Volgen van een BR-gerichte bijscholing naar keuze (minstens 20u) bij een externe organisatie en de<br />

administratie hiervan bijhouden.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

BR Praktijk B1<br />

Delen van het<br />

opleidingsonderdeel:<br />

BR Beweginsactiv. kleuters 1<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (25,00 uren)<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (25,00 uren)<br />

BR zelfstandig werk 1<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (25,00 uren)<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 117


Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

Delen van het<br />

opleidingsonderdeel:<br />

BR Beweginsactiv. kleuters 1<br />

Er zijn geen specifieke vereisten wat eigen vaardigheid<br />

betreft. Zich willen inleven in de belevingswereld van<br />

kleuters.<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Frisbee, floorball en circustechnieken:<br />

Er zijn geen specifieke vereisten wat eigen vaardigheid betreft.<br />

BR zelfstandig werk 1<br />

De studenten kunnen initiatief nemen en kunnen plannen op langere termijn. Ze tonen interesse om zich bij te scholen in<br />

een zelf gekozen domein dat beantwoordt aan het doel en de richtlijnen van dit opleidingsonderdeel.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

Delen van het<br />

opleidingsonderdeel:<br />

BR Beweginsactiv. kleuters 1<br />

(3.1; 3.2)<br />

Kleuterdans : Een klare kijk ontwikkelen op het ontwikkelingsniveau van dans voor kleuters in de bewegingsrecreatiesector<br />

en deze inzichten vertalen in het ontwerpen van een danscombinatie.<br />

De student :<br />

- stelt een originele kleuterdans (dansexpressie) aan de hand van een opgelegd thema samen.<br />

- kan een goede muziekkeuze maken die binnen de leefwereld van de kleuters en het thema past.<br />

- verwerft een grondige praktische kennis voor het samenstellen van een dansles voor kleuters en het ontwerpen<br />

van een kleuterdans.<br />

- kan voorbeelden aangeven om medestudenten op weg te zetten zodat zij expressief kunnen dansen<br />

- durft expressief en dynamisch dansen.<br />

- voelt zich medeverantwoordelijk voor een veilige oefensituatie. (4.4)<br />

Grimeren: Beheersen van de vakbekwaamheid van grimeren<br />

De student :<br />

- kan een origineel ontwerp creëren en op aangezicht van iemand kunnen aanbrengen binnen een kort tijdbestek.<br />

- kan een egale basislaag aanbrengen.<br />

- kan de bettingtechniek toepassen.<br />

- trekt strakke, symmetrische lijnen.<br />

- heeft oog voor de afwerking van het ontwerp.<br />

- kan zich inleven in de leefwereld van de kleuters zodat hij/zij een kindvriendelijk ontwerp kan creëren.<br />

Watergewenning:<br />

De student verruimd en verdiept de eigen visie met betrekking tot:<br />

- de praktische uitwerking van een sessie watergewenning (overkoepelend zowel als groepsgebonden)<br />

- het ontwikkelingsproces van kleuters in functie van watergewenning<br />

- een methodologische opbouw van watergewenning, aangepast aan het specifiek niveau van elke kleuter<br />

Bovenstaande elementen worden nagegaan via een omvattende verwerkingsopdracht.<br />

BR Recreatieve sporten 1 (3.1;<br />

3.2) Circustechnieken:<br />

de student kan jongleren met verschillende materialen, hij kan basisvaardigheden demonstreren met diabolo, chinese<br />

bordjes, flowersticks en hij kan balanceren op verschillende materialen. Hij kan eenvoudig methodes aanbieden om deze<br />

vaardigheden aan te leren.<br />

Floorbal: de student kan verschillende spel- en oefenvormen uitvoeren en organiseren. De student kent de spelregels.<br />

Frisbee: de student kan de geleerde technieken in een spelsituatie toepassen. De student kan een aangepaste<br />

methodiek aanwenden om snel en succesvol tot een dynamische en uitdagend spelverloop te komen.<br />

Attitudes<br />

- De student toont een actieve houding tijdens de lessen.<br />

- De student is leergierig en heeft voldoende doorzettingsvermogen om tot het beoogde resultaat te komen.<br />

- De student komt algemene afspraken na.<br />

- De student kan samenwerken, volhouden, gemotiveerd werken, zichzelf inschatten en<br />

aanvaarden dat anderen beter zijn.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 118


BR zelfstandig werk 1<br />

(3.1; 3.2)<br />

De student heeft minstens 20 uren bijscholing gevolgd en heeft deze uren bijscholing benut om<br />

• een door VTS georganiseerde trainersopleiding te volgen en/of<br />

• nieuwe trends op te volgen op sportgebied (10.1) en/of<br />

• zich in één bepaalde richting te specialiseren.<br />

Omschrijving Doelstellingen<br />

Omschrijving Inhoud<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BR Beweginsactiv. kleuters 1<br />

Kleuterdansen: dansexpressie, creatieve dans waarbij de eigen improvisatie en het speelse element een belangrijke rol<br />

spelen. Dansen waarbij folklore-elementen de nadruk krijgen. Muzikale dans- en zangspelen. Zelf een dans samenstellen<br />

voor kleuters. Grimeren: Creatief en origineel voorontwerp tekenen/voorontwerp op gezicht van medestudent aanbrengen<br />

Watergewenning voor kleuters : Bagage verwerven om watergewenning te onderrichten. Inzicht krijgen in de specifieke<br />

lesopbouw en methodiek. Theorie kennen omtrent de methodiek van watergewenning<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Circustechnieken:<br />

- jongleren met verschillende materialen: sjaaltjes, balletjes,..<br />

- basisvaardigheden met chinese bordjes<br />

- basisvaardigheden met diabolo<br />

- basisvaardigheden met flowersticks<br />

- evenwicht op verschillende toestellen: loopbal, éénwielrijden, rola bola, pedalo’s,…<br />

Floorball:<br />

- Door middel van spel- en oefenvormen komen tot de spelregels van floorball.<br />

- Wedstrijden in verschillende organisatievormen, met nadruk op organisatie, arbitrage en coaching.<br />

- Aanleren en inoefenen van de verschillende basistechnieken zoals : bal stoppen, de bal drijven en<br />

dribbelen, de verschillende passen, de aanval en de verdediging.<br />

Frisbee:<br />

- Aanleren van verschillende werptechnieken (backhand,’duimduw’-backhand, side-arm, upside down, thumber)<br />

en vangtechnieken (éénhandige en tweehandige catches).<br />

- Gericht leren werpen in verschillende situaties.<br />

- Kennismaking met belangrijkste aanvals- (Line up en vrijlopen) en verdedigingspatronen (middle<br />

force, side force).<br />

- Aanleren van het ultimate frisbeespel + kennis van de spelregels.<br />

BR zelfstandig werk 1<br />

De student heeft de opdracht om minstens 20 uren bijscholing bij een externe organisatie te volgen. Verschillende<br />

soorten bijscholingsinitiatieven komen hiervoor in aanmerking:<br />

• een door VTS georganiseerde trainersopleiding en/of<br />

• bijscholingen ij functie van nieuwe trends op sportgebied en/of<br />

• bijscholingen om zich in één bepaalde richting te specialiseren<br />

Bijscholingsinitiatieven moeten steeds aan de verantwoordelijke lectoren worden voorgelegd ter<br />

goedkeuring. Een lijst met mogelijke organisaties waar bijscholingen kunnen gevolgd worden is<br />

beschikbaar op toledo.<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BR Beweginsactiv. kleuters 1<br />

Juni:<br />

grimeren : willekeurig ontwerp op aangezicht van medestudent aanbrengen binnen een tijdsbestek van 20 minuten.<br />

Er wordt rekening gehouden met de originaliteit van het ontwerp en de zin voor afwerking. (1/3 vh totaal)<br />

watergewenning : studenten stellen een concrete lesvoorbereiding samen waarop zij beoordeeld worden voor creativiteit,<br />

inhoud, methodiek en verzorgdheid. Ook observeren ze 2 lessen watergewenning (1 klassikaal en 1 individueel) en vullen<br />

hiervoor een observatieprotocol in. (1/3 vh totaal)<br />

kleuterdans: individueel een dans voor kleuters ontwerpen en uitvoeren. Gedetailleerde uitleg van de examenopdracht<br />

wordt in de lessen en in de cursus meegedeeld. (1/3 vh totaal).<br />

September: idem juni.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 119


Indien een onderdeel van het praktijkexamen niet wordt afgelegd, wordt een NA-score toegediend voor het<br />

volledige opleidingsonderdeel.<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Juni (eerste zittijd):<br />

- Circustechnieken (50%): Praktijkexamen: drie vaardigheidstests: het beheersen van jongleren, de basistechnieken<br />

Chinese bordjes en de basistechnieken van diabolo.<br />

- Floorball (25%): Praktijkexamen: De studenten tonen de geleerde vaardigheden in spelsituaties.<br />

- Frisbee (25%): de verschillende werp- en vangtechnieken demonstreren.<br />

September (tweede zittijd): Idem<br />

De student is zelf verantwoordelijk voor het minimum aantal vereiste medestudenten die nodig zijn voor het uitvoeren<br />

van alle examenopdrachten.<br />

Opmerking: Indien een onderdeel van het praktijkexamen niet wordt afgelegd, wordt een NA-score toegediend voor het<br />

volledige opleidingsonderdeel.<br />

BR zelfstandig werk 1<br />

Eerste zittijd:<br />

• De student houdt de nodige administratie bij van de gevolgde bijscholingen en bezorgt deze in een map<br />

aan de betrokken lector op een afgeproken datum. Zie concrete richtlijnen op toledo.<br />

• De student die 20 uren volgt, krijgt bij een correct nakomen van de gemaakte afspraken voor dit onderdeel 10/20.<br />

Naarmate het aantal gevolgde uren bijscholing toeneemt, verhoogt ook de score (zie toledo voor de<br />

puntenverdeling).<br />

• Wie deze opdracht niet uitvoert en/of geen correcte adminstratie met de nodige bewijzen inlevert voor alle<br />

gevolgde bijscholingen, krijgt geen punten voor dit dOLOD, maar wel ‘niet afgelegd’ op zijn rapport. Dit wil<br />

zeggen dat de student in kwestie niet kan slagen voor het volledige opleidingsonderdeel.<br />

Tweede zittijd:<br />

• Bij een 2de zittijd volgen de studenten in juli en augustus de nodige uren bijscholing om te kunnen slagen<br />

op dit zelfstandig werk.<br />

Opmerkingen:<br />

• EVK: studenten die in het verleden reeds bijscholingen of cursussen gevolgd hebben, mogen dit inbrengen<br />

voor het zelfstandig werk op voorwaarde over de nodige bewijsstukken te beschikken.<br />

• Bisstudenten behouden hun score van het voorbije jaar, maar kunnen deze score wel verhogen door bijkomende<br />

bijscholingen te volgen.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

BR Beweginsactiv. kleuters 1<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Praktijkexamen 66,00<br />

Juni Productevaluatie 34,00<br />

Tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Praktijkexamen 66,00<br />

September Productevaluatie 34,00<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Praktijkexamen 100,00<br />

Tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Praktijkexamen 100,00<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 120


BR zelfstandig werk 1<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Productevaluatie 100,00<br />

Tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Productevaluatie 100,00<br />

BR bew.kleut 1 - BR Beweginsactiv. kleuters 1<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Bewegingsrecreatie<br />

Studieomvang: 1.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 1,00<br />

Totale studietijd: 25,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Delen Stefan, Dhuyvetter Astrid, Ketelslegers Mieke, Minten Hans, Van De Putte An<br />

ProgrammaonderdeelID: BR pr B1:BR bew.kleut 1 - BR pr B1: BR Beweginsactiv. kleuters 1<br />

Dit deel van opleidingsonderdeel 'BR Praktijk B1' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'.<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

° Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'BR Praktijk B1', moet dit<br />

deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Delen Stefan, Ketelslegers Mieke, Van de Putte An<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

BR Beweginsactiv. kleuters 1<br />

Watergewenning: ondersteunende powerpoint en begeleidende artikels die terug te vinden zijn op de elektronische leeromgeving<br />

Toledo.<br />

Van de Putte, A. (2011). Kleuterdans. KHlim: Diepenbeek.<br />

(cursus). Van de Putte, A. (2011). Grimeren. KHlim:<br />

Diepenbeek.(cursus).<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

BR Beweginsactiv. kleuters 1<br />

Gehanteerde werkvormen: In groep en/of individueel bepaalde opdrachten uitvoeren.<br />

Praktijksessies die leerkrachtgestuurd verlopen met instructies, demonstraties, klassikale en individuele remediëring.<br />

Watergewenning:<br />

Klassikale leerkrachtgestuurde instructiemomenten<br />

Klassikaal en individueel observatiemoment met verwerkingsopdracht ter verdieping<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (25,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

BR Beweginsactiv. kleuters 1<br />

Er zijn geen specifieke vereisten wat eigen vaardigheid betreft.<br />

Zich willen inleven in de belevingswereld van kleuters.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 121


Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

BR Beweginsactiv. kleuters 1<br />

(3.1; 3.2)<br />

Kleuterdans : Een klare kijk ontwikkelen op het ontwikkelingsniveau van dans voor kleuters in de bewegingsrecreatiesector<br />

en deze inzichten vertalen in het ontwerpen van een danscombinatie.<br />

De student :<br />

- stelt een originele kleuterdans (dansexpressie) aan de hand van een opgelegd thema samen.<br />

- kan een goede muziekkeuze maken die binnen de leefwereld van de kleuters en het thema past.<br />

- verwerft een grondige praktische kennis voor het samenstellen van een dansles voor kleuters en het ontwerpen van een<br />

kleuterdans.<br />

- kan voorbeelden aangeven om medestudenten op weg te zetten zodat zij expressief kunnen dansen<br />

- durft expressief en dynamisch dansen.<br />

- voelt zich medeverantwoordelijk voor een veilige oefensituatie. (4.4)<br />

Grimeren: Beheersen van de vakbekwaamheid van grimeren<br />

De student :<br />

- kan een origineel ontwerp creëren en op aangezicht van iemand kunnen aanbrengen binnen een kort tijdbestek.<br />

- kan een egale basislaag aanbrengen.<br />

- kan de bettingtechniek toepassen.<br />

- trekt strakke, symmetrische lijnen.<br />

- heeft oog voor de afwerking van het ontwerp.<br />

- kan zich inleven in de leefwereld van de kleuters zodat hij/zij een kindvriendelijk ontwerp kan creëren.<br />

Watergewenning:<br />

De student verruimd en verdiept de eigen visie met betrekking tot:<br />

- de praktische uitwerking van een sessie watergewenning (overkoepelend zowel als groepsgebonden)<br />

- het ontwikkelingsproces van kleuters in functie van watergewenning<br />

- een methodologische opbouw van watergewenning, aangepast aan het specifiek niveau van elke kleuter<br />

Bovenstaande elementen worden nagegaan via een omvattende verwerkingsopdracht.<br />

Omschrijving Doelstellingen<br />

Omschrijving Inhoud<br />

BR Beweginsactiv. kleuters 1<br />

Kleuterdansen: dansexpressie, creatieve dans waarbij de eigen improvisatie en het speelse element een belangrijke rol<br />

spelen. Dansen waarbij folklore-elementen de nadruk krijgen. Muzikale dans- en zangspelen. Zelf een dans samenstellen<br />

voor kleuters. Grimeren: Creatief en origineel voorontwerp tekenen/voorontwerp op gezicht van medestudent aanbrengen<br />

Watergewenning voor kleuters : Bagage verwerven om watergewenning te onderrichten. Inzicht krijgen in de specifieke<br />

lesopbouw en methodiek. Theorie kennen omtrent de methodiek van watergewenning<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

BR Beweginsactiv. kleuters 1<br />

Juni:<br />

grimeren : willekeurig ontwerp op aangezicht van medestudent aanbrengen binnen een tijdsbestek van 20 minuten. Er wordt<br />

rekening gehouden met de originaliteit van het ontwerp en de zin voor afwerking. (1/3 vh totaal)<br />

watergewenning : studenten stellen een concrete lesvoorbereiding samen waarop zij beoordeeld worden voor creativiteit,<br />

inhoud, methodiek en verzorgdheid. Ook observeren ze 2 lessen watergewenning (1 klassikaal en 1 individueel) en vullen<br />

hiervoor een observatieprotocol in. (1/3 vh totaal)<br />

kleuterdans: individueel een dans voor kleuters ontwerpen en uitvoeren. Gedetailleerde uitleg van de examenopdracht<br />

wordt in de lessen en in de cursus meegedeeld. (1/3 vh totaal).<br />

September: idem juni.<br />

Indien een onderdeel van het praktijkexamen niet wordt afgelegd, wordt een NA-score toegediend voor het<br />

volledige opleidingsonderdeel.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Praktijkexamen 66,00<br />

Juni Productevaluatie 34,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 122


Moment Vorm % Opmerking<br />

September Praktijkexamen 66,00<br />

September Productevaluatie 34,00<br />

BR recr 1 - BR Recreatieve sporten 1<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Bewegingsrecreatie<br />

Studieomvang: 1.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 1,00<br />

Totale studietijd: 25,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Delen Stefan, Ketelslegers Mieke, Minten Hans<br />

ProgrammaonderdeelID: BR pr B1:BR recr 1 - BR pr B1: BR Recreatieve sporten 1<br />

Dit deel van opleidingsonderdeel 'BR Praktijk B1' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'.<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

° Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'BR Praktijk B1', moet dit<br />

deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Delen Stefan, Ketelslegers Mieke, Minten Hans<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Informatiefiches waarop alle gegevens (werkvormen, praktische info, doelstellingen, inhouden, evaluatievorm,enz...) per<br />

onderdeel vermeld staan.<br />

Cursus Frisbee.<br />

Circustechnieken: verwijzing naar ondersteunende bronmaterialen uit het studielandschap.<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

'Circus op school'<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Gehanteerde werkvormen: In groep en/of individueel bepaalde opdrachten uitvoeren. Praktijksessies die<br />

leerkrachtgestuurd en studentgestuurd verlopen met instructies, demonstraties, klassikale en individuele remediëring.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (25,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Frisbee, floorball en circustechnieken:<br />

Er zijn geen specifieke vereisten wat eigen vaardigheid betreft.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

(3.1; 3.2)<br />

Circustechnieken:<br />

de student kan jongleren met verschillende materialen, hij kan basisvaardigheden demonstreren met diabolo, chinese bordjes,<br />

flowersticks en hij kan balanceren op verschillende materialen. Hij kan eenvoudig methodes aanbieden om deze vaardigheden<br />

aan te leren.<br />

Floorbal: de student kan verschillende spel- en oefenvormen uitvoeren en organiseren. De student kent de spelregels.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 123


Frisbee: de student kan de geleerde technieken in een spelsituatie toepassen. De student kan een aangepaste methodiek<br />

aanwenden om snel en succesvol tot een dynamische en uitdagend spelverloop te komen.<br />

Attitudes<br />

- De student toont een actieve houding tijdens de lessen.<br />

- De student is leergierig en heeft voldoende doorzettingsvermogen om tot het beoogde resultaat te komen.<br />

- De student komt algemene afspraken na.<br />

- De student kan samenwerken, volhouden, gemotiveerd werken, zichzelf inschatten en<br />

aanvaarden dat anderen beter zijn.<br />

Omschrijving Doelstellingen<br />

Omschrijving Inhoud<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Circustechnieken:<br />

- jongleren met verschillende materialen: sjaaltjes, balletjes,..<br />

- basisvaardigheden met chinese bordjes<br />

- basisvaardigheden met diabolo<br />

- basisvaardigheden met flowersticks<br />

- evenwicht op verschillende toestellen: loopbal, éénwielrijden, rola bola, pedalo’s,…<br />

Floorball:<br />

- Door middel van spel- en oefenvormen komen tot de spelregels van floorball.<br />

- Wedstrijden in verschillende organisatievormen, met nadruk op organisatie, arbitrage en coaching.<br />

- Aanleren en inoefenen van de verschillende basistechnieken zoals : bal stoppen, de bal drijven en<br />

dribbelen, de verschillende passen, de aanval en de verdediging.<br />

Frisbee:<br />

- Aanleren van verschillende werptechnieken (backhand,’duimduw’-backhand, side-arm, upside down, thumber)<br />

en vangtechnieken (éénhandige en tweehandige catches).<br />

- Gericht leren werpen in verschillende situaties.<br />

- Kennismaking met belangrijkste aanvals- (Line up en vrijlopen) en verdedigingspatronen (middle<br />

force, side force).<br />

- Aanleren van het ultimate frisbeespel + kennis van de spelregels.<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

BR Recreatieve sporten 1<br />

Juni (eerste zittijd):<br />

- Circustechnieken (50%): Praktijkexamen: drie vaardigheidstests: het beheersen van jongleren, de basistechnieken Chinese<br />

bordjes en de basistechnieken van diabolo.<br />

- Floorball (25%): Praktijkexamen: De studenten tonen de geleerde vaardigheden in spelsituaties.<br />

- Frisbee (25%): de verschillende werp- en vangtechnieken demonstreren.<br />

September (tweede<br />

zittijd): Idem<br />

De student is zelf verantwoordelijk voor het minimum aantal vereiste medestudenten die nodig zijn voor het uitvoeren<br />

van alle examenopdrachten.<br />

Opmerking: Indien een onderdeel van het praktijkexamen niet wordt afgelegd, wordt een NA-score toegediend voor het<br />

volledige opleidingsonderdeel.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Praktijkexamen 100,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Praktijkexamen 100,00<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 124


BR zelfst werk 1 - BR zelfstandig werk 1<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Bewegingsrecreatie<br />

Studieomvang: 1.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 1,00<br />

Totale studietijd: 25,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Dhuyvetter Astrid, Ketelslegers Mieke, Minten Hans, Willems Kenny<br />

.ProgrammaonderdeelID: BR pr B1:BR zelfst werk 1 - BR pr B1: BR zelfstandig werk 1<br />

Dit deel van opleidingsonderdeel 'BR Praktijk B1' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal)'.<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

° Indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'BR Praktijk B1', moet dit<br />

deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Delen Stefan, Ketelslegers Mieke, Willems Kenny<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

Een informatiefiche met het doel en de nodige richtlijnen voor deze opdracht is beschikbaar op toledo.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

Zelfstandig werk: Volgen van een BR-gerichte bijscholing naar keuze (minstens 20u) bij een externe organisatie en de<br />

administratie<br />

hiervan bijhouden.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (25,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

De studenten kunnen initiatief nemen en kunnen plannen op langere termijn. Ze tonen interesse om zich bij te scholen in<br />

een zelf gekozen domein dat beantwoordt aan het doel en de richtlijnen van dit opleidingsonderdeel.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

