06.09.2013 Views

“Autisme en (rand-) normale begaafdheid, een bijzondere ... - KHLim

“Autisme en (rand-) normale begaafdheid, een bijzondere ... - KHLim

“Autisme en (rand-) normale begaafdheid, een bijzondere ... - KHLim

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Postgraduaat<br />

<strong>“Autisme</strong> <strong>en</strong> (<strong>rand</strong>-) <strong>normale</strong><br />

<strong>begaafdheid</strong>, e<strong>en</strong> <strong>bijzondere</strong><br />

aanpak...”<br />

Hun brein is niet defect, maar op e<strong>en</strong> andere manier bedraad.<br />

Zij gaan op de eerste plaats voor absolute k<strong>en</strong>nis, perfectie, waarheid<br />

<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> het begrijp<strong>en</strong> van de fysieke wereld interessanter dan<br />

de wereld van relaties <strong>en</strong> emoties.<br />

Op deze manier kunn<strong>en</strong> ze <strong>bijzondere</strong> tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong>,<br />

maar zijn ze ook extreem kwetsbaar in e<strong>en</strong> sociale wereld.<br />

Tony Attwood, 2004<br />

- 1 -


Autisme is e<strong>en</strong> bijzonder f<strong>en</strong>ome<strong>en</strong> <strong>en</strong> dit op vele gebied<strong>en</strong>.<br />

Het is fasciner<strong>en</strong>d hoe iemand, die er op het eerste zicht heel gewoon uitziet,<br />

zich toch heel anders kan voel<strong>en</strong>, gedrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>.<br />

Boei<strong>en</strong>d is ook het feit dat het op dit mom<strong>en</strong>t de meest frequ<strong>en</strong>t voorkom<strong>en</strong>de<br />

ontwikkelingsstoornis is bij jonger<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat sommige wet<strong>en</strong>schappers sprek<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> epidemie van “autisme”.<br />

Wij krijg<strong>en</strong> zowel binn<strong>en</strong> het onderwijs als in de hulpverl<strong>en</strong>ing e<strong>en</strong> steeds<br />

groei<strong>en</strong>de vraag naar know-how <strong>en</strong> methodiek voor wat betreft opvoeding <strong>en</strong><br />

onderwijs van person<strong>en</strong> met autisme.<br />

Om hierop te anticiper<strong>en</strong> werd er binn<strong>en</strong> de Katholieke Hogeschool Limburg<br />

vanuit de departem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> lerar<strong>en</strong>opleiding én sociaal-agogisch werk het<br />

initiatief g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> om, in sam<strong>en</strong>werking met KIDS, e<strong>en</strong> postgraduaat<br />

op te start<strong>en</strong>.<br />

DOELGROEP<br />

Dit postgraduaat heeft de bedoeling om aan de cursist<strong>en</strong> de<br />

basiscompet<strong>en</strong>ties bij te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> voor de professionele begeleiding van<br />

person<strong>en</strong> met autisme. Geïnteresseerd<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> aan de volg<strong>en</strong>de<br />

voorwaard<strong>en</strong> te voldo<strong>en</strong>:<br />

• minimaal houder zijn van e<strong>en</strong> diploma van professionele bachelor <strong>en</strong> dit in<br />

het Onderwijs; in Sociaal-Agogisch Werk of in Gezondheidszorg.<br />

Applicaties van kandidat<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> ander diploma kunn<strong>en</strong><br />

onderzocht word<strong>en</strong>.<br />

• werkzaam zijn of ervaring kunn<strong>en</strong> opdo<strong>en</strong> in de begeleiding van person<strong>en</strong><br />

met autisme in het kleuter, lager of secundair onderwijs, in e<strong>en</strong><br />

orthopedagogische setting of als paramedicus of in de gezondheidszorg.<br />

BEDOELING<br />

We beog<strong>en</strong> professionel<strong>en</strong> op te leid<strong>en</strong> tot “specialist<strong>en</strong>” in de begeleiding van<br />

autisme. Dit in de vorm van praktijkgericht onderwijs dat zoveel mogelijk<br />

gegev<strong>en</strong> zal word<strong>en</strong> door ervaringsdeskundig<strong>en</strong>.<br />