(3.1; 3.2)<br />

De student heeft minstens 20 uren bijscholing gevolgd en heeft deze uren bijscholing benut om<br />

• een door VTS georganiseerde trainersopleiding te volgen en/of<br />

• nieuwe trends op te volgen op sportgebied (10.1) en/of<br />

• zich in één bepaalde richting te specialiseren.<br />

Omschrijving Inhoud<br />

De student heeft de opdracht om minstens 20 uren bijscholing bij een externe organisatie te volgen. Verschillende<br />

soorten bijscholingsinitiatieven komen hiervoor in aanmerking:<br />

• een door VTS georganiseerde trainersopleiding en/of<br />

• bijscholingen ij functie van nieuwe trends op sportgebied en/of<br />

• bijscholingen om zich in één bepaalde richting te specialiseren<br />

Bijscholingsinitiatieven moeten steeds aan de verantwoordelijke lectoren worden voorgelegd ter<br />

goedkeuring. Een lijst met mogelijke organisaties waar bijscholingen kunnen gevolgd worden is<br />

beschikbaar op toledo.<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

Eerste zittijd:<br />

• De student houdt de nodige administratie bij van de gevolgde bijscholingen en bezorgt deze in een map<br />

aan de betrokken lector op een afgeproken datum. Zie concrete richtlijnen op toledo.<br />

• De student die 20 uren volgt, krijgt bij een correct nakomen van de gemaakte afspraken voor dit onderdeel 10/20.<br />

Naarmate het aantal gevolgde uren bijscholing toeneemt, verhoogt ook de score (zie toledo voor de<br />

puntenverdeling).<br />

• Wie deze opdracht niet uitvoert en/of geen correcte adminstratie met de nodige bewijzen inlevert voor alle<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 125


gevolgde bijscholingen, krijgt geen punten voor dit dOLOD, maar wel ‘niet afgelegd’ op zijn rapport. Dit wil<br />

zeggen dat de student in kwestie niet kan slagen voor het volledige opleidingsonderdeel.<br />

Tweede zittijd:<br />

• Bij een 2de zittijd volgen de studenten in juli en augustus de nodige uren bijscholing om te kunnen slagen<br />

op dit zelfstandig werk.<br />

Opmerkingen:<br />

• EVK: studenten die in het verleden reeds bijscholingen of cursussen gevolgd hebben, mogen dit inbrengen<br />

voor het zelfstandig werk op voorwaarde over de nodige bewijsstukken te beschikken.<br />

• Bisstudenten behouden hun score van het voorbije jaar, maar kunnen deze score wel verhogen door bijkomende<br />

bijscholingen te volgen.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Productevaluatie 100,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Productevaluatie 100,00<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 126


BIO VSa 1-1 - Biologie vakstudie (deel a) 1-1<br />

Keuzeoptie opleiding: Biologie<br />

Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 4,00<br />

Totale studietijd: 100,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Evens Lieve, Vancamp Marc<br />

ProgrammaonderdeelID: BIO VSa 1-1 - Biologie vakstudie (deel a) 1-1<br />

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel<br />

getal) . Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Gespecialiseerd<br />

Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk.<br />

Docenten: Vancamp Marc<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel,<br />

Semester 1<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

- ASPERGES M., DEFOSSES F., e.a. Planten en ook andere niet-dierlijke organismen, Van In, Wommelgem, 2002<br />

- LAMBIMON J., DE LANGHEJ.E., Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en aangrenzende<br />

gebieden, Nationale Plantentuin van België, Meise, 1998<br />

- EVENS L., Morfologie van de zaadplant, eigen cursus<br />

- Dissectiemateriaal, veldloupe 10X<br />

- Eigen cursus/opdrachten<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

- STICHMANN W.,STICHMANN-MARNY, Uitgave 2000, Nieuwe plantengids, Tirion, Baarn<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie<br />

(tekst) Doceren, OLG, demonstraties<br />

en practica Zelfstandig uit te voeren<br />

opdrachten:<br />

-het aanleggen van een bladherbarium<br />

-het aanleggen van een droge vruchtenverzameling<br />

-het opstellen van botanische fiches<br />

-het maken van een herbarium met de verschillende kiemingsstadia van een boon<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

Kennis, vaardigheden en attitudes voor de vakken biologie in de tweede en derde graad SO.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

(3.1; 3.2)<br />

Kennis en inzicht hebben in :<br />

- de bouw van een zaadplant<br />

- de functie van stengel, wortel, blad, bloem, vrucht, zaad en hun samenstellende delen en de gewijzigde vormen<br />

- bestuiving, bevruchting en de aanpassingen hieraan bij zaadplanten<br />

- bloemformule en bloemdiagram<br />

- kieming bij zaadplanten<br />

- classificatie van zaadplanten in stammen, klassen ,orden, families en hun respectievelijke kenmerken<br />

- Uitvoeren van determinaties met behulp van de "Flora van België, Luxemburg en Noord-Frankrijk".<br />

- Aanleggen van een didactisch verantwoorde verzameling van gedroogde planten(delen).<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 127


- Correct gebruik van veldloep, binoculaire loep en dissectiemateriaal.<br />

Omschrijving Inhoud<br />

Plantenmorfologie : bouw, voortplanting, classificatie van zaadplanten (bedektzadigen,<br />

naaktzadigen) Determineren<br />

Herbaria<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

Januari:<br />

-schriftelijk examen<br />

-productevaluatie omvat:<br />

-determinatie,<br />

-blad- en kruidenherbarium,<br />

-droge vruchtenverzameling,<br />

-botanische fiches<br />

-kiemstadia van een boon<br />

Herexamen:idem<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Januari Schriftelijk examen 70,00<br />

Januari Productevaluatie 30,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Schriftelijk examen 70,00<br />

September Productevaluatie 30,00<br />

Omschrijving Volgtijdelijkheid (tekst)<br />

Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) voor dit opleidingsonderdeel d.w.z. dat de student het creditbewijs<br />

behaald moet hebben om een hierop aansluitend opleidingsonderdeel in een volgend academiejaar te mogen volgen.<br />

BIO VSb 1-1 - Biologie vakstudie (deel b) 1-1<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Biologie<br />

Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 3,00<br />

Totale studietijd: 75,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Evens Lieve, Vancamp Marc<br />

ProgrammaonderdeelID: BIO VSb 1-1 - Biologie vakstudie (deel b) 1-1<br />

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel<br />

getal) . Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Gespecialiseerd<br />

Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk.<br />

Docenten: Vancamp Marc<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel,<br />

Semester 1<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

- ASPERGES M., DESFOSSES F.,e.a., Planten en ook andere niet-dierlijke organismen, Van In, Wommelgem, 2002<br />

- EVENS L., Anatomie van de zaadplant, eigen cursus<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 128


- CD-rom :plantaardige weefsels<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

Doceren, OLG, demonstraties practica, gebruik van ppt die op toledo<br />

staan. Zelfstandig leren : bouw en functie van de cel ( plantaardig en<br />

dierlijk ).<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (75,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

Kennis van de bouw van de zaadplant, macroscopisch en microscopisch. Kennis, vaardigheden en attitudes voor de vakken<br />

biologie, chemie en fysica in de tweede en derde graad van het SO.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

(3.1; 3.2)<br />

Kennis en inzicht hebben in :<br />

- de microscopische bouw van dierlijke en plantaardige cellen<br />

- celdeling: mitose en meiose<br />

- anatomische bouw van de zaadplant, microscopisch<br />

- deeltjesmodel<br />

- materie en energie<br />

Correct werken met de lichtmicroscoop<br />

Maken van micropreparaten<br />

Veilig werken met laboratoriummateriaal<br />

Omschrijving Inhoud<br />

BIOLOGIE :-Plantenanatomie : - cytologie en celdeling<br />

- histologie : ongedifferentieerde weefsels, gedifferentieerde weefsels en hun functie in stengel, wortel en blad<br />

- de microscoop : bouw en werking<br />

CHEMIE : deeltjesmodel : atoombouw, moleculen<br />

FYSICA :- stuctuurveranderingen van stoffen<br />

- energievormen en omzettingen<br />

- materie<br />

- krachten<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

Januari :<br />

-schriftelijk examen<br />

-praktijkexamen: maken van een micropreparaat, bespreking van een handelspreparaat, hout<br />

Herexamen :idem<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Januari Schriftelijk examen 75,00<br />

Januari Praktijkexamen 25,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Schriftelijk examen 75,00<br />

September Praktijkexamen 25,00<br />

Omschrijving Volgtijdelijkheid (tekst)<br />

Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) voor dit opleidingsonderdeel d.w.z. dat de student het creditbewijs moet<br />

behaald hebben om een hierop aansluitend opleidingsonderdeel in een volgend academiejaar te mogen volgen.<br />

BIO VS 1-2 - Biologie vakstudie 1-2<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Biologie<br />

Studieomvang: 7 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 129


Gewicht: 7,00<br />

Totale studietijd: 100,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2012 (Semester 2)<br />

xOLOD-beheerder(s): Evens Lieve<br />

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel<br />

getal) . Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Gespecialiseerd<br />

Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk.<br />

Docenten: Evens Lieve<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

Verplicht<br />

-ASPERGES M., DEFOSSES F., e.a. Planten en ook andere niet-dierlijke organismen, Van In, Wommelgem, 2002<br />

-EVENS L.,Chemie in de biologie, eigen cursus<br />

-RASQUIN V., Assimilatie en Dissimilatie, VOB Jaarboek 2008<br />

-practicateksten<br />

-EVENS L.,Voeding en spijsvertering bij zoogdieren, eigen cursus, 2007<br />

-Belgische voedingsmiddelentabel, Nubel, 2007<br />

-Algemene ecologie, eigen cursus, 2011<br />

-Classificatie, eigen cursus, 2011<br />

Aanbevolen<br />

-SCHUERMANS G.,e.a., Bio voor jou 4, wetenschappelijke richtingen, Van In,Wommelgem,2007<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

Doceren, OLG, demonstraties en practica. Er is een cursus beschikbaar voor studenten die een tekort hebben aan<br />

chemie als voorkennis.<br />

-Zelfstandig werk: aanleggen van herbarium met varens (5), paardestaart (1), bladmossen(3), levermos (1) en een<br />

sporenfiguur van plaat- en buiszwam;<br />

- verslag opstellen van een eigen onderzoek rond mossen<br />

- etiketten maken van chemische stoffen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (100,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

Kennis, vaardigheden en attitudes voor de vakken biologie en chemie verworven in de tweede en derde graad van het SO.<br />

Beheersen van vakstudie biologie deel a en b.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

Kennis en inzicht hebben in :<br />

- anorganische en organische verbindingsklassen<br />

- indicatoren en bijhorende kleurreacties<br />

- samenstelling van organismen<br />

- diffusie, osmose en actief transport<br />

- water- en mineralenopname, transport en verdamping van water bij zaadplanten<br />

- celademhaling en gisting<br />

- fotosynthese en chemosynthese<br />

-de relaties in een ecosysteem, abiotische en biotische factoren<br />

-de invloed van de mens op het ecosysteem<br />

-energiedoorstrooming en materiekringlopen in een ecosysteem<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 130


-successie , climax en dynamiek in een ecosysteem<br />

-interacties tussen organismen<br />

-gedrag bij organismen<br />

-de functionele bouw en werking van het spijsverteringsstelsel bij zoogdieren<br />

-de functionele bouw van het gebit bij zoogdieren<br />

-samenstelling en functie van voeding<br />

-een gezonde voeding en tandhygiëne<br />

-aanpassingen van gewervelde dieren aan hun voeding<br />

-classificatie en bouw van bacteriën, wieren, mossen, varenachtigen, korstmossen en zwammen<br />

Nauwkeurig aanleggen van een didactische verzameling.<br />

Een milieubewuste houding t.o.v. water, lucht, bodem, afval, energie en<br />

landschappen. Respect voor de verscheidenheid, schoonheid en het evenwicht<br />

in de natuur.<br />

Kritisch staan t.o.v. wetenschappelijke en technologische vooruitgang i.f.v. het menselijk<br />

welzijn. Toepassen van de wetenschappelijke denk-en werkwijze.<br />

Nauwkeurigheid, zuinigheid, correctheid en veiligheid bij het gebruik van labomaterialen en chemische producten.<br />

Omschrijving Inhoud<br />

-Chemie in de biologie<br />

-Plantenfysiologie: -chemische samenstelling van organismen -herkomst van water, mineralen en koolstofverbindingen<br />

(foto- en chemosynthese) -transport van stoffen (opname, vervoer, verdamping van water, mineralen) -celademhaling en<br />

gisting<br />

-Ecologie : relaties tussen organismen, relaties tussen organismen en hun leefmilieu, invloeden op een ecosysteem<br />

-Voeding en spijsvertering bij zoogdieren<br />

-Classificatie en bouw van bacteriën, wieren, mossen, varenachtigen, korstmossen en zwammen<br />

-Interacties tussen organismen.<br />

-Gedrag bij organismen.<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

Juni : schriftelijk examen<br />

Herexamen : idem<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Schriftelijk examen 95,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Schriftelijk examen 100,00<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 131


CHEM VS 1-1 - Chemie vakstudie 1-1<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Chemie<br />

Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 4,00<br />

Totale studietijd: 125,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Poncelet Filip<br />

ProgrammaonderdeelID: CHEM 1-1:CHEM VS 1-1 - CHEM 1-1: Chemie<br />

vakstudie 1-1<br />

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal) .<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk.<br />

Docenten: Poncelet Filip<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst):<br />

verplicht F. Poncelet; Cursustekst uitgegeven<br />

door docent BINAS HAVO /VWO DR 5,<br />

Wolters Noordhoff 2005<br />

Leerplannen chemie ASO/TSO-richtingen tweede graad:VVKSO: nummers 2006/039, 2001/028<br />

Leerplan Natuurwetenschappen TSO-richtingen tweede graad :VVKSO: nummer 2005/054<br />

Van de Weerdt J, Tabellenboekje voor chemie, uitgeverij deboeck, ISBN 9045514389<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Elektronische leeromgeving<br />

Bibiotheek: handboeken secundair onderwijs kunnen geraadpleegd worden, evenals bepaalde naslagwerken, tijdschriften,<br />

video's en software<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

Werkvormen: hoor- en werkcolleges, ICT-opdrachten, OLG, BZL, computerdemonstraties<br />

Zelfstandig Werk: oplossen van oefeningen, zelf verwerken van bepaalde contexten rond chemie-onderwerpen, leerstof uit<br />

tweede graad secundair over behandelde onderwerpen zelf instuderen.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (125,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

Kennis, vaardigheden en attitudes verworven in het secundair onderwijs.<br />

Interesse in het vak en in het belang ervan in het dagelijks leven zijn noodzakelijk.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

(3.1; 3.2)<br />

De conceptuele basis van de scheikunde wordt voorgesteld, vertrekkend vanuit atomair en moleculair perspectief. Structuur en<br />

bindingen van moleculen worden in verband gebracht met de organisatie van materie in aggregatietoestanden. Deze cursus<br />

vormt het theoretisch draagvlak voor het onderwijzen van de overeenkomstige onderdelen van de chemie in de tweede graad<br />

secundair onderwijs en dit in hoofdzaak het eerste deel van het eerste jaar. De studenten zijn voldoende op de hoogte van de<br />

aanwezigheid van chemie in het dagelijks leven en kunnen actuele onderwerpen i.v.m. chemie analyseren en verklaren (10.1).<br />

Oefeningen verbonden aan de vakinhoud kunnen probleemloos en volgens een didactisch verantwoorde manier opgelost<br />

worden.<br />

De te onderwijzen leerstof in de tweede graad SO voor het vak chemie stapsgewijs verwerven en beheersen (over 3 OF),<br />

waarbij ook aandacht wordt besteed aan de uitdieping van de basisinhoud.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 132


De link wordt gelegd naar toepassingen van de chemie in het dagelijks leven.<br />

De bedoeling om in staat te zijn met de nodige zelfzekerheid en vakkennis chemie te onderwijzen en de chemie te<br />

integreren in de dagelijkse realiteit en in de aanverwante wetenschappelijke vakken (3.3).<br />

Gebruik en leren integreren van multimedia (1.5).<br />

Attitudes:<br />

Omgangsvormen die passen bij een toekomstig leerkracht (2.1).<br />

Omschrijving Inhoud<br />

Bouw van materie. Bouw van atomen. Het periodiek systeem der elementen. Chemische bindingen deel1. Bij elk onderdeel<br />

worden oefeningen uitgewerkt, eventueel onder de vorm van zelfstandig werk<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

Examenevaluatie: Januari: Schriftelijk examens over de behandelde leerstof inclusief de oefeningen die betrekking hebben<br />

op de leerinhoud. In het bijzonder wordt de leerstof die aan bod komt in het secundair onderwijs tweede graad extra<br />

geëvalueerd.<br />

De permanente evaluatie gebeurt op basis van ingediende oefeningen die worden opgegeven tijdens de colleges.<br />

September: Schriftelijk examens over de behandelde leerstof inclusief de oefeningen die betrekking hebben op de<br />

leerinhoud .In het bijzonder wordt de leerstof die aan bod komt in het secundair onderwijs tweede graad extra geëvalueerd.<br />

De evaluatie gebeurt door de vakdocent<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Januari Procesevaluatie 10,00<br />

Januari Schriftelijk examen 90,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Schriftelijk examen 100,00<br />

Omschrijving Volgtijdelijkheid (tekst)<br />

Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) voor dit opleidingsonderdeel d.w.z. dat de student het creditbewijs<br />

behaald moet hebben om een hierop aansluitend opleidingsonderdeel in een volgend academiejaar te mogen volgen.<br />

CHEM SEM 1-1 - Chemie seminarie 1-1<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Chemie<br />

Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 3,00<br />

Totale studietijd: 50,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Poncelet Filip<br />

ProgrammaonderdeelID: CHEM 1-1:CHEM SEM 1-1 - CHEM 1-1: Chemie seminarie 1-1<br />

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal) .<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk.<br />

Docenten: Poncelet Filip<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 1<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 133


Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

Poncelet F., eigen cursus<br />

Peumans E.. Poncelet F., veiligheidsvademecum<br />

VVKSO, leerplannen chemie en natuurwetenschappen tweede<br />

graad SO BINAS HAVO /VWO DR 5, Wolters Noordhoff 2005<br />

labojas<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Elektronische leeromgeving<br />

Bibiotheek: handboeken secundair onderwijs kunnen geraadpleegd worden, evenals bepaalde naslagwerken, tijdschriften,<br />

video's en software<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

practica/labozit<br />

tingen<br />

oefeningen<br />

begeleide zelfstudie<br />

Regelmatig worden opdrachten gegeven:<br />

-oefeningen<br />

-practica (voorbereiding, eigen uitwerking...)<br />

-verslaggeving<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (50,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

Zin voor orde en veiligheid in het labo hebben<br />

Vaardigheden en attitudes verworven in het secundair onderwijs<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

(3.1; 3.2)<br />

Bezitten van de laboratoriumvaardigheden om op een leervriendelijke en veilige manier de demonstraties en practica in de<br />

tweede graad SO in chemie en natuurwetenschappen uit te voeren of te begeleiden.<br />

De nadruk wordt gelegd op het eerste deel van het eerste jaar chemie in het secundair onderwijs.<br />

Men kan kritisch en nauwkeurig werken, juist waarnemen en juist formuleren en interpreteren van de waarnemingen.<br />

Eveneens kunnen de juiste besluiten getrokken worden in functie van de probleemstelling voor de uitgevoerde proef.<br />

Men is in staat oog te hebben voor het beheren en uitbouwen van de didactische infrastructuur, waarbij vooral nadruk gelegd<br />

wordt op veilig gebruik van labomateriaal, producten en de voorzieningen.<br />

Ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes om de practica voorgeschreven in de tweede graad SO voor<br />

chemie en natuurwetenschappen voldoende accuraat uit te voeren.<br />

De student leert kritisch en nauwkeurig te werken, juist te waarnemen en de waarnemingen juist te interpreteren en te<br />

formuleren. De practica-oefeningen worden op een zorgvuldige, nauwkeurige en didactisch juiste manier verwerkt in een<br />

verslag (1.2; 1.3; 1.4).<br />

De student leert de didactische infrastructuur van het chemie-lokaal mede te beheren, onderhouden , hetzelfde voor het<br />

labomateriaal, de producten en de veiligheidsvoorzieningen.<br />

Bijhorende oefeningen en afgeleide problemen kunnen zonder veel moeite en op een didactisch verantwoorde manier opgelost of<br />

uitgewerkt worden.<br />

Omschrijving Inhoud<br />

Practica verbonden aan vakstudie: -basistechnieken -bouw van materie -chemische/fysische reacties -scheidingstechnieken -<br />

analyse en synthese -bouw van atomen/ het periodiek systeem -chemische bindingen<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

Evaluatie januari:<br />

-procesevaluatie:<br />

-gebeurt tijdens het labo en steunt op attitude, kennis, voorbereiding, veiligheid en<br />

nauwkeurigheid bij het uitvoeren van de experimenten.<br />

-De experimenten worden tijdens de labo's heel regelmatig voorgesteld aan medeleerlingen.<br />

-onderzoekszin en creativiteit bij de uitdagingen<br />

-productevaluatie:<br />

-verslaggeving van practicasessies en toetsing tijdens labosessies.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 134


-verslaggeving van uitdagingen<br />

September:<br />

Schriftelijk examens over de uitgevoerde laboproeven<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Januari Productevaluatie 50,00<br />

Januari Procesevaluatie 50,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Schriftelijk examen 100,00<br />

Omschrijving Volgtijdelijkheid (tekst)<br />

Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) voor dit opleidingsonderdeel d.w.z. dat de student het creditbewijs<br />

behaald moet hebben om een hierop aansluitend opleidingsonderdeel in een volgend academiejaar te mogen volgen.<br />

CHEM VS 1-2 - Chemie vakstudie 1-2<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Chemie<br />

Studieomvang: 4 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 4,00<br />

Totale studietijd: 125,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2012 (Semester 2)<br />

xOLOD-beheerder(s): Poncelet Filip<br />

ProgrammaonderdeelID: CHEM 1-2:CHEM VS 1-2 - CHEM 1-2: Chemie vakstudie 1-2<br />

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal) .<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk.<br />

Docenten: Poncelet Filip<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst):<br />

verplicht F. Poncelet; Cursustekst uitgegeven<br />

door docent BINAS HAVO /VWO DR 5,<br />

Wolters Noordhoff 2005<br />

Leerplannen chemie ASO/TSO-richtingen tweede graad:VVKSO: nummers 2006/039, 2001/028<br />

Leerplan Natuurwetenschappen TSO-richtingen tweede graad :VVKSO: nummer 2005/054<br />

Van de Weerdt J, Tabellenboekje voor chemie, uitgeverij deboeck, ISBN 9045514389<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Elektronische leeromgeving<br />

Bibiotheek: handboeken secundair onderwijs kunnen geraadpleegd worden, evenals bepaalde naslagwerken, tijdschriften,<br />

video's en software<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

Werkvormen: hoor- en werkcolleges, ICT-opdrachten, OLG, BZL, groepsopdrachten, computerdemonstraties Zelfstandig Werk:<br />

regelmatig dienen contexten m.b.t. chemie-onderwerpen zelf bestudeerd, voorbereidien van oefeningen<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 135


Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (125,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

Kennis, vaardigheden en attitudes verworven in het secundair<br />

onderwijs. Het voldoende beheersen van de chemie vakstudie 1-1<br />

Interesse in het vak en in het belang ervan in het dagelijks leven zijn noodzakelijk.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

(3.1; 3.2)<br />

De conceptuele basis van de scheikunde wordt voorgesteld, vertrekkend vanuit atomair en moleculair perspectief. Structuur en<br />

bindingen van moleculen worden in verband gebracht met de organisatie van materie in aggregatietoestanden, en met<br />

chemische reacties. Kwantitatieve aspecten van materie en energie worden behandeld evenals een grondige studie van de<br />

anorganische stoffen. Deze cursus vormt het theoretisch draagvlak voor het onderwijzen van de overeenkomstige onderdelen<br />

van de chemie in de tweede graad secundair onderwijs en dit vooral in het eerste jaar.<br />

De studenten zijn voldoende op de hoogte van de aanwezigheid van chemie in het dagelijks leven en kunnen actuele<br />

onderwerpen i.v.m. chemie analyseren en verklaren (10.1).<br />

Oefeningen verbonden aan de vakinhoud kunnen probleemloos en volgens een didactisch verantwoorde manier opgelost<br />

worden.<br />

De te onderwijzen leerstof in de tweede graad SO voor het vak chemie stapsgewijs verwerven en beheersen (over 3 OF),<br />

waarbij ook aandacht wordt besteed aan de uitdieping van de basisinhoud. De link wordt gelegd naar toepassingen van de<br />

chemie in het dagelijks leven. De bedoeling om in staat te zijn met de nodige zelfzekerheid en vakkennis chemie te onderwijzen<br />

en de chemie te integreren in de dagelijkse realiteit en in de aanverwante wetenschappelijke vakken (3.3).<br />

Gebruik en leren integreren van multimedia (1.5).<br />

Attitudes:<br />

Omgangsvormen die passen bij een toekomstig leerkracht (2.1)<br />

Omschrijving Inhoud<br />

Chemische bindingen deel2 Chemische reacties: kwalitatieve en energetische aspecten Stoechiometrie Indeling van zuivere<br />

stoffen:<br />

de anorganische verbindingen<br />

Elektrische geleiding van chemische stoffen<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

Examenevaluatie: Juni: Schriftelijk examens over de behandelde leerstof inclusief de oefeningen die betrekking hebben<br />

op de leerinhoud. De permanente evaluatie gebeurt op basis van ingediende oefeningen die worden opgegeven tijdens de<br />

colleges. September: Schriftelijk examens over de behandelde leerstof inclusief de oefeningen die betrekking hebben op<br />

de leerinhoud De evaluatie gebeurt door de vakdocent<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Schriftelijk examen 90,00<br />

Juni Procesevaluatie 10,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Schriftelijk examen 100,00<br />

Omschrijving Volgtijdelijkheid (tekst)<br />

Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) voor dit opleidingsonderdeel d.w.z. dat de student het creditbewijs<br />

behaald moet hebben om een hierop aansluitend opleidingsonderdeel in een volgend academiejaar te mogen volgen.<br />

CHEM SEM 1-2 - Chemie seminarie 1-2<br />

Behoort binnen deze opleiding tot:<br />

Keuzeoptie opleiding: Chemie<br />

Studieomvang: 3 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 3,00<br />

Totale studietijd: 50,00 uren<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 136


Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2012 (Semester 2)<br />

xOLOD-beheerder(s): Poncelet Filip<br />

ProgrammaonderdeelID: CHEM 1-2:CHEM SEM 1-2 - CHEM 1-2: Chemie<br />

seminarie 1-2<br />

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal) .<br />

Tweede examenkans: ° wel mogelijk.<br />

Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk.<br />

Docenten: Poncelet Filip<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Semester 2<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

Poncelet F., eigen cursus<br />

Peumans E.. Poncelet F., veiligheidsvademecum<br />

VVKSO, leerplannen chemie en natuurwetenschappen tweede<br />

graad SO BINAS HAVO /VWO DR 5, Wolters Noordhoff 2005<br />

labojas<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Elektronische leeromgeving<br />

Bibiotheek: handboeken secundair onderwijs kunnen geraadpleegd worden, evenals bepaalde naslagwerken, tijdschriften,<br />

video's en software<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

practica/labozit<br />

tingen<br />

oefeningen<br />

begeleide zelfstudie<br />

Regelmatig worden opdrachten gegeven:<br />

-oefeningen<br />

-practica (voorbereiding, uitdagingen)<br />

-verslaggeving<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (50,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

Zin voor orde en veiligheid in het labo hebben<br />

Vaardigheden en attitudes verworven in het secundair onderwijs en in chemie seminarie 1-1<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

(3.1; 3.2)<br />

Bezitten van de laboratoriumvaardigheden om op een leervriendelijke en veilige manier de demonstraties en practica in de<br />

tweede graad SO in chemie en natuurwetenschappen uit te voeren of te begeleiden.<br />

De nadruk wordt gelegd op het tweede deel van het eerste jaar chemie in het secundair onderwijs.<br />

Men kan kritisch en nauwkeurig werken, juist waarnemen en juist formuleren en interpreteren van de waarnemingen.<br />

Eveneens kunnen de juiste besluiten getrokken worden in functie van de probleemstelling voor de uitgevoerde proef.<br />

Men is in staat oog te hebben voor het beheren en uitbouwen van de didactische infrastructuur, waarbij vooral nadruk gelegd<br />

wordt op veilig gebruik van labomateriaal, producten en de voorzieningen.<br />

Ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes om de practica voorgeschreven in de tweede graad SO voor<br />

chemie en natuurwetenschappen voldoende accuraat uit te voeren.<br />

De student leert kritisch en nauwkeurig te werken, juist te waarnemen en de waarnemingen juist te interpreteren en te<br />

formuleren. De practica-oefeningen worden op een zorgvuldige, nauwkeurige en didactisch juiste manier verwerkt in een<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 137


verslag (1.2; 1.3; 1.4).<br />

De student leert de didactische infrastructuur van het chemie-lokaal mede te beheren, onderhouden , hetzelfde voor het<br />

labomateriaal, de producten en de veiligheidsvoorzieningen.<br />

Bijhorende oefeningen en afgeleide problemen kunnen zonder veel moeite en op een didactisch verantwoorde manier opgelost of<br />

uitgewerkt worden<br />

Omschrijving Inhoud<br />

Practica verbonden aan vakstudie: -chemische bindingen -chemische reacties: -soorten chemische reacties -wetten m.b.t.<br />

chemische reactie -energetische aspecten van een chemische reactie -stoechiometrie -anorganische verbindingen: -zuren en<br />

basen -oxiden en zouten -pH indicatoren<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

Evaluatie juni: -procesevaluatie: -gebeurt tijdens het labo en steunt op attitude, kennis, voorbereiding, veiligheid en<br />

nauwkeurigheid bij het uitvoeren van de experimenten. -De experimenten worden tijdens de labo's heel regelmatig voorgesteld<br />

aan medeleerlingen.<br />

-onderzoekszin en creativiteit bij de uitdagingen -productevaluatie: -verslaggeving van practicasessies en toetsing tijdens<br />

labosessies.<br />

September: Schriftelijk examens over de uitgevoerde laboproeven<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 50,00<br />

Juni Productevaluatie 50,00<br />

Evaluatie(s) voor tweede examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

September Schriftelijk examen 100,00<br />

Omschrijving Volgtijdelijkheid (tekst)<br />

Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1) voor dit opleidingsonderdeel d.w.z. dat de student het creditbewijs<br />

behaald moet hebben om een hierop aansluitend opleidingsonderdeel in een volgend academiejaar te mogen volgen.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 138


DA 1 - Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1<br />

Studieomvang: 12 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 12,00<br />

Totale studietijd: 300,00 uren<br />

Dit samengesteld opleidingsonderdeel kan bestaan uit volgende delen:<br />

° DA Aardrijkskunde (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Bewegingsrecreatie (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Biologie (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Chemie (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Economie (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Elektriciteit (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Engels (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Frans (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Fysica (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Geschiedenis (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Godsdienst (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Handel-Burotica (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Informatica (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Latijn (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Lichamelijke Opvoeding (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Mechanica (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Muzikale Opvoeding (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Nederlands (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Plastische Opvoeding (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Project Algemene Vakken (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Project Kunstvakken (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Technologische Opvoeding (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Voeding Verzorging (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

° DA Wiskunde (6.00 studiepunten - 6,00 gewicht)<br />

De samenstelling van dit opleidingsonderdeel kan door de student gekozen<br />

worden. Er moeten 2 gekozen worden.<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit<br />

opleidingsonderdeel.<br />

xOLOD-beheerder(s): Cornelissen Marlies, Punie Véronique<br />

ProgrammaonderdeelID: DA 1 - Didactisch atelier en stage<br />

onderwijsvakken 1<br />

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal) .<br />

Quotering gebeurt op het samengesteld opleidingsonderdeel.<br />

Indien het berekende resultaat van dit opleidingsonderdeel minstens 8 zou bedragen,<br />

maar, er op minstens één deel van dit opleidingsonderdeel een resultaat van 4 of minder werd<br />

behaald dan wordt het resultaat van dit opleidingsonderdeel verlaagd tot 7.<br />

Tweede examenkans: ° voor volgende delen is geen tweede examenkans mogelijk: DA Aardrijkskunde, DA<br />

Bewegingsrecreatie, DA Biologie, DA Chemie, DA Economie, DA Elektriciteit, DA Engels, DA Frans,<br />

DA Fysica, DA Geschiedenis, DA Godsdienst, DA Handel-Burotica, DA Informatica, DA Latijn, DA<br />

Lichamelijke Opvoeding, DA<br />

Mechanica, DA Muzikale Opvoeding, DA Nederlands, DA Plastische Opvoeding, DA Project Algemene<br />

Vakken, DA Project Kunstvakken, DA Technologische Opvoeding, DA Voeding Verzorging, DA<br />

Wiskunde.<br />

° indien in de eerste examenkans niet geslaagd voor dit opleidingsonderdeel, moeten enkel<br />

de niet geslaagde delen ervan herkanst worden.<br />

Deliberatie-info: afwijkend niet delibereerbaar vanaf een numerische score van minder dan 10/20.<br />

Behoudbaarheid op quotering: eerder behaalde tekorten blijven behoudbaar vanaf een numerische waarde van minstens .<br />

Niveau: Inleidend<br />

Tweede inschrijving binnen zelfde academiejaar is niet mogelijk.<br />

Docenten: Bertrands Dirk, Bongaerts Katja, Cappellen Steven, Claes Katja, De Graeve Barbara, Delen Stefan,<br />

Delveau Lieve, Dhuyvetter Astrid, Dieryck Katy, Driessen Nele, Duchateau Ellen Tine Greet,<br />

Emonds Ann, Evens Lieve, Frenssen Tobias, Gielkens Miet, Goyvaerts Johan, Habraken Ronald,<br />

Huyghe Veerle,<br />

Jans Ruben, Jansen Ivo, Janssens Frans, Ketelslegers Mieke, Kindermans Krista, Meert Luc,<br />

Minten Hans, Molenaers Ria, Motmans Carla, Parthoens Bruno, Peeters René, Poncelet Filip,<br />

Roelens Michel, Schuermans Mieke, Swerts Jan, Swinnen Christine, Tulleneers Veerle, Van de Putte<br />

An, Vanderlinden Mirèse, Vanderstraeten Kathleen, Vanesser Jeroen, Vanhamel Carina, Vlayen<br />

Karolien, Wiencek Evy, Willems Kenny<br />

Talen: Engels, Frans, Nederlands<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 139


Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

DA Aardrijkskunde<br />

VANHAMEL C. , cursus didactiek, aangeboden via Toledo. Handboek van de school waar we mee samenwerken:<br />

Kindsheid Jesu, Hasselt.<br />

Een recente secundaire schoolatlas. Leerwerkboek: TIBEAU G. e.a., Geogenie 1 leerwerkboek, De Boeck, Antwerpen,<br />

meest recente versie. Topografische kaarten: 1/100 000, 107 en 110, NGI<br />

DA Bewegingsrecreatie<br />

Vademecum didactisch atelier bewegingsrecreatie.<br />

DA Biologie<br />

-EVENS L., Didactische atelier biologie, eigen cursus -DELCOUR R. e.a. NW voor jou 1, onderzoekeditie, Van In,<br />

Wommelgem,<br />

2010 -EVENS L.e.a., Bio voor jou 2, leerboek en werkschrift, Van In, Wommelgem, 2006 -Leerplan Natuurwetenschappen,<br />

eerste graad A, Licap, Brussel, 2010.<br />

DA Chemie<br />

F. Poncelet; Cursustekst uitgegeven door docent<br />

BINAS HAVO /VWO DR 5, Wolters Noordhoff 2005<br />

Leerplannen chemie ASO/TSO-richtingen tweede graad:VVKSO: nummers 2006/039, 2001/028<br />

Leerplan Natuurwetenschappen TSO-richtingen tweede graad :VVKSO: nummer 2005/054<br />

DA Economie<br />

syllabus 'didactisch atelier economie' Veerle Tulleneers; leerplannen VVKSO DEBELS J, e.a.; STARTSEIN, uitgeverij de boeck.<br />

DA Elektriciteit<br />

Vakdidactisch studiemateriaal; HELSEN-DE BACKER, Infofiches Metaal-Elektriciteit, Wolters-Plantyn. · Leerplannen PV +<br />

TV elektriciteit 1ste en 2de graad http://www.vsko.be/vvkso/ · Stagevademecum en informatiebrochure. Online syllabus<br />

(Toledo); DA Elektriciteit, KHLIM - Diepenbeek<br />

DA Engels<br />

- Vanderlinden, M. & Habraken, R. (2008). English Methodology I. Diepenbeek.<br />

- Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching [4th edition]. Essex: Pearson Education Limited/Longman.<br />

DA Frans<br />

- Syllabus van docent<br />

- Kopies van handboeken<br />

- Leerplan Frans eerste graad<br />

- Eindtermen Frans eerste graad<br />

DA Fysica<br />

Werkgroep vakdidactiek Fysica, Cursus Vakdidactiek Fysica, uitgave in eigen beheer.<br />

DA Geschiedenis<br />

• Vakdidactisch studiemateriaal (leermethodes geschiedenis);<br />

• Leerplan Secundair Onderwijs Geschiedenis eerste graad (Licap-Brussel D/1997/0279/027);<br />

• Cursus DA Geschiedenis<br />

DA Handel-Burotica<br />

Eigen materiaal van de lectoren beschikbaar via Toledo. De student dient in ieder geval met eigen nota's achtergronden en<br />

diepgang aan te brengen in het studiemateriaal. Dit vergt actieve deelname van de student aan alle activiteiten.<br />

De leerplannen VVKSO zullen bestudeerd worden (online te<br />

raadplegen).<br />

Informatica<br />

Eigen cursus van de lectoren en het handboek Vakdidactiek Informatica, uitgeverij Die Keure Brugge. De student dient in elk<br />

geval met eigen nota’s achtergronden en diepgang aan te brengen in het studiemateriaal. Dit vergt actieve deelname van de<br />

student aan alle activiteiten.<br />

DA Latijn<br />

Eigen cursus;<br />

Leerplan Latijn eerste<br />

graad;<br />

Artikels uit vakdidactische<br />

tijdschriften<br />

DA Lichamelijke Opvoeding<br />

• Vakdidactisch studiemateriaal (beschikbaar op toledo)<br />

•Leerplan<br />

• Stagevademecum<br />

DA Mechanica<br />

Cursus didactisch<br />

atelier<br />

Werkboek didactisch<br />

atelier<br />

DA Nederlands<br />

Cursus: Renwart, A., Coenegrachts J., Didactisch atelier Nederlands,<br />

<strong>KHLim</strong>.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 140


Handboek didactiek: Bonset, H., Nederlands in de onderbouw, Coutinho,<br />

Bussum, 2010.<br />

Handboek Nederlands eerste graad: Van Eester, M., e.a., Nieuw Netwerk Nederlands, Van In, Wommelgem,<br />

2006. De leerplannen Nederlands voor de eerste graad (A- en B-stroom).<br />

DA Plastische Opvoeding<br />

Cursus Plastische opvoeding Khlim Luc<br />

Meert<br />

Cursus beeldovoeding<br />

Khlim<br />

Map met lesideeën in de bibliotheek van de<br />

po klas. Het internet<br />

Boeken,<br />

tijdschriften,...<br />

DA Project Algemene Vakken<br />

Leerplannen tweede, derde en vierde graad<br />

PAV Syllabus die je kan downloaden van<br />

NETSTORAGE<br />

DA Project Kunstvakken<br />

Cursusmateriaal dat door de docent aangeboden wordt.<br />

DA Technologische Opvoeding<br />

- Leerplan Technologische Opvoeding in de eerste graad van het secundair onderwijs;<br />

- Cursus didactisch atelier TTO;<br />

- Handboeken TO voor het SO<br />

DA Voeding Verzorging<br />

Syllabus vakdidactiek voeding-verzorging Leerplannen(internet): studiegebied PZ. BIN-Normen<br />

DA Wiskunde<br />

Leerplan wiskunde eerste graad secundair onderwijs,<br />

2008. Carmeliet C., e.a. Delta Nova 1A, 1B, Plantyn<br />

Mechelen 2009. Carmeliet C., e.a. Delta Nova 2A, 2B,<br />

Plantyn Mechelen 2009.<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

DA Bewegingsrecreatie<br />

'Spel in beweging' (Co Velthuis, Maarn, Landelijke Dienst voor Beweging, Rekreatie en spel, 1992, 339p.)<br />

DA Geschiedenis<br />

Eén leermethode naar keuze voor elk jaar van de eerste graad aankopen.<br />

DA Lichamelijke Opvoeding<br />

Vakdidactiek in de basisschool<br />

DA Project Algemene Vakken<br />

Eindtermen<br />

PAV<br />

Eindtermen<br />

VOET<br />

DA Voeding Verzorging<br />

Handboeken: studiegebied PZ.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1<br />

Studiematerialen<br />

Studiematerialen ·Vakdidactisch studiemateriaal; ·Leerplannen; ·Stagevademecum BaSO, studenten 1 BaSO, stagecompetenties<br />

BaSO (cfr. stagevenster) en informatiebrochure.<br />

Onderwijsorganisatie<br />

Gehanteerde werkvormen Instructiemomenten; •Microdidactische vaardigheidstraining; •Bijwonen van observatielessen tijdens<br />

een observatiedag in het 1ste semester; •Voorbereiden en uitvoeren van proef- en doelessen; • Individuele en/of<br />

groepsopdrachten uitvoeren; • Individuele en groepsbegeleiding; • Zelfreflectie. Zelfstandig werk • Vakdidactische opdrachten; •<br />

Verslagen maken over bijgewoonde activiteiten; • Lesvoorbereidingen maken; • Geactualiseerde stagemap bijhouden met een<br />

representatieve weergave van de didactische activiteiten. Extra muros • Diverse opdrachten in verschillende stagelocaties . De<br />

studenten nemen deel aan de assistentstage. De stage wordt opgenomen in een secundaire school, lagere school of een<br />

organisatie uit de vrijetijds- of culturele sector. Nota: Indien er geen stageplaats kan worden toegekend, wordt een<br />

vervangopdracht/stagelessen voorzien.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 141


Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

DA Aardrijkskunde<br />

Observaties in de klas en tijdens excursies worden ondersteund door werkcolleges. Micro - teaching wordt ondersteund door<br />

werkcolleges. Lesgeven aan leerlingen in Kindsheid Jesu ondersteund door werkcolleges. Maken van een eigen didactisch<br />

dossier. Reflecteren over eigen functioneren en dat van anderen. Maken van lesvoorbereidingen.<br />

DA Bewegingsrecreatie<br />

• didactische oefeningen binnen de eigen didactiekgroep met observatie-, assisteer- en doemomenten<br />

• klasgesprekken en onderwijsleergesprekken - coaching en sturing<br />

• groepswerk<br />

• observatie-, assisteer- en doestages<br />

DA Biologie<br />

Doceren, OLG, werkzittingen, Micro-teaching, observeren van lessen in het SO, geven van lessen in het SO Zelfstandige<br />

opdrachten: Het aanleggen van didactische verzamelingen: -tanden, gebitten, tandhygiëneartikelen, didactische modellen (de<br />

cel, ...),...<br />

-actualiteitenmap met toepassing in klasverband. Alle materialen zijn bruikbaar in de lessen biologie van het SO. Alle<br />

materialen worden benoemd.<br />

DA Chemie<br />

Werkvormen:<br />

hoor- en werkcolleges, OLG, BZL, groepsopdrachten,presentaties door studenten, extra muros activiteiten<br />

Zelfstandig Werk:<br />

regelmatig dienen contexten m.b.t. chemie-onderwerpen zelf bestudeerd, gepresenteerd te<br />

worden opstellen van lesvoorbereidingen<br />

voorbereiden van<br />

demonstratielessen begeleiden<br />

van leerlingen SO<br />

BZL opdrachten<br />

DA Economie<br />

Demonstratielessen; intramuros oefenlessen; extramuros oefenlessen; Het zelfstandig doornemen van de syllabus, het<br />

maken van individuele taken en het voorbereiden van volgende ateliers vormt een wezenlijk onderdeel van het leerproces;<br />

DA Engels<br />

- Interactieve werkcolleges<br />

- Digitale leeromgeving (Toledo): extra informatie, voorbeeldlessen, communicatie<br />

- Observeren/analyseren van didactische voorbeelden (DVD)<br />

- Analyseren van handboeken Engels<br />

- Geïsoleerde didactische oefeningen: bv. uitwerken van stimulerende productieoefeningen<br />

- Reflecteren over eigen handelen en dat van medestudenten<br />

- Engelse lessen observeren (individueel), voorbereiden (in groep) en geven (individueel en in groep)<br />

DA Frans<br />

40 contacturen<br />

- Hoorcolleges<br />

- Groeps- en individuele micro-teaching opdrachten, met schriftelijke voorbereiding a.h.v. een lesvoorbereidingsformulier<br />