Vertrekpunt is e<strong>en</strong> brede, algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> actuele k<strong>en</strong>nis van alle relevante<br />

aspect<strong>en</strong> van deze ontwikkelingsstoornis. Op basis van deze k<strong>en</strong>nis<br />

ontwikkel<strong>en</strong> of verdiep<strong>en</strong> de cursist<strong>en</strong> specifieke compet<strong>en</strong>ties voor onderwijs<br />

<strong>en</strong> opvoeding/begeleiding/coaching van person<strong>en</strong> met autisme.<br />

<strong>“Autisme</strong> <strong>en</strong> (<strong>rand</strong>-)<strong>normale</strong> <strong>begaafdheid</strong>, e<strong>en</strong> <strong>bijzondere</strong> aanpak…” wordt als<br />

postgraduaat van 20 studiepunt<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong>.<br />

In principe wordt deze opleiding in zijn geheel gevolgd.<br />

E<strong>en</strong> idee over de studiebelasting kan gevormd word<strong>en</strong> a.d.h.v. het aantal<br />

studiepunt<strong>en</strong> waarbij 1 studiepunt overe<strong>en</strong>komt met ongeveer 20 à 25 uur<br />

werk (les volg<strong>en</strong>, voorbereid<strong>en</strong> werkcollege, Persoonlijk OntwikkelingsPlan,<br />

literatuurstudie, …).<br />

- 2 -


INHOUD<br />

Dit postgraduaat is opgebouwd uit drie modules:<br />

- E<strong>en</strong> basismodule (8 studiepunt<strong>en</strong>): In deze module wordt voornamelijk<br />

actuele k<strong>en</strong>nis overgebracht, als e<strong>en</strong> fundam<strong>en</strong>tele voorwaarde voor<br />

professioneel handel<strong>en</strong>.<br />

Hoorcolleges, gebracht door inhoudsdeskundig<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> onderbouwd met<br />

e<strong>en</strong> geleid leertraject <strong>en</strong> e<strong>en</strong> persoonlijk ontwikkelingstraject onder<br />

begeleiding van ervaringsdeskundig<strong>en</strong>.<br />

- Orthodidactische module (6 studiepunt<strong>en</strong>): De hoekst<strong>en</strong><strong>en</strong> van de<br />

orthodidactiek word<strong>en</strong> nog in hoorcollege behandeld, maar de hoofdmoot<br />

komt in leergroep<strong>en</strong> aan bod, waar we kiez<strong>en</strong> voor probleemgestuurd<br />

onderwijs.<br />

We hebb<strong>en</strong> de int<strong>en</strong>tie om te start<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> leergroep basisonderwijs,<br />

secundair onderwijs <strong>en</strong> inclusief onderwijs <strong>en</strong> één specifiek naar het werkveld<br />

van de opvoeders/begeleiders.<br />

- Orthopedagogische module (6 studiepunt<strong>en</strong>): Deze module volgt grosso<br />

modo het strami<strong>en</strong> van de vorige module waarbij ook hier kernpunt<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

behandeld in hoorcolleges. Thema‟s die zeker aan bod zull<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>: omgaan<br />

met moeilijk gedrag, crisisinterv<strong>en</strong>tie, seksualiteit, angst, stress <strong>en</strong> bijkom<strong>en</strong>de<br />

(comorbide) ontwikkelingsproblem<strong>en</strong>.<br />

Inhouds- <strong>en</strong> ervaringsdeskundig<strong>en</strong> word<strong>en</strong> oa. aangeleverd uit Autisme<br />