- Observatie van enkele lessen Frans tijdens extra-muros activiteit(en)<br />

- Schriftelijke reflectie na elk atelier<br />

- Groeps- en individuele opdrachten n.a.v. extra-muros activiteit<br />

- Feedback op de micro-teaching activiteiten van de medestudenten<br />

DA Fysica<br />

Een afwisseling van onderwijsleergesprekken, opdrachten, praktijkoefeningen en deelnames aan extra-muros<br />

activiteiten (bv. Wetenschapsweek, wetenschapsfeest, wetenschapsdag, meesterklassen,...)<br />

DA Geschiedenis<br />

Gehanteerde werkvormen<br />

• Instructiemomenten;<br />

• Microdidactische vaardigheidstraining;<br />

• Bijwonen van observatielessen;<br />

• Voorbereiden en uitvoeren van proef- en doelessen;<br />

• Individuele en/of groepsopdrachten uitvoeren;<br />

• Interview met relevante vertegenwoordigers van het onderwijsveld;<br />

• Individuele en groepsbegeleiding;<br />

• Zelfreflectie;<br />

• Zelfstandig werk<br />

Vakdidactische opdrachten;<br />

• Verslagen maken over bijgewoonde activiteiten;<br />

• Lesvoorbereidingen (of onderdelen daarvan) maken;<br />

• Geactualiseerd stageboek bijhouden met een representatieve weergave van de didactische activiteiten.<br />

Extra muros: Diverse opdrachten in verschillende stagelocaties. De studenten nemen ook deel aan de assistentstage.<br />

DA Handel-Burotica<br />

Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratielessen, zelfontdekking, individuele opdrachten, practicum. De student is<br />

gehouden aan het zelfstandig vastzetten en verwerken van de kennis, vaardigheden en attitudes.<br />

De meeste momenten zullen intramuros plaatsvinden. Tijdens het tweede semester zullen extramuros activiteiten plaatsvinden.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 142


DA Informatica<br />

Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie, zelfontdekking, individuele opdracht, practicum.<br />

De student is gehouden aan het zelfstandig vastzetten en verwerken van de kennis, vaardigheden en attitudes.<br />

DA Latijn<br />

onderwijsleerges<br />

prek<br />

demonstratieless<br />

en<br />

intramurosoefenl<br />

essen<br />

extramurosoefen<br />

lessen<br />

individuele<br />

opdrachten<br />

groepswerk<br />

discussie en klassengesprek<br />

DA Lichamelijke Opvoeding<br />

didactische vaardigheidstraining<br />

• observeren van demo-en oefenlessen<br />

• assisteren van oefenmomenten<br />

• voorbereiden en uitvoeren van proef-en doelessen (individueel en in groep)<br />

• reflectieopdrachten<br />

assisteer- en doestage in de basisschool<br />

DA Mechanica<br />

Sessies rond organiseren en werken aan werkstukken<br />

Oefenzittingen<br />

Microteaching<br />

DA Nederlands<br />

40 contacturen:<br />

- interactieve werkcolleges<br />

- analyse van de verschillende handboeken Nederlands<br />

- microteaching: didactische oefeningen in kleine groepjes (voorbereiden en presenteren van lessen)<br />

- reflecteren over het eigen handelen en over dat van medestudenten<br />

Extra activiteit: Creadag Kindsheid Jesu<br />

DA Plastische Opvoeding<br />

10 x dinsdag<br />

Oefenen van lesvaardigheden met kleine groepen<br />

leerlingen. Stapsgewijze wordt er een lesvaardigheid<br />

toegevoegd. Creadagen.<br />

DA Project Algemene Vakken<br />

1. Micro teaching<br />

2. Lesfragmenten geven in een door ons geselecteerde stageschool<br />

3. Assistentstage<br />

DA Project Kunstvakken<br />

Hoor- en werkcolleges, extra-murosactiviteiten, zelfstandig werk, geven van workshops aan medestudenten, workshops<br />

observeren, assisteren van kunstzinnige workshops, voorbereiden en uitvoeren van proef-en doesessies, zelfreflectie,<br />

stageactiviteiten en begeleid zelfstandig leren.<br />

DA Voeding Verzorging<br />

ZELFSTANDIG WERK: individueel en groepsopdracht Vakdidactische opdrachten Voeding-Verzorging: opstellen van<br />

structuurschema's, voorbereiden van lessen TV/PV, uitbouwen van leerlingenmateriaal en aanschouwingsmateriaal<br />

Studieopdrachten, voorstudies en verwerkingsopdrachten: studiegebied PZ, studierichtingen, leerplannen Werken met eigen<br />

informatiebronnen Ontwikkelen van een groeiportfolio. Micro-didactische oefeningen Hoorcollege Werkcollege<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

DA Aardrijkskunde<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Bewegingsrecreatie<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Biologie<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Chemie<br />

Alle opleidingen<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 143


Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Economie<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Elektriciteit<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Engels<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Frans<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Fysica<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Geschiedenis<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Godsdienst<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Handel-Burotica<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Informatica<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Latijn<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Lichamelijke Opvoeding<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Mechanica<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Muzikale Opvoeding<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Nederlands<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Plastische Opvoeding<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Project Algemene Vakken<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Project Kunstvakken<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Technologische Opvoeding<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Voeding Verzorging<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

DA Wiskunde<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 144


Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1<br />

· Contactvaardig zijn;<br />

· Interesse hebben voor de doelgroep en inzicht willen verwerven in hun leefwereld;<br />

· Gemotiveerd zijn om in een gestructureerde omgeving om te gaan met de leden uit de doelgroep;<br />

· Voldoende expressievermogen hebben.<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

DA Bewegingsrecreatie<br />

De student heeft een grote interesse in spel, sport en animatie voor kinderen.<br />

De student gaat graag met kinderen om op een pedagogisch verantwoorde manier.<br />

DA Chemie<br />

Kennis, vaardigheden en attitudes verworven in het secundair onderwijs.<br />

Interesse in het vak en in het belang ervan in het dagelijks leven zijn noodzakelijk.<br />

DA Economie<br />

geen voorkennis vereist.<br />

DA Elektriciteit<br />

Kennis, vaardigheden en attitudes verworven in het secundair onderwijs.<br />

Interesse in het vak en in het belang ervan in het dagelijks leven zijn<br />

noodzakelijk. Open en flexibele houding ten opzichte van het eigen<br />

leerproces tonen<br />

Positieve ingesteldheid ten opzichte van het leraarschap<br />

Positieve houding ten opzichte van jongeren<br />

Verzorgd voorkomen, correct taalgebruik, contactvaardig<br />

DA Engels<br />

- De student bezit de basisnoties die in de pedagogische grammatica’s van het Engels in Vlaanderen op secundair<br />

niveau aangereikt worden.<br />

- De student beschikt over een taalbeheersing op een upper-intermediate niveau (grammatica en woordenschat), op het<br />

courante niveau van een leerling secundair onderwijs met minimum 2 uur Engels per week in de laatste vier jaren.<br />

- De student is geïnteresseerd in de Engelse taal en het lesgeven in het Engels aan jongeren tussen 12 en 16 jaar.<br />

- De student staat open voor opbouwende kritiek en is bereid aangereikte werkpunten om te zetten in zichtbare leerwinst.<br />

DA Frans<br />

- Behoorlijke en gestructureerde kennis van de Franse taal (grammatica en woordenschat), de vaardigheden en attitudes<br />

bereikt voor Frans in het secundair onderwijs, met een bijzondere klemtoon op mondelinge taalvaardigheid. - De student<br />

moet in staat zijn vlot een gesprek in het Frans te voeren. Een taalstage, vakantiejob of een ander taalbad in een franstalige<br />

omgeving is ten zeerste aan te raden. - De student moet een positieve attitude hebben en bereid zijn actief deel te nemen<br />

aan de ateliers, in het Frans te reflecteren over zijn eigen optreden, en op een constructieve manier in het Frans feed-back<br />

te geven over de prestaties van zijn medestudenten.<br />

DA Geschiedenis<br />

• Contactvaardig zijn;<br />

• Interesse hebben voor mensen uit de doelgroep en inzicht willen verwerven in hun leefwereld;<br />

• Gemotiveerd zijn om in een gestructureerde omgeving om te gaan met de leden uit de doelgroep;<br />

• Voldoende expressievermogen hebben;<br />

• Passie hebben voor geschiedenis.<br />

DA Godsdienst<br />

- Contactvaardig zijn;<br />

- Interesse hebben voor de doelgroep en inzicht willen verwerven in hun leefwereld;<br />

- Gemotiveerd zijn om in een gestructureerde omgeving om te gaan met de leden<br />

uit de doelgroep;<br />

- Voldoende expressievermogen hebben;<br />

- Een passie voor godsdienst hebben.<br />

DA Handel-Burotica<br />

Positieve ingesteldheid ten opzichte van het<br />

leraarschap. Positieve houding ten opzichte van<br />

jongeren.<br />

Verzorgd voorkomen.<br />

Correct taalgebruik zowel mondeling als<br />

schriftelijk. Voldoende expressieve houding<br />

aan de dag leggen.<br />

DA Informatica<br />

Positieve ingesteldheid ten opzichte van het leraarschap<br />

Positieve houding ten opzichte van jongeren<br />

Verzorgd voorkomen<br />

Correct taalgebruik<br />

Voldoende expressieve houding aan de dag leggen<br />

DA Latijn<br />

geen voorkennis vereist<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 145


DA Lichamelijke Opvoeding<br />

• contactvaardig zijn<br />

• bereid zijn om inzicht te verwerven in de leefwereld van de kinderen<br />

DA Mechanica<br />

Open en flexibele houding ten opzichte van het eigen leerproces tonen<br />

Leergierigheid om voor de klas te staan<br />

DA Nederlands<br />

De student is communicatief ingesteld en hanteert, zowel schriftelijk als mondeling, het Standaardnederlands. De<br />

student toont interesse voor alle aspecten van de Nederlandse taal. De student heeft de eindtermen Nederlands van het<br />

secundair onderwijs bereikt.<br />

DA Plastische Opvoeding<br />

Geen begincompetenties<br />

vereist.<br />

DA Project Algemene Vakken<br />

De begincompetenties omvatten de eindtermen die moeten bereikt zijn op het einde van het secundair<br />

onderwijs.<br />

DA Project Kunstvakken<br />

De student heeft interesse in kunstzinnige educatie.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1<br />

In alle vakkenclusters wordt gewerkt aan het bereiken van volgende eindcompetenties en gedragsindicatoren tegen het<br />

einde van opleidingsfase 1.<br />

Leraar als inhoudelijk expert<br />

Vakinhoudelijk:<br />

· De student beheerst de lesgebonden inhouden en vaardigheden.<br />

Leraar als inhoudelijk expert<br />

Vakdidactisch:<br />

· De student selecteert en concretiseert doelen.<br />

· De student kan een lesvoorbereiding ontwerpen.<br />

· De student verankert een les binnen het leerplan.<br />

Leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen<br />

· De student observeert in functie van de beginsituatie.<br />

· De student kan een eenvoudige lesactiviteit begeleiden.<br />

· De student treedt betrokken op.<br />

Leraar als opvoeder<br />

· De student observeert in functie van opvoeder zijn.<br />

· De student gaat respectvol om met leerlingen.<br />

Leraar als organisator<br />

· De student observeert in functie van organisator zijn.<br />

· De student heeft impact met lichaam en stem.<br />

Leraar als onderzoeker en innovator<br />

· De student stelt het eigen functioneren in vraag en stuurt bij.<br />

De leraar als partner<br />

· De student communiceert gepast met mentoren en scholen.<br />

Taalleraar<br />

De student communiceert mondeling en schriftelijk correct.<br />

Beroepshoudingen<br />

De student is stipt, ontvankelijk voor feedback, verantwoordelijk, De student neemt initiatief, is leergierig, relationeel gericht,<br />

kritisch ingesteld, creatief, organisatorisch sterk en flexibel.<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

DA Aardrijkskunde<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

De student kan leerlingen helpen bij het uitvoeren van eenvoudige terreintechnieken. De student gebruikt<br />

zelf kaartmateriaal om het ruimtelijk denkvermogen te stimuleren. De student kan een les ontwikkelen:<br />

- met een doelgericht OLG<br />

- die een heldere structuur heeft<br />

- die vertrekt vanuit de waarneming en hieraan vastgekoppeld een probleem<br />

- die herhaling – en synthesemomenten heeft<br />

De student kan een eenvoudige en functionele ppt maken en vlot eenvoudige ICT toepassingen uit het leerplan inschakelen<br />

in zijn les.<br />

De student kan reflecteren over eigen functioneren en dat van anderen (5.3).<br />

DA Bewegingsrecreatie<br />

competentie 1: optreden<br />

• de student praat vlot en verstaanbaar<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 146


• de student past zijn taalgebruik aan aan de leeftijd van de kinderen<br />

• de student straalt voldoende passie en gedrevenheid uit<br />

• de student heeft voldoende expressie en kan opgaan in een thema<br />

competentie 2: instructie en demo (3.1; 3.2)<br />

• de student stelt zich op in functie van zien en gezien worden<br />

• de student legt de activiteit boeiend en duidelijk uit aan de hand van een demo<br />

competentie 3: organisatie (4.1; 4.2; 4.3, 4.4)<br />

• de student organiseert een sport-/spelacitiviteit in functie van een goed rendement<br />

• de student denkt aan de nodige veiligheid van de organisatie<br />

• de student kan een spelnamiddag organiseren voor kinderen<br />

competentie 4: begeleiding (1.8; 1.9; 2.1; 4.1)<br />

• de student stelt zich betrokken op tijdens de activiteit: hij motiveert en stimuleert de kinderen, hij evalueert<br />

en deelt scores mee, de student kan optreden als scheidsrechter,..<br />

• de student kan wanneer de activiteit niet loopt zoals verwacht gericht bijsturen<br />

competentie 5: inhoud (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7)<br />

• de student kiest goede sport-/spelactiviteiten in functie van de leeftijd van de kinderen: er is veel<br />

spelbeleving, er is voldoende kans tot scoren, er is een leerrijk oefenklimaat<br />

• de student is voldoende creatief en/of doelgericht bij de uitwerking van de sport-/spelactiviteit<br />

• de student denkt na over de opbouw van de sport-/spelacitiviteit die hij aanbiedt - de voorbereiding is degelijk,<br />

volledig en verzorgd<br />

competentie 6: samenwerking<br />

• de student kan samenwerken in groep bij de voorbereiding en begeleiding van verschillende didactische<br />

opdrachten en stages<br />

DA Biologie<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

Kennis<br />

- het analyseren en bespreken van een didactisch model<br />

- het analyseren van een les in didactische componenten<br />

- het toepassen van de inductieve onderwijsmethode<br />

- het opstellen van een schriftelijke lesvoorbereiding met alle didactische componenten<br />

- het uitvoeren van didactische opdrachten<br />

- het toepassen van de wetenschappelijke denk- en werkwijze<br />

Vaardigheden<br />

- het gebruik van leerplannnen en handboeken SO<br />

- het uitvoeren van een didactisch uitgewerkte demonstratieproef<br />

- het gebruik en ontwerpen van didactisch materiaal<br />

- een didactisch verantwoorde verzameling samenstellen<br />

- aanleggen en toepassen van actualiteit in lessen natuurwetenschappen (10.1)<br />

Attitudes<br />

- milieubewuste houding.<br />

- verantwoordelijkheidszin t.o.v. dieren, planten, mensen.<br />

- respect voor schoonheid en harmonie in de natuur.<br />

- verantwoordelijkheidszin t.o.v. eigen gezondheid en deze van de medemens (2.6).<br />

DA Chemie<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

De student kan gericht informatie verzamelen<br />

De student kan gestructureerd een les opbouwen en presenteren<br />

De student ontwikkelt zijn leervermogen<br />

De student kan een theorieles organiseren<br />

DA Economie<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

De student kan een les ontwikkelen die focust op de betrokkenheid van leerlingen die probleemstellend en onderzoeksgericht<br />

is die vertrekt vanuit het concrete, aanschouwelijke die oog heeft voor herhaling en synthese met een doelgericht OLG.<br />

De student maakt werk van het actualiseren van de door leerlingen gebruikte leermaterialen.<br />

De student kan leerlingen vlot begeleiden in de courante ICT-elementen die voorkomen in de gebruikte<br />

handboeken. De student kan de in de leerplannen voorgeschreven ethisch getinte lesonderdelen didactisch<br />

verwerken.<br />

De student kan een volgens bovenstaande normen opgestelde les in een klas realiseren op een dynamische en boeiende<br />

manier.<br />

DA Elektriciteit<br />

De student kan een praktijkmoment ontwikkelen (materialen bestuderen en bewerken, bronnen raadplegen, didactische lijn<br />

uitzetten,<br />

...) (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

De student kan een (eenvoudig) praktijkmoment leiden in een klas (2.6; 4.1)<br />

De student kan een theoriemoment ontwikkelen (bronnen raadplegen, media ontwikkelen, didactische lijn uitzetten, ...) (1.1; 1.2;<br />

1.3;<br />

1.4; 1.5; 1.6)<br />

De student kan een (eenvoudig) theoriemoment leiden in een klas (met behulp van een courante werkvorm) (1.5; 4.1)<br />

De student kan op het einde van OF 1 een volledie lesvoorbereiding TV/PV maken met aandacht voor: logische,<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 147


probleemgestuurde en doelgerichte opbouw, duidelijke structuur, fundamentele opbouw vanuit didactisch materiaal en<br />

aandacht voor actualisering (1.1;<br />

1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 10.1).<br />

DA Engels<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)<br />

- De student verwerft algemene inzichten in de Engelse vakdidactiek en kan die inzichten in didactische oefeningen (bv.<br />

opdrachten, lesgeven) toepassen.<br />

- De student leert de leerplannen en de meest gebruikte Engelse handboeken van het secundair onderwijs (1e en 2e graad)<br />

kennen en hanteren (3.1; 3.2).<br />

- De student is in staat om op een vakdidactisch correcte manier Engelse woordenschat-, grammatica-, lees/luister- en<br />

cultuurlessen op papier uit te werken, te verantwoorden en voor een groep te brengen.<br />

- De student kan op een gemotiveerde en enthousiasmerende manier met een gepaste verbale en non-verbale expressie<br />

in een correct en aanvaardbaar standaard Brits-Engels lesgeven.<br />

- De student is in staat om over het handelen in het algemeen en het lesgeven in het bijzonder (van zichzelf en van<br />

anderen) te reflecteren om daaruit verkregen leerwinst in eigen toekomstig gedrag te integreren (5.3).<br />

DA Frans<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

- De rol van de leraar als opvoeder en inhoudelijk expert ontdekken<br />

- Raadplegen en gebruiken van leerplannen en eindtermen om de lessen voor te bereiden, om zich de didactische principes<br />

eigen te maken en deze in te zetten in de praktijk<br />

- De les situeren in het leerplan<br />

- De didactische doelstellingen herkennen, formuleren en ordenen<br />

- De didactische basisprincipes beheersen en ze inzetten tijdens de micro-teaching activiteiten<br />

- De verschillende didactische strategieën kennen en ze kunnen toepassen in functie van het type les of activiteit<br />

- De lesvoorbereidingsformulieren correct invullen<br />

- De verschillende media en werkvormen gebruiken<br />

- Een kritische ingesteldheid hebben t.o.v. de gebruikte handboeken<br />

DA Fysica<br />

Na het DA Fysica is de student in staat om op een eerste niveau<br />

een verantwoorde les voor te bereiden volgens de<br />

natuurwetenschappelijke methode. In een eerste verkennend<br />

niveau is de student in staat de les te geven in een min of meer<br />

beschermde situatie.<br />

DA Geschiedenis<br />

Algemene competenties.<br />

In alle didactische ateliers wordt gewerkt aan het bereiken van volgende eindcompetenties en gedragsindicatoren tegen het<br />

einde van opleidingsfase 1. Competenties 1 en 2 komen aan bod in semester 1 en competenties 3 en 4 komen aan bod in<br />

semester 2. Competentie 1: Grondhouding - De student heeft verantwoordelijkheidszin en kan binnen afspraken functioneren<br />

- De student leeft de afgesproken gedragscode na - De student toont voldoende inzet - De student is positief gericht op<br />

jongeren en heeft respect voor verschillen - De student is echt en empathisch<br />

Competentie 2: Focus op leraarschap - De student is gericht bezig met zijn project ‘leraar worden’ - De student is ontvankelijk<br />

voor de feedback van mentor en docent - De student kan gericht een leraar en leerlingen observeren Competentie 3:<br />

Lichaam, stem en energie - De student heeft impact op de klas met zijn stem en lichaamstaal - De student staat met energie<br />

en betrokken voor de klas Competentie 4: Ontwerpen - De student kan de verschillende componenten van het didactisch<br />

model een invulling geven - De student kan, vanuit een thema, een eenvoudige, logische en doelgerichte les ontwerpen - De<br />

student kan dit ontwerp ook uitvoeren - De student kan zijn contactmoment structureren.<br />

Specifieke vakdidaktische competenties (gespecifieerd in de gehanteerde stagetrap)<br />

• De student kan gebruik maken van het historisch referentiekader voor elk gangbaar thema i.v.m. leerstof 1ste<br />

graad conform het leerplan (1.3; 3.1; 3.2);<br />

• De student kan zoeken naar gepaste achtergrondinfo voor elk gangbaar thema i.v.m. leerstof 1ste graad en<br />

deze ook logisch en gestructureerd uitwerken en overbrengen (1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2);<br />

• De student kan didactisch materiaal probleemgestuurd als uitgangspunt van een lesfase hanteren (analyse +<br />

synthese//leerstof 1ste graad) (1.4; 1.5; 1.6);<br />

• De student kan doelstellingen uit het leerplan 1ste graad concretiseren en implementeren (1.2);<br />

• De student kan gepast en doelgericht media en realia gebruiken (1.5; 10.1);<br />

• De student kan kritisch omgaan met concreet lesmateriaal en maakt kennis met het historisch denken (1.3);<br />

• De student kan op het einde van OF 1 een volledie lesvoorbereiding maken met aandacht voor: logische,<br />

probleemgestuurde en doelgerichte opbouw, duidelijke structuur, fundamentele opbouw vanuit didactisch<br />

materiaal en aandacht voor actualisering (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 10.1).<br />

DA Godsdienst<br />

(3.1; 3.2)<br />

1. Grondhouding<br />

- De student is authentiek en bezielend.<br />

- De student laat zich door de christelijke traditie bevragen.<br />

2. Visie<br />

- De student kan het belang van het vak r.-k. godsdienst verwoorden.<br />

- De student heeft zicht op de visie en dragende elementen van het leerplan.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 148


3. Lesvoorbereiding (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)<br />

- De student kent de pedagogische en didactische grondopties van het leerplan.<br />

- De student is in staat om vanuit bestaande leermiddelen een les uit te werken en die uit te proberen in de praktijk.<br />

- De student kan didactisch materiaal selecteren en gebruiken.<br />

- De student kan een les situeren binnen de terreindoelen van het leerplan. (3.3)<br />

4. Pedagogisch en didactisch handelen (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)<br />

- De student heeft aandacht voor de levensbeschouwelijke beginsituatie en voor de religieuze behoeften en verlangens van<br />

leerlingen. (1.1; 2.1)<br />

- De student betrekt elke leerling zoveel mogelijk in het leerproces.<br />

- De student kan de leerinhoud gestructureerd weergeven en overbrengen.<br />

- De student kan een les logisch opbouwen.<br />

- De student kan een gestructureerd bordschema opstellen.<br />

- De student kan algemene werkvormen hanteren.<br />

- De student kan in functie van het leerproces een ICT-toepassing hanteren.<br />

- De student heeft oog voor vastzetting en herhaling.<br />

5. De godsdienstleraar als verteller van verhalen<br />

- De student kan (Bijbel)verhalen vertellen en ze een plaats geven in het didactisch handelen.<br />

- De student laat leerlingen ‘op verhaal komen’ in de lespraktijk.<br />

6. De godsdienstleraar als getuige<br />

- De student kan getuigen over het eigen zin zoeken.<br />

7. De godsdienstleraar als specialist<br />

- De student heeft oog voor een rijke lesinhoud.<br />

- De student kan leerstof juist aanbrengen met aandacht voor de transfer naar de doelgroep.<br />

- De student kan vaktermen correct hanteren.<br />

- De student kan een nieuw inzicht op een onderzoekende wijze aanbrengen.<br />

8. De godsdienstleraar als moderator<br />

- De student kan de levensbeschouwelijke communicatie inleiden en begeleiden.<br />

- De student heeft aandacht voor een gerichte vraagstelling.<br />

- De student kan de zingeving van leerlingen beluisteren en helpen expliciteren.<br />

DA Handel-Burotica<br />

Competentie 1; Grondhouding<br />

De student is positief gericht op jongeren en heeft respect voor<br />

verschillen. De student is echt en empatisch.<br />

De student toont voldoende inzet.<br />

De student heeft verantwoordellijkheidszin en kan binnen afspraken functioneren.<br />

Competentie 2: Focus op leraarschap<br />

De student is gericht bezig met zijn project 'leraar worden'<br />

De student in ontvankelijk voor feedback van docent en mentoren<br />

De student kan gericht een klas observeren<br />

Competentie 3: Lichaam, stem en energie (1.7; 2.1)<br />

De student heeft impact met zijn stem en lichaamstaal<br />

De student staat voldoende empatisch en enthousiast voor de klas<br />

Competentie 4: Ontwerpen (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)<br />

De student kan de verschillende componenten van het didactisch model een invulling<br />

geven. De student kan een doelgerichte les ontwerpen en uitvoeren<br />

Visie op 'nieuwe' leerkracht: probleemstelling kunnen ontwerpen, structuur aanbrengen, multimedia gebruiken in<br />

lessen, observatiemateriaal laten aansluiten bij leefwereld van de lln.<br />

DA Informatica<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 2.1)<br />

Competentie 1: Grondhouding<br />

De student is positief gericht op jongeren en heeft respect voor verschillen<br />

De student is echt en empatisch<br />

De student toont voldoende inzet<br />

De student heeft verantwoordelijkheidszin en kan binnen afspraken functioneren<br />

Competentie 2: Focus op leraarschap<br />

De student is gericht bezig met zijn project 'leraar worden'<br />

De student is ontvankelijk voor feedback van mentor en docent<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 149


De student kan gericht een leraar en leerlingen observeren<br />

Competentie 3: Lichaam, stem en energie<br />

De student heeft impact op de klas met zijn stem en lichaamstaal<br />

De student staat met energie voor de klas<br />

Competentie 4: Ontwerpen<br />

De student kan de verschillende componenten van het didactisch model een invulling geven<br />

De student kan, vanuit een thema, een eenvoudige en doelgerichte les ontwerpen<br />

De student kan dit ontwerp ook uitvoeren<br />

De student kan zijn contactmoment ook structureren<br />

Vakspecifiek:<br />

Visie op “nieuwe” leerkracht informatica<br />

(9.1; 9.2) Probleemstelling kunnen<br />

ontwerpen<br />

Structuur aanbrengen<br />

Probleemstelling enthousiast kunnen overbrengen (3.1; 3.2)<br />

DA Latijn<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

De student kan van elk van de vermelde lestypes een lesvoorbereiding opstellen die getuigt van logica, creativiteit, systematiek<br />

en didactisch inzicht. Hij kan het leerplan Latijn van de eerste graad correct raadplegen en interpreteren.<br />

DA Lichamelijke Opvoeding<br />

Beheersen van de algemene competenties (zie stagevenster) en onderstaande vakspecifieke competenties: (1.1; 1.2; 1.3; 1.4;<br />

1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

Vakinhoudelijke competentie<br />

selecteert de leerinhoud op het ontwikkelingsniveau van het kind<br />

formuleert de essentiële bewegingskenmerken/aanduidingen van de aan te leren vaardigheid.<br />

Instrueren of de student als instructor<br />

past zijn taalgebruik aan de leefwereld van de kinderen aan<br />

gebruikt vaktaal<br />

formuleert boeiend, bondig en concreet de instructive<br />

stelt de instructie vragenderwijs<br />

formuleert de meeste essentiële bewegingskenmerken/aanduidingen van de aan te leren vaardigheid<br />

demonstreert correct de te leren vaardigheid<br />

voert de uitleg en demonstratie gelijktijdig uit<br />

Managen van een klas of de student als klasmanager (2.1; 4.1; 4.2)<br />

Klimaat :<br />

- maakt afspraken met de lln<br />

- enthousiast, stimulerend en kindgericht optreden<br />

- kordaat optreden indien nodig<br />

- zorgt voor een gepaste aandachtssfeer tijdens de instructie<br />

Organisatie<br />

- vangt de lln. tijdens het aan- en uitkleden op<br />

- stelt zichzelf op volgens het principes ‘zien en gezien worden’<br />

- gebruikt de ruimte optimaal<br />

- organiseert in functie van voldoende bewegingskansen voor de lln en een optimale werksfeer<br />

- stelt de toestellen op volgens de 6 W’s (nl. Wie plaatst, wat, waar, wanneer, op welke wijze en wat daarna ?)<br />

- verdeelt de lln. over voldoende groepen<br />

- gebruikt een duidelijk start- en stopsignaal<br />

- kan de principes van standenwerk toepassen<br />

- wil zich aanpassen aan onverwachte omstandigheden<br />

Veiligheid:<br />

- heeft oog voor de veiligheid (2.6)<br />

ALT of het actief en met enig succes bezig zijn van lln. met relevante leeractiviteiten zodat leren mogelijk<br />

wordt.<br />

- moedigt de lln. aan<br />

- blijft verbaal aanwezig<br />

- neemt een kindvriendelijke houding aan<br />

- deelt de scores mee<br />

- verplaatst zich in de ruimte zodat hij het overzicht over de klas blijft behouden en kan observeren<br />

- observeert fundamentele tekorten (in beperkte mate)<br />

- verbetert individueel en verbetert klassikaal (in beperkte mate)<br />

- last zinvolle besefmomenten in<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 150


DA Mechanica<br />

De student kan een praktijkmoment ontwikkelen (materialen bestuderen en bewerken, bronnen raadplegen, didactische lijn<br />

uitzetten,<br />

...) (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

De student kan een (eenvoudig) praktijkmoment leiden in een klas (2.6; 4.1)<br />

De student kan een theoriemoment ontwikkelen (bronnen raadplegen, media ontwikkelen, didactische lijn uitzetten, ...) (1.1; 1.2;<br />

1.3;<br />

1.4; 1.5; 1.6)<br />

De student kan een (eenvoudig) theoriemoment leiden in een klas (met behulp van een courante werkvorm) (1.5; 4.1)<br />

DA Nederlands<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

De student kan doelgerichte literatuurlessen geven:<br />

- de student richt zijn literatuurlessen op leesplezier en literatuurbeleving<br />

- de student zorgt voor een verdiepende leeservaring<br />

De student kan doelgerichte taalbeschouwingslessen geven:<br />

- de student werkt met en vanuit authentiek taalmateriaal<br />

- de student werkt inductief<br />

- de student werkt aan taalvaardigheid in in taalbeschouwingslessen<br />

De student kan doelgericht taalvaardigheidslessen geven:<br />

- de student gebruikt strategieën stappenplannen in vaardigheidslessen. Hij gebruikt het OVUR-model correct.<br />

- de student zet die stappenplannen en strategieën goed vast<br />

- de student activeert zijn leerlingen zoveel mogelijk<br />

De student werkt normaal-functioneel:<br />

- de student maakt zijn lessen boeiend<br />

- de student richt zijn lessen op praktische bruikbaarheid<br />

De student toont hierbij de nodige leerstofbeheersing.<br />

De student hanteert het Standaardnederlands, zowel mondeling als schriftelijk.<br />

De student kan reflecteren over zijn eigen functioneren als leraar Nederlands en kan constructieve feedback<br />

geven aan medestudenten (5.3).<br />

DA Plastische Opvoeding<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 3.1; 3.2)<br />

De studenten kunnen een basisles plastische opvoeding voorbereiden en<br />

realiseren. Basisvaardigheden ontwikkelen in functie van het realiseren van<br />

lessen.<br />

- Omgaan met leerlingen (2.1).<br />

- Leiding geven (4.1).<br />

- Gesprek leiden.<br />

- Vlot verwoorden.<br />

- Lichaamstaal<br />

DA Project Algemene Vakken<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

Een lesvoorbereiding kunnen maken volgens de formele afspraken en rekening houdend met de typische PAV methodieken ,<br />

zijnde:<br />

- De geschiedkundige, aardrijkskundige, taalkundige en wiskundige feiten & inzichten die nodig zijn om het desbetreffende<br />

project te realiseren;<br />

- Basisconcepten uit de PAV-didactiek (inductiviteit, normaal functionaliteit, authenticiteit, productiviteit) kunnen<br />

implementeren in zelfgemaakte oefeningen;<br />

DA Project Kunstvakken<br />

Algemene didactische competenties:<br />

Competentie 1: Grondhouding<br />

De student toont voldoende inzet.<br />

De student heeft verantwoordelijkheidszin en kan binnen afspraken functioneren<br />

(aanwezigheid, stiptheid, kleding, respectvolle omgang).<br />

De student is positief en empathisch.<br />

Competentie 2: Focus op leraarschap<br />

De student toont dat hij leraar wil worden.<br />

De student is ontvankelijk voor de feedback van mentor en docent.<br />

De student kan een leraar gericht observeren.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 151


Competentie 3: Lichaam, stem en energie<br />

De student heeft impact op de klas met zijn stem en lichaamstaal.<br />

De student staat enthousiast en dynamisch voor de klas.<br />

De student kan boeiend voorlezen en vertellen.<br />

Competentie 4: Ontwerpen<br />

De student kan een doelgerichte lesvoorbereiding ontwerpen.<br />

De student kan dit ontwerp (thema of project) ook uitvoeren.<br />

De student brengt structuur in zijn les.<br />

Specifieke vakdidactische en vakinhoudelijke competenties: (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2; 10.1)<br />

-De student kan het kunsteducatieve veld omschrijven.<br />

-De student kan specifieke kunstzinnige workshops in het brede educatieve veld situeren.<br />

-De student kan het begrip leren omschrijven.<br />

-De student kan de doelen voor een kunstzinnige educatieve sessie formuleren.<br />

-De student kan de geformuleerde doelstellingen bereiken.<br />

-De student kan de didactische beginsituatie inschatten.<br />

-De student kan de juiste leerinhouden selecteren door gepaste bronnen te hanteren.<br />

-De student kan de gepaste leerinhoud op het juiste moment tijdens de workshop aanbieden.<br />

-De student kan een gericht onderwijsleergesprek voeren.<br />

-De student kan de tijdsbesteding tijdens de workshop inschatten. (4.2)<br />

-De student maakt tijdens zijn kunstzinnige educatieve workshops gebruik van goedgekozen media.<br />

-De student kan een kunstzinnige workshop structureren.<br />

-De student kan een educatieve sessie op een schriftelijke manier a.d.h.v. een<br />

lesvoorbereidingsformulier voorbereiden.<br />

-De student kan de zintuiglijke horizon van lerenden opentrekken: genrevrij, transhistorisch en transcultureel.<br />

-De student kan lerenden onbevoordeeld met onbekende kunst leren omgaan. (2.4)<br />

-De student kan lerenden tot zintuiglijke ervaringen aanzetten en die zintuiglijke ervaringen verfijnen.<br />

-De student kan lerenden aanzetten om kunst op een onderzoekende en probleemoplossende manier te benaderen.<br />

-De student kan de aandacht van de lerenden richten.<br />

-De student kan de lerenden brengen tot een plaatsbepaling en een stellingname ten opzichte van kunst.<br />

-De student kan de lerenden brengen tot het zich emotioneel en affectief openstellen voor kunst.<br />

-De student kan kunst in zijn sessies relateren aan andere kunstvormen en het brede maatschappelijke<br />

kader. (3.3)<br />

-De student kan de elementaire, ambachtelijke kennis en vaardigheden in functie van de workshop tentoonspreiden.<br />

-De student kan een veilige en gunstige omgeving creëren. (2.1)<br />

-De student kan creativiteit stimuleren.<br />

-De student kan surfen op de golven van de groep.<br />

Opmerkingen:<br />

-In het kader van de cursus zijn er verplichte extra-murosactiviteiten. Indien de student hier niet aan kan deelnemen, laat hij dit<br />

bij aanvang van het semester weten. Hij neemt vervolgens zelf initiatief om deze excursie… op een ander moment (elders) te<br />

bekijken. Indien dit door<br />

omstandigheden (bijv. einde van voorstellingenreeks, te grote afstand) niet mogelijk is, neemt de student zelf het initiatief om<br />

de docent aan te spreken en een alternatief voor te stellen.<br />

-Ieder semester moet de student een portfolio indienen. Indien de student een onvolledig portfolio inlevert, krijgt hij een 0 op<br />

dat portfolio.<br />

-Dit vak kan niet met een examencontract afgelegd worden.<br />

DA Technologische Opvoeding<br />

- Probleemoplossend denken en handelen volgens het technologisch proces;<br />

- Kennismaken en oefenen van vakspecifieke werkvormen binnen TO (1.5);<br />

- Organiseren van korte theorie- en praktijklessen met kleine groepen (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6);<br />

- Verantwoordelijkheid nemen naar materialistische voorbereiding van theorie- en praktijklessen (4.2);<br />

- Aanleren en begeleiden van theoretische en praktische vaardigheden aan kleine groep leerlingen (d.m.v. realisaties) (1.1; 1.2;<br />

1.3;<br />

1.4; 1.5; 1.6)<br />

DA Voeding Verzorging<br />

(3.1; 3.2)<br />

COMPETENTIE 1: inhoudelijke expert, vakdidactisch: een lesvoorbereiding TV maken (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)<br />

domeinspecifieke informatie kritisch verzamelen vanuit verschillende standpunten, actualiteiten, .. (10.1)<br />

een kerndoel kiezen en in een probleemgestuurde aanpak omzetten;<br />

vakterminologie correct gebruiken;<br />

een thema uitschrijven in de vorm van een onderzoek;<br />

inhouden structureren, verdiepen en verwerken op toepassingsniveau;<br />

krachtige werkvormen kiezen i.f.v. het thema.<br />

COMPETENTIE 2: begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen:<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 152


egrippen volgens het A.S.A.-principe aanbrengen en vastzetten;<br />

begrippen zo veel mogelijk ervaringsgericht en inductief aanbrengen via een duidelijke vraagstelling (1.4; 1.5);<br />

aanschouwingsmateriaal volgens het G.A.S.-principe creëren en gebruiken (1.3; 1.4; 1.5; 1.6).<br />

DA Wiskunde<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6;<br />

3.1; 3.2) De student kan:<br />

Een les gefaseerd ontwikkelen en uitvoeren. Dit houdt onder meer in<br />

- In een les of lesvoorbereiding de verschillende fasen bij de aanbreng van wiskundige begrippen herkennen en benoemen.<br />

- Leerplandoelstellingen selecteren in functie van bepaalde leerstofonderdelen.<br />

- Een oriënteringsfase en een verwerkingsfase uitwerken in een oefeningenles. (Semester 1)<br />

- Een volledige sorteringsfase uitwerken in een les. (Semester 2)<br />

- Een lesvoorbereiding gestructureerd uitwerken met o.a. een zinvolle formulering van doelstellingen, de scheiding van<br />

leerinhoud en methodische verwerking en de uitdieping van de inhoudelijke structuur in een boomdiagram.<br />

De student creëert een krachtige leeromgeving (1.7).<br />

- De student kan leerinhouden vertalen op het niveau van de lln.<br />

- De student kan zijn contactmoment structureren en experimenteert hierbij in het creatief aanwenden van gevarieerde<br />

instructie- en werkvormen.<br />

De student werkt werkelijkheidsnabij.<br />

De student maakt gebruik van realistische contexten, zowel bij de aanbreng als de verwerking van nieuwe leerstof<br />

(10.1). De student kan de lln. motiveren en stimuleren in hun denkproces.<br />

De student kan de lln. aan het denken en werken zetten: hij kan het leren uitlokken (2.1).<br />

Omschrijving Inhoud<br />

Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1<br />

Zie 'eindcompetenties'. De organisatie van de resp. activiteiten is vakgebonden en bevat onder andere een observatiedag in<br />

het 1ste semester en een assistentstage in het 2de semester. Nota: Indien er geen stageplaats kan worden toegekend, wordt<br />

een vervangopdracht/stagelessen voorzien.<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

DA Aardrijkskunde<br />

Elk atelier wordt er gewerkt in Kinsdheid Jesu, Hasselt.<br />

Studenten gaan observeren en later lesgeven aan leerlingen van het eerste<br />

jaar. De competenties hiervoor nodig worden geleidelijk opgebouwd en<br />

ondersteund. Binnen eigen studentengroep wordt er gewerkt rond microteaching<br />

en reflecteren.<br />

DA Bewegingsrecreatie<br />

sport, spel en animatie voor kinderen:<br />

didactische oefeningen:<br />

• kleine bewegingsspelen ingekleed in thema(individueel)<br />

• tornooi van creatieve kleine sportspelen (groepswerk)<br />

• tot bewegingsspel omgebouwd gezelschapsspel ingekleed in een thema (groepswerk)<br />

• observatie en assisteermomenten met kleuters: kleutersportvoormiddag<br />

stages:<br />

• observatie-assisteerstage in de sportclub<br />

• observatie-assisteerstage bij recreatieve sport- en spelactiviteiten georganiseerd door de sportdienst<br />

• organiseren en begeleiden van spelnamiddagen voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar in samenwerking<br />

met SVS (groepswerk)<br />

• observatie-assisteerstage bij kleuters (kleuterturnen, kleuterzwemmen, ...)<br />

• als medewerker helpen aan een evenement<br />

DA Biologie<br />

- Didactisch model<br />

- Doelstellingen<br />

- Beginsituatie<br />

- Didactische werkvormen<br />

- Leerplanstudie<br />

- De wetenschappelijke denk- en werkwijze<br />

- Het lesvoorbereidingsformulier<br />

- De lesobservatie<br />

- Didactisch materiaal<br />

DA Chemie<br />

1. Doelstellingen didactisch<br />

atelier. Wat is een goede<br />

leerkracht?<br />

2. Studie van de leerplannen chemie en natuurwetenschappen<br />

3. Onderwijsstructuur voor chemie<br />

4. De lesvorbereiding: theorieles, oefenles, prktijkles<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 153


5. De natuurwetenschappelijke denkmethode<br />

6. Demonstraties via experimenten, bordgebruik, didactische platen, powerpoint gebruik<br />

7. Gebruik van modellen in chemie-lessen<br />

8. Presentaties van lessen aan medeleerlingen<br />

9. Begeleiden van labo voor leerlingen SO<br />

DA Economie<br />

- visietekst ASO economie; - leerplannen economische vakken; - didactisch basismodel economie; -vakdidactische stagetrap.<br />

DA Elektriciteit<br />

Didactisch model;<br />

Beginsituatie;<br />

Doelstellingen;<br />

Didactische<br />

werkvormen;<br />

Leerplanstudie;<br />

Didactisch<br />

materiaal;<br />

Het<br />

lesvoorbereidingsformuli<br />

er; Micro-didactische<br />

oefeningen; Stappenplan<br />

(PV);<br />

Evaluati<br />

e (PV);<br />

Zelfrefle<br />

ctie;<br />

Assisteeropdracht onder begeleiding in het secundair<br />

onderwijs; Deelname assistentenstage<br />

DA Engels<br />

- Algemene inleiding op en richtlijnen voor de Engelse vakdidactiek: planning van lessen (PPP, inductiviteit),<br />

(bege)leiden van leerlingengedrag, taalbeheersing, reflectie<br />

- Woordenschat voor de leraar Engels (classroom English)<br />

- De lesvoorbereiding: didactische gegevens, lesdoelen, lesschema, bordschema<br />

- Handboeken Engels (1e en 2e graad secundair onderwijs)<br />

- Specifieke didactiek van woordenschat-, grammatica-, lees/luister-, cultuurlessen - Leerplannen Engels (1e & 2e graad)<br />

DA Frans<br />

- Theoretische inleiding op de vakdidactiek Frans<br />

- Praktische oefeningen : voorbereiden van lessen + micro-teaching<br />

- Kritische reflectie na elk atelier<br />

- Observatieverslagen tijdens de extra muros activiteiten<br />

- Opdrachten uit te voeren tijdens assistentstage<br />

DA Fysica<br />

Theorie van de vakdidactiek betreft de introductie tot:<br />

- de visie op het vak fysica en het belang ervan<br />

- de natuurwetenschappelijke methode<br />

- de practica en de experimenten<br />

- de eindtermen en leerplannen<br />

- de lesvoorbereiding<br />

- de evaluatie in de fysica<br />

- de wetenschapsfilosofie<br />

Praktijkopdrachten: Mogelijke opdrachten<br />

- een les(senreeks) uitwerken over een bepaald onderwerp<br />

- actief ontwerpen voor en deelnemen aan de wetenschapsweek<br />

- actief ontwerpen voor en deelnemen aan het wetenschapsfeest<br />

- actief ontwerpen voor en deelnemen aan een meesterklas<br />

- actief ontwerpen voor en deelnemen aan items m.b.t. natuurwetenschappen<br />

DA Geschiedenis<br />

Verantwoording voor het vak geschiedenis:<br />

• Waarom historische vorming<br />

• De drie componenten van historische vorming<br />

• Informatiestructuren van de historische vorming<br />

• Doelstellingen van de historische vorming<br />

• Vakdidactische technieken en lesvoorbereiding<br />

• Het nut van het leerplan geschiedenis<br />

• De verschillende fases van een lesvoorbereiding<br />

• De informatieve fase<br />

• Het vastleggen van doelstellingen<br />

• Het vastleggen van de structuur<br />

• Het selecteren en gebruiken van werkvormen<br />

• Het selecteren en gebruiken van werkmateriaal<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 154