C<strong>en</strong>traal, het KIDS, KULeuv<strong>en</strong>, KPC G<strong>en</strong>k, Jessa Ziek<strong>en</strong>huis, VVKBO <strong>en</strong><br />

de <strong>KHLim</strong>.<br />

In werkcolleges explorer<strong>en</strong> we het cognitief gedragstherapeutisch<br />

model <strong>en</strong> bekijk<strong>en</strong> we met welke method<strong>en</strong> <strong>en</strong> techniek<strong>en</strong> e<strong>en</strong> „toolbox‟ zowel<br />

voor auti-professionel<strong>en</strong> als voor person<strong>en</strong> met autisme, kan gevuld word<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> uitgebreid docum<strong>en</strong>t met e<strong>en</strong> beschrijving van de inhoud<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

compet<strong>en</strong>ties per module is op aanvraag te verkrijg<strong>en</strong> bij onderstaande<br />

contactperson<strong>en</strong> of op www.khlimquadri.be – postgraduaat Autisme<br />

Projectleider voor het volledige postgraduaat is Laur<strong>en</strong>t<br />

Voets: laur<strong>en</strong>t.voets@khlim.be<br />

Info over de volledige bachelor buit<strong>en</strong>gewoon onderwijs is te vind<strong>en</strong> op<br />

http://www.khlim.be/eCache/954/Buit<strong>en</strong>gewoon_Onderwijs_(Bachelor_na_Ba<br />

chelor).html<br />

- 3 -


LOCATIE EN DATA<br />

Deze opleiding zal plaatsvind<strong>en</strong> in de gebouw<strong>en</strong> van de <strong>KHLim</strong> op Campus<br />

Diep<strong>en</strong>beek, Agoralaan. Diep<strong>en</strong>beek.<br />

Op 13 september 2011 gaan we van start waarna de hoorcolleges <strong>en</strong><br />

werkcolleges telk<strong>en</strong>s op dinsdagavond van 18u30 tot 21u30 zull<strong>en</strong><br />

plaatsvind<strong>en</strong>.<br />

Het volledige programma van de hoorcolleges is beschikbaar op<br />

www.khlim.be/autisme. Deze hoorcolleges kunn<strong>en</strong> ook apart gevolgd word<strong>en</strong>.<br />

INSCHRIJVINGEN EN KOSTPRIJS<br />

Postgraduaat Autisme: € 550<br />

In combinatie met de Bachelor Buit<strong>en</strong>gewoon Onderwijs <strong>en</strong>/of tewerkstelling in<br />

het onderwijs: € 235 (63 euro vast + 8,6 euro per studiepunt)<br />

Als modeltraject binn<strong>en</strong> de opleiding bachelor buit<strong>en</strong>gewoon onderwijs<br />

(20 studiepunt<strong>en</strong>/60)<br />

http://www.khlim.be/eCache/5227/LER_HEM_BABO_brochure.pdf<br />

Hoorcolleges apart: 30 euro <strong>en</strong> 10 euro voor ouders. Inschrijv<strong>en</strong> op<br />

quadri.saw@khlim.be<br />

De kost<strong>en</strong> voor cursuss<strong>en</strong> <strong>en</strong> kopies word<strong>en</strong> bij het begin van de opleiding<br />

apart verrek<strong>en</strong>d. E<strong>en</strong> aanvraag tot gespreide betaling of r<strong>en</strong>teloze l<strong>en</strong>ing kan<br />

via onze sociale di<strong>en</strong>st ingedi<strong>en</strong>d word<strong>en</strong>.<br />

De <strong>KHLim</strong> is, als opleidingsverstrekker, erk<strong>en</strong>d door de Vlaamse<br />

Geme<strong>en</strong>schap <strong>en</strong> aanvaardt opleidingscheques.<br />

Inschrijv<strong>en</strong> kan tijd<strong>en</strong>s de inschrijvingsperiode voor de KHLIM<br />

(zie www. Khlim.be).<br />

Indi<strong>en</strong> je meer informatie wil over deze opleiding, zie: www.khlim.be/autisme<br />

of contacteer Laur<strong>en</strong>t Voets (opleidingsverantwoordelijke)<br />

laur<strong>en</strong>t.voets@khlim.be<br />

Katholieke Hogeschool Limburg Departem<strong>en</strong>t SAW<br />

Oude Luikerbaan, 79,<br />

3500 Hasselt<br />

T 011.288270<br />

quadri.saw@khlim.be<br />

- 4 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!