• Het concretiseren van een lesvoorbereiding op papier<br />

• Het observeren van een concrete les<br />

• Het concretiseren van een voorbereide les in een reële klassituatie<br />

DA Godsdienst<br />

Verantwoording van het vak godsdienst<br />

Perspectieven op het geven van het vak godsdienst<br />

Leerplanstudie<br />

Didactisch opbouwwerk<br />

Het lesvoorbereidingsformulier<br />

De doelstellingen en inhoud van een godsdienstles<br />

De persoon van de godsdienstleraar<br />

De levensbeschouwelijke beginsituatie<br />

Didactische werkvormen voor de<br />

godsdienstles Didactisch materiaal<br />

DA Informatica<br />

- leerplannen informatica / ict;<br />

- didactisch basismodel informatica.<br />

DA Latijn<br />

vakdidactisch jargon<br />

einddoelen van Oude Talen ,leerplannen eerste<br />

graad visietekst VVKSO<br />

de<br />

lesvoorbereiding<br />

Latijn<br />

leerboekenreeksen<br />

het belang van Latijn in deze tijd<br />

DA Lichamelijke Opvoeding<br />

didactische vaardigheidstraining<br />

• observeren en analyseren van demo-en oefenlessen<br />

• assisteren van oefen- en spelmomenten in oefenlessen<br />

• voorbereiden en uitvoeren van oefenlessen (individueel en in groep)<br />

• reflectieopdrachten<br />

assisteer- en doestage in de basisschool<br />

DA Mechanica<br />

Materialen bewerken ifv praktijkoefeningen Materialen en gereedschappen onderzoeken ifv praktijkoefeningen (didactische)<br />

Vervolgorder ontwikkelingen ifv praktijkoefeningen Theoretische inhouden voor een les opzoeken, ordenen, ... Media<br />

ontwikkelen ifv theorieles en praktijkoefeningen Didactische aanpak ontwikkelen en inoefenen voor theorieles en<br />

praktijkoefeningen<br />

DA Nederlands<br />

- Overzicht van enkele moderne visies op moedertaaldidactiek<br />

- Kennismaking met de belangrijkste vakdidactische principes: inductiviteit, normaal-functionaliteit, activiteit, authentiek<br />

taalmateriaal, OVUR...<br />

- Studie van de leerplannen Nederlands en vaak gebruikte handboeken<br />

- Het invullen van een lesvoorbereidingsformulier volgens de regels van de algemene didactiek en vakdidactiek<br />

- Praktische oefeningen: het ontwerpen en uitvoeren van lessen a.d.h.v. microteaching (respectievelijk een les<br />

literatuur, taalbeschouwing en leesvaardigheid)<br />

- Kritische reflectie<br />

- Creadag en assistentstage<br />

DA Plastische Opvoeding<br />

Groeiproces door stapsgewijze basisvaardigheden te oefenen en te combineren.<br />

Doel is op het einde van de periode een basisles plastische opvoeding te kunnen voorbereiden en<br />

realiseren. Stappenplan.<br />

-Kennismaken met een middenschool.<br />

-Spreken voor een groep.<br />

-Opdracht geven.<br />

-Gesprek voeren.<br />

-Waarnemen.<br />

-Onderwijsleergesprek.<br />

-Leergesprek.<br />

-Leiding geven.<br />

-Vragen stellen.<br />

-Lesschema en lesformulier.<br />

DA Project Algemene Vakken<br />

• Vakdidactische opdrachten;<br />

• Verslagen maken over bijgewoonde activiteiten;<br />

• Lesvoorbereidingen maken;<br />

• Geactualiseerd stageboek bijhouden met een representatieve weergave van de didactische activiteiten.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 155


• Diverse opdrachten in verschillende stagelocaties (o.a. observatie van BSO leerlingen).<br />

• De studenten nemen ook deel aan de assistentstage.<br />

• Les(momenten) geven<br />

DA Project Kunstvakken<br />

Algemene didactische competenties:<br />

Competentie 1: Grondhouding<br />

De student toont voldoende inzet.<br />

De student heeft verantwoordelijkheidszin en kan binnen afspraken functioneren<br />

(aanwezigheid, stiptheid, kleding, respectvolle omgang). De student is positief en empathisch.<br />

Competentie 2: Focus op leraarschap<br />

De student toont dat hij leraar wil worden.<br />

De student is ontvankelijk voor de feedback van mentor en docent. De student kan een leraar gericht observeren.<br />

Competentie 3: Lichaam, stem en energie<br />

De student heeft impact op de klas met zijn stem en lichaamstaal. De student staat enthousiast en dynamisch voor de klas.<br />

De student kan boeiend voorlezen en vertellen.<br />

Competentie 4: Ontwerpen<br />

De student kan een doelgerichte lesvoorbereiding ontwerpen. De student kan dit ontwerp (thema of project) ook uitvoeren. De<br />

student brengt structuur in zijn les.<br />

Specifieke vakdidactische en vakinhoudelijke competenties:<br />

-De student omschrijft het kunsteducatieve veld.<br />

-De student situeert specifieke kunstzinnige workshops in het brede educatieve veld.<br />

-De student omschrijft het begrip leren.<br />

-De student formuleert doelen voor kunstzinnige educatieve sessies.<br />

-De student bereikt geformuleerde doelstellingen.<br />

-De student schat didactische beginsituaties in.<br />

-De student selecteert juiste leerinhouden door gepaste bronnen te hanteren.<br />

-De student biedt de gepaste leerinhouden op het juiste moment tijdens de workshops aan.<br />

-De student voert gerichte onderwijsleergesprekken.<br />

-De student schat de tijdsbesteding tijdens workshops.<br />

-De student gebruikt tijdens zijn kunstzinnige educatieve workshops goedgekozen media.<br />

-De student structureert kunstzinnige workshops.<br />

-De student bereidt educatieve sessies op een schriftelijke manier a.d.h.v. een lesvoorbereidingsformulier voor.<br />

-De student trekt de zintuiglijke horizon van lerenden open: genrevrij, transhistorisch en transcultureel.<br />

-De student leert lerenden onbevoordeeld met onbekende kunst omgaan.<br />

-De student zet lerenden tot zintuiglijke ervaringen aan en verfijnt die zintuiglijke ervaringen.<br />

-De student zet lerenden aan om kunst op een onderzoekende en probleemoplossende manier te benaderen.<br />

-De student richt de aandacht van de lerenden.<br />

-De student brengt de lerenden tot een plaatsbepaling en een stellingname ten opzichte van kunst.<br />

-De student brengt de lerenden tot het zich emotioneel en affectief openstellen voor kunst.<br />

-De student relateert kunst in zijn sessies aan andere kunstvormen en het brede maatschappelijke kader.<br />

-De student spreidt de elementaire, ambachtelijke kennis en vaardigheden in functie van de workshop tentoon.<br />

-De student creëert een veilige en gunstige omgeving.<br />

-De student stimuleert creativiteit.<br />

-De student surft op de golven van de groep.<br />

DA Technologische Opvoeding<br />

- Kennismaking met de inhouden van het vak Technologische opvoeding in het secundair onderwijs;<br />

- Verwerven van inzicht in het technologisch denken en handelen;<br />

- Micro-didactische oefeningen met betrekking tot TO, voor eigen klasgroep;<br />

- Obervatieopdracht in het secundair onderwijs betreffende TO;<br />

- Aanleren en inoefenen van vaardigheden betreffende het uitwerken van lesvoorbereidingen, didactisch<br />

materiaal, leerlingenmateriaal, aan de hand van gerichte opdrachten gerelateerd aan het vak TO;<br />

- Begeleiden van kleine leerlingengroepen;<br />

DA Voeding Verzorging<br />

• Structuur van het studiegebied Personenzorg (PZ) kaderen in de algemene onderwijsorganisatie • Visie op BSO- en<br />

TSO-onderwijs; algemeen en specifiek voor de studierichtingen uit het studiegebied PZ • Opleidingsprofielen per<br />

studierichting - beroepsprofielen van de afgestudeerden uit het studiegebied PZ • Overzicht van vakken met<br />

onderwijsbevoegdheid • Leerplanstudie TV/PV-vakken, eerste en tweede graad • Didactische micro-oefeningen: mondelinge<br />

voorstellingen, demonstraties met verbale toelichting • Introductie naar informatiewegen en informatiebronnen voor het<br />

interessegebied PZ • Lesobservatie (reëel of video) met bespreking, reconstructie en herhalend lesgeven voor eigen groep of<br />

klasgroep SO • Formuleren van doelstellingen: persoonlijke oefeningen met klassikale bijsturing • Structureren en<br />

schematiseren van leerinhouden in functie van bordschema's en opbouw van transparanten • Lesonderwerpen analyseren,<br />

situeren en lessen inhoudelijk en methodisch voorbereiden op lesformulier • Vakspecifieke en klasgerichte didactische<br />

werkvormen aanwenden • Gebruik van media • Aanschouwelijkheidsmateriaal ontwerpen en gebruiken bij initiatieoefeningen •<br />

Oefenlessen geven aan eigen groep en klasgroepen in het SO, gevolgd door nabespreking • Voorbereiden en ondersteunen<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 156


van stageopdrachten tijdens assistentstage • PV-praktijk: aanleren van technieken via demonstratie • Werken aan een<br />

groeiportfolio.<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

DA Project Algemene Vakken<br />

Er is permanente coaching voorzien.<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1<br />

Didactisch atelier en stage OF1 is een samengesteld opleidingsonderdeel (esOLOD) met 2 deelopleidingen met een<br />

totaalgewicht van<br />

12 studiepunten.<br />

Voor didactisch atelier en stage geldt een vorm van vakkenoverschrijdende permanente evaluatie voor jaarprestaties en<br />

stageverslaggeving eventueel aangevuld met summatieve toetsing van het in toepassing brengen van didactische inzichten<br />

tijdens een eindproef.<br />

De evaluatiecommissie bestaat uit de voorzitter, de betrokken vakdidactici en pedagoog. De evaluatiecommissie kent een<br />

globaal cijfer toe voortvloeiend uit de beoordelingen van beide vakken op de te bereiken eindcompetenties voor dit<br />

opleidingsonderdeel. Er is naast de sanctionerende eindevaluatie ook een tussentijdse evaluatiebespreking.<br />

Bij het opstellen van de evaluatieformulieren en het beoordelen van de competenties worden volgende scores<br />

gehanteerd: VO volstrekt onvoldoende NV nipt voldoende G goed<br />

O onvoldoende RV ruim voldoende ZG zeer goed<br />

Voor het invullen van het evaluatieformulier houdt men rekening met :<br />

· Eigen lesverslagen en bemerkingen van de observant (lector/pedagoog);<br />

· Stagemap (lesvoorbereidingen, verslagen en documenten), portfolio, …;<br />

· Commentaren van de stagementoren (syntheseformulier mentoren).<br />

De tussentijdse evaluatie is een kwalitatieve bespreking met veel aandacht voor remediëringsadviezen. De<br />

evaluatiecommissie baseert zich op de te verwerven competenties. Als globale score in consensus tussen de twee<br />

onderwijsvakken, wordt er voorlopig voldoende/voorlopig onvoldoende toegekend.<br />

Wat volgt zijn algemene<br />

richtlijnen : Voorlopig<br />

onvoldoende<br />

Een combinatie van VO en onvoldoendes ( voor beide OO )<br />

Een meerderheid van de domeinen onvoldoende ( voor beide OO )<br />

Eén of meerdere onvoldoendes zonder compensaties ( voor<br />

beide OO ) Voorlopig voldoende<br />

NV op alle domeinen ( voor<br />

beide OO ) RV op alle domeinen<br />

( voor beide OO) G op alle<br />

domeinen( voor beide OO)<br />

Minstens overal G en op de helft van de<br />

rubrieken ZG ZG op alle domeinen ( voor beide<br />

OO)<br />

In de meeste gevallen zal het profiel niet zo harmonisch zijn samengesteld en hanteert men voor de evaluatie de regel van de<br />

compensaties. Deze regel bepaalt dat per competentie waarbij de student een onvoldoende behaalt voor één van de<br />

onderwijsvakken de evaluatiecommissie in consensus en na onderling overleg overgaat tot het toekennen van een score.<br />

Met één of twee onvoldoendes bepaalt de evaluatiecommissie of de student al of niet een voorlopig voldoende of een<br />

voorlopig onvoldoende behaalt. Een volstrekt onvoldoende zal steeds in de commissie ter bespreking naar voor worden<br />

gebracht.<br />

Aan de hand van de evaluatieformulieren van beide onderwijsvakken zal de evaluatiecommissie overgaan tot een<br />

eindevaluatie die geen optelsom vormt van de prestaties in de twee aparte onderwijsvakken maar die de leraar in zijn<br />

totaliteit bekijkt. De evaluatiecommissie neemt uiteindelijk de beslissing. Zij zal op een weloverwogen wijze een score<br />

toekennen rekening houdend met bovenstaande gegevens.<br />

Wat volgt zijn algemene richtlijnen :<br />

4 De helft VO<br />

Een combinatie van VO en onvoldoendes ( voor beide onderwijsvakken )<br />

6 Verschillende VO<br />

Een meerderheid van de domeinen onvoldoende ( voor beide onderwijsvakken )<br />

8 Eén VO<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 157


Eén of meerdere onvoldoendes zonder compensaties ( voor beide onderwijsvakken )<br />

10 NV op alle domeinen ( voor beide onderwijsvakken )<br />

12 RV op alle domeinen ( voor beide onderwijsvakken )<br />

14 G op alle domeinen( voor beide onderwijsvakken )<br />

16 Minstens overal G en op de helft van de rubrieken ZG ( voor beide onderwijsvakken )<br />

18 ZG op alle domeinen ( voor beide onderwijsvakken )<br />

Naast deze algemene richtlijnen maakt de evaluatiecommissie ook gebruik van de regel van de<br />

compensaties. Met één of twee onvoldoendes bepaalt de evaluatiecommissie of de student al of niet<br />

slaagt.<br />

Studenten worden uitgesloten van assistentstage als ze in de januarizittijd geen gemiddelde van 8/20 scoren voor de<br />

studiepunten van beide onderwijsvakken samen genomen (of als ze niet alle onderdelen hebben afgelegd van de<br />

onderwijsvakken waarin ze stage zullen lopen) EN tegelijk een voorlopig onvoldoende halen op de tussentijdse stage-evaluatie.<br />

Een student die van vak wisselt na aanvang van de kerstvakantie mag ook niet deelnemen aan de assistentstage.<br />

Bij een tekort aan beschikbare stagescholen wordt door de opleiding een vervangopdracht gegeven die evenwaardig<br />

aan de assistentstage bijdraagt tot de evaluatie.<br />

In geval van een onvolledig stagetraject wordt de nodige verduidelijking opgenomen in de eindevaluatie en wordt er een score<br />

NA (niet afgelegd) gegeven.<br />

Voor didactisch atelier en stage OF1 worden er geen herexamens georganiseerd. 10/20 is een minimum om een credit te<br />

verwerven. Er is geen tolerantie. Bij een voldoende voor dit opleidingsonderdeel slaagt de student voor het opleidingsonderdeel<br />

met betrekking tot de vakken zoals vermeld in de cluster. Bij een onvoldoende voor dit opleidingsonderdeel mislukt de student<br />

voor het opleidingsonderdeel met betrekking tot beide vakken vermeld in de cluster.<br />

De student moet didactisch atelier en stage OF1 behaald hebben evenals geslaagd zijn voor de onderwijsvakken in OF1<br />

vooraleer men didactisch atelier en stage OF2 mag opnemen.<br />

Van de student wordt verwacht dat hij deelneemt aan alle activiteiten die voor het didactisch atelier en de stage worden<br />

georganiseerd. Afwezigheid moet gewettigd worden.<br />

Zie ook deze studiegids onder DEEL1: Inleiding, IV Aanvullingen studiereglement, stagevademecum BaSO studenten 1<br />

BaSO en folder stagecompetenties BaSO.<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

DA Aardrijkskunde<br />

80 % Procesevaluatie: Evolutie in micro teaching en lesgeven aan leerlingen<br />

20 % Productevaluatie: Maken van een lesvoorbereiding<br />

DA Bewegingsrecreatie<br />

Procesevaluatie<br />

DA Biologie<br />

Alle opdrachten tijdens het jaar worden geëvalueerd. Het resultaat van de opdrachten in de 2de semester weegt zwaarder<br />

door dan dit van de eerste semester.<br />

De didactische verzameling telt mee voor het eindresultaat.<br />

DA Chemie<br />

De evaluatie gebeurt door de docent op basis van volgende gegevens: 1. De verslagen na elke sessie 2. De gemaakte<br />

lesvoorbereidingen 3. Optredens tijdens het didactisch atelier: demonstratie, begripsvorming, voorgestelde lessen 4.<br />

Optreden tijdens begeleiding leerlingen SO 5. BZL opdrachten 6. Verslaggeving stage chemie<br />

DA Economie<br />

Permanente evaluatie op basis van: - individuele taken - groepsopdracht extramuroslessen - groepsopdracht intramurosles -<br />

individuele intramurosles - reflecties - attitudes (zich houden aan afspraken en deadlines, stipt en juist communiceren, een<br />

actieve en geïnteresseerde houding tijdens de sessies).<br />

DA Elektriciteit<br />

75% jaartaken (permanente evaluatie)<br />

25% summatieve toetsing<br />

DA Engels<br />

De student wordt beoordeeld op basis van drie componenten:<br />

1. ALGEMENE COMPONENT: de toepassing van de algemene competenties (de grondhouding, de focus op het<br />

leraarschap, het gebruik van lichaam, stem en energie en het ontwerpen van lesvoorbereidingen) in een Engelstalige<br />

onderwijscontext.<br />

2. VAKINHOUDELIJKE (TAAL)COMPONENT: de mondelinge en schriftelijke correctheid van de Engelse taal (fonologie,<br />

morfologie, syntaxis, spelling) in het didactisch atelier: tijdens microteaching, in lesvoorbereidingen, werkblaadjes,<br />

observaties, reflecties en testen.<br />

3. VAKDIDACTISCHE COMPONENT: de correcte toepassing van de didactische basisprincipes van de Engelse vakdidactiek<br />

(PPP, inductieve aanpak, correcte instructies, logische lesopbouw in woordenschat-, grammatica-, lees/luister- en<br />

cultuurlessen) in allerlei contexten, zoals microteaching, lesvoorbereidingen, observaties, reflecties en testen.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 158


DA Frans<br />

Permanente evaluatie(100%) : attitude, uitwerking van de opdrachten, reflectiefiches, micro-teaching,<br />

lesvoorbereidingen, twee formatieve testen (december en mei), assistentstage, mondelinge en schriftelijke<br />

taalbeheersing.<br />

DA Fysica<br />

75 % van de punten: opdrachten doorheen het jaar (permanente evaluatie).<br />

25 % van de punten: eindevaluatietoets.<br />

DA Geschiedenis<br />

Van de student wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan alle activiteiten die voor het didactisch atelier worden<br />

georganiseerd . Afwezigheid moet gewettigd worden. Relevante houdingen zijn mede voorwerp van evaluatie, in het bijzonder<br />

geldt dit voor de volgende attitudes: • Relationele gerichtheid; • Leergierigheid; • Zin voor samenwerking; •<br />

Verantwoordelijkheidszin. Voor de didactische stage geldt een vorm van permanente evaluatie voor geleverde prestaties en<br />

verslaggeving. Het niet uitwerken van opdrachten wordt sterker gesanctioneerd dan het gemiste aantal punten aangezien dit<br />

zichtbaar gemaakt wordt in de te behalen competenties. De assistentstage hoort bij het didactisch atelier als een verlengstuk<br />

ervan en wordt voor de evaluatie ook in de evaluatie van het DA geïntegreerd. De student krijgt tussentijdse<br />

remediëringsadviezen. 10/20 is een minimum om te kunnen slagen voor het eerste jaar. Voor het didactisch atelier is geen<br />

herexamen mogelijk.<br />

DA Godsdienst<br />

Permanente evaluatie op basis van:<br />

reflectieverslagen<br />

individuele<br />

opdrachten<br />

groepsopdrachten<br />

didactische<br />

demonstraties<br />

stagemap<br />

didactische map<br />

attitudes<br />

DA Handel-Burotica<br />

Permanente evaluatie<br />

DA Informatica<br />

Permanente evaluatie met een examenles<br />

DA Latijn<br />

permanente evaluatie op basis van:<br />

verslagen groepsopdracht<br />

intramuros en extramurosopdrachten individuele taken<br />

reflecties attitudes<br />

DA Lichamelijke Opvoeding<br />

Van de student wordt verwacht dat hij deelneemt aan alle activiteiten die voor het didactisch atelier worden<br />

georganiseerd. Afwezigheid moet gewettigd worden.<br />

Algemene, vakdidactische, vakinhoudelijke en taalcompetenties worden geëvalueerd.<br />

Voor de didactische stage geldt een vorm van vakkenoverschrijdende permanente evaluatie voor jaarprestaties en<br />

stageverslaggeving aangevuld met summatieve toetsing van het in toepassing brengen van vakdidactische inzichten<br />

tijdens de eindproef.<br />

De procentuele verhouding tussen jaarproeven en evaluatieproef wordt door de betrokken lector bij de aanvang<br />

van het academiejaar meegedeeld.<br />

De student krijgt tussentijdse remediëringsadviezen.<br />

10/20 is een minimum om te kunnen slagen voor het eerste jaar, voor het didactisch atelier is er geen herexamen mogelijk.<br />

DA Mechanica<br />

75% jaartaken<br />

25% summatieve toetsing<br />

DA Nederlands<br />

100% permanente evaluatie: attitude, 3 lesvoorbereidingen ontwerpen en uitvoeren, zelfreflecties, Creadag,<br />

assistentstage en inzichtelijke proef didactiek.<br />

DA Plastische Opvoeding<br />

De evaluatie van het didactisch atelier plastische opvoeding gebeurt op basis van verschillende elementen.<br />

-Map didactisch atelier (lesvoorbereidingen - evaluaties).<br />

-Stagemap.<br />

-Observaties van lesrealisaties.<br />

-Het verslag van de stagementor.<br />

-Schriftelijke proef met open boek waarbij lesfragmenten voorbereid worden.<br />

MDA Project Algemene Vakken<br />

Het praktijkexamen is een permanente evaluatie van diverse momenten doorheen het academiejaar. Tijdens elk atelier,<br />

gepland op dinsdagvoormiddag is er een evaluatiemoment voorzien.<br />

DA Project Kunstvakken<br />

Examenkans: eerste<br />

examenkans<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 159


Evaluatiemoment: juni<br />

Evaluatievorm:<br />

procesevaluatie<br />

Procent:<br />

100 %<br />

Opmerki<br />

ngen:<br />

-In het kader van de cursus zijn er verplichte extra-murosactiviteiten. Indien de student hier niet aan kan deelnemen, laat hij<br />

dit bij aanvang van het semester weten. Hij neemt vervolgens zelf initiatief om deze excursie… op een ander moment<br />

(elders) te bekijken. Indien dit door omstandigheden (bijv. einde van voorstellingenreeks, te grote afstand) niet mogelijk is,<br />

neemt de student zelf het initiatief om de docent aan te spreken en een alternatief voor te stellen.<br />

-Ieder semester moet de student een portfolio indienen. Indien de student een onvolledig portfolio inlevert, krijgt hij een 0<br />

op dat portfolio.<br />

-Dit vak kan niet met een examencontract afgelegd worden.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Delen van het opleidingsonderdeel:<br />

DA Aardrijkskunde<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 80,00<br />

Juni Productevaluatie 20,00<br />

DA Bewegingsrecreatie<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Biologie<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Chemie<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Permanente evaluatie (Permanent) 100,00<br />

DA Economie<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Elektriciteit<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Engels<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 160


DA Frans<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Fysica<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Geschiedenis<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Godsdienst<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Handel-Burotica<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Informatica<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Permanente evaluatie (Permanent) 100,00<br />

DA Latijn<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Lichamelijke Opvoeding<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Mechanica<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Muzikale Opvoeding<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 161


Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Nederlands<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Plastische Opvoeding<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Project Algemene Vakken<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Project Kunstvakken<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Technologische Opvoeding<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Voeding Verzorging<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

DA Wiskunde<br />

Eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

Omschrijving Volgtijdelijkheid (formule)<br />

Er is op dit opleidingsonderdeel geen volgtijdelijkheid van toepassing.<br />

AA DA - DA Aardrijkskunde<br />

Studieomvang: 6.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 6,00<br />

Totale studietijd: 150,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Vanhamel Carina<br />

ProgrammaonderdeelID: DA 1:AA DA - DA 1: DA Aardrijkskunde<br />

Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1' wordt niet gequoteerd.<br />

Tweede examenkans: ° niet mogelijk.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 162


Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Vanhamel Carina<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

DA Aardrijkskunde<br />

VANHAMEL C. , cursus didactiek, aangeboden via Toledo. Handboek van de school waar we mee samenwerken:<br />

Kindsheid Jesu, Hasselt.<br />

Een recente secundaire schoolatlas. Leerwerkboek: TIBEAU G. e.a., Geogenie 1 leerwerkboek, De Boeck, Antwerpen, meest<br />

recente<br />

versie. Topografische kaarten: 1/100 000, 107 en 110, NGI<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

DA Aardrijkskunde<br />

Observaties in de klas en tijdens excursies worden ondersteund door werkcolleges. Micro - teaching wordt ondersteund door<br />

werkcolleges. Lesgeven aan leerlingen in Kindsheid Jesu ondersteund door werkcolleges. Maken van een eigen didactisch<br />

dossier. Reflecteren over eigen functioneren en dat van anderen. Maken van lesvoorbereidingen.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

DA Aardrijkskunde<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

De student kan leerlingen helpen bij het uitvoeren van eenvoudige terreintechnieken. De student gebruikt<br />

zelf kaartmateriaal om het ruimtelijk denkvermogen te stimuleren. De student kan een les ontwikkelen:<br />

- met een doelgericht OLG<br />

- die een heldere structuur heeft<br />

- die vertrekt vanuit de waarneming en hieraan vastgekoppeld een probleem<br />

- die herhaling – en synthesemomenten heeft<br />

De student kan een eenvoudige en functionele ppt maken en vlot eenvoudige ICT toepassingen uit het leerplan inschakelen<br />

in zijn les.<br />

De student kan reflecteren over eigen functioneren en dat van anderen (5.3).<br />

Omschrijving Inhoud<br />

DA Aardrijkskunde<br />

Elk atelier wordt er gewerkt in Kinsdheid Jesu, Hasselt.<br />

Studenten gaan observeren en later lesgeven aan leerlingen van het eerste<br />

jaar. De competenties hiervoor nodig worden geleidelijk opgebouwd en<br />

ondersteund. Binnen eigen studentengroep wordt er gewerkt rond microteaching<br />

en reflecteren.<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

DA Aardrijkskunde<br />

80 % Procesevaluatie: Evolutie in micro teaching en lesgeven aan leerlingen<br />

20 % Productevaluatie: Maken van een lesvoorbereiding<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 80,00<br />

Juni Productevaluatie 20,00<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 163


BR DA - DA Bewegingsrecreatie<br />

Studieomvang: 6.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 6,00<br />

Totale studietijd: 150,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Delen Stefan, Dhuyvetter Astrid, Ketelslegers Mieke, Willems Kenny<br />

ProgrammaonderdeelID: DA 1:BR DA - DA 1: DA Bewegingsrecreatie<br />

Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1' wordt niet gequoteerd.<br />

Tweede examenkans: ° niet mogelijk.<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Delen Stefan, Ketelslegers Mieke, Minten Hans, Willems Kenny<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

DA Bewegingsrecreatie<br />

Vademecum didactisch atelier bewegingsrecreatie.<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

DA Bewegingsrecreatie<br />

'Spel in beweging' (Co Velthuis, Maarn, Landelijke Dienst voor Beweging, Rekreatie en spel, 1992, 339p.)<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

DA Bewegingsrecreatie<br />

• didactische oefeningen binnen de eigen didactiekgroep met observatie-, assisteer- en doemomenten<br />

• klasgesprekken en onderwijsleergesprekken - coaching en sturing<br />

• groepswerk<br />

• observatie-, assisteer- en doestages<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

DA Bewegingsrecreatie<br />

De student heeft een grote interesse in spel, sport en animatie voor kinderen.<br />

De student gaat graag met kinderen om op een pedagogisch verantwoorde manier.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

DA Bewegingsrecreatie<br />

competentie 1: optreden<br />

• de student praat vlot en verstaanbaar<br />

• de student past zijn taalgebruik aan aan de leeftijd van de kinderen<br />

• de student straalt voldoende passie en gedrevenheid uit<br />

• de student heeft voldoende expressie en kan opgaan in een thema<br />

competentie 2: instructie en demo (3.1; 3.2)<br />

• de student stelt zich op in functie van zien en gezien worden<br />

• de student legt de activiteit boeiend en duidelijk uit aan de hand van een demo<br />

competentie 3: organisatie (4.1; 4.2; 4.3, 4.4)<br />

• de student organiseert een sport-/spelacitiviteit in functie van een goed rendement<br />

• de student denkt aan de nodige veiligheid van de organisatie<br />

• de student kan een spelnamiddag organiseren voor kinderen<br />

competentie 4: begeleiding (1.8; 1.9; 2.1; 4.1)<br />

• de student stelt zich betrokken op tijdens de activiteit: hij motiveert en stimuleert de kinderen, hij evalueert<br />

en deelt scores mee, de student kan optreden als scheidsrechter,..<br />

• de student kan wanneer de activiteit niet loopt zoals verwacht gericht bijsturen<br />

competentie 5: inhoud (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7)<br />

• de student kiest goede sport-/spelactiviteiten in functie van de leeftijd van de kinderen: er is veel<br />

spelbeleving, er is voldoende kans tot scoren, er is een leerrijk oefenklimaat<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 164


• de student is voldoende creatief en/of doelgericht bij de uitwerking van de sport-/spelactiviteit<br />

• de student denkt na over de opbouw van de sport-/spelacitiviteit die hij aanbiedt - de voorbereiding is degelijk,<br />

volledig en verzorgd<br />

competentie 6: samenwerking<br />

• de student kan samenwerken in groep bij de voorbereiding en begeleiding van verschillende didactische<br />

opdrachten en stages<br />

Omschrijving Inhoud<br />

DA Bewegingsrecreatie<br />

sport, spel en animatie voor kinderen:<br />

didactische oefeningen:<br />

• kleine bewegingsspelen ingekleed in thema(individueel)<br />

• tornooi van creatieve kleine sportspelen (groepswerk)<br />

• tot bewegingsspel omgebouwd gezelschapsspel ingekleed in een thema (groepswerk)<br />

• observatie en assisteermomenten met kleuters: kleutersportvoormiddag<br />

stages:<br />

• observatie-assisteerstage in de sportclub<br />

• observatie-assisteerstage bij recreatieve sport- en spelactiviteiten georganiseerd door de sportdienst<br />

• organiseren en begeleiden van spelnamiddagen voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar in samenwerking<br />

met<br />

SVS (groepswerk)<br />

• observatie-assisteerstage bij kleuters (kleuterturnen, kleuterzwemmen, ...)<br />

• als medewerker helpen aan een evenement<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

DA Bewegingsrecreatie<br />

Procesevaluatie<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

BI DA - DA Biologie<br />

Studieomvang: 6.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 6,00<br />

Totale studietijd: 150,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Evens Lieve<br />

ProgrammaonderdeelID: DA 1:BI DA - DA 1: DA Biologie<br />

Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1' wordt niet gequoteerd.<br />

Tweede examenkans: ° niet mogelijk.<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Tine Greet, Evens Lieve<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

DA Biologie<br />

-EVENS L., Didactische atelier biologie, eigen cursus -DELCOUR R. e.a. NW voor jou 1, onderzoekeditie, Van In, Wommelgem,<br />

2010<br />

-EVENS L.e.a., Bio voor jou 2, leerboek en werkschrift, Van In, Wommelgem, 2006 -Leerplan Natuurwetenschappen, eerste<br />

graad A, Licap, Brussel, 2010.<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 165


Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

DA Biologie<br />

Doceren, OLG, werkzittingen, Micro-teaching, observeren van lessen in het SO, geven van lessen in het SO Zelfstandige<br />

opdrachten: Het aanleggen van didactische verzamelingen: -tanden, gebitten, tandhygiëneartikelen, didactische modellen (de<br />

cel, ...),...<br />

-actualiteitenmap met toepassing in klasverband. Alle materialen zijn bruikbaar in de lessen biologie van het SO. Alle materialen<br />

worden benoemd.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

DA Biologie<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

Kennis<br />

- het analyseren en bespreken van een didactisch model<br />

- het analyseren van een les in didactische componenten<br />

- het toepassen van de inductieve onderwijsmethode<br />

- het opstellen van een schriftelijke lesvoorbereiding met alle didactische componenten<br />

- het uitvoeren van didactische opdrachten<br />

- het toepassen van de wetenschappelijke denk- en werkwijze<br />

Vaardigheden<br />

- het gebruik van leerplannnen en handboeken SO<br />

- het uitvoeren van een didactisch uitgewerkte demonstratieproef<br />

- het gebruik en ontwerpen van didactisch materiaal<br />

- een didactisch verantwoorde verzameling samenstellen<br />

- aanleggen en toepassen van actualiteit in lessen natuurwetenschappen (10.1)<br />

Attitudes<br />

- milieubewuste houding.<br />

- verantwoordelijkheidszin t.o.v. dieren, planten, mensen.<br />

- respect voor schoonheid en harmonie in de natuur.<br />

- verantwoordelijkheidszin t.o.v. eigen gezondheid en deze van de medemens (2.6).<br />

Omschrijving Inhoud<br />

DA Biologie<br />

- Didactisch model<br />

- Doelstellingen<br />

- Beginsituatie<br />

- Didactische werkvormen<br />

- Leerplanstudie<br />

- De wetenschappelijke denk- en werkwijze<br />

- Het lesvoorbereidingsformulier<br />

- De lesobservatie<br />

- Didactisch materiaal<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

DA Biologie<br />

Alle opdrachten tijdens het jaar worden geëvalueerd. Het resultaat van de opdrachten in de 2de semester weegt zwaarder door<br />

dan dit van de eerste semester.<br />

De didactische verzameling telt mee voor het eindresultaat.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 166


CH DA - DA Chemie<br />

Studieomvang: 6.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 6,00<br />

Totale studietijd: 150,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Poncelet Filip<br />

ProgrammaonderdeelID: DA 1:CH DA - DA 1: DA Chemie<br />

Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1' wordt niet gequoteerd.<br />

Tweede examenkans: ° niet mogelijk.<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Poncelet Filip<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

DA Chemie<br />

F. Poncelet; Cursustekst uitgegeven door docent<br />

BINAS HAVO /VWO DR 5, Wolters Noordhoff 2005<br />

Leerplannen chemie ASO/TSO-richtingen tweede graad:VVKSO: nummers 2006/039, 2001/028<br />

Leerplan Natuurwetenschappen TSO-richtingen tweede graad :VVKSO: nummer 2005/054<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

DA Chemie<br />

Werkvormen:<br />

hoor- en werkcolleges, OLG, BZL, groepsopdrachten,presentaties door studenten, extra muros activiteiten<br />

Zelfstandig Werk:<br />

regelmatig dienen contexten m.b.t. chemie-onderwerpen zelf bestudeerd, gepresenteerd te<br />

worden opstellen van lesvoorbereidingen<br />

voorbereiden van<br />

demonstratielessen begeleiden<br />

van leerlingen SO<br />

BZL opdrachten<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

DA Chemie<br />

Kennis, vaardigheden en attitudes verworven in het secundair onderwijs.<br />

Interesse in het vak en in het belang ervan in het dagelijks leven zijn noodzakelijk.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

DA Chemie<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

De student kan gericht informatie verzamelen<br />

De student kan gestructureerd een les opbouwen en presenteren<br />

De student ontwikkelt zijn leervermogen<br />

De student kan een theorieles organiseren<br />

Omschrijving Inhoud<br />

DA Chemie<br />

1. Doelstellingen didactisch<br />

atelier. Wat is een goede<br />

leerkracht?<br />

2. Studie van de leerplannen chemie en natuurwetenschappen<br />

3. Onderwijsstructuur voor chemie<br />

4. De lesvorbereiding: theorieles, oefenles, prktijkles<br />

5. De natuurwetenschappelijke denkmethode<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 167


6. Demonstraties via experimenten, bordgebruik, didactische platen, powerpoint gebruik<br />

7. Gebruik van modellen in chemie-lessen<br />

8. Presentaties van lessen aan medeleerlingen<br />

9. Begeleiden van labo voor leerlingen SO<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

DA Chemie<br />

De evaluatie gebeurt door de docent op basis van volgende gegevens: 1. De verslagen na elke sessie 2. De gemaakte<br />

lesvoorbereidingen 3. Optredens tijdens het didactisch atelier: demonstratie, begripsvorming, voorgestelde lessen 4. Optreden<br />

tijdens begeleiding leerlingen SO 5. BZL opdrachten 6. Verslaggeving stage chemie<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Permanente evaluatie (Permanent) 100,00<br />

EC DA - DA Economie<br />

Studieomvang: 6.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 6,00<br />

Totale studietijd: 150,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Tulleneers Veerle<br />

ProgrammaonderdeelID: DA 1:EC DA - DA 1: DA Economie<br />

Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1' wordt niet gequoteerd.<br />

Tweede examenkans: ° niet mogelijk.<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Tulleneers Veerle, Vlayen Karolien<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

DA Economie<br />

syllabus 'didactisch atelier economie' Veerle Tulleneers; leerplannen VVKSO DEBELS J, e.a.; STARTSEIN, uitgeverij de boeck.<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

DA Economie<br />

Demonstratielessen; intramuros oefenlessen; extramuros oefenlessen; Het zelfstandig doornemen van de syllabus, het<br />

maken van individuele taken en het voorbereiden van volgende ateliers vormt een wezenlijk onderdeel van het leerproces;<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

DA Economie<br />

geen voorkennis vereist.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

DA Economie<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

De student kan een les ontwikkelen die focust op de betrokkenheid van leerlingen die probleemstellend en<br />

onderzoeksgericht is die vertrekt vanuit het concrete, aanschouwelijke die oog heeft voor herhaling en synthese met een<br />

doelgericht OLG.<br />

De student maakt werk van het actualiseren van de door leerlingen gebruikte leermaterialen.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 168


De student kan leerlingen vlot begeleiden in de courante ICT-elementen die voorkomen in de gebruikte<br />

handboeken. De student kan de in de leerplannen voorgeschreven ethisch getinte lesonderdelen didactisch<br />

verwerken.<br />

De student kan een volgens bovenstaande normen opgestelde les in een klas realiseren op een dynamische en boeiende manier.<br />

Omschrijving Inhoud<br />

DA Economie<br />

- visietekst ASO economie; - leerplannen economische vakken; - didactisch basismodel economie; -vakdidactische stagetrap.<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

DA Economie<br />

Permanente evaluatie op basis van: - individuele taken - groepsopdracht extramuroslessen - groepsopdracht intramurosles -<br />

individuele intramurosles - reflecties - attitudes (zich houden aan afspraken en deadlines, stipt en juist communiceren, een<br />

actieve en geïnteresseerde houding tijdens de sessies).<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

EL DA - DA Elektriciteit<br />

Studieomvang: 6.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 6,00<br />

Totale studietijd: 150,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Peeters René<br />

ProgrammaonderdeelID: DA 1:EL DA - DA 1: DA Elektriciteit<br />

Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1' wordt niet gequoteerd.<br />

Tweede examenkans: ° niet mogelijk.<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Gielkens Miet, Peeters René<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

DA Elektriciteit<br />

Vakdidactisch studiemateriaal; HELSEN-DE BACKER, Infofiches Metaal-Elektriciteit, Wolters-Plantyn. · Leerplannen PV +<br />

TV elektriciteit 1ste en 2de graad http://www.vsko.be/vvkso/ · Stagevademecum en informatiebrochure. Online syllabus<br />

(Toledo); DA Elektriciteit, KHLIM - Diepenbeek<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst):<br />

aanbevolen Omschrijving<br />

Onderwijsorganisatie (tekst) Omschrijving<br />

Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

DA Elektriciteit<br />

Kennis, vaardigheden en attitudes verworven in het secundair onderwijs.<br />

Interesse in het vak en in het belang ervan in het dagelijks leven zijn<br />

noodzakelijk. Open en flexibele houding ten opzichte van het eigen<br />

leerproces tonen<br />

Positieve ingesteldheid ten opzichte van het leraarschap<br />

Positieve houding ten opzichte van jongeren<br />

Verzorgd voorkomen, correct taalgebruik, contactvaardig<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 169


Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

DA Elektriciteit<br />

De student kan een praktijkmoment ontwikkelen (materialen bestuderen en bewerken, bronnen raadplegen, didactische lijn<br />

uitzetten,<br />

...) (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

De student kan een (eenvoudig) praktijkmoment leiden in een klas (2.6; 4.1)<br />

De student kan een theoriemoment ontwikkelen (bronnen raadplegen, media ontwikkelen, didactische lijn uitzetten, ...) (1.1; 1.2;<br />

1.3;<br />

1.4; 1.5; 1.6)<br />

De student kan een (eenvoudig) theoriemoment leiden in een klas (met behulp van een courante werkvorm) (1.5; 4.1)<br />

De student kan op het einde van OF 1 een volledie lesvoorbereiding TV/PV maken met aandacht voor: logische,<br />

probleemgestuurde en doelgerichte opbouw, duidelijke structuur, fundamentele opbouw vanuit didactisch materiaal en<br />

aandacht voor actualisering (1.1;<br />

1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 10.1).<br />

Omschrijving<br />

Inhoud<br />

DA Elektriciteit Didactisch model;<br />

Beginsituatie; Doelstellingen; Didactische werkvormen; Leerplanstudie; Didactisch materiaal;<br />

Het lesvoorbereidingsformulier; Micro-didactische oefeningen; Stappenplan (PV);<br />

Evaluatie (PV); Zelfreflectie;<br />

Assisteeropdracht onder begeleiding in het secundair onderwijs;<br />

Deelname assistentenstage<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

DA Elektriciteit<br />

75% jaartaken (permanente evaluatie)<br />

25% summatieve toetsing<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

EN DA - DA Engels<br />

Studieomvang: 6.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 6,00<br />

Totale studietijd: 150,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Habraken Ronald<br />

ProgrammaonderdeelID: DA 1:EN DA - DA 1: DA Engels<br />

Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1' wordt niet gequoteerd.<br />

Tweede examenkans: ° niet mogelijk.<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Driessen Nele, Habraken Ronald, Vanderlinden Mirèse<br />

Talen: Engels<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

DA Engels<br />

- Vanderlinden, M. & Habraken, R. (2008). English Methodology I. Diepenbeek.<br />

- Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching [4th edition]. Essex: Pearson Education Limited/Longman.<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 170


Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

DA Engels<br />

- Interactieve werkcolleges<br />

- Digitale leeromgeving (Toledo): extra informatie, voorbeeldlessen, communicatie<br />

- Observeren/analyseren van didactische voorbeelden (DVD)<br />

- Analyseren van handboeken Engels<br />

- Geïsoleerde didactische oefeningen: bv. uitwerken van stimulerende productieoefeningen<br />

- Reflecteren over eigen handelen en dat van medestudenten<br />

- Engelse lessen observeren (individueel), voorbereiden (in groep) en geven (individueel en in groep)<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

DA Engels<br />

- De student bezit de basisnoties die in de pedagogische grammatica’s van het Engels in Vlaanderen op secundair niveau<br />

aangereikt worden.<br />

- De student beschikt over een taalbeheersing op een upper-intermediate niveau (grammatica en woordenschat), op het<br />

courante niveau van een leerling secundair onderwijs met minimum 2 uur Engels per week in de laatste vier jaren.<br />

- De student is geïnteresseerd in de Engelse taal en het lesgeven in het Engels aan jongeren tussen 12 en 16 jaar.<br />

- De student staat open voor opbouwende kritiek en is bereid aangereikte werkpunten om te zetten in zichtbare leerwinst.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

DA Engels<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)<br />

- De student verwerft algemene inzichten in de Engelse vakdidactiek en kan die inzichten in didactische oefeningen (bv.<br />

opdrachten, lesgeven) toepassen.<br />

- De student leert de leerplannen en de meest gebruikte Engelse handboeken van het secundair onderwijs (1e en 2e graad)<br />

kennen en hanteren (3.1; 3.2).<br />

- De student is in staat om op een vakdidactisch correcte manier Engelse woordenschat-, grammatica-, lees/luister- en<br />

cultuurlessen op papier uit te werken, te verantwoorden en voor een groep te brengen.<br />

- De student kan op een gemotiveerde en enthousiasmerende manier met een gepaste verbale en non-verbale expressie<br />

in een correct en aanvaardbaar standaard Brits-Engels lesgeven.<br />

- De student is in staat om over het handelen in het algemeen en het lesgeven in het bijzonder (van zichzelf en van<br />

anderen) te reflecteren om daaruit verkregen leerwinst in eigen toekomstig gedrag te integreren (5.3).<br />

Omschrijving Inhoud<br />

DA Engels<br />

- Algemene inleiding op en richtlijnen voor de Engelse vakdidactiek: planning van lessen (PPP, inductiviteit),<br />

(bege)leiden van leerlingengedrag, taalbeheersing, reflectie<br />

- Woordenschat voor de leraar Engels (classroom English)<br />

- De lesvoorbereiding: didactische gegevens, lesdoelen, lesschema, bordschema<br />

- Handboeken Engels (1e en 2e graad secundair onderwijs)<br />

- Specifieke didactiek van woordenschat-, grammatica-, lees/luister-, cultuurlessen - Leerplannen Engels (1e & 2e graad)<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

DA Engels<br />

De student wordt beoordeeld op basis van drie<br />

componenten:<br />

1. ALGEMENE COMPONENT: de toepassing van de algemene competenties (de grondhouding, de focus op het<br />

leraarschap, het gebruik van lichaam, stem en energie en het ontwerpen van lesvoorbereidingen) in een Engelstalige<br />

onderwijscontext.<br />

2. VAKINHOUDELIJKE (TAAL)COMPONENT: de mondelinge en schriftelijke correctheid van de Engelse taal (fonologie,<br />

morfologie, syntaxis, spelling) in het didactisch atelier: tijdens microteaching, in lesvoorbereidingen, werkblaadjes, observaties,<br />

reflecties en testen.<br />

3. VAKDIDACTISCHE COMPONENT: de correcte toepassing van de didactische basisprincipes van de Engelse vakdidactiek<br />

(PPP, inductieve aanpak, correcte instructies, logische lesopbouw in woordenschat-, grammatica-, lees/luister- en<br />

cultuurlessen) in allerlei contexten, zoals microteaching, lesvoorbereidingen, observaties, reflecties en testen.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 171


Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

FRA DA - DA Frans<br />

Studieomvang: 6.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 6,00<br />

Totale studietijd: 150,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Molenaers Ria<br />

ProgrammaonderdeelID: DA 1:FRA DA - DA 1: DA Frans<br />

Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1' wordt niet gequoteerd.<br />

Tweede examenkans: ° niet mogelijk.<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: De Graeve Barbara, Molenaers Ria<br />

Talen: Frans<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

DA Frans<br />

- Syllabus van docent<br />

- Kopies van handboeken<br />

- Leerplan Frans eerste graad<br />

- Eindtermen Frans eerste graad<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

DA Frans<br />

40 contacturen<br />

- Hoorcolleges<br />

- Groeps- en individuele micro-teaching opdrachten, met schriftelijke voorbereiding a.h.v. een lesvoorbereidingsformulier<br />

- Observatie van enkele lessen Frans tijdens extra-muros activiteit(en)<br />

- Schriftelijke reflectie na elk atelier<br />

- Groeps- en individuele opdrachten n.a.v. extra-muros activiteit<br />

- Feedback op de micro-teaching activiteiten van de medestudenten<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

DA Frans<br />

- Behoorlijke en gestructureerde kennis van de Franse taal (grammatica en woordenschat), de vaardigheden en attitudes<br />

bereikt voor Frans in het secundair onderwijs, met een bijzondere klemtoon op mondelinge taalvaardigheid. - De student moet<br />

in staat zijn vlot een gesprek in het Frans te voeren. Een taalstage, vakantiejob of een ander taalbad in een franstalige<br />

omgeving is ten zeerste aan te raden. - De student moet een positieve attitude hebben en bereid zijn actief deel te nemen aan<br />

de ateliers, in het Frans te reflecteren over zijn eigen optreden, en op een constructieve manier in het Frans feed-back te geven<br />

over de prestaties van zijn medestudenten.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

DA Frans<br />

(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2)<br />

- De rol van de leraar als opvoeder en inhoudelijk expert ontdekken<br />

- Raadplegen en gebruiken van leerplannen en eindtermen om de lessen voor te bereiden, om zich de didactische principes<br />

eigen te maken en deze in te zetten in de praktijk<br />

- De les situeren in het leerplan<br />

- De didactische doelstellingen herkennen, formuleren en ordenen<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 172


- De didactische basisprincipes beheersen en ze inzetten tijdens de micro-teaching activiteiten<br />

- De verschillende didactische strategieën kennen en ze kunnen toepassen in functie van het type les of activiteit<br />

- De lesvoorbereidingsformulieren correct invullen<br />

- De verschillende media en werkvormen gebruiken<br />

- Een kritische ingesteldheid hebben t.o.v. de gebruikte handboeken<br />

Omschrijving Inhoud<br />

DA Frans<br />

- Theoretische inleiding op de vakdidactiek Frans<br />

- Praktische oefeningen : voorbereiden van lessen + micro-teaching<br />

- Kritische reflectie na elk atelier<br />

- Observatieverslagen tijdens de extra muros activiteiten<br />

- Opdrachten uit te voeren tijdens assistentstage<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

DA Frans<br />

Permanente evaluatie(100%) : attitude, uitwerking van de opdrachten, reflectiefiches, micro-teaching,<br />

lesvoorbereidingen, twee formatieve testen (december en mei), assistentstage, mondelinge en schriftelijke<br />

taalbeheersing.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

FY DA - DA Fysica<br />

Studieomvang: 6.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 6,00<br />

Totale studietijd: 150,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Frans Renaat, Schuermans Mieke<br />

ProgrammaonderdeelID: DA 1:FY DA - DA 1: DA Fysica<br />

Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1' wordt niet gequoteerd.<br />

Tweede examenkans: ° niet mogelijk.<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Schuermans Mieke<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

DA Fysica<br />

Werkgroep vakdidactiek Fysica, Cursus Vakdidactiek Fysica, uitgave in eigen beheer.<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

DA Fysica<br />

Een afwisseling van onderwijsleergesprekken, opdrachten, praktijkoefeningen en deelnames aan extra-muros<br />

activiteiten (bv. Wetenschapsweek, wetenschapsfeest, wetenschapsdag, meesterklassen,...)<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

DA Fysica<br />

Na het DA Fysica is de student in staat om op een eerste niveau<br />

een verantwoorde les voor te bereiden volgens de<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 173


natuurwetenschappelijke methode. In een eerste verkennend<br />

niveau is de student in staat de les te geven in een min of meer<br />

beschermde situatie.<br />

Omschrijving Inhoud<br />

DA Fysica<br />

Theorie van de vakdidactiek betreft de introductie tot:<br />

- de visie op het vak fysica en het belang ervan<br />

- de natuurwetenschappelijke methode<br />

- de practica en de experimenten<br />

- de eindtermen en leerplannen<br />

- de lesvoorbereiding<br />

- de evaluatie in de fysica<br />

- de wetenschapsfilosofie<br />

Praktijkopdrachten: Mogelijke opdrachten<br />

- een les(senreeks) uitwerken over een bepaald onderwerp<br />

- actief ontwerpen voor en deelnemen aan de wetenschapsweek<br />

- actief ontwerpen voor en deelnemen aan het wetenschapsfeest<br />

- actief ontwerpen voor en deelnemen aan een meesterklas<br />

- actief ontwerpen voor en deelnemen aan items m.b.t. natuurwetenschappen<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

DA Fysica<br />

75 % van de punten: opdrachten doorheen het jaar (permanente evaluatie).<br />

25 % van de punten: eindevaluatietoets.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

GE DA - DA Geschiedenis<br />

Studieomvang: 6.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 6,00<br />

Totale studietijd: 150,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Swinnen Ria, Vanderstraeten Kathleen<br />

ProgrammaonderdeelID: DA 1:GE DA - DA 1: DA Geschiedenis<br />

Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1' wordt niet gequoteerd.<br />

Tweede examenkans: ° niet mogelijk.<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Bertrands Dirk, Vanderstraeten Kathleen<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

DA Geschiedenis<br />

• Vakdidactisch studiemateriaal (leermethodes geschiedenis);<br />

• Leerplan Secundair Onderwijs Geschiedenis eerste graad (Licap-Brussel D/1997/0279/027);<br />

• Cursus DA Geschiedenis<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

DA Geschiedenis<br />

Eén leermethode naar keuze voor elk jaar van de eerste graad aankopen.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

DA Geschiedenis<br />

Gehanteerde werkvormen<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 174


• Instructiemomenten;<br />

• Microdidactische vaardigheidstraining;<br />

• Bijwonen van observatielessen;<br />

• Voorbereiden en uitvoeren van proef- en doelessen;<br />

• Individuele en/of groepsopdrachten uitvoeren;<br />

• Interview met relevante vertegenwoordigers van het onderwijsveld;<br />

• Individuele en groepsbegeleiding;<br />

• Zelfreflectie;<br />

• Zelfstandig werk<br />

Vakdidactische opdrachten;<br />

• Verslagen maken over bijgewoonde activiteiten;<br />

• Lesvoorbereidingen (of onderdelen daarvan) maken;<br />

• Geactualiseerd stageboek bijhouden met een representatieve weergave van de didactische activiteiten.<br />

Extra muros: Diverse opdrachten in verschillende stagelocaties. De studenten nemen ook deel aan de assistentstage.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

DA Geschiedenis<br />

• Contactvaardig zijn;<br />

• Interesse hebben voor mensen uit de doelgroep en inzicht willen verwerven in hun leefwereld;<br />

• Gemotiveerd zijn om in een gestructureerde omgeving om te gaan met de leden uit de doelgroep;<br />

• Voldoende expressievermogen hebben;<br />

• Passie hebben voor geschiedenis.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

DA Geschiedenis<br />

Algemene competenties.<br />

In alle didactische ateliers wordt gewerkt aan het bereiken van volgende eindcompetenties en gedragsindicatoren tegen het<br />

einde van opleidingsfase 1. Competenties 1 en 2 komen aan bod in semester 1 en competenties 3 en 4 komen aan bod in<br />

semester 2. Competentie 1: Grondhouding - De student heeft verantwoordelijkheidszin en kan binnen afspraken functioneren -<br />

De student leeft de afgesproken gedragscode na - De student toont voldoende inzet - De student is positief gericht op jongeren<br />

en heeft respect voor verschillen - De student is echt en empathisch<br />

Competentie 2: Focus op leraarschap - De student is gericht bezig met zijn project ‘leraar worden’ - De student is ontvankelijk<br />

voor de feedback van mentor en docent - De student kan gericht een leraar en leerlingen observeren Competentie 3: Lichaam,<br />

stem en energie<br />

- De student heeft impact op de klas met zijn stem en lichaamstaal - De student staat met energie en betrokken voor de klas<br />

Competentie 4: Ontwerpen - De student kan de verschillende componenten van het didactisch model een invulling geven - De<br />

student kan, vanuit een thema, een eenvoudige, logische en doelgerichte les ontwerpen - De student kan dit ontwerp ook<br />

uitvoeren - De student kan zijn contactmoment structureren.<br />

Specifieke vakdidaktische competenties (gespecifieerd in de gehanteerde stagetrap)<br />

• De student kan gebruik maken van het historisch referentiekader voor elk gangbaar thema i.v.m. leerstof 1ste<br />

graad conform het leerplan (1.3; 3.1; 3.2);<br />

• De student kan zoeken naar gepaste achtergrondinfo voor elk gangbaar thema i.v.m. leerstof 1ste graad en<br />

deze ook logisch en gestructureerd uitwerken en overbrengen (1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 3.1; 3.2);<br />

• De student kan didactisch materiaal probleemgestuurd als uitgangspunt van een lesfase hanteren (analyse +<br />

synthese//leerstof 1ste graad) (1.4; 1.5; 1.6);<br />

• De student kan doelstellingen uit het leerplan 1ste graad concretiseren en implementeren (1.2);<br />

• De student kan gepast en doelgericht media en realia gebruiken (1.5; 10.1);<br />

• De student kan kritisch omgaan met concreet lesmateriaal en maakt kennis met het historisch denken (1.3);<br />

• De student kan op het einde van OF 1 een volledie lesvoorbereiding maken met aandacht voor: logische,<br />

probleemgestuurde en doelgerichte opbouw, duidelijke structuur, fundamentele opbouw vanuit didactisch<br />

materiaal en<br />

aandacht voor actualisering (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 10.1).<br />

Omschrijving Inhoud<br />

DA Geschiedenis<br />

Verantwoording voor het vak geschiedenis:<br />

• Waarom historische vorming<br />

• De drie componenten van historische vorming<br />

• Informatiestructuren van de historische vorming<br />

• Doelstellingen van de historische vorming<br />

• Vakdidactische technieken en lesvoorbereiding<br />

• Het nut van het leerplan geschiedenis<br />

• De verschillende fases van een lesvoorbereiding<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 175


Omschrijving Begeleiding<br />

• De informatieve fase<br />

• Het vastleggen van doelstellingen<br />

• Het vastleggen van de structuur<br />

• Het selecteren en gebruiken van werkvormen<br />

• Het selecteren en gebruiken van werkmateriaal<br />

• Het concretiseren van een lesvoorbereiding op papier<br />

• Het observeren van een concrete les<br />

• Het concretiseren van een voorbereide les in een reële klassituatie<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

DA Geschiedenis<br />

Van de student wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan alle activiteiten die voor het didactisch atelier worden<br />

georganiseerd . Afwezigheid moet gewettigd worden. Relevante houdingen zijn mede voorwerp van evaluatie, in het bijzonder<br />

geldt dit voor de volgende attitudes: • Relationele gerichtheid; • Leergierigheid; • Zin voor samenwerking; •<br />

Verantwoordelijkheidszin. Voor de didactische stage geldt een vorm van permanente evaluatie voor geleverde prestaties en<br />

verslaggeving. Het niet uitwerken van opdrachten wordt sterker gesanctioneerd dan het gemiste aantal punten aangezien dit<br />

zichtbaar gemaakt wordt in de te behalen competenties. De assistentstage hoort bij het didactisch atelier als een verlengstuk<br />

ervan en wordt voor de evaluatie ook in de evaluatie van het DA geïntegreerd. De student krijgt tussentijdse<br />

remediëringsadviezen. 10/20 is een minimum om te kunnen slagen voor het eerste jaar. Voor het didactisch atelier is geen<br />

herexamen mogelijk.<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

GO DA - DA Godsdienst<br />

Studieomvang: 6.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 6,00<br />

Totale studietijd: 150,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Cappellen Steven<br />

ProgrammaonderdeelID: DA 1:GO DA - DA 1: DA Godsdienst<br />

Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1' wordt niet gequoteerd.<br />

Tweede examenkans: ° niet mogelijk.<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Cappellen Steven<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst):<br />

verplicht Omschrijving Studiematerialen<br />

(tekst): aanbevolen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

DA Godsdienst<br />

- Contactvaardig zijn;<br />

- Interesse hebben voor de doelgroep en inzicht willen verwerven in hun leefwereld;<br />

- Gemotiveerd zijn om in een gestructureerde omgeving om te gaan met de leden uit de doelgroep;<br />

- Voldoende expressievermogen hebben;<br />

- Een passie voor godsdienst hebben.<br />

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 176


DA Godsdienst<br />

(3.1; 3.2)<br />

1. Grondhouding<br />

- De student is authentiek en bezielend.<br />

- De student laat zich door de christelijke traditie bevragen.<br />

2. Visie<br />

- De student kan het belang van het vak r.-k. godsdienst verwoorden.<br />

- De student heeft zicht op de visie en dragende elementen van het leerplan.<br />

3. Lesvoorbereiding (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)<br />

- De student kent de pedagogische en didactische grondopties van het leerplan.<br />

- De student is in staat om vanuit bestaande leermiddelen een les uit te werken en die uit te proberen in de praktijk.<br />

- De student kan didactisch materiaal selecteren en gebruiken.<br />

- De student kan een les situeren binnen de terreindoelen van het leerplan. (3.3)<br />

4. Pedagogisch en didactisch handelen (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)<br />

- De student heeft aandacht voor de levensbeschouwelijke beginsituatie en voor de religieuze behoeften en verlangens van<br />

leerlingen. (1.1; 2.1)<br />

- De student betrekt elke leerling zoveel mogelijk in het leerproces.<br />

- De student kan de leerinhoud gestructureerd weergeven en overbrengen.<br />

- De student kan een les logisch opbouwen.<br />

- De student kan een gestructureerd bordschema opstellen.<br />

- De student kan algemene werkvormen hanteren.<br />

- De student kan in functie van het leerproces een ICT-toepassing hanteren.<br />

- De student heeft oog voor vastzetting en herhaling.<br />

5. De godsdienstleraar als verteller van verhalen<br />

- De student kan (Bijbel)verhalen vertellen en ze een plaats geven in het didactisch handelen.<br />

- De student laat leerlingen ‘op verhaal komen’ in de lespraktijk.<br />

6. De godsdienstleraar als getuige<br />

- De student kan getuigen over het eigen zin zoeken.<br />

7. De godsdienstleraar als specialist<br />

- De student heeft oog voor een rijke lesinhoud.<br />

- De student kan leerstof juist aanbrengen met aandacht voor de transfer naar de doelgroep.<br />

- De student kan vaktermen correct hanteren.<br />

- De student kan een nieuw inzicht op een onderzoekende wijze aanbrengen.<br />

8. De godsdienstleraar als moderator<br />

- De student kan de levensbeschouwelijke communicatie inleiden en begeleiden.<br />

- De student heeft aandacht voor een gerichte vraagstelling.<br />

- De student kan de zingeving van leerlingen beluisteren en helpen expliciteren.<br />

Omschrijving Inhoud<br />

DA Godsdienst<br />

Verantwoording van het vak godsdienst<br />

Perspectieven op het geven van het vak godsdienst<br />

Leerplanstudie<br />

Didactisch opbouwwerk<br />

Het lesvoorbereidingsformulier<br />

De doelstellingen en inhoud van een godsdienstles<br />

De persoon van de godsdienstleraar<br />

De levensbeschouwelijke beginsituatie<br />

Didactische werkvormen voor de<br />

godsdienstles<br />

Didactisch materiaal<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

DA Godsdienst<br />

Permanente evaluatie op basis van:<br />

reflectieverslagen<br />

individuele<br />

opdrachten<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 177


groepsopdrachten<br />

didactische<br />

demonstraties<br />

stagemap<br />

didactische map<br />

attitudes<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

valuatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

HB DA - DA Handel-Burotica<br />

Studieomvang: 6.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 6,00<br />

Totale studietijd: 150,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Parthoens Bruno<br />

ProgrammaonderdeelID: DA 1:HB DA - DA 1: DA Handel-Burotica<br />

Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1' wordt niet gequoteerd.<br />

Tweede examenkans: ° niet mogelijk.<br />

Niveau: Inleidend<br />

Docenten: Jans Ruben, Parthoens Bruno, Vlayen Karolien<br />

Talen: Nederlands<br />

Tijdsorganisatie: Variabel, Academiejaar<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): verplicht<br />

DA Handel-Burotica<br />

Eigen materiaal van de lectoren beschikbaar via Toledo. De student dient in ieder geval met eigen nota's achtergronden en<br />

diepgang aan te brengen in het studiemateriaal. Dit vergt actieve deelname van de student aan alle activiteiten.<br />

De leerplannen VVKSO zullen bestudeerd worden (online te raadplegen).<br />

Omschrijving Studiematerialen (tekst): aanbevolen<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)<br />

DA Handel-Burotica<br />

Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratielessen, zelfontdekking, individuele opdrachten, practicum. De student is<br />

gehouden aan het zelfstandig vastzetten en verwerken van de kennis, vaardigheden en attitudes.<br />

De meeste momenten zullen intramuros plaatsvinden. Tijdens het tweede semester zullen extramuros activiteiten plaatsvinden.<br />

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)<br />

Alle opleidingen<br />

Totaal onderwijsactiviteiten (150,00 uren)<br />

Omschrijving Begincompetenties (tekst)<br />

DA Handel-Burotica<br />

Positieve ingesteldheid ten opzichte van het<br />

leraarschap. Positieve houding ten opzichte van<br />

jongeren.<br />

Verzorgd voorkomen.<br />

Correct taalgebruik zowel mondeling als<br />

schriftelijk. Voldoende expressieve houding<br />

aan de dag leggen.<br />

<strong>Studiegids</strong> BaSo Opleidingsfase 1 – Academiejaar 2011-2012 178


Omschrijving Eindcompetenties (tekst)<br />

DA Handel-Burotica<br />

Competentie 1; Grondhouding<br />

De student is positief gericht op jongeren en heeft respect voor<br />

verschillen. De student is echt en empatisch.<br />

De student toont voldoende inzet.<br />

De student heeft verantwoordellijkheidszin en kan binnen afspraken functioneren.<br />

Competentie 2: Focus op leraarschap<br />

De student is gericht bezig met zijn project 'leraar worden'<br />

De student in ontvankelijk voor feedback van docent en mentoren<br />

De student kan gericht een klas observeren<br />

Competentie 3: Lichaam, stem en energie (1.7; 2.1)<br />

De student heeft impact met zijn stem en lichaamstaal<br />

De student staat voldoende empatisch en enthousiast voor de klas<br />

Competentie 4: Ontwerpen (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6)<br />

De student kan de verschillende componenten van het didactisch model een invulling<br />

geven. De student kan een doelgerichte les ontwerpen en uitvoeren<br />

Visie op 'nieuwe' leerkracht: probleemstelling kunnen ontwerpen, structuur aanbrengen, multimedia gebruiken in<br />

lessen, observatiemateriaal laten aansluiten bij leefwereld van de lln.<br />

Omschrijving Inhoud<br />

Omschrijving Begeleiding<br />

Omschrijving Evaluatie (tekst)<br />

DA Handel-Burotica<br />

Permanente evaluatie<br />

Omschrijving Evaluatie (lijst)<br />

Evaluatie(s) voor eerste examenkans:<br />

Moment Vorm % Opmerking<br />

Juni Procesevaluatie 100,00<br />

IN DA - DA Informatica<br />

Studieomvang: 6.00 studiepunten Trajectschijf: 1<br />

Gewicht: 6,00<br />

Totale studietijd: 150,00 uren<br />

Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2011 (semester 1 + volledig academiejaar)<br />

xOLOD-beheerder(s): Claes Katja<br />

ProgrammaonderdeelID: DA 1:IN DA - DA 1: DA Informatica<br />

Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Didactisch atelier en stage onderwijsvakken 1' wordt niet gequoteerd